Page 1


ทำาบุญเข้าพรรษา

44

ไหว้พระนอนจักรสีห์

37

เที่ยวหรรษาหน้าร้อน

46.

ที่เมืองน่าอยู่ “สิงห์บุรี”

แนะนำาเส้นทางท่องเที่ยว

คอลัมภ์แนะนำา

ยังโทนเฮ็ลธ์ปาร์ค รีสอร์ท 48.

นานาทรรศนะ

คุณจันทร์เพ็ญ ลิ้มทรงพรต 50.

คอลัมภ์แนะนำา

ศูนย์สมุนไพร บ้านยาไทย 52.

นานาทรรศนะ

คุณกรอุมา ภิริยะภูริณ 54.

คอลัมภ์แนะนำา

THE PIER Boutique Resort

เสือมาที่นี่ได้อย่างไร.

41

วัดป่าหลวงตามหาบัวฯ อ.ไทรโยค กาญจนบุรี

57

ปั่นไป.เที่ยวไป

ชีเส้นพทางจั จรลงล้ อ กรยานท่องเที่ยว

ทำ�เนียบ ท่องเที่ยวและกีฬ�

แนะนำ�ที่พัก-ร้�นอ�ห�ร-สินค้� OTOP

ในเขตภ�คกล�ง .... 75. ในเขตภ�คตะวันออก .... 97. ในเขตภ�คอีส�น ... 114.

ทำ�เนียบธุรกิจ

ด้�นก�รท่องเที่ยว ... 123. ด้�นก�รกีฬ� ... 127.


เที่ยวหรรษาหน้าร้อน.

ฉบับพิเศษ : ไทสมุทรเดลี่

ประธานที่ปรึกษา พ.ต.ท. สมชาย ศรลัมพ์ พ.ต.ฉลาด วงศ์ไพศาล ฝ่ายกฏหมาย นางนงคราญ นันชนะ ผู้อ�านวยการ นางสาววริยา แย้มเพียรวัฒนา บรรณาธิการบริหาร นายกิตติ ฉันทกิจนุกูล กองบรรณาธิการ นายบุญธรรม มุกดาสนิท นายสุเชาว์ ศรลัมพ์ ผู้จัดการโครงการ นางสาวมาลี ชื่นส�าอางค์ ผู้จัดการส่วนภูมิภาค นางสาวประทุมมาศ สนทอง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ นางสาวทิพย์ภาพร ผดุงทอง นางสาวพัชรีพร เชื้อบุญมี นางสาวจีรวรรณ ปลั่งเปล่ง นางสาวศิริพรรณ ชัยเกียรติ์สุนทร นางสาวนภาพร ดรุณพันธ์ นางสาวสราลักษณ์ สมอบ้าน นางสาวจตุพร เถื่อนถ�้า ศิลปกรรม นายพลากร ค�าโครตสูนย์ นายศักดิ์ชัย รันจัตุรัส ฝ่ายบัญชี-ธุรการ นางสาวปิยพร ม่วงศรี นายอุรุพงษ์ รุ่งเรือง นางสาวสุชาดา พุกทรัพย์ นายอรรถพล นารูลา

ชุ่มฉ�่ำคลำยร้อนกันไปแล้วกับเทศกำล สงกรำนต์ที่ผ่ำนมำ ส�ำหรับท่ำนที่ได้เดินทำงไป ท่องเที่ยวยังสถำนที่ต่ำงๆ บ้ำงก็เดินทำงกลับ ภู มิ ล� ำ เนำเพื่ อ เยี่ ย มเยี ย นบิ ด ำมำรดำและ ญำติมติ รต่ำงๆ ทีอ่ ยูไ่ กลกัน ก็ได้รบั ควำมรักและ ควำมอบอุ่นกลับมำเติมพลังกำยพลังใจให้กลับ มำท�ำงำนได้อย่ำงสดใสแข็งแรง นับเป็นเทศกำล ที่ดีอีกหนึ่งเทศกำลของพวกเรำชำวไทย ต้อนรับช่วงปิดเทอม ตามแคมเปญ ใหญ่ของ ททท.ปี 2559 “เทีย่ วหรรษำหน้ำร้อน” ตลอดใน Summer สีสันแห่งฤดูร้อนและช่วงปิด เทอมที่ ก� า ลั ง จะมาถึ ง นี้ กั บ สายลม แสงแดด ธรรมชาติ ป่าเขา น�้าตกฯลฯ ท่านจะได้พบกับ บรรยากาศ ท่องเทีย่ วในแบบสบายๆ หลากหลาย สไตล์ อาทิ มนต์ เ สน่ ห ์ ท ะเลวั ง เพชรบุ รี ประจวบคีรขี นั ธ์, แดนสวรรค์ตะวันตก กาญจนบุร ี ราชบุรี, เที่ยวท่องล่องชมวิถีชุมชน สมุทรสาคร สมุทรสงคราม, เที่ยวเมืองเก่าเล่าประวัติศาสตร์ อยุธยา สิงห์บุรี, ผจญภัยหัวใจสีเขียว ลพบุร ี สระบุ รี , กรุ ง เทพฯและปริ ม ณฑล สุ ข หรรษา วางแผน…เตรียมตัวดูรายละเอียดได้ที่ www. เที่ยวภำคกลำง.com และในวารสารฉบับนี้ก็ รวบรวมไว้บางส่วน นอกจากนีย้ งั น�าเสนอเส้นทาง ท่องเทีย่ วจักรยาน “ชีพจรลงล้อ ปัน่ ไปเทีย่ วไป” ตามกระแสปั่นจักรยานที่ก�าลังมาแรงอีกด้วย นอกจากนี้ ใ นฉบั บ ยั ง ได้ ร วบรวม สถานที่ พั ก โรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร ภัตตาคาร รวมถึง กิจกรรมการท่องเที่ยว ของกินของฝาก สินค้า OTOP และท�าเนียบสินค้าและบริการด้านการ ท่องเทีย่ วและกีฬา UPDATE! อีกมากมายในฉบับ เช่นเคย... ส�ำนักพิมพ์ : เจ้ำของ

บริษัท กิตวรินทร์ อาร์ตแอนด์มีเดีย จ�ากัด WWW.MAGAZINE1NAI.COM 32/67 ถ.สุขุมวิท ต.ปำกน�้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปรำกำร 10270 โทร. 0-2756-3009, 0-2380-3709-10


เที่ยวหรรษาหน้าร้อน ด้วยการออกไป เที่ยวทะเล ตลอดช่วงปิดเทอมกับแคมเปญใหม่ ของ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ปี 2559 กระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงหน้าร้อนนี้ การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย ได้จดั กิจกรรม กระตุน้ ตลาดการเดินทางท่องเทีย่ วในช่วงซัมเมอร์ดว้ ย Theme “เที่ยวหรรษาหน้าร้อน” ไปเที่ยวทะเล ต้อนรับช่วงปิดเทอม ตามแคมเปญใหญ่ของ ททท.ปี 2559 “ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋ไม่เหมือนใคร” ซึ่งใน 19 จังหวัดภาคกลาง นั้นนักท่องเที่ยวสามารถออกไป ท่องเที่ยวและสัมผัสความสะดวกสบายได้ทุกเวลาได้ ทุกวัน กับแนวคิด “สุขกลางใจใกล้แค่เอื้อม” ตาม สโลแกน “เที่ยวหลากหลากหลาย สไตล์ภาคกลาง” ตลอด Summer สีสันแห่งฤดูร้อนและช่วงปิดเทอมนี้ กับ สายลม แสงแดด ธรรมชาติ ป่าเขา น�้าตก สวนน�้า สายน�้า ถนนสายดอกไม้ ไปดูกันครับว่ามีที่ไหนน่า สนใจกันบ้าง...

๑ ใน...การท่องเที่ยวและกีฬา 37 TOURIST&SPORT


มนต์เสน่ห์ทะเลวัง

ไปเที่ยวคลายร้อนแถบจังหวัด เพชรบุรี–ประจวบคีรีขันธ์ พักผ่อน บรรยากาศชายทะเล 3 สไตล์ ทะเล แบบไฮโซ + ทะลแบบบ้านๆ (ทะเล หัวหิน ทะเลชะอ�า หาดเจ้าส�าราญ ปราณบุรี บ้านกรูด สามร้อยยอด อ่าว มะนาว บางสะพาน ฯลฯ) ทะเลหมอก หน้าร้อน (พะเนินทุ่ง แก่งกระจาน จ . เ พ ช ร บุ รี ) แ ล ะ ท ะ เ ล โ ค ล น (บ้านแหลม – คลองโคลน) ท่องเที่ยว ตามแหล่งท่องเที่ยวสวนน�้า หรือจะ ท่องเที่ยวบรรยากาศวังสมัยรัชกาลที ่ 4 พระนครคีรี (เขาวัง) วังสมัยรัชกาล ที่ 5 พระรามราชนิเวศน์ (วังบ้านปืน) วังสมัยรัชกาลที่ 6 พระราชนิเวศน์ มฤคทายวัน เป็นต้น

38 ๑ ใน...การท่องเที่ยวและกีฬา TOURIST&SPORT


เ ที่ ย ว ร อ บ เ ก า ะ เ มื อ ง เ ก ่ า แ ถ บ จั ง ห วั ด พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง ชัยนาท

เที่ยวท่องล่องชมวิถีชุมชน

หน้าร้อนไปเทีย่ วหาอาหารทะเลสดอร่อยๆ รับประทาน หรือจะไปท่องเที่ยวตลาดน�้า ทะเล โคลน หรือจะไปพักคลายร้อนรีสอร์ทริมน�้า-สวน น�้า-รีสอร์ทกลางสวน แถบจังหวัดสมุทรสงคราม

แดนสวรรค์ตะวันตก

ไปเที่ยวท้ายทายความร้อน….กับจังหวัดที่ มั ก ถู ก จั ด อั น ดั บ ว่ า ร้ อ นที่ สุ ด ในประเทศไทยอยู ่ เสมอๆ คือ “จังหวัดกาญจนบุรี” แต่ถ้าจะมามอง อีกแง่มุมหนึ่ง จังหวัดกาญจนบุรี อุดมสมบูรณ์ไป ด้วย แหล่งต้นน�้า (ป่าไม้-อุทยานแห่งชาติ) อ่างน�้า (เขื่อน) น�้าตก สายน�้า (แม่น�้า) และน�้าใจของคนที่ แสนบริ สุ ท ธิ์ สรุ ป แล้ ว ขอฟั น ธง…ไปเที่ ย ว “กาญจนบุรีสวรรค์หน้าร้อนนอนแช่น�้า” การท่อง เที่ยวในหลากหลายมิติ ลักษณะเที่ยวน�้าตกและ ล่องแพ หรือจะแอบไปเป็นเด็กเลีย้ งแกะ หรือออก ไปเที่ยวสร้างแรงบันดาลใจ @ สวนผึ้ง ราชบุรี

เที่ยวเมืองเก่าเล่าประวัติศาสตร์

ร้อนนี้ไปเที่ยวไหว้พระเข้าวัดท�าจิตใจให้ ร่ ม เย็ น เที่ ย วเติ ม พลั ง เรี ย นรู ้ แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว ประวัติศาสตร์ คลายร้อน ตลอดจนนั่งเรือท่อง

๑ ใน...การท่องเที่ยวและกีฬา 39 TOURIST&SPORT


สมุทรสาคร นครปฐม ไม่ไกลจากกรุงเทพฯเลย แสนสะดวกสบาย

ผจญภัยหัวใจสีเขียว

เที่ยวหัวใจใหม่เมืองไทยยั่งยืน เที่ยวแบบ จิตอาสา CSR แถบจังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี สระบุรี หรือจะเทีย่ วพิสจู น์ความร้อนกับเมืองแห่งพลังงาน แสงอาทิตย์ เที่ยวเมืองพลังงานแสงอาทิตย์ @ โคกส�าโรง จ.ลพบุรี (ตลอดเดือนมีนาคม 2559)

กรุงเทพฯและปริมณฑล สุขหรรษา

ร้อนมากกินมาก ร้อนน้อย…สนุกกับการกิน สนุกกับการช้อปปิ้ง ในหน้าร้อน เที่ยวสัมผัสแอร์ เย็นๆ ตามห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้าฯ สวน น�้า-สวนสนุก ล่องเรือกับสายน�้าในกรุงเทพฯและ จังหวัดแถบปริมณฑล

40 ๑ ใน...การท่องเที่ยวและกีฬา TOURIST&SPORT


เสือมาที่นี่ได้อย่างไร.

เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี 2542 ได้มีชาวบ้านน�าลูกเสือโคร่งเพศเมียอายุ ประมาณ 2 เดือน ขนาดความยาวล�าตัวประมาณ 1 ฟุต มาทีว่ ดั และขอให้ชว่ ยชีวติ เพราะได้ ตระเวนไปหลายแห่ง แต่ไม่มีที่ใดกล้ารับไว้ ลูกเสือมีอาการตกใจเมื่อได้ยินเสียงดังจากการ เปิดน�้าอัดลมกระป๋อง ที่หัวมีไหมเย็บแผลติดอยู่ ตาพร่ามัวมองสิ่งต่างๆ รอบตัวไม่ชัด เห็น ในระยะใกล้เท่านัน้ ฟันมีลกั ษณะสึกโดยเฉพาะเขีย้ วคล้ายมีรอยตัดไปลึกเข้าไปจนเห็นเลือด การกินอาหารล�าบาก ตวัดลิน้ ไม่ได้ เคีย้ วไม่ได้ เมือ่ อาหารเข้าปากก็พยายามกลืนด้วยความ ยากล�าบาก แสดงอาการขู่ค�าราม ในขณะกินอาหาร เดินวนไปวนมาแต่ไม่ท�าร้ายผู้คน จากประวัติค�าบอกเล่า พบลูกเสือโคร่งรอดพ้นจากการ ถูกสตาฟที่ชายแดนไทย-พม่าส่วนแม่สันนิษฐานว่าถูก ฆ่าตาย ทางวัดจึงช่วยเหลือ ท�าการรักษาและฟืน้ ฟูจนสามารถมีชวี ติ รอดได้ จากเหตุการณ์ดงั กล่าวท�าให้ผทู้ มี่ สี ว่ นร่วมรูเ้ ห็นเกิดความรูส้ กึ เมตตา สงสาร และไม่อยากให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีก แต่ก็ยังมีลูกเสือโคร่งมาที่วัดอีกจนได้ ด้วยเหตุที่ ที่ตั้งของวัดอยู่จังหวัดกาญจนบุรีซึ่ง เป็นพื้นที่ติดกับประเทศพม่า ป่าผืนใหญ่ตามชายแดนไทย-พม่ายังคงความอุดมสมบูรณ์ยากแก่การที่จะควบคุมดูแล คาดว่ายังมีเสือ โคร่งอาศัยอยู่จ�านวนพอควร จึงมีนายพรานวนเวียนตามล่าอยู่เป็นประจ�า ครั้นฆ่าแม่ได้เหลือลูกเสือก็ไม่รู้จะท�าอย่างไร เห็นว่าวัดเป็น ที่ปลอดภัยจึงน�ามาปล่อยไว้วัดจึงท�าหน้าที่ ในฐานะที่เป็นเขตอภัยทานและทรงไว้ซึ่งความเมตตากรุณาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย

วัดป่าหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี เป็นวัดสายพระกรรมฐาน ตามเจตนารมณ์เดิมในการสร้างวัดป่า เพื่อให้เป็นที่สัปปายะ ส�าหรับปฏิบัติกรรมฐานพัฒนาจิตใจ โดยเริ่มจาก เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2537 พลเรือเอกชาติ คุณดวงใจ นาวาวิจิตร ได้ฟังธรรมเทศนา ของพระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) ณ วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี แล้วเกิดก�าลังศรัทธา ได้ถวายที่จ�านวน 100 ไร่ เพื่อสร้างวัด หลวงตาฯ ได้พิจารณา ท่าน พระอาจารย์ภูสิต (จันทร์) ขันติธโร ซึ่งในขณะนั้นจ�าพรรษา อยู่ที่วัดป่าถ�้าภูเตยอ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ให้มาด�าเนินการสร้างวัดป่าแห่งนี้

ท่านพ่อ แม่ ครู อาจารย์ ได้ตั้งชื่อวัดให้ว่า “วัดป่าหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน” และด�าเนินการ สร้างวัดท�ากิจของสงฆ์เรือ่ ยมา ตัง้ แต่เริม่ สร้างวัดก็เริม่ มีสตั ว์ปา่ เข้ามาอาศัยในพืน้ ทีเ่ ขตวัดเนือ่ งจากถูกรบกวนจาก ชาวบ้านที่ล่าสัตว์ ยิ่งถูกล่าจากด้านนอกสัตว์เหล่านี้ก็ยิ่งเข้ามาหา พระอาจารย์มากขึ้นท่านเป็นพระในพระพุทธ ศาสนาคิดว่าทุกชีวิตก็รักชีวิตของตนทั้งนั้นก็เมตตาเลี้ยงไว้ ในส่วนของเสือตัวแรกทีม่ าอยูท่ วี่ ดั เริม่ ขึน้ ในปี 2541 อย่างบังเอิญโดยได้มาจากทหารพบแม่เสือถูกยิง เสียชีวิตและ ลูกเสือได้รับบาดเจ็บจึงได้น�าลูกเสือมาและได้ติดต่อกับสถานที่ต่างๆ จนมาถึงวัดนี้ ท่านเจ้าอาวาส


ตกลงรับไว้ เมื่อมีตัวที่หนึ่งก็มีตัวที่ 2 ตามมาโดยครั้งนี้ เป็นชาวกะเหรี่ยงน�าลูกเสือมามอบให้โดยขอแลกกับ อะไรก็ได้ หลวงพ่อท่านก็คิดว่าคงจะได้เป็นเพื่อนกัน กับตัวแรก จึงได้แลกกับข้าวสาร 2 กระสอบ เนื่องจาก ท่านพระอาจารย์ภูสิตท่านเกิดในปีขาล (เสือ) ท่านเอง มีความเชื่อมั่นในหลักของการเวียนว่ายตายเกิดตาม หลักทางพระพุทธศาสนา ท่านจึงเชื่อว่าเสือและสัตว์ ป่าต่างๆ ทีม่ าอาศัยอยูก่ บั ท่านเป็นเพือ่ น เป็นญาติ รวม ทั้งอาจจะเป็น พระภิกษุที่ท่านเคยรู้จักและมรณะภาพ ไปแล้ว จึงกลับชาติมาเกิดเป็นเสือ เป็นต้น ด้วยความ ผูกพันจึงกลับมาอยู่ด้วยกันกับท่านอีกครั้ง ในปัจจุบนั นี ้ วัดแห่งนีม้ เี สือโคร่ง 16 ตัว เสือ ดาวเพศเมีย 1 ตัว และสัตว์ปา่ อืน่ ๆ เช่น หมูปา่ เก้ง กวาง ละมัง่ นกยูง วัวแดง วัว ควาย ม้า แพะ ฯลฯ อีกประมาณ 2,000 ตัว การดูแลสัตว์ต่างๆ เหล่านี้ ท่านพระอาจารย์ มีพระลูกศิษย์อกี หลายรูป เป็นผูช้ ว่ ยพระเหล่านีก้ ม็ พี นื้ ฐานทางศาสนาที่สอนให้มีเมตตาต่อสัตว์ นอกจากนี้ ยังมีสัตวแพทย์และพนักงานที่เป็นฆราวาสเป็นผู้ช่วย จึงท�าให้กระบวนการต่างๆ ด�าเนินไปได้อย่างไม่ติดขัด การดูแลเสือและสัตว์ตา่ งๆ เหล่านีเ้ ป็นภาระทีห่ นักมาก ต้องใช้เงินเป็นจ�านวนถึง 600,000.-บาท/เดือน ทางวัด ได้ด�าเนินการให้มีมูลนิธิวัดป่า หลวงตามหาบัว ญาณ สัมปันโน เพือ่ บริหารจัดการงานด้านต่างๆ งบประมาณ ในการด�าเนินการได้รับการสนับสนุนจากพระธรรม วิสทุ ธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) และ ได้รับบริจาคจาก นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและ ผู้มีจิต ศรัทธาชาวไทย

พระอาจารย์ท่านได้ด�าเนินโครงการ บ้านใหม่ ให้เสือซึ่งต้องใช้ที่ดิน เป็นบริเวณกว้าง (ก� า ลั ง หางบประมาณจั ด ซื้ อ ) ต้ อ งใช้ ค นที่ มี ความรู้ความสามารถ และรวมถึงงบประมาณ เป็ น จ� า นวนมากโครงการนี้ ไ ด้ ด� า เนิ น มาตั้ ง แต่ ต้นที่เริ่มมีเสือ เข้ามาพึ่งบารมีของท่านและยัง คงด�าเนินต่อมาเรื่อยๆ ปัจจุบันด�าเนินการแล้ว เสร็จประมาณ 75% โดยในระยะแรกท่านใช้สถาน ที่ ภายในบริเวณวัดจ�านวน 30 ไร่เศษเพื่อใช้เป็น สถานที่ฝึกลูกเสือให้รู้จักการด�าเนินชีวิตรอดได้ ด้วยตัวเองในป่าจ�าลอง โดยก่อสร้างเป็นเกาะเสือ ซึ่งประกอบด้วยคลองน�้าล้อมโดยรอบมีสถานี วิจัยในการด�าเนินโครงการได้รับการสนับสนุน ทั้ ง ด้ า นบุ ค ลากร และข้ อ มู ล ทางวิ ช าการจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งจะท�าให้ โครงการนี้ ด�าเนินการอย่างมีกระบวนการทีถ่ กู ต้องตามหลัก การอนุรักษ์ เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะปล่อย ให้เสือเหล่านี้มีชีวิตรอดในป่าซึ่งเป็นบ้านที่แท้จริง ของมัน..


ในด�ำริของท่ำนเจ้ำอำวำส พระอำจำรย์ภูสิต (จันทร์)

ท่านได้เมตตาให้สร้างบนเนื้อที่ 30 ไร่ ในอาณาเขตของวัดป่าหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน อ.ไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อจะปล่อยให้เสือที่อาศัยในวัดป่าฯ แห่งนี้... ได้อยู่อย่างอิสระเป็นธรรมชาติ และจะเป็นสถานที่ฝึกลูกเสือ เพื่อให้สามารถยังชีพ ได้ในป่าใหญ่ ที่นั่นแหละ...คือ...บ้าน...ที่แท้จริงของมัน

The “New Home for Tigers” Project

With the compassionate consideration of the Abbot-Pra Acharn Phoosit (Chan), the “New Home for tigers” is being constructed on 30-rai (12 Acres) of forested land at Tiger Temple (Wat Pa Luangta Bua Yanasampanno Forest Monastery), in Saiyok District of Kanchanaburi Province. Tigers living in this Forest Monastery will be able to roam freely in their new home. Furthermore, the new enclosure will be used for training the cubs. so that they learn to survive in the jungle...their real home!


ท�ำบุญเข้ำพรรษำ ไหว้พระนอนจักรสีห์ ที่เมืองน่ำอยู่…

“สิงห์บุรี”

เข้าสู่เทศกาลส�าคัญของพุทธศาสนิกชนอีก ครั้งส�าหรับวันเข้าพรรษา ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 12 กรกฎาคม 2557 เข้าพรรษา แปลว่า พักฝน หมายถึง พระ ภิกษุสงฆ์ต้องอยู่ประจ�า ณ วัดใดวัดหนึ่งระหว่างฤดูฝน โดยเหตุที่พระภิกษุในสมัยพุทธกาล มีหน้าที่จะต้องจาริก โปรดสัตว์ และเผยแผ่พระธรรมค�าสั่งสอนแก่ประชาชนไป ในที่ต่างๆ ไม่จ�าเป็นต้องมีที่อยู่ประจ�า แม้ในฤดูฝน ชาว บ้านจึงต�าหนิวา่ ไปเหยียบข้าวกล้าและพืชอืน่ ๆ จนเสียหาย พระพุทธเจ้าจึงทรงวางระเบียบการจ�าพรรษาให้พระภิกษุ อยูป่ ระจ�าทีต่ ลอด 3 เดือน ในฤดูฝน ในช่วงเข้าพรรษา พระ สงฆ์อธิษฐานว่าจะพักประจ�าอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง ตลอดช่วง ฤดูฝนที่มีก�าหนดเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตามที่พระธรรม วินัยบัญญัติไว้ โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น ชาวพุทธทั้งหลาย ก็จะถือโอกาสของเทศกาลส�าคัญนี้เข้าวัดวาถวายเทียน ท�าบุญไหว้พระขอพรและอธิษฐานลดละเลิกอบายมุขใน ช่วงพรรษานี้ด้วยก็มี

“พระนอนจักรสีห์” เป็นพระพุทธไสยาสน์ปางโปรด อสุรินทราหู เป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ มีพุทธลักษณะ ที่งดงามองค์หนึ่ง และมีความส�าคัญทางประวัติศาสตร์ เป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ


จังหวัดสิงห์บุรีหนึ่งในจังหวัดภาคกลาง เมืองเล็กๆ แต่เต็มไปด้วยวัดวาอารามและสถานที่ ศักดิ์สิทธิ์มากมายที่ผู้คนนิยมมาท่องเที่ยวท�าบุญกัน Magazine ๑ ใน...ฉบับนี้ขอน�าท่านไปไหว้พระพุทธ ไสยาสน์ทใี่ หญ่และยาวทีส่ ดุ ของประเทศที ่ วัดพระนอน จักรสีห์วรวิหาร อ�าเภอเมืองสิงห์บุรี เพื่อความเป็นสิริ มงคลแก่ตนเองและครอบครัวในเทศกาลเข้าพรรษานี้ กันครับ วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร เป็นพระ อารามหลวงชั้นตรี ตั้งอยู่ในต�าบลจักรสีห์ สันนิษฐาน ว่ า วั ด นี้ ส ร้ า งสมั ย ก่ อ นกรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยาเป็ น ราชธานี ภายในวิหารเป็นทีประดิษฐานพระพุทธรูปไสยาสน์ ขนาดใหญ่ มีพทุ ธลักษณะแบบสุโขทัยทีม่ คี วามงดงาม มาก มีความยาว 47 เมตร 40 เซนติเมตร (1 เส้น 3 วา 2 ศอก 1 คืบ 7 นิ้ว) ลักษณะพระพักตร์ หันไปทางทิศ เหนือ พระเศียรหันไปทางทิศตะวันออก นอกจากนี้ยังมี พระกาฬ เป็นพระพุทธรูป ศิลาลงรักปิดทอง และ พระแก้ว พระหล่อนั่งขัดสมาธิ เพชรอันศักดิ์สิทธิ์และมีพระพุทธลักษณะงดงาม ทั้ง พระกาฬและพระแก้วสร้างในสมัยรัชกาลที่ 5 ใช้เป็น พระประทานในการถือน�้าพิพัฒน์สัตยาของข้าราชการ

ด้านหน้าวิหารมีต้นสาละลังกาใหญ่ต้นไม้ส�าคัญใน พระพุทธศาสนาผลิดอกบานสะพรั่งหลายต้น ชาว สิงห์บุรี มีความเชื่อว่าหากมีโอกาสได้นมัสการวัดพระ นอนจักรสีห์ฯ แล้วเดินชมต้นสาละลังกาใหญ่ที่ปลูก ไว้กว่า ๑๐๐ ต้น ในบริเวณวัดแล้วอธิษฐานปรบมือ ใต้ต้นสาละ หากดอกสาละร่วงลงมา ค�าอธิษฐานนั้น จะประสบผลตามที่หวังไว้ และทางวัดยังมีการอบรม ธรรมะและวิปัสสนาในวันที่ 4-10 ของทุกเดือน โดยไม่ เสียค่าใช้จ่าย นอกจากนั้ น ทางวั ด ยั ง มี บ ริ ก ารรถราง พาชมสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วบริเวณวัด เช่น วัดหน้าพระธาตุ วังมัจฉา ศูนย์อนุรักษ์ควายไทยเขางาม ในวันเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตัง้ แต่เวลา 9.00-15.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 3652 0251, 0 3654 3415, 08-1780-9313 หากท่ า นและครอบครั ว ก� า ลั ง มองหา สถานที่ท�าบุญไหว้พระเสริมสิริมงคลในช่วงเทศกาล เข้ า พรรษานี้ อ ยู ่ ล ะก็ ต้ อ งมาที่ วั ด พระนอนจั ก รสี ห ์ แห่งนี้ และที่วัดพระนอนแห่งนี้ยังมี งานสร้างพุทธ ศาสนสถาน พุ ท ธมณฑลประจ� า จั ง หวั ด สิ ง ห์ บุ รี พระพุทธรูปปางลีลา จ�าลองจากองค์พระศรีศากย ทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ จังหวัด นครปฐม ซึง่ หากท่านมีจติ ศรัทธาก็สามารถร่วมท�าบุญ สร้างถวาย เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวอีกด้วย

การเดินทาง

- รถยนต์ อยู่ห่างจากอ�าเภอเมืองไปตามเส้นทาง สายสิงห์บุรี-สุพรรณบุรี (ทางหลวงหมายเลข 3032) ประมาณ 4 กิโลเมตร - รถประจ�าทาง มีรถสาย 648 สิงห์บรุ -ี บ้านดอนปรู, รถ สาย 462 สุพรรณบุรี-โคกส�าโรง และรถสองแถว ขึ้นที่ บขส.ในอ�าเภอเมืองสิงห์บุรี ผ่านหน้าวัด


ยังโทน เฮ็ลธ์ปาร์ค รีสอร์ท

บริการที่พักเป็นส่วนตัว มีความเป็นธรรมชาติ แห่งสายน�้าแควน้อย และขุนเขา บรรยากาศ สดชื่น ร่มเย็นต้นไม้นานาชนิด ไม้ดอก ไม้ป่า ตามธรรมชาติในเนื้อที่กว่า 300 ไร่ มีบ้านพักหลากหลาย รูปแบบไว้คอยบริการทัง้ บ้านเดีย่ ว บ้านชุดแบบครบครัน โรงแรมต้นน�า้ ริเวอร์ไรน์ มีบริการ 35 ห้อง พร้อม สิ่งอ�านวยความสะดวกครบครัน


ค่ายสมพล โตรักษา

รองรับนักเรียน นักศึกษาได้ถึง 1,000 คน มีกิจกรรมหลากหลายไว้บริการ สามารถท�าค่าย กิจกรรมต่างๆ เช่นค่ายผู้น�า ค่ายลูกเสือ เนตรนารี ค่ายต้านยาเสพติด ฯลฯ พร้อมวิทยากร และฐาน กิจกรรม Walk Rally ต่างๆ พร้อมอาหารเลิศรสไว้คอยบริการ ปลาแม่น�้า อาหารธรรมชาติ ผักสดๆ


คุณ จันทร์เพ็ญ ลิ้มทรงพรต ผู้บริหารร้าน Ballet cafe

ด้วยงานที่ต้องเดินทางไปหลายจังหวัด บ้างครั้งจ�าเป็น ต้องเดินทางไปต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น ประเทศอังกฤษ ญี่ปุ่น ลาว และกัมพูชา เลยได้ลองดื่มกาแฟในแต่ละท้องถิ่นเป็นประจ�า และส่วน ตัวเป็น คนที่ชอบ ดื่มกาแฟ ทุกๆวันอยู่แล้ว จึงได้ลองดื่มกาแฟ ไป เรื่อยๆ จนมาพบกับ กาแฟดอยช้าง ซึ่งมีรสชาติที่เข้มข้น กลมกล่อม และเป็นกาแฟของประเทศไทยเราเอง จึง่ มีความคิดว่า อยากให้เพือ่ นๆ พี่ๆ น้องๆ ชาวจังหวัดลพบุรี ได้ดื่มกาแฟที่มีคุณภาพ และราคาไม่สูง อีกทัง้ โดยส่วนตัว เป็นคนชอบท�าขนมในเวลาว่าง และชอบบรรยากาศ เวลานัง่ ผ่อนคลายพักผ่อน ในร้านกาแฟ โดยครัง้ หนึง่ ติดใจร้านกาแฟ ทีป่ ระเทศอิตาลีมาก เพราะบรรยากาศดี เพลงเพราะ รสชาติเบเกอรีก่ ็ อร่อย จึงคิดอยากมาแบ่งปันความรูส้ กึ เหล่านัน้ กับพีน่ อ้ ง ชาวลพบุรี

บัลเล่ต์ คาเฟ่

กาแฟสดดอยช้าง

ทางหนั ง สื อ ๑ใน...การท่ อ งเที่ ย วและ กี ฬ า ฉบั บ นี้ ไ ด้ มี โ อกาสสั ม ภาษณ์ คุ ณ จั น ทร์ เ พ็ ญ ลิ้ ม ทรงพรต ผู ้ บ ริ ห ารร้ า น Ballet cafe โดยคุ ณ จันทร์เพ็ญ ลิม้ ทรงพรต ส�าเร็จการศึกษาจาก รัฐศาสตร์ มหาบัณฑิต (การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัย รามค�าแหง, รัฐศาสตร์บณ ั ฑิต (การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัย รามค�าแหง และพาณิชยศาสตร์แลการ บัญชี มหาวิทยาลัยหานเจียง ประเทศมาเลเซีย และ นอกกจากบริหารร้าน Ballet cafe แล้ว คุณจันทร์เพ็ญ ลิม้ ทรงพรต ยังเป็นนักบริหารทีม่ ากความสามารถ โดย ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง

- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศรีสมบูรณ์ ธุรกิจ เซนเตอร์ จ�ากัด - ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เบญจทรัพย์ แลนด์แอนด์เฮ้าส์ - ประธานกรรมการบริหาร เอเนอร์ยี่ แมเนจเม้นท์ โฮดดิ้ง - ประธานกรรมการบริหาร และที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเซีย ลพบุรี - ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เพิ่มพลูทรัพย์ จ�ากัด - กรรมการบริหาร บริษัท ทองมงคล อุตสาหกรรม น�้ามันปาล์ม จ�ากัด


แนวทางการบริหาร

ด้วยความคิดริเริ่มของ ร้าน ballet cafe เราเริ่มต้นจากความชอบส่วนตัว และคิดประเมินถึง คุณภาพราคาของเมล็ดกาแฟสด วัตถุดิบ และการ บริหารแล้ว อาจจะไม่ได้ก�าไรมากมาย แต่ก�าไร ไม่ใช่สิ่งที่ส�าคัญส�าหรับธุรกิจนี้ แต่เป็นการแบ่ง ปัน รสชาติที่อร่อย กลมกล่อมของกาแฟไทย ที่มาจับคู่กับเบเกอรี่ได้อย่างลงตัว การบริหารของ ร้าน ballet cafe ก็ไม่มอี ะไรทีซ่ บั ซ้อน เพียงแต่เป็นการ เน้นการแบ่งปันความรู้สึก และประสบการณ์ดีให้พี่ น้องชาวลพบุร ี ได้รว่ มกัน หรืออาจจะเรียกว่า เป็นการ แบ่งปันแบบเพื่อนให้เพื่อน พี่ให้น้อง น้องให้พ ี่ โดยมี ความกลมกล่อมของกาแฟเป็นสื่อกลาง

ใต้และในฤดูหนาวก็ยังมีภูเขา ดอย และป่าไม้ที่ยัง อุดมสมบูรณ์ซึ่งเป็นที่น่าสนใจต่อต่างชาติอีกหลาย แห่ ง นอกจากนั้ น ยั ง มี ส นามกอล์ ฟ ที่ มี ชื่ อ เสี ย งใน ระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกหลายแห่ง แต่อย่างไรก็ดีประเทศไทยได้เข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่ ง ท� า ให้ ภ าษาในการติ ด ต่ อ สื่ อ สารกั บ ต่ า งชาติ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว กลายเป็ น สิ่ ง ส� า คั ญ ที่ เ ลี่ ย งไม่ ไ ด้ อี ก ต่อไป จ�าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการสนับสนุนการเรียน รู้ภาษาสากล และสนับสนุนการไม่เอารัดเอาเปรียบ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เพื่อให้นักท่องเที่ยวเหล่า นั้นมีความประทับใจต่อประเทศไทยอย่างยาวนาน

มุมมองของท่าน เกี่ยวกับการท่องเที่ยว

ต้องยอมรับว่าประเทศไทย การท่องเที่ยว เป็นอุตสาหกรรม หรือ ธุรกิจที่สร้างเม็ดเงินให้เกิด การหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทย มากกว่าปีละ 2 ล้านล้านบาท โดยในประเทศไทยเรามีเสน่ห์ หลาย อย่างที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก มาท่องเที่ยว จับจ่ายใช้สอย ในประเทศ ในฤดูร้อน ต่างชาติก็นิยมไปทะเล ซึ่งประเทศไทยมี พื้นที่ติดต่อ กับทะเลที่มากมาย ไม่ว่าจะเป็นภาคตะวันออก ภาค

กาแฟคุณภาพ บรรยากาศดี ขนมอร่อย

ที่บัลเล่ต์ คาเฟ่ กาแฟสดดอยช้าง

09-1838-8808 78/3 ถ.ปรางค์สามยอด ต.ท่าหิน อ.เมือง จ.ลพบุรี


1. ยาน�้ามะกรูด

ประจ�ำเดือนมำไม่ปกติ ขับน�้ำคำวปลำหลังกำร คลอดบุตรแทนกำรอยู่ไฟ หรือก่อนประจ�ำเดือนมำ ที่ปวดท้อง ประจ�ำฟอกเลือดให้เป็นปกติ ทีเ่ กิดจำกฝ้ำ เลือดทีอ่ อกมำเป็นลิม่

2. ยาน�้าแก้ไอหมอบุญสืบ

แก้ไอเรือ้ รัง บรรเทำอำกำรไอ ฆ่ำเชือ้ ถุงลมโป่งพอง

3. ยาน�้าแก้ไอรสน�้าผึ้ง

บรรเทำอำกำร ไอทีเ่ กิดจำกโรคภูมแิ พ้ ไอหืด – หอบ เจ็บคอ ขับเสมหะ ต่อมทอมซิลอักเสบ เสียงแหบแห้ง

4. ยาเม็ดเบญจทิพย์

เป็นยำรักษำโรคกระเพำะ เช่น เป็นแผลในกระเพำะ และล�ำไส้ แผลเรื้อรังภำยใน ริดสีดวงภำยใน อุจจำระเป็นโลหิต เช่น ที่ตับและปอด หรือเป็นมะเร็งภำยนอกและภำยในแก้ กำมโรคเข้ำข้อ ออกดอกทุกระยะ ช่วยท�ำให้หนองแห้งและฆ่ำ เชื้อโรคภำยใน น�้ำเหลืองเสียและโรคผิวหนังทุกชนิด

5. ยาฮอร์ โมนสมุนไพร

7. ยาขับนิ่ว – ล้างไต

แก้ไตพิกำร นิว่ ในไต นิว่ ทำงเดินปัสสำวะ ขับตะกอน เถำดำนกระตุ้นไตให้ท�ำงำนได้ปกติ แก้อำกำรบวมน�้ำที่เกิดจำก โรคไต (ขับนิว่ และละลำยในไต ฉีเ่ หลือง ฉีก่ ระปิบกระปอย-ทีเ่ กิด จำกไต)

8. ยาเบาหวาน

บ�ำรุงตับอ่อน และตับให้แข็งแรง บ�ำรุงสุขภำพ และ ส่วนประกอบของร่ำงกำยให้ท�ำงำนได้อย่ำงคงเส้นคงวำ

9. ยาสมุนไพรสามพันตา

ขยำยเซลล์กล้ำมเนือ้ และหลอดเลือด อำกำรมือชำ เท้ำชำที่เกิดจำกอัมพฤกษ์ อัมพำต ช่วยท�ำให้หลอดเลือดหัวใจ ท�ำงำนปกติ

10. ยาโทสันทฆาต (แผนโบราณ)

แก้อำกำรมือชำเท้ำชำ เส้นเอ็นขอด ลม 108 พิกำร แก้ควำมดันสูง-ต�ำ่ ลมบ้ำหมู ตะคริว ขับลมในเส้นเลือดในข้อและ ในกระดูก

บ�ำรุงไขข้อและฮอร์โมนในกระดูกในข้อ หมอนรอง กระดูกเสื่อม และชดเชยส่วนที่สึกหรอของร่ำงกำย ระงับอำกำร ปวดเมื่อยของร่ำงกำย ได้ดี

11. ยาชักมดลูก

6. ยาดีบัว

12. ยาริดสีดวงทวาร

บ�ำรุงหัวใจ หัวใจตีบ หัวใจโต ลดไขมันในเลือด ขยำยหลอด เลือดหัวใจ หรือเป็นเลือดข้นไป เลี้ยงหัวใจไม่ทัน ช่วยให้หัวใจแข็งแรงท�ำงำนได้คงเส้นคงวำ ลดไขมันอุดตันใน เส้นเลือด

แก้มดลูกไหล มดลูกเคลื่อน (อวัยวะมีกลิ่นเหม็น) ช่วยให้ช่องคลอดกระชับขึ้น รักษำริดสีดวง ริดสีดวงล�ำไส้ ริดสีดวงทวำร (ช่วง กินควรงดของหมักดอง เช่นหน่อไม้ดอง เนื้อวัว แอลกอฮอล์ ของ เผ็ดจัด) ถ้ำเป็นมำกมีหงอนควรใช้ยำขีผ้ งึ้ เบ็ญทิพย์ทำฆ่ำเชือ้ ก่อน นอน


20. ยากวาวเครือ ฮอร์ โมน

บ�ำรุงเพิ่ม แก้ม หน้ำอก สะโพก ให้เปล่งปลั่ง มีน�้ำ มีนวลเพิ่มหล่อลื่น ในช่องคลอดในสตรีวัยหมดประจ�ำเดือน แก้ ฟกช�้ำ ภำยใน ตับปอดพิกำร ขับโลหิตเน่ำเสีย

21. ยาลดไขมัน

ละลำยไขมันส่วนเกินของร่ำงกำยจะถูกขับออกทำง เหงื่อและทำงอุจจำระ

22. ยาคลายเส้น

แก้กษัยปวดเมื่อยตำมร่ำงกำยอัมพฤกษ์ อัมพำต ปวดตำมกระดูก มือเท้ำเย็นชำ ไม่มีก�ำลังลมขัดตำมข้อ เส้นเอ็น ตึง แก้ริดสีดวง สมองมืนงง ตำมัวหูอื้อ ดำนในท้อง ไตพิกำร หืด หอบ ลดไขมัน อำยุวัฒนะ

23. ยาร�ามะนาด (ปากสะอาด เหงือกฟันแข็งแรง)

ใช้รักษำอำกำร ร�ำมะนำดกินฟัน เจ็บเสียวฟัน ท�ำให้ฟันแน่น ฟันทน แผลในปำก เหงือกบวม ดับกลิ่นเหม็นใน ปำกได้ดี

13. ถอนพิษ (หญ้านางแดง)

ถอนพิษสำรเคมี ยำฆ่ำแมลง ถอนพิษยำเสพติด แก้ร้อนใน ปำกเปื่อย

14. ยาปัจจุบันธาตุ (แก้ธาตุพิการ)

แก้ธำตุพกิ ำรต่ำงๆ จุก เสียด แน่น ปวดท้อง ท้องขึน้ อืดเฟ้อ ลิ้นเป็นฝ้ำขำว อำหำรไม่ย่อย บำงครั้งท�ำให้ท้องผูก-ท้อง เดิน มีลมอยู่ในท้องคลื่นไส้เบื่ออำหำร ผอมแห้ง แรงน้อยโลหิต จำง เบื่อหน่ำยทำงเพศ

15. ยาไซนัสจมูก

รักษำไซนัสจมูก หวัดเรื้อรัง แพ้อำกำศ จำมเรื้อรัง (เป็นมำกหำยใจเหม็นคำวต้องใช้น�้ำมันหยอดจมูก)

16. ยาหวัดเรื้อรัง

24. ยาน�้าแก้ โรคผิวหนัง

ใช้ทำแก้โรคผิวหนัง เริม งูสวัด ไฟลำมทุง่ แมลงสัตว์ กัดต่อย ผดผื่นคัน น�้ำเหลืองเสีย กลำกเกลื้อน คันในร่มผ้ำ

25. น�้ามันว่านสมุนไพร (คลายเส้น)

ทำถูนวด แก้ปวดเมื่อย เคล็ดขัดยอกฟกช�้ำบวม ตำมข้อชำตำมมือตำมเท้ำ และร่ำงกำยทั่วไป เส้นเอ็นตึงท�ำให้ เส้นหย่อน แก้เส้นเอ็นพิกำร แก้ลมอัมพฤกษ์ อัมพำต

26. ยาขี้ผึ้งสมุนไพร (108)

ใช้รกั ษำโรคผิวหนัง เชือ้ รำ แก้คนั น�ำ้ ร้อนลวก – ไฟ ลวก แมลงสัตว์กัดต่อย ทำหัวฝี คำงทูม แผลสด แผลเก่ำ หัวเป็น ชันตุ พุพอง (สัตว์เลีย้ ง วัวควำย หมู เป็นแผล ตำมเท้ำตำมผิวหนัง ก็ทำได้ผลดี)

27. ยาขี้ผึ้งสมุนไพร เบญจทิพย์

17. ยาพันงู

รักษำ โรคผิวหนัง เชื้อรำ น�้ำร้อนลวก ไฟลวก แผล กลำย แผลมะเร็ง แผลเบำหวำน ผดผืน่ คันฝีหนอง ทำแก้รดิ สีดวง

18. ยาลูกแปลกแม่ (ต�านานมะตูมนิ่ม)

ขับโลหิต บ�ำรุง น�้ำเหลือง ขับน�้ำคำวปลำหลังกำร คลอดบุตร ระดูขำว ประจ�ำเดือนมำไม่ปกติแทนกำรอยู่ไฟ ทอม ซิล ไทรอยด์ (ที่มีเชื้อ) ฆ่ำเชื้อปีกมดลูกหลังคลอด

แก้หวัดเรื้อรัง หืดหอบ ปอดชื้น แพ้อำกำศ

แก้ต่อมทอมซิลอักเสบร้อนใน ปำกเปื่อย แก้เม็ด ยอดในคอ เป็นหนำมดุจหนำมก้ำนบัวแก้เสมหะทีค่ ำ้ งในทรวงอก เสมหะที่จับใน ล�ำคอ แก้ไอ เป็นอำยุวัฒนะขนำนเอก บ�ำรุง ร่ำงกำย ชะลอ ควำมชรำช่วยให้ อวัยวะภำยในท�ำงำนได้คงเส้นคงวำ เดินเหิน ไม่เหนื่อย (สุดยอดยำอำยุวัฒนะ)

19. ยาเหงือกปลาหมอ (ลายแทง)

แก้ริดสีดวงเม็ดเลือดเป็นพิษ น�้ำเหลืองเสีย แก่ช้ำ บ�ำรุงสำยตำ พิษฝีผอมเหลือง ปวดเมื่อยท�ำให้ผิวหนังขับโลหิต เสียขับลม 108

28. ยาฟอกโลหิต

29. ยาม้ากระทืบโรง

แก้กษัย ไตพิกำร บ�ำรุงก�ำลัง แก้ปวดเมื่อย เหน็บ ชำ คลำยเครียด นอนไม่หลับ

30. ยาตาสะกิดยาย

บ�ำรุงก�ำลัง แก้ปวดเมื่อย กำมตำยด้ำน อวัยวะสืบ พันธ์ตำย (ควรกินยำ ขับนิ่ว - ล้ำงไตก่อนจึงจะเห็นผลได้ดี)


ทางทีมงานวารสาร๑ ใน...อร่อยทั่วไทย ฉบับนี้ ได้มีโอกาสสัมภาษณ์คุณกรอุมา ภิริยะภูริณ หรือคุณจิ๊ป ผู้บริหารร้านบ้านฝอยทอง โดยคุณกรอุมา ได้เล่าให้ทางทีมงานฟังว่า เป็นลูกสาวคนเดียวของคุณ แม่น้อย และถูกฝึกให้ท�างานมาตั้งแต่เล็กบวกกับเป็น คนที่ชอบท�าอาหารและของหวานเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ท�าให้ทุกครั้งที่ถูกใช้ให้ท�างานจะมีความรู้สึกสนุก ไม่ ได้รู้สึกกดดันหรือมองดูเป็นเรื่องน่าเบื่อ ยิ่งได้ท�าขนม ตามความถนัดของตัวเองก็ยิ่งชอบ และเมื่อเรียนจบ จึงได้กลับมาดูแลกิจการที่บ้าน “ร้านบ้านฝอยทอง” และพัฒนาขนมและชื่อเสียงของร้านให้เป็นที่รู้จักกัน เพิ่มมากขึ้น

ประวัติหรือที่มาของบ้านฝอยทอง

บ้านฝอยทอง ได้เริ่มผลิตเมื่อปี พ.ศ. 2513 โดยในตอนนั้นคุณแม่ได้โรยฝอยทอง จากไข่เป็ดเพียง 50 ฟอง โดยใช้ใบตอง และเตาถ่านในการท�า เพื่อ ให้คุณยายน�าไปโรยไว้ที่หน้าขนมปุยฝ้าย จากความ ส�าเร็จแรกก็ท�าให้มีการพัฒนาขนมไทยชนิดอื่นๆ ขึ้น มาอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น ทองหยอด ทองหยิบ เม็ด ขนุนฯ เป็นต้น โดยในแรกๆ นัน้ ลูกค้าจะเรียกกันติดปาก ว่า “บ้านคุณยาย” จากความอร่อยที่บอกปากต่อปาก ท�าให้มีคนมาตามหากันมากขึ้น “ว่าบ้านไหนขาย ฝอยทอง” หรือ “บ้านที่ท�าฝอยทองอยู่ตรงไหน”

เรียกกันไปเรียกกันมาจนเป็นค�าเรียกติดปาก จึงเป็น ที่มาของชื่อ “บ้านฝอยทอง” ในปัจจุบัน

แนวทางการบริหารงานของท่าน

เนื่องจากบ้านฝอยทองเมื่อก่อนเราจะ เน้นการขายส่งเป็นหลัก ไม่มแี บรนด์สนิ ค้า ประกอบ กับร้านอยู่ในซอยเล็กๆ ท้ายซอย ในปัจจุบันหลังได้ เข้ามาบริหาร จึงได้มีการสร้างแบรนด์ตัวเองขึ้นมา มีการขายผ่านออนไลน์ (เฟสบุ๊ค) และมีโครงการ ขยายสาขาไปยังที่ต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้า ถึงได้ง่ายขึ้นและอยากท�าให้ฝอยทองหรือขนมไทย เป็นของฝากจากเมืองไทยเมื่อคนต่างชาติมาเที่ยว และมีการพัฒนาขนมไทยให้ร่วมสมัยกับผู้บริโภค รุ่นใหม่มากขึ้น รวมถึงจะมีการพัฒนาการผลิตให้ เป็นไปตามมาตรฐาน จีเอ็มพี และ ฮาลาล

มุมมองของท่านเกี่ยวกับ ขนมไทย ขนมมงคล ในยุคนี้

อยากให้ ค นไทยให้ ค วามส� า คั ญ กั บ วัฒนธรรมซึง่ “ขนมไทย” ก็ได้รวมอยูศ่ ลิ ปวัฒนธรรม แขนงหนึ่ง การให้ความส�าคัญ การรักษา และการ สืบทอดขนมไทย จะท�าให้ประเทศมีความแข็งแกร่ง ทางด้านวัฒนธรรมมากขึ้น และจะแสดงให้เห็นถึง ความเจริญในชาตินั้นๆ

โทร. 024689052, 028755655 99/1 ซ.วุฒากาศ 53 แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพฯ


คุณอยากท�าอะไร บอกมา เราจัดให้ คุณสามารถหาค�าตอบได้ที่น.ี่ ..

THE PIER B O U T I Q U E

R E S O R T

หากคุณก�าลังหาที่พักเล็กๆ เงียบสงบ อยากหาที่ อ่านหนังสือดีๆ ซักเล่ม นั่งมองทะเลชิลล์ๆ แดด อ่ อ นๆ ลมทะเลเอื่ อ ยๆ หรื อ อยากมี กิ จ กรรม ให้ท�าเรื่อยๆ ทั้งวันที่พักริมทะเลอ่าวคุ้งกระเบน กิจกรรม....ตกหมึก ด�าน�้า ดูเต่า พายคายัค วาง ลอบปู หาหอย ให้อาหารฉลามท่องเที่ยวทางบก ชม ชิม ผลไม้สดๆ จากสวน

เดอะเพียร์บูทีค รีสอร์ท (The Pier Boutique Resort) ตั้ ง อยู ่ บ ริ เ วณปากอ่ า วคุ ้ ง กระเบน เขต อ� า เภอท่ า ใหม่ จั ง หวั ด จั น ทบุ รี จากสี่ แ ยกบางนา กรุงเทพมหานคร เพียง 230 กิโลเมตร ท่านก็สามารถ สัมผัสถึงรีสอร์ทที่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงาม อุดมด้วยทรัพยากรธรรมชาติ บรรยากาศเงียบสงบ อาหารเพื่อสุขภาพมากมายทั้ง กุ้ง หอย ปู ปลา จาก ท้ อ งทะเลไทย ผลไม้ ป ลอดสารพิ ษ พร้ อ มการให้ บริการต้อนรับท่านด้วยมิตรภาพที่อบอุ่นจากทีมงาน บรรยากาศเป็นกันเอง เดอะเพียร์เป็นรีสอร์ท ตัง้ อยูบ่ น พื้นที่อันมีประวัติศาสตร์ส�าคัญยาวนาน รายล้อมด้วย ธรรมชาติที่สวยงาม ระบบนิเวศมีความอุดมสมบูรณ์ จนทางราชการได้ประกาศให้เป็นพืน้ ทีช่ มุ่ น�า้ ระดับชาติ ด้านหน้ารีสอร์ทมีท่าเทียบเรือส่วนตัว ยืนยาวไปกลาง อ่าวกว่า 200 เมตร สามารถมองเห็นท้องทะเลอ่าวไทย อันกว้างใหญ่ สามารถมองเห็นเกาะมันใน มันกลาง และมันนอก อีกบทพิสจู น์หนึง่ ของความงดงามของอ่าว ทุง้ คุง้ กระเบนแห่งนี ้ ได้ถกู จารึกไว้ในบนพระราชนิพนธ์ ของล้นเกล้าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ที่เคยเสด็จประพาสทางเรืออรรคราชวรเดช ณ อ่าวคุ้ง กระเบน ซึ่งเมื่อก่อนเรียกกันว่า “ทุ้งคุ้งกระเบน” ทรง ประทับใจในความงดงาม และทรงพบกับสิ่งมหัศจรรย์ ทีบ่ งั เกิดขึน้ คือ น�า้ เค็มกลายเป็นน�า้ จืดอย่างอัศจรรย์ จึง ได้พระราชนิพนธ์เป็นโคลงที่ลึกซึ่งว่า


“ ทุ้งกระเบนมีบ่อกว้าง เกิดกอบสลุลสุทธ์ พยุพากระพือรุด น�้าคั่งเค็มแล้ว

กิจกรรมต่างๆ เกิดขึ้น ณ เดอะเพียร์ บูทีค รีสอร์ทนี ้ มีกจิ กรรมทีท่ า่ นสามารถสัมผัสธรรมชาติอย่าง ใกล้ชดิ ทัง้ ทางบก และทางน�า้ เช่น สามารถพายเรือคายั ค ชมทิวทัศน์ที่สวยงาม ให้อาหารปลาฉลาม วางลอบ ดักปู หรือตกปลา กลางอ่าว ยามค�า่ คืนบริเวณท่าเรือจะ เปิดไฟสีเขียวเพื่อ ล่อปลา ปลาหมึก และปูม้า มารวม กันเราสามารถใช้สวิงช้อนปลาหมึก ปู หรือปลา มาท�า อาหาร หรือเป็นห้องเรียนให้ทกุ ท่านทีม่ าเยือนได้ศกึ ษา ถึงธรรมชาติ และการอยู่ร่วมกัน กิจกรรมปั่นจักรยาน ออกก�าลัง พร้อมชมความงามของธรรมชาติอย่างใกล้ ชิด และยังมีกิจกรรมพิเศษที่น�าพาท่านไปผจญภัย ณ ท้องทะเลอ่าวไทย ทั้งด�าน�้าชมโลกใต้ทะเล เยี่ยมชม ศูนย์อนุรกั ษ์พนั ธุเ์ ต่าทะเล ณ เกาะมันใน และกิจกรรม ตกปลาหมึกในยามค�่าคืน พร้อมรับทานบนเรือ กับน�้า จิม้ รสเด็ดจากพ่อครัวมืออาชีพ พร้อมการดูแลอย่างใกล้ ชิดจากทีมงานเดอะเพียร์ บนเรือเดอะเพียร์ เพือ่ ความสะดวกสบาย ภายในห้องพักเรามี สิ่งอ�านวยความสะดวกครบครัน แอร์ TV ตู้เย็น เครื่อง ท�าน�้าอุ่น ไดร์เป่าผม เครื่องครัว รวมทั้งจัดสถานที่ ริมทะเลส�าหรับการปาร์ตี้ BBQ เราจัดเตรียมภาชนะ อุปกรณ์ รวมถึงเตาปิ้ง-ย่าง ไว้บริการ

รินสมุทร สะอาดแท้ ระลอกท่วม บ่อแฮ วิดขึ้นหายเค็ม”


เดอะเพียร์รีสอร์ท อยู่ใกล้ศูนย์ศึกษาการ พัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สถานที่ท่องเที่ยวแห่ง นี้เคยได้รับรางวัลสถานที่ท่องเที่ยวดีเด่น จากองค์กร อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เนื่องจากเป็นสถานที่ท่อง เที่ยวยอดเยี่ยมเชิงพัฒนาและการวิจัย สอนให้นักท่อง เที่ยวได้เรียนรู้ สภาพนิเวศและป่าชายเลน ริมชายฝั่ง ของจังหวัดจันทบุรี ทั้งนี้ พื้นที่โดยรอบของป่าชายเลน นักท่องเที่ยวสามารถใช้ สะพานเดินศึกษาธรรมชาติ และป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน ในการเที่ยวชมตามจุด ต่างๆ พร้อมกับข้อมูลความรู้เกี่ยวกับป่าชายเลน ให้ ได้ทราบอยู่เป็นระยะ ตลอดสองข้างทางนั้นร่มรื่น เต็ม ไปด้วยต้นไม้นานาพรรณที่ขึ้นอย่างหนาแน่น มีข้อมูล เกี่ยวกับพันธุ์ไม้ต่างๆ ทั้งต้นแสม ล�าพู โกงกาง ว่ามี

ความพิเศษ หรือมีลักษณะเด่นอย่างไรบ้าง และยังมี สถานแสดงพันธุ์สัตว์น�้าเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ที่รวบรวมพันธุ์สัตว์น�้าทะเลที่น่า สนใจจากท้องถิ่นและพื้นที่ใกล้เคียงมาจัดแสดง เพื่อ ผลทางด้านการศึกษาหาความรู ้ และการพักผ่อนหย่อน ใจแก่ประชาชนผู้สนใจโดยไม่คิดมูลค่า พร้อมทั้งจัด วิทยากรเพื่อน�าบรรยายความรู้ให้กับคณะผู้เยี่ยมชม เรียกว่า นอกจากจะได้ความเพลิดเพลินแล้ว ก็ยังจะ ได้ความรู้กลับบ้านไปอีกด้วย

เดอะเพียร์ บูทีค รีสอร์ท 9/9 หมู่ 7 ปากอ่าวคุ้งกระเบน ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี Tel : 08-4333-7699, 08-6335-7282, 08-6330-4224 www.facebook.com / the PIER Resort


BIKE & BEAT spin go to, travel privately

ชีพจรลงล้อ ปั่นไป..เที่ยวไป

กระแสการปั่นจักรยานในวันนี้นับได้ว่าเป็นเทรนด์สุดฮิตยอดนิยมอย่างมากก็ว่าได้ ทั้งการปั่น จักรยานเพื่อสุขภาพและการปั่นจักรยานท่องเที่ยว เพราะการปั่นจักรยานนั้นก่อให้เกิดประโยชน์อย่าง มากมาย ทั้งต่อผู้นั่นเองและต่อสภาพแวดล้อมของโลกด้วย ซึ่งการปั่นจักรยานท�าให้ผู้เดินทางประหยัด เงินค่าเดินทาง ประหยัดค่าน�า้ มัน ทัง้ ยังเป็นการช่วยรักษาสิง่ แวดล้อม อีกทัง้ ยังเป็นการเดินทางท่องเทีย่ ว ที่ไม่ก่อมลพิษ อีกทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมให้คนไทยหันมาปั่นจักรยาน เพื่อยก ระดับสุขภาพและคุณภาพชีวติ คนไทย เพราะจักรยานเป็นพาหนะซึง่ ไม่ใช้เครือ่ งยนต์ จึงไม่เป็นตัวปล่อย มลพิษทางอากาศ และถ้าคุณปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว คุณก็จะได้ใกล้ชิดธรรมชาติและชุมชนมาก ยิ่งขึ้น Magazine ๑ ใน... ฉบับนี้จึงขอตามกระแสมาแรงการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว น�า เสนอเส้นทางปัน่ จักยานทีน่ า่ สนใจหลากหลายพืน้ ทีท่ วั่ ประเทศรวบรวมไว้สา� หรับท่านผูอ้ า่ น ...เชิญ ติดตามได้เลยครับ

๑ ใน...การท่องเที่ยวและกีฬา 57 TOURIST&SPORT


เริ่มจากเส้นทาง ในกรุงเทพมหานคร เส้นทางจักรยาน ย่านชุมชนเก่าสามแพร่ง สามแพร่ง หมายถึง “แพร่งสรรพศาสตร์” “แพร่งนรา” และ “แพร่งภูธร” หรือพืน้ ทีบ่ ริเวณ ระหว่างศาลเจ้าพ่อเสือกับกระทรวงมหาดไทย ทีม่ าของชือ่ แพร่งทัง้ สามนีก้ ม็ าจากชือ่ เจ้านายสาม พระองค์ทมี่ วี งั อยูใ่ นบริเวณนี ้ คือ พระเจ้าบรมวงศ์ เธอ กรมหลวงสรรพสาสตรศุกกิจ พระเจ้าบรมวงศ์ เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ และพระเจ้า บรมวงศ์เธอ กรมหมื่นภูธเรศธ�ารงศักดิ์ ย่านสาม แพร่งมีถนนเล็กๆ เชื่อมต่อกัน มีมนตร์เสน่ห์ของ บ้านเก่าทีย่ งั สวยงามและมีของกินอร่อยๆ มากมาย ตามเส้นทางปั่นจักรยาน เส้นทางปั่นจักรยาน : เริ่มต้นที่ศาลา ว่าการกรุงเทพมหานคร ตัดเข้าถนนมหรรณพ ทะลุ เจอศาลเจ้าพ่อเสือ เลี้ยวซ้ายไปตามถนนตะนาว ลัดเลาะเข้าสู่ถนนเล็กทั้งสามแพร่งทางฝั่งขวามือ ทะลุข้ามคลองหลอดไปยังกระทรวงกลาโหมจบที่ มิวเซียมสยาม ระยะทาง : ประมาณ 3 กิโลเมตร สถานที่ท่องเที่ยวและสิ่งที่น่าสนใจ : ศาลเจ้าพ่อเสือ หรือตัว่ เหล่าเอีย้ เป็นทีป่ ระดิษฐาน รูปเอี่ยนเถี้ยนส่งเต้ รูปเจ้าพ่อเสือ รูปเจ้าพ่อกวนอู และรูปเจ้าแม่ทับทิม, ตึกเก่าในย่านสามแพร่ง คง ไว้ซึ่งรูปแบบสถาปัตยกรรมตะวันตกเก่าแก่ที่มี ความสวยงาม, ซุม้ ประตูวงั เก่าทีแ่ พร่งสรรพศาสตร์ เป็นซุ้มประตูที่หลงเหลืออยู่ของวังสรรพสาตร ศุภกิจ วังของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพ สาตรศุ ภ กิ จ ก่ อ สร้ า งตามแบบศิ ล ปะยุ โ รป,

58 ๑ ใน...การท่องเที่ยวและกีฬา TOURIST&SPORT

ซุ้มประตูวังเก่า

มิวเซียมสยาม

โรงละครปรีดาลัยในแพร่งนรา เป็นโรงละครร้อง แห่งแรกของประเทศไทย ตั้งอยู่ในวังวรวรรณ วัง ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์ พงศ์ ปัจจุบันเหลือเพียงอาคารตึกผสมไม้สองชั้น ประดับลวดลายฉลุไม้สวยงาม, สุขุมาลอนามัยที่ แพร่งภูธร เป็นสถานีกาชาดแห่งที ่ 2 และเป็นสถานี อนามัยแห่งแรกของกรุงเทพฯ และมิวเซียมสยาม พิพธิ ภัณฑ์การเรียนรู ้ เป็นแหล่งการเรียนรูท้ เี่ น้นจุด มุ่งหมายในการแสดงตัวตนของชนในชาติให้ผู้เข้า ชมได้เรียนรูร้ ากเหง้าของชาวไทย โดยเน้นไปทีก่ ลุม่ ชนในกรุ ง เทพฯ เปิ ด วั น อั ง คาร-อาทิ ต ย์ เวลา 10.00-18.00 น. ข้อควรระวัง : ในย่านนีเ้ ป็นชุมชนทีค่ อ่ น ข้ า งคั บ แคบ ผู ้ ค นขวั ก ไขว่ ม ากมายควรปั ่ น จักรยานอย่างระมัดระวัง


มาที่ฝั่งเมืองหลวงเก่า กันบ้าง.เส้นทางจักรยาน เลียบเจ้าพระยาฝั่งธนบุรี กรุงเทพมหานครจัดท�าเส้นทางจักรยาน เลียบแม่น�้าเจ้าพระยาในฝั่งธนบุรีขึ้น โดยเส้นทาง จักรยานนีผ้ า่ นชุนชนกุฎจี นี เป็นชุมชนเก่าแก่ตงั้ แต่ สมัยกรุงธนบุรใี นอดีตเคยเป็นทีอ่ าศัยของชาวไทย จี น โปรตุ เ กส ที่ แ ตกสลายจากสงครามกรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยา ที่ นี่ จึ ง กลายเป็ น ชุ ม ชนที่ ผ สมผสาน วัฒนธรรมและความเชื่อหลากหลาย โดยมีคนอยู่ ร่วมกันถึง 3 ศาสนา คือ พุทธ คริสต์ และอิสลาม เส้นทางปั่นจักรยาน : เริ่มต้นที่บริเวณใต้ สะพานพุทธในฝั่งธนบุรี ปั่นบนเส้นทางจักรยาน เลียบแม่น�้าเจ้าพระยา ผ่านโบสถ์ซางตาครู้ส ศาล เจ้าแม่กวนอิม ทะลุออกมาถนนอรุณอมรินทร์ทวี่ ดั กัลยาณมิตรวรมหาวิหาร เลี้ยวขวาไปยังวัดอรุณ ราชวราราม ราชวรมหาวิหาร ระยะทาง : ประมาณ 2 กิโลเมตร สถานที่ท่องเที่ยวและสิ่งที่น่าสนใจ : โบสถ์ซางตาครู้ส เป็นโบสถ์ในศาสนาคริสต์นิกาย โรมันคาทอลิก มีมาตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรี รูปแบบ การก่อสร้างได้รับอิทธิพลมาจากสถาปัตยกรรม แบบเรเนซองส์ แ ละนี โ อคลาสสิ ก สวยงามทั้ ง ภายนอกและภายใน, ศาลเจ้าเกียนอันกง (ศาลเจ้า แม่ ก วนอิ ม ) ได้ รั บ รางวั ล อนุ รั ก ษ์ ศิ ล ปะ

โบสถ์ซางตาครู้ส

ศาลเจ้าเกียงอันกง

วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร

สถาปัตยกรรมดีเด่น ประจ�าปี 2551 ประเภท ปูชนียสถานและวัดวาอารามจากสมาคมสถาปนิก สยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เต็มไปด้วยผลงาน ศิลปะอันวิจิตรบรรจงจากฝีมือช่างในอดีต วั ด กั ล ยาณมิ ต รวรมหาวิ ห าร เป็ น วั ด ส�าคัญทีส่ ร้างขึน้ ในสมัยรัชกาลที ่ 3 โดยสร้างให้อยู่ ริ ม แม่ น�้ า แบบเดี ย วกั น กั บ วั ด พนั ญ เชิ ง และมี พระพุทธรูปองค์ใหญ่ประดิษฐานอยูใ่ นพระอุโบสถ คือ “หลวงพ่อโต” หรือ “ซ�าปอกง”, มัสยิดบาง หลวงหรือกุฎขี าวสร้างขึน้ มาตัง้ แต่สมัยรัชกาลที ่ 1 มีการออกแบบเป็นอาคารทรงไทย ซึ่งถือเป็นแห่ง เดี ย วในโลก และวั ด อรุ ณ ราชวราราม ราช วรมหาวิหารหรือวัดแจ้ง เป็นวัดที่สวยโดดเด่นเริม น�้ า เจ้ า พระยา มี พ ระปรางค์ ที่ สู ง ที่ สุ ด ใน ประเทศไทย ข้อควรระวัง : เส้นทางปั่นจักรยานเส้นนี้ เป็นเส้นทางเล็ก แคบ และต้องใช้ร่วมกับคนเดิน จึงควรปั่นด้วยความระมัดระวัง

๑ ใน...การท่องเที่ยวและกีฬา 59 TOURIST&SPORT


ออกไปต่างจังหวัดกันบ้าง กับเส้นทางจักรยานชม มรดกโลกพระนครศรีอยุธยา ตลอด 417 ปี แห่งการเป็นราชธานีของ ไทย อยุ ธ ยาได้ สั่ ง สมความเจริ ญ รุ ่ ง เรื อ งทาง วัฒนธรรมของชนชาติไทยไว้มากมาย จนองค์การ ยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก อุทยาน ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา มีโบราณสถาน กระจัดกระจายอยู่ไม่ต�่ากว่า 200 แห่ง แบ่งพื้นที่ เป็น 7 เขต คือ 1. อุทยานประวัตศิ าสตร์ มีโบราณสถาน ส�าคัญ คือ วัดพระศรีสรรเพชญ์ วัดมหาธาตุ วัด ราชบูรณะ วิหารพระมงคลบพิตร 2. พืน้ ทีใ่ นเกาะเมืองนอกเขตอุทยานฯ มี โบราณสถานส�าคัญ คือ พระราชวังจันทรเกษม 3. พื้นที่นอกเกาะเมืองด้านตะวันออก มี โบราณสถานส�าคัญ คือ วัดพนัญเชิง วัดใหญ่ ชัยมงคล 4. พื้นที่นอกเกาะเมืองด้านตะวันตก มี โบราณสถานส�าคัญ คือ วัดไชยวัฒนาราม วัดวร เชษฐาราม 5. พืน้ ทีน่ อกเกาะเมืองด้านเหนือ มีโบราณ สถานส�าคัญ คือ วัดภูเขาทอง วัดหน้าพระเมรุ 6. พื้นที่นอกเกาะเมืองด้านใต้ มีโบราณ สถานส�าคัญ คือ วัดพุทไธสวรรย์ 7. พื้นที่นอกเหนือจากที่ระบุแล้วในเขต จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เส้นทางปั่นจักรยาน : เริ่มที่บริเวณบึง พระราม ปัน่ ไปวัดมหาธาตุ วัดราชบูรณะ ย้อนกลับ มาที่วิหารพระมงคลบพิตร วัดพระศรีสรรเพชญ์ ข้ามคลองไปยังวัดโลกยสุธาราม ออกไปยังถนน

60 ๑ ใน...การท่องเที่ยวและกีฬา TOURIST&SPORT

อูท่ องเลียบแม่นา�้ ไปยังวัดไชยวัฒนารามลัดเลาะไป จบที่วัดนักบุญยอแซฟ ระยะทาง : ประมาณ 9 กิโลเมตร สถานที่ท่องเที่ยวและสิ่งที่น่าสนใจ : วัดมหาธาตุ เป็นวัดที่ประดิษฐานพระบรมธาตุ ใจกลางพระนครสิ่งที่น่าสนใจพิเศษ คือ เศียร พระพุทธรูปในต้นไม้, วัดราชบูรณะ มีฐานะเป็น พระอารามหลวงในสมัยอยุธยา, วิหารพระมงคล บพิตร เป็นที่ประดิษฐานพระมงคลบพิตร ซึ่งเป็น พระพุทธรูปขนาดใหญ่ ปางมารวิชยั หล่อด้วยทอง สัมฤทธิ์และลงรักปิดทอง สันนิษฐานว่าสร้างใน สมัยอยุธยาตอนต้น เพราะมีลักษณะศิลปะอู่ทอง ผสมกับศิลปะสุโขทัย, วัดพระศรีสรรเพชญ์ ตัง้ อยู่ ในเขตพระราชวังโบราณ เป็นวัดพุทธาวาสที่ไม่มี พระสงฆ์จ�าพรรษา วัดโลกยสุธราราม เป็นวัดที่ประดิษฐาน พระนอนองค์ใหญ่ที่สุดของอยุธยา, วัดไชยวัฒนา ราม สร้างขึ้นโดยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง วัด นี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยขณะต่อเขมร

วัดมหาธาตุ

วัดไชยวัฒนาราม


โดยจ�าลองแบบมาจากปราสาทนครวัด และวัด นั ก บุ ญ ยอแซฟ เป็ น โบสถ์ ใ นศาสนาคริ ส ต์ ที่ สวยงาม สร้างในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เริ่มแรกเป็นอาคารไม้ และได้มาบูรณะขึ้นใหม่ใน สมัยรัชกาลที่ 5 เป็นรูปแบบโรมัน ข้อควรระวัง : เส้นทางปั่นจักรยานนี้ปั่น บนถนนที่ใช้รวมกับรถหลากหลายชนิด ควรปั่น อย่างระมัดระวังและชิดชอบถนนเสมอ

เส้นทางจักรยานชมมรดกโลก

เมืองสุโขทัย

สุโขทัยเป็นดินแดนแห่งความทรงจ�าถึง อดี ต กาลแห่ ง ความภาคภู มิ ใ จของคนไทย อาณาจักรสุโขทัยถือเป็นราชธานีแห่งแรกของไทย มากด้วยความเจริญรุ่งเรืองในหลายๆ ด้าน ทั้ง การเมืองการปกครอง ทางด้านการศึกษา ที่เริ่มมี การประดิษฐ์ตวั อักษรไทยและก�าเนิดวรรณคดีเล่น แรก ไตรภูมพิ ระร่วง และทีส่ า� คัญความรุง่ เรืองทาง พระพุทธศาสนา ซึง่ ยังปรากฏหลักฐานด้วยสิง่ ปลูก สร้างอย่างวัดวาอารามจ�านวนมาก ที่กระจายตัว อยูโ่ ดยรอบเขตเมืองเก่า และองค์การยูเนสโกได้ขนึ้ ทะเบียนเป็นมรดกโลก อุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัยมีโบราณสถานกว่า 200 แห่ง โดยแบ่งออก เป็น 5 พื้นที่ คือ 1. โบราณสถานกลางเมือง มีโบราณ สถานส�าคัญ คือ วัดมหาธาตุ วัดศรีสวาย วัดสระ ศรี วัดตระพังเงิน วัดสรศักดิ์ 2. โบราณสถานนอกก�าแพงเมืองทาง ด้านทิศเหนือ มีโบราณสถานส�าคัญ คือ วัดพระ พายหลวง วัดศรีชุม 3. โบราณสถานนอกก�าแพงเมืองทาง ด้านทิศตะวันออก มีโบราณสถานส�าคัญ คือ วัด

วัดมหาธาตุ จ.สุโขทัย

ตระพังทองหลาง วัดเจดีย์สูง วัดช้างล้อม 4. โบราณสถานนอกก�าแพงเมืองทาง ด้านทิศใต้ มีโบราณสถานส�าคัญ คือ วัดเซตุพน วัดเจดีย์สี่ห้อง 5. โบราณสถานนอกก�าแพงเมืองทาง ด้านทิศตะวันตก มีโบราณสถานส�าคัญ คือ วัด สะพานหิน เส้นทางปั่นจักรยาน : เริ่มต้นที่อุทยาน ประวัตศิ าสตร์สโุ ขทัย ตรงข้ามพิพธิ ภัณฑสถานแห่ง ชาติสุโขทัย เข้าไปปั่นโดยรอบกลุ่มโบราณสถาน กลางเมือง ปัน่ ออกถนนใหญ่ไปยังวัดศรีชมุ วัดพระ พายหลวง ปั่นกลับมายังจุดเริ่มต้นโดยผ่านวัด สรศักดิ์ ระยะทาง : ประมาณ 10 กิโลเมตร สถานที่ท่องเที่ยวและสิ่งที่น่าสนใจ : วัดมหาธาตุ วัดส�าคัญทีส่ ดุ ตัง้ อยูก่ ลางเมืองสุโขทัย มีก�าแพงและคูน�้าล้อรอบ เจดีย์ประธานเป็นทรง

๑ ใน...การท่องเที่ยวและกีฬา 61 TOURIST&SPORT


วัดศรีชุม จ.สุโขทัย

พุ่มข้าวบิณฑ์ ศิลปะแบบสุโขทัยแท้ ด้านข้างเป็น มณฑปประดิษฐานพระอัฏฐารส พระพุทธรูปยืน ด้านหน้าเป็นวิหารหลวง ด้านหน้าวิหารหลวงเป็น วิหารสูงทีส่ ร้างในสมัยอยุธยารวมทัง้ พระพุทธรูปก็ เป็นศิลปะในสมัยอยุธยาด้วยเช่นกัน, วัดศรีสวาย มีพระปรางค์ 3 องค์ รูปแบบศิลปะลพบุรี ซึ่งได้รับ อิทธิพลจากศิลปะขอม สันนิษฐานว่าเดิมอาจเคย เป็นเทวสถานทางศาสนาพราหมณ์ฮนิ ดู แล้วแปลง เป็นวัดในพุทธศาสนาในภายหลัง, วัดสระศรี ตัง้ อยู่ กลางสระน�้าขนาดใหญ่ ชื่อตระพัง ตระกวน เจดีย์ ประธานทรงระฆังหรือทรงลังกา วัดศรีชมุ ประดิษฐานพระอจนะพระพุทธ รูปปางมารวิชัยองค์ใหญ่ ในมณฑปที่ไม่มีหลังคา ผนังของมณฑปมีช่องให้คนเข้าไปภายในและเดิน ไปถึงผนังด้านข้างขององค์พระได้ จนเกิดมีตา� นาน พระพูดได้ และวัดพระพายหลวง เป็นศาสนสถาน แบบเขมร สันนิษฐานว่าสร้างก่อนสถาปนากรุง สุโขทัย ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพราะศิลปะ เป็นแบบเขมรบายน นับว่าเก่าแก่ทสี่ ดุ มีพระปราง 3 องค์ แต่เหลือสมบูรณ์เพียงองค์เดียว อีกด้านมี มณฑปประดิษฐานว่าสร้างในสมัยสุโขทัยตอน ปลาย ข้อควรระวัง : เส้นทางปั่นจักยานนี้บาง ช่วงปั่นบนถนนใหญ่ ควรปั่นอย่างระมัดระวังและ ชิดขอบถนนเสมอ

62 ๑ ใน...การท่องเที่ยวและกีฬา TOURIST&SPORT

ตลาดน�้าอัมพวา

มาปั่นแบบท่องเที่ยว วิถีชุมชนกันบ้าง เส้นทางจักรยานซมสวน

วิถีอัมพวา

อัมพวา ตั้งอยู่บนพื้นที่ราบลุ่มแม่น�้าแม่ กลอง มีคลองอัมพวาและล�าคลองอีกหลายสายซึง่ แยกมาจากแม่น�้าแม่กลองไหลผ่านพื้นที่ชุมชน จากการที่มีล�าคลองไหลผ่านชุมชนหลายสาย จึง ท�าให้เป็นศูนย์กลางการคนนาคมทางน�้าที่ส�าคัญ ของจั ง หวั ด ก่ อ เกิ ด ชุ ม ชนริ ม น�้ า ร่ ว มถึ ง ยั ง เอื้ อ ประโยชน์ ต ่ อ การท� า เกษตรกรรมของชุ ม ชน ชาวสวนอีกด้วย เส้นทางปัน่ จักรยาน : เริม่ ต้นทีว่ ดั อัมพวัน เจติยารามปั่นไปชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุ รักษ์ แล้วปั่นไปยังอาสนวิหารแม่พระบังเกิด ข้าม ฝั ่ ง แม่ น�้ า ไปวั ด บางกุ ้ ง วั ด บางแค่ น ้ อ ย เลาะ เลียบแม่น�้า ข้ามกลับมายังจุดเริ่มต้น ระยะทาง : ประมาณ 20 กิโลเมตร สถานที่ท่องเที่ยวและสิ่งที่น่าสนใจ : วัดอัมพวันเจติยาราม หลังวัดแห่งนีเ้ คยเป็นนิวาส สถานเก่าของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา โลก รัชกาลที่ 1 และเป็นสถานที่พระราชสมภพ


ของรั ช กาลที่ 2 พระอุ โ บสถเป็ น ศิ ล ปะและ สถาปัตยกรรมในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น, โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ เป็นโครงการที่ มูลนิธชิ ยั พัฒนาด�าเนินการพัฒนาให้เกิดประโยชน์ แก่ชุมชนอัมพวา เพื่อสืบสานภูมิปัญญาชาวบ้าน และอนุรักษ์วิถีการด�าเนินชีวิตของชาวอัมพวา มี สวนสาธิต การเกษตร การท�าน�้าตาลมะพร้าว อาสนวิ ห ารแม่ พ ระบั ง เกิ ด โบสถ์ สถาปัตยกรรมแบบกอธิคของประเทศฝรั่งเศส ภายในประดับด้วยภาพกระจกสีสวยงดงาม, วัด บางกุ้ง มีความมหัศจรรย์อยู่ที่โบสถ์ของวัดถูก ปกคลุมด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่ เป็นหนึง่ ใน Unseen Thailand, วัดบางแคน้อย ผนังภายในพระอุโบสถ ท�าจากไม้สักแกะสลักเป็นเรื่องราวในพุทธประวัต ิ ลวดลายสวยงามชัดเจน และตลาดน�า้ อัมพวา เป็น ตลาดน�้ า ยามเย็ น มี เ ฉพาะในวั น ศุ ก ร์ - อาทิ ต ย์ สามารถพบเห็นวิถชี วี ติ ชาวสวนของชาวอัมพวาได้ ตลอดเส้นทางการปัน่ บนทางหลวงหมายเลข 4013 ข้อควรระวัง : เส้นทางปั่นจักรยานนี้ปั่น บนถนนใหญ่ ควรปั่นอย่างระมัดระวังและชิดขอบ ถนนเสมอ

มาต่อกันที่เส้นทางธรรมชาติ เส้นทางจักรยานชมธรรมชาติ

สวนผึ้ง

สวนผึ้ง อ�าเภอหนึ่งของจังหวัดราชบุรี มี ความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ ทั้งป่าไม้ ภูเขา และน�้าตก พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงโอบล้อม ด้วยขุนเขาติดชายแดน จึงมีสภาพอากาศที่เย็น สบายคล้ายกับภาคเหนือ เป็นเมืองเล็กๆ ทีแ่ สนจะ น่ารักบรรยากาศโรแมนติก ในดินแดนขุนเขา สาย หมอกตรอกธาร และทุ่งหญ้า

เส้นทางปั่นจักรยาน : เริ่มที่บ้านหอม เทียน เลี้ยวซ้ายไปทางที่ว่าการอ�าเภอฯ เลี้ยวซ้าย ไปทางโรงเรี ย นสวนผึ้ ง วิ ท ยา (ก่ อ นถึ ง ที่ ว ่ า การอ�าเภอฯ) วนเป็นวงกลมเข้าทางหลวงชนบท รบ 4019 แล้วกลับเข้าทางหลวงหมายเลข 3087 ไปยังบ้านหอมเทียน ระยะทาง : ประมาณ 50 กิโลเมตร สถานที่ท่องเที่ยวและสิ่งที่น่าสนใจ : บ้านหอมเทียน ร้านขายเทียนหอมท�ามือ ร้าน อาหาร และขายของทีร่ ะลึก มากมายทัง้ เทียนหอม หลากสีสันและมุมถ่ายรูปเก๋ ๆ, ศูนย์บริการท่อง เทีย่ ว I Love สวนผึง้ ศูนย์บริการข้อมูลท่องเทีย่ ว ของกลุ่มผู้ประกอบการที่รวมกลุ่มกันในนาม I Love สวนผึ้ง, โบสถ์แม่พระฟาติมา เป็นโบสถ์ คริสต์นิกายโรมันคาทอลิกที่สวยงามมีลักษณะ สถาปัตยกรรมการก่อสร้างแบบนีโอโกธิค, ต้นผึ้ง ร้อยปี ต้นไม้สญ ั ลักษณ์ของอ�าเภอสวนผึง้ ทีป่ จั จุบนั พบเห็นได้น้อยมาก, ไร่องุ่นปัญญาสวรรค์ ไร่องุ่น ในวงล้อมภูเขา เปิดให้ได้เข้ามาชมสวนองุน่ วิธกี าร ปลูกองุ่น การเก็บผลิตผลจากไร่องุ่น สวนผึ้งออร์คิด สวนกล้วยไม้ที่มีกล้วยไม้ สวยงามหลากหลายพันธุเ์ ปิดให้เข้าชม ถ่ายรูป และ ซื้อกลับบ้านได้, ตลาดน�้า Veneto ตลาดน�้าที่ จ�าลองบรรยากาศอันแสนโรแมนติกของเมืองใน แคว้น Veneto ประเทศอิตาลี ตกแต่งผสมผสาน ทั้งแนวอิตาลีแบบเวนิส แนวกรีซแบบซานโตรินี

๑ ใน...การท่องเที่ยวและกีฬา 63 TOURIST&SPORT


โดดเด่นด้วยตัวอาคารสีขาวตัดกับสีน�้าเงินสดใส และ New Land เป็นสถานทีท่ มี่ กี จิ กรรมมากมาย ให้ได้เพลิดเพลินสนุกสนาน ทั้งนั่งรถไฟชมทุ่ง ดอกไม้ให้อาหารแกะ ขี่เอทีวี ข้อควรระวัง : เส้นทางนี้ระยะทางค่อน ข้างไกลมีจดุ ทีต่ อ้ งไต่ขนึ้ เนิน ควรเตรียมร่างกายให้ พร้อม

ปั่นชิลชิลริมทะเลกันบ้าง เส้นทางจักรยานชมทะเล

ปราณบุรี

เลยไปหาดสามร้อยยอด

หาดเขากะโหลก

เหมาะกับการพักผ่อนอย่างเป็นส่วนตัว, หาด นเรศวร หาดงามที่ อ ยู ่ ถั ด จากหาดปราณบุ รี บรรยากาศไม่แตกต่างกันมากนัก เงียบสงบ ไม่ พลุกพล่าน ทรายที่นี่เป็น สีน�้าตาลอ่อนไม่ขาว เหมือนที่หัวหิน ทอดยาวไปจนจรดเขากะโหลก, หาดเขากะโหลก ถัดลงมาจากหาดนเรศวร เลยเขา กะโหลกลงมาช่วงต้นของหาดเป็นที่จอดหลบลม ของเรือประมงขนาดเล็ก มีถนนเลียบชายหาดไป ตลอดแนวหาด และหาดสามร้อยยอด หาดทราย ที่นี่มีความร่มรื่น เพราะมีทิวสนไปตลอดหาด ยาม น�า้ ลงจะเห็นเป็นหาดทรายกว้าง เป็นหาดทีอ่ ยูร่ ว่ ม กันระหว่างนักท่องเทีย่ วและชาวบ้านท้องถิน่ แต่ก็ ดูสงบเงียบ

ปราณบุรีมีแนวชายหาดที่สวยงามไม่แพ้ พื้นที่ใดๆ ในประจวบคีรีขันธ์ และยังสงบเงียบ เหมาะแก่การพักผ่อน ชายหาดทั้ง 3 แห่งของ ปราณบุร ี คือ หาดปราณบุร ี หาดนเรศวร และหาด เขากะโหลก ยาวต่อเนื่องจนดูเหมือนเป็นหาด เดียวกัน มีบรรยากาศเงียบสงบไม่แตกต่างกัน จุด เด่นของทั้ง 3 หาด ก็คือ ความเงียบสงบเป็นส่วน ตัว และมากมายด้วยรีสอร์ทที่พักที่มีสไตล์เฉพาะ ตัว เส้ น ทางปั ่ น จั ก รยาน : เริ่ ม ต้ น ที่ ห าด ปราณบุ รี ถั ด จากชุ ม ชนปากน�้ า ปราณ เลี ย บ ชายหาดปราณบุรี หาดนเรศวร หาดเขากะโหลก ตัดออกถนนด้านนอกไปเข้าสู่หาดสามร้อยยอด ข้อควรระวัง : เส้นทางปั่นจักรยานนี้ปั่น ระยะทาง : ประมาณ 15 กิโลเมตร บนถนนใหญ่ ถึงแม้รถจะไม่พลุกพล่านแต่กค็ วรปัน่ สถานที่ท่องเที่ยวและสิ่งที่น่าสนใจ : อย่างระมัดระวังและชิดขอบถนนเสมอ หาดปราณบุรี ด้วยความยาวประมาณ 7 กิโลเมตร ของหาดทรายทีย่ งั คงสภาพธรรมชาติอย่างสมบูรณ์ มีถนนลาดยางเลียบริมหาด บรรยากาศเงียบสงบ

64 ๑ ใน...การท่องเที่ยวและกีฬา TOURIST&SPORT


จักรยาน มีกี่ประเภท อะไรบ้าง?

รู้หรือไม่ว่าจักรยานนั้นก็มีหลาย ชนิ ด ซึ่ ง แต่ ล ะแบบก็ ถู ก สร้ า งเพื่ อ ตอบ สนองการใช้งานทีแ่ ตกต่างกันไป และหลาย คนยังใช้จกั รยานไม่เหมาะกับการใช้งาน จึง ท�าให้เสี่ยงต่อความเสียหายต่อจักรยาน เองและอุบตั เิ หตุทอี่ าจเกิดขึน้ ได้ แถมท�าให้ ขี่ไม่สบายจนเลิกขี่ เรามาท�าความรู้จักกับ จั ก รยานแต่ ล ะประเภทส� า หรั บ ผู ้ ที่ ส นใจ อยากจับจองจักรยานสักคันได้ทราบกัน เพือ่ จะได้เลือกจักรยานคู่ใจให้เหมาะกับรูป แบบการใช้งานของเรานั่นเองครับ

เสือภูเขา (Mountain Bike)

จักรยานชนิดนี้ ถือเป็นจักรยานที่ได้รับ ความนิ ย มมากมาอย่ า งยาวนานที เ ดี ย ว โดย คุณสมบัตขิ องมันก็เป็นไปตามชือ่ เลยนัน่ ก็คอื ไว้ใช้ งานขับขี่ลุยบนภูเขา ลุยไปในทาง และพื้นที่วิบาก ต่างๆ มีล้อยางค่อนข้างใหญ่ มีเกียร์เพื่อทุ่นแรง และมีโช้คอัพช่วยลดแรงสะเทือน ถ้าจะเปรียบ เทียบกับรถก็เป็นเหมือนรถออฟโร้ดนั่นเอง ซึ่ง จักรยานเสือภูเขายังแบ่งได้อกี 3 ประเภทตามชนิด ของอุปกรณ์ที่ติดตั้งดังนี้ครับ - เสือภูเขาแบบฮาร์ดเทล (Hard Tail) เป็นเสือภูเขาแบบมีโช้คอัพลดแรงสั่นสะเทือนที่ ด้านหน้า ส่วนด้านหลังจะไม่มรี ะบบกันสะเทือนใด

๑ ใน...การท่องเที่ยวและกีฬา 65 TOURIST&SPORT


ๆ จึงเป็นที่มาของชื่อนั่นเอง เสือภูเขาชนิดนี้เป็นที่ นิยมมากเนื่องจากมีราคาเริ่มต้นไม่สูง เหมาะกับ การใช้งานบนถนนและทางวิบากไม่หนักมากนัก รวมทั้งทางที่เปียกลื่นหรือมีโคลนไม่เยอะ - เสือภูเขาแบบฟูล ซัสเพนชั่น (Full Suspension) เสือภูเขาทีต่ ดิ ตัง้ ระบบกันสะเทือน ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ท�าให้สามารถลุยได้มาก ขึน้ หลายคนอาจเรียกจักรยานชนิดนีว้ า่ ครอส คัน ทรี (Cross Country) ก็ได้ สามารถรองรับการ กระแทกได้มากกว่าแบบแรก - เสือภูเขาแบบดาวน์ฮิลล์ (Down Hill) เสือภูเขาพันธุ์แท้ที่ถูกออกแบบมาให้ทนทานต่อ แรงกระแทกได้มาก เหมาะกับการขี่ในทางวิบาก แบบสุดๆ ด้วยขนาดเฟรมที่ใหญ่โต ระบบกัน สะเทือนแข็งแรงและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่แน่นหนา ท�าให้เสือภูเขาชนิดนีม้ นี า�้ หนักเยอะ หลายคนจึงใช้ จักรยานชนิดนี้เพื่อลุยป่าเขาเท่านั้น ไม่ค่อยพบใช้ งานในเมืองหรือขี่ระยะทางไกล

เสือหมอบ (Road Bike)

เป็นจักรยานที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้ใช้ งานบนถนนทางเรียบทั่วไป จุดเด่นของจักรยาน ชนิดนี้คือ ล้อยางขนาดเล็ก มีรูปทรงที่ลู่ลม แฮนด์ จักรยานจะโค้งและต�่ากว่าที่นั่งเพื่อให้สามารถนั่ง

66 ๑ ใน...การท่องเที่ยวและกีฬา TOURIST&SPORT

ในท่าที่ลดแรงปะทะของลมได้ ท�าให้มีความเร็วสูง ซึ่งถ้าเป็นระดับนักกีฬาก็อาจท�าได้สูงถึง 50-60 กม./ชม. จึ ง เป็ น ที่ นิ ย มในหมู ่ นั ก ปั ่ น ที่ ชื่ น ชอบ ความเร็ว ราคาและประสิทธิภาพของเสือหมอบขึน้ อยู่กับวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ ซึ่งจะให้ผลที่แตก ต่างกันทั้งน�้าหนัก ความแข็งแรง และความลื่น ไหลของการขี่ โดยเสือหมอบจะมีราคาตัง้ แต่หลัก พันไปจนถึงหลักแสนเลยทีเดียว

จักรยานไฮบริด (Hybrid Bike)

ค�าว่าไฮบริด (Hybrid) หมายความว่า เป็น ลูกผสม นั่นแปลว่าจักรยานชนิดนี้เป็นจักรยาน ลูกผสมระหว่างจักรยานเสือภูเขาและจักรยานเสือ หมอบ โดยจะเอาจุดเด่นของทั้งเสือภูเขาและเสือ หมอบมารวมกันเพื่อให้ใช้งานได้กว้างขึ้น โดยเจ้า ลูกผสมชนิดนี ้ มีมากมายหลากหลาย ทัง้ ใช้โครงรถ แบบเสือภูเขาเพื่อให้ได้ท่านั่งที่มั่นคงร่วมกับล้อ แบบ 700c ของเสือหมอบเพื่อให้ได้ความเร็ว หรือ อาจใช้ชุดเกียร์ของเสือภูเขาซึ่งทุ่นแรงในการขี่ขึ้น ทางชันได้ดีกว่าร่วมกับโครงรถและล้อของเสือ หมอบ เป็นต้น จักรยานไฮบริดยังมีชอื่ เรียกทีห่ ลาก หลายทั้ง สตรีทไบค์ (Street Bike) และซิตี้ ไบค์ (City Bike) อีกด้วย


มินิไบค์ (Mini Bike)

เป็นจักรยานประเภทหนึ่งที่มีจุดเด่นด้วย ขนาดที่เล็กกว่าปกติ ทั้งล้อขนาดไม่เกิน 20 นิ้ว และตัวรถที่หดเล็กลงมา แต่ก็มีสมรรถนะที่ใกล้ เคียงกับจักรยานขนาดใหญ่ทั่วไป ทั้งนี้เป็นเพราะ หลายรุ่นติดตั้งชุดขับเคลื่อนต่าง ๆ อย่างจานสับ หรือเกียร์แบบเดียวกับเสือหมอบซึง่ ให้ความเร็วได้ อย่างดี และด้วยขนาดที่เล็กแต่ความเร็วที่ไม่ตก จักรยานทัวร์ริ่ง ง่ายๆ ของมัน หลายจึงนิยมใช้มินิไบค์ขี่ในเมือง (Touring Bike) เป็นจักรยานที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ส�าหรับการ นั่นเอง เดินทางไกลโดยเฉพาะ ทั้งตัวรถที่ลักษณะคล้าย เสื อ หมอบแต่ อ อกแบบให้ มี ท ่ า นั่ ง ที่ ส บายกว่ า เหมาะกับการขี่ระยะทางไกล ทั้งยังมีจุดยึดต่างๆ ที่แข็งแรงส�าหรับบรรทุกสัมภาระที่ใช้ในการเดิน ทาง ด้วยเพราะต้องการความแข็งแรงนี่แหละ จึง ท�าให้ตวั รถมีนา�้ หนักมาก ซึง่ เราสามารถพบเห็นได้ จากที่บรรดานักท่องเที่ยวใช้มันขี่ข้ามจังหวัดข้าม ประเทศกันเลยนั่นเองครับ

จักรยานพับ (Folding Bike)

ไซโครคลอส (CycloCross)

เป็นจักรยานที่ใช้ในการแข่งขันจักรยาน วิบากโดยเฉพาะ ออกแบบโดยใช้โครงจากเสือ หมอบ แต่ใส่ยางและอุปกรณ์บางอย่างแบบเสือ ภู เขา สามารถขี่ ไ ด้ เร็ ว บนทางวิ บ าก จั ก รยาน ประเภทนี้ ใช้ วั ส ดุ อ ย่ า งดี แ ละน�้ า หนั ก เบา เช่ น อะลูมิเนียมหรือคาร์บอนไฟเบอร์ เพราะในการ แข่งขัน นักกีฬาอาจจ�าเป็นต้องยกจักรยานข้าม ด่านต่างๆ ไปด้วย ประกอบกับมักจะติดชุดอุปกรณ์ ระดับสูง จึงท�าให้มีราคาสูงมากกว่าจักรยานชนิด อื่นๆ อย่างชัดเจน

เป็นจักรยานที่มีเติมข้อต่อพับต่างๆ เพื่อ ให้ตวั จักรยานสามารถพับเก็บจนมีขนาดเล็กลงได้ ซึ่งมีให้เลือกหลายรูปทรงและรูปแบบการพับ ตัด ออกขนาดของล้อซึ่งมีตั้งแต่ไม่เกิน 20 นิ้วจนถึง ขนาดมาตรฐานของเสือหมอบ และมีราคาตั้งแต่ หลักพันไปจนถึงหลักหมืน่ ขึน้ อยูก่ บั อุปกรณ์และวิธี การพับ ทั้งนี้ จักรยานพับล้อเล็กยังเป็นจักรยาน ชนิดเดียวที่อนุญาตให้น�าขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินได้ จึง เหมาะกับคนทีต่ อ้ งใช้รถไฟฟ้าใต้ดนิ เป็นประจ�าเอา มากๆ

จักรยานฟิกเกียร์ (Fixed Gear)

ถือเป็นจักรยานอีกชนิดหนึ่งที่ได้รับความ นิยมในหมู่วัยรุ่นปัจจุบัน จุดเด่นของจักรยานชนิด

๑ ใน...การท่องเที่ยวและกีฬา 67 TOURIST&SPORT


เอ็กซ์เป็นจักรยานขนาดเล็ก มีความแข็งแกร่งสูง สามารถขี่ได้แม้ในทางวิบากแบบสุด ๆ ตัวรถเรียบ ง่ายไม่มีอุปกรณ์ใดๆ มากนัก และแฮนด์หน้า สามารถหมุนรอบได้ 360 องศา ช่วยให้บังคับรถ และเล่นท่าได้หลากหลาย

จักรยานแม่บ้าน

นี้ คือ ไม่ มี เ กี ย ร์ มี เ พี ย งแค่จ านสับ กับ เฟืองหลัง เท่ า นั้ น ไม่ ส ามารถปล่ อ ยล้ อ ฟรี ตั ด ออกและ สามารถเบรกด้วยเท้าได้ ฟิกเกียร์เป็นจักรยานที่ สามารถตกแต่งและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ เพิ่มสีสัน ต่างๆ ได้หลากหลายทั้งแนวสปอร์ต แนววินเทจ รวมทั้งสามารถปรับแต่งจักรยานเพื่อเล่นท่าทาง ต่างๆ แบบเอ็กซ์ตรีมได้ รวมทัง้ ยังมีราคาเริม่ ต้นไม่ สูงมากนัก และอุปกรณ์แต่งเริม่ ต้นก็มรี าคาไม่แพง จึงเป็นจักรยานที่ครองใจวัยรุ่นในปัจจุบัน รวมทั้ง ขาปั่นที่ชื่นชอบการแต่งด้วยอีกหลายคน

จักรยานซิงเกิล สปีด (Single Speed)

จักรยานชนิดนีพ้ บได้ทวั่ ไปตามหน้าตลาด นัด จักรยานแม่บา้ นถูกออกแบบมาให้ขงี่ า่ ย บังคับ เลี้ยวสะดวก ตัวรถท�าจากเหล็กที่มีความแข็งแรง ทนทาน และออกแบบเพือ่ ให้รบั น�า้ หนักได้มากกว่า จักรยานแบบอื่น ๆ รวมทั้งอาจมีตะกร้าหรือเบาะ นั่งเพิ่มเติมแล้วแต่การใช้งาน จึงท�าให้จักรยานแม่ บ้านนั้นหนักกว่าจักรยานทั่วไปมากทีเดียว ด้วย คุณสมบัตดิ งั กล่าวประกอบกับราคาไม่แพงจึงเป็น ที่นิยมส�าหรับผู้ใช้ทั่วไปตลอดมาจนปัจจุบัน

เป็นจักรยานทีม่ ลี กั ษณะคล้ายกับฟิกเกียร์ เกือบทุกประการทัง้ มีเฟืองหลังชิน้ เดียว ตกแต่งได้ หลากหลาย แต่ที่แตกต่างคือสามารถปล่อยล้อฟรี เห็นไหมล่ะว่า จักรยานที่เราพบเห็นกัน ได้ ซึง่ ท�าให้สามารถขีแ่ ละเบรกรถได้งา่ ยกว่านัน่ เอง บนท้องถนนมีมากมายหลายชนิดจริง ๆ ซึง่ แต่ละ ชนิดก็ถูกออกแบบมาให้เหมาะกับการใช้งานที่ จักรยานบีเอ็มเอ็กซ์ (BMX) แตกต่างกันออกไป แต่ไม่ว่าจะเป็นจักรยาน หากพูดถึงการแข่งขันกีฬาเอ็กซ์ตรีมที่ผู้ ประเภทไหนก็ตาม จักรยานก็ให้ความสนุกสนาน เล่นจะได้ใช้อปุ กรณ์ตา่ งๆ พาตัวเองไปวาดลวดลาย เพลิดเพลินในแบบของมันได้ทงั้ นัน้ ลองหาแบบ ที่สวยงามกลางอากาศแล้ว จักรยานประเภทหนึ่ง ทีช่ อบและเป็นตัวคุณแล้วออกไปปัน่ เพือ่ สุขภาพ ที่ถูกบรรจุลงในการแข่งขันอย่างเป็นทางการแล้ว กันครับ... ก็คือจักรยานบีเอ็มเอ็กซ์นั่นเอง ซึ่งจักรยานบีเอ็ม

68 ๑ ใน...การท่องเที่ยวและกีฬา TOURIST&SPORT


เทคนิค

เตรียมร่างกาย

ให้พร้อมก่อน

“ปั่น.”

“การท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ สุ ข ภาพ” ที่ ต อบสนองไลฟ์ ส ไตล์ ข องคนรุ ่ น ใหม่ ที่ หั น มาให้ ค วามสนใจกั บ การดู แ ลสุ ข ภาพ ร่างกายมากขึ้น เทรนด์เรื่องสุขภาพกับ การท่ อ งเที่ ย วนี้ มี ใ ห้ เ ห็ น กั น หลากหลาย ตั้งแต่แนวสปาสุดหรู รีสอร์ทสุขภาพ 5 ดาวจนไปถึงที่พักแนวรักษ์ธรรมชาติและ โปรแกรมท่องเทีย่ วแบบดีทอ็ กซ์ทงั้ ร่างกาย และจิตใจกันแบบอัดฉีดเต็มร้อย

๑ ใน...การท่องเที่ยวและกีฬา 69 TOURIST&SPORT


“สุขภาพจิตดี สุขภาพกายดี ชีวิตมีสุข” ค�ากล่าวยอดฮิตแห่งปีที่ผ่านมา ซึ่งกิจกรรม ยอดนิยมก็ยอ่ มหนีไม่พน้ เรือ่ งของการดูแลสุขภาพ การเล่นกีฬา ซึง่ เห็นได้จากกระแสการวิง่ การ ปั่นจักรยานและการเล่นโยคะที่ฮ็อตฮิตทั้งในหมู่คนท�างาน นักเรียน นักศึกษาและผู้สูงอายุที่ ต้องการสร้างความสมดุลให้ชีวิตและเพื่อหลีกเลี่ยงการเจ็บป่วย รวมไปถึงเทรนด์การท่องเที่ยว แนวสุขภาพทีก่ า� ลังได้รบั ความสนใจ ซึง่ ในระยะหลังมานีม้ ที ริปท่องเทีย่ วมากมายทีเ่ น้นการเทีย่ ว เพื่อสุขภาพที่ดี เช่น การปั่นจักรยานเที่ยวขึ้นดอยชมธรรมชาติ ทริปด�าน�้าชมปะการัง ทริปวิ่ง มาราธอน ไตรกีฬาต่างๆ ที่แม้แต่สายการบินก็ยังสนับสนุนเทรนด์สุขภาพเหล่านี้ เช่น การให้ โหลดจักรยานได้ฟรี การคิดค่าโหลดอุปกรณ์กีฬาต่างๆ ในราคาพิเศษ เป็นต้น

วั น นี้ เรามี เ ทคนิ ค การเตรี ย มความ พร้อมพื้นฐานง่ายๆ ก่อนออกไปปั่นจักรยาน อย่างปลอดภัย จากชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพ แห่งประเทศไทย วิธีเตรียมความพร้อมร่างกาย ก่อนปั่น มีอะไรบ้าง...มาดูกันเลยครับ

อีกทั้งแนะน�าว่าการปั่นเป็นขบวนใหญ่ ควรควบคุมความเร็วไม่เกิน 15 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง ส่วนนักปัน่ มือสมัครเล่น หรือผูท้ ปี่ น่ั ช้าๆ ไปเรือ่ ยๆ ให้เกาะกลุ่มกันค่อยๆ ตามไป และข้อควรระวัง ส�าหรับสะพานลาดชันขาขึ้น ต้องใช้ก�าลังขาใน การปั่นมาก ควรเลือกใช้เกียร์ที่เหมาะสมเพื่อปั่น ขึ้นได้ต่อเนื่อง ไม่หยุดปั่นในขบวนอย่างกะทันหัน จนเกิดอันตราย ส่วนขาลงควรใช้เบรกเพือ่ ควบคุม ความเร็ว ไม่ปั่นลงเร็วเกิน เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุ ได้ และที่ส�าคัญขณะปั่นจะต้องรู้ก�าลังสมรรถภาพ ของตนเอง หากไม่ไหวก็ไม่ควรฝืน เพราะอาจก่อให้ เกิดอันตรายได้

1. ฟิตซ้อมก่อนลงสนามปั่น ควรหมั่นฝึกซ้อมปั่นด้วยจักรยานคันที่ จะใช้ปั่นในวันจริงเพื่อความคุ้นเคย ซ้อมปั่นให้ได้ ระยะทางมากกว่าหรือเท่ากับในวันปั่นจริง ซ้อม ปัน่ ขึน้ ลงสะพานลาดชัน ฝึกใช้เกียร์และสับเปลีย่ น เกียร์ ซ้อมการทรงตัวบนจักรยานทีช่ ะลอความเร็ว ก่อนปั่นในสนามจริงควรนอนพักผ่อนให้เพียงพอ อย่างน้อย 8 ชั่วโมง เพราะการนอนน้อยท�าให้ 2. กินอย่างสมดุล สะสมแรงปั่น กระบวนการซ่อมแซมไม่เต็มที่ ส่งผลให้ร่างกาย ควรรั บ ประทานอาหารก่ อ นการปั ่ น อ่อนเพลีย จักรยานอย่างน้อย 2 ชัว่ โมง เป็นอาหารทีย่ อ่ ยง่าย เน้น คาร์โบไฮเดรต โปรตีน หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไข

70 ๑ ใน...การท่องเที่ยวและกีฬา TOURIST&SPORT


มันสูง ไม่ควรรับประทานอาหารแล้วไปท�ากิจกรรม ทันที อาจท�าให้เกิดอาการจุกเสียด แน่นท้อง หรือ มีปัญหากับระบบย่อยอาหาร ที่ส�าคัญไม่ควรดื่ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ แ ละอาจพกอาหารที่ รั บ ประทานง่ายในระหว่างการปั่น เช่น ลูกเกด กล้วย ตาก และเครื่องดื่มเกลือแร่ เนือ่ งจากสามารถย่อย เป็นน�า้ ตาลได้เร็ว ร่างกายสามารถดึงพลังงานมาใช้ ขณะปั่นได้ทันที และควรพกน�้าดื่มไปด้วย ส�าหรับ จิบระหว่างทาง การปัน่ จักรยานต่างกับกีฬาอืน่ ๆ ตรงที่ มีการเคลื่อนไหวผ่านอากาศค่อนข้างไว เวลาเหงื่อ ออกเราอาจจะไม่รสู้ กึ ตัวว่าร่างกายเสียน�า้ ไปเยอะ แล้ว เพราะจะรู้สึกเย็นไปหมด จนท�าให้บางทีเรา ดื่มชดเชยเหงื่อไม่พอ อาการกระหายน�้าไม่ได้แปล ว่า เราต้องดื่มจนหมดขวดเพื่อดับกระหาย โดย ปริมาณที่พอเหมาะของแต่ละคน คือจิบน�้าเวลาที่ เรารูส้ กึ ปากแห้งเริม่ หิวน�า้ ถ้าไม่ได้รสู้ กึ กระหายน�า้ มาก จิบน�้าทุกๆ 15-20 นาที ก็เป็นเกณฑ์ที่ใช้ได้ดี

3.วอร์มอัพสักนิดช่วยลดบาดเจ็บ ควรอบอุน่ ร่างกายก่อนปัน่ 5 - 10 นาที เป็นการเตรียมการท�างานของร่างกายให้พร้อม ทัง้ ปอด หัวใจ ขยับแขนไปมา เพื่อเป็นการยืดกล้าม เนื้อ หรือ stretching สามารถช่วยป้องกันการ เป็นตะคริวได้ เพราะว่ากล้ามเนื้อส่วนขาจะต้อง เคลื่อนที่ในแบบซ�้าๆ และการไม่ได้อบอุ่นร่างกาย อย่างถูกต้อง จะเพิ่มความเสี่ยงให้เกิดการบาด เจ็บของกล้ามเนื้อได้ ควรหมั่นสังเกตอาการของ ตนเอง หากมีอาการเจ็บหน้าอกรุนแรง แขนขาอ่อน แรงเฉียบพลัน ชักเกร็ง ตัวเย็น ซีด หายใจเหนื่อย หอบ หน้ามืด จะเป็นลม ควรขอความช่วยเหลือ ฉุกเฉิน

๑ ใน...การท่องเที่ยวและกีฬา 71 TOURIST&SPORT


4. เช็คอุปกรณ์ พร้อมปั่นได้ ควรเตรียมอุปกรณ์และเครื่องแต่งกาย ให้เหมาะสมกับการปัน่ จักรยาน ตรวจเช็กจักรยาน ให้พร้อมกับการปัน่ เนือ่ งจากช่วงนีอ้ ากาศค่อนข้าง ร้อน ชุดควรระบายความร้อนได้ด ี ไม่แนะน�าให้พนั ผ้าพันคอ หรือสวมทีค่ าดผม หรือ ติดเครือ่ งประดับ ที่ไม่สะดวกต่อการออกก�าลังกาย ควรสวมหมวก กันกระแทกเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่ศีรษะ และที่ส�าคัญควรเตรียมพกยาติดตัวไปด้วย ยาประเภทแรกที่ควรมีคือ ยาดม พก ง่าย เบา สามารถใช้เองและใช้ชว่ ยคนอืน่ ทีม่ อี าการ เป็นลมได้ ยาทาแก้ปวด หรือ สเปรย์พ่นแก้ปวด ใช้ได้ทั้งเยียวยาอาการปวดและบรรเทาขณะเป็น ตะคริวเฉียบพลัน ยาประจ�าตัว เช่น คนเป็นโรค หอบ อย่าลืมยาพ่นชนิดพกพา คนเป็นโรคหัวใจ อย่าลืมยาอมใต้ลิ้น ซึ่งเป็นยาประจ�าที่ต้องรับ เทคนิคทีก่ ล่าวมาสามารถท�าได้ ประทานตามเวลา ง่ายๆ เตรียมร่างกายให้พร้อม แล้วออก

ไปปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพตามเทรนด์ มาแรง “เฮลตี้ ไลฟ์สไตล์” ส�าหรับคนรุ่น ใหม่ใส่ใจสุขภาพครับ

72 ๑ ใน...การท่องเที่ยวและกีฬา TOURIST&SPORT


แนะน�ำที่พัก

ภำคกลำง Resort Hotel Guesthouse

TOURIST & SPORT การท่องเที่ยวและกีฬา Tourist&Buseness

Tourist & Business

75


เขาค้อเบย์เบย์ ที่ตั้ง : ซ.ข้ำงสถำนีต�ำรวจเขำค้อ ต.เขำค้อ อ.เขำค้อ จ.เพชรบูรณ์ Tel. 08-8273-3959, 08-2651-4561 ดู AD 4 สี หน้า 23

โรงแรมริสต้า เฮ้าส์ แอนด์ รีสอร์ท ที่ตั้ง : 80 หมู่ 2 ถ.เพชรเกษม ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150 Tel. 09-2495-9798, 0-3268-2344 ดู AD 4 สี หน้า 31

รั้วมะขามวิลล่า ที่ตั้ง : 236 ถ.ร่วมจิตต์ ต.ชะอ�ำ อ.ชะอ�ำ จ.เพชรบุรี Tel. 0-3247-1073, 0-3247-1076 ดู AD 4 สี หน้า 21

บ้านสวนศรเพชร ที่ตั้ง : 68 หมู่ 3 ต.สะเดำะพง อ.เขำค้อ จ.เพชรบูรณ์ Tel. 08-1971-8247, 09-8464-6231 ดู AD 4 สี หน้า 26

ลิตเติ้ลดั๊ก รีสอร์ท ที่ตั้ง : 38/10 หมู่ 6 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม Tel. 0-3424-6027, 08-3121-8121 ดู AD 4 สี หน้า 16

เขาค้อเนเจอร์วิว รีสอร์ท ที่ตั้ง : 92 หมู่ 5 บ้ำนปัญญำดี ต.เขำค้อ อ.เขำค้อ จ.เพชรบูรณ์ Tel. 08-1707-0727, 08-9856-1630 ดู AD 4 สี หน้า 30

แพมาลัยทัวร์ ที่ตั้ง : 61/8 หมู่ 2 ต.ปิล็อก อ.ทองผำภูมิ จ.กำญจนบุรี Tel. 08-7197-2465

รักษ์นทีคันทรีโฮม ที่ตั้ง : 96 เทศบำล 1 ซ.8 อ.บำงเลน จ.นครปฐม Tel. 08-1616-3646 คุณชูจิตต์ 08-1456-1943 คุณสุวิทย์

บ้านฟอร์ตี้ รีสอร์ท ที่ตั้ง : 555/3 ถ.คลองวำฬ-หว้ำกอ ต.คลองวำฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ Tel./Fax. 0-3266-1437, 08-1641-9881

บ้านบุตรา รีสอร์ท ที่ตั้ง : 129 หมู่ 5 บ้ำนเล่ำกี่ ต.สะเดำะพง อ.เขำค้อ จ.เพชรบูรณ์ Tel. 08-1800-1299, 09-3068-0996 ดู AD 4 สี หน้า 30

แพกิตติ ที่ตั้ง : 140/3 หมู่ 3 ต.ท่ำเสำ อ.ไทรโยค จ.กำญจนบุรี Tel. 08-1906-9879, 0-3463-4168

ลาดหญ้าโฮมสเตย์ ที่ตั้ง : 55/28 หมู่ 8 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กำญจนบุรี Tel. 08-9914-9574, 0-3458-9326

76

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...การท่องเที่ยวและกีฬา


ค่ายสมพล โตรักษา โรงแรมต้นน�้า ริเวอร์ไรน์ ยังโทน เฮ็ลธ์ปาร์ค รีสอร์ท ที่ตั้ง : 177/1 หมู่ 3 ต.ศรีมงคล อ.ไทรโยค จ.กำญจนบุรี 71150 Tel. 0-2747-9040, 0-2393-0976, 08-1903-7857, 08-1987-5982 Fax. 0-2747-9039 ดู AD 4 สี หน้า 3

ณัฐกานต์ รีสอร์ท ที่ตั้ง : 988/149 โครงกำรบ้ำนสุขเจริญ ถ.พุหวำย-เพชรเกษม ต.ชะอ�ำ อ.ชะอ�ำ จ.เพชรบุรี Tel. 0-3250-8200, 08-1304-5103, 08-5262-7801 ดู AD 4 สี หน้า 21

เพชรริมธาร รีสอร์ท ที่ตั้ง : 225 หมู่ 4 ต.กลัดหลวง อ.ท่ำยำง จ.เพชรบุรี Tel. 0-3242-7220, 08-1006-9616 Fax. 0-3241-1881 www.petchrimtarn.com ดู AD 4 สี หน้า 24

โรงแรมรอยัลบีช ที่ตั้ง : 113/13 ซ.67 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ Tel. 0-3253-2210, 08-1939-6412 Fax. 0-3253-2210 ดู AD 4 สี หน้า 31

บ้านพักริมหาด ที่ตั้ง : 246/16 ถ.ร่วมจิตต์ ต.ชะอ�ำ อ.ชะอ�ำ จ.เพชรบุรี 76120 Tel. 0-3247-1088, 08-9484-3278 Fax. 0-3243-3639 ดู AD 4 สี หน้า 29

โรงแรมปากน�้าปราณ ที่ตั้ง : 444/4 หมู่ 2 ต.ปำกน�้ำปรำณ อ.ปรำณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77220 Tel. 0-3263-1351, 08-4977-3656 Fax. 0-3263-1352 ดู AD 4 สี หน้า 29

ไทยไดมอนด์แลนด์ รีสอร์ท แก่งกระจาน Tel. 08-6324-4861 www.thaidiamondland.com

ซิตี้โฮเต็ล ที่ตั้ง : 151/30 หมู่ 7 ต.บำงมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000 Tel. 0-3651-1189, 0-3651-2254 Fax. 0-3651-2254

ทะเลน�้าจืด ฟาร์มนกกระจอกเทศ รีสอร์ท และค่ายลูกเสือ ที่ตั้ง : 8 หมู่ 3 เทศบำลต�ำบลส�ำรอง ต.พังตรุ อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุรี 71130 Tel. 0-3465-8119, 08-1858-8278 Fax. 0-3465-8119

Tourist&Buseness

Tourist & Business

77


78

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...การท่องเที่ยวและกีฬา


Tourist&Buseness

Tourist & Business

79


80

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...การท่องเที่ยวและกีฬา


แนะน�ำที่กิน

ภำคกลำง Food Delicious

TOURIST & SPORT การท่องเที่ยวและกีฬา Tourist&Buseness

Tourist & Business

81


ครัวร่มตาล ที่ตั้ง : 88/99 หมู่ 5 ต.โพธิ์ไร่หวำน อ.เมือง จ.เพชรบุรี Tel. 0-3277-0707, 08-6328-5769 ดู AD 4 สี หน้า 18

ขาหมูตรอกซุง บางรัก ที่ตั้ง : 106/5 ถ.เจริญเวียง แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500 Tel. 0-2235-4930, 08-6788-7602 ดู AD 4 สี หน้า 33

ร้านอาหารไผ่ริมแคว ที่ตั้ง : 43/6 หมู่ 1 ต.เขำน้อย อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุรี 71110 Tel. 08-7078-3940, 08-1856-5302 ดู AD 4 สี หน้า 20

สังเวียนซีฟู้ด ที่ตั้ง : 825/3 ถ.จ�ำนงภูนิเวท ต.ชะอ�ำ อ.ชะอ�ำ จ.เพชรบุรี 76120 Tel. 08-6096-4799, 0-3247-2280 Fax. 0-3247-2370 ดู AD 4 สี หน้า 18

ร้านอาหารคุ้นลิ้น ดอนหอยหลอด ที่ตั้ง : 10/29 หมู่ 4 ต.บำงจะเกร็ง อ.เมือง จ.สมุทรสงครำม 75000 Tel. 0-3476-2948, 0-3476-2943, 08-9837-4824 Fax. 0-3476-2897 ดู AD 4 สี หน้า 27

โต๊ะจีนโอ๋เอ๋ ที่ตั้ง : 50 หมู่ 4 ต.บำงสะพำน อ.บำงสะพำนน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ Tel. 0-3269-9114, 08-1378-4859 ดู AD 4 สี หน้า 32

ครัวเอราวัณ ที่ตั้ง : 160 หมู่ 4 ต.ท่ำกระดำน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กำญจนบุรี Tel. 08-9551-4293, 0-3457-4046 ดู AD 4 สี หน้า 12

เพลิน เพลิน ที่ตั้ง : 388 หมู่ 4 ต.ท่ำกระดำน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กำญจนบุรี Tel. 0-3457-4299, 09-5165-2730 ดู AD 4 สี หน้า 20

ครัวชุกโดน ที่ตั้ง : 19/236 ถ.ไชยชุมพล ต.บ้ำนใต้ อ.เมือง จ.กำญจนบุรี Tel. 0-3462-0548, 09-2419-6369 ดู AD 4 สี หน้า 19

อิ่มจัง ที่ตั้ง : ติดกับสำงคนิวำส จ.สมุทรปรำกำร Tel. 08-0599-4466 ดู AD 4 สี หน้า 33

มนตรีไอศกรีม ที่ตั้ง : 31/66 หมู่ 5 ต.บำงหลวง อ.เมือง จ.ปทุมธำนี Tel. 08-1324-3642 ดู AD 4 สี หน้า 28

ฮั้วข้าวต้ม ที่ตั้ง : 34-36 ถ.ร่วมใจ ต.ตะพำนหิน อ.ตะพำนหิน จ.พิจิตร 66110 Tel. 0-5662-1696, 08-0504-0996 ดู AD 4 สี หน้า 33

82

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...การท่องเที่ยวและกีฬา


ร้านอาหารกรีน ที่ตั้ง : 338/219 ซ.สรงประภำ 12 ถ.สรงประภำ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 Tel. 0-2566-1828-9 Fax. 0-2566-1829 ดู AD 4 สี หน้า 14

สุภาวัลย์โภชนา ที่ตั้ง : 72/3 หมู่ 1 ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 Tel. 08-1911-2833, 08-3553-0233 E-mail : mut22c@hotmail.com ดู AD 4 สี หน้า 16

กินปลารามค�าแหง 24 ที่ตั้ง : 116/19 รำมค�ำแหง 24 แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Tel. 08-3687-9039 ดู AD 4 สี หน้า 34

ร้านขนมจีนแม่บุญมี ที่ตั้ง : 135 หมู่ 3 ต.นำแซง อ.หล่มเก่ำ จ.เพชรบูรณ์ 67120 Tel. 08-9643-2775, 08-9520-4746 ดู AD 4 สี หน้า 28

ร้านอาหารบ่อเงินปลาเผา ที่ตั้ง : 84/4 หมู่ 13 ต.โพธิ์เก้ำต้น อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 Tel. 08-1948-2704, 0-3678-5057 ดู AD 4 สี หน้า 32

ร้านนมบุรี ที่ตั้ง : 250 ถ.รำมเดโช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 Tel. 09-9678-6465 ดู AD 4 สี หน้า 22

เอ็มเจ แหนมเนือง ที่ตั้ง : 99/11 หมู่ 6 ถ.พุทธมณฑลสำย 4 จ.นครปฐม 73170 Tel. 0-2441-5287, 08-9683-1371 ดู AD 4 สี หน้า 32

ครัวลูกสาว ที่ตั้ง : 11/1 หมู่ 9 ต.วังด้ง อ.เมือง จ.กำญจนบุรี 71190 Tel. 08-1776-5889, 08-1480-7683 ดู AD 4 สี หน้า 22

ครัวเปื่อนควร ที่ตั้ง : 99/20 หมู่ 1 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12110 Tel. 08-3074-1500, 08-5120-5598 ดู AD 4 สี หน้า 25

บัลเล่ต์ คาเฟ่ กาแฟสดดอยช้าง ที่ตั้ง : 78/3 ถ.ปรำงค์สำมยอด ต.ท่ำหิน อ.เมือง จ.ลพบุรี Tel. 09-1838-8808 ดู AD 4 สี หน้า 5

ร้านอาหารหาดสมบูรณ์ ที่ตั้ง : 32/1 หมู่ 5 ต.แม่ร�ำพึง อ.บำงสะพำน จ.ประจวบคีรีขันธ์ Tel. 0-3269-1106, 08-6027-8530 ดู AD 4 สี หน้า 26

วรญา ครองลาภเจริญ (เจ๊แขก) ที่ตั้ง : 22/62 หมู่บ้ำนทิพวณิชย์ ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสำคร Tel. 08-6340-5419 Fax. 0-3447-1405 Tourist&Buseness

Tourist & Business

83


ปลาครัวท่าน�้าอ้อย ที่ตั้ง : สำขำ 1 ริมแม่น�้ำเจ้ำพระยำ (กุ้งมังกร) ตลำดท่ำน�้ำอ้อย อ.พยุหคีรี จ.นครสวรรค์ Tel. 0-5626-7101, 08-1972-8028, 08-1533-7400 ที่ตั้ง : สำขำ 2 กม.146 ถ.สำยเอเชีย ต.ท่ำฉนวน อ.มโนรมย์ จ.ชัยนำท Tel. 08-9074-5665, 08-1533-7400, 08-1972-8028 Fax. 0-5640-1579 ที่ตั้ง : สำขำ 3 ริมถนนสำยเอเชีย ฝั่งขำเข้ำกรุงเทพฯ ต.หำงน�้ำสำคร อ.มโนรมย์ จ.ชัยนำท Tel. 08-1039-5584 ดู AD 4 สี หน้า 29

ร่มไม้ริมนา ที่ตั้ง : 18/3 หมู่ 6 ถ.พุทธมณฑลสำย 5 ต.บำงกระทึก อ.สำมพรำน จ.นครปฐม 73210 Tel. 0-2482-1025, 08-1700-9960 ดู AD 4 สี หน้า 18

ร้านอาหารริมคลอง ที่ตั้ง : สำขำ 1 วัดหน้ำพระเมรุ Tel. 0-3523-3003, 08-6644-3814,08-1744-8690 ที่ตั้ง : สำขำ 2 วัดศำลำแดง ซ.5 บำงปะหัน Tel. 0-3538-1205, 08-6644-3814, 08-1137-8960

84

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...การท่องเที่ยวและกีฬา

โชกุน อินเตอร์ฟู้ด ที่ตั้ง : 41/4 ถ.อู่ทอง ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยำ จ.พระนครศรีอยุธยำ 13000 Tel. 09-4479-5559, 08-0292-1848

ร้านอาหารคลองบุญ ที่ตั้ง : 39/2 หมู่ 5 ต.เจ้ำปลุก อ.มหำรำช จ.พระนครศรีอยุธยำ 13150 Tel. 08-1994-8793, 0-3576-9522 Fax. 0-3571-2230

ครัวลุงชิต ที่ตั้ง : 78 หมู่ 3 ต.บัวปำกท่ำ อ.บำงเลน จ.นครปฐม Tel. 08-1010-7717, 08-5502-4433

นุชโภชนา ที่ตั้ง : 91/10 ต.พรมณี อ.เมือง จ.นครนำยก 26000 Tel. 08-2232-9606, 06-2565-6488

เสริมบริการ (ตลาดไร่ใหม่) ที่ตั้ง : 55 หมู่ 3 ต.ไร่เก่ำ อ.สำมร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180 Tel. 0-3268-8932, 08-6663-3090, 08-1007-2259

ริมคลองเฮ้าส์บางปลาม้า ที่ตั้ง :29/1 หมู่ 2 ต.บำงปลำม้ำ อ.บำงปลำม้ำ จ.สุพรรณบุรี Tel. 08-6320-4770, 08-9172-6820 www.rimkongouse.com

ร้านจันทร์เจริญ ที่ตั้ง : 361 หมู่ 9 ต.กรับใหญ่ อ.บ้ำนโป่ง จ.รำชบุรี 70190 Tel. 08-1446-8907, 0-3229-1033 Fax. 0-3236-6066

ร้านอาหารไผ่ขวาง ที่ตั้ง : 167 หมู่ 2 ต.ไผ่ขวำง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี Tel. 0-3552-3014-5


Tourist&Buseness

Tourist & Business

85


86

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...การท่องเที่ยวและกีฬา


Tourist&Buseness

Tourist & Business

87


88

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...การท่องเที่ยวและกีฬา


Tourist&Buseness

Tourist & Business

89


แนะน�ำสินค้ำ O-TOP ของกิน ของฝำก สถำนที่ท่องเที่ยว สินค้ำพื้นเมือง ฯลฯ

ภำคกลำง T h e A c t i v i t y Tr a v e l s

TOURIST & SPORT

90

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...การท่องเที่ยวและกีฬา

การท่องเที่ยวและกีฬา


เป็ดย่างจ่าเฉิด ที่ตั้ง : 462/1 หมู่ 2 ต.สำมชุก อ.สำมชุก จ.สุพรรณบุรี 72130 Tel. 0-3557-1464, 08-9667-2916 ดู AD 4 สี หน้า 27

บ้านฝอยทอง ที่ตั้ง : 99/1 ซ.วุฒำกำศ 53 แขวงบำงอ้อ เขตจอมทอง กรุงเทพฯ Tel. 0-2468-9052, 0-2875-5655 ดู AD 4 สี ปกหน้าด้านใน

กล้วยตากแม่ตะเพียน ที่ตั้ง : 75/3-7 หมู่ 5 ต.ท่ำฬ่อ อ.เมือง จ.พิจิตร Tel. 0-5661-2063, 08-1972-7743 ดู AD 4 สี หน้า 28

ปลาร้าเงินล้าน ช.วันดี ตลาดไท ที่ตั้ง : ตลำดไท คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120 Tel. 08-6777-7215, 08-7999-9215 ดู AD 4 สี หน้า 17

ศูนย์สมุนไพรบ้านยาไทย ที่ตั้ง : 122/1 หมู่ 5 ต.เขำน้อย อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุรี 71110 Tel. 08-1736-4307, 08-7068-8733 ดู AD 4 สี หน้า 4

Royal Thai Spa ที่ตั้ง : 13/3 ถ.นเรศด�ำหริ หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 Tel. 08-9684-5570, 08-7708-9485 ดู AD 4 สี หน้า 22

จ่าวิรัช Outlet ที่ตั้ง : 54 หมู่ 1 ต.ท่ำน�้ำอ้อย อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ Tel. 0-5638-1111, 08-1394-1999, 0-5626-7499 (Outlet) ดู AD 4 สี หน้า 17

ร้านขนมหวานเจ๊แมว (ตลาดรังสิต) ที่ตั้ง : 111 รังสิต-นครนำยก 13 ซ.5 ต.ประชำธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12130 Tel. 08-7900-6935, 08-8324-2274 ดู AD 4 สี หน้า 28

อบต. ลาดใหญ่ ที่ตั้ง : 200/1 หมู่ 3 ต.ลำดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงครำม 75000 Tel. 0-3471-6321 Fax. 0-3471-1264 ดู AD 4 สี หน้า 14

วิสาหกิจชุมชนน�้าตาลปลอดสารพิษ ที่ตั้ง : 31 หมู่ 7 ต.คลองเขิน อ.เมือง จ.สมุทรสงครำม 75000 Tel. 08-1943-3630

บ้านหุ่นเหล็ก Tel. 08-1339-3345 ดู AD 4 สี หน้า 13

ตลาดน�้าบางน�้าผึ้ง ที่ตั้ง : หมู่ 10 ต.บำงน�้ำผึ้ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปรำกำร 10130 Tel./Fax. 0-2461-3254 Tourist&Buseness

Tourist & Business

91


วัดพระนอนจักรสีห์ วรวิหาร ที่ตั้ง : อ.เมือง จ.สิงห์บุรี Tel. 08-1780-9313 Fanpage : วัดไทยธรรมศาลา www.facebook.com / พระครูอนุกูลวิริยกิจ ดู AD 4 สี หน้า 6-7

บริษัท อุตสาหกรรมพันท้ายนรสิงห์ สินค้าพื้นเมือง จ�ากัด ที่ตั้ง : 99 หมู่ 2 ต.กำหลง อ.เมือง จ.สมุทรสำคร 74000 Tel. 0-3481-4000 ต่อ 211, 212 Fax. 0-3481-4028 ดู AD 4 สี หน้า 27

มูลนิธิวัดป่าหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ที่ตั้ง : 77 หมู่ 5 ต.สิงห์ อ.ไทรโยค จ.กำญจนบุรี 71150 Tel. 0-3451-0498, 08-5561-9555 www.tigertemple.com www.tigertemple.org .ดู AD 4 สี ได้ที่ปกหลัง.

เทศบาลต�าบลส�าโรงเหนือ ที่ตั้ง : 9 หมู่ 4 ถ.เทพำรักษ์ ต.เทพำรักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปรำกำร 10270 Tel. 0-2363-9666 Fax. 0-2363-9655 www.somrongnua.com

วนอุทยานปราณบุรี ที่ตั้ง : บ้ำนหัวแหลม หมู่ 1 ต.ปำกน�้ำปรำณ อ.ปรำณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77220 Tel. 08-9787-4812 Fax. 0-3262-1608

กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านเขาเต่า ที่ตั้ง : หมู่บ้ำนเขำเต่ำ ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ Tel. 08-9260-0867, 08-9743-2559

น�้าพริกสมศรีลาดหญ้า ที่ตั้ง : 120 หมู่ 1 ต.ลำดหญ้ำ อ.เมือง จ.กำญจนบุรี Tel. 0-3458-9059, 08-9918-9549

หจก. ตั้งอุ้ยไต๋ ที่ตั้ง : 188/8-9 ถ.วุฒำกำศ แขวงตลำดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพฯ Tel. 0-2466-9057, 08-1610-3338 Fax. 0-2466-6877

ทองม้วนแม่อู๊ด ที่ตั้ง : 109/1 หมู่ 3 ต.แสงอรุณ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77103 Tel. 08-9745-3280

อบต. บางเสาธง ที่ตั้ง : 101 หมู่ 7 ต.บำงเสำธง อ.บำงเสำธง จ.สมุทรปรำกำร 10540 Tel. 0-2707-1671-3 Fax. 0-2707-1674

ปลาดุกแดดเดียว ที่ตั้ง : 5 หมู่ 2 ต.บัวปำกท่ำ อ.บำงเลน จ.นครปฐม Tel. 0-3424-8295, 08-9836-6904

92

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...การท่องเที่ยวและกีฬา


Tourist&Buseness

Tourist & Business

93


94

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...การท่องเที่ยวและกีฬา


Tourist&Buseness

Tourist & Business

95


96

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...การท่องเที่ยวและกีฬา


แนะน�ำที่พัก

Resort Hotel Guesthouse

ภำคตะวันออก

TOURIST & SPORT

การท่องเที่ยวและกีฬาTourist&Buseness Tourist & Business

97


ริม จันทร์ โฮมสเตย์ ที่ตั้ง : 30/1 หมู่ 6 ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี Tel. 06-1667-1884 ดู AD 4 สี หน้า 21

บ้านมัจฉา เกาะล้าน ที่ตั้ง : 196 หมู่ 7 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี Tel. 08-9252-8672, 08-0102-2383 ดู AD 4 สี หน้า 15

ปลายจันท์ รีสอร์ท ที่ตั้ง : 21/4 หมู่ 4 ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110 Tel. 08-1751-1076 ดู AD 4 สี หน้า 10

มุมทะเลจันท์ โฮมสเตย์ ที่ตั้ง : 65/2 หมู่ 2 ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี Tel. 08-6138-7567, 08-6109-4390 ดู AD 4 สี หน้า 15

มาร์คเฮ้าส์บังกะโล คลองเจ้า เกาะกูด ที่ตั้ง : 43/4 หมู่ 2 ต.เกาะกูด อ.เกาะกูด จ.ตราด 23000 Tel. 08-6133-0402 (หมู) ดู AD 4 สี หน้า 11

รังนกน้อย รีสอร์ท ที่ตั้ง : 216 หมู่ 7 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี Tel. 08-1410-6648 ดู AD 4 สี หน้า 31

เคเอสบี โฮมสเตย์ ที่ตั้ง : 29/9 หมู่ 5 ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี 22210 Tel. 09-8782-9914 ดู AD 4 สี หน้า 24

ลาร์ฟติ้ง ที่ตั้ง : 120 หมู่ 7 ต.ส�าพันตา อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี Tel. 08-1909-6896 ดู AD 4 สี หน้า 15

เอเดรียนวิว รีสอร์ท ที่ตั้ง : 262/17 หมู่ 6 ต.ท่าเทววงษ์ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี 20120 Tel. 08-9092-8652 ดู AD 4 สี หน้า 23

ไร่คีรีล้อม ที่ตั้ง : 357 หมู่ 8 ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี Tel. 08-1577-5898

ธาราทิพย์ รีสอร์ท ที่ตั้ง : 42/1 หมู่ 5 ถ.เฉลิมบูรพาชลทิศ ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120 Tel. 08-1781-4069, 08-1000-8068

ร่มไม้ชายเล รีสอร์ท & ซีฟู้ด ที่ตั้ง : 5/1 หมู่ 3 ต.เกาะช้างใต้ อ.เกาะช้าง จ.ตราด Tel. 08-1865-7424, 08-9939-2424

98

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...การท่องเที่ยวและกีฬา


ยามาดะ บีช รีสอร์ท ที่ตั้ง : 120 หมู่ 2 ถ.ตราด-คลองใหญ่ อ.แหลมกลัด อ.เมือง จ.ตราด Tel. 0-3958-4200 Fax. 0-3958-4201 ดู AD 4 สี หน้า 31

วีที รีสอร์ท เกาะล้าน ที่ตั้ง : หมู่ 7 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี Tel. 08-4872-9373 www.vtkholarn.com ดู AD 4 สี หน้า 16

108 โฮมสเตย์ ที่ตั้ง : 108 ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110 Tel. 08-4350-6458 ดู AD 4 สี หน้า 26

โรงแรมคุ๊กกี้ ที่ตั้ง : 7/2 หาดทรายขาว เกาะช้าง จ.ตราด Tel. 0-3955-1105-6, 08-1861-4227 Fax. 0-3955-1107 ดู AD 4 สี หน้า 9

ท่าใหม่ ฟาร์ม & โฮมสเตย์ ที่ตั้ง : 131/11 ถ.เทศบาลสาย 4 ต.ท่าใหม่ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120 Tel. 08-1436-4934, 08-6300-5334Fax. 0-3943-1097 ดู AD 4 สี หน้า 25

เดอะเพียร์บูทีค รีสอร์ท ที่ตั้ง : 9/9 หมู่ 7 ปากอ่าวคุ้งกระเบน ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี Tel. 08-4333-7699, 08-6335-7282, 08-6330-4224 ดู AD 4 สี หน้า 8

หาดสวย รีสอร์ท ที่ตั้ง : 17/1 หมู่ 5 ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120 Tel. 0-3936-9111 Fax. 0-3943-3279

บ้านทะเลดาว โฮมสเตย์ ที่ตั้ง : 56/1 หมู่ 2 ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี Tel. 08-3589-8009, 08-8214-4424 ดู AD 4 สี หน้า 23

เกาะสีชัง รีสอร์ท ที่ตั้ง : 231 หมู่ 6 ต.ท่าเทววงศ์ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี 20120 Tel. 0-3821-6456, 08-9125-6598 Fax. 0-3821-6612

Twin Palm Resort ที่ตั้ง : 429/1 หมู่ 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 Tel. 0-3842-8779-80, 08-1889-3659 Fax. 0-3842-1779

เกาะช้าง ไทยการ์เด้นท์ ฮิลล์ รีสอร์ท ที่ตั้ง : 6/33 หมู่ 4 หาดคลองพร้าว เกาะช้าง จ.ตราด 23170 Tel. 0-3955-1573-5 Fax. 0-3955-1575

สวนย่าเกาะกูด ที่ตั้ง : 14/3 หมู่ 1 ต.เกาะกูด อ.เกาะกูด จ.ตราด Tel. 08-1949-0938, 08-1762-6233, 08-1000-4141 Tourist&Buseness

Tourist & Business

99


เกาะกูดเนเวอร์แลนด์บีช รีสอร์ท ที่ตั้ง : 99 หมู่ 5 ต.เกาะกูด อ.เกาะกูด จ.ตราด 23000 Tel. 08-9096-0028, 08-8089-8780, 08-1411-7997 ดู AD 4 สี หน้า 23

100

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...การท่องเที่ยวและกีฬา


Tourist&Buseness

Tourist & Business

101


102

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...การท่องเที่ยวและกีฬา


แนะน�ำที่กิน

Food Delicious

ภำคตะวันออก

TOURIST & SPORT การท่องเที่ยวและกีฬา

Tourist&Buseness

Tourist & Business

103


รวยเรือนแพ ที่ตั้ง : 293/3 ถ.มรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 08-1983-0494, 0-3851-2000, 0-3851-5431 Fax. 0-3881-0909 ดู AD 4 สี หน้า 11

THE CRAZE HOUSE ที่ตั้ง : 733/1 ซ.ท่าแฉลบ 8 ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 Tel. 0-3931-4529, 08-7157-7554 ดู AD 4 สี หน้า 12

ครัวตัวออ ที่ตั้ง : 75 หมู่ 10 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 Tel. 09-1248-4338 ดู AD 4 สี หน้า 33

หอมกาแฟ ที่ตั้ง : 513 หมู่ 3 ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด Tel. 08-1986-7115, 08-1762-7042 ดู AD 4 สี หน้า 22

ครัวกล้วยหอม ที่ตั้ง : 131/6 หมู่ 8 ต.ปะตง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี Tel. 08-9984-4377 ดู AD 4 สี หน้า 25

ไออุ่นร่มไม้ ที่ตั้ง : 247/91 หมู่ 2 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี Tel. 08-4643-9922 ดู AD 4 สี หน้า 20

ครัวมีสุข ที่ตั้ง : 27/3 หมู่ 3 ต.บางกรูด อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 09-2396-5553-4

สวนอาหารบ้านใหญ่ ที่ตั้ง : 101 หมู่ 7 ต.บางพระ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 0-3851-2747, 08-1758-9151

ทะเลขวัญสมุทร ที่ตั้ง : 56 หมู่ 3 ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110 Tel. 08-1761-6921, 08-7942-3892

U-BAR ที่ตั้ง : 30 ถ.เทศบาล 1 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 Tel. 08-6821-2133

ร้านเจี๊ยงโภชนา ที่ตั้ง : 25/13 หมู่ 1 ต.ทุ่งควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง Tel. 0-3866-9107

ร้านข้าวแกงอร่อย ที่ตั้ง : 76 หมู่ 1 ต.ทับไทร อ.โป่งน�้าร้อน จ.จันทบุรี Tel. 08-1377-7440

104

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...การท่องเที่ยวและกีฬา


รุ่งตะวันผับ ที่ตั้ง : 31/116-120 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี Tel. 08-1744-4504, 08-1295-7443 ดู AD 4 สี หน้า 20

ไม่ลอง ไม่รู้ คุณลุ้ย ที่ตั้ง : ขาเข้า-ขาออก มอเตอร์เวย์ Tel. 08-1945-5664, 08-4145-6662 ดู AD 4 สี หน้า 34

ครัวจันท์สุข ที่ตั้ง : 23/9 หมู่ 2 ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี Tel. 08-6144-6936, 08-1152-3523 ดู AD 4 สี หน้า 19

บริษัท เชลล์ตังเก ซีฟู้ด จ�ากัด ที่ตั้ง : 95 หมู่ 5 ซ.12 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 Tel. 0-3822-5989, 0-3822-5053 Fax. 0-3822-5922 ดู AD 4 สี หน้า 25

มธุรส-เรือนแพ ที่ตั้ง : 193/2 ถ.มรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel. 0-3851-1958, 08-1864-2929 ดู AD 4 สี หน้า 12

วาสนาฟิชชิ่งปาร์ค แอนด์ รีสอร์ท ที่ตั้ง : 99/1 หมู่ 8 ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง 21110 Tel. 0-3869-7157-8, 08-6158-9230 Fax. 0-3869-7123 ดู AD 4 สี หน้า 26

ร้านอาหารประมงทิพย์ ที่ตั้ง : 35 ถ.รอบเขาสามมุข ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130 Tel. 0-3819-1793, 09-1180-6831 Fax. 0-3819-1790

ร้านอาหารเปี๊ยกมันทะเล (พ) ที่ตั้ง : 73 ถ.บางแสน-อ่างศิลา ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130 Tel. 08-9750-4916, 0-3839-7668

วาสนา 2 เนินฆ้อ ทะเลสวย ที่ตั้ง : 225 หมู่ 4 ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง Tel. 08-6141-6152, 06-1443-4532 ดู AD 4 สี หน้า 27

สวนอาหารบ้านบางไผ่ ที่ตั้ง : 12/30 หมู่ 8 ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel. 08-9126-3137, 08-2060-1464, 0-3858-3165

คุณช้างหมูหัน ที่ตั้ง : 40/14 หมู่ 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี Tel. 08-4883-6560, 09-8480-4684

มุมพอดี ที่ตั้ง : 49/11 สี่แยกตากสิน ถ.พระยาตรัง ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 Tel. 08-5182-3014 Tourist&Buseness

Tourist & Business

105


106

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...การท่องเที่ยวและกีฬา


Tourist&Buseness

Tourist & Business

107


108

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...การท่องเที่ยวและกีฬา


Tourist&Buseness

Tourist & Business

109


แนะน�ำสินค้ำ O-TOP ของกิน ของฝำก สถำนที่ท่องเที่ยว สินค้ำพื้นเมือง ฯลฯ T h e A c t i v i t y Tr a v e l s

ภำคตะวันออก

TOURIST & SPORT

110

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

การท่องเที่ยวและกีฬา

๑ ใน...การท่องเที่ยวและกีฬา


กลุ่มงานหัตถศิลป์ ชาตรีหัตถศิลป์ ที่ตั้ง : 211 ถ.ชลบุรี-บ้านบึง ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170 Tel./Fax. 0-3844-4599, 08-1836-7364, 08-1983-7364 ดู AD 4 สี หน้า 30

บ้านช่างปั้น ที่ตั้ง : 157/8 หมู่ 8 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี Tel. 06-2143-6977, 09-6656-8995 ดู AD 4 สี หน้า 30

หอยจ๊อแม่วรรณา ที่ตั้ง : สาขา 1 105 ถ.มาบมะยม ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี สาขา 2 รามค�าแหง 24 ตลาดเสรีหัวหมาก Tel. 09-0568-5692, 08-1907-5095 ดู AD 4 สี หน้า 10

สวนโถทอง ที่ตั้ง : 18 หมู่ 10 ต.คมบาง อ.เมือง จ.จันทบุรี Tel. 0-3945-9339, 08-7835-5964, 09-8338-1064

สวนแก้ววงษ์นุกูล ที่ตั้ง : 56 หมู่ 3 ต.สาวชะโงก อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110 Tel. 0-3858-4402, 08-9938-9097

สวนเจริญชัย ที่ตั้ง : 87/2 หมู่ 1 ซ.สุวรรณ ต.พลิ้ว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี 22190 Tel. 08-1377-3558, 09-9217-8715

อุทยานแห่งชาติน�้าตกคลองแก้ว ที่ตั้ง : บ้านคลองแก้ว หมู่ 2 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด Tel. 0-3952-2039 Fax. 0-3952-2038 ดู AD 4 สี หน้า 24

เอสทีจี ทับทิมจันทร์ จิวเวอรี่ ที่ตั้ง : 60 ซ.ตลาดชัยศิริ ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 Tel. 08-7536-2555 ดู AD 4 สี หน้า 8

ISAREE ที่ตั้ง : 23 หมู่ 3 ต.โสธร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel. 08-6977-0135

คุณสังวาลย์ นาคสวาสดิ์ ที่ตั้ง : 5/1 หมู่ 2 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 Tel. 08-9485-7690 Tourist&Buseness

Tourist & Business

111


112

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...การท่องเที่ยวและกีฬา


Tourist&Buseness

Tourist & Business

113


แนะน�ำที่พัก

ภำคอีสำน Resort Hotel Guesthouse

114

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

TOURIST & SPORT

การท่ องเที่ยฬวและกี ฬา ๑ ใน...การท่องเที ่ยวและกี า


บริษัท วนาทิพย์พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด ที่ตั้ง : 666 หมู่ 7 ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30310 Tel. 0-4495-9666, 0-4495-9550, 08-0730-0008-9 ดู AD 4 สี หน้า 11

ภูทรายแก้ว ที่ตั้ง : 168 หมู่ 8 ต.วังน�้าเขียว อ.วังน�้าเขียว จ.นครราชสีมา 30370 Tel. 0-4462-5886, 0-4461-4186, 0-4461-3231, 08-0723-5456 www.phuzaikaew.com ดู AD 4 สี หน้า 19

โรงแรมพิมายอินน์ ที่ตั้ง : 33/1 หมู่ 14 ถ.บายพาส ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 Tel. 0-4447-1175, 0-4428-7228, 08-1266-9058 Fax. 0-4428-7423 ดู AD 4 สี หน้า 24

I am Khao Yai ที่ตั้ง : 101/13 หมู่ 5 ถ.ธนะรัชต์ ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 Tel. 08-9931-9882 ดู AD 4 สี หน้า 19

แม่นิลเพลส ที่ตั้ง : 123 ถ.พิทักษ์สันติราษฎร์ อ.เมือง จ.มุกดาหาร Tel. 08-9577-0499, 08-9166-9935, 0-4261-1813 ดู AD 4 สี หน้า 17

ไร่จวนทองผักหวานป่า ที่ตั้ง : 209 หมู่ 8 ถ.304 ต.ไทยสามัคคี อ.วังน�้าเขียว จ.นครราชสีมา Tel. 08-5945-9645

ดาราบุรี บูติก โฮเต็ล ที่ตั้ง : 909 หมู่ 5 ต.หนองจะบก อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel. 0-4427-7999, 08-1878-6870

Tourist&Buseness

Tourist & Business

115


116

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...การท่องเที่ยวและกีฬา


Tourist&Buseness

Tourist & Business

117


แนะน�ำที่กิน

Food Delicious

ภำคอีสำน TOURIST & SPORT

118

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

การท่องเที่ยวและกีฬา

๑ ใน...การท่องเที่ยวและกีฬา


เล็กซ์ เรสเตอรองค์ ที่ตั้ง : 488 หมู่ 8 ต.ไทยสามัคคี อ.วังน�้าเขียว จ.นครราชสีมา 30370 Tel. 08-5858-1185, 08-6469-4828 Fax. 0-4422-8429 ดู AD 4 สี หน้า 13

ร้านอาหารบ้านลานตะวัน ที่ตั้ง : 1469 หมู่ 8 ถ.เดชอุดม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา Tel. 0-4495-7111, 08-1986-6343

ครัวชวนชม เขาใหญ่ ที่ตั้ง : 42 หมู่ 5 ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา Tel. 08-4298-2576 ดู AD 4 สี หน้า 9

อำหำร ของคนภำคอีสำน ร้านอาหารหลานย่า ที่ตั้ง : 108/1 หมู่ 11 หมู่บ้านโบนันซ่า ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา Tel. 0-4492-1100, 08-6242-4850, 08-9949-1565 Fax. 0-4492-1100

สภาพภูมิศาสตร์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานมีผลต่อ อาหารการกินของคนท้องถิ่นอย่างมาก เนื่องจากพื้นที่บางแห่งแห้งแล้ง วัตถุดิบที่ น�ามาประกอบอาหารซึ่งหาได้ตามธรรมชาติส่วนใหญ่ได้แก่ ปลา แมลงบางชนิด พืชผักต่างๆ การน�าวิธีการถนอมอาหารมาใช้เพื่อรักษาอาหารไว้กินนานๆ จึงเป็น ส่วนส�าคัญในการด�ารงชีพของคนอีสาน ชาวอีสานจะมีข้าวเหนียวนึ่งเป็นอาหาร หลัก เนื้อสัตว์ที่น�ามาปรุงอาหารได้แก่ สัตว์ที่หามาได้ เช่น กบ เขียด แย้ แมลงต่างๆ ที่มาของรสชาติอาหารอีสาน เช่น รสเค็มได้จากปลาร้า รสเผ็ดได้จากพริกสด และพริกแห้งรสเปรี้ยวได้จากมะกอก ส้มมะขาม และมดแดงในอดีตคนอีสานนิยม หมักปลาร้าไว้กินเองเพราะมีปลาอุดมสมบูรณ์ ประกอบกับเป็นแหล่งเกลือสินเธาว์ ท�าให้การท�าปลาร้าเป็นที่แพร่หลายมาก จากปลาร้าพื้นบ้านอีสานได้มีการพัฒนา ทั้งวิธีการท�าและรสชาติ จนกลายเป็นต�ารับปลาร้าที่ส่งขายต่างประเทศในปัจจุบัน

Tourist&Buseness

Tourist & Business

119


แนะน�ำสินค้ำ O-TOP ของกิน ของฝำก สถำนที่ท่องเที่ยว สินค้ำพื้นเมือง ฯลฯ

ภำคอีสำน T h e A c t i v i t y Tr a v e l s

120

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

TOURIST & SPORT

การท่ องเที่ยฬวและกี ฬา ๑ ใน...การท่องเที ่ยวและกี า


ร้านคุณปุนณ์ ที่ตั้ง : 42 หมู่ 3 (เขตเทศบาล) ต.แชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250 Tel. 08-4916-9488 ดู AD 4 สี หน้า 21

๘๔๐๐๐ พระธรรมขันธ์ ที่ตั้ง : 100/17 หมู่ 14 ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา (กม.191 ฝั่งขาเข้ากรุงเทพฯ ใกล้สนามกอล์ฟเมาเท่นครีก) Tel. 08-1593-3196, 08-1579-2598 ดู AD 4 สี หน้า 34

สอยดาวการ์เด้น ที่ตั้ง : ม.สอยดาว ต.จันทึก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา Tel. 08-1376-7699, 08-8119-8101

ร้านสุวรรณ ลานด่านเกวียน โคราช ที่ตั้ง : A 28-29 ลานด่านเกวียน ต.ด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา Tel. 08-1991-0140, 08-9801-9180

หมู่บ้ำนท�ำเครื่องปั้นดินเผำด่ำนเกวียน

ช่างแซม สักลายโคราช Tel. 08-8595-9784 ดู AD 4 สี หน้า 34

แหนมเห็ดแม่กรทอง Tel. 08-6903-7725, 08-9986-6143 ดู AD 4 สี หน้า 32

หมู่บ้านท�าเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน เป็น หมู่บ้านหนึ่งของ ต�าบล ด่านเกวียน อ�าเภอโชคชัย หากเอ่ยถึงสินค้า “โอทอป” (OTOP) หนึ่งต�าบล หนึ่ง ผลิตภัณฑ์ประเภทตุ๊กตาดินเผาหรือเครื่องปั้นดินเผาที่มีชื่อเสียง ชื่อแน่ว่าต้องมีชื่อ ของ “เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน” ติดอยู่ในอันดับต้นๆ กับเขาด้วย เหตุเพราะ ว่าเครือ่ งปัน้ ดินเผาด่านเกวียนนัน้ มีชอื่ เสียงมาช้านาน แล้ว ในความโดดเด่นทัง้ ด้วย ตัวสินค้าที่มีความแข็งแกร่ง ทนทาน และมีความสวยความด้านเอกลักษณ์และรูป แบบงานปั้นที่มี ความหลากหลาย และก�าลังเป็นสินค้าที่นิยมของตลาด ส�าหรับเอกลักษณ์ของงานเครือ่ งปัน้ ดินเผาด่านเกวียนนัน้ เห็นจะ อยู่ตรงที่ความแปลกใหม่ของการออกแบบรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ และสิ่งส�าคัญก็คือ ผลิตภัณฑ์นนั้ มีความแข็งแกร่ง ทานทน และพืน้ ผิววัตถุมคี วามมันวาวสวยงาม ทีไ่ ม่มี เครือ่ งปัน้ ดินเผาทีไ่ หน เหมือน เพราะดินทีช่ าวด่านเกวียนน�ามาใช้ในการปัน้ เป็นดิน เหนียวเนือ้ ละเอียดคุณภาพดีมสี แี ดงหรือสีนา�้ ตาลด�า ทีข่ ดุ ขึน้ มา จากริมฝัง่ แม่นา�้ มูล ซึ่งเนื้อดินเหนียวนั้นมีแร่เหล็กผสมอยู่มาก มีคุณสมบัติพิเศษตรงที่ เนื้อดินปั้นง่าย ต่อการขึ้นรูป ทนทาน ต่อการเผา ไม่บิดเบี้ยวเสียทรงหรือแตกหักง่าย และเมื่อเผา ด้วยความร้อนสูง แร่เหล็กและแร่ธาตุอื่นๆ ที่เป็นส่วนผสมจะ หลอมละลายเคลือบ ผิวภาชนะไปในตัว ท�าให้ได้ชนิ้ งานทีม่ สี เี ป็นธรรมชาติออกสีดา� มันหรือสีนา�้ ตาลแดง หรือสีเลือดปลาไหล ซึ่งเป็นสีที่ได้รับความนิยมว่าสวยที่สุด Tourist&Buseness

Tourist & Business

121


122

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...การท่องเที่ยวและกีฬา


ปวันนันท์ บริการน�้าดื่ม ที่ตั้ง : 57 ลาดพร้าว 136 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Tel. 08-1917-5641, 0-2513-2448 Fax. 0-2512-1992

หจก. พิพัฒน์ณัชชา ทรานสปอร์ต ที่ตั้ง : 29/1 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000 Tel. 03722-0172, 08-1571-4946, 08-1571-6301 Fax. 0-3742-1488

หมวดบริษัท-การบิน

เชิดชัยทัวร์ Tel. 0-3935-0357, 0-3931-1801 กรุงเทพฯ 0-2391-2237 ดู AD 4 สี หน้า 29

การบินกรุงเทพ จก บริษัท โทร. 0-2265-5676 สายการบิน ไชน่า เซาท์เทอร์น แอร์ไลน์ โทร.0-2535-2354-5 สายการบิน ไชน่า เซาท์เทอร์น แอร์ไลน์ โทร. 0-2216-3888 สายการบิน ไชน่า เซาท์เทอร์น แอร์ไลน์

บริษัท แอร์โคราชพัฒนา จ�ากัด บขส.เก่า Tel. 0-4426-9345 บขส.ใหม่ Tel. 0-4423-0378 หมอชิต Tel. 0-2936-2252 โทร. 0-2236-4972 อี วี เอ แอร์ โทร. 0-2367-3388 กรีนเลน จก บริษัท โทร. 0-2255-4292 กรีนสยามแอร์เซอร์วิสเซส จก บริษัท โทร. 0-2240-0886 กัลฟ์เอ็กซเพรสทรานสปอร์ต เอเยนต์ซี่ จก บริษัท โทร. 0-2231-0300-7 กัลฟ์แอร์ โทร. 0-2535-2313-4 การ์ตูนเวิลด์ทราเวล จก บริษัท โทร. 0-5623-3138-9 การบินกรุงเทพ จก บริษัท โทร. 0-7724-5590-600 การบินกรุงเทพ จก บริษัท โทร. 0-3251-1841

การบินกรุงเทพ จก บริษัท โทร. 0-5327-4565 การบินกรุงเทพ จก บริษัท โทร. 0-7635-6029-31 การบินกรุงเทพ จก บริษัท โทร. 0-3824-5192 การบินกรุงเทพ จก บริษัท โทร. 0-3952-5765-84 การบินไทย จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-5327-7479 ไชน่าแอร์ไลน์ จก บริษัท โทร. 0-2253-4792 ไชน่าแอร์ไลน์ จก บริษัท โทร. 0-2535-2160 ไชน่าแอร์ไลน์ จก บริษัท โทร. 0-7632-7111 ซาบีนา เบลเยี่ยม เวิลด์ แอร์ไลน์ โทร. 0-2233-2023 ซาบีนา เบลเยี่ยมเวิลด์ แอร์ไลน์ โทร. 0-2535-2383 ซิลค์แอร์ (สิงคโปร์) ไพรเวทลิมิเต็ด จก บริษัท โทร. 0-7621-9080 เซ้าท์อัฟริกันแอร์เวยส์ โทร. 0-2635-1414 แซม อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิส หจก โทร. 0-2526-1339 เดลต้าไทย (1989) จก บริษัท โทร. 0-2234-6618 ทรัยอินเตอร์แนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-2235-0445 Tourist&Buseness

Tourist & Business

123


ท่าอากาศยานไทย จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-2535-1111 ไทเกอร์ แอร์เวย์ส โทร. 0-2535-7575 ไทเกอร์ แอร์เวย์ส โทร. 0-2206-2222 ไทย-โปลิช แทรเวิล เอเยนซี่ จก บริษัท โทร. 0-2235-2223-5 แอร์นิวซีแลนด์ แอนเซ็ท ออสเตรเลีย โทร. 0-2254-5440 แอร์ลังกา สายการบิน จก บริษัท โทร. 0-2236-9292-3 แอร์ไลน์ โอเปอร์เรชั่น กรุ๊ป จก บริษัท โทร. 0-2726-9755 แอโรโกลเบิล จก บริษัท โทร. 0-2254-1181-2

หมวดแคมป์-อุปกรณ์ แคมป์เปอร์แมน จก บริษัท โทร. 0-2884-4818-9 ร้านคอบบร้า โทร. 08-0652-9040, 08-9836-6429 ที เอ็ม เค เทรดดิ้ง จก บริษัท โทร. 0-2214-0976 ไทยพัฒนา ห้าง โทร. 0-2221-6216

124

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

กิตติสิน ร้าน โทร. 0-5422-1487 โก-แคมป์ เทรดดิ้ง หจก โทร. 0-2280-0800 คานูปีแอดเวนเจอร์ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-7741-4150-1 เค แค้มปิ้ง เอ้าท์ดอร์ แอนด์ แทรเวลเลอร์ ร้าน โทร. 0-2511-2239 แคมป์แพ็ค อินเตอร์เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-2434-5029 แคมป์อินน์ หจก โทร. 0-2281-6089 แคมปิ้ง พลาเนท จก บริษัท โทร. 0-2884-2199 แค็มป์แอนด์ฟัน ร้าน โทร. 0-2260-3674 ฉัตรเจริญ ร้าน โทร. 0-2224-4484 ซีบร้าเดอะแค้มป์ จก บริษัท โทร. 0-2933-4827 ทองโปรดักซ์ (1988) หจก โทร. 0-2886-5066 แทร์พรูฟ (ไทยแลนด์) จก บริษัท โทร. 0-2748-9488 ไทยเครื่องสนาม (2525) จก บริษัท โทร. 0-2424-2390 ไทล้ง ร้าน โทร. 0-2224-1641

๑ ใน...การท่องเที่ยวและกีฬา

ธนพรรษ 828 จก บริษัท โทร. 0-2885-9625 บรอดเวย์ ร้าน โทร. 0-7728-6832 ปีกไม้แค็มปิ้ง ร้าน โทร. 0-4425-6734 เผด็จ มุขธระโกษา แผง โทร. 0-2221-3808 พระราม 2 ฟิชชิ่ง โทร. 0-2451-4711

หมวดการสอน-ด�าน�้า มนุษย์กบไทย โทร. 0-2678-7414, 0-2286-6827 โทรสาร. 0-2678-7414 กมลา ไลฟ์ เซ็นเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-7638-5254 เกาะเต่า คอรัล แกรนด์ ไดเวอร์ส โทร. 0-2629-2916-8 เกาะเต่าคอรอลแกรนด์รีสอร์ท จก บริษัท โทร. 0-7642-3308 เกาะเต่าไดว์ซัพพลาย จก บริษัท โทร. 0-7745-6162 เกาะเต่าอิสซีไดเวอร์ จก บริษัท โทร. 0-7745-6010 เกาะสมุย อินเตอร์เนชั่นแนล ไดวิ่งสคูล จก บริษัท โทร. 0-7741-3522 เกาะหมาก ไดวิ่ง โบ๊ท โทร. 0-3950-1102 โก ไดฟ์ เกาะลันตา โทร. 0-7568-4320 คริสตัลไอดีซีเซ็นเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-7745-6752 คอนติกิ-พังงา จก บริษัท โทร. 0-7642-0119 คอนทีคีเขาหลัก จก บริษัท โทร. 0-7642-3068 คอรัล โอเชี่ยน พอยน์ จก บริษัท โทร. 0-3842-0573 คิงฟิชเชอร์ไดวิ่ง จก บริษัท โทร. 0-7634-0075 แคปเท่นเคฟแมนส์ ไดฟ์เซ็นเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-7742-2215 ซานตานา ไดฟ์วิ่ง จก บริษัท โทร. 0-7629-6713 ซีดราก้อนไดว์เซ็นเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-7642-0419-20 ซีบีส์ซับมารีน ไดรฟวิ่งคลับ จก บริษัท โทร. 0-7638-1765 ซีฟารี จก บริษัท โทร. 0-3836-1357 เดอะไดฟ์ไซท์ โทร. 0-2651-2631 ได-อัลสมุยดอทคอม จก บริษัท โทร. 0-7742-5360 บลู มารีน เซอร์วิส หจก โทร. 0-7628-4442 บลูชาร์คไดฟ์เวอร์ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2690-0156

พิ้ง ซอส ฟิช แอนด์ มีปลา จก บริษัท โทร. 0-7628-0406 โพไซดอน ไดร์ฟ เซ็นเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-7563-7537 มนุษย์กบไทย จก บริษัท โทร. 0-2678-7414 มารีน ไดฟ์ โทร. 0-2318-0134 มาสเตอร์ สคูบา คอนเนคชั่น จก บริษัท โทร. 0-2662-5226-8 มีชัย แอดเวนเจอร์ ทัวร์ จก บริษัท โทร. 0-3955-1037 มีส เค จก บริษัท โทร. 0-3836-4268 มุยไดเวอร์ส จก บริษัท โทร. 0-7723-2160 เมอร์เมด สคูบ้า (กรุงเทพ) จก บริษัท โทร. 0-2651-2631-3 เอ มาสเตอร์ พีซ โทร. 0-2530-1362 เอคควนนอท ไดวิ่ง เซ็นเตอร์ โทร. 0-3836-1724 เอวันเอเซีย จก บริษัท โทร. 0-7628-6468 เอสพีไดว์วิ่งทีม จก บริษัท โทร. 0-7568-4037

หมวดประดาน�้า และด�าน�้า-อุปกรณ์, เครื่องใช้และบริการ ซี แอนด์ ออยล์ฟิลด์ เซอร์วิสเซส จก บริษัท โทร. 0-3823-9628 แพลนเนท สคูบ้า แอนด์ ไวด์ แพลนเนท จก บริษัท โทร. 0-2261-4412-3 เกราเนล จก บริษัท โทร. 0-3257-2525 เกาะช้าง ไดฟ์ ซัพพลาย จก บริษัท โทร. 0-3955-1518 ค้าบส์ จก บริษัท โทร. 0-2974-0838-9 แจ็คไดวิ่ง โทร. 0-7642-3566 ซีท จก บริษัท โทร. 0-2237-5820 เซโก้ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2274-1696-7 ไวท์แอนด์บลูฮาร์โมนี จก บริษัท โทร. 0-7435-7721-2 สปอร์ตไทม์ จก บริษัท โทร. 0-2712-1535 สมุยไดฟ์ ซัพพลาย จก บริษัท โทร. 0-7723-0063 สมุยบิ๊กบูล จก บริษัท โทร. 0-7742-2780


เอส อี ดี จก บริษัท โทร. 0-7723-2302

หมวดบริการ ด้านการท่องเที่ยว บริษัททัวร์ ที.เอส.ทัวร์ เกาะเสม็ด (ท่าเรือเพ) โทร. 0-3865-1999, 0-3865-2888, 08-1982-4393 บิ๊กแมน อราวน์ด เดอะเวิลด์ จก บริษัท โทร. 0-2950-1599 โทรสาร 0-2950-1598 ซี ไทยแลนด์ ทราเวล จก บริษัท โทร. 0-3451-3976 โทรสาร. 0-3451-8787 มัจฉานุ ทัวร์ โทร. 0-9836-3737, 0-3269-9059 ต้นน�้าทัวร์ โทร. 0-2587-8064, 0-2976-9870 โทรสาร. 0-2587-8064 SFC Student & Flight Center Services โทร. 0-3521-2482 เขมภรณ์ แทรเวล จก บริษัท โทร. 0-2655-4034-6 วัฒนา กทม โคล่าทรานส์ แอนด์ เซอร์วิส หจก โทร. 0-2817-0734-5 พระประแดง สมุทรปราการ เทพกรทัวร์ จก บริษัท โทร. 0-2464-3444 พระประแดง สมุทรปราการ รุ่งทรัพย์แกรนด์ทัวร์ จก บริษัท โทร. 0-2631-8182-9 บางรัก กทม วรรณา ฮอลิเดย์ทัวร์ จก บริษัท โทร. 0-2874-4251-2 ราษฎร์บูรณะ กทม สวัสดิภาพทัวร์ จก บริษัท โทร. 0-2736-1099 สะพานสูง กทม อีสท์ วินด์ ทัวร์ จก บริษัท โทร. 0-2655-3553 ปทุมวัน กทม เฮงเชียงทัวร์ หจก โทร. 0-2224-0037 สัมพันธวงศ์ กทม แกรนด์สยามทัวร์ จก บริษัท โทร. 0-2876-9545Ext1, 08-9000-0966 โทรสาร 0-2904-0821 www.grandsiamtour.com กมล ฉันทานุมัติ สนง โทร. 0-2573-7460 หลักสี่ กทม กมลพร ท่องเที่ยว จก บริษัท โทร. 0-2476-5695-6 ธนบุรี กทม

กระบี่ ลันตา ทัวร์ โทร. 0-7563-0199 เมืองกระบี่ กระบี่ กระบี่กรีนทราเวล หจก โทร. 0-7563-1901 เมืองกระบี่ กระบี่ กระบี่ซีวิวรีสอร์ทแอนด์ทัวร์ โทร. 0-7561-2738-9 กระบี่ กระบี่พรทิพย์ หจก โทร. 0-7562-3475 เมืองกระบี่ กระบี่ กระบี่ฮอลิเดย์ ดอท คอม โทร. 0-7563-2054 เมืองกระบี่ กระบี่ คุระบุรีกรีนวิว จก บริษัท โทร. 0-7642-1360 คุระบุรี พังงา จักรวาลเอ็กซ์เพรส จก บริษัท โทร. 0-2712-2427 คลองเตย กทม จักรวาลเอ็กซ์เพรส จก บริษัท โทร. 0-2235-8853 บางรัก กทม จี แอล ทราเวล จก บริษัท โทร. 0-2690-5797-8 ห้วยขวาง กทม จีท๊อปทราเวลเลอร์ จก บริษัท โทร. 0-2591-8971-3 เมืองนนทบุรี นนทบุรี ซี ฟัน ไดเวอร์ส จก บริษัท โทร. 0-7628-4401-2 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต ซี มีเดีย อินเตอร์เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-2643-2414-5 ห้วยขวาง กทม ซี วาย แอนด์ ยู จก บริษัท โทร. 0-2539-5521 วังทองหลาง กทม ซี สตาร์แทรเวล จก บริษัท โทร. 0-2618-7202-3 พญาไท กทม ซี เอช เค เซอร์วิสเซส (เชียงฮวด) จก บริษัท โทร. 0-2235-1616 บางรัก กทม ซี เอ็ม ไดมอนด์ทัวร์ แอนด์ เทรดดิ้ง (2001) จก บริษัท โทร. 0-5326-0572 เมืองเชียงใหม่ ซี แองเจิล โทร. 0-7622-0832 เมืองภูเก็ต ซี แอนด์ พี ทัวร์ โทร. 0-7423-3388 หาดใหญ่ สงขลา ซี แอนด์ พี แทรเวล จก บริษัท โทร. 0-2266-4540 บางรัก กทม ซี โอเวอร์แลนด์ทราเวิลส์ จก บริษัท โทร. 0-2267-2205 บางรัก กทม ซี-แลนด์ คอมมิวนิเคชั่น จก บริษัท โทร. 0-2656-9011 คลองเตย กทม ซี-แลนด์ ดิสคัฟเวอรี่ จก บริษัท โทร. 0-3842-3246-7 บางละมุง ชลบุรี

ซี-แลนด์เทรเวล โทร. 0-7742-1442 สุราษฎร์ธานี ซีคายัคกระบี่ หจก โทร. 0-7563-0270 เมืองกระบี่ กระบี่ ซีซาร์ เวิร์ล มาร์เก็ตติ้ง จก บริษัท โทร. 0-2733-2656 บางกะปิ กทม ซีดรีมไดวิ่ง คลับ จก บริษัท โทร. 0-3837-0644-5 บางละมุง ชลบุรี ซีโต้ฮอลิเดย์ หจก โทร. 0-7569-5641-2 เมืองกระบี่ กระบี่ ไซทซีไซแอมทราเวล จก บริษัท โทร. 0-2970-8091 บางเขน กทม ไซเบอร์เน็ต โฮเทล จก บริษัท โทร. 0-2804-5400-2 บางแค กทม ณัฐฐาทัวร์ หจก โทร. 0-2272-3450 จตุจักร กทม ณู แทรเวล จก บริษัท โทร. 0-2253-7784 คลองเตย กทม ณู แทรเวล จก บริษัท โทร. 0-2378-4147-8 บางกะปิ กทม ดรีม คัมส์ ทัวร์ (ไทยแลนด์) จก บริษัท โทร. 0-2651-0322-3 วัฒนา กทม

ดรีม แทรเวิล เซอร์วิส จก บริษัท โทร. 0-2662-2553-4 วัฒนา กทม ดรีม เวเคชั่น ทราเวล แอนด์ ทัวร์ จก บริษัท โทร. 0-2690-7115 จตุจักร กทม ดอนน่า จก บริษัท โทร. 0-2318-5272 ห้วยขวาง กทม ดอนน่าอินเตอร์เนชั่นแนลแทรเวล จก บริษัท โทร. 0-2318-5209-10 ห้วยขวาง กทม ดับเบิล ทู ทราแวล จก บริษัท โทร. 0-2869-1896-7 ภาษีเจริญ กทม ดับเบิ้ล สเต็ป (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-3837-0422 บางละมุง ชลบุรี ดับเบิ้ลทรี อีที แอนด์ ที จก บริษัท โทร. 0-2692-1991 ดินแดง กทม บูลสกายทราเวล จก บริษัท โทร. 0-2975-6418-9 เมืองปทุมธานี ปทุมธานี บูเล่ย์แทรเวิล แอนด์ เทรด จก บริษัท โทร. 0-2233-4359 บางรัก กทม

Tourist&Buseness

Tourist & Business

125


เบญจพรทัวร์ (ประเทศไทย) หจก โทร. 0-2933-3000 วังทองหลาง กทม เบตงทัวร์ (หาดใหญ่) โทร. 0-7435-0434 สงขลา เบธเอล ทัวร์ จก บริษัท โทร. 0-2954-2785 จตุจักร กทม เบนนาเซีย ทราเวล จก บริษัท โทร. 0-2962-1563-4 ปากเกร็ด นนทบุรี เบนนาเซีย ทราเวล จก บริษัท โทร. 0-2975-6853-5 เมืองปทุมธานี ปทุมธานี เบนีโทน (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2253-0124-5 คลองเตย กทม พอช ดอท คอม หจก โทร. 0-5320-4481-3 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ พอสซิเบิลทัวร์ จก บริษัท โทร. 0-2251-7026 ราชเทวี กทม พ่อขุนท้าวทองแสน จก บริษัท โทร. 0-2215-3310-2 ราชเทวี กทม พ่อขุนท้าวทองแสน จก บริษัท โทร. 0-2962-6601 ปากเกร็ด นนทบุรี พะงันทัวร์ 2000 หจก โทร. 0-7720-5799 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี พังงา ดิสคัฟเวอรี่ ทัวร์ หจก โทร. 0-7631-4037-8 ถลาง ภูเก็ต พังงาอีโก้ทัวร์ริสซึ่ม หจก โทร. 0-7623-4474-5 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต พังงาอีโก้ทัวร์ริสซึ่ม หจก โทร. 0-7563-7948-9 เมืองกระบี่ กระบี่ พี เอ็น วี มอเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-2552-8161-3 บางเขน กทม พี เอส เจ เวิลดไวด์ท ทราเวล หจก โทร. 0-2237-6169-70 บางรัก กทม

126

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

พี เอส ทัวร์ โทร. 0-7562-0480 กระบี่ พี เอส พี แทรเวล จก บริษัท โทร. 0-2631-5285-7 บางรัก กทม พี เอส เอ็น ทรานเซอร์วิส จก บริษัท โทร. 0-2717-3103-6 สวนหลวง กทม พี แอนด์ พี ลันตาแทรเวล โทร. 0-7568-4366 เกาะลันตา กระบี่ มาร์เวลฮอลิเดย์ หจก โทร. 0-2622-1989-90 พระนคร กทม มารอนเอเชีย จก บริษัท โทร. 0-2392-3800 วัฒนา กทม เมจี๋ทัวร์เอ็กซ์เพรส จก บริษัท โทร. 0-7638-3292-3 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต เมเจสติก เทรเวลอินเตอร์ เนชั่นแนล (ประเทศไทย) หจก โทร. 0-2237-2798-9 บางรัก กทม เมเจอร์ ฮอลิเดย์ จก บริษัท โทร. 0-2664-2611 ดินแดง กทม เมเจอร์อินไซเดอร์แทรเวล จก บริษัท โทร. 0-2943-7716 ลาดพร้าว กทม เมเจอร์โฮม ทราเวล เอเจนซี่ จก บริษัท โทร. 0-2250-1685 ราชเทวี กทม เมโทรทัวร์ จก บริษัท โทร. 0-7723-0989-90 สุราษฎร์ธานี เมเปิล เอวิเอชั่น (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2237-5331 บางรัก กทม เมย์เดย์ ทัวร์ แอนด์ เอ็นเตอร์ไพรส์ หจก โทร. 0-2222-6025 พระนคร กทม เมอร์รี่แลนด์แทรเวิลเซอร์วิส จก บริษัท โทร. 0-2215-2290-4 ปทุมวัน กทม เมอริเดียน ทราเวิล จก บริษัท โทร. 0-2542-3378 ลาดพร้าว กทม ยู แอนด์ ไอ ครีเอชั่น จก บริษัท โทร. 0-2616-1664 พญาไท กทม

๑ ใน...การท่องเที่ยวและกีฬา

ยู แอนด์ ไอ ฮอลิเดย์ จก บริษัท โทร. 0-7626-1770-1 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต ยู ไอ ทัวร์เซ็นเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-2275-6944 ห้วยขวาง กทม ระยองมหานครทรานสปอร์ต จก บริษัท โทร. 0-2956-1114-5 ลาดพร้าว กทม รักทะเลแทรเวิล จก บริษัท โทร. 0-7642-0826-7 ตะกั่วป่า พังงา รักษ์เที่ยว ทราเวล สเตชั่น จก บริษัท โทร. 0-2931-6170-1 ลาดพร้าว กทม ลันซินีเอ็นเตอร์ไพรส์ จก บริษัท โทร. 0-7634-4818 กะทู้ ภูเก็ต ลันตา ซุปเปอร์คอนคอร์ด ทัวร์ โทร. 0-7563-0178 เมืองกระบี่ กระบี่ ลันตา ปริ้นเซส โทร. 0-7568-4188 เกาะลันตา กระบี่ ลันตากรุ๊ปทัวร์ โทร. 0-7568-4158 เกาะลันตา กระบี่ ลันตาเอ็กซ์โพล แอนด์คอร์ปอเรชั่น หจก โทร. 0-7568-4648 เกาะลันตา กระบี่ วาซิลี แทรเวล จก บริษัท โทร. 0-2720-4078 สวนหลวง กทม สวัสดิ์ดี ทัวร์ โทร. 0-7633-0464 ภูเก็ต สวัสดิ์อินเตอร์เนทเซอร์วิส หจก โทร. 0-7742-4529 เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี สวัสดี ทราเวิล จก บริษัท โทร. 0-2255-8464-9 คลองเตย กทม สวัสดี ทราเวิล จก บริษัท โทร. 0-2259-1248-9 วัฒนา กทม สวัสดี ฮอลิเดย์ จก บริษัท โทร. 0-2644-9700 พญาไท กทม

อยุธยา นฤมิตร ทัวร์ หจก. โทร. 0-3523-0854 โทรสาร 0-3523-0180 www.nareumit.com อินเตอร์-เดคอร์ดการท่องเที่ยว จก บริษัท โทร. 0-2636-6420-5 บางรัก กทม อินเตอร์โกลบคอนเน็ตชั่น หจก โทร. 0-7723-0253 เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี โอซีทราเวลเซอร์วิส โทร. 0-3842-1832 บางละมุง ชลบุรี โอโตโมทราเวิลเซอร์วิส โทร. 0-2245-7623 ราชเทวี กทม แฮปปี้แวน โทร. 08-4362-1279, 08-6331-4993, 08-0020-0756, 08-6050-7107 ว่าที่ ร.ต.ณัฐวุฒิ จ่าอยู่ www.happyvanngv.com

หมวดนวด-บริการ นราโอสถ (หมอบัว) โทร. 0-3861-1302 โทรสาร 0-3862-2424 รักษ์กาย โทร. 08-1209-2212, 0-3896-7444 มัลลิกา สปา โทร. 0-3871-6937

หมวดกิจกรรม ท่องเที่ยว บ้านไร่บัวแดง โทร. 0-4431-8193, 0-4431-3617 ไร่ยอดสุวรรณ โทร. 08-1926-5076 โทรสาร 0-3888-0078


หมวดชุดกีฬา-ขายปลีก สมฤทัย เอ็กเพรส หจก. โทร. 0-2718-4494, 0-2718-3560 โทรสาร. 0-2718-3560 กวงหยูฮง ร้าน โทร. 0-4224-1232 อุดรธานี กันน์สปอร์ต ร้าน โทร. 0-3222-1860 ราชบุรี กิ๊ก ออฟ ร้าน โทร. 0-3877-0719 ศรีราชา ชลบุรี กีฬาภัณฑ์ สปอร์ต แอนด์ ซิลค์ หจก โทร. 0-4351-4711 ร้อยเอ็ด กีฬาอุทัย โทร. 0-5651-4659 เมืองอุทัยธานี เกียรติศิลป์ ร้าน โทร. 0-2289-2569 บางคอแหลม กทม คลังรองเท้าแหลม ร้าน โทร. 0-3456-6223 ท่ามะกา กาญจนบุรี คุณาภรณ์ สปอร์ต หจก โทร. 0-3235-5396 โพธาราม ราชบุรี เคซีเอ็นสปอร์ต ร้าน โทร. 0-2612-4480 ปทุมวัน กทม เคนโดสปอร์ต โทร. 0-4224-2049 เมืองอุดรธานี อุดรธานี

จ เจริญพาณิชย์ โทร. 0-5445-1406 เชียงค�า พะเยา จี แอนด์ จี เอ็นเตอร์ไพรส์ จก บริษัท โทร. 0-2893-6880-1 บางบอน กทม จี แอนด์ จี เอ็นเตอร์ไพรส์ จก บริษัท โทร. 0-2924-1252 บางบัวทอง นนทบุรี จีเอสเอฟสปอร์ต จก บริษัท โทร. 0-7635-5965 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต เจ ที สปอร์ต โทร. 0-7621-6803 ภูเก็ต เจเจ สปอร์ต ร้าน โทร. 0-3728-1143 กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี เจมส์ เสื้อกีฬา ร้าน โทร. 0-5553-1493 ตาก แชมป์ ห้างกีฬา โทร. 0-5561-2751 สุโขทัย ซี เอส สปอร์ต โทร. 0-4451-3239 สุรินทร์ ซุปเปอร์สปอร์ต จก บริษัท โทร. 0-2712-4180 คลองเตย กทม ณัฐ สปอร์ต ร้าน โทร. 0-4426-7508 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

ดลยาพานิช ร้าน โทร. 0-5573-5073 คลองลาน ก�าแพงเพชร เดอะ เยอรมัน สปอร์ต แอนด์ แฟชั่น จก บริษัท โทร. 0-5374-0375 เมืองเชียงราย เชียงราย เดอะเยอรมันสปอร์ต แอนด์แฟชั่น จก บริษัท โทร. 0-3251-5574 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ เดอะเยอรมันสปอร์ต แอนด์แฟชั่น จก บริษัท โทร. 0-7639-8077 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต เดอะเยอรมันสปอร์ต แอนด์แฟชั่น จก บริษัท โทร. 0-7634-4429 กะทู้ ภูเก็ต ไดมอนด์สปอร์ต โทร. 0-7727-3647 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี โตเกียวสโตร์ ร้าน โทร. 0-7424-3215 หาดใหญ่ สงขลา ทอร์ช อินเตอร์สปอร์ต จก บริษัท โทร. 0-7435-5666 หาดใหญ่ สงขลา ทิพย์สปอร์ต ร้าน โทร. 0-4462-5769 เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์

ทีมสปอร์ต ร้าน โทร. 0-4424-1946 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ทูเวย์ ร้าน โทร. 0-2656-3831 ราชเทวี กทม. ธีระศักดิ์ ฤทธิมโนมัย แผง โทร. 0-2223-1875 ป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม บางกอก แอตแลนติค จก บริษัท โทร. 0-5382-0990 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ บ้านช่างศิลป์ โทร. 0-3451-1434 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี พิษณุโลกรอคเกอร์ โทร. 0-5530-1710 เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก พี เจ โทร. 0-2214-2382 ปทุมวัน กทม พี ที สปอร์ตเซ็นเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-7728-1635 สุราษฎร์ธานี ฟลายอิ้ง สปอร์ต โทร. 0-4424-1703 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ฟีล่า โทร. 0-2255-9502 ปทุมวัน กทม Tourist&Buseness

Tourist & Business

127


ฟุตเตอร์ส เอาท์เลต จก บริษัท โทร. 0-2806-4440 บางบอน กทม เฟรนด์ ร้าน โทร. 0-4355-1163 เสลภูมิ ร้อยเอ็ด

หมวดชุดกีฬา ขายส่งและผู้ผลิต สงวนสปอร์ต จก บริษัท โทร. 0-2215-9899 ปทุมวัน กทม เกียรติสปอร์ต 2000 โทร. 0-5375-6684 เมืองเชียงราย เชียงราย แกรนด์สปอร์ตเอ๊าท์เล็ต จก บริษัท โทร. 0-2318-9433 บางกะปิ กทม แกรนด์โฮลดิ้ง จก บริษัท โทร. 0-2633-3269 บางรัก กทม โกศลไพศาล ร้าน โทร. 0-2251-3750 ราชเทวี กทม ขุนแถลง หจก โทร. 0-2982-1053 หลักสี่ กทม เคเอ็นทีบิสซิเนสเซอร์วิส จก บริษัท โทร. 0-2530-3927-9 วังทองหลาง กทม จีเอสเอฟ สปอร์ต จก บริษัท โทร. 0-3875-6827 บางละมุง ชลบุรี เจ เอส กิ๊ฟ หจก โทร. 0-2292-1653-4 บางคอแหลม กทม โจหลุยส์ สปอร์ตคัพ ร้าน โทร. 0-2391-9178 คลองเตย กทม ชอคเกอร์สปอร์ต โทร. 0-4525-5485 เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี ชาญ ร้าน โทร. 0-4328-9005 ขอนแก่น แชค ออทอริตี้ จก บริษัท โทร. 0-2581-6176 เมืองปทุมธานี ปทุมธานี ซันสปอร์ต ร้าน โทร. 0-3267-1959 ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ ซันสปอร์ตส์มาร์เก็ตติ้ง จก บริษัท โทร. 0-2920-5388-9 บางบัวทอง นนทบุรี ซานตา คอร์สแวร์ หจก โทร. 0-2720-3372-4 สวนหลวง กทม ซู๊ตสปอร์ต ร้าน โทร. 0-3653-0785 เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี ดวงพรสปอร์ต ร้าน โทร. 0-2216-7507 ปทุมวัน กทม

128

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

ดีไซน์ ร้าน โทร. 0-4251-1908 นครพนม ดีนสปอร์ต โทร. 0-5422-5396 ล�าปาง แดง-ปุ๊ย ดีไซน์ โทร. 0-2951-9613 บางซื่อ กทม ตาคลีศิลป์ โทร. 0-5626-2380 ตาคลี นครสวรรค์ ไตเติ้ลสปอร์ต ร้าน โทร. 0-5524-3262 พิษณุโลก นอร์ทเทิร์นแฟคทอรี่ ซัพพลายส์ หจก โทร. 0-5323-2726 เชียงใหม่ นิวสปอร์ต ร้าน โทร. 0-5622-3106 เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ รุ่งจิตต์สปอร์ต โรงงาน โทร. 0-5621-2491 นครสวรรค์ เรด โคเมท จก บริษัท โทร. 0-2657-0959 ราชเทวี กทม ลัคกี้สปอต โทร. 0-2612-4933 ปทุมวัน กทม ไลฟ์สไตล์ไดเร็คท์ จก บริษัท โทร. 0-2260-6621 คลองเตย กทม วินเนอร์แมค ร้าน โทร. 0-4351-2830 เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด วินเนอร์สปอร์ต จก บริษัท โทร. 0-5322-7179 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่

หมวดอุปกรณ์กีฬา ขายปลีก กาญจน์ อุปกรณ์กีฬา ร้าน โทร. 0-3451-1883 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี กิ๊ป แอนด์ กอล์ฟ ร้าน โทร. 0-7622-4914 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต กิมชอง ห้าง โทร. 0-4451-1309 สุรินทร์ กีฬา 99 สปอร์ต โทร. 0-4381-1771 เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ กีฬาเซ็นเตอร์ ร้าน โทร. 0-3827-1965 เมืองชลบุรี ชลบุรี กีฬาไทย 99 ร้าน โทร. 0-7728-8688 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี กีฬาภัณฑ์ ร้าน โทร. 0-4251-1726 นครพนม กีฬาสปอร์ต ร้าน โทร. 0-4537-1176 น�้ายืน อุบลราชธานี กีฬาสยาม โทร. 0-3641-1896 เมืองลพบุรี กีฬาสิงห์บุรี ร้าน โทร. 0-3651-2393 เมืองสิงห์บุรี

๑ ใน...การท่องเที่ยวและกีฬา

แกรนด์ สปอร์ต ร้าน โทร. 0-3555-1166 อู่ทอง สุพรรณบุรี จันทร์ศิริ จก บริษัท โทร. 0-2381-1932 วัฒนา กทม จิวสปอร์ต ร้าน โทร. 0-2898-5092 จอมทอง กทม จีเอสเอฟสปอร์ต จก บริษัท โทร. 0-7741-3729 เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี จือพานิช ร้าน โทร. 0-3242-5311 เมืองเพชรบุรี เจ เอส สปอร์ต โทร. 0-4236-0877 เมืองหนองบัวล�าภู หนองบัวล�าภู เจริญการค้า ร้าน โทร. 0-5323-4392 เมืองเชียงใหม่ เจริญชัยกีฬา ร้าน โทร. 0-2463-0601 พระประแดง สมุทรปราการ เจริญไทย ร้าน โทร. 0-2233-2218 บางรัก กทม เจริญผลสปอร์ต หจก โทร. 0-2215-8995 ราชเทวี กทม เจริญภัณฑ์ โทร. 0-5471-0140 น่าน ซี อาร์ ซี สปอร์ต จก บริษัท โทร. 0-3841-2576 บางละมุง ชลบุรี เซ็นทรัล สปอร์ต จก บริษัท โทร. 0-2595-1646 เมืองนนทบุรี ณัฐเปียโน โทร. 0-5622-1512 เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ไทยแลนด์สปอร์ต ร้าน โทร. 0-2221-2253-4 พระนคร กทม ไทยอารีย์วิทยุ ร้าน โทร. 0-4446-1512 บัวใหญ่ นครราชสีมา ไทรอัมพ์สปอร์ต หจก โทร. 0-2214-2089 ปทุมวัน กทม ธนะภัณฑ์ ร้าน โทร. 0-4536-1086 อุบลราชธานี นรินทร์สปอร์ต ร้าน โทร. 0-3532-1296 เมืองพระนครศรีอยุธยา นิว โอริสสปอร์ต โทร. 0-4351-2750 เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด สปอร์ตเวิร์ล โทร. 0-5321-4265 เชียงใหม่ สปอร์ตสเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์รีศรีเอชั่นเอเซีย จก บริษัท โทร. 0-7635-5040 เมืองภูเก็ต

สรรพกีฬาบริการ ร้าน โทร. 0-2236-5745 บางรัก กทม สหศึกษา ร้าน โทร. 0-3828-4123 เมืองชลบุรี สากลกีฬา หจก โทร. 0-2221-6367 สัมพันธวงศ์ กทม สาธุสปอร์ต ร้าน โทร. 0-2294-1816 ยานนาวา กทม สามัคคีกีฬา 95 ร้าน โทร. 0-7423-5872 สงขลา สุพรรณสปอร์ต ห้าง โทร. 0-3550-0985 เมืองสุพรรณบุรี สุมาลี ร้าน โทร. 0-3832-1136 ศรีราชา ชลบุรี สุราษฎร์ถ้วยรางวัล ร้าน โทร. 0-7728-8199 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี แสงฟ้ากีฬา ร้าน โทร. 0-3651-1723 เมืองสิงห์บุรี

หมวดอุปกรณ์กีฬา ขายส่งและผู้ผลิต ตะกร้อนิยมไทย จก บริษัท โทร. 0-2428-4528 โทรสาร. 0-2428-4529 ชินโฮลดิ้ง จก บริษัท โทร. 0-2390-1665-6 โทรสาร. 0-2391-5991 วินเนอร์ สปอร์ต จก บริษัท โทร. 0-2314-1502, 0-2314-0578 โทรสาร. 0-2319-3414 ซี.โอ.บี. ครีเอทีฟ โปรดักส์ หจก. โทร. 0-2468-8887, 0-2877-2759 โทรสาร. 0-2468-4517 สเป็คครีเอทีฟ จก บริษัท โทร. 0-2734-0592 โทรสาร. 0-2734-3695 เครื่องกีฬาตรานกแก้ว หจก โทร. 0-2287-1323 ยานนาวา กทม เครื่องกีฬาตรานกแก้ว หจก โทร. 0-2215-9126-7 ราชเทวี กทม ซี แอนด์ ออยล์ฟิลด์ เซอร์วิสเซส จก บริษัท โทร. 0-3823-9628 บางละมุง ชลบุรี มาราธอน (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2433-2872 บางพลัด กทม มาราธอน (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2433-7992 บางกอกน้อย กทม


มาราธอน (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2429-0180 สามพราน นครปฐม ยังมา สปอร์ตเทค จก บริษัท โทร. 0-2532-2518 ล�าลูกกา ปทุมธานี โรงงานฟุตบอลล์ไทยสปอร์ตติ้ง กู๊ดส์ จก บริษัท โทร. 0-2360-6422 ลาดกระบัง กทม โรงงานฟุตบอลล์ไทยสปอร์ตติ้ง กู๊ดส์ จก บริษัท โทร. 0-2718-4700-44 บางกะปิ กทม โรงงานฟุตบอลล์ไทยสปอร์ตติ้ง กู๊ดส์ จก บริษัท โทร. 0-2261-6917 วัฒนา กทม โรงงานฟุตบอลล์ไทยสปอร์ตติ้ง กู๊ดส์ จก บริษัท โทร. 0-2214-2337 ปทุมวัน กทม โรงงานฟุตบอลล์ไทยสปอร์ตติ้ง กู๊ดส์ จก บริษัท โทร. 0-2988-5303 หนองจอก กทม ลีวัฒนานันท์ เทรดดิ้ง จก บริษัท โทร. 0-2721-8754 ประเวศ กทม ลีวัฒนานันท์ เทรดดิ้ง จก บริษัท โทร. 0-2286-7989 สาทร กทม สปอร์ตแอธล่อน (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2637-0500-2 บางรัก กทม แอลแมค อินเตอร์เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-2237-2081-2 บางรัก กทม กราวกีฬา หจก โทร. 0-2214-0379 ปทุมวัน กทม กรุงเทพการช่าง หจก โทร. 0-2872-6928 ทุ่งครุ กทม กัลยาสปอร์ต โทร. 0-2245-7746 ห้วยขวาง กทม กีฬาตรานกแก้ว หจก โทร. 0-2215-9126-7 ราชเทวี กทม กีฬาไทยพาณิชย์ จก บริษัท โทร. 0-2612-4124-7 ปทุมวัน กทม กีฬาภัณฑ์ จก บริษัท โทร. 0-2214-1546 ปทุมวัน กทม แกรนด์มาร์เก็ตติ้ง จก บริษัท โทร. 0-2217-0079 ปทุมวัน กทม

แกรนด์มาร์เก็ตติ้ง จก บริษัท เครื่องกีฬาตราเหรียญทอง จก บริษัท โทร. 0-2215-0043-4 ปทุมวัน กทม เครื่องกีฬาโล่ห์ชนะ หสน โทร. 0-2215-9131 ราชเทวี กทม จรุงยนต์ ร้าน โทร. 0-7552-9446 ขนอม นครศรีธรรมราช จอห์นสัน เฮลธ์ เทค (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2751-9280 บางพลี สมุทรปราการ จินดาพานิช ร้าน โทร. 0-3555-1482 อู่ทอง สุพรรณบุรี จีเอสเอฟสปอร์ต จก บริษัท โทร. 0-2313-4500 บางเสาธง สมุทรปราการ จีเอสเอฟสปอร์ต จก บริษัท โทร. 0-2685-3859 ปทุมวัน กทม ชิงชัยเทคโนโลยี จก บริษัท โทร. 0-2938-0928 จตุจักร กทม ชินโฮลดิ้ง จก บริษัท โทร. 0-2612-5509 ปทุมวัน กทม ไทยสมัยสปอร์ต ร้าน โทร. 0-2291-8760 บางคอแหลม กทม ธิม สปอร์ต ร้าน โทร. 0-2612-4552 ปทุมวัน กทม นครสปอร์ต-ชุดกีฬา ร้าน โทร. 0-3425-3673 นครปฐม นารายณ์ ร้าน โทร. 0-4271-1332 เมืองสกลนคร ฟิตเนส เฟิรส์ท (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2745-6040-6 บางนา กทม เสถียรอุตสาหกรรม จก บริษัท โทร. 0-2812-6637-40 กทม เอาท์เล็ทมอลล์ จก บริษัท โทร. 0-3251-3887 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ แอคทีฟ เนชั่น จก บริษัท โทร. 0-2744-2931-6 ประเวศ กทม แอคทีฟ เนชั่น จก บริษัท โทร. 0-2934-9580-5 วังทองหลาง กทม แอคทีฟ เนชั่น จก บริษัท โทร. 0-2678-1000 ยานนาวา กทม แอคทีฟ เนชั่น จก บริษัท โทร. 0-2947-5180-6 คันนายาว กทม แอคทีฟ เนชั่น จก บริษัท โทร. 0-2237-8976-7 บางรัก กทม

ฮาร์สันสปอร์ตติ้งกู๊ดส์ อินดัสตรีส์ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-3238-9241 โพธาราม ราชบุรี ไฮ้เซ่ง ฮวด (อาร์เอส สปอร์ต) ร้าน โทร. 0-2223-4507 ปทุมวัน กทม

หมวดถ้วยและโล่รางวัล ไทยโทรฟี่ดอทคอม หจก. โทร. 0-2381-0906, 0-2391-9942 โทรสาร. 0-2391-5266 เซเว่นดราก้อน ซัพพลายส์ จก บริษัท โทร. 0-2451-1513-4 บางบอน กทม ไซน์ ดีไซน์ จก บริษัท โทร. 0-2501-1955-8 เมืองปทุมธานี ปทุมธานี ถ้วยรางวัลเจเคแอล จก บริษัท โทร. 0-2252-6490 ปทุมวัน กทม ธนะพงศ์ศิลป์ จก บริษัท โทร. 0-2881-9961-2 บางพลัด กทม ธนะพงศ์ศิลป์ จก บริษัท โทร. 0-2886-6955 บางพลัด กทม บุญญศิลป์ (ลูกสาว) ร้าน โทร. 0-2215-2076 ปทุมวัน กทม พรีเมียร์ แกรนด์ อวอร์ด จก บริษัท โทร. 0-2321-1321 ประเวศ กทม สุวรรณประดิษฐ์ โทร. 0-2622-0775 พระนคร กทม ฐิติวัลค์การช่าง ร้าน โทร. 0-5353-5197 ล�าพูน ดีไซเนอร์สครีเอชั่น จก บริษัท โทร. 0-2573-6465 หลักสี่ กทม ถ้วยรางวัลขอนแก่น หจก โทร. 0-4332-1951 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ถ้วยรางวัลไทยโอลิมปิค จก บริษัท โทร. 0-2251-0787 ปทุมวัน กทม โทรฟี่ แอนด์ โฟโต้กิ๊ฟ (2005) จก บริษัท โทร. 0-2412-5833 บางกอกน้อย กทม โทรเฟีย หจก โทร. 0-2960-0767-8 ปากเกร็ด นนทบุรี ไทยประเสริฐ ร้าน โทร. 0-2622-0332 พระนคร กทม

ไทยพิวเตอร์อาร์ต จก บริษัท โทร. 0-7445-1546-8 สะเดา สงขลา ไทยรัชฏา ห้าง โทร. 0-2221-0415 พระนคร กทม ไทยเรซิ่น จก บริษัท โทร. 0-3838-2053 เมืองชลบุรี ชลบุรี นารายณ์ทอง ร้าน โทร. 0-2222-3289 พระนคร กทม บี แอนด์ ที เฟอร์เฟ็ค กลาส หจก โทร. 0-2948-6022 บึงกุ่ม กทม เบสท์โทรฟี่ จก บริษัท โทร. 0-2319-6144 ห้วยขวาง กทม เบสท์โทรฟี่ จก บริษัท โทร. 0-2318-5034 บางกะปิ กทม ประดิษฐ์พร ร้าน โทร. 0-2222-8789 พระนคร กทม สยามแฮนเมดดีไซน์ หจก โทร. 0-2726-8034-5 ประเวศ กทม เสียงศักดิ์บล๊อก ร้าน โทร. 0-3879-0075 เมืองชลบุรี แสงทองถ้วยรางวัล โทร. 0-2221-2912 พระนคร กทม หมิง หยัง ถ้วยรางวัล โทร. 0-2451-2804-5 บางบอน กทม ออเธนทิค ดีไซน์ กรุ๊ป จก บริษัท โทร. 0-2950-4763-4 เมืองนนทบุรี นนทบุรี ออเธนทิค ดีไซน์ กรุ๊ป จก บริษัท โทร. 0-2615-7600-1 จตุจักร กทม อาร์ เค เอส โทรฟี่ กราฟท์ จก บริษัท โทร. 0-2391-9491 วัฒนา กทม อินเตอร์เซเว่น จก บริษัท โทร. 0-2866-4995 บางกอกน้อย กทม

หมวดสนามกอล์ฟ บลูแซฟไฟร์ กอล์ฟ แอนด์รีสอร์ท โทร. 0-3458-1227-30 โทรสาร. 0-3458-1292 BSC Driving Range สนามกอล์ฟ 18 หลุม โทร. 08-1344-8002, 0-3842-0766 ชลบุรี เดอะรอยัลกอล์ฟ แอนด์คันทรีคลับ โทร. 0-2738-1010 โทรสาร. 0-2738-0138 Tourist&Buseness

Tourist & Business

129


ชวนชื่นกอล์ฟคลับ โทร. 0-2598-2839, 0-2598-2878-9 โทรสาร. 0-2598-2879 กรุงกวี จก บริษัท โทร. 0-2577-2892-3 ธัญบุรี ปทุมธานี กฤษดาเจนเนอรัลกอล์ฟคลับ จก บริษัท โทร. 0-2916-9901-2 คลองสามวา กทม กอล์ฟบ้านสวน จก บริษัท โทร. 0-2879-8753 บางกรวย นนทบุรี เกรทเลคกอล์ฟ แอนด์คันทรี่คลับ จก บริษัท โทร. 0-3862-2630 ปลวกแดง ระยอง ขอนแก่นไดร์วิ่งเร้นจ์ จก บริษัท โทร. 0-4334-4507 ขอนแก่น ซัมมิท วินด์มิลล์ กอล์ฟคลับ จก บริษัท โทร. 0-2316-9591-2 บางพลี สมุทรปราการ ซัมมิทไพน์เฮิร์สทกอล์ฟ แอนด์คันทรีคลับ จก บริษัท โทร. 0-2516-9359-60 คลองหลวง ปทุมธานี ซี พี เค อินเตอร์เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-2416-5556-60 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ทรานส์วิว กอล์ฟ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2664-8000 คลองเตย กทม ทรานส์วิว กอล์ฟ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2736-1135-6 บางกะปิ กทม ทรานส์วิว กอล์ฟ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2575-2465-8 ปากเกร็ด นนทบุรี ทรานส์วิว กอล์ฟ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2231-2113-4 บางรัก กทม ทรานส์วิว กอล์ฟ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2251-0181-6 ปทุมวัน กทม ทาวน์แอนด์คันทรี่ สปอร์ตคลับ จก บริษัท โทร. 0-2651-5302-7 ปทุมวัน กทม ทีมคลับ จก บริษัท โทร. 0-2934-7337 วังทองหลาง กทม เทรชเชอร์ฮิลล์ จก บริษัท โทร. 0-3842-0766 บ้านบึง ชลบุรี

130

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

ธนาซิตี้กอล์ฟแอนด์คันทรีคลับ โทร. 0-2336-1968 บางพลี สมุทรปราการ นนทรีไดร์ฟวิ่งเรนจ์ จก บริษัท โทร. 0-2681-8883 ยานนาวา กทม นอร์ธปาร์คกอล์ฟ แอนด์ สปอร์ตคลับ จก บริษัท โทร. 0-2955-0235 หลักสี่ กทม นัมเบอร์วันไดรวิ่งเร้นจ์ จก บริษัท โทร. 0-2935-6270-2 วังทองหลาง กทม นิจิโกะ รีสอร์ท แอนด์ คันทรี่ คลับ โทร. 0-2231-2681-3 บางรัก กทม เนเจอร์ทราเวล & กอล์ แอ็ลไลแอ็นซ์ โทร. 0-2519-2727 บึงกุ่ม กทม บางกอกกอล์ฟ เซอร์วิส จก บริษัท โทร. 0-2216-4715-6 ราชเทวี กทม บางกอกสปอร์ตคลับ จก บริษัท โทร. 0-2501-2811-3 เมืองปทุมธานี ปทุมธานี บางไทร คันทรีคลับ จก บริษัท โทร. 0-2712-5870 วัฒนา กทม บางปูคันทรี่คลับ จก บริษัท โทร. 0-2395-1824 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บางพระกอล์ฟอินเตอร์เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-2285-0670-2 สาทร กทม มิชชั่นฮิลล์ กอล์ฟ คลับ จก บริษัท โทร. 0-2226-3390-3 สัมพันธวงศ์ กทม มิวเร็กซ์ จก บริษัท โทร. 0-7635-0001-30 ถลาง ภูเก็ต มิวเร็กซ์ จก บริษัท โทร. 0-7632-7440 ถลาง ภูเก็ต รุคส์ คอมเพล็กซ์ จก บริษัท โทร. 0-2692-0314 ดินแดง กทม รุคส์ คอมเพล็กซ์ จก บริษัท โทร. 0-4424-9060 ปักธงชัย นครราชสีมา ลากูน่าแกรนด์ จก บริษัท โทร. 0-7627-1573 ถลาง ภูเก็ต ลาดพร้าว ไดร์ฟวิ่ง เรนจ์ โทร. 0-2538-1112 วังทองหลาง กทม ล�าลูกการีสอร์ท จก บริษัท โทร. 0-2995-2300-4 ล�าลูกกา ปทุมธานี

๑ ใน...การท่องเที่ยวและกีฬา

เลกาซี่กอล์ฟ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2914-1930-79 คลองสามวา กทม เลควูด คันทรี่คลับ จก บริษัท โทร. 0-2312-6290-1 บางพลี สมุทรปราการ วังน�้ามูล จก บริษัท โทร. 0-4531-7543 เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี วี เอนเทอร์เทน จก บริษัท โทร. 0-2250-1952-3 ปทุมวัน กทม วี เอนเทอร์เทน จก บริษัท โทร. 0-2658-1962 ปทุมวัน กทม เวิร์น พี ที เรียลตี้ จก บริษัท โทร. 0-2516-2013 คลองหลวง ปทุมธานี เวิลด์กรีนฟี คอม จก บริษัท โทร. 0-2539-2210-3 วังทองหลาง กทม ศรีโรจน์กอฟ์ลไดร์วิ่งแลนด์ โทร. 0-3868-1573 นิคมพัฒนา ระยอง สนามกอล์ฟเกียรติธานี คันทรี คลับ โทร. 0-2707-1700-3 บางบ่อ สมุทรปราการ สนามกอล์ฟบางปะกง กอล์ฟแอนด์คันทรีคลับ โทร. 0-3857-4632 บางปะกง ฉะเชิงเทรา สนามกอล์ฟภูเก็ตไดร์วิ่งเรนซ์ โทร. 0-7632-1547 ภูเก็ต สนามกอล์ฟศรีตรัง โทร. 0-7520-3319 ห้วยยอด ตรัง สนามกอล์ฟสนามบินเก่า เชียงราย หจก โทร. 0-5375-7010 เมืองเชียงราย สนามกอล์ฟหลวงหัวหิน โทร. 0-3251-2475 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ สนามบ้านสวนกอล์ฟ โทร. 0-2879-8743 บางกรวย นนทบุรี สนามฝึกซ้อมกอล์ฟสุขุมวิท 18 โทร. 0-2258-0985 คลองเตย กทม สปอร์ตยูทิริตี้ส์ จก บริษัท โทร. 0-3828-6286 เมืองชลบุรี ชลบุรี สปอร์ตไลน์ (1994) จก บริษัท โทร. 0-2617-4239 จตุจักร กทม สโมสรกอล์ฟค่ายรัตนรังสรรค์ โทร. 0-7782-0009 เมืองระนอง ระนอง สโมสรกอล์ฟทหารบก โทร. 0-2521-4050 บางเขน กทม

สยามกอล์ฟพร็อพเพอร์ตี้ส์ จก บริษัท โทร. 0-3833-8375-80 ศรีราชา ชลบุรี สยามคันทรีคลับ จก บริษัท โทร. 0-3873-3894-6 บางละมุง ชลบุรี อารีกอล์ฟ จก บริษัท โทร. 0-2259-8427 คลองเตย กทม อีซี่กอล์ฟบุ๊กกิ้ง จก บริษัท โทร. 0-2729-3345 สะพานสูง กทม อุทยานกอล์ฟวังจันทร์ โทร. 0-3896-5077 วังจันทร์ ระยอง เอส วี พี เค จก บริษัท โทร. 0-2383-3338-9 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ เอส เอส เมนทิแนนซ์ จก บริษัท โทร. 0-3857-3476-7 บางปะกง ฉะเชิงเทรา เอเอแมนเนจเมนท์ จก บริษัท โทร. 0-3721-5492-5 กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี ฮิททิงฟิลด์ จก บริษัท โทร. 0-2543-6967 มีนบุรี กทม

หมวดเบ็ดเตล็ด ร้าน ศ.พิศิษฐ์ สุขมะโน ทรงไทย โทร. 08-9505-6613, 08-6060-0121 โรงปุ๋ยอินทรีย์ E.D.ดอกลูกดก โทร. 08-1303-2411, 0-3427-7015 กิ่งแก้วก่อสร้าง หจก. โทร. 0-3244-7350, 08-1880-6404 โทรสาร 0-3256-2077 คิง เพาเวอร์ โพลีกล๊าส จก บริษัท โทร. 0-2755-4600, 08-9773-3222, 08-1712-3777, 08-1332-2227 (เฮียเล้ง) โทรสาร 0-2762-0935-7


Profile for magazine1nai

๑ ใน...การท่องเที่ยวและกีฬา  

๑ ใน...การท่องเที่ยวและกีฬา , Attractions, Hotel, resort, restaurant

๑ ใน...การท่องเที่ยวและกีฬา  

๑ ใน...การท่องเที่ยวและกีฬา , Attractions, Hotel, resort, restaurant

Advertisement