__MAIN_TEXT__

Page 18

Deal wiosna 2013

Twoja Kariera

Pracodawcy coraz częściej zwracają uwagę na działalność w kołach naukowych, organizacjach studenckich, uczestnictwo w  szkoleniach i  konferencjach. Co jeszcze możemy zrobić żeby wzbogacić swoje CV? Wziąć udział w  wymianie studenckiej. Mogłoby się wydawać, że nie ma to większego wpływu na naszą karierę. Nic bardziej mylnego! Erasmus pozwala zdobyć wiele umiejętności i  przede wszystkim podszkolić języki.

K

ażdy student wybierający się na Erasmu-

internetowego. Następnie, po kilku tygodniach otrzy-

sa zastanawia się co go czeka. Jakie wy-

muje się wiadomość o wynikach pracy komisji rekru-

zwania postawi przed nim zagraniczna

tacyjnej. Ku mojemu zdziwieniu przyznano mi wyjazd

uczelnia? Czy podoła egzaminom prze-

do Tampere w Finlandii. W  mojej głowie pojawiło się

prowadzonym w obcym języku? I  wreszcie, czy znaj-

wiele wątpliwości. Czy sobie poradzę? Czy podołam fi-

dzie grupę przyjaciół, z którą będzie mógł spędzać

nansowo? Ja przecież nie znoszę zimy! Postanowiłam,

wolny czas przez kolejne kilka miesięcy?

że zaryzykuję i wykorzystam tę okazję. Każdy Erasmus

Wszystkim, którzy rozważają wyjazd na wymianę

przed wyjazdem musi zmierzyć się z mnóstwem spraw

z pewnością mogę powiedzieć, że nie ma się nad czym

organizacyjnych. Począwszy od zbierania podpisów,

zastanawiać. TRZEBA jechać!

wniosków, na otwarciu konta walutowego kończąc.

Jestem studentką trzeciego roku finan-

Wszystkim przyszłym Erasmusom doradzam zabrać

sów i rachunkowości na wydziale

się za to odpowiednio wcze-

Ekonomiczno – Socjologicznym

śniej. Pozwoli to uniknąć

UŁ. Będąc na drugim roku stu-

zbędnego stresu i pośpie-

diów podjęłam decyzję o wyjeździe

chu. Dobrze jest także wy-

na Erasmusa do... Finlandii. Wydawać

robić sobie naw yk kopiowania

się może, że ten skandynawski kraj nie ma

wszystkich dokumentów i zapisywania

nic do zaoferowania prócz temperatury poni-

wiadomości mailowych. W moim przypadku nie

żej – 10 stopni Celsjusza i dni trwających 5 godzin.

było problemu z kontaktem z uczelnią zagraniczną,

Nie ukrywam, że moje zdanie przed wyjazdem nie-

jednak Erasmusi, którzy wybierali się do krajów po-

wiele się różniło od stereotypowej opinii o Finlandii,

łudniowej Europy mieli pewne trudności. Tampereen

ale o tym później.

Yliopisto, bo tak nazywa się uczelnia na której studiowałam, wymagała ode mnie listu motywacyj-

Przed wyjazdem

nego oraz transkryptu ocen uzyskanych podczas

Droga prowadząca do wyjazdu jest dosyć

poprzednich semestrów nauki na Uniwersyte-

długa i kręta. Pierwszym krokiem, który

cie Łódzkim. Po krótkim czasie otrzy-

należy wykonać jest złożenie wniosku

małam list akceptacyjny i mogłam

18

Profile for Magazyn Deal

Magazyn Deal XV  

XV numer magazynu Deal wydawanego przez SKN Inwestor działające przy Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Magazyn Deal XV  

XV numer magazynu Deal wydawanego przez SKN Inwestor działające przy Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Advertisement