Page 1


45.

25 สู่วงการแพทย์และสาธารณสุข เรื่องจากปก >>> 28 ก้าวคนละก้าวเพื่อ 11 โรงพยาบาล

น้อมน�ำค�ำสอน “ในหลวง ร.๙”

35 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านสาธารณสุข คอลัมภ์พิเศษ >>> 39 ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย คอลัมภ์พิเศษ >>>

28. 46.

ท�ำเนียบร้านอาหาร สะอาด รสชาติอร่อย ท�ำเนียบรีสอร์ทที่พัก ส�ำหรับนักเดินทาง ท�ำเนียบของกินของฝาก สินค้า OTOP บทความแนะน�ำ

47 65 74 130 จิตราวรรณ เวลล์เนส สปา

News PublicHealth 41 ข่าวกระทรวงสาธารณสุข

บทความแนะน�ำ

45 สวนเห็ดจันทบุรี บทความแนะน�ำ 46 ตลาดอุดมสุขกบินทร์บุรี ทำ�เนียบสาธารณสุข’ 2018

รวบรวมสถานพยาบาล,ศูนย์พยาบาลเนอร์สซิ่งโฮม, สปา-ความงาม ทำ�เนียบยา, เครื่องมือแพทย์, เครื่องสำ�อาง, ผลิตภัณฑ์อาหาร ฯลฯ

Public Health

Directory

82.


บทบรรณาธิการ

kitvarinart@hotmail.com

เก่าไปใหม่มา ครม.แต่งตั้ง นพ.เจษฎา โชคด�ำรงสุข อธิบดี กรมควบคุมโรคเป็นปลัด สธ.คนใหม่ซงึ่ จะมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2560 นี้ แทน นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ.คนปัจจุบันที่จะเกษียณ อายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2560

ส�ำหรับประวัติการท�ำงานของ นพ.เจษฎานั้น เกิดเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2501 จบแพทย์ศาสตร์บณั ฑิต ปริญญาวิทยาศาสตร์บณั ฑิต สาขาแพทยศาสตร์ Southwestern University, Philippines, ประกาศนียบัตรอบรมแพทย์ฝึกหัด สาขาแพทยศาสตร์ กรม การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์ วิทยา แพทยสภา และ Fellow of The International College of Surgeons. (F.I.C.S.) เป็นผู้เชี่ยวชาญสาขา โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา นพ.เจษฎา เติบโตในสายกรมการแพทย์ ปี 2551 เป็นรองอธิบดีกรมการแพทย์ ขึ้นเป็นผู้ตรวจราชการในปี 2554 ก่อนที่ปี 2555 จะเป็นอธิบดีกรมอนามัย เป็นได้ปี เดียว ในปี 2556 ก็ถูกโยกเป็นอธิบดีกรมสุขภาพจิต ในปี 2559 เป็นอธิบดีกรมควบคุม โรค ซึ่งเป็นกรมใหญ่และมีความส�ำคัญ ก่อนที่จะได้ขึ้นเป็นปลัด สธ.ซึ่งจะเกษียณอายุ ราชการในเดือนกันยายน 2561 วารสาร ๑ ใน...สาธารณสุข จัดท�ำขึ้นเพื่อรวบรวมข่าวสารสาระที่น่าสนใจ ในแวดวงสาธารณสุข นโยบายการด�ำเนินงานของกระทรวง อีกทั้งยังได้รวบรวมข้อมูล ต่างๆ อาทิ ส่วนราชการ, โรงพยาบาล, ศูนย์พยาบาล ทั่วประเทศในรูปแบบหมายเลข โทรศัพท์เพื่อความสะดวกในการติดต่อ และท�ำเนียบสาธารณสุข (Health Directory) ที่ได้รวบรวมธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบสาธารณสุข อาทิ ท�ำเนียบยา, เครื่องมือ แพทย์ เครือ่ งส�ำอาง, ผลิตภัณฑ์อาหาร ฯลฯ นอกจากนีย้ งั ได้รวบรวม ร้านอาหารสะอาด รสชาติอร่อย และ ที่พักในฝัน ส�ำหรับนักเดินทางและนักท่องเที่ยว โดย UPDATE!! ส�ำหรับในปี 2561 นี้เลยครับ... ประธานที่ปรึกษา พ.ต.ท. สมชาย ศรลัมพ์ พ.ต.ฉลาด วงศ์ไพศาล ฝ่ายกฏหมาย นางนงคราญ นันชนะ ผู้อ�ำนวยการ นางสาววริยา แย้มเพียรวัฒนา บรรณาธิการบริหาร นายกิตติ ฉันทกิจนุกูล กองบรรณาธิการ นายบุญธรรม มุกดาสนิท นายสุเชาว์ ศรลัมพ์ นางสาวสุชาดา พุกทรัพย์ ผู้จัดการโครงการ นางสาวมาลี ชื่นส�ำอางค์ ผู้จัดการส่วนภูมิภาค นางสาวประทุมมาศ สนทอง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ นางสาวพัชรีพร เชื้อบุญมี นางสาวจีรวรรณ ปลั่งเปล่ง นางสาวศิริพรรณ ชัยเกียรติ์สุนทร นางสาวนภาพร ดรุณพันธ์ นางสาวสราลักษณ์ สมอบ้าน นางสาวจตุพร เถื่อนถ�้ำ นางสาวยุวดี พะบ�ำรุงษ์ ศิลปกรรม นายพลากร ค�ำโครตสูนย์ นายศักดิ์ชัย รันจัตุรัส ฝ่ายบัญชี-ธุรการ นางสาวปิยพร ม่วงศรี นายอุรุพงษ์ รุ่งเรือง นายอรรถพล นารูลา

ฉบับพิเศษ : ไทสมุทรเดลี่

บริษัท กิตวรินทร์ อาร์ตแอนด์มีเดีย จำ�กัด 32/67 ถนนสุขุมวิท อำ�เภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270

Tel. 0-2756-3009, 0-2380-3709-10 Fax. 0-2380-3729

E-mail: magazine1nai@gmail.com

www.magazine1nai.com


น้อมน�ำค�ำสอน “ในหลวง ร.๙”

สู่วงการแพทย์และสาธารณสุข

ระยะเวลา 1 ปีแห่งการสวรรคต บุคลากรและหน่วยงานอันเกี่ยวเนื่องกับการแพทย์และ สาธารณสุขได้น้อมน�ำพระบรมราโชวาท พระราชด�ำรัสของพระองค์ท่าน มาเป็นแนวทางในการ ด�ำเนินงาน

13 ตุลาคม 2560 วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตลอดระยะ เวลา 1 ปีแห่งการสวรรคต บุคลากรและหน่วยงานอันเกีย่ วเนือ่ งกับการแพทย์และสาธารณสุขได้นอ้ มน�ำพระบรมราโชวาท พระ ราชด�ำรัสของพระองค์ท่าน มาเป็นแนวทางในการด�ำเนินงาน “สานต่อที่พ่อสอน” สืบสานพระราชปณิธานให้ยั่งยืนต่อไป กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ด�ำเนินโครงการ “เรียนรู้ตามแนวพระราชด�ำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช เพื่อส่งเสริมค่านิยมองค์กรของกระทรวงสาธารณสุข” โดยน้อมน�ำพระราชด�ำรัสของรัชกาลที่ 9 ใน 4 เรื่องมาเป็น หลักยึดเหนี่ยวจิตใจของบุคลากรและการด�ำเนินงาน ประกอบด้วย

ใน...สาธารณสุข

PUBILICHealth

25


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 25 มิถุนายน 2496

“ในการด�ำเนินชีวิตของเรา เราต้องข่มใจไม่กระท�ำสิ่งใดๆ ที่เรารู้สึกด้วยใจจริงว่าชั่ว ว่าเสื่อม เราต้องฝืนต้องต้านความคิดและ ความประพฤติทุกอย่างที่รู้สึกว่าขัดกับธรรมะ เราต้องกล้าและบาก บั่นที่จะกระท�ำสิ่งที่เราทราบว่าเป็นความดี เป็นความถูกต้อง และ เป็นธรรม ถ้าเราร่วมกันท�ำเช่นนี้ ให้ได้จริงๆ ให้ผลของความดีบังเกิด มากขึน้ ๆ ก็จะช่วยค�ำ้ จุนส่วนรวมไว้มใิ ห้เสือ่ มลงไป และจะช่วยให้ฟน้ื คืนดีขึ้นได้เป็นล�ำดับ” พระราชด�ำรัส ในพิธีเปิดการประชุมยุวพุทธิกสมาคมทั่ว ประเทศ ครัง้ ที่ 12 จ.พระนครศรีอยุธยา เมือ่ วันที่ 12 ธันวาคม 2513 “...การพยายามศึกษาวิทยาการและเทคโนโลยี อันก้าวหน้า ทุกสาขาจากทั่วโลก แล้วเลือกสรรส่วนที่ส�ำคัญเป็นประโยชน์ นามา ปรับปรุงใช้ให้พอดีพอเหมาะกับสภาพและฐานะของประเทศเรา เพือ่ ช่วยให้ประเทศของเราสามารถน�ำเทคโนโลยีอนั ทันสมัยมาใช้พฒ ั นา งานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่สิ้นเปลือง...” พระบรมราโชวาทในโอกาสเสด็จพระราชด�ำเนินเปิดงาน พระจอมเกล้ า ลาดกระบั ง นิ ท รรศน์ 26 ณ สถาบั น เทคโนโลยี พระจอมเกล้า วิทยาเขตเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วันที่ 16 มิถุนายน 2526

ทัง้ หมดนี้ สธ.ได้นำ� มาแปลงเป็นค่านิยมองค์กรภายใต้คำ� ว่า “MOPH” ดังนี้ M : Mastery เป็นนายตนเอง บุคลากรต้องมีภาวะ ผู้น�ำ เป็นผู้น�ำที่ดี เอาชนะโลภ โกรธ หลงให้ได้ O : Originality เร่ง สร้างสิ่งใหม่ ทั้งนโยบาย นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน P : People centered approach ใส่ใจประชาชน ยึดประชาชนเป็น ศูนย์กลางในการท�ำงาน และ H : Humility ถ่อมตนอ่อนน้อม โดย การปฏิบตั ติ วั และใช้คำ� พูดทีด่ ี เพือ่ ให้ประชาชนปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำ ในการดูแลสุขภาพ “ค่านิยมทั้ง 4 ข้อเป็นไปตามพระราชด�ำรัสของพระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช หากบุคลากรของกระทรวง สาธารณสุขทั่วประเทศมีค่านิยม MOPH ตามพระราชด�ำรัส น้อมน�ำ ไปปฏิบัติและยึดเป็นแนวทางในการท�ำงานเพื่อประชาชน ตามรอย พระบาทพระองค์ท่าน เริ่มท�ำจากตัวเอง ท�ำจนติดเป็นนิสัย ปลูกฝัง ในจิตวิญญาณ จะสามารถขับเคลื่อนงานต่างๆ ไปถึงเป้าหมาย ประชาชน สุขภาพดี เจ้าหน้าทีม่ คี วามสุข ระบบสุขภาพยัง่ ยืนต่อไป” ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงสาธารณสุข กล่าว โดยส่วนตัว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล เคยให้ สัมภาษณ์วา่ น้อมน�ำพระบรมราโชวาทมายึดปฏิบตั หิ ลายข้อ หนึง่ ใน นั้นคือ พรปีใหม่ 2540 พระราชทานว่า “พรุ่งของวาน เรามุ่งดี ไม่ หมกมุ่น วานของพรุ่ง เราเพียรดี ไม่เกียจคร้าน พรุ่งทั้งวานก็ย่อม ดี มีสุขสันต์” ซึ่งหมายถึงให้คนเราท�ำดี มุ่งดี เพียรดีและอยู่กับ ปัจจุบัน

มิเพียงเท่านี้ กระทรวงสาธารณสุขได้นอ้ มน�ำพระราชด�ำรัส มาเป็ น แนวทางปฏิ บั ติ ใ นการพั ฒ นา “โรงพยาบาลชุ ม ชน “ฉันต้องการให้หมอช่วยไปดูแลบ�ำบัดทุกข์ให้แก่นักเรียน เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา” ในทศวรรษที่ 2 ระหว่างปี 2560และประชาชนที่อยู่ในท้องถิ่นกันดารห่างไกลหมอ และจะออกค่าใช้ 2569​ ซึ่งตั้งเป้าพัฒนาโรงพยาบาลให้มีอัตลักษณ์เดียวกัน คือ เป็น จ่ายให้ทั้งหมดตามความจ�ำเป็นโดยให้จัดหน่วยเคลื่อนที่ไปโดย โรงพยาบาลที่มากกว่าโรงพยาบาล รถยนต์และตระเวนไปตามถนนหนทาง ตามหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกล ชนบท” มีแนวทางการพัฒนา 4 ข้อส�ำคัญ 1. น้อมน�ำพระราชด�ำรัส พระราชด�ำรัสแก่ทันตแพทย์สี สิริสิงห์ ทันตแพทย์ประจ�ำ ของพร ะบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เป็นแนวทาง พระองค์ ปฏิบั ติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2. พัฒนาคุณภาพโรง พยาบาลภายใต้ 4 ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ คือ การส่งเสริมสุขภาพ “ในวงสังคมนั้นเล่า ท่านจะต้องรักษามารยาทอันดีงาม และป้องกันโรคไม่ให้ประชาชนเจ็บป่วย การจัดระบบบริการสุขภาพ ส�ำหรับสุภาพชน รู้จักสัมมาคารวะ ไม่แข็งกระด้าง มีความอ่อนโยน การพั ฒนาคน และระบบบริหารจัดการที่มีคุณธรรม 3. ออกแบบ แต่ไม่อ่อนแอ พร้อมจะเสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อส่วนรวม” สถาปั ตยกรรมและปรับปรุงสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลให้ร่มรื่น พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ

26

ใน...สาธารณสุข

PUBILICHealth


สะอาด เพื่อบริการแก่ประชาชน และ 4. พัฒนากลไกความร่วมมือ ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้าง เสริมสุขภาพ (สสส.) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) ตั้งคณะ กรรมการขับเคลือ่ นการพัฒนาโรงพยาบาล รวมทัง้ สร้างเครือข่ายการ ท�ำงานร่วมกันของชุมชนในพื้นที่และมูลนิธิของโรงพยาบาล ปัจจุบัน โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาทั่ว ประเทศมี 10 แห่ง ได้แก่ รพ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ รพ.เบญจลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ รพ.นาวัง จ.หนองบัวล�ำภู รพ.เขาชะเมา จ.ระยอง รพ.พระทองค�ำ จ.นครราชสีมา รพ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี รพ.ยีง่ อ จ.นราธิวาส รพ.วัดจันทร์ จ.เชียงใหม่ รพ.เสาไห้ จ.สระบุรี และ รพ.หาดส�ำราญ จ.ตรัง ส่วนของการปฏิบตั ติ นของบุคลากรทางการแพทย์โดยทัว่ ไป ศ.นพ.ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์ อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราช พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ซึง่ ด�ำรงต�ำแหน่งระหว่างปี 2550-2554 และหัวหน้าคณะแพทย์ผู้ถวายงานครั้งที่ประทับรักษาพระอาการ ประชวร ณ โรงพยาบาลศิริราช ในช่วงเวลาดังกล่าว เล่าว่า วันหนึ่ง ที่ตนและคณะแพทย์เข้าเฝ้าฯ ประมาณ 3-4 คน ช่วงนั้นทรงทราบ ว่ามีปัญหาคนไข้ฟ้องแพทย์มากขึ้น รับสั่งว่า “ให้พวกเราอ่อนน้อม ถ่อมตน ทุกคนมีดีอย่าไปดูถูกใคร ให้เกียรติต่อทุกคน ไมตรีจิตก็จะ เกิดขึน้ ” ก็ได้นอ้ มน�ำมาถ่ายทอดต่อบุคลากรศิรริ าช บุคลากรทางการ แพทย์และทุกคน เพื่อให้น�ำไปใช้ในการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันได้

ระดมทุนเพือ่ ใช้ในการก่อสร้าง “อาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา” เช่น การจัดกิจกรรม “1 ล้าน 5 แสนก้าว วิ่งเพื่อชีวิต” เชียงใหม่ - ศิริราช ซึ่งอาคารนี้เป็นโครงการสุดท้ายที่พระบาทสมเด็จพระปรมิ นทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานนามแก่ รพ.ศิริราช โดยจะเป็นอาคารรวมผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ใช้งบ ประมาณในการก่อสร้างประมาณ 5,000 ล้านบาท ได้รับการ สนับสนุนจากภาครัฐ 2,000 ล้านบาท จะมีความสูง 25 ชัน้ มีจำ� นวน เตียงผู้ป่วย 355 เตียง มีศูนย์ความเป็นเลิศ 14 ศูนย์ ห้องไอซียู 62 ขณะที่ ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ห้อง โดยไม่มีห้องพิเศษ ศิิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ในหลวงรัชกาลที่ 9 รับสัง่ ว่า “ถ้าคิดว่าดี ท�ำต่อไป” เป็นรับสัง่ ทีส่ นั้ และตนได้นอ้ มน�ำมา “...การรักษาความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายเป็น ใช้ในชีวิต โดยเมื่อท�ำกิจการงานใดแล้วเจอปัญหา ก็จะรีบเร่งหาทาง ปัจจัยของเศรษฐกิจทีด่ แี ละสังคมทีม่ นั่ คงเพราะร่างกายทีแ่ ข็ง แก้ปญ ั หาด้วยความเพียรเหมือนพระมหาชนกและด้วยสติ แล้วท�ำต่อ แรงนัน้ โดยปกติจะอ�ำนวยผลให้สขุ ภาพจิตใจสมบูรณ์และเมือ่ ไป มีสขุ ภาพสมบูรณ์ดพี ร้อมทัง้ ร่างกายและจิตใจแล้ว ย่อมมีกำ� ลัง ศ.นพ.ประสิทธิ์กล่าวอีกว่า พระองค์ท่านเคยรับสั่งไว้ครั้ง หนึ่งว่า “สุขภาพพลเรือนเป็นเรื่องที่ส�ำคัญ ถ้าพลเรือนมีสุขภาพที่ เสื่อมโทรมประเทศชาติก็พัฒนาไม่ได้” ดังนั้นหน้าที่ของศิริราชคือ ดูแลสุขภาพคนไทย โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูด้ อ้ ยโอกาส ตราบใดทีศ่ ริ ริ าช ยังอยู่คู่แผ่นดินไทย ยืนยันว่าพระราชปณิธานตั้งแต่รัชกาลที่ 5 สืบทอดมายังรัชกาลที่ 9 จะสืบทอดต่อไปไม่เลือนหายไปจากสังคม ไทย ทั้งนี้ ในช่วงเวลา 1 ปี ที่ผ่านมาหนึ่งในกิจกรรมที่ศิริราช ด�ำเนินการ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 9 คือ การ

ท�ำประโยชน์สร้างสรรค์เศรษฐกิจและสังคมของบ้านเมืองได้ เต็มที่ ทั้งไม่เป็นภาระแก่สังคมด้วย คือเป็นผู้แต่งสร้างมิใช่ผู้ ถ่วงความเจริญ...” พระบรมราโชวาทในพิธพี ระราชทานปริญญาบัตรแก่บณ ั ฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2522

น้อมส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ธ สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์

ใน...สาธารณสุข

PUBILICHealth

27


>>> เรื่องจากปก

หัวใจที่กล้าแกร่ง

ตูน บอดี้แสลม ก้าวที่ไกลสุดในชีวิต วิ่งจากเบตงสู่แม่สาย

สวมวิ ญ ญาณหั ว ใจนั ก วิ่ ง เพื่ อ การกุ ศ ลจน ประสบความส�ำเร็จมาแล้ว ส�ำหรับร็อกเกอร์หนุม่ หัวใจ หล่อ ตูน บอดีแ้ สลม ทีก่ อ่ นหน้าวิง่ 400 กิโลเมตร เพือ่ ซื้ อ อุ ป กรณ์ ท างการแพทย์ ใ ห้ กั บ โรงพยาบาล บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในโครงการก้าว คนละก้าว ซึ่งธารน�้ำใจของคนไทยครั้งนั้นรวมยอด บริจาคได้ทั้งหมด 63 ล้านบาท

สุดแดนสยามบนระยะทาง 2,191 กม. เบตง-แม่สาย ที่ท�ำให้ “ก้าว”ครัง้ นีเ้ ป็น “ก้าว” ทีไ่ กลทีส่ ดุ ในชีวติ ของผม กับโครงการ “ก้าว คนละก้าวเพือ่ 11 โรงพยาบาลทัว่ ประเทศ” ด้วยการบริจาคเงิน เพือ่ ซือ้ อุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กบั 11 โรงพยาบาลทีย่ งั ขาดแคลน และ ต้องการความช่วยเหลือและแรงสนับสนุนจากพวกเราคนไทยทุกคน ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยใน โรงพยาบาลที่ดีขึ้น รวมถึงเป็นขวัญก�ำลังใจให้ หมอ พยาบาลผู้เสีย สละทั่วประเทศ

ล่าสุด ตูน บอดี้แสลม ขอรับธารน�้ำใจจากคนไทยอีกครั้ง ในโครงการ “ก้าวคนละก้าวเพื่อ 11 โรงพยาบาล” โดย ตูน บอดี้ แสลม จะออกสตาร์ทเริ่มต้นทางใต้สุดแดนสยาม อ.เบตง จังหวัด ยะลา ปลายทางคือเหนือสุดของแผ่นดินไทยคือ อ.แม่สาย จังหวัด เชียงราย

ท�ำไมต้องโรงพยาบาลศูนย์ ? เรามีความหวังที่อยากจะช่วยโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วทุก ภูมิภาคของประเทศ แต่ด้วยแรงและก�ำลังของเราในวันนี้ จึงยังไม่ สามารถที่จะช่วยเหลือโรงพยาบาลได้ครบทั้งหมด 77 จังหวัด

ตูน ได้เปิดเผยรายละเอียดผ่านอินสตาแกรม ขอเชิญคุณ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการ “ก้าว” จากสุดเขตแดนใต้ ไปจนถึง เหนือ

28

ใน...สาธารณสุข

PUBILICHealth

จะท�ำอย่างไรให้กิจกรรมครั้งนี้ เกิดประสิทธิภาพที่ดีที่สุด ?

จึงเกิดเป็นแนวทางของการช่วยเหลือโรงพยาบาลศูนย์ ซึ่ง


“ก้าวคนละก้าว เพื่อ 11 โรงพยาบาล ทั่วประเทศ”

เพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ สามารถช่วยชีวิตได้เป็น พันเป็นหมื่นชีวิต

เพียงส่ง SMS พิมพ์ T แล้วส่งมาที่ 4545099 ครั้งละ 10 บาท ทุกเครือข่าย

เป็นโรงพยาบาลทีม่ คี วามเชีย่ วชาญโดยเฉพาะ สามารถรับผูป้ ว่ ย ที่โรงพยาบาลขนาดเล็กทั่วๆ ไป ไม่สามารถท�ำการรักษาได้ ซึ่ง โรงพยาบาลศูนย์จะตั้งอยู่ตามภาคต่างๆ ทั่วประเทศไทย ตาม จุดยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข ท�ำให้ผู้ป่วยในแต่ละ จังหวัดมีโอกาสในการเข้ารับการรักษาที่ดีขึ้น และสามารถรับ การรักษาได้ในบริเวณพืน้ ทีใ่ กล้เคียงภูมลิ ำ� เนาของตนเอง ไม่ตอ้ ง เดินทางเข้ามารักษาในกรุงเทพให้เปลืองทั้งเงินและเวลา

1.โรงพยาบาลยะลา 2.โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 3.โรง พยาบาลราชบุรี 4.โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช อ�ำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 5.โรงพยาบาลศูนย์สระบุรี 6.โรงพยาบาล ขอนแก่น 7.โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี 8.โรง พยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่ 9.โรงพยาบาลเชียงรายประชานุ เคราะห์ 10.โรงพยาบาลน่าน (ไม่ใช่โรงพยาบาลศูนย์แต่อยูใ่ นพืน้ ที่ พิเศษห่างไกลจากตัวเมือง) 11.โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

แต่โรงพยาบาลศูนย์ทั่วประเทศก็ต้องรับภาระ หนัก เนือ่ งจากทุกโรงต้องรับผูป้ ว่ ยจ�ำนวนหลายพันคนต่อ วัน ท�ำให้เกิดปัญหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ไม่เพียงพอ และยังขาดทุนทรัพย์เพื่อใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพใน การรักษาผู้ป่วย อีกเป็นจ�ำนวนมาก

เส้นทางวิ่ง ก้าวคนละก้าว เพื่อ11โรงพยาบาล” ด้วยความ ต้องการช่วยเหลือโรงพยาบาลให้ได้มากขึ้น จ�ำนวนเงินที่ต้องการก็ มากขึน้ “ก้าว” ครัง้ นี้ จึงถูกออกแบบให้มรี ะยะทางไกลขึน้ และนาน ขึ้น โดยมีจุดเริ่มต้น จากสุดเขตแดนใต้ อ�ำเภอเบตง จังหวัดยะลา ไป จนถึง เหนือสุดแดนสยาม อ�ำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย รวมระยะ ทาง 2,191 กม. โดยวิ่งผ่าน 20 จังหวัด ดังนี้ ยะลา ปัตตานี สงขลา กิจกรรม “ก้าวคนละก้าวเพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่ว นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ประเทศ” จึงมุ่งเน้นในเรื่องของการระดมทุนเพื่อยกระดับการ ราชบุรี นครปฐม กรุงเทพฯ นนทบุรี สุพรรณบุรี ชัยนาท นครสวรรค์ รักษา ของโรงพยาบาลศูนย์ทตี่ อ้ งการความช่วยเหลือในหลายๆ ก�ำแพงเพชร ตาก ล�ำปาง พะเยา และ เชียงราย จังหวัด ให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ รวมทัง้ หมด 11 โรงพยาบาล ดังนี้

ใน...สาธารณสุข

PUBILICHealth

29


ช่องทางการบริจาค (เริ่มบริจาคแล้วได้ตั้งแต่วันนี้)

1. บัญชีรับบริจาค : ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) สาขารัชโยธิน ชื่อบัญชี มูลนิธิโรงพยาบาล พระมงกุฎเกล้าในพระราชูปถัมภ์ฯ (โครงการก้าวคนละก้าว) เลขที่บัญชี 111-393-5263 (กระแสรายวัน) 2. SMS : บริจาคครั้งละ 10 บาท พิมพ์ T แล้วกดส่งมาที่ 4545099 (เฉพาะเครือข่าย AIS,DTAC และ True Move H ไม่หักค่าใช้จ่าย) หมายเหตุ : ทุกยอดเงินบริจาคไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ติดตามวิดีโอบอกเล่าเรื่องราวของก้าวครั้งใหม่ได้ที่ facebook fanpage ก้าว #ก้าว #ก้าวคนละก้าวเพื่อ 11 โรง พยาบาล #ก้าวนี้เพื่อหมอและพยาบาลทุกคน

ก้าวเล็กๆ ของทุกคน สามารถต่อชีวิตให้ทุกคนบนผืนแผ่นดินไทยได้อย่างไม่สิ้นสุด สธ.ชีก้ จิ กรรม “ก้าวคนละก้าวเพือ่ 11 รพ.ทัว่ ประเทศ” ของ “ตูน บอดี้สแลม” เป็นตัวอย่างประชา รัฐ ที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมวางแผนพัฒนาและ สนับสนุน รพ.ของรัฐเพิม่ เติมจากงบประมาณทีไ่ ด้รบั ในแต่ละปี ประชาชนควรสนับสนุนและชื่นชม พร้อม เผยปี 60 ทีผ่ า่ นมา ได้รบั จัดสรรงบลงทุนครุภณ ั ฑ์การ แพทย์ จ�ำนวน 2,700 ล้านบาท พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขและ โฆษกกระทรวงสาธารณสุข ให้สมั ภาษณ์วา่ กิจกรรม “ก้าวคนละก้าวเพือ่ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ” ที่ นายอาทิวราห์ คงมาลัย หรือ “ตูน บอดี้ สแลม” นักร้องชื่อดังได้จัดขึ้นเพื่อระดมทุนจากประชาชน ที่ยินดีร่วม สนับสนุนบริจาคกับศิลปินที่ตนเองชื่นชม น�ำไปมอบให้โรงพยาบาลภาค รัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงกลาโหมรวม 11 แห่ง เพือ่ พัฒนาและจัดหาเครื่องมือแพทย์นั้น เป็นตัวอย่างของแนวทางประชารัฐ ที่ ป ระชาชนเข้ า มามี ส ่ ว นร่ ว มวางแผนพั ฒ นาและสนั บ สนุ น ดู แ ลโรง พยาบาล ซึ่งประเทศไทยมีโรงพยาบาลรัฐทุกสังกัดมากกว่า 10,000 แห่ง ที่สร้างจากภาษีของประชาชนและรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณทุกปีใน การจัดบริการประชาชนทั่วประเทศกว่า 65 ล้านคน “โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้รบั การช่วยเหลือ สนับสนุนจากประชาชนผู้มีจิตกุศล รวมทั้งองค์กรต่างๆ ที่เข้ามาเติมเต็ม ระบบสุขภาพมาโดยตลอด และการจัดกิจกรรมของคุณตูน ในครั้งนี้ ได้มี การพบปะและหารือกันกับผูบ้ ริหารระดับสูง รวมทัง้ โรงพยาบาล 10 แห่ง ในสังกัด ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ขอบคุณชื่นชมและพร้อมสนับสนุน กิจกรรมอย่างเต็มที่ ขอเชิญชวนประชาชนทุกคนร่วมสนับสนุน ให้ก�ำลัง

30

ใน...สาธารณสุข

PUBILICHealth

ใจชืน่ ชมการจัดกิจกรรมครัง้ นีด้ ว้ ย นอกจากจะได้ความสุขจากการเป็นผู้ ให้แล้ว ท่านยังได้ช่วยชีวิตผู้ป่วยอีกด้วย” พญ.พรรณพิมล กล่าว พญ.พรรณพิมล กล่าวต่อว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้ท�ำแผน พัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) พ.ศ.2560-2564 โดยจัดสรร บุคลากร สิ่งก่อสร้าง เครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลในสังกัดที่มี มากกว่า 10,000 แห่งทั่วประเทศ ตามความจ�ำเป็นด้านสุขภาพที่แท้จริง ในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนคนไทย ได้รับบริการที่ดี มีคุณภาพ ทันสมัยได้ มาตรฐาน ตามเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว โดยใน ปีงบประมาณ 2560 ที่ผ่านมา ได้รับการจัดสรรงบลงทุนครุภัณฑ์การ แพทย์ จ�ำนวน 2,702,568,000 ล้านบาท


ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านสาธารณสุข “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน”

กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ชาติ ด้านสาธารณสุขระยะ 20 ปี ตามนโยบายรัฐบาลที่จะน�ำ ประเทศไทยก้าวสู่ Thailand 4.0 รองรับอนาคตที่มีความ เป็นสังคมเมือง สังคมผูส้ งู อายุซงึ่ ในปี 2573 ไทยจะมีผสู้ งู อายุ ถึง 1 ใน 4 ของประชากรทั้งหมด การเชื่อมต่อการค้าและ การลงทุน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และลดความเหลือ่ ม ล�้ำการเข้าถึงระบบสุขภาพ ตั้งเป้าหมายให้ “ประชาชน สุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน”

1. ประชาชนสุขภาพดี คือ ประชาชนมีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด ไม่นอ้ ยกว่า 87 ปี และอายุคาดเฉลีย่ ของการมีสขุ ภาพดีเมือ่ แรกเกิด ไม่นอ้ ย กว่า 75 ปี 2. เจ้าหน้าที่มีความสุข คือ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ได้รับการพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพและมีความสุขในการท�ำงาน

3. ระบบสุขภาพยั่งยืน คือ ประชาชนมีระบบสุขภาพเป็นหนึ่งเดียว แบบองค์รวม ไร้รอยต่อ เป็นธรรม และมัน่ คงทางสุขภาพ มุง่ พัฒนาสู่ “สังคม อยู่ร่วมอย่างมีความสุข สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เป็นประเทศพัฒนา แล้ว นอกจากนีย้ งั ให้ความส�ำคัญด้านเครือข่ายสุขภาพอ�ำเภอ (District Health System: DHS) เพื่อผลักดันนโยบายส�ำคัญของรัฐบาลไปสู่การ ปฏิบตั ิในระดับพืน้ ทีอ่ ย่างเป็นรูปธรรม และยัง่ ยืน โดยผ่านกลไกเครือข่าย สุขภาพอ�ำเภอ รวมทั้งเร่งด�ำเนินการเพิ่มศักยภาพในชุมชนพัฒนาอาสา สมัครสุขภาพครอบครัว เพื่อให้ครอบครัวได้รับการดูแล ป้องกัน ส่ง เสริมสุขภาพได้ ทั้งนี้ก�ำหนดแผนเป็น 4 ระยะ ดังนี้

ระยะที่ 1 คือการปฏิรูประบบสุขภาพ ระยะที่ 2 เป็นการสร้างความเข้มแข็ง ระยะที่ 3 ด�ำเนินการให้เกิดความยั่งยืน และระยะที่ 4 เมื่อสิ้นแผนในปี 2579 ประเทศไทยจะเป็นผู้น�ำ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข 1 ใน 3 ของเอเชีย โดยการพัฒนาความเป็นเลิศใน 4 ด้านคือ 1. การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค (P&P Excellence) คือ บูรณาการกระทวงต่างๆ ดูแลผูส้ งู อายุและเด็ก ลดการบาดเจ็บจากการจราจร ลดกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง มะเร็ง โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิด ไท้องค์ราชัน 2. ระบบบริการ (Service Excellence) คือ จัดแพทย์เวชศาสตร์ ครอบครัว 6,500 คน ภายใน 10 ปี ดูแลคนไทย 65 ล้านคน และภายในปี

ใน...สาธารณสุข

PUBILICHealth

35


36

ใน...สาธารณสุข

PUBILICHealth


ใน...สาธารณสุข

PUBILICHealth

37


2560 คนไทย 1 ล้านครอบครัวจะมีแพทย์เวชศาสตร์ดูแล จัดระบบผู้สูงอายุ ที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ต�ำบล (Long Term Care) ทั่วประเทศ จัดระบบการ แพทย์ฉุกเฉิน มีแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 1,000 คนในโรงพยาบาลใหญ่ทั่ว ประเทศ และจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMCO) และศูนย์กลางสุขภาพ นานาชาติ 3. การพัฒนาคน (People Excellence) คือ การแก้ปัญหาการ ขาดแคลนพยาบาล วางแผนอัตราก�ำลังคน ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในแต่ละ ภูมิภาคเพื่อพัฒนาบุคลากร ปรับระบบค่าตอบแทนบุคลากรสาธารณสุข 4. ระบบบริหารจัดการ (Governance Excellence) ได้แก่ คือ อภิบาล ระบบสาธารณสุข สร้างต้นแบบองค์กรคุณธรรม สร้างความมั่นคงด้านยา และเวชภัณฑ์ โดยเน้นการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและพัฒนาสมุนไพร จัดระบบ การเงินการคลังสาธารณสุข เพื่อลดความเหลื่อมล�้ำ ด้านสิทธิประโยชน์และ การบริหารจัดการระหว่าง 3 กองทุน และจัดระบบข้อมูลและเทคโนโลยี สารสนเทศ จัดตัง้ ส�ำนักงานมาตรฐานและการจัดการสารสนเทศระบบบริการ สุขภาพแห่งชาติ (National Data Clearing House)

เป้าหมายปฏิรูปด้านสาธารณสุข 10 เรื่อง ใน 18 เดือน (2559-2560)

ในปี 2559-2560 หรือภายใน 18 เดือนนี้ กระทรวงสาธารณสุขมี เป้าหมายปฏิรูปด้านสาธารณสุข 10 เรื่องได้แก่ 1.ต�ำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ 5 กลุ่มวัย ในต�ำบลต้นแบบ คือ กลุ่มแม่และเด็ก วัยเรียน วัยรุ่น วัยท�ำงาน ผู้สูงอายุ 2. ลดอุบัติเหตุ 3. ระบบบริการสุขภาพ ลดป่วย ลดตาย ลดแออัด ลดเวลารอคอย ในการส่งต่อ 4. โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เริ่มจากลดผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 5. การบริหารจัดการ 6. ระบบส่งเสริมสุขภาพอนามัยสิง่ แวดล้อม ระบบคุม้ ครองผูบ้ ริโภค ระบบป้องกันควบคุมโรค ระบบดูแลภาวะฉุกเฉิน 7. มะเร็งท่อน�้ำดีและพยาธิใบไม้ตับ 8. การพัฒนากฎหมาย 9. การพัฒนาการผลิตยา วัคซีน 10. การเร่งรัดออกใบอนุญาตของ อย.

38

ใน...สาธารณสุข

PUBILICHealth

เป้าหมายพัฒนาความเป็นเลิศด้านก�ำลังคน 18 เดือน (2559-2560)

ในการปฏิรูประบบสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุขระบุว่า จะต้อง เริ่มจากการพัฒนาความเป็นเลิศด้านก�ำลังคน เพื่อให้เกิดการพัฒนาความ เป็นเลิศด้านอื่นๆ ได้ตั้งเป้าหมายระยะ 18 เดือนใน 4 เรื่อง คือ 1. การแก้ปัญหาขาดแคลนพยาบาล 2. การวางแผนอัตราก�ำลังคน 3. ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในแต่ละภูมิภาคเพื่อผลิตและพัฒนา บุคลากร 4. การปรับระบบค่าตอบแทนบุคลากรสาธารณสุข

ที่มาภาพและข้อมูลจาก : ส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข


ในเดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช 2561 จะ เป็นปีท่ีระบบการสาธารณสุข (แผนปัจจุบัน) ของ ไทยมีวาระอายุครบรอบ 100 ปี ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มี การ บูรณาการงานด้านการแพทย์และการสุขาภิบาลมาอยู่ด้วยกันใน ความรับผิดชอบของหน่วยงานใหม่หน่วยหนึ่ง โดยมีสมเด็จพระเจ้า บรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารังสิตประยูรศักดิ์กรมพระยาชัยนาทนเรนทร พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั เป็นอธิบดี คนแรก หน่วยงานใหม่นี้มีชื่อว่า “กรมสาธารณสุข” สังกัดกระทรวง มหาดไทย ซึง่ ต่อมามีการยกฐานะเป็นกระทรวงการสาธารณสุข (เมือ่ ปี พ.ศ. 2485) การตัง้ กรมสาธารณสุขขึน้ ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2461 นี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของระบบการสาธารณสุขไทย “กรมสาธารณสุข” ก่อตัง้ ขึน้ ภายหลังจาก “กรมการพยาบาล” ที่มีหน้าจัดการศึกษาวิชาแพทย์ ควบคุมโรงพยาบาลอื่นๆ และจัดการ ปลูกฝีเป็นทานแก่ประชาชน พอมาปี 2432 เริ่มมีแพทย์ประจำ�เมือง ขึ้นในบางแห่ง มีการนำ�ยาตำ�ราหลวงออกจำ�หน่วยในราคาถูกและตั้ง กองแพทย์ไปป้องกันโรคระบาด ขณะที่ กองโอสถศาลารัฐบาล กอง ทำ�พันธุ์หนองฝี กองแพทย์ป้องกันโรคและแพทย์ประจำ�เมือง สังกัด กระทรวงธรรมการ

ใน...สาธารณสุข

PUBILICHealth

39


พิเศษเฉพาะสำ�หรับวาระแห่งการเฉลิมฉลองครั้งนี้ 7. จัดทำ�หนังสือ “100 เรื่องสุขภาพต้องรู้ คู่ครัวเรือน” เพื่อ เป็นคู่มือให้ความรู้สำ�คัญๆในชีวิตประจำ�วัน และเผยแพร่เพื่อเป็น ประโยชน์แก่ประชาชน

งานครัง้ นีจ้ ะแตกต่างจากกิจกรรมครบรอบวาระทีห่ น่วยงาน

ต่างๆ นิยมจัดกัน ซึ่งมักเน้นกิจกรรม (Event) ในรูปแบบต่างๆ แต่ สำ�หรับงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย จะมีเวลาดำ�เนินการถึง 3 ปี คือตัง้ แต่ตลุ าคม 2559 – กันยายน 2562 โดยยุทธศาสตร์การดำ�เนิน การจะเน้นทั้ง 3 มิติด้วยกัน อันได้แก่ กระทั่งต่อมา มีการศึกษาดูงานต่างประเทศ จึงพัฒนากรมพยาบาล เป็น กรมประชาภิบาล มีการวางระบบป้องกันโรคสำ�คัญ 4 อย่าง คือ โรคฝีดาษ อหิวาตกโรค กาฬโรค และไข้ทรพิษ ในวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2461 ได้ประกาศตั้งกรม สาธารณสุข โดยเปลีย่ น จากกรมประชาภิบาล มีกรมหมืน่ ชัยนาทนเรนทร เป็นอธิบดีกรมสาธารณสุข ต่อมา พ.ศ. 2485 จึงได้มกี ารสถาปนากรมสาธารณสุขขึน้ เป็นก ระทรวงสาธารณสุ ข มี ก ารรวมกิ จ การแพทย์ แ ละสาธารณสุ ข ซึ่ ง กระจัดกระจายอยู่ในหลายหน่วยงาน ในวาระดังกล่าวกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับภาคีเครือข่าย สาธารณสุข 50 องค์กร จึงได้เตรียมการจัดงานเฉลิมฉลอง 100 ปี การ สาธารณสุขไทย (2461 – 2561) ขึ้น โดยได้มีการบันทึกข้อตกลงร่วม มือกัน เริ่มวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 โดยมีปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน กิจกรรมที่สำ�คัญของงานดังกล่าวคือ 1. การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ถาวรและหอจดหมายเหตุขึ้นภายใน กระทรวงสาธารณสุขเพือ่ จัดแสดงเรือ่ งราวประวัตศิ าสตร์ และการพัฒนา ของงานสาธารณสุขในด้านต่างๆ 2. การปรับปรุงภูมิสถาปัตย์ สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะ การปลูกต้นไม้เพื่อช่วยทำ�ให้โรงพยาบาลทุกระดับเป็นพื้นที่สัปปายะ (สบาย) แก่ผู้คนที่ต้องไปใช้บริการมากขึ้น 3. การส่งเสริมการศึกษาวิจยั และงานวิชาการด้านประวัตศิ าสตร์ สาธารณสุข โดยมอบหมายให้สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) จัด ทำ�แผนและระบบการสนับสนุน 4. สำ�รวจผู้สูงวัยอายุ 100 ปี หรือมากกว่าทั่วประเทศ เพื่อการ เรียนรู้และสร้างความตระหนักคุณค่าของการมีอายุยืนยาว 5. คัดเลือกบุคคลต้นแบบในประวัติศาสตร์สาธารณสุข ซึ่งมีทั้ง ข้าราชการ อาสาสมัคร และแม้กระทั่งชุมชนต้นแบบ 6. ส่งเสริมให้สถาบันการศึกษา ร่วมมือกับสภาวิชาชีพ และ ภาคเอกชน สร้างและผลิตบุคคลากรเพื่อถวายเทอดพระเกียรติเป็นการ

40

ใน...สาธารณสุข

PUBILICHealth

1. การเฉลิมฉลอง (Celebration) เช่น การจัดงานมหกรรม การจัดงานแสดงผลงานด้านสุขภาพ การประชาสัมพันธ์ ซึ่งจะให้ความ สำ�คัญสูงสุด (Peak) ในปี 2561 – 2562 2. การจัดกิจกรรม (Event) ในรูปแบบต่างๆ เช่น การปลูกต้นไม้, การจัดสัปดาห์รณรงค์เรื่องสุขาภิบาล การเผยแพร่ภาพยนต์สารคดี ประวัติศาสตร์ 3. การวางระบบ (System) ในเรื่องใหม่ๆ หรือเรื่องที่ต้องให้ ความสำ�คัญมากขึ้นในยุคโลกาภิวัฒน์ เช่น การดูแลผู้สูงวัย การพัฒนา โรงพยาบาลให้มรี ะบรรยากาศทีร่ นื่ รมย์ การพัฒนาแพทย์แผนไทย เป็นต้น

ทั้ ง นี้ ผ ลที่ ค าดว่ า จะได้ รั บ คื อ ภาพลั ก ษณ์ แ ละ ประจักษ์พยานแห่งความสำ�เร็จของการสาธารณสุขไทย ซึง่ จะนำ�ไปสู่จังหวะก้าวใหม่ๆ ในการพัฒนาการสาธารสุขไทย ในศตวรรษ 100 ปี ที่สองให้ก้าวหน้า และตอบสนองความ ต้องการของสังคมได้ดีขึ้นๆ ไปยิ่งกว่าเดิม...


ข่าวสาธารณสุข

News Public Health

รมว.สธ. มอบแนวทางดูแลสุขภาพประชาชน ปี 61 เน้น “คุณภาพชีวิต อำ�เภอ-บริการ-บุคลากร เป็นเลิศ”

รมว.สาธารณสุข มอบแนวทางท�ำงานปี 2561 เน้น หนัก 4 งาน ได้แก่ ผลักดันการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ อ�ำเภอ พัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ และระบบบริการ ผ่าตัดวันเดียวกลับบ้านได้ การผลิตและพัฒนาแพทย์ 3 สาขาขาดแคลนและพัฒนาการบริการสุขภาพในเขตสุขภาพ พิเศษ

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 ที่โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและ คอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กทม. นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดการประชุมชี้แจงแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) และมอบนโยบายการด�ำเนินงานปีงบประมาณ 2561 โดยมี ผู้อ�ำนวยการเขตสุขภาพ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อ�ำนวยการ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป นักยุทธศาสตร์สุขภาพ บุคลากรด้าน สาธารณสุขส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วมประชุมกว่า 1,500 คน นพ.ปิ ย ะสกล กล่ า วว่ า กระทรวงสาธารณสุ ข ได้ จั ด ท� ำ แผน ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) รองรับอนาคตที่มีความเป็น สังคมเมือง สังคมผู้สูงอายุ การเชื่อมต่อการค้าและการลงทุนภายใต้เขต พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทย เตรียมพร้อมน�ำประเทศก้าวสู่ Thailand 4.0 ด้วยสาธารณสุข 4.0 ด้วยวิสยั ทัศน์ การเป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพ ทีร่ วมพลังสังคม ด้วยค่านิยมองค์กร “MOPH” สนับสนุนให้ประเทศไทยบรรลุ วิสัยทัศน์ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

โดยในปีงบประมาณ 2561 ได้มีแนวทางการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ 4 ข้อ ภายใต้ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ 4 ด้าน ได้แก่ 1. ผลักดันการพัฒนาคุณภาพชีวติ ระดับอ�ำเภอ ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเป็นเลิศ ด้วยการพัฒนางานผ่านคณะ กรรมการพัฒนาคุณภาพชีวติ ระดับอ�ำเภอ (พชอ.) การบูรณาการท�ำงานหลาย ภาคส่วนในระดับพื้นที่ เป็นการรวมพลังสังคม โดยในปีนี้เน้นหนักความ ส�ำเร็จในการรักษาผู้ป่วยวัณโรค โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงสูงคือผู้ต้องขังใน เรือนจ�ำ ให้ไทยหลุดจากประเทศที่มีผู้ป่วยวัณโรคสูงเป็นอันดับ 14 ของโลก 2. บริการเป็นเลิศ พัฒนาระบบบริการทัง้ การแพทย์ปฐมภูมิ (PCC) และระบบบริการตาม Service Plan เน้นหนักโครงการผ่าตัดวันเดียวกลับ บ้านได้ (One Day Surgery) ผู้ป่วยได้รับบริการที่มีคุณภาพใกล้บ้าน 3. บุคลากรเป็นเลิศ ด้วยการระบบบริหารจัดการก�ำลังคนด้าน สุขภาพ บุคลากรสาธารณสุขจะต้องท�ำให้เกิดงานทีม่ คี ณุ ค่า และท�ำงานอย่าง มีความสุข รวมทัง้ เพิม่ อัตราการคงอยูข่ องบุคลากรในระบบได้ เน้นการเร่งรัด การผลิตและพัฒนาแพทย์ 3 สาขาขาดแคลนคือแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินและแพทย์เวชศาสตร์ป้องกันแขนงระบาดวิทยา 4. พัฒนาการบริการสุขภาพในเขตสุขภาพพิเศษ เช่น พื้นที่ ชายแดน พื้นที่ชายทะเล พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ::::::

ใน...สาธารณสุข

PUBILICHealth

41


ข่าวสาธารณสุข

News Public Health

สธ.เชิญชวนประชาชน ร่วมเทศกาลกินเจเพื่อสุขภาพดี

กระทรวงสาธารณสุข เชิญชวนประชาชนร่วม เทศกาลกินเจ “อิ่มบุญ อิ่มใจ ปลอดภัย สุขภาพดี” ระหว่างวันที่ 20 – 28 ตุลาคม 2560 แนะประชาชนเลือก อาหารตามหลักโภชนาการ เน้นเต้าหู้ ถั่ว ผัก ผลไม้ ปลอดสารตกค้าง ได้ทั้งบุญและสุขภาพ

ที่ตลาดรังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย เภสัชกรสมชาย ปรีชาทวีกจิ ปฏิบตั หิ น้าทีร่ องเลขาธิการ คณะกรรมการอาหารแลยา และนายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน รองอธิบดีกรม วิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกันแถลงข่าว “กินเจ อิ่มบุญ อิ่มใจ ปลอดภัย สุขภาพดี” วันที่ 20 - 28 ตุลาคม 2560 ว่า ช่วงเทศกาลถือศีลกินเจของทุก ปี จะมีประชาชนจ�ำนวนมากร่วมกันรักษาศีลด้วยการปฏิบตั ธิ รรม งดเว้นการ บริโภคเนื้อสัตว์ และหันมารับประทานผัก ผลไม้ แทน โดยเชื่อว่า การกิน เจเป็นการช�ำระจิตใจให้บริสทุ ธิ์ได้กศุ ล การละเว้นเนือ้ สัตว์เป็นการให้ชวี ติ แก่ สัตว์ถือเป็นการเสริมบุญบารมี และยังเป็นการรักษาสุขภาพไปในตัว เพราะ

42

ใน...สาธารณสุข

PUBILICHealth

อาหารเจเน้นพืชผักเป็นหลัก อาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต และโปรตีนจาก ถัว่ ซึง่ ย่อยง่ายกว่าเนือ้ สัตว์และไขมันมาก ท�ำให้ระบบย่อยอาหาร ทัง้ กระเพาะ อาหาร ล�ำไส้เล็ก ล�ำไส้ใหญ่ ได้หยุดพักจากการท�ำงานหนักมาตลอดปี ถุง น�้ำดีก็จะมีความแข็งแรงขึ้น และผักผลไม้มีกากใยที่ช่วยระบบขับถ่ายและ การย่อยอาหารท�ำงานได้ดี ช่วยขับของเสียและสารพิษทีต่ กค้างอยู่ในร่างกาย และยังช่วยลดคอเลสเตอรอล ควบคุมระดับน�้ำตาลในเลือดได้อีกด้วย กระทรวงสาธารณสุข ต้องการให้ประชาชนได้อมิ่ บุญ และมีสขุ ภาพ ที่ดีทั้งกายและใจ จึงขอให้ค�ำนึงถึงหลักโภชนาการ เพื่อไม่ให้ขาดโปรตีน หรือมีนำ�้ หนักตัวเพิม่ ขึน้ จากการรับประทานแป้งมากเกินไป โดยรับประทาน อาหารให้ครบ 5 หมู่ หลากหลาย เน้นเต้าหู้ โปรตีนเกษตร ถั่ว ธัญพืช และ ผักผลไม้หลากสี ที่ส�ำคัญต้องไม่เค็ม ไม่หวาน และไม่มันมากเกินไป เพื่อ ลดความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ที่เป็นสาเหตุส�ำคัญการป่วยและเสียชีวิต ของคนไทย ทัง้ โรคหัวใจและหลอดเลือด เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง ความ ดันโลหิตสูง


ข่าวสาธารณสุข

News Public Health

ส�ำหรับการปรุงอาหารเจขอให้ยึดหลัก 3 ประการ คือ อาหาร ปลอดภัย สะอาด และถูกหลักโภชนาการ โดยต้องเลือกซือ้ วัตถุดบิ ในการปรุง ประกอบอาหารทีเ่ ชือ่ ถือได้ผา่ นการรับรองจากหน่วยงานราชการ ล้างผักและ ผลไม้ให้สะอาดเพื่อลดสารพิษตกค้าง อาหารต้องปรุงประกอบสะอาด ถูก หลักสุขาภิบาลอาหาร ผู้ปรุง ผู้เสิร์ฟอาหารมีสุขอนามัยส่วนบุคคลที่ดี ไม่ ป่วยด้วยโรคทีม่ อี าหารและน�ำ้ เป็นสือ่ สวมหมวกและผ้ากันเปือ้ น ใช้อปุ กรณ์ ในการคีบหรือหยิบจับอาหาร นอกจากนี้ ขอให้เลือกซื้ออาหารเจ จากร้านที่ ได้รบั ป้ายสัญญลักษณ์อาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) ด้านเภสัชกรสมชาย ปรีชาทวีกจิ ปฏิบตั หิ น้าทีร่ องเลขาธิการคณะ กรรมการอาหารแลยา กล่าวว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ได้สุ่มตรวจผัก ผลไม้ และอาหารเจในตลาดและโรงงานผลิตด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น (Testkit) พบว่ากลุ่มผักและผลไม้มีแนวโน้มดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา โดยผัก 56,927 ตัวอย่าง พบยาฆ่าแมลงตกค้างร้อยละ 1.54 มากที่สุดคือ ใบบัวบก รองลง มาได้แก่ หัวไชเท้า พริกแห้ง หัวหอม และผักชีฝรัง่ ส่วนในผลไม้ตรวจ 3,885 ตัวอย่าง พบยาฆ่าแมลงตกค้างร้อยละ 1.67 มากที่สุดคือสตรอเบอร์รี่ รอง ลงมาได้แก่ ส้ม มะละกอ ล�ำไย มังคุด ส่วนผลิตภัณฑ์อาหารเจที่เช่น ลูกชิ้นปลาเจ ไส้กรอกเจ โปรตีน เกษตร เนื้อหมูเทียมเจ หมูแผ่นเทียมเจ ปลาเค็มเจ หมูยอเจ แป้งหมี่กึงไส้ หมูเจ เนื้อเทียมเจ เนื้อเห็ดเจ ปลาหมึกเจ ผลการตรวจตลอดปีและก่อน เทศกาลกินเจ รวม 71 ตัวอย่าง พบมีดเี อ็นเอจ�ำเพาะของเนือ้ สัตว์ 3 ตัวอย่าง รอผลวิเคราะห์ 7 ตัวอย่าง ทั้งนี้กรณีพบดีเอ็นเอจ�ำเพาะของเนื้อสัตว์ถือว่า เป็นอาหารปลอม ผู้จ�ำหน่ายปลีกให้แก่ผู้บริโภคโดยตรง มีโทษจ�ำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5 พันบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ และติดตามถึงแหล่ง ผลิตหรือน�ำเข้า ซึ่งผู้ผลิต/น�ำเข้าจะมีโทษจ�ำคุกตั้งแต่ 6 เดือนถึง 10 ปี และ ปรับไม่เกิน 5 พันบาทถึง 1 แสนบาท นอกจากนี้ ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีแนวทางใน การใช้กฎหมายกับสถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) โดยจัดท�ำประกาศกระทรวง สาธารณสุข เลขที่ 386 พ.ศ. 2560 เรื่อง ก�ำหนดวิธีการผลิต เครื่องมือ เครือ่ งใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาผักและผลไม้สดบางชนิดและการแสดง

ฉลากเพื่อพัฒนาและยกระดับสถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้สด ให้มีระบบประกันคุณภาพและตามสอบย้อนกลับได้ ส�ำหรับการเลือกซื้อ อาหารเจที่บรรจุในภาชนะพร้อมจ�ำหน่าย ขอให้ประชาชนสังเกตฉลาก โดย จะต้องมีข้อความเป็นภาษาไทย และแสดงชื่ออาหาร เลขสารบบอาหาร ชื่อ และทีต่ งั้ ผูผ้ ลิต ผูแ้ บ่งบรรจุ หรือผูน้ ำ� เข้า ส่วนประกอบทีส่ ำ� คัญ น�ำ้ หนักสุทธิ วันเดือนปีที่ผลิต และหมดอายุหรือควรบริโภคก่อน ค�ำแนะน�ำในการเก็บ รักษา (ถ้ามี) นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การ แพทย์ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้เฝ้าระวังอาหารในช่วง เทศกาลเจทุกปี ตั้งแต่ปี 2556-2559 ผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติ การตัวอย่างอาหารเจจากตลาดที่ประชาชนนิยมซื้อพบว่า กลุ่มอาหารเลียน แบบเนือ้ สัตว์ทกุ ตัวอย่างไม่พบการใช้บอร์แรกซ์ แต่รอ้ ยละ 63 พบมีดเี อ็นเอ ของเนื้อสัตว์ปนเปื้อน ส่วนใหญ่เป็นอาหารที่ไม่มีฉลาก กลุ่มผักผลไม้ ที่สุ่ม เก็บตัวอย่างจากตลาดค้าส่ง 5 แห่งทั่วประเทศในปี 2559 พบร้อยละ 3 มี สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืตกค้างเกินค่ามาตรฐาน ส่วนกลุ่มผักดองตรวจไม่พบ กรดซาลิซลิ ิค แต่ร้อยละ 74.5 ตรวจพบวัตถุกนั เสียเกินเกณฑ์มาตรฐาน พบ มากในผักกาดดอง/เกี๊ยมฉ่ายย�ำ ไชโป้วฝอย อย่างไรก็ตามวัตถุกันเสียนั้น มีความเป็นพิษต�ำ ่ แต่หากได้รบั ในปริมาณทีส่ งู มากอาจท�ำให้เกิดอันตรายได้ ส�ำหรับผู้ที่แพ้สารนี้อาจเกิดอาการผื่นคัน คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ท้อง เสีย จึงไม่ควรบริโภคอาหารเหล่านี้ครั้งละมากๆ ทั้งนี้ การประกอบอาหารเจที่เลียนแบบเนือ้ สัตว์ ควรเลือกซื้อ วัตถุดิบจากร้านที่มั่นใจ ส�ำหรับผักสดผลไม้ควรล้างน�้ำให้สะอาด ประชาชน สามารถหาซื้อชุดทดสอบเบื้องต้น (Test-kits) ตรวจอาหาร ผักและผลไม้ อาหารอย่างง่าย เช่น ชุดตรวจสารเคมีปอ้ งกันก�ำจัดศัตรูพชื ในผักและผลไม้ สด ที่ร้านค้าองค์การเภสัชกรรม ชุดทดสอบยีสต์และเชื้อราในอาหารและ เครื่องดื่ม ชุดทดสอบโคไลฟอร์มในน�้ำและน�้ำแข็ง ที่บริษัทยูแอนด์วี โอลดิ้ง (U&V holding)

ใน...สาธารณสุข

PUBILICHealth

43


ข่าวสาธารณสุข

News Public Health

สธ.พัฒนาห้องฉุกเฉินคุณภาพในโรงพยาบาล ทุกแห่งทั่วประเทศ ดูแลผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน

กระทรวงสาธารณสุข เผยสถิติผู้รับบริการที่ห้อง ฉุกเฉินเฉลี่ย 35 ล้านครั้งต่อปี พบร้อยละ 60 เป็นผู้ป่วยไม่ ฉุกเฉิน พัฒนาห้องฉุกเฉินทัว่ ประเทศ มีระบบคัดแยกผูป้ ว่ ย ฉุกเฉินชัดเจน ให้ผปู้ ว่ ยวิกฤตได้รบั การรักษาปลอดภัย ลด อัตราตาย ลดความพิการ ด้วยทีมแพทย์ และเครื่องมือที่มี ประสิทธิภาพ มาตรฐาน

เมื่อ 6 ตุลาคม 2560 ที่ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส นายแพทย์เจษฎา โชคดำ�รงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวภายหลังนำ�คณะลงพืน้ ทีต่ ดิ ตามนโยบายการจัดบริการด้านการแพทย์ และสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 12 และตรวจเยีย่ มโรงพยาบาลนราธิวาสราช นครินทร์ว่า กระทรวงสาธารณสุขได้ปฏิรูประบบสุขภาพ มีการเชื่อมโยง ระบบบริการปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ เบ็ดเสร็จภายในเขตสุขภาพ และระบบส่งต่อระหว่างโรงพยาบาลขนาดเล็กกับโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ให้ ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีโดยเฉพาะผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ได้รับ บริการที่ได้มาตรฐาน ทั่วถึง เป็นธรรม นายแพทย์เจษฎา กล่าวต่อว่า ปัจจุบันทั่วประเทศ มีสถิติผู้รับ บริการที่ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน (ER) เฉลี่ย 35 ล้านครั้งต่อปี ร้อยละ 60 เป็น ผู้ป่วยไม่ฉุกเฉินทำ�ให้เกิดความแออัด ประกอบกับการขาดแคลนบุคลากร รัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุข เร่งรัดให้มีการพัฒนาระบบการแพทย์ ฉุกเฉินของโรงพยาบาลทุกระดับ เพื่อให้ประชาชนที่เจ็บป่วยฉุกเฉิน ได้รับ ความปลอดภัยมากที่สุด ลดอัตราการตาย และลดความพิการ โดยพัฒนา ห้องฉุกเฉิน หรือห้องอีอาร์ ให้เป็นห้องอีอาร์คณ ุ ภาพ (ER QUALITY) อาทิ

44

ใน...สาธารณสุข

PUBILICHealth

รถพยาบาลปลอดภัย มีเครื่องช่วยชีวิตที่ได้มาตรฐาน มีระบบคัดแยก ผู้ป่วยฉุกเฉินชัดเจนมีมาตรฐาน ผู้ป่วยวิกฤติต้องได้รับการรักษาด่วน ไม่อยู่ห้อง ER นานกว่า 4 ชั่วโมง เจ็บป่วยฉุกเฉินรักษาฟรีทุกที่ทุก สิทธิ (UCEP) ความปลอดภัยเจ้าหน้าทีท่ หี่ อ้ งฉุกเฉินไม่ถกู คุกคาม โรง พยาบาลศูนย์ขนาดใหญ่ตอ้ งจัดแพทย์เฉพาะทางแต่ละสาขาเป็นแพทย์ ที่ปรึกษากรณีจำ�เป็นตลอด 24 ชั่วโมง เป็นต้น ตลอดจนพัฒนา บุคลากรแต่ละสาขาวิชาชีพให้เพียงพอ โดยให้โรงพยาบาลทัว่ ประเทศ ประเมินและปรับปรุงตนเองให้ได้ตามเกณฑ์ คาดว่าจะสามารถลดอัตรา การตายที่ป้องกันได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 20-30 ทั้งนี้ประชาชนเจ็บป่วย ฉุกเฉินหรือได้รบั อุบตั เิ หตุ สามารถแจ้งเหตุทางหมายเลข 1669 ตลอด 24 ชั่วโมง ด้านนายแพทย์เจษฎา ฉายคุณรัฐ ผู้ตรวจราชการเขต สุขภาพที่ 12 กล่าวว่า เขตสุขภาพที่ 12 ประกอบด้วย 7 จังหวัดได้แก่ ตรัง พัทลุง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส มีประชากร 4,887,545 คน มีโรงพยาบาลที่ผ่านประเมิน อีอาร์คุณภาพแล้วได้แก่ รพ.ตรัง รพ.พัทลุง รพ.หาดใหญ่ รพ.สงขลา รพ.สตูล รพ.ยะลา รพ.ปัตตานี และ รพ.นราธิวาส โดยจะมีการพัฒนาโรงพยาบาลในเขต ให้เป็นโรงพยาบาลที่มีอีอาร์คุณภาพครบทุกโรงพยาบาล โดยเฉพาะ พืน้ ทีพ่ เิ ศษ เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยปลอดภัย และลดอัตราพิการ ลดตาย สำ�หรับ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ในปี 2559 มีผู้มารับบริการที่ ER จำ�นวน 38,628 คน เฉลี่ย 106 คนต่อวัน ::::::


สวนเห็ดจันทบุรี

ปั จจุบนั คนหันมาใส่ใจ และรักสุขภาพกันมากขึ้น การเลือก ทานอาหารที่มีประโยชน์ จึงเป็นอีกทางเลือกของคนรักสุขภาพ อย่าง เช่น เห็ด ถือเป็นอาหารปราศจากไขมัน มีโปรตีนจากธรรมชาติสูง มี รสชาติคล้ายเนื้อสัตว์ เหมาะที่จะน�ำมาปรุงอาหาร และที่ส�ำคัญ เห็ด ยังให้คุณค่าทางโภชนาการ และมีสรรพคุณทางยา ช่วยเสริมสร้าง ภูมิคุ้มกันในร่างกาย ลดความเสี่ยงจากโรคร้ายต่างๆ เช่น โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง อีกด้วย

สวนเห็ดจันทบุรี เรามีบริการจ�ำหน่าย ก้อนเชื้อเห็ดฟาง ก้อนเชือ้ เห็ดในถุงพลาสติกทุกชนิด เห็ดหลินจือ เห็ดถัง่ เช่า เห็ดโคนฝรัง่ อุปกรณ์เกี่ยวกับการเห็ดทุกชนิด รวมถึงผลิตภัณฑ์จากเห็ดจ�ำหน่าย ให้กับผู้รักสุขภาพ หรือซื้อกลับไปเป็นของฝาก อาทิเช่น “เห็ดถั่งเช่ า แบบแคปซูล”, “เห็ดหลินจือแดงอบแห้ ง” สามารถน�ำไปต้มทาน เป็นชา หรือถ้าอยากชืน่ ใจก็สามารถผสมน�ำ้ ผึง้ หรือหญ้าหวานเพือ่ เพิม่ รสชาติ ดืม่ ได้ทงั้ แบบร้อนและแบบเย็น, “3 in 1 ทรีอนิ วัน” ใน 1 แคปซูล ประกอบไปด้วยเห็ดถั่งเช่า เห็ดหัวลิง และสปอร์หลินจือ ที่มีประโยชน์ อัดแน่น “น�ำ้ เห็ดหลินจือแดง” เราใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่คัด เห็ดหลินจือแดงคุณภาพดี เลือกใช้ความหวานจากกลูโคส ดืม่ ง่าย ดีตอ่ สุขภาพ เป็นต้น นอกจากนีเ้ ราได้จดั ตัง้ เป็นศูนย์การเรียนรู้ ส�ำหรับท่านทีส่ นใจ หรือมาเป็นหมูค่ ณะได้เข้ามาศึกษา ดูวธิ กี ารปลูก และรูจ้ กั เห็ดสายพันธ์ ต่างๆ เพื่อน�ำไปปลูกและสร้างอาชีพต่อไป

สวนเห็ดจันทบุรี จ�ำหน่ ายเชือ้ เห็ดและอุปกรณ์ ในการ เพาะเห็ด เรายินดีให้ คำ� แนะน�ำในการเพาะเห็ดค่ ะ สามารถเข้ าไป เยี่ยมชมที่ฟาร์ มเราได้ ทกุ วันจันทร์ - วันเสาร์ 8.00 น.-17.00 น. สนใจติดต่ อ 087 -906-6601


๑ เดียวที่อยากให้คุณสัมผัส...ตลาดสดน่าซื้อระดับสากล

ตลาดอุดมสุขกบินทร์ บุรี ตลาดสดน่าซื้อระดับสากลที่ใหญ่ที่สุดในอ�ำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ที่มีความสะอาดเป็นระเบียบสินค้า ไม่แพง โดยได้รับรางวัลการันตีมากมายไม่ว่าจะเป็น รางวัลตลาดสดน่าซื้อ ระดับดีมาก ประจ�ำปี 2549, รางวัลตลาดดีมีมาตรฐาน 2 ปีซ้อน ของกรมส่ง เสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ประจ�ำปี 2549 และประจ�ำปี 2550 รางวัลตลาดสดน่าซื้อต้นแบบ เพื่อแสดงว่าเป็นศูนย์การเรียนรู้ ของกรม อนามัยกระทรวงสาธารณสุข ประจ�ำปี 2552 เป็นต้น ตลาดอุดมสุขกบินทร์ บุรี เป็นแหล่งศูนย์รวมสินค้าอุปโภค บริโภค หลากหลายชนิดอาทิเช่น ผักสด ผลไม้ ปลาสด อาหารทะเล และของแห้ง ฯลฯ ซึ่งมีการจัดระเบียบแผงร้านค้าท�ำให้เลือกหาสินค้าง่าย รวมถึงทางเดินที่สะอาดปลอดโปร่ง ท�ำให้การซื้อของในตลาดสดไม่น่าเบื่ออีกต่อไป

นอกกจากนี้ตลาดอุดมสุขกบินทร์บุรี ยังตั้งอยู่ใกล้เขตชุมชน โดยห่างจากเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรีเพียง 500 เมตร สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกสบาย พร้อมบริการที่จอดรถส�ำหรับลูกค้าอย่างกว้างขวาง สนใจติดต่อสอบถามโทร : 037-204-147, 037-455-333 แฟกซ์ : 037-455-202 E-mail : udomsukmaket_kabin@hotmail.com


47

ร้ านอาหารสะอาด

รสชาติอร่ อย

ในเรื่องของการบริโภคนั้น คงต้องยอมรับว่าการท�ำอาหารกินเองหรือกินข้าวในบ้านเป็น วิธีที่ปลอดภัย และสะอาด ถูกหลักอนามัยมากที่สุด แต่ในกรณีที่เดินทางไปต่างจังหวัดหรือต่างถิ่น การเลือกร้านอาหารนั้นโดยทั่วไปคนจ�ำนวนมากมักยึดถือเรื่อง “ความอร่ อย” หรือรสชาติเป็นเกณฑ์ ส่วนปัจจัยอื่นๆ เช่น ราคา ความสะอาด ก็เป็นปัจจัยที่พิจารณาประกอบรองๆลงมา ซึ่งบางครั้งก็อาจ ต้องประสบปัญหาท้องเสีย หรือเดือดร้อนจากอาหารเป็นพิษ ท�ำให้การเดินทางท่องเที่ยวไม่ราบรื่น หมดสนุกไปได้

PUBLIC HEALTH

ฉบับรวมรวมโรงพยาบาล ศูนย์พยาบาล, Nursing Home ท�ำเนียบยา, เครื่องมือแพทย์, เครื่องส�ำอาง, ผลิตภัณฑ์อาหาร, สินค้า O-TOP, สปาเพื่อสุขภาพ, ร้านอาหาร, รีสอร์ต-ที่พัก ส�ำหรับนักเดินทาง

ดาวน์โหลด ฟรี! E-book / www.magazine1nai.com

ใน...สาธารณสุข

PUBILICHealth

47


ดู AD 4 สี หน้ า 5

ดู AD 4 สี หน้ า 11

ดู AD 4 สี หน้ า 17

บ้านอาหารศรีสุวรรณ ร้านอาหารที่ใช้พื้นที่บ้านมาบริหารเป็น ร้าน เลยเรียกว่า บ้านอาหาร ศรีสุวรรณ ร้านนี้เปิด มาหลายสิบปีแล้วครับ ใครอยู่แถวๆนี้ น่าจะรู้จัก เป็นอย่างดีเลย ร้านอยู่ตรงข้ามกับ ม.มหิดล ศาลา ยา ซอยศาลายา 1/1 ร้านนีเ้ น้นทีอ่ าหารไทย จีนเป็น หลักครับ รวมถึงรับจัดโต๊ะจีนด้วย ที่ตงั ้ : 11/1 หมู่ 6 ถ.สาย 4 ศาลายา ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 Tel. 0-2441-9243, 08-1925-3282

ครัวบ้านทวี

อาหารสด รสดี บรรยากาศริมน�้ำ ปาก อ่าวไทย เมนูเด็ด: ปลาฉลามผัดฉ่า, ปลาเห็ดโคน ทอดกรอบร้านนี้เป็นร้านอาหารริมอ่าวไทย อยู่ติด กับวัดหงส์ทอง ที่มีอุโบสถกลางน�้ำ แวะไปท�ำบุญ ที่วัดแล้วมาทานอาหารทะเลที่นี่ก็สบายใจ อิ่มบุญ อิ่มท้องครับ ที่ตงั ้ : 32 ม.9 ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 08-9666-4727, 08-6906-1978 www.bantawee.com

Mod Me Coffee

ร้านเครื่องดื่มที่แสนอร่อยที่จัดตกแต่ง ร้านได้น่ารักนั่งสบาย พบกับเมนูเครื่องดื่มหลาก หลาย อาทิ กาแฟสูตรเข้มข้น ชาเขียว สตรอเบอรี่ สมูทตี้ พร้อมเมนูขนมหวาน Bakery ท�ำเอง เครป เค้ก, บานอฟฟี่ ฯลฯ พร้อมบริการฟรี Wifi ส�ำหรับ แชทชิลกันไป และรับจัดงานนอกสถานที่ ที่อยู่ : สาขาสระบุรี (ข้ างธนาคารกรุ งเทพ) 06-3249-4923 สาขาแก่ งคอย (ตรงข้ าม SCG) 06-2542-7008 สาขา 3 (หน้ าโลตัสสระบุรี) 09-3114-0646

ดู AD 4 สี ปกหน้ าใน

หาดแสงจันทร์ซีฟู้ด แอนด์ รีสอร์ท

ให้บริการที่พกั พร้อมจัดสัมมนา ห้องประชุมใหญ่โตทีเดียว ร้านหาดแสงจันทร์ซีฟ๊ดู มีทงั้ ทีน่ งั่ ด้านนอก และด้านใน ไม่มแี อร์นะครับ แต่ว่า ไม่ร้อนเลย เพราะว่าร้านอยู่ห่างทะเลแค่ถนนกั้น ได้รับลมทะเลเย็นชื่นใจตลอดทั้งวัน อาหารของร้านหาดแสงจันทร์ซีฟู๊ดนั้นจะเป็นอาหารทะเลสดๆ จากทะเลระยอง และมีอาหารพื้นเมืองของจังหวัดระยองให้เลือกทาน ที่อยู่ : 78/6 หมู่ 2 ถ.เลียบชายฝั่ ง ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000 โทร. 0-3862-1433, 0-3862-0585, 0-3862-0586, 08-6335-7006

ภัตตาคาร นิวพรานปอ ซีฟู๊ด

ร้านอาหารในพัทยา ภัตตาคาร นิวพรานปอ ซีฟู๊ด จากตัวเมืองชลบุรี ตรงมาพัทยากลาง ประมาณ 50 เมตร ให้สงั เกตปัม๊ น�ำ้ มันปิโตรนาส เลีย้ วเข้าซอยเทพสุรนิ ทร์ ตรงข้ามปัม๊ น�ำ้ มันไปประมาณ 20 เมตรจะเจอร้านครัวพรานปอ ตั้งอยู่ใกล้กับปากทางเข้าพัทยากลาง บริการอาหารไทย ราคาเป็น กันเอง รองรับลูกค้ากรุ๊ปทัวร์ และกรุ๊ปสัมมนา ได้ถึง 500 คน ที่จอดรถกว้างขวาง ที่ตงั ้ : 255/2 หมู่ 9 ถ.สุขุมวิทพัทยา 51 ต.หนองปรื อ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 Tel. 0-3842-5770, 0-3842-7611, 08-9935-1815

48

ดู AD 4 สี หน้ า 14 ใน...สาธารณสุข

PUBILICHealth


ดู AD 4 สี หน้ า 11

เลิศรส

ร้านข้าวต้มยามดึก ร้านนีอ้ ยูถ่ นนโรจนะ ฝัง่ ขาเข้าเมือง ติดกับร้านสบายดี จอดรถหน้าร้านได้ เลย การบริการดี อาหารทีน่ ไี่ ม่แพง รสชาติอร่อย ให้ เยอะ เมนู ต้มแซ่บขาหมู แซ่บซีดดดจี๊ดจ๊าด หมูนุ่ม ละลายในปาก โรยหอมเจียวหอมกรุน่ คุณภาพเกิน ราคา ที่ตงั ้ : 19/117 หมู่ 4 ถ.โรจนะ ต.คานหาม อ.อุทยั จ.พระนครศรี อยุธยา 13210 Tel. 0-3574-5584

ดู AD 4 สี ปกหลังนอก

ดู AD 4 สี หน้ า 17

แหนมเนืองคุณอ้อ

ร้านแหนมเนืองที่น่านั่งทานในบึงกาฬ เมนูเด็ด: แหนมเนือง ส�ำหรับท่านที่ชอบทานแหนม เนือง ไม่ต้องไปหนองคายหรืออุดรแล้วครับ ถ้ามา ที่บึงกาฬก็แวะมาทานที่ร้านนี้ได้เลยครับ แหนม เนืองรสชาติดีครับ ร้านน่านั่งมีแอร์เย็นสบายครับ นอกจากนีย้ งั มีเมนูเวียดนามอืน่ ๆให้ทา่ นได้ลมิ้ ลอง ด้วยครับ ที่ตงั ้ : 35/1 ถ.มีชัย ต.วิศษิ ฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000 Tel. 0-4249-1866, 06-1624-6389

ร้านกาแฟภูหวาน ร้านกาแฟสดและเบเกอรี่ขึ้นชื่อในสกลนคร กับบรรยากาศสบายๆ มีทั้งแบบห้องแอร์และแบบ open air ดื่มด�่ำกับรสชาติกาแฟที่เข้มข้นเป็นเอกลักษณ์ของทางร้าน พร้อมลิ้มความอร่อยของเบเกอรึ่ ไม่ ว่าจะเป็นเค้กนมสดมะพร้าวอ่อน เค้กฝอยทอง และอื่นๆ มากมาย สนใจโทรสอบถาม หรือสั่งเค้กได้ที่ 081-0522161 ร้านเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 21.00 น. ที่ตงั ้ : ถ.เจริญเมือง อ.เมือง จ.สกลนคร Tel. 08-1052-2161 www.facebook.com/ร้ านกาแฟภูหวาน สาขา: ราชภัฏสกลนคร : 09-1052-8507 สาขา: เจริญเมือง : 09-1053-6975 สาขา ม.เกษตรศาสตร์ : 09-1054-1250 สาขา รพ.สกลนคร : 09-1056-9327 สาขา: เสรี ไทย : 09-1054-7970 ดู AD 4 สี หน้ า 19

ดิโอลด์คันทรี่

อาหารพื้นเมืองรสชาติอร่อยตามแบบฉบับ ชาวเหนือ บรรยากาศดี พนักงานเจ้าของร้านเป็นกันเอง ที่ตงั ้ : ต.สันโค้ ง อ.ดอกค�ำใต้ จ.พะเยา Tel. 0-5441-8661, 08-1287-5347

ใน...สาธารณสุข

PUBILICHealth

49


ดู AD 4 สี หน้ า 14

ดู AD 4 สี หน้ า 13

เทิด โภชนา บริมาตรฐาน อาหารคุณภาพ รสชาติ มืออาชีพ บริการรับจัดโต๊ะจีน แบบครบวงจร เพื่อ ให้คุณประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการจัดงาน งบไม่บานปลาย ยินดีให้ค�ำปรึกษาการจัดงานของ คุณ รับรองคุณภาพอาหารและความอร่อยจากมือ อาชีพ ราคายุติธรรม ที่ตงั ้ : 56 หมู่ 3 ต.บางโตนด อ.โพธาราม จ.ราชบุรี Tel. 08-9260-1270, 08-6174-9988

ราดหน้ายอดผักบ้านบดินทร์

ร้านบรรยากาศแบบเปิดโล่ง ลมพัดเย็น สบายๆ อิม่ อร่อยได้กบั หลากหลายอาหารของร้านที่ มีอาทิ ราดหน้ายอดผัก เย็นตาโฟ ข้าวหมูแดง ข้าว หมูกรอบ รวมไปถึงเมนูอาหารตามสั่งทุกประเภท อร่อย ราคาประหยัด ที่อยู่ : 564/8 ซ.ลาดพร้ าว 112 ถ.ลาดพร้ าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุ งเทพฯ 10310 โทรศัพท์ : 08-1830-8872 แฟกซ์ 0-2514-0650 ดู AD 4 สี หน้ า 14

ดู AD 4 สี หน้ า 4 สุภาวัลย์โภชนา อาหารอร่อยแถมบริการดีเยี่ยมเป็นกันเองต่างหากสรุปคือสุดยอดๆๆ บริการรับ จัดโต๊ะจีนทั่วราชอาณาจักร อาหารหลากหลาย ไทย-จีน สด สะอาด อร่อย ที่ตั้ง : 72/3 หมู่ 1 ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 Tel. 08-1911-2833, 08-2719-8888 ดู AD 4 สี หน้ า 8

เจ๊เหมียว อาหารทะเลสด

ร้านเจ๊เหมียว อยู่ที่หาดเจ้าส�ำราญ แวะ ไปทีไรก็มีปูม้าสดๆให้กินตลอด ราคารับได้ คนขาย ดูใส่ใจดีครับ ถามราคาได้ไม่มบี น่ ส่วนมากผมจะนัง่ ทานตรงเพิงของร้านทีอ่ ยูฝ่ ง่ั ติดชายทะเล อาหารจะ ถูกส่งมาจากร้านเจ๊เหมียวที่อยู่ฝั่งตรงข้ามที่มีหน้า ร้านขายอาหารทะเลสดๆ บรรยากาศดีใช้ได้ครับ ที่ตงั ้ : 35 หมู่ 2 บริเวณหาดเจ้ าส�ำราญ ต.หาดเจ้ าส�ำราญ อ.เมือง จ.เพชรบุรี Tel. 08-1986-3182

50

ใน...สาธารณสุข

PUBILICHealth

ครัวเจ็ดแยก เมนูแนะน�ำ ส้มต�ำปู, คอหมูยา่ ง, ย�ำหมูยอ, ไก่ทอดหนังกรอบ, ปลาทับทิมนึง่ มะนาว, ลาบไก่, ห่อหมกทะเล, ต�ำสายบัว, ต้มย�ำปลาช่อน ครัวเจ็ดแยก ตั้งอยู่ถนนทวารวดีใต้ จ�ำหน่าย อาหารอีสานรสชาติแซ่บๆถึงใจ บรรยากาศสบายๆ จากตัวเมืองนครปฐมมุ่งหน้ามาทางซอย โรงแรม 99 ให้ตรงไปสุดซอย จนถึงเจ็ดแยก แล้วเลี้ยวขวา จะพบครัวเจ็ดแยก ร้านอยู่ซ้ายมือ ที่ตงั ้ : ตรงข้ ามบิก๊ ซีนครปฐม ซ.โรงแรม 99 ใกล้ กับ อบต.ห้ วยจรเข้ อ.เมือง จ.นครปฐม Tel. 08-6133-5048, 08-9378-6652


ดู AD 4 สี หน้ า 11

ดู AD 4 สี หน้ า 13

ดู AD 4 สี หน้ า 13

ครัวนาคนาวา หรื อ ที่ ลู ก ค้ า เรี ย กกั น ว่ า ข้ า วหมกไฮ โซ ร้านอาหารอิสลามเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ได้รับ รางวัลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ตั้งอยู่ ท่ามกลางขุนเขามีต้นไม้น้อยใหญ่ล้อมรอบและไม่ ไกลจากเขาใหญ่ บรรยากาศสบายๆ ร่มรื่นไปด้วย ต้นไม้ บริเวณด้านในกว้างขวาง ตกแต่งแบบเรียบ ง่าย มีอาหารอิสลามหลากชนิด โดยเฉพาะข้าวหมก ที่มีให้เลือกทั้ง ข้าวหมกไก่, ข้าวหมกแพะ และข้าว หมกปลากะพง ที่อยู่ : 39/1 หมู่ 9 ถ.มิตรภาพ ต.พญาเย็น อ.ปากช่ อง จ.นครราชสีมา 30320 โทรศัพท์ : 08-1924-7091, 08-6833-9141, 08-6522-0387

ร้านปูกรรเชียงซีฟู๊ด คุ ณ ภาพแและความพร้ อ มในการให้ บริการแก่ลูกค้า จัดตกแต่งสถานที่อย่างสวยงาม แบ่งเป็นสัดส่วน บรรยากาศดี เย็นสบาย มีอาหาร ให้เลือกหลากหลาย การตกแต่งร้านอาหาร อาหาร ประเภทซีฟู๊ด ซีฟู๊ดคัดเกรด อาหารไทย-จีน บริการ พร้อมมีดนตรีสด พร้อมบริการห้องจัดเลีย้ ง ส�ำหรับ หมู่คณะ บรรยากาศสบาย ภายในห้องปรับอากาศ ร้านอาหารทะเล บรรยากาศไทยๆ หลายเมนูอร่อย ที่แปดริ้ว ที่อยู่ : เลขที่ 25/1/1 ม.1 ต.คลองนา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา โทร. 094-416-3953 098-639-1649

โต๊ะจีนณัทพงศ์โภชนา เราให้ ท ่ า นชิ ม ฟรี ก ่ อ นสั่ ง หากท่ า น ต้องการจะชิมอาหาร โต๊ะจีนของณัทพงศ์โภชนา ง่าย ๆ เพียงโทรนัดหมายวันเวลา แล้วเชิญท่านแวะ ไปชิมที่ร้าน ณัทพงศ์โภชนา บ้านนาสร้าง อ.เมือง จ.นครปฐม เราจัดรายการอาหารเหมือนเมนู ทีท่ า่ น ต้องการสั่งส�ำหรับงานจัดเลี้ยงของท่าน ลองชิมดู ก่อน ถูกรส ถูกปาก พอใจค่อยสั่งโต๊ะจีนกับเราก็ได้ ที่ร้านณัทพงศ์โภชนา เมื่อท่านลองรับประทาน อาหารโต๊ะจีนของเราแล้วสั่งจอง โต๊ะจีนกับเรา ทันที เราให้ทา่ นชิมฟรี หากท่านชิมแล้วไม่สงั่ โต๊ะจีน กับเรา ท่านก็จ่ายค่าอาหาร ตามราคาปกติเท่านั้น โทร. 081-880-6389, 084-455-1459

ดู AD 4 สี หน้ า 13

ดู AD 4 สี หน้ า 5

ดู AD 4 สี หน้ า 11

ครัวเจ๊โอ๋ เบียร์วุ้น ทะเลเผาซีฟู้ด

จากในเมืองออกมาทางมหาวิทยาลัย ขอนแก่นตามถนนมิตรภาพ ร้านจะอยู่เลยร้าน มิตรภาพลาบก้อยมาหนึ่งซอย เลี้ยวเข้าซอยหอพัก สิริสมัย เมนูเด็ด: ต้มย�ำทะเล, ปูนึ่งนมสด, พล่ากุ้ง, เอ็นหอยผัดฉ่าร้านตรงอยูใ่ นซอยหอพักสิรสิ มัย เข้า มาในซอยประมาณ 200 เมตร ร้านค่อยข้างเล็ก ลักษณะเป็นบ้านสองชั้นที่ด้านล่างเปิดเป็นร้าน ขายอาหาร แต่เรื่องรสชาติแล้ว บอกได้เลยว่า สุด ยอดดด.. เมนูของทางร้านส่วนใหญ่จะเป็นอาหาร ทะเล มีหลากหลาย เลือกกินได้ตามต้องการ ที่ตงั ้ : 176 หมู่ 24 ถ.มิตรภาพ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่ น Tel. 08-0802-1139, 08-4375-8202

ร้านอาหารยกยอ

อาหารอร่อย ราคาไม่แพง บรรยากาศ ดี มีที่นั่งแบบด้านในร้าน กับที่ริมทะเลเลยลูกค้า ชอบใจตรงไหรบอกน้องพนักงานจัดให้ได้ โซนริม ทะเลก็ดีมากๆ ได้กินอาหาร อร่อย ราคาไม่แพง คุ้มค่า คุ้มราคาที่สุด เป็นร้านอาหารทะเลริมหาด ปากเมง ที่คนตรังแนะน�ำให้ไปทาน ไม่ผิดหวังเลย เพราะอาหารทะเลสด และรสชาติอร่อย รสชาติจัด จ้าน หอยชักตีนเมนูที่ต้องหาทานที่จ.กระบี่ ที่นี่ก็มี บริการดี แนะน�ำจองและสั่งอาหารก่อน เนื่องจาก คนเยอะมากๆ ที่ตงั ้ : 154 หมู่ 4 ถ.หาดปากเมง ต.ไม้ ฝาด อ.สีเภา จ.ตรั ง 92150 Tel. 0-7527-4014, 08-6267-3959 Fax. 0-2757-4224

โต๊ะจีนสมศักดิ์โภชนา

รับจัดโต๊ะจีนทัว่ ไทย พร้อมความบันเทิง ครบวงจร บริการ โต๊ะจีนคุณภาพ อาหารอร่อย สะอาดถูกหลักอนามัย บริการเครื่องเสียง นักร้อง นักดนตรี แดนเซอร์ เครื่องไฟเรายินดีรับใช้ท่าน ด้วยใจ ที่ตงั ้ : 7/3 หมู่ 4 ต.บางซ้ าย อ.บางซ้ าย จ.พระนครศรี อยุธยา Tel. 08-9903-3959, 08-9136-0545, 08-9614-5343

ใน...สาธารณสุข

PUBILICHealth

51


ดู AD 4 สี หน้ า 18

ดู AD 4 สี หน้ า 18

ดู AD 4 สี หน้ า 4

mycup2u ร้าน กาแฟสด ทีโอทีคัพ หรือ mycupcoffe อรัญประเทศ กาแฟสด เย็น ร้อน ชาเขียว และ ศูนย์รวมขนมอร่อย ๆจากทุกจังหวัด พร้อมส่ง ถึงบ้าน อากาศแบบนีอ้ ยากกินกาแฟ เดีย๋ วไปส่งให้ จ้า บริการส่งฟรีเหมือนเดิม ไม่ว่าจะเป็น กาแฟ ชา และอีกหลากหลายเมนู ขนมอร๊อย อร่อย เชิญแวะ ชมแวะชิมได้ที่ ร้ าน Mycup coffee โทร 0869225949 ไอดี mycup2u เว็บ www.mycup2u.com

พิกุลโภชนา ร้านในบรรยากาศร่มรืน่ ไปกับธรรมชาติ ของป่าชายเลนทีม่ ตี น้ โกงกางโอบล้อม พร้อมกับรับ ประทานอาหารซีฟู้ดอร่อยๆ เมนูแนะน�ำ :กุ้งเผา, ปู นึ่ง, กั้งทอดกระเทียม, ปลากะพงนึ่งมะนาว, ปลา ทับทิมราดพริก, ปลาช่อนลุยสวน การเดินทาง :จากตัวเมืองจันทบุรี มุง่ หน้ามาทางท่า เทียบเรือขลุง ตรงมาจะเจอร้านพิกลุ โภชนาขลุง อยู่ บริเวณท่าเทียบเรือขลุง ที่อยู่ : 53/7 หมู่ 10 ต.เกวียนหัก อ.ขลุง จ.จันทบุรี โทร. 0-3949-4717, 08-3111-1829

ดู AD 4 สี หน้ า 15

ดู AD 4 สี หน้ า 15

ดู AD 4 สี หน้ า 14

ร้านธัญพร

เข้ามาจากถนนรามอินทราซอยวัชรพล วิ่งตรงมาเรื่อยๆ เลยคอนโดถนอมมิตร ปาร์ค ไป พอถึงปั๊ม ปตท. จะเห็นป้ายร้านชัดเจน ร้านนี้ขาย อาหารหลายอย่างเลย มีทงั้ ก๋วยเตีย๋ วเนือ้ ตุน๋ หมูตนุ๋ ข้าวหมูกระเทียม ขนมจีนปลาช่อน ข้าวผัดปู ผัดไท กุ้งสด ลูกชิ้นหมู/เอ็นหมูปิ้ง ลูกชิ้นเนื้อ/เอ็นเนื้อปิ้ง ขนมจีนน�้ำยาปลาช่อน ก็เป็นอีกเมนูที่ขึ้นชื่อ น�้ำยา อร่อยสุดยอด กลมกล่อม ลงตัวดีมาก ใครผ่านไปก็ ลองแวะไปทานดูนะ ที่ตงั ้ : 1/8 หมู่ 6 ซ.วัชรพล ถ.รามอินทรา แขวงท่ าแร้ ง เขตบางเขน กรุ งเทพฯ 10220 Tel. 08-1649-9461, 0-2948-1126

ร้านบ้านสเต็ก ชิว ชิว พระขาว

อากาศนี้ต้องปิ้งย่างชีส พิซซ่าจิ๋ว แวะ มาได้คะ่ ร้านเปิดทุกวัน (ร้านต้องเข้าซอยนะค่ะ) อยู่ ข้างวัดพระขาว หลวงปู่ทิม บางบาล อยุธยา เปิด 9.00 น.ปิด 20.00 น. อาหารอร่อยมาก ทั้งถูก ทั้ง อร่อย รับรองไม่ผิดหวัง อาหารก็มีให้เลือกเยอะ น�้ำ ปั่น กาแฟสด. อร่อยทุกอย่างเลย และมีให้เลือกอีก หลายเมณูราคาเริ่ม 39 มาไม่ถูกโทรเลย โทร. 0819466002 หรือ GPS ร้ านบ้ านสเต็กชิวชิว พระขาว อยุธยา

52

ใน...สาธารณสุข

PUBILICHealth

กินปูเมืองนนท์

ร้ า นอาหารทะเลขนาดเล็ ก ที่ อ ยู ่ ต รง ถนนเลี่ยงเมืองจังหวัดนนทบุรี เมนูเด็ด: เนื้อปูผัด ผงกะหรี่, ปูม้าแกะ, หอยตลับผัดพริกเผา, ผัดผัก กระเฉด ร้านอาหารทะเลย่าน ถ.เลี่ยงเมืองนนทบุรี รสชาติอาหารอร่อยทุกจาน ราคาไม่แพง ร้านกินปู เมืองนนท์ เปิดตัง้ แต่เวลา 11:00 – 22:00 น. ใครไป ไม่ถูกโทรสอบถามได้เลยจ้า ที่อยู่ 38/14 หมู่ 7 ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 โทร. 088 094 5997

100 องศากระทะเดือด

จัดจ้านสะท้านทรวง! ซัด 4 หม้อไฟ ไต้หวันเครื่องแน่น @100 องศากระทะเดือด สุกี้ก็ ไม่ใช่ ชาบูก็ไม่เชิง แต่มันคือหม้อไฟไต้หวันเดือด ระดับนรก! ที่ “100 องศากระทะเดือด” กินจัดเต็ม ทัง้ เนือ้ ซีฟดู้ และเส้นในน�ำ้ ซุปสูตรลับหลากรสแบบ นานาชาติ การเดินทาง 100 องศากระทะเดือด มา ง่ายหาง่าย เพราะอยู่ในเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ชั้น G บริเวณหน้า Tops Supermarket เมนูห้ามพลาด 100 องศากระทะเดือด, เนื้อ ๆ เน้น ๆ กระทะเดือด, สุกี้ญี่ปุ่น กระทะเดือด โทร : 090-998-8097 Line : @100degrees


ดู AD 4 สี หน้ า 15

จิราพาไก่หมุน

ร้านนี้อร่อยมาก บริการดี สะอาด อร่อย มีที่จอดรถ ไก่ย่าง อร่อยมาก อยากให้ลอง มีไก่ย่างแล้วจะพลาดส้มต�ำได้อย่างไร ทาง ร้านมีทั้งต�ำไทย ปู ปลาร้า ปูม้า ตามด้วยปลาทอดสมุนไพร(ทับทิม) ที่ได้จากแม่น�้ำปราจีนบุรีสดๆ ทอดกรอบรสชาติหวานหอมสมุนไพร นอกจากนี้ยังมี ลาบหมู น�้ำตก คอหมูย่างที่ใช้คอหมูแท้ๆ หมักใส่ซอส น�้ำมันหอย ย่างไฟใช้ถ่านปานกลาง รสชาตินุ่มลิ้น ที่ตงั ้ : 41/1 หมู่ 7 ต.ดงพระราม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี Tel. 08-1782-7486, 09-5857-4664

วรญา ครองลาภเจริญ (เจ๊ แขก) ที่ตั้ง : 22/62 หมู่บ้านทิพวณิชย์ ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร Tel. 08-6340-5419 Fax. 0-3447-1405

เรื อนอาหารไทยแพแม่ น�ำ้ ที่ตั้ง : 19/2 หมู่ 3 ถ.พุทธมณฑลสาย 8 ต.นครชัยศรี อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 Tel. 0-3433-8671-2, 08-1931-9139

จันทร์ เจริญ ขาหมูห้วยกระบอก ที่ตั้ง : 361 หมู่ 9 ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70190 Tel. 0-3229-1033, 08-1446-8907 Fax. 0-3224-0539

ร้ านครั วชุมแสง ที่ตั้ง : 7 ถ.แสงมุกดา ต.ชุมแสง อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60120 Tel. 08-1786-2885

กิตติศักดิ์ โภชนา (ราชาโต๊ ะจีน) ที่ตั้ง : 56/1 หมู่ 1 ต.วังตะกู อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 Tel. 08-1948-4572, 08-1942-8417, 0-3428-5158

POMELO CAFE ที่ตั้ง : ต.ดอนแฝก อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม Tel. 08-6342-7752, 08-1007-1057

ครั ว ณ ร่ มทอง ที่ตั้ง : 174/10 หมู่ 3 ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 Tel. 06-5094-4556

ร้ านลูกชิน้ ล้ งเล้ ง ที่ตั้ง : 1091 ถ.พระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10300 Tel. 0-2611-6338

เจ๊ เพ็ญ เย็นตาโฟ ที่ตั้ง : 49 ถ.ท่าหลวง ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 Tel. 08-9691-5995, 08-5823-8019

ร้ านอาหารจิ๋มแดง ที่ตั้ง : ติดชายทะเลบ้านหนองข้าว เหนียว (เข้าทางอุทยานสามร้อยยอด) ต.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ Tel. 0-3255-9160

ร้ านอาหารคลองบุญ ที่ตั้ง : 39/2 หมู่ 5 ต.เจ้าปลุก อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150 Tel. 08-1994-8793, 0-3576-9522 Fax. 0-3571-2230

ร้ าน เจ คลาส ที่ตั้ง : ตรงข้ามลานวัฒนธรรม เยื้อง ม.มหิดลประตู 6 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม Tel. 0-2889-2719, 08-9129-6182, 08-6560-5140

ใน...สาธารณสุข

PUBILICHealth

53


ร้ านอาหารเปี๊ ยกมันทะเล (พ) ที่ตั้ง : 73 ถ.บางแสน-อ่างศิลา ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130 Tel. 08-9750-4916, 0-3839-7668

ศรี นวลซีฟ้ ูด (บ้ านอ�ำเภอ) ที่ตั้ง : 6/9 หมู่ 4 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 Tel. 0-3823-7783, 0-3870-9373, 08-9936-5392

ครั วพรละมัย ที่ตั้ง : 62 ถ.แปลงนาม แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ Tel. 09-9249-5414

สุดหาดซีฟ๊ ูด ที่ตั้ง : 89/3 ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี (ใกล้ร้านศึกษาภัณฑ์ เพชรบุรี) Tel. 08-6812-6566

เปี ยอู๋ โภชนา ที่ตั้ง : 29/16-18 ถ.บางนา-ตราด กม.7 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ Tel. 0-2740-2784

เชิดโภชนา ที่ตั้ง : 154/3 หมู่ 7 ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 0-3853-1057, 08-1942-4034

ร้ านข้ าวแกง สวัสดี ที่ตั้ง : 595/1 สามแยกประปา หน้าปั๊ม ปตท. ถ.ธนสาร อ.เมือง จ.สุรินทร์ Tel. 08-1600-0251, 08-9717-7009

จ่ านะโภชนา ที่ตั้ง : 35/6 หมู่ 1 ต.คูขวาง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140 Tel. 0-2976-2313, 08-1904-3386, 08-1904-5769

ทุ่งนาปลาเผา ที่ตั้ง : 468/1 หมู่ 3 ต.พนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี Tel. 08-9902-1983, 09-2924-6923

เจ้ น้อย ก๋ วยเตี๋ยวต้ มย�ำ หน้ าวัง 42 ที่ตั้ง : 4/88 ซ.หัวหิน 42 ต.หน้าวัง อ.หน้าวัง จ.ประจวบคีรีขันธ์ Tel. 08-4024-0864

ร้ านลาบร้ อยเอ็ด ที่ตั้ง : หน้าสถานีรถไฟฉะเชิงเทรา ถ.มหาจักรพรรดิ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel. 0-3853-5880, 08-1578-7592, 08-1921-4831

บ้ านริมบึง ที่ตั้ง : 372/21 หมู่ 2 ต.หนองดินแดง อ.เมือง จ.นครปฐม Tel. 08-2989-7117, 08-1944-9199, 08-9073-5489

ครั วกุ้งหลวง ที่ตั้ง : 95/1 หมู่ 4 ต.หนองบัว อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี Tel. 08-6375-3621

54

ใน...สาธารณสุข

PUBILICHealth

ร้ านไม่ ลองไม่ ร้ ู คุณลุ้ย (ศูนย์ พกั รถมอเตอร์ เวย์ ) โทร. 08-1945-5664 โทรสาร 0-3857-7829 ครั วเล่ าจึง โทร. 0-3554-3811, 08-1285-9547 ร้ านเลขาบึงพระราม โทร. 0-3532-1746, 08-9071-5731, 08-9239-8369 ร้ านอาหารป้า โทร. 0-3835-7097, 08-1863-8423 ร้ านศิริโภชนา โทร. 0-3232-5068, 08-9806-8623 ครั วกุ้งหลวง โทร. 08-6375-3621, 0-3649-4405 ครั วอิสาน โทร. 08-1937-5898, 0-4432-3367 สวนอาหารลาบบัวผัน Tel : 0-4424-5480, 08-9585-6419 ร้ านอาหารไชยยงค์ ลูกแก โทร. 0-3456-6606 สวนอาหาร ร่ มไทร โทร. 0-3671-4551

แป๊ว ซูวีเนียร์ โทร. 0-3225-4397, 08-1801-6225 ร้ านอาหารเรื อนแพ โทร. 08-1450-4989, 0-3232-1877 ร้ านพวงพยอม โทร. 08-1908-6471 เรื อน ลออ โทร. 0-3471-8599, 08-4000-9661 ครั วรวมญาติ โทร. 0-3745-5708, 08-7286-6270 ร้ านยายต๊ ามอาหารเวียตนาม โทร. 0-3723-1794, 08-1559-8664 ใหม่ ใหม่ หมูหนั โทร. 08-1856-4922, 08-4414-5448 ไผ่ ริมแคว โทร. 08-1856-5302, 08-9837-6764, 08-7078-3940 โจสเต๊ กเฮ้ าส์ โทร. 0-3642-8066 มือถือ 08-1447-0520, 08-1946-6021 บ้ านก๋ วยเตี๋ยวหมูผ้ ูใหญ่ ลี Tel : 08-1195-0808

เจ๊ รางอาหารเวียตนาม 2 โทร. 0-3723-1317 ร้ านแก้ วเจ้ าจอม อาหารปั กษ์ ใต้ โทร. 0-3662-7899, 08-1930-0648 ร้ านอาหารคุณจ๋ า โทร. 0-3476-3064, 08-1808-2701 ก๋ วยเตี๋ยวหมูตำ� ลึง (สูตรมะนาว) โทร. 0-3620-2335, 08-6563-1703, 08-1947-2660 ร้ านอาหารลูกน�ำ้ 92/17 หมู่ 2 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี โทร. 0-3226-1532, 0-3226-1154 มือถือ. 08-1984-1575 ร้ านอาหาร ริมแม่ น�ำ้ พระราม 5 โทร. 0-2886-7770, 08-5118-7788 โทรสาร. 0-2886-7771 ห้ องสุพเี รี ย โทร. 0-3462-2900 โทรสาร. 0-3451-2117 ร้ านอาหาร บางเสร่ ซีฟ้ ูด โทร. 0-3843-6856, 08-1865-8630 ร้ านแม่ กุหลาบหมูสะเต๊ ะ โทร. 08-1945-8906


ร้ านเล็ก เล็ก ชวนชิม โทร. 0-3661-7107 ก๋ วยเตี๋ยวลุงบิ โทร. 08-9776-3493 เจ้ ลัง้ โทร. 0-3724-2349, 08-7133-3221 ร้ านอาหารและโรงแรมรุ่ งสมุทร โทร. 0-3269-5045, 08-1931-4887 ร้ านอาหารแม่ จ๋า โทร. 0-3221-0522, 08-1443-7886 บางหว้ าขาหมู โทร. 08-1624-5637, 08-1841-3824 โพธิ์ทะเลซีฟ้ ูด โทร. 08-1809-4714, 08-7060-2779 ร้ านอาหารบ้ านใบเฟิ ร์ น โทร. 08-9010-5405 โทรสาร. 0-3821-6138 ครั วครู หอม โทร. 0-3471-8419 ล้ วนข้ าวมันไก่ โทร. 0-3626-6369, 08-1684-6944 ร้ านรสชาติแห่ งชีวติ โทร. 0-2922-1391, 08-5066-7748 เล็กท่ าวัง โทร. 0-3821-6486, 08-1305-5246 อึง้ พิชาญโภชนา โทร. 0-3426-7236, 08-1944-4358 โทรสาร. 0-3428-5136 ล้ านเล่ า โทร. 0-3231-5015 โทรสาร. 0-3232-2442 ร้ านอาหารครั วคุณตุ้ม โทร. 08-9996-2514 เรื อนอาหารทะเลวังมุข โทร. 0-3819-1818-9, 08-1844-5914 ร้ านก๋ วยเตี๋ยวไก่ แม่ ประนอม (สาขา2) โทร. 0-3523-1476 ร้ านก๋ วยเตี๋ยวเป็ ดป้าแหลว (เยื้อง รพ.ศรีประจันต์) โทร. 0-3558-1308 ร้ านอาหารชมวิวซีฟ้ ูด โทร. 0-3243-0350 โทรสาร 0-3243-0351 ร้ านอาหารกบซีฟ๊ ูด โทร. 0-3257-4227 ร้ านธันกับแทนก๋ วยเตี๋ยวหมูหมัก โทร. 0-2573-2451, 08-9110-4789 ร้ านก๋ วยเตี๋ยวสมุนไพร โทร. 0-3721-1760 ร้ านครั วประดู่ โทร. 04422-8369, 08-1579-5479 ร้ านอาหารคิดถึง โทร. 0-3524-4822 ครั วไทย โทร. 0-3857-8673, 08-5090-3946 โทรสาร. 0-3883-4185 ร้ านอาหารอิสลาม ควีนโรส 2

โทร. 0-3526-2198 (สาขา 2 ) โทร. 08-5047-4361 ร้ านอาหารครั วทองแดง โทร. 0-3571-2217, 08-9026-2344, 08-6028-8849 แปโภชนา โทร. 0-2599-1398, 0-2976-3160 ร้ านแก้ วฟ้าลูกชิน้ น�ำ้ ใส โทร. 0-3251-2840 ร้ านอาหารสมบัตเิ จ้ าพระยา โทร./แฟ็กซ์. 0-3532-2259 มือถือ 08-1996-7510, 08-1947-5016 ผัดไทยบูรพา โทร. 08-1001-1921, 0-3722-3480 หมูย่างเฉพาะกิจ โทร. 0-2707-8758 โทรสาร. 0-2744-7574, 0-2707-8885 สวนอาหาร อรรถรสรี สอร์ ท โทร. 0-3234-3587, 08-9811-8911 พรชัยโภชนา (บางแค) โทร. 0-3426-7689-90, 0-3428-5082 โทรสาร. 0-3428-5084 ก๋ วยเตี๋ยวนายอู๊ด โทร. 0-3832-6374, 08-7130-0210 แฟกซ์. 0-3832-6375 มนัสโต๊ ะจีนบ่ อบัว โทร. 08-4087-8123, 08-9034-2418 ครั วริมธาร โทร. 0-3855-2430 ห้ องอาหารรุ่ งฤดี โทร./แฟ็กซ์. 0-3241-2880 ร้ านอาหารชายน�ำ้ โทร. 0-3525-2013 แฟ็กซ์. 0-3525-2958 มือถือ 08-1696-2439 ร้ านพัชชา Tel : 0-3242-7837, 08-1880-8511 ประทวนโภชนา โทร. 08-1856-4821 สวนอาหารแพเรื อนน�ำ้ โทร. 08-7982-1411, 08-9606-9833 ก๋ วยเตี๋ยวโบราณนายอู๊ด โทร. 0-3832-6374, 08-7130-0210 โทรสาร. 0-3832-6375 ร้ านอาหารบ้ านและสวน โทร. 0-3555-2325, 08-1880-5667 ครั วรสแซ๊ ป โทร. 0-3424-3624, 08-1585-5813 ร้ านลาบร้ อยเอ็ด โทร. 0-3853-5880, 08-1578-7592, 08-1921-4831 ร้ านไก่ หบุ บอนโรงโป๊ะ โทร. 0-3870-4507, 084-946-9565 ร้ านอาหารจินดาสาขา2 โทร. 0-3551-6005-6

เฮียปิ ง โทร. 0-2758-3823, 0-2758-3960 ร้ านลุงขันธ ดอนหอยหลอด โทร. 0-3471-4718 แฟ็กซ์. 0-3471-6519 ครั ววังเดือนห้ า โทร. 0-3847-3301, 08-1435-1342 ร้ านสุกีแ้ หลมทอง โทร. 0-3642-4240, 0-3662-7331 แพสมพงษ์ โทร. 08-1944-0381, 08-1941-2792 ครั วเล่ าจึง โทร. 0-3554-3811, 08-1285-9547 ไอยรา ซีฟ้ ูด โทร. 0-3955-1353, 08-1751-0058 แฟ็กซ์. 0-3955-1353 สวนอาหารเฟื่ องฟ้า โทร. 08-6305-1985, 0-3951-2775 ร้ านอาหารบ้ านวัชราชัย โทร. 0-3532-1333, 0-3525-5280 ครั วปิ่ นแก้ ว ครั วลุงชาญ โทร. 0-2888-9325, 08-1890-2204 ครั วต้ นไทร โทร. 08-7376-3670, 08-9718-7944 ร้ านพวงพยอม โทร. 08-1908-6471 ร้ านสุทธิพร โทร. 0-3651-2204 โครตลาบเป็ ดร้ อยเอ็ด สาขา 2 โทร. 08-1382-8721 ครั วท่ าราบ โทร. 0-3231-7488 โทรสาร 0-3231-7488 ร้ านอาหารคนเห็น โทร. 0-3622-3584, 08-1780-1198 ค�ำสิงห์ โภชนา (ลุงพลัง้ ) สุนทรภู่ โทร. 0-3865-7685, 08-1577-1629 สมศักดิ์โภชนา (นครปฐม) โทร. 08-1925-2901, 0-3425-9621 โทรสาร 0-3421-4797 แป๊ะโภชนา นครปฐม โทร. 0-3421-4509, 08-1438-7963 โทรสาร 0-3424-4225 www.pea-pochana.com เฉลียวโภชนา โทร. 0-3420-9390, 08-1012-2289 พรอนันต์ โภชนา โทร. 0-3429-0661, 08-1942-7760 โทรสาร 0-3429-0661 เฮง เฮง โภชนา โทร. 0-3421-4998, 08-1986-2075 โทรสาร 0-3436-3361 ร้ านลูกชิน้ ปลาล้ งเล้ ง โทร. 0-2611-6338 ครั วข้ าวแกงปั กษ์ ใต้ (สุราษฎร์ ธานี) ไชยา

โทร. 0-2730-4763, 08-1870-4188 โทรสาร 0-2759-4489 พรชัย ปั กษาทอง โภชนา โทร. 0-3433-1935, 08-1840-4160 โทรสาร 0-3433-2995 กานดา (ประยูร) โภชนา โทร/โทรสาร 0-3429-0489 มือถือ 08-1902-1964 เจริญตาโภชนา โทร. 0-3432-4962, 08-1449-6148 โทรสาร 0-3432-4962 เลิศชัยโภชนา โทร. 08-1408-5421, 08-6708-1598 โทรสาร 0-3428-5951 E-mail : sirirat_sn@hotmail.com สวนอาหารขวัญด�ำเนิน 2 โทร/โทรสาร 0-3224-5170 มือถือ 08-7370-4709 ครั วชายน�ำ้ ชายคา โทร. 0-3485-7407, 08-1941-4890 เรื อนขวัญ โทร. 08-7678-2538-9 โทรสาร 0-3728-1290 ชาวเลบางเบ้ าซีฟ๊ ูด โทร. 0-3955-8118, 08-1917-9084, 08-1940-6097 โทรสาร 0-3955-8118 ร้ านน้ องเพลง ข้ าวต้ ม 24 น. โทร. 08-9826-7302 (คุณสุเทพ) ศรี ประสงค์ โภชนา โทร. 0-3425-3604, 08-7166-5323 โทรสาร 0-3425-3604 ร้ านเอีย๊ วเจริญโภชนา (นครปฐม) โทร. 0-3426-7438, 08-1943-7353 โทรสาร 0-3426-7438

ใน...สาธารณสุข

PUBILICHealth

55


56

ใน...สาธารณสุข

PUBILICHealth


ใน...สาธารณสุข

PUBILICHealth

57


58

ใน...สาธารณสุข

PUBILICHealth


ใน...สาธารณสุข

PUBILICHealth

59


60

ใน...สาธารณสุข

PUBILICHealth


ใน...สาธารณสุข

PUBILICHealth

61


62

ใน...สาธารณสุข

PUBILICHealth


ใน...สาธารณสุข

PUBILICHealth

63


64

ใน...สาธารณสุข

PUBILICHealth


65

ที่พกั ส�ำหรั บ นักเดินทาง

การเลือกโรงแรมและที่พัก เป็นสิ่งส�ำคัญไม่น้อย เรามักจะมองหา ที่พักที่สมเหตุสมผล ไม่เพียงแต่ดูดี แต่ยังจะต้องมีความสะดวกสบายด้วย มัน ต้องมีความคุม้ ค่าทัง้ ด้านของราคา คุณภาพ เราอาจจะอ่านรีววิ ลูกค้าทีเ่ ก่า หรือ หารูปภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต นิตยสารหรือวารสารท่องเที่ยว เราจะต้อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเราได้เลือกที่พักที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวของเรา

PUBLIC HEALTH

ฉบับรวมรวมโรงพยาบาล ศูนย์พยาบาล, Nursing Home ท�ำเนียบยา, เครื่องมือแพทย์, เครื่องส�ำอาง, ผลิตภัณฑ์อาหาร, สินค้า O-TOP, สปาเพื่อสุขภาพ, ร้านอาหาร, รีสอร์ต-ที่พัก ส�ำหรับนักเดินทาง

ใน...สาธารณสุข

PUBILICHealth

65


ท่าใหม่ฟาร์ม & โฮมสเตย์

พักผ่อนส่วนตัวสุดๆ ประดุจเจ้าของ ธรรมชาติเสกสรร เรารับสรรความสุนทรีย์ ชวนคุณ สัมผัส...เสน่หข์ องการผักผ่อน ท่ามกลางสระน�ำ้ และ ปลาคาร์ฟนับพัน ที่ตงั ้ : 131/11 ถ.เทศบาลสาย 4 ต.ท่ าใหม่ อ.ท่ าใหม่ จ.จันทบุรี โทร. 08-1436-4934, 08-6300-5334

ดู AD 4 สี หน้ า 19

เค พี เมาน์เทน บีช รีสอร์ท (K.P Mountain Beach)

สถานที่ พั ก ผ่ อ นที่ อ บอุ ่ น พร้ อ มการ ต้อนรับแบบไทยด้วยความเป็นมิตร สถานทีพ่ กั ห้อง พัก สะอาดและปลอดภัย พบกับบรรยากาศที่ผ่อน คลาย พร้อมสิง่ อ�ำนวยความสะดวกมากมาย อีกทัง้ ยังมีอาหารหลากหลายเมนู ไว้บริการท่าน ตกแต่ง สไตล์โมเดิร์นร่วมสมัย สวยงาม ท�ำให้การพักผ่อน ของคุณมีความหมาย ที่ตงั ้ : 108 หมู่ 4 ต.ปากน�ำ้ ปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77220 โทร. 08-5661-5396 ดู AD 4 สี หน้ า 9 กุยบุรี โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท กุยบุรี ติดทะเล... @ประจวบฯ สถาน ที่ พั ก ตากอากาศ ใกล้ ชิ ด ติ ด ธรรมชาติ บนหาด ทรายขาวบริสุทธิ์ ให้รางวัลกับชีวิต เอนกาย... พัก สมอง ปลดปล่อยความเครียด ความเมื่อยล้า แล้ว มาสัมผัสบรรยากาศในแบบฉบับที่เป็นตัวตนเช่น คุณ... ที่กุยบุรี ที่ตงั ้ : 18/3 หมู่ 5 ต.บ่ อนอก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77210 Tel. 0-3282-0111-4, 08-9166-1668 Fax. 0-3282-0120

66

ดู AD 4 สี หน้ า 9 ใน...สาธารณสุข

PUBILICHealth


ดู AD 4 สี หน้ า 8 ยามาดายะ บีช รีสอร์ท มีห้องพักให้เลือกสรรค์อย่างมากมายหลากหลายสไตล์และราคา ตาม ความพอใจของลูกค้า และมีพื้นที่จอดรถในบริเวณรีสอร์ทอย่างกว้างขวางทั้ง รถ บัส กรุ๊ปทัวร์ สามารถเข้าจอดได้อย่างสะดวกสบาย อยู่ติดริมทะเลทางรีสอร์ทจึงมี สถานทีร่ บั รองงานจัดเลีย้ ง สัมมนา ด้วยบรรยากาศแบบธรรมชาติรมิ หาดทรายขาว เพื่อให้ผู้เข้าพักได้ดื่มด�่ำกับธรรมชาติริมทะเล ที่ตงั ้ : 120 หมู่ 2 ถ.ตราด-คลองใหญ่ ต.แหลมกลัด อ.เมือง จ.ตราด Tel. 0-3958-4200, 08-2199-9883 Fax. 0-3958-4201

มาร์คเฮ้าส์ บังกะโล

วังปลา รีสอร์ท

บังกะโลในแบบสบายๆที่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่แวดล้อมอย่าง สวยงามให้คุณได้สัมผัสกับธรรมชาติอย่างใกล้ชิด เงียบสงบ เป็นส่วนตัว กับอีก หลากหลายบ้านพัก ท่ามกลางธรรมชาติ ให้คณ ุ ได้เลือกสรรบรรยากาศในแบบทีค่ ณ ุ ชอบ บ้านพักของเรา รองรับคณะของท่าน ให้ได้พกั ผ่อนแบบใกล้ชดิ รืน่ เริงตามแบบ ฉบับครอบครัวหรือเพื่อนฝูง สงบเงียบ เป็นส่วนตัว ใกล้ชิดธรรมชาติ ส�ำหรับท่านที่ ต้องการพักผ่อนอย่างแท้จริง ที่ตงั ้ : 43/4 หมู่ 2 ต.เกาะกูด อ.เกาะกูด จ.ตราด 23000 Tel. 08-6133-0402 ดู AD 4 สี หน้ า 6

ดู AD 4 สี หน้ า 5

สัมผัสกับบรรยากาศ ธรรมชาติ เครื่องอุปโภคบริโภค ทันสมัยครบครัน อินเตอร์เนต wi-fi ห้องพักแอร์ปรับอากาศ น�้ำอุ่น ทีวี ตู้เย็น และท่านสามารถ ลิ้มรสชาติ ผลไม้ขึ้นชื่อตามฤดูกาล ของจังหวัดจันทบุรี วังปลารี สอร์ ท : 15/19 หมู่ 4 ต.ท่ าช้ าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทร. 0-3930-3064, 08-3111-2127, 08-1357-4161

ต้นไม้ & สายน�้ำ รีสอร์ท นครนายก

บรรยากาศดีมาก ที่พักสวย สะอาด เป็นส่วนตัว สงบร่มรื่น คุณ เจ้าของรีสอร์ทน่ารักมาก เป็นกันเองมาก ราคาสุดคุม้ ค่ะ บริการดี บรรยากาศ ไม่แน่นจนเกินไป ดูส่วนตัว แนะน�ำเลยครับ จาน ชามพร้อม แถมริมน�้ำเล่น ได้ด้วย พิกัด ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก ที่ตงั ้ : 58/11 หมู่ 2 ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก 26000 Tel. 08-6814-7674 คุณออย, 08-6838-6186 คุณอ้ อย ดู AD 4 สี หน้ า 8

ใน...สาธารณสุข

PUBILICHealth

67


ดู AD 4 สี หน้ า 6

ดู AD 4 สี หน้ า 9

บ้านอยู่สบาย

หากท่านก�ำลังมองหาบ้านพักที่เป็นส่วนตัวส�ำหรับตากอากาศ บรรยากาศสบายๆและเงียบสงบ สามารถปิ้งย่างอาหารทะเลเองได้ ลองเข้า มาแวะชมและใช้บริการของเราได้คะ่ บริการเป็นกันเองเหมือนเป็นครอบครัว อยู่ สบายสมชือ่ จริงๆ สะดวกมีตเู้ ย็นค่อนข้างใหญ่ไว้แช่นนั่ นี่ จานชามช้อนส้อม ซิงค์ น�ำ้ ไมโครเวฟ ห้องนัง่ เล่นไว้นงั่ ดูทวี กี นิ ข้าว สบายเหมือนบ้านตัวเองเลย พาหมา ไปพักด้วยได้ ห่างจากเพลินวานแค่ข้ามถนนเดินเข้าซอยแค่ 50 เมตร ถ้ามีโอกาสจะไปพักอีกแน่นอนค่ะ ที่ตงั ้ : 1/148 ซ.หัวหิน 33 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขนั ธ์ Tel. 08-1421-1168, 0-3252-0944, 08-1414-1659

แม่นิลเพลส

ห้องพักหรูสไตล์โรงแรม บริการห้องพักรายเดือน แอร์ ทีวี ตู้เย็น น�้ำ อุ่น เฟอร์นิเจอร์ครบชุด ที่จอดรถกว้างขวาง สะดวก สบาย ที่ตงั ้ : 123 ถ.พิทกั ษ์ สันติราษฎร์ อ.เมือง จ.มุกดาหาร Tel. 0-4261-1813, 08-9577-0499, 08-9166-9935

ดู AD 4 สี หน้ า 6

อุดม อพาร์ทเม้นท์

บริการห้องพัก 24 ชัว่ โมง สะอาด สะดวก สบาย ปลอดภัย "ทีพ่ กั คุม้ ค่า เกินราคา" เดินทางสะดวกสบาย ใกล้ตลาดอุดมสุข ธนาคาร โรงเรียน ร้านอาหาร ห่างจากเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี เพียง 500 เมตร Tel. 0-3745-5688-9, 08-8882-8485 / www.facebook.com/udomapartment / E-mail : udomapartment@gmail.com

แพวันวาน

แพเขือ่ นศรีนครินทร์ ล่องแพกาญจนบุรี แพ กาญจนบุรี แพเหนือเขือ่ นศรีนครินทร์ เปิดใหม่พร้อมให้ บริการลูกค้า ล่องแพกาญจนบุรี พร้อมด้วยบริการพา เที่ยว และ คาราโอเกะ ที่ตงั ้ : 29/5 หมู่ 1 (เหนือเขื่อนศรี นครินทร์ ) ต.ท่ ากระดาน อ.เมือง จ.จันทบุรี Tel. 08-7152-2957, 08-7911-1763, 0-3453-2154

68

ใน...สาธารณสุข

PUBILICHealth

ดู AD 4 สี หน้ า 9


โรงแรมภัทรพร ที่ตั้ง : 102/1 หมู่ 1 ถ.รัฐบ�ำรุง ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120 Tel. 0-3262-2950, 08-1981-4463

แฮปปี ้ เนส รี สอร์ ท ที่ตั้ง : 10/13 หมู่ 10 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี Tel. 08-1771-6234, 09-4145-9142 Line ID : pornkamolp

โรงแรมประสพสุข ที่ตั้ง : 277 ถ.แสงชูโต ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 Tel. 09-0519-9749, 0-3451-1207, 0-3451-1777 Fax. 0-3451-1411

สองคอน รี สอร์ ท ที่ตั้ง : 63 หมู่ 6 ต.สองคอน อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี 34340 Tel. 08-7256-1696

บ้ านน�ำ้ ซับ-แก่ งน�ำ้ ซับ ที่ตั้ง : 119 หมู่ 5 ต.บ้านใหญ่ อ.เมือง จ.นครนายก Tel. 08-1757-7404, 08-5065-1386 Fax. 0-3738-4202

สุขส�ำราญ ที่ตั้ง : 623/1 หมู่ 2 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110 Tel. 0-3958-1109

เกาะสีชัง รี สอร์ ท ที่ตั้ง : 231 หมู่ 6 ต.ท่าเทววงศ์ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี 20120 Tel. 0-3821-6456, 08-9125-6598 Fax. 0-3821-6612

ระเบียงไม้ โฮมสเตย์ แอนด์ ฟาร์ ม ที่ตั้ง : 101 หมู่ 9 ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 Tel. 08-1299-1319, 08-8566-5595

โรงแรมบรมสุข ที่ตั้ง : 1 หมู่ 10 ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี Tel. 08-1578-2617

l

หมวดสถานที่พกั โรงแรมรี สอร์ ท

แพพี่ต้น โทร. 08-1856-9063 แฟ็กซ์. 0-3452-0562 บลูแซฟไฟร์ กอล์ ฟ แอนด์ รี สอร์ ท Tel : (+66)0-3458-1227-30, 08-6313-2255 ประสพสุข บังกะโล โทร. 0-3451-1207 โทรสาร 0-3451-1411 E-mail : waew23_2010@hotmail.com www.prasopsuk-hotel.com บ้ านสวนนก เขาใหญ่ โทร. 0-4429-7620, 08-6052-4610 บ้ านไม้ ชายคลอง รี สอร์ ท โทร. 0-3721-1545 โทรสาร 0-3724-1467 E-mail : KRITSADA_T@hotmail.com www.BANNMAICHAIKLONG.com บ้ านไร่ ไทรงาม โฮมสเตย์ โทร. 08-1383-0864, 08-1995-4429

รั กษ์ นทีคันทรี โฮม ที่ตั้ง : 96 เทศบาล 1 ซ.8 อ.บางเลน จ.นครปฐม Tel. 08-1616-3646 (คุณชูจติ ต์ ) 08-1456-1943 (คุณสุวทิ ย์ ) โทรสาร 08-9918-9166 แพธนกร โทร. 08-1841-2151 บ้ านพูนทรั พย์ (ตลาดน�ำ้ ท่ าคา) โทร. 0-3476-6123, 08-7158-1998 บ้ านพักโสภาพิมพ์ โทร. 08-7123-5468, 08-1981-2388 เรื อนรจนา โทร. 08-3963-4439, 0-3472-0244 สวนธารรี สอร์ ท โทร. 08-1880-8569 บ้ านระเบียงทะเล โทร. 0-3252-7631-2 โทรสาร 0-3252-7630 บ้ านผาน�ำ้ รี สอร์ ท กาญจนบุรี โทร. 0-3453-1481-2, 08-7765-1789, 08-0583-2131 โทรสาร 0-3453-1483 www.banphanam.com ภูษิต โฮมสเตย์ โทร. 08-9745-6238 www.phusithomestay.9nha.com ภูผาผึง้ รี สอร์ ท จก บริษัท โทร. 08-9219-8833, 0-2332-6370

โรงแรม มิสเตอร์ แบล็ค อินน์ ที่ตั้ง : 111/2 หมู่ 3 ถ.มิตรภาพ ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110 Tel. 0-4327-5111, 08-9670-9555

แฟ็กซ์. 0-2332-6369 เค.พี.แกรนด์ โทร. 0 - 3932 3201 - 10 บ้ านแก้ ว โทร. 0-3933 5080, 0 - 3933 5089 เมืองจันท์ โทร. 0 - 3931 2909 มณีจนั ท์ รี สอร์ ท แอนด์ สปอร์ ท คลับ โทร. 0 - 3934 3777 - 8 คาริบู ไฮแลนด์ โทร. 0 - 3932 3431- 4 บังกะโล บุษราคัม โทร. 0 - 3932 1563 โรงแรมใช่ หลี โทร. 0 - 3931 1075, 0 - 3932 8918 จันทบุรี ริเวอร์ ไซด์ โฮเต็ล แอนด์ รี สอร์ ท โทร. 0 - 3931 1726, 0 - 3932 3664 เกียรติขจร โทร. 0 - 3931 1212, 0 - 3931 3139 โรงแรมนครอินทร์ Tel. 0 3425 1152-4 Fax. 0 3425 4998 โรงแรมเอราวัณ Tel. 0 3425 3838-9, 0 3425 3871-4 ชวนดี บังกะโล

Tel. 0 3424 2003-5, 0 3425 0835 โรงแรมซันย่ า Tel. 0 3424 1282, 0 3425 8601-2 โรงแรมทานตะวัน Tel. 0 3421 0343-4, 0 3425 6517 โรงแรมพิมาน Tel. 0 3424 3555, 0 3425 3875-6, โรงแรมพานทอง Tel. 0 3425 4326, 0 3425 6775 โรงแรมมิตรไพศาล Tel. 0 3424 2422, 0 3425 5444 โรงแรมมิตรสัมพันธ์ Tel. 0 3424 1422, 0 3425 2010 โรงแรมริเวอร์ Tel. 0 3425 0865, 0 3425 4126, 0 3428 0440-5 โรงแรม 99 Tel. 0 3424 3015, 0 3425 9352 โรงแรมเวล Tel. 0 3428 0213-17, 0 3425 3855-63 โรงแรมสุธาทิพย์ Tel. 0 3424 2242 มนต์ เสน่ ห์ริเวอร์ แควรี สอร์ ทแอนด์ สปา   โทรศัพท์:02 437 0088 บ้ านภูฟ้า รี สอร์ ท โทรศัพท์:034 565 215 รายาบุรีรีสอร์ ท โทรศัพท์:02 317 1275 สบายแอทกาญจน์ รีสอร์ ท   โทรศัพท์:092 997 4000 บ้ านอิสระ โคราช โทรศัพท์:087 962 5553 พีพเี พลส โคราช โทรศัพท์:086 718 1739 โรงแรม ร่ มไม้ ปลายตะวัน รี สอร์ ท   โทรศัพท์:044 291 557 โคราปุระ รี สอร์ ท โทรศัพท์:044 293 001 โรงแรม วีวัน โคราช นครราชสีมา   โทรศัพท์:044 342 444 Lighthouse Residence Korat   โทรศัพท์:081 876 4240 พีพเี พลส นครราชสีมา   โทรศัพท์:086 718 1739

ใน...สาธารณสุข

PUBILICHealth

69


70

ใน...สาธารณสุข

PUBILICHealth


ใน...สาธารณสุข

PUBILICHealth

71


72

ใน...สาธารณสุข

PUBILICHealth


ใน...สาธารณสุข

PUBILICHealth

73


74

สินค้ า O-TOP

ของกิน-ของฝากทั่วไทย

OTOP คือ ONE TAMBON ONE PRODUCT “หนึ่งต�ำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ” เป็น แนวคิดที่ต้องการให้แต่ละหมู่บ้านมีผลิตภัณฑ์หลักเป็นของตัวเอง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบหรือ ทรัพยากร และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาท�ำการพัฒนาจนกลายเป็นสินค้าที่สามารถสร้างรายได้แก่ ชุมชน โอท็อปในประเทศไทย มีต้นแบบมาจากกระบวนการ หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OVOP) ของจังหวัดโออิตะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือว่า ประสบความส�ำเร็จอย่างมาก เพราะสามารถกระตุ้น สร้างพลังของชุมชน และ พัฒนาการผลิตท้องถิ่นด้วยมุมมองในระดับสากล

PUBLIC HEALTH

ฉบับรวมรวมโรงพยาบาล ศูนย์พยาบาล, Nursing Home ท�ำเนียบยา, เครื่องมือแพทย์, เครื่องส�ำอาง, ผลิตภัณฑ์อาหาร, สินค้า O-TOP, สปาเพื่อสุขภาพ, ร้านอาหาร, รีสอร์ต-ที่พัก ส�ำหรับนักเดินทาง

74

ใน...สาธารณสุข

PUBILICHealth

ดาวน์โหลด ฟรี! E-book / www.magazine1nai.com


เป็ ดย่ างจ่ าเฉิด ที่ตั้ง : 462/1 หมู่ 2 ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130 Tel. 0-3557-1464, 08-9667-2916

ดู AD 4 สี หน้ า 4

ปลาส้ มแม่ ละออง แปดริว้ ที่ตั้ง : 1/1 หมู่ 4 ต.บางเตย อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 08-6552-6145, 09-9662-5424

www.facebook.com/ปลาส้ มแม่ ละออง

ดู AD 4 สี หน้ า 16

ร้ านหมูยอตองหนึ่ง ที่ตั้ง : 72-74 ถ.พโลชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 Tel. 0-4526-1552, 0-4524-3688, 08-1718-6445

ดู AD 4 สี หน้ า 20

วิสาหกิจชุมชนน�ำ้ ตาลปลอดสารพิษ น�ำ้ ตาลคลองเขิน ที่ตั้ง : 31 หมู่ 7 ต.คลองเขิน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม Tel. 08-1943-3630

วุ้นคุณณี ที่ตั้ง : 22/22 ซ.วัดประดู่ธรรมธิปัตย์ สาขาแขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 Tel. 0-2585-6323, 08-1513-9154

ณัฐดนัยฟาร์ มผึง้ ที่ตั้ง : 33/6 ต.โพนสูง อ.ปทุมรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด 45190 Tel. 08-1954-4498, 08-9840-8933

CAKE ละไม อัมพวา ที่ตั้ง : 69/7 หมู่ 7 ต.บางช้าง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม Tel. 08-9745-7378

ปลาส้ มฟั กประกอบจิตร์ ที่ตั้ง : 105 หมู่ 5 ต.บ้านกล้วย อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี Tel. 0-3647-1545, 08-0426-6467

บ้ านสมุนไพรกาญจนบุรี ที่ตั้ง : 125 หมู่ 6 ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 71260 Tel. 09-5445-5187, 09-7246-1447

บริษัท อะการ์ ว๊ ูดแพล้ นส์ (ไทยแลนด์ ) จ�ำกัด ที่ตั้ง : 129/7 ซ.หัสดีเสวี ถ.สุทธิสารวินิจฉัย แขวงห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 Tel. 0-2004-9188, 08-1399-8095, 09-4492-9555

ดู AD 4 สี หน้ า 17

ดู AD 4 สี หน้ า 17

ดู AD 4 สี หน้ า 10

ดู AD 4 สี หน้ า 34

ดู AD 4 สี หน้ า 16

ดู AD 4 สี หน้ า 33

กลุ่มสตรี ในโครงการ ตามพระราชประสงค์ ดอนขุนห้ วย ที่ตั้ง : 152/1 หมู่ 5 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอ�ำ จ.เพชรบุรี 76120 Tel. 0-3279-1030, 08-1570-9931

ดู AD 4 สี หน้ า 20

สวนสุมาลี ที่ตั้ง : 2/4 หมู่ 5 ต.รางสาลี่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 Tel. 08-7091-8517

ดู AD 4 สี หน้ า 20

เดอะ ลีเจนด์ กรุ๊ ป ที่ตั้ง : 8 ซ.ก�ำนันแม้น 13 แยก 13 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150 Tel. 08-6903-0991

ดู AD 4 สี หน้ า 3

วาสนา พอร์ คโรล ที่ตั้ง : 403/5 ซ.อดุลยเดช 7 ถ.อดุลยเดช ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี Tel. 08-3400-9729, 0-4224-1547

ดู AD 4 สี หน้ า 20

สวนเห็ดจันทบุรี ที่ตั้ง : 61/1 หมู่ 7 ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120 Tel. 08-7906-6601

ดู AD 4 สี หน้ า 16

คุ๊กกีท้ านตะวัน ที่ตั้ง : 20 หมู่ 2 ถ.พัฒนานิคม ซ.19 สาย 2 ต.ชอนน้อย อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15140 Tel. 08-1804-1059, 08-1949-2306

ใน...สาธารณสุข

PUBILICHealth

75


กลุ่มสตรี พฒ ั นาอาชีพ (ชุมชนคลองกระโจน) ที่ตั้ง : 233/1 ถ.ธรรมคุณากร ต.โกรกกราก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 08-9547-6679

สวนแก้ ววงษ์ นุกูล ที่ตั้ง : 56 หมู่ 3 ต.สาวชะโงก อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110 Tel. 0-3858-4402, 08-9938-9097

น�ำ้ ตาลสดบ้ านแพ้ ว ที่ตั้ง : 181/2 ถ.ศิริเกษม 2 แยก 9 ถ.พุทธมณฑล สาย 3 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ Tel. 08-6338-6156, 09-8285-9165

กลุ่มกระยาสารท กาละแม แม่ ทองแถมสตรี บ้านคลองเหนือ ที่ตั้ง : 15/1 หมู่ 2 ถ.ปราจีนบุรี-บ้านสร้าง ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี Tel. 0-3740-2181, 08-1449-3306

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่ บ้าน เกษตรกรหลักหก ที่ตั้ง : 71/1 หมู่ 6 ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี Tel. 08-1628-9082, 0-2536-2326

กลุ่มสตรี ศรี มาลัย ที่ตั้ง : 26 หมู่ 11 ต.บ้านกรด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160 Tel. 08-9806-5526, 08-5180-9915

กลุ่มผลิตภัณฑ์ แม่ บ้าน บางแตนสามัคคี ที่ตั้ง : 43 หมู่ 6 ต.บางแตน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 Tel. 08-7616-7407

ปลาส้ มข่ า สูตรลาวพวน แม่ ย่ ีส่ ุน ที่ตั้ง : 35/68 หมู่ 2 ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี Tel. 08-1856-2409

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน สตรี พฒ ั นาสาครบุรี ที่ตั้ง : 59 หมู่ 5 ต.กาหลง อ.เมือง จ.สมุทรสาคร Tel. 09-4565-5493, 08-6929-2522, 08-7106-1992

l

ประเภทอาหาร-เครื่ องดื่ม

วิสาหกิจชุมชนภูเชียงทา โทร. 08-1904-5346 แฟ็กซ์. 0-4489-7052 ข้ าวแช่ ช้อนทองเสวย “ต�ำรั บแม่ เล็ก” สาขา 1 เยื้องศาลเจ้าพ่อกวนอู ตลาดท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี สาขา 2 ตลาดน�้ำดอนหวาย อ.สามพราน จ.นครปฐม สาขา 3 โกลเด้นท์เพลส สุขาภิบาล 3 สาขา 4 โกลเด้นท์เพลส พระราม 9 สาขา 5 สยามพารากอน โทร. 08-6393-6222, 08-6303-5647 กลุ่มสตรี แปรรู ปอาหารจากกล้ วย โทร. 0-3855-3945, 08-9928-7764 กลุ่มสตรี ขนมหวานบางปะกง โทร. 0-3883-2054 มือถือ 08-9832-4133 สมาคมชาวสวนกาแฟไทย โทร. 0-7753-6400, 0-7753-6399 บริษัท กรี นที แอนด์ โฮลิสติก โทร. 0-2375-4359, 08-9793-1529

76

ใน...สาธารณสุข

PUBILICHealth

ร้ านเค้ กชุตมิ า (หัวหิน) ที่ตั้ง : 12 หมู่ 3 ซ.51 ถ.แนบเคหาสน์ ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 Tel. 0-3251-2154

กลุ่มสตรี อาสาพัฒนา 47/2 หมู่ 4 ถ. ร.พ.ช. ต.สามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ Tel : 08-7168-9629 ขนมหม้ อแกงแม่ กมิ ไล้ (เขาวัง) โทร. 0-3242-5618 ขนมถังทอง (ขนมถังแตก) (ท่าน�้ำศิริราช) หน้าศาลเจ้าพ่อฉางเกลือ โทร. 08-9740-9300, 08-6038-2189 น�ำ้ มะกรู ดหมักผม ตราเทพคุณ โทร. 0-3882-0398, 08-1292-4426, 08-1782-5122 กลุ่มแม่ บ้านบางกรู ดอ�ำเภอบ้ านโพธิ์ โทร. 08-6977-0135 ข้ าวตังทรงเครื่ องสุคันธา โทร. 0-3248-8311 โทรสาร. 0-3248-8313 ฮ่ อยจ๊ อแม่ จนิ ดา โทร. 0-3258-1050, 08-4944-4728 , 08-9549-3995 มะพร้ าวน�ำ้ หอมสามพราน โทร. 08-4655-5567 โทรสาร 0-3429-5027 ต่อ 108 E-mail : mai_nrcoconut@yahoo.co.th

แหล่ งท่ องเที่ยวเชิงเกษตร สวนเจริญชัย ที่ตั้ง : 87/2 หมู่ 1 ซ.สุวรรณ ต.พลิ้ว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี 22190 Tel. 08-1377-3558

www.nrfoodproduct.com หุบกะพงไข่ เค็ม โทร. 08-6316-7639 แม่ บุญล้ น สาขาเพชรบุรี : 322/39-40 ซอยข้างธนาคารกรุงเทพ โทร. 0-3246-1181, 0-3246-1935 สาขากรุงเทพฯ : 290 ซอยโชคชัย 4 ถ.ลาดพร้าว 53 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 (อยู่ห่างจากปากซอยโชคชัย 4 ประมาณ 300 เมตร) โทร. 0-2538-1429 กลุ่มแม่ บ้านเกษตรกรบ้ านเนิน 2000 โทร. 08-1664-2511 กลุ่มแม่ บ้านเกษตรกรวังจุฬาสามัคคี โทร. 08-6074-6070, 08-4976-6159 เค้ กมะตูม โทร. 08-1658-4542, 0-3851-5180, 0-3851-1783 ป.แปดริว้ น�ำ้ พริกเผา โทร. 08-1889-5512 ผลิตภัณฑ์ ข้าวตังหลากรส “ขวัญตา” โทร. 08-1689-7286, 0-3421-5154

โทรสาร 0-3421-5154 ปลาส้ มฟั กแม่ ชมกลิ่น โทร. 0-3647-1063, 08-6758-0506 กลุ่มแม่ บ้านเกษตรกรวังยาวพัฒนา โทร. 08-9538-7483 วิสาหกิจชุมชนขนุนทอด หมู่ 10 โทร. 08-7128-5239 กลุ่มอาชีพสตรี แปรรู ป โทร. 08-1819-4906 กลุ่มน�ำ้ พริกรสดีสตรี หนองพลับ โทร. 0-3257-1042, 08-1647-6080 กลุ่มสตรี ทำ� ขนมทองม้ วนบ้ านหนองไม้ แก่ น โทร. 08-9037-8496 กลุ่มสตรี อาสาพัฒนา โทร. 08-7168-9629 กลุ่มน�ำ้ พริกเผาแม่ บ้านหนองสะแก โทร. 08-9006-5712, 0-3245-9227 กลุ่มแม่ บ้านเกษตรกรบ้ านดง แปรรู ปผลไม้ ตราปรางทิพย์ โทร. 08-5084-6211, 08-9404-0977 กลุ่มแม่ บ้านเกษตรกรบ้ านทุ่งกะโตน โทร. 0-3255-8153, 08-7152-8450 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่ บ้าน เกษตรกรบ้ านหนองหิน โทร. 08-1913-6885, 0-3269-4613 กล้ วยแปรรู ป วราภรณ์ โทร. 08-1365-1677, 08-4918-3845 กลุ่มแม่ บ้านเกษตรกรบางโปรง โทร. 0-2383-0416, 08-9661-7184 กลุ่มท�ำกล้ วยอบกรอบ โทร. 08-9227-6960 โทรสาร. 0-3256-5147 นมสดธัญพืช โทร. 08-6874-2982, 08-9428-1761 ขนมเปี๊ ยะเกียรตินิยมจอหอ โทร. 0-4437-1500, 0-4429-4468 กลุ่มขนมหวานพืน้ เมืองเพชรบุรี โทร. 0-3244-7032, 08-1995-8317 โทรสาร. 0-3244-7456 กลุ่มสตรี พฒ ั นาบางพลีน้อย โทร. 0-2337-6526-7 โทรสาร 0-2337-6432 ร้ านทองม้ วนกะทิสดแม่ จำ� เรี ยง โทร. 0-3243-7494


รั งนกแท้ 100% โทร. 08-1365-7339, 08-9531-4052 l

ประเภทเครื่ องส�ำอางค์

บ.ยอดอินฟิ นิตี ้ โทร. 0-2622-0351 แฟกซ์. 0-2224-9185 กลุ่มเกษตรอินทรี ย์บ้านเข็กใหญ่ โทร. 08-6143-1987 ประดิษฐ์ ผล โทร. 0-5525-2231 มือถือ 08-1675-5616 กลุ่มน�ำ้ ทิพย์ สาขา 1 : 1904/6 หมู่ 4 ต.เทพารักษ์ อ.เมือง

จ.สมุทรปราการ 10270 ศูนย์จ�ำหน่าย สาขาวัดตะกล�่ำ สาขา 2 : 55/32 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 แยก ซ.37 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 โทร. 08-9459-3772, 0-2398-4377, 08-3302-7772 โทรสาร 0-2398-4377 E-mail : nc_namthip@hotmail.com กาญจนา สมุนไพรไทย โทร. 0-3538-3867, 08-9104-3057

ใน...สาธารณสุข

PUBILICHealth

77


78

ใน...สาธารณสุข

PUBILICHealth


ใน...สาธารณสุข

PUBILICHealth

79


80

ใน...สาธารณสุข

PUBILICHealth


ใน...สาธารณสุข

PUBILICHealth

81


82

ใน...สาธารณสุข

PUBILICHealth


83

ท�ำเนียบส่ วนราชการ

สังกัดกระทรวงฯ กระทรวงสาธารณสุข (อังกฤษ: Ministry of Public Health) เป็นหน่วยงานราชการไทย ประเภทกระทรวง มีอำ� นาจหน้าทีเ่ กีย่ วกับการสร้างเสริมสุข ภาพอนามัย การป้องกัน ควบคุม และรักษาโรคภัย การฟืน้ ฟูสมรรถภาพของประชาชน และราชการอืน่ ตามทีม่ กี ฎหมายก�ำหนดให้เป็นอ�ำนาจหน้าทีข่ องกระทรวงสาธารณสุข หรือส่วนราชการทีส่ งั กัดกระทรวงสาธารณสุขปัจจุบนั ตัง้ อยูท่ ี่ เลขที่ 88/20 หมูท่ ี่ 4 ถนน ติวานนท์ ต�ำบลตลาดขวัญ อ�ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000

PUBLIC HEALTH

ฉบับรวมรวมโรงพยาบาล ศูนย์พยาบาล, Nursing Home ท�ำเนียบยา, เครื่องมือแพทย์, เครื่องส�ำอาง, ผลิตภัณฑ์อาหาร, สินค้า O-TOP, สปาเพื่อสุขภาพ, ร้านอาหาร, รีสอร์ต-ที่พัก ส�ำหรับนักเดินทาง

ดาวน์โหลด ฟรี! E-book / www.magazine1nai.com

ใน...สาธารณสุข

PUBILICHealth

83


สหกรณ์ โคนมมวกเหล็ก จก. ที่ตั้ง : 99 หมู่ 10 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี Tel. 0-3634-2570-2 Fax. 0-3634-2570-2 ต่ อ 14

ส�ำนักตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข l

โทร. 02-5918533 หัวหน้ าส�ำนักตรวจราชการ โทร. 02-5918515 ผู้ตรวจราชการฯ เขต 1 โทร. 02-5901466 ผู้ตรวจราชการฯ เขต 2 โทร. 02-5918515 ผู้ตรวจราชการฯ เขต 3 โทร. 02-5901488 ผู้ตรวจราชการฯ เขต 4 โทร. 02-5901467 ผู้ตรวจราชการฯ เขต 5 โทร. 02-5901607 ผู้ตรวจราชการฯ เขต 6 โทร. 02-5901605 ผู้ตรวจราชการฯ เขต 7 โทร. 02-5901610 ผู้ตรวจราชการฯ เขต 8 โทร. 02-5901610 ผู้ตรวจราชการฯ เขต 9 โทร. 02-5901594 ผู้ตรวจราชการฯ เขต 10 โทร. 02-5901606 ผู้ตรวจราชการฯ เขต 11 โทร. 02-5901487 ผู้ตรวจราชการฯ เขต 12 โทร. 02-5901486 สาธารณสุขนิเทศก์ เขต 1 โทร. 02-5901481 สาธารณสุขนิเทศก์ เขต 2 โทร. 02-5901484 สาธารณสุขนิเทศก์ เขต 3 โทร. 02-5901476 สาธารณสุขนิเทศก์ เขต 4 โทร. 02-5901490 สาธารณสุขนิเทศก์ เขต 5 โทร. 02-5901604 สาธารณสุขนิเทศก์ เขต 6 โทร. 02-5901599 สาธารณสุขนิเทศก์ เขต 7 โทร. 02-5901609 สาธารณสุขนิเทศก์ เขต 8 โทร. 02-5901601 สาธารณสุขนิเทศก์ เขต 9 โทร. 02-5901603 สาธารณสุขนิเทศก์ เขต 10 โทร. 02-5901600 สาธารณสุขนิเทศก์ เขต 11 โทร. 02-5901480 สาธารณสุขนิเทศก์ เขต 12 โทร. 02-5901479 l

ส�ำนักวิชาการสาธารณสุข

ที่ปรึกษาระดับกรมฯ(ระดับ 10) โทร. 02-5901703 ด้ านเวชกรรม โทร. 02-5901717 ด้ านสาธารณสุข โทร. 02-5901714 ด้ านอาหารและยา โทร. 02-5901692 ด้ านเศรษฐศาสตร์ สาธารณสุข โทร. 02-5901121 ด้ านพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข โทร. 02-5901151 ด้ านก�ำลังคนสาธารณสุข โทร. 02-5901119 ด้ านเวชกรรม (ร.พ.สรรพสิทธิประสงค์ ) โทร. 02-5901032 ที่ปรึกษาระดับกรมฯ (ระดับ 9) ด้ านเวชกรรม โทร. 02- 5901691 ผู้เชี่ยวชาญ (ระดับ 9) ด้ านวิศวกรรมการแพทย์ โทร. 02-5910202 ด้ านทันตกรรม โทร. 02-5901698 ด้ านเภสัชกรรม โทร. 02-5907153 ด้ านสุขศึกษา โทร. 02-5901710 ด้ านข้ อมูลข่ าวสาร โทร. 035-242311

84

ใน...สาธารณสุข

PUBILICHealth

อบต.บางเสาธง ที่ตั้ง : 101 หมู่ 7 ถ.บางนา-ตราด กม.26 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540 Tel. 0-2707-1671-3 Fax. 0-2707-1674

สหกรณ์ ประมงแม่ กลอง จ�ำกัด ที่ตั้ง : 200-201 หมู่ 5 ต.แหลมใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม Tel. 0-3477-1481 ส�ำนักงาน 0-3477-1149 ตลาดปลา 0-3477-1140 จุดบริการสินค้ า

ด้ านส่ งเสริมพัฒนา (สสจ.ยโสธร) โทร. 02-5901124 ประจ�ำส�ำนักงาน โทร. 02-5901843 ผู้อำ� นวยการ กองกลาง โทร. 02-5901175 ผู้อำ� นวยการกองการเจ้ าหน้ าที่ โทร. 02-5901412 ผอ.กองการประกอบโรคศิลปะ โทร. 02-5901329 ผู้อำ� นวยการกองการพยาบาล โทร. 02-5901956 ผอก.กองการสาธารณสุขต่ างประเทศ โทร. 02-5901970 ผู้อำ� นวยการกองคลัง โทร. 02-5918546 ผู้อำ� นวยการกองช่ างบ�ำรุ ง โทร. 02-2459466 ผู้อำ� นวยการกองนิตกิ าร โทร. 02-5918573 ผู้อำ� นวยการกองแบบแผน โทร. 02-5901861 ผู้อำ� นวยการกองระบาดวิทยา โทร. 02-5918577 ผอ.กองโรงพยาบาล ภูมภิ าค โทร. 02-5908590 ผู้อำ� นวยการกองสุขศึกษา โทร. 02-5918597 ผอก.สนง.คณะกรรมการ สาธารณสุขมูลฐาน โทร. 02-5901531 ผอก.สนง.ตรวจสอบภายใน โทร. 02-5901522 ผอก.สนง.สารนิเทศ และกรมประชาสัมพันธ์ โทร. 02-5901400 ผอก.สนง.ประกันสุขภาพ โทร. 02-5901573 ผอก.สนง.การสาธารณสุขสงเคราะห์ โทร. 02-5900798 ศูนย์ ปฎิบตั กิ ารอาคารสถานที่ โทร. 02-5901252 นายกสมาคมแม่ บ้านสาธารณสุข โทร. 02-5918196 ผู้จดั การสหกรณ์ ออมทรั พย์ สป. โทร. 02-5918197 เลขาธิการสมาคมอนามัยฯ โทร. 02-5911286 สนง.องค์ การอนามัยโลก WHO โทร. 02-5901524

ผอก.สนง.โครงการผลิตแพทย์ เพื่อชาวชนบท โทร. 02-5901807 สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข โทร. 02-5911286

l

สถาบันพระบรมราชนก

ผอก.สถาบันฯ โทร. 02-5918619 รอง ผอก.สถาบันฯ โทร. 02-5901914 ผอก.ส่ วนแผนงาน โทร. 02-5901891 ผอก.ส่ วนพัฒนาการศึกษา โทร. 02-5901821 ผอก.ส่ วนพัฒนาบุคลากร โทร. 02-5901818 ผอก.ส่ วนเทคโนโลยีและพัฒนา โทร. 02-5901973 ผอก.วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข โทร. 02-5901813 ผอก.วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ และสาธารณสุขกาญจนาภิเษก โทร. 02-2224026

ดู AD 4 สี หน้ า 34

ส�ำนักนโยบาย และแผนสาธารณสุข l

ผอก.ส�ำนักฯ โทร. 02-5901392 ผอก.ส่ วนนโยบายสาธารณสุข โทร. 02-5901375 ผอก.ส่ วนติดตามประเมินผล โทร. 02-5901499 ผอก.ส่ วนข้ อมูลข่ าวสารสาธารณสุข โทร. 02-5901551 ผอก.ส่ วนแผนงาน โทร. 02-5901388 ผอก.ส�ำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 02-5918193 l

กรมการแพทย์

โทร. 02-5906000 อธิบดีกรมฯ โทร. 02-5918231 รอง อธิบดีกรมฯ โทร. 02-5918239 ที่ปรึกษาระดับกรมสาธารณสุข โทร. 02-5918245 ผู้ทรงคุณวุฒดิ ้ านเวชกรรม โทร. 02-5918247 ผู้ช่วยอธิบดี โทร. 02-5918241 นายแพทย์ ใหญ่ โทร. 02-5918249 เลขานุการกรม โทร. 02-5906081 l

กรมควบคุมโรคติดต่ อ

โทร. 02-5918409 อธิบดีกรมฯ โทร. 02-5918398 รองอธิบดีกรมฯ โทร. 02-5918399 ผู้ทรงวุฒดิ ้ านเวชกรรมป้องกัน โทร. 02-5903223 นายแพทย์ ใหญ่ โทร. 02-5918437 ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้ านเวชกรรมป้องกัน โทร. 02-2860431 เลขานุการกรม โทร. 02-5918391

กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ l

โทร. 02-9510000 อธิบดีกรมฯ โทร. 02-5899862 รองอธิบดีกรมฯ โทร. 02-5915453 ผู้ทรงคุณวุฒดิ ้ านวิจยั วิทยาศาสตร์ สาธารณสุข (ระดับ 11) โทร. 02-5909364 นักวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ด้ านวิจยั และพัฒนาวิทยาศาสตร์

การแพทย์ สาขาชีววิทยา โทร. 02-5899860 สาขาจุลวิทยา โทร. 02-5899869 สาขาภูมคุ้มกันวิทยา โทร. 02-5911987 สาขาเคมี โทร. 02-5909060 สาขาวิทยาศาสตร์ กายภาพ ผู้เชี่ยวชาญ (ระดับ 9) ด้ านกฎวิทยา โทร. 02-5899865 ด้ านชีววัตถุ โทร. 02-5911987 ด้ านรั งสีและเครื่ องมือแพทย์ โทร. 02-2234674 ด้ านเชือ้ ราและพาราสิตวิทยา โทร. 02-5909416 ด้ านพันธุ์กรรมและชีวเคมี โทร. 02-5909441 ด้ านบักเตรี ท่ วั ไป โทร. 02-5909409 ด้ านบักเตรี ลำ� ไส้ โทร. 02-5909412 ด้ านเครื่ องส�ำอางและวัตถุอันตราย โทร. 02-5909064 ด้ านรั บรองห้ องปฏิบตั กิ าร โทร. 02-5909034 ด้ านตรวจสอบและประเมินคุณภาพ โทร. 02-5909035 ด้ านพัฒนาระบบคุณภาพห้ องปฏิบตั กิ าร โทร. 02-5909362 ด้ านสอบเทียบการวิเคราะห์ ด้ านประสิทธิภาพของยา โทร. 02-5909010 ด้ านมาตรฐานและข้ อก�ำหนดของยา โทร. 5909154 ด้ านคุณภาพและความปลอดภัยของยา โทร. 02-5909123 ด้ านวัตถุเสพติด โทร. 02-5909012 ด้ านมาตรฐานของอาหาร โทร. 02-2239873 ด้ านความปลอดภัยของอาหาร โทร. 02-2239873 ด้ านคุณภาพของอาหาร โทร. 02-2230059 ด้ านสุขลักษณะการผลิต โทร. 02-2213032 ด้ านมาตรฐานและคุณภาพของสมุนไพร โทร. 02-5909345 ด้ านสรรพคุณและพิษของสมุนไพร โทร. 02-5909340 ด้ านวิจยั และพัฒนาการผลิตยาจากสมุนไพร โทร. 02-5909084 ด้ านพิษวิทยาและสิ่งแวดล้ อม โทร. 02-5915436 ด้ านภูมคิ ้ ุมกันวิทยา โทร. 02-5909416 ด้ านชีวโมเลกุลและการพัฒนาวัคซีน โทร. 02-5909416 ด้ านไวรั สระบบไหลเวียนโลหิต โทร. 02-5899864 เลขานุการกรม โทร. 02-5915235 l

กรมอนามัย

โทร. 02-5918183 อธิบดีกรมฯ โทร. 02-5918141 รองอธิบดีกรมฯ โทร. 02-5918143 นายแพทย์ 10 ด้ านสาธารณสุข สาขาส่ งเสริมสุขภาพ โทร. 02-59181473 นักวิชาการสธารณสุข 10 ด้ านให้ คำ� ปรึกษาสาขาโภชนาการ โทร. 02-5918148 สาขาชีวอนามัย โทร. 02-5918151 นายแพทย์ 9 วช. โทร. 02-5918149 นักวิชาการสิ่งแวดล้ อม 9 โทร. 02-5918146 นักวิชาการสาธารณสุข 9 โทร. 02-5904158 นักวิชาการสุขภิบาล โทร. 02-5918150 เลขานุการกรม โทร. 02-5918153 l

กรมสุขภาพจิต

โทร. 02-9511300 อธิบดีกรมฯ โทร. 02-9511351 รองอธิบดีกรมฯ โทร. 02-9511353


นายแพทย์ ใหญ่ โทร. 02-9511361 ผู้ช่วยอธิบดี โทร. 02-9511363 เลขานุการกรม โทร. 02-9511343

ส�ำนักงานคณะกรรมการ อาหารและยา l

โทร. 02-5907000 เลขาธิการส�ำนักงานฯ โทร. 02-5918441 รองเลขาธิการส�ำนักงานฯ โทร. 02-5918443 นักวิชาการอาหารและยาด้ านมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ ด้านสาธารณสุข โทร. 02-5918447 ด้ านความปลอดภัยและประสิทธิผล ของผลิตภัณฑ์ และการใช้ ผลิตภัณฑ์ ด้ านสาธารณสุข โทร. 02-5907150 นักวิชาการอาหาร และยาด้ านมาตรฐานอาหาร โทร. 02-5918460 ต่อ 115 ด้ านความปลอดภัยของอาหาร และการบริโภคอาหาร โทร. 02-5907154 ด้ านพัฒนาระบบ การคุ้มครอง ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ ด้านสาธารณสุข โทร. 02-5907385 เภสัชกร 9 ด้ านความปลอดภัย และประสิทธิผล ของยาและการใช้ ยา โทร. 02-5907140 ด้ านความปลอดภัยของเครื่ องส�ำอาง

โทร. 02-5907268 ด้ านระบบวิทยาของวัตถุเสพติด โทร. 02-5907140 ด้ านความปลอดภัยของวัตถุอันตราย ด้ านความปลอดภัย ของเครื่ องมือแพทย์ โทร. 02-5907246 นิตกิ ร 9 ด้ านกฎหมายอาหารและยา โทร. 02-5907079 เลขานุการกรม โทร. 02-5918451 l

องค์ การเภสัชกรรม

ผู้อํานวยการองค์ การเภสัชกรรม โทรศัพท์ 02-2038208 รองผู้อํานวยการ โทรศัพท์ 02-2038101 ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ โทรศัพท์ 02-2038108 ผู้อํานวยการสํานักอํานวยการ โทรศัพท์ 02-2038200 ผู้ช่วยผู้อํานวยการ โทรศัพท์ 02-2038105 ผู้อํานวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา โทรศัพท์ 02-2038110 ผู้อํานวยการสํานักตรวจสอบภายใน โทรศัพท์ 02-2038130 ผู้อํานวยการฝ่ ายทรั พยากรบุคคล โทรศัพท์ 002-203814 ผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน

โทรศัพท์ 02-2038300 ผู้อํานวยการฝ่ ายผลิตยา โทรศัพท์ 02-2038400 ผู้อํานวยการฝ่ ายชีววัตถุ โทรศัพท์ 02-2038500 ผู้อํานวยการฝ่ ายเภสัชเคมีภณ ั ฑ์ โทรศัพท์ 02-5461955-7 ผู้อํานวยการฝ่ ายประกันคุณภาพ โทรศัพท์ 02-2038600 ผู้อํานวยการฝ่ ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม โทรศัพท์ 02-2038700 ผู้อํานวยการฝ่ ายการตลาดและการขาย โทรศัพท์ 002-203880 ผู้อํานวยการฝ่ ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์ โทรศัพท์ 02-2038900

สถาบันวิจยั ระบบ สาธารณสุข l

ผอก.สถาบัน โทร. 02-5918617

ราชการบริหารส่ วน ภูมภิ าค l

ผอ.โรงพยาบาลเจ้ าพระยาอภัยภูเบศร โทร. 0 3721 1446 สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี โทร. 0 3827 3523

ผอ.โรงพยาบาลชลบุรี โทร. 0 3827 4910 สาธารณสุขจังหวัดระยอง โทร. 0 3861 1389 ผอ.โรงพยาบาลระยอง โทร. 0 3861 1147 0 สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี โทร. 0 3933 2336 ผอ.โรงพยาบาลพระปกเกล้ า โทร. 0 3933 0242 สาธารณสุขจังหวัดตราด โทร. 0 3951 2139 0 ผอ.โรงพยาบาลตราด โทร. 0 3951 1040 สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี โทร. 0 4222 1299 ผอ.โรงพยาบาลอุดรธานี โทร. 0 4224 5555 สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวล�ำภู โทร. 0 4231 2994 ผอ.โรงพยาบาลหนองบัวล�ำภู โทร. 0 4231 1999 สาธารณสุขจังหวัดเลย โทร. 0 4281 2754 ผอ.โรงพยาบาลเลย โทร. 0 4281 1890 สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0 5322 2666 ผอ.โรงพยาบาลนครพิงค์ โทร. 0 5389 0084 สาธารณสุขจังหวัดล�ำพูน โทร. 0 5353 1899

ใน...สาธารณสุข

PUBILICHealth

85


ผอ.โรงพยาบาลล�ำพูน โทร. 0 5351 1034 สาธารณสุขจังหวัดล�ำปาง โทร. 0 5422 7523 ผอ.โรงพยาบาลล�ำปาง โทร. 0 5422 3623 สาธารณสุขจังหวัดแม่ ฮ่องสอน โทร. 0 5361 1281 ผอ.โรงพยาบาลศรี สังวาลย์ โทร. 0 5361 1907 สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย โทร. 0 5377 3730 ผอ.โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โทร. 0 5371 9154 สาธารณสุขจังหวัดพะเยา โทร. 0 5448 2263-4 ผอ.โรงพยาบาลพะเยา โทร. 0 5441 0501 ผู้อำ� นวยการโรงพยาบาลเชียงค�ำ โทร. 0 5441 6614 ต่อ 101 สาธารณสุขจังหวัดแพร่ โทร. 0 5455 1143 ผอ.โรงพยาบาลแพร่ โทร. 0 5453 3500 ต่อ 1001 สาธารณสุขจังหวัดน่ าน โทร. 0 5471 0190 0 ผอ.โรงพยาบาลน่ าน โทร. 0 5477 1620 2 สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก โทร. 0 5521 9678 ผอ.โรงพยาบาลพุทธชินราช โทร. 0 5525 8301 สาธารณสุขจังหวัดตาก โทร. 0 5554 1515 ผอ.โรงพยาบาลสมเด็จ พระเจ้ าตากสินมหาราชมหาราช โทร. 0 5551 1200 ผู้อำ� นวยการโรงพยาบาลแม่ สอด โทร. 0 5553 1970 สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ โทร. 0 5672 3100 ผอ.โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ โทร. 0 5671 1024 สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย โทร. 0 5561 3354 ผอ.โรงพยาบาลสุโขทัย โทร. 0 5561 2423 ผอ.โรงพยาบาลศรี สังวรสุโขทัย โทร. 0 5568 2030-43 ผอ.โรงพยาบาลก�ำแพงเพชร โทร. 0 5571 4223-5 สาธารณสุขจังหวัดพิจติ ร โทร. 0 5661 1288 ผอ.โรงพยาบาลพิจติ ร โทร. 0 5661 1310 สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี โทร. 0 2580 1168 ผอ.โรงพยาบาลพระนั่งเกล้ า โทร. 0 2526 5589 ผอ.โรงพยาบาลชลประทาน โทร. 0 2583 8398 สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรี อยุธยา โทร. 0 3524 1967

86

ใน...สาธารณสุข

PUBILICHealth

ผอ.โรงพยาบาลพระนครศรี อยุธยา โทร. 0 3524 1686 ผอ.โรงพยาบาลเสนา อยุธยา โทร. 0 3520 1027 สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี โทร. 0 2581 6454 ต่อ 208 ผอ.โรงพยาบาลปทุมธานี โทร. 0 2581 5632 สาธารณสุขจังหวัดอ่ างทอง โทร. 0 3562 0079 ผอ.โรงพยาบาลอ่ างทอง โทร. 0 3561 1304 สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี โทร. 0 3622 3118 ผอ.โรงพยาบาลสระบุรี โทร. 0 3621 1424 ผอ.โรงพยาบาลพระพุทธบาท โทร. 0 3626 7990 สาธารณสุขจังหวัดสิงห์ บุรี โทร. 0 3652 0742 ผอ.โรงพยาบาลสิงห์ บุรี โทร. 0 3651 1001 ผอ.โรงพยาบาลอินทร์ บุรี โทร. 0 3658 1332 สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท โทร. 0 5642 6191 ผอ.โรงพยาบาลชัยนาท โทร. 0 5641 2447 สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี โทร. 0 3641 1386 ผอ.โรงพยาบาลลพบุรี โทร. 0 3641 1267 ผอ.โรงพยาบาลบ้ านหมี่ โทร. 0 3662 8032 สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี โทร. 0 3232 3489 ผอ.โรงพยาบาลราชบุรี โทร. 0 3232 1822 ผอ.โรงพยาบาลบ้ านโป่ ง โทร. 0 3221 1408 ผอ.โรงพยาบาลโพธาราม โทร. 0 3223 3590 ผอ.โรงพยาบาลด�ำเนินสะดวก โทร. 0 3224 6016 สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี โทร. 0 3552 5869 ผอ.โรงพยาบาลเจ้ าพระยายมราช โทร. 0 3552 3394-5 ผอ.ร.พ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ ท่ ี 17 โทร. 0 3553 1402 สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม โทร. 0 3425 0985 ผอ.โรงพยาบาลนครปฐม โทร. 0 3425 1552 สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี โทร. 0 3421 5417 ผอ.โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา โทร. 0 3451 5588 ผอ.โรงพยาบาลมะการั กษ์ โทร. 0 3454 1105

สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี โทร. 0 3242 5286 ผอ.โรงพยาบาลพระจอมเกล้ าเพชรบุรี โทร. 0 3240 1251-7 สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร. 0 3255 0885 ผอ.โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ โทร. 0 3260 2338 สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม โทร. 0 3472 0528 ผอ.โรงพยาบาล สมเด็จพระพุทธเลิศหล้ าสมุทรสงคราม โทร. 0 3471 1490 สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร โทร. 0 3441 3920 ผอ.โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร. 0 3483 7382 สาธาณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา โทร. 0 3851 1189 ผอ.โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา โทร. 0 3881 4375-8 สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ โทร. 0 2389 5980 ต่อ 102 ผอ.โรงพยาบาลสมุทรปราการ โทร. 0 2387 0053 สาธารณสุขจังหวัดนครนายก โทร. 0 3738 6393 ผอ.โรงพยาบาลนครนายก โทร. 0 3731 1219 สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ ว โทร. 0 3742 1051-3 ต่อ 212 ผอ.โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ ว โทร. 0 3724 2533 สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี โทร. 0 3721 1626 สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร โทร. 0 4263 3095 ผอ.โรงพยาบาลมุกดาหาร โทร. 0 4261 2978 สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร โทร. 0 4271 8916 ผอ.โรงพยาบาลสกลนคร โทร. 0 4271 1615 สาธารณสุขจังหวัดนครพนม โทร. 0 4251 1410 ผอ. โรงพยาบาลนครพนม โทร. 0 4251 1424 สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ โทร. 0 4381 2115 ผอ.โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ โทร. 0 4381 1520 สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่ น โทร. 0 4322 1125 ผอ.โรงพยาบาลขอนแก่ น โทร. 0 4323 6006

สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โทร. 0 4446 5015 ผอ.โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โทร. 0 4425 4990-9 สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ โทร. 0 44836826-9 ผอ.โรงพยาบาลชัยภูมิ โทร. 0 4483 7100-4 สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ โทร. 0 4461 1562 ผอ.โรงพยาบาลบุรีรัมย์ โทร. 0 4462 1389 สาธารณสุขจังหวัดยโสธร โทร. 0 4572 4713 ผอ.โรงพยาบาลยโสธร โทร. 0 4571 2580 สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ ธานี โทร. 0 7727 3010 สาธารณสุขจังหวัดชุมพร โทร. 0 7750 3488 สาธารณสุขจังหวัดระนอง โทร. 0 7783 5159 สาธารณสุขจังหวัดนครศรี ธรรมราช โทร. 0 7534 6600 สาธารณสุขจังหวัดตรั ง โทร. 0 7528 1931 สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โทร. 0 7461 2748 สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต โทร. 0 7621 0980 สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส โทร. 0 7353 2067 l

สหกรณ์ การเกษตร

สหกรณ์ การเกษตรท่ ายาง จ�ำกัด โทร. 0-3246-1153 แฟกซ์. 0-3246-3636 สหกรณ์ โคนมไทย-เดนมาร์ ค อ่ าวน้ อย จ�ำกัด โทร. 0-3255-4132 แฟ็กซ์. 0-3255-4241 สหกรณ์ โคนมไทย-เดนมาร์ ค ประจวบคีรีขันธ์ จ�ำกัด โทร. 0-3262-1495 แฟ็กซ์. 0-3262-1972 สหกรณ์ โคนมปากช่ อง จ�ำกัด โทร. 0-4431-2563, 0-4431-6716 แฟ็กซ์. 0-4431-2904 สหกรณ์ การเกษตรบ้ านลาด จ�ำกัด โทร. 0-3249-1268 โทรสาร 0-3249-1268 สหกรณ์ โคขุนสระแก้ ว นทพ. จ�ำกัด โทร. 08-9202-8479 โทรสาร 0-3754-2243


87

ท�ำเนียบสถานพยาบาล

โรงพยาบาล

โรงพยาบาล หรื อ สถานพยาบาล หรือ ศูนย์การแพทย์ เป็นสถานที่ส�ำหรับให้บริการด้าน สุขภาพให้กับผู้ป่วย โดยมักที่จะมุ่งเน้นการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูภาวะความเจ็บป่วย หรือโรค ต่างๆ ทั้งทางร่างกายและทางจิตใจ ปัจจุบันโรงพยาบาลได้ถูกแบ่งประเภทตามการดูแลควบคุมบริการเป็น โรงพยาบาลรัฐบาล และโรงพยาบาลเอกชน นอกจากนี้โรงพยาบาลยังถูกแบ่งเป็นสถานพยาบาลเฉพาะทางอีก เช่น สถาบัน มะเร็งแห่งชาติ, โรงพยาบาลสงฆ์, โรงพยาบาลตา, โรงพยาบาลฟัน, โรงพยาบาลผิวหนัง ในปัจจุบนั การรับประกันบริการทีด่ เี ลิศภายใต้ราคาทีด่ ที สี่ ดุ คือกุญแจส�ำคัญของโรงพยาบาล เมื่อสถานพยาบาลตระหนักว่าบริการด้านการบริหารทรัพยากรกายภาพที่มีประสิทธิภาพ โซเด็กซ์โซ่ พัฒนาความเชี่ยวชาญด้านการสร้างสภาพแวดล้อมที่สะดวกสบายและเหมาะส�ำหรับการดูแลรักษาผู้ ป่วย ครอบครัว และบุคคลากรทางการแพทย์

PUBLIC HEALTH

ฉบับรวมรวมโรงพยาบาล ศูนย์พยาบาล, Nursing Home ท�ำเนียบยา, เครื่องมือแพทย์, เครื่องส�ำอาง, ผลิตภัณฑ์อาหาร, สินค้า O-TOP, สปาเพื่อสุขภาพ, ร้านอาหาร, รีสอร์ต-ที่พัก ส�ำหรับนักเดินทาง

ใน...สาธารณสุข

PUBILICHealth

87


บ้ านสัตวแพทย์ ศรี ราชา ที่ตั้ง : 87/29 หมู่ 5 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 Tel. 08-9748-8262, 033-093399

โรงพยาบาลสัตว์ นภัคสิริ อ.วังน�ำ้ เขียว ที่ตั้ง : 489 หมู่ 10 บ้านบุตะโก ต.วังน�้ำเขียว อ.วังน�้ำเขียว จ.นครราชสีมา 30370 Tel. 06-2590-5359

โรงพยาบาลอู่ทอง ที่ตั้ง : 220 หมู่ 15 ถ.มาลัยแมน ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี Tel. 0-3556-5554, 0-3555-1422 ต่ อ 141

ดู AD 4 สี หน้ า 22

โรงพยาบาลสัตว์ ชัยมงคล ที่ตั้ง : 38 หมู่ 6 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 Tel. 0-3532-2958-9, 08-9378-8989

คลีนิคแพทย์ สมภพ ที่ตั้ง : 25/15 หมู่ 8 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 Tel. 0-2516-2741 คลินิกโพธิ์พศิ าลการแพทย์ แผนไทย ที่ตั้ง : 46/1 จรัญสนิทวงศ์ 96/1 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 Tel. 0-2435-8052, 0-2424-8115 Fax. 0-2879-0226

l

หมวดสถานพยาบาล

กรุ งเทพมหานครฯ

โรงพยาบาลนวศรี เนอสซิ่งโฮม โทร. 08-1434-8121, 0-2718-4866-7 โทรสาร. 0-2318-7048 โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรี ยล โทร. 0-2279-7000-9 โทรสาร. 0-2616-7602 โรงพยาบาลธนบุรี โทร. 0-2412-0020, 0-2866-1333 โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ โทร. 0-2574-5000-9 โทรสาร. 0-2574-4856 โรงพยาบาลกรุ งเทพ โทร. 0-2310-3000, 0-2755-1000 โรงพยาบาลกรุ งเทพคริสเตียน โทร. 0-2238-0923-8,0-2634-0560 โรงพยาบาลกรุ งธน โทร.0-2860-6035-9, 0-2438-0040 โรงพยาบาลกรุ ณาพิทกั ษ์ โทร. 0-2286-6804-7,0-2286-4787 โรงพยาบาลกล้ วยน�ำ้ ไท 2 โทร. 0-2399-4259-63 โรงพยาบาลกล้ วยน�ำ้ ไท โทร.0-2381-2006-20 กลุ่มโรงพยาบาลพญาไท โทร. 0-2617-2444 โรงพยาบาลการแพทย์ สยาม โทร. 0-2530-4843-4 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค โทร. 0-2455-0110, 0-2455-4500 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น โทร. 0-2910-1600 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สุขาภิบาล 3 โทร. 0-2729-3000 โรงพยาบาลคลองตัน โทร. 0-2319-2101-5

88

ใน...สาธารณสุข

PUBILICHealth

โรงพยาบาลสัตว์ ซ่ ือตรง ที่ตั้ง : 58/120 หมู่ 3 ซ.สุวินทวงศ์ 29 ถ.สุวินทวงศ์ แขวงล�ำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530 Tel. 0-2988-1228 Fax. 0-2988-1228 โรงพยาบาลคอนวีเนียนซ์ ฮอสพิทอล โทร. 0-2326-7104 โรงพยาบาลคามิลเลียน โทร .0-2712-5313, 0-2381-6728 คลีนิค-โรงพยาบาล งามพิศ-พัลลภ โทร. 0-2255-7550, 0-2255-7555 คลีนิค-โรงพยาบาล จักษุ รั ตนิน โทร. 0-2639-3333, 0-2639-3399 โรงพยาบาลเจ้ าพระยา โทร. 0-2434-1111, 0-2434-0117 โรงพยาบาลชุมชนบุญรอด โทร. 0-2361-6760-2 โรงพยาบาลซังฮี ้ โทร. 0-2435-8811, 0-2435-8822 โรงพยาบาลเซนต์ คาร์ ลอส โทร. 0-2274-0616-20,0-2274-0241 โรงพยาบาลเซนต์ หลุยส์ โทร. 0-2675-5000,0-2210-9900 โรงพยาบาลเซ็นทรั ล เยนเนอรั ล โทร. 0-2552-8777 โรงพยาบาลดาวคะนอง โทร. 0-2476-9885 โรงพยาบาลเดชา โทร. 0-2246-0137 โรงพยาบาลเดอะซีเนียร์ โทร. 0-2930-0300, 0-2511-0303 โรงพยาบาลตา หู คอ จมูก โทร. 0-2886-6600-16 โรงพยาบาลทุ่งมหาเมฆ โทร.0-2678-3004-13 โรงพยาบาลเทพธารินทร์ โทร. 0-2240-2727, 0-2240-2714-26 โรงพยาบาลไทยนครินทร์ โทร. 0-2361-2727,0-2361-2828 โรงพยาบาล ธ ญาณแพทย์ โทร. 0-2455-6086

โรงพยาบาลศรี มหาโพธิ ที่ตั้ง : 144 ม.9 ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140 Tel. 0-3727-9203-4 Fax. 0-3727-9203

โรงพยาบาลธนบุรี 2 โทร. 0-2448-3858 โรงพยาบาลธนบุรี โทร. 0-2412-0020,0-2411-0402-7 โรงพยาบาลนครธน โทร. 0-2416-5454, 0-2895-4000 โรงพยาบาลนนทบุรีพฒ ั นา โทร. 0-2243-3483, 0-2243-0979 โรงพยาบาลนวมินทร์ 3 โทร. 0-2326-0888,0-2326-0775-6 นวศรี การแพทย์ โทร. 0-2319-5865,0-2319-5870-1 โรงพยาบาลศาลายา โทร. 0-2889-2601-7 บางกะปิ โพลี่ คลีนิค โทร. 0-2377-6804, 0-2374-5802 รพ. บางขุนเทียน โทร. 0-2477-2291-3 โรงพยาบาลบางนา โทร. 0-2398-9575-6,0-2398-9547 บางบอนโพลีคลีนิค โทร. 0-2899-5212-3,0-2415-5481 โรงพยาบาลบางปะกอก 2 บางบอน โทร. 0-2451-0358-61, 0-2899-0130-9 โรงพยาบาลบางไผ่ โทร. 0-2457-9742-4,0-2457-9746-9 โรงพยาบาลบางโพ โทร. 0-2587-0144,0-2587-0137-43 โรงพยาบาลบางมด 3 โทร. 0-2893-5955, 0-2893-5956 โรงพยาบาลบางมด โทร. 0-2867-0606, 0-2416-0049 บ้ านบึงเวชกิจ คลีนิค โทร. 0-2319-9161 โรงพยาบาลบ�ำรุ งราษฎร์ เมดิคอล เซ็นเตอร์

โทร. 0-2655-6342, 0-2655-6367 โรงพยาบาลบ�ำรุ งราษฎร์ โทร. 0-2667-2375, 0-2667-1385 โรงพยาบาลบีเอ็นเอช โทร. 0-2632-0550, 0-2632-0564 รพ.บีแคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ โทร. 0-2523-3359-71 โรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร โทร. 0-2245-2480, 0-2223-7960 โรงพยาบาลปิ ยะเวท โทร. 0-2641-4499,0-2641-4473-98 โรงพยาบาลเปโตร โทร. 0-2972-5620-2 โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรี ยล โทร. 0-2392-1907 โรงพยาบาลผิวหนังและภูมแิ พ้ โทร. 0-2467-4184-7 โรงพยาบาลพญาไท 1 รพ โทร. 0-2245-2620-9, 0-2245-9610-9 โรงพยาบาลพญาไท 2 โทร. 0-2279-9598,0-2617-2444 โรงพยาบาลพญาไท 3 โทร. 0-2869-1111, 0-2467-1111 พรหมเวช คลีนิค โทร. 0-2551-1211 โรงพยาบาลพร้ อมมิตร โทร. 0-2259-0333,0-2259-0373-8 พระประแดงเวชการ โทร. 0-2409-6048-9 โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้ า โทร. 0-2644-7488, 0-2247-9827 โรงพยาบาลพระราม 2 โทร. 0-2451-4921-30, 0-2451-4915-9 โรงพยาบาลพระรามเก้ า โทร. 0-2248-8020 โรงพยาบาลเพชรเกษม บางแค โทร. 0-2413-1689,0-2455-9928-9 โรงพยาบาลเพชรเวช โทร. 0-2718-1515, 0-2318-0080-1 โรงพยาบาลแพทย์ ปัญญา โทร. 0-2314-0726-9,0-2314-0943 โรงพยาบาลภาษีเจริญ โทร. 0-2467-4184-7 โรงพยาบาลมงกุฎระยอง


โทร. 0-3869-1800 โรงพยาบาลมงกุฏวัฒนะ โทร. 0-2574-5000-9 โรงพยาบาลมเหสักข์ โทร. 0-2635-7120-2, 0-2635-7124-39 โรงพยาบาลมิชชั่น โทร. 0-2282-8784, 0-2281-1422 โรงพยาบาลมิตรภาพวงเวียนใหญ่ โทร. 0-2861-5516-8,0-2437-0340 โรงพยาบาลเมโย โทร. 0-2579-1598, 0-2579-1627 โรงพยาบาลโรงงานยาสูบ โทร. 0-2656-4500 โรงพยาบาลเยาวรั กษ์ โทร. 0-2891-3895, 0-2465-5620 เยาวลักษณ์ พยาบาล โทร. 0-3938-1056 ร่ มฉัตร โพลิคลีนิค โทร. 0-2321-9980 รั ชดาเมดิแคร์ โทร. 0-2466-5031, 0-2465-1872 รั ตนการแพทย์ สถานพยาบาล โทร. 0-2326-9615 โรงพยาบาลรามค�ำแหง โทร. 0-2732-2000, 0-2374-0201 โรงพยาบาลรามอินทรา โทร. 0-2510-1659-60 โรงพยาบาลรามาสุขสวัสดิ์ โทร. 0-2428-6212, 0-2427-4905 โรงพยาบาลราษฎร์ บรู ณะ โทร.0-2872-1001-10

โรงพยาบาลตา กรุ งเทพฯ โทร. 0-2551-2451-2 โรงพยาบาลนวมินทร์ โทร. 0-2918-5080, 0-2918-7604-8 โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ โทร. 0-2523-3359-71 โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ โทร. 0-2574-5000 โรงพยาบาลยันฮี จก บริษัท โทร. 0-2879-0300-5 โรงพยาบาลลาดพร้ าว โทร. 0-2530-2244, 0-2932-2929 โรงพยาบาลชัยยุทธ โทร. 0-2618-6200-59 โรงพยาบาลวิภาวดี โทร. 0-2579-9649, 0-2561-1911 โรงพยาบาลวิภาวดี 2 โทร. 0-2722-2500-23 โรงพยาบาลศรี สยาม โทร. 0-2944-7111 โรงพยาบาลสมิตเิ วช โทร. 0-2711-8000, 0-2381-6807 โรงพยาบาลกรุ งเทพ โทร. 0-2310-3000 โรงพยาบาลกรุ งธน 1 โทร. 0-2438-0040-5, 0-2860-6035 โรงพยาบาลกรุ งธน 2 โทร. 0-2428-5036-7,0-2427-4109 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ โทร. 0-2926-9999 โรงพยาบาลบางปะกอก 1

โทร. 0-2872-1111 โรงพยาบาล สยาม โทร. 0-2514-2157-9,0-2514-2276 โรงพยาบาลสุขุมวิท โทร. 0-2381-2743,0-2391-0011 โรงพยาบาลลาดพร้ าว โทร. 0-2539-8111, 0-2530-2556 โรงพยาบาลวราเวชกิจ โทร. 0-2279-8126 สถานบ�ำบัดผู้ตดิ ยาเสพติด วังทองหลาง โทร. 0-2377-5806, 0-2377-5614 โรงพยาบาลวิภาวดี 2 โทร. 0-2722-2500-26 โรงพยาบาลวิภาวดี โทร. 0-2561-1258-67 โรงพยาบาลเวชธานี โทร. 0-2734-0000 โรงพยาบาลเวชสวัสดิ์ โทร. 0-2381-8762-3 โรงพยาบาลศรี วชิ ัย 1 โทร. 0-2412-0055-60 โรงพยาบาลศรี วชิ ัย 2 โทร. 0-2421-1889, 0-2421-1801 โรงพยาบาลศรี สยาม โทร. 0-2519-1637, 0-2944-8015 โรงพยาบาลศิครินทร์ โทร. 0-2383-4400 ศูนย์ การแพทย์ ชนิ เขตเนิร์สซิ่งโฮม โทร. 0-2580-7426-8 ศูนย์ การแพทย์ ไทย โทร. 0-2944-8015-24

ศูนย์ การแพทย์ นวบุตร โทร. 0-2253-8536-8 ศูนย์ ตรวจรั กษา หู หูตงึ โทร. 0-2258-2348, 0-2259-2502 ศูนย์ ประกันสังคมเอกชน โทร. 0-2552-3440, 0-2552-7661 ศูนย์ ปราณี เนอร์ สซิ่งโฮม โทร. 0-2374-4237 ศูนย์ มัคคพัฒน์ โทร. 0-2393-5076, 0-2748-2128 ศูนย์ ยุรีภรณ์ เนอร์ สซิ่งโฮม โทร. 0-2412-6447, 0-2411-4528 ศูนย์ สยามเนอร์ สซิ่งแคร์ หจก โทร. 0-2375-5255 สถานพยาบาล มิตรสัมพันธ์ ผดุงครรภ์ โทร. 0-2543-1908 สถานพยาบาลปั ญญาทิพย์ โทร. 0-2552-0777-8 สถานพยาบาลรั ชดา-ท่ าพระ โทร. 0-2466-0205 โรงพยาบาลสมิตเิ วช โทร. 0-2712-5100-4,0-2712-5110 สยาม แอร์ แคร์ โทร. 0-2586-7654, 0-2586-7653 สหแพทย์ โพลีคลีนิคและเครื อข่ าย โทร. 0-2276-1252-3 โรงพยาบาลสาธร โทร. 0-2234-3029 สหการแพทย์ และพยาบาล โทร. 0-2236-4223 โรงพยาบาลสินแพทย์

ใน...สาธารณสุข

PUBILICHealth

89


โทร .0-2948-5380-90 สุขุมวิท มาเทอร์ นิตี ้ คลีนิค โทร. 0-2391-7032 โรงพยาบาลสุทธิสาร โทร. 0-2275-6350-6 โรงพยาบาลสุรวงศ์ เวชกิจ โทร. 0-2235-2662-5 โรงพยาบาลห้ วยขวาง โทร. 0-2276-0574,0-2276-7231 ห้ วยขวางโพลีคลีนิค โทร. 0-2248-2900-1 โรงพยาบาลหัวเฉียว โทร. 0-2223-4878, 0-2223-1351 โรงพยาบาลเอกชล โทร. 0-2277-6998, 0-3827-7605 โรงพยาบาลเอกอัมรินทร์ บางแค โทร. 0-2802-6001-5 แอดวานซ์ เมดิคอล เซนเตอร์ โทร. 0-2552-8814-5 ฮอสพิทอลเน็ทเวิร์ด โทร. 0-2872-1100

จังหวัดกาญจนบุรี

โรงพยาบาลกาญจนบุรี เมโมเรี ยล โทร. 0-3462-4184-93 โรงพยาบาลมะการั กษ์ โทร. 0-3464-0660 โรงพยาบาลเลาขวัญ โทร. 0-3457-6050 โรงพยาบาลธนกาญจน์ โทร. 0-3462-2359 โรงพยาบาลค่ ายสุรสีห์

90

ใน...สาธารณสุข

PUBILICHealth

โทร. 0-3458-9007 โรงพยาบาลเจ้ าคุณไพบูลย์ พนมทวน โทร. 0-3463-0411 โรงพยาบาลด่ านมะขามเตีย้ โทร. 0-3464-2102 โรงพยาบาลทองผาภูมิ โทร. 0-3459-9489 โรงพยาบาลท่ าม่ วง โทร. 0-3461-1044 โรงพยาบาลท่ าเรื อ โทร. 0-3456-1084 โรงพยาบาลไทรโยค โทร. 0-3459-1034 โรงพยาบาลบ่ อพลอย โทร. 0-3458-1139 โรงพยาบาลปรี ชาเวชช์ โทร. 0-3461-1683 โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา โทร. 0-3451-1233 โรงพยาบาลศุกร์ ศริ ิศรี สวัสดิ์ โทร. 0-3459-7044 โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ ยะฯ โทร. 0-3459-1117

จังหวัดขอนแก่ น

โรงพยาบาลชุมแพ โทร. 0-4331-2910-1 โทรสาร. 0-4331-2910-1 ต่อ 240 โรงพยาบาลเซนต์ ปอลส์ โทร. 0-4323-7688 โรงพยาบาลราชพฤกษ์

โทร. 0-4333-3555-62 สีฐานการแพทย์ โทร. 0-4323-7426, 0-4323-7448 โรงพยาบาลขอนแก่ น ราม โทร. 0-4333-3800, 0-4333-3033 โรงพยาบาลนิวัตร์ สมบูรณ์ เวช โทร. 0-4341-4699 โรงพยาบาลมกุล โทร. 0-4323-8934, 0-4323-7822 โรงพยาบาลศรี นครินทร์ โทร. 0-4324-4700, 0-4324-4703

จังหวัดจันทบุรี

รวมแพทย์ จนั ทบุรี (2528) โทร. 0-3932-1821, 0-3932-1378 โรงพยาบาลตากสินจันทบุรี โทร. 0-3932-1222, 0-3932-6100 โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี โทร. 0-3934-4222, 0-3934-4244 โรงพยาบาลวัฒนเวช โทร. 0-3935-1260-4

จังหวัดฉะเชิงเทรา

โรงพยาบาลคริสเตียนบางคล้ า โทร. 0-3854-1110, 0-3882-7501 โรงพยาบาลบางปะกงปิ ยะเวช โทร. 0-3853-8548-9, 0-3853-8511 โรงพยาบาลโสธราเวช โทร. 0-3881-2702-20

จังหวัดชลบุรี

โรงพยาบาล พัทยาอินเตอร์

โทร. 0-3842-8374 โทรสาร. 0-3842-2773 โรงพยาบาลพญาไทศรี ราชา โทร. 0-3877-0200-8 โทรสาร. 0-3877-0213 โรงพยาบาลชลเวช โทร. 0-3827-1989, 0-3828-2856 โรงพยาบาลกรุ งเทพพัทยา โทร. 0-3842-7751-5 โรงพยาบาลวัดญาณสังวราราม โทร. 0-3823-8374-5 โรงพยาบาลชลบุรี โทร. 0-3827-1683, 0-3827-7996 โรงพยาบาลพัทยา เมโมเรี ยล โทร. 0-3842-9422-4, 0-3842-2741 โรงพยาบาลเอกชล โทร. 0-3827-3840-7, 0-3879-1793 โรงพยาบาลบ่ อวินเวชการ โทร. 0-3834-5847-51 โรงพยาบาลรวมแพทย์ ศรี ราชา โทร. 0-3831-9186, 0-3832-4111 โพลีคลีนิค ณ ศรี ราชา โทร. 0-3831-2138, 0-3831-2287 โรงพยาบาลแหลมฉบัง อินเตอร์ เนชั่นแนล โทร. 0-3849-1850-77 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรี ราชา โทร. 0-3842-4540, 0-3831-0661 ศูนย์ แพทย์ ศรี ราชา โทร. 0-3849-1850-77 โรงพยาบาลสมิตเิ วชศรี ราชา โทร. 0-3832-4100-20, 0-3832-4121 โรงพยาบาล อีสเทิร์น ซีบอร์ ด อ่ างศิลา โทร. 0-3876-5567-87


จังหวัดชัยนาท

โรงพยาบาลสุวรรณเวช โทร. 0-5645-1400, 0-5645-1440 โรงพยาบาลเสนาเวชการ โทร. 0-2570-1318 โรงพยาบาลคริสเตียนมโนรมย์ โทร. 0-5649-1296, 0-5649-1005 โรงพยาบาลรวมแพทย์ ชัยนาท โทร. 0-5641-3017-9

จังหวัดเชียงใหม่

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม โทร. 0-5322-4852-60 โรงพยาบาลเซ็นทรั ลเชียงใหม่ เมมโมเรี ยล โทร. 0-5381-9333-43 โรงพยาบาล ตา เซนต์ ปีเตอร์ โทร. 0-5322-5011-5 โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม 2 โทร. 0-5385-2590-9 โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม โทร. 0-5389-4260-7 โรงพยาบาลหมอวงศ์ โทร. 0-5324-9559, 0-5324-7519 โรงพยาบาลเชียงใหม่ ใกล้ หมอ โทร. 0-5320-0141, 0-5327-2788 เชียงใหม่ ธุรกิจการแพทย์ โทร. 0-5340-8425-7, 0-5340-8429 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ โทร. 0-5335-7655 โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่ โทร. 0-5327-5970, 0-5327-5984

โรงพยาบาลรวมแพทย์ เชียงใหม่ โทร. 0-5327-3576-7 โรงพยาบาลโรคฟั นเชียงใหม่ โทร. 0-5341-1150-1, 0-5341-1153 โรงพยาบาล ช้ างเผือกเชียงใหม่ โทร. 0-5322-0020-1, 0-5322-0023 โรงพยาบาลลานนา โทร. 0-5335-7234-53 ใกล้ หมอโพลีคลินิค โทร. 0-5327-2788 โรงพยาบาลจินดาสิงหเนตร โทร. 0-5324-1661, 0-5324-700 โรงพยาบาลนครเชียงใหม่ โทร. 0-5322-1200, 0-5322-1799 โรงพยาบาลบรรเทาทุกข์ โบราณภาคเหนือ โทร. 0-5323-5085 โรงพยาบาลพิงคเวช โทร. 0-5321-2561, 0-5322-1549 โรงพยาบาลสถาบันแมคเคน เพื่อการฟื ้ นฟูสภาพ โทร. 0-5381-6883, 0-5381-7170

จังหวัดตรั ง

โรงพยาบาล ราชด�ำเนิน ตรั ง โทร. 0-7522-3500-9 โรงพยาบาลราชด�ำเนินการแพทย์ โทร. 0-7522-3500-9 โรงพยาบาลตรั งชาตะสงเคราะห์ โทร. 0-7521-8060, 0-7522-3700 โรงพยาบาลตรั งรวมแพทย์ โทร. 0-7521-8988, 0-7521-9985 โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรั ง

โทร. 0-7521-8585, 0-7521-9663 สถานพยาบาลห้ วยยอด โทร. 0-7527-1051

จังหวัดตราด

โรงพยาบาลกรุ งเทพ-ตราด (ตราดเวชกิจ) โทร. 0-3953-2734, 0-3953-2736

จังหวัดนครปฐม

โรงพยาบาลห้ วยพลู โทร. 0-3438-9217 ต่อ 119 โรงพยาบาลจันทรุ เบกษา โทร. 0-3438-3047, 0-3438-3040 โรงพยาบาลนครชัยศรี โทร. 0-3433-1156 โรงพยาบาลศาลายา โทร. 0-2889-2601-7 พุทธมณฑล รพ โทร. 0-2441-0330, 0-2441-0890 โรงพยาบาลสนามจันทร์ โทร. 0-3421-9600 โรงพยาบาลศรี วชิ ัย 4 โทร. 0-2431-2352-3 ศูนย์ พยาบาล สิริธร อินเตอร์ โทร. 0-2437-9312, 0-2868-1599

จังหวัดนครราชสีมา

โรงพยาบาล ด่ านเมดิคอล โทร. 0-4438-9283, 0-4438-9496 โรงพยาบาลปากช่ องนานา โทร. 0-4431-4710 ,0-4431-5676 โรงพยาบาลโนนสูง โทร. 0-4437-9123, 0-4437-9311

โทรสาร 0-4432-6292 โรงพยาบาล พิมายเมดิคอล โทร. 0-4447-1182,0-4447-1755 โรงพยาบาลเซนต์ แมรี่ โทร. 0-4426-2121, 0-4426-1257 โรงพยาบาลราชสีมาธนบุรี โทร. 0-4431-6611-5 โรงพยาบาลเฉลิมชัย โทร. 0-4424-2658, 0-4424-5123 โรงพยาบาล ป แพทย์ นครราชสีมา โทร. 0-4425-3837, 0-4424-2742 โรงพยาบาลมนตรี โทร. 0-4424-5263, 0-4424-5463 โรงพยาบาล โคราชเมโมเรี ยล โทร. 0-4426-3777, 0-4426-2513 สุรนารี แพทย์ ภณ ั ฑ์ โทร. 0-4426-0214 ศูนย์ ดวงตา ภาค 3 สภากาชาดไทย โทร. 0-4427-2358 โรงพยาบาลเซนต์ เมรี่ นครราชสีมา โทร. 0-4427-1626-30 โรงพยาบาลนครราชสีมา โทร. 0-4425-4991 โรงพยาบาลปากช่ องเมโมเรี ยล โทร. 0-4431-5047 โรงพยาบาลราชสีมาธนบุรี โทร. 0-4425-6289, 0-4425-6312 โรงพยาบาลทันตกรรม โทร. 0-4426-8099, 0-4423-0637

จังหวัดนครสวรรค์

โรงพยาบาลรั ตนเวช นครสวรรค์

ใน...สาธารณสุข

PUBILICHealth

91


โทร. 0-5621-2213, 0-5622-0320 โรงพยาบาลแพทย์ ช่องแค โทร. 0-5626-9158, 0-5626-9107 โรงพยาบาลรวมแพทย์ โทร. 0-5622-3600, 0-5622-5851 โรงพยาบาลศรี สวรรค์ โทร. 0-5631-1627-35 โรงพยาบาลปากน�ำ้ โพ โทร. 0-5622-5501 โรงพยาบาลพาเลซ โทร. 0-5626-1900, 0-5626-2116 ศูนย์ โรคตาโรคระบบทางเดินปั สสาวะ โทร. 0-5622-3671

จังหวัดนนทบุรี

โรงพยาบาลชลประทาน โทร. 0-2583-8398 โทรสาร. 0-2584-6070 โรงพยาบาลนนทเวช โทร. 0-2580-0491, 0-2580-1887 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รั ตนาธิเบศร์ โทร. 0-2594-0020-65 ศูนย์ รัชดาพยาบาล โทร. 0-2962-1775-6 โรงพยาบาลรั ตนาธิเบศร์ โทร. 0-2594-0020-69 โรงพยาบาลปากเกร็ด โทร. 0-2960-9866, 0-2960-9900 โรงพยาบาลปากเกร็ดเวชการ โทร. 0-2960-9655-9

จังหวัดปทุมธานี

ศูนย์ พยาบาล ทรี . พี. เซ็นทรั ล โทร. 0-2993-7564, 0-2993-7982 แฟ็กซ์ 0-2993-7836 โรงพยาบาลเมืองปทุม โทร. 0-2978-0073-5 โรงพยาบาลกรุ งสยามเซนต์ คาร์ ลอส โทร. 0-2975-6700 รพ.คลองหลวง โทร. 0-2904-6446 เฮ็ลท์ แอนด์ แคร์ โฮลดิง้ โทร. 0-2529-4833-7, 0-2529-3745 โรงพยาบาลวิภาวดีรังสิต โทร. 0-2532-1730-1 โรงพยาบาล เอกปทุม โทร. 0-2996-2209, 0-2996-2222 โรงพยาบาลแพทย์ รังสิต โทร. 0-2998-9333, 0-2531-0089 โรงพยาบาลล�ำลูกกา โทร. 0-2563-1011, 0-2563-1034 โรงพยาบาลคลองหลวงนวนคร โทร. 0-2529-2320 โรงพยาบาลนวนครการแพทย์ โทร. 0-2529-2825, 0-2529-4534 โรงพยาบาลภัทร

92

ใน...สาธารณสุข

PUBILICHealth

โทร. 0-2901-8081-3, 0-2901-8400 สถานพยาบาล ปั ญญาทิพย์ รั งสิต โทร. 0-2959-5020

จังหวัดปราจีนบุรี

โรงพยาบาลค่ ายจักรพงษ์ โทร. 0-3721-1591 โรงพยาบาลอิมพีเรี ยล โทร. 0-3721-3797, 0-3721-1587 โรงพยาบาลประจันตคาม โทร. 0-3729-1368

จังหวัดพระนครศรี อยุธยา โรงพยาบาลราชธานี โทร. 0-3533-5556-63 โรงพยาบาลลาดบัวหลวง โทร. 0-3537-9242 ศูนย์ การแพทย์ อนิ เตอร์ โรจนะ โทร. 0-3522-6787-8

จังหวัดพิจติ ร

โรงพยาบาลพญาไทภัทรเวช โทร. 0-5661-3340-5 โรงพยาบาลทัศนเวช โทร. 0-5665-1293-5 โรงพยาบาลสหเวช โทร. 0-5661-2791-3 โรงพยาบาลตะพานหินรวมแพทย์ โทร. 0-5666-2681-2, 0-5666-2683

จังหวัดเพชรบุรี

โรงพยาบาลวัชรเวช 1995 จก บริษัท โทร. 0-32425592, 0-3241-1393 โทรสาร. 0-3242-5363 โรงพยาบาลหนองหญ้ าปล้ อง โทร. 0-3249-4353 โรงพยาบาลเพชรพระยา โทร. 0-3242-5889, 0-3241-5186 โรงพยาบาลวัชรเวช 1995 โทร. 0-3242-5592 โรงพยาบาลเวชชบัณฑิต โทร. 0-3242-5765, 0-3242-6108 โรงพยาบาลปภาเวช โทร. 0-3632-6122-5

จังหวัดภูเก็ต

โรงพยาบาลภูเก็ตอินเตอร์ เนชั่นแนล ฮอสปิ ตอล โทร. 0-7622-2861, 0-7621-2101 โรงพยาบาลมิชชั่น ภูเก็ต โทร. 0-7623-7228,0-7621-1864 โรงพยาบาล กรุ งเทพภูเก็ต โทร. 0-7625-4425, 0-7625-4421 ศูนย์ เอ็กซเรย์ คอมพิวเตอร์ ภเู ก็ต โทร. 0-7622-0900, 0-7622-4274

โรงพยาบาลสิริโรจน์ โทร. 0-7621-0935 โรงพยาบาลพญาไทภูเก็ต โทร. 0-7625-2619,0-7625-2635 โรงพยาบาลแพทย์ สมพจน์ โทร. 0-7621-4428 โรงพยาบาลภูเก็ตรวมแพทย์ โทร. 0-7621-4720

จังหวัดยโสธร

โรงพยาบาลกุดชุม โทร. 0-4578-9425-8 โรงพยาบาลยโสธรรวมแพทย์ โทร. 0-4571-2141-2 โรงพยาบาลนายแพทย์ หาญ โทร. 0-4571-1356, 0-4571-1020 โรงพยาบาลมหาชนะชัย โทร. 0-4579-9049 โรงพยาบาลนายแพทย์ หาญ โทร. 0-4571-2546

จังหวัดระยอง

โรงพยาบาลมงกุฎระยอง โทร. 0-3868-2136-9, 0-3869-1800 โทรสาร. 0-3868-1459 โรงพยาบาลกรุ งเทพระยอง โทร. 0-3861-2999 โรงพยาบาลพระมงกุฏระยอง โทร. 0-3868-1459 โรงพยาบาลมาบตาพุด โทร. 0-3868-4049 โรงพยาบาลรวมแพทย์ ระยอง โทร. 0-3886-0890-3 โรงพยาบาลสามย่ าน โทร. 0-3888-6845, 0-3867-1185 โรงพยาบาล บ้ านฉาง (จักร์ ชัย) โทร. 0-3860-1028 โรงพยาบาลบ�ำรุ งราษฏร์ ระยอง โทร. 0-3861-9590-1 โรงพยาบาลมาบตาพุดการแพทย์ โทร. 0-3868-1169 โรงพยาบาลสุนทรภู่ โทร. 0-3861-6102 โรงพยาบาลศรี แกลงการแพทย์ โทร. 0-3888-7157, 0-3862-0404 โรงพยาบาลสิทธิเวช โทร. 0-7783-3325,0-7781-1182 บ�ำรุ งราษฎร์ เอ็กซเรย์ คอมพิวเตอร์ โทร. 0-3861-5651 โรงพยาบาลระยองเฮ็ลธ์ แคร์ โทร. 0-3886-0393, 0-3863-6916

จังหวัดราชบุรี

โรงพยาบาลหมอสงวน

โทร. 0-3224-1022,0-3224-5536 โรงพยาบาล ซานคามิลโล โทร. 0-3220-1495, 0-3221-1143 โรงพยาบาลวัฒนเวช โทร. 0-3234-4345, 0-3220-1102 โรงพยาบาลอินทร โทร. 0-3221-1367 โรงพยาบาลแพทย์ ประดิษฐ์ โทร. 0-3232-3501 โรงพยาบาลพร้ อมแพทย์ โทร. 0-3231-5234-7, 0-3231-5195 โรงพยาบาลเมืองราช โทร. 0-3232-2274-80 สถานพยาบาลราษฎรยินดี โทร. 0-3233-7868 โรงพยาบาลคฑาธร โทร. 0-3232-1549, 0-3233-8334

จังหวัดลพบุรี

โรงพยาบาลชัยบาดาล โทร. 0-3646-1499-500 โรงพยาบาลเบญจรมย์ โทร. 0-3641-2160, 0-3641-3602

จังหวัดสกลนคร

โรงพยาบาลโคกศรี สุพรรณ โทร. 0-4276-6105 โรงพยาบาลนิสัยตงศิริ โทร. 0-4271-1520,0-4271-2031 โรงพยาบาลพระอาจารย์ ฝั้นอาจาโร โทร. 0-4277-9141, 0-4277-9142 โรงพยาบาลรั กษ์ สกล โทร. 0-4271-2800, 0-4271-2588

จังหวัดสงขลา

โรงพยาบาลบุญจอง โทร. 0-7424-3384 โรงพยาบาลมิตรภาพสามัคคี (มูลนิธิท่งเซียเซี่ยงตึง๊ ) โทร. 0-7435-2900-4 เลเซอร์ วชิ ่ ัน ศูนย์ รักษาสายตา เลสิก โทร. 0-7422-1222 โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ โทร. 0-7436-6977, 0-7436-6966 โรงพยาบาลกรุ งเทพหาดใหญ่ โทร. 0-7436-5780-9, 0-7491-7070 โรงพยาบาลเพชระหาดใหญ่ โทร. 0-7424-3478, 0-7424-6608 โรงพยาบาลราษฎร์ ยนิ ดี โทร. 0-7446-2222, 0-7422-0300 โรงพยาบาล มิตรภาพสามัคคี (ท่ งเซียเซียงตึง้ ) โทร. 0-7435-0621-2 โรงพยาบาลอนาถา


โทร. 0-7424-3364

จังหวัดสมุทรปราการ

โรงพยาบาลป้อมนาคราช โทร. 0-2461-1868-9 โรงพยาบาลรวมชัยประชารั กษ์ โทร. 0-2708-7500 โรงพยาบาลจุฬารั ตน์ 1 โทร. 0-2751-1536, 0-2751-1538 โรงพยาบาลเซ็นทรั ล ปาร์ ค โทร. 0-2312-7261-9 โรงพยาบาลคอนวีเนียนซ์ ฮอสพิทอล โทร.0-2327-7122, 0-2738-9736 โรงพยาบาลจุฬารั ตน์ 4 โทร. 0-2385-2693, 0-2385-2557 โรงพยาบาลจุฬารั ตน์ 3 โทร. 0-2312-1112-22 โรงพยาบาลจุฬารั ตน์ 2 โทร. 0-2384-0396, 0-2753-2876 โรงพยาบาลจุฬารั ตน์ โทร. 0-2740-6704, 0-2754-8891 โรงพยาบาลบางนา 3 โทร. 0-2750-1030, 0-2750-1060 โรงพยาบาลปิ ยะมินทร์ โทร. 0-2316-0026-42 โรงพยาบาลจุฬารั ตน์ 5 โทร. 0-2705-1170-3 ศูนย์ พยาบาลบ้ านตุ๊กตา โทร. 0-2396-1448, 0-2396-1451 โรงพยาบาลบางจาก โทร. 0-2464-1728, 0-2463-3496 โรงพยาบาลพระประแดงเวชการ โทร. 0-2818-7500-7, 0-2818-7511 โรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่ เจ้ าฯ โทร. 0-2754-2451-3 โรงพยาบาลบางปะกอก 3 โทร. 0-2818-7555 โรงพยาบาลกรุ งเทพพระประแดง โทร. 0-2818-9000, 0-2815-7141 โรงพยาบาล ส ไทยเสรี โทร. 0-2425-8050-2 จุฬาเวชโพลีคลีนิค โทร. 0-2394-5892, 0-2758-2508 โรงพยาบาลส�ำโรง โทร. 0-2361-0070-9 โรงพยาบาลบารมีการแพทย์ โทร. 0-2757-8704-6 โรงพยาบาลเมืองสมุทร บางปู โทร. 0-2323-4081, 0-2323-2332 โรงพยาบาลเมืองสมุทร โทร. 0-2387-0027-9 โรงพยาบาลรั ทรินทร์ โทร. 0-2323-2991-7 โรงพยาบาลวชิรปราการ โทร. 0-2389-2555-9, 0-2389-1144 โรงพยาบาลสมุทรเวชกิจ โทร. 0-2323-4081, 0-2323-4082 โรงพยาบาลส�ำโรงการแพทย์ โทร. 0-2399-0334-40 โรงพยาบาลส�ำโรงสาขาบางปู โทร. 0-2323-3927-34 โรงพยาบาลนภาลัย โทร. 0-3476-1476, 0-3471-3886

จังหวัดสมุทรสาคร

ศูนย์ ส่งเสริมสุขภาพแพทย์ แผนไทย (รพ. สมุทรสาคร) โทร. 0-3442-7099 ต่อ 8908 โรงพยาบาล มหาชัย 2 โทร. 0-2810-3442,0-2420-0249 โรงพยาบาลมหาชัย โทร. 0-3442-4990-4, 0-3442 โรงพยาบาลศูนย์ แพทย์ สมุทรสาคร โทร. 0-3482-0701 โรงพยาบาลศรี วชิ ัย 5 โทร. 0-3482-6708-12

จังหวัดสระแก้ ว

โรงพยาบาลตาพระยา โทร. 0-3751-0252-3 โทรสาร. 0-3726-9009 ต่อ 100

จังหวัดสระบุรี

ศูนย์ ส่งเสริมสุขภาพมิชชั่น โทร. 0-3634-1621-5 โรงพยาบาลหนองแซง โทร. 0-3639-9234 โรงพยาบาลมิตรภาพเมโมเรี ยล โทร. 0-3622-0580,0-3622-0576-9 ศูนย์ แพทย์ เอกชนสระบุรี โทร. 0-3622-1169,0-3631-4740 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี โทร. 0-3631-5555-94 โรงพยาบาลมิตรภาพเมโมเรี ยล โทร. 0-3621-2131-5 โรงพยาบาลปภาเวช โทร. 0-3632-6122-5

จังหวัดสิงห์ บุรี

โรงพยาบาลแพทย์ ชูชัย โทร. 0-3651-1792,0-3651-2671 โรงพยาบาลหมอประเจิด-สิงห์ บุรี โทร. 0-3651-1126, 0-3651-1421 โรงพยาบาลขุนสรรค์ โทร. 0-3651-1931, 0-3651-2609 โรงพยาบาลพูลผล โทร. 0-3658-1363,0-3653-3223 โรงพยาบาลคริสเตียนไชยวัฒน์ โทร. 0-3658-1297, 0-3658-1294 ชูชัยโพลีคลีนิค โทร. 0-3651-1792, 0-3651-2671

จังหวัดสุพรรณบุรี

โรงพยาบาลเจ้ าพระยายมราช โทร. 0-3552-3394 โทรสาร. 0-3551-1738 โรงพยาบาลหมอส�ำเริง โทร. 0-3557-8959, 0-3550-8291 โรงพยาบาล ศูนย์ โรคตา โทร. 0-3550-0676, 0-3550-0950 โรงพยาบาลศุภมิตร เสนา โทร. 0-3528-9572-9, 0-3528-9581 โรงพยาบาลศุภมิตร โทร. 0-3550-1400, 0-3550-0283 โรงพยาบาลสามชุก เศรษฐกร โทร. 0-3550-4474,0-3557-1102 โรงพยาบาลปิ ยราษฎร์ โทร. 0-3555-2724-7

โทร. 0-4246-5100-4, 0-4246-5201

จังหวัดอ่ างทอง

โรงพยาบาลอ่ างทองเวชการ โทร. 0-3561-2361-5

จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลศรี วชิ ัยภาคใต้ โทร. 0-7728-6896, 0-7728-6586 โรงพยาบาลสมุย อินเตอร์ เนชั่นแนล โทร. 0-7723-0781-2 โรงพยาบาลบ้ านดอนอินเตอร์ เกาะสมุย โทร. 0-7724-5236-9, 0-7742-5382 โรงพยาบาลสุราษฎร์ เวชกิจ โทร. 0-7720-6020-4 โรงพยาบาลทักษิณ โทร. 0-7728-5701-5 โรงพยาบาลบ้ านดอนอินเตอร์ สุราษฎร์ ธานี โทร.0-7721-2792-4, 0-7728-4767 โรงพยาบาลแพทย์ สุนทร โทร. 0-7736-1999, 0-7725-8333 โรงพยาบาลศรี วชิ ัย คลีนิค โทร. 0-7731-1474 โรงพยาบาลสุราษฎร์ ธานี โทร. 0-7728-4029

โรงพยาบาลพิบลู ย์ รักษ์ โทร. 0-4225-8111-5 โรงพยาบาลชัยเกษมการแพทย์ โทร. 0-4224-3385-6 โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรี ยล ปั ญญาเวช โทร. 0-4234-3111 โรงพยาบาลวัฒนาการแพทย์ โทร. 0-4224-3862 โรงพยาบาลอุดรปั ญญาเวช โทร. 0-4234-3580-1, 0-4234-3063 โรงพยาบาลเอกอุดร โทร. 0-4234-2555 โรงพยาบาล นอร์ ทอีสเทอร์ น-วัฒนา โทร. 0-4224-6182-3 โรงพยาบาลหมอไพโรจน์ โทร. 0-4224-6706-7, 0-4224-8101 โรงพยาบาลวัฒนาการแพทย์ โทร. 0-4224-6184-5 โรงพยาบาลอุดรธานี โทร. 0-4224-4270

จังหวัดหนองคาย

จังหวัดอุบลราชธานี

จังหวัดสุราษฏร์ ธานี

โรงพยาบาลรวมแพทย์ หนองคาย โทร. 0-4242-1412-4 โรงพยาบาล 21 ศตวรรษเวชกิจ

โรงพยาบาลเซ็นทรั ล เมโมเรี ยล โทร. 0-4524-4690-1

โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี โทร. 0-4528-0040-55 โรงพยาบาลอุบลรั กษ์ ธนบุรี โทร. 0-4526-0285,0-4526-0300 โรงพยาบาลร่ มเกล้ า โทร. 0-4524-4658-9 โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์ โทร. 0-4525-4392,0-4524-0310

ใน...สาธารณสุข

PUBILICHealth

93


94 PUBLIC HEALTH

ท�ำเนียบศูนย์ พยาบาล

เนอรส์ ซ่ งิ โฮม

Nursing home หมายถึง •สถานที่ที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ป่วยได้พักฟื้นอย่างสะดวกสบาย •สถานทีท่ มี่ บี คุ ลากรดูแลผูป้ ว่ ยทีต่ อ้ งรักษาระยะยาว โดยเอาใจใส่ดแู ลอย่างใกล้ชดิ เพือ่ รักษาสภาพ ของผู้ป่วยให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุดทั้ง ทางกาย ทางใจ หรือสามารถที่จะหายเป็นปกติได้ •สถานที่ท่ีมีนางพยาบาลหรือบุคลากรที่ผ่านการอบรม ให้การดูแลและให้ความสะดวกต่อผู้ป่วย หรือผู้สูงอายุตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อดูแลผู้ป่วยที่ช่วย เหลือตัวเองไม่ได้ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ให้ความช่วยเหลือในการท�ำกิจวัตรประจ�ำวัน เช่น การเดิน อาบน�้ำ การกิน การขับถ่าย การแต่ง ตัว และเตรียมอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการรักษา ให้การพยาบาล โภชนบ�ำบัด กายภาพบ�ำบัด เป็นต้น

ฉบับรวมรวมโรงพยาบาล ศูนย์พยาบาล, Nursing Home ท�ำเนียบยา, เครื่องมือแพทย์, เครื่องส�ำอาง, ผลิตภัณฑ์อาหาร, สินค้า O-TOP, สปาเพื่อสุขภาพ, ร้านอาหาร, รีสอร์ต-ที่พัก ส�ำหรับนักเดินทาง

94

ใน...สาธารณสุข

PUBILICHealth


ศูนย์ มุทติ า เนอร์ สซิ่งโฮม ที่ตั้ง : 17 อุดรวิถี (ซอย 6) ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 Tel. 0-3425-2598, 08-1308-9092, 08-1899-3735

ศูนย์ สุนิสา เนอร์ สซิ่งโฮม ที่ตั้ง : 177/13 หมู่ 3 ซ.เพชรเกษม 62/1 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 Tel. 0-2454-3250, 09-2407-5238, 08-1399-0332

บางใหญ่ เนอร์ สซิ่งโฮม ที่ตั้ง : 8/1 ถ.กาญจนาภิเษก ซ.บางใหญ่ซิตี้ 21/1 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 Tel. 09-8831-1823, 0-2903-0833

เบสแคร์ เนอร์ ซ่ งิ โฮม ที่ตั้ง : 41/3 หมู่ 6 ถ.เลียบคลองประปา ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 Tel. 08-0721-7520, 08-1911-3195

โรงเรี ยนวิภาวดีบริบาล เพชรบุรี ที่ตั้ง : 146 หมู่ 2 ต.ต้นมะม่วง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 สาขาชุมพร Tel. 0-7753-4151, 09-2286-7835 สาขาเพชรบุรี 0-3240-2585, 09-2286-7835

ศูนย์ พยาบาล ทรี พี เซ็นทรั ล (รั งสิต กทม.) ที่ตั้ง : 611/7 ซ.พหลโยธิน 62 (หลังสนามบินดอนเมืองรังสิต รพ.บีแคร์) หมู่ 4 ต.คูคต อ.ล�ำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 Tel. 08-6328-7136

บ้ านอุ่นรั ก เนอร์ สซิ่งโฮม ที่ตั้ง : 706 หมู่บ้านดวงรัตน์ทับทอง วิลล่า ซ.เพชรเกษม 88 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 Tel. 0-2101-1274, 08-1054-4763

ดีแคร์ เนอรส์ ซ่ งิ โฮม ที่ตั้ง : 98 ซ.63/1 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 Tel. 0-2996-0847, 08-9124-2959

บ้ านธาราวดีเนอรส์ ซ่ งิ โฮม ที่ตั้ง : 179 หมู่ 4 ต.โคกปีบ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี Tel. 08-9234-9218, 08-1161-2335

บ้ านภูหงส์ ที่ตั้ง : 46 ซ.ภูหงส์ หมู่ 8 ถ.ปุณกัณฑ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 Tel. 0-7420-1866, 06-3706-8141

ดู AD 4 สี หน้ า 21

ดู AD 4 สี หน้ า 21

ดู AD 4 สี หน้ า 21

ดู AD 4 สี หน้ า 21

ณัฎฐ์ ชานันท์ เนอร์ สซิ่งโฮม ที่ตั้ง : 50 ถ.เพชรเกษม 48 แยก 6 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 Tel. 08-1199-6542, 0-2421-0884

ดู AD 4 สี หน้ า 32

ดู AD 4 สี หน้ า 32

ดู AD 4 สี หน้ า 22

ดู AD 4 สี หน้ า 32

ดู AD 4 สี หน้ า 32

ศูนย์ พยาบาล สุณี เนอร์ สซิ่งโฮม ที่ตั้ง : 11 ซ.หมู่บ้านเศรษฐกิจ 13 (เข้าซอย 50 เมตร ซ้ายมือ) แขวงบางแค เหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 Tel. 0-2808-0176, 08-6002-8090, 08-0993-0232 Fax. 0-2808-0176

ดู AD 4 สี หน้ า 31

ดู AD 4 สี หน้ า 31

ดู AD 4 สี หน้ า 3

ใน...สาธารณสุข

PUBILICHealth

95


สถานบริการ พีที เนอร์ สซิ่งโฮม ที่ตั้ง : 123/2 หมู่ 6 บ้านหนองไหว ต.น�้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ Tel. 08-9954-5566

บ้ านสบายดี เนอร์ สซิ่งโฮม ที่ตั้ง : 17/60 หมู่ 1 ต.ป่าตาล อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 Tel. 08-6552-4420

ดู AD 4 สี หน้ า 31

l

หมวดศูนย์ พยาบาล

ห้ างหุ้นส่ วนจ�ำกัด เจ.แคร์ โทร. 0-2913-7681-2 แฟกซ์. 0-2913-7597 ซี.เอ็ม.คลินิกเวชกรรม โทร. 0-2425-9143 คลีนิคชัยณรงค์ การแพทย์ จนี (แผนไทย) โทร. 0-2222-4722 โทรสาร 0-2622-7908 พิชญา เนอร์ สเซอรี่ โทร. 0-2806-8717 โทรสาร. 0-2806-8718 ศูนย์ พยาบาลสิริธร อินเตอร์ กรุ๊ ป โทร. 0-2812-7106 ศูนย์ ศรี สารคาม เนอร์ เซอรี่ โทร. 0-2556-0582 โทรสาร. 0-2585-2156 เจริญรุ่ งเรื อง เนอร์ ซ่ งิ โฮม หจก. โทร. 0-2747-0171 จิตใจดี โฮมแคร์ โทร. 02-9178947 พี.แอนด์ .เอ็ม.เฮลธ์ แคร์ โทร. 02-2580466 พี เนอสเซอรี่ สถานรั บเลีย้ งเด็ก โทร. 02-3938692 ปากเกร็ดเนิร์สซิ่งโฮม โทร. 02-9633521 ปณินันท์ บริรักษ์ โทร. 02-9928305 รั กดรุ ณ เนอร์ สเซอรี่ โทร. 02-7522368 สุนารี เฮลท์ แคร์ โทร. 02-7310285 สถานพยาบาลเวชกรรมใกล้ หมอ โทร. 034-234541 โสธรชัย เนอร์ สซิ่งโฮม โทร. 034-626461 ศูนย์ พฒ ั นาการเด็ก บจก. โทร. 02-2556077 ศูนย์ กรุ งธนเนอสเซอรี่ โทร. 02-4371707 ศูนย์ ขนิษฐา เนอสเซอร์ ร่ ี โทร. 02-7586039 ศูนย์ แซงค์ ทวั รี่ โทร. 02-4725673 ศูนย์ ปราณีเนอร์ สซิ่งโฮม หจก. โทร. 02-3744237 ศูนย์ ดวงดาว โทร. 02-9111559 ศูนย์ ไนซ์ คดิ เนอร์ สซิ่ง เซอร์ วสิ โทร. 02-7324652 ศูนย์ เบสแคร์ โทร. 02-9076695 ศูนย์ พยาบาลสิริธร โทร. 02-8127106 ศูนย์ พยาบาลทรี พี เซ็นทรั ล โทร. 02-9937982 ศูนย์ พยาบาลบ้ านตุ๊กตา โทร. 02-3961448 ศูนย์ พยาบาล เจ.แคร์ โทร. 02-5855725 ศูนย์ สยามเนอร์ สซิ่ง แคร์ หจก. โทร. 02-3747793 ศูนย์ มัคคพัฒน์ โทร. 02-3935076

96

ใน...สาธารณสุข

PUBILICHealth

101 โฮมแคร์ ที่ตั้ง : 2 หมู่ 10 ซ.ทับภักดี (แยก31) ถ.ลาดพร้าว 101 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Tel. 08-1726-7645 Fax. 0-2736-9780

ดู AD 4 สี หน้ า 31

ศูนย์ ร่มโพธิ์ 3 เนอสเซอรี่ โทร. 02-7486689 เอส.เอ็มรุ่ งเรื อง หจก. โทร. 02-2794640 l

สถานรั บเลีย้ งเด็กอ่ อน

พิชญา เนอร์ สเซอรี่ โทร. 0-2806-8717, 08-1628-6807 แฟกซ์. 0-2806-8718 คิดดีเ้ นอร์ สเซอรี่ โทร. 0-2433-9710, 0-2434-1739 08-9223-9248 กวินกาญจน์ เนอสเซอรี่ โทร. 0-2895-1758 , 08-4924-1619 กลุ่มโรงพยาบาลพญาไท โทร. 0-2617-2444 แซงค์ ทวั รี่ เนอสเซอรี่ โทร. 0-2865-2365, 0-2891-9914 พญาไท วัน สต๊ อป เซ็นเตอร์ (โอเอสซี) โทร. 0-2619-8444 ศูนย์ ขนิษฐา คิดแคร์ โทร. 0-2758-6039 กรุ งเทพ-การสลิง โทร. 0-2737-560 กาญจนาสงเคราะห์ สถานรั บเลีย้ งเด็ก โทร. 0-2322-9668 กิ่งกาญจน์ เนอสเซอรี่ โทร. 0-2919-9256 คิดส์ โฮม แอนด์ แฟมิล่ ี เซอร์ วสิ บจก โทร. 0-2656-7025 เคี่ยนเฮง ร้ าน โทร. 0-7461-3108 จันทร์ สว่ างกูล สถานเลีย้ งเด็ก โทร. 0-3424-2392 จิตใจดี โฮมแคร์ โทร. 0-2917-8947 จุฬา เนอร์ สซิ่งแคร์ หจก โทร. 0-2393-5319 เจริญรุ่ งเรื องเนอสซิ่งโฮม หจก

โทร. 0-2747-0171 ชฎาภรณ์ เนอร์ สซิ่งโฮม โทร. 0-2411-3709 ชายด์ เนอสเซอรี่ โทร. 0-2883-2330 ชื่นชม สถานรั บเลีย้ งเด็ก โทร. 0-2437-1142 ทรี เนิร์ส เนิร์สเซอรี่ โทร. 0-2300-5499 เทพินทร์ เนอร์ สซิ่งโฮม จก บริษัท โทร. 0-2373-7321-2 เทียนสองเดย์ แคร์ สถานรั บเลีย้ งเด็ก โทร. 0-2420-7734 สถานที่รับเลีย้ งเด็ก เท็ดดีแ้ บร์ เนอส์ เซอรี่ โทร. 0-2883-3013 สถานพัฒนาเด็กไทรทอง โทร. 0-2897-6176, 0-2897-6177 ธนภัทร เนอสซิ่งโฮม โทร. 0-2444-3122 บ้ านใหม่ เนอเซอรี่ โทร. 0-5435-0915 ไผ่ งามสถานเลีย้ งเด็ก โทร. 0-2211-2761 พรจิตพัฒนาเด็ก-เนอสเซอรี่ โทร. 0-2801-3432 พรธน เบทเตอร์ แคร์ แอนด์ เนอสซิ่งโฮม หจก โทร. 0-2997-4057-8 พี เนอสเซอรี่ สถานรั บเลีย้ งเด็ก โทร. 0-2393-8692, 0-2747-7082 พี พี เนอสซิ่งโฮม หจก โทร. 0-2533-5871 l

หมวดพยาบาล สถานพักฟื ้ น

กานต์ ทติ า เนิร์สซิ่งโฮม โทร. 0-2954-1973 หลักสี่ กทม แคร์ เนอสซิ่งโฮม โรงพยาบาล โทร. 0-2513-4389 ลาดพร้าว กทม

จุฬา เนอร์ สซิ่งแคร์ หจก โทร. 0-2393-5319 บางพลี สมุทรปราการ เดอะซีเนียร์ โรงพยาบาล โทร. 0-2930-0300 จตุจักร กทม แฟมิล่ ีสแควร์ จก บริษัท โทร. 0-2871-5063 ทุ่งครุ กทม ภัสรพิบาล เนอสซิ่งโฮม โทร. 0-2538-7458 วังทองหลาง กทม มินตราเนอร์ สเซอรี่ หจก โทร. 0-2925-2131 บางบัวทอง นนทบุรี โรงพยาบาล นวศรี เนอสซิ่งโฮม โทร. 0-2718-4866-7 บางกะปิ กทม ศูนย์ พยาบาลสุนิตรา เนอร์ สซิ่งโฮม โทร. 0-2808-2822 หนองแขม กทม กิ่งเพชรเคหะกิจ หจก โทร. 0-2215-8543 ราชเทวี กทม ดี พี การแพทย์ หจก โทร. 0-2757-2026-9 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ เดอะซีเนียร์ เฮลท์ แคร์ จก บริษัท โทร. 0-2930-0300 จตุจักร กทม ธนวรรณโฮมแคร์ หจก โทร. 0-2938-0009 ห้วยขวาง กทม บางปะกอก 5 โพลีคลีนิก จก บริษัท โทร. 0-2896-9141 บางขุนเทียน กทม บ้ านซาเลเซียนเพื่อการฟื ้ นฟูจติ ใจ โทร. 0-3251-1328 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ สถานพยาบาล สมจิต สุภรณ์ โทร. 0-4527-0948 เมืองอ�ำนาจเจริญ อ�ำนาจเจริญ l

หมวดโรงเรี ยนสอน วิชาชีพ

โรงเรี ยนพัฒนาการนวดแผนไทย พัทยา 437/48-50 หมู่ 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โทร. 0-3841-4115-6 โทรสาร 0-3841-4117 เลิพน์ ล่ ี เทรนนิ่ง เซนเตอร์ โทร. 08-9836-3534, 0-2380-1300 โรงเรี ยนวิชาชีพสุขภาพ เบญจรั กษ์ รวมชัย โทร. 0-2338-1324-6, 0-2708-7595, 0-2708-7546, 0-2708-7517 www.benjarak.com E-mail : info@benjarak.com สาขา 2 : 168/25 หมู่ 4 ถ.บางนา-ตราด (กม.28-29) ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560 โรงเรี ยนเสริมสวยคุณเพ็ญ โทร. 0-3729-1888 โทรสาร 0-3729-1888


ใน...สาธารณสุข

PUBILICHealth

97


98

ท�ำเนียบยา และเวชภัณฑ์

เวชภัณฑ์ (Medical Supplies) หมายถึง ยา วัสดุ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ เพื่อใช้ในการบ�ำบัดรักษาผู้ป่วยสินค้า เวชภัณฑ์เป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับความเป็นความตายของประชาชน แตกต่างกับสินค้าอุปโภคบริโภคตรงที่ถ้าลูกค้าไม่ได้สินค้ามาจะ ไม่ส่งผลต่อคุณภาพของชีวิต ซึ่งถ้าลูกค้าหรือผู้ป่วยไม่ได้สินค้าเวชภัณฑ์การจัดการการขนส่งสินค้าเวชภัณฑ์เพราะผู้ให้บริการขนส่งส่ง สินค้าไม่ทัน และสินค้ามีความเสื่อมสภาพหรือหมดอายุ เพราะการเก็บรักษา และการขนส่งไม่มีคุณภาพ ท�ำให้ไม่สามารถน�ำไปรักษา ได้ และส่งผลให้ผปู้ ว่ ยเสียชีวติ ทันทีได้สนิ ค้าเวชภัณฑ์จงึ เป็นสินค้าทีจ่ ะต้องมีการเก็บรักษาทีด่ แี ละมีการควบคุมอย่างเข้มงวด ทัง้ ในเรือ่ ง ของอุณหภูมิซึ่งมีความส�ำคัญมากต่อการเสื่อมสภาพของเวชภัณฑ์ และในเรื่องของบรรจุภัณฑ์สินค้าเมื่อมีการขนส่งออกไปให้ลูกค้า เนื่องจากสินค้าเวชภัณฑ์บางผลิตภัณฑ์บางประเภทไม่สามารถโดนแสงได้หรือมีความไวต่อความร้อน ความชื้นและแสงสว่าง ซึ่งหาก การบรรจุผลิตภัณฑ์สินค้าที่ไม่ดีพอ ท�ำให้สินค้าเวชภัณฑ์โดนแสงและความร้อน ความชื้นที่มากเกินไป ส่งผลให้สรรพคุณของเวชภัณฑ์ นัน้ เสือ่ มสภาพและไม่สามารถน�ำไปใช้งานได้ ในการดูแลและการควบคุมคุณภาพสินค้าเวชภัณฑ์นจี้ ะต้องท�ำตัง้ แต่ขนั้ ตอนการผลิต การ จัดเก็บสินค้าการหยิบสินค้า การบรรจุสินค้า จนถึงการขนส่งสินค้า เพื่อให้เวชภัณฑ์มีอายุตามเวลาที่ก�ำหนดไว้และมีสรรพคุณคงเดิม

PUBLIC HEALTH

ฉบับรวมรวมโรงพยาบาล ศูนย์พยาบาล, Nursing Home ท�ำเนียบยา, เครื่องมือแพทย์, เครื่องส�ำอาง, ผลิตภัณฑ์อาหาร, สินค้า O-TOP, สปาเพื่อสุขภาพ, ร้านอาหาร, รีสอร์ต-ที่พัก ส�ำหรับนักเดินทาง

98

ใน...สาธารณสุข

PUBILICHealth


ร้ าน ม.ถวิลโอสถ ที่ตั้ง : 221/140-142 (หมู่บ้านเหนือลิขิต 1) ม.2 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 Tel. 0-3832-2085, 08-1782-1169, 08-6340-7096 Fax. 0-3832-3960

ร้ านชุมชนเภสัชกรรม ปราจีนบุรี ที่ตั้ง : 1-3 ถ.เทศบาลด�ำริ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี Tel. 0-3720-0330, 08-3091-9198 Fax. 0-3721-1416

โทร. 0-2758-1492-6 เอส ริสโก้ จก บริษัท โทร. 0-2300-0879-81 เอส แอล อินเตอร์ เคม จก บริษัท โทร. 0-2693-0154 l

ดูเม็กซ์ การแพทย์ แผนไทยโบราณ ที่ตั้ง : 22 ซ.ดูเม็กซ์ (เจริญนคร 13) ถ.เจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 Tel. 0-2437-3788, 08-5904-9447

ดู AD 4 สี หน้ า 19

l

หมวดยาเครื่ องผลิต และผสม

จรั สชัย แมชชินเนอรี่ หจก. www.charatchai.com โทร. 0-2417-7280-1 แฟกซ์. 0-2417-7282 สหวิทยา 99 โทร. 0-2249-1094 โทรสาร. 0-2711-9727 เจ ซี เค แมชชินเนอรี่ หจก โทร. 0-2895-0376 ฟาร์ มาซูตคิ อลส์ แอนด์ เมดิคอล ซัพพลาย หจก โทร. 0-2284-2159-62 เหยี่ยวเฮง จก บริษัท โทร. 0-2897-3432 จีโอเทค อินเตอร์ เทรด จก บริษัท โทร. 0-2947-1981-2 ซิมม์ จก บริษัท โทร. 0-2390-1801-2 ไทยโอสถ ร้ าน โทร. 0-3566-1214 นิวนรินทร์ ฟอกย้ อม จก บริษัท โทร. 0-3446-8288 ไพบูเมด จก บริษัท โทร. 0-2971-6900-1 ฟู่ อัน จก บริษัท โทร. 0-2645-2078 ยูนิตอี ้ คิ วิปเม้ นท์ จก บริษัท โทร. 0-2595-0546-8 วิศวยนต์ โทร. 0-2211-0275 สถาพรการช่ าง โทร. 0-2289-0860 สหะวิทยา 99 โรงงาน โทร. 0-2249-1094 เอ็น อาร์ ณรงค์ การช่ าง จก บริษัท

หมวดยา ผลิตภัณฑ์ สมุนไพร

บจก.เอ็น.ดิ.ฟาร์ ม่า โทร. 0-2743-8519-20 แฟกซ์. 0-2743-8519 คลินิคเชี่ยวประสิทธิ์ โทร. 0-3827-9364, 0-3878-0300, 08-1269-4719 แฟกซ์. 0-3527-9304 สยาม ฟาร์ มาซูตคิ อล โทร. 0-2625-9999 ประมวลเภสัช E-mail: oodhom@hotmail.com โทร. 0-3831-1962, 0-3832-7955 ยาตราใบโพธิ์ หจก. โทร. 0-2923-4568-70 คอนสดรั ค อินเตอร์ เนชั่นแนล โทร. 0-2377-8649, 0-2377-9484 โทรสาร. 0-2377-8649 ยิลเลตต์ ประเทศไทย จก บริษัท โทร. 0-2344-9191 โทรสาร. 0-2344-9100 ดรั ก แคร์ 2005 จก บริษัท โทร. 0-2636-0773 น�ำทิศไทย จก บริษัท โทร. 0-2880-8500-1 แปซิฟิค เฮลธ์ แคร์ (ไทยแลนด์ ) จก บริษัท โทร. 0-2675-8470-4 สาทร กทม ณัฐจิราสมุนไพร ศูนย์จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ ตึก C2 (ตรงข้ามธนาคารกสิกรไทย) ถ.ป๊อบปูล่า โทร./โทรสาร 0-2918-5318 E-mail : nutjiraherb.com ที่ทำ� การกลุ่มพัฒนาสตรี คีรีขันธ์ โทร. 0-3261-1538, 08-1560-9700, 08-7032-7032 โทรสาร 0-3260-4556 ก ณรงค์ เภสัช ร้ าน โทร. 0-2424-4539 ก นครฟาร์ มาซี หจก โทร. 0-2277-3154 ก ฟาร์ มาซี ร้ าน โทร. 0-2286-1310 ก๊ กอันโอสถ ร้ าน โทร. 0-2271-2219 กมลวรรธนเวช ร้ าน โทร. 0-2412-1915 กระทิงทอง (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2623-3493 กรี นโปรเกรส จก บริษัท โทร. 0-2751-6225 กรุ งเทพ ฯ ฟามาซี หจก

บริษัท บางกอกดรั ก จ�ำกัด ที่ตั้ง : 874 ซ.อุรุพงษ์2 ถ.พระราม 6 แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 Tel. 0-2613-9758-9 Fax. 0-2215-5747

โทร. 0-2476-8080 กรุ งไทยฟาร์ มาซี ร้ าน โทร. 0-2272-5712 กรุ งไทยเภสัช ร้ าน โทร. 0-2289-1508 กรุ งไทยโอสถ ห้ างขายยา โทร. 0-2415-4897 กรุ งธนเภสัช ร้ าน โทร. 0-2465-4052 กฤตเภสัช ร้ าน โทร. 0-2253-1392 กลางเภสัช ห้ างขายยา โทร. 0-2258-7795 กวงแซตึง้ ร้ าน โทร. 0-2437-3063 คณะบุคคล ฟาสซิโนพระโขนง โทร. 0-2392-1372 คณารั กษ์ เภสัช โทร. 0-2281-6624 คลังเภสัชภัณฑ์ ร้ าน โทร. 0-2585-6169 คลังยา (บางขุนนนท์ ) ร้ าน โทร. 0-2433-1986 คลังยา สัมมากร หสม โทร. 0-2729-4094 คลังเวชภัณฑ์ ร้ าน โทร. 0-2465-6349 คลังสุขภาพ ร้ าน โทร. 0-2426-0597 คลีนิคยา โทร. 0-2215-8003 คลีนิคยา ร้ าน โทร. 0-2222-6546 คอมแลป จก บริษัท โทร. 0-2552-1977 คิมเจริญเภสัช ร้ าน โทร. 0-2518-1072 คิมเวชเภสัช ร้ าน โทร. 0-2281-8667 คิมอันตึง๊ ห้ างขายยา โทร. 0-2282-0237 คิมฮัว้ โอสถ ร้ าน โทร. 0-2222-5776 คุณณะเวชภัณฑ์ หจก โทร. 0-2251-3267 คู่เภสัชกร ร้ าน โทร. 0-2245-9766 เค ยู โนมูระไทย จก บริษัท โทร. 0-2739-6081-2 เค อี เอส ฟาร์ มาซี ร้ าน โทร. 0-2468-1398 จิน้ ฮวดเชียง ร้ าน โทร. 0-2222-4728 จิน้ เฮง ร้ าน โทร. 0-2221-4639 จิน้ เฮงเชียงฟามาร์ ซี หจก โทร. 0-2224-1674

บริษัท เจริญสุขเภสัช ฮุ่นชิว จ�ำกัด ที่ตั้ง : 191/1 ม.1 ซ.40 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 Tel. 0-2467-4990 Fax. 0-2869-8142

จิน้ เฮงฮวด ห้ าง โทร. 0-2221-4499 จิรวัฒน์ เภสัช ร้ าน โทร. 0-2393-1297 จิรเวชภัณฑ์ ร้ าน โทร. 0-2427-2070 จิระเภสัช ร้ าน โทร. 0-2424-2762 บางพลัด กทม จิระเวชฟาร์ มาซี ห้ างขายยา โทร. 0-2714-4328 จิวฮะฮวด ร้ าน โทร. 0-2224-2866 จีทแี อล เอน-ไลท์ จก บริษัท โทร. 0-2713-0571-4 จีนฮั่วเฮง จก บริษัท โทร. 0-2224-0813 จี่ แซ่ ตงึ๊ หจก โทร. 0-2282-3364 จี่ อัน ตึง๊ ห้ างขายยา โทร. 0-2424-4062 จี่เต๊ กตึง๊ ร้ าน โทร. 0-2233-8227 จี่อันโอสถ ร้ าน โทร. 0-2249-7423 จี่ฮ่ ัวตึง๊ โทร. 0-2222-8343 ป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม จีฮ้ ้ วยตึง๊ ร้ าน โทร. 0-2223-7972 ป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม จือเช้ าตึง้ ร้ าน โทร. 0-2282-4321 พระนคร กทม จือเช้ าโอสถ ร้ าน โทร. 0-2437-2765 คลองสาน กทม ใจจริงโอสถ ร้ าน โทร. 0-2468-7258 ราษฎร์บูรณะ กทม เฉลิมเขตร์ ฟาร์ มาซี (ฮุยมิน้ ตึง๊ ) โทร. 0-2223-4672 ป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม เฉลิมพงษ์ คลีนิค โทร. 0-2291-3289 ชัชเภสัช ร้ าน โทร. 0-2513-2376 ชัยเกษมเภสัช ร้ าน โทร. 0-2457-3039 ธนบุรี กทม เซนต์ หลุยส์ ฟาร์ มาซี ร้ าน โทร. 0-2212-8609 เซฟดรั กเซ็นเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-2882-8626-7 เซฟดรั กเซ็นเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-2540-3109 เซฟดรั กเซ็นเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-2248-1042 เซฟดรั กเซ็นเตอร์ จก บริษัท

ใน...สาธารณสุข

PUBILICHealth

99


โทร. 0-2807-5195 เซฟดรั กเซ็นเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-2415-4701 เซฟดรั กเซ็นเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-2804-7905 เซฟดรั กเซ็นเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-2872-2952 ตราเสือ 11 ตัว จก บริษัท โทร. 0-2279-4258-9 ตราเสือบิน ห้ าง โทร. 0-2241-0482 ตะนาวเภสัช ร้ าน โทร. 0-2224-2115 ตัง้ ง่ วนเส็งโอสถ ร้ าน โทร. 0-2221-7441 ตัง้ จินฮง ร้ าน โทร. 0-2221-8397 ตัง้ เจริญเภสัช ร้ านขายยา โทร. 0-2585-1568 ต�ำรั บยา ร้ าน โทร. 0-2954-0555 หลักสี่ กทม ติดจิตรโอสถ ร้ าน โทร. 0-2439-4322 ธนบุรี กทม ตีเ้ ย้ ง ห้ างขายยา โทร. 0-2211-4326 สาทร กทม เต็กชวงโอสถ ร้ าน โทร. 0-2437-1781 คลองสาน กทม เต็กซิวตึง๊ ร้ าน โทร. 0-2221-5642 สัมพันธวงศ์ กทม เต็กเซ้ งโอสถ ร้ าน โทร. 0-2468-5357 ธนบุรี กทม เต็กเซ้ งโอสถ ร้ าน โทร. 0-2212-3915 สาทร กทม ตงเจี่ยฟาร์ มาซี ร้ าน โทร. 0-2259-0648

100

ใน...สาธารณสุข

PUBILICHealth

คลองเตย กทม ตงอาว หสน โทร. 0-2222-6537 สัมพันธวงศ์ กทม ตงเฮงจั่น ร้ าน โทร. 0-2221-2467 สัมพันธวงศ์ กทม ตระการยา โทร. 0-2377-1524 บางกะปิ กทม ตราเคียวคู่ ห้ างขายยา โทร. 0-2579-2000 ตราตะเกียงโอสถ ห้ าง โทร. 0-2216-0675 ปทุมวัน กทม ตราแม่ เลื่อน จก บริษัท โทร. 0-2222-2369 ตราลิงถือลูกท้ อ จก บริษัท โทร. 0-2747-4412-6 ตราลิงถือลูกท้ อ จก บริษัท โทร. 0-2393-9311-3 ท่ งอันโอสถ ร้ าน โทร. 0-2455-3624 ท้ งเซ้ งโอสถ ร้ าน โทร. 0-2318-5705 ทรงเภสัช ร้ าน โทร. 0-2234-9379 ทรงวัฒนาเภสัช ร้ าน โทร. 0-2215-9355 ทรงเวชโอสถ ร้ าน โทร. 0-2245-2844 ทรงศักดิ์เวชภัณฑ์ ห้ างขายยา โทร. 0-2294-2330 ทวีวัฒน์ เภสัช ร้ าน โทร. 0-2379-4077 ทวีเวชเภสัช ร้ าน โทร. 0-2321-3852 ทศพรโอสถ จก บริษัท โทร. 0-2233-1861

ทหราโอสถ ร้ าน โทร. 0-2281-6822 พระนคร กทม อุ่นใจเวชการ ร้ าน โทร. 0-2433-4617 บางกอกน้อย กทม อุบลวรรณ ตีรวรศักดิ์ สนง โทร. 0-2415-5901 บางขุนเทียน กทม เอส เจ ฟาร์ มาซี จก บริษัท โทร. 0-2636-6438 บางรัก กทม เฮ้ งเม่ งเต็ก ห้ าง โทร. 0-2249-3038 คลองเตย กทม เฮียบแซเภสัช โทร. 0-2224-2511 เฮียบฮัว้ ตึง้ โอสถ ร้ าน โทร. 0-2251-9251 ราชเทวี กทม เฮียบเฮง ฟามาซี หจก โทร. 0-2222-4628 สัมพันธวงศ์ กทม เฮีย้ ะฮัว้ เภสัช หจก โทร. 0-2437-7936 คลองสาน กทม โฮมดรั ก หจก โทร. 0-2947-8340-2 คันนายาว กทม ไฮกริม อินเตอร์ เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-2747-2279-80 ประเวศ กทม ไฮเป๊กซ์ (แก้ วสารพัดนึก) จก บริษัท โทร. 0-2331-0201-5 พระโขนง กทม l

หมวดยาผู้แทน บริษัท-ผลิต

ภูมณีรัตน์ เภสัช จก บริษัท โทร. 0-2737-8342-3 โทรสาร. 0-2737-8344 ร้ านขายยาเอีย๊ ะแซ โทร. 0-2234-1519 โทรสาร. 0-2639-1716 โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจ.เอส.พี. จ�ำกัด โทร. 0-2683-5324,08-1815-1275 โทรสาร. 0-2683-5325 จรู ญเภสัช จก บริษัท

โทร. 0-2477-3000 ธนบุรี กทม ส เจริญเภสัชเทรดดิง้ จก บริษัท โทร. 0-2221-8587-8 พระนคร กทม ส เจริญเภสัชเทรดดิง้ จก บริษัท โทร. 0-2410-2175-6 ภาษีเจริญ กทม ไกพัล เอ็นเตอร์ ไพร์ หจก โทร. 0-2391-9314 วัฒนา กทม คลังยาบางปะกอก ร้ าน โทร. 0-2428-5678 ราษฎร์บูรณะ กทม คอมแลป จก บริษัท โทร. 0-3558-1496 ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี เคียววา ฮัคโค (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2321-1423-4 สวนหลวง กทม เชริง (กรุ งเทพฯ) จก บริษัท โทร. 0-2575-3565 ปากเกร็ด นนทบุรี ซีเมด โปรดักซ์ 1994 จก บริษัท โทร. 0-2618-6616-9 พญาไท กทม ไทยเวชการ หจก โทร. 0-2221-4338 สัมพันธวงศ์ กทม ไทยเฮ้ าส์ จก บริษัท โทร. 0-2274-1121-35 ห้วยขวาง กทม ไทยเฮ้ าส์ จก บริษัท โทร. 0-2233-4893 บางรัก กทม ธนเวชเภสัช ร้ าน โทร. 0-2418-0524 นีโอฟาร์ ม จก บริษัท โทร. 0-2884-5601 นีโอฟาร์ ม จก บริษัท โทร. 0-2905-0951-66 บ้ านมุกอิมปอร์ ต หจก โทร. 0-2541-6792 จตุจักร กทม ไบโอคูร่าโปรดัคชั่นส์ จก บริษัท โทร. 0-2691-7350 ห้วยขวาง กทม ไบโอคูร่าโปรดัคชั่นส์ จก บริษัท โทร. 0-2655-7737 ราชเทวี กทม ฟาร์ มาดิกา จก บริษัท โทร. 0-2748-3035-6 ประเวศ กทม ทองไพโรจน์ ต้ นต�ำรั บไทย-จีน โทร. 08-9027-5263, 0-2523-6733


องค์ การเภสัชกรรม เมอร์ ริเออร์ ชีววัตถุ จก บริษัท โทร. 0-3857-5429 แปลงยาว ฉะเชิงเทรา เอ เอ็น ที ผลิตผล จก บริษัท โทร. 0-2512-5418 ห้วยขวาง กทม เอส วี พรี เมียร์ โทร. 0-2373-6097 สะพานสูง กทม แอลเอฟดี (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2374-8384 บางกะปิ กทม l

หมวดยา-ผู้ปรุ ง

ตัง้ เต็กกวงโอสถ ร้ าน โทร. 0-4327-2190 ขอนแก่น ธ เภสัชกร โทร. 0-2527-4636 ธนูทองโอสถ หจก โทร. 0-2516-9900 เมอดิคเทรดดิง้ จก บริษัท โทร. 0-2735-0742 บางกะปิ กทม วี แอนด์ พี ลาบอราตอรี่ จก บริษัท โทร. 0-2420-6717 ห้ างขายยาเพ็ญภาค จก บริษัท โทร. 0-2281-5968 อนงค์ เวชการแผนโบราณ สนง โทร. 0-2394-2602 อังกฤษตรางู (แอล พี) จก บริษัท โทร. 0-2755-7300-14 l

โทร. 0-2556-1120-1 บางซื่อ กทม จันทร์ ถาวรพืชผล ร้ าน โทร. 0-5678-9140 หนองไผ่ เพชรบูรณ์ จันทร์ ถาวรพืชผล ร้ าน โทร. 0-5656-5269-71 หนองไผ่ เพชรบูรณ์ ฉัตรชัยเวช ร้ าน โทร. 0-3563-1324 วิเศษชัยชาญ อ่างทอง แต้ ล่งฮัว้ ร้ าน โทร. 0-3861-1067 ระยอง ทรงเวชโอสถ ร้ าน โทร. 0-3242-5912 ไทยฮวด ร้ าน โทร. 0-3461-1217 นายฮก ร้ าน โทร. 0-3861-4635 เมืองระยอง ระยอง สิทธิเวชโอสถ ร้ าน โทร. 0-3931-1305 เมืองจันทบุรี จันทบุรี สิทธิเวชโอสถ ร้ าน โทร. 0-3932-2897 เมืองจันทบุรี จันทบุรี l

หมวดยา-อุปกรณ์ และเครื่ องใช้ บรรจุ

หจก.ชรินทร์ เฮ็ลช์ แคร์ โทร. 0-2916-3051-2 ที เอ็น เอส อินดัสตรี จก บริษัท โทร. 0-2393-2646 ไพออริตแี ้ คร์ โปรดักส์ จก บริษัท โทร. 0-2998-4325 บางเขน กทม

หมวดยา-วัตถุดบิ

คิมแซโอสถ โทร. 0-3861-2358 เมืองระยอง ระยอง เคมสตาร์ จก บริษัท

ใน...สาธารณสุข

PUBILICHealth

101


102

ท�ำเนียบ

เครื่ องมือแพทย์

- กลุ่มเครื่องมือแพทย์ 1(จดแจ้งรายการละเอียด) : โทร. 02-590-7244 - กลุ่มเครื่องมือแพทย์ 2 (ใบอนุญาตถุงยางอนามัย ถุงมือทางการแพทย์ ถุงบรรจโลหิต) : โทร. 02-590-7242 - กลุ่มเครื่องมือแพทย์ 3 (ใบอนุญาตเลนส์สัมผัส ชุดตรวจ HIV ชุดตรวจสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ โทร. 02-590-7243 - กลุ่มเครื่องมือแพทย์ 4 (ขออนุญาตหนังสือรับรองประกอบการน�ำเข้าเครื่องมือแพทย์) : โทร. 02-590-7248 - กลุ่มเครื่องมือแพทย์ 5 (ขออนุญาตโฆษณาม ใบอนุญาตขาย) : โทร. 02-590-7148

กลุ่มงานก�ำกับดูแลเครื่องมือแพทย์หลังออกสู่ท้องตลาด โทร 02-5907280 และ 02-590-7284 กลุ่มงานพัฒนาระบบ : โทร. 02-590-7149 กลุ่มงานก�ำหนดมาตรฐาน : โทร. 02-590-7283 หรือ 7250 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ธุรการ) : โทร. 0-2590-7245,7 หรือ 7251 โทรสาร 02-591-8445 webmaster : mdcd1988@fda.moph.go.th

PUBLIC HEALTH

ฉบับรวมรวมโรงพยาบาล ศูนย์พยาบาล, Nursing Home ท�ำเนียบยา, เครื่องมือแพทย์, เครื่องส�ำอาง, ผลิตภัณฑ์อาหาร, สินค้า O-TOP, สปาเพื่อสุขภาพ, ร้านอาหาร, รีสอร์ต-ที่พัก ส�ำหรับนักเดินทาง

102

ใน...สาธารณสุข

PUBILICHealth

ดาวน์โหลด ฟรี! E-book / www.magazine1nai.com


ห้ างมีน�ำ ที่ตั้ง : 217 ถ.เสือป่า แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100 Tel. 0-2221-9519, 08-1344-1375, 08-1910-9600

l

หมวดทันตกรรม อุปกรณ์ และเครื่ องมือ

แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่ หจก. กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0-2392-4082 (20 คู่สาย) DMI X-RAY (THAILAND)CO.,LTD. โทร. 0-2434-2781, 0-2881-9318 อุดมสุขเท็กซ์ ไทล์ จก บริษัท โทร. 0-2925-6117-8, 0-2918-2691 CVC TECHNOLOGIES (THAILAND) โทร. 0-2375-7702, 0-2375-7710 โทรสาร. 0-2375-7240 เด็นเทค จก บริษัท โทร. 0-2644-4008-10 ราชเทวี กทม ทันตภัณฑ์ ไทย (ที ดี พี) จก บริษัท โทร. 0-2747-6168-9 บางนา กทม มิด-เวสต์ เด็นตอลกรุ๊ ป จก บริษัท โทร. 0-2375-2998 บางกะปิ กทม มีน�ำ พรเพ็ญ โทร. 0-2222-3290 สัมพันธวงศ์ กทม เอสดี เด็นแท็ล แอนด์ เมดดิเคิล ซัพพลาย จก บริษัท โทร. 0-2377-1344 วังทองหลาง กทม กิบ๊ สัน (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2722-7051-2 สวนหลวง กทม เจ มอริต้า คอร์ ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2370-1330 บางกะปิ กทม เจดับเบิลยู เด็นทัลซัพพลายส์ จก บริษัท โทร. 0-2467-1863 บางกอกใหญ่ กทม เจเนเซ่ น จก บริษัท โทร. 0-2332-5640-2 สวนหลวง กทม เจ๊ บเซ่ น แอนด์ เจ๊ สเซ่ น มาร์ เก็ตติง้ (ที) จก บริษัท โทร. 0-2303-2015 วัฒนา กทม ไจโก้ อินเตอร์ เทรด จก บริษัท โทร. 0-2918-9026 มีนบุรี กทม ซาโนฟี่ - ซินเตลาโบ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2264-9999 ปทุมวัน กทม ซาห์ นอาซ์ ท เด็นตัล แล็บ โทร. 0-2952-5840-2 เมืองนนทบุรี นนทบุรี ซี พี เดนทัลแลบ จก บริษัท โทร. 0-2551-4019 บางเขน กทม เซี่ยงไฮ้ ทนั ตภัณฑ์ หจก โทร. 0-2622-7695-9 สัมพันธวงศ์ กทม

บริษัท ฟู้ด อีควิปเม้ นท์ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 630/8 ซ.บางแวก 64/1 ถ.บางแวก ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 Tel. 0-2449-5999 Fax. 0-2449-5488 www.facebook.com thefoodequipment

ดับบลิว เอ็ม ออโทดอนติกส์ จก บริษัท โทร. 0-2651-4684-5 ปทุมวัน กทม ดาร์ ฟ่ ี (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2681-7271 ยานนาวา กทม ดีทแฮล์ ม จก บริษัท โทร. 0-2661-3728 คลองเตย กทม ดีทแฮล์ ม จก บริษัท โทร. 0-2223-1786 สัมพันธวงศ์ กทม ดีทแฮล์ ม จก บริษัท โทร. 0-2695-4000 ปทุมวัน กทม ดีทแฮล์ ม จก บริษัท โทร. 0-2747-7664-5 บางนา กทม เดนท์ สพลาย (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2295-3741 ยานนาวา กทม เดนทิสทรี (1991) จก บริษัท โทร. 0-2616-0339 พญาไท กทม เดนทิสทรี ซัพพลาย หจก โทร. 0-2252-6298 ปทุมวัน กทม เด็นตัล วิช่ ัน จก บริษัท โทร. 0-2693-4061-4 ห้วยขวาง กทม เด็นตัลเซอร์ วสิ หจก โทร. 0-2662-6527 วัฒนา กทม เด็นท์ -เมท จก บริษัท โทร. 0-2472-8111-3 บางกอกใหญ่ กทม เด็นทัล ซัพพลาย แอนด์ เซอร์ วสิ หจก โทร. 0-2914-7978 คลองสามวา กทม เด็นทัล เอเซีย จก บริษัท โทร. 0-2616-1866-7 พญาไท กทม เด็นทัล เฮ้ าส์ จก บริษัท โทร. 0-2917-4692 มีนบุรี กทม แดปโก้ จก บริษัท โทร. 0-2613-7120-4 ปทุมวัน กทม ไดรว์ อนิ เด็นทั่ลซัพพลาย หจก โทร. 0-2377-1344 บางกะปิ กทม ทันต-สยามวิสาหกิจ จก บริษัท โทร. 0-2381-9314-5 วัฒนา กทม ทันต-สยามวิสาหกิจ จก บริษัท โทร. 0-2216-9944 ปทุมวัน กทม ทันตบริภณ ั ฑ์ แต้ ก๊กใช้ จก บริษัท โทร. 0-2222-6332 สัมพันธวงศ์ กทม ทันตภัณฑ์ เอ็งจีง ห้ าง โทร. 0-2222-8386 สัมพันธวงศ์ กทม ทันตภัณฑ์ ไทย หจก โทร. 0-2259-7478 คลองเตย กทม

หจก. ป.เวชชูปกรณ์ ที่ตั้ง : 446 ถ.เพชรเกษม ซ.88 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 Tel. 0-2454-2362, 0-2413-2268, 08-1315-0991 Fax. 0-2455-2393

ทินกรทันตภัณฑ์ โทร. 0-2424-4381 บางพลัด กทม ทีโก เดนทอล แอนด์ เคมีคอล จก บริษัท โทร. 0-2243-4342 ดุสิต กทม สไมลเวิลด์ หจก โทร. 0-2732-9642 บางกะปิ กทม สยามทันตภัณฑ์ อิมปอร์ ต-เอ็กซ์ ปอร์ ต จก บริษัท โทร. 0-2289-5034 บางคอแหลม กทม อีสท์ เอเชี่ยน เดนตัล จก บริษัท โทร. 0-2541-4319-24 จตุจักร กทม เอ็นเคลักค์ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2675-4011 สาทร กทม เอ็มมีเน้ นซ์ หจก โทร. 0-2910-1112-3 บางซื่อ กทม เอ็มมีเน้ นซ์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-2961-7422 บางบัวทอง นนทบุรี เอ็มมีเน้ นซ์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-2910-1072 บางซื่อ กทม เอส ดี ทันตเวช (1988) จก บริษัท โทร. 0-2952-4816-7 เมืองนนทบุรี นนทบุรี เอส ดี ทันตเวช (1988) จก บริษัท โทร. 0-2952-4815 เมืองนนทบุรี นนทบุรี เอส บี เทค อีควิปเม้ นท์ จก บริษัท โทร. 0-2981-2518 ล�ำลูกกา ปทุมธานี พรตรี ยา หจก โทร. 0-4222-2757 เมืองอุดรธานี อุดรธานี เอส แอนด์ ที ซัพพลาย (1995) โทร. 0-4232-4195 เมืองอุดรธานี อุดรธานี เอสเอ็มอีเมดิคอลเทรด จก บริษัท โทร. 0-2415-1153 บางขุนเทียน กทม โอเร็กซ์ เทรดดิง้ จก บริษัท โทร. 0-2281-4440 ดุสิต กทม โอเร็กซ์ เทรดดิง้ จก บริษัท โทร. 0-2281-4287 ป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม โอเร็กซ์ เทรดดิง้ จก บริษัท โทร. 0-2435-6077 บางพลัด กทม โอเร็กซ์ เทรดดิง้ จก บริษัท โทร. 0-2977-9444 เมืองนนทบุรี นนทบุรี โอเร็กซ์ เทรดดิง้ จก บริษัท โทร. 0-2281-3444 ดุสิต กทม ไอ ซี อุปกรณ์ การแพทย์ หจก โทร. 0-2580-2725 เมืองนนทบุรี นนทบุรี

ซี เอ็ม ซี ไบโอเท็ค จก บริษัท โทร. 0-5328-3261 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ซี เอ็ม ซี ไบโอเท็ค จก บริษัท โทร. 0-4334-1642-3 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ซีเคไอแอสโซซีเอท จก บริษัท โทร. 0-4322-3635 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ซีนัสเทคโนโลยี จก บริษัท โทร. 0-2943-4862 คันนายาว กทม ซีเอเจ จก บริษัท โทร. 0-5563-6077 เมืองสุโขทัย สุโขทัย เซนต์ จตู เมดิคัล (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2655-4081 ปทุมวัน กทม เซนต์ เมดิคอล จก บริษัท โทร. 0-2966-6467-8 เมืองนนทบุรี นนทบุรี เซนนิเมด (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2736-1978 สะพานสูง กทม เซฟฟาดรั กส์ จก บริษัท โทร. 0-2591-5572 จตุจักร กทม ไดอเมด เอส อี เอ จก บริษัท โทร. 0-2693-1713-6 ห้วยขวาง กทม ตะวันแม็คไวสซ์ จก บริษัท โทร. 0-2939-6107 จตุจักร กทม ไตรวี อินเตอร์ เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-2720-2744 ประเวศ กทม ทรานส์ เมดิค (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2745-2843-4 บางนา กทม ทรินิคอน หจก โทร. 0-2533-4341 ดอนเมือง กทม ทรู ไลน์ แมนูแฟคเจอริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2431-2982 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ท็อปทีนเทรดแอนซัพพลาย 64 จก บริษัท โทร. 0-3844-6326-7 บ้านบึง ชลบุรี ทักษิณแลบ จก บริษัท โทร. 0-7424-6637 สงขลา ทันตะวันเด็นทัล จก บริษัท โทร. 0-2539-8427 วังทองหลาง กทม ทิพท็อพ เทคนิคัล หจก โทร. 0-2924-5668 ปากเกร็ด นนทบุรี ที เค ซัพพลายแอนด์ เคมีคอล หสม โทร. 0-4224-7160 เมืองอุดรธานี อุดรธานี ที เค ที มาร์ เก็ตติง้ จก บริษัท โทร. 0-7436-3090 หาดใหญ่ สงขลา บราโว่ เอเยนซี่ จก บริษัท โทร. 0-2513-1761-2 จตุจักร กทม บลัดทรานส์ ฟิวชั่นเซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-2539-2384 วังทองหลาง กทม บลูอนิ เตอร์ เมดิคัล จก บริษัท โทร. 0-2895-2544 บางบอน กทม บอช แอนด์ ลอมบ์ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2632-0138 บางรัก กทม บอร์ นเมดิค จก บริษัท โทร. 0-2441-2589 ทวีวัฒนา กทม บอสตันไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย)

ใน...สาธารณสุข

PUBILICHealth

103


จก บริษัท โทร. 0-2654-3810 ปทุมวัน กทม บอสเวชภัณฑ์ หจก โทร. 0-2412-7151 บางกอกน้อย กทม บางกอกฮอสปิ ตอลซัพพลาย (ไทยแลนด์ ) จก บริษัท โทร. 0-2433-8703 บางกอกน้อย กทม บางนาไตเทียม จก บริษัท โทร. 0-2361-2128 บางนา กทม บิสซิเนสอะไลเม้ นท์ จก บริษัท โทร. 0-2635-2220-1 บางรัก กทม บี เค ทันตภัณฑ์ จก บริษัท โทร. 0-2747-6169 บางนา กทม บี เค เทคแอสโซซิเอท จก บริษัท โทร. 0-2279-3324 พญาไท กทม บี เค ฮอสปิ ตอลซัพพลาย จก บริษัท โทร. 0-2882-5901-9 บางกอกน้อย กทม บี ดี เครื่ องมือแพทย์ โทร. 0-2271-1540 พญาไท กทม บี วี เอ็น แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จก บริษัท โทร. 0-2281-4284 ป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม บี เอ็น ซุพพีเรี ยมาร์ เก็ตติง้ จก บริษัท โทร. 0-2895-0013-4 บางบอน กทม บี เอ็ม ไอ หจก โทร. 0-2513-3007 จตุจักร กทม บี เอส แอนด์ เฟรนด์ หจก โทร. 0-5622-8151 เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์

104

ใน...สาธารณสุข

PUBILICHealth

บี แอนด์ ดับบลิว เมดิคอล หจก โทร. 0-2868-1419 บางกอกใหญ่ กทม บีเค ฮอสปิ ตอลซัพพลาย จก บริษัท โทร. 0-7434-4922-3 หาดใหญ่ สงขลา บีทไี ซนแอนด์ เมดดิคอล จก บริษัท โทร. 0-2716-8861 ห้วยขวาง กทม บีเวอร์ เมดิคอลอินดัสตรี ้ จก บริษัท โทร. 0-2531-0068 ล�ำลูกกา ปทุมธานี บุญมาเมดิคอลซัพพลาย หจก โทร. 0-2517-6254 มีนบุรี กทม ราชวัตรไตเทียม จก บริษัท โทร. 0-2668-1023 ดุสิต กทม ราชวัตรไตเทียม จก บริษัท โทร. 0-2521-6112-8 บางเขน กทม ราฟาเอลเมดดิชนิ อลกรุ๊ ป จก บริษัท โทร. 0-2745-7752-3 บางนา กทม รามอินทรากายอุปกรณ์ หจก โทร. 0-2945-2718-9 บางเขน กทม ริเวอร์ ววิ เพลซ จก บริษัท โทร. 0-2295-4801-3 ยานนาวา กทม ริเวอร์ ววิ เพลซ จก บริษัท โทร. 0-2683-0068 ยานนาวา กทม สมาคมเวชศาสตร์ ฉุกเฉิน โทร. 0-2354-8223-4 ราชเทวี กทม สมาร์ ทเมด จก บริษัท โทร. 0-2880-9421-2

ตลิ่งชัน กทม สมาร์ ทเว็ท แอนด์ เพ็ท จก บริษัท โทร. 0-2949-9665 บางเขน กทม สมิธ แอนด์ เนฟฟิ ว จก บริษัท โทร. 0-2719-6220-7 ห้วยขวาง กทม สยาม เทค หจก โทร. 0-2233-5506 บางรัก กทม สยามการแพทย์ 2003 ศูนย์ รวมเครื่ องมือแพทย์ โทร. 0-4520-9175 เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี สยามเครื่ องมือเครื่ องใช้ แพทย์ หจก โทร. 0-2573-7108 เมืองนนทบุรี นนทบุรี สยามเครื่ องมือวิทยาศาสตร์ และการแพทย์ จก บริษัท โทร. 0-2434-5397-8 บางพลัด กทม สยามนิปปอน เมดิคอล อินสทรู เมนท์ หจก โทร. 0-2900-4232 บางเขน กทม เอ็มที อุปกรณ์ การแพทย์ จก บริษัท โทร. 0-5631-1947 นครสวรรค์ เอ็มอีนิคคิโซ จก บริษัท โทร. 0-2662-7909 วัฒนา กทม เอ็มอีนิคคิโซ จก บริษัท โทร. 0-2742-6359 สวนหลวง กทม เอ็มเอสจี ฮอสพลีทายส์ จก บริษัท โทร. 0-2321-3754 สวนหลวง กทม เอลีทอะไลอันส จก บริษัท โทร. 0-2706-4442-3 อ. บางเสาธง สมุทรปราการ เอวิว จก บริษัท

โทร. 0-2910-0950-68 บางซื่อ กทม เอส เค พี เทคนิคอลเซลส์ แอนด์ เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-2521-7562 บางเขน กทม แอสราสเมดิคอล จก บริษัท โทร. 0-2375-1315 บางกะปิ กทม โอ พี เมดิคส์ แอนด์ ริช จก บริษัท โทร. 0-2948-9422 บึงกุ่ม กทม โอ พี เอ็นเตอร์ ไพรส์ แอนด์ ซัพพลาย จก บริษัท โทร. 0-2259-3856 จตุจักร กทม โอ วี เคมิเคิล แอนด์ ซัพพลาย หจก โทร. 0-5327-8340 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ โอ อาร์ เซอร์ จเิ คิลอินสตรู เม้ นท์ จก บริษัท โทร. 0-2621-0578-9 ป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม โอกาโมโตรั บเบอร์ โปรดักส์ จก บริษัท โทร. 0-2529-0729-32 คลองหลวง ปทุมธานี ไอ เค เอส เทรดดิง้ หจก โทร. 0-2971-9641 บางเขน กทม ไอ เอส โอ โปรดักส์ หจก โทร. 0-7435-6380-1 หาดใหญ่ สงขลา ไอมิค จก บริษัท โทร. 0-2931-2051-3 วังทองหลาง กทม ฮอสบิแคร์ จก บริษัท โทร. 0-2251-0754-7 คลองเตย กทม ฮอสปิ เทค จก บริษัท โทร. 0-2748-3534-6 พระประแดง สมุทรปราการ


ฮิวเมอร์ ริค จก บริษัท โทร. 0-2983-3146-8 ดอนเมือง กทม เฮลธ์ แคร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จก บริษัท โทร. 0-2934-7248-9 วังทองหลาง กทม เฮเลนาไทยลาบอราตอรี่ ส์ จก บริษัท โทร. 0-2570-0611 จตุจักร กทม เฮ็ลธอินโนเวฌัน จก บริษัท โทร. 0-2667-4787 ดุสิต กทม ไฮแอทเมดิคอล หจก โทร. 0-2923-2858 บางบัวทอง นนทบุรี l

หมวดโรงพยาบาล อุปกรณ์ และเครื่ องใช้

บริษัท เอคโค่ เทรนด์ อินเตอร์ จ�ำกัด โทร. 08-1932-4953, 08-6555-9686 แฟ็กซ์. 0-2381-2493 ไอ.เอ.เคมีคอลล์ จก บริษัท โทร. 0-2938-6604-5 โทรสาร 0-2513-4538 E-mail : iagroup1990@gmail.com บริษัท คงศักดิ์เอ็กซ์ เรย์ การแพทย์ อุตสาหกรรม จ�ำกัด โทร. 0-2521-3214 แฟ็กซ์. 0-2552-3744 บริษัท ฮอซลิงค์ เมดิคัล จ�ำกัด wwwhoslink.co.th E-mail: info@hoslink.co.th โทร. 0-2930-8991-4 แฟกซ์. 0-2930-8990 ธนบุรีอ๊อกซิเย็น จก บริษัท ส�ำนักงานใหญ่ 112 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 สาขาบางปู 578 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรม บางปู ซ.138 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร. 0-2709-3406-8 โทรสาร 0-2323-0726 บริษัท ยูเคโปร จ�ำกัด โทร. 0-2935-9041, แฟ็กซ์. 0-2749-0509 ทรี เจมส์ จก บริษัท โทร. 0-2755-9085 โทรสาร 0-2380-3157 บางกอกอินเตอร์ คอน จก บริษัท โทร. 0-2321-3510, 0-2321-2602 โทรสาร. 0-2721-2791 ยู.เอส.ซัพพลาย อเมนิตี ้ จก บริษัท โทร. 0-2461-3191-5 โทรสาร. 0-2461-0672 แจ๊ กเจีย อุตสาหกรรม (ไทย) จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-2236-0036 บ.เฮลท์ แคร์ เวริคช๊ อป โทร. 0-2592-0406 แฟกซ์. 0-2592-0407 ซี ออพติคอล อินเตอร์ เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-2860-9892 คลองสาน กทม บางจากครุ ภณ ั ฑ์ การแพทย์ หจก โทร. 0-2742-4255-7 พระโขนง กทม ฟอร์ ท คอร์ ปอเรชั่น จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-2615-1814-6 พญาไท กทม ฟอร์ ท คอร์ ปอเรชั่น จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-2811-7933-4 สามพราน นครปฐม ฟอร์ ท คอร์ ปอเรชั่น จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-2811-9003 บางบอน กทม เมดิทอป จก บริษัท โทร. 0-2933-1133 วังทองหลาง กทม วิทยาศรม จก บริษัท โทร. 0-2381-4279 วัฒนา กทม แสงอุทยั วิศวกรรม จก บริษัท โทร. 0-2249-2334 คลองเตย กทม แสงอุทยั วิศวกรรม จก บริษัท โทร. 0-2517-1456

มีนบุรี กทม หวังดีวัฒนา จก บริษัท โทร. 0-2415-4117 บางขุนเทียน กทม แหลมทองคุรุภณ ั ฑ์ โทร. 0-2816-0112-3 พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ แหลมทองคุรุภณ ั ฑ์ โทร. 0-2286-7339 สาทร กทม คณะบุคคลปราณบุรีอ๊อกซิเย่ น ร้ าน โทร. 0-3254-4415 ประจวบคีรีขันธ์ คิว เอส อินเตอร์ เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-2961-2174 บางใหญ่ นนทบุรี โชคชัยครุ ภณ ั ฑ์ การแพทย์ ร้ าน โทร. 0-2294-1519 ยานนาวา กทม ซิกม่ า ไบโอเทค หจก โทร. 0-2812-3479 หนองแขม กทม เซ็นทรั ลครุ ภณ ั ฑ์ หจก โทร. 0-2249-5276 คลองเตย กทม เซอร์ เจอร์ น เอดส์ จก บริษัท โทร. 0-2390-1827 วัฒนา กทม ที อี (1991) จก บริษัท โทร. 0-2434-4050 บางพลัด กทม ไทยก๊ อส จก บริษัท โทร. 0-2320-1253-4 สวนหลวง กทม ไทยพัฒนาการแพทย์ หจก โทร. 0-2282-3421 พระนคร กทม บี กริม เฮ็ลธแคร์ จก บริษัท โทร. 0-2710-3000 บางกะปิ กทม ไบโอ สครี นเนอร์ โปรดักท์ จก บริษัท โทร. 0-2940-4484 ลาดพร้าว กทม ไบโอซินเนอร์ เทค จก บริษัท โทร. 0-2688-4218 บางคอแหลม กทม ประเวชอุปกรณ์ หจก โทร. 0-2281-5745 พระนคร กทม แปซิฟิค ไบโอเทค จก บริษัท โทร. 0-2934-6416 ผดุงสุข รร โทร. 0-2393-2131-5 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ พินัยเมดิคอลอีควิปเมนท์ จก บริษัท โทร. 0-7752-0084 ฟลอรอลแมนูแฟคเจอริ่ง กรุ๊ ป จก บริษัท โทร. 0-2326-1300-4 เฟิ ส์ ทซายน์ เมด จก บริษัท โทร. 0-2693-7514-5 ดินแดง กทม ร่ วมเจริญยงค์ หจก. โทร. 0-2467-3778, 08-1821-3805 โทรสาร 0-2467-0098 ภราดร ซัพพลาย แอนด์ เซอร์ วสิ หจก โทร. 0-5381-8462 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ เม็งรายเมดิคัลแล็บ หจก โทร. 0-5375-2378-9 เมืองเชียงราย เชียงราย เมด-คอน (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2246-1817 ห้วยขวาง กทม เมด-คอน (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2618-2698 พญาไท กทม เมดา เมดิคอล จก บริษัท โทร. 0-2233-3873-4 บางรัก กทม ยูเอสซัพพลายอเมนิตี ้ จก บริษัท โทร. 0-2461-3327

สหไทยอเมนิตี ้ จก บริษัท โทร. 0-2742-5040-1 พระโขนง กทม สุพรี ม โพรดักส์ จก บริษัท โทร. 0-2434-0060 บางพลัด กทม แสตนดาร์ ดก๊ าซ แอนด์ เซฟตีโ้ ปรดักส์ จก บริษัท โทร. 0-5432-7858-9 ออกซิเจนภาคตะวันออก หจก โทร. 0-3931-4507 เมืองจันทบุรี จันทบุรี อินเตอร์ เมดิคอล จก บริษัท โทร. 0-2718-3580 สวนหลวง กทม อินเตอร์ เมดิคอลเทรดดิง้ หจก โทร. 0-2531-8164 ล�ำลูกกา ปทุมธานี อิศราอ๊ อกซิเจน จก บริษัท โทร. 0-3234-1554-5 บ้านโป่ง ราชบุรี อี ฟอร์ แอล อินเตอร์ เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-2435-1331-2 บางพลัด กทม เอม ดี อี หจก โทร. 0-2393-1061 บางนา กทม เอส พี เมดิคอล จก บริษัท โทร. 0-2223-9559 เอส ไอ เมดิคอล ซัพพลาย จก บริษัท โทร. 0-2510-0359 บึงกุ่ม กทม แอนทัน (กรุ งเทพฯ) จก บริษัท โทร. 0-2-258-1730 คลองเตย กทม แอพพลายด์ เมดิค หจก

โทร. 0-2746-1137-41 พระโขนง กทม

ใน...สาธารณสุข

PUBILICHealth

105


106 PUBLIC HEALTH

ท�ำเนียบอาหาร ผลิตภัณฑ์

หลักในการเลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์ เพื่อสุขภาพ มีดงั นี ้ ๑) เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายเลขทะเบียนอาหารและยา ของส�ำนักงานคณะกรรมการอาหาร และยา หรือได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจากส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ๒) เลือกผลิตภัณฑ์ที่สะอาดปราศจากสารปนเปื้อน และมีประโยชน์ ๓) มีฉลากระบุส่วนประกอบ วันที่ผลิต วันหมดอายุ ไว้อย่างชัดเจน ๔) ผลิตภัณฑ์บางชนิดควรทดสอบก่อนเลือกใช้ว่ามีอาการแพ้หรือไม่ ๕) ผลิตภัณฑ์บางชนิดควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนใช้ เช่น ยา วิตามิน ๖) ไม่ควรเลือกใช้เพราะเชื่อค�ำโฆษณา แต่เลือกตามประโยชน์ที่ใช้

ฉบับรวมรวมโรงพยาบาล ศูนย์พยาบาล, Nursing Home ท�ำเนียบยา, เครื่องมือแพทย์, เครื่องส�ำอาง, ผลิตภัณฑ์อาหาร, สินค้า O-TOP, สปาเพื่อสุขภาพ, ร้านอาหาร, รีสอร์ต-ที่พัก ส�ำหรับนักเดินทาง

106

ใน...สาธารณสุข

PUBILICHealth


ฟาร์ มนกกระทา (นครปฐม) ที่ตั้ง : 31/141 ถ.บางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 Tel. 08-6778-4094

ดู AD 4 สี หน้ า 34

บริษัท สหมิตรปลาป่ น จ�ำกัด ที่ตั้ง : 20 หมู่ 4 ถ.สาธารณะ ต.ท่าจีน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 0-3449-7518-9 Fax. 0-3449-7520

l

หมวดเคมีสำ� หรั บอาหาร

เจลเทค จก บริษัท โทร. 0-2728-5430 โทรสาร. 0-2728-5431 เกรทฮิลล์ หจก โทร. 0-2427-1524-5 ชิมะคิว จก บริษัท โทร. 0-2237-5746-7 เซ็นเซียนท์ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2672-3801 เซ็นเซียนท์ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2254-8181 ธนธรณ์ ผลิตภัณฑ์ อาหาร จก บริษัท โทร. 0-2887-9064 นิวทรี ช่ ัน หจก โทร. 0-2200-0200 นิวทรี ช่ ัน หจก โทร. 0-2814-4270-4 นีโอ แปซิฟิค จก บริษัท โทร. 0-2813-7611-6 โนวารา เฟลเวอร์ แอนด์ เฟรแกรนต์ (ไทย) จก บริษัท โทร. 0-2990-9381-2 เบเกอรี่ เฟิ สท์ โทร. 0-2427-1565-6 เบทเทอร์ เคม ซัพพลาย หจก โทร. 0-2914-6605 เพียวเคมีกัลส์ จก บริษัท โทร. 0-2732-0693 แม็กซ์ เวย์ จก บริษัท โทร. 0-2366-0263-7 วินเนอร์ กรุ๊ ป เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จก บริษัท โทร. 0-2675-6525-31 อดินพ จก บริษัท โทร. 0-2445-5022-30 อดินพ จก บริษัท

บริษัท แปดริว้ ออสทริช ฟาร์ ม จ�ำกัด ที่ตั้ง : ติดต่อโดยตรง คุณธีรศักดิ์ Tel. 081-906-3609 ฉะเชิงเทรา (ฟาร์ ม) 0-3885-6365 กรุ งเทพฯ (ส�ำนักงานใหญ่ ) 0-2513-8618 www.ostrichfarm.co.th

ร้ านไผ่ เขียวเบเกอรี่ ที่ตั้ง : 614/16 ต.ตลาดกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร Tel. 09-2261-2818

โทร. 0-2235-3420 เอ็กซ์ เซลเล้ นท์ ไพโอเนียร์ จก บริษัท โทร. 0-2813-3301-6 ฮาลาเจล (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2747-0360 เคมมิค จก บริษัท โทร. 0-2410-4003 เคมมิค จก บริษัท โทร. 0-2813-0671-2 แคลเทค จก บริษัท โทร. 0-2730-8970-2 จันทบุรีซีฟ้ ูดส์ จก บริษัท โทร. 0-2675-0711 จัมโบ้ เทรดดิง้ จก บริษัท โทร. 0-2252-1086 จัมโบ้ เทรดดิง้ จก บริษัท โทร. 0-2391-8462-5 จิมสกรุ๊ ป จก บริษัท โทร. 0-2549-5437-8 จิมสกรุ๊ ป จก บริษัท โทร. 0-2391-9114 ช๊ อยซ์ ฟ้ ูดส์ ประเทศไทย จก บริษัท โทร. 0-2391-5781 วัฒนา กทม ชิมะคิว จก บริษัท โทร. 0-3484-5460-2 โชตธนโชติ จก บริษัท โทร. 0-3839-3742-3 ซี วี ซี ฟู้ดส์ เซอร์ วสิ หจก โทร. 0-2914-8640 ซี วี ซี ฟู้ดส์ เซอร์ วสิ หจก โทร. 0-2373-5536 ดีโปรดักส์ แอนด์ เคมีคอล จก บริษัท โทร. 0-3447-9315 ไต้ เต๊ ก จก บริษัท โทร. 0-2236-5558 เทคนิคอล คอลซัลแต๊ นท์ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2399-5203

บริษัท ธนธรณ์ ผลิตภัณฑ์ อาหาร จ�ำกัด ที่ตั้ง : 167/88 หมู่ 1 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 Tel. 0-2924-4595, 08-4084-1229 Fax. 0-2924-4594

บริษัท พิมลพร (โค้ วซุ่นฮวด) จ�ำกัด ที่ตั้ง : เลขที่ 2 ถ.ธรรมคุณากร ต.โกรกกราก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 0-3441-2143 Fax. 0-3442-1877

โรงงานซีอวิ๊ ยิ่งฮะฮวด (ตราเสือ) ที่ตั้ง : 131 หมู่ 4 ถ.บางแพ-สมุทรสงคราม ต.ท่านัด อ.ด�ำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130 Tel. 0-3224-1393, 0-3224-1048 Fax. 0-3224-1048

บริษัท กระดุมทอง เบเกอร์ ร่ ี จ�ำกัด ที่ตั้ง : 38 ซ.อ่อนนุช 66 แยก 1 ถ.อ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 Tel. 0-2322-3451 Fax. 0-2322-3452

ไทยฟู้ดส์ โปรดักส์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-2542-2641-3 นิปปอน แบคทีเรี ยล เทสท์ จก บริษัท โทร. 0-2286-4468-9 เบสท์ โอเดอร์ จก บริษัท โทร. 0-2319-7463-8 พัชรโปรดักส์ หจก โทร. 0-2812-7281-4 ฟู้ด แอนด์ คอสเมติค ซิสเท็มส์ จก บริษัท โทร. 0-2233-9747 ฟู้ด แอนด์ คอสเมติค ซิสเท็มส์ จก บริษัท โทร. 0-2383-9201-3 ฟู้ด แอนด์ คอสเมติค ซิสเท็มส์ จก บริษัท โทร. 0-2384-3837 ฟู้ด แอนด์ คอสเมติค ซิสเท็มส์ จก บริษัท โทร. 0-2740-1022-3 เฟลเวอร์ แอนด์ อะโรเมติก กรุ๊ ป จก บริษัท โทร. 0-2598-2871-4 มิราอิ เอ็นเตอร์ ไพร์ ส จก บริษัท โทร. 0-2681-8223-5 วอนเดอร์ มิน ฟู้ด แอนด์ เคมิคอล จก บริษัท โทร. 0-2412-3003 วอนเดอร์ มิน ฟู้ด แอนด์ เคมิคอล จก บริษัท โทร. 0-2294-1117 วิคกี ้ คอนโซลิเดท จก บริษัท โทร. 0-2322-5711 วิเชียร สาดแย้ ม แผง โทร. 0-2954-2475 วินแชนซ์ อินดัสตรี ส์ จก บริษัท โทร. 0-2316-1345 เวิลด์ อนิ กรี เดียนส์ จก บริษัท โทร. 0-2613-9323 สเปเชี่ยล ฟู้ด จก บริษัท โทร. 0-2755-7646-8 สยามแมกซ์ จก บริษัท

โทร. 0-2249-8697 สยามวิคตอรี่ เคมิคอล จก บริษัท โทร. 0-2731-0548 อโรมา กรุ๊ ป จก บริษัท โทร. 0-2236-4644 อัลติเมท โปรดักส์ จก บริษัท โทร. 0-2888-8196 อัลติเมท โปรดักส์ จก บริษัท โทร. 0-2813-7611-6 เอ็งซุ่นกี่ ร้ าน โทร. 0-2222-7366 เอฟเอ็มซีเคมีคัล (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2261-8478 เอส เจ เค กรุ๊ ป จก บริษัท โทร. 0-2613-9165 ไฮโปร สเปเชียลิสต์ หจก โทร. 0-2318-3420-1 ไฮโปร สเปเชียลิสต์ หจก โทร. 0-2719-4259 l

หมวดผลิตภัณฑ์ อาหาร

มิทเชลล์ เคนเนทมาร์ ตนิ จก บริษัท โทร. 08-4607-2119 E-mail : fasaigroup@hotmail.com โรงงานโง้ วเจงง้ วน โทร. 0-2468-0060, 0-2468-0232 กลุ่มอาชีพขนมไทย โทร. 0-3542-2100, 08-7792-2834 อ�่ำหมูหวาน โทร. 0-3231-4367, 08-1705-3463 กล้ วยแปรรู ปวราภรณ์ Tel : 08-4918-3845 บจก.อาร์ แอนด์ ดฟ ี ้ ูดส์ โปรดักส์ โทร. 0-3230-0193, 08-1855-1734 แฟกซ์. 0-3235-2426 หจก.สุรศักดิ์อมิ ปอร์ ตเอ็กซ ปอร์ ดคอมเมอเชียล

ใน...สาธารณสุข

PUBILICHealth

107


โทร. 0-2540-4123 แฟ็กซ์. 0-2540-4148 บจก.พี.วาย.ฟู้ด โทร. 0-2709-1190 แฟกซ์. 0-2709-0792 เถ้ าแก่ น้อย ฟู๊ดแอนด์ มาร์ เก็ตติง้ จก บริษัท โทร. 0-2924-6247, 0-2924-6127 โทรสาร. 0-2924-6724 ร้ านกล้ วยฉาบจันทร์ ทพ ิ ย์ โทร. 0-3839-0169 แฟ็กซ์. 0-3874-6233 กาญจน์ อุบล จก บริษัท โทร. 0-3524-3716 โทรสาร. 0-3532-1233 เอ็ม เอ พี ฟู้ด จก บริษัท โทร. 08-1583-9700 ตะวันออกหมูหยอง แสงตะวัน โทร. 0-3828-3162, 0-3827-9908 โทรสาร. 0-3827-9941 ผลิตภัณฑ์ อาหารสุนิสา จก บริษัท โทร. 0-2929-5667 โทรสาร. 0-2929-5668 โง้ วเจงง้ วน จก บริษัท โทร. 0-2468-0060 เจนนาโร่ เดรี่ โปรดักส์ หสม โทร. 0-2234-6362 ณัฐกิจอินเตอร์ โปรดักส์ จก บริษัท โทร. 0-2897-1094-5 ดอยค�ำผลิตภัณฑ์ อาหาร จก บริษัท โทร. 0-2628-9100-8 ไทยวาฟูดโปรดักส์ จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-2285-0315-20 แม่ แจง จก บริษัท โทร. 0-2897-4571-3 ลูกชิน้ เมืองทอง โทร. 0-2574-3923

108

ใน...สาธารณสุข

PUBILICHealth

ศรี ไทย ฟู้ดส์ เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-2720-6231-40 สยาม คานาเดี่ยน ฟู้ดส์ จก บริษัท โทร. 0-2381-8710 วัฒนา กทม แหนมสุทธิลักษณ์ ดอนเมือง โทร. 0-2993-5978-80 อาหารเจ หยงฝั ้น จก บริษัท โทร. 0-2892-0556-9 อินดัสเทรี ยล ฟู้ด ซัพพลาย จก บริษัท โทร. 0-2991-8586-8 สายไหม กทม อุตสาหกรรมแชมป์ จก บริษัท โทร. 0-2932-7145-9 อุตสาหกรรมวุ้นเส้ นไทย จก บริษัท โทร. 0-2224-7532-3 อุตสาหกรรมอาหารไทย หจก โทร. 0-2869-5502-4 โอเรี ยนเต็ลฟูด จก บริษัท โทร. 0-2938-4477 กนกวรรณ อุทยั ทัศน์ แผง โทร. 0-2972-4447 กมล ลายลิขติ แผง โทร. 0-2628-9196 ขนมหม้ อแกง กาญจนา 08-5171-0330 (คุณมะลิ) 08-9259-4238 (คุณไกร) คลองเตยเฮียง โทร. 0-2249-4819 ควีนโปรดักส์ จก บริษัท โทร. 0-2246-8095-6 ควีนโปรดักส์ จก บริษัท โทร. 0-2942-2410 ควีนมาเก็ตติง้ จก บริษัท

โทร. 0-2245-5082 คอนติเนนตัลฟูด จก บริษัท โทร. 0-2390-2200 คาลบีธ้ นาวัธน์ จก บริษัท โทร. 0-2350-6103 คีเฮียง ร้ าน โทร. 0-2233-9505 คุณฉีอกริคัลเจอร์ เทรด จก บริษัท โทร. 0-2383-8675 คุณมงคล พงศ์ วโิ รจน์ ร้ าน โทร. 0-2331-0761 คุณมณี โทร. 0-2869-6642 กทม เค แอนด์ เอ็น ฟู้ดส์ จก บริษัท โทร. 0-2517-4181 เคนมิน ฟู้ดส์ (ไทยแลนด์ ) จก บริษัท โทร. 0-2237-4566 เครฟเวอร์ แอนด์ เบสท์ เทรดดิง้ จก บริษัท โทร. 0-2558-0127-30 -เครื อเจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-2675-8800 สาทร กทม เครื อเจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-2638-2280 บางรัก กทม เครื อเจริญโภคเครื อเจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-2543-1604-6 หนองจอก กทม ผลิตภัณฑ์ เจ๊ แหม่ ม

โทร. 0-4431-3455,08-1877-1841, 08-1879-1241 โทรสาร 0-4431-6144 www.gunchiengsjemam.com เจ แอนด์ เจ อะกรี โปร จก บริษัท โทร. 0-2311-7233 วัฒนา กทม เจนนาโร่ เดรี่ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2233-4775 บางรัก กทม เจ็มมินาย ทรานสปอร์ ต แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จก บริษัท โทร. 0-2650-9366 ปทุมวัน กทม เจริญ สังข์ มาลัย แผง โทร. 0-2623-1044 ป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม เจริญกิจ โตฟู่ อินดัสทรี ต์ หจก โทร. 0-2421-4432 หนองแขม กทม เจริญฟู้ดส์ อุตสาหกิจ จก บริษัท โทร. 0-2267-1123-6 บางรัก กทม เจีย๊ บเซ้ งฟิ ชเชอรี่ จก บริษัท โทร. 0-2468-5025 จอมทอง กทม ชัยชนะมาเก็ตติง้ หจก โทร. 0-2222-4535 ป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม ไทย-นิชิ เอ็นเตอร์ ไพรส์ จก บริษัท โทร. 0-2634-3411-3 บางรัก กทม


ไทยกูลิโกะ จก บริษัท โทร. 0-2263-0510-7 ปทุมวัน กทม ไทยซอสเซสมาร์ เก็ตติง้ จก บริษัท โทร. 0-2294-5308 ยานนาวา กทม ไทยแทน ฟู้ดส์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-2630-0166 บางรัก กทม ไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-2374-4730 บางกะปิ กทม

ไนซ์ อินเตอร์ ฟ๊ ูดส์ จก บริษัท โทร. 0-2445-7031-2, 08-1697-4116 น�ำ้ พริกตราแม่ น้ ุย โทร. 0-3848-1138, 08-1577-4034, 08-1591-2164 โทรสาร 0-3848-1138 บวรพร ธรรมวิทยาทาน แผง โทร. 0-2910-4580 บางซื่อ กทม บางกอกซินเฮียง ร้ าน โทร. 0-2222-0946 สัมพันธวงศ์ กทม บางกอกซีเลคชั่นฟู้ดส์ จก บริษัท โทร. 0-2874-5141-5

ราษฎร์บูรณะ กทม บางกอกมี่เฮี่ยง ร้ าน โทร. 0-2221-9467 สัมพันธวงศ์ กทม บางกอกยอดสิน จก บริษัท โทร. 0-2868-4248 ภาษีเจริญ กทม บ้ านไก่ ไทย จก บริษัท โทร. 0-2587-0707 บางซื่อ กทม บ้ านเฮย์ เดย์ โทร. 0-2212-6119 สาทร กทม บ�ำรุ งไทย ร้ าน โทร. 0-2465-2297 ธนบุรี กทม บิก๊ บอลฟู้ด จก บริษัท โทร. 0-2809-8492 หนองแขม กทม บิก๊ เบียร์ จก บริษัท โทร. 0-2319-5399-401 สวนหลวง กทม บี เค ฟู้ดเซ็นเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-2412-6063 บางกอกน้อย กทม บี เค วาย จก บริษัท โทร. 0-2868-4965-8 ภาษีเจริญ กทม บี บี จก บริษัท โทร. 0-2662-7610-9 วัฒนา กทม บี บี จก บริษัท โทร. 0-2661-3833 คลองเตย กทม บี พี เอส อินเตอร์ เทรด (1995) จก บริษัท โทร. 0-2361-8591-4 บางนา กทม บี-แนชเชอรั ล มาร์ เก็ตติง้ จก บริษัท โทร. 0-2929-9290 ดอนเมือง กทม โปรมาร์ ท อินเตอร์ เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-2392-3473 วัฒนา กทม พีจเี อสเต็กเฮ้ าส์ จก บริษัท โทร. 0-2683-9255 ยานนาวา กทม พีเอ็นฟู๊ดเทรด จก บริษัท โทร. 0-2530-5730-1 ลาดพร้าว กทม พีแอนด์ อีดเี วลลอปเม้ นท์ จก บริษัท โทร. 0-2513-9160-1 จตุจักร กทม เพ็กง้ อ เปรมกมลธรรม แผง โทร. 0-2278-0597 พญาไท กทม

เพ็ญรุ่ ง ธนากรศิริวัฒนา แผง โทร. 0-2651-7414 ราชเทวี กทม เพ็นต้ าอิมเพ็กซ์ จก บริษัท โทร. 0-2294-6056 ยานนาวา กทม ฟู๊ด โพรเซสซิ่ง จก บริษัท โทร. 0-2476-8834-40 ธนบุรี กทม ฟู๊ดเด๊ กซ์ จก บริษัท โทร. 0-2898-7697-8 บางบอน กทม ขนมเทียนบ้ านทรงไทย โรตีสายไหมวรรณพร โทร. 08-1857-1431, 08-6332-8909, 08-5185-2177 ร่ วมสุขเทคนิค จก บริษัท โทร. 0-2898-7127-9 บางบอน กทม รอยัล แฟรนไชส์ กรุ๊ ป จก บริษัท โทร. 0-2623-6738 พระนคร กทม รอแยลฟู้ดส์ จก บริษัท โทร. 0-2721-3407 สวนหลวง กทม รอแยลฟู้ดส์ จก บริษัท โทร. 0-2252-6971 รั ชกร โภคภัณฑ์ จก บริษัท โทร. 0-2243-8639 รั ชนี ทองหล่ อ แผง โทร. 0-2866-3453 บางกอกน้อย กทม รั ชวัฒน์ รั ฐวัฒนานนท์ สนง โทร. 0-2214-0720 รั ตนา ฉัตรั ตติกรณ์ แผงอี โทร. 0-2513-1440 ราคิมยาน เพชรประดับ โทร. 0-2467-2266 บางกอกใหญ่ กทม ริเวอร์ แควอินเตอร์ เนชั่นแนลอุตสาหกรรม อาหาร จก บริษัท โทร. 0-2231-2940 รุ่ งเรื อง ร้ าน โทร. 0-2271-0656 รุ่ งเรื องแอดวานซ์ จก บริษัท โทร. 0-2211-7000 สาทร กทม เริงนภา โพธิ์ประสพกุล สนง โทร. 0-2236-5541 โรงงานบะหมี่ อ้ อยฮวด โทร. 0-2221-6697 โรงงานวุ้นเส้ นสแตนดาร์ ด หจก โทร. 0-2214-0787 ปทุมวัน กทม ไร่ รักษมน

ใน...สาธารณสุข

PUBILICHealth

109


โทร. 0-2932-4754 วังทองหลาง กทม วีฟ๊ ูดผลิตภัณฑ์ อาหาร จก บริษัท โทร. 0-2916-0136-7 ลาดกระบัง กทม วีฟ๊ ูดผลิตภัณฑ์ อาหาร จก บริษัท โทร. 0-2954-7040-1 หลักสี่ กทม วีฟ๊ ูดผลิตภัณฑ์ อาหาร จก บริษัท โทร. 0-2949-4731 คันนายาว กทม วีฟ๊ ูดผลิตภัณฑ์ อาหาร จก บริษัท โทร. 0-2895-6760 บางขุนเทียน กทม วีฟ๊ ูดผลิตภัณฑ์ อาหาร จก บริษัท โทร. 0-2663-4145 คลองเตย กทม วีฟ๊ ูดผลิตภัณฑ์ อาหาร จก บริษัท โทร. 0-2743-4084-5 ประเวศ กทม วีฟ๊ ูดผลิตภัณฑ์ อาหาร จก บริษัท โทร. 0-2808-1778-9 บางแค กทม วีฟ๊ ูดผลิตภัณฑ์ อาหาร จก บริษัท โทร. 0-2808-2118-9 หนองแขม กทม สหปราจีนบุรีอุตสาหกรรมอาหาร จก บริษัท โทร. 0-2240-1278 ยานนาวา กทม บจก.คอฟฟี่ ฟาร์ มเมอร์ (ประเทศไทย) โทร. 0-7753-6400, 0-7753-6ห399 E-mail : coffeefarm2002@gmail.com สหยิ่งถาวร หจก โทร. 0-2286-0511 สาทร กทม สังคมพาณิชย์ กจิ (ไทย) จก บริษัท โทร. 0-2282-7454 พระนคร กทม สัมพันธมิตร จก บริษัท โทร. 0-2224-0989 สัมพันธวงศ์ กทม สัมพันธมิตร จก บริษัท โทร. 0-2413-1782-4 บางแค กทม 3 ดี โภคภัณฑ์ จก บริษัท โทร. 0-2889-6209 ทวีวัฒนา กทม สามร้ อยยอด จก บริษัท โทร. 0-2930-2370 จตุจักร กทม สามร้ อยยอด จก บริษัท โทร. 0-2934-5459 วังทองหลาง กทม ส�ำราญ ยิม้ ใจบุญ แผง โทร. 0-2623-7932

110

ใน...สาธารณสุข

PUBILICHealth

พระนคร กทม สิทธิชัย มีพลังทรั พย์ แผง โทร. 0-2466-2238 ธนบุรี กทม สินเจริญ โรงขนมจีน โทร. 0-2585-5613 บางซื่อ กทม อัลฟ่ า เจ จก บริษัท โทร. 0-2215-3145 ราชเทวี กทม อากาศ ปิ่ นสุวรรณ์ แผง โทร. 0-2954-3810 จตุจักร กทม อาทร รั ชฎาภรณ์ กุล แผง โทร. 0-2552-3858 สายไหม กทม อาทร รั ชฎาภรณ์ กุล แผง โทร. 0-2321-8750 สวนหลวง กทม เฮ่ งง่ วนเฮียง บ้ านไผ่ โทร. 0-2215-4831 ปทุมวัน กทม เฮ้ งย่ งเซ้ ง ร้ าน โทร. 0-2465-0170 บางกอกใหญ่ กทม เฮลิกวาสเซอร์ ตากสิน จก บริษัท โทร. 0-2440-0310-2 คลองสาน กทม เฮอริเทจ เมอร์ เกอร์ บอน จก บริษัท โทร. 0-2420-9482 กทม เฮอริเทจมาร์ เก็ตติง้ จก บริษัท โทร. 0-2621-6126-7 ป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม เฮอริเทจมาร์ เก็ตติง้ จก บริษัท โทร. 0-2809-9920-1 หนองแขม กทม เฮอริเทจมาร์ เก็ตติง้ จก บริษัท โทร. 0-2226-1954 ป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม เฮียง แซ่ เอ็ง แผง โทร. 0-2804-7424 บางแค กทม ไฮเพียว ร้ าน โทร. 0-2286-8021 สาทร กทม l

หมวดผลิตภัณฑ์ ปรุ งแต่ งอาหาร

ห้ างหุ้นส่ วนจ�ำกัดพัฒนสรณ์ โทร. 0-3556-4794, 08-1634-8917 แฟ็กซ์. 0-3556-4794 บริษัท ฉั่วฮะเส็ง ฟู้ดโปรดักส์ จ�ำกัด โทร. 0-2889-5655-7 แฟ็กซ์. 0-2482-2022 สวนไทย จก บริษัท โทร. 0-2914-5078-80

โทรสาร. 0-2914-5081 สุธีชา (อึง้ เลี่ยงฮะ) จก บริษัท โทร. 0-3223-1369, 0-3235-6369, 0-3223-2059 โทรสาร. 0-3223-2059 น�ำ้ พริกคลองรั งสิต เจ๊ เล็ก ร้ าน โทร. 0-2531-2093 ธัญบุรี ปทุมธานี กลุ่มข้ าวแต๋ นน�ำ้ แตงโมนริศรา โทร. 0-5432-7897 เกาะคา ล�ำปาง กลุ่มไข่ เค็มจิวแป๊ะทง โทร. 0-1886-1610 โกรกพระ นครสวรรค์ กลุ่มน�ำ้ ผึง้ เกษตรดอกทานตะวัน โทร. 0-3663-9292 พัฒนานิคม ลพบุรี กลุ่มผลิตภัณฑ์ แจ่ วและอาหารสมุนไพร โทร. 0-2732-3700 บางกะปิ กทม กลุ่มผลิตภัณฑ์ แปรรู ปการเกษตร ชุมชนวังชมภู โทร. 0-5677-1016 เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ กลุ่มแม่ บ้านเกษตรกรเกาะคู โทร. 0-1604-1237 บางกระทุ่ม พิษณุโลก กลุ่มแม่ บ้านเกษตรกรบ้ านสัน โทร. 0-1764-1289 ดอกค�ำใต้ พะเยา กลุ่มแม่ บ้านเกษตรกรไผ่ ล้อม โทร. 0-1474-2424 บางกระทุ่ม พิษณุโลก กลุ่มแม่ บ้านเกษตรกรพ่ อตาหินช้ าง โทร. 0-1893-3704 ท่าแซะ ชุมพร กลุ่มแม่ บ้านเกษตรกรมะหลี่ โทร. 0-9800-8472 อ. ศิลาลาด ศรี สะเกษ กลุ่มแม่ บ้านเกษตรเขาบายศรี โทร. 0-3935-6945 กลุ่มแม่ บ้านปรกราษฎร์ รังสฤษฎ์ โทร. 0-3476-1241 บางคนที สมุทรสงคราม กลุ่มสตรี สหกรณ์ วังโมกข์ โทร. 0-1674-2794 วชิรบารมี พิจิตร กลุ่มเห็ดโคนเมืองกาญจน์ โทร. 0-3451-2144 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี จีเอ็มพี จก บริษัท โทร. 0-2641-8590-1 จีเอ็มพี จก บริษัท โทร. 0-2641-0849 จีโอแมติค จก บริษัท โทร. 0-2931-7759 เจ้ หงส์ ร้ าน

โทร. 0-5325-2302 เชียงใหม่ ฟูดเบลสซิ่ง (1988) จก บริษัท โทร. 0-2711-3588-9 ฟูดเบลสซิ่ง (1988) จก บริษัท โทร. 0-2599-2671-5 ภูวดล เจ๊ ะหลี แผง โทร. 0-2745-2135 ม มานิกัมอันสันซ์ ร้ าน โทร. 0-7334-9483 ปัตตานี มานพ ลันวงษา แผง โทร. 0-2995-4451 โมบายสเต็ก จก บริษัท โทร. 0-2208-9335 ยูไนเต็ดอโรเมติก จก บริษัท โทร. 0-5343-4376 โรงงานแหนมสุนิสา ดอนเมือง โทร. 0-2565-3247 ลานนาโปรดักส์ จก บริษัท โทร. 0-5358-1168-71 ลูกชิน้ โรงงาน โทร. 0-2224-2643 เลิศศักดิ์ เหมยากร แผง โทร. 0-2412-6172 อโรมาเทคเฟสเวอร์ ส จก บริษัท โทร. 0-2719-0598 อาเคเดีย ฟูดส์ จก บริษัท โทร. 0-2945-3387 บางเขน กทม แอบบรา จก บริษัท โทร. 0-2912-1919 แอล ที เอ็น เทรดดิง้ จก บริษัท โทร. 0-2295-3373 แอล ที เอ็น เทรดดิง้ จก บริษัท โทร. 0-2416-1777 ฮกกัมจันทร์ ร้ าน โทร. 0-2630-7383 l

หมวดอาหารเพื่อสุขภาพ

โฟส อินเตอร์ เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-2966-1588-89 โทรสาร. 0-2966-1587 ซูเลียนรามอินทรา (กม.8) โทร. 0-2948-7401-3 ซองเดอร์ ไทยออร์ กานิค ฟูด (โอทอปห้ าดาว) จก บริษัท โทร. 0-3555-1223 กรี น-เอ็กซ์ โทร. 0-2426-7550-2


กรี นไดมอนด์ จก บริษัท โทร. 0-4441-6000 คังเซน-เคนโกอินเตอร์ เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-5554-0912-3 แคล เอ็ม จก บริษัท โทร. 0-2655-1485-6 แคล เอ็ม จก บริษัท โทร. 0-2655-1484 จิราพรพานิช ร้ าน โทร. 0-7343-1737 เจ อิ่มบุญ โทร. 0-5323-5487 เจลลี่ เบิร์ด จก บริษัท โทร. 0-2719-5009 ชวงโฮเอ็นเตอร์ ไพรส์ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2308-2041-3 ซูเลียนนครนายกนิวเอเยนซี่ หจก โทร. 0-3731-6130 เมืองนครนายก นครนายก ซูเลียนล�ำปางเอเยนซี่ หสน โทร. 0-5423-1385 ซูเลียนหัวหมากเอเยนซี่ หจก โทร. 0-2347-8560-2 บางกะปิ กทม โซยาเชีย อาหารเพื่อสุขภาพ จก บริษัท โทร. 0-2813-4941-2 ไดเอท เดลิเวรี่ โทร. 0-2295-0033 ตะโกราย สวนอาหาร โทร. 0-3721-3214 ปราจีนบุรี ตะวันงาม ร้ าน โทร. 0-3555-1090 อู่ทอง สุพรรณบุรี ที ซี ยูเนี่ยนฟู้ดส์ จก บริษัท โทร. 0-2440-0440 ที ซี ยูเนี่ยนฟู้ดส์ จก บริษัท

โทร. 0-2210-0375-81 สาทร กทม ไทยสปอร์ ตซัพพลีเม้ นท์ จก บริษัท โทร. 0-2664-0694 วัฒนา กทม ไท่ อี ้ อาหารเพื่อสุขภาพ จก บริษัท โทร. 0-3432-6868-9 สามพราน นครปฐม ธรรมชาติเพื่อชีวติ ใหม่ ร้ านอาหาร โทร. 0-3721-3214 เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี ธัญญพืช ร้ าน โทร. 0-3425-3204 นิว ไดเอ็ท ฟอร์ ยู โทร. 0-2746-3817 พระโขนง กทม นู ไลฟ์ อินเตอร์ เนชั่นแนล ไทยแลนด์ จก บริษัท โทร. 0-5320-3949-50 เชียงใหม่ นูทรา พลัส จก บริษัท โทร. 0-2968-0944-5 เมืองนนทบุรี นนทบุรี เน็กซัสวัน จก บริษัท โทร. 0-2668-6627-9 ดุสิต กทม บีเอ็มซี บิสสิเนส จก บริษัท โทร. 0-2946-3112 โทรสาร 0-2946-3113 โภชนาการบ�ำบัด จาก U.S.A. โทร. 08-1983-5248 ฟาม่ าดรั ก แอนด์ เฮลท์ แคร์ จก บริษัท โทร. 0-5385-0779-80 ฟูล สตาร์ จก บริษัท โทร. 0-2880-8367 ตลิ่งชัน กทม ไฟเบอร์ -กรี น ดีทอ็ กซ์ โทร. 08-3034-2800, 0-2389-0988 ยาคูลท์ เซลส์ (กรุ งเทพฯ) จก บริษัท โทร. 0-2819-0820 พระประแดง สมุทรปราการ ยาคูลท์ เซลส์ (กรุ งเทพฯ) จก บริษัท โทร. 0-2690-2714 ห้วยขวาง กทม

ยาคูลท์ เซลส์ (กรุ งเทพฯ) จก บริษัท โทร. 0-2706-4795 ยาคูลท์ เซลส์ (กรุ งเทพฯ) จก บริษัท โทร. 0-2903-1043 บางใหญ่ นนทบุรี ยาคูลท์ เซลส์ (กรุ งเทพฯ) จก บริษัท โทร. 0-2412-3546 บางกอกน้อย กทม ยาคูลท์ เซลส์ (กรุ งเทพฯ) จก บริษัท โทร. 0-2589-4384 จตุจักร กทม ยาคูลท์ เซลส์ (กรุ งเทพฯ) จก บริษัท โทร. 0-2373-0530-1 สะพานสูง กทม Mind & Care group โทร. 0-7637-3343, 08-6654-5540 l

หมวดอาหารเสริม

ไทอ้ อน ไบโอเทค จก บริษัท โทร. 0-2276-5074-6 เชียงใหม่ รอยัลเจลลี่ จก บริษัท โทร. 0-2260-5511 วัฒนา กทม เชียงใหม่ รอยัลเจลลี่ จก บริษัท โทร. 0-2256-9549 ปทุมวัน กทม เชียงใหม่ รอยัลเจลลี่ จก บริษัท โทร. 0-2234-0006 บางรัก กทม นู ไลฟ์ อินเตอร์ เนชั่นแนล (ไทยแลนด์ ) จก บริษัท โทร. 0-2246-8099 ห้วยขวาง กทม กรี น แมจิก จก บริษัท โทร. 0-2918-0439 คันนายาว กทม กรี นการ์ เดียน จก บริษัท โทร. 0-2955-5032 หลักสี่ กทม โควิก เคทท์ อินเตอร์ เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2521-7888-9 บางเขน กทม จุฬาลักษณ์ มิราเคิล เวย์ จก บริษัท โทร. 0-2655-6603-4 ปทุมวัน กทม จูปิเตอร์ อนิ เตอร์ มาร์ เก็ตติง้ จก บริษัท โทร. 0-2671-3868 คลองเตย กทม

ดี เอส พี นิวทริช่ ัน จก บริษัท โทร. 0-2681-7039 ยานนาวา กทม ทีทเู อ็น คอร์ ปอเรชั่น จก บริษัท โทร. 0-2934-4080 วังทองหลาง กทม ทีเอชนิวเวย์ ส อินเตอร์ เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-2694-6511 ดินแดง กทม เท็นส์ ยูเนียน จก บริษัท โทร. 0-2862-7026 คลองสาน กทม ภาสุพานิชย์ ร้ าน โทร. 0-2801-2299 บางแค กทม มายเดียร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-2378-2619 บางกะปิ กทม มายเน็ตเวิรค์ จก บริษัท โทร. 0-2804-7372 ภาษีเจริญ กทม เมกะ โปรดักส์ จก บริษัท โทร. 0-2769-4222 บางนา กทม ยูนิ-เฮลท์ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2890-0957 ดินแดง กทม รั งนกไทย ห้ าง โทร. 0-2255-2169 ราชเทวี กทม รั งนกไทย ห้ าง โทร. 0-2255-2135 ราชเทวี กทม รั งนกแหลมทอง (สยาม) จก บริษัท โทร. 0-2222-0201-2 สัมพันธวงศ์ กทม รั ตนพรชัย จก บริษัท โทร. 0-2910-8525-7 บางซื่อ กทม วี เอ็ม เฮิร์บ แอนด์ ฟาร์ มาซูตคิ อล จก บริษัท โทร. 0-2286-7904-5 สาทร กทม เว็ตไลน์ สมาร์ เก็ตติง้ จก บริษัท โทร. 0-2540-3180-2 คันนายาว กทม สหชลผลพืช จก บริษัท โทร. 0-2668-5690-3 ดุสิต กทม เอเชีย สตาร์ แลป จก บริษัท โทร. 0-2279-0513 พญาไท กทม เอเชียนไลฟ์ จก บริษัท โทร. 0-2641-2235-7 ดินแดง กทม

ใน...สาธารณสุข

PUBILICHealth

111


l

หมวดอาหารสัตว์ ขายส่ ง และผู้ผลิต

สมปอง อาหารสัตว์ โทร. 0-3649-1509, 08-1948-8366, ร้ านคุณไฉ่ โทร. 0-2395-0745, 0-2702-6393 กระบี่เคียงเส็ง หจก โทร. 0-7563-1550-1 เมืองกระบี่ กระบี่ กรี นแอนด์ โกรวท์ เทรดดิง้ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2208-9732-3 ราชเทวี กทม กรุ งเทพโปรดิว๊ ส จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-3522-5039 ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา กรุ งเทพโปรดิว๊ ส์ จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-5358-1617 เมืองล�ำพูน ล�ำพูน กรุ งเทพโภคภัณฑ์ จก บริษัท โทร. 0-2807-7161 หนองแขม กทม กรุ งเทพอาหารสัตว์ จก บริษัท โทร. 0-3934-3857-61 เมืองจันทบุรี จันทบุรี กรุ งเทพอาหารสัตว์ จก บริษัท โทร. 0-2673-1146 สาทร กทม คาร์ กลิ ล์ สยาม จก บริษัท โทร. 0-2263-2901-39 ปทุมวัน กทม คาร์ กลิ ล์ สยาม จก บริษัท โทร. 0-3859-3104-10 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา คาร์ กลิ ล์ สยาม จก บริษัท โทร. 0-3425-4227-8 เมืองนครปฐม นครปฐม เคซีเอสฟาร์ มาติค จก บริษัท โทร. 0-2571-3957-8 บางบัวทอง นนทบุรี เคมัชอินดัสตรี จก บริษัท โทร. 0-2996-8726 ดอนเมือง กทม เควี เพ็ทแคร์ จก บริษัท

112

ใน...สาธารณสุข

PUBILICHealth

โทร. 0-2885-7664-5 ทวีวัฒนา กทม จั่วฮะ ร้ าน โทร. 0-4446-1165 นครราชสีมา จิวเลี่ยงเส็ง ร้ าน โทร. 0-3242-5593 เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี จีระฟาร์ ม โทร. 0-4331-1391 ขอนแก่น เจ ที เจริญไทย จก บริษัท โทร. 0-5541-2995 เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ เจนธุรกิจอุสาหกรรม จก บริษัท โทร. 0-5358-1123 ล�ำพูน เจริญพาณิชย์ ร้ าน โทร. 0-5555-6187 อ.วังเจ้า ตาก เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-7433-3018-20 หาดใหญ่ สงขลา สแตนดาร์ ดมารี นโปรดักส์ จก บริษัท โทร. 0-2906-8960 มีนบุรี กทม 103 ผลิตอาหารสัตว์ จก บริษัท โทร. 0-2361-5891-4 บางนา กทม เหรี ยญทองฟี ด (1992) จก บริษัท โทร. 0-2437-5002 คลองสาน กทม เหรี ยญทองอาหารสัตว์ จก บริษัท โทร. 0-2461-1437 คลองสาน กทม แหลมทองผลิตภัณฑ์ อาหาร จก บริษัท โทร. 0-2420-1264 สามพราน นครปฐม อินเทคค์ ฟีด จก บริษัท โทร. 0-3485-1211 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร เอเซีย สตาร์ แลป จก บริษัท โทร. 0-3482-3277 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร เอเซียปศุสัตว์ แม่ โจ้ ร้ าน โทร. 0-5324-7725 เอฟเวอร์ สตรองแอนนิมอลเฮลท์ จก บริษัท โทร. 0-2862-1151-2 คลองสาน กทม

เอ็มวีคอมเมอร์ เชียล จก บริษัท โทร. 0-2747-4176-8 บางนา กทม เอส ที ซี ฟี ด จก บริษัท โทร. 0-3853-1863-5 บางปะกง ฉะเชิงเทรา เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จก บริษัท โทร. 0-3235-8274 ปากท่อ ราชบุรี แอควาสตาร์ จก บริษัท โทร. 0-7439-1164 แอล พี ฟิ ดล์ เทค (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-5358-1231 เมืองล�ำพูน ล�ำพูน แอลพีฟีดส์ เทค (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2721-4869 สวนหลวง กทม l

หมวดอุปกรณ์ และเครื่ องใช้ สำ� หรั บ ผลิตภัณฑ์ อาหาร

บิก๊ จ๊ อส การช่ าง (ทองทิพย์ เดิม) โทร. 0-2893-3547-9, 08-1819-2137 เจริญถาวรซัพพลาย จก บริษัท โทร. 08-7066-0088, 0-2395-1234 โทรสาร 0-2395-4211 ควอลิแทต (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2903-0966 บางซื่อ กทม ซีเอฟเอส เอเชีย จก บริษัท โทร. 0-2745-6981-5 บางนา กทม ทอปแพค เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2428-8388 ราษฎร์บูรณะ กทม บิก๊ จ๊ อส การช่ าง โทร. 0-2893-3547 จอมทอง กทม เบทเตอร์ แพค จก บริษัท โทร. 0-2886-9000 บางพลัด กทม ฟาร์ มาซูตคิ อลส์ แอนด์ เมดิคอล ซัพพลาย หจก

โทร. 0-2284-2159-62 ยานนาวา กทม มาร์ ช คูล อินดัสทรี จก บริษัท โทร. 0-2875-3353 จอมทอง กทม วงศ์ ศลิ ป์ เอ็นเตอร์ ไพร์ ซ จก บริษัท โทร. 0-2462-6437-8 พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ วิงเคลอร์ วอชเทล (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2277-3317 ห้วยขวาง กทม คัสตอม ดิวตี ้ เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-2671-8029 บางนา กทม คีนไลน์ จก บริษัท โทร. 0-2742-8892 พระโขนง กทม l

หมวดอาหารส�ำเร็จรู ป และกระป๋อง

บริษัท สุวรรณภูมิ ฟู้ด จ�ำกัด โทร. 0-2738-3695, แฟกซ์. 0-2738-3704 l

หมวดอาหารทะเล ผู้จำ� หน่ ายและขายปลีก

แพภูทะเล โทร. 08-1857-0055, 0-3483-4916


ใน...สาธารณสุข

PUBILICHealth

113


114

ท�ำเนียบสินค้ า และการบริการ สินค้ า (Goods) หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่มีตัวตน สามารถมองเห็นได้ จับต้องหรือสัมผัสได้ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ สบู่ ตู้เย็น เสื้อผ้า กระเป๋า บ้าน รถยนต์ ฯลฯ

บริการ (Services) หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีตัวตน ไม่สามรถมองเห็นได้จับต้องหรือ สัมผัสไม่ได้ หรือหมายถึง กิจกรรมที่จัดท�ำขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของบุคคลอื่นเกี่ยวกับการ อ�ำนวยความสะดวก ไม่สามารถมองเห็นได้ จับต้องหรือสัมผัสไม่ได้ แต่สามารถสร้างความพอใจให้ กับผู้รับบริการได้

PUBLIC HEALTH

ฉบับรวมรวมโรงพยาบาล ศูนย์พยาบาล, Nursing Home ท�ำเนียบยา, เครื่องมือแพทย์, เครื่องส�ำอาง, ผลิตภัณฑ์อาหาร, สินค้า O-TOP, สปาเพื่อสุขภาพ, ร้านอาหาร, รีสอร์ต-ที่พัก ส�ำหรับนักเดินทาง

114

ใน...สาธารณสุข

PUBILICHealth

ดาวน์โหลด ฟรี! E-book / www.magazine1nai.com


หมวดน�้ำแข็ง

หมวดบริการก�ำจัดปลวก

หจก. โรงน�ำ้ แข็งมิตรภาพ ขอนแก่ น 2002 (M.P.) ที่ตั้ง : 1010 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น Tel. 0-4322-1944 Fax. 0-4322-2267

บริษัท สิฏฐ์ โชคดี ๓ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 74/195 ซ.รามค�ำแหง 180 ถ.รามค�ำแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 Tel. 08-1444-3959, 08-9136-6885 Fax. 0-2916-7795

บริษัท น�ำ้ ใจ (1991) จ�ำกัด ที่ตั้ง : ถ.ฉะเชิงเทรา-บางปะกง ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 086330-1170, 08-3704-4435

หมวดโรงเรี ยน สอนท�ำอาหาร

บริษัท ซีมอร์ เซอร์ วสิ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 176 หมู่บ้านอยู่เจริญ แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 Tel. 0-2375-0501-3, 08-6378-0849 Fax. 0-2375-0503

หมวดผลิตภัณฑ์ เด็ก ผู้ส่งออก และผลิต

หมวดผลิตภัณฑ์ ดแู ล สุขภาพทางช่ องปาก

บริษัท สยามเด่ นภัณฑ์ โปรดักส์ แอนด์ เซล จ�ำกัด ที่ตั้ง : 6 ซ.พระราม 2 ซ.54 แยก 4-13 แขวงแสมด�ำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 Tel. 0-2899-5400-4 Fax. 0-2899-5405

ยาสีฟันสมุนไพรรุ่ งอรุ ณ ที่ตั้ง :12 ถ.สุขาภิบาล 5 ซ.5 แยก 18 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 Tel. 0-2190-6238, 0-2190-6139, 08-7908-9491

หมวดน�้ำดืม่ -ผู้จำ� หน่ าย

ดู AD 4 สี หน้ า 33

โรงเรี ยนสอนศิลปะ การปรุ งอาหารไอเชฟ ที่ตั้ง : 1/248 และ 1/251 หมู่ 16 ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา Tel. 08-3543-0543

ดู AD 4 สี หน้ า 15 หมวดสัตว์ เลี้ยง อาบน�้ำ -ตัดขน

Petopia Dog Pool & Sweet brew Cafe ที่ตั้ง : 508/11 ถ.สุขุมวิท อ.เมือง จ.สมุทรปราการ Tel. 08-1813-9434, 0-2702-2231, 09-2251-3754

ดู AD 4 สี ปกหน้ าใน

ปวันนันท์ บริการน�ำ้ ดื่ม ที่ตั้ง : 57 ซ.ลาดพร้าว 136 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Tel. 08-1917-5641, 0-2513-2448 Fax. 0-2512-1992 บริษัท ยู.ซี.เอส.เซอร์ วสิ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ที่ตั้ง : 55/24 หมู่ 5 ถ.เสม็ด-อ่างศิลา ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 Tel. 0-3839-8555-6 Fax. 0-3839-8555 ต่ อ 18

หมวดตลาดสด

ดู AD 4 สี หน้ า 22

บริษัท ดี เฮิร์บ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 24/255-256 ถ.วิภาวดีรังสิต 37 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 Tel. 0-2974-4822, 08-6375-0148

ดู AD 4 สี หน้ า 12

ดู AD 4 สี หน้ า 10

หจก. อุดมสุขกบินทร์ บุรี ที่ตั้ง : 379 หมู่ 10 ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี Tel. 0-3720-4147, 0-3745-5333 E-mail : udomsukmarket_kabin @hotmail.com

บริษัท เคเพาเวอร์ แมนเนจเม้ นท์ กรุ๊ ป จ�ำกัด ที่ตั้ง : 54/79 ถ.บรมราชธานี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170 Tel. 08-9330-5522

ดู AD 4 สี หน้ า 33

หมวดก่ อสร้ าง-รั บเหมา

อ.การช่ าง ที่ตั้ง : 28/16 ถ.บึงน�้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี Tel. 08-9783-4546

ดู AD 4 สี หน้ า 33

ดู AD 4 สี หน้ า 7

ใน...สาธารณสุข

PUBILICHealth

115


หมวดบริการรั กษา ความปลอดภัย

หมวดฟาร์ มสัตว์

บริษัท รั กษาความปลอดภัย จี เอส จ�ำกัด ที่ตั้ง : 195/6 หมู่ 11 ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190 Tel. 08-0105-5556

ลักขณาMGฟาร์ มแพะแกะ ที่ตั้ง : 804 หมู่ 9 ซ.พรสวรรค์ ต.หัวส�ำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190 Tel. 08-9828-5154

ดู AD 4 สี หน้ า 34

บริษัท รั กษาความปลอดภัย เจ.โอ. ยุคขะระ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 86/1 ถ.มหาจักรพรรดิ์ ต.หน้า เมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel. 08-1861-3480, 08-1812-2778, 0-3851-1752 l

หมวดกีฬา-อุปกรณ์ ขายส่ งและผู้ผลิต

สงวนสปอร์ ต จก บริษัท โทร. 0-2612-3417-8 โทรสาร. 0-2612-3419 ธิมสปอร์ ต ร้ าน โทร. 0-2612-4532 โทรสาร. 0-2612-4186 C.O.B Creative Product Ltd.,Part. โทร. 0-2468-0595 โทรสาร. 0-2877-0426-7 เครื่ องกีฬาตรานกแก้ ว หจก โทร. 0-2287-1323 ยานนาวา กทม เครื่ องกีฬาตรานกแก้ ว หจก โทร. 0-2215-9126-7 ซิตี ้ สปอร์ ตส์ (ไทยแลนด์ ) จก บริษัท โทร. 0-2508-0698-9 ซิตี ้ สปอร์ ตส์ (ไทยแลนด์ ) จก บริษัท โทร. 0-2881-2328 ฟาร์ คอนสปอร์ ต ร้ าน โทร. 0-2863-0817 ฟิ ตเวิร์ค จก บริษัท โทร. 0-2433-4311 มาราธอน (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2433-2872 มาราธอน (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2433-7992 มาราธอน (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2881-7484 ยิมแวร์ จก บริษัท โทร. 0-2295-2526-30 โรงงานฟุตบอลล์ ไทยสปอร์ ตติง้ กู๊ดส์ จก บริษัท โทร. 0-2326-7381 โรงงานฟุตบอลล์ ไทยสปอร์ ตติง้ กู๊ดส์ จก บริษัท โทร. 0-2988-5888

116

ใน...สาธารณสุข

PUBILICHealth

โรงงานฟุตบอลล์ ไทยสปอร์ ตติง้ กู๊ดส์ จก บริษัท โทร. 0-2718-4700-44 ลีวัฒนานันท์ เทรดดิง้ จก บริษัท โทร. 0-2286-7989 แกรนด์ มาร์ เก็ตติง้ จก บริษัท โทร. 0-2214-4508 แกรนด์ สปอร์ ต หจก โทร. 0-2944-7401-3 คอร์ ตนิ ่ าสปอร์ ตอินดัสตรี ย์ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2326-0174-5 เครื่ องกีฬาตราเหรี ยญทอง จก บริษัท โทร. 0-2215-0043-4 เครื่ องกีฬาโล่ ห์ชนะ หสน โทร. 0-2249-6755 สาทร กทม จีเอสเอฟสปอร์ ต จก บริษัท โทร. 0-2685-3859 ชิงชัยเทคโนโลยี จก บริษัท โทร. 0-2938-0928 ชินโฮลดิง้ จก บริษัท โทร. 0-2390-1665-6 ชินโฮลดิง้ จก บริษัท โทร. 0-2612-5509 เชงเพงอินเตอร์ เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-2259-5666 ซี อาร์ ซี สปอร์ ต จก บริษัท โทร. 0-2255-9726-7 ซี อาร์ ซี สปอร์ ต จก บริษัท โทร. 0-2632-7530-1 ซี อาร์ ซี สปอร์ ต จก บริษัท โทร. 0-2454-8371 ซี อาร์ ซี สปอร์ ต จก บริษัท โทร. 0-2872-1497 ซี อาร์ ซี สปอร์ ต จก บริษัท โทร. 0-2623-7818 ซี อาร์ ซี สปอร์ ต จก บริษัท โทร. 0-2861-5075 ซี อาร์ ซี สปอร์ ต จก บริษัท โทร. 0-2884-8060-1 ซี อาร์ ซี สปอร์ ต จก บริษัท โทร. 0-2641-2930 ซี อาร์ ซี สปอร์ ต จก บริษัท โทร. 0-2947-5530 ซี อาร์ ซี สปอร์ ต จก บริษัท โทร. 0-2361-1082 ซี แอนด์ เอฟ สปอร์ ต หจก โทร. 0-2872-6926 ซีโอบีครี เอทีฟโปรดักท์ หจก โทร. 0-2877-2755-9 เซี่ยงไฮ้ สปอร์ ต หจก โทร. 0-2869-0512-5 ภาษีเจริญ กทม

ดาวสปอร์ ต โทร. 0-2612-4983 ดี แอนด์ ที สปอร์ ต ร้ าน โทร. 0-2215-1525 ปทุมวัน กทม ตะกร้ อนิยมไทย จก บริษัท โทร. 0-2428-4528 ที เอส เอ็ม สปอร์ ตเอ็กซ์ ปอร์ ต จก บริษัท โทร. 0-2688-6316 ไทยรุ้ ง ร้ าน โทร. 0-2468-2675 ไทยส่ งเสริม ร้ าน โทร. 0-2467-1750 ไทยสมัยสปอร์ ต ร้ าน โทร. 0-2291-8760 ธิม สปอร์ ต ร้ าน โทร. 0-2612-4552 พาร์ กอล์ ฟสปอร์ ตติง้ เฮ้ าส์ จก บริษัท โทร. 0-2735-3107 สปอร์ ตมาร์ เก็ตติง้ จก บริษัท โทร. 0-2214-1390 อิมพ์ -เอ็กซ์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-2233-0064 อีเกิล้ กอล์ ฟ จก บริษัท โทร. 0-2253-2458 อีเกิล้ กอล์ ฟ จก บริษัท โทร. 0-2721-8792-3 ประเวศ กทม เอฟ บี ที สปอร์ ตคอมเพล็กซ์ จก บริษัท โทร. 0-2718-4746-68 เอ็มทีซี ไดฟ์ คลับ จก บริษัท โทร. 0-2957-6198-9 เอส เจ เซอร์ วสิ โทร. 0-1844-0052 แอคทีฟ เนชั่น จก บริษัท โทร. 0-2934-9580-5 ไฮ้ เซ่ ง ฮวด (อาร์ เอส สปอร์ ต) ร้ าน โทร. 0-2223-4507 l

หมวดขนมปั ง ขนมอบ และเค้ ก-ขายปลีก

บริษัท กระดุมทอง เบเกอรี่ โทร. 0-2322-3452 แฟ็กซ์. 0-2322-3451 วุ้นกรองแก้ ว(เบเกอรี่ ) โทร. 0-3442-3604 เจ๊ แดง Tel : 0-3633-3023 ร้ านกันเอง เบเกอรี่ โทร. 0-3725-1195, 08-9930-3655 ดอนเบเกอรี่ โทร. 0-3731-4272 รุ่ งเบเกอรี่ โทร. 0-3525-2033 โทรสาร. 0-3532-8890 l

หมวดความสะอาด อุปกรณ์ และเครื่ องใช้

ธนากิจการช่ าง โทร. 0-2457-1159, 0-2869-0962 โทรสาร. 0-2457-9438 แก้ วมณี เคมีคอล คลีนนิ่ง แอนด์ เซอร์ วสิ จ�ำกัด โทร. 0-2916-0766 โทรสาร. 0-2907-6730 เอเซียคลีนนิ่ง เซอร์ วสิ หจก. โทร. 0-2613-8314 โทรสาร. 0-2613-8313 เกรี ยงไทยวัฒนา จก บริษัท โทร. 0-2867-0353-60 จอมทอง กทม คลีนนิ่ง ซัพพลายส์ จก บริษัท โทร. 0-2938-2914 คลีนโนเวชั่น จก บริษัท โทร. 0-2203-0588-9 คลีนเวิลด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2956-8251-3 แจนนิเทอเรี ยล เมนเทนแนนซ์ เซอร์ วสิ เซส จก บริษัท โทร. 0-2559-3761-4

ซีบซี ี เซอร์ วสิ แอนด์ ซัพพลาย หจก โทร. 0-2882-7815 ธนาเศรษฐ์ มอเตอร์ หจก โทร. 0-2897-0791 เอส บี แอล ซัพพลาย กรุ๊ ป จก บริษัท โทร. 0-2285-4766 โอวาท โปร แอนด์ ควิก จก บริษัท โทร. 0-2907-4471-3 ก่ อกิจโลหะการ หจก โทร. 0-2688-6097 เกรี ยงไทยดีเวลลอปเมนท์ จก บริษัท โทร. 0-2540-0311-5 โกรวเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2249-6135 คลีนนิ่ง ฮาร์ ดแวร์ หจก โทร. 0-2991-9872 สายไหม กทม คลีนโปร จก บริษัท โทร. 0-2570-2550 ลาดพร้าว กทม เครสท์ อัลตร้ าโซนิคส์ (ไทยแลนด์ ) จก บริษัท โทร. 0-2682-9359 เครื่ องขัดไทย จก บริษัท โทร. 0-2884-2091 ตลิ่งชัน กทม จอห์ นสันไดเวอร์ ซ่ ี (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2685-3777-9 ดูไบรท์ จก บริษัท โทร. 0-2991-8743 ถ ประเสริฐพร หจก โทร. 0-2260-1568 แมตติง้ เอ็กซ์ ตร้ าคลีน หจก โทร. 0-2517-2871 ยูเม็คเทรดดิง้ จก บริษัท โทร. 0-2321-3983 รุ้ งทองวัฒนา จก บริษัท โทร. 0-2374-5090-1 ลุกซ์ รอยัล (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2732-2530-1 ลุกซ์ รอยัล (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2433-2701 ลุกซ์ รอยัล (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2437-4460-1 สตาร์ เทคนิคคอล จก บริษัท โทร. 0-2533-5982 สตาร์ คลีนอินเตอร์ เนชั่นแนล หจก โทร. 0-2748-0714-5 แอล ซี มาร์ เก็ตติง้ แอนด์ อิมปอร์ ต (1981) จก บริษัท โทร. 0-2434-3480-2 บางพลัด กทม l

หมวดบริการ ท�ำความ สะอาด

อินเตอร์ คลีนนิ่ง ซัพพลายส์ จก บริษัท โทร. 0-2559-2980-5 โทรสาร 0-2559-2660-1 เค.บี.อิสเทิร์นการ์ ด จก บริษัท โทร./โทรสาร 0-3729-0160 มือถือ 08-9223-1841, 08-1588-9471 l

หมวดเตาเผาขยะ และเตาเผาศพ

ภัทรพันธ์ อุตสาหการ หจก. โทร. 0-2581-3261-5, 08-1456-7132 โทรสาร. 0-2581-4217 คลีนวิช่ ัน จก บริษัท โทร. 0-1996-2204, 0-3878-3860 โทรสาร. 0-3878-3860 กิจจา คอนซัลติง้ เอ็นยิเนียร์ หจก โทร. 0-2589-5622 92 คอนซัลแท้ นท์ จก บริษัท โทร. 0-2954-3451 โกชู เทคโนเซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-2763-7747-9


ตรี มูรติ แอสโซซิเอทส์ แอนด์ คอร์ ปอเรชั่น จก บริษัท โทร. 0-2749-2822 ทีมเทคแอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2900-5524 เทอร์ ม เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2928-2215-6 ไทยรี ซอร์ สเซส แอนด์ รี พวิ เทชั่น จก บริษัท โทร. 0-2519-8410 พัชรออโตเมติคคอนโทรล หจก โทร. 0-5422-8680 อุสาพัฒนาเศรษฐกิจ จก บริษัท โทร. 0-2589-0935 เอส เค ดับบลิว สตีลส์ โปรดัคท์ จก บริษัท โทร. 0-2427-2629 ราษฎร์บูรณะ กทม โคโยเทอร์ โมซิสเต็ม จก บริษัท โทร. 0-2308-2852 ซี แอนด์ ดี อินซีเนเรเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-2595-1084 ซีดี เบอนเนอร์ จก บริษัท โทร. 0-2985-3739 ณัฐกานต์ จก บริษัท โทร. 0-2880-8065-6 แดแฮครี เมทอรี่ จก บริษัท โทร. 0-2998-9296-7 ที เอ อาร์ เอฟ จก บริษัท โทร. 0-2935-6845-8 เทอร์ มอลอินโนเวชั่นเทคโนโลยี จก บริษัท โทร. 0-2803-7641 ไทยกรี นโนเวชั่น จก บริษัท โทร. 0-2883-5491-2 แปซิฟิค ธันเดอร์ จก บริษัท

โทร. 0-2241-1839 พี เทคซัพพลาย หจก โทร. 0-2415-8993 เมวะ คอมปะนีลิมเิ ต็ด จก บริษัท โทร. 0-2661-6966 ศรี สุขอินเตอร์ กรุ๊ ป จก บริษัท โทร. 0-2521-6599 อาร์ เอส พี อินเตอร์ แปซิฟิค จก บริษัท โทร. 0-2445-2865 อาร์ เอส พี อินเตอร์ แปซิฟิค จก บริษัท โทร. 0-2958-3290-1 เอ็ม แอล เอ็นจิเนียริ่งซัพพลาย จก บริษัท โทร. 0-2887-0523 เอ็ม แอล เอ็นจิเนียริ่งซัพพลาย จก บริษัท โทร. 0-2947-7057 เอเอส แมคเคมิคอล แอนด์ รีแฟคทอรี่ จก บริษัท โทร. 0-3633-8844 l

หมวดที่นอน-ขายส่ ง และผู้ผลิต

ห้ างหุ้นส่ วนจ�ำกัด เบดฟอร์ บอดี ้ Tel/Fax : 0-2904-2429-30 Mobile : 08-1917-3450 ที่นอนศุภลักษณ์ 15 โทร. 0-2872-9020 โทรสาร. 0-2872-8486 ที่นอนราชเทวี โทร. 0-2215-7977, 0-2219-3148 สาขามาบุญครอง ชั้น 5 ห้อง 5B 21-22 โทร. 0-2620-9571 สาขาถนนราชพฤกษ์ บางกรวย นนทบุรี

โทร.0-2423-3178-9, 08-1422-3904 เอ็น.ที.ที.เกรทเตอร์ ฟิ วโล เฮลท์ โทร. 08-1838-9613, 08-1399-6243 โทรสาร. 0-2464-3632 คารี นา แมทเทรส จก บริษัท โทร. 0-2426-2683-5 ทุ่งครุ กทม เครื่ องนอนเซ็นเตอร์ ร้ าน โทร. 0-2671-2565-6 เจเอสเอ โปรดักท์ เทรดดิง้ จก บริษัท โทร. 0-2259-5207 แซนต้ า แมทเทรส จก บริษัท โทร. 0-2801-6831-2 ที่นอนบางกอกน้ อย จก บริษัท โทร. 0-2623-7465-6 ที่นอนพญาไท (1407) จก บริษัท โทร. 0-2215-8616 ที่นอนเพชรบุรีคลองตัน โทร. 0-2319-8741-2 ไทยคอนติเนนตัล แมทเทรส จก บริษัท โทร. 0-2331-0935 นีโอ ลีฟวิ่ง หจก โทร. 0-2412-6728 บางกอก โฮม พลัส จก บริษัท โทร. 0-2898-6969-70 บิวบิส 8 หจก โทร. 0-2454-5153 เพอร์ เฟค แพดส์ จก บริษัท โทร. 0-2933-7648 วังทองหลาง กทม โวโนร์ ไฟว์ สตาร์ จก บริษัท โทร. 0-2284-2164 ยานนาวา กทม สมพลเบดดิง้ แอนด์ แมทเทรส อินดัสตรี จก บริษัท โทร. 0-2322-4320-2

สลัมเบอร์ แลนด์ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2994-2031-45 สลัมเบอร์ แลนด์ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2973-1170-5 แก้ วโชคชัย หจก โทร. 0-2806-4312 บางบอน กทม แคทลียา (1995) ร้ าน โทร. 0-2671-3694 คลองเตย กทม แคนนอน เซ็นเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-2539-9066-7 ลาดพร้าว กทม ที่นอนวัชรพล ร้ าน โทร. 0-2945-5157 บางเขน กทม ที่นอนสุขไพศาล ร้ าน โทร. 0-2392-0149 วัฒนา กทม ที่นอนสุขวัฒนา มาร์ เก็ตติง้ หจก โทร. 0-2932-3077 วังทองหลาง กทม ที่นอนสุขวัฒนา หจก โทร. 0-2215-0638-9 ราชเทวี กทม ที่นอนสุขวัฒนา หจก โทร. 0-2538-1557 วังทองหลาง กทม ที่นอนสุขวัฒนา หจก โทร. 0-2906-2512-3 คลองสามวา กทม ที่นอนเอกชัย หจก โทร. 0-2415-2200 บางบอน กทม บางกอกควิลติง้ โปรดักซ์ จก บริษัท โทร. 0-2874-4591-4 ราษฎร์บูรณะ กทม ล้ อติง๊ กวง จก บริษัท โทร. 0-2281-4159 ดุสิต กทม เลเท็กซ์ ซสิ เทมส์ จก บริษัท โทร. 0-2326-0292 โลคัล ช็อป หจก โทร. 0-2243-0043-6 ดุสิต กทม ศรี มหาราชา จก บริษัท

ใน...สาธารณสุข

PUBILICHealth

117


โทร. 0-2224-1897 พระนคร กทม ศิริกุลชัย จก บริษัท โทร. 0-2392-4136 คลองเตย กทม สลีฟ โปรดักส์ จก บริษัท โทร. 0-2870-8006 ราษฎร์บูรณะ กทม สิริลักษณ์ ร้ าน โทร. 0-2249-6690 คลองเตย กทม หลินซิน เอ็นเตอร์ ไพรส์ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2721-8033 ประเวศ กทม หอมก�ำจาย จก บริษัท โทร. 0-2733-8239 บึงกุ่ม กทม เอกชัย โรงงานที่นอน โทร. 0-2415-2200 บางบอน กทม แอร์ โรว์ เบดดิง้ จก บริษัท โทร. 0-2870-9091-5 ราษฎร์บูรณะ กทม l

หมวดน�ำ้ บรรจุขวด

น�ำ้ ดื่มตราหนึ่ง โทร. 0-2750-8267, 08-6560-1976, 08-4006-3516 โทรสาร 0-2750-5245 ไลฟ์อินเตอร์ เทค จก บริษัท โทร. 0-3662-7403 โทรสาร 0-3662-7404 ห้ าดาวระยอง หจก. โทร. 0-3861-1732, 0-3861-2303 l

หมวดน�ำ้ -การควบคุม มลภาวะ

เจนเนเรชัน แล็บ จก บริษัท โทร. 0-2940-9981-2 โทรสาร. 0-2940-9984

118

ใน...สาธารณสุข

PUBILICHealth

ไฮโดร โปรดักส์ เอ็กเซลเล้ นท์ จก บริษัท โทร. 0-2540-6910-5 โทรสาร. 0-2540-6910-15 ต่อ 12 แกรนด์ เอ็นโปร เทรด จก บริษัท โทร. 0-2468-9164 คอนซัลแตนท์ เซ็นเตอร์ แอนด์ แล็บ จก บริษัท โทร. 0-2873-5683-4 เคม-อควา โทร. 0-2273-8071-2 ซิส เซิร์ฟเวอร์ จก บริษัท โทร. 0-2735-1494-5 ได-อิชิ เวส ทรี ทเมน (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2248-7133-4 ทรงศักดิ์ วิศวการ หจก โทร. 0-2287-1057 เทคโนกรี นเนเจอร์ จก บริษัท โทร. 0-2971-5941 แทคทีม เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เคมิคอล จก บริษัท โทร. 0-2748-0113-4 ไทยยูเนี่ยน อควา โปรดักส์ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2802-3811-2 ธัญธิญะ เทคโนโลยี จก บริษัท โทร. 0-2970-4356-8 ยู พี เวสท์ วอเตอร์ เทค จก บริษัท โทร. 0-2375-4471-2 ยูไนเต็ด คูลลิ่ง จก บริษัท โทร. 0-2746-5004-8 ลี พี่น้อง (2000) จก บริษัท โทร. 0-2946-7469 บึงกุ่ม กทม

ลุฟท์ เทค จก บริษัท โทร. 0-2331-5407-8 วอเตอร์ เพียว เทค จก บริษัท โทร. 0-2906-5603-4 วาเทค ไลน์ จก บริษัท โทร. 0-2418-3174 สยามเฟิ ร์ สเคม จก บริษัท โทร. 0-2972-4314 เอเซีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จก บริษัท โทร. 0-2805-6660-3 บางแค กทม แอล เอส พี สยาม อินเตอร์ เทรด จก บริษัท โทร. 0-2729-3124-5 ไอโซเมค คอร์ ปอเรชั่น จก บริษัท โทร. 0-2919-1950 ไอนอคซ์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-2944-3740-1 ไฮโดรโปรดักส์ อินเตอร์ กรุ๊ ป หจก โทร. 0-2914-3139-40 กิจการร่ วมค้ าไอเอ็น จก บริษัท โทร. 0-2332-5981-6 กิจการร่ วมค้ าไอเอ็น จก บริษัท โทร. 0-2716-8515-8 กิจการร่ วมค้ าไฮโดรเท็คเสรี โทร. 0-2719-9615 คงถาวรวัฒน์ หจก โทร. 0-2939-8191 จตุจักร กทม คราวน์ -เทค เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2476-9112-3 ธนบุรี กทม คลีน เทคโนโลยี่ จก บริษัท โทร. 0-2272-4946 จตุจักร กทม คอสโม วัน จก บริษัท

โทร. 0-2246-9050-1 ห้วยขวาง กทม คัลเจอร์ เคมโปรดักส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2862-5081-2 คลองสาน กทม ธนนันต์ ดเี วลล็อปเมนท์ แอนด์ เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-2732-4379 บึงกุ่ม กทม ธรรมสรณ์ จก บริษัท โทร. 0-2611-0290 ราชเทวี กทม ธารา เอส เอ เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2311-1486 วัฒนา กทม แนน เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2372-2355-7 สะพานสูง กทม แองเลียนวอเตอร์ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2260-1647 วัฒนา กทม ไอเอ เคมีคอลล์ จก บริษัท โทร. 0-2938-6604-5 จตุจักร กทม ไฮโดร ซิสเท็ม ซัพพลาย หจก โทร. 0-2889-6180 ทวีวัฒนา กทม l

หมวดน�ำ้ แข็ง

บ.โรงน�ำ้ แข็งมงคลทิพย์ ธารี โทร. 0-3441-1993 โทรสาร. 0-3481-1092 เอเซีย บางนา จก บริษัท โทร. 0-2316-3614-5 น�ำ้ แข็งหลอดมวกเหล็ก หจก โทร. 0-3634-1269, 0-3634-1315 , 0-3634-1813, 0-3634-1827 ธนทัศน์ น�ำ้ แข็ง จก บริษัท โทร. 0-2702-9916 ก กิจสมบูรณ์ หจก


โทร. 0-2513-0901 จตุจักร กทม กวินรั ตนะ (1999) จก บริษัท โทร. 0-2675-0886-7 สาทร กทม กิจน�ำสิน ร้ าน โทร. 0-2576-1376 หลักสี่ กทม กิตสมบูรณ์ หจก โทร. 0-2511-1618 จตุจักร กทม กิมซ�ำ แซ่ ฉ่ ัว สนง โทร. 0-2250-1695 คลองเตย กทม เกรี ยงศักดิ์น�ำ้ แข็งหลอด จก บริษัท โทร. 0-2251-1454 คลองเตย กทม เกษม สุจภิ ญ ิ โญ สนง โทร. 0-2277-1523 ดินแดง กทม เกษมพานิช (เอียมหลี) ร้ าน โทร. 0-2221-9278 พระนคร กทม เกียรติพานิช ร้ าน โทร. 0-2277-3282 ดินแดง กทม โกซี ร้ าน โทร. 0-2424-5707 บางพลัด กทม เข็งซง สกุลชีพวัฒนา ร้ าน โทร. 0-2579-3777 จตุจักร กทม เคีย้ งเฮง ร้ าน โทร. 0-2222-2417 สัมพันธวงศ์ กทม ทวี ตัง้ มงคลสุข ร้ าน โทร. 0-2460-0302 จอมทอง กทม ทิพย์ ประเสริฐน�ำ้ แข็งหลอด จก บริษัท โทร. 0-2690-6252 ห้วยขวาง กทม เทียนเซ้ ง ร้ าน โทร. 0-2241-0086 ดุสิต กทม ไทยน�ำ้ แข็งหลอด จก บริษัท โทร. 0-2321-6498 สวนหลวง กทม ธานี (น�ำ้ แข็งถ้ วยสก๊ อตแมน) จก บริษัท โทร. 0-2252-8884 วัฒนา กทม น�ำ้ แข็ง โรงงาน โทร. 0-2277-8594 ดินแดง กทม ศิริมติ ร จก บริษัท โทร. 0-2587-6445 บางซื่อ กทม ศุภกิจ จก บริษัท

โทร. 0-2249-2537 คลองเตย กทม ส อรุ ณมงคล ร้ าน โทร. 0-2392-3345 วัฒนา กทม สงวนสินร่ วมกิจ จก บริษัท โทร. 0-2539-2741-2 ลาดพร้าว กทม สมชาย กุลวุฒพ ิ งษ์ ศักดิ์ สนง โทร. 0-2277-1517 ดินแดง กทม สมพงษ์ สงวนปั ญญาสกุล สนง โทร. 0-2427-5641 ราษฎร์บูรณะ กทม สมมาตร เดชมงคล แผง โทร. 0-2747-7762 พระโขนง กทม สมศักดิ์ แซ่ ตงั ้ สนง โทร. 0-2279-2785 พญาไท กทม สหกิจน�ำ้ แข็ง ร้ าน โทร. 0-2314-7007 สวนหลวง กทม สุนันมิ่งสิริ (1998) จก บริษัท โทร. 0-2477-1934 จอมทอง กทม ฮกฮั่วเฮง จก บริษัท โทร. 0-2222-1734 พระนคร กทม ฮงเฮง ร้ าน โทร. 0-2466-8999 บางกอกใหญ่ กทม l

หมวดน�ำ้ -เครื่ องกรอง และฆ่ าเชือ้ โรค

มาซูม่า (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2911-4100-3 โทรสาร. 0-2586-9743 เอ็น.เอส.อาร์ เซ็นเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-2812-2065-6 โทรสาร. 0-2812-0572 สายชลเจริญทรั พย์ เครื่ องกรองน�ำ้ หจก. โทร. 0-4492-9226 โทรสาร 0-4492-9226 E-mail : Peeraya_t11@hotmail.com www.saichonwatertreat.maxmatelevision. com ฟั งก์ ช่ ันอินเตอร์ เนชั่นแนล จก บริษัท

โทร. 0-2540-6263 โทรสาร. 0-2518-2575 กรี นเนสอุตสาหกรรม เครื่ องกรองน�ำ้ ไทย จก บริษัท โทร. 0-2919-6636 คันนายาว กทม การช่ างสุขาภิบาล หจก โทร. 0-2277-4228 ห้วยขวาง กทม กู๊ดดริ๊งส์ จก บริษัท โทร. 0-2974-6600 สายไหม กทม คลีนวอเตอร์ ซัพพลาย หจก โทร. 0-2519-2592-3 คลองสามวา กทม คากาวา จก บริษัท โทร. 0-2275-7108 คิงส์ -วิน อินเตอร์ เนชั่นแนล เทรด จก บริษัท โทร. 0-2933-6114-5 ซันคัลเล่ อร์ จก บริษัท โทร. 0-2735-1827 ซันคัลเล่ อร์ จก บริษัท โทร. 0-2683-6562-3 ซันคัลเล่ อร์ จก บริษัท โทร. 0-2392-0520 วัฒนา กทม ซันคัลเล่ อร์ จก บริษัท โทร. 0-2892-7983 บางขุนเทียน กทม ซี-ฟอร์ ม จก บริษัท โทร. 0-2886-4127-8 บางพลัด กทม ถาวรอีเล็คทริค จก บริษัท โทร. 0-2733-5468-71 ทอป รี ช คอร์ ปอเรชั่น จก บริษัท โทร. 0-2718-4030 ที อาร์ สยาม ภัณฑ์ จก บริษัท โทร. 0-2370-0424-6 บางกะปิ กทม ที เอ็ม ดี จก บริษัท โทร. 0-2454-9606 ที เอ็ม ดี จก บริษัท โทร. 0-2682-1670 เนเชอรั ลอาร์ โอกรุ๊ ป หจก โทร. 0-2946-7040 บึงกุ่ม กทม

โนวา วอเตอร์ (ไทยแลนด์ ) จก บริษัท โทร. 0-2682-6050-5 ฟั งก์ ช่ ัน อินเตอร์ เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-2540-6263 โฟล ออโตเมชั่น หจก โทร. 0-2895-1807 บางบอน กทม วอเตอร์ เซ็นเตอร์ โปรดักส์ หจก โทร. 0-2509-7405 คันนายาว กทม วอเทอร์ เน็ท จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-2940-2100 จตุจักร กทม วี-เทค ซัพพลาย จก บริษัท โทร. 0-2917-9521-3 คันนายาว กทม เวทซ์ เทค จก บริษัท โทร. 0-2688-1691-2 บางคอแหลม กทม สยาม แอคเซส คอนซัลแตนท์ จก บริษัท โทร. 0-2733-9257-8 บางกะปิ กทม สยามจักรกล จก บริษัท โทร. 0-2513-6143-4 จตุจักร กทม เอเซีย วอเตอร์ ทรี ทเม้ นท์ จก บริษัท โทร. 0-2451-6762-4 ยูเนี่ยน วอเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง โทร. 0-2918-9681 มีนบุรี กทม วิภาดา จก บริษัท โทร. 0-2416-7266-7 บางบอน กทม วีเมตัลไทย จก บริษัท โทร. 0-2517-5240-1 มีนบุรี กทม สยามชัย ร้ าน โทร. 0-2224-9454 สยามวอเตอร์ คลีน หจก โทร. 0-2906-3014-5 สหวิศวกรรม และ เคมีภณ ั ฑ์ หจก โทร. 0-2870-0130-4 จอมทอง กทม แหลมทองเซ็นเตอร์ หจก โทร. 0-2465-6546 บางกอกใหญ่ กทม อควาเคมี จก บริษัท โทร. 0-2561-1540 จตุจักร กทม อิมสยาม หจก โทร. 0-2314-6083 สวนหลวง กทม

ใน...สาธารณสุข

PUBILICHealth

119


โทร. 0-2416-3135 บางบอน กทม สกุลไชยพรี เมียม แอนด์ แพค จก บริษัท โทร. 0-2896-9008 บางขุนเทียน กทม หุยเจริญพลาสติก โทร. 0-2468-7842 จอมทอง กทม อภิสิทธิ์อนิ เตอร์ พลาส จก บริษัท โทร. 0-2892-4953-4 แอ็คโกรแพ็ค อินดัสทรี่ จก บริษัท โทร. 0-2416-8225-8 บางขุนเทียน กทม แอลวายคอมเมอร์ เชียล จก บริษัท โทร. 0-2919-6007-10 คันนายาว กทม โอ พี เอ็มไพรส์ หจก โทร. 0-2747-5349 บางนา กทม l

อีโคโปรดักส์ จก บริษัท โทร. 0-2712-3391-3 คลองเตย กทม อีพที เี อ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2704-6885-6 ประเวศ กทม อุลตร้ าเพียว จก บริษัท โทร. 0-2540-6263 คลองสามวา กทม ไฮโดร ไคเนติค จก บริษัท โทร. 0-2948-4063-4 บึงกุ่ม กทม ไฮโดรโซน จก บริษัท โทร. 0-2868-0941-2 บางกอกใหญ่ กทม ไฮโดรโปรดักส์ เอ็กเซลเล้ นท์ จก บริษัท โทร. 0-2540-6910-5 คลองสามวา กทม l

หมวดพลาสติก-ผลิตภัณฑ์ พิเศษ-ขายส่ งและผู้ผลิต

เพชรบุรีพลาสติกภัณฑ์ โทร. 08-1355-9426 ไฮเกรด พลาสติก จก บริษัท โทร. 0-2427-8606-8 โทรสาร. 0-2427-8609 กรุ งเทพยูเนี่ยนแมนูแฟคเจอริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2989-7791-4 หนองจอก กทม กรุ งสยามอุตสาหกรรมพลาสติค จก บริษัท โทร. 0-2415-3863 บางบอน กทม เกษมพลาสติก อินดัสทรี ส์ จก บริษัท โทร. 0-2898-2405-7 เจริญศิลป์ทอยแลนด์ จก บริษัท โทร. 0-2662-2340-3 วัฒนา กทม เจวีพี พลาสติก อินดัสทรี จก บริษัท โทร. 0-2932-7871-3 ช�ำนาญพลาสติก จก บริษัท โทร. 0-2453-1831-4 ซันเทค อินเตอร์ โปรดักส์ หจก โทร. 0-2895-4770-1 ซานไทย พี แอนด์ เอส จก บริษัท

120

ใน...สาธารณสุข

PUBILICHealth

โทร. 0-2897-2599-600 ซินเซียร์ สโตเรส หจก โทร. 0-2417-7573 บางบอน กทม เซ็นจูร่ ี พลาสติก คอมเมอร์ เชียล จก บริษัท โทร. 0-2437-2001 คลองสาน กทม ดาต้ าแพค จก บริษัท โทร. 0-2897-2206-7 เดีย้ นซ์ มาร์ เก็ตติง้ จก บริษัท โทร. 0-2347-8643 บางกะปิ กทม ตัง้ มั่นคงกิจ (ไทยแลนด์ ) จก บริษัท โทร. 0-2897-3595 สยามแท็ค จก บริษัท โทร. 0-2451-2578-9 บางบอน กทม สาธิตพลาสติก วิศวกรรม จก บริษัท โทร. 0-2897-3774 บางขุนเทียน กทม สายน�ำ้ ทิพย์ พลาสติค อุตสาหกรรม จก บริษัท โทร. 0-2731-0274-6 แสงทองชัยพลาสติก จก บริษัท โทร. 0-2328-7205-6 ประเวศ กทม แสงรุ่ ง กรุ๊ ป จก บริษัท โทร. 0-2892-0353-7 บางขุนเทียน กทม อิตาเลี่ยน อินเตอร์ เทรด จก บริษัท โทร. 0-2208-9910 เอ็ม วี เอส เทรดดิง้ หจก โทร. 0-2272-1610-5 เอส จี สยาม จก บริษัท โทร. 0-2895-0545-6 บางบอน กทม ศรี สุพรรณหงษ์ หจก โทร. 0-2328-0202 ประเวศ กทม ศิริโชติพลาสติก หจก โทร. 0-2861-1010-1 ศิลปกิจ (1973) โทร. 0-2224-3161 ส กิจเจริญพลาสติก โทร. 0-2211-4029 สาทร กทม ส พลาสติก หจก

หมวดอากาศ-อุปกรณ์ ท�ำให้ บริสุทธิ์

MICRON CLEAN LIMITED โทร. 0-2908-8200 โทรสาร. 0-2908-8211 กรี นวู๊ด เอ็นไวรอนเม้ นท์ จก บริษัท โทร. 0-3429-8296 พุทธมณฑล นครปฐม คลีนแอร์ โปรดักท์ จก บริษัท โทร. 0-2559-0888-9 บางกะปิ กทม เค พี เอส ดิสทริบวิ ชั่น (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2311-0081 วัฒนา กทม เค พี เอส ดิสทริบวิ ชั่น (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2311-0081 เจเคกรี น โปรดักส์ จก บริษัท โทร. 0-2926-3853-4 ชวิศา โซน จก บริษัท โทร. 0-2879-4939 บางกรวย นนทบุรี ทรู มาร์ ค จก บริษัท โทร. 0-2632-7121-2 บางรัก กทม ทอปมาสเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-2314-7712-8 ฟิ โอเทค (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2381-1060 วอล์ คเกอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2377-1221 บางกะปิ กทม แสงชัยแอร์ ควอลิตี ้ จก บริษัท

โทร. 0-2628-2200 เคเจโปรดักส์ หจก โทร. 0-2884-1299 ตลิ่งชัน กทม แคนโต้ คอร์ ปอเรชั่น จก บริษัท โทร. 0-2433-7226 บางพลัด กทม ดราโคนิกซ์ จก บริษัท โทร. 0-2678-8632-3 ทรงปกรณ์ ร้ าน โทร. 0-2503-8459 ดอนเมือง กทม ทอปมาสเตอร์ มาร์ เกตติง้ จก บริษัท โทร. 0-2319-5506-7 สวนหลวง กทม ปฐพี เทรดดิง้ จก บริษัท โทร. 0-2704-8054 บางกะปิ กทม พลาสมา เทคโนโลยี จก บริษัท โทร. 0-2759-9143 พี พี เบสท์ มาเก็ตติง้ หจก โทร. 0-2632-7121-5 บางรัก กทม พี แอนด์ พี เอ็นจิเนียริ่ง โทร. 0-2706-3339 ลาดกระบัง กทม โฟลคอน จก บริษัท โทร. 0-2736-7162-3 บึงกุ่ม กทม มาร์ วนิ พรี เมียโปรดักส์ จก บริษัท โทร. 0-2748-9800 บางนา กทม อี เอส ที เทรดดิง้ จก บริษัท โทร. 0-2662-2223-7 วัฒนา กทม อี เอส ที เทรดดิง้ จก บริษัท โทร. 0-2252-7452 ราชเทวี กทม อี เอส ที เทรดดิง้ จก บริษัท โทร. 0-2249-5551-2 ยานนาวา กทม เอเซียเทคอินดัสทรี่ จก บริษัท โทร. 0-2718-9595 สวนหลวง กทม แอดวานซ์ อีเลคโทรนิค แอร์ ฟิ ลเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-2431-2228-9 l

หมวดสวนเกษตร

สวนบุญสมการเกษตร โทร. 08-1377-7945 สวนลภนพร โทร. 08-1656-5066, 08-4901-1294, 08-9767-1910, 0-2585-9448


121

ท�ำเนียบ

เครื่ องส�ำอาง

ในการผลิตเครื่องส�ำอางมีลักษณะการเตรียมหรือการผลิตเหมือนกับการเต รียมหรือการผสมยาแต่ในกรณีของการเตรียมเครื่องส�ำอางจะมีลักษณะที่เฉพาะเด่นชัด ที่แตกต่างจากการผลิตยาอยู่ 3 ประการ คือ 1. เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีกลิ่นหอมชวนดม 2. มีลักษณะสวยงาม ทั้งลักษณะของผลิตภัณฑ์ รวมถึงการบรรจุหีบห่อ 3. ใช้งานได้ง่าย สะดวกต่อการพกพาเครื่องส�ำอางโดยทั่วไป จะต้องบอกคุณลักษณะของเครื่องส�ำอาง นั้นๆ ไว้ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เช่น ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ วิธีใช้ ข้อควรระวัง ภาชนะและการบรรจุ รวมถึงการทดสอบ การตรวจหาปริมาณ และ การวิเคราะห์ต่างๆ

PUBLIC HEALTH

ฉบับรวมรวมโรงพยาบาล ศูนย์พยาบาล, Nursing Home ท�ำเนียบยา, เครื่องมือแพทย์, เครื่องส�ำอาง, ผลิตภัณฑ์อาหาร, สินค้า O-TOP, สปาเพื่อสุขภาพ, ร้านอาหาร, รีสอร์ต-ที่พัก ส�ำหรับนักเดินทาง

ใน...สาธารณสุข

PUBILICHealth

121


l

หมวดเครื่ องส�ำอาง ขายปลีก

เวิลด์ คลาส อินเตอร์ เนชั่นแนล จก บริษัท (ประเทศไทย) โทร. 0-2969-4422, 0-2969-4035 โทรสาร. 0-2969-4034 กมล ร้ าน โทร. 0-2245-9607 ราชเทวี กทม กฤษณา กังแฮ แผง โทร. 0-2540-2650 มีนบุรี กทม กวงหยู ร้ าน โทร. 0-2258-2987 คลองเตย กทม กวางทงเชียง ร้ าน โทร. 0-2222-4631 สัมพันธวงศ์ กทม กานดา นฤนานนท์ สนง โทร. 0-2511-1676 ห้วยขวาง กทม กิจเจริญพานิช ร้ าน โทร. 0-2249-3145 คลองเตย กทม กิจสมบูรณ์ ร้ าน โทร. 0-2585-5238 บางซื่อ กทม กิมมุ้ย แซ่ ลมิ ้ สนง โทร. 0-2468-5524 ธนบุรี กทม แกนนี่เวีย จก บริษัท โทร. 0-2748-3005-8 ประเวศ กทม แกนนี่เวีย จก บริษัท โทร. 0-2277-2900 ดินแดง กทม โกลเบิล คอสเมค จก บริษัท โทร. 0-2689-2655-8 บางคอแหลม กทม ขจรรั ตพานิช ห้ าง โทร. 0-2465-1320 บางกอกใหญ่ กทม เครื่ องส�ำอางคนสวย โทร. 08-1949-0081 โทรสาร 0-3828-5769 คณะบุคคลบ้ านภมร โทร. 0-2661-3892 คลองเตย กทม คอมแพสชั่นเน็ตเวิร์ค จก บริษัท โทร. 0-2720-7050 บึงกุ่ม กทม คอร์ ดเมด้ า ร้ าน โทร. 0-2739-9400 บางนา กทม คอสเมดา อินเตอร์ เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-2948-5796 คันนายาว กทม คอสโมซูตคิ อล จก บริษัท โทร. 0-2247-3442 ห้วยขวาง กทม คอสโมซูตคิ อล จก บริษัท โทร. 0-2247-3441 ราชเทวี กทม คอสโมซูตคิ อล จก บริษัท โทร. 0-2929-7512-3 ดอนเมือง กทม คัลเลอร์ กริด จก บริษัท โทร. 0-2653-7126 ราชเทวี กทม คาเวียร์ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2912-3618 บางซื่อ กทม คิวมารี น (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2747-5533 บางนา กทม เค อาร์ โอ เน็ตเวิร์ค จก บริษัท โทร. 0-2996-4286 สายไหม กทม เค อาร์ โอ เน็ตเวิร์ค จก บริษัท โทร. 0-2996-3625 สายไหม กทม เคโมฟาร์ ม (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2622-2900 พระนคร กทม เคว่ งไถ่ ร้ าน โทร. 0-2236-4600 บางรัก กทม เคอร์ ตสี เมเนจเม้ นท์ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2392-7770 วัฒนา กทม ง่ วนไถ่ พาณิชย์ ร้ าน โทร. 0-2234-2547 บางรัก กทม งามทิพย์ หจก โทร. 0-2241-2527 ดุสิต กทม โง้ วง่ วนเซ้ ง ร้ าน โทร. 0-2234-4080 บางรัก กทม จงเจริญ ร้ าน โทร. 0-2214-1381 ปทุมวัน กทม จงรั ก ห้ าง โทร. 0-2236-2619 บางรัก กทม จองยุ่นฮิน หสน โทร. 0-2221-2579 สัมพันธวงศ์ กทม จอมเกล้ า จก บริษัท

122

ใน...สาธารณสุข

PUBILICHealth

โทร. 0-2222-4220 สัมพันธวงศ์ กทม จังจิง้ เส็ง ร้ าน โทร. 0-2282-8661พระนคร กทม จารุ ณี ร้ าน โทร. 0-2281-7302 ดุสิต กทม จารุ วัฒนาพาณิชย์ ร้ าน โทร. 0-2468-3961 ธนบุรี กทม จิตรแสงไทย ร้ าน โทร. 0-2241-1166 ดุสิต กทม จินดารั ตน์ หล่ ออัชฌาลัย แผง โทร. 0-2988-4263 หนองจอก กทม จี อาร์ โปรดักส์ จก บริษัท โทร. 0-2731-1336-7 บางกะปิ กทม จีนไทยชอง ร้ าน โทร. 0-2249-3726 คลองเตย กทม จี่เคียกเซ่ งจั่น ร้ าน โทร. 0-2224-5329 สัมพันธวงศ์ กทม จุฑามาศ โชติธนารั กษ์ แผง โทร. 0-2617-0828 พญาไท กทม เจ เอส ไอ มาร์ เก็ตติง้ หจก โทร. 0-2888-7850 ทวีวัฒนา กทม เจริญทิพย์ ร้ าน โทร. 0-2241-1996 ดุสิต กทม เจริญผล ร้ าน โทร. 0-2241-2231 ดุสิต กทม เจริญภัณฑ์ ร้ าน โทร. 0-2393-2280 บางนา กทม เจ้ าพระยาร�ำลึก ร้ าน โทร. 0-2249-2853 คลองเตย กทม แจนบิวตีบ้ ตู คิ จก บริษัท โทร. 0-2437-4267 คลองสาน กทม ฉั่งเฮงล้ ง ร้ าน โทร. 0-2222-6461 ป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม ฉั่วฮงฮวด ร้ าน โทร. 0-2211-4141 สาทร กทม ชธิดา จก บริษัท โทร. 0-2579-8353 จตุจักร กทม ชลันธร เจษฎาสกุล แผง โทร. 0-2929-5575 ดอนเมือง กทม ชัยสินพานิช ร้ าน โทร. 0-2249-7129 คลองเตย กทม ชาร์ มคอสเมติก จก บริษัท โทร. 0-2664-3796 คลองเตย กทม ชุณ คอร์ ปอเรชั่น จก บริษัท โทร. 0-2912-4154-7 บางซื่อ กทม เช็งเตีย้ แซ่ ตงั ้ สนง โทร. 0-2282-2216 ดุสิต กทม ไชโยพาณิชย์ ร้ าน โทร. 0-2467-5831 ภาษีเจริญ กทม ซ่ งเอีย้ ว แซ่ เฮ้ ง สนง โทร. 0-2411-4916 บางกอกน้อย กทม ซันโกเลีย แอนด์ โก หจก โทร. 0-2223-8420 ป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม ซายเอนส์ แนเชอเรล จก บริษัท โทร. 0-2860-2285-6 คลองสาน กทม ซิสเล่ ย์ เครื่ องส�ำอางค์ โทร. 0-2653-3656-7 คลองเตย กทม ซี แอล ชุนหลี จก บริษัท โทร. 0-2896-0494 จอมทอง กทม ซี-แคร์ อนิ เตอร์ เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-2421-7485 หนองแขม กทม ซี-แคร์ อนิ เตอร์ เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-2643-9219-20 ห้วยขวาง กทม ซือ้ กิม้ ฮง ร้ าน โทร. 0-2249-3246 คลองเตย กทม ซุ่นเฮงล้ ง ร้ าน โทร. 0-2468-4150 ธนบุรี กทม เซ่ งไฮ้ แซ่ องึ ้ สนง โทร. 0-2511-2636 จตุจักร กทม เซนต์ เฮิร์บคอสเมติกส์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-2272-2588 จตุจักร กทม เซ้ นท์ คอทเทจ จก บริษัท โทร. 0-2747-0699 บางนา กทม เซียมเจ็ง แซ่ ตง สนง โทร. 0-2412-4601 บางกอกน้อย กทม โซนิวคอสเมติก (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2635-5437-9 บางรัก กทม

ดาราพร (ตัง้ จิบ ฮง) ร้ าน โทร. 0-2392-9158 วัฒนา กทม ด�ำรงค์ พานิช ร้ าน โทร. 0-2214-2127 ปทุมวัน กทม เดวิด โจนส์ จก บริษัท โทร. 0-2728-2567 สะพานสูง กทม เดอร์ มอล คอนเซปท์ จก บริษัท โทร. 0-2260-0140 วัฒนา กทม เดอะ เฮิร์บ ช๊ อพ ร้ าน โทร. 0-2513-5792 ห้วยขวาง กทม ตัง้ เคียกเซ้ ง ร้ าน โทร. 0-2234-4505 บางรัก กทม ตัง้ ชอง้ วน ร้ าน โทร. 0-2282-4240 ป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม ตัง้ เซียงฮง ร้ าน โทร. 0-2465-7879 ธนบุรี กทม ตัง้ เอี่ยมฮวด ร้ าน โทร. 0-2541-8399 จตุจักร กทม ตัง้ ฮะเซ้ ง ร้ าน โทร. 0-2224-2590 ป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม เต็กเชียงพานิช ร้ าน โทร. 0-2438-6626 ธนบุรี กทม เต็งเอี่ยว แซ่ โต๊ ะ สนง โทร. 0-2289-0643 บางคอแหลม กทม เตียฮงเฮง ร้ าน โทร. 0-2215-6046 ราชเทวี กทม เตียเฮงฮวด ร้ าน โทร. 0-2392-0235 วัฒนา กทม ถวัลย์ สินธ์ ศริ ิมานะ ร้ าน โทร. 0-2457-2895 ภาษีเจริญ กทม ทวีชัย โทร. 0-2249-2724 คลองเตย กทม ทวีชัย ร้ าน โทร. 0-2279-5773 พญาไท กทม ทวีวัฒน์ ร้ าน โทร. 0-2412-2095 บางกอกน้อย กทม ทวีสินสโตร์ ร้ าน โทร. 0-2278-1246 พญาไท กทม ทิพย์ อาภรณ์ ร้ าน โทร. 0-2215-4042 ปทุมวัน กทม เทพรั ตน์ ร้ าน โทร. 0-2251-5600 ราชเทวี กทม ไท้ เฮงหลี ร้ าน โทร. 0-2215-7069 ราชเทวี กทม ธวัชชัย วิชชาวุธ สนง โทร. 0-2585-1255 บางซื่อ กทม ธวัชชัย วิชชาวุธ สนง โทร. 0-2415-4767 บางบอน กทม นงลักษณ์ ร้ าน โทร. 0-2468-2198 ธนบุรี กทม น้ องแพ่ ง ร้ าน โทร. 0-2653-7126 ราชเทวี กทม นานาพานิช ร้ าน โทร. 0-2284-0113 ยานนาวา กทม นายน์ แปซิฟิคกรุ๊ พ จก บริษัท โทร. 0-2732-9995 บางกะปิ กทม เนเชอรั ล ไบโอเทค คอสเมติกส์ จก บริษัท โทร. 0-2933-1877-8 วังทองหลาง กทม เน็ทเวิร์คมาร์ เก็ตติง้ จก บริษัท โทร. 0-2203-0295 ห้วยขวาง กทม แนทูราบิสเซ่ (ไทยแลนด์ ) จก บริษัท โทร. 0-2712-1979 คลองเตย กทม แนทูราบิสเซ่ (ไทยแลนด์ ) จก บริษัท โทร. 0-2690-8898 ดินแดง กทม บนฟ้าสโตร์ ร้ าน โทร. 0-2279-9386 พญาไท กทม บลูม โทร. 0-2712-2345 คลองเตย กทม บลูม มิ่ง เวย์ (ไทย) จก บริษัท โทร. 0-2722-6638 สวนหลวง กทม บางกอกเฮิร์บ จก บริษัท โทร. 0-2972-4013-5 บางเขน กทม บางกอกเฮิร์บ จก บริษัท โทร. 0-2513-4349 จตุจักร กทม บางซ่ อนพาณิชย์ ร้ าน โทร. 0-2585-3971 บางซื่อ กทม บิซซิเมท จก บริษัท

โทร. 0-2454-5426 ภาษีเจริญ กทม บิวตี ้ พลัส จก บริษัท โทร. 0-2947-5722 คันนายาว กทม บิวตี ้ พลัส จก บริษัท โทร. 0-2662-7792 จตุจักร กทม บิวตีไ้ ล้ น์ จก บริษัท โทร. 0-2561-4586-7 จตุจักร กทม บี ดับเบิลยู แอล (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2645-3188 ห้วยขวาง กทม บีทเี คบิวตีบ้ ตู คิ จก บริษัท โทร. 0-2243-5768 ดุสิต กทม บีนาควิน จก บริษัท โทร. 0-2933-0040-1 วังทองหลาง กทม บุญส่ ง ร้ าน โทร. 0-2222-4663 พระนคร กทม บุญสวัสดิ์ ร้ าน โทร. 0-2587-0650 บางซื่อ กทม บุ้นจง แซ่ หลาย สนง โทร. 0-2214-0372 ปทุมวัน กทม บุรานุทนิ หจก โทร. 0-2222-7377 พระนคร กทม เบญจวรรณ โทร. 0-2468-4272 ธนบุรี กทม เบ็ญจพร สโตร์ โทร. 0-2233-6674 บางรัก กทม เบสิคไลน์ มาร์ เกตติง้ จก บริษัท โทร. 0-2253-1468 ราชเทวี กทม แบลล์ อนิ เตอร์ แอคทีฟ จก บริษัท โทร. 0-2729-2610-8 บางกะปิ กทม ไบโอ-วูเมนส์ จก บริษัท โทร. 0-2935-1220-5 วังทองหลาง กทม ไบโอคอสม่ า (ประเทศไทย ) จก บริษัท โทร. 0-2912-3722 บางซื่อ กทม ไบโอเธิร์ม โทร. 0-2255-9703 ปทุมวัน กทม ไบโอเธิร์ม โทร. 0-2734-1231 บางกะปิ กทม ไบโอเธิร์ม โทร. 0-2664-8273 คลองเตย กทม ไบโอเธิร์ม โทร. 0-2361-1047 บางนา กทม ไบโอเธิร์ม โทร. 0-2541-1536 จตุจักร กทม P&A Beauty Care โทร. 0-2949-5989 มือถือ 08-7075-6943 E-mail : pabeautycare@hotmail.com www.pabeautycare.com โรนิม จก บริษัท โทร. 0-2392-7770 วัฒนา กทม ฤกษ์ ชัย ร้ าน โทร. 0-2521-1206 ราชเทวี กทม ล้ อ เอี่ยม ฮง ร้ าน โทร. 0-2468-4184 จอมทอง กทม ลานินญา จก บริษัท โทร. 0-2275-9885 ดินแดง กทม ลาเบอร์ นัม คอสเมติก จก บริษัท โทร. 0-2996-6090-3 ดอนเมือง กทม ลิ่มซุนฮวด ร้ าน โทร. 0-2289-0600 บางคอแหลม กทม เลดีแ้ ฟร์ ร้ าน โทร. 0-2278-1502 พญาไท กทม เลาบราเดอร์ สอินเตอร์ เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-2266-7871 บางรัก กทม เลิฟมีคอสเมติกส์ เทรดดิง้ หจก โทร. 0-2897-2150 บางขุนเทียน กทม วรรณธนะรั นต์ ร้ าน โทร. 0-2277-3742 ดินแดง กทม วไลพร สุขอนันต์ แผง โทร. 0-2918-9607 มีนบุรี กทม วอทช์ มีเน็ตเวอร์ คเอ็นเตอไพรส์ จก บริษัท โทร. 0-2219-3074-9 ราชเทวี กทม วัฒนา ร้ าน โทร. 0-2245-3488 ราชเทวี กทม วัฒนาภรณ์ ร้ าน โทร. 0-2233-6867 บางรัก กทม วาเลรี่ อินเตอร์ เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-2237-2448 สัมพันธวงศ์ กทม


วิชัย ภวการค้ าดี สนง โทร. 0-2437-6729 คลองสาน กทม วีต้า พาร์ โก้ จก บริษัท โทร. 0-2860-4564-5 คลองสาน กทม วีนีเซีย จก บริษัท โทร. 0-2909-8363-4 สายไหม กทม วีระเดช ร้ าน โทร. 0-2234-9627 สัมพันธวงศ์ กทม วีระศักดิ์ สสิตานนท์ สนง โทร. 0-2457-4811 บางกอกใหญ่ กทม เวอร์ นอลเซลส์ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2672-3000 สาทร กทม แวนดาคอสเมติกส์ จก บริษัท โทร. 0-2947-3255-8 บางเขน กทม ศรี เจริญ ร้ าน โทร. 0-2249-3029 คลองเตย กทม ศรี เจริญ ร้ าน โทร. 0-2224-1212 พระนคร กทม ศรี เจริญ ร้ าน โทร. 0-2279-3734 พญาไท กทม ศรี เฉลา ชีพอารนัย แผง โทร. 0-2224-7371 สัมพันธวงศ์ กทม ศรี พาณิชย์ ร้ าน โทร. 0-2241-1651 ดุสิต กทม ศรี วีนัส ร้ าน โทร. 0-2251-3768 ราชเทวี กทม ศรี สง่ า ร้ าน โทร. 0-2254-3253 วัฒนา กทม ศรี สง่ า ร้ าน โทร. 0-2249-2912 คลองเตย กทม ศรี สมนึก ร้ าน โทร. 0-2221-2393 พระนคร กทม ศรี สมบูรณ์ พาณิชย์ ร้ าน โทร. 0-2221-5550 พระนคร กทม ศรี สุพฒ ั น์ ร้ าน โทร. 0-2222-0454 สัมพันธวงศ์ กทม ศรี สุวรรณ ร้ าน โทร. 0-2277-2400 ดินแดง กทม ศรี อาภรณ์ ร้ าน โทร. 0-2223-3376 ปทุมวัน กทม ศักดิ์พานิช ร้ าน โทร. 0-2311-0190 วัฒนา กทม ศิริจนั ทร์ เทรดดิง้ ร้ าน โทร. 0-2286-7637 สาทร กทม ศิริภณ ั ฑ์ สโตร์ ร้ าน โทร. 0-2208-9838 ราชเทวี กทม ศิริภณ ั ฑ์ สโตร์ ร้ าน โทร. 0-2208-9820 ราชเทวี กทม ศิริยาภรณ์ ร้ าน โทร. 0-2251-5519 ราชเทวี กทม ศิริสิน ร้ าน โทร. 0-2585-4735 บางซื่อ กทม สกิน แคร์ ฟอร์ มูเลชั่น จก บริษัท โทร. 0-2890-6130-2 ธนบุรี กทม สดใส ร้ าน โทร. 0-2223-7328 ปทุมวัน กทม สตาร์ เล็ทอินเตอร์ เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-2642-8991 ดินแดง กทม สติก๊ ซ์ นาทัวร์ คอสเมติค จก บริษัท โทร. 0-2898-2990-1 บางบอน กทม สตีล่า คอสเมติคส์ โทร. 0-2664-8317 คลองเตย กทม สตีล่า คอสเมติคส์ โทร. 0-2254-3600 ปทุมวัน กทม สถาพร พร้ อมบริสุทธิ แผง โทร. 0-2221-0057 พระนคร กทม สมใจ วนะวนานต์ สนง โทร. 0-2434-5668 บางกอกน้อย กทม สมชาย ภัทรสถาพร แผง โทร. 0-2252-1370 ราชเทวี กทม สมบูรณ์ พานิช ร้ าน โทร. 0-2412-3208 บางกอกน้อย กทม สมบูรณ์ พานิช ร้ าน โทร. 0-2221-4597 พระนคร กทม สมพร แย้ มวงษ์ ศรี สนง โทร. 0-2222-9653 พระนคร กทม สมพร แย้ มวงษ์ ศรี สนง

โทร. 0-2222-9691 สัมพันธวงศ์ กทม สมพลการค้ า หจก โทร. 0-2807-5298หนองแขม กทม สมยศ โชว์ ธนะพานิช สนง โทร. 0-2278-1210 พญาไท กทม สมศักดิ์ แช่ มชื่น แผง โทร. 0-2928-3036 ดอนเมือง กทม สยามอินเตอร์ ชอ็ ป จก บริษัท โทร. 0-2734-1546-9 บางกะปิ กทม สวอนแคร์ โปรดักส์ จก บริษัท โทร. 0-2883-0771 บางพลัด กทม สหทวีสิน หจก โทร. 0-2236-5704 สัมพันธวงศ์ กทม สหวัฒน์ ภณ ั ฑ์ จก บริษัท โทร. 0-2222-8586 สัมพันธวงศ์ กทม สหเอเซียแปซิฟิค จก บริษัท โทร. 0-2683-6207 ยานนาวา กทม สาคร หอกันยา สนง โทร. 0-2437-5944 คลองสาน กทม สามัคคีมติ ร ร้ าน โทร. 0-2413-0194 บางแค กทม สายรุ้ ง ร้ าน โทร. 0-2221-9566 พระนคร กทม สินชัย ร้ าน โทร. 0-2215-7338 ราชเทวี กทม สุขเจริญผล ร้ าน โทร. 0-2243-3804 ดุสิต กทม สุรชัย สัตตบริภณ ั ฑ์ แผง โทร. 0-2253-1343 ราชเทวี กทม สุรีรัตน์ แซ่ ตงั ้ แผง โทร. 0-2284-1871 ยานนาวา กทม สุวรรณาภรณ์ ร้ าน โทร. 0-2585-2546 บางซื่อ กทม เสรี อึงขจรศักดิ์ สนง โทร. 0-2413-0347 บางแค กทม อิปซ่ า เครื่ องส�ำอางค์ โทร. 0-2255-6969 ปทุมวัน กทม อิพาร์ คอส (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2716-1020-3 ห้วยขวาง กทม อิพาร์ คอส (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2742-7760 คลองเตย กทม อีฟโรเช (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2642-5210 ราชเทวี กทม อีฟโรเช (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2742-0582 สวนหลวง กทม อีฟโรเช (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2734-3530 บางกะปิ กทม อีฟโรเช (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2454-7939-40 บางแค กทม อีฟโรเช (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2884-6815 บางกอกน้อย กทม อีฟโรเช (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2477-7194 ธนบุรี กทม อึง้ เคีย้ งฮวด ร้ าน โทร. 0-2282-3376 ป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม อึง้ เชียงเซียง ร้ าน โทร. 0-2566-1722 ดอนเมือง กทม อือ้ มุ้ยน�ำ้ ร้ าน โทร. 0-2211-8496 ยานนาวา กทม อุดมเจริญ ร้ าน โทร. 0-2466-0566 บางกอกใหญ่ กทม อุดมภัณฑ์ ร้ าน โทร. 0-2392-8247 คลองเตย กทม อุดมภัณฑ์ ร้ าน โทร. 0-2241-1258 ดุสิต กทม อุดมสิน ร้ าน โทร. 0-2279-5504 พญาไท กทม อุดมสุข สโตร์ ร้ าน โทร. 0-2393-3305 บางนา กทม เอชทูโอ พลัส โทร. 0-2658-1706 ปทุมวัน กทม เอแซดโซน หจก โทร. 0-2668-0883 ดุสิต กทม

เอ็น พี พรอสเพอร์ ริตี ้ จก บริษัท โทร. 0-2512-4389 จตุจักร กทม เอ็น พี พรอสเพอร์ ริตี ้ จก บริษัท โทร. 0-2260-4620-2 วัฒนา กทม เอเพ็กซ์ คอสเมติค จก บริษัท โทร. 0-2874-1468 จอมทอง กทม เอ็ม ดี ยูเนี่ยนกรุ๊ ป จก บริษัท โทร. 0-2246-3787 ดินแดง กทม เอ็มเอชแอนด์ บี จก บริษัท โทร. 0-2679-6752-3 สาทร กทม เอส เอส ยู พี กรุ งเทพ 1991 จก บริษัท โทร. 0-2884-8288 บางกอกน้อย กทม เอส เอส ยู พี กรุ งเทพ 1991 จก บริษัท โทร. 0-2552-5492 บางเขน กทม เอส-คลาส อินเตอร์ เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-2951-8556 บางซื่อ กทม แอ๊ ปโก้ ร้ าน โทร. 0-2237-5285-6 บางรัก กทม โอ ซี ซี จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-2295-4557 ยานนาวา กทม โอ ซี ซี จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-2203-0356 ห้วยขวาง กทม โอเรี ยนเต็ลซาลอนบิสซิเนส จก บริษัท โทร. 0-2683-9620 ยานนาวา กทม ฮ่ งเลีย้ ง แซ่ ฉ่ ัว ร้ าน โทร. 0-2392-2290 คลองเตย กทม ฮะเฮง ร้ าน โทร. 0-2587-0685 บางซื่อ กทม ฮั่วเซียง ร้ าน โทร. 0-2466-0127 ธนบุรี กทม เฮงเต็กเชียง ร้ าน โทร. 0-2278-1295 พญาไท กทม เฮ่ งเซ้ ง โทร. 0-2211-0717 บางคอแหลม กทม เฮอร์ บอล เนเจอรั ล ดิสทริบวิ ชั่น จก บริษัท โทร. 0-2868-4050 ภาษีเจริญ กทม เฮาส์ ออฟ ฟาร์ ม จก บริษัท โทร. 0-2332-3901 สวนหลวง กทม ไฮเทคทัศน์ ภณ ั ฑ์ จก บริษัท โทร. 0-2933-0770 วังทองหลาง กทม l

หมวดเครื่ องส�ำอาง ขายส่ งและผู้ผลิต

คอสมาพรอฟ จก บริษัท โทร. 0-2735-3311 แฟกซ์. 0-2735-3312 www.cosmaprof.net ร้ านหยกทิพย์ โทร/แฟกซ์ 0-2902-5898, 08-1696-4372 เดอกาเซีย โทร. 0-4461-4454, 08-1725-3114 เมาท์ รี ทวั ร์ (ไทยแลนด์ ) จก บริษัท โทร. 0-2887-2434, 08-0616-9997 โทรสาร 0-2887-0584 E-mail : info@mt-retour.co.th www.mt-retour.co.th สมุนไพลจันทร์ วภรณ์ โทร. 0-2944-0665, 08-6302-4245 แฟกซ์ 0-2944-2852 บริษัท พรี มาแคร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ำกัด www.premacre.co.th โทร. 0-2885-3956 แฟกซ์. 0-2883-8959 มือถือ 08-1836-8934 นิธิกร แฮร์ เนเจอร์ โทร. 0-2450-3751, 08-4110-3395 แฟกซ์. 0-2450-3751 ห้ างหุ้นส่ วนจ�ำกัด เซนเทลลา E-mail: centella4u@yahoo.com www.centella.co.th โทร. 0-7539-9810-2 แฟกซ์. 0-7539-9810 นัชชา สปา แอนด์ บวิ ตี ้ โทร. 0-3836-0407 แฟกซ์. 0-3841-6672 วีทเี ค เอ็นเตอร์ ไพรส์ จก บริษัท โทร. 0-2749-7914, 0-2361-3205 มือถือ 08-6386-2269 โรห์ โต้ แมนโทลาทั่ม (ปทท) โทร. 0-2632-0323-5

โทรสาร. 0-2632-0326 ชาญอินเตอร์ เทค จก บริษัท โทร. 0-2463-8784-5 ทุ่งครุ กทม ซี เวลเนส จก บริษัท โทร. 0-2542-2121 วังทองหลาง กทม ซูตคิ จก บริษัท โทร. 0-2895-1550 บางบอน กทม เซ็นทรั ลสุพรี ม จก บริษัท โทร. 0-2971-0036 สายไหม กทม ทีเอ็ม คอสเมซายน์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-2873-9031ทุ่งครุ กทม ทีโอลิน คอสเมติค จก บริษัท โทร. 0-2541-5452-4 ห้วยขวาง กทม ไทย-มีโก้ จก บริษัท โทร. 0-2895-6901-8 บางขุนเทียน กทม สวนสบู่ จก บริษัท โทร. 0-2931-0784-5 ลาดพร้าว กทม โคลี ห้ าง โทร. 0-2211-0117 ยานนาวา กทม จิตต์ ธนา จก บริษัท โทร. 0-2674-3490-5 ยานนาวา กทม จิรสินไทยพาณิชย์ จก บริษัท โทร. 0-2221-3292 สัมพันธวงศ์ กทม จิระอินเทอคอมเมอร์ เชียล หจก โทร. 0-2223-8325 ป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม จิรา จก บริษัท โทร. 0-2251-9889 ปทุมวัน กทม จี 74 สุขภาพดี ด้ วยธรรมชาติ โทร. 0-1331-7343 บางเขน กทม จีโอ อินเตอร์ เนชั่นแนลไทย จก บริษัท โทร. 0-2260-1385 วัฒนา กทม จูบแิ ล็นซ์ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2621-6653 ป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม เจ อาร์ ดรั ก โทร. 0-2252-1570 ปทุมวัน กทม เจ เอ ซี อินดัสตรี ้ จก บริษัท โทร. 0-2671-1042-4 คลองเตย กทม เจ เอ็น บิวตีโ้ ปรดักส์ จก บริษัท โทร. 0-2645-2779 ห้วยขวาง กทม เจ เอ็ม ที ลาบอเรตอรี ส จก บริษัท โทร. 0-2892-0525-44 บางขุนเทียน กทม เจ เอส อินเตอร์ เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2354-1571 ดินแดง กทม เจ็ดนางฟ้า โทร. 0-2454-6792 บางแค กทม เจนแอนด์ โจโปรดักส์ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2274-2008-11 ห้วยขวาง กทม เจริญสินเคมีเคิล้ จก บริษัท โทร. 0-2314-4976 สวนหลวง กทม ดีเอชซี (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2630-3090 บางรัก กทม ดูแรงส์ คอสเมติคส์ จก บริษัท โทร. 0-2374-9129 บางกะปิ กทม เดลต้ า ร้ าน โทร. 0-2255-2197 วัฒนา กทม เดเวอร์ แล็บ จก บริษัท โทร. 0-2884-1048-9 ตลิ่งชัน กทม เดอร์ มาไลน์ จก บริษัท โทร. 0-2361-0844 บางนา กทม เดอะ เฮลท์ โฮม นิวทริช่ ัน โทร. 0-2531-8945 สายไหม กทม เดอะกรี นเวอร์ คส จก บริษัท โทร. 0-2274-4814-5 ห้วยขวาง กทม เดอะไร้ ท์พาวเวอร์ จก บริษัท โทร. 0-2285-6386-9 ปทุมวัน กทม เดอะไร้ ท์พาวเวอร์ จก บริษัท โทร. 0-2538-3071 วังทองหลาง กทม เดอะไร้ ท์พาวเวอร์ จก บริษัท โทร. 0-2677-6868 สาทร กทม ตลาดสมุนไพร หจก โทร. 0-2919-5594 มีนบุรี กทม ตัง้ ไต้ ง้วน หจก โทร. 0-2337-5505 ประเวศ กทม ที เค เอ็ม (ฟูหยิน) จก บริษัท โทร. 0-2235-6391 บางรัก กทม

ใน...สาธารณสุข

PUBILICHealth

123


ที ซี อิมปอร์ ต-เอ็กซ์ ปอร์ ต เทรดดิง้ จก บริษัท โทร. 0-2645-3000 ห้วยขวาง กทม ที พี โฟร์ อนิ เตอร์ เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-2641-6433-5 ดินแดง กทม ที พี เอส บิลดิง้ จก บริษัท โทร. 0-2862-6352-3 คลองสาน กทม ที พี เอส บิลดิง้ จก บริษัท โทร. 0-2717-8100-29 สวนหลวง กทม ที โอ บี อินเตอร์ เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-2634-7655-6 บางรัก กทม ทีพเี อส คอนซูมเมอร์ จก บริษัท โทร. 0-2942-3052 ลาดพร้าว กทม แท็บบี ้ จก บริษัท โทร. 0-2278-2334 พญาไท กทม ไทเกอร์ อาย เทรดดิง้ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2714-0911-4 วัฒนา กทม ไทย-เนเชอรั ลโปรดักส์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-2233-4500 จตุจักร กทม ไทยซินอุตสาหกรรม จก บริษัท โทร. 0-2211-2480 บางคอแหลม กทม ไทยซินอุตสาหกรรม จก บริษัท โทร. 0-2662-6729 วัฒนา กทม ไทยซินอุตสาหกรรม จก บริษัท โทร. 0-2664-8407-8 คลองเตย กทม ไทยซินอุตสาหกรรม จก บริษัท โทร. 0-2714-0750-76 วัฒนา กทม ไทยซินอุตสาหกรรม จก บริษัท โทร. 0-2674-0804 ยานนาวา กทม ไทยซูซูโนะ จก บริษัท โทร. 0-2751-2847-8 วัฒนา กทม ไทยเทคนิค อินดัสตรี่ จก บริษัท โทร. 0-2284-1017 บางคอแหลม กทม ไทยโมเนทโพรดัคส์ จก บริษัท โทร. 0-2375-2045-6 บางกะปิ กทม ไทยยานากิย่า จก บริษัท โทร. 0-2413-1959 บางแค กทม ไทโย โกลบอลเทรด จก บริษัท โทร. 0-2622-7136-9 สัมพันธวงศ์ กทม พรชิตา อินเตอร์ เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-2375-7222 บางกะปิ กทม พรศรี เจริญภัณฑ์ จก บริษัท โทร. 0-2642-0004-5 ดินแดง กทม พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล เทรดดิง้ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2667-5000 คลองเตย กทม พลายบูลย์ หจก โทร. 0-2215-9566 ราชเทวี กทม พินพิชติ หจก โทร. 0-2252-7778 ราชเทวี กทม พี เค ที ดีเวลลอปเม้ นท์ จก บริษัท โทร. 0-2722-9771 สวนหลวง กทม พี ซี แอล จก บริษัท โทร. 0-2892-0525 บางขุนเทียน กทม พี ซี ไอ ซี จก บริษัท โทร. 0-2650-7972 ปทุมวัน กทม พี ซี ไอ ซี จก บริษัท โทร. 0-2353-1848 บางรัก กทม พี ซี ไอ ซี จก บริษัท โทร. 0-2303-8017 บางบอน กทม พี บี แอล คอสเมติคส์ จก บริษัท โทร. 0-2360-5104 ลาดกระบัง กทม พีเคคอสเมติคส์ จก บริษัท โทร. 0-2641-6899 ดินแดง กทม พีเอสคอสเมติคส์ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2513-3830 จตุจักร กทม พีเอสสหยูเนียน (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2641-7391-3 ดินแดง กทม เพ็ญประภา หจก โทร. 0-2224-3578 สัมพันธวงศ์ กทม เพอร์ เฟคท์ เฮลธ์ แคร์ จก บริษัท โทร. 0-2729-5467 สะพานสูง กทม เพอร์ สกิน แล็บ หจก โทร. 0-2391-0668 วัฒนา กทม เพอร์ สกิน แล็บ หจก โทร. 0-2736-1477 บางกะปิ กทม

124

ใน...สาธารณสุข

PUBILICHealth

เพาเวอร์ มาร์ ท จก บริษัท โทร. 0-2611-8872 ปทุมวัน กทม เพียว สตาร์ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2662-3603-4 วัฒนา กทม โมด้ าไลฟ์ จก บริษัท โทร. 0-2866-4793 บางกอกน้อย กทม โมเดิร์น บิลท์ -อิน จก บริษัท โทร. 0-2517-1623-4 คันนายาว กทม โมเดิรน์ คาส อินเตอร์ เนชั่นแนล คอสเมติคส์ จก บริษัท โทร. 0-2726-2321-2 ประเวศ กทม โมนาโกลด์ จก บริษัท โทร. 0-2314-0240-2 สวนหลวง กทม ยู บี อุตสาหกรรมเคมี จก บริษัท โทร. 0-2420-4041-4 หนองแขม กทม ยูนีเวอร์ ส บิวตี ้ จก บริษัท โทร. 0-2266-8809-10 บางรัก กทม ยูร่ ี คอสเมติค จก บริษัท โทร. 0-2801-3110 บางแค กทม ยูเรเซีย คอสเมติก จก บริษัท โทร. 0-2635-9983 บางรัก กทม ยูเรเซีย คอสเมติก จก บริษัท โทร. 0-2635-9980 บางรัก กทม รณรั กษ์ จก บริษัท โทร. 0-2623-8246 พระนคร กทม รวมใจ โปรดักส์ หจก โทร. 0-2427-2123 จอมทอง กทม รั กนิยมเครื่ องส�ำอางสมุนไพร จก บริษัท โทร. 0-2295-0230 ยานนาวา กทม ราเบลล์ เมติคส์ หจก โทร. 0-2224-7126 ป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม รี เอ็กซ์ โปรดักส์ จก บริษัท โทร. 0-2586-0853-6 บางซื่อ กทม รี -เฮอร์ เบิล (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2746-5910-7 ประเวศ กทม รี จนี ่ า ไทย เนเจอร์ จก บริษัท โทร. 0-2996-6161-70 หลักสี่ กทม รี เทิร์น จก บริษัท โทร. 0-2692-4364 ดินแดง กทม รี วีฟเร่ (ไทยแลนด์ ) จก บริษัท โทร. 0-2559-0772-3 วังทองหลาง กทม เวิลด์ คอสเมติก แอนด์ ดรั กส์ โทร. 0-2704-7114 บางกะปิ กทม แวนน์ อินเตอร์ เนชั่นแนล คอสเมติคส์ หจก โทร. 0-2415-2588 บางบอน กทม ไวท์ เฮนน่ า หจก โทร. 0-2259-9155 วัฒนา กทม ศรี นครเทรดดิง้ ร้ าน โทร. 0-2253-3512 ราชเทวี กทม ส แสงเจริญเทรดดิง้ หจก โทร. 0-2214-2217 ปทุมวัน กทม สกิน คอนซัลแตนท์ ร้ าน โทร. 0-2654-3610-2 ปทุมวัน กทม สกินเน็กซ์ จก บริษัท โทร. 0-2678-2841-3 ยานนาวา กทม สายัณต์ พาณิชย์ เอกไพบูลย์ แผง โทร. 0-2540-2870 มีนบุรี กทม สี่พระยาวานิช จก บริษัท โทร. 0-2233-0546 บางรัก กทม สุขสวัสดิ์ (สวยสุขสม) จก บริษัท โทร. 0-2252-5312 ปทุมวัน กทม หมอมวลชน จก บริษัท โทร. 0-2864-0731 บางพลัด กทม หรู บราเดอร์ ร้ าน โทร. 0-2214-1757 ปทุมวัน กทม ออล แพล้ นท์ ส อินเตอร์ เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-2203-0816-7 ห้วยขวาง กทม อัลฟ่ าคอสเมติคส์ จก บริษัท โทร. 0-2664-0160-2 วัฒนา กทม อาร์ รี ชีย์ จก บริษัท โทร. 0-2224-8985 สัมพันธวงศ์ กทม อ�ำนวยชัยเจริญ หจก โทร. 0-2222-4248 ป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม อินเตอร์ เนชั่นแนล บิวตี ้ โปรดักส์ จก บริษัท

โทร. 0-2661-6007 วัฒนา กทม อินเตอร์ เนชั่นแนล บิวตี ้ โปรดักส์ จก บริษัท โทร. 0-2661-7618-9 คลองเตย กทม เอส แอนด์ เจ อินเตอร์ เนชั่นแนล เอนเตอร์ ไพรส์ จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-2294-0883-4 ยานนาวา กทม เอส แอนด์ เจ อินเตอร์ เนชั่นแนล เอนเตอร์ ไพรส์ จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-2437-9716 คลองสาน กทม เอสเอ็มคอสมาซูตคิ อล จก บริษัท โทร. 0-2685-4905 พระนคร กทม เอสเอ็มคอสมาซูตคิ อล จก บริษัท โทร. 0-2260-7007-9 คลองเตย กทม เอิร์ธแคร์ จก บริษัท โทร. 0-2884-8223 บางกอกน้อย กทม เอิร์ธแคร์ จก บริษัท โทร. 0-2541-1727 จตุจักร กทม เอิร์ธแคร์ จก บริษัท โทร. 0-2872-4537 บางขุนเทียน กทม เอิร์ธแฟคเทอรี่ จก บริษัท โทร. 0-2390-1088 วัฒนา กทม แอลวีเอ็มเอชเพอร์ ฟูมแอนด์ คอสเมติกส์ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2716-1822-9 ห้วยขวาง กทม แอลเอชเจอินเตอร์ เนชั่นแนล คอสเมติก จก บริษัท โทร. 0-2236-6361 บางรัก กทม ไอเดียสแควร์ แลบอราทอรี่ ส์ จก บริษัท โทร. 0-2428-2834-6 ทุ่งครุ กทม ไอแอลซี อินเตอร์ แลป จก บริษัท โทร. 0-2294-0091-4 ยานนาวา กทม ฮ้ วยหนี บิวตี ้ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2233-5491 บางรัก กทม ฮันน์ เกรเทล อินเตอร์ เนชั่นแนล คอสเมติคส์ โทร. 0-2747-9284 พระโขนง กทม ฮันนี่บี คอสเมติคส์ จก บริษัท โทร. 0-2895-2495 บางบอน กทม เฮิร์สบ์ บิวตีค้ อร์ ปอเรชั่น จก บริษัท โทร. 0-2899-4048-9 บางบอน กทม ไฮ-โซ ลีน่า โทร. 0-2309-6689 ราชเทวี กทม ไฮท์ บวิ คอสเมติก จก บริษัท โทร. 0-2254-3038-9 ปทุมวัน กทม ไฮเนเจอร์ จก บริษัท โทร. 0-2331-7402 พระโขนง กทม ไฮย่ า-โอเรี ย้ น (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2716-8341-2 ห้วยขวาง กทม l

หมวดเครื่ องส�ำอาง อุปกรณ์

ร้ านนาตยา โทร. 0-3262-1748 เอสเทลอินเตอร์ เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-2559-0736-8 โทรสาร. 0-2559-0739 จรั ญกิจ หจก โทร. 0-2289-3597

บางคอแหลม กทม ไทยวิวัฒน์ อุตสาหกรรมพลาสติก 1989 โทร. 0-2894-4949 บางบอน กทม พิง้ ค์ ออร่ า จก บริษัท โทร. 0-2922-2299 บางบัวทอง นนทบุรี เอ็ม เอส ยูเนียน เอ็นเตอร์ ไพรส์ จก บริษัท โทร. 0-2640-5972-4 ดินแดง กทม ฮูเวอร์ อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2312-4660-4 บางพลี สมุทรปราการ เกว่ า เทรดดิง้ จก บริษัท โทร. 0-2716-5944-5 ห้วยขวาง กทม คัทซูชกิ ะ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-3857-1630-3 บางปะกง ฉะเชิงเทรา พรี เมียร์ แพ็ค จก บริษัท โทร. 0-2581-7911-4 ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี เฟิ งหวง (ไทยแลนด์ ) จก บริษัท โทร. 0-2628-1868 ป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม มายา วิสต้ า หจก โทร. 0-2752-0637-8 บางพลี สมุทรปราการ เอชัยกรุ๊ ป หจก โทร. 0-2453-2275 บางบอน กทม


125

ท�ำเนียบสุขภาพ และความงาม

สุขภาพ หรื อ Health ก็คือความแข็งแรงสมบูรณ์ของร่างกายคนเรานั่นเอง นอกจากนี้ ค�ำว่าสุขภาพยังรวมไปถึง สุขภาพของจิตใจ ซึ่งถ้าสุขภาพด้านจิตใจดีก็จะส่ง ผลให้เรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงได้ ในการด�ำเนินชีวิตของคนเรา บางคนเกิดมาโชค ร้ายที่สุขภาพหรือร่างกายแย่ อาจจะมีโรค หรืออาจจะพิการ บางคนได้รับสิ่งเหล่านี้โดย ทางพันธุกรรม แต่บางคนอาจเป็นเพราะสภาวะสุขภาพ ของมารดาที่ให้ก�ำเนิดในตอนนั้น แต่ทุกคนที่เกิดมาล้วนแต่มีอีกสิ่งหนึ่งที่มากับเราด้วย นั่นก็คือ ภูมิคุ้มกัน แต่ภูมิคุ้มกันก็มี วันไม่คุ้มกันให้เราได้ ถ้าเราไม่รู้จักคุ้มกันตัวเอง ซึ่งไม่ว่าจะเหตุผลใดก็ตาม เราควรท�ำให้ ตัวเองมีสุขภาพที่ดีที่สุด จะได้ใช้ชีวิตในโลกใบนี้ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

PUBLIC HEALTH

ฉบับรวมรวมโรงพยาบาล ศูนย์พยาบาล, Nursing Home ท�ำเนียบยา, เครื่องมือแพทย์, เครื่องส�ำอาง, ผลิตภัณฑ์อาหาร, สินค้า O-TOP, สปาเพื่อสุขภาพ, ร้านอาหาร, รีสอร์ต-ที่พัก ส�ำหรับนักเดินทาง

ใน...สาธารณสุข

PUBILICHealth

125


ร้ านภูมไิ ท ที่ตั้ง : 66/108 ซ.นวมินทร์ 77 (ตรงข้าม ซ.นวมินทร์ 42) ถ.นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240 Tel. 08-5976-3579

ศูนย์ บ่มเพาะนวดไทย บริการความงาม ที่ตั้ง : วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี 159 ถ.เชียงใหม่ เขตคลองสาน กรุงเทพฯ Tel. 0-2437-5371 กด 0, 09-9614-6691

จิตราวรรณ เวลล์ เนส สปา ที่ตั้ง : 19/19 หมู่ 1 ถ.ศรีนครินทร์ ทางเข้าวัดหนามแดง ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 Tel. 0-2753-7822-4 Fax. 0-2753-7601

ร้ านภัทรกรนวดแผนไทย ที่ตั้ง : 264 หมู่ 17 สี่แยกกบินทร์บุรี ถ.เส้น 304 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110 Tel. 08-5362-6497, 09-9219-1115

สถาบันออกแบบคิว้ ร้ านคิว้ -มี ที่ตั้ง : 16/6 หมู่บ้านพฤกษากาญ 3-4 อ.เมือง จ.กาญจนบุรี Tel. 06-1412-1789

ROYAL THAI MASSAGE ที่ตั้ง : ถ.นเรศด�ำริ 13/3 หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 Tel. 08-9684-5570, 08-7708-9485

โอโซนสปา ที่ตั้ง : ชั้น 1 โอโซนวิลเลจ อ.เมือง จ.ขอนแก่น Tel. 0-4324-4262, 08-6522-0065

ศูนย์ พฒ ั นาการแพทย์ แผนไทย บ้ านสบายจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ตั้ง : 504-506 (300 เมตร ก่อนถึงโรงพยาบาลโสธรเวช) บางปะกง-ฉะเชิงเทรา ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel. 0-3881-3520, 0-3881-2115, 08-6349-1784

เรื อนสมุนไพรสปา ที่ตั้ง : 101 ซ.3 ถ.เรืองวุฒิ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel. 06-2359-9942, 0-3853-5523

โรงเรี ยนเสริมสวยจุฑามาศ Tel. 0-3819-7655, 08-6556-6465, 06-5639-8236

ภัสคิว้ สไลด์ ที่ตั้ง : The 9 Shopping mall ต.บ้านไร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี Tel. 08-2345-9776

บ้ านอักษิกา ที่ตั้ง : 289 ซ.เสริมสุข ถ.ประชาชื่น แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 Tel. 0-2911-0978, 06-3542-2492

ดู AD 4 สี หน้ า 19

ปรี ยานุช Thai Massage & Spa Tel. 0-2312-2620

126

ใน...สาธารณสุข

PUBILICHealth

ดู AD 4 สี หน้ า 10

ดู AD 4 สี หน้ า 12

สถานเสริมความงามญาติกา ที่ตั้ง : 3/3 ทางเข้าโรงงานน�้ำตาล ประจวบฯ ถ.พลายงาม ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ Tel. 0-3262-1748, 0-3262-2486, 08-5183-9574

ดู AD 4 สี ปกหลังใน

ดู AD 4 สี หน้ า 12

ดู AD 4 สี หน้ า 18

l

สถานเสริมความงาม

Oriental Beauty โทร. 0-2899-5697 กว่า 80 สาขา ทั่วประเทศ www.obthai.com กานต์ ชนก คลีนิค โทร. 0-2874-4968 โรงเรี ยนกรุ งเทพความงามและสปา สถาบันความงาม ดี.โอ.สปา แอนด์ บวิ ตี ้ โทร. 0-2734-3290, 0-2934-2690, 08-9476-5978 สถานเสริมความงามปรี ยานุช โทร. 0-2385-2617 สถาบันสุขภาพและความงาม

ดู AD 4 สี หน้ า 18

แจ่ มจันทร์ สมุนไพร โทร. 02-6152424 สลิมเมอร์ เวิลส์ โทร. 02-2311439 l

หมวดนวด-บริการบ�ำบัด (สุขภาพ) สปา

มุกแอนด์ สปา โทร. 08-5834-9788 บจก. เฮลท์ แอนด์ เฮิร์บ (พัทยา) E-mail: mallikaspa@hotmail.com โทร. 0-3871-6793-4, 0-3871-6890 โรสบิวตีส้ ปา


โทร. 08-1855-2759 (สปา) โทร. 08-6555-0134 (โยคะ) โรงเรี ยนกรุ งเทพเฮลธ์ แคร์ นวดแผนไทย โทร. 0-2726-0720, 0-2726-0189 โทรสาร. 0-2328-7784 เธราวีเท หจก. โทร. 0-2664-4290-3 ราชาโพธิ์เวช โทร. 0-2750-0395 Samsara Spa โทร. 0-2278-4054-5 โทรสาร. 0-2618-4210 แฟรี่ มาสซาจแอนด์ เธอราพี หจก โทร. 0-2637-4727-8 คลองเตย กทม กรวรรณนวดไทย หจก โทร. 0-2260-1409 คลองเตย กทม กระโจมพุทธรั ตน์ โทร. 0-2454-2319 การนวดแผนไทย รร โทร. 0-2517-6818 คณะบุคคลสุวรรณา โทร. 0-2530-3801 คุ้มพระยา จก บริษัท โทร. 0-2972-9900 แคนเดิลทีสปา หจก โทร. 0-2252-0283 จันทน์ หรรษา จก บริษัท โทร. 0-2675-0787 จีรังสปา จก บริษัท โทร. 0-2645-0080-3 เจตน์ กมล กรุ๊ ป หจก โทร. 0-2318-7710 ฉัญน์ จก บริษัท โทร. 0-2664-7447-9 ช่ อชัยพฤกษ์ ร้ าน โทร. 0-1639-2716 ซีซ่ ัน สปา แอนด์ เรสโตรองต์ โทร. 0-2392-6092-4 ดับเบิล้ เบสท์ จก บริษัท โทร. 0-2692-6649 ทิพย์ สำ� ราญหัตถเวช จก บริษัท โทร. 0-2747-1725-7 ไทยเฮ้ าส์ นวดแผนโบราณ จก บริษัท โทร. 0-2656-6333-6 เธราวีเท จก บริษัท โทร. 0-2664-4290-3 นวดเซ็นเตอร์ พอยท์ ร้ าน โทร. 0-2658-4597-8 โพธิ์ไพลิน จก บริษัท โทร. 0-2510-7244 โพธิ์วัชร จก บริษัท โทร. 0-2510-8213 เรื อนสมุนไพร

โทร. 0-3853-5523, 08-1617-4409 มารี เซ็ท จก บริษัท โทร. 0-2276-3091-2 ดินแดง กทม l

หมวดเครื่ องดื่ม ส�ำเร็จรู ป-สมุนไพร

ชาเขียวอูหลงวาสนา โทร. 08-1763-2883 กลุ่มสมุนไพรใบหม่ อน โทร. 0-3653-4049, 08-7991-4669 ปราณบุรีไวน์ เนอรี่ (กลุ่มเกษตรกรท�ำไร่ เขาน้ อย) Tel : 0-3262-1812, 0-3254-4466 l

หมวดเสริมสวย-อุปกรณ์ และเครื่ องใช้

ซอริซ่า (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2655-3166-9 วัฒนา กทม ดีไอวาย อินเตอร์ เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-2215-9957 สรรพสินค้ าบิวตี ้ จก บริษัท โทร. 0-2255-8787-8 เสนา เทรดดิง้ โทร. 0-2562-0450 เสรี ชัยบิวตี ้ ห้ าง โทร. 0-2302-0206-7 เสรี ชัยฟิ วเจอร์ ร้ าน โทร. 0-2801-2030 บางแค กทม กิตติรักษ์ ซัพพลายส์ หจก โทร. 0-2439-2467 คลองสาน กทม กิตติรักษ์ ซัพพลายส์ หจก โทร. 0-2224-5140 ป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม แก้ วดีไซน์ ตู้อบไอน�ำ้ สมุนไพร โทร. 0-2897-5580 โกลเด้ น พี จก บริษัท โทร. 0-2897-4835-40 โกลเด้ นไฟล์ จก บริษัท โทร. 0-2875-2905 ชัยเจริญทรั พย์ ร้ าน โทร. 0-2251-5637 ทองธนาโลหะกิจ โรงงาน โทร. 0-2411-1346 นิว เล็ก การช่ าง ร้ าน โทร. 0-2970-3405 บางกอกบิวตี ้ ร้ าน โทร. 0-2252-1275 ราชเทวี กทม ไบโอ-เทอราพิวติค คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จก บริษัท

โทร. 0-2530-0084 ป ปลาตากลม หจก โทร. 0-2691-7237 ห้วยขวาง กทม เพ็ญพร ร้ าน โทร. 0-2862-1599 ฟิ นิกซ์ บิวตี ้ จก บริษัท โทร. 0-2662-6021-2 แสงจันทร์ ร้ าน โทร. 0-2424-1906 อินทัชแฮร์ จก บริษัท โทร. 0-2972-2937 อินโนเวท อินเตอร์ เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-2936-6767 l

หมวดสมุนไพร

เพชรพรสวรรค์ จก บริษัท โทร. 08-1335-4276, 0-7110-3370 ก๊ กเลีย้ งฟาร์ มาซี หจก โทร. 0-2208-9886 ราชเทวี กทม กระจ่ างโอสถ ร้ าน โทร. 0-3558-7522 กรี น ร้ าน โทร. 0-7531-8241 กรี นเวลลี่เทรดดิง้ (ไทยแลนด์ ) จก บริษัท โทร. 0-2675-2772 บางคอแหลม กทม กลุ่มชุมชนพัฒนา โทร. 0-1321-8552 กลุ่มพัฒนาสตรี คีรีชันธ์ โทร. 0-2712-6864 วัฒนา กทม กลุ่มสตรี นวดไทย โทร. 0-4221-1147 กลุ่มสมุนไพรตราราษฎร์ บรู ณะ โทร. 0-1497-4866 ก้ วงซินตึง๊ ห้ าง โทร. 0-2221-9617 ก้ วยเส้ งฮะ ร้ าน โทร. 0-4322-1101 ขอนแก่น ก้ องกิจสมุนไพร จก บริษัท โทร. 0-2437-8479 ขวัญเกือ้ กรุ๊ ป หจก โทร. 0-7532-1136 เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช เครื อข่ ายกลุ่มปรึกษา จก บริษัท โทร. 0-5353-1839 เมืองล�ำพูน ล�ำพูน

ใน...สาธารณสุข

PUBILICHealth

127


128

ใน...สาธารณสุข

PUBILICHealth


ใน...สาธารณสุข

PUBILICHealth

129


ให้รางวัลกับชีวิต...

ด้วยการดูแลสุขภาพ กาย ใจ ของคุณอย่างสม่�ำ เสมอ ไม่วา่ โลกภายนอกจะดำ�เนินไปอย่างไรแต่ภายในของคุณ ยังคงสดใสเปี่ยมไปด้วยความสุขตลอดกาล...

จิตราวรรณ

เวลล์เนส สปา

Jittrawan Wellness Spa

ในทุกวันนี้ นอกจากจะเป็นสถานบริการสุขภาพและความงาม อย่างเต็มตัวแล้วยังเป็นศูนย์กลางของการผ่อนคลายทุกแขนง ไม่ว่าคุณ จะมาสปาหรือเข้าฟิตเนสด้วยเหตุผลใดก็ตาม

จิตราวรรณ เวลล์เนส สปา

การนวดอายุรเวท Ayuravedic Massage

การนวด แม่พลอย Healing Stonelitos Therapy

ลาภไชยพร Larpchaiyaporn (Jittrawan Signature Massage)

ชีอัตสึก Shiatsu

เป็นการนวดบำ�บัดของอินเดีย ช่วยกระตุน้ ระบบการทำ�งานภายใน พร้อมไปด้วยเทคนิคการบริการนานาชนิด ทัง้ ในรูปแบบดัง้ เดิมและร่วม สมัย จากศาสตร์ทางตะวันตก จรดตะวันออกมาบรรจบรวบรวมซึ่งความต้องการ ร่างกาย ของจักระ เช่นระบบการขับของเสีย ระบบการทำ�งานของ ตับ ไต หัวใจ ที่แตกต่างหลายหลากของผู้มาใช้บริการทั้งหัตถเวชในแบบฉบับของอินเดีย สวี ระบบการย่อยอาหาร เป็นต้น ปรับสมดุลของร่างกายอย่างมีประสิทธิ์ภาพ ดิส บาหลี จีน ญี่ปุ่น ตลอดจนการนวดแผนไทย การนวดหน้าแบบยุโรป ขัดผิว พอกโคลน การนวดน้ำ�มัน การบำ�รุงผิว การนวดฝ่าเท้าด้วยสมุนไพร และอื่นๆ อีก มากกว่า 60-70 โปรแกรมที่พร้อมรองรับที่สปาจิตราวรรณโดยรายละเอียดและ การนวดด้วยหินอัญมณี เป็นการนวดบำ�บัดด้วยน้ำ�มันสมุนไพร สรรพคุณที่จะช่วยให้คุณเลือกบำ�บัด รูปแบบต่างๆ ได้สะดวกยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น ความร้อนและพลังของมวลประจุไฟฟ้าของหิน อัญมณีที่สามารถซึมซับเข้า สู่ระบบการทำ�งานของร่างกายได้เป็นอย่างดี รู้สึกผ่อนคลาย กระตุ้นการไหล เวียนโลหิต ขับของเสีย ปรับสมดุล ทำ�ให้สดชื่น กระปรี้กระเป่า เป็นการนวดน้ำ�มันสมุนไพรในศาสตร์บำ�บัดของบาหลี เป็นการใช้กำ�ลัง การนวดจากฝ่ามือ หัวไหล่ และแขน บีบ กด คลึง ไปตามร่างกายอย่างเป็นจังหวะ กระตุน้ กล้ามเนือ้ การไหลเวียนของโลหิต ช่วยทำ�ให้รา่ งกายผ่อนคลาย คลายเครียด การบำ�บัดที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากลูกค้าของจิตรา กลับมามีชีวิตชีวา วรรณเองและลูกค้าทั่วไป โดยการนำ�ศาสตร์บำ�บัดการนวดชั้นสูงมารวบรวม ไว้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

การนวดจงกลณี

การนวดบำ�บัดในแบบปรับสมดุลของญี่ปุ่น โดยการกด คลึงจุด ต่างๆ ในร่างกาย โดยเฉพาะส่วนสำ�คัญๆ ของร่างกาย ช่วยกระตุ้น ปรับ พลังงานให้รู้สึกกระปี้กระเป่าแข็งแรงอยู่ตลอดเวลา

130

นอกจากที่ได้แนะนำ�วิถีแห่งการบำ�บัด เพียงบางส่วนเล็กๆ น้อยๆ เรายังมีโปรแกรมต่างๆ อีกมากมายเช่น การนวดหน้า ขัดผิว นวดตัว นวดประคบสมุนไพร ฟอกตัว ซาวน่า แช่ตัว นวดเท้าร้อนเย็น นวดสวีดิส นวดกระชับสัดส่วน นวดขับน้ำ�เหลือง และอื่นๆ อีกมากมาย ใน...สาธารณสุข

PUBILICHealth


๑ ใน สาธารณสุข  

ฉบับรวบรวม โรงพยาบาล ศูนย์พยาบาล Nursing Home ทำเนียบยา เครื่องมือแพทย์ เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์อาหาร สปาเพื่อสุขภาพ ร้านอาหารสะอาดรสชาติอร่อย...

๑ ใน สาธารณสุข  

ฉบับรวบรวม โรงพยาบาล ศูนย์พยาบาล Nursing Home ทำเนียบยา เครื่องมือแพทย์ เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์อาหาร สปาเพื่อสุขภาพ ร้านอาหารสะอาดรสชาติอร่อย...

Advertisement