Page 1


INTERVIEW คุณนภัทรพร จันตรี ผู้บริหาร นภัทรพร รีสอร์ท

Magazine ๑ ใน...กาญจนบุรี ฉบับนี้ ขอแนะน�าสถานที่พักท่ามกลางบรรยากาศ ที่ แ วดล้ อ มด้ ว ยธรรมชาติ ภู เ ขาและแม่ น�้ า ที่ สวยงามอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรี นั่นคือ “นภัทรพร รีสอร์ท” และมีโอกาสเข้า สัมภาษณ์ คุณนภัทรพร จันตรี ผู้บริหาร คนเก่งแห่งนภัทรพร รีสอร์ท ซึง่ จบการศึกษา ระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยธุรกิจ บั ณ ฑิ ต ย์ คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ สาขาธุ ร กิ จ ระหว่างประเทศ ปัจจุบันก�าลังศึกษาอยู่ระดับ ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามค�าแหง สาขา การตลาด โดยคุณนภัทรพรได้เปิดเผยถึง ความเป็นมาของรีสอร์ทสุดสวยแห่งนี้ว่า...

แนวทางการบริหาร เราบริ ห ารแบบครอบครั ว ดู แ ลให้ ความใกล้ ชิ ด กั บ ลู ก ค้ า พยายามสร้างความประทับใจให้ลกู ค้ามากทีส่ ดุ ซึง่ ในธุรกิจทีพ่ กั -รีสอร์ท นั้นงานบริการเป็นเรื่องที่ส�าคัญ เราจึงใส่ใจการให้บริการลูกค้าให้ได้รับ ความประทับใจและมีความสุขที่ได้มาพักผ่อนที่นภัทรพร รีสอร์ท มุมมองเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรม ที่พัก รีสอร์ท ในจังหวัดกาญจนบุรี ที่มาของ “นภัทรพร รีสอร์ท” จังหวัดกาญจนบุรี เป็นจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย เมือ่ ประมาณเดือนสิงหาคม ปี 2559 ได้เข้ามา Take และมีความหลากหลาย อีกทัง้ ยังมีทรัพยากร ธรรมชาติทยี่ งั สมบูรณ์อยู่ Over “ธารทิพย์ รีสอร์ท” ต่อจากเจ้าของเดิม และได้ท�าการ มาก กาญจนบุร ี จึงเป็นอีกทางเลือกหนึง่ ทีส่ ามารถมาท่องเทีย่ วได้ทกุ ๆ ปรับปรุง รวมถึงสร้างแพริมน�้าเพิ่มอีก 6 หลัง เพื่อต้องการ ช่วงฤดู ที่ส�าคัญอยู่ไม่ไกล การเดินทางสะดวก จึงเหมาะสมมากที่จะ รองรับลูกค้าให้ได้มากขึ้น ลงทุนท�าธุรกิจรีสอร์ทที่นี่ “นภัทรพร รีสอร์ท” รีสอร์ทบรรยากาศส่วนตัวริม หากท่านใดที่มีแพลนมาท่องเที่ยวที่จังหวัดกาญจนบุรี แม่นา�้ ตัง้ อยูท่ า่ มกลางธรรมชาติ รายล้อมไปด้วยแม่นา�้ ภูเขา และก�าลังมองหาสถานที่พักที่แวดล้อมด้วยธรรมชาติที่สวยงาม และท้องฟ้าที่สวยงามให้ท่านได้ดื่มด�่าธรรมชาติและมาสูด แล้วล่ะก็ต้องที่ “นภัทรพร รีสอร์ท” นี่เลยครับ อากาศบริสุทธิ์ นอกจากนี้ยังอยู่ไม่ไกลจากแหล่งท่องเที่ยว โดยเราอยู่ห่างจากเขื่อนศรีนครินทร์เพียง 4 กิโลเมตร สอบถำมได้ที่... ...สนใจส�ำรองห้องพักหรือติดต่ออ.ศ และห่างจากน�้าตกเอราวัณเพียง 6 กิโลเมตร รีสวัสดิ์ จ.กำญจนบุรี 220 หมู่ 4 บ้ำนแก่งแคบ ต.ท่ำกระดำน อีกทั้งยังมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายบริเวณ 034-697-236 TEL: 099-236-2361,ort@ ใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นโบสถ์สแตนเลส, E-mail: Naphatphornres hotmail.com วัดปากล�าขาแข้ง น�้าตกห้วยขมิ้น LINE ID : naphatphornresort และถ�้าพระธาตุ เป็นต้น


40 07

42 47

18 บทความเทิดพระเกียรติ >>>

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลฯ

31 เที่ยวตามรอยพระบาท >>>

- โครงการหลวงห้วยเขย่ง - โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ

07 INTERVIEW >>>

คุณนภัทรพร จันตรี ผู้บริหาร นภัทรพร รีสอร์ท

40 กล้วย กล้วย กล้วย

บทความโดย บานานา รีสอร์ท แอนด์ สปา

42 INTERVIEW >>>

คุณยศวัจน์ หงส์ไชยกุล ผู้บริหาร ร้านต�ำทางกาญจน์

44 บทความแนะน�ำ >>> ศูนย์สมุนไพรบ้านยาไทย 46 INTERVIEW >>>

คุณทรงกลด จานทองธิติ ผู้บริหาร หจก.โรงปูนเขตรุ่งเรือง

47 INTERVIEW >>>

คุณไพสิฐ ช่างสาน ผู้บริหาร สนามขี่รถ ATV

49 57 77

คอลัมภ์ท่องเที่ยว

Unseen KANCHANABURI

คู่มือบริการนักท่องเที่ยว

แนะน�ำที่กิน ที่พัก กิจกรรมท่องเที่ยว

สินค้า OTOP กาญจนบุรี ๑ ต�ำบล ๑ ผลิตภัณฑ์

81.


บทบรรณาธิการ kitvarinart@hotmail.com

เมื่อ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมาชาวไทยต้องร�่ำไห้ทั้งแผ่นดิน เมื่อพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย “พระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช” เสด็จสวรรคต ถือว่าเป็นการ สูญเสียและความวิปโยคยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของปวงชนชาวไทยทั้ง ประเทศ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารและพนักงาน “แม๊กกาซีน ๑ ใน” ขอน้อมร�ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคณ ุ และร่วมถวายความอาลัยอย่างหา ที่สุดมิได้ วารสาร “๑ ใน...กาญจนบุรี” จัดท�ำขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์การท่อง เที่ยวและธุรกิจในจังหวัดกาญจนบุรีและเขตติดต่อ ฉบับนี้ได้รวบรวมพระ ราชกรณียกิจและโครงการในพระราชด�ำริต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระ ปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มาน� ำ เสนอเพื่ อ น้ อ มร� ำ ลึ ก ถึ ง พระ มหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆ เพื่อความกินดีอยู่ดีของพสกนิกรไทยทั้งประเทศตลอดรัชสมัย ๗๐ ปี ใน คอลัมภ์ “ตามรอยพระบาท” จังหวัดกาญจนบุรี นอกจากนีย้ งั ได้รวบรวมธุรกิจประเภทต่างๆ ในจังหวัดกาญจนบุรแี ละ เขตติดต่อ จัดท�ำเป็นท�ำเนียบธุรกิจ DIRECTORY โดยแยกเป็นหมวดหมู่ ประเภทต่างๆ เพื่อการค้นหาสินค้าและบริการต่างๆ ได้อย่างสะดวกสบาย อาทิ ด้านการศึกษา, ด้านสุขภาพและความงาม, ด้านการก่อสร้าง, ด้าน อุตสาหกรรม, ด้านการเกษตร, ด้านบ้านและเฟอร์นเิ จอร์, ด้านรถยนต์ รวม ถึงการรวบรวมสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร สถานบันเทิง สปา สินค้าของฝาก ผลิตภัณฑ์ OTOP และกิจกรรมการท่อง เที่ยวต่างๆ อีกมากมายในฉบับ...ติดตามได้เลยครับ

ประธานที่ปรึกษา พ.ต.ท. สมชาย ศรลัมพ์ พ.ต.ฉลาด วงศ์ไพศาล ฝ่ายกฏหมาย นางนงคราญ นันชนะ ผู้อ�ำนวยการ นางสาววริยา แย้มเพียรวัฒนา บรรณาธิการบริหาร นายกิตติ ฉันทกิจนุกูล กองบรรณาธิการ นายบุญธรรม มุกดาสนิท นายสุเชาว์ ศรลัมพ์ นางสาวสุชาดา พุกทรัพย์ ผู้จัดการโครงการ นางสาวมาลี ชื่นส�ำอางค์ ผู้จัดการส่วนภูมิภาค นางสาวประทุมมาศ สนทอง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ นางสาวพัชรีพร เชื้อบุญมี นางสาวจีรวรรณ ปลั่งเปล่ง นางสาวนภาพร ดรุณพันธ์ นางสาวศิริพรรณ ชัยเกียรติ์สุนทร นางสาวสราลักษณ์ สมอบ้าน นางสาวจตุพร เถื่อนถ�้ำ นางสาวยุวดี พะบ�ำรุงษ์ นางสาวปวีณา เดชทสอน ศิลปกรรม นายพลากร ค�ำโครตสูนย์ นายศักดิ์ชัย รันจัตุรัส ฝ่ายบัญชี-ธุรการ นางสาวปิยพร ม่วงศรี นายอุรุพงษ์ รุ่งเรือง นายอรรถพล นารูลา


พระราชประวัติ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ทรงพระราชสมภพ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย เดช ทรงพระนามเดิมว่า “พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้า ภูมิพลอดุลยเดช” ทรงเป็นพระราชโอรสในสมเด็จเจ้า ฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์ (ต่อ มาได้รับการเฉลิมพระนามาภิไธยเป็น สมเด็จพระมหิ ตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก) และ หม่อมสังวาล (ต่อมาได้รบั การเฉลิมพระนามาภิไธยเป็น สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดชทรงเสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2470 ณ โรงพยาบาลเมานท์ ออเบอร์น (MOUNT AUBURN) รัฐเมสสาชูเขตต์ (MASSACHUSETTS) ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อพระชนมายุ ได้ 5 พรรษา ทรงเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนมาแตร์เด อี กรุงเทพมหานคร ต่อจากนัน้ ทรงเสด็จไปศึกษาต่อ ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในชัน้ ประถมศึกษา ที่โรงเรียน เมียร์มองต์ (MERRIMENT) เมืองโลซานน์ (LASAGNA) ใน ปี พ.ศ. 2478 ได้ทรงเข้าศึกษาต่อที่ CEDE NOUBELLE DE LA SUES ROMANCE CHILLY ซึง่ เป็นโรงเรียนเอกชนทีร่ บั นักเรียนนานาชาติและทรงได้รบั ประกาศนียบัตร บาเชอ ลิเย เอ แลทร์ จากการศึกษา ดังกล่าว ทรงรอบรู้หลาย ภาษา ได้แก่ อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน และ ละติน ใน ระดับอุดมศึกษาทรงเข้าศึกษาใน แผนกวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเมืองโลชานน์ ต่อมา

ในปี พ.ศ. 2481 ได้เสด็จนิวัตกลับประเทศไทยพร้อมด้วย พระบรมเชษฐาธิราช พระบรมราชชนนี และสมเด็จพระนาง เจ้าพี่นางเธอ

ครองราชย์

ขณะที่พระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภูมิพลอดุลย เดช พระชนมพรรษา 18 พรรษา รัฐบาลได้กราบบังคม ทูลอัญเชิญขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 9 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายนนั้น ทรง เฉลิมพระปรมาภิไธยว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย เดช และรัฐบาลได้แต่งตั้งผู้ส�ำเร็จราชการ บริหารราชการ แผ่นดินแทนพระองค์ เนื่องจากยังทรงพระเยาว์ และต้อง ทรงศึกษา ต่อ ณ ต่างประเทศเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2489 ได้เสด็จพระราชด�ำเนินกลับไปทรงศึกษาต่อ ณ กรุงโล ซานน์ แม้พระองค์จะทรงโปรดวิชาวิศวกรรมศาสตร์แต่ เพื่อประโยชน์ ในการปกครองประเทศได้ทรงเปลี่ยนมา ศึกษาวิชาการปกครองแทนเช่น วิชากฎหมาย อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ภูมิศาสตร์ นอกจากนี้ ทรง ศึกษา และฝึกฝนการดนตรีด้วยพระองค์เองด้วย ในพ.ศ. 2491 ระหว่างทรงศึกษาอยู่ ณ ประเทศ สวิตเซอร์แลนด์นั้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงขับรถยนต์ ไปทรงร่วมงานทีส่ ถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปารีส ได้ทรงพบและมีพระราชหฤทัยสนิทเสน่หาใน หม่อมราชวงศ์ สิริกิติ์ กิติยากร ธิดาของหม่อมเจ้านักขัต


มงคล กิติยากร เอกอัครราชทูตไทยประจ�ำกรุงปารีสในปี เดียวกันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประสบอุบัติเหตุทาง รถยนต์ อย่างรุนแรงทรงบาทเจ็บทีพ่ ระพักตร์พระเนตรขวา และพระเศียรทรงเข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลมอร์เซส์ โปรดฯ ให้หม่อมเจ้าราชวงศ์สิริกิติ์มาเฝ้าฯ ถวายการดูแล อย่างใกล้ชดิ พระสัมพันธภาพจึงแน่นแฟ้นขึน้ และต่อมาได้ ทรงหมั้นหม่อมราชวงศ์ สิริกิติ์ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2492 โดยได้พระราชทานพระธ�ำมรงค์วงทีส่ มเด็จพระบรมราชนก หมัน้ สมเด็จพระราชชนนี สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลย เดชทรงได้รบั การอภิบาลอย่างดียงิ่ จากสมเด็จพระราชชนนี จึงมีพระปรีชาสามารถปราดเปรือ่ งและมีพระจริยวัตรเปีย่ ม ด้วยคุณธรรมทุกประการซึง่ น้อมน�ำให้พระองค์เป็นพระมหา กษัตริย์ผู้ทรงด�ำรงสิริราชสมบัติ เพียบพร้อมด้วยทศพิศ ราชธรรม จักรวรรดิวัตรธรรมและ ราชสังคหวัตถุทรงเจริญ ด้วยพระเกียรติคุณบุญญาธิการเจิดจ�ำรัส ทรงปฏิบัติพระ ราชกรณียกิจทั้งปวงเพื่อประโยชน์สุขของปวงชน เป็นที่แซ่ ซ้องสรรเสริญ ทุกทิศานุทิศในเวลาต่อมาตราบจนปัจจุบัน

พระราชพิธีราชาภิเษกสมรส

เมือ่ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2493 สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชด�ำเนินกลับประเทศไทย โปรดเกล้าให้ตั้งการพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรม ศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ระหว่าง วันที่ 28-30 มีนาคม 2493 และเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2493 ทรงประกอบพิธีราชาภิเษกสมรส กับ หม่อมราชวงศ์สิริกิ ติ์ กิติยากร ที่วังสระปทุม โดยสมเด็จพระศรีสวรินทิราบ รมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้า พระราชทานหลั่งน�้ำพระ มหาสังข์ ทรงจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายเช่นเดียวกับ ประชาชน และได้ทรงสถาปนาหม่อมราชวงศ์สริ กิ ติ ิ์ ขึน้ เป็น สมเด็จพระราชินีสิริกิติ์ หลังจากนั้น ได้เสด็จไปประทับพัก

ผ่อน ณ พระราชวังไกลกังวล หัวหิน และที่นี่เป็นแหล่ง เกิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริโครงการแรก คือ พระราชทาน “ถนนสายห้วยมงคล” ให้แก่ “ลุง รวย” และชาวบ้านที่มาช่วยกันเข็นรถพระที่นั่งขึ้นจาก หล่มดิน ทั้งนี้เพราะแม้ “ห้วยมงคล” จะอยู่ห่างอ�ำเภอ หัวหิน เพียง 20 กิโลเมตร แต่ไม่มีถนนหนทางชาวบ้าน ได้รบั ความเดือดร้อนในการด�ำรงชีวติ มากถนนสายห้วย มงคลนีจ้ งึ เป็นถนนสายส�ำคัญ ทีน่ ำ� ไปสู่โครงการใน พระ ราชด�ำริ เพือ่ บ�ำบัดทุกข์ บ�ำรุงสุขแก่พสกนิกรอีกจ�ำนวน มากกว่า 2,000 โครงการในปัจจุบัน

พระบรมราชาภิเษก

วันที่ 5 พฤษภาคม 2493 สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชได้ ท รงประกอบพระราชพิ ธี บ รม ราชาภิเษกตามโบราณขัตติยราชประเพณี ณ พระที่นั่ง ไพศาลทักษิณ ในพระมหาราชวัง เฉลิมพระปรมาภิไธย ตามจารึกในพระสุพรรณบัฏว่า “พระบาทสมเด็จพระปร มินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร” และได้พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการเป็นสัจ วาจาว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์ สุขของมหาชนชาวสยาม” ในการนี้ ได้ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ สถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศ สมเด็จพระ ราชินีสิริกิติ์ พระอัครมเหสีเป็น สมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิติ์ พระบรมราชินี วันที่ 5 มิถุนายน 2493 พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ได้เสด็จพร้อมด้วย สมเด็จพระนาง เจ้าพระบรมราชินี ไปยังสวิตเซอร์แลนด์อีกครั้ง เพื่อ ทรงรักษา พระสุขภาพ และเสด็จพระราชด�ำเนินนิวัติ พระนคร เมื่อ 2 ธันวาคม 2494 ประทับ ณ พระต�ำหนัก จิตรลดารโหฐาน และพระที่นั่งอัมพรสถาน ทั้ ง สองพระองค์ มี พ ระราชธิ ด า และพระ ราชโอรส 4 พระองค์ดังนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตนราช กัญญา สิรวิ ฒ ั นาพรรณวดี ประสูตเิ มือ่ 5 เมษายน 2494 ณ โรงพยาบาลมองซัวนี่ โลซานน์ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ฯ ประสูติเมื่อ 28 กรกฏคม 2495 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน ต่อมา ทรงได้รับสถาปนาเป็น สมเด็จพระบรมโอรสาธิ ราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณฯ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อ


28 กรกฏคม 2515 สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าสิรินธรเทพ รัตนสุดา กิตวิ ฒ ั นาดุลนโสภาคย์ ประสูตเิ มือ่ 2 เมษายน 2498 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน ภายหลังทรงได้รับ สถาปนาเป็น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหา จักรีสริ นิ ธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2520 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารี ประสูติเมื่อ 4 กรกฏคม 2500 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน

ทรงพระผนวช

เมื่ อ วั น ที่ 22 ตุ ล าคม 2499 พระบาท สมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั วได้ทรงพระผนวช ณ วัดพระ ศรีรัตนศาสดาราม ทรงจ�ำพรรษา ณ พระต�ำหนักปั้น หย่า วัดบวรนิเวศวิหาร ปฏิบัติพระศาสนกิจ เป็นเวลา 15 วัน ระหว่างนี้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรม ราชินนี าถ ทรงปฏิบตั พิ ระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ต่อ มาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาเป็น สมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลนี้ ได้ ทรงพระกรุณาสถาปนาพระอิสริยยศสมเด็จพระบรม ชนกนาถขึ้นเป็น สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดช วิกรมพระบรมราชชนก ทรงสถาปนา สมเด็จพระราช ชนนี เป็น สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรง สถาปนาสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา เป็น สมเด็จพระเจ้าพีน่ างเธอ เจ้าฟ้ากัลนาณิวฒ ั นา กรม หลวงนราธวาสราชนครินทร์ และทรงประกอบพระราช พิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย สมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั อานันทมหิดลใหม่ เมือ่ วัน ที่ 8 มิถุนายน 2539 เพื่อให้สมพระเกียรติตามโบราณ ขัตติยราชประเพณี ทัง้ นีด้ ว้ ยพระจริยวัตร อันเปีย่ มด้วย พระกตัญญูกตเวทิตาธรรมอันเป็นที่แซ่ซ้องสรรเสริญ พระปรมาภิไธยใหม่ทที่ รงสถาปนาคือ “พระบาทสมเด็จ

พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล อดุลยเดชวิมลรามาธิบดี จุฬาลงกรณราชปรียวรนัดดา มหิตลานเรศวรางกูร ไอศูรย สันตติวงศนิวิฐ ทศพิศราชธรรมอุกษฏนิบุณ อดุลยกฤษฏา ภินหิ ารรังสฤษฏ์ สุสาธิตบูรพาธิการ ไพศาลเกียรติคณ ุ อดุล พิเศษ สรรพเทเวศรานุรกั ษ์ ธัญอรรคลักษณวิจติ ร โสภาคย์ สรรพางค์ มหาชโนตมางคประณตบาทบงกชยุคล อเนก นิกรชนสโมสรสมมต ประสิทธิวรยศมโหดมบรมราชสมบัติ นพปฏลเศวตฉัตราดิฉัตร สรรพรัฐทศทิศวิชิตไชย สกลม ไหศวริยมหาสวามินทร มเหศวรมหินทรมหารามาธราชวโร ดม บรมนาถชาติอาชาวไศรย พุทธาทิไตรรัตนสรณารักษ์ วิ ศิษฏศักตอัครนเรษราธิบดี เมตตากรุณา สีตลหฤทัย อโน ปมัยบุญการ สกลไพศาลมหารัษฏาธิบดี พระอัฐมรามาธิ บดินทรสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร”

พระราชกรณียกิจ

ตั้งแต่พุทธศักราช 2502 เป็นต้นมา พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ ติ์พระบรมราชินี ได้เสด็จพระราชด�ำเนินไป ทรงกระชับ สั ม พั น ธไมตรี กั บ ประเทศต่ า งๆ ทั้ ง ในยุ โ รป อเมริ ก า ออสเตรเลีย และ เอเชีย และได้เสด็จพระราชด�ำเนินไปทรง เยีย่ มราษฎรในภูมภิ าคต่างๆ ทุกภาคทรงประจักษ์ในปัญหา ของราษฎร ในชนบทที่ด�ำรงชีวิตด้วยความยากจน ล�ำเค็ญ และด้อยโอกาส ได้ทรงพระวิรยิ ะอุตสาหะหาทางแก้ปญ ั หา ตลอดมาตราบจนปัจจุบัน อาจกล่าวได้ว่า ทุกหนทุกแห่ง บนผืนแผ่นดินไทยที่รอยพระบาทได้ประทับลง ได้ทรงขจัด ทุกข์ยากน�ำความผาสุกและทรงยกฐานะความเป็นอยู่ของ ราษฎรให้ดีขึ้นด้วยพระบุญญาธิการและพระปรีชาสามารถ ปราดเปรื่อง พร้อมด้วยสายพระเนตรอันยาวไกล ทรง อุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของราษฎร และเพื่อความ เจริญพัฒนาของประเทศชาติตลอดระยะเวลาโดยมิ ได้ ทรงค�ำนึงประโยชน์สุขส่วนพระองค์เลย พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานโครงการนานัปการมากกว่า 2,000 โครงการ ทั้งการแพทย์สาธารณสุข การเกษตร


การชลประทาน การพัฒนาที่ดิน การศึกษา การพระ ศาสนา การสังคมวัฒนธรรม การคมนาคม ตลอดจนการ เศรษฐกิจเพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรในชนบท ทั้งยัง ทรงขจัดปัญหาทุกข์ยากของประชาชนในชุมชนเมือง เช่น ทรงแก้ปัญหาการจราจร อุทกภัย และปัญหาน�้ำเน่าเสีย ในปัจจุบัน ได้ทรงริเริ่มโครงการการช่วยสงเคราะห์ และ อนุรักษ์ช้างไทยอีกด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง ตรากตร�ำพระวรกายทรงงานอย่างมิทรงเหน็ดเหนื่อย แม้ ในยามทรงพระประชวร ก็มิได้ทรงหยุดยั้งพระราชด�ำริเพื่อ ขจัดความทุกข์ผดุงสุขแก่พสกนิกร กลางแดดแผดกล้าพระ เสโทหลั่งชุ่มพระพักตร์และพระวรกายหยาดตกต้องผืน ปฐพี ประดุจน�้ำทิพย์มนต์ชโลมแผ่นดินแล้งร้างให้กลับคืน ความอุดมสมบูรณ์นับแต่เสด็จเถลิงถวัลย์ราชย์ตราบจน ปัจจุบัน แม้ในยามประเทศประสบภาวะเศรษฐกิจ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2539 เป็นต้นมา ก็ได้พระราชทานแนวทางด�ำรงชีพ แบบ “เศรษฐกิจพอเพียง” และ “ทฤษฎีใหม่” ให้ราษฎร ได้พึ่งตนเอง ใช้ผืนแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดประกอบ อาชีพอยูก่ นิ ตามอัตภาพซึง่ ราษฎรได้ยดึ ถือปฏิบตั เิ ป็นผลดี อยู่ในปัจจุบัน

พระอัจฉริยภาพ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทาน ความรักอันยิ่งใหญ่แก่อาณาประชาราษฎร์ พระราชภารกิจ อันหนักเพือ่ ประโยชน์สขุ ของอาณาประชาราษฎร์ ได้ปรากฏ เป็นที่ประจักษ์เทิดทูนพระเกียรติคุณทั้งในหมู่ชาวไทยและ ชาวโลก จึงทรงได้รับการสดุดีและการทูลเกล้าฯ ถวาย ปริญญากิตติมศักดิเ์ ป็นจ�ำนวนมากทุก สาขาวิชาการ ทัง้ ยัง มีพระอัจฉริยภาพด้านดนตรีอย่างสูงส่ง ทรงพระราชนิพนธ์ เพลงอันไพเราะนับแต่พระเยาว์จนถึงปัจจุบนั รวม 47 เพลง ซึง่ นักดนตรีทงั้ ไทย และต่างประเทศน�ำไปบรรเลงอย่างแพร่ หลาย เป็นทีป่ ระจักษ์ในพระอัจฉริยภาพจนสถาบันดนตรีใน

ออสเตรเลียได้ทูลเกล้าฯ ถวายสมาชิกภาพกิตติมศักดิ์ แด่พระองค์ ทรงได้รบั ยกย่องเป็น “อัครศิลปิน” ของชาติ พระปรีชาสามารถด้านดนตรีแล้วยังทรงสร้างสรรค์งาน จิตรกรรมและวรรณกรรมอันทรงคุณค่าไว้เป็นทรัพย์สิน ทางปัญญาของชาติ เช่นทรงพระราชนิพนธ์ แปลเรื่อง ติโต นายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ และพระราชนิพนธ์ เรื่องชาดกพระมหาชนก พระราชทานคติธรรมในการ ด�ำรงชีวติ ด้วยความวิรยิ อุตสาหอดทนจนพบความส�ำเร็จ แก่พสกนิกรทั้งปวง นอกจากนั้นยังทรงเป็นนักกีฬาชนะ เลิศรางวัลเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์อีกด้วย ปวงชนชาวไทยต่างมีความจงรักภักดีเป็นที่ยิ่งดังปรากฏ ในวาระส�ำคัญ เช่น ศุภวาระเถลิงถวัลยราชครบ 25 ปี พระราชพิธรี ชั ดาภิเษก 9 มิถนุ ายน 2514 พระราชพิธมี หา มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 5 ธันวาคม 2530 พระ ราชพิธีรัชมังคลาภิเษกทรงด�ำรงค์สิริราชสมบัติยาวนาน กว่าพระมหากษัตริยท์ กุ พระองค์ 2 กรกฎาคม 2531 มหา มงคลสมัยฉลองสิรริ าชสมบัตคิ รบ 50 ปี 9 มิถนุ ายน 2539 และในโอกาสพระราชพิธมี หามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 นี้ รัฐบาลและประชาชนชาว ไทยได้พร้อมใจกัน จัดงานเฉลิมพระเกียรติและถวาย พระพรชัยมงคลด้วยความกตัญญูกตเวที ส�ำนึกในพระ มหากรุณาธิคณ ุ ล้นเกล้าล้นกระหม่อมอย่างสมพระเกียรติ ทุกวาระ จึงไม่มีข้อกังขาใด หากสายตาอันเปี่ยมไป ด้วยความชื่นชมในพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยูห่ วั จากชาวต่างชาติจะน�ำมาสูก่ ารถวายรางวัล และเกียรติยศต่างๆ มากมายกว่าร้อยรางวัล อันเนื่อง มาจากพระราชกรณียกิจและพระราชอธัยาศัยในการ แสวงหาความรู้ของพระองค์ ที่ส�ำคัญ อาทิ พ.ศ. 2514 สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ทูลเกล้าฯ ถวายเข็มทองค�ำศิลปะภาพถ่ายแด่พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต่อมาราชสมาคมถ่ายภาพแห่ง สหราชอาณาจักร (The Royal Photographic Society of Great Britain) ได้กราบบังคมทูลเชิญให้ทรงด�ำรง ต�ำแหน่งสมาชิกกิตติมศักดิ์ของราชสมาคม และสมาคมสหพั น ธ์ ศิ ล ปะการถ่ า ยภาพ นานาชาติ หรือ FIAP ทูลเกล้าฯ ถวายเกียรติบัตรสูงสุด เพือ่ สดุดพี ระเกียรติคณ ุ ว่าทรงเป็นสมาชิกกิตติมศักดิท์ มี่ ี พระปรีชาสามารถเป็นเลิศในศิลปะการถ่ายภาพ (Honor-


ary Excellent FIAP) อีกด้วย พ.ศ. 2519 ประธานรัฐสภายุโรปและสมาชิก ร่วมกันทูลเกล้าฯ ถวาย “เหรียญรัฐสภายุโรป” พ.ศ. 2529 ประธานคณะกรรมาธิการเพื่อสันติ ของสมาคมอธิการบดีระหว่างประเทศทูลเกล้าฯ ถวาย “รางวัลสันติภาพ” พ.ศ. 2530 สถาบั น เทคโนโลยี แ ห่ ง เอเชี ย ทูลเกล้าฯ ถวาย “เหรียญทองเฉลิมพระเกียรติคุณใน การน�ำชนบทให้พัฒนา” พ.ศ. 2535 ผู้อ�ำนวยการใหญ่ โครงการสิ่ง แวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) ทูลเกล้าฯ ถวาย “เหรียญทองประกาศพระเกียรติคุณด้านสิ่งแวดล้อม“ และผู ้ อ� ำ นวยการใหญ่ อ งค์ ก ารอนามั ย โลก (WHO) ทูลเกล้าฯ ถวาย “เหรียญทองสาธารณสุขเพื่อมวลชน” พ.ศ. 2436 คณะกรรมการสมาคมนิเวศวิทยา เชิงเคมีสากล (International Society of Chemical Ecology) ทูลเกล้าฯ ถวาย “เหรียญรางวัลเทิดพระ เกียรติในการสงวนรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ“ และหัวหน้าสาขาเกษตร ฝ่ายวิชาการภูมิภาคเอเชียของ ธนาคารโลก ทูลเกล้าฯ ถวาย “รางวัลหญ้าแฝกชุบส�ำริด” สดุดพี ระเกียรติคณ ุ ในฐานะทีท่ รงเป็นนักอนุรกั ษ์ดนิ และน�ำ้ พ.ศ. 2537 ผู้อ�ำนวยการบริหารของยูเอ็นดีซีพี (UNDCP) แห่งสหประชาชาติ ทูลเกล้าฯ ถวาย “เหรียญ ทองค�ำสดุดีพระเกียรติคุณด้านการป้องกันแก้ ไขปัญหา ยาเสพติด“ พ.ศ. 2539 องค์การอาหารและเกษตรแห่ง สหประชาชาติ (FAO) ทูลเกล้าฯ ถวาย “เหรียญสดุดพี ระ เกียรติคุณในด้านการพัฒนาการเกษตร” พ.ศ. 2549 ส�ำนักงานโครงการพัฒนาแห่ง สหประชาชาติ (UNDP) ทูลเกล้าฯ ถวาย “รางวัลความ ส�ำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์” จากการที่ได้ทรงอุทศิ ก�ำลังพระวรกายและทรงพระวิริยอุตสาหะในการปฏิบัติ พระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ เพื่อยังประโยชน์ และความเจริญอย่างยั่งยืนมาสู่ประชาชนชาวไทยทั้ง ประเทศมาโดยตลอด นายโคฟี่ อันนัน เลขาธิการสหประชาชาติ ได้ กล่าวในโอกาสทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลดังกล่าวไว้วา่ “หาก การพัฒนาคน หมายถึงการให้ความส�ำคัญประชาชนเป็น ล�ำดับแรก ไม่มีสิ่งอื่นใดแล้วที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าการพัฒนา คน ภายใต้แนวทางการพัฒนาคนขององค์พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ ได้ทรงอุทิศพระวรกาย ทรงงาน โดยไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อย ไม่เลือกเชื้อชาติ วรรณะ และ ศาสนา ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา ด้วยพระปรีชา สามารถในการเป็นนักคิดของพระองค์ ท�ำให้นานาประเทศ ตื่นตัวภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การเดินสายกลาง รางวัลความส�ำเร็จสูงสุดครัง้ นี้ เป็นการจุดประกายแนวคิด การพัฒนาแบบใหม่สู่นานาประเทศ” ล่าสุด พ.ศ. 2551 องค์การทรัพย์สินทางปัญญา โลก (WIPO) ได้ทลู เกล้าฯ ถวายรางวัล WIPO Global Leaders Award แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เนือ่ งด้วยงาน ทรัพย์สนิ ทางปัญญาส่งเสริมและพัฒนาประเทศรวมถึงชีวติ ความเป็นอยูข่ องพสกนิกรชาวไทยให้ดขี นึ้ อย่างโดดเด่นเป็น ทีป่ ระจักษ์แก่สายตาชาวโลก อีกทัง้ ยังทรงเป็นผูน้ ำ� ประเทศ พระองค์แรกที่ได้รับทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลนี้ นอกจากนี้ จากการหารือกันของสหพันธ์สมาคมนักประดิษฐ์ระหว่าง ประเทศ (International Federal Inventor Association : IFIA) ซึ่งมีสมาชิก ๘๔ ประเทศทั่วโลกยังมิได้มีมติให้วัน ที่ ๒ กุมภาพันธ์ของทุกปี ซึ่งเป็นวันที่ทรงได้รับการจดสิทธิ บัตรกังหันน�้ำชัยพัฒนาเป็นวันนักประดิษฐ์โลกด้วย ไม่ใช่เพียงแค่นั้น เพราะหากย้อนกลับไปในอดีต จะพบว่าหลายองค์กรที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา ได้เคยทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญรางวัล และประกาศนียบัตร ต่างๆ แด่พระองค์มากมาย ได้แก่ IFIA ประเทศฮังการี ทูลเกล้าฯ ถวายถ้วยรางวัล IFIA Cup 2007 ส�ำหรับผลงาน กังหันน�้ำชัยพัฒนา เหรียญ Genius Prize ส�ำหรับผลงาน ทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง และสมาคมส่งเสริมการ ประดิษฐ์แห่งสาธารณรัฐเกาหลี (korea Invention Promotion Association : KIPA) ได้ทลู เกล้าฯ ถวายรางวัล Special Prize พร้อมประกาศนียบัตร ซึง่ ถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติ ของนักประดิษฐ์ในระดับโลก


“คนไทยโชคดี ที่ สุ ด ในโลก เพราะเรามีพระมหากษัตริย์ที่ทรง งานหนัก และทุ่มเทพระวรกาย เพื่อ ให้ประชาชนของพระองค์ มีอาชีพทีด่ ี มีรายได้ที่มั่นคง สามารถพึ่งพาตัว เองได้ อย่างยั่งยืน”

ตลอด 70 ปี ที่ผ่านมา พระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และ พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ต่างทุ่มเท ทรงงานหนัก เพื่อให้คนไทยมีความเป็นอยู่ที่ ดีขึ้น โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ มากมายหลายพันโครงการจึงเกิดขึ้นในทุก พื้นที่บนผืนแผ่นดินไทย ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด กาญจนบุ รี ก็ มี โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำรินั่นคือ โครงการห้ ว ยองคตอั น เนื่ อ งมาจากพระ ราชด�ำริ และโครงการหลวงที่ห้วยเขย่ง

Tourist&Business

KANCHANABURI

31


พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

“สร้างสรรค์ส�ำนึก ของชาวไทยให้ซาบซึ้ง ในเอกราชของชาติ” ใครหลายคนที่ได้ศกึ ษาประวัตศิ าสตร์ ไทย คงจะมีภูมิความรู้เกี่ยวกับพระเกียรติของสมเด็จ พระนเรศวรมหาราชเป็ น อย่ า งดี ในท้ อ งที่ ดอนเจดีย์ จังหวัดกาญจนบุรนี นั้ เป็นอีกพืน้ ทีห่ นึง่ ที่นักวิชาการหลายฝ่าย เชื่อกันว่าเป็นสนามรบ ยุทธหัตถี ศึกครัง้ ส�ำคัญของชาติไทยในยุคโบราณ เนื่องจากมีการขุดค้นพบวัตถุโบราณหลายชิ้น อาทิ ศาสตราวุธ กระดูกช้างม้า พร้อมกับเครื่อง ประดับ อีกทั้งลูกปืนต่างๆ ท�ำให้พื้นที่ดอนเจดีย์ แห่งนี้ ได้รับเลือกให้สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมืองกาญจนบุรีนั้น มีสถานที่ท่องเที่ยว ส�ำคัญมากมาย ทัง้ การท่องเทีย่ วเชิงธรรมชาติและ ประวัติศาสตร์ ส�ำหรับลานกว้าง ใจกลางต�ำบล ดอนเจดียแ์ ห่งนี้ กลายเป็นจุดนัดพบใหม่ของเหล่า นั ก เดิ น ทาง เพราะทุ ก คนต่ า งอยากมาชื่ น ชม พระบรมราชานุสาวรียส์ มเด็จพระนเรศวรมหาราช รกิจ กาญจนบุรี 32 ท่๑องเทีใน...่ยว&ธุ

ขณะก� ำ ลั ง ประทั บ บนหลั ง ช้ า งศึ ก ตั้ ง อยู ่ ต รง ใจกลางสวนสาธารณะกว้างใหญ่ดา้ นหน้าขององค์ เจดีย์ ในบริเวณใกล้เคียงยังเป็นที่ตั้งของเจดีย์ เก่าแก่เรียกขาน กันว่าเจดีย์ยุทธหัตถี เป็นเจดีย์ ศิ ล ปะสมั ย อยุ ธ ยา ตั้ ง อยู ่ ท ่ า มกลางมวลหมู ่ ธรรมชาติ แม้ยอดจะหักพังไปบ้าง แต่ยงั คงรูปทรง เป็นเจดีย์ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ นับเป็นสถานที่ สักการะบูชาที่ให้ความรู้สึกผ่อนคลายได้ ไม่น้อย


ข้อมูล แนะน�ำ

ที่เที่ยว

พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ พ ระราชประวั ติ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จัดแสดงโบราณวัตถุ ที่ขุดพบ จากพื้นที่โดยรอบ อาคารนิ ท รรศการ จั ด แสดงข้ อ มู ล ทาง ประวัติศาสตร์บอกเล่าความ เป็นมาของศึกรบ ต่างๆ ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

กิจกรรม

จัดแสดงข้อมูลทางประวัติศาสตร์บอกเล่า ความ เป็นมาของศึกรบต่างๆ ของ สมเด็จพระ นเรศวรมหาราช เยี่ยมชมต้นข่อยขนาดใหญ่ ที่เชื่อว่ามีความ ส�ำคัญทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่ยุค พระมหาอุป ราชา

พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ต.ดอนเจดีย์ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ติดต่อเทศบาลต�ำบลดอนเจดีย์ โทร.034-652-166 เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน 08.00-17.00 น.

การเดินทาง

จากกาญจนบุรีใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 324 จากกาญจนบุรีไปประมาณ 14 กม. มีทางแยก ขวาเข้าสู่พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จ พระ นเรศวรมหาราช ระยะทาง 4 กม.

Tourist&Business

KANCHANABURI

33


วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร

“พระอารามหลวงชั้นตรี ที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ชาติไทย” วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร เป็นวัดโบราณ ที่ไม่มี การบันทึกไว้วา่ สร้างตัง้ แต่ยคุ ใด แต่เชือ่ กัน ว่าเก่าแก่ นับสองร้อยกว่าปี โดยกรมศิลปากรได้ ขึ้นทะเบียนเป็น โบราณสถานของชาติตั้งแต่ปี พ.ศ. 2498 รวมทัง้ ยังได้รบั พระกรุณาโปรดเกล้าฯ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยกให้เป็นพระ อารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515 หลังจากกราบไหว้พระประธานที่อุโบสถ ใหญ่แล้ว ใกล้กันคือวิหารพระแท่น ที่มีโค้งประตู ตกแต่งอย่างงดงามด้วยการใช้เครือ่ งปัน้ ดินเผามา ประดับผนัง ภายในเป็นทีป่ ระดิษฐานของพระแท่น (เตี ย งนอน) สิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ที่ สื บ ทอดกั น มาแต่ โบราณ ชาวบ้ า นเชื่ อ กั น ว่ า เป็ น พระแท่ น ที่ พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน นอกจากนี้ ที่นี่ ยังเป็นที่ประดิษฐานของ รอยพระพุทธบาท จ�ำลอง ไม้ประดับมุก รอยพระบาทโบราณที่สลัก รกิจ กาญจนบุรี 34 ท่๑องเทีใน...่ยว&ธุ

ลายมงคล 108 ประการ ที่สร้างตั้งแต่รัชสมัย พระเจ้าบรมโกศแห่งกรุงศรีอยุธยา ด้ ว ยพื้ น ที่ ก ว้ า งใหญ่ ตั้ ง อยู ่ ใ นพื้ น ที่ วนอุ ท ยานที่ อุ ด ม สมบู ร ณ์ ไ ปด้ ว ยป่ า เต็ ง รั ง ธรรมชาติ รอบบริเวณนั้นมีความหลากหลายของ สัตว์ป่าและพันธ์ุพืช นักท่องเที่ยวจึงได้รับอากาศ บริสุทธิ์สดชื่น พร้อมเก็บเกี่ยวประสบการณ์ดีๆ จากโบราณสถานใจกลางบรรยากาศร่มเย็นของป่า ใหญ่แห่งนี้


ข้อมูล แนะน�ำ

ที่เที่ยว

พระอุ โ บสถ กราบไหว้ พ ระ ประธาน และชืน่ ชมจิตรกรรมฝาผนังภาพพระพุทธ ประวัติโดยรอบ บ่อบ้วนพระโอษฐ์ บ่อน�้ำศักดิ์สิทธิ์ที่มีน�้ำ ตลอดทั้งปี วิหารพระอานนท์ ที่ประดิษฐานของรูปหล่อ พระอานนท์

กิจกรรม

เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน ที่จัดแสดงวัตถุ โบราณล�้ำค่า ที่มารวมกันอยู่ที่นี่ กราบไหว้สักการะหลวงพ่อโต ที่พระวิหาร พระสังกัจจายน์

วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร

ม.10 ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี โทร. 08-9820-0992, 09-8264-7737 เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน 08.00-17.00 น. ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

การเดินทาง

ออกจากตัวเมืองกาญจนบุรีวิ่ง เส้นทางหลวง หมายเลข 324 มุ่งหน้า ถนนอู่ทอง ตรงไป ประมาณ 23 กม. เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหมายเลข 346 วิ่งมาอีกประมาณ14.5 กม. จะพบ จุดตรวจ พระแท่น ให้เลี้ยวขวาเข้าสู่ ถนนหมายเลข 3081 วัดพระแท่นดงรังวรวิหารจะตั้งอยู่ทางขวามือ

Tourist&Business

KANCHANABURI

35


โครงการหลวงห้วยเขย่ง

โครงการพัฒนาตามพระราชด�ำริ

โครงการขยายผล โครงการหลวงห้วยเขย่ง เป็น โครงการที่สืบเนื่องมาจากโครงการหลวงที่ขยายงานมายัง ต�ำบลห้วยเขย่ง จังหวัดกาญจนบุรี โครงการดังกล่าวตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 ต�ำบลห้วยเขย่ง อ�ำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นโครงการในพระราชด�ำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินท รมหาภูมิพลอดุลยเดช

พระเนตรเรื่องการปลูกหญ้าแฝกของ ต.ห้วยเขย่ง เพราะที่นี่ ได้รบั รางวัลการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกมากทีส่ ดุ ในประเทศ และที่มีการปลูกหญ้าแฝกนั้น ก็สืบเนื่องมาจากแนวท่อก๊าซ ไทย-พม่า ที่ผ่าน ต.ห้วยเขย่งด้วย จากนั้น ปตท.ก็ได้เข้ามา ส่งเสริมการป้องกันการพังทลายของหน้าดิน และสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ มีการส่งเสริมมาจนถึงชาวบ้าน ให้ทำ� อาชีพเกษตรกรรม ปลูกพืชผักในครัวเรือน หรือปลูกพืชผักในแปลงเกษตร พอ โครงการหลวงห้ ว ยเขย่ ง เป็ น โครงการที่ ใ ห้ ก าร องค์ประธานมูลนิธิโครงการหลวงเสด็จมา แล้วชุมชนก็มีการ สนับสนุนอาชีพของชาวบ้านในพื้นที่ โดยเริ่มจากเมื่อปี 48 ขอร้องอยากให้โครงการหลวงช่วยมาส่งเสริมอาชีพและพัฒนา ปตท. เข้ามาส่งเสริมเรื่องของการปลูกหญ้าแฝก แล้วสมเด็จ อาชีพของ ต.ห้วยเขย่ง จากนัน้ พระองค์ทรงมอบให้สถาบันวิจยั พระราชินฯี องค์ประธานมูลนิธิโครงการหลวงได้เสด็จมาทอด รกิจ กาญจนบุรี 36 ท่๑องเทีใน...่ยว&ธุ


พัฒนาพืน้ ทีส่ งู ทีม่ สี ำ� นักงานอยูท่ เี่ ชียงใหม่ มาด�ำเนินโครงการ ขยายผลโครงการหลวง โครงการหลวงห้วยเขย่งมีเนือ้ ที่ 7 ไร่ แบ่งออกเป็นโรง เรือนเพื่อการเรียนรู้ และการให้ความรู้ทางด้านเกษตรกรรม กับชาวบ้านในพื้นที่ อาทิ โซนไม้ผล โดยเฉพาะตัวเด่นคือ มะม่วงนวลค�ำ และน้อยหน่าเพชรปากช่องทีล่ กู ใหญ่มากๆ โซน ปศุสตั ว์ เลีย้ งหมู เลีย้ งกระต่าย โรงไส้เดือนดินทีน่ ำ� มาเป็นปุย๋ และน�้ำหมักไส้เดือนไว้ใส่ในแปลงผักนั่นเอง ซึ่งชาวบ้านก็จะ มารับน�้ำหมักนี้ไปฟรีๆ เพื่อน�ำไปรดผักในแปลงผัก จะได้ลด ต้นทุนเรือ่ งปุย๋ เคมี และอีกอย่าง ชาวบ้านทีห่ นั มาใช้ปยุ๋ เกษตร อินทรีย์เพราะสุขภาพของพวกเขาเอง ที่ได้รับผลกระทบจาก สารเคมี รวมทั้งคนซื้อผักไปด้วย ต่อมาก็เป็นโรงเรือนเพาะ กล้า เพาะพันธุ์ ไม้ดอกต่างๆ และโรงเรือนพืชผัก ที่เรียกว่า เป็นธนาคารอาหาร และที่ส�ำคัญเลยก็คือ การปลูกพืชพื้นถิ่น ที่สร้างรายได้ให้กับชาวบ้าน อาทิ ยอดกระเจี๊ยบ สร้างรายได้ ให้กับคนในท้องถิ่น ส�ำหรับกิจกรรมที่ด�ำเนินการในโครงการหลวงห้วย เขย่งจังหวัดกาญจนบุรีแห่งนี้มีอยู่ 5 ด้าน ประกอบด้วย 1.ด้านการวิจัยและพัฒนาอาชีพของเกษตรกร 2.ด้านการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3.ด้านการพัฒนาปัจจัยพื้นฐาน 4.ด้านการพัฒนาสังคมและตลาด 5.ด้านการบริหารจัดการโครงการขยายผล

โครงการหลวงห้วยเขย่ง เป็นการด�ำเนินงานตามแนว ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาการ เกษตรที่อยู่บนพื้นฐานความรู้ที่เหมาะสมโดยมุ่งสร้างความ มั่นคงด้านอาหารของ ชุมชนต่อยอดองค์ความรู้จากโครงการ หลวงและภู มิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ให้ แ ข่ ง ขั น กั บ ผลผลิ ต ภายนอกได้ ซึ่งเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาท สมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นความส�ำคัญด้านความเป็นอยู่ของ ราษฎร

โครงการหลวงห้วยเขย่ง

ม.6 ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิจ.กาญจนบุรี 71180 ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวชุมชนห้วยเขย่ง โทร. 08 0068 6086 ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

การเดินทาง

มุ ่ ง หน้ า สู ่ อ.ทองผาภู มิ จ.กาญจนบุ รี ผ่ า นตลาด ทองผาภูมิ เขื่อนเขาแหลม (จะอยู่ด้านขวามือ) ตรงไป ผ่านหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาแหลม เลยไปอีก นิดด้านซ้ายมือจะเจอกับศูนย์บริการท่องเทีย่ วชุมชนห้วย เขย่ง และตรงไปเรือ่ ยๆ ผ่านป้อมต�ำรวจทีอ่ ยูข่ วามือ ตรง ไปจนเจอสามแยกที่จะไปอีต่อง (ปิล๊อก) โครงการขยาย ผลฯ จะอยู่ด้านขวามือ Tourist&Business

KANCHANABURI

37


โครงการห้วยองคต อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ

“ให้ด�ำเนินการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ และการท�ำมาหากิน ของราษฎรควบคู่ไปกับการพัฒนา และฟื้นฟูสภาพป่าให้กลับ สู่ความอุดมสมบูรณ์อีกทั้ง โดยเน้น การบริหารและจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติให้ เหมาะสมกับสภาพพื้นที่” โครงการห้วยองคต อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ บน เนื้อที่ป่าสงวนเสื่อมโทรม จ�ำนวน 20,625 ไร่ ต�ำบลสมเด็จ เจริญ กิ่งอ�ำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี เกิดจากการที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชด�ำริให้ ด�ำเนินการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ และการท�ำมาหากินของ ราษฎรควบคู่ ไปกับ การพัฒนาและฟื้นฟูสภาพป่าให้กลับสู่ ความอุดมสมบูรณ์อกี ครัง้ โดยทรงเน้น การบริหารและจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติให้เหมาะสมกับสภาพพืน้ ที่ เพือ่ ให้ราษฎร ได้อยู่อาศัยและท�ำมาหากินร่วมกับการคงอยู่ ของธรรมชาติ อย่างเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน โครงการนี้ ไ ด้ เ ริ่ ม ด� ำ เนิ น การมาตั้ ง แต่ วั น ที่ 31 สิงหาคม 2535 โดยมีมลู นิธชิ ยั พัฒนาเป็นผูส้ นับสนุน โครงการ รวมทั้งส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมชลประทาน กรมป่าไม้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ฯลฯ จะใช้พนื้ ทีป่ า่ สงวนซึง่ ถูก บุกรุกท�ำลายจนมีสภาพเสื่อมโทรม มาด�ำเนินการจัดสรรให้ รกิจ กาญจนบุรี 38 ท่๑องเทีใน...่ยว&ธุ

แก่ราษฎรผู้ยากจนเข้าไปประกอบอาชีพ ซึ่งได้จัดเป็นแปลง ที่ดินให้ก่อสร้างที่อยู่อาศัยครอบครัวละ 1 ไร่ ที่ดินท�ำการ เกษตร ครอบครัวละ 8 ไร่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ได้ มีพระราชกระแสรับสั่งกับ นายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการ กปร. และเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ว่า ได้ทราบว่าพระราชญาณรังสี (พระ อาจารย์จันทร์ คเวสโก) ได้ ไปด�ำเนินการพัฒนาพื้นที่บริเวณ ต�ำบลหนองปรือ อ�ำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ซึง่ จะก่อ ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนเป็นอย่างดี จึงให้เลขาธิการมูลนิธิ ชัยพัฒนาไปนมัสการ พระอาจารย์จันทร์ คเวสโก เพื่อช่วย ประสานและสนับสนุนการด�ำเนินงานในโครงการดังกล่าวนี้ ซึง่ ต่อมาได้พระราชทานพระราชด�ำริให้ดำ� เนินการจัดหาทีด่ นิ จ�ำนวนหนึง่ เพือ่ น�ำมาวางแผนและจัดท�ำโครงการ เพือ่ พัฒนา และช่ ว ยเหลื อ ประชาชนในบริ เ วณพื้ น ที่ ดั ง กล่ า ว และ พระราชทานชื่อว่า “โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระ


ราชด�ำริ” อีกทั้งได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ และเงิน จากมูลนิธิชัยพัฒนาเข้าร่วมสนับสนุนโครงการ โดยมี พระ อาจารย์ญาณรังสี (พระอาจารย์จันทร์ คเวสโก) วัดป่าชัยรังสี อ�ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร พระราชมงคลญาณ วัดปากน�ำ ้ พระภาวนาวิสทุ ธาจารย์ วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพมหานคร เป็นผูร้ ว่ มสนับสนุนและประสานการด�ำเนินงานต่างๆ อันเป็น แนวทางพัฒนาตามแนวพระราชด�ำริ ที่ให้ฝา่ ยต่างๆ ประสาน การท�ำงานร่วมกันทั้งภาคราชการ ราษฎรและศาสนา วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อด�ำเนินการบริหารทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม อย่างเหมาะสม ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมที่มีความอุดมสมบูรณ์ โดยการแบ่งแยกพื้นที่ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ทั้งในด้าน การอนุรักษ์ การฟื้นฟูสภาพป่า เป็นแหล่งต้นน�้ำล�ำธาร การ จัดสรรทีอ่ ยูอ่ าศัย ทีท่ ำ� กิน และพืน้ ทีส่ ว่ นกลาง ในการก่อสร้าง สาธารณูปโภคที่จ�ำเป็นต่างๆ 2. เพื่อด�ำเนินการจัดระเบียบชุมชน ให้ราษฎรได้เข้า อยูอ่ าศัยและท�ำกินในพืน้ ทีท่ ี่ได้ดำ� เนินการจัดสรรไว้แล้วอย่าง เหมาะสมและถูกต้อง 3. เพือ่ ด�ำเนินการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ให้ราษฎร ได้อาศัยท�ำกินในลักษณะพึ่งตนเอง ควบคู่ไปกับการบริหาร ทรัพยากรได้อย่างยั่งยืน

4. เพื่อด�ำเนินการตามแนวคิดเรื่อง “บวร” (บ้าน วัด ราชการ และโรงเรียน) พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวิถีชีวิต ไทยด้วยความร่วมมือร่วมใจกันของทุกๆ ฝ่าย นั บ เป็ น อี ก หนึ่ ง ในโครงการพระราชด� ำ ริ ที่ น ้ อ มน� ำ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการด�ำรงชีวิตให้ กับพสกนิกรของพระองค์

โครงการห้วยองคตฯ

ต�ำบลสมเด็จเจริญ อ�ำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 71220 ส�ำนักงานกองอ�ำนวยการโครงการห้วยองค ตอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ โทร. 08 1736 2838, 08 9819 6920 ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

การเดินทาง

ไปตามเส  น ทางสายกาญจนบุ รี - หนองปรื อ ดานชาง (ทางหลวงหมายเลข 3086) ประมาณ 71 กิ โ ลเมตร จากนั้ น เลี้ ย วขวาไปตามทางหลวง หมายเลข 3480 อีกประมาณ 20 กิโลเมตร Tourist&Business

KANCHANABURI

39


กล้วย มีคุณค่าอาหารสูง เพราะมีปริมาณไขมัน คอเลสเตอรอล และเกลือแร่ต�่ำ แต่มีโพแทสเซียมสูง ซึ่ง การมีโพแทสเซียมสูงนี้จะช่วยลดความดันโลหิตลงได้ โดย ไม่ต้องหาหมอ และที่มหัศจรรย์กว่านั้น คือ

คนไทยรูจ้ กั การถนอมอาหารประเภทกล้วยหลากหลายอย่าง ทั้ง กล้วยฉาบ กล้วยเชื่อม กล้วยอบ กล้วยกวน กล้วยปิ้ง ท๊อฟฟี่กล้วย ข้าวเกรียบกล้วย และกล้วยตาก ฯ กล้ วยตาก นับเป็นอาหารทานเล่นของชาวไทยมาแต่โบราณ หากมีอาการท้ องเสีย ท้ องเดิน กล้ วยดิบช่ วยท่ านได้ ์ ในกล้ วยดิบมีสาร Tannin, Pectin ซึ่งมีฤทธิฝาด ช่ วยสมานรั กษา จวบจนถึงปัจจุบัน โดยเกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยในการหาวิธี การถนอมอาหารอย่างง่ายๆ แบบไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรมาก เพียงแต่ อาการท้ องเสียท้ องเดินได้ ข้อระวังนิดนึง รับประทานกล้วยดิบอาจจะมีอาการท้องอืด ใช้สิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยที่คุณค่าสารอาหาร ท้องเฟ้อ แต่ป้องกันได้ด้วยการใช้ร่วมกับสมุนไพรพื้นบ้าน ประเภท น�้ำ ในกล้วยยังคงอยู่ กล้วยทีใ่ ช้ในการตากและเป็นทีน่ ยิ มของเมืองไทยก็คอื กล้วย ขิง หรือพริกไทย เป็นต้น แต่หากมีอาการท้องผูก กล้วยสุก ก็ช่วยท่านได้ ในกล้วยสุก น�ำ้ ว้า แต่วา่ พันธุท์ วี่ า่ กันว่าเหมาะสมทีส่ ดุ น่าจะเป็นพันธุม์ ะลิออ่ ง เพราะ ว่าจะให้กล้วยตากที่มีคุณภาพ สีสรรและรสชาติดีที่สุด และกล้วยก็ มีสาร Organic acid หลายชนิดที่ช่วยในการขับถ่าย


สามารถผลิตได้ต่อเนื่องท�ำให้มีผลผลิตทั้งปีเวียนกันออกมา ดังนั้นการ ตากกล้วยก็เลยกลายเป็นกิจกรรมที่สามารถท�ำได้ทั้งปี ไม่เหมือนผลไม้ อื่นที่ออกเป็นฤดูกาล ที่กาญจนบุรีของเราก็มีกล้วยตากที่ขึ้นชื่อลือชาในเรื่องของ ความอร่อย แปลก ใหม่ ให้ได้ลมิ้ ลองกัน นัน่ คือ กล้วยตาก ของ บานานา รีสอร์ท ที่นี่เขาใช้กล้วยที่ปลูกโดยการเพาะเลี้ยง เนื้อเยื่อ (ไม่ใช่การตัด ต่อพันธุกรรม) เขาจะคัดเฉพาะสายพันธุ์ที่ให้ผลผลิตดี ปราศจากโรค และแมลง จึงได้กล้วยทีส่ ะอาด และคุณภาพเหมือนๆกันทุกต้น ทุกสวน กล้วยพันธุ์ใหนต้นใหนไม่ดีเขาจะคัดทิ้งออก ณ ชุมชนชายแดนไทย – ทวาย หลายชุมชนหลายหมูบ่ า้ นได้ ร่วมตัวกันก่อตั้ง วิสาหกิจชุมชนชายแดนไทย – ทวาย เพื่อท�ำการผลิต กล้วยตากบานานา รีสอร์ท ออกจ�ำหน่าย เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ให้ แก่ชุมชน

นอกจากมีกล้ วยตากแล้ ว ทางบานานา รีสอร์ ท เขายังมี บริการห้ องพักไว้ รองรั บนักท่ องเทีย่ วทัง้ ชาวไทย และต่ างประเทศ ด้ วยมีพร้ อมสิ่งอ�ำนวยความสะดวกครบครั น ทั้งห้ องอาหาร ห้ อง ประชุมสัมมนาฯ ไม่ ว่าท่ านจะมาเดีย่ ว มาคู่ มากลุ่ม หรื อเป็ นหมู่ คณะ เขายินดีต้อนรั บด้ วยความจริ งใจ นั กท่ องเที่ยวที่ชื่นชอบ แสวงหาความงาม ความสงบของธรรมชาติ ฟั งเสียงน�้ำไหล เสียง นกมาปลุกตอนเช้ า อย่ างทีไ่ ฝ่ ฝั นไว้ รั บรองมาที่ บานานา รี สอร์ ท แอนด์ สปา ไม่ มีผิดหวัง...แน่ นอน

กระบวนการผลิต

เป็ น การตากโดยใช้ พ ลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ ภายในโดม พาราโบลาที่ผ่านมาตรฐาน GMP การตากโดยวิธีนี้เป็นสิ่งส�ำคัญ ใน การควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ที่เหมาะสมของกล้วยตาก และที่ ส�ำคัญ สะอาด ปลอดจากแมลงต่างๆ ซึ่งเป็นกรรมวิธีสมัยใหม่ผ่านการ พัฒนาและคิดค้นโดยภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ กระทรวงพลังงาน ท�ำให้มั่นใจได้ว่าเป็น กล้วยตากที่มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัยแก่สุขภาพ และรสชาติอร่อย เหมาะส�ำหรับเป็นของฝาก และรับประทานเอง ขอบอกว่ า กล้ วยตาก บานานารีสอร์ ท เขามีให้ เลือกตัง้ 3 แบบ คือ แบบดัง้ เดิมธรรมชาติ, แบบเคลือบช็อคโกแลต และ แบบเคลือบครี มกาแฟ

บานานา รีสอร์ท แอนด์ สปา ตั้งอยู่ริมน�้ำแคว เลขที่ 88/8หมู่ 8 ต�ำบลบ้านเก่า อ�ำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี จากตรงนี้ท่านสามารถเดินทางไปในตัวเมือง หรือแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆได้อย่างง่ายดาย ท่านสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด ได้ทั้งกล้วยตาก หรือห้องพักที่ โทร. 083-777-7724 หรือ 081-901-0066 E-mail : bananaresort.spa@gmail.com Facebook : Banana resort and spa Web site : www.bananaresortandspa.com


เมนูต�ำถาด..เครื่องเยอะสุดแซ่บ!! กาญจนบุรี ดินแดนแห่งมนต์เสน่ห์ เมืองที่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ สวยงาม และวัฒนธรรมที่หลากหลาย อีกทั้งยังสามารถขับรถไปเที่ยวแบบเช้า-เย็นกลับได้แบบ สบายๆ เพียง 2-3 ชั่วโมงเท่านั้น หากใครที่ก�ำลังมีแพลนไปเที่ยวกาญจนบุรี แล้วยังไม่มีร้าน อาหารอร่อยๆ รสชาติจัดจ้าน วันนี้ทางทีมงานวารสาร ๑ใน...กาญจนบุรี จะขอแนะน�ำร้าน อาหารที่ไปเมืองกาญจนบุรีทั้งทีต้องไปโดนให้ได้ที่ “ร้านต�ำทางกาญจน์”

ร้านต�ำทางกาญจน์ บริหารงานโดย คุณยศวัจน์ หงส์ไชยกุล ด้วยความที่เป็นชาวจังหวัดกาญจนบุรีโดยก�ำเนิด หลัง จากจบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงได้มาเปิดร้านอาหารไทย-อีสาน โดยชื่อร้าน ตั้งใจที่จะท�ำให้คนเข้าใจถึงเอกลักษณ์ของจังหวัดเลยตั้งชื่อร้าน “ต�ำทางกาญจน์” ปัจจุบันร้านต�ำทางกาญจน์เปิดมาได้ กว่า 2 ปีแล้ว ร้านต�ำทางกาญจน์....เรามีเมนูแนะน�ำความอร่อยไม่เป็นสองรองใคร ไม่ว่าจะเป็นอาหารอีสาน ต�ำปูม้า, ต�ำไทย, ต�ำปลาร้า, ลาบ, น�้ำตก, คอหมูย่าง, ย�ำขนมจีนปลาทู, หมูตกครก และอีกกว่า 49 รายการเมนูต�ำ


บรรยากาศร้านกว้างขวางร่มรื่น

คุณยศวัจน์ หงส์ไชยกุล

ผู้บริหาร ร้านต�ำทางกาญจน์ เท่านัน้ ยังไม่พอเรายังมีเสน่หป์ ลายจวักกับเมนูอาหาร ไว้คอยเสิร์ฟบริการ อาทิเช่น ผัดฉ่าปลาคัง, แกงป่าปลาคัง, ผัดไทยกุ้งสด, มาม่าผัดขี้เมา, ทอดมันปลากราย, ต้มแซ่บ และอีกหลากหลายเมนูอาหาร ยังมีอาหารตามสัง่ แบบด่วนๆ ไว้คอยบริการท่านอีกมากมาย และทีข่ าดไม่ได้ทกุ โต๊ะต้องสัง่ ต�ำถาด, ไก่ทางกาญจน์, ผัดไทย โดยทุกเมนูของทางร้านรสชาติจัดจ้าน แซ่บถึงใจ อร่อยสุดๆ จนต้องยกนิ้วให้ แนวทางการบริหาร ด้วยความทีเ่ มืองกาญจนบุรเี ป็นแหล่งท่องเทีย่ ว ท�ำให้ มีคนเดินทางเข้ามามาก การเปิดร้านอาหารอาหารจึงต้อง เน้นการความสะอาดเป็นอย่างมาก ใส่ใจในทุกจานอาหาร รวมถึงการบริการทีเ่ ป็นกันเอง ให้ลกู ค้าทุกท่านทีเ่ ข้ามาทาน อาหารมีความสุขกลับไปมากที่สุด

มุมมองเกี่ยวกับธุรกิจร้านอาหาร ในจังหวัดกาญจนบุรี

ส�ำหรับจังหวัดกาญจนบุรี ธุรกิจร้านอาหารถือว่าดีมาก เพราะเป็นเมืองท่องเที่ยว โดยส่วนมากวันหยุดติดต่อกัน หลายๆ วัน จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยอะมาก ท�ำให้ ธุรกิจร้านอาหารเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง

พลาดไม่ได้น่ะครับหากท่านเดินทางมาท่องเที่ยวที่ กาญจนบุรีแล้วล่ะก็ อย่าลืมแวะมาชิมรสชาติความอร่อย สุดแซ่บหลากหลายเมนูที่นี่กันน่ะครับ รับท�ำ สอบถามข้อมูลหรือส�ำรองโต๊ะติดต่อ โทร. 093-327-4586, 095-281-6519 ข้าวกล่อง!


1. ยาน�้ำมะกรูด

7. ยาขับนิ่ว – ล้างไต

6. ยาดีบัว

12. ยาริดสีดวงทวาร

ประจ�ำเดือนมาไม่ปกติ ขับน�ำ้ คาวปลาหลังการคลอด แก้ไตพิการ นิว่ ในไต นิว่ ทางเดินปัสสาวะ ขับตะกอน บุตรแทนการอยู่ไฟ หรือก่อนประจ�ำเดือนมา ที่ปวดท้องประจ�ำ เถาดานกระตุ้นไตให้ท�ำงานได้ปกติ แก้อาการบวมน�้ำที่เกิดจาก ฟอกเลือดให้เป็นปกติ ที่เกิดจากฝ้า เลือดที่ออกมาเป็นลิ่ม โรคไต (ขับนิว่ และละลายในไต ฉีเ่ หลือง ฉีก่ ระปิบกระปอย-ทีเ่ กิด จากไต) 2. ยาน�้ำแก้ไอหมอบุญสืบ แก้ไอเรือ้ รัง บรรเทาอาการไอ – ฆ่าเชือ้ ถุงลมโป่งพอง 8. ยาเบาหวาน บ�ำรุงตับอ่อน และตับให้แข็งแรง บ�ำรุงสุขภาพ และ 3. ยาน�้ำแก้ไอรสน�้ำผึ้ง ส่ ว นประกอบของร่ างกายให้ท�ำงานได้อย่างคงเส้นคงวา บรรเทาอาการ ไอที่เกิดจากโรคภูมิแพ้ ไอหืด – หอบ เจ็บคอ ขับเสมหะ ต่อมทอมซิลอักเสบ เสียงแหบแห้ง 9. ยาสมุนไพรสามพันตา ขยายเซลล์กล้ามเนื้อ และหลอดเลือด อาการมือชา 4. ยาเม็ดเบญจทิพย์ เท้ า ชาที เ ่ กิ ด จากอัมพฤกษ์ อัมพาต ช่วยท�ำให้หลอดเลือดหัวใจ เป็นยารักษาโรคกระเพาะ เช่น เป็นแผลในกระเพาะ และล�ำไส้ แผลเรื้อรังภายใน ริดสีดวงภายใน อุจจาระเป็นโลหิต ท�ำงานปกติ เช่น ที่ตับและปอด หรือเป็นมะเร็งภายนอกและภายในแก้ 10. ยาโทสันทฆาต (แผนโบราณ) กามโรคเข้าข้อ ออกดอกทุกระยะ ช่วยท�ำให้หนองแห้งและฆ่า แก้อาการมือชาเท้าชา เส้นเอ็นขอด ลม 108 พิการ เชื้อโรคภายใน น�้ำเหลืองเสียและโรคผิวหนังทุกชนิด แก้ความดันสูง-ต�่ำ ลมบ้าหมู ตะคริว ขับลมในเส้นเลือดในข้อ และในกระดูก 5. ยาฮอร์ โมนสมุนไพร บ�ำรุงไขข้อและฮอร์โมนในกระดูกในข้อ หมอนรอง 11. ยาชักมดลูก กระดูกเสื่อม และชดเชยส่วนที่สึกหรอของร่างกาย ระงับอาการ แก้มดลูกไหล มดลูกเคลื่อน (อวัยวะมีกลิ่นเหม็น) ปวดเมื่อยของร่างกาย ได้ดี ช่วยให้ช่องคลอดกระชับขึ้น บ�ำรุงหัวใจ หัวใจตีบ หัวใจโต ลดไขมันในเลือด ขยาย รักษาริดสีดวง ริดสีดวงล�ำไส้ ริดสีดวงทวาร (ช่วงกิน หลอด เลือดหัวใจ หรือเป็นเลือดข้นไป เลี้ยงหัวใจไม่ทัน ช่วยให้ ควรงดของหมักดอง เช่นหน่อไม้ดอง เนือ้ วัว แอลกอฮอล์ ของเผ็ด หัวใจแข็งแรงท�ำงานได้คงเส้นคงวา ลดไขมันอุดตันในเส้นเลือด จัด) ถ้าเป็นมากมีหงอนควรใช้ยาขี้ผึ้งเบ็ญทิพย์ทาฆ่าเชื้อก่อน นอน


20. ยากวาวเครือ ฮอร์ โมน

บ�ำรุงเพิ่ม แก้ม หน้าอก สะโพก ให้เปล่งปลั่ง มีน�้ำมี นวลเพิ่มหล่อลื่น ในช่องคลอดในสตรีวัยหมดประจ�ำเดือน แก้ ฟกช�้ำ ภายใน ตับปอดพิการ ขับโลหิตเน่าเสีย

21. ยาลดไขมัน

ละลายไขมันส่วนเกินของร่างกายจะถูกขับออกทาง เหงื่อและทางอุจจาระ

22. ยาคลายเส้น

แก้กษัยปวดเมื่อยตามร่างกายอัมพฤกษ์ อัมพาต ปวดตามกระดูก มือเท้าเย็นชา ไม่มีก�ำลังลมขัดตามข้อ เส้นเอ็น ตึง แก้ริดสีดวง สมองมืนงง ตามัวหูอื้อ ดานในท้อง ไตพิการ หืด หอบ ลดไขมัน อายุวัฒนะ

23. ยาร�ำมะนาด (ปากสะอาด เหงือกฟันแข็งแรง) ใช้รักษาอาการ ร�ำมะนาดกินฟัน เจ็บเสียวฟัน ท�ำให้ ฟันแน่น ฟันทน แผลในปาก เหงือกบวม ดับกลิน่ เหม็นในปากได้ ดี

24. ยาน�้ำแก้ โรคผิวหนัง

ใช้ทาแก้โรคผิวหนัง เริม งูสวัด ไฟลามทุ่ง แมลงสัตว์ กั ด ต่ อ ย ผดผื ่นคัน น�้ำเหลืองเสีย กลากเกลื้อน คันในร่มผ้า ถอนพิษสารเคมี ยาฆ่าแมลง ถอนพิษยาเสพติด แก้ 25. น�้ำมันว่านสมุนไพร (คลายเส้น) ร้อนใน ปากเปื่อย ทาถูนวด แก้ปวดเมื่อย เคล็ดขัดยอกฟกช�้ำบวมตาม 14. ยาปัจจุบันธาตุ (แก้ธาตุพิการ) ข้ อ ชาตามมื อตามเท้า และร่างกายทั่วไป เส้นเอ็นตึงท�ำให้เส้น แก้ธาตุพิการต่างๆ จุก เสียด แน่น ปวดท้อง ท้องขึ้น อืดเฟ้อ ลิน้ เป็นฝ้าขาว อาหารไม่ยอ่ ย บางครัง้ ท�ำให้ทอ้ งผูก-ท้อง หย่อน แก้เส้นเอ็นพิการ แก้ลมอัมพฤกษ์ อัมพาต

13. ถอนพิษ (หญ้านางแดง)

เดิน มีลมอยู่ในท้องคลื่นไส้เบื่ออาหาร ผอมแห้ง แรงน้อยโลหิต 26. ยาขี้ผึ้งสมุนไพร (108) ใช้รักษาโรคผิวหนัง เชื้อรา แก้คัน น�้ำร้อนลวก – ไฟ จาง เบื่อหน่ายทางเพศ ลวก แมลงสัตว์กัดต่อย ทาหัวฝี คางทูม แผลสด แผลเก่า หัว 15. ยาไซนัสจมูก รักษาไซนัสจมูก หวัดเรื้อรัง แพ้อากาศ จามเรื้อรัง เป็นชันตุ พุพอง (สัตว์เลี้ยง วัวควาย หมู เป็นแผล ตามเท้าตาม ผิวหนังก็ทาได้ผลดี) (เป็นมากหายใจเหม็นคาวต้องใช้น�้ำมันหยอดจมูก)

16. ยาหวัดเรื้อรัง

แก้หวัดเรื้อรัง หืดหอบ ปอดชื้น แพ้อากาศ

17. ยาพันงู

27. ยาขี้ผึ้งสมุนไพร เบญจทิพย์

รักษา โรคผิวหนัง เชื้อรา น�้ำร้อนลวก ไฟลวก แผล กลาย แผลมะเร็ง แผลเบาหวาน ผดผืน่ คันฝีหนอง ทาแก้รดิ สีดวง

แก้ตอ่ มทอมซิลอักเสบร้อนใน ปากเปือ่ ย แก้เม็ดยอด 28. ยาฟอกโลหิต ขับโลหิต บ�ำรุง น�้ำเหลือง ขับน�้ำคาวปลาหลังการ ในคอ เป็นหนามดุจหนามก้านบัวแก้เสมหะที่ค้างในทรวงอก คลอดบุตร ระดูขาว ประจ�ำเดือนมาไม่ปกติแทนการอยู่ไฟ ทอม เสมหะที่จับใน ล�ำคอ แก้ไอ ซิล ไทรอยด์ (ที่มีเชื้อ) ฆ่าเชื้อปีกมดลูกหลังคลอด

18. ยาลูกแปลกแม่ (ต�ำนานมะตูมนิ่ม)

เป็นอายุวฒ ั นะขนานเอก บ�ำรุง ร่างกาย ชะลอความ 29. ยาม้ากระทืบโรง แก้กษัย ไตพิการ บ�ำรุงก�ำลัง แก้ปวดเมื่อย เหน็บชา ชราช่วยให้ อวัยวะภายในท�ำงานได้คงเส้นคงวา เดินเหินไม่ คลายเครียด นอนไม่หลับ เหนื่อย (สุดยอดยาอายุวัฒนะ)

19. ยาเหงือกปลาหมอ (ลายแทง)

30. ยาตาสะกิดยาย

บ�ำรุงก�ำลัง แก้ปวดเมื่อย กามตายด้าน อวัยวะสืบ แก้ริดสีดวงเม็ดเลือดเป็นพิษ น�้ำเหลืองเสีย แก่ช้า บ�ำรุงสายตา พิษฝีผอมเหลือง ปวดเมื่อยท�ำให้ผิวหนังขับโลหิต พันธ์ตาย (ควรกินยา ขับนิ่ว - ล้างไตก่อนจึงจะเห็นผลได้ดี) เสียขับลม 108


l

แนวทางการบริหารงาน

ทางทีมงานวารสาร ๑ใน...กาญจนบุรี ฉบับนีไ้ ด้มโี อกาสสัมภาษณ์คณ ุ ทรงกลด จานทองธิติ ผูบ้ ริหาร หจก.โรงปูนเขตรุ่งเรือง โดยทางคุณทรงกลดได้เล่าให้ทางทีมงานฟังว่าเป็นคนชาวจังหวัดกาญจนบุรีโดยก�ำเนิด จบการศึกษาระดับประถม 7 ทีโ่ รงเรียนวีระศิลป์ เมือ่ ส�ำเร็จการศึกษา ได้ทำ� อาชีพจ�ำหน่ายของป่า และได้ทำ� การ ค้าร่วมกับภรรยา คุณวรภร จานทองธิติ จ�ำหน่ายวัสดุ ก่อสร้าง จนเมือ่ ประมาณปีพ.ศ.2525 จึงได้จดทะเบียนการ ค้าตั้งเป็นหจก.โรงปูนเขตรุ่งเรืองขึ้น โดยจัดจ�ำหน่ายท่อระบายน�้ำ เสาเข็ม ผลิตภัณฑ์คอนกรีตส�ำเร็จรูป และรับ เหมาก่อสร้างงานราชการ

หลักในการบริหารจะยึดมัน่ ในการบริหารออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน คือ การบริหารคน และการบริหารงาน โดยใช้หลักความเป็นธรรม และพัฒนาธุรกิจ อย่างต่อเนื่อง l

มุมมองของท่านเกี่ยวกับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และจัดจ�ำหน่ายวัสดุก่อสร้างในจังหวัดกาญจนบุรี

จังหวัดกาญจนบุรี มีโอกาสในการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม ชุมชนและทีอ่ ยูอ่ าศัยเป็นจ�ำนวนมาก และมีการขยายตัวทางด้านรัฐบาล ทีจ่ ะสนับสนุน จังหวัดกาญจนบุรใี นการเป็นเศรษฐกิจพิเศษ มีการปรับโครงสร้างพืน้ ฐานเพือ่ ติดต่อการค้ากับประเทศเพือ่ นบ้าน และรองรับการเติบโตของประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียนต่อไป


Magazine ๑ ใน...กาญจนบุรี ขอน�ำท่านไปพบกับความมันส์ในรูปแบบการผจญภัยขับขี่ ATV พร้อม กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่ “หินดาด แกงใต้ เอทีวี” อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรีนี้เอง นอกจาก นี้ได้รับเกียรติจาก คุณไพสิฐ ช่างสาน เจ้าของสนาม ซึ่งจบการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเพาะช่าง เมื่อปีพ.ศ.2530 และปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท ขุนช้างครีเอชั่น จ�ำกัด โดยด�ำเนินธุรกิจด้านตกแต่งภายใน ผลิตเฟอร์นิเจอร์, ตกแต่งโชว์รูม และงานป้ายโฆษณาทุกชนิด เปิดเผยถึง ความเป็นมาของสนาม ATV แห่งนี้ว่า... ที่มาของสนาม ATV เมือ่ ปลายปีพ.ศ. 2559 รัฐบาลได้มนี โยบายสนับสนุนการท่องเทีย่ ว เน้นลดความตึงเครียดในสังคมเมือง และเพิ่มวันหยุดยาวมากขึ้น จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่เริ่มท�ำสนาม ATV เพื่อเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวให้กับภาคตะวันตก อีกทั้งการเดินทางจากกรุงเทพฯ มาจังหวัดกาญจนบุรี เดินทางสะดวกและไม่ไกลมาก แนวทางการบริหารงาน ต้องการน�ำเยาวชนและวัยรุน่ ในพืน้ ทีท่ ดี่ อ้ ยโอกาสและไม่มงี านท�ำ ให้เข้ามาร่วมท�ำงานและสนับสนุนการ ท่องเที่ยว รวมถึงการน�ำผลิตผลต่างๆ ในพื้นที่ใกล้เคียงเข้ามาจ�ำหน่าย เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับผู้คนในท้องถิ่น มุมมองของท่านเกี่ยวกับธุรกิจสนาม ATV ในจังหวัดกาญจนบุรี วัตถุประสงค์หลักของ สนาม ATV คือต้องการสร้างศูนย์เรียนรูเ้ กษตรทฤษฎีใหม่สานต่องานของพระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แต่เนื่องจากพื้นที่เป็นเนินทะเล เข้าออกล�ำบาก ดังนั้นจึงเกิดความ คิดที่จะน�ำรถ ATV เข้ามาใช้ในพื้นที่ และก็น�ำนักท่องเที่ยวเข้าไปศึกษาเรียนรู้และเยี่ยมชมโครงการของเรา นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจได้ทั้งความรู้และความ เพลิดเพลิน ส�ำหรับผูท้ ชี่ นื่ ชอบการผจญภัยสุดมันส์...ต้องไม่พลาด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ โทร. 081-270-1305 พี่นุช, 081-355-9941 ขุนช้าง, 081-754-6469 อ้น


รกิจ กาญจนบุรี 48 ท่๑องเทีใน...่ยว&ธุ


KANCHANABURI Magazine ๑ ใน...ฉบับนี้ขอน�ำท่านไปพบกับสถานที่ท่อง เทีย่ วทีส่ วยงามแปลกตาและน่าทึง่ ใกล้ๆ แค่นเี้ องที... ่ กาญจนบุรี แต่ ต้องบอกว่ามีสถานที่แบบ Unseen มากมายให้คุณได้ชมติดตาม กันได้เลยครับ

Tourist&Business

KANCHANABURI

49


ต้บ้านกสินกจามจุ ร ย ี ก ั ษ์ อ ายุ ก ว่ า 100 ปี รรม หมู่ 5 ต�ำบลเกาะส�ำโรง อ�ำเภอเมืองกาญจนบุรี ตื่นตากับความอลังการจากรูปทรงของต้นจามจุรี ยักษ์ที่ยืนต้นตระหง่านท้าทายกาลเวลาได้อย่างน่าอัศจรรย์ ใจ มายาวนานกว่า 100 ปีอันเป็นความงามที่หาชมได้ยาก แล้วในปัจจุบัน โดยต้นจามจุรีหรือก้ามปูยักษ์ต้นนี้ สามารถ วัดขนาดของล�ำต้นได้เท่ากับ 10 คนโอบ รัศมีทรงพุ่มของ ต้นประมาณ 25.87 เมตร มีเส้นผ่านศูนย์กลาง ของร่มเงา ยาวประมาณ 51.75 เมตร สามารถวัดความสูงของต้นจาก พืน้ ดินสูย่ อดได้ประมาณ 20 เมตรเลยทีเดียว และความใหญ่ โตทีม่ าพร้อมกับการแผ่กงิ่ ก้านสาขาสวยงามเกินค�ำบรรยาย นีเ่ อง ดึงดูดให้นกั ท่องเทีย่ วแทบทุกคน เมือ่ เดินทางมาเยือน จังหวัดกาญจนบุรแี ล้ว ต้องแวะเวียนไปถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ ระลึกคูก่ บั จามจุรตี น้ นีร้ าวกับ ทีน่ อี่ กี สัญลักษณ์หนึง่ ของเมือ งกาญจน์ ไปแล้วโดยปริยาย การเดินทาง อยู่บนเส้นทางไปอ�ำเภอด่านมะขาม เตีย้ หากมาจากวัดถ�ำ้ มังกร เลยจากวัดถ�ำ้ มังกรไปประมาณ 3 กิโลเมตร โทร. 0 3451 1200, 0 3462 3691 รกิจ กาญจนบุรี 50 ท่๑องเทีใน...่ยว&ธุ


อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ ศิลปะขอมแบบบายนแห่งเดียวในภาคตะวันตกของไทย

ต�ำบลสิงห์ อ�ำเภอไทรโยค

ปราสาทเมืองสิงห มีอายุอยูประมาณพุทธศวรรษที่ 18 ­ 19 ตัวเมือ งมีกําแพงและคูนํ้าลอมรอบ เปนรูปสี่เหลี่ยมอยูหลายชั้น ตัวปราสาทเมือง สิงหเปนศาสนสถานตั้งอยูกลางเมือง สรางขึ้นตามแบบขอม และพุทธศาสนา ฝายมหายาน มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 500 ไร ตัวปราสาทหันหนาไปทางทิศ ตะวันออก สรา งดว ยศิลาแลงบนฐานรูปสีเ่ หลีย่ มผืนผา กวางประมาณ 40 เมตร ยาวประมาณ 50 เมตร มีปรางคประธานตั้งอยูตรงกลาง มีระเบียงคดกอดวยศิ ลาแลง ลอมรอบมีประตูซุม ยอดเปนปรางคทั้งสี่ดาน ทางดานทิศตะวันออก เฉียงใตข องปรางคป ระธานมีบรรณศาลาตัง้ อยูบ นฐานเดียวกัน ตัวปราสาทมีกาํ แพงแกวสรางดวยศิลาแลงลอมรอบ จุดชมที่สําคัญของปราสาทเมืองสิงห­­ 1. โบราณสถานหมายเลขหนึ่ง เขาสูดานหนาของ ปราสาทเมืองสิงหโบราณสถานแหงนี้คือ หัวใจ และ ขวัญ ของเมืองสิงหเนื่องจากตั้งอยูในตําแหนงศูนยกลางของเมือง ­­ 2. โบราณสถาน หมายเลขสอง ลักษณะของ โบราณสถานหมายเลข 2เปนโบราณสถานกอดวยศิ ลาแลง ตัง้ อยูท างทิศตะวันตกเฉียงเหนือของโบราณสถานหมายเลข 1 ซึง่ เปน โบราณสถานหลักตัวปราสาท หันหนาไปทางทิศตะวันออก ลักษณะแผนผังประ กอบดวยดวยซุม ประตูโคปุระ ระเบียงคด และตัวปราสาท คลายคลึงกับโบราณ สถานหมายเลข 1 ­­ 3. หลุมขุดคนโครงกระดูกโครงกระดูกที่ถูกคนพบ มีอายุ ราว 2,000 ปน อกกาํ แพงเมืองทางดานทิศใตรมิ ฝง แมนาํ้ แควนอย ไดขดุ คนพบ โครงกระดูกมนุษยส มัยกอ นประวัตศิ าสตรลกั ษณะของศพนอนหงายเหยียดยาว ไมมีทิศทางการฝงที่แนนอน การเดินทาง ไปตามทางหลวงหมายเลข 323 เส้นทางสายกาญจนบุร-ี ไทรโยค จนถึงกิโลเมตรที่ 15 จะมีทางแยกซ้ายไปปราสาทเมืองสิงห์อีก 7 กิโลเมตร เปดทุกวัน ตั้งแตเวลา 09.00­16.30 น. คาเขาชมสําหรับชาวไทย 10 บาท ชาวตางประเทศ 40 บาท รถยนต50 บาท

Tourist&Business

KANCHANABURI

51


ยลโฉมเมืองโบราณยามน�้ำลดที่...

วัดวังก์วิเวการาม ต�ำบลหนองลู อ�ำเภอสังขละบุรี

ในอดีตเปนวัดวังกวิเวการามเดิมที่หลวงพออุตตมะและชาวบานอพยพชาวกะเหรี่ยงและมอญไดรว มกันสรางขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2496 ในบริเวณที่เรียกวาสามประสบ ซึ่งเปนจุดที่แมนํ้าสามสาย คือ แมนํ้าซองกาเลีย แมนํ้าบีคลี่ และแมนํ้ารันตี ไหลมาบรรจบกัน ตอมาในป 2527 มีการกอสราง เขื่อนเขาแหลมทําใหนํ้าทวมตัว อําเภอสังขละบุรเี กา รวมทัง้ วัดนีด้ ว ย หลวงพอจึงไดยา ยมาสรางวัดมาอยูบ นเนินเขา สวนวัดเดิมไดจมอยูใตนาํ้ มา นานนับสิบปใน ชวงฤดูแลงราวเดือนมีนาคม­เมษายน นํ้าจะลดจนตัวโบสถโผลพนนํ้าทั้งหมด สามารถนั่งเรือชม และขึ้นไปเดินเที่ยวชมโบสถ ไดทานสามารถลองเรือชมบรรยากาศสองริมฝงแมนํ้า ซึ่งจะพบวิถีการดําเนินชีวิต ของชาวมอญ และสามารถเห็นยอดเจดียพุทธคยา ระหวางการลองเรือในชวงนํ้ามากนํ้าจะทวมสูงเกือบทั้งหมด เหลือเพียงยอดของโบสถเทานัน้ ที่โผลใหเห็นทําใหทนี่ เี่ ปนสถานทีท่ นี่ า สนใจมีเสนหจ นกลายเปนแหลงทองเทีย่ ว Unseen Thailand ในชื่อ เมืองบาดาล

รกิจ กาญจนบุรี 52 ท่๑องเทีใน...่ยว&ธุ


วัดทิพย์สุคนธาราม ตั้งอยู่บนเนื้อที่กว่า 300 ไร่ ซึ่งวัด นี้มีสิ่งที่โดดเด่น คือ “พระพุทธเมตตา ประชาไทยไตรโลกนาถ คันธารราฐอนุสรณ์” จัดสร้างเนือ่ งในโอกาสมหามงคลพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช เฉลิมพระชนม พรรษา 84 พรรษา และในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม ราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ปี 2555 โดย มีความหมาย 3 ประการ คือ เป็นที่พึ่งของประชาชน เป็นที่พึ่ง ของ 3 โลก โดยสร้างตามแบบพระพุทธรูปองค์ที่อยู่บน เทือก เขาบาบียนั อายุกว่า 2,000 ปีทถี่ กู พวกตาลีบนั ท�ำลายไป ให้กลับ ปรากฏให้เห็นอีกครัง้ ในประเทศไทยให้เกิด ความร่มเย็นเป็น สุข และเพื่อแสดงถึงความมั่นคงของพุทธศาสนาในไทย พระพุทธ เมตตาฯ เป็นพระพุทธรูปปางขอฝนเนือ้ ส�ำริดที่ใหญ่ทสี่ ดุ ในไทย ซึ่งพระปางขอฝน ได้ถูกใส่ไว้ให้เป็นหนึ่งใน สถานที่ท่องเที่ยว ตามต�ำนานเขาเล่าว่าของการท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทยว่า “ครัง้ หนึ่งใน สมัยพุทธกาล นั้นฝนแล้งมากแต่ด้วยพระพุทธบารมีได้ ทรงพลิกพื้นที่แห้งแล้งให้มีน�้ำฝนหลั่งไปทั่วทุกสารทิศ และที่ อ�ำเภอ ห้วยกระเจา คือ อีสานของจังหวัดกาญจนบุรี จึงเป็นทีม่ า ของพระปางขอฝนที่สุดแห่งความศรัทธากับประติมากรรมทาง พุทธศิลป์ พระพุทธรูปส�ำริด ปางขอฝนที่สูงที่สุดในประเทศไทย ว่ากันว่าหากได้มากราบไหว้ชวี ติ จะพบแต่ความร่มเย็นเป็นสุขดัง่ แผ่นดินที่ได้รับสายฝน ซึ่งมีความเชื่อว่าการสร้างพระพุทธรูป

พระพุทธรูปปางขอฝน ที่เที่ยวใหม่ วัดทิพย์สุคนธาราม หมู่ 13 ตําบลดอนแสลบ อ�ำเภอห้วยกระเจา

ดังกล่าว จะท�ำให้พื้นที่บริเวณนั้นเกิดความชุ่มชื้นมากขึ้น จาก พุทธานุภาพปางขอฝน เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่แห้ง แล้ง ซึง่ หลังจากสร้างพระพุทธรูปแล้วพืน้ ที่ในอ�ำเภอห้วยกระเจา ก็มีความเขียวขจีขึ้น สังเกตได้จากภูเขาซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังองค์ พระพุทธรูปจากเมื่อก่อนที่เคยแห้งแล้งก็เชียวขจีขึ้น การเดิ น ทาง จากกรุ ง เทพใช้ เ ส้ น ทาง ทางหลวง หมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ผ่านจังหวัดนครปฐม โดยใช้ เส้นทางไปจังหวัดสุพรรณบุรี เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 321 (ถนนมาลัยแมน) วิ่งตามเส้นทางจนถึงสามแยกจรเข้สาม พันไปทางขวา และเมื่อถึงสามแยก บ่อพลอย (ประมาณ กม.ที่ 67) ให้เลี้ยวซ้ายอีกครั้ง เพื่อเข้าทางหลวงหมายเลข 3342 (บ่อพลอย - อู่ทอง) วิ่งรถตรงไปประมาณ 11 กม. ถึงสี่แยกไผ่ สี เลี้ยวขวา เข้าทางหลวงหมายเลข 3443 (ตลุงเหนือ) ตรงไป ประมาณ 1.5 กม. ผ่านโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ผ่านวัด สระลงเรือ ขับตรงไปเรือ่ ยจะเห็นพระปางขอฝนองค์ใหญ่โดดเด่น มาแต่ไกลให้เลี้ยวเข้าไป Tourist&Business

KANCHANABURI

53


ผจญภัยในถ�้ำ ยลเสาหินปูนสูงสุดในโลกที่...

อุต�ำบลชะแล ทยานแห่ ง ชาติ ล ำ � คลองงู อ�ำเภอทองผาภูมิ

เป็นถ�้ำหนึ่งในหลายถ�้ำของอุทยาน แห่ ง ชาติ ล� ำ คลองงู ที่ มี ล� ำ ห้ ว ยล� ำ คลองงู ไหลผ่านบริเวณกลางถ�้ำ เป็นห้องโถงขนาด ใหญ่มาก และภายในห้องโถงนั้นมีเสาหิน ตั้งตระหง่านอยู่กลางถ�้ำ ได้ชื่อว่าเป็นเสา หินธรรมชาติที่สูงที่สุดในโลก วัดจากพื้นถึง ยอดได้ 62.5 เมตร ซึ่งสูงกว่าเสาหินที่สูง เป็นอันดับสองของโลกที่อยู่ในประเทศจีนถึง เกือบสองเท่า (อันดับสองสูง 32 เมตร) เสา หินนี้ถูกส�ำรวจโดยนายเคฟแมน นักส�ำรวจ ถ�้ำที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก และได้บันทึกลง ในกินเนสบุ๊คไว้แล้ว ภาพเสาหินที่สูงที่สุดใน โลก หากเทียบกับความสูงของคนแล้วน่าจะ ประมาณ 35 คน มายืนต่อกัน การเดินทาง สามารถเข้าถึงได้โดย ทางเรือ แล้วต่อด้วยการเดินเท้าจากบริเวณ อ่างเก็บน�ำ้ เขือ่ นศรีนครินทร์ ขึน้ ไปทางเหนือ ถึงบริเวณปากห้วยคลองงูแล้ว เดินเท้าเข้าไป ยังปากถ�้ำอีก 6 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 2 ชั่วโมง หรืออีกเส้นทางหนึง่ ทีส่ ะดวกกว่า คือ การเดินทางโดยทางบกจากหน่วยพระอินทร์ ของอุ ท ยานแห่ ง ชาติ ล� ำ คลองงู นั่ ง รถไป ประมาณครึ่งชั่วโมง ต่อด้วยเดินเท้าเข้าไป ประมาณ 6 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินไปประมาณ 2 ชั่วโมง เดินทางกลับ 3 ชั่วโมง การเข้าชม ภายในถ�ำ้ ค่อนข้างทีจ่ ะท้าทาย ซึง่ จะต้องย้อน กระแสน�้ำเข้าไปบางช่วงต้องใช้เชือกขึงแล้ว สาวเชือกเข้าไป บางช่วงขึ้นเดินเลาะผนังถ�้ำ บางช่วงต้องว่ายข้ามน�้ำ เป็นการเดินทางที่ ผจญภัยและท้าทายเป็นอย่างยิ่ง รกิจ กาญจนบุรี 54 ท่๑องเทีใน...่ยว&ธุ


สนุกกับทะเลบางแสนเมืองกาญจน์ที่...

หาดทรายวั ด ท่ า ล้ อ หมู่ 1 ต�ำบลท่าล้อ อ�ำเภอเมืองกาญจนบุรี

ทะเลนํ้าจืดหาดทรายทาลอ เปนหาดทรายที่อยูติดกับแมนํ้าแมกลอง เกิ ด ขึ้ น และพั ฒ นาโดย โครงการปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น องค ก ารบริ ห า รสวนตําบลทาลอ อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี ลักษณะเปนหาดทราย หยาบที่ลาดลงสูแมนํ้าแมกลอง มีความยาวประมาณ 500 เมตร โดย แมนาํ้ แมกลองชวงนีจ้ ะเปนคุง นํา้ มีความกวางคลายทะเลสาบ ทัศนียภาพดาน หนาเปนภูเขา มีลมพัดเขาหาฝงตลอดเวลา บรรยากาศไมแตกตางกับ ชายทะเลเทาใดนัก บริเวณหาดทรายนัน้ มีบริการเตียงผาใบ รม หวงยาง เสือ้ ชูชีพ เรือถีบ เรือพาย เจ็ตสกีไวคอยใหบริการ การเดินทาง มาตามเส้นทาง กรุงเทพฯ -กาญจนบุรี เข้าเมือง อยู่ บริเวณก่อนถึงสามแยกสายเลี่ยงเมืองติดกับวัดท่าล้อ ทางเข้าจะอยู่เยื้องกับ ร้านมะขามกวนรจนา

Tourist&Business

KANCHANABURI

55


รกิจ กาญจนบุรี 56 ๑ท่องเทีใน...่ยว&ธุ


แนะน�ำที่พัก

กาญจนบุรี KANCHANABURI

Resort Hotel Guesthouse ที่ตั้ง เบอร์โทรศัพท์ ห้องพัก บังกะโล โฮมสเตย์ โรงแรม ในจังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดใกล้เคียง

การเลือกโรงแรมและที่พัก เป็นสิ่งส�ำคัญไม่น้อย เรามักจะมองหาที่พักที่สมเหตุสมผล ไม่เพียงแต่ดูดี แต่ยังจะต้องมี ความสะดวกสบายด้วย มันต้องมีความคุ้มค่าทั้งด้านของราคา คุณภาพ เราอาจจะอ่านรีวิวลูกค้าที่เก่า หรือหารูปภาพ ประกอบจากอินเตอร์เน็ต นิตยสารหรือวารสารท่องเที่ยว เราจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเราได้เลือกที่พักที่เหมาะสมกับการ ท่องเที่ยวของเรา Tourist&Buseness Kanchanaburi 57


Banana Resort & Spa ที่ตั้ง : 88/8 หมู่ 8 ต.บ้านเก่า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 Tel. 08-3777-7724, 08-1901-0066

เดอะแฮทเชอรี่ ที่ตั้ง : 1/13 หมู่ 2 ต.เขาน้อย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี Tel. 08-3277-7770, 08-3443-4443

สยาม ซิลเวอร์ เลค รี สอร์ ท Tel. 09-8251-9710, 09-8253-6296

นภัทรพร รี สอร์ ท ที่ตั้ง : 220 หมู่ 4 บ้านแก่งแคบ ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 71250 Tel. 09-9236-2361, 0-3469-7236

สวนแมกไม้ รี สอร์ ท ที่ตั้ง : 200/8 หมู่ 3 ซ.สามประสบ ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240 Tel. 0-3459-5077, 0-3459-5111 Fax. 0-3459-5348

สวนริมแคว รี สอร์ ท ที่ตั้ง : หมู่ 1 ถ.สายหลักเทศบาล ต�ำบลทองผาภูมิ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180 Tel. 08-1190-9284, 08-3092-0646

แพส�ำราญเขื่อนศรี นครินทร์ ที่ตั้ง : ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี Tel. 09-2562-9962, 09-9351-9469

แพวันวาน ที่ตั้ง : 29/5 หมู่ 1 (เหนือเขื่อนศรีนครินทร์) ต.ท่ากระดาน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี Tel. 08-7152-2957, 08-7911-1763, 0-3453-2154

ผึง้ -หวาน รี สอร์ ท กาญจนบุรี ที่ตั้ง : 123/3 หมู่ 3 ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150 Tel. 0-3463-4295-300

แพน้ องข้ าว ที่ตั้ง : หมู่บ้านทุ่งนา หมู่ 4 ต.หนองเป็ด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 71250 Tel. 08-0788-1186

เพ็ชรไพลิน รี สอร์ ท ที่ตั้ง : 109/5 หมู่ 4 ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71190 Tel. 0-3458-8222 Fax. 0-3458-8188

แพจิราพา ที่ตั้ง : 175 หมู่ 4 ต.ปรังเพล อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี Tel. 08-0658-4325, 08-2220-2304

แพพัก อังศุชวาล ที่ตั้ง : หมู่ 1 ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี Tel. 09-1741-3331, 08-9789-5697, 08-0881-8878

ไร่ ภผู าแก้ ว ที่ตั้ง : ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี Tel. 08-9915-9596

แพทัพพ์ มงคล ที่ตั้ง : บ้านองสิต ท่าน�้ำเจาะเหลาะ ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 72150 Tel. 08-5222-2252

ดู AD 4 สี ปกหน้ าใน

ดู AD 4 สี หน้ า 6-7

ดู AD 4 สี หน้ า 13

ดู AD 4 สี หน้ า 13 รกิจ กาญจนบุรี 58 ๑ท่องเทีใน...่ยว&ธุ

ดู AD 4 สี หน้ า 8

ดู AD 4 สี หน้ า 24

ดู AD 4 สี หน้ า 11

ดู AD 4 สี หน้ า 4

ดู AD 4 สี หน้ า 12

ดู AD 4 สี หน้ า 8

ดู AD 4 สี หน้ า 12

ดู AD 4 สี หน้ า 11

แพผักหวานวิว ที่ตั้ง : 74 หมู่ 4 ต.ด่านแม่เแฉลบ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี Tel. 08-1750-4053

ดู AD 4 สี หน้ า 13

ดู AD 4 สี หน้ า 13

ดู AD 4 สี หน้ า 3

ดู AD 4 สี หน้ า 12


แพน�ำ้ แดง ที่ตั้ง : ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี Tel. 08-1006-2757

The Floatel โรงแรมลอยน�ำ้ ที่ตั้ง : 246 หมู่ 9 ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี Tel. 08-9916-2551, 09-8903-7456

สังขละคีรีรีสอร์ ท ที่ตั้ง : 313 หมู่ 3 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240 Tel. 09-2423-9339

กรี นโฮม อิน เดอะ เมาท์ เท็น ที่ตั้ง : 139 หมู่ 3 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี Tel. 08-9545-6682

แพมาลัยทัวร์ ที่ตั้ง : 61/8 หมู่ 2 ต.ปิล็อก อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี Tel. 08-7197-2465

แพชมดง ที่ตั้ง : อยู่ในอุทยานไทรโยคใหญ่ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี Tel. 08-7159-7023

เกริงกระเวีย แค้ มป์ปิ ้ ง & รี สอร์ ท ที่ตั้ง : 276/26 หมู่ 4 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180 Tel. 0-3468-3450 www.fio.co.th

แพกิตติ ที่ตั้ง : 140/3 หมู่ 3 ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี Tel. 08-1906-9879, 0-3463-4168

มนต์ เสน่ ห์ ริเวอร์ แคว รี สอร์ ท ที่ตั้ง : 27/2 หมู่ 2 ถ.แสงชูโต ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71000 Tel. 0-3460-4604, 08-1809-0904 ที่ตั้ง : สนง.กรุงเทพฯ 209 ถ.กรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 Tel. 0-2437-0088, 09-2284-7353

ลาดหญ้ าโฮมสเตย์ ที่ตั้ง : 55/37 หมู่ 8 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี Tel. 08-9914-9574

แฮปปี ้ เนส รี สอร์ ท ที่ตั้ง : 10/13 หมู่ 10 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี Tel. 0-2587-6236, 08-1771-6234

ตะเกียงทอง รี สอร์ ท ที่ตั้ง : 284 หมู่ 4 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี Tel. 0-3455-1550, 08-1354-3718

บ้ านผาน�ำ้ รี สอร์ ท ที่ตั้ง : 89 หมู่ 3 ต.สิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150 Tel. 0-3454-0959, 08-0583-2131, 08-7765-1789

บ้ านสวนฝน ที่ตั้ง : 20/3 หมู่ 8 ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 Tel. 0-3462-4587-89, 08-1299-1319, 08-6366-9075 Fax. 0-3462-5183 www.baansuanfon.com

ซองกาเรี ย รี สอร์ ท ที่ตั้ง : 34/1 หมู่ 2 ถ.ไปวัดวังก์ ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240 Tel. 0-3459-5023-4, 08-1834-5660 Fax. 0-3459-5024

เลม่ อน โฮม ที่ตั้ง : 1 ถ.แสงชูโต ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี Tel. 08-1353-4165, 09-7243-9515, 08-5489-8463

ดู AD 4 สี หน้ า 10

ดู AD 4 สี หน้ า 8

ดู AD 4 สี หน้ า 10

ดู AD 4 สี หน้ า 9

Tourist&Buseness

Kanchanaburi

59


แพขวัญแก้ ว ที่ตั้ง : 180 หมู่ 1 ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี Tel. 08-7169-4197

โรงแรมบังกาโลไทรโยคน้ อย ที่ตั้ง : 132 หมู่ 3 ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี Tel. 0-3456-5182, 08-1515-3545

l

อ�ำเภอเมือง

กาสะลอง รี สอร์ ท โทร. 0-2246-7142, 0-2246-7436 กาญจนิกา วิทยาลัยอาชีวศึกษา กาญจนบุรี โทร. 0-3451-7374 เขาตองวิว โทร. 0-3451-1595 นิจโิ กะ รี สอร์ ท แอนด์ คันทรี่ คลับ โทร. 0-3451-3334 กรุงเทพฯ โทร. 0-2231-2681-3 โทรสาร 0-2231-2320 ชิตะนันท์ แมนชั่น (ใกล้กับไปรษณีย์อ�ำเภอเมือง) โทร. 0-3451-1138, 0-3451-4733 พาวิลเลี่ยน ริมแคว รี สอร์ ท โทร. 0-3451-3800 โทรสาร 0-3451-5774 กรุงเทพฯ โทร. 0-2207-0703-5 มิตรเมืองกาญจน์ โทร. 0-3462-5137-9 โทรสาร 0-3462-5127 โมเดิร์น อินน์ โทร. 0-3451-3637, 0-3451-2601 รอยัล ริเวอร์ แคว รี สอร์ ท แอนด์ สปา โทร. 0-3465-3342 กรุงเทพฯโทร. 0-2966-6565, 0-2966-6700 ต่อ 1035 ราชศุภมิตร (อาร์ เอส โฮเต็ล) โทร. 0-3462-5128-31 กรุงเทพฯ โทร. 0-2291-9953-4 โทรสาร 0-2291-9956 ริเวอร์ อินน์ โทร. 0-3462-1056 วังทอง โทร. 0-3451-1046 โนเบิลไนท์ เกสต์ เฮ้ าส์ Tel : 0-3451-2542 Fax : 0-3451-5275 ศรี เมืองกาญจน์ รกิจ กาญจนบุรี 60 ๑ท่องเทีใน...่ยว&ธุ

แพลุงติก๊ ที่ตั้ง : 103 หมู่ 3 ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี Tel. 08-9057-8253

แพสมพงษ์ ที่ตั้ง : 15 หมู่ 1 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 Tel. 08-1944-0381, 08-1941-2792 โทร. 0-3451-1609 M.K. โฮเต็ล (เมืองกาญจน์ ) โทร.0-3462-1143-4 อะซัวร์ ค�ำแสด ริเวอร์ แคว รี สอร์ ท โทร. 0-3463-1443-9 โทรสาร 0-3459-9094 กรุงเทพฯ โทร. 0-2934-8112-4 โทรสาร 0-2934-8287 ถ�ำ้ ผาทาร์ ซาน ริเวอร์ แคว รี สอร์ ท โทร. 0-86372-3333, 08-6543-8844, 08-1011-0605 RAINBOW LODGE โทร. 0-3451-3976, 0-3451-8683 โทรสาร. 0-3451-8787 แกรนด์ การ์ เด้ น แอนด์ กอล์ ฟคลับ โทร. 0-2243-0742 เดือนฉาย รี สอร์ ท โทร. 0-3465-3369-70 กรุงเทพฯ โทร. 0-2418-1720 บ้ านสายชล โทร. 0-2467-0544 ต่อ 132, 133 บ้ านไร่ ริมแคว รี สอร์ ท โทร. 0-3465-4077-8 โทรสาร 0-3465-4186 กรุงเทพฯ โทร. 0-2643-1748-9 บ้ านไร่ อัยการ โทร. 08-1211-7630 กรุงเทพฯ โทร. 0-2736-8516 ริเวอร์ แคว แฟมิล่ ี แค้ มป์ โทร. 0-3451-2733, 0-3462-4675 ริเวอร์ แคว ฮันนี่เวลล์ รี สอร์ ท โทร. 0-3451-5143, 0-3451-5850 กรุงเทพฯ โทร. 0-2221-1253 โทรสาร 0-2225-7680 เรื อนพักริมน�ำ้ สุดใจ โทร. 0-3451-3779 วังตะเพิน แค้ มป์ปิ ้ ง เฮาส์ โทร. 0-3458-9174 พี.วาย.เกสท์ เฮ้ าส์ Tel : 0-3452-1104, 08-1208-4937

แพหลอด ที่ตั้ง : 246/1 หมู่ 4 ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 72150 Tel. 08-6079-2284 สยามบุรี รี สอร์ ท โทร. 0-3453-1318-9 วิไลแมนชั่น โทร. 0-3451-3547-8 กิจเจริญ บังกะโล โทร. 0-3451-1802 ดอนรั ก บังกะโล โทร. 0-3451-3755 เทวิน ทาวน์ โทร. 0-3451-5758 บ�ำรุ งรั กษ์ บังกะโล โทร. 0-3451-2384 ไมตรี จติ ร บังกะโล โทร. 0-3462-0151 วังทอง บังกะโล โทร. 0-3451-1046 โมเต็ลอันเดอร์ กราวด์ โทร.0-3451-1258 แพธารทอง โทร. 0-3451-1957, 08-1808-1343 คานาอัน เกสต์ เฮาส์ โทร. 0-3462-0307 ชูการ์ เคน เกสต์ เฮาส์ โทร. 0-3462-4520 ซี แอนด์ ซี ริเวอร์ แคว เกสต์ เฮาส์ โทร. 0-3462-4547-8 แซมริเวอร์ ราฟเฮาส์ โทร. 0-3462-4231 โทรสาร 0-3451-2023 แซมเฮ้ าส์ โทร.0-3451-5956 โรงแรมบายพาส & รี สอร์ ท Tel : 0-3451-3521 โรงแรมเก็ทอินน์ Tel : 08-1931-0762 แอปเปิ ้ ล เกสต์ เฮาส์ โทร. 0-3451-3457 โทรสาร 0-3451-4958 ไอส์ แลนด์ รี สอร์ ท ริเวอร์ แคว Tel. 0-3458-9818-9, 08-1733-2558 E-mail : islandriverkwai@gmail.com www.island-riverkwai.com l

อ�ำเภอไทรโยค

ไทรโยคเพลสรี สอร์ ท Tel : 08-6174-8113 www.saiyokeplace.com แควน้ อย ริเวอร์ พาร์ ค แอนด์ รี สอร์ ท โทร. 0-2270-0901 คลิฟ วิวรี สอร์ ท (บ้านผาน�้ำรีสอร์ท) โทร. 0-3453-1481-2 ยังโทน เฮ็ลธปาร์ ค รี สอร์ ท Tel : 0-2393-0976, 0-2747-9039 Fax : 0-2393-0976 คุ้มป่ าธรรมชาติหม่ อมไฉไล

จุฑามาศ รี สอร์ ท ที่ตั้ง : 122 หมู่ 2 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี Tel. 06-1362-5743 (เลยน�้ำตกไทรโยคน้อยประมาณ 8 กิโลเมตร) 219 ต.ท่าเสา โทร. 08-1667-4830 ซีแอนด์ ซี รี สอร์ ท (แคบเบจแอนด์คอนดอมรีสอร์ท) โทร. 0-3453-2091-2 ทิวน�ำ้ รี สอร์ ท โทร. 08-1870-5524 กรุงเทพฯ โทร. 0-2691-4122-4 ไทรโยคน้ อยบังกะโล โทร. 0-3463-4397 เรื อนแพ จังเกิล ราฟท์ โทร. 0-2245-3069 ไร่ พงษ์ สุดา รี สอร์ ท โทร. 0-3459-1024 กรุงเทพฯ โทร. 0-2539-3531 โทรสาร 0-2931-8661 ไร่ ลุงจวบ โทร. 08-1292-5791 วังนกแก้ วพาร์ ครี สอร์ ท โทร.08-1829-9563 ศิลาอิงวารี Tel : 08-7936-6639, 08-1501-3035, 08-3701-9888 E-mail : silaingvaree@hotmail.com www.silaingvaree.com สวนไทรโยค ส�ำนักงานนนทบุรี โทร. 0-2967-8181-4 โทรสาร 0-2967-8184 สวนปี บ รี สอร์ ท โทร.0-3463-4105 กรุงเทพฯ โทร. 0-2580-5066 สวนศรี กนกพร โทร. 0-3549-1238-40 โทรสาร 0-3459-1062 กรุงเทพฯ โทร. 0-2880-8597 เสาวคนธ์ แค้ มปิ ้ ง โทร. 0-2803-0913-14 ม.บ้ านแม่ น�ำ้ แคว (ริเวอร์ แคว วิลเลจ) โทร. 0-3463-4454-6 กรุงเทพฯ โทร. 0-2251-7096 โทรสาร 0-2255-2350 โฮมพุเตย รี สอร์ ท 118 ม. 8 ต.ท่าเสา กรุงเทพฯ โทร. 0-2955-1425 ส�ำนักงานใหญ่ โทร. 0-2121-1510-3 บ้ านพักอุทยานแห่ งชาติไทรโยค โทร. 0-3451-6163-4 ติดต่อ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เขตบางเขน กรุงเทพฯ โทร. 0-2562-0760 แพไทรโยควิว 246 (ในอุทยานแห่งชาติไทรโยค) โทร. 0-3451-4194 แพสี่พ่ นี ้ อง (ใกล้ น�ำ้ ตกไทรโยคใหญ่ ) โทร. 08-1215-6224


l

อ�ำเภอทองผาภูมิ

ไร่ ทยากร โทร. 0-3453-1004-5, 08-1844-1222, 08-1814-9791 ทองผาภูมริ ิเวอร์ ฮลิ Tel : 08-9809-4175, 08-1255-3411, 0-3459-9692 GPS : N 14.72815 E 098.64434 อีต่อง โฮมสเตย์ โทร. 0-3454-6656, 08-7169-0394 กระท่ อมเขาดิน สวนอาหาร-รี สอร์ ท โทร. 08-6047-5679, รี สอร์ ทบ้ านสวนทวีชัยผาภูมิ โทร. 0-3456-1335, 0-3456-1926 โทรสาร. 0-3456-1142 บ้ านห้ วยอู่ล่องรี สอร์ ท โทร. 0-3453-1050 โทรสาร 0-3453-1049 ผาตาด วัลเลย์ (ทางไปน�้ำตกผาตาด) โทร. 0-3452-6540-3 โทรสาร 0-3452-6543 ส.บุญยงค์ บังกะโล 161/18 ม. 1 ต.ท่าขนุน โทร. 0-3459-9441-2 โทรสาร 0-3259-9442 สินสมบูรณ์ รี สอร์ ท โทร. 0-3459-5922 อัญชันธารแก้ ว โทร.0-3451-6194 เขาแหลมรี สอร์ ท โทร. 0-2277-0589

บ้ านพักรั บรองเขื่อนเขาแหลม ในเขตเขื่อนเขาแหลม โทร. 0-2436-3271-2 แพอังคณา โทร. 0-3459-9828 (ฝากข้อความ) แพริมเขื่อน โทร.0-3459-9849 กรุงเทพฯ โทร. 08-1823-3312 l

อ�ำเภอสังขละบุรี

เจดีย์ เจมส์ รีสอร์ ท โทร. 0-3459-5337 ทรี พาโกด้ า รี สอร์ ท (ใกล้ด่านเจดีย์สามองค์) โทร. 08-1922-6231 กรุงเทพฯ โทร. 0-2412-4159 โทรสาร 0-2412-6578 พรไพลินริเวอร์ ไซด์ รี สอร์ ท Tel. 0-3459-5322, 0-3459-5355, Fax. 0-3459-5275 / www.ppailin.com เบอร์ มีซ อินน์ โทร. 0-3459-5556 โทรสาร 0-3459-5146 พนธ์ นที รี สอร์ ท โทร. 0-3459-5134 โทรสาร 0-3459-5270 สังขละ การ์ เด้ นโฮม โทร. 0-3459-5007 l

อ�ำเภอศรี สวัสดิ์

กรี นริเวอร์ ฮลิ ล์ รีสอร์ ท โทร. 08-1902-1080, 08-1914-9563

โทรสาร. 0-3453-2146 แควใหญ่ ไอส์ แลนด์ รี สอร์ ท โทร. 0-2320-4779 โทรสาร 0-2320-4779 พู่เงิน รี สอร์ ท โทร. 0-3457-4029 อุทยานแห่ งชาติเฉลิมรั ตโกสินทร์ (ถ�ำ้ ธารลอด) อ.ศรี สวัสดิ์ ติดต่ อ กรมอุทยานแห่ งชาติ สัตว์ ป่า และพันธุ์พชื เขตบางเขน กรุงเทพฯ โทร. 0-2562-0760 ภูน�ำ้ ฟ้า โทร. 08-1921-6491, 08-9981-6082 เอราวัณ เลค รี สอร์ ท โทร. 03457-4001ต่อ 2010 โทรสาร. 0-3457-4001 ต่อ 2016 ผากล่ อมไพร รี สอร์ ท โทร. 0-2941-4109 โทรสาร 0-2941-4109 แพดารั ตน์ รี สอร์ ท โทร. 0-3459-7017 แพนกน้ อย โทร.0-3459-7079 แพวิมานลอยน�ำ้ และรี สอร์ ท โทร. 0-2513-5191 โทรสาร 0-2939-2308 l

อ�ำเภอท่ าม่ วง

แซมเฮาส์ โทร. 0-3451-5956 ท่ าม่ วง โทร. 0-3461-1250 ท่ าม่ วง โฮเต็ล โทร. 0-3461-1030 โทรสาร 0-3462-6913 พาราไดซ์ โทร. 0-3461-1331

เอเวอร์ กรี น ฮิลล์ รี สอร์ ท สนามกอล์ ฟเอเวอร์ กรี น ฮิลล์ กรุงเทพฯโทร.0-2941-2801-5 โทรสาร 08-1210-2838 The Vista Pool Villa   ที่อยู่: 8/8 หมู่3 ถนนแสงชูโต ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 โทรศัพท์: 034 510 959 เดอบัวรี สอร์ ท กาญจนบุรี   ที่อยู่: ต�ำบล วังศาลา อ�ำเภอ ท่าม่วง กาญจนบุรี 71110 โทรศัพท์: 092 710 9053 l

อ�ำเภอด่ านมะขามเตีย้

ท่ าเสด็จแค้ มป์ กาญจนบุรี โทร. 08-1941-1107, เดอะ เลกาซี ริเวอร์ แคว รี สอร์ ท โทร. 0-3453-1345 Tamarind Boutique Resort   ที่อยู่: 129 Ban Yang Ko, Moo 1, Klon Do Sub-district,, อ�ำเภอ ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี โทรศัพท์: 089 662 1267 ตาลเดี่ยว ริมบึง โฮมสเตย์   ที่อยู่: ต�ำบล กลอนโด อ�ำเภอ ด่านมะขาม เตี้ย กาญจนบุรี 71260 โทรศัพท์: 081 866 9435 ถ�ำ้ ผาทาร์ ซาน ริเวอร์ แคว รี สอร์ ท ที่ อยู่: 224 หมู่ 2 ถนน กาญจนบุรี ด่าน มะขาม เตี้ย ทางหลวง หมายเลข 3209) เกาะส�ำโรง เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71000 โทรศัพท์: 034 532 222

Tourist&Buseness

Kanchanaburi

61


รกิจ กาญจนบุรี 62 ๑ท่องเทีใน...่ยว&ธุ


Tourist&Buseness

Kanchanaburi

63


รกิจ กาญจนบุรี 64 ๑ท่องเทีใน...่ยว&ธุ


Tourist&Buseness

Kanchanaburi

65


รกิจ กาญจนบุรี 66 ๑ท่องเทีใน...่ยว&ธุ


แนะน�ำที่กิน

กาญจนบุรี KANCHANABURI

Food Delicious Cake & Bakery ที่ตั้ง เบอร์โทรศัพท์ ร้านอาหารอร่อยๆ อาหารตามสั่ง อาหารจานเดียว อาหารคาว อาหารหวาน อาหารว่าง อาหารพื้นบ้าน ฯลฯ

ในเรือ่ งของการบริโภคนัน้ คงต้องยอมรับว่าการท�ำอาหารกินเองหรือกินข้าวในบ้านเป็นวิธที ปี่ ลอดภัย และสะอาด ถูก หลักอนามัยมากทีส่ ดุ แต่ในกรณีทเี่ ดินทางไปต่างจังหวัดหรือต่างถิน่ การเลือกร้านอาหารนัน้ โดยทัว่ ไปคนจ�ำนวนมากมักยึดถือ เรื่อง “ความอร่อย” หรือรสชาติเป็นเกณฑ์ ส่วนปัจจัยอื่นๆ เช่น ราคา ความสะอาด ก็เป็นปัจจัยที่พิจารณาประกอบรองๆลง มา ซึ่งบางครั้งก็อาจต้องประสบปัญหาท้องเสีย หรือเดือดร้อนจากอาหารเป็นพิษ ท�ำให้การเดินทางท่องเที่ยวไม่ราบรื่นหมด สนุกไปได้ Tourist&Buseness Kanchanaburi 67


บ้ านสวนยาย กาแฟสด & รี สอร์ ท ที่ตั้ง : 21/1 หมู่ 1 ต.เขาสามสิบหาบ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 Tel. 09-2956-9059

ดู AD 4 สี หน้ า 14

ครั วเอราวัณ ที่ตั้ง : 160 หมู่ 4 ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี Tel. 08-9551-4293, 0-3457-4046

ร้ านอาหารไผ่ ริมแคว ที่ตั้ง : 43/6 หมู่ 1 ต.เขาน้อย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 Tel. 08-7078-3940, 08-1856-5302

ก๋ วยเตี๋ยวเรื อ ตูมตาม ชามยักษ์ ที่ตั้ง : ตลาดวังโพ อ.ไทรโยค ติดร้านถ่ายรูป จ.กาญจนบุรี Tel. 09-2826-9374

ร้ านกาแฟสดไร่ คุณหญิง ที่ตั้ง : 75 หมู่ 7 ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150 Tel. 08-6160-9440

เช็คอิน@กาญจน์ ที่ตั้ง : 90/1 หมู่ 5 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 Tel. 08-6532-0309

ก๋ วยเตี๋ยวบ้ านนอก ที่ตั้ง : 261/1 หมู่ 3 ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150 Tel. 06-1439-4565

ดู AD 4 สี หน้ า 24

ต�ำทางกาญจน์ ที่ตั้ง : ซ.หนองตาบ่ง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี Tel. 08-1705-6177, 09-5281-6519

ดู AD 4 สี หน้ า 4

ดู AD 4 สี หน้ า 4

ดู AD 4 สี หน้ า 24

ดู AD 4 สี หน้ า 14

ดู AD 4 สี หน้ า 24

ติก๊ ไอศกรี ม ที่ตั้ง : 4 ถ.สองแคว ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 Tel. 0-3451-1188

One Tea Coffee ที่ตั้ง : 173/2-4 ถ.อู่ทอง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี Tel. 08-6617-7214

เจ๊ คดิ หมูกะทะ ที่ตั้ง : 111 อู่ทอง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี Tel. 08-9998-9085

ร้ านอาหารไท-อิสาน ที่ตั้ง : 21 หมู่ 1 ถ.พัฒนาการ ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี Tel. 08-7327-0512

ร้ านอาหารครั วสมหมาย ที่ตั้ง : 109/3 หมู่ 3 ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150 Tel. 08-3902-0131, 08-3814-9557, 08-1857-5346 Tel./Fax. 0-3456-5016-7

ร้ านอาหารเจ๊ ณี ที่ตั้ง : 333/7 หมู่ 4 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี Tel. 0-3464-7449, 08-9820-7711

อิสานคาเฟ่ ที่ตั้ง : 3/5 หมู่ 4 ต.ทุ่งทอง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 Tel. 09-1004-1454

ร้ านอาหารแควใหญ่ ที่ตั้ง : 200 หมู่ 4 ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 71250 Tel. 0-3457-4121, 08-9550-4422

รกิจ กาญจนบุรี 68 ๑ท่องเทีใน...่ยว&ธุ

ดู AD 4 สี หน้ า 5


ครั วคุณนก ส้ มต�ำศรี กาญจน์ ที่ตั้ง : 147/6 หมู่ 1 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี Tel. 08-9964-4875

l

อ�ำเภอเมือง

แพอาหารไทยเสรี โทร. 0-3451-1346, 0-3451-1425,08-7815-4814, 08-1835-7237 Riverview Welcome Restaurant (นิตยาเดิม) Tel. 0-3451-5896-7 Fax. 0-3451-5897 E-mail : anakin-09@hotmail.com แพอาหารคุณอีด๊ โทร. 0-3451-2787 โทรสาร. 0-3451-3524 ครั วบ้ านไร่ ใบเฟิ ร์ น โทร. 08-7155-7721 ครั วร่ มโพธิ์ โทร. 08-9912-8846, 08-7823-0269 ร้ านอาหารอิสลาม ดาวุดซา Tel. 08-6811-7856 Fax. 0-3451-4668 อาลีบองโกส์ Ali Bongo’s Tel : 08-1194-4858 www.ali-bongos.com ครั วเสียงไผ่ โทร. 0-3451-3197 ไทรโยค โทร. 0-3451-2702 บ้ านป่ าริมธาร โทร. 08-1763-1601 บ้ านเรา โทร. 0-3451-4230 บ้ านสานฝั น โทร. 0-3542-1258 แพอาหารท่ องนที โทร.0-3451-2944 แพอาหารแม่ น�ำ้ โทร.0-3451-2811 โทรสาร 0-3451-4318 แพอาหารระเบียงฟ้า โทร.0-3451-3823 แพอาหารบัวริมแคว โทร.0-3451-1897 แพอาหารบ้ านเหนือ โทร. 0-3451-2326 โทรสาร 0-3462-0642 แพอาหารสุดใจ เชิงสะพานสุดใจ ต.ท่ามะขาม โทร. 0-3451-3779 แพอาหารอลิสา โทร. 0-3451-2540-1 โทรสาร 0-3451-2756 ครั วชุกโดน   ที่อยู่: 19/236 ถ.ชัยชุมพล ต.บ้านใต้ อ.เมือง กาญจนบุรี โทรศัพท์: 034 620 548 คีรีธารา   ที่อยู่: ต�ำบล บ้านใต้ อ�ำเภอเมือง กาญจนบุรี กาญจนบุรี 71000 โทรศัพท์: 034 624 093 อ้ อมตีนไก่  

ที่อยู่: ต�ำบล บ้านใต้ อ�ำเภอเมือง กาญจนบุรี กาญจนบุรี 71000 โทรศัพท์: 034 620 336 The Resort   ที่อยู่: ต�ำบล บ้านใต้ อ�ำเภอเมือง กาญจนบุรี กาญจนบุรี 71000 โทรศัพท์: 092 268 7776 ร้ านอาหารพริกแกง   ที่อยู่: ต�ำบล ลาดหญ้า อ�ำเภอเมือง กาญจนบุรี กาญจนบุรี 71190 โทรศัพท์: 034 589 185 ร้ านอาหารชานชาลา   ที่อยู่: ถนน แสงชูโต ต�ำบล บ้านใต้ อ�ำเภอ เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71000 โทรศัพท์: 034 520 698 ริเวอร์ แควปาร์ ค   ที่อยู่: ต�ำบล บ้านใต้ อ�ำเภอเมือง กาญจนบุรี กาญจนบุรี 71000 โทรศัพท์: 034 512 540 ครั วธรรมชาติ   ที่อยู่: ถนนเทศบาลแก่งเสี้ยน ต�ำบล แก่งเสี้ยน อ�ำเภอเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71000 โทรศัพท์: 085 295 5833 Mangosteen Garden Restaurant   ที่อยู่: 13 Th, แม่น�้ำแคว อ�ำเภอเมือง กาญจนบุรี กาญจนบุรี 71000 โทรศัพท์: 034 511 814 บ้ านลุงชวนสวนป้าติ๋ว ร้ านอาหาร   ที่อยู่: 199/5 แสงชูโต ต�ำบล ท่ามะขาม อ�ำเภอเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71000 โทรศัพท์: 034 540 887 Schluck Restaurant ห้ องอาหารชลุค   ที่อยู่: 20/1 Maenam Kwai Road Thamakam, Muang district Kanchanaburi Tel 034 624599 โทรศัพท์: 081 355 9477 ร้ านอาหารครั วต้ นสนกาญจนบุรี   ที่อยู่: 352 ม .7 ต หนองบัว อ เมือง กาญจนบุรี 71190 โทรศัพท์: 098 437 3516 l

อ�ำเภอท่ าม่ วง

ก๋ วยเตี๋ยวปลาแม่ ประนอม ริมถนนท่าม่วง-กาญจนบุรี (ใกล้ทางแยกไป อ.ท่าม่วง) กรี น แอน แกเลอรี่ ตลาดท่าม่วง ข้าวขวัญ ถ.ท่าม่วง-กาญจนบุรี (ใกล้ทางแยกไปอ.ท่าม่วง) คุณพร้อม ตลาดท่าม่วง โทร. 0-3451-1225 ร้ านอาหารภูพญา   ที่อยู่: 11/1 ม.9 ต.วังด้ง กิโลเมตรที่ 11 ทางหลวง 323, ถนนสาย กาญจนบุรี, เมือง, กาญจนบุรี 71190 โทรศัพท์: 087 716 3888 ครั วลุงรั ตน์   ที่อยู่: ต�ำบล วังขนาย อ�ำเภอ ท่าม่วง กาญจนบุรี 71110 โทรศัพท์: 081 942 5216 แพอาหารริมเขื่อน   ที่อยู่: ต�ำบล ม่วงชุม อ�ำเภอ ท่าม่วง กาญจนบุรี 71110 โทรศัพท์: 034 655 351 ร้ านอาหาร สุดทางรั ก   ที่อยู่: 144, ถนนแสงชูโต, ต�ำบลวังศาลา อ�ำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี, 71000 71130

โทรศัพท์: 034 647 376 ร้ านอาหารหมอชู   ที่อยู่: ต�ำบล พังตรุ อ�ำเภอ ท่าม่วง กาญจนบุรี 71110 โทรศัพท์: 034 658 086 อ้ อย ไก่ ย่าง   ที่อยู่: ต�ำบล ท่าม่วง อ�ำเภอ ท่าม่วง กาญจนบุรี 71110 โทรศัพท์: 034 613 286 ร้ านอาหารสดชื่น2 ในปั ้ม ปตท. ท่ าม่ วง กาญจนบุรี   ที่อยู่: ต�ำบล ท่าม่วง อ�ำเภอ ท่าม่วง กาญจนบุรี 71110 โทรศัพท์: 080 803 4065 สถานีถงึ เจริญ 19   ที่อยู่: ถนน แสงชูโต ต�ำบล วังขนาย อ�ำเภอ ท่าม่วง กาญจนบุรี 71110 โทรศัพท์: 087 710 7748 ร้ านหน่ อง(ผัดกระเพราหมูหมัก)   ที่อยู่: ถนน เทศบาล 13 ต�ำบล ท่าม่วง อ�ำเภอ ท่าม่วง กาญจนบุรี 71110 โทรศัพท์: 086 669 8728 ร้ านอาหาร “ครั วท่ าม่ วง”   ที่อยู่: ต�ำบล วังขนาย อ�ำเภอ ท่าม่วง กาญจนบุรี 71110 โทรศัพท์: 081 684 9063 ร้ านอาหารต้ นมะม่ วง   ที่อยู่: เทศบาลต�ำบลส�ำรอง 26 ต�ำบล พัง ตรุ อ�ำเภอ ท่าม่วง กาญจนบุรี 71110 โทรศัพท์: 081 995 0885 ครั วอนงค์   ที่อยู่: ต�ำบล หนองขาว อ�ำเภอ ท่าม่วง กาญจนบุรี 71110 โทรศัพท์: 034 586 107 l

อ�ำเภอไทรโยค

คุ้มทองค�ำ ก่อนถึงน�้ำตกไทรโยค 1 กิโลเมตร ไทรโยค ปากทางเข้าท่าเรือปากแซง ถ�ำ้ กระแซ (อยู่บริเวณถ�้ำกระแซ) 337 ม. 1 ต.ลุ่มสุม โทร.0-3451-3654-5 (กรุณาจองก่อนล่วงหน้า) ร้ านอาหารสันติ Tel : 08-1942-5419, 0-3463-4275 ห้ องอาหารเรณู   ที่อยู่: อุทยานแห่งชาติไทรโยค ต�ำบล ท่า เสา อ�ำเภอ ไทรโยค กาญจนบุรี 71150 โทรศัพท์: 034 634 360 ครั วอาสา   ที่อยู่: ต�ำบล สิงห์ อ�ำเภอ ไทรโยค กาญจนบุรี 71150 โทรศัพท์: 092 728 3175 ร้ านอาหารสมหมาย   ที่อยู่: ต�ำบล ท่าเสา อ�ำเภอ ไทรโยค กาญจนบุรี 71150 โทรศัพท์: 034 634 158 แม่ สมสอง   ที่อยู่: ต�ำบล ท่าเสา อ�ำเภอ ไทรโยค กาญจนบุรี 71150 โทรศัพท์: 089 919 7366 ครั วท้ องถิ่น   ที่อยู่: ต�ำบล ลุ่มสุ่ม อ�ำเภอ ไทรโยค กาญจนบุรี 71150 โทรศัพท์: 093 949 6289 ร้ านเนืองวังโพ At WangPho   ที่อยู่: ต�ำบล ลุ่มสุ่ม อ�ำเภอ ไทรโยค กาญจนบุรี 71150 โทรศัพท์: 081 007 1449 ร้ านอาหารสันติ   ที่อยู่: ต�ำบล ท่าเสา อ�ำเภอ ไทรโยค กาญจนบุรี 71150

โทรศัพท์: 034 634 275 ครั วผักหวานบ้ าน   ที่อยู่: ต�ำบล ลุ่มสุ่ม อ�ำเภอ ไทรโยค กาญจนบุรี 71150 โทรศัพท์: 034 585 023 ร้ านไส้ อ่ ัววุ้นเส้ นนพรั ตน์   ที่อยู่: อุทยานแห่งชาติไทรโยค ต�ำบล ท่าเสา อ�ำเภอ ไทรโยค กาญจนบุรี 71150 โทรศัพท์: 034 634 350 เรื อนอลิษา   ที่อยู่: 9/4 หมู่ที่4 ท่าเสา ไทรโยค กาญจนบุรี 71150 โทรศัพท์: 088 763 5322 l

อ�ำเภอทองผาภูมิ

ร้ านอาหารบ้ านทองโย๊ ะ โทร. 0-3459-9353, 0-3459-9778, 08-1858-9927 ร้ านลาบลิ่นถิ่น สาขา 2 Tel : 08-1880-1417, 08-3310-9057 Fax : 0-3468-4243 ครั วแปดริว้   ที่อยู่: ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3272 ต�ำบล ท่าขนุน อ�ำเภอ ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 71180 โทรศัพท์: 034 599 780 สวนอาหารครั วต้ นน�ำ้   ที่อยู่: ต�ำบล ท่าขนุน อ�ำเภอ ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 71180 โทรศัพท์: 034 599 404 ครั วสุดแดน   ที่อยู่: ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3272 ต�ำบล ปิล็อก อ�ำเภอ ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 71180 โทรศัพท์: 090 654 4440 ร้ านอาหารครั วเงาะป่ า   ที่อยู่: ต�ำบล ท่าขนุน อ�ำเภอ ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 71180 โทรศัพท์: 034 599 377 ครั วคีรีวงค์   ที่อยู่: ต�ำบล หินดาด อ�ำเภอ ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 71180 โทรศัพท์: 085 361 8011 ร้ านอาหาร นะกิ่งกาญจน์   ที่อยู่: ต�ำบล ท่าขนุน อ�ำเภอ ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 71180 โทรศัพท์: 092 604 2680 l

อ�ำเภอสังขละบุรี

รุ่ งอรุ ณ โทร. 0-3459-5175 บ่ อพลอย   ที่อยู่: 323, ต�ำบลหนองลู อ�ำเภอ สังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี, 71240 โทรศัพท์: 034 590 135 graph cafe   ที่อยู่: 106 ม.1 ต.หนองลู สังขละบุรี กาญจนบุรี โทรศัพท์: 081 751 2365 ร้ านโต๊ ะเดียว สังขละ   ที่อยู่: 62/2 ซอยต้นผึ้ง 2, อ�ำเภอ สังขละบุรี กาญจนบุรี 71240 โทรศัพท์: 034 595 638 blend cafe’   ที่อยู่: 122/1 หมู่3 ต.หนองลู สังขละบุรี กาญจนบุรี 71240 โทรศัพท์: 034 595 204

Tourist&Buseness

Kanchanaburi

69


รกิจ กาญจนบุรี 70 ๑ท่องเทีใน...่ยว&ธุ


Tourist&Buseness

Kanchanaburi

71


รกิจ กาญจนบุรี 72 ๑ท่องเทีใน...่ยว&ธุ


Tourist&Buseness

Kanchanaburi

73


สินค้าของฝาก-กิจกรรมต่างๆ

กาญจนบุรี KANCHANABURI

The Activity Travels ของกิน ของฝาก ร้านกาแฟ เบเกอรี่ ไอศครีม ขนมหวาน สถานบันเทิง บริษัททัวร์ สถานที่ท่องเที่ยวแนะน�ำ

คล้ายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ยึดถือกันมานาน กับการที่เมื่อต้องออกเดินทางไปเที่ยว สิ่งที่ต้อง ท�ำคือการเลือกซื้อของฝากติดมือกลับมาให้กับคนที่รักและเคารพ การเลือกซื้อของฝากโดยไม่ได้วางแผน ไว้อย่างรัดกุมและละเอียดรอบคอบ อาจส่งผลเสียหลายอย่าง เช่น ได้ของฝากที่ไม่ตรงใจผู้รับ เสียเวลาไป กับการตระเวนหาของฝากโดยใช่เหตุ เพราะไม่ได้ศึกษาข้อมูลมารัดกุมพอ และอาจถูกโก่งราคา รกิจ 4 กาญจนบุรี 7 ๑ท่องเทีใน...่ยว&ธุ


บ้ านขนมเบญจรส ที่ตั้ง : 5/140 หมู่ 6 ต.บางรัก อ.เมือง จ.ตรัง 92000 2/16 หมู่ 1 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม Tel. 09-8093-3091, 08-1354-8426

KANGTAI HINDAD ATV Tel. 08-1270-1305 พี่นุช, 08-1355-9941 ขุนช้ าง, 08-1754-6469 อ้ น

ร้ านลักษณาภรณ์ จิวเวอรี่ ที่ตั้ง : 421/2 ถ.แม่น�้ำแคว ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี Tel. 08-1856-4404

ดู AD 4 สี หน้ า 9

รถตู้กาญจนบุรี Tel. 08-6163-3224, 09-2783-6422, 08-9802-5015

กะเหรี่ ยงทัวร์ ที่ตั้ง : 90/3 หมู่ 8 บ้านซองกาเลีย ถ.สามประสบ ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240 Tel. 0-3459-5337, 08-6169-3779, 08-2256-2252

เตือนใจ Tuanjai Shop ที่ตั้ง : 130/6 หมู่ 4 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี Tel. 09-3005-0586, 09-1914-2891

กาญจนบุรี-ชะอ�ำ-หัวหินทัวร์ ที่ตั้ง : บขส. กาญจนบุรี ล็อค A7 ใกล้กับห้องน�้ำ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี Tel. 08-3485-2530, 08-5822-6063

ดู AD 4 สี ปกหลัง

พลอยแท้ จวิ เวลรี่ Tel. 09-2252-7916, 09-8252-9784

ดู AD 4 สี หน้ า 28

ดู AD 4 สี หน้ า 28

Tourist&Buseness

Kanchanaburi

75


รกิจ กาญจนบุรี 76 ๑ท่องเทีใน...่ยว&ธุ


สินค้า OTOP จังหวัดกาญจนบุรี KANCHANABURI ONE TAMBON ONE PRODUCTS

บ้ านสมุนไพร ที่ตั้ง : 125 หมู่ 6 ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 71260 Tel. 09-5445-5187

ไม้ ตะพดเมืองกาญจน์ ที่ตั้ง : 346/6 หมู่ 1 ถ.แสงชูโต ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71190 Tel. 08-3109-0070

ดู AD 4 สี หน้ า 26

ดู AD 4 สี หน้ า 23

ต�ำบลหนองไผ่

กลุ่มอาชีพสตรี แปรรู ปท�ำน�ำ้ ผลไม้ โทร : 034-519654 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ น�้ำผลไม้ l

อ�ำเภอทองผาภูมิ

ต�ำบลชะแล บ้ านสวนจันทร์ สมุนไพร ที่ตั้ง : 103 หมู่ 2 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี Tel. 08-1941-5730, 06-1350-9033

ดู AD 4 สี หน้ า 26

l

อ�ำเภอด่ านมะขามเตีย้

ต�ำบลกลอนโด

กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ โทร : 081-7056044 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผักปลอดสารพิษ กลุ่มเลีย้ งปลาในกระชัง โทร : 034-642068 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ปลาทับทิม

กลุ่มอาชีพสตรี ชาวกะเหรี่ ยง โทร : 034 599514 (พัฒนาชุมชนอ�ำเภอ) รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผ้าประดิษฐ์ลายพื้นเมือง (กะเหรี่ยง) กลุ่มอาชีพสตรี ทำ� ไม้ กวาด โทร : 034 599514 (พัฒนาชุมชนอ�ำเภอ) รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ไม้กวาดดอกหญ้า

ต�ำบลท่ าขนุน

กลุ่มสตรี บ้านท่ าขนุน โทร : 034 599057, 08-90194597 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ไวน์เพื่อสุขภาพ กลุ่มสตรี บ้านปรั งกาสี โทร : 034 531121 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ กล้วยฉาบ

ต�ำบลปิ ล๊ อก

กลุ่มอาชีพท�ำปลาย่ างรมควัน โทร : 081-215-5861 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ปลาย่างรมควัน

ต�ำบลจรเข้ เผือก

ต�ำบลลิ่นถิ่น

ต�ำบลด่ านมะขามเตีย้

ต�ำบลสหกรณ์ นิคม

กลุ่มสตรี ทำ� ไข่ เค็มสมุนไพร โทร : 08-15126668, 089-8369287 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ไข่เค็มดินสอพองสมุนไพร กลุ่มหน่ อไม้ ฝรั่ งบ้ านโป่ งนก โทร : 089-8374537 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ หน่อไม้ฝรั่ง

สมชัยดนตรี ไทย ที่ตั้ง : 49 หมู่บ้านเขาปูน ต.หนองหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี Tel. 0-3460-2648, 08-1913-3632, 08-1613-3111

กลุ่มจักสานต�ำบลลิ่นถิ่น โทร : 081- 9178629 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เครื่องจักสาน กลุ่มศิลปาชีพ (เลีย้ งไหม) โทร : 034 599514 (พัฒนาชุมชนอ�ำเภอ) รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ รังไหม

ต�ำบลห้ วยเขย่ ง

กลุ่มเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ สักทอง โทร : 0 3451 9062 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เฟอร์นิเจอร์ไม้สักทอง

กลุ่มแม่ บ้านป่ าชุมชน บ้ านห้ วยสะพานสามัคคี ที่ตั้ง : 49 ห้วยสะพาน หมู่ 2 ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี Tel. 0-3457-9293, 08-3008-9747, 08-3424-9015

ต�ำบลทุ่งทอง

ต�ำบลหินดาด

กลุ่มแม่ บ้านเกษตรกรกร่ างทอง พัฒนา โทร :034 652060-61 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ มะม่วงแช่อิ่ม

อ�ำเภอท่ าม่ วง ต�ำบลท่ าตะคร้ อ

กลุ่มเกษตรกรปลูกผักกระเจีย๊ บเขียว เพื่อการส่ งออกปลอดสารพิษ โทร : 034-613627 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ฝักกระเจี๊ยบเขียวปลอดสารพิษ กลุ่มแม่ บ้านเกษตรกรบ้ านใหม่ พฒ ั นา โทร :034-658354 / 081-8232124 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ แปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าว (พันธุ์ชัยนาท) กลุ่มหัตถกรรมทอผ้ าบ้ านใหม่ โทร : 08-1942-1445 โทรสาร. 0-3461-3323 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผ้าจกทอมือ

ต�ำบลท่ าม่ วง

กลุ่มสตรี อาสาพัฒนา โทร : 034-658151 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ชมพู่

คณะกรรมการพัฒนาสตรี ต�ำบลหินดาด โทร : 08-13716467, 086- 3024886 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ กล้วยอบน�้ำผึ้งผสมเกลือไอโอดีน ไวน์ คอนเนอร์ โทร : 0-3468-5832 โทรสาร : 0-3468-5832 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ไวน์ผลไม้ทุกชนิด l

กลุ่มจักสาน โทร : 034-658343 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ จักสาน กลุ่มแม่ บ้านเกษตรกรชุมชน ริมน�ำ้ ท่ าม่ วง โทร : 034 611601 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ขนมจีนอบแห้ง

ต�ำบลท่ าล้ อ

กลุ่มทอผ้ าพืน้ เมือง โทร : 034 514762 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผ้าทอมือต�ำบลท่าล้อ กลุ่มเบญจรงค์ ท่าล้ อ โทร : 0 3451 4466 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เบญจรงค์ท่าล้อ

ต�ำบลบ้ านใหม่

ต�ำบลพังตรุ

ต�ำบลวังขนาย

กลุ่มสตรี อาสาพัฒนา โทร :034-626522 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ บ่อน�้ำแร่วัดวังขนาย

ต�ำบลวังศาลา

กลุ่มออมทรั พย์ เพื่อการผลิต บ้ านโพธิ์เลีย้ ว โทร : 034-626522 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ดอกไม้ประดิษฐ์ (ดอกลิลลี่) น�้ำยาล้างจาน ยาหม่องครีม ยาหม่องน�้ำ

Tourist&Buseness

KANCHANABURI

77


ต�ำบลหนองขาว

กลุ่มผ้ าทอมือ ผ้ าขาวม้ าร้ อยสี โทร : 0-3458-6061, 08-9612-2553 โทรสาร : 0-3458-6063 กลุ่มแม่ บ้านหนองขาว โทร : 081-8800753 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผ้าทอด้วยกี่กระตุก กลุ่มหัตถกรรมไม้ ไผ่ หนองขาว โทร : 089 7905158 , 034 659250 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ กระบอกตัดรก หมู่บ้านวัฒนธรรมบ้ านหนองขาว โทร : 08-1824-6612, 08-1291-0385 www.nongkao.com รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผ้าขาวม้าร้อยสี เครื่องประดับนิล

ต�ำบลหนองตากยา

กลุ่มผลิตรองเท้ าแฟชั่น โทร : 081-2915264 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ รองเท้าแฟชั่น l

อ�ำเภอท่ ามะกา

ต�ำบลเขาสามสิบหาบ

กลุ่มต�ำบลเขาสามสิบหาบ โทร :02 8119500 # 215, 089 763 2121 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ นิโคพาร์ท กลุ่มแปรรู ปหน่ อไม้ ไผ่ ลวก โทร : 08-13038767 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ หน่อไม้ดองและหน่อไม้อัดปี๊บ

โทร : 08-5262-6101, 08-1195-8687, 0-3463-6706 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ขนมดอกจอก ทอฟฟี่กะทิถั่ว ข้าวเกรียบกุ้ง

ต�ำบลท่ าไม้

กลุ่มผลิตไส้ อ่ ัวนพรั ตน์ โทร : 0 3463 4350 , 08- 6015 9043 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ไส้อั่วนพรัตน์

ต�ำบลพงตึก

กลุ่มน�ำ้ ยาล้ างจาน โทร : 034 541082 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ น�้ำยาล้างจาน

ต�ำบลพระแท่ น

กลุ่มผลิตมะยมเม็ดดินเผา โทร : 08-9779-1968 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ มะยมเม็ดดินเผา กลุ่มสตรี อาสาพัฒนาต�ำบลพระแท่ น โทร : 034-643231 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ขนมต่าง ๆ ของหวาน พริกแกง

ต�ำบลสนามแย้

กลุ่มอาชีพข้ าวซ้ อมมือ โทร :08-1857-2157 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ข้าวซ้อมมือ

ต�ำบลตะคร�ำ้ เอน

กลุ่มแม่ บ้านเกษตรกรมะขามทอง โทร :0 3456 2310 , 08 7033 7922 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ หมี่กรอบอบสมุนไพร กลุ่มอาชีพสตรี แปรรู ปอาหาร โทร :034 - 561157 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ แปรรูปอาหาร

ต�ำบลท่ ามะกา

กลุ่มดอกไม้ ประดิษฐ์ โทร :034 541-779 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ดอกไม้ประดิษฐ์ กลุ่มท�ำขนมบ้ านหนองไร่ (ขนมดอกจอก) รกิจ กาญจนบุรี 78 ๑ท่องเทีใน...่ยว&ธุ

กลุ่มผู้ปลูกหน่ อไม้ ฝรั่ ง โทร : 081-6318186 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ หน่อไม้ฝรั่ง

กลุ่มอาชีพทอผ้ าฝ้ายบ้ านรางวาลย์ โทร :034 639158 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผ้าฝ้ายทอมือ

ต�ำบลท่ าเสา

ต�ำบลดอนขมิน้

ต�ำบลดอนชะเอม

อ�ำเภอไทรโยค ต�ำบลท่ าเสา

ต�ำบลอุโลกสี่หมื่น

ต�ำบลยางม่ วง

กลุ่มแปรรู ปอาหารบ้ านหนองตะเลา โทร : 08 1752 5665 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เนื้อ/หมูแดดเดียว กลุ่มแม่ บ้านท�ำไข่ เค็มสมุนไพร ทวีมงคล โทร : 034 649078 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ไข่เค็มสมุนไพรทวีมงคล

กลุ่มข้ าวโพดฝั กอ่ อน โทร : 08-99447880 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ข้าวโพดฝักอ่อน

กลุ่มผลิตภัณฑ์ ไม้ ไผ่ และดอกไม้ ประดิษฐ์ โทร : 08-1763 7873 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ดอกไม้ประดิษฐ์จากเปลือกข้าวโพด กลุ่มสตรี อาสาเพื่อการผลิต (แม่ บุญเทียม) โทร : 0 3458 1106 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เครื่องดื่มสมุนไพรตะไคร้, น�้ำพริกต่างๆ ผักกาดเขียวดองเค็มอบแห้ง

กลุ่มผลิตน�ำ้ ดื่มเพื่อนสตรี โทร : 08-1705 5745 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ น�้ำดื่มเพื่อนสตรี กลุ่มสตรี อาสาพัฒนาต�ำบลท่ าไม้ โทร : 034 542908 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ดอกไม้ประดิษฐ์จากก้านกล้วย

ต�ำบลโคกตะบอง

กลุ่มอาชีพข้ าวสารข้ าวซ้ อมมือ บรรจุถุง โทร : 034 542918 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ข้าวสาร/ข้าวซ้อมมือบรรจุถุง

รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ แชมพูดอกอัญชันผสมว่านหางจระเข้ กลุ่มแม่ บ้านเกษตรศาลเจ้ าตึก โทร : 034-542929 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เครื่องเบญจรงค์

กลุ่มอาชีพสตรี แปรรู ป ผลิตภัณฑ์ อาหาร โทร : 0 3464 9694 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ น�้ำพริกแม่จิ๋ม กลุ่มอาชีพสตรี แปรรู ป ผลิตภัณฑ์ อาหาร (กล้ วยอบ) โทร : 08-1736-0245 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ กล้วยอบน�้ำผึ้ง

ต�ำบลแสนตอ

กลุ่มไม้ ดอกไม้ ประดับ โทร : 034 542908, 08-1736-4494 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ดอกไม้ประดิษฐ์ดินหอม

ต�ำบลหนองลาน

กลุ่มเกษตรกรบ้ านหกหลัง โทร : 0 3464 3229 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ข้าวโพดฝักอ่อน กลุ่มสตรี ผลิตข้ าวหมาก โทร : 081 794-7327 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ข้าวหมาก กลุ่มสมุนไพรปิ งคลนคร โทร : 08-1845-9967, 08-1992-7933 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ยาวุฒิโทนิก้า

ต�ำบลหวายเหนียว

กลุ่มเบญจรงค์ ลายไทย โทร : 08-1794 7483 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เครื่องเบญจรงค์ กลุ่มผลิตแชมพูสมุนไพร ดอกอัญชัน ว่ านหางจระเข้ โทร : 08-9401 7114

l

ต�ำบลไทรโยค

กลุ่มออมทรั พย์ เพื่อการผลิต บ้ านทุ่งก้ างย่ าง โทร : 08- 1943 5664 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ดอกไม้ประดิษฐ์ผ้าใยบัว กลุ่มอาชีพนกประดิษฐ์ โทร : 081-9426761 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ นกประดิษฐ์

ต�ำบลบ้ องตี ้

กลุ่มทอผ้ าพืน้ เมืองบ้ านท้ ายเหมือง โทร : 081-9446634 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผ้าทอบ้องตี้

ต�ำบลลุ่มสุ่ม

กลุ่มน�ำ้ ดื่มสมุนไพร โทร : 081-752-5957 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ น�้ำดอกอัญชัน น�้ำตะไคร้ น�้ำฝาง

ต�ำบลวังกระแจะ

กลุ่มกล่ องไม้ ไผ่ บ้านเขาช้ าง โทร : 08-11940972 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ กล่องไม้ไผ่

ต�ำบลศรี มงคล

กลุ่มแปรรู ปผลิตภัณฑ์ ทางการเกษตร โทร :034 516120, 089 9185592 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ กระยาสารทมะพร้าวอ่อน, กล้วยหยีศรีมงคล l

อ�ำเภอบ่ อพลอย

ต�ำบลช่ องด่ าน

กลุ่มเจียระไนนิลบ้ านบ่ อพลอย โทร : 08-1986 1972 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เครื่องประดับนิล ศูนย์ ศลิ ปหัตถกรรมผ้ าไหมบาติก โทร : 0 3458 1306, 08-1986 1972 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ หัตถกรรมผ้าไหมบาติก

ต�ำบลบ่ อพลอย

กลุ่มกุก่อง โทร : 08-1811 8405 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ สบู่สมุนไพรกุก่อง กลุ่มเจียรไนนิลบ้ านวังไพลิน โทร : 08-6321 4096 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เครื่องประดับนิล

ต�ำบลหนองกร่ าง ต�ำบลหนองกุ่ม

กลุ่มสตรี อาสาบ้ านพุพรม โทร : 08-17634806 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ แชมพูสระผมสมุนไพร น�้ำยาล้างจาน พิมเสนน�้ำ

ต�ำบลหนองรี

กลุ่มเจียระไนแร่ เขาอึมครึม โทร : 08-10165604, 08-90882880 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เครื่องประดับจากแร่เหล็กเขาอึมครึม ส้ มเขียวหวาน โทร : 08-1856-5068 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ส้มเขียวหวาน

ต�ำบลหลุมรั ง

กลุ่มแม่ บ้านเกษตรกรไร่ ใหม่ สามัคคี โทร : 08-9256 7926 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ไวน์ สับปะรดกวน กลุ่มแม่ บ้านเกษตรกร หนองเต็งก้ าวหน้ า โทร : 08-1279 2171 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ชาเขียวใบหม่อน ผ้าทอไหมประดิษฐ์ บ้านหนองเต็ง ผ้าบาติก l

อ�ำเภอพนมทวน

ต�ำบลทุ่งสมอ

กลุ่มเจียระไนนิลบ้ านทุ่งสมอ โทร : 08-6171 8574 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เครื่องประดับนิล กลุ่มสตรี พฒ ั นากล้ วยน�ำ้ ว้ าไทย โทร : 034 659078 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ บานานา กล้วยทอดกรอบ

ต�ำบลพนมทวน

กลุ่มตุ๊กตาขีข้ ัดสื่อสารวัฒนธรรมไทย โทร : 08-9166 4909 , 0 3457 9060 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ตุ๊กตาขี้ขัด

ต�ำบลพังตรุ

กลุ่มอาชีพสตรี ถกั เปลญวน โทร : 081 434-8317,918,4934 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เปลญวน

ต�ำบลดอนตาเพชร

สาลี่มะพร้ าวสด ธีระ-เสรี โทร : 08-4134-1248 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ขนมสาลี่มะพร้าวสด


ต�ำบลรางหวาย

กลุ่มตัดเย็บเสือ้ ผ้ าต�ำบลรางหวาย โทร : 034 656314 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ชุดเสื้อผ้า

ต�ำบลหนองโรง

ต�ำบลช่ องสะเดา

กลุ่มสตรี อาสาพัฒนาต�ำบลช่ องสะเดา โทร : 081- 3814007 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ลอดช่องแห้ง

กลุ่มผลิตแคปหมูรัตนา โทร :08-1757 1603 , 0 3457 9344 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ แคปหมูรัตนา กลุ่มแม่ บ้านป่ าชุมชน ห้ วยสะพานสามัคคี โทร : 0-3457-9293, 08-3008-9747 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ข้าวเกรียบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

ต�ำบลท่ ามะขาม

กลุ่มภูเกษมดินดี โทร : 08-1880 2161 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ภูเกษมดินดี

ต�ำบลบ้ านเหนือ

ต�ำบลหนองสาหร่ าย อ�ำเภอเมือง ต�ำบลเกาะส�ำโรง l

กลุ่มอาชีพสตรี เกาะส�ำโรง โทร : 081-3332750 , 081-2920227 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผลิตภัณฑ์ฝาชี

ต�ำบลแก่ งเสีย้ น

กลุ่มแม่ บ้านเกษตรบ้ านลาดทอง พัฒนา โทร : 08- 9830 7198 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ มะม่วงแช่อิ่ม

กลุ่มประดิษฐ์ กรรมท�ำเทียมเขาสัตว์ โทร : 034 513517 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เขาสัตว์เรซิ่น

ต�ำบลบ้ านเก่ า

กลุ่มศิลปประดิษฐ์ โทร : 089-5236263 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ มังกรจากขี้เลื่อยขัด กลุ่มเห็ดโคนเมืองกาญจน์ โทร : 034 512144 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เห็ดโคนเมืองกาญจน์ ร้ านทองม้ วนนวลศรี โทร : 08-7664-7263, 0-3451-5512, 0-3451-8148 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ทองม้วนสด ทองม้วนกรอบ

ต�ำบลปากแพรก

กลุ่มสตรี สหกรณ์ บ้านห้ วยน�ำ้ ใส โทร : 08-1012 8634 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ดอกไม้ประดิษฐ์ดินหอม

บริษัท วัน-วิไล ซินดิเกท จ�ำกัด โทร : 0-3462-1102 โทรสาร. 0-3462-1102#14 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ขนมทองม้วน กลุ่มสืบสานนิลร้ อยเงิน โทร : 081 7369141 , 086 1683361 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เครื่องประดับนิลร้อยเงิน รองเท้านิลประกอบไหม

หัตถกรรมปูนปั้นขี้เรื่อย

กลุ่มแปรรู ปผลผลิตทางการเกษตร โทร : 08-12903275 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ กล้วยเสวยหลากรส กลุ่มผลิตภัณฑ์ ไม้ รวก-ไม้ ไผ่ โทร : 08-18207173 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผลิตภัณฑ์ไม้รวก-ไม้ไผ่

กลุ่มทอผ้ าบ้ านเลาขวัญ โทร : (034) 576-135 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผลิตภัณฑ์ผ้าทอกลุ่มแม่บ้านเลาขวัญ

ต�ำบลวังด้ ง

ต�ำบลหนองบัว

กลุ่มเกษตรร่ วมใจพัฒนา โทร : 08- 6177 6995 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ชาใบหม่อน กลุ่มอาชีพชาเขียวใบหม่ อน โทร : 034 633025 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ชาเขียวใบหม่อน

ต�ำบลหนองหญ้ า

กลุ่มปูนปั ้นขีเ้ ลื่อยมังกร โทร : 08-1944-1587 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ

l

อ�ำเภอเลาขวัญ

ต�ำบลทุ่งกระบ�่ำ

กลุ่มอาชีพท�ำไม้ กวาด โทร : 034 531304 (อบต.ทุ่งกระบ�่ำ) รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ไม้กวาดดอกหญ้า

ต�ำบลเลาขวัญ

ต�ำบลหนองนกแก้ ว

กลุ่มทอผ้ ามัดหมี่โทเรหนองนกแก้ ว โทร : 08-90238120 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผ้ามัดหมี่โทเร

ต�ำบลหนองปลิง

กลุ่มธูปหอมกฤษณา โทร : 08-1944 1910 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ธูปหอมกฤษณา

ต�ำบลหนองฝ้าย

กลุ่มหัตถกรรมรากไม้ โทร : 034 583150, 08-92318173 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เฟอร์นิเจอร์จากรากไม้

Tourist&Buseness

KANCHANABURI

79


ต�ำบลหนองโสน

กลุ่มประทุมทองเบญจรงค์ โทร : 0 3457 6329 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เครื่องเบญจรงค์ กลุ่มผลิตน�ำ้ ปลาบ้ านหนองม่ วง โทร : 08 1941 5760, 0 3450 2039 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ น�้ำปลาแท้

อ�ำเภอศรี สวัสดิ์ ต�ำบลเขาโจด l

หมู่บ้านท่ องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ บ้ านเขาเหล็ก โทร : 081 - 216539 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ บ้านเขาเหล็ก

ต�ำบลท่ ากระดาน

กลุ่มหัตถกรรมบ้ านแก่ งแคบ โทร : 08-1847 4912 , 0 3457 4057 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เชิงเทียนไม้ไผ่

ต�ำบลแม่ กระบุง

กลุ่มเกษตรชุมชนปลายดินสอ โทร : 08-9836 2048 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ แยมรสองุ่น l

อ�ำเภอสังขละบุรี

ต�ำบลปรั งเผล

กลุ่มแม่ บ้านเกษตรกรบ้ านจงอั่ว โทร : 08-1793 2264

รกิจ กาญจนบุรี 80 ๑ท่องเทีใน...่ยว&ธุ

รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ กล้วยกรอบแก้วสมุนไพร, ข้าวแตนสมุนไพร กลุ่มแม่ บ้านเกษตรกร บ้ านเรดาร์ ร่วมใจ โทร : 08-7813-4106 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ น�้ำพริกเผาปลา หน่อไม้ดอง

ต�ำบลไล่ โว่

กลุ่มพริกกะเหรี่ ยงต�ำบลไล่ โว่ โทร : 08-1943-5023 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ พริกกะเหรี่ยงไล่โว่

ต�ำบลหนองลู

กลุ่มสตรี พฒ ั นาบ้ านไหล่ น�ำ้ โทร : 08-1991-1472 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ปลาสร้อยแดดเดียว l

อ�ำเภอหนองปรื อ

ต�ำบลสมเด็จเจริญ

กลุ่มผลิตกระเป๋าหนังต่ อ โทร : 08 9548 2470 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ กระเป๋าหนังต่อ พรสุวรรณน�ำพา โทร : 08-6080-2490, 08-0788-5872 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ กระเป๋าหนังสตรี-บุรุษ กลุ่มแม่ บ้านสมเด็จเจริญ โทร : 08-1759 6149 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ กล้วยกรอบอบน�้ำผึ้ง

ต�ำบลหนองปรื อ

กลุ่มหัตถกรรมจากรากไม้ โทร :034 519284 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ หัตถกรรมจากรากไม้

ต�ำบลหนองปลาไหล กลุ่มหัตถกรรมรากไม้ โทร : 08-1971-2453 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ หัตถกรรมจากรากไม้ กลุ่มหัตถกรรมสแตนเลส บ้ านห้ วยหวาย โทร : 089-9199033 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ หัตถกรรมสแตนเลส

อ�ำเภอห้ วยกระเจา ต�ำบลดอนแสลบ l

กลุ่มทอผ้ าบ้ านหนองปลิง โทร :0 3457 1345 , 08-7058 7754 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผ้าทอมือ

ต�ำบลสระลงเรื อ

กลุ่มนวัตกรรมพัฒนาบ้ านบ่ อเงิน โทร :0 3565 1190 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ปุ๋ยไคโตซาน กลุ่มผ้ าทอเนือ้ ทอง โทร :08-7809 9489 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผ้าทอมือ


ส่วนราชการ-รัฐวิสาหกิจ

l

ท�ำเนียบส่วนราชการ-รัฐวิสาหกิจ

l

ท�ำเนียบด้านสถานศึกษา-สถาบันกวดวิชา

l

ท�ำเนียบด้านสถาบันทางการเงิน

l

ท�ำเนียบด้านบ้าน-เฟอร์นิเจอร์

82. 87. 92. 93.

ท�ำเนียบด้านการก่อสร้าง-วัสดุ, รับเหมา-ต่อเติม

98.

ท�ำเนียบด้านรถยนต์ รถจักรยานยนต์

104.

l

l

ท�ำเนียบด้านอุตสาหกรรม เครื่องจักรกล

111.

ท�ำเนียบด้านการเกษตร เคมีทางการเกษตร

112.

ท�ำเนียบด้านสินค้า และธุรกิจบริการ

119. 125.

l

l

l

l

ท�ำเนียบด้านสุขภาพ และความงาม

Tourist&Buseness

Kanchanaburi

81


ส่วนราชการ-รัฐวิสาหกิจ

ส่วนราชการ-รัฐวิสาหกิจ ส�ำหรับท่านใช้ในการประสานงานหรือต้องการติดต่อกับหน่วยงานราชการในจังหวัดเพื่อร้องทุกข์ หรือแจ้งเหตุต่างๆ ในหมวดนี้ รวบรวมหน่วยงานราชการไว้ครบ

นายศักดิ์ สมบุญโต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดกาญจนบุรี รกิจ กาญจนบุรี 82 ๑ท่องเทีใน...่ยว&ธุ

นายณรงค์ รั กร้ อย รองผู้ว่าราชการ จังหวัดกาญจนบุรี

เลขานุการผู้ว่าราชการ โทร. 034-513-255 เลขานุการรองผู้ว่าราชการ1 โทร. 034-511561 เลขานุการรองผู้ว่าราชการ 2 โทร. 034-513-230 หัวหน้ าส�ำนักงานจังหวัด โทร. 034-622-791 หัวหน้ าฝ่ ายข้ อมูล และติดตามประเมินผล โทร. 034-511-778 หัวหน้ าฝ่ ายนโยบายและแผน โทร. 034-515-208 หัวหน้ าฝ่ ายอ�ำนวยการ โทร. 034-511-778 หัวหน้ าผู้ตรวจสอบภายในจังหวัด โทร. 034-511-778 ปลัดจังหวัด โทร. 034-511-213 จ่ าจังหวัด โทร. 034-511-326 ผู้ตรวจการส่ วนท้ องถิ่น โทร. 034-511-273 ป้องกันจังหวัด โทร. 034-515-898 เสมียนตราจังหวัด โทร. 034-514-243 นายอ�ำเภอเมืองกาญจนบุรี โทร. 034-513-275 นายอ�ำเภอท่ าม่ วง โทร. 034-611-040 นายอ�ำเภอท่ ามะกา โทร. 034-541-811 นายอ�ำเภอพนมทวน โทร. 034-579-246

นายอ�ำเภอบ่ อพลอย โทร. 034-581-236 นายอ�ำเภอไทรโยค โทร. 034-591-006 นายอ�ำเภอทองผาภูมิ โทร. 034-599-055 นายอ�ำเภอสังขละบุรี โทร. 034-595-094 นายอ�ำเภอเลาขวัญ โทร. 034-576-114 นายอ�ำเภอศรี สวัสดิ์ โทร. 034-597-054 นายอ�ำเภอด่ านมะขามเตีย้ โทร. 034-642-289 นายอ�ำเภอหนองปรื อ โทร. 034-645-200 นายอ�ำเภอห้ วยกระเจา โทร. 034-650-051 โยธาธิการจังหวัด โทร. 034-512-644 ผู้บญ ั ชาการเรื อนจ�ำจังหวัด โทร. 034-511-163 ผู้บญ ั ชาการเรื อนจ�ำ อ.ทองผาภูมิ โทร. 034-599-317 เร่ งรั ดพัฒนาชนบทจังหวัด โทร. 034-515-768 ผังเมืองจังหวัด โทร. 034-623-313 พัฒนาการจังหวัด โทร. 034-511-782 เจ้ าพนักงานที่ดนิ จังหวัด โทร. 034-515-261 แรงงานและสวัสดิการสังคม โทร. 034-516-099 สวัสดิการและคุ้มครอง


ส่วนราชการ-รัฐวิสาหกิจ

เทศบาลต�ำบลหวายเหนียว ที่ตั้ง : 123 หมู่ 3 ถ.เลียบคลองชลประทาน ต.หวายเหนียว อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 Tel. 0-3454-3448 Fax. 0-3454-3448 ต่ อ 0

อบต.วังกระแจะ ที่ตั้ง : 94 หมู่ 3 ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150 Tel. 0-3456-5013 Fax. 0-3456-5014 แรงงานจังหวัด โทร. 034-511-253 ประชาสงเคราะห์ จงั หวัด โทร. 034-511-775 ประกันสังคมจังหวัด โทร. 034-512-816 จัดหางานจังหวัด โทร. 034-513-900 ผู้อำ� นวยการศูนย์ พฒ ั นา และสงเคราะห์ ชาวเขา โทร. 034-512-452 เกษตรและสหกรณ์ จงั หวัด โทร. 034-516-894 เกษตรจังหวัด โทร. 034-623-379 ปศุสัตว์ จงั หวัด โทร. 034-512-926 ป่ าไม้ จงั หวัด โทร. 034-511-566 ประมงจังหวัด โทร. 034-622-929 สหกรณ์ จงั หวัด โทร. 034-516-093 ปฏิรูปที่ดนิ จังหวัด โทร. 034-511-400 ผอ.ส�ำนักชลประทานที่10 โทร. 034-611-798 หัวหน้ าโครงการส่ งน�ำ้ และ บ�ำรุ งรั กษาเขื่อนวชิราลงกรณ โทร. 034-612-144 หัวหน้ าโครงการชลประทาน โทร. 034-515-296 ศูนย์ พฒ ั นาประมงน�ำ้ จืด โทร. 034-611-144 ส�ำนักงานจัดรู ปที่ดนิ โทร. 034-611-791 นิคมสหกรณ์ ทองผาภูม ิ โทร. 034-599-029 ส�ำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ โทร. 034-512-995 สถานีพฒ ั นาที่ดนิ โทร. 034-512-970

เทศบาลต�ำบลพระแท่ นล�ำพระยา ที่ตั้ง : 100 หมู่ 14 ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี Tel. 0-3460-3613-4 Fax. 0-3460-3614

ผู้บญ ั ชาการพลทหารราบที่ 9 โทร. 034-589-303 รองผอ.ปค.จว.กจ.(ฝท.) โทร. 034-514-508 ผบ.จทบ.กาญจนบุรี โทร. 034-589-232 สัสดีจงั หวัดกาญจนบุรี โทร. 034-511-091 หัวหน้ ากองการสัตว์ และเกษตรกรรมที่ 1 โทร. 034-512-400 กองการเกษตรและสหกรณ์ โทร. 034-591-082 สน.ทหารพัฒนาอ.ไทรโยค หน่ วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 11 โทร. 034-599-498 คลังจังหวัดกาญจนบุรี โทร. 034-511-142 สรรพากรจังหวัด โทร. 034-514-334 สรรพสามิตจังหวัด โทร. 034-511-148 ธนารั กษ์ จงั หวัด โทร. 034-511-772 นายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัด โทร. 034-511-734 ผอ.โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา โทร. 034-511-233 ผอ.โรงพยาบาล มะการั กษ์ โทร. 034-542-031 หน.ศูนย์ ควบคุมโรคติดต่ อ น�ำโดยแมลงที่ 53 โทร. 034-512-557 ศึกษาธิการจังหวัด โทร. 034-514-689 ผอ.การประถมศึกษาจังหวัด โทร. 034-511-642 ผอ.ศูนย์ การศึกษานอกโรงเรี ยน จังหวัด โทร. 034-515-893 สามัญศึกษาจังหวัด โทร. 034-623-006 อุทยานประวัตศิ าสตร์ เมืองสิงห์ โทร. 034-591-122 ศูนย์ ฝึกวิชาชีพจังหวัด โทร. 034-515-323 พิพธิ ภัณฑ์ สถานแห่ งชาติบ้านเก่ า โทร. 034-654-058 ศูนย์ พละศึกษาและกีฬาจังหวัด โทร. 034-515-803 หอสมุดแห่ งชาติ รั ชมังคลาภิเษก โทร. 034-513-924

อบต. สิงห์ ที่ตั้ง : 15 หมู่ 1 ต.สิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี Tel. 0-3467-0253 Fax. 0-3467-0253

ศูนย์ วทิ ยาศาสตร์ เพื่อการศึกษา โทร. 034-514-429 พาณิชย์ จงั หวัด โทร. 034-622-159 ส�ำนักงานทะเบียนการค้ า โทร. 034-622-125 ส�ำนักงานประกันภัยจังหวัด โทร. 034-516-070 ส�ำนักงานการค้ าภายในจังหวัด โทร. 034-516-103 ขนส่ งจังหวัด โทร. 034-624-938 ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะ ด้ านวิศวกรรมโยธา โทร. 034-513-143 นายช่ างแขวงการทาง โทร. 034-514-109 เจ้ าท่ าภูมภิ าค สาขากาญจนบุรี โทร. 034-511-981 สถานีอุตุนิยมวิทยา โทร. 034-511-284 อุตสาหรรมจังหวัด โทร. 034-511-305 ทรั พยากรธรณีประจ�ำท้ องที่จงั หวัด โทร. 034-511-274 ศูนย์ เกษตรอ้ อยภาคกลาง โทร. 034-612-197 ผู้พพ ิ ากษาหัวหน้ าศาลจังหวัด โทร. 034-512-666 จ่ าศาลจังหวัด โทร. 034-623-416 ส�ำนักงานคุมประพฤติ โทร. 034-513-625 ส�ำนักงานบังคับคดีจงั หวัด โทร. 034-514-754 ศูนย์ สูบน�ำ้ ด้ วยไฟฟ้า โทร. 034-515-108 ส�ำนักประชาสัมพันธ์ เขต 8 โทร. 034-516-794 ประชาสัมพันธ์ จงั หวัด โทร. 034-512-410 ผอ.สถานีวทิ ยุกระจายเสียง แห่ งประเทศไทย โทร. 034-625-075 ผอ.สถานีวทิ ยุกระจายเสียง แห่ งประเทศไทย สังขละบุรี โทร. 034-595-406 สถิตจิ งั หวัด โทร. 034-512-996 ต�ำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 โทร. 034-511-571 กองบังคับการต�ำรวจท่ องเที่ยว โทร. 034-512-668

อบต. หนองปลิง ที่ตั้ง : 124 หมู่ 9 ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี Tel. 0-3451-0984 Fax. 0-3451-0984

ผกก.ด่ านตรวจคนเข้ าเมือง กาญจนบุรี โทร. 034-513-325 สารวัตรด่ านตรวจคนเข้ าเมือง สังขละบุรี โทร. 034-595-335 อัยการจังหวัด โทร. 034-511-159 อัยการประจ�ำศาลจังหวัด (ทองผาภูม)ิ โทร. 034-599-124 การไฟฟ้าส่ วนภูมภิ าคจังหวัด โทร. 034-621-142 ที่ทำ� การไปรษณีย์ โทร. 034-511-131 ที่ทำ� การสื่อสารโทรคมนาคม โทร. 034-513-908 ส�ำนักงาน ททท. ภาคกลางเขต 1 โทร. 034-512-500 นายสถานีรถไฟ โทร. 034-511-285 สารวัตรแขวงบ�ำรุ งสะพานและอาคาร โทร. 034-512-994 ผอ.เขื่อนศรี นครินทร์ โทร. 0-3457-4001 หัวหน้ ากองเขื่อนท่ าทุ่งนา โทร. 034-515-324 ผอ.เขื่อนวชิราลงกรณ โทร. 0-3459-9077 โทรศัพท์ จงั หวัด โทร. 034-514-037 ส�ำนักงานบริการโทรศัพท์ โทร. 034-513-555 องค์ การบริหารส่ วนจังหวัด นายกองค์ การ โทร. 034-512-478 ประธานสภาองค์ การ โทร. 034-512-478 l

เทศบาล

อ�ำเภอเมืองกาญจนบุรี เทศบาลเมืองกาญจนบุรี โทร. 034-511-502 เทศบาลต�ำบลลาดหญ้ า โทร. 034-589-247 เทศบาลต�ำบลแก่ งเสีย้ น โทร. 034-624-581 เทศบาลต�ำบลหนองบัว โทร./โทรสาร 034-635-679 เทศบาลต�ำบลลาดหญ้ า โทร. 034-588-138

Tourist&Buseness

Kanchanaburi

83


ส่วนราชการ-รัฐวิสาหกิจ อ�ำเภอท่ าม่ วง

เทศบาลต�ำบลวังศาลา โทร. 0-3459-3241-2 เทศบาลต�ำบลท่ าม่ วง โทร. 034-611-123 เทศบาลต�ำบลส�ำรอง โทร. 034-658-239 เทศบาลต�ำบลหนองขาว โทร. 034-659-663 เทศบาลต�ำบลหนองตากยา โทร. 0-3464-4160 โทรสาร 0-3464-4112 เทศบาลต�ำบลวังขนาย โทร. 0-3461-1353

อ�ำเภอท่ ามะกา

เทศบาลต�ำบลรางหวาย โทร. 034-571-473

แฟกซ์. 0-3459-9757 ต่อ 110

อ�ำเภอบ่ อพลอย

เทศบาลต�ำบลวังกะ โทร. 034-595-564

เทศบาลต�ำบลบ่ อพลอย โทร. 0-3458-1020, 0-3458-1234 เทศบาลต�ำบลหนองรี โทร. 034-646-165

อ�ำเภอไทรโยค

เทศบาลต�ำบลน�ำ้ ตกไทรโยคน้ อย โทร. 0-3463-4055 ต่อ 16 โทรสาร. 0-3463-4055 ต่อ 17 เทศบาลต�ำบลลุ่มสุ่ม โทร. 034-591-006

เทศบาลเมืองท่ าเรื อพระแท่ น โทร. 034-561-035 เทศบาลต�ำบลท่ ามะกา โทร. 034-541-111 เทศบาลต�ำบลหนองลาน โทร. 0-3469-5050 โทรสาร 0-3469-5050 เทศบาลต�ำบลลูกแก โทร. 034-566-758 เทศบาลต�ำบลพระแท่ น โทร. 034-643-121 เทศบาลต�ำบลท่ าไม้ โทร. 034-541-775

อ�ำเภอเลาขวัญ

อ�ำเภอพนมทวน

อ�ำเภอทองผาภูมิ

เทศบาลต�ำบลพนมทวน โทร. 034-579-034

รกิจ กาญจนบุรี 84 ๑ท่องเทีใน...่ยว&ธุ

เทศบาลต�ำบลเลาขวัญ โทร. 0-3457-6102 โทรสาร. 0-3457-6300 เทศบาลต�ำบลหนองตากยา โทร. 034-644-125 เทศบาลต�ำบลหนองฝ้าย โทร. 034-583-276

อ�ำเภอศรี สวัสดิ์

เทศบาลต�ำบลเอราวัณ โทร. 034-574-200 เทศบาลต�ำบลทองผาภูมิ โทร. 0-3459-9757

อ�ำเภอสังขละบุรี อ�ำเภอด่ านมะขามเตีย้

เทศบาลต�ำบลด่ านมะขามเตีย้ โทร. 034-642-289

อ�ำเภอหนองปรื อ

เทศบาลต�ำบลหนองปรื อ โทร. 034-645-025 l

องค์ การบริหารส่ วนต�ำบล

อ�ำเภอเมืองกาญจนบุรี

อบต.แก่ งเสีย้ น โทร. 034-517-369 อบต.ท่ ามะขาม โทร. 034-653-372 อบต.วังด้ ง โทร. 034-516-914 อบต.ปากแพรก โทร. 034-511-330 อบต.เกาะส�ำโรง โทร. 034-651-089 อบต.วังเย็น โทร. 081-3647771 อบต.หนองบัว โทร. 034-633-249 อบต.บ้ านเก่ า โทร. 0-3465-4037, 0-3467-0811

โทรสาร 0-3465-4037 อบต.หนองหญ้ า โทร. 081-9388168

อ�ำเภอท่ าม่ วง

อบต.วังศาลา โทร. 034-647-735 อบต.วังขนาย โทร. 034-647-264 อบต.หนองขาว โทร. 034-659-549 อบต.ท่ าล้ อ โทร. 034-622-874 อบต.ท่ าม่ วง โทร. 0-3461-2818, 0-3461-2492 อบต.ท่ าตะคร้ อ โทร. 034-531-044 อบต.รางสาลี่ โทร. 034-531-155 อบต.ทุ่งทอง โทร. 034-613-015 อบต.บ้ านใหม่ โทร. 034-613-589

อ�ำเภอท่ ามะกา

อบต.พระแท่ น โทร./โทรสาร 0-3460-3613-4 อบต.ตะคร�ำ้ เอน โทร. 034-636-828 โทรสาร 034-636-537 ต่อ 200 อบต.หนองลาน โทร. 034-531-667


ส่วนราชการ-รัฐวิสาหกิจ อบต.เขาสามสิบหาบ โทร. 034-531-204 อบต.อุโลกสี่หมื่น โทร. 034-643-412 อบต.ท่ าไม้ โทร. 034-649-749 อบต.ดอนขมิน้ โทร. 034-649-101 อบต.ท่ ามะกา โทร. 034-640-761 อบต.หวายเหนียว โทร. 034-543-037 อบต.ท่ าเสา โทร. 0-3463-9246, 0-3456-6185 ต่อ 16 โทรสาร 0-3463-9246, 0-3456-6185 ต่อ 18 อบต.แสนตอ โทร. 0-3452-8556 โทรสาร 0-3452-8558 อบต.ดอนชะเอม โทร. 034-531-454 อบต.ยางม่ วง โทร. 034-649-796 อบต.สนามแย้ โทร. 034-517-869

อ�ำเภอพนมทวน

อบต.พนมทวน โทร. 0-3457-9456 โทรสาร 0-3457-9456 ต่อ 8 อบต.รางหวาย โทร. 034-656-026

อบต.พังตรุ โทร. 034-656-260 อบต.ทุ่งสมอ โทร. 034-659-603 อบต.หนองโรง โทร. 034-532-105 อบต.หนองสาหร่ าย โทร. 034-531-011 อบต.ดอนตาเพชร โทร. 034-531-175

อ�ำเภอบ่ อพลอย อบต.ช่ องด่ าน โทร.0-3460-3815 โทรสาร 0-3460-3815 อบต.หนองกุ่ม โทร. 034-500-017 อบต.หนองรี โทร. 034-531-206

อ�ำเภอไทรโยค อบต.ไทรโยค โทร. 034-531-145 อบต.ท่ าเสา โทร. 034-634-184 อบต.ศรี มงคล โทร. 034-516-123 อบต.ลุ่มสุ่ม โทร. 034-591-201 อบต.บ้ องตี ้ โทร. 034-519-008

อ�ำเภอเลาขวัญ อบต.หนองปลิง โทร. 0-3451-6647 โทรสาร 0-3451-6647 อบต.หนองนกแก้ ว โทร. 034-516-247 อบต.หนองประดู่ โทร. 034-517-748 อบต.หนองฝ้าย โทร. 034-583-222 อบต.เลาขวัญ โทร. 034-576-323

อ�ำเภอศรี สวัสดิ์ อบต.ด่ านแม่ แฉลบ โทร. 0-3459-7106 อบต.แม่ กระบุง โทร. 034-574-165 อบต.นาสวน โทร. 034-597-142

อ�ำเภอทองผาภูมิ

อบต.ลิ่นถิ่น โทร. 0-3453-1038 โทรสาร 0-3468-4286 อบต.ท่ าขนุน โทร. 034-599-306 อบต.ชะแล โทร. 034-531-634 อบต.ห้ วยเขย่ ง โทร. 034-531-008 อบต.สหกรณ์ นิคม โทร. 034-516-395

อ�ำเภอด่ านมะขามเตีย้

อบต.กลอนโด โทร. 034-657-193

อบต.จรเข้ เผือก โทร. 0-3467-0425-6 โทรสาร 0-3467-0426 อบต.ด่ านมะขามเตีย้ โทร. 034-642-263 อบต.หนองไผ่ โทร. 034-642-150

อ�ำเภอสังขละบุรี

อบต.หนองลู โทร. 034-595-371 อบต.ปรั งเผล โทร. 034-531-201

อ�ำเภอห้ วยกระเจา

อบต.ห้ วยกระเจา โทร. 034-650-050 อบต.ดอนแสลบ โทร. 034-568-215 อบต.วังไผ่ โทร. 034-650-120 อบต.สระลงเรื อ โทร. 034-516-275

อ�ำเภอหนองปรื อ อบต.หนองปรื อ โทร. 0-3453-1139 โทรสาร 0-3453-1093 อบต.หนองปลาไหล โทร. 034-531-419 อบต.สมเด็จเจริญ โทร. 0-3467-5055 โทรสาร 0-3467-5055 l

หมวดสมาคม

สมาคมธุรกิจท่ องเที่ยวกาญจนบุรี โทร. 0-3451-2595, 0-3462-5053

Tourist&Buseness

Kanchanaburi

85


ส่วนราชการ-รัฐวิสาหกิจ สมาคมก�ำนันผู้ใหญ่ บ้าน จังหวัดกาญจนบุรี โทร. 0-3451-5903 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี สมาคมผู้ฝากเงิน ธกส สาขากาญจนบุรี โทร. 0-3462-2351 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี ชมรมสมาคมณาปนกิจสงเคราะห์ ลูกค้ า ธกส โทร. 0-3462-2353 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี สมาคมกลุ่มชาวไร่ อ้อย เขต 7 โทร. 0-3454-1089

รกิจ กาญจนบุรี 86 ๑ท่องเทีใน...่ยว&ธุ

ท่ามะกา กาญจนบุรี สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ของลูกค้ า ธกส สาขาอ�ำเภอเลาขวัญ โทร. 0-3457-6304 เลาขวัญ กาญจนบุรี สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ลูกค้ า ธกส ชมรม โทร. 0-3462-2352 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน โทร. 0-3459-1319 ไทรโยค กาญจนบุรี สมาคมสงเคราะห์ ชาวท่ ามะขาม โทร. 0-3451-3561

เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี สมาคมสื่อสารมวลชน โทร. 0-3451-3642-3 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี สหกรณ์ กองทุนสวนยางพารา ทองผาภูมิ จก โทร. 0-3459-9739 ทองผาภูมิ กาญจนบุรี มูลนิธิเข้ าถึงเอดส์ (แอคเซ็สส์ ) โครงการภาคตะวันตก โทร. 0-3451-8432 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี มูลนิธิตงั ้ ตระกูลสงเคราะห์ โทร. 0-3456-1307

ท่าม่วง กาญจนบุรี มูลนิธินาคราชลูกแก โทร. 0-3456-6299 ท่ามะกา กาญจนบุรี มูลนิธิล้อตระกูลสงเคราะห์ โทร. 0-3456-2176 ท่ามะกา กาญจนบุรี มูลนิธิอาจารย์ โหพัฒน์ โทร. 0-3456-1345 ท่ามะกา กาญจนบุรี


สถานศึกษา-สถาบันกวดวิชา

ด้านสถานศึกษา สถาบันกวดวิชา

ให้ท่านค้นหาสถานศึกษาในจังหวัดทั้งของรัฐและเอกชน รวมทั้งสถาบันกวดวิชา เสริมทักษะในด้านต่างๆ ได้โดยง่าย

Tourist&Buseness

Kanchanaburi

87


สถานศึกษา-สถาบันกวดวิชา l

โรงเรี ยนเทพมงคลรั งษี ที่ตั้ง : 16 ถ.เจ้าขุนเณร ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 Tel. 0-3451-1320 Fax. 0-3451-6100

โรงเรี ยนท่ ามะกาวิทยาคม ที่ตั้ง : 144 หมู่ 4 ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 Tel. 0-3454-1044 Fax. 0-3454-2205

โรงเรี ยนอุดมสิทธิศกึ ษา ที่ตั้ง : หมู่ 3 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240 Tel. 034-595027

ท่ าม่ วง รร อนุบาล โทร. 0-3461-1721 ท่ ามะกา รร อนุบาล โทร. 0-3456-6765 วัดลูกแกประชาอุทศิ รร โทร. 0-3456-6102 สถานรั บเลีย้ งเด็กสมบูรณ์ ทรั พย์ เนอสเซอรี่ โทร. 0-3462-5048 l

โรงเรี ยนอนุบาลกาญจนบุรี ที่ตั้ง : 75 ถ.อู่ทอง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 Tel. 0-3451-2535 Fax. 0-3451-4351

วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี ที่ตั้ง : 296 หมู่ 2 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 Tel. 0-3461-1792 Fax. 0-3461-1777

วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจ กาญจนบุรี ที่ตั้ง : 70 หมู่ 2 ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 Tel. 0-3464-0388 Fax. 0-3464-0188

l

หมวดโรงเรี ยนกวดวิชา

กวดวิชา กาญจนบุรี ซีเซ็นเตอร์ โรงเรี ยน โทร. 0-3462-3593 l

โรงเรี ยนอนุบาลค่ ายสุรสีห์ ที่ตั้ง : 286 หมู่ 1 ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71190 Tel./Fax. 0-3460-3033

โรงเรี ยนบ่ อพลอยรั ชดาภิเษก ที่ตั้ง : 567 หมู่ 1 ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160 Tel. 0-3458-1235

หมวดโรงเรี ยน คอมพิวเตอร์

สยาม คอมพิวเตอร์ และภาษากาญจนบุรี โรงเรี ยน โทร. 0-3451-5754 แอล เอช เอ็ม คอมพิวเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-3451-5036 l

หมวดโรงเรี ยน ช่ างอุตสาหกรรม วิชาชีพและการค้ า

สารพัดช่ างกาญจนบุรี รร โทร. 0-3451-2676

โรงเรี ยนวิสุทธรั งษี จังหวัดกาญจนบุรี ที่ตั้ง : 32 หมู่ 1 ถ.แสงชูโต ต.ท่าล้อ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 Tel. 0-3451-1773 ต่ อ 115

ดู AD 4 สี หน้ า 23

รกิจ กาญจนบุรี 88 ๑ท่องเทีใน...่ยว&ธุ

โรงเรี ยนท่ าม่ วงราษฎร์ บำ� รุ ง ที่ตั้ง : 141 หมู่ 1 ถ.แสงชูโต ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 Tel. 0-3461-1034 ต่ อ 102 Fax. 0-3461-2157

l

หมวดโรงเรี ยนพาณิชย์ และเลขานุการ

เทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรี โทร. 0-3461-1658 เทคโนโลยี่กาญจนบุรี รร โทร. 0-3451-6916 บริหารธุรกิจชัน้ สูง กาญจนบุรี รร โทร. 0-3464-0624

หมวดโรงเรี ยนอนุบาล และเนอสเซอรี่

โรงเรี ยนในสังกัด คณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรี ยนสมเด็จ พระปิ ยมหาราชรมณียเขต โทร. 0-3451-6131 www.ppyschool.com โรงเรี ยนกาญจนานุเคราะห์ โทร. 034-511060 โรงเรี ยนเทพมงคลรั งษี โทร. 034-511320 โรงเรี ยนบ้ านเก่ าวิทยา โทร. 034-654171 โรงเรี ยนลาดหญ้ าพิทยาคม โทร. 034-589242 โรงเรี ยนศึกษาพิเศษกาญจนบุรี โทร.034- 517220-1 โรงเรี ยนไทรโยคน้ อยวิทยา โทร. 0-3463-4439 โรงเรี ยนไทรโยคมณีกาญจน์ วทิ ยา โทร. 034-591016 โรงเรี ยนบ่ อพลอยรั ชดาภิเษก ต�ำบลบ่อพลอย อ�ำเภอบ่อพลอย โทร. 034-581235 โรงเรี ยนหนองรี ประชานิมติ ต�ำบลหนองรี อ�ำเภอบ่อพลอย โทร. 034-646281 โรงเรี ยนท่ ามะกาวิทยาคม ต�ำบลท่ามะกา อ�ำเภอท่ามะกา โทร. 034-541044 โรงเรี ยนท่ าเรื อพิทยาคม ต�ำบลท่าเรือ อ�ำเภอท่ามะกา โทร. 034-561985 โรงเรี ยนนิวฐิ ราษฏร์ อุปถัมภ์ ต�ำบลสนามแย้ อ�ำเภอท่ามะกา โทร. 081-4398969 โรงเรี ยนพระแท่ นดงรั งวิทยาคาร ต�ำบลพระแท่น อ�ำเภอท่ามะกา โทร. 034-643103 โรงเรี ยนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรี ฯ ต�ำบลท่าล้อ อ�ำเภอท่าม่วง โทร. 034- 517194-5 โรงเรี ยนท่ าม่ วงราษฏร์ บำ� รุ ง ต�ำบลท่าม่วง อ�ำเภอท่าม่วง โทร. 034-611034 โรงเรี ยนพังตรุ ราษฏร์ รังสรรค์ ต�ำบลพังตรุ อ�ำเภอท่าม่วง โทร. 034-658444 โรงเรี ยนวิสุทธรั งษี ต�ำบลท่าล้อ อ�ำเภอท่าม่วง โทร. 034-511773 โรงเรี ยนหนองขาวโกวิทพิทยาคม ต�ำบลหนองขาว อ�ำเภอท่าม่วง โทร. 034-586114


สถานศึกษา-สถาบันกวดวิชา

โรงเรี ยนหนองตากยา ตัง้ วิริยะราษฏร์ บำ� รุ ง ต�ำบลหนองตากยา อ�ำเภอท่าม่วง โทร. 034-644075 โรงเรี ยนทองผาภูมวิ ทิ ยา ต�ำบลท่าขนุน อ�ำเภอทองผาภูมิ โทร. 034-599464 โรงเรี ยนร่ มเกล้ ากาญจนบุรี โทร. 0-3468-4266 โทรสาร 0-3468-4265 www.rkan.co.th โรงเรี ยนอุดมสิทธิศกึ ษา ต�ำบลหนองลู อ�ำเภอสังขละบุรี โทร. 034-595027 โรงเรี ยนพนมทวนชนูปถัมภ์ ต�ำบลพนมทวน อ�ำเภอพนมทวน โทร. 034-579228 โรงเรี ยนพนมทวนพิทยาคม ”สว่ างเคลืม้ สุคนธ์ ” ต�ำบลรางหวาย อ�ำเภอพนมทวน โทร. 034-571396 โรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์ พนมทวน ต�ำบลพนมทวน อ�ำเภอพนมทวน โทร. 034-579018 โรงเรี ยนเลาขวัญราษฏร์ บำ� รุ ง ต�ำบลเลาขวัญ อ�ำเภอเลาขวัญ โทร. 034-576210-1 โรงเรี ยนด่ านมะขามเตีย้ วิทยาคม ต�ำบลด่านมะขามเตี้ย อ�ำเภอด่านมะขามเตี้ย โทร. 034-642023 โรงเรี ยนประชามงคล ต�ำบลสมเด็จเจริญ อ�ำเภอหนองปรือ

โทร. 034-519528 โรงเรี ยนหนองปรื อพิทยาคม ต�ำบลหนองปรือ อ�ำเภอหนองปรือ โทร. 034-645225 โรงเรี ยนห้ วยกระเจาพิทยาคม ต�ำบลสระลงเรือ อ�ำเภอห้วยกระเจา โทร. 034-571475 l

โรงเรี ยนในสังกัด ส�ำนักบริหารงาน การศึกษาเอกชน

โรงเรี ยนกาญจนจินดา ต�ำบลแก่งเสี้ยน อ�ำเภอเมือง โทร. 034-512805 โรงเรี ยนชัยจิตต์ วทิ ยา ต�ำบลบ้านใต้ อ�ำเภอเมือง โทร. 034-511137 โรงเรี ยนดรุ ณากาญจนบุรี ต�ำบลปากแพรก อ�ำเภอเมือง โทร. 034-621188-90 โรงเรี ยนดรุ ณากาญจนบุรี บริหารธุรกิจ ต�ำบลปากแพรก อ�ำเภอเมือง โทร .034- 621192-4 โรงเรี ยนถาวรวิทยา โทร. 034-511679 โรงเรี ยนเทคโนโลยีกาญจนบุรี โทร. 034-516916 โรงเรี ยนบวรวิทยาอนุบาล ต�ำบลบ้านเหนือ อ�ำเภอเมือง โทร. 034-620168

โรงเรี ยนสิทธิศกึ ษา ต�ำบลบ้านเหนือ อ�ำเภอเมือง โทร. 034-512423 โรงเรี ยนอนุบาลเมฆบัณฑิต ต�ำบลลาดหญ้า อ�ำเภอเมือง โทร. 034-589229 โรงเรี ยนอนุบาลเขื่อนศรี นครินทร์ ต�ำบลท่ากระดาน อ�ำเภอศรีสวัสดิ์ โทร.034- 513001-2 โรงเรี ยนเขมภัทรศึกษา ต�ำบลท่ามะกา อ�ำเภอท่ามะกา โทร. 034-542347 โรงเรี ยนฐิตวิ ทิ ยา ต�ำบลท่ามะกา อ�ำเภอท่ามะกา โทร. 034-640836 โรงเรี ยนทิพย์ พทิ ยา ต�ำบลหวายเหนียว อ�ำเภอท่ามะกา โทร. 034-542322 โรงเรี ยนไทยรุ่ งเรื องวิทยา ต�ำบลท่าไม้ อ�ำเภอท่ามะกา โทร. 034-561803 โรงเรี ยนบริหารธุรกิจกาญจนบุรี โทร. 034-541844 โรงเรี ยนบริหารธุรกิจชัน้ สูงกาญจนบุรี โทร. 034-541844 โรงเรี ยนประชาสงเคราะห์ โทร. 034-566111 โรงเรี ยนศิริวทิ ยานุบาล โทร. 034-561707 โรงเรี ยนอนุชนศึกษา โทร. 034-561803 โรงเรี ยนโชตินันต์ ต�ำบลท่าล้อ อ�ำเภอท่าม่วง

โทร. 034-513581-2 โรงเรี ยนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจ กาญจนบุรี ต�ำบลวังขนาย อ�ำเภอท่าม่วง โทร. 034-611658 โรงเรี ยนยู่เฉียวเซียะเลีย้ ว ต�ำบลท่าม่วง อ�ำเภอท่าม่วง โทร. 034-611150 โรงเรี ยนวีรศิลป์ โทร. 034-611041 โรงเรี ยนอ�ำนวยวิทย์ กาญจนบุรี โทร. 034-611140 โรงเรี ยนอนุบาลเขื่อนเขาแหลม โทร. 034-599077 โรงเรี ยนอนุบาลดรุ ณารั กษ์ โทร. 034-2155413 โรงเรี ยนอนุบาลเฟื่ องฟ้า โทร. 034-599722 โรงเรี ยนสหคริสเตียนศึกษา โทร. 01-2103433 โรงเรี ยนดีสมจิตรวิทยา โทร. 034-571223 l

หมวดมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี โทร. 0-3458-5058-77 มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมเกียรติ จ.กาญจนบุรี โทร. 0-3458-1009,0-3458-1090 Tourist&Buseness

Kanchanaburi

89


สถานศึกษา-สถาบันกวดวิชา

รกิจ กาญจนบุรี 90 ๑ท่องเทีใน...่ยว&ธุ


สถานศึกษา-สถาบันกวดวิชา

Tourist&Buseness

Kanchanaburi

91


สถาบันการเงิน

ด้านสถาบันทางการเงิน หากท่านต้องการติดต่อสถาบันการเงินต่างๆ ธนาคาร เช็คยอดบัญชีหรือสอบถามรายละเอียด ด้านการเงิน อัตราแลกเปลี่ยน หรือดอกเบี้ยได้ที่หมวดนี้

l

หมวดธนาคาร สถาบันการเงิน

ชมรมธนาคารอ�ำเภอเมืองกาญจนบุรี โทร. 0-3462-3274, 0-3451-1203 โทรสาร. 0-3451-2382 สหกรณ์ การเกษตรพนมทวน จ�ำกัด โทร./โทรสาร. 0-3457-9216 ธนาคารออมสิน สาขากาญจนบุรี โทร. 0-3451-1582 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขากาญจนบุรี โทร. 0-3462-2815-7 ธนาคารกรุ งเทพ จก (มหาชน) สาขา กาญจนบุรี โทร. 0-3451-2710 ธนาคารกรุ งไทย จก (มหาชน) สาขา กาญจนบุรี โทร. 0-3451-1569 ธนาคารกสิกรไทย จก (มหาชน) สาขากาญจนบุรี โทร. 0-3451-1203 ธนาคารทหารไทย จก (มหาชน) สาขากาญจนบุรี โทร. 0-3451-2441-2 ธนาคารไทยพาณิชย์ จก (มหาชน) สาขากาญจนบุรี โทร. 0-3451-3006 ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จก (มหาชน) สาขากาญจนบุรี โทร. 0-3451-5058-9 ธนาคารนครหลวงไทย จก (มหาชน) สาขากาญจนบุรี โทร. 0-3451-5096-101 เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร สาขากาญจนบุรี โทร. 0-3463-4155 ธนาคารกรุ งเทพ สาขาท่ าม่ วง รกิจ กาญจนบุรี 92 ๑ท่องเทีใน...่ยว&ธุ

โทร. 0-3461-1722 ธนาคารกรุ งเทพ สาขาท่ าเรื อ โทร. 0-3456-1997-8 ธนาคารกรุ งไทย สาขาถนนแสงชูโต โทร. 0-3451-6769-70 ธนาคารกรุ งไทย สาขาทองผาภูมิ โทร. 0-3459-9065-6 ธนาคารกรุ งไทย สาขาท่ าม่ วง โทร. 0-3461-1892 ธนาคารกรุ งไทย สาขาท่ ามะกา โทร. 0-3454-2307 ธนาคารกรุ งไทย สาขาไทรโยค โทร. 0-3463-4265 ธนาคารกรุ งไทย สาขาบ่ อพลอย โทร. 0-3462-8492-5 ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา สาขาท่ าม่ วง โทร. 0-3461-1324 ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา สาขาท่ าเรื อพระแท่ น โทร. 0-3456-2005 ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา สาขาบ่ อพลอย โทร. 0-3458-1055-6 ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา สาขาลูกแก โทร. 0-3456-6140 ธนาคารกสิกรไทย จก (มหาชน) สาขาท่ าเรื อ โทร. 0-3456-1165 ธนาคารดีบเี อส ไทยทนุ สาขาถนนแสงชูโต โทร. 0-3451-5883-5 ธนาคารทหารไทย สาขาท่ าเรื อ โทร. 0-3456-1745 ธนาคารไทยธนาคาร สาขาลูกแก โทร. 0-3464-9026 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาด่ านมะขามเตีย้ โทร. 0-3464-2071-2

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาตลาดเขต โทร. 0-3457-1236 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่ อยท่ าเรื อพระแท่ น โทร. 0-3463-6849-53 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาลูกแก โทร. 0-3456-6001 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสังขละบุรี โทร. 0-3459-5034 ธนาคารนครหลวงไทย สาขาทองผาภูมิ โทร. 0-3459-9073 ธนาคารนครหลวงไทย สาขาท่ าม่ วง โทร. 0-3461-1119 ธนาคารนครหลวงไทย สาขาท่ าเรื อ โทร. 0-3456-1130 ธนาคารนครหลวงไทย สาขาท่ าเรื อ (2) โทร. 0-3456-1190 ธนาคารนครหลวงไทย สาขาย่ อยถนนบวร โทร. 0-3451-4205 ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์ การเกษตร สาขาท่ าม่ วง โทร. 0-3461-1790 ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์ การเกษตร สาขาท่ าเรื อ-พระแท่ น โทร. 0-3456-2017 ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์ การเกษตร สาขาบ่ อพลอย โทร. 0-3458-1158 ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์ การเกษตร สาขาเลาขวัญ โทร.0-3457-6100 ธนาคารออมสิน สาขาทองผาภูมิ โทร. 0-3459-9667 ธนาคารออมสิน สาขาท่ าม่ วง

โทร. 0-3461-1855 ธนาคารออมสิน สาขาท่ าเรื อ โทร. 0-3456-2019 ธนาคารออมสิน สาขาพนมทวน โทร. 0-3457-9277 ธนาคารออมสิน สาขาลูกแก โทร. 0-3456-6513 บริษัท ควิกลิส ซิ่ง จ�ำกัด โทร. 0-3462-1001-3 l

หมวดเช่ าซื้อ-บริการ

กาญจนบุรี เอส ไอ ที ลิสซิ่ง จก บริษัท โทร. 0-3451-8352 ซีวีเอ จก บริษัท โทร. 0-3452-1456-7 ทรั พย์ กมลธุรกิจ จก บริษัท โทร. 0-3462-2734 ทรั พย์ กมลธุรกิจ จก บริษัท โทร. 0-3463-0051


บ้าน-เฟอร์นิเจอร์

ด้านบ้าน-เฟอร์นิเจอร์ ถ้าท่านต้องการมีบ้านสักหลังและต้องการข้อมูล เปรียบเทียบของบ้านจัดสรรชั้นน�ำ หรือท่านที่ต้องการหาหอพัก อพาร์ตเม้นท์ หรือคอนโดมิเนียม ได้ที่หมวดนี้ รวมทั้งธุรกิจที่จ�ำเป็นภายในบ้าน อาทิ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องครัว ช่างซ่อมบ�ำรุงต่างๆ

Tourist&Buseness

Kanchanaburi

93


บ้าน-เฟอร์นิเจอร์ l

หมวดโทรทัศน์ วงจรปิ ด อุปกรณ์ และระบบ

l

หมวดเครื่ องใช้ ไฟฟ้า

หยิน-หยาง การไฟฟ้า กาแฟโบราณ ที่ตั้ง : 261 หมู่ 3 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150 Tel. 08-0795-6627, 08-1069-6004

ร้ านเซนส์ เจิดศักดิ์ ที่ตั้ง : 35/5 ถ.แสงชูโต ต.บ้านใต้ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี Tel. 08-1935-6495, 0-3451-2765

l

หมวดปลวก-ก�ำจัด

หจก. สิริเจริญ เพสท์ คอนโทรล ที่ตั้ง : 222/156 หมู่ 1 ม.ลลิล ถ.สายไหม แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220 Tel. 08-9199-3424, 08-1696-1853 Fax. 0-3461-2673 หมวดผ้ าม่ าน บริการติดตั้ง

l

l

เอ็นเทคอิเล็กทรอนิกส์ ที่ตั้ง : สาขา 1 348/7 ถ.อู่ทอง ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี สาขา 2 50/9 หมู่บ้านฟ้าแกรนด์วิลล์ เยื้องโรบินสัน ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 Tel. 08-6170-6664

หจก. กาญจนบุรีไฮเวย์ ที่ตั้ง : ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี Tel. 06-3879-9161

ดู AD 4 สี หน้ า 29

l

ดู AD 4 สี หน้ า 27

รกิจ กาญจนบุรี 94 ๑ท่องเทีใน...่ยว&ธุ

หมวดเฟอร์ นิเจอร์ จ�ำหน่ าย ร้ านนะโม เดคคอร์ ที่ตั้ง : 22/18 หมู่ 5 ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี Tel. 09-2772-3338, 09-2549-5589

หมวดทีน่ อน-จ�ำหน่ าย

ร้ านที่นอนยิ่งพูลทรั พย์ ที่ตั้ง : (ไทวัสดุกาญจนบุรี) 111 หมู่ 9 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี Tel. 09-3459-6965

ร้ านดารินทร์ ผ้าม่ าน ที่ตั้ง : 28/9 หมู่บ้านพฤกษากาญจน์ 2 ถ.อู่ทอง ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี (เยื้องวิทยาลัยเทคนิค กาญจนบุรี) Tel. 0-3451-3417, 09-6362-8963, 09-8897-1563

ดู AD 4 สี หน้ า 29

ท่ าม่ วงเทเลวิซ ที่ตั้ง : 7/3 หมู่ 4 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี Tel. 08-6886-1351

l

หมวดทีด่ นิ -ผู้จัดสรร

ร้ านศรี พลู ทรั พย์ เฟอร์ นิเจอร์ ที่ตั้ง : 551/1 ถ.แสงชูโตใต้ ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 Tel. 08-1985-9570, 08-9615-9968 l

หมวดแก๊ สชนิดบรรจุถัง

คุ้มภัยปิ โตรเลี่ยม จก บริษัท โทร. 0-3451-4123-4 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี เจริญพงษ์ ปิโตรเลี่ยม หจก โทร. 0-3454-2683 ท่ามะกา กาญจนบุรี

ช อะไหล่ แก๊ ส (ยนต์ ) ร้ าน โทร. 0-3456-6110 ท่ามะกา กาญจนบุรี ชัยสิน ร้ าน โทร. 0-3451-1252 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี ท่ าม่ วงแก๊ ส ร้ าน โทร. 0-3461-1410 ท่าม่วง กาญจนบุรี ที ซี เจเนอรั ลแก๊ ส จก บริษัท โทร. 0-3465-3055-6 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี ป ทวี การปิ โตเลียม หจก โทร. 0-3465-3311 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี

พี่น้องวัสดุก่อสร้ าง หจก โทร. 0-3465-3051 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี เพิ่มพูลทรั พย์ แก๊ ส หจก โทร. 0-3464-3594 ท่ามะกา กาญจนบุรี ยูนิคแก๊ สแอนด์ ปิโตรเคมิคัลส์ จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-3464-3548 ท่ามะกา กาญจนบุรี โรจนภัณฑ์ แก๊ ส ร้ าน โทร. 0-3451-1684 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี วิชติ แก๊ ส ร้ าน โทร. 0-3451-4414 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี เวิลด์ แก๊ สท่ าเรื อ ร้ าน โทร. 0-3456-1543 ท่ามะกา กาญจนบุรี สยามแก๊ ส ร้ าน โทร. 0-3464-9053 ท่ามะกา กาญจนบุรี สาธิตแก๊ ส ร้ าน โทร. 0-3461-1639 ท่าม่วง กาญจนบุรี แอร์ เทคแก๊ ส ร้ าน โทร. 0-3451-1073 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี l

หมวดครั ว-เครื่ องใช้ และอุปกรณ์ ในการประกอบอาหาร

จ พานิช ร้ าน โทร. 0-3451-1077 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี นิตยา ร้ าน โทร. 0-3451-1989 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี ป วัฒนกิจ ร้ าน โทร. 0-3451-1547 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี มิตรมงคล โทร. 0-3451-1010 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี ยุวนุชนานาภัณฑ์ ร้ าน โทร. 0-3451-1037 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี อึง๊ เอี่ยมกวง ร้ าน โทร. 0-3461-1136 ท่าม่วง กาญจนบุรี อึง๊ เอี่ยมกวง ร้ าน โทร. 0-3461-1136 ท่าม่วง กาญจนบุรี l

หมวดคอนโดมิเนียม

กาญจน์ ชลภิญญ์ คอนโดมิเนียม โทร. 0-3462-4214 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี l

หมวดเคเบิล้ ทีวี บริการติดตั้ง

เมืองกาญจน์ เคเบิล้ ทีวี จก บริษัท โทร. 0-3463-6105 ท่ามะกา กาญจนบุรี


บ้าน-เฟอร์นิเจอร์ เมืองกาญจน์ เคเบิล้ ทีวี จก บริษัท โทร. 0-3462-1037-8 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี l

หมวดบ้ านและทีด่ นิ ผู้จัดสรร

บ้ านพฤกษากาญจน์ โทร. 0-3462-5400-1 เก้ าแสนมาลีคาม รี สอร์ ท โทร. 0-2706-5249-50, 0-2315-4344-5 08-9918-9324, 08-9033-5670 ประวิตรแลนด์ จก บริษัท โทร. 0-3462-3386-8 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี ประสงค์ สุข จก บริษัท โทร. 0-3451-3975 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี หมู่บ้านไพศาลวิลล์ โทร. 0-3451-5818 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี อัศวิน เรี ยลเอสเตท จก บริษัท โทร. 0-3462-5087-8 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี เอกธนโชติเรี ยลเอสเตท จก บริษัท โทร. 0-3462-4871 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี เอกธนโชติเรี ยลเอสเตท จก บริษัท โทร. 0-3451-0068 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี แอล เอช เอ็ม เรี ยลเอสเตท (1992) จก บริษัท โทร. 0-3462-4727-8 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี l

หมวดบริการก�ำจัดปลวก

บี บี โฮม แอนด์ เซอร์ วสิ หจก โทร. 0-3453-1669, 08-9669-3689 l

หมวดผู้จำ� หน่ าย เฟอร์ นิเจอร์

ขวัญใจเฟอร์ นิเจอร์ ร้ าน โทร. 0-3461-1681 ท่าม่วง กาญจนบุรี จันทร์ เพ็ญเฟอร์ นิเจอร์ หจก โทร. 0-3452-1301 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี

เจริญพงษ์ เฟอร์ นิเจอร์ ร้ าน โทร. 0-3456-1073 ท่ามะกา กาญจนบุรี ชัยพาณิชย์ ร้ าน โทร. 0-3461-1195 ท่าม่วง กาญจนบุรี ตัง้ เจริญพาณิชย์ ร้ าน โทร. 0-3451-1499 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี เต็กเฮง ร้ าน โทร. 0-3454-1168 ท่ามะกา กาญจนบุรี บ๊ อกเฟอร์ นิชชิ่ง - เมืองม่ าน โทร. 0-3451-4516 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี พงษ์ ชัยเฟอร์ นิเจอร์ ร้ าน โทร. 0-3451-2053 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี พนมพรเฟอร์ นิเจอร์ ร้ าน โทร. 0-3456-1118 ท่ามะกา กาญจนบุรี พรพนาเฟอร์ นิเจอร์ โทร. 0-3451-3064 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี พุทธะสว่ าง-เฟอร์ นิเจอร์ โทร. 0-3451-1081 กาญจนบุรี ลิม้ มั่วหยู เฟอร์ นิเจอร์ โทร. 0-3451-1524 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี วิริยะศักดิ์อุตสาหกรรม จก บริษัท โทร. 0-3464-4301-2 ท่าม่วง กาญจนบุรี

หมวดโทรทัศน์ วงจรปิ ด อุปกรณ์ และระบบ l

เวิลด์ อีโวลูช่ ัน จก บริษัท โทร. 0-2914-4754, 0-2914-4936 l

หมวดเครื่ องใช้ ไฟฟ้า

กิจเจริญ ร้ าน โทร. 0-3451-1029 เมืองกาญจนบุรี กิตติการไฟฟ้า ร้ าน โทร. 0-3456-1153 ท่ามะกา กาญจนบุรี กิตติเซ็นเตอร์ โทร. 0-3451-2370 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี

โกลด์ ไบรท์ ลิสซิ่ง จก บริษัท โทร. 0-3461-2713 ท่าม่วง กาญจนบุรี โค้ วยู่ง้วน ร้ าน โทร. 0-3462-0371 เมืองกาญจนบุรี จักรทอง ร้ าน โทร. 0-3464-2090 ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี ซิงเกอร์ ประเทศไทย จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-3451-1100 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี ซิงเกอร์ ประเทศไทย จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-3456-1446 ท่ามะกา กาญจนบุรี ถาวรพานิช ร้ าน โทร. 0-3456-1420 ท่ามะกา กาญจนบุรี ที เค อีเลคโทรนิคส์ ร้ าน โทร. 0-3451-1559 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี ทีวี อินเตอร์ เซลส์ หจก โทร. 0-3462-3033 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี เทคนิคทีวี ร้ าน โทร. 0-3456-6230 ท่ามะกา กาญจนบุรี ไทยวิทยุ ร้ าน โทร. 0-3458-9065 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี นิยมศิลป์ 2 (นาฬิกา-แว่ นตา-วิทยุ-เทป) ร้ าน โทร. 0-3451-2259 เมืองกาญจนบุรี ยาดอว์ หจก โทร. 0-3463-6192 ท่ามะกา กาญจนบุรี ราชาวิทยุ ร้ าน โทร. 0-3457-1017 พนมทวน กาญจนบุรี โล้ วเฮงหมงทีวี ร้ าน โทร. 0-3456-1138 ท่ามะกา กาญจนบุรี วันชัยอีเล็คทริค (2003) หจก โทร. 0-3461-3853 ท่าม่วง กาญจนบุรี ศรี ศลิ ป์ ร้ าน โทร. 0-3451-3054 เมืองกาญจนบุรี

ศิริภมู กิ ารไฟฟ้า ร้ าน โทร. 0-3459-9276 ทองผาภูมิ กาญจนบุรี แสงทองท่ าเรื อ อีเล็คโทรนิคส์ จก บริษัท โทร. 0-3463-6934 ท่ามะกา กาญจนบุรี แสงทองอีเล็คโทรนิคส์ หจก โทร. 0-3461-1696 ท่าม่วง กาญจนบุรี เอกสิทธิ์วทิ ยุโทรทัศน์ ร้ าน โทร. 0-3457-1110 พนมทวน กาญจนบุรี l

หมวดไฟฟ้า-เครื่ องใช้ ซ่ อมและอะไหล่

เอ็น.อาร์ ซาวด์ ร้ าน โทร. 08-1007-2554, 0-3454-2361 เกียรติบริการ ร้ าน โทร. 0-3451-1867 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี พัฒนาอิเลค ร้ าน โทร. 0-3462-0590 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี ไพบูลย์ ร้ าน โทร. 0-3451-1467 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี ส น�ำชัยซาวด์ ร้ าน ทร. 0-3454-2666 ท่ามะกา กาญจนบุรี l

หมวดขายปลีกม่ าน

เมืองทองผ้ าม่ าน โทร. 08-1812-8122, 0-2417-2357 โทรสาร 0-2417-2357 l

หมวดอพาร์ ตเมนต์ แฟลตและเกสต์ เฮ้ าส์

ซี แอนด์ ซี เกรสท์ เฮาส์ จก บริษัท โทร. 0-3462-4547 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี ต้ าจ้ ง จก บริษัท โทร. 0-3462-3520-1 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี ไถก้ วน จก บริษัท โทร. 0-3462-3520-1 กาญจนบุรี

Tourist&Buseness

Kanchanaburi

95


บ้าน-เฟอร์นิเจอร์ บลูสตาร์ เกสท์ เฮ้ าส์ โทร. 0-3462-4732-3 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี ร่ มรื่ น อพาร์ ทเมนท์ จก บริษัท โทร. 0-3451-6875-7 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี รุ่ งโรจน์ อพาร์ ทเม้ นท์ โทร. 0-3451-1655 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี ลิขติ พัชร์ จก บริษัท โทร. 0-3462-1328-32 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี วิไล แมนชั่น โทร. 0-3451-3547 เมืองกาญจนบุรี l

หมวดแอร์ ขนาดเล็ก และชนิดแยกส่ วน

คลินิกแอร์ โทร. 0-3451-8685 เมืองกาญจนบุรี ตรี อนิ ดัสตรี ้ จก บริษัท โทร. 0-3461-2737 ท่าม่วง กาญจนบุรี ท่ าม่ วงคอมแพค จก บริษัท โทร. 0-3461-2122 ท่าม่วง กาญจนบุรี นลิต แอร์ โทร. 0-3462-6372 ท่าม่วง กาญจนบุรี พรโทรทัศน์ การไฟฟ้า หจก โทร. 0-3451-2368 กาญจนบุรี

รกิจ กาญจนบุรี 96 ๑ท่องเทีใน...่ยว&ธุ

l

หมวดแอร์ -ช่ างซ่ อม และบริการล้ าง

ทรงพลแอร์ โทร. 0-3456-6048 ท่ามะกา กาญจนบุรี ธิดาแอร์ ร้ าน โทร. 0-3454-1921 ท่ามะกา กาญจนบุรี


บ้าน-เฟอร์นิเจอร์

Tourist&Buseness

Kanchanaburi

97


ก่อสร้าง-วัสดุ รับเหมา

ด้านก่อสร้าง วัสดุ-รับเหมา

ในหมวดนี้รวบรวมรายชื่อของธุรกิจ บริษัท ร้านค้าที่ให้บริการ ไม่ว่าท่านต้องการที่จะก่อสร้าง ต่อเติมหรือรื้อถอน ที่อยู่อาศัย ในหมวดนี้จะมีรายชื่อให้ท่านค้นหาได้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นผู้รับเหมา ช่าง ที่ปรึกษา ออกแบบ และวางแผน วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างทุกชนิด ทุกประเภท

รกิจ กาญจนบุรี 98 ๑ท่องเทีใน...่ยว&ธุ


ก่อสร้าง-วัสดุ รับเหมา l

หมวดผู้รับเหมาก่ อสร้ าง

หจก.พิพฒ ั น์ โยธา ที่ตั้ง : 38/8 หมู่ 9 ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี Tel. 0-3465-3292-3, 08-1986-6319

l

บริษัท การเจริญค้ าเหล็ก จ�ำกัด ที่ตั้ง : 49/13 หมู่ 10 ถ.แสงชูโต ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 Tel. 0-3456-2778 Fax. 0-3463-6830

บ้ านช่ างเหล็ก (ช่ างเสาห์ ) ที่ตั้ง : 147/1 หมู่ 11 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี Tel. 08-1942-6654 Fax. 0-3451-2119

ดู AD 4 สี หน้ า 28

ดู AD 4 สี หน้ า 25

l

หมวดช่ างกระจก

ไทยเจริญอลูมเิ นียม ร้ าน โทร. 0-3462-5101 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี

หมวดคอนกรี ต-ผลิตภัณฑ์

บริษัท เอส พี เอส คอนกรี ต จ�ำกัด ที่ตั้ง : 183/1 หมู่ 11 ถ.กาญจนบุรี-อู่ทอง ต.หนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี Tel. 0-3454-0871 Fax. 0-3454-0872

l

หมวดสแตนเลส-รั บท�ำ บายพาสสแตนเลส ที่ตั้ง : 3/7 ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี Tel. 08-6332-0265, 09-7954-7979

ตัง้ เง็กเซ้ ง วังขนาย หจก. พลยุทธกิตติก่อสร้ าง ที่ตั้ง : 255 หมู่ 6 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 Tel. 0-3461-1398, 08-1552-3383

ดู AD 4 สี หน้ า 28

เอ็ม.ที.เอ็น ประดับยนต์ & เมธีสแตนเลส ที่ตั้ง : 252/1 หมู่ 5 ถ.แสงชูโต ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี Tel. 0-3462-4047, 08-1541-7490, 08-1208-0901 Fax. 0-3452-0171

ปรี ดา-ปราโมทย์ การกระจกอลูมิเนียม หจก โทร. 0-3451-1689 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี ศิริกาญจน์ ร้ าน โทร. 0-3451-2844 กาญจนบุรี l

บรื ษัท กริศน์ วภิ า การช่ าง จ�ำกัด ที่ตั้ง : 209/1-4 หมู่ 5 ถ.แสงชูโต ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ส�ำนักงานใหญ่ 22/4 หมู่ 1 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี Tel. 08-0111-1353, 08-5262-8246, 08-6390-6148

l

ศิริ รางน�ำ้ ฝน ที่ตั้ง : หนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี Tel. 08-0187-1602, 08-4955-3944

ร้ านสุพฒ ั นโชคงานช่ าง ที่ตั้ง : 18/23 ต.ลิ่นถิ่น อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี Tel. 08-3697-8924

บ่ อทราย ส.ทรั พย์ เพิ่มพูน ที่ตั้ง : 57 หมู่ 7 ต.อุโลกสี่หมื่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 Tel. 08-7099-5471

หมวดเหล็ก

หมวดก่ อสร้ าง รั บเหมาทั่วไป

กาญจนบุรีศูนย์ รวมวัสดุ หจก โทร. 0-3451-2357 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี รวมทุนกาญจนบุรี 1996 จก บริษัท โทร. 0-3463-6844 ท่ามะกา กาญจนบุรี กาญจนสินพัฒน์ จก บริษัท โทร. 0-3465-7182 ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี เคแอนด์ ทโี ปรไวด์ จก บริษัท โทร. 0-3462-2147 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี จันทร์ ฉายก่ อสร้ าง 2000 หจก โทร. 0-3453-1268-9 บ่อพลอย กาญจนบุรี จิรกาญจน์ โยธา หจก โทร. 0-3451-3205 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี เฉลิมชัยวิเศษ หจก โทร. 0-3453-1599 เลาขวัญ กาญจนบุรี

หจก.โรงปูนเขตรุ่ งเรื อง ที่ตั้ง : 152/2 หมู่ 5 ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี Tel. 0-3457-1187-8, 0-3463-2168, 08-1409-8822, 08-1944-6636 บริษัท เขตรุ่ งเรื องคอนกรี ต อัดแรง จ�ำกัด Tel. 0-3451-2122, 08-1856-9393 Fax. 0-3462-0888

ดู AD 4 สี หน้ า 9

ช เจริญธรรมการช่ าง หจก โทร. 0-6082-4928 ห้วยกระเจา กาญจนบุรี ชาญชัยบริการ หจก โทร. 0-3458-9516 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี โชคไพศาลโยธา หจก โทร. 0-3456-8222-3 ห้วยกระเจา กาญจนบุรี

ดอนขมิน้ การช่ าง หจก โทร. 0-3464-9495 ท่ามะกา กาญจนบุรี โดราม่ อนแทรคเตอร์ พาร์ ท หจก โทร. 0-3451-4802 ท่าม่วง กาญจนบุรี ตรี มติ รวิศว หจก โทร. 0-3461-1082 ท่าม่วง กาญจนบุรี ต้ องตะวันก่ อสร้ าง หจก โทร. 0-3452-1646 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี ทอง หจก โทร. 0-3454-1151 ท่ามะกา กาญจนบุรี ธนสุวรรณคอนสตรั คชั่น จก บริษัท โทร. 0-3456-6778 ท่ามะกา กาญจนบุรี ธนะกาญจน์ ก่อสร้ าง หจก โทร. 0-3456-1134 ท่ามะกา กาญจนบุรี แบบแปลน หจก โทร. 0-3458-1159 บ่อพลอย กาญจนบุรี

Tourist&Buseness

Kanchanaburi

99


ก่อสร้าง-วัสดุ รับเหมา

ฝ้ายทองก่ อสร้ าง หจก โทร. 0-3458-3126-7 เลาขวัญ กาญจนบุรี พลอยกาญจน์ โยธา จก บริษัท โทร. 0-3451-7343 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี จักรรวมช่ าง โทร. 08-1298-4778, 08- 1585-6920 พี บี เซอร์ วสิ หจก โทร. 0-3454-1545 ท่ามะกา กาญจนบุรี พี เอส เค ที่ดนิ และก่ อสร้ าง จก บริษัท โทร. 0-3451-4453 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี มานะรุ่ งเรื องทรั พย์ จก บริษัท โทร. 0-3464-0514 ท่ามะกา กาญจนบุรี เมเจอร์ แมน หจก โทร. 0-3451-3018 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี ยุภาโยธา หจก โทร. 0-3451-4156 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี รั งสิรินารายณ์ หจก โทร. 0-3454-1278 ท่ามะกา กาญจนบุรี โรงปูนเขตรุ่ งเรื อง หจก โทร. 0-3457-1187 พนมทวน กาญจนบุรี

100 ๑ ใน...กาญจนบุรี ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

ลีเ้ จริญพาณิชย์ โทร. 0-3464-0270 ท่ามะกา กาญจนบุรี สุขทองเอ็นจิเนียริ่ง หจก โทร. 0-3463-5582 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี แสวงก่ อสร้ าง โทร. 0-3464-9681 ท่ามะกา กาญจนบุรี หมู่บ้านจิรกาญจน์ วลิ เลจ โทร. 0-3451-3603 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี อุ่นธนโชค ร้ าน โทร. 0-3451-2058 กาญจนบุรี อุ่นรุ่ งเรื องกิจวิศวกรรม หจก โทร. 0-3462-2499 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี เอบีบโี ปรเซสโซลูช่ ัน แอนด์ เซอร์ วสิ เอสพีเอ โทร. 0-3459-1391 ไทรโยค กาญจนบุรี ฮิปโปเมททัลชีต (2003) จก บริษัท โทร. 0-3465-9143 ท่าม่วง กาญจนบุรี l

หมวดก่ อสร้ าง อุปกรณ์ และเครื่ องใช้

จันทร์ พาณิชย์ ฮาร์ ดแวร์ หจก โทร. 0-3456-6199 ท่ามะกา กาญจนบุรี

ซุ่นเส็งท่ าไม้ ร้ าน โทร. 0-3454-2790 ท่ามะกา กาญจนบุรี ตัง้ เง็กเซ้ ง ร้ าน โทร. 0-3461-1398 ท่าม่วง กาญจนบุรี ไทยเจริญโลหะภัณฑ์ ร้ าน โทร. 0-3451-1350 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี ไทยซีเมนต์ คอร์ ปอเรชั่น จก บริษัท โทร. 0-3451-1019 กาญจนบุรี ไทยดี ค้ าวัสดุก่อสร้ าง หจก โทร. 0-3456-1208 ท่ามะกา กาญจนบุรี พนากาญจน์ ค้ าไม้ โทร. 0-3451-1668 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี พัฒนสินเพ้ นท์ จก บริษัท โทร. 0-3461-1575 ท่าม่วง กาญจนบุรี ยอดยิ่งค้ าไม้ ร้ าน โทร. 0-3456-1055 ท่ามะกา กาญจนบุรี ราชวิทย์ วัสดุก่อสร้ าง โทร. 0-3456-1966 ท่ามะกา กาญจนบุรี l

หมวดคอนกรี ต-ผลิตภัณฑ์

กอวัฒนาคอนกรี ต จก บริษัท โทร. 0-3462-4550-1

เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี กอวัฒนาคอนกรี ต จก บริษัท โทร. 0-3464-0601 ท่ามะกา กาญจนบุรี โรงปูนท่ ารุ่ งเรื อง หจก. โทร. 0-3457-1187-8, 0-3463-2168, 08-1409-8822, 08-1944-6636 เขตรุ่ งเรื องคอนกรี ตอัดแรง จก บริษัท โทร. 0-3451-2122, 08-1856-9393 โทรสาร 0-3462-0888 สิงห์ ศลิ าคอนกรี ต จก บริษัท โทร. 0-3464-7574-5 ท่าม่วง กาญจนบุรี เอส เอ็ม ที คอนกรี ต จก บริษัท โทร. 0-3451-2743 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี l

หมวดคอนกรี ตผสมเสร็จ

กาญจนบุรีซีแพ็ค จก บริษัท โทร. 0-3456-1559 ท่ามะกา กาญจนบุรี เขตรุ่ งเรื องคอนกรี ตอัดแรง จก บริษัท โทร. 0-3451-2122 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี ผลิตภัณฑ์ และวัตถุก่อสร้ าง จก บริษัท โทร. 0-3461-2329-30 ท่าม่วง กาญจนบุรี


ก่อสร้าง-วัสดุ รับเหมา

ยงสวัสดิ์คอนกรี ต จก บริษัท โทร. 0-3462-6603-6 ท่าม่วง กาญจนบุรี วิชาญคอนกรี ต จก บริษัท โทร. 0-3451-3891 ท่าม่วง กาญจนบุรี เอส พี เอส คอนกรี ต จก บริษัท โทร. 0-3465-9521-3 ท่าม่วง กาญจนบุรี l

หมวดไฟฟ้า-ผู้รับเหมา ติดตั้งส�ำหรั บบ้ าน และโรงงาน

ป นนท์ ทรั พย์ การไฟฟ้า หจก โทร. 0-3464-0044 ท่ามะกา กาญจนบุรี วิเชียรการช่ าง โทร. 0-3454-1797 ท่ามะกา กาญจนบุรี สุธาพจน์ เอ็นจิเนียริ่ง หจก โทร. 0-1011-1626 ท่าม่วง กาญจนบุรี อินฟิ นิตเี ้ พาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง หจก โทร. 0-3463-6583 ท่ามะกา กาญจนบุรี l

หมวดขายปลีกไม้

กาญจนบุรีทำ� ไม้ จก บริษัท โทร. 0-3451-1621 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี

เง็กเซ้ ง ค้ าไม้ ร้ าน โทร. 0-3451-3027 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี เง็กเซ้ งค้ าไม้ ร้ าน โทร. 0-3461-1246 ท่าม่วง กาญจนบุรี สว่ าง โรงค้ าไม้ แปรรู ป โทร. 0-3461-1057 ท่าม่วง กาญจนบุรี l

หมวดวงกบประตู

เจริญสินการช่ าง ร้ าน โทร. 0-3461-2440 ท่าม่วง กาญจนบุรี ทวีสิน การช่ าง ร้ าน โทร. 0-3461-1883 ท่าม่วง กาญจนบุรี ธนาโรจน์ โซลิค วู้ด โทร. 0-3464-3384 ท่ามะกา กาญจนบุรี l

หมวดวัสดุก่อสร้ าง

ก เกรี ยงไกรค้ าไม้ โทร. 0-3456-1319 ท่ามะกา กาญจนบุรี ก เต็กกี่ ร้ าน โทร. 0-3463-4072 ไทรโยค กาญจนบุรี

ก้ วงฮวดจั่น ร้ าน โทร. 0-3451-1510 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี กอวัฒนา ท่ าเรื อ หจก โทร. 0-3456-1016 ท่ามะกา กาญจนบุรี กอวิวัฒน์ ร้ าน โทร. 0-3456-1058 ท่ามะกา กาญจนบุรี แกรนด์ -อิฐบล๊ อก ร้ าน โทร. 0-3451-4303 ท่าม่วง กาญจนบุรี งี่ฮ่ ัวเฮง ร้ าน โทร. 0-3461-1026 ท่าม่วง กาญจนบุรี เง็กเซ้ งก่ อสร้ าง หจก โทร. 0-3456-6405 ท่ามะกา กาญจนบุรี จงเจริญเคหะภัณฑ์ หจก โทร. 0-3451-1170 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี จินดาพานิช ร้ าน โทร. 0-3463-4435-6 ไทรโยค กาญจนบุรี เจดีย์ภณ ั ฑ์ ร้ าน โทร. 0-3459-5405 สังขละบุรี กาญจนบุรี เจนสุริยะ ก่ อสร้ าง ร้ าน โทร. 0-3464-2142 ช ธนศักดิ์ หจก โทร. 0-3462-3023

ช พาณิชย์ ร้ าน โทร. 0-3461-1680 ช แสงฟ้าโลหะภัณฑ์ ร้ าน โทร. 0-3451-1036 ช่ างกรุ งศรี อลูมเิ นียม และก่ อสร้ าง หจก โทร. 0-3462-4066 ชาวไร่ ร้ าน โทร. 0-3458-9187 ซินง่ วนฮวด ร้ าน โทร. 0-3456-6323 กาญจนบุรี ซุ่นเส็งก่ อสร้ าง หจก โทร.0-3456-6249 ซุ่นเส็งวัสดุภณ ั ฑ์ (ท่ าหว้ า) จก บริษัท โทร. 0-3454-1207-8 บ้ านบ่ อค้ าไม้ 1992 จก บริษัท โทร. 0-3451-3416, 0-3451-1415 โทรสาร 0-3462-3600 ด่ านไพบูลย์ หจก โทร. 0-3464-2097 ด่ านมะขามค้ าไม้ ร้ าน โทร. 0-3464-2192 ศรี เจริญวัสดุก่อสร้ าง โทร. 0-3451-2524 ศรี ร่ ุ งเรื อง ร้ าน โทร. 0-3451-1886 ศิริวณิชย์ ฮาร์ ดแวร์ โทร. 0-3454-1953 ส บุญยงค์ วัสดุก่อสร้ าง โทร. 0-3459-9240 ส วิวัฒนาค้ าเหล็ก หจก โทร. 0-3454-2586 Tourist&Buseness

Kanchanaburi

101


ก่อสร้าง-วัสดุ รับเหมา ส สหทองท่ าเรื อ ร้ าน โทร. 0-3456-1256 ส เอือ้ สุข ซีเมนต์ ไทย โฮมมาร์ ท โทร. 0-3460-4333-6, 08-1981-9595 โทรสาร 0-3460-4337 สมนันท์ บริการ หจก โทร. 0-3451-1275 สัญญาลักษณ์ ร้ าน โทร. 0-3456-1281 ท่ามะกา กาญจนบุรี แสงเจริญเทเลคอม โทร. 0-3451-3339 แสงวิชัยทองผาภูมิ ร้ าน โทร. 0-3459-9132 อนันต์ ค้าไม้ โทร. 0-3456-1958 อุ่นเจริญทรั พย์ จก บริษัท โทร. 0-3451-1049 อุ่นทรั พย์ 1 โทร. 0-3451-1747 กาญจนบุรี อุ่นทรั พย์ ก่อสร้ าง หจก โทร. 0-3451-1745 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี อุ่นทรั พย์ ก่อสร้ าง หจก โทร. 0-3451-1745 กาญจนบุรี ฮัว้ พาณิชย์ จก บริษัท โทร. 0-3462-4797 โฮมวัสดุก่อสร้ าง ร้ าน โทร. 0-3462-4634-5

หมวดสี-ผู้จำ� หน่ าย และขายปลีก l

กนกค้ าวัสดุ ร้ าน โทร. 0-3451-1978 ท วัฒนา ร้ าน โทร. 0-3461-1295 ไทยยืนยง ร้ าน โทร. 0-3456-2195 ล้ อซงฮวด ร้ าน โทร. 0-3456-1156 วิบลู ย์ พาณิชย์ ร้ าน โทร. 0-3456-6285 l

หมวดผู้รับเหมา-ท�ำหลังคา

ฮิปโปเมทัลซีท (2003) จก บริษัท โทร. 0-3465-9143 โทรสาร. 0-3465-9620 l

หมวดเหล็ก ผู้ผลิต-ผู้ขาย

ทรั พย์ สมบูรณ์ จก บริษัท โทร. 0-2421-1308, 0-2444-1225-6

หมวดผลิตภัณฑ์ -อลูมิ เนียม l

กิจพัฒนา ร้ าน โทร. 0-3451-1432

102 ๑ ใน...กาญจนบุรี ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

ไทย-ออสท์ อะลูมเิ นียม จก บริษัท โทร. 0-3462-5241 มงคลพัฒนา ร้ าน โทร. 0-3451-2014 เม่ งชินการค้ า ร้ าน โทร. 0-3451-2383 ยงฟ้า ร้ าน โทร. 0-3461-1296 วศินอลูมเิ นียม ร้ าน โทร. 0-3451-3159 วัฒนชัยอลูมเิ นียม ร้ าน โทร. 0-3456-1081 ศุภกาญจน์ ร้ าน โทร. 0-3451-1146 สมศักดิ์อะลูมเิ นียมก่ อสร้ าง หจก โทร. 0-3451-4369 l

หมวดออกแบบ-ก่ อสร้ าง สระว่ ายน�้ำ

บริษัท CS พูล คอนตรั คเตอร์ โทร./โทรสาร 0-3253-7252 มือถือ 08-6809-1943 บริษัท พูลวัน จ�ำกัด โทร. 0-2979-1482 แฟกซ์. 0-2979-2034


ก่อสร้าง-วัสดุ รับเหมา

Tourist&Buseness

Kanchanaburi

103


รถยนต์-อุปกรณ์ และอะไหล่

ด้านรถยนต์ อุปกรณ์-อะไหล่

ในหมวดนี้ส�ำหรับท่านที่ก�ำลังค้นหา ล้อและเครื่องยนต์ ถ้าท่านต้องการแลกเปลี่ยน เช่า ซื้อ ขาย ซ่อมล้าง ขัดเคลือบ ท�ำความสะอาด อุปกรณ์ประดับยนต์ และอะไหล่เครื่องมือ ท่านควรค้นหาในหมวดนี้

104 ๑ ใน...กาญจนบุรี ท่องเที่ยว&ธุรกิจ


รถยนต์-อุปกรณ์ และอะไหล่ l

หมวดอู่ซ่อมรถยนต์

ช่ างไก่ ออโต้ คาร์ ที่ตั้ง : 204-172 ถ.พัฒนาการ ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี Tel. 08-1527-0045, 08-1365-4861

l

KITAUTOPART ที่ตั้ง : 204/243 ถ.พัฒนาการ หมู่ 3 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี Tel. 0-3451-2949, 08-9410-8362

ดู AD 4 สี หน้ า 30

หมวดเบาะ-ช่ างท�ำ

ส.สไลด์ ออน ที่ตั้ง : 16 หมู่ 1 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71190 Tel. 06-2635-6491

ร้ านเบาะขัน้ เทพ ที่ตั้ง : 665/4 ซ.หน่องตาบ่ง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี Tel. 09-2370-6602

ต.สมาย ฟาร์ ม สไลด์ ออน ทองผาภูมิ ที่ตั้ง : 78/1 หมู่ 1 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180 Tel. 06-1851-6336

l

หมวดยางรถยนต์

ร้ านช่ างไก่ ที่ตั้ง : 115/29 หมู่ 5 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี Tel. 09-6496-9924 อู่ช่างโอ เซอร์ วสิ ที่ตั้ง : 95/12 หมู่ 4 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี Tel. 08-0669-1757

l

หมวดอะไหล่ รถยนต์ เก่ า จ�ำหน่ าย

l

สมบูรณ์ การยาง ที่ตั้ง : 21/3 หมู่ 5 ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี Tel. 08-1296-5843

ดู AD 4 สี หน้ า 30

l

อู่เฟิ ร์ สเซอร์ วสิ ที่ตั้ง : 22/3 หมู่ 3 ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี Tel. 08-2253-1700

หจก. BCT อะไหล่ ยนต์ ที่ตั้ง : 53/2 หมู่ 10 ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี Tel. 08-1981-2453 Fax. 0-3456-1679

หมวดรถสไลด์

ลาดหญ้ าดีไซน์ ที่ตั้ง : 271/6 หมู่ 1 ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี Tel. 06-1546-4289, 06-1463-9516

พรเซอร์ วสิ ที่ตั้ง : 253/1 หมู่ 2 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 Tel. 08-4179-2424 หนึ่ง เซอร์ วสิ 4 X 4 กาญจนบุรี ที่ตั้ง : 204/263 หมู่ 3 ถ.พัฒนาการ ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี Tel. 08-0429-8449, 09-9784-7229

l

หมวดรถยนต์ -อุปกรณ์ ตกแต่ ง-จ�ำหน่ าย ร้ านท่ าล้ อจุ้นฮวด ที่ตั้ง : 15/7 หมู่ 1 ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 Tel. 08-1195-5519 Fax. 0-3454-2627

หมวดฟิ ลม์ กรองแสง รั บติดตั้ง

ท็อปกลาส ที่ตั้ง : 10/2 หมู่ 11 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 Tel. 0-3451-5304

ศูนย์ ลามิน่า กาญจนบุรี ที่ตั้ง : 284/41-42 ถ.แสงชูโต ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี Tel. 08-5403-8822

ดู AD 4 สี หน้ า 30

ดู AD 4 สี หน้ า 30

Tourist&Buseness

Kanchanaburi

105


รถยนต์-อุปกรณ์ และอะไหล่ หมวดรถยนต์ เครื่ องประดับและตกแต่ ง

l

กาญจนบุรี แอร์ แอนด์ ซาวด์ หจก โทร. 0-3451-1277 พี ที แอร์ โทร. 0-6755-8194 เม่ งซินประดับยนต์ โทร. 0-3451-2393 ส เจริญแอร์ คาร์ ออดิโอ ร้ าน โทร. 0-3462-6981 แสงสุวรรณแอร์ ร้ าน โทร. 0-3451-2819 หนุ่มออโต้ แอร์ คาออดิโอ 2 โทร. 0-3462-8398-9 ออโต้ โฟร์ วีลไดรฟ์ โทร. 0-3462-5228 เอส เค ออโต้ แอร์ ร้ าน โทร. 0-3461-1448 l

หมวดปั๊ มน�้ำมัน

กาญจนบุรีเกษตรสิน หจก โทร. 0-3461-2583 ท่าม่วง กาญจนบุรี ไทยยนต์ กาญจนบุรี หจก โทร. 0-3456-1415 เยลโล่ ออยล์ กาญจนบุรี จก บริษัท โทร. 0-3461-1707 กมลออยล์ เซอร์ วสิ (2000) จก บริษัท โทร. 0-3456-2349 กาญจน์ ปิโตรเลี่ยม 93 จก บริษัท โทร. 0-3451-4323 เมืองกาญจนบุรี

106 ๑ ใน...กาญจนบุรี ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

กาญจนกิจจา หจก โทร. 0-3451-2901 เมืองกาญจนบุรี คอนอโค (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-3464-0342 คอนอโค (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-3462-2564 จ น�ำชัยพานิช ออย์ โทร. 0-3463-4096 จรรโลงพานิช (ศูนย์ ปตท) หจก โทร. 0-3461-1531 จิวจักรกล โทร. 0-3451-2016 จึงประเสริฐบริการ จก บริษัท โทร. 0-3451-5242 โจ้ บาดาล ร้ าน โทร. 0-3451-5892 ช พานิชเจริญทรั พย์ หจก โทร. 0-3461-2077 ช พานิชบริการ หจก โทร. 0-3463-2106-8 ช พานิชอุดมทรั พย์ หจก โทร. 0-3451-5737 ชัยมงคลดีเซลล์ ร้ าน โทร. 0-3451-1133 ชายนคร หจก โทร. 0-3458-6007 โชคสมบัตบิ ้ านใหม่ หจก โทร. 0-3453-1010 โชคสมานบริการ หจก โทร. 0-3458-9044 โชคสมานออยส์ หจก โทร. 0-3457-4111-2 ทัศนกิจกาญจน์ หจก

โทร. 0-3457-1277 ธนัญชัยบริการ หจก โทร. 0-3457-6202 ธนานุภาพพันธุ์ หจก โทร. 0-3456-2149 ธนูทองบริการ หจก โทร. 0-3456-1119 นกขมิน้ บริการ จก บริษัท โทร. 0-3456-1743 กาญจนบุรี นิพสิ พัฒน์ หจก โทร. 0-3454-1454 บ่ อพลอยเซอร์ วสิ หจก โทร. 0-3458-1066 บางไผ่ ร้ าน โทร. 0-3451-5892 เมืองกาญจนบุรี ปั๊ มน�ำ้ มันท่ าไม้ จก บริษัท โทร. 0-3454-1011 ปั๊ มน�ำ้ มันนันทวินิตย์ หสน โทร. 0-3461-1037 สวนวังใหญ่ บริการ หจก โทร. 0-3459-9307 สหกาญจน์ ออยล์ หจก โทร. 0-3456-9020-2 สหพงษ์ ซัพพลาย หจก โทร. 0-3465-9699 สหะท่ ามะกาบริการ หจก โทร. 0-3454-1117 สายฟ้าพระแท่ นบริการ โทร. 0-3464-3471

l

หมวดรถจักรยานยนต์ และรถสกูตเตอร์

กาญจนบุรีเชียงกง ร้ าน โทร. 0-3451-2267 กาญจนบุรีแสงเจริญมอเตอร์ หจก โทร. 0-3463-2342 ดาวท่ าเรื อไทเกอร์ กาญจนบุรี จก บริษัท โทร. 0-3456-1014 โชคเกษมมอเตอร์ หจก โทร. 0-3464-5073-4 ที อาร์ ชนะกิจ (1993) จก บริษัท โทร. 0-3456-1318,0-3463-6689 บ่ อพลอยแสงเจริญมอเตอร์ หจก โทร. 0-3458-1200 โบนัส ลิสซิ่ง จก บริษัท โทร. 0-3462-0800 พระแท่ นแสงเจริญมอเตอร์ โทร. 0-3464-3059-60 ไล้ เฮ้ งฮง จก บริษัท โทร. 0-3462-0645 เวหานุภาพ หจก โทร. 0-3451-4456-7 สินพล จก บริษัท โทร. 0-3451-4693 สินอัมพร จก บริษัท โทร. 0-3462-4683 แสงเจริญมอเตอร์ 1997 จก บริษัท โทร. 0-3462-5261-2


รถยนต์-อุปกรณ์ และอะไหล่ l

หมวดรถจักรยานยนต์ และรถสกูตเตอร์ -ซ่ อม

ก ยานยนต์ ร้ าน โทร. 0-3454-1148 เจริญยานยนต์ ร้ าน โทร. 0-3456-6114 แดงท่ ามะกา ร้ าน โทร. 0-3454-2527 ตัง้ เจริญ ร้ าน โทร. 0-3451-1691 ตู๋บริการ โทร. 0-3451-5170 ป เจริญ ร้ าน โทร. 0-3451-2227 ประสิทธิ์การ ร้ าน โทร. 0-3451-2218 ยนต์ อุดม ร้ าน โทร. 0-3451-1757 รุ่ งโรจน์ ยนต์ ร้ าน โทร. 0-3451-2389 l

หมวดรถยนต์ -ให้ เช่ า

เยาวนาถเซอร์ วสิ หจก โทร. 0-3454-2642 l

หมวดผู้ขายรถบรรทุกใหม่

ฮีโน่ กาญจนบุรี จก บริษัท โทร. 0-3463-6392-5

อีซูซุสหะภัณฑ์ ทรงพล กาญจนบุรี จก บริษัท โทร. 0-3451-5126 กาญจนบุรี l

หมวดรถยนต์ -อะไหล่

เอกชัยกลการ อะไหล่ ยนต์ 2001 หจก. โทร. 0-3462-4500, 08-6887-5566 อู่ซ่อม โทร. 0-3462-4313 โทรสาร 0-3462-4399 E-mail : a.k.2001@hotmail.com l

หมวดรถยนต์ -ใช้ แล้ ว ผู้รับซื้อ

ศูนย์ รถมือ 2 ศิริวรรณ โทร. 08-1299-4744 l

หมวดรถบรรทุก ซ่ อมและบริการ

กมลการช่ าง จก บริษัท โทร. 0-3456-1282 ท่ามะกา กาญจนบุรี ถาวรยนต์ อู่ โทร. 0-3457-1024 พนมทวน กาญจนบุรี อู่สุรชัยการช่ าง โทร. 0-3461-2009, 08-9919-5322 อริยะอีควิปเม้ นท์ จก บริษัท โทร. 0-3462-3632-4 เมืองกาญจนบุรี

l

หมวดรถยนต์ ใหม่ ผ้ ูขาย

อีซูซุกาญจนบุรี จก บริษัท โทร. 0-3462-5400-1 โทรสาร. 0-3462-5400-1 กาญจนบุรีโอโตเซลส์ จก บริษัท โทร. 0-3462-2593 เมืองกาญจนบุรี ฟอร์ ด กาญจนบุรี โทร. 0-3452-1345 ฮอนด้ าคาร์ ส์ (กาญจนบุรี) จก บริษัท โทร. 0-3463-6856-7 กาญจนบุรี โตโยต้ ากาญจนบุรี (1995) ผู้จำ� หน่ ายโตโยต้ า จก บริษัท โทร. 0-3462-3440 โตโยต้ ากาญจนบุรี (1995) ผู้จำ� หน่ ายโตโยต้ า จก บริษัท โทร. 0-3456-6088 มิตซูกาญจนบุรี จก บริษัท โทร. 0-3462-5113-6 อีซูซุกาญจนบุรี จก บริษัท โทร. 0-3451-3680-2 อีซูซุกาญจนบุรี จก บริษัท (สาขาท่ าเรื อ) โทร. 0-3456-1753 เจริญมาสด้ ากาญจนบุรี จก บริษัท โทร. 0-3451-2581 สยามนิสสันกาญจนบุรี จก บริษัท โทร. 0-3462-2441-5 99 มอเตอร์ ร้ านขายรถยนต์ โทร. 0-3456-1779 กาญจนบุรี เจเอสมอเตอร์ คาร์ จก บริษัท โทร. 0-3452-1345 ท่าม่วง กาญจนบุรี

ช อนันต์ ขนส่ ง หจก โทร. 0-3451-8302 ช เอราวัณ หสน โทร. 0-3456-6394 ช เอราวัณร่ วมทุนธุรกิจ จก บริษัท โทร. 0-3456-6305-6 ท่ าเรื อธุรกิจ จก บริษัท โทร. 0-3454-1141 ที มอเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-3454-2660-1 ยงวัฒนาธุรกิจ จก บริษัท โทร. 0-3463-6391 l

หมวดรถยนต์ -หุ้มเบาะ และท�ำประทุน

ใจการช่ าง ร้ าน โทร. 0-3451-4567 เฉลิมเกียรติทำ� เบาะ ร้ าน โทร. 0-3461-2223 ท่ าเรื อคอนโซล ร้ าน โทร. 0-3456-1291 เมฆการช่ าง ร้ าน โทร. 0-3461-2110 l

หมวดอู่ซ่อมรถยนต์

กังวาลมอเตอร์ ร้ าน โทร. 0-3456-6055 เรวัตร์ การช่ าง โทร. 0-3463-4130, 08-1295-5974 อู่เพชรผดุงการช่ าง โทร. 0-3461-1969, 0-6167-0131

Tourist&Buseness

Kanchanaburi

107


รถยนต์-อุปกรณ์ และอะไหล่ กาญจนบุรี กลการ ร้ าน โทร. 0-3451-3237 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี กาญจนบุรี เทอร์ โบ โทร. 0-3451-5753 กังวาลมอเตอร์ ร้ าน โทร. 0-3456-6055 กังวาฬ ร้ าน โทร. 0-3456-6055 กาญจนบุรี เกาเซอร์ วสิ ลูกแก อู่ โทร. 0-3456-6190 เกียรติยนต์ ทรั พย์ อู่ โทร. 0-3456-1973 เกียรติยนต์ ลูกแก อู่ โทร. 0-3456-6062 ค็อกพิทเจริญภัณฑ์ หจก โทร. 0-3464-7535-6 จงเฮงเจริญ อู่ โทร. 0-3456-1901 จักรหัตถกิจอินดัสทรี จก บริษัท โทร. 0-3454-1508 เจริญการช่ าง อู่ โทร. 0-3451-1703 ดีเซลเซอร์ วสิ ร้ าน โทร. 0-3451-4358 เต๊ นการช่ าง อู่ โทร. 0-3456-1858 ท่ าเรื อมอเตอร์ ร้ าน โทร. 0-3456-1937 เบิม้ การช่ าง อู่ โทร. 0-3456-1523 ป การช่ าง ร้ าน โทร. 0-3462-0302 เมืองกาญจนบุรี ประพต อู่ โทร. 0-3457-6204

108 ๑ ใน...กาญจนบุรี ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

เลาขวัญ กาญจนบุรี เปี๊ ยก อู่ โทร. 0-3461-2113 พรไพศาล อู่ โทร. 0-3454-2318 เพชรผดุงการช่ าง อู่ โทร. 0-3461-1969 มานะศิลป์ ร้ าน โทร. 0-3459-3214 ยงวัฒนาท่ าเรื อ หจก โทร. 0-3456-1026 ไลอ้ อน เซอร์ วสิ โทร. 08-9829-8936, 0-3462-3232 วิชัยการช่ าง อู่ โทร. 0-3451-1752 กาญจนบุรี วินัยการช่ าง อู่ โทร. 0-3454-1286 l

หมวดแอร์ -ส�ำหรั บรถยนต์

เจริญชัยออโต้ แอร์ ร้ าน โทร. 0-3462-6328 บวรแอร์ ร้ าน โทร. 0-3462-2321 ป เจริญค้ า พีเอ ร้ าน โทร. 0-3451-2571 ป เจริญค้ าออโต้ แอร์ โทร. 0-3451-2571 กาญจนบุรี ส.เจริญแอร์ คาร์ ออดิโอ โทร. 08-9222-8223, 0-3462-6981 สยามเทคนิคแอร์ โทร. 0-3451-3502 เฮงหมงแอร์ โทร. 0-3456-1555


รถยนต์-อุปกรณ์ และอะไหล่

Tourist&Buseness

Kanchanaburi

109


รถยนต์-อุปกรณ์ และอะไหล่

110 ๑ ใน...กาญจนบุรี ท่องเที่ยว&ธุรกิจ


อุตสาหกรรม-เครื่องจักรกล

ด้านอุตสาหกรรม เครื่องจักรกล

รวบรวมรายชื่อธุรกิจอุตสาหกรรมหลายประเภทแตกต่างกันไป ทั้งผู้จ�ำหน่าย โรงงานผู้ผลิต อุปกรณ์เครื่องไฟฟ้า งานไม้ งานฝีมือ หัตถกรรม น�้ำมัน มอเตอร์ไฟฟ้า แผงวงจร และอื่นๆ อีกมากมาย l

หมวดกลึง-ผู้รับจ้ าง ผู้รับเหมา

โรงกลึงถาวรยนต์ โทร. 0-3457-1123, 0-3463-2104-5, 08-1946-6589 คุ้นกลการ โทร. 0-3456-1609 ท่ามะกา กาญจนบุรี จะรั สยนต์ โรงกลึง โทร. 0-3462-4363 เมืองกาญจนบุรี ต กลการ-ตัง้ ชุนกี่ โทร. 0-3454-1157 ท่ามะกา กาญจนบุรี ตัง้ ชุนกี่ โรงกลึง โทร. 0-3454-1157 ท่ามะกา กาญจนบุรี เทพนคร โรงกลึง โทร. 0-3454-2268 ท่ามะกา กาญจนบุรี ท่ ามะกากลการ ร้ าน โทร. 0-3454-1124 ท่ามะกา กาญจนบุรี

ประดิษฐ์ ศลิ ป์ ร้ าน โทร. 0-3462-2455 เมืองกาญจนบุรี เผ่ ายนต์ กาญจน์ โรงกลึง โทร. 0-3451-1220 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี วิชาญการช่ าง โทร. 0-3451-3695 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี อัลลายด์ เทคเอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-3454-1293-4 ท่ามะกา กาญจนบุรี เอ็ม พี พาร์ ทส หจก โทร. 0-3456-1298 ท่ามะกา กาญจนบุรี l

หมวดเครื่ องจักกล และเครื่ องมือกล

ไทยเมทัลชีทโปรดัก จก บริษัท โทร. 0-3454-1730 ท่ามะกา กาญจนบุรี สยามเกษตรจักรกล จก บริษัท โทร. 0-3464-0582 ท่ามะกา กาญจนบุรี

l

หมวดปั๊ ม ผู้ผลิตและจ�ำหน่ าย

กนกหิรัญ เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2955-6042, 08-6613-6161 แฟกซ์. 0-2955-6043 E-mail : kanokh@truemail.com l

หมวดโลหะ-การหล่ อ

แต้ เจริญชัย อุตสาหกรรม จก บริษัท โทร. 0-3462-2280 ท่าม่วง กาญจนบุรี

หมวดอิเล็กทรอนิกส์ เครื่ องมือ และอุปกรณ์ -ซ่ อม

l

เข็มทองอิเล็คโทรนิคส์ ร้ าน โทร. 0-3462-2064 เมืองกาญจนบุรี นทีอีเลคโทรนิค ร้ าน โทร. 0-3461-2147 ท่าม่วง กาญจนบุรี Tourist&Buseness

Kanchanaburi

111


เกษตร-เคมีทางการเกษตร

ด้านการเกษตร เคมีทางการเกษตร

ในหมวดนี้เรารวบรวมสินค้าและบริการด้านการเกษตร อุปกรณ์เครื่องใช้ ปุ๋ย ข้าว โรงสี รวมทั้งสวนเกษตร และอีกมากมายที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกร

112 ๑ ใน...กาญจนบุรี ท่องเที่ยว&ธุรกิจ


เกษตร-เคมีทางการเกษตร l

หมวดพันธุ์ไม้ -ผู้จำ� หน่ าย

ไร่ ธนฟาร์ ม Tel. 09-4021-0259, 08-1499-9609

l

บ้ านสวนมะนาวเขาตอง ที่ตั้ง : 87/14 หมู่ 9 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 Tel. 08-1907-5178

หมวดฟาร์ ม-สัตว์

ศิริขวัญ ฟาร์ มแพะ กาญจนบุรี ที่ตั้ง : 84 หมู่ 8 ต.ยางม่วง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี Tel. 08-6992-8855, 08-5429-8743

ดู AD 4 สี หน้ า 25

พิเชฐ เจริญพร ที่ตั้ง : 274 หมู่ 9 บ้านหนอง สามพราน ต.วังด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี Tel. 08-1425-1163

ดู AD 4 สี หน้ า 27

บ้ านไร่ องิ ธาร ที่ตั้ง : 21/3 หมู่ 2 ต.ลิ่นถิ่น อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี Tel. 08-1831-1948

ดู AD 4 สี หน้ า 10 หมวดอุปกรณ์ ทางการเกษตร

l

หมวดอาหารสัตว์

ปลาส้ มแม่ ย่ ีส่ ุน ที่ตั้ง : 35/68 หมู่ 2 ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี Tel. 08-1856-2409 l

หมวดฟาร์ ม-เห็ด-จ�ำหน่ าย

บ้ านไร่ เห็ดรวมสุข ที่ตั้ง : 17/2 หมู่ 6 ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี Tel. 08-9919-1889

บ้ านนาฟาร์ ม ที่ตั้ง : 202 หมู่ 2 ต.หนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี Tel. 08-6041-0538

l

ไร่ ดปี ลี ครู นิด ที่ตั้ง : 167 หมู่ 7 ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220 Tel. 09-9367-1954

ร้ านสหทองไทย ที่ตั้ง : 257 ถ.แสงชูโตใต้ ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 Tel. 0-3451-5168 Fax. 0-3451-5169

ดู AD 4 สี หน้ า 29

อินทผลัมกาญจน์ ไร่ ประเสริฐสุข ที่ตั้ง : ต.หนองขาว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 Tel. 09-2681-1919

ไกรทองศิลาทรั พย์ ที่ตั้ง : 90/1 หมู่ 5 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี Tel. 08-5292-1606

ฟาร์ มเห็ดดอนเจดีย์ ที่ตั้ง : 129 หมู่ 1 ต.ดอนเจดีย์ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140 Tel. 08-5298-3307

บีบฟ ี าร์ มฯ Tel. 08-1034-5552

ดู AD 4 สี หน้ า 11 l l

หมวดปุ๋ย-จ�ำหน่ าย

ปุ๋ยอินทรี ย์โชบุ ที่ตั้ง : อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี Tel. 08-7061-4572

หมวดเกษตรกรรม การค้ าผลิตผล

โรงงานมันเส้ นบุญส่ งกาญจน์ โทร. 0-3456-9051-2 โทรสาร. 0-3456-9052 กาญจนบุรี พืชไร่ โทร. 0-3451-3268 กาญจนบุรี สหกรณ์ ผ้ ูปลูกหอมหัวใหญ่ กาญจนบุรี จก โทร. 0-3461-1906 ท่าม่วง กาญจนบุรี การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้ า ธกส กาญจนบุรี จก โทร. 0-3462-8126 บ่อพลอย กาญจนบุรี กาญจน์ คอร์ น จก บริษัท โทร. 0-3464-1388 ท่ามะกา กาญจนบุรี กาญจนาพรเกษตร ร้ าน โทร. 0-3454-2223 ท่ามะกา กาญจนบุรี Tourist&Buseness

Kanchanaburi

113


เกษตร-เคมีทางการเกษตร กิมฮง ร้ าน โทร. 0-3451-1005 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี จูกมิ ฮงเกษตร ร้ าน โทร. 0-3454-2223 ท่ามะกา กาญจนบุรี เตียซังเฮง ร้ าน โทร. 0-3456-1161 ท่ามะกา กาญจนบุรี ท่ าม่ วงไทยเฮง หจก โทร. 0-3461-1606 ท่าม่วง กาญจนบุรี นิวเวิรส์ อ๋ ู (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-3453-1643 ไทรโยค กาญจนบุรี ไผ่ สมจิตร์ อุตสาหกรรม โรงงาน โทร. 0-3459-9486 ทองผาภูมิ กาญจนบุรี พระแท่ นการเกษตร ร้ าน โทร. 0-3464-3354 ท่ามะกา กาญจนบุรี พิกุล ร้ าน โทร. 0-3456-6030 ท่ามะกา กาญจนบุรี ล้ อย่ งเส็ง ร้ าน โทร. 0-3456-1117 ท่ามะกา กาญจนบุรี วีระศักดิ์กระถินป่ น โรงงาน โทร. 0-3451-3333 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี สัมพันธุเกษตร ร้ าน โทร. 0-3464-6189 บ่อพลอย กาญจนบุรี สุวรรณเภสัช ร้ าน โทร. 0-3461-1304 ท่าม่วง กาญจนบุรี เสียงไทย ร้ าน โทร. 0-3461-1493 ท่าม่วง กาญจนบุรี อมรศักดิ์ ร้ าน โทร. 0-3458-9118 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี อ�ำนวยศิลป์ ร้ าน โทร. 0-3451-1531 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี เอเอ็นโมลาส หจก โทร. 0-3454-2738 ท่ามะกา กาญจนบุรี l

หมวดเกษตร-วัตถุเคมี

กาญจนบุรีเกษตร ร้ าน โทร. 0-3461-1544 ท่าม่วง กาญจนบุรี

114 ๑ ใน...กาญจนบุรี ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

เกษตรเมืองทอง ร้ าน โทร. 0-3459-9246 ทองผาภูมิ กาญจนบุรี เกษตรศิลป์ ร้ าน โทร. 0-3454-2947 ท่ามะกา กาญจนบุรี ชวนพานิช ร้ าน โทร. 0-3451-1105 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี ตัง้ เฮงหลีเคมีเกษตร จก บริษัท โทร. 0-3456-1037 ท่ามะกา กาญจนบุรี ปิ ยะเกษตร ร้ าน โทร. 0-3461-1115 ท่าม่วง กาญจนบุรี ฟ้าสีคราม อินเตอร์ เทรด จก บริษัท โทร. 0-3458-1072 บ่อพลอย กาญจนบุรี ม้ าเจริญทรั พย์ ร้ าน โทร. 0-3454-1002 ท่ามะกา กาญจนบุรี สินเกษตร ร้ าน โทร. 0-3464-2231 ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี หลีเม้ ง ร้ าน โทร. 0-3461-1227 ท่าม่วง กาญจนบุรี อโกรเคมีอุตสาหกรรม จก บริษัท โทร. 0-3451-2620 เมืองกาญจนบุรี อโกรเทคไทย จก บริษัท โทร. 0-3453-1301 ท่ามะกา กาญจนบุรี l

หมวดเกษตรกรรม อุปกรณ์ และเครื่ องมือ

สหทองไทย กาญจนบุรี โทร. 0-3462-3204 เมืองกาญจนบุรี ก แสงยนต์ 1 ท่ าไม้ ร้ าน โทร. 0-3456-6308 ท่ามะกา กาญจนบุรี เจริญกิจ ร้ าน โทร. 0-3451-3045 กาญจนบุรี จารุ วรรณท�ำมีด โทร. 08-1995-4592, 08-6309-6321 ตงเฮงการเกษตร หจก โทร. 0-3456-1006 ท่ามะกา กาญจนบุรี ประเสริฐยนต์ ร้ าน โทร. 0-3456-1380

ท่ามะกา กาญจนบุรี เมืองทองอีควิปเมนท์ ร้ าน โทร. 0-3451-6723 กาญจนบุรี ส เจริญยนต์ โรงกลึง โทร. 0-3456-1872 ท่ามะกา กาญจนบุรี สิทธิพรการช่ าง ร้ าน โทร. 0-3456-1083 ท่ามะกา กาญจนบุรี อ ทองไทย ห้ าง โทร. 0-3462-3204 ท่ามะกา กาญจนบุรี อุ่ยกวงหลีตงกี่ ร้ าน โทร. 0-3456-6392 กาญจนบุรี l

หมวดผู้ค้าข้ าว

กังเซ่ งฮง หจก โทร. 0-3461-1058 ท่าม่วง กาญจนบุรี เกษมรั ตน์ ร้ าน โทร. 0-3451-1629 กาญจนบุรี ข้ าวสารฉันท์ มติ ร ร้ าน โทร. 0-3451-4313 เมืองกาญจนบุรี ข้ าวแสงศักดิ์ โรงสี โทร. 0-3465-8038 ท่าม่วง กาญจนบุรี โง้ วซินฮวด ร้ าน โทร. 0-3456-1634 ท่ามะกา กาญจนบุรี ชัยสินค้ า ร้ าน โทร. 0-3451-1829 เมืองกาญจนบุรี ตังเฮง ร้ าน โทร. 0-3451-1085 กาญจนบุรี ตัง้ วัฒนา ร้ าน โทร. 0-3451-1310 เมืองกาญจนบุรี เตียไฮฮง ร้ าน โทร. 0-3451-1377 เมืองกาญจนบุรี ไทยยง ร้ าน โทร. 0-3461-1232 ท่าม่วง กาญจนบุรี ประสิทธิ์ค้าข้ าว ร้ าน โทร. 0-3451-3554 เมืองกาญจนบุรี ปรี ชาค้ าข้ าว ร้ าน โทร. 0-3459-9522 ทองผาภูมิ กาญจนบุรี

ปอซุ่นฮวด ร้ าน โทร. 0-3456-6370 ท่ามะกา กาญจนบุรี ยุกฮับ ร้ าน โทร. 0-3461-1526 ท่าม่วง กาญจนบุรี โรงสีค่ายสุรสีห์ โทร. 0-3463-1398 เมืองกาญจนบุรี สารธรรม ร้ าน โทร. 0-3456-2568 ท่ามะกา กาญจนบุรี สิทธิพร ร้ าน โทร. 0-3456-1246 ท่ามะกา กาญจนบุรี เอนก คงไวย แผง โทร. 0-3458-9102 เมืองกาญจนบุรี l

หมวดปุ๋ย-ขายส่ ง และผู้ผลิต

ดีลักซ์ อนิ ดัสตรี จก บริษัท โทร. 0-3453-1691 ท่ามะกา กาญจนบุรี นิวปุ๋ยไทยอินเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-3456-2788 ท่ามะกา กาญจนบุรี ปุ๋ย พี เค เจริญเกษตร จก บริษัท โทร. 0-9919-5863 ท่าม่วง กาญจนบุรี ปุ๋ยธรรมพิริยะ จก บริษัท โทร. 0-3461-3750 ท่าม่วง กาญจนบุรี ปุ๋ยหนองเสือ จก บริษัท โทร. 0-3450-4744 ท่าม่วง กาญจนบุรี ปุ๋ยอินทรี ย์เกษตรไทย จก บริษัท โทร. 0-3464-3045 ท่ามะกา กาญจนบุรี โรงงานผลิตปุ๋ยท่ ามะกา หจก โทร. 0-3454-2216 ท่ามะกา กาญจนบุรี สถิตชัยอุตสาหกรรม หจก โทร. 0-3465-5343 ท่าม่วง กาญจนบุรี สามัคคีพฒ ั นา จก บริษัท โทร. 0-3464-7600-1 ท่าม่วง กาญจนบุรี เอส พี เค การเกษตร จก บริษัท โทร. 0-3463-3170-1 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี


เกษตร-เคมีทางการเกษตร l

หมวดฟาร์ มโค-ผู้จำ� หน่ าย

รุ่ งรั ศมีฟาร์ ม โทร. 08-1378-8111 ท่าม่วง กาญจนบุรี เจริญรุ่ งเรื องฟาร์ ม (คุณฮิน้ เฮงเส็ง) โทร. 08-7927-4949, 08-1704-4448 ฉวีฟาร์ ม โทร. 08-1916-9364, 08-1880-9594 บ้านโป่ง ราชบุรี ปี แอร์ ฟาร์ ม โทร. 08-1409-9823, 08-4413-3144 โพธาราม ราชบุรี

ก�ำนันสมบัตฟ ิ าร์ ม โทร. 08-1735-7817, 08-6323-1971 บ้านโป่ง ราชบุรี l

หมวดสวนผลไม้ อุปกรณ์ และเครื่ องใช้

ทรั พย์ ร่ ุ งเรื อง ร้ าน โทร. 0-3451-2814 เมืองกาญจนบุรี

l

หมวดสวนดอกไม้ ผลไม้ พันธุ์พืช

สวนอรอนงค์ ชวนชม โทร. 0-3457-1193, 08-1856-7799 สวนมะขามยักษ์ ครู นิเวช โทร. 08-1801-6379

l

หมวดปศุสัตว์ -ผู้ขาย

เล่ งเค็งกรุ๊ ป จก บริษัท โทร. 0-3437-7120, 0-3437-7117, 08-1450-1502 (คุณประพันธ์) โทรสาร 0-3437-7120

หมวดผลิตภัณฑ์ อาหารสัตว์ l

ราชบุรี อาหารสัตว์ โทร. 0-3236-8181

Tourist&Buseness

Kanchanaburi

115


เกษตร-เคมีทางการเกษตร

116 ๑ ใน...กาญจนบุรี ท่องเที่ยว&ธุรกิจ


เกษตร-เคมีทางการเกษตร

Tourist&Buseness

Kanchanaburi

117


เกษตร-เคมีทางการเกษตร

118 ๑ ใน...กาญจนบุรี ท่องเที่ยว&ธุรกิจ


สินค้า และธุรกิจบริการ

ด้านสินค้า และบริการธุรกิจ

เป็นหมวดเกี่ยวกับสินค้าและการบริการ ที่ค่อนข้างจะมีความสัมพันธ์กับหมวดอื่นน้อยมาก สินค้าและบริการซึ่งค้นหาในหมวดอื่นไม่พบ ท่านอาจพบได้ ในหมวดนี้ เช่น การบรรจุหีบห่อ การขนส่งทางเรือและทางอากาศ ห้างสรรพสินค้า กราฟฟิคดีไซน์ ของเล่นเด็ก การบัญชี รวมทั้งระบบการรักษาความปลอดภัย

Tourist&Buseness

Kanchanaburi

119


สินค้า และธุรกิจบริการ l

หมวดพลาสติกส�ำเร็จรู ป ขายส่ ง-ผู้ผลิต

l

หมวดถ่ ายเอกสาร-เครื่ อง ร้ าน ที.แอล.เอส กาญจนบุรี เซอร์ วสิ Tel. 09-2629-1464, 09-2974-6326, 0-3492-0464, 08-1466-7444

ร้ านปั ญญา พลาสติก ที่ตั้ง : 82/14 หมู่ 8 ถ.บ้านกร่างทอง ต.ทุ่งทอง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 Tel. 0-3469-8794 Fax. 0-3469-8582 l

l

l

ทีมงานไอซ์ โคโยตีก้ าญจนบุรี Tel. 08-3315-7316

ดู AD 4 สี หน้ า 27

ดู AD 4 สี หน้ า 29

l

หมวดเสื้อผ้ า-ชุดกีฬา

l

หมวดกีฬา-สนามให้ เช่ า

l

หมวดสินค้ าเบ็ดเตล็ด

กั๊มสปอร์ ต กาญจนบุรี ที่ตั้ง : 105/12 ตลาดท่าเรือ ถ.แสงชูโต ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี Tel. 08-1008-6439 l

หมวดยางพารา

บริษัท ยางพารากาญจนบุรี จ�ำกัด ที่ตั้ง : 168 หมู่ 9 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 72140 Tel. 0-3451-0879 Fax. 0-3451-0880

120 ๑ ใน...กาญจนบุรี ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

l

ดู AD 4 สี หน้ า 27

หมวดเกลือ-ผู้จำ� หน่ าย

โรงเกลือเพชรสาคร โทร. 08-1499-9332 โทรสาร 0-3488-6111

หมวดขนส่ งสินค้ า ทางบก-บริการ

ดุรงควณิชย์ จก บริษัท โทร. 0-3456-1005 ท่ามะกา กาญจนบุรี เบญพลธีรากิจ 1993 จก บริษัท โทร. 0-3464-0085 ท่ามะกา กาญจนบุรี บริการรถตู้ โทร. 08-5230-5932, 08-3485-2530 ท่ าหัวหิน (มาร์ เก็ตวิลเล็จ) โทร. 08-5822-6063 ปกรณ์ ทรานสปอร์ ต หจก โทร. 0-3456-1511 ท่ามะกา กาญจนบุรี ภานุขนส่ ง จก บริษัท โทร. 0-3451-3855 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี มานะรุ่ งเรื อง หจก โทร. 0-3454-2034 ท่ามะกา กาญจนบุรี l

โอ้ โห พลาสติก ที่ตั้ง : 236/84 ต.บ้านใต้ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี Tel. 09-8967-6412

หมวดกรอบรู ป-ผู้ขาย

น่ านฟ้า 3 ร้ าน โทร. 0-3451-2220 จุ๊จ๊ ุ ร้ าน โทร. 0-3452-1565 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี

l

สมาคมส่ งเสริมกีฬายิงปื น ท่ ามะกา ที่ตั้ง : 99/1 หมู่ 4 ต.ท่าไม้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี Tel. 08-9919-7474

หมวดหินประดับบ้ าน

ชัดชัย หินประดับ ที่ตั้ง : 3 หมู่ 12 ต.วังด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี Tel. 08-6175-9430

หมวดงานแสดง

หมวดบริษัทรั กษา ความปลอดภัย

บริษัท รั กษาความปลอดภัย กาญจน์ อนิ เตอร์ กรุ๊ ป จ�ำกัด ที่ตั้ง : 60 ซ.แสงชูโต 20 ถ.แสงชูโต ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 Tel. 0-3452-1173-4 Fax. 0-3451-6993

l

หมวดของโบราณ ผู้ขาย-รั บซื้อ

ร้ านจงขจรวัตถุโบราณ โทร. 08-1734-6591, 0-3467-2188 l

หมวดคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ ต่อพ่ วง ผู้จำ� หน่ าย-ซ่ อม

ก้ าวหน้ าคอมพิวเตอร์ และเครื่ องเขียน หจก โทร. 0-3462-2060-1 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี

ก้ าวหน้ าอินเตอร์ เนต จก บริษัท โทร. 0-3462-3688 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี คอมพิวเตอร์ สแควร์ โทร. 0-3451-4867 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี เค เอส วาย คอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จก บริษัท โทร. 0-3462-4422-3 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี ซิสเต็มคอมพิวเทค จก บริษัท โทร. 0-3451-0006 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี ทีจคี อมพิวเตอร์ ร้ าน โทร. 0-3452-1085 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี วี แอนด์ ซี ไมโครเทค หจก โทร. 0-3462-0416 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี สุรสีห์คอมพิวเตอร์ ร้ าน โทร. 0-3463-1135 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี l

หมวดเครื่ องเขียน ขายปลีก

ศึกษาภัณฑ์ กาญจนบุรี หจก โทร. 0-3462-0602 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี ก้ าวหน้ าวิทยา ร้ าน โทร. 0-3451-2077 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี ข ไข่ เครื่ องเขียน ร้ าน โทร. 0-3451-5020 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี จันทร์ ร่ ุ งเรื อง ร้ าน โทร. 0-3457-1072 พนมทวน กาญจนบุรี ตะวัน ร้ าน โทร. 0-3451-1240 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี ไทยศิลป์ เครื่ องเขียน โทร. 0-3461-1068 ท่าม่วง กาญจนบุรี นิยมศิลป์ ร้ าน โทร. 0-3456-6417 ท่ามะกา กาญจนบุรี วลีพร ร้ าน โทร. 0-3451-1570 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี ศรี ทองพานิช ร้ าน โทร. 0-3451-1554 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี สมเจตน์ ธุรกิจ หจก โทร. 0-3456-1612 ท่ามะกา กาญจนบุรี l

หมวดเครื่ องประดับ สตรี -ขายปลีก

ขวัญไพลิน ร้ านห้ างเทสโก้ โลตัส โทร. 08-1942-8368 กาญจนบุรี บุษราคัม ร้ าน โทร. 0-3461-2375 กาญจนบุรี อารี ย์เจริญศักดิ์ ห้ าง โทร. 0-3456-1923 ท่ามะกา กาญจนบุรี


สินค้า และธุรกิจบริการ l

หมวดดอกไม้ ขายปลีกและรั บจัด

โชว์ ฟลาวเวอร์ เคซ โทร. 0-3462-0384 กาญจนบุรี ร้ านดอกไม้ สมคิด (ตลาดสดเทศบาลกาญจนบุรี) โทร. 0-3462-0583, 08-4114-5280, 08-6802-7482 แดงดอกไม้ ร้ าน โทร. 0-3462-0395 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี ไวส์ ฟลอรี ส ร้ านดอกไม้ โทร. 0-3451-3902 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี สกุลรั ตน์ โทร. 0-3452-1338 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี l

หมวดถ่ ายรู ป ล้ าง อัด ขยาย ฟิ ล์ ม ขาวด�ำ และฟิ ล์ มสี

งามศิลป์ ดิจติ อล โฟโต้ ร้ าน โทร. 0-3462-3241-2 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี งามศิลป์ ห้ องภาพ โทร. 0-3456-1740 ท่ามะกา กาญจนบุรี จันทนาศิลป์ ร้ าน โทร. 0-3457-1245 พนมทวน กาญจนบุรี ฉายาลักษณ์ ร้ าน โทร. 0-3451-3117 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี ไฟน์ อาร์ ต ดิจติ อล แล็บ โทร. 0-3451-2476 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี มะกันโฟโต้ 2 ร้ าน โทร. 0-3454-1139 ท่ามะกา กาญจนบุรี มะกันโฟโต้ ร้ าน โทร. 0-3454-1107 ท่ามะกา กาญจนบุรี สตูดโิ อโฟโต้ เอ็กซเพรส ร้ าน โทร. 0-3462-0061-2 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี

เสริฐศิลป์คัลเลอร์ ร้ าน โทร. 0-3451-1650 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี l

หมวดทนายความ

ภาษีอากร จก บริษัท โทร. 0-3462-4926 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี ท่ าเรื อทนาย สนง โทร. 0-3454-2224 ท่ามะกา กาญจนบุรี ประวิทย์ เจนวีระนนท์ ส�ำนักกฎหมายและธุรกิจ โทร. 0-3451-4514 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี พิพฒ ั น์ จันทร์ สมบูรณ์ ทนายความ สนง โทร. 0-3456-4433 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี วรวุฒิ บุญแก้ วและเพื่อน สนงทนายความ โทร. 0-3462-4223 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี วิสิษฐ์ ทนายความ โทร. 0-3451-4393 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี สนง ช่ วยเหลือประชาชนทาง กฎหมาย โทร. 0-3454-2224 กาญจนบุรี สมชาย สร้ อยทอง สนง ทนายความ โทร. 0-3454-2310 ท่ามะกา กาญจนบุรี l

หมวดโทรศัพท์ มือถือ และอุปกรณ์

พี เอส พี พาณิชย์ หจก โทร. 0-3456-4317 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี สามารถ ไอ-โมบาย จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-3462-0636-7 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี เอ อี เทเลคอม โทร. 0-3451-6743 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี

l

หมวดป้ายโฆษณา

เก่ งพิมพ์ ป้าย ร้ าน โทร. 08-9803-1634 โทรสาร. 0-3461-2830 ส.ทรั พย์ ไพศาลโฆษณา โทร. 0-3462-6711, 08-1802-9589 www.subpisan.com E-mail : artsps@gmail.com นันท์ โฆษณา โทร. 0-3451-4531 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี วัชรศิลป์ โทร. 0-9505-8638 ท่ามะกา กาญจนบุรี l

หมวดเพชรพลอย และทองรู ปพรรณ ขายปลีก

กฤษฎาจิวเวลรี่ ร้ าน โทร. 0-3451-2564 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี กิตติพรรณ ห้ างทอง โทร. 0-3451-1948 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี เจษฎา จิวเวลรี่ โทร. 0-3451-2350 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี บ่ อพลอยเจมส์ จก บริษัท โทร. 0-3458-1192 บ่อพลอย กาญจนบุรี บุญวัฒนา ร้ าน โทร. 0-3459-9160 ทองผาภูมิ กาญจนบุรี พลอยไทยยูเวลรี่ ร้ าน โทร. 0-3462-4604-5 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี มณีกาญจน์ ร้ าน โทร. 0-3451-1351 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี วรินทร ห้ างเพชร โทร. 0-3451-3074 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี

l

หมวดรั กษา ความปลอดภัย-บริษัท

วิคตอรี่ การ์ ด จก บริษัท โทร. 0-3462-4689 กาญจนบุรีการ์ ด แอนด์ เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-3462-2589-90 พีแอนด์ พอี นิ เตอร์ เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-3451-5056 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี เฟิ ร์ สต์ การ์ ด จก บริษัท โทร. 0-3451-5000 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี วิคตอรี่ การ์ ด จก บริษัท โทร. 0-3462-4689 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี l

หมวดทอง-เงินผู้จำ� หน่ าย

กังสินเฮง ร้ าน โทร. 0-3451-1826 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี แก้ วสุวรรณ ห้ างทอง โทร. 0-3456-1078 ท่ามะกา กาญจนบุรี ค้ าห้ างทองทรั พย์ ทวีนาฬิกา ร้ าน โทร. 0-3462-0962 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี คุณฝอ ร้ าน โทร. 0-3451-2340 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี จงเค่ าจิน ร้ าน โทร. 0-3451-1458 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี จูกมิ ฮง ร้ าน โทร. 0-3456-1289 ท่ามะกา กาญจนบุรี เฉลิมพรพาณิชย์ โทร. 0-3451-2042 กาญจนบุรี ซังเฮง ร้ านทอง โทร. 0-3451-1593 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี ซินกวงแซ ร้ าน โทร. 0-3461-1226 ท่าม่วง กาญจนบุรี ตันซังเฮง ร้ านทอง โทร. 0-3451-1260 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี

Tourist&Buseness

Kanchanaburi

121


สินค้า และธุรกิจบริการ โต๊ ะกังนิวสตาร์ ห้ างทอง โทร. 0-3451-1945 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี ทรั พย์ ทวี ร้ านทอง โทร. 0-3462-1399 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี ทองจงเจริญ ร้ าน โทร. 0-3461-1223 ท่าม่วง กาญจนบุรี ทองวิไล ร้ าน โทร. 0-3451-1003 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี ทองสยาม ร้ าน โทร. 0-3456-1654 ท่ามะกา กาญจนบุรี ทิดมี ห้ างทอง โทร. 0-3462-0431 กาญจนบุรี นิวสตาร์ 2 ร้ าน โทร. 0-3451-2134 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี สมชัย ห้ างทอง โทร. 0-3451-1898 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี สมชัยเมืองกาญจน์ ร้ าน โทร. 0-3451-1898 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี l

หมวดโรงพิมพ์

กาญจนบุรีมีเดีย โรงพิมพ์ โทร. 0-3456-1337 ท่ามะกา กาญจนบุรี ชัชการพิมพ์ ร้ าน โทร. 0-3451-1815 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี ชาตรี การพิมพ์ โทร. 0-3451-4422 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี ท่ าเรื อการพิมพ์ โทร. 0-3463-6400 ท่ามะกา กาญจนบุรี ไทยแหลมทอง ซุปเปอร์ มาร์ เก็ต โทร. 0-3451-2370 กาญจนบุรี บ�ำรุ งการพิมพ์ โรงพิมพ์ โทร. 0-3461-1435 ท่าม่วง กาญจนบุรี

122 ๑ ใน...กาญจนบุรี ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

l

หมวดศาสนา เครื่ องอัฐบริขาร และของใช้ ในพิธี

รั ตนมณีสังฆภัณฑ์ ไทย ร้ าน โทร. 0-3462-3227 ท่าม่วง กาญจนบุรี ศิริรัตน์ ร้ าน โทร. 0-3451-1548 เมืองกาญจนบุรี ส สังฆภัณฑ์ ร้ าน โทร. 0-3461-1222 ท่าม่วง กาญจนบุรี สมพร ร้ าน โทร. 0-3451-1563 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี อมรศิลป ร้ าน โทร. 0-3461-1348 ท่าม่วง กาญจนบุรี l

หมวดเครื่ องใช้ ส�ำนักงาน

กาญจนบุรีพมิ พ์ ดดี โทร. 0-3451-1785 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี จี เอส กาญจนบุรี โอเอเซ็นเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-3451-3995-6 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี พีพเี ค โอเอ เค หจก โทร. 0-3451-4684 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี หนองบัวพิมพ์ ดดี โทร. 0-3451-4420 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี อักษรภัณฑ์ ร้ าน โทร. 0-3451-1293 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี l

หมวดลิฟต์

เพาเวอร์ เอลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2919-7038-9, 08-1923-8101 โทรสาร 0-2518-2659

l

หมวดสรรพสินค้ า ห้ างและร้ าน

เทสโก้ โลตัส สาขากาญจนบุรี โทร. 0-3462-3822-34 โทรสาร. 0-3462-3848 กนกกาญจน์ ดีพาร์ ทเม้ นท์ สโตร์ จก บริษัท โทร. 0-3452-1485 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี บี บี เซ็นเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-3462-5010 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี ปิ ยพรสโตร์ โทร. 0-3451-1556 กาญจนบุรี พิศษิ ฐ์ พาณิชย์ ร้ าน โทร. 0-3451-1550 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี วังใหญ่ พลาซ่ า ร้ าน โทร. 0-3451-3444 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี l

หมวดผ้ าใบเต้ นท์

ซาอิว้ ร้ าน โทร. 0-3451-1551 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี l

หมวดชมรมเครื่ องบินเล็ก

ชมรมเครื่ องบินเล็กบังคับวิทยุ โทร. 08-7153-6588 l

หมวดแคมป์-อุปกรณ์

ร้ านคอบบร้ า โทร. 08-0652-9040, 08-9836-6429


สินค้า และธุรกิจบริการ

Tourist&Buseness

Kanchanaburi

123


สินค้า และธุรกิจบริการ

124 ๑ ใน...กาญจนบุรี ท่องเที่ยว&ธุรกิจ


สุขภาพ และความงาม

ด้านสุขภาพ และความงาม ในหมวดนี้ได้รวบรวมธุรกิจที่จ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีวิตของท่านสามารถค้นหารายชื่อของสถานที่ต่างๆ ซึ่งจะท�ำให้ท่าน และเพื่อนหรือคนรู้ใจของท่าน ดูสวยสง่างามสมความตั้งใจได้จากหมวดนี้ ไม่ว่าจะเป็น สถานเสริมความงาม ร้านขายอุปกรณ์เสริมสวย เครื่องส�ำอาง พร้อมทั้งรายชื่อโรงพยาบาล และคลินิคในยามเจ็บป่วยฉุกเฉินอีกด้วย

Tourist&Buseness

Kanchanaburi

125


สุขภาพ และความงาม l

หมวดสมุนไพร

ศูนย์ สมุนไพร บ้ านยาไทย ที่ตั้ง : 122/1 หมู่ 5 ต.เขาน้อย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 Tel. 0-3451-4266, 08-1736-4307

ดู AD 4 สี ปกหลังใน

l

หมวดเครื่ องส�ำอาง ตัวแทนจ�ำหน่ าย

Makii จังหวัดกาญจนบุรี สาขาท่าม่วง Tel. 09-2964-9594

ดู AD 4 สี หน้ า 25

l

ดู AD 4 สี หน้ า 26

l

หมวดคลีนิค

คลีนิคพัชรี รัตน์ การแพทย์ แผนไทย โทร. 08-9202-2669 โทรสาร. 0-2935-5135#100 E-mail : pnp_pondej@hotmail.com กาญจนบุรีคลินิกแพทย์ ร้ าน โทร. 0-3451-1970 คลีนิคเฉลิมชัย โทร. 0-3451-1627 นายแพทย์ ธานี คลีนิค โทร. 0-3456-2948 ประมวลศิลป์ ห้ างทอง โทร. 0-3451-1627

126 ๑ ใน...กาญจนบุรี ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา โทร. 0-3451-1233 โรงพยาบาลศุกร์ ศริ ิศรี สวัสดิ์ โทร. 0-3459-7044 โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ ยะฯ โทร. 0-3459-1117 โรงพยาบาลสังขละบุรี โทร. 0-3459-5030 l

โรงพยาบาลสัตว์ รั กษ์ นนทรี ที่ตั้ง : 45/13 หมู่ 8 ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 Tel. 0-3452-0080, 08-1526-9558

ดู AD 4 สี หน้ า 23

พ การแพทย์ ร้ าน โทร. 0-3451-1126 เฟรช แอนด์ เฟริม บิวตีแ้ คร์ ร้ าน โทร. 0-3462-0189 โรคผิวหนัง คลีนิค โทร. 0-3461-1032 วิชาญคลีนิค ร้ าน โทร. 0-3456-6430 หมอประมณฑ์ คลีนิค โทร. 0-3456-6193 l

หมวดศูนย์ พยาบาล

โสธรชัย เนอร์ สซิ่งโฮม โทร. 0-3462-6461, 08-1519-1700

หมวดโรงพยาบาล

โรงพยาบาลกาญจนบุรี โทร. 0-3451-1507 โรงพยาบาลกาญจนบุรี เมโมเรี ยล โทร. 0-3462-4184-93 โรงพยาบาลเลาขวัญ โทร.0-3457-6050 โรงพยาบาลธนกาญจน์ โทร. 0-3462-2359 โรงพยาบาลค่ ายสุรสีห์ โทร. 0-3458-9007 โรงพยาบาล เจ้ าคุณไพบูลย์ พนมทวน โทร. 0-3463-0411 โรงพยาบาลด่ านมะขามเตีย้ โทร. 0-3464-2102 โรงพยาบาลทองผาภูมิ โทร. 0-3459-9489 โรงพยาบาล ท่ าม่ วง โทร. 0-3461-1044 โรงพยาบาล ท่ ามะกา (มะการั กษ์ ) โทร. 0-3454-1859 โรงพยาบาลท่ าเรื อ โทร. 0-3456-1084 โรงพยาบาลไทรโยค โทร. 0-3459-1034 โรงพยาบาลบ่ อพลอย โทร. 0-3458-1139 โรงพยาบาลปรี ชาเวชช์ โทร. 0-3461-1683

หมวดเครื่ องส�ำอาง ขายปลีก

เค โอ บิวตีม้ าร์ ท ร้ าน โทร. 0-3451-1807 นัฐพงศ์ เภสัช ร้ าน โทร. 0-3451-1807 โพลา ร้ าน โทร. 0-3463-6563 l

l

อาวาโอะ Tel. 08-8992-9953, 08-8992-9964

หมวดโรงพยาบาล รั กษาสัตว์

หมวดเครื่ องส�ำอาง ขายโดยตรง

กาญจนทรงพลบิวตีบ้ ตู คิ จก บริษัท โทร. 0-3451-2018 กิฟฟารี นสกายไลน์ ยูนิตี ้ จก บริษัท โทร. 0-3462-4681-2 สุพรี เดอร์ ม อินเตอร์ เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-3462-2956 ไฮ-ไลท์ ไดเรคเซลส์ ร้ าน โทร. 0-3451-1748 l

หมวดร้ านซักรี ด

กาญจนบุรีซักแห้ ง ร้ าน โทร. 0-3462-0383 ธานินทร์ ซักแห้ ง ร้ าน โทร. 0-3456-1930 l

หมวดตัดเสื้อ-หญิง

เคนโด้ ร้ าน โทร. 0-3451-3628 โปริก้า ร้ าน โทร. 0-3462-2583 เฟรนแมน ร้ าน โทร. 0-3456-6409 โมเดอร์ น ร้ าน โทร. 0-3451-1798 แอร์ บตู คิ ร้ าน โทร. 0-3451-4681 ฮีโร่ ร้ าน โทร. 0-3456-6107 l

หมวดนวดบริการบ�ำบัด (สุขภาพ)

สุขสบายโพธิ์เวช โทร. 0-3451-5831 บ้ านระเบียงนวด โทร. 08-1018-9187, 08-1198-1562 ทราวดี แอนด์ สปา โทร. 0-3456-2490 สวนนานาชาติ จก บริษัท โทร. 0-3463-3356-7

l

หมวดประกันสุขภาพ

กรุ งเทพประกันชีวติ จก บริษัท โทร. 0-3462-2258 ไทยสมุทรประกันชีวติ จก บริษัท โทร. 0-3454-3047 ไทยสมุทรประกันชีวติ จก บริษัท โทร. 0-3451-2642 เมืองไทยประกันชีวติ จก บริษัท โทร. 0-3452-1238 l

หมวดผลิตภัณฑ์ ยา

กฤช พันธุ์ภกั ดี โทร. 0-3456-1542 คลังเวชเภสัช ร้ าน โทร. 0-3451-2852 คิว้ อันตึง้ ร้ านขายยา โทร. 0-3456-1034 จารุ วรรณ ร้ าน โทร. 0-3463-4063 จีอ้ ันตึง๊ ร้ าน โทร. 0-3456-1018 เจริญผล ห้ างขายยา โทร. 0-3461-1016 ท่ าเสาเภสัช ร้ าน โทร. 0-3463-4041 ไท้ เหงียนโอสถ ร้ าน โทร. 0-3451-1178 บ้ านยา ร้ าน โทร. 0-3462-4255 ผวน สิริเวชชะพันธ์ (สิริโอสถ) โทร. 0-3451-1592 ยืนยงเภสัช ร้ าน โทร. 0-3451-2896 รั กไทยโอสถ ร้ าน โทร. 0-3451-1578 เลาขวัญเภสัช โทร. 0-3457-6021 เลิศยาภัณฑ์ ร้ าน โทร. 0-3456-1071 วิทติ เภสัช ร้ าน โทร. 0-3451-1718 l

หมวดสมุนไพร

เจริญศิริพานิชย์ ร้ าน โทร. 0-3451-1109 ทักษิณสมุนไพร ร้ าน โทร. 0-3463-4240 นิตย์ พยาบาล ร้ าน โทร. 0-3451-1294 นิษา สมุนไพร โทร. 0-3462-6973 ปิ ยฟาร์ มาซี ร้ าน โทร. 0-3451-2214 l

หมวดร้ านเสริมสวย

อลงกต ร้ าน โทร. 0-3451-1667


๑ ใน กาญจนบุรี  

ฉบับแนะนำ ที่เที่ยว ที่กิน ที่พัก แพพัก แพล่อง สปา กิจกรรมการท่องเที่ยว สินค้า OTOP ทำเนียบสินค้าและบริการ จ.กาญจนบุรี

๑ ใน กาญจนบุรี  

ฉบับแนะนำ ที่เที่ยว ที่กิน ที่พัก แพพัก แพล่อง สปา กิจกรรมการท่องเที่ยว สินค้า OTOP ทำเนียบสินค้าและบริการ จ.กาญจนบุรี

Advertisement