__MAIN_TEXT__

Page 18

34 |

warto wiedzieć

Deal Listopad 2012

Inwestycje lekarstwem na kryzys i szansą na modernizację gospodarki Kryzys to negatywne zjawisko objawiające się nagłym osłabieniem gospodarki. Nieustannie mówi się o jego niszczących skutkach. Jak się jednak okazuje, spowolnienie gospodarcze zmusza do zmiany polityki finansowej i gospodarczej, w sposób, który nie tylko pozwala przetrwać kryzys, ale także wyjść z niego obronną ręką. Kto więc poniesie koszt kryzysu, a kto na nim zyska?

K

taktyka naszych zachodnich sąsiadów Dobrym przykładem zastosowania strategii interwencjonistycznych są Niemcy. W kraju, tym podobnie jak w  innych bogatych państwach OECD, największe środki przeznaczono na stabilizację rynku finansowego. Wprowadzono też wiele innych działań mających pobudzić wzrost gospodarczy, przeciwdziałać bezrobociu i chronić przed skutkami kryzysu najsłabsze grupy społeczne. Program antykryzysowy Niemiec w największym stopniu jest skierowany na pomoc dla zagrożonych instytucji finansowych. W ramach tego komponentu antykryzysowego najważniejsze znaczenie mają cztery kierunki działań: • program inwestycji infrastrukturalnych, głównie w oświacie i  nauce – priorytetem mają być reNajwiększe kraje Europy monty lub budowa instytucji oświatoZachodniej, w  przeciwieństwie wych, akademicdo państw nadbałtyckich, nie kich oraz naukowo „zaciskały pasa”, ale wprowadziły – badawczych. Ma to na celu pobudzepotężne pakiety antykryzysowe. nie koniunktury w  budownictwie, a  także wspieranie 70 - tych, pierwotnie dotknął kraje rozrozwoju kadr na niemieckim rynku pracy. winięte, to już dziś wiadomo, że najwiękWarto dodać, iż program inwestycyjny doszy ciężar tegoż kryzysu poniosą państwa tyczący remontów dróg czy budynków użybiedne, a  nie bogate. Prognozę tę można teczności publicznej ma podwyższyć ich rozpatrzeć na przykładzie krajów naszego energooszczędność, kontynentu. Największe kraje Europy Za•wsparcie dla przedsiębiorstw, mające chodniej przyjęły aktywną postawę wobec również na celu powstrzymanie wzrostu kryzysu gospodarczego - prowadzą do mobezrobocia – powołanie nowego funduszu dernizacji swoich gospodarek oraz rozwoju poręczającego kredyty inwestycyjne, czy też nowych technologii. przeznaczenie znacznej sumy na prace baNajwiększe kraje Europy Zachodniej, dawcze i rozwojowe inicjowane przez małe w  przeciwieństwie do państw nadbałtyci średnie przedsiębiorstwa, kich, nie „zaciskały pasa”, ale  wprowadziły • pomoc dla sektora samochodowego – dopotężne pakiety antykryzysowe. Niemcy płata za złomowanie samochodów i  zakup i  Francja przyjęły plany wydania po ok. nowego, bardziej ekologicznego, wsparcie 5000 mld euro na działania antykryzysowe. Należy zwrócić również uwagę na gigantyczne środki przeznaczone przez Państwa Zachodu na walkę z bezrobociem.

ryzys to modne w ostatnim czasie stwierdzenie opisujące sytuację gospodarczą na całym świecie. Oczywiste jest analizowanie negatywnych konsekwencji recesji, ale znacznie trudniej dostrzec, iż paradoksalnie pośredni skutek kryzysu stanowią inwestycje, dokonywane szczególnie w  bogatych państwach. „Korzyści” z obecnej sytuacji przedstawię na przykładzie naszego zachodniego sąsiada – Niemiec. Biednemu wiatr w oczy Światowy kryzys gospodarczy zapoczątkowany w 2007 roku doprowadził do zaburzeń makroekonomicznych oraz spowolnienia rozwoju w  wielu krajach. Mimo że obecny kryzys finansowy, podobnie jak w  latach

prac badawczych na nowymi technologiami mającymi zastosowanie w pojazdach samochodowych, przeznaczenie znaczących funduszy na opracowywanie nowych technologii paliwowych, • ulgi podatkowe – obniżenie najniższej stawki podatkowej, zwiększenie kwoty wolnej od podatków czy zmniejszenie składki obowiązującego ubezpieczenia zdrowotnego. Łatwo dostrzec, że jest to próba łączenia doraźnych celów antykryzysowych ze strategicznymi, mającymi uczynić niemiecką gospodarkę bardziej konkurencyjną. Działania bogatych państw prowadzą do modernizacji swoich gospodarek oraz rozwoju nowych technologii. Coraz bardziej widać, że recesja we Francji czy Niemczech będzie płytsza i  łatwiejsza do opanowania niż w  biednych krajach Unii Europejskiej, które najczęściej nie mają żadnych długofalowych programów rozwoju, nie inwestują w rozwój technologiczny. czy ktoś zarobi na kryzysie? Podsumowując, państwa bogate takie jak Niemcy czy Francja dzięki swoim działaniom wyjdą z  kryzysu jako państwa bardziej nowoczesne i  konkurencyjne, z  długofalowymi perspektywami rozwoju gospodarczego i  społecznego. Kryzys w  takich państwach w  porównaniu z  biedniejszymi krajami jest stosunkowo krótkotrwały, a  jego pośrednim skutkiem było wiele inwestycji, których pozytywne skutki dla gospodarki mogą być widoczne przez wiele kolejnych lat. Anna Sobieraj annasobieraj1990@wp.pl

Deal Listopad 2012

student potrafi

| 35

Immediate Impact, Growing Advantage.

Are you the type of person that is hungry for new challenges? Do you get thrilled by never-ending changes and creative problem solving? Are you fond of sharing ideas, and do you appreciate team work?

If yes, join us at the

Junior Business Analyst Internship Program for MA students Let us open your career path to success. We will show you how to discover a world of possibilities. Work hand-in-hand with the very best people within strategy and management consulting. Find out more at: www.atkearney.pl A.T. Kearney is a global team of forward-thinking, collaborative partners that delivers immediate, meaningful results and long-term transformative advantage to clients. Since 1926, we have been trusted advisors on CEO-agenda issues to the world’s leading organizations across all major industries and sectors. A.T. Kearney’s of_ces are located in major business centers in 39 countries.

Profile for Magazyn Deal

Magazyn Deal XIV  

XIV numer magazynu Deal wydawanego przez SKN Inwestor działające przy Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Magazyn Deal XIV  

XIV numer magazynu Deal wydawanego przez SKN Inwestor działające przy Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Advertisement