Page 1

- SINCE 1918 -

tion No_ 92/2 EmoEDITION -

V

I

E

N

N

A

-


Einleitung Emotion 24.09.10 18:48 Seite 361

KOLARZ Headquarters Breitenfurt b. Wien

@

@

@

@

KOLARZ Logistic Center Müllendorf

KOLARZ GmbH Hauptstraße 103 2384 Breitenfurt b. Wien, Austria Tel.: +43 2239 2721 Fax: +43 2239 3983 e-mail: office@kolarz.at http://www.kolarz.at

KOLARZ LOGISTIC CENTER Industriestraße V1 7052 Müllendorf, Austria

KAAL INTERNATIONAL SRL Via del Carmine 40 31032 Casale sul Sile, Località Conscio (TV), Italy Tel.: +39 0422 785429 Fax: +39 0422 785053 e-mail: info@kaal.it http://www.kaal.com

KOLARZ-KAAL PRAGUE SRO Podnikatelská 565 areál vy´zkumn´ ych ústavu˚ 190 11 Praha 9 - Běchovice, Czech Republic Tel.: +420 222 72 4510 Fax: +420 281 93 1901 e-mail: kaal@kaal.cz http://www.kolarz.cz

KOLARZ LTD Linden House, Comeragh Close, Hook Heath, Woking, Surrey GU22 OLZ, United Kingdom Tel.: +44 1483 726 052 Fax: +44 870 458 3611 e-mail: info@kolarz-ltd.co.uk http://www.kolarz-ltd.co.uk

KOLARZ BUDAPEST KFT Malonyay Kastély II. Rákóczi Ferenc u. 68 2314 Halásztelek, Hungary Tel.: +36 24 452 536 Fax: +36 24 452 541 e-mail: office@kolarz.hu http://www.kolarz.hu

@

@

@

KOLARZ-KAAL ROMANIA SRL 189 Biruintei St. 077145 Pantelimon - Ilfov, Romania Tel.: +40 21 315 14 88 Fax: +40 21 315 14 88 e-mail: office@kolarz-kaal.ro http://www.kolarz.at

KOLARZ-KAAL DOO Lukovdolska Ul. 3 10361 Sesvetski Kraljevec, Croatia Tel.: +385 1 387 88 38 Fax: +385 1 387 88 39 e-mail: kolarz-kaal@zg.htnet.hr http://www.kolarz.at

Design by 361


Einleitung Emotion 24.09.10 18:48 Seite 362

Inspiration-Emotion-Soluotion

KOLARZ EDITION N 92 ALLER GUTEN DINGE SIND DREI…

ALL GOOD THINGS COME IN THREES…

ÅéÉ ãûÅàí íêéàñì...

Unsere neue, über 1.000 Seiten starke „Edition No. 92“ besteht daher aus drei druckfrischen Einzelkatalogen. Jeder für sich gewährt eindrucksvolle Einblicke in unsere aktuelle KOLARZ®-Kollektion. Alle drei Themenkreise wurden mit besonderem Bedacht auf die persönlichen Wünsche und Wohn(t)räume unserer Kunden abgestimmt.

So our new 1,000 page “Edition No. 92” consists of three hot-off-the-press individual catalogues. Each on its own provides impressive insights into our current KOLARZ® collection. Particular care has been taken to harmonise all three theme areas to the personal requirements and aspirations of our customers.

èÓ˝ÚÓÏÛ Ì‡¯Â ÌÓ‚Ó ËÁ‰‡ÌË ӷ˙fiÏÓÏ ·ÓΠ1000 ÒÚ‡Ìˈ «Ç˚ÔÛÒÍ ‹ 92» ÒÓÒÚÓËÚ ËÁ Úfiı ͇ڇÎÓ„Ó‚, ÚÓθÍÓ ˜ÚÓ ‚˚¯Â‰¯Ëı ËÁ Ô˜‡ÚË. ùÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎËÚ ‚ÒÂÏ ÛÁ̇ڸ Ó Ì‡¯ÂÈ ‡ÍÚۇθÌÓÈ ÍÓÎÎÂ͈ËË KOLARZ®. íÂχÚË͇ ‚ÒÂı Úfiı ͇ڇÎÓ„Ó‚ ·˚· Ú˘‡ÚÂθÌÓ ‡Á‡·Óڇ̇ Ò Û˜fiÚÓÏ Î˘Ì˚ı ÔÓÊ·ÌËÈ Ë Ô‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÈ Ì‡¯Ëı ÍÎËÂÌÚÓ‚ Ó· ˉ‡θÌÓÏ ‰ÓÏÂ.

INSPIRATION. Innovative lighting ideas and stylish design by KOLARZ®. Inspiring contemporary living. Breathtaking innovations from the world of lighting – stylish modern designs with an international flavour. Bringing a fresh look and new impact to your home.

éáÄêÖçàÖ. éË„Ë̇θÌ˚ ˉÂË ‚ ӷ·ÒÚË ÓÒ‚Â˘ÂÌËfl Ë ÒÚËθÌ˚È ‰ËÁ‡ÈÌ ÓÚ KOLARZ®. ìÚÓ̘fiÌÌ˚È Ó·‡Á ÊËÁÌË ‚ ‰Ûı ̇¯Â„Ó ‚ÂÏÂÌË. ÇÓÒıËÚËÚÂθÌ˚ ÌÓ‚ÓÒÚË ËÁ ÏË‡ Ò‚ÂÚ‡ – „‡‡ÌÚËfl ÒÚËθÌ˚ı ÚẨÂ̈ËÈ Ë ÏÂʉÛ̇Ó‰ÌÓÈ ÏÓ‰˚. ùÚÓ ‚ÂÚÂ ÔÂÂÏÂÌ Ë ÔÓÎfiÚ Ù‡ÌÚ‡ÁËË ‚ LJ¯ÂÏ ‰ÓÏÂ.

EMOTION. Exclusive classics of lighting culture – living tradition in a new interpretation. Timeless elegance combined with contemporary creative design. Discover the new generation of chandeliers by KOLARZ®: imagination meets sophisti cation – harmoniously combined to create brilliant highlights of home interior lighting.

ùåéñàà. ùÍÒÍβÁ˂̇fl Í·ÒÒË͇ ÓÒ‚Â˘ÂÌËfl - ÓÊË‚¯Ë Ú‡‰ËˆËË ‚ Ò‚ÂÊÂÈ ËÌÚÂÔÂÚ‡ˆËË. çÂÔ‚ÁÓȉfiÌ̇fl ˝Î„‡ÌÚÌÓÒÚ¸ ‚ ÒÓ˜ÂÚ‡ÌËË Ò Ú‚Ó˜ÂÒÍËÏË ËÏÔÛθ҇ÏË ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÒÚË. éÚÍÓÈÚ ‰Îfl Ò·fl ̇Ò·ʉÂÌË ÓÚ ÌÓ‚˚ı Ò‚ÂÚËθÌËÍÓ‚ KOLARZ®: î‡ÌÚ‡ÁËfl Ë ÛÚÓ̘fiÌÌÓÒÚ¸ ‚ „‡ÏÓÌËË Ò ÒËfl˛˘ËÏ ÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚ÓÏ ÓÒ‚Â˘ÂÌËfl ‚ ‰ÓÏÂ.

SOLUTION. Light- & Lifestyle nach Maß. Dekorative Beleuchtung der besonderen Art – natürlich von KOLARZ®. Pures Wohlgefühl und stimmungsvolle Atmosphäre dank perfekt in Szene gesetzter Lichteffekte. Von der Wandschale bis zur Bilderleuchte – optimales Licht für jeden Bedarf.

SOLUTION. Tailor-made lighting & lifestyle. Decorative lighting with a difference – naturally from KOLARZ®. Perfectly controlled lighting effects create a pure sense of well-being and atmospheric moods. From wall uplighters to picture lights – optimal lighting for all requirements.

êÖòÖçàü. à̉˂ˉۇθÌ˚È ÒÚËθ ÊËÁÌË Ë ÔÓ‰ıÓ‰ Í ÓÒ‚Â˘ÂÌ˲. çÂÔÓ‚ÚÓËÏÓ ‰ÂÍÓ‡ÚË‚ÌÓ ÓÒ‚Â˘ÂÌË – ‡ÁÛÏÂÂÚÒfl, ÓÚ KOLARZ®. èÂÍ‡ÒÌÓ ҇ÏÓ˜Û‚ÒÚ‚ËÂ Ë ‚Ô˜‡ÚÎfl˛˘‡fl ‡ÚÏÓÒÙÂ‡ ·Î‡„Ó‰‡fl ËÁ˚Ò͇ÌÌ˚Ï Ò‚ÂÚÓ‚˚Ï ˝ÙÙÂÍÚ‡Ï. éÚ ·‡ ‰Ó ÔÓ‰Ò‚ÂÚÍË Í‡ÚËÌ – ÓÔÚËχθÌÓ ÓÒ‚Â˘ÂÌË ‰Îfl β·˚ı ÔÓÚ·ÌÓÒÚÂÈ.

Allen rund 140 Komplettserien mit über 50.000 Modellvarianten der neuen KOLARZ®-Kollektion ist eines gemeinsam: die hohe Qualität unserer sorgsam Stück für Stück in meisterlicher Handarbeit gefertigten Produkte. Für uns von KOLARZ® eine Selbstverständlichkeit: Qualität war schon immer unsere oberste Maxime.

All 140 complete series with over 50,000 model variants in the new KOLARZ® collection have one thing in common: the high quality of our products, meticulously created, piece by piece, with masterly craftsmanship. Something we at KOLARZ® take for granted: quality was always our guiding principle.

Was unser Familienunternehmen im Herzen Europas seit 92 Jahren dazu bewegt, unseren Kunden rund um den Erdball das beste Licht für ihren Lebensraum zu bieten, ist leicht erklärt:

What has, for 92 years, motivated our family-run company, based in the heart of Europe, to offer our customers around the globe the best lighting for their homes is easily explained:

KOLARZ® – Aus Liebe zum Licht.

KOLARZ® – for the love of light.

In diesem Sinne: Viel Freude mit unserer „Edition No. 92“ – möge das Licht Ihrer Wohn(t)räume mit dabei sein!

On this note: we hope you enjoy our “Edition No. 92” – and find that it includes the perfect lighting solution for your home!

Ä ÔÓ˝ÚÓÏÛ: ÔÓÎÛ˜ËÚ ۉӂÓθÒÚ‚Ë ÓÚ Ì‡¯Â„Ó «Ç˚ÔÛÒ͇ ‹ 92» – Ë ‰‡ ·Û‰ÂÚ ‚ LJ¯ÂÏ ‰ÓÏ ÚÓÚ Ò‚ÂÚ, Ó ÍÓÚÓÓÏ Ç˚ ϘڇÎË!

Mit den besten Wünschen,

With best regards,

ë Ò‡Ï˚ÏË Ò‚ÂÚÎ˚ÏË ÔÓÊ·ÌËflÏË,

Familie Wögerbauer-Kolarz

The Wögerbauer-Kolarz family

ÒÂϸfl Wögerbauer-Kolarz

INSPIRATION. Innovative Lichtideen und stylishes Design by KOLARZ®. Erhebendes Wohnraumerlebnis am Puls der Zeit. Atemberaubende Neuheiten aus der Welt des Lichts – stilsicheres Trendsetting und internationaler Touch garantiert. Für frischen Wind und neuen Schwung in den eigenen vier Wänden. EMOTION. Exklusive Klassiker der Lichtkultur – gelebte Tradition in neuer Interpretation. Endlose Eleganz kombiniert mit kreativen Impulsen von heute. Entdecken Sie die neue Luster-Lust von KOLARZ®: Fantasie trifft Feingefühl – harmonisch vereint zu strahlenden Highlights der Wohnraumbeleuchtung.

362

ÇÒÂÏ 140 ÒÂËflÏ Ë ·ÓΠ50000 ÏÓ‰ÂÎÂÈ ÌÓ‚ÓÈ ÍÓÎÎÂ͈ËË KOLARZ® ÔËÒÛ˘Â Ì˜ÚÓ Ó·˘ÂÂ: ‚˚ÒÓÍÓ ͇˜ÂÒÚ‚Ó ÔÓ‰Û͈ËË, ÔÓËÁ‚Ó‰ËÏÓÈ ‚Û˜ÌÛ˛ ̇¯ËÏË ‚ÂÎËÍÓÎÂÔÌ˚ÏË Ï‡ÒÚÂ‡ÏË. KOLARZ® Ì Ï˚ÒÎËÚ ÔÓ-ËÌÓÏÛ: ͇˜ÂÒÚ‚Ó ‚Ò„‰‡ ·˚ÎÓ Ë ÓÒÚ‡fiÚÒfl ̇¯ËÏ ÓÒÌÓ‚Ì˚Ï ÔËÓËÚÂÚÓÏ. 燯 ÒÂÏÂÈÌÓ Ô‰ÔËflÚËÂ, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌÓ ‚ Ò‡ÏÓÏ ÒÂ‰ˆÂ Ö‚ÓÔ˚, ‚ÓÚ ÛÊ 92 „Ó‰‡ Ó·ÂÒÔ˜˂‡ÂÚ Ò‚ÓËı ÍÎËÂÌÚÓ‚ ‚Ó ‚ÒfiÏ ÏË ҇Ï˚Ï ÎÛ˜¯ËÏ ÓÒ‚Â˘ÂÌËÂÏ. èÓ˜ÂÏÛ Ï˚ ˝ÚÓ ‰Â·ÂÏ? é·˙flÒÌÂÌË ӘÂ̸ ÔÓÒÚÓÂ: KOLARZ® – àÁ β·‚Ë Í Ò‚ÂÚÛ.


Einleitung Emotion 24.09.10 18:48 Seite 363

tion No 92/2 EmoEDITION I Flora

366 | 375

I Pisani

566 | 573

I Eldorado

376 | 381

I Ascot

574 | 583

I Grace

382 | 389

I Imperial

584 | 591

I Twister Rose

390 | 395

I Montblanc

592 | 597

I Bellissima

396 | 407

I Orangerie

598 | 603

I Graziella

408 | 415

I La Fenice

604 | 615

I Corona

416 | 421

I Milord

616 | 625

I Cornaro

422 | 433

I Milady

626 | 635

I Principessa

434 | 441

I Milord Crystal

636 | 643

I Carat

442 | 451

I Palladio

644 | 655

I Camilla

452 | 459

I Canova

656 | 663

I Daisy

460 | 467

I Scala

664 | 671

I Carmen

468 | 485

I Floriani

672 | 681

I Flavia

486 | 491

I Fiorenza

682 | 691

I Licia

492 | 501

I Toscanini

692 | 697

I Isabelle

502 | 507

I Fiorentina

698 | 703

I Victoria

508 | 515

I Maschera

704 | 716

I Bristol

516 | 523

I Index

717 | 720

I Schรถnbrunn

524 | 529

I Maria Louise

530 | 535

I Valerie

536 | 539

I Crystal Project

540 | 557

I Contarini

558 | 565

Inspiration

EDITION No 92/1

Solution

EDITION No 92/3

363


Einleitung Emotion 24.09.10 18:48 Seite 364

copyright

Gemeinschaftsgeschmacksmuster, EU-Musterschutz

Porzellan

Common taste pattern, EU-pattern protection

porcelain

é·‡Áˆ ‡‚ÚÓpÒÍÓ„Ó ‰ËÁ‡È̇ Öë ÑËpeÍÚË‚‡ ÔÓ Á‡˘ËÚe ‡‚ÚÓpÒÍËı Ôp‡‚ Öë

Ù‡ÙÓ porcelain

Dieses Produkt wurde in der EU hergestellt EU

This product was produced in the EU

24 Karat vergoldet

24 K

ùÚÓ ËÁ‰eÎËe ·˚ÎÓ ÔpÓËÁ‚e‰eÌÓ ‚ Öë handmade in EU

ÁÓÎÓÚÓ ÔÓÍp˚ÚË 24 ͇p‡Ú‡ gold plated

Kristallbehang Swarovski® Elements Crystal hangings Swarovski® elements ïpÛÒڇθÌ˚e ÔÓ‰‚eÒÍË Swarovski® Elements

24 Karat vergoldet, gebürstet

24 K brushed

Kristallbehang STRASS® Swarovski® Crystal hangings STRASS® Swarovski®

24 K

Ù‡ÌˆÛÁÒÍÓ ÁÓÎÓÚÓ

Kristallbehang SPECTRA® Swarovski® Crystal hangings SPECTRA® Swarovski®

versilbert

SIL

ïpÛÒڇθÌ˚e ÔÓ‰‚eÒÍË SPECTRA® Swarovski®

ë ÒÂp·pflÌ˚Ï ÔÓÍp˚ÚËÂÏ

Hochbleikristall geschliffen, PURE® KOLARZ® Crystal high-lead crystal, ground PURE® KOLARZ® crystal ïpÛÒڇθ PURE® KOLARZ® Crystal, ıpÛÒڇθ Ò ‚˚ÒÓÍËÏ ÒÓ‰ÂʇÌËÂÏ Ò‚Ë̈‡, ¯ÎËÙÓ‚‡ÌÌ˚È

Silber gebürstet

SIL brushed

crystal glass, ground OPTIC® KOLARZ® crystal ïpÛÒڇθ OPTIC® KOLARZ® Crystal, ıpÛÒڇθÌÓ ÒÚÂÍÎÓ ¯ÎËÙÓ‚‡ÌÌÓÂ

silver brushed χÚÓ‚Ó ÒÂ·Ó

silver plated

Kristallglas geschliffen, OPTIC® KOLARZ® Crystal

verchromt

CHR

chrome plated ıpÓÏËpÓ‚‡ÌÌ˚È

chrome plated

Kristallarm

Chrom gebürstet

CHR

crystal arm

brushed

ıÛÒڇθÌ˚È ÓÊÓÍ

chrome brushed χÚÓ‚˚È ıÓÏ

chrome plated

crystal arm

Acrylarm

vernickelt

NI

acrylic arm ‡ÍËÎÓ‚˚È ÓÊÓÍ

nickel plated ÌËÍÂÎË‚˚È

nickel plated

acrylic arm

Kristallglas

altmessing

crystal glass

aged brass ÒÚ‡‡fl ·ÚÛ̸

ıpÛÒڇθÌÓ ÒÚÂÍÎÓ

antique brass

crystal glass

Rigadin Glas

englisch-messing

Rigadin glass

english brass ‡Ì„ÎËÈÒ͇fl ·ÚÛ̸

Ë„‡‰ËÌ ÒÚÂÍÎÓ

english brass

Rigadin glass

Murano Glas handgearbeitet

messing

Murano glass handmade

brass ·ÚÛ̸

ëÚeÍÎÓ Murano

brass

Murano glass

Süßwasserperlen

gold lackiert

freshwater pearls

gold varnish varnish

˜ÌÓÈ ÊÂϘۄ

Symbolerklärung

·ÍËpÓ‚‡ÌÌ˚È ÔÓ‰ ÁÓÎÓÚÓ

gold

freshwater pearls

364

silver plated

silver plated

SPECTRA crystal

OPTIC

24 carat french gilded

french gold

STRASS crystal

KOLARZ crystal

ÁÓÎÓÚÓ Ï‡ÚÓ‚Ó 24 Karat französisch vergoldet

ïpÛÒڇθÌ˚e ÔÓ‰‚eÒÍË STRASS® Swarovski®

PURE

24 carat gilded, brushed

gold plated

SWAROVSKI Elements

KOLARZ crystal

24 carat gold plated

Symbol explanation

ÔoücÌeÌËe Í cËÏ‚oÎaÏ


Einleitung Emotion 24.09.10 18:48 Seite 365

gold-antik lackiert antique gold varnish varnish

inklusive hochwertigem HV-Leuchtmittel included HV

ÒÚ‡ËÌÌÓ ÁÓÎÓÚÓ

‚˚ÒÓÍÓ͇˜ÂÒÚ‚ÂÌ̇fl HV-·ÏÔӘ͇ ‚ ÍÓÏÔÎÂÍÚ high quality bulb

antique gold

braun-gold lackiert brown-gold varnish varnish

geeignet für Energiespar-Leuchtmittel ready for

ÍÓp˘Ì‚Ó-ÁÓÎÓÚÓÈ wenge lackiert

ÔË„Ó‰ÌÓ ‰Îfl ˝ÌÂ„ÓÒ·Â„‡˛˘Ëı ·ÏÔÓ˜ÂÍ PATENTED

wenge-effect varnish

silber lackiert

dimmbar

silver varnish

dimmer

ÒÂ·flÌ˚È Î‡Í dimmer

ì ˝ÚÓ„Ó ËÁ‰eÎËfl eÒÚ¸ e„ÛÎflÚÓ ÒËÎ˚ Ò‚eÚ‡ ·ÏÔ˚

weiß lackiert

schwenkbar

white varnish

rotatable ▲

·ÂÎ˚È Î‡Í

white

varnish

G9 ÏËÌËÓÚ‡Ê‡ÚÂθ, åËÓ‚ÓÈ Ô‡ÚÂÌÚ G9 mini reflector

silver

varnish

G9 Mini Reflektor, Weltpatent G9 mini reflector, worldwide patented

‚Â̄ ·ÍËÓ‚‡ÌÌÓÂ

wenge

varnish

suitable for energy-saving bulbs

energy saver

brown gold

varnish

high quality HV-bulb included

rotatable

èÓ‰‚ËÊÌ˚e ˜‡ÒÚË ˝ÚÓ„Ó ËÁ‰eÎËfl ÏÓ„ÛÚ ‚‡˘‡Ú¸Òfl Ë ÔÓ‚Ó‡˜Ë‚‡Ú¸Òfl

elfenbein lackiert

Als Luster und Deckenleuchte verwendbar

ivory varnish

Can be used as chandelier or as ceiling light

Î‡Í ˆ‚ÂÚ‡ ÒÎÓÌÓ‚ÓÈ ÍÓÒÚË

ivory

ceiling lamp chandelier

åÓÊÂÚ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸Òfl Í‡Í Î˛ÒÚp‡ ËÎË Ò‚ÂÚËθÌËÍ ‰Îfl ÔÓÚÓÎÍÓ‚

feuer-vergoldet

Bestimmen Sie die Farbe

fire gilded

Choose your own colour

Ó„ÌÂÌÌÓ-ÔÓÁÓÎÓ˜ÂÌÌ˚È fire gilded

Ç˚·epËÚe Ò‚ÓÈ ˆ‚eÚ choose you colour

feuer-versilbert

Einzelfertigungen für Projekte

fire silvered

individual project production

Ó„ÌÂÌÌÓ-ÔÓÒÂp·pÂÌÌ˚È fire silvered

òÚÛ˜ÌÓe ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ‰Îfl ÔÓeÍÚÓ‚ Project

Keramik

Schirm Organza

Schirm Ponge

ceramics

shade organza

shade ponge

ÍÂ‡ÏË͇ ceramics

shade

‡·‡ÊÛ organza

shade

‡·‡ÊÛ ponge

Pongé

Organza

Holz

Schirm Crepone

Schirm Baumwolle

wood

shade crepone

shade cotton

‰Â‚Ó

shade

‡·‡ÊÛ crepone

Crepone

wood

Handdekorierte Leuchtenteile

Schirm Seide

handdecorated lighting parts

shade silk

‰ÂÍÓËÓ‚‡ÌÓ ‚Û˜ÌÛ˛ hand-decorated

shade

shade

‡·‡ÊÛ ËÁ ıÎÓÔ͇

cotton

‡·‡ÊÛ silk

silk

Geschliffen ground ÓÚ¯ÎËÙÓ‚‡ÌÓ glass cutted

LED-Leuchtmittel inkludiert LED lamp included Ò‚ÂÚÓ‰ËÓ‰Ì˚ ·ÏÔÓ˜ÍË ‚ ÍÓÏÔÎÂÍÚÂ

Höhe Leuchtenkörper / Gesamthöhe min. – max. height fixture / total height min. – max. ‚˚ÒÓÚ‡ ‡χÚÛ˚ / Ó·˘‡fl ‚˚ÒÓÚ‡ ËÁ‰ÂÎËfl ÏËÌ./χÍÒ. Breite width ¯ËË̇

Ausladung projection ‚˚ÒÚÛÔ

Höhe / Breite height / width ‚˚ÒÓÚ‡ / ¯ËË̇

Durchmesser diameter ‰Ë‡ÏÂÚ

included

Design by 365


Flora 24.09.10 13:10 Seite 366

Flora 366


Flora 24.09.10 13:10 Seite 367

Design by 367


Flora 24.09.10 13:10 Seite 368

0325.55.3.R1R/KpT abgehängte Deckenleuchte / suspended ceiling lamp PURE® KOLARZ® Crystal porcelain, hand-crafted 57 cm 36 cm 5 lp.

Flora 368


Flora 24.09.10 13:10 Seite 369

0325.36.3.R2R/KpT Hängeleuchte / hanging lamp PURE® KOLARZ® Crystal porcelain, hand-crafted 65 cm / 85 – 130 cm 64 cm 6 lp.

Design by 369


Flora 24.09.10 13:10 Seite 370

0325.35.3.KpT Hängeleuchte / hanging lamp PURE® KOLARZ® Crystal 46 cm / 66 – 111 cm 45 cm 5 lp.

0325.35.3.R1W/KpT Hängeleuchte / hanging lamp PURE® KOLARZ® Crystal porcelain, hand-crafted 46 cm / 66 – 111 cm 45 cm 5 lp.

Flora 370


Flora 24.09.10 13:11 Seite 371

0325.35.3.R1R/KpT Hängeleuchte / hanging lamp PURE® KOLARZ® Crystal porcelain, hand-crafted 46 cm / 66 – 111 cm 45 cm 5 lp.

Design by 371


Flora 24.09.10 13:11 Seite 372

0325.13.3.R1W/KpT Deckenleuchte / ceiling lamp PURE速 KOLARZ速 Crystal porcelain, hand-crafted 42 cm 14 cm 3 lp.

0325.61.3.KpT Wandleuchte / wall lamp PURE速 KOLARZ速 Crystal 18 / 31 cm 6 cm 1 lp.

Flora 372


Flora 24.09.10 13:11 Seite 373

0325.14.3.R1R Deckenleuchte / ceiling lamp porcelain, hand-crafted 52 cm 14 cm 4 lp.

0325.15.3.KpT Deckenleuchte / ceiling lamp PURE速 KOLARZ速 Crystal 62 cm 15 cm 5 lp.

Design by 373


Flora 24.09.10 13:11 Seite 374

0325.34.3.R1R/KpT Hängeleuchte / hanging lamp PURE® KOLARZ® Crystal porcelain, hand-crafted 41 cm / 61 – 106 cm 40 cm 4 lp.

Flora 374


Flora 24.09.10 13:11 Seite 375

INDEX 0325.36.3. Y / Y 65 cm / 85 – 130 cm 64 cm 6 lp., incl. HV-Halogen, G9, 40 W

Hängeleuchte hanging lamp

0325.35.3. Y / Y 46 cm / 66 – 111 cm 45 cm 5 lp., incl. HV-Halogen, G9, 40 W

0325.34.3. Y / Y 41 cm / 61 – 106 cm 40 cm 4 lp., E 14, 40 W

abgehängte Deckenleuchte suspended ceiling lamp

0325.55.3. Y / Y 57 cm 36 cm 5 lp., E 14, 40 W

Deckenleuchte ceiling lamp

0325.15.3. Y / Y 62 cm 15 cm 5 lp., E 14, 40 W

0325.14.3. Y / Y 52 cm 14 cm 4 lp., E 14, 40 W

0325.13.3. Y / Y 42 cm 14 cm 3 lp., E 14, 40 W

0325.61.3. Y / Y 18 / 31 cm 6 cm 1 lp., E 14, 40 W

Wandleuchte wall lamp

Y

Deko

Deco

ÑÂÍÓ

R1R Porzellanrose rosa

5 cm

porcelain rose, pink

î‡ÙÓÓ‚‡fl ÓÁ‡ ·Â·fl

R1W Porzellanrose weiß

5 cm

porcelain rose, white

î‡ÙÓÓ‚‡fl ÓÁ‡ ÓÁÓ‚‡fl

R2R Porzellanrose rosa

7 cm

porcelain rose, pink

î‡ÙÓÓ‚‡fl ÓÁ‡ ·Â·fl

R2W Porzellanrose weiß

7 cm

porcelain rose, white

î‡ÙÓÓ‚‡fl ÓÁ‡ ÓÁÓ‚‡fl

KpT PURE® KOLARZ® Crystal

6,5 cm

844.Cleaner KOLARZ® Kristall Reiniger KOLARZ® Crystal Cleaner ë‰ÒÚ‚Ó ‰Îfl ˜ËÒÚÍË ıÛÒÚ‡Îfl KOLARZ®

EU

24 K

included HV

ready for

gold plated

high quality bulb

energy saver

Design by

PURE copyright

handmade in EU

KOLARZ crystal

porcelain

choose you colour

375


Eldorado 24.09.10 13:21 Seite 376

Eldorado 376


Eldorado 24.09.10 13:21 Seite 377

Design by 377


Eldorado 24.09.10 13:21 Seite 378

0318.13.3.SsT Deckenleuchte / ceiling lamp STRASS速 Swarovski速 50 cm 7 cm 3 lp.

0318.S.3.SsA (optional)

0318.S.3.SsT (optional)

0318.S.3.SsV (optional)

Kristall-Deko / crystal deco STRASS速 Swarovski速 6,7 / 6,7 cm

Kristall-Deko / crystal deco

Kristall-Deko / crystal deco

Eldorado 378


Eldorado 24.09.10 13:21 Seite 379

0318.35.3.SsT Hängeleuchte / hanging lamp STRASS® Swarovski® 27 cm / 48 – 93 cm 50 cm 5 lp.

Design by 379


Eldorado 24.09.10 13:21 Seite 380

0318.61.3.SsT Wandleuchte / wall lamp STRASS速 Swarovski速 20 / 40 cm 7 cm 1 lp.

0318.12.3.SsT Deckenleuchte / ceiling lamp STRASS速 Swarovski速 40 cm 7 cm 2 lp.

Eldorado 380


Eldorado 24.09.10 13:21 Seite 381

INDEX 0318.35.3.SsT 27 cm / 48 – 93 cm 50 cm 5 lp., E 14, 60 W

Hängeleuchte hanging lamp

0318.13.3.SsT 50 cm 7 cm 3 lp., E 14, 60 W

Deckenleuchte ceiling lamp

0318.12.3.SsT 40 cm 7 cm 2 lp., E 14, 60 W

0318.61.3.SsT 20 / 40 cm 7 cm 1 lp., E 27, 60 W

Wandleuchte wall lamp

Kristall-Deko

Crystal Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚ÌÓ ÒÚÂÍÎÓ

STRASS ® Swarovski ®

STRASS ® Swarovski ®

STRASS ® Swarovski ®

Kristall-Deko

Crystal Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚ÌÓ ÒÚÂÍÎÓ

STRASS ® Swarovski ®

STRASS ® Swarovski ®

STRASS ® Swarovski ®

amber amber flÌÚ‡¸

0318.S.3.SsA transparent transparent ÔÓÁ‡˜ÌÓÂ

0318.S.3.SsT violett purple îËÓÎÂÚÓ‚˚È

844.Cleaner KOLARZ® Kristall Reiniger

0318.S.3.SsV

KOLARZ® Crystal Cleaner ë‰ÒÚ‚Ó ‰Îfl ˜ËÒÚÍË ıÛÒÚ‡Îfl KOLARZ®

EU

copyright

handmade in EU

SWAROVSKI Elements

STRASS crystal

24 K

ready for

gold plated

energy saver

Design by 381


Grace 28.09.10 14:57 Seite 382

Grace 382


Grace 28.09.10 14:57 Seite 383

Design by 383


Grace 24.09.10 13:45 Seite 384

0311.53S.3.KpT abgeh채ngte Deckenleuchte / suspended ceiling lamp 32 cm 32 cm 3 lp.

Grace 384


Grace 24.09.10 13:45 Seite 385

0311.53L.3.Ps abgeh채ngte Deckenleuchte / suspended ceiling lamp 42 cm 36 cm 3 lp.

Design by 385


Grace 24.09.10 13:45 Seite 386

0311.14.3.KpT Deckenleuchte / ceiling lamp 51 cm 13 cm 4 lp.

Grace 386


Grace 24.09.10 13:45 Seite 387

0311.35.3.KpT Hängeleuchte / hanging lamp 51 cm / 71 – 116 cm 51 cm 5 lp.

Design by 387


Grace 24.09.10 13:45 Seite 388

0311.61.3.Ps Wandleuchte / wall lamp 16 / 32 cm 6 cm 1 lp.

0311.13.3.Ps Deckenleuchte / ceiling lamp 42 cm 10 cm 3 lp.

Grace 388


Grace 24.09.10 13:45 Seite 389

INDEX Hängeleuchte hanging lamp

0311.35.3. Y 51 cm / 71 – 116 cm 51 cm 5 lp., E 14, 60 W

abgehängte Deckenleuchte suspended ceiling lamp

0311.53L.3. Y 42 cm 36 cm 3 lp., E 14, 60 W

0311.53S.3. Y 32 cm 32 cm 3 lp., E 14, 60 W

Deckenleuchte ceiling lamp

0311.14.3. Y 52 cm 13 cm 4 lp., E 27, 60 W

0311.13.3. Y 42 cm 10 cm 3 lp., E 27, 60 W

0311.12.3. Y 32 cm 10 cm 2 lp., E 27, 60 W

0311.61.3. Y 16 / 32 cm 6 cm 1 lp., E 27, 60 W

Wandleuchte wall lamp

Y

Deko

‰ÂÍÓ

Deco

KpT PURE® KOLARZ® Crystal PURE® KOLARZ® Crystal Ps

Süßwasserperlen

PURE® KOLARZ® Crystal ˜ÌÓÈ ÊÂϘۄ

freshwater pearls

844.Cleaner KOLARZ® Kristall Reiniger KOLARZ® Crystal Cleaner ë‰ÒÚ‚Ó ‰Îfl ˜ËÒÚÍË ıÛÒÚ‡Îfl KOLARZ®

EU

24 K

ready for

gold plated

energy saver

Design by

PURE copyright

handmade in EU

KOLARZ crystal

freshwater pearls

389


Twister Rose 24.09.10 13:48 Seite 390

Twister Rose 390


Twister Rose 24.09.10 13:48 Seite 391

Design by 391


Twister Rose 24.09.10 13:48 Seite 392

1307.19.3.R1R Deckenleuchte / ceiling lamp porcelain, hand-crafted 50 cm 32 cm 9 lp.

1307.112.3.R1W Deckenleuchte / ceiling lamp porcelain, hand-crafted 65 cm 37 cm 12 lp.

Twister Rose 392


Twister Rose 24.09.10 13:49 Seite 393

1307.824.3.R1R Hängeleuchte / hanging lamp porcelain, hand-crafted 54 cm / 104 – 145 cm 80 cm 24 lp.

Design by 393


Twister Rose 24.09.10 13:49 Seite 394

1307.85.3.R1W Hängeleuchte / hanging lamp porcelain, hand-crafted 36 cm / 42 – 251 cm 110 / 37 cm 5 lp.

Twister Rose 394

EU

copyright

handmade in EU


Twister Rose 24.09.10 13:49 Seite 395

INDEX Luster chandelier

symbol image

1307.824.3. Y / Y 54 cm / 104 – 145 cm 80 cm 24 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

symbol image

1307.818.3. Y / Y 53 cm / 100 – 141 cm 65 cm 18 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

symbol image

1307.812.3. Y / Y 47 cm / 98 – 137 cm 50 cm 12 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

symbol image

1307.85.3. Y / Y 36 cm / 42 – 251 cm 110 / 37 cm 5 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

1307.112.3. Y / Y *1) 65 cm 37 cm 12 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

Deckenleuchte ceiling lamp

symbol image

1307.19.3. Y / Y *2) 50 cm 32 cm 9 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W symbol image

1307.11M.3. Y / Y 12 cm 21 cm 1 lp., incl. HV-Halogen, G9, 40 W symbol image

Spiegel mirror

*1) optional: 0200.MR85 85 cm

Wandleuchte wall lamp

1307.63.3. Y / Y 30 / 22 cm 15 cm 3 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

*2) optional: 0200.MR65 65 cm

symbol image

1307.73.3. Y / Y 30 cm 16 cm 3 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

Tischleuchte table lamp

symbol image

1307.412.3. Y / Y 179 cm 50 cm 12 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W with dimmer

Bodenleuchte floor lamp

symbol image

Y

Rosen-Deko Porzellan

Rose Deco

êÓÁÂ ÑÂÍÓ

porcelain

Ù‡ÙÓ

R1R Porzellanrose rosa

5 cm

porcelain rose, pink

î‡ÙÓÓ‚‡fl ÓÁ‡ ·Â·fl

R1W Porzellanrose weiß

5 cm

porcelain rose, white

î‡ÙÓÓ‚‡fl ÓÁ‡ ÓÁÓ‚‡fl

Crystal Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚Ì˚È ıÛÒڇθ

Y Kristall-Deko STRASS ® Swarovski ®

O Olive K Kugel

STRASS ® Swarovski ®

STRASS ® Swarovski ®

Olive

ÓÎË‚‡ ¯‡

30 mm Sphere

PATENTED

SWAROVSKI Elements

STRASS crystal

porcelain

24 K

included HV

ready for

gold plated

high quality bulb

energy saver

Design by G9 mini reflector

choose you colour

dimmer

395


Bellissima 24.09.10 13:54 Seite 396

Bellissima 396


Bellissima 24.09.10 13:54 Seite 397

Design by 397


Bellissima 24.09.10 13:54 Seite 398

309.82.5 abgehängte Deckenleuchte / suspended ceiling lamp STRASS® Swarovski® 40 cm 35 cm 1 lp.

309.83.7 abgehängte Deckenleuchte / suspended ceiling lamp STRASS® Swarovski® 50 cm 28 cm 1 lp.

Bellissima 398


Bellissima 24.09.10 13:54 Seite 399

309.80.7 Luster /chandelier STRASS® Swarovski® 53 cm / 73 – 118 cm 50 cm 1 lp.

Design by 399


Bellissima 24.09.10 13:54 Seite 400

309.61.7 Wandleuchte / wall lamp STRASS速 Swarovski速 21 / 41 cm 12 cm 1 lp.

Bellissima 400


Bellissima 24.09.10 13:54 Seite 401

309.16.7 Deckenleuchte / ceiling lamp STRASS速 Swarovski速 100 cm 20 cm 6 lp.

Design by 401


Bellissima 24.09.10 13:55 Seite 402

309.13.5 Deckenleuchte / ceiling lamp STRASS速 Swarovski速 50 cm 15 cm 3 lp.

309.12.5 Deckenleuchte / ceiling lamp STRASS速 Swarovski速 40 cm 15 cm 2 lp.

Bellissima 402


Bellissima 24.09.10 13:55 Seite 403

309.13.7 Deckenleuchte / ceiling lamp STRASS速 Swarovski速 50 cm 15 cm 3 lp.

309.12.7 Deckenleuchte / ceiling lamp STRASS速 Swarovski速 40 cm 15 cm 2 lp.

Design by 403


Bellissima 24.09.10 13:55 Seite 404

309.41.7

309.41.4

Bodenleuchte / floor lamp STRASS速 Swarovski速 185 cm 50 cm 1 lp., with dimmer

Bodenleuchte / floor lamp STRASS速 Swarovski速 185 cm 50 cm 1 lp., with dimmer

Bellissima 404


Bellissima 24.09.10 13:55 Seite 405

309.61.4 Wandleuchte / wall lamp STRASS® Swarovski® 21 / 41 cm 12 cm 1 lp.

309.80.4 Luster / chandelier STRASS® Swarovski® 53 cm / 73 – 118 cm 50 cm 1 lp.

Design by 405


Bellissima 24.09.10 13:55 Seite 406

309.83.4 abgehängte Deckenleuchte / suspended ceiling lamp STRASS® Swarovski® 50 cm 28 cm 1 lp.

309.12.4 Deckenleuchte / ceiling lamp STRASS® Swarovski® 40 cm 15 cm 2 lp.

Bellissima 406


Bellissima 24.09.10 13:55 Seite 407

INDEX Luster chandelier

309.80. X . Y 53 cm / 73 – 118 cm 50 cm 1 lp., incl. HV-Halogen, R7s, 150 W glass 309.G02

abgehängte Deckenleuchte suspended ceiling lamp

309.83. X . Y 50 cm 28 cm 1 lp., incl. HV-Halogen, R7s, 150 W glass 309.G02

309.82. X . Y 40 cm 35 cm 1 lp., incl. HV-Halogen, R7s, 100 W glass 309.G01

Deckenleuchte ceiling lamp

309.16. X . Y 100 cm 20 cm 6 lp., E 27, 60 W glass 309.G03

309.13. X . Y 50 cm 15 cm 3 lp., E 27, 60 W glass 309.G02

309.12. X . Y 40 cm 15 cm 2 lp., E 27, 60 W glass 309.G01

Wandleuchte wall lamp

309.61. X . Y 21 / 41 cm 12 cm 1 lp., E 27, 60 W glass 309.G05

Bodenleuchte floor lamp

309.41. X . Y 185 cm 50 cm 1 lp., incl. HV-Halogen, R7s, 300 W, with dimmer glass 309.G04

X Metall

Metal

MeÚ‡ÎÎ

4 rustic-gold

rustic-gold

ÛÒÚË͇θÌ˚È- ÁÓÎÓÚÓÈ

5 verchromt

chrome plated

ıÓÏËÓ‚‡ÌÌ˚È

7 24 K vergoldet

24 carat gold plated

ÁÓÎÓÚÓe ÔÓÍ˚ÚË 24 ͇‡Ú‡

Y Kristall-Deko

Crystal Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚Ì˚È ıÛÒڇθ

STRASS® Swarovski®

STRASS® Swarovski®

STRASS® Swarovski®

Olive

Olive

ÓÎË‚‡

K Kugel

Sphere

¯‡

Ersatzkristall

Replacement crystal

á‡Ô‡ÒÌÓÈ ‡ÒÒÂË‚‡ÚÂθ

307. Olive . X 844.Cleaner 307. K30 . X

30 mm

KOLARZ® Kristall Reiniger KOLARZ® Crystal Cleaner ë‰ÒÚ‚Ó ‰Îfl ˜ËÒÚÍË ıÛÒÚ‡Îfl KOLARZ®

24 K CHR

EU

included HV

ready for

high quality bulb

energy saver

Design by

varnish copyright

handmade in EU

SWAROVSKI Elements

STRASS crystal

gold plated

chrome plated

antique gold

dimmer

407


Graziella 24.09.10 14:03 Seite 408

Graziella 408


Graziella 24.09.10 14:03 Seite 409

Design by 409


Graziella 24.09.10 14:03 Seite 410

0107.13.5.SsT Deckenleuchte / ceiling lamp STRASS速 Swarovski速 41 cm 15 cm 3 lp.

0107.16.5.SsTBG Deckenleuchte / ceiling lamp STRASS速 Swarovski速 51 cm 15 cm 6 lp.

Graziella 410


Graziella 24.09.10 14:03 Seite 411

0107.36.5.SsT Hängeleuchte / hanging lamp STRASS® Swarovski® 60 cm / 80 – 125 cm 51 cm 6 lp.

Design by 411


Graziella 24.09.10 14:03 Seite 412

0107.53.3.SsTAV abgehängte Deckenleuchte / suspended ceiling lamp STRASS® Swarovski® 41 cm 36 cm 3 lp.

0107.56.5.SsBGR abgehängte Deckenleuchte / suspended ceiling lamp STRASS® Swarovski® 51 cm 36 cm 6 lp.

Graziella 412


Graziella 24.09.10 14:03 Seite 413

0107.36.3.SsT Hängeleuchte / hanging lamp STRASS® Swarovski® 60 cm / 80 – 125 cm 51 cm 6 lp.

Design by 413


Graziella 24.09.10 14:03 Seite 414

0107.13.3.SsTA Deckenleuchte / ceiling lamp STRASS速 Swarovski速 41 cm 15 cm 3 lp.

0107.16.3.SsTAV Deckenleuchte / ceiling lamp STRASS速 Swarovski速 51 cm 15 cm 6 lp.

Graziella 414


Graziella 24.09.10 14:03 Seite 415

INDEX 0107.36. X .Ss Y Y Y 60 cm / 80 – 125 cm 51 cm 6 lp., E 14, 60 W glass 0107.G02

Hängeleuchte hanging lamp

0107.56. X .Ss Y Y Y 51 cm 36 cm 6 lp., E 14, 60 W glass 0107.G02

abgehängte Deckenleuchte suspended ceiling lamp

0107.53. X .Ss Y Y Y 41 cm 36 cm 3 lp., E 14, 60 W glass 0107.G01

0107.16. X .Ss Y Y Y 51 cm 15 cm 6 lp., E 14, 60 W glass 0107.G02

Deckenleuchte ceiling lamp

0107.13. X .Ss Y Y Y 41 cm 15 cm 3 lp., E 14, 60 W glass 0107.G01

X Metall

Metal

MeÚ‡ÎÎ

3 24 K vergoldet

24 carat gold plated

ÁÓÎÓÚÓe ÔÓÍ˚ÚË 24 ͇‡Ú‡

5 verchromt

chrome plated

ıÓÏËÓ‚‡ÌÌ˚È

Y Kristall-Deko

Crystal Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚Ì˚È ıÛÒڇθ

STRASS® Swarovski®

STRASS® Swarovski®

T kristall

crystal clear

ÍËÒڇθÌ˚È

A amber

amber

flÌÚ‡¸

B blau

blue

ÒËÌËÈ

G grün

green

áÂÎÂÌ˚È

V violett

purple

îËÓÎÂÚÓ‚˚È

R rot

red

Í‡ÒÌ˚È

Ersatzkristall

Replacement crystal

á‡Ô‡ÒÌÓÈ ‡ÒÒÂË‚‡ÚÂθ

STRASS® Swarovski®

0106. X .K01.Ss Y 844.Cleaner KOLARZ® Kristall Reiniger KOLARZ® Crystal Cleaner ë‰ÒÚ‚Ó ‰Îfl ˜ËÒÚÍË ıÛÒÚ‡Îfl KOLARZ®

24 K CHR

EU

copyright

handmade in EU

SWAROVSKI Elements

STRASS crystal

gold plated

chrome plated

ready for

Design by energy saver

415


Corona 24.09.10 14:39 Seite 416

Corona 416


Corona 24.09.10 14:39 Seite 417

Design by 417


Corona 24.09.10 14:39 Seite 418

0263.13.3.KpT

0263.14S.3.KpT

Deckenleuchte / ceiling lamp PURE® KOLARZ® Crystal 40 cm 21 cm 3 lp.

Deckenleuchte / ceiling lamp PURE® KOLARZ® Crystal 50 cm 23 cm 4 lp.

0263.14L.3.KpT Deckenleuchte / ceiling lamp PURE® KOLARZ® Crystal 60 cm 24 cm 4 lp.

Corona 418


Corona 24.09.10 14:39 Seite 419

0263.36.3.KpT Hängeleuchte / hanging lamp PURE® KOLARZ® Crystal 62 cm / 82 – 127 cm 60 cm 6 lp.

Design by 419


Corona 24.09.10 14:39 Seite 420

0263.56.3.KpT abgehängte Deckenleuchte / suspended ceiling lamp PURE® KOLARZ® Crystal 60 cm 37 cm 6 lp.

0263.61.3.KpT Wandleuchte / wall lamp PURE® KOLARZ® Crystal 10 / 40 cm 20 cm 1 lp.

Corona 420


Corona 24.09.10 14:39 Seite 421

INDEX 0263.36.3.KpT 62 cm / 82 – 127 cm 60 cm 6 lp., E 27, 60 W glass 0263.G04

Hängeleuchte hanging lamp

0263.56.3.KpT 60 cm 37 cm 6 lp., E 27, 60 W glass 0263.G04

abgehängte Deckenleuchte suspended ceiling lamp

0263.14L.3.KpT 60 cm 24 cm 4 lp., E 27, 60 W glass 0263.G04

Deckenleuchte ceiling lamp

0263.14S.3.KpT 50 cm 23 cm 4 lp., E 27, 60 W glass 0263.G03

0263.13.3.KpT 40 cm 21 cm 3 lp., E 27, 60 W glass 0263.G02

0263.61.3.KpT 10 / 40 cm 20 cm 1 lp., incl. HV-Halogen R7s 118 mm, 150 W glass 0263.G01

Wandleuchte wall lamp

844.Cleaner KOLARZ® Kristall Reiniger KOLARZ® Crystal Cleaner ë‰ÒÚ‚Ó ‰Îfl ˜ËÒÚÍË ıÛÒÚ‡Îfl KOLARZ®

EU

24 K

included HV

ready for

gold plated

high quality bulb

energy saver

Design by

PURE copyright

handmade in EU

KOLARZ crystal

421


Cornaro 24.09.10 14:40 Seite 422

Cornaro 422


Cornaro 24.09.10 14:40 Seite 423

Design by 423


Cornaro 24.09.10 14:40 Seite 424

0118.16.3.SsT Deckenleuchte / ceiling lamp STRASS速 Swarovski速 70 cm 23 cm 6 lp.

0118.14.3.SsT Deckenleuchte / ceiling lamp STRASS速 Swarovski速 60 cm 18,5 cm 4 lp.

Cornaro 424


Cornaro 24.09.10 14:40 Seite 425

0118.36.3.SsT Hängeleuchte / hanging lamp STRASS® Swarovski® 43 cm / 61 – 106 cm 70 cm 6 lp.

Design by 425


Cornaro 24.09.10 14:40 Seite 426

0118.54.3.SsT abgehängte Deckenleuchte / suspended ceiling lamp STRASS® Swarovski® 60 cm 28 cm 4 lp.

Cornaro 426


Cornaro 24.09.10 14:40 Seite 427

0118.56.3.SsT abgehängte Deckenleuchte / suspended ceiling lamp STRASS® Swarovski® 70 cm 30 cm 6 lp.

0118.61.3.SsT Wandleuchte / wall lamp STRASS® Swarovski® 10 / 40 cm 20 cm 1 lp.

Design by 427


Cornaro 24.09.10 14:40 Seite 428

0118.16.GA.KpT Deckenleuchte / ceiling lamp PURE速 KOLARZ速 Crystal 70 cm 20 cm 6 lp.

0118.14.GA.KpT Deckenleuchte / ceiling lamp PURE速 KOLARZ速 Crystal 60 cm 19 cm 4 lp.

Cornaro 428


Cornaro 24.09.10 14:40 Seite 429

0118.34.GA.KpT Hängeleuchte / hanging lamp PURE® KOLARZ® Crystal 43 cm / 61 – 106 cm 60 cm 4 lp.

Design by 429


Cornaro 24.09.10 14:40 Seite 430

0118.54.GA.KpT abgehängte Deckenleuchte / suspended ceiling lamp PURE® KOLARZ® Crystal 60 cm 28 cm 4 lp.

0118.61.GA.KpT Wandleuchte / wall lamp PURE® KOLARZ® Crystal 10 / 40 cm 20 cm 1 lp.

Cornaro 430


Cornaro 24.09.10 14:40 Seite 431

0118.56.GA.KpT abgehängte Deckenleuchte / suspended ceiling lamp PURE® KOLARZ® Crystal 70 cm 30 cm 6 lp.

Design by 431


Cornaro 24.09.10 14:40 Seite 432

Hängeleuchte hanging lamp

abgehängte Deckenleuchte suspended ceiling lamp

Deckenleuchte ceiling lamp

Wandleuchte wall lamp

Cornaro 432

0118.36.3.SsT *1) *2) 43 cm / 61 – 106 cm 70 cm 6 lp., incl. HV-Halogen, G9, 40 W

0118.36.GA.KpT *3) *4) 43 cm / 61 – 106 cm 70 cm 6 lp., incl. HV-Halogen, G9, 40 W

0118.34.3.SsT *1) *2) 43 cm / 61 – 106 cm 60 cm 4 lp., incl. HV-Halogen, G9, 40 W

0118.34.GA.KpT *3) *4) 43 cm / 61 – 106 cm 60 cm 4 lp., incl. HV-Halogen, G9, 40 W

0118.56.3.SsT *1) *2) 70 cm 30 cm 6 lp., incl. HV-Halogen, G9, 40 W

0118.56.GA.KpT *3) *4) 70 cm 30 cm 6 lp., incl. HV-Halogen, G9, 40 W

0118.54.3.SsT *1) *2) 60 cm 28 cm 4 lp., incl. HV-Halogen, G9, 40 W

0118.54.GA.KpT *3) *4) 60 cm 28 cm 4 lp., incl. HV-Halogen, G9, 40 W

0118.16.3.SsT *1) *2) 70 cm 20 cm 6 lp., incl. HV-Halogen, G9, 60 W

0118.16.GA.KpT *3) *4) 70 cm 20 cm 6 lp., incl. HV-Halogen, G9, 60 W

0118.14.3.SsT *1) *2) 60 cm 18,5 cm 4 lp., incl. HV-Halogen, G9, 60 W

0118.14.GA.KpT *3) *4) 60 cm 18,5 cm 4 lp., incl. HV-Halogen, G9, 60 W

0118.61.3.SsT *1) *2) 10 / 40 cm 20 cm 1 lp., incl. HV-Halogen, R7s, 150 W

0118.61.GA.KpT *3) *4) 10 / 40 cm 20 cm 1 lp., incl. HV-Halogen, R7s, 150 W


Cornaro 24.09.10 14:40 Seite 433

INDEX Metall

Metal

MeÚ‡ÎÎ

24 K vergoldet

24 carat gold plated

ÁÓÎÓÚÓe ÔÓÍ˚ÚË 24 ͇‡Ú‡

gold antik

antique gold

ëÚ‡ËÌÌÓ ÁÓÎÓÚÓ

Kristall-Deko

Crystal Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚ÌÓ ÒÚÂÍÎÓ

STRASS ® Swarovski ®

STRASS ® Swarovski ®

STRASS ® Swarovski ®

PURE ® KOLARZ ® Crystal

PURE ® KOLARZ ® Crystal PURE ® KOLARZ ® Crystal

Ersatzkristall

Replacement crystal á‡Ô‡ÒÌÓÈ ‡ÒÒÂË‚‡ÚÂθ

0118.K01.SsT

Wachtel STRASS ® Swarovski ®

0118.K01.KpT

Wachtel PURE ® KOLARZ ® Crystal

Ersatzglas

Replacement glass

0118.G01.SsT

0118.14/.34/.54/.3.SsT

0118.G02.SsT

0118.16/.36/.56/.3.SsT

0118.G03.SsT

0118.61/.3.SsT

0118.G01.KpT

0118.14/.34/.54/.GA.KpT

0118.G02.KpT

0118.16/.36/.56/.GA.KpT

0118.G03.KpT

0118.61/.GA.KpT

á‡Ô‡ÒÌÓ ÒÚÂÍÎÓ

844.Cleaner KOLARZ® Kristall Reiniger KOLARZ® Crystal Cleaner

*2)

*4)

*1)

PURE handmade in EU

*3)

24 K

EU

copyright

ë‰ÒÚ‚Ó ‰Îfl ˜ËÒÚÍË ıÛÒÚ‡Îfl KOLARZ®

SWAROVSKI Elements

STRASS crystal

KOLARZ crystal

included HV

ready for

high quality bulb

energy saver

Design by

varnish gold plated

antique gold

433


Principessa 24.09.10 17:22 Seite 434

Principessa 434


Principessa 24.09.10 17:22 Seite 435

Design by 435


Principessa 24.09.10 17:22 Seite 436

0218.85.3.SsT Luster / chandelier STRASS® Swarovski® 56 cm / 76 – 121 cm 70 cm 5 lp.

Principessa 436


Principessa 24.09.10 17:22 Seite 437

0218.810+5.3.SsTA *P) Luster / chandelier STRASS® Swarovski® 83 cm / 103 – 148 cm 97 cm 10+5 lp.

Design by 437


Principessa 24.09.10 17:22 Seite 438

0218.85.5.SsT Luster / chandelier STRASS® Swarovski® 56 cm / 76 – 121 cm 70 cm 5 lp.

Principessa 438


Principessa 24.09.10 17:22 Seite 439

0218.810.5.SsT Luster / chandelier STRASS® Swarovski® 68 cm / 88 – 133 cm 92 cm 10 lp.

Design by 439


Principessa 24.09.10 17:22 Seite 440

0218.62.5.SsT Wandleuchte / wall lamp STRASS速 Swarovski速 38 / 33 cm 23 cm 2 lp.

Principessa 440


Principessa 24.09.10 17:22 Seite 441

INDEX 0218.810+5. X .SsT Y 83 cm / 103 – 148 cm 97 cm 10+5 lp., E 14, 60 W

Luster chandelier

0218.810. X .SsT Y 68 cm / 88 – 133 cm 92 cm 10 lp., E 14, 60 W

Project

0218.85. X .SsT Y 56 cm / 76 – 121 cm 70 cm 5 lp., E 14, 60 W

0218.62. X .SsT Y 38 / 33 cm 23 cm 2 lp., E 14, 60 W

Wandleuchte wall lamp

X Metall

Metal

MeÚ‡ÎÎ

3 24 K vergoldet

24 carat gold plated

ÁÓÎÓÚÓe ÔÓÍ˚ÚË 24 ͇‡Ú‡

5 verchromt

chrome plated

ıÓÏËÓ‚‡ÌÌ˚È

Crystal Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚ÌÓ ÒÚÂÍÎÓ

Y Kristall-Deko STRASS ® Swarovski ®

STRASS ® Swarovski ®

STRASS ® Swarovski ®

kristall crystal clear ÍËÒڇθÌ˚È

0218.3.C02.Ss T

0218.3.C01.Ss T amber amber flÌÚ‡¸

0218.3.C02.Ss A

0218.3.C01.Ss A kristall crystal clear ÍËÒڇθÌ˚È

*P) Project

0218.5.C02.Ss T

0218.5.C01.Ss T

Ersatzkristall

Replacement crystal

0218. X .K01.SsT

STRASS ® Swarovski ®

844.Cleaner KOLARZ® Kristall Reiniger

Einzelfertigungen für Projekte individual project production òÚÛ˜ÌÓe ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ‰Îfl ÔÓeÍÚÓ‚

handmade in EU

KOLARZ® Crystal Cleaner ë‰ÒÚ‚Ó ‰Îfl ˜ËÒÚÍË ıÛÒÚ‡Îfl KOLARZ®

24 K CHR

EU

copyright

á‡Ô‡ÒÌÓÈ ‡ÒÒÂË‚‡ÚÂθ

SWAROVSKI Elements

STRASS crystal

gold plated

chrome plated

ready for

Design by energy saver

441


Carat 24.09.10 14:45 Seite 442

Carat 442


Carat 24.09.10 14:46 Seite 443

Design by 443


Carat 24.09.10 14:46 Seite 444

0232.85.C5.KpT Luster / chandelier PURE® KOLARZ® Crystal 70 cm / 90 – 135 cm 66 cm 5 lp.

0232.61.C5.KpT Wandleuchte / wall lamp PURE® KOLARZ® Crystal 32 / 12 cm 24 cm 1 lp.

Carat 444


Carat 24.09.10 14:46 Seite 445

0232.88.C5.KpT Luster / chandelier PURE® KOLARZ® Crystal 98 cm / 118 – 163 cm 92 cm 8 lp.

Design by 445


Carat 24.09.10 14:46 Seite 446

0232.85.3.KpT Luster / chandelier PURE® KOLARZ® Crystal 70 cm / 90 – 135 cm 66 cm 5 lp.

Carat 446


Carat 24.09.10 14:46 Seite 447

0232.812.3.KpT Luster / chandelier PURE® KOLARZ® Crystal 103 cm / 123 – 167 cm 110 cm 12 lp.

Design by 447


Carat 24.09.10 14:46 Seite 448

0232.88.5.KpT Luster / chandelier PURE® KOLARZ® Crystal 98 cm / 118 – 163 cm 92 cm 8 lp.

Carat 448


Carat 24.09.10 14:46 Seite 449

0232.86.5.KpT Luster / chandelier PURE® KOLARZ® Crystal 70 cm / 90 – 135 cm 66 cm 6 lp.

Design by 449


Carat 24.09.10 14:46 Seite 450

0232.61.3.KpT

0232.60F.5.KpT

Wandleuchte / wall lamp PURE® KOLARZ® Crystal 32 / 12 cm 24 cm 1 lp.

Wandleuchte / wall lamp PURE® KOLARZ® Crystal 42 / 10 cm 13 cm 1 lp.

0232.62.5.KpT Wandleuchte / wall lamp PURE® KOLARZ® Crystal 36 / 32 cm 20 cm 2 lp.

Carat 450


Carat 24.09.10 14:46 Seite 451

INDEX 0232.812. X .KpT 103 cm / 123 – 167 cm 110 cm 12 lp., E 14, 60 W

Luster chandelier

0232.88. X .KpT *1) 98 cm / 118 – 163 cm 92 cm 8 lp., E 14, 60 W

0232.86. X .KpT 70 cm / 90 – 135 cm 66 cm 6 lp., E 14, 60 W

0232.85. X .KpT *1) 70 cm / 90 – 135 cm 66 cm 5 lp., E 14, 60 W

0232.61. X .KpT *1) 32 / 12 cm 24 cm 1 lp., E 14, 60 W

0232.62. X .KpT 36 / 32 cm 20 cm 2 lp., E 14, 60 W

Wandleuchte wall lamp

0232.60F. X .KpT 42 / 10 cm 13 cm 1 lp., E 14, 60 W

X Metall

Metal

MeÚ‡ÎÎ

3 24 K vergoldet

24 carat gold plated

ÁÓÎÓÚÓe ÔÓÍ˚ÚË 24 ͇‡Ú‡

5 verchromt

chrome plated

ıÓÏËÓ‚‡ÌÌ˚È

C5 weiß *1)

white *1)

·ÂÎ˚È *1)

Ersatzkristall

Replacement crystal

á‡Ô‡ÒÌÓÈ ‡ÒÒÂË‚‡ÚÂθ

PURE® KOLARZ® Crystal

PURE® KOLARZ® Crystal

234.K30. X .KpT

30 mm

234.K40. X .KpT

40 mm

234.K50. X .KpT

50 mm

PURE® KOLARZ® Crystal

844.Cleaner KOLARZ® Kristall Reiniger KOLARZ® Crystal Cleaner ë‰ÒÚ‚Ó ‰Îfl ˜ËÒÚÍË ıÛÒÚ‡Îfl KOLARZ®

*1)

PURE copyright

handmade in EU

ready for

24 K CHR

EU

KOLARZ crystal

Design by varnish

gold plated

chrome plated

white

energy saver

451


Camilla 24.09.10 01:56 Seite 452

Camilla 452


Camilla 24.09.10 01:56 Seite 453

Design by 453


Camilla 24.09.10 01:56 Seite 454

0303.83.3 Luster / chandelier PURE® KOLARZ® Crystal 62 cm / 82 – 127 cm 42 cm 3 lp.

0303.85.3 Luster / chandelier PURE® KOLARZ® Crystal 65 cm / 85 – 130 cm 58 cm 5 lp.

Camilla 454


Camilla 24.09.10 01:56 Seite 455

0303.88O.3 Luster / chandelier PURE® KOLARZ® Crystal 56 cm / 70 – 111 cm 64 / 115 cm 8 lp.

0112.S01.Bg (optional) Schirm / shade 14 cm 13 cm

Design by 455


Camilla 24.09.10 01:56 Seite 456

0303.83.C3 Luster / chandelier PURE® KOLARZ® Crystal 62 cm / 82 – 127 cm 42 cm 3 lp.

0112.S01.R (optional) Schirm / shade 14 cm 13 cm

0303.85.C3 Luster / chandelier PURE® KOLARZ® Crystal 65 cm / 85 – 130 cm 58 cm 5 lp.

Camilla 456


Camilla 24.09.10 01:56 Seite 457

0303.88O.C3 Luster / chandelier PURE® KOLARZ® Crystal 56 cm / 70 – 111 cm 64 / 115 cm 8 lp.

Design by 457


Camilla 24.09.10 01:56 Seite 458

0303.62.3 Wandleuchte / wall lamp PURE速 KOLARZ速 Crystal 28 / 27 cm 17 cm 2 lp.

0303.62.C3 Wandleuchte / wall lamp PURE速 KOLARZ速 Crystal 28 / 27 cm 17 cm 2 lp.

Camilla 458


Camilla 24.09.10 01:56 Seite 459

INDEX 0303.88O. X 56 cm / 70 – 111 cm 64 / 115 cm 8 lp., E 14, 60 W shade optional

Luster chandelier

0303.85. X 65 cm / 85 – 130 cm 58 cm 5 lp., E 14, 60 W shade optional

0303.83. X 62 cm / 82 – 127 cm 42 cm 3 lp., E 14, 60 W shade optional

0303.62. X 28 / 27 cm 17 cm 2 lp., E 14, 60 W shade optional

Wandleuchte wall lamp

X Metall

Metal

MeÚ‡ÎÎ

3 24 K vergoldet

24 carat gold plated

ÁÓÎÓÚÓe ÔÓÍ˚ÚË 24 ͇‡Ú‡

C3 weiß

white

·ÂÎ˚È

Kristall-Deko

Crystal Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚Ì˚È ıÛÒڇθ

PURE ® KOLARZ ® Crystal

optional 14 cm

Schirm

Shades

Ä·‡ÊÛ

0112.S01.Bg

beige

beige

·ÂÊ

0112.S01.Bk

schwarz

black

˜ÂÌ˚È

0112.S01.R

rot

red

Í‡ÒÌ˚È

13 cm

PURE copyright

handmade in EU

ready for

24 K

EU

KOLARZ crystal

shade Organza

Design by varnish

gold plated

white

energy saver

459


Daisy 24.09.10 01:58 Seite 460

Daisy 460


Daisy 24.09.10 01:58 Seite 461

Design by 461


Daisy 24.09.10 01:58 Seite 462

0043.72.3 Tischleuchte / table lamp OPTIC速 KOLARZ速 Crystal 41 cm 30 cm 2 lp.

Daisy 462


Daisy 24.09.10 01:58 Seite 463

0043.88.3 Hänge- und Deckenleuchte / hanging and ceiling lamp OPTIC® KOLARZ® Crystal 33 cm / 53 – 98 cm 75 cm 8 lp.

Design by 463


Daisy 24.09.10 01:58 Seite 464

0043.85.3 Hänge- und Deckenleuchte / hanging and ceiling lamp OPTIC® KOLARZ® Crystal 33 cm / 53 – 98 cm 70 cm 5 lp.

Daisy 464


Daisy 24.09.10 01:58 Seite 465

0043.88.3 Hänge- und Deckenleuchte / hanging and ceiling lamp OPTIC® KOLARZ® Crystal 75 cm 53 cm 8 lp.

Design by 465


Daisy 24.09.10 01:58 Seite 466

0043.61.3 Wandleuchte / wall lamp OPTIC速 KOLARZ速 Crystal 30 / 22 cm 16 cm 1 lp.

0043.62.3 Wandleuchte / wall lamp OPTIC速 KOLARZ速 Crystal 36 / 30 cm 20 cm 2 lp.

Daisy 466


Daisy 24.09.10 01:58 Seite 467

INDEX 0043.88.3 33 cm / 53 – 98 cm 75 cm 8 lp., incl. HV-Halogen, G9, 40 W

Hänge- und Deckenleuchte hanging and ceiling lamp

0043.85.3 33 cm / 53 – 98 cm 70 cm 5 lp., incl. HV-Halogen, G9, 40 W

0043.62.3 36 / 30 cm 20 cm 2 lp., incl. HV-Halogen, G9, 40 W

Wandleuchte wall lamp

0043.61.3 30 / 22 cm 16 cm 1 lp., incl. HV-Halogen, G9, 40 W

0043.72.3 41 cm 30 cm 2 lp., incl. HV-Halogen, G9, 40 W

Tischleuchte table lamp

Kristall-Deko

Crystal Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚Ì˚È ıÛÒڇθ

OPTIC ® KOLARZ ® Crystal

OPTIC ® KOLARZ ® Crystal

OPTIC ® KOLARZ ® Crystal

Ersatzkristall

Replacement crystal á‡Ô‡ÒÌÓÈ ‡ÒÒÂË‚‡ÚÂθ

0043.G01 0043.G02

24 K

EU

copyright

handmade in EU

OPTIC

brushed

KOLARZ crystal

gold plated

included HV

ready for

Design by ceiling lamp

high quality bulb

energy saver

chandelier

467


Carmen 24.09.10 02:52 Seite 468

Carmen 468


Carmen 24.09.10 02:52 Seite 469

Design by 469


Carmen 24.09.10 02:52 Seite 470

234.88.5

234.S01.5.W (optional)

Luster / chandelier PURE® KOLARZ® Crystal 50 cm / 70 – 115 cm 67 cm 8 lp.

Schirm / shade 80 cm 20 cm

234.85.3

234.S01.3.W (optional)

Luster / chandelier PURE® KOLARZ® Crystal 50 cm / 70 – 115 cm 62 cm 5 lp.

Schirm / shade 80 cm 20 cm

Carmen 470


Carmen 24.09.10 02:52 Seite 471

234.86.3 Luster / chandelier PURE® KOLARZ® Crystal 50 cm / 70 – 115 cm 66 cm 6 lp.

234.S01.3.W (optional) Schirm / shade 80 cm 20 cm

Design by 471


Carmen 24.09.10 02:52 Seite 472

234.810+5.3 Luster / chandelier PURE® KOLARZ® Crystal 100 cm / 122 – 166 cm 104 cm 10+5 lp.

Carmen 472


Carmen 24.09.10 02:52 Seite 473

234.88O.3 Luster / chandelier PURE® KOLARZ® Crystal 65 cm / 85 – 130 cm 97 / 48 cm 8 lp.

Design by 473


Carmen 24.09.10 02:52 Seite 474

234.810.3 Luster / chandelier PURE® KOLARZ® Crystal 80 cm / 102 – 146 cm 104 cm 10 lp.

Carmen 474


Carmen 24.09.10 02:52 Seite 475

234.18.3 Deckenleuchte / ceiling lamp PURE速 KOLARZ速 Crystal 77 cm 40 cm 8 lp.

234.15.3 Deckenleuchte / ceiling lamp PURE速 KOLARZ速 Crystal 70 cm 40 cm 5 lp.

Design by 475


Carmen 24.09.10 02:52 Seite 476

234.85.3 Luster / chandelier PURE® KOLARZ® Crystal 50 cm / 70 – 115 cm 62 cm 5 lp.

234.86.3 Luster / chandelier PURE® KOLARZ® Crystal 50 cm / 70 – 115 cm 66 cm 6 lp.

Carmen 476


Carmen 24.09.10 02:52 Seite 477

234.88.3 Luster / chandelier PURE® KOLARZ® Crystal 50 cm / 70 – 115 cm 67 cm 8 lp.

Design by 477


Carmen 24.09.10 02:53 Seite 478

234.85.5 Luster / chandelier PURE® KOLARZ® Crystal 50 cm / 70 – 115 cm 62 cm 5 lp.

234.86.5 Luster / chandelier PURE® KOLARZ® Crystal 50 cm / 70 – 115 cm 66 cm 6 lp.

Carmen 478


Carmen 24.09.10 02:53 Seite 479

234.88.5 Luster / chandelier PURE® KOLARZ® Crystal 50 cm / 70 – 115 cm 67 cm 8 lp.

Design by 479


Carmen 24.09.10 02:53 Seite 480

234.18.5 Deckenleuchte / ceiling lamp PURE速 KOLARZ速 Crystal 77 cm 40 cm 8 lp.

234.15.5 Deckenleuchte / ceiling lamp PURE速 KOLARZ速 Crystal 70 cm 40 cm 5 lp.

Carmen 480


Carmen 24.09.10 02:53 Seite 481

234.85.4 Luster / chandelier PURE® KOLARZ® Crystal 50 cm / 70 – 115 cm 62 cm 5 lp.

Design by 481


Carmen 24.09.10 02:53 Seite 482

234.15.4 Deckenleuchte / ceiling lamp PURE速 KOLARZ速 Crystal 70 cm 40 cm 5 lp.

234.62.4 Wandleuchte / wall lamp PURE速 KOLARZ速 Crystal 27 / 24 cm 17 cm 2 lp.

Carmen 482


Carmen 24.09.10 02:53 Seite 483

234.61.3

234.62.3

Wandleuchte / wall lamp PURE® KOLARZ® Crystal 24 / 10 cm 18 cm 1 lp.

Wandleuchte / wall lamp PURE® KOLARZ® Crystal 27 / 24 cm 17 cm 2 lp.

234.71.5 Tischleuchte / table lamp PURE® KOLARZ® Crystal 23 cm 11 cm 1 lp.

Design by 483


Carmen 27.09.10 14:09 Seite 484

Luster chandelier

234.810+5. X 100 cm / 122 – 166 cm 104 cm 10+5 lp., E 14, 60 W

234.810. X 80 cm / 102 – 146 cm 104 cm 10 lp., E 14, 60 W

234.88. X 50 cm / 70 – 115 cm 67 cm 8 lp., E 14, 60 W shade optional

234.88O. X 65 cm / 85 – 130 cm 97 / 48 cm 8 lp., E 14, 60 W

234.86. X 50 cm / 70 – 115 cm 66 cm 6 lp., E 14, 60 W shade optional

234.85. X 50 cm / 70 – 115 cm 62 cm 5 lp., E 14, 60 W shade optional

Schirm shade

234.S01.3.W 234.S01.5.W optional 20 cm 80 cm weiß / white / ·ÂÎ˚È

Carmen 484

shade Organza


Carmen 24.09.10 02:53 Seite 485

INDEX 234.18. X 77 cm 40 cm 8 lp., E 14, 60 W

Deckenleuchte ceiling lamp

234.15. X 70 cm 40 cm 5 lp., E 14, 60 W

234.62. X 27 / 24 cm 17 cm 2 lp., E 14, 60 W

Wandleuchte wall lamp

234.61. X 24 / 10 cm 18 cm 1 lp., E 14, 60 W

234.71. X 23 cm 11 cm 1 lp., E 14, 60 W

Tischleuchte table lamp

X Metall

Metal

MeÚ‡ÎÎ

3 24 K vergoldet *1)

24 carat gold plated *1)

ÁÓÎÓÚÓe ÔÓÍ˚ÚË 24 ͇‡Ú‡ *1)

4 altmessing

antique brass

ÒÚ‡ÓÈ Î‡ÚÛÌË

5 verchromt *1)

chrome plated *1)

ıÓÏËÓ‚‡ÌÌ˚È *1)

Kristall-Deko

Crystal Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚ÌÓ ÒÚÂÍÎÓ

PURE ® KOLARZ ® Crystal

PURE ® KOLARZ ® Crystal

PURE ® KOLARZ ® Crystal

OPTIC ® KOLARZ ® Crystal

OPTIC ® KOLARZ ® Crystal

OPTIC ® KOLARZ ® Crystal

844.Cleaner KOLARZ® Kristall Reiniger KOLARZ® Crystal Cleaner ë‰ÒÚ‚Ó ‰Îfl ˜ËÒÚÍË ıÛÒÚ‡Îfl KOLARZ®

copyright

handmade in EU

ready for

24 K CHR

EU

PURE

OPTIC

KOLARZ crystal

KOLARZ crystal

gold plated

chrome plated

Design by antique brass

energy saver

485


Flavia 24.09.10 02:19 Seite 486

Flavia 486


Flavia 24.09.10 02:19 Seite 487

Design by 487


Flavia 24.09.10 02:19 Seite 488

0319.36S.3.KpT Hänge- und Deckenleuchte / hanging and ceiling lamp PURE® KOLARZ® Crystal 39 cm / 60 – 104 cm 40 cm 6 lp.

0319.KIT.3.KpT (optional) Krone / crown 15 cm 19 cm

0319.61.3.KpT Wandleuchte / wall lamp PURE® KOLARZ® Crystal 16 / 45 cm 23 cm 1 lp.

Flavia 488


Flavia 24.09.10 02:19 Seite 489

0319.36L.3.KpT Hänge- und Deckenleuchte / hanging and ceiling lamp PURE® KOLARZ® Crystal 40 cm / 61 – 105 cm 60 cm 6 lp.

0319.KIT.3.KpT (optional) Krone / crown 15 cm 19 cm

Design by 489


Flavia 27.09.10 14:15 Seite 490

0319.36L.3.KpT Hänge- und Deckenleuchte / hanging and ceiling lamp PURE® KOLARZ® Crystal 40 cm / 61 – 105 cm 60 cm 6 lp.

Flavia 490


Flavia 24.09.10 02:19 Seite 491

INDEX 0319.36L.3.KpT 40 cm / 61 – 105 cm 60 cm 6 lp., E 14, 60 W crystal crown optional only for hanging lamp

Hänge- und Deckenleuchte hanging and ceiling lamp

0319.36S.3.KpT 39 cm / 60 – 104 cm 40 cm 6 lp., E 14, 60 W crystal crown optional only for hanging lamp 0319.61.3.KpT 16 / 45 cm 23 cm 1 lp., E 27, 60 W

Wandleuchte wall lamp

optional, only for hanging lamp 15 cm

19 cm

Krone

Crown

ÍÓÓ̇

0319.KIT.3.KpT

Kristall-Deko

Crystal Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚Ì˚È ıÛÒڇθ

PURE ® KOLARZ ® Crystal

PURE ® KOLARZ ® Crystal

PURE ® KOLARZ ® Crystal

844.Cleaner KOLARZ® Kristall Reiniger KOLARZ® Crystal Cleaner ë‰ÒÚ‚Ó ‰Îfl ˜ËÒÚÍË ıÛÒÚ‡Îfl KOLARZ®

24 K

EU

ready for

Design by

PURE copyright

handmade in EU

KOLARZ crystal

ceiling lamp gold plated

energy saver

chandelier

491


Licia 24.09.10 02:21 Seite 492

Licia 492


Licia 24.09.10 02:21 Seite 493

Design by 493


Licia 24.09.10 02:21 Seite 494

028.88 Luster / chandelier SPECTRA® Swarovski® 54 cm / 74 – 119 cm 57 cm 8 lp.

Licia 494


Licia 24.09.10 02:21 Seite 495

028.88+4 Luster / chandelier SPECTRA® Swarovski® 65 cm / 85 – 130 cm 75 cm 8+4 lp.

Design by 495


Licia 24.09.10 02:21 Seite 496

028.45+1 *P) Bodenleuchte / floor lamp SPECTRA速 Swarovski速 165 cm 56 cm 6 lp.

Licia 496


Licia 24.09.10 02:21 Seite 497

028.812+6 Luster / chandelier SPECTRA® Swarovski® 106 cm / 134 – 179 cm 101 cm 12+6 lp.

Design by 497


Licia 24.09.10 02:21 Seite 498

028.85.5 *P) Luster / chandelier SPECTRA® Swarovski® 54 cm / 74 – 119 cm 55 cm 5 lp.

028.88.5.STR JET *P) Luster / chandelier STRASS® Swarovski® SPECTRA® Swarovski® 54 cm / 74 – 119 cm 57 cm 8 lp.

Licia 498


Licia 24.09.10 02:21 Seite 499

028.88.STR Luster / chandelier STRASS® Swarovski® SPECTRA® Swarovski® 54 cm / 74 – 119 cm 57 cm 8 lp.

028.88.5.STR *P) Luster / chandelier STRASS® Swarovski® SPECTRA® Swarovski® 54 cm / 74 – 119 cm 57 cm 8 lp.

Design by 499


Licia 24.09.10 02:21 Seite 500

028.62 Wandleuchte / wall lamp SPECTRA速 Swarovski速 27 / 19 cm 29 cm 2 lp.

Licia 500


Licia 24.09.10 02:21 Seite 501

INDEX 028.812+6. X . Y 106 cm / 134 – 179 cm 101 cm 12+6 lp., E 14, 40 W

Luster chandelier

028.88+4. X . Y 65 cm / 85 – 130 cm 75 cm 8+4 lp., E 14, 40 W

028.88. X . Y 54 cm / 74 – 119 cm 57 cm 8 lp., E 14, 40 W

028.85. X . Y 54 cm / 74 – 119 cm 55 cm 5 lp., E 14, 40 W

Wandleuchte wall lamp

028.62. X . Y 27 / 19 cm 29 cm 2 lp., E 14, 40 W

Bodenleuchte floor lamp

028.45+1. X . Y 165 cm 56 cm 6 lp., E 14, 40 W

X Metall 24 K vergoldet 5 verchromt *P) Y Kristall-Deko

Project

Metal

MeÚ‡ÎÎ

24 carat gold plated

ÁÓÎÓÚÓe ÔÓÍ˚ÚË 24 ͇‡Ú‡

chrome plated *P)

ıpÓÏËpÓ‚‡ÌÌ˚È *P)

Crystal Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚Ì˚È ıÛÒڇθ

Project

SPECTRA ® Swarovski ® clear ® ® + STRASS® Swarovski ® S T R SPECTRA Swarovski clear topaz

S T R SPECTRA ® Swarovski ® + STRASS® Swarovski ® J E T clear JET (black)

*P) Project

Einzelfertigungen für Projekte individual project production òÚÛ˜ÌÓe ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ‰Îfl ÔÓeÍÚÓ‚

844.Cleaner KOLARZ® Kristall Reiniger KOLARZ® Crystal Cleaner ë‰ÒÚ‚Ó ‰Îfl ˜ËÒÚÍË ıÛÒÚ‡Îfl KOLARZ®

24 K CHR

EU

copyright

handmade in EU

SWAROVSKI Elements

STRASS crystal

SPECTRA crystal

gold plated

chrome plated

ready for

Design by energy saver

501


Isabelle 24.09.10 02:24 Seite 502

Isabelle 502


Isabelle 24.09.10 02:24 Seite 503

Design by 503


Isabelle 24.09.10 02:24 Seite 504

0278.85.3.KpT Luster / chandelier PURE® KOLARZ® Crystal 52 cm / 72 – 117 cm 50 cm 5 lp.

0278.85.3 Luster / chandelier crystal glass 52 cm / 72 – 117 cm 50 cm 5 lp.

Isabelle 504


Isabelle 24.09.10 02:24 Seite 505

0278.88.3.KpT Luster / chandelier PURE® KOLARZ® Crystal 61 cm / 81 – 126 cm 67 cm 8 lp.

Design by 505


Isabelle 24.09.10 02:24 Seite 506

0278.62.3.KpT Wandleuchte / wall lamp PURE速 KOLARZ速 Crystal 35 / 26 cm 18 cm 2 lp.

0278.62.3 Wandleuchte / wall lamp crystal glass 35 / 26 cm 18 cm 2 lp.

Isabelle 506


Isabelle 27.09.10 14:17 Seite 507

INDEX 0278.88.3. Y 61 cm / 81 – 126 cm 67 cm 8 lp., E 14, 60 W

Luster chandelier

0278.85.3. Y 52 cm / 72 – 117 cm 50 cm 5 lp., E 14, 60 W

0278.62.3. Y 35 / 26 cm 18 cm 2 lp., E 14, 60 W

Wandleuchte wall lamp

Y

Kristall Deko

Crystal Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚Ì˚È ıÛÒڇθ

KpT PURE ® KOLARZ ® Crystal Kristallglas

ıÛÒڇθ

crystal glass

844.Cleaner KOLARZ® Kristall Reiniger KOLARZ® Crystal Cleaner ë‰ÒÚ‚Ó ‰Îfl ˜ËÒÚÍË ıÛÒÚ‡Îfl KOLARZ®

EU

24 K

ready for

gold plated

energy saver

Design by

PURE copyright

handmade in EU

KOLARZ crystal

crystal glass

507


Victoria 24.09.10 02:28 Seite 508

Victoria 508


Victoria 24.09.10 02:28 Seite 509

Design by 509


Victoria 24.09.10 02:28 Seite 510

003.85.3 Luster / chandelier crystal glass 53 cm / 64 – 109 cm 47 cm 5 lp.

003.88.3 Luster / chandelier crystal glass 56 cm / 77 – 122 cm 64 cm 8 lp.

Victoria 510


Victoria 24.09.10 02:28 Seite 511

003.88+4.3 VS Luster / chandelier SPECTRA® Swarovski® 58 cm / 79 – 124 cm 64 cm 8+4 lp.

Design by 511


Victoria 24.09.10 02:28 Seite 512

003.63+2.3 Wandleuchte / wall lamp crystal glass 55 / 40 cm 25 cm 5 lp.

003.Kerzenh端lse.1 (optional) Kerzenh端lse, 24 K vergoldet bulbcover, 24 carat gold plated 2,8 cm 7 cm

Victoria 512


Victoria 24.09.10 02:28 Seite 513

003.812+6.3 Luster / chandelier crystal glass 67 cm / 88 – 133 cm 79 cm 12+6 lp.

Design by 513


Victoria 24.09.10 02:28 Seite 514

003.62.3 Wandleuchte / wall lamp crystal glass 28 / 22 cm 16 cm 2 lp.

003.61.3 Wandleuchte / wall lamp crystal glass 22 / 11 cm 19 cm 1 lp.

Victoria 514


Victoria 24.09.10 02:28 Seite 515

INDEX 003.820+10.3. Y 130 cm / 151 – 196 cm 155 cm 20+10 lp., E 14, 60 W

Luster *1) chandelier

Wandleuchte *2) wall lamp

003.818+6.3. Y 120 cm / 141 – 186 cm 115 cm 18+6 lp., E 14, 60 W

Project

003.812+6.3. Y 67 cm / 88 – 133 cm 79 cm 12+6 lp., E 14, 60 W

003.88+4.3. Y 58 cm / 79 – 124 cm 64 cm 8+4 lp., E 14, 60 W

003.88.3. Y 56 cm / 77 – 122 cm 64 cm 8 lp., E 14, 60 W

003.85.3. Y 53 / 64 – 109 cm 47 cm 5 lp., E 14, 60 W

003.63+2.3. Y 55 / 40 cm 25 cm 5 lp., E 14, 60 W

003.62.3. Y 28 / 22 cm 16 cm 2 lp., E 14, 60 W

Project

003.61.3. Y 22 / 11 cm 19 cm 1 lp., E 14, 60 W

Y

Kristall Deko

V S SPECTRA® Swarovski® Kristallglas

ÑÂÍÓ‡ÚË‚Ì˚È ıÛÒڇθ

SPECTRA® Swarovski®

SPECTRA® Swarovski®

crystal glass

ıÛÒڇθ

Kerzenhülsen

optional

Project

Crystal Deco

bulbcover

é·ÓÎӘ͇ ҂˜

003.Kerzenhülse *1)

2,8 cm

9 cm 24 Karat vergoldet

24 carat gold plated

ÁÓÎÓÚÓe ÔÓÍ˚ÚË 24 ͇‡Ú‡

003.Kerzenhülse.1 *2)

2,8 cm

7 cm 24 Karat vergoldet

24 carat gold plated

ÁÓÎÓÚÓe ÔÓÍ˚ÚË 24 ͇‡Ú‡

Einzelfertigungen für Projekte individual project production òÚÛ˜ÌÓe ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ‰Îfl ÔÓeÍÚÓ‚

844.Cleaner KOLARZ® Kristall Reiniger KOLARZ® Crystal Cleaner ë‰ÒÚ‚Ó ‰Îfl ˜ËÒÚÍË ıÛÒÚ‡Îfl KOLARZ®

EU

copyright

handmade in EU

SPECTRA crystal

crystal glass

24 K

ready for

gold plated

energy saver

Design by 515


Bristol 24.09.10 02:31 Seite 516

Bristol 516


Bristol 24.09.10 02:31 Seite 517

Design by 517


Bristol 24.09.10 02:31 Seite 518

0316.86+3.8.KpT Luster / chandelier PURE® KOLARZ® Crystal 78 cm / 99 – 144 cm 81 cm 6+3 lp.

Bristol 518


Bristol 24.09.10 02:31 Seite 519

0316.810+5.8.KpT Luster / chandelier PURE® KOLARZ® Crystal 93 cm / 114 – 159 cm 97 cm 10+5 lp.

Design by 519


Bristol 24.09.10 02:31 Seite 520

0316.83+1.8.KpT Luster / chandelier PURE® KOLARZ® Crystal 62 cm / 83 – 128 cm 67 cm 3+1 lp.

0316.13.8.KpT Deckenleuchte / ceiling lamp PURE® KOLARZ® Crystal 37 cm 17 cm 3 lp.

Bristol 520


Bristol 24.09.10 02:31 Seite 521

0316.14.8.KpT Deckenleuchte / ceiling lamp PURE速 KOLARZ速 Crystal 45 cm 22 cm 4 lp.

0316.16.8.KpT Deckenleuchte / ceiling lamp PURE速 KOLARZ速 Crystal 55 cm 25 cm 6 lp.

Design by 521


Bristol 24.09.10 02:31 Seite 522

0316.62L.8.KpT Wandleuchte / wall lamp PURE速 KOLARZ速 Crystal 43 / 40 cm 18 cm 2 lp.

0316.62S.8.KpT Wandleuchte / wall lamp PURE速 KOLARZ速 Crystal 17 / 30 cm 15 cm 2 lp.

Bristol 522


Bristol 24.09.10 02:31 Seite 523

INDEX 0316.810+5.8.KpT 93 cm / 114 – 159 cm 97 cm 10+5 lp., E 14, 40 W

Luster chandelier

0316.86+3.8.KpT 78 cm / 99 – 144 cm 81 cm 6+3 lp., E 14, 40 W

0316.83+1.8.KpT 62 cm / 83 – 128 cm 67 cm 3+1 lp., E 14, 40 W

0316.16.8.KpT 55 cm 25 cm 6 lp., E 14, 40 W

Deckenleuchte ceiling lamp

0316.14.8.KpT 45 cm 22 cm 4 lp., E 14, 40 W

0316.13.8.KpT 37 cm 17 cm 3 lp., E 14, 40 W

0316.62L.8.KpT 43 / 40 cm 18 cm 2 lp., E 14, 40 W

Wandleuchte wall lamp

0316.62S.8.KpT 17 / 30 cm 15 cm 2 lp., E 14, 40 W

Kristall-Deko

Crystal Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚Ì˚È ıÛÒڇθ

PURE ® KOLARZ ® Crystal

PURE ® KOLARZ ® Crystal

PURE ® KOLARZ ® Crystal

844.Cleaner KOLARZ® Kristall Reiniger KOLARZ® Crystal Cleaner ë‰ÒÚ‚Ó ‰Îfl ˜ËÒÚÍË ıÛÒÚ‡Îfl KOLARZ®

ready for

EU

Design by

PURE copyright

handmade in EU

KOLARZ crystal

english brass

energy saver

523


Schรถnbrunn 27.09.10 19:04 Seite 524

Schรถnbrunn 524


Schรถnbrunn 27.09.10 19:04 Seite 525

Design by 525


Schönbrunn 24.09.10 02:32 Seite 526

C406.812/90 Luster / chandelier SPECTRA® Swarovski® 55 cm / 76 – 121 cm 90 cm 12 lp.

Schönbrunn 526


Schönbrunn 24.09.10 02:32 Seite 527

844.86 Luster / chandelier SPECTRA® Swarovski® 36 cm / 57 – 102 cm 55 cm 6 lp.

844.89 Luster / chandelier SPECTRA® Swarovski® 43 cm / 64 – 109 cm 55 cm 9 lp.

Design by 527


Schönbrunn 24.09.10 02:32 Seite 528

844.61

844.62

Wandleuchte / wall lamp SPECTRA® Swarovski® 22 / 11 cm 21 cm 1 lp.

Wandleuchte / wall lamp SPECTRA® Swarovski® 28 / 24 cm 21 cm 2 lp.

844.80 Luster / chandelier SPECTRA® Swarovski® 36 cm / 57 – 102 cm 75 cm 8 lp.

Schönbrunn 528


Schönbrunn 24.09.10 02:32 Seite 529

INDEX Luster chandelier

Wandleuchte wall lamp

844.812 48 cm / 69 – 114 cm 75 cm 12 lp., E 14, 40 W

844.88+4 43 cm / 64 – 109 cm 55 cm 8+4 lp., E 14, 40 W

844.89 43 cm / 64 – 109 cm 55 cm 9 lp., E 14, 40 W

844.88 36 cm / 57 – 102 cm 55 cm 8 lp., E 14, 40 W

844.86 36 cm / 57 – 102 cm 55 cm 6 lp., E 14, 40 W

844.85 36 cm / ?57 – 102 cm 55 cm 5 lp., E 14, 40 W

844.80 36 cm / 57 – 102 cm 75 cm 8 lp., E 14, 40 W

C406.812/90 55 cm / 76 – 121 cm 90 cm 12 lp., E 14, 40 W

844.62 28 / 24 cm 21 cm 2 lp., E 14, 40 W

844.61 22 / 11 cm 21 cm 1 lp., E 14, 40 W

Kristall-Deko

Crystal Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚Ì˚È ıÛÒڇθ

SPECTRA ® Swarovski ®

SPECTRA ® Swarovski ®

SPECTRA ® Swarovski ®

Ersatzkristall

Replacement crystal

á‡Ô‡ÒÌÓÈ ‡ÒÒÂË‚‡ÚÂθ

844.Schüsserl

crystal bowl

ıÛÒڇθÌ˚È ¯‡

844.Cleaner KOLARZ® Kristall Reiniger KOLARZ® Crystal Cleaner ë‰ÒÚ‚Ó ‰Îfl ˜ËÒÚÍË ıÛÒÚ‡Îfl KOLARZ®

EU

copyright

handmade in EU

SPECTRA crystal

crystal arm

24 K

ready for

gold plated

energy saver

Design by Project

529


Maria Louise 24.09.10 02:33 Seite 530

Maria Louise 530


Maria Louise 24.09.10 02:33 Seite 531

149.812+12+6.3 Luster / chandelier PURE® KOLARZ® Crystal 96 cm / 116 – 161 cm 95 cm 12+12+6 lp.

Design by 531


Maria Louise 24.09.10 02:33 Seite 532

149.18.3 Deckenleuchte / ceiling lamp PURE® KOLARZ® Crystal 57 cm 30 cm 8 lp.

149.62.3 Wandleuchte / wall lamp PURE® KOLARZ® Crystal 32 / 30 cm 16 cm 2 lp.

149.88.3 149.72.3 Tischleuchte / table lamp PURE® KOLARZ® Crystal 37 cm 27 / 14 cm 2 lp.

Maria Louise 532

Luster / chandelier PURE® KOLARZ® Crystal 46 cm / 66 – 111 cm 66 cm 8 lp.


Maria Louise 24.09.10 02:33 Seite 533

149.812+6.3 Luster / chandelier PURE® KOLARZ® Crystal 56 cm / 116 – 161 cm 74 cm 12+6 lp.

Design by 533


Maria Louise 27.09.10 14:19 Seite 534

149.61.3 Wandleuchte / wall lamp PURE® KOLARZ® Crystal 30 / 12 cm 16 cm 1 lp.

149.85.3 Luster / chandelier PURE® KOLARZ® Crystal 46 cm / 66 – 111 cm 61 cm 5 lp.

149.88+4.3 Luster / chandelier PURE® KOLARZ® Crystal 56 cm / 76 – 121 cm 76 cm 8+4 lp.

Maria Louise 534


Maria Louise 24.09.10 02:33 Seite 535

INDEX Luster chandelier

149.812+12+6.3 96 cm / 116 – 161 cm 95 cm 12+12+6 lp., E 14, 40 W

149.812+6.3 56 cm / 76 – 121 cm 74 cm 12+6 lp., E 14, 40 W

149.88+4.3 56 cm / 76 – 121 cm 76 cm 8+4 lp., E 14, 40 W

149.88.3 46 cm / 66 – 111 cm 66 cm 8 lp., E 14, 40 W

149.85.3 46 cm / 66 – 111 cm 66 cm 5 lp., E 14, 40 W

149.18.3 57 cm 30 cm 8 lp., E 14, 40 W

Deckenleuchte ceiling lamp

149.61.3 30 / 12 cm 22 cm 1 lp., E 14, 40 W

149.62.3 32 / 30 cm 16 cm 2 lp., E 14, 40 W

Wandleuchte wall lamp

149.72.3 37 cm 27 / 14 cm 2 lp., E 14, 40 W

Tischleuchte table lamp

X Metall

Metal

MeÚ‡ÎÎ

3 24 K vergoldet

24 carat gold plated

ÁÓÎÓÚÓe ÔÓÍ˚ÚË 24 ͇‡Ú‡

Kristall-Deko

Crystal Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚Ì˚È ıÛÒڇθ

PURE ® KOLARZ ® Crystal

PURE ® KOLARZ ® Crystal

PURE ® KOLARZ ® Crystal

844.Cleaner KOLARZ® Kristall Reiniger KOLARZ® Crystal Cleaner ë‰ÒÚ‚Ó ‰Îfl ˜ËÒÚÍË ıÛÒÚ‡Îfl KOLARZ®

EU

24 K

ready for

gold plated

energy saver

Design by

PURE copyright

handmade in EU

KOLARZ crystal

acrylic arm

535


Valerie 24.09.10 02:35 Seite 536

960.816+8 *P) Luster / chandelier crystal glass 77 cm / 102 – 147 cm 110 cm 16+8 lp.

Valerie 536


Valerie 24.09.10 02:35 Seite 537

960.812+12+6 *P) Luster / chandelier crystal glass 95 cm / 120 – 165 cm 95 cm 12+12+6 lp.

Design by 537


Valerie 24.09.10 02:35 Seite 538

960.62 Wandleuchte / wall lamp crystal glass 27 / 25 cm 20 cm 2 lp.

960.88 Luster / chandelier crystal glass 43 cm / 63 – 108 cm 60 cm 8 lp.

960.61 Wandleuchte / wall lamp crystal glass 25 / 10 cm 20 cm 1 lp.

960.71 960.88+4 Luster / chandelier crystal glass 52 cm / 72 – 117 cm 60 cm 8+4 lp.

Valerie 538

Tischleuchte / table lamp crystal glass 38 cm 25 cm 1 lp.


Valerie 27.09.10 14:23 Seite 539

INDEX 960.812+12+6 95 cm / 120 – 165 cm 95 cm 12+12+6 lp., E 14, 40 W

960.816+8 77 cm / 102 – 147 cm 110 cm 16+8 lp., E 14, 40 W

960.810+5 55 cm / 75 – 120 cm 74 cm 10+5 lp., E 14, 40 W

960.88+4 52 cm / 72 – 117 cm 60 cm 8+4 lp., E 14, 40 W

960.88 43 cm / 63 – 108 cm 60 cm 8 lp., E 14, 40 W

960.86 43 cm / 63 – 108 cm 60 cm 6 lp., E 14, 40 W

Luster chandelier

Project

Project

960.85 43 cm / 63 – 108 cm 58 cm 5 lp., E 14, 40 W

960.16K.3 40 cm 25 cm 6 lp., E 14, 40 W

960.18K.3 50 cm 26 cm 8 lp., E 14, 40 W

Deckenleuchte ceiling lamp

960.13K.3 30 cm 24 cm 3 lp., E 14, 40 W

wall lamp

Tischleuchte

960.71 38 cm 25 cm 1 lp., E 14, 40 W

table lamp

Project

960.61 25 / 10 cm 20 cm 1 lp., E 14, 40 W

960.62 27 / 25 cm 20 cm 2 lp., E 14, 40 W

Wandleuchte

Kristall Deko

Crystal Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚Ì˚È ıÛÒڇθ

Kristallglas

crystal glass

ıÛÒڇθ 844.Cleaner

Einzelfertigungen für Projekte individual project production òÚÛ˜ÌÓe ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ‰Îfl ÔÓeÍÚÓ‚

KOLARZ® Kristall Reiniger KOLARZ® Crystal Cleaner ë‰ÒÚ‚Ó ‰Îfl ˜ËÒÚÍË ıÛÒÚ‡Îfl KOLARZ®

ready for

EU

handmade in EU

Design by crystal glass

acrylic arm

energy saver

539


Kristall Projekt 24.09.10 02:37 Seite 540

Crystal Project 540


Kristall Projekt 24.09.10 02:37 Seite 541

Design by 541


Kristall Projekt 24.09.10 02:37 Seite 542

C437.830 / 150 * Luster / chandelier SPECTRA® Swarovski® 160 cm 150 cm 20 + 10 lp., E 14, 40 W

C437.836 / 175 *

w/o fig.

Luster / chandelier SPECTRA® Swarovski® 200 cm 175 cm 24 + 12 lp., E 14, 40 W

C437.856 / 250 *

w/o fig.

Luster / chandelier SPECTRA® Swarovski® 280 cm 250 cm 32 + 15 + 8 lp., E 14, 40 W

C437.8105 / 400 *

w/o fig.

Luster / chandelier SPECTRA® Swarovski® 480 cm 400 cm 56 + 28 + 14 + 7 lp., E 14, 40 W

C436.815 / 85 * Luster / chandelier SPECTRA® Swarovski® 98 cm 85 cm 10 + 5 lp., E 14, 40 W

C436.818 / 110 *

w/o fig.

Luster / chandelier SPECTRA® Swarovski® 100 cm 110 cm 12 + 6 lp., E 14, 40 W

C436.824 / 120 * Luster / chandelier SPECTRA® Swarovski® 110 cm 120 cm 16 + 8 lp., E 14, 40 W

Maria Theresia 542

w/o fig.


Kristall Projekt 24.09.10 02:37 Seite 543

C462.818 / 95 * Luster / chandelier SPECTRA® Swarovski® 110 cm 95 cm 12 + 6 lp., E 14, 40 W

C462.812 / 78 *

w/o fig.

Luster / chandelier SPECTRA® Swarovski® 93 cm 78 cm 12 lp., E 14, 40 W

C462.824 / 120 *

w/o fig.

Luster / chandelier SPECTRA® Swarovski® 110 cm 120 cm 16 + 8 lp., E 14, 40 W

C445.75 / 84 * Tischleuchte / table lamp SPECTRA® Swarovski® 84 cm 52 cm 5 lp., E 14, 40 W

* auch in STRASS ® Swarovski ® erhältlich * also available in STRASS ® Swarovski ®

EU

copyright

handmade in EU

STRASS crystal

SPECTRA crystal

ready for

24 K gold plated

SWAROVSKI Elements

crystal arm

energy saver

Project

Design by 543


Kristall Projekt 24.09.10 02:37 Seite 544

C505.88 / 60 * Luster / chandelier SPECTRA® Swarovski® 58 cm 60 cm 8 lp., E 27, 60 W

C505.86 / 55 *

w/o fig.

Luster / chandelier SPECTRA® Swarovski® 55 cm 55 cm 6 lp., E 27, 60 W

C505.86 / 47 *

w/o fig.

Luster / chandelier SPECTRA® Swarovski® 47 cm 48 cm 6 lp., E 14, 60 W

C505.85 / 40 *

w/o fig.

Luster / chandelier SPECTRA® Swarovski® 45 cm 40 cm 5 lp., E 14, 60 W

C505.83 / 30 * Luster / chandelier SPECTRA® Swarovski® 38 cm 30 cm 3 lp., E 14, 60 W

C505.62 / 23 * Wandleuchte / wall lamp SPECTRA® Swarovski® 38 / 23 cm 12 cm 2 lp., E 14, 40 W

Kristall Projekt Empire 544

w/o fig.


Kristall Projekt 24.09.10 02:37 Seite 545

C610.88+4 / 65 * Luster / chandelier SPECTRA® Swarovski® 75 cm 65 cm 4 lp., E 14, 60 W + 8 lp., E 27

C610.63 / 21 * Wandleuchte / wall lamp SPECTRA® Swarovski® 26 / 21 cm 12 cm 3 lp., E 14, 40 W

C600.18 / 65 * Deckenleuchte / ceiling lamp SPECTRA® Swarovski® 65 cm 28 cm 8 lp., E 27, 40 W * auch in STRASS ® Swarovski ® erhältlich * also available in STRASS ® Swarovski ®

EU

copyright

handmade in EU

24 K

ready for

gold plated

energy saver

SWAROVSKI Elements

STRASS crystal

SPECTRA crystal

Project

Design by 545


Kristall Projekt 24.09.10 02:37 Seite 546

C812.843 / 150 * Luster / chandelier SPECTRA速 Swarovski速 105 cm 150 cm 38+5 lp., E 14, 60 W

Empire 546


Kristall Projekt 24.09.10 02:37 Seite 547

C300.820 / 100 * Luster / chandelier SPECTRA® Swarovski® 135 cm 100 cm 10 + 5 lp., E 14, 60 W + 5 lp. E 27

C300.816 / 80 *

w/o fig.

Luster / chandelier SPECTRA® Swarovski® 110 cm 80 cm 8 + 4 lp., E 14, 60 W + 4 lp. E 27

C300.65 / 40 * Wandleuchte / wall lamp SPECTRA® Swarovski® 46 / 40 cm 19 cm 5 lp., E 14, 40 W

* auch in STRASS ® Swarovski ® erhältlich * also available in STRASS ® Swarovski ®

EU

copyright

handmade in EU

24 K

ready for

gold plated

energy saver

SWAROVSKI Elements

STRASS crystal

SPECTRA crystal

Project

Design by 547


Kristall Projekt 24.09.10 02:37 Seite 548

C505.86 / 52 *

w/o fig

Luster / chandelier SPECTRA® Swarovski® 42 cm 52 cm 6 lp., E 14, 40 W

C505.83 / 42 * Luster / chandelier SPECTRA® Swarovski® 42 cm 42 cm 3 lp., E 14, 40 W

C505.81 / 33 *

w/o fig.

Luster / chandelier SPECTRA® Swarovski® 36 cm 33 cm 1 lp., E 27, 40 W

C505.81 / 28 * Luster / chandelier SPECTRA® Swarovski® 34 cm 28 cm 1 lp., E 27, 40 W

C505.61 / 18 * Wandleuchte / wall lamp SPECTRA® Swarovski® 20 cm 18 cm 12 cm 1 lp., E 14, 40 W

C505.71 / 22 * Tischleuchte / table lamp SPECTRA® Swarovski® 22 cm 17 cm 1 lp., E 14, 40 W

Art Deco 548

w/o fig.


Kristall Projekt 24.09.10 02:37 Seite 549

C311.86 / 60 * Luster / chandelier SPECTRA® Swarovski® 45 cm 60 cm 6 lp., E 27, 40 W

C311.86 / 52 *

w/o fig.

Luster / chandelier SPECTRA® Swarovski® 40 cm 52 cm 6 lp., E 14, 40 W

C311.62 / 27 * Wandleuchte / wall lamp SPECTRA® Swarovski® 27 / 22 cm 14 cm 2 lp., E 14, 40 W

* auch in STRASS ® Swarovski ® erhältlich * also available in STRASS ® Swarovski ®

EU

copyright

handmade in EU

24 K

ready for

gold plated

energy saver

SWAROVSKI Elements

STRASS crystal

SPECTRA crystal

Project

Design by 549


Kristall Projekt 24.09.10 02:37 Seite 550

C652.17 / 40 * Deckenleuchte / ceiling lamp SPECTRA速 Swarovski速 40 cm 82 cm 7 lp., E 14, 40 W

C650.17 / 40 * Deckenleuchte / ceiling lamp SPECTRA速 Swarovski速 40 cm 82 cm 7 lp., E 14, 40 W

Art Deco 550


Kristall Projekt 24.09.10 02:37 Seite 551

C892.17 / 40 * Deckenleuchte / ceiling lamp SPECTRA® Swarovski® 40 cm 90 cm 7 lp., E 14, 40 W

C890.17 / 40 * Deckenleuchte / ceiling lamp SPECTRA® Swarovski® 40 cm 90 cm 7 lp., E 14, 40 W

* auch in STRASS ® Swarovski ® erhältlich * also available in STRASS ® Swarovski ®

EU

copyright

handmade in EU

24 K

ready for

gold plated

energy saver

SWAROVSKI Elements

STRASS crystal

SPECTRA crystal

Project

Design by 551


Kristall Projekt 24.09.10 02:37 Seite 552

C420.15.3 / 46 Deckenleuchte / ceiling lamp crystal glass 46 / 46 cm 39 cm 5 lp., E 14, 40 W

C420.15.3 / 34 Deckenleuchte / ceiling lamp crystal glass 34 / 34 cm 39 cm 5 lp., E 14, 40 W

Art Deco 552


Kristall Projekt 24.09.10 02:37 Seite 553

C450.17 / 42 Deckenleuchte / ceiling lamp crystal glass 42 cm 40 cm 6 lp., E 14, 40 W + 1 lp., E 27, 40 W

C450.14 / 30 Deckenleuchte / ceiling lamp crystal glass 30 cm 30 cm 3 lp., E 14, 40 W + 1 lp., E 27, 40 W

C450.62 / 21 Wandleuchte / wall lamp crystal glass 21 / 19 cm 12 cm 2 lp., E 14, 40 W

EU

copyright

handmade in EU

crystal glass

24 K

ready for

gold plated

energy saver

Project

Design by 553


Kristall Projekt 24.09.10 02:37 Seite 554

C510.112 / 97 * Deckenleuchte / ceiling lamp SPECTRA® Swarovski® 97 / 42 cm 28 cm 12 lp., E 27, 40 W

C510.123 / 150 *

w/o fig.

Deckenleuchte / ceiling lamp SPECTRA® Swarovski® 150 / 42 cm 36 cm 23 lp., E 27, 40 W

C510.111 / 75 * Deckenleuchte / ceiling lamp SPECTRA® Swarovski® 75 / 36 cm 25 cm 11 lp., E 14, 40 W

C500.18 / 50 * Deckenleuchte / ceiling lamp SPECTRA® Swarovski® 50 / 36 cm 30 cm 8 lp., E 14, 40 W

Art Deco 554

w/o fig.


Kristall Projekt 24.09.10 02:37 Seite 555

C161.62 / 22 * Wandleuchte / wall lamp SPECTRA® Swarovski® 22 / 18 cm 12 cm 2 lp., E 14, 40 W

079.62 / 22.3 *

w/o fig.

Wandleuchte / wall lamp SPECTRA® Swarovski® 22 / 18 cm 12 cm 2 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

C161.61 / 17 * Wandleuchte / wall lamp SPECTRA® Swarovski® 17 / 16 cm 10 cm 1 lp., E 14, 40 W

* auch in STRASS ® Swarovski ® erhältlich * also available in STRASS ® Swarovski ®

EU

copyright

handmade in EU

24 K

ready for

gold plated

energy saver

SWAROVSKI Elements

STRASS crystal

SPECTRA crystal

Project

Design by 555


Kristall Projekt 24.09.10 02:37 Seite 556

C161.116 / 100 *

w/o fig.

Deckenleuchte / ceiling lamp SPECTRA® Swarovski® 100 cm 35 cm 16 lp., E 27, 40 W

C161.112 / 80 *

w/o fig.

Deckenleuchte / ceiling lamp SPECTRA® Swarovski® 80 cm 30 cm 12 lp., E 27, 40 W

C161.18 / 70 *

w/o fig.

Deckenleuchte / ceiling lamp SPECTRA® Swarovski® 70 cm 25 cm 8 lp., E 27, 40 W

C161.18 / 60 *

w/o fig.

Deckenleuchte / ceiling lamp SPECTRA® Swarovski® 60 cm 20 cm 8 lp., E 14, 40 W

C161.18 / 50 * Deckenleuchte / ceiling lamp SPECTRA® Swarovski® 50 cm 16 cm 8 lp., E 14, 40 W

C161.16 / 40 * Deckenleuchte / ceiling lamp SPECTRA® Swarovski® 40 cm 15 cm 6 lp., E 27, 40 W

C161.13 / 33 *

w/o fig.

Deckenleuchte / ceiling lamp SPECTRA® Swarovski® 33 cm 15 cm 3 lp., E 14, 40 W

C161.13 / 25 *

w/o fig.

Deckenleuchte / ceiling lamp SPECTRA® Swarovski® 25 cm 14 cm 3 lp., E 14, 40 W

EU

* auch in STRASS ® Swarovski ® erhältlich * also available in STRASS ® Swarovski ®

Charlotte 556

copyright

handmade in EU

24 K

ready for

gold plated

energy saver

SWAROVSKI Elements

Project

STRASS crystal

SPECTRA crystal


Kristall Projekt 24.09.10 02:37 Seite 557

137.18.3 abgehängte Deckenleuchte / suspended ceiling lamp SPECTRA® Swarovski® 50 cm 27 cm 8 lp., E 14, 40 W

137.13.3

w/o fig.

abgehängte Deckenleuchte / suspended ceiling lamp SPECTRA® Swarovski® 40 cm 25 cm 6 lp., E 14, 40 W

034.14 Deckenleuchte / ceiling lamp PURE® KOLARZ® Crystal 60 cm 23 cm 4 lp., E 14, 40 W

034.13 Deckenleuchte / ceiling lamp PURE® KOLARZ® Crystal 45 cm 20 cm 3 lp., E 14, 40 W

034.12 Deckenleuchte / ceiling lamp PURE® KOLARZ® Crystal 35 cm 12 cm 2 lp., E 14, 40 W

079.16 / 40.3 abgehängte Deckenleuchte / suspended ceiling lamp SPECTRA® Swarovski® 40 cm 15 cm 6 lp., incl. HV-Halogen, G9, 25 W

24 K

EU

PURE copyright

handmade in EU

SPECTRA crystal

KOLARZ crystal

gold plated

ready for

energy saver

Acapulco

Design by 557


Contarini 24.09.10 03:00 Seite 558

Contarini 558


Contarini 24.09.10 03:00 Seite 559

Design by 559


Contarini 24.09.10 03:00 Seite 560

0299.85.3 Luster / chandelier PURE® KOLARZ® Crystal 57 cm / 80 – 125 cm 65 cm 5 lp.

0112.S01.Bg (optional) Schirm / shade 14 cm 13 cm

Contarini 560


Contarini 24.09.10 03:00 Seite 561

0299.88.3 Luster / chandelier PURE® KOLARZ® Crystal 58 cm / 81 – 126 cm 85 cm 8 lp.

Design by 561


Contarini 24.09.10 03:00 Seite 562

0299.85.15 Luster / chandelier PURE® KOLARZ® Crystal 57 cm / 80 – 125 cm 65 cm 5 lp.

Contarini 562


Contarini 24.09.10 03:00 Seite 563

0299.85.5 Luster / chandelier PURE® KOLARZ® Crystal 57 cm / 80 – 125 cm 65 cm 5 lp.

Design by 563


Contarini 24.09.10 03:00 Seite 564

0299.85.4 Luster / chandelier PURE® KOLARZ® Crystal 57 cm / 80 – 125 cm 65 cm 5 lp.

0195.S01 (optional) Schirm / shade 14 cm 13 cm

0299.62.4 Wandleuchte / wall lamp PURE® KOLARZ® Crystal 43 / 30 cm 26 cm 2 lp.

Contarini 564


Contarini 24.09.10 03:00 Seite 565

INDEX 0299.88. X 58 cm / 81 – 126 cm 85 cm 8 lp., E 14, 60 W shade optional

Luster chandelier

0299.85. X 57 cm / 80 – 125 cm 65 cm 5 lp., E 14, 60 W shade optional

0299.62. X 43 / 30 cm 26 cm 2 lp., E 14, 60 W shade optional

Wandleuchte wall lamp

X Metall

Metal

MeÚ‡ÎÎ

3 24 K vergoldet

24 carat gold plated

ÁÓÎÓÚÓe ÔÓÍ˚ÚË 24 ͇‡Ú‡

4 altmessing

antique brass

ÒÚ‡ÓÈ Î‡ÚÛÌË

5 verchromt

chrome plated

ıÓÏËÓ‚‡ÌÌ˚È

15 französisch gold

french gold

Ù‡ÌˆÛÁÒÍÓ ÁÓÎÓÚÓ

Kristall-Deko

Crystal Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚Ì˚È ıÛÒڇθ

PURE ® KOLARZ ® Crystal

Schirm (optional)

Shades

0112.S01. Y

Ä·‡ÊÛ

14 cm

Y Schirm-Deko

shade

13 cm

Organza

Shade Deco

Ä·‡ÊÛ Deko

Bg beige

beige

·ÂÊ

Bk schwarz

black

˜ÂÌ˚È

R rot

red

Í‡ÒÌ˚È

Schirm (optional)

Shades

Ä·‡ÊÛ

0195.S01

14 cm

24 K

EU

shade

13 cm

Pongé

ready for

24 K CHR

Design by

PURE copyright

handmade in EU

KOLARZ crystal

gold plated

french gold

chrome plated

antique brass

energy saver

Project

565


Pisani 24.09.10 03:01 Seite 566

Pisani 566


Pisani 24.09.10 03:01 Seite 567

Design by 567


Pisani 24.09.10 03:01 Seite 568

0301.61.4 Wandleuchte / wall lamp 25 / 14 cm 30 cm 1 lp.

Pisani 568


Pisani 24.09.10 03:01 Seite 569

0301.88.3 Luster / chandelier 66 cm / 93 – 138 cm 101 cm 8 lp.

Design by 569


Pisani 24.09.10 03:01 Seite 570

0301.86.5 Luster / chandelier 57 cm / 83 – 128 cm 83 cm 6 lp.

Pisani 570


Pisani 24.09.10 03:01 Seite 571

0301.85.15 Luster / chandelier 57 cm / 83 – 128 cm 83 cm 5 lp.

0112.S01.Bg (optional) Schirm / shade 14 cm 13 cm

Design by 571


Pisani 24.09.10 03:02 Seite 572

0301.86.4 Luster / chandelier 57 cm / 83 – 128 cm 83 cm 6 lp.

0195.S01 (optional) Schirm / shade 14 cm 13 cm

0301.85.3 Luster / chandelier 57 cm / 83 – 128 cm 83 cm 5 lp.

Pisani 572


Pisani 24.09.10 03:02 Seite 573

INDEX 0301.88. X 66 cm / 93 – 138 cm 101 cm 8 lp., E 14, 60 W

Luster chandelier

0301.86. X 57 cm / 83 – 128 cm 83 cm 6 lp., E 14, 60 W

0301.85. X 57 cm / 83 – 128 cm 83 cm 5 lp., E 14, 60 W

0301.61. X 25 / 14 cm 30 cm 1 lp., E 14, 60 W

Wandleuchte wall lamp

X Metall

Metal

MeÚ‡ÎÎ

3 24 K vergoldet

24 carat gold plated

ÁÓÎÓÚÓe ÔÓÍ˚ÚË 24 ͇‡Ú‡

4 altmessing

antique brass

ÒÚ‡ÓÈ Î‡ÚÛÌË

5 verchromt

chrome plated

ıÓÏËÓ‚‡ÌÌ˚È

15 französisch gold

french gold

Ù‡ÌˆÛÁÒÍÓ ÁÓÎÓÚÓ

Schirm (optional) 0112.S01. Y

Shades

Ä·‡ÊÛ

14 cm

Y Schirm-Deko

shade

13 cm

Organza

Shade Deco

Ä·‡ÊÛ Deko

Bg beige

beige

·ÂÊ

Bk schwarz

black

˜ÂÌ˚È

R rot

red

Í‡ÒÌ˚È

Schirm (optional)

Shades

Ä·‡ÊÛ

0195.S01

14 cm

24 K

EU

shade

13 cm

Pongé

ready for

24 K CHR

Design by

PURE copyright

handmade in EU

KOLARZ crystal

crystal glass

gold plated

french gold

chrome plated

antique brass

energy saver

Project

573


Ascot 24.09.10 03:04 Seite 574

Ascot 574


Ascot 24.09.10 03:04 Seite 575

Design by 575


Ascot 24.09.10 03:04 Seite 576

0195.86.4 Luster / chandelier Murano glass, hand-crafted 59 cm / 80 – 125 cm 78 cm 6 lp.

0195.S01 (optional) Schirm / shade 14 cm 13 cm

Ascot 576


Ascot 24.09.10 03:04 Seite 577

0195.810+5.4 Luster / chandelier Murano glass, hand-crafted 95 cm / 116 – 145 cm 120 cm 10+5 lp.

Design by 577


Ascot 24.09.10 03:04 Seite 578

0195.32.4 Hängeleuchte / hanging lamp Murano glass, hand-crafted 38 cm / 59 – 104 cm 34 / 60 cm 2 lp.

Ascot 578


Ascot 24.09.10 03:04 Seite 579

0195.88.4 Luster / chandelier Murano glass, hand-crafted 62 cm / 83 – 128 cm 95 cm 8 lp.

0195.S01 (optional) Schirm / shade 14 cm 13 cm

Design by 579


Ascot 24.09.10 03:04 Seite 580

0195.62S.4 Wandleuchte / wall lamp Murano glass, hand-crafted 32 / 22 cm 25 cm 2 lp.

0195.61.4 Wandleuchte / wall lamp Murano glass, hand-crafted 22 cm 26 cm 1 lp.

0195.S01 (optional) Schirm / shade 14 cm 13 cm

0195.62L.4 Wandleuchte / wall lamp Murano glass, hand-crafted 59 / 40 cm 23 cm 2 lp.

Ascot 580


Ascot 24.09.10 03:04 Seite 581

0195.72.4 Tischleuchte / table lamp Murano glass, hand-crafted 76 cm 46 / 23 cm 2 lp.

0195.71.4 Tischleuchte / table lamp Murano glass, hand-crafted 46 cm 26 cm 1 lp.

Design by 581


Ascot 24.09.10 03:04 Seite 582

0195.42.4 Bodenleuchte / floor lamp Murano glass, hand-crafted 175 cm 58 cm 2 lp.

Ascot 582


Ascot 24.09.10 03:04 Seite 583

INDEX 0195.810+5.4 95 cm / 116 – 145 cm 120 cm 10+5 lp., E 14 , 60 W shade optional

Luster chandelier

0195.88.4 62 cm / 83 – 128 cm 95 cm 8 lp., E 14 , 60 W shade optional

0195.86.4 59 cm / 80 – 125 cm 78 cm 6 lp., E 14 , 60 W shade optional

0195.32.4 (with shade) 38 cm / 59 – 104 cm 60 / 34 cm 2 lp., E 27, 60 W

Hängeleuchte hanging lamp

0195.62S.4 32 / 22 cm 25 cm 2 lp., E 14 , 60 W shade optional

0195.62L.4 (with shade) 59 / 40 cm 23 cm 2 lp., E 14 , 60 W

Wandleuchte wall lamp

0195.61.4 22 / 14 cm 26 cm 1 lp., E 14 , 60 W shade optional

0195.71.4 (with shade) 46 cm 26 cm 1 lp., E 14 , 60 W

0195.72.4 (with shade) 76 cm 46 / 23 cm 2 lp., E 14 , 60 W

Tischleuchte table lamp

0195.42.4 (with shade) 175 cm 58 cm 2 lp., E 14 , 60 W

Bodenleuchte floor lamp

Schirm

Shades

Ä·‡ÊÛ

0195.S01

14 / 13 cm

0195.810+5/88/86/62S/61

0195.S02

26 / 14 cm

0195.71

0195.S03

40 / 21 cm

0195.62L

0195.S04

46 / 23 cm

0195.72

0195.S05

58 / 33 cm

0195.42

ready for

EU

Design by shade

copyright

handmade in EU

Murano glass

antique brass

energy saver

Pongé

583


Imperial 27.09.10 19:09 Seite 584

Imperial 584


Imperial 27.09.10 19:09 Seite 585

Design by 585


Imperial 24.09.10 03:06 Seite 586

330.85.8C Luster / chandelier OPTIC® KOLARZ® Crystal 48 cm / 69 – 114 cm 62 cm 5 lp.

330.62.8C Wandleuchte / wall lamp OPTIC® KOLARZ® Crystal 30 / 27 cm 20 cm 2 lp.

Imperial 586


Imperial 24.09.10 03:06 Seite 587

330.88.8C Luster / chandelier OPTIC® KOLARZ® Crystal 50 cm / 71 – 116 cm 76 cm 8 lp.

Design by 587


Imperial 24.09.10 03:06 Seite 588

330.61.8C

330.60.8C

Wandleuchte / wall lamp OPTIC® KOLARZ® Crystal 27 cm 32 – 58 cm 1 lp.

Wandleuchte / wall lamp OPTIC® KOLARZ® Crystal 27 cm 26 cm 1 lp.

330.71.8C Tischleuchte / table lamp OPTIC® KOLARZ® Crystal 50 cm 20 cm 1 lp.

Imperial 588


Imperial 24.09.10 03:06 Seite 589

330.63.8C Wandleuchte / wall lamp OPTIC® KOLARZ® Crystal 87 / 35 cm 20 cm 3 lp.

330.810+5.8C Luster / chandelier OPTIC® KOLARZ® Crystal 70 cm / 91 – 136 cm 130 cm 15 lp.

Design by 589


Imperial 24.09.10 03:06 Seite 590

330.42.8C Bodenleuchte / floor lamp OPTIC速 KOLARZ速 Crystal 165 cm 56 cm 2 lp.

Imperial 590


Imperial 24.09.10 03:06 Seite 591

INDEX 330.810+5.8C 70 cm / 91 – 136 cm 130 cm 10 + 5 lp., E 14, 60 W

Luster chandelier

330.85.8C 48 cm / 69 – 114 cm 62 cm 5 lp., E 14, 60 W

330.88.8C 50 cm / 71 – 116 cm 76 cm 8 lp., E 14, 60 W

Wandleuchte wall lamp

330.63.8C 87 / 35 cm 20 cm 3 lp., E 14, 60 W

330.62.8C 30 / 27 cm 20 cm 2 lp., E 14, 60 W

330.61.8C (with shade) 27 cm 32 – 58 cm 1 lp., E 27, 60 W

330.60.8C (with shade) 27 cm 26 cm 1 lp., E 27, 60 W

330.71.8C (with shade) 50 cm 20 cm 1 lp., E 27, 60 W

Tischleuchte table lamp

330.42.8C (with shade) 165 cm 56 cm 2 lp., E 27, 100 W

Bodenleuchte floor lamp

Kristall-Deko

Crystal Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚Ì˚È ıÛÒڇθ

OPTIC ® KOLARZ ® Crystal

OPTIC ® KOLARZ ® Crystal

OPTIC ® KOLARZ ® Crystal

Schirm

Shades

Ä·‡ÊÛ

330.S01

20 / 32 cm

22 cm

330.61.8C / 330.71.8C

330.S03

41 / 55 cm

37 cm

330.42.8C

330.S04

22 / 32 cm

22 cm

330.60.8C

ready for

EU

Design by

OPTIC copyright

handmade in EU

KOLARZ crystal

shade

english brass

energy saver

silk

591


Montblanc 24.09.10 03:07 Seite 592

Montblanc 592


Montblanc 24.09.10 03:07 Seite 593

Design by 593


Montblanc 24.09.10 03:07 Seite 594

0230.85.5.KpSsT Luster /chandelier STRASS® Swarovski® PURE® KOLARZ® Crystal 41 cm / 62 – 107 cm 63 cm 5 lp.

Montblanc 594


Montblanc 24.09.10 03:07 Seite 595

0230.88.7.KpSsT Luster / chandelier STRASS® Swarovski® PURE® KOLARZ® Crystal 41 cm / 62 – 107 cm 76 cm 8 lp.

Design by 595


Montblanc 24.09.10 03:08 Seite 596

0230.88.5.KpSsT Luster / chandelier STRASS® Swarovski® PURE® KOLARZ® Crystal 41 cm / 91 – 136 cm 76 cm 8 lp.

Montblanc 596

0230.62.7.KpSsT

0230.62.5.KpSsT

Wandleuchte / wall lamp STRASS® Swarovski® PURE® KOLARZ® Crystal 33 / 30 cm 19 cm 2 lp.

Wandleuchte / wall lamp STRASS® Swarovski® PURE® KOLARZ® Crystal 33 / 30 cm 19 cm 2 lp.


Montblanc 24.09.10 03:08 Seite 597

INDEX 0230.88. X .KpSsT 41 cm / 62 – 107 cm 76 cm 8 lp., E 14, 60 W

Luster chandelier

0230.85. X .KpSsT 41 cm / 62 – 107 cm 63 cm 5 lp., E 14, 60 W

0230.62. X .KpSsT 33 / 30 cm 19 cm 2 lp., E 14, 60 W

Wandleuchte wall lamp

X Metall

Metal

MeÚ‡ÎÎ

5 verchromt

chrome plated

ıÓÏËÓ‚‡ÌÌ˚È

7 englisch-messing

english brass

‡Ì„ÎËÈÒÍÓÈ Î‡ÚÛÌË

Kristall-Deko

Crystal Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚Ì˚È ıÛÒڇθ

STRASS ® Swarovski ®

STRASS ® Swarovski ®

STRASS ® Swarovski ®

kristall

crystal clear

ÍËÒڇθÌ˚È

PURE ® KOLARZ ® Crystal

PURE ® KOLARZ ® Crystal

PURE ® KOLARZ ® Crystal

kristall

crystal clear

ÍËÒڇθÌ˚È

ready for

CHR

EU

Design by

PURE copyright

handmade in EU

SWAROVSKI Elements

STRASS crystal

KOLARZ crystal

chrome plated

english brass

energy saver

597


Orangerie 24.09.10 03:22 Seite 598

Orangerie 598


Orangerie 24.09.10 03:22 Seite 599

Design by 599


Orangerie 24.09.10 03:22 Seite 600

0251.31E.4 Hängeleuchte / hanging lamp 54 cm / 72 – 118 cm 30 cm 1 lp.

Orangerie 600


Orangerie 24.09.10 03:22 Seite 601

0251.33E.3 Hängeleuchte / hanging lamp 61 cm / 79 – 125 cm 38 cm 3 lp.

Design by 601


Orangerie 24.09.10 03:22 Seite 602

0251.62E.3 Wandleuchte / wall lamp 34 / 38 cm 18,5 cm 2 lp.

0251.61E.4 Wandleuchte / wall lamp 27 / 30 cm 15 cm 1 lp.

Orangerie 602


Orangerie 24.09.10 03:22 Seite 603

INDEX 0251.33E. X 61 cm / 79 – 125 cm 38 cm 3 lp., E 14, 60 W

Hängeleuchte hanging lamp

0251.31E. X 54 cm / 72 – 118 cm 30 cm 1 lp., E 27, 100 W

0251.62E. X 34 / 38 cm 18,5 cm 2 lp., E 14, 60 W

Wandleuchte wall lamp

0251.61E. X 27 / 30 cm 15 cm 1 lp., E 27, 75 W

X Metall

Metal

MeÚ‡ÎÎ

3 24 K vergoldet

24 carat gold plated

ÁÓÎÓÚÓe ÔÓÍ˚ÚË 24 ͇‡Ú‡

4 altmessing

antique brass

ÒÚ‡ÓÈ Î‡ÚÛÌË

copyright

handmade in EU

ready for

24 K

EU

crystal glass

glass cutted

gold plated

Design by antique brass

energy saver

603


La Fenice 24.09.10 03:30 Seite 604

La Fenice 604


La Fenice 24.09.10 03:30 Seite 605

Design by 605


La Fenice 24.09.10 03:30 Seite 606

0112.63.3.KpT Wandleuchte / wall lamp PURE速 KOLARZ速 Crystal 52 / 80 cm 40 cm 3 lp.

0112.71.3.KpT Tischleuchte / table lamp PURE速 KOLARZ速 Crystal 56 cm 31 cm 1 lp.

La Fenice 606

0112.S01.Bg (optional) Schirm / shade 14 cm 13 cm


La Fenice 24.09.10 03:30 Seite 607

0112.812.3.KpT Luster / chandelier PURE® KOLARZ® Crystal 67 cm / 91 – 137 cm 117 cm 12 lp.

0112.S01.Bg (optional) Schirm / shade 14 cm 13 cm

Design by 607


La Fenice 24.09.10 03:30 Seite 608

0112.87.3.KpT Luster / chandelier PURE® KOLARZ® Crystal 50 cm / 70 – 116 cm 85 cm 7 lp.

La Fenice 608


La Fenice 24.09.10 03:30 Seite 609

0112.85.3.KpT Luster / chandelier PURE® KOLARZ® Crystal 48 cm / 68 – 114 cm 75 cm 5 lp.

0112.S01.Bg (optional) Schirm / shade 14 cm 13 cm

Design by 609


La Fenice 24.09.10 03:30 Seite 610

La Fenice 610

0112.85.9.KpT

0112.S01.R (optional)

Luster / chandelier PURE® KOLARZ® Crystal 48 cm / 68 – 114 cm 75 cm 5 lp.

Schirm / shade 14 cm 13 cm

0112.61.9.KpT

0112.S01.R (optional)

Wandleuchte / wall lamp PURE® KOLARZ® Crystal 47 cm 19 cm 1 lp.

Schirm / shade 14 cm 13 cm


La Fenice 24.09.10 03:30 Seite 611

0112.87.9.KpT Luster / chandelier PURE® KOLARZ® Crystal 50 cm / 70 – 116 cm 85 cm

7 lp. 0112.S01.Bk (optional) Schirm / shade 14 cm 13 cm

Design by 611


La Fenice 24.09.10 03:30 Seite 612

0112.32.3.Bk Hängeleuchte / hanging lamp 48 cm / 68 – 114 cm 55 / 41 cm 2 lp.

0112.DACH.Bg (optional) Schirmabdeckung / shade cover

0112.32.3.R Hängeleuchte / hanging lamp 48 cm / 68 – 114 cm 55 / 41 cm 2 lp.

0112.DACH.Bg (optional) Schirmabdeckung / shade cover

La Fenice 612


La Fenice 24.09.10 03:30 Seite 613

0112.32.3.Bg Hängeleuchte / hanging lamp 48 cm / 68 – 114 cm 55 / 41 cm 2 lp.

0112.DACH.Bg (optional) Schirmabdeckung / shade cover

Design by 613


La Fenice 24.09.10 03:30 Seite 614

0112.41.3.KpT Bodenleuchte / floor lamp PURE速 KOLARZ速 Crystal 174 cm 56 cm 2 lp.

La Fenice 614


La Fenice 27.09.10 14:26 Seite 615

INDEX 0112.812. X .KpT 67 cm / 91 – 137 cm 117 cm 12 lp., E 14, 60 W shade optional

Luster chandelier

0112.87. X .KpT 50 cm / 70 – 116 cm 85 cm 7 lp., E 14, 60 W shade optional

0112.85. X .KpT 48 cm / 68 – 114 cm 75 cm 5 lp., E 14, 60 W shade optional

0112.32. X . Y 48 cm / 68 – 114 cm 55 / 41 cm 2 lp., E 27, 75 W optional shade cover: 0112.DACH.Bg

Hängeleuchte hanging lamp

Wandleuchte wall lamp

0112.63. X .KpT 52 / 80 cm 40 cm 3 lp., E 14, 60 W shade optional

Tischleuchte table lamp

0112.71. X .KpT (with shade) 56 cm 31 cm 1 lp., E 14, 60 W

Bodenleuchte floor lamp

0112.41. X .KpT (with shade) 174 cm 56 cm 2 lp., E 27, 60 W

X Metall

Metal

MeÚ‡ÎÎ

3 24 K vergoldet

24 carat gold plated

ÁÓÎÓÚÓe ÔÓÍ˚ÚË 24 ͇‡Ú‡

9 versilbert

silver plated

ë ÒÂp·pÂÌÌ˚Ï ÔÓÍp˚ÚËÂÏ

Y Schirm-Deko

Shade Deco

Ä·‡ÊÛ Deko

Bg beige

beige

·ÂÊ

Bk schwarz

black

˜ÂÌ˚È

R rot

red

Í‡ÒÌ˚È

Schirm

Shades

Ä·‡ÊÛ

0112.S01. Y

14 cm

0112.812/.85/.87/.61

0112.S02. Y

31 cm

0112.71

0112.S03. Y

56 cm

0112.32/.41

24 K

EU

copyright

0112.61. X .KpT 47 cm 19 cm 1 lp., E 14, 60 W shade optional

handmade in EU

PURE

brushed

KOLARZ crystal

gold plated

SIL

ready for

Design by shade

silver plated

energy saver

Organza

615


Milord 24.09.10 04:08 Seite 616

Milord 616


Milord 24.09.10 04:08 Seite 617

Design by 617


Milord 24.09.10 04:08 Seite 618

0297.33.4 Hängeleuchte / hanging lamp 65 cm / 85 – 130 cm 50 cm 3 lp.

Milord 618


Milord 27.09.10 14:28 Seite 619

0297.33.3.SsT Hängeleuchte / hanging lamp 65 cm / 85 – 130 cm 50 cm 3 lp.

0297.KIT.SsT (optional) kristall / crystal clear

Design by 619


Milord 24.09.10 04:08 Seite 620

0297.11.3 Deckenleuchte / ceiling lamp 16 cm 12 cm 1 lp.

Milord 620


Milord 24.09.10 04:08 Seite 621

0297.13.5 Deckenleuchte / ceiling lamp 40 cm 11 cm 3 lp.

0297.14.3 Deckenleuchte / ceiling lamp 50 cm 11 cm 4 lp.

Design by 621


Milord 24.09.10 04:08 Seite 622

0297.10Q.5 Spot 10 / 10 cm 5 cm 1 lp.

0297.10R.3 Spot 10 cm 5 cm 1 lp.

Milord 622


Milord 24.09.10 04:08 Seite 623

0297.10B.4 Spot 12 cm 6,5 – 9 cm 1 lp.

Design by 623


Milord 24.09.10 04:08 Seite 624

0297.10R.3

0297.10R.15

Spot 10 cm 5 cm 1 lp.

Spot 10 cm 5 cm 1 lp.

0297.10R.4

0297.10R.5

Spot 10 cm 5 cm 1 lp.

Spot 10 cm 5 cm 1 lp.

EU

Milord 624

copyright

handmade in EU


Milord 27.09.10 14:37 Seite 625

INDEX Hängeleuchte hanging lamp

0297.33. X *1) 65 cm / 85 – 130 cm 50 cm 3 lp., E 27, 60 W

Deckenleuchte ceiling lamp

0297.14. X *1) 50 cm 11 cm 4 lp., E 27, 60 W

0297.13. X *1) 40 cm 11 cm 3 lp., E 27, 60 W

0297.11. X 16 cm 12 cm 1 lp., incl. HV-Halogen, G9, 40 W

0297.10Q. X 10 / 10 cm 5 cm 1 lp., incl. HV-Halogen, GU10, 50 W

0297.10B. X 12 cm 6,5 – 9 cm 1 lp., incl. HV-Halogen, GU10, 50 W

Spot

0297.10R. X 10 cm 5 cm 1 lp., incl. HV-Halogen, GU10, 50 W

X Metall

Metal

MeÚ‡ÎÎ

3 24 K vergoldet

24 carat gold plated

ÁÓÎÓÚÓe ÔÓÍ˚ÚË 24 ͇‡Ú‡

4 altmessing

antique brass

ÒÚ‡ÓÈ Î‡ÚÛÌË

5 verchromt

chrome plated

ıÓÏËÓ‚‡ÌÌ˚È

15 französisch gold

french gold

Ù‡ÌˆÛÁÒÍÓ ÁÓÎÓÚÓ

Crystal Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚ÌÓ ÒÚÂÍÎÓ

STRASS ® Swarovski ®

STRASS ® Swarovski ®

crystal clear

ÍËÒڇθÌ˚È

Replacement glass

á‡Ô‡ÒÌÓ ÒÚÂÍÎÓ

4 0297.4.G01

glass white satined

0297.11

0297.4.G03

glass white satined

0297.13

0297.4.G04

glass white satined

0297.33./14

3 5 15 0297.G01

glass white shining

0297.11

0297.G03

glass white shining

0297.13

0297.G04

glass white shining

0297.33./14

*1) optional Kristall-Deko

STRASS ® Swarovski ®

0297.KIT.SsT kristall

Ersatzglas

24 K SWAROVSKI Elements

STRASS crystal

gold plated

24 K CHR french gold

chrome plated

antique brass

included HV

ready for

high quality bulb

energy saver

Design by Project

625


Milady 24.09.10 04:11 Seite 626

Milady 626


Milady 24.09.10 04:11 Seite 627

Design by 627


Milady 24.09.10 04:11 Seite 628

0298.33.4 Hängeleuchte / hanging lamp 65 cm / 85 – 130 cm 50 cm 3 lp.

Milady 628


Milady 24.09.10 04:11 Seite 629

0298.33.3 Hängeleuchte / hanging lamp 65 cm / 85 – 130 cm 50 cm 3 lp.

0297.KIT.SsT (optional) kristall / crystal clear

Design by 629


Milady 24.09.10 04:11 Seite 630

0298.11.3 Deckenleuchte / ceiling lamp 16 cm 12 cm 1 lp.

Milady 630


Milady 24.09.10 04:11 Seite 631

0298.14.15 Deckenleuchte / ceiling lamp 50 cm 11 cm 4 lp.

0298.13.5 Deckenleuchte / ceiling lamp 40 cm 11 cm 3 lp.

Design by 631


Milady 24.09.10 04:11 Seite 632

0298.10Q.5 Spot 10 / 10 cm 5 cm 1 lp.

0298.10R.3 Spot 10 cm 5 cm 1 lp.

Milady 632


Milady 24.09.10 04:11 Seite 633

0298.10B.4 Spot 12 cm 6,5 – 9 cm 1 lp.

Design by 633


Milady 24.09.10 04:12 Seite 634

0298.10R.3

0298.10R.15

Spot 10 cm 5 cm 1 lp.

Spot 10 cm 5 cm 1 lp.

0298.10R.4

0298.10R.5

Spot 10 cm 5 cm 1 lp.

Spot 10 cm 5 cm 1 lp.

EU

Milady 634

copyright

handmade in EU


Milady 27.09.10 14:40 Seite 635

INDEX Hängeleuchte hanging lamp

0298.33. X *1) 65 cm / 85 – 130 cm 50 cm 3 lp., E 27, 60 W

Deckenleuchte ceiling lamp

0298.14. X *1) 50 cm 11 cm 4 lp., E 27, 60 W

0298.13. X *1) 40 cm 11 cm 3 lp., E 27, 60 W

0298.11. X 16 cm 12 cm 1 lp., incl. HV-Halogen, G9, 40 W

0298.10Q. X 10 / 10 cm 5 cm 1 lp., incl. HV-Halogen, GU10, 50 W

0298.10B. X 12 cm 6,5 – 9 cm 1 lp., incl. HV-Halogen, GU10, 50 W

Spot

0298.10R. X 10 cm 5 cm 1 lp., incl. HV-Halogen, GU10, 50 W

X Metall

Metal

MeÚ‡ÎÎ

3 24 K vergoldet

24 carat gold plated

ÁÓÎÓÚÓe ÔÓÍ˚ÚË 24 ͇‡Ú‡

4 altmessing

antique brass

ÒÚ‡ÓÈ Î‡ÚÛÌË

5 verchromt

chrome plated

ıÓÏËÓ‚‡ÌÌ˚È

15 französisch gold

french gold

Ù‡ÌˆÛÁÒÍÓ ÁÓÎÓÚÓ

Crystal Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚ÌÓ ÒÚÂÍÎÓ

STRASS ® Swarovski ®

STRASS ® Swarovski ®

crystal clear

ÍËÒڇθÌ˚È

Replacement glass

á‡Ô‡ÒÌÓ ÒÚÂÍÎÓ

4 0297.4.G01

glass white satined

0298.11

0297.4.G03

glass white satined

0298.13

0297.4.G04

glass white satined

0298.33./14

3 5 15 0297.G01

glass white shining

0298.11

0297.G03

glass white shining

0298.13

0297.G04

glass white shining

0298.33./14

*1) optional Kristall-Deko

STRASS ® Swarovski ®

0297.KIT.SsT kristall

Ersatzglas

24 K SWAROVSKI Elements

STRASS crystal

gold plated

24 K CHR french gold

chrome plated

antique brass

included HV

ready for

high quality bulb

energy saver

Design by Project

635


Milord_Kristall 24.09.10 04:14 Seite 636

Milord Crystal 636


Milord_Kristall 24.09.10 04:14 Seite 637

Design by 637


Milord_Kristall 24.09.10 04:14 Seite 638

0346.14L.15 Deckenleuchte / ceiling lamp SPECTRA速 Swarovski速 50 cm 46 cm 4 lp.

Milord Crystal 638


Milord_Kristall 24.09.10 04:14 Seite 639

0346.34.3 Luster / chandelier SPECTRA® Swarovski® 110 cm / 120 – 170 cm 50 cm 4 lp.

Design by 639


Milord_Kristall 24.09.10 04:14 Seite 640

0346.14S.4 Deckenleuchte / ceiling lamp SPECTRA速 Swarovski速 40 cm 36 cm 4 lp.

0346.14S.5 Deckenleuchte / ceiling lamp SPECTRA速 Swarovski速 40 cm 36 cm 4 lp.

Milord Crystal 640


Milord_Kristall 24.09.10 04:14 Seite 641

0346.11.3 Deckenleuchte / ceiling lamp SPECTRA速 Swarovski速 16 cm 20 cm 1 lp.

Design by 641


Milord_Kristall 24.09.10 04:15 Seite 642

0346.11.15 Deckenleuchte / ceiling lamp SPECTRA速 Swarovski速 16 cm 20 cm 1 lp.

0346.11.3 Deckenleuchte / ceiling lamp

0346.11.4 Deckenleuchte / ceiling lamp

0346.11.5 Deckenleuchte / ceiling lamp

Milord Crystal 642


Milord_Kristall 27.09.10 14:44 Seite 643

INDEX Luster chandelier

0346.34. X 110 cm / 120 – 170 cm 50 cm 4 lp., E 27, 100 W

Deckenleuchte ceiling lamp

0346.14L. X 50 cm 46 cm 3 lp., E 14, 60 W + 1 lp., E27, 100 W

0346.14S. X 40 cm 36 cm 3 lp., E 14, 60 W + 1 lp., E27, 100 W

0346.11. X 16 cm 20 cm 1 lp., incl. HV-Halogen, G9, 60 W

X Metall

Metal

MeÚ‡ÎÎ

3 24 K vergoldet

24 carat gold plated

ÁÓÎÓÚÓe ÔÓÍ˚ÚË 24 ͇‡Ú‡

4 altmessing

antique brass

ÒÚ‡ÓÈ Î‡ÚÛÌË

5 verchromt

chrome plated

ıÓÏËÓ‚‡ÌÌ˚È

15 französisch gold

french gold

Ù‡ÌˆÛÁÒÍÓ ÁÓÎÓÚÓ

Kristall-Deko

Crystal Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚Ì˚È ıÛÒڇθ

SPECTRA ® Swarovski ®

SPECTRA ® Swarovski ®

SPECTRA ® Swarovski ®

kristall

crystal clear

ÍËÒڇθÌ˚È

844.Cleaner KOLARZ® Kristall Reiniger KOLARZ® Crystal Cleaner ë‰ÒÚ‚Ó ‰Îfl ˜ËÒÚÍË ıÛÒÚ‡Îfl KOLARZ®

24 K

EU

copyright

handmade in EU

SPECTRA crystal

gold plated

24 K CHR french gold

chrome plated

antique brass

included HV

ready for

high quality bulb

energy saver

Design by Project

643


Palladio 24.09.10 04:16 Seite 644

Palladio 644


Palladio 24.09.10 04:16 Seite 645

Design by 645


Palladio 27.09.10 19:17 Seite 646

0224.814+7+7+5.3 *P) Luster / chandelier PURE® KOLARZ® Crystal crystal glass 195 cm / 230 – 330 cm 175 cm 14+7+7+5 lp.

Palladio 646


Palladio 27.09.10 19:18 Seite 647

0224.87+5.3.T *P) Luster / chandelier Murano glass, hand-crafted PURE® KOLARZ® Crystal crystal glass 80 cm / 100 – 155 cm 96 cm 7+5 lp.

Design by 647


Palladio 24.09.10 04:16 Seite 648

0224.88.6.T *P) Luster / chandelier Murano glass, hand-crafted PURE® KOLARZ® Crystal crystal glass 55 cm / 75 – 120 cm 140 cm 8 lp.

0224.87.6 *P) Luster / chandelier PURE® KOLARZ® Crystal crystal glass 61 cm / 81 – 126 cm 96 cm 7 lp.

Palladio 648


Palladio 27.09.10 19:18 Seite 649

0224.85.3.T Luster / chandelier Murano glass, hand-crafted PURE® KOLARZ® Crystal crystal glass 57 cm / 77 – 122 cm 74 cm 5 lp.

Design by 649


Palladio 27.09.10 14:48 Seite 650

0224.65L.3.T *P) Wandleuchte / wall lamp Murano glass, hand-crafted PURE速 KOLARZ速 Crystal crystal glass 87 / 120 cm 46 cm 5 lp.

0224.63L.6.T *P) Wandleuchte / wall lamp Murano glass, hand-crafted PURE速 KOLARZ速 Crystal 38 / 68 cm 46 cm 3 lp.

Palladio 650


Palladio 27.09.10 14:49 Seite 651

0224.62L.3.T *P) Wandleuchte / wall lamp Murano glass, hand-crafted PURE速 KOLARZ速 Crystal 42 / 61 cm 44 cm 2 lp.

0224.60.3 Wandleuchte / wall lamp PURE速 KOLARZ速 Crystal 33 / 15 cm 29 cm 1 lp.

Design by 651


Palladio 27.09.10 14:51 Seite 652

0224.63F.6.T *P)

0224.61F.3.T *P)

Wandleuchte / wall lamp Murano glass, hand-crafted PURE速 KOLARZ速 Crystal 160 / 50 cm 29 cm 3 lp.

Wandleuchte / wall lamp Murano glass, hand-crafted PURE速 KOLARZ速 Crystal 135 / 15 cm 29 cm 1 lp.

Palladio 652


Palladio 24.09.10 04:17 Seite 653

0224.71.3 *P) Tischleuchte / table lamp PURE® KOLARZ® Crystal crystal glass 50 cm 14 cm 1 lp.

0224.46.3.T *P) Bodenleuchte / floor lamp Murano glass, hand-crafted PURE® KOLARZ® Crystal crystal glass 182 cm 52 cm 6 lp.

0224.72.6.T *P) Tischleuchte / table lamp Murano glass, hand-crafted PURE® KOLARZ® Crystal crystal glass 68 / 56 cm 2 lp.

Design by 653


Palladio 24.09.10 04:17 Seite 654

Luster chandelier

0224.814+7+7+5. X . Y 195 cm / 230 – 330 cm 175 cm 14+7+7+5 lp., E 14, 40 W

0224.88. X . Y 55 cm / 75 – 120 cm 140 cm 8 lp., E 14, 60 W

0224.87+5. X . Y 80 cm / 100 – 155 cm 96 cm 7+5 lp., E 14, 60 W

0224.87. X . Y 61 cm / 81 – 126 cm 96 cm 7 lp., E 14, 60 W

0224.85. X . Y 57 cm / 77 – 122 cm 74 cm 5 lp., E 14, 60 W

Tischleuchte table lamp

0224.72. X . Y 68 cm 56 cm 2 lp., E 14, 60 W

0224.71. X . Y 50 cm 14 cm 1 lp., E 14, 60 W

Bodenleuchte floor lamp

Palladio 654

0224.46. X . Y 182 cm 52 cm 6 lp., E 14, 60 W

Project

Project

Project

Project

Project

Project

Project


Palladio 24.09.10 04:17 Seite 655

INDEX 0224.65L. X . Y 87 / 120 cm 46 cm 5 lp., E 14, 60 W

Wandleuchte wall lamp

Project

0224.63L. X . Y 38 / 68 cm 46 cm 3 lp., E 14, 60 W

Project

0224.63F. X . Y 160 / 50 cm 29 cm 3 lp., E 14, 60 W

Project

0224.62L. X . Y 42 / 61 cm 44 cm 2 lp., E 14, 60 W

Project

0224.61F. X . Y 135 / 15 cm 29 cm 1 lp., E 14, 60 W

Project

0224.60. X . Y 33 / 15 cm 29 cm 1 lp., E 14, 60 W

X Metall

Metal

MeÚ‡ÎÎ

3 24 K vergoldet

24 carat gold plated

ÁÓÎÓÚÓe ÔÓÍ˚ÚË 24 ͇‡Ú‡

6 vernickelt *P)

nickel-plated *P)

ÌËÍËÎË‚˚È *P)

Y Glas-Deko

Crystal Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚Ì˚È ıÛÒڇθ

T Murano Glas, Handarbeit

Murano glass, hand-crafted åÛ‡ÌÓ ÒÚÂÍÎÓ, ۘ̇fl ‡·ÓÚ‡

PURE® KOLARZ® Crystal

*P) Project

PURE® KOLARZ® Crystal

PURE® KOLARZ® Crystal

Einzelfertigungen für Projekte individual project production òÚÛ˜ÌÓe ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ‰Îfl ÔÓeÍÚÓ‚

24 K

EU

PURE copyright

Project

handmade in EU

KOLARZ crystal

NI

ready for

nickel plated

energy saver

Design by

brushed

crystal glass

glass cutted

Murano glass

gold plated

655


Canova 24.09.10 04:18 Seite 656

Canova 656


Canova 24.09.10 04:18 Seite 657

Design by 657


Canova 24.09.10 04:18 Seite 658

0221.85.3.KpT Luster / chandelier PURE® KOLARZ® Crystal crystal glass 58 cm / 79 – 125 cm 78 cm 5 lp.

Canova 658


Canova 27.09.10 19:24 Seite 659

0221.89.3.KpT Luster / chandelier PURE® KOLARZ® Crystal crystal glass 87 cm / 111 – 157 cm 115 cm 9 lp.

Design by 659


Canova 24.09.10 04:19 Seite 660

0221.85.5.KpT Luster / chandelier PURE® KOLARZ® Crystal crystal glass 58 cm / 79 – 125 cm 78 cm 5 lp.

Canova 660


Canova 24.09.10 04:19 Seite 661

0221.89.5.KpT Luster / chandelier PURE® KOLARZ® Crystal crystal glass 87 cm / 111 – 157 cm 115 cm 9 lp.

Design by 661


Canova 24.09.10 04:19 Seite 662

0221.61.5.KpT Wandleuchte / wall lamp PURE速 KOLARZ速 Crystal crystal glass 40 / 12 cm 26 cm 1 lp.

0221.61.3.KpT Wandleuchte / wall lamp PURE速 KOLARZ速 Crystal crystal glass 40 / 12 cm 26 cm 1 lp.

Canova 662


Canova 24.09.10 04:19 Seite 663

INDEX 0221.89. X .KpT 87 cm / 111 – 157 cm 115 cm 9 lp., E 14, 60 W

Luster chandelier

0221.85. X .KpT 58 cm / 79 – 125 cm 78 cm 5 lp., E 14, 60 W

0221.61. X .KpT 40 / 12 cm 26 cm 1 lp., E 14, 60 W

Wandleuchte wall lamp

X Metall

Metal

MeÚ‡ÎÎ

3 24 K vergoldet

24 carat gold plated

ÁÓÎÓÚÓe ÔÓÍ˚ÚË 24 ͇‡Ú‡

5 verchromt

chrome plated

ıÓÏËÓ‚‡ÌÌ˚È

Kristall-Deko

Crystal Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚ÌÓ ÒÚÂÍÎÓ

PURE ® KOLARZ ® Crystal

PURE ® KOLARZ ® Crystal

PURE ® KOLARZ ® Crystal

Kristallglas, geschliffen

crystal glass, ground

ıpÛÒڇθÌÓ ÒÚÂÍÎÓ ¯ÎËÙÓ‚‡ÌÌÓÂ

24 K CHR

EU

PURE copyright

handmade in EU

KOLARZ crystal

crystal glass

glass cutted

brushed

brushed

gold plated

chrome plated

ready for

Design by energy saver

663


Scala 24.09.10 04:22 Seite 664

Scala 664


Scala 24.09.10 04:22 Seite 665

Design by 665


Scala 24.09.10 04:22 Seite 666

0015.85.5 Luster / chandelier PURE® KOLARZ® Crystal 47 cm / 67 – 112 cm 70 cm 5 lp.

Scala 666


Scala 24.09.10 04:22 Seite 667

0015.85.7 Luster / chandelier PURE® KOLARZ® Crystal 47 cm / 67 – 112 cm 70 cm 5 lp.

Design by 667


Scala 24.09.10 04:22 Seite 668

0015.89.7 Luster / chandelier PURE® KOLARZ® Crystal 65 cm / 85 – 130 cm 103 cm 9 lp.

Scala 668


Scala 24.09.10 04:22 Seite 669

0015.89.5 Luster / chandelier PURE® KOLARZ® Crystal 65 cm / 85 – 130 cm 103 cm 9 lp.

Design by 669


Scala 24.09.10 04:22 Seite 670

0015.60.7 Wandleuchte / wall lamp PURE速 KOLARZ速 Crystal 67 / 11 cm 16 cm 1 lp.

0015.61.7 Wandleuchte / wall lamp PURE速 KOLARZ速 Crystal 36 / 15 cm 25 cm 1 lp.

Scala 670


Scala 24.09.10 04:22 Seite 671

INDEX 0015.89. X 65 cm / 85 – 130 cm 103 cm 9 lp., incl. HV-Halogen G9, 60 W

Luster chandelier

0015.85. X 47 cm / 67 – 112 cm 70 cm 5 lp., incl. HV-Halogen G9, 60 W

0015.60. X 67 / 11 cm 16 cm 1 lp., incl. HV-Halogen G9, 60 W

Wandleuchte wall lamp

0015.61. X 36 / 15 cm 25 cm 1 lp., incl. HV-Halogen G9, 60 W

X Metall

Metal

MeÚ‡ÎÎ

7 24 K vergoldet

24 carat gold plated

ÁÓÎÓÚÓe ÔÓÍ˚ÚË 24 ͇‡Ú‡

5 versilbert

silver plated

ë ÒÂp·pÂÌÌ˚Ï ÔÓÍp˚ÚËÂÏ

Ersatzglas

Replacement glass

á‡Ô‡ÒÌÓ ÒÚÂÍÎÓ

0018.G01.1

11 cm

24 K

EU

PURE copyright

handmade in EU

KOLARZ crystal

SIL

included HV

ready for

high quality bulb

energy saver

Design by

brushed gold plated

silver plated

671


Floriani 24.09.10 04:24 Seite 672

Floriani 672


Floriani 24.09.10 04:24 Seite 673

Design by 673


Floriani 27.09.10 19:20 Seite 674

0225.85L.3 *P) Luster / chandelier 44 cm / 64 – 110 cm 95 cm 5 lp.

Floriani 674


Floriani 27.09.10 19:21 Seite 675

0225.812.3 *P) Luster / chandelier 44 cm / 68 – 114 cm 190 cm 12 lp.

Design by 675


Floriani 24.09.10 04:25 Seite 676

0225.11L.3 Deckenleuchte / ceiling lamp 30 cm 34 cm 1 lp.

0225.31.3 Hängeleuchte / hanging lamp 32 cm / 52 – 98 cm 30 cm 1 lp.

0225.11S.3 Deckenleuchte / ceiling lamp 22 cm 24 cm 1 lp.

Floriani 676


Floriani 27.09.10 19:22 Seite 677

0225.85S.3 Luster / chandelier 39 cm / 59 – 105 cm 75 cm 5 lp.

Design by 677


Floriani 24.09.10 04:25 Seite 678

0225.62.3 *P) Wandleuchte / wall lamp 58 / 36 cm 30 cm 2 lp.

0225.61.3 Wandleuchte / wall lamp 31 / 18 cm 30 cm 1 lp.

Floriani 678


Floriani 24.09.10 04:25 Seite 679

0225.41.3 *P) Bodenleuchte / floor lamp 185 cm 48 cm 1 lp.

Design by 679


Floriani 24.09.10 04:25 Seite 680

0225.71.3 *P) Tischleuchte / table lamp 42 cm 20 cm 1 lp.

Floriani 680


Floriani 24.09.10 04:25 Seite 681

INDEX 0225.812.3 44 cm / 68 – 114 cm 190 cm 12 lp., E 27, 60 W

Luster chandelier

0225.85L.3 44 cm / 64 – 110 cm 95 cm 5 lp., E 27, 60 W

Project

Project

0225.85S.3 39 cm / 59 – 105 cm 75 cm 5 lp., E 27, 60 W

0225.31.3 32 cm / 52 – 98 cm 30 cm 1 lp., E 27, 100 W

Hängeleuchte hanging lamp

0225.62.3 58 / 36 cm 30 cm 2 lp., E 27, 60 W

Wandleuchte wall lamp

0225.71.3 42 cm 20 cm 1 lp., E 27, 60 W

Tischleuchte table lamp

0225.41.3 185 cm 48 cm 1 lp., E 27, 250 W

Bodenleuchte floor lamp

Project

0225.61.3 31 / 18 cm 30 cm 1 lp., E 27, 60 W

Project

Project

Project

Replacement glass

Ersatzglas

*P)

0225.11S.3 22 cm 24 cm 1 lp., E 27, 60 W

0225.11L.3 30 cm 34 cm 1 lp., E 27, 100 W

Deckenleuchte ceiling lamp

á‡Ô‡ÒÌÓ ÒÚÂÍÎÓ

0225.G01

18 mm

0225.85S/.62/.61/.71

0225.G02

22 mm

0225.812/.85L/.11S

0225.G03

30 mm

0225.41/.31/.11L

Einzelfertigungen für Projekte individual project production òÚÛ˜ÌÓe ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ‰Îfl ÔÓeÍÚÓ‚

EU

24 K

ready for

Design by

brushed

copyright

handmade in EU

gold plated

energy saver

681


Fiorenza 27.09.10 19:27 Seite 682

Fiorenza 682


Fiorenza 27.09.10 19:27 Seite 683

Design by 683


Fiorenza 24.09.10 04:27 Seite 684

0057.85.3.KpT Luster / chandelier PURE® KOLARZ® Crystal 73 cm / 97 – 142 cm 58 cm 5 lp.

Fiorenza 684


Fiorenza 24.09.10 04:27 Seite 685

0057.88.3.KpT Luster / chandelier PURE® KOLARZ® Crystal 84 cm / 108 – 153 cm 80 cm 8 lp.

Design by 685


Fiorenza 27.09.10 19:29 Seite 686

0057.85.9.R Luster / chandelier Murano glass, hand-crafted 73 cm / 97 – 142 cm 58 cm 5 lp.

Fiorenza 686


Fiorenza 27.09.10 19:29 Seite 687

0057.88.3.T Luster / chandelier Murano glass, hand-crafted 84 cm / 108 – 153 cm 80 cm 8 lp.

Design by 687


Fiorenza 24.09.10 04:27 Seite 688

0057.85.G.Bk Luster / chandelier Murano glass, hand-crafted 73 cm / 97 – 142 cm 58 cm 5 lp.

Fiorenza 688


Fiorenza 24.09.10 04:27 Seite 689

0057.88.G.Bk Luster / chandelier Murano glass, hand-crafted 84 cm / 108 – 153 cm 80 cm 8 lp.

Design by 689


Fiorenza 24.09.10 04:27 Seite 690

0057.62.G.Bk Wandleuchte / wall lamp Murano glass, hand-crafted 38 / 38 cm 18 cm 2 lp.

0057.62.3.A Wandleuchte / wall lamp Murano glass, hand-crafted 38 / 38 cm 18 cm 2 lp.

Fiorenza 690


Fiorenza 24.09.10 04:27 Seite 691

INDEX 0057.88. X . Y 84 cm / 108 – 153 cm 80 cm 8 lp., E 14 , 40 W

Luster chandelier

0057.85. X . Y 73 cm / 97 – 142 cm 58 cm 5 lp., E 14 , 40 W

0057.62. X . Y 38 / 38 cm 18 cm 2 lp., E 14 , 40 W

Wandleuchte wall lamp

X Metall

Metal

MeÚ‡ÎÎ

3 24 K vergoldet

24 carat gold plated

ÁÓÎÓÚÓe ÔÓÍ˚ÚË 24 ͇‡Ú‡

9 versilbert

silver plated

ë ÒÂp·pÂÌÌ˚Ï ÔÓÍp˚ÚËÂÏ

G gold-antik

antique gold

ëÚ‡ËÌÌÓ ÁÓÎÓÚÓ

Y Glas-Deko

Glass Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚ÌÓ ÒÚÂÍÎÓ

Murano Glas, Handarbeit

Murano glass, hand-crafted

åÛ‡ÌÓ ÒÚÂÍÎÓ, ۘ̇fl ‡·ÓÚ‡

T kristall

crystal clear

ÍËÒڇθÌ˚È

R rot

red

Í‡ÒÌ˚È

black

˜ÂÌ˚È

amber

flÌÚ‡¸

Crystal Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚Ì˚È ıÛÒڇθ

Bk

schwarz

A amber Y Kristall-Deko

KpT PURE® KOLARZ® Crystal PURE® KOLARZ® Crystal

24 K

EU

handmade in EU

KOLARZ crystal

ready for

SIL

PURE copyright

PURE® KOLARZ® Crystal

Design by varnish

Murano glass

gold plated

silver plated

antique gold

hand-decorated

energy saver

691


Toscanini 24.09.10 04:30 Seite 692

Toscanini 692


Toscanini 24.09.10 04:30 Seite 693

Design by 693


Toscanini 24.09.10 04:30 Seite 694

167.85.4 Luster / chandelier hand-crafted glass fruits 57 cm / 77 – 122 cm 46 cm 5 lp.

167.63.4 Wandleuchte / wall lamp hand-crafted glass fruits 50 / 34 cm 19 cm 3 lp.

Toscanini 694


Toscanini 24.09.10 04:30 Seite 695

167.88.4 Luster / chandelier hand-crafted glass fruits 72 cm / 92 – 137 cm 60 cm 8 lp.

Design by 695


Toscanini 24.09.10 04:30 Seite 696

167.16.G Deckenleuchte / ceiling lamp hand-crafted glass fruits 60 cm 20 cm 6 lp.

167.16.S Deckenleuchte / ceiling lamp hand-crafted glass fruits 50 cm 20 cm 6 lp.

Toscanini 696


Toscanini 24.09.10 04:30 Seite 697

INDEX 167.88.4 72 cm / 92 – 137 cm 60 cm 8 lp., E 14 , 60 W

Luster chandelier

167.85.4 57 cm / 77 – 122 cm 46 cm 5 lp., E 14 , 60 W

167.16.G 60 cm 20 cm 6 lp., E 14 , 60 W

Deckenleuchte ceiling lamp

167.16.S 50 cm 20 cm 6 lp., E 14 , 60 W

167.63.4 50 / 34 cm 19 cm 3 lp., E 14 , 60 W

Wandleuchte wall lamp

Deko

Glass Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚Ì˚È

Glasfrüchte, handgearb. Murano-Glas

Glass fruits, hand-crafted Murano glass

îÛÍÚ˚ ËÁ ÒÚÂÍ·, ۘ̇fl ‡·ÓÚ‡ åÛ‡ÌÓ ÒÚÂÍÎÓ

ready for

EU

Design by varnish

copyright

handmade in EU

Murano glass

antique gold

hand-decorated

energy saver

697


Fiorentina 24.09.10 04:31 Seite 698

Fiorentina 698


Fiorentina 24.09.10 04:31 Seite 699

Design by 699


Fiorentina 24.09.10 04:31 Seite 700

0305.110.Iv.A Deckenleuchte / ceiling lamp Murano glass, hand-crafted 96 cm 21 cm 10 lp.

Fiorentina 700


Fiorentina 24.09.10 04:31 Seite 701

0305.86.Iv.A Luster / chandelier Murano glass, hand-crafted 57 cm / 77 – 122 cm 68 cm 6 lp.

Design by 701


Fiorentina 24.09.10 04:31 Seite 702

0305.13.Iv.A Deckenleuchte / ceiling lamp Murano glass, hand-crafted 52 cm 20 cm 3 lp.

0305.61.Iv.A Wandleuchte / wall lamp Murano glass, hand-crafted 47 / 26 cm 18 cm 1 lp.

Fiorentina 702


Fiorentina 24.09.10 04:31 Seite 703

INDEX 0305.86.Iv.A 57 cm / 77 – 122 cm 68 cm 6 lp., G9, 40 W

Luster chandelier

0305.110.Iv.A 96 cm 21 cm 10 lp., G9, 40 W

Deckenleuchte ceiling lamp

0305.13.Iv.A 52 cm 20 cm 3 lp., G9, 40 W

0305.61.Iv.A 47 / 26 cm 18 cm 1 lp., G9, 40 W

Wandleuchte wall lamp

Glas-Deko

Glass Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚Ì˚È

handgearb. Murano-Glas

hand-crafted Murano glass

ۘ̇fl ‡·ÓÚ‡ åÛ‡ÌÓ ÒÚÂÍÎÓ

EU

copyright

handmade in EU

Murano glass

hand-decorated

included HV

ready for

high quality bulb

energy saver

Design by 703


Maschera 28.09.10 14:59 Seite 704

Maschera 704


Maschera 28.09.10 14:59 Seite 705

Design by 705


Maschera 28.09.10 15:01 Seite 706

0228.88+4O.SG Luster / chandelier Murano glass, hand-crafted 72 cm / 91 – 182 cm 119 / 91 cm 8+4 lp.

0228.S01 (optional) Schirm / shade 15 cm 11 cm

Maschera 706


Maschera 28.09.10 15:01 Seite 707

Design by 707


Maschera 24.09.10 04:35 Seite 708

0228.86.SG.0 Luster / chandelier Murano glass, hand-crafted 52 cm / 71 – 116 cm 71 cm 6 lp.

Maschera 708


Maschera 28.09.10 15:16 Seite 709

0228.86.SG Luster / chandelier Murano glass, hand-crafted 52 cm / 71 – 116 cm 71 cm 6 lp.

0228.S01 (optional) Schirm / shade 15 cm 11 cm

Design by 709


Maschera 28.09.10 15:05 Seite 710

0228.88.SG Luster / chandelier Murano glass, hand-crafted 53 cm / 72 – 117 cm 80 cm 8 lp.

0228.S01 (optional) Schirm / shade 15 cm 11 cm

Maschera 710


Maschera 28.09.10 15:05 Seite 711

Design by 711


Maschera 24.09.10 04:35 Seite 712

0228.16.SG Deckenleuchte / ceiling lamp Murano glass, hand-crafted 38 cm 70 cm 6 lp.

Maschera 712


Maschera 28.09.10 15:06 Seite 713

0228.88+4R.SG Luster / chandelier Murano glass, hand-crafted 65 cm / 84 – 129 cm 84 cm 8 + 4 lp.

0228.S01 (optional) Schirm / shade 15 cm 11 cm

Design by 713


Maschera 28.09.10 15:07 Seite 714

0228.71.SG Tischleuchte / table lamp Murano glass, hand-crafted 39 cm 17 cm 1 lp.

0228.S01 (optional) Schirm / shade 15 cm 11 cm

Maschera 714


Maschera 28.09.10 15:08 Seite 715

0228.62.SG Wandleuchte / wall lamp Murano glass, hand-crafted 49 / 46 cm 20 cm 2 lp.

0228.S02 (optional) Schirm / shade 16 / 11 cm 11 cm

Design by 715


Maschera 28.09.10 15:12 Seite 716

INDEX 0228.88+4O.SG.0 72 cm / 91 – 182 cm 119 / 91 cm 8+4 lp., E 14, 40 W shade optional

Luster chandelier

0228.88+4R.SG.0 65 cm / 84 – 129 cm 84 cm 8+4 lp., E 14, 40 W shade optional

0228.88.SG.0 53 cm / 72 – 117 cm 80 cm 8 lp., E 14, 40 W shade optional

0228.86.SG.0 52 cm / 71 – 116 cm 71 cm 6 lp., E 14, 40 W shade optional

0228.16.SG (with shade) 38 cm 70 cm 8 lp., E 14, 40 W

Deckenleuchte ceiling lamp

0228.62.SG.0 49 / 46 cm 20 cm 2 lp., E 14, 40 W shade optional

Wandleuchte wall lamp

0228.71.SG.0 39 cm 17 cm 1 lp., E 14, 40 W shade optional

Tischleuchte table lamp

Glas-Deko

Glass Deco

ÑÂÍÓ‡ÚË‚ÌÓ ÒÚÂÍÎÓ

Murano Glas, Handarbeit

Murano glass, hand-crafted

åÛ‡ÌÓ ÒÚÂÍÎÓ, ۘ̇fl ‡·ÓÚ‡

0057.G.G02.R

Schirm (optional)

7,5 cm

Shade

Ä·‡ÊÛ

0228.S01

15 cm

11 cm

0228.S02

16,5 / 12,5 cm

0228.S03

15 cm

0228.88+40/.88+4R/.88/.86/.71 11 cm

11 cm

0228.16

ready for

EU

shade

varnish

716

copyright

handmade in EU

0228.62

Murano glass

antique gold

hand-decorated

energy saver

Pongé


Index Emotion var. 29.09.10 17:45 Seite 717

Art.-Nr.

Page

Art.-Nr.

Page

Art.-Nr.

Page

0015.60.7

670

0107.36.5.SsT

411

0195.62S.4

580, 583

0015.60.X

671

0107.36.X.SsYYY

415

0195.71.4

581, 583

0015.61.7

670

0107.53.3.SsTAV

412

0195.72.4

581, 583

0015.61.X

671

0107.53.X.SsYYY

415

0195.86.4

576, 583

0015.85.5

666

0107.56.5.SsBGR

412

0195.88.4

579, 583

0015.85.7

667

0107.56.X.SsYYY

415

0195.810+5.4

577, 583

0015.85.X

671

0112.32.3.Bg

613

0195.S01

583

0015.89.5

669

0112.32.3.Bk

612

0195.S02

583

0015.89.7

668

0112.32.3.R

612

0195.S03

583

0015.89.X

671

0112.32.X.Y

615

0195.S04

583

003.61.3

514

0112.41.3.KpT

614

0195.S05

583

003.61.3.Y

515

0112.41.X.KpT

615

0200.MR65

395

003.62.3

514

0112.61.9.KpT

610

0200.MR85

395

003.62.3.Y

515

0112.61.X.KpT

615

0218.62.5.SsT

440

003.63+2.3

512

0112.63.3.KpT

606

0218.62.X.SsTY

441

003.63+2.3.Y

515

0112.63.X.KpT

615

0218.85.3.SsT

436

003.85.3

510

0112.71.3.KpT

606

0218.85.5.SsT

438

003.85.3.Y

515

0112.71.X.KpT

615

0218.85.X.SsTY

441

003.88.3

510

0112.85.3.KpT

609

0218.810.5.SsT

439

003.88.3.Y

515

0112.85.9.KpT

610

0218.810+5.X.SsTY

441

003.88+4.3 VS

511

0112.85.X.KpT

615

0218.810+5.3.SsTA

437

003.88+4.3.Y

515

0112.87.3.KpT

608

0218.810.X.SsTY

441

003.812+6.3

513

0112.87.9.KpT

611

0221.61.3.KpT

662

003.812+6.3.Y

515

0112.87.X.KpT

615

0221.61.5.KpT

662

003.818+6.3.Y

515

0112.812.3.KpT

607

0221.61.X.KpT

663

003.820+10.3.Y

515

0112.812.X.KpT

615

0221.85.3.KpT

658

003.Kerzenh端lse

515

0112.DACH.Bg

615

0221.85.5.KpT

660

515

0112.S01.Y

615

0221.85.X.KpT

663

0043.61.3

466, 467

0112.S01.Bg

615, 459

0221.89.3.KpT

659

0043.62.3

466, 467

0112.S01.Bk

615, 459

0221.89.5.KpT

661

0043.72.3

462, 467

0112.S01.R

615, 459

0221.89.X.KpT

663

0043.85.3

464, 467

0112.S02.Y

615

0224.46.3.T

653

0043.88.3

463, 465, 467

0112.S03.Y

615

0224.46.X.Y

654

003.Kerzenh端lse.1

0057.62.3.A

690

0118.14.3.SsT

424, 432

0224.60.3

651

0057.62.G.Bk

690

0118.14.GA.KpT

428, 432

0224.60.X.Y

655

0057.62.X.Y

691

0118.16.3.SsT

424, 432

0224.61F.3.T

652

0057.85.3.KpT

684

0118.16.GA.KpT

428, 432

0224.61F.X.Y

655

0057.85.9.R

686

0118.34.3.SsT

432

0224.62L.3.T

651

0057.85.G.Bk

688

0118.34.GA.KpT

429, 432

0224.62L.X.Y

655

0057.85.X.Y

691

0118.36.3.SsT

425, 432

0224.63F.6.T

652

0057.88.3.KpT

685

0118.36.GA.KpT

432

0224.63F.X.Y

655

0057.88.3.T

687

0118.54.3.SsT

426, 432

0224.63L.6.T

650

0057.88.G.Bk

689

0118.54.GA.KpT

430, 432

0224.63L.X.Y

655

0057.88.X.Y

691

0118.56.3.SsT

427, 432

0224.65L.3.T

650

0107.13.3.SsTA

414

0118.56.GA.KpT

431, 432

0224.65L.X.Y

655

0107.13.5.SsT

410

0118.61.3.SsT

427, 432

0224.71.3

653

0107.13.X.SsYYY

415

0118.61.GA.KpT

430, 432

0224.71.X.Y

654

0107.16.3.SsTAV

414

0195.32.4

578, 583

0224.72.6.T

653

0107.16.5.SsTBG

410

0195.42.4

582, 583

0224.72.X.Y

654

0107.16.X.SsYYY

415

0195.61.4

580, 583

0224.85.3.T

649

0107.36.3.SsT

413

0195.62L.4

580, 583

0224.85.X.Y

654

Design by 717


Index Emotion var. 29.09.10 17:45 Seite 718

Art.-Nr.

Page

Art.-Nr.

Page

Art.-Nr.

Page

648

0232.85.X.KpT

451

0297.10R.4

624

0224.87.X.Y

654

0232.86.5.KpT

449

0297.10R.5

624

0224.87+5.3.T

647

0232.86.X.KpT

451

0297.10R.X

625

0224.87+5.X.Y

654

0232.88.5.KpT

448

0297.11.3

620

0224.88.6.T

648

0232.88.C5.KpT

445

0297.11.X

625

0224.88.X.Y

654

0232.88.X.KpT

451

0297.13.5

621

0224.814+7+7+5.3

646

0232.812.3.KpT

447

0297.13.X

625

0224.814+7+7+5.X.Y

654

0232.812.X.KpT

451

0297.14.3

621

0224.87.6

0225.11L.3

676, 681

0251.31E.4

600

0297.14.X

625

0225.11S.3

676, 681

0251.31E.X

603

0297.33.3.SsT

619

0225.31.3

676, 681

0251.33E.3

601

0297.33.4

618

0225.41.3

679, 681

0251.33E.X

603

0297.33.X

625

0225.61.3

678, 681

0251.61E.4

602

0297.KIT.SsT

0225.62.3

678, 681

0251.61E.X

603

0298.10B.4

633

0225.71.3

680, 681

0251.62E.3

602

0298.10B.X

635

0225.85L.3

674, 681

0251.62E.X

603

0298.10Q.5

632

0225.85S.3

677, 681

0263.13.3.KpT

418, 421

0298.10Q.X

0225.812.3

675, 681

0263.14L.3.KpT

418, 421

0298.10R.3

632, 634

0228.16.SG

712, 716

0263.14S.3.KpT

418, 421

0298.10R.4

634

0228.62.SG

716

0263.36.3.KpT

419, 421

0298.10R.5

634

0228.62.SG.0

715

0263.56.3.KpT

420, 421

0298.10R.15

634

0228.71.SG

716

0263.61.3.KpT

420, 421

0298.10R.X

635

0228.71.SG.0

714

0278.62.3

506

0298.11.3

630

716

0278.62.3.KpT

506

0298.11.X

635

0278.62.3.Y

507

0298.13.5

631

0228.86.SG 0228.86.SG.0

708, 709

625, 635

635

0228.88.SG

716

0278.85.3

504

0298.13.X

635

0228.88.SG.0

710

0278.85.3.KpT

504

0298.14.15

631

0228.88+4O.SG

716

0278.85.3.Y

507

0298.14.X

635

0228.88+4O.SG.0

706

0278.88.3.KpT

505

0298.33.3.SsT

629

0228.88+4R.SG

716

0278.88.3.Y

507

0298.33.4

628

0228.88+4R.SG.0

713

028.45+1

496

0298.33.X

635

0228.S01

716

028.45+1.X.Y

501

0299.62.4

564

0228.S02

716

028.62

500

0299.62.X

565

0228.S03

716

028.62.X.Y

501

0299.85.3

560

0230.62.5.KpSsT

596

028.85.5

498

0299.85.4

564

0230.62.7.KpSsT

596

028.85.X.Y

501

0299.85.5

563

0230.62.X.KpSsT

597

028.88

494

0299.85.15

562

0230.85.5.KpSsT

594

028.88.5.STR

499

0299.85.X

565

0230.85.X.KpSsT

597

028.88.5.STR JET

498

0299.88.3

561

0230.88.5.KpSsT

596

028.88.STR

499

0299.88.X

565

0230.88.7.KpSsT

595

028.88.X.Y

501

0301.61.4

568

0230.88.X.KpSsT

597

028.88+4

495

0301.61.X

573

0232.60F.5.KpT

450

028.88+4.X.Y

501

0301.85.15

571

0232.60F.X.KpT

451

028.812+6

497

0301.85.3

572

0232.61.3.KpT

450

028.812+6.X.Y

501

0301.85.X

573

0232.61.C5.KpT

444

0297.10B.4

623

0301.86.4

572

0232.61.X.KpT

451

0297.10B.X

625

0301.86.5

570

0232.62.5.KpT

450

0297.10Q.5

622

0301.86.X

573

0232.62.X.KpT

451

0297.10Q.X

625

0301.88.3

569

0232.85.3.KpT

446

0297.10R.15

624

0301.88.X

573

0232.85.C5.KpT

444

0297.10R.3

622, 624

0303.62.3

458

Index

Design by 718


Index Emotion var. 29.09.10 17:45 Seite 719

Art.-Nr.

Page

Art.-Nr.

Page

Art.-Nr.

Page

0303.62.C3

458

0325.15.3.KpT

373

149.85.3

534, 535

0303.62.X

459

0325.15.3.Y / Y

375

149.88.3

532, 535

0303.83.3

454

0325.34.3.R1R / KpT

374

149.88+4.3

534, 535

0303.83.C3

456

0325.34.3.Y / Y

375

149.812+6.3

533, 535

0303.83.X

459

0325.35.3.KpT

370

149.812+12+6.3

530, 535

0303.85.3

454

0325.35.3.R1R / KpT

371

167.16.G

696, 697

0303.85.C3

456

0325.35.3.R1W / KpT

370

167.16.S

696, 697

0303.85.X

459

0325.35.3.Y / Y

375

167.63.4

694, 697

0303.88O.3

455

0325.36.3.R2R / KpT

369

167.85.4

694, 697

0303.88O.C3

457

0325.36.3.Y / Y

375

167.88.4

695, 697

0303.88O.X

459

0325.55.3.R1R / KpT

368

234.15.3

475

0305.13.Iv.A

702, 703

0325.55.3.Y / Y

375

234.15.4

482

0305.61.Iv.A

702, 703

0325.61.3.KpT

372

234.15.5

480

0305.86.Iv.A

701, 703

0325.61.3.Y / Y

375

234.15.X

485

0305.110.Iv.A

700, 703

034.12

557

234.18.3

475

0311.12.3.Y

389

034.13

557

234.18.5

480

0311.13.3.Ps

388

034.14

557

234.18.X

485

0311.13.3.Y

389

0346.11.3

641, 642

234.61.3

483

0311.14.3.KpT

386

0346.11.4

642

234.61.X

485

0311.14.3.Y

389

0346.11.5

642

234.62.3

483

0311.35.3.KpT

387

0346.11.15

642

234.62.4

482

0311.35.3.Y

389

0346.11.X

643

234.62.X

485

0311.53L.3.Ps

385

0346.14L.15

638

234.71.5

483 485

0311.53L.3.Y

389

0346.14L.X

643

234.71.X

0311.53S.3.KpT

384

0346.14S.4

640

234.85.3

470, 476

0311.53S.3.Y

389

0346.14S.5

640

234.85.4

481

0311.61.3.Ps

388

0346.14S.X

643

234.85.5

478

389

0346.34.3

639

234.85.X

484

0316.13.8.KpT

520, 523

0346.34.X

643

234.86.3

471, 476

0316.14.8.KpT

521, 523

079.16 / 40.3

557

234.86.5

478

0316.16.8.KpT

521, 523

079.62 / 22.3

555

234.86.X

484

0316.62L.8.KpT

522, 523

1307.11M.3.Y / Y

395

234.88.3

477

0316.62S.8.KpT

522, 523

1307.19.3.R1R

392

234.88.5

470, 479

0316.83+1.8.KpT

520, 523

1307.19.3.Y / Y

395

234.88.X

484

0316.86+3.8.KpT

518, 523

1307.63.3.Y / Y

395

234.88O.3

473

0316.810+5.8.KpT

519, 523

1307.73.3.Y/Y

395

234.88O.X

484

0318.12.3.SsT

380, 381

1307.85.3.R1W

394

234.810.3

474

0318.13.3.SsT

378, 381

1307.85.3.Y/Y

395

234.810.X

484

0318.35.3.SsT

379, 381

1307.112.3.R1W

392

234.810+5.3

472

0318.61.3.SsT

380, 381

1307.112.3.Y / Y

395

234.810+5.X

484

0318.S.3.SsA

378, 381

1307.412.3.Y / Y

395

234.S01.3.W

484

0318.S.3.SsT

378, 381

1307.812.3.Y / Y

395

234.S01.5.W

484

0318.S.3.SsV

378, 381

1307.818.3.Y / Y

395

309.12.4

406

0319.36L.3.KpT

489, 490, 491

1307.824.3.R1R

393

309.12.5

402

0319.36S.3.KpT

488, 491

1307.824.3.Y / Y

395

309.12.7

403

0319.61.3.KpT

488, 491

137.13.3

557

309.12.X.Y

407

0319.KIT.3.KpT

491

137.18.3

557

309.13.5

402

0325.13.3.R1W / KpT

372

149.18.3

532, 535

309.13.7

403

0325.13.3.Y / Y

375

149.61.3

534, 535

309.13.X.Y

407

0325.14.3.R1R

373

149.62.3

532, 535

309.16.7

401

0325.14.3.Y / Y

375

149.72.3

532, 535

309.16.X.Y

407

0311.61.3.Y

Design by 719


Index Emotion var. 29.09.10 17:45 Seite 720

Art.-Nr.

Page

Art.-Nr.

Page

Family

Page

309.41.4

404

C161.61 / 17

555

Acapulco

309.41.7

404

C161.62 / 22

555

Art Deco

548

309.41.X.Y

407

C161.112 / 80

556

Ascot

574

309.61.4

405

C161.116 / 100

556

Bellissima

396

309.61.7

400

C300.65 / 40

547

Bristol

516

309.61.X.Y

407

C300.816 / 80

547

Camilla

452

309.80.4

405

C300.820 / 100

547

Canova

656

309.80.7

399

C311.62 / 27

549

Carat

442

309.80.X.Y

407

C311.86 / 52

549

Carmen

468

309.82.5

398

C311.86 / 60

549

Charlotte

556

309.82.X.Y

407

C406.812 / 90

526, 529

Contarini

558

309.83.4

406

C420.15.3 / 34

552

Cornaro

422

309.83.7

398

C420.15.3 / 46

552

Corona

416

309.83.X.Y

407

C436.815 / 85

542

Crystal Project

540

557

330.42.8C

590, 591

C436.818 / 110

542

Daisy

460

330.60.8C

588, 591

C436.824 / 120

542

Eldorado

376

330.61.8C

588, 591

C437.830 / 150

542

Empire

544

330.62.8C

586, 591

C437.836 / 175

542

Fiorentina

698

330.63.8C

589, 591

C437.856 / 250

542

Fiorenza

682

330.71.8C

588, 591

C437.8105 / 400

542

Flavia

486

330.85.8C

586, 591

C445.75 / 84

543

Flora

366

330.88.8C

587, 591

C450.14 / 30

553

Floriani

672

330.810+5.8C

589, 591

C450.17 / 42

553

Grace

382 408

844.61

528, 529

C450.62 / 21

553

Graziella

844.62

528, 529

C462.812 / 78

543

Imperial

584

844.80

528, 529

C462.818 / 95

543

Isabelle

502

844.85

529

C462.824 / 120

543

La Fenice

604

844.86

527, 529

C500.18 / 50

554

Licia

492

844.88

529

C505.61 / 18

548

Maria Louise

530

529

C505.62 / 23

544

Maria Theresia

542

527, 529

C505.71 / 22

548

Maschera

704

844.812

529

C505.81 / 28

548

Milady

626

960.13K.3

539

C505.81 / 33

548

Milord

616

960.16K.3

539

C505.83 / 30

544

Milord Crystal

636

960.18K.3

539

C505.83 / 42

548

Montblanc

592

960.61

538, 539

C505.85 / 40

544

Orangerie

598

960.62

538, 539

C505.86 / 47

544

Palladio

644

960.71

538, 539

C505.86 / 52

548

Pisani

566

960.85

539

C505.86 / 55

544

Principessa

434

960.86

539

C505.88 / 60

544

Scala

664

960.88

538, 539

C510.111 / 75

554

Schรถnbrunn

524

960.88+4

538, 539

C510.112 / 97

554

Toscanini

692

C510.123 / 150

554

Twister Rose

390

C600.18 / 65

545

Valerie

536

C610.63 / 21

545

Victoria

508

844.88+4 844.89

960.810+5 960.812+12+6 960.816+8

539 537, 539 536, 539

C161.13 / 25

556

C610.88+4 / 65

545

C161.13 / 33

556

C650.17 / 40

550

C161.16 / 40

556

C652.17 / 40

550

C161.18 / 50

556

C812.843 / 150

546

C161.18 / 60

556

C890.17 / 40

551

C161.18 / 70

556

C892.17 / 40

551

Index

Design by 720


With Compliments

Kolarz № 92 2 emotion(s) - magazinlustr.ru  

Kolarz emotion(s), magazinlustr