__MAIN_TEXT__

Page 36

36 |

Deal 2011 DealListopad Marzec 2010

WARTO WIEDZIEĆ

Rezydencja podatkowa, czyli podstawowy termin międzynarodowego opodatkowania Poniższy artykuł ma na celu przybliżenie czytelnikowi historii oraz zasad międzynarodowego opodatkowania poprzez analizę terminu „rezydencja podatkowa” ze szczególnym naciskiem na polskie ustawodawstwo w tym zakresie.

J

ednym z głównych celów norm międzynarodowego prawa podatkowego jest unikanie bądź łagodzenie międzynarodowego podwójnego opodatkowania zarówno w sensie prawn y m j a k i ekonom ic z ny m. Po dwój ne opodatkowanie w sensie prawnym to nic innego jak nałożenie, z tego samego tytułu i za ten sam okres, takich samych lub podobnych podatków w dwóch państwach na tego samego podatnika. W sensie ekonomicznym, podwójne opodatkowanie ma miejsce, gdy na dochód nałożony jest dwukrotnie podatek. Nie występuje tu jednak kr y terium tego samego podatnika. Różnica między tymi

dwoma pojęciami sprowadza się w ięc do tego, że pr z y ekonomiczny m po dwójny m op o d at kow a n iu to pr z e d m iot pod at k u (dochód lub majątek) obciążony jest podwójnym podatkiem. Oczywiście są to zjawiska ze wszech miar niepożądane gdyż hamują swobodny przepływ ludzi, usług i kapitału. Rys historyczny Środki wykorzystywane do zwalczania szkodliwego podwójnego opodatkowania doktryna zwykła dzielić na: unilateralne, bilateralne i multilateralne. Spośród nich największe znaczenie zdają się mieć obecnie środki bilateralne, których głównym przykładem są umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Już w 1921 r. Liga Narodów podjęła próbę stworzenia pierwszego modelu takiej umowy. Po pierwsze taki dokument byłby punktem wyjściowym dla negocjacji między państwami chcącymi zawrzeć taka umowę. Po drugie, przy założeniu powszechności stosowania

został opublikowany przez Organizację do Spraw Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w 1963 r. Oczywiście zmiany w światowej gospodarce spowodowały konieczność wprowadzenia licznych zmian w stosunku do pierwotnego modelu jednak nie przestaje być on głównym wzorcem według którego państwa negocjują ostateczną treść umowy. Upowszechnienie stosowania Umowy Modelowej OECD spowodowało, że oficjalny Komentarz uznany został za przewodnik w procesie interpretacji umów dwustronnych. Zakres obowiązku podatkowego oraz konflikt jurysdykcji podatkowych Państwa w ramach swojej suwerenności same wyznaczają zakres roszczeń podatkowych względem różnych kategorii podatników. Zakres tych roszczeń może być ograniczony lub nieograniczony. Nieograniczony obowiązek podatkowy opierający się na zasadzie rezydencji oznacza, że podatkowi podlegają wszelkie dochody uzyskane przez podatnika bez znaczenia na ź ród ło z którego pochodzą. Opodatkowaniu, co do zasady, podlegają więc zarówno dochody, które swoje źródło mają w państwie rezydencji jak rów nież te k tóre swoje źródło mają z a g r a n ic ą . Nie ogra niczonemu obowiązkowi podatkowemu podlegają t z w. r e z y d e n c i , c z y l i p o d m iot y m ają c e m ie j s c e z a mieszkania (osoby f iz yczne) lub siedzibę (osoby prawne) w tym państwie. Ograniczony obowiązek podatkowy opiera się natomiast na tzw. zasadzie źródła. Osobami wobec których stosowany jest ograniczony obowiązek podatkowy są nierezydenci, czyli osoby niemające miejsca

%!!!

takiego modelu, znacznie ułatwiona byłaby interpretacja i wykładnia przepisów zawartych w tego typu umowach. Niestety, ani model opublikowany w 1928 r. ani jego dwie późniejsze wersje – meksykańska z 1943 r. i londyńska z 1946 r. – nie spełniły pokładanych w nich nadziei. Pierwszy model, który znalazł powszechne uznanie

Profile for Magazyn Deal

Magazyn Deal XII  

XII numer magazynu Deal wydawanego przez SKN Inwestor działające przy Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Magazyn Deal XII  

XII numer magazynu Deal wydawanego przez SKN Inwestor działające przy Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Advertisement