Page 1

NOORDZEE

IL

VR

Z

E

I

JE

S •

• DE

ER

B

L

AN

KENBER

G

E

Driemaandelijks tijdschrift P 409514 Afgiftekantoor 8370 BLANKENBERGE

De Vrije Zeiler

Clubblad van De Vrije Noordzeezeilers v.z.w. Jaargang 16 nr. 3 Verantw. Uitg.: PHILIP HILLEWAERE Meershofstraat 62, 8800-Roeselare Afzendadres: V. N.Z. v.z.w. de Smet de Naeyerlaan 1, 8370-Blankenberge Verschijnt driemaandelijks: JULI - AUGUSTUS - SEPTEMBER 2019


Verkoop, onderhoud en herstellingen van RIBs

Osprey Capelli Technohull Solemar Agapi Highfield Magazzu Sealegs Zodiac Avon

heftrucks - verreikers papier- en afvalpersen

Motoren Motorb oten Trai lers Yamaha Mercury Suzuki Evinrude Mercruiser

Capelli

Scarani Bella Flipper

Leuvensesteenweg 288 C 3190 Boortmeerbeek +32 15 51 16 68 ruddy.alexandre@skynet.be www.alexandre-bvba.be

Riba Pega

Vanclaes

Brugge Marine Center NV Pathoekeweg 126 8000-Brugge Tel.+32(0)50 31 35 87 info@bruggemarinecenter.be www.bruggemarinecenter.com

Tea - Room Nominoë Oostendesteenweg 99 8000 - Brugge 050 31 68 99 www.vanhoorenpolyester.be e-mail: info@vanhoorenpolyester.be e-shop: www.fvhpolyester.com

Steeds verse wafels, pannenkoeken en ijs. Zelfbereide snacks. Om mee te nemen: ijsjes en wafels Op bestelling: ijstaarten en gebak

Bij Stefan Vermeirsch Zeedijk 37 8370-Blankenberge tel. 050 41 27 45 2

De Vrije Zeiler

open: ma. - wo. - vr. 9 u. - 18 u. di. - do. 9 u. - 17.30 u za. - zo. gesloten • • • •

Epoxy/Polyester hars Glasmat/-weefsel Resine/Harsen Lijmen allerlei

jaargang 16 nr. 3

• • • •

Silicone Polijsmiddelen Kevlar/carbon Kunststof profielen


De Vrije Zeiler JAARGANG 16 nr. 3

3

24 Wedstrijden

Inhoud & colofon

4

In memoriam H. Demeere

6

V.N.Z. Prehistorie

13 Het zeegenootschap

15 Woord van de Voorzitter 16 Activiteitenkalender 2019-2020 18 Voorbije Clubactiviteiten Oostwatering BBQ

20

Eindejaarstocht Breskens

22

Makreelcup

23

Josfest

Uitslag alle wedstrijden

26

Blanksaling #3

27

On m’ appelle Georges l’eclair

28 Praktijk en techniek

14 Bestuur & medewerkers 2019

18

24

28

Windmolenparken op de Noordzee

31

Noodnummers in Frankrijk

31

Botenparking

32

Nieuwe strekdam te Blankenberge

36 Familienieuws 39 Te Koop of gezocht 42 Woordje van de redactie

Colofon Driemaandelijks tijdschrift

V.N.Z.-Clubblad door en voor de leden:

Wordt gratis verstrekt aan de V.N.Z.-leden

De uitgevers en samenstellers nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de geplaatste teksten. Teksten mogen niet worden overgenomen zonder toestemming van de redactie.

Verantwoordelijke uitgever

Werkten mee aan dit nummer:

Philip Hillewaere Meershofstraat 62 8800 - Roeselare

Philip Hillewaere, Guy Vernaillen, Trui Vandepitte, Jan De Vilder, Bob Maertens, Anke Herreman, -Rob Vandenbergh, Pascale Barbion, Justine Cuyckens, Hugo Van Heusden, Dirk Van Cleemput, Willy De Maeteleire, Rik Billiouw, Dirk De Wilde

Samenstelling en lay-out: Trui Vandepitte Kaft: lay-out: Trui Vandepitte Foto kaft: Trui Vandepitte

foto: Trui VDP

De Vrije Zeiler

jaargang 16 nr. 3

3


IN MEMORIAM

Henri Demeere ° 19 september 1925 + 23 augustus 2019

Puisse votre bateau Naviguer toujours plus loin, Plus loin que l’horizon De nos rêves d’enfant, Là ou le ciel Touche l’océan. Jacobijn 1974 (De Vrije Zeiler nr 3 26 januari 1974)

Henri De Meere was de stichter en eerste voorzitter van de Vrije Noordzeezeilers. Hij was de oprichter van de Noordzeeclub in 1962, die 10 jaar later werd omgevormd tot De Vrije Noordzeezeilers. Hij stond aan het roer als voorzitter tot en met 1977. Hij werd later erevoorzitter voor het leven. Beroepshalve was hij advocaat. Hij was een heel actief zeiler zowel met zijn boot de REBEL als medezeiler bij vrienden. Toen het zeilen om gezondheidsredenen niet meer kon, richtte hij zijn eigen zeemuseum op in de vuurtoren, dat enkele jaren geleden door de stad Blankenberge gesloten werd. Henri was een dichter (pseudoniem: Jacobijn), filosoof, heel erg belezen, milieuactivist avant la lettre, democraat. Schoppend tegen de ’Heilige Huisjes’ van het ‘etablishment’ kwam hij op voor wat hij noemde de ‘kleine mens’, de echte zeilers. Hoe controversieel soms ook, hij droeg het hart op de juiste plaats. Aan Cecile en familie en de vele vrienden bieden we langs deze weg in naam van het bestuur en alle leden onze oprechte deelneming aan.

4

De Vrije Zeiler

jaargang 16 nr. 3


Naar aanleiding van het overlijden van Henri Demeere , vinden we het opportuun om via een paar van zijn teksten het ontstaan en de toenmalige visie van Henri op de werking van een democratische zeilclub. Hij schreef regelmatig in de Vrije Zeiler zijn mening neer over het clubgebeuren, het milieu, de mens enz... Met nieuwjaar 2012 kreeg ik voor de laatste keer een gedicht toegestuurd die gebruikt werd voor zijn herdenkingskaartje. Het klonk toen al als een nakend afscheid.

Kijken naar de vuurtoren die er eerder toevallig staat, denkend aan een zeemuseum dat er was en niet had mogen zijn denken aan de dagen, de jaren die kwamen en gingen als boten langs de horizon denken aan echte en andere vrienden aan wat was, kon en mocht zijn, aan de reeds vervlogen zomers mijmerend over een nieuwe lente met nieuwe geluiden en gedachten wijl ons mensen hun vaandels vlechten tot een alles omvattende band over dit ons vlakke lage land moeten we afgaan met een oog in ‘t zeil en loerend naar de baren met een hand vast aan ‘t roer Jacobijn

De Vrije Zeiler

jaargang 16 nr. 3

5


V.N.Z. de prehistorie... In 1982 bestond de club 20 jaar en werd in de Vrije Zeiler van toen de geschiedenis van die eerste 20 jaar neergeschreven. We hebben de volgende teksten overgenomen uit de eerste reeks van de Vrije Zeiler nummers 45 - 46 - 47. In de Vrije Zeiler 48 staat geen vervolg meer neergeschreven. Ter gelegenheid van het 20 jarig be-

Dergelijk onvrede moet ook aan de basis

staan, en het 10 jaar effectief werken van

gelegen hebben van wat zich in het hoofd

de Vrije Noordzeezeilers als zeilvereni-

afspeelde van een aantal mensen rond Hen-

ging, dachten we dat het niet ongepast is

ri De Meere eind van de jaren 50, begin

eens een hand in eigen boezem te steken

van de jaren 60. Maar het was niet zozeer

om de ontstaansgeschiedenis en groei van

de Franstalige inslag, hoewel dit onge-

V.N.Z. wat na te pluizen. Daar voor zijn

twijfeld ook meespeelde, maar vooral ook

drie goede redenen te vinden: primo, het

de weinig democratische gerichtheid, van

lustrumbestaan, secundo, de oude (daar-

clubs als de RYCO in Oostende die ertoe

mee wordt bedoeld de eerste) leden kunnen

leidde dat heel wat mensen die zich aan-

er plezier aan beleven, tertio, het groot

getrokken voelden tot de watersport, daar

aantal nieuwe leden van de laatste

weinig kans toe kregen. Hoewel dit in de

jaren

kunnen er wat van opsteken en uitvinden

laatste kwarteeuw veel veranderd is, kan

voor welke soort club ze gekozen hebben.

men gerust stellen dat het in de vijfti-

1. De verre oorsprong

ger jaren zo goed als uitgesloten was dat men lid werd van een gevestigde jachtclub wanneer men niet beschikte over een zeker maatschappelijk aanzien, zij dit vanwe-

Waarom wordt een vereniging opgericht?

ge het bezit van een dokterstitel of een

Daartoe kunnen verschillende oorzaken aan-

advocatuur, als daarboven nog een laagje

leiding zijn. Er kan behoefte zijn iets op

Franse ‘culture’ kon gespreid worden, zat

te richten wat nog niet bestond om zo een

men safe.

bepaald doel na te streven. Dat is zo voor een politieke partij, dat is ook zo voor

In het buitenland is de democratisering

een vogelpikclub. Maar het is ook moge-

van de watersport trouwens veel vroeger

lijk dat men binnen bestaande organisaties

op gang gekomen. België heeft nu eenmaal

niet vindt wat men gezocht heeft, waar-

slechts zelden uitgeblonken door zijn

door zich twee mogelijkheden openen. Ofwel

progressiviteit. Een grote stoot naar het

tracht men van binnen uit die organisatie

meer openstellen van de watersport was het

om te vormen naar eigen doeleinden, ofwel

ontwerpen in Frankrijk van boten als de

richt men iets nieuws op. De tweede formu-

Vaurien en de Corsair, die maakten dat men

le biedt het voordeel dat men onmiddellijk

voor enkele duizenden franken het zoete of

de eigen ideeën kan uitbouwen, maar heeft

het zilte nat op kon...... .....

het nadeel dat een heel nieuwe materiële en organisatorische structuur uit de grond moet gestampt worden

Ook in Nederland vond je toen reeds in hoeken en waterkanten allerlei scheepjes en clubs die allerlei voor zichzelf uit-

Nochtans is dit iets wat men vaak ziet

probeerden, daarbij natuurlijk bevoorde-

gebeuren o.m. in de politiek, maar ook op

ligd door het natuurlijk milieu, dat veel

watersportgebied. Het mooiste voorbeeld

meer openheid schiep voor een waterspor-

wordt ons gegeven door het V.V.W. dat

ter.

ontstaan is uit onvrede met de toenmalige Franstalige laat ons maar schrijven frans-

Dus, tegenover deze buitenlandse en

kiljonse inslag van het Koninklijk Bel-

binnenlandse kontekst, begonnen enkele

gisch Jachtverbond.

mensen te revolteren en wat reeds lang in het achterhoofd van sommigen leefde, begon

6

De Vrije Zeiler

jaargang 16 nr. 3


concretere vorm aan te nemen. De histori-

er zelfs tot “Trésorier général”, en was

sche waarheid kan hier niet ontzien wor-

er bijna in geslaagd een flamingantische

den, het was binnen en rond de Oostendse

staatsgreep (toen reeds) te plegen, ware

RYCO dat dit proces zich afspeelde.

het niet dat enkele mensen wel “a” durfden zeggen, maar de “b” lieten afweten (ook

Voor mensen die zelf reddingssloepen

toen al).

ombouwden, tot weliswaar weinig recordsbrekende, maar toch plezier verschaffende,

Zo ziet men hoe een paar enkelingen de

zeilboten, was geen plaats voorzien in het

geschiedenis kunnen wijzigen. Een toen ge-

elitair ingestelde RYCO. Er bestond wel

slaagde coup, en de V.N.Z. was waarschijn-

een zekere vrije aanlegplaats, maar de

lijk in de kolen blijven steken. Zoals

enige zekerheid die men er had, was dat

zovele (mislukte) revolutionairen diende

men riskeerde zijn boot na korte tijd er-

de ex-schatbewaarder en ex-lid van de RYCO

gens in de haven aan te treffen, maar zeker

uit te wijken naar het buitenland. Vlis-

niet meer aan die vrije steiger.

singen werd zijn nieuwe thuishaven.

Tegenover de hoger geschetste achtergronden kan men het niet verwonderlijk vinden dat mensen uit een zogenaamd lager maatschappelijk niveau als lid geen

2. Een eerste poging.. te Blankenberge

kans maakten. De RYCO was immers de oudste jachtclub van België, met zijn wortels

In die tijd bestond er in Blankenberge

in het allereerste begin van onze eigen

(begin jaren zestig) een watersportver-

staat, met een prachtig clubhuis daterend

eniging, een zogenaamde stedelijke jacht-

uit het begin van de 20ste eeuw, waar en

club, waarbinnen weinig activiteit werd

hele reeks eerbare notabelen sinds jaren

ontplooid, maar waarbij het toch interes-

de dienst uitmaakten, en met een beperkt

sant was lid te zijn, omdat je dan weinig

aantal effectieve leden.

of niets betaalde voor een ligplaats. Maar een structuur zat er niet in,geen vzw...De

Onze bloedeigen erevoorzitter (Henri De

stedelijke jachtclub bezat dus geen sta-

Meere), die blijkbaar over voldoende maat-

tuten, bepaalde mensen konden lid worden,

schappelijke papieren beschikte, bracht er

anderen dan weer niet, zonder dat daar eigenlijk duidelijk omschreven reden voor bestonden.

haven met zicht op scarphout yachtclub eind jaren ‘50

Dat was nog zo in het

jaar

1962 toen een democratisch boottype de Dauphins, ingevoerd vanuit Hongarije zijn intrede deed. Op een bepaald ogenblik waren er in ons land meer dan honderd van te vinden. De kostprijs was toen een 68000 BEF (± 1600 €) Voor een nieuwe boot was dit als het ware geen geld, en de te Zeebrugge verkochte boten, belandden bijna allen te Blankenberge. Er was hier toch ligplaats genoeg. Onder de eigenaars van die boten werd dan in augustus 1962, een vereniging uit de grond gestampt, toen genoemd, de Noordzeeclub.

De Vrije Zeiler

jaargang 16 nr. 3

7


Wedstrijden werden ingericht, met prijzen

pontons en boten. Zo doken een aantal

“geschooid” in de cafés. Aan de eerste

jonge kornuiten op, die zich te eng voel-

wedstrijd namen reeds een twaalftal boten

den in hun eigen kleren, waar ze ook la-

deel, maar daar is het dan ook bijna bij

gen in Blankenberge of Oostende. Die man-

gebleven.De statuten van de” Noordzee-

nen begonnen met elkaar te praten en zo

club”

kwam Henri De Meere o.m. in 70 in contact

verschenen in het staatsblad op

23/08/1962. De volgende personen onderte-

met Georges Larmuseau, die zich erg heeft

kenden de statuten: De Meulenaere R. - M.

ingezet om wat uit het water te krijgen.

Van Leemputten - O Nijs - R. Corteville -

Hij stond erop een vergadering bijeen

H. De Meere - Fr. Sels - J. Dedecker - F

te roepen voor alle mensen die in Blan-

Dufrasne - R. Sales - Fr. Pillen (vader

kenberge met een boot de haven onveilig

van huidig lid Tjerk Pillen) en F. Van de

maakten. Daarop heeft het toen bestaande

Marliere. De raad van beheer waren H. De

Scarphout zo’n vergadering belegd maar

Meere - F. Pillen en M. Van Leemputten.

zonder dat dit een stichtingsvergadering van een v.z.w. werd. Wel werden onder en-

De boorling is in feite in de wieg

kele mensen statuten opgesteld die toen

gebleven. Zagen de mensen er tegenop om

een bestuur vormden. Zogezegd kon ieder-

tijdens de winter contact met elkaar te

een toen lid worden mits te voldoen aan

blijven houden, vooral als ze uit het

dit, aan dat, aan enz...

binnenland moesten komen, was de tijd nog niet rijp,lag er onvoldoende enthousiasme

De initiatiefnemers bleven zo op één

aan de basis? Het antwoord verdween in de

been staan totdat op een bepaald ogenblik

nevelen van de tijd.

de boottaks werd ingevoerd, of zou ingevoerd worden. Dit bleek de hefboom waar-

Ondertussen stond de tijd niet stil, in de Blankenbergse haven kwamen meer

mee Archimedes de maan zou kunnen optillen. We schrijven opdat ogenblik februari 1972 Henri schreef het volgende:

3.

26 februari 1972

“... Een vijftal mensen die op een winter zaterdagnamiddag in een loods, rond een rokende kachel aan hun boten karweiden, de botenwerf van Staf Versluis... Daar, en niet in een café, werd gestart met de Vrije Noordzeezeilers, een zeldzaamheid wellicht in het Vlaams verenigingsleven, waarin de tapkast steeds een grote rol heeft gespeeld in het verenigingsleven!

Hoe en waarom kwam V.N.Z. nu eigenlijk tot stand? Eerst en vooral bestond er tussen een Omgebouwde sloepjes waren goedkoop en brachten veel zeilplezier

8

De Vrije Zeiler

paar mensen nl. Henri De Meere, Mark Van

jaargang 16 nr. 3


Leemputten, Jan Corveleyn, Staf Versluys,

idee om vooral de mensen uit de eigen

en nog enkele andere een vzw Noordzee-

streek een ligplaats te kunnen bezorg-

club, die echter in de frigo was blijven

den zonder daarbij evenwel exclusieven te

zitten; standregelen (statuten) waren er

stellen.

dus, en een clubembleem ook. (een witte ster op zwarte grond). Na wat over

Uit de statuten sprak duidelijk de

en weer geklaag over de algemene toe-

bedoeling, niet alleen te ageren als een

stand voor gewone zeillustige mensen aan

zeilvereniging, maar ook een open vereni-

de kust, die geen plaats vonden in de

ging vormen, waarvan de leden werkelijk

toenmalige clubs met “een zekere stan-

inspraak hebben en niemand over volmach-

ding”, drongen een paar vrienden erop aan

ten of voorrechten zou beschikken. Men

de zaak maar weer in gang te zetten met

zou er direct kunnen bijvoegen dat de

woorden als:”Kijk, we zijn zijn nu al met

vereniging misschien iets te democratisch

5 à 6 leden, en Henri, gij moet dat doen

was, want het grote verloop van bestuurs-

voor ons en al die jonge mensen die wach-

functies kwam de continuïteit van de

ten”. Ja, dan heb ik mij laten vangen, en

werking niet altijd te goede. Vanaf het

het gedaan, en mij wellicht veel last, en

begin werd gesteld dan de V.N.Z. Neder-

tijdverlies en zorgen aangetrokken. Men-

landstalig zou zijn, wat een uitzondering

sen aanspreken, leden werven, tegenkan-

was aan de kust waar de meeste verenigin-

tingen tot zelfs laster toe.”

gen Franstalig of tweetalig waren.

De Noordzeeclub werd dus opnieuw

Terzelfder tijd streefde men ernaar

gedoopt, kreeg nieuwe statuten en een

het eigen doel te verwezenlijken door

nieuwe naam. De Vrije Noordzeezeilers.

enerzijds, de kosten voor de leden zo

De statuten waren anders dan de bestaan-

laag mogelijk te houden, anderzijds het

de bij ander clubs. Dit laatste omdat men

zeilen te bevorderen door aan opleiding

uitdrukkelijk een zuivere zeilvereniging

te doen, navigatie lessen te geven en

van eigenaars van zeilboten wenste uit

wedstrijden en tochten in te richten.

te bouwen, en met in het achterhoofd het

de haven met de eerste pontons aan de kant van de Franchommelaan, eindelijk ligplaatsen zonder boeien...

De Vrije Zeiler

jaargang 16 nr. 3

9


4. Het ligplaatsen probleem... een netelige zaak We keren terug naar de zomer 72.

ge bestuur met een blijkbaar door een goed burgerlijke opvoeding gevoed geweten, wilden toen de boeien terug uit het water halen, die er twee dagen later terug in moesten. Weer sprak Salomon: De

Goed en wel een club op gang brengen,

boeien werden eenvoudig van hun eindjes

maar dit houdt meteen in dat deze ook

losgemaakt, de einden werden onder pon-

over een eigen infrastructuur moest kun-

tons vastgemaakt, zodat herbevestiging

nen beschikken d.w.z.

niet veel inspanning zou vergen.

ligplaatsen om

de boten van de leden af te meren. Het kon niet anders of dit moest spanningen

Zo ook verliep de “strijd” om water

teweeg brengen met de gevestigde club

en elektriciteit op de pontons te krij-

S.Y.C.B. waarvan menselijkerwijs gespro-

gen. De elektriciteit zou er pas in de

ken niet kon verwacht worden een deel van

loop van 1975 arriveren. Het heeft geen

het eigen patrimonium aan de niet zo wel-

zin om de oorzaken van deze tegenzin

kome nieuwkomer af te staan.

vooral van stadswege tegenover de nieuwbakken vereniging uit te pluizen, vooral

De toenmalige waterschout Luytens

omdat sindsdien de betrekkingen heel wat

sprak toen een salomonsoordeel uit,

verbeterd zijn, maar het dient volledig-

waardoor V.N.Z. de beschikking kon krij-

heidshalve toch vermeld.

gen over de nieuw gelegde pontons aan de Franchommelaan. Op die manier was Scarp-

Eveneens dient gezegd dat vanwe-

hout de “lastigaards” kwijt, en kon-

ge de ambtenarij zowel van staats- als

den deze terzelfder tijd over een eigen

provinciezijde de medewerking heel wat

thuishaven beschikken. Ook anderen hebben

vlotter verliep. Zo was het vooral door

aan de nieuwe kar helpen duwen, hoewel

tussenkomst van de provinciegouverneur

daarbij voor eenmaal, erg verwonderlijk,

en het ministerie van Openbare Werken en

geen politiekers bij betrokken waren, al-

Volksgezondheid dat de wateraansluiting

thans niet oorspronkelijk. Eigenlijk ver-

verkregen werd...

trok de toenmalige directeur van Openbare Werken nog van het meest gezonde stand-

Op het einde van dit artikel geschreven na 10 jaar

punt door erop te wijzen dat niets ter-

VNZ en 20 jaar als je de Noordzeeclub erbij telt, staat

beschikking wordt gesteld, maar gebruikt

wordt vervolgd... we zijn intussen weer al een paar

wordt.

decenia verder...

Zoals het een bureaucratische staat past, en welke stad is dit niet, bracht

schrijvers van toen:

de ligplaatsen-historie de langzaam

Henri Demeere

draaiende papiermolen op gang. Wat monde-

Rik Billiouw

ling toegezegd werd, moest later schrif-

G.Grahame

telijk bevestiging krijgen, wanneer een schriftelijke toezegging gegeven werd moest die verstevigd worden door een schriftelijke bewijs... enz... Op een bepaald ogenblik waren de meerboeien reeds gelegd (nog geen catways, dat is voor veel later) terwijl daarvoor nog geen schriftelijke toestemming was gegeven. Sommige leden van het toenmali-

10

De Vrije Zeiler

jaargang 16 nr. 3


Volgende tekst geschreven door Henri in 1982 zo’n 37 jaar terug, is een beetje een sarcastische maar toch terechte oproep om de aarde en de zee met wat meer respect te behandelen. Als we zien waar we nu staan, predikte Paulus in de woestijn... Zijn bezorgdheid voor het milieu, deed hem meermaals tegen schenen schoppen van de goegemeente.

Brief van schipper Paulus aan de Korintische zeelui Toen ik, Paulus deze morgen langs uw mooie stranden en langsheen uw kaden wan-

kaar gestapeld ligt en in welke toestand het er verkeert?

delde, trof mij hoe mooi u, Korintiërs, uw schepen, huizen en tuintjes onderhoudt.

Volgens een ergens vrijgegeven cijfer

Wel sloeg mij droefheid om het hart toen

zou er reeds een 85000 ton vaten vol kernaf-

ik naar de oevers en het wateroppervlak

val daar in deze diepte liggen, zonder enige

keek; daar dreef afval allerhande, waarmede

controle of toezicht, waarbij dit jaar nog

u onbewust de mooie wateren door den Here

een slordige 5000 ton uit uw vaderland wor-

geschapen, bezoedelt en verontreinigt, niet

den bijgevoegd.

beseffende dat deze verontreiniging zich uiteindelijk tegen u zelf zal keren en u zelf zult verontreinigd worden.

Beseft u dan niet, dat u, samen met nog slechts twee andere landen, dergelijke overantwoordelijk daden voor de toekomst stelt?

Is het dan zo vernederend om het water rond uw eigen boot en zelfs dit van uw

Beseft u niet dat u meteen uw kinderen,

buurman zuiver te houden, er het vuil uit

kleinkinderen en achterkleinkinderen een

op te halen en mee te nemen naar huis?

probleem aansmeert, waarvan u zich op een overantwoorde wijze meent te kunnen ontdoen?

Wee de mens die uiteindelijk door zijn zelf aangekweekte mest en afval ten onder zal gaan.

Waar haalt u het recht vandaan om zo maar bezit te nemen van de oceanen, ten exclusieve titel om er uw vuilnis in te droppen,

Wanneer ik echter deze morgen uit uw

om nog te zwijgen van de stookolie die u

berichten, rondverteld op de pleinen en de

destijds zo kwistig over deze wateren rond-

straathoeken, vernam dat weer twee volge-

strooide?

propte schepen met kernafval uit uw havens voeren om deze radioactieve vuilnis te gaan

Behoort die mooie zee, die 70% van de

storten op een zeer grote diepte van circa

aardbol omvat niet toe aan alle mensen, vol-

3000 meter in de golf van Gascogne, 700 km

gels en vissen, niet alleen nu, maar tot in

ten noordwesten van het Iberische schierei-

een verre toekomst? Werd uit die zee niet

land (46°NB en 17 WL) dan slaat mij werke-

het eerste leven geboren en zal de zee ook

lijk de schrik om het hart.

niet uw laatste toevlucht moeten zijn?...

Wie van u lieden kan sluitend en zon-

Er is wellicht reeds schade die u nooit

der tegenspraak bewijzen dat het omhulsel

meer kan herstellen, maar voorkom dan toch

waarin u dit goedje hebt gestopt de eeuwen

deze die u kunt voorkomen en houdt er mee op

zal trotseren en, door de druk der water-

de zee des Heren te bevuilen, het zal u en

massa op deze diepte zal weerstand bieden

uw nageslacht ter ere strekken, u zelf en uw

aan scheuren en kraken; zelfs mag de vraag

nageslacht behoeden voor groot onheil en den

gesteld worden hoe en waar en in welke toe-

Here welgevallig zijn.

stand deze blokken op de zeeboden zullen belanden.

Tot daar de boodschap van schipper Paulus aan de zeelui van Korintië

Zijt u lieden in de mogelijkheid om daar een kijkje te gaan nemen op deze diepte, om

Jacobijn (nov ‘82)

te zien of alles degelijk en wel naast me-

De Vrije Zeiler

jaargang 16 nr. 3

11


Ontwerp Jachthaven Knokke...

De jachthaven aan de buitendam van Zeebrugge en de

Komt er na de grote duinenverkaveling in de

gekomen, er is wel nog veel gebouwd in de duinen tussen

Westhoek nu ook een grote duinenverkaveling in

Knokke en het Zwin....

haven met villa’s en appartementen in Knokke is er nooit

de Oosthoek van onze kust? Anderzijds is het ‘t Zwin verder uitgebreid, en een erkend In beide gevallen hadden en hebben wij te

natuurgebied, en aan de oostelijke strekdam in Zeebrugge is

doen met een stuk natuurreservaat, of wt het

van nature een aanzanding gebeurd, die nu een mooi natuur-

in feite zou moeten zijn nl. de beschermde

gebied geworden is.

duinenstrook langsheen onze kust. Henri zal er wel voor niet veel tussen gezeten hebben, maar Te Knokke betreft het, het duinengebied gelegen ten westen van het Zwinreservaat, tus-

hij had het toch maar weer gezegd... Ook het artikel hieronder was erg voorspellend.

sen de bebouwde kom en het Zwin. Het bedreigde gebied maakt één geheel uit met het Zwingebied en sluit daarbij aan. Een groots project zou dit terrein omvor-

Nog meer voorstellen... Zou VNZ geen lidmaatschap nemen bij GREEN-

men tot een bouwzone voor appartementen met

PEACE of bij de Société CDT COUSTEAU of haar

insteekdokjes en een toegang naar zee, enz...

leden aanraden daar individueel bij toe te

Dit opzet vereist zeer zeker grote kapitalen

treden? Dit ter bescherming van ons leefmili-

en wordt ook uit de hoek van het grootkapitaal

eu, om als mens en zeiler te ijveren voor het

gepland om een zogezegd luxecliënteel verder

behoud van de zeeflora en fauna en om nog veel

aan te trekken.

meer andere redenen.

Uit bekommernis omtrent wat nog aan natuur-

Omdat het water straks niet gewoon over de

gebied bestaat langsheen onze kust enerzijds,

dijken loopt, het land verzuipt. Omdat de zon

en anderzijds wat betreft het in stand houden

nog zou schijnen en niet steeds meer achter

van het Zwingebied, hetwelk toch duidelijk als

rook en wolken schuil gaat door het broei-

waardevol natuurreservaat werd erkend, moeten

kasteffect. De ozonlaag niet zomaar helemaal

dergelijke plannen toch worden afgewezen..

verdwijnt. Of raakt het ons niet en zeggen we gewoon: “na ons de zondvloed!”

Het is zelfs bevreemdend dat met dergelijke projecten voor de dag wordt gekomen, daar

Zullen wij in een paar generaties de niet

waar er reeds jachthaven, en een zeer grote,

oneindige rijkdommen van de aarden hebben op-

gepland is aan de oostelijke buitendam te Zee-

gebruikt, verspild, weggegooid, kortom ver-

brugge, en er stilaan jachthavens genoeg zijn,

kwist? Als wij het maar goed hebben. Zien wij

die men beter verder in orde kan brengen en

in deze laatste jaren niet het apocalyptisch

uitbouwen.

beeld van het rokende afvalverbrandingsschip

.....

Vulcanus de Scheldemonding uitvaren? Bij het toch doorvoeren van dergelijk plan zou een stuk gemeenschapsgoed teloor gaan ten

Waarbij wij nog niet eens mogen denken aan

bate van beperkte particuliere belangen. Wat

al het gashoudende giftige goedje dat langs

heeft er nu voorrang?

onze wegen aan een toffe snelheid voorbij snort,... zomaar zorgeloos.

Het ganse Belgische of Vlaamse duinengebied zou als natuurmonument dienen geklasseerd te

En als wij zelf niet kunnen of willen mee-

worden in zijn totaliteit, en niet enkel ge-

werken om hieraan iets te verhelpen, wel dan

woon beschermd zijn op plannen van aanleg der

kunnen wij wel diegenen steunen die er iets

gemeenten.

aan willen doen Jacobijn (1984)

H. De Meere (nov 82)

12

De Vrije Zeiler

jaargang 16 nr. 3


Het Zeegenootschap De initiatiefnemer en de stuwende kracht achter dit muse-

In het zeemuseum werden ook navigatielessen gegeven ter

um in de Blankenbergse vuurtoren was Henri Demeere.

voorbereiding van de cursussen yachtman. Ze werden ge-

Hij kreeg in 1993 van het Loodswezen de toestemming om

geven door Henri zelf of door andere mensen die door hem

in de niet gebruikte lokalen van de vuurtoren een maritiem

waren opgeleid. Veel V.N.Z.-leden en andere beginnende

museum in te richten. Samen met enkele enthousiaste

zeilers hebben daar, of vroeger in de Tea Room Nominoë,

medewerkers-Johan De Pauw, Marc Laureyns, Robert De

hun eerste navigatielessen gekregen door Henri ,die een

Witte, Johan Louwage - begon Het Zeegenootschap aan

begeesterd lesgever was.

het opruimingswerk en de opstelling van allerlei maritiem erfgoed, waarvan het merendeel uit de persoonlijke collectie

Het zeemuseum werd 14 jaar later in 2009 door de stad

van H. Demeere. Het museum ging op 1 januari 1995 open

Blankenberge ontruimt en alle eigendommen van Henri De

en herbergt een schat aan navigatiemateriaal, zeekaarten,

Meere werden ondergebracht in een loods. Er werd een

visserijgerief, reddingsmateriaal, oude haven- en stadsge-

contract getekend tussen het stadbestuur en Henri met de

zichten, foto’s, scheepstimmergerief, vondsten, enz... Verder

belofte dat er een inventaris zou gemaakt worden door de

is er een rijk gestoffeerde bibliotheek over navigatie, meteo,

vrijwilligers van “De Benne”. en dat er opnieuw een muse-

zeilen, boten, cartografie, reddingsdiensten, enz... Men vindt

um zou komen in de vuurtoren. Hieronder een foto van de

op de eerste verdieping de “Stuurbrug Staf Versluys’ waar

handtekeningen van beiden op het contract. Merk op dat

herinneringen (bv. logboek) aan deze wereldzeiler tentoon-

Henri toch niet erg gerust was in deze overeenkomst, zodat

gesteld zijn.

hij zich genoodzaakt voelde om een nota toe te voegenaan zijn handtekening. “onder voorbehoud en in de

uit Van Zeestad tot Badstad van Robert Boterberge

veronderstelling, dat werkelijk alles kan en mag terugkomen in de vuurtoren binnen afzienbare tijd en dat wij dit nog mogen beleven; een woord van dank aan Mevr de Schepen en stadsbestuur.” Dat dit museum er maar niet kwam en al zijn eigendommen nooit meer tentoongesteld werden, heeft Henri erg teleurgesteld en enigszins verbitterd.

De Vrije Zeiler

jaargang 16 nr. 3

13


DE VRIJE NOORDZEEZEILERS v.z.w Bestuursleden V.N.Z. 2019

Medewerkers

VOORZITTER PHILIP HILLEWAERE GSM (VNZ) +32 491 36 49 92 e-mail: philiphillewaere@telenet.be

HAVENMEESTER WIM VANHERP GSM (VNZ) +32 497 56 55 65 e-mail: havenmeestervnz@gmail.com

SECRETARIS GUY VERNAILLEN GSM (VNZ) +32 491 36 89 22 e-mail: vnzblankenberge@gmail.com

HAVENMEESTER DANIEL KERREMANS GSM (VNZ) +32 499 89 00 61 e-mail: havenmeestervnz@gmail.com

PENNINGMEESTER PETER VAN MAELE GSM (VNZ) +32 491 36 89 21 e-mail: peter.van-maele@telenet.be

REDACTIE CLUBBLAD: DE VRIJE ZEILER TRUI VANDEPITTE GSM (privé) +32 495 28 07 75 e-mail: magazinevnz@gmail.com

WEDSTRIJDEN - WEBSITE - BOTENPARKING ROB VANDENBERGH GSM (VNZ) +32 491 36 89 23 e-mail: rob_vandenbergh@telenet.be

CLUBHUIS 'DE SLOEPE' DE SMET DE NAEYERLAAN 1 8370-BLANKENBERGE TEL +32 50 42 52 92

INFRASTRUCTUUR EDDY MEESSENS GSM (VNZ) +32 495 56 82 84 e-mail: eddy.meessens@telenet.be

ALGEMEEN MAILADRES SECRETARIAAT vnzblankenberge@gmail.com

MAILADRES CLUBBLAD magazinevnz@gmail.com

WEBSITE www.vnzblankenberge.be

MAILADRES HAVENMEESTERS havenmeestervnz@gmail.com

ALTERNATIVE ECO SOLUTIONS ZONNEPANELEN WINDMOLENS voor WONINGEN, KMO, MOBILHOMES, BOTEN, CHALETS, PAARDESTALLING Wij verkopen, installeren en verdelen zonnepanelen, omvormers, batterijen, generatoren en alle toebehoren

ZONNEPANELEN - WINDMOLENS

0476/49.65.60 – Melkweg 48 – 9320 Erembodegem www.alternativeecosolutions.be 14

voor WONINGEN, KMO, MOBILHOMES, BOTEN, CHALETS, PAARDESTALLING

Wij verkopen, en verdelen omvormers, batterijen, generatoren en alle De Vrije Zeiler installeren jaargang 16 nr. zonnepanelen, 3 toebehoren

0476/49.65.60 – Melkweg 48 – 9320 Erembodegem www.alternativeecosolutions.be


Beste zeilvrienden De Indian Summer is voorbij, helaas. Gelukkig hebben nog velen onder ons een weekendje kunnen genieten van het prachtige zeilweertje. Intussen beginnen we stilaan te denken aan winterberging, baggerwerken en renovatiewerken oude haven. Zeiljaar 2019 is traag op gang gekomen en is eigenlijk nooit op tempo gekomen zoals we dat vroeger gewoon waren. Minder beweging van boten, minder bezoekers, kortere verblijven. Een spijtige algemene trend die ook erkend wordt door andere jachthavens. Voor ons zou het betekenen dat onze inkomsten uit bezoekers dit jaar daalt met 25%. Onze activiteitenagenda zit er bijna op, nog ééntje te gaan, nl de Gluhweintocht, maar dat klinkt toch heel koud en winters hé. We zijn best tevreden over het zeilseizoen met veel mooi weer, soms een beetje (te) veel wind. Tevreden leden die plezier hebben in hun boot en genieten van club activiteiten, dat is toch wat we met zijn allen beogen. We krijgen meerdere positieve reacties van leden die mooie voordelen halen bij het gebruik van TransEurope pasje. Het is moeilijk om na te rekenen als onze club er al dan niet financieel baat bij heeft. Leden worden in het zeilen gestimuleerd, bezoekers vinden het aantrekkelijk om bij ons te komen, maar deze liggen uiteraard aan halve prijs. Er was dit seizoen geen plaats tekort voor bezoekers te huisvesten, dus iedere TransEurope bezoeker was meer dan welkom. Voor 2019 besluiten we dat het TransEurope lidmaatschap financieel een nul operatie is voor de club. Het voordeel voor onze leden primeert. Het actieve zeilen wordt verder gestimuleerd, dus we hebben besloten om het lidmaatschap te verlengen + ieder jaar opnieuw te evalueren. De baggerwerken starten de 2de week van november, de volledige haven wordt aangepakt. Er wordt begonnen in de nieuwe haven langs steiger 17 om zo op te schuiven richting Scarphout. De oude haven zal aangepakt worden vanaf half jan 2020. Schrik niet, de eerste fase renovatie oude haven wordt gestart in okt 2019, vernieuwing steigers 19-20-21 en 26-27-28-29. Voor ons zou dit praktisch betekenen dat steiger 26 vrij moet gemaakt worden 1° helft jan 2020. Poralu zal nieuwe pontons leveren in feb-mrt 2020. In het nieuwe ontwerp is de plaats voor onderhoud aan boten, vroeger gekend als kuisbank, behouden gebleven. Slechte communicatie heeft nogal wat commotie veroorzaakt i.v.m. de voorgestelde oplossing voor de strekdam. Er is onbegrip bij de gekozen oplossing, een grote rechtlijnige golfbreker. Als jachtclubs hebben we formeel onze grote bezorgdheid geuit i.v.m. de gekozen oplossing, de onveiligheid van de strekdam, het niet verwijderen van oud staketsel, het afwezig zijn van een serviceweg, magere signalering. MDK deelt mede dat de uitwerking van het detail concept nog moet starten en dat het nog alle kanten uit kan? Het vismijntje is terug in gebruik, reparatie is voltooid. Dienst gebouwen Blankenberge zal het stankprobleem bij de heren onderzoeken en zal na uitdrogen van muren de deurlijsten herschilderen. Voor het gebruik van de ondergrondse afvalcontainers wordt nu 1€ gevraagd i.p.v. 0,5€. Deze prijsverhoging is een gevolg van de verdubbelde capaciteit van het stortluik. Deze capaciteitsverhoging is ingevoerd op vraag van bewoners en horeca. Dus voor kleine afvalzakjes is dit geen optimale oplossing. In de toekomst zouden alle systemen vervangen worden door “betalen per gewicht”. Er komen meer containers om en rond de haven om piekmomenten op te vangen. Voila nu is iedereen terug op de hoogte van het wel en wee in en rond de haven. Geniet nog van de eventuele mooie zeilmomentjes vooraleer de hobby in winterberging te parkeren. Veel zeilplezier Philip

De Vrije Zeiler

jaargang 16 nr. 3

15


activiteitenkalender 2019-2020 DATUM

ACTIVITEITEN.

najaar... 2019

Glühweintocht

za 18 januari 2020

Nieuwjaarsreceptie 15.00 in de Sloepe

za 15 februari 2020

Algemene vergadering 14.00 u in de Sloepe

Deze activiteitenkalender is voor wijzigingen vatbaar en wordt in detail uitgewerkt door het bestuur. Tussen 2 Vrije Zeilers in worden de leden per mail van de nieuwe activiteiten op de hoogte gebracht.

Tel.: 050/42 41 42 db.parking@skynet.be

Parking Jachthaven Havenplein 2 8370 Blankenberge open/ouvert 7.00 - 24.00

16

Tarieven parking 1

Tarieven parking 2

uur/heure: 1/2 dag/jour: dag/jour: dag/jour abon.: jaar/année: winter/hiver:

dag/jour: dag/jour abon.: 14 dagen/jours: maand/mois: juli + augustus/ juillet + août:

€1,5 € 7,5 € 10,5 €9 € 325 € 150

De Vrije Zeiler

Parking Middenschool Van Maerlantstraat 1 8370 Blankenberge open/ouvert 8.00 - 23.00 (juli + augustus)

jaargang 16 nr. 3

€6 €5 € 60 € 90 € 180


Gesloten op woensdag Open om 10 u Keuken doorlopend open tot 21 u Tel.: +32(0) 50 42 63 98 GSM: +32(0)476 62 30 64 e-mail: oebie001@hotmail.com www.bistro-zee-zee.be

AZUUR vis-speciaalzaak de Smet de Naeyerlaan 55 8370 Blankenberge 050 41 10 36

Sea Fever I must go down to the seas again, to the lonely sea and the sky, And all I ask is a tall ship and a star to steer her by, And the wheel’s kick and the wind’s song and the white sail’s shaking, And a gray mist on the sea’s face, and a gray dawn breaking. I must go down to the seas again, for the call of the running tide Is a wild call and a clear call that may not be denied; And all I ask is a windy day with the white clouds flying, And the flung spray and the blown spume, and the sea-gulls crying. I must go down to the seas again, to the vagrant gypsy life, To the gull’s way and the whale’s way, where the wind’s like a whetted knife; And all I ask is a merry yarn from a laughing fellow-rover, And quiet sleep and a sweet dream when the long trick’s over. John Masefield ingestuurd door Justine Cuyckens

De Vrije Zeiler

jaargang 16 nr. 3

17


voorbije Clubactiviteiten

OOSTWATERING BBQ 2019 Al meer dan 40 jaar verzamelt de VNZ ergens in Zeeland. Bij goed en slecht weer is dit voor elke V.N.Z. boot een haalbare kaart. Maar ook hier weer was het spreekwoord: “Een zeiler met tijd, heeft altijd goede wind” weer aan zet. Wie geen verplichtingen had voor en na de reünie kon genieten van zomers weer voor zowel de heen als terugreis naar Blankenberge, maar o wee diegene die de 17de of de 18de naar huis moesten, voor hen was bar slecht weer voorspeld. Een aantal schippers hadden dan ook op het laatste nippertje hun deelname afgezegd, of kwamen met de auto, de motorhome of zoals ondergetekende met de fiets

Haven drink in Middelburg © Dirk De Wilde

naar Oostwateringe afgezakt. We kregen in Middelburg een ponton drink van het bestuur, en de volgende dag een heerlijke barbecue in Oostwatering.Niettegenstaande het dreigende regenweer was het niet koud en kon iedereen buiten van de aperitief genieten, en bijpraten, en lachen... Geen feestavond zonder muziek en dans na het eten, dat is al jaar en dag een V.N.Z. regel. De diskjockey en z’n zanger en zangeres van dienst deed z’n best om met zo luid mogelijke muziek iedereen zo snel mogelijk naar het terras te jagen waardoor alleen een paar moedigen (of misschien al een beetje doof) nog een dansje waagden... Misschien moeten we toch maar weer eens teruggrijpen naar ‘eigen volk’

Netjes na elkaar binnenvaren in Oostwatering © Dirk De Wilde

om muziek te draaien... we hebben genoeg V.N.Z. leden die dat kunnen... Trui VDP

BBQ voor alle zekerheid toch maar onder een tent...

18

De Vrije Zeiler

jaargang 16 nr. 3


De Vrije Zeiler

jaargang 16 nr. 3

19


EINDEJAARSTOCHT

NAAR

Nu de Mariposa weer in topvorm is (schipper incluis),kozen we, onder een stralende zon met een lichte bries uit NNO, het ruime sop voor de tocht naar Breskens. Alles verliep naar wens, tot rond een uur of 4, de toch al zwakke wind, het in het Schelde gat helemaal liet afweten. Opdat de schipper, die niet houdt van klapperende zeilen, en de dames graag nog een douchke wilden nemen voor het ‘feest’, werden de zeilen opgerold en de motor bijgezet. Het feest verliep vlekkeloos, het eten smaakte heerlijk, en de muziek was perfect. Dank aan onze diskjockey die met veel gevoel, de decibels onder controle hield en goeie oude dansmuziek speelde. Ze mag nog komen om V.N.Z.-feestjes op te luisteren. De terugtocht, moesten we wel ‘s morgens vroeg (8 u is vroeg met een licht houten kop) aanvatten. Het zonneke was van de partij maar de wind helaas 180 ° gedraaid. Opkruisen of motoren maar het bleef heerlijk zeilweer. TVDP

20

De Vrije Zeiler

jaargang 16 nr. 3

BRESKENS


4 jonge zeilers

4 jonge zeilers

4 jonge zeilers

vertrokken veel te laat

vonden Breskens veel te ver

net op tijd voor ‘t feestgedruis

en wisten toen nog niet

ze wisten toen nog niet

met een duvel voor de grote dorst

dat tegenstroom en -wind,

dat onderaan in ‘t schip

en de restjes van buffet

je gaat vanwaar je komt

ook nog een motortje zit

De Vrije Zeiler

jaargang 16 nr. 3

konden ze weer naar bed.

TVDP

21


MAKREELCUP Van de Makreelcup kregen we weinig nieuws, geen bericht om vooraf in de Vrije Zeiler te plaatsen en ook geen verslagje op een paar foto’s na die Bob Maertens ons toestuurde. Bedankt Bob.

22

De Vrije Zeiler

jaargang 16 nr. 3


JOSFEST Omdat heel veel vrienden van Jos niet op de begrafenisplechtigheid van Jos konden aanwezig zijn, heeft Pascale de moed opgebracht om een heus feest te organiseren ter nagedachtenis van Jos. We kregen van familie, vrienden en collega’s van Jos zoveel leuke, fijne herinneringen voorgelezen waardoor we Jos als het ware weer in ons midden hadden. Het was hartverwarmend. De Sailingband speelde samen, met collega’s muzikanten van de VRT, ten dans... Bedankt Pascale en alle medewerkers voor dit meer dan geslaagd feest. Jos zou er zeker ook van genoten hebben.

Deze kaart werd ons als nagedachtenis meegegeven. Het zeilerslied heeft Jos zelf geschreven.

De Vrije Zeiler

jaargang 16 nr. 3

23


24

RACE 6

8 sept. 2018

CR-Trophy

De Vrije Zeiler

jaargang 16 nr. 3

JUMMY VAN DE WIEL

DIMITRI VANVYVE

FRANK VANCANNEYT

JAN ALLEMAN

CR-Trophy

MONAQUA

8 sept. 2019

JAN MAES

RACE 5

STEPPE

CR-Trophy

4

7 sept. 2019

PLUME D’ANGE

RACE 4

3

Blankrace 3

JUGGERNAUT

24 aug. 2019

2

RACE 3

SOULMATE

Nieuwpoort - Blankenberge

1

19 mei 2019

RNSYC

YCS

VNZ

RSYB

BZYC

Club

RACE 2

Schipper

Blankenberge - Nieuwpoort

Yacht

18 mei 2019

Nr.

RACE 1 BEL 1082

BEL 422

BEL 639

BEL 147

BEL 164

ZEILNUMMER

6

6

1

3

2

1

6

4

3

2

Pt race 1 Pt race 2

UITSLAG KLASSE CR 1-2

6

1

3

4

2

Pt race 3

6

6

6

2

1

Pt race 4

6

6

6

1

2

6

6

6

2

1

Pt race 6

25

25

20

11

8

Totaal

westrijden

Pt race 5

Uitslag BlankRaces & CR-Trophy 2019


De Vrije Zeiler

jaargang 16 nr. 3

25

SOUDADE

XAPA2

GRANKO

DENEBOLA

ISAN

TWILIGHT

DJANGIORIX

AQUILA

DANTE

AMBIANCE

OEI

MAEVE

NASTER

MANDALA

PHOCA

YALCH’IK III

Yacht

BOLERO

MARY BLUE

VIKI

TAKE TIME

TION

KARIBU

CHIPKA

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Nr.

1

2

3

4

5

6

7

JACOB VAN BRUGGE

RAC. LE ROUGE

3

9

MADAM

2

MAHABHARATA

KZIENA

1

8

Yacht

Nr.

LUC METENS

DIMITRI VANVYVE

DAAN RENDERS

PAUL HUYBRECHTS

JAN DE MULDER

CHRIS WILDEMEERSCH

REINHART LONGUEVILLE

TOM VAN HOLSBEKE

ANDRE HAERBOS

Schipper

ARMEL DE KERROS

ROB VANDENBERGH

PHILIP DE BRUYNE

PATRICK CLYNCKE

JOHAN DE CLERCK

KARIN JONCKHEER

PETER VERDEGEM

FREDERIK VERMEULEN

PAUL D’HONDT

LUC GEETS

JEAN VERWEST

ANDRE VERDOODT

MATISSE PONCELET

RSYB

RSYB

VNZ

VNZ

VVW

VNZ

VNZ

VNZ

YCH

Club

FRA 28361

BEL 1977

BEL 635

BEL 2003

BEL 837

BEL 1518

NED 5427

BEL 745

BEL XXXX

BEL 1584

BEL 138

BEL 136

BEL 1265

BEL 1291

BEL 1483

BEL 242

BEL 1561

BEL 999

BEL 1412

Boot type

BEL 623.

BEL 987

BEL 268

BEL 123

BEL 162

BEL 935

BEL 174

BEL 1565

BEL 22257

Boot type

10

7

20

11

8

13

20

20

3

20

12

9

20

6

4

20

5

2

1

8

10

8

10

2

3

5

4

1

7

10

2

10

1

5

4

10

3

Pt race 1 Pt race 2

20

20

20

10

4

11

20

20

8

20

9

7

20

6

5

20

2

3

1

Pt race 1 Pt race 2

UITSLAG KLASSE CR 6

RNSYC

VNZ

VVW BL

VVW

KLYC

RSYB

WVB

VNZ

VNZ

VVW BL

VNZ

VYN

RNSYB

VNZ

KLYC

SVEN DE MULDER

PETER BOTERMAN

VNZ

VNZ

RSYB

RSYB

Club

LENNERT VERHOEVEN

GEORGES BROECKAERT

JAN VANDAMME

ERIK FLIPS

Schipper

UITSLAG KLASSE CR 3-4-5

10

1

8

6

5

7

4

3

2

Pt race 3

20

20

5

20

20

20

20

20

7

9

10

8

20

6

20

1

4

3

2

Pt race 3

10

10

8

5

8

4

1

2

3

Pt race 4

20

20

20

20

20

20

14

14

6

20

7

11

10

91

5

2

4

8

3

Pt race 4

10

10

8

4

8

8

3

2

1

Pt race 5

20

20

20

20

20

14

5

7

20

11

12

10

1

9

8

2

4

3

6

Pt race 5

90

87

85

81

72

66

63

59

58

57

54

44

44

35

31

26

19

18

10

Totaal

10

10

6

5

8

4

3

2

1

45

41

32

30

24

23

15

13

8

Pt race 6 TOTAAL

20

20

20

20

20

14

4

6

20

10

12

11

2

8

9

1

5

7

3

Pt race 6


BlankSailing # 3 zaterdag 24 augustus

centratie ‘de fluit’ nog gaan ronden richting de niet meer nodige volgende downwind-upwind stretch,

Wanneer ik zaterdagochtend in combat gear over steiger

hebben we naar mijn bescheiden mening weinig

17 langs de Luna loop waar Linda met haar sympathie-

laten liggen.

ke verschijning aan dek een meerwaarde in de verkoop poogt te zijn, vraagt ze me of we gaan winnen vandaag?

Op het uitslagenblad staat ’s avonds dat we 4de in

Ik antwoord dat ik niet zeker ben of we gaan winnen,

CR 3-4-5 zijn maar de eerste 3 (Saudade, Kziena en

maar ik wel zeker ben op de plezantste boot van de hele

Madam) zijn eigenlijk “buiten categorie”, dus feitelijk

wedstrijdvloot te mogen crewen.

zijn we volgens mij klaar en duidelijk de eerste! De eerste ver voor al de rest...

Het zindert duidelijk van de verwachtingen op deze dag waarop héél weinig wind wordt voorspeld en ook nog ter-

En was er een parallel “concours de beaux cha-

zelfdertijd het BK Offshore voor Blankenberge doorgaat.

peaux rigolos” dan had de laatste boot in onze

Overal lopen schippers en opstappers nerveus te wezen

klasse ook in iets eerste kunnen zijn! Dus zeker een

en elkaar op te jutten.

ideetje om door te spelen aan de organisatie voor de volgende wedstrijden!

Ik hoor dat ze op Saudade waar Rob meevaart zelfs iemand hebben aangeduid die zich hoofdzakelijk met

Merci aan de intussen legendarisch klassieke drie-

‘tactiek’ bezig houdt en er enkel water zonder brood is.

vuldigheid Rob, Alain en Stijn voor de organisatie van deze niet evidente wedstrijddag en de gezellige

Op Rackham le Rouge doen wij niet aan demotiverend

BBQ achteraf. Maar niet in het minst ook aan de

gedoe. Wij hebben Boules de Berlin, éclairs, boterkoeken

vele helpende (vooral VNZ-)handen die deze topdag

met rozijnen, echte tassen voor iedereen waar lekkere

op het oosterstaketsel en op het terrein van de zee-

koffie in wordt geschonken en een frigo boordevol vrolijke

scouts van ’s morgens tot ’s avonds mee in goede

frisdrankjes. Je zou kunnen denken dat Georges zijn

banen hebben helpen leiden!

schip hierdoor toch zwaarder is, maar hij heeft gisteren wel al 300 kilo ander materiaal uit bakskisten en bilges

Op naar BlankRace 4 & 5 (aka CR Trophy) binnen

gehaald en op de Tess die naast hem ligt geparkeerd!

enkele weken: voor de laatste kans dit jaar op eeu-

En… we hebben alweer enkele onovertroffen door Geor-

wige roem in Blankenbergse wateren.

ges geselecteerde “chants de bataille” natuurlijk! verslag van Anke, met Ruddy aan boord bij Georges Meezingend met Willy Sommers zijn “Sympathie is geen

op Rackham le Rouge

liefde” en het onovertroffen “Een kleine foto van mijn meisje” ronden we de boeien vlotter dan ooit en vliegt de gennaker steeds zonder kleer- en andere scheuren op de juiste toonhoogte de lucht in en uit. Telkens we iemand voorbijsjezen wordt “Dag vreemde man” van Ann Christie luidkeels toegevoegd aan ons steeds beter klinkende repertoire van vandaag. Een tien voor sfeer en gezelligheid! Behalve dat we zeker een kwart mijl te veel afleggen omdat we (foutief) de dikke in plaats van de dunne motorbotenwedstrijdboei als eerste merkteken aanzien en we noch zien noch horen dat het parcours op een bepaald moment wordt ingekort en wij zodoende in opperste con-

26

De Vrije Zeiler

jaargang 16 nr. 3


On m’appelle Georges l’éclair! Het wedstrijdweekend van de CR-Trophy (of de Blank-

voorspeld is. Zo kuist hij de dag ervoor de hele romp en

Races #4 en #5) is elk jaar een tandje bijsteken. De

kiel met een elektrisch tandenborsteltje, vervangt hij zijn

gezellige sfeer van dit evenement is ook elders gekend

windvaan door een lichter visnet, en sleurt hij op zondag

en dus komen er nog meer boten van andere clubs naar

Marc van de Bounty als extra geheim wapen mee aan

Blankenberge afgezakt om dit volkse zeilfeest -waar elk

boord.

deelnemend jacht in de prijzen valt- niet te missen. De manche van zaterdag en de eerste manche van zonDit jaar is VNZ opnieuw aan de beurt als uitvalsbasis

dag varen we vlekkeloos, wat Rackham alweer twee maal

voor het door de drie clubs samen georganiseerde

een prachtige 4de plek bezorgt, maar tijdens de derde

event. De Sloepe is van vrijdag- tot zondagavond

en laatste manche op zondag worden we geteisterd door

gevuld met enthousiaste bootcrews die er koffie komen

vuile Zeebrugse wind; vliegen de asymmetrische spi én

drinken om wakker te worden; bier komen drinken uit

George zijn bril overboord; en lopen we vast in een wind-

de gratis vaten om overwinningen te vieren of verlies te

gat voor Wenduine op weg naar de finishlijn. Dat we toch

vergeten; en eten komen verorberen om extra energie

nog 5de worden op die laatste manche kan alleen aan

op te doen en/of te lachen met de vijand naast hen aan

de andere deelnemers liggen. Van de honger kan het

tafel.

niet zijn geweest want in tegenstelling tot zaterdag heeft Ruddy op zondag niet al ons eten uit medelijden wegge-

Bij VNZ willen we vanzelfsprekend graag opnieuw de

geven aan de crew van Saudade. Ook aan onze Battle

CR-wisselbeker veroveren. Ik zie op zowat alle deel-

Song van dit weekend kan het niet gelegen hebben want

nemende VNZ-jachten bevriende clubleden aan boord

iedereen aan boord kon zonder fout alle woorden van

klimmen om mee de oranje kleuren te helpen verde-

“Piepklein Konijntje” meezingen! Maar niet getreurd. Zo-

digen. En op het Oosterstaketsel wordt Stijn omringd

wel Georges als ik hebben onze reden om ondanks alles

door verschillende het wedstrijdgeweld ontvluchtende

heel blij te zijn met de finale uitslag. Ge moet alleen maar

schippersvrouwen die twee dagen lang vlaggen trek-

kijken wie er allemaal achter ons is geëindigd. Jaja…

kend op hun manier kleur aan hem en het event geven. Verslag van 7-8 september (BlankRace 4 en 5, ofte Ook Georges, die al het hele jaar heel goed scoort

CR-Trophy) door Anke a/b van Rackham le Rouge

met Rackham le Rouge, laat niets aan het toeval over voor dit laatste wedstrijdweekend waarbij stevige wind

Keiveel prachtige foto's op www.blansailing.be !

Leden die reddingsvesten of reddingsvlotten willen laten keuren tegen een democratische prijs kunnen terecht bij lid François Vroon (WL916) GSM: 0475/46 14 37 of e-mail:francois.vroon@telenet.be De vlotten en reddingsvesten moeten, goed gelabeld met persoonlijke naam, adres en bootnaam, afgegeven worden in ons clublokaal na verwittiging van François Vroon op bovenstaand telefoonnummer of e-mailadres.

De Vrije Zeiler

jaargang 16 nr. 3

27


praktijk en techniek 28

De Vrije Zeiler

jaargang 16 nr. 3


De Vrije Zeiler

jaargang 16 nr. 3

29


Op het Belgische deel van de Noordzee werd in het marien ruimtelijk plan een zone afgebakend voor windmolens. Binnen deze zone zijn negen domeinconcessies toegekend. Eenmaal alle negen parken zullen zijn gerealiseerd (einde 2020) , zal België beschikken over een totaal van 2200 MW, of evenveel als 2 kerncentrales en zal offshore windenergie maar liefst 10% dekken van de totale elektriciteitsbehoefte van ons land. In onderstaande lijst vind je de verschillende windconcessies en hun specificaties

C-POWER (2009) Diepte: 14 - 28 m Afstand van de kust:: 30 km Oppervlakte: 19,84 km²

Windmolenparken op de Noordzee

Windenergie: 325 MW Turbines: 54 (6x 5 MW, 48x 6,15 MW) zone 8 op kaart

BELWIND (2010)

NORTHER (2019)

Diepte: 15 - 37 m

Diepte: 20 - 35 m

Afstand van de kust: 49 km

Afstand van de kust: 23 km

Oppervlakte: 17 km²

Oppervlakte: 44 km²

Windenergie: 171 MW

Windenergie: 370 MW

Turbines: 56 (55x 3 MW, 1x 6 MW)

Turbines: 44 (8,4 MW)

zone 4 op kaart

zone 9 op kaart

NORTHWIND (2014)

NORTHWESTER 2 (2020)

Diepte: 16 - 29 m

Diepte: 25 - 40 m

Afstand van de kust: 37 km

Afstand van de kust: 51 km

Oppervlakte: 14,5 km²

Oppervlakte: 12 km²

Windenergie: 216 MW

Windenergie: 219 MW

Turbines: 72 (3MW)

Turbines: 23 (9,5 MW)

zonde 6 op kaart

zone 2 op kaart

NOBELWIND (2017)

SEAMADE - MERMAID ZONE

Diepte: 26 - 38 m

Diepte: 24,4 - 39,5 m

Afstand van de kust: 47 km

Afstand van de kust: 54 km

Oppervlakte: 19,8 km2

Oppervlakte: 16,7 km²

Windenergie: 165 MW

Windenergie: 235 MW + Golfenergie: 20 MW

Turbines: 50 (3,3 MW)

Turbines: 28 (8,4 MW)

zone 3 op kaart

zone 1 op kaart

RENTEL (2018)

SEAMADE - SEASTAR ZONE

Diepte: 22 - 36 m

Diepte: 22 - 38 m

Afstand van de kust: 34 km

Afstand van de kust: 40 km

Oppervlakte: 22,72 km²

Oppervlakte: 19,54 km²

Windenergie: 309 MW

Windenergie: 252 MW

Turbines: 42 (7,35 MW)

Turbines: 30 (8,4 MW)

zone 7 op kaart

zone 5 op kaart

30

De Vrije Zeiler

jaargang 16 nr. 3


We kregen onderstaand bericht van Hugo Van Heusden a/b Jutter in Bretagne. Het noodnummer 196 is “brand new” en zeker niet gekend!

Noodnummers Frankrijk •

112: Europees noodnummer, beschikbaar in de gehele Europese Unie voor noodsituaties en voor (medische] noodhulp aan personen

15: Medische noodhulp

17: Politie

18: Brandweer

Zeilend in Frankrijk kan het nuttig zijn de noodnummers te kennen. En, in plaats van direct kanaal 16 te gebruiken, heb ik ondervonden dat telefonisch contact met de kust “cross” heel goed werkt. Hiervoor verwijs ik naar de almanak, om het nummer te kennen in het gebied waar gevaren wordt.

Botenparking. Door het bestuur wordt met aandrang gevraagd om geen vuil achter te laten op de botenparking. Wie schildert, schuurt, plamuurt, enz... gelieve al uw verfpotten, vodden, borstels, lege blikken enz... mee te nemen naar huis en thuis te verwijderen via kga of pmd of bij het gewone vuilnis. Het is niet te geloven maar de opruimploeg heeft een volle aanhangwagen vuilnis naar het containerpark moeten brengen. Wat ook weer niet kosteloos is voor de club.

Wie onder zijn eigen boot veegt, houdt heel de botenparking schoon...

WITTEVRONGEL SAILS

BLANKENBERGE

RIGGING BELGIUM

When sailing becomes a passion ! De Vrije Zeiler

jaargang 16 nr. 3

31


Nieuwe Strekdam Blankenberge Jarenlang zijn de autoriteiten al een oplossing aan het zoeken voor de verzanding van de haven van Blankenberge en de ontzanding van het strand van Wenduine. Het betonnen staketsel zou vervangen worden door een strekdam. Op de website van MDK (https://.afdelingkust.be) vind je meer informatie. Het laatste bericht die we hieronder meegeven dateert van 13/09/2019

simulatie foto van de nieuwe strekdam

32

De Vrije Zeiler

jaargang 16 nr. 3


Update 13/9/2019: Op vrijdag 25 oktober 2019 vindt een informarkt plaats om meer uitleg te geven over de nieuwe westelijke strekdam in Blankenberge. Iedereen is welkom tussen 17u en 20u in de Cabo, Wenduinse steenweg 1 in Blankenberge. Afdeling Kust wil daarmee een antwoord bieden op de vele vragen die er komen op de nieuwe dam. Vooral het feit dat de strekdam niet toegankelijk zal zijn voor het publiek beroert de gemoederen. Zowel het strand van Wenduine als de havengeul van Blankenberge zijn locaties waar intensief onderhoud nodig is. Om de gewenste veiligheid te bieden tegen stormvloeden vanuit zee, worden langs de volledige kust zandsuppleties uitgevoerd. Ter hoogte van Wenduine vertoont de kustlijn een lichte knik waardoor deze zone onderhevig is aan versterkte erosie. Het strandprofiel bleek hier onvoldoende stabiel. Daarom was het noodzakelijk om frequent onderhoudssuppleties uit te voeren om de erosie na verschillende stormen te compenseren. De erosieproblematiek in Wenduine zorgt bovendien voor een verhoogd zandtransport richting Blankenberge. De jachthaven van Blankenberge heeft een korte, smalle en tegelijk ondiepe haveningang dicht bij zee die op zeer korte termijn verzandt. Jaarlijkse stormen leiden tot een snelle verzanding van de havengeul met als gevolg een gevaarlijke situatie voor de pleziervaart. Samen met het uitbaggeren hiervan zorgt dit voor een moeilijke toegankelijkheid van de jachthaven. Om een structurele oplossing te bekomen voor beide locaties werd in 2017 een studie opgestart naar mogelijke maatregelen. Een nieuwe hogere Westdam in Blankenberge en één of meerdere strandhoofden in Wenduine kwamen als beste oplossingen naar voor. Meerdere ontwerpscenario’s zijn onderzocht met behulp van numerieke modellering van stroming, golfwerking en morfologie. Daarna zijn de alternatieven met elkaar vergeleken op vlak van effectiviteit, ofwel in hoeverre de aanzanding in Blankenberge en de erosie in Wenduine zijn teruggedrongen, op vlak van nautische toegankelijkheid, zwemveiligheid, kustveiligheid, landschappelijke en belevingsaspecten, kosten-efficiëntie, en milieueffecten. De studies toonden aan dat er goede technische oplossingen zijn, die zich terugverdienen op korte tot middellange termijn. In Wenduine zal een strandhoofdenveld vóór het centrum van Wenduine zorgen voor een stabieler strand. Hierdoor zal minder erosie optreden en zullen minder onderhoudssupleties nodig zijn om de veiligheid te garanderen. Het zandtransport richting Blankenberge zal op zijn beurt dan ook afnemen. In Blankenberge is de bouw van een nieuwe, hogere en langere Westdam als beste oplossing uit de studie gekomen. Deze dam zal het langstransport van het zand beter tegenhouden waardoor de verzanding van de havengeul sterk zal afnemen. Hoe deze nieuwe dam er zou uitzien werd verder uitgewerkt in samenspraak met de belanghebbenden. Er is uiteindelijk gekozen voor een hellende dam die langzaam in zee verdwijnt. De bestaande Oostdam met het beschermde houten staketsel blijft behouden. Het vaststellen van beide voorkeursalternatieven betekent de start van het traject richting uitvoering. Door verder overleg met de belanghebbenden zal het ontwerp verder verfijnd worden zodat optimaal rekening gehouden wordt met het strandgebruik, de toegankelijkheid van de jachthaven, interactie met het bestaande betonnen staketsel op de Westdam, enz. Parallel start het technisch ontwerp van de dam en de strandhoofden, de voorbereidende grondonderzoeken en de vergunningenfase (MER procedure). Nu het concept vastligt, wordt het uitvoeringsontwerp ervan opgemaakt en volgt de aanvraag voor de nodige vergunningen. Momenteel is voorzien om de bouw van de nieuwe dam te starten in het najaar van 2021. afdelingkust.be

De Vrije Zeiler

jaargang 16 nr. 3

33


Wij zijn blijkbaar niet de enige die zich zorgen maken over de nieuwe strekdam. In de Spille, het tijdschrift van Natuurpunt Brugsommeland, werd ook een artikel geschreven over de strekdam. Blijkbaar maken onze natuurvrienden zich ook zorgen maar dan om andere redenen dan de jachthavens. We citeren uit hun tekst het volgende:

Ontoegankelijke strekdam: Juist op de grens tussen Wenduine en het westerstaketsel van Blankenberge komt er westelijk een gesloten afglooiende strekdam, 150 meter langer dan het huidige westerstaketsel, meer westelijk en niet toegankelijk voor het publiek. Deze laatste geopperde beslissing is zeker te betreuren, dat betekent dat er geen mogelijkheid meer is om het strand van Harendijke te betreden. Dit strand wordt massaal gebruikt door campingverblijvers die nu over de wrakhoutbrug veilig het strand kunnen bereiken. Natuurliefhebbers zullen niet meer ver droog in zee kunnen stappen om natuurobservaties te doen. Er kwam dan ook snel protest en MDK heeft gereageerd met een persbericht waarin staat dat ze eind 2019 een infmoment organiseren om toelichting te geven. ...

en verder: Evenementen op het strand “De strekdam zal uiteindelijk het zandtransport zowel boven als onder de waterlijn grotendeels tegenhouden. Het strand van Harendijke zal daardoor verhogen, wat meer mogelijkheid zal bieden tot de vroming van embryonale duinen. MDK heeft echter een evenementenzone voorzien naar de nieuwe strekdam richting Wenduine. We moeten zeker opvolgen of dit zomaar kan en wat de bedoeling precies is. “

Openbaar onderzoek Zoals voor alle grote werken moet er ook voor deze strekdam een openbaar onderzoek komen voor de nodige vergunningen verstrekt worden; Dit openbaar onderzoek zal waarschijnlijk starten in januari 2020

Artikel Marc Janssens De spille jaargang 16.4

Tel.: 050/42 41 42 db.parking@skynet.be

Parking Jachthaven Havenplein 2 8370 Blankenberge open/ouvert 7.00 - 24.00

Tarieven parking 1

Tarieven parking 2

uur/heure: 1/2 dag/jour: dag/jour: dag/jour abon.: jaar/année: winter/hiver:

dag/jour: dag/jour abon.: 14 dagen/jours: maand/mois: juli + augustus/ juillet + août:

€1,5 € 7,5 € 10,5 €9 € 325 € 150

Parking Middenschool Van Maerlantstraat 1 8370 Blankenberge open/ouvert 8.00 - 23.00 (juli + augustus)

€6 €5 € 60 € 90 € 180


Doe het zelf

Tjoens

Zeil met de zekerheid van HANS JANSEN STAAlkAbElS TuigEriJ

Masten en gieken staand en lopend want RolReefsysteMen Railingkabels ondeRhoud VeRstaging CheCk Mobiele tuigeRiJ hulp biJ peCh oCCasion Masten

Sanitair Verwarming Electriciteit Hout Verven Lijmen Sergant De Bruynestraat 67 (op de markt) 8370-Blankenberge 050 41 13 18Koperweg 11M

T +31 (0)172 519172

2401 LH

E info@tuigerij.nl

Alphen aan den Rijn

www.tuigerij.nl

          

D om inik DiDDen s

   

Aar selewe g 12 bus 5 B-9800 Deinze

TOEGELATEN VOOR PARTICULIER EN PROFESSIONEEL GEBRUIK

Voor meer informatie en verkooppunten: ARTOIS PLASTICS VICTORIALAAN 20 8400 OOSTENDE BELGIE T:+3259323277 info@artois.be www.artois.be

+32(0)477 26 51 55 doditr a@telenet.be

De Vrije Zeiler

jaargang 16 nr. 3

35


Familienieuws

I n M e m or i a m Jeanne Verschueren 4 januari 1938 - 22 augustus 2019 weduwe van Louis Vermeiren (lidnr 726)

19 Jaar geleden, toen wij als nieuw lid in de oude haven onze stek kregen, waren Jeanne(ke)en Louis van de TOM BART onze overburen. Vriendelijke mensen die graag een klapke deden en humor en goede raad niet schuwden. De oude haven leefde toen met verschillende leden die daar overzomerden . O.a de Ghymar, de Mouette, de Trio , de Carnival en de Tom Bart waren steeds aanwezig en zorgden door hun houding en gedrag voor een heel positieve sfeer. Als nieuwkomer was er een klik die motiveerde om deze sfeer te versterken. Plagen en jennen waren hen niet vreemd en steeds met een humoristische ondertoon. Niet vergeten dat zij ook nog lid waren van twee concurrerende clubs in Hoboken. Dit was meermaals aanwezig bij sommige discussies. Zo ook het jaarlijks trachten om onze boot in hun vereniging in winterberging te leggen, zorgde bij ons steeds voor de nodige glimlachen. Toen ze wegens ziekte van Louis stopten met varen, hielden wij contact en wanneer ik in de buurt was sprong ik eventjes binnen. Altijd welkom en steeds benieuwd naar de Clubnieuwtjes was het aangenaam om dit te doen. Louis en Jeanne waren fijne mensen met het hart op de juiste plaats die de club een warm hart toedroegen. Het is raar om te zien hoe snel leden komen en gaan en door het overlijden van een lid of oud-lid worden we even teruggebracht in de tijd die, hoe kan het anders, anders was. Dirk Van Cleemput

Alfons Buggenhout (905) 22 maart 1947 - 6 september 2019 levenspartner van Nelly Vercant (lidnr. 1056) Fons, duiveltje doe al, handige harry, altijd bezig., Wie een probleem had met zijn boot, Fons wist wel een oplossing. Ook als clublid was hij heel actief. Bij elke werkdag was hij aanwezig en bij de vernieuwing van de nieuwe haven is elk plankje wel door zijn handen gegaan. Met de THE MACTIRE maakte hij lange zeilreizen zoals naar de de Shetland- en de Orkneyeilanden. Vriendelijk, behulpzaam, een man uit ĂŠĂŠn stuk,... De V.N.Z zal Fons missen. Aan Nelly en familie en vrienden willen we langs deze weg onze op rechte deelneming betuigen in naam van het bestuur en alle V.N.Z.-leden

36

De Vrije Zeiler

jaargang 16 nr. 3


G e b o ort e n

LĂŠon Heughebaert geboren: 21 juni 2019 zoontje van Dieter Heughebaert en Evelien Mollet. en broertje van Julien. Die flinke kleinzonen van Gery en Jo van de Mariposa worden binnen enkele jaren de co-schippers. Zo verzekeren we de V.N.Z.van jong bloed. Proficiat aan de fiere ouders en grootouders.

Franchommelaan 138

Tennispark-jachthaven

8370-Blankenberge +32(0)50 41 34 41 acajoumarine@skynet.be www.acajoublankenberge.be

Vlotte vrijetijdsmode voor dames en heren Saint James Four Roses Bronson Stroke Tenson Alan Red Magnetix sieraden De Vrije Zeiler

jaargang 16 nr. 3

37


G OO P I KN

uitgekuist, materiaal kist en overtollige en de buiskap werden afgebroken. Touwen weg, bijboot weg, reddingsvlot weg alsmede de bibliotheek nodig voor lange tochten. De frigo werd op dieet gezet en de diverse soorten flessen, waarmee er veel pijn werd verzacht en de stilte werd verbroken zonder inspraak, werden ook verwijderd. De zijwings werden gemonteerd en de wingkiel uitgetest op zijn slingervaardigheid. De zitplaatsen bij aan de windse rakken werden aangeduid

Omdat we ons niet meer mogen bezighouden met het

met enige marge om de schipper toe te laten zonder roeruit-

verleden en vermits de jongere generatie het vertikt

wijking de waterlijnsnelheid te overschrijden of via de juiste

naar goede of slechte raad te luisteren wens ik me eens

positie met de wingkielen te laten planeren. Op het laatste

in te leven in de gedachte van een fervent wedstrijdzei-

ogenblik was nog een duiker begonnen met kuisen van het

ler binnen de contouren van een club in de toekomst.

onderwaterschip en dit op aanraden van een verdwaalde

De aankoop van een boot is altijd een vrouwelijke

ponton loper “pseudo wedstrijdzeiler” welke gelet op zijn

aangelegenheid geweest en wordt beslist op de boot-

geaardheid, palingvet voorstelde.

shows waar de accommodaties en comfort het voor het zeggen hebben! De wedstrijdzeiler heeft enkel recht op

De uurwerken werden op GMT tijd afgesteld en iedereen

de niet visuele extra’s en dus heeft onze zeiler bij de

wachtte op de mail met wedstrijdgegevens welke aan boord

opties toch de swingkiel en zijwings toegevoegd zonder

kwam binnen gefladderd. De club- en andere vlaggen

te spreken van de Keflar mast- en zeilen welke als kleur

werden ingeruild voor de wedstrijdvlag en de mast werd

niet veel verschillen. Elk zijn prioriteit aan boord dat

nogmaals in banaanstand op 5kg druk getest om mogelijks

beheerst de gemoedsrust van alle partijen.

het zeilpunt te verleggen en de loefgierigheid in balans te houden. Bij het starten werd onmiddellijk een aan de wind-

Als voorbereiding voor een goede wedstrijd dient een

se rack ingeschakeld welke onder leiding van de drone alle

uitstekende bemanning te worden getraind en in staat

opgeslagen info verwerkte tot de juiste koers. Doch ongeluk

van paraatheid gebracht. Vermits de windsterkte van de

bij ongeluk aan de eerste boei verdween de drone plotseling

dag der wedstrijd niet gekend is dient de training te ge-

richting zijn vertrouwde stek “tussen de Haan en Oostende”!-

beuren met lichtgewichten, middengewichten en zwaar-

De kompaskoers bleef achterwege en diende vertaald via

gewichten. De keuze van de bemanning wordt gemaakt

de natte vinger theorie en parasiet navigatie. Dit bracht de

na inzage der weerkaarten van de race. De dag van de

schipper naar de voorlaatste tijd in het klassement. De rode

wedstrijd is dus iedereen paraat. De locatie waar het

lantaarnprijs zat er ook niet in doch niet getreurd volgende

gekozene team moet zitten op de aan de windse rakken

keer beter!

wordt minutieus aangeduid. Om het tracé nauwlettend te volgen heeft ons lid beroep gedaan op een vriend,

Na alle rekwisieten terug aan boord te hebben gebracht ging

in bezit van een drone, bijgestaan door een weer- en

de bar open en de ontgoocheling werd met de klassieke me-

navigatiedeskundige welke alle info verwerken en de

dicatie verwerkt. Ondertussen vloog de verloren drone voorbij

juiste koers via de drone doorgeven. Onze drone-eige-

naar zijn collega welke ingezet was voor het bewaken van

naar had echter nog wat opleiding nodig in het volgen

de “ lorelei” boei aan een andere haven. Dit brengt tenminste

vermits zijn drone altijd bleef hangen op het strand van

geld in het laatje. Geen nood we moeten nog gaan golven en

Bredene waar soms wat te beleven viel tussen de vele

tevens de paardensport in optie houden voor de dochter en

toeristen in uitgaanskledij!

de tennis voor de zoon. De zeiler zal dan wel alleen verder boeren tot de gezondheid hem verplicht terug te gaan knik-

Na het doornemen van alle info werd de dag voor-

keren of de hond uit te laten welke de af te leggen weg van

dien de boot klaargemaakt. Anker verwijderen, (enkel

buiten kent.

sleepanker) ketting weg, potten en pannen van boord, watertanks ledigen en fuel tank 10 liter gevuld en bilges

38

De Vrije Zeiler

Tekst gegrepen uit de hersenspinsels van de Icarix. jaargang 16 nr. 3


Te koop of gezocht

Aan alle V.N.Z. leden: Heb je iets te koop of zoek je iets, laat het ons weten. Mail naar ‘magazinevnz@gmail.com’. Dit is een vaste rubriek ten dienste van onze clubleden. Als een van de aangeboden artikelen verkocht is voor het verschijnen van het volgende clubblad, gelieve dan de redactie te verwittigen. Waarvoor dank.

Bij Bob Maertens (a/b Flipper) kunnen de dvd’s bekomen worden van de films van 2003 tot en met 2018. Bob heeft ondertussen reeds een onvoorstelbaar beeldarchief aangelegd over en voor de V.N.Z.-leden. Al wie deelneemt aan de clubactiviteiten mag deze schitterende dvd’s niet missen. Ze bevatten heel wat leuke anekdotes van de zeil- en andere activiteiten van de voorbije jaren. Ze worden verkocht tegen kostprijs: 10 EUR. Bestellen kan via +32 50 41 29 07 of +32 478 63 33 38 bob.maertens@telenet.be

Materiaal Wegens het bereiken v.d. “kritische” leeftijd

Te koop

ben ik gestopt met de zeilsport en probeer ik nog enkele bootonderdelen een langer leven te

“Bootstoel” voor een zeilboot

bezorgen.

met de afmetingen tot 12m lengte en 4m20 breedte en

BIJBOOT. AVON - 2.50 m.

een max. gewicht van 14 ton.

Met voetpomp, 2 peddels/ riemen en bergtas. GSM: +32(0)475 62 07 06

Voorziening voor plaatsing van BB-motor. Prima staat. Vraagprijs. 750,00 €. Contact: GSM: +32(0)472 08 02 04

Dolf Martens a/b CAR-NAVAL

e-mail: eddydecock@msn.com .

Betreft Gennaker M sails nieuwstaat. Nooit gebruikt. Nieuwprijs 650 Afmetingen 9.70 x 6.20 x 10.50m Prijs 300 eur Moet weg zodat ik correcte gennaker kan kopen Contact per mail: serge.maebe@gmail.com GSM: +32 468 10 06 72

De Vrije Zeiler

jaargang 16 nr. 3

39


Zeilboten WILD THING JEANNEAU 42.2 Bouwjaar 1997 LxBxD 12,801 x 4,10 x 2,00 In perfecte staat van onderhoud. Nieuwe mast en verstaging. Verder alle elektronica vernieuwd. Volledige inventaris. Klaar om uit te varen. Zeer degelijk snel en zeewaardig jacht. Volledige uitrustingslijst op aanvraag. Meer informatie: Guy Vernaillen +32 473 52 36 29 E-mail: guyvernaillen@hotmail.com

LUNA JEANNEAU SUN ODYSSEY 43 DS Bouwjaar 2002 LxBxD 13,21 x 4,19 x 2,00 1ste eigenaar Uitzonderlijk goed onderh. prima staat.Vlot hanteerbare zeiler (zeilde vaak solo) . Full option versie met vele extra’s: full-teakdek,extra luchthappers, uitgebr navigatieapp,trirad genua+hoes, extra wegneemb.voorstag, 2e genua,high asp, stormzeil(nooit gebr.),davits voor bijboot, 3 zonnepanelen. bimini Aangenaam decksaloon concept, uitz. comfort, ramen rondom. cv webasto + mazoutkachel kachel, aparte stookolietank, vuilwatertank. 6slaapl, 3 slaapkajuiten waarvan opdeelbare masterbedroom (3mx3m) met centraal queensbed, aparte douchecel. Huidige waarde boot werd door expertise verzekering geschat op 105.000₏ Verkoop tevens nog bijboot (met mastje/ zeilen roeien bb), zeilkledij, duikuitrusting etc... Volledige uitrustingslijst op aanvraag. Meer informatie: Chris Deconinck +32 468 14 50 69 E-mail: lunasailmail@gmail.com


SNARCK WAUQUIEZ-HOOD 38 MKII Bouwjaar 1988

De Snarck is de boot van Jos Van Hemelrijck en

architect Ted Hood

Pascale Barbion.

Werf Wauquiez Polyester rondspant sloep LxB 11,60 x 3,60 diepgang: 1,40 (midzwaard op) tot 3,30 (midzwaard beneden) ballast 4,5 ton (lood ingekapseld in de kiel, dus geen corrosie Waterverplaatsing 10 ton doorgestoken aluminium mast Motor: Perkings 4108 mijl Grootzeil (2017) 31 m2 - reserve aanboord 140% rolgenua 51 m2 met UV strip - Profurl Storm Jib 11 m2 wegneembare babystag voor stormjib en stagzeil navigatieapparatuur geplaatst 2015 Plotter (Navionics), AIS receiver en transponder (2018) VHF (fix en handheld) GPS, Epirb Deze boot heeft rechtstreeks toegang van de kuip naar binnen in tegenstelling tot de MK-I versie. Meer inlichtingen: www.soproyachts.com (brokerage) 6 Slaapplaatsen: 2 voor 2 achter 2 leefruimte

ZEMBA

Plotter Lowerance HDS 7 Gen 3 Touch.. Marifoon, mastantenne en noodantenne.

BAVARIA 33 EXCLUSIEVE 1995

Brandstoftank 120l. Watertank 150l.

L x B x D: 10,28 x 3,45 x 1,75 m

Diverse toebehoren (te overleggen).

Loden kiel Motor Volvo MD2030 = 30PK

Vraagprijs â‚Ź 39500

Gewicht 5400kg. Nieuwe mast augustus 2018 met rolgrootzeil 2016

Te bezichtigen in Blankenberge na afspraak.

Nieuwe rolfok augustus 2018, genua en high asp met UV band en spinakker.

Edwin Geerts +32 495 29 95 46

Nieuwe verstaging en vallen augustus 2018.

e-mail: edwin.geerts@skynet.be

Manchet saildrive vervangen 2016. Kuipteak vervangen in 2016 door volle teak. Kuiptafel Teak. Jaarlijks in winterberging voor onderhoud. Verwarming Ebespacher 2015. Extra comfortbatterij 200Ah. Startbatterij vervangen 2018. 220 volt aanwezig. Ingebouwde batterijlader. Koelkast bovenlader met compressor. Kookvuur met oven cardanisch opgehangen. Diverse kasten, zowel in voorkajuit, achterkajuit en leefruimte. Toiletruimte met lavabo en verwarming.

De Vrije Zeiler

jaargang 16 nr. 3

41


Woordje van de redactie Terwijl de nostalgie ons toch te pakken heeft, een kleine bloemlezing over hoe en wanneer de Vrije Zeiler haar ontstaan kende. Het archief van Rik Billiouw en van Jozef Vandevloet (a/b van de Jan Steen) bracht heel wat opheldering en ik moet eerlijk toegeven dat ik al menig uurtjes versleten heb, lezend in die oude tijdschriften. Het is een bloemlezing van schitterende verhalen over zeereizen met beperkte apparatuur met veel kleinere en mindere comfortabele schepen dan nu onze ‘kleinere jachtjes’ in de haven. Al het wel en het wee van de club, alle gedeelde vreugde, heel veel vriendschap maar ook frustraties en ruzies werden er uitgeschreven. Bestuursverslagen verschenen integraal, toen was er nog geen ‘wet op de privacy’ en kon alles met naam en toenaam zomaar op papier gezet worden. Op 20/09/1973 verscheen het eerste berichtenblaadje van de V.N.Z. Met als bij titel: “Naam wordt nog gezocht” In het voorwoord lezen we het volgende: “Na een 11-jarig bestaan van onze geliefde sportvereniging waarin wij glorie periodes en tijden van onderdrukking kenden, vinden veel van onze zeilvrienden de uitgifte van een klein berichten blaadje noodzakelijk. We vroegen velen hierover hun mening. Enkelen zagen er een grote tegenganger van Paris Match in, anderen vonden dat we het genre van Playboy moesten proberen. Uiteindelijk waren we het erover eens om er een heel eenvoudig maar interessant berichten blaadje van te maken. Het zou een 6-tal uitgaven per jaar tellen en een mooie mantel rond zich krijgen met vooraan ons embleem en een of andere mooie foto. De achterzijden en binnenkanten zouden voorbehouden worden voor publiciteit.... Toen kwamen we bij het grootste probleem dat wij als zeilers ooit konden ontmoeten. Hoe zou ons kind heten????? Na wat hersengymnastiek, werden volgende namen voor gesteld: Buiswater, Zeilpraat, (geen roddelpraat, want met één roddelbank hebben we al genoeg), voor de mast, zilverschuim, De zeiler, De Noordzeezeiler, Den akster, Sterk Driesje, De Vrije Zeiler, enz... In het volgende boekje (22/11/1973) lezen we over de naamvorming het volgende:.. Ondertussen kreeg ons kind ook een naam. Na heel wat wikken en wegen, werd er op de thuisreis van Nieuwpoort beslist dat we het maar moesten proberen met ‘De Vrije Zeiler’. We gooiden dan maar alle andere voorgestelde namen over boord en danken de producenten ervan voor het in werking stellen van hun grijze materie. Omdat we allen veel van de zee en ons schuitje houden, dachten we dat er in de titel van ons krantje iets moest komen over “zeilen” of “zeiler”. En omdat we graag dromen van de illusie “vrij” op de zee te zwalpen, ver van al dat gewoel en dagelijks gesleur en overgeleverd aan de natuurelementen, vonden we dat het woord “vrij” er erg passend bij. Daarom werd het De Vrije Zeiler. En misschien moeten we als laatste er nog aan toevoegen en dat is meteen ook onze oproep 46 jaar na datum: “Mocht U ooit plots eens die niet te stuiten drang in U voelen opkomen om ook eens een artikel te schrijven; dan hopen wij dat U niet de T.V. zult opzetten om op een voetbalmatch Uw talenten te laten wegsterven. We zouden U liever zien naar een stuk papier grijpen om ook eens een stukje in “De Vrije Zeiler” te schrijven. Alle berichtjes of artikels zijn ons welkom, voor zover ze maar niet over kanaries of dode pieren, maar over de zee en het zeilen handelen.” Zo nu hoor je het ook uit de eerste bron. De eerste Vrije Zeiler verscheen in 1973 om het 9 jaar later in 1982 op te houden. De eerste reeks bestaat uit 48 stuks. Van 84 tot 92 verscheen er weer een “Tijdschrift van de Vrije Noordzeezeilers” maar dan niet onder de naam van Vrije Zeiler (36 stuks) In 2004 werd door Roland Gillegot opnieuw begonnen waar ik het 4 jaar later van hem overnam als hij secretaris werd. We zijn intussen bijna aan het einde van de 16e jaargang toe (63 stuks). Zeg nu nog dat de Vrije Noordzeezeilers geen actieve club zijn!!!! met vriendelijke schrijversgroetjes Trui PS. Wie kent die streepjescode onderaan?

42

De Vrije Zeiler

jaargang 16 nr. 3


KBC Bank & Verzekering Blankenberge

KBC Verzekeringen Ward Welvaert Kerkstraat 341 8370 Blankenberge Tel 050 41 75 33 Fax 050 42 68 14

P. Devauxstraat 10 8370 Blankenberge Tel 050 43 35 30 Fax 050 43 35 31

real estate | insurance & invest

050 62 62 22 Zoutelaan 14 Knokke www.vanackerknokke.be ImmoVanAcker

van.acker

De Vrije Zeiler

jaargang 16 nr. 3

43


Bistro De Sloepe De Smet de Naeyerlaan 1 B-8370 Blankenberge Tel +32 (0)50 42 52 92 desloepe1@gmail.com

Sevina en Elton (Toni) heten u van harte welkom. De Sloepe is sinds jaar en dag het clubhuis van de V.N.Z. waar iedereen welkom is. Zowel binnen, als buiten op het verwarmd terras, kunt U samen met vrienden genieten van een gezellige babbel met een drankje. Onze bovenzaal kan gebruikt worden voor feesten, recepties, rouwmaaltijden en vergaderingen. Dit steeds in samenspraak met de uitbaters.

Profile for magazinevnz

De Vrije Zeiler 16.3  

De Vrije Zeiler 16.3  

Advertisement