__MAIN_TEXT__

Page 14

14 |

WARTO WIEDZIEĆ

Deal 2011 DealListopad Marzec 2010

Jak fed ratował światowy system finasowy

Lato 2011 roku z pewnością na długo pozostanie w pamięci wszystkich, k tór z y ob s er w ują z ac how a n ie ś w i atow yc h r y n ków f i n a n s ow yc h. Wizja bankructwa Grecji, rekordowe notowania franka szwajcarskiego, obniżenie ratingu obligacji amerykańskich i w konsekwencji gigantyczne spadki na giełdach prawdopodobnie zepsuły urlop niejednego inwestora.

W

ar t ykułach prasow ych na kredytach subprime, na rynku międzypożyczając te fundusze innym bankom. Ten i programach telewizyjnych bankowym zapanowała ogólna nieufność swoisty „kryzys zaufania” spowodował, że n ieu s t a n n ie d y sk utow a i niemal z dnia na dzień zaniechano transze strony władz monetarnych niezbędne no o przyczynach tych nieakcji, natomiast cena pieniądza na tym stało się przeprowadzanie działań, któpokojów, nazywając je często „drugą falą rynku drastycznie wzrosła. Wykres 1. ilure pozwoliłyby na wyeliminowanie ryzykryzysu”. Jednak tylko w nielicznych wystruje ów gwałtowny wzrost stopy pożyka niewypłacalności banków zaistniałego powiedziach eksperci przypominali, że to czek overnight na rynku dolara w sierpniu w wyniku niemożności zrefinansowania owa pierwsza fala, nazywana zwykle kry2008, kiedy to banki zaczęły doświadczać zadłużenia na rynku międzybankowym. zysem subprime, w znacznej mierze wypierwszych niepokojów związanych z nieKonieczna okazała się również redukcja generowała szereg negatywnych zjawisk, doszacowaniem r yzyka instrumentów niepokojów klientów banków i zapobiez którymi obenie musi się zmierzyć gospopochodnych. Warto nadmienić, że dla overganie tym samym wycofywaniu depozydarka światowa. Niniejszy artykuł ma na nightowego rynku dolara jeszcze bardziej tów, co dodatkowo pogorszyłoby sytuację celu ukazanie metod, jakimi posłużył się dramatyczne były konsekwencje upadku płynnościową. Bardzo ważną rolę odgrybank centralny Stanów Zjednoczonych, Lehman Brothers. 30 września 2008 roku wała ponadto potrzeba ustabilizowania by złagodzić niepokoje na sektora finansowego w średr ynkach w latach 2007nim terminie poprzez usunię2010. Cza s pok a za ł, że Czas pokazał, że choć sytuację udało się tymczasowo cie negaty wnych czynników choć sy tuację udało się ustabilizować, to dziś gospodarka zbiera niejako plony destabilizujących i wprowat y mczasowo ustabilizod z ając yc h n ieu f no ś ć (d l awać, to dziś gospodarka ówczesnych potężnych interwencji. tego na prz yk ład w USA zbiera niejako plony ówzdecydowano się na przejęczesnych potężnych intercie „toksycznych aktywów”). w e nc ji , b or y k aj ą c s i ę z d e f ic y t a m i koszt pożyczek międzybankowych osiąZarząd FED’u działał na wszystkich wyi niestabilnością na rynkach walutowych. gnął 6,88%, czyli ponad trzykrotnie więcej żej wymienionych obszarach zmieniając Przed przystąpieniem do próby scharakniż wynosiły oficjalne stopy procentowe warunki, na jakich przeprowadzane były teryzowania działań banku centralnego w Stanach Zjednoczonych. Niektóre indotychczasowe operacje otwartego rynw o dp ow ie d z i na k r y z y s na le ż y je dstytucje w desperackim poszukiwaniu fiku czy operacje kredytowo - depozytowe. nak z ident y f i kować pod st awow y nansowania były skłonne zapłacić nawet Polegało to na tym, że dokonywał transp r o b l e m , z którym borykał się rynek 11%, żeby pożyczyć środki z Europejskieakcji, które znajdowały się poza stałym transakcji międzybankowych od momengo Banku Centralnego. Awersja do ryzyka harmonogramem lub przeprowadzał je w tu ujawnienia znaczącego zaangażowania instytucji finansowych stała się tak duża, ilościach większych niż zwykle. Co więświatowych instytucji finansowych w najiż zdeponowały one fundusze o rekordocej, FED zdecydował się na wprowadzebardziej ryzykowny segment kredytów hiwej wartości 44 mld EUR (62 mld USD) nie tzw. programów pły nnościow ych, potecznych USA. Nie znając skali zjawiska w Europejskim Banku Centralnym, według w ramach których podejmowano działania ekspozycji poszczególnych banków komerstanu na koniec września 2008 roku, poukierunkowane na rozwiązanie poszczecyjnych na instrumenty pochodne oparte mimo, że mogły zarobić 2 pkt. proc. więcej gólnych problemów sektora bankowego.

Profile for Magazyn Deal

Magazyn Deal XII  

XII numer magazynu Deal wydawanego przez SKN Inwestor działające przy Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Magazyn Deal XII  

XII numer magazynu Deal wydawanego przez SKN Inwestor działające przy Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Advertisement