Page 1

Çarþýda þeftali seçer gibi akil adamlar seçilmiþ Türkiye'de... Kýbrýslýlarýn ise akil adamlara ihtiyacý yok! Neden yok? Burada herkes akil çünkü!.. Kimin baþkasýnýn aklýna ihtiyacý var ki? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

TARÝH: 10 Nisan 2013 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4125 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil)

Þener LEVENT

Açý senerlevent@yahoo.com

ACI VE VÝCDAN l 2. sayfada

Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar...

ÝNECEKTÝ DÜÞTÜ…

HEP 'SANA', HEP 'SANA'...

Erdoðan Baybars

Elvan Levent

BÝR BAFLI ÝLE BAFTAN ÇOK UZAKTA… Dolgun Dalgýçoðlu

BOYKOT, ÝKÝNCÝLÝK VE KURTLU ÇÝKOLATA

Ýþbirliði

Mehmet Levent

Özgün Kutalmýþ

Biz ölünün ardýndan kötü konuþmayýz ve "Merhumu nasýl bilirdiniz?" diye soran imama "Ýyi bilirdik" deriz... Ancak Ýngilizler bize benzemiyor. 'Demir Lady' Thatcher'in ölümünün ardýndan Ýngiltere ve Ýskoçya'da bayram yaptýlar! Pankartlara "Kaltak geberdi" diye yazdýlar!

Thatcher'in Ölümünü kutladýlar Thatcher'in Mandela'ya 'terörist' dediðini, katil ve iþkenceci Þili diktatörü Pinochet ile de çay içtiðini hatýrlatan ünlü Ýngiliz film yönetmeni Len Loach, Thatcher'in cenazesini özelleþtirme önerisinde bulundu. Loach, "Cenaze törenini açýk artýrmaya koyun ve en düþük teklifi kabul edin" dedi... n Ýnternette baþlatýlan "Cenaze masraflarýný devlet karþýlamasýn, böylece hem anýsýna saygý göstermiþ oluruz, hem de gereksiz kamu harcamasýndan tasarruf etmiþ oluruz" içerikli imza kampanyasýný 50 bin kiþi imzaladý... n Londra'da "Maggie, Maggie, Maggie, öldü, öldü, öldü" tezahüratý yapan göstericiler polisle çatýþtý. Glasgow'da ve Londra'nýn güneyindeki Brixton'da Demir Lady'nin ölümü sokak partileriyle kutlandý... n Tayyip Erdoðan ise "Thatcher, cesareti, azim ve kararlýlýðýyla birçok siyasetçi için ilham kaynaðý olmaya devam edecektir" dedi... n 11. sayfada Ortak tatbikat

Hasipoðlu "Güneyde tedavi görenler endiþe etmesin" dedi...

Radyoterapi odasý Temmuz'a kadar bitecek n Güneyde Kýbrýslý Türklere verilen saðlýk hizmetlerinin kaldýrýlmasý ile ilgili hazýrlýklar tamamlandý. Saðlýk Bakaný Hasipoðlu ile görüþen Raziye Kocaismail, bu konudaki endiþelerini bakana aktardý... n "Vatandaþ rahat olsun" diyen Hasipoðlu, saðlýk hizmetleri en yüksek düzeye çýkarýlana kadar hastalarýn gerekirse YDÜ Hastanesi'ne ve Türkiye'ye sevkedileceðini söyledi... n Yapýlan kanser taramalarýnda, Esentepe bölgesinde akciðer kanseri vakalarýnýn yüksek olduðunun ortaya çýktýðýný belirten Hasipoðlu, bunun tetikleyicisi ile ilgili araþtýrma yapýlacaðýný açýkladý... n 2. sayfada

YKP memnun...

Baþka bir Lefkoþa mücadelesi güçlendi n YKP'den yapýlan açýklamada, partinin LTB meclisi seçiminde aldýðý %3,5 oy oranýyla daha da güçlendiði belirtildi... n 10. sayfada

KSP'nin seçim harcamasý 1595 TL n Kýbrýs Sosyalist Partisi seçim harcamalarýný açýklayan ilk parti oldu... n 10. sayfada

Sosyal Sigortalarda soygun giriþimi n Pencere korkuluklarýný eðerek içeri giren hýrsýzlar kasadaki 1942 TL'yi alamadan kaçtýlar... n 4. sayfada

Rum-Ýsrail ortak tatbikatý için Ýsrail savaþ gemileri bölgeye geliyor...

n 3. sayfada


HIRSIZLIK

Þener LEVENT

Gazimaðusa'daki Doruk Market'ten 1500 TL nakit para ve 20 paket sigara çalýndý. Polisten yapýlan açýklamaya göre, önceki gün 03:00-07:00 saatleri arasýnda, Gazimaðusa'da faaliyet gösteren "Doruk Market" isimli iþ yerinin giriþ kapýsý meçhul þahýs veya þahýslar tarafýndan açýlarak içeriye girildi ve içerisinden 1500 TL nakit paranýn bulunduðu yazar kasa ile 20 paket çeþitli markalarda sigara çalýndý.

Açý senerlevent@yahoo.com

ACI VE VÝCDAN

EMANETÇÝ TARAFINDAN HIRSIZLIK Girne'de, bir þahýstan almýþ olduðu sekiz aylýk kira bedeli olan 2,000 Stg nakit parayý mal sahibi Fezile Arabacý'ya teslim etmeyip çaldýðý tespit edilen Ý.A. (E-30) tutuklandý.

KASTÝ HASAR Ziyamet'te 6-8 Nisan tarihleri, 16.00 - 08.00 saatleri arasýnda Hasan Onbaþý'ya ait inþaat halindeki binanýn 12 metre uzunluðundaki bloktan yapýlmýþ duvarý, meçhul þahýs veya þahýslar tarafýndan yýkýlmak suretiyle hasara uðratýldý.

LEFKOÞA VE MAÐUSA'YA ÝÇME SUYU YOK Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakanlýðý, Su Ýþleri Dairesi, Serhatköy pompa tesisi çýkýþýnda oluþan patlakta yapýlacak onarým çalýþmalarýndan dolayý bu gece saat 24.00'ten, cuma günü saat 12.00'ye kadar Lefkoþa ve Gazimaðusa bölgelerine içme suyu verilemeyeceðini bildirdi. Su Ýþleri Dairesi Müdürü Hasan Senin'in verdiði bilgiye göre, onarým çalýþmalarý tamamlanana kadar Lefkoþa, Gazimaðusa, Alayköy, Hamitköy ve askeri birlikler bölgesine içme suyu verilemeyecek.

MALÝYE BAKANLIÐI PANEL DÜZENLÝYOR Maliye Bakanlýðý tarafýndan, Merit Otelleri ev sahipliðinde yapýlacak "Küresel Geliþmeler Iþýðý Altýnda Türkiye-Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti Ekonomisi ve Sermaye Piyasalarý" konulu panel cuma günü Girne'de gerçekleþecek. Merit Crystal Cove Hotel Kongre Merkezi'nde yapýlacak panel, sabah saat 09.30'da baþlayacak.

EKONOMÝ, MALÝYE, BÜTÇE VE PLAN KOMÝTESÝ ANKARA'YA GÝTTÝ Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi üyeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çalýþmalar yapmak üzere dün KKTC'den ayrýldý. Cumhuriyet Meclisi'nden yapýlan açýklamaya göre, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komite Baþkaný Afet Özcafer baþkanlýðýndaki heyette UBP Milletvekilleri Tahsin Ertuðruloðlu, Ahmet Zengin ve Zorlu Töre ile CTP Milletvekilleri Teberrüken Uluçay ve Ömer S. Kalyoncu bulunuyor. Heyet, 12 Nisan 2013'te KKTC'ye dönecek.

NÝKOS ANASTASÝADÝS'ÝN KORUMALARI ARTIRILDI Rum Yönetimi Baþkaný Nikos Anastasiadis'i korumakla görevli olan "Baþkanlýk Muhafýzý" sayýsýnýn, ekonomide yaþanan son geliþmelerin ve halkýn oluþan tepkisinin ardýndan 7 kiþi daha artýrýldýðý belirtildi. Fileleftheros gazetesi, dün yapýlan açýklamaya dayanarak "Baþkanlýk Muhafýzlýðý"na atanan 7 kiþinin geçici olduðunu da belirtti.

EUROMIL TOPLANTISI ÝLK KEZ GÜNEY KIBRIS'TA Avrupa Asker Birlikleri Örgütleri'nin (EUROMÝL), 12-13 Nisan tarihleri arasýnda gerçekleþtirilecek 107.toplantýsýnýn, Güney Kýbrýs'ta yapýlacaðý belirtildi. Fileleftheros gazetesi, söz konusu toplantýnýn ilk kez Güney Kýbrýs'ta yapýlacaðýna dikkati çekerken, toplantýya, 28 ülkeden toplam 43 askeri dernek temsilcilerinin katýlacaðýný yazdý.

BAKAN HASÝPOÐLU:

Radyoterapi odasý Temmuz'a kadar bitecek n "GÜNEY'DE TEDAVÝ GÖRENLER ENDÝÞE ETMESÝN" n "TRAFÝK KAZALARINA ERKEN MÜDAHALE ÝÇÝN ÇALIÞMALAR SÜRÜYOR" Saðlýk Bakaný Ertuðrul Hasipoðlu, Kanser Hastalarýna Yardým Derneði Baþkaný Raziye Kocaismail ile beraberindeki heyeti kabul etti. Saðlýk Bakaný Hasipoðlu, radyoterapi cihazýnýn alýndýðýný, Temmuz ayýna kadar radyoterapi odasýnýn inþa edileceði bilgisini verdi. Güney Kýbrýs'ta tedavi gören hastalarýn oradaki geliþmelerden tedirgin olmasýnýn gereksiz olduðunu ifade eden Hasipoðlu, ülkedeki hizmetlerin en kýsa sürede yurt dýþýna ihtiyaç duyulmayacak seviyeye çekileceðini ve gereken durumlarda Yakýn Doðu Üniversitesi ve Türkiye'ye sevk yapýlabileceðini anlattý.

KOCAÝSMAÝL Kanser Hastalarýna Yardým Derneði Baþkaný Raziye Kocaismail konuþmasýna, Bakanlýk ile iþbirliði içinde yürüttükleri tarama kampanyasýnýn devam ettiðini hatýrlatarak baþladý. Son dönemde devlete yapýlan istihdamlara iþaret eden Kocaismail, dernek tarafýndan ödenen hastane personelinin maaþlarý için çözüm üretilmesini talep etti. Derneðin kanser hastalarýnýn evlerine hemþireler yoluyla hizmet götürdüðüne deðinen Kocaismail, bu konuda Bakanlýk ile ortaklaþa hareket etmeye hazýr olduklarýný dile getirdi. Kocaismail, Güney Kýbrýs'taki mali kriz nedeniyle Güney'de tedavi gören Kýbrýslý Türklerin endiþeli olduðunu ifade ederek, hastalarýn ülke içinde ihtiyaç duyduklarý tedavi hizmetini alabilmesi için gereðinin yapýlmasýný istedi.

"VATANDAÞ RAHAT OLSUN" Hasipoðlu, radyoterapi odasýnýn Temmuz ayýnda tamamlanmasýný beklediklerini kaydederek, vatandaþýn Güney'deki geliþmelerden tedirgin olmasýnýn yersiz olduðunu, ülkedeki hizmetlerin en kýsa sürede yurt dýþýna ihtiyaç duyulmayacak seviyeye çekileceðini ve gerekirse hastalarýn Yakýn Doðu Üniversitesi ve Türkiye'ye sevk edileceðini anlattý.

Bir süre önce Kýbrýslý Rumlara ihtiyaç duymalarý halinde saðlýk hizmeti verebileceklerine yönelik açýklamasýnýn yanlýþ yorumlandýðýný ifade eden Hasipoðlu, "saðlýk evrenseldir" diye konuþtu.

"ESENTEPE'DE AKCÝÐER KANSERÝ VAKALARI YÜKSEK… ARAÞTIRILACAK" Kanserle savaþmanýn bir ayaðýnýn da durum tespiti yapmak olduðunun altýný çizen Hasipoðlu, yýlsonunda tüm ülkenin saðlýk taramasýnýn tamamlanmasýný beklediklerini dile getirdi. Hasipoðlu, Esentepe, Dörtyol ve Serdarlý'da taramalarýn bittiðini aktararak, Esentepe bölgesinde akciðer kanseri vakalarýnýn yüksek olduðunun ortaya çýktýðýný, diðer bölgelerde de benzeri bir tablo görülmesi halinde hastalýðýn tetikleyicisiyle ilgili araþtýrma yapýlacaðýný dile getirdi. Öte yandan, ülke çapýnda görülen kanser vakalarýnda meme kanserinin ilk sýrada olduðuna deðinen Hasipoðlu, tiroit kanserlerinde de önemli artýþ gözlendiði bilgisini verdi. Hastanelerde ilaç eksikliði yaþanmamasý için 27,5 milyon TL'lik ilaç ihalesine çýkýldýðýný dile getiren Hasipoðlu, þu anda saðlýk kurumlarýnda ilaç ve kit eksikliði bulunmadýðýný söyledi.

Çiziktir di Çiziktirdi

Tefecinin tahsilatçýsýydý adam. Ve çok acýmasýzdý... Borçlulara nefes aldýrmazdý... Alacaðý tahsil etmek için her çareye baþvururdu... Kimseyi öldürmezdi, ama sakat býrakýrdý... Kârlý olan sakat býrakmaktý çünkü... Elini, kolunu, ayaðýný koparmak ve adamýn sigortadan iyi bir para almasýný saðlamak... Pek çok borçluyu böyle sakat býrakmýþ ve alacaðýný almýþtý... Bir keresinde gitar çalan bir borçlunun yakasýna yapýþtý. Karýsý hamile olan gitaristin de dehþetli paraya ihtiyacý vardý. Doðacak çocuðuna nasýl bakacaðýný düþünüyordu. Tahsilatçý ile sýký bir pazarlýða giriþti... Bir eli yerine iki eli koparýlýrsa sigortadan bu iþ kazasý karþýlýðýnda daha çok para alýrdý... Kabul etti... Ve elleri makineye kýstýrýlýp koparýlmadan önce son kez gitarýný eline aldý... Çalmaya baþladý... *** Borçlular arasýnda sakat kalmayý göze alamayýp intihar edenler de vardý. Çok acýmasýzdý tahsilatçý çok... Güçlü kuvvetli... Yalnýz yaþardý... Ve kadýnlarla da pek yakýnlýðý yoktu... Bir gün orta yaþlarda bir kadýn çýktý karþýsýna... Onu sokakta izledi... Nereye giderse hep arkasýndan gitti... Döndü, kadýný azarladý, yerlere itti... Kadýn izlemekten vazgeçmedi onu... Hatta evine kadar geldi... Çok esrarengiz bir kadýndý... Bir türlü býrakmadý peþini... Hakaretlerine, küfürlerine, tokatlamasýna da katlandý... Evden kovulunca kapýnýn eþiðinde sabahladý... Acýmasýz tahsilatçý sonunda konuþmaya karar verdi onunla... -Kimsin nesin sen, diye sordu... Þefkatle, -Oðlum benim, ben senin annenim, dedi kadýn... Kýlý kýpýrdamadý adamýn... -Sen nerden benim annem oluyorsun, diye daha da öfkelendi... Elini kadýnýn bacaklarý arasýna sokarak, -Yani ben buradan mý çýktým ha, dedi... -Beni affet, dedi kadýn, seni çok küçükken terketmek zorunda kaldým... Adam buna da inanmadý... Kadýný yere devirerek üstüne abandý, giysilerini zorla çýkardý ve yapacaðýný yaptý. Acýlar içinde kývrandýðý halde onu yine býrakýp gitmedi kadýn... O da yavaþ yavaþ yumuþamaya baþladý. Kadýnýn evde kalmasýna izin verdi... Bir anne þefkati ile gördüðü muameleden çok etkilendi ve annesine alýþtý... Birlikte gezmelere gittiler, oyunlar oynadýlar... -Eskiden kaybedecek hiçbir þeyim yoktu ve hiç korkmuyordum, þimdi ise seni kaybetmekten çok korkuyorum, dedi bir gün annesine... *** Günlerden bir gün annesi birdenbire ortadan kayboldu. Evde bulamadý annesini, ortalýk da darmadaðýn edilmiþti... Annesinin kaçýrýldýðýna hükmetti ve deliler gibi aramaya baþladý onu... Vaktiyle sakat býraktýðý her adama gitti... Ýntikam için onlarýn onu kaçýrmýþ olabileceðini düþündü... Ama onlarýn hiçbiri deðildi... Annesinden bir telefon geldi sonunda... -Oðlum, beni öldürüyorlar, dedi... Yýldýrým hýzýyla annesinin kaçýrýldýðý yere gitti... Yarým bir inþaatýn tepesindeydi annesi... Onu oradan aþaðýya atmaya hazýrlanan adamlar onun arkasýndaydýlar, ama onlarý göremiyordu... Aþaðýda diz çöktü, aðladý, annesini öldürmemeleri için yalvardý yakardý... Fayda etmedi... Kadýn pat diye yanýna düþtü o yükseklikten... Öldü... Öldüðünü görünce delirdi adeta... Onu aldý ve vaktiyle annesinin "Ölürsem beni buraya göm" dediði yere götürdü. Topraðý kazdý... Ama bir de ne görsün... Orada henüz bozulmamýþ bir ceset daha... Hemen tanýdý... O da onun sakat býraktýðý borçlularýndandý. Ve annesi diye karþýsýna çýkan kadýnýn asýl oðlu da oydu iþte... Yüzleþtiði bu çok acý gerçek karþýsýnda daha fazla dayanamadý... Kendinden intikam almak için yanýp tutuþan sakat bir adamýn karýsýnýn kullandýðý kamyonun altýna zincirledi kendi kendini... Kamyon da çalýþýnca parçalanýp gitti... *** Güney Koreli ünlü yönetmen Kim Ki Duk'un 'Acý' isimli filmidir bu... Ben çok etkilendim... Size de tavsiye ederim.


ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

elvan12@mail.ru

Elvan Levent

ARDINDAN BAYRAM YAPILAN ÖLÜ Bizde adettir... Ölünün arkasýndan laf söylenmez... Cenaze namazýný kýldýran imam cemaata sorar camide... -Merhumu nasýl bilirdiniz? -Ýyi bilirdik, der millet, iyi bilmese de... Ýngilizler bize benzemezler... Benzemediklerini de ispat ettiler bir kere daha... Thatcher ölünce bayram yaptýlar... Ölümünü sokak partileriyle kutladýlar... Pankartlara küfürlü yazýlar yazdýlar... "Kaltak geberdi" dediler... Daha beterini yazanlar da oldu... Ünlü Ýngiliz film yönetmeni Ken Loach, ki iþçi filmlerinin bir numaralý isimlerinden biri olarak bilinir, neler söyledi neler... Þöyle dedi: "Thatcher modern zamanlarýn en bölücü, en yýkýcý baþbakanýydý. Kitlesel iþsizlik, kapanan fabrikalar, tahrip edilen toplumlar... Ýþte onun mirasý... O Ýngiliz iþçi sýnýfýnýn düþmanýydý." Thatcher'in cenazesinin özelleþtirilmesi önerisi de yapan Ken Loach, "Cenaze törenini açýk artýrmaya koyun ve en düþük teklifi kabul edin... Onun istediði de bu olurdu" dedi... Bir de hatýrlatma yaptý ayrýca... Ki hatýrlatýlmasý gerekirdi mutlaka... Þöyle dedi: "Hatýrlayýn, o Mandela'ya terörist dedi ve gitti katil ve iþkenceci Pinochet ile çay içti..." Thatcher'i minnetle ananlar da var tabii... Mesela Tayyip Erdoðan onun için "Birçok siyasetçinin ilham kaynaðý olmaya devam edecek" dedi. Obama onu "hürriyetin bayraktarý" ilan etti. Ýsrail Baþbakaný Netanyahu "Ýsrail'in sadýk bir dostu" olduðunu hatýrlattý. Baþbakan David Cameron ise "Thatcher ülkemizi kurtardý... Dizleri üstündeki bir ülkenin tekrar ayaða kalkmasýný saðladý" diye konuþtu... * Ölünün arkasýndan laf edilmez, ama bu kuralý Türkiye'de çiðneyenlere de rastladýk bir zamanlar... 1960'lý yýllarda Ýstanbul'da, içinde Yaþar Kemal gibi bir ustanýn da bulunduðu 'Ant' isimli bir dergi yayýnlanýyordu... Küba'nýn acýmasýz ve devrik diktatörü Batista öldürülünce, bu habere dergide þöyle bir baþlýk atýldý: "Batista denilen köpek geberdi"... 1980'li yýllarýn sonunda 'Ortam' gazetesinde çalýþtýðýmýz sýralarda da Pakistan'ýn zalim diktatörü Ziya-Ül Hak, kurmaylarýyla birlikte helikopterde uçtuðu sýrada muhaliflerin hedefi olmuþ ve can vermiþti... Ziya-Ül Hak Zülfikar Ali Butto'yu da asarak idam eden adamdý... Bir baþlýk attýk gazeteye: "Ziya gitti" dedik... Bunun üzerine bir vatandaþýmýz sordu bize: -Nereye gitti? -Cehenneme gitti, dedik... Ýtiraz etti... "Ölünün arkasýndan böyle konuþulur mu?" dedi... Dünyada yapmadýðý kötülük kalmayan birisi için ikiyüzlü davranýp "iyi bilirdik" diye yalan söylemekten daha iyi deðil mi? Ýyi bilmezdik iþte... Yalana ne gerek var? * Ýngilizlerin bu ölümün ardýndan bayram yapmalarýný anlamak çok mu zor? Ýngiltere'de çocuklara daðýtýlan bedava sütü kaldýran da Thatcher olmuþ... Þimdi büyüyen o çocuklar Demir Lady'nin ölüsüne lanet yaðdýrýyorlarsa, þaþacak ne var ki bunda?

x istence

e

“AFRÝKA” dan mektup...

Rum tarafý görüþmelere hazýr deðil n STÝLÝANÝDÝS: "ÞARTLAR KIBRIS SORUNUNDA GÝRÝÞÝM ÝÇÝN UYGUN DEÐÝL" Rum Hükümet Sözcüsü Hristos Stilianidis, "þu andaki koþullarýn Kýbrýs sorununda giriþim üstlenmek için uygun olmadýðýný" söyledi. Haravgi ve diðer gazeteler, Stilianidis'in son günlerde Kýbrýs sorununa iliþkin yapýlan açýklamalarý dün yorumladýðýný ve Kýbrýs sorununda yeni bir giriþim için "þu anda mevcut durumun, uygun koþullarý yaratmadýðý" açýklamasýnda bulunduðunu yazdýlar. Habere göre Stilianidis, "Hedefin sýrf süreç baþlatmak için süreç baþlatmak deðil sonuç alýnmasý olduðunu" belirterek "þu an için koþullarýn, belirli giriþimler üstlenmek için uygun olmadýðýný" öne

sürdü. Stiliandis, Kýbrýs Rum tarafý için çözümün olmazsa olmazlar ve öncelikler arasýnda yer aldýðýný belirterek "net baþarý perspektifi ve belirli içeriðin olmasý durumunda Kýbrýs sorununun çözümüne yönelik bir sürece müdahil olmaya hazýr olduðunu" ifade etti. Stiliandis ayrýca, "Sürecin sonuca ulaþabileceðini garanti altýna alacak ciddi bir ön hazýrlýðýn da gerekli olduðunu" sözlerine ekledi. Öte yandan gazeteler, Türkiye Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu'nun Ýrlanda Dýþiþleri Bakaný'yla yaptýðý görüþmede Kýbrýs sorununa iliþkin yeni açýklamalarda bulunduðunu ve Rum Yönetimi Baþkaný Nikos Anastasiadis'in göreve gelmesinin ardýndan Kýbrýs sorununa iliþkin yeni giriþim baþlamamasýndan dolayý hayal kýrýklýðý içerisinde olduðunu söylediðini yazdýlar.

RUM-ÝSRAÝL ORTAK ARAMA KURTARMA TATBÝKATI

Ýsrail Savaþ gemileri bölgeye geliyor Güney Kýbrýs ve Ýsrail'in bölgede ortak arama ve kurtarma tatbikatý icra edeceði, Ýsrail donanmasýna ait savaþ gemilerinin de bu kapsamda bölgeye geleceði haber verildi. Fileleftheros'un "Ýsrail Savaþ Gemileri Bölgede" baþlýklý haberinde Rum Savunma Bakaný Fotis Fotiu, Rum-Ýsrail ortak tatbikatýnýn 25 Nisan'da baþlayacaðýný, Ýsrail'in tatbikata 4-5 savaþ gemisi ile iþtirak edeceðini açýkladý.

Rum Yönetimi'nin faaliyetlerinin, Doðu Akdeniz bölgesinin ve petrol þirketlerine ait tesislerin güvenliði üzerinde odaklandýðýna, Barýþ Ýçin Ortaklýk'a üyelik çabalarýnýn da bu çerçevede olduðuna iþaret eden gazete Fotiu'nun, Güney Kýbrýs'ý ziyaret etmekte olan Avrupa Askeri Komitesi Baþkaný Patrick de Rouiers'e Barýþ Ýçin Ortaklýk'a üyelik isteðinin nedenlerini anlattýðýný yazdý.

Fotoðraflarla "Tarihten Bir Sayfa"… (Mustafa Erkan) - "Tarihten Bir Sayfa" isimli arþiv fotoðraf sergisi dün akþam açýldý. Gazeteciyazar Hasan Çakmak'ýn derleyip düzenlediði sergiye Lefkoþa Atatürk Kültür Merkezi ev sahipliði yaptý. Kýbrýs Havalarý Derneði konseri ardýndan arþiv sergisinin açýlýþýna, Maliye Bakaný Ersin Tatar, Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakaný Mutlu Atasayan ile diðer yetkililer katýldý. Kýbrýs Türk Siyasi Tarihi'nde 16 yýl baðýmsýz

milletvekilliði yapan merhum Mehmet Kemal Deniz'in 1920 ile 1976 yýllarý arasýndaki yaþam öyküsünü inceleyen gazeteci-yazar Hasan Çakmak, "Deniz Bey" isimli kitabýný da okuyuculara imzalatma olanaðý buldu. Sergideki fotoðraflarýn satýþýndan elde edilecek gelir, Yeþilyurt Özel Eðitim Merkezi'ne Baðýþlanacak. 99 adet fotoðraf ve belgenin yer aldýðý arþiv sergisi, 13 Nisan'a kadar gezilebilecek.

HEP 'SANA', HEP 'SANA'... Herkes en azýndan her gün giydiði tiþörte göre davransaydý seçim günü, oyunu giydiði tiþörte göre kullansaydý mesela, muhtemelen devrimi de çoktan görürdük zaten buralarda, deðil mi? Yani sonuçta herkesin bir Che tiþörtü var, giyer gezer sokaklarda göðsünü gere gere. "Devrimciyiz", der, soranlara; "Yoldaþlarým", diye seslenir hatta arkadaþlarýna... Ýþimiz gücümüz þarký, türkü. Geçiyoruz bunlarý bir kalemde, Orhan Veli'nin buyurduðu gibi. Köklü bir deðiþim için risk alabilen bir toplum deðiliz. 'Deðiþim', güvensizlik hissi uyandýrýr bizde. Daha iyisini deðil, bildiðimiz þeyi isteriz. Dolayýsýyla, hayret edecek birþey yok; Sana yaðýyla büyüyenlerin çocuklarý da Sana yaðýyla büyür bu topraklarda. Buzdolabýnda dondurulmuþ bir 'Sana' gibi zaten biraz burasý da. Surlariçini gezen turistler, "Zaman sanki durmuþ burada", diye boþuna hayret etmiyorlar herhalde. Açýn bakýn, on, yirmi hatta, çok daha önceki yýllarýn gazetelerine. Ayný isyanlarý, ayný seçim heyecanlarýný ve sonra yine ayný hayal kýrýklýklarýný, göreceksiniz o sararmýþ sayfalarda. Hep 'Sana', hep 'Sana'... E bu kadar yýl sonra, en azýndan bir burun kývýrýp, sandýða gitmemeyi de çok görmeyin bu vatandaþa. Olacak o kadar, deðil mi? Ada ikiye bölünmüþ, Lefkoþa ikiye bölünmüþ yýllardýr... Þimdi iþte en sonunda Lefkoþa'nýn kuzeyi de patladý ve o da ikiye bölündü artýk neredeyse yarý yarýya... Halâ sandýða gidenler ve artýk sandýða gitmeyenler... Zaten aylardýr çektiði pislik, çöp kokusu, salgýn hastalýk korkusu yetmezmiþ gibi, bir de üstüne seçim tantanasýný çekti vatandaþ haftalarca... En az her gün týkanan trafik ve çýkan gürültü kadar da para harcandýðýný gördü bol keseden. Canýndan bezdi, sandýða gideceði varsaydý da vazgeçti. Oturdu bir hesap kitap yaptý ve anladý anlayacaðýný Lefkoþalý. Bu parayla, hem aylardýr parasýný alamayan belediye iþçisi, hem de Lefkoþa'nýn kendisi kurtulurdu... "Eeee", dedi, "Yetti be! Hep Sana! Hep Sana!"... Ve bir kez olsun gitmedi hiçbir yere, oturdu oturduðu yerde... Hem de sessiz sessiz oturdu; kimselere duyurmadý sandýða gitmeyeceðini. Meydanlara çýkýp baðýrmadý, çaðýrmadý... Seçimden sonra, toz duman daðýlýnca bir de baktý ki, meðer kýlýný kýpýrdatmayan sadece kendisi deðilmiþ. Meðer üç kiþi beþ kiþi deðilmiþ... Meðer Lefkoþa'nýn neredeyse yarýsý kýpýrdatmamýþ kýlýný. Vay canýna... Eðer yarýsýndan çoðu gitmemiþ olsaydý, o zaman ne olacaktý peki? Yine geçerli sayýlacak mýydý bu seçim? Zaten, aylardýr boðazýna kadar pisliðe batmýþ, belediye çalýþanlarýnýn aylarca aç gezdiði bir baþkentte, böylesine gürültülü, böylesine bol keseden bir seçim yapmaya utanmalarý gerekirdi bana kalýrsa... Daha gösteriþsiz, daha sessiz, vatandaþa biraz daha saygýlý... Ama anlaþýlan o ki, vatandaþ da býktý artýk yemekten hep ayný 'yað'ý... Neyse... Thatcher öldü. Onu tanýyanlar, "Bakanlara baðýrýrdý ama, sekreterlere asla sesini yükseltmezdi", diyorlar þimdi.


Seni mahzun, seni küskün, boynu bükük býraktýk A KAY A L A ÝL DÝRÝF

Susma, konuþ, isyan et, yüzümüze vur bunu Kurtarmaya gelecek yerde gemileri yaktýk Aðla Lefkoþa kýrdýk yaseminlerin umudunu

Kalay

KKTC'NÝN "TC"SÝ NE OLACAK?

Türkiye Halk Saðlýðý Kurumu, yeniden yapýlanma gerekçesiyle baðlý kurumlara gönderdiði yazýda, saðlýk kurumlarýnda 'T.C. Saðlýk Bakanlýðý' yazýlý tabelalarýn deðiþtirilmesi talimatýný verdi. AKP Hükümeti'nin Saðlýk Bakaný Mehmet Müezzinoðlu da, "Bakanlýðýn altýndaki kurumlarda T.C. kullanýlmasýna gerek yok" diye açýklama yaptý. Bundan önce de TC Ziraat Bankasý'nýn internet sitesi ile banka þubelerindeki tabelalardan TC ibaresi kaldýrýlmýþtý. KKTC'nin "TC"si hakkýnda ne düþünüyorlar, KKTC'nin "TC"sinin de kaldýrýlmasý gerekmez mi bu durumda?

Kalaycý

Ali OSMAN

Sessizliðin Sesi

P eriyodik

Mehmet Levent

aliosmanus@yahoo.com

BOYKOT, ÝKÝNCÝLÝK VE KURTLU ÇÝKOLATA

FIRSATLARI BEKLEYENLER... Kýbrýs'ýn kuzeyi sormagir haný... Burada yaþanan en büyük sorunlardan bir tanesi saðlýk sorunudur... Her türlü bulaþýcý hastalýk mevcut... Yýllarca sýtmanýn görülmediði, veremin kökünün kesildiði söylendiði bu toprak parçasýnda yetmiþ dörtten sonra bunlarla da tanýþtýk... Adýný dahi duymadýðýmýz hastalýklarla kucaklaþtýk! Bölünen adanýn güneyinde kurulan ve ortak olmamýz önerilen genetik hastanesine ortak olmayý reddetti büyüklerimiz?! Bizim adýmýza hem de... Ankara öyle uygun görmüþ çünkü... Hastanede baþlayan ortaklýk devlete kadar sirayet ederse önüne geçemeyiz diye mi düþünmüþlerdir bilmem... Ekonomik kriz nedeniyle Kýbrýs Cumhuriyeti'nde baþlayan kesintiler arasýna Kýbrýslýtürklere verilen saðlýk hizmeti de girdi... Ha, Rumlar Kýbrýslýtürklere bu hizmeti vermek istemiyorlardý ama AB vatandaþý olmalarý nedeniyle mecbur kaldýlardý diyecekseniz, o da mümkündür derim... Kýbrýslýtürklerin hakkýdýr veya deðildir meselesiyle de uðraþmak istemem... Bu tür olaylarla uðraþmayý, gençliðimizde, günler boyu süren ve hatta zaman zaman kavgalara kadar varan, ülkemizde yapýlmasý gerekli olan devrim burjuva devrimi mi, sosyalist devrim mi olmalýdýr tartýþmalarýna, benzetirim... Ýç siyasette konuþulanlar, "Rum bize saðlýk hizmeti vermek istemezdi ama mecbur kaldýðý için verdi. Þimdi de fýrsat bilip bu yardýmý kesti"... Bir de emeklilik maaþlarýyla ilgili söylenenler var... Rumun gönderdiði emeklilik çeklerini bozmakta zorluk yaþanýyormuþ... Rum yýllýk olarak emekli maaþlarýný KKTC Maliyesi'ne yatýrsýn, o da her ay Kýbrýs Cumhuriyeti'nden emekli olanlara ödesinmiþ diyorlar... Nasýl öneri ama?.. Neyse gelelim saðlýk hizmeti konusuna... Hasipoðlu açýkladý... "Saðlýk konusunda Rumlara ihtiyacýmýz yok"... Ýnandýrýcý olmadýðýný bilmez... Toplumu hala daha 1958'lerin, 1963'lerin sessiz ve karþýsýndakinin söylediðinin mantýðý olmamasýna raðmen baþ sallayanlarý olarak görür... Hasipoðlu önce hastahaneyi çirkef kokusundan kurtarsýn... Saðlýk aramaya gidenler iþleri bitene kadar kendilerini alaturka tuvalette zannederler... Hastahanedeki sistemi de tartýþmayacaðým... Ben de düne kadar bilmiyordum... Bir dostum anlattý. Aynen þöyle: "Hastahaneye sabahýn köründe gider ve sýraya girersiniz. Önce orada size bir kart verirler. O içeriye girebilme kartýdýr. Kapýlar açýlýp içeriye girdiðiniz zaman muayene olacaðýnýz doktor için de bir kart alýrsýnýz... Ve ancak öyle muayene olma þansýnýz olabilir... Oradaki kapýcý size doktorun gelmeyeceðini söylediðinde yýkýlýrsýnýz. Diyelim ki doktor geldi ve siz de sýranýzý bekleyip doktorun yanýna girdiniz... Elli tane hasta bakmýþ doktor deðil hastalýðýnýza teþhis koymayý, sizi bile farketmez..." *** Kriz Rumlarýn Türklere saðlýk hizmeti vermek istememesi için bahaneyse, Rumlarýn bu hizmeti durdurmasý da YDÜ Hastahanesi için bir fýrsat deðil mi Hasipoðlu?

Pencere korkuluklarýný eðerek içeri girdiler

Sosyal Sigortalar Dairesi'nde soygun giriþimi Gamze BAYKUR- Maðusa'da özellikle son 2 ayda büyük artýþ gösteren hýrsýzlýk olaylarýna dün bir yenisi daha eklendi. Önceki akþam KKTC Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý'na baðlý Maðusa Sosyal Sigortalar, Ýhtiyat Sandýðý ve Çalýþma Dairesi'nde soygun giriþiminde bulunuldu. Sosyal Sigortalar Dairesi binasýna merdiven boþluðunda bulunan pencerenin korkuluklarýný eðerek giren kimliði meçhul kiþi veya kiþiler tahsilat bölümündeki içerisinde 1942 TL nakit para bulunan kasayý açmaya çalýþtýlar. Kasayý açmayý baþaramayan hýrsýz veya hýrsýzlar daireye girdikleri yerden kaçarak kayýplara karýþtý. Soygun giriþimi dün sabah Sosyal Sigortalar, Ýhtiyat Sandýðý ve Çalýþma Dairesi

personeli tarafýndan fark edilerek polise haber verildi. Daha öncede konu daireye hýrsýz girilmesine raðmen Sosyal Sigortalar, Ýhtiyat Sandýðý ve Çalýþma Dairesi'ne güvenlik kamerasý takýlmadý.

Son 2 ayda yaklaþýk 12 bina açýldý… Öte yandan Maðusa'da son iki ayda yaklaþýk olarak 12 deðiþik market ve bina kimliði meçhul kiþi veya kiþiler tarafýndan açýldý. Açýlan market veya binalardan ise genellikle para sirkat edildi. Maðusa Polis Müdürlüðü'ne baðlý Adli Þube ekipleri ise faili meçhul hýrsýzlýk olaylarýný aydýnlatmak için soruþturmalarýna devam ediyor.

HASTANEYE OTOKLAV CÝHAZI BAÐIÞLANDI- Güzelyurt Yeþilada Lions Kulübü üyeleri, Cengiz Topel Hastanesini ziyaret etti. Kulüpten yapýlan açýklamaya göre, Aygül Merihkan baþkanlýðýndaki üyeler, Cengiz Topel Hastanesi'nin ihtiyacý olan otoklav cihazýný Baþhekim Dr. Gül Öztoprak'a ve baþhekim yardýmcýsý Dr.Hasan Garabli'ye teslim etti.

LEFKOÞA Türk Belediyesi Baþkanlýðý için yapýlan ara seçim, KKTC tarihinin en düþük katýlýmlý seçimi oldu. %58.65... 35 bin 531 seçmenden 15 bin 335'i sandýða gitmedi! CTP adayý Kadri Fellahoðlu 35 bin 531 seçmenli bu seçimde, 7 bin 33 oyla baþkan seçildi. *** Neden gitmediniz sandýða? Kim gelirse gelsin hiçbir þey deðiþmeyecek diye düþündüðünüz için mi? Siyasete ve siyasetçiye küstüðünüz için mi? Falan ya da feþmekân partiye duyduðunuz tepkiden mi? Türkiye'nin bir alt yönetimi olan KKTC'de, seçimlerin göstermelik bir demokrasicilik oyunu olduðunu ve bu konumuyla Kýbrýslýtürklerin siyasi iradesini yansýtamayacaðýný düþündüðünüzden mi? *** Hemen söyleyim ki bu bir belediye baþkanlýðý seçimi deðil de bir genel seçim olsaydý, bütün bu gerekçelerinize katýlýr, sonuna kadar saygý duyar, yürekten desteklerdim. Ama durum öyle deðil... Kimse kusura bakmasýn. Bunun bilinçli ve haklý bir boykot olduðunu düþünemiyorum. *** Lefkoþa Belediyesi'nin batýrýlmasýndan dolayý bir yýldan beri hiçbir belediye hizmeti alamadýðýnýz için, tepeden týrnaða leþ gibi kokuþmuþ bir çöplükte, her an baþgösterebilecek bir salgýn hastalýk riski altýnda yaþýyorsunuz öyle mi? Yanlýþým varsa söyleyin... *** Evinizde musluðunuzu açtýðýnýz zaman, lâðým karýþmýþ sidik gibi su akýyor! Aylardýr þebeke vanalarýný kapatýp çareyi tankerle su çaðýrmakta buldunuz. Hatta bunun için ödediðiniz parayla tankercilerin binbir türlü nazýný niyazýný çekerek öyle mi? Yanlýþým varsa söyleyin... *** Geceleri lâðým kokusuyla yatýp, sabahlarý lâðým kokusuyla uyanýyorsunuz! Bir yandan aylardýr doðru dürüst toplanmayan çöpler, bir yandan müdahale edilmeyen kanalizasyon arýzalarý, yaþadýðýnýz baþkenti leþkente çevirmiþ! Pis kokular ve sinekler yüzünden, deðil kapýnýzý, pencerenizi, arabanýzýn camýný bile açamýyorsunuz! Kýrýlan kýrýldýðý yerde, yýkýlan yýkýldýðý yerde, kokan koktuðu yerde kalýyor öyle mi? Yanlýþým varsa söyleyin... *** Ve siz... Bu kadar kokuþmuþ bu ahval ve þerait içinde dahi, içine düþürüldüðünüz bu rezil yaþama ve Lefkoþa'nýn bu hazin harabiyetine karþý büyük bir umursamazlýk göstererek, sandýða gidip tepkinizi ortaya koymuyorsunuz! Kusura bakmayýn ama, o zaman bu rezil yaþamý kanýksadýnýz demektir... *** Ýþte bakýn... Çikolatanýn bile kurtlusunu yediriyor size bu UBP hükümeti! Hem de içinde canlý canlý keyifle dolaþan kurtlarýyla! Þikâyetiniz var mý? Yok! Zaten olsaydý, sandýða gidip bu partiye mühür vurarak ona ikincilik ödülü vermezdiniz deðil mi? Elyeli Erol Mustafa, Güzelyurt'ta bir marketten almýþ sözkonusu çikolatayý. Son kullanma tarihi 16 Mayýs 2013. Ýçinden canlý kurt çýkmýþ! 171 Tüketici Þikâyet Hattý'ný aramýþ vatandaþ. Saðlýk Bakanlýðý'na aktarmýþlar kendisini! Oradan Güzelyurt Saðlýk Merkezi'ne! Saðlýk Merkezi "Bu iþ Ticaret Dairesi'ni ilgilendirir" demiþ! Ticaret Dairesi'ni aramýþ Erol bey. "Tarihi geçtiyse ceza yazarýz, ama kurtluysa karýþmayýz" demiþler! Ve Saðlýk Bakanlýðý'na yönlendirmiþler tekrar! Saðlýk Bakanlýðý bu kez "Hayvancýlýk Dairesi'ni ara" demiþ! Öyle ya... Çikolatanýn içinde bir hayvan dolaþýyor! Hayvancýlýk Dairesi de ilgilenmezse kim ilgilenecek?! Ama ilgilenmemiþler iþte! Onlar da Veteriner Dairesi'ne aktarmýþlar vatandaþý! Veteriner Dairesi "Bizim iþimiz deðil" demiþ! *** Ýþte Ýrsen Küçük hükümetinin mide bulandýrýcý vurdumduymazlýk ve bürokrasisi! Ve iþte, ikincilik ödülü verdiðiniz parti! Ne diyebilirim ki?


5

10 Nisan 2013 Çarþamba

Þaziye’nin Görüþü:

Erdoðan Baybars

ebaybars@yahoo.com

40 yýlda yaptýklarýna bakarsanýz, "ense"den ve "göbek" ten baþka bir þey göremezsiniz.

Ýnecekti düþtü… MÝÞ-MIÞLAR * Bedri Baykam, "100 milyar dolar verseler, Atatürkçü kimliðimi deðiþtirmem" demiþ. - Alkollü müydü? *** * KADEM'in anketleri baþarýlý olamamýþ. - Her þut gol olmaz ya… Top direkten de döner bazen! *** * Cumhurbaþkaný Eroðlu, müzakerelerin en geç Mayýs ayýnda baþlamasýný istemiþ. - Ah ah… Eroðlu çözüm için çýrpýnýyor ama dikkate alan yok ne yazýk. Daha ne yapsýn yani? *** * Yorgancýoðlu "LTB seçimlerinde ortaya çýkan tablo, genel seçimler için de bir göstergedir" demiþ. - Deðil… Seçimi çantada keklik görmesin çok yanýlýr... Hele Fellahoðlu parasýzlýktan kývranýr da bir baþarý gösteremezse, yandý gülüm keten helva… *** * Kültür Dairesi, derneklerin sunacaðý projeye göre maddi yardým yapacakmýþ. - E da istediði proje olsun! Bir sergicik projesi neye yetmez! *** * Ýþgale karþý olanlar bile Ankara icazetli partilere oy vermiþ. - Ma daha anlamadýnýz mý yahu… Ýkili oynuyorlar… Ne serden geçiyorlar, ne yardan! *** * Boykot çaðrýsý yapýlmadýðý halde, seçime katýlým çok düþük olmuþ. -Brak olsun! *** * Fellahoðlu "Verdiðimiz sözleri yerine getirmek için çalýþacaðýz" demiþ. - Ne yani… Daha çalýþmaya baþlamadý… Çok zamaný yok, zaman çok çabuk geçiyor ve seçim kapýnýn arkasýnda ona göre davransýn!

Kulaðýma eðilip usulca "seni seviyorum" dediðinde , tuhaf birþey oldu! O an bütün insanlarý, dünyayý, yaþamayý çok sevdiðimi farkettim. Çok güzel bir duyguydu.

Yorumlara bakýyorum. Laf aramýzda henüz diþe dokunur bir yorum göremedim! Suya dokunuyorlar… Sabuna dokunuyorlar… Ama ikisine birden dokunan yok. Bu nedenle yapýlan en ciddi yorumlar bile eksik ve taraflý. *** UBP bitmiþ! Herkes bunu dillendiriyor. “Çok þükür UBP gitti” deseler tamam. “Oh be nihayet UBP bitti” diyorlar... Ve kendilerini kandýrýyorlar. Nesi bitti a caným? Nasýl bitti? Kedi yuttu bir yýlan. Az önce Baþbakan buradan geçti… Bize de camdan el salladý gülerek! *** Kurultay süresince neresine gelirse habire vurduk. Seçim sürecinde, gözün üstünde kaþýn var demedik, yüklendikçe yüklendik… Onlar içerden, biz dýþarýdan elimizden geleni ardýmýza koymadýk “eleþtirmeksýfýrlamak” adýna. N’oldu? Sonuç? Ýþte UBP ikinci parti. Tutun ki kurultay rezillikleri yaþanmadý… Tutun ki LTB talan edilmemiþ, enkaza çevrilmemiþti. Yine kaybedecekti! Ve yine ikinci parti olacaktý þimdi olduðu gibi. E bu nasýl bitmektir? Çözülmektir, daðýlmaktýr? Ne yani? Belediye baþkanlýðýný kazanmasýný mý bekliyordunuz? Ýnsaf! *** UBP bitmedi. Ýnecekti. Düþtü! Olan bu. Mirasý paylaþma hazýrlýðýna girenlerin hevesi kursaðýnda kalabilir yani!

BÖYLE BÝR ANDI

Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS


Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu dolgun2002@yahoo.com

BÝR BAFLI ÝLE BAF’TAN ÇOK UZAKTA (Ýstanbul)- Kalabalýk þehirdir Ýstanbul. Deðil tanýdýðýn birisini koyduðunu ara ki bulasýn. Ýstesen de, randevu versen de göremezsin akan halkýn arasýnda… Benden önce Ýstanbul'a tahsile giden yakýnýma sormuþtum 1974 öncesi, "Bir gördüðünü bir daha göremezsin deðil mi?" Biraz düþündükten sonra, "Zor" demiþti. Zor gerçekten. Ýstiklâl Caddesi mesela. Nevizade'de herhangi bir birahanede… Ýçiyorsun tek baþýna. Kafan bulutlu… Gözler hafif kaymýþ… "Ah" diyorsun, "birileri gelse de muhabbet etsek". Yanýndan bir tanýdýk geçse tam o anda, fark edemezsin. Böyle bir þehirdir Ýstanbul… Bir de Türkiye geneli var. Yayýlmýþýz dünyanýn her yerine olduðu gibi Türkiye'nin tüm illerine de… Birisi Hatay'da hayatýna devam ederken, diðeri Ýzmir'dedir… Nerden nereye… Pat diye telefon çaldý geçen gün… Arayan yýllardýr görmediðim bir arkadaþýmdý… Osman Goççino… Önceden vermiþtim telefonumu. Önce Urfa, sonra Mardin, sanýrým yine Urfa ve en sonunda Antalya'da çalýþtý. Antalya'da polikliniði vardý… Sonradan hastaneye çevirdiðini duydum. "Gel beraber çalýþalým" demiþti bir ara… Koþullar uygun deðildi gidememiþtim ama aklým ondaydý, keþke gitseydim diyerek. Ne de olmasa Akdeniz… Ýklimi tam bana göre. Üstelik Kýbrýs'a yakýn… Ýstanbul'a gelmiþ, beni görmek istedi, iþ yerimi sordu; tarif ettim. Bineceksin önce metroya… Ýneceksin Ulubatlý duraðýnda… Duraðý söylerken, öðrenciliðimizde orada faþistlerin yurdu vardý hatýrladýn mý, diye sordum… Hatýrlayamadý. Sonra bineceksin otobüse, köprüde ineceksin… Yukarýya yürüdün mü, bilemedin 700 metre. Bu kadar erken beklemiyordum. Kapý çaldý… Pat diye geldi. Hafif göbeklendi… Saçlarý biraz beyazlandý… Fakat Osman ayný Osman. Týpký babasý gibi olmuþ. Bazen bana da öyle diyorlar, "Týpký Safa Dayý gibi oldun". Öyle olmak gurur verir adama… Babalar gittikten sonra baba gibi olmak bu mudur acaba? Sað iþaret parmaðýný tavþan kopartmýþtý küçükken, ilk dikkatimi çeken oydu, "Hala parmaðýn uzamadý mý" diye sordum görür görmez. Gülüþtük, girdi içeriye. Bakýndý… Güzelmiþ dedi… Ben de baktým güzel olan ne diye: "Hep ayný" dedim… Oturduk. Bu günlerde, ne yaptýk ne yapacaðýz konularýna girdik… Ve haliyle iki Baflýnýn Baf'tan çok uzakta bir araya gelmesi ile ortaya gelen konuya daldýk. Baf ve Baf çarpýþmalarýna. "Gecenin yarýsýnda mevzideydik… Rumlar sýzacak diye korkuyla bekliyorduk… Ýncir aðacýnýn oradan bir hýþýrtý duyduk… Sindik. Pat diye birisi atladý…" Devam edecek.

Sendikalar 1 Mayýs'a hazýrlanýyor n SENDÝKAL PLATFORM 1 MAYIS ÝÞÇÝ

GÜNLÜK GÜNLÜK

BAYRAMI'NDA ORTAK MÝTÝNG DÜZENLEYECEK Sendikal Platform'da yer alan sendikalar, 1 Mayýs Ýþçi Bayramý'nda ortak miting düzenleme ve bu amaçla bir tertip komitesi oluþturma kararý aldý. Devrimci Ýþçi Sendikalarý Federasyonu (Dev-Ýþ) Genel Baþkaný Mehmet Seyis yaptýðý açýklamada, sendika temsilcilerinin, geçen hafta yer alan toplantýda 1 Mayýs mitinginin düzenlenmesi için DEV-ÝÞ, TÜRK-SEN, KTAMS, KTÖS ve KTOEÖS temsilcilerinin görev alacaðý "1 Mayýs Tertip Komitesi" oluþturulmasý yönünde karar aldýðýný kaydetti. Seyis, bu yýl 1 Mayýs Ýþçi Bayramý'nýn ayrý bir önemi bulunduðunu çünkü iþçilerin mücadele vererek elde ettiði bazý haklarýn sermaye ve hükümet tarafýndan geri alýnmaya çalýþýldýðýný

savundu. Seyis, "Bu dönemde 1 Mayýs Ýþçi Bayramýnýn anlamý ayrýca önem kazanmýþtýr. Ýþçilerin verdikleri mücadeleler ile elde ettikleri birçok kazaným günümüzde sermaye ve hükümetler tarafýndan yok sayýlmakta, bir bir kaldýrýlmaktadýr" dedi. 16 NÝSAN'DA DEV-ÝÞ'TE Ýþçi Bayramý'nýn emekçilerin ve emeðe saygý duyanlarýn meydanlarda taleplerini dile getirmesi, seslerini yükseltmeleri için önemli olduðunu kaydeden Seyis, Komitenin 16 Nisan'da Dev-Ýþ lokalinde toplanacaðýný, 1 Mayýs mitinginin düzenlenmesine katkýda bulunmak isteyen siyasi parti, dernek ve diðer sivil toplum örgütlerinin toplantýya katýlabileceklerini belirtti.

Atun'a göre, güney Kýbrýs'ýn krizden çýkýþ yolu Türkiye'den geçiyor Ekonomi ve Enerji Bakaný Sunat Atun, Güney Kýbrýs Rum Kesimi'nin tek çýkar yolunun, elde edecekleri gazý Türkiye üzerinden piyasalara sürmesi olduðunu belirterek, Güney ve Kuzey arasýndaki ticari sýnýrlarýn da kaldýrýlmasýný istediklerini söyledi. Atun, AA muhabirine yaptýðý deðerlendirmede, Kýbrýs Adasý'nýn etrafýndaki tüm doðal kaynaklarda Kýbrýs Türk'ünün en az Güney Kýbrýs halký kadar hakký olduðunu söyledi. Güney Kýbrýs'ýn içinde bulunduðu ekonomik krizin, Avro Bölgesi'ndeki daralmayla birlikte iyice çýkmaza girdiðini ifade eden Atun, Rumlarýn sorunu ancak Kýbrýs Türkleri ve Türkiye ile iþbirliði yaparak aþabileceðini kaydetti. Atun, Güney Kýbrýs ve KKTC arasýndaki ticari sýnýrlarýn kalkmasýndan yana olduklarýný ifade ederek, bu þekilde Güney Kesimi, Kuzey Kýbrýs ve Türkiye'nin içinde

bulanabileceði, yýllýk 3 milyar avro ticaret potansiyeli olan bir ekonomik alanýn geliþtirilebileceðini vurguladý. Güney Kýbrýs'ýn elde edilebilecek doðalgazý ticari yönden deðerlendirmesinin son derece güç olduðunu ifade eden Bakan Atun, þunlarý söyledi: "Çünkü ellerindeki gazý önce sývýlaþtýrmalarý daha sonra da baþka bir tesiste dönüþtürmesi ve kullanabilir hale getirmesi gerekiyor. Þu anda ki mevcut pozisyonda bunu yapmalarý hemen hemen imkansýz. Elde edilen gaz bu tür yatýrýmlarý mümkün kýlabilecek büyüklükte deðil. Kendileri için tek çýkar yol, Türkiye ile boru hattý ile baðlanarak, elde edilecek muhtemel gazý Türkiye üzerinden piyasaya vermeleri olacaktýr. Güney Kýbrýs'ýn bugüne kadar yürüttüðü olumsuz ve düþmanca tavýrlarý onlara ekonomik alanda son derece önemli bir noktayý kapalý býrakmýþtýr."

Eroðlu'ndan kraliçe II. Elizabeth'e taziye mesajý Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, Büyük Britanya ve Kuzey Ýrlanda Birleþik Krallýðý Majesteleri Kraliçe II. Elizabeth'e, Ýngiltere eski Baþbakaný Margaret Thatcher'in vefatý nedeniyle taziye mesajý gönderdi. Cumhurbaþkanlýðý'ndan yapýlan açýklamaya göre, Cumhurbaþkaný Eroðlu taziye mesajýnda þunlarý kaydetti: "Majesteleri, Eski Baþbakan, büyük devlet insaný ve zamanýmýzýn en ileri gelen siyasi þahsiyetlerinden Bayan Margaret Thatcher'in vefatý, Kuzey

Kýbrýs Türk Cumhuriyeti halkýný olduðu gibi, kiþisel olarak beni de derinden üzmüþtür. Bu matemli günde, siz Majesteleri'ne ve Birleþik Krallýk'ýn dost halkýna, hepimiz adýna en içten baþsaðlýðý dileklerimi iletmekten onur duymaktayým. Sayýn Thatcher'in, kararlýlýðý ile özgürlük ve demokrasi ideallerine olan baðlýlýðýnýn yaný sýra, zor zamanlardaki cesareti ve azmiyle hatýrlanacaðýna kuþku yoktur. Kendisi, ayný ideallere baðlý olan herkes tarafýndan özlenecektir. Huzur içinde yatsýn".

Yeni 5 TL'likler Cuma günü piyasada Yeni mor renkli 5 TL'lik banknotlar, Cuma gününden itibaren KKTC'de de piyasaya çýkýyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasý tarafýndan renk ve imzasý deðiþtirilen yeni 5 Türk Lirasý banknotlarýn, 12 Nisan Cuma gününden itibaren KKTC piyasasýna daðýtýmýnýn baþlanacaðý açýklandý. Mor renkli yeni 5 Türk Lirasý banknotlarýn KKTC Merkez Bankasý aracýlýðýyla piyasaya daðýtýlacaðý kaydedildi. KKTC Merkez Bankasý Ýdare Merkezi imzasýyla yapýlan yazýlý açýklamada

þöyle denildi: "Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasý tarafýndan tedavüle çýkarýlan renk ve imzalarýn deðiþimi dýþýnda boylarý, kompozisyon, nitelik ve görüntüleri ayný yeni 5 Türk Liralýk banknotlar, 12 Nisan Cuma günü Bankamýz tarafýndan piyasaya verilmeye baþlanacaktýr. Mor renkli yeni 5 Türk Liralýk banknotlar, halen kullanýlmakta olan 5 Türk Liralýk banknotlarla birlikte kullanýmda olacaktýr. Diðer bir deyiþle, mevcut sarý renkli 5 Liralýk banknotlar yenileriyle birlikte tedavül edecektir."

Ticaret Odasý'ndan bal üreticilerine seminer Kýbrýs Türk Ticaret Odasý (KTTO) bugün, bal üreticilerine yönelik seminer düzenliyor. KTTO'dan yapýlan açýklamaya göre, seminer bugün saat 15.00'te Ticaret Odasý Konferans Salonu'nda baþlayacak. Seminerde, KTTO Program

Geliþtirme ve Yeþil Hat Ticareti Uzmaný Çiðdem Aksu tarafýndan Yeþil Hat Tüzüðü üzerinden ticaret yapma koþullarý ve prosedürü; Avrupa Birliði (AB) Komisyonu baðýmsýz uzmaný Wim Reybrocek ise AB mevzuatýna uygun ticaret koþullarý hakkýnda bilgi verecek.

WikiLeaks yeni belgelerini açýkladý: "ECEVÝT HAYALPEREST ÞAÝR, ERBAKAN FIRSATÇI" Amerikan gizli belgelerini yayýnlayarak dünya çapýnda ses getiren Wikileaks, 1.7 milyon yeni belge yayýmladý. ABD'nin 1970'lerde yürüttüðü diplomatik faaliyetlere dair dökümanlar arasýnda, Türkiye'nin de adý geçiyor. 1974'teki Ecevit-Erbakan koalisyonuna iliþkin yorumlar ilginç. Dönemin Ankara Büyükelçisi William Macomber, Ecevit için "hayalperest bir þairle, pragmatik bir politikacýnýn karþýmý" ifadesi göze çarparken, koalisyon ortaðý Erbakan için de "fýrsatçý" tanýmlamasý yapýlýyor. Wikileaks belgelerinde Türkiye'yi içeren yazýþmalar 38 binden fazla. Bunun 20 bini ise Kýbrýs sorunu üzerine. Sitenin kurucusu Julian Assange'a göre bu belgeler, herhangi bir kurum ya da kiþi tarafýndan sýzdýrýlmamýþ, ABD'nin ulusal arþivinden toplanarak analiz edilmiþ. KAZANANLARIN KULÜBÜ Emekliye ayrýlan Hüseyin Çobanoðlu'nun yerine BRT Müdürlüðü'ne Mete Tümerkan'ýn atanacaðý söyleniyor. Tümerkan 'Kaybedenler Kulübü' üyesi deðil, hep 'Kazananlar Kulübü' üyesi... Her devirde kazanýyor... Denktaþ devrinde de kazandý, CTP devrinde de, UBP devrinde de... Sýrrýný sormayýn söylemez.

"KALTAK ÖLDÜ" Ölünün arkasýndan konuþmayýz biz, ama Ýngilizler konuþurlar... Demir Lady öldü diye bayram yapýyorlar ve 'Kaltak öldü' diyorlar... Ayrýca cenazesinin özelleþtirilmesini istiyorlar! Bu ne dünya hey!

ÝLK ÝCRAAT Thatcher'in iktidara geldiði zaman yaptýðý ilk icraat, çocuklara bedava daðýtýlan sütü kesmek olmuþ! Acaba öldüðü için þimdi þenlik yapanlar vaktiyle sütü kesilen o çocuklar mý?

VAROLUÞ Siyaset sahnemize bir durgunluk çöktü seçimden sonra... Bir sessizlik... Sanki de herkes oturmuþ ve kara kara düþünüyor. Neden? Düþünüyor diye var da ondan mý?

“Týrnak”... "Farkýnda mýsýnýz? Seçmen sayýsýnýn sadece beþte birinin desteði ile belediye baþkaný seçtik. 35 bin seçmenin sadece 7 bininin oyunu alan aday belediye baþkaný oldu. Bunun nesi normal?" Kudret ÖZERSAY (Kýbrýs) "Partiler onca kampanyaya raðmen seçmenin yarýya yakýnýný harekete geçirmeyi baþaramadý. Halihazýrda yeni baþkanýn, tüm seçmenlerin sadece yüzde 19'unun desteðini alarak seçilmiþ olmasý, büyük bir siyasal kriz durumunun habercisi sayýlabilir." Gürdal HÜDAOÐLU (Haberdar) "Lefkoþalý bu haldeki þehrine sahip çýkmayarak da aslýnda þunu göstermiþtir: Ýnsanlar artýk býkmýþlýk noktasýndadýr. Seçime katýlým oraný bazý adaylarý etkilemiþ olabilir ama kesinlikle sonuca etki etmemiþtir." Erçin ÞAHMARAN (Star) "Ciddi mi, sadistik bir zevkin tezahürü mü, anlayamadým, bilemem. O yetmezmiþ gibi, ansýzýn saðlýk bakanýmýz bizim Rumlarýn saðlýk hizmetlerine ihtiyacýmýz yok diyor. Güya ihtiyaca halk kitleleri deðil, o karar verir." Ünal AKÝFLER (Havadis)

Günün Kahramaný

ERTUÐRUL HASÝPOÐLU Güneyde vatandaþlarýmýza verilen saðlýk hizmeti durdurulunca, Saðlýk Bakaný Ertuðrul Hasipoðlu "güneye ihtiyacýmýz yok, vatandaþ rahat olsun" deyip duruyor. Ama hasta gönüllere su serpmiyor bu laflar. Kimseye bir teselli olmuyor. Kuzeyde güneydeki gibi tam donanýmlý bir kanser merkezi yok. Böbrek hastanesi de yok... Ve bunlar gibi daha pek çok þey yok... Devlet hastanesindeki cihazlarýmýz da bir çalýþýyor, bir çalýþmýyor. MR için kuyruða girenler çareyi özele gitmekte buluyor. Yurtdýþýna Türkiye'ye göndermek de bir çare deðil... Oraya gidenlerin halini de bir onlar, bir de Allah bilir!


7

10 Nisan 2013 Çarþamba

AKINTIY A KARÞI AKINTIYA Münür Rahvancýoðlu Baraka Aktvisti munur.rahvancioglu@gmail.com

Umut Ayakta Çevremde karamsar bir insan olarak bilinirim.... Günümü ve yarýnýmý olasý en olumsuz sonuca göre planlar, önlemlerimi de ona göre alýrým... Ama durum deðerlendirmesi yaparken karar vermemi saðlayan kriter, nerede durduðum deðil nereye doðru hareket ettiðimdir genelde... Benim fikrime göre, anlýk konumunuzun nerede olduðundan daha önemli olan þey, hareket yönünüzün ne tarafa olduðudur... Olmanýz gereken yerden çok uzakta olabilirsiniz... Sadece bu konum, umutsuzluk nedeni olmamalý... Önemli olan nerede olduðunuz deðil, nereye doðru hareket halinde olduðunuzdur... Olmasý gereken yerden çok uzakta olan birisi, hedeflediði yerden uzaklaþmakta olabilir... Olmasý gereken yerden çok uzakta olan birisi, ayný konumda çakýlýp kalmýþ olabilir... Olmasý gereken yerden çok uzakta olan birisi, hedefine doðru yaklaþýyor olabilir... Umut, anla ilgili bir þey olmamýþtýr hiçbir zaman... Umut, hareketle ilgili bir þeydir her zaman... *** Kýbrýs için nerede umut? Sayýp dökebiliriz, baþýmýzdaki belalarý... Yeter kötü hissetmemiz için sadece Ankara ve onun yalakalarý... Üstelik, Ýsrail, ABD, AB gibi aktörleri, Kýbrýslý Elenler içindeki büyük halk þövenizmini de hesaba kattýðýmýzda, umutsuzluktan daha yakýn ne olabilir ki baþýmýzda... Ne gibi bir role sahip olabiliriz ki biz Kýbrýslý Türkler, küçücük bir halk olarak, kocaman aktörlerin at oynattýðý bu Ortadoðu denen petrol havuzunda? Otururken veya yatarken bunlarý getirmemiz normaldir aklýmýza... Bu duygudan sýyrýlmanýn yonu, önce ayaða kaldýrmaktýr umudu; sonra da adým attýrmak ona... *** Ýki ay önceye baktýðýmda, sadece yapýlmasý zorunlu bir iþi cesaretle göðüsleyen bir avuç insan görüyorum... Bugün ise öyle bir kalabalýðýn içindeyim ki, buna ben bile inanamýyorum... Yola çýkanýn yolda kalmayacaðý, doðruluðu tartýþýlmaz bir kanundur artýk benim için... Siz hele bir kýpýrdanýn yerinizden, hele bir adým atýn, baþlayýn yürümeye... Hiç tahmin edemeyeceðiniz eller uzanacak, hiç düþünmediðiniz ayaklar katýlacaktýr yolunuza... Ýçinizdeki karamsar düþünceler kendiliðinden daðýlacak, hedefinizi düþündükçe yeni fikirler gelecektir aklýnýza... Kimi sizin gibi onurlu insanlarla beraber yenilme þerefini elde etmek için katýlacak yanýnýza... Kimi kazanacaðýnýza inandýðý için takýlacak ardýnýza... Bu birlikteliðin büyüsü gecikmeden çekecek yeni insanlarý ortanýza... Çünkü sadece hareketle ilgili bir þey deðildir umut... Yatay yayýlýr, dikey yayýlýr, kendisini bir merkeze oturtur ve her yaný aydýnlatýr... *** Seçim sonuçlarýna bakarak söyleyebiliriz ki, bu halkta hala nabýz var... Sadece önümüze çýkan sorumluluktan kaçmayarak, görevlerimizle yüzleþebilmiþ olmanýn gururu yeter bize... Dün yerde uzanmýþ duran umut, bugün duruyor dimdik ayakta... Yürütmeye geldi onu, þimdi sýra... Haydi adýmlarýmýzý katalým biz de, onun adýmlarýna... Çünkü hedef hala uzakta, çok uzakta...

DAÜ-SEN baþkaný yeniden Gökçe Doðu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikasý (DAÜ-SEN) baþkanlýðýna yeniden Ulaþ Gökçe getirildi. DAÜ-SEN'den yapýlan açýklamaya göre, 6 Nisan 2013 tarihinde gerçekleþtirilen 30. DAÜSEN Genel Kurulu'nda belirlenen yetkili kurullar, bugün toplanarak, görev daðýlýmýný yaptý. Ulaþ Gökçe Baþkanlýða, Ercan Hoþkara Genel Sekreterliðe, Tarýk Timur Dýþ Ýliþkiler Sekreterliði'ne, Hüseyin Özkaramanlý Özlük Haklarý Sekreterliði'ne, Omar Mustafa Mali Ýþler Sekreterliði'ne, Mustafa Rýza Örgütlenme Sekreterliði'ne ve Berna

Bereket Örgüt ve Sosyal Ýþler Sekreterliði'ne getirildi. Yönetim Kurulu'nda ayrýca Cantaþ Özerek, Cemil Sarýçizmeli, Doðu Arifler, Emine Oðuz, Esen Uygaroðlu, Hasan Demirel, Hasan Hacýþevki, Hülya Akbil, Mehmet Garip, Peril Emiroðlularý, Þener Çaðnan, Tuðrul Ýlter, Tülin Akçaoðlu ve Alper Doðanalp görev yapacak. Denetleme Kurulu; Cafer Kýzýlörs, Hüseyin Demirel, Özlem Olgaç Türker, Salih Katýrcýoðlu ve Suzan Özdilek; Disiplin Kurulu; Bengi Sonyel, Cemaliye Soðancý, Eralp Bektaþ, Pembe Behçetoðlularý ve Uður Ulaþ Daðlý'dan oluþturuldu.

GAÜ: Rumlar'dan yine engelleme giriþimi Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ile Kazakistan Astrofizik Enstitüsü arasýnda imzalanacak Astrofizik ve Uzay Bilimleri Araþtýrma Merkezi'nin kurulmasý yönündeki protokole Rumlar tarafýndan engelleme giriþiminde bulunuldu. GAÜ açýklamasýna göre, Girne Amerikan Üniversitesi Kýbrýs Yerleþkesi Girne Kampüs'te kurulacak Astrofizik ve Uzay Bilimleri Araþtýrma Merkezi ile ilgili protokole imza koymak üzere resmi davetle Kazakistan'da bulunan GAÜ bilim heyeti "Rum oyunu" ile karþý karþýya kaldý. Konuyla ilgili GAÜ Kurucu Rektör ve Yöneticiler Kurulu Baþkaný Serhat Akpýnar tarafýndan yapýlan açýklamada, dýþ baskýlar ve ülke üniversiteleri üzerinde oynan

"çirkin oyun" kýnandý. Açýklamada, GAÜ'nün uluslararasý eðitim kurumlarýyla bilimsel üretim adýna önemli projelere imza atma yönünde iradesini sürdüreceði vurgulandý.

Ustalýk belgesi uygulamalý sýnav kayýtlarý baþlýyor Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakanlýðý, Çýraklýk ve Meslek Eðitimi Yasasý uyarýnca KKTC'de iþyeri çalýþtýranlara yönelik olarak deðiþik meslek dallarýnda "Ustalýk Belgesi" verilmesi için Mesleki Teknik Öðretim Dairesi Müdürlüðü tarafýndan uygulamalý sýnav yapýlacaðýný duyurdu. Bakanlýktan yapýlan açýklamaya göre, söz konusu Ustalýk Belgeleri uygulamalý sýnav kayýtlarý bugün, salý ve cuma günleri aþaðýda verilen

saatlerde Mesleki Teknik Öðretim Dairesi'nde yapýlacak. Kayýt baþvurusuna gelen þahýslarýn beraberlerinde 50 TL sýnav kayýt ücreti ve kimlik kartlarýný (veya nüfus cüzdaný) getirmeleri gerekiyor. Tarih Saat 10 Nisan 2013 Çarþamba 09.00 12.00 - 13.30 - 14.30 11 Nisan 2013 Perþembe 09 -00 12.00 - 14.00 - 16.00 12 Nisan 2013 Cuma 09.00 - 12.00 - 13.30 - 14.30

GÖR DUY DUY KONUÞ KONUÞ GÖR ALO AFRÝKA HATTI OLUR OLUR, BAL GÝBÝ OLUR… Gazetemize elektronik postayla mektup gönderen bir vatandaþýmýz belediye seçimini deðerlendirdi ve genel seçimlere atýfta bulundu… "Ben biraz seçimlere, biraz da kendi düþüncelerime dayalý olarak 'Alo Afrika' köþesinde yayýnlanmasý için size bu yazýyý gönderiyorum. Ben sandýða gitmeyen insanlardan bir tanesiyim. Lefkoþa Belediyesi için yapýlan baþkanlýk ve bazý meclis üyelerinin seçiminde oy kullanmadým. Neden kullanmadýðýma gelince, bir halt olacaðýna inanmadýðýmdandýr. Zaten seçimin hemen ertesinde yapýlan deðerlendirmelerde sandýða gidenler de iyi ve hoþ bir tablo çizmediler. Lefkoþa Belediyesi'nin muhtaç olduðu kan, damarlarýmýzda akan asil Türk kaný deðildir, paradýr. Nereden bulunursa bulunsun acil paraya ihtiyaç vardýr. Bu parayý tedarik edebilecek birisi ancak baþarýlý olarak çýkar iþin altýndan… Kim gelse bir sonraki seçimde kaybeder. Önce çalýþanlarýn maaþlarýnýn ödenmesi þart… Sosyal sigortalarý, ihtiyat sandýðý yatýrýmlarý olduðu yerde duruyor. Belediyenin borçlarý nasýl ödenecek? Maddiyata dayanan bir çok sorun var halýnýn altýnda! Seçim sonrasý herkes bir deðerlendirme yaptý… Aslýnda tablo üzücü bir tablo olmasýna raðmen seçimden sonra herkes beklediðini aldýðýný söyledi durdu. Madem ki bekledikleri belliydi, bu kadar masraf yapýp seçime neden girdiler? TDP beklediði oylarýn fazlasýný almýþ… CTP seçimi kazanmýþ… Ýrsen Küçük Bey'e göre Lefkoþa UBP'ye gereken desteði vermiþ… Diðer adaylar veya partiler için de yapýlan açýklamalar aþaðý yukarý böyle… Sadece DP'den yapýlan açýklamada biraz farklýlýk var. Onun hakkýný yemeyelim… Bekledikleri oylardan daha az aldýklarýný açýkladýlar… Yapýlan anket çalýþmalarýnda ortaya çýkan netice sonuca yansýmadý… Herkes Arabacýoðlu ile Fellahoðlu arasýnda geçen bir yarýþ olarak görüyordu bu seçimi… UBP'nin yanlýþlarýndan, toplumu hiçe sayan davranýþlarýndan býkan toplum, CTP'yi bir umut olarak baþa getirmiþti. Onlar da UBP'nin kaldýðý yerden devam etmeye baþlayýnca yeniden gözler CTP'ye çevrildi. CTP'nin Lefkoþa Belediyesi'nde göstereceði baþarýsýzlýk veya baþarý bir adým öne geçmesini saðlayacak… Þimdiden CTP kesimlerinin hükümeti aldýklarýný söylemeleri, hatta Cumhurbaþkanlýðý'na Talat'ý getirmeleri sadece bir rüya olarak durur orada… Türkiye kimi isterse o seçildiðine göre, bundan sonraki seçimler de ona göre ayarlanacak… Belediye meclis üyelerinin sayýsýyla iþler þimdiden çatallaþtý… Fifty fifty her þey… Yani engellenmek istenenler engellenecek… Genel seçimlerdeki durum da böyle olacak… Koalisyon gerçekleþecek… Ýrsen Bey içerisinde olacak mý olmayacak mý bilmem ama BÝZÝM DUVAR önümüzdeki seçim UBP-CTP koalisyonunu gösteriyor. Olmaz demesin kimse… Düþünün AKP'den önce Türkiye'de ANAP, DSP ve MHP koalisyonu yok muydu?"

YARININ NE OLACAÐI DÜNDEN BELLÝDÝR

Rusya güney Kýbrýs'ýn borcunu yeniden yapýlandýrýyor Rusya Devlet Baþkaný Vladimir Putin, Rusya'nýn Güney Kýbrýs'a 2011 yýlýnda saðladýðý 2,5 milyar Euro'luk kredinin geri ödemesini yeniden yapýlandýrma kararý aldýðýný açýkladý. Simerini gazetesinin haberine göre, Almanya'ya gerçekleþtirdiði ziyaret sýrasýnda açýklamalarda bulunan Putin, AB Komisyonu'nun talebi doðrultusunda, Güney Kýbrýs'ýn ekonomik sorununun çözümüne katký koymak amacýyla, Güney Kýbrýs'a verdikleri borcun yeniden yapýlandýrýlmasý kararý aldýklarýný

açýkladý. Putin, Güney Kýbrýs'taki bankalarýn borçlarýnýn yatýrýmcýlar tarafýndan yüklenilmesi çözümünün (týraþlama) bir daha tekrarlanmamasýný dilediklerini de belirtti. Güney Kýbrýs'ýn bankalar krizi sebebiyle talep ettiði kredinin, AB'yle karþý karþýya gelmek istemeyen Rusya tarafýndan reddedildiðini hatýrlatan gazete, Rusya'nýn söz konusu borcun yeniden yapýlandýrýlmasýna iliþkin varýlan anlaþmalarýn ayrýntýlarýnýn ise henüz netleþmediðini vurguladý.

Bizim Mandra LTB Baþkanlýðý seçimine katýlýmýn %58'le mandra tarihinin en düþük seviyesinde kalmasý, seçimi ilgiyle izleyen bir kýsým tarafsýz siyasi gözlemci tarafýndan inanýlmasý güç bir durum olarak deðerlendirilir. Bir yýldýr baþtanbaþa bir mezbeleye dönen, A'dan Z'ye kadar her þeyiyle harap olmuþ Lefkoþa'da yaþayýp da bu içler acýsý durumun düzeltilmesine bir þans tanýmamanýn akýl almaz bir vurdumduymazlýktan baþka birþey olmadýðý belirtilirken, sokaktaki adam, "Neyi, ne zaman, neden boykot edeceðini dahi bilmeyen bu halktan ne beklenebilir ki?" diye acý acý söylenir.


8

Arada Bir Özgün Kutalmýþ

Ýþbirliði Ülkeyi aylarca meþgûl eden UBP Kurultayýndan sonra Lefkoþa Belediye Baþkanlýðý seçimleri de yapýldý. Seçim sonuçlarýndan farklý yorumlar çýkararak hiçbir siyasi parti bunu seçim zaferi olarak yorumlamasýn. Yeni Belediye Baþkaný Fellâhoðlu, sonuçlar açýklandýktan sonra, yaptýðý konuþmada "Parti rozetimi þu andan itibaren çýkarýyorum" diyerek takdir toplamýþtýr. Umarým partisi CTP'nin veya CTP'li kalemþörlerin gazýna gelip belediye baþkanlýðýnda CTP'nin bir militaný gibi deðil, Lefkoþa'yý ve Lefkoþalýlarý önemseyen bir baþkan olarak hizmet vermeye çalýþýr. DP ve TDP belediye baþkan adaylarý kendisine yardýmcý olmak hususunda çaðrý yapmýþlardýr. Seçim sürecince her iki adayýn kurmaylarýyla yaptýklarý çalýþmalardan faydalanmasý, onlarýn ve partilerinin yardýmlarýný yanýna almasý Fellâhoðlu'na çok þey kazandýrýr. Kýsa sürede Lefkoþa için yapýlabilecek her olumlu iþ Fellâhoðlu'nun baþarý hanesine yazýlacaktýr. Fellâhoðlu'nun zaman yanýnda tüm imkânlarý kýsýtlýdýr. Bundan dolayý yalnýz TDP ve DP ile deðil, UBP ve meclis dýþýndaki siyasi partilerle de iþbirliði içerisinde çalýþmalýdýr. Yukarýda da yazdým. Ne partisi CTP yetkililerine ne de CTP'li kalemþörlere kendisini kullandýrtmamalýdýr. Bir yýl sonra yapýlacak genel seçimlerde "Amiral gemisini aldýk. Oyumuz %35'in üzerine çýktý, genel seçimlerde CTP siler süpürür" gibi söylemler, Fellâhoðlu'nu belediye baþkanlýðýnda yalnýzlaþtýrýr. Destek görmesi gereken yerlerden destek yerine köstek görür. Bu ise 14 ay gibi kýsa sürede hem Fellâhoðlu'nu hem de Fellâhoðlu üzerinden prim yapmaya çalýþan CTP'ni Lefkoþa'nýn çöpüne gömer. *** Umarým Kadri Fellâhoðlu zafer sarhoþluðu içinde dahi söylediði "Parti rozetimi þu andan itibaren çýkarýyorum" sözünde sonuna kadar durur. Tüm basýn, köþe yazarlarý ve tüm siyasi partiler sözünde duran Fellâhoðlu'nun etrafýnda iþbirliði içerisinde durarak ona destek vermeli ve Lefkoþa'yý içine düþürüldüðü durumdan çýkarmalýdýrlar. Böyle bir durumda þahýs olarak belki Fellâhoðlu kazanabilir. Ancak kazanan onbinlerce Lefkoþalý olacaktýr. Bu arada yine mecliste temsil edilen siyasi partiler iþbirliði içerisinde yeni bir Belediyeler Yasasý hazýrlamalý ve KKTC'de bir daha bir belediyenin Lefkoþa Belediyesi'nin düþtüðü duruma düþmesi engellenir. Çünkü bu ülke sadece Lefkoþa olarak deðil tüm belediye bölgeleri ile birlikte hepimizindir.

10 Nisan 2013 Çarþamba

Özkardaþ: Sandýða gitmeyenler 'siyasi yapýyý deðiþtirin' mesajý verdi Kýbrýs Türk Kamu Görevlileri Sendikasý (KamuSen) Genel Baþkaný Mehmet Özkardaþ, seçmenlerin yarýya yakýnýnýn sandýða gitmeyerek tüm siyasi partilere "Yozlaþmýþ ve statükoyu besleyen siyasi yapýyý deðiþtirin. Bunun için Siyasi Partiler Yasasý ile Seçim ve Halk Oylamasý Yasasý'ný deðiþtirip, vekil transferlerini önleyin ve ülkeyi tek seçim bölgesi yapýn" mesajýný verdiðini iddia etti. Özkardaþ, önceki gün yapýlan Lefkoþa Türk Belediyesi Baþkanlýðý ve meclis üyelikleri ara seçimiyle ilgili yazýlý deðerlendirmesinde, "Yýllardýr deðiþtirilmek istenmeyen, yozlaþmýþ ve statükoyu besler durumdaki siyasi yapýmýz; ülkemizi mafyalarýn, çetelerin ve tefecilerin hakim olduðu bir duruma getirmiþ, hukuk sistemi çökmüþ, meclis çalýþmaz hale gelmiþtir" ifadelerini kullandý. "Milletvekili, belediye baþkan ve meclis üyeliklerinin ahlaki olmayan þekilde transferlerinin ve bu tür entrikalarla kurulan hükümetlerin siyasilere azalan güveni iyice azalttýðýný" kaydeden Özkardaþ,

Anayasa, yasa ve etik kurallarýn hükümetlerce hiçse sayýldýðý, partizanlýk ve yolsuzluklardan halkýn umutsuzluða kapýldýðý bir yerde mevcut siyasilere inanç kalmadýðý görüþünü savundu. Özkardaþ þöyle devam etti: "Nerden Buldun Yasasý'ný gerçek ve tüzel kiþilerin tüm yakýnlarýný kapsayacak þekilde çýkartarak, yolsuzluk dosyalarýný sonuçlandýrýn. Hukuku güçlülerin hukuku olmaktan çýkartýp, haklýlarýn hukuku yapýn, hýzlý ve adil bir yargý sistemi oluþturun. Vatandaþlýk ve Muhaceret Yasalarýnda yapacaðýnýz deðiþikliklerle, artýk kaldýramadýðýmýz vatandaþlýklara sýnýrlama getiriniz. Dokunulmazlýklara da dokunacak yasayý ivedilikle yapýnýz. Anayasa'ya, yasalara ve toplumsal etik kurallara uyunuz.'Önce ben ve yandaþlarým deðil, önce insan ve ülkem' deyiniz." Özkardaþ, tüm bunlarýn yapýlmamasý halinde genel milletvekilliði seçimlerine de, Cumhurbaþkanlýðý seçimine de katýlým ve inancýn daha da azalacaðý görüþünü ifade etti.

Hýz tespit kameralarý kurulumuna devam n HAMÝTKÖY-HASPOLAT YOLUNA "POINT TO POINT" SÝSTEMÝ KURULUMU BU AY ÝÇÝNDE TAMAMLANIYOR n YENÝ SÝSTEM DEVREYE GÝRDÝÐÝ ZAMAN YOLUN GÝRÝÞ VE ÇIKIÞINDA ARAÇLARIN RESÝMLERÝ ÇEKÝLECEK VE ARAÇLARIN SÖZ KONUSU YOLDA YAPTIÐI SÜRAT BELÝRLENECEK n AYDINKÖY'DEKÝ HIZ TESPÝT KAMERASI BUGÜN DEVREYE GÝRÝYOR Trafikte yol güvenliðini saðlamak amacýyla Hamitköy-Haspolat anayoluna kurulacak yeni hýz tespit kamera sistemi "point-to-point"in kurulumunun bu ay tamamlanacaðý açýklandý. Hýz Tespit Kameralarý projesi kapsamýnda pilot uygulamasýna geçilecek bu sistemde, belirlenen güzergahýn baþlangýç ve çýkýþýna yerleþtirilen kameralarla araçlarýn resimleri çekilecek ve araçlarýn söz konusu yolda yaptýðý sürat belirlenecek. Pilot uygulama için seçilen Hamitköy-Haspolat yolunda geçen yýl, ölümlü kazalar ve aþýrý hýzdan dolayý refüjü geçip karþý þeride girme þeklinde ciddi kazalar meydana gelmiþti.

MONTAJ ÇALIÞMALARI BAÞLADI Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakanlýðý'ndan yapýlan açýklamaya göre, Hamitköy-Haspolat bölünmüþ yolu boyunca, her iki istikamette olacak þekilde hýz kontrolü yapabilecek özellikte "Point-to-Point" kamera sistemlerinin montaj çalýþmalarýna baþlandý. Kurulum çalýþmalarýnýn bu ay içerisinde tamamlanmasý hedeflenen "Point-to-Point" Kamera Sistemi Projesi'yle ülkede ciddi trafik kaza nedenleri arasýnda birinci sýrada olan trafik hýzýný ve trafik hýzýndan dolayý oluþan kazalarý azaltmanýn amaçlandýðý belirtildi.

"ARAÇLARIN RESÝMLERÝ ÇEKÝLECEK" Açýklama, þöyle devam etti: "Bu amaç dikkate alýnarak 100 km/saat hýz tahdidi olan bölünmüþ karayollarýndaki yol kesimlerine Pointto-Point dijital hýz tespit radar sistemlerinin kurulumu öngörülmüþtür. Pilot uygulama için seçilmiþ olan Hamitköy-Haspolat yol kesiminde geçtiðimiz yýl da ölümlü kazalar ve aþýrý hýzdan dolayý refüjü geçip karþý þeride girme þeklinde ciddi kazalar meydana gelmiþtir. Yeni kamera sistemi devreye girdiði zaman yolun giriþ ve çýkýþýnda araçlarýn resimleri çekilecek ve araçlarýn söz konusu yolda yaptýðý sürat belirlenecektir." Bölünmüþ yollarda sürat hadleri otomobiller için saatte 100 km; minibüs, otobüs ve kamyonlar için saatte 75 km ve tehlikeli madde ve özel yük taþýyan araçlar için saatte 65 km'dir.

AYDINKÖY Hýz Tespit Kameralarý projesi kapsamýnda Güzelyurt bölgesinde Aydýnköy'de kurulan hýz tespit kamerasý ise bugün devreye giriyor. Yarýndan itibaren hýz ihlali yapan araçlarýyla ilgili veri aktarýmýna baþlanacak.

BM heyeti Suriye'de kimyasal denetim için güney Kýbrýs'ta bekliyor n BM TARAFINDAN ARAÞTIRMA HEYETÝNÝN BAÞINA GETÝRÝLEN SELLSTRÖM: "BÝZ ÇALIÞMALARIMIZI YAPTIK, SÜREÇ BÝZÝM ORAYA GÝDÝÞÝMÝZE MÜSAADE ETTÝÐÝNDE, 24 SAAT ÝÇÝNDE ÇALIÞMALARA BAÞLAYABÝLECEÐÝZ" DEDÝ n "BM GÜVENLÝK KONSEYÝ'NÝN DAÝMÝ ÜYELERÝ FRANSA, ÝNGÝLTERE, RUSYA, ABD VE ÇÝN'DEN UZMANLAR MEVCUT DEÐÝL" Birleþmiþ Milletler (BM) tarafýndan Suriye'de kimyasal silahlar kullanýldýðý iddia edilen bölgelerde inceleme yapacak heyetin baþýna getirilen Ýsveçli Profesör Ake Sellström, þu anda Kýbrýs adasýnda bulunduklarýný ve Suriye'ye gitmek için son hazýrlýklarý yaptýklarýný belirterek, izin çýkmasý halinde kýsa sürede bu ülkede çalýþmalara baþlayabileceklerini söyledi. BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon tarafýndan görevlendirilen Sellström, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, beraberindeki heyetle þu anda Güney Kýbrýs Rum Kesimi'nde bulunduklarýný bildirdi. Suriye'ye her an gidebilecekmiþ gibi son hazýrlýklarý yaptýklarýný belirten Sellström, "Þu anda Suriye hükümetiyle BM arasýnda yürütülen görüþmeler hakkýnda herhangi bir bilgi aktaramam. Bu bir siyasal süreç, Suriye ile New York'taki BM merkezi tarafýndan çalýþmalar yürütülüyor. Ancak biz hazýrlýklarýmýzý yaptýk, süreç bizim oraya gidiþimize müsaade ettiðinde, 24 saat içinde çalýþmalara baþlayabileceðiz" diye konuþtu.

"HEYETÝN ÝÇÝNDE P5 ÜLKELERÝ BULUNMUYOR" Rusya'nýn "dengeli" bir inceleme heyetinin olabilmesi için heyette Rus ve Çinli uzmanlarýn da

yer almasýný gerektiði yönündeki talebinin hatýrlatýlmasý üzerine Sellström, ekibin içerisinden BM Güvenlik Konseyi'ndeki ülkelerden uzmanlarýn bulunmadýðýný kaydetti. Sellström, "Bu heyetin içinde P5 ülkeleri bulunmuyor, BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri Fransa, Ýngiltere, Rusya, ABD ve Çin'den uzmanlar mevcut deðil" açýklamasýnda bulundu. Suriye rejimi, geçen ay BM Genel Sekreterliði'ne mektupla baþvurarak Han El Assal bölgesinde muhaliflerin kimyasal silah kullandýðýný iddia etmiþ ve BM'den bu olayý soruþturmasýný istemiþti. BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun da bu talep üzerine Ýsveçli Profesör Ake Sellström baþkanlýðýnda bir ekibi iddialarý araþtýrmakla görevlendirmiþti. Sellström baþkanlýðýndaki heyet, Kimyasal Silahlarýn Yasaklanmasý Örgütü (OPCW) ve Dünya Saðlýk Örgütü'nün (WHO) teknik desteðiyle iddia edilen bölgelerde kimyasal silah kullanýlýp kullanýlmadýðýný araþtýracak. Ekibin, eðer kullanýldýysa hangi tarafýn bundan sorumlu olduðunu belirleme sorumluluðu bulunmuyor. Suriye Dýþiþleri Bakanlýðý daha önce yaptýðý açýklamada, BM heyetinin incelemesinin geniþletilmesinin Suriye'nin egemenlik haklarýný ihlal edeceðini ileri sürmüþtü.

Baðýmsýz Köþe Ali Kiþmir alikismir@yahoo.com

ÝSPAT ETME ZAMANI Yüzde 58'e deðil, yüzde 42'ye bakmak lazým... Sandýðý kimler ve neden boykot etti… Saðcýlar mý, solcular mý? Yoksa partilerden umudunu kesen kiþiler mi… Ya da UBP'ye küsenler mi? Hepimiz biliyoruz ki, bu seçimde partiler gücünü test etti. Tek amaç Lefkoþa'yý almak ve Lefkoþalýya hizmet vermek deðildi... Bu yüzden özellikle ilk 4 parti seçime var gücü ile asýldý. Ancak UBP kurultay frenine takýldý... Partinin ikiye bölünmesi ve Ýrsen Bey'in akýl almaz hýrsý yüzünden, UBP'nin Onursal Baþkaný konumundaki Eroðlu faktörü nedeniyle UBP'nin ipi göðüslemesinin engellediði söyleniyor. Alýþýlagelmiþ iktidar yanlýsý zorunluluðu, parti içi hesaplaþmalara kurban oldu. Aslýnda bundan büyük avantaj elde etmesi gereken muhalefet ise, geçmiþ hatalarýna kurban giderek, gereken güveni veremediler. Ama yine de ortada bir gerçek var... Yüzde 42 boykot her partinin korkusu yanýnda aðzýný sulandýrsa da, boykotçularýn asla oy vermeyeceði parti elbette ki UBP'dir... Çünkü UBP seçmeni boykotun ve dik duruþun anlamýný bilmez… Yani Ýrsen Bey ve UBP'liler þunu anlamalý... Öyle iþ, para, terfi daðýtma... Memur, müsteþar, müdür ve odacý seferberliði ile tüm imkanlarý kullanma... "Anavatanlarýnýn" desteðini arkalarýna alma gibi olaylarýn modasý geçti… Uçmadan "uçuyoruz" , yapmadan "yapýyoruz" , "her þey ülke istikrarý için" gibi boþ sözlere toplumun karný tok... Hiç bir kesimin mutlu olmadýðý bir yapýda, iki kere deðil on kere düþünmelisiniz. TC ile birlikte hazýrladýðýnýzý iddia ettiðiniz, "yýkým paketi" veya "göç yasasý " diye adlandýrýlan paketlerle birlikte paketleneceðinizi bilmelisiniz. Acýmasýz faiz oranlarý ile periþan olan halk mý size kanacak? Yoksa peþkeþ çektiðiniz yerlerde psikolojik travma geçiren çalýþanlar mý? Kendi partisi içinde bile "kan davasýna" dönüþen iktidar paylaþýmýnýn bu toplumu ne hale getirdiðini göremeyen bir zihniyetin, bu halka karþý ne vereceði, ne de alacaðý bir þey kalmýþtýr... Hiç olmazsa bu saatten sonra onurlu davranarak istifa etmeniz, bu topluma yapýlacak en büyük iyiliktir. Ama esas iþ her zamanki gibi muhalefete düþmektedir... Özellikle de ana muhalefete... Parti için deðil, halk için kazandýðýný ispat edecek... Þeffaf, hesap verebilir ve eþitlikçi olacak. En az partililer kadar partisizleri de koruyacak... Bu güne kadar popülist yaklaþýmlarla ödün verdiði ilkelerine sahip çýkacak... Yapamadýðý yerde "eyvallah" diyerek halkýnýn yeniden desteðini talep edecek... En önemlisi geçmiþteki hatalardan ders aldýðýný ve mutlak surette Türkiye'nin yönetiminden çýkacaðýný bu topluma uygulamalarý ile ispat edecek. Tüm bunlarý bir seçim daha kazanmak için deðil, ülke ve halk için yapacak... Zaman deðiþse de yeni fidanlar, güçlü ve köklü bir çýnarýn yerinde deðil yanýnda yer almalýdýr... Ahmet Mithat Berberoðlu, Naci Talat ve Özker Özgür sadece anma günlerinde hatýrlanmasýn diye...


9

10 Nisan 2013 Çarþamba

Posta... Posta... Posta...

Tünel ALINTI

Memleketimden manzaralar

ARÞÝV

HEP MÝ DEFANS SOL KANAT! Þu fakir yazarýnýz, 1970'lerin baþlarýnda solculuða, yazýp çizme merakýna kapýlmadan önce, acar bir futbolcuydu. Hem fiziðini hem topçuluðunu Arjantinli Mario Kempes'e benzetirlerdi (!). Hâlâ, kulaðýnda hocasýnýn þu çýðlýðý yankýlanýr; "Hep mi defans, sol kanat!" Futbol ile sýnýf mücadelesi arasýnda hep paralellik kurarým. Ýyi takým, iyi örgüt deðilsen, hep defansa çekilirsen, baskýyý yersin. Türkiye sol siyasal kanadýnýn karakteri de defansif. Hep savunma halinde, gol yememe üzerine kurulu bir siyaset anlayýþý. Gol yedikten sonra bile beraberlik için atak yapmak yerine, yine defansa çekilme zaafý var bizim takýmýn. Hiç mi kendi oyunun yok? Ne zaman oyun kuran, inisiyatifi ele alan sen olacaksýn? Ne zaman gol atacak, maç alacaksýn, ne zaman? MUSTAFA SÖNMEZ (Yurt)

TARÝH 10 MART 2012 2008-2011 yýllarý arasýnda Maðusa bölgesinde özel bir güvenlik þirketinin 'Tuðra' ismi altýnda faaliyet gösterdiði ve bu þirkette Felek çetesinin önde gelen elemanlarýnýn bulunduðu öðrenildi...

Gözden kaçmayanlar... ÖNCE "SÜT HIRSIZI", SONRA "DEMÝR LADY" Margaret Thatcher öldü ama medya ve siyasiler övgüler düzse de, ölünce badem gözlü olmadý. Çünkü "ölünün arkasýndan kötü konuþulmaz" lafý bizim gibi toplumlarý uyutabilir ancak. Thatcher "Demir Lady" olmadan önce "Süt Hýrsýzý" ("Milk Snatcher") lakabýyla anýlýyordu. 1970 yýlýnda Muhafazakar Parti iktidara geldiðinde, Thatcher Eðitim Sekreteri görevine getirilmiþti. Ýlk icraatlarýndan biri de 7-11 yaþ aralýðýndaki ilkokul çocuklarýna devlet tarafýndan verilen bedelsiz süt yardýmýný kesmek olmuþtu.

DÝPNOT Dünya Saðlýk Örgütü'nün yaptýðý araþtýrmaya göre geliþmiþ ülkelerde yaþayanlarýn % 85'i zamanýnýn büyük kýsmýný oturarak geçiriyor, bu da kronik hastalýklara davetiye çýkarýyor. Yýlda 2 milyon ölüm hareketsizlikten kaynaklanýyor.

ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ Ekonomik kriz, Avro Bölgesi'ndeki daralmayla birlikte iyice çýkmaza girdi, Rumlarýn sorunu ancak Kýbrýs Türkleri ve Türkiye ile iþbirliði yaparak aþýlabilir. Sunat ATUN (Ekonomi ve Enerji Bakaný)

VÝRGÜL... SEÇÝM KÖPRÜSÜNDEN GEÇTÝKTEN SONRA Seçim bitti, kötü kokan bir sessizlik çöktü Lefkoþa'nýn üstüne. Lefkoþa dað olmuþ çöp yýðýnlarýyla, pis kokularýyla ve pis korkularýyla beklemede. Kaybedenler pusuya yattý, Lefkoþa'nýn yeni belediye baþkanýna saldýrmak için fýrsat kolluyorlar: Öde bakalým iþçilerin parasýný, temizle bakalým Lefkoþa'yý… Kazananlar ise kara kara düþünmeye baþladýlar muhtemelen. Öyle ya… Ne olacaktý þimdi? Seçim köprüsünden geçerken bütün ayýlar dayýydý, þimdi hangi cehenneme kaybolmuþlardý.

DERVÝÞ BEY LEFKOÞA'NIN "KADRÝ"NÝ BÝLÝYOR

"Lefkoþa, devletimizin baþkenti, belediye sýnýrlarý içinde altmýþ bini aþkýn insanýmýzýn yaþadýðý en büyük kentimizdir. Lefkoþa Türk Belediyesi'nin sorunlarýnýn aþýlmasý hepimiz için büyük önem taþýmaktadýr." Derviþ EROÐLU (Cumhurbaþkaný)

"Bu acýmasýz ve düzeysiz siyasetin sahipleri gerçekten barýþ istiyor mu?" ÜÇ-BEÞ ASKER: Örneðin daha dün "üç-beþ asker öldü diye meclisi toplayamayýz" diyen biri, bugün siyasi karþýtýna "çocuðu yok evlat acýsý bilmez" diyorsa düzeyi açýklamaya gerek kalmýyor. Bu öfke ve kin yüklü þaþýlýk, son on yýldýr artarak sürüyor. Ýnsan onurunu siyaset söyleminden özenle uzak tutan akepe sözcüsü aðzýný her açtýðýnda ayný þeyi yapýyor. "Bir lafa bakarým laf mý diye" diye baþlayýp "bir de söyleyene bakarým adamý mý diye" biten "düzey ölçeri" kullanýmdan kaldýrýyor. Okuyana duyana, "lafa baksan laf deðil, adama baksan

adam deðil" dedirtiyor. NÝYETLERÝ FARKLI: "Sayýn Öcalan düþüncelerinin deðil, aldýðý kellelerin hesabýný veriyor" dediðinde; "askerliðin yan gelip yatma yeri olmadýðýný" söylediðinde; gazileri "gaziliðinizi bilin" diye azarladýðýnda; bilim insanlarýný "haddini bilmezlikle" suçladýðýnda; muhalefet partisini "cibiliyetsizlikle" karaladýðýnda, yandaþlar da karþýtlar da utandý. 1992-2002 arasýnda AÝHM'ye Türkiye aleyhine yapýlan 4 bin 795 baþvurunun, 2012 sonunda 48 bin 60'a yükselmesi; son 10 yýlda 250 bin çocuðun cinsel istismara

KARÝKATÜR /

Serhan Gazioðlu

uðramasý; gösteri hakkýný kullanan 2 bin 824 üniversite ve lise öðrencisinin hapiste büyümesi; mahkemelerde 176 bin 247 ifade özgürlüðü davasý olmasý; savunma avukatlarýnýn tutuklanýp yargýlanmasý; Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Türkiye Raportörü'nün Türkiye'nin eylemleri ve niyetleri farklý olan akepe iktidarýyla demokratik sistemden ayrýldýðýný belirtmesi, elbette toplu utanç ve de korku nedeniydi. Askerin baþýna çuval geçiren ABD'ye karþý sessiz kaldýðýnda; Darfur'da yüzbinlerce insaný öldürmekten sorumlu Sudan devlet Baþkaný El Beþir'le kucaklaþtýðýnda; Körfez Savaþý'nda 1,7 milyon Iraklý Müslümaný öldüren ABD askerleri için dua ettiðinde de utanmak gerekiyordu. ÝNSANSIZ SÝYASET: Sivas'ta diri diri insan yakanlarýn affedilmesi; insan yakanlarýn savunmasýný üstlenen avukatlarýn milletvekilliðiyle ödüllendirmesi; Cumhurbaþkaný ve Baþbakan aleyhine kararlara imza atan, Fethullah Gülen grubuna yönelik soruþturma yapan hâkim ve savcýlarla hesaplaþýlmasý; görevini sürdüren 11 bin savcý ve yargýçtan 5 bin 930'u hakkýnda soruþturma açýlmasý; aralarýnda milletvekili, siyaset ve bilim insaný, yazar, general olan 706 insaný tutuklayarak siyasal ve toplumsal muhalefetin sindirilmesi; cezaevine gönderilen 70 gazeteciyle medyanýn sindirilmesi; Ergenekon ve Balyoz davalarýyla 139 general ve amirali hapsederek ordunun savunma refleksinin kýrýlmasý; 6 yýla yaklaþan tutukluluk sürelerinin "hükme dönüþmesi"; Silivri yargýlamalarýndaki usul hatalarýyla tarihe not düþülmesi gibi örnekler saymakla bitecek gibi deðil. Ýmam hatip kökenli üç adalet bakanýnýn eliyle hukuk devletinin katlediliþine tanýk olduktan sonra, sýra sürecin dayattýðý tek soruya geliyor. Bu acýmasýz, düzeysiz ve insansýz siyasetin sahipleri acaba gerçekten barýþ istiyor mu? (Bu yazý ERBÝL TUÞALP'in soL gazetesinde yayýmlanan "Acaba barýþ" baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr…)


10 YKP seçim sonuçlarýný deðerlendirdi

SAÐLIÐIMIZ Dr.MehmetTUFAN drmehmettufan@gmail.com

10 Nisan 2013 Çarþamba

Halk Saðlýðý Uzmaný

SAÐLIKLI YAÞAMAK Ýnsanlarýn en kýymetli hazinesi onlarýn saðlýðýdýr. Saðlýðýmýzýn deðerini ancak onu yitirdiðimiz zaman veya yitirmek üzere olduðumuz zaman anlarýz. Acaba hangimiz elimizdeki bu hazinenin deðerini biliyoruz. Onu elimizde tutmak için ne kadar çaba harcýyoruz. Sanýrým çok az veya hiç. En basit düþünce ile çevremizde sigara ve alkol kullanan insan sayýsýnýn oldukça çok olmasý, insanlarýn saðlýklarýný korumadaki çabalarýnýn çok az olduðunun göstergesi olarak kabul edilebilinir Saðlýklý yaþam için çok az insan yaþam standartlarýný deðiþtiriyor. Peki ya siz bu insanlardan biri misiniz? Saðlýðýnýz sizin için ne kadar önemli? Bunlarý hiç düþündünüz mü? Saðlýklý yaþamýn ilk þartý elbette ki düzgün beslenmektir. Vücudumuzun ihtiyaç duyduðu gýdalarý düzenli ve gereken miktarda almak gerekir. Düzenli spor yapmak saðlýklý yaþamýn ikinci þartýdýr. Üçüncü saðlýklý yaþam koþulu ise düzenli aralýklarla saðlýk kontrolleri yapmaktýr. Bu üç þart uzun ve saðlýklý yaþamýn gereklerindendir. Saðlýklý yaþam için sizlere birkaç önerim olacak. Atalarýmýzýn dediði gibi saðlam kafa ancak saðlam ve saðlýklý bedende bulunabilir. Öncelikle saðlam bir bedene sahip olabilmeniz için kendinize önce bir yaþam tarzý oluþturmalýsýnýz. Bu yaþam tarzýnýn oturtulacaðý temel, insan saðlýðýna zarar vermeyecek düþünce ve davranýþ biçimlerini içermelidir. Biyolojik geliþim insan oðlunu yaratýrken, biyolojik yapýsal genler ve geliþim sürecinde ana rahminde çevresel faktörlerin ( annenin biyolojik yapýsý, ruhsal ve sosyoekonomik sorunlarý) etkileþimleri sonunda dünyaya gelen insan oðlunun oluþan biyolojik yapýsý gereði, normal bir yaþam ve çevre koþullarý içerisinde buluð çaðýnýn sonlarýnda belirli bir boy uzunluðu, belirli bir organ yapýsýbedensel kütle ve bunlara uygun olarak belirli bir kiloya sahip olur. Bu çerçevede öncelikle merkez organ kalbimiz de, bedenimizin yaþamýný saðlamak üzere belirli güç ve özellikleri içeren bir yapýya sahip olur. 23 Oluþmuþ biyo genetik yapýnýn normal ruhsal ekonomik, soysal, ve çevresel faktörlerin etkileþiminde belirli bir yaþam süresi vardýr. Ýþte ''SAÐLIKLI YAÞAM'', insan oðlunun kendi zihinsel ve bedensel davranýþlarý ile bedenine zarar vermeden, biyolojik yapýsýnýn kendisine bahþettiði yaþam süresini, zihinsel ve bedensel sorunlarýn oluþmasýný yaratacak faktörlerden mümkün olduðu kadar uzak durmaya gayret göstererek, tamamlama çabasý olarak algýlanmalýdýr. Saðlýklý beslenme derken, günlük olarak yapacaðýmýz çalýþmalarda ve sürdüreceðimiz faaliyetlerde gereksinme duyacaðýmýz enerjiyi karþýlayacak þekilde (ne çok, nede az olmak üzere) yeterli ve dengeli miktarda almýþ olmamýz kastedilmektedir. Saðlýklý beslenmede koþul kiþinin boy kilo ve cinsine göre bazal metebolizmasýnýn( yani sýrt üstü ýstrahat durumunda yirmi dört saat içerisinde harcadýðý kalori miktarý) bilinmesi ve hafif iþlerde bazal metabolizma miktarýnýn 1/4ü, az spor faaliyetleinde %2/4 ve aðýr spor yapanlarda veya aðýr bedensel faaliyeti gerektiren iþlerde çalýþanlarda %4/4 ilave edilerek günlük olarak gerekli kalori miktarýnýn saptanmasýdýr. Günlük olarak tüketilecek olan besinlerin kalori deðerlerinin mutlaka bilinmesi gerekmektedir. Yine temel besin maddeleri günlük olarak tüketilirken miktarlarýna göre kalori deðerlerinin de bilinmesi gerekmektedir. Günlük olarak gereksinme duyulan enerji miktarýnýn %50'si karbonhidratlardan , %30'u proteinlerden, ve %20'i de yaðlardan karþýlanmalýdýr. Saðlýklý beslenmede besin maddeleri içerisinde bulunan protein, karbonhidrat ve yað miktarlarýnýn da mutlaka bilinmesi gerekmektedir. Aksi taktirde saðlýklý beslenme koþullarý oluþturulamaz. Kiþi ya þiþmanlar ya da zayýflar. Yeterli ve dengeli bir beslenme yapýlmýþ olmaz. Yaþam süreci içerisinde vücut organlarý ve sistemleri zarar görür. Günlük olarak tüketmemiz gereken besinleri dengeli bir þekilde üç ana öðün ve üç ara öðün olarak yemeliyiz.. Yemek aralarýnda içeceðimiz su miktarý 1.5-2.5 litre kadar olmalýdýr. Ne kadar çok su içersek kanýmýzýn akýcýlýðý ve vücudumuza oksijen taþýmasý ve organlarýmýzýn kirli maddelerden temizlenmesi o kadar kolay olmaktadýr.. Zararlý yiyeceklerden, asitli içeceklerden alkol ve sigaradan uzak durmalýyýz. Her gün zamanýmýzýn bir bölümünü þpor yapmaya ayýrmalýyýz. Bedensel hareketler, sürekli ve düzenli olmalý ve kuralýna göre yapýlmalýdýr. Bedensel hareketler kalb atým sayýsýný ve kan devranýný artýrdýðýndan doku ve organlarýnýza daha çok kan taþýnmaktadýr Bu da vücudumuzda yapým ve onarým faaliyetlerinin daha hýzlý ve daha saðlýklý olmasýný saðlar. Düzenli uyuma alýþkanlýlarý ve stres yaratan çeþitli sorunlara positif düþünce ile yaklaþma gayreti, hormonsal denge bozukluklarýnýn oluþmasýný önlemektedir. Saðlýk kontrollerinin önemi, insan yaþamýnda oldukça önemlidir. Hastalýklardan korunmak, tedavi olmaktan hem daha ucuz, hem daha üstün, hem de daha kolaydýr. Saðlýk kontrollarýnýn belirli aralýklarla düzenli olarak yapýlmasý, insanýn saðlýðý bozulmadan önce hastalýklarýn baþlangýc safhasýnda teþhis edilerek tedavisini kolaylaþtýrmaktadýr.. Saðlýklý bir yaþam dileði ile Bir sonraki konu: Polenler ve alerjik etkileri

Baþka bir Lefkoþa mücadelesi güçlendi! YKP seçim sonuçlarýný deðerlendirdi. Dün partiden yapýlan açýklamada þöyle denildi: “Zor koþullarda sürdürdüðümüz seçim kampanyamýzda Lefkoþa Belediye Meclisinde YKP'nin aldýðý yüzde 3,5 oy oraný, Baþka bir Lefkoþa mücadelesinin güçlendiðini ortaya koymaktadýr. Tüm baskýlara ve dayatmalara, tüm manipülasyonlara raðmen YKP'ye desteklerini ortaya koyanlara teþekkür ederiz. Bu seçimlerde en düþük yüzde 4,5-5 ile bir Belediye Meclisi üyeliði seçildi. Ayrýca en düþük oyla seçilen Belediye Meclisi üyesi ile YKP Lefkoþa Belediye Meclisi üyeliði adayý Celal Devrim Önen arasýnda 120 mühür fark vardýr. Bu nedenle YKP'nin yüzde 3,5 oy oraný, YKP'nin Lefkoþa Belediye Meclisinde iddialý olduðunu ortaya koyar. YKP, bu seçimlerde bir Belediye Meclisi üyeliði kazanabilirdi. Ancak mühürlerin kýrýlmasý, bunun sonucu tercihlerin dikey deðil yatay ve dolayýsýyla apolitik bir þekilde daðýlmasý ciddi oy kaybýna sebep olmuþtur. Her mühür ile 15 oy alýnmasý gerekirken, çoðu oy pusulasýndan bunun yarýsýnýn alýnabildiði görülmektedir. Ýçine merkez soldakileri de alan solun bölündüðü gibi bazý manipülasyonlara tepki olarak kimilerinin sandýða gitmediði de bilinmektedir. Bu da YKP'nin aldýðý sonuca yansýmýþtýr. YKP, rejimle mücadele ettiði böylesi koþularda, kendi etrafýnda ortaya çýkan böylesi olumsuzluklarla da mücadele etmek zorunda kalmýþtýr. Her þeye raðmen resmi olarak açýklanan 266,808 geçerli oy toplamý içinde YKP'nin 9458 oyu ile elde ettiði yüzde 3,5 ciddi baþarýdýr ve bir kez daha vurgularýz ki radikal solun Belediye Meclisinde temsiliyeti ütopya deðil, zamana kalmýþ, 14 ay sonraya býrakýlmýþ bir randevudur… Seçim süresince YKP, kendi üyelerinin, sempatizanlarýnýn katkýsý olan 5000 TL ile seçim kampanyasýný tamamlamýþtýr. Bunun yanýnda birçok dostun da kampanyaya gönüllü katkýsý olmuþtur. Bu nedenle Baþka Bir Lefkoþa Mümkün mücadelesini bizimle kuran ve yükselten herkese bir kez daha teþekkür etmek isteriz, Baþka Bir Lefkoþa Mümkün bir seçimlik bir heyecanýn ürünü deðil, üzerinde çok daha önceden durulmuþ düþünülmüþ ve yapýlmýþ iþlerin, söylenmiþ sözlerin hep bir aðýzdan söylenme haliydi. Mücadelemiz ne seçimle baþladý ne seçimle bitecek, evet, Baþka Bir Lefkoþa hala Mümkün! YKP, bazý örgütlerin maalesef yaydýðý sað yerine sol kazansýn gibi sorunu basitleþtiren, genelleþtirilen duruþun parçasý olmadýðýný,

olmayacaðýný bir kez daha hatýrlatýr. YKP'nin seçim kampanyasý süresince belirttiði gibi, Lefkoþa Belediyesi'nde yaþanan krizin nedeni gene Belediye Meclisinde yer alacak UBPDP-TDP-CTP'nin yer aldýðý 4 partili, muhalefeti içinde barýndýramayan yapýdýr. YKP, bu nedenle, Belediye Meclisi içindeki muhalefet görevini üstelenme kararý almýþtýr… YKP, 16 adayý ve partinin diðer üyeleriyle birlikte, Lefkoþa Belediye Meclisi toplantýlarýna katýlacak, Belediye Meclisi Kararlarýný yakýndan takip edecektir. YKP, geçen dönemin usulsüzlüklerinin üstünün de kapatýlmasýna izin vermeyecektir. YKP, bu seçim sürecinin üstünün de hemen kapatýlmasýna karþýdýr. Kampanya süresince oy satýn almalarýn olduðu, mafyanýn insanlarý tehdit ettiði, rüþvet verdiði ve benzeri birçok iddia ortaya atýlmýþtýr. YKP'nin Meclis partilerine çaðrýsý, Meclis Araþtýrma Komisyonu kurularak bu iddialarýn araþtýrýlmasýdýr. YKP, 14 ay boyunca seçime katýlan tüm yapýlarýn üzerinde çok az durduðu veya hiç durmadýðý Ziraat Bankasý kredisi olarak kodlanan, TC yaptýrýmýn hayata geçirilmemesi için toplumsal muhalefeti yükseltecektir. YKP, Belediye çalýþanlarýnýn hak mücadelesinde onlarla dayanýþma halinde olmaya devam edecektir. YKP, hiçbir belediyede taþeronlaþtýrmayý, hizmet alýmýný, özelleþtirmeyi, kamusal hizmetlerin serbest piyasa koþullarda metalaþtýrýlmasýný kabul etmeyecek, bunun için mücadelesini her koþulda sürdürecektir. YKP, ekolojist, anti-militarist, toplumsal cinsiyete duyarlý katýlýmcý bütçe mücadelesini yükseltmeyi sürdürecektir… YKP, Lefkoþa'nýn kuzeyi ve güneyi ile ortak yaþam alanýna dönüþtürülerek, askersiz Lefkoþa ile askersizleþtirme için adým atýlarak Kýbrýs sorununa ciddi bir katký yapýlabileceðine inanmaktadýr, bunun için mücadele etmeye devam edecektir. YKP, tüm bunlarý yaparken, dört partili yapýya dolaylý veya direk olarak destek çýkanlarýn kafa karýþýklýðý yaratacak sözde 'muhalefetine' karþý muhalefetini de sürdürecektir… YKP, süren iþgal ortamýnda, TC'nin askersivil bürokrasinin vesayetindeki defakto durumda, seçime seçim deme koþullarý için de mücadele edecek, nüfus yapýsýnýn ortaya çýkmasý için uluslararasý gözlemciler nezdinde nüfus sayýmýný talep etmeye, müdahalesiz bir seçim için mekanizmalarýn yaratýlmasýný istemeyi sürdürecektir.”

KSP LTB seçimiyle ilgili mali harcamalarýný açýkladý Kýbrýs Sosyalist Partisi (KSP), Lefkoþa Türk Belediyesi seçimi ile ilgili mali harcamalarýný kamu oyuyla paylaþtý. KSP'den yapýlan açýklamada, harcamalar þöyle sýralandý: "Pankart Baskýsý 180,00 TL, Poster Baskýsý 300,00 TL, Tutkal ve Pankart direkleri 15,00 TL, Bildiri baskýsý 200,00 TL,

Radyo TV ve Basýn 800,00TL, Internet 100,00 TL. Toplam 1595,00 TL" Bu arada, KSP Genel Sekreteri Mehmet Birinci, seçim kampanyasýna seçim posterini bedava yayýmlayan Kýbrýslý Gazetesi ve Afrika Gazetesi ile kampanyalarýna ücretsiz katký koyan kiþi, kurum ve kuruluþlara teþekkür etti.

"YÜKSEK TANSÝYON-BESLENME-KANSER"- Lefke Avrupa Üniversitesi'nde (LAÜ) "Dünya Saðlýk Haftasý" dolayýsýyla "Yüksek Tansiyon-BeslenmeKanser" konulu panel düzenledi. LAÜ'den verilen bilgiye göre, Baþbakan Ýrsen Küçük'ün eþi Gülin Küçük'ün himayelerinde düzenlenen panel, LAÜ Rauf Raif Denktaþ Eðitim Kompleksi Konferans Salonu'nda yer aldý.

YAÞADIKÇA Ýsfendiyar Ciyaslýoðlu

AYNI CAMÝ AVLUSUNDA DÝLENMEK VAR... Osmanlý Ýmparatorluðu'nda Divan-ý Hümayun bugünkü kabine vazifesi görüyordu. Akil adamlardan oluþan bu divandan padiþah adýna çýkan fermanlar kesin bir emir ve yerine göre kanun mahiyetinde idi. Bunlara karþý çýkan, fikir ve inançlarý zararlý görülen muhalifleri susturmak için cellatlar hazýrdaydýlar hep. Asýrlar boyu bu baskýcý ve korku veren yönetimleriyle tanýnan bu hükümdarlar kadýný bir kuluçka makinesi olarak görüyorlardý. Gencecik evlatlarýný yabancý diyarlara sevkedip kanlarýný akýtarak kýlýçla yeni toprak fetihleri yaptýrýyor... Kemiklerini o diyarlarda býrakýyorlardý. Buna raðmen yine de aþaðýlanýp hor görülüyorlardý. Bugün laik Türkiye Cumhuriyeti'nin imam kökenli tek hükümdarý, ayný zamanda bir Osmanlý aþýký olan R. T. Erdoðan, atalarýna özenerek kadýný bir kuluçka makinesi olarak görmeye devam ediyor. Yine kendi adýna çalýþacak adýna akil adamlar dediði bir Divan-ý Hümayun oluþturmakta. Kýbrýs'ta 'çözümsüzlük çözüm deðil' tekerlemesiyle estirdiði rüzgarla saðladýðý sözde barýþ gibi bir barýþý ayný tekerlemeyle Kürt halký ile de saðlayacaðý imajý yaratmýþ, herkesi umutlandýrmýþtýr. Oysa R.T. Erdoðan'ýn ruhunu okuyan ve divandan kendine göre çýkarýlacak fermanlarla Kürt halkýyla barýþýn saðlanamayacaðýný söyleyen, fikirleri farklý muhalifleri, cellatlarla deðil ama gizli tanýklarla hapse týkýp susturacaktýr. Bu arada, Obama kardeþinden ve Ýsrail'den aldýðý yeni talimatlarla, 40 yýldýr iþgal altýnda tutulan ve Kýbrýslýtürklerin de %30 ortaðý olduðu Kýbrýs Cumhuriyeti'nin doðal zenginliklerine gözlerini çevirmiþ, aðzýnýn sularý aka aka seyretmektedir. Bunlara toplumumuzun Kýbrýslý kimliðini kullanarak sahip olmak istiyor. Bunun için, içimizde Fatih'in Fedaisi, Kara Murat gibi bir sürü Karamehmetler, Karahüseyinler var... Kelle avcýlarý Tuðrul beyler, Tatar aðalarý, Keloðlanlar, dini ve imaný tam Damat Ferid'ler yeni versiyonlarýdýr... Tayyip Erdoðan'a kulluk edecek fedailerdir bunlar. Kafir memleketi olan Kýbrýs'ý da illa ki Türkleþtirip müslümanlaþtýracaklar... Kim ne derse desin, kendi memleketinde yok olma noktasýna getirilen bu toplum, üniformalý faþizmin kýskacýndan kurtulup, baþýnda horozlarýn ötmeyeceði, kendine ait topraklar üzerinde yeni ve uyugar bir hayat kurmak için, "bu memleket bizim biz yöneteceðiz, demiþ... Sel sularý gibi yollara taþarak meydanlara akmýþtý. Tarihinde ilk defa hiçbir parti rozeti gözetmeden meydanlarda saðlanan birlik ve beraberlik orada kalmýþ sadece... Kahpe felek araya girerek, milli sermaye ile CTP'yi birleþtirip, adýnýn ucuna bir de kuyruk takmýþ ve "CTP Birleþik Güçler"i oluþturmuþtur. Seçim muhabbetleriyle de birlik ve beraberlik sonlandýrýlmýþtýr. Bugün namusuyla çalýþanýn rezil, namussuzun vezir yapýldýðý bu ahlaksýz sistemde, cellatlarýn kemendi gibi toplumun derdine sözde demokratik seçimler toplumsal yaramýza çare olacak mý? Kesinlikle olmayacak... Çünkü sonunda ayný cami avlusunda mendil açýp dilenmek var...


11

10 Nisan 2013 Çarþamba

DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS..

Kýbrýslý Türklere bedava saðlýk hizmetlerinin kaldýrýlmasý hazýrlýklarý tamam Rum Saðlýk Bakanlýðý, 2003 yýlýndan beridir Kýbrýslý Türklere yönelik Rum hastanelerinde verilen bedava saðlýk hizmetinin kaldýrýlmasý yönündeki yasa tasarýsý çalýþmalarýný tamamladý. Politis gazetesi, Rum Saðlýk Bakanlýðý'ndan dün gerçekleþtirilen toplantýda, Kýbrýslý Türklere 2003 yýlýndan beri, Güney Kýbrýs'ta ikamet edip etmediklerine ve çalýþýp çalýþmadýklarýna bakýlmaksýzýn saðlanan bedava saðlýk hizmetlerinin kaldýrýlmasý çalýþmalarýný tamamladýðýný yazdý. Habere göre, Güney Kýbrýs'taki hastanelerde tedavi olabilmeleri için Kýbrýslý Türklerin, Rum Sosyal Sigortalar kurumun en az üç yýllýk yatýrýmlarýnýn olmasý ve vergi beyannamesinde bulunmuþ olmalarý gerekecek. Gazete, Güney'de devlet memuru olarak

çalýþan Kýbrýslý Türklerin ve ailelerinin, kronik hastalýklarý olanlarýn, iþsizlerin ve düþük gelirlilerin bedava saðlýk hizmetinden faydalanacaklarýný belirtirken ayný uygulamanýn üçüncü ülke vatandaþlarý için de geçerli olacaðýný vurguladý. Habere göre, konuya iliþkin açýklamada bulunan Rum Saðlýk Bakaný Petros Petridis, "Kýbrýslý Türklerin saðlýk hizmetleri dýþýnda tutulmasýnýn söz konusu olmadýðýný, sadece Kýbrýslý Rumlar için geçerli olanýn Kýbrýslý Türkler için de geçerli olacaðýný" iddia etti. Gazete, Kýbrýslý Türklere saðlanacak bedava saðlýk hizmetleri için 2013 bütçesinde öngörülen 5 milyon 800 bin Euro'nun, kamuda hak sahiplerine saðlanacak saðlýk hizmetleri için ayrýlan ödeneðe ekleneceðini vurguladý.

BAF'ta 500 öðrenci inisiyatif alarak sokaða indi n MEMORANDUMU, TROYKAYI, RUM SÝYASÝ PARTÝLERÝ VE MEDYAYI PROTESTO ETTÝLER Baf lise ve ortaokullarýndan 500 civarýnda öðrenci dün Baf Belediye Binasý önünde toplanarak Troyka ve memorandum aleyhine protesto gösterisi yaptý. Simerini hiçbir partinin gençlik örgütü veya sendikadan destek almayan, kendi

inisiyatifleriyle sokaða inen öðrencilerin pankartlý protestolarý sýrasýnda Belediye binasý dýþýndaki AB bayraðýný da indirdiklerine dikkat çekti. Habere göre memorandum, troyka, Almanya Baþbakaný Angela Merkel, Rum siyasi partileri, milletvekilleri ve medyasý aleyhine sloganlar atarak onlarý açýklama yapmamak ve manipülasyon yapmakla suçlayan öðrenciler eylemlerini Rum ulusal marþýný söyleyerek tamamladýlar.

"Adrýa Havayollarý"nýn Ercan'a uçacaðý açýklamasý endiþe yarattý

Thatcher'in ölümünü kutladýlar Ýngiltere'de "Demir Leydi"nin ölümü bazý gruplar tarafýndan sevinçle karþýlandý. Göstericiler, Londra'da bir sinemanýn bilboarduna "Hey millet Thatcher öldü" sloganý yazdý. Thatcher karþýtlarý Bristol'da polisle çatýþtý. Olaylarda 6 polis yaralandý. 87 yaþýnda hayatýný kaybeden Ýngiltere eski Baþbakaný Margaret Thatcher'ýn ölümünü kutlamak için bir grup Londra'nýn Brixton bölgesinde gösteri yaptý. Londra'da Windrush Square'da toplanan göstericiler de, "Maggie, Maggie, Maggie, öldü, öldü, öldü!" tezahüratý yaptý. Bazý pankartlarda ise, "O... öldü" yazýsý yer aldý. Thatcher'in ölümü, "Thatcherizm" olarak bilinen neoliberal ekonomik politikalarýnýn kurbanlarý tarafýndan Ýskoçya'nýn Glaskow kentinde ve Ýngiliz iþçi sýnýfýnýn önemli merkezlerinden Londra'nýn güneyindeki Brixton'da sokak partileriyle kutlandý. Kutlamalarda kullanýlan "Kaltak geberdi" yazýlý pankartlar ise dikkat çekti. Thatcher, ekonomi politikalarýnýn uygulanmasý için pilot bölge olarak Ýskoçya'yý seçmiþti.

için ilham kaynaðý olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandý.

"CENAZESÝ ÖZELLEÞTÝRÝLSÝN"

Ünlü yönetmen Ken Loach, Thatcher'ý "onurlandýrmak" için cenazesinin özelleþtirilmesini istedi. Thatcher'ýn modern zamanlarýn "en bölücü ve yýkýcý" baþbakaný olduðunu belirten Loach, "Kitlesel iþsizlik, kapanan fabrikalar, tahrip edilen toplumlar - iþte onun mirasý. O Ýngiliz iþçi sýnýfýnýn düþmanýydý" diye konuþtu. "Thatcher'ýn zaferlerinin Ýþçi Partisi'nin ve birçok sendikanýn yozlaþmýþ liderleri tarafýndan desteklendiðini" ifade eden ünlü yönetmen, "onun hayata geçirdiði bu politikalar yüzünden bugünkü karmaþayý yaþýyoruz" ifadelerini kullandý. "Blair, onun yolundan ilerledi. Blair bir maymun, Thatcher de onun çalgýcýsýydý" diyen Loach, sözlerine "Hatýrlayýn, o Mandela'ya terörist dedi ve gitti katil ve iþkenceci Pinochet'le çay içti" diye konuþtu. "Thatcher'ý nasýl onurlandýralým?" diye soran Ken Loach, cevap olarak ise cenazesini özelleþtirme önerisinde bulundu ve "Cenaze törenini açýk artýrmaya koyun ve en düþük teklifi kabul edin. Onun isteði de bu olurdu" dedi… (soL/ajanslar)

Ýnternette baþlatýlan "Cenaze masraflarýný devlet karþýlamasýn, böylece hem anýsýna saygý göstermiþ hem de gereksiz bir kamu harcamasýndan tasarruf etmiþ oluruz" içerikli eleþtirel imza kampanyasýna atýlan imzalar 50 bine dayanýrken, cenaze masraflarýnýn devlet tarafýndan karþýlanmayacaðý ancak resmi tören yapýlacaðý belirtiliyor.

ERDOÐAN: ÝLHAM KAYNAÐIYDI Ýngiltere'de kemer sýkma politikalarýnýn ve saldýrgan dýþ politikanýn savunucusu olan Baþbakan David Cameron ise, "Thatcher ülkemizi kurtardý. Dizleri üzerindeki bir ülkenin tekrar ayaða kalkmasýný saðladý" diye konuþtu. ABD Baþkaný Barack Obama Demir Leydi'yi "hürriyetin bayraktarý" ilan etti. Ýsrail Baþbakaný Binyamin Netanyahu "Demir Leydi"nin Ýsrail'in sadýk dostu olduðunu anýmsattý. Baþbakan Tayyip Erdoðan ise Cameron'a ilettiði taziye mesajýnda "Thatcher, cesareti, azim ve kararlýlýðýyla birçok siyasetçi

APARTHEID REJÝMÝNÝN SAVUNUCUSU, PINOCHET'NÝN DOSTU Eski Londra Belediye Baþkaný Ken Livingstone, Thatcher'le ilgili olarak "Bugünkü barýnma, bankacýlýk ve sosyal yardým krizlerini yaratan oydu" ifadelerini kullandý. Thatcher'in ölümüyle ilgili olumsuz yorumlardan biri Güney Afrika'dan geldi. Baþbakanlýðý boyunca Güney Afrika'daki ýrk ayrýmcýlýðýna dayanan apartheid rejiminin savunucusu olan Thatcher hakkýnda Guardian'a konuþan Afrika Ulusal Kongresi'nden Pallo Jordan, siyahlara yönelik ayrýmcýlýða karþý savaþan Afrika Ulusal Kongresi'nin Thatcher tarafýndan "terörist" olarak tanýmlandýðýný hatýrlattý. Þili'deki kanlý Pinochet darbesi döneminin generallerinden Guillermo Garin ise onun Pinochet ile yakýn dostluðunu anýmsattý.

KEN LOACH: ÝÞÇÝ SINIFININ DÜÞMANIYDI

Slovenya "Adria Havayollarý'"nýn, Lubliyana'dan, KKTC'ye, Ercan Havalimaný'na yönelik charter sefer düzenleyeceðini açýklamasýnýn, Rum Hükümeti ve "Kýbrýs Havayollarý'"nda endiþe yarattýðý belirtildi. Haravgi gazetesi "Adria Havayollarý'"nýn dün bir açýklama yaparak KKTC Ercan'a yönelik, yaz aylarýnda, turizm örgütü "Kompas" aracýlýðýyla charter seferler düzenleyeceðini duyurduðunu yazdý. Habere göre yapýlan söz konusu açýklamada, "Adria Havayollarý'"nýn, Kuzey Kýbrýs'a uçacak Türk olmayan ilk

havayolu þirketi olduðuna da dikkat çekildi. Rum Hükümet Sözcüsü Hristos Stilianidis gazeteye konu hakkýnda yaptýðý açýklamada Hükümet'in, "iþgal altýndaki bölgelerdeki Hükümet yasa dýþý iken ve de hiçbir devlet tarafýndan tanýnmazken", görev merkez yeri Atina'da olan Slovenya Büyükelçiliði'ne yönelik yoðun itirazlarda bulunacaðýný ifade etti. Gazete söz konusu havayolu þirketinin, Ercan Havalimaný'na yönelik uçuþunun, baþka þirketlerin uçuþ gerçekleþtirmesine de kapý açacaðý endiþesi yarattýðýný yazdý.

"Hrisi Avgi" kafeteryaya saldýrdý "Hrisi Avgi" olarak bilinen ýrkçý "Altýn Þafak" örgütünden iki kiþinin, Güney Lefkoþa'daki surlar içinde bulunan bir kafeteryaya saldýrdýðý belirtildi. Politis gazetesi, saldýrýyý gerçekleþtirilenlerin, "Hrisi Avgi" tiþörtlü bir kadýn ile erkek olduðunu, bu kiþilerin ayrýca EPÝ (beþ yýllýk paralý gönüllü asker) olarak Güney Kýbrýs'ta görev yaptýklarýný yazdý. Olayýn, geçtiðimiz Pazartesi akþamý meydana geldiðini yazan gazete, kafeteryaya saldýran

"Hrisi Avgi" mensubu iki kiþinin, bazý el kol hareketlerinde bulunduðunu belirtti. Gazete, bunun üzerine kafeteryada bulunan müdavimlerin, söz konusu iki kiþiye saldýrdýðýný ve vurmaya baþladýðýný yazdý. Habere göre olay, polisin gelmesiyle son bulurken, "Hrisi Avgi" ve ayný zamanda EPÝ mensubu iki kiþi, herhangi bir þikayette bulunmazken hastaneye gitmeyi de reddetti. Polis, olay hakkýnda RMMO Komutanlýðý'na da bilgi verdi.

"Barbaros geliyor".... Politis "'KKTC'de ve Maðusa Körfezi'nde Sondajlarla Türk Araþtýrmalarý... Barbaros Geliyor" baþlýklý haberinde Türkiye'nin bölgede yeni enerji araþtýrmalarý ve sondajlarla, sözde Rum "münhasýr ekonomik bölgesini sorgulama ve bölge içerisindeki araþtýrmalardan puan kazanma çabalarýný týrmandýrmakta olduðunu" savundu. Ýsrail'le dostluðundan ve TC Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu'nun, Rum Yönetimi'nin güneydeki deniz bölgesinde araþtýrmalarda ýsrar etmesi halinde denizde de taksim olacaðý açýklamalarýndan sadece birkaç gün sonra Türkiye'nin, kendi projelerini uygulamaya koymuþ göründüðünü yazan gazete; Barbaros isimli yeni araþtýrma gemisinin önümüzdeki hafta Doðu Akdeniz'e ineceðini yazdý. Gazete, TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz'ýn, yeni satýn alýnan süper modern araþtýrma gemisinin

Karadeniz'deki çalýþmalarýný tamamladýðý ve 15 Nisan itibarýyla Kýbrýs yolunu tutacaðýný açýkladýðýný okurlarýna aktardý. "UMUDUMUZ ÝSRAÝL" Alithia "Umudumuz Ýsrail" baþlýklý haberinde Güney Kýbrýs ile Ýsrail arasýnda bütün alanlardaki iliþkilerin derinleþtirilmesi perspektifinin, Rum ekonomisinin iyileþmesi yönünde iyimserlik ortamý yarattýðýný, özellikle doðalgazdan müþterek istifade meselesinin Güney Kýbrýs için ekonomi alanýna yeni boyutlar kazandýrmakta olduðunu yazdý. Ýsrail Baþbakaný Netanyahu'nun Rum Yönetimi Baþkaný Anastasiadis'i telefonla aramasýna atýfta bulunan gazete, bu çabalarýn baþlamasý inisiyatifinin yine Ýsrail'den gelmesinin dikkat çekici olduðuna vurgu yaptý.

Hepatit B'den ölüm Baf Devlet Hastanesi yoðun bakým servisinde tedavi altýnda bulunan 57 yaþýndaki Hristaki Andreu isimli bir kiþinin Hepatit B virüsünden öldüðü belirtildi. Simerini gazetesi, söz konusu kiþinin ölüm nedeninin gizli tutulduðunu yazarken Andreu'nun ailesinin, Andreu'nun ameliyat için hastaneye yatmadan önce yaptýðý tetkiklerde böyle bir virüse rastlanmadýðýna dikkat çektiðini belirtti. Hepatit B'nin, bulaþma nedenlerinden birinin de kan nakli olduðunu yazan gazete Andreu'ya,, ameliyat sýrasýnda, yedi kiþiden alýndýðý belirtilen üç ünite kan verildiðine dikkat çekti. Habere göre söz konusu 7 kiþinin kan örnekleri yeniden inceleniyor.


KÜLTÜR - SANAT

12

Günün Manisi Gadifeden yeleðim Seni sevdim meleðim Sen da beni biraz sev Rahad edsin yüreðim

YARALI SAVAÞÇI nasýl esti ve rengi var mýydý umulmadýk o fýrtýnanýn? deniz için mahþer günü olmalýydý; önce tanýk olduðu sonra unuttuðu. her dalga köpüklenir kayalarda patlayýnca, baþka bir þey olur, ve döner yaralý bir savaþçý gibi yeniden denize. o savaþçýnýn, marazlý öykülerini dinlemek isterdim, çýðlýklarýn iþitilemediði denizin derinliðinde ve karýþan denize. M. KANSU Mart sonu, 2013 Lefkoþa.

Kitap Dünyasý Son Oyun Ahmet Altan EVEREST YAYINLARI

ÖZDEYÝÞLER "Baþkalarýnýn kusuru gözümüzün önündedir, kendimizinkine ise sýrt çeviririz." Seneca

10 Nisan 2013 Çarþamba

TADIMLIK Ergastiriyo'da Bir Rum kýzý vardý ÝRÝNÝ! Her nedense severdim ÝRÝNÝ ismini Manasýný bilmeden ÝRÝNÝ! Kimler yaktý evini Kim göçmen etti seni? Ziya Ormancýoðlu "Dr. Migellidis, Sula, Ýrini ve diðerleri" adlý þiirinden

Halil Sadrazam "Kýbrýs'ýn Savaþ Tarihi"ni yazdý n 570 SAYFALIK ÝLK CÝLT "ÝLK SÝLAH SESLERÝ" ADIYLA 1963-64 DÖNEMÝNÝ KAPSIYOR n TOPLAM 4 CÝLTLÝK VE 2 BÝN SAYFALIK KÝTAP 1974'E KADAR YAÞANANLARI KAPSAYACAK n SADRAZAM: "ÇATIÞMA VE MUHAREBE ORTAMLARINDA YAÞANANLARI KARÞILAÞTIRMALI YAZMAK ÝSTEDÝM… TARÝH YAZMAYI TARÝHÇÝLERE BIRAKIYORUM" "…Kýbrýs'ta yaþanan çatýþmalarý ve muharebeleri bilen ve konuþan çok, fakat nedense yazan az. Yazýlanlar da sadece tek taraflý bir bakýþla yazýlýyor, genellikle gerçekleri yansýtmýyor ve bir kýsmý da hamaset dolu… Ben çatýþma ve muharebe ortamlarýnda yaþananlarý, askeri çatýþmalarýn bir deðerlendirmesi þeklinde ele alarak mümkün olduðu kadar iki taraflý ve karþýlaþtýrmalý olarak yazmak istedim…" Toplam 4 ciltlik, yaklaþýk 2 bin sayfalýk "Kýbrýs'ýn Savaþ Tarihi" adlý kitabý yazma gerekçesini bu sözlerle özetledi Emekli Kurmay Albay Halil Sadrazam. Adanýn tarihini özellikle askeri çatýþmalar çerçevesinde irdeleyen Sadrazam, yaklaþýk 600 sayfadan oluþan "Ýlk Silah Sesleri" adlý ilk ciltte, 1963-64 dönemini ele aldý. Ýlk cildi yayýnlanan kitabýn önsözünden derlenen bilgilere göre ikinci cilt Erenköy mücadelesi, Köfünye-Boðaziçi olaylarý ve 15 Temmuz darbesine kadar olan süreci kapsayacak. 20 Temmuz Harekatý ve hareket öncesinde yaþanan hazýrlýklar ile sonrasý ise

ayrý bir kitapta, 3. ciltte toplanýyor. Bu da yaklaþýk 500 sayfa… Ve Kambilli'den Baf'a,

Boðaz'dan Maðusa'ya kadar bölge bölge yaþanan olaylarý, çatýþmalarý kapsayacak. "Kýbrýs'ýn Savaþ Tarihi"nin son cildi (4) ise tamamen 1974 Harekatý'na ayrýlmýþ. Bu kitapta da deniz ve hava harekatý, Luricina'dan Yeþilýrmak bölgesine kadar yaþananlar, kayýplar, esirler, katliamlar var…Kitap yazma yolculuðunun emekli polis müfettiþi Hasan Yücelen'le birlikte 2008 yýlýnda baþladýðýný, 2010'da Yücelen'in rahatsýzlýðýyla birlikte yalnýz devam ettiðini önsözde özetleyen Sadrazam, son söz olarak da þunlarý eklemiþ… "… Doðrularý aradým. Kýbrýs konusunda araþtýrmalar yaparken bir anlamda 'mitlerden gerçeðe' ulaþmaya çalýþtýðýmý farkettim. Sözlük anlamýyla mit, gerçek veya hayali tarih olaylarýyla ilgili olarak bazý kiþisel tutkularýn, aile iliþkilerinin belirtildiði, insanüstü yaratýklarýn ve hayali kiþilerin sergilendiði halk öyküsü veya edebiyat ürünü olan öykü anlamýndadýr… Bu nedenle çalýþmalarýn adýný 'Kýbrýs'ta Mitlerden Gerçeðe' olarak koydum. Fakat maalesef gerçeklere tam olarak ulaþtýðýmý iddia edemem. Bilgi eksikliðim nedeniyle okuyuculara aktaramadýðým gerçeklere ulaþarak tarih yazmayý tarihçilere býrakýyorum…"

Þiir Yazma Yarýþmasýna katýlým süresi uzatýldý Osman Türkay Kültür ve Sanat Vakfý'nýn düzenlediði "Ýlkokullar Arasý Þiir Yazma Yarýþmasý"nýn süresi uzatýldý. Vakýf Baþkaný Tuncay Özdoðanoðlu, katýlým için son tarihin 18 Nisan olduðunu bildirdi. Þiirler Lefkoþa'da Yakýn Doðu Ýlkokulu'nda Tomur Ergüven'e; Gazimaðusa bölgesinde Polatpaþa Ýlkokulu'ndan Þirin

Zaferyýldýzý'na, Girne bölgesindeki okullarda Tuncay Özdoðanoðlu'na (Uður Mumcu Cad. 39 Karakum-Girne) teslim edilecek. Konunun serbest olduðu yarýþmaya her öðrenci bir þiirle katýlabilecek. Þiir A4 kaðýdýna yazýlýp, kaðýdýn arkasýna en alta ad, soyadý ve okul adý yazýlarak kývrýlýp bantlanacak ve isim kapatýlacak.

Öykü Yarýþmasýnýn sonuçlarý açýklandý Yenidüzen gazetesi ile Deniz Plaza iþbirliðiyle düzenlenen 2'nci Öykü Yarýþmasý'nda dereceye giren öykü sahipleri belli oldu. Yarýþmaya katýlan 250 kadar öykü Neriman Cahit, Yurdagül Akcansoy ve Ayten Deniz tarafýndan okunarak puanlandý. Yarýþma Komitesi adýna açýklama yapan Yenidüzen Yayýn Koordinatörü Tayfun Çaðra, 3'üncü, 4'üncü ve 5'inci sýnýflarda birinciliðe 23 Nisan Ýlkokulu'ndan Ayris Baþak Gücün isimli öðrencinin layýk görüldüðünü belirtti. Çaðra'nýn açýklamasýna göre ikinciliði 23 Nisan Ýlkokulu'ndan Mustafa Oðuz alýrken, üçüncülüðü English School of Kyrenia'dan Cansu Kutay ile Aydan Nevzat paylaþtý. Bu yaþ grubunda baþarý ödülleri ise 23 Nisan Ýlkokulu'ndan Kevser Nur Kan'a ve Lapta Ýlkokulu'ndan Zelal Berfin Akýn'a verildi. Yapýlan açýklamaya göre 6'ncý, 7'nci ve 8'inci sýnýflarda birinciliðe Gazimaðusa Türk Maarif Koleji'nden Ýsmet Zaimaðaoðlu layýk görülürken, ikinciliði Türk Maarif Koleji'nden Huriye Gülpýnar aldý. Bu sýnýflarda üçüncülüðe Türk Maarif Kolejinden Alara Güçlü ile Ece Yurdakul layýk görüldü. 6'ncý, 7'nci ve 8'inci sýnýflarda baþarý ödülüne ise Türkiye Karaman Ortaokulu'ndan Mehmet M. Þaþma layýk görüldü. TÖREN 30 NÝSAN'DA Öykü Yarýþmasý'nýn ödül töreni 30 Nisan Salý günü saat 16.00-18.00 arasýnda Arkadaþ Pastanesi iþletmesinde olan Lefkoþa'daki Gazeteciler Birliði Lokali'nde yapýlacak.

Atilla Dorsay yazýlarýna son verdi

Törende yarýþmada birinci gelenler Deniz Plaza'dan 500 TL'lik, ikinci gelenler 350 TL'lik, üçüncü gelenler ise 200 TL'lik hediye çeki alacak.

Dereceye girenler dýþýnda baþarýlý görülenlere ayrýca 100'er TL'lik hediye çeki ve çeþitli hediyeler; tüm katýlýmcýlara da katýlým belgeleri verilecek.

Daha önce kalem aldýðý "Emek Yoksa Ben De Yokum" baþlýklý yazýyla "Emek Sinemasý'na kazma vurulduðu gün, ben gazeteciliði býrakýyorum!" diyen sinema yazarý Atilla Dorsay, bugün yazýlarýna son verdi. Sinema Yazarlarý Derneði kurucu üyesi ve onursal baþkaný, Türkiye'nin ilk film eleþtirmenlerinden Atilla Dorsay, Sabah gazetesinde kaleme aldýðý "Veda zamaný" baþlýklý yazýsýyla okurlarýna veda etti. Dorsay, 10 Aralýk 2011'de yazdýðý "Emek Yoksa Ben De Yokum" baþlýklý yazýsýnda "Emek Sinemasý'na kazma vurulduðu gün, ben gazeteciliði býrakýyorum!" diye yazmýþtý. Atilla Dorsay, geçtiðimiz Cuma günü yýkým çalýþmalarýný görmek için gittiði Emek Sinemasý'nda saldýrýya uðramýþtý.


10 Nisan 2013 Çarþamba

13


14

10 Nisan 2013 Çarþamba

DÜN

Nöbetçi Eczaneler

TV'DE BU AKÞAM…

Lefkoþa Serol Eczanesi: Mustafa Ruso Cad. Muhtar Yusuf Galleria No:7 Küçük Kaymaklý Tel:2272064 Emel Ataçað Eczanesi: Çetin Kürþat Apt. Zemin Kat No:18 Gönyeli Eski Medikent Hastanesi Karþýsý Tel:2240611

Golgotha Dosyalarý

Maðusa Özay Eczanesi: Altay Sok. No:2 Baykal Tel:3664836 Girne Karpuzoðlu Eczanesi: Uður Mumcu Cad. Eren Ýþ Haný No:1 Koop Yaný Karakum Tel:8161230 Güzelyurt Sevil Eczanesi: Ecevit Cad. No:53 Tel:7143591

BULMACA Soldan Saða:

Hazýrlayan: Osman Levent (leventosman@yahoo.com)

1-Hem yelken, hem 1 2 kürekle yol alan, özellikle Akdeniz'de 1 kullanýlmýþ bir savaþ gemisi. Naz, iþve. 2 2-Mercek. Hayvanlarýn su içtikleri taþ veya 3 aðaçtan oyma kap. 3-Razý olma, isteme, 4 istek. Amerikyum'un kýsaltmasý. 4-Ýç içe 5 geçen veya birbiri 6 üzerine gelen parçalarý tutturmaya yarayan bir 7 tür tahta veya metal çivi. Bir iþi yapabilme 8 gücü, kudret, iktidar. Ýyi, pek iyi. 5-Düz, 9 açýk ve geniþ yer, meydan, saha. 10 Ýlgilendiren, ilgili. En kýsa zaman. 6-El 11 ustalýðý isteyen iþler. Lefkoþa'daki Atatürk Kültür Merkezi'nin kýsa yazýlýþý. 7-Evcil olmayan hayvanlarýn vurulmasý iþi. Aralarýnda evlilik baðý olmayan kiþiler arasýndaki cinsel iliþki. Eski Avrupa Ekonomik Topluluðu'nun kýsa yazýlýþý. 8-Ýlgilenilmesi gereken þeylerle ilgilenmekten kaçýnan kimse (iki kelime). 9-Ters okunuþu "Ýki sert cismi birbirine baðlamaya yarayan, iki ucu sivri ve kývrýk demir araç". Radyum'un kýsaltmasý. 10-Ters okunuþu "Yön, taraf". Ayrý türden olan öðelerin karýþtýrýlmasýyla oluþmuþ. 11-Geniþlik. Bir kadýn ismi.

Dünkü bulmacanýn çözümü

3

4

5

6

7

8

9

10

11

SÝNEMA TV / Saat : 19:15 Tür : Sinema (Macera) Oyuncular : Marco Girnth, Katharina Schüttler, Nina Hartmann, Gerd Silberbauer, Stephan Grossmann Yönetmen : Zoltan Spirandelli Ünlü arkeolog Schlesinger, Orta Doðu'daki antik bir yerleþim bölgesinde önemli bir keþif yapar. Ardýndan ülkesi Almanya'ya döner ve baþarýsýz geçen organ nakli sonucu ölür. Yazar olan kýzý Felicia, bunun normal bir ölüm deðil cinayet olduðunu anlar. Bilim adamý Gregor Gropius ile birlikte babasýnýn ölümünün ardýndaki gerçekleri araþtýrmaya baþlar. Ýpuçlarý onlarý Kudüs'ten Vatikan'a kadar götürür. Peþinde olduklarý sýr, Hýristiyanlýðýn temellerini sarsacak niteliktedir.

12 Tuzak ATV / Saat : 20:00 Tür : Sinema (Aksiyon, Suç,Gerilim) Oyuncular : John Cena, Aidan Gillen, Ashley Scott, Steve Harris Yönetmen : Renny Harlin New Orleans Polis Dedektifi Danny Fisher, yüklü miktarda parayý çaldýktan sonra kaçmaya çalýþan Miles Jackson'ý durdurmayý baþarýr. Ancak bu kovalamaca sýrasýnda hýrsýzýn kýz arkadaþý kazayla ölür. Miles Jackson, hapisten kaçtýktan sonra sevgilisinin ölümüne neden olan adamdan intikam almak için zekice bir plan yapar. Bu plan, zorlu ve tehlikeli bulmacalar ve görevlerden oluþan 12 aþamalý bir oyundur. Fisher, Jackson'ýn alay edercesine hazýrladýðý tüm tuzaklarý geçmek zorundadýr. Çünkü Jackson, polisin niþanlýsý Molly'yi kaçýrmýþtýr. Onu kurtarabilecek tek kiþi ise Fisher'dýr.

Kayýp Kahraman

Yukarýdan Aþaðýya: 1-Sahte para basan veya piyasaya süren kimse. Borudan kol almakta kullanýlan baðlantý parçasý. 2-Ýsim. Ek olarak. 3-Güç, takat, mecal. Ters okunuþu "Açýklayýcý nitelikte olan ikinci cümleyi birinciye baðlar." 4-Sýcaklýk. Narin, ince yapýlý. 5-Menteþe. Bütün aile hep birlikte. 6-Ters okunuþu "Beþparmak daðlarý üzerinde bulunan tarihi bir kale". 7-Yýlýn oniki bölümünden her biri. Anlam bakýmýndan birbirleriyle ilgili cümleleri birbirine baðlar. Alýþýlmýþ olandan, umulandan ve gerekenden eksik. Sona "L" konursa "Islandýðý zaman kolayca biçimlendirilebilen yaðlý toprak" olur. 8-Anadolu Ajansý'nýn kýsa yazýlýþý. Uzaklýk bildirir. Türkiye'ye komþu bir ülke. 9-Bir kýþ meyvesi. Gemilerde oda. 10-Bulunma hali eki. Ters okunuþu "Eski dilde, yüz güzelliði". 11-Bir ülkenin insanlarýna veya bir çevreye özgü söyleyiþ özelliði. Sakal, býyýk ve kýl için "Dibinden kesme, kazýma" anlamýnda kullanýlýr.

KANALTÜRK / Saat : 20:00 Tür : Sinema (Aksiyon) Oyuncular : Donnie Yen, Wen Jiang, Betty Sun, Alex Fong, Hong Chen Yönetmen : Felix Chong, Alan Mak Savaþ halindeki üç krallýk döneminde Çin topraklarýna tam bir kargaþa hakimdir. Ýmparatorun ardýndaki en büyük güç General Cao Cao, ülkeyi birleþtirmek için zamanýnýn en büyük savaþçýsý Guan Yun Chang'ý yardým etmesi için savaþmaya çaðýrýr. Fakat Guan Yun Chang general Cao Cao'nun ezeli düþmaný Liu Bei'nin sadýk bir dostudur. Cao Cao, emsalsiz savaþçýyý ikna etmek için sevgilisi Qi Lan'ý rehin alýr.

Güç Gösterisi CINE 5 / Saat : 21:40 Tür : Sinema (Aksiyon, Gerilim) Oyuncular : Dolph Lundgren, Polly Shannon, Donald Burba Yönetmen : Sidney J. Furie Eski bir polis olan Frank Gannon, birlikte çalýþtýðý polis arkadaþlarý tarafýndan aranmaktadýr çünkü onlara ihanet etmiþ ve Los Angeles Polis Bürosu'nun birtakým kirli iþlerini federallere söylemiþtir. Ancak bunu ne kadar sürdürebileceðini kendi de bilmemektedir çünkü hayatý ciddi anlamda tehlikededir.

DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI DOLAR

EURO

Alýþ

Satýþ

1.778

1.793

Alýþ

2.321

Satýþ

2.340

S.T.G. Alýþ

2.715

Satýþ

2.739

ÝRAN'DAKÝ DEPREMDE ÖLÜ SAYISI ARTIYOR Ýran'ýn Buþehr eyaletindeki depremde ölü sayýsý 20'ye, yaralý sayýsý da 650'ye yükseldi. Resmi haber ajansý IRNA, hastane kaynaklarýna dayandýrdýðý haberinde depremde þu ana kadar 20 kiþinin hayatýný kaybettiðini, 650 kiþinin de yaralandýðýný duyurdu. Geniþ bir bölgede hissedilen depremde ölü ve yaralý sayýsýnýn artmasýndan endiþe ediliyor. Buþehr'e komþu eyaletlerden ilk yardým, arama ve kurtarma ekipleri bölgeye sevk edilirken, halkýn açýk alanlardaki bekleyiþi sürüyor. Yerel saatle 16.22'de 6,1 büyüklüðündeki depremin merkez üssünün Buþehr eyaletine baðlý Deþti, Kaki ve Hurmuc kentleri ile çevresi olduðu açýklanmýþtý.

TUNUS'TA ASKERÝ YARGIYA GÜVEN YOK Tunus'ta Devrim Þehitleri ve Gazileri Derneði, askeri yargýnýn soruþturmalarý yavaþlattýðýný öne sürerek baþkent Tunus'ta oturma eylemi düzenledi. Valilik binasý önünde toplanan göstericiler, hükümeti "ihmal siyaseti" gütmek, askeri yargý makamlarýný da gerçekleri ortaya çýkarma konusunda süreci yavaþlatmakla suçladý.

GÜNEY SUDAN'DA BM KONVOYUNA SALDIRI Güney Sudan'da BM barýþ gücü askerlerini taþýyan konvoya düzenlenen saldýrýda 5'i asker, 5'i sivil 10 kiþinin hayatýný kaybettiði bildirildi. Güney Sudan Askeri Sözcüsü General Philip Aguer, ülkenin kuzey doðusundaki Pibor kasabasýndan Bor kasabasýna giden BM barýþ gücü konvoyuna düzenlenen baskýnda, Hindistanlý 5 BM barýþ gücü askeri ile 5 sivilin öldüðünü belirtti. Aguer, saldýrýdan isyancý grup "Güney Sudan Halký Özgürlük Hareketi" lideri David Yau Yau'yu sorumlu tuttu. Öte yandan ismini vermek isteyen baþka askeri sözcü ise ölen sivil sayýsýnýn 7 olduðunu ifade etti.

THATCHER'IN CENAZE TÖRENÝ GELECEK HAFTA YAPILACAK Ýngiltere'nin "Demir Leydi" lakaplý ilk kadýn Baþbakaný Margaret Thatcher'ýn cenaze töreni gelecek hafta yapýlacak. Yýlbaþýndan beri konakladýðý Ritz otelinde 87 yaþýnda vefat eden Thatcher'ýn naaþý dün akþam otelden alýndý. Thatcher için devlet töreni düzenlenmesi beklenmiyor ancak Prenses Diana'ya yapýldýðý gibi naaþý top arabasýyla taþýnacak ve törene kraliyet askerleri eþlik edecek. Thatcher'ýn naaþýnýn, düzenlenecek törende, Baþbakanlýk ve bakanlýklarýn önünden geçirilerek Aziz Paul Katedrali'ne getirilmesi planlanýyor. Bazý Muhafazakar Partili yetkililer, devlet töreni yapýlmasý çaðrýsýnda bulunurken, eski baþbakanýn "gereksiz masraf olacaðý" gerekçesiyle, devlet töreni yapýlmasýný istemediði biliniyor.


10 Nisan 2013 Çarþamba

15


16

10 Nisan 2013 Çarþamba


10 Nisan 2013 Çarþamba

17 7


18

10 Nisan 2013 Çarþamba


19

10 Nisan 2013 Çarþamba

Güney Kýbrýs

Týraþlama tarihi belli deðil, paralar bankalarda bloke ediliyor Rum kesiminde, ekonomide yaþanan krizin ardýndan, "Kýbrýs Bankasý"nda bulunan teminat kapsamý dýþýndaki mevduatlarýn yüzde 22,5'inin, bir diðer ifadeyle 1,8 milyar Euro'luk bir meblaðýn, Eylül ayýna kadar bloke edileceði haber verildi. Ýlgili haberlerde, Kýbrýs Bankasý'ndaki mevduatlarýn nihai týraþlama oraný belli olana kadar, 1,8 milyar Euro deðerindeki teminat kapsamý ýþýndaki mevduatýn, Eylül ayýna kadar dondurulacaðý ifade edildi. Haberi "Milyarlarý Donduruyorlar… Kýbrýs Bankasý: 3,1 Milyar Euro'yu Týraþlýyorlar, 1,8 Milyar Euro'yu da Bloke Ediyorlar" baþlýklarýyla manþetten yayýmlayan Fileleftheros, Rum Meclisi Maliye Komitesi'nin dün uzun süren bir toplantý gerçekleþtirdiðini ve toplantýda "sahnenin deðiþtiðini" yazdý. Kýbrýs Bankasý'nda bulunan teminat kapsamý dýþýndaki mevduatlarýn yüzde 37,5'inin, bir diðer ifadeyle 3,1 milyar Euro'luk bir rakamýn hisse sermayesine dönüþtürüleceðini (týraþlanacaðýný) anýmsatan gazete, yüzde 22,5'lik bir oranýn ise, bankanýn sermayelendirilmesi tamamlanana kadar bloke edileceðini haber verdi. Rum Meclisi Maliye Komitesi'nin dünkü toplantýsýnda, Merkez Bankasý Baþkaný Panikos Dimitriadis'in, bankacýlýk sektöründeki durumla ilgili olarak eleþtirilere yanýt vermeye çalýþtýðýný yazan gazete, Dimitriadis'in kararlarýn siyasi olduðunu ve Merkez Bankasý'nýn bunlarý uygulamakta olduðunu, öte yandan (geçmiþte) hükümet ile farklý bir algýlama içerisinde olduklarýnýn açýk olduðunu dile getirdiðini kaydetti. Maliye Bakaný Haris Yeorgiadis'in ise kamu finansmaný konusunda tehlike çanlarý çaldýðýný kaydeden gazete, Yeorgiadis'in, memorandumun imzalanmamasý durumunda, ödemelerin duracaðý uyarýsýnda bulunduðunu belirtti. Toplantýya katýlan Hazine Müsteþarý Rea Yeorgiyu'nun ise, iki hafta içerisinde derhal 80 milyon Euro bulunmasý gerektiðini söylediðini ileten gazete, hem Maliye Bakaný, hem de Merkez Bankasý baþkanýnýn, Euro bölgesinden çýkmalarýnýn bir seçenek olmadýðý gibi, B planý da teþkil etmediðini yinelediklerini ekledi. Haberine iç sayfalardan yer vermeye devam eden gazete, Kýbrýs bankasýndaki mevduatlarýn nihai týraþlama miktarý kesinleþene kadar, bankada bulunan teminat kapsamý dýþýndaki 1,8 milyar Euro'luk mevduatýn Eylül ayýna kadar bloke

Kayýp diploma Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi'nden aldýðým diplomamý kaybettim, hükümsüzdür. Necati Mustafa Gertik

edileceðini yineledi. Bu rakamýn, bankanýn sahip olduðu mal varlýklarýnýn deðer saptama raporu tamamlanana kadar bloke edileceðini kaydeden gazete, Merkez Bankasý Baþkanýnýn Komitede yaptýðý bilgilendirmeye dayanarak, raporun en geç Haziran ayýna kadar tamamlanacaðýný; hisselere veya mevduatlara dönüþtürülecek olan miktarýn nihai tutarýnýn belirlenmesi için de, paralarýn 90 gün daha (Eylül ayýna kadar) bloke edileceðini ekledi.

ÖDEMELERÝN DURMA TEHLÝKESÝ VAR Maliye Bakaný Haris Yeorgiadis'in, Komite toplantýsýnda, ödemelerin durmamasý için, iki hafta içerisinde 80 milyon Euro'ya ihtiyaç duyulduðunu söylediðini aktaran gazete, Yeorgiadis'in, kamu finansmanýnýn tükendiðini söylediðini iletti. Gazeteye göre, Komite toplantýsýnda konuþan Hazine Müsteþarý Rea Yeorgiyu ise, devletin banka ve yarý devlet kurumlarýndan þu anki kýsa vadeli iç borçlanmasýnýn, 966,7 milyon Euro'ya ulaþtýðýný söyledi. Rum Yönetimi'nin Merkez Bankasý'ndaki özel rezervinin 85 milyon Euro civarýnda olduðunu da anlatan Yeorgiyu, bunun yeterli olmadýðýný ve ödemelerin durmamasý için, 24 Nisan'dan önce 80 milyon Euro daha bulunmasý gerektiðini ifade etti. Maliye Bakaný Yeorgiadis de konuþmasýnda, memorandum ve kredi sözleþmesinin imzalanmamasý ve ilk taksitin Rum kesimine ödenmemesi durumunda, ödemelerin duracaðýný söyledi. Her þeyin planlandýðý gibi gitmesi durumunda, ödemelerin durmasý gibi bir konunun gündemde olmadýðýný da dile getiren Yeorgiadis, kredi sözleþmesinin herhangi bir sebepten dolayý imzalanmamasý halinde, hem Güney Kýbrýs hem de Euro bölgesinde tehlikeyle karþý karþýya kalacaklarýný dile getirdi.

"HÜKÜMETÝN B PLANI YOK" Rum kesiminin Euro bölgesinden çýkmasýnýn, sadece iki bankanýn deðil, Rum ekonomisinin

EMÝLÝ OTOBÜS TURU 14 Nisan Pazar Davlos, Kaplýca'da balýk ziyafeti ve sahilde yürüyüþ... Lurucina, Kýrklar'da türbe ziyareti, Boðaz'da kahve keyfi, Mardo'da mola ve sohbete varým diyorsanýz bizi arayýn. Ücret sadece 55 TL Tel:0542 8725981

tamamýnýn birden çok kez týraþlanmasý anlamýna geleceðini de dile getiren Yeorgiadis, bunun vatandaþlarýn yaþam standardýnýn yýllarca geriye gitmesine sebep olacaðýný anlattý. Rum hükümetinin bir B planý üzerinde çalýþmadýðý gibi, B planý bulunmadýðýný da dile getiren Yeorgiadis, hükümet için memorandum çerçevesinde uzlaþýlanlarýn hayata geçirilmesinin ayný zamanda "Euro bölgesi ile AB'de kalmanýn" tartýþma konusu dahi olmadýðýna açýklýk getirdi. Yeorgiadis, programýn hayata geçirileceðini, Euro bölgesinde kalacaklarýný, zor bir dönem geçireceklerini fakat baþaracaklarýný da sözlerine ekledi. Gazete "B Planý Eksikliðinden Ötürü Eleþtiri" baþlýklý haberinde ise, Rum Meclisi Maliye Komitesi'nin 5 saat süren toplantýsýnýn ardýndan, milletvekillerinin B planý olmadýðýndan dolayý hükümete eleþtirilerde bulunduklarýný yazdý. Gazeteye göre, Rum Hükümeti Sözcüsü Hristos Stilyanidis de açýklamasýnda, hükümetin ay sonunda maaþlarda veya emekli maaþlarýnda problem çýkmamasý için elinden gelen her þeyi yapacaðýný söyledi. Simerini gazetesi habere "Kabus Geri Dönüyor… Hükümetin B Planý Yok- Devlet Ödemelerin Durmasý Tehlikesiyle Karþý KarþýyaKýbrýs Bankasýnýn Sermaye Ýhtiyacý Haziran Sonunda" baþlýklarýyla yer verirken, Alithia "Ödemelerin Durmasý Kabusu… Týraþlamanýn Oranýný Haziran Sonunda Bileceðiz", Politis ise "Ödemelerin Durmasý Yakýn- Kesin Týraþlama Muhtemelen Eylül Ayýnda" baþlýklarýný kullandý.

ARAÞTIRMA KOMÝTESÝNDEN ÝSTÝFA Rum kesimindeki ekonomik çöküþün sorumlularýný araþtýrmak üzere atanan üç kiþilik Araþtýrma Komitesi'nden, dün bir kiþinin istifa ettiði haber verildi. Yüksek Mahkeme eski yargýçlarýndan Yannakis Konstantinidis'in, saðlýk nedenlerine atýfta bulunarak Komiteden istifa ettiðini duyuran Politis, Komitenin çalýþmalarýna baþlamadan üçüncü üye arayýþýna girdiðini ekledi.

PSÝKOLOJÝK DESTEÐE ÝHTÝYAÇ DUYAN ÖÐRENCÝ SAYISI PATLADI Güney Kýbrýs'ta son beþ yýlda, yardýma ihtiyaç duyan öðrenci sayýsýnýn arttýðý, özellikle 2011-2012 ders yýlýnda öðretmenleri tarafýndan rehber öðretmenlere gönderilen öðrenci sayýsýnda patlama yaþandýðý bildirildi. Politis ve Fileleftheros, öðretmenler tarafýndan yardým için rehber öðretmenlere gönderilen öðrenci sayýsýnýn her yýl arttýðýný, geçen eðitim yýlýnda ise bu sayýnýn 5 bine dayandýðýný yazdý. Rum Eðitim Bakanlýðý verilerine dayandýrýlan haberde, 2006-2007 döneminde yardým alan öðrenci sayýsý 3 bin 470 iken, bu sayýnýn yýllar içerisinde artarak 2011-2012'de 4 bin 936'ya ulaþtýðý; yardým alan öðrencilerin yüzde 66,6'sýný erkeklerin, yüzde 33,4'ünü de kýzlarýn oluþturduðu kaydedildi. ÖÐRETMEN ZÝHÝNSEL ENGELLÝ ÇOCUKLARA ÝÞKENCE YAPTI Öte yandan Alithia "Öðretmen, Zihinsel Özürlü Çocuklara Ýþkence Etti" baþlýklý haberinde Yeri'deki "Evangelismos Özel Eðitim Okulu"nda okuyan zihinsel özürlü çocuklara öðretmenleri tarafýndan iþkence edildiði, bu þok þikâyet üzerine Rum Eðitim Bakanlýðý'nýn araþtýrma baþlattýðýný bildirdi. Habere göre adý geçen okul sekreterliðinden bir yetkili, çocuklara iþkence etmekle suçlanan öðretmenin daha önce de okul öðretmenleri ve temizlik personeli arasýnda korku ve terör yarattýðýný, þimdi de zihinsel engelli çocuklara iþkence noktasýna geldiðini anlattý. Ýþkenceci öðretmenin ders sýrasýnda çocuklara iþkence yaptýðýný, bunu okulun diðer çalýþanlarýnýn da fark ettiðini anlatan sekreterlik yetkilisi, bir keresinde 9 yaþýndaki bir kýz çocuðunu saçýndan tutarak sýnýfýn dýþýna fýrlattýðýný, bir baþka çocuðun baðýrmasýný engellemek için aðzýna buruþturulmuþ kaðýt týktýðýný, bu çocuklarýn konuþamadýklarýný, çoðu sakat da olduðu için koþup kaçamadýklarýný vurguladý.

TAPU VE KADASTRO (Tasarruf, Kayýt ve Kýymet Takdiri) Yasasý Madde 24/25 tahtýnda ilan. Girneli Ýzzi Okray Lâpta (Kocatepe) Mahallesinde kayýt No:733 Pafta/Harita XI/16W2 Ada - Parsel No:82 tahtýndaki Karakýz Mevkiinde - dönüm, 2 evlek 1400 ayak kare bahçenin 2/14 hissesini Lâptalý Carole Alison Thomas'a TL 75,000 TL (yetmiþ beþ bin TL) Mukabilinde Girne Tapu Dairesinin S-89/13 numaralý satýþ takriri ile satmaða muvafakat etmiþ olduðu ilan olunur. T.K.M. (a)

TAPU VE KADASTRO (Tasarruf, Kayýt ve Kýymet Takdiri) Yasasý Madde 24/25 tahtýnda ilan.

TAPU VE KADASTRO (Tasarruf, Kayýt ve Kýymet Takdiri) Yasasý Madde 24/25 tahtýnda ilan.

Girneli Nimet Nil Çaðdaþ Beyaz Yuk. Girne köyünde/Mahallesinde kayýt No: 529 Pafta/Harita XII/21.W1xE1 Ada F Parsel No:87 tahtýndaki - Mevkiinde 1 dönüm, 2 evlek 1200 ayak kare tarlanýn 178/3516 hissesini Girneli Nazife Açýkgöz TL 95000 TL (doksan beþ bin TL) Mukabilinde Girne Tapu Dairesinin S.394/13 numaralý satýþ takriri ile satmaða muvafakat etmiþ olduðu ilan olunur. T.K.M. (a)

L/þalý Mullburry Properties LTD. Y. Girne Mahallesinde kayýt No:3812 Pafta/ Harita XII/20E1 Ada - Parsel No:44 tahtýndaki - Mevkiinde 0 dönüm, 1 evlek 3500 ayak kare ev ve avlunun 13929/284775 hissesini Girneli David J. Marslall'a TL 84.000 (seksen dört bin TL) Mukabilinde Girne Tapu Dairesinin S-324/13 numaralý satýþ takriri ile satmaða muvafakat etmiþ olduðu ilan olunur. T.K.M. (a)

AYZER EMLAK

SATILIK

ARANIYOR

MELÝ EMLAK

Ruhsatlý Beretta F92 tabanca

Girne'de kaynak ve demir iþlerinde tecrübeli eleman aranýyor Tel:05338291818

Büyükbaþ hayvan çiftliðinde çalýþacak aile aranýyor.

SATILIK * Karaaðaç’ta müstakil bahçeli ev 55000 stg. * Hamitköy'de Türk koçanlý 1 evlek 1600 ayakkare satýlýk arsa, 50000 Stg. * Kaymaklý Dumlupýnar'da Türk malý müstakil sýfýr villa, 120000 Stg. * Gönyeli'de tripleks sýfýr Türk malý 120000 Stg. * Haspolat'ta 3+1 sýfýr apartman dairesi eþdeðer, 50000 Stg.

Kiralýk K. Kaymaklý'da 3+1 daire * Göçmenköy'de 3+1 full eþyalý daire * Dumlupýnar'da full eþyalý dubleks ev * Kermiya sosyal konutlarýnda 3+1 eþyalý daire 250 Stg. * Ortaköy'de 3+1 2. kat full eþyalý daire Satýlýk Yeniþehir'de 3+2, 1. kat 250 metrekare daire Türk malý * Ortaköy Lemar bölgesinde 2+1 zemin kat daire Türk malý * Kýbrýs gazetesi karþýsý 3+2 yeni dubleks ev * Göçmenköy'de 3+1 göçmen evi Türk malý * Yenikent'te 1 evlek 2000 ayakkare Türk malý arsa

05338634344

05338697990-05428546990

05338334440-05488434440

Tel:05428528918

BERBER ARANIYOR Ustalýk belgesi olan berber aranýyor Tel: 05338444571

ARANIYOR


Þampiyonlar Liginde 2 karþýlaþma UEFA Þampiyonlar Ligi çeyrek finalinde 2 rövanþ karþýlaþmasý bu akþam oynanacak. Barcelona-PSG ve Juventus Bayern Münich maçlarý saat 21.45'de baþlayacak. Ýlk maçlarda PSG-Barcelona 2-2 berabere kalýrken, Münich, Juventus'u 2-0 maðlup etmiþti.

Federasyon Kupasý yarý final maçýnda MTG Lapta'yý 1-0 maðlup etti

Ilk finalist Maðusa n Atatürk Stadý'nda oynanan Kýbrýs Kupasý yarý final maçýnda Maðusa Türk Gücü Lapta'yý Nurettin'im attýðý golle 1-0 maðlup ederek ilk finalist oldu Yer: Atatürk Stadý Hakemler: Serkan Durmaz, Mehmet Tarým, Hüseyin Eyyüpler Lapta: Cenk, M.Avcý, Umut, M.Arnavut(Salim), Hüseyin(Cevdet), Dennis, Ýbrahim, A.Coþkun, Prince, Hasan(Yusuf), Tufan MTG: Erol, Reþat, Sami, Kadir, Nurettin, H.Tamel, Conteh(Ayer), Cemal, Diallo, Uður(Olgun), Osman(H.Büke) Goller: dk. 59 Nurettin (MTG) Atatürk Stadý'nda oynanan ve Maðusa Türk Gücü ile Lapta takýmlarýnýn karþý karþýya geldiði Federasyon Kupasý yarý final maçýnda oyun vasatýn çok altýnda idi. Karþýlaþmanýn son 10 dakikasý hariç oyunda hiçbir heyecan yoktu. Maçýn ilk yarýsýnda hemen hemen hiç gol pozisyonu olmazken, ikinci yarýda takýmlar biraz daha golü düþününce kalelerde az da olsa pozisyonlar oldu. MTG'nin golü bulmasýnýn ardýndan daha açýk bir futbol oynamaya baþlayan Lapta kalesinde tehlikeler yaþarken gol pozisyonlarý da buldu. Maçýn 88'inci dakikasýnda Lapta takýmýnýn kazandýðý penaltýyý Prince gol yapamayýnca MTG finale yürüyen takým oldu. 22'inci dakikada A.Coþkun topu sol kanattan kendi gayreti ile taþýyarak ceza alaný içerisine girdi ve þutunu attý, ancak kaleci Erol bu topu kornere gönderdi. 32'inci dakikada sað kanattan ceza alanýna yapýlan ortaya Uður'un yaptýðý plase vuruþ yandan az farkla dýþarýya çýktý. 59'uncu dakikada Osman sað kanattan sýfýra kadar inerek topu ceza alaný içerisine gönderdi, gelen topa güzel bir plase yapan Nurettin kalecinin saðýndan topu filelere göndererek MTG'yü 1-0 öne geçirdi. 80'inci dakikada Diallo'nun pasýnda topla buluþan Osman'ýn sert vuruþu üstten dýþarýya gitti. 85'inci dakikada Uður soldan ceza alanýna girip pasýný Conteh'e verdi, bu oyuncunun vuruþu kaleciyi geçti ancak Dennis topu çizgi

üzerinden çýkardý. Bu topla ataða kalkan Lapta takýmýndan Cevdet rakip ceza alaný altý pasýnda topla buluþup vuruþunu yaptý ancak top Kadir'den dönerek filelere gitmedi. Dönen bu topu kapan Cemal, uzun bir top atarak

Uður'u kaleci ile karþý karþýya býraktý. Ancak Uður'un vuruþunu Cenk ayaklarý ile çýkardý. 88'inci dakikada Cevdet'in ceza alaný dýþýndan attýðý þut, kendi ceza alaný içerisinde Kadir'in eline vurunca hakem penaltý

noktasýný gösterdi. Atýþý kullanan Prince topu üstten farklý bir þekilde dýþarýya attý. Kalan dakikalarda baþka gol olmayýnca MTG karþýlaþmayý 1-0 kazanarak Federasyon Kupasýnýn ilk finalisti oldu.

Aslanlar gibi veda etti... UEFA Þampiyonlar Ligi Çeyrek Final'inde temsilcimiz Galatasaray, 3-0 yenildiði ilk maçýn rövanþýnda Real Madrid'i Türk Telekom Arena'da konuk etti. Dakikalar 8'i gösterdiðinde ise Cristiano Ronaldo'nun golü geldi. Ýspanya'daki maçta da takýmýnýn ilk golünü atan Ronaldo, Khedira'nýn sað taraftan ortasýnda kale sahasý içinde dokundu ve Real Madrid'i 1-0 öne geçirdi. Real Madrid ise kaptýðý toplarla kontra ataða çýkmak yerine, pas yapmayý ve tempoyu düþürmeyi tercih edince soyunma odasýna, konuk takýmýn 1-0'lýk üstünlüðü ile gidildi. Ýkinci yarýnýn baþlamasý ile Galatasaray, rakibinin üzerine daha istekli gitmeye baþladý. Ve mücadelenin 57'inci dakikasýnda temsilcimiz, beraberliði saðladý. Sneijder'in sað taraftan çevirdiði topa, ceza sahasýnýn sað çað çaprazýndan muhteþem vuran Eboue, skoru 1-1 yaptý. Tribünlerin de büyük desteðini arkasýna alan Galatasaray,

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Sahibi “AFRÝKA” Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK

Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: “AFRÝKA” Yayýncýlýk Limited Tesisleri

71'de 2-1 öne geçti. Sabri'nin pasýnda topla buluþan Sneijder, harika bir hareketle Real Madrid savunmasýndan sýyrýldý ve karþý karþýya kaldý. Çok düzgün vuran ve Hollandalý, Sarýkýrmýzýlýlarý Real Madrid karþýsýnda öne geçirdi. Bu golün ardýndan baskýyý devam ettiren temsilcimiz, 3. golü de bulmakta gecikmedi. Sað taraftan ceza sahasýna giren Amrabat, yerden Drogba'ya çýkardý. Fildiþi Sahilli yýldýz da topukla harika vurdu ve 72'de Diego Lopez'i avlayarak, skoru 3-1'e getirdi. Maçýn kalan dakikalarýnda Real Madrid, sahada tam bir panik havasýndaydý. 81'de Drogba yine topu aðlara gönderdi ancak hakem, ofsayt nedeniyle aðlara giden bu topu gol olarak deðerlendirmedi. Duraklama dakikalarýnda Real Madrid'de Arbeloa kýrmýzý kartla oyundan atýlýrken, Ronaldo'nun 90+2'teki golü ise skoru belirledi. Aslan, sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrýlsa da Devler Ligi'ne veda etti.

Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: 2271338 - 2286934 - 2286017 Fax: 2274585 - 2286934 Reklam servisi: 2271338 Kültür-Sanat servisi: 2286988

Dýþ muhabirler:

Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT

E-Mail: avrupa@kktc.net Web sayfasý: www.afrikagazetesi.net

10nisan2013  

10nisan2013

10nisan2013  

10nisan2013

Advertisement