__MAIN_TEXT__

Page 38

38 |

WARTO WIEDZIEĆ

DealKwiecień Marzec 2010 Deal 2011

Credit Default Swap Narzędziem finansowej zagłady

W komentarzach dotyczących problemów finansowych korporacji i rządów mówi się ostatnio dużo o kontraktach CDS (Credit Default Swap). Jedni porównują je do lustra odbijającego sytuację ekonomiczną danego podmiotu, inni do ubezpieczenia od pożaru na dom sąsiada, które zachęca by go wywołać. Jeszcze inni, jak sam Warren Buffet, nazywają je „finansową bronią masowej zagłady”.

J

nano zabezpieczenia (100 p.b. = 1%). uż pier wsz y człon nazw y, cz yli stroną w tej umowie, a jedynie podmiotem, Credit Default, świadczy o tym, że Kontrakty CDS wykorzystywane są w strana który wystawiany jest kontrakt. W przytegiach hedgingowych - zabezpieczających instrument ten ma jakiś związek padku, gdy wystąpi zdarzenie kredytowe ryzykowne pozycje, arbitrażowych - mająz sytuacją niespłacania zobowiązań polegające na bankructwie, niewypłacalnocych na celu osiągnięcie zysku bez ponoszeprzez pożyczkobiorcę. Swap interpretować ści lub potrzebie negocjowania warunków nia r yzyka, ale również do spekulacji natomiast możemy jako instrument pozadłużenia takiego podmiotu, posiadacz chodny, za pomocą którego dwie strony -wystawianiu się na ryzyko w celu osiąkontraktu ma zapewniony zwrot wartości gnięcia zysku ze zmiany cen. Istotną i buumowy wymieniają się przyszłymi przepłycałkowitego długu od jego wystawcy. Kwoty dzącą duże wątpliwości właściwością CDS wami pieniężnymi na określonych przez kontraktów wahają się przeważnie w granijest to, iż protection buyer nie musi kosiebie warunkach. cach 10 - 20 mln dolarów. Są to transakcje niecznie być wierzycielem długu, na jaki Łącząc te dwie definicje razem otrzymujeraczej niedostępne dla przeciętnych inwemy istotę CDS: jest to kontrakt, na podstakontrakt został zawarty. W takim przypadstorów. Powszechną praktyką jest także w ie którego jedna ze stron stosowanie przez strony zabez- protection buyer - kupujący pieczeń pieniężnych, których ubezpieczenie od niespłacenia ustalana jest przy Kontrakty Credit Default Swaps odegrały ważną wielkość długu przez pożyczkobiorcę zoemisji kontraktu. Zabezpieczerolę podczas zapoczątkowanego w Grecji kryzysu nia w formie depozytu pieniężbowiązuje się do dokonywania stałych (przeważnie kwartalnego zmieniają swoją wartość finansów publicznych. nych) płatności na rzecz drugiej w czasie trwania kontraktu - protection seller - wystawcy w sytuacji, gdy spread CDS się ku mamy do czynienia z tzw. nagimi CDS’aCDS. Płatności te, znane też jako spread, zmienia, bądź też kiedy obniżony zostaje m i w y s t aw i a ny m i je dy n ie w c el ac h definiowane są za pomocą punktów bazorating jednej ze stron. Czas trwania konwych określających procentową wartość spekulacyjnych. Należy pamiętać, iż emitraktów może wynosić od 1 do 10 lat, ale nominalną papieru dłużnego, na jaki dokotent obligacji lub kredytobiorca nie jest najczęstszy jest okres 5- letni.

Profile for Magazyn Deal

Magazyn Deal XI  

XI numer magazynu Deal wydawanego przez SKN Inwestor działające przy Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Magazyn Deal XI  

XI numer magazynu Deal wydawanego przez SKN Inwestor działające przy Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Advertisement