๑ ใน...ประจวบคีรีขันธ์

Page 121

รูปแบบ ตามความเชื่อของแต่ละท้องถิ่น อาทิ -ห้ามสวมรองเท้าเข้าไปในบริเวณหลุมที่ขุดทอง - ห้ามผูห้ ญิงทีม่ รี อบเดือนเข้าไปในบริเวณหลุมทีข่ ดุ ทอง - เมือ่ พบทองแล้วห้ามเรียกคนอืน่ ให้มาขุดทีเ่ ดียวกัน เพราะจะไม่พบทองอีกเลย - ห้ามใส่เครือ่ งประดับทีท่ ำ� ด้วยทองค�ำไปขุด เพราะ จะไม่พบทองค�ำเลย - ใช้ ข วดยานั ต ถุ ์ ผู ก สะเอวเพื่ อ ใส่ ท องที่ ร ่ อ นได้ เนื่องจากมีขนาดเล็กและพกติตัวได้สะดวก คุณสมบัติของ “ทองบางสะพาน” หรือ “ทองบาง ตะพาน” มีชื่อเสียงและรู้จักกันดีจนมีผู้กล่าวกันว่า “เป็น ทองค�ำเนือ้ ดีทสี่ ดุ ของเมืองไทยและในโลก” ทองทีพ่ บเป็นทอง ธรรมชาติ เห็นเป็น Nuggest (ทองที่ขุดได้โดยไม่ต้องถลุง) อย่างชัดเจน เหลืองอร่าม สุกปลั่งและเนื้ออ่อน ทองร้อย เปอร์เซ็นต์ เป็นทองเนือ้ เก้า เรียกว่า “นพคุณเนือ้ เก้า” เชือ่ กัน ว่าป้องกันภยันตรายและภูตผีปศี าจได้ดี ทองบางสะพาน หรือ ทองบางตะพาน หรือทองนพคุณนี้ในหนังสือประชุมประกาศ รัชกาลที่ ๔ อธิบายไว้วา่ ทองค�ำทีซ่ อื้ ขายกันนัน้ เรียกตามเนือ้ และตามราคา เช่น ทองหนักบาทหนึ่งเป็นเงิน ๔ บาท เรียก ว่า เนื้อสี่ ทองหนักบาทหนึ่งเป็นเงิน ๕ บาท เรียกว่า เนื้อห้า ทองหนักบาทหนึ่งเป็นเงิน ๖ บาท เรียกว่า เนื้อหก ทองหนัก บาทหนึ่งเป็นเงิน ๗ บาทเรียกว่า เนื้อเจ็ด ทองหนักบาทหนึ่ง เป็นเงิน ๘ บาทเรียกว่า เนื้อแปด ทองหนักบาทหนึ่งเป็นเงิน ๘ บาท ๒ สลึง เรียกว่า ทองเนื้อแปดสองขา ทองหนักบาท หนึ่งเป็นเงิน ๙ บาท เรียกว่า นพคุณเก้าน�้ำ...

ผ้าโขมพัสตร์

ผ้าฝ้ายพิมพ์ลายพื้นเมืองอันเป็นเอกลักษณ์ ของหัวหินและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักมานานกว่า ๕๐ ปี มีลวดลายสีสันสวยงามนับร้อยลายให้ซื้อหาชนิดที่ มีชอ่ื เสียงมากทีส่ ดุ คือ “ผ้าเกีย้ วพิมพ์ทอง” มีจำ� หน่าย ที่ร้านโขมพัสตร์ และร้านขายของที่ระลึกในเมือง หัวหิน โขมพัสตร์ ก่อตั้งขึ้นที่อ�ำเภอหัวหิน ในปี พ.ศ. 2491 เป็นร้านผ้าที่อยู่คู่เมืองหัวหินมานาน ตั้งแต่สมัย หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยพลเอกพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบวรเดช และ หม่อมเจ้าหญิงผจงจิตร กฤดา กร ได้ทรงสร้างโรงงานย้อมและพิมพ์ผ้าขึ้นที่หัวหิน บน พืน้ ทีผ่ นื เดียวกับทีต่ งั้ ร้านในปัจจุบนั สมัยนัน้ เป็นโรงงาน เล็กๆ มีคนงานเพียง 20 คน จ�ำลองรูปแบบมาจากโรงงาน ที่ ท รงเคยท� ำ สมั ย ลี้ ภั ย การเมื อ งไปประทั บ ที่ ไซง่ อ น ประเทศเวียดนาม ทรงเลือกหัวหิน เพราะทรงมีที่ดินอยู่ แล้ว และทรงมีเจตนาให้ชาวบ้านมีงานท�ำ มีรายได้เลี้ยง ดูครอบครัวให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น ปัจจุบันบริหารงานโดย คุณอัสสยา คงสิริ ทายาทรุ่นที่ 3 ที่สานต่อเจตนารมณ์ของบรรพบุรุษและ สืบต�ำนานการพิมพ์ผ้าไทยแบบดั้งเดิมเรื่อยมา โดยที่ ปัจจุบันมีคนงานประมาณ 80 คน และทางร้านยังคง พิมพ์ผ้าด้วยมือเหมือนสมัยก่อน เริ่มจากการผสมสี ท�ำ กรอบเขียนลาย ถ่ายลงกรอบ ใช้มือพิมพ์ แต่ได้มีการน�ำ เครื่องจักรเข้ามาใช้บ้างในบางกระบวนการ เช่น ซัก อบ รีดผ้าให้แห้งไม่ให้สีตกหลังจากพิมพ์ลายผ้าเสร็จแล้ว เท่านั้น ส่วนการด�ำเนินธุรกิจยังเหมือนในอดีต ที่ท�ำเป็น ธุรกิจขนาดเล็กๆ ไม่ได้ทำ� การตลาดใหญ่โตฟุม่ เฟือย และ สินค้ายังคงมีเอกลักษณ์ความงามเฉพาะของโขมพัสตร์ เช่นเดิม Tourist&Business

PRACHUAPKHIRIKHAN

121


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.