__MAIN_TEXT__

Page 14

Deal wiosna 2013

okiem eksperta ją, dzięki wykorzystaniu sieci rozwijają się od czterech

siebie. Przykładów na świecie jest mnóstwo – chociażby

do ośmiu razy szybciej w porównaniu z  konkurencją,

zamieszki w Iranie, podczas których zdjęcia z  demon-

która pozostaje off-line.

stracji trafiały wprost do sieci, pokazując brutalność

Czeka nas kolejny skok technologiczny. Zdaniem

i przemoc stosowane wobec protestujących. Sieć pozwa-

Marca Benioffa, szefa Salesforce.com zdecyduje o tym

la opowiedzieć historię w czasie rzeczywistym, omijając

nowa generacja urządzeń mobilnych, przede wszystkim

władze państwowe, które często kontrolują tradycyjne

coraz w ygodniejszych i wielofunkcyjnych smartfonów. Dzięki nim setki milionów ludzi na świecie zyska dostęp do usług, od których wcześniej byli całkowicie odcięci z  przyczyn infrastrukturalnych. Już widzimy to chociażby w krajach rozwi-

media i przepływ informacji.

Komputery, tele fony, a nawet samoc h ody , generują miliony in f ormacji na temat użytkowników – co i kiedy kupują, czym się interesują, kiedy są aktywni. Niewiele firm potrafi jednak sięgnąć po prawdziwą wiedz ę , kryjącą si ę w tej powodzi informacji. Te, które to opanowały, zyskują ogromną przewagę konkurencyjną.

jających się, takich

Oczy w iście, wszyscy mamy świadomość, że cyfrowy świat nie jest idealny i otwierając ogromne możliwości niesie też z  sobą wiele zagrożeń. BCG wspólnie z World Economic Forum prowadzą badania nad problemem równowagi między tym, co publiczne a co prywatne. Możliwość wykorzystania wiedzy o  zachowaniach klientów to gigantyczny potencjał dla biznesu, który jednak budzi uzasadnione wątpliwości indywidualnych użytkowników. Celem projektu BCG

jak Indie, Kenia, Uganda czy Pakistan, gdzie dzięki telefo-

i WEF jest opracowanie standardów i zasad wykorzysta-

nom komórkowym rewolucjonizuje się rynek usług finan-

nia danych osobowych, które mogłyby zostać wdrożone

sowych. Dzięki technologiom mobilnym, banki zaczęły

przez rządy i przedsiębiorstwa.

oferować rozliczenia mobilne, produkty oszczędnościowe

W Davos zgodziliśmy się, co do tego, że technolo-

czy obsługę płatności klientom, do których tradycyjnymi

gia w bezprecedensowy sposób zmienia nasze życie – to

kanałami nigdy nie opłacało się im docierać.

jak pracujemy, spędzamy wolny czas, zdobywamy infor-

Firmy będą opanowywać sztukę odczytywania

macje, zawieramy przyjaźnie i utrzymujemy kontakty.

sygnałów. Komputery, telefony, a nawet samochody,

Rewolucjonizuje całe gałęzie gospodarki, a wizjonerzy

generują miliony informacji na temat użytkowników –

mogą dzięki niej łatwiej niż kiedykolwiek wcześniej kwe-

co i kiedy kupują, czym się interesują, kiedy są aktyw-

stionować status quo i zmieniać otaczającą nas rzeczywi-

ni. Niewiele firm potrafi jednak sięgnąć po prawdziwą

stość. Jeśli mogła wprowadzić operę - formę sztuki, któ-

wiedzę, kryjącą się w tej powodzi informacji. Te, które

ra zaczęła rozwijać się pod koniec XVI wieku – w nową

to opanowały, zyskują ogromną przewagę konkuren-

rzeczywistość, to nie ma dla niej rzeczy niemożliwych.

cyjną. Marc Benioff pokazał przykład brytyjskiego Burberry – dzięki technologii RFID w swoim głównym butiku w  Londynie pozwala obejrzeć filmy na temat

Paul Zwillenberg,

wybranych przez klientów ubrań i dodatków. Mogą

Martin Kalovec

oni zobaczyć, jak płaszcz czy torba zostały wykonane,

The Boston Consulting Group

jak prezentowały się na wybiegu i jak będą wyglądać w połączeniu z innymi ubraniami. Rośnie siła obywateli i konsumentów. Internet burzy skostniały układ sił pomiędzy rządami i  obywatelami, firmami i konsumentami. Zwiększa się znaczenie pojedynczego człowieka, a całe społeczeństwa odkrywają potęgę leżącą w mediach społecznościowych. Arianna Huffington założycielka The Huffington Post, wskazywała, jak dzięki rosnącemu dostępowi do sieci i spadającym kosztom np. aparatów w telefonach komórkowych, ludzie na całym świecie mogą relacjonować wydarzenia wokół

14

Profile for Magazyn Deal

Magazyn Deal XV  

XV numer magazynu Deal wydawanego przez SKN Inwestor działające przy Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Magazyn Deal XV  

XV numer magazynu Deal wydawanego przez SKN Inwestor działające przy Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Advertisement