Page 1


UVODNIK Pozdrav dragi ~itaoci,

HI-TECH

Nadam se da }ete mi oprostiti što }u ovoga puta, dok pišem ovaj uvodnik, biti manje formalna nego ina~e. Verujem da razumete kakvo je zadovoljstvo, i meni i celoj redakciji magazina ‘For You’, to {to smo sa vama u kontaktu punih petnaest godina. Smatram da smo tokom ovih godina, preko stranica na{eg magazina, svi zajedno porasli u li~nom, akademskom i profesionalnom smislu. Za nas je još ve}e zadovoljstvo kada pomislimo da vas je tokom ovog perioda naš rad mo`da inspirisao, informisao ili ~ak zabavio. Ako smo postigli ovo, onda bez sumnje mo`emo da ka`emo da smo ostvarili svoju misiju. Ujedno, dozvolite mi da jo{ jednom putem ovog uvodnika, kao i mnogo puta do sada, ka`em veliko hvala svima onima koji su ostali naši verni ~itaoci i što nam pišu redovno. Ovo posebno raduje našu redakciju, jer pokazuje da smo na pravom putu i da vam je naš rad va`an, a samim tim je va`an i nama. Stoga vam se svi mi iz redakcije, u ovom jubilarnom izdanju povodom petnaestogodišnjice, srda~no zahvaljujemo na podršci. Tako|e vam obe}avamo da }emo nastaviti maksimalno da se trudimo u ispunjavanju svih vaših zahteva i `elja. Što se ti~e sadr`aja magazina, ovoga puta vam predstavljamo neke ~lanke koji su po našem mišljenju mo`da bili najva`niji svih ovih godina. Na kraju, ostaje mi da vam po`elim dobro zdravlje i napredak tokom slede}ih godina naše saradnje.

ŽIVOTINJSKO CARSTVO Naslovna: 15 GODINA ‘FOR YOU’ MOVIEMANIA 19 4

Sve najbolje, Leonora

18

“For You” je slu`bena publikacija KFOR-a, proizvedena i finansirana od strane KFOR-a. Štampa se na Kosovu i distribuira besplatno. Sadr`aj magazina ne odra`ava uvek stavove koalicije ili bilo koje zemlje ~lanice pojedina~no. KFOR prihvata i tra`i vaša mi{ljenja, neka od njih }e i objavljivati, verovatno u skra}enoj formi. Ako autor pisma tako `eli, njegovo/njeno ime ne}e biti objavljeno. KFOR ne}e objavljivati anonimna, maliciozna ili klevetni~ka pisma. Glavni urednik: Leonora Shabanaj Nik{i} Novinari: Ali Rexha, Violeta Matovi} Fotografije: Ekipa “4U” Design & Layout: Bekim Shabani Uredni{tvo mo`ete kontaktirati na telefon: 038/503-603-2139 Pisma mo`ete slati na adresu: HQ KFOR - Kosova Film. “For You” magazin; Strasbourg Building; 10000 Pri{tina E-mail: magazineforyou2003@gmail.com; http://www.magazineforyou.com

2 for you

2-3: Uvodnik, sadržaj 4-5: Škola meseca 8-9: Moda 10-11: Music Box 14-15: Životinjsko carstvo 16-17: Poster 18-19: Moviemania

20-21: Sportski ugao 22-23: Hi-Tech 26-27: Industrija, inovacije i infrastruktura 28-29: Vaš ugao 30: Enigmatski ugao 31-32: Pisma citalaca


EDITORIAL

POSTER:

Greetings dear readers,

16

23

20 14

ATLETSKI KLUB “PRILUŽJE” ŠKOLA MESECA

10

KKN: 25 GODINA NA SCENI

2-3: Editorial, index 4-5: School of the month 8-9: For you fashion 10-11: Music Box 14-15: Animal kingdom 16-17: Calendar 18-19: Moviemania

20-21: Sports corner 22-23: Hi-Tech 26-27: Industry, innovation and infrastructure 28-29:Your corner 30: Crossword puzzle 31-32: Readers’ letters

I hope you will forgive me that this time while I write this editorial I will be a little bit less formal than usual. I believe you also understand what a pleasure is for me and the entire staff of ‘For You’ magazine, that we have had the opportunity and the pleasure to stay in contact with you for fifteen years now. I feel that during these years, through the pages of this magazine, we have all grown together in the personal, academic and professional level as well. The pleasure is even greater for us when we think that during this time our work might have inspired, informed or even entertained you. If we have achieved this, then without a doubt we can claim that we have accomplished our mission. At the same time allow me to once more, through this editorial, as many time times in the past, say a big thank you to all of you that have remained our faithful readers and for writing regularly to us. This is particularly satisfying to our editorial office as it shows us that we are on the right path and that our work is important to you and as such is important to us as well. Therefore in this jubilee edition of the 15th anniversary we from the editorial office thank you for your support. We also promise you that we will continue to put our best efforts to respond to your requests and wishes. As for the contents of the magazine this time it is appropriate that we bring to you some of the articles we consider to have been the most important ones throughout these years. In the end, I have nothing else to say but wish to you good health and prosperity during the next years of our cooperation. All the best Leonora!

‘For You’ is an official publication of KFOR, produced and financed by KFOR, printed in Kosovo and distributed freely.The contents do not necessarily reflect the official point of view of the coalition or that of any of its member states. KFOR accepts and welcomes your opinions, it will publish some of these, eventually in a condensed form. If requested the name of the writer will be withheld but no anonymous, defamatory or malicious letters will be printed. Chief Editor: Leonora Shabanaj Niksic Journalists: Ali Rexha, Violeta Matovic Photos by: “4U” team Design & Layout: Bekim Shabani The editorial staff can be contacted on: 038/503-603-2139 Any letters can be sent at: HQ KFOR - Film City; For You magazine; Strasbourg building; 10000 Pristina; E-mail: magazineforyou2003@gmail.com; http://www.magazineforyou.com

for you 3


W

škola meseca SREDNJA ŠKOLA - ZVEČAN

Prvi počeci današnje škole vezuju se za razvoj same opštine. Srednja škola u Zvečanu je smeštena u istoj zgradi kao i opština Zvečan, poseduje jednu trećinu ukupne površine zgrade i osetan je nedostatak prostora, odnosno školskog dvorišta. Ova škola je ustanova za sticanje opšteg i stručnog obrazovanja za rad i dalje školovanje na nivou trećeg i četvrtog stepena stručnosti. U srednjoj školi u Zvečanu postoje sledeći smerovi: smer laboratorijski tehničar, tehničar zaštite životne sredine, smer tehničar štampe i smer za ženskog frizera. Škola ima potpuno opremljenu štampariju i laboratoriju, kabinet računara i biblioteku. Hemijska laboratorija je kompletno opremljena za sve vrste laboratorijskih analiza, pored toga škola poseduje i kabinete za fiziku, anatomiju i fiziologiju. Škola ima 220 đaka podeljenih u 11 odeljenja. Školu pohađaju učenici iz Leposavića, severne Mitrovice, a određen broj učenika dolazi i iz Raške. (objavljeno u 145. izdanju)

ZVEČAN HIGH SCHOOL

The origins of the school date back to the early development of this municipality. The Zvečan High School is located in the same building as the Municipality of Zvečan. It occupies one third of the total building surface, but the lack of space, especially of a school yard, is evident. The school is an institution providing vocational and general education, which prepares students for work or for further, tertiary or higher level education. The Zvečan High School offers the following courses: Laboratory Technician, Environmental Technician, Print Technician and Female Hairdresser. The school has a fully equipped print studio and a laboratory,

a computer lab and a library. The chemical laboratory is fully equipped for all kinds of laboratory analyses. Moreover, the school also has physics, anatomy and physiology labs. The school has 220 students divided into 11 classes. Students from Leposavić and northern Mitrovica attend the school, in addition to a certain number of students who come from Raška. (published in issue 145)

MEDICINSKA ŠKOLA SA DOMOM UČENIKA U SEVERNOJ MITROVICI

Medicinska škola sa domom učenika u Severnoj Mitrovici obrazuje učenike na četvorogodišnjim smerovima iz područja rada zdravstva i socijalne zaštite. Istorijat ove škole datira još od pre 70 godina, kada je doneta odluka da se oformi škola koja će školovati lekarske pomoćnike, a koji su trebali biti zapošljeni u bolnici u K. Mitrovici. Škola ima oko 600 učenika, a u okviru nje nalazi se i dom za smeštaj 104 učenice ove skole. U školi trenutno postoji 7 obrazovnih profila, a područje rada je zdravstvo i socijalna zaštita. Profili su medicinska sestra/ tehničar, ginekološko-akušerska sestra, fizioterapeutski tehničar, zubni tehničari, medicinska sestra/ vaspitač, stomatološka sestra/ tehničar i farmaceutski tehničari. Svaki razred ima po pet odeljenja, a zavisno od interesovanja i potrebe, iz godine u godinu, raspisuju se i konkursi za upis u prvi razred ove skole. (objavljeno u 139. izdanju)

MEDICAL SCHOOL WITH DORMITORY IN NORTH MITROVICA

The Medical School with dormitory in

4 for you

North Mitrovica offers four-year courses in healthcare and social care. The history of the school dates back 70 years, when a decision was made to establish a school to educate medical assistants, who were to be employed in the K. Mitrovica hospital. The school has around 600 students and a dorm that can accommodate 104 female students of this school. The school currently offers 7 courses in healthcare and social care areas. The courses are as follows: Nurse/ Technician, Gynecology/Obstetrics Nurse, Physiotherapy Technician, Dental Technician, Nurse/Educator, Dental Nurse/Technician and Pharmaceutical Technician. There are five classes in each grade, while, depending on the interest and needs, every year the school announces open enrolment for the first grade. (published in issue 139)

OSNOVNA ŠKOLA ‘STAJA MARKOVIĆ’ U ŠTRPCU

Direktora ove škole, gospodina Mileta Stojanovića, smo u njegovoj kancelariji zatekli u jednom drugačijem izdanju kako na monitoru nadgleda učenike po hodnicima, fiskulturnoj sali i školskom dvorištu. Prema njegovim rečima, ovo je najbolji način da škola funkcioniše onako kako treba, kako bi se izbegli bilo kakvi ekcesi među decom. „S ponosom mogu reči da su međuljudski odnosi u našoj školi izvanredni. Nemamo ni


school of the month ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA ‘MILADIN POPOVIĆ’ SUŠICA

Razmi{ljaju}i o {koli koju bismo mogli da vam predstavimo ovog meseca, odluka je pala na srednju Elektrotehni~ku {kolu „Miladin Popovi}“ (popularno; ET[) u Su{ici i posetiv{i je shvatili smo da smo napravili sjajan izbor. Ova {kola spada u jednu od najopremljenijih srednjih {kola na centralnom Kosovu, kada je kvalitet i sprovo|enje stru~ne i prakti~ne nastave u pitanju. Naravno, sve ovo ne bi bilo mogu} e bez stru~nog nastavnog osoblja, pa tako u ovoj srednjo{kolskoj ustanovi predaju profesori sa, isklju~ivo, visokom stru~nom spremom! Tre}inu nastavnog kadra ~ine profesori sa zvanjem in`enjera, a preostali stru~ni kadar je u potpunosti kvalifikovan za obavljanje nastavni~kog posla.

najmanjih problema. Čak su i roditelji veoma zadovoljni zbog ovih kamera, jer se i oni osećaju sigurnije kada znaju da je sve pod kontrolom i da se njihovo dete prati sve vreme, što je svrha škole,“ rekao je g-din Stojanović. (objavljeno u 110. izdanju)

PRIMARY SCHOOL ‘STAJA MARKOVIC’ IN ŠTRPCE

We found the Director of the school, Mr. Mile Stojanovic, in his office in a different set up – while supervising students in the hallways, the gym and schoolyard via monitor. According to him, this is the best way for the school to function properly, in order to avoid any excesses among children. “I am proud to say that the relationships in our school are outstanding. We do not have even a slightest problem. Even the parents are very pleased with these cameras because they feel safer when they know that everything is under control and that their children are monitored all the time, which is the purpose of school,” Mr. Stojanovic said. (published in issue 110)

(objavljeno u 117. izdanju)

HIGH SCHOOL OF ELECTRICAL ENGINEERING ‘MILADIN POPOVIĆ’ SUŠICA

Thinking about the school we could present you this month, we decided to pick the Electrical Engineering

OSNOVNA ŠKOLA ‘DESANKA MAKSIMOVIĆ’ - KOSOVSKA KAMENICA

Osnovna škola “Desanka Maksimović” u Kosovskoj Kamenici, osnovana je davne 1870.godine. U početku, škola radi u sastavu tamošnje crkve, a 1906. godine prelazi u posebnu zgradu. Škola je započela rad sa svega 15 učenika, čiji se broj postepeno povećavao. Škola u Kosovskoj Kamenici postaje matična škola u ovom kraju 1959., godine, a u njen sastav ulaze isturena odeljenja u Berivojcu, Boscu, Miganovcu i Bušincu. Škola je najpre nosila naziv “Osmogodišnja škola 16. novembar”, da bi na inicijativu nastavnika i lokalne zajednice, škola ponela ime poznate srpske pesnikinje Desanke Maksimović.

High School “Miladin Popović” (known as ETŠ) in Šušica. When we visited the school we realized that we made a great choice. This is one of the best equipped secondary schools in central Kosovo in terms of quality of practical and vocational education and training. Of course, all this wouldn’t be possible without a professional teaching staff. Thus, only professors with a university degree work in this secondary school! One third of the teaching staff are professors with the title of engeneer, while the remaining lecturers are fully qualified to teach. (published in issue 117)

(objavljeno u 136. izdanju)

PRIMARY SCHOOL ‘DESANKA MAKSIMOVIĆ’ - KOSOVSKA KAMENICA

Primary School “Desanka Maksimovic” in Kosovska Kamenica was founded back in 1870. At first, the school operated as part of the local church, and in 1906, it was moved to a separate building. When it started operating, the school had only 15 students, and their number gradually increased. The school in Kosovska Kamenica became the central school for the area in 1959, and included satellite schools in villages Berivojce, Bosce, Miganovce and Bušince. The school’s first name was “Eight-year school 16 November.” At the initiative of teachers and the local community, the school was later named after the famous Serbian poet Desanka Maksimović. (published in issue 136)

for you 5


“POSAO KOJI RADITE U MAGAZINU ‘FOR YOU’ JE VEOMA LEP, KORISTAN I HUMAN”

V

eć dugi niz godina ekipa Magazina ‘For You’ uspešno sarađuje sa Osnovnom školom “Vuk Karadžić” u Sočanici, u opštini Leposavić. Dragan Radovanović, direktor OŠ “Vuk Karadžić” je na toj poziciji već 10 godina. Po struci je profesor tehnike i mašinstva, ali ono što ga posebno izdvaja je izuzetna ljubaznost i spremnost da se uvek odazove saradnji i pruži podršku novinarima Magazina ‘For You’. Proslava 15-og rođendana Magazina ‘For You’ bila je prilika i da nam g-din Radovanović uputi iskrene čestitke. “Vi već slavite 15 godina postojanja, ja sam zatekao vaše prisustvo ovde u školi, kada sam

6 for you

postavljen za direktora. Izuzetno mi je drago što proslavljate taj veliki jubilej, 15. godina postojanja. Želim najpre da istaknem da je posao koji vi radite veoma lep, koristan i human prema našim đacima. Mi u ovoj školi, časopis ‘For You’

smatramo pre svega jednim od naših nastavnih pomagala, posebno za učenje engleskog jezika, ali i istorije i kulturne baštine na Kosovu. Vidim da deca sa užitkom čitaju ove novine, a tome svakako pridonosi i visok kvalitet sadržaja i štampe”, kaže direktor Radovanović. On dodaje i da se nada da će Magazin ‘For You’ i dalje nastaviti da se bavi edukacijom i predstavljanjem škola i učenika na Kosovu. “Nadam se i da ćemo u narednom period da nastavimo saradnju. Vama od srca čestitam 15 godina postojanja. Znam da i vama često nije lako, međutim upornošću i dobrim timskim radom, dokazali ste da imate iskustva, ali i želju da hoćete da radite na ovom području. To važi i za nas sa druge strane, direktori su tu da vam se odazovu, a učenici da uz vaš časopis oplemene svoje znanje. Nastavite da radite i dalje sa uspehom, imajte što više lepih trenutaka, napredujete i imajte što bolju saradnju, pre svega sa đacima na Kosovu”, zaključuje Dragan Radovanović, direktor OŠ “Vuk Karadžić”. Školu “Vuk Karadžic” pohađa preko 300 učenika od prvog do osmog razreda. Nastava se obavlja i u izdvojenim odeljenjima u selima Vuča i Gornja Sočanica. Ova škola proslaviće u novembru ove godine ogroman jubilej, 100-godišnjicu svog postojanja.


“THE WORK YOU ARE DOING IN ‘FOR YOU’ IS GREAT, BENEFICIAL AND HUMANITARIAN”

F

or several years now the ‘For You’ magazine has been cooperating successfully with Primary School “Vuk Karadzic” in Socanica, Leposavic Municipality. Dragan Radovanovic is the principal of this school for the past ten years. Originally a professor of technology and machinery, the thing that truly separates him is the exceptional kindness and readiness to always respond to cooperation and to support the journalists of the ‘For You’ magazine.

Upon the celebration of the 15 th anniversary of ‘For You’ magazine, Mr. Radovanovic took the opportunity to express his sincere congratulations. “You are already celebrating 15 years of your existence; I encountered your presence here at the school upon my appointment as the school principal. I am extremely glad that you are already celebrating this major jubilee, namely 15 years of existence. First of all I would like to say that that the work you are

doing is great, beneficial, and humanitarian for our students. At our school we consider ‘For You’ magazine first and foremost as one of our teaching assisting tools, particularly in teaching the English language, but also history and cultural heritage in Kosovo. I see that children enjoy reading this magazine, and this certainly is a result of the quality and content of this publication,” Principal Radovanovic stated. He went on adding that he hopes that ‘For You’ magazine will continue to educate and be present in schools for students in Kosovo. “I hope that in the near future we continue our cooperation. From the bottom of my heart I congratulate to you 15 years of existence. I am also aware that often it is not easy for you, however, through persistence and good team work, you have proven that you have experience, but also the will to work in this field. This applies also to us on the other side, and school principals are ready to respond to you, and for the students to enrich their knowledge through your magazine. Keep working further with success, enjoy good moments, move forward and maintain your good cooperation first of all with the students in Kosovo,” Dragan Radovanovic, principal of Primary School “Vuk Karadzic” concluded. The “Vuk Karadzic” school is attended by more than 300 pupils from first to eighth grade. Later this year, namely in November, this school will celebrate a huge jubilee, 100 years of its existence. Posetite nas na: Visit us at:

for you 7


moda

Utvrdite šta je za vas

Converse danas

Converse patike su namenjene i muškarcima i ženama (uniseks modeli), što ih čini dostupnijim od ostalih brendova. Novi modeli All Stars obuće su čak sve moderniji i elegantniji. Primer za to su Converse patike sa štiklom čije ograničene kolekcije su dostupne u određenim zemljama. (objavljeno u 105. izdanju)

Prvi korak u stvaranju svog ličnog stila jeste da utvrdite šta vas zanima. Šta volite o sebi? Da li imate prelepu kosu? Očaravajući osmeh? Lepu kožu? Kristalno plave oči? Duge noge? Najlakše je da poradite na onim osobinama na koje se ponosite i da izaberete stil koji te osobine naglašava.

Converse at Present Times

(objavljeno u 103. izdanju)

Determine Your Thing

The first step to developing your own style is to know what you’re all about. What do you like about yourself? Do you have great hair? Charming smile? Beautiful skin? Crystal-blue eyes? Long legs? It is easiest to work around those characteristics that make you feel good about yourself and choose a complementary style. (published in issue 103)

“Como” privezak za ključeve sa srcem i parom prstenova na lancu

Ovaj ljubavni privezak za ključeve od legure dolazi u setu od dva komada, i može da bude savršen poklon za parove na ovaj Dan zaljubljenih. Dužina lanca je 10,5x7,6 cm, sa prstenom prečnika 3 centimetra. Privezak je veoma dopadljiv i zanimljiv jer u srce može da se ubaci i privezak u obliku strelice. (objavljeno u 114. izdanju)

Como love heart pair alloy keychain keyring

This alloy love keyring comes in a set of two pieces and can make the perfect gift for couples this Valentine season. The chain is 10,5x7,6 centimeters long and includes a ring that measures 3 centimeters in diameter. It is very cute and interesting because the heart with a hold can be inserted by another arrow-like pendant. (published in issue 114)

8 for you

Converse footwear is unisex in design which makes it easier to find compared to other brands. The Chuck Taylors are even becoming more fashionable and sleeker in designs. Example of this is the Converse stilettos which are limitedly distributed among countries. (published in issue 105)


fashion

Sto

dijamanata. Postavite srebrne cvetove ili perje ispred salveta, sa salvetom u centru svakog tanjira (objavljeno u 122. izdanju)

Žurke imaju tendenciju da se vrte oko hrane i pića. Pokrijte sto crnim stolnjakom a zatim prikupite kristalne svećnjake, stavite u njih bele ili srebrne sveće i grupišite ih sve zajedno na jednom srebrnom poslužavniku koji ćete staviti na sredinu stola. Umesto svećnjaka možete koristiti čaše za vino koje ćete okrenuti naopako. Da bi napravili kontrast sa crnom, koristite srebrne podmetače, zlatni pribor za jelo i bele tanjire i činije za svako mesto pojedinačno. Poprskajte šišarke zlatnim sprejom i iznad svakog pribora stavite po jednu, koji će služiti kao držač kartice (s imenom gosta). Obmotajte crne salvete biserima, srebrnom niskom perli ili niskom

Ruksak Joules Zippy

Vaše dete će sigurno izmamiti prijateljski osmeh školskih drugara sa ovom zabavnom i prostranom, plavonarandžastom torbom sa 3D printom pipaka hobotnice na prednjoj strani. Torba ima standardni bočni džep za flašicu sa vodom, a pregrada na prednjoj strani se lako otvara i zatvara. (objavljeno u 139. izdanju)

Joules Zippy Rucksack

Your little one will be bound to get some friendly laughs from their school friends with this amusing and spacious, blue and orange, octopus-themed bag which has a 3D tentacle print on the front. It’s got the usual water bottle holder to the side and the front compartment is easy to access and do up. (published in issue 139)

The Table

Parties tend to center around food and drinks. Cover the table in a black tablecloth; collect crystal candleholders, fill them with white or silver candles and group them on a silver tray to create a table centerpiece. Alternatively, use upside-down wine glasses. To contrast with the black, use silver placemats or chargers, gold flatware and white plates and bowls for each place setting. Spraypaint pinecones gold and use one at the top of each setting as a place card holder. (published in issue 122)

Nezaboravak

Nezaboravak je idealan izbor poklona za voljenu osobu. Ova biljka podrazumeva istinsku ljubav, i baš kao što samo ime kaže, poklanja se u nadi da ona, ili davalac, neće nikada biti zaboravljeno. Mnogi veruju da ova biljka označava istinsku ljubav punu sećanja. (objavljeno u 145. izdanju)

ForgetMe-Not

Forget-MeNots are an ideal option to gift to a loved one. These plants imply true love, and just as the name implies, they are given in the hope they (or the sender) will never be forgotten. Many believe this plant to signify an authentic love brimming with memories. (published in issue 145)

for you 9


music box

STEFANA NIKOLČEVIĆ: RASKOŠAN TALENAT I NEISCRPNA ENERGIJA!

S

tefana Nikolčević ima samo 12 godina, a već je na putu da postane prava muzička zvezda koja oduševljava svakim svojim pojavljivanjem i nastupom na televiziji. Dolazi iz Štrpca i učenica je šestog razreda OŠ “Staja Marković” u ovom mestu. Stefana Nikolčević je široj javnosti postala poznata nakon učešća u “Pinkovim zvezdicama”, gde je zablistala svojim fenomenalnim nastupima. Stefanu Nikolčević ugostili smo nedavno u redakciji Magazina 4U. U razgovoru i intervjuu koji su usledili, rekla nam je da je muzikom počela da se bavi veoma rano, kao i da je svoj raskošni talenat nasledila, jer se u njenoj porodici svi bave muzikom. “Moja cela porodica je jako muzikalna. Ipak moj najveći uzor je tetka Jelena, koja je sa svojim bendom vežbala, a čije sam probe sa velikom pažnjom posmatrala”, objašnjava Stefana i dodaje da odkad zna za sebe mašta o svetlima velike scene. (objavljeno u 143. izdanju)

STEFANA NIKOLCEVIC: LUSTROUS TALENT AND INEXHAUSTIBLE ENERGY!

S

tefana Nikolcevic is only 12 years old and already on her way to becoming a real music star who thrills with her each and every TV appearance and performance. She comes from Štrpce and attends sixth grade of “Staja Markovic” Primary School in Štrpce. Stefana Nikolcevic has become known to a wider public after appearing on “Pinkove Zvezdice” TV show where she excelled with her brilliant performances. We recently hosted Stefana Nikolčević at the 4U Magazine newsroom. During our conversation and an interview that followed, she told us that she started practicing music very early on, and also that she’s inherited her marvelous talent because everybody in her family is involved in music. “I come from a very musical family. Still, my biggest role model is my aunt Jelena, whose practice sessions with her band I used to watch with great attention,” Stefana explains, adding that she has had big dreams about becoming a music star very early on. (published in issue 143)

MITROVAČKI ROCK SASTAV ŠKART

O

ni dolaze iz severne Mitrovice, a ovaj bend čine četvorica momaka, uzrasta od 20 do 24. godine. Škart je nastao krajem 2013. godine, kada su ovi momci rešili da gradu vrate stari dobri osećaj za pank muzikom. Škart kažu da njihovu muziku inspirišu duh i energija grada, a sirova pank-rok energija prepoznatljiva je za ovaj bend. U razgovoru za Magazin 4 U pevač i gitarista benda Nikola Savić kaže da je bend potekao iz mitrovačke Rock škole, kao i da su do sada izdali jedan album. “Zovemo se Škart, zato što smo baš suprotno od toga. Vrstu muzike koju sviramo nazivamo tvrđim pankrokom. Pesme su nam melodične, dok su tekstovi malo mračniji”, objašnjava Nikola. (objavljeno u 139 izdanju)

T

MITROVICA ROCK BAND ŠKART

hey come from northern Mitrovica and the band consists of four guys, ages 20-24. Škart was created at the end of 2013, when these guys decided to bring back to the city the old good feeling of punk music. The band says that their music is inspired by the spirit and energy of the city, and raw punk rock energy is what characterizes the band. In a conversation for the Magazine 4U, singer and guitarist Nikola Savic says that the band originated in the Mitrovica Rock School, and that they have so far released one album. “We are called Škart (write-offs), because we are exactly the opposite of that. The type of music we play is called hard punk rock. The songs are melodious, while the lyrics are a little darker,” explained Nikola. (published in issue 139)

10 for you

ORTHODOX CELTS: NAJPOZNATIJI SRPSKI IRCI!

S

rpski izvođači tradicionalne irske muzike kombinovane sa rokom i pankom “Orthodox Celts”, postoje još od davne 1992. godine i već gotovo četvrt veka osvajaju publiku svojim nastupima. Svojim temperamentom, dobrom energijom, a pre svega odličnom muzikom Orthodox Celts– i nikoga ne ostavljaju ravnodušnim. Ovaj neverovatan bend ima fanove koji ih prate po nastupima


music box

KKN: 25 GODINA NA SCENI

K

anda, Kodža i Nebojša ili skraćeno KKN je beogradski rok sastav koji postoji od 1991. godine i koji je tokom 25 godina karijere snimio sedam albuma. Tokom četvrt veka postojanja, bend je ostavio neizbrisiv trag na srpskoj rok sceni, što iz godine u godinu potvrđuje sve veći broj mlađih fanova na njihovim koncertima. KKN su zapravo i najprepoznatljiviji po koncertima i svirkama koje redovno organizuju, a izuzetak ne predstavljaju ni mesta na Kosovu, koja ovaj bend redovno posećuje. U poslednjih godinu dana, publika na Kosovu imala je prilike da ih nekoliko puta čuje na koncertima u severnoj Mitrovici, Gračanici, Leposaviću. (objavljeno u 131. izdanju)

Marko Šelić, poznatiji kao Marčelo je srpski rep muzičar, pisac i kolumnista.

T

ORTHODOX CELTS: THE BEST KNOWN SERBIAN IRISHMEN!

he Serbian performers of traditional Irish music mixed with rock and punk, the “Orthodox Celts”, were formed in 1992 and for nearly a quarter of a century they have captured audiences with their perfomances. With their temperament, good energy, and above all, great music, the Orthodox Celts leave no one indifferent. This incredible band has fans who follow them during their performances in the country, and ever so more throughout the world. During their recent concert in Italy, they were surprised to find out that they have two fan clubs, one in Florence and another in Siena. (published in issue 129)

K

anda, Kodža i Nebojša, short KKN, is a Belgrade rock band founded in 1991, which released seven albums during its 25-year career. Over its quarter century of existence, the band has left an indelible mark on the Serbian rock scene, which is confirmed year by year by the ever growing number of young fans at their concerts. KKN are actually most recognizable by their concerts and gigs which they organize on regular basis, and places in Kosovo, which the band regularly visits, are no exception to this. Over the past year, the audience in Kosovo had several opportunities to listen to the band at concerts in northern Mitrovica, Gracanica and Leposavic. (published in issue 131)

MARČELO

u zemlji, a sve više i u svetu, u Italiji gde su nedavno nastupali bili su iznenađeni da imaju dva fan kluba, u Firenci i Sijeni. (objavljeno u 129. izdanju)

KKN: 25 YEARS ON STAGE

M

arčelo je rođen je 22. januara 1983. godine u Paraćinu. Počeo je da se bavi hip-hopom 1997. godine u rodnom gradu, kada je napisao svoju prvu rep strofu. Prve ozbiljnije korake ostvaruje 1999. godine sa demo grupom “Rhyme Animal”, sa kojom je uspešno nastupao po gradovima u Srbiji. Zbog želje da započne solo karijeru, 2001. napušta grupu. Te godine snima i svoju prvu samostalnu pesmu - kojom započinje i njegova saradnja sa Oneya-om, tadašnjim vodećim srpskim hip-hop producentom. (objavljeno u 110. izdanju)

1983 in Paracin. He began making hip-hop music in 1997 in his hometown, where he wrote his first rap verse. The first serious steps he achieved in 1999 with the demo group “Rhyme Animal”, with which he successfully performed in the cities in Serbia. In order to pursue his solo career, Marcelo stepped out of Rhyme Animal in 2001. That year he recorded his first solo song – with which began his cooperation with Oneya, then the leading Serbian hip-hop producer. (published in issue 110)

MARCELO Marko Selic, better known as Marcelo is a Serbian rap musician, writer and columnist.

M

arcelo was born on January 22,

for you 11


MAGAZIN ‘FOR YOU’ PROSLAVIO 15-TI ROĐENDAN

U

subotu, 5. maja 2018. godine, magazin ‘For You’ uspešno je proslavio svoju 15. godišnjicu postojanja, koja je obeležena kvizom “15 GODINA FOR YOU”. U čast ovog događaja organizovana je rođendanska proslava uz prisustvo oko 400 gostiju. Većina gostiju bili su devojčice i dečaci sa celog Kosova sa roditeljima. Pored njih, proslavi su prisustvovali i mnogi drugi, počevši od komandanta KFOR-a general-majora Salvatorea Cuoci-ja, zamenika komandanta KFOR-a Janos-a Csomboka, ministra obrazovanja, nauke i tehnologije g. Shikiri Bitićija, zamenika ministra Kulture, omladine i sporta, g-đe Burbuće Bakija-Deve, gradonačelnika Prištine, g-din Shpend-a Ahmetija, gradonačelnika Elez Hana, g-dina Rufki Sume, predstavnika Kosovske policije, OEBS-a, direktora škola, pevača, sportista i mnogih drugih predstavnika KFOR-a. Komandant KFOR-a general-major Cuoci lično je predao nagrade pobednicima našeg kviza. Svečanost je otvorila urednica magazina ‘For You’, gđa Leonora Shabanaj-Nikšić. Nakon uvodnih reci dobrodošlice, ona se zahvalila svim devojčicama i dečacima za učešće u kvizu, čestitajući im na njihovim rezultatima. Ona se zahvalila i čitaocima koji čitaju magazin svakog

12 for you

meseca, a i onima koji šalju pisma našoj uredničkoj redakciji. Svoje obraćanje završila je obećanjem da će zaposleni u Magazinu ‘For You’ na stranicama ovog časopisa, nastaviti i dalje da pišu u interesu mladih na Kosovu. Sledeći govornik bio je komandant KFOR-a, koji je između ostalog istakao: “Proteklih petnaest godina obeležene su kontinuiranim rastom ovog magazina, posvećenog mladima, koji, siguran sam da se svi slažete sa mnom kad kažem, su budućnost Kosova. Istovremeno, kroz ovu publikaciju, KFOR pokazuje spremnost da podrži konkretne akcije ciljeve izgradnje demokratskog i multietničkog društva u kojem se tolerancija, saradnja i ravnopravnost primenjuju u praksi u svakodnevnom životu “. Nakon obraćanja komandanta Cuocija govorili su ministar obrazovanja, zamenik ministra kulture, g-din Mentor Cakolli iz Kosovske policije, g-din Gazmend Preteni iz OEBS-a, direktor škole “Deshmoret 1921” u Prištini gospodin Fatmir Ždrella i predstavnik škole “Desanka Maksimović” iz Kosovske Kamenice, Dragan Krstić. Svi su izrazili svoje zadovoljstvo radom magazina ‘For You’. Takođe su obećali da će nastaviti saradnju sa uredništvom u izgradnji demokratskog društva.

Nakon svih obraćanja, došlo je i vreme za najočekivaniji trenutak, to jest objavljivanje imena pobednika nagradne kviz-igre “15 GODINA FOR YOU”. Tri bicikle otišle su u ruke Anđeline Popović, Anastasije Radovanović i Marije Mirić. Dva laptopa osvojili su Damir Mahmuti i Dušan Mijailović. Dobitnica prve nagrade Anđela Mirković odnela je kući pametni telefon. Svi pobednici su kasnije imali priliku da preseku rođendansku tortu magazina ‘For You’ sa komandantom KFOR-a i urednicom časopisa . Time je označen kraj zvaničnog dela proslave. Program je nastavljen muzikom, a gosti su prisustvovali rođendanskom koktelu. Osim uživanja u hrani i piću, svi su imali priliku da se upoznaju i sa pripadnicima Timova za vezu i monitoring, odnosno LMT-om. Kada ste u dobrom društvu, vreme leti pa je uskoro došlo vreme da se polako krene, ali bilo je još iznenađenja za goste. Pre odlaska, svi mladi čitaoci Magazina ‘For you’ dobili su oproštajne poklone kao znak zahvalnosti za podršku koju su pokazali tokom ovih proteklih petnaest godina. Na kraju jedina stvar koja ostaje jeste da se organizujemo i radujemo proslavi naše 20. godišnjice. Do tada nastavite čitati Vaš magazin, Magazin “For you”!


‘FOR YOU’ MAGAZINE CELEBRATES ITS 15th BIRTHDAY O n Saturday, 5th of May, 2018, ‘For You’ magazine successfully concluded the celebration of its 15th Anniversary, which was finalized with the “15 Years for You” quiz game. In honor of this event, a ceremony with the participation of around 400 guests was organized. The majority of the guests were girls and boys from all over Kosovo with their parents. In addition to the guests, this ceremony was honored by the presence of many other personnel starting with KFOR Commander Major General Salvatore Cuoci, Deputy KFOR Commander János Csombók, Minister of Education, Science, and Technology Mr. Shyqiri Bytyqi, Deputy Minister of Culture, Youth, and Sports Mrs. Burbuqe BakijaDeva, Mayor of Prishtina Mr. Shpend Ahmeti, Mayor of Hani i Elezit Mr. Rufki Suma, representatives of Kosovo Police,

congratulating them on their results. She also thanked the readers, for reading the magazine every month and sending letters to our editorial office. She concluded by promising them that the ‘For You’ magazine staff would continue reflecting the interests of the Kosovo youth in the pages of this magazine. The next speaker was the KFOR Commander, who among others highlighted: “The past fifteen years have marked continuous growth for this magazine dedicated to the young, who, I am certain you all agree with me when I say, are the future of Kosovo. At the same time, through this publication KFOR shows its willingness to support with concrete actions the goals of building a democratic and multi-ethnic society where tolerance, cooperation and equality are implemented in practice in everyday life.” After Commander Cuoci spoke he was followed by the Minister of

OSCE, school directors, singers, athletes, and many other KFOR representatives. Moreover, it was KFOR Commander Major General Cuoci himself that handed over the prizes to the winners of our quiz. The ceremony started with an opening remark from the editor of ‘For You’ Magazine, Mrs. Leonora ShabanajNikshiq. After welcoming all the guests, she went on thanking all the young girls and boys for participating in the quiz and

Education, Deputy Minister of Culture, Mr. Mentor Cakolli from Kosovo Police, Mr. Gazmend Preteni from OSCE, director of “Dëshmorët 1921” school in Prishtina Mr. Fatmir Zhdrella and the representative of “Desanka Maksimovic” school in Kamenica Mr. Dragan Krstic. All of them expressed their satisfaction with the work of ‘For You’ magazine. They also promised that they would continue their cooperation with the editorial office

towards building a democratic society. After the speeches it was time for the most anticipated moment of announcing the names of the winners of the “15 Years for You” quiz game. The winners of the three bicycles were Anđelina Popović, Anastasija Radovanović and Marija Mirić. The winners of the two laptops were Damir Mahmuti and Dušan Mijailović. The first prize winner, Anđela Mirković, took home a smartphone. The winners later had the pleasure of cutting the ‘For You’ magazine birthday cake with the KFOR Commander and the editor of ‘For You’ magazine. This marked the end of the official part of the ceremony. The program continued with music and the guests were invited to a cocktail party. In addition to enjoying food and drinks, all the guests had the chance to also meet the members of the Liaison and Monitoring Teams or LMT’s for short. When you are in good company time flies, and soon enough it was time for the guests to leave but the surprises for them were not over yet. Before leaving all the young readers of the magazine received some modest farewell gifts as a sign of gratitude for the support they have shown during these past fifteen years. In the end the only thing that remains is to organize and look forward to the celebration of our 20th Anniversary. Until then, keep reading your magazine, the ‘For You’ magazine! Posetite nas na: Visit us at:

for you 13


životinjsko carstvo je intenzivno žestoka. To je dovelo do toga da ova vrsta ima jedno od najbizarnijih i najobimnijih udvaranja u ptičjem svetu. Uprkos složenom izvođenju udvaranja, prosečna ženka odbije 15-20 potencijalnih udvarača pre nego što pristane na parenje. (objavljeno u 100. izdanju)

SUPERB BIRD of PARADISE

I RAJSKA PTICA OGRLIČARKA

R

ajska ptica ogrličarka je mala, oko 26 cm duga, vrapčarka iz porodice Paradisaeidae (rajske ptice). To je jedini član roda Lophorina. Rajska ptica ogrličarka naseljava kišne šume Nove Gvineje. Ova vrsta ima neuobičajeno nisku populaciju ženki, a konkurencija među mužjacima za partnera

s a small, approximately 26 cm long, passerine bird of the Paradisaeidae family. It is the only member in the genus Lophorina. The Superb Bird-of-paradise is distributed throughout rainforests of New Guinea. The species has an unusually low population of females, and competition amongst males for mates is intensely fierce. This has led the species to have one of the most bizarre and elaborate courtship displays in the avian world. Even despite the elaborate display, the average female rejects 15-20 potential suitors before consenting to mate. (published in issue 100)

D

DOLPHINS

olphins are often considered the most amazing and popular of all sea animals. These elfini se često smatraju najdiadorable marine mammals are famous for vnijim i najpopularnijim od svih their superior intelligence and cheerful morskih životinja. Ovi predivni morski disposition. But there are many more sisari su poznati po svojoj superiornoj inteligenciji interesting dolphin facts that you i veseloj naravi. Međutim, postoji mnogo više zanimmight not know. For example, did ljivih činjenica o delfinima koje možda niste znali. you know that dolphins only use Na primer, da li ste znali da delfini koriste samo half of their brains while sleeping? Or did polovinu svog mozga dok spavaju, ili da mogu you know that Dolphins can eat about 30 da pojedu oko 13 kilograma ribe dnevno? Ovo je pounds of fish a day? These are just a cousamo par činjenica o delfinima. Dakle, ako ste ljubitelj ple of dolphin facts. So if you are a dolphin fan delfina (životinja), ili jednostavno želite da saznate (the animal), or simply like to learn about nature nešto novo o svetu prirode uopšte, pročitajte ove in general, check out these cool and extraordinary zanimljive i čudesne činjenice o delfinima dolphin facts (you wont be sorry). (nećete zažaliti). (published in issue 115) (objavljeno u 115. izdanju)

D

DELFINI

SLON

S

lon ima najveći mozak među svim kopnenim sisarima, sa masom od preko 5 kg. Ima strukturu sličnu ljudskom mozgu. Činjenice o slonovima • Slonovi su veoma društveni i žive u porodičnim grupama koje su matrijahalne. Ženski matrijarh je lider i krdo je svuda prati. • Slon ima najveći mozak među svim kopnenim sisarima, sa masom od preko 5 kg. Ima strukturu sličnu ljudskom mozgu. Slonovi, kao i ljudi, moraju da nauče važne oblike ponašanja tokom odrastanja. • Slonovi imaju neverovatne uspomene.

14 for you

Matrijarh i starije ženke u krdu pamte vitalne informacije kao što su lokacije rupa sa vodom što slonovima omogućava da prežive u dugim sušnim periodima u ravnicama. (objavljeno u 125. izdanju) .

ELEPHANT

T

he elephant brain is the largest of all land mammals, with a mass of over 5 kg. It is similar in structure to the human brain. Facts about elephants •Elephants are highly social and live in


animal kingdom

POLARNA LISICA

J

edna od najlepših polarnih životinja i najsposobnijih za prilagođavanje jeste polarna lisica. Polarne lisice mogu da prežive ledenu temperaturu od čak -50 stepeni Celzijusa. Gusto krzno je jedna od glavnih odlika polarnih lisica koja im omogućava da se prilagode životu u ledenoj polarnoj klimi. Njihovo zaobljeno telo i kratke noge i uši im takođe omogućavaju da održavaju toplotu. Polarne lisice tokom zime imaju prelepo belo krzno koje im omogućava da se uklope u sneg na polarnoj tundri. Na taj način polarne lisice mogu efikasno loviti zečeve i ribe. U narednoj letnjoj sezone će boja njihovog krzna preći u braon, a to će im omogućiti da se se odlično kamufliraju među stenama polarne tundre. Činjenice o polarnoj lisici • Duge su od 46-68 cm i teže do 7 kg. • Žive u jazbinama nastalim pod debelim slojem snega. • Imaju odlično čulo sluha, što ih čini odličnim lovcima u ekstremnim polarnim uslovima. • Imaju krzno pod šapama koje im pomaže da bez napora hodaju po snegu i ledu. (objavljeno u 134. izdanju)

family groups which are matriarchal. The female matriarch is the leader and the herd follows her everywhere. •The elephant brain is the largest of all land mammals, with a mass of over 5 kg. It is similar in structure to the human brain. Like humans elephants must learn important behaviors as they grow up. •Elephants have amazing memories. The matriarch and fellow senior females remember vital information such as the whereabouts of waterholes which allows elephants to survive in the long dry periods in the plains. (published in issue 125

ARCTIC FOX

O

ne of the most beautiful and amazingly adaptive Arctic animals is Arctic Fox. They can even survive freezing temperature as low as -50 degree Celsius. The thick fur is one of the main features of Arctic foxes that make them well adapted to live in frigid Arctic climate. Their rounded body shape and short legs and ears also let them conserve heat. Throughout the winter, the Arctic foxes have beautiful white coats. It allows them to blend in with the snow of Arctic tundra. So that the Arctic foxes can effectively catch the preys like hares and fishes. In next summer season, their colour will change to brown. It provides excellent camouflage against the rocks of Arctic tundra that time. Facts about Arctic Fox •Has a length between 4668 cm and weigh up to 7 kg. •Live in burrows created on the thick snow. •Has an excellent sense of hearing, make them effective hunters in extreme Arctic conditions. •They have fur under the paws. It helps them to walk effortlessly on snow and ice. (published in issue 134)

RIBA PAPAGAJ

Na koralnim grebenima, duž stenovitih obala, i u blizini travom obraslih delova na dnu mora nalazi se 95 različitih vrsta ribe papagaja. Tako su nazvane zato što njihovi zubi čine kljun koji liči na papagajev kljun.

(objavljeno u 146. izdanju)

PARROT FISH

There are 95 different species of parrot fish found in coral reefs, along rocky coasts, and near seagrass beds. They are so named because their teeth form a parrot-like beak. (published in issue 146)

for you 15


moviemania MOANA Uloge: Dwayne Johnson Režija: Ron Clements, John Musker Žanr: Animirani film Studio: Disney

Sinopsis a pradavnom svetu Okeanija u Južnom Tihom Okeanu, Maona, rođena mornarka, krenuće u potragu za bajkovitim ostrvom. Tokom neverovatnog putovanja udružiće se sa svojim herojem, legendarnim polubogom Mauije, preploviće otvoreni okean i susretaće se sa raznim ogromnim morskim bićima, podzemnim svetovima i pradavnim folklorom.

N

MOANA Synopsis n the ancient South Pacific world of Oceania, Moana, a born navigator, sets sail in search of a fabled island. During her

I

Cast: Dwayne Johnson Director: Ron Clements, John Musker Genre: Animation Studio: Disney

incredible journey, she teams up with her hero, the legendary demi-god Maui, to traverse the open ocean on an action-packed voyage, encountering enormous sea creatures, breathtaking underworlds and ancient folklore.

(objavljeno u 130. izdanju) / (published in issue 130)

ALL I SEE IS YOU

ALL I SEE IS YOU

SVE ŠTO VIDIM SI TI Uloge: Blejk Lajvli, Džejson Klark, Ana O’Rajli, Miguel Fernandez, Čavi Sančez, Ivon Strahovski Režiser: Mark Forster Scenarista: Mark Forster Žanr: drama

18 for you

Sinopsis ina je slepa žena koja u životu i na ulicama Bangkoka, gde živi, zavisi od svog supruga Džejmsa. Kada se podvrgne operaciji koja joj vrati vid, njihov život i odnos se menjaju na milion malih načina.

Đ

Cast: Blake Lively, Jason Clarke, Ahna O’Reilly, Miguel Rernandez , Xavi Sanchez, Yvonne Strahovski Director: Marc Forster Screenwriter: Marc Forster Genre: Drama

Synopsis ina is a blind woman dependent on her husband, James to navigate through her life and the streets of Bangkok, where they live. When Gina completes a surgery that restores her sight, the couple’s life and relationship change in a million little ways.

G

(objavljeno u 140. izdanju) / (published in issue 140)


SPAJDERMEN: POVRATAK KUĆI Uloge: Tom Holland, Marisa Tomei, Zendaya Coleman, Laura Harrier, Tony Revolori, Michael Keaton Režija: Jon Watts Scenario: Steve Ditko, Stan Lee, Drew Goddard Žanr: Akcija

moviemania

Sinopsis arvelov film Spajdermen „restartuje” ovu filmsku sagu u kojoj se ovaj legendarni Marvelov lik pridružuje ekipi Osvetnika (Avengers). Prvo pojavljivanje Spajdermena je u hitu “Kapetan Amerika: Građanski rat” gde nosi dva odela. Zašto dva odela? Priča se da na početku filma Piter Parker nosi odelo sašiveno kod kuće, da bi na kraju filma od Tonija Starka dobio legendarno crvenoplavo odelo koje svi dobro znamo i volimo.

M

SPIDER-MAN: HOMECOMING

Synopsis arvel’s Spiderman movie is set to reboot the franchise and bring the iconic Marvel character into The Avengers team. We will see the first appearance of Spider-man in Captain America: Civil War and he’ll be wearing two suits. Why two suits? Rumor has it, in the beginning of the movie Peter Parker is supposed to be

M

Cast: Tom Holland, Marisa Tomei, Zendaya Coleman, Laura Harrier, Tony Revolori, Michael Keaton Director: Jon Watts Writers: Steve Ditko, Stan Lee, Drew Goddard Genre: Action dawning a homemade suit, and by the end of the film Tony Stark will be handing him the iconic red and blue suit we all know and love.

AUTI 3 Uloge: Owen Wilson, Larry The Cable Guy, Bonnie Hunt Režija: John Lasseter Scenario: John Lasseter Žanr: Animirani film Sinopsis tigao je treći nastavak popularnog serijala Auti (Cars).

S

Synopsis he third installment of the popular Cars series.

T

CARS 3 Cast: Owen Wilson, Larry The Cable Guy, Bonnie Hunt Director: John Lasseter Writer: John Lasseter Genre: Animation

(objavljeno u 138. izdanju) (published in issue 138)

for you 19


sportski ugao (objavljeno u 135. izdanju)

VBC “PARTIZAN, LIPLJAN”

O

OK “PARTIZAN, LIPLJAN”

J

edan od najuspešnijih i najstarijih sportskih klubova na Kosovu, muški odbojkaški klub “Partizan iz Lipljana” osnovan je 50-ih godina prošlog veka, dok zvanično učestvuje u takmičenjima od 1960 god. Ženski klub je osnovan 1985. ali nije funkcionisao od 1999.-

2013. kada je ponovo pokrenut. Klub trenutno radi i funkcioniše u sali OŠ “Vuk Karadžić” u Lepini. Aleksandar Rašić - sportski direktor OK “Partizan Lipljan”, doskorašnji kapiten seniorske ekipe, a sada trener mlađih kategorija i škole odbojke u klubu, kaže za naš magazin da je odbojka sinonim za Lipljan, kao i da svaka generacija da ponekog vrhunskog igrača.

ne of the most successful and oldest sports clubs in Kosovo, men’s volleyball club “Partizan Lipljan” was founded in the 50s of the last century, while it formally participates in competitions since 1960. Women’s Club was founded in 1985 but it did not work from 1999 to 2013, when it was relaunched. The club currently works and functions in the sports hall of elementary school “Vuk Karadzic” in Lepina. Aleksandar Rasic - Sports Director of VBC “Partizan Lipljan”, former captain of the senior team, and now youth team coach and coach of volleyball school at the club, told our magazine that volleyball is synonymous with Lipljan, and that each generation gives some top player. (published in issue 135)

je neverovatno. Kvalifikacije su dugo trajale, oko godinu i po dana. Posle osam godina, nacija je dočekala da odemo na veliko takmičenje”, rekao je Mitrović za sajt Njukasla. On se prisetio i kakva je atmosfera bila oko reprezentacije kada su počele kvalifikacije. (objavljeno u 141. izdanju)

FOOTBALLERS OF SERBIA AT MUNDIAL IN RUSSIA 2018!

T

FUDBALERI SRBIJE NA MUNDIJALU U RUSIJI 2018!

R

eprezentacija Srbije ide na Svetsko prvenstvo u Rusiju i to kao prvoplasirana! Fudbaleri Srbije su se posle tri preskočena velika takmičenja domogli Svetskog prvenstva. Sa samo jednim porazom, kao prvi u grupi, plasirali su se na Mundijal, a veliku ulogu u uspehu “Orlova” imao je Aleksandar Mitrović. Napadač Njukasla je postigao šest golova u kvalifikacijama, ali je u ključnoj utakmici protiv Gruzije (1:0) asistirao Aleksandru Prijoviću za pobedu i odlazak u Rusiju. “Bila je to predivna noć za sve u Srbiji. Bilo

20 for you

he national team of Serbia goes to the World Championship in Russia as first ranked team! Serbian footballers reached World Cup after skipping three big championships. With only one defeat, as the first in the group, they placed themselves on Mundial, and Aleksandar Mitrovic played a big role in the success of the “eagles”. Newcastle striker scored six goals in qualifying, but in a crucial match against Georgia (1: 0) he assisted Aleksandar Prijović for winning and going to Russia. “It was an amazing night for all people in Serbia. It was unbelievable. It’s been a long period of qualification, about a year and a half since we started, and after eight years, the whole country has waited for our football team to go to a big competition”, Mitrovic told the Newcastle site. He recalled how the atmosphere was around the team when they started qualifying. (published in issue 141)

ATLETSKI KLUB “PRILUŽJE”

A

tletičari atletskog kluba “Prilužje” i učenici OŠ “Vuk Karadžić” pod vođstvom trenera kluba i nastavnika fizičkog vaspitanja Dejana Dimitrijevića, već dugi niz godina prepoznatljivi su po izuzetnim rezultatima koje postižu na raznim takmičenjima na Kosovu i šire. Postoje od 2005.godine i u kratkom vremenskom periodu uspeli su da postanu prepoznatljivi zbog odličnih rezultata koje redovno postižu. Osnivač ovog kluba, veliki zaljubljenik u sport i zdrav život, profesor Dejan Dimitrijević u razgovoru za Magazin 4U kaže da deca-sportisti


sports corner

MARIJA ĐORĐEVIĆ: TENIS PRE SVEGA!

M

arija Đorđević počela je da trenira tenis sa devet godina, a danas je jedna od najtalentovanijih mladih sportistkinja na Kosovu. Dolazi iz Gračanice, ima 19 godina, završila je društveno-jezički smer Gimnazije i trenutno studira na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje. U razgovoru za Magazin 4 U ističe da joj je kao i većini mladih, uzor Novak Đoković, koji je dokaz da se uz mnogo truda, vežbanja i odricanja može stići do cilja. Bila je fascinirana svim onim što je Novak radio na terenu i poželela da radi isto. Uzela je reket u ruke i krenula na putovanje ka svom cilju. “Najveći krivac i jedan od najvećih razloga zašto sam baš izabrala ovaj sport jeste Novak Đoković. Mene su njegovi mečevi facinirali i energija koju nosi naveli su me na to da i ja zaigram tenis”, kaže Marija. (objavljeno u 139. izdanju)

ovog kluba beleže izuzetne rezultate i osvajaju brojne medalje na raznim okružnim i regionalnim krosevima, zahvaljujući pre svega upornosti i brojnim treninzima koje retko kad propuštaju. (objavljeno u 133. izdanju)

“PRILUŽJE” ATHLETICS CLUB

T

he athletes of the “Prilužje” Athletics Club and students of the “Vuk Karadzic” Primary School, under the leadership of the club’s coach and the Physical Educa-

tion teacher Dejan Dimitrijevic, for many a year have distinguished themselves through exceptional results they achieved at various competitions in Kosovo and beyond. The club was exists since 2005 and in a short period of time managed to become recognizable because of the excellent results achieved on a regular basis. The founder of this club, a great lover of sport and a healthy lifestyle, Professor Dejan Dimitrijevic in an interview for the 4U Magazine says that the children-athletes of the club achieved exceptional results and won numerous medals at various district and regional cross-country runs, foremost owing to to their persistence and numerous trainings that they rarely miss. (published in issue 133)

MARIJA ĐORĐEVIĆ: TENNIS BEFORE ALL ELSE!

M

arija Đorđević started playing tennis at the age of nine, and today she is one of the most talented young tennis players in Kosovo. She comes from Gracanica, she is 19 years old, and she completed Gymnasium, Socio-Linguistics Course. She is currently studying at the Faculty of Sports and Physical Education. In an interview for the 4U Magazine, she stressed that, as to most young people, her role model is Novak Đoković, who has proved that goals can be achieved through a lot of effort, training and self-abnegation. She has been fascinated by what Novak was doing in the court and felt the desire to do the same. She took a racket in her hands and embarked on a journey towards her goal. “The one to be held responsible and the main reason behind my decision to choose this sport is Novak Đoković. I was fascinated by his game and his energy which prompted me to start playing tennis myself,” Marija said. (published in issue 139)

SNOVI SE TEAMWORK POSTIŽU TIMS- MAKES THE KIM RADOM DREAM WORK

F

udbal se dosledno pokazuje kao jedan od najuniverzalnijih “jezika“ na svetu. To je jezik koji ljudi iz celog sveta, bez obzira na svoj jezik, etničku, rasnu i rodnu pripadnost, shvataju i prihvataju bez oklevanja. Ove godine, kada se svi spremamo za svetsku proslavu fudbala koja će se održati u Brazilu, u planinskom gradu Dragaš, ovaj neverovatan sport već nekoliko meseci pokazuje svoju snagu u izgradnji mostova saradnje. Naravno, poređenje Svetskog fudbalskog prvenstva sa događajem u planinskoj oblasti kao što je Šar nije nimalo lako. (objavljeno u 106. izdanju)

F

ootball has consistently proven to be one of the most universal ‘languages’ in the world. It is a language that people from around the world, regardless of their language, ethnic, racial and gender background, is understood and accepted without any hesitation. This year, when we are all getting ready for the football worldwide celebration that will be held in Brazil, in the mountain town of Sharr of Kosovo, for several months now this amazing sport is demonstrating its strength in building bridges of co-operation. Of course, comparing the World Cup with a football event in a mountainous area such as Sharr is not easy at all. (published in issue 106)

for you 21


hi-tech

POWERUP 3.0 AVION OD PAPIRA POWERUP 3.0 SMARTPHONE KONTROLISAN SMARTFONOM CONTROLLED PAPER AIRPLANE KOMPANIJE “POWERUPS” BY POWERUP Uzrast: Najmanje 8 godina eca su uvek fascinirana stvarima koje lete. Umesto da im nabavite kuadkoptere, dronove na daljinsko upravljanje i slično, zašto im samo ne nabavite Powerup 3.0 papirni avion kontrolisan smartfonom? Samo zamislite obični avion, ali sa uključenim pametnim modulom, sve što dete treba da uradi je da napravi svoj sopstveni papirni avion, priključi Bluetooth Smart modul, preuzme aplikaciju na svom mobilnom uređaju i pusti Powerup 3.0 da leti. Mobilni uređaj ima ulogu daljinskog upravljača za papirni avion. Pri punoj bateriji, on/ ona će upravljati Powerupom 3.0 do 10 minuta u efektivnom radijusu od 180 stope (54 metara). Iskreno, ovo je jedna od najboljih spravica za decu koja imaju neutoljivu fascinaciju za tehnologije koje lete. U najmanju ruku, vi takođe nećete brinuti o trupu aviona. Možete lako izgraditi još jedan ukoliko se postojeći izgužva. (objavljeno u 137. izdanju)

D

Amazon FIRE HD TABLET ZA DECU

D

eca su prilično prefinjena kada je u pitanju tehnologija. Ona takođe poseduju tendenciju da lome stvari. Ovaj potpuno opremljeni tablet ima snagu Fire HD tableta za odrasle, ali dolazi sa kućištem koje štiti od lomljenja i sa roditeljskim kontrolama. (objavljeno u 129. izdanju)

AMAZON FIRE HD KIDS EDITION

C

hildren are pretty sophisticated when it comes to technology. They also tend to break things. This full-featured tablet has the power of a grown-up Fire HD, but comes with a “kid-proof” case and parental controls. (published in issue 129)

22 for you

Age Range: At least 8 years old hildren are always fascinated with things that fly. Rather than getting them quadcopters, remote controlled drones, and the like, why not just get them the PowerUp 3.0 smartphone Controlled Paper Airplane? Just imagine an ordinary looking paper airplane but attached with a Smart Module. So, all a child has to do is to build his or her very own paper airplane, attach the Bluetooth Smart Module, download the app into his or her mobile device, and let the PowerUp 3.0 fly. The mobile device acts as the remote controller for the paper airplane. On a full charge, he/she will be flying the PowerUp 3.0 for up to 10 minutes with an effective radius of 180 feet. Honestly, this is one of the best gadgets for children who have an unquenched fascination for technologies that fly. At the very least, you are also not going to worry about the fuselage of the plane. You can easily construct another one should it get crumpled. (published in issue 137)

C

KOMPATIBILNOST OS:IGRA ČEKANJA

D

a biste bili sigurni da uvek imate najnoviju i najbolju verziju operativnog sistema (OS) na svom pametnom telefonu, onda morate nabaviti Ajfon. To je zato što neki proizvođači Androida sporo ažuriraju svoje telefone na najnoviju verziju Android OS-a, a ponekad i ne ažuriraju svoje telefone. Iako se očekuje da će stariji telefoni na kraju izgubiti podršku za najnoviji operativni sistem, Eplova podrška za starije telefone je generalno bolja od Androida. (objavljeno u 146. izdanju)

OS CCOMPATIBILITY: A WAITING GAME

T

o make sure you always have the latest and greatest version of your smartphone operating system, you have to get an iPhone. That’s because some Android makers are slow at updating their phones to the latest version of the Android OS version, and sometimes don’t update their phones at all. While it’s to be expected that older phones will eventually lose support for the latest OS, Apple’s support for older phones is generally better than Android’s. (published in issue 146)


NOKIA LANSIRALA LUMIA 525

N

okia Lumia 525 novi pametni telefon srednje klase je sada i zvanično na tržištu. Prednost ovog modela je što ima 1GB RAM memorije, što je duplo više od 512 MB RAM-a što je slučaj kod drugih Lumia niskobudžetnih pametnih telefona (Nokia Lumia 520, Nokia Lumia 620 i Nokia Lumia 625).

Ostale karakteristike Lumia 525 su identične kao kod modela Lumia 520. Nokia Lumia 525 dolazi sa Windows Phone 8 platformom uz Lumia black update. Poseduje WVGA IPS LCD 4-inčni ekran (480 × 800 piksela) gustine od 235 ppi, a pokreće ga dvojezgreni Qualcomm Snapdragon S4 procesor takta 1GHz sa 1GB RAM memorije. Opremljen je sa 8GB interne memorije, koja se može proširiti do 64GB putem slota za mikro SD karticu, a svi Lumia modeli dolaze sa 7GB slobodnog prostora na SkyDrive plus. Zadnja kamera ima 5 megapiksela, bez blica ili frontalne kamere. Ovaj uređaj ima bateriju od 1430 mAh, koja prema rečima kompanije, podržava do 17 sati razgovora. Uređaj ima Bluetooth, Wi-Fi, A-GPS, AGLONASS i podršku za 3G Internet. (objavljeno u 103. izdanju)

NOKIA LAUNCHES LUMIA 525

POKRENUT ACER LIQUID JADE S 64-BITNI SMARTFON

A

cer je izvestio o prvom pokretanju svojih 64-bitnih pametnih telefona uz svoj Jade S Acer Liquid model. Oprema je podržana 64-bitnim Mediatek MT6752M 8 - Core procesorom brzine 1.5GHz i sa 2GB RAM memorije. Ostale karakteristike Acer Liquid Jade S opreme uključuju 5 – inčni HD ekran rezoulucije 1280x720 piksela, 16 GB internu memoriju za čuvanje podataka i instaliranje aplikacija, kao i prednju kameru od 5 MP i zadnju od 13 MP, bateriju jačine 2.300 mAh, a takođe podržava i Wi-Fi, Bluetooth i 4G LTE. Acer Liquid Jade S Model se očekuje sa Android 4.4 KitKat platformom. (objavljeno u 114. izdanju)

hi-tech

N

okia Lumia 525 new middle ranking is now official. The benefit of this model is that the Smartphone includes 1GB of RAM, which is twice as much RAM of 512MB included in other Lumia low budget Smartphone’s (Nokia Lumia 520, Nokia Lumia 620 and Nokia Lumia 625). Other features of Lumia 525 are identical to the Lumia 520. Nokia Lumia 525 comes with Windows Phone 8 with Lumia black update. It includes WVGA SPI LCD 4-inch display (480 × 800) at 235 ppi; it is powered by dualcore 1GHz Qualcomm Snapdragon S4 processor with 1GB of RAM. It is fitted with 8GB of internal storage, which can be extended up to 64GB through microSD slot, and all Lumia models come with 7GB free space on SkyDrive plus. The rear camera is 5 megapixels, no flash or frontal camera. It has a 1430 mAh battery, which according to the company, supports up to 17 hrs of talk time. It is fitted with Bluetooth, Wi-Fi, A-GPS, A-GLONASS and 3G connectivity. (published in issue 103)

ACER LIQUID JADE S 64-BIT SMARTPHONE IS LAUNCHED

S

martphoneAcer has informed about the first launch of its 64-Bit smartphones, with the Jade S Acer Liquid model. The equipment is supported by a 64 Bit Mediatek MT6752M 8-Core processor with a 1.5GHz speed and by a 2GB RAM memory. Other features of the Acer Liquid Jade S equipment include a full 5-inch HD with a 1280x720 pixel resolution, 16GB internal storage for storing notes and installing apps, as well as a 5 MP front camera and a 13 MP rear one, a 2,300 mAh battery, as well as supports the WiFi, Bluetooth and 4G LTE. The Acer Liquid Jade S Model is expected to come with Android 4.4 Kitkat platform. (published in issue 114)

for you 23


“ŽELIM VAM DA JOŠ DUGO TRAJETE”

S

rednja Poljoprivredna škola je počela sa radom 1946. godine u Prištini. Tradicija ove škole duga je preko 65 godina, a danas se ona nalazi u Lešku. Osnovna delatnost ove ustanove je stručno obrazovanje u području rada poljoprivrede, proizvodnje i prerade hrane. Direktor Srednje poljoprivredne škole u Lešku Ivica Mihajlović, jedan je od direktora sa kojima Magazin For You rado i često sarađuje. G-din Mihajlović

24 for you

čestitao je 15-ti rođendan Magazinu, poželevši nam da još dugo trajemo. “Naša škola se uvek rado odazivala akcijama koje je sprovodio vas časopis i već dugo godina imamo dobru saradnju sa vama. Nekoliko puta smo bili izabrani za školu meseca u časopisu, a naša saradnja traje od samog osnivanja. Obzirom da se radi o 15-godišnjici osnivanja časopisa, koristim priliku da u ime svih učenika i zapošljenih u Poljoprivrednoj školi, čestitam časopisu ogroman jubilej, tj.15 godina izlaženja. To je interesantna stvar, posebno na ovim terenima gde je sve nestabilno, tako da se pridružujem čestitkama i želim da još dugo trajete, da budete još ozbiljniji, da imate još više čitalaštva i da što više zainteresujete mlade da se bave novim dostignućima, evropskim i svetskim, kako u nauci tako i u kulturi, muzici i ostalim domenima za koje su tinejdžeri zainteresovani. Naravno, želim vam da još dugo sarađujemo”, istakao je Mihajlović. On posebno naglašava da je Magazin For You dosta čitan u školi, ali i da se on koristi kao nastavno sredstvo. “Časopis For You dobijamo redovno, svakog meseca ga naši učenici koriste i čitaju. Časopis ima nekoliko prednosti, počev od toga što je napisan na dva jezika, srpskom i engleskom, pa je učenicima koji uče engleski jezik ovo još jedno pomoćno nastavno sredstvo, jer su svi tekstovi u magazinu prevedeni”, kazao je direktor Srednje poljoprivredne škole u Lešku, Ivica Mihajlović. Nova zgrada srednje Poljoprivredne škole u Lesku opremljena je modernim nastavnim sredstvima. Praktična nastava realizuje se na školskoj ekonomiji. Nakon završetka škole moguć je nastavak školovanja na sledećim fakultetima: Poljoprivredni fakultet, Šumarski fakultet, PMF (odseci biologije i hemije), Medicinski, fakultet, Veterinarski fakultet, DIF, itd.


“I WISH YOU LAST FOR A VERY LONG TIME”

T

he Secondary Agricultural School started operating in 1946 in Pristina. The tradition of this school is over 65 years old, whereas today it is operating in Lesak. The primary activity of this institution is the vocational education in the field of agriculture, food production and processing. The principal of the Secondary

Agricultural School in Lesak, Ivica Mihajlovic, is one of the principals that ‘For You’ magazine often and gladly cooperates with. Mr. Mihajlovic has congratulated the ‘For You’ magazine on its 15th birthday with the wishes that we may last for a long time. “Our school has always very gladly responded to the actions

conducted by your magazine and we have had a great cooperation with you for many years now. Several times we were chosen as the school of the month in your magazine, and our cooperation namely dates since you were established. Considering that this is the 15th Anniversary of your existence, I take this opportunity to congratulate on behalf of all the students and employees of the Agricultural School the enormous jubilee of 15 years of publishing. This is interesting, especially in this region where everything is unstable, so I join all the congratulations and I wish you may last for a very long time, that you become even more serious, to have even more readers and that you manage to entice the young to engage in new achievements both in Europe and the world, be it in science, culture, music and all other fields the young are interested in. Of course, we also wish that our cooperation lasts for a very long time,” highlighted Mr. Mihajlovic. He went on emphasizing in particular that ‘For You’ magazine is very well read in the school and that he also uses it as a lecturing tool. We receive ‘For You’ magazine regularly and every month our students use and read it. The magazine has several advantages, starting from the fact that it is published in two languages, Serbian and English, so the students that want to learn English use it as an additional assistance tool because all the articles in the magazine are translated,” Mr. Ivica Mihajlovic, principal of Secondary Agricultural High School in Lesak, stressed. The new building of the Secondary Agricultural School in Lesak is equipped with modern teaching equipment. Practical lessons are conducted at the school farm. Upon graduating from this school the students may continue their education in the following faculties: Faculty of Agriculture, Faculty of Forestry, Faculty of Mathematics and Natural Sciences (department of biology and chemistry), Faculty of Medicine, Faculty of Veterinary, Faculty of Physical Education, etc. Posetite nas na: Visit us at:

for you 25


26 for you


for you 27


TO S E NE ZABO R AV L J A

B

Oseća la tr e n u tk s a m s e z a is ta p o s u eb zauvek . Ovaj dan ć u z a is ta n o u to m . O d to g dana Vo li m p a m ti ti sv s Ž iv o t b o ju s e s tr u n v e s e p r o m e a jv iš e n il o . e z n je na ne bi b io p o tp s v e tu . un. Sara Đ u O .Š . “ r ić , V /1 Brank o Sever n a M it R a d ič e v ić ” , r o v ic a

il a s a m ja k o m svega a la , im tr i g o d in e . D o a la s a m mi se gađaj dubok dogod o ur k o ji io p a m ti m s e ta d a i o s e z a o u s e ć a ta o m i n je za ceo je probud il a ja k o ž iv o t. To g ju d a g a tr a s a m č it a v u rano. Č no se in i m i se da s v a n e , ć b il a b u d n a sam . Čeka g le d a ju la li š to p ći prem re a proz sam da oru ne jo š u v e u g le d a la z r a b k spav k a o . U s e s u n c a . Ta ih ti h o u ta je ta la s a p o lu m m raku s se spr o b e i p n a p r s ti m a emam o č e la za važ sam n da an ov p u t, b e u h a lj in u r o z d a n . O b u k la e z Ta ta je m a m in e p o m b o je i p r v i u s ta o , o p o g le d ć i v e z a la r e p o lj u b p. ao me io . O b je i o je važan d a n . U s m o z n a li d a n e ž n o brzo s Sećam je o v o mo s h o d n ik e … tr č a la s a b il i u b o ln ic i. om sa m dug orodic kama! a je N a k r a b u k e to m r u a č k im n as nađ utočište gde ža u ru ju h o d e svoj svako n ik a mama Mesto m s od kome s ir, toplinu i s a b e b ta ja la je m o osmeh zaštitu ja o e o m Brzo s u m v u e n n k . a aruč vr licu. U mo svi poz mojoj p atimo sa itivni i s p u s ti o d o š li k u ć i. T ju . o z p rodici s a njih n roblem a ta je bebu n u e a a p o to m podršk . Mama i tata ma nerešivih u m o je ja s tu k , a a u s u k r il o . B s je to m v m e oja veli mu: u mojim il a o ja m a ško ka že la m a la p postoji ljama i potre li, u učenju, r e le p a s e s tr a , b v a e m li k p a o pove S v e lu r in c e z na iskr a tk e s a renje k . Između nas enosti, m o s ta . oje se u drug r a a n z c v u gr ij il mevan us i. M a ju i tole adilo m i je b o b u . S e s tr a čine i d oju porodicu r il a k a o v lu n a jl e p tako d e mlađe sestr š a . M o tk a , a li a e s jo j n ij e b il činimo vi zajedno o k r a ja s r e ć i jednu . Te le fo čvrstu je n o n stenu, n - s to p z ko v o n io . talasi n ji ni najveći Svi su e mog ra u da sruše. b e b i, a s p it iv a li o Znam li n is u da me m o g li u životu d a je v id e . J e i ružni čekaju i lepi d in o s a m ja trenuc im a la i, d čekaju tu p r iv il e usponi a me g ij u d a a i pado li isto ta m vi… d a u ž iv o g u me uve ko znam da am ć k čeka pored ti moja e najtop n je li ja k olevka p o č it a sigurn i moja v os dan. porodic t, koju čini m oja a.

PODR ŠKA PORO DI NAJBO CEL PODR JA ŠKA D E

P

CI

M in ja Da O .Š . “ č e t o v ić , V /1 Brank o S e v e r R a d ič e v ić ” , n a M it r o v ic a

( objav

ljeno u

28 for you

132. izd

anju )


EVER N U O SY THING ET years FORG ly three d was on emaine

PORTP U S FAMILY PPORT FOR SU BEST REN ll f in d e w e a io n . CHILD r e h w tect e lt e r

o is a s h r m t h a n d p r o w it h a m il y wa ck t , a e b c o a g e ryll, I ys at r our p il y e v e ry sma envent th e a lw a p m w p a f a e h c y y was ve is when an e la mor Ap . I n m r e n o u n s o lv is my me life. That e face a h in t e d r old. Th n e e o y v th e m r for engra a s m il e, and ad are med membe deeply p o s it iv M o m a n d d h e s c h o o l, g to re y early. It see I is in e th n t e o s. : r t. ed, som I woke up ve h e r e is r y t h in g r o b le m all nigh ing a b le p p p o r t in e v e n d n e e d s . T k awake g o in n lo n e , r e e o b a u m been om at I had g r e a t s , m y w is h e s , w h ic h h a s a ray wn to c s g to me th g for the da nticipation of ietly u n ga d s t u d y in s t b e t w e e n itin s t a n d in r s r ow in a sleeping. I qu d e d u was wa r d t in n t w u te y, an grea still s the g e r s is in c e r it gloom toward y father was oom’s t il t o n s M y t w o y o u n , r u u p e b M I . th . n y ce. of su toe in ig da a m il y r the b t o le r a n p a r t o f m y f e r t time, p on tip o stood u etting ready fo nd for the firs lp. th e ls g a s to are g he ,a a ll o f u k , w h ic h started w pink dress my mother ’s ently t a h t t oc so ne withou e and g s o li d r b y b ig on my ake a onytail , looked at m n imporashed t both p m m a s e e d a p ma ’t b ha eu was osc o u ld n e s . I k n o w t er wok now it s v in the h gh My fath e. We both k a oment e w r m t e s ly w e g e u g u m o w r d d d g n n e th ing ul a kiss fe a re lon as runn b e a u t if d o f m e in li n d s in y. Befo a a tant da member… I w uquet of rose other e s h p a u be are re ith a bo orridor, my m r e w il l ow w pital. I e n r k h t o o t id r a c ls s. th e cor ut I a b . le . a long t the end of th by in her arm y on . d s a st cr down b A ba w a r m e f u g e w il l hands! ding with the ad laid the ba little y m t re tha n D as my . a m il y was sta came home. d my f there for me lap. It w t all the n y a e m w n n o u e n p b Soo e I s . th a a lw a y , and rincess as like a pillow gorgeous p /1 sister w y M y . m ović, V m sister, er roo Dačet one. l th a j fu o l n ti i e u th M oo ea ry Sch ević”, dolls in , the most b appiness had e e Prima h n ič m o y d h a M to p R ll e do s. Th anko it . r g m B li “ in rovica g o t i n rn M top rin e s h ’t t n r g o ld N wou askin ne was y, but Everyo b a b e about th ldn’t see u o c y e the th ly I had ben her. O joy e to en ll day privileg a e her sid ing by really special felt will long. I ents. I m e om er this s o th in t ememb really r er. From tha v e s r a fo h y da thing ter , every day on I love my sis . d e g chan thing in r an any e more th life without h y M . ld r the wo . mplete o c ’t be n ld u o w

I

/1 urić, V Sara Đ ool h c S y Primar Radičević”, o “Brank rn e h t r No ica v o r it M

F

ue 132

d in iss

he ( publis

)

for you 29


SKANDI UKRŠTENICA • CROSSWORD PUZZLE

30 for you

(objavljeno u 108 izdanju) / (published in issue 108)


Pisma citalaca v

Pozdrav svima, Zovem se Darija Đurić, živim u Osojanu i šesti sam razred. Moja omiljena glumica je Anica Dobra, a omiljena pevačica Rihanna. Magazin 4U mi se veoma sviđa i volela bih da u njemu objavite poster pevačice koju najvise volim da slušam, a to je Rihanna. U slobodno vreme volim da vozim bicikl, a od sportova najviše volim fudbal i odbojku. Srdačan pozdrav svim čitaocima! Darija Đurić OŠ “Radoš Tošić” - Osojane Ćao svima, Ja sam Miletić Tamara, imam 12 godina, šesti sam razred i živim u Osojanu. U slobodno vreme crtam ili se bavim nekim sportom. Volela bih da u Magazinu 4U objavite poster Ariane Grande, koja je moja omiljena pevačica. Od pevača najviše volim da

slušam Bajagu, a omiljena glumica mi je Nina Janković Jedva čekam novi broj magazina! Miletić Tamara OŠ “Radoš Tošić” - Osojane Ćao, Ja se zovem Jovana Stepanović, živim u Osojanu i sedmi sam razred. Volim da slušam muziku, a omiljena grupa mi je Neverne bebe. U slobodno vreme uglavnom učim. Od glumaca najviše volim Miloša Bikovića, čiji bih poster volela da objavite. Veliki pozdrav svima! Jovana Stepanović OŠ “Radoš Tošić” - Osojane Pozdrav svima, Zovem se Viktorija Stepanović, imam 13 godina i živim u Osojanu. Omiljena grupa mi je Parni Valjak, a pevačica Šakira, čiji bih poster volela da

vidim u magazinu. Omiljeni sportovi su mi odbojka, rukomet i fudbal. Slobodno vreme uglavnom provodim na internetu. Omiljeni gumac mi je Silvestar Stalone, a film Kobra. Ćao svima! Viktorija Stepanović OŠ “Radoš Tošić” Osojane Ćao, Ja sam Aleksa Đurić, imam 12 godina i živim u Osojanu. Voleo bih da u Magazinu 4U objavite poster grupe Beogradski sindikat, to je moja omiljena grupa, koju stalno slušam. U slobodno vreme treniram fudbal ili provodim vreme na društvenim mrežama. Omiljeni glumac mi je Vin Diesel, a film Fast and furious. Pozdravljam sve čitaoce 4U Magazina. Aleksa Đurić, OŠ “Radoš Tošić” - Osojane

Pozdrav, Zovem se Oliver Tot, idem u šesti razred i iz Osojana sam. U slobodno vreme najviše volim da gledam televiziju ili da provodim vreme na internetu. Omiljena muzička grupa mi je Beogradski sindikat i voleo bih da objavite njihov poster. Ćao svima i nadam se skorijem čitanju novog broja 4U magazina. Oliver Tot, OŠ “Radoš Tošić” Osojane

Br.148

(objavljeno u 131. izdanju)

for you 31


Readers’ letters Greeting to everyone, My name is Darija Djuric. I live in Osojane and attend the sixth garde. My favorite actress is Anica Dobra, and my favorite singer is Rihanna. I like 4U magazine very much and I wish you would publish a poster of the singer I like to listen to the most, and that is Rihanna. In my spare time I like to ride my bike and among sports I like football and volleyball the most. Best regards to all readers! Darija Djuric Primary School “Rados Tosic” – Osojane Hello evryone, I am Tamara Miletic and I’m 12 years old. I attend the sixth grade and live in Osojane. In my free time I draw or I play some sport. I would like you to publish a poster of my favorite singer Ariana Grande in the Magazine 4U. When it comes to male singers, I like to listen to Bajaga the most,

and my favorite actress is Nina Jankovic. I cannot wait for the new issue of the magazine! Miletic Tamara Primary School “Rados Tosic” – Osojane Hello, My name is Jovana Stepanovic. I live in Osojane and attend the seventh grade. I love to listen to music, and my favorite group is Neverne bebe. In my spare time I mainly study. My favorite actor is Milos Bikovic, whose poster I would like you to publish. Best regards to everyone! Jovana Stepanovic Primary School “Rados Tosic” – Osojane Greetings to all, My name is Viktoria Stepanovic. I’m 13 years old and I live in Osojane. My favorite band is Parni valjak and my favorite actress is Shakira, whose poster I’d like to see in the magazine.

My favorite sports are volleyball, handball and football. I usually spend my leisure time on the Internet. My favorite actor is Sylvester Stallone, and the film Cobra. Regards to everyone! Viktorija Stepanovic Primary School “Rados Tosic” – Osojane Hi, I’m Aleksa Djuric, I’m 12 years old and I live in Osojane. I would like you to publish in the Magazine 4U a poster of the band Beogradski sindikat, since that is my favorite band that I listen to all the time. In my spare time I practice football or spend time on social networks. My favorite actor is Vin Diesel, and the film - Fast and Furious. Best regards to all readers of 4U Magazine. Aleksa Djuric, Primary School “Rados Tosic” – Osojane

Greetings, My name is Oliver Tot, I attend the sixth grade and I am from Osojane. I like to spend my spare time watching TV or surfing the Internet. My favorite band is Beogradski sindikat and I would like you to publish their poster. Regards to everyone and I hope I will read the new issue of the 4U magazine soon. Oliver Tot, Primary School “Rados Tosic” – Osojane

(published in issue 131)

Br.148

For You Srb / Eng - June 2018  
For You Srb / Eng - June 2018  
Advertisement