Page 1

J8F%JH&

–d‚dNh¢

�tVtÕt quT

$NWqZSŠ–dZpuaR–p”kdU²

W–dZr

E#)#E6

Š‡~u¢

Ă?tVtĂ?ĂŽt quT

W–dZr

0M‘YnEMhM}YS“‘“}u˜pctp“¢

E •“ S“‘ScYpc‰:toM •MtjjtRM¢

Edyta OlszĂłwka zapewnia,

Toruński pianista wraca z Konkursu Chopinowskiego z tarczą strony 4, M6

Mistrz świata był bezkonkurencyjny takşe w şuşlowej ekstralidze strona 15

$IG%

FouToN’Zi |dR‡Zi ÑÑ|N—W–dZ~qdiNÑ���

’’’£Z“|~Z‚‚£S”Wau‚id£|k

‰jc

dau 

W–dZ’T–”q”–|u|~N’T–NiN NiidSdTu’Nqu|uWT–N‚ uqiŠ~‚Š cu|dqu’‚idZau

•c‚:YjY{}•Y‘tVpch¢ şe warto mieć marzenia

ZqNÑ Ñ�–o¡’‡”pÖÙE;¸ ’|~ZqŠpZ~NTdZhŠ™uW�–o uW� –o

M”’Zi‚dR™id–SŠ~–RpŠ~W”‚i~”pdqNThdÂ&#x;

F$* $F

qqZ|u‡~–ZS”

Wczoraj w bibliotece Głównej Wyşszej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku moşna było wypoşyczyć „şywą ksiąşkę�. Wśród „księgozbioru� znaleźli się: osoba pochodzenia afrykańskiego, lesbijka, osoba z zaburzeniami psychicznymi, biseksualista, osoba pochodzenia şydowskiego, gej, niewierzący, transseksualista oraz osoba wytatuowana. Akcję „ŝywa Biblioteka� zorganizował Klub Krytyki Politycznej oraz Stowarzyszenie „Pracownia Róşnorodności�. Pomysł powstał 10 lat temu w Danii. „ŝywe Biblioteki� gościły juş m.in. w Bydgoszczy, Grudziądzu, Krakowie, Opolu, Rzeszowie, Toruniu i Wrocławiu.

Czy prywatny inwestor wycofa się z planów zbudowania parku linowego we Włocławku? To moşliwe, jeśli w poniedziałek radni nie zgodzą się na dzierşawę gruntów przy alei Kazimierza Wielkiego. ‚‡~uqNÖ

H;; %Np”Â’1uk‚TZWuT–”qdZ² qdN–|u‡_™q”pN‡NidZp qNÂ’dZkiRT–_ƒU‚|uoZT–Zr² ‚‡’NÂŁ;uhZ‚‡N‡NiqNkŠW–d  i‡v~”puWpNÂ’dN‚d_|~NÂ’ uS”’N‡Zk‚idTcÂŁ

u‡£N~u‚oN’ –Z~’dr‚id

ISSN 0137-9259 Index 350370 Mutacja 3 Rok XLIII Nr 248 (12288)

� diNÑ�� —W–dZ~q  ÑÑ|N 1dR‡Zi

N~u‚oN’NT–”r‚id  |~Z–Z‚1d7

tRcY†“cVQVt Mot}•QV‰

>&7

8pdZ~UqNW~uW–Z

&Nh’d_TZhiuSdZ‡ do włocławskiej Rady Miasta ‚‡N~‡ŠhZ–kd‚‡7 £ Najmniej - z list PO

Autokar, którym jechali na wycieczkę do Warszawy uczniowie z toruńskiego Gimnazjum nr 14, brał udział w wypadku. Na oczach uczniów zginęły dwie osoby. ‚‡~uqNÑ

’ZkdqN1du‡~u’‚iN Z’ZkdqN£|du‡~u’‚iNÆqu’u‚Td£Tup£|k

Z‚‡|dZ~’‚–NiNqW”WN‡iNqN|~Z² –”WZq‡NpdN‚‡N’ZFouToN’iŠ£ 7’vh‚‡N~‡’’”Su~NTcuaou‚doN *kaN~Š‡²u~uq–dNi£JN|”‡NqNu ‡u T–”p|~–Z’”™‚–NiuqiŠ~ZqTh_ uW|u’dNWN¢’‚–”‚‡idp£

3ZikNpN

1773410TRTHH.EPS

Jak głosi hasło wyborcze kandydatki z ramienia Bloku Troski o Włocławek, „Olga Krut-Horonziak to jedyny trafny wybór�. - Przemawia za mną wiedza, stanowczość, umiejętność przekonywania do swoich racji, ale przede wszystkim praca, dobre projekty i programy, pod którymi się podpisuję - uwaşa Olga Krut-Horonziak.

- Do poprawy jest bardzo duşo. Będziemy prezentować nasz program sprzed czterech lat. To był jedyny program konkretny, rzeczowy, w którym zawarta była między innymi Strefa Przemysłowa i Inkubator Przedsiębiorczości, lecz my nigdy nie wyraşaliśmy zgody, şeby za 40 milionów złotych tworzyć miejsca pracy, jedno stanowisko za 100, 200 tysięcy, to jest niedopuszczalne i nas na to nie stać, bo mamy za duşo w mieście potrzeb, a ludzie energiczni potrafią tworzyć miejsca pracy za 18 tysięcy. Kolejną rzeczą do poprawy zdaniem kandydatki jest rewitalizacja. - Przywrócę jej społeczny sens, nigdy nie wyraşę zgody, by to, co jest teraz, nazywało się rewitalizacją - komentuje faworytka BTOW.

- Rewitalizacja w moim wykonaniu będzie odzwierciedleniem jej definicji. Co będzie z Arkadiuszem Horonziakiem, obecnym zastępcą prezydenta Włocławka, przewodniczącym Bloku Troski o Włocławek i męşem Olgi Krut-Horonziak, w razie jej wygranej? - Będzie musiał sobie znaleźć inną pracę, niestety, ja tutaj nie pomogę, nie będzie şadnej oferty - zapewnia Olga Krut-Horonziak. - Współpraca oczywiście będzie, jest moim szefem w Bloku Troski o Włocławek. Spośród 50 kandydatów do Rady Miasta z BTOW aş 21 osób to kobiety. Na listach znalazły się m.in.: Wiesława Milczarek (przewodnicząca Demokratycznej Unii Kobiet), Sylwia Czerwińska-Modrzejewska

(prezes Stowarzyszenia Teatr Nasz), Elşbieta Kalińska-Małecka (naczelnik w PKO BP we Włocławku). - Bardzo mi zaleşało, şeby do rady startowało duşo kobiet, umiem z nimi pracować, a na naszych listach jest wiele mądrych kandydatek z doskonałymi doświadczeniami zawodowymi, szczególnie jeśli chodzi o finanse i pracowitość - dodaje kandydatka na prezydenta. upZq‡Šh¢’’’£qu’u‚Td£Tup£|k

F3;*F J

 dT–SNiuSdZ‡qNkd‚‡NTc|u‚–T–Z² avkq”TcŠa~Š|u’NrWu3%¢ 7 ²�× 1d7²�Ö FF7²�Ö  1*²��

3ZikNpN

3367710BDBRA


Ă‘

*|dqdZ

ÑÑ|N—W–dZ~qdiNÑ���

U NAS

)SYq†“SbÂ&#x;h†u}“Sb‘“R}Mjc‚o“¢

Skala tego zjawiska jest ogromna, ale głośno o tym mało kto mówi Raport strona 14

Liderzy plebiscytu pozostają bez zmian, ale liczy się kaşdy głos strona 12

JNpdN‚‡‚ov’ 3”‚£Zq~”i7N’iN

7F

0}•YotS‘}tV•cpcY¢

In“h‰} pM †tjcS^ Po poraşce w konkursie ESK - ocena sytuacji zaleşy od miejsca siedzenia 7–”puq7|NqWu’‚id ‚–”puq£‚|NqWu’‚idÆqu’u‚Td£Tup£|k

*%&;3J

7 |~N’NW~dNqNF£‚‡~£� ×

FuoNqdZu|~–”–’ud‡uƒU %Noau~–N‡N*SZ~kNq pNkau~–N‡NÂŁuSZ~kNqÆquÂ’u‚TdÂŁTupÂŁ|k

ŝadne şycie nie jest warte 5 tysięcy 30 złotych. Bezcenne było równieş şycie osiemnastoletniej Kasi. Tyle jednak złotówek przyznał sąd rodzicom zamordowanej dziewczyny tytułem naprawienia szkody przez Adriana W. Okrutnym şartem Temidy jest sytuacja, w której mordercy odszkodowanie przyznaje trybunał w Strasburgu, a z przelanych tysięcy złotych nie zostaje owe skromne pięć. Nie jestem prawnikiem. Nie mnie oceniać, czy błąd popełniło Ministerstwo Spraw Zagranicznych, przelewając pieniądze na konto ojca mordercy, czy kasjerka z banku, wypłacając je. Wiadomo, şe do takiej sytuacji dojść nie powinno. Pieniądze omyłkowo przelano na konto Zdzisława W., opatrując rachunek adnotacją, şe naleşą do Adriana W. Gdyby bank zauwaşył pomyłkę i kwotę odesłał ministerstwu, zająłby ją komornik. Wówczas wspomniane pięć tysięcy trafiłoby do rodziców Kasi. Mało nacierpieli się matka i ojciec zamordowanej? Nie tylko

stracili córkę, ale jeszcze latami czekali na prawomocny wyrok dla jej zabójcy. Przyglądali się bezradności polskiego systemu sądownictwa, paralişowanego przez oświadczenia, wnioski i pozwy Adriana W. Ba, sami musieli się bronić przed oskarşeniami oskarşonego! Obserwatorzy tego procesu pamiętają, jak trudno było w pewnym momencie odróşnić, kto tu jest w roli sprawcy, a kto ofiary. Apel do Narodowego Banku Polskiego w Warszawie, który dokonywał przelewu pieniędzy i II Oddziału PKO BP w Toruniu, który je wypłacił ojcu mordercy, to apel o przyzwoitość. Szanowni dyrektorzy banków! Zróbcie wszystko, by tragedii rodziny Kasi nie zamieniać w okrutną kpinę. Solidarnie zapłaćcie zasądzoną jej kwotę, która przez pomyłkę trafiła w cudze ręce. Te pieniądze bólu matki nie ukoją, nie uspokoją snu ojca. Pozwolą jednak nie stracić im, a takşe Czytelnikom „Nowości� wiary w fundamentalne poczucie sprawiedliwości i przyzwoitości. Nikt z nas nie chce şyć w kraju, w którym górą jest zbrodniarz, a ofiary - wykpione.

- Nic się nie stało, Toruń i tak jest stolicą kultury. Przegraliśmy z Warszawą i Wrocławiem, ale kto jeszcze pięć czy dziesięć lat temu mógł w ogóle przypuszczać, şe będziemy mogli się z nimi mierzyć? - radni prezydenckiego Czasu Gospodarzy oraz pracownicy Biura „Toruń 2016� starali się wczoraj dostrzec pozytywy i apelowali, by rachunek sumienia odłoşyć na później, gdy emocje juş nieco opadną i gdy będzie juş po wyborach. - Nie ma na to czasu, przez cztery lata byliśmy przekonywani o tym, şe wygramy, a tymczasem ponieśliśmy klęskę juş w pierwszym etapie. Trzeba szybko podjąć decyzję, co robić dalej - ripostowali radni opozycyjni, przede wszystkim z Platformy Obywatelskiej, którzy wcześniej domagali się nawet specjalnego posiedzenia Rady Miasta. Dyskusja nad przyczynami poraşki w ESK pojawiła się ostatecznie na sesji regulaminowej, jednak zajęła radnym ponad dwie godziny. Prologiem był występ szefa Biura „Toruń 2016� Krystiana Kubjaczyka, który razem ze swoimi pracownikami przedstawił prezentację, z jaką pojechał do Warszawy, oraz pytania, jakie zadawali mu tam eksperci, którzy ostatecznie pogrąşyli toruńskie marzenia o Europejskiej Stolicy Kultury. To międzynarodowe grono interesowało się m.in. tym, jak w mieście, z którego nadaje Radio Maryja, układa się współpraca katolików i protestantów, oraz czy Toruń będzie współpracował z Bydgoszczą, jeśli to on przejdzie do następnego etapu, a ona nie lub odwrotnie. Później Krystian Kubjaczyk trafił pod ostrzał radnych. Ci zainteresowani byli na przykład tym, czy Toruń razem z innymi miastami, które w pierwszym etapie wyścigu ponio-

u‡£NTZi7pN~–

‡u–NÂ’dqdoÂ&#x;TuWNkZhpNp” ~uSdUÂ&#x;3NWqdpdZh‚T”WoŠau WZSN‡uÂ’NkdÂ’T–u~NhqNW|u~N™iR ‡u~Šr‚idTc‚‡N~Nru‡”‡Šo7 Ă‘Ă?Ă?Ă•Â NqNWW”‚iŠ‚hRŠqu‚do‚d_ ™N~iNp|Nqdd’”Su~T–ZhÂŁ

~”‚‡dNqŠShNT–”i ‚–Z`dŠ~Nª;u~ŠrÑ��Õ¨ qN’T–u~Nh‚–Zh‚Z‚hd3NW”%dN‚‡N sły klęskę, ma się zamiar odwołać. Dowiedzieli się jednak, şe ten konkurs odwołań nie przewiduje. Radni pytali dalej - kiedy dostaniemy z Warszawy uzasadnienie negatywnej dla nas decyzji, ale usłyszeli, şe ten dokument będzie bardzo lakoniczny i raczej pozbawiony konkretów. Skoro tak, przyczyny poraşki trzeba było znaleźć samemu.

Radni zaczęli się więc zastanawiać, jak mogliśmy zostać Europejską Stolicą Kultury, skoro stolicą regionu jesteśmy tylko częściowo, a Bydgoszcz, zamiast wspierać, wystąpiła przeciw nam. - Myślałam, şe starania o ESK pomogą zjednoczyć nasze środowiska artystyczne, tymczasem wybuchły nowe spory, nad którymi ludzie od-

’’’£qu’u‚Td£Tup£|k

&;Æ7*& 

Š‡~u’G;3¢ 7uSu‡N Ñ Ò|N—W–dZ ~qdiNÑ� ��

 

dkd™NqiNiN’”‡u‡”kiuT–_ƒUdTcu`Z~‡”£1~u|uqŠhRTuƒÂ’d_TZh¢ iuqTZ~‡” ‚|u‡iNqdN–‡’v~TNpdÂŁ &dZi‡v~ZqNÂ’dR–ŠhRWu‚o”qq”Tc iNÂ’dN~r Â’i‡v~”Tc‚|u‡”iNkd‚d_ N~‡”ƒTddÂ’i‡v~”TcqN‚Z~Â’Z‡² iNTcqu‡uÂ’NquÂ’dZ~‚–ZÂŁ %NoNT– 1Nqd|dZ‚’”~Š‚–NhRqNou’”² N~qN–i Šk‡Š~R SZ–i~Â’NÂ’Zou’”|upZWNkZqN p”ƒkd’‚idTc–NÂ’uWNTcÂŁ FiliĹźank a ksiÄ…Ĺźki, kawy to tylko część ich spotkan sĹ‚ynnyc ia h kawiarĹ„ z twĂłrcami. oferty. Propon Nie ujÄ… serwetka , ch notowaw ktĂłrych spo ktĂłre z nich prĂł coĹ› wiÄ™cej - kon bujÄ… naw certy, no wiersze tykali siÄ™ arty iÄ…zać Ĺ›ci albo nau kowe tezy i naukowcy i w do historii ktĂłrych . na ‚‡~uq ”ѲÒ

‚‡~uq

NĂ–

uT–”‡NU S•Y`t n   Tu u k ‰SbMTÂ&#x;

u‡£NTZ i7pN~–

0Mp

dhZau| dZ‚ |ukŠhR

powiedzialni za kulturę w mieście nie potrafili zapanować - mówiła Krystyna Dowgiałło, szefowa klubu PO. - Skoro nam się nie powiodło, to czy mamy plan B? - pytał radny Bartłomiej Jóźwiak z PO. - Ja chciałem wygrać, stawiałem najwyşsze cele i tylko do nich dąşyłem - tłumaczył Krystian Kubjaczyk. Prezydent Michał Zaleski przekonywał, şe kurs wytyczony przy okazji naszej wspinaczki na kulturalne szczyty Europy jest słuszny i trzeba go kontynuować. Na pytania o plan awaryjny odpowiedział porównaniem Torunia do maratończyka, który po biegu padł na murawę, a tu ktoś do niego podbiega i pyta, co dalej? Opozycja jednak odparowała, şe prezydent, który z taką przyjemnością odbiera laury za sukcesy miasta, powinien równieş unieść cięşar jego klęski, a tego nie potrafi. - Prezydent jest odpowiedzialny i za sukces, i za klęskę - przekonywał Krzysztof Makowski, radny niezrzeszony. - Powinniśmy zakładać nie biura, ale stawiać na kulturę przez małe k - siłami oddolnymi.

Fpdqduq”p ‡”auWqdŠ –NWNkdƒp” Â’‚dZTd|”‡NqdZ¢

–”WuS~–ZuTZqdNp” |~NT_~NWq”Tc pdhNhRTZhiNWZqThdÂ&#x;

F‚uqW–dZuWWNquĂ’Ă—Ă?aou‚vÂ’Â ’ƒ~vWi‡v~”TcĂ?Ó Ó|~uTÂŁ’‚iN–”’Nou qN; N×Ô Õ|~uTÂŁ’‚iN–”’Nou qN&ÂŁ1”‡NqdZqNqNhSkd™‚–”‡”W–dZr¢–”Â’;u~ŠqdŠ |u‡~–ZSqZ‚RiukZhqZ aNkZ~dZcNqWkuÂ’ZÂ&#x; *W|uÂ’dZW–¢ www.nowosci.com.pl


1773410/TRTHB


>&7

ÑÑ|N—W–dZ~qdiNÑÏÐÏ

>1&*F*8 

>’NaN |~–”puƒTdZž Od poniedziałku 25 października nie będzie możliwy wyjazd z ulicy Kopernika na most drogowy w Toruniu. Na Kopernika, przed skrzyżowaniem z aleją Jana Pawła II, zostanie ustawiony znak „nakaz skrętu w prawo”. Nie będzie on dotyczył jedynie taksówkarzy i pojazdów służb miejskich. Wprowadzenie takiego rozwiązania ma rozładować ruch na ulicy Piekary i Fosie Staromiejskiej. Ponadto wyeliminuje kolizyjny przejazd z ulicy Kopernika na most. Decyzję o wprowadzeniu takiego rozwiązania podjęła Komisja Bezpieczeństwa przy Miejskim Zarządzie Dróg.(n)

1u™N~’uSu~–Z 11 zastępów straży pożarnej brało w czwartek od rana udział w gaszeniu pożaru obory, do którego doszło w miejscowości Pląchoty, niedaleko Golubia-Dobrzynia. Na szczęście ani ludzie, ani zwierzęta nie ucierpieli. W oborze znajdowało się około 500 sztuk trzody chlewnej. Wszystkie udało się uratować. Strażacy nie dopuścili również do tego, aby żywioł przeniósł się na sąsiadujące z budynkiem stodoły i garażu. Prawdopodobną przyczyną pożaru była awaria instalacji elektrycznej, od której zapaliło się siano składowane na poddaszu obory.(w)

;u~Šr’ª –’v~TZ¨ Dziś radiowa „Czwórka” będzie nadawać specjalne audycje z Torunia. Między godziną 9.00 a 21.00 dziennikarze przemierzą miasto śladami Mikołaja Kopernika, przybliżą też współczesne oblicze Torunia - modne kluby, galerie, obiekty sportowe i kulturalne. Słuchacze będą mieli okazję poznać tajemnice toruńskiej starówki, historię największego niegdyś dzwonu w Królestwie Polskim - Tuba Dei - oraz recepturę słynnych toruńskich pierników.(w)

cpMn{YnpcYpcYooM}•Yq Toruńscy melomani już ’kd‚‡u|NW–dZ będą mogli posłuchać iuqTZ~‡Š1N’oNFNiN~ZTZau qqN~–Z‚dr‚iN NqqN£i~–Z‚dq‚iNÆqu’u‚Td£Tup£|k

1N’ZoFNiN~ZT”u‡~–”pNo’”~v™² qdZqdZqN–NiurT–uq”p’ƒ~uW_ GE%d_W–”qN~uWu’”puqiŠ~² ‚dZ1dNqd‚‡”T–q”pdp££ cu|dqN£ ;uua~upq”‚ŠiTZ‚‡u~Šr‚idZau |dNqd‚‡”£ - Jestem bardzo zadowolony z tego, co udało się osiągnąć. To jest powyżej moich oczekiwań - powiedział nam Paweł Wakarecy. - W każdym etapie starałem się zagrać najlepiej jak potrafiłem. Udawało się to lepiej lub gorzej i, jak widać, jury w jakiś sposób doceniło mój wysiłek W zasadzie najtrudniejszy powinien wydać mi się finał z orkiestrą, ale tam czułem się dość swobodnie. Trudniejszy był trzeci etap, gdyż miałem mało czasu na przygotowanie się do niego. Werdykt jurorów wzbudził sporo kontrowersji. Pierwszą nagrodę przyznano Rosjance Juliannie Awdiejewej. Spodziewano się tymczasem zwycięstwa Austriaka Ingolfa Wundera lub Rosjan Nikołaja Choziajnowa czy Daniiła Trifonowa. Dlatego tuż po ogłoszeniu wyników nie brakowało dosadnych komentarzy wielu fachowców.

u‡£11

Ó

1N’Zo FNiN~ZT” –Na~No ’ `dqNkZ GE uqiŠ~‚Š cu|dqu’‚idZau – *~idZ‚‡~R dkcN~puqdd&N~uWu’Zh|uWW”~ZiThRq‡uqdZauFd‡N Tymczasem przewodniczący jury prof. Andrzej Jasiński wysoko ocenił grę wszystkich uczestników tegorocznego konkursu. - Poziom pianistyczny jest znakomity, a młodzi pianiści reprezentują różne style interpretacji: są pianiści bardzo liryczni, są wirtuozowscy, inni pokazują element kreatywności. Czasem nawet trudno ocenić wszystkie te elementy we właściwych proporcjach - powiedział.

Dojście aż do finału konkursu syna było marzeniem mamy Pawła Wakarecego, która dopiero na jego ostatni występ pojechała do Filharmonii Narodowej. - Było trochę emocji, ale mniej niż w poprzednich etapach. Wszystko co najważniejsze już się wydarzyło. Jestem bardzo dumna z syna oraz szczęśliwa, że pięknie grał i doszedł tak daleko - mówiła Dorota Zawacka-Wakarecy, dyrektor Zespołu

Szkół Muzycznych w Toruniu, którego pianista jest absolwentem. Finałowy występ Pawła Wakarecego publiczność zgromadzona w Filharmonii Narodowej przyjęła bardzo ciepło. Torunianin zagrał Koncert f-moll op. 21. Ten sam utwór zaprezentuje już 14 listopada w sali koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych z towarzyszeniem Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej. Niespodziankę dla Pawła Wakarecego szykuje Wydział Kultury UMT. - Nie mogę zdradzić, co to będzie, bo to... niespodzianka. Jesteśmy w kontakcie z jego mamą i myślimy o specjalnym uhonorowaniu pana Pawła - mówi dyrektor placówki Zbigniew Derkowski.(id)

1* J$&3+

УŠkdNqqN’WdZhZ’N·3u‚hN¸ Ñ£ ŠiN‚ZqdŠ„N‚·3Š‚‚dN¯ d‡’N¸ dqauk`FŠqWZ~·Š‚‡~dN¸ Ò£ Nqddo;~d`uqu’·3u‚hN¸ Ó£Z’adZqdhu™Nqu’·ŠoaN~dN¸ Ô£~Nqòud‚ Špuq‡·~NqThN¸ Õ£qdZ|~–”–qNqu F”~v™qdZqdN¢&diuoNh cu–dNhqu’ %d~u‚oN’Šk‡”‚–Z’·uSNh3u‚hN¸  [kZqZ;”‚pNq·~NqThN¸d1N’Zo FNiN~ZT”·1uk‚iN¸

IM‘cnYV}t`cVtpt‘Yg{}•Y{}M‘“{}•Y•Ecn^ -;~N‚Npu‚‡u’NqdZmiała przebiegać |~–Z–‡Z~Zq”`d~p”ªNSu¨ - przekonywał w sądzie oskarżony Wiktor K. Prokuratura dowodzi, że obaj orzekł, że wysokość odszkodowaoskarżeni nie dopełnili swych obo- nia przyznanego tej firmie nie zalewiązków i dopuścili do tego, iż w ży od statusu gruntu, na którym się trakcie przygotowań do budowy no- znajduje. Czyli tyle samo dostałaby wej przeprawy przez Wisłę właści- bez względu na to, czy ziemia jest cielka firmy „Kabo”, znajdującej się dzierżawiona czy też jest jej wław pobliżu ulicy Lipnowskiej, wyku- snością. Nie ma więc mowy o żadpiła na własność grunt, na którym nej stracie. Wiktor K. w swych mieściła się jej firma. wczorajszych wyjaśniePrzedtem miała go w 7–iuWN i‡v~Zh|u|Zo² dzierżawie wieczystej. niach zajął się nieco inqdZqdZqNp–N~–ŠTuqu  Z tego powodu - jak nym wątkiem oskarżedowodzi prokuratura hZ‚‡~–ZiupNdqdZ~–Z² nia. Przekonywał sąd, - skarb państwa musiał T–”’d‚‡N£ że w momencie, gdy jej wypłacić odszkoqW~–Zh£ jego wydział zajmował dowanie o prawie 120 się sprawą wniosku tys. zł wyższe niż gdyby o wykup terenu pod „Kabo”, był przekonany, że drogi była to dzierżawa. - Zupełnie nie rozumiem zarzu- związane z mostem nie będą w ogótów prokuratury - wyjaśniał wczoraj le przebiegać przez tereny tej firmy. Andrzej J. - Wyceny nieruchomości Opierał na studium wykonalności nie przeprowadza prokuratura, z 2004 roku i rozmowach z Bernarnie podejmuje również decyzji o dem Kwiatkowskim, ówczesnym wypłacie odszkodowania. Robi to szefem wydziału do spraw inwestywojewoda. I on w swojej decyzji cji strategicznych.

FNkWZpN~1dv~iu’‚id ’NkWZpN~£|du~iu’‚idÆqu’u‚Td£Tup£|k

F‡u~Šr‚idp7RW–dZ3Zhuqu’”p ~u–|uT–Ro‚d_|~uTZ‚’‚|~N’dZ ‡Ni–’NqZhN`Z~”pu‚‡u’Zh£ *‚iN~™ZqdqdZ|~–”–qNhR‚d_ Wu’dq”£ - Szkoda, której popełnienie nam zarzucono, jest rzekoma i nierzeczywista - powiedział Andrzej J. Przypomnijmy, że oprócz Andrzeja J., byłego wiceprezydenta Torunia, na ławie oskarżonych zasiadł Wiktor K., obecny dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Torunia. Prokuratura wszczęła śledztwo przede wszystkim po wątpliwościach zgłaszanych przez parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej: posła Antoniego Mężydłę i senatora Jana Wyrowińskiego.

3ZikNpN

- Droga mostowa miała przebiegać śladem ulicy Lipnowskiej. To była - moim zdaniem - optymalna koncepcja, bo tam znajdował się około 20-metrowy pas ziemi należący wówczas do skarbu państwa. Tymczasem według zapowiedzi na dwupasmowe jezdnie i pas je oddzielający potrzeba było 17 metrów. Były więc jeszcze trzy metry zapasu - wyjaśniał Wiktor K. Dodał, że dopiero dużo później dowiedział się o innych planach przebiegu trasy. - Co roku trafia do wydziału około 13 tysięcy spraw związanych z dzierżawą lub wykupem nieruchomości - mówił Wiktor K. - Ani ja nie wywierałem nacisku na podległych mi pracowników, aby sprawę „Kabo” traktowali inaczej, ani nikt mnie o to nie prosił. Wszystko toczyło się tak jak w przypadku tysięcy innych wniosków. Proces trwa. Następna rozprawa odbędzie się 16 grudnia.

:}M`YVcMpM{tS•Q†h‰‘“ScYS•hc 8pdZ~UqNW~uW–Z pod Skępem - wszystko zdarzyło się na oczach gimnazjalistów Š‡uiN~ i‡v~”phZTcNkdqN’”² TdZT–i_WuFN~‚–N’”ŠT–qdu’dZ –‡u~Šr‚idZaudpqN–hŠpq~ÐÓ  S~NoŠW–dNo’’”|NWiŠ£

3220710BDBRB.EPS

Do zdarzenia doszło wczoraj około 7 rano na drodze w miejscowości Wioska, niedaleko Skępego. Kierowca ciężarowego mercedesa jadący w kierunku Torunia zjechał

na przeciwległy pas jezdni i bokiem zahaczył o autokar z uczniami. Potem czołowo zderzył się z jadącym za autokarem volkswagenem transporterem. Po tym uderzeniu mercedes przewrócił się i przygniótł passata jadącego za transporterem. W wypadku zginęli 53-letni kierowca mercedesa i 38-letni kierowca transportera. Do szpitala trafiły trzy inne osoby: 46-letni pasażer

mercedesa, 38-letni kierowca i 28-letnia pasażerka passata. Żadnych obrażeń nie doznali kierowca ani pasażerowie autokaru. Uczniowie byli jednak w szoku. Tym bardziej że autokar, którym się poruszali, nie nadawał się do dalszej jazdy. Musieli czekać, aż dotrze nowy pojazd. Byli więc świadkami tego, co przez ten czas działo się na miejscu wypadku.(wap)


1922210/TRTHA


F”WN~–ZqdN

ÑÑ|N—W–dZ~qdiNÑ���

F73+ 

7ŠiTZ‚ ’‡Š~”‚‡”TZ Prezentacja woj. kujawsko-pomorskiego otrzymała nagrodę „Acanthus Aureus 2010� na tegorocznych Targach Regionów i Produktów Turystycznych Tour Salon 2010 w Poznaniu. Natomiast Twierdza Toruń, Fort IV - złoty medal targów. Na stoisku koordynowanym przez Kujawsko-Pomorską Organizację Turystyczną prezentują się: miasto Ciechocinek, Inowrocławska Lokalna Organizacja Turystyczna, Bydgoszcz, Toruń, Włocławek i powiat şniński. Projekt stoiska i promocję postanowiono oprzeć na trzech filarach: turystyce wodnej, szkolnej i uzdrowiskowej. Jak widać - udanie. Twierdza Toruń, Fort IV, to natomiast całkiem bogato juş utytułowany obiekt turystyczny nad Wisłą. Dawna warownia przez prywatnych przedsiębiorców przekształcona została w atrakcję nie tylko dla zainteresowanych historią. Szeroka oferta skierowana jest do turystów, firm, klientów gastronomicznych, dzieci.(mo) 3ZikNpN

bScMn‰ †}•YjcT{tjc†“hM 3”‚–N~Wu’d £qdZ|uWuSNou‚d_ to, ™Z niektórzy członkowie partii politycznych T–ŠhR‚d_‡Ni|Z’qdZ 1~–Zp”‚oN’$ŠT–Ni

&dZ’dWNUiurTN|ukd‡”T–qZh N’Nq‡Š~”|u’‡u~iu’”Tc’”² WN~–ZqdNTc’$uW–d£$vW–id‚RW qNiN–No’T–u~NhN~Z‚–‡u’NqdZ 3”‚–N~WN £ u~N–’d_TZh’dZp” u‚Np”p–NSvhT”£ - W tych dramatycznych chwilach nie moşemy poddawać się nienawiści i obłędowi, które są źródłem tej zbrodni - stwierdził premier Donald Tusk. - Spróbujmy uşywać języka wzajemnego szacunku nie wpadając w tandetną pokusę sztucznego pojednania. Moşe ta śmierć stanie się znakiem zobowiązującym nas wszystkich do zmiany. Odpowiadając premierowi prezes PiS Jarosław Kaczyński powiedział, şe wydarzenia w Šodzi były nie tylko atakiem na PiS, lecz takşe na wielką część społeczeństwa, której odmawia się praw obywatelskich. - Kampania przeciwko mnie i mojej partii trwa juş 5 lat - stwierdził. - Nadzieja jest niewielka, ale spróbujmy jednak zmieniać Polskę, mówił szef PiS. Nie zrobiły na nim wraşenia słowa ministra spraw wewnętrznych, który przedstawił relację z przesłuchań Ryszarda C. Wynika z nich, şe zabójca pracow-

ników biura PiS chciał zaatakować wcześniej polityków innych opcji.

1kNqW–dNoNqdN Męşczyzna w rozmowie z policjantami wyznał, şe chciał zabić jednego z czołowych polityków i dlatego nawiązał kontakty z światem przestępczym. Próby zakupienia karabinu maszynowego Kałasznikow nie powiodły się. Do ataku w Šodzi uşył przedwojennego pistoletu Walher, na posiadanie którego nie miał zezwolenia. Nie miał równieş kryminalnej przeszłości. 62-letni Ryszard C. w czasach PRL był cinkciarzem i tajnym współpracownikiem milicji. Potem wyjechał do Kanady, a po powrocie w 2000 r. był taksówkarzem. Wówczas drugi raz się oşenił i zbudował dom w Częstochowie. W lipcu br. wyprowadził się z domu, który rok wcześniej wraz z całym majątkiem zapisał swojej şonie i zaczął podróşować po kraju. - Podczas zatrzymania krzyczał, şe chciał zabić Jarosława Kaczyńskiego. Wiele jednak wskazuje na to, şe jego celem było zabicie jakiegokolwiek polityka, obojętnie jakiej partii, şeby nie czuli się tacy pewni - mówił wczoraj w Sejmie szef MSWiA, Jerzy Miller.

u‡£11

Ă•

N~u‚oNÂ’NT–”r‚idŠ’N™N ™ZÂ’dqqd‚R‚Npd|ukd‡”TӣF‚–”‚‡iuhZWqNi ’‚iN–ŠhZqN‡u ™Z–NSvh‚‡’NÂ’$uW–dWu|ŠƒTdo‚d_T–ouÂ’dZiqdZ–~vÂ’quÂ’N™uq” Policjanci odtworzyli przebieg jego pobytu w Ĺ odzi przed zabĂłjstwem, do ktĂłrego doszĹ‚o 19 paĹşdziernika. Ryszard C. zameldowaĹ‚ siÄ™ w hotelu „Savoyâ€? w centrum Ĺ odzi juĹź 13 paĹşdziernika. Tam nocowaĹ‚ do 15 paĹşdziernika, po czym przeniĂłsĹ‚ siÄ™ do hotelu „Centrumâ€?. Po Ĺ odzi poruszaĹ‚ siÄ™ wynajÄ™tym samochodem Renault Twingo. MiaĹ‚ dwa paszporty - polski i kanadyjski. Jak poinformowaĹ‚ Miller, w swobodnej rozmowie z policjantami Ryszard C. wyraziĹ‚ Ĺźal, Ĺźe miaĹ‚ przy sobie 49 naboi, a zdoĹ‚aĹ‚ wystrzelić tylko osiem. OznajmiĹ‚ teĹź, Ĺźe zabĂłjstwo planowaĹ‚ od ponad roku. ChciaĹ‚ zastrzelić jednego z czoĹ‚owych polskich politykĂłw. Najpierw w Warszawie koczowaĹ‚ pod biurem SLD, a po-

tem udał się pod Pałac Prezydencki. W obu przypadkach wokoło było za duşo ludzi. Po nieudanych próbach postanowił zmienić swój plan zabójstwa czołowego polityka na zabójstwo innych osób z şycia publicznego. Swoją motywację określił jako prywatne rozczarowanie polityką. W rozmowie z policjantami Ryszard C. mówił teş, şe ma raka. - Stwierdził, şe pozostało mu sześć miesięcy şycia i chętnie zajmowałby wieloosobową celę, şeby mógł tam kogoś zamordować. Jest mu obojętne, kim będzie przyszła ofiara - relacjonował Miller.

7Zhpu’NN‡pu‚`Z~N Jak wyjaśnił w Sejmie minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski, podejrzany trafił do aresztu w Piotrkowie Trybunalskim, najnowocześniejszego w Polsce. Znajduje się tam oddział niebezpiecznych aresztantów. Ryszard C. nie będzie miał şadnego kontaktu

z innymi osadzonymi, a jego cela objęta będzie całodobowym nadzorem. Poddany zostanie badaniom psychiatrycznym. W Sejmie debata trwała kilka godzin. Ryszard Kalisz przyznał się, şe sam czuje się winny tego, jak ludzie postrzegają polityków. Inni posłowie apelowali do przedstawicieli mediów, aby nie zapraszać do programów tylko krzykaczy. Natychmiast po przemówieniu Jarosław Kaczyński opuścił Sejm. Wcześniej prezes PiS nie przyjął zaproszenia prezydenta Bronisława Komorowskiego na spotkanie w sprawie agresji w polityce. Zamiast niego do Pałacu Prezydenckiego pojechali Mariusz Błaszczak i Beata Szydło, ale prezydent ich nie przyjął. Zaproponował natomiast kolejne terminy spotkania, ale Jarosław Kaczyński skwitował to krótko: - Wykluczam spotkanie z prezydentem. Zaproszenie przyjęli natomiast szefowie pozostałych partii zasiadających w parlamencie. Dzisiaj gośćmi prezydenta mają być szef SLD Grzegorz Napieralski i prezes PSL Waldemar Pawlak. Być moşe dojdzie teş do spotkania z Donaldem Tuskiem.(kam, tvn24)

%*%J &%

%N~‡’dqN‚TudqqZau ;u  Tu Â’T–u~Nh W–dN² ou ‚d_ Â’ 7ZhpdZ  |~–”|updqNou ‚TZq” – `dkpŠ ÂŞ –dZr 8Â’d² ~N¨ Â’i‡v~”Tc|~–ZW² ‚‡NÂ’dTdZkZ ~v™q”Tc |N~‡dd i~–”T–R¢ ÂŞ;Š hZ‚‡ 1uk‚iN¨  ÂŞ%uhN 1uk‚iN hZ‚‡ SN~W–dZh puh‚–N¨£ *‡v™  ‚–Nqu’² qd |ukd‡”T”  uS”’N‡ZkZ pNhR WuƒU |Š‚‡”Tc ‚ovÂ’ d –N‚‡_|T–”Tc WZSN‡ u‡”p i‡upNÂ’‚uSdZÂ’d_TZhqdZqN² Â’dƒTdÂŁ%N~‡’dqN‚W~u™”–qNÂ’‚ikZ² |NTc  ’”™‚–” E;  W~uaN SZq–”qN didZ|‚id|u–dupZWŠiNThdÂŁ1ukd‡”iup d‡NiqdZŠWN‚d_S”UWkN‚dZSdZpdk² ‚–”pdÂŁJ~Z‚–‡RqdZTcuW–du‡u ™ZS” ’‚–”‚T” ‚d_ iuTcNkd  ’”‚‡N~T–”  ™ZS” S”kd ‚iŠ‡ZT–qd d |uWZhpuÂ’Nkd ~u–‚RWqZ WZT”–hZ  i‡v~Z |u–’ukR Â’‡”pi~NhŠauWqdZ™”UÂŁ NpdkNFvhTdi


ÑÑ|N—W–dZ~qdiNÑ���

Włocławek

~–ZƒUŠhN’‚idĂźuÂ’Nk d|quĂź ŠS~NqdZT 3NW–dZhvÂ’Ăź3”|dq

Ă–

NkuÂŞ&uÂ’uƒTd¨

”™Š~Â’auW–£Ă?ѲĂ?Ă”|Zoqd W–dƒZ~–” cŠW–”r‚id ¡Ă?ÔӸÑÒĂ?Ă‘Ă•Ă–Ă•

’kuTkN’ZiÆqu’u‚Td£Tup£|k

6Q{cjpcYg •Y {t†}•YR“

J' *3H

u–NpdN‚‡Â&#x; MoĹźe jest lepszy pomysĹ‚ na zagospodarowanie terenĂłw przy alei Kazimierza Wielkiego. Jednak oprĂłcz parku linowego na razie Ĺźadne propozycje nie padĹ‚y. Nie wiem, ilu wĹ‚ocĹ‚awian korzystaĹ‚oby z parku, ale inwestor - to wpĹ‚ywy z dzierĹźawy, miejsca pracy i podatki. Czy miasto powinno z tego rezygnować?

Miasto qdZhZ‚‡–Ndq‡Z~Z‚u’NqZ budową parku linowego. Kontrowersje budzi jego lokalizacja pNTdZh£p~uT–”q‚idÆqu’u‚Td£Tup£|k

–”|~”’N‡q”dqÂ’Z‚‡u~’”Tu`N‚d_ –|kNqvÂ’–SŠWuÂ’NqdN|N~iŠkdqu² Â’ZauÂ’ZFouToNÂ’iŠÂ&#x;;upu™kd² Â’Z hZƒkdÂ’|uqdZW–dNoZi~NWqdqdZ –auW–R‚d_qNW–dZ~™NÂ’_a~Šq‡vÂ’ |~–”NkZdN–dpdZ~–NFdZkidZauÂŁ

%NTdZh%~uT–”r‚id

> J

- Co to jest ten park linowy? Czy nie mamy większych problemów do załatwienia w mieście? - pyta Czytelnik „Nowości�. Co do tego, şe park nie jest najpilniejszą potrzebą we Włocławku, zgadzają się równieş prezydent radni. Tym trudniej zrozumieć, şe w poniedziałek Rada Miasta po raz trzeci zajmie się tym problemem. Wszystko dlatego, şe kontrowersje budzi lokalizacja obiektu.

%NkŠhZdŠT–” ~–”‚–‡u`FNkT–Z’‚ii. Absolwent Wydziału Sztuk Pięknych UMK. Pracuje w Galerii Sztuki Współczesnej, gdzie prowadzi warsztaty plastyczne dla młodzieşy.(kr)

*&7

%u™ZqNWÂ’uWRÂ&#x;

ÂŞ&uÂ’uƒTdFouToN’‚idZ¨£ 3ZWNiThNÂ’ZFouToNÂ’iŠ |kNT FukquƒTdĂ? ‡ZkÂŁ¡ÔӸÑÒĂ?²ÑÕ²ÖÕ  Ă‘Ă’Ă?²Ă?Ă—Â˛Ă˜Ă—Â `N“¡ÔӸÑÒĂ?²Ă?Ò²Ă?Ò Z²pNdk¢ Â’kuTkNÂ’ZiÆquÂ’u‚TdÂŁTupÂŁ|k dZ~uÂ’qdi¢N‡N~–”qN3NW–dpd~‚iN dŠ~uuaou‚–Zr¢‡ZkÂŁ¡ÔӸÑÒĂ?²ÑÓ²ÓÑ  `N“¡ÔӸÑÒĂ?²Ă?Ò²Ă?Ă’

- Miejsce jest zbyt atrakcyjne, şeby pozwolić na budowę parku linowego - mówi Janusz Dębczyński, włocławski radny. - Moşna to wykorzystać na inne cele, natomiast przedsiębiorcy wskazać inną lokalizację, na przykład w poblişu jeziora Czarne. Niewykluczone jednak, şe przedsiębiorca zrezygnuje z budowy, jeşeli na najblişszej sesji Rada Miasta nie wyrazi zgody na dzierşawę.

3ZikNpN

&3> *%*8 ÂŁÂŁÂŁÂŁÂŁÂŁÂŁÂŁÂŁ 3M blaszane www.blaszaczki.pl, transport, montaĹź gratis. 668307725, 054/2361846 35510BSBSC

A miasto nie chce budować parku z własnych pieniędzy

;NhZpqdT–”dq’Z‚‡u~ - We Włocławku są pilniejsze potrzeby, a jeşeli jest ktoś, kto chce wyłoşyć na to prywatne pieniądze, to po co przeznaczać środki z miejskiej kasy - mówi Monika Budzeniusz, rzecznik prasowy prezydenta Włocławka. - Poza tym dochodzą równieş sprawy bezpieczeństwa, o które musiałoby zadbać miasto, jeśli zajęłoby się jego prowadzeniem. Smaczku sprawie dodaje fakt, şe ratusz nie ujawnił danych osobowych inwestora, zasłaniając się tajemnicą handlową.

u‡£N~u‚oN’ –Z~’dr‚id

%NTdZh%~uT–”r‚id

F3;*F J

1N~ikdqu’”²dq‚‡NkNThN‚|u~‡u² Â’u²~Zi~ZNT”hqN ‚ioNWNhRTN‚d_ –~u–|d_‡”TcqN~v™q”Tc’”‚uiu² ƒTdNTckdq W~NSdqZi pu‚‡iv’  |kN‡`u~pd‡|ÂŁ 1upd_W–”|u‚–T–Zavkq”pd ZkZpZq‡NpdŠ~–RW–NqZ‚R ‡~N‚”|~–ZhƒUu~v™q”p‚‡u|qdŠ ‡~ŠWquƒTd |u–’NkNhRT”pqN WuS~NqdZdTcWuiuqW”ThddŠpdZ² h_‡quƒTdu‚vSiu~–”‚‡NhRT”Tc –‡Zh`u~p”~Zi~ZNThdÂŁ

3”SqdTiR|uqu’”pN‚`NkTdZ Objazdy i utrudnienia w ruchu kołowym dotknęły takşe osoby mieszkające na peryferiach osiedla Kazimierza Wielkiego we Włocławku. Od wczoraj zamknięta dla samochodów jest ulica Rybnicka, poniewaş trwają tu prace przy układaniu nowej asfaltowej nawierzchni (na zdjęciu).

3ZikNpN

Z powodu utrudnień w ruchu nastąpiły takşe zmiany w rozkładzie miejskich autobusów. Przystanek początkowy i końcowy dla linii nr 14 i 19 znajduje się teraz na ulicy Przemysłowej. Uwaga - ruch będzie otwarty dziś (piątek, 22 października) po godzinie 16.

1968910TRTHA.EPS

6ntVhc {}Y•Yp†

1987110TRTHC

uqiŠ~‚. Co tydzień nagrodą w konkursie „Nowości Włocławskich� i Radia Hit są produkty znanego Zakładu Produkcji Cukierniczej „Brześć� Wiesław Sipa i wspólnicy z Brześcia Kujawskiego. Zamieszczony obok kupon naleşy dostarczyć do redakcji „Nowości� do najblişszej środy. Po odbiór ciasta zapraszamy jutro Panią Elşbietę Radowską z Włocławka.(kr)

7;*

&F&

pd_£££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££ &N–’d‚iu££££££££££££££££££££££££££££££££££ W~Z‚ ‡Zk££££££££££££££££££££££££££££££££££ £££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££££ 36610TWNWA.EPS

38510TWNWA.EPS

................................................. ÂŁÂŁÂŁÂŁÂŁÂŁÂŁÂŁÂŁÂŁÂŁÂŁÂŁÂŁÂŁÂŁÂŁÂŁÂŁÂŁÂŁÂŁÂŁÂŁÂŁÂŁÂŁÂŁÂŁÂŁÂŁÂŁÂŁÂŁÂŁÂŁÂŁÂŁÂŁÂŁÂŁÂŁÂŁÂŁÂŁÂŁÂŁ
;u~Šr

ÑÑ|N—W–dZ~qdiNÑ���

3+;*

7‡N~uTdZ |~–”adZoW–dZ Toruńska giełda samochodowa mieszcząca się przy Motoarenie w Toruniu wzbogaciła swoją ofertę. Nie tylko moşna tu sprzedać czy kupić samochód osobowy, cięşarówkę, motor, czy quada, skorzystać z porad ekspertów, coś zjeść bądź zaopatrzyć się w części i gadşety motoryzacyjne. Miejsce zajęte przez giełdę po prawej stronie parkingu zostało powiększone, więc organizatorzy postanowili zaproponować dodatkową atrakcję - jarmark staroci i antyków. Moşna je tu od niedawna sprzedawać i kupować. Giełda samochodowa działa w soboty w godzinach od 7 do 15.(ml)

–dZr7Zqdu~N ’J>7²dZ Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu informuje, şe we wtorek 26 października w siedzibie przy ul. Mickiewicza 33/39 odbędzie się „Dzień Seniora�. W godzinach od 10 do 14 dyşurować będą eksperci ZUS-u, którzy odpowiedzą na wszystkie pytanie w zakresie emerytalno-rentowym. W części placówek „Dzień Seniora� zostanie zainaugurowany prelekcją z wybranych zagadnień w zakresie świadczeń emerytalno-rentowych. - Wraz z ekspertami ZUS-u dyşurować będą przedstawiciele zaproszonych instytucji, między innymi Narodowego Funduszu Zdrowia, Polskiego Związku Emerytów i Rencistów, Stowarzyszenia do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Ośrodków Pomocy Rodzinie - mówi rzecznik prasowy Boşena Maria Wankiewicz. „Dzień Seniora� odbędzie się takşe w terenowych jednostkach, w inspektoratach w Aleksandrowie Kujawskim, Brodnicy, Grudziądzu, Lipnie, we Włocławku oraz w biurach terenowych w Gołubiu-Dobrzyniu i Rypinie.(jo)

Z–|oN‡qNiuq‡~ukN |uhN–Wv’ W najblişszą sobotę 23 października w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów przy ulicy Grunwaldzkiej w Toruniu będzie moşna sprawdzić bezpłatnie stan auta przed sezonem zimowym. Kontrola obejmie układ kierowniczy i hamowania, analizę spalin oraz oświetlenie. Stacja zaprasza w godzinach od 9 do 13.(w)

E{t •‰hc‘Mpc‰ocYg S

–”|NThZq‡, ktĂłry dostanie skierowanie na zabieg, pNÂ’‡”p~uiŠ w Toruniu ‚–Nq‚_qNu|Z~NTh_Â&#x; %N~dukN u~ZqT–Z’‚iN pN~dukNÂŁku~ZqT–Z’‚iNÆquÂ’u‚TdÂŁTupÂŁ|k

;u~Šr‚id%N‡u|N‡|u‚dNWNhZ‚–T–Z ’ukqZpdZh‚TNqN|kNqu’Z u|Z~NThZTcd~Š~adT–qZ`dqNq‚u² ’NqZ|~–Z–&N~uWu’”ŠqWŠ‚– JW~u’dN£;~ŠWqdZhhZ‚‡’dqq”Tc ‚–|d‡NkNTc£ - Mam skierowanie na usunięcie pęcherzyka şółciowego, a mój mąş na operację przepukliny. Lekarze powiedzieli nam, şe musimy sami znaleźć szpital, który nas przyjmie, ale wątpią, czy uda się to jeszcze w tym roku - mówi pani Wanda, mieszkanka Bydgoskiego Przedmieścia w Toruniu. Postanowiliśmy to sprawdzić. - U nas tylko na internie i kardiologii pacjenci, którzy zgłoszą się teraz, mogą liczyć na przyjęcie na oddział - przyznaje Krystyna Zaleska, dyrektor Specjalistycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu. - Na chirurgii planowych operacji nie wstrzymujemy, szansę na zabieg mają osoby juş zapisane. Na neurochirurgii, ortopedii i hematologii, które przekroczyły limity w największym stopniu, jest zagroşenie, şe pacjenci nawet juş wcześniej zapisani na ten rok będą przesuwani na przyszły. Oczywiście nie dotyczy to tak zwanych nagłych

przypadków - dodaje Krystyna Zaleska. Doktor Sławomir Badurek, rzecznik Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu, zapewnia, şe zgłosić się do szpitala ze skierowaniem na zabieg planowy moşna, ale ostateczna ocena i decyzja i tak naleşy do chirurga. - Myślę, şe szansa na zabieg usunięcia pęcherzyka şółciowego jeszcze w tym roku jest, szczególnie, gdy ktoś ma więcej ataków. W przeciwnym razie być moşe termin będzie późniejszy - zaznacza dr Badurek. - Do końca września kontrakt z NFZ został wykonany w 80 proc. W Szpitalu Specjalistycznym Matopat podkreślają, şe na finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia niektóre zabiegi chirurgiczne mają jeszcze wolne miejsca i stosunkowo krótkie terminy. - Pacjenci wymagający cholecystektomii, czyli laparoskopowego usunięcia pęcherzyka şółciowego z powodu kamicy şółciowej, aktualnie oczekują na operację średnio 30 dni - tłumaczy Weronika Lewandowska, zastępca dyrektora Matopatu. - Krótkie terminy są teş w przypadku operacji z powodu przepuklin, Pacjenci czekają na ten zabieg maksymalnie 90 dni. Jak zaznacza Weronika Lewandowska, chorzy chcący bezpłatnie

u‡£WNpJNi~–Z’‚id

Ă—

ZiN~–‚|ZThNkd‚‡NTcu~vSuT–ŠZN‡N*TcuTdr‚iNSNWN|NqdNaqdZ‚–i_ kuq‡² –ZiNo_’7–|d‡NkŠ7|ZThNkd‚‡”T–q”p%N‡u|N‡’;u~ŠqdŠ skorzystać z leczenia w ich szpitalu w ramach umowy z NFZ proszeni są o rejestrację na wizyty kwalifikacyjne. Na taką wizytę naleşy zgłosić się ze skierowaniem do szpitala wystawionym przez lekarza. I zabrać ze sobą wszystkie posiadane karty wypisowe dotyczące poprzednich pobytów w szpitalach, wyniki badań dodatkowych (m.in. zdjęcia rtg, rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej), analizy me-

dyczne, a takşe listy stosowanych leków z powodu swoich wszystkich schorzeń. Ułatwia to, a często teş przyspiesza diagnostykę i leczenie.

F3;*F J

3ZhZ‚‡~NThNqNÂ’d–”‡”iÂ’Nkd`diNT”h² qZÂ’ÂŞ%N‡u|NTdZ¨ ‡ZkÂŁÔÕĂ•Ă”Ă˜Ă“Ă— Ă?Ă?u~N–ÔÕĂ•Ă”Ă˜Ă“Ă—Ă?Ă?

M†M{}tSY ‰cScY}{cYpcYh}Y‘p“SbpM †tjM†hc Pełnomocnik rodziny Zeganów: - Nikt nie jest w stanie wyobrazić sobie,’hNidZh‡~NŠpdZ do dziś ™”hR~uW–dTZ %Noau~–N‡N*SZ~kNq  FNkWZpN~1dv~iu’‚id

1~uTZ‚”W~dNqNFÂŁ‡~Â’No”‚dZ² WZpkN‡£&N‚‡ukZ‡qdRN‚d_JZaNq –NSdoÂ’‚dZ~|qdŠĂ‘Ă?Ă?Ă‘~uiŠ£&N Wu™”’uTdZ|~NÂ’upuTqdZ–u‚‡No ‚iN–Nq”Wu|dZ~uÂ’a~ŠWqdŠĂ‘Ă?Ă?Ă˜ ~uiŠ£ Prokuratorzy nie kryli, Ĺźe to dziaĹ‚ania samego oskarĹźonego przyczyniĹ‚y siÄ™ wydatnie do przewlekania procesu. NiespeĹ‚na trzydziestoletni mieszkaniec CheĹ‚mĹźy, z zawodu mechanik samochodowy, rok po roku nabywaĹ‚ potrzebnej ku temu wiedzy. Adwokaci wspominajÄ…, jak na rozprawy sÄ…dowe stawiaĹ‚ siÄ™ zaopatrzony w tomy ksiÄ…Ĺźek, komentarzy etc. Obecnie, odbywajÄ…c karÄ™ w gdaĹ„skim wiÄ™zieniu, nadal zgĹ‚Ä™bia prawo. I zdobyte informacje stara siÄ™ wykorzystywać w praktyce.

Do zabójstwa nastolatki z Brąch- rozpatrywał sąd okręgowy. 5 lutego nówka doszło w nocy z 23 na 24 2003 roku utrzymał w mocy wyrok sierpnia 2002 roku, na drodze pierwszej instancji. W okresie mięmiędzy Grzywną a Brukami Uni- dzy wyrokami męşczyzna przebysławskimi. Adrian W. czekał na nią wał na wolności. W tym teş czasie w poşyczonym volkswagenie pas- dokonał mordu na nastolatce. Nigsacie. Jak ustalił sąd, męşczyzna dy się do niego nie przyznał. Twierdziałał z bezpośrednim dził, między innymi, şe zamiarem dokonania &dZ’”|oNTZqdZÔ‡”‚d_T” dowody świadczącego o jego winie zostały zabójstwa. Wracającą –ou‡”Tc–N‚RW–uq”Tc spreparowane. z dyskoteki dziewczyW sprawie zabójstwa nę nakłonił bądź siłą |~–Z–‚RW‡uhNiiukZhqN wciągnął do auta. Tu uW‚ouqN‡~NaZWdd£ odbyły się w Toruniu zgwałcił i udusił. Zwło%d~u‚oN’N‚di dwa procesy zakończone nieprawomocnyki ukrył w przydroşnym mi wyrokami. W obu rowie. Nazajutrz odkrył Adrian W. został uznany winnym je przechodzień. Dziś moşna tylko zastanawiać gwałtu i morderstwa nastolatki. Za się, jak potoczyłyby się koleje losu pierwszym razem skazano go na nastolatki, gdyby Temida inaczej 25 lat więzienia. Od tego wyroku postąpiła w sprawie wcześniejszej. odwołała się równieş prokuratu16 maja 2002 roku Adrian W. został ra, która domagała się doşywocia. skazany na 4 lata i 6 miesięcy pozba- Sąd Apelacyjny w Gdańsku nakazał wienia wolności za podwójny gwałt. przeprowadzić kolejne postępowaDoszło jednak do apelacji i sprawę nie. Wynik drugiego procesu był

jeszcze bardziej niekorzystny dla W. - dostał doşywocie. Wyrok ten stał się prawomocny dopiero w grudniu 2009 roku, po kolejnym orzeczeniu Sądu Apelacyjnego. Adriana W. ostatecznie uznano winnym i doşywotnio wysłano za kraty. To był siódmy rok po zbrodni. - Nikt nie jest w stanie wyobrazić sobie, w jakiej traumie şyją do dziś rodzice zamordowanej Kasi. Ani ile psychicznie kosztowały ich lata procesu. Państwo Zeganowie to skromni rolnicy. W tym kontekście niewypłacenie im do dziś owych 5 tys. zł, zasądzonych przez sąd (piszemy i tym na stronie 1 - przyp. red.) to jak kolejna odsłona tragedii - mówi Mirosław Jasik, pełnomocnik rodziny zamordowanej Kasi. - W maju 2004 roku w wypadku samochodowym zginął 23-letni Krzysztof, syn państwa Zeganów. Od tej pory matka znajduje się w depresji, ojciec nie jest juş tym samym człowiekiem.

 *&*F*8 Âś‡Zk¢¡Ă?ÔÕ¸Ă•Ă?Ă?Ă—Ă?Ă’Ă’ÂśZ²pNdk¢cNkuÆquÂ’u‚TdÂŁTupÂŁ|k 3ŠS~”iN~ZWNauÂ’NqNhZ‚‡qN |uW‚‡NÂ’dZu|dqdd –”‡ZkqdivÂ’ÂŁ 7RqdZSZ–|dZT–qd *WWNÂ’qN’”|d‚Šh_|~–”ioNW”’‚iN² –ŠhRTZ ™Z~uÂ’Z~–”ƒTd‡uqNhSN~W–dZh qdZSZ–|dZT–qd¡WkNdqq”TcdWkN ‚dZSdZ¸Š™”‡iuÂ’qdT”W~vadqdZ‡”kiu  oNpdRT”’‚–ZkidZ|~–Z|d‚” qu~p” duS”T–NhZÂŁ;NT”hZ™W™R|u’‚–”‚‡² idp Tu‚d_WN TNoiuÂ’dTdZkZiTZÂ’N² ™RT’‚–”‚‡idTcd’‚–”‚‡iuÂŁ3uÂ’Z~–”² ‚‡N i‡v~”|u‡Š~SuÂ’No|dZ‚–ZauqN

TcuWqdiŠ |uÂ’dqdZqWu‚‡NU’”~ui hNiidZ~uÂ’TN i‡v~”|u‡~RTd |dZ‚–ZauqN|N‚NTcÂŁ%N~–”pd‚d_  NS”|~–”qNhpqdZhZa–ZiÂ’uÂ’Nqu |~NÂ’udiN~Nqu~uÂ’Z~–”‚‡vÂ’qN² apdqqdZƒpdaNhRT”Tc|uTcuW² qdiNTc¡|~–”|upq_ ™Z‡u’”i~u² T–ZqdZ Wu~u‚o”pu™Z|u~Š‚–NU‚d_ TcuWqdidZpqN~uÂ’Z~–Z‡”kiu aW”‚|~N’ŠhZu|dZi_qNWhNWRT”p ~vÂ’qdZ™qN~uÂ’Z~–ZqdZkZ‡qdp¸£ F|u–u‚‡No”Tc|~–”|NWiNTc ²–auWqdZ–|~NÂ’Zp²|uÂ’dqdZq

hZTcNUƒTdZ™iR~uÂ’Z~uÂ’RkŠS hZ–WqdRÂŁ *S‚ ;uŠ~uhZqdN ;Ni ~uÂ’Z~–”ƒTd‡u’‚‡~_‡qdpu~WZ~² T” ƒ~ZWqdupu~WŠhRĂ?u‚uS_~uT–qdZ ¡’TNoZh1uk‚TZ¸£&N‡updN‚‡idZ~u’² T” i‡v~–”pu~WŠhRĂ“ÂŁĂ”Ă?Ă?u‚vS ‡u kŠ– puaR‚uSdZhZ—W–dUhNiTcTR  |N~iuÂ’NUhNiTcTRÂŁ*‚uS”N‡NiŠhRTZ ~uÂ’Z~–”‚‡vÂ’pNhRŠ~uhZqdNÂŁ %%

Fuk_TcuWqdidZp ;Ni |~NÂ’u–NS~NqdN~uÂ’Z~–”‚‡up hZ—W–dUqNTcuWqdiNTcÂŁkZudkZ Â’d_TZhS”ouS”’”|NWivÂ’ƒpdZ~‡Zk² q”Tc aW”S”’‚–”‚T”~uÂ’Z~–”ƒTd ~Z‚|Zi‡uÂ’Nkd‡u|~NÂ’uÂŁ*’”|NWiŠ –Z‚iŠ‡idZpƒpdZ~‡Zkq”p~uÂ’Z~–”² ‚‡N²|dZ‚–”‚o”‚–_|dZ~’‚–”~N– NkZ qNhZ–Wqd‡”Tc’”|NWivÂ’–~uÂ’Z² ~–”‚‡Npdd‚NpuTcuWNpd‚R‚Z‡idÂŁ Š™Â’uk_ ™ZS”Td~uÂ’Z~–”ƒTdhZ—W–dkd TcuWqdiNpd Su‡uSZ–|dZT–qdZhÂŁ 3ZNkd‚‡N
7R‚dZW–d²|N‚ƒ~vWpdZh‚id;u~ŠqdN

ÑÑ|N—W–dZ~qdiNÑ���

0t †ughtqS•“ c^RjthMVQ

RychĹ‚Ä… ƒpdZ~U toruĹ„skiej ‚‡N~vÂ’TZÂ’~v™RidZ~uÂ’T”zmuszeni parkować w tej zabytkowej dzielnicy Š‚‡”qNFuhTdZTcu’‚iN²&N~kuTc hŠ‚‡”qNÂŁÂ’uhTdZTcu’‚iNÆquÂ’u‚TdÂŁTupÂŁ|k

O tym, şe parkowanie na toruńskiej starówce to wielkie wyzwanie nie trzeba nikogo przekonywać. Wiedzą o tym pracujący tu ludzie, właściciele działających w tym miejscu firm i osoby, które w zabytkowej dzielnicy mają coś do załatwienia. Od czasu do czasu sytuacja jeszcze bardziej się komplikuje, bo z powodu remontów z ruchu wyłączane są kolejne ulice. Tak stało się w przypadku ulicy św. Jana a kierowcy stracili 26 miejsc parkingowych. - Nie ma w tym kraju miasta bardziej nieprzyjaznego zmotoryzowanym - twierdzi Kazimierz Makowski, który do pracy na starówkę przyjeşdşa tramwajem. - Czasem aş się wstydzę za przyczajonych w bramach municypalnych, którzy tylko czekają, şeby wlepić mandat albo załoşyć blokadę. Jak tak dalej pójdzie, to cały handel i usługi wyniosą się ze starówki właśnie z powodu parkingów. Nasza Czytelniczka prowadzi salon fryzjerski w jednej z kamienic przy ul. Szerokiej. Wykupiła abonament za 100 złotych, şeby móc parkować na starówce. Gdy zamknięto ulicę św. Jana, postawiła auto przy ulicy Šaziennej. - Straş miejska nie załoşyła mi blokady tylko dlatego, şe im ich zabrakło. Tłumaczyłam, şe mam

u‡£WNpJN~i–Z’‚id

3Zpuq‡ŠkÂŁÂƒÂ’ÂŁNqN–NS~NoidZ² ~uÂ’TupĂ‘Ă•pdZh‚T|N~idqau’”Tc qN‚‡N~vÂ’TZÂŁ dT–”kd ™Z–NqN‚–”p |uƒ~ZWqdT‡’ZpŠWN‚d_|~–ZW ‡Z~pdqZpŠ~ŠTcupdUWuWN‡iuÂ’Z pdZh‚TNÂŁ&dZpNqN‡u‚–Nq‚£

J|uÂ’uWŠ~Zpuq‡ŠqNÂ’dZ~–TcqdŠkdT”u‚N7‡N~updZh‚iNÂ’;u~ŠqdŠTcÂ’dkuÂ’u ŠS”ou–Z‚‡N~vÂ’idiukZhq”TcidkiNqNƒTdZpdZh‚T|N~idqau’”Tc abonament, Ĺźe pracujÄ™ w sÄ…siedztwie. PytaĹ‚am, gdzie mam w takim razie postawić samochĂłd, skoro ulice pozamykano z powodu

13*F&&7;3+F Ă?Ă?–o²‡uNSuqNpZq‡WkN dqÂ’NkdW” Ă‘Ă?–o²’”qu‚dNSuqNpZq‡ pdZ‚–iNrTN‚‡N~vÂ’id Ă?Ă?Ă?–o²NSuqNpZq‡WkNu‚vS |~uÂ’NW–RT”TcW–dNoNkquƒU au‚|uWN~T–R Ă‘Ă?Ă?–o²‡uTZqN–’”ioZauNSu² qNpZq‡Š

remontów. Straşnik z dziwnym uśmieszkiem na ustach doradził mi zgłosić şale w Miejskim Zarządzie Dróg - opowiada kobieta. - Strefa parkowania i tak będzie rozszerzona od listopada, po zakończeniu sezonu turystycznego. Nie rozumiem, czemu nie moşna zrobić tego wcześniej, skoro zabrano kierowcom ulicę św. Jana. Agnieszka Kobus-Pęńsko, rzeczniczka prasowa Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu, tłumaczy, şe sprzedawane kierowcom abonamenty nie gwarantują im miejsca do parkowania. Wyjaśnia teş, şe zgodnie z obowiązującymi w mieście przepisami strefa parkowania rozszerzona zostanie 1 listopada. Skurczy się powtórnie 1 kwietnia,

wraz z rozpoczęciem najazdu turystów. - Nie moşna rozszerzyć strefy wcześniej z róşnych powodów. Najpowaşniejszy z nich to uchwała rady miasta, która daje toruńskim przedsiębiorcom moşliwość zajmowania pasa drogowego na restauracje i ogródki na preferencyjnych warunkach. Mają do tego prawo do końca października - wyjaśnia Agnieszka Kobus-Pęńsko. - Trzymając się litery prawa, nie moşemy zabierać im tej moşliwości. Nie moşna przecieş wykluczyć, şe ktoś jeszcze będzie chciał skorzystać - uwaşa rzeczniczka MZD.

J$*FJ J & H

Z—W–diuqqu qqN;~–Tdr‚iN mieszka na Jakubskim Przedmieściu od urodzenia. Ma 19 lat, uczy się zawodu kucharz małej gastronomii. Bardzo lubi aktywność fizyczną, zwłaszcza jazdę konną, jazdę na łyşwach i wspinanie się na ściance wspinaczkowej. Jeździ konno od 12 lat, obecnie w stadninie w Gołotach koło Unisławia.(ja)

%*%J &% 3Zpuq‡” i‡v~ZpNhR|u|~NÂ’dU hNiuƒUW~va ‚‡NhR‚d_iu‚–pN~Zp  N|~–”’dkZhZWkNSd–qZ‚ŠS~–pdR hNi™N~‡£7–iuWN ™ZÂ’;u~ŠqdŠ qdi‡qdZTcTZ–~u–ŠpdZU ™Z Â’u‚‡N‡qdZh WZiNW–dZ|N—² W–dZ~qdiNpNou i‡v~”~Z‚‡NŠ~N‡u~ –ZTcTZu‡’u² ~–”Uua~vWZi  S”‚iu~–”‚‡NU –|~Z`Z~ZqT”hq”Tc TZqW–dZ~™N’”£ Z‚–T–Zau~–Zh ™ZS~NiŠhZ–~u–Š² pdZqdNWkNdq‡Z~Z‚vÂ’‚Np”Tc |~–ZW‚d_Sdu~TvÂ’ÂŁ1~–ZTdZ™‡u dpqNhSN~W–dZh–NkZ™” ™ZS” kŠW–dZ|~–”hZTcNkdqN‚‡N~vÂ’i_  ‚|uiuhqdZ–N|N~iuÂ’NkdNŠ‡udSZ– ‚‡~Z‚Š|~–ZWSkuiNWRpŠqdT”² |Nkq”Tc–hZWkd|u‚doZi –Ni‡v~” –N|oNTRÂŁ Š‚‡”qNFuhTdZTcu’‚iN²&N~kuTc

F3+; 

;~Np’Nhi~vTZh W sobotę i niedzielę 24 i 25 października z powodu robót kanalizacyjnych pod torowiskiem w ulicach Broniewskiego i Reja tramwaje dojeşdşać będą tylko do ulicy Sienkiewicza - tramwaje nr 1 do jej skrzyşowania z ulicą Bydgoską, tramwaje nr 2 i 4 do jej skrzyşowania z ulicami Bema i Broniewskiego. Na trasie Merinotex-Szosa Bydgoska-Broniewskiego-Reja-Bydgoska-Sienkiewicza-Broniewskiego-Merinotex kursować będą autobusy nr 53. Zatrzymywać się będą w poblişu przystanków tramwajowych. Bilety miesięczne oznaczone na linie tramwajowe i bilety jednorazowe skasowane w tramwajach lub autobusie linii nr 53 uprawniają pasaşerów do przejazdu z przesiadką.(n)

“M •t‘pch n‰˜“npcY†“jhtSb‰jc`Mpto DziaĹ‚kowcy z ogrĂłdkĂłw przy stawie narzekajÄ…: NkZhiN wzdĹ‚uĹź zbiornika hZ‚‡qdZuƒ’dZ‡kuqNi strach niÄ… przechodzić wszystkim odstraszyĹ‚oby chuliganĂłw, ktĂłrzy takie ciemnoĹ›ci lubiÄ… najbardziej. NiedĹ‚ugo ma siÄ™ jednak to zmienić. Czy jest szansa, by Kaszownik odzyskaĹ‚ dawny blask? - Mam nadziejÄ™, Ĺźe ktoĹ› wreszcie zrobi tu porzÄ…dek - mĂłwi JĂłzef Zacharski. - Kaszownik mĂłgĹ‚by stać siÄ™ przepiÄ™knÄ… oazÄ… dla mieszkaĹ„cĂłw Torunia. Trzeba tylko trochÄ™ chÄ™ci

i pracy. My będziemy trzymać kciuki. Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej zachęca: - Wnioski pisane przez mieszkańców są dla nas niezwykle istotne, poniewaş dzięki nim dowiadujemy się, co moşna jeszcze poprawić. Dlatego zachęcam do zgłaszania nam pomysłów i sugestii - dodaje Marcin Kowallek.

;*%& &3F>

u‡£WNpJNi~–Z’‚id

Do koĹ„ca grudnia nie ma teĹź szans na zamontowanie oĹ›wietlenia. Jak &dZ~vÂ’qNqNÂ’dZ~–TcqdN W–dŠ~” jednak obiecaĹ‚ Marcin Kowallek, dyrektor WydziaĹ‚u Gospodarki KodS~Niuƒ’dZ‡kZqdNÂŁ;uaovÂ’qZ munalnej UMT, lampy z pewnoĹ›ciÄ… |~uSkZp” hNidZ–WNqdZppdZ‚–² bÄ™dÄ… dopisane do przyszĹ‚ych wyiNrTvÂ’’”‚‡_|ŠhR|~–”‚‡NÂ’dZ datkĂłw. - Bardzo siÄ™ cieszymy, Ĺźe N‚–uÂ’qdiÂŁ mieszkaĹ„cy sami wychodzÄ… z takÄ… inicjatywÄ… i sygnalizujÄ… nam, Ĺźe sÄ… JĂłzef Zacharski od wielu lat spaceru- takie potrzeby. Dobrze siÄ™ skĹ‚ada, je z psem wĹ‚aĹ›nie w okolicach tego poniewaĹź jesteĹ›my w trakcie prac zbiornika. Jak przyznaje, wczeĹ›niej nad nowym budĹźetem. Na poczÄ…miejsce byĹ‚o bardziej zaniedbane, tek bÄ™dziemy jednak musieli wykojednak ostatnio coĹ› siÄ™ ruszyĹ‚o.- Zro- nywać niezbÄ™dne analizy i zbadać, biĹ‚ siÄ™ wiÄ™kszy porzÄ…dek. PodciÄ™te czy rzeczywiĹ›cie jest to potrzebne zostaĹ‚y krzewy, wyrwane chwasty. - mĂłwi dyrektor Kowallek. Alejka przy dziaĹ‚kach zrobiĹ‚a siÄ™ wiStaw Kaszownik od lat jest miejdoczna. Problem jest jedynie w fa- scem spacerĂłw okolicznych miesztalnym stanie chodnika. No i w bra- kaĹ„cĂłw, jak rĂłwnieĹź staĹ‚ym stanoku lamp, ktĂłre czyniĹ‚yby to miejsce wiskiem dla toruĹ„skich wÄ™dkarzy. bardziej bezpiecznym. Miejsce, przez dĹ‚ugi czas zaniedba- Zdajemy sobie sprawÄ™, Ĺźe na- ne, nie zachÄ™caĹ‚o jednak do czÄ™stych wierzchnia jest juĹź wysĹ‚uĹźona - odwiedzin. - Strach tÄ™dy przechomĂłwi ElĹźbieta Adamiak z WydziaĹ‚u dzić - opowiada pani Maria, ktĂłra Ĺšrodowiska i Zieleni nad staw przychodzi UrzÄ™du Miasta Torunia. JNTc_TNpWu z wnuczkÄ…. - Wybiera- W tym roku jednak my siÄ™ tutaj najczęściej –aoN‚–NqdNqNp nie planujemy Ĺźadnych przed poĹ‚udniem, bo remontĂłw. BÄ™dziemy |up”‚ovÂ’d‚ŠaZ‚‡ddÂŁ później w tym miejscu mieć ten fakt na uwadze %N~TdquÂ’NkkZi–F”W–dNoŠ zbierajÄ… siÄ™ podejrzane w projektowaniu bu- u‚|uWN~idupŠqNkqZh>%; typki. OĹ›wietlenie alejki daĹ‚oby duĹźo. Przede dĹźetu na przyszĹ‚y rok. uNqqN1uTd™qdTiN

Np|”’NkZhiNTc|~–”N‚–u’qdiŠ|uhN’dR‚d_qNh’T–ZƒqdZh’|~–”‚–o”p~uiŠ

Z‚–ZiFuhNi, mieszkaniec Słonecznych Tarasów: W poblişu miejsca, w którym mieszkam, przy ulicy Waryńskiego, znajduje się ładny park. Brakuje w nim jednak lamp - nie moşna pójść tam po zmroku, by pobiegać lub spacerować z psem. Szkoda teş, şe ludzie poniszczyli w parku ławki. Dziwi mnie nieutworzenie wystarczającej liczby miejsc parkingowych przy nowych blokach osiedla Słoneczne Tarasy. Odpowiada mi natomiast lokalizacja miejsca, w którym mieszkam - leşy ono blisko centrum i jest dobrze skomunikowane z innymi dzielnicami Torunia.(ja)

Ă˜


Ă?Ă?

ŠW–dZ

ÑÑ|N—W–dZ~qdiNÑ���

ZhWN’;u~ŠqdŠ hNi–N’‚–ZhZ‚dZqdR

&*FF%8 

Kilkudziesięcioosobowa grupa mieszkańców Lejdy gości od środowego wieczora w Toruniu. Ich wizyta to efekt tradycyjnej, trwającej juş od wielu lat wymiany organizowanej przez Towarzystwo Miast Partnerskich Torunia i jego lejdejski odpowiednik. Program wizyty jest bogaty. Holenderscy goście nie tylko zwiedzą Toruń, a przy okazji Chełmno i Chrystkowo, ale skorzystają takşe z programów indywidualnych. Holendrzy zainteresowani są m.in., jak działa Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy przy Ligi Polskiej i jakie doświadczenia ma „Azyl� - stowarzyszenie wspierające ofiary przemocy w rodzinie. W czwartek delegacja lejdejczyków odwiedziła Zespół Szkół nr 8 i na Rubinkowie i być moşe efektem wizyty będzie trwała współpraca z jedną ze szkół w Lejdzie. Na zdjęciu: holenderscy goście w stołówce akademickiej przy Słowackiego.(r)

3+;*

iukuadT–qZƒ’d_‡u Zespół Szkół nr 7 z dzielnicy Mokre - znany w caĹ‚ym Toruniu ze swoich dziaĹ‚aĹ„ ekologicznych - ponownie przyczyniĹ‚ siÄ™ do ratowania przyrody. Uczniowie placĂłwki juĹź po raz kolejny obchodzili ĹšwiÄ™to Drzewa. W ramach tej akcji zorganizowano zielony marsz ulicami osiedla, przedstawiono etiudÄ™ zatytuĹ‚owanÄ… „Drzewoâ€? i co najwaĹźniejsze - pierwszoklasiĹ›ci wĹ‚asnorÄ™cznie posadzili mĹ‚ode drzewka. Ekologiczne Ĺ›wiÄ™to byĹ‚o takĹźe okazjÄ… do spotkania z leĹ›nikiem i rozstrzygniÄ™cia ogĹ‚oszonych w szkole konkursĂłw plastycznych. Przypomnijmy, Ĺźe wczeĹ›niej uczniowie placĂłwki na Mokrem m.in. prowadzili akacje profilaktyczne i sprzÄ…tali StrugÄ™ ToruĹ„skÄ…. (jwn)

1Npd_‡Nhp”u;u~pd_‚dZž Zakładów mięsnych juş nie ma, qdZTc|~–”qNhpqdZhS_W–dZ‡NSkdTN - mówią byli pracownicy zakładu powstawała według starannie przestrzeganej receptury, opracowanej w latach pięćdziesiątych przez naszych technologów.

7–”puq7|NqWu’‚id ‚–”puq£‚|NqWu’‚idÆqu’u‚Td£Tup£|k

Z FRANCISZKIEM NAPIERAĹ Ä„ i ROMANEM DOLATÄ„ rozmawiamy o pomyĹ›le 40 byĹ‚ych pracownikĂłw TormiÄ™su, by - skoro nie udaĹ‚o siÄ™ uchronić budynkĂłw zakĹ‚adu - uratować przynajmniej pamięć o nim. JNioNWqdZ|~NTŠhZhŠ™uWidkiŠ² qN‚‡ŠkN‡ NkZqNWNkFN‚oRT–”Â&#x; Roman Dolata: Na spotkanie, ktĂłre niedawno zorganizowaliĹ›my, przyszĹ‚o 40 osĂłb. Wtedy powstaĹ‚ pomysĹ‚, Ĺźeby uczcić pamięć zakĹ‚adu tablicÄ…. DoszliĹ›my do wniosku, Ĺźe miejsce tak dla Torunia waĹźne nie moĹźe zniknąć bez Ĺ›ladu, tymczasem budynki dawnej rzeĹşni jakie sÄ…, kaĹźdy widzi. Nawet sztandar zakĹ‚adu jest teraz poza miastem, bo w Muzeum Gospodarki MiÄ™snej w Sielinku. Franciszek NapieraĹ‚a: OczywiĹ›cie, Ĺźe ten zakĹ‚ad nas Ĺ‚Ä…czy! ProszÄ™ pana, ja tam pracowaĹ‚em nieprzerwanie przez 35 lat, przez caĹ‚e moje Ĺźycie zawodowe, kocham mĂłj zakĹ‚ad! On nie zasĹ‚uguje na to, Ĺźeby w Toruniu zaginÄ…Ĺ‚ po nim

u‡£WNpJNi~–Z’‚id

EZ~uqdiNu~‡Zku‘N jest nową mieszkanką Torunia od kilku dni. Została zawodniczką druşyny koszykarek Energi. Nikt inny nie zapewnia w ostatnim czasie tylu nowych postaci w Toruniu, co ten zespół. Veronika Bortelova jest Czeszką, gra na pozycji rozgrywającej. Ma 32 lata i duşe doświadczenie koszykarskie. Występowała w rozgrywkach Euroligi oraz reprezentacji Czech. Kilka tygodni temu z druşyną narodową zdobyła tytuł wicemistrzyni świata. Pochodzi z Pragi, w druşynie USK Praga grała przez osiem sezonów. Zdobyła z nią mistrzostwo Czech. W Polsce występowała w druşynie CCC Polkowice. W toruńskim zespole zadebiutuje w sobotę 23 października, gdy Energa podejmie na swoim parkiecie Wisłę Can-Pack Kraków.(n)

u‡£NTZi7pN~–

ZSdŠ‡’‚uSu‡_

~NqTd‚–Zi&N|dZ~NoN¡qN|dZ~’‚–”p|kNqdZ¸S”o’;u~pd_‚dZ‚–Z`ZpW‚£ –NSZ–|dZT–ZqdN‚Š~u’Tu’Zau N3upNq ukN‡NW”~Zi‡u~ZpW‚£|~uWŠiThd

ślad. Czy pan pamięta chociaşby kiełbasę toruńską? N~W–uWuS~–Z|Npd_‡Np S”oN |”‚–qN£ Franciszek Napierała: Bo powstała na bazie szynki eksportowanej

na Zachód, a konkretnie z jej kawałków, które zostawały po tym, gdy szynkę pakowano do puszki. Szynka wcześniej przez kilka tygodni była bardzo starannie peklowana, to był produkt najlepszej jakości, a sama kiełbasa

–d_ididZoSN‚dZ–|ZÂ’quƒTdRqdi‡ S”u;u~pd_‚dZqdZ–N|upqdNo  1NquÂ’dZhZWqNiTcTZTdZau ŠT–TdU‡NSkdTRÂ&#x; Franciszek NapieraĹ‚a: Mamy pomysĹ‚, by zamontować jÄ… na rogu ul. Targowej i Szosy Lubickiej. Z listÄ… w tej sprawie, podpisanÄ… przez czterdzieĹ›ci osĂłb byliĹ›my juĹź nawet w UrzÄ™dzie Miasta, tam nam jednak powiedzieli, Ĺźe magistrat nie moĹźe w tej sprawie nic zrobić, bo to wĹ‚asność prywatna. BÄ™dziemy jednak prĂłbowali wszystkiego, by ta tablica siÄ™ pojawiĹ‚a. –”‡uhZW”q”‚|u‚vS Â’hNid TcTZTdZ–NTcuÂ’NUƒkNW|u;u~² pd_‚dZÂ&#x; Roman Dolata: Nie, mamy teĹź sporo materiaĹ‚Ăłw dotyczÄ…cych przeszĹ‚oĹ›ci zakĹ‚adu. MyĹ›limy wiÄ™c o tym, by opracować broszurkÄ™ na jego temat, do tego jednak potrzeba sponsorĂłw, ale mamy nadziejÄ™, Ĺźe uda nam siÄ™ ich znaleźć.

7*& &*F*8 

jMS•Y`t tV{MVjc‚o“ž %NaWNkZqN3N‡NhT–”i

;u~ŠruW|NWohŠ™Â’|dZ~’‚–”p Z‡N|dZÂ’Nkidu‡”‡ŠoŠ~u|Zh‚idZh 7‡ukdT”Šk‡Š~”Ă‘Ă?Ă?Ă•ÂŁ JN|”‡Nkdƒp”pdZ‚–iNrTvÂ’ qN‚–ZaupdN‚‡N T–”‚|uW–dZÂ’Nkd ‚d_‡NidZau|~–ZSdZaŠ–WN~–Zr u~N–Tupuaou|~–”T–”qdU‚d_Wu qN‚–Zh|u~N™idÂŁ

N~‡u‚– 3dTcZ~‡  ŠT–ZrkdTZŠp Moim zdaniem Toruń zasłuşył na miano Europejskiej Stolicy Kultury. Mamy piękną zabytkową starówkę, odbywa się u nas wiele imprez kulturalnych. Uwaşam, şe we właściwy sposób zabiegaliśmy o miano ESK. To, şe odpadliśmy juş na pierwszy etapie, uwaşam za niesprawiedliwe.

k™SdZ‡N 7dN‡iu’‚iN  qdZ|~NTŠhZ Wciąş trwający konflikt i brak porozumienia z Bydgoszczą w sprawie starań o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury miały duşy wpływ na to, şe nasza aplikacja została odrzucona. Toruń z pewnością dołoşył wielu starań, ale niestety te starania nie były najwidoczniej wystarczające.

~–”‚–‡u` ’dN‡iu’‚id  u|Z~N‡u~ Toruń jest pięknym, zabytkowym miastem i zasługuje na miano Europejskiej Stolicy Kultury. Nie jestem wrogo nastawiony do Bydgoszczy, wrecz przeciwnie bardzo lubię to miasto ale niestety nie da się ukryć, şe nasz bliski sąsiad wiele spraw nam wciąş utrudnia. Tak było teş w walce o ESK.

aqdZ‚–iN 1kZ‚iu‡  ‚‡ŠWZq‡iN Nie jestem zaskoczona tym, şe odpadliśmy. Uwaşam, şe zdecydowanie za mało było starań i inicjatyw, abyśmy mogli spodziewać się zwycięstwa. Na pewno nie pomógł nam teş konflit z Bydgoszczą i fakt, şe mimo wcześniejszych ustaleń, Bydgoszcz sama wystartowała w konkursie zamiast wspierać Toruń.


F”WN~–ZqdN

ÑÑ|N—W–dZ~qdiNÑÏÐÏ

~NqTŠ–dTcTR|~NTu’NU NkZWuÕÏ£~uiŠ™”TdN

ÐÐ

F& ;H* &

*W’N™qdZ

u‡£11

~iNWdŠ‚–N–dpdZ~‚id %NTdZhJdZkdr‚id£ Strażnicy miejscy, którzy przedwczoraj w łódzkim biurze PiS obezwładnili Ryszarda C. Nie wiedzieli, że mężczyzna ma ostrą broń. Do biura weszli po tym, jak z biura PiS-u wybiegł jakiś mężczyzna i powiedział, że szaleje tam człowiek z gazem.

W całej Francji od ponad tygodnia trwają strajki przeciw reformie emerytalnej. Związkowcy zaostrzają akcję, aby zwiększyć presję na senatorów, którzy w tym tygodniu mają głosować nad tek-

stem reformy, przewidującej m.in. wydłużenie z 60 do 62 lat wieku emerytalnego. Wcześniej projekt ustawy przyjęła już izba niższa. Prezydent Sarkozy powiedział, że nie ugnie się w obliczu fali prote-

stów i doprowadzi reformę emerytalną do końca. Francja jest coraz bardziej sparaliżowana. Taksówkarze mówią o bankructwie, bo nie mają gdzie kupić paliwa. Demonstranci za-

blokowali najważniejsze magazyny z paliwem. Blokowane są lotniska, ulice, komunikacja miejska. W stan gotowości postawiono wojsko, policjantów i straż pożarną.(kam)

6{}M‘MM}c†M‰‰ot}•tpM %RiN TŠidZ~dW™Zp” przerabiane były w Czarżu, u krewniaka księdza dyrektora.1vokZaNkqdZ %Noau~–N‡N*SZ~kNq

1uuƒpdŠpdZ‚dRTNTcƒkZW–‡’N |ukdThN‚‡’dZ~W–doN ™ZqdZWu‚–ou Wu|~–Z‚‡_|‚‡’N|~–”~u–W–dZ² kNqdŠŠqdhqZh™”’quƒTd|~–Z– N~d‡N‚ dZTZ–hd;u~Šr‚idZh£ Organizacja zapłaciła tylko karę za łamanie unijnych procedur. Nielegalne było samo przerabianie unijnych darów, za co Caritas zapłacił 33 tysiące zł Agencji Rynku Rolnego. Przy samym rozdzielaniu żywności ubogim do przestępstwa nie doszło - ustaliła policja gospodarcza Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. To wynik ośmiomiesięcznego śledztwa. Ks. Daniel Adamowicz,

dyrektor Caritas Diecezji Toruń- nie zgadzały. Intendentka jest jego skiej, mąkę, cukier i dżemy, po- ... bratową. Tylko w 2009 roku Caritas przechodzące z programu Unijne Nadwyżki Żywności, przekazywał do kazał piekarni około 35 ton mąki. piekarni krewniaka w rodzinnym Wszystkich towarów zaś na kwoCzarżu pod Bydgoszczą. Tu były tę 42 tysięcy złotych. W zamian przerabiane na wypieki, które tra- codziennie do bursy miało trafiać fiały do bursy dla niezamożnych około 20 bochenków chleba oraz studentów, prowadzonej przez - od czasu do czasu - drożdżówki i pączki. I trafiało. Sęk w tym, i zaCaritas w Przysieku. Ks. dyrektor tłumaczył, że znaczał to Henryk Igliński, dyrektor Agencji Rynku Rolnego umowa z piekarnią w Bydgoszczy, że pojawi„StanMar” Stanisława ły się wątpliwości co do i Marleny Szczęsnych liczb. polegała na wymianie: Ze wstępnych danych, Caritas daje towar za ‡”‚£–o–N|oNTdo którymi dysponowała 100 zł i oczekuje pieczy- N~d‡N‚ dZTZ–hd agencja, wynikało, że wa za 100 zł. Ksiądz nie ;u~Šr‚idZh–NoN² miał żadnych sygnałów pNqdZŠqdhq”Tc ubogim wydano zaledwie połowę bochenków chleod intendentki ani księ- |~–Z|d‚v’£ gowej, by rozliczenia się ba, które można by upiec

ÒÒ

z mąki przekazanej Caritas przez agencję. - Policyjne dochodzenie nieprawidłowości nie potwierdziło - przekazuje po ośmiu miesiącach śledztwa kom. Monika Chlebicz, rzecznik KWP w Bydgoszczy. Przypomnijmy, że podobną, proceduralną wpadkę przy rozdzielaniu unijnych darów dla najuboższych zaliczył Caritas Brodnica. - Okazało się, że w 2009 roku Caritas Brodnica przekazywał cukier, mąkę pszenną i masło do jednej z piekarni. Zabrania tego rozporządzenie Komisji Europejskiej. Produkty powinny trafiać do beneficjentów nieprzetworzone - zaznacza Katarzyna Szkaradek-Śliwińska z ARR w Warszawie. - Obciążyliśmy Caritas kwotą odpowiadającą wartości artykułów spożywczych i odsetkami. Zapłacił.

M}cpMg‰˜{tt{Y}MSgc

6Sb‰VpQTpM†McYoSM

&dZŠWNou‚d_Š~N‡u’NU odmrożonych |NkTv’ dziecka

1N‚u™”‡hZ‚‡qdZSZ–|dZT–q”, ale czego się nie robi dla piękna

’dZauW–dq”‡~’NoNu|Z~NThN ÐϲkZ‡qdZhN~dq” |uWT–N‚i‡v~Zh kZiN~–Zu|Z~u’NkdhZhuWp~u™uqZ ‚‡u|”£;NihNi|~–Z’dW”’Nqu  qdZŠWNou‚d_Š~N‡u’NU|NkTv’ W–dZ’T–”qid£ Lekarze zapewnili, że po rehabilitacji 10-latka będzie mogła chodzić. - Wyniki są zgodne z oczekiwaniami. Usunięto tkankę martwą i jest to koniec etapu leczenia zgorzeli gazowej. Amputowano jej 10 palców, ale nie wpływa to generalnie na zdolność chodzenia - mówił po operacji kierownik gdyńskiej Kliniki Medycyny Hiperbarycznej, dr Zdzisław Sićko. - Dziewczynka jest wybudzona, oddycha sama i przebywa obecnie z mamą - dodał. Wyjaśnił, że teraz le-

karze skupią się na przyspieszeniu gojenia i usuwaniu resztek tkanek martwych. - Ale spodziewamy się wkrótce pojawienia ziarniny, czyli tkanki wytwórczej, aby w te miejsca w przyszłości przeszczepić skórę - powiedział. O poniedziałku Karina będzie pacjentem chirurgii dziecięcej szpitala w Redłowie, ale będzie przywożona na zabiegi w komorze. 10-letnia Karina w niedzielę trafiła z Suwałk do gdyńskiej Kliniki Medycyny Hiperbarycznej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. Dziewczynka, która w czasie 6-dniowego pobytu poza domem odmroziła stopy (wdała się w nie też gangrena), jest poddawana w Gdyni zabiegom w komorze hiperbarycznej.(tvn24)

1uWuSqu‡uW–d_idqdZh’dZkiN %N~dN NkkN‚‚TcŠWoNidkiNW–dZ² ‚dR‡idku£1u|ŠkN~qN’kN‡NTcÒÏ£ GG’dZiŠ |u’~NTNdWuTdZ~NWu 1uk‚id£ dZ‡N‡N‚dZpTu’N£ Dieta tasiemcowa to nie jest nowość. Była już stosowana w przeszłości - do lat 30. XX wieku. Popularna była w Stanach Zjednoczonych, w szczególności wśród dżokejów - osób zawodowo zobowiązanych do jak najszczuplejszej sylwetki. Rzekomo to dzięki niej operowa diva Maria Callas zrzuciła imponującą liczbę 20 kilogramów w zaledwie rok. Ampułki z główką tasiemca dostępne były u zwykłych wędrownych znachorów i komiwojażerów.

Dieta polega na połknięciu ampułki z główką płazińca, który następnie przytwierdza się do ściany jelita i tam rozwija. Jego ciało może osiągnąć długość nawet kilkunastu metrów. Nosiciel pasożyta rzeczywiście traci na wadze, dodatkowo jednak zaczyna cierpieć na anemię i awitaminozę. Pomimo wszystkich niebezpieczeństw podobno, jak mówią nieoficjalne źródła, po „dietę” sięgają hollywoodzcy celebryci, zdeterminowani do szybkiego osiągnięcia i utrzymania maksymalnie szczupłej sylwetki. Pochodzące z Chin ampułki z tasiemcem zaczęły pojawiać się w Internecie, również w Polsce. Jak jednak ostrzegają specjaliści, stawką w tej grze może okazać się życie.(dziennik.pl)

1ZoZqu‚iN~™Zr

N~u‚oN’NT–”r‚id£ Mimo tragicznych wydarzeń, nie potrafi zrezygnować z języka pełnego oskarżeń i nienawiści wobec ludzi, którzy nie zgadzają się z jego sposobem postrzegania rzeczywistości. Oskarża rząd o wszystkie złe wypowiedzi i czyny wobec PiS. Chce kontroli Internetu i programów telewizji prywatnych, jak np. „Szkło kontaktowe”, gdzie w sposób żartobliwy przedstawia się wydarzenia dnia. Innych oskarża o nienawiść, a sam mówi: „Każde słowo, które będzie nawiązywało do tej kampanii nienawiści, będzie już po prostu wzywaniem do morderstw, ktokolwiek je wypowie - czy to będzie polityk czy dziennikarz”. Zamyka w ten sposób usta tym, którzy chcą go krytykować.

&u’”‚–Z`

1du‡~ ŠWN£ Do wczoraj był szefem śląsko-dąbrowskiej „Solidarności”, a dziś jest już przewodniczącym całego związku. Zastąpił na tym stanowisku Janusza Śniadka. Duda został wybrany wczoraj stosunkiem głosów 166 do 139. Przed głosowaniem, podczas prezentacji programu, Duda mówił, że nie kandyduje, by spełnić swoje osobiste ambicje, lecz żeby zrealizować oczekiwania wielu członków „Solidarności”. Ma 48 lat. Mieszka w Gliwicach. Jest żonaty i ma dwoje dzieci.


&*

ÑÑ|N—W–dZ~qdiNÑ���

F‚|updqNhRu`‡_ - Od 2005 roku znani polscy artyści oraz debiutanci spotykają się w przeddzień dnia zadusznego, aby wspólnie pokłonić się tym, którzy juş odeszli, a niegdyś zachwycali nas swoją twórczością. Tym razem wspominać będą Jonasza Koftę mówi Wojciech Zaguła z agencji SOS Music, która jest pomysłodawcą i producentem Festiwalu Twórczości Niezapomnianych Artystów Polskich „Pejzaş bez Ciebie�. Koncert poświęcony Jonaszowi Kofcie odbędzie się 26 października w bydgoskiej Operze Nova o godzinie 20. Wezmą w nim udział m.in.: Anna Dereszowska, Joanna Jabłczyńska, Małgorzata Koşuchowska, Joanna Liszowska, Ilona Ostrowska, Hanna Śleszyńska, Monika Węgiel, Andrzej Grabowski, Paweł Królikowski, Maciej Miecznikowski, Tomasz Stockinger i Maciej Zakościelny. Autorem wszystkich aranşacji jest Krzysztof Herdzin, który poprowadzi zespół podczas tego koncertu. Bilety, w cenie 80 i 100 złotych, są do nabycia w kasie bydgoskiej opery. Więcej informacji o biletach moşna uzyskać pod numerem telefonu: 52 3251502.

0tVc‰o•pu‘VjM†t}‰pcMp

dWZ~–”naszego |kZSd‚T”‡Š‚Npu~–RWu’Zau pozostają SZ––pdNq trwa zaşarta walka o trzecie miejsce

7–”puq7|NqWu’‚id szymon.spandowski@nowosci.com.pl

Za niecały miesiąc wybory samorządowe. Zanim jednak zdecydujemy o podziale mandatów i stanowisk na najblişsze cztery lata, jest okazja podsumować samorząd mijającej kadencji. Wybieramy najlepszych samorządowców, którzy cztery lata temu zdobyli swoje stanowiska dzięki Państwa głosom. W zasadzie wybierają ich nasi Czytelnicy, bo to Państwo przysyłacie głosy, a my je tylko liczymy. Z tych rachunków wynika, şe na spore poparcie w czasie zblişających

 J3 $*7+F kZi‚NqWZ~3uhZ’‚id¡~NWq”

3NW”%dN‚‡N;u~ŠqdN¸²Ñ�Õ aou‚v’

8 listopada w Toruniu w klubie Od Nowa swój najnowszy album „Blue trance� będzie promować grupa SBB. Początek koncertu o godz. 20. Zespół załoşył w 1971 roku Józef Skrzek wspólnie z Apostolisem Antymosem i Jerzy Piotrowskim. Dziś SBB, choć występuję w nieco zmienionym składzie, bo z węgierskim perkusistą Gaborem Nemetzem, nadal jest czołowym przedstawicielem polskiego rocka progresywnego. Najnowszy album SBB ukaşe się w sprzedaşy 25 października.

>3* J& Zarejestrowane 20 października 2010 r.: Agata Orłowicz, Aniela Husarz, Aleksandra Górecka, Piotr Papierkiewicz, Paweł Papierkiewicz, Oskar Cierpisz, Marta Maciołek, Aleksandra Rumińska, Kinga Gurgul.

J*&H Zgłoszone w USC w Toruniu 15 października 2010 r.: Jadwiga Adamkiewicz - 71 lat, Stanisława Jasion - 89 lat.

Z~–” –Z~’dr‚id¡SŠ~pd‚‡~–

cZop™”¸²Ñ�aou‚v’ qW~–ZhN‚dr‚id¡~NWq”

%dTcNoJNkZ‚id¡|~Z–”WZq‡

;u~ŠqdN¸²�×Õaou‚v’ JSdaqdZ’3N‚dZkZ’‚id¡~NWq”

3%;¸²Ă‘Ă˜aou‚vÂ’

7’;u~ŠqdŠ

się wyborów moşe liczyć toruński radny Aleksander Rojewski. Tylko raz w tym rankingu wyprzedził go obecny prezydent Torunia, Michał Zaleski, któremu w tej chwili jednak do lidera brakuje 30 głosów. Obaj panowie pozostawili daleko za sobą resztę uczestników plebiscytu. Na trzecie miejsce wrócił w nim Zbigniew Rasielewski, szef prawicy w Radzie Miasta Torunia, którego pracę w mijającej kadencji pozytywnie oceniło 29 osób. W rankingach sporo jednak moşe się jeszcze zmienić, bo wypełnione kupony, które publikujemy w „Nowościach� moşna dostarczać do naszej redakcji przy ul. Podmurnej 31 w Toruniu jeszcze przez cały przyszły tydzień.

uaWNqu‚–Š‡N¡SŠ~pd‚‡~–

FRS~–Z—qN¸²ÑÖaou‚v’

3NW”%dN‚‡N;u~ŠqdN¸ ²Ñ�aou‚v’ qW~–ZhFdZT–”r‚id¡’vh‡apdq”

*S~uÂ’u¸²Ă?Ă˜aou‚vÂ’ 3upNq7idSdr‚id¡~NWq”3NW”

%dN‚‡N;u~ŠqdN¸²��aou‚v’

c †‘}uScnpM{tS•†^ Jest szansa na przywrócenie ‚‡N‡Š‚Šu‚uS”SZ–~uSu‡qZh Š‚‡”qNFuhTdZTcu’‚iN²&N~kuTc

1**;*F31*3;37

13* %¢

- Powiatowy Urząd Pracy wezwał mnie w ubiegłym tygodniu za pośrednictwem poczty na indywidualne spotkanie. Korespondencja do mnie nie dotarła, bo listonosz zapisał, şe pod wskazanym adresem nikt nie mieszka. To nie jest prawda. Kamienica, w której mam meldunek, jest co prawda opróşniana, ale ludzie wciąş tam mieszkają, czekając na nowy przydział od miasta - opowiada Andrzej Rutkowski z ul. Mostowej 14 w Toruniu. - Nie pojawiłem się na spotkaniu, bo nic o nim nie wiedziałem. To przecieş nie jest moja wina. Z powodu poczty straciłem status osoby bezrobotnej, a w tym ubezpieczenie.

FH8&&¢

Boşena Pszczółkowska-Rudnicka, zastępca dyrektora PUP w Toruniu przyznaje, şe nieusprawiedliwiona

–dƒW”™Š~ |Zoqd %N~dukN u~ZqT–Z’‚iN T–”qqZÂ’~ZWNiThdÂŞ&uÂ’uƒTd¨ Â’;u~ŠqdŠ|~–”ŠkÂŁ1uWpŠ~qZhĂ’Ă? uW|uqdZW–dNoiŠWu|dR‡iŠ Â’auW–£Ă?Ò²Ă?Ă•Â ‡ZkÂŁÔÕ²ÕĂ?Ă?²×Ă?²ÒÒ£ nieobecność na wyznaczonym w poĹ›redniaku spotkaniu rzeczywiĹ›cie oznacza utratÄ™ statusu osoby bezrobotnej. - Rozumiemy jednak, Ĺźe czasem wina moĹźe nie leĹźeć po stronie osoby bezrobotnej. W takich przypadkach naleĹźy zĹ‚oĹźyć wyjaĹ›nienia na piĹ›mie i wtedy jest szansa na przywrĂłcenie statusu osoby bezrobotnej - zapewnia BoĹźena Pszczółkowska-Rudnicka.

u‡£WNpJNi~–Z’‚id

3+;*

1kZSd‚T”‡uTZqdNhRT”‡_iNWZqTh_‚Npu~–RWu’Tv’|u‡~’NWuiurTN|N—W–dZ~qdiN

7%*3J ²* 'FH3$8 *

..............................................................................................Ă?Ă‘

.............................................................................................. pd_dqN–’d‚iu‚Npu~–RWu’TNu~N–hZau`ŠqiThN ½ u‡”T–”‚‡Nqu’d‚i’”SdZ~Nkq”Tc¢|~Z–”WZq‡ ‚‡N~u‚‡N SŠ~pd‚‡~– ’vh‡ ~NWqd

&*3%;*3 1; $* **F ÂŞ8FÂŁ>7;H&H¨ ŠkÂŁÂƒÂ’ÂŁNŠ‚‡”q” Ă?Ă“ ‡ZkÂŁÔÕ²ÕÑÒ²ÔĂ?²ÖĂ? ÂŞ>E&;¨ ŠkÂŁ3ZhNĂ?Ô  ‡ZkÂŁÔÕ²ÕÔĂ?²×Ö²Ă?Ă• uSdZW”™Š~ŠhRTNoRWuS_¢ ÂŞ *3 ¨ ŠkÂŁ8kN‚idZauĂ– ‡ZkÂŁÔÕ²ÕÔײÔÖ²ÓÒ W”™Š~ŠhZWuauW–£Ă‘Ă“

7J1; F7JÂ’;u~ŠqdŠ ‡ZkZ`uqÔÕĂ•Ă?Ă?Ă?Ă?Ă?Ă? F7 Â’;u~ŠqdŠ ‡ZkZ`uqÔÕĂ•Ă?Ă?Ă?Ă”Ă?Ă? F7*²J ‡ZkZ`uqÔÕÕÔ×Ă‘Ă”Ă?Ă? 77%Â’;u~ŠqdŠ ‡ZkZ`uqÔÕĂ•Ă?Ă?Ă?Ă‘Ă?Ă˜ 77%;*1; ‡ZkZ`uqÔÕĂ•Ă”Ă˜Ă“Ă—Ă?Ă?

>7$>1*3J*F ÂŞ7*;*3â€? ŠkÂŁ7uÂ’dr‚idZauĂ˜N ‡ZkÂŁÕÔÔ²ÒÒ²ÔĂ?ÂĄŠkÂŁ %dTidZÂ’dT–NĂ?Ă“Ă? ‡ZkÂŁÕÑѲÒĂ?²ÔÔ

1*1*%* 3–ZT–qdi1~N’*`dN~|~–”%N~‚–NoiŠ

FuhZÂ’vW–‡’NŠhN’‚iu²1upu~‚idZau Â’;u~ŠqdŠŠkÂŁ7ouÂ’NTidZauĂ?Ă?Ă“Â ‡ZkÂŁĂ”Ă•Â˛Ă•Ă”Ă˜Â˛Ă?Ă’Â˛Ă˜Ă˜ ;uÂ’N~–”‚‡’u3uW–dqd1~–”hNTdvo

–dZTd>–NkZ™qduq”Tcª1u’~v‡–>¨ Šk£ 7‡~Šp”iu’NÓ ‡ZkZ`uqÔÕ²ÕÑѲÕѲ�Ó

1uk‚idZ;u’N~–”‚‡’u*|dZid1NkdN‡”’qZh

²*WW–dNo’;u~ŠqdŠ²u‚|dThŠp ª8’dN‡ou¨ Šk£~Šq’NkW–iNÕÓ  ‡Zk£ÔÕ²ÕÔ�²�Ѳ�Ö ÔÕ²ÕÔ�²�Ó²ÔÖ

;E;*3>' Ă?Ă?ÂŁĂ?Ă? Ă?Ă?ÂŁĂ‘Ă? Ă?Ă?ÂŁĂ’Ă” Ă?Ă?ÂŁĂ“Ă” Ă?Ă?ÂŁĂ?Ă? Ă?Ă‘ÂŁĂ?Ă? Ă?Ă•ÂŁĂ’Ă? Ă?Ă•ÂŁĂ“Ă? Ă?Õ£ÔÔ Ă?Ă–ÂŁĂ?Ă? Ă?Ă–ÂŁĂ‘Ă” Ă?Ă–ÂŁĂ“Ă” Ă?Ă—ÂŁĂ?Ă” Ă?Ă—ÂŁĂ‘Ă? Ă?Ă—ÂŁĂ’Ă? Ă?Ă—ÂŁĂ“Ă” Ă?Ă˜ÂŁĂ?Ă? Ă‘Ă?ÂŁĂ?Ă? Ă‘Ă?ÂŁĂ‘Ă? Ă‘Ă?ÂŁĂ’Ă” Ă‘Ă?ÂŁĂ“Ă” Ă‘Ă?ÂŁĂ?Ă? Ă‘Ă?ÂŁĂ?Ă” Ă‘Ă?ÂŁĂ’Ă? Ă‘Ă?ÂŁĂ“Ă” Ă‘Ă‘ÂŁĂ?Ă” Ă‘Ă‘ÂŁĂ‘Ă? Ă‘Ă‘ÂŁĂ’Ă?

i‡ŠNkquƒTd;u~Šr‚idZ 3u–puÂ’NWqdN ~uqdiNZ‚‡dÂ’NkŠÂŞ7|u‡iNqdN¨Ă‘Ă?Ă?Ă? ~N`did%ouW”Tc;Â’v~TvÂ’ ;Š~qdZhSui‚Z~‚idJÂŁ~”adZ~NĂ‘Ă?Ă?Ă? 1u’‡v~iN|~ua~NpŠ %NadT–qZpdZh‚TN%NTdZhN1N‚dZid ~N`did%ouW”Tc;Â’v~TvÂ’ G –dZr1N|dZ‚idÂ’;u~ŠqdŠ &N‚–Z7|~N’”²%7% ~‡Š~N~Tdƒ‚cuÂ’ i‡ŠNkquƒTd;u~Šr‚idZ 3u–puÂ’NWqdN ~uqdiNZ‚‡dÂ’NkŠÂŞ7|u‡iNqdN¨Ă‘Ă?Ă?Ă? %uhN|~–”auWNÂ’pŠ–ZŠpĂ‘Ă?Ă?Ă? 7|u‡iNqdN–ZiukuadRÂŻĂ–ÂŻ ;Š~qdZhSui‚Z~‚idJÂŁ~”adZ~NĂ‘Ă?Ă?Ă? i‡ŠNkquƒTd;u~Šr‚idZ 3u–puÂ’NWqdN ~uqdiNZ‚‡dÂ’NkŠÂŞ7|u‡iNqdN¨Ă‘Ă?Ă?Ă? &N‚–Z7|~N’”²%7% G –dZr1N|dZ‚idÂ’;u~ŠqdŠ ~‡Š~N~Tdƒ‚cuÂ’ %NadT–qZpdZh‚TN%NTdZhN1N‚dZid i‡ŠNkquƒTd;u~Šr‚idZ 3u–puÂ’NWqdN ~uqdiNZ‚‡dÂ’NkŠÂŞ7|u‡iNqdN¨Ă‘Ă?Ă?Ă? 1u’‡v~iN|~ua~NpŠ

3337110BDBRB.EPS


&*ÑÑ |N—W–dZ~qdiN Ñ���

7&&H&*%;

1~–Zi~uT–”kdS~Np_pRW~uƒTd

Ă‘Ă?Ă?Ă?–o N‡N~–”qN u‚pu’‚iN –%NoZh&dZ‚–NÂ’id N~W–uTdZ‚–_‚d_–‡Ni’”‚uidZh ’”a~NqZh ‚–T–ZavkqdZ™Z Wu‡”TcT–N‚qdZpdNoNp‚–T–_ƒTdN Â’‡Zau‡”|ŠiuqiŠ~‚NTcÂŁ u‚ hZWqNiÂ’iurTŠŠƒpdZTcqRo‚d_ WupqdZÂŁ&NkZ™_Wuu‚–T–_Wq”Tc u‚vS Â’d_TqdZ–NpdZ~–NpuW~N–Š ŠWNU‚d_qN–NiŠ|ӣ1dZqdRW–Z ŠkuiŠh_qNiuqTdZÂ’SNqiŠd qN‚|uiuhqdZ–N‚‡NquÂ’d_‚d_  qNTuhZ|~–Z–qNT–”UÂŁ uaou’”7&&H&*%; u‡£&NWZ‚oNqN

1N~NWN–’”Td_–Tv’

E“`}MpMpM‘“gM•V‘MhMS“gp“ F”a~NqN

Podniosłe chwile przeşyli niedawno pierwszoklasiści z toruńskiej Szkoły Podstawowej nr 1 na Wielkich Garbarach. W odświętnych strojach, przy dźwiękach poloneza i na oczach rodziców złoşyli uroczystą przysięgę klas pierwszych. Dzieci najpierw powtórzyły treść ślubowania, a potem przeszły przez symboliczną „bramę mądrości�, która ma ich poprowadzić w świat wiedzy i nauki. Po oficjalnych uroczystościach wszystkim zgromadzonym zaprezentował się szkolny Kabarecik „Smyk�. W piątek, 22 października świeşo upieczeni uczniowie z jedynki wraz ze starszymi kolegami wezmą udział w corocznym święcie swojej szkoły nazwanym potocznie jej „imieninami�.(jwn)

Ă?Ă’

|~–”TcuW–dpd S”’”WNUhZWu|dZ~u qNÂ’NiNT”hq”’”hN–WÂŁ c_‡qdZ |uhZTcNoNS”pqNW|uk‚idZpu~–Z  hNiTu~uiŠ£%u™kdÂ’Z ™ZT–_ƒU iÂ’u‡”|~–Z–qNT–_hŠ™qN`Z~dZ –dpuÂ’ZÂŁ%NpkdT–qZ~uW–Zr‚‡’u¢ WÂ’dZ‚‡N~‚–Z‚du‚‡~”u~N–WÂ’vTc S~NTdÂł‚‡N~‚–”dpouW‚–” uqd –|ZÂ’quƒTdRTcTdZkdS” ™ZS”p |uW–dZkdoN‚d_–qdpd’”a~NqRÂŁ&NTu W–dZr|~NTŠhZÂ’‚ikZ|dZÂŁq‡Z~Z‚Šh_ ‚d_puWRhNiiN™WNiuSdZ‡NÂŁ N~W–ukŠSd_‡Z™pŠ–”i_ikŠSuÂ’R d`dkpӣ upudTcŠkŠSduq”Tc qNkZ™Rcu~~u~”d`dkp”cd‚‡u~”T–qZÂŁ F”a~NqN–ÂŞ&uÂ’uƒTdNpd¨hZ‚‡puhR |dZ~’‚–RdpNpqNW–dZh_ ™ZqdZ u‚‡N‡qdR |uqdZÂ’N™–NpdZ~–Npa~NU WNkZh£¡p~¸

Š|uqiuqiŠ~‚u’”q~�Õ

Ă?Ă?Ă“Ă?ĂŽĂ’Ă‘Ă–Ă“Ă’ĂŽĂ–Ă“Ă•Ă•Ă”Ă?Ă? 1uWNqZkdT–S”–Ni~ZƒkqN‚’uhZhiN~TdZiuqiŠ~‚uÂ’ZhÂŁ

���–o’”a~”’NhRqŠpZ~”‚Z~dd¢

H>Ă“Ă—Ă?Ă” JGĂ?Ă–Ă‘Ă“ dŠ~uuqiŠ~‚vÂ’ÂŞ&uÂ’uƒTd¨T–”qqZhZ‚‡uW|uqdZW–dNoiŠWu|dR‡iŠ Â’auW–£Ă?Ă’²Ă?Ô£ÒĂ? ‡ZkÂŁÔÕ²ÕĂ?Ă?²×Ă?²×Ă?

1~upuThN

Y •S•YVt htpMj •M &Nhqu’‚–”puWZkuqW” 3²E na pewno znajdzie wielu amatorów

Całość została zmodernizowana i uzupełniona nowymi podzespołami, takimi jak silnik wysokopręşny - po raz pierwszy w tym modelu - współpracujący z automatyczną skrzynią biegów. Model CR-V 2010 powstał na bazie zaawansowanego projektu stylistycznego poprzedniej wersji nadwoziowej. Przeprojektowano tu przedni i tylny zderzak, wymieniono osłonę chłodnicy oraz zastosowano nowe obręcze aluminiowe o średnicy 17 cali (5-ramienne) i 18 cali (10-ramienne). Po raz pierwszy w historii modelu „alufelgi� wchodzą w skład wyposaşenia standardowego wszystkich jego wersji. Zmodyfikowane zderzaki zostały pokryte lakierem w kolorze nadwozia na większej niş dotychczas powierzchni, co podkreśla wysoką klasę samochodu. We wnętrzu modelu CR-V 2010 wprowadzono liczne zmiany, dzięki którym stylistyka kabiny pasaşerskiej stała się bardziej atrakcyjna.

kretnym miejscu, w górnej części schowka przed pasaşerem, dzięki czemu wszystkie kable i gniazdka wejściowe pozostają w ukryciu. W Hondzie CR-V 2010 zastosowano uznany silnik Diesla i-DTECi-DTEC. Jest on mocniejszy od jednostki i-CTDi oferowanej w poprzedniej wersji modelu oraz spełnia wymogi najnowszych norm emisji spalin, Euro 5.

u‚iuqNo”qN|_W Dodatkowym elementem podnoszącym atrakcyjność modelu jest moşliwość nabycia wersji z jednostką wysokopręşną oraz automatyczną skrzynią biegów. Takie zestawienie zastosowano w modelu CR-V po raz pierwszy.

Silnik i-DTECi-DTEC, przenoszący moc za pośrednictwem przekładni automatycznej, zyskał duşe uznanie wśród uşytkowników modelu Accord, m.in. za sprawą wysokiego momentu obrotowego osiąganego w szerokim zakresie prędkości. Przekładnia stosowana w modelu CR-V została przeprojektowana pod kątem charakterystyki układu napędu na cztery koła oraz moşliwości wykorzystywania samochodu w róşnych warunkach drogowych. Najnowsza jednostka wysokopręşna Hondy została wyposaşona w system wtrysku common rail trzeciej generacji firmy Bosch, który dba o precyzyjne dawkowanie paliwa.(zj)

u‡£&NWZ‚oNqN

&Nhqu’‚–NÂ’Z~‚hNpuWZkŠ |~–”iŠ’N’–~uiuWƒ’dZ™uqR ‚‡”kd‚‡”iRÂŁJN~vÂ’quqNWÂ’u–dZ  hNidÂ’q_‡~–ZuqW” 3²E–~uT–² qdiNpuWZkuÂ’ZauĂ‘Ă?Ă?Ă?|~–Z‚–ou ‚‡”kd‚‡”T–q”kd`‡dqaÂŁ

Š™Z–Ndq‡Z~Z‚u’NqdZ’–SŠW–doNu`Z~‡N|~NTu’qd~–Zpdu‚oNN~‡”‚‡”T–qZau

:M}`c‘pt‘Yg_t}o‰jY ;Zau~uT–qZN‡~NiThZprzyciągnęły takşe ludzi spoza branşy F‚uSu‡_–NiurT–”o”‚d_GE ;N~ad*&73F dE;N~ad F”|u‚N™ZqdN²>‚oŠa²7–‡Šid²

Z’uThuqNkdv’*8 *$H’ Zq‡~Šp;N~au’”pª1N~i¨£

W nowej Hondzie CR-V zastosowano zmodernizowany system audio, który w wybranych wersjach daje moşliwość podłączenia urządzeń typu iPod lub MP3. Wejście USB umieszczono w dys-

u‡£&NWZ‚oNqN

1~–”hZpqZ’q_‡~–Z

uqWN 3²EĂ‘Ă?Ă?Ă?|~–”iŠ’N’–~uiuWƒ’dZ™uqR‚‡”kd‚‡”iRÂŁJN~vÂ’quqNWÂ’u–dZ  hNidÂ’q_‡~–Z‚NpuTcuWŠ|~–Z‚–o”‚‡”kd‚‡”T–q”kd`‡dqa

Ekskluzywne wyposaşenie wnętrz, 1;3*&; porady specjalistów od renowacji, witra- &*F*8 şe, a nawet oferty pielgrzymkowe - te i wiele innych pozycji wzbudziło zainteresowanie gości targów. Wzięło w nich udział blisko 100 wystawców. Organizatorzy zmienili ich formułę tak, by kaşdy zainteresowany budową, remontem, ekskluzywnym wyposaşeniem wnętrz, renowacją budynku czy sprzętu, a nawet zakupem zabytkowej nieruchomości, mógł znaleźć coś dla siebie. W poprzednich latach stoiska targowe skupiały jedynie specjalistów z branşy. Tegorocz-

ne atrakcje przyciągnęły takşe wiele osób z nią niepowiązanych. W sobotę tradycyjnie ceny artykułów na stoiskach spadły nawet do 50 procent wartości, w związku z tym zainteresowanie towarami było duşe. Ponadto moşna było zasięgnąć porady specjalistów od renowacji, adaptacji, wykończenia i wyposaşenia obiektów. Wśród nich znaleźli się między innymi producenci stylowego oświetlenia, fontann, kominków, kotłów, chemii budowlanej a takşe oferujących nowoczesne systemy zwalczania wilgoci i zagrzybień, osuszania murów, dociepleń budynków. Dodatkowo swoją ofertę pielgrzymkową przygotowały biura podróşy, witraşyści, producenci elementów kutych, pracownie rzemiosła artystycznego, firmy zabezpieczające elewacje przed ptakami, najwyşszej jakości wyroby ceramiczno-tytanowe, materiały plastyczne i do konserwacji wszelkiego rodzaju wyrobów.(mr)


3N|u~‡&u’uƒTd

ÑÑ|N—W–dZ~qdiNÑ���

&;&7%;%;

1uW’|o”’Zp NkiucukŠ W ubiegłym roku 5912 osób uznano w naszym województwie za sprawców przemocy w rodzinie. W tym 294 kobiety, 5600 męşczyzn i 18 nieletnich. Najczęściej sprawcy byli pod wpływem alkoholu - 4249 osób. Do izb wytrzeźwień przewieziono 1388, a do policyjnych aresztów (w celu wytrzeźwienia) 965 osób.

×���ÔÓ�Ò� &7 &

pod tym numerem działa Telefoniczne Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Dzwonić moşna codziennie w godzinach 17-22. Przy telefonach dyşurują prawnicy i psycholodzy.

7|~N’T”WuoN’Zi Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wprowadziła moşliwość przymusowego skierowania sprawcy przemocy na zajęcia korekcyjno-edukacyjne, podczas których osoby te są uczone sposobów rozwiązywania problemów bez uşywania przemocy. W naszym województwie wyszkolono osoby prowadzące tego typu zajęcia. Prowadzą je zawsze dwuosobowe zespoły składające się z męşczyzny i kobiety. Program ten powstał w USA dla mieszkających tam Polaków.

 J

Ñ���Ò - tyle razy interweniowano w zeszłym roku na terenie naszego województwa, reagując na zgłoszenia przypadków przemocy domowej. W 5844 przypadkach sporządzono notatki słuşbowe dotyczące przemocy w rodzinie. W miastach załoşono 3336 niebieskich kart, na wsi 2508. Šącznie za pokrzywdzone uznano 8500 osób, w tym 5835 kobiet, 770 męşczyzn, 1211 małoletnich do 13. roku şycia i 684 w wieku od 13 do 18 lat.

1upuT’‚dZTd Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie działa równieş w sieci. Pomocy i wszelkich informacji moşna szukać wpisując adres strony www. niebieskalinia.pl.(kieł)

Przemoc w rodzinie

:tpcYgY †{}“‘M†pM {}M‘M 7iNkN tego –hN’d‚iNhZ‚‡ua~upqN, ale specjaliści zauwaşają pierwsze pozytywne skutki nowelizacji ustawy NTZidZo|dr‚id hNTZi£idZk|dq‚idÆqu’u‚Td£Tup£|k

*|~uSkZpdZ‡”pWŠ™u‚d_pvÂ’d  NkZWuW–dƒdq`u~pNThNup_™T–”—² qdZ‚iN~™RT”p‚d_qN|~–ZpuT Â’WupŠ’–SŠW–NT–_‚‡uŠƒpdZTc |ukd‡uÂ’NqdNÂŁ7dZ~u‡N qdZ|u‡~N`d ‚uSdZ–SNSR|u~NW–dUž - To gĹ‚upie podejĹ›cie - zapewnia Danuta Gadziomska, szefowa miejskiego OĹ›rodka Edukacji i Profilaktyki UzaleĹźnieĹ„ w Toruniu, ktĂłra kierujÄ…c znajdujÄ…cÄ… siÄ™ w tym samym budynku izbÄ… wytrzeĹşwieĹ„ od lat mĂłwiĹ‚a o skali znajwiska, ktĂłre dopiero od niedawna zaczyna być powaĹźnie traktowane takĹźe przez ustawodawcĂłw. - MęşczyĹşni mogÄ… takĹźe stać siÄ™ ofiarÄ… przemocy rodzinnej i to kaĹźdego typu. Od psychicznej, przez ekonomicznÄ…, po fizycznÄ…. StanowiÄ… faktycznie zdecydowanÄ… mniejszość naszych klientĂłw, ale zdarzajÄ… siÄ™ tygodnie, Ĺźe codziennie przychodzÄ… panowie z powaĹźnymi problemami tego typu. I bywajÄ… to osoby z róşnych warstw spoĹ‚ecznych.

7iŠ‡ZT–qdZh‚–N|upuT Istotną zmianę w systemie pomocy ofiarom wprowadza obowiązująca od sierpnia tego roku nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. - Ustawa dziś nakłada na gminy chociaşby obowiązek powołania zespołów interdyscyplinarnych, które grupują fachowców związanych w róşny sposób z tym zjawiskiem - wyjaśnia Danuta Gadziomska. - Takie nieoficjalne zespoły funkcjonowały juş wcześniej, chociaşby w naszym ośrodku. Teraz mają silną podstawę prawną. A chodzi o ułatwiony przepływ informacji na temat sprawców przemocy. Jak to działa w praktyce? Psycholog, policjant, pracownik socjalny, kurator, a takşe prokurator i przedstawiciel oświaty mają wspólnie omawiać przypadki przemocy. Dzielić się wiedzą, przy czym mogą swobodnie przetwarzać dane osobowe sprawcy przemocy. - To ułatwia szybkie podejmowanie decyzji.

u‡£‡cdqi‚‡uTi£Tup

Ă?Ă“

Jq_TNqdZ‚d_qNWT–ouqiNpd~uW–dq”hZ‚‡|~–Z‚‡_|‚‡ZpƒTdaNq”p–Š~–_WŠ PrzykĹ‚ad? ChociaĹźby sprawa przywrĂłcenia praw rodzicielskich matce w przypadku, gdy ojciec, pod ktĂłrego opiekÄ… dotÄ…d dziecko przebywaĹ‚o, pobiĹ‚ je. Znam przypadek, Ĺźe dziÄ™ki funkcjonowaniu takiego zespoĹ‚u sÄ…d rodzinny podjÄ…Ĺ‚ takÄ… decyzjÄ™ w ciÄ…gu jednego dnia - dodaje Danuta Gadziomska.

;uqdZ’dqNiuSdZ‡” Powstający właśnie system określa, şe to właśnie policjant ma obowiązek rozpoznać na miejscu zjawisko przemocy w rodzinie. W tym celu prowadzono specjalne szkolenia dla mundurowych. - Zapewniam, şe policjanci po takim szkoleniu nie będą powtarzać wcześniej funkcjonujących stereotypów, şe to co w rodzinie, to prywatna sprawa, şe kobieta sama jest sobie winna, bo takiego faceta wybrała. To dziś nie jest prywatna sprawa, przypadki przemocy w rodzinie są ścigane z urzędu - podkreśla Danuta Gadziomska.

Policjant podczas interwencji domowej ma obowiązek rozpoznać zjawisko przemocy, zaproponować ofierze objęcie ochroną, załoşyć niebieską kartę, awanturującego się delikwenta odstawić na izbę wytrzeźwień i o zdarzeniu poinformować zespół. Ofierze powinien teş wskazać adres ośrodka, który moşe udzielić jej pomocy, a często wskazać wręcz konkretną osobę (psychologa, tarapeutę), do której powinna się udać. Województwo kujawsko-pomorskie jest od dawna wyczulone na zjawisko przemocy w rodzienie, bowiem tylko tu funkcjonuje powołana juş w 2000 roku instytucja rzecznika praw ofiar. Przy biurze rzecznika działa Niebieska Linia (800 154 030). Dyşurują przy nim dwuosobowe zespoły, składające się z psychologa i prawnika. - Zasada jest taka, şe ja najczęściej odbieram telefony w czasie, gdy psycholog rozmawia z osobą, która wcześniej umówiona przychodzi tu na rozmowę - wyjaśnia Cezary

Kruszewski, prawnik, który zajmował się dziesiątkami spraw tego typu. Ze zjawiskiem przemocy w rodzinie wiąşą się bowiem zawsze problemy natury prawnej, które za ofiarę stara się rozwiązać specjalista. Wojewódzki koordynator krajowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Beata Sulima, przyznaje, şe szczególnie w mniejszych gminach problem ten był dotąd spychany na dalszy plan. - Grupy robocze, niesformalizowane, pomagające ofiarom przemocy, działały, ale zespołów, o których mówi nowelizacja jeszcze w wielu gminach nie powołano. Problem w tym, şe ustawa nie określa terminu ich powołania. Mam jednak zapewniania, şe powstaną do końca roku. Najlepsza sytuacja jest w duşych miastach, np. w Bydgoszczy, gdzie z powodzeniem działa centrum wsparcia rodziny, w Toruniu, Włocławku i Grudziądzu. Uwaşam, şe system, mimo problemów finansowych, zostanie wdroşony niebawem.

JpdNq”dWRiŠkZ|‚–ZpŠ NkZ|dZqd_W–”S~Ni W Polsce Â’Tu‚–v‚‡Zh~uW–dqdZWuTcuW–dWu|~–ZpuT” - nie tylko nÄ™kania fizycznego, ale rĂłwnieĹź psychicznego Z %3* ;>² 7JH'7, kujawsko-pomorskÄ… rzeczniczkÄ… praw ofiar, rozmawia Jacek KieĹ‚piĹ„ski. *WidZW”Â’1uk‚TZpvÂ’d‚d_ u–hNÂ’d‚iŠ–’Nq”p|~–ZpuTR Â’~uW–dqdZÂ&#x; Od 12-13 lat. PowstaĹ‚a wtedy ogĂłlnopolska Niebieska Linia, projekt polskiej Karty praw ofiary i zaczÄ™to mĂłwić, Ĺźe przemoc domowa jest jakimĹ› szczegĂłlnym zjawiskiem. uÂ’qdZh‡Ni‚–T–ZavkqZauÂ&#x;

To, şe odbywa się w czterech ścianach. ŝe traktowana jest jak sprawa rodzinna, şe ludzie boją się przyznać do tego. Wstydzą się, bo było to kojarzone z problemem marginesu społecznego. A przemoc zdarza się takşe w rodzinach naukowców. Przynajmniej co szósta rodzina w Polsce dotknięta jest tym zjawiskiem. c”SNqdZ’‚–”‚T”~u–ŠpdZp”  hNidZpuaRS”UhZhuShN’”£££ Nie chodzi tylko o bicie, ale takşe o przemoc psychiczną, w białych rękawiczkach, a takşe ekonomiczną. Miałam taki przypadek - mąş całkiem przyzwoicie zarabiający

wydzielaĹ‚ Ĺźonie na Ĺźycie po dziesięć zĹ‚otych dziennie. uhZ‚–T–ZÂ’N™qZauÂ’|~uÂ’NW–N quÂ’Zkd–NThNŠ‚‡N’”uSuÂ’dR–ŠhRTN uWĂ?‚dZ~|qdNÂ&#x; Nie mĂłwi siÄ™ dziĹ› o obdukcji lekarskiej, tylko zaĹ›wiadczeniu lekarskim, jako dowodzie. Wprowadzono zakaz zbliĹźania siÄ™ do ofiary. DziĹ› moĹźna izolować osobÄ™ uznanÄ… przez policjanta za niebezpiecznÄ…, a takĹźe doprowadzić do eksmisji sprawcy przemocy z wĹ‚asnoĹ›ci. –”‡uhŠ™W–dNoNÂ&#x; Zaczyna. ByĹ‚am niedawno w CheĹ‚mnie na rozprawie naszej klientki,

podczas ktĂłrej sÄ…d z peĹ‚nym rozeznaniem tĹ‚umaczyĹ‚ oskarĹźonemu moĹźliwe konsekwencje, wynikajÄ…ce wĹ‚aĹ›nie ze zmiany tej ustawy i zmian w ustawie o policji. `dqNq‚ZÂ&#x; SÄ… problemy. W tej chwili ustawa nie wskazaĹ‚a ĹşrĂłdeĹ‚ finansowania. BÄ™dzie to wymagaĹ‚o dodatkowych regulacji. Na przykĹ‚ad w ubiegĹ‚ym roku wojewĂłdztwo dostaĹ‚o 25 tysiÄ™cy na szkolenia, w przyszĹ‚ym roku mamy dostać 15, a w tym nie dostaliĹ›my ani grosza. Gminy nie mogÄ… liczyć na dotacje, mogÄ… realizowany zakres programu finansować z „kapslowegoâ€?.


ÑÑ|N—W–dZ~qdiNÑ���

J' *3H

dT–S”qdZioNpdR Oficjalne statystyki Speedway Ekstraligi pokazują, kto w tym roku był najlepszy, a komu miniony sezon się nie udał. Choć oczywiście są to suche cyfry. Dobrą średnią moşna sobie „nabić� kompletami punktów w meczach ze słabeuszami. A najwaşniejsze są punkty w newralgicznych momentach sezonu - gdy przyjdzie play off. Ale, mimo wszystko, jest to jednak jakiś obraz postawy zawodników. Widać jak na dłoni, şe to był sezon Tomasza Golloba i şuşlowców Unii Leszno, z których aş czterech znalazło się w czołowej dziesiątce ekstraligi! Z Unibaksu załapał się tylko Ryan Sullivan. To i tak sukces, bo z ekip z Bydgoszczy czy Tarnowa w dziesiątce nie ma nikogo. 1du‡~ZWqN~T–”i 

H;; & *‡”p ™ZqdZpua_kdT–”U qN1J17 |~–ZiuqNoZp ‚d_hŠ™|uWT–N‚kZT–ZqdN iuq‡Š–hd|~–ZW~uidZp£ JNhRo‚d_pqRikŠS NhN  –|Z~‚|Zi‡”’”F~uToN’dN  aW–dZ|~–ZTcuW–doZp  SN~W–uWoŠaRd‡~ŠWqR ~ZcNSdkd‡NTh_–uSNT–”oZp  ™Z~Z|~Z–Zq‡NThdqdZhZ‚‡Zp |u‡~–ZSq”£NW~NpqdZ qdZ|u‡~–ZSŠhZ Wu‡NidTc  Wu‚–ZWoZp’qdu‚iv’£

 %N~dŠ‚–FkN–o”  T–uou’”|uk‚id‚dN‡iN~–  *;H%7%+F

Z‚‡pZqZW™Z~ >qdSNi‚Š;u~ŠrÂ&#x; MŠ™ZkÂŁNie Marek CieĹ›lak, trener Betardu WrocĹ‚aw i reprezentacji Polski, z ktĂłrym torunianie prowadzili rozmowy, a SĹ‚awomir Kryjom, dotychczasowy dyrektor sportowy Unii Leszno bÄ™dzie najprawdopodobniej nowym menedĹźerem Unibaksu. ZastÄ…pi na tym stanowisku Jacka Gajewskiego, ktĂłry zĹ‚oĹźyĹ‚ rezygnacjÄ™ po ostatnim meczu ligowym. Kryjom niedawno zĹ‚oĹźyĹ‚ wypowiedzenie w Unii, co jej prezes JĂłzef Dworakowski porĂłwnaĹ‚ do wybuchu wulkanu w Lesznie. Oficjalnie nazwisko nowego menedĹźera Unibaksu poznamy dopiero w poĹ‚owie listopada.(pb)

‚|u~‡Æqu’u‚Td£Tup£|k ‡Zk£¡ÔÕ¸Õ��×��×

0tV†}•“oMgQVtR}Q{M  ^ž

nt{t†“hMV}t‘YpY}`c

Elana Toruń gości Tur Turek, Olimpia - Górnik Wałbrzych strona 19

Z Wisłą Kraków torunianki zagrają strona 18 znów osłabione

:toM •tjjtR ‰{Y} †M}

MŠ™Zk£ Lider Caelum Stali Gorzów był zdecydowanie najlepszym zawodnikiem tegorocznej ekstraligi 1du‡~ZWqN~T–”i |du‡~£SZWqN~T–”iÆqu’u‚Td£Tup£|k

Zq‡Z~&Z‡%uSdkZ7|ZZW’N” i‚‡~NkdaNu|ŠSkdiu’NoNu`dThNkqZ ‚‡N‡”‚‡”idpdqduqZau‚Z–uqŠ£;u TdZiN’NkZi‡Š~N£ Bezwzględnie najlepszym şuşlowcem w minionych rozgrywkach był Tomasz Gollob z Caelum Stali Gorzów, który uzyskał średnią 2,675 pkt. na bieg. Drugie miejsce w tej klasyfikacji zajął Janusz Kołodziej z Unii Leszno (2,521), a trzecie inny zawodnik Caelum - Nicki Pedersen (2,443). W czołowej dziesiątce, na siódmej pozycji, ze średnią 2,098, jest Ryan Sullivan z Unibaksu. Co ciekawe - dopiero dziewiąta lokata przypadła Jasonowi Crumpowi z Betardu Wrocław (2,092). Poza Sullivanem torunianie wypadli przeciętnie. Adrian Miedziński zajmuje 17 miejsce (1,821), Chris Holder - 19 (1,78), Hans Andersen - 24 (1,694), Michael Jepsen Jensen - 31 (1,568), Wiesław Jaguś - 36 (1,465), a Darcy Ward - 51 (0,981). Reszta druşyny nie została sklasyfikowana, bo „odjechała� za mało biegów.

u‡£$ŠiN‚–;~–Z‚–T–iu’‚id

Sport

uq‡Ni‡¢ uq‡Ni‡¢

Ă?Ă”

JWZT”Wu’NqdZqNhkZ|‚–”p–N’uWqdidZp’‡”p‚Z–uqdZ’|uk‚idZhZi‚‡~NkdW–ZS”o;upN‚–ukkuS

„Mistrzami� trzecich miejsc byli za to torunianie, którzy zajmują w tej klasyfikacji trzy pierwsze lokaty: Wiesław Jaguś (30), Hans An%d‚‡~–u’dZ‡~–ZTdTcpdZh‚T dersen (29) i Chris Holder (27; tyle Portal „Sportowe Fakty� rozbił te samo mieli jeszcze Piotr Świderski statystyki na czynniki pierwsze. z Betardu i Sebastian Ułamek z TauOkazuje się, şe na wyjazdach rów- rona Azotów Tarnów). nieş najlepszy był Gollob (2,535), W mało chlubnym zestawieniu a za nim uplasowali się Kołodziej ostatnich miejsc „triumfował� Da(2,404) i N. Pedersen (2,267). niel Jeleniewski z Betardu (34), U siebie - jak zwykle, na pierwszym przed Patrykiem Dudkiem z Falubamiejscu Gollob (2,825), zu (25) i Juricą Pavlicem tym razem na drugim N. z Unii L. (25). Pedersen (2,7), a na trzeAş po pięć defektów cim Kołodziej (2,667). motocykli zaliczyli: JeleNajwięcej zwycięstw Nqd~N–Š’‡”p niewski, Maciej Janowski mieli: Gollob (62), Jaro- ‚Z–uqdZ;upN‚– z Betardu i Robert Kościesław Hampel z Unii Leszno ukkuSqdZpdqRo cha z Polonii Bydgoszcz. (52) i Kołodziej (49). Naj- pZ‡”u‚‡N‡qd£ Pięć wykluczeń miał Daczęściej na drugim miejscu %dNo–N‡uW’N vid Ruud z Caelum, po przyjeşdşali na metę: Piotr WZ`Zi‡”pu‡u² cztery: Przemysław PawProtasiewicz z Falubazu T”ikNdhZWqu licki z Caelum, Greg HanZielona Góra (37), Sulli- ’”ikŠT–ZqdZ cock z Falubazu, Rune van (36) i Crump (34). Holta i Peter Karlsson

Ă?

(obaj z Włókniarza Częstochowa). Po dwa razy taśmę dotykali Janowski, Fredrik Lindgren z Falubazu, Marcin Rempała z Taurona i Jensen. Niewiele było upadków. Dwa razy leşał Szymon Woźniak z Polonii (plus dziesięciu zawodników po jednym razie), ale ta statystyka jest nieco myląca, bo nie obejmuje powtarzanych wyścigów.

Np|ZkqNh’d_TZh Najwięcej punktów wywalczył Hampel (219), drugi pod tym względem był Gollob (216, ale pamiętajmy, şe Caelum odpadło juş po pierwszej rundzie play off), a trzeci Crump (214). Na torze najczęściej pokazywali się: Crump (109 wyścigów), Sullivan (102), Janowski (101) i Holder (100). W liczbie zdobytych bonusów brylowali Damian Baliński, Troy

Batchelor (po 26) oraz Kołodziej (24, wszyscy z Unii L.). Najwięcej punktów i bonusów zdobyli łącznie zawodnicy Unii L. (1052 + 126 na 20 meczów). A oto dorobek pozostałych: Falubaz - 883 + 89 na 20, Unibax 895 + 100 na 20, Betard 884 + 95 na 20, Tauron 637 + 66 na 16, Caelum 772 + 72 na 16, Włókniarz 624 + 52 na 16 i Polonia 657 + 68 na 16. Najczęściej po 5:1 wygrywali leszczynianie (31,42 proc), gorzowianie (19,58) i wrocławianie (16,67), po 4:2 zielonogórzanie (19,39), leszczynianie (18,92) i torunianie (18), remisowali gorzowianie (37,08), wrocławianie (36,67) i tarnowianie (34,76). Z kolei najwięcej przegrywali po 2:4 bydgoszczanie (20,59), częstochowianie (20,34) i zielonogórzanie (17,69), zaś po 1:5 częstochowianie (23,73), tarnowianie (23,61) i bydgoszczanie (22,59).

83 &*F>JH7&13JJM>M *F +F7;3 F7J*&Ă‘Ă?Ă?Ă? >qdN Z‚–qu¢NqŠ‚–uouW–dZh ²Ñ ÔÑĂ? N~u‚oNÂ’Np|Zk²Ñ Ò××  ZdacWNp‚²Ñ ÑÑÖ  NpdNq Nkdr‚id²Ñ Ă?Ă˜Ă—Â ;~u”N‡TcZku~ ²Ă? ÕÔÓ Š~dTN1N‘kdT²Ă? Ô WNp 7cdZkW‚Ă? Ă?ÑÔ 7oNÂ’upd~%Š‚dZkNi ²Ă? ×Ă?Ă” NkŠSN–JdZkuqNv~N¢~ZaNq² TuTi²Ñ Ă?Ă—Ă? 1du‡~1~u‡N‚dZÂ’dT– ²Ă?Â Ă—Ă•Ă˜Â 3N`No uS~ŠTid²Ă? Ö×Ö  ~ZW~di dqWa~Zq²Ă? ÕÒĂ? ~–Zau~– JZqau‡N²Ă? ÓÒÖ 1N‡~”i ŠWZi ²Ă? ÓĂ?× &dZk‚~d‚‡dNq‘Z~‚Zq² Ă? ÒĂ?Ó kZi‚NqW~$ui‡NhZÂ’²Ă?Â Ă—Ă‘Ă˜Â  $ŠiN‚–7vÂ’iN²Ă? ÓÓÓ  >qdSN“;u~Šr¢3”Nq7Škkd‘Nq

²Ă‘ Ă?Ă˜Ă—Â W~dNq%dZW–dr‚id ²Ă? ×ÑĂ?  c~d‚ukWZ~²Ă? Ö× Nq‚ qWZ~‚Zq²Ă?Â Ă•Ă˜Ă“Â %dTcNZkZ|‚Zq Zq‚Zq²Ă? ÔÕ× FdZ‚oNÂ’NaŠƒ ²Ă? ÓÕÔ pdk1ŠkT–”r‚id²Ă? Ă?×Õ  Npdk1ŠkT–”r‚id²Ă? Ă?  N~T” FN~W²Ă?Â Ă˜Ă—Ă? N~‡u‚–1dZ‡~”iu’² ‚id²Ă? Ă?

ENTŠkdi²Ă?Â Ă—Ă”Ă˜Â ~–”‚–‡u`N‚|~–Ni ²Ă?Â Ă–Ă˜Â 7ZSN‚‡dNq>oNpZi²Ă? ÖÖĂ?  hN~qZ1ZWZ~‚Zq²Ă? ÕÓÓ 7–”puq dZoSN‚N²Ă? Ă?×Ñ Z‚|Z~ÂŁ%uq² SZ~a²Ă? Ă?Ă?Ò ;upN‚–_W~–ZhNi ²Ă? Ă?ÕÔ %N~Tdq3Zp|NoN²Ă? Ă?ÕÒ  1N‡~dTiuŠaNN~W²Ă? ×Ô NiŠS Np~va²Ă? Ă?

FoviqdN~– –_‚‡uTcuÂ’N²3ŠqZ uk‡N²Ă‘ Ă?Ă’Ă? uqN‚ N‘dW‚‚uq ²Ă? ÖĂ?Ó 1Z‡Z~N~k‚‚uq²Ă? ÔÑÖ  3N`No7–upSdZ~‚id²Ă? Ô ;NdFu`² `dqWZq²Ă? Ñ  ZÂ’d‚~dWaZ~²Ă? Ă?ÔÑ  u~”‚%d‡Š~‚id²Ă?Â Ă˜Ă–Ă‘Â 7oNÂ’upd~

~NSdi²� ×Õ� ~–”‚–‡u`7oNSur ²� Ô %N~TdqŠSZk²� Ô

Z‡N~WF~uToNÂ’²Ă‘ Ă?Ă˜Ă‘Â Zq² qZ‡chZ~~Z²Ă?Â Ă˜Ă‘Ă–Â  Zuq%NW‚Zq ²Ă? ÖĂ?Ó %NTdZhNqu’‚id²Ă? Ô×Ó  1du‡~8Â’dWZ~‚id²Ă?Â Ă“Ă˜Ă’Â  Zqqd‚ qWZ~‚‚uq²Ă? Ă?ÕÖ  N‚‚ZhZ~~Z² Ă? Ă? 1N‡~”iuTdZpSN²Ă? Ă?  NqdZk ZkZqdZ’‚id²Ă?Â Ă—Ă˜Ă’

 NZkŠp7‡Nku~–v’¢;upN‚– ukkuS²Ñ ÕÖÔ &dTid1ZWZ~‚Zq ²Ñ ÓÓÒ 1~–Zp”‚oNÂ’1NÂ’kdTid² Ă? ÖĂ?Ñ %N‡ZhJNaN~²Ă? ÕÑ ;upN‚– N|dr‚id²Ă? Ô×Ö  N‘dW3ŠŠW ²Ă? Ă?Ă—Ă˜Â 1NÂ’ZoJpN~–kdi²Ă? Ă?  $ŠiN‚– ”~Nq²Ă? Ă? 7dpuqŠ‚‡N² `‚‚uq²Ă? Õ×× JSdaqdZÂ’7ŠTcZTid ²Ă? ÒÖÔ 1NÂ’Zo1N~”‚²Ă? Ă?

1ukuqdN”Wau‚–T–¢pdk7Nh`Š‡² WdquÂ’²Ñ Ñ×Õ qW~ZN‚uq‚‚uq ²Ñ Ă?ÔÕ ~–Zau~–FNkN‚Zi²Ă?Â Ă˜Ă•Ă”Â  q‡uqdu dqWSNZTi²Ă? ÓĂ?Ă? 3uSZ~‡ uƒTdZTcN²Ă? ÒÔÒ  Zqd‚d–N‡Škkdq ²Ă? Ă?Ă?Ă˜Â 7–”puqFu—qdNi²Ă? Ă?  %diuoNh Š~”ou²Ă? Ó  NpdNq WNpT–Ni²Ă? ÒĂ?Ă— *`dThNkqZƒ~ZWqdZi‚‡~Nkdad

;NŠ~uq–u‡”;N~qv’²%N~‡dq


Ă?Ă•

7|u~‡

ÑÑ|N—W–dZ~qdiNÑ���

1$&*M&

daN%d‚‡~–v’ ²Ò£iukZhiN

�£q‡Z~ Ñ£;u‡‡ZqcNp Ò£;’Zq‡Z Ó£FZ~WZ~

Ă’ Ă’ Ă’ Ă’

Ă– Ă?Ă?²Ô Ă“ Ă˜Â˛Ă– Ă‘ Ó²Ö Ă‘ Ò²Ö

u‡£11

W środę dokończono trzecią kolejkę spotkań w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Rywalizowano w grupach A-D.(nad) 3>1£ Inter Mediolan - Tottenham Hotspur 4:3 (4:0) 1:0 Zanetti (2), 2:0 Eto’o (11, karny), 3:0 Stanković (14), 4:0 Eto’o (35), 4:1 Bale (52), 4:2 Bale (90), 4:3 Bale (90). FC Twente - Werder Brema 1:1 (0:0) 1:0 Janssen (75), 1:1 Arnautovic (80).

3>1ÂŁ Schalke 04 Gelsenkirchen - Hapoel Tel Awiw 3:1 (1:0) 1:0 Raul (3), 2:0 Raul (58), 3:0 Jurado (68), 3:1 Shechter (90). Olympique Lyon - Benfica Lizbona 2:0 (1:0) 1:0 Briand (21), 2:0 Lisandro (51).

kŠT–u’”pT–”qqdidZp hZƒkdS_W–dZ |NWNou puaRuiN–NU‚d_u|uq”

�£*k”p|d}ŠZ Ñ£7TcNkiZ�Ó Ò£Zq`dTN Ó£N|uZk

u~pŠoN�£ Mark Webber i Fernardo Alonso to faworyci do tytułu zdaniem Roberta Kubicy

Ă’ Ă’ Ă’ Ă’

Ă˜ Õ²Ă? Ă• Ô²Ñ Ă’ ѲÓ Ă? Ѳ×

3>1 £ Glasgow Rangers - Valencia CF 1:1 (1:0) 1:0 Edu (34), 1:1 Edu (46, sam.). Manchester United - Bursaspor 1:0 (1:0) 1:0 Nani (7). �£%NqTcZ‚‡Z~>£ Ñ£3NqaZ~‚ Ò£ENkZqTdN Ó£Š~‚N‚|u~

Ă’ Ă’ Ă’ Ă’

Ă– Ă” Ă“ Ă?

Ѳ� Ѳ� Ô²Ñ �²Õ

3>1 £Panathinaikos Ateny - Rubin Kazań 0:0. FC Barcelona - FC Kopenhaga 2:0 (1:0) 1:0 Messi (19), 2:0 Messi (90). �£ N~TZkuqN Ñ£ u|ZqcNaN Ò£3ŠSdqN–Nr Ó£1NqN‡cdqNdiu‚

Ă’ Ă’ Ă’ Ă’

Ă– Ă• Ă‘ Ă?

×²Ñ Ò²Ñ �²Ñ �²Ö

71*3;F;E

–dƒ|ukZTNp” *~NqaZ7|u~‡£ 17.45 PiĹ‚ka noĹźna, 10 kolejka ekstraklasy Polonia Bytom - ĹšlÄ…sk WrocĹ‚aw. NqNkĂš7|u~‡£ 20.00 PiĹ‚ka noĹźna, Korona Kielce - Legia Warszawa (takĹźe w Orange Sport).

‘u–V–{}t`}Mo‰0t}Yc 7oN’upd~NSN‡

u~N–’d_TZh|”‡NruSZ–|dZT–Zr² ‚‡’u|uhN’dN‚d_|~–ZW~NqW 1~d“u~Zd ‡~–ZTdpduWiurTN –N’uWNpd’‚Z–uqdZu~pŠo”�£ 1uWT–N‚‚|NTZ~Š|u‡u~–Z‡~–ZTd ’ikN‚”`diNThd7ZSN‚‡dNqEZ‡‡Zk –qNkN–o£££a’v—W—£ Koreański tor wykańczano w pośpiechu, aby przypadkiem nie stracić moşliwości organizacji Grand Prix w Yeongam. Zaledwie dwa tygodnie temu wylano tam asfalt. Kierowcy od samego początku pytali, czy aby na pewno tor będzie bezpieczny. Jedną z pierwszych ekip, która w komplecie stawiła się na miejscu był Red Bull. Dla kierowców tego zespołu to bardzo waşny wyścig, bo Mark Webber i Sebastian Vettel walczą o mistrzostwo świata. Ten drugi jest w generalnej klasyfikacji trzeci i ma

7oNÂ’upd~ dN~N

&dZ‡”kiu’”‚‡_|u’No’~dqaŠ£ JNa~No’`dkpdZ%N~iN1d’u’² ‚idZau|‡£ª1~–Z|~N‚–Np T–”‡Š SdhR¨ S”o|u‚oZp31 uSZTqdZ iupZq‡ŠhZ’Nkid–N’uWu’Tv’£

Ă? ÔÓÕÒ ×Ă? Ă?Ă?Ó ÒĂ? ÑÒ ÖĂ? Ă?Ă? Ă?Ă? Ă? Ă—Ă•Â Ă˜Ă?

u‡£11

%> ;%> ;¡ÑĂ?ÂŁĂ?Ă?£¸ u‚uÂ’NqdZuauW–£Ă?Ă“ÂŁĂ?Ă?¢ Ă“Â Ô Ă?Ñ Ă?Ö ÑÒ ÑÔ Ñ× ÒÓ  ÒÖ Ò× Ă’Ă˜Â ÓÒ ÓÖ Ă“Ă˜Â ÔÕ Ă–Ă?  ÖÓ ÖÕ ÖÖ ¡ÔĂ?¸²|kŠ‚

stianem Vettelem tracą do lidera 14 oczek. Mimo, şe młody Niemiec wygrał ostatnie Grand Prix Japonii i zblişył się do swojego partnera, to krakowianin uwaşa, şe o mistrzostwo powalczy tylko dwóch kierowców. - Walka o mistrzostwo rozstrzygnie się pomiędzy Webberem i Alonso. Zostały trzy wyścigi i według mnie, to oni mają największe szanse na tytuł. Myślę, şe Red Bull jest faworytem w Korei, ale pozostałe ekipy mogą być blisko. Niektóre sekcje toru będą odpowiadać Ferrari, a inne McLarenowi - powiedział Kubica. Prognozy pogody na weekend przewidują, şe rywalizacja kierowców moşe być „uatrakcyjniona� opadami deszczu. Wpływ na pogodę w Azji będzie miało przemieszczanie się tropikalnego tajfunu „Megi�. Transmisja na şywo w Polsacie - sobota godz. 7.00 kwalifikacje, niedziela 8.00 - GP Korei.(eurosport.pl, sportowefakty.pl)

ui‚£ Dwukrotny mistrz olimpijski (Tokio, Meksyk) Jerzy Kulej ukończył 70 lat

*3¡Ñ�£��£¸ � � ÕÓ Ô×� �ÓÔ× � ÕÕ

czternaście punktów straty do kolegi z teamu. Vettel wybrał się więc na małą inspekcję, şeby poznać tor, który pierwszy raz w historii będzie gościć najszybszych kierowców świata. Co się okazało na miejscu? Podczas spaceru niemiecki kierowca znalazł zardzewiały gwóźdź! Na trawie, tuş przy torze! To nie przelewki. Auto Formuły 1 rozpędza się do ogromnych prędkości, a co moşe znaczyć niepoşądany obiekt na torze, obrazuje historia Felipe Massy, który cudem uszedł z şyciem po trafieniu w kask spręşyną z innego bolidu. Wśród kibiców i kierowców najczęstszym tematem sportowych rozmów jest kto zostanie mistrzem świata. Szansę na końcowy triumf w tym sezonie ma jeszcze aş pięciu kierowców. Mark Webber ma 220 punktów, a Fernando Alonso razem z Seba-

F3;*F J

kN‚”`diNThNidZ~uÂ’TvÂ’|uĂ?Ă• ~NqW1~d“¢Ă?ÂŁ%N~iFZSSZ~ ¡Š‚‡~NkdN 3ZWŠkk¸Ă‘Ă‘Ă? Ă‘ÂŁ Z~qNqWukuq‚u¡d‚–|NqdN  Z~~N~d¸Ă‘Ă?Õ Ă’ÂŁ7ZSN‚‡dNqEZ‡‡Zk ¡&dZpT” 3ZWŠkk¸Ă‘Ă?Õ Ă“ÂŁ ZÂ’d‚Npdk‡uq¡FÂŁ~”‡NqdN  %T N~Zq¸Ă?Ă˜Ă‘Â Ô£Zq‚uqŠ‡‡uq ¡FÂŁ~”‡NqdN %T N~Zq¸Ă?Ă—Ă˜Â Ă•ÂŁ Zkd|Z%N‚‚N¡~N–”kdN Z~~N~d¸ Ă?Ñ× Ă–ÂŁ&dTu3u‚SZ~a¡&dZpT”  %Z~TZWZ‚¸Ă?ÑÑ Ă—ÂŁ3uSZ~‡Š² SdTN¡1uk‚iN 3ZqNŠk‡¸Ă?Ă?Ó Ă˜ÂŁ %dTcNZk7TcŠpNTcZ~¡&dZpT”  %Z~TZWZ‚¸ÔÓ£ 1u~NqW1~d“u~ZdidZ~uÂ’Tup |u–u‚‡NqRhZ‚–T–ZWÂ’N’”ƒTdad ~NqW1~d“¢Â’~N–”kdd¡Ô²Ă– kd‚‡u|NWN¸dSŠJNSd¡Ă?Ă‘²Ă?Ă“ kd‚‡u|NWN¸£

“n`‘cM•VQ‘Yhc{cYYjch M6†MooM 0tjMS“

*;;*

ÚÓ ÚÒ ÚÑ Ú� Ú� �ÚÓ �ÚÒ

&N‡u~–Z’HZuqaNp‡~’NhRu‚‡N‡qdZ|~NTZSŠWu’kNqZd|u~–RWiu’Z£FT–u~Nh NqW”WN‡Wu–ou‡NZ~qN~Wukuq‚u puq‡u’Nquiuq‚‡~ŠiThZ‡~”SŠq NqNN‚`NkTdZpNku’NqukdqdZ£ uShZTcNo‡u~qN~u’Z~–Z

JuiN–hdŠ~uW–dqhŠSdkN‡u‡~–”pNo uiukdT–quƒTdu’”‡u~‡

Wspaniały pięściarz okresu lat 50. i 60. Jerzy Kulej kilka dni temu (ur. 19.10. 1940 r.) świętował jubileusz 70. urodzin. Obok Zbigniewa Pietrzykowskiego (4-krotny mistrz Europy), Leszka Drogosza (3-krotny mistrz Europy) naleşy do najbardziej utytułowanych podopiecznych legendarnego trenera Feliksa Stamma. Nikt z biało-czerwonych ani wcześniej, ani później nie stanął dwa razy na najwyşszym stopniu olimpijskiego podium. Ta sztuka udała się tylko Jerzemu Kulejowi. Pierwsze olimpijskie złoto wywalczył w 1964

roku w Tokio, pokonując w finale Jewgienija Frołowa (ZSRR). Cztery lata później na ringu w dalekim Meksyku wygrał z Kubańczykiem Enrique Regueiferosem. - Tę potyczkę wygrałem 3:2 na punkty. Zwycięşyłem dzięki determinacji, której teraz często brakuje naszym pięściarzom - wspominał meksykański finał. Był równieş dwukrotnym mistrzem Europy (1963, 1965 r.) i wicemistrzem (1967 r.). Kulej bokserską karierę rozpoczął mając 16 lat w Starcie Częstochowa i kontynuował ją w stołecznej Gwardii. W reprezentacji narodowej zadebiutował 23 czerwca 1958 roku w Bydgoszczy przeciwko Jugosławii, pokonując Viticia. Największe sukcesy osiągał w wadze lekkopółśredniej. Ogółem stoczył 348 walk (317 wygrał). Ukończył studia na warszawskiej AWF, z zawodu jest trenerem nauczycielem.

{t•pMjc}“‘Mjc 7dN‡iv’iN£ W czwartek w Pradze odbyło się losowanie grup mistrzostw Europy w 2011 r. Obrońcy tytułu Polacy, nie trafili na łatwych rywali. Ich przeciwnikami w grupie D będą: Niemcy, Bułgarzy i Słoweńcy. Po losowaniu wszyscy zgodnie stwierdzili, şe biało-czerwoni znaleźli się w najsilniejszej grupie. - Rozmawiałem m.in. z przedstawicielami federacji gospodarzy, Bułgarii, Niemiec i Rosji. Wszyscy są tego samego zdania. W grupie, w której znalazł się obrońca tytułu, jest jeszcze brązowy medalista oraz silna ekipa Niemiec - stwierdził Andrzej Gołaszewski, wiceprezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej. W pozostałych zagrają: grupa A: Austria, Serbia, Słowenia, Turcja; grupa B: Czechy, Rosja, Portugalia, Estonia; grupa C: Włochy, Francja, Finlandia, Belgia.(SK, pzps.pl,)

22.10.2010 Magazyn  

Magazyn Włocławek