Page 1


‘ในหลวง ร.๙’ ก ับพระอัจฉริยภาพด้านอุตสาหกรรม >> INTERVIEW คุณสุเทพ สอาดเอี่ยม >> INTERVIEW คุณศรีวิกรณ์ จินทรักษา >> INTERVIEW

21 26 36 39 คุณชิษณ์ติพงษ์ จิรพรเจริญ >> INTERVIEW 41 คุณวิชัย ภูเงิน

- กลุ่มธุรกิจเครื่องจักรกล - กลุ่มธุรกิจการก่อสร้าง - กลุ่มธุรกิจด้านรถยนต์ - กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหาร

42 ดร.อุตตม สาวนายน รมว.อุตสาหกรรม INDUSTRY 44 NEWS ข่าวอุตสาหกรรม คอลัมภ์พิเศษ 50 อุตสาหกรรมไทย 4.0 The Next Industrial Revolution Hotline INDUSTRY 57 สายด่วนอุตสาหกรรม NEW! แนะน�ำรัฐมนตรี

- กลุ่มธุรกิจเครื่องมือ-อุปกรณ์ - กลุ่มธุรกิจพลาสติก เคมีภัณฑ์ - กลุ่มธุรกิจเสื้อผ้าและสิ่งทอ - กลุ่มธุรกิจด้านความปลอดภัย

- กลุ่มธุรกิจไฟฟ้า ไฮโดรลิค - กลุ่มธุรกิจการควบคุมมลภาวะ - กลุ่มธุรกิจการคมนาคมและขนส่ง - กลุ่มธุรกิจเหล็ก อลูมิเนียม โลหะ


บทบรรณาธิ ก าร kitvarinart@hotmail.com

ดร.อุตตม สาวนายน

รมว.อุตสาหกรรม

ทิศทางของภาคอุตสาหกรรมในปี 2560

คาดว่าน่าจะมีแรงส่งที่ดีขึ้นจากภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศที่น่าจะฟื้นตัวได้ ต่อเนื่องจากปี 2559 นำ�โดยการลงทุนภาครัฐ และภาคการท่องเที่ยว ด้านอุปสงค์ภายใน ประเทศนัน้ การบริโภคและการใช้จา่ ยภาคเอกชนคาดว่าจะเร่งขึน้ จากรายได้ของเกษตรกร ที่ปรับดีขึ้นจากผลของราคาสินค้าเกษตรที่กลับมามีทิศทางขยายตัวได้อีกครั้ง ประกอบ กับภาครัฐน่าจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาอย่างต่อเนื่อง ส่วนการลงทุนภาค เอกชน จะสามารถเติบโตได้ตามการลงทุนของภาครัฐ โดยเฉพาะการลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐานด้านการคมนาคมที่เม็ดเงินลงทุนจะสามารถเข้าสู่ระบบได้มากยิ่งขึ้นในปี 2560 รวม ถึง การสนับสนุนการลงทุนใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย, การส่งเสริมการลงทุนภายใต้แผนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (ECC), การ ส่งเสริมการลงทุนในเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพือ่ ยกระดับประเทศเข้าสู่ “ประเทศไทย 4.0” ขณะทีอ่ ปุ สงค์จากต่างประเทศ มีความเป็นไปได้วา่ จะสามารถขยายตัวได้ดกี ว่าในปี 2559 จากการฟื้นตัวที่แข็งแกร่งขึ้นของภาวะเศรษฐกิจและการค้าโลก นำ�โดยการเติบโตของ เศรษฐกิจสหรัฐฯ ทีค่ าดว่าจะมีทศิ ทางทีด่ ขี นึ้ ภายหลังจากการเลือกตัง้ และอีกปัจจัยทีค่ าด ว่าจะสนับสนุนความต้องการสินค้าในภาคอุตสาหกรรมก็คือ การท่องเที่ยวในปี 2560 ที่ ยังขยายตัวได้ดี ด้านปัจจัยที่ต้องให้ความสำ�คัญอย่างต่อเนื่องในปี 2560 ประกอบด้วย แนวโน้มการค้าโลกที่ยังมีความไม่แน่นอนจากการดำ�เนินนโยบายด้านการค้าของสหรัฐฯ ภายใต้ประธานาธิบดีคนใหม่ที่มีแนวโน้มกีดกันการค้า, การขอแยกตัวของสหราช อาณาจักรจากสหภาพยุโรป (Brexit), การฟื้นตัวของเศรษฐกิจยุโรป ญี่ปุ่น และจีน ที่อาจ ไม่เป็นไปตามคาดหมาย, ความผันผวนของตลาดเงินตลาดทุนจากความแตกต่างขอนโย บายการเงิน การคลัง ในประเทศเศรษฐกิจแกนหลักของโลก รวมทั้งแนวโน้มการปรับขึ้น อัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ เป็นต้น วารสาร “๑ ใน...อุตสาหกรรมไทย” จัดทำ�ขึ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อโรงงาน อุตสาหกรรม บริษัท ห้างร้าน หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ในแวดวงอุตสาหกรรม จัดทำ� เป็นทำ�เนียบหมายเลขโทรศัพท์ (Directory) คู่มือติดต่อสำ�หรับภาคอุตสาหกรรม

ประธานที่ปรึกษา พ.ต.ท. สมชาย ศรลัมพ์ พ.ต.ฉลาด วงศ์ไพศาล ฝ่ายกฏหมาย นางนงคราญ นันชนะ ผู้อ�ำนวยการ นางสาววริยา แย้มเพียรวัฒนา บรรณาธิการบริหาร นายกิตติ ฉันทกิจนุกูล กองบรรณาธิการ นายบุญธรรม มุกดาสนิท นายสุเชาว์ ศรลัมพ์ นางสาวสุชาดา พุกทรัพย์ ผู้จัดการโครงการ นางสาวมาลี ชื่นส�ำอางค์ ผู้จัดการส่วนภูมิภาค นางสาวประทุมมาศ สนทอง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ นางสาวพัชรีพร เชื้อบุญมี นางสาวจีรวรรณ ปลั่งเปล่ง นางสาวนภาพร ดรุณพันธ์ นางสาวศิริพรรณ ชัยเกียรติ์สุนทร นางสาวสราลักษณ์ สมอบ้าน นางสาวจตุพร เถื่อนถ�้ำ นางสาวยุวดี พะบ�ำรุงษ์ นางสาวปวีณา เดชทสอน ศิลปกรรม นายพลากร ค�ำโครตสูนย์ นายศักดิ์ชัย รันจัตุรัส ฝ่ายบัญชี-ธุรการ นางสาวปิยพร ม่วงศรี นายอุรุพงษ์ รุ่งเรือง นายอรรถพล นารูลา

ฉบับพิเศษ : ไทสมุทรเดลี่

บริษัท กิตวรินทร์ อาร์ตแอนด์มีเดีย จำ�กัด 32/67 ถนนสุขุมวิท อำ�เภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270

Tel. 0-2756-3009, 0-2380-3709-10 Fax. 0-2380-3729

E-mail: magazine1nai@gmail.com

www.magazine1nai.com


กราบแทบฝ่าพระบาท ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

“ในหลวง ร.๙” กับพระอัจฉริยภาพด้านอุตสาหกรรม

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงศึกษาจนจบขั้นอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยโลซาน ประเทศสวิต เซอร์แลนด์ แรกทีเดียวทรงสนพระราชหฤทัยศึกษาในแผนกวิทยาศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ แต่เมื่อทรงรับสืบราชสมบัติต่อ จากพระเชษฐา คือ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล จึงทรงเปลีย่ นมาเรียนการปกครอง อย่างไรก็ดยี งั ไม่ทรงละทิง้ ความสนพระราชหฤทัยด้านวิศวกรรมศาสตร์ โดยทรงมีพระราชอัจฉริยภาพในเชิงวิศวกรรมฉายแววให้บุคคลรอบข้างได้เห็นมา ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ ครั้งเมื่อประทับอยูที่นครโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ทรงมีห้องปฏิบัติการช่างส่วนพระองค์ อยู่ในพระ ต�ำหนักวิลล่าวัฒนาเพื่อทรงงานช่างทุกประเภท ทรงมีฝีพระหัตถ์เป็นเยี่ยมในงานช่างทุกแขนง ไม่ว่าจะเป็นช่างไม้ ช่างโลหะ หรือ ช่างกล ซึ่งเป็นงานพื้นฐานทางวิศวกรรม และอุตสาหกรรม

ครัน้ เมือ่ เจริญพระชนมพรรษาและขึน้ ครองราชย์แล้ว พระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพด้านดังกล่าวได้ประจักษ์ชดั ขึน้ ตลอด จนทรงสร้างนวัตกรรมขึ้นมากมาย ยังประโยชน์สุขและสร้างคุณูปการแก่พสกนิกรชาวไทย และองค์การต่างๆ ทั่วโลกต่างก็ยกย่องในพระ ปรีชาสามารถ จะเห็นว่าพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวล้วนแล้วแต่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาของประชาชนอย่างยั่งยืน โดยไม่โปรดการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพียงเพือ่ ให้ผา่ นพ้นไป เพราะพระองค์ทา่ นทรงเข้าถึงแก่นแท้ของปัญหา และทรงแก้ไขด้วยพระราช วินิจฉัยบนพื้นฐานของความจริง โดยใช้หลักวิชาการที่ถูกต้องและสอดคล้องกับสภาพพื้นที่วัฒนธรรม เหมาะสมกับสภาวการณ์ต่างๆ เพื่อ ประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง

ใน...อุตสาหกรรมไทย

ThailandIndustry

21


ในพระราชวังมีโรงงาน

“โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา”

โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา เริ่มด�ำเนินการเมื่อปี พ.ศ. 2505 จุดเริ่มต้นของโครงการมาจากมีคนน�ำโคนมจ�ำนวน 5 ตัวทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหวั ในครัง้ นัน้ ทรงเห็น ว่าการเลี้ยงเด็กให้เจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพดีนั้นเด็กจ�ำเป็นต้อง ได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย และนมที่เด็กสามารถ บริโภคได้ก็มีเพียงนมแม่ นมวัว และนมแพะเท่านั้นจึงทรงทดลอง เลีย้ งโคนมดังกล่าว โดยมีเป้าหมายเพือ่ ประโยชน์ในด้านการฝึกคน ให้รู้จักการเลี้ยงโคนม รีดนมวัว การบรรจุขวดขาย จากนั้นได้มีการ สร้างโรงงานขนาดเล็กเพือ่ แปรรูปนม นับเป็นโรงงานผลิตนมผงแห่ง แรกของประเทศไทยด้วย จากทีเ่ คยมีจำ� นวนคนและมีกระบวนการ ผลิตที่ไม่ซับซ้อนมากนัก ก็ค่อยๆ พัฒนาขึ้น จนกระทั่งปัจจุบันได้ กลายเป็นโรงงานขนาดใหญ่ มีระบบการฆ่าเชือ้ การพาสเจอไรซ์การ โฮโมจีไนซ์ การบรรจุถุงและบรรจุขวดอัตโนมัติ และมีการจัด จ�ำหน่ายทั่วประเทศ จนกระทั่งปัจจุบันโครงการส่วนพระองค์ฯ ได้ ใช้เครื่องจักรและวิธีการผลิตที่ทันสมัยมากขึ้น มีการบริหารจัดการ ทีด่ ี โดยมีพนักงานกว่า 600 คน และมีผลิตภัณฑ์ทหี่ ลากหลาย แตก แขนงออกมาจ�ำหน่ายทัว่ ประเทศและส่งออกไปต่างประเทศอีกด้วย โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา แบ่งการด�ำเนินงาน ออกเป็น 2 รูปแบบ คือ โครงการแบบไม่ใช่ธรุกิจ มีลักษณะเป็น โครงการทดลองวิจัยเพื่อหาองค์ความรู้ส�ำหรับน�ำมาพัฒนาด้าน การเกษตร และโครงการกึ่งธุรกิจ เป็นโครงการทดลองแปรรูป ผลิตผลทางการเกษตรเพือ่ จ�ำหน่าย โดยน�ำผลก�ำไรมาขยายงานเพิม่ เติม ซึ่งหลายๆ โครงการประสบความส�ำเร็จเป็นอย่างดี สามารถ เป็นโรงงานต้นแบบส�ำหรับเกษตรกร และผูป้ ระกอบการขนาดเล็กๆ ได้ เพราะมีการบริหารการเงินครบวงจร มีรายรับและรายจ่ายที่ ชัดเจนโดยแบ่งการด�ำเนินงานออกเป็น 2 กลุม่ คือ กลุม่ อุตสาหกรรม นมข้างต้น และกลุ่มผลิตภัณฑ์เกษตรต่อเนื่อง

กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์นม

1. โรงโคนมสวนจิตรลดา เน้นการส่งเสริมและเผยแพร่ การเลีย้ งโคนมแก่เกษตรกรเป็นส�ำคัญ 2. ศูนย์รวมนมสวนจิตรลดา

22

ใน...อุตสาหกรรมไทย

ThailandIndustry

เน้นการผลิตนมสดพาสเจอไรซ์หลายรสทั้งบรรจุถุงและบรรจุขวด 3. โรงนมเม็ดสวนจิตรลดาดุสิต สามารถผลิตนมเม็ดได้วันละ ประมาณ 30,000 ซอง 4. โรงเนยแข็งสวนจิตรลดา ได้ผลิตและ แปรรูปผลิตภัณฑ์จากนมเป็นเนยแข็งปรุงแต่งชนิดแผ่น ชนิดทา และไอศกรีมรสต่างๆ 5. โรงน�ำ้ ดืม่ โดยใช้นำ�้ ทีเ่ หลือจากกระบวนการ ระเหยนมมาผลิ ต เป็ น น�้ ำ ดื่ ม และมี ก ารผลิ ต น�้ ำ กลั่ น เพื่ อ เติ ม แบตเตอรี่รถยนต์ด้วย 6. โรงน�้ำดื่มสวนจิตรลดา วังไกลกังวล จาก การที่ภาคเอกชนน้อมเกล้าถวายเครื่องจักร ท�ำให้มีการตั้งโรงงาน ผลิตน�้ำดื่มออกจ�ำหน่ายได้อีกแห่ง 7. โรงนมยูเอชทีสวนจิตรลดา เพื่อส่งมอบนมยูเอชทีให้เด็กที่อยู่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดารได้ดื่มนม ที่มีคุณภาพ

กลุ่มผลิตภัณฑ์เกษตรและเกษตรต่อเนื่อง

1. โรงสีข้าวตัวอย่างสวนจิตรลดา เป็นแบบอย่างและส่ง เสริมให้ชาวนารวมกลุ่มกันท�ำงาน ด�ำเนินการในรูปแบบกลุ่ม สหกรณ์จัดซื้อข้าวเปลือกจากชาวนาโดยตรง 2. โรงบดแกลบ เพื่อ น�ำแกลบที่ได้จากโรงสีข้าวตัวอย่างมาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง ดินและน�ำมาเป็นเชื้อเพลิงแท่งทั้งแกลบอัดแท่งและถ่านแกลบ 3. งานทดลองผลิตภัณฑ์เชือ้ เพลิง ค้นคว้าน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงด้วยการผลิต แอลกอฮอล์จากอ้อยตั้งแต่ปี พ.ศ.2529 และเพื่อให้มีปริมาณพอใช้ ผสมกับเบนซินธรรมดาเป็นแก๊สโซฮอล์ ส�ำหรับเครื่องยนต์เบนซิน ทุกคันของโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ในปี พ.ศ.2537 รวม


ถึงการจัดตัง้ โครงการดีโซฮอล์ (น�ำ้ มันดีเซลผสมแอลกอฮอล์) ซึง่ เริม่ ขึ้นในปี พ.ศ.2541 4. โรงผลไม้พาสเจอไรซ์ ผลิตน�้ำผลไม้หลาก หลายชนิด เช่น น�้ำกระเจี๊ยบ มะตูม เก็กฮวย ฯลฯ 5. โรงน�้ำผลไม้ บรรจุกระป๋อง เพือ่ ศึกษาความเป็นไปได้ในการตัง้ โรงงานขนาดเล็ก รวมถึงศึกษาต้นทุนการผลิตและการตลาดที่จะผลิตน�้ำผลไม้บรรจุ กระป๋องส�ำหรับเกษตรกรในระบบสเตอริไลซ์ 6.โรงผลิตภัณฑ์อบ แห้ง จากการที่ต่างประเทศ น้อมเกล้าฯ ถวายเครื่องอบแห้งดังนั้น จึงทรงมีพระราชด�ำริในการเป็นเครือ่ งต้นแบบให้เกษตรกรท�ำกล้วย ตากอบแห้งมะเฟืองอบแห้ง มะม่วง มะละกอ สับปะรด ฯลฯ 7.โรง ผลิตภัณฑ์น้�ำผึ้งเพื่อส่งเสริมอาชีพเลี้ยงผึ้งโดยรับซื้อน�้ำผึ้งและขี้ผึ้ง จากเกษตรกรมาท�ำเทียนขี้ผึ้งน�้ำผึ้งบรรจุเป็นขวดเป็นกระปุกและ หลอด 8. โรงหล่อเทียนหลวง เพื่อปรับปรุงให้ได้เทียนขี้ผึ้งที่มี คุณภาพดี ส�ำหรับใช้ในราชส�ำนักและงานพระราชพิธีต่างๆ รวมทั้ง เพือ่ ฝึกหัดบุคลากรให้มคี วามรูค้ วามสามารถในการฟัน่ เทียนด้วยมือ หล่อเทียนพรรษาตามจ�ำนวนที่พระราชทานในแต่ละปี 9. โรงปุ๋ย อินทรีย์ 10. โรงกระถางผักตบชวา 11. โรงพืชสมุนไพร 12. โรง เพาะเห็ด 13. โรงอาหารปลาและสาหร่ายเกลียวทอง 14. งาน หัตถศิลป์ นับเป็นพระมหากษัตริยพ์ ระองค์เดียวในโลก ทีภ่ ายใน พระราชวังที่ประทับมีโรงงานตั้งอยู่

“ในหลวง” กับพระวิสัยทัศน์ด้านยานยนต์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงตระหนักดีวา่ ในอนาคต ประเทศไทยจะประสบกับปัญหาวิกฤตด้านพลังงานน�้ำมันซึ่งเป็น ทรัพยากรทีต่ อ้ งน�ำเข้าจากต่างประเทศราคาอาจสูงขึน้ ได้ในอนาคต โดยทรงจัดท�ำโครงการผลิตเอทานอลเพื่อน�ำมาผสมกับน�้ำมัน เบนซิน เป็น แก๊สโซฮอล์ มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2529 ซึ่งในเวลานั้นน�้ำมัน มีราคาถูก และถือว่าเป็นเรือ่ งแปลกใหม่อย่างมาก เพราะมีการคาด การณ์กันว่าอย่างไรก็ตามน�้ำมันน่าจะมีราคาถูกกว่าการผลิตเอทา นอลจากผลิตผลทางการเกษตร ได้แก่ อ้อยและมันส�ำปะหลัง แล้ว มาผสมกับน�้ำมันอีกที จนกระทั่ง 20 ปีต่อมา น�้ำมันเบนซินและดีเซลในตลาด โลกรวมทัง้ ประเทศไทยมีราคาสูงขึน้ แก๊สโซฮอล์จงึ กลายเป็นน�ำ้ มัน

ทีไ่ ด้รบั ความนิยมส�ำหรับผูข้ บั ขีร่ ถยนต์ชาวไทยโดยทัว่ ไป ท�ำให้การ ผลิตแก๊สโซฮอล์ของประเทศ และการมีรถยนต์ที่สามารถใช้น�้ำมัน ประเภทดังกล่าว รองรับได้อย่างทันสถานการณ์ เมื่อราคาน�้ำมัน แพง เพราะได้มกี ารเตรียมตัวมาแล้วในระดับหนึง่ ครัง้ หนึง่ ผูบ้ ริหาร บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จ�ำกัด ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าฯ และทรงพระราชทานค�ำแนะน�ำเรื่องเบรกของรถยนต์โตโยต้า รุ่น พรีอุส (Prius) รุ่นแรก ซึ่งบริษัทก็ได้น�ำข้อมูลนั้นมาแก้ไขปรับปรุง รถยนต์ในรุน่ ต่อมา และอีกกรณีทพี่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรง พระราชทานค�ำแนะน�ำเรือ่ งรถยนต์ทสี่ ามารถใช้งานในพืน้ ทีน่ ำ�้ ท่วม ได้ ซึ่งบริษัทก็ได้น้อมน�ำข้อมูลดังกล่าวมาออกแบบเป็นรถโตโยต้า รุ่นโซลูนา (Soluna) ที่ออกแบบและผลิตโดยคนไทยโดยท�ำให้ท่อ ดูดอากาศและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อยู่สูงขึ้นจากระดับพื้นดินซึ่ง หลังจากนัน้ รถยนต์ทกุ คันของโตโยต้าก็ได้พยายามออกแบบโดยยก อุปกรณ์ดังกล่าวให้สูงขึ้น ทางด้านสิ่งแวดล้อม พระองค์ได้ทรงมีกระแสพระราช ด�ำรัสแสดงถึงความห่วงใยในผลกระทบจากมลภาวะว่า “ปัจจุบัน ไอเสียและควันจากรถจักรยานยนต์มีปริมาณมากโดยเฉพาะใน กรุงเทพฯ ท�ำให้อากาศไม่ดีและเป็นปัญหาสังคม จะมีหนทางแก้ไข ได้อย่างไรบ้าง ?” มิสเตอร์คาวาโมโต้ ซีอีโอฮอนด้า ในขณะนั้น ได้ ถวายค�ำอธิบายว่า สารในไอเสียรถจักรยานยนต์เป็นสาเหตุสำ� คัญ ของมลภาวะทางอากาศ คือ ไฮโดรคาร์บอนทีเ่ กิดจากการเผาผลาญ ที่ไม่สมบูรณ์มีมากในไอเสียจากรถจักรยานยนต์แบบ 2 จังหวะ ซึ่ง เป็นแบบที่เป็นที่นิยมในประเทศไทยเป็นอย่างมากในขณะนั้น เพราะมีราคาถูก หากสามารถลดปริมาณสารนี้ได้ ก็จะเป็นการลด มลพิษทางอากาศที่ได้ผลวิธีหนึ่ง และเมื่อนายคาวาโมโต้เดินทาง กลับประเทศญีป่ นุ่ ก็ได้สงั่ การให้ทำ� การแก้ไขปัญหาในทันที จากพระ ราชด� ำ รั ส ดั ง กล่ า วน� ำ ไปสู ่ ก ารยกเลิ ก การผลิ ต และจ� ำ หน่ า ยรถ จักรยานยนต์แบบ 2 จังหวะ โดยเปลี่ยนมาใช้เครื่องยนต์แบบ 4 จังหวะแทน ในปี พ.ศ.2546 และปีตอ่ มารถจักรยานยนต์ยหี่ อ้ ต่างๆ ที่ผลิตในประเทศไทยก็ได้ปรับเปลี่ยนมาเป็นแบบเครื่องยนต์ 4 จังหวะกันทั้งหมดเช่นกัน

ใน...อุตสาหกรรมไทย

ThailandIndustry

23


“ฝนหลวง” ดั่งน�้ำทิพย์ชะโลมใจเกษตรกร

ฝนหลวง เป็นแนวพระราชด�ำริในปี พ.ศ.2498 ในวโรกาส ที่เสด็จพระราชด�ำเนินโดยพระราชพาหนะเครื่องบินพระที่นั่ง เพื่อ ทรงเยีย่ มเยียนราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณเทือกเขา ภูพาน ทรงพบว่า แม้มีเมฆปริมาณมากปกคลุมเหนือพื้นที่ระหว่าง เส้นทางบิน แต่ไม่สามารถก่อและรวมตัวเกิดเป็นฝนตกได้ จึงส่งผล ท�ำให้ฝนตกน้อยกว่าปกติ เป็นเหตุให้เกิดสภาวะฝนทิง้ ช่วงเป็นระยะ เวลานาน ทัง้ ๆ ทีเ่ ป็นช่วงฤดูมรสุม พระองค์จงึ ทรงพระราชทานพระ ราชด�ำริในปี พ.ศ.2499 แก่ ม.ล.เดช สนิทวงศ์ว่าน่าจะมีลู่ทางที่จะ คิดค้นหาเทคนิคหรือวิธกี ารทางวิทยาศาสตร์ดา้ นการดัดแปรสภาพ อากาศมาช่วยให้เกิดการก่อและรวมตัวของเมฆให้เกิดฝนได้ นับ เป็นต้นก�ำเนิดแห่งพระราชด�ำริเกีย่ วกับฝนหลวง ในหลวงทรงตัง้ ข้อ สังเกต ตั้งสมมติฐาน แล้วโปรดให้มีการทดลองน�ำเทคโนโลยีสมัย ใหม่มาประยุกต์ใช้กบั ทรัพยากรทีม่ อี ยู่ เพือ่ ให้เกิดศักยภาพของการ เกิดฝน การรับสนองพระราชด�ำริได้ด�ำเนินการอย่างจริงจังจาก ความร่วมมือกันระหว่าง ม.ล.เดช สนิทวงศ์ ม.จ.จักรพันธ์ เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ และ ม.ร.ว.เทพฤทธิ์ เทวกุล ได้ศึกษาผลการวิจัยค้นคว้า ทางวิ ช าการด้ า นการท� ำ ฝนเที ย มของประเทศต่ า งๆ เช่ น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย อิสราเอล ฯลฯ เพือ่ น�ำมาประยุกต์ใช้กบั สภาพอากาศของเมืองไทยภายใต้การพระราชทานค�ำแนะน�ำจาก องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชอย่างใกล้ชดิ ทรงก�ำหนดวิธกี ารไว้ 3 ขัน้ ตอน คือ ก่อกวน เลีย้ งให้อว้ น และโจมตี การท�ำฝนเทียมหรือฝนหลวงเป็นกรรมวิธีการเหนี่ยวน�ำน�้ำจากฟ้า ใช้เครื่องบินบรรจุสารเคมีขึ้นไปโปรยในท้องฟ้า โดยดูจากความชื้น

24

ใน...อุตสาหกรรมไทย

ThailandIndustry

ของเมฆและสภาพทิศทางลมประกอบกันปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้เกิด ฝน คื อ ความร้ อ นชื้ น ปะทะความเย็ น และมี แ กนกลั่ น ตั ว ที่ มี ประสิทธิภาพในปริมาณที่เหมาะสม สารเคมีที่ใช้จึงประกอบด้วย “สูตรร้อน” ใช้เพือ่ กระตุน้ เร่งเร้ากลไกการหมุนเวียนของบรรยากาศ “สูตรเย็น” ใช้เพื่อกระตุ้นกลไกการรวมตัวของละอองเมฆให้โตขึ้น เป็นเม็ดฝน และสูตรที่ใช้เป็นแกนดูดซับความชื้น เพื่อใช้กระตุ้น กลไกระบบการกลัน่ ตัวให้มปี ระสิทธิภาพสูง โดยทางราชการได้จั ด ตั้งส่วนราชการได้แก่ ส�ำนักงานปฏิบัติการฝนหลวงขึ้น ในสังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อรับผิดชอบ การด�ำเนินการฝนหลวง ในปี พ.ศ.2518 จนถึงปัจจุบัน นอกจากสิทธิบัตรในประเทศไทยแล้ว ส�ำนักงานสิทธิบัตรยุโรปได้ รับจดทะเบียนสิทธิบัตรฝนหลวงในชื่อ “Weather Medication by Royal Rainmaking Technology” เลขที่ 1491088 พร้อมได้ ประกาศโฆษณาการรับจดทะเบียนใน European Patent Bulletin เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2548 ซึ่งสิทธิบัตรได้รับความ คุม้ ครองสิทธิในประเทศกลุม่ สหภาพยุโรป จ�ำนวน 30 ประเทศ โดย มีอายุคุ้มครอง 20 ปี นับจากวันยื่นค�ำ คือ ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2546 และต่อมาส�ำนักสิทธิบตั รเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ได้ออก สิทธิบัตรฝนหลวง เป็นสิทธิบัตรเลขที่ HK 1072525 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2549

“กังหันน�้ำชัยพัฒนา” นวัตกรรมเหรียญทองระดับโลก

กังหันน�้ำชัยพัฒนา เป็นเครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน�้ำหมุน


ช้ า แบบทุ ่ น ลอย โดยพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว ได้ เ สด็ จ พระราชด�ำเนินทอดพระเนตรสภาพน�ำ้ เสีย ในพืน้ ทีห่ ลายแห่ง หลาย ต่อหลายครั้งทั้งในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด พร้อม ทัง้ พระราชทานพระราชด�ำริเกีย่ วกับการแก้ไขน�ำ้ เน่าเสีย ระยะแรก ช่วงระหว่างปี พ.ศ.2527-2530 ทรงแนะน�ำให้ใช้น�้ำที่มีคุณภาพดี ช่วยบรรเทาน�้ำเสียและวิธีกรองน�้ำเสียด้วยผักตบชวาและพืชน�้ำ ต่างๆ ซึ่งก็สามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้ผลในระดับหนึ่ง โดยใช้พื้นที่ บึงมักกะสัน ทรงรับสั่งว่า “ผักตบชวานี้มันกินสิ่งโสโครก” การ บ�ำบัดวิธธี รรมชาตินสี้ ามารถลดความเน่าเสียของน�ำ้ ได้เฉลีย่ ร้อยละ 50 ต่อมาในช่วงปี พ.ศ.2531 เป็นต้นมาสภาพความเน่าเสียของน�้ำ บริเวณต่างๆ มีแนวโน้มรุนแรงมากยิ่งขึ้น การใช้วิธีการเดิมไม่อาจ บรรเทาความเน่าเสียของน�ำ้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าทีค่ วรจึงจ�ำ เป็นต้องใช้เครือ่ งเติมอากาศช่วยให้จลุ นิ ทรียย์ อ่ ยสลายสิง่ สกปรกใน น�้ ำ พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช ได้ พระราชทานรูปแบบและพระราชด�ำริ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2531 ว่า การแก้ไขปัญหาน�้ำเสีย โดยเติมออกซิเจนในน�้ำมี 2 วิธี คือ วิธแี รก ใช้อากาศอัดเข้าไปตามท่อเป่าลงไปใต้ผวิ น�ำ้ แบบกระจาย ฟอง วิธีที่สองน่าจะกระท�ำได้โดยกังหันวิดน�้ำโดยการวิดน�้ำขึ้นไป บนผิวน�ำ้ แล้วปล่อยให้ตกลงไปยังผิวน�ำ้ ตามเดิม พระองค์ทรงมีพระ ราชด�ำริให้ประดิษฐ์เครือ่ งกลเติมอากาศตามวิธที สี่ องขึน้ ให้เป็นแบบ ประหยัดค่าใช้จา่ ย สามารถผลิตได้เองในประเทศ “แบบไทยท�ำไทย ใช้” โดยทรงได้แนวทางจาก “หลุก” ซึ่งเป็นอุปกรณ์วิดน�้ำเข้านา อันเป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน เป็นจุดคิดค้นเบื้องต้นทรงมุ่งหวังที่จะ ช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาล ในการบรรเทาน�ำ้ เสียอีกทางหนึง่ ด้วย โดยทีก่ งั หันน�ำ้ ดังกล่าวจะหมุนช้า ด้วยก�ำลังของมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด เล็กไม่เกิน 2 แรงม้า หรืออาจใช้พลังน�ำ้ ไหลก็ได้ จึงสมควรพิจารณา

สร้างต้นแบบขึน้ กรมชลประทานรับสนองพระราชด�ำริในการศึกษา และสร้างต้นแบบ โดยดัดแปลงเครื่องสูบน�้ำพลังน�้ำจาก “กังหันน�้ำ สูบน�้ำทุ่นลอย” เปลี่ยนเป็น “กังหันน�้ำชัยพัฒนา” โดยครั้งแรกได้ น�ำไปติดตัง้ ใช้ในกิจกรรมบ�ำบัดน�ำ้ เสียทีโ่ รงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2532 และที่วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อวัน ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2532 เพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบบ�ำบัด น�ำ้ เสีย โดยมีคณ ุ สมบัตเิ ป็นแบบเติมอากาศทีผ่ วิ น�ำ้ หมุนช้าแบบทุน่ ลอย มีความสามารถในการถ่ายเทออกซิเจนได้สูง ถึง 1.2 กิโลกรัม ของออกซิเจนต่อแรงม้าต่อชัว่ โมง รวมทัง้ ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพ น�ำ้ ได้อย่างอเนกประสงค์ เหมาะสมกับแหล่งน�ำ้ ทีม่ คี วามลึกมากกว่า 1 เมตร และมีความกว้างมากกว่า 3 เมตร ทั้งสระขุด หนอง คลอง บึง ล�ำห้วย ฯลฯ กังหันน�้ำชัยพัฒนา ประสบผลส�ำเร็จเป็นอย่างมาก สภา วิจัยแห่งชาติจึงได้ขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลที่ 1 ผล งานคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ ประจ�ำปี พ.ศ.2536 นอกจากนีย้ งั ได้รบั รางวัลเหรียญทองจาก The Belgian Chamber of Inventor องค์การทางด้านนวัตกรรมอันเก่าแก่ของ เบลเยี่ยม ภายในงาน Brussels Eureka 2000 ซึ่งเป็นงานแสดงสิ่ง ประดิษฐ์โลกวิทยาศาสตร์ ณ กรุงบรัสเซลล์ ประเทศเบลเยี่ยม โดย กังหันน�้ำชัยพัฒนา ได้ยื่นขอรับสิทธิบัตรและกรมทรัพย์สินทาง ปัญญา ได้ทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตร เลขที่ 3127 ในพระ ปรมาภิไธย เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2536 จึงนับว่าเป็นสิทธิ บัตรในพระปรมาภิไธย ของพระมหากษัตริยพ์ ระองค์แรกของไทย และครัง้ แรกของโลก ทางราชการจึงถือว่าวันที่ 2 กุมภาพันธ์ของ ทุกปี เป็นวันนักประดิษฐ์ นับแต่นั้นเป็นต้นมา

ใน...อุตสาหกรรมไทย

ThailandIndustry

25


ธุรกิจคาร์แคร์ ในยุคนี้เป็นช่วงที่ก�ำลังขยายตัว เป็นอย่างมาก จึงเริ่มมีการแข่งขันที่สูงขึ้น และเนื่องจาก ปั จ จุ บั น วิ ถี ชี วิ ต ของผู ้ ค นต้ อ งเร่ ง รี บ ต้ อ งการความ สะดวกสบายมากขึน้ และพืน้ ทีไ่ ม่เอือ้ อ�ำนวยในการท�ำความ สะอาดรถเอง คาร์แคร์จงึ เป็นธุรกิจทีส่ ามารถตอบสนอง ความต้องการได้ และด้วยเทคโนโลยีที่มีมากขึ้นท�ำให้คาร์ แคร์ในปัจจุบันไม่ได้เป็นแค่ที่ล้างรถเพียงอย่างเดียวแต่ยัง รวมถึงการดูแลรถในด้านอื่นๆ อาทิเช่น การขัดเคลือบสี สปาโอโซนฆ่าเชื้อช่องแอร์ ซักเบาะ เป็นต้น รวมไปถึงการ จ�ำหน่ายเคมีภัณฑ์ ท�ำความสะอาดเครื่องมือ อุปกรณ์ ส�ำหรับ คาร์แคร์อีกด้วย

คาร์แคร์นับเป็นอีกธุรกิจ ที่เติบโตขึ้นมากในปัจจุบัน นับ จากตัวเลขของผู้ใช้รถที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงวิถีชีวิตของคน เมืองส่วนใหญ่ แม้มีวันว่างจากการท�ำงาน ทว่าข้อจ�ำกัดทั้งสถานที่ และเวลาแสนจ�ำกัด จึงเป็นเหตุให้คนส่วนใหญ่หันไปใช้บริการคาร์ แคร์เพื่อความสะดวกมากขึ้น วันนี้ทางทีมงานวารสาร ๑ ใน...อุตสาหกรรมไทย จะ ขอแนะน�ำร้านคาร์แคร์คุณภาพ กับบริการที่คุณต้องประทับใจ “ร้ านคาร์ แคร์ ช็อป” โดยคุณสุเทพ สอาดเอี่ยม ท่านเจ้าของร้าน คาร์แคร์ช็อป ได้เล่าให้ทีมงานฟังว่า ปัจจุบันอายุ 38 ปี เป็นชาว จังหวัดอุทัยธานี จบการศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎ พระนครศรีอยุธยา สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ซึ่งก่อนที่จะ มาเปิดร้านคาร์แคร์ช็อป ได้เริ่มจากการขายผ้าเช็ดรถเพื่อหารายได้ เสริมจากงานประจ�ำ และได้ศกึ ษาหาความรูเ้ กีย่ วกับผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ และพัฒนาตัวเองอยูเ่ สมอท�ำให้มสี นิ ค้า และบริการทีม่ คี ณ ุ ภาพและ ได้มาตรฐานครบวงจรมาจนถึงปัจจุบันรวมระยะเวลากว่า 10 ปี

แนวทางการบริหาร คุณสุเทพ สอาดเอี่ยม เจ้าของร้านคาร์แคร์ช็อป

“ร้ านคาร์ แคร์ ชอ็ ป” เน้นจ�ำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพและ ได้มาตรฐานในราคาที่ไม่สูงและไม่ต�่ำเกินไป พร้อมทั้งมีบริการหลัง การขายที่ดีเยี่ยม เพื่อคงรักษาฐานลูกค้าเดิมให้คงอยู่ตลอดไป

“ธุรกิจคาร์แคร์จึงถือว่าเป็นธุรกิจที่น่าลงทุนไม่น้อยเลยทีเดียว” Tel. 08-4569-8725, 09-9161-4425 / www.carcare-shop.com /

คาร์แคร์ช็อป


ใน...อุตสาหกรรมไทย

ThailandIndustry

59


คุณศรีวิกรณ์ จินทรักษา ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท เอส.เจ.สกรูไทย จ�ำกัด


ทางทีมงานวารสาร ๑ ใน...อุตสาหกรรมไทย ฉบับนี้ได้ มี โ อกาสสั ม ภาษณ์ นั ก ธุ ร กิ จ หนุ ่ ม มากด้ ว ยความสามารถคุ ณ ศรี วิ กรณ์ จินทรั กษา ซึ่งปั จจุบันอายุ 25 ปี ส�ำเร็ จการศึกษาจาก คณะบริ หารธุ รกิจ สาขาบริ หารธุ รกิจระหว่ างประเทศ (IBM) มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย ปั จจุบันด�ำรงต�ำแหน่ งผู้จัดการฝ่ าย การตลาด บริษัท เอส.เจ.สกรู ไทย จ�ำกัด บริษัท เอส.เจ.สกรูไทย จ�ำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2547 โดย คุณอรพงศ์ จินทรักษา กรรมการผู้จัดการ ซึ่งมีประสบการณ์ทางด้าน สินค้าประเภท สกรูน็อต สลักแกนเดียว โดยมีพนักงานเริ่มแรกเพียง 4 คน พร้อมอาคารพาณิชย์ 1 ยูนิต ในการท�ำธุรกิจ ปัจจุบันบริษัทได้มี การพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง มีพนักงานมากกว่า 80 คน พร้อมกับพืน้ ทีค่ ลัง สินค้าในการจัดเก็บสินค้าในกรุงเทพฯ เพื่อกระจายสินค้ากว่า 20,100 ตารางเมตร และพื้นที่โรงงานผลิตชิ้นงานกว่า 6,400 ตารางเมตร บริษัท เอส.เจ. สกรู ไทย จ�ำกัด ผลิตและจ�ำหน่ าย น็อต สกรู งานชุบสกรู เกลียวปล่ อย เกลียวมิล เกลียวหุน เกลียวชิพ บอร์ ด เกลียวสูง-ต�่ำ เกลียวสามเหลี่ยม สกรู ผ่าปลาย สตัด หมุด ย�ำ้ สลัก แหวน รี เวท ปิ๊ น คลิป การผลิตชิน้ งาน ตามแบบ ที่ ลูกค้ าต้ องการพร้ อมใบรั บรองการทดสอบ Mechanical properties รั บรองมาตรฐานจากสถาบันชัน้ น�ำของประเทศไทย ส�ำหรั บ โครงการทดสอบต่ างๆ ที่ต้องการใบรั บรองประกอบชิน้ งาน

แนวทางการบริหารงาน

การท�ำธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประเภทไหน สิ่งที่ส�ำคัญที่สุด คือ คุณธรรม และจริยธรรม การที่บริษัทจะสามารถอยู่รอดได้ในการ แข่งขัน ต้องมีความซื่อสัตย์ไม่ว่าจะเป็นคนในองค์กร หรือนอกองค์กร ก็ตาม ล้วนส�ำคัญทั้งสิ้น เช่นในส่วนการตลาดของผมนั้น ต้องอาศัยงบ ประมาณในการจัดหากลุ่มลูกค้าที่มีคุณภาพ ท�ำให้ลูกค้ามีความมั่นใจ ในประสิทธิภาพของบริษัท คุณภาพของสินค้าและการบริการของเรา รวมถึงต้องอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ร่วมกับบุคลากรที่มีคุณภาพ การจัดการด้านงบประมาณทางการตลาดนั้นจึงเป็นสิ่งที่ ส�ำคัญมากกว่าท�ำไปแล้วคุ้มค่ามากน้อยเพียงใด หรือไม่คุ้มค่าเลย สื่อบางอย่างที่ไม่จ�ำเป็นต้องท�ำแต่ก็ต้องมี เพื่อช่องทาง เพื่อส่วนแบ่ง ทางการตลาดที่ได้ไม่มากก็น้อย การอัดฉีดในส่วนต่างๆ ก็เช่นเดียวกัน ต้องมีการวิเคราะห์อยู่เสมอ และต้องอาศัยระยะเวลาในการศึกษา ประเภทของธุรกิจต่างๆ จากการวิเคราะห์ทหี่ ลากหลายแบบ หลากหลายมุมมองท�ำให้ บริษัท เอส.เจ.สกรูไทย จ�ำกัด มีความจ�ำเป็นมากไม่ว่าจะเป็นการลงสื่อ โฆษณา หรือการอัดฉีดไปในส่วนต่างๆ ของบริษัท เรากล้าที่จะลงทุน และพร้อมที่จะรับกับสิ่งที่จะกลับมาหาเรา การจะท�ำให้ธุรกิจประสบ ความส�ำเร็จนั้นไม่ได้ยากอย่างที่หลายๆ คนคิด ไม่จ�ำเป็นต้องด�ำเนิน ธุรกิจแล้วได้ก�ำไรมากมาย แต่สิ่งที่ส�ำคัญกว่าก็คือการรักษามาตรฐาน รักษาส่วนแบ่งทางการตลาด และท�ำอย่างไรให้บริษัทและบุคคลากร ของเราสามารถด�ำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข


ทรรศนะของท่านต่อทิศทาง

การพัฒนาด้านอุตสาหกรรมไทยผมคงมองการพัฒนาอุตสาหกรรม ไทยในแบบองค์รวมมากกว่าเฉพาะเจาะจง การแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย ใน ปัจจุบันนั้นไม่เพียงแต่ต้องแข่งขันในประเทศ หรือภายในภูมิภาคเท่านั้น แต่ต้อง แข่งขันกันในระดับโลก ซึ่งการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม มีความจ�ำเป็นอย่างยิ่ง และจะต้องมียุทธศาสตร์ในการพัฒนา ซึ่งภาคเอกชนส่วนใหญ่ ยังพึ่งพาแรงงาน เป็นส�ำคัญ (Labor Intensive) การพัฒนาด้ านอุตสาหกรรมของไทยนัน้ มีความจ�ำเป็ นที่จะต้ อง ค�ำนึงหลายปั จจัย ไม่ ว่าจะเป็ นการพัฒนาการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สังคมและ สิ่งแวดล้ อม เป็ นต้ น การพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตนัน้ ไทย เรายังคงพึ่ง แรงงานเป็ นหลักส�ำหรั บกิจการขนาดกลาง และขนาดย่ อม (SMEs) ซึ่งใน ประเทศที่พฒ ั นาแล้ ว จะเน้ นการใช้ เครื่องจักรเป็ นหลักเสียมากกว่ า ซึ่งการ ที่จะท�ำให้ SMEs มีการพัฒนามากขึน้ นัน้ ต้ องได้ รับการสนับสนุนหลาย ด้ านด้ วยกันเช่ น ทางการเงิน และบุคลากร เป็ นต้ น นอกจากนี้การพัฒนาด้านจริยธรรมก็คงจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เห็นได้ น้อยมาก อาจเกิดจากเป็นธุรกิจขนาดเล็กและต้องดิ้นรนต่อสู้ท�ำให้มุมมองด้าน จริยธรรมลดน้อยถอยลงไป การกระท�ำทุกสิ่งอย่างเพื่อที่จะได้มาซึ่งผลก�ำไรหรือ การเอาชนะ ถ้าเรามามองถึงการผลิตสินค้าด้วยเทคโนโลยีภูมิปัญญา ซึ่งถามว่ามี โอกาสทีจ่ ะไปแข่งขันในระดับสากลได้หรือไม่ ค�ำตอบจะไม่ได้อยูท่ ผี่ ปู้ ระกอบการ เพียงอย่างเดียว แต่คงจะต้องได้รับการสนับสนุนจากทางภาครัฐเช่นเดียวกัน ใน การทีจ่ ะน�ำสินค้าออกไปประชาสัมพันธ์ ให้เป็นทีร่ จู้ กั ซึง่ ต้องบอกว่า ภาครัฐยังท�ำ ไม่ได้ดีเท่าที่ควร เหนื อ สิ่ ง อื่ น ใดคื อ การวางแผนระยะสั น้ และระยะยาวในการ ก�ำหนดทิศทางในการพัฒนา โดยปกติแล้ ว อุตสาหกรรมไทยไม่ เน้ นการ วางแผน แต่ เน้ นการแก้ ปัญหาเฉพาะหน้ าซึ่งในโลกปั จจุบันจะท�ำให้ ไม่ สามารถแข่ งขันได้ และอีกหนึ่งสิ่งก็คือความไม่ น่ ิงทางการเมือง ส่ งผลให้ นโยบายต่ างๆ ไม่ มคี วามแน่ นอนในการที่จะก�ำหนดทิศทางการขับเคลื่อน เศรษฐกิจ ก็จะท�ำให้ การพัฒนาอุตสาหกรรมไทยเป็ นไปอย่ างล่ าช้ า และไร้ ทิศทาง รับผลิต (Made-to-Order) และให้ค�ำปรึกษาข้อมูลด้านเทคนิคต่างๆ ด้านงานก่อสร้าง ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ รถยนต์, รถเกี่ยวข้าว รถไถนา ลิฟท์ โทรคมนาคม ฯลฯ Anchor-Bolt, J-Bolt, L-Bolt,Tire-rod, Wing nut, Stud ,T-C Bolt, F-8T, F-10T, F-11T, U-Head,Jack-Base,Table Form, Liftting anchor system, concrete liftting insert, พุ๊กเหล็ก, พุ๊กเคมี, พุ๊กพลาสติก ชิ้นงานสามารถผลิตได้ตั้งแต่ 2.5-150 mm งานชุบฮอทดิพกัลวาไนซ์ (Spin coating) ซิงค์ ชิ้นงานตั้งแต่ 8mm. ขึ้นไป

Tel : 0-2880-3636 Fax : 0-2424-8110 / www.screwthai.com


“ยุคนี้การแข่งขันสูง ผมมองกิจการของผมเหมือนร้านอาหารเล็กๆ ร้านหนึ่งที่มีลูกค้าเข้ามาสั่งซื้อสั่งทาน ถ้าอาหารจานไหนท�ำอร่อย ลูกค้าชอบ วันต่อไปก็จะมีคนมาอุดหนุนเรื่อยๆ เช่นเดียวกับ ธุรกิจก่อสร้าง ต่อเติม ตกแต่ง ถ้าบริการไม่ดีท�ำไม่ถูกใจ คงไม่มีใครกล่าวถึงร้านของเราในทางที่ดีแน่นอน” ทางที ม งานวารสาร๑ใน...อุ ต สาหกรรมฉบั บ นี้ ไ ด้ มี โ อกาสสั ม ภาษณ์ คุ ณ ชิ ษ ณ์ ติ พ งษ์ จิรพรเจริญ กรรมการบริหาร หจก.จีเอพีบี โดยทางทีมงานทราบมาว่าคุณชิษณ์ติพงษ์ จบการศึกษา จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะคุรุศาสตร์อุตสาหกรรม ภาควิชา คุรศุ าสตร์สถาปัตยกรรม และได้เริม่ ท�ำงานสายวิชาชีพก่อสร้างสถาปัตยกรรมตัง้ แต่ปี พ.ศ.2539 จนถึง ปัจจุบัน และท�ำงานด้านฝ่ายบริหารหรือ การจัดการตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 ซึ่งปัจจุบันได้ด�ำรงต�ำแหน่ง กรรมการบริหารในส่วนของ หจก.จีเอพีบี

l

l

ที่มาของ หจก.จีเอพีบี

หจก.จีเอพีบี เกิดจากแนวคิดการรวมตัวของคนท�ำงานในสายงานด้านสถาปัตยกรรมศาตร์ และทีมงานวิศวกร ผูม้ คี วามเชีย่ วชาญและความรูท้ พี่ ร้อมไปด้วยการสัง่ สมประสบการณ์ ความรูค้ วาม สามารถและความเป็น Generetion ใหม่ จึงได้ค�ำจ�ำกัดความภายใต้ค�ำว่า “Generetion Aptitude Performance” หรือ G.A.P และโบณัญซา หรือ BONANZA ปัจจุบันได้ด�ำเนินธุรกิจผ่านมาแล้ว 7 ปี ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ และช่างฝีมือผู้เชี่ยวชาญงานในสาขาอาชีพ ก่อสร้าง ต่อเติม ปรับปรุง ตกแต่ง และวางระบบ

แนวทางการบริหารงาน

มุ่งมั่นพัฒนาองค์กร และขยายผลงานเพื่อการเติบโตทางธุรกิจพัฒนาไปสู่งานบริการ ที่เป็น ระดับใหญ่ต่อไปเป็นล�ำดับ


58

ใน...อุตสาหกรรมไทย

ThailandIndustry


ข่าวอุตสาหกรรม News Industry

ยึดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ขับเคลือ่ นอุตสาหกรรมไทย

สู่...ไทยแลนด์ 4.0 ดร.อุตตม สาวนายน

ดร.อุ ต ตม สาวนายน รั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวง อุ ต สาหกรรม อดี ต รั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประวัติ ดร.อุตตม สาวนายน เกิดเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2503 เป็นบุตรของนายเล็ก สาวนายน กับนางยาหยี สาวนายน[1] จบปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จากมหาวิทยาลัยบราวน์ สหรัฐอเมริกา ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (การเงินและธุรกิจระหว่างประเทศ) Kellogg School of Management, มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น สหรัฐอเมริกา ปริญญาเอก สาขาบริหารการเงิน School of Management, University of Massachusetts-Amherst สหรัฐอเมริกา สมรสกับนางอิชยา สาวนายน การท�ำงาน ดร.อุตตม เป็นผู้บริหารสถาบันการเงินเอกชน ต่อมาท�ำงานเป็นอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา เคยเป็นรอง คณบดี ฝ่ายวิชาการและอาจารย์ประจ�ำสาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และได้รับ แต่งตั้งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 ดร.อุตตม เคยเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์) และผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี ต่อมาในปี พ.ศ. 2558 เขาได้รบั แต่งตัง้ เป็นรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา แต่ได้ยื่นหนังสือลาออกเมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2559 เพือ่ ให้มกี ารแต่งตัง้ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคมซึง่ เป็นกระทรวงทีจ่ ะจัดตัง้ ขึน้ ใหม่ ภายหลัง จากการยื่นลาออกได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ในวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2559

ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 ดร.อุตตม สาวนายน ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

42

ใน...อุตสาหกรรมไทย

ThailandIndustry


ข่าวอุตสาหกรรม News Industry

ใน...อุตสาหกรรมไทย

ThailandIndustry

43


ข่าวอุตสาหกรรม News Industry

‘อุตตม’ ดันลงทุน 1 ล้านล้าน

‘อีอีซี-ไบโออีโคโนมี’

“อุตตม” เครื่องร้อน สั่งกระทรวงอุตสาหกรรม จัด ดร.อุตตม สาวนายน ท�ำแผนปฏิบตั กิ ารขับเคลือ่ นการลงทุนให้เป็นรูปธรรม เสนอ รมว.อุตสาหกรรม ”ประยุทธ์” ภายใน ก.พ.ปีหน้า หวังดันเม็ดเงินลงทุนลงพื้น ที่อีอีซี และปลุกไบโออีโคโนมีให้เกิดได้ภายใน 5 ปี เงินลงทุน อย่างไร ซึ่งที่ผ่านมาก็มีคณะท�ำงานด้านนี้ จัดท�ำแผนขึ้นมาแล้ว ในการ ก�ำหนดประเทศ กลุ่มนักลงทุนเป้าหมาย และเม็ดเงินลงทุน ที่จะเข้าไป ราว 1 ล้านล้านบาท สอดรับกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0

ลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรืออีอีซีราว 5 แสนล้าน นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงอุตสาหกรรม บาท ซึ่งจะผลักดันให้เกิดผลปฏิบัติจริงในปีหน้าได้อย่างไรโดยเฉพาะช่วง เปิดเผยภายหลังการเข้ารับต�ำแหน่งว่า ได้สั่งการไปยังผู้บริหารของทุก ระหว่างรอการพิจารณาร่างพ.ร.บ.จัดตัง้ เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ไปจัดท�ำแผนปฏิบัติการลงในรายละเอียด ที่ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของกฤษฎีกา ก่อนน�ำเสนอสภา ั ญัตแิ ห่งชาติ (สนช.) และคาดว่าจะประกาศใช้ได้ราวต้นปีหน้าหรือ ถึงความชัดเจน และเป็นรูปธรรม ที่จะด�ำเนินงานในปี 2560 โดยให้ยึด นิตบิ ญ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม 20 ปี ทีผ่ า่ นมาการพิจารณาของ ช้าสุดไม่เกินกลางปีหน้านัน้ จะมีกลไกอะไรทีช่ ดั เจนหรือเป็นเป็นรูปธรรม คณะรัฐมนตรี น�ำมาเป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้การพัฒนาอุตสาหกรรม มาใช้ขับเคลื่อนได้บ้าง เพื่อใช้เป็นแนวทางให้เกิดการลงทุนในระยะต่อไป สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในการขับเคลือ่ นประเทศ ไปสูไ่ ทยแลนด์ ในช่วง 5 ปี “การขั บ เคลื่ อ นให้ เ กิ ด การลงทุ น ในพื้ น ที่ อี อี ซี ระหว่ า ง 4.0 ซึง่ แผนปฏิบตั กิ ารนี้ จะต้องรวบรวมและน�ำเสนอพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ รอพ.ร.บ.นั้น สิ่งไหนที่ด�ำเนินการได้ก่อน ก็ด�ำเนินการไป อย่างการ โอชา นายกรัฐมนตรี และครม.ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ทั้งนี้ การจัดท�ำแผนดังกล่าว จะท�ำให้ทราบว่าแต่ละหน่วยงาน ประสานงานกับส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือบีโอไอ มีรายละเอียด เป้าหมาย และกรอบเวลา การด�ำเนินงานที่เป็นรูปธรรม ที่ ที่จะชักชวนนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศให้มาลงทุน ก็สามารถ จะใช้ขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมในปี 2560 เป็นอย่างไร เพื่อ ด�ำเนินการได้เลย เวลานี้ก็มีนักลงทุนรายใหญ่สนใจ แต่จะให้ดีจะต้อง เป็นการวางฐานหรือแนวทางการด�ำเนินงานไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรม เป็นชักชวนนักลงทุนรายใหญ่ระดับโลก ซึ่งตรงนี้จะต้องมีกลไก หรือ การด�ำเนินงานที่ชัดเจน สามารถติดตามได้ และการลงทุน 5 แสนล้าน ในอนาคตต่อไปได้ โดยเฉพาะความชัดเจนด้านการลงทุนใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรม บาท จะเกิดได้จะต้องฟังว่านักลงทุนอยากได้อะไร น�ำมาจัดท�ำให้เป็น เป้าหมาย จะมีแนวทางที่ชัดเจน ในการผลักดันการลงทุนให้เกิดขึ้นได้ รูปธรรมออกมาให้เห็น”

44

ใน...อุตสาหกรรมไทย

ThailandIndustry


ข่าวอุตสาหกรรม News Industry

หมายในการดึงการลงทุนในพื้นที่อีอีซีให้ได้ 5 แสนล้านบาทในระยะเวลา 5 ปี ทีจ่ ะประกอบไปด้วย การลงทุนกลุม่ อุตสาหกรรมดิจติ อล อุตสาหกรรม การแพทย์ครบวงจร อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และ อุปกรณ์โทรคมนาคม อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ และอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ซึ่งในแต่ละ อุตสาหกรรมจะมีเม็ดเงินลงทุนราว 3 หมื่นล้านบาท อุตสาหกรรมยาน ยนต์และชิ้นส่วน เงินลงทุน 8 หมื่นล้านบาท อุตสาหกรรมการบิน เงิน ลงทุน 1 หมื่นล้านบาท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เงินลงทุน 2.6 แสนล้านบาท เป็นต้น นายสมชาย หาญหิรัญ นายอุตตม กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ สิง่ ทีจ่ ะผลักดันให้เกิดเป็นรูป ธรรมขึ้นมาให้ได้ จะเป็นเรื่องของไบโออีโคโนมี เพราะถือเป็น 1 ใน กลุ่ม อุตสาหกรรมเป้าหมาย ที่น�ำเอาพืชผลทางการเกษตร เช่น อ้อย มาต่อย อดเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ มาสร้างมูลค่าให้สูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นพลังงาน ไบโอ พลาสติก อาหารเสริม เคมีภัณฑ์ใหม่ๆ บรรจุภัณฑ์ ในส่วนนี้ก็ต้องไปจัด ท�ำแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนออกมา โดยในส่วนนี้เบื้องต้นก็ได้มีการหารือกับ นายประเสริฐ บุญ สัมพันธ์ ประธานคณะกรรมการบริษัท พีทีทีโกลบอล เคมีคอล จ�ำกัด (มหาชน) หรือ พีทที จี ซี ี ในฐานะประธานคณะท�ำงานด้านพัฒนาคลัสเตอร์ ภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ นายกานต์ ตระกูลฮุน ประธานคณะท�ำงานด้านการยกระดับนวัตกรรมและผลิตภาพ คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ และนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรี ประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี ว่ามีความก้าวหน้าและพร้อมที่จะขับเคลื่อน ได้ในปีหน้า ซึ่งในวันที่ 23 มกราคม 2560 ทางคณะท�ำงานย่อยด้านไบโอ อีโคโนมี ภายใต้คณะท�ำงานด้านพัฒนาคลัสเตอร์ภาคอุตสาหกรรมแห่ง อนาคต จะมีการลงนามบันทึกข้อตกลง (เอ็มโอยู) ความร่วมมือกับหน่วย งานภาคต่างๆ ทีป่ ระกอบด้วยภาคเอกชน 13 บริษทั และสถาบันการศึกษา 27 แห่ง รวมถึงหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้น ที่จะน�ำ ไปสู่การด�ำเนินงานตามโรดแมปที่วางไว้ ที่จะเข้าไปศึกษารายละเอียดรูป แบบการลงทุน เจาะลึกในแต่ละโครงการที่จะลงทุน ซึ่งเท่าที่ได้รับแจ้งมา มีการตั้งเป้าหมายที่จะขับเคลื่อนการลงทุนนี้ไว้สูงกว่า 4 แสนล้านบาท อีกทั้ง นโยบายการลงทุนในรูปแบบคลัสเตอร์ ซึ่งการให้สิทธิ ประโยชน์จะสิ้นสุดในสิ้นเดือนธันวาคมนี้นั้น ในส่วนนี้ ก็จะต้องไปหารือ กับบีโอไอว่า จะด�ำเนินการขยายเวลาการให้สทิ ธิประโยชน์ออกไปอีกหรือ ไม่ ซึ่งส่วนตัวแล้วมองว่าไม่น่าจะเป็นเรื่องยาก เพราะถือเป็นยุทธศาสตร์ หนึ่งในการส่งเสริมการลงทุน เพราะเท่าที่ทราบมีนักลงทุนสนใจเป็น จ�ำนวนมาก แต่ติดปัญหาความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในพื้นที่ ตรง ส่วนนีก้ ต็ อ้ งไปเจรจากับนักลงทุนว่าจะดึงสถาบันการศึกษาเข้าร่วมอย่างไร เชือ่ ว่าหากขยายเวลาการให้สทิ ธิประโยชน์ได้นา่ จะช่วยให้มเี ม็ดเงินเข้ามา ลงทุนเพิ่มขึ้นอีก นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผย ว่า ส�ำหรับกรอบการลงทุนใน 10 กลุม่ อุตสาหกรรมเป้าหมายจะยังคงเป้า

นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ ด้านนายอนนต์ สิริแสงทักษิณ หัวหน้าคณะท�ำงานย่อยด้าน ไบโออีโคโนมี ภายใต้คณะท�ำงานด้านพัฒนาคลัสเตอร์ภาคอุตสาหกรรม แห่งอนาคต คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ มีนายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมีคอล จ�ำกัด (มหาชน)หรือ พีทีทีจีซี เป็นประธาน กล่าวว่า ในวันที่ 23 มกราคม 2560 ทางคณะท�ำ งานฯจะมีการลงนามบันทึกข้อตกลง (เอ็มโอยู) ความร่วมมือกับหน่วยงาน ภาคต่างๆ โดยจะมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ฝ่าย เศรษฐกิจ มาเป็นประธาน โดยการลงนามดังกล่าว จะมีรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนเป็นผู้ลง นามเอ็มโอยูดว้ ย ขณะทีภ่ าคเอกชนประกอบไปด้วย บริษทั เอกชนกว่า 13 ราย เช่น กลุ่มบริษัท ปตท.จ�ำกัด (มหาชน) กลุ่มเอสซีจี กลุ่มมิตรผล และ บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) หรือ KTIS เป็นต้น ที่เห็นโอกาสด้านการลงทุน รวมถึงความร่วมมือกับ สถาบันการศึกษาอีก 27 แห่ง ที่จะน�ำผลงานวิจัยต่างๆ มาช่วยต่อยอดใน การสร้างนวัตกรรมหรือผลิตภัณฑ์ไปสู่เชิงพาณิชย์ ซึ่งมีกรอบระยะเวลา การด�ำเนินงานใน 1 ปี และมีการตั้งเป้าหมายเบื้องต้นจะมีการลงทุนใน ช่วง 5 ปีไว้ราว 4 แสนล้านบาท

ใน...อุตสาหกรรมไทย

ThailandIndustry

45


ข่าวอุตสาหกรรม News Industry

เปิดนโยบาย

รมว.อุตตมฯ เข้าสู่ยุค

อุตสาหกรรม 4.0

“การพัฒนาอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตัง้ ใจเห็นภาพกระทรวงอุตสาหกรรมทีม่ บี ทบาทสนับสนุนการพัฒนา ธุรกิจอุตสาหกรรมมากยิง่ ขึน้ และกระจายงานสูภ่ มู ภิ าคมากขึน้ โดยเฉพาะ การปรับตัวเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย S-Curve โดยจะดูแลส่ง เสริมผู้ประกอบการทุกระดับให้ก้าวไปด้วยกันด้วยมาตรการที่เหมาะสม กับแต่ละกลุ่ม ทั้งนี้การปรับบทบาทและโครงสร้างกระทรวงฯ แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะ 6 เดือนแรกของปี 2560 ที่สามารถด�ำเนินได้ทันที และ ระยะที่ 2 ภายในปี 2562 ซึ่งเป็นการปรับปรุงเพิ่มเติมพระราชบัญญัติที่ เกี่ยวข้อง โดยทั้งสองระยะต้องท�ำคู่ขนานกันไป” นายอุตตม กล่าว

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อุตสาหกรรม เปิดเผยถึงแนวทางการปรับบทบาทและ โครงสร้างกระทรวงอุตสาหกรรม เพือ่ รองรับยุทธศาสตร์ ประเทศไทย 4.0 ว่า จากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของ เทคโนโลยี แ ละการเข้ า สู ่ ยุ ค อุ ต สาหกรรม 4.0 ท� ำ ให้ กระทรวงอุ ต สาหกรรมจ� ำ เป็ น ต้ อ งปรั บ บทบาทและ โครงสร้างกระทรวงฯ ให้สอดคล้องกับบริบทดังกล่าวเพือ่ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายรั ฐ บาล และสนั บ สนุ น อุตสาหกรรมและวิสาหกิจทุกระดับให้สามารถเติบโต ทั้ง ด้านผลิตภาพ การมีสว่ นร่วมเพือ่ ลดความเหลือ่ มล�ำ้ และ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยิ่งขึ้น

46

ใน...อุตสาหกรรมไทย

ThailandIndustry

ระยะแรกเป็นการปรับปรุงบทบาทของส่วนราชการระดับกรม ต่างๆ จะแบ่งเป็น 4 กลุ่มงาน ได้แก่ (1) กลุ่มส�ำนักงานปลัดกระทรวง อุ ต สาหกรรม ประกอบด้ ว ย หน่ ว ยงานอ� ำ นวยการและส� ำ นั ก งาน อุตสาหกรรมจังหวัด (2) กลุม่ ขับเคลือ่ นอุตสาหกรรมและพัฒนาผูป้ ระกอบ การ ประกอบด้วยส�ำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และกรมส่งเสริม อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ (3) กลุ่มสนับสนุนการประกอบการ ประกอบด้วยกรมโรงงานอุตสาหกรรม และส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม และ (4) กลุ่มขับเคลื่อนการเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบต้นน�้ำ ประกอบด้วย กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและวัตถุดิบ และส�ำนักงานคณะ กรรมการอ้อยและน�้ำตาลทราย ทั้ ง หมดจะปรั บ บทบาทให้ มี ค วามคล่ อ งตั ว เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ น อุตสาหกรรม S-Curve และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ อุตสาหกรรม ด้วยการผลิตภาพ มาตรฐานและนวัตกรรม อ�ำนวยความ สะดวกแก่นักลงทุนและประชาชนโดยการถ่ายโอนงานด้านการอนุญาต ต่างๆ ของกระทรวงให้กับ Third Party และถ่ายโอนภารกิจที่เกี่ยวกับ การส่งเสริมและพัฒนา SMEs และวิสาหกิจชุมชนของหน่วยงานจากส่วน กลางไปสู่หน่วยงานภูมิภาค ที่น�ำร่องไปแล้วในปี 2559 คือการถ่ายโอน งานตรวจรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) จาก ส�ำนักงาน มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ไปยังส�ำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด จ�ำนวน 50 จังหวัด และจะถ่ายโอนให้ครบทั้ง 76 จังหวัดในปี 2560 นอกจากนีจ้ ะปรับเพิม่ บทบาทการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนือ่ งจากน�ำ้ ตาล


ข่าวอุตสาหกรรม News Industry

ทรายและอุตสาหกรรมชีวภาพ รวมทั้งการบริหารจัดการและพัฒนา นวัตกรรมวัตถุดิบประเภทแร่และโลหะเพื่อรองรับอุตสาหกรรม SCurve ส�ำหรับระยะที่ 2 จะมีการปรับปรุงกฎหมายเดิมและออก กฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง เช่น การปรับปรุง พ.ร.บ.อ้อยและน�้ำตาล ทราย เพื่อให้ครอบคลุมการใช้ประโยชน์จากอ้อยไปพัฒนาเป็น อุตสาหกรรมชีวภาพทีม่ มี ลู ค่าสูง การจัดท�ำ พ.ร.บ.พัฒนาอุตสาหกรรม แห่งชาติ เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนา อุตสาหกรรม-แห่งชาติ ซึง่ แต่เดิมคือส�ำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ให้มีเครื่องมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย เช่น กองทุนเพื่อ การพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา รวมถึงสามารถตัง้ หน่วยบริการรูป แบบพิเศษ (Special Delivery Unit) เพือ่ ให้บริการกลุม่ อุตสาหกรรม เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังจะจัดท�ำ พ.ร.บ.ส่ง เสริมผลิตภาพแห่งชาติ และปรับโครงสร้างของสถาบันเพิ่มผลผลิต แห่งชาติ ให้กลายเป็นส�ำนักงานส่งเสริมผลิตภาพแห่งชาติ เพื่อ ครอบคลุมภารกิจการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภาพในทุกสาขาธุรกิจ ของประเทศ รวมถึงการเจรจาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการรับรอง มาตรฐานทั้งหมดเพื่อตั้งเป็นส�ำนักงานการมาตรฐานแห่งชาติ ซึ่งจะ ท�ำให้ตอบโจทย์รฐั บาลทีต่ อ้ งการเห็นเศรษฐกิจของไทยขับเคลือ่ นด้วย การมีมาตรฐาน ผลิตภาพ และนวัตกรรม และประเทศไทยสามารถ หลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางในปี 2579 ตามเป้าหมายของ ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป ทั้งนี้การปรับบทบาทสถาบันเครือข่ายทั้ง 11 สถาบันของ กระทรวงฯ จะเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย S-Curve อาทิ การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์อนาคต ด�ำเนินการโดยสถาบันยาน ยนต์ การพัฒนาอุตสาหกรรมอากาศยาน ด�ำเนินการโดยสถาบันยาน ยนต์และสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย การพัฒนา อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และเครื่องจักรกลอัตโนมัติ ด�ำเนินการโดย สถาบันไทย-เยอรมัน การพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อจั ฉริยะ ด� ำ เนิ น การโดยสถาบั น ไฟฟ้ า และอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ การพั ฒ นา อุตสาหกรรมอุปกรณ์ทางการแพทย์ ด�ำเนินการโดยสถาบันพลาสติก สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย และสถาบันการก่อสร้าง แห่งประเทศไทย เป็นต้น ซึ่งทุกสถาบันมีความพร้อมที่จะด�ำเนินการ ได้ทันที

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวอีกว่า “ในส่วนของขั้นตอนการด�ำเนินการจะมีการเสนอกรอบการ ปรับบทบาทและโครงสร้างใหม่ต่อ ครม. ให้ความเห็นชอบ ภายในเดือนมีนาคม 2560 เป็นอย่างช้า หลังจากนั้นจะเข้าสู่ กระบวนการทางกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง โดยจะสามารถใช้ โครงสร้างใหม่ได้ในเดือนกรกฎาคม 2560”

ใน...อุตสาหกรรมไทย

ThailandIndustry

47


ข่าวอุตสาหกรรม News Industry

ก.อุตฯ ระดมสมอง สอจ.ทั่วประเทศ จัดทำ�แผน-แนวทางการตรวจติดตามประเมินผล ขับเคลื่อน INDUSTRY 4.0 ใน 3 ประเด็นหลัก สอดรับนโยบาย THAILAND 4.0

48

ใน...อุตสาหกรรมไทย

ThailandIndustry


ข่าวอุตสาหกรรม News Industry

นายสมชาย หาญหิ รั ญ ปลั ด กระทรวง อุตสาหกรรม เปิดเผยถึงการสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง “การตรวจราชการและติดตามประเมินผล เพือ่ ขับเคลือ่ น Industry 4.0” ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป โดยมีผู้เข้าร่วม สัมมนาจากส�ำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ จ�ำนวน 300 คน ว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเข้า สู่ Industry 4.0 และสอดรับกับแนวทางการปฏิรูปประเทศ ตามยุ ท ธศาสตร์ ช าติ 20 ปี ข องรั ฐ บาล กระทรวง อุตสาหกรรมจึงต้องปรับบทบาทเพือ่ รองรับกับแผนการ พัฒนาดังกล่าว โดยเฉพาะส�ำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด (สอจ.) ซึ่งถือเป็นผู้แทนกระทรวงฯที่มีบทบาทส�ำคัญต่อ การขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ ของกระทรวงอุ ต สาหกรรมให้ บ รรลุ ผ ลสั ม ฤทธิ์ ต าม เป้าหมาย

โดยภารกิจหลักของกระทรวงอุตสาหกรรมทีต่ อ้ งเร่งด�ำเนินการ คือ การปรับบทบาทการก�ำกับดูแลสถานประกอบกิจการโรงงานและ เหมืองแร่จากผู้ก�ำกับดูแลตามกฎหมาย “Regulator” เป็นผู้ส่งเสริมและ อ�ำนวยความสะดวกการประกอบกิจการ “Promoter&Facilitator” โดย เฉพาะโครงสร้างของ สอจ.ทุกจังหวัด ทีใ่ ห้มหี น่วยงานพีเ่ ลีย้ งด้านวิชาการ ต่างๆ ในพื้นที่บูรณาการการท�ำงานร่วมกันอย่างเข้มแข็ง รวมถึงปรับ บทบาทภารกิจเพื่อรองรับการขับเคลื่อนนโยบาย Industry 4.0 ภายใต้ โมเดล Thailand 4.0 ของรัฐบาล ทัง้ ด้านการก�ำกับดูแลโรงงานและเหมือง แร่ ด้วยการปรับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ให้เอือ้ ต่อการลงทุน/การประกอบ กิจการ การให้ Third Party มาช่วยปฏิบัติงาน การจัดท�ำแผนก�ำกับดูแล โรงงานและเหมืองแร่เชิงยุทธศาสตร์/บริหารจัดการเรือ่ งร้องเรียน และเหตุ ฉุกเฉินโดยฉับพลัน/สร้างเครือข่ายในพื้นที่/สร้างการรับรู้ความเข้าใจให้ กับประชาชน การด�ำเนินการตามคู่มือประชาชน (พ.ร.บ.อ�ำนวยความ สะดวกฯ) โดยเคร่งครัด รวมทั้งการปรับฐานข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม “เป็นฐานข้อมูลเดียว” (โดยใช้ฐานของ กรมโรงงานอุตสาหกรรม) และ เตรียมพร้อมรับเหตุภาวะฉุกเฉิน เช่น IUU ภัยแล้ง ภัยหนาว น�้ำท่วม ฯลฯ นอกจากนี้ ในส่วนของการส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรม SMEs และ OTOP : Promoter สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้ภาค อุตสาหกรรมทุกระดับ กระทรวงอุตสาหกรรมได้แต่งตั้งคณะกรรมการ ชี้น�ำยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการเพิ่มผลิตภาพ นวัตกรรม และมาตรฐาน (Spring Board) เพือ่ ท�ำหน้าทีใ่ นการก�ำหนดยุทธ์ศาสตร์สง่ เสริมผลิตภาพ และส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการปรับ โครงสร้าง (Institutional Role) เพื่อก�ำหนดแนวทางปรับโครงสร้าง

สถาบั น เครื อ ข่ า ยของกระทรวงอุ ต สาหกรรมในภาพรวม ด้ า นการ บูรณาการ (Integration Role) มีบทบาทในการประสานงานตลอดจน สร้างช่องทาง (Platform) ในการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการ พัฒนามาตรฐาน ผลิตภาพ และนวัตกรรมในเชิงประชารัฐ ด้านการเพิ่ม ขีดความสามารถ (Capacity Building Role) เป็นการก�ำหนดกิจกรรม หรือโครงการเพื่อส่งเสริมศักยภาพ SMEs ผ่านโครงการ SMEs SPRING UP ส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (SCurve/ New S-Curve) เข้าสู่เขตเศรษฐกิจ Cluster/Super ส่งเสริม SMEs Spring Up/Start Up และหมู่บ้านอุตสาหกรรมเพื่อการท่องเที่ยว อย่างยั่งยืน (OTOP Culture Village)/มผช.) รวมทั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน / ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก (Eastern Economic Corridor) อีกทั้ง การบริหารจัดการองค์กรเพื่อรองรับการปฏิบัติงานยุค Industry 4.0 สู่ “Smart Office” ที่มุ่งหวังปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อรองรับ Industry 4.0 และให้ข้าราชการมีความเข้าใจเรื่องเศรษฐกิจยุคดิจิตัล โดย มีแผนพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ มีคุณธรรมและโปร่งใส

“สิง่ ส�ำคัญทีส่ ดุ คือ สอจ.ต้องปรับเปลีย่ นวิธกี ารท�ำงานให้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยเน้นการท�ำงานเชิงรุก เพื่อให้สามารถท�ำงานทดแทนช่วยเหลือกันได้ในระดับหนึ่ง น�ำ ระบบพี่สอนน้องมาพัฒนาองค์ความรู้ในฝ่ายตนเอง สร้าง KM ใน องค์กร การหมั่นใฝ่หาความรู้ใหม่เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง น�ำรูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการท�ำงานและการบริการ ประชาชนให้มากขึ้น การให้บริการด้วยใจ และปฏิบัติงานอย่าง เป็นธรรมกับทุกฝ่าย การดึงภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมใน การท�ำงาน ซึง่ ภารกิจดังกล่าว สอจ.ไม่สามารถด�ำเนินงานได้เพียง หน่วยงานเดียว จ�ำเป็นต้องบูรณาการกับหน่วยงานในภูมิภาค อย่างใกล้ชิด เพื่อความเป็นเอกภาพ และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ และ เหนือสิง่ อืน่ ใด คือ การท�ำให้โรงงานและประชาชนสามารถอยูร่ ว่ ม กันได้อย่างมีความสุขอย่างยั่งยืน” ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวทิ้งท้าย

ใน...อุตสาหกรรมไทย

ThailandIndustry

49


ห ล า ย ป ี ม า นี้ มี ก า ร พู ด ถึ ง ก า ร ป ฏิ วั ติ อุตสาหกรรมครั้งใหม่ ซึ่งถูกเรียกว่า ยุคของการ ปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 หรือ INDUSTRY 4.0 ซึ่งมันจะเป็นวิธีการใหม่ๆ ของการผลิตที่จะเข้ามา พลิกโฉมหน้าวงการอุตสาหกรรม

50

ใน...อุตสาหกรรมไทย

ThailandIndustry


การปฏิวัติอุตสาหกรรม (INDUSTRIAL REVOLUTION) หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงใน วิธีการผลิตและระบบการผลิต จากเดิมระบบการผลิตมักท�ำกันภายในครอบคัว พ่อค้ามักเป็น นายทุนซือ้ วัตถุดบิ แล้วแจกจ่ายให้แต่ละครอบครัวรับมาท�ำ แล้วพ่อค้า จะรับผลิตภัณฑ์ที่ส�ำเร็จ แล้วไปขาย คนงานก็จะได้ค่าจ้างเป็นการ ตอบแทน การผลิตสินค้าเดิมใช้แรงงานคน แรงงานสัตว์ รวมทั้ง พลังงานจากธรรมชาติ เครื่องมือแบบง่ายๆ มาเป็นการใช้เครื่องจักร กลแทน เริ่มจากแบบ ง่ายๆ จนถึงแบบซับซ้อนที่มีก�ำลังผลิตสูง จน เกิดเป็นการผลิตในระบบโรงงาน (FACTORY SYSTEM) ส่วนการ ผลิตภายในครอบครัวก็ค่อยๆ ลดลงไป กลับไปเริม่ ต้นกันเมือ่ การปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรมครัง้ แรกในช่วง ปลายศตวรรษที่ 18 เจมส์ วัตต์ ได้ปรับปรุงเครื่องจักรกลไอน�้ำนิโค แมนให้ใช้งานได้ดีขึ้น สามารถสร้างรถไฟลดระยะทางคมนาคม และ น�ำไปสูก่ ารสร้างเครือ่ งจักร เรียกว่า “สมัยแห่งพลังไอน�ำ้ ” จากจุดนัน้ เรียกได้ว่า เป็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 1 ความจริงแล้ว เจมส์ วัตต์ ไม่ได้ประดิษฐ์เครือ่ งจักรไอน�ำ ้ แต่สงิ่ ทีเ่ ขาท�ำคือ สร้างนวัตกรรม จ�ำนวนมากที่ช่วยให้ประสิทธิภาพของการผลิตสิ่งทอเพิ่มขึ้นอย่าง น้อยสามเท่าจากที่เคยท�ำได้ อาจกล่าวได้ว่า เขาเป็นจุดเริ่มต้นของ การมาถึงของโรงงานผลิตที่ใช้เครื่องจักรช่วยในการผลิตก่อก�ำเนิด เป็นโรงงานสมัยใหม่ จากนั้นการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 2 ก็เกิดขึ้นในช่วงต้น ศตวรรษที่ 20 เมื่อ เฮนรี่ ฟอร์ด ได้น�ำระบบสายพานเข้ามาใช้ในสาย การผลิตรถยนต์ในปี ค.ศ. 1913 ท�ำให้เกิดเป็นรถยนต์โมเดลทีที่มี จ�ำนวนการผลิตมากถึง 15 ล้านคัน จนกระทั่งหยุดสายการผลิตไปใน ปี ค.ศ. 1927 เป็นการเปลี่ยนจากการใช้เครื่องจักรไอน�้ำ มาใช้ พลังงานไฟฟ้าส่งผลให้สามารถปลดปล่อยพลังการผลิตอย่างที่ไม่เคย

เกิดขึน้ มาก่อน เทคนิคใช้สายพานการผลิตในลักษณะเดียวกันนี้ได้รบั การเผยแพร่ไปยังอุตสาหกรรมอื่นๆ ท�ำให้ประสิทธิภาพในการผลิต เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตลดลง ถึงตรงนี้เรียกได้ว่า ยุค ของการผลิตสินค้าเหมือนๆ กันเป็นจ�ำนวนมากหรือ Mass Production ได้เกิดขึ้นแล้ว ต่อมาการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 3 เป็นผลมาจากยุคเริ่ม ต้นของคอมพิวเตอร์ที่เข้ามาช่วยในงานอุตสาหกรรมตั้งแต่ ค.ศ. 1970 ท�ำให้เกิดสายการผลิตแบบอัตโนมัติขึ้น และเข้ามาเสริมการ ท�ำงานเดิมที่มีแต่ชุดกลไกเพียงอย่างเดียว เป็นการใช้เครื่องจักร อัตโนมัติหรือหุ่นยนต์ในการผลิตแทนที่แรงงานมนุษย์มากขึ้น เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้สูงขึ้นอีกระดับหนึ่ง จนทุกวันนี้แทบทุก โรงงานต่างต้องมีระบบการผลิตแบบอัตโนมัตเิ ข้าไปมีสว่ นช่วยในการ ผลิตด้วยเสมอ จนมาถึงโรงงานผลิตที่ใช้ระบบอัตโนมัตขิ นั้ สูงเพือ่ ผลิต สินค้าอุปโภคที่มีความซับซ้อนมากๆ จุดประสงค์ก็เพื่อท�ำให้สินค้ามี ราคาต�่ำพอที่ผู้บริโภคจะสามารถจ่ายได้ ส�ำหรับการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ที่ก�ำลังจะมาถึง คือ การน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลและอินเทอร์เน็ต มาใช้ในกระบวนการผลิต สินค้า จุดเด่นทีส่ ำ� คัญอย่างหนึง่ ก็คอื สามารถเชือ่ มความต้องการของ ผูบ้ ริโภคแต่ละรายเข้ากับกระบวนการผลิตสินค้าได้โดยตรง พูดง่ายๆ ก็คือ โรงงานยุค 3.0 สามารถผลิตของแบบเดียวกันจ�ำนวนมากใน เวลาพริบตาเดียว แต่โรงงานยุค 4.0 จะสามารถผลิตของหลากหลาย รูปแบบแตกต่างกัน (ตามความต้องการเฉพาะของผูบ้ ริโภคแต่ละราย) เป็นจ�ำนวนมากในเวลาพริบตาเดียว โดยใช้กระบวนการผลิตที่ ประหยัดและมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลครบวงจรแบบ “Smart Factory”

ใน...อุตสาหกรรมไทย

ThailandIndustry

51


แนวคิดอุตสาหกรรม 4.0 แนวคิด Industry 4.0 นี้ จะเป็นการบูรณาการโลกของการ ผลิต เข้ากับการเชื่อมต่อทางเครื่อข่ายในรูปแบบ “The Internet of Things (IoT)” คือการท�ำให้กระบวนการผลิตสินค้าเชือ่ มกับเทคโนโลยี ดิจทิ ลั หรือแม้กระทัง่ ท�ำให้ตวั สินค้าเองเชือ่ มกับเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ยก ตัวอย่างเช่น การมีระบบป้อนข้อมูลให้เครือ่ งจักรสามารถผลิตสิง่ ของ ตามแต่การสั่ง (ออนไลน์) จากผู้บริโภคโดยตรง, การใส่ตัวส่งข้อมูล ในเครื่องใช้ไฟฟ้า เพื่อประมวลสถิติการใช้และแจ้ง (โดยอัตโนมัติ) กลับไปยังโรงงานเมื่อเกิดปัญหาทางเทคนิค, การใช้คอมพิวเตอร์จิ๋ว กินได้ (ขนาดเท่ายาเม็ด) ให้ผบู้ ริโภคกลืนเข้าไปเพือ่ เก็บข้อมูลสุขภาพ ในร่างกาย ฯลฯ จะเห็นได้ว่า Industry 4.0 ยังเป็นแนวคิดที่ใหม่มาก

52

หลายอย่างอยู่ในช่วงทดลองและพัฒนา แต่กเ็ ป็นแนวคิดทีม่ ศี กั ยภาพ ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงทุกวงการ ตัง้ แต่แนวทางการบริโภคสินค้าของผูค้ น ทั่วไป ตลอดจนแนวทางการรักษาทางการแพทย์ ส�ำหรับประเทศไทยซึ่งต้องพึ่งพาอุตสาหกรรมการผลิตใน การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ภาครัฐจะต้อง ให้ความส�ำคัญต่ออุตสาหกรรม 4.0 การประกาศนโยบายดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) เมื่อเร็วๆ นี้ เพื่อขับเคลื่อน การพัฒนาประเทศในทุกๆ ด้านเข้าสู่ความเป็นดิจิทัล เน้นส่งเสริม การขยายการพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานดิ จิ ทั ล และเครื อ ข่ า ย อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ส่งเสริม E-Commerce, E-Documents และ E-Learning สิ่งเหล่านี้นอกจากจะ เป็นการวางพื้นฐานที่ส�ำคัญเพื่อให้ไทยก้าวเป็นผู้น�ำเศรษฐกิจดิจิทัล ในภูมภิ าคอาเซียนแล้ว ยังเป็นการปูทางรองรับ Industry 4.0 อีกด้วย

เนือ่ งจากเทคโนโลยีของ Industry 4.0 ไม่ใช่สิ่งใหม่ แต่ ที่ น ่ า สนใจคื อ การผสมผสานเทคโนโลยี ที่ มี อ ยู ่ ใ ห้ มี ประสิทธิภาพ และสามารถตอบรับความต้องการของตลาดได้ ส�ำหรับแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยในอนาคต จะต้อง ปรับสู่ Industry 4.0 ในเร็วๆ นี้ โดยมีแนวทางองค์ประกอบ 9 ด้าน ประกอบด้วย ใน...อุตสาหกรรมไทย

ThailandIndustry


1. หุน่ ยนต์อตั โนมัติ (Autonomous Robots) มาเป็นผู้ช่วยในการผลิต 2. การสร้างแบบจ�ำลอง (Simulation) เช่น การพิมพ์แบบ 3D เสมือนจริง 3. การบูรณาการระบบต่างๆเข้าด้วยกัน (System Integration) 4. การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของสิ่งของ (Internet Of Things) ที่ท�ำให้เป็นอุปกรณ์อัจฉริยะ 5. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล (Cybersecurity) 6. การประมวลและเก็บข้อมูลผ่านระบบ ออนไลน์ (Cloud Computing) 7. การขึ้นรูปชิ้นงานด้วยเนื้อวัสดุ Additive Manufacturing เช่น การขึน้ รูปชิน้ งานในเครือ่ งพิมพ์ 3 มิติ 8. เทคโนโลยี Augmented Reality (AR) ที่ ผสานเอาโลกแห่งความเป็นจริงเข้ากับโลกเสมือน โดยผ่านอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ทีวี 3 มิติ เครื่องเล่นเกม 9. ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) คือชุมนุม ของชุดข้อมูลที่มีขนาดใหญ่และซับซ้อน มีทั้งการ บันทึกและจัดเก็บ การค้นหา การแบ่งปัน และการ วิเคราะห์ข้อมูล

จุดเด่นของอุตสาหกรรม 4.0

คือการท�ำให้เครื่องจักรหรือระบบอัตโนมัติเชื่อมโยง เป็นส่วนหนึ่งของสังคมเครือข่ายผ่านอินเตอร์เน็ตจึงสามารถ แชร์ข้อมูลข่าวสารถึงกันหมด รวมทั้งสามารถใช้ทรัพยากร บางส่วนร่วมกัน

เช่น โปรแกรมด้านการออกแบบ CAD ระบบการบริหารการ จัดการ ERP/MRP ท�ำให้การสือ่ สารเกือบทัง้ หมดไม่ตอ้ งผ่านตัวกลาง (Media) จึงเกิดความรวดเร็วทั่วถึง ที่ส�ำคัญคือลดความผิดพลาดได้ เกือบ 100% ตัวอย่างเช่น ข้อมูลการออกแบบผลิตภัณฑ์ CAD จาก บริษทั ผูว้ า่ จ้างจะสามารถสือ่ สารไปยังหน่วยต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หมด ของผู้ประกอบการ ไม่ว่าจะเป็นการเขียนโปรแกรม CNC ส�ำหรับ เครื่องจักรกลการผลิต การท�ำโปรแกรมเครื่องวัด CMM การตรวจ สอบคุณภาพชิ้นงาน การออกแบบระบบการจับยึด (Jig & Fixture) การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การค�ำนวนต้นทุนขนส่งด้านโลจิสติกส์ กระบวนการเหล่านี้สามารถท�ำได้ในทันที เพิ่มความรวดเร็วและลด ความผิดพลาดในการท�ำงานเนื่องจากแชร์ข้อมูลเดียวกัน การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งใหม่นี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลง จากระบบเดิมที่ควบคุมโดยส่วนกลาง Centralized มาเป็นระบบ Decentralized ที่แต่ละหน่วยของระบบการผลิต ไม่ว่าจะเป็น เครื่องจักร หุ่นยนต์ หรืออุปกรณ์เครื่องมือวัดต่างๆ มีความสามารถ ในการรับรู้ (Recognition) การวิเคราะห์ (Diagnosis) การเพิ่ม ประสิทธิภาพ (Optimizations) และการก�ำหนดรูปแบบ (Configuration) ด้วยตัวเอง

โรงงานอัจฉริยะ

การพั ฒ นา CPPS ท� ำ ให้ โ รงงานสามารถฟี ด แบค ประสิทธิภาพและคุณภาพของกระบวนการผลิตแบบเรียลไทม์ การ

ใน...อุตสาหกรรมไทย

ThailandIndustry

53


จัดการเวลาและต้นทุนการผลิตก็มปี ระสิทธิภาพกว่ากระบวนการผลิต แบบเดิมระบบอัตโนมัติชั้นสูงจะกลายเป็นมาตรฐานส�ำหรับสมา ร์ทแฟคตอรีระบบการผลิตที่มีความยืดหยุ่นสูงท�ำให้สามารถสนอง ตอบต่อเงื่อนไขและสภาพของการผลิตแบบเรียลไทม์ สามารถใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรณ์ทุกด้านได้เกือบร้อยเปอร์เซนต์เต็ม ข้อได้ เปรียบของการผลิตในอุตสาหกรรม 4.0 ไม่ได้จ�ำกัดแต่เพียง Mass Production แต่ยงั สามารถตอบสนองความต้องที่ไม่จำ� กัด แม้แต่การ ผลิตงานที่หนึ่งล็อตมีงานเพียงหนึ่งชิ้น (One-off Production) โดยที่ ไม่ได้ท�ำให้ประสิทธิภาพของการผลิตลดลง ประโยชน์ของสมาร์ทแฟคตอรียังรวมถึง การออปติไมซ์ กระบวนการผลิต สมาร์ทแฟคตอรีสามารถก�ำหนดและระบุกิจกรรม เงื่อนไขและออปชั่น สภาพแวดล้อมของการผลิต รวมทั้งยังสามารถ ติดต่อสือ่ สารกับหน่วยอืน่ ๆ ได้อย่างอิสระในแบบไร้สาย สามารถการ ออปติไมซ์การผลิตสินค้าให้กับลูกค้าแต่ละรายโดยค�ำนึงถึงปัจจัย ต่างๆ เช่น เวลา ต้นทุนการผลิต ค่าขนส่งและโลจิสติกส์ การรักษา ความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ และความยั่งยืน เป็นระบบการผลิตที่ใช้ ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่าทีส่ ดุ การผลิตสามารถปรับแต่งให้เหมาะสมกับ ทรัพยากรบุคคล (จ�ำนวนพนักงาน) โดยเครือ่ งจักรและระบบอัตโนมัติ จะมีความสามารถในการปรับเปลีย่ นการท�ำงานให้หมาะสมกับจ�ำนวน คนและทักษะของคน

ตัวเองและการพยากรณ์จะท�ำให้สมาร์ทแมชชีนสามารถวิเคราะห์ ข้อมูลจากการผลิตโดยการได้รับข้อมูลจากเครื่องวัด CMM ท�ำให้มัน สามารถปรับเงือ่ นไขการท�ำงานเพือ่ ป้องกันความผิดพลาดทีอ่ าจเกิด ขึ้น นอกจากนี้เครื่องจักรในอนาคตจะมีโปรแกรมส�ำหรับตรวจสอบ และดูแลสุขภาพของเครื่องจักร เพื่อช่วยยืดอายุการท�ำงานของ เครือ่ งจักร ซึง่ ข้อมูลสุขภาพของเครือ่ งจักรจะเป็นประโยชน์อย่างมาก ในการวางแผนการผลิตและประเมินศักยภาพโดยรวมของระบบการ ผลิต รวมทัง้ ท�ำให้ฝา่ ยซ่อมบ�ำรุงสามารถปรับแผนการบ�ำรุงรักษาและ ก�ำหนดรอบของการบ�ำรุงรักษาทีเ่ หมาะสม เพือ่ เพิม่ เวลา Uptime ให้ ได้สูงสุด หากเราพิจารณาเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ จริงของโรงงานการผลิต ในปัจจุบนั เช่นกรณีมเี ครือ่ งจักรทีก่ ำ� ลังจะหมดอายุ การใช้งานทีท่ ำ� ให้ เกิดดาวน์ ไทม์หรือต้องการการบ�ำรุงรักษามากเกินไป ในสถานกาณ์ เช่นนี้ผู้ประกอบการอาจต้องพิจารณาทางเลือกว่าจะท�ำการฟื้นฟู เครื่องจักรใหม่ หรือเปลี่ยนเครื่องใหม่ แต่ส�ำหรับเครื่องจักรกลในยุค อุตสาหกรรมครั้งที่ 4 นี้ เครื่องจักรกลทุกเครื่องจะมีอุปกรณ์ตรวจจับ การสัน่ สะท้านเพือ่ ตรวจเช็คสุขภาพการท�ำงานของระบบลูกปืน และ มีอนิ ฟาเรดส�ำหรับตรวจวัดระดับความร้อนของชิน้ ส่วนของเครือ่ งจักร ที่มีการหมุน เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลจากอุปกรณ์เซ็นเซอร์เหล่านี้ ก็ สามารถน�ำไปสู่การปรับปรุงแผนงานการบ�ำรุงรักษา ส่งผลต่อการ เพิม่ จ�ำนวนชัว่ โมงการท�ำงานของเครือ่ งและลดค่าใช้จา่ ยในการบ�ำรุง รักษา ตัวอย่างเซ็นเซอร์ระบบไร้สายที่บริษัทผลิตเครื่องจักรหรือผู้ให้ สมาร์ทแมชชีน บริการฟื้นฟูเครื่องจักรเก่าใช้กันคือ ADIS16229 ของบริษัท Analog เครือ่ งจักรกลส�ำหรับอุตสาหกรรม 4.0 จะมีความสามารถที่ Devices ซึ่งเป็นเซนเซอร์ตรวจจับระดับการสั่นสะท้านและสามารถ เพิม่ ขึน้ อย่างมาก ทัง้ ในด้านการท�ำงานด้วยตนเอง ความยืดหยุน่ และ ส่งข้อมูลผ่านคลื่นวิทยุ การปรับตัวให้เข้ากับเงือ่ นไขการผลิต ความสามารถในการมอนิเตอร์ 54

ใน...อุตสาหกรรมไทย

ThailandIndustry


หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เนื่องจากความต้องการของผลิตภัณฑ์ของลูกค้ามีความ หลากหลายขึ้นในขณะที่จ�ำนวนผลิตต่อล็อตมีแนวโน้มน้อยลงเรื่อยๆ ดังนั้นระบบอัตโนมัติส�ำหรับอุตสาหกรรม 4.0 จะต้องมีความยืดหยุ่น อย่างสูง ซึ่งแน่นอนว่ามันต้องได้รับการควบคุมจากอุปกรณ์อัจฉริยะ (Smart Sensors) เพื่อให้มันสามารถการรับรู้ การวิเคราะห์ และการ ก�ำหนดรูปแบบการท�ำงานได้ด้วยตัวเอง ส�ำหรับหุน่ ยนต์ในโรงงานอุตสาหกรรม 4.0 มันจะได้รบั การ พัฒนาให้มีประโยชน์หลากหลายกว่าเดิมมากโดยจะมีการท�ำงานที่ เป็นเอกเทศมากขึ้น มีความยืดหยุ่นในการท�ำงานสูง นอกจากนี้มัน ยังมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างหุ่นยนต์ด้วยกัน รวมทั้งสามารถท�ำงานร่วม กับมนุษย์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย อย่างเช่น หุ่นยนต์ Kuka ของบริษัท Kuka Robotics ที่สามารถมีปฏิกริยาโต้ตอบกับหุ่น ยนต์ตวั อืน่ ได้ รวมทัง้ สามารถปรับการท�ำงานได้ดว้ ยตนเองให้เหมาะ กับงานในไลน์ผลิตที่เปลี่ยนไป หรือ หุ่นยนต์ Umi ของบริษัท ABB ซึ่งถูกออกแบบมาให้เป็นผู้ประกอบชิ้นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยนั่ง ท�ำงานเคียงข้างพนักงานทีเ่ ป็นมนุษย์ โดยมันมีอปุ กรณ์เซนเซอร์ และ หน่วยควบคุมระดับไฮเอนด์ เช่นระบบ Computer Vision ท�ำให้มัน สามารถจดจ�ำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ได้อย่างแม่นย�ำ และสามารถ ป้องกันการปะทะกับคนหรือสิ่งของท�ำให้การท�ำงานมีความปลอด ภัยสูง

เพือ่ ผลิตสินค้าตามความต้องการของผูบ้ ริโภครายบุคคล แต่ยงั รักษา ประสิทธิภาพการผลิตที่สูงในระดับเดียวกับการผลิตแบบคราวละ มากๆ อาทิ การผลิตรถยนต์ เครื่องใช้ในชีวิตประจ�ำวัน เทคโนโลยี การพิมพ์ 3D การพัฒนาระบบ smart grid การแพทย์สาขา telemedicine เป็นต้น เทคโนโลยีออโตเมชั่น จึงกลายเป็นสิ่งที่มีบทบาทส�ำคัญใน การขั บ เคลื่ อ นการผลิ ต ของภาคอุ ต สาหกรรมอย่ า งมากในยุ ค อุตสาหกรรม 4.0 นี้ ส�ำหรับประเทศไทย ควรจะปรับตัวและน�ำ เทคโนโลยีอัตโนมัติเข้ามาช่วยงานในการผลิตให้มากขึ้น และเหมาะ สม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิต และเพิ่มขีดความสามารถในการ แข่งขันกับประเทศต่างๆ “ออโตเมชัน่ ไม่จำ� กัดอยูเ่ พียงในมิตขิ องการผลิตเทคโนโลยี เท่านัน้ แต่ถกู น�ำไปใช้งานในหลากหลายภาคอุตสาหกรรม อาทิ ยาน ยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า แม้แต่ด้านเกษตรกรรม โดย เฉพาะประเทศไทย มีศักยภาพในการผลิตสินค้าเกษตรเป็นอันดับ ต้นๆ ของโลก ก็มีความจ�ำเป็นต้องน�ำออโตเมชั่นมาใช้กับการผลิต ของภาคอุตสาหกรรมการเกษตรให้มากขึน้ ประเทศเราควรน�ำเอาออ โตเมชั่นมาใช้งานกับการเกษตรอย่างชาญฉลาด ให้ครบวงจร ตั้งแต่ กระบวนการปลูก การเก็บเกี่ยว การผลิต แปรรูป การบรรจุหีบห่อ การขนส่ง เป็นต้น เรียกว่า เป็นการน�ำระบบออโตเมชั่นมาใช้ให้ ครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการต้นน�้ำจนถึงปลายน�้ำ” หากเราไม่ใช้เทคโนโลยีออโตเมชั่นเข้ามาช่วยในการผลิต เราจะไม่สามารถขับเคลือ่ นศักยภาพของประเทศ ไปสูก่ ารเป็นผูผ้ ลิต บทบาทเทคโนโลยีออโตเมชั่น สินค้าระดับโลกได้ เราต้องมองข้ามการผลิตสินค้าส�ำหรับบริโภค กับอุตสาหกรรมไทยในยุค 4.0 เฉพาะในระดับประเทศหรือระดับภูมิภาคแต่ต้องมองไปให้ไกลให้ จุดเด่นของ อุตสาหกรรม 4.0 คือ การพัฒนาเทคโนโลยี สินค้าเป็นสินค้าที่คนทั่วโลกต้องใช้ เราต้องเข้าใจว่าความสามารถ สื่อสารกับเครื่องจักรและระบบ ในลักษณะ Industrial automation และศักยภาพของเราว่าเหมาะสมกับด้านไหน เก่งด้านไหน และ

ใน...อุตสาหกรรมไทย

ThailandIndustry

55


สามารถน�ำออโตเมชั่นมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างไร เป็นการดึง ศักยภาพที่แท้จริงของประเทศไทยมาพัฒนาโดยใช้ออโตเมชั่นเป็นเครื่องมือ สรุปคือ ภาคอุตสาหกรรมไทยก็ตอ้ งพึง่ พาออโตเมชัน่ ในการเพิม่ ประสิทธิภาพ การผลิต และที่ส�ำคัญคือเพื่อเป็นการลดปัญหาด้านต้นทุนแรงงานที่สูงขึ้นใน ปัจจุบัน ไทยกับอุตสาหกรรม 4.0 ส�ำหรับประเทศไทยซึ่งต้องพึ่งพาอุตสาหกรรมการผลิตในการขับ เคลือ่ นเศรษฐกิจของประเทศ จ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีภ่ าครัฐจะต้องให้ความส�ำคัญต่อ อุตสาหกรรม 4.0 การประกาศนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) โดยรัฐบาลเมื่อเร็วๆนี้ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในทุกๆ ด้านเข้าสู่ความเป็นดิจิทัลเน้นส่งเสริมการขยายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ดิจทิ ลั และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทัว่ ประเทศ ส่งเสริม E-Commerce, E-Documents และ E-Learning สิง่ เหล่านีน้ อกจากจะเป็นการ วางพืน้ ฐานทีส่ ำ� คัญเพือ่ ให้ไทยก้าวเป็นผูน้ ำ� เศรษฐกิจดิจทิ ลั ในภูมภิ าคอาเซียน แล้ว ยังเป็นการปูทางรองรับอุตสาหกรรม 4.0 อีกด้วย

การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพหลักๆ ของอุตสาหกรรม 4.0 ประกอบด้วยสองส่วนส�ำคัญ คือ ด้านฮาร์ดแวร์ซงึ่ หมายถึงเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านเครือ่ งจักร ระบบอัตโนมัติ และระบบคอนโทรลต่างๆ แต่อีกส่วนที่ส�ำคัญของอุตสาหกรรม 4.0 คือ ด้านซอฟท์แวร์ซึ่งคาด กันว่า Internet of Things (IoT) และ Cyber-Physical Production Systems (CPPS) จะท�ำให้เกิดข้อมูลในระบบการผลิตขึ้นอย่าง มหาศาลซึ่งจ�ำเป็นต้องได้รับการบริหารจัดการ นี่จะเป็นโอกาสของ ประเทศไทยด้วยเช่นกัน เพราะว่าเรามีนักพัฒนาซอฟท์แวร์และผู้ เชีย่ วชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอยูไ่ ม่นอ้ ย ดังนัน้ หากเรามีความ เข้าใจและเตรียมความพร้อมใว้แต่เนิน่ เชือ่ ว่าประเทศไทยจะสามารถ รับมือกับการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 และรักษาสถานะการเป็น ประเทศผู้ผลิตที่ส�ำคัญของภูมิภาคและของโลกไว้ได้

56

ใน...อุตสาหกรรมไทย

ThailandIndustry


สายด่วนอุตสาหกรรม HOTLINE 1563

ชื่อหน่วยงาน/Internet l

สำ�นักงานเลขานุการรัฐมนตรี ฝ่ายเรื่องราวร้องทุกข์และการเมือง

โทรศัพท์

โทรสาร

0-2202-3137-8

0-2202-3140 0-2202-3268

สำ�นักงานปลัดกระทรวงฯ http://www.industry.go.th

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ งานห้องสมุด

0-2202-3039-41 0-2202-3051

กรมทรัพยากรธรณี http://www.dmr.go.th.

ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

0-2202-3558, 0-2202-3910 0-2202-3560

l

l

กรมโรงงานอุตสาหกรรม ฝ่ายประชาสัมพันธ์ http://www.diw.go.th. ศูนย์สารสนเทศ ศูนย์ให้คำ�ปรึกษาแนะนำ�ด้านการลงทุน ศูนย์บริการเพื่อการลงทุน ศูนย์ข้อมูลสิ่งแวดล้อมสำ�นักเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมโรงงาน “Safety Clinic” ศูนย์เทคโนโลยีความปลอดภัย ศูนย์ข้อมูลวัตถุอันตราย l

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม http://www.dip.go.th. l

0-2202-4007, 0-2202-4014 0-2202-4218 0-2202-4019, 0-2202-3968 0-2202-3992, 0-2202-3995 0-2202-3995 0-2202-4171, 0-22024173 0-2280-0447, 0-2280-0448 0-2281-8463 0-2202-4230, 0-2202-4227 0-2202-4015

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 0-2246-4286, 0-2202-4416 0-2246-0031 สำ�นักพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม 0-2202-4488, 0-2246-4303-4 0-2246-4300 สำ�นักพัฒนาอุตสาหกรรมในครอบครัว 0-2202-4477-8, 0-2245-5166 0-2246-1157 ศูนย์โอกาสการลงทุน 0-2202-4426-7

สำ�นักงาน กองส่งเสริมและฝึกอบรม มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ศูนย์สนเทศมาตรฐาน http://www.tisi.go.th ศูนย์ทดสอบ (บางปู) ศูนย์ทดสอบ (บางยี่ขัน)

0-2202-3426-9, 0-2247-8749 0-2202-3510, 0-2246-4086 0-2246-8734 0-2324-0710-9, 0-2323-0661 0-2323-9514 0-2433-5782-3 0-2433-5786

สำ�นักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม http://www.oie.go.th. ศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรม

0-2202-4356, 0-2202-4345 0-2202-4346

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย http://www.ieat.go.th กองส่งเสริมการลงทุน

0-2253-2965, 0-2251-2494

0-2253-2965

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ http://www.ftpi.or.th

0-2272-4033-43

0-2271-3007

l

สถาบันไทย-เยอรมัน

(038) 215-033-47

(038) 743-467

l

สถาบันอาหาร

0-2642-5335-40

0-2642-5342

l

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

0-2712-1592, 713-5497-9

0-2712-1593

l

l

l

l

ใน...อุตสาหกรรมไทย

ThailandIndustry

57


58

ใน...อุตสาหกรรมไทย

ThailandIndustry


ท�ำเนียบก่อสร้าง วัสดุ-รับเหมา Construction

กลุ่มธุรกิจ ก่อสร้าง วัสดุ-รับเหมา

59.

กลุ่มธุรกิจ เครื่องจักรกล

76.

กลุ่มธุรกิจ เครื่องมือ-อุปกรณ์

85.

กลุ่มธุรกิจ เหล็ก อลูมิเนียม โลหะ

97.

กลุ่มธุรกิจ พลาสติก เคมีภัณฑ์ ยาง

108.

กลุ่มธุรกิจ น�้ำ และการควบคุมมลภาวะ

116.

กลุ่มธุรกิจ เสื้อผ้า-สิ่งทอและของใช้

120.

กลุ่มธุรกิจ อาหารและผลิตภัณฑ์

123.

กลุ่มธุรกิจ ความปลอดภัย

125.

กลุ่มธุรกิจ การคมนาคมและการขนส่ง

131.

กลุ่มธุรกิจ ไฟฟ้า และไฮโดรลิค

136.

กลุ่มธุรกิจ สินค้าและการบริการต่างๆ

140.

กลุ่มธุรกิจ รถยนต์ อุปกรณ์และอะไหล่

166.

Construction Machinery

Tool & Instruments

Metal & Metal Working

Plastics, Chemicals, Enegy Water & Pollution Control

Textile/Garment & Supplies Foods & Products

Security Services

Transporation Services Electric & Hydrulic

Products & Services

Automotive Industry

ใน...อุตสาหกรรมไทย Thai l and I nd us t r y

59


ท�ำเนียบก่อสร้าง วัสดุ-รับเหมา Construction

Thailand Industry Business Pages

ก่อสร้าง วัสดุ-รับเหมา รวบรวมข้อมูลสินค้าและบริการในกลุ่มอุตสาหกรรม ครอบคลุมทั้งการผลิต และบริการอย่างครบถ้วน จัดแบ่งหมวดหมู่ชัดเจน เพื่อความสะดวกในการค้นหา ข้อมูล รวบรวมธุรกิจและสินค้าในวงการอุตสาหกรรม และด้านอื่นๆที่เกี่ยวกับงานอุตสาหกรรม จัดหมวดหมู่ง่ายต่อการค้นหา

60

ใน...อุตสาหกรรมไทย Th ailan d In du s t r y

CONSTRUCTION


ท�ำเนียบก่อสร้าง วัสดุ-รับเหมา Construction หมวดก่ อสร้ าง-รั บเหมาทั่วไป

หจก. จีเอพีบี ที่อยู่ : 67/104 ซ.ลาดพร้าว 112 ถ.ลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 Tel. 0-2935-1774, 06-1535-9661, 08-3089-6606 Fax. 0-2935-1774 E-mail : gaanman@hotmail.com

บริษัท พงษ์ ภทั (สระบุรี) จ�ำกัด ที่อยู่ : 34/4 หมู่ 4 ต.ห้วยทราย อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230 Tel. 0-3633-7686, 08-9900-6294 Fax. 0-3633-7687

9 เหรี ยญทอง ที่อยู่ : 35/1 หมู่ 3 ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 Tel. 08-4699-3998, 08-1907-8961

บริษัท เอ็กตร้ าบ็อกซ์ เดคคอร์ จ�ำกัด ที่อยู่ : 85/127 หมู่ 2 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 Tel. 09-0991-9998

บริษัท ส.สุนิธงก่ อสร้ าง 2556 จ�ำกัด ที่อยู่ : 277/72 หมู่ 10 ซ.1 ถ.เทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 Tel. 0-2752-3901, 08-1629-7743 Fax. 0-2752-3901

บริษัท ธนวรกฤต จ�ำกัด ที่อยู่ : 90 ซ.ลาซาล 45 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 Tel. 0-2101-1038, 08-1401-2423, 08-6397-5109

บริษัท พี สตาร์ กรุ๊ ป จ�ำกัด ที่อยู่ : 492/10 ถ.สีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ส�ำนักงานพระราม 3 891/16-17 ธนาพัฒน์ 360 ถ.พระราม 3 (ถ.ใต้สะพานวงแหวนอุตสาหกรรม) แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 Tel. 0-2284-3963-6 Fax. 0-2284-3967

ดู AD 4 สี หน้ า 7

ดู AD 4 สี หน้ า 18

บริษัท กนกพรการช่ าง 1922 จ�ำกัด ที่อยู่ : 439/1 หมู่ 14 ถ.สุขุมวิท ต.คลองนารายณ์ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 Tel. 0-3943-6796, 0-3943-6795 Fax. 0-3943-6794

ดู AD 4 สี หน้ า 33

จ�ำเริญรั บเหมาก่ อสร้ าง ที่อยู่ : 86/104 (สามัคคี 6) ซ.วัดด่าน ต.ส�ำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 Tel. 08-9205-1644

ดู AD 4 สี หน้ า 29

ดู AD 4 สี หน้ า 30

บริษัท ที.โปร. อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ำกัด ที่อยู่ : 2/9 หมู่ 3 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ล�ำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 Tel. 0-2905-5138 Fax. 0-2905-5372 www.tpro1999.com บริษัท บิก๊ พาวเวอร์ ซัพพลาย จ�ำกัด ที่อยู่ : 60/21 หมู่ 5 ถ.เทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ Tel. 0-2730-4800 Fax. 0-2730-4802 E-mail : apichat@bigpowersupply.com www.insulationpaints.com

ดู AD 4 สี หน้ า 17

กล้ าตะวัน คอนสตรั คชั่น ที่อยู่ : 73/32 หมู่ 1 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 Tel. 08-7538-6567, 08-8845-8841

ส.ไพโรจน์ ที่อยู่ : 38-42 ถ.เจริญนคร แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 Tel. 08-9222-3052, 08-0028-4522

ดู AD 4 สี หน้ า 31

ดู AD 4 สี หน้ า 16

บริษัท วีไอพีเรื อนไม้ จ�ำกัด ที่อยู่ : 54/145 ซ.คู้บอน 50 ถ.เลียบคลองสอง แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 Tel. 0-2914-3884, 08-5075-1400

ดู AD 4 สี หน้ า 16

บริษัท เคพีเอส โปรเกรส อินเตอร์ เทรด จ�ำกัด ที่อยู่ : 68/3 หมู่ 1 ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี Tel. 0-3757-6809, 08-1864-3185 Fax. 0-3757-6769

หจก. สังข์ มณี การช่ าง ที่อยู่ : 3/4 หมู่ 3 ถ.มิตรสัมพันธ์ ต.บ้านปึก อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130 Tel. 08-9478-7920, 08-2477-4442 Fax. 0-3805-5935

ยงเฮง อลูมีเนียม ที่อยู่ : 129/41-2 หมู่ 8 หมู่บ้านฉัตรนคร สุขาภิบาล 1 ถ.อ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ Tel. 0-2726-7841, 08-1300-0526, 08-9786-4035

หจก. เสน่ ห์นุชก่ อสร้ าง ที่อยู่ : 4/287 ถ.เลียบคลองทวีวัฒนาซอย 1 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160 Tel. 08-6771-4370

ดู AD 4 สี หน้ า 10

ใน...อุตสาหกรรมไทย Thai l and I nd us t r y

61


ท�ำเนียบก่อสร้าง วัสดุ-รับเหมา Construction หมวดประตู

เต่ าหัวหินก่ อสร้ าง และเครื่ องจักรให้ เช่ า ที่อยู่ : 35/7 ซ.หัวหิน 114 ม.บ้านหัวนา อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ Tel. 08-1981-7385

บริษัท ซิลเวอร์ ดรากอน (ไทย) จ�ำกัด ที่อยู่ : 263 ถ.พระราม 4 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 Tel. 0-2215-2116, 0-2214-0241

ดู AD 4 สี หน้ า 15

บริษัท สุเรนทร์ การช่ าง จ�ำกัด ที่อยู่ : 54 ซ.21 พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 Tel. 08-5913-0326, 08-6700-1466

ดู AD 4 สี หน้ า 33

หมวดทราย-ผู้จำ� หน่ าย

หจก. ท่ าทราย กฤติเดช ทรายเงิน ที่อยู่ : 98/9 หมู่ 1 ถ.รังสิต-นครนายก ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 Tel. 08-7097-4537, 08-1771-4451 Fax. 0-2159-8272

ดู AD 4 สี หน้ า 28

ทรงพล ออโตเมติค ดอร์ ที่อยู่ : 50/159 หมู่บ้านฉัตรเพชร ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 Tel. 0-2738-7590-92, 08-1456-4012 Fax. 0-2383-4007

ดู AD 4 สี หน้ า 8

เฉลิมชัยการช่ าง ที่อยู่ : 2/2 หมู่ 2 ประชาอุทิศ ซ.76 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ Tel. 0-2871-9122, 08-9768-0761

หมวดเสาเข็ม ผู้รับเหมาตอก และเจาะ

วีระโลหะกิจ อินเตอร์ กรุ๊ ป ที่อยู่ : 43/1005-6 ถ.รามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 Tel. 0-2972-3075-6, 0-2552-3564, 08-3629-5566, 08-9649-4646 Fax. 0-2972-4065

ดู AD 4 สี หน้ า 29

ทีซีโลหะภัณฑ์ ที่อยู่ : 40/1 ซ.วัดบางกระดี่ 43 ถ.พระราม 2 แขวงแสมด�ำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ Tel. 08-0427-3495

หจก. สุขสมัยเข็มเจาะ ที่อยู่ : 51/159 หมู่ 7 ซ.วัดทอง ถ.เศรษฐกิจ ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 0-3442-4543, 0-3482-7208, 08-9837-3507 Fax. 0-3482-6929, 0-3482-7207

สถิตเข็มเจาะ ที่อยู่ : 20/565 หมู่บ้านวรารักษ์ ซ.เลียบคลอง 2/27 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 Tel. 08-3330-3717, 08-4159-1532

หมวดก่ อสร้ าง-บริการรื้ อถอน

บริษัท สุริยะ การโยธา จ�ำกัด ที่อยู่ : 63/1854 หมู่บ้านเคหะธานี แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240 Tel. 08-3560-4392, 08-0807-7461

บุญโน้ ม เสาเข็มเจาะ ที่อยู่ : 101/6 หมู่ 5 หมู่บ้านพรรพีวิลล่า ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี Tel. 08-9206-9390, 08-9061-5276

หมวดกันรั่ ว-ผู้รับเหมาทั่วไป หมวดสุขภัณฑ์

ร้ านสมศักดิ์การช่ าง ที่อยู่ : 52/8 หมู่ 9 รามอินทรา 34 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ Tel. 08-1442-1741, 0-2949-9921, 08-0643-9635 Fax. 0-2791-3904 ส. เสน่ ห์ เมทัลเวิร์ค ที่อยู่ : 119/10 หมู่ 6 ต.ศรีษะจรเข้ใหญ่ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540 Tel. 08-5199-4129

บริษัท เอ็น.แอล.ซานิทารี ฟิตติง้ ส์ จ�ำกัด ที่อยู่ : 103 หมู่ 2 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ Tel. 0-2338-1229-31 Fax. 0-2338-1228 www.nl-sanitary.com

หจก. โปรเฟสชั่นนอล ก่ อสร้ างและการค้ า ที่อยู่ : 29 ซ.ลาดพร้าว 89 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ Tel. 08-6980-6462

ดู AD 4 สี หน้ า 33

บริษัท เอ็น วาย เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด Tel. 06-1536-2893, 0-2906-0688

ดู AD 4 สี หน้ า 17

62

ใน...อุตสาหกรรมไทย Thailan d In du s t r y


ท�ำเนียบก่อสร้าง วัสดุ-รับเหมา Construction หมวดกระจก-อลูมเิ นียม

ร้ าน ต.รุ่ งเจริญกระจก ที่อยู่ : 197/4 หมู่ 11 ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา Tel. 0-4448-7071, 08-9627-8443 Fax. 0-4448-7071

หมวดกันสาด-อลูมเิ นียม และผ้ าใบ-เต้ นท์

บริษัท สาดส่ องแสง จ�ำกัด ที่อยู่ : 27/4 หมู่ 13 ซ.สตรีวิทยา 2 ซ.8 ถ.ลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 Tel. 09-2427-9696

ดู AD 4 สี หน้ า 32

ชัยเจริญ กระจก อลูมเิ นียม ที่อยู่ : 99/2044 ถ.พระราม 2 แขวงแสมด�ำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 Tel. 0-2417-6772, 08-9921-9363

ดู AD 4 สี หน้ า 29

ช่ างเม่ น กระจก อลูมเิ นียม ที่อยู่ : 88 หมู่ 8 ถ.นิคมล�ำตะคอง ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 Tel. 08-8721-5434, 09-8152-5172

หมวดโรงโม่ หนิ

หจก. ทิพวัลย์ กลกิจ ที่อยู่ : 22 หมู่ 3 ต.หนองหัวแรด อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา Tel./Fax. 0-4424-9135, 08-1877-4609, 08-1966-9792

ช่ างสัมฤทธิ์ ที่อยู่ : 266 หมู่ 2 ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel. 0-4435-4070, 08-9865-1552, 08-6367-9303

ดู AD 4 สี หน้ า 17

หมวดคอนกรี ต

หมวดรางน�้ำ-ท่ อน�้ำ หจก. ตี๋ รางน�ำ้ สาย 4 ที่อยู่ : 149/26 หมู่ 9 ซ.วปอ 11 พิเศษ 1 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 Tel./Fax 0-2023-6090, 0-2429-5527, 08-4361-0599, 08-0229-5258

วีระการช่ าง ที่อยู่ : 36/348 ซ.โชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 Tel. 08-9488-2016

บริษัท เพาะทาง จ�ำกัด ที่อยู่ : 105/36 หมู่ 5 ต.เหมือง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130 Tel. 0-3838-9394, 08-1448-1430 Fax. 0-3838-9394

หจก. พี.เอส.ที.เอ็นจิเนียริ่ง ที่อยู่ : 55/1 หมู่ 7 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี Tel. 08-1589-0458

เกียรติเจริญ โลหะ ที่อยู่ : 27/1 หมู่ 5 ต.หนองเสม็ด อ.เมือง จ.ตราด Tel. 08-6144-6199 Fax. 0-3953-2530 ศิริชัย การผ้ าใบ ที่อยู่ : 228 หมู่ 8 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร Tel. 08-7124-3146, 08-1567-9936

หจก. โรงปูนเขตรุ่ งเรื อง ที่อยู่ : 152/2 หมู่ 5 ถ.กาญจนบุรี-อู่ทอง ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71170 Tel. 0-3457-1187-8, 0-3463-2168, 08-1409-8822, 08-1944-6636 Fax. 0-3463-2170

ดู AD 4 สี หน้ า 14

หมวดอิฐ-ผู้ผลิตและจ�ำหน่ าย หมวดบริการเจาะบ่ อบาดาล

ส.สตังค์ รวมช่ าง ที่อยู่ : 27/4 หมู่ 3 ถ.สาย 345 ซ.วัดล�ำโพ ต.ล�ำโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 Tel./Fax. 0-2020-4432, 08-7430-9305, 09-9496-5211

ดู AD 4 สี หน้ า 30

หจก. โรงงานอิฐ ม.อ.ท. ที่อยู่ : 65 หมู่ 3 กม. 106 ริมถนนสายเอเซีย ต.ตลาดกรวด อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000 Tel. 0-3561-1730, 0-3561-1881, 08-1907-9679, 08-1571-4704 Fax. 0-3561-2079

หมวดแทงค์ น้�ำ

หมวดสี-จ�ำหน่ ายและขายส่ ง บริษัท เอส อาร์ ซี วอเตอร์ กรุ๊ ป ชาตินครบาดาล จ�ำกัด ที่อยู่ : 123 หมู่ 9 ต.ธงชัยเหนือ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 Tel. 09-3559-2299

ดู AD 4 สี หน้ า 31

บริษัท ยู.อาร์ .เคมีคอล จ�ำกัด ที่อยู่ : 52, 54 ซ.สาทร 11 แยก 3 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 Tel. 0-2676-0001-4 Fax. 0-267-2213

ดู AD 4 สี หน้ า 9

l

หมวดก่ อสร้ าง-รั บเหมาทั่วไป

บริษัท ที เอ เจนเนอรั ล เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด โทร. 0-3829-0037, 08-1575-1616 โทรสาร 0-3829-0037 บริษัท ปนิพล คอนสตรั คชั่น จ�ำกัด โทร. 0-2529-6422, 0-2529-2567 โทรสาร 0-2529-2019 ห้ างหุ้นส่ วนจ�ำกัด ซี ไอ ดี 06 โทร. 0-2990-7741-2 โทรสาร 0-2990-7743, 08-6984-4449 บริษัท ทิวทองการโยธา จ�ำกัด โทร. 0-3875-0683, 0-3844-4468, 08-1577-2333 ศิริวบิ ลู ย์ ชัย ก่ อสร้ าง (2545) จก บริษัท โทร. 0-2701-4841-2, 0-2701-4851 โทรสาร 0-2701-9260, 0-2701-4934

ใน...อุตสาหกรรมไทย Thai l and I nd us t r y

63


ท�ำเนียบก่อสร้าง วัสดุ-รับเหมา Construction

เอ็ม.ที.ที เอ็นจิเนียริ่ง หจก โทร. 0-2331-5486 โทรสาร 0-2742-4152 หน่วยงานบางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ โทร. 0-3254-8681 โทรสาร 0-3254-8682 เอ เอส ซี เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-2949-4592, 0-2949-4590 โทรสาร. 0-2949-4590 นพมาศการโยธา จก บริษัท โทร. 0-2518-0966, 0-1845-4016 โทรสาร. 0-2918-1217 เอแอนด์ ดี เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-2386-0715-6 โทรสาร. 0-2385-6708 คอสโม เทคโนลอจจิคอล คอนซัลแตนทส จก บริษัท โทร. 0-2889-6320-21 โทรสาร 0-2889-6322 วี เอ็นจิเนียริ่ง & ซัพพลาย จก บริษัท โทร. 0-2701-4522, 0-1819-6929 ธงชัย การช่ าง โทร. 08-1702-0052 เซฟตี ้ คอมเพล็กซ์ เซลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2973-1822, 0-1859-1570 โทรสาร 0-2973-1976 กรุ งธนรั ตนทรั พย์ 1998 หจก โทร. 0-2958-7702-5 กาบหลวง จก บริษัท โทร. 0-2932-0401-2 คล้ าร์ ก แอท โฮม จก บริษัท โทร. 0-2883-5024-5 เครเดนซ คอนสตรั คชั่น แอนด์ ดีไซน์ จก บริษัท โทร. 0-2539-0814 จิตอาภา จก บริษัท โทร. 0-2949-8584 เจวี พัฒนกิจ จก บริษัท โทร. 0-2947-8257-8 ชัยพฤกษ์ สแตนดาร์ ด จก บริษัท โทร. 0-2382-1407-8

64

ใน...อุตสาหกรรมไทย Thailan d In du s t r y

ซี พี เอส คอนสตรั คชั่น แอนด์ ไฮคลีนนิ่ง จก บริษัท โทร. 0-2884-7349 ซีคอน จก บริษัท โทร. 0-2237-2900 ฐานาดุล คอนสตรั คชั่น แอนด์ ดีไซน์ จก โทร. 0-2627-3770 เดชาชาญ จก บริษัท โทร. 0-2880-8797 กลอรี พร์ อพเพอร์ ตี ้ จก บริษัท โทร. 0-2255-3119 กลอรี่ คอนสตรั๊ คชั่น จก บริษัท โทร. 0-2380-6379-80 กลอรี่ ซีอี จก บริษัท โทร. 0-2962-7330 กลุ่มกรี ไทย จก บริษัท โทร. 0-2678-1888 กวงฮะเส็ง หจก โทร. 0-2224-2625 กวางทองเจริญ จก บริษัท โทร. 0-3552-3425-6 กว้ างแสน จก บริษัท โทร. 0-2934-3308-10 กวินท์ วัช คอนสทรั คชั่น แอนด์ ดีเวลอปเม้ นท์ หจก โทร. 0-7632-3281 กวินทิพย์ จก บริษัท โทร. 0-2801-6456 กษิดศิ เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2728-3830-1 กองเพชรก่ อสร้ าง หจก โทร. 0-4375-1205 กองมณี ก่ อสร้ าง หจก โทร. 0-3720-9186-8 ก้ องสยามก่ อสร้ างน่ าน หจก โทร. 0-5477-2691 กอบเกียรติ ร้ าน โทร. 0-2509-4521 เกศกมล หจก โทร. 0-2222-4643 เกศชัยวุฒิ หจก โทร. 0-5572-2240

เกษตรพูนผลรุ่ งเรื อง จก บริษัท โทร. 0-4461-1320 เกษประดิษฐ์ จกั รกล หจก โทร. 0-3539-2265 คลองหก ( 2003 ) คอนตรั คชั่น จก บริษัท โทร. 0-2904-5662 คล่ องกิจคอนสตรั คชั่น หจก โทร. 0-2435-1252-4 คล่ องโยธา จก บริษัท โทร. 0-2579-6301 คลังคูย่งฮวด โทร. 0-4451-2970 คลังเจริญรุ่ งเรื องการช่ าง โทร. 0-3630-6128 เคไทย จก บริษัท โทร. 0-7420-9199 เคนซิงตัน จก บริษัท โทร. 0-2722-0491-3 เคบ จก บริษัท โทร. 0-4374-9510-1 เคพี แปซิฟิค จก บริษัท โทร. 0-2720-4217-9 เคพีซีเอ็นเตอร์ ไพร้ ส์ จก บริษัท โทร. 0-2234-7738 เคเพลส จก บริษัท โทร. 0-3251-1396 เคมีสยาม (2000) หจก โทร. 0-4386-9456 เครื่ องมือกลการเกษตรเพชรบูรณ์ หจก โทร. 0-5679-9287 เครื อไทยพนา จก บริษัท โทร. 0-5344-1517 ธนภูมสิ ถาปั ตย์ หจก โทร. 0-7426-1365 ธนยงวิศวกิจ จก บริษัท โทร. 0-2420-1493 ธนยศ จก บริษัท โทร. 0-2894-2050 ธนโรจน์ ก่อสร้ าง หจก โทร. 0-4531-2454 ธนเลิศคอนสตรั คชั่น จก บริษัท โทร. 0-2448-0216 ธนวรรณ 1993 หจก โทร. 0-4429-5653 ธนวัฒน์ (1994) จก บริษัท โทร. 0-2978-3361 ธนสรณ์ การโยธา หจก โทร. 0-2969-6071 ธนสาธร เอสเตท จก บริษัท

โทร. 0-2238-2653 เนลเก้ นท์ จก บริษัท โทร. 0-2954-8860-3 เนเวอรั ล อัลไลแอนซ์ จก บริษัท โทร. 0-2930-2310-1 นิวเทคดีไซน์ หจก. โทร. 0-3432-7149 โทรสาร 0-3432-7149 บิลเลียนเอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2582-4064-5 บิลเลี่ยน สตาร์ ดเี วลลอปเม้ นท์ จก บริษัท โทร. 0-2934-8278-9 บิลเลี่ยนคอนโด จก บริษัท โทร. 0-7430-1159 บิลเลี่ยนอิมเม็กซ์ จก บริษัท โทร. 0-2398-8923 บิวท์ ทบู วิ ด์ จก บริษัท โทร. 0-2681-2620 บิวท์ เทคดีเวลลอปเมนท์ จก บริษัท โทร. 0-2477-2225 ยนต์ ไพศาลบัวใหญ่ หจก โทร. 0-4429-2089 เรดเฮ้ าส์ ครี เอชั่น หจก. โทร. 0-3522-9927, 08-1830-4139 โทรสาร 0-3522-9928 ลิง้ ค์ เกจ จก บริษัท โทร. 0-2433-6304-5 ลิ่มพงศ์ พนั ธ์ ก่อสร้ าง จก บริษัท โทร. 0-2945-4664 ลิม้ เจริญก่ อสร้ าง หจก โทร. 0-2279-7314 วี เจ แอนด์ ที คอนสตรั คชั่น จก บริษัท โทร. 0-2689-0392 วี ซี เอส หนองคายก่ อสร้ าง หจก โทร. 0-4240-3250 วี พี เอ็น คอลเล็คชั่นส์ จก บริษัท โทร. 0-5358-1520-1 วี โรด อินเตอร์ เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-2683-4226-8 วี วี อุตสาหกรรม หจก โทร. 0-4352-4555 วี สถาปั ตย์ หจก โทร. 0-5674-8681-2 วงศกรก่ อสร้ างและทรานสปอร์ ต จก บริษัท


ท�ำเนียบก่อสร้าง วัสดุ-รับเหมา Construction

โทร. 0-2707-6870 โทรสาร 0-2707-6870 ศรี บรู พาการช่ าง หจก โทร. 0-2253-3822 ศรี ประโคนชัยก่ อสร้ าง หจก โทร. 0-4467-1219 ศรี ประภัสก่ อสร้ าง หจก โทร. 0-5636-7418 ส กิจชัย ก่ อสร้ าง จก บริษัท โทร. 0-5395-9272 สแตนดาร์ ดซีเมนต์ หจก โทร. 0-2539-4858 ส.ทิพย์ หทัยสิน หจก. โทร. 0-3806-1654, 08-1575-5886, 08-9936-5524 โทรสาร 0-3806-1655 เสริมกิจวิศวกรรม หจก โทร. 0-2281-2317 เอกฉัตรคอนสตรั คชั่น หจก. โทร. 0-3446-8498 โทรสาร 0-3446-8038 E-mail : montree_ecc@hotmail.com เอส.ซี.เอช เซอร์ วสิ โทร. 08-9931-2886, 08-3597-8729 โฮปเวลล์ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2537-8301 โฮม เวย์ คอนสตรั คชั่น หจก โทร. 0-2508-0947 โฮมเพรสซิเด็นซ์ ควอลิตี ้ จก บริษัท โทร. 0-2745-1065 ไฮ-ไฟ เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2964-0627 l

หมวดกันรั่ วผู้รับเหมา

เอ เอซ ซี เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2949-4570, 0-2949-4590, 0-2949-4592 โทรสาร 0-2949-4530 เพอเฟค พรู ฟ จก บริษัท โทร. 0-2737-8873 โทรสาร. 0-2737-8086 จัสมิน ไทยอินเตอร์ เทค จก บริษัท โทร. 0-2915-1586

ทีมาซัพพลายเออร์ จก บริษัท โทร. 0-2212-3766 มาสเตอร์ คอร์ ท จก บริษัท โทร. 0-2887-5311 ศรี เจริญเซอร์ วสิ หจก โทร. 0-2935-4227-8 อาร์ พี เอ็ม หจก โทร. 0-2236-3188 กู๊ดวินโปรดักส์ หจก โทร. 0-2390-0749 คอนบิลท์ หจก โทร. 0-2672-9319 เค ที ซี มาร์ เก็ตติง้ จก บริษัท โทร. 0-2391-9587 จีเนียล (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2967-6161-2 โทรสาร 0-2967-6163 www.genial.co.th ซีล เวลล์ จก บริษัท โทร. 0-2870-6109 เซฟตีโ้ ซลูช่ ันสเปเชียลลิช จก บริษัท โทร. 0-2578-4100-5 ตาเกโมรุ อินดัสเตรี ยล แอสโซซิเอชั่น (ไทยแลนด์ ) จก บริษัท โทร. 0-2559-2863-4 ทาร์ ซานบิวด์ ดงิ ้ จก บริษัท โทร. 0-2330-8824-5 โนเรล แปซิฟิค จก บริษัท โทร. 0-2378-2889 พรสฤษฎ์ ดงั จก บริษัท โทร. 0-2322-9173 เพาเวอร์ เน็ท จก บริษัท โทร. 0-2399-2500-3 วุฒชิ ัยการช่ าง ร้ าน โทร. 0-2731-8326 สยามนิตธิ รรม จก บริษัท โทร. 0-2886-6355-7 l

หมวดขายส่ ง และผู้ผลิตกระจกและติดตั้ง

เอส.วี.อินเตอร์ กลาส จก บริษัท โทร. 0-2990-6465-6 โทรสาร. 0-2990-6465

ตระการตา จก บริษัท โทร. 0-2945-7111 โทรสาร. 0-2945-7222 เซนเตอร์ กลาส จก บริษัท โทร. 0-2455-5617-9 ห้ างกระจก ตัง้ ฮง เส็ง หจก โทร. 0-2457-1309 ห้ างกระจกตังน�ำ้ จก บริษัท โทร. 0-2416-5678 กระจกไทย (1989) จก บริษัท โทร. 0-2213-2927 กระจกไทยเชียง (1988) จก บริษัท โทร. 0-2722-8091-9 กระจกไทยส่ งเสริม ร้ าน โทร. 0-2249-6422 กระจกสยาม จก บริษัท โทร. 0-2212-4545 กิม้ หยูเส็งค้ ากระจก จก บริษัท โทร. 0-2286-2496 คุณโซโปรดัคท์ จก บริษัท โทร. 0-2918-5628 เค ซี กลาส จก บริษัท โทร. 0-2720-0047 เค บราเดอร์ ส มาร์ เก็ตติง้ โทร. 0-2234-6405 เคเอสเปเปอร์ แอนด์ ดไี ซน์ จก บริษัท โทร. 0-2994-2276 โค้ วเปี ยะฮะ กระจก จก บริษัท โทร. 0-2235-7715 โค้ วฮะฮวด จก บริษัท โทร. 0-2249-9097 เชาว์ เวอร์ เทมเปอร์ ดไี ซน์ จก บริษัท โทร. 0-2914-7494 โชคชัยกระจกและอลูมนิ ่ ัม โทร. 0-2933-2147 ซิกซ์ ตที ้ เู วิลด์ ไวด์ จก บริษัท โทร. 0-2573-6364 เซนเตอร์ กลาส (เทพารั กษ์ ) จก บริษัท โทร. 0-2385-5166-8 โทรสาร 0-2755-3164 ด�ำรงค์ ชัยโปรดักส์ จก บริษัท โทร. 0-2539-6638-40

ดีไซน์ กาเม้ นท์ อนิ เตอร์ เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-2235-6609 ตระการตา จก บริษัท โทร. 0-2945-7152 ตอยงเกียรติกลาส จก บริษัท โทร. 0-2434-9590-9 ธนาวรรณ 555 จก บริษัท ส�ำนักงานใหญ่ นครปฐม โทร. 0-3427-0283 โทรสาร 0-3427-0285 สาขากาญจนบุรี โทร. 08-9103-9850, 0-3460-4154 ไทยเทคโนกลาส จก บริษัท โทร. 0-2938-3505 บางกอกโฟลทกลาส จก บริษัท โทร. 0-2633-8034-6 บางกอกสเปเชี่ยลตีก้ ลาส จก บริษัท โทร. 0-2552-4670 ป สหมิตร หจก โทร. 0-2437-7988 ปราณีต ดีไซน์ หจก โทร. 0-2732-6358 ปิ่ นเกล้ าจิตรณรงค์ จก บริษัท โทร. 0-2434-0161 เพชรกระจกทอง จก บริษัท โทร. 0-2942-0420-2 เฟเบอร์ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2714-2627-8 มิสเตอร์ สัน จก บริษัท โทร. 0-2212-6100 ร้ านประกายแก้ ว โทร. 0-2713-5404 วี เจ อลูมเิ นียม หจก โทร. 0-2374-0882 วีทแู พลน จก บริษัท โทร. 0-2690-7552 สง่ าด�ำรงค์ อุตสาหกรรม หจก โทร. 0-2421-0027 เอส ที รี ไลแอนซ์ เทรดดิง้ หจก โทร. 0-2954-3100 เอเอสพีกระจกไทย จก บริษัท โทร. 0-2530-2738 เอีย้ ว เฮง กลาส จก บริษัท โทร. 0-2933-1554-5

ใน...อุตสาหกรรมไทย Thai l and I nd us t r y

65


ท�ำเนียบก่อสร้าง วัสดุ-รับเหมา Construction

แอมโปรเทค จก บริษัท โทร. 0-2382-0348 l

หมวดเครื่ องผสม-คอนกรี ต

ลีบแฮรร์ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2316-1430-3 พงษ์ คณาธรวิศวกรรม จก บริษัท โทร. 0-2751-1267-9 พัฒนกิจ กลการ (1993) จก บริษัท โทร. 0-2570-9372 ไมตีแ้ อนด์ เคมีคอล (ประเทศไทย) บจก โทร. 0-2274-4971 สเปเชียลซอฟท์ แวร์ แอนด์ แมชชินเนอรี่ หจก โทร. 0-2988-9331-2 โอ อาร์ ซี พรี เมียร์ จก บริษัท โทร. 0-2272-4976 l

หมวดบานพับ

กิจไพศาลการช่ าง หจก โทร. 0-2510-9223, 0-2510-8511 โทรสาร. 0-2519-4904, 0-2969-3646 ชัยพัฒนะสิน อินดัสเทรี ยล จก บริษัท โทร. 0-2895-6133 อุตสาหกรรมบานพับไทย จก บริษัท โทร. 0-2427-2136 คงศิริกรุ งเทพ จก บริษัท โทร. 0-2895-6550-2 คัทสุระ อินดัสเทรี ยล จก บริษัท

66

ใน...อุตสาหกรรมไทย Thailan d In du s t r y

โทร. 0-2872-6288-90 คิวหลีหมิน โรงงาน โทร. 0-2427-6133 ชัยพัฒนะสิน (ตลีหมิง้ ) โรงงาน โทร. 0-2415-2046 ซี แอนด์ พาร์ จก บริษัท โทร. 0-2452-0645-6 เท็คคอน หจก โทร. 0-2222-6805 พิจติ รหัตถการ หจก โทร. 0-2467-2199 มานะศิลป์ โรงงาน โทร. 0-2467-2092 ยูนีซ่ ันเทรดดิง้ จก บริษัท โทร. 0-2223-1216-20 ร่ วมกิจเจริญ หจก โทร. 0-2413-0636 โรงงานชัยพัฒนะสิน (หลีมมิ ้ ) โทร. 0-2415-2046 ลาม่ าเดคคอร์ จก บริษัท โทร. 0-2282-6258 555 ซีพเี อส มาร์ เก็ตติง้ จก บริษัท โทร. 0-2460-0146 l

หมวดประตู

ร้ านอุดมทรั พย์ การช่ าง โทร. 08-1629-8712 ลายกนกโลหะกิจ โทร. 0-2496-7712, 08-6049-5938 โทรสาร 0-2496-7712 เค แอลลอย และเหล็กตีลาย โทร. 0-2532-2956, 08-1630-8284 โทร. 0-2531-7542 นฤพล การช่ าง โทร. 08-3009-4264 ไทยพัฒนาหน้ าต่ าง จก บริษัท โทร. 0-2328-1520-1 โทรสาร. 0-2328-1410

เซฟตีส้ ตีลอินดัสตรี จก บริษัท โทร. 0-2749-2165-7, 0-2396-0935-7 โทรสาร. 0-2749-2168 ไทยโยม่ า อุตสาหกรรม จก บริษัท โทร. 0-2819-9474 (อัตโนมัติ 20 คู่สาย) โทรสาร. 0-2819-9473 บี.พี.สตีล อุตสาหกรรม จก บริษัท โทร. 0-2389-4797-8, 0-2389-1253 โทรสาร 0-2389-1254, 0-2389-4791 กรองทอง อัลลอย โทร. 0-2426-0558 เกท ออโตเมชั่น ซิสเต็ม จก บริษัท โทร.0-2970-0000 เจ้ าพระยาชัตเตอร์ ร้ าน โทร. 0-2294-2992 ช เจริญโรลลิ่ง-ชัตเตอร์ จก บริษัท โทร.0-2746-1183-6 ชัยสุวรรณสหะ จก บริษัท โทร. 0-2214-3390 ทิพรดาเคหะภัณฑ์ โทร. 0-2451-6584-5 ไทยไดมอนด์ อินดัสตรี ส์ จก บริษัท โทร. 0-2427-2252 ไทยประดิษฐ์ ชัตเตอร์ ส จก บริษัท โทร. 0-2915-1937-8 ธงชัยโลหะกิจประตูม้วน โรงงาน โทร. 0-2579-1415 นาป้า จก บริษัท โทร. 0-2890-1111 บิค๊ ชัตเตอร์ ส โทร. 0-2803-3705 ป โลหะกิจ ร้ าน โทร. 0-2399-1179-80 พูนธวัชอัลลอย โทร. 0-2513-2830 เคหะทองก่ อสร้ าง จก บริษัท โทร. 0-2424-7717 เคีย้ งอัลลอย โทร. 0-2311-6080 เคียมวิวัฒน์ โทร. 0-2311-2514

งามธนกิจอินดัสเทรี ยล จก บริษัท โทร. 0-2420-1819-20 เจริญชัยการช่ าง ร้ าน โทร. 0-2621-0669 ช การช่ าง ร้ าน โทร. 0-2862-6458 ช เรื องชัย หจก โทร. 0-2530-1757 ชอกวง แซ่ โก โรงงาน โทร. 0-2311-1076 ช้ อยซ์ วินโด้ ซิสเต็มส์ จก บริษัท โทร. 0-2713-3222 ทานตะวันอัลลอย และสแตนเลส โทร. 0-2542-0474 ทินประภาการช่ าง โทร. 0-2211-0112 ที เอ ร้ าน โทร. 0-2412-6660 ทูเดย์ สไตล์ 2100 จก บริษัท โทร. 0-2742-0585 เทพพงษ์ การช่ าง ร้ าน โทร. 0-2467-5674 เทอร์ ราเฟล็กซ์ จก บริษัท โทร. 0-2694-3926-9 ปรี ชาการช่ าง ร้ าน โทร. 0-2211-3397 แปซิฟิค ชัตเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-2678-3926-7 ผลิตภัณฑ์ อาคาร จก บริษัท โทร. 0-2223-4611 พ รุ่ งเรื องการช่ าง โทร. 0-2277-1584 พงศธรการช่ าง โทร. 0-2991-8773 เมตัลไทยอุตสาหกรรม จก บริษัท โทร. 0-2251-3379 เมโทร-ไทย ไฮเท็ค จก บริษัท โทร. 0-2809-2468-75 ส.รุ่ งเรื องกิจโลหะการ โทร. 08-5199-4129 ฮงไทย ร้ าน โทร. 0-2465-4561 ฮวดเฮงหลีการช่ าง โทร. 0-2249-4824 ฮะแสงไทย ร้ าน โทร. 0-2438-2162 ฮะหลี โรงงาน โทร. 0-2249-1243


ท�ำเนียบก่อสร้าง วัสดุ-รับเหมา Construction

ฮั่นโฟนิกซ์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ จก บริษัท โทร. 0-2326-7907-9 ฮุยเจริญการช่ าง หจก โทร. 0-2246-2403 เฮียบฮกเส็งโรงงาน โทร. 0-2585-2162 แฮพส์ เบอร์ ก จก บริษัท โทร. 0-2355-5487-8 ไฮ-แสตนดาร์ ด มาร์ เก็ตติง้ จก บริษัท โทร. 0-2982-1095 l

หมวดประตู-เปิ ดปิ ด อัตโนมัติ

กิจเพิ่มทรั พย์ เทรดดิง้ หจก โทร. 0-2726-7504, 08-1413-6813 โทรสาร. 0-2726-7564 คอมพลีท ไลน์ จก บริษัท โทร. 0-2320-1427-8 เจวีพเี ค ซิเคียวริตี ้ ซิสเต็มส์ จก บริษัท โทร. 0-2346-9117-9 ดอร์ มาติก ซิสเทมส์ จก บริษัท โทร. 0-2953-8754-5 โตคอม จก บริษัท โทร. 0-2736-2323 ธนาบุตร จก บริษัท โทร. 0-2216-2901-8 ธัญญผล วิศวกรรม จก บริษัท โทร. 0-2884-4066 น�ำชัย มาร์ เก็ตติง้ จก บริษัท โทร. 0-2741-4620-1 บิลล์ อินเตอร์ เทค จก บริษัท โทร. 0-2946-1665 บี.เอ็ม.ซี ชัตเตอร์ แอนด์ คอนสตรั คชั่น หจก. โทร. 0-2380-5111, 0-2380-5222 โทรสาร 0-2757-6688 บี แอล ที แอสโซซิเอทส์ จก บริษัท

โทร. 0-2691-3443 พรหมล้ านนา จก บริษัท โทร. 0-2674-3202-3 มาสเตอร์ เกท จก บริษัท โทร. 0-2245-6613 ศูนย์ บริการประตูอัตโนมัติ พีแทค โทร. 0-2871-8101-3 ออโต้ เกท หจก โทร. 0-2374-3236 อิตาลี ออโตเมติค เกท จก บริษัท โทร. 0-2153-2158 เอ เจ คอนทินิว ซิสเต็ม จก บริษัท โทร. 0-2954-8030-1 เอ็น ซี เซ็นเตอร์ เกท จก บริษัท โทร. 0-2578-4585 ไฮ-โปรเจค 1990 จก บริษัท โทร. 0-2938-0260-1 เกท ออโตเมชั่น 2006 จก บริษัท โทร. 0-2973-7501-2 เกษมธาราอินเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-2515-0036-9 ชัญญา อินเตอร์ เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-2726-0573 ซี แอล ออโตซีสเต็ม โทร. 0-2910-7230-1 ทริปเปิ ลเทค เทคโนโลยี จก บริษัท โทร. 0-2912-3044-5 ไท้ พ์ ประตูรีโมท อินเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-2884-4066 นิปปอนชัตเตอร์ หจก โทร. 0-2398-2402 ประตูรีโมท จก บริษัท โทร. 0-2718-4149 ประตูอัตโนมัติ จก บริษัท โทร. 0-2691-6789 พี ที ซัพพลาย โทร. 0-2931-1698

เพอร์ เซ็นเซ่ อร์ เซอร์ วสิ โทร. 0-2736-0462 ฟา แอค จก บริษัท โทร. 0-2916-7271 เฟิ ร์ สเซอร์ วสิ แอนด์ ออโต้ โทร. 0-2887-0635 มาโกโตะ เดนโกะ จก บริษัท โทร. 0-2916-6614 แมคไลฟ์ จก บริษัท โทร. 0-2613-7667-8 ยูนิเวอร์ แซล เทคโนโลยีส์ จก บริษัท โทร. 0-2655-0107-8 วีรศา จก บริษัท โทร. 0-2369-4041-7 สุวรรณซัพพลาย ออโต้ เกท หจก โทร. 0-2412-7649 ออโตเกท แอนด์ ซีสเคียวริตี ้ โทร. 0-2865-4339 อาร์ อาร์ ทแี อนด์ เอส จก บริษัท โทร. 0-2865-4339-40 อี-สไตล์ จก บริษัท โทร. 0-2962-0145 เอ็น พี เซ็นเตอร์ เกท เซอร์ วสิ ร้ าน โทร. 0-2578-4585 เอส ที เอ็น เทรดดิง้ จก บริษัท โทร. 0-2416-9125 เอส บดินทร์ จก บริษัท โทร. 0-2278-1589 แอสโทรเทค จก บริษัท โทร. 0-2944-6576 ไอ บี เอส เทรดดิง้ หจก โทร. 0-2691-6789-92 ไอดีดไี อ ออโต้ เกท จก บริษัท โทร. 0-2712-4218 ฮารุ อินดัสตรี ส้ ์ หจก โทร. 0-2736-2393-6 โฮม เซฟตี ้ จก บริษัท โทร. 0-2390-0347

l

หมวดระบบประปา

ส.ตรี วศิ วกิจเคหะภัณฑ์ จก บริษัท โทร. 0-2212-1151 โทรสาร 0-2211-6055 พี เอ็ม ไปป์ปิ ้ ง โทร. 0-2688-8900-2 ศูนย์ รวมช่ าง โทร. 0-2292-1983-7 อี พี กรุ๊ ป จก บริษัท โทร. 0-2932-1773 กฤษณสิน จก บริษัท โทร. 0-2276-2108 กลอเรี ยล มารี น จก บริษัท โทร. 0-2916-4754 การประปานานา หจก โทร. 0-2742-1837 เค ดี ธนพล จก บริษัท โทร. 0-2434-1666 เคนโก้ เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2897-4497 จินาชาญ หจก โทร. 0-2377-4844 ช พานิช สวนหลวง จก บริษัท โทร. 0-2747-1379-87 ชนาการประปา จก บริษัท โทร. 0-2249-3515 ชัยเจริญการไฟฟ้า-ประปา โทร. 0-2374-7898 ชัยอนันต์ การช่ าง หจก โทร. 0-2715-9828 โชควารินคอนสตรั คชั่น จก บริษัท โทร. 0-2748-3494 ซี โอ เอส เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2735-2638 เซอิโกชะเอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2260-7335 ฐานเคหะการ หจก โทร. 0-2570-5495

ใน...อุตสาหกรรมไทย Thai l and I nd us t r y

67


ท�ำเนียบก่อสร้าง วัสดุ-รับเหมา Construction

ฐานด�ำรงค์ จก บริษัท โทร. 0-2713-0702-3 ดิลกพัฒนาเอนจิเนียริ่ง หจก โทร. 0-2886-5554-5 ดี เอ็น อี เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2455-6057 ทองอุดม หจก โทร. 0-2233-2638 ที วี เค เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2898-6048 ไทย เอ็ม ที วิศวกรรม หจก โทร. 0-2421-9642 ไทรเอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2541-8270 เน็กไลน์ จก บริษัท โทร. 0-2517-9795 บี ยู เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2886-2100-2 พี บี 85 การช่ าง หจก โทร. 0-2619-7737 แมนซิตี ้ ซัพพลาย หจก โทร. 0-2907-1823 ยูนิเวอร์ แซลยูทลี ิตสี ้ ์ จก บริษัท โทร. 0-2940-9041-2 รุ่ งเจริญ ร้ าน โทร. 0-2392-2333 รุ่ งทวีสตีลเทรดดิง้ จก บริษัท โทร. 0-2291-2048-9 ล�ำปาง บี เอส ดีพเวลล์ จก บริษัท โทร. 0-2872-0237-9 วรุ ตม์ เอ็นยิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2276-0877-8 วี ที เอส การโยธา จก บริษัท โทร. 0-2731-3833-4 ไววา จก บริษัท โทร. 0-2941-7624 ศรี กนกพรการโยธา หจก โทร. 0-2435-9155 ศรี กลกิจ จก บริษัท โทร. 0-2645-1288 ศรี โสภร การช่ าง จก บริษัท โทร. 0-2294-2034 ส ธนบูรณ์ หจก โทร. 0-2212-7212 สแปน จก บริษัท

68

ใน...อุตสาหกรรมไทย Thailan d In du s t r y

โทร. 0-2718-9381 สิรษา เอนจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2519-8521 สุพฒ ั น์ แมชชินเนอรี่ (1983) จก บริษัท โทร. 0-2412-1882 สุภาพเอ็นจิเนียริ่ง ร้ าน โทร. 0-2711-5294-5 แสงชัยอ�ำพล จก บริษัท โทร. 0-2421-5259 แสงอรุ ณ ร้ าน โทร. 0-2465-1340 เอสพี เมตัลเวอร์ ค จก บริษัท โทร. 0-3485-4442-4 โทรสาร 0-3485-4441 www.spmetalwork.com E-mail : spmetalwork@hotmail.com 139 เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2982-4750-2 เอ็มคอนอินเตอร์ เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-2732-6140 เอส ที แอนด์ ที โปรดัคท์ จก บริษัท โทร. 0-2807-0676-7 เอสพีพแี ซนเทค จก บริษัท โทร. 0-2468-7413 เอเอ็นดีอนิ เตอร์ เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-2911-2979 l

หมวดวัตถุทำ� พื้น

พีทที ี พลัส อินดัสทรี จก บริษัท โทร. 0-2970-6587-9 โทรสาร.0-2970-6688 เคมิสท์ จก บริษัท โทร. 0-2934-3308-10 แคนนิท จก บริษัท โทร. 0-2533-2578 โคเอท จก บริษัท โทร. 0-2949-5180-1 โคโฮ่ (ไทยแลนด์ ) จก บริษัท โทร. 0-2300-5547-8 ซิงหลง เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2706-6106-7

บลูเคอร์ จก บริษัท โทร. 0-2933-7403-6 ผลิตอุปกรณ์ ก่อสร้ าง จก บริษัท โทร. 0-2374-7019-20 ยังมา สปอร์ ตเทค จก บริษัท โทร. 0-2532-2518 ร้ อคกรี ต (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2973-1796 รั ตนชัยลาดพร้ าว หจก โทร. 0-2589-3330 ศูนย์ รวมช่ างกระเบือ้ งยาง หจก โทร. 0-2424-4892 สเปเชียล โอเปอร์ เรชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-2748-9294 สมาร์ ท แอนด์ ไบรท์ จก บริษัท โทร. 0-2935-0108-9 สยามเบสท์ ดสี ทริบวิ เตอร์ จก บริษัท โทร. 0-2801-4481-3 โอ ซี พี โพลีเมอร์ โปรดักส์ จก บริษัท โทร. 0-2542-4182-3 ครรชิตคอน หจก โทร. 0-2393-2397 คี เมทริคซ์ จก บริษัท โทร. 0-2933-5878-9 เคมก้ า กรุ๊ ป จก บริษัท โทร. 0-2982-3015-7 ไคน์ ดลึ หจก โทร. 0-7621-6212 จ วีระกิจ (1992) จก บริษัท โทร. 0-2276-2486 จิรวัฒน์ ปาร์ เก้ ร้ าน โทร. 0-7728-4049 ซีลดีเวลล็อปเม้ นท์ (1996) หจก โทร. 0-2996-7267-8 ณรงค์ ชัย ติลกานันท์ สนง โทร. 0-2253-3076 ดีดี ร่ วมเจริญ จก บริษัท

โทร. 0-2806-6760-3 เด่ นชัย ปาร์ เก้ จก บริษัท โทร. 0-2511-4740 ตัง้ บุญ เฮง โทร. 0-2289-0961 ทรงชัยปาร์ เก้ โทร. 0-2468-0937 ทรายทอง จก บริษัท โทร. 0-2281-6965 ทาโก้ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2611-0900 ที จี บี เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-2316-1169 ปิ ยะวัฒน์ แมททีเรี ยล จก บริษัท โทร. 0-2312-1997-8 โปร-บิลด์ เอเซีย จก บริษัท โทร. 0-2929-6200 แผ่ นพืน้ 3ND โรงงาน โทร. 0-3858-1312 พยงค์ กจิ ปาร์ เก้ โรงงาน โทร. 0-2531-1722 พันธุ์ทพ ิ ย์ คอนกรี ต จก บริษัท โทร. 0-7626-0076 พีทที ี พลัส อินดัสทรี จก บริษัท โทร. 0-2940-5534-5 พีแอลที อิมเม็กซ์ จก บริษัท โทร. 0-2748-7188 เพลโต เอ็กซิม จก บริษัท โทร. 0-2675-3068 ฟลอร์ เซฟ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2714-3338 ฟลอร์ เอฟเวอร์ จก บริษัท โทร. 0-2286-9526-8 มัณฑนาปาร์ เก้ หจก โทร. 0-2223-2653 ยูเนี่ยน อีโพรเทค จก บริษัท โทร. 0-2752-2402 ยูไนเต็ดยิปซั่ม จก บริษัท


ท�ำเนียบก่อสร้าง วัสดุ-รับเหมา Construction

โทร. 0-2249-7442 รวมภัณฑ์ จก บริษัท โทร. 0-2252-7506 รั ตนะไม้ ไทย หจก โทร. 0-2282-2763 ริชท็อป จก บริษัท โทร. 0-2993-2475-7 รุ่ งเรื องไม้ ไทยอุตสาหกรรม จก บริษัท โทร. 0-2331-2249 รุ่ งเรื องวัสดุภณ ั ฑ์ จก บริษัท โทร. 0-2377-9575 วินิส จก บริษัท โทร. 0-2559-2474 วิเอทิค จก บริษัท โทร. 0-2732-1100 วี ดี ซี ปาร์ เก้ จก บริษัท โทร. 0-2517-0974 ศิลปเสนีพาณิชย์ จก บริษัท โทร. 0-2425-1275-6 สยามเบสท์ ดสี ทริบวิ เตอร์ จก บริษัท โทร. 0-2801-4481 สหการช่ างประดิษฐ์ ไม้ จก บริษัท โทร. 0-2224-8838 สาม เอ็นอินดัสตรี ้ จก บริษัท 3 โทร. 0-2277-3460 สินกมล จก บริษัท โทร. 0-2235-3541 สินกมลรุ่ งเรื อง จก บริษัท โทร. 0-2233-4089 สินพงศธร จก บริษัท โทร. 0-2511-3559 แสงเจริญเคหะภัณฑ์ หจก โทร. 0-2513-1225 อบพืน้ ไม้ ปาเก้ เด่ นชัย จก บริษัท โทร. 0-5461-3112 ออนสแควร์ จก บริษัท โทร. 0-2251-6645-8 อัพเพอคลาสโปรดักส์ จก บริษัท

โทร. 0-2513-3227-8 l

หมวดรั้ วคอนกรี ต

รั ว้ คาวบอยคอนกรี ต หจก. โทร. 08-7240-6046 โทรสาร. 0-4431-4586 ผลิตภัณฑ์ คอนกรี ตซีแพค จก บริษัท โทร. 0-2586-6801-39 ควอลิตี ้ คอนกรี ต แมนูแฟคเจอริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2503-4006-8 l

หมวดผู้จำ� หน่ ายและขายส่ งสี

พี.ที. โฮมเพ้ นท์ หจก. โทร. 0-2911-4498-9 , 0-2911-4442 โทรสาร. 0-2911-3404 ชูชัย เพนท์ จก บริษัท โทร. 0-2897-4104-6 โทรสาร. 0-2897-4104-6 บุญถาวร หจก โทร. 0-2234-0451 ส รุ่ งเรื องเพนท์ จก บริษัท โทร. 0-2746-6050-9 สีไดโน จก บริษัท โทร. 0-2711-0834 แสงสยามฮาร์ ดแวร์ หจก โทร. 0-2748-8840-1 เอกฮง จก บริษัท โทร. 0-2224-0033 กลอรี่ (ไทยแลนด์ ) ห้ าง โทร. 0-2689-8503 กอเจริญ ร้ าน โทร. 0-2972-7246-7 กิจสมบูรณ์ ค้าสี หจก โทร. 0-2300-2658 เกรี ยงยงอิมเพ็กซ์ จก บริษัท โทร. 0-2530-0531-8

คอมโปชิลย์ จก บริษัท โทร. 0-2361-4962 คัลเลอร์ ครี เอชั่น จก บริษัท โทร. 0-2635-8897-8 ค้ าสีเรื อ หจก โทร. 0-2284-1392 เค เอ็ม วัสดุภณ ั ฑ์ หจก โทร. 0-2895-3660-1 เคหะกิจ ร้ าน โทร. 0-2668-5300-2 เจ พี เอ็ม เทรดดิง้ จก บริษัท โทร. 0-2451-2001-3 เจริญเจริญเคหะภัณฑ์ จก บริษัท โทร. 0-2266-3578 เจริญไทยสเตชั่นเนอรี่ หจก โทร. 0-2418-2389 เจโอวายแอนด์ ซันส์ ร้ าน โทร. 0-2373-6019 ฉัตรสยามสีและวัสดุภณ ั ฑ์ จก บริษัท โทร. 0-2539-8944 ช กิจสากลเอ็นเตอร์ ไพร์ ส โทร. 0-2223-7905 ช พาณิชย์ นครหลวง จก บริษัท โทร.0-2221-7164-7 ชัยกุลฮาร์ ดแวร์ หจก โทร. 0-2222-5498 ชูชัยเพนท์ จก บริษัท โทร. 0-2897-4104-6 โชครุ่ งเรื องเพ้ นท์ หจก โทร. 0-2815-9237 ซี เค ฮาร์ ดแวร์ แอนด์ เพ้ นท์ จก บริษัท โทร. 0-2222-5498 ซี เอ พี จก บริษัท โทร. 0-2704-4427 ซีบอร์ น จก บริษัท โทร. 0-2935-6468 เซราเทค เอเซีย จก บริษัท โทร. 0-2943-6710-2

ต เจริญชัยฮาร์ ดแวร์ ร้ าน โทร. 0-2513-8158 ต สมานพันธ์ ฮาร์ ดแวร์ จก บริษัท โทร.0-2579-0469 ต สีเอเซีย กรุ๊ ป จก บริษัท โทร.0-2611-0005 ตงงีเ้ ซ้ ง หจก โทร. 0-2214-2905 ตเจริญการพิมพ์ หจก โทร. 0-2214-0577 นพคุณ จก บริษัท โทร. 0-2234-9630 นิวจิตรรุ่ ง จก บริษัท โทร. 0-2623-0852 บอสนี่ เพนท์ จก บริษัท โทร. 0-2318-3687 บางกอกเชอร์ วนิ -วิลเลี่ยม จก บริษัท โทร. 0-2623-0679-89 บางนากิจเจริญ หจก โทร. 0-2393-8696 บี คัลเลอร์ เซ็นเตอร์ หจก โทร. 0-2579-4108-9 เม้ งเซ้ ง จก บริษัท โทร. 0-2222-1196 เยนเนอราลซัพพลาย หจก โทร.0-2281-6501 รุ่ งวรรณซัพพลาย จก บริษัท โทร. 0-2737-2028 วายทูเคเคมีเคิลส์ จก บริษัท โทร. 0-2739-4350 วิคเคมพัฒนา จก บริษัท โทร. 0-2259-0276-9 วิริยาดีไล้ ท์ หจก โทร. 0-2808-1514 วิศวภัณฑ์ ร้ าน โทร. 0-2245-1485 เวียโก้ อินเตอร์ เคมิคอล จก บริษัท โทร. 0-2749-1127-32

ใน...อุตสาหกรรมไทย Thai l and I nd us t r y

69


ท�ำเนียบก่อสร้าง วัสดุ-รับเหมา Construction

ศรี โชคชัยเพ้ นท์ โทร. 0-2539-2281 ศิรินครเพนท์ ซัพพลาย หจก โทร. 0-2211-3897 ส ฉัตรชัยเทรดดิง้ หจก โทร. 0-2245-3761 ส นียะกิจ จก บริษัท โทร. 0-2579-9080 สงขลาเพ้ นท์ เตอร์ หจก โทร. 0-2691-4416 สวีทพีเพ้ นท์ แอนด์ ซัพพลาย จก บริษัท โทร. 0-2840-6277 สหมงคลสิน จก บริษัท โทร. 0-2236-0074 สีร่ ุ งเรื อง หจก โทร. 0-2215-7648 สีสมบูรณ์ กจิ จก บริษัท โทร. 0-2271-2640 สีสหอิมปอร์ ต หจก โทร. 0-2214-2278 แอตลาส อินเตอร์ เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-2223-7989 l

หมวดเสาเข็ม ผู้รับเหมาตอกและเจาะ

บริษัท ว.สวัสดิมงคล จ�ำกัด โทร. 0-2964-5749 โทรสาร 0-2964-5749 สหโชติอุตสาหกรรมคอนกรี ต จก บริษัท โทร. 0-2731-7131-4 โทรสาร 0-2731-7141 ส�ำราญประติมากรรม โทร. 08-1732-0785 พี.เอ็น.ซี.คอนกรี ต จก บริษัท

70

ใน...อุตสาหกรรมไทย Thailan d In du s t r y

โทร. 0-2746-7586, 0-2936-6419, 0-2393-4871 โทรสาร. 0-2746-8302 เอทีเอไพลิ่ง จก บริษัท โทร. 0-2533-2155, 08-1658-9055 โทรสาร. 0-2533-2156 วี.เอช.แอล ก่ อสร้ างและเข็มเจาะ จก บริษัท โทร. 0-2589-6157, 08-6320-6156, 08-1641-8168 โทรสาร. 0-2589-0889 l

หมวดหลังคาผู้รับเหมาท�ำ

โพรไวด์ เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-3821-3933, 08-1904-7536 โทรสาร 0-3821-3934 แอล.เอส.อัลลอย จก บริษัท โทร. 0-3449-4018-9 โทรสาร 0-3482-4739 บูม เมทัลซีต แอนด์ คอนสตรั คชั่น หจก โทร. 0-2710-5751-4 โทรสาร 0-2710-5755 คิน เมทัล เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2961-9137-8 จัสมิน สแกนรู ฟ ชอป โทร. 0-2915-1586 ดับบลิวเอ็มไอ เอ็มโปเรี่ ยม จก บริษัท โทร. 0-2755-6627-30 ทวีวัฒน์ ผ้าใบ จก บริษัท โทร. 0-2742-1100 ที เอ เอส มาร์ เบิล้ ดีไซน์ จก บริษัท โทร. 0-2752-6743-4 เพชรทองธนา จก บริษัท โทร. 0-2758-6306-8 เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จก บริษัท โทร. 0-2452-0590

มั่นคงสตีล จก บริษัท โทร. 0-2721-6521 รู ฟโซลูช่ ัน จก บริษัท โทร. 0-2970-4017 วี พี สตรั คเจอรั ล พาแนลส์ จก บริษัท โทร. 0-2892-0640-3 สตีล อินเตอร์ เทค จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-2750-2380-91 สุกจิ วิศวกรรมและบริการ จก บริษัท โทร. 0-2706-4557-8 เอ็มจีจี อินเตอร์ กรุ๊ ป จก บริษัท โทร. 0-2360-8740 เอส เจ เจ เพอร์ เฟค รู ฟ จก บริษัท โทร. 0-2703-1927-8 กรกมล ซิลลิ่ง จก บริษัท โทร. 0-2569-6756 กรี นเวย์ โปรเทค หจก โทร. 0-2713-5700 กิตติชัย คอนสตรั คชั่นเวิร์ค ร้ าน โทร. 0-2897-1922 กิตติชัยโลหะกิจ ร้ าน โทร. 0-2892-7927 คลองเรี ยน กรุ๊ ป จก บริษัท โทร. 0-7424-3604 เค โอนเนอร์ จก บริษัท โทร. 0-7434-2560-1 งามปฐมการช่ าง หจก โทร. 0-3237-3252 จ จานการช่ าง หจก โทร. 0-4222-4326 ช ประดิษฐ์ การช่ าง จก บริษัท โทร. 0-2437-9190 ชินโป โคโอเปอเรชั่น จก บริษัท

โทร. 0-2951-2343 ชุมทองแมททอลชีสเซนเตอร์ หจก โทร. 0-2385-6286 ไดโซ เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2736-3360-2 ตรั ยน�ำ้ มิตร หจก โทร. 0-2733-6010 ทิธากรคอนสตรั คชั่น แอนด์ แมททีเรี ยล หจก โทร. 0-2904-4618 ที เทค ดีเวลลอปเม้ นท์ จก บริษัท โทร. 0-2971-7771-5 ที พี ไอ ทวีไพศาล จก บริษัท โทร. 0-2812-9531-9 ที เอส บี คอนสตรั คชั่น 1991 จก บริษัท โทร. 0-2931-1470 ที เอส พี คอมมูนิเคชั่น จก บริษัท โทร. 0-2643-4911 ทู พี อินเตอร์ เนชั่นแนล หจก โทร. 0-2552-5919 ธนัช สตีล จก บริษัท โทร. 0-3865-9161 ธิตพ ิ ฒ ั น์ คอร์ เปอร์ เรชั่น จก บริษัท โทร. 0-2874-8460-3 แบบทองคอนสตรั คชั่น หจก โทร. 0-4333-7665 ปฎิภาณ สตีลแอนด์ สตรั คเจอรั ล จก บริษัท โทร. 0-2961-5325 ประภาพรการช่ าง (2003) หจก โทร. 0-2924-3884 เปี่ ยมกิจ หจก โทร. 0-2579-6049


ท�ำเนียบก่อสร้าง วัสดุ-รับเหมา Construction พี เทคซัพพลาย หจก โทร. 0-2415-8993 เฟรช โฟลว์ เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-2914-5607, 0-2914-5454 โทรสาร 0-2914-5454 ext. 13 สามดี โปรเจ็คส์ หจก โทร. 0-2939-8232-3 สุคนธา จก บริษัท โทร. 0-2314-6601-2 แสงสินซัพพลาย หจก โทร. 0-2870-6339 โสภิณการช่ าง โทร. 0-2919-2546 อริยมิตร หจก โทร. 0-2925-1618-20 แอดวานด์ ไฟเบอร์ กลาส จก บริษัท โทร. 0-3857-3637 โอเชี่ยนเบสท์ หจก โทร. 0-2914-3701 โฮมโซลูช่ ัน เดคอร์ แอนด์ เซอร์ วสิ หจก โทร. 0-2924-9811 l

หมวดผลิตภัณฑ์ หนิ -หินขัด

ไทยหินล้ าง หินขัดและวัสดุ หจก โทร. 0-2997-4503-4 โทรสาร 0-2997-4504 กรุ งเทพหินอ่ อนเทียม จก บริษัท โทร. 0-2223-6991-2 แคนนิท จก บริษัท โทร. 0-2533-2578 ซิมเฮงหลี เทอราซโซ จก บริษัท โทร. 0-2279-8879 ก กิจไพบูลย์ หนิ ล้ างหินขัด หจก

โทร. 0-2323-3224 ก บักจั๊ว ท�ำหินขัด หินล้ าง โทร. 0-2399-3321 ก บักจั๊ว ร้ าน โทร. 0-2258-2455 ก วิวัฒน์ -เจ้ หงษ์ หินขัด หินล้ าง โทร. 0-2252-5627 กนกทรั พย์ สมบูรณ์ ร้ าน โทร. 0-2894-7341 ข�ำประดับหินล้ าง หจก โทร. 0-7432-8113-4 เค ดี ซัพพลาย จก บริษัท โทร. 0-2622-7749-50 เค มาร์ เบิล แอนด์ คอนสตรั คชั่น โทร. 0-2518-2426 ช่ องอาการค้ า จก บริษัท โทร. 0-2639-7390 ช่ างแต๊ ะหินขัด โทร. 0-5651-2119 ซันย่ าเอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-3522-7374-5 ซิม โมทีฟ จก บริษัท โทร. 0-2934-1855 ซิม เฮง หลี หจก โทร. 0-2279-8879 แซนด์ แอนด์ สโตน โทร. 0-2919-1448 ทิพย์ ศลิ าท่ าม่ วง จก บริษัท โทร. 0-3451-3324 ที ซี ธงไชยคอนสตรั คชั่น หจก โทร. 0-2538-2328 ไทยหินล้ างหินขัดและวัสดุ ร้ าน โทร. 0-2997-4503-4 ธ�ำรงค์ ชัย ซี แอนด์ เอฟ จก บริษัท

โทร. 0-2278-2465 ธ�ำรงค์ ชัย หจก โทร. 0-2944-8804-6 ปกรณ์ อุตสาหกรรม หจก โทร. 0-5541-8181 พรี ซสิ ชั่นแอ็บเรซีฟ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-3533-5510-1 พลอยมาร์ เบิล้ จก บริษัท โทร. 0-7626-3303 พี เทอรั ซโซ่ จก บริษัท โทร. 0-2951-8888-91 l

หมวดอิฐผู้ผลิตและผู้จำ� หน่ าย

โรงอิฐยิ่งเจริญ หจก โทร. 0-3654-4433, 0-6995-1411 โทรสาร 0-3654-4095 เฮ้ งมุ่ยหลี อิฐ บ ป ก จก บริษัท โทร. 0-2588-2261 กมลซิเมนต์ บล็อค โทร. 0-3622-5074 กฤษณการย์ จก บริษัท โทร. 0-3845-1622-3 กฤษดาซีเมนต์ บล็อค หจก โทร. 0-3628-1416 กวงไท้ ล้งวัสดุก่อสร้ าง หจก โทร. 0-3235-6424 ครู น้อย โรงงานอิฐ โทร. 0-5371-5027 ครู บรรจง โรงอิฐ โทร. 0-3845-1229 จรั สอิฐบล็อคและวัสดุก่อสร้ าง ร้ าน

โทร. 0-7325-7142 จิตรวัฒน์ ซเิ มนต์ บล๊ อก โทร. 0-7351-2451 เจริญดี โรงอิฐ โทร. 0-4469-1234-5 ช นราธิวาสสหมิตร หจก โทร. 0-7351-3394 ช วัฒนา โรงอิฐ โทร. 0-3845-1299 ชัยชนะ โรงงานท�ำอิฐมอญ โทร. 0-3566-1427 ชัยมงคล ร้ าน โทร. 0-7534-5417 ชัยยันต์ พานิช ร้ าน โทร. 0-7657-1369 ชาลีซีเมนต์ บล็อค หจก โทร. 0-2597-8075 ชุน โรงงาน โทร. 0-3827-6270 ชูศรี เจริญ (ก�ำนันชู) หจก โทร. 0-3538-1444 โชควิรัตน์ หจก โทร. 0-3530-7622-3 พงษ์ ชรั ตน์ จก บริษัท โทร. 0-7726-8195 พรประเสริฐบล๊ อก โรงหล่ อ โทร. 0-4325-1150 พี พี อี จก บริษัท โทร. 0-2216-7577-9 มารวยผลิตภัณฑ์ คอนกรี ต จก บริษัท โทร. 0-3870-2838-9 เมืองทอง โรงอิฐ โทร. 0-7541-1748

ใน...อุตสาหกรรมไทย Thai l and I nd us t r y

71


ท�ำเนียบก่อสร้าง วัสดุ-รับเหมา Construction

72

ใน...อุตสาหกรรมไทย Thailan d In du s t r y


ท�ำเนียบก่อสร้าง วัสดุ-รับเหมา Construction

ใน...อุตสาหกรรมไทย Thai l and I nd us t r y

73


ท�ำเนียบก่อสร้าง วัสดุ-รับเหมา Construction

74

ใน...อุตสาหกรรมไทย Thailan d In du s t r y


ท�ำเนียบก่อสร้าง วัสดุ-รับเหมา Construction

ใน...อุตสาหกรรมไทย T h a i l and I nd us t r y

75


ท�ำเนียบเครื่องจักรกล Machinery

Thailand Industry Business Pages

เครื่องจักรกล

รวบรวมข้อมูลสินค้าและบริการในกลุ่มอุตสาหกรรม ครอบคลุมทั้งการผลิต และบริการอย่างครบถ้วน จัดแบ่งหมวดหมู่ชัดเจน เพื่อความสะดวกในการค้นหาข้อมูล รวบรวมธุรกิจและสินค้าในวงการอุตสาหกรรมและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวกับงานอุตสาหกรรม จัดหมวดหมู่ง่ายต่อการค้นหา

76

MACHINERY ใน...อุตสาหกรรมไทย Th ailan d In du s t r y


ท�ำเนียบเครื่องจักรกล Machinery l

บริษัท เกริกกังสดาร วิศวกรรม จ�ำกัด ที่อยู่ : 262/6 ซ.หลานกุญชร ถ.วชิรปราการ ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 Tel. 0-3827-8423 Fax. 0-3879-1532

บริษัท เอ.อาร์ .เอ็ม. เอ็นจิเนียริ่ง (1995) จ�ำกัด ที่อยู่ : 69/5 หมู่ 2 ซ.วัดหนามแดง ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ Tel. 0-2386-5225 Fax. 0-2386-5226

บริษัท ไชยเรื อง อุตสาหกรรม จ�ำกัด ที่อยู่ : 22/88 หมู่ 3 ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 Tel. 0-3446-0981-2, 09-0918-2398, 08-1641-2398, 08-7109-3498 Fax. 0-3446-0980

หจก. ตรี ชัยศรี เมทัลเวิร์ค ที่อยู่ : 160 หมู่ 14 ต.ห้วยขมิ้น อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230 Tel. 08-1810-3256, 08-1570-3815 Fax. 0-3638-7359

ปราโมทย์ การช่ าง ที่อยู่ : 76 หมู่ 4 ต.ลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 06-3136-9924

บริษัท แพลทติน่ ัม เมคคานิค จ�ำกัด ที่อยู่ : 527 หมู่ 5 ซ.เทศบาลบางปู 103 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 Tel. 0-2707-7049, 08-1918-3768 Fax. 0-2707-7050

ดู AD 4 สี หน้ า 34

บริษัท คอนโทรล แอดวานซ์ จ�ำกัด ที่อยู่ : 313 ซ.13 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน�้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 Tel. 0-2753-8883, 08-1557-4966, 08-6322-4380 Fax. 0-2753-8899

ดู AD 4 สี หน้ า 16

เอช เอ็น เค แก๊ สเซอร์ วสิ แอนด์ ซัพพลาย ที่อยู่ : 78/12 หมู่ 3 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 Tel. 0-2815-5793, 08-6054-7575, 09-8315-1636

หมวดเครื่ องกรองของเหลว

อินโนเซฟ จก บริษัท โทร. 0-2420-1059 โทรสาร. 0-2420-9823 กลอรี่ แอโร จก บริษัท โทร. 0-2668-2021 ชัวร์ อินเตอร์ เทรด จก บริษัท โทร. 0-2814-6841-2 ดัสคอล จก บริษัท โทร. 0-2285-4430-2 ไทยฟิ ล เทคโนโลยี จก บริษัท โทร. 0-2681-3812-3 พรพิรุณ - เครื่ องกรองน�ำ้ ฝน โทร. 0-2536-1632 ฟิ ลเตอร์ วิช่ ัน จก บริษัท โทร. 0-2934-7801-5 โรจนพัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2932-4052 เวสตัน ไมเออร์ จก บริษัท โทร. 0-2732-2722 อีโต้ แอนด์ ไทย ซีเอ็มอี จก บริษัท โทร. 0-2204-1012-3 เคมาพัน เอเซีย จก บริษัท โทร. 0-2711-9188-9 จุงหัว อินเตอร์ เนชั่นแนลเอ็นเตอร์ ไพรส์ จก บริษัท โทร. 0-2747-7941-2 เจ เทค วิศวกรรม จก บริษัท โทร. 0-2674-0160 เซ็นจูร่ ี วอเตอร์ หจก โทร. 0-2393-6119-20 เติมเอ็นเตอร์ ไพรส์ จก บริษัท โทร. 0-2224-9830 เทียมฟ้าอิมปอร์ ตเอ็กซ์ ปอร์ ต หจก โทร. 0-2224-7922 ไทย ฟิ ลเตอร์ เทค หจก โทร. 0-2971-2900 ปาร์ คเกอร์ ฮันนิฟิน (ไทยแลนด์ ) จก บริษัท โทร. 0-2369-0511 พี เจนเนอรั ลเทรดดิง้ หจก โทร. 0-2204-1032-5 พี เอ็ม ดี จก บริษัท โทร. 0-2314-7173 พี เอส เอฟ อีควิปเม้ นท์ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2882-5512 พีพจี ี อินเตอร์ เทรด หจก โทร. 0-2945-1903 เพอรี่ เอม เอส โทร. 0-2314-7173 เพียวริตี ้ เซ็นเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-2902-6228-9 แพนอินเตอร์ เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2617-5786-7 ฟิ ลเตอร์ โซลูช่ ัน (ไทยแลนด์ ) จก บริษัท โทร. 0-2393-3602 มาพา (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2233-2298 ไมนด์ เทค คอร์ ปอเรชั่น จก บริษัท โทร. 0-2916-5411 วนารั ตน์ เทรดดิง้ หจก โทร. 0-2722-9000 วอเตอร์ เฟิ ร์ สท จก บริษัท โทร. 0-2511-0010 วอเตอร์ มีเดีย จก บริษัท โทร. 0-2815-8297 สยามพีรามิด หจก โทร. 0-2249-2044 อควาทรี ทเม้ นท์ จก บริษัท โทร. 0-2935-0044 อะควาแอร์ เทคโนโลยี จก บริษัท โทร. 0-2476-8420-3 อิมเม็กซ์ เวิลด จก บริษัท โทร. 0-2294-6531 อีดี พลัส เทคโนโลยี จก บริษัท โทร. 0-2674-0160-1

เอ็น แอนด์ เอ็น โกลบอลเน็ตเวอร์ ค จก บริษัท โทร. 0-2539-1544 เอสเอเอ็มซิสเต็มส์ แอนด์ เทคโนโลยี จก บริษัท โทร. 0-2942-3833 เออีเอสเอ็นไวรั นเม็นทัล จก บริษัท โทร. 0-2734-7077 ไฮโดร พร้ อพเพอร์ ตี ้ จก บริษัท โทร. 0-2919-8065-73 l

หมวดเครื่ องผลิตและผสมยา

ยู.ดี.แมชชีนเนอรี่ หจก. โทร. 0-2386-6251-2 โทรสาร. 0-2386-6253 วีพเี ค แมชชีนพาร์ คแอนด์ ซัพพลายส์ หจก โทร. 0-2753-5256 จรั สชัย แมชชินเนอรี่ หจก โทร. 0-2417-7280-2 เจ ซี เค แมชชินเนอรี่ หจก โทร. 0-2895-0376 ฟาร์ มาซูตคิ อลส์ แอนด์ เมดิคอล ซัพพลาย หจก โทร. 0-2284-2159-62 เหยี่ยวเฮง จก บริษัท โทร. 0-2897-3432 จีโอเทค อินเตอร์ เทรด จก บริษัท โทร. 0-2947-1981-2 ซิมม์ จก บริษัท โทร. 0-2390-1827 ไพบูเมด จก บริษัท โทร. 0-2971-6900-1 ฟู่ อัน จก บริษัท โทร. 0-2645-2078 วิศวยนต์ โทร. 0-2211-0275 สถาพรการช่ าง โทร. 0-2289-0860 สหะวิทยา 99 โรงงาน โทร. 0-2249-1094 เอส ริสโก้ จก บริษัท โทร. 0-2300-0947 เอส แอล อินเตอร์ เคม จก บริษัท โทร. 0-2693-0154 l

หมวดเครื่ องจักรกล บริการซ่ อม

นิปปอน เอเฟ็ กซ์ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2892-4701, 0-3482-3786 โทรสาร. 0-3482-3751 มงคล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ โซลูช่ ัน จก บริษัท โทร. 0-2487-5255 กลกิจบ้ านโป่ ง อู่ โทร. 0-3220-0097 กวงเว่ งกี่ หจก โทร. 0-2289-0573 กิตติภพ จก บริษัท โทร. 0-3622-0022 คณพลการช่ าง (1998) จก บริษัท โทร. 0-3639-0044-50 คอมไบน์ เทค หจก โทร. 0-6149-2793 คิสส์ อินดัสเตรี ยล แอนด์ ไซเอ็นติฟิค (เอเซีย) จก บริษัท โทร. 0-3631-8353-4 เค เค สหกลแอ๊ ดวานซ์ จก บริษัท โทร. 0-3424-3353 เค เอส เอ็ม ไทยฟอร์ สเทค จก บริษัท โทร. 0-3624-4284-5 โคแมกซ์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย หจก โทร. 0-3530-2205 โคโรซิน (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2757-4738-9 จาตุรงค์ กลการ หจก โทร. 0-2223-4789 เจริญยนต์ กลการ หจก โทร. 0-5632-8260-1 เจริญฤทธิ์เอ็นจิเนียริ่ง หจก โทร. 0-3638-9060 เจิน้ ฟงจักรกล (ประเทศไทย) จก บริษัท

ใน...อุตสาหกรรมไทย Thai l and I nd us t r y

77


ท�ำเนียบเครื่องจักรกล Machinery โทร. 0-2431-3109-11 ช อุดม เทคโนโลยี จก บริษัท โทร. 0-2581-4706-7 ชายน์ แอนด์ เอส จก บริษัท โทร. 0-2540-0102-3 โชริเมะ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2730-6979-80 ซังกิวไทย จก บริษัท โทร. 0-3868-7012 ซันยูเทคโนโลยี่ จก บริษัท โทร. 0-2952-6451-2 ซิกส์ วัน ไนน์ หจก โทร. 0-2941-8169 ซิ่วปง แมชชันเนอรี่ (ไทยแลนด์ ) จก บริษัท โทร. 0-2750-5077 ซี เอ็น ซี เซลล์ แอนด์ เซอร์ วสิ (2002) หจก โทร. 0-2709-7541-2 ซี เอ็น ซี ดี ไซน์ จก บริษัท โทร. 0-2532-4973 ซีเอ็นซีเซอร์ โวซัพพลาย จก บริษัท โทร. 0-2383-4213-4 เซิร์ฟออล หจก โทร. 0-2399-2197 โซดิกเอ็นจิเนียริ่งเซอร์ วสิ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-5355-4850-2 ณรงค์ วทิ ย์ เอ็นจิเนียริ่ง หจก โทร. 0-2707-2485 ดี ซี อาร์ สระบุรีเอ็นจิเนียริ่ง หจก โทร. 0-3631-8396-7 ตรี เพ็ชรวรภิน หจก โทร. 0-3870-7005 ท่ งหลีการช่ าง ร้ าน โทร. 0-2214-3848

78

ใน...อุตสาหกรรมไทย Th ailan d In du s t r y

ทรั พย์ อนันต์ กลกิจ หจก โทร. 0-3221-0344 ทริปเปิ ล อินดัสตรี หจก โทร. 0-2819-2643 ทาคาดะ หจก โทร. 0-3821-3959 ที พี ที เดอะไพรม์ ทมี จก บริษัท โทร. 0-2282-7784 ที เอ วาย อีควิปเม้ นท์ (1988) จก บริษัท โทร. 0-2551-1213 ที เอส ไครเทียเรี่ ยน จก บริษัท โทร. 0-2749-9424 ที เอส เอส แมชีนเนอรี่ จก บริษัท โทร. 0-2706-3545-6 ทีเอสโปรเอนจิเนียริ่ง หจก โทร. 0-3861-5824 เทคนิคกลการ ร้ าน โทร. 0-2394-1927 เทรดดิคอนซัพพลาย แอนด์ เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-2872-5696-7 เทียมถิ่น จก บริษัท โทร. 0-4425-5609 แท็พเซอร์ คอน จก บริษัท โทร. 0-2332-2928-9 โทชิเทค จก บริษัท โทร. 0-3849-1775 โทแม็ค เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-2738-5699 ไทยนิยมดีเซล ร้ าน โทร. 0-2392-2373 ไทยมินามิเอ็นจิเนียริ่ง หจก โทร. 0-2552-0405 ไทยเมนเทนแนนซ์ คอนแทรคติง้ จก บริษัท (มหาชน)

โทร. 0-3860-5079-80 ไทยเอ็นท็อป จก บริษัท โทร. 0-3720-8798 นายตี๋การช่ างอู่ โทร. 0-4431-2040 น�ำชัยการช่ าง ร้ าน โทร. 0-2463-3573 น�่ำเฮง หจก โทร. 0-2424-6272 นิธิกร เอ็นจิเนียริ่ง หจก โทร. 0-3632-9633 นิปปอนคิไคเอนจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2746-7196-7 นิยมกิจการช่ าง ร้ าน โทร. 0-7321-3468 เนส แมคคาทรอนิคส์ จก บริษัท โทร. 0-2746-9199 บางกอกมอเตอร์ อีควิปเมนท์ จก บริษัท โทร. 0-3429-6075 บ้ านไผ่ สตีล 2002 หจก โทร. 0-4332-9292 บุญธรรมอินเตอร์ กรุ๊ ป เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรั คชั่น จก บริษัท โทร. 0-3868-8120-1 บุญพิทกั ษ์ เทคนิคอล หจก โทร. 0-3879-5794 โบ้ โล่ ง โทร. 0-2291-8869 ประชุมพร จก บริษัท โทร. 0-2998-7308-9 พีเจคอนสตรั คชั่นแอนด์ เซอร์ วสิ หจก โทร. 0-3833-9523-4 พีพแี มชีนเวิร์ค จก บริษัท โทร. 0-2923-5494

พีอีเอ็นจิเนียริ่ง ร้ าน โทร. 0-4273-0691 พีแอนด์ ทปี ระธานพร หจก โทร. 0-2516-9894 เพียรไชย การช่ าง หจก โทร. 0-2703-2599 แพน เทค แมชชินเนอรี่ จก บริษัท โทร. 0-3720-5868 ศุภรั ตน์ แอนด์ อีควิปเม้ นท์ หจก โทร. 0-2738-2235 ส โชคสมนึกการช่ าง หจก โทร. 0-2517-6767 ส ไชยยงค์ การช่ าง หจก โทร. 0-3441-3399 สมุทรปราการจักรกล จก บริษัท โทร. 0-2744-1110 สยาม เมนเทนแนนท์ เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-7434-4185-6 สวนหลวงกลการ หจก โทร. 0-2214-0017 สว่ างพงษ์ การช่ าง 1999 หจก โทร. 0-3624-7159 สหกลการ เทรดดิง้ หจก โทร. 0-2740-5580-2 สหช่ างกลบางจาก ร้ าน โทร. 0-2311-0853 สหมิตรเมททัลเอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2743-0856 สัมมาเซอร์ วสิ หจก โทร. 0-3260-4584 สิบทิศทรานส์ จก บริษัท โทร. 0-3868-2896-9 4 เอ๊ กซ์ ตร้ า เซอร์ วสิ จก บริษัท


ท�ำเนียบเครื่องจักรกล Machinery โทร. 0-2911-0212-3 สุพรการช่ าง หจก โทร. 0-3632-9864 หงษ์ ยนต์ อู่ โทร. 0-5622-7411 อีแม็ค จก บริษัท โทร. 0-2398-2127 อุลตร้ าแมนเอ็นจิเนียริ่ง หจก โทร. 0-2552-8980-1 เอ็น พี การช่ าง หจก โทร. 0-3632-9880 เอ็น เอ็น เค กลการ หจก โทร. 0-2214-3577 เอสพีเค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เทรดดิง้ หจก โทร. 0-2991-1020 เอสเอ็นซัพพลายแอนด์ เซอร์ วสิ หจก โทร. 0-7424-0077 แอเรี ยนคิท จก บริษัท โทร. 0-2598-4920 โอ เอส จี แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2706-5389-90 ไอด้ าสแตมปิ ้ งเทคโนโลยี พี ที อี ลิมเิ ต็ด จก บริษัท โทร. 0-2261-8348 ฮกการช่ าง ร้ าน โทร. 0-3424-1075 เฮอร์ บเี กอร์ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-3840-1502

หมวดเครื่ องจักรกล และเครื่ องมือกล ทีทเี อ็ม พลาชแมช จก บริษัท โทร. 0-2894-4300-1, 0-2894-4412 โทรสาร. 0-2894-4413 กะรั ตอินเตอร์ เนชั่นแนล จก บริษัท

โทร. 0-2734-4511-3 โทรสาร 0-2734-4514 เรื องสรรค์ เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-3633-8747-8 โทรสาร. 0-3633-8748 ต่อ 105 วัฒน์ ธนชัย ผ้ าเบรค โทร. 0-2759-2033 โทรสาร. 0-2759-2034 ที.เจ.นคร เอ็นจิเนียริ่ง หจก. โทร. 0-2510-2051 โทรสาร. 0-2948-3380 ไทยเทค อินเตอร์ แมค จก บริษัท โทร. 0-2715-0302 โทรสาร 0-2715-0303 แสงอรุ ณ แมชชีนเนอรี่ แอนด์ พาร์ ท โทร. 0-3447-2218, 0-1909-7113 โทรสาร. 0-3447-3882 พีเอสเอ แมชชีนเนอรี่ หจก. โทร. 0-2526-5298 โทรสาร. 0-2527-3969 พีเอ็นเค ทูลล์ ซัพพลาย หจก. โทร. 0-2448-6660-1 โทรสาร. 0-2448-6177 เอ็น แอนด์ ยู เอ็นจิเนียริ่ง หจก โทร. 0-2817-7177 โทรสาร. 0-2817-8969 เจริญชัย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย หจก โทร. 0-2759-2034 โนเบิลเทค จก บริษัท โทร. 0-2726-6480, 0-2726-7451 โทรสาร. 0-2726-7452 ไรท์ พรี ซชิ ่ ัน หจก. โทร. 0-2758-0878 โทรสาร. 0-2755-6563 ยื่อเซิ่น จก บริษัท โทร. 0-3826-0802-3 โทรสาร. 0-3826-0804 บิก๊ จ๊ อส จก บริษัท โทร. 0-2893-3547-8 โทรสาร. 0-2893-3548 ไดเน็กซ์ ออโตเมชั่น จก บริษัท โทร. 0-3447-6346-7, 0-2316-3910 โทรสาร. 0-3447-6348, 0-2316-2430

พงษ์ -มิน เทคโนโลยี จก บริษัท โทร. 0-2737-8324, 0-1567-4847, 08-1848-3998 โทรสาร. 0-2737-8324 เพชรเปี่ ยมเชาว์ จก บริษัท โทร. 0-2415-8788 โทรสาร. 0-2416-4066 สยามพร เทรดเซ็นเตอร์ จก บริษัท/ ว่ องไววิทย์ จก บริษัท โทร. 0-2238-1470-5 โทรสาร. 0-2236-3847 เอ็มอีซี เอ็นเทค จก บริษัท โทร. 0-2812-2357 โทรสาร. 0-2812-2358 กรุ๊ ปวิศวภัณฑ์ จก บริษัท โทร. 0-2960-0136-7 เกาเย่ ห์ แมชชีน อินดัสเตรี ยล จก บริษัท โทร. 0-2892-4649-50 คอมบิเทค แมชชินเนอร์ ร่ ี จก บริษัท โทร. 0-2316-2918-20 เจ ไอ เอส แมชชีนเนอรี่ จก บริษัท โทร. 0-2320-0075-9 เจิน้ จี ้ อินเตอร์ เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-2759-4884 ชินแม็กซ์ ซิสเต็มส์ โทร. 0-2755-3147-8 ซี เอ็น ซี รี โทรฟิ ต แอนด์ เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-2312-9407-8 ซี ไอ เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2539-8230-1 ซูนด์ ซิสเต็มเทคนิค (ไทยแลนด์ ) จก บริษัท โทร. 0-2632-9868-9 ไทยเทคเร้ นท์ ทลั จก บริษัท โทร. 0-2338-6700 ไทยนาโกย่ า แมชชินเนอรี่ จก บริษัท โทร. 0-2682-0210-3 ไทยเมทัลชีทโปรดัก จก บริษัท

โทร. 0-2582-0588-90 กาศยะแมชชีนเนอรี่ จก บริษัท โทร. 0-2673-0414-6 กิจพูลทรั พย์ ฮาร์ ดแวร์ โทร. 0-2517-1643 กิตติภทั เจเนอรั ลเวิร์ค จก บริษัท โทร. 0-2421-3358 กิตติยนต์ กลการ โทร. 0-3828-7211 กิตธวัชจักรกล ร้ าน โทร. 0-2460-0323 กู๊ดเวย์ เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2286-5613-4 กู๊ดสเคาอินดัสเตรี ยล จก บริษัท โทร. 0-3826-0335-9 เกรี ยงไกร แมชชีนเนอรี่ จก บริษัท โทร. 0-2216-2378 เกรี ยงไกร แมชชีนเนอรี่ จก บริษัท โทร. 0-2613-6930-4 เกษตรไทยอินเตอร์ (22) จก บริษัท โทร. 0-5622-2703 เกษตรใหม่ หจก โทร. 0-7461-1578 เกาหอง อินดัสเตรี ยล จก บริษัท โทร. 0-2326-0280-1 แกรนด์ โกลด์ รี ไฟเนอรี แอนด์ คอนซัลติง้ หจก โทร. 0-2918-2743 เจ แอนด์ เอส แมชชินเนอรี่ อินดัสเตรี ยล จก บริษัท โทร. 0-2709-9009 เจตน์ พทิ กั ษ์ หจก โทร. 0-7621-5692 เจตสันต์ หจก โทร. 0-2465-4763 เจ็มซิตเี ้ อ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-3525-8941-4 เจริญชัยแมชชินเนอรี่ จก บริษัท

ใน...อุตสาหกรรมไทย Thai l and I nd us t r y

79


ท�ำเนียบเครื่องจักรกล Machinery โทร. 0-2222-2225 เจริญพัฒนากล หจก โทร. 0-2222-5746 เจริญภัณฑ์ จกั รกลเกษตร ร้ าน โทร. 0-7727-2192 เจริญมอเตอร์ เครื่ องจักรกลการเกษตร โทร. 0-4431-1252 เจริญยนต์ แมชินเนอรี่ หจก โทร. 0-4327-3192 เจริญรั ถการช่ าง ร้ าน โทร. 0-2438-4085 แชมเปี ้ ยน แมชีน ทูลส์ (ไทยแลนด์ ) จก บริษัท โทร. 0-2213-1315 ไชน่ าไทยแมชชินเนอร์ ร่ ี จก บริษัท โทร. 0-2381-5678-80 ไชยศิริกลการ (1993) จก บริษัท โทร. 0-2703-2590-2 ซวงหงส์ หจก โทร. 0-4420-3428 ซอฟท์ พริน้ ท์ จก บริษัท โทร. 0-2899-6336-8 ซูเทคเอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-3220-0311 ซูม่า จก บริษัท โทร. 0-2673-0305-7 เซ็กกี่ โรงกลึง หจก โทร. 0-2428-1001 เซงมี่อมิ ปอร์ ตเอ็กซปอร์ ต จก บริษัท โทร. 0-2804-8253 เซ่ งเจีย (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2416-4891-2 เซเทกซ์ เอเซีย จก บริษัท โทร. 0-2712-3939 เซ็นทรั ล อินดัสเทรี ยล ซัพพลาย จก บริษัท โทร. 0-2285-4977 เซ็นทรั ลแมชีนทูลส์ หจก โทร. 0-2222-5344 เวิลด์ แม๊ คคานิคส์ แอนด์ เวอร์ คส์ จก บริษัท โทร. 0-2331-7290 เวียงสระฟาร์ มาซี โทร. 0-7736-1893 ศ วัฒนาจักรกล หจก โทร. 0-2237-2134 ศรี เจริญลาเท็กซ์ จก บริษัท โทร. 0-2253-1985-6 ศรี พทิ กั ษ์ ร้ าน โทร. 0-4544-1346 ศรี ราชาเอ็นจิเนียริ่งดีเวลลอปเมนท์ จก บริษัท โทร. 0-3848-2131-2 ศรี ร่ ุ งเรื องแมชชีนแอนด์ ทลู ส์ จก บริษัท โทร. 0-2223-9444 ศศิทพ ิ ย์ จก บริษัท โทร. 0-2598-0280 ศิภทั ร์ จก บริษัท โทร. 0-2722-9599 สมโพธิ์ โรจนบวร แผง โทร. 0-2398-4286 สยามยนต์ ร้ าน โทร. 0-7424-5009 สีร้ ุ งอุบล หจก โทร. 0-4524-1311 สุคนธ์ วาณิชย์ ร้ าน โทร. 0-2411-1178 สุประเสริฐการช่ าง หจก โทร. 0-4437-2304 สุรศิลป์ ร้ าน โทร. 0-2503-7700 สุวชร บริการ หจก โทร. 0-2377-3476 เสริมศักดิ์ พันธุมสินชัย สนง โทร. 0-2316-1698 เสรี กติ ติกุลโลหะกิจ หจก โทร. 0-3864-8831 แสงจิต เครื่ องจักรการเกษตร จก บริษัท โทร. 0-2932-1533 แสงชลพาณิชย์ จก บริษัท

80

ใน...อุตสาหกรรมไทย Th ailan d In du s t r y

โทร. 0-2224-8720 แสงทอง แมชชีนเนอรี่ หจก โทร. 0-2222-9325 อาสา เอ็นจิเทรดดิง้ จก บริษัท โทร. 0-2928-1241 อ�ำนาจ เอ็นจิเนียริ่ง โทร. 0-2903-6858 อิชกิ าวาจิมา-ฮาริมา เฮฟวี่ อินดัสตรี ส์ จก บริษัท โทร. 0-2236-3490 อินดัสเตรี ยล เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จก บริษัท โทร. 0-2689-8251 อินโดซัพพลายส์ จก บริษัท โทร. 0-2744-1158 อินเตอร์ เทรดเวิลด์ จก บริษัท โทร. 0-2451-6592 อินเตอร์ รอแยล หจก โทร. 0-2433-2777 เอ็กซ์ เซล พรี ซชิ ่ ัน (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2719-6605-8 เอ็กซ์ เซล แมชชินเนอรี่ จก บริษัท โทร. 0-2895-3511 เอช เอส เอ็ม แมชชีนเนอรี่ จก บริษัท โทร. 0-2759-9717 เอชแอลอินเตอร์ เทรด จก บริษัท โทร. 0-2896-7104-5 แอมรอน จก บริษัท โทร. 0-2865-4533-4 แอร์ คอม จก บริษัท โทร. 0-2741-3669 ฮันซ์ เลเซอร์ ไซน์ แอนด์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2254-8260-1 ฮาโลเทค จก บริษัท โทร. 0-2729-3981-3 ฮิคาริเทค (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-3522-7355 ฮิตาชิ คอนสตรั คชัน แมชีเนอรี (ไทยแลนด์ ) จก บริษัท โทร. 0-7532-2650 ฮิมฮวด ร้ าน โทร. 0-4439-9105 เฮงตี๋ (1999) จก บริษัท โทร. 0-2895-1317-9 ไฮ-โปร ซัพพอท จก บริษัท โทร. 0-2975-3144 ไฮเซอร์ วสิ เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-3462-4762-3 l

หมวดเครื่ องจักรกล-ชิ้นส่ วน และอะไหล่ ขายส่ งและผู้ผลิต

บริษัท เอ็ม.ซี.อาร์ ซัพพลาย จ�ำกัด โทร. 0-2380-1156 แฟ็กซ์. 0-2380-1157 ที.ซี. แมชชีนเนอรี่ โทร. 08-1816-2924, 08-1755-6457, 0-2750-5511 โทรสาร 0-2750-5546 ห้ างหุ้นส่ วนจ�ำกัด พี.พี.เพิ่มพูลผล โทร. 0-2848-4995-7 แฟกซ์. 0-2848-4994 ไทย ยูส แมชชีนเนอรี่ จก บริษัท โทร. 0-2337-1891 โทรสาร 0-2740-6241 www.thai-used.com เพ็ญวดี อิมพอร์ ต แอนด์ เอ็กซ์ พอสต์ จก บริษัท โทร. 0-4432-8421 โทรสาร. 0-4432-8427 ทองไชยซัพพลาย โทร. 0-2813-8637-8 โทรสาร. 0-2813-7150 ไทยควอลิตี ้ จก บริษัท โทร. 0-2533-6670-71 โทรสาร. 0-2533-6680 บัสกัม จก บริษัท โทร. 0-2399-3946 มิสเตอร์ ทอม เซล แอนด์ เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-3485-4932-4 ก๊ กโบว์ การช่ าง ร้ าน โทร. 0-2392-7202-3

กรุ งเทพ เฟิ สท์ กิเคน จก บริษัท โทร. 0-2318-9387 กรุ งไทยแทรคเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-5525-9409 กรุ๊ ป เซเว่ น เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2902-2672-7 กวิน แมชชีน จก บริษัท โทร. 0-2996-1739 กันทรลักษ์ แทรกเตอร์ หจก โทร. 0-4562-8245 การ์ เน็ทพรี ซสิ ชั่น จก บริษัท โทร. 0-2998-0412 คาโต้ สตีลไทย จก บริษัท โทร. 0-2907-3667-9 คาวาโชเอ็นจิเนียริ่งเซอร์ วสิ เซส (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2693-5721 คิระคอร์ ปอเรชั่น จก บริษัท โทร. 0-2744-3077 คิว เอ็ม ซี จก บริษัท โทร. 0-2518-1921 คูคาบารา จก บริษัท โทร. 0-2574-4169 เค ที แมชชีนนิ่ง เทคโนโลยี่ จก บริษัท โทร. 0-2840-4010 เค พี บี เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2457-6473 ซายแอนด์ เทคโนโลยีเซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-2467-4312 ซินคังอินดัสตรี (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2926-0930-1 ซิสเท็มแพ็ก จก บริษัท โทร. 0-2920-5315-6 ซี อี เมค เอ็นจิเนียริ่ง (1999) จก บริษัท โทร. 0-2706-6101-4 ไดคัท ทูลลิ่ง จก บริษัท โทร. 0-3533-5811 ไดเทคพรี ซชิ ่ ัน จก บริษัท โทร. 0-2569-5424-6 ไดมอน อีควิปเมนท์ จก บริษัท โทร. 0-2926-7624-5 ไดมอนด์ เพาเวอร์ เซอร์ วสิ เซส เอส อี เอ จก บริษัท โทร. 0-3485-4831-3 ตงไทแมชีนเนอรี่ จก บริษัท โทร. 0-2744-3397 ตัง้ สกุลเอ็นจิเนียริ่งแอนด์ ซัพพลาย หจก โทร. 0-2701-7726 ตากสินมอเตอร์ หจก โทร. 0-2465-7626 แต่ หมงเฮง ร้ าน โทร. 0-7750-6761 โตมิตะเอเชีย จก บริษัท โทร. 0-2662-0218-9 ไตร-ยูไนเต็ด เทคโนโลยี จก บริษัท โทร. 0-3877-3007-8 ไตรเจริญกิจ ร้ าน โทร. 0-3883-6821 ไตรมิตรอีควิปเมนท์ จก บริษัท โทร. 0-2920-2008 ถาวรทูลส์ แอนด์ เซอร์ วสิ หจก โทร. 0-2914-2513 ทรั พย์ บางใหญ่ แมชชีนเนอรี หจก โทร. 0-2997-5211 ทรานส์ เทคโนโลยี จก บริษัท โทร. 0-2973-3922-4 นิวเทคแมชชินเนอรี่ จก บริษัท โทร. 0-2971-9105-6 นิวล็อง ประเทศไทย จก บริษัท โทร. 0-3888-2655 นิฮอน-ไทย โคเกียว กรุ๊ ป จก บริษัท โทร. 0-2987-7940 พีพที รี ่ ุ งเจริญ จก บริษัท โทร. 0-2708-0861 โฟลไฮดรอลิคซัพพลาย หจก โทร. 0-2998-9198 ภูพานแมชชินเนอร์ ร่ ี หจก

โทร. 0-2591-5727 มารู เบนิเท็กค์ มาเท็กซ์ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2260-4099 เมโทรแมชีนเนอรี่ จก บริษัท โทร. 0-5551-1931 แม็คนีดซ์ จก บริษัท โทร. 0-2529-0753-4 แมช 4 ซัพพลาย หจก โทร. 0-7436-2851 แมชกรุ๊ ป (1992) จก บริษัท โทร. 0-2315-5359-62 แมชีน ทูลเทคนิค จก บริษัท โทร. 0-2974-2375 อัลฟา-ลาวาล (ไทยแลนด์ ) จก บริษัท โทร. 0-2379-4660 อาร์ ที เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2756-8148-9 อาร์ เอ็ม ทูลลิ่ง ซัพพลาย แอนด์ เซอร์ วสิ หจก โทร. 0-3521-1050 อาสโกอีควิปเมนท์ หจก โทร. 0-3237-1560-2 อิดาคะ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2744-1388-9 อิตลั ไทยอุตสาหกรรม จก บริษัท โทร. 0-5422-6405 เอที เทคโนโลยี คอนซัลแท็นท์ จก บริษัท โทร. 0-2690-8688-9 เอเทคโปรดักท์ จก บริษัท โทร. 0-2729-3826 เอ็น ซี เซิร์ฟ จก บริษัท โทร. 0-2744-1964 เอสเคพรี ซชิ ่ ันเวอร์ ค จก บริษัท โทร. 0-2871-9757-8 เอสอาร์ เอ็นจิเนียริ่ง หจก โทร. 0-3844-5287 เอสอีเอเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ อคิ วิปเม้ นท์ จก บริษัท โทร. 0-7422-1527 เอสเอสพี จก บริษัท โทร. 0-3738-2995 เอสแอนด์ ทธี นภัทรเอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2735-6550 เอสแอนด์ ไอซัพพลาย หจก โทร. 0-5355-2279 เออเช็ล (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2210-2705-8 เอเอ็นเอ เซอร์ วสิ คอร์ ปอเรชั่น จก บริษัท โทร. 0-2893-3597-9 เอเอสเอ็นจิเนียร์ ร่ ิงรั บเบอร์ หจก โทร. 0-2413-3815 แอดวานซ์ จโี อ (กรุ งเทพฯ) จก บริษัท โทร. 0-2748-6599 แอดวานซ์ รีซ เอ็นเทอร์ ไพรส์ (ไทย) จก บริษัท โทร. 0-2741-5171-2 แอพพรู ฟเอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2519-0474 แอล เอส อาร์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-2944-0508 แอลเจ จก บริษัท โทร. 0-2938-9378 แอลป์สทูล (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-3531-4071-4 แอลอีเคซัพพลาย จก บริษัท โทร. 0-2746-5363 แอสซิส แมนเนจเม้ นท์ หจก โทร. 0-2916-4997 แอสแซป เทคโนโลยี หจก โทร. 0-5355-2969 โอนเนอร์ ฟ้ ูดส์ แมชชีนเนอรี่ จก บริษัท โทร. 0-2899-8939 โอพีเอสซิตแี ้ คน จก บริษัท โทร. 0-2417-7870 ไอ ซี พี พริซชิ ่ ัน พาร์ ทส กรุ๊ ป จก บริษัท


ท�ำเนียบเครื่องจักรกล Machinery โทร. 0-2908-1125 ไอซีที พริซชิ ่ ัน จก บริษัท โทร. 0-3571-6738-9 ไอดี มาร์ ท จก บริษัท โทร. 0-2520-3785-6 ฮายาคาว่ า เทค จก บริษัท โทร. 0-2738-5997 ฮาร์ เปอร์ (ไทยแลนด์ ) จก บริษัท โทร. 0-3535-9881 ฮิตาชิ คอนสตรั คชัน แมชีเนอรี (ไทยแลนด์ ) จก บริษัท โทร. 0-5528-2620 l

หมวดบริการติดตั้ง โยกย้ ายเครื่ องจักรกล

พีซีแอล โลจิสติกส์ อินเตอร์ ไลน์ จก บริษัท โทร. 0-2945-0770, 0-2946-4577 โทรสาร. 0-2945-3819, 0-2946-4590 หงษ์ ทอง วิศวกิจ จก บริษัท โทร. 0-3574-4508 โทรสาร 0-3574-4509 ก กิจเจริญอีควิปเม้ นท์ หจก โทร. 0-4220-5027-8 กงพัฒนาเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรั คชั่น จก บริษัท โทร. 0-3868-9207-8 คิวแอลที เอ็กเซล เทคโนโลจีส์ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-7422-1828 เค พี ซี อินดัสเตรี ยลซัพพลาย หจก โทร. 0-2503-2533 เคนเทคโนโลยี่ แอนด์ คอนสตรั คชั่น จก บริษัท โทร. 0-2739-2994-5 จี อี เอส เอ็นจิเนียริ่ง หจก โทร. 0-3860-7699 เจเจแมชชีนเนอรี่ แอนด์ ซัพพลาย หจก โทร. 0-3861-7963 ที ดับเบิล้ ยู แอนด์ เอ็ม เจ (2001) จก บริษัท โทร. 0-2416-1309 ทีเจนครเอ็นจิเนียริ่ง หจก โทร. 0-2510-2051 ทีพดี เี อ็นจิเนียริ่งแอนด์ ซัพพลาย หจก โทร. 0-3638-0946 ทีเอสเค เอ็นจิเนียริ่ง (ไทยแลนด์ ) จก บริษัท โทร. 0-2231-1726-30 โทเซอิ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2751-9563-4 ไทย-ด๊ อยเอ็นจิเนียริ่งแอนด์ คอนสตรั คชั่น จก บริษัท โทร. 0-2581-6947 ไทยซินโตโกเกียว จก บริษัท โทร. 0-2516-3792 ไลเฟค (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2819-2547 วังน้ อยแมชินเนอรี่ (1993) หจก โทร. 0-3572-1836 วีนฟอร์ คคอร์ ปอเรชั่น จก บริษัท โทร. 0-2907-9013-4 วีเอสหาดใหญ่ แมชชีนเนอรี่ จก บริษัท โทร. 0-7436-0313-4 เวิลด์ อีควิปเม้ นท์ จก บริษัท โทร. 0-2526-7654 ส่ งเสริมอีควิปเม้ นท์ จก บริษัท โทร. 0-2908-2371-5 สยามสแกนดิเนเวียนคอนสตรั คชั่น แอนด์ บสิ ซิเนส จก บริษัท โทร. 0-2709-6525 หิรัญทวี จก บริษัท โทร. 0-2585-1454 ออกัสตร้ า วิศวกรรม (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2721-0676-7 อะบิลิทเิ ทคโนโลยี่ หจก

โทร. 0-2955-8891 อาร์ แอล อิตาเลียอินดัสเตรี ยลโซลูช่ ัน จก บริษัท โทร. 0-3638-1184-5 อาร์ เอ็ม ซิสเตมี่ จก บริษัท โทร. 0-3633-6660 อินสเปคชั่น เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซฟตี ้ จก บริษัท โทร. 0-3879-6863-4 อุโตกุ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2238-2727 เอซเอ็นจิเนียริ่งแอนด์ คอนสตรั คชั่น จก บริษัท โทร. 0-3860-8441-2 เอนนีคอนโทรล จก บริษัท โทร. 0-2913-5926-7 เอ็นไลน์ อะโกร อินเตอร์ เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-2212-0188 เอ็นเอสวายเอ็นจิเนียริ่ง หจก โทร. 0-2987-9501 เอ็ม ซี เจริญชัยกรุ๊ ป จก บริษัท โทร. 0-2811-5259 เอ็ม อี ไอ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรั คชั่น จก บริษัท โทร. 0-3868-7666 เอวีเอส (2003) เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เซอร์ วสิ หจก โทร. 0-2707-9228-9 l

หมวดเครื่ องจักรกล จัดสร้ างตามสั่ง

ปริพลเมทัลเวิร์ค (1996) จก บริษัท โทร. 0-3482-3847, 0-3482-3849 โทรสาร. 0-3449-4535 เกษมงคล เทรดดิง้ หจก. โทร. 0-2463-3805 โทรสาร 0-2463-3806 E-mail : KOBKET_KJ@hotmail.com พี.เทคโน โปรเกรส จก บริษทํ โทร. 0-2745-8268-70 โทรสาร. 02-7458267 เอส.พี.ชัตเตอร์ ส หจก โทร. 0-2415-3630, 0-2415-3639, 0-2893-7230-8 โทรสาร. 0-2415-1144 เอ็กเซลเล้ นท์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ อินสทรู เม้ นท์ จก บริษัท โทร. 0-2710-2829, 0-2753-7704 โทรสาร. 0-2710-2121 เอวิน คอร์ ปอเรชั่น จก บริษัท โทร. 0-2801-5116-7, 08-6973-3553 โทรสาร 0-2801-5117 เอ็น แอนด์ ยู เอ็นจิเนียริ่ง หจก โทร. 0-2817-7477 โทรสาร. 0-2817-8969 เทอร์ ม เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2928-2215-6 กรุ งสยามวิริยา จก บริษัท โทร. 0-2734-7024-5 กิตติพงษ์ เครื่ องจักรกล หจก โทร. 0-3462-3658 โก อินเตอร์ เทค จก บริษัท โทร. 0-2918-7451-3 โกไดอินดัสทรี จก บริษัท โทร. 0-2559-0281 โกลเบิล ลิสซิ่ง จก บริษัท โทร. 0-2652-0730 คราวน์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2713-6155-7 คิวซีอนิ เตอร์ ทลู หจก โทร. 0-2943-2509 เค พี เอ็น คริซชิ ่ ัน หจก โทร. 0-3879-3387 เค เอส แอล เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2212-6260 เค แอนด์ ดับบลิว โกลบอล เทคโนโลยี (ไทยแลนด์ ) จก บริษัท โทร. 0-2584-6334-5 เคทีซี ขนส่ ง จก บริษัท

โทร. 0-2645-1127 เคทีเอฟ จก บริษัท โทร. 0-2748-7408 เคทีเอส แมชชีนทูลส์ จก บริษัท โทร. 0-2896-3733-6 เคพีเทคโนโลยีวศิ วกรรม จก บริษัท โทร. 0-3838-4446-7 เคแมคเอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2452-0314-5 แคนเซอิ จก บริษัท โทร. 0-2937-3381-6 แคนนอน แมชชีนเนอรี่ จก บริษัท โทร. 0-2274-1700 จาเดซั่น เอ็นเตอร์ ไพรสเซส (ไทยแลนด์ ) จก บริษัท โทร. 0-2645-2229 จีพรี ซชิ ่ ัน เอ็นจิเนียริ่ง หจก โทร. 0-2874-8124-5 จุตกิ ารช่ าง โทร. 0-2464-2601-2 เจ แอนด์ บี หจก โทร. 0-3534-1193 ซี ไทยฮาจิเม จก บริษัท โทร. 0-2203-0733 ที เค ซัพพลายด์ เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-4333-8425-6 ที โอ เอส แมชชีนเทรดดิง้ จก บริษัท โทร. 0-2744-1805 ทีเอชเอ็นจิเนียริ่งแอนด์ เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-2877-4101-2 ทีเอสสเปเชียลโปรดักส์ จก บริษัท โทร. 0-3869-1082 ทีเอสเอ็กซ์ เอ็นจิเนียริ่ง หจก โทร. 0-2385-1415-7 ทูอีดไี ซด์ แอนด์ อีควิปเม้ นท์ จก บริษัท โทร. 0-2322-9175-6 เทพเจริญเอ็นจิเนียริ่ง หจก โทร. 0-3234-4962 ไทย ซี เอฟ เซนเตอร์ จก บริษัท

โทร. 0-2730-8504-5 ไทยเจียพาวเดอร์ อินดัสตรี จก บริษัท โทร. 0-2709-2690 พีอาร์ พอี อโต้ เมชั่น จก บริษัท โทร. 0-2312-3031 พีแอนด์ เอสคอนดิเนนตัล เทรดดิง้ จก บริษัท โทร. 0-2682-0377 พีแอลจี ไปป์ ไลน์ แก๊ ส จก บริษัท โทร. 0-3638-1029-31 พูนธนรั ชต์ จก บริษัท โทร. 0-5521-6594 พูลผลเอ็นจิเนียริ่ง หจก โทร. 0-2722-5008-9 ฟิ ลแพค จก บริษัท โทร. 0-3859-2333-40 ฟูโต้ หจก โทร. 0-2455-3277 เฟิ สท์ จไู ล จก บริษัท โทร. 0-3869-5295 ภูมไิ ทยอีเล็คทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2965-5938-9 ม๊ าค แพ๊ ค เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2909-1506 มาเจสติก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ดักท์ หจก โทร. 0-2753-6214 มาซัค (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2717-1071-6 แมคคานิคอล เทคโนโลจิสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2730-8778 แม้ นอินทร์ ออโตเมชั่น จก บริษัท โทร. 0-2737-9138 โมริ แอสโซซิเอชั่น จก บริษัท โทร. 0-2398-0231

ใน...อุตสาหกรรมไทย Thai l and I nd us t r y

81


ท�ำเนียบเครื่องจักรกล Machinery โฮซุงอินดัสเตรี ยล (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-3863-7703-6 l

หมวดเครื่ องอัดลม

สุพลสวัสดิ์ จก บริษัท โทร. 0-2215-4321 โทรสาร. 0-2248-8294 ธีรวัฒน์ เครื่ องอัดลม จก บริษัท โทร. 0-2225-2331 (AUTO 10) โทรสาร. 0-2224-4193, 0-2621-2551 สตาร์ -ไดนามิค (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2644-5270-4 สยามกลการอะไหล่ จก บริษัท โทร. 0-2726-8076-9 สุพลสวัสดิ์ จก บริษัท โทร. 0-2215-4321 อาร์ แฮ้ งค์ ซัพพลาย จก บริษัท โทร. 0-2586-8393-4 อีวาต้ า เครื่ องอัดลม จก บริษัท โทร. 0-2214-4828 เอ็กซ์ ตร้ าแวลู จก บริษัท โทร. 0-2952-6725-6 เอ็น บี พี ซัพพลาย หจก โทร. 0-2807-4692 เอ็ม เอส พี แมคคานิค หจก โทร. 0-2889-7731 เอสทีเอ็นซี (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2740-3981-2 แอร์ คอม เซลส์ แอนด์ เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-2421-8677 แอสคอน คอมเพรสเซอร์ จก บริษัท โทร. 0-2735-1999 แซฟวีย์ เซอร์ วสิ หจก โทร. 0-2906-5090-2 ดอมนิคฮันเตอร์ -อาร์ แอล (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2678-2224 ดีแมก โทร. 0-2931-2163 ทอมโก้ แมชชินเนอรี่ จก บริษัท โทร. 0-2887-6223-6 ที-เอสอีเอ จก บริษัท โทร. 0-2706-2751-3 เทคเนท จก บริษัท โทร. 0-2332-0090-9 เทอร์ เรค คอร์ ปอเรชั่น จก บริษัท โทร. 0-2894-3450 โททอล ยูทลิ ิตี ้ เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2329-1276-7 ไทย มาสเตอร์ ดัง หจก โทร. 0-2912-3528 ธนาพาร์ ทเซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-2892-8856-7 นิวเทค เทรดดิง้ จก บริษัท โทร. 0-2416-5626-30 นิวม่ า ซิสเต็มส์ จก บริษัท โทร. 0-2944-5403 บางเขนมอเตอร์ หจก โทร. 0-2513-2831 บี คอมเพรสเซอร์ เร้ นท์ จก บริษัท โทร. 0-2896-3630 โปรบิตี ้ เซอร์ วสิ แอนด์ ซัพพลายส์ จก บริษัท โทร. 0-2974-4351-3 โปรแมชชินเนอรี่ จก บริษัท โทร. 0-2512-5680-2 พี เจ ซัลเลต หจก โทร. 0-2373-9097 พี เอ็น พาร์ ท จก บริษัท โทร. 0-2801-7740-1 ฟูลซิสเต็มเอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2887-2402-4 อัลตร้ า-คอมเพรสเซอร์ จก บริษัท โทร. 0-2917-7772 อินทิเกรทเต็ด อินดัสเตรี ยล แอร์ โซลูช่ ัน ซีสเท็ม จก บริษัท

82

ใน...อุตสาหกรรมไทย Th ailan d In du s t r y

โทร. 0-2694-3194-5 แอร์ แทค แมชชีนเนอรี่ แอนด์ พาร์ ท จก บริษัท โทร. 0-2728-4661-4 l

หมวดเตาเผาขยะ และเตาเผาศพ

ภัทรพันธ์ อุตสาหการ หจก. โทร. 0-2581-3261-5 โทรสาร. 0-2581-4217 คลีนวิช่ ัน จก บริษัท โทร. 0-3878-3860 โทรสาร. 0-3878-3860 โกชู เทคโนเซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-2763-7747-9 ตรี มูรติ แอสโซซิเอทส์ แอนด์ คอร์ ปอเรชั่น จก บริษัท โทร. 0-2749-2822 ทีมเทคแอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2900-5524 เทอร์ ม เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2928-2215-6 ไทยรี ซอร์ สเซส แอนด์ รี พวิ เทชั่น จก บริษัท โทร. 0-2519-7563-4 อาร์ เอส พี อินเตอร์ แปซิฟิค จก บริษัท โทร. 0-2958-3290-1 อุสาพัฒนาเศรษฐกิจ จก บริษัท โทร. 0-2589-0935 เอส เค ดับบลิว สตีลส์ โปรดัคท์ จก บริษัท โทร. 0-2225-9014-5 กิจจา คอนซัลติง้ เอ็นยิเนียร์ หจก โทร. 0-2589-5622 เกรี ยงวิศวกรรม จก บริษัท โทร. 0-2906-7050 โกลเด้ น ดรากอน เซลล์ แอนด์ เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-2975-7500-1 โกลเด้ นฮาร์ เวสท์ อกริเทค จก บริษัท โทร. 0-2383-4282 โคโยเทอร์ โมซิสเต็ม จก บริษัท โทร. 0-2308-2852 เมวะ คอมปะนีลิมเิ ต็ด จก บริษัท โทร. 0-2661-6966 ศรี สุขอินเตอร์ กรุ๊ ป จก บริษัท โทร. 0-2521-6599 เอ็ม แอล เอ็นจิเนียริ่งซัพพลาย จก บริษัท โทร. 0-2947-9440 เอเวอร์ กรี นเอ็กซ์ พอลเรอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-3441-8031 เอเอส แมคเคมิคอล แอนด์ รีแฟคทอรี่ จก บริษัท โทร. 0-3633-8844 l

หมวดเตาหลอม ส�ำหรั บอุตสาหกรรม

เค บี อิฐทนไฟ หจก โทร. 0-2427-6454 สหเศรษฐภัณฑ์ (1978) จก บริษัท โทร. 0-2225-3852 แอ็คมี่ อินเตอร์ เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2320-5200-7 ฮีทอินเตอร์ เทรด จก บริษัท โทร. 0-2874-7571-4 กิตติ เฟาน์ ดรี ้ อีควิปเมนท์ จก บริษัท โทร. 0-2413-3755 เค บี อาร์ อินเตอร์ เทรด จก บริษัท โทร. 0-2872-3398 เจริญผลิตภัณฑ์ วัตถุทนไฟ หจก โทร. 0-2454-0126 โชเอ-ฮานาโน เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-3871-7131-2 ไดกิเอ็นจิเนียริ่งไทย จก บริษัท โทร. 0-2740-4784

นิฮอน โค่ เน็ทสึ (ไทยแลนด์ ) จก บริษัท โทร. 0-2266-8663 พี อีโคโนมิคส์ จก บริษัท โทร. 0-2291-8137 เอส ซี บอยเลอร์ หจก โทร. 0-2323-3071 เอสไอซี สยาม โทร. 0-3630-1336 l

หมวดเตาอบ ส�ำหรั บอุตสาหกรรม

พี เฟาน์ ดรี่ เซอร์ วสิ แอนด์ เทรดดิง้ โทร. 0-2710-2446-7 โทรสาร. 0-2753-5240 ตรี มูรติ แอสโซซิเอทส์ แอนด์ คอร์ ปอเรชั่น จก บริษัท โทร. 0-2749-2822 ทีมเทคแอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2900-5524 ไทยอัน ฮีตเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-2415-3301-2 โปรเกรสอีเล็คโทรนิค หจก โทร. 0-2282-6305 รี ไลอันซ์ เทค-เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-2810-0601-5 แอ็คมี่ อินเตอร์ เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2320-5200-7 กังวาล ร้ าน โทร. 0-5323-3309 เจริญพรพานิช ร้ าน โทร. 0-7361-1029 ฐานันดร์ พานิช ร้ าน โทร. 0-5421-7401 ดี อี แอนด์ เอ็ม จก บริษัท โทร. 0-2322-0716-7 เดซิก้า-เพชรบุรีแก๊ ส จก บริษัท โทร. -2939-7829 เด็นกิ ซิสเต็ม จก บริษัท โทร. 0-2748-7757 เตาวิชาญ โรงงาน โทร. 0-7728-3889 เถ้ าเจี่ยหลี โทร. 0-3233-8053 ทองใบพาณิชย์ ร้ าน โทร. 0-4572-0224 ที วี เค ออโต ซิสเต็ม จก บริษัท โทร. 0-2757-4878 บอสเลเธอร์ ก้ ูดส์ จก บริษัท โทร. 0-4530-3138 บี-เทค โค้ ทติง้ ไลน์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง หจก โทร. 0-2918-4253 พี เฟาน์ ดรี่ เซอร์ วสิ แอนด์ เทรดดิง้ หจก โทร. 0-2753-5326 ย่ งฮะ ร้ าน โทร. 0-3931-2724 l

หมวดน�้ำแข็ง-เครื่ องจักร และอุปกรณ์ ผลิต

ไพศาล พูนทรั พย์ ระยอง (1999) จก บริษัท โทร. 0-3891-7185-9 โทรสาร. 0-3891-7189 มาร์ ช คูล อินดัสทรี จก บริษัท โทร. 0-2875-3353 (AUTO 5 สาย) โทรสาร. 0-2875-2184 นิวตัน้ ฟู้ด อิควิปเม้ นท์ จก บริษัท โทร. 0-2683-4030 ร เครื่ องเย็นสยาม หจก โทร. 0-2291-8053 วี แอล เครื่ องเย็น (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2940-3888 ชัยพูนทรั พย์ เอส เค วิศวกรรม จก บริษัท โทร. 0-2221-0472 ไดมอนด์ เมคคานิคัล จก บริษัท โทร. 0-2311-2606 ถ่ ามหังกี่ เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2211-2317 ทิพย์ สุวรรณไอซ์ จก บริษัท โทร. 0-2870-7502-5 ทิพย์ อนิ ทรา น�ำ้ แข็งหลอด จก บริษัท โทร. 0-2971-9201 เทมพ์ เทค จก บริษัท โทร. 0-2415-6940 ธัญญานิตย์ (สงวนสิน) จก บริษัท โรงน�ำ้ แข็ง โทร. 0-2326-9663 น�ำ้ แข็งธนการไพบูลย์ หจก โทร. 0-2735-1473-4

นิวตัน้ อินเตอร์ กรุ๊ ป จก บริษัท โทร. 0-2640-0581-2 นิวตัน้ ไอซ์ คริสตัล (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2675-7105 บางพรหม พาณิชย์ โทร. 0-2418-0470 บุญมโน จก บริษัท โทร. 0-2892-3910-6 พิบลู พร จก บริษัท โทร. 0-2331-1101 พีเอสวีโลจิสติกส์ จก บริษัท โทร. 0-2468-1200 พีเอสวีโลจิสติกส์ จก บริษัท โทร. 0-2468-5243-4 เพียว ไอซ คัพ หจก โทร. 0-2286-1507 อุตสาหกรรมเครื่ องท�ำน�ำ้ แข็งสยาม โทร. 0-2884-2495-6 ไอซ์ คลีนมาร์ เก็ตติง้ หจก โทร. 0-2895-2571 ฮันซีเอสเอ็น จก บริษัท โทร. 0-2938-0801 l

หมวดพัดลมเป่ าอากาศ ส�ำหรั บอุตสาหกรรม

ก.สหฌาพัฒธนากาณ โทร. 0-2385-8565, 0-2758-5372 โทรสาร 0-2385-8565, 0-2758-5372 ไกเซอร์ เทคอินดัสทรี จก บริษัท โทร.0-2450-3833-4, 0-2892-3800 โทรสาร. 0-2450-3834 ดีพร้ อมการช่ าง แอนด์ ซัพพลาย หจก. โทร. 0-2417-7915-6, 0-2417-8497-8 โทรสาร. 0-2417-7916 สมชายระบบดูดควันแอนด์ สเตนเลส โทร. 08-6303-3166 มงคลถาวรกิจ หจก. โทร. 0-2893-8351, 0-2415-3138, 0-2416-9594 โทรสาร. 0-2893-8563 ห้ างลัคกีม้ ติ ซู โทร. 0-2216-6771, 0-2216-1326, 0-2216-7043 โทรสาร. 0-2611-1072 กด 0 แปซิฟิก ซัพพลาย หจก. โทร. 0-2731-1221, 0-1843-1926 โทรสาร. 0-2731-1221 ซี ดาต้ า เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2641-6125-8 โทรสาร. 0-2248-4941 ดับบลิว.เค.เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2737-4911 โทรสาร. 0-2737-4912 คูลเวิร์ค เอเชีย จก บริษัท โทร. 0-3878-4786 เจนคอน เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2312-0888 ซี ดาต้ า เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2641-6125-8 ดิซ่า (ไทยแลนด์ ) จก บริษัท โทร. 0-2714-3984-9 ไทย เคียววะ คาโก จก บริษัท โทร. 0-2738-8700-2 ไทยเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ บิสซิเนส จก บริษัท โทร. 0-2259-6450 น�่ำแซมอเตอร์ หจก โทร. 0-2216-8384-6 แปซิฟิคซัพพลาย หจก โทร. 0-2731-1221 พี แอนด์ พี อิเลคทริค แฟน หจก โทร. 0-2899-0721 ไพน์ เทรดดิง้ จก บริษัท โทร. 0-2899-7712 เมคคอมบ์ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2711-7101 วอลเตอร์ -ซีบไี อ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2709-6900-3 ศิวะมงคล พานิช หจก โทร. 0-2453-0874-5


ท�ำเนียบเครื่องจักรกล Machinery สงวนการไฟฟ้า ห้ าง โทร. 0-2457-3818 สยามอินเตอร์ แฟน อินดัสตรี จก บริษัท โทร. 0-2840-1797-8 l

หมวดหม้ อน�้ำทางอุตสาหกรรม ซ่ อม-ท�ำความสะอาด

วี.เจริญบอยเลอร์ จก บริษัท โทร. 0-2759-3535, 0-2759-3232 โทรสาร. 0-2759-3939 จ ภัทรกิจ ร้ าน โทร. 0-3828-5266 จ วัฒนาจักรยนต์ หจก โทร. 0-2521-1211 จ�ำนงศ์ การช่ าง ร้ าน โทร. 0-3536-2192 ฉั่วเฮงหลี ร้ าน โทร. 0-3855-1080 ชาตรี หม้ อน�ำ้ โทร. 0-1259-5962 แช่ มแอนด์ ซันซ์ เอ็นยิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2294-2134 ต ธีระศิลป์ ร้ าน โทร. 0-7525-1316 ถาวรกิจ ร้ าน โทร. 0-2538-5967 เนาวรั ตน์ ซัพพลายส์ หจก โทร. 0-2331-5476 บ้ วนเฮงการช่ าง โทร. 0-5324-1838 ประพันธ์ ศริ ิ หจก โทร. 0-2744-4586 ปึ งการช่ าง ร้ าน โทร. 0-3724-1589 พี แอนด์ ที บอยเลอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-3825-5441 มิง้ หม้ อน�ำ้ ร้ าน โทร. 0-3241-2118 รุ่ งเรื องพานิช ร้ าน โทร. 0-5673-1117

โรจนการช่ าง ร้ าน โทร. 0-3827-6121 ลิขติ หม้ อน�ำ้ ร้ าน โทร. 0-7643-1039 เล่ งฮั่วฮวด ร้ าน โทร. 0-3822-1582 วี เจริญบอยเลอร์ จก บริษัท โทร. 0-2759-3232 หัสวันหม้ อน�ำ้ ร้ าน โทร. 0-7757-6210 l

หมวดหม้ อน�้ำทางอุตสาหกรรม ผู้ผลิตและจ�ำหน่ าย

คองเควสท์ จก บริษัท โทร. 0-2237-1519-22 คอมบัสชั่น (ไทยแลนด์ ) จก บริษัท โทร. 0-2519-7563-4 เค เจ พี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอมเมอร์ เชียล จก บริษัท โทร. 0-2276-0930 เค วาย อินเตอร์ เทรด จก บริษัท โทร. 0-2754-2994-8 จงเจริญจักรกล (1991) จก บริษัท โทร. 0-2463-4098 เจตาแบค จก บริษัท โทร. 0-2366-0400 ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2332-7140-63 ที เอ็น เมตัลเวิร์ค จก บริษัท โทร. 0-2420-9818-9 ไนน์ เทคโนโลยี่ จก บริษัท โทร. 0-2961-7361-3 บุญล้ อมเอ็นจิเนียริ่ง หจก โทร. 0-3220-1047 บริการพลังงานไอน�ำ้ จก บริษัท โทร. 0-2312-9360-1

บางกอกอินดัสเตรี ยลบอยเลอร์ จก บริษัท โทร. 0-2749-1970-4 บี ไอ เอส ฮีทติง้ เซ็นเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-2921-6698 บุญเยี่ยมและสหาย จก บริษัท โทร. 0-2322-1678-87 เบอร์ เนทไทย เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2805-3082-3 เอส.เค. บอยเลอร์ จก บริษัท โทร. 0-3485-5382-3, 0-3448-1925-6 โทรสาร 0-3485- 5455 เอ็ม วี ฟอร์ เอฟเวอร์ เอนจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2753-5929 l

หมวดหม้ อน�้ำทางอุตสาหกรรม อุปกรณ์ และเครื่ องใช้

เค เจ พี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอมเมอร์ เชียล จก บริษัท โทร. 0-2276-0930 ซีโก้ อินดัสเตรี ยลแก๊ ส จก บริษัท โทร. 0-2722-7928-32 ฟอสเตอร์ วิลเลอร์ เซอร์ วสิ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2652-0760-2 รี ไลอันซ์ เทค-เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-2810-0601-5 สมชายอินดัสตรี จก บริษัท โทร. 0-2451-0514 อัลฟ่ ากรุ๊ ป จก บริษัท โทร. 0-2946-1997-8 กิจเจริญเรดิเอเตอร์ คูล หจก โทร. 0-2216-7422 กิตติอุปกรณ์ หจก โทร. 0-2672-6046 เคมไทย อิมปอร์ ต เอ็กซ์ ปอร์ ต จก บริษัท

โทร. 0-2899-5039-40 เจ เจ ออลล์ แมนน์ (ไทยแลนด์ ) เซลส์ หจก โทร. 0-2279-2840 เซ็นทรั ลซัพพลาย หจก โทร. 0-2236-2351 โซมิต้าเรดิเอเตอร์ (1989) จก บริษัท โทร. 0-2216-7422 ตัง้ เจริญ ร้ าน โทร. 0-5571-1533 ปทุม เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2975-9508 พี วาย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์ วสิ หจก โทร. 0-2753-2150 ไพบูลย์ วงศ์ จก บริษัท โทร. 0-2249-7337-40 ยูนิฟาย เทค จก บริษัท โทร. 0-2995-8665 รุ่ งเรื องมัลติเทรด ร้ าน โทร. 0-2873-2367-8 เหรี ยญเฮง (หม้ อน�ำ้ รถยนต์ ) ร้ าน โทร. 0-3424-2434 อินเตอร์ โฟลว์ จก บริษัท โทร. 0-7434-2714

ใน...อุตสาหกรรมไทย Thai l and I nd us t r y

83


ท�ำเนียบเครื่องจักรกล Machinery

84

ใน...อุตสาหกรรมไทย Th ailan d In du s t r y


ท�ำเนียบเครื่องมือ-อุปกรณ์ Tool & Instruments

Thailand Industry Business Pages

เครื่องมือ และอุปกรณ์

รวบรวมข้อมูลสินค้าและบริการในกลุ่มอุตสาหกรรม ครอบคลุมทั้งการผลิต และบริการอย่างครบถ้วน จัดแบ่งหมวดหมู่ชัดเจน เพื่อความสะดวกในการค้นหาข้อมูล รวบรวมธุรกิจและสินค้าในวงการอุตสาหกรรม และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวกับงานอุตสาหกรรม จัดหมวดหมู่ง่ายต่อการค้นหา

TOOL & INSTRUMENT

ใน...อุตสาหกรรมไทย Thai l and I nd us t r y

85


ท�ำเนียบเครื่องมือ-อุปกรณ์ Tool & Instruments หมวดรอก

บริษัท ค�ำมินทร์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด ที่อยู่ : 8 ซ.เอกชัย 64/4 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150 Tel. 08-9034-2524, 08-1482-4595 Fax. 0-2899-0359

ดู AD 4 สี หน้ า 34

หมวดก๊ าซอุตสาหกรรม

หมวดตู้เชื่อม

บริษัท ตี๋ เซนเตอร์ เวล จ�ำกัด ที่อยู่ : 12/226 เพชรเกษม เขตหนองแขม แขวงยานนาวา กรุงเทพฯ 10160 Tel. 08-0229-5258, 08-4361-0599 Fax. 0-2429-5527

ดู AD 4 สี ปกหน้ าใน

บริษัท เอ็นเทค (ประเทศไทย) จ�ำกัด ที่อยู่ : 10/40 หมู่ 6 ซ.นวมินทร์ 93 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240 Tel. 0-2379-1905, 0-2379-2852-3, 08-1922-2605 Fax. 0-2379-1808

หมวดเครื่ องมือใช้ ตัด

หมวดน๊ อต-สลัก แป้นเกลียว

ธัญ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์ วสิ ที่อยู่ : 27/209 ถ.เอกชัย ต.คอกกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel./Fax. 0-3449-5192, 08-4115-9393, 08-9813-7753, 08-1833-8893

บริษัท เอส.เจ. สกรู ไทย จ�ำกัด ที่อยู่ : 1347 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 75 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 Tel. 0-2880-3636 Fax. 0-2424-8110

หมวดอวนและแห

หมวดฮีตเตอร์ บริษัท เชือกและอวนสยาม จ�ำกัด ที่อยู่ : 43 อาคารไทยซีซี ชั้น 33 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 Tel. 0-2675-8504-35 Fax. 0-2210-0117 ที่อยู่ : 26/1 หมู่ 4 ถ.สามโคก-เสนา ต.โคกช้าง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190 Tel. 0-2978-8861-2 Fax. 0-2978-8860, 0-3571-8036-9

บริษัท มั่งมูล ซัพพลาย (1997) จ�ำกัด ที่อยู่ : 57/15 หมู่ 5 ถ.บางนา-ตราด ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540 Tel. 0-2707-9997 Fax. 0-2708-3639

หมวดสปริง-ขดลวด ผลิต-จ�ำหน่ าย

หจก. ธนพรอิเล็คทริคซัพพลาย ที่อยู่ : 1/3 หมู่ 2 ถ.ฉะเชิงเทรา-พนัสนิคม ต.คลองนา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel. 0-3882-3259-60, 08-1934-5947 Fax. 0-3882-3121

หมวดเครื่ องมือใช้ กำ� ลังลม

บริษัท ไทยไมครอนลิฟท์ จ�ำกัด ที่อยู่ : 191/12 ซ.จรัญฯ 13 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ Tel. 0-2412-3805, 08-4696-5394 Fax. 0-2412-8026

หมวดฉนวนป้องกันความร้ อน ความเย็น

บริษัท เอเซีย วี.เอส.ซี. คอร์ ปอเรชั่น จ�ำกัด ที่อยู่ : 8/2 ซ.สามแยกบายพาส ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150 Tel. 0-3868-8589-92, 08-1735-6028 Fax. 0-3868-8591

หมวดทองเหลือง

หจก. ดี.จี.เอ็ม ที่อยู่ : เลขที่ 6 ซ.รามค�ำแหง 164 แยก14 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 Tel. 0-2917-6912-4 Fax. 0-2917-5200

86

ใน...อุตสาหกรรมไทย Th ailan d In du s t r y

บริษัท เอ็น เอส แอล อุตสาหกรรม จ�ำกัด ที่อยู่ : 39/46 หมู่ 2 นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ถ.พระราม 2 ต.บางกระเจ้า อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 0-3449-0150-3 Fax. 0-3449-0154

หสน. เอี่ยวไท้ ง้วน ที่อยู่ : 332/4-5 ถ.ตรีมิตร แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100 Tel. 0-2236-9210-2, 0-2233-3751-2 Fax. 0-2639-0860

ดู AD 4 สี หน้ า 6

หมวดลิฟท์

หสม. ทองอนันต์ ที่อยู่ : 46/8 หมู่ 18 ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 Tel./Fax. 0-2754-5414, 08-9112-0479

ดู AD 4 สี ปกหลังนอก

บริษัท เบเนฟิ ท เคแอนด์ เจ แอทโซซิเอส จ�ำกัด ที่อยู่ : 18/18 หมู่ 7 ต.ล�ำโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี Tel. 0-2150-5876 Fax. 0-2150-5876 ต่ อ 102

บริษัท ตงเลีย้ ง (1995) จ�ำกัด ที่อยู่ : 2164-2166 ถ.พระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ Tel. 0-2249-5321-2 Fax. 0-2249-1291

หมวดเครื่ องมือ และเครื่ องวัดไฟฟ้า

บริษัท แอดวานซ์ เทคโนโลยี อีควิปเม้ นท์ จ�ำกัด ที่อยู่ : 29/19-22 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 Tel. 0-2643-0982 (AUTO) Fax. 0-2246-2237


ท�ำเนียบเครื่องมือ-อุปกรณ์ Tool & Instruments l

หมวดแก๊ ส-ท่ อและ ถังส�ำหรั บอุตสาหกรรม และเวชกรรม

แอล เค ที เทรดดิง้ จก บริษัท โทร. 0-2462-6388, 0-2463-2320 โทรสาร. 0-2463-2321 ยูเนี่ยน อินเตอร์ ซัพพลาย จก บริษัท โทร. 0-2954-0771-2 ส คลองด่ านเทคโนโลยี จก บริษัท โทร. 0-2719-4860-1 กัญจกร จก บริษัท โทร. 0-2942-2672 ทิพย์ แก๊ สแอนด์ ปิโตรคอนเซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-2361-4792-3 ไทย เอ็ม อี จก บริษัท โทร. 0-2878-1508-9 ไทยชัยเทรดดิง้ จก บริษัท โทร. 0-2391-3971 บางกอกอินเตอร์ คอน จก บริษัท โทร. 0-2321-9049 พระรามเก้ า ออโต้ แก๊ ส หจก โทร. 0-2664-6133 มาบตาพุดอินดัสเตรี ยลแก๊ ส จก บริษัท โทร. 0-2679-6101 มาลาจันทร์ เคมีคอล แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2276-3437 อูเอกิ คอร์ ปเปอร์ เรชั่น (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2260-2691 เอสโคแก๊ ส แอนด์ เคมิคอลส์ จก บริษัท โทร. 0-2939-9893-4 เอสพีเอสโททอล เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2718-3415 l

หมวดเครื่ องมืออุตสาหกรรม

สยามยูเนี่ยนกลกิจ (1993) จก บริษัท โทร. 0-2312-1882 โทรสาร. 0-2312-1884 ศรี กรุ งธนอินเตอร์ แคปส์ โทร. 0-2428-2640-1 โทรสาร 0-2428-2642 นิวคอน (999) จก บริษัท โทร. 0-2902-6018-9 โทรสาร. 0-2902-6117 ส.ชัยเจริญทรั พย์ ซัพพลายส์ จก บริษัท โทร. 0-2708-5927-8 โทรสาร. 0-2708-5929 เอส.วาย อีควิปเม้ นท์ โทร. 0-2451-2852, 0-2894-2211 โทรสาร. 0-2894-2587 พงษ์ วัฒนาพาณิชย์ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2757-3778-9

โทรสาร. 0-2757-3908 กด 0 มังกรทองเอ็นจิเนียริ่ง จก. บริษัท โทร. 0-2275-8219 โทรสาร. 0-2275-4002 ฟิ ลเทค แมชชีนเนอรี่ จก บริษัท โทร. 0-2994-2117-9 โทรสาร. 0-2994-2119 แอมพาสซ์ เทรดดิง้ หจก. โทร. 0-2756-3660 โทรสาร. 0-2380-5253 ไทยเซินแมชชินเนอรี่ จก บริษัท โทร. 0-2753-7066 โทรสาร. 0-2753-6955 เอส.เอ็ม.ที.เอเซีย จก บริษัท โทร. 0-2895-4080 โทรสาร. 0-2416-4738 แสงชัยมิเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-2652-6100 อาศรม จก บริษัท โทร. 0-2970-3640-3 กริ่นดิสทริบวิ ชั่น หจก โทร. 0-2730-3880-2 คอนโทรลอจิค จก บริษัท โทร. 0-2719-8395-9 คอมแอร์ เอ็นจิเนียริ่ง หจก โทร. 0-2735-7694 คันทรี่ ฮาร์ เวสท์ จก บริษัท โทร. 0-2292-2626-8 คีพอีควิปเมนท์ จก บริษัท โทร. 0-2980-2096-7 เค เอส เค ยามาโตะ จก บริษัท โทร. 0-2861-9055 แคลแล็บเมทโทรโลยี่ จก บริษัท โทร. 0-2934-7861-2 ไคเนติคส์ คอร์ ปอเรชั่น จก บริษัท โทร. 0-2937-3054-6 เจนเนอรั ล แคลิเบรชั่น เซ็นเตอร์ บจก โทร. 0-3878-7417 ช่ องแสงสหพาณิชย์ จก บริษัท โทร. 0-2222-7055 ชัยมงคลอุตสาหกรรมซัพพลาย จก บริษัท โทร. 0-3533-0218 แชลเล็นจ์ เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2865-2011 ซันวอร์ ดเทคโนโลยี จก บริษัท โทร. 0-2966-0698-9 ซี เอส โอ จก บริษัท โทร. 0-2679-1345 ซูพเี รี ย สกรู เมนูแฟกเจอเรอส์ โทร. (852) 28965255 ดีเทล ทูลลิ่ง จก บริษัท โทร. 0-2722-7081 เดลต้ าแอลแม๊ ก จก บริษัท โทร. 0-3868-2334 ต๊ กควรเฮงโลหะกิจ หจก โทร. 0-3446-6147-8 ทสิบาโก้ เค ที อี จก บริษัท โทร. 0-2632-9466-9 ที เอส อี ซัพพลาย จก บริษัท โทร. 0-2720-1208

เท็กโน อิมเป็ กซ์ หจก โทร. 0-2252-5388 โทนันอาเซียออโต้ เทค จก บริษัท โทร. 0-2503-8192-3 ไทย ช้ าง แมชีนเนอรี่ จก บริษัท โทร. 0-2894-4199 พรศิวะเอ็นจิเนียริ่งซัพพลาย หจก โทร. 0-2989-8492 พร้ อมนานาภัณฑ์ เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2320-3143 พรี ซชิ ่ ันทูลส์ เซอร์ วสิ (ประเทศไทย) บจก โทร. 0-2308-2310 พอช จก บริษัท โทร. 0-2921-0041 พิจติ รอุตสาหกรรม จก บริษัท โทร. 0-5663-2810 พี กรุ๊ ป เอ็นจิเนียแอนด์ แมชชีนทูล หจก โทร. 0-2287-3495 พี เค้ นท์ ซัพพลาย จก บริษัท โทร. 0-2692-7011 พี พี เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จก บริษัท โทร. 0-2510-9343-4 พีทเี อสทูล (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2529-5311 พีอีควิ จก บริษัท โทร. 0-2752-2496-8 เพอร์ ฟอร์ แม็กเอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-7721-7287 เพิ่มศิริทรั พย์ จก บริษัท โทร. 0-2673-1477-9 แมกเนทอินเตอร์ ซัพพลาย จก บริษัท โทร. 0-2752-2080 แมคนิคแมชชีนเนอรี่ หจก โทร. 0-5332-3139 ยนตรกิจอุตสาหกรรม จก บริษัท โทร. 0-2216-8444 ยันฮีมนิ ิแฟคตอรี่ จก บริษัท โทร. 0-2533-0725 ยูเนี่ยนเบ็ลท์ อนิ ดัสตรี ส้ ์ จก บริษัท โทร. 0-2415-2255 ริชดาร์ เช่ จก บริษัท โทร. 0-2899-9099 วายซีอมิ ปอร์ ต จก บริษัท โทร. 0-3828-8402 วี แอนด์ เอ ไฮ-เทค จก บริษัท โทร. 0-2907-1401-6 สยามอินเวอร์ เตอร์ จก บริษัท โทร. 0-2628-5668-9 สระบุรีทลู ส์ แอนด์ ซัพพลาย หจก โทร. 0-3633-7286 สินเจริญมหาจักร หจก โทร. 0-2222-7146-7 สุภาแมคคานิคซัพพลาย หจก โทร. 0-2410-1844

หลักเมืองเมลทัล ร้ าน โทร. 0-4426-7892 เหลียงเต๋ อเอ็นเตอร์ ไพรส์ จก บริษัท โทร. 0-3572-1090 ออกัส เทคโนโลยี จก บริษัท โทร. 0-2702-4758-9 ออริจเิ ทค คอร์ เปอร์ เรชั่น จก บริษัท โทร. 0-2903-8909-10 ออสบอร์ น เวิลด์ ไวด์ เทรดดิง้ จก บริษัท โทร. 0-2942-0339 อินเตอร์ เวิลด์ เน็ตเวิร์ค (ไทยแลนด์ ) บจก โทร. 0-5358-2765-6 อีสเทิร์น ซีบอร์ ด แมชชินเนอรี่ จก บริษัท โทร. 0-3874-3263-6 เอ็ม.พี.ที. ซัพพลาย จก บริษัท โทร. 0-2868-1395-9, 0-2868-1127-9 โทรสาร 0-2458-1257 www.mptsupply.com เอ ดับบลิว อัลตร้ าโซนิค หจก โทร. 0-2880-5609 เอ ดี ไอ คอนซัลแทนท์ จก บริษัท โทร. 0-2629-0149 เอ ที เอส ทูลลิ่ง ซัพพลาย จก บริษัท โทร. 0-3833-7266 เอ็นไลน์ แมชชีนเนอรี่ จก บริษัท โทร. 0-2896-8429 เอ็ม เค พี อินเตอร์ แนชชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-2910-0913 เอ็มดีพเี อ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2969-5655-6 เอส เจ บลาส เซอร์ วสิ หจก โทร. 0-9545-0157 เอส วาย แมนูแฟคเจอริ่ง จก บริษัท โทร. 0-3878-0652 เอส เอส ซาร์ ม่า โทร. 0-2437-8688 เอสทีเคฟิ ตติง้ หจก โทร. 0-2294-8415-6 เอสเอสดับบลิวทูลลิ่ง จก บริษัท โทร. 0-2312-0090-4 เอโอไอซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2576-1995 แอดแวนเทจอีควิปเม้ นท์ จก บริษัท โทร. 0-2411-3325 โอรี เมค (ไทยแลนด์ ) จก บริษัท โทร. 0-2261-0464-5 ไอ เอ็ม ไอ อินดัสตรี ส์ จก บริษัท โทร. 0-2522-8167-8 l

หมวดเครื่ องล�ำเลียงวัสดุ

พีเจน อินเตอร์ เทรด จก บริษัท โทร. 0-2478-7766-67 โทรสาร. 0-2748-6063 เอ.เอส.วี.เทรดดิง้ จก บริษัท

ใน...อุตสาหกรรมไทย Thai l and I nd us t r y

87


ท�ำเนียบเครื่องมือ-อุปกรณ์ Tool & Instruments โทร. 0-2541-7655, 0-2909-2855 โทรสาร. 0-2541-6265 เซ็นเตอร์ เบลท์ แอนด์ ซัพพลาย จก บริษัท โทร. 0-2952-1088, 0-2952-1098 (สายด่วน 08-1398-7069) โทรสาร. 0-2952-1264 คอนเวเยอร์ เทคโนโลยี จก บริษัท โทร. 0-2984-4873-5 เจเนรั ล จก บริษัท โทร. 0-2987-5068 โทรสาร. 0-2987-5067 ที.เอส.เอ็น แมคคานิกส์ จก บริษัท โทร. 0-2451-1511 โทรสาร. 0-2894-3408 เพิร์ท คอนเวเออร์ จก บริษัท โทร. 0-2713-0755, 0-2381-9323, แซดเอฟ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2521-6520-2 โทรสาร. 0-2521-6523 เค พี พี อินดัสเทค คอนโทรล หจก โทร. 0-2811-2814 เค เอ็น เอส แมชชีน จก บริษัท โทร. 0-2934-1203-5 เจ เอ เจ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2752-5083-5 โชคมันตะเจริญ หจก โทร. 0-2730-4725-6 ไทย ซันวา เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2908-1560-1 เบ็ลท แอนด์ แบริ่งส์ จก บริษัท โทร. 0-2644-9001-3 พี เอส อุตสาหกรรม เอ็นเตอร์ ไพร์ ส โทร. 0-2987-6233 เพิร์ท คอนเวย์ เออร์ จก บริษัท โทร. 0-2381-9323 แม็กนา พีเคเค เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2410-6170 ยูไนเต็ดเทรดเดอร์ (1994) โรงงาน โทร. 0-2964-7070-8 ราชาวิศวกรรมจักรกล หจก โทร. 0-2703-6812-7

88

ใน...อุตสาหกรรมไทย Th ailan d In du s t r y

รุ่ งโรจน์ ไทย จก บริษัท โทร. 0-2468-9706 วาย.วี.เอ็น.เทรดดิง้ จก บริษัท โทร. 0-2361-2526, 0-2398-1824 โทรสาร 0-2748-4618 วสุชาติ จก บริษัท โทร. 0-2998-1512-5 เวนคอร์ จก บริษัท โทร. 0-2749-3040-4 เวลล์ สแตนเลสสตีล จก บริษัท โทร. 0-2752-4354-8 เวอร์ เท็กซ์ เทคโนโลยี จก บริษัท โทร. 0-2720-2505-7 สปี ดเวย์ โรลเลอร์ แอนด์ คอนเวเยอร์ จก บริษัท โทร. 0-2892-1848-50 สยามลวดตาข่ าย โรงงาน โทร. 0-2413-0367 สินไพศาล ลวดตาข่ าย โรงงาน โทร. 0-2445-3785-6 อินเตอร์ โรล (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2337-0188 เอ เจ เอนจิเนียริง จก บริษัท โทร. 0-2732-3683-4 เอส เอส เอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์ วสิ หจก โทร. 0-2394-5081 แอล พี ไฮเทค เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2758-0096 ไอ เอส ที เทคโนโลยี จก บริษัท โทร. 0-2398-5894 ไอซ์ แลนด์ ดคิ จก บริษัท โทร. 0-2750-9444 ฮิวจ์ เนส จก บริษัท โทร. 0-2383-2274-5 คอนแฟ็ บ จก บริษัท โทร. 0-2374-7696 คอนเวย์ แมชชีน จก บริษัท

โทร. 0-2898-4519 เดอะ นอร์ ธเทอร์ น เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2585-6378 ทรานส์ แมชชินเนอรี่ แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2752-4069 ทรู เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-3434-4579 ที เอส คอนเวเยอร์ จก บริษัท โทร. 0-2749-9927-9 ไทยรุ่ ง ยูไนเต็ด เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2811-2313-9 ไทยรุ่ ง อินเตอร์ เทรด จก บริษัท โทร. 0-2811-2313 ไทยรุ่ งวิศวะ-จักรกล จก บริษัท โทร. 0-2223-2188 ธนาแมนูแฟคเจอริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2926-1278 นวสปิ ริต จก บริษัท โทร. 0-2312-2027-9 น�ำไทยอุตสาหกรรม (ล่ อฮะเซ้ ง) หจก โทร. 0-2427-2634 นิวพรอสเพอริตี ้ เทคโนโลยี่ จก บริษัท โทร. 0-2926-6195-6 บางกอกเบลท์ แอนด์ แมชชีนเนอรี่ จก บริษัท โทร. 0-2961-5081 บิก๊ มาร์ ชซิสเท็ม จก บริษัท โทร. 0-2982-3020-3 บี บี ซี เบลท์ เท็ค จก บริษัท โทร.0-2675-2113-4 บูลย์ งามเอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-3448-2726 พี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเต็มส์ จก บริษัท โทร. 0-2990-6350รี พีเจนอินเตอร์ เทรด จก บริษัท โทร. 0-2748-7766-7

พีพเี อ เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2753-7784-5 แพน เมคแคนิค เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2379-3244-6 โมเดิร์น แฮนด์ ดลิง้ อีควิปเมนท์ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2580-7374 ยูนิโรลล์ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2759-7605-6 ยูเนียน คอนเวเยอร์ จก บริษัท โทร. 0-2716-4469 ยูเนี่ยนเบลท์ ซัพพลาย หจก โทร. 0-2312-2978-80 สายทองการช่ าง อินเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-2287-0565 สายพานไทย จก บริษัท โทร. 0-2536-7521 สิงค์ -ไทย อินดัสเตรี ยล โปรดักส์ จก บริษัท โทร. 0-2952-0120-1 อินเตอร์ เนชั่นแนล แมททีเรี ยล แฮนดลิ่ง จก บริษัท โทร. 0-2738-3591-5 เอเชีย แมชชีนเนอรี่ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2817-7724-5 แอดวานซ์ อินดัสเทรี ยล โพรดักส์ บจก โทร. 0-2759-9800-1 แอ๊ ดวานซ์ โซลาเรี ยม คอร์ ปอเรชั่น จก บริษัท โทร. 0-2738-4350 โฮบอส จก บริษัท โทร. 0-2709-1205 โฮเฮง หจก โทร. 0-2921-0250 ไฮลักซ์ เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2492-9153


ท�ำเนียบเครื่องมือ-อุปกรณ์ Tool & Instruments

l

หมวดเครื่ องมือใช้ กำ� ลังลม หจก. ดี.จี.เอ็ม ที่อยู่ : เลขที่ 6 ซ.รามค�ำแหง 164 แยก14 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 Tel. 0-2917-6912-4 Fax. 0-2917-5200

ชาญชัย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ อีควิปเม้ นท์ จก บริษัท โทร. 0-2282-0516 ดีพรเจริญ จก บริษัท โทร. 0-2325-5600-7 นานดีอนิ เตอร์ เทรด จก บริษัท โทร. 0-2675-8229-44 ลวดยิงและตะปูลมไทย จก บริษัท โทร. 0-2325-5600-7 เอแจ๊ ก ซัพพลายส์ จก บริษัท โทร. 0-2323-1915-6 เอฟเอ็ม โปร เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ทูลส์ จก บริษัท โทร. 0-2675-5946-8 โกวาแมชชินเนอรี่ จก บริษัท โทร. 0-2597-8661 คอมเทค เซอร์ วสิ แอนด์ พาร์ ท จก บริษัท โทร. 0-2965-2660-1 จางเฉิงชัง จก บริษัท โทร. 0-2939-2150-3 จินดาทรั พย์ กลการ หจก โทร. 0-4324-5727 ที ซี โฮมทูลส์ จก บริษัท โทร. 0-3841-6252-3 ทีเบลเทค จก บริษัท โทร. 0-2906-1850 ไทยยงเกียรติ์อนิ ดัสทรี จก บริษัท โทร. 0-2312-4154-7 ไทโย อินฟิ นิตี ้ จก บริษัท โทร. 0-2932-4291 บริพตั รการค้ า หจก

โทร. 0-2222-5981 พี เจ ซัลเลต อินเตอร์ เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-2373-7496-7 ลาสวิฟท์ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2810-8100 สากลนานากิจ จก บริษัท โทร. 0-2258-0266 เอ็ม ไอ บี กรุ๊ ป (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2393-0917 เอส เอ็ม ซี (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-3860-8331-2 หจก. ดี.จี.เอ็ม ที่อยู่ : เลขที่ 6 ซ.รามค�ำแหง 164 แยก14 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 Tel. 0-2917-6912-4 Fax. 0-2917-5200 l

หมวดเครื่ องมือ วัดความยาวความละเอียด

อิเลคทริคอล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ อคิ วิปเม้ นท์ หจก โทร. 0-2460-0661 โทรสาร. 0-2477-0925 เหรี ยญทองทูล จก บริษัท โทร. 0-2216-4466-7 อิเลคทริคอล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ อิควิปเม้ นท์ หจก โทร. 0-2460-0661 เอ็มเอ็มที เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2248-2044-6 ฮอลลีว้ ูด อินเตอร์ เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-2653-8255-66 กู๊ดควอลิตี ้ จก บริษัท โทร. 0-3528-7500-2 คาลทรอน จก บริษัท โทร. 0-2729-5323 เคนฮิลล์ เมโทรโลยี (ไทย) จก บริษัท

โทร. 0-2582-2888-90 ซัมมิทอินดัสเทค จก บริษัท โทร. 0-2802-4425 โซลูช่ ัน คอนโทรล จก บริษัท โทร. 0-2737-4144 ดับบลิว อาร์ พรี ซชิ ่ ัน จก บริษัท โทร. 0-2924-9895-6 ดับบลิวอาร์ พแี ลบอราทอรี่ จก บริษัท โทร. 0-2977-9640-1 เดลต้ าแอลแม็ก จก บริษัท โทร. 0-2322-5423-30 ท็อปคอน อินสทรู เม้ นท์ (ไทยแลนด์ ) บจก โทร. 0-2440-1152-7 ทาเลนท์ เทค จก บริษัท โทร. 0-2871-9380 ทิมเทคโนโลยี (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2993-6936 ที แอนด์ อาร์ อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2570-7483 ที.เจ.พี. โรลเลอร์ คอนเวเยอร์ จก บริษัท โทร. 0-2386-0145 โทรสาร 0-2386-0146 ไทย เมโทรโลยี ซิสเท็ม จก บริษัท โทร. 0-2998-0266-7 ไทยฟูจโิ อกะ จก บริษัท โทร. 0-2709-8055 ไทยแมค เซลส์ แอนด์ เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-2361-3905-7 นิวบางกอกตลับเมตร จก บริษัท โทร. 0-2455-9194-5 ป เจริญ ร้ าน โทร. 0-2221-3620 พี เค เจ จก บริษัท โทร. 0-2277-4397 มาห์ ร เอส อี เอ จก บริษัท โทร. 0-2717-1050-4

มิตโู ตโย (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2521-2802 มีเทคอินสทรู เม้ นท์ จก บริษัท โทร. 0-2860-7701-8 แมกซ์ แวลู เทคโนโลยี จก บริษัท โทร. 0-2717-7199 ยูเนี่ยน ทูลลิ่ง ซีสเท็ม จก บริษัท โทร. 0-2385-7058-9 ยูโรเปี่ ยน แมนูแฟคเจอร์ เรอร์ ยูไนเต็ด จก บริษัท โทร. 0-2924-4960 แรงค์ พี ที โอคอร์ เนอร์ จก บริษัท โทร. 0-2993-6249-55 ลีดเดอร์ พรี ซชิ ่ ัน เกจ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2964-8008-9 วาย วี เอ็น ทูลส์ แอนด์ อีควิปเม้ นท์ จก บริษัท โทร. 0-2755-0240-1 สุรชัยโปรดักส์ หจก โทร. 0-2803-0722 อินดัสเทรี ยล โปรดักส์ ช่ ัน อิควิปเม้ นท์ จก บริษัท โทร. 0-2743-4695-6 อินเทลลูช่ ัน จก บริษัท โทร. 0-2974-2459 l

หมวดเชือก

ทอรุ่ งเรื อง จก บริษัท โทร. 0-2457-3338 โทรสาร. 0-2457-6460 มิตรสยาม ฟิ ชชิ่ง โปรดักส์ จก บริษัท โทร. 0-2806-2667-70 สกาย วีฟวิ่ง จก บริษัท โทร. 0-2223-7882-3 สยามบราเดอร์ จก บริษัท โทร. 0-2463-6736-7

ใน...อุตสาหกรรมไทย Thai l and I nd us t r y

89


ท�ำเนียบเครื่องมือ-อุปกรณ์ Tool & Instruments

อรุ ณีเชือกถัก แอนด์ ซัพพลาย หจก โทร. 0-2472-7236 ก้ วงเฮงเส็ง สนง โทร. 0-2222-1749 กิจน�ำเฮง ร้ าน โทร. 0-4424-4595 กิจรุ่ งเรื อง ร้ าน โทร. 0-4524-4170 กิม เย่ ง ฮวด โทร. 0-2892-4540 กิมฮั่วล้ ง ร้ าน โทร. 0-2222-5261 กิมเฮง โรงงาน โทร. 0-2420-0479 เกรี ยงศักดิ์ แซ่ ลี ้ สนง โทร. 0-2246-4775 เค เอ็น เค บราเดอร์ จก บริษัท โทร. 0-2467-1710 ง่ วนเซ้ งไนล่ อน หจก โทร. 0-3485-5417-8 ง่ วนฮวดเส็ง หสน โทร. 0-2221-0643 เชือกและอวนสยาม จก บริษัท โทร. 0-2978-8861-2 โชคเจริญพลาสติก จก บริษัท โทร. 0-2807-7001-2 ซี บี ฟิ ชชิ่งโปรดักท์ หจก โทร. 0-2813-0607-8 เซ่ งฮั่วเฮง หจก โทร. 0-2235-6813-4 เตี่ยไถ่ ก่ ี ร้ าน โทร. 0-2236-4638 โต๋ ว เปง เซีย้ ร้าน โทร. 0-2223-4422 ทวีกจิ อินเตอร์ แนชชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-2236-4465 ทอเสื่อจันทบุรี โรงงานอุตสาหกรรม หจก

90

ใน...อุตสาหกรรมไทย Th ailan d In du s t r y

โทร. 0-3931-1236 ทีแม็ชเปเปอร์ หจก โทร. 0-2897-6140 ฟลูอคิ ซิสลิงไทยแลนด์ จก บริษัท โทร. 0-2465-2943 ไฟน์ เบรดดิง้ จก บริษัท โทร. 0-2987-6010-1 มหาชัยรุ่ งเรื องไนล่ อน หจก โทร. 0-3483-0169 มิตรประมง หจก โทร. 0-2223-8183-4 มุ้ยเฮง หจก โทร. 0-2222-8940 เมธากร โทร. 0-2225-7642 ย่ งหลี ร้ าน โทร. 0-2223-0904-5 ย่ งฮั่วเชียง จก บริษัท โทร. 0-2221-0394 โยธินอุตสาหกรรม หจก โทร. 0-2455-3375 รวมเจริญอุตสาหกรรม จก บริษัท โทร. 0-2463-9828-30 รวมอุปกรณ์ ตดั เย็บ จก บริษัท โทร. 0-2222-2593 รุ่ งเจริญ ร้ าน โทร. 0-4231-2708 รุ่ งทิพย์ พลาสติก หจก โทร. 0-2328-0354-6 แสงฟ้าอุตสาหกรรม หจก โทร. 0-2464-0375 หยกสิน จก บริษัท โทร. 0-2429-4721-2 เอาเอีย้ งงักเซ้ ง โรงงานเชือก โทร. 0-2468-3311 เอีย้ งเซ่ งเชียง ร้ าน โทร. 0-3471-1484

l

หมวดตลับลูกปื น

เอ็ม ที ไอ แบริ่ง หจก โทร. 0-2873-8799 เอ็มจี อิมปอร์ ต เอ็กซ์ ปอร์ ต (2000) จก บริษัท โทร. 0-2803-6611 เอส วี แบริ่ง แอนด์ แมชชีนทูล จก บริษัท โทร. 0-2476-2558 เอส เอส วี แมชชีนเนอรี่ หจก โทร. 0-2424-3898 โอเวอร์ ซี แบริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2801-4115-6 ไอ เอ็น บี เอ็นเตอร์ ไพรส์ จก บริษัท โทร. 0-2215-1262 ฮาร์ ดแวร์ แอนด์ แบร์ ร่ ิง โกลด์ เทรสดิง้ จก บริษัท โทร. 0-2801-5428-9 กวงฮับเฮง หจก โทร. 0-2221-1586 กิมเอ็นจิเนียริ่ง ร้ าน โทร. 0-2465-5307 กุลทรั พย์ เจเนอรั ล แบริ่งส์ จก บริษัท โทร. 0-2223-2467 เกรี ยงไพศาลกลการ หจก โทร. 0-2221-6421 โกลด์ เทมเอ็นเตอร์ ไพรส์ จก บริษัท โทร. 0-2510-3420-1 คิมง้ วน เอ็นเตอร์ ไพรส์ จก บริษัท โทร. 0-2624-9000 เค ซี แบริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2646-4000 เค เอ็น อินเตอร์ ซัพพลาย โทร. 0-2814-4947 เคเค แมชินเนอรี่ ร้ าน โทร. 0-2689-2649-50 เคซีเอส แบริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2621-2661-2

เคเอสพีอนิ ดัสตรี ซัพพลาย หจก โทร. 0-2671-2481 จักรวาลแบริ่ง หจก โทร. 0-2223-4510 จักรวาลเอ็นจิเนียริ่ง หจก โทร. 0-2223-9579 เจ เอ็ม บี ซัพพลายส์ จก บริษัท โทร. 0-2932-1709-10 โจต้ า แบริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2806-5416-8 ซีเอสที ดีเวลลอพเม็นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จก บริษัท โทร. 0-2396-0950 ซูนิค หจก โทร. 0-2867-0206 แซด เอ ไอ จก บริษัท โทร. 0-2683-0481-2 ไดน่ า เมททอล จก บริษัท โทร. 0-2225-4591-7 ตัง้ เกียงง้ วน กรุ งเทพฯ (1983) หจก โทร. 0-2221-1907 ตัง้ แบริ่งส์ กรุ๊ ป จก บริษัท โทร. 0-2452-1955 เตียว โม่ ว เส็ง จก บริษัท โทร. 0-2639-4222 แต้ ฮะเซ้ ง หจก โทร. 0-2292-2704-6 ทรั พย์ สิริ ซัพพลาย หจก โทร. 0-2322-2460-1 ที ซี เทรดแบริ่งแอนด์ เซอร์ วสิ หจก โทร. 0-2676-0300 ที แอนด์ เค อุปกรณ์ จก บริษัท โทร. 0-2291-0839 เทพาแบริ่ง หจก โทร. 0-2223-7884 ไทยแบริ่ง หจก โทร. 0-2266-9878-9


ท�ำเนียบเครื่องมือ-อุปกรณ์ Tool & Instruments

ไทยลองชาง จก บริษัท โทร. 0-2361-8838-40 ไทยอรุ ณศิลป์ (1983) จก บริษัท โทร. 0-2215-2000-3 ไทยอรุ ณศิลป์กลการ หจก โทร. 0-2214-3034 นวพงษ์ อินเตอร์ กรุ๊ ป จก บริษัท โทร. 0-2873-2611-2 นิพนธ์ เอ็นจิเนียริ่ง หจก โทร. 0-2870-6956 รุ่ งอรุ ณ อีควีปเม้ นท์ (1991) จก บริษัท โทร. 0-2631-5262-6 ลีแบริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2713-5369 วันชัยแอนด์ นวพงษ์ จก บริษัท โทร. 0-2873-2611 วี แบริ่งส์ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2611-7300-3 วีโดเวลส์ ซัพพลาย จก บริษัท โทร. 0-2986-3537-8 ศรี สยามแบริ่ง หจก โทร. 0-2214-2511-2 สมบูรณ์ พาณิชย์ โทร. 0-2234-9420 สมิทธ์ แบริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2662-4587-8 เอราวัณแบริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2226-1888 เอส เค เอฟ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2294-0047 เอส ไอ บี แบริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2683-4390 เอสทรี จอี นิ เตอร์ เทรด จก บริษัท โทร. 0-2675-2358 ฮั่งเส็งฮวด หจก

โทร. 0-2221-1205 ฮัว้ อู้ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2226-4490-3 l

หมวดถัง

พี.อี.ซี. (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2328-1561-2, 0-2726-6738, 08-9033-7007 โทรสาร. 0-2328-1562 อุตสาหกรรมบางกอกไฟเบอร์ กลาส หจก. โทร. 0-2892-3619 โทรสาร. 0-3485-2300 พีเอ็ม คอนเทนเนอร์ จก บริษัท โทร. 0-577-0781-2 โทรสาร. 0-2577-0780 กิจเจริญแท็งก์ น�ำ้ หจก โทร. 0-2990-8068-9 เจนคอน เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2323-9212-3 เจริญมิตร หจก โทร. 0-2957-9679 ซีบไี อ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2653-0575-7 ถนอมฝาถัง หจก โทร. 0-2415-5788 ทองทิพย์ หจก โทร. 0-2326-9565 ทอพเทค จก บริษัท โทร. 0-2543-7421 ไทยเจริญสุข เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-3422-0344-6 ธงเจริญเสตนเลส จก บริษัท โทร. 0-2468-5000 ธ�ำรงจักร จก บริษัท โทร. 0-2510-0803 พรี เมียร์ โพรดักส์ จก บริษัท โทร. 0-2301-2100-1 พี ซี เอส คอนเทนเนอร์ โปรดักส์ จก บริษัท

โทร. 0-2524-0243 พี อี คอนเทนเนอร์ ซัพพลาย จก บริษัท โทร. 0-2593-1418-20 พี อี ซี (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2328-1561 พี เอ็ม คอนเทนเนอร์ จก บริษัท โทร. 0-2577-0780-2 ก วีระยนต์ สุขุมวิท หจก โทร. 0-2392-3171 กมลอุตสาหกรรม โรงงาน โทร. 0-2394-0959ร กรี นเฮ้ าส์ โปรดักส์ จก บริษัท โทร. 0-2472-5462 กรุ งเทพค้ าถัง โทร. 0-2271-1021 กาญจนศานต์ เอ็นจิเนียริ่ง หจก โทร. 0-2944-3936-7 กิจการช่ าง (ไทยสเตนเลส) ร้ าน โทร. 0-2462-5436 กิจเจริญพาณิชย์ ร้ าน โทร. 0-2579-0307 กิมแสงไทย หจก โทร. 0-2214-3354 เกรี ยงถาวร คอนเทนเนอร์ จก บริษัท โทร. 0-2431-2827 โก ทูเก็ตเตอร์ เทคโนโลยี หจก โทร. 0-2223-6949 โกลด์ เกียร์ เอ็นจิเนียริ่งซิสเต็มส์ จก บริษัท โทร. 0-2569-1998 โกวิทถังเหล็ก หจก โทร. 0-3237-2262 เค เอส พี เอ็นวายเทค จก บริษัท โทร. 0-4332-1171 เคอาร์ ดี จก บริษัท โทร. 0-2701-0880

โคมอสคอร์ ปอเรชั่น จก บริษัท โทร. 0-2703-4638-41 งามหงษ์ ทองอุตสาหกรรม หจก โทร. 0-2468-2516 โง้ วเลี่ยงเฮงวัสดุก่อสร้ าง หจก โทร. 0-4431-1420 จงเจริญการช่ างอู่ โทร. 0-3821-4106 จรั ลแท้ งค์ น�ำ้ หจก โทร. 0-2411-0237 จินเฮง ร้ าน โทร. 0-2411-2514 เจนกิจ ร้ าน โทร. 0-2294-2527 เจริญมิตร หจก โทร. 0-5386-6401 เจริญมิตรซัพพลาย จก บริษัท โทร. 0-5386-6402 เจริญมิตรแท้ งค์ น�ำ้ หจก โทร. 0-2454-1200 เจริญสินแท้ งค์ น�ำ้ โทร. 0-2531-3210 ฉัตรสยามแท็งก์ น�ำ้ โทร. 0-2319-5175-7 ชั่งเซ้ ง ร้ าน โทร. 0-5421-7445 ช่ างกลน�ำชัย หจก โทร. 0-2923-4591-3 ชิคาโก้ บริด์จ แอนด์ ไอออน จก บริษัท โทร. 0-2260-2789 โชคชัย ค้ าถัง โทร. 0-2895-5713 ซี เอส เซรามิค หจก โทร. 0-4429-5275-6 แซกส์ จก บริษัท โทร. 0-2246-5425

ใน...อุตสาหกรรมไทย Thai l and I nd us t r y

91


ท�ำเนียบเครื่องมือ-อุปกรณ์ Tool & Instruments พรชัยการช่ าง โทร. 0-7423-6909 พรชัยไพศาล จก บริษัท โทร. 0-2944-5265 พรมงคลค้ าถัง โทร. 0-5422-4954 พิชติ แท๊ งค์ น�ำ้ ร้ าน โทร. 0-2531-0424 พี พี เซ็นเตอร์ จก บริษัท สาขาหาดใหญ่ โทร. 0-7423-7591 พีซีฟลูอคิ เมคคานิค จก บริษัท โทร. 0-4246-4605 พีรามิดอุตสาหกรรม หจก โทร. 0-2394-4140 พูนเจริญพาณิชย์ หจก โทร. 0-2889-3185 เพอร์ เฟคท์ ท็อป อินเตอร์ เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-2754-0893 แพค เดลต้ า จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-2315-2289-90 แพคโก แอคซิส จก บริษัท โทร. 0-7436-0323 โพรเซส เอ็นจิเนียร์ แอนด์ คอนซัลแทน ท์ จก บริษัท โทร. 0-2961-9572 ไพศาลพูนทรั พย์ อินดัสตรี ้ จก บริษัท โทร. 0-2379-6065 ภัทรอุดม จก บริษัท โทร. 0-5342-7250-4 มนตรี คอนท์ แอนด์ โมบาย จก บริษัท โทร. 0-2707-0820-4 มหพันธ์ เทรด แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2731-6000-3 มหานครแท้ งค์ น�ำ้ หจก โทร. 0-2314-7000 มิตรประเสริฐพร หจก

92

ใน...อุตสาหกรรมไทย Th ailan d In du s t r y

โทร. 0-2454-9878 เม่ งเส็ง ร้ าน โทร. 0-2587-0900 สยามภัณฑ์ พลาสติค โรงงาน โทร. 0-2415-6288 สยามโลหะกิจ จก บริษัท โทร. 0-2468-1274 สยามอัฐกร จก บริษัท โทร. 0-3745-1271-3 สหกิจ โคมอส หจก โทร. 0-7442-6267 สหเจริญค้ าถัง จก บริษัท โทร. 0-2271-1021 สหพงศ์ พล ร้ าน โทร. 0-2945-4800-1 สิทธิพร เอ็นจิเนียริ่ง หจก โทร. 0-2393-7120 สินทวี ร้ าน โทร. 0-7432-6156 สินทวีพานิช โทร. 0-7431-1307 สินวัฒนาค้ าถัง จก บริษัท โทร. 0-2315-4991 สิริไพศาล โฮลดิง้ จก บริษัท โทร. 0-2593-2568 สุขเจริญทรั พย์ รีไซเคิล หจก โทร. 0-2387-2421 ฮั่วเฮง บริษัท โทร. 0-2221-6324 เฮ้ งง่ วนเส่ ง โรงงาน โทร. 0-2249-2051 เฮียบโห ร้ าน โทร. 0-7621-1535 ไฮ-เทค คอนเทนเนอร์ ซัพพลาย จก บริษัท โทร. 0-2978-0282-4 ไฮปิ ง พัทยา โทร. 0-3848-8127

l

หมวดถุงมือ ส�ำหรั บอุตสาหกรรม

จันทร์ ประไพภัทร อินดัสตรี หจก โทร. 0-2311-3972 จิรกิตติ์เทรดดิง้ โรงงานทอถุงมือ โทร. 0-2427-0236-9 พี เอส เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จก บริษัท โทร. 0-2928-6639-40 ศรี อุดมสรรพ์ อุตสาหกรรม จก บริษัท โทร. 0-2420-4480 กีฬาแสงไทย เบลซ จก บริษัท โทร. 0-2897-4451-2 เกียรติสยามแฟมมิล่ ี จก บริษัท โทร. 0-2462-6997 โกลด์ โกลฟ จก บริษัท โทร. 0-2282-4756 คาร์ ดแิ นลเฮลท์ 222 (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-3864-0100 คิงส์ กลัฟ จก บริษัท โทร. 0-2392-8901 เค ที พี แฟคเตอรี่ ซัพพลาย จก บริษัท โทร. 0-2957-0836 เค พี เอส อินเตอร์ มาร์ เก็ตติง้ จก บริษัท โทร. 0-2935-6655 เค วี เอ็ม มาร์ เก็ตติง้ จก บริษัท โทร. 0-2379-2348 ฉัตราภรณ์ ธุรกิจ โทร. 0-2952-1047 ซี ที สเปเชียล โปรดัคส์ หจก โทร. 0-2982-9330 ดับบลิว เค เล็ตเธอร์ หจก โทร. 0-2895-1011-2 ถุงมือราชา จก บริษัท โทร. 0-2258-3332

ทรี วันส์ หจก โทร. 0-2806-6258 ไทยกวอกแมนถุงมือ จก บริษัท โทร. 0-2463-9630-2 ไทยโกลบอล ธุรกิจพัฒนา จก บริษัท โทร. 0-2898-7121-4 ไทยโกลบอล บิซเิ นส อัลไลแอนซ์ จก บริษัท โทร. 0-2898-7121-4 ไทยเทนเนอร์ ร่ ี หจก โทร. 0-2395-3037 ธนลาภเจริญ (1991) จก บริษัท โทร. 0-2236-5716 นพพัฒนาเทรดดิง้ โรงงานทอถุงมือ โทร. 0-2275-3218-9 เนมโพลีแซค (1991) จก บริษัท โทร. 0-2671-9025-6 บุญชัย ถุงมือ โทร. 0-2894-7025-6 บุญลัดดา ซัพพลาย หจก โทร. 0-2987-2917-9 เบสท์ กลัฟ หจก โทร. 0-2236-1340 ปรั ชญาถุงมือ จก บริษัท โทร. 0-2294-0074-5 ปิ แอร์ 11 จก บริษัท โทร. 0-2266-7214-5 แพน เอเซียกลัฟ คอร์ ปอเรชั่น จก บริษัท โทร. 0-2326-8178 แพนโกลโบล เอนเตอร์ ไพรส์ จก บริษัท โทร. 0-2235-2390-1 ฟอร์ เนียน โรงงานถุงมือ จก บริษัท โทร. 0-2286-0710 มิตรสากลซัพพลาย หจก โทร. 0-2399-4493 เมจิก ทีม จก บริษัท โทร. 0-2732-7588 ยูนิเทคอินดัสเตรี ยลเทรด จก บริษัท


ท�ำเนียบเครื่องมือ-อุปกรณ์ Tool & Instruments

โทร. 0-2517-9405-6 เรื องกิจ โรงงาน โทร. 0-2468-0965 ลาวีนีล (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2749-1556 ลีลานันท์ จก บริษัท โทร. 0-2332-6643 วัฒนาถุงมือ จก บริษัท โทร. 0-2294-0095 วี แคน (ไทยแลนด์ ) จก บริษัท โทร. 0-2748-1412-3 เอสพีเค โปรดักส์ ซัพพลาย จก บริษัท โทร. 0-2970-7143 l

หมวดท่ อ ปล่ อง

พีแอนด์ พี ควอลิตี ้ จก บริษัท โทร. 0-2990-4997-8, 0-2531-1179 โทรสาร 0-2990-4581 ชูเด่ น การช่ าง โทร. 0-2385-8565, 0-2758-5372, 08-1424-5124 โทรสาร. 0-2385-8565 สมนึกวัสดุภณ ั ฑ์ โทร. 0-2740-5106-7 โทรสาร. 0-2740-5782 กิจชัยโลหะภัณฑ์ จก บริษัท โทร. 0-2233-5707-9 คุนแสงไทย หจก โทร. 0-2331-8923-8 เจริญไพศาล โทร. 0-2223-2313 ช พานิช หลานหลวง หจก โทร. 0-2281-1874 เซอร์ ลักซ์ จก บริษัท โทร. 0-2320-0505-6 ดิซ่า (ไทยแลนด์ ) จก บริษัท โทร. 0-2903-6503 ท่ อน�ำ้ สากล จก บริษัท โทร. 0-2737-8283-7 ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-2261-2928-9 ไทยก้ าวไกลกรุ๊ ป จก บริษัท โทร. 0-2892-0081-5 ไทยแฟบริเคท พีอี ไพพ์ จก บริษัท โทร. 0-2532-0099 พรพรหมเม็ททอล จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-2449-7687 วี อาร์ ฟิ ตติง้ ส์ จก บริษัท โทร. 0-2216-2424 สหชัยเอกประสิทธิ์ จก บริษัท โทร. 0-2898-6481 สินสยามอินเตอร์ คูลลิ่ง จก บริษัท โทร. 0-2711-9060-5 อินทิเกรดเต็ดเพาเวอร์ กรุ๊ ป จก บริษัท โทร. 0-2868-0833-7

อินวิกอร์ อินคอร์ ปอเรชั่น จก บริษัท โทร. 0-2321-6914-6 อุดมสินสตีล หจก โทร. 0-2639-4666 เอ็ช ที (กรุ งเทพ) เทรดดิง้ หจก โทร. 0-2224-3830-1 ไอแม็กซ์ เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2347-6267 ก ค้ าเหล็ก ท่ อ แป๊บ สเตนเลสและอลูมเิ นียม โทร. 0-2385-5931-4 กฤษศิริเมทัล จก บริษัท โทร. 0-2892-0645-6 กิจเวคินบราเดอร์ ส จก บริษัท โทร. 0-2722-3346-9 กิจสาคร โรงงาน โทร. 0-7728-1214 กิตไพศาล ร้ าน โทร. 0-2570-4882 เจ โอ ดี จก บริษัท โทร. 0-2811-6733 เจเปเปอร์ จก บริษัท โทร. 0-2688-5230 เจมส์ การช่ าง ร้ าน โทร. 0-4249-1219 เจริญมิตรคอนกรี ต ร้ าน โทร. 0-4483-1397 เจริญศิลป์การสถาปั ตย์ หจก โทร. 0-2271-2088 ฉัตรชัยตรั ง คอนกรี ต หจก โทร. 0-7526-3344 ฉัตรชัยรวมช่ าง หจก โทร. 0-4565-1006 ช พานิช สวนหลวง จก บริษัท โทร. 0-2747-1379-87 ชีทเม็ททอลเวิลด์ หจก โทร. 0-2439-0804 ชุงโค ไทย จก โทร. 0-2235-0841-2 เชียงรายบัดกรี ร้ าน โทร. 0-5371-2298 โชคน�ำดี หจก โทร. 0-7753-4400 โชติชูชาติ 1993 จก บริษัท โทร. 0-2885-0100-5 ใช้ โลหะกิจ หจก โทร. 0-2234-8747 ที ซี พี (1990) เทรดดิง้ จก บริษัท โทร. 0-2817-2959-60 ที ซี แอล คอนกรี ต จก บริษัท โทร. 0-2420-2590 พี ดับบลิว เอส เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-2461-8850 พี เอฟ พี ไพพ์ พ่ งิ (ไทยแลนด์ ) จก บริษัท โทร. 0-2619-1967 พี เอ็ม ที อุตสาหกรรม จก บริษัท

โทร. 0-7720-4576 พี เอส ซี กรุ๊ ป (1988) จก บริษัท โทร. 0-7449-8611-4 พีโอไอซัพพลาย แอนด์ เซอร์ วสิ หจก โทร. 0-2317-3050 พูลหิรัญ จก บริษัท โทร. 0-3860-1676 เพชรไพรินทร์ วอเตอร์ เวอร์ ค จก บริษัท โทร. 0-2743-5037-9 เพท-เคม ซัพพลาย จก บริษัท โทร. 0-2970-6574 ไพเพนเทค จก บริษัท โทร. 0-2801-3533-4 แฟร์ แอนด์ โฟล์ ว ดีล หจก โทร. 0-2300-3647 ศรี เทพพัฒนา หจก โทร. 0-2994-2417-8 ศูนย์ วัฒนา ร้ าน โทร. 0-2282-0696 ส เจริญ โรงท่ อ โทร. 0-4532-2998 สยาม เฟอร์ โร อินดัสทรี จก บริษัท โทร. 0-3485-1018-22 สยามคอนเทนเนอร์ ไพพ์ จก บริษัท โทร. 0-2744-3994-5 สากลท่ อเหล็ก หจก โทร. 0-2323-0924-5 3 ดี จก บริษัท โทร. 0-2322-2043 อุตสาหกรรมไทยเอสล่ อน จก บริษัท โทร. 0-2427-7183 เอกธนาสินนคร จก บริษัท โทร. 0-7537-8851 เอเซี่ยนสตีล โปรดักส์ จก บริษัท โทร. 0-2319-1032-40 เอ็นเทค (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2379-2852 เอเบิล อินดัสตรี ส์ จก บริษัท โทร. 0-2516-8801 l

หมวดท่ อยาง

เจริญชัยรั บเบอร์ พาร์ ท หจก โทร. 0-2622-9070 ซันเวย์ มาร์ เก็ตติง้ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2908-0818 ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2332-7140-63 เทคโน เฟลกซ์ จก บริษัท โทร. 0-2399-2059-63 เจริญชัย ห้ าง โทร. 0-2214-1269 ซินง่ วนหลี หจก โทร. 0-2214-0446

ตัง้ ชุนฮวด หจก โทร. 0-2224-3576 ตัง้ ไพบูลย์ เคเบิล จก บริษัท โทร. 0-2286-6753 เทรลเลบอร์ ก (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2732-2861-3 ธนากิจ อุตสาหกรรม หจก โทร. 0-2427-7186 น�ำไทย (ด�ำรงศักดิ์) ร้ าน โทร. 0-2222-3936 เบลล์ ที เอส เอ็ม จก บริษัท โทร. 0-2621-5193-4 ปณชาญ จก บริษัท โทร. 0-2427-5176 เล่ าฮุยเส็ง หจก โทร. 0-2224-3528 เลี่ยงน�ำ้ เทรดดิง้ หจก โทร. 0-2222-7326 สวิฟท์ อินเตอร์ เทรด หจก โทร. 0-2282-4322 เอีย้ เกกหลี ร้ าน โทร. 0-2221-0495 l

หมวดท่ อ-วางท่ อ ส�ำหรั บอุตสาหกรรม

ดู เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2945-1166 โทรสาร. 0-2945-1542 เลิศสยามสตีล จก บริษัท โทร. 0-2294-5999 โกลด์ เกียร์ เอ็นเตอร์ ไพร์ ส จก บริษัท โทร. 0-2509-2288 โกลบอลเทคนิโคส จก บริษัท โทร. 0-2248-3024 เซ็นเนทเอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2421-1600 ดริลล์ -คอน (เอเซีย) จก บริษัท โทร. 0-2272-5376-8 ปิโตรเลี่ยมเอ็นจิเนีย แอนด์ คอนซัลแตนท์ จก บริษัท โทร. 0-2314-7263 ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ แป๊ปเหล็กไทย จก บริษัท โทร. 0-2284-0254 พรวศิน เอ็นจิเนียริ่ง หจก โทร. 0-2898-4187 โพรไดร์ ฟดิลลิ่ง จก บริษัท โทร. 0-2369-2795-6 ฟรอนท์ วีล จก บริษัท โทร. 0-2519-5808-9 ยูนิเวอร์ แซล เอนจิเนียริ่ง แอนด์ ดีเวลอปเมนท์ โทร. 0-2286-4982 วิษณุการช่ าง หจก โทร. 0-2540-1458

ใน...อุตสาหกรรมไทย Thai l and I nd us t r y

93


ท�ำเนียบเครื่องมือ-อุปกรณ์ Tool & Instruments สยาม อินเตอร์ ดัคท์ จก บริษัท โทร. 0-2879-5449 เออร์ มีน่า จก บริษัท โทร. 0-2261-7772-3 แอล เอส เอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรั คชั่น จก บริษัท โทร. 0-2674-9006-7 l

หมวดท่ อ-อุปกรณ์ ข้อต่ อ

คอสมอส เคมีคอล จก บริษัท หลันไถ้ เทรดดิง้ จก บริษัท โทร. 0-2376-3785-7 โทรสาร 0-2376-3788 พี.เอ็ช.แอนด์ .พี.จก บริษัท โทร. 0-2819-0070-4, 0-2464-0036 โทรสาร. 0-2464-2702 จ แสงศิริ จก บริษัท โทร. 0-2321-5667 ไทยมัลลิเอเบิล ไอออนแอนด์ สตีล จก บริษัท โทร. 0-2285-3086-7 ยูเอชเอ็ม จก บริษัท โทร. 0-2651-9111-20 ฤกษ์ ชัยสตีลเซ็นเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-2674-0093-6 ลีลาวงศ์ จก บริษัท โทร. 0-2726-4701-10 เจริญไทยโลหะกิจ ร้ าน โทร. 0-2468-1597 ชัยศิริอนิ เตอร์ เทรดดิง้ จก บริษัท โทร. 0-2689-3890-1 ตรงเจริญจั่นพานิช หจก โทร. 0-2894-2979 ท่ อทนอินดัสเทรี ยลซัพพลาย จก บริษัท โทร. 0-2275-8798 ที วี ซี การช่ าง จก บริษัท โทร. 0-2413-1571

94

ใน...อุตสาหกรรมไทย Th ailan d In du s t r y

ไทยเมทัลโปรดักส์ อนิ ดัสตรี ย์ จก บริษัท โทร. 0-2445-5337 ธรรมณัฐ คอนสตรั คชั่น หจก โทร. 0-2873-7060 บีทเี อชเอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2720-3612-3 พีบไี พพ์ (ไทยแลนด์ ) จก บริษัท โทร. 0-2651-9111 ภิรมย์ การช่ าง โทร. 0-2895-1579-80 ราชพิทกั ษ์ เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2866-0021 วอลท์ เซ็น เอ็นเตอไพรซ์ จก บริษัท โทร. 0-2314-2721-2 ส เจริญกิจการโลหะ โทร. 0-2876-8291 ส ฮาร์ ดแวร์ จก บริษัท โทร. 0-2222-4223 สุปร้ า คอร์ ปอเรชั่น จก บริษัท โทร. 0-2713-1010-1 เอ เจ เอช 1999 จก บริษัท โทร. 0-2668-5300-2 เอกณรงค์ อุปกรณ์ หจก โทร. 0-2267-2170 เอส อาร์ ฟิ ตติง้ ส์ จก บริษัท โทร. 0-2429-5309 l

หมวด น๊ อต สลัก และแป้นเกลียว

ไทยโตคอนส์ จก บริษัท โทร. 0-2730-7600-2 โทรสาร. 0-2730-7603 พัชรโลหะภัณฑ์ จก บริษัท โทร. 0-2420-1181 โทรสาร. 0-2420-1012 วงศ์ ววิ ัฒน์ ฮาร์ ดแวร์ หจก. โทร. 0-2744-4540 โทรสาร. 0-2398-8963, 0-2393-5650

ซี.เค.อาร์ โลหะภัณฑ์ หจก. โทร. 0-2879-2400 (อัตโนมัติ 10 คู่สาย) โทรสาร. 0-2879-2411 บี.เอ็ม.พี.ซี จก บริษัท โทร. 0-2748-9370, 0-2393-9031 โทรสาร. 0-2748-9852 เอี่ยมฐิติ อินดัสตรี ้ จก บริษัท โทร. 0-3485-4802-3 โทรสาร. 0-3485-4806 กรุ งเทพสกรู ไทย (1999) จก บริษัท โทร. 0-2468-0408 คอมโพเนนท์ เทรด เซ็นเตอร์ หจก โทร. 0-2682-7157-60 คิงส์ สกรู จก บริษัท โทร. 0-2416-7999 ช กิจเจริญโลหะภัณฑ์ หจก โทร. 0-2216-1525-32 ซี เค อาร์ โลหะภัณฑ์ หจก โทร. 0-2879-2400-10 ทีสแฟม หจก โทร. 0-2803-7707-9 ไทยไพศาลสลักภัณฑ์ จก บริษัท โทร. 0-2222-8730 ไทยยูเนี่ยนสกรู น็อต จก บริษัท โทร. 0-2451-3322 ไทยสินเมทัล อินดัสตรี จก บริษัท โทร. 0-2708-6986 นิตโต เซโก (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2315-4142 ประสิทธิ์ สกรู จก บริษัท โทร. 0-2427-6100 แพนสยาม แมนูแฟคเจอริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2897-2055-60 โลหะกิจกลการ อิมปอร์ ต หจก โทร. 0-2280-7328-30 สยามอุตสาหกรรมเครื่ องเหล็ก (1981) จก บริษัท โทร. 0-2713-6623 ขวัญชัย คันธมธุรพจน์ สนง โทร. 0-2468-0684 คิง โปรดัค คอนโทรล จก บริษัท โทร. 0-2722-0453-4 คิวเอสไจแอนท์ หจก โทร. 0-2817-3149 เค แมค กรุ งเทพสลักภัณฑ์ จก บริษัท โทร. 0-2740-5128-9 เค สยาม ร้ าน โทร. 0-2466-4441 เค เอส เอ็นเทค จก บริษัท โทร. 0-2389-5508 เค แอล สลักภัณฑ์ จก บริษัท โทร. 0-2892-2310-24 เคหะภัณฑ์ ร้ าน โทร. 0-3721-1506 โคบะยู (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2744-3097 โคเบียว (ไทยแลนด์ ) จก บริษัท โทร. 0-3821-4087 โคราชประเสริฐชัย หจก โทร. 0-4425-2754 ง่ วนฮงพาณิชย์ หจก โทร. 0-2214-1369 โง้ วกิม้ ง้ วน โทร. 0-2899-7890 จ สงวน ร้ าน โทร. 0-2394-1462 จิน้ เฮง หจก โทร. 0-2688-7393 จิวจุ่นเซ้ ง แอนด์ ซัน หจก โทร. 0-2718-6926 ชินรั ตน์ เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย หจก โทร. 0-2580-2340-1 เชียงใหม่ พฒ ั นภัณฑ์ หจก โทร. 0-5325-2540 โชคสีมาซัพพลาย หจก โทร. 0-4426-6654-5 เซ็นทรั ลโบลท จก บริษัท โทร. 0-2755-0994

ดีกจิ โลหะการไฟฟ้า โทร. 0-2468-0684 พี เอ็น พัฒธนากิจเจริญ จก บริษัท โทร. 0-2334-2829 โทรสาร 0-2334-2830 E-mail : pn_pattanakit@yahoo.co.th วิศาลพงศาอุตสาหกรรม หจก โทร. 0-2394-1495 วิสุทธิภณ ั ฑ์ ร้ าน โทร. 0-7431-3738 วุฒไิ กรเอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2384-0843 ศ สลักภัณฑ์ โทร. 0-2527-3126 ศรี ชลจักร์ ภณ ั ฑ์ ร้ าน โทร. 0-3828-3479 ศรี นวภัณฑ์ ร้ าน โทร. 0-2394-5760 ส ชัยถาวร โทร. 0-5328-2878 ออตัส อินเตอร์ เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-3869-2452-3 อาร์ วี โอเวอร์ ซี ซัพพลาย จก บริษัท โทร. 0-3869-1438 อาโอยาม่ าไทย จก บริษัท โทร. 0-2756-5254-5 อินโดไชน่ า ฟาสเทนนิ่ง ซิสเท็มส์ จก บริษัท โทร. 0-2710-6378 อิวาตะโบลท์ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2740-7860-4 อิว้ เลีย้ นวิจติ ร หจก โทร. 0-2468-7109 ฮามานาก้ า (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2395-4904 เฮงสกรู จก บริษัท โทร. 0-2451-6463 ไฮเทค ทูล อิมพอร์ เตชั่น แอนด์ ซัพพลาย จก บริษัท โทร. 0-2312-3410 l

หมวดปะเก็น, ซีล โอริง และออยซีล

ไทโด้ อินดัสเทรี ยล จก บริษัท โทร. 0-2487-5508-9, 0-2487-5510 ซีเอสเอส โปรดักส์ หจก โทร. 0-2454-610 1 โทรสาร. 0-2455-0562 จากัวร์ ซีล (2003) หจก โทร. 0-2519-2695 ฉายแสง เอ็นจิเนียริ่ง พาร์ ท แอนด์ ซัพพลาย จก บริษัท โทร. 0-2417-9219-20 ซีล แมเนเจอร์ จก บริษัท โทร. 0-2426-0028-9 ที เอ็ม จี อิควิปเม้ นท์ จก บริษัท โทร. 0-2611-5500 เทพประเสริฐ หจก โทร. 0-2639-0360-2 แฟ๊คโต้ จก บริษัท โทร. 0-2216-7685-7 วัฒนเดชเตียคุนเฮง จก บริษัท โทร. 0-2215-2141-9 เวสท์ บาวด์ เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2755-4191-4 ส ปะเก็น หจก โทร. 0-2225-9145-7 อีโคโนสโต (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2943-7821 l

หมวดปั้ นจั่นและเครน

ฐานเจริญโชค จก บริษัท โทร. 08-6340-1760 โทรสาร 0-2707-2208 ทีควิ อี จก บริษัท โทร. 0-4017-6507, 0-1814-2196 โทรสาร. 0-2924-0795


ท�ำเนียบเครื่องมือ-อุปกรณ์ Tool & Instruments ที เอส เค เครน เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-2874-0011 ไทแทนเครน จก บริษัท โทร. 0-3857-1666-8 แปซิฟิค อินดัสเทรี ยล แมชชีนเนอรี่ จก บริษัท โทร. 0-2898-6616-20 มิตรแลนด์ คอร์ ปอร์ เรชั่น จก บริษัท โทร. 0-2721-6488-92 ลี แมชชีนเนอรี่ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2327-9300 ออลล่ า จก บริษัท โทร. 0-2322-0777 บ้ านฉางปั ้นจั่น (1988) จก บริษัท โทร. 0-2978-0311-3 ปราณบุรีบริการ หจก โทร. 0-3262-2301 l

หมวดรอก

เจ ซี เค สตีลแอนด์ ออโต้ พาร์ ท จก บริษัท โทร. 0-2752-0223 โทรสาร 0-2752-0622 หจก.ศักดิ์สิทธิ์ อินเตอร์ เครน โทร. 0-2888-1362-3 แฟ็กซ์. 0-2888-0161 ยู.ที ลิฟท์ ตงิ ้ เทค จก บริษัท โทร. 0-2899-8989 โทรสาร. 0-2899-8686 ไทยแทน เครน จก บริษัท โทร. 0-3857-1666-9 โทรสาร. 0-3857-1665 สินธร เมตัล เวอร์ ค จก บริษัท โทร. 0-2959-5405 ฮะเซ่ งไถ่ หจก. โทร. 0-2266-3617-8 โทรสาร. 0-2233-5159 กรุ งเทพผลิตเหล็ก จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-2754-4617-65 เค ซี ไอ เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2979-1400-8 เคทีเอสซี จก บริษัท โทร. 0-2613-7990 เชงเกอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2938-5811-3 ซุ่นเฮงไท้ เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2813-9704-5 ไต้ หวัน ฮ้ อยซท แอนด์ เครน (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2720-1035-6 ทองไทย (1956) จก บริษัท โทร. 0-2233-8930 ที วี ซี อินเตอร์ เทรด จก บริษัท โทร. 0-2705-3118-9 ไทแทน เครน จก บริษัท โทร. 0-3857-1666-8 ยูไนเต็ดคอปเปอร์ จก บริษัท โทร. 0-2425-0430-2 เค เอส เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2970-7528 เคการช่ างรอกไฟฟ้า โทร. 0-2899-6850 แปซิฟิค อินดัสเทรี ยล แมชชีนเนอรี่ จก บริษัท โทร. 0-2415-5576 เยนเนอรั ล เครน เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2927-1515 รั ตนาธิเบศร์ แมชชินเนอรี่ หจก โทร. 0-2527-4073 l

หมวดลังไม้ -พาเลท

แอล.พี.เอส.วู้ดเดิน้ เวิร์ค จก บริษัท โทร. 0-2899-5641-5 โทรสาร. 0-2415-5602 วู้ดแอนด์ แพ็ค อินดัสเตรี ยล จก บริษัท โทร. 0-2291-5129-30 โทรสาร. 0-2292-3099 อุตสาหกรรมหยู่ง้วน จก บริษัท โทร. 0-2462-5710

โทรสาร 0-2816-4968 เซ็นทรั ลพาเลต หจก โทร. 0-2427-5302 สกลชัยทรานสแพ็ค หจก โทร. 0-2748-7304-5 สวารินทร์ หจก โทร. 0-2756-6149-50 เกียรติถาวร พาราวู้ด จก บริษัท โทร. 0-2338-1604 เคเอฟ พาราวูด จก บริษัท โทร. 0-3228-1429 โค้ วซุ่นเฮง โรงงาน โทร. 0-2294-2031 จิง้ เซ้ ง โรงงานท�ำลังไม้ โทร. 0-2211-2928 จิตเสรี ค้าไม้ แก่ งคอย หจก โทร. 0-3625-1628-9 ซาตี๋พาณิชย์ ร้ าน โทร. 0-3569-1008 ซีนิธ พาราวู้ด จก บริษัท โทร. 0-2709-4182-4 ตัง้ จั๊ว กี่ ร้ าน โทร. 0-2214-4612 ถาวร โรงงานท�ำลังไม้ โทร. 0-7621-2031 ทองค�ำบรรจง จก บริษัท โทร. 0-3820-9475 ทรงศักดิ์ พาเลท โทร. 08-9074- 8057 โทรสาร 0-2738-7585 ไทยวนาสิน หจก โทร. 0-2427-4894 ไทยวัฒนา ร้ าน โทร. 0-2394-0841 ประดิษฐ์ กรรมไม้ ไทย หจก โทร. 0-2899-7852 พารา แพ็คกิง้ จก บริษัท โทร. 0-2758-1888 เพชรไพบูลย์ ลังไม้ ร้ าน โทร. 0-3665-0023 พี.เอ็น.ไม้ ลัง จก บริษัท โทร. 0-3820-6420 โทรสาร 0-3820-6421 มณฑล จก บริษัท โทร. 0-2860-2520 มานะจิตค้ าไม้ ร้ าน โทร. 0-3665-0283-4 มานะเจริญ ร้ าน โทร. 0-2427-3767 มุ่ยห่ าง โรงงาน โทร. 0-2236-2520 ลิม้ ซิง้ ฮวดค้ าไม้ หจก โทร. 0-2249-6355 สกลชัยทรานสแพ๊ ค หจก โทร. 0-3833-8627-9 สมกิจสามัคคีมาวิน สนง โทร. 0-2214-2287 สมาส แนนเกลีย้ ง สนง โทร. 0-2804-8635 สยามคราฟท์ เฮ้ าส์ จก บริษัท โทร. 0-2737-2740-1 สุราษฎร์ พาราวู้ด หจก โทร. 0-2758-1650-1 สุวรรณกิจ ร้ าน โทร. 0-2394-3181 โสภณ โรงงาน โทร. 0-2468-4345 โสภณแพคกิง้ จก บริษัท โทร. 0-2316-9278 เหลงเซ็งฮวด ร้ าน โทร. 0-7783-4755 อมรบรรจุภณ ั ฑ์ หจก โทร. 0-2249-2280 อมรรั ตน์ ร้ าน โทร. 0-2975-0955 เอส พี พาราวูดส์ จก บริษัท โทร. 0-3820-1477 เอส เอ็น ขนส่ ง จก บริษัท โทร. 0-2249-0084-5

เอสเควายรุ่ งเรื อง หจก โทร. 0-2593-4498 l

หมวดลูกกลิ้ง-ไม้ โลหะ ยาง ฯลฯ

สแตนดาร์ ดโรล จก บริษัท โทร. 0-2871-5611-4 โทรสาร. 0-2426-0180 กราเวีย อาร์ ต เซ็นเตอร์ หจก โทร. 0-2807-7172-4 คิว ซี โรล จก บริษัท โทร. 0-2426-0010 ทยอินเตอร์ สตีล โรลเลอร์ แอนด์ รั บเบอร์ หจก โทร. 0-2427-2605 นครโรลเลอร์ อุตสาหกรรม จก บริษัท โทร. 0-2874-3416-7 ลูกกลิง้ อุตสาหกรรมไทย จก บริษัท โทร. 0-2661-2222 กวางเอียะหยู หจก โทร. 0-2224-4905 เทคนิคสยามเอ็นเตอร์ ไพรส์ หจก โทร. 0-2291-9971 ไทย แคปปิ ตอลโรล จก บริษัท โทร. 0-2953-9955 บี อาร์ เอ็ม อินเตอร์ เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-2878-7900 บุญรั ศมีการยาง หจก โทร. 0-2894-8566 l

หมวดลิฟต์

เยนเนอรั ล เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2927-1515 (AUTO) โทรสาร. 0-2981-8372 (AUTO) ลิฟท์ บริการ จก บริษัท โทร. 0-2898-5280 โทรสาร. 0-2898-5281

เกียรติชาติลิฟท์ จก บริษัท โทร. 0-2931-6047-9 เค เอส เอส เอลิเวเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-2415-1356 จันทร์ เกษมอินเตอร์ เนทชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-2982-7000 จาร์ ดนี ชินด์ เล่ อร์ (ไทย) จก บริษัท โทร. 0-2685-1600 เซ็นเตอร์ ลิฟท์ อินเวนเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-2994-3844 เซี่ยงไฮ้ อนิ เตอร์ เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-2671-1510 เทคนิคเทรดดิง้ โทร. 0-2587-1018 เทคนิคอล ลิฟท์ จก บริษัท โทร. 0-2457-4722 บางกอกลิฟท์ แอนด์ เครน จก บริษัท โทร. 0-2674-1310-2 แปซิฟิค อินดัสเทรี ยล แมชชีนเนอรี่ จก บริษัท โทร. 0-2415-5576 ไพโอเนียร์ ลิฟท์ แอนด์ เครน จก บริษัท โทร. 0-2899-0052-4 มินิ ลิฟท์ จก บริษัท โทร. 0-2942-2101-3 แม็กเทค เอลลิเวเตอร์ แอนด์ เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-2933-4061-2 ลิฟเท็นเนียม 2000 จก บริษัท โทร. 0-2949-8836-7 ลีดเดอร์ เซอร์ วสิ แอนด์ ควอลีตี ้ อีควิปเม้ น ท์ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2733-4916 ว เกียรติ แอนด์ ฟูจิ จก บริษัท โทร. 0-2613-6825-9 กิตติ เซลส์ แอนด์ เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-2415-0567 กู๊ดลิฟท์ เซอร์ วสิ หจก โทร. 0-2915-9495 จิน้ น�่ำเฮง หจก

ใน...อุตสาหกรรมไทย Thai l and I nd us t r y

95


ท�ำเนียบเครื่องมือ-อุปกรณ์ Tool & Instruments โทร. 0-2501-1154-6 ไทยเฉินซิงสปริง จก บริษัท โทร. 0-2811-4840 บางกอก ซันโย สปริง จก บริษัท โทร. 0-3483-3439 พิสิฐสปริงเวอร์ ค จก บริษัท โทร. 0-3484-8550 พี เอส การสปริง หจก โทร. 0-2393-8719 สปริงดี รุ่ งเจริญ ร้ าน โทร. 0-2462-7951 l

โทร. 0-2236-1071 จิน้ เฮงล้ ง หจก โทร. 0-2613-8099 จีโอเนท จก บริษัท โทร. 0-2509-6453 รุ่ งเจริญลวดตาข่ าย จก บริษัท โทร. 0-2805-8544 รุ้ งเจริญ ร้ าน โทร. 0-2876-8399 เรื องรุ่ งโรจน์ โลหะ หจก โทร. 0-2728-7468 โรงงานโลหะชัยลวดตาข่ าย โทร. 0-2893-9235 ลวดตาข่ ายกรุ งเทพ จก บริษัท โทร. 0-2462-5572 ลวดไพศาล โทร. 0-2915-0351 ลวดสยามอุตสาหกรรม หจก โทร. 0-2813-0690-2 ลีค้ มิ เฮง หจก โทร. 0-2224-3541 โลหะชัยอนันต์ จก บริษัท โทร. 0-2214-0649 โอเชี่ยนเมททอล ร้ าน โทร. 0-2738-9272-3 เฮงเจริญอินดัสตรี ้ หจก โทร. 0-2464-4034-5 l

หมวดผู้ผลิต และจ�ำหน่ ายสปริง-ขดลวด

เอส อาร์ ดี สปริง สแตนดาร์ ด โทร. 0-2892-1135, 0-2892-1737 สุนทรการสปริง โทร. 0-2468-1619, 0-2468-7657 โทรสาร. 0-2477-2178

96

ใน...อุตสาหกรรมไทย Th ailan d In du s t r y

เจ เอส วี ฮาร์ ดแวร์ จก บริษัท โทร. 0-2749-8135-8 เจเนอรั ล สปริง เซ็นเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-2312-8612-6 ทวีชัยสปริง โทร. 0-2416-4053 ไทยแอ๊ คทีฟ เอนจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2743-3783-4 น�ำสิน สปริง จก บริษัท โทร. 0-2585-0198 พรพรหมเม็ททอล จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-2628-6100-5 สปริงดีเยี่ยม (เอก) โรงงาน โทร. 0-2467-2680 สยามการสปริง จก บริษัท โทร. 0-2752-4190-2 อาร์ เอส สปริงอะไหล่ จก บริษัท โทร. 0-2810-3206 เอส อาร์ เอส ไวร์ โปรดักส์ จก บริษัท โทร. 0-2415-3458 กิจแสงยนต์ โทร. 0-2289-0112 เกียรติเจริญการสปริง โทร. 0-2476-7639-40 โกะโคะสปริง (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2529-3247 คาโต้ สปริง (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-3531-4200-11 คาวากูชสิ ปริง (ไทยแลนด์ ) จก บริษัท โทร. 0-2705-9950 ที ซี ไอ อุตสาหกรรมเหล็ก จก บริษัท โทร. 0-2752-5658 ที เอส เมทัลเวิร์ค จก บริษัท โทร. 0-2313-1128-35 ทีเอสเคสปริง แมนนิวแฟคทอรี่ จก บริษัท โทร. 0-2706-6535-6 โทวา สปริง (ไทยแลนด์ ) จก บริษัท

หมวดเครื่ องมือส�ำรวจ และรั งวัด

พี.ที.แอคคิวเรท (2003) หจก โทร. 0-2974-6524, 0-2974-8848 โทรสาร. 0-2974-6524 ช ศิลป์ชัย หจก โทร. 0-2224-1638 ซี อินเตอร์ กรุ๊ ป จก บริษัท โทร. 0-2616-7671-2 ซี เอส ที อินสทรู เม้ นท์ (ไทยแลนด์ ) หจก โทร. 0-2915-1693-5 ที พี ที เครื่ องมือส�ำรวจ หจก โทร. 0-2932-2728 ไทยส�ำรวจภัณฑ์ หจก โทร. 0-2674-0282-3 แมพไอที จก บริษัท โทร. 0-2865-8736-8 วิสัย (1999) จก บริษัท โทร. 0-2938-0921 อริยะเทรดดิง้ จก บริษัท โทร. 0-2585-8363 เอ็นไวร์ เทค จก บริษัท โทร. 0-2733-1764 เอส ดี เอ็ม จก บริษัท โทร. 0-2937-3848 เอเซีย เซอร์ เวย์ องิ ้ อินสตรู เม้ นท์ จก บริษัท โทร. 0-2663-0350 l

หมวดหมวกนิรภัย

แอล.เจ.เจ.อะหลั่ย หจก โทร. 0-2870-4190, 0-1809-2109 โทรสาร. 0-2870-4651 นิปปอน เค ซี เอฟ จก บริษัท โทร. 0-2284-0654-5 ป ณรงค์ แอนด์ พี เอ็น ไอ จก บริษัท โทร. 0-2294-0209 แม็กนั่ม วาไรตี ้ จก บริษัท โทร. 0-2223-1514 อัญชลีพร พลาสติก อินเตอร์ เนชั่นแนล หจก โทร. 0-2426-3078 แอล เจ เจ อะหลั่ย หจก โทร. 0-2870-4190 เอ เปอร์ เฟกต์ ไรด์ จก บริษัท โทร. 0-2728-1399 เอส พี อุตสาหกรรม จก บริษัท โทร. 0-2258-6484 เอส วาย เค ออโต้ พาร์ ต อิมปอร์ ต-เอ็กซ์ ปอร์ ต จก บริษัท โทร. 0-2895-7755 เฮลเมทส์ เฮ้ าส์ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2692-7000-5 l

หมวดอุตสาหกรรม อุปกรณ์ ควบคุม และระบบ-ติดตั้ง

โกซู โคซัน จก บริษัท โทร. 0-5355-2363 ซังโค อินดัสเทรี ยล โซลูช่ ันส์ จก บริษัท โทร. 0-2974-4301-2

ซี พี แมกเนติคซัพพลายส์ หจก โทร. 0-2749-2495-9 โซลาริสอินทรู เมติกส์ จก บริษัท โทร. 0-3860-7701-2 ทรู ดบั บลิวแอพพลิเคชั่น จก บริษัท โทร. 0-2580-3250 ทีมวิศว์ คอนทรั คชั่น จก บริษัท โทร. 0-2903-0821 เทคมาสเตอร์ ซัพพลาย จก บริษัท โทร. 0-2911-5226 ไทยเก็นโร เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2956-8859 นิว คอนโทรล เทคโนโลยี จก บริษัท โทร. 0-2955-2285 โนแวค ไทย จก บริษัท โทร. 0-2665-6660 l

หมวดอุปกรณ์ และเครื่ องใช้ พมิ พ์

วัน.ที.เอส. โทร. 0-2897-0580-3 โทรสาร. 0-2897-7083 ซี.เอ็น.อิงค์ จก บริษัท โทร. 0-2706-6461, 0-2706-4337 โทรสาร 0-2706-6390 E-mail : cnii@truemail.co.th เอ็ม ดี พริน้ ติง้ เทรด จก บริษัท โทร. 0-2437-3916, 0-2439-3223, 0-2853-0050-1 โทรสาร. 0-2439-3224


ท�ำเนียบเหล็ก อลูมิเนียม โลหะ Metal & Metal W ork i n g

Thailand Industry Business Pages

เหล็ก อลูมิเนียม โลหะ

รวบรวมข้อมูลสินค้าและบริการในกลุ่มอุตสาหกรรม ครอบคลุมทั้งการผลิต และบริการอย่างครบถ้วน จัดแบ่งหมวดหมู่ชัดเจน เพื่อความสะดวกในการค้นหา ข้อมูล รวบรวมธุรกิจและสินค้าในวงการอุตสาหกรรม และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวกับงานอุตสาหกรรม จัดหมวดหมู่ง่ายต่อการค้นหา

METAL & METAL WORKING๑

ใน...อุตสาหกรรมไทย Thai l and I nd us t r y

97


ท�ำเนียบเหล็ก อลูมิเนียม โลหะ M e ta l & M etal Wo r kin g หมวดกลึง รั บจ้ าง-รั บเหมา

หมวดเหล็ก-สแตนเลส หจก. แก้ วกล้ าสระบุรี มอเตอร์ แอนด์ เซอร์ วสิ ที่อยู่ : 27/1 หมู่ 1 ถ.อดิเรกสาร ต.สองคอน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110 Tel. 0-3624-1613, 08-9616-1254 Fax. 0-3624-1614

หจก. เอ็กซ์ เซล ทูล ที่อยู่ : 367/8 หมู่ 5 ซ.ศรีด่าน 3 ถ.ศรีนครินทร์ ต.ส�ำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 Tel. 0-2758-6317 Fax. 0-2758-5806

บริษัท ช่ างไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรั คชั่น จ�ำกัด ที่อยู่ : 469/405 หมู่ 5 ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280 Tel. 0-2701-9323 Fax. 0-2701-9322

แมชชีน โมลด์ เมคกิง้ ที่อยู่ : 1899/8 หมู่ 4 ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ Tel. 08-1925-9145, 0-2578-3177 Fax. 0-2758-3177

บริษัท สุธาวัลย์ ชิมสิ ุ จ�ำกัด ที่อยู่ : 206 หมู่ 3 ถ.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 Tel. 0-2753-0500-2 Fax. 0-2753-0499

ดู AD 4 สี หน้ า 17

ทรั พย์ สมบูรณ์ สตีล (อึง้ เซียงหมง) ที่อยู่ : 944 ซ.เพชรเกษม 98/2 ถ.เพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 Tel. 0-2444-1225-6 Fax. 0-2421-1914

บริษัท อ.เส็งโลหะกิจ จ�ำกัด ที่อยู่ : 190/351 หมู่ 6 ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ Tel . 0-2186-5640, 08-1832-5189, 08-1308-1558 Fax. 0-2186-5641

อุ้ยสแตนเลส ที่อยู่ : 35/12 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี Tel. 08-3110-4262

หจก. สกุลเนตร โลหะกิจ ที่อยู่ : 146/1 หมู่ 5 ถ.สาย 3191 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180 Tel. 0-3863-6398, 09-4556-4445 Fax. 0-3863-6531

หมวดมีดบล็อค

หมวดเหล็ก-งานโครงหลังคา มิตรปฐมกลการ ที่อยู่ : 359 ถ.เทศา ต.พระประโทน อ.เมือง จ.นครปฐม Tel. 0-3425-7440, 08-1982-0346

หจก. พีพโี ลหะกิจ ที่อยู่ : 125/3 หมู่ 7 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140 Tel. 0-3720-8336, 08-1650-2916 Fax. 0-3720-8336

บริษัท เมธาวีจกั รกล จ�ำกัด ที่อยู่ : 377 หมู่ 1 ถ.พุทธรักษา (แพรกษา) ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 Tel. 0-2701-4228, 0-2395-1743, 0-2395-4752 Fax. 0-2395-0309

98

ใน...อุตสาหกรรมไทย Th ailan d In du s t r y

บริษัท เลียงจิวสตีล จ�ำกัด ที่อยู่ : 18/18 หมู่ 6 ถ.พระราม 2 ต.คอกกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร Tel. 0-3483-3883, 0-3483-3993 Fax. 0-3483-3955 ศักดิ์เจริญ ผ้ าใบ ที่อยู่ : 24/19 หมู่ 5 ถ.เพชรเกษม 48 แยก 20 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ Tel. 08-6239-6210

หมวดพ่ นทรายบนผิวโลหะ

สมบูรณ์ การช่ าง ที่อยู่ : 142 หมู่ 11 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอ�ำ จ.เพชรบุรี Tel. 08-9465-5241

ร้ านสากลการช่ าง ที่อยู่ : 24/11 หมู่ 8 ซ.เขาน้อย ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 Tel. 08-6302-1813, 08-9504-4450

หจก. พันธมิตรมีดบล๊ อค ที่อยู่ : 69, 71 ซ.เอกชัย 110 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150 Tel. 0-2895-0122, 0-2894-7411, 08-7000-6593, 08-9785-6979 Fax. 0-2894-7411

ดู AD 4 สี หน้ า 34 ส.ศิริการช่ าง ที่อยู่ : 219 ถ.มหาจักรพรรดิ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel. 08-1940-4069, 0-3851-4498

ป.เอกสมุทร ที่อยู่ : 562 หมู่ 6 ถ.พุทธรักษา ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ Tel. 0-2701-1094, 08-1924-4907 Fax. 0-2701-1094


ท�ำเนียบเหล็ก อลูมิเนียม โลหะ Metal & Metal W ork i n g หมวดอลูมเิ นียม

บริษัท เอส เค อลูมนิ ่ ัม กลาส จ�ำกัด ที่อยู่ : 15/15 หมู่ 4 ถ.สายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220 Tel. 0-2990-5897, 08-1141-0595

l

หมวดกลึง ผู้รับจ้ าง-ผู้รับเหมา

ห้ างหุ้นส่ วนจ�ำกัด วีพเี ค แมชชีนพาร์ ท แอนด์ ซัพพลาย โทร. 0-2710-2223, 08-6323-1278 แฟ็กซ์. 0-2710-2223 ศรี เทพ ฟาวดี ้ แอนด์ แมชชีนเนอรี่ หจก. โทร. 0-2893-7795-6, 08-1644-3458 โทรสาร 0-2416-2032 อินเตอร์ กรุ๊ ป เมทตัลเวร์ ค หจก โทร. 0-2394-5587, 0-2758-1142 โทรสาร 0-2758-0481 ดับบลิว พี.เอ็น. พาร์ ท เอ็นจิเนียริ่ง หจก โทร. 0-2708-2733-4 โทรสาร 0-2708-2735 อีดี เซ็นเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-2396-1796 โทรสาร 02-3961797 กลวิศว์ จก บริษัท โทร. 0-2757-7781-2 โทรสาร 0-2384-2589 เอ็ม.จี.ซี. แมชชีนเนอรี่ หจก. โทร. 0-2708-3716, 0-2708-3717

บริษัท เจ.เอส. ไดคาสติง้ จ�ำกัด ที่อยู่ : 24 ถ.แสมด�ำ แขวงแสมด�ำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 Tel. 0-2416-3609, 08-1899-9857 Fax. 0-2380-3709-10

ต้ นอลูมนิ ่ ัม ที่อยู่ : 275/20 หมู่ 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 Tel. 08-7481-2694, 08-1663-6802

โทรสาร. 0-2708-3717 วี.ที.พี.วัฒนพงษ์ เอ็นจิเนียริ่ง โทร. 0-2703-5866 โทรสาร. 0-2703-4454 วิพุท การช่ าง หจก โทร. 0-2394-6587 โทรสาร. 0-2394-6587 อินเด็กซ์ เมทัลส์ เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2958-4465, 0-2958-2255, 0-2958-2254 โทรสาร. 0-2958-4466 โรงกลึงรั ตนสมบูรณ์ โทร. 0-3262-2421, 0-3254-4309 บุญสยามโลหะการ โทร. 0-2464-1798, 0-2464-1776 โทรสาร. 0-2817-2064 ไทยโปรดักท์ เทคโนโลยี จก บริษัท โทร. 0-3535-3700, 0-3535-3800, 08-1938-7989 โทรสาร. 0-3535-3362 ดิจ-ิ เมท-เทค จก บริษัท โทร. 0-2751-7523 โทรสาร. 0-2316-6871 เอส.เอ็น.เอ พรี ซชิ ่ ัน หจก โทร. 0-2701-0915 โทรสาร. 0-2701-0915 พิศษิ ฐ์ การช่ าง ร้ าน โทร. 08-1812-1933, 08-5917-9881 โทรสาร. 0-2468-0874

ณรงค์ ศักดิ์ เอ็นจิเนียริ่ง หจก. โทร. 0-2572-6867, 08-1555-0853 โทรสาร. 0-2427-7535 นวสรรค์ การช่ าง จก บริษัท โทร. 0-2328-1948-9 โทรสาร. 0-2726-7019 น�ำเจริญแทรกเตอร์ การช่ าง โทร. 0-2531-6989-90 โทรสาร. 0-2998-9148 ดับบลิวแอนด์ เอ เอ็นเตอร์ ไพรส์ จก บริษัท โทร. 0-2571-2822 โทรสาร. 0-2571-2822 เอ.ที.เค อินดัสเทรี ยล มอเตอร์ เวิร์ค หจก. โทร. 0-2380-0907, 0-2755-5295 โทรสาร. 0-0-2383-0907 นิยมเอ็นจิเนียริ่ง โทร. 0-2316-9809, 0-2316-4629 โทรสาร 0-2316-9809 มงคลไพศาลอุตสาหกรรม หจก โทร. 0-2708-3685-7 โทรสาร 0-2708-3688 วันน�ำอินดัสทรี จก บริษัท โทร. 0-3447-2370, 08-1837-8163 โทรสาร 0-3484-8482 เวอรี่ โปรฟิ ต หจก โทร. 0-2323-1371 โทรสาร 0-2710-7722 กิตติวัฒนา โทร. 0-2321-0436 เกษตรประดิษฐ์ โลหะกิจ โรงงาน โทร. 0-2468-1106 จุลพงษ์ การช่ าง หจก โทร. 0-2964-1027 ซองสิน แมชีนเนอรี่ หจก โทร. 0-2417-7374-5 ซี พี เอส เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จก บริษัท โทร. 0-2294-1585

บริษัท เอ อาร์ ซันไชน์ จ�ำกัด ที่อยู่ : 469 ถ.ลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 Tel. 0-2329-1784, 08-6570-0290 Fax. 0-2329-1784 ดี แอล อุตสาหกรรม จก บริษัท โทร. 0-2428-4289 ที ซี อาร์ แมชชีนเซ็นเตอร์ หจก โทร. 0-2894-3177-8 ที พี อาร์ พรี ซชิ ่ ัน จิก๊ ทูลส์ แอนด์ ดาย หจก โทร. 0-2708-0603-5 ทีเอสเอ็น เอ็นจิเนียริ่ง หจก โทร. 0-2738-8884 โบแม็ก อุตสาหกรรม จก บริษัท โทร. 0-2896-7400 ประมาณ และ บุตร (1999) จก บริษัท โทร. 0-2897-2805-6 ยูเนี่ยน คิวดอส จก บริษัท โทร. 0-2811-4441-2 รุ จริ คอร์ ปอเรชั่น จก บริษัท โทร. 0-2754-7349 ก การช่ าง โรงกลึง โทร. 0-5653-9089 ก เข็มเพ็ชร์ การช่ าง โทร. 0-5324-3948 ก เจริญ ร้ าน โทร. 0-2674-1703

ใน...อุตสาหกรรมไทย Thai l and I nd us t r y

99


ท�ำเนียบเหล็ก อลูมิเนียม โลหะ M e ta l & M etal Wo r kin g

ก เจริญการช่ าง ร้ าน โทร. 0-5371-8867 ก เจริญยนต์ ร้ าน โทร. 0-3944-1101 ก โลหะการ ร้ าน โทร. 0-2216-4566 ก สินชัย โรงกลึง โทร. 0-4323-9726 กรกลการ หจก โทร. 0-2585-5093 กรกิจ ร้ าน โทร. 0-2539-4231 กรวิทย์ เอ็นจิเนียริ่ง หจก โทร. 0-2384-0796 กระบี่เอ็นจิเนียริ่ง ร้ าน โทร. 0-7562-0962-3 กิ่งแก้ วการช่ าง ร้ าน โทร. 0-2222-7039 กิจการช่ าง ร้ าน โทร. 0-3267-1794 กิจจักร จก บริษัท โทร. 0-2311-0837 กิจเจริญ การช่ าง โรงกลึง โทร. 0-7561-1386 กิจเจริญ ร้ าน โทร. 0-3931-1663 กิจเจริญชัย โรงงาน โทร. 0-2236-4513 กิจเจริญแทรคเตอร์ การก่ อสร้ าง หจก โทร. 0-5662-1053 กิจชาญชัยเอ็นจิเนียริ่งแอนด์ ซัพพลาย บจก โทร. 0-2468-7030 กิจถาวรการช่ าง โทร. 0-4438-9167 เกรี ยงไกรกลการ โทร. 0-5452-1756 เกรี ยงไกรการช่ าง โทร. 0-2437-6321

100

ใน...อุตสาหกรรมไทย Th ailan d In du s t r y

เกิดการช่ าง ร้ าน โทร. 0-4451-4888 ดับบลิว เอส เมททัลไลน์ จก บริษัท โทร. 0-2747-9435-6 ที เอ็ม เอส เอ็นจิเนียริ่ง ร้ าน โทร. 0-2316-3232 ธนบุรีโลหะ หจก โทร. 0-2427-1471 ธนพร การช่ าง โทร. 0-2897-4082 ธีระการช่ าง ร้ าน โทร. 0-7442-7494 บ้ านบึงวิศวกรรม หจก โทร. 0-3875-0793-4 บ้ านโป่ ง ส การช่ าง หจก โทร. 0-3230-1168 บ่ าวศักดิ์การช่ าง โทร. 0-7333-1819-20 บ�ำรุ งยนต์ โรงกลึง โทร. 0-3242-6187 บี ที เอ็นจิเนียริ่ง พาร์ ทส จก บริษัท โทร. 0-2892-0607-10 บี บี เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2931-0374 บุ้งฮะฮวด ร้ าน โทร. 0-2214-0931 บุญช่ วยโมลด์ โทร. 0-2890-8516 บุญชิตการยนต์ โทร. 0-4323-6387 พี.อาร์ .แพทเทินเวิร์คส โทร. 0-2454-2202, 0-2413-3844, 08-1646-4093 โทรสาร 0-2802-4863 E-mail : pr_pattern@hotmail.com มาดี โรงงาน โทร. 0-3482-3661 มานพการช่ าง หจก โทร. 0-5342-2839

มานะการช่ าง โทร. 0-2438-2796 ยนต์ ไพบูลย์ โรงกลึง โทร. 0-5622-4521 รวมเจริญยนต์ หจก โทร. 0-3425-9568 ระยองช่ างเจียร โทร. 0-3861-1190 ระยองช่ างเจียรแมชชีนแอนด์ เซอร์ วสิ หสม โทร. 0-3880-9156-62 ระยองประสิทธิ์ผล จก บริษัท โทร. 0-3868-2623-4 รั ตนกลการ โรงกลึง โทร. 0-5541-3339 รั ตนมงคลการช่ าง โทร. 0-3887-6348-9 รั ตนสมบูรณ์ โรงกลึง โทร. 0-3262-2421 รั ศมีทองตระกูล จก บริษัท โทร. 0-2726-0105-8 ราชสีมารวมช่ าง หจก โทร. 0-4424-2571 วี ที ซี เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2898-5450-2 วี เอส จักรกล ร้ าน โทร. 0-4324-2260 ส ไพบูลย์ โรงกลึง โทร. 0-3425-1637 ส ยนต์ ไทย ร้ าน โทร. 0-3221-1058 สหการช่ างกลการ จก บริษัท โทร. 0-2222-3414 สหกิจ โรงกลึง โทร. 0-3442-4132 สหเจริญการช่ าง โทร. 0-7321-3859 สหชัยธนะวัฒนอุตสาหกรรม จก บริษัท โทร. 0-4229-0431 สหดีเซล หจก โทร. 0-3828-3472

สหทรั พย์ กลการ (2000) หจก โทร. 0-4334-6723-4 สหไทยสามัคคี โรงงาน จก บริษัท โทร. 0-2234-1511 สหพัฒนาการช่ าง จก บริษัท โทร. 0-3828-3670 สหมิตร โรงกลึง โทร. 0-3828-2295 สหเมทัล แมชินเนอรี่ จก บริษัท โทร. 0-2706-5337-8 สหยนต์ โรงกลึง โทร. 0-5541-1748 สหยนต์ ไทย ห้ าง โทร. 0-4451-1047 เสน่ ห์ช่างกลึง โทร. 0-5521-6542 เอเชียกลกิจ เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2889-0797-8 โทรสาร 0-2889-0798 เอส ซี เค อินดัสทรี จก บริษัท โทร. 0-2581-8306-9 เอส ซี เอ็ม อินจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2915-1032 ฮุยการช่ าง โรงกลึง โทร. 0-3867-1432 เฮงบริการ หจก โทร. 0-5578-1466 เฮนรี่ ฟอร์ ด โรงกลึง โทร. 0-7321-2795 เฮนรี่ ฟอร์ ด โรงเจียรไน โทร. 0-7431-1644 เฮา แซ่ เจียว สนง โทร. 0-2468-5944 ไฮ เทค อินดัสเตรี ยล จก บริษัท โทร. 0-2294-1699 ไฮ-เทค เอนจิเนียริ่ง ซิสเต็ม หจก โทร. 0-3523-6592 ไฮฟาวน์ ดรี (1995) จก บริษัท โทร. 0-2708-4298


ท�ำเนียบเหล็ก อลูมิเนียม โลหะ Metal & Metal W ork i n g

l

หมวดการปั๊ มและตัดโลหะ

เอกโลหะการ โทร. 0-2899-7746-7 โทรสาร 0-2415-7920 เอส.เอ.ที เอ็นจิเรี ยริ่ง (1993) จก บริษัท โทร. 0-2706-3481-2 โทรสาร. 0-2706-3780 วี เอส เอ็น เมทัลเวอคส์ จก บริษัท โทร. 0-2416-0726-7, 0-2416-3713 โทรสาร. 0-2416-3713 อะมาก้ า เลเซอร์ คัต จก บริษัท โทร. 0-2421-0311 โทรสาร. 0-2809-4785 กิจยงค์ เมทัลเวอร์ ค จก บริษัท โทร. 0-2899-6511-2 กุ่ยเฮง (เม้ ง) โรงงาน โทร. 0-2286-8889 เกีย อินเตอร์ เมด แอนด์ ดีไซน์ จก บริษัท โทร. 0-2806-6781-3 เกียต้ า ไดคาสติง้ จก บริษัท โทร. 0-2896-9211 เจ เอส อี แอนด์ กรกนก หจก โทร. 0-2897-0341-2 ฉลองชัย ออโต้ พาร์ ท หจก โทร. 0-2737-3572 ไทยสหพันธ์ อนิ เตอร์ เทรด จก บริษัท โทร. 0-2452-1754 บุญเลิศ โลหะกิจ โทร. 0-2259-8056 ไพลิน เลเซอร์ เมทเทิล จก บริษัท โทร. 0-2747-3795-8 วี เอส เอ็น เมทัลเวอคส์ จก บริษัท โทร. 0-2416-0726-7 อะมาก้ า เลเซอร์ คัต จก บริษัท โทร. 0-2809-4733 เอกโลหะการ-โรงปั๊ มโลหะ โทร. 0-2415-7920 ฮ็อท แอนด์ คูล แชมเบอร์ ไดคัสติง้ จก บริษัท โทร. 0-2896-5652-4

กรุ งเทพ เมทัล แฟ็ บบริคเคชั่น จก บริษัท โทร. 0-2291-6084 กิจถาวรอุตสาหกรรม จก บริษัท โทร. 0-2463-0723 เกียรติจารุ จก บริษัท โทร. 0-2428-6122 เกียรติชัย เมทัล เวิร์ค โรงงาน โทร. 0-2466-9774 เค พี เอส เอ็น อินดัสทรี จก บริษัท โทร. 0-2897-2936-7 โชคชัยโลหะกิจ ร้ าน โทร. 0-2476-8267 โชคมาเปี่ ยม โลหะกิจ โทร. 0-2803-2516 ซ โลหะช่ าง (ไถ่ ฮงเฮง) โทร. 0-2221-9069 ต ยงยุทธโลหะกิจ ร้ าน โทร. 0-2510-0219 ตัง้ กิมเส็ง ร้ าน โทร. 0-2221-7656 ตากสินสตีล แอนด์ อีควิปเมนท์ จก บริษัท โทร. 0-2415-7308 ตามเสรี เมททัล คราฟท์ จก บริษัท โทร. 0-2213-0737-8 รุ่ งโรจน์ พฒ ั นา ร้ าน โทร. 0-2899-7717-8 โรงงานสมชายโลหะกิจ โทร. 0-2427-7164 ลิม้ แกย้ ง โรงงาน หจก โทร. 0-2467-0184 ลิม้ จุ้งเกียรติ หจก โทร. 0-2415-5397 ลิม้ วัฒนาโลหะกิจ หจก โทร. 0-2899-5470 สยามเพรส โทร. 0-2468-4986 สยามแมชชินเนอรี่ เซอร์ วสิ หจก โทร. 0-2477-0390 สวัสดิวงศ์ เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2427-8621

สหไทยโลหะกิจ โทร. 0-2415-2210 เอก อัศวเวชมงคล (พ้ ง) ปั๊ มโลหะ โทร. 0-2438-7971 เอ็น พี สหสิน เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2249-3198 เอ็น เอส แมนูแฟคเจอร์ ร่ ิง จก บริษัท โทร. 0-2463-0087 เอ็ม วาย ซี ดาย สยาม จก บริษัท โทร. 0-2897-3009 เอ็มเคเทค จก บริษัท โทร. 0-2869-6277 เอสบีแอลอินดัสเตรี ยล จก บริษัท โทร. 0-2802-5085-8 l

หมวดช่ างตีและดัดเหล็ก

แสงสมบูรณ์ วิศวกรรม จก บริษัท โทร. 0-2978-2997-8, 0-2978-3599 โทรสาร. 0-2978-3598 เทียมฮวด ร้ าน โทร. 0-2427-6060 กิจเจริญ ร้ าน โทร. 0-2223-0272 กิมกกโลหะภัณฑ์ ร้ าน โทร. 0-2237-3159 เก๋ โลหะการ ร้ าน โทร. 0-2424-5553 ง่ วนเฮงหลีลิมกี่ หจก โทร. 0-2807-4238 เจริญชัย ร้ าน โทร. 0-2249-3661 ฉลุยการช่ าง ร้ าน โทร. 0-2376-3226 ช เจริญการช่ าง ร้ าน โทร. 0-2514-1031 ช ประภากิจสตีล จก บริษัท โทร. 0-2732-2084-5 ต ธนาชัยกิจ หจก โทร. 0-2224-7472

เตียเจี่ยหลี โทร. 0-2428-3430 ทวีชัย ร้ าน โทร. 0-2411-1699 ทีเอ็มบีอนิ ดัสตรี จก บริษัท โทร. 0-2438-9810-2 เทพไทการช่ าง ร้ าน โทร. 0-2223-0529 ธนานนท์ โลหะกิจ ร้ าน โทร. 0-2416-4458 บริบรู ณ์ เหล็กกล้ า จก บริษัท โทร. 0-2236-3256 บัญจาทอง ร้ าน โทร. 0-2224-2756 พรพรหมสตีล หจก โทร. 0-2870-8330 เยาวลักษณ์ ชัยศิลป์ประเสริฐ ร้ าน โทร. 0-2466-3761 เยือ้ น พรพิบลู ย์ สนง โทร. 0-2311-3919 ลีซ้ ่ งเซ้ ง ร้ าน โทร. 0-2468-2192 l

หมวดชุบโลหะ

ปฏิพทั ธ์ ชุบแข็ง-รมด�ำ จก บริษัท โทร. 08-6308-3311, 08-6323-6973 ทองแดง เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2451-1083-4, 08-1402-5909 โทรสาร. 0-2451-1656 สมชายการชุบ โทร .0-2394-0148 โทรสาร. 0-2394-2415 ยงวัฒนา ส�ำโรง หจก โทร. 0-2748-4611, 0-2361-2526 โทรสาร. 0-2748-4618 รุ่ งเจริญ เพลทติง้ หจก. โทร. 0-2174-6404, 08-9204-8827 โทรสาร 0-2174-6405

ใน...อุตสาหกรรมไทย Thai l and I nd us t r y

101


ท�ำเนียบเหล็ก อลูมิเนียม โลหะ M e ta l & M etal Wo r kin g

ชินโฮร์ อุตสาหกรรม จก บริษัท โทร. 0-2979-4311-2 โทรสาร 0-2979-4249 วี.พี.พี. การชุบ หจก โทร. 0-2752-0500-1 โทรสาร 0-2337-4038 อินโนเวทีฟ ดีไซน์ แอนด์ แมนูแฟคเชอริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2323-0575-6, 0-2323-9369 โทรสาร 0-2323-9370 ก ยินกวง จก บริษัท โทร. 0-2750-0686-8 เค พี เอส เพลทติง้ จก บริษัท โทร. 0-2312-8421-4 ฉื่อ จิน้ ฮัว้ หจก โทร. 0-2622-7950-66 ทีพี อินเตอร์ เคม (1999) จก บริษัท โทร. 0-2420-8740 เทคโครม จก บริษัท โทร. 0-3484-5153-4 ไทยเมกิ หจก โทร. 0-2452-1678-9 ธนกรเพลทติง้ จก บริษัท โทร. 0-2174-6154-6 โทรสาร 0-2174-6296 โบเม่ เคมิเคิล หจก โทร. 0-2869-6400-2 พรี ซชิ ่ ัน โคตติง้ โลจิสติก หจก โทร. 0-2682-7540 พี เอ็น แอล แวคคัมโคท จก บริษัท โทร. 0-2904-5660-1 โมเดิร์น เคมีคอล แอนด์ อีเล็คโทรพลาทส เท็คนีค จก บริษัท โทร. 0-2731-8591-2 โรงชุบสังกะสี น�ำเจริญ หจก โทร. 0-2757-6027-9 เจริญกิจฮาร์ ดโครม หจก โทร. 0-2323-9381 เจริญชัย โคเมี่ยม โทร. 0-3235-9267 ช เจริญโครเมี่ยม หจก โทร. 0-2289-1735 ช ชยันต์ พานิช หจก โทร. 0-2585-3553 ช ไทยรุ่ งเรื องโลหะภัณฑ์ จก บริษัท โทร. 0-3482-3050-1

102

ใน...อุตสาหกรรมไทย Th ailan d In du s t r y

ชัยวิมลการชุบ จก บริษัท โทร. 0-3484-9404-5 ชือ้ เลี่ยงเฮงการช่ าง โรงชุบ โทร. 0-2223-5148 ซิงเลี่ยงเอียะการช่ าง หจก โทร. 0-2236-2466 ซิงเลี่ยงเอียะการช่ าง หจก โทร. 0-2413-0385 ซิพโลหะกิจ (1993) จก บริษัท โทร. 0-2416-0027 ซี เอ็น แอล เพลทติง้ ซิสเต็ม จก บริษัท โทร. 0-2887-7622 โตวิวัฒน์ เคมิคัล (ไทยแลนด์ ) จก บริษัท โทร. 0-2870-8597 ท ดิษฐานตรการชุบ โทร. 0-2395-3716 ที เค กัลวาไนซ์ จก บริษัท โทร. 0-2813-0941-2 นิปปอนโดมอนด์ ทู โคทติง้ จก บริษัท โทร. 0-2706-5625 เน็กซัส อิเลคเคมิค จก บริษัท โทร. 0-3571-6576-8 เนียตัง ร้ าน โทร. 0-2221-0727 อินเตอร์ เซ็นเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-2376-2137 แอตแลนตา สตีล จก บริษัท โทร. 0-5422-4201 แอลซีทอี นิ ดัสทรี จก บริษัท โทร. 0-2892-3275 โอโต้ กุมปุ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2655-3900 ไอดับเบิล้ ยูจี (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2921-5881-7 ฮงเล้ ง โรงชุบ โทร. 0-2394-0869 ฮาร์ ดโครมเซ็นเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-2463-3308

l

หมวดพ่ นทรายบนผิวโลหะ อุปกรณ์ และเครื่ องใช้

เอ.ไอ.เอ็ม. สยาม จก บริษัท โทร. 0-2597-1680-1, 08-9500-4525 โกรเวล แมนูแฟคเจอริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2892-5291-2 โปร ดีซีเอ็ม จก บริษัท โทร. 0-2899-5297-8 ยูนิ-โรแยล แพค จก บริษัท โทร. 0-2720-4400-8 สยามโตชู จก บริษัท โทร. 0-2749-3455-9 เอ ไอ เอ็ม สยาม จก บริษัท โทร. 0-2968-8093-4 เอส แอนด์ ที คอนเท้ มพ์ จก บริษัท โทร. 0-2812-8736-7 โกรเวล แมนูแฟคเจอริ่ง จก บริษัท โทร. 0-3482-3968-71 เค็พเลอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-2865-9446-8 บลาสพอยท์ หจก โทร. 0-2540-3225 แพนแอบเบรซีฟ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2899-5298 วัฒนารุ่ งเรื องเอ็นจิเนียริ่ง โทร. 0-2885-4478 ศิริกุล เอ็นจิเนียริ่ง หจก โทร. 0-2817-1017-8 สยาม ไอ เค เค จก บริษัท โทร. 0-2323-1667-70 สยามบลาส โทร. 0-2420-0826 สยามเบรเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-2516-3925-6 สหวิริยานิททัน จก บริษัท โทร. 0-2425-0667-8 เอส วี ร็อคเทค จก บริษัท โทร. 0-2551-0807 เอไอบี เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-3820-6986

l

หมวดแม่ พมิ พ์

จาเจ๋ โมลด์ เบส (ซี.เอ็น.ซี) จก บริษัท โทร. 0-2892-1681, 0-2892-0889 โทรสาร. 0-2892-1680 ฮ็อทแอนด์ คูลแซมเบอร์ ไดคัสติง้ จก บริษัท โทร. 0-2896-5652-4 โทรสาร. 0-2896-5651 ไพโรจน์ อุตสาหกรรมโมลด์ หจก โทร. 02-7022990, 08-1555-1392 โทรสาร. 0-2702-3048 ผลทิพย์ เอนเกรวิง หจก. โทร. 0-2705-0191 โทรสาร 0-2705-0190 พีเอ็ม ทูลส์ แอนด์ ดาย หจก. โทร. 0-2738-3548 โทรสาร. 0-2738-3232 เอกวรรณ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จก บริษัท โทร. 0-2752-5880 โทรสาร. 0-2752-5877 ดี.พี.อาร์ . เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2927-3781-2 โทรสาร. 0-2927-3782 เอ็น ที ดายเมกกิง้ (2005) จก บริษัท โทร. 0-2461-1519, 0-2816-1009 โทรสาร. 0-2816-1010 M.Y.C. DIESIAM CO., LTD โทร. 0-2897-3009, 0-2897-3391 ลีดเทค เอนจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2738-8577, 08-6566-3933 โทรสาร. 0-2738-8578 ส�ำเร็จการช่ าง โรงงาน โทร. 0-2748-6480-1 โทรสาร. 0-2748-6481 แอ็คเซ็ป หจก. โทร. 0-2581-7458-60 โทรสาร. 0-2581-7454 เอส ที เค โปรเกรส เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2738-3203, 0-2738-4722-4 โทรสาร. 0-2738-4118 เอสทีด.ี พาร์ ทแอนด์ โมลด์ จก บริษัท โทร. 0-2897-1191-2 โทรสาร. 0-2897-1193 เอฟ ดี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง โทร. 0-2453-6242 โทรสาร. 0-2453-6242


ท�ำเนียบเหล็ก อลูมิเนียม โลหะ Metal & Metal W ork i n g เอสพี เอ็น อินดัสทรี เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2386-6184-5, 0-1642-6439 โทรสาร. 0-2386-6186 ศรี ชัย เอ็นจิเนียริ่ง เทคโนโลยี จก บริษัท โทร. 0-2914-7553, 0-2914-7712 โทรสาร. 0-2914-6102 เอสทีพี ทูลลิ่ง อินเตอร์ เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-2730-8835, 0-6981-8410 โทรสาร. 0-2750-6478 เฟทพาร์ ท จก บริษัท โทร. 0-2812-4884 โทรสาร. 0-2812-4884 ที.เอส.เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง หจก โทร. 0-1802-2293, 0-2738-8884 โทรสาร. 0-2738-8885 กรุ งเทพอุตสาหกรรมมีดบล็อก หจก โทร. 0-2289-3656 กฤษกร โลหะกิจ หจก โทร. 0-2897-4548-9 การ์ เทอร์ เทคโนโลยี หจก โทร. 0-2709-8025-7 กาเรี ย จก บริษัท โทร. 0-3853-9011 กิจเจริญ โรงกลึง โทร. 0-2438-3095 กิจถาวร หจก โทร. 0-2468-5959 กิตตินัยไดคาสท์ จก บริษัท โทร. 0-3485-4318-9 กิตติพงษ์ แม่ พมิ พ์ -พลาสติก หจก โทร. 0-2457-9597 เกตุพฒ ั น์ อุตสาหกรรม หจก โทร. 0-2921-3336 เกรทเทคเอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2707-8550-2 โกลบอล พรี ซชิ ่ ัน โปรดักท์ จก บริษัท โทร. 0-2905-5073-4 โกลบอลพลาสท์ จก บริษัท โทร. 0-2417-7594-6 โซดิพคี (ไทยแลนด์ ) จก บริษัท โทร. 0-2690-6891

ดับบลิว พี เอ เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2738-4013-4 ไทยสแกนเซ็นเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-2294-7171 ไทยออโตแมช จก บริษัท โทร. 0-2905-4680-2 เปี๊ ยกการช่ าง (เปี๊ ยก) โทร. 0-2463-4031 โปรเทคทูลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2985-1100, 0-2985-0269 โทรสาร 0-2985-0050 โปรวินเชียลเพาเวอร์ สแพรคทิคอล หจก โทร. 0-2730-1501-2 พรี เชียส เมทัล ดิสตรี บวิ เตอร์ จก บริษัท โทร. 0-2267-3846-7 พรี ซชิ ่ ัน โพรดักส์ อินคอโพเรท โทร. 0-2398-5822-3 พรี ซีช่ ัน ทูลส์ จก บริษัท โทร. 0-2314-4801 พรี ไซซ์ เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2892-4200 พลาสสมิธ เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2928-9343 พัฒนวรรณ โมลด์ จก บริษัท โทร. 0-2701-0921-2 พิน ชายน์ อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2324-0344-5 พี กิจศิริ กรุ๊ ป หจก โทร. 0-2807-6195-9 พี เอ ไอ ทูลส์ โปรดักส์ หจก โทร. 0-2914-5066 พี เอ็น ที โมลด์ หจก โทร. 0-2517-7667 พี เอส ดี ซัพพลาย หจก โทร. 0-2708-9364 พีเคโปรเฟสชั่นแนลดายส์ หจก โทร. 0-2316-2994 พีเอ็ม ทูลส์ แอนด์ ดาย หจก โทร. 0-2738-3548 พีแอนด์ พโี มลด์ ซัพพลาย หจก โทร. 0-2701-1759

โฟร์ เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมชชีน ทูลส์ จก บริษัท โทร. 0-2312-2585 ยามาชิตะ โมลด์ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-3895-6139-41 ไวร์ คัทกลการ โทร. 0-2427-6378 ศรี ชัย เอ็นจิเนียริง เทคโนโลยี จก บริษัท โทร. 0-2914-7553 ศรี ไทยโมลด์ ส จก บริษัท โทร. 0-3837-9280-2 ศิริธนาศาสตร์ หจก โทร. 0-2394-2804 อีพอี ีเอส คาร์ ไบด์ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2740-0885 เอ แอล เอ (1996) หจก โทร. 0-2891-8707 เอกวรรณ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จก บริษัท โทร. 0-2818-5522 เอ็กเซลเลนท์ โมลด์ ชีสเท็ม แอนด์ แมนูแฟคเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-2750-4455-6 เอชไวด์ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) บจก โทร. 0-2908-8354-7 เอทีที เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ ซัพพลาย หจก โทร. 0-3827-3478 เอ็น ไอ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-3571-6709-10 l

หมวดการหล่ อโลหะ

พี.อาร์ แพทเทินเวิร์คส หจก. โทร. 0-2454-2202, 0-2413-3844 โทรสาร. 0-2802-4863 พี.เอส.เค. คาสติง้ เวิร์ค หจก โทร./โทรสาร 0-3484-6258 กรุ งเทพอัลลอย โปรดักส์ โทร. 0-2427-6114 เอ็ม เมคเกอร์ อินดัสเทรี ยล จก บริษัท โทร. 0-2898-7395-6

กวงน�่ำเชียง จก บริษัท โทร. 0-2468-4876 กังทรั พย์ เจริญ (เต็ก) โรงหล่ อ โทร. 0-2468-6608 กุมารี แอนด์ พรชนก เซอร์ วสิ หจก โทร. 0-2819-2382 เก่ งเฮง โรงงาน โทร. 0-2468-5378 คงช่ างกล โรงหล่ อ โทร. 0-2211-2875 คุงฮัว้ ร้ าน โทร. 0-2466-2702-5 ง่ วนเฮงไถ่ หล่ อโลหะ โรงงาน โทร. 0-2413-0728 จักรวาล โรงหล่ อ โทร. 0-2468-2115 เจริญโรจน์ โลหะการ ร้ าน โทร. 0-2415-2861 l

หมวดผลิตภัณฑ์ สแตนเลส

แอล.ซี.อินทัช จก บริษัท โทร. 0-3481-3722 ธนาคูณโลหะ จก บริษัท โทร. 0-2380-5255-7 โทรสาร. 0-2380-5258 ส.วัฒนะเอ็นจิเนียริ่ง โทร. 0-2385-0310 โทรสาร 0-2385-0310 ศ.เจริญการช่ าง โทร. 08-4713-0769 โทรสาร 0-3887-6149 เอ็ม.อาร์ . ฟิ ตติง้ แอนด์ สตีล (1996) จก บริษัท โทร. 0-2215-1644, 0-2611-6931-4 โทรสาร. 0-2215-5893 อ.เส็งโลหะกิจ โทร. 0-2186-5640, 08-1832-5189, 08-1308-1558 โทรสาร 0-2186-5641 เอ็ม.อาร์ .แสตนเลสไพพ แอนด์ ฟิ ตติง้ จก บริษัท โทร. 0-2871-4651-6 โทรสาร. 0-2871-4671

ใน...อุตสาหกรรมไทย Thai l and I nd us t r y

103


ท�ำเนียบเหล็ก อลูมิเนียม โลหะ M e ta l & M etal Wo r kin g l

หมวดเหล็ก

ยูนิตี ้ สตีล คอร์ ปอร์ เรชั่น จก บริษัท โทร. 0-2750-6900-4 โทรสาร 0-2312-3935 ส.ชัยเจริญ ร้ าน โทร. 0-2868-5051, 0-2467-2072 ธุรกิจเหล็กดี จก บริษัท โทร. 0-2681-5240-2, 0-2294-7845 ที เค เมทัล จก บริษัท โทร. 0-2752-5894-6 โทรสาร. 0-2752-5898 เค.ที.เอ็ม.สตีล จก บริษัท โทร. 0-4420-6133-39 โทรสาร. 0-4420-6132 0-2838-0503-5 โทรสาร. 0-2756-6731 ช.สตีล จก บริษัท โทร. 0-2701-0796-7 โทรสาร. 0-2703-7379 ช.กิจเจริญ การช่ าง โทร. 0-2753-5965, 08-6609-0496 ทีเอ็มเอส สตีลไปป์ จก บริษัท โทร. 0-2398-9917-8 โทรสาร. 0-2398-9962 รั ตนศักดิ์เกษม (9523) จก บริษัท โทร. 0-2802-4621-3, 0-2802-3525 โทรสาร. 0-2802-5355 สเปเชียลสตีล แอนด์ เซอร์ วสิ ซีส จก บริษัท โทร. 0-2705-2201-5, 0-2315-1162-3 โทรสาร. 0-2315-1404 เอส.แอล.เค สตีล จก บริษัท โทร. 0-2867-3322 โทรสาร. 0-2867-3299 ดีสยามสตีล จก บริษัท โทร. 0-2896-9205-9 โทรสาร 0-2896-9205-9 ดวงกมลการช่ าง หจก. โทร. 0-2753-5130, 0-2753-6610 l

หมวดเหล็กกล้ า ผู้จัดจ�ำหน่ าย และคลังสินค้ า

ไดมอนด์ มาร์ ค คอนมิลล์ จก บริษัท โทร. 0-2559-0686

104

ใน...อุตสาหกรรมไทย Th ailan d In du s t r y

โทรสาร 0-2559-0686, 0-2949-0945 สินไทยสเปเชียล สตีล จก บริษัท โทร. 0-2330-3101, 0-2705-0930 โทรสาร. 0-2315-1354 กรุ งเทพเหล็กกล้ า จก บริษัท โทร. 0-2294-1879-87 สินไทย สเปเชียล สตีล จก บริษัท โทร. 0-2705-0929-32 เสรี เจริญโลหะ หจก โทร. 0-2211-9115 กว้ างง่ วนเส็ง หจก โทร. 0-2236-1108 เกรทสตีลเวอร์ คส์ จก บริษัท โทร. 0-2444-2865-8 l

หมวดอลูมเิ นียม

จ.รุ่ งเรื องอลูมนิ ่ ัม โทร. 0-3661-7303, 08-1947-1066, 08-1994-5235 โทรสาร. 0-3661-7303 หจก.อุชุกจิ พัฒนา โทร/แฟกซ์ 0-2759-4652, 08-1355-8258 บุษดีการช่ าง (1996) หจก. โทร. 0-2317-1175 E-mail : bdk1996@yahoo.com ภารดา เอ็นจิเนียริ่ง โทร.0-2540-6713 โทรสาร. 0-2540-6714 ศรี เจริญ อลูมเิ นียม จก บริษัท โทร. 08-1821-7364 ทิมสัน อลูมเิ นียมและกระจก จก บริษัท โทร. 0-2415-1267, 0-2416-5781 จ.ถาวรแมชชีนเนอรี่ โทร. 0-2427-3010, 0-2427-3171 โทรสาร. 0-2428-1065 ศักดิ์สิทธิ์อลูมนิ ่ ัม หจก. โทร. 0-2152-8399, 0-2548-4903 โทรสาร 0-2152-8399 โชติอนันต์ โลหะกิจ หจก. โทร. 0-2427-6146 โทรสาร 0-2427-3106


ท�ำเนียบเหล็ก อลูมิเนียม โลหะ Metal & Metal W ork i n g

ใน...อุตสาหกรรมไทย Thai l and I nd us t r y

105


ท�ำเนียบเหล็ก อลูมิเนียม โลหะ M e ta l & M etal Wo r kin g

106

ใน...อุตสาหกรรมไทย Th ailan d In du s t r y


ท�ำเนียบเหล็ก อลูมิเนียม โลหะ Metal & Metal W ork i n g

ใน...อุตสาหกรรมไทย Thai l and I nd us t r y

107


ท�ำเนียบพลาสติก เคมีภัณฑ์ ยาง Plastics Chemicals Enegy

Thailand Industry Business Pages

พลาสติก เคมีภัณฑ์ ยาง

รวบรวมข้อมูลสินค้าและบริการในกลุ่มอุตสาหกรรม ครอบคลุมทั้งการผลิต และบริการอย่างครบถ้วน จัดแบ่งหมวดหมู่ชัดเจน เพื่อความสะดวกในการค้นหาข้อมูล รวบรวมธุรกิจและสินค้าในวงการอุตสาหกรรม และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวกับงานอุตสาหกรรม จัดหมวดหมู่ง่ายต่อการค้นหา

108

PLASTICS, CHEMICALS, ENEGY

ใน...อุตสาหกรรมไทย Th ailan d In du s t r y


ท�ำเนียบพลาสติก เคมีภัณฑ์ ยาง Plastics Chemicals Enegy หมวดถุงพลาสติก และถุงใส

บริษัท สยามโพลีเน็ต จ�ำกัด ที่อยู่ : 173 หมู่ 1 ซ.วัดท่าเสา ถ.สุคนธวิท ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 Tel. 08-1820-2864, 08-1856-9383, 0-3447-1436, 0-3447-3412-3 Fax. 0-3447-9349

บริษัท พีบ.ี โปรแพ็ค จ�ำกัด ที่อยู่ : 77 หมู่ 11 ต.บางระก�ำ อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 Tel. 0-3498-9040-1, 08-6340-4752, 08-6340-4754 Fax. 0-3498-9042-3

หมวดแม่ พมิ พ์

หมวดพลาสติก-อุตสาหกรรม

บริษัท อัยเรศอีควิปเม้ นท์ จ�ำกัด ที่อยู่ : 56/151 ซ.พระยาสุเรนทร์ 4 ถ.พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 Tel. 0-2518-2969, 0-2919-0107-8 Fax. 0-2955-3360

ดู AD 4 สี หน้ า 13

หจก. ปราการกรุ๊ ป ที่อยู่ : 41/8 หมู่ 5 ซ.วัดบางปิ้ง ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 Tel./Fax. 0-2759-8335, 08-1484-1947

ถาวรพลาสติกบรรจุภณ ั ฑ์ ที่อยู่ : 360 หมู่ 1 ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180 Tel. 0-3559-5099, 0-3559-5085 Fax. 0-3550-9535

ดู AD 4 สี หน้ า 31 หมวดผลิตภัณฑ์ ยาง

บริษัท โรงงาน อ.ยางไทย 1992 จ�ำกัด ที่อยู่ : 47 หมู่ 2 ต.วัดละมุด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 Tel. 0-3423-9074-5 Fax. 0-3423-9076

บริษัท วิชัยการยาง (1994) จ�ำกัด ที่อยู่ : 20/131-132 หมู่ 6 ซ.แฟคทอรี่ เฮ้าส์ ถ.พระราม 2 ต.คอกกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 08-1903-8101, 08-1903-8049, 08-1903-8060, 09-2668-1117, 08-1700-6626, 08-1755-2107, 0-3449-5153 Fax. 0-3449-5152

หมวดอะคริลิค

ร้ านจ�ำรั สพลาสติก ที่อยู่ : 324/1 ถ.พิทักษ์ชาติ ต.ประจวบ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 Tel. 0-3261-1421, 08-6462-3654

ดู AD 4 สี หน้ า 28

บริษัท คิงพาวเวอร์ โพลีกล๊ าส จ�ำกัด ที่อยู่ : 22/10-15 หมู่ 4 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 Tel. 0-2755-4600, 08-1699-1005 Fax. 0-2762-0935-7

บริษัท ที.ซี.รั บเบอร์ อุตสาหกรรม จ�ำกัด ที่อยู่ : 247 หมู่ 1 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ Tel.0-2816-0516, 0-2461-1182, 08-5911-1105 Fax. 0-2461-1183

ดู AD 4 สี หน้ า 3

บริษัท เอพี โพลีพลาสติก จ�ำกัด Tel. 08-1771-7171, 08-9797-9779 Line Id : gpplast

หมวดฟองน�้ำ บริษัท ยูซีไอโฟมเมอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ที่อยู่ : 49/6 หมู่ 5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 Tel. 0-3849-4310 Fax. 0-3849-4311

ดู AD 4 สี หน้ า 11

l

หมวด ขวด-ฝา

สยามบอทเทิล จก บริษัท โทร. 0-2706-3360-2 โทรสาร. 0-2706-3363 เดกุสซา เท็กซ์ เซอแรนท์ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2642-5270

บริษัท เอส.เจ. อินดัสเตรี ยล 2000 (ประเทศไทย) จ�ำกัด ที่อยู่ : 566 หมู่ 1 ซ.ปลั่งเปล่ง ถ.พุทธรักษา ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 Tel. 0-2702-7552-3 Fax. 0-2702-7830

ดู AD 4 สี หน้ า 15

แค็ปแอนด์ โครไทย จก บริษัท โทร. 0-2383-0722 จงฟู่ จก บริษัท โทร. 0-3422-9548 จีง้ ้ วนพลาสติค โรงงาน โทร. 0-2466-3008 ชินวัฒน์ อุตสหกรรม จก บริษัท โทร. 0-3483-3577-8 ดูราแพค จก บริษัท โทร. 0-2391-3679 ตัง้ ซินฮวด ร้ าน โทร. 0-2281-6668

ดู AD 4 สี หน้ า 12

ทวีพลาสติค โรงงาน โทร. 0-2617-1011-2 แปซิฟิค แคท แค็พ จก บริษัท โทร. 0-2908-6621-7 ฝาจีบ จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-2549-8140-52 พี แอนด์ เอส โปรดักชั่น ร้ าน โทร. 0-5432-2971 ยงค์ เจริญเกียรติ ร้ าน โทร. 0-2438-6518 ยูเนียน โอเวอร์ ซี (1988) จก บริษัท โทร. 0-2421-1737 เลี่ยงไถ่ ร้ าน โทร. 0-2236-4628 วีโฟร์ โปรดักซ์ จก บริษัท โทร. 0-4222-2744 วีร่ากลอรี่ จก บริษัท โทร. 0-2872-8643-4 เวลโกรว์ กล๊ าส อินดัสทรี จก บริษัท โทร. 0-3857-0107-9 สยาม อินเตอร์ เนชั่นแนล อินดัสทรี เซอร์ วสิ โทร. 0-1635-4290 สยามบอทเทิล จก บริษัท โทร. 0-2706-3360-3 ส�ำโรงพลาสติก หจก โทร. 0-2394-1123 อีสเทอร์ น พลาสเทค จก บริษัท โทร. 0-3861-2512 อึง้ หมุยเฮง พลาสติก หจก โทร. 0-2286-2306 เอกสิทธิ์ อินดัสทรี่ หจก โทร. 0-2817-8491 เอ็งเซ่ งกี่ โรงงาน โทร. 0-2391-0716 เอ็นแอนด์ พี เว็ท อินเตอร์ เทรด หจก โทร. 0-2957-3071 l

หมวดเคมีภัณฑ์ -ขายส่ ง

ห้ างหุ้นส่ วนจ�ำกัด พลรบ ซัพพลายส์ โทร. 0-3424-8145 แฟ็กซ์. 0-3498-9070 l

หมวดพลาสติก-เคลือบหรื ออัด

เจริญทรั พย์ พลาสติค โรงงาน โทร. 0-2421-6571 เซินต๋ า จก บริษัท โทร. 0-2934-8155-7 โตเสนโต (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2458-1851 ไทยฮัว้ ฮง ดีเวลล็อปเม้ นท์ จก บริษัท โทร. 0-2651-7988 พลาสท์ มาร์ ทกรุ๊ ป จก บริษัท โทร. 0-2417-7891-2

ใน...อุตสาหกรรมไทย Thai l and I nd us t r y

109


ท�ำเนียบพลาสติก เคมีภัณฑ์ ยาง Plastics Chemicals Enegy สยาม ยู วี เทรด จก บริษัท โทร. 0-2683-4447-8 ฮ วัฒนากรุ๊ ป จก บริษัท โทร. 0-2862-1085 l

หมวดพลาสติก-โฟม

มณีรัตน์ โปรเทคชั่น หจก โทร. 0-2906-6893-6, 0-2915-8080 โทรสาร. 0-2906-7434 กรี นเนกซ์ แอนด์ ซอฟท์ แพคส์ หจก โทร. 0-2944-8099 ไบโอ-จี (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2347-3390-1 สยามแพคเกจจิง้ อินเตอร์ เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-2916-5858 เอ็ม เอส อินโนเวชั่น แอนด์ ซิสเท็มส์ จก บริษัท โทร. 0-2548-2137-9 เค พี เอ็น ซัพพลาย หจก โทร. 0-2945-3289 เจ ที แพ็ค ออฟ ฟูดสส์ จก บริษัท โทร. 0-2434-8951-2 ชลิตพลาสติก หจก โทร. 0-2509-4844 ซุปเปอร์ แมน โฟม อินดัสตรี ้ จก บริษัท โทร. 0-2233-4876 ดับเบิล้ ยูเอ็นเอ็นซี หจก โทร. 0-2631-1566 ดีไลท์ รีเลชั่นชิพ จก บริษัท โทร. 0-2453-6226-8 ท็อป แพ็คกิง้ เซลส์ หจก โทร. 0-2737-6315

110

ใน...อุตสาหกรรมไทย Th ailan d In du s t r y

เทพวิมลบรรจุภณ ั ฑ์ จก บริษัท โทร. 0-2437-7036 ไทยโพลีสไตรี น จก บริษัท โทร. 0-2294-6299 ไทยโฟม (2539) จก บริษัท โทร. 0-2212-9645-7 ไทยเอเชีย โพลิเมอร์ จก บริษัท โทร. 0-2810-0450 นิปปอนเทรดดิง้ จก บริษัท โทร. 0-2210-0196-9 บิลเลี่ยน คอมพาวน์ ดงิ ้ จก บริษัท โทร. 0-2873-0501 ฟูดแพคเกจจิง้ เซล แอนด์ เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-2311-3300-2 ฟู้ดแพค จก บริษัท โทร. 0-2311-2606-8 โฟมเม็กซ์ เอเซีย จก บริษัท โทร. 0-2260-7907-8 โมริโรกุ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2652-0512 ยูเนียนแอ๊ ดว๊ านซ์ หจก โทร. 0-2896-1784 เอส พี แอนด์ ซี เปรโก้ หจก โทร. 0-2439-0299 เอส พี แอนด์ ซี แพ็คเกจจิง้ จก บริษัท โทร. 0-2810-1541 l

หมวดพลาสติก วัตถุดบิ ส�ำหรั บผลิต

กิจเจริญพร จก บริษัท โทร. 0-2878-8720-2

กิตติพจน์ พลาสติกเกรดบี โทร. 0-2806-7744 แกรนด์ โพลิเมอร์ ส อินเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-2744-8150-6 คอนแทค ไดยส์ หจก โทร. 0-2802-5479 ซาย สมายล์ จก บริษัท โทร. 0-2234-4051-2 ไทยมณีเทรดดิง้ หจก โทร. 0-2361-1851-4 บางกอกโพลีเอททีลีน จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-2239-7000 พลาสเวิลด์ อินเตอร์ เทรด จก บริษัท โทร. 0-2272-1444-6 พี พี พลาส โทร. 0-2899-8318-9 โพลีพลาสท์ อินเตอร์ เทรด จก บริษัท โทร. 0-2803-7781-5 ฟู่ เซิ่น พลาสติก จก บริษัท โทร. 0-2743-4835-8 วาเทค อุตสาหกรรม จก บริษัท โทร. 0-2237-9842-7 สยามโปรเกรสพลาสเคม จก บริษัท โทร. 0-2867-3355-6 สหกิม จก บริษัท โทร. 0-2538-3627 2001 ดีเวลลอปเม้ นท์ จก บริษัท โทร. 0-2874-0810-1 อุตสาหกรรมมงคลไพศาลพลาสติก จก บริษัท โทร. 0-2415-8811 กู๊ดไซน์ แอนด์ เซอร์ วสิ หจก โทร. 0-2897-0711

แกรนด์ แปซิฟิคเคมีคอล (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2233-1950 แกรนด์ สยาม โพลีเมอร์ จก บริษัท โทร. 0-2868-9884 แกรนด์ สยามโกลบ จก บริษัท โทร. 0-2416-3809 คลาเรี ยนท์ มาสเตอร์ แบทช์ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2294-0350 คอมพลาสอุตสาหกรรม จก บริษัท โทร. 0-2897-0322-3 เคนเทน จก บริษัท โทร. 0-2434-3420-1 จิง้ เซ้ งพลาสเทค หจก โทร. 0-2214-2158 เจริญนพสุข จก บริษัท โทร. 0-2421-0897 เจ้ าพระยาอินเตอร์ เทรด จก บริษัท โทร. 0-2362-6176-8 โปลิเมอส์ มาร์ เก็ตติง้ จก บริษัท โทร. 0-2892-3652-4 ฟาร์ โก อินเตอร์ เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-2321-1678 มาร์ ทอกก์ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2862-2677 มีเดีย มาร์ เก็ตติง้ จก บริษัท โทร. 0-2899-8987 เมย์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จก บริษัท โทร. 0-2806-5401-5 โมทรา จก บริษัท โทร. 0-2749-1676 ยูเนี่ยน เจ พลัส (ไทยแลนด์ ) จก บริษัท โทร. 0-2818-3636-40


ท�ำเนียบพลาสติก เคมีภัณฑ์ ยาง Plastics Chemicals Enegy เลียกเซ้ งเทรดดิง้ จก บริษัท โทร. 0-2287-2431-41 วาไรตีอ้ นิ เตอร์ พลาส จก บริษัท โทร. 0-2294-3455 แอ็ดวานซ์ พวี ีซีคอมเปาด์ จก บริษัท โทร. 0-2897-2486-8 ไอพีดพ ี าร์ ทเม้ นท์ จก บริษัท โทร. 0-2692-6646-7 ฮิตาชิ ไฮ-เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2237-4538-9 เฮคซ่ า คัลเล่ อร์ (ไทยแลนด์ ) จก บริษัท โทร. 0-2294-6384-5 l

หมวดพลาสติก แม่ พมิ พ์ ชนิดฉีด

บริษัท ไฮเกรดพลาสติก จ�ำกัด โทร. 0-2427-8606-8 แฟ็กซ์. 0-2427-8609 บริษัท ชินโฮว์ อุตสาหกรรม จ�ำกัด Tel : 0-2979-4311-2 Fax : 0-2979-4249 E-mail : chinhor@ksc.th.com บางกอก พรี ไซส์ โปรดักส์ จก บริษัท โทร. 0-2904-0414 โทรสาร. 0-2904-0416 จีพลาสติก จก บริษัท โทร. 0-2577-1914-5 โทรสาร. 0-2577-1916 ควอลิตี ้ เอ็กซ์ ทรู ช่ ัน จก บริษัท โทร. 0-2989-6544-5 เอส.พี.เคมีคอล แอนด์ อีควิปเมนท์ จก บริษัท โทร. 0-2709-1008, 0-2323-1787-8 โทรสาร 0-2323-1788 เจริญรั ตน์ พลาสติกไทย จก บริษัท โทร. 0-2755-3111-2 โทรสาร. 0-2759-7628 กังพลาสติก โทร. 0-2468-9979 เกรี ยงสินพลาสติก จก บริษัท โทร. 0-2249-2962

โกสิน ซัพพลายส์ และบริการ หจก โทร. 0-2236-2382 คาวาตะ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2692-2914 เค ที แมนูแฟคเจอริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2224-6118 เค พี พลาสติก ร้ าน โทร. 0-2286-4924 โคเรี ยว (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2739-7373-4 เจ เอส ดับเบิลยู พลาสติคส์ แมชีนเนอรี่ (เอส) พีทอี ี ลิมเิ ต็ด โทร. 0-2682-2013 เจียมสกุลธรรม หจก โทร. 0-2874-4235 ฉิน้ ฮง เอ็นเตอร์ ไพรส์ จก บริษัท โทร. 0-2360-5087-8 ซิสเต็มพลาสติก จก บริษัท โทร. 0-2726-8182-3 เซ็นจูร่ ี อินโนแอ็ค จก บริษัท โทร. 0-2892-4758 ติง้ เข่ ง ม่ วงศิริ สนง โทร. 0-2415-0626 โตชิบา แมชชีน (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2681-0158-61 ทั่งฟงพลาสติกแอนด์ โมลด์ หจก โทร. 0-2426-1290 ทานตะวันมารี อา หจก โทร. 0-2899-2720-1 ไทยเรซิ่น จก บริษัท โทร. 0-2329-1541-2 ไทยฮั่วฮงพลาสติก จก บริษัท โทร. 0-2428-2762-3 เนทสตอลสิงคโปร์ พีทอี ี ลิมเิ ต็ด โทร. 0-2399-5694 บางกอกพลาสติก โทร. 0-2530-0195-6 บีบเี อ แมชชีนเนอรี่ แอนด์ พรี ซสิ ชั่น บจก โทร. 0-2522-0339

บุญชัยการช่ าง โทร. 0-2468-6282 ประจวบพลาสติก ร้ าน โทร. 0-2897-0034-5 ปิ่ นไทย ร้ าน โทร. 0-2233-3147 พ พิชญ์ ร้ าน โทร. 0-2729-3602 พนมรั ตน์ หจก โทร. 0-2906-4908 พัฒนกิจ สแปร์ พาร์ ท อินดัสตรี จก บริษัท โทร. 0-2874-0106-7 พี เค พลาสติก หจก โทร. 0-2427-9348-9 พี ที เวิลด์ พลาสติก หจก โทร. 0-2897-0219 พี ภัทรวิจยั จก บริษัท โทร. 0-2465-8174 พีวีแมททีเรี ยลพลาสต์ หจก โทร. 0-2543-5265-6 พีแอล เฟรท เอ็กซ์ เปรส จก บริษัท โทร. 0-2744-3072-3 เพียรเจริญพลาสติก จก บริษัท โทร. 0-2663-8622-4 ภัทรพลชัย หจก โทร. 0-2467-4780 มานะการช่ าง โทร. 0-2468-2172 มาวิน พลาสติค จก บริษัท โทร. 0-2673-2909 มาสทิป (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2869-3770-1 โรงงานสมพงษ์ พลาสติก โทร. 0-2468-7229 ลัคกี ้ พาร์ ท หจก โทร. 0-2737-9226 วิป จก บริษัท โทร. 0-2876-8034-5

ส สัมพันธ์ พานิช หจก โทร. 0-2897-6681 สยามโมลด์ แอนด์ พาร์ ท จก บริษัท โทร. 0-2322-8968-9 สหัชชาเอ็นจิเนียริ่ง หจก โทร. 0-2434-1085 แสงทองพลาสติก อุตสาหกรรม จก บริษัท โทร. 0-2895-6101-3 แสงไทยพลาสติกโปรดักส์ หจก โทร. 0-2746-6839 หั่งฟงพลาสติกแอนด์ โมลด์ หจก โทร. 0-2426-0954 เหลียนเจิน้ (ไทยแลนด์ ) จก บริษัท โทร. 0-2674-1034-5 อัครพนพลาสติก หจก โทร. 0-2428-2938-9 เอเวอร์ โกร อินดัสตรี ส้ ์ โทร. 0-2892-4992 เอสจีทเี ทรด จก บริษัท โทร. 0-2896-7911 เอเอ็นพลาส จก บริษัท โทร. 0-2743-6097-8 ฮาซาฮีพลาสติก จก บริษัท โทร. 0-2898-6227-8 l

หมวดผลิตภัณฑ์ พเิ ศษ ขายส่ งและผู้ผลิตพลาสติก

คอมแพ็ครี ไซเคิลกรุ๊ ป จก บริษัท โทร. 0-3809-3952, 08-9811-6206 โทรสาร. 0-3809-3953 สยามแท็ค จก บริษัท โทร. 0-2451-2578-9 โทรสาร. 0-2451-2713 ปั ญจพลพลาสติก หจก โทร. 0-2903-6101-3 โทรสาร. 0-2900-3608 ตัง บรรจุภณ ั ฑ์ จก บริษัท โทร. 0-2811-8263-5

ใน...อุตสาหกรรมไทย Thai l and I nd us t r y

111


ท�ำเนียบพลาสติก เคมีภัณฑ์ ยาง Plastics Chemicals Enegy โทรสาร. 0-2811-8266 ไทย เอ็น.เค. พลาสติก จก บริษัท โทร. 0-2902-2500-5 โทรสาร. 0-2920-2506 ซันซันโพลีแพค จก บริษัท โทร. 0-2464-1555, 0-2817-8178 โทรสาร. 0-2817-6559 เจ เอส แพ็ค แอนด์ มาร์ เก็ตติง้ จก บริษัท โทร. 0-2416-0419-20, 0-2455-7360, 0-2804-9058 โทรสาร. 0-2416-0420 สุพรรณหงษ์ พลาสแพค (1999) หจก. โทร. 0-2382-5288-91, 0-2752-4566 โทรสาร. 0-2382-5292 ตัง้ มั่นคงกิจ (ไทยแลนด์ ) จก บริษัท โทร. 0-2897-3782, 0-2897-3595 โทรสาร. 0-2897-3595 จี.พี.พลาสแพ็ค หจก. โทร. 0-2899-6604-9 โทรสาร. 0-2899-7460 กรุ งสยามอุตสาหกรรมพลาสติค จก บริษัท โทร. 0-2415-3863 เกรี ยงไทยพลาสเท็ค จก บริษัท โทร. 0-2415-2551 คิงไว จก บริษัท โทร. 0-2379-1811-2 คิง เพาเวอร์ โพลีกล๊ าส จก บริษัท โทร. 0-2755-4600, 08-9773-3222, 08-1712-3777, 08-1332-2227 โทรสาร 0-2762-0935-7 เค ที พี พลาส แอนด์ แพค จก บริษัท โทร. 0-2898-1495-7 เค วี เจ ยูเนี่ยน จก บริษัท โทร. 0-2289-1994-6 เค เอ็ม พลาสแพค จก บริษัท โทร. 0-2212-8094-5 เค เอ็ม แพ็กเกจจิง้ จก บริษัท โทร. 0-2706-0901-9 เจ แอนด์ พี พลาสเทค จก บริษัท โทร. 0-2998-1602 เจนเนอร์ รัลอุตสาหกรรมพลาสติก จก บริษัท โทร. 0-2415-2591 เจริญศิลป์ทอยแลนด์ จก บริษัท โทร. 0-2662-2340-3 เจวีพี พลาสติก อินดัสทรี จก บริษัท โทร. 0-2932-7871-3 ชวนพัฒน์ จก บริษัท โทร. 0-2567-3723-30 ช�ำนาญพลาสติก จก บริษัท โทร. 0-2453-1831-4 ซันซัน โพลีแพค จก บริษัท โทร. 0-2464-1555 ซันเทค อินเตอร์ โปรดักส์ หจก โทร. 0-2895-4770-1 พี เอส พี พลาสติคและบรรจุภณ ั ฑ์ จก บริษัท โทร. 0-3870-9365-6 เพอร์ เฟค อินเตอร์ โพรดักส์ จก บริษัท โทร. 0-2396-1720s แพคเกจจิง้ อินโนเวชั่น จก บริษัท โทร. 0-2729-5818-9 เฟอร์ เทอร์ แลนซ์ อินเตอร์ เทรด (1963) จก บริษัท โทร. 0-2399-4361-2 มิลเลี่ยนโพลีซีล อินดัสตรี ้ จก บริษัท โทร. 0-2810-7918 แมสโปรดักส์ จก บริษัท โทร. 0-2749-5678-9 โมเดอร์ น แพค ไลน์ จก บริษัท โทร. 0-3442-5124-6 ไมตรี อุตสาหกรรม จก บริษัท โทร. 0-2878-0889-90 ยืนยงเอ็นเตอร์ ไพรส์ จก บริษัท โทร. 0-2709-0026-7 ก้ าวไพศาล พลาสติก จก บริษัท โทร. 0-2870-0550-2 กิจถาวรพลาสติก จก บริษัท โทร. 0-2222-6869

112

ใน...อุตสาหกรรมไทย Th ailan d In du s t r y

กุ๊กกิก๊ ร้ าน โทร. 0-4353-3505 กู้เกียรติพลาสติก โรงงาน โทร. 0-2802-3068 เกรี ยงถาวร คอนเทนเนอร์ จก บริษัท โทร. 0-2420-6576-9 เกษมพลาสติก จก บริษัท โทร. 0-2415-1955 เกษมพลาสติก อินดัสทรี ส์ จก บริษัท โทร. 0-2898-2405-7 เกียวโตแพคเก็จจิง้ จก บริษัท โทร. 0-2447-6004-5 แกรนด์ สยามคอมโพสิต จก บริษัท โทร. 0-3868-3053 แก้ วฟ้าสุธาทิพย์ จก บริษัท โทร. 0-2577-1185 แก้ วสัญญาธรรมพลาสติก หจก โทร. 0-2701-5727 โกลด์ สวอนพลาส จก บริษัท โทร. 0-2420-5429-31 โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-2763-7999 โกลบอล อินทิเกรทเต็ด เอ็นเตอร์ ไพรซ์ (ไทย) จก บริษัท โทร. 0-2736-0996-7 โกลบอลเทคโนโลยีพลาสติก จก บริษัท โทร. 0-3572-1910-3 โกลบอลเยเนอรั ลซัพพลาย หจก โทร. 0-2985-2803-4 คงศักดิ์พลาสติก จก บริษัท โทร. 0-2622-6548-9 โคซานอินดัสทรี่ จก บริษัท โทร. 0-3868-2503-4 โคลอสแซลพลาสติกอินดัสเตรี ยล จก บริษัท โทร. 0-3483-3366-70 โคโลซาย จก บริษัท โทร. 0-2451-6362 ไคฟู พลาสติก อินดัสเตรี ยล จก บริษัท โทร. 0-2755-7633 ง้ วนเฮง โรงงานพลาสติก โทร. 0-2468-7527 จงอภิชัย จก บริษัท โทร. 0-2893-1147-8 จตุโชคพลาสติก จก บริษัท โทร. 0-2437-8364 จรู ญทรั พย์ จก บริษัท โทร. 0-2882-5058 จัสมิน อินเตอร์ เทรดเดอร์ จก บริษัท โทร. 0-2916-5836 จ�ำเนียรพานิช ร้ าน โทร. 0-5661-1331 จิน้ ลี่ จก บริษัท โทร. 0-5344-3086 จิระมัย จก บริษัท โทร. 0-2745-2682 จิโอพลาสท์ จก บริษัท โทร. 0-3896-1698 เชียงใหม่ อุตสาหกรรมพลาสติก จก บริษัท โทร. 0-5349-5270-1 โชคชัย ร้ าน โทร. 0-3233-8586 โชติกจิ อุตสาหกรรม หจก โทร. 0-2517-0761 ไชยพลาสแพค จก บริษัท โทร. 0-2810-1744 ซ่ งไถ่ พลาสติก หจก โทร. 0-2413-3324 ซันซีพลาสติก พี เอส จก บริษัท โทร. 0-2398-0021-2 ต ไทยพัฒน์ แพค หจก โทร. 0-2870-6274-5 ต้ าจงไทย-หวัน จก บริษัท โทร. 0-2212-3619 ติง้ เซ้ งฮวด ร้ าน โทร. 0-2467-0261 ตุ๊กติก๊ ร้ าน

โทร. 0-3935-0760 เตชะรั ชต์ กจิ การ หจก โทร. 0-2385-9289 เตีย เทรดดิง้ จก บริษัท โทร. 0-2210-2406 เตียเซ่ งบุ้นพลาสติค โรงงาน หจก โทร. 0-2468-2277 ไทย ไอ เค ไอ อุตสาหกรรม จก บริษัท โทร. 0-2567-3830-1 ไทย-บูรพา พลาสเทค จก บริษัท โทร. 0-3875-0844-6 ไทย-อุซุย จก บริษัท โทร. 0-2235-6683 ไทยคู่สร้ างพลาสติก จก บริษัท โทร. 0-2816-1475-6 ไทยซันลิตท์ แฟบริเคชั่น จก บริษัท โทร. 0-2922-1885 ไทยซินเซีย จก บริษัท โทร. 0-2682-2020 ไทยซื่อจาพลาสติก โทร. 0-2757-5676 ไทยเซิง พลาสติก อินดัสทรี ส์ จก บริษัท โทร. 0-2581-2572-4 ไทยเซิงพลาสติก จก บริษัท โทร. 0-2581-2572 ไทยทรั พย์ อุตสาหกรรมพลาสติก หจก โทร. 0-4337-1316-7 ไทยทรั พย์ โอเวอร์ ซีส์ จก บริษัท โทร. 0-2538-2397 ไทยทวีซัพพลาย จก บริษัท โทร. 0-2468-3295 ไทยท้ อปพลาส จก บริษัท โทร. 0-2529-0994-5 ไทยศิลป์พลาสติกการพิมพ์ จก บริษัท โทร. 0-2730-1155 ไทยสแกนพลาสติก จก บริษัท โทร. 0-2811-1892-4 ไทยสมัยพลาสติก หจก โทร. 0-4321-0053 ไทยหงษ์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ จก บริษัท โทร. 0-2757-5163 ไทยเหยียนผลิตภัณฑ์ พลาสติก (กรุ งเทพ) จก บริษัท โทร. 0-2701-1556-7 ไทยอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ สังเคราะห์ จก บริษัท โทร. 0-7421-2350 ไท้ ย้ง พลาสติก หจก โทร. 0-2451-6290 ธงทองพลาสติก โรงงาน โทร. 0-2813-1202 ธนาภัณฑ์ พลาสติก หสน โทร. 0-2224-2284 ธีรพาณิชย์ พลาสติก จก บริษัท โทร. 0-2385-2772 นพชัยพลาสติก จก บริษัท โทร. 0-2415-5336 บี เจ มาร์ เกตติง้ จก บริษัท โทร. 0-2274-5226 บี บี พลาสติก กรุ๊ ป จก บริษัท โทร. 0-2431-0551-2 บี แอนด์ บี อินเตอร์ แพค จก บริษัท โทร. 0-2751-5537-9 บุญณรงค์ อุตสาหกรรม พลาสติก จก บริษัท โทร. 0-2750-7167-70 บุญมา มาร์ เก็ตติง้ โทร. 0-2280-0639 บุญมาแพ็คเกจจิง้ จก บริษัท โทร. 0-5320-3205-7 เพาเวอร์ พลาสต์ อินดัสเตรี ยล จก บริษัท โทร. 0-2688-6124 แพ็คเก็จจิง้ เซ็นเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-2897-0951-4 โพลี เวิลด์ พลาสติค จก บริษัท โทร. 0-2452-1619 มาสเตอร์ โปรดักส์ อินเตอร์ มาร์ เก็ตติง้

จก บริษัท โทร. 0-2464-2965 มิซูยา อินดัสเทรี ยล จก บริษัท โทร. 0-2455-9178-80 มิตรแมน มาร์ เก็ตติง้ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-3721-5617-8 วรณันมาร์ เก็ตติง้ จก บริษัท โทร. 0-2384-7441-2 วรินพลาสติก โรงงาน โทร. 0-2212-8162 ว่ องไท พริน้ ติง้ พลาส จก บริษัท โทร. 0-3484-9592-3 วัทสัน เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2757-4748 วันดีพลาสติกเอเยนซี่ จก บริษัท โทร. 0-2877-7218 วิคเตอร์ อินดัสตรี ้ หจก โทร. 0-2511-3821 วิคเตอร์ แพคเกจจิง้ จก บริษัท โทร. 0-2583-5689-90 วิทยาพลาสติก จก บริษัท โทร. 0-2466-3979 วิน วิน พลาสเทค จก บริษัท โทร. 0-3878-0053 วินพลาสต์ หจก โทร. 0-2391-9851-3 วินสตาร์ อินดัสเทรี ยล จก บริษัท โทร. 0-2877-1364-5 สมชาย พลาสติก หจก โทร. 0-2892-1058 สมบูรณ์ สุวรรณ หจก โทร. 0-2247-9136-7 สยาม ซุปเปอร์ ลีน จก บริษัท โทร. 0-2394-5270 สยาม บี ยู อิมปอร์ ต-เอ็กซ์ ปอร์ ต จก บริษัท โทร. 0-2428-3967 สยาม วี เอส พี เท็กส์ ไทม์ จก บริษัท โทร. 0-3483-0090-3 สยาม อินเตอร์ เนชั่นแนล อินดัชทริ เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-2455-5957 สยามเฆมี โพลีเมอร์ จก บริษัท โทร. 0-2463-3954 สุนันทา พลาสติก กรุ๊ ป จก บริษัท โทร. 0-3740-1286-9 สุพรรณหงษ์ พลาสแพค (1999) หจก โทร. 0-2382-5288-91 อุตสาหกรรมปิ โตรเคมีกัลไทย จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-2678-5000-5 อุตสาหกรรมเรื องสวัสดิ์ จก บริษัท โทร. 0-2415-3091 อุตสาหกรรมอีโค่ พลาส (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2896-4505 อุตสาหกรรมฮงกง จก บริษัท โทร. 0-2457-0064 อุ้ยเลียกซิกเงีย๊ บ จก บริษัท โทร. 0-2803-4110 เอ เค เค อุตสาหกรรม จก บริษัท โทร. 0-2892-3605-6 เอแพค ดีไซน์ จก บริษัท โทร. 0-3482-4065-6 เอฟ วาย ซี จก บริษัท โทร. 0-2212-4112 เอฟ วาย ซี จก บริษัท โทร. 0-2631-5098-9 เอฟฟอร์ มพลาสพรี ซชิ ่ ัน จก บริษัท โทร. 0-3521-1780-4 เอมแพ็ค (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2736-2116-7 เอมสเทรด จก บริษัท โทร. 0-2287-4584 เอ็ม เอ ดี อี แพค (ไทยแลนด์ ) จก บริษัท โทร. 0-2661-6503 เอ็ม แอนด์ พี เทคนิค จก บริษัท


ท�ำเนียบพลาสติก เคมีภัณฑ์ ยาง Plastics Chemicals Enegy

โทร. 0-2213-0793 เอ็ม-พีอี อินดัสทรี จก บริษัท โทร. 0-2312-4040 เอ็มอาร์ ซีเรซิน (ประเทศไทย) โทร. 0-2708-5200 เอ็มเอชพลาสติก จก บริษัท โทร. 0-2749-0028-30 เอ็มเอ็นซี พลาสติโค จก บริษัท โทร. 0-3572-1355-6 เอวีเคอินเตอร์ ซัพพลาย จก บริษัท โทร. 0-2806-1093 เอส เค พลาส จก บริษัท โทร. 0-2815-5366-7 เอสเคบีครี เอทีฟ จก บริษัท โทร. 0-2415-8666 เอสแอลเออินเตอร์ พาร์ ท จก บริษัท โทร. 0-2737-5620 เอี่ยมอรุ ณกิจพลาส-แพค หจก โทร. 0-2898-1216 เอือ้ เจริญกิจ จก บริษัท โทร. 0-2212-7843-4 เอือ้ ทวีกจิ โพลีแพคกิง้ จก บริษัท โทร. 0-2294-2721-2 แอ๊ ดวานซ์ แพคเกจจิง้ จก บริษัท โทร. 0-2574-5517 แอตแลนติคอินดัสตรี ้ จก บริษัท โทร. 0-2451-3424-6 แอมคอร์ คอนเทนเนอร์ ส แพคเกจจิง้ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2312-6148-9 แอมแพค จก บริษัท โทร. 0-2892-5426-9 แอล จี พลัส (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2291-5705 แอล ที เลี่ยงไถ่ พลาสติก หจก โทร. 0-2284-2288-90 แอล เอส พลาสติก จก บริษัท โทร. 0-2463-9900-1 แอลวายคอมเมอร์ เชียล จก บริษัท โทร. 0-2919-6007-10 โอ พี เอ็มไพรส์ หจก โทร. 0-2747-5349 โอเชี่ยนพลาสติก อินเตอร์ เทรด จก บริษัท โทร. 0-2431-0341-5 โอพีพี กาเวียร์ พริน้ ติง้ จก บริษัท โทร. 0-2701-1417-20 เฮ่ งซุนตึ๋ง ร้ าน โทร. 0-5663-1044 เฮียบฮงพลาสติก โทร. 0-2423-0657 เฮืองน�ำพลาสติก(ไทยแลนด์ ) จก บริษัท โทร. 0-2543-5303-5 โฮ-ไทย พลาสติก จก บริษัท โทร. 0-2323-9173 โฮมแวร์ พลาสติก จก บริษัท โทร. 0-2653-0733-6

ไฮ-แพค จก บริษัท โทร. 0-2415-0095 l

หมวดเครื่ องจักร อุปกรณ์ ผลิตพลาสติก

บริษัท หลวงนครพลาสติก จ�ำกัด โทร. 0-2812-0551-2 โทรสาร. 0-2812-0553 พลาสแมค จก บริษัท โทร. 0-2678-4349-50 โทรสาร. 0-2287-3941 เพาเวอร์ พลาสเทค จก บริษัท โทร. 0-2757-5053, 0-2312-2468 โทรสาร. 0-2757-5054 เอ็มเอ็มเอ็ม เทคโนโลยี จก บริษัท โทร. 0-2978-3981-3 โทรสาร 0-2978-3818 ฉัตรชัย อุลตร้ าโซนิค หจก โทร. 0-2899-0091 ชองมิงเอ็นเตอร์ ไพรเซส (ไทยแลนด์ ) จก บริษัท โทร. 0-2458-1960 ไทยวีนีเตอร์ จก บริษัท โทร 0-2675-0135-7 ไทยไฮดรอลิคเครื่ องกล (1987) จก บริษัท โทร.0-2385-5728-9 แบรนสัน อุลตร้ าโซนิค (ประเทศไทย) โทร. 0-2954-3621-4 ปั ้นวัฒนา จก บริษัท โทร 0-2435-0051-4 พีดบั บลิวเค เอ็นจิเนียริ่ง เทอร์ โมฟอร์ โทร. 0-2897-1566 ไมแค็ปแมชิเนอรี่ ส์ (1986) จก บริษัท โทร. 0-2291-0674-7 ยูนิตี ้ เอ็มทีทเี อส จก บริษัท โทร. 0-2987-5310-1 สยามเครื่ องจักรกลพลาสติก จก บริษัท โทร. 0-2468-1087 เอสพี อินเตอร์ แมค จก บริษัท โทร. 0-2920-5523-4 โก-ฟอร์ -อิท คอร์ ปอเรชั่น จก บริษัท โทร. 0-2440-0460 โกลด์ สตาร์ แมชชินเนอรี่ จก บริษัท โทร. 0-2559-0780 โกลด์ เด้ นพิน หจก โทร. 0-2468-8442 คลินท์ เตอร์ จก บริษัท โทร. 0-2427-1925 โคซ่ า ลีเบอร์ แมนน์ (ประเทศไทย) บจก โทร. 0-2661-7591 จงเจริญการช่ าง ร้ าน โทร. 0-2463-2602 เจ เอส เค การพิมพ์ หจก โทร. 0-2875-2101

ชัชวาลทิพย์ จก บริษัท โทร. 0-2461-2022-3 ซินโกเทคโนโลยี จก บริษัท โทร. 0-2546-1280 ซี พี อิมปอร์ ต แอนด์ เอ็กซ์ ปอร์ ต บจก โทร. 0-2892-7889 ซีพี แอนด์ เอส คานากาตะ จก บริษัท โทร. 0-2708-0343-5 ซีพอี าร์ โพลีเค จก บริษัท โทร. 0-2428-2457 เซ่ งไทยเอ็นเตอร์ ไพรส์ จก บริษัท โทร. 0-2416-3627 เซ็นเมค จก บริษัท โทร. 0-2361-3990 ณ ภัทรนันท์ หจก โทร. 0-2804-1281-3 ตง แมททรี เรี ยล ฟุตแวร์ หจก โทร. 0-2877-0427 ทิน แมชชินเนอรี่ หจก โทร. 0-2894-3041-2 เทคนิคแมชีนเนอรี่ โทร. 0-2468-2617 เทสคอมน์ อนิ เตอร์ เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-2881-8577 เทอร์ รามาร์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมชินเนอรี่ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2652-0789 โทเทิลซัคเซสโซลูช่ ัน (ประเทศไทย) บจก โทร. 0-2891-0566 ไทย มิลเทค อินเตอร์ เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-4433-4597 ไทยพัฒนเครื่ องจักรกล หจก โทร. 0-2427-1104 ไทยยูเนี่ยน พลาสติก แอนด์ แมชชีนเนอรี่ จก บริษัท โทร. 0-2708-3334-7 ไทรย้ อย หจก โทร. 0-2385-4601 ธนาวิศาล 1992 จก บริษัท โทร. 0-2435-8345-6 นิสเซ พลาสติก (ไทยแลนด์ ) จก บริษัท โทร. 0-2675-6277-8 โนเบิล อินเตอร์ พลาสท์ จก บริษัท โทร. 0-2734-0416-7 บอสโกแมชชีนเนอรี่ จก บริษัท โทร. 0-2412-6849 บางกอก โซนิค จก บริษัท โทร. 0-2889-6032 บางกอกนันรง จก บริษัท โทร. 0-2294-6904 บี ซี พลาสติก อิมปอร์ ต แอนด์ เอ็กซ์ ปอร์ ต จก บริษัท โทร. 0-2862-5849 บี เอ เอส อินดัสเตรี ยล หจก โทร. 0-2464-4125 บี แอล แอคเซส หจก

โทร. 0-2737-7850-1 บีพจี พ ี ริซซิ ่ ัน จก บริษัท โทร. 0-2451-2633 ปึ งจักรกล จก บริษัท โทร. 0-2440-1712-4 โปเยิ่น (กรุ งเทพ) จก บริษัท โทร. 0-2899-5714 อิตลั แมค เอเซีย จก บริษัท โทร. 0-2711-1013 อินเตอร์ แมช แอนด์ เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-2801-1752 เอ เค พลาสติก แมชชินเนอรี่ จก บริษัท โทร. 0-3432-6972-5 เอ็ม วี ที เอ็นเตอร์ ไพรส์ จก บริษัท โทร. 0-2925-6281 เอส ดี ซี พลาสติก จก บริษัท โทร. 0-2312-3990 เอส ดี แพค จก บริษัท โทร. 0-2817-8203 เอส วี แมชีนเนอรี่ หจก โทร. 0-2810-1830-3 เอส เอ็ม ซี คอร์ ปอเรชั่น จก บริษัท โทร. 0-3456-2299 เอเอสบี พีทอี ี (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2693-2581-3 แอดวานซ์ คูล เทคโนโลยี จก บริษัท โทร. 0-2312-3990 แอมแซล จก บริษัท โทร. 0-2718-3611 ฮัสกี ้ อินเจ็คชั่น โมลดิง้ ซิสเต็มส์ สิงคโปร์ พีทอี ี จก บริษัท โทร. 0-2661-9269 ฮาร์ โมะ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2641-5361-3 l

หมวดไฟเบอร์ กลาส

เอส.ดี.พี.เทรดดิง้ จก บริษัท โทร. 0-2974-8121-4 โทรสาร. 0-2974-8123 ชินกฤต อินเตอร์ เทรด จก บริษัท โทร. 0-2428-9505-9 โทรสาร. 0-2428-9504 บี พี (บุญน�ำพา) รุ่ งเรื อง จก บริษัท โทร. 0-2441-3055-60 โทรสาร. 0-2888-7055 ร้ านอรุ โณทัยไฟเบอร์ กลาส โทร. 0-3870-6195, 08-1723-4740 ร้ านมณฑาไฟเบอร์ กลาส โทร. 0-3887-1315, 0-1723-4740 ไทยเจริญวัฒนา จก บริษัท โทร. 0-2427-8854, 0-2427-5603 โทรสาร 0-2873-0863 เค ที มาร์ เก็ตติง้ แอนด์ ดีไซด์ โทร. 0-2877-6612-4

ใน...อุตสาหกรรมไทย Thai l and I nd us t r y

113


ท�ำเนียบพลาสติก เคมีภัณฑ์ ยาง Plastics Chemicals Enegy เซนต์ -โกเบน วีโทรเท็กซ์ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2366-0240-8 ไทย เคียววะ คาโก จก บริษัท โทร. 0-2738-8700-2 บางวัวไฟเบอร์ กลาส จก บริษัท โทร. 0-3829-3633 โพลีเคม เทรดดิง้ จก บริษัท โทร. 0-2329-0462-3 โพลีไลน์ จก บริษัท โทร. 0-2969-3552-3 รั กษ์ วานิช (1992) หจก โทร. 0-2952-3845-50 รุ่ งอาร์ ท โทร. 0-2412-1052 เรซิ่น อาร์ ท โทร. 0-2940-5507-8 วันสวัสดิ์เคมีคัล จก บริษัท โทร. 0-2811-5825-7 วาเทค อุตสาหกรรม จก บริษัท โทร. 0-2237-9842-7 ไวท์ เท็กซ์ โทร. 0-2889-6211 เอเชี่ยนเคมีคัล แอนด์ เอ็นยิเนียริ่ง บจก โทร. 0-2247-6640-5 เอเซียกังนัม จก บริษัท โทร. 0-2247-6647 เอ็มเค โพลีเอสเตอร์ เรซิ่น (มุ้ยกวง) บจก โทร. 0-2454-5757 แกรนด์ ไฟเบอร์ แมททีเรี ยล จก บริษัท โทร. 0-2981-0400 แกรนิตคิ อินเตอร์ เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-2385-9890 คลีนิคไฟเบอร์ โทร. 0-7721-8229 ควินตัส อุตสาหกรรม จก บริษัท โทร. 0-2737-4884 เค เอส เมริท หจก โทร. 0-2683-9750 เคเจไฟเบอร์ กลาสเทค แอนด์ ซัพพลาย จก บริษัท โทร. 0-3887-4238 เจ เอส บี วายส์ ไฟเบอร์ กลาส โปรดักส์ จก บริษัท โทร. 0-2315-3111-2 เจริญวัฒนาการช่ าง หจก โทร. 0-2467-0725 เจ๊ หมูไฟเบอร์ และฉีดโฟม โทร. 0-7525-1259 เดเคอเรท โค้ ท โปรดักท์ จก บริษัท โทร. 0-2810-7791 ปิ่ นทอง ไฟเบอร์ กลาส ร้ าน โทร. 0-2447-3299 พรี เมียร์ โพรดักส์ จก บริษัท โทร. 0-5390-4106 พรู เด้ นท์ (ไทยแลนด์ ) จก บริษัท โทร. 0-2285-4837-9

114

ใน...อุตสาหกรรมไทย Th ailan d In du s t r y

พลาสติคอน เคียไลท์ (ประเทศไทย) บจก โทร. 0-3882-8220 ไพโอเนียร์ (ไทยแลนด์ ) จก บริษัท โทร. 0-2758-7155-6 ไฟเบอร์ มาเก็ตติง้ จก บริษัท โทร. 0-2921-6947-8 รุ่ งโรจน์ เรซิ่น ไฟเบอร์ กลาส โทร. 0-2393-9789 ลีเจริญอุตสาหกรรม จก บริษัท โทร. 0-2476-0819-21 เลิศวัฒนกิจ จก บริษัท โทร.0-2873-0480-9 วิรุฬห์ ไฟเบอร์ กลาสแฟบริเคชั่น โรงงาน โทร. 0-3235-5099 วี อาร์ อินทีเกรท จก บริษัท โทร. 0-2727-5544-5 ศิลป์สยาม โทร. 0-2393-7773 ส.รุ่ งเจริญ ไฟเบอร์ กลาส หจก โทร. 0-2866-1659 ห้ องหุ่น โทร. 0-2688-3064 ฮอว์ คเม้ าน์ เท่ น (ไทยแลนด์ ) จก บริษัท โทร. 0-2681-0283-4 l

หมวดผลิตภัณฑ์ ยาง

ที.ซี. รั บเบอร์ อุตสาหกรรม จก บริษัท โทร. 0-2816-0516 โทรสาร 0-2461-1183 เอส.ซี.วินเนอร์ รั บเบอร์ หจก. โทร. 0-2898-4295 โทรสาร. 0-2898-4997 เค.ที.พี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จก บริษัท โทร. 0-2755-0975-6 โทรสาร. 0-2755-0976 แสตนดาร์ สโรล จก บริษัท โทร. 0-2871-5611-4 โทรสาร 0-2426-0180 คุริยาม่ า-โอจิ (ไทยแลนด์ ) จก บริษัท โทร. 0-2361-8324-5 เจริญชัยรั บเบอร์ พาร์ ท หจก โทร. 0-2224-7691 ณัฐกรการยาง โทร. 0-2427-8716-7 เทคนิคอุตสาหกรรม หจก โทร. 0-2415-3610 บี.ที.โปรดักส์ ซัพพลายส์ หจก. โทร. 0-3444-1664, 0-3482-4522 โทรสาร 0-3482-4523 โมลด์ เมท จก บริษัท โทร. 0-2279-6754 ย่ งไทยการยาง จก บริษัท โทร. 0-2415-0147

โรลเลอร์ เบส จก บริษัท โทร. 0-2897-2004 สยามยูไนเต็ดรั บเบอร์ จก บริษัท โทร. 0-2801-3300 สินด�ำรงค์ ไฮดรอลิค หจก โทร. 0-2463-3089 แสนไพศาล จก บริษัท โทร. 0-2892-5280 ซีวายวาย (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2261-7714-5 ซีเอ็มจีเทรดดิง้ จก บริษัท โทร. 0-2277-3136 เซียมฮวด โรงงานผลิตยาง โทร. 0-2466-1472 ไซมีสรั บเบอร์ จก บริษัท โทร. 0-2543-8985-9 ด๊ อกเตอร์ บู จก บริษัท โทร. 0-2266-7973 ดี ซี ซี รั บเบอร์ หจก โทร. 0-2895-4722,0-2895-4721 ทีพอี นิ เตอร์ รับเบอร์ หจก โทร. 0-2907-4300-2 ทุ่งสงสี่สวัสดิ์ จก บริษัท โทร. 0-2882-3865-6 เทคนิคไทย การยาง จก บริษัท โทร. 0-2420-7181 ไทย-เจแปน รั บเบอร์ อินดัสตรี ้ จก บริษัท โทร. 0-2870-1451 ไทย-นิฮอนซีลส์ จก บริษัท โทร. 0-2377-9830 ไทยประกอบสปอร์ ต โรงงาน โทร. 0-2427-5967 สยามรั บเบอร์ พาทส์ โรงงาน โทร. 0-2289-4071 สามซีรับเบอร์ โทร. 0-2992-4894 สีวลียางยนต์ หจก โทร. 0-2321-1225 หนึ่งการยาง จก บริษัท โทร. 0-2427-1828 อเวนตีสปาสเตอร์ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2302-6617-8 อาภาภรณ์ ซัพพลาย หจก โทร. 0-2811-2739 อาร์ เค วาย การยาง โรงงาน โทร. 0-2415-6544 อินเตอร์ เฟอร์ นิเจอร์ แอนด์ เดคคอเรชั่น จก โทร. 0-2326-8231-2 เอ็ม เซ็นเตอร์ พาร์ ท รั บเบอร์ หจก โทร. 0-2413-4050-1 เอ็ม พี อาร์ อินดัสตรี ้ จก บริษัท โทร. 0-2891-9197-8 เอ็มแอนด์ เอสเอ็นจิเนียร์ รับเบอร์ จก บริษัท โทร. 0-2802-2212

เอส เค โพลีเมอร์ จก บริษัท โทร. 0-2892-1336 เอส เค รั บเบอร์ พาร์ ท จก บริษัท โทร. 0-2428-4903 เอส ซี เค บิสซิเนส จก บริษัท โทร. 0-2876-8819 เอส แอล อุตสาหกรรมการยาง (2000) จก โทร. 0-2360-7553 โอเรี ยนตอลเกรนแอนด์ มาร์ คเก็ตติง้ บจก โทร. 0-2899-2466-7


ท�ำเนียบพลาสติก เคมีภัณฑ์ ยาง Plastics Chemicals Enegy

ใน...อุตสาหกรรมไทย T h ai l and I nd us t r y

115


ท�ำเนียบน�้ำ และการควบคุมมลภาวะ Water & Pollution Control

Thailand Industry Business Pages

น�้ำและการ ควบคุมมลภาวะ รวบรวมข้อมูลสินค้าและบริการในกลุ่มอุตสาหกรรม ครอบคลุมทั้งการผลิต และบริการอย่างครบถ้วน จัดแบ่งหมวดหมู่ชัดเจน เพื่อความสะดวกในการค้นหา ข้อมูล รวบรวมธุรกิจและสินค้าในวงการอุตสาหกรรม และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวกับงานอุตสาหกรรม จัดหมวดหมู่ง่ายต่อการค้นหา

116

WATER & POLLUTION CONTROL

ใน...อุตสาหกรรมไทย Th ailan d In du s t r y


ท�ำเนียบน�้ำ และการควบคุมมลภาวะ Water & Pollution Control l

บริษัท ไพพ์ ไลน์ จ�ำกัด ที่อยู่ : 1431-1431/1 หมู่ 2 ซ.สุขุมวิท 107 ถ.สุขุมวิท ต.ส�ำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 Tel. 0-2749-9332-4 Fax. 0-2749-9335

บริษัท 4 พี. เทคโนโลยี่ จ�ำกัด ที่อยู่ : 111/98 ซ.ลาซาล 32 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 Tel. 0-2398-5090-2 Fax. 0-2398-5092

ปวันนันท์ บริการน�ำ้ ดื่ม ที่อยู่ : 57 ลาดพร้าว 136 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Tel. 08-1917-5641, 0-2513-2448 Fax. 0-2512-1992

มิ่งมงคล วอเตอร์ ที่อยู่ : 236/2 ถ.เจริญรัฐ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000 Tel. 08-1799-0010, 0-4281-4372

ดู AD 4 สี หน้ า 11

รถน�ำ้ พัทยา ประวิทย์ น�ำ้ จืด ที่อยู่ : 39/2 หมู่ 6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 Tel. 08-7537-2556, 08-1782-4806

หมวดน�้ำ-เครื่ องกรอง และฆ่ าเชื้อโรค

มิสเตอร์ ฮาร์ ดแวร์ 19/243 โทร. 08-6569-0835, 0-2734-8838-9, 0-2734-6521 โทรสาร. 0-2734-6521 สยามคาส์ ทไนล่ อน จก บริษัท โทร. 0-2978-8856-9 เอ็น เอส อาร์ เซ็นเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-2812-2065-66 โทรสาร. 0-2812-0572 กู๊ดดริ๊งส์ จก บริษัท โทร. 0-2974-6600 คลีนวอเตอร์ ซัพพลาย หจก โทร. 0-2519-2592-3 คิว วอเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-2736-1410 จีอี ออสโมนิคส์ เอเซียแปซิฟิค โอเปอเรชั่น จก บริษัท โทร. 0-2381-4213-7 ซี-ฟอร์ ม จก บริษัท โทร. 0-2886-4127-8 ถาวรอีเล็คทริค จก บริษัท โทร. 0-2733-5468-71 ทรี ท เคมิคอล จก บริษัท โทร. 0-2588-0273 ทอป รี ช คอร์ ปอเรชั่น จก บริษัท โทร. 0-2718-4030 ท๊ อป คลีน กรุ๊ ป หจก โทร. 0-2930-8212 ที อาร์ สยาม ภัณฑ์ จก บริษัท โทร. 0-2370-0424-6 ที เอ็ม ดี จก บริษัท โทร. 0-2294-7066-74 ไทย ทรี ทเมนท์ อิควิพเมนท์ จก บริษัท โทร. 0-2923-3760-1 นิวตัน้ นครินทร์ จก บริษัท โทร. 0-2758-5666-7 เนเชอรั ล เฟรช จก บริษัท โทร. 0-2726-7772-4 วอเตอร์ เซ็นเตอร์ โปรดักส์ หจก โทร. 0-2509-7405 กรี นเนสอุตสาหกรรม เครื่ องกรองน�ำ้ ไทย จก บริษัท โทร. 0-2919-6636 กัลฟ์สตีม แอนด์ เรี ยล จก บริษัท โทร. 0-2508-2372 การช่ างสุขาภิบาล หจก โทร. 0-2277-4228 กิตติรัตน์ เครื่ องกรองน�ำ้ โทร. 0-5375-8228 กิตติเอเย่ นซี่ (ลอร์ ดลี) หจก โทร. 0-2579-7466 99 อาร์ โอ เท็กซ์ ท จก บริษัท โทร. 0-5326-2586-7 999 เชียงรายเครื่ องกรองน�ำ้ โทร. 0-5374-2204 โกลด์ สตาร์ วอเตอร์ คลีน จก บริษัท โทร. 0-7442-7310 โกลบอล วอเตอร์ ซีสเท็มส์ คอร์ ปอเรชั่น จก บริษัท โทร. 0-2973-6391-5 ควอลิเทค ซัพพลาย หจก โทร. 0-7435-7705-6 คอสมิค วอเตอร์ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2751-7893-4 คิงส์ -วิน อินเตอร์ เนชั่นแนล เทรด จก บริษัท โทร. 0-2933-6114-5 เจ วี เซฟตี ้ ฟิ ลเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-7436-3256 ชัยนริศภูเก็ต เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-7621-8546 ช่ างไทยและวัสดุภณ ั ฑ์ (งานระบบ) ร้ าน โทร. 0-7721-6842-3 เชียงใหม่ ไฮยีน ร้ าน โทร. 0-5321-4972

ซันคัลเล่ อร์ จก บริษัท โทร. 0-2392-0520 ณ ปกรณ์ จก บริษัท โทร. 0-2994-8515-6 ด๊ อกเตอร์ วอเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ ป โทร. 0-7727-3242 ดับบลิวทีวอเตอร์ เบทเทอร์ หจก โทร. 0-2924-7153 ดามิค โปรดักส์ จก บริษัท โทร. 0-2942-0940-1 ดี เค สยามภัณฑ์ (1993) จก บริษัท โทร. 0-2580-1697 ดี ที ทรี ทเม้ นท์ จก บริษัท โทร. 0-4461-4919 ทิพย์ มณีรัตน์ จก บริษัท โทร. 0-2897-0715-6 ที ซี พี วอเตอร์ ซิสเต็มส์ จก บริษัท โทร. 0-2932-7422 ที เอ็ม ดี เทรดดิง้ เครื่ องกรองน�ำ้ โทร. 0-7423-6824 นีโอเซพตีเ้ ซ็นเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-2982-3954 เนเชอรั ลอาร์ โอกรุ๊ ป หจก โทร. 0-2946-7040 โนวา วอเตอร์ (ไทยแลนด์ ) จก บริษัท โทร. 0-2682-6050-5 บัวทิพย์ การแพทย์ เภสัชเวชกรรม จก บริษัท โทร. 0-2735-3575 บี วาย กรี น ร้ าน โทร. 0-5322-7345 บี เอส เอส บิวซิเนสส์ เชลล์ แอนด์ เซอร์ วสิ หจก โทร. 0-7731-1571 บี แอล ที แอสโซซิเอทส์ จก บริษัท โทร. 0-2691-3443 บีซีเอเซีย จก บริษัท โทร. 0-2291-7336 เบสท์ วอเตอร์ เซ็นเตอร์ โทร. 0-4273-0985 เบิร์กฟิ ลด์ จก บริษัท โทร. 0-2921-5922-4 ไบโอ-เอส กรุ๊ ป จก บริษัท โทร. 0-2731-6217 ประเสริฐพาณิชย์ (น�ำ้ ดื่มสิงห์ ทพ ิ ย์ ) ร้ าน โทร. 0-7532-9695 โปรเกรสสิบ อิมปอร์ ตเตอร์ เอ็กซ์ ปอร์ ตเตอร์ หจก โทร. 0-7422-0189 พงษ์ ธร วอเตอร์ พานิช หจก โทร. 0-2747-1708 มอ รุ่ งเรื องเครื่ องกรองน�ำ้ โทร. 0-4374-2729 มารี น เอ็นจิเนียริ่ง ร้ าน โทร. 0-5431-0188 เอกวิทย์ คงสมศักดิ์ศริ ิ แผง โทร. 0-2221-4308 เอ๊ กเซอร์ ยี จก บริษัท โทร. 0-2331-5704 เอ็น เค เอ็น ซัพพลายส์ จก บริษัท โทร. 0-2915-8242 เอฟ ที ซี เซลส์ แอนด์ เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-2923-3682 เอฟ แอล เอ็ม กรุ๊ ป จก บริษัท โทร. 0-2906-6311 ไฮเปอร์ ฟิวคอปอเรชั่น จก บริษัท โทร. 0-5330-2005 ไฮฟาย คอนซัลท์ ตงิ ้ จก บริษัท โทร. 0-2276-2038 l

หมวดเครื่ องท�ำความเย็น

ทีเอสพี ทูลลิ่ง จก บริษัท โทร. 0-2918-1971-4 โทรสาร. 0-2918-1975 ฮีต คูล ออโต้ จก บริษัท โทร. 0-2731-7728-3 โทรสาร. 0-2731-7782

เอส.เอส.เอ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-2805-4162-3 โทรสาร. 0-2805-4164 กร๊ าซโซ่ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2932-3900 แกรนด์ ครอส เซอร์ วสิ แอนด์ ซัพพลาย จก บริษัท โทร. 0-2805-5070 คูลลิ่งไลน์ จก บริษัท โทร. 0-2811-8820 แคเรี ยร์ ริฟริจเจอเรชั่น (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2751-4656-7 ชิลแมทช์ จก บริษัท โทร. 0-2280-6170-81 ยอร์ ค จก บริษัท โทร. 0-2320-1535 โปรเทคนิคเชี่ยน หจก โทร. 0-2877-1167-8 พนาสันต์ แอร์ โทร. 0-5561-2735 พรชัยออโต้ แอร์ ร้ าน โทร. 0-5622-7309 พรพจน์ เครื่ องเย็น แอนด์ ซัพพลาย หจก โทร. 0-3449-8760 มายคอม (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-7522-4351 เวิลด์ เน็ท อิมเม็กซ์ จก บริษัท โทร. 0-2996-7658-9 ศิริมติ รแอร์ ร้ าน โทร. 0-4431-1970 ศิวะพรอินเตอร์ เทคโนโลยี จก บริษัท โทร. 0-2542-4136 แอร์ แอนด์ รี ฟริก ซัพพลาย จก บริษัท โทร. 0-2434-8228-31 ไอ ที ซี 1993 จก บริษัท โทร. 0-2374-4640 ฮัสแมนน์ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2514-3460-3 ฮิทแอนด์ คูลวิศวกรรม จก บริษัท โทร. 0-2706-3819-20 l

หมวดเครื่ องท�ำความร้ อน

เอเซีย เคมีคอล แอนด์ เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-2803-6992-4 โทรสาร. 0-2803-6008 วี เอ็ม ฮีทติง้ เอลเลอเม้ นท์ จก บริษัท โทร. 0-2998-9902-4 เค แอล อินดัสทรี จก บริษัท โทร. 0-2331-1824 เจริญวิทย์ ซัพพลาย จก บริษัท โทร. 0-2643-3502 แกรนด์ ฮีทเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-2477-0477 ครอสเท็คซ์ จก บริษัท โทร. 0-2906-3093 ควินเทท อินเตอร์ เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-2642-7680-1 จี เอส อีควีปเมนต์ แอนด์ พาร์ ท จก บริษัท โทร. 0-2514-1814 ซิโน-แจแปน อิเล็กทริค ฮีทเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-2267-5781 ซี เอ็น พี ซัพพลายส์ หจก โทร. 0-2427-8108 แซปป์ อิเลคทริค โทร. 0-2415-5159 แซปป์สปี ดส์ ฮีตเตอร์ โทร. 0-3882-3260 โซลาร์ แอร์ เพาเวอร์ จก บริษัท โทร. 0-2950-2040-2 ไทยบอยเลอร์ แอนด์ ฮีท จก บริษัท โทร. 0-2813-1825 ธรากรเอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2814-9953 นิวแสงชัยฮีตเตอร์ หจก โทร. 0-2221-8477

ใน...อุตสาหกรรมไทย Thai l and I nd us t r y

117


ท�ำเนียบน�้ำ และการควบคุมมลภาวะ Water & Pollution Control ป ตระกูล วิศวกรรม จก บริษัท โทร. 0-2454-3531 l

หมวดน�้ำ การควบคุมมลภาวะ

แม็กซ์ ไฮโดร เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-2595-9045-6 โทรสาร. 0-2925-4604 คอนซัลแตนท์ เซ็นเตอร์ แอนด์ แล็บ จก บริษัท โทร. 0-2873-5683-4 เคม-อควา คงถาวรวัฒน์ หจก โทร. 0-2939-8191 คราวน์ -เทค เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2476-9112-3 คลีน เทคโนโลยี่ จก บริษัท โทร. 0-2883-2848 คอสโม วัน จก บริษัท โทร. 0-2246-9050-1 เคม มาร์ ท โปรดักส์ หจก โทร. 0-2899-5418 เคมิคอล ไดนามิคส์ จก บริษัท โทร. 0-2911-5836-7 เคมีทรี ดท์ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2369-2900-6 จุตพ ิ รรณ จก บริษัท โทร.0-2676-3065 ชลพัฒน์ อควาเทค จก บริษัท โทร. 0-2272-2666 ซัน ซุน โปรโมชั่น จก บริษัท โทร. 0-2721-1757-9 ซัลคอน-ไทย จก บริษัท โทร. 0-2879-1520

118

ใน...อุตสาหกรรมไทย Th ailan d In du s t r y

ซี เอส อินเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ จก บริษัท โทร. 0-2361-3775-7 ซีทแี อล แอนด์ เดคคอร์ จก บริษัท โทร. 0-2378-0918 ซีนเธเทค จก บริษัท โทร. 0-2375-0229-32 ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้ นท์ จก บริษัท โทร. 0-2476-5058 ซีเอสที เอ็นไวโร จก บริษัท โทร. 0-2674-1529ะ เซฟเอิร์ธ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2272-1001-3 แซกโก ไฮโดรเทคนิค จก บริษัท โทร. 0-2539-5426-7 เอ็นจิเนียรส์ จก บริษัท โทร. 0-2585-4084 โฮลี่ ยูนิตี ้ ไทย จก บริษัท โทร. 0-2318-8126 ไฮ-เทค อินดัสเตรี ยล เซอร์ วสิ แอนด์ ซัพพลาย จก บริษัท โทร. 0-2433-7034 ไฮโดร ซิสเท็ม ซัพพลาย หจก โทร. 0-2889-6180-1 ไฮโดรโปรดักส์ อินเตอร์ กรุ๊ ป หจก โทร. 0-2914-3139-40 ไฮเทค พิวริตี ้ จก บริษัท โทร. 0-2993-8930-2 l

หมวดบ่ อน�้ำ (บาดาล) บริการเจาะ

ท.รุ่ งเรื อง จก บริษัท โทร. 0-2213-1180

โทรสาร. 0-2286-8227 ก อารยไพบูลย์ (ซิน้ เฮง) หจก โทร. 0-2399-1138-9 ไทยเจริญสุข เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-3422-0344-6 เฉลิมพร ท่ าม่ วงบาดาล โทร. 0-3461-1613 ชาญธนาบาดาล หจก โทร. 0-2516-4609-10 ช�ำนาญการบาดาล หจก โทร. 0-2373-8980 ซ การช่ าง บ่ อน�ำ้ บาดาล โทร. 0-2211-3041 ซัมเมอร์ สดิพเวลล์ ร่ ี จก บริษัท โทร. 0-2420-2632 ดี เซ็นเตอร์ เซลส์ แอนด์ เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-5435-1205 ดี ที เอช ดริลลิ่ง จก บริษัท โทร. 0-2580-5115 ดีพเวลคริลลิ่งแอนด์ ควอเตอร์ เวอร์ ดคอปอเรชั่น จก บริษัท โทร. 0-2234-9729 ตานีบาดาล ร้ าน โทร. 0-7333-1395 ทวีทรั พย์ บริการน�ำ้ บาดาล หจก โทร. 0-2374-7757 อารยะเวลล์ จก บริษัท โทร. 0-2887-1293-5 อินดัสเตรี ยล เอ็นยิเนียส์ หจก โทร. 0-2427-7295 อุตรดิตถ์ บาดาล หจก โทร. 0-5541-3353

l

หมวดอากาศเสีย อุปกรณ์ ควบคุมส�ำหรั บโรงงาน

แอร์ คอนโทรลแอนด์ เทคโนโลยี จก บริษัท โทร. 0-2749-5162-3 โทรสาร 0-2398-0702 กู๊ดวิช่ ัน จก บริษัท โทร. 0-2744-4530-2 คลีนนิเนกซ์ -ไทย จก บริษัท โทร. 0-2996-8822 ดัส คอนไฟนเม้ นท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2683-5320 เบสท์ แอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2958-2391 แบโก หจก โทร. 0-2935-2035 โบลวเวอร์ แฟคเตอรี่ จก บริษัท โทร. 0-2708-3980-4 พี เอ็ม เอ็กซ์ เพรส ร้ าน โทร. 0-3855-1089 เจนคอน เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2323-9212-3 ดัสคอล จก บริษัท โทร. 0-2285-4430-2 ไทย เคียววะ คาโก จก บริษัท โทร. 0-2738-8700-2 ไทย-เยอรมัน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรั คชั่น จก บริษัท โทร. 0-2917-3611 คุม ส�ำหรั บโรงงาน4 พี เทคโนโลยี่ จก บริษัท โทร. 0-2208-0306-7


ท�ำเนียบน�้ำ และการควบคุมมลภาวะ Water & Pollution Control

ใน...อุตสาหกรรมไทย Thai l and I nd us t r y

119


ท�ำเนียบเสื้อผ้า สิ่งทอ และของใช้ T e x ti l e / G a rm e n t & Su pplies

Thailand Industry Business Pages

เสื้อผ้า

สิ่งทอและของใช้ รวบรวมข้อมูลสินค้าและบริการในกลุ่มอุตสาหกรรม ครอบคลุมทั้งการผลิต และบริการอย่างครบถ้วน จัดแบ่งหมวดหมู่ชัดเจน เพื่อความสะดวกในการค้นหาข้อมูล รวบรวมธุรกิจและสินค้าในวงการอุตสาหกรรม และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวกับงานอุตสาหกรรม จัดหมวดหมู่ง่ายต่อการค้นหา

120

TEXTILES/GARMENT & SUPPLIES

ใน...อุตสาหกรรมไทย Th a ilan d In du s t r y


ท�ำเนียบเสื้อผ้า สิ่งทอ และของใช้ T ex tile/Garment & S u ppl i es หมวดทอผ้ า อุปกรณ์ -เครื่ องใช้

บริษัท เอ็มเคเอสลีโอ จ�ำกัด ที่อยู่ : 1391 ถ.ศรีวรา ซ.ลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 Tel. 0-2935-6830-1 Fax. 0-2935-6832

หมวดกระดุม ผู้ผลิต-จ�ำหน่ าย บริษัท อาริยะ แอคเซสเซอรี่ อินดัสทรี่ จ�ำกัด ที่อยู่ : 1692/27-29 หมู่ 4 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 Tel. 0-2758-2216-7 Fax. 0-2384-8054

หมวดพิมพ์ ผ้า บริษัท ยงเชียงแสงการพิมพ์ จ�ำกัด ที่อยู่ : 16, 16/5 หมู่ 6 ซ.แก้วทิพย์ คาสเดย์ ถ.พุทธมณฑลสาย 7 ต.หอมเกร็ด อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 Tel./Fax. 0-3422-0209-10

ครี เอเซีย (1989) จก บริษัท โทร. 0-2735-0700 เคซี ยูนิเวอร์ แซล หจก โทร. 0-2971-8575-6 เจ อุปกรณ์ หจก โทร. 0-2439-2256-7 เจริญกิจ บัททึ่น หจก โทร. 0-2476-2627-8 เฉลิมวงศ์ ร้ าน โทร. 0-2221-1741 เซี่ยงไถ่ โรงงาน โทร. 0-2427-1201 ไตเย็บใหม่ ห้ าง โทร. 0-2221-2799 ที ซี ที โพลิเทรด กรุ๊ ป หจก โทร. 0-2951-3311 ที เอส พี ยูเนี่ยนบัททึ่น จก บริษัท โทร. 0-2539-5272 ไทยบัตตัน้ อินดัสตรี แอนด์ นิตติง้ จก บริษัท โทร. 0-2579-6137-8 สรรพกิจตะวันออก (1981) จก บริษัท โทร. 0-2234-4493-4 สหเจริญไทย ร้ าน โทร. 0-2258-9481 สหชัยเพรส โทร. 0-2394-3668 สินด�ำรงค์ ร้ าน โทร. 0-2241-4587 แสงเจริญ ประตูน�ำ้ ร้ าน โทร. 0-2251-7770 แหลมทองเมตัลซัพพลาย หจก โทร. 0-2215-7534 เอสเอเค อินดัสทรี แอนด์ เอ็กซ์ ปอร์ ต จก บริษัท โทร. 0-2804-8309-10 l

บริษัท ไฟน์ ฟล็อค (ไทยแลนด์ ) จ�ำกัด ที่อยู่ : 4/10 หมู่ 4 ซ.ไร่ขิง 2 ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 Tel. 0-3432-2598, 08-1658-3890 Fax. 0-3422-5523

l

หมวดกระดุมขายส่ งและผู้ผลิต

ธนาคม บัททึน จก บริษัท โทร. 0-2895-6534-5 โทรสาร. 0-2895-4593 ไทยธีระวัฒน์ พลาสติก จก บริษัท โทร. 0-2428-4525-6 โปรเวลล์ บัตตัน้ กรุ๊ ป จก บริษัท โทร. 0-2902-3356-8 ยูเนียนทรานแซกชั่น หจก โทร. 0-2223-3314-5 ศรี อุดมสรรพ์ อุตสาหกรรม จก บริษัท โทร. 0-2420-4480 สหยูเนี่ยน จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-2530-7040-54 เอ็น พี แฟชั่น จก บริษัท โทร. 0-2873-9618-9 เกียรติสินเมทัลเวิร์ค จก บริษัท โทร. 0-2451-0335-6 คราฟท์ แอนด์ มายด์ จก บริษัท โทร. 0-2212-6350-1

หมวดจักรเย็บผ้ าอุตสาหกรรม

ป ชัยเจริญเทรดดิง้ จก บริษัท โทร. 0-2427-0180-1 ศิริบุญอินเตอร์ เทรด จก บริษัท โทร. 0-2877-2206 กรุ งเทพบริการจักร โทร. 0-5462-0373-4 กิจมีชัยคอมเมอร์ เชียล หจก โทร. 0-2381-2069 คลีนิคจักร โทร. 0-3233-7874 คลีนิคจักรอุตสาหกรรม ร้ าน โทร. 0-3550-9230 คอมพิวเตอร์ นิตติง้ แมทชีน เซอร์ วสิ เซ็นเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-2452-0550 คิงส์ คีลลี่ อินเตอร์ เนชั่นแนล เทรดดิง้ จก บริษัท โทร. 0-2322-0949-52 คุณาภรณ์ แอ๊ ทไทรอล หจก โทร. 0-2869-4094 เคียเซ้ ง จก บริษัท โทร. 0-2236-4062 จักรคงทอง ร้ าน โทร. 0-3438-2026 จีรัง ร้ าน โทร. 0-4271-2992 เจริญเทรดดิง้ เจ ที ดี ร้ าน โทร. 0-2428-2793-4 เฉลิมรั ตน์ อินเตอร์ เทรดดิง้ หจก โทร. 0-2869-3646 เดลต้ า-เทคแลบบอราทอรี่ โทร. 0-2451-1317 ต ไพโรจน์ จักรเย็บผ้ า จก บริษัท โทร. 0-2898-1320 ต รุ่ งเรื องจักรเย็บผ้ า ร้ าน โทร. 0-2874-7502

ตรงจิตจริง รร สอนตัดเย็บจักร อุตสาหกรรม โทร. 0-2476-4099 เตียเซ้ ง จก บริษัท โทร. 0-2236-4062 น�ำรุ่ งเรย่ อน จก บริษัท โทร. 0-2387-0963-4 น�ำรุ่ งเรย่ อน จก บริษัท โทร. 0-2438-8259 บรรจงการค้ า ร้ าน โทร. 0-2466-1945 บราเดอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-2621-7777 บลูสปอร์ ต จก บริษัท โทร. 0-4246-0611 บุญธวัช หจก โทร. 0-2224-2365 ฟี นิกซ์ อนิ ดัสตรี ้ จก บริษัท โทร. 0-2807-1843-4 มวลชนแลนด์ จก บริษัท โทร. 0-2465-5717 มานะจักร แอนด์ เซอร์ วสิ หจก โทร. 0-2962-5286-7 มิเลนเนียมโซอิง้ แมชีน จก บริษัท โทร. 0-2899-9501-2 เมืองทอง ออกัสท์ เทรดดิง้ จก บริษัท โทร. 0-2295-3484 โอเอ็นเอส เอ็นเตอร์ ไพร์ ส จก บริษัท โทร. 0-2748-7920-2 l

หมวดเสื้อผ้ า-ผู้ผลิต

อุดมการ์ เม้ นท์ โทร.08-1661-2868, 0-4271-6708 โทรสาร 0-4273-2489 โลโก้ สปอร์ ต ร้ าน โทร.08-4917-9444, 08-0629-2909 l

หมวดทอผ้ า-อุปกรณ์ และเครื่ องใช้

ปากลัดการทอ จก บริษัท โทร. 0-2463-9253 โทรสาร. 0-24639290 กรี นอินดัสตรี เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-2888-1046 คงคาเท็คซ์ ไทล์ มลิ ล์ จก บริษัท โทร. 0-2879-7771 คัสโซ่ จก บริษัท โทร. 0-2279-7446 จองกี่ การทอ หจก โทร. 0-2468-4986 จอมทองอุตสาหกรรมสิ่งทอ จก บริษัท โทร. 0-2468-1164 จอลลี่เท็กซ์ ไทล์ อินดัสตรี จก บริษัท โทร. 0-2416-6979 จิน้ เฮง โทร. 0-2427-6247 จิบล้ งนิตติง้ แมชชีน จก บริษัท โทร. 0-2213-2423 จิวกี่อุตสาหกรรมการทอ จก บริษัท โทร. 0-2869-8025-9 เจ เอส เค นิตติง้ หจก โทร. 0-2814-0261-2 เจริญการทอ โรงงาน โทร. 0-2468-6381 ไทย นาน ดิงจ์ จก บริษัท โทร. 0-2870-7841 ธนาพงษ์ จก บริษัท โทร. 0-2311-0231 น�ำไกรการทอ จก บริษัท โทร. 0-2360-7613-7 เอแอนด์ บเี ท็กซ์ ไทล์ จก บริษัท โทร. 0-2639-8007-9

l

หมวดป้ายติดเสื้อผ้ า

สามชัยเลเบิล้ อุตสาหกรรม จก บริษัท โทร. 0-2897-8090-9 โทรสาร. 0-2897-8100 โฟกัส โมลด์ แอนด์ โลโก้ โทร. 0-2738-4141 โทรสาร. 0-738-4402 แกมม่ าอินดัสตรี ส้ ์ จก บริษัท โทร. 0-2868-5686-95 เดอะ เกรท ทรานสเฟอร์ หจก โทร. 0-2376-3607 เมกก้ า เลเบิล้ จก บริษัท โทร. 0-2894-6983-4 ยูเนี่ยนเลเบล จก บริษัท โทร. 0-2452-1808 ลีโอเลเบิล้ ส์ แอนด์ การ์ เม้ นท์ จก บริษัท โทร. 0-2381-2355 l

หมวดผ้ าขายส่ งและผู้ผลิต

สากลเท็กซ์ ไทล์ จก บริษัท โทร. 0-2222-8544 โทรสาร. 0-2222-9518 เจียมสมาน หจก โทร. 0-2622-8451 ซี อิน ซี จก บริษัท โทร. 0-2222-7058 รานี แฟบริกส์ เซ็นเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-2225-4146 ซินิทแฟบริคส์ (อิมปอร์ ต-เอ็กซปอร์ ต) จก บริษัท โทร. 0-2688-9661-2 ตี่พานิช หจก โทร. 0-2225-3108 ตีเ้ ซ้ งจั่น หจก โทร. 0-2224-5703 เตีย ภาณุวัฒน์ พงษ์ กุล โทร. 0-2249-1134 โตโยโบะ อินดัสเตรี ยล แมททีเรี ยล (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2661-7550 ใต้ ฟ้าเท็กซ์ ไทล์ จก บริษัท โทร. 0-2224-5800 ไตรมิตร หจก โทร. 0-2225-1332 สุวรรณพัตรา จก บริษัท โทร. 0-2224-7958 เส็งเจริญเท็กซ์ ไทล์ ร้ าน โทร. 0-2222-4347 เสริมกิจเท็กซ์ ไทล์ จก บริษัท โทร.0-2221-2639 l

หมวดพรม ผู้ผลิตและจ�ำหน่ าย

ธีระรุ่ งเรื อง โทร. 0-3842-1201 โทรสาร 0-3842-1201

ใน...อุตสาหกรรมไทย Thai l and I nd us t r y

121


ท�ำเนียบเสื้อผ้า สิ่งทอ และของใช้ T e x ti l e / G a rm e n t & Su pplies

122

ใน...อุตสาหกรรมไทย Th a ilan d In du s t r y


ท�ำเนียบอาหาร และผลิตภัณฑ์ Foods & Products

Thailand Industry Business Pages

อาหาร และผลิตภัณฑ์ รวบรวมข้อมูลสินค้าและบริการในกลุ่มอุตสาหกรรม ครอบคลุมทั้งการผลิต และบริการอย่างครบถ้วน จัดแบ่งหมวดหมู่ชัดเจน เพื่อความสะดวกในการค้นหาข้อมูล รวบรวมธุรกิจและสินค้าในวงการอุตสาหกรรม และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวกับงานอุตสาหกรรม จัดหมวดหมู่ง่ายต่อการค้นหา

FOODS & PRODUCTS

ใน...อุตสาหกรรมไทย Thai l and I nd us t r y

123


ท�ำเนียบอาหาร และผลิตภัณฑ์ Foods & Products

บริษัท ฟู้ดอีควิปเม้ นท์ จ�ำกัด ที่อยู่ : 630/8 ซ.บางแวก 64/1 ถ.บางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 Tel. 0-2449-5999 Fax. 0-2449-5488

l

หมวดเครื่ องโม่ -บด

เส่ งเฮง อยู่ดี ร้ าน โทร. 0-2211-1279 อ เครื่ องบด (อึง้ ไต้ ง้วน) ห้ าง โทร. 0-2224-2435 เอ เอ็ม โอ โปรดักส์ จก บริษัท โทร. 0-2286-5286 โง้ วฮวดหยู ร้ าน โทร. 0-2222-5571 ชาญชัยการช่ าง โทร. 0-2368-2913-6 ซุ่นหมงอิมปอร์ ต หจก โทร. 0-2221-9516 l

หมวดอาหารผลิตภัณฑ์

คาลบีธ้ นาวัธน์ จก บริษัท โทร. 0-2367-5731 โทรสาร. 0-2367-5730

124

ใน...อุตสาหกรรมไทย Th ailan d In du s t r y

ทองหล่ อเอ็นเตอร์ ไพร์ ส จก บริษัท โทร. 0-2362-5720 กรไทย จก บริษัท โทร.0-2717-3836 เคลอินเตอร์ เทรด จก บริษัท โทร. 0-2255-0712 พอลส์ ฟูด อินดัสทรี จก บริษัท โทร. 0-2721-6494-7 ยูทคิ ฟูดส์ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2267-7886 เฮอริเทจ เมอร์ เกอร์ บอน จก บริษัท โทร. 0-2420-9482 เฮียง แซ่ เอ็ง แผง โทร. 0-2804-7424 ไฮเพียว ร้ าน โทร. 0-2286-8021 l

หมวดอาหารอุปกรณ์ และเครื่ องใช้ ส�ำหรั บผลิตภัณฑ์

อาร์ .เอ็น.พี. อินเตอร์ เนชั่นแนล เอ จก บริษัท โทร. 0-2988-5998, 0-2988-4992 โทรสาร 0-2988-5966, 0-2919-8143 บิก๊ จ๊ อส การช่ าง โทร. 0-2893-3547 เอพีวี (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2259-8600-9 คัสตอม ดิวตี ้ เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-2671-8029 คีนไลน์ จก บริษัท โทร. 0-2742-8892 เค วี เอ็ม 5555 จก บริษัท โทร. 0-2318-3536 โคโตบุคิ จก บริษัท โทร. 0-2500-4095

จงเฮง โรงกลึง โทร. 0-2211-1130 จตุพร เมืองสมบูรณ์ แผง โทร. 0-2623-8080 ซานตาเฟ่ สเต็ก จก บริษัท โทร. 0-2947-5748 ซี พี แอล เอ็นเตอร์ ไพรส์ จก บริษัท โทร. 0-2682-3371-3 ซีเอสอี เทคโนโลยี จก บริษัท โทร. 0-2295-3312-3 ทองม้ วน ร้ าน โทร. 0-2586-9259 ท่ าข้ าม เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2897-1474 น ใช้ ริว้ เจริญ หจก โทร. 0-2221-1448 นาโนแทค ซัพพลาย แอนด์ เซอร์ วสิ บจก โทร. 0-2746-9141-2 l

หมวดบรรจุภัณฑ์

เอ ทีม เอฟ อี.เทคโนโลยีกรุ๊ ป จก บริษัท โทร. 0-2915-3282 โทรสาร. 0-2915-3282


ท�ำเนียบความปลอดภัย Security Services

Thailand Industry Business Pages

บริการด้าน ความปลอดภัย

รวบรวมข้อมูลสินค้าและบริการในกลุ่มอุตสาหกรรม ครอบคลุมทั้งการผลิต และบริการอย่างครบถ้วน จัดแบ่งหมวดหมู่ชัดเจน เพื่อความสะดวกในการค้นหา ข้อมูล รวบรวมธุรกิจและสินค้าในวงการอุตสาหกรรม และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวกับงานอุตสาหกรรม จัดหมวดหมู่ง่ายต่อการค้นหา

SECURITY SERVICES

ใน...อุตสาหกรรมไทย Thai l and I nd us t r y

125


ท�ำเนียบความปลอดภัย Security Services หมวดบริการรั กษา ความปลอดภัย

บริษัท ชินไพศาล เอ็นเตอร์ ไพรส์ จ�ำกัด ที่อยู่ : 240 หมู่ 4 ซ.ธรรมรัตน์ ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 Tel. 0-2429-1587 Fax. 0-2429-1734

หมวดอุปกรณ์ ป้องกันไฟไหม้

บริษัท แอ๊ กซิเคียวริตี ้ การ์ ด จ�ำกัด ที่อยู่ : 38/47 หมู่ 1 ต.คลองประเวศ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140 Tel. 0-3813-0123-4 Fax. 0-3813-0125 บริษัท รั กษาความปลอดภัย สินสาคร จ�ำกัด ที่อยู่ : 92/49 หมู่ 7 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 0-3481-5656 Fax. 0-3481-5657

บริษัท เจ.โอ. ยุคขะระ จ�ำกัด ที่อยู่ : 86/1ก. ถ.มหาจักรพรรดิ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel. 0-3851-1752, 08-1861-3480, 08-1812-2778, 09-5959-919

บริษัท ไทย ซิควิ ริตี ้ เวิลด์ กรุ๊ ป จ�ำกัด Tel. 0-2136-4637-9 Fax. 0-2136-4636 www.thaisecuritygroup.com บริษัท คิงส์ เบสท์ แอนด์ ลอ อินเตอร์ การ์ ดจ�ำกัด ที่อยู่ : 105 ซ.บางนา-ตราด 1 หมู่ 15 ถ.สุขุมวิท 103 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 Tel. 0-2396-1699, 08-9923-7833 Fax. 0-2396-1699

บริษัท รั กษาความปลอดภัย ซี.ที.เอส. จ�ำกัด Tel./Fax. 0-2995-9755, 08-6998-3843 www.cts-security.com

ดู AD 4 สี หน้ า 8

l

หมวดเครื่ อง และอุปกรณ์ ดับเพลิง

โกลแฟ็ บ จก บริษัท โทร. 0-2927-5911-3 โทรสาร 0-2927-5914 ส.สมบูรณ์ (2540) จก บริษัท โทร. 0-2337-5987 โทรสาร. 0-2739-9351

126

ใน...อุตสาหกรรมไทย Th ailan d In du s t r y

บริษัท ดวงพรดีกรุ๊ ป (2002) จ�ำกัด ที่อยู่ : 248/7 ถ.บางแสนล่าง ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี Tel. 08-1761-4435 Fax. 0-3839-1448

บริษัท รั กษาความปลอดภัย เอ็มจีจี อินเตอร์ จ�ำกัด Tel. 0-2136-4637-9 Fax. 0-2136-4636

ซีนอนไพร์ จก บริษัท โทร. 0-2455-3391 โทรสาร. 0-2455-3391 เบสท์ เวิลด์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ จก บริษัท โทร. 0-2992-8400-1 โทรสาร. 0-2994-3178 บิก๊ ที เซฟ (ประเทศไทย) หจก. โทร. 0-2932-1370-1, 0-2538-1244 โทรสาร. 0-2935-1371 ดีดี ไฟร์ แอนด์ เซฟตี ้ จก บริษัท โทร. 0-2564-0945 โทรสาร. 0-2997-7110

เมจิกไฟร์ เคมีคอล ที่อยู่ : 78/3 หมู่ 14 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 Tel. 0-2463-5479, 0-2463-5934, 0-2464-2173, 08-1458-3387 Fax. 0-2463-5934 กรี นครอส เซฟตี ้ จก บริษัท โทร. 0-2816-6841-3 เครื่ องดับเพลิง อิมพีเรี ยล จก บริษัท โทร. 0-2318-6445-8 ชับบ์ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2746-7000 ทองเจริญโลหะภัณฑ์ จก บริษัท โทร. 0-2476-6037 ไทโก้ อินเตอร์ เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2366-9040 ไทยพีค่อน อินเตอร์ เทรด จก บริษัท โทร. 0-2640-0285-6 ไทยไฟร์ คอนซัลแตนท์ จก บริษัท โทร. 0-2391-4030-4 ไฟร์ เซอร์ วสิ โปรเทคชั่น จก บริษัท โทร. 0-2368-3794 ไฟร์ คลิ เล่ อร์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-2233-7323 ไฟร์ เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2641-4707-12 ไฟร์ วคิ เตอร์ จก บริษัท โทร. 0-2203-0357 แมคพาย บลาซเทค จก บริษัท โทร. 0-2934-6267-9 แมสเทค ลิง้ ค์ จก บริษัท โทร. 0-2931-0749 ยู เอส มาร์ เก็ตติง้ จก บริษัท โทร. 0-2632-2593 สยามเบสท์ สตีล เวิร์คส์ จก บริษัท โทร. 0-2312-4698 สยามโสภณ จก บริษัท โทร. 0-2312-4459 อินทีเกรท ซีเคียวริตี ้ เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2929-6290-2 แอค-คาส กรุ๊ ป จก บริษัท โทร. 0-2580-7600 แอนตีไ้ ฟร์ จก บริษัท โทร. 0-2671-0323-4 ฮาล่ อน กรุ๊ ป (1993) หจก โทร. 0-2476-2053 ไฮเซฟซิสเท็มส์ โปรดักส์ จก บริษัท โทร. 0-2368-1770 ก อ�ำนวยการดับเพลิง จก บริษัท โทร. 0-2374-5593 กระดุม ร้ าน โทร. 0-7782-5299 กลุ่ม เอ บี จก บริษัท โทร. 0-2234-5843 แชมป์ศิวเทพเคมิคอล หจก โทร. 0-4334-3871-2 ซันโค ไฟร์ เคมีคอล (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2510-4250

ซานโต ไฟร์ โปรดักท์ จก บริษัท โทร. 0-2643-4485-6 ซานโตไฟร์ เทรนนิ่ง จก บริษัท โทร. 0-3649-4400 ซี เจ ไฟร์ ร้ าน โทร. 0-5621-2170 ซี แชมป์ กรุ๊ ป หจก โทร. 0-4324-5045 เซฟตี-้ เวียงโกศัย โทร. 0-5453-4239 เซเว่ น ซี กรุ๊ ป จก บริษัท โทร. 0-2311-0055 เซอร์ วลิ แลนซ์ เน็ทเวิร์ค สแกน จก บริษัท โทร. 0-2914-7148 ดราก้ อน เทคนิคคอล ไฟร์ จก บริษัท โทร. 0-2731-4697 ดีเฟลกซ์ เคมีคอล จก บริษัท โทร. 0-2730-0927-30 ดีไว เทรดดิง้ (2001) หจก โทร. 0-2628-2811 ตลิ่งชัน เอ็นจิเนียริ่ง หจก โทร. 0-2448-6475 ตะวันออกแชมป์เปี ้ ยน เซฟตี ้ จก บริษัท โทร. 0-2974-0816 ตัง้ ม่ งเส็ง (พิษณุโลก) หจก โทร. 0-5525-2685 ไตรเวิร์ค 2000 จก บริษัท โทร. 0-2915-9215 ทวีชัยและเกรี ยงไกร ไฟร์ อีควิปเมนท์ เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-2944-3136-40 ที เค บิสสิเนส เซ็นเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-3887-4970-1 ที เค ไฟร์ เซฟตี ้ แอนด์ ซัพพลาย จก บริษัท โทร. 0-2717-7792 ไทย-แอนเจิล ไฟร์ โปรดัคส์ อินดัสตรี ส้ ์ จก บริษัท โทร. 0-2455-5645-7 ไทยพีค่อนและอุตสาหกรรม จก บริษัท โทร. 0-2640-0285-6 วีไอพี ไฟร์ โปรดักส์ แอนด์ เซฟตี ้ อิควิปเม้ นท์ จก บริษัท โทร. 0-2451-7164-5 ศิริเจริญ โรงหล่ อ (1997) หจก โทร. 0-3485-2106 ศิวเทพ เอ็นเตอร์ ไพรส์ จก บริษัท โทร. 0-2803-2022-3 ศูนย์ อมฤทธิ์ โทร. 0-2337-5987 ศูนย์ อมฤทธิ์การดับเพลิง โทร. 0-2337-5987 สมบูรณ์ พานิช ร้ าน โทร. 0-2337-5987 สมปองพานิช หจก โทร. 0-2890-7200 สยามเซฟตี ้ ฟรี เมียร์ จก บริษัท โทร. 0-3830-9186 สยามเซฟตีเ้ ทคโนโลยี จก บริษัท โทร. 0-2960-1277-9 เสรี ภาพอุปกรณ์ ดบั เพลิง ร้ าน โทร. 0-7531-7164 ออล-ราวนด์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-3230-7009 อัลฟ่ า แอนด์ พรอสเพอริตี ้ (ไทยแลนด์ ) จก บริษัท โทร. 0-2212-7927 อ�ำนวยการดับเพลิง จก บริษัท โทร. 0-2374-5593 อีสท์ ฟิ วเจอร์ กรุ๊ ป จก บริษัท โทร. 0-3877-5524-5 อุปกรณ์ การดับเพลิงและ การก่ อสร้ างวัสดุภณ ั ฑ์ ห้ าง โทร. 0-2531-2859 เอ บี ซี เคมีคอล หจก โทร. 0-2245-0207


ท�ำเนียบความปลอดภัย Security Services เอ เอส เอ็ม โปรดักส์ จก บริษัท โทร. 0-2923-8273 เอเซียติก ไฟร์ เทรด จก บริษัท โทร. 0-2736-8733 เอ็นเทค (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2379-2852 เอเพคซอินดัสทรี เซลส์ แอนด์ เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-2557-4697-8 เอฟ เอช ซี แฟคเตอรี่ จก บริษัท โทร. 0-3483-0513 เอส วี เจริญซาวด์ หจก โทร. 0-7423-8706 เอส แอนด์ เค โปรเทค หจก โทร. 0-2513-4335 เอสพีไฟร์ แมนเคมิคอล ร้ าน โทร. 0-4426-2953

แอทไนซ์ จก บริษัท โทร. 0-2526-1610 แอนเจิล จก บริษัท โทร. 0-2455-9385-6 แอนตีไ้ ฟร์ อินดัสตรี จก บริษัท โทร. 0-2671-1418 แอล วี บี เซ็นทรั ลไฟร์ โปรดักท์ หจก โทร. 0-2872-6467-8 แอล เอส เอ็ม เคมีคอล หจก โทร. 0-7721-9217 l

หมวดอุปกรณ์ เสริมสร้ างปลอดภัย

หจก. อนุสรณ์ โปรดักส์ โทร. 0-2321-9448, 0-2322-3360

บริษัท ปิ ยะวัฒน์ เซฟตี ้ อิควิฟเม้ นท จ�ำกัด โทร. 0-3876-1697 แฟ็กซ์. 0-3876-1697 ควอลิตี ้ เซอเคิล จก บริษัท โทร. 0-2589-6794, 0-2589-7075 โทรสาร. 0-2952-4557 รองเท้ าเซฟตี ้ จก บริษัท โทร. 0-2259-0320-3, 0-2259-2680-3 โทรสาร. 0-2259-7504 ที อาร์ พี อิมเพ็กซ์ หจก โทร. 0-2710-2515 กรุ งเทพเซฟตีแ้ อนด์ สลิง จก บริษัท โทร. 0-2888-4117-9 กิจโฆษณา โทร. 0-2240-0689 เกียรติวบิ ลู ย์ อินดัสตรี ส้ ์ หจก โทร. 0-2909-0647

คอมฟอร์ ต อินเตอร์ เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-2391-7078-9 คิงส์ เซฟตี ้ แอนด์ อินดัสเตรี ยล ซัพพลาย จก บริษัท โทร. 0-2747-9092 คุณมารดาเทรดดิง้ หจก โทร. 0-2393-3908 เค พี แมนูแฟคเจอริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2447-3120 เคทีซี เอ็กซ์ เซคคิวทีฟเทรดดิง้ จก บริษัท โทร. 0-2931-8294 เคพีเอ็นซากากุชิ จก บริษัท โทร. 0-2324-3003-5 เคมเดล เอ็นเตอร์ ไพรส์ จก บริษัท โทร. 0-2321-7356 แคร์ ไลฟ์เทรดดิง้ หจก

ใน...อุตสาหกรรมไทย Thai l and I nd us t r y

127


ท�ำเนียบความปลอดภัย Security Services โทร. 0-5321-5803 โคเซ็น ไฟเบอร์ เทค (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-3829-6722-4 เจริญสินโฮลดิง้ จก บริษัท โทร. 0-2259-2688-90 เชียงใหม่ เซฟตี ้ โทร. 0-5390-4204 เซฟทีคัท (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2380-2222 เซลิก้า อินเตอร์ เทรด จก บริษัท โทร. 0-2746-6095 ดี เอช เอส เอ็นเทอร์ ไพร์ ส จก บริษัท โทร. 0-3873-4824 วีทยี ูซัพพลาย หจก โทร. 0-2504-0884-6 เวริเซฟ จก บริษัท โทร. 0-2383-9346-7 ไวกิง้ ไลฟ์-เซฟวิ่งอิควิปเม้ นท์ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-3849-4962-71 เสรี ชัยคอมเมอร์ เชียล หจก โทร. 0-5432-5505 หลุยส์ ตี เลียวโนเวนส์ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2238-4052 แหลมทองผลิตภัณฑ์ แก๊ ส หจก โทร. 0-2260-6360 อติรุจ จก บริษัท โทร. 0-2759-6861 อนุสรณ์ โปรดักส์ หจก โทร. 0-2322-3360 ออโตลีฟ (ประทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-3845-6000 อาชวานนท์ เทรดดิง้ จก บริษัท โทร. 0-3831-2111 อาชิโมริ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-3857-1751-9 อาร์ ซี ฮาร์ ดแวร์ จก บริษัท โทร. 0-3877-3091 อาร์ แอนด์ ดี คลีนิค จก บริษัท โทร. 0-2683-3030 อินดัสเตรี ยล เซฟตี ้

128

ใน...อุตสาหกรรมไทย Th ailan d In du s t r y

เอ็ม พาวเวอร์ พลัส ซัพพลาย จก บริษัท โทร. 0-2953-4617 l

หมวดบริษัท รั กษาความปลอดภัย

ลัคกี ้ อินเตอร์ การ์ ด จก บริษัท โทร. 0-2958-9316, 08-6787-9606 โทรสาร. 0-2997-3757 ไท การ์ ด เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร.0-2418-1842-3 โทรสาร. 0-2866-7359 ซี เอส วี อินเตอร์ เนชั่นแนล กรุ๊ ฟ จก บริษัท โทร. 0-2981-9128-9 เดอะอินเตอร์ เนชั่นแนลซีคอร์ ส จก บริษัท โทร. 0-2644-4707-10 ไดมอนด์ กรุ๊ ป ออพเพอเรชั่น จก บริษัท โทร.0-2886-4501-2 ไท การ์ ด เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-2866-7359 ไทยซีคอมพิทกั ษ์ กจิ จก บริษัท โทร. 0-2685-3996 แพน เอเซีย ซีเคียวริตี ้ การ์ ด โทร. 0-2928-7607 เค เจ เอส เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-2540-1739 คันทรี แมนเซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-2954-1112, 0-2954-1419 โทรสาร 0-2954-0283 เค ที เอส การ์ ด จก บริษัท โทร. 0-2392-2879 เค พี พิทกั ษ์ จก บริษัท โทร. 0-2941-7882 เค เอ็น เอส ซิควิ ริตี ้ การ์ ด จก บริษัท โทร. 0-2735-7455 เค-ไนท์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-2641-0435


ท�ำเนียบความปลอดภัย Security Services

เคซีเอสอินเตอร์ การ์ ด จก บริษัท โทร. 0-2972-3339 ที เอส ซิเคียวริตี ้ การ์ ด จก บริษัท โทร. 0-2916-7038-9 ที แอนด์ ที พร็อพเพอร์ ตี ้ จก บริษัท โทร. 0-2908-0832 ทีบซี ี คอมเมอร์ เชียล แอนด์ บสิ ซิเนส จก บริษัท โทร. 0-2733-9516 ทีมการ์ ด จก บริษัท โทร. 0-2319-3661 ทีเอ็มเคเซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-2717-4173 ประชาภิวัฒน์ อินเตอร์ เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-2615-2506

โปร-แอ๊ คทีฟการ์ ด จก บริษัท โทร. 0-2809-8042-4 ปร-แฮนด์ โปรเทคชั่น จก บริษัท โทร. 0-2411-1483 พีซีที สุกาญ จก บริษัท โทร. 0-2278-2002, 0-2279-9267 โทรสาร 0-2278-2002 ไวท์ เกียรติ จก บริษัท โทร. 0-2384-6876 โทรสาร 0-2757-6936 ศักดาซัคเซส จก บริษัท โทร. 0-2428-3474 เอเชี่ยนโฮลดิง้ อินเตอร์ เนชั่นแนล จก บริษัท (เอ เอช ไอ) โทร. 0-2251-5669 เอเชียวิช่ ัน เทคโนโลยี จก บริษัท โทร. 0-2691-6598

เอเซียศูนย์ รักษาความปลอดภัย จก บริษัท โทร. 0-2410-7226 เอนเตอร์ เอนเตอร์ ไพรส์ จก บริษัท โทร. 0-2662-2720 เอ็น เค เอส เอ็นเตอร์ ไพรซ์ หจก โทร. 0-2272-4583 เอ็น พี บิวซิเนส จก บริษัท โทร. 0-2378-1282 เอ็ม ดี เอส การ์ ด จก บริษัท โทร. 0-2437-9043 เอ็ม พี เอ็นจิเนียร์ แอนด์ เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-2674-7761 เอ็ม วาย เซอร์ วสิ ซีเดียวริตกี ้ าร์ ด แอนด์ คอนสตรั คชั่น จก บริษัท โทร. 0-2885-1373

เอ็ม อาร์ บี อินเตอร์ การ์ ด จก บริษัท โทร. 0-2873-4897 เอ็ม แอนด์ เอ การ์ ดเซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-2732-9217-8 เอ็ม-พาวเวอร์ 6 จก บริษัท โทร. 0-2655-1343-4 เอส เค การ์ ด เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-2416-6940 เอส เค เอส ยูนิเวอร์ ส จก บริษัท โทร. 0-2931-3955 เอส ดี เซฟตีก้ าร์ ด จก บริษัท โทร. 0-2802-4353-6 เอส ที พี โปรเฟสชั่นแนล การ์ ด เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-2585-3675

ใน...อุตสาหกรรมไทย Thai l and I nd us t r y

129


ท�ำเนียบความปลอดภัย Security Services เอส ที เอ็ม เซอร์ วสิ ซีเคียวริตกี ้ าร์ ด จก บริษัท โทร. 0-2945-7274 เอสการ์ ดเซอร์ วสิ เซส จก บริษัท โทร. 0-2711-6832 เอสทีซีเซนทะเนิล คัฟเวอร์ จกบริษัท โทร. 0-2693-4350 เอสพีพเี ซฟตีก้ าร์ ด จก บริษัท โทร. 0-2270-1923-4 เอสอาร์ อินเตอร์ การ์ ด จก บริษัท โทร. 0-2437-9963 เอสเอการ์ ดเซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-2672-7312 เอสเอ็น ไดนาสตี ้ หจก โทร. 0-2861-4516 เอิร์ทเทคอินเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-2522-6871 แองเจลิก รี จเิ มนท์ หจก โทร. 0-2467-1088 แอดวานซ์ ซูพเี รี ยแมเนจเมนท์ จก บริษัท โทร. 0-2742-8070 บริษัท รั กษาความปลอดภัย มารี น โปรเจ็คชั่น กรุ๊ ป (2008) จ�ำกัด ถนน สุขุมวิท ซอย 27 - ซอย บุญศิริ 9 ต�ำบล บางเมืองใหม่ อ�ำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270 โทร. 02 753 9758 บริษัท รั กษาความปลอดภัย เอ.ที.เอส. 2016 จ�ำกัด 230/9 หมู่5 ถนน ศรีนครินทร์ ต�ำบลบางเมือง อ�ำเภอเมือง สมุทรปราการ 10270 atsguard2016.com โทร. 02 388 0418

130

ใน...อุตสาหกรรมไทย Th ailan d In du s t r y

บริษัท รั กษาความปลอดภัย แสงพิทกั ษ์ จ�ำกัด 13 ซอย ลาซาล 22 แขวง บางนา เขต บางนา กรุงเทพมหานคร 10260 hellocupmama.wix.com โทร. 094 325 4961 Guardforce Security ( Thailand ) co.,ltd 1780, อาคารเตียวฮง, ถนนบางนาตราด กม. 4.5, แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร, 10260 แขวง บางนา เขต บางนา กรุงเทพมหานคร 10260 guardforce.co.th โทร. 02 746 7000 บริษัท มิตรสยามรั กษาความปลอดภัย จ�ำกัด หมู่บ้านลาซาลนิเวศน์ 5/7 ถนน สุขุมวิท แขวง บางนา เขต บางนา กรุงเทพมหานคร 10260 โทร. 02 749 1211 บริษัท รปภ เซฟการ์ ด 115 ถนน เย็นจิต แขวง ทุ่งวัดดอน เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทร. 081 566 5811 บริษัท รั กษาความปลอดภัย ซี.แอล.ไอ. จ�ำกัด 999/19 หมู่ที่ 6, ถนนเทพารักษ์, ต�ำบล เทพารักษ์ อ�ำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ, 10270 ต�ำบลเทพารักษ์ อ�ำเภอ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270 โทร. 02 754 9057 บริษัท รั กษาความปลอดภัย แสนฟ้า เซอร์ วสิ กรุ๊ ป จ�ำกัด 426/23 ถนนนัมเบอร์วัน-ราม 2 ดอกไม้ ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 saen-fah.com

โทร. 02 138 2897 บริษัทรั กษาความปลอดภัยเอเชียซันการ์ ด เซอร์ วสิ จ�ำกัด ต�ำบล ท้ายบ้านใหม่ อ�ำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280 asiasunguard.co.ltd โทร. 02 701 5513 บริษัท รปภ.ไทย จ�ำกัด 875, ซอยลาดพร้าว 87 ถนนลาดพร้าว, แขวง คลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร, 10240 แขวง คลองจั่น เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 โทร. 02 936 6161 บริษัทรั กษาความปลอดภัย,ยาม (บจ.เอส ซี อินเตอร์ เนชั่นแนล เซอร์ วสิ ) 2 ถนน ราชวิถี แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 sc-inter.com โทร. 02 246 2049 รปภ ซีเอ อินเตอร์ การ์ ด ซอยอนาม้ย 2 ต�ำบล ในคลองบางปลากด อ�ำเภอ พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 10290 cai.co.th โทร. 02 815 4968 บริษัท พงษ์ พทิ กั ษ์ รักษาความปลอดภัย จ�ำกัด 1006-1006/1-2 ถนน สุขุมวิท 71 แขวง คลองตัน เหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร. 02 391 6840 บริษัท แทค อินเตอร์ เนชั่นแนล โซลูช่ ัน จ�ำกัด 375 ถนน รามอินทรา, คันนายาว กม. 8, Ram Inthra, คันนายาว, Bangkok 10230 tactguard.com โทร. 02 948 8180

Thaisecuritycenter 96 ซอย จันทน์ 16 แยก 4 ทุ่งวัดดอน สาทร กรุงเทพมหานคร 10120 thaisecuritycenter.com โทร. 087 677 7673 Guardforce Security ( Thailand ) co.,ltd 1780, อาคารเตียวฮง, ถนนบางนาตราด กม. 4.5, แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร, 10260 แขวง บางนา เขต บางนา กรุงเทพมหานคร 10260 guardforce.co.th โทร. 02 746 7000


ท�ำเนียบการคมนาคมและการขนส่ง Transporation Service

Thailand Industry Business Pages

การคมนาคม และการขนส่ง

รวบรวมข้อมูลสินค้าและบริการในกลุ่มอุตสาหกรรม ครอบคลุมทั้งการผลิต และบริการอย่างครบถ้วน จัดแบ่งหมวดหมู่ชัดเจน เพื่อความสะดวกในการค้นหาข้อมูล รวบรวมธุรกิจและสินค้าในวงการอุตสาหกรรม และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวกับงานอุตสาหกรรม จัดหมวดหมู่ง่ายต่อการค้นหา

TRANSPORATION SERVICES

ใน...อุตสาหกรรมไทย Thai l and I nd us t r y

131


ท�ำเนียบการคมนาคมและการขนส่ง Transporation Service

บริษัท สิรวิชญ์ ทรานสปอร์ต จ�ำกัด ที่อยู่ : 168/143 หมู่ 2 ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130 Tel. 0-2752-2215-6, 08-1667-7762 Fax. 0-2752-2215-6 ต่อ 26

บริษัท วัฒนะกล ทรานสปอร์ต 2001 จ�ำกัด ที่อยู่ : อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 Tel. 0-3433-1266, 0-3433-3062, 08-1867-6693 Fax. 0-3433-3062 ต่อ 22 ที่อยู่ : 45/12 หมู่ 7 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 Tel. 08-2486-3186

บริษัท ฟ้าสาง ทรานสปอร์ต จ�ำกัด ที่อยู่ : 497/3 หมู่ 1 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 Tel. 08-9708-0425, 08-4713-8072

ดู AD 4 สี หน้า 14

บริษัท บางพลีใหญ่ขนส่ง จ�ำกัด ที่อยู่ : 76/10 หมู่ 3 ถ.เทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 Tel. 0-2386-6167-9, 0-2755-4577-8 Fax. 0-2755-4579 l

หมวดขนส่งสินค้า

ท่าเรือแหลมฉบัง โทร. 0-3849-0000-39 แฟ็กซ์. 0-3849-0149 ศรีบรรเทา หจก. โทร. 0-2753-6023-4 โทรสาร. 0-2753-6023 เค พี เอ็น เอส ที ลอจิสติกส์ จก. บริษัท โทร. (662) 740-1740 โทรสาร.(662) 312-8442 โชคหิรัญพัฒนาขนส่ง จก บริษัท โทร. 0-2818-0093-4, 0-2463-8090-1 โทรสาร. 0-2818-0095 ว.โชคชัยรุ่งเรืองขนส่ง จก บริษัท โทร. 0-2745-4000-3 โทรสาร. 0-2398-1842

132

ใน...อุตสาหกรรมไทย Th ailan d In du s t r y

เมธี ขนส่ง ที่อยู่ : 105 หมู่ 7 ต.ห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี Tel. 08-6879-5646 Fax. 0-3631-6884

ดู AD 4 สี หน้า 31

บริษัท ส.สมานวงศ์สุข จ�ำกัด ที่อยู่ : 1 หมู่ 3 ต.หนองไม้แก่น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 08-1804-2715, 08-1913-5271, 0-3847-3511 Fax. 0-3847-3512

หจก.โชคทรายทอง ที่อยู่ : 114/33 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี Tel. 0-3849-4711, 0-3849-2004-5, 08-1781-9836 Fax. 0-3849-4620 เฉลิมวงศ์ขนส่ง หจก โทร. 0-2815-4630-5 มาสเตอร์ มูฟวิ่ง หจก. โทร. 0-2714-6574-77 โทรสาร. 0-2714-6575 อ้วนคอนเทนเนอร์ จก บริษัท โทร. 0-2819-8291-3 โทรสาร. 0-2819-8290 เจริญพรสหขนส่ง หจก. โทร/โทรสาร 0-2239-7399 พีซีแอล โลจิสติกส์อินเตอร์ไลน์ จก. บริษัท โทร.0-2945-0770 โทรสาร 0-2945-3819 เค.บี.แอล.เครน แอนด์ ทรานสปอร์ต จก บริษัท โทร. 0-2709-8067-71 โทรสาร. 0-2709-8072 ก ก ภาคย์ธนพัฒน์ จก บริษัท โทร. 0-2916-8200 ก เกียรติชัยพัฒนาขนส่ง จก บริษัท โทร. 0-2986-5263-8 เคพีเอ็น-เอสที ลอจีสติคส์ จก บริษัท โทร. 0-2740-0471-3 เครนสุทธิขนส่ง จก บริษัท โทร. 0-2394-5163 ซีต้า ซันไชน์ จก บริษัท โทร. 0-2992-0451-2 ไทยเอเซียบริการ หจก โทร. 0-2887-4620-2 มิตรแลนด์ คอร์ปอร์เรชั่น จก บริษัท โทร. 0-2721-6488-92

ยูไนเต็ดไทยโลจิสติคส์ จก บริษัท โทร. 0-2254-8400 ลีโอ โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จก บริษัท โทร. 0-2688-1414 กิตติพัฒนา ร้าน โทร. 0-4446-1555 กิตติวรรณ ขนส่ง โทร.0-5635-9107-8 กิมเซ้งขนส่ง จก บริษัท โทร. 0-2222-8300 กุมภวาปีกลการ จก บริษัท โทร. 0-4233-1604 กุ่ยเสริมชัยขนส่ง หจก โทร. 0-2221-9736 กู๊ด เวิลด์ โลจิสติกส์ จก บริษัท โทร. 0-2619-9998 กู๊ดทีม เอ็นเตอร์ไพรส์ จก บริษัท โทร. 0-7433-1102 กู๊ดวิลล์ทรานสปอร์ต จก บริษัท โทร. 0-3824-9688 กู้เกียรติขนส่ง หจก โทร. 0-3442-4065 เก่งกรานต์ขนส่ง จก บริษัท โทร. 0-5625-5669 เกรียงชัยออยล์ขนส่ง จก บริษัท โทร. 0-3858-1277 เกรียงพิไลทรานสปอร์ต จก บริษัท โทร. 0-2979-8914 เกล็ดเพชรด�ำทรานสปอร์ต หจก โทร. 0-2453-1268 เกศธัญญา หจก โทร. 0-5620-7252 เกษตรชัยขนส่ง จก บริษัท โทร. 0-5567-2053-4 เกษตรภัณฑ์ขนส่ง จก บริษัท โทร. 0-4486-1654 เกษตรมงคลทรานสปอร์ต จก บริษัท โทร. 0-4239-9101 เกษมทรัพย์ทรานสปอร์ต จก บริษัท โทร. 0-5464-5888 เค พี บี สะเดา ไอ ซี ดี จก บริษัท โทร. 0-7430-1362-3 เค พี เอส ทรานสปอร์ท หจก โทร. 0-2320-5525-6 เค วี ทรานสปอร์ต จก บริษัท โทร. 0-2746-8965 เค เอ อาร์ กรุ๊ป จก บริษัท โทร. 0-3461-2415 เค เอช ทัวร์ หจก โทร. 0-4431-3786 เค เอ็น อาร์ กรุ๊พ จก บริษัท โทร. 0-3630-4019 เค เอส ชิปปิ้ง หจก โทร. 0-2350-1163 เค เอส ซี ปัตตานี (1986) หจก โทร. 0-7334-9646 เค แอนด์ เจ บิสซิเนส ทรานสปอร์ต บจก โทร. 0-2249-2585 เค เฮง ทรานสปอร์ต จก บริษัท โทร. 0-2817-1494 ฉันทนา ฉายพิมาย แผง โทร. 0-4428-5088 ฉายสว่างวงศ์ขนส่ง หจก โทร. 0-3844-3461 ฉ๋ายโอชา ร้าน โทร. 0-7541-1253 เฉื่อย แอนด์ ซัน จก บริษัท โทร. 0-2249-1976 ช เจริญเมืองขนส่ง หจก โทร. 0-2214-3482 ช โชคอนันต์ ทรานสปอร์ท หจก โทร. 0-2968-8890-3 ช ทับสาร ร้าน โทร. 0-3627-7167 ช รุ่งเรืองกิจ (1993) จก บริษัท โทร. 0-2598-2686

ธารสุวรรณ จก บริษัท โทร. 0-5622-6851-2 ธาราณิน จก บริษัท โทร. 0-5635-8140 ธารานาขนส่ง จก บริษัท โทร. 0-4425-5023 น มาดี ขนส่ง โทร. 0-2221-5078 นครกรุงเทพสหการขนส่ง จก บริษัท โทร. 0-2887-0910-1 นิ่ม ซี เส็ง ลิสซิ่ง จก บริษัท โทร. 0-5387-0756 บีพีแอร์แอนด์ซีเฟรทเซอร์วิส จก บริษัท โทร. 0-2254-1509 บีวีทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส จก บริษัท โทร. 0-3895-4797 บีอาร์ลอจิสติกส์ จก บริษัท โทร. 0-7442-9701-3 บีเอไอ ทรานสปอร์ต จก บริษัท โทร. 0-2671-6549 บีแอนด์เจมามมุท จก บริษัท โทร. 0-3888-2556-60 บุญเกื้อกูล ทรานสปอร์ต จก บริษัท โทร. 0-2503-7612-3 บุญญกิจร่วมบริการ จก บริษัท โทร. 0-7462-0853 บุญญฤทธิ์ขนส่ง (1999) หจก โทร. 0-3630-2828 บุญดีสุราษฎร์ขนส่ง (บุ้นหลี) หจก โทร. 0-7727-2803 บุญทัต ทรานสปอร์ต จก บริษัท โทร. 0-2973-5455 บุญน�ำชัยขนส่ง จก บริษัท โทร. 0-3420-4504-5 ปัตตานีประสิทธิ์ ภาคใต้เทรลเลอร์ขนส่ง จก บริษัท โทร. 0-2216-2524 ปัตตานีสหะทักษิณเทรลเลอร์ ขนส่ง บจก โทร. 0-7334-8365 ปากช่องขนส่ง จก บริษัท โทร. 0-4431-1783 ปากน�้ำโพขนส่ง หจก โทร. 0-2222-6410 ปากน�้ำสหการ หจก โทร. 0-2384-1550 ปิยะสามัคคีขนส่ง หจก โทร. 0-2989-7992-3 ปึงง่วนเส็ง (ขนส่ง) หจก โทร. 0-2222-3225 ปุ๋ยสะอาด อุดรธานี หจก โทร. 0-4232-1343 ปูนซิเมนต์ไทยโลจิสติก จก บริษัท โทร. 0-7536-3447-8 เปรมประชาขนส่ง จก บริษัท โทร. 0-5324-2767 แปซิฟิค โลจิสติคส์ โปร จก บริษัท โทร. 0-3483-4224 พิชิตขนส่ง บริษัท โทร. 0-7541-1301 พิชิตขนส่งพัทลุง (ภาคใต้) หจก โทร. 0-7424-4856 พิทักษ์ขนส่ง หจก โทร. 0-7541-1059 พิบูลพูนผลขนส่ง จก บริษัท โทร. 0-7443-9398 พิพัฒน์ยนต์ขนส่ง หจก โทร. 0-2399-3082 พิมายอิสานขนส่ง หจก โทร. 0-4420-1077 เฟิสท์ทรานสปอร์ต จก บริษัท โทร. 0-2949-9540-5 เฟิสท์บางกอกโลจิสติกส์ จก บริษัท โทร. 0-2681-8325 เฟื่องฟูขนส่ง หจก โทร. 0-2812-6010 โฟร์วีลชิปปิ้งและทรานสปอร์ต หจก โทร. 0-2249-2086


ท�ำเนียบการคมนาคมและการขนส่ง Transporation Service ภัทรพล ทรานสปอร์ต หจก โทร. 0-3852-8427-8 ภาคกลางขนส่ง (กิมเซี้ย) หจก โทร. 0-3471-1075 ภาคกลางขนส่ง หจก โทร. 0-2222-0485 ภาคใต้มิตรสุราษฎร์ขนส่ง หจก โทร. 0-7731-1313 ภาคธนพัฒน์ จก บริษัท โทร. 0-2916-4779 ภานุขนส่ง จก บริษัท โทร. 0-3451-3855 ภานุมาศทรานสปอร์ต หจก โทร. 0-5624-7119-21 ภูเก็ต เธียรสินขนส่ง หจก โทร. 0-7621-1056 ภูเก็ตขนส่ง โทร. 0-2281-7744 ภูเก็ตพรฉลองขนส่ง จก บริษัท โทร. 0-7621-1527 ภูเก็ตล�ำเลียง (ศูนย์รวมขนส่งที่1) บจก โทร. 0-2410-3135 ภูเก็ตวุฒิเจริญขนส่ง จก บริษัท โทร. 0-7623-9279 ภูเก็ตศรีสุชาติ จก บริษัท โทร. 0-7534-5368 ยนต์พิศาล ร้าน โทร. 0-7521-8164 ยรรยงขนส่ง หจก โทร. 0-4425-7945-6 ยะลาเว่งขนส่ง หจก โทร. 0-7321-3998

ยานสยามขนส่ง จก บริษัท โทร. 0-3857-5232-5 ย่านตาขาวยานยนต์ จก บริษัท โทร. 0-7522-4103 ยามาโตะอุนยู (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-3840-1584-6 ยิ่งเจริญ ร้าน โทร. 0-3553-1244 ยิ่งเจริญขนส่ง ห้าง โทร. 0-4441-1042 ยุงทองขนส่ง หจก โทร. 0-5526-2661 ยุภา ขนส่ง หจก โทร. 0-2709-2939 ยู ที ที ทรานสปอร์ต จก บริษัท โทร. 0-2688-1769 ยูคอน เอ็กซ์เพรส จก บริษัท โทร. 0-2982-3798-9 ยูนิทรานส์ ลอจิสติคส์ จก บริษัท โทร. 0-2936-6209 ยูนีค เคโป แอนด์ ทรานสปอร์ต จก บริษัท โทร. 0-2738-9711 ยูไนเต็ดมอเตอร์เซลส์ จก บริษัท โทร. 0-3624-4443 ยู่เฮงล้งขนส่ง หจก โทร. 0-3944-1445-6 ราชาทัวร์ ขนส่ง หจก โทร. 0-7443-9424 ราชาโยค (1994) จก บริษัท โทร. 0-4322-8804 ออโตทรานสปอร์ต จก บริษัท โทร. 0-3522-6488-9

ออโต้ กลการ จก บริษัท โทร. 0-2973-2113-4 ออโต้คอนเทนเนอร์ จก บริษัท โทร. 0-3630-7361-2 อุบลพรชัยขนส่ง โทร. 0-4525-0744 อุบลสหธรรมขนส่ง (1983) จก บริษัท โทร. 0-4251-1126 เอกกระบี่ขนส่ง โทร. 0-7563-1882 เอกชัยขนส่ง หจก โทร. 0-3233-7523 เอกชัยคอนเทนเนอร์เทอร์มินอล จก บริษัท โทร. 0-3442-6010-25 เอกรัฐทรานสปอร์ต จก บริษัท โทร. 0-2519-5044-7 เอ็กซ์เปอร์ต ทรานสปอร์ต จก บริษัท โทร. 0-3522-1440-1 เอ็มทีซีทรานสปอร์ต จก บริษัท โทร. 0-7425-4512 เอ็มทีพีกรุ๊ป หจก โทร. 0-7531-3311-2 เอ็มบีทรานชิป จก บริษัท โทร. 0-2735-4627-9 เอ็มพีโลจิสติกส์ (2002) จก บริษัท โทร. 0-3633-4098-9 เอ็มเอ็มทีทรัคส์ จก บริษัท โทร. 0-3837-3904 เอ็มเอ็มพีทรานสปอร์ต จก บริษัท โทร. 0-2737-5598 เอ็มโอขนส่ง หจก โทร. 0-3638-9455 เอส เค คุณธรรม หจก โทร.0-7444-8022

เอส เจ สถาปัตย์ จก บริษัท โทร. 0-3633-4345 เอส ซี เอส ขนส่ง หจก โทร. 0-2262-0665 เอส ที เจ ทรานสปอร์ต หจก โทร. 0-1781-1695 เอส ที วี เทรดดิ้ง อีเจนซี โทร. 0-7445-7810-3 เอส บี ซี ทรานสปอร์ต จก บริษัท โทร. 0-2919-5492-4 ฮาวีฟูด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2705-9398-9 ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2500-3185 เฮคเก็ตต์ มัลติเซิร์ฟ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-3886-9351-4 เฮงขนส่ง ททท หจก โทร. 0-4323-9157 เฮงหลีทรานส์เฟอร์ จก บริษัท โทร. 0-3876-2859 เฮ่งเซง แซ่ลี้ สนง โทร. 0-2221-4487 แฮนด์ลิ่ง เอ็กซ์เพรส จก บริษัท โทร. 0-2559-0471 แฮบปี้ซี จก บริษัท โทร. 0-7473-4391-4 ไฮ เทค เอ็กซ์เพร็ส จก บริษัท โทร. 0-2713-7795-6 ไฮเทคนิทซู (ประเทศไทย) จก บริษัท

ใน...อุตสาหกรรมไทย Thai l and I nd us t r y

133


ท�ำเนียบการคมนาคมและการขนส่ง Transporation Service โทร. 0-7452-1207 ไฮแม็กซ์ขนส่ง จก บริษัท โทร. 0-4421-2803 ไฮเวย์ชิปปิ้งทรานสปอร์ต จก บริษัท โทร. 0-2360-8750 l

หมวดบริการขนย้าย และรับฝาก

เอส เค อาร์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จก บริษัท โทร. 0-2988-7811, 08-1843-1742 , 08-7099-7397

134

ใน...อุตสาหกรรมไทย Th ailan d In du s t r y

มาสเตอร์ มูฟวิ่ง หจก. โทร. 0-2714-6574-77 โทรสาร. 0-2714-6575 เกน มูฟวิ่ง โทร. 0-2927-6261 คิงส์ แวน ไลนส์ จก บริษัท โทร. 0-2399-3603-5 เจ วี เค อินเตอร์เนชั่นแนล มูฟเวอรส์ จก บริษัท โทร. 0-2379-4646 ซีบร้า มูบเวอร์ โทร. 0-2697-4848-9 ลีโอ โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จก บริษัท โทร. 0-2688-1414

ออลแพคมูฟเวอร์ส แอนด์ ชิพปิ้ง จก บริษัท โทร. 0-2965-0067-8 กิจเสรีมูฟวิ่ง แอนด์เซอร์วิส โทร. 0-2384-3335 เกรทเทนเนอร์ จก บริษัท โทร. 0-2746-8933-5 คราวน์ รีโลเคชั่น โทร. 0-2249-0219 คราวน์ไลนส์ จก บริษัท โทร. 0-2393-9196-7 คอนเทนเนอร์ดีโป้ท์เซอร์วิส แอนด์ทรานสปอร์ต จก บริษัท โทร. 0-3876-8625-8 เค เอ็ม ที โปรเฟสชั่นเนิล จก บริษัท โทร. 0-2386-7139 จั๊วขนย้ายเครื่องจักร หจก โทร. 0-2897-3110 ชินวรณ์เซอร์วิส หจก โทร. 0-7620-5181 ซานตาเฟ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2742-9890-2 เซ็นเตอร์คอมเทค หจก โทร. 0-2578-3142 ดาวดวงใหม่เซอร์วิส หจก โทร. 0-7659-9372 ดี เอ็น เอส แพ็คแอนด์มูฟ โปรเฟสชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-2757-2597 ดีดี คอนเทนเนอร์ จก บริษัท โทร. 0-3876-0900 ดีมูบ โทร. 0-2991-8050 ตงนั้มขนส่ง หจก โทร. 0-5571-1468 ทรานส์-ลิงค์ เอ็กซ์เปรส โทร. 0-2681-2940-3 ทรานสโป อินเตอร์เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-2929-8750 ที คิว เอ็ม ทรานสปอร์ต หจก โทร. 0-3521-8292 ไทยคอนเทนเนอร์ ดิสทริบิวชั่น เซอร์วิส จก บริษัท โทร. 0-2634-2963 ไทยอินเตอร์เนชั่นแนลมูฟวิ่ง แอนด์สตอเร็จ จก บริษัท โทร. 0-2661-5165 บิ๊ก มูฟ โทร. 0-2720-0507-8 ป ธุระกิจเจริญ หจก โทร. 0-2235-2276 ป วีระพรทรานสปอร์ต จก บริษัท โทร. 0-2463-5757 ปัตตานีปลาป่น (1988) จก บริษัท โทร. 0-2895-3024 โปรไฟล์ จก บริษัท โทร. 0-2740-5020-2 พัทยา มูฟวิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จก บริษัท โทร. 0-3842-5741 เพชรปั้นเงิน หจก

โทร. 0-2374-3188 วี ที มูฟ แอนด์ เซอร์วิส หจก โทร. 0-2463-8689-91 ศรีบรรเทา หจก โทร. 0-2753-6023-4 ส ทรัพย์สว่าง (1999) จก บริษัท โทร. 0-3628-3362-3 สมชายทรานสปอร์ตโลจิสติกส์ จก บริษัท โทร. 0-2889-4646-51 สยามภูมิรักษ์ หจก โทร. 0-2373-8043 สวัสดี โลจิสติกส์ จก บริษัท โทร. 0-2347-2090-1 สัญญา เซอร์วิส เอ็กซ์เพรส หจก โทร. 0-2944-4763-4 สุวรรณภูมิ อุตสาหกิจ หจก โทร. 0-2320-1771 เสาวนีย์ ทรานสปอร์ต หจก โทร. 0-3880-2371-2


ท�ำเนียบการคมนาคมและการขนส่ง Transporation Service

ใน...อุตสาหกรรมไทย Thai l and I nd us t r y

135


ท�ำเนียบไฟฟ้า และไฮโดรลิค Electric & Hydrulic

Thailand Industry Business Pages

ไฟฟ้า และไฮโดรลิค

รวบรวมข้อมูลสินค้าและบริการในกลุ่มอุตสาหกรรม ครอบคลุมทั้งการผลิต และบริการอย่างครบถ้วน จัดแบ่งหมวดหมู่ชัดเจน เพื่อความสะดวกในการค้นหาข้อมูล รวบรวมธุรกิจและสินค้าในวงการอุตสาหกรรม และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวกับงานอุตสาหกรรม จัดหมวดหมู่ง่ายต่อการค้นหา

136

ELECTRIC & HYDRAULIC

ใน...อุตสาหกรรมไทย Th ailan d In du s t r y


ท�ำเนียบไฟฟ้า และไฮโดรลิค Electric & Hydrulic หมวดไฟฟ้า-อุปกรณ์

หมวดไฟฟ้า-ติดตั้ง

หจก. มหาธน อิเลคทริค ที่อยู่ : 883,885 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150 Tel. 0-2894-3447-9, 08-1445-2766 Fax. 0-2416-1659, 0-2415-7307 www.mahathon.co.th

บริษัท ที.ที.คอนโทรล ซิสเต็มส์ จ�ำกัด ที่อยู่ : 60/846 หมู่ 11 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปาการ 10270 Tel. 0-2758-0225 Fax. 0-2758-0226

ดู AD 4 สี หน้ า 4

ดู AD 4 สี หน้ า 4

หมวดท่ อยาง

พีเอส สายยางไฮดรอลิค ที่อยู่ : สาขาระยอง : 332/65 ซ.17 ถ.สุขุมวิท ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง สาขาชลบุรี : 98/19 หมู่ 8 ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20250 สาขาบ้านบึง : 38/19 หมู่ 8 ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี Tel. 0-3868-4317-9, 08-3120-8895, 08-1637-2117, 08-4350-3776, 08-8205-1592 Fax. 0-3868-1256

บริษัท เอบีโอแอล เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด ที่อยู่ : 107/16 หมู่ 13 ซ.กิ่งแก้ว 25/1 ต.ราชา เทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 Tel. 0-2136-5294, 0-2136-5295 Fax. 0-2136-5297

ดู AD 4 สี หน้ า 12

หมวดอุปกรณ์ ไฮโดรลิค วิเชียรการไฟฟ้า ที่อยู่ : 147/18 หมู่ 5 ถ.กาญจนาภิเษก ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 Tel. 08-9696-9428

ร้ านธนไพศาล ไฮดรอลิค ที่อยู่ : 54/1 หมู่ 5 ถ.บางนา-ตราด ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180 Tel./Fax. 0-3853-8291, 08-9497-1034

l

หมวดเครื่ องก�ำเนิดไฟฟ้า

แอลพีเอช อินดัสเตรี ยล จก บริษัท โทร. 0-2719-0206, 0-2300-5027 โทรสาร. 0-2719-0023 l

หมวดไฟฟ้าผู้รับเหมาติดตั้ง ส�ำหรั บบ้ านและโรงงาน

บริษัท เอ็น พี อิเลคทริค คอลซีลเท็ม จ�ำกัด โทร. 0-2417-2100 แฟ็กซ์. 0-2417-2104

บริษัท เอ็ท ไพพ์ เอ็นยิเนียริ่ง จ�ำกัด โทร. 0-2832-6409 แฟ็กซ์. 0-2832-6408 บริษัท พาวเวอร์ ฟอร์ ยู จ�ำกัด โทร. 0-2902-5170 แฟ็กซ์. 0-2902-5173 หจก. เอ็น ที อี อิเลคทริคคอน โทร. 08-1862-4581, 08-9542-4446 บริษัท ออล อิน เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด โทร. 0-2881-6689 แฟ็กซ์. 0-2881-6689 ต่อ 11 ลีน่า พี แอล เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2751-0688 (AUTO), 0-2337-3406-8 โทรสาร. 0-2751-0380, 0-2751-0569 เอ ทีม เอฟ.อี. เทคโนโลยี กรุ๊ ป จก บริษัท โทร.0-2915-3832 โทรสาร. 0-2746-8089 อาร์ .เอฟ.ซี.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ จก บริษัท โทร. 0-2755-4239, 0-2757-5027 โทรสาร. 0-2759-4489 มีนชัย สวิตซ์ เกียร์ (2002) จก บริษัท

โทร. 0-2906-5700-2 โทรสาร. 0-2906-5703 ยูเนี่ยน แปซิฟิค เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2893-0421-2 โทรสาร. 0-2415-8814 เรซพอนด์ กรุ๊ ป บริษัท โทร. 0-2968-6670-1 โทรสาร. 0-2580-2800 เพาเวอร์ ไลน์ อิเลคทริค จก บริษัท โทร. 0-9815-1612 โทรสาร. 0-3484-1444 โชครุ่ งเรื องการช่ าง จก บริษัท โทร. 0-2806-2017 ซีฮอ็ คบิลดิง้ เมนเทนแนนซ์ จก บริษัท โทร. 0-2258-0385-400 ที เอส เอ็นจิเนียริ่งคอนซัลแทนส์ จก บริษัท โทร. 0-2945-1242-4 ยงชัยอีเล็คทริค หจก โทร. 0-2415-6152 สยาม - ซันนี่ โวลท์ จก บริษัท โทร. 0-2815-9979 หนึ่งเอ็นจิเนียริ่ง เวิร์ค หจก โทร. 0-2512-1318 กรเซอร์ วสิ โทร. 0-2392-5779 กัญจน์ ธนา วิศวกรรม จก บริษัท โทร. 0-2911-9481 กัลฟ์อิเล็คตริก จก บริษัท โทร. 0-2251-8421 กิจกมลเอ็นจิเนียริ่งและบุตร จก บริษัท โทร. 0-2215-8512 กิจไพศาล อิเล็คตริค อินสทอลเลชั่น โทร. 0-2291-6526 แจ้ งโสภา จก บริษัท โทร. 0-2743-0176 ฉวีวรรณอิเลคทริค หจก โทร. 0-2543-9931 ชัยภัฏ เทรดดิง้ แอนด์ คอนสตรั คชั่น จก บริษัท โทร. 0-2412-0867 โชเคน (ไทย) จก บริษัท โทร. 0-2246-2209 ซิตี ้ เพาเวอร์ จก บริษัท โทร. 0-2260-9550 ซินเซียร์ ร้ าน โทร. 0-2233-9222 ท็อกโก เอ็ม แอนด์ อี หจก. โทร. 08-6980-7396, 0-2721-3447 โทรสาร 0-2721-3447, 0-2721-4700 ไทม์ สเอ็นจิเนียริ่งซิสเต็มส์ จก บริษัท โทร. 0-2682-7875 เพาเวอร์ แอนด์ คอนโทรล ซัพพลาย จก บริษัท โทร. 0-2995-3048 เพาเวอร์ เคเอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2311-5455 เพาเวอร์ ลิงค์ เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2237-2774 เวิล์ด มาสเตอร์ เทคโนโลยี จก บริษัท โทร. 0-2993-6620 ศิรินครเทรดดิง้ จก บริษัท โทร. 0-2509-1605-6 ศิริมาศ วิศวกรรม จก บริษัท โทร. 0-2320-0110 ส แก้ วเพชรเอ็นจิเนียริ่ง หจก โทร. 0-2989-4664 ส รุ่ งแสงทวี หจก โทร. 0-2585-3582 สเตพไวส์ โทเทิลลิติ จก บริษัท โทร. 0-2804-4031-4 สเตฟไวส์ จก บริษัท โทร. 0-2804-8980-1 สมชายการไฟฟ้า หจก โทร. 0-2390-1912 สยามแพนเทค เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2676-3220

สาม บี ซัพพลายแสงประดิษฐ์ หจก โทร. 0-2271-0058 แสงอร่ าม ร้ าน โทร. 0-2236-1382 อีเล็คตริค ไลนส์ จก บริษัท โทร.0-2285-3061-4 อีสแควร์ เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2840-6923-5 อีแอนด์ เอ็มเอ็นจิเนียริ่งซิสเต็ม จก บริษัท โทร. 0-2678-4365-6 อุดมกรวิศวกรรม จก บริษัท โทร. 0-2331-0766 อุทยั คอนซัลแตนท์ จก บริษัท โทร. 0-2332-8100-3 เอ อี ซี อีเลคทริค จก บริษัท โทร. 0-2374-2734 l

หมวดจัดหา เครื่ องใช้ อเิ ล็คทรอนิคส์

ณัฐและภัทรเทคโนโลยี จก บริษัท โทร. 0-2950-4079, 0-2950-8841, 08-1817-2421 โทรสาร 0-2580-5800 l

หมวดไฟฟ้าสวิตช์ บอร์ ด

เพาเวอร์ คอนโทรล หจก. โทร. 0-2907-7756 โทรสาร 0-2907-7757 เจโกลบัล เซฟตี ้ หจก. โทร. 0-2371-3094 โทรสาร. 0-2755-0247 สยามอุตสาหกรรมและการผลิต จก บริษัท โทร. 0-2452-1795-9 โทรสาร. 0-2452-1792 เอบีโอแอล เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 08-6332-4221,0-2361-6822-3 โทรสาร 0-2361-6824 www.aboeng.com เซฟการ์ ด จก บริษัท โทร. 0-2254-3083-7 ไมโคร เพาเวอร์ (ไทย) จก บริษัท โทร. 0-2914-5006-7 สยามออโตไลท์ จก บริษัท โทร. 0-2433-7965 เกรี ยงประภา จก บริษัท โทร. 0-2216-2930-3 คิวบิคอน จก บริษัท โทร. 0-2212-8132 เค ดับบลิว ที หจก โทร. 0-2517-4398 เคท (ไทยแลนด์ ) จก บริษัท โทร. 0-2573-3026 จิวการช่ าง หจก โทร. 0-2331-2162-3 เฉลิมพลการไฟฟ้า โทร. 0-2311-3337 ชีตาร์ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2897-1445 ซันนี่ เอ็นจิเนียริ่ง (1998) จก บริษัท โทร. 0-2946-9088 ถวิลพงษ์ จก บริษัท โทร. 0-2373-4505 สยามอุตสาหกรรม และ การผลิต จก บริษัท โทร.0-2452-1795-801 เอ็ม เอส สวิทซ์ บอร์ ด จก บริษัท โทร. 0-2894-9250-1 เอล คิน เอ็นจิเนียริ่ง หสน โทร. 0-2683-7437-9 l

หมวดมอเตอร์ ไฟฟ้า

แอคคิวเรท เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2374-0077-80 โทรสาร. 0-2374-4653

ใน...อุตสาหกรรมไทย Thai l and I nd us t r y

137


ท�ำเนียบไฟฟ้า และไฮโดรลิค Electric & Hydrulic เค พี พี อินดัสเทค คอนโทรล หจก โทร. 0-2811-2814 เค้ นท์ ฟอร์ ด แมชินเนอรี่ จก บริษัท โทร. 0-2291-3181-7 เจริญเมืองแมชชินเนอรี่ จก บริษัท โทร. 0-2280-8431-5 ซี อาร์ เอ็ม โมชั่นกรุ๊ ป จก บริษัท โทร. 0-2280-1199 เซ้ งเจริญเมือง จก บริษัท โทร. 0-2316-8200-6 ที แอล เกียร์ มอเตอร์ (ไทยแลนด์ ) จก บริษัท โทร. 0-2744-1461-70 ทีพจี ี มอเตอร์ ส แอนด์ ไดร์ ฟส (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2277-8878 ไอเมคคานิคส์ จก บริษัท โทร. 0-2281-8111 ชั่นชั่นโปลีเทค โทร. 0-2905-0286 ชัยมงคล คอนโทรล ซีสเต็มส์ หจก โทร. 0-4333-3931-2 ชัยมงคลมอเตอร์ ร้ าน โทร. 0-5422-6475 อนันต์ เอ็นจิเนียริ่ง หจก โทร. 0-2214-4369 อนิวรรต ซัพพลาย จก บริษัท โทร. 0-2710-4211-3 โอเวอร์ ซี พาร์ ท เทรด จก บริษัท โทร. 0-2668-2470-1 ไอดี โซลูช่ ัน จก บริษัท โทร. 0-2908-1929-32 ฮิกาชิฟูจไิ ทย จก บริษัท โทร. 0-2906-0567

138

ใน...อุตสาหกรรมไทย Th ailan d In du s t r y

l

หมวดซ่ อมมอเตอร์ ไฟฟ้า

ก เจริญการไฟฟ้า โทร. 0-2893-9029 โทรสาร. 0-2893-9028-9 J.S.C.มอเตอร์ หจก โทร. 0-2755-3111-2 โทรสาร. 0-2759-7628 กรุ งเทพฯ มอเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-2286-6796 กิตติคุณมอเตอร์ ร้ าน โทร. 0-2468-7353 เค พี โอ อีเล็คทริค แอนด์ ซัพพลาย จก บริษัท โทร. 0-2988-0748-9 ง้ วนไดนาโม ร้ าน โทร. 0-2510-9291 จิน้ ง้ วนอะไหล่ ร้ าน โทร. 0-2468-5392 ช การช่ าง ร้ าน โทร. 0-2223-5034 ชนินทร์ มอเตอร์ ร้ าน โทร. 0-2368-1564 ชัยแสงมอเตอร์ ร้ าน โทร. 0-2221-9317 เด่ นฟ้าการช่ าง หจก โทร. 0-2391-7502 ต เจริญสมุทร ร้ าน โทร. 0-2279-4116 ทิพย์ มอเตอร์ อุตสาหกรรม ร้ าน โทร. 0-2918-7466 ไทยซูแฟคตอรี่ จก บริษัท โทร. 0-2674-9135 ไทยแสงมอเตอร์ ร้ าน

โทร. 0-2258-1102 เพชรเกษมวิศวกรรม โทร. 0-2802-7638 l

หมวดอุปกรณ์ ไฮโดรลิก

บริษัท เพาเวอร์ พลาสเทค จ�ำกัด Tel : 0-2757-5053, 0-2312-2486 Fax : 0-2757-5054 เอ็กโซติก เอ็นจิเนียริ่ง หจก โทร. 0-2808-1806 โทรสาร. 0-2808-0006 เพาเวอร์ เซ็นเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-2757-5063, 0-2312-2486 โทรสาร. 0-2757-5054 พีธี ไฮดรอลิค จก บริษัท โทร. 0-2738-8054, 0-2738-8056 เอส.เค.ไฮดรอลิค (2004) จก บริษัท โทร. 0-2326-1585, 0-2326-1577 โทรสาร. 0-2326-1586 เอส.เอ็น.พี ไทยมารี น จก บริษัท โทร. 0-2662-926-2099 โทรสาร. 0-2662-926-2100 เอกสุนทรคอนสตรั คชั่น หจก. โทร. 0-2520-3343, 0-2909-7045 โทรสาร. 0-2909-7045 ริชเพาเวอร์ อีควิปเม้ นท์ จก บริษัท โทร. 0-2815-3317 โทรสาร. 0-2815-3392 ไดเน็กซ์ ออโตเมชั่น จก บริษัท โทร. 0-3447-6346-7, 0-2316-3910 โทรสาร. 0-3447-6348, 0-2316-2430 กิ่งแก้ วจักรกลไฮดรอลิค จก บริษัท

โทร. 0-2221-6439 เซฟเวย์ เทลเกท จก บริษัท โทร. 0-3837-9755 เทคโน เฟลกซ์ จก บริษัท โทร. 0-2399-2059-63 ไทยเอเย่ นซี เอ็นยีเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2691-5900 พีซัน รั บเบอร์ แอนด์ เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-2938-4443 ไพศาลชนะกิจ หจก โทร. 0-2214-1078 แอโรฟลูอดิ จก บริษัท โทร. 0-2577-2999 ไฮโดร โฟลเท็ค จก บริษัท โทร. 0-2281-4758-9 ร่ วมเจริญ กรุ งเทพ 1995 หจก โทร. 0-2622-0048-9 รั ตนโกสินทร์ ไฮดรอลิค (1999) จก บริษัท โทร. 0-2730-3526-7 รามอินทรา ไฮโดรลิค หจก โทร. 0-2945-7105 วังจุฬา ไฮดรอลิค หจก โทร. 0-3572-1274 วังสะพุงไฮดรอลิค ร้ าน โทร. 0-4285-0977 วาทยะกร หจก โทร. 0-2281-4758 วาย จี อี ซัพพลาย โทร. 0-2809-0310 เอส เค ไฮ-ดรอลิค (2004) จก บริษัท โทร. 0-2326-1585


ท�ำเนียบไฟฟ้า และไฮโดรลิค Electric & Hydrulic

ใน...อุตสาหกรรมไทย Thai l and I nd us t r y

139


ท�ำเนียบสินค้า และการบริการ Products & Services

Thailand Industry Business Pages

สินค้า

และการบริการต่างๆ รวบรวมข้อมูลสินค้าและบริการในกลุ่มอุตสาหกรรม ครอบคลุมทั้งการผลิต และบริการอย่างครบถ้วน จัดแบ่งหมวดหมู่ชัดเจน เพื่อความสะดวกในการค้นหา ข้อมูล รวบรวมธุรกิจและสินค้าในวงการอุตสาหกรรม และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวกับงานอุตสาหกรรม จัดหมวดหมู่ง่ายต่อการค้นหา

140

ใน...อุตสาหกรรมไทย Th ailan d In du s t r y

PRODUCTS & SERVICES


ท�ำเนียบสินค้า และการบริการ Products & Services หมวดกล่ อง-จ�ำหน่ าย-ผลิต

หมวดจัดหางาน

หมวดเฟอร์ นิเจอร์

หมวดบริการรั บซ่ อม เครื่ องใช้ ไฟฟ้า บริษัท สุวจันทร์ เซอร์ วสิ จ�ำกัด ที่อยู่ : 8/1 ซ.ฉลองกรุง 41 ถ.ฉลองกรุง แขวงล�ำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 Tel. 0-2737-2190, 08-1869-5411 Fax. 0-2737-2191

บริษัท ชัยเจริญแพคกิง้ จ�ำกัด ที่อยู่ : 31 ซ.เอกชัย 65 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150 Tel. 0-2415-5315, 0-2415-2671, 08-8579-0671, 09-9235-3565 Fax. 0-2898-0080

หจก. พี.ซี.เอ็น. เซอร์ วสิ ที่อยู่ : 13 หมู่ 3 ถ.เลียบวารี แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530 Tel. 0-3884-5408, 08-5055-9663, 08-5132-2589

หมวดกล้ องวงจรปิ ด

หมวดเครื่ องครั ว-รั บท�ำ

ดู AD 4 สี หน้ า 16

MSC ที่อยู่ : 29 ถ.กุมภิล ต.ห้วยจรเข้ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 Tel. 0-3424-2200, 08-4845-7555

ดู AD 4 สี หน้ า 6

หมวดเครื่ องแต่ งกาย

ดู AD 4 สี หน้ า 5

อานนท์ เครื่ องครั วสแตนเลส ที่อยู่ : 37/4 หมู่ 3 ถ.สุวินทวงศ์ 31 แขวงล�ำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530 Tel. 0-2988-0869, 08-1813-6750

ดู AD 4 สี หน้ า 29

ดู AD 4 สี หน้ า 30

วิชัยเฟอร์ นิเจอร์ บวิ ้ อิน ที่อยู่ : 51/4 หมู่ 5 ถ.ไปวัดดาล ต.บางคะไนย์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 12000 Tel. 0-2501-7507, 08-5324-1540 Fax. 0-2501-7501

ดู AD 4 สี หน้ า 9

หมวดเครื่ องถ่ ายเอกสาร ร้ านแม่ กลองก๊ อปปี ้ เซอร์ วสิ ที่อยู่ : 7/18 ถ.เอกชัย ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม Tel. 0-3471-5299, 08-1943-5824

หมวดโลงเย็น-ห้ องเย็น

คงกระพันโลงเย็น ที่อยู่ : 99/201 หมู่ 8 ถ.กาญจนาภิเษก ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 Tel. 08-2789-5391

ดู AD 4 สี หน้ า 32

หมวดวิทยุส่ือสาร-อุปกรณ์

หมวดกุญแจ สนั่นกุญแจ ที่อยู่ : 548/1 หมู่ 6 หน้ามินิบิ๊กซี ตลาดสดบางปู ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ Tel. 08-4671-0977

ร้ านเก้ าธันวา ที่อยู่ : 104/5 หมู่ 19 หมู่บ้านกอบแก้ว 1 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170 Tel. 0-2885-9323, 08-1449-1201 Fax. 0-2885-8932

GT เฟอร์ นิเจอร์ (ช่ างตู่) ที่อยู่ : 927/313 ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 09-6293-9384, 09-8420-3410

ชัยสิทธิ์โลงเย็น ที่อยู่ : ตรงข้ามบิ๊กซี 2 29/11-13 หมู่ 2 ถ.พหลโยธิน ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 Tel. 08-1946-3255 หจก. โซน 26 ที่อยู่ : 128/15 หมู่ 14 ซ.สุขสวัสดิ์ 62 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 Tel. 0-2818-0188-89, 08-1632-1933 Fax. 0-2463-4751

ดู AD 4 สี หน้ า 28

ดู AD 4 สี หน้ า 32

หมวดลังไม้ -พาเลต

หมวดบริการเช่ าเต็นท์

ดู AD 4 สี หน้ า 15

แอ๊ ดขายไม้ ที่อยู่ : 36 หมู่ 1 ต.ชัยยะวาส อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 Tel. 08-9919-4350, 08-9836-6029 ร้ านปรี เซ็นเตอร์ ที่อยู่ : 35/1-2 ถ.เดชอุดม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel. 08-1718-6240, 0-4427-5107 Fax. 0-4425-1707

บริษัท อาร์ .วี.เค.ออฟฟิ ศเซอร์ วสิ จ�ำกัด ที่อยู่ : 108/48 หมู่ 10 ต.วังตะเคียน อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel. 08-5094-5894, 08-1588-5848, 0-3808-6510

เจ๊ แมว เต็นท์ เช่ า ที่อยู่ : 143/7 ซ.คู้บอน ถ.รามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ Tel. 0-2945-1876, 08-9118-1678, 08-5832-8191 Fax. 0-2945-1876

ใน...อุตสาหกรรมไทย Thai l and I nd us t r y

141


ท�ำเนียบสินค้า และการบริการ Products & Services หมวดเศษเหล็ก และของเก่ า ผู้ขายและผู้รับซื้อ

หมวดป้ายโฆษณา

หมวดอินเตอร์ เน็ต-บริการ

ดู AD 4 สี หน้ า 12

บริษัท วี.อาร์ .ดี.กรุ๊ ป จ�ำกัด ที่อยู่ : 98 ซ.ลาดปลาเค้า 10 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10310 Tel. 0-2907-4535-6, 08-1421-9462 Fax. 0-2907-4537 ร้ านตัง้ เพ่ งจั๊วจึง ฟาสไชน์ ที่อยู่ : 42 ถ.พลแสน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา Tel. 0-4424-1935, 08-1879-1535, 09-3925-4591

คิงส์ โปสเตอร์ ที่อยู่ : 664/8 ถ.เพชรเกษม-ชะอ�ำ ต.ชะอ�ำ อ.ชะอ�ำ จ.เพชรบุรี Tel. 09-0441-1088, 08-4476-6345

ปลายศิลป์ ที่อยู่ : 53/6 ถ.เพชรเกษม อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ Tel. 08-6033-3910 U-ZONE ยูโซน ที่อยู่ : 56 ถ.สู้ศึก ต.ประจวบ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ Tel. 08-0550-2950

หมวดทีน่ อน-จ�ำหน่ าย

142

ใน...อุตสาหกรรมไทย Th ailan d In du s t r y

หจก. งูเหล็ก อยุธยา 083-963-0099 หัวหิน 087-963-4000 กรุ งเทพ 089-660-3737 ชลบุรี 080-167-1000 สมุทรปราการ 080-733-0055 นนทบุรี 0-2950-6772 ภูเก็ต 08-9288-1115 ระยอง 089-779-7136 ปทุมธานี 089-473-9501

หมวดตู้เย็นและตู้แช่ หจก. คลีนิค แอร์ ตู้เย็น ที่อยู่ : 35/3 ซ.ศรีบ�ำเพ็ญ พระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 Tel. 0-2287-1653 Fax. 0-2672-9359

หมวดแว่ นตา-จ�ำหน่ าย-รั บตัด

ร้ านที่นอนวัชรพล ที่อยู่ : 126/113-114 ซ.วัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230 Tel. 0-2945-5147 Fax. 0-2945-5662

บริษัท กรี นพลัส เซอร์ วสิ จ�ำกัด ที่อยู่ : 302/229 ถ.เลียบคลองสอง แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 Tel. 0-2136-4949, 08-9153-3477 Fax. 0-2136-4950

ร้ านป้าย รั งสิต แม็กซ์ ดไี ซน์ ที่อยู่ : 28 หมู่บ้านรัตนโกสินทร์ 200 ปี ซ.รังสิตปทุม 14/3 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี Tel. 09-6169-3545

ต.ชลบุรีโลหะ รี ไซเคิล ที่อยู่ : 7/8 หมู่ 2 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี Tel. 08-9775-0355, 08-6839-1119

หจก. วีรนัย รี ไซเคิล แอนด์ เซอร์ วสิ ที่อยู่ : 20/21 หมู่ 5 ต.ลาดสวาย อ.ล�ำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 Tel. 08-9891-7621, 0-2994-4026, 09-2249-3200

หมวดบริการก�ำจัดปลวก

ประทุม บริการ ที่อยู่ : 12/3 หมู่ 5 ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 Tel. 0-2702-2090, 08-1484-4751, 08-1697-3176 Fax. 0-2395-1621

บริษัท โบตั๋น รี ไซเคิล จ�ำกัด ที่อยู่ : 1 ซ.ฉลองกรุง 10 ถ.ฉลองกรุง แขวงล�ำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 Tel. 0-2737-4373 Fax. 0-2737-4372

พีดี รี ไซเคิล ที่อยู่ : 72/3 หมู่ 4 ต.สามโคก อ.สามโคก จ.ปทุมธานี Tel. 08-7808-6588, 08-1836-3109 Fax. 0-2581-4993

หมวดบริการก�ำจัดของเสีย

ร้ านแว่ นตาป๊อปอาย ที่อยู่ : แยก ร.ร.เทพประสิทธิ์ 103/8-9 ถ.มหาจักรพรรดิ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel. 08-7582-5822

ท่ อตันตลาดไทย ที่อยู่ : 73/56 หมู่ 9 หมู่บ้านพระปิ่น 7 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี Tel. 08-1818-2084 Fax. 0-2529-0194

ปานบริการ ที่อยู่ : 70/34 ซ.2 ถ.ทรัพย์สิน ต.ตลาดหลวง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000 Tel. 08-6031-9551, 08-1664-6849 Fax. 0-3561-1106

ไตร เอส. เซอร์ วสิ ที่อยู่ : 103/82 การเคหะร่มเกล้า ซ.40 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง Tel. 0-2906-9177-8, 08-1848-9603 Fax. 0-2906-9178

บริษัท ซีพเี อ็ม เอฟโวลูช่ ัน จ�ำกัด ที่อยู่ : 151/2 ถ.บางบอน 1 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150 62/55 หมู่ 2 ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 0-2899-3820-2, 08-1336-6613 Fax. 0-2899-3823

หมวดบัญชี-บริการ และผู้ตรวจสอบ

บริษัท ทรงพลการบัญชี และกฎหมาย จ�ำกัด ที่อยู่ : 777, 777/1-3 หมู่ 6 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ Tel. 0-2701-3741, 0-2385-0445-7, 08-1554-4435 Fax. 0-2385-0445 ต่ อ 111-112 www.srongpol.com

ส�ำนักงาน ฟ้ารั งสิต การบัญชี ที่อยู่ : 72/10 หมู่ 3 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 Tel. 0-2577-3404 Fax. 0-2577-3403 E-mail : srisakul_pp@yahoo.com

บริษัท สุธิดาการบัญชี จ�ำกัด ที่อยู่ : 6/23 ซ.ศรีนครินทร์เซ็นเตอร์ ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 Tel. 08-1835-7340, 0-2385-6720 Fax. 0-2740-4219


ท�ำเนียบสินค้า และการบริการ Products & Services หมวดธุรกิจการพิมพ์

หจก. แฮม คอมพิว ออฟเซท ที่อยู่ : 191/51 ถ.มหาจักรพรรดิ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel. 0-3881-4494 Fax. 0-3881-4495

หมวดม่ าน-ขายปลีกและผู้ผลิต

หมวดผ้ าใบ

หมวดอุปกรณ์ เดินป่ า

ปลืม้ ดีไซน์ ที่อยู่ : 870 ถ.สุขุมวิท 105 ลาซาล 54 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 Tel. 0-2361-6304, 08-1665-7334, 08-9520-9631 Fax. 0-2385-6052 www.pluemdesign.com

หจก. มานะชัย กบินทร์ บุรี 08 ที่อยู่ : 88 หมู่ 13 ถ.ฉะเชิงเทรา-นครราชสีมา ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี Tel. 0-3728-2103, 08-1947-7084 Fax. 0-3720-2128

แตงมารี นส์ ที่อยู่ : 373/24 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง Tel. 08-1348-1871, 0-3861-3856

l

บริษัท ประชาอุทศิ แคนวาส จ�ำกัด ที่อยู่ : 245/1 หมู่ 3 ต.บ้านคลองสาน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ Tel. 0-2461-5725-6 Fax. 0-2461-5727 บริษัท สามารถสแกน จ�ำกัด ที่อยู่ : 30/3 หมู่ 13 ต.บางพลีใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10540 Tel. 0-2393-4342 Fax. 0-2001-5214

หจก. มิตรภาพการพิมพ์ 1995 ที่อยู่ : 267 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา Tel. 0-4424-4551, 09-4515-5294, 08-6461-7509

ร้ าน 1689 มีเพียรอณาจักรม่ าน ที่อยู่ : 451 คุ้มสังข์ หมู่ 3 ถ.สุนทรพิพิธ ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140 Tel. 09-4289-2445, 09-4289-3246, 0-4322-2239

ดู AD 4 สี หน้ า 30

ร้ านผดุงศิลป์ท�ำเบาะ และกันสาดอลูมเิ นียม ที่อยู่ : 194/10-11 ถ.ราชวิถี ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม Tel. 0-3425-1653, 08-1856-8689, 0-3424-1969 Fax. 0-3425-9055

หมวดสินค้ า-การบริการ ร้ านประมวลม่ าน ที่อยู่ : 83 หมู่บ้านฉัตรแก้ว ซ.แฮปปี้แลนด์ ถ.นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ Tel. 0-2733-2693, 08-4071-4883 Fax. 0-2733-2693

พีตนั ้ ผ้ าใบปูบ่อปลา Tel. 08-1628-1329

บริษัท ส.ปภัสธร จ�ำกัด ที่อยู่ : 46 ซ.อนามัยงามเจริญ 25 แยก 2 ถ.พระราม 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 Tel. 0-2496-3738-41, 08-1558-0911 Fax. 0-2496-3553

บริษัท พีเอ็ม เดคคอร์ จ�ำกัด ที่อยู่ : 285/92 ถ.นิมิตใหม่ แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 Tel. 0-2102-4213, 08-7977-2871

ดู AD 4 สี หน้ า 27

หจก.จิระบริการ ที่อยู่ : 159/2 ถ.สมุทรสงคราม-บางแพ ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 Tel. 0-3471-1306

ศิลป์สมบัตผิ ้ าใบ ที่อยู่ : 52/1-2 หมู่ 7 ซ.สุเหร่า ถ.สุขุมวิท ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ Tel. 0-2702-9126, 08-4388-9929 Fax. 0-2702-8577

หมวดกันสาด-อลูมเิ นียม และผ้ าใบ-เต้ นท์

พัฒน์ ภมู ขิ ัย จก บริษัท โทร. 0-2707-6800 โทรสาร. 0-2707-6628 บุญมีผ้าใบ โทร. 08-8016-6686, 08-7774-8004 โทรสาร 0-2212-2952 ก เจริญกันสาด หจก โทร. 0-2427-9982 ทวีวัฒน์ ผ้าใบ จก บริษัท โทร. 0-2742-1100 เพชรทองธนา จก บริษัท โทร. 0-2758-6306-8 รุ่ งเรื องสยาม ซูมคิ อน จก บริษัท โทร. 0-2312-2329 เสรี กันสาด-ผ้ าใบ ห้ าง โทร. 0-2398-2383 แสงทอง ห้ างผ้ าใบ โทร. 0-2318-7151-4 ห้ างสุรศักดิ์กันสาดอลูมเิ นียม-ผ้ าใบ โทร. 0-2703-2455-6 อัครศิลป์รุ่ งเจริญไพศาล โทร. 0-2373-1343 อัมพรการผ้ าใบ ห้ าง โทร. 0-2245-7817 เอ็กซ์ ตร้ าออนิ่ง จก บริษัท โทร. 0-2675-1980 โอเชี่ยน นิวไลน์ จก บริษัท โทร. 0-2721-9271-2 ไฮ-สปี ด อัลลอย จก บริษัท โทร. 0-2718-4118-21 ก เจริญกันสาด-ปทุมธานี โทร. 0-2975-3433 กันสาดเรนโบว์ ห้ าง โทร. 0-2939-2105-7 กันสาดอลูมเิ นียม เลี่ยงฮะฮวด ห้ าง โทร. 0-2513-8191-3 กิตวิ ัฒน์ อลูมเิ นียม จก บริษัท โทร. 0-2438-6161 เกรทไลท์ อลูมเิ นียม โทร. 0-5321-4147 เกรทไลท์ กันสาด โทร. 0-7424-4588 เกือ้ การช่ าง ร้ าน โทร. 0-2864-5152 แก้ วเบาะยนต์ สามดาวกันสาด ร้ าน โทร. 0-2526-8346 โกศล การช่ าง โทร. 0-2585-0391 คลาสสิคกันสาด ร้ าน โทร. 0-2411-3505 จิตตาพร มาร์ เก็ตติง้ จก บริษัท โทร. 0-2392-8060 จินเฮงการช่ าง หจก โทร. 0-2331-6953

ใน...อุตสาหกรรมไทย Thai l and I nd us t r y

143


ท�ำเนียบสินค้า และการบริการ Products & Services เจ็ด แปด เก้ า ดีไซน์ ร้ าน โทร. 0-3934-4000 เจริญทรั พย์ -กก กันสาดอลูมเิ นียม โทร. 0-3427-5055 เจริญทอง กันสาด โทร. 0-2995-7596 เจริญไทยผ้ าใบ ร้ าน โทร. 0-2294-3818 เจริญพรกันสาดอลูมเิ นียม ห้ าง โทร. 0-2374-2324 เจริญพรอลูมเิ นียม จก บริษัท โทร. 0-2374-1252 เจริญพาณิชย์ ร้ าน โทร. 0-2903-0293 เจริญศิลป์ 28 ร้ าน โทร. 0-7534-5357 เจษฎา การช่ าง ร้ าน โทร. 0-2588-4504 ช เจริญศิลป์ผ้ าใบ โทร. 0-2914-6291 ช่ างผ้ าใบ-กันสาด ร้ าน โทร. 0-2583-8728 ช่ างเสริฐ ร้ าน โทร. 0-5631-1778 ช�ำนาญศิลป์ 1 โทร. 0-3442-2316 โชคเจริญผ้ าใบ - อลูมเิ นียม โทร. 0-2514-1393 โชคบุญมาค้ าเหล็ก-ประตูม้วน โทร. 0-4323-8454 โชคไพศาล กันสาด โทร. 0-5322-1347

144

ใน...อุตสาหกรรมไทย Th ailan d In du s t r y

ซัน ต เจริญกิจโพลี่ (2005) หจก โทร. 0-5380-1381 ดวงเศรษฐี ผ้ าใบ กันสาด โทร. 0-2318-0608 ดีไซน์ อลูมเิ นียม จก บริษัท โทร. 0-2674-7477 ตัง้ เจริญกันสาด ร้ าน โทร. 0-2584-1461 ตุ้ยเซ่ งไท้ ร้ าน โทร. 0-5351-1851 เตีย้ งฮงอลูมเิ นียม โทร. 0-2585-1680 โต การช่ าง หนองบัวล�ำภู ร้ าน โทร. 0-4236-0556 ทรงชัยกันสาด หจก โทร. 0-2873-4815 ทวีวัฒน์ ผ้าใบ ร้ าน โทร. 0-2391-1674 ที เอ็ม ซี อาร์ คเิ ทคทูรอล จก บริษัท โทร. 0-2511-5984 เทคนิคอน โปรเจค หสน โทร. 0-2744-4423 ไทยน�ำกันสาด โทร. 0-2811-2830 ไทยรุ่ งกันสาด โทร. 0-7321-3409 ธ พงษ์ การช่ าง ร้ าน โทร. 0-7521-9996 ธรากรกันสาด โทร. 0-7549-1720 ธวัช พี วี ซี ร้ าน โทร. 0-4323-8627

นครหลวงกันสาด โทร. 0-2883-7373 นรากระจกอลูมเิ นียม ร้ าน โทร. 0-7352-2220 นเรศ การช่ าง โทร. 0-2889-0933 น�ำชัยการช่ าง 1994 โทร. 0-5371-1704 บางกอกเทรดดิง้ จก บริษัท โทร. 0-2454-0356 บางกอกแพลน จก บริษัท โทร. 0-2294-1836 บ้ านเด่ น โทร. 0-2378-1322 บิก๊ เบียร์ กันสาด โทร. 0-2552-4034 บุญพิทกั ษ์ การช่ าง โทร. 0-2521-7401 พูนสุข สแตนดาร์ ด หจก โทร. 0-2393-0122 ภัทรภัณฑ์ โทร. 0-2932-8612-3 ส.กนกผ้ าใบ โทร. 08-1257-2807 มงคลการช่ าง โทร. 0-2571-3185 เหรี ยญทองผ้ าใบ หจก โทร. 0-2289-1337 อลูมเิ นียมเซ็นเตอร์ ห้ าง โทร. 0-2589-6613 อาร์ พี กันสาด หจก โทร. 0-2932-5626 เอ โอ กันสาด สามสิบเมตร โทร. 0-7423-2491

เอเซียดีไซน์ กันสาด โทร. 0-2922-1414 เอ็น พี กันสาด โทร. 0-5462-7074 เอ็น พี วาย กันสาด หจก โทร. 0-2935-1151 เอ็ม วี พี โฟร์ สตาร์ ส จก บริษัท โทร. 0-2320-1500 เอสเอจี เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2373-3442 เอี่ยวโหมง แซ่ เฮ้ ง สนง โทร. 0-2467-4372 l

หมวดกระดาษกาว

สยามกระดาษกาว จก บริษัท โทร. 0-2875-3756-8 โทรสาร. 0-2468-0619 กรี น (1994) จก บริษัท โทร. 0-2728-0560-4 กาวโฟม จก บริษัท โทร. 0-2805-0634 เค ซี พี มาสเตอร์ ไทย จก บริษัท โทร. 0-2433-6396 แคบริค (ประเทศไทย) หจก โทร. 0-2917-6189 จอห์ นสัน อิมปอร์ ต เอ็กซ์ ปอร์ ต จก บริษัท โทร. 0-2747-4238 ซิกแนล อินเตอร์ เทรด จก บริษัท โทร. 0-2743-8530-1 ซีพี เอ็กซ์ เพรส จก บริษัท โทร. 0-2898-1380-1 ตะวันสากล เทรดดิง้ (1992) จก บริษัท โทร. 0-2234-6945


ท�ำเนียบสินค้า และการบริการ Products & Services

ที เอส ที อินเตอร์ โปรดักส์ จก บริษัท โทร. 0-2448-3245 เทปส์ แอนด์ อินซูเลต โพรดักส์ โทร. 0-2281-6285 บางกอก อินเตอร์ เมอร์ เชี่ยนไดซ์ โทร. 0-2717-1688 บางกอก แอดวานซ์ เทรดดิง้ จก บริษัท โทร. 0-2294-4128-9 ยูเนี่ยนไทย-นิจบิ นั จก บริษัท โทร. 0-2517-0100-3 วิคเตอร์ แอนด์ อาร์ จก บริษัท โทร. 0-2911-9890-1 วินแม็กซ์ มาร์ เก็ตติง้ หจก โทร. 0-2692-1978 วี พี วรพล เทรดดิง้ หจก โทร. 0-2805-1596-7 สยามกระดาษกาว จก บริษัท โทร. 0-2875-3756-8 สยามโตชิน จก บริษัท โทร. 0-2509-1085 สยามอาร์ มสตรองค์ จก บริษัท โทร. 0-2802-3511-2 สุภาษิต เทคโนวิศวกรรม จก บริษัท โทร. 0-2393-1766 หลุยส์ ผลิตภัณฑ์ กาวเทป จก บริษัท โทร. 0-2287-2100 เอส ซี คอนเวอทติง้ จก บริษัท โทร. 0-2801-3202-3 แกรนด์ แชมป์ จก บริษัท โทร. 0-2247-9053-4 เคแอลอินเตอร์ แพ็ค จก บริษัท โทร. 0-2444-0184

โคอาล่ า เอ็นเตอร์ ไพร์ ส หจก โทร. 0-2221-6018 จตุรงค์ มาร์ เก็ตติง้ หจก โทร. 0-2418-4841-2 จาคานา จก บริษัท โทร. 0-2735-5895-6 เจ อาร์ เพรส จก บริษัท โทร. 0-2734-9583 ไจแอนท์ อินเตอร์ เทรด จก บริษัท โทร. 0-2453-1878-80 ทีอาร์ เทป แอนด์ สติกเกอร์ จก บริษัท โทร. 0-2612-0680 เทปกาวสติก๊ เกอร์ หจก โทร. 0-2462-8690 ไทยเทปกาวอุตสาหกรรม จก บริษัท โทร. 0-2881-0138-58 ธนรุ่ งอินเตอร์ แพ็ค หจก โทร. 0-2416-2788 บางบอนอุตสาหกรรม จก บริษัท โทร. 0-2451-0386-8 ประกิต เอือ้ นุสรณ์ วรกุล แผง โทร. 0-2225-9111 ปาร์ โก้ ฟาร์ เท็ค จก บริษัท โทร. 0-2805-1596-7 ปิ ต้ าอินดัสทรี จก บริษัท โทร. 0-2899-0126-7 เปเปอร์ ช้อยส์ จก บริษัท โทร. 0-2881-2601-6 8 เมษา หจก โทร. 0-2368-2586-7 โปรเวล จก บริษัท โทร. 0-2256-0170-3

พี เอส เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จก บริษัท โทร. 0-2928-6639-40 พีเจแอ๊ ดวานซ์ จก บริษัท โทร. 0-2867-2203-6 แพคกิง้ เทป จก บริษัท โทร. 0-2894-6772-3 ไพลิน ซัพพลาย จก บริษัท โทร. 0-2673-9670-4 ฟอร์ ปิลลารส์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ (ไทยแลนด์ ) จก บริษัท โทร. 0-2739-7232-3 เฟริสท์ บรรจุภณ ั ฑ์ หจก โทร. 0-2468-0618-9 ภานกฤตทอรี่ จก บริษัท โทร. 0-2802-0599 ยูเนียนอินต้ า จก บริษัท โทร. 0-2623-8161-3 รั ชนโลห หจก โทร. 0-2530-1772 รั ตนพิภพ หจก โทร. 0-2530-2904 l

หมวดกาวและผลิตภัณฑ์ ส�ำหรั บยึดติด

ทีอาร์ เอส เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2536-0869 โทรสาร. 0-2536-0934 ศิริเกตุ จก บริษัท โทร. 0-2286-8093, 0-2286-0865 โทรสาร. 0-2286-1565

เอ็น เอส เค แอ๊ ดอีซีพว์ จก บริษัท โทร. 0-2867-3375 กาวดินเท็กซ์ อุตสาหกรรม โรงงาน โทร. 0-2377-0093 โกวิทย์ พาณิชย์ (โคท) โทร. 0-2214-4633 คุณธรรมรุ่ งโรจน์ จก บริษัท โทร. 0-2641-8217 เค คอสมิค จก บริษัท โทร. 0-2721-0823 เค เอ็ช ซี เทรดดิง้ หจก โทร. 0-2332-3053 เค แอนด์ ซี คอมเมอร์ เชียล โปรดักส์ หจก โทร. 0-2736-1035 เคมเซ็นเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-2919-9460 เคมมิกซ์ เทคโนโลยี จก บริษัท โทร. 0-2738-2226 เงินมาธุรกิจ จก บริษัท โทร. 0-2943-6661 จีคอนส์ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2745-7181-7 จีวียูนิตี ้ จก บริษัท โทร. 0-2732-2528 เจ เอส เคมี หจก โทร. 0-2511-3626 เจเอสเอ็ม ดิสทริบวิ ชั่น จก บริษัท โทร. 0-2747-5901 โจวัต (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2295-4100-2

ใน...อุตสาหกรรมไทย Thai l and I nd us t r y

145


ท�ำเนียบสินค้า และการบริการ Products & Services ชัยภัณฑ์ อนิ เตอร์ เนชั่นแนลเทรดดิง้ จก บริษัท โทร. 0-2214-2008 ชุน หัว อินเตอร์ เนชั่นแนล เทรด จก บริษัท โทร. 0-2726-5929 ซันนิค เทรดดิง้ จก บริษัท โทร. 0-2945-6001-3 ซิก้า (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2671-2764-9 ซี เค กรุ๊ ป ยูนิเทรด จก บริษัท โทร. 0-2840-1973 ซี เค เอส เคมีคัล หจก โทร. 0-2743-2224-5 ซีนเทค ควอลิตี ้ จก บริษัท โทร. 0-2948-4919 ซีลิคกรุ๊ พ จก บริษัท โทร. 0-2421-2059 เซ็นติพ้อยท์ จก บริษัท โทร. 0-2282-9933 เซมเมดายม์ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2331-2749 เซเว่ นพลัสอินเตอร์ เทรด จก บริษัท โทร. 0-2451-7543 เซอราซี-เคียว จก บริษัท โทร. 0-2742-0580 บิสเคม จก บริษัท โทร. 0-2511-3626 บูรพาร่ วมทุน จก บริษัท โทร. 0-2236-4429 เบนนิสัน บิสซิเนส จก บริษัท โทร. 0-2212-0167 พงศ์ สว่ างเอ็นเตอร์ ไพรส์ หจก โทร. 0-2438-2466

146

ใน...อุตสาหกรรมไทย Th ailan d In du s t r y

พรี ซีสชั่น เอนยีเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2216-4762 พัฒนาภัณฑ์ เคมีเทค จก บริษัท โทร. 0-2285-5244 พี ซี เค จก บริษัท โทร. 0-2235-8169 พี เอ็น จี เทรดดิง้ จก บริษัท โทร. 0-2840-6236 พีรมิตรแพ็คกิง้ จก บริษัท โทร. 0-2360-8274 เพอร์ มาเทค จก บริษัท โทร. 0-2279-4567 โพลีกอน เคมิคอลส์ แอนด์ แอดฮีสีฟส์ จก บริษัท โทร. 0-2897-3150-2 มิกซ์ เวลล์ หจก โทร. 0-2988-2062 เมเปิ ้ ล จก บริษัท โทร. 0-2682-2419 ยูโร เพนท์ เทรดดิง้ จก บริษัท โทร. 0-2945-4341-2 รชตะธุรกิจ หจก โทร. 0-2737-0697 รวมใจ โทร. 0-2241-4681 รวมสินเคมีเคิล จก บริษัท โทร. 0-2458-1352 ริโอเท็กซ์ โพลิเมอร์ จก บริษัท โทร. 0-2314-4601 โรจน์ วศิ ษิ ฐ์ เทรดดิง้ จก บริษัท โทร. 0-2888-5492 ล็อคไทท์ (ไทยแลนด์ ) จก บริษัท โทร. 0-2654-7100

เลีย้ งเซ่ งฮวด ร้ าน โทร. 0-2223-3459 วิทยาการอุตสาหกรรม หจก โทร. 0-2215-5066 วิสดอมไทย จก บริษัท โทร. 0-2863-0088 วี เอ็น ซี เท็กซ์ หจก โทร. 0-2870-0731 วู้ดเคมีคัล หจก โทร. 0-2322-9440-2 เวิลด์ รี เสิร์ช เคมีคัล จก บริษัท โทร. 0-2377-1327 สตาร์ ล็อค จก บริษัท โทร. 0-2671-6778-9 สมานทอง หจก โทร. 0-2453-1272 สยามกลู จก บริษัท โทร. 0-2514-1116 เอ็มอาร์ จเี อ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2956-3715-6 เอส เค แอ็ดฮีซีฟว์ จก บริษัท โทร. 0-2321-8390-1 เอส ดับลิว คอมเมอร์ เชียล หจก โทร. 0-2714-4456-60 เอส วี พี การค้ า หจก โทร. 0-2802-5049 แอคไทย จก บริษัท โทร. 0-2439-2963 แอดฮีซีล จก บริษัท โทร. 0-2877-9935-8

l

หมวดแก๊ ส-เครื่ องใช้

บิก๊ ออโต้ แก๊ ส โทร. 0-2449-5970-2, 08-5904-2135 โทรสาร. 0-2449-5973 เวิลด์ แก๊ ส (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2721-3555 แอดวานซ์ คอมบัสชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2366-0387-8 ก แก๊ สสยาม หจก โทร. 0-2802-4033-4 กรี นแก๊ ส ร้ าน โทร. 0-2945-4951-2 กรุ งเทพบริการแก๊ ส หจก โทร. 0-2272-0555-60 กรุ งไทยแก๊ ส จก บริษัท โทร. 0-2311-0066 กิจเจริญ ร้ าน โทร. 0-2476-7441 กิจเจริญ โรงงาน โทร. 0-2476-6295 กิจสุนทรแก๊ ส หจก โทร. 0-2877-7398 กิตติแก๊ ส ร้ าน โทร. 0-2514-3039 เกษตรแก๊ ส ร้ าน โทร. 0-2579-0400 แก๊ สคอนโทรลส์ จก บริษัท โทร. 0-2281-0520 คลองตันแก๊ ส โทร. 0-2392-8159


ท�ำเนียบสินค้า และการบริการ Products & Services

คูณธนทรั พย์ หจก โทร. 0-2875-8602 เค ดับบลิว เอส เทรดดิง้ 2001 หจก โทร. 0-2930-7690 โง้ วอังไถ่ ร้ าน โทร. 0-2277-3366 จินดาแก๊ ส โทร. 0-2282-0328 ชัยเจริญแก๊ ส หจก โทร. 0-2676-1992-3 ชัยธานีขนส่ ง ร้ าน โทร. 0-2221-8029 ชินเจริญ ร้ าน โทร. 0-2468-6417 โชคดีพาณิชย์ ร้ าน โทร. 0-2322-3263 โชตินคร หจก โทร. 0-2246-0861 เซ่ งไถ่ โรงงาน โทร. 0-2465-5850 เซ็นต์ หลุยส์ แก๊ สและการเกษตร หจก โทร. 0-2211-4735 เซฟตีแ้ ก๊ ส จก บริษัท โทร. 0-2580-6726 โตโยมิ จก บริษัท โทร. 0-2812-0920-4 ไตรรงค์ แก๊ ส หจก โทร. 0-2278-3533 ทศพรแก๊ ส ร้ าน โทร. 0-2398-3109 ทันใจแก๊ ส ร้ าน โทร. 0-2377-7596 ไทย ซันแก๊ ส ร้ าน โทร. 0-2224-1108 ไทยง่ วนฮง ร้ าน โทร. 0-2222-5279 ไทยประสานแก๊ ส โทร. 0-2212-8844

ธนบุรีปิโตรเลียม หจก โทร. 0-2864-1416 ธนโรจนพาณิชย์ จก บริษัท โทร. 0-2451-3392-3 ธนาภัณฑ์ แก๊ ส หจก โทร. 0-2438-4820 พรเพ็ญ โรงงาน โทร. 0-2585-4166 พัฒนาการแก๊ ส โทร. 0-2467-0893 พี เอ็น เจ เทรดดิง้ จก บริษัท โทร. 0-2314-0130-1 เพชรเกษมแก๊ ส ร้ าน โทร. 0-2413-0141 เพชรลัดดา หจก โทร. 0-2510-5740 แพ็ททิบ จก บริษัท โทร. 0-2621-6946-52 ภูเขาทองแก๊ ส หจก โทร. 0-2282-0377 มักกะสันบริการแก๊ ส โทร. 0-2245-3341 มานะ ธีระกรแก๊ สบริการ หจก โทร. 0-2466-2763 มานะแก๊ ส หจก โทร. 0-2374-6686 มาโนชแก๊ ส หจก โทร. 0-2540-4453 เมืองไทยแก๊ ส หจก โทร. 0-2585-5605 รุ่ งนครแก๊ ส โทร. 0-2468-3265 รุ่ งเรื องแก๊ ส ร้ าน โทร. 0-2393-8825 รุ่ งโรจน์ แก๊ ส โทร. 0-2861-2668-9 สุชล ลีลาอุดม แผง โทร. 0-2223-5653

อ เอกชัยแก๊ ส หจก โทร. 0-2892-2921 อรุ ณอัมรินทร์ แก๊ ส จก บริษัท โทร. 0-2411-2220 อิตลั ไทยวิศวกรรม จก บริษัท โทร. 0-2723-4420-5 อุดมทรั พย์ ร้ าน โทร. 0-2390-0618 อุตสาหกรรมแก๊ สสยาม จก บริษัท โทร. 0-2398-2091-5 อุปมาแก๊ ส ร้ าน โทร. 0-2514-1283 อูโน-วัน จก บริษัท โทร. 0-2791-5477-85 เอกไพศาล ร้ าน โทร. 0-2311-7363 เอกสยามแก๊ ส โทร. 0-2314-7783 เอ็น พี แมชีนเนอรี่ จก บริษัท โทร. 0-2806-0405 เอ็นเนอร์ ย่ ี โซลูช่ ัน โปรวายด์ เดอร์ จก บริษัท โทร. 0-2942-3660 เอส ซี จี (ไทยแลนด์ ) จก บริษัท โทร. 0-2954-6601-2 เอส ที ซี ซัพพลาย โทร. 0-2284-2862 แอ๊ ดไมร์ โปรดักส์ จก บริษัท โทร. 0-2541-7940 ฮงพานิช ร้ าน โทร. 0-2411-0780 เฮอร์ ริเคนแก๊ ส แอนด์ ซัพพลาย จก บริษัท โทร. 0-2946-1470-4 แฮปปี ้ แก๊ ส ร้ าน โทร. 0-2377-0234 โฮมแก๊ ส ร้ าน โทร. 0-2552-5368

ไฮ้ หลีแก๊ ส หจก โทร. 0-2277-1547 l

หมวดเครื่ องส�ำอาง ขายส่ งและผู้ผลิต

เพชรพรสวรรค์ จก บริษัท โทร. 08-1335-4276 สวนสบู่ จก บริษัท โทร. 0-2931-0784-5 อตามิ อินเตอร์ เนชั่นแนล หจก โทร. 0-2888-0188-90 เอส เอส แมนูแฟคเจอริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2884-8389-91 เอสเทลอินเตอร์ เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-2559-0736-8 ไอ วี พี อินเตอร์ เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-2807-8227 กรี นฉัตร เนเจอรั ล เฮิร์บ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2513-8780 กรี นโซน คอนซูมเมอร์ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2683-4066-7 กรี นสวิลล์ จก บริษัท โทร. 0-2326-1305-8 ก้ วงง้ วน ร้ าน โทร. 0-2221-4425 กอลเพิล จก บริษัท โทร. 0-2663-7416 กาญจนภรณ์ มาร์ เก็ตติง้ หจก โทร. 0-2899-6464 กุลนิษฐ์ เอส กรุ๊ ป จก บริษัท โทร. 0-2509-6932 เกล คอสเมติคส์ จก บริษัท โทร. 0-2996-6200-2

ใน...อุตสาหกรรมไทย Thai l and I nd us t r y

147


ท�ำเนียบสินค้า และการบริการ Products & Services

แกรนด์ เวย์ อนิ เตอร์ เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-2361-5625 คงปรี ชา จก บริษัท โทร. 0-2629-0675 คริสตัล ไดแอกนอสติก จก บริษัท โทร. 0-2803-7310-1 ครี โอพริตตี ้ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2374-2357 คลีโอพัตรา โรงงาน โทร. 0-2437-2431 คว็อลลิตี ้ แล็บ จก บริษัท โทร. 0-2368-2050 แจ๊ กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-2249-5414 ฉมามาศ จก บริษัท โทร. 0-2448-5624 ชาตรี กุลสุวรรณ สนง โทร. 0-2393-4944 ชาร์ มมิ่งบลู จก บริษัท โทร. 0-2747-4606 ชิเซโด้ (ไทยแลนด์ ) จก บริษัท โทร. 0-2719-9515-24 ชุณ คอเปอร์ เรชั่น จก บริษัท โทร. 0-2585-3043 ชู อินเตอร์ เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-2681-0582 โชติจนิ ดา จก บริษัท โทร. 0-2476-9674 ซินจองอินดัสทรี จก บริษัท โทร. 0-2645-2293 ซินเนอร์ จี คอสเมติก จก บริษัท โทร. 0-2933-5899 ซี เอส เคมเมติค จก บริษัท โทร. 0-2641-4788-90 ซุ่ยกี่ แฟคตอรี่ โรงงานท�ำแป้งหอม โทร. 0-2214-2471

148

ใน...อุตสาหกรรมไทย Th ailan d In du s t r y

เซียะเหลง ห้ างขายยา จก บริษัท โทร. 0-2221-1589 แซนด์ นาเดีย คอสเมติกส์ จก บริษัท โทร. 0-2739-9480-1 เฌอมาไทย เฮิร์บส์ โทร. 0-2457-1554 ณัฐศรั ณย์ จก บริษัท โทร. 0-2330-8271 ไทยซินอุตสาหกรรม จก บริษัท โทร. 0-2211-2480 ไทยซูซูโนะ จก บริษัท โทร. 0-2751-2847-8 ไทยเทคนิค อินดัสตรี่ จก บริษัท โทร. 0-2284-1017 ไทยโมเนทโพรดัคส์ จก บริษัท โทร. 0-2375-2045-6 ไทโย โกลบอลเทรด จก บริษัท โทร. 0-2622-7136-9 ธัญ-ออริซ่า จก บริษัท โทร. 0-2711-1812-3 ธีระ ทรั พย์ มนต์ ชัย สนง โทร. 0-2236-2224 นกแก้ ว อัคนิโรจน์ แผง โทร. 0-2906-4194 นันทเสถียร จก บริษัท โทร. 0-2427-5157 นาคาเบล (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2381-2220 นาซ่ า คอร์ ปอเรชั่น (ไทยแลนด์ ) จก บริษัท โทร. 0-2668-0022 เพอร์ สกิน แล็บ หจก โทร. 0-2736-1477 เพาเวอร์ มาร์ ท จก บริษัท โทร. 0-2611-8872 เพียว สตาร์ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2662-3603-4 เพียวไลฟ์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-2712-5082-3

เพียส อินเตอร์ เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2665-2950-1 แพนคอสเมติค จก บริษัท โทร. 0-2318-1005 แพลทิน่ ัมทรู เน็ตเวอร์ ค จก บริษัท โทร. 0-2947-9460-2 รั กนิยมเครื่ องส�ำอางสมุนไพร จก บริษัท โทร. 0-2295-0230 รี เอ็กซ์ โปรดักส์ จก บริษัท โทร. 0-2586-0853-6 รี -เฮอร์ เบิล (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2746-5910-7 รี จนี ่ า ไทย เนเจอร์ จก บริษัท โทร. 0-2996-6161-70 รี เทิร์น จก บริษัท โทร. 0-2692-4364 รี วีฟเร่ (ไทยแลนด์ ) จก บริษัท โทร. 0-2559-0772-3 รี สกีญ่า คอสเมติค หจก โทร. 0-2919-8497 เรด เอิร์ธ ไทย จก บริษัท โทร. 0-2947-5160 เรเวร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-2331-4211-3 เรไว จก บริษัท โทร. 0-2248-1743-4 l

หมวดเครื่ องมือและเครื่ องใช้ ทางวิทยาศาสตร์

พี.ซี.เอส.มาร์ เก็ตติง้ แอนด์ เซลส์ หจก โทร. 0-2965-3907 (อัตโมัติ 4 สาย) โทรสาร. 0-2965-2916 แกมม่ า สยาม หจก โทร. 0-2279-0535

แก้ ววิลาศ จก บริษัท โทร. 0-2861-9445-7 โกลเบิลวิคตอรี จก บริษัท โทร. 0-2688-6357 ควอลิฟาย กรุ๊ ป จก บริษัท โทร. 0-2948-0020-2 คัลเลอ โกลโบล จก บริษัท โทร. 0-2982-0612-4 คัลเลอ แอ็ซโซซิเอ็ท จก บริษัท โทร. 0-2533-5016-7 คิว อี เอส (ไทยแลนด์ ) จก บริษัท โทร. 0-2948-7174 เค เค ไซเอ็นทีฟิค จก บริษัท โทร. 0-2693-8123-6 เค เจ เทคโนโลยี่ส์ หจก โทร. 0-2258-4677 เค ซายน์ เซนเตอร์ หจก โทร. 0-2454-2275 เคซีเอสควอลิตโี ้ ปรดักท์ หจก โทร. 0-2332-2591 เคไซน์ หจก โทร. 0-2445-3403 เคมีเคิลเฮ้ าส์ แอนด์ แล็ปอินสทรู เม้ นท์ จก บริษัท โทร. 0-2314-3804 เครื่ องมือวิทยาศาสตร์ จก บริษัท โทร. 0-2391-0822 โครม สแกน (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2946-1102-3 โคแอกซ์ กรุ ป คอร์ ปอเรชั่น จก บริษัท โทร. 0-2243-5263 ไซแอนติฟิค ซัพพลาย จก บริษัท โทร. 0-2881-7404 ดับบลิวดับบลิวแอสโซซิเอท จก บริษัท โทร. 0-2733-6101 เดลตา แล็บบอราตอรี่ จก บริษัท โทร. 0-2530-7341-4


ท�ำเนียบสินค้า และการบริการ Products & Services

ไดนอสติก ไบโอเทคโนโลยี่ จก บริษัท โทร. 0-2541-4259 ไตรวิวัฒน์ อุตสาหกรรม จก บริษัท โทร. 0-2410-1558-9 ทรี นเม้ นท์ เอ็นจิเนียริ่ง หจก โทร. 0-2748-0059 ท้ อปแล็ปดีไซน์ แอนด์ เทคโนโลยี จก บริษัท โทร. 0-2711-4041 ทิมโทมิเตอร์ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2332-8179-80 ที ซี สถาพร กรุ๊ ป หจก โทร. 0-2894-4891-5 ที ที เอส ไชเอ็นซอสส์ จก บริษัท โทร. 0-2732-8990 ทีเจอินสทูรเม้ นท์ จก บริษัท โทร. 0-2240-3636 เทคนิกัลอีควิป๊ เม้ นท์ จก บริษัท โทร. 0-2910-9595-9 เทคนิคอล ไซแอนติฟิค หจก โทร. 0-2410-1406 เทคโน แอสเซ็ท จก บริษัท โทร. 0-2802-2080-2 พานาโพลีเทค จก บริษัท โทร. 0-2674-0939 พี เค เพาเวอร์ โปรดักส์ จก บริษัท โทร. 0-2566-4599 พี เคมีคัล แอนด์ ซัพพลาย หจก โทร. 0-2971-1582 พี อินเตอร์ เทรด อิควิปเม้ นท์ จก บริษัท โทร. 0-2862-4092-7 พีแอนด์ เอสแล็บซิสเต็มส์ หจก โทร. 0-2736-1566

เพนต้ า อินเตอร์ เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-2234-6118-9 เพนนีฟูล (ไทยแลนด์ ) จก บริษัท โทร. 0-2860-8055 เพอร์ กนิ เอลเมอร์ จก บริษัท โทร. 0-2319-7901 เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2435-3371 เพียวไซเอ็นซ์ อินสทรู เมนท์ จก บริษัท โทร. 0-2314-6376 โพลี่เรนจ์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-2376-1210 ฟอร์ จนู ไซแอนทิฟิค จก บริษัท โทร. 0-2986-1250-4 ฟายน์ สเปค จก บริษัท โทร. 0-2637-7191-2 เฟล็กแลป ซายน์ อินสทรู เมนท์ จก บริษัท โทร. 0-2801-1440-6 เฟลอริชซัพพลาย หจก โทร. 0-2416-7741-2 ศิริกัญย์ เทรดดิง้ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2424-9510-1 ส ปิ ยนันท์ ซัพพลาย หจก โทร. 0-2437-2609 สถิตคุณ หจก โทร. 0-2884-9676 สมนึกเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ วทิ ยาศาสตร์ หจก โทร. 0-2319-4429 สยามจิมมาร์ แมน จก บริษัท โทร. 0-2732-3192 สยามอินสทรู เม้ นท์ หจก โทร. 0-2424-3247

เอส อี ซัพพลาย หจก โทร. 0-2880-8579 เอส เอ พี แล็บบอราตอรี่ จก บริษัท โทร. 0-2931-6099 เอสพีเจพี จก บริษัท โทร. 0-2735-7520-2 เอสเอ็นดีอีควิปเม้ นท์ จก บริษัท โทร. 0-2978-7772 เอสเอ็นพีไซแอนติฟิค จก บริษัท โทร. 0-2563-5028 เอสเอสซี อินเตอร์ แล็บ จก บริษัท โทร. 0-2909-8324 เอเอ็มแอล เทคโนโลยี จก บริษัท โทร. 0-2802-9440-1 แอคเซี่ยมโซลูช่ ัน จก บริษัท โทร. 0-2946-0055 แอดวานซ์ ซายน์ เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-2690-8836-7 แอดวานซ์ เมดิคอล ซายน์ จก บริษัท โทร. 0-2910-7889-90 แอนนาไลท์ เคิลแลบไซน์ จก บริษัท โทร. 0-2881-8534-5 แอปเปิ ลไซเอ็นทิฟิค จก บริษัท โทร. 0-2415-4275-6 แอพพลายด์ ไซแอนทิฟิค อินสตรู เม้ นท์ ส จก บริษัท โทร. 0-2332-8179-80 แอพพิเคชั่นดีฟายน์ หจก โทร. 0-2881-3021 แอฟฟิ นิเท็ค จก บริษัท โทร. 0-2718-3965-6 แอลเอ็มเอส อินสทรู เม้ นท์ จก บริษัท โทร. 0-2612-9091-2

l

หมวดเครื่ องถ่ ายเอกสาร

เค.พี. ซัพพลาย แอนด์ เซอร์ วสิ โทร. 0-2385-4736, 0-2726-0653, 08-9204-7250 l

หมวดเคเบิล้ ทีวี บริการและติดตั้ง

พีพี แซท แอนด์ เซอร์ วสิ โทร. 0-3864-2780 โทรสาร 0-3864-2780 E-mail : pp.sat@hotmail.com www.ppsat.com ธนพล ดาวเทียม โทร. 0-2819-7727, 08-5819-6316 l

หมวดความสะอาด-อุปกรณ์ และเครื่ องใช้

ศ.ศุภราช คลีนนิ่ง แอนด์ ซัพพลาย โทร/โทรสาร. 02976-5791 ไชยา เซอร์ วสิ แอนด์ คลีนนิ่ง หจก โทร. 0-2529-0724 โทรสาร. 0-2909-7389 กด 0 RTS คลีนนิ่ง & แมสเซนเจอร์ เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-2905-5531, 08-4915-7386, 08-5344-6064 เอ ซี กรุ๊ ป ดาล์ ลีคลีน (ประเทศไทย) บจก โทร. 0-2735-0883 โทรสาร. 0-2735-1407 พลรบ ซัพพลายส์ หจก. โทร. 0-2222-7746, 0-2622-6686

ใน...อุตสาหกรรมไทย Thai l and I nd us t r y

149


ท�ำเนียบสินค้า และการบริการ Products & Services

โทรสาร 0-2221-7860, 0-2622-6687 www.cleanatic.com เพชรเกษม เทรดดิง้ หจก. โทร. 0-2868-5586 โทรสาร 0-2868-4142 เกรี ยงไทยวัฒนา จก บริษัท โทร. 0-2867-0353-60 คลีนนิ่ง ซัพพลายส์ โปรเฟสชั่นแนล บจก โทร. 0-2512-5970-2 คลีนเวิลด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2956-8251-3 เครื่ องขัดไทย จก บริษัท โทร. 0-2811-4305-6 เจนโก้ เทรดดิง้ หจก โทร. 0-2386-6045 ซี เอส ซี เฮ้ าสโฮลดิง้ ดิเวลลอปเม้ นท์ จก บริษัท โทร. 0-2435-6132 ดาวเดือนอุตสาหกรรมโรงงาน หจก โทร. 0-2455-7760-1 นิลฟิ สก์ -แอ๊ ดวานซ์ จก บริษัท โทร. 0-2275-5630 โปรไทย คลีนนิ่ง โปรดักท์ ส จก บริษัท โทร. 0-2373-1995 วี ที อินเตอร์ เอเชีย หจก โทร. 0-2881-9112-4 แว้ ป ซิสเต็ม จก บริษัท โทร. 0-2681-8370-5 อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย จก บริษัท โทร. 0-2255-6454 เอ เกรด เคมีคอล กรุ๊ ป จก บริษัท โทร. 0-2690-2338-9 เอ ซี เอ็นจิเนียริ่งมอเตอร์ หจก โทร. 0-2735-0883 โอวาท โปร แอนด์ ควิก จก บริษัท โทร. 0-2907-4471-3 เฮอรี เทจ อินเตอร์ ฯ จก บริษัท โทร. 0-2374-8906

150

ใน...อุตสาหกรรมไทย Th ailan d In du s t r y

กลุ่มแม่ บ้านเกษตรพัฒนาอาชีพชุมชนยั่งยืน โทร. 0-4351-1260 กวง ซ้ ง ฮวด ร้ าน โทร. 0-2236-2242 ก่ อกิจโลหะการ หจก โทร. 0-2688-6097 ก�ำแพงเพชรชัยพฤกษ์ หจก โทร. 0-5572-0384 กิจสวัสดิ์เทรดดิง้ หจก โทร. 0-7445-2452 เกรี ยงไทยดีเวลลอปเมนท์ จก บริษัท โทร. 0-2918-0473 แก้ วมณี เคมีคอล คลีนนิ่ง แอนด์ เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-2916-0766 โกรวเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2249-6135 คลีนนิ่ง ฮาร์ ดแวร์ หจก โทร. 0-2991-9872 คลีนนิ่งซัพพลายส์ กระบี่ โทร. 0-7563-1438 คลีนโนเวชั่น จก บริษัท โทร. 0-2203-0588-9 คลีนโปร จก บริษัท โทร. 0-2570-2550 วรรณระสิทธิ์ จก บริษัท โทร. 0-2884-5223 วาย เอช เอ็ม กรุ๊ ป จก บริษัท โทร. 0-2629-4500-7 วายเอ็นซี (ไทยแลนด์ ) จก บริษัท โทร. 0-2934-4636 วี อาร์ ลอนลี่ โทร. 0-3842-2366 วีเอสซีโปรดักส์ จก บริษัท โทร. 0-2961-8856 ไว เอ็น ซี เทรดดิง้ หจก โทร. 0-2713-1914

ไวท์ เฮ้ าส์ คลีนนิ่ง โปรดักส์ จก บริษัท โทร. 0-2709-3908 ศ ศุภราช คลีนนิ่ง หจก โทร. 0-2929-0446 สตาร์ เทคนิคคอล จก บริษัท โทร. 0-2533-5982 สมาร์ ทคอมเมิช จก บริษัท โทร. 0-2952-9889 สยามโปรดักส์ (ซุปเปอร์ คลีน) มาร์ เก็ตติง้ หจก โทร. 0-2892-2191-3 สรศักดิ์บริการ โทร. 0-2945-1325 สรายุทธโปรดักส์ แอนด์ เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-2726-3819 3 บี ซินดิเคท จก บริษัท โทร. 0-2732-9704-5 สิรภพ จก บริษัท โทร. 0-3840-0021 หงุ่ย ง้ วน จัว้ (เรื องชัยเทรดดิง้ ) ร้ าน โทร. 0-2437-6576 หม่ งเส็ง ร้ าน โทร. 0-3729-1371 หัวหมาก จก บริษัท โทร. 0-2718-3680-4 หิรัญเคมีคัล เทรดดิง้ หจก โทร. 0-3877-0444 อโกรอุตสาหกรรม ไทย-ญี่ปุ่น จก บริษัท โทร. 0-3420-7260 l

หมวดคอมพิวเตอร์ การวางระบบเครื อข่ าย

อีสเทริน เน็ตเวิรค์ แอนด์ เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-3876-2805

l

หมวดฉลาก

ราฟลาแทค จก บริษัท โทร. 0-2726-6526 โทรสาร. 0-2726-6518 แกมม่ าอินดัสตรี ส้ ์ จก บริษัท โทร. 0-2868-5686-95 เค-สเปี ยร์ เลเบิล้ จก บริษัท โทร. 0-2815-5656-8 จิระชัย อินเตอร์ เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-2428-3472 ไดฟูอนิ ดัสทรี่ ส์ จก บริษัท โทร. 0-3244-6650-2 บุญฟ้า โรงงานทอเท็บ โทร. 0-2466-5301 เฟิ รสท์ ทมี คอร์ เปอเรชั่น จก บริษัท โทร. 0-2433-8442,0-2433-8441 ยูเนียนเลเบล (1992) จก บริษัท โทร. 0-2439-7814-6 l

หมวดส�ำนักงานท่ องเทีย่ ว

แพนโอเชี่ยน แทรเวล จก บริษัท โทร. 0-2252-0175, 0-2250-0632 โทรสาร. 0-252-8320 เทพเจริญแทรเวล จก บริษัท โทร. 08-1350-7595, 08-1734-9222 ลายน�ำ้ ทอง แทรเวล จก บริษัท โทร. 0-2632-0297-8, 0-2266-8707 โทรสาร. 0-2632-0298, 0-2266-8707 l

หมวดบาร์ โค้ ด อุปกรณ์ และระบบ

เอส.เอ็ม.มาร์ ค หจก. โทร. 0-2925-1681 โทรสาร. 0-2925-0659


ท�ำเนียบสินค้า และการบริการ Products & Services การ์ ด ซิสเต็มส์ แอนด์ มาร์ เก็ตติง้ จก บริษัท โทร. 0-2869-7000, ครี เอตุส คอร์ โปเรชั่น จก บริษัท โทร. 0-2295-5053-4 ควอลิซสิ เทคโนโลยี จก บริษัท โทร. 0-2930-8899 ควาร์ ค ซิสเต็ม จก บริษัท โทร. 0-2769-8200-4 บาร์ โค้ ด แอนด์ ไอดี ซิสเต็มส์ จก บริษัท โทร. 0-2933-3064 เป็ นหนึ่ง โฮลดิง้ จก บริษัท โทร. 0-2216-8144 พรอพเพอร์ ตี ้ แคร์ เซอร์ วสิ เซส (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2741-8800 ฟรี ดอม จก บริษัท โทร. 0-2437-0231-4 ยาเวห์ โซลูช่ ัน จก บริษัท โทร. 0-2300-4404 เลเบิล้ วันเซ็นเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-2690-5526-9 สเกลส์ อินเตอร์ เนชั่นแนล แอนด์ เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-2941-7323-5 อิออส การ์ ด เทคโนโลยี จก บริษัท โทร. 0-2769-8388-90 อีเอสเอส ซินเทค จก บริษัท โทร. 0-2690-2902 เอเชีย แอดวานซ์ ซัพพลายส์ จก บริษัท โทร. 0-2769-8400-9 เอ็มเอ็ม แอนด์ เอ็นเอ็น จก บริษัท โทร. 0-2871-2520

ซี เอส รี เทลซิสเต็ม จก บริษัท โทร. 0-2379-4470 เดอะ โอจีเอ กรุ๊ ป โทร. 0-2578-8000 ทีแอนด์ ทคี อนซัลแทนต์ แอนด์ เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-2943-8198 บรอนซ์ มา จก บริษัท โทร. 0-2512-4462-3 บาร์ โค้ ด เซอร์ วสิ เซ็นเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-2530-4030 บาร์ โค้ ด โปรดักส์ จก บริษัท โทร. 0-2919-9400 บาร์ โค้ ดมีเดียแอนด์ ซัพพลาย หจก โทร. 0-2994-3722 พรี ซชิ ่ ัน คอมมิวนิเคชั่น จก บริษัท โทร. 0-2266-5740-2 แพลนเนท ที แอนด์ เอส จก บริษัท โทร. 0-2718-9935-7 ฟิ วเจอร์ บิสซิเนส โซลูช่ ัน จก บริษัท โทร. 0-2945-9173 เฟิ สท์ อีสเทิร์น ซัพพลาย จก บริษัท โทร. 0-3837-0396-8 มีเดียเพอร์ เฟค จก บริษัท โทร. 0-2933-1282-4 รี เทล บิซเิ นส เซอร์ วสิ ส์ จก บริษัท โทร. 0-2247-6965-7 ลอจิคโค๊ ด (ที) จก บริษัท โทร. 0-2879-0529 แวร์ เฮ้ าส์ โปร เอเซีย จก บริษัท โทร. 0-2704-8645 แกน ไฮเทค จก บริษัท โทร. 0-2719-3949

สแกนดาต้ า ซิสเต็มส์ (เอ็ม) เอสดีเอ็น บีเอชดี โทร. (103) 3330638 สเปคไทย จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-2868-1300 แอสโปร เทคโนโลยี เอเซีย จก บริษัท โทร. 0-2997-3324-5 โอ พี เอส พริน้ ติง้ หจก โทร. 0-2956-5239 โอจีเอ อินเตอร์ เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-3524-5676 ไอ เอส วัน เทคโนโลยี่ จก บริษัท โทร. 0-2231-8020 ไอทีพรอมท์ ดอทคอม จก บริษัท โทร. 0-2717-5169 l

หมวดบริการก�ำจัด ปลวก-แมลง

บริษัท บั๊ค เตส เพลส คอนโทรล จ�ำกัด โทร. 0-3522-7688 แฟ็กซ์. 0-3522-7759 พี.เอส.ซี.(เพสท์ เซอร์ วสิ ) ก�ำจัดแมลง คอนโทรล หจก. โทร. 0-28077242, 0-2750-4471, 08-1750-8474, 08-1809-3423 โทรสาร 0-2807-7242 หจก.ชัยชนะพัฒนา โทร. 0-2723-4509, 0-2723-4589, 08-9105-8969 โทรสาร 0-2703-7154 E-mail : cps12345@hotmail.com บริษัท ไบโอ พลัส แมนเนจเม้ นท์ จ�ำกัด โทร. 0-2540-6781-2

แฟ็กซ์. 0-2540-6780 ห้ างหุ้นส่ วนจ�ำกัด เอ.เอ็น.ดี.เอ็นเตอร์ ไพรส์ โทร. 0-2975-1814 แฟ็กซ์. 0-2975-1597 บริษัท เพสท์ เทค จ�ำกัด โทร. 0-2952-4022-3 แฟ็กซ์. 0-2952-2834 ยู.ซี.เอส.เซอร์ วสิ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-3839-8555-7 แฟ็กซ์. 0-3839-8557 หจก. เจ.เจ.บัค คอนโทรล Tel : 0-2455-7813-4, 08-6309-9244 Fax : 0-2455-7814 เอส.ซี.เอ็ม.แมนเน็จเม้ นท์ จก บริษัท โทร. 0-2334-2946-8 โทรสาร. 0-2334-2946 บริษัท โอเปี ้ ยม เพสท์ แมเนจเม้ นท์ จ�ำกัด โทร. 0-2918-3497 แฟ็กซ์. 0-2917-7764 ห้ างหุ้นส่ วนจ�ำกัด เอ็น.เค.บั๊ก โทร. 0-2444-2048-9 แฟ็กซ์. 0-2444-2836 ควอลิตี ้ อินดัสเตรี ยล ซิสเต็ม จก บริษัท โทร. 0-2387-1966, 08-1497-7727 โทรสาร 0-2701-4793 กรี น ไซแอนซ์ แมเนจเม้ นท์ จก บริษัท โทร. 0-2513-7141-3 กรี นเพสท์ คอนโทรล จก บริษัท โทร. 0-2734-8946 กัณต์ ม่ ันคง ก�ำจัดแมลง หจก โทร. 0-2675-8728 การ์ เดียน เอนไวรอนเม้ นท์ เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-2585-9554 กุนทิพย์ หจก โทร. 0-2433-6521 แกรนด์ เซอร์ วสิ เซ็นเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-2734-6970-1

ใน...อุตสาหกรรมไทย Thai l and I nd us t r y

151


ท�ำเนียบสินค้า และการบริการ Products & Services คีน แอนด์ แคร์ หจก โทร. 0-2322-3854 แคร์ พลัส จก บริษัท โทร. 0-2973-7701-2 โคเนส เคมีคอล จก บริษัท โทร. 0-2743-4368-9 จตุรพร บั๊ค บัสเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-2944-7107 จี บี โอ เอ็นไวรอนเมนทัล เซอร์ วสิ เซส จก บริษัท โทร. 0-2331-2359 จี พี เอ็น เพสท์ คอนโทรล หจก โทร. 0-2514-0024-5 เจ ซี ซี ก�ำจัดปลวก โทร. 0-2887-2882-3 เจเอสเอ็ม เพสทคอนโทรล จก บริษัท โทร. 0-2917-8335 ชินนอก เคมีคอล หจก. โทร. 0-2569-6341, 08-7060-5984 โทรสาร 0-2569-7970 ช ก�ำจัดปลวก หสม โทร. 0-2906-3649 ชัยพล ก�ำจัดปลวก หจก โทร. 0-2992-4873 ชัยพล เคมีคอล แอนด์ เซอร์ วสิ หจก โทร. 0-2998-3196 ชาร์ ป เพสท์ คอนโทรล เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-2914-6865 บลูเฮิร์บนาโน จก บริษัท โทร. 0-2182-3168, 08-4388-2176 โทรสาร 0-2182-3168 บี เอส เอส เซอร์ วสิ โทร. 0-2509-5415

152

ใน...อุตสาหกรรมไทย Th ailan d In du s t r y

ไบโอพลัสแมนเนจเม้ นท์ จก บริษัท โทร. 0-2509-4638-9 ประเสริฐ บริการ เคมีคอล หจก โทร. 0-2589-3290 ปิ ยะอินเซคทิไซสเปเชียล หจก โทร. 0-2585-6759 โปรมิเน้ นท์ แคร์ เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-2915-4488 พรสยามเคมี โทร. 0-2424-1827 พรี เมียร์ เพสท์ คอนโทรล จก บริษัท โทร. 0-2347-6021-3 พัฒนา เซ็นเตอร์ เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-2915-3979 พี เอ อี (เทรดดิง้ ) จก บริษัท โทร. 0-2722-3363 พี เอส ก�ำจัดปลวก จก บริษัท โทร. 0-2943-3736 พี เอส ที โฮมเซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-2998-3036 เพรสคอนโทรล หจก โทร. 0-2578-3275 พัชรินทร์ โฮม เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-2906-3100-1 โทรสาร 0-2540-4956 โฟกัส เพสท์ คอนโทรล จก บริษัท โทร. 0-2552-5243 โฟมโปร (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2735-3406 มิชชั่น ก�ำจัดแมลง จก บริษัท โทร. 0-2438-8140 สหยูนิคอร์ กรุ๊ ป จก บริษัท โทร. 0-2374-7118-9

สิฏฐ์ โชคดี ๓ จก บริษัท โทร. 0-2916-3802-4 สีลม ก�ำจัดปลวก และเคมีภณ ั ฑ์ จก บริษัท โทร. 0-2800-4600 เสรี กำ� จัดปลวก โทร. 0-2579-0731 หุบกะพง ก�ำจัดแมลง หจก โทร. 0-2943-3060 อวยชัยก�ำจัดปลวก โทร. 0-2258-6383 ออลซิสเต็มโก จก บริษัท โทร. 0-2907-6046-7 เอ พี เอส เพสท์ คอนโทรล จก บริษัท โทร. 0-2915-5898 เอ็กซ์ เซลเล้ นท์ เทรดดิง้ แอนด์ เซอร์ วสิ หจก โทร. 0-2413-4353 เอ็ม แอนด์ เอ็ม เพสท์ คอนโทรล จก บริษัท โทร. 0-2812-3691 เอ็ม-ซีคอน เซอร์ วสิ (ไทยแลนด์ ) จก บริษัท โทร. 0-2971-6667-8 เอ็มเค เคมีคอลก�ำจัด โทร. 0-2540-2984 เอ็มพีเค เพสท์ คอนโทรล จก บริษัท โทร. 0-2511-1748 เอราวัณเพสท์ คอนโทรล จก บริษัท โทร. 0-2318-7001 เอลลิท เพสท์ แมเนจเม้ นท์ จก บริษัท โทร. 0-2946-0200 เอส เค เพรสคอนโทรล หจก โทร. 0-2994-6980-1 เอส เจ เอ เคมีคอล เซอร์ วสิ หจก โทร. 0-2736-9992

เอส ที เซฟ คอนโทรล จก บริษัท โทร. 0-2917-9503-4 เอส เอ็ม พี เซอร์ วสิ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2917-8960-3 เอสบี เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-2888-3554 เอสวีเอส เพสท์ หจก โทร. 0-2466-5466 แอ็กกีก้ ำ� จัดแมลง หจก โทร. 0-2539-3708 แอนตี ้ เพสท จก บริษัท โทร. 0-2989-4866 l

หมวดประกันภัย

โครโรเนท โบรกเกอร์ จก บริษัท โทร. 0-2249-6111 โทรสาร. 0-2249-5979 เคเคเอสคอนซัลแตนท์ จก บริษัท โทร. 0-2291-6178, 0-2688-4101 โทรสาร. 0-2688-5443 อีร่า เซอร์ เวย์ แอนด์ คอนซัลแทนส์ จก บริษัท โทร. 0-2672-6112-4 โทรสาร. 0-2672-6115 กรุ งเทพประกันภัย จก บริษัท (มหาชน) เทเวศประกันภัย จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-2755-0662-4, 0-1922-1052 โทรสาร. 0-02755-0620 วิริยะประกันภัย จก บริษัท โทร. 0-2384-7741-50 โทรสาร. 0-2757-9283 กรุ งเทพประกันภัย จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-2865-3300


ท�ำเนียบสินค้า และการบริการ Products & Services พีเอ็นคอนซัลแตนท์ จก บริษัท โทร. 0-2266-6854 พีเอสที 31 ครี เอ็ท กรุ๊ ป จก บริษัท โทร. 0-2970-2309 พุทธธรรมประกันภัย จก บริษัท โทร. 0-2946-5990 เพชรเกษม 37 สนง โทร. 0-2804-7721-2 ภัทรโบรกเกอร์ จก บริษัท โทร. 0-2910-8415 มลแอนด์ กรธุรกิจ จก บริษัท โทร. 0-2284-2004 มาสเตอร์ มายด์ ศูนย์ โทร. 0-2940-2895 มิตรแท้ ประกันภัย จก บริษัท โทร. 0-2235-9417 มิตรแท้ ประกันภัย จก บริษัท โทร. 0-2237-7777 มิลเลียไลฟ์อินชัวรั นส์ (ประเทศไทย) จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-2670-1400-74 เมฑทองโบรคเกอร์ จก บริษัท โทร. 0-2234-0243 เมธสุวรรณ จก บริษัท โทร. 0-2221-8903 เมอร์ แคนไทล์ บริการ จก บริษัท โทร. 0-2236-4351 เมืองไทยประกันภัย จก บริษัท โทร. 0-2665-4000 แมนรี่ ป๊อป จก บริษัท โทร. 0-2861-1059 แอ๊ ดวานซ์ เอ็มแอลซี แอสชัวรั นส์ จก บริษัท โทร.0-2659-1111 แอล เอ ดี เวลลอปเมนท์ จก บริษัท โทร. 0-2632-8932 แอล แอนด์ ที จก สนง โทร. 0-2211-1163

แอลเอ็มจีประกันภัย จก บริษัท โทร. 0-2661-6000 l

หมวดป้ายโฆษณา

หจก.ดี แอนด์ ดี ซิลค์ สกรี น Tel : 08-9894-2101, 0-2978-3346 Fax : 0-2978-2923 เปี๊ ยก ป้ายทุกอย่ าง โทร. 08-0627-8524, 08-0262-3311 (ช่างเปี๊ยก) บริษัท คิว ทู จ�ำกัด โทร. 0-2945-0396, 0-2945-0398 แฟ็กซ์. 0-2945-0399 ร้ านบ้ านกึ่มโฆษณา โทร. 0-3550-1447, 0-3554-3977 XL IMAGING COMPANY โทร. 0-2935-1255 โทรสาร. 0-2935-2828 ไชน่ า อินเตอร์ (2002) จก บริษัท โทร. 0-2690-3884-6 ศิวกร อาร์ ต จ�ำกัด บริษัท โทร. 0-2721-5553-4 โทรสาร. 0-2321-6904 ว.วัฒนโชติ หจก โทร. 0-2754-0304, 0-2394-1164 โทรสาร. 0-2754-0305 กด 0 พี.อาร์ ต แอดเวอร์ ไทซิ่ง (2002) หจก โทร. 0-2332-6915-6 โทรสาร 0-2332-6917 เอส ที โฆษณา โทร. 0-2745-8591 โทรสาร. 0-2745-8591 ปลืม้ ดีไซน์ ร้ าน โทร. 0-2361-6304, 08-1665-7334, 08-9520-9631 โทรสาร 0-2385-6052 ไซน์ แอนด์ ซิลค์ สกรี น เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-2980-9100-4, 0-2573-0804 โทรสาร. 0-2980-9119, 0-2573-6089

ไมนิ่ง กรุ๊ ป จก บริษัท. โทร. 0-2912-5550-2 โทรสาร. 0-2912-5558 นีออนไลท์ หจก. โทร. 0-2538-7646 โทรสาร. 0-2538-7646 กิตติโฆษณา จก บริษัท โทร. 0-2221-3683 เก้ าสิบเก้ าองศา หจก โทร. 0-2945-0398-9 คมคายป้ายศิลป์ โทร. 0-2319-1771 คอมพิวเซิร์ฟ จก บริษัท โทร. 0-2938-8898 คิวแอดเวอร์ ไทซิ่ง จก บริษัท โทร. 0-2631-0022 ทรี เจ ดีไซน์ จก บริษัท โทร. 0-2221-2849-51 ไทยประสิทธิ์ ซายน์ เทค จก บริษัท โทร.0-2221-7507 ธนกูล ดีไซน์ กรุ๊ ป จก บริษัท โทร.0-2295-4781 บ้ านป้าย โทร. 0-2398-8079-81 ประดิษฐ์ ศลิ ป์โฆษณา โทร. 0-2221-2355 โคบาล โฆษณา โทร. 0-2931-4490 งามศิลป์ ร้ าน โทร. 0-2224-2929 จเณศเวิลด์ วชิ ่ ัน จก บริษัท โทร. 0-2216-9176 จรั สศิลป์โฆษณา จก บริษัท โทร. 0-2539-8884 เจ ดับบลิว แอดเวอร์ ไทซิ่ง จก บริษัท โทร. 0-2900-4442-3 เจ พี โฆษณา โทร. 0-2900-1561 เจ วี อาร์ ต หจก โทร. 0-2623-0097-8

เจ เอส โฆษณา โทร. 0-2942-2602 เจเทคเอ็นเตอร์ ไพร้ ส์ จก บริษัท โทร. 0-2260-3065-7 เจริญโฆษณา (2544) จก บริษัท โทร. 0-2224-2801-2 เจริญพานิช หจก โทร. 0-2222-1430 แจนนี่ ดีไซน์ วัน หจก โทร. 0-2623-2121 เทพศิลป์ ร้ าน โทร. 0-2377-8267 ไทยคัตเตอร์ บี จก บริษัท โทร. 0-2540-5515 ไทยเจริญ โฆษณา โทร. 0-2511-1656 ไทยซายน์ จก บริษัท โทร. 0-2940-0931-2 ดุ๊กอาร์ ต โทร. 08-6994-1468 โทรสาร 0-2546-1958 พิสิษฐ์ อิงค์ เจ็ท โทร. 08-1761-4822, 08-9404-8822 เพื่อนศิลป์โฆษณา โทร. 08-9744-9255 มนต์ ศลิ ป์ โฆษณา โทร. 08-5515-1198 โทรสาร 0-2425-9747 สิทธิกร ดีเวลลอปเม้ นท์ ดีไซน์ โทร. 0-2919-6403 แสงทอง โฆษณา โทร. 08-1156-4673 ใหญ่ ทำ� ป้าย โทร. 0-2710-8695, 08-5943-9985 อักษรโลหะ โทร. 0-2222-8042 อักษรศิลป์โฆษณา โทร. 08-5427-6369

ใน...อุตสาหกรรมไทย Thai l and I nd us t r y

153


ท�ำเนียบสินค้า และการบริการ Products & Services

อัลฟ่ า กราฟฟิ ค หจก โทร. 0-2275-9000 อัลฟ่ าซายน์ เวอคส์ หจก โทร. 0-2892-2343-4 อาณาจักรศิลป์ โทร. 0-2275-4733 อายไซน์ จก บริษัท โทร. 0-2868-9966 เอ.เค.อินเตอร์ กรุ๊ ป / เอ.เค.คนรั กศิลป์ โทร. 08-1852-6860 E-mail : akintergroup@yahoo.com อินเตอร์ มีเดียแอดเวอร์ ไทซิ่ง แอนด์ เอ็นเตอร์ เทนเมนท์ จก บริษัท โทร. 0-2982-7911-2 MJ.ADVERTISING โทร. 0-2996-2167, 08-6537-4125 E-mail : minsticker@gmail.com l

หมวดผลิตภัณฑ์ กระดาษ

พี.เอ็น.เอส. แพ็คกิง้ จก บริษัท โทร. 0-3863-2636, 08-9896-8545 โทรสาร 0-3863-2636 โรงงานกระดาษอาคเนย์ จก บริษัท โทร. 0-2420-4172-3 โทรสาร. 0-2420-9798 วินเปเปอร์ โปรดักส์ จก บริษัท โทร. 0-2673-2290-2 โทรสาร. 0-2212-9531 เวิลด์ แฟกซ์ เปเปอร์ จก บริษัท โทร. 0-2214-2902-3, 0-2216-8474-6, 0-2214-0495 โทรสาร. 0-2214-0777 ไทยมาร์ โซล จก บริษัท โทร. 0-2260-4043

154

ใน...อุตสาหกรรมไทย Th ailan d In du s t r y

บ้ านกระดาษสา โทร. 0-2222-8229 สยามพรหมประทาน จก บริษัท โทร. 0-2513-6265 กระดาษแฟกซ์ และสื่อสาร ส�ำนักงาน จก บริษัท โทร. 0-2254-5808-9 กรุ งเทพค้ ากระดาษ ห้ าง โทร. 0-2221-6665 กายวิภาค กรุ๊ ป จก บริษัท โทร. 0-2421-9847-8 เก้ าเก้ าพริน้ ติง้ ฟอร์ ม จก บริษัท โทร. 0-2675-9554 โกลด์ ดซั ท์ แอนด์ เปเปอร์ จก บริษัท โทร. 0-2539-1235-6 คอมซัคเซ็ส จก บริษัท โทร. 0-2378-2505-6 คัลเล่ อร์ บรู๊ ฟ จก บริษัท โทร. 0-2643-4334-6 คาร์ บอนเทรดดิง้ จก บริษัท โทร. 0-2216-8474 เค เอช พี จก บริษัท โทร. 0-2981-0215-7 เค เอส ซี เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2237-9500-19 เจ ซี บิซเิ นสฟอร์ ม จก บริษัท โทร. 0-2444-0516-7 l

หมวดโรงฟอกหนัง

โรงงานฟอกหนังชัยยิ่งเจริญ จก บริษัท โทร. 0-2323-1437 โทรสาร. 0-2323-1440

พี่น้องจุงหว่ าง หสน โทร. 0-2249-3724 ชัยประสิทธิ์ ร้ าน โทร. 0-2224-7146 ชัยวัฒนาแทนเนอรี่ กรุ๊ ป จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-2721-0581-2 เบลลาเลเดอร์ จก บริษัท โทร. 0-2911-0070 ผลิตภัณฑ์ ไทย โรงงาน โทร. 0-2466-3629 พัฒนาโรงฟอกหนัง หจก โทร. 0-2331-3055 โมเดิร์น แทนนิ่ง (ไทยแลนด์ ) จก บริษัท โทร. 0-2721-8740 ยู เอช เทรดดิง้ จก บริษัท โทร. 0-2300-6108 โรงงานฟอกหนังคุรุ จก บริษัท โทร. 0-2354-0863 สงวนกิจ โรงงานฟอกหนัง โทร. 0-2468-1142 สินฮะง้ วนค้ าหนัง ร้ าน โทร. 0-2224-9014-5 แสงนคร หจก โทร. 0-2622-7663-4 l

หมวดศูนย์ ฝึกอบรมไอเอสโอ

ไอเอสโอไทย เน็ตเวิร์ค จก บริษัท โทร. 0-3639-0250, 08-6378-4849 โทรสาร 0-3639-0251 E-mail : isothainetwork@hotmail.com

www.isothai.com l

หมวดรางวัลถ้ วยและโล่

บิวตี ้ คัมพลีท แมนูแฟคเตอร์ หจก. โทร. 0-2389-4834 โทรสาร. 0-2702-3815 ไซน์ ดีไซน์ จก บริษัท โทร. 0-2208-9217 ถ้ วยรางวัลเจเคแอล จก บริษัท โทร. 0-2252-6490 ธนะพงศ์ ศลิ ป์ จก บริษัท โทร. 0-2881-9961-2 บุญญศิลป์ (ลูกสาว) ร้ าน โทร. 0-2215-2076 พรี เมียร์ แกรนด์ อวอร์ ด จก บริษัท โทร. 0-2321-1321 เมืองไทยถ้ วยรางวัล (1992) หจก โทร. 0-2219-4499 ยัวร์ อวอร์ ด ร้ าน โทร. 0-2274-4823-4 สุวรรณประดิษฐ์ โทร. 0-2622-0775 กนกวรรณ์ ร้ าน โทร. 0-2281-2327 กนกวรรณโทรฟี่ ส์ ร้ าน โทร. 0-2960-0516 กรกชอินเตอร์ เทรด (2000) จก บริษัท โทร. 0-2222-6375 กิตติรัตน์ ร้ าน โทร. 0-2222-9706 ขวัญใจกีฬา หจก โทร. 0-2219-3001-2


ท�ำเนียบสินค้า และการบริการ Products & Services ควอลิตคี ้ รี เอชั่น จก บริษัท โทร. 0-2273-8130 เจ เอ เอ ซี จก บริษัท โทร. 0-2503-3879 โชคชัยถ้ วยรางวัล โทร. 0-2221-5317 โชตนาโอสถ ร้ าน โทร. 0-5321-7295 โชตนาโอสถ ร้ าน โทร. 0-5321-7295 ฐิตวิ ัลค์ การช่ าง ร้ าน โทร. 0-5353-5197 ดีไซเนอร์ สครี เอชั่น จก บริษัท โทร. 0-2573-6465 ถ้ วยรางวัลขอนแก่ น หจก โทร. 0-4332-1951 โล่ ลำ� ปาง โทร. 0-5432-2734 เอ-ไพร์ ม ถ้ วยรางวัล จก บริษัท โทร. 0-5341-2677 เอส เอช พี โปรดักส์ หจก โทร. 0-2735-4169 เอส เอส โทรฟี่ แอนด์ เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-2934-2731 โอลิมปิ ค วินเนอร์ จก บริษัท โทร. 0-2251-9212 l

หมวดพยาบาลสถานพักฟื้ น

ศูนย์ พยาบาลแฟมิล่ ี เนอร์ สซิ่งแคร์ โทร. 0-2871-5102, 0-2871-5063 โทรสาร. 0-2871-5102

เดอะซีเนียร์ โรงพยาบาล โทร. 0-2930-0300 กานต์ ทติ า เนิร์สซิ่งโฮม โทร. 0-2954-1973 กิ่งเพชรเคหะกิจ หจก โทร. 0-2215-8543 แคร์ เนอสซิ่งโฮม โรงพยาบาล โทร. 0-2513-4389 จุฬา เนอร์ สซิ่งแคร์ หจก โทร. 0-2393-5319 ดี พี การแพทย์ หจก โทร. 0-2710-2059 เดอะซีเนียร์ เฮลท์ แคร์ จก บริษัท โทร. 0-2930-0300 ธนวรรณโฮมแคร์ หจก โทร. 0-2938-0009 บางปะกอก 5 โพลีคลีนิก จก บริษัท โทร. 0-2896-9141 บ้ านซาเลเซียนเพื่อการฟื ้ นฟูจติ ใจ โทร. 0-3251-1328 บ้ านวัยทอง จก บริษัท โทร. 0-2215-4126 เบญจางค์ พยาบาล ร้ าน โทร. 0-5624-1536 ประชาชื่นอิมเมจจิง้ เซ็นเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-2954-2078 ประทีป เนอร์ สซิ่งโฮม หจก โทร. 0-2510-6202 ปราณีเนอร์ สซิ่งโฮม หจก โทร. 0-2374-4237 แผนไทย เฮลท์ แคร์ เซ็นเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-2956-0719

พยุงการสุทธ์ สถานพยาบาล โทร. 0-5551-1262 พรรณา พยาบาล ร้ าน โทร. 0-7759-1092 พัณณ์ ชิตา เนอร์ สซิ่งโฮม โทร. 0-2758-4883 พันธมิตรไตเทียม จก บริษัท โทร. 0-2861-4788 มินตราเนอร์ สเซอรี่ หจก โทร. 0-2925-2131 โรงพยาบาล นวศรี เนอสซิ่งโฮม โทร. 0-2718-4866-7 ศูนย์ เกิดใหม่ โทร. 0-3226-1039-40 ศูนย์ พยาบาลพิเศษสายใยแพร่ หจก โทร. 0-5462-4363 ศูนย์ พชั รบริบาล เชียงใหม่ โทร. 0-5380-7614 ศูนย์ พเิ ศษดวงกมล โทร. 0-7423-8544 หมอนรินทร์ แพทย์ แผนไทย สถานพยาบาล โทร. 0-2711-1012 ออชาร์ ด บริการ จก บริษัท โทร. 0-2865-8377 l

หมวดม่ าน-ขายส่ งและผู้ผลิต

ร้ านม่ านมู่ล่ ี โทร. 0-2385-6852, 0-2759-9630 โทรสาร 0-2759-9630 คิมเฮงพูนผล หจก โทร. 0-2291-2966-8

เคบี ยูเนียน เอ็นเตอร์ ไพรส์ หจก โทร. 0-2281-0673 เจ ซี ดี จก บริษัท โทร. 0-2391-7725-6 ญาสิทธิ์ ดีไซน์ โทร. 0-2749-4762-3 พรเจริญ ผ้ าม่ าน โทร. 0-2258-2490 มิตรไพรั ชและบุตร จก บริษัท โทร. 0-2637-0038-9 รั ตนม่ าน ร้ าน โทร. 0-2422-2577 วินนี่ เคอร์ เทิน จก บริษัท โทร. 0-2865-9191 ศิริอาภรณ์ ดไี ซน์ โทร. 0-2989-4168 05 เดคอเรชั่น โทร. 0-2860-6167 สกายไลท์ บลายด์ จก บริษัท โทร. 0-2531-8810 3 พี ดีไซน์ โทร. 0-2892-4068-9 แหม่ มดีไซน์ และบุตร จก บริษัท โทร. 0-2434-3200-1 อาลีเดคอร์ หจก โทร. 0-2538-6171 อู๋ผ้าม่ าน โทร. 0-2466-4925 เอ็กซ์ เซล ดีไซน์ แฟบบริค จก บริษัท โทร. 0-2718-2799 เอส อาร์ เดคคอเรชั่น หจก โทร. 0-2376-0348

ใน...อุตสาหกรรมไทย Thai l and I nd us t r y

155


ท�ำเนียบสินค้า และการบริการ Products & Services ฮันเตอร์ ดักลาส (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2246-5149 กรสยาม ซัพพลาย โทร. 0-2809-8137 กรี นแลนด์ โทร. 0-2460-0576 กรุ งธน ดีไซน์ ร้ าน โทร. 0-2472-4113 กันยะกิจการ ร้ าน โทร. 0-2278-5700 กุหลาบผ้ าม่ าน ร้ าน โทร. 0-2802-1586 เกรทอินทีเรี ย (2000) จก บริษัท โทร. 0-2726-2090 แกรนด์ เซเลสเซี่ยน จก บริษัท โทร. 0-2898-2966-9 แกลลี่ เฮ้ าส์ โทร. 0-2869-3533-5 คม ดีซายน์ ร้ าน โทร. 0-2392-6593 คอตตอนแอนซิลค์ จก บริษัท โทร. 0-2891-7074 เค ที บี โฮม แอนด์ ดีไซน์ โทร. 0-2892-8712 เคอร์ เท่ นโฮม ผ้ าม่ าน โทร. 0-2314-2373 งามวิไลผ้ าม่ าน โทร. 0-2566-5140 งามวิไลผ้ าม่ าน ดอนเมือง โทร. 0-2566-5140 จ กิจเจริญ โทร. 0-2314-3659

156

ใน...อุตสาหกรรมไทย Th ailan d In du s t r y

เจมส์ โฮม โทร. 0-2990-5009 ชลธร ผ้ าม่ าน โทร. 0-2373-6619 ช่ อชูเกียรติ ผ้ าม่ าน โทร. 0-2895-1625-6 ซอฟท์ เฮ้ าส์ จก บริษัท โทร. 0-2940-0271-6 ซิกซ์ บุรี เฮ้ าส์ หจก โทร. 0-2729-4571-2 ซี ไอ อินดัสตรี ้ หจก โทร. 0-2533-3973 ราชาที่นอน หจก โทร. 0-2215-9445 วรพร ผ้ าม่ านและวอลเปเปอร์ โทร. 0-2424-3243 วินโด้ แอนด์ เฮ้ าส์ จก บริษัท โทร. 0-2802-8150 วี ซี แฟบริค จก บริษัท โทร. 0-2719-8500 วุฒกิ รผ้ าม่ าน โทร. 0-2391-7608 แววศิริผ้าม่ าน โทร. 0-2241-1245 ไวท์ เฮ้ าส์ ดีไซน์ หจก โทร. 0-2328-1961-2 ศรี กรุ งเซ็นเตอร์ และบุตร จก บริษัท โทร. 0-2223-9556 ศรี ถาวร เดเคอร์ โทร. 0-2726-0117 ศิริพร เด็คโคเรท หจก โทร. 0-2284-0552

ศิริอาภรณ์ ดไี ซน์ ร้ าน โทร. 0-2444-1957-8 ส วินโด้ ผ้าม่ าน จก บริษัท โทร. 0-2279-9302 สมานผ้ าม่ าน ร้ าน โทร. 0-2321-5942 สมายแฟบริค จก บริษัท โทร. 0-2438-1332-5 สยามเคอร์ เทิ่น ร้ าน โทร. 0-2742-0688 สวนหลวง ผ้ าม่ าน โทร. 0-2748-0763 เอ เอ็น ดีไซน์ 2004 โทร. 0-2540-3969 เอ เอส ดีไซน์ จก บริษัท โทร. 0-2874-8043 l

หมวดเศษเหล็กและของเก่ า ผู้ขายและรั บซื้อ

ไชยา รี ไซเคิล หจก โทร. 0-2916-5533, 081-9387529 โทรสาร. 0-2916-8473 พงษ์ ส่งเสริมและขนส่ ง หจก โทร. 0-2374-5360 วงษ์ พาณิชย์ สาขาอ่ อนนุช 44 โทร. 0-2746-1509 เหล่ าแสงเจริญ (2002) จก บริษัท โทร. 0-2428-5908-9 อิมหลี สทีล จก บริษัท โทร. 0-2427-3251

เอี่ยมเจริญ ร้ าน โทร. 0-2318-5442 กิตติชัยค้ าของเก่ า ร้ าน โทร. 0-2552-7978 ไกลาช อินเตอร์ เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-2631-9503 ร้ านเกียรติเจริญ ค้ าของเก่ า โทร. 0-3834-5105, 0-3817-1004 โทร/โทรสาร 0-3834-6051 ธรรมวัฒน์ รวมเศษและเครื่ องจักร โทร. 08-1633-6368 ค้ าของเก่ า ร้ าน โทร. 0-2411-2778 เค่ งเซ่ งฮง ร้ าน โทร. 0-2282-4747 เคีย้ งโลหะ ร้ าน โทร. 0-2463-1628 จุ้นฮวดจั่น หจก โทร. 0-2281-2851 เจริญชัย ร้ าน โทร. 0-2424-1121 เจริญพร ร้ าน โทร. 0-2415-2149 ฉั่วล้ งฮวด ร้ าน โทร. 0-2521-1745 ชนะไกรสตีล จก บริษัท โทร. 0-2464-1714 ชัยยนต์ ร้ าน โทร. 0-2249-1295 โชคอ�ำไพ ร้ าน โทร. 0-2465-2067 ไชยารี ไซเคิล หจก โทร. 0-2916-5533


ท�ำเนียบสินค้า และการบริการ Products & Services

ซ ประเสริฐพานิช โทร. 0-2996-3332 ต เจริญ ร้ าน โทร. 0-2585-5183 ต เซ่ งฮวด ร้ าน โทร. 0-2424-5586 ตัง้ บักเส็ง ร้ าน โทร. 0-2444-4180 เต็กเส็ง ร้ าน โทร. 0-2214-1102 เต็มโชคทวีทรั พย์ กรุ๊ ป จก บริษัท โทร. 0-2862-7178 เตียง รุ่ งเรื องภัทรกิจ สนง โทร. 0-2234-2471 เตีย้ งเซ้ ง ร้ าน โทร. 0-2413-1391 ทองง้ วนจั่น ร้ าน โทร. 0-2415-2708 เทียนคง จก บริษัท โทร. 0-2886-2894 ไทยเจริญ ร้ าน โทร. 0-2427-3627 ไทยน�ำยางยนตร์ หจก โทร. 0-2221-8289 นฤมล พงษ์ กล้ า แผง โทร. 0-2622-5122 เบสท์ รีบวิ ้ & รี ไซเคิล หจก. โทร. 08-1573-0589, 08-1663-9532 E-mail : tawatchai_brc2009@hotmail.com บรรเจิดเล็กเจริญการค้ า ร้ าน โทร. 0-2642-5612 บี จี เอ็ม เมทัล จก บริษัท โทร. 0-2748-9524

บุญเลิศ เชาวะวนิชย์ สนง โทร. 0-2393-5533 บิก๊ แบน กรุ๊ ป จก บริษัท 2/23 หมู่ 8 ถ.สายสวนส้ม ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โทร. 08-4450-5665 โทรสาร 0-2804-9713 พงษ์ ศักดิ์ไชยท่ าลาน จก บริษัท โทร. 0-2284-2625 พฤกษ์ พาณิชย์ (เลีย้ งฮวดหลี) ร้ าน โทร. 0-2236-5103 พิเศษกิจ จก บริษัท โทร. 0-2875-7990-4 ไพบูลย์ พานิช ร้ าน โทร. 0-2521-0808 มิตรอารี ร้ าน โทร. 0-2510-2258 ย่ งซุ่นเฮง ร้ าน โทร. 0-2236-1072 รวมเศษ โลหะไทย หจก โทร. 0-2211-0768 รุ่ งกิจรี ไซเคิล หจก โทร. 0-2249-5622 รุ่ งทั่วทิศ อุตสาหกรรมรี ไซเคิล หจก. โทร. 0-2701-0936, 08-1734-9284, 08-1454-7569 โทรสาร 0-2701-0936 วี พี เอส จก บริษัท โทร. 0-2613-9009-10 ศิริรัตน์ รี ไซเคิล โทร. 0-2539-1163 ศิวลัย รี ยูส เอเบิล้ จก บริษัท โทร. 0-2295-1375 ส ไทยค้ าเหล็ก (เค่ งหยูฮวด) หสน โทร. 0-2234-3378

ส บุญประเสริฐ โทร. 0-2720-4056 ส สหเลิศ จก บริษัท โทร. 0-2869-0901-2 สหสิน ร้ าน โทร. 0-2214-4127 สิริพร วัฒนาเรื องสกุล สนง โทร. 0-2287-5100 สุทธิสารพาณิชย์ ร้ าน โทร. 0-2279-4439 สุธิดา แซ่ ซือ้ สนง โทร. 0-2236-3468 แสงพิมพ์ พฒ ั น์ ซัพพลาย หจก โทร. 0-2873-5250 แสงรุ่ ง ร้ าน โทร. 0-2454-4046 หยูฮวด ร้ าน โทร. 0-2221-1631 หลูช่ ัง เฮงเฮงฮวด จก บริษัท โทร. 0-2221-9255 เหล็กหมุนเวียน จก บริษัท โทร. 0-2812-1576-8 เหล่ าแสงเจริญสตีล จก บริษัท โทร. 0-2427-6066 อดิศักดิ์ ศรี นาคเรื อง สนง โทร. 0-2214-1946 อมรรั ตน์ พิทกั ษ์ ณรงค์ พร สนง โทร. 0-2314-1842 เอ็น เอ็น เค อิมปอร์ ต แอนด์ เอ็กซปอร์ ต หจก โทร. 0-2801-0775 เฮียบสุนเชียง ร้ าน โทร. 0-2241-0529

หมวดศุลกากร นายหน้ าด�ำเนินการ l

PHOENIX INTER FREIGHT CO.,LTD โทร. 0-2673-9933 (AUTO) โทรสาร. 0-211-9442, 0-2211-9224 เซ้ าเทรินชิปปิ ้ งและขนส่ ง จก บริษัท โทร. 0-2943-8662 กรุ๊ ปวันซัพพลาย จก บริษัท โทร. 0-2399-4415 กฤษณะ ไลน์ ชิปปิ ้ ง จก บริษัท โทร. 0-2987-8499-500 กัลฟเอเจนซี่คัมปะนี (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2655-5501 โกลดิเก ฮาเร่ จก บริษัท โทร. 0-2981-1069 โกลบอล ไลน์ ชิปปิ ้ ง จก บริษัท โทร. 0-2674-1765 โกลบอลชิปปิ ้ ง จก บริษัท โทร. 0-2690-6314 โกลบอลอินเตอร์ บสิ สิเนส จก บริษัท โทร. 0-2733-7149 คณินอิมปอร์ ตเซอร์ วสิ หจก โทร. 0-2896-6543 คอนซิสท คาร์ โก้ คอร์ ปอเรชั่น จก บริษัท โทร. 0-2719-4761-8 คอบบร้ าเฟรทเทรดวินด์ อนิ เตอร์ เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-2530-7951-7 คอมพลีทเทรดดิง้ หจก โทร. 0-2683-5702

ใน...อุตสาหกรรมไทย Thai l and I nd us t r y

157


ท�ำเนียบสินค้า และการบริการ Products & Services

คัชทัม ฟอร์ แมลิติ เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-2671-4888 ชาลี ซีเฟรท เซอร์ วสิ หจก โทร. 0-2416-0919-21 ชินิค่อน (ไทยแลนด์ ) หจก โทร. 0-2930-6890 ชิปปิ ้ งเซอร์ วสิ หจก โทร. 0-2413-3481 เชียงใหม่ นิกโก้ เทรด จก บริษัท โทร. 0-5320-4454-5 แชลเลนจ์ อมิ เม็กซ์ หจก โทร. 0-2740-2801 ซันนี่เฟรทเซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-2682-0425-6 ซันยูคโิ ย จก บริษัท โทร. 0-2663-8291-2 ซี เอ็น เฟรทแอนด์ ชปิ ปิ ้ ง จก บริษัท โทร. 0-2719-4614 ซี เอส แอนด์ เอ็น ชิปปิ ้ ง จก บริษัท โทร. 0-2249-2309-10 ซีกรี น อินเตอร์ เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-2630-9865 ซีทราน ทราเวิล จก บริษัท โทร. 0-2240-2567-71 มิกซ์ โตโบอิมปอร์ ตแอนด์ เอ็กซ์ ปอร์ ต จก บริษัท โทร. 0-2745-7591 วี เค เทรดดิง้ แอนด์ ชปิ ปิ ้ งเซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-2711-0718 วี ชิพ จก บริษัท โทร. 0-2240-1394 สแตนดาร์ ดชิปปิ ้ ง (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2240-3605 สินธุศริ ิ หจก โทร. 0-2676-3454-5

158

ใน...อุตสาหกรรมไทย Th ailan d In du s t r y

สินสาคร ชิปปิ ้ ง หจก โทร. 0-2810-8398-9 สุวัฒน์ ชปิ ปิ ้ ง หจก โทร. 0-2240-2771-2 ฮาร์ โมไนซ์ โอเวอร์ ซี จก บริษัท โทร. 0-2749-0753

หมวดสัญญาณกันขโมย โทรทัศน์ วงจรปิ ด อุปกรณ์ และระบบ l

เวิลด์ เซฟตี ้ อลาม โทร. 0-2222-4778 โทรสาร. 0-2225-8711 คอมฟอร์ ทต้ า จก บริษัท โทร. 0-2240-1331-2 ซี เอ็ม เอส คอนโทรล ซิสเท็ม จก บริษัท โทร. 0-2576-1345-8 ดับเบิล้ โอเซเว่ น โพรเทคชั่น จก บริษัท โทร. 0-2948-6100 ดี เค เทรดดิง้ จก บริษัท โทร. 0-2907-0420-3 ทา-ชา อินเตอร์ เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-2510-4639 ที เอส ที คอมเมอร์ เชียล จก บริษัท โทร. 0-2891-1060-4 ทูเวย์ -คอนแท็คท หจก โทร. 0-2948-2702 บางกอก บีส์ จก บริษัท โทร. 0-2718-3689-90 บางกอกเคแอล อินเตอร์ เทรด จก บริษัท โทร. 0-2570-9811-3 บางกอกอลามซิสเต้ มส์ จก บริษัท โทร. 0-2712-1223-4 เบอร์ เรซ่ าเทคโนโลยี จก บริษัท โทร. 0-2678-0925-8

เพรสซิเดนท์ อีเลคโทรนิคส์ ศูนย์ ป้องกันขโมยบ้ าน-รถยนต์ หจก โทร. 0-2721-5291-3 แพททรอนิคส์ จก บริษัท โทร. 0-2728-1134-5 เวิลด์ เซฟตี ้ อลาม โทร. 0-2222-4778 เวิลด์ อีโวลูช่ ัน จก บริษัท โทร. 0-2914-4754, 0-2914-4936 สายด่วน 08-6305-2870, 08-9138-8844 สมาร์ ทบิสซิเนสโซลูช่ ัน จก บริษัท โทร. 0-2240-3122 สมาร์ ท อินเตอร์ เทรด กรุ๊ ป จก บริษัท โทร. 0-2935-5761-4 เอ็ม พี เอ ซีเคียวริทสั จก บริษัท โทร. 0-2990-6530-3 เอ็ม เอส ที เทคโนโลยี่ จก บริษัท โทร. 0-2956-9511-2 ไอทีบล็อก จก บริษัท โทร. 0-2158-9027-9 โกรบอล แอด วิช่ ัน จก บริษัท โทร. 0-2540-2271-3 คริสตัลไลเซชั่นแอนด์ เทคโนโลยีซสิ เต็ม จก บริษัท โทร. 0-2937-4595 เค วี อี จก บริษัท โทร. 0-2275-5447 ซันดาร์ เทรดดิง้ จก บริษัท โทร. 0-2717-5070-3 ซีเคียวเท็ค (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2361-6711-4 ซีมอส จก บริษัท โทร. 0-2548-7200-1 ซีเอ็มเอส แอดวานซ์ เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-2320-0942-3

เซฟตี ้ โซลูช่ ัน จก บริษัท โทร. 0-2803-4636-7 ดอร์ การ์ ด (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2713-7900 ดี พี อีเล็คโทรนิค (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2938-1777 ดีดดี ี เซอร์ วสิ เซ็นเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-2668-2033 ดีเอสซี ดิสทริบวิ ชั่น (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2320-2324-5 เดสแพค หจก โทร. 0-2954-1500-6 ทริปเปิ ้ ล เอ็ม จก บริษัท โทร. 0-2634-0886-7 โนเบล อินเตอร์ เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-2874-0730-1 แบ็ทส์ มฌ ิ ชั่นส์ จก บริษัท โทร. 0-2860-1009 พี ซี เจเนอรั ลออโตเมชั่น จก บริษัท โทร. 0-2887-5799 เพรสซิเดนท์ อีเลคโทรนิคส์ โทร. 0-2721-5291-2 l

หมวดโทรศัพท์ -เครื่ อง

แหลมทอง เทเลคอม (2001) จก บริษัท โทร. 0-2808-2099, 0-2808-2949, 08-1913-8937 โทรสาร 0-2808-2741 www.ltc2001.com


ท�ำเนียบสินค้า และการบริการ Products & Services l

หมวดเสริมสวย อุปกรณ์ และเครื่ องใช้

ห่ านพงกี่ ส�ำโรง โทร. 0-2754-0279 ดีไอวาย อินเตอร์ เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-2215-9957 วิวาลดี ้ บิวตี ้ ซัพพลาย หจก โทร. 0-2718-0845-7 สรรพสินค้ าบิวตี ้ จก บริษัท โทร. 0-2255-8787-8 เสนา เทรดดิง้ โทร. 0-2562-0450 เสรี ชัยเทรดดิง้ ห้ าง โทร. 0-2222-6785 กิตติรักษ์ ซัพพลายส์ หจก โทร. 0-2439-2467 แก้ วดีไซน์ ตู้อบไอน�ำ้ สมุนไพร โทร. 0-2897-5580 ทองธนาโลหะกิจ โรงงาน โทร. 0-2411-1346 นิว เล็ก การช่ าง ร้ าน โทร. 0-2970-3405 บางกอกบิวตี ้ ร้ าน โทร. 0-2252-1275 บี เอ็น อินเตอร์ โปรดักส์ จก บริษัท โทร.0-2956-1200-2 เบสท์ เนล ซาลอน สปา จก บริษัท โทร. 0-2662-5976 แม็กซ์ อมิ ไทยนครหลวง จก บริษัท โทร. 0-2731-0180-1 ยินดี ร้ าน โทร. 0-2412-4982

รุ่ งเกียรติการช่ าง ร้ าน โทร. 0-2224-3580 รุ่ งทรั พย์ การช่ าง ร้ าน โทร. 0-2730-4155 ลัดดา ห้ องเสริมสวย โทร. 0-2391-9491 วิลาศอิมปอร์ ต หจก โทร. 0-2255-7817-20 l

หมวดสติกเกอร์

ยูพเี อ็ม ราฟลาแทค จ�ำกัด โทร. 0-2346-5321-5 โทรสาร. 0-2346-5289 เพอร์ เฟคท์ ดีไซน์ แอนด์ แอดเวอร์ ไทซิ่ง หจก โทร. 0-2702-5507, 0-2702-5680 โทรสาร. 0-2702-5609 โทร. 0-2759-8070-1 โทรสาร. 0-2759-8072 พี พี แอนด์ อาร์ บาร์ โค๊ ด จก บริษัท โทร. 0-2871-9001, 0-2463-4153 โทรสาร. 0-2463-4153 ไอ.พี.สติก๊ เกอร์ แอนด์ เรซิ่น โทร.0-2987-8978-9 โทรสาร. 0-2987-8972 ไฮ-เบส เทรดดิง้ หจก โทร. 0-2735-5474 ก พิชัยการช่ าง โทร. 0-2276-6011 กราฟโปรดักส์ โทร. 0-2437-5505 กันเนอร์ บาร์ โค้ ด แอนด์ พริน้ ติง้ จก บริษัท โทร. 0-2865-2023-4

เกรี ยงขจร หจก โทร. 0-2249-7773-4 เกษมสติกเกอร์ ร้ าน โทร. 0-2286-6753 เกียรติเจริญศิลป์ ร้ าน โทร. 0-2375-6394 เกียรตินิยมสติกเกอร์ จก บริษัท โทร. 0-2472-2695-6 ขจรสติกเกอร์ ร้ าน โทร. 0-2377-1783 คิวแอนด์ ควิ แอคเซสเซอร์ ร่ ี จก บริษัท โทร. 0-2945-7393-5 เค ซี โปรดัคท์ หจก โทร. 0-2294-4312 เค เอ็น สแควร์ จก บริษัท โทร. 0-2911-5507-8 จตุรสมุทร จก บริษัท โทร. 0-2225-2871 เจ เอส ลาเบล แอนด์ ซัพพลาย หจก โทร. 0-2898-5670-1 เจริญสติก๊ เกอร์ ร้าน โทร. 0-2224-9409 เจีย๊ บสติกเกอร์ ร้ าน โทร. 0-2451-1748 เจี่ยเจริญสิน หจก โทร. 0-2375-6394 เช็คเกอร์ โปรดักส์ สกรี น โทร. 0-2673-0930 ซัมซุงพริน้ ติง้ จก บริษัท โทร. 0-2880-4006 ซี ซี แอล ลาเบล (ไทย) จก บริษัท โทร. 0-2343-1865

ซี แอนด์ เอส สยามนิวเทค จก บริษัท โทร. 0-2944-3347-9 ซีแอลเอ็นอินเตอร์ เนชั่นแนล หจก โทร. 0-2431-3233-6 เซอแรม สกรี น จก บริษัท โทร. 0-2919-3334 ฐิตกิ าญจน์ ดีไซน์ หจก โทร. 0-2815-8134 ดีไล้ ท์ อินเตอร์ พริน้ ร้ าน โทร. 0-2688-4312 ดีวัน อินเทลลิเจ้ นซ์ หจก โทร. 0-2928-6015 ดูอทิ จก บริษัท โทร. 0-2332-8092-3 เดอะ เลเบิล้ เท็ค เอเซีย จก บริษัท โทร. 0-2742-7878 ถาวรเลเบิล แอนด์ ริบบอน จก บริษัท โทร. 0-2898-7928 ที เค เอส เทรดดิง้ หจก โทร. 0-2918-8738 ทีเอ็นวายดี จก บริษัท โทร. 0-2619-7514 ทีเอสเอ โทร. 0-2611-8519 เทคโนโลยี พริน้ ท์ แอนด์ ซัพพลายส์ จก บริษัท โทร. 0-2746-0848 เทอลี่ เอ็นเตอร์ ไพรส์ จก บริษัท โทร. 0-2895-3139 นว ซี บี เอ็ม แอล จก บริษัท โทร. 0-2893-7460-1 พี พี แอนด์ อาร์ บาร์ โค๊ ด จก บริษัท โทร. 0-2871-9001

ใน...อุตสาหกรรมไทย Thai l and I nd us t r y

159


ท�ำเนียบสินค้า และการบริการ Products & Services

โพรดิวส์ ลาเบล แอนด์ ริบบอน จก บริษัท โทร. 0-2989-2420 โพลาร์ ไลน์ หจก โทร. 0-2472-1140 ฟลายไรท์ จก บริษัท โทร. 0-2258-7879 เมก้ า สติก๊ เกอร์ แอนด์ พริน้ ท์ จก บริษัท โทร. 0-2719-3134 เมก้ ายูนิ-เทรด จก บริษัท โทร. 0-2455-2468-71 ลาเบลเทค แมชชีนเนอรี่ จก บริษัท โทร. 0-2913-2930-1 ลาเฟล็่กซ์ อนิ เตอร์ เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-2882-1060-1 ลีดเดอร์ พริน้ แอนด์ ซัพพลาย จก บริษัท โทร. 0-2874-5924 ลีดเดอร์ ลาเบล จก บริษัท โทร. 0-2517-0210-7 วี พี บรรจุภณ ั ฑ์ จก บริษัท โทร. 0-2642-5526-7 แววจักร โฆษณา โทร. 0-2931-5241 ส ไทยสงวนอินเตอร์ เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-2295-5111 สตาร์ สติกเกอร์ หจก โทร. 0-2869-7437-9 สเตด อินเตอร์ กรุ๊ ป หจก โทร. 0-2946-6418 สมจิตรสกรี น โทร. 0-2875-0511 สยามมาพร จก บริษัท โทร. 0-2946-9910-2 สยามวาสโก เทรดดิง้ จก บริษัท โทร. 0-2954-0517-8 สหแสงโปรดักส์ หจก โทร. 0-2806-4934 สิบ แอนด์ แอล จก บริษัท โทร. 0-2721-2934-6 สีสรรเปเปอร์ และสติกเกอร์ จก บริษัท โทร. 0-2682-0540-1

160

ใน...อุตสาหกรรมไทย Th ailan d In du s t r y

แสงอุทยั ร้ าน โทร. 0-2222-5357 5 เอ็ม สติกเกอร์ โทร. 0-2882-2804 ออโต้ สติกเกอร์ ร้ าน โทร. 0-2675-0679 อัฐอุดม บางกอก หสน โทร. 0-2953-1198-9 อิตลั พริน้ หจก โทร. 0-2704-6224-5 อิมเิ น็นท์ (ไทย) เลเบล เมนูเฟ็ คเจอเรอร์ หสม โทร. 0-2379-2646-7 อุตสาหกรรมรู ปลอกไทย จก บริษัท โทร. 0-2274-4292-3 อุตสาหกรรมรู ปลอกไทย จก บริษัท โทร. 0-2274-4048-9 เอ เอส ที คลีน เลเบิล้ จก บริษัท โทร. 0-2719-6377-9 เอ เอส พี เพิ่มกิจ หจก โทร. 0-2643-9879-81 เอเซียสติกเกอร์ หจก โทร. 0-2457-7720 เอ็น พี อาร์ สติกเกอร์ ร้ าน โทร. 0-2640-2933 เอ็น เอ็น พริ๊นท์ เตอร์ แอนด์ สติก๊ เกอร์ จก บริษัท โทร. 0-2438-9780-1 เอ็มบีเอ อินเตอร์ เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-2831-5999 เอ็มอินโนเวชั่น จก บริษัท โทร. 0-2689-2354-6 เอส บี เอส พรินติง้ หจก โทร. 0-2428-0588 เอส พี เลเซอร์ จก บริษัท โทร. 0-2888-3421-2 แอดวานซ์ สกรี น จก บริษัท โทร. 0-2919-3334-6

แอ๊ ดพรอส จก บริษัท โทร. 0-2884-5496 แอทโปรสกรี น จก บริษัท โทร. 0-2971-6766 โอเวอร์ ไนท์ แพคพริน้ ท์ จก บริษัท โทร. 0-2933-1616 ไอเดียสติก๊ เกอร์ (1986) จก บริษัท โทร. 0-2251-0072 l

หมวดท่ อน�้ำท�ำความสะอาด

Dr.ท่ อตัน โทร. 08-6014-8956 แฟกซ์. 0-2719-5696 เที่ยงมีชัย โทร. 0-2992-8128, 0-2992-8309, 08-9022-9891 โทรสาร 0-2992-8309 โมเดล เซอร์ วสิ หจก. โทร. 0-2908-5959 แฟกซ์. 0-2908-5141 สายด่วน 08-9927-4616, 08-1620-7490 l

หมวดธุรกิจการพิมพ์

เอสทู เอ็ม บรอยเดอร์ แอนด์ ปริน้ ท์ จก บริษัท โทร. 0-3842-8522 โทรสาร 0-3842-8522 E-mail : EMB6622@hotmail.com l

หมวดบัญชี-บริการท�ำ ทนายความ

ห้ างหุ้นส่ วนจ�ำกัด จตุชลการบัญชี โทร. 0-3731-2070, 0-3731-5476 แฟ็กซ์. 0-3731-5476 ส�ำนักงานจิวะการบัญชี โทร. 0-2514-0015, 0-2931-8305 โทรสาร 0-2931-8306 ส�ำนักงานจตุพรและเพื่อนการบัญชี โทร. 0-2424-9607 โทรสาร 0-2434-4157

E-mail : kr_acc@hotmail.com บริษัท วิชิตา กฏหมายและบัญชี จ�ำกัด โทร. 0-2539-8318-20 แฟ็กซ์. 0-2539-8026 E-mail : vichita2005@gmail.com นายพยนต์ การสมวรรณ์ โทร. 0-3528-2045 โทรสาร 0-3537-5499 บริษัท ว.อิทธิพทั ธ์ จ�ำกัด โทร. 0-2472-2091-2 แฟ็กซ์. 0-2465-4041 อินฟิ นิตี ้ ลอว์ แอนด์ บิสซิเนส จก บริษัท โทร. 08-1890-3030 โทรสาร 0-2497-6106 ฟิ เดส เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-2236-6161-4 โทรสาร 0-2236-6165 l

หมวดแอร์ -ช่ างซ่ อม และบริการตามสั่ง

บริษัท ชัยยุทธ เอ็นจิเนียริ่ง อินเตอร์ กรุ๊ ป จ�ำกัด โทร. 0-2709-1386 แฟ็กซ์. 0-2709-1386 กด 0 ห้ างหุ้นส่ วนจ�ำกัด ชัยเครื่ องเย็น Tel : 0-3880-2882-3, 0-3861-8151 ธนพลแอร์ แอนด์ เซอร์ วสิ โทร. 0-2756-7895, 08-5109-8979 กรุ งเทพ เซนเตอร์ แอร์ โทร. 08-9812-8878, 0-2817-8620 l

หมวดแอร์ -อุปกรณ์ และอะไหล่ - ขายปลีก

ชัยเจริญ ซัมมิต อินเตอร์ พาร์ ท หจก โทร. 0-2689-8076, 0-2752-5670-1 โทรสาร. 0-2291-3047, 0-2752-5672 กุลธรเอนจิเนียริ่ง หจก โทร. 0-2282-2151-3 คอมพลีทเวิร์คแมเน้ จเม้ นท์ จก บริษัท โทร. 0-2729-7660-1


ท�ำเนียบสินค้า และการบริการ Products & Services คาร์ เวียร์ แอนด์ แอร์ ซัพพลาย จก บริษัท โทร. 0-2917-3293-4 คูลลิ่งเซ็นเตอร์ หจก โทร. 0-2241-1474 จิตรอารี อินเตอร์ เทรด หจก โทร. 0-2913-9051-3 เจมโก้ (ไทยแลนด์ ) จก บริษัท โทร. 0-2381-2393-4 ฉันทสวัสดิ์ อุปกรณ์ โทร. 0-2538-6962 ชลอเซอร์ วสิ ร้ าน โทร. 0-2241-2123 ชัยวัฒน์ อีเล็คทริคเครื่ องเย็น หจก โทร. 0-2552-3337 ชินอุปกรณ์ ร้ าน โทร. 0-2530-3119 เชิดชัยอุตสาหกรรม จก บริษัท โทร. 0-2939-4247 โชคชัย 4 แอร์ หจก โทร. 0-2538-8464 ซิตคี ้ ูลเซ็นเตอร์ หจก โทร. 0-2748-6998 ซี แอนด์ พี อีควิปเม้ นท์ โทร. 0-2748-7680 ซุปพีเรี ยร์ มาร์ เก็ตติง้ กรุ๊ ป จก บริษัท โทร. 0-2934-0163-4 เซียร์ มาร์ เก็ตติง้ จก บริษัท โทร. 0-2809-4405 เซียะฮัว้ แซ่ ตงั ้ สนง โทร. 0-2245-2885 ไซมอนเอ็นเตอร์ ไพร์ ส จก บริษัท โทร. 0-2282-1274 ดีพฒ ั นาการ จก บริษัท โทร. 0-2722-2072-3 ทรั พย์ สยาม จก บริษัท โทร. 0-2318-0420-3 ที พี เอ็นจิเนียริ่ง โทร. 0-2248-6702-3 เทควิงอินเตอร์ เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-2719-3207-9 ไทยทวี ร้ าน โทร. 0-2236-3820 ไทยพัฒนา คูลลิ่ง จก บริษัท โทร. 0-2416-0788 ธ สยามชัย ร้ าน โทร. 0-2398-6280 ธนรั ตน์ โทร. 0-2895-8066-7 ธนาพรซัพพลาย หจก โทร. 0-2379-8575 ธนาโรจน์ เอ็นจิเนียริ่ง หจก โทร. 0-2224-7554-5 ธนาสาร แอร์ อิเลคทริค จก บริษัท โทร. 0-2721-5063-4 นวัตภัณฑ์ โทร. 0-2919-3148 นาซ่ า เอ็นจิเนียริ่ง หจก โทร. 0-2424-3531-3 บิทไว้ ส์อนิ เตอร์ เทรด จก บริษัท โทร. 0-2245-9773 บูรพาอะไหล่ แอร์ ร้ าน โทร. 0-2956-5549

เบสท์ ไดเร็คชั่น ซิสเต็ม จก บริษัท โทร. 0-2736-1700-8 โปร เอ็ม เอเชีย จก บริษัท โทร. 0-2735-4422 โปรเกรสดักส์ ลายส์ หจก โทร. 0-2895-0060 แม็กซ์ ซสิ เท็ม จก บริษัท โทร. 0-2617-0514-5 เรดกรี นแอร์ จก บริษัท โทร. 0-2809-2145 วี เอส อาร์ ซัพพลาย หจก โทร. 0-2808-3975 แวส เอเชีย จก บริษัท โทร. 0-2938-3860 ศรี นครินทร์ อีควิปเมนต์ จก บริษัท โทร. 0-2748-2772-3 ศูนย์ รวมอะไหล่ แอร์ และไฟฟ้า ร้ าน โทร. 0-2885-9319 ส พันแสง จก บริษัท โทร. 0-2867-2973-4 สตาร์ วันอินเตอร์ เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-2424-0281 อาร์ แอนด์ ซัน เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2932-7173 อาร์ คติค จก บริษัท โทร. 0-2749-4972 อิน-คอน เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-2745-1972 อีโคเทค จก บริษัท โทร. 0-2934-0365 เอส บี เค เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2539-3058-63 เอส วี เอส เอนจิเนียริ่ง หจก โทร. 0-2236-4578 เอส เอส เอ็นจิเนียริ่ง ดิเวลลอปเม้ นท์ จก บริษัท โทร. 0-2691-1576 l

l

่ ัก หมวดศูนย์ สัมมนา-ทีพ

บริษัท ศูนย์ พกั ผ่ อน นครปฐม จ�ำกัด โทร. 08-1818-0187, 0-3429-6967-8, 0-3429-6699 แฟ็กซ์. 0-3429-6968 l

หมวดกีฬา-ชุด-ขายส่ ง ผู้ผลิต และอุปกรณ์

ระยองซอกเกอร์ คลับ โทร. 0-3861-6618, 08-6317-1317 เอ็นเคซีบสี ปอร์ ต หจก. โทร. 0-2874-4092, 0-2874-4838 โทรสาร 0-2874-5961

หมวดออกแบบ ระบบปรั บอากาศ

กุลกิจ เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2809-9756-8 โทรสาร. 0-2809-9758 l

หมวดนวด-บริการ บ�ำบัดสุขภาพ

จิตราวรรณ เวลส์ เนส สปา โทร. 0-2753-7822-4

ใน...อุตสาหกรรมไทย Thai l and I nd us t r y

161


ท�ำเนียบสินค้า และการบริการ Products & Services

162

ใน...อุตสาหกรรมไทย Th ailan d In du s t r y


ท�ำเนียบสินค้า และการบริการ Products & Services

ใน...อุตสาหกรรมไทย Thai l and I nd us t r y

163


ท�ำเนียบสินค้า และการบริการ Products & Services

164

ใน...อุตสาหกรรมไทย Th ailan d In du s t r y


ท�ำเนียบสินค้า และการบริการ Products & Services

ใน...อุตสาหกรรมไทย Thai l and I nd us t r y

165


ท�ำเนียบรถยนต์ อุปกรณ์และอะไหล่ Automotive Industry

Thailand Industry

รถยนต์ Business Pages

อุปกรณ์และอะไหล่ รวบรวมข้อมูลสินค้าและบริการในกลุ่มอุตสาหกรรม ครอบคลุมทั้งการผลิต และบริการอย่างครบถ้วน จัดแบ่งหมวดหมู่ชัดเจน เพื่อความสะดวกในการค้นหาข้อมูล รวบรวมธุรกิจและสินค้าในวงการอุตสาหกรรม และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวกับงานอุตสาหกรรม จัดหมวดหมู่ง่ายต่อการค้นหา

166

ใน...อุตสาหกรรมไทย Th ailan d In du s t r y

AUTOMOTIVE INDUSTRY


ท�ำเนียบรถยนต์ อุปกรณ์และอะไหล่ Automotive Industry หมวดเครื่ องท�ำความเย็น

หมวดรถแทรกเตอร์

บริษัท เอ็มพีซี คูล จ�ำกัด ที่อยู่ : 60/13-14 หมู่ 4 ถ.เอกชัย ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 0-3484-0039, 08-1915-6299 Fax. 0-3484-0040

เรื องศิริแทรคเตอร์ ที่อยู่ : 71-73 ถ.บุรินทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา Tel. 0-4424-1515, 0-4424-1114, 08-1593-5834

หมวดยางรถยนต์ หมวดติดตั้งแก๊ สรถยนต์

อ้ วนการยาง ที่อยู่ : 1/6 หมู่ 6 ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10540 Tel. 08-1455-9395

หมวดสีส�ำหรั บรถยนต์

หจก. พรเจริญชัยธุรกิจ ที่อยู่ : 202 ซ.พัฒนาการ 1 ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 Tel : 0-2294-8836-7 Fax. 0-2284-0803 38/3 หมู่ 6 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 Tel. 0-2901-5391-2, 08-3113-2442, 0-2901-5148 E-mail : pornbiz202@gmail.com

ดู AD 4 สี หน้ า 14

หมวดบริการซ่ อมรถยนต์ นอกสถานที่

ร้ านวิธนาอะไหล่ ยนต์ ที่อยู่ : 999/15 หมู่ 5 ถ.ศรีนครินทร์ ต.ส�ำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 Tel. 0-2757-2645

ดู AD 4 สี หน้ า 13

ดู AD 4 สี หน้ า 10

หมวดรถยนต์ -อุปกรณ์ และอะไหล่ บริษัท กรี นทู จ�ำกัด ที่อยู่ : 1939 หมู่ 4 ซ.เทพารักษ์ 20 ถ.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 Tel. 0-2758-1313, 0-2758-1010, 08-1805-9319 Fax. 0-2758-0077

หมวดอะไหล่ รถมอเตอร์ ไซค์

ร้ านอ๊ อดไบค์ เจริญยนต์ ที่อยู่ : ติดร้านจ�ำรัสพลาสติก ใกล้ ธนาคารกสิกรไทย สาขาเมืองประจวบ ตรงข้ามศูนย์ดีแทค 324 ถ.พิทักษ์ชาติ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ Tel. 09-8565-3654

ดู AD 4 สี หน้ า 28

วิมลสินการยาง ที่อยู่ : 4/2 หมู่ 7 ต.ล�ำโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 Tel. 08-1986-9885, 0-2925-4972 Fax. 0-2191-7145

หมวดรถบรรทุกและกระบะ ตัวถังและโครง

หมวดบริการล้ างรถ

ประมวลชัย อะไหล่ ยนต์ ที่อยู่ : 155/1 หมู่ 2 ถ.ปิ่นเกล้า-นครชัยศรี ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม Tel. 0-3423-2993, 0-3423-2994, 08-6331-5189, 08-9068-0299

ดู AD 4 สี หน้ า 33

คาร์ แคร์ ช็อป ที่อยู่ : 100/9 หมู่ 5 ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260 Tel. 08-4569-8725, 09-9161-4425

ดู AD 4 สี หน้ า 7

สมชายเจริญยนต์ ที่อยู่ : 333 หมู่ 1 หมู่บ้านรัชธานี ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ Tel. 08-1563-2349, 08-1137-3516, 0-2183-8462 Fax. 0-2183-8463

ดู AD 4 สี หน้ า 34

บริษัท อุตสาหกรรมตู้บรรทุกไทย จ�ำกัด ที่อยู่ : 15 หมู่ 4 ซ.สุขศิริ ต.ล�ำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 Tel. 0-2905-2713, 0-2905-4611, 08-1637-2095, 08-6369-3647 Fax. 0-2905-2713

หมวดรถยนต์ ใช้ แล้ ว-ผู้จำ� หน่ าย เพ้ งบริการ ที่อยู่ : 2669/10 หมู่ 3 ซ.ด่านส�ำโรง 40 ถ.สุขุมวิท ต.ส�ำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ Tel. 08-1491-5575, 08-6555-1742

มังกรคาร์ เซ็นเตอร์ ที่อยู่ : 456/70 หมู่ 1 หน้าหมู่บ้านเฟื่องฟ้า 9 เฟส 5 ถ.เทพารักษ์ ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ Tel. 08-6331-9639, 08-6884-7739 Fax. 0-2174-4599

หมวดให้ เช่ ารถยนต์ บริษัท กิตภิ พ จ�ำกัด ที่อยู่ : 36/14 หมู่ 7 ถ.พหลโยธิน ต.ดาวเรือง อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 Tel. 0-3631-8049, 08-1905-0249, 08-4423-9994 Fax. 0-3671-3677

หจก. เสาธงอะไหล่ ยนต์ ที่อยู่ : 109-22-23 หมู่ 2 ถ.เทพารักษ์ กม.26 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540 Tel. 0-2708-2971 Fax. 0-2708-2972

หจก.โฟโด้ ที่อยู่ : 128/1 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา Tel. 0-4425-6773, 08-1977-0320 Fax. 0-4425-6773, 0-4434-2456

ใน...อุตสาหกรรมไทย Thai l and I nd us t r y

167


ท�ำเนียบรถยนต์ อุปกรณ์และอะไหล่ Automotive Industry หมวดแอร์ ส�ำหรั บรถยนต์

หมวดอู่ซ่อมรถยนต์

อู่กจิ เจริญยนต์ (ช่ างคุง) ที่อยู่ : 95/423 ตรอกนอกเขต ถ.นนทรี 14 แยก 13 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 12120 Tel. 0-3757-5252-3, 08-1996-4635, 08-1781-2784 Fax. 0-3757-5265

อู่ อาร์ บี เอส ที่อยู่ : 245/1 ถ.ฉะเชิงเทรา-บางปะกง ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel. 0-3881-2616, 09-9145-6445

ดู AD 4 สี ปกหลังใน

บริษัท มิตรบางพระ อินเตอร์ ยนต์ จ�ำกัด ที่อยู่ : 7/3 หมู่ 3 ต.บางพระ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel. 0-3882-1522, 08-1927-5182, 08-6306-2917

ดู AD 4 สี ปกหลังใน

อู่ ต.การช่ าง ที่อยู่ : 62/4 ม.บ่อฝ้าย ถ.เพชรเกษม อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ Tel. 08-9410-0589 Fax. 0-3254-7179

อู่ ช.ทรั พย์ ไพศาล ที่อยู่ : 128/1 หมู่ 2 ต.ดอนก�ำยาน อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 Tel. 0-3555-5247, 08-9818-8475

หจก. ชัยเจริญยนต์ คาร์ เซอร์ วสิ ที่อยู่ : 148 ถ.สามัคคีชัย สี่แยกน�้ำพุง (ตรงข้ามคูโบต้า) ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 Tel. 0-5670-1888, 0-5670-1895, 08-1886-5841, 08-8177-4133 Fax. 0-5670-2335

แปลงยาวเซอร์ วสิ คาร์ ที่อยู่ : 75/3 หมู่ 11 ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 08-6817-4545, 09-0654-6541

ลักษณ์ ออโต้ เซอร์ วสิ ที่อยู่ : 39 หมู่ 4 ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา Tel. 08-9280-1253

สุขสวัสดิ์ การาจ ที่อยู่ : 240 หมู่ 2 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 Tel. 08-9233-4355 Tel./Fax. 0-2818-9694

l

หมวดกระจกรถ

แอล.พี.อาร์ . กระจกรถยนต์ หจก. โทร. 0-2900-6452 โทรสาร. 0-2900-6453 พี ที ไว โอโต เอ็นเตอร์ ไพรส์ จก บริษัท โทร. 0-2226-0051 กระจกเพชรมงคล จก บริษัท โทร. 0-2272-0380-1 กระจกยนต์ โทร. 0-5324-5345 กระจกรถยนต์ บางบอน โทร. 0-2894-4158-9

168

ใน...อุตสาหกรรมไทย Th ailan d In du s t r y

อู่พเี ซอร์ วสิ ที่อยู่ : 65/59 หมู่ 4 ซ.วัดชัยพฤกษ์มาลา เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 Tel. 0-2882-1436-7, 08-1642-0708 Fax. 0-2886-7288

ดู AD 4 สี ปกหลังใน

กระจกรถยนต์ พัวเซ่ งหลี โทร. 0-5324-4372 กระจกรถยนต์ วังทอง โทร. 0-5524-1010 กระจกสยาม โทร. 0-5622-4374 กระจกสามร้ อยยอด ร้ าน โทร. 0-3268-8013

หมวดสถานตรวจสภาพรถยนต์

ดู AD 4 สี หน้ า 13

ร้ านสมชาย เรสซิ่ง ที่อยู่ : 3/1 หมู่ 13 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ Tel. 08-4332-9547, 08-9401-7999 อู่เคีย้ ง 2012 ที่อยู่ : 100/26 หมู่ 7 ต.บ่อพลับ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 Tel. 0-3425-0307

คลองหลวงคูลลิ่ง ที่อยู่ : 115/7 หมู่ 7 ถ.บางขันธ์-คลองหลวง ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 Tel. 0-2901-9711-2, 08-1449-5234, 08-6478-9254

บริษัท อู่ไทยมาวิน กู๊ดทรั ค จ�ำกัด Tel. 0-4436-9877-8, 08-5779-9981 www.facebook.com / อู่ไทยมาวินกู๊ดทรั ค

ดู AD 4 สี หน้ า 16

กระจกเอีย้ วเฮง ร้ าน โทร. 0-2214-1184 กิมจิว ร้ าน โทร. 0-5622-2178 เกรี ยงไกรผดุงกิจ ร้ าน โทร. 0-3435-1721 เกศรี 2 กระจกรถยนต์ หจก โทร. 0-2751-2373 คลังกระจกภาคใต้ หจก โทร. 0-7442-5415-7

หจก. สินคาร์ แคร์ เซอร์ วสิ เอ็นจีวี ที่อยู่ : 85 หมู่ 5 ต.หนองไข่น�้ำ อ.หนองแค จ.สระบุรี Tel. 08-1852-1787, 0-3632-5788 Fax. 0-3638-1068 โค้ วทองย้ อยการุ ณ ร้ าน โทร. 0-3828-3423 จ แสงยนตร์ หจก โทร. 0-2214-3755-6 จิตต กระจกรถยนต์ จก บริษัท โทร. 0-2415-7164 จิน้ เห้ งกระจกรถยนต์ โทร. 0-7783-4984 จิวเม่ งเซ้ ง ร้ าน โทร. 0-5621-2305 เจ พี แอร์ กระจกรถยนต์ โทร. 0-3886-5052 เจ ออโต้ กลาส ร้ าน โทร. 0-3878-1266 71 ปิ ยะกระจกยนต์ ร้ าน โทร. 0-2956-1892 เจริญทวีเซฟตีก้ ลาส หจก โทร. 0-2316-6785 เจริญสิน ร้ าน โทร. 0-2236-4534 เจี่ยสวัสดิ์กระจกรถ โทร. 0-5551-1990 ช การช่ าง กระจกรถยนต์ ร้ าน โทร. 0-3878-3982 ชลบุรี สุรกิจกลการ หจก โทร. 0-3827-6570 ชัยพรบ้ านบึงยานยนต์ ร้ าน โทร. 0-3844-3253 เชิดการช่ างกระจกโค้ งรถยนต์ ร้ าน โทร. 0-3827-1057 โชคชัยประดับยนต์ โทร. 0-2567-0496 โชคสาครกระจกรถยนต์ โทร. 0-3442-9268 ซิกม่ า กระจกรถยนต์ จก บริษัท โทร. 0-2743-1500-2 ซี เอช ชอโฮลดิง้ หจก โทร. 0-2815-8925-6 เซ็นเตอร์ กลาสกระจกยนต์ หจก โทร. 0-5522-1626 ดอนเมืองกระจกรถยนต์ (1993) หจก โทร. 0-2533-4845 ด�ำรงชัย โรงงานกระจกแปรรู ป โทร. 0-2241-2990 เดอะ คาร์ วอช โทร. 0-2611-8799


ท�ำเนียบรถยนต์ อุปกรณ์และอะไหล่ Automotive Industry ไดมอนด์ โค๊ ทติง้ เซฟตีก้ ลาส จก บริษัท โทร. 0-3235-3454 ธนากูล จก บริษัท โทร. 0-3837-0475 นพณัฐกระจกยนต์ โทร. 0-5671-1711 น�ำ้ แก้ วกระจกรถยนต์ ร้ าน โทร. 0-4428-1344า นิวบางกอกเทรดดิง้ หสน โทร. 0-2222-1661 บ้ วนเฮงเส็งเซฟตีก้ ลาส กระจกโค้ งรถยนต์ หจก โทร. 0-3428-9887-8 บางพลัดกระจกรถยนต์ หจก โทร. 0-2435-4547-8 บ้ านบึงกระจกรถยนต์ ใหญ่ การช่ าง หจก โทร. 0-3844-4136 ปั ตตานีกระจกยนต์ โทร. 0-7333-3719 เปิ ดโลกกระจก จก บริษัท โทร. 0-2693-6691 โปรเกรส โตโย แมนู แฟคเจอร์ ไทย จก บริษัท โทร. 0-2755-7033 พ กระจกรถยนต์ ร้ าน โทร. 0-7728-3299 เอเบิล้ โพรเกรสอินดัสทรี จก บริษัท โทร. 0-2566-1657 เอ็ม ที เซฟตี ้ กลาส โทร. 0-7624-6356 เอส ซี กระจกรถยนต์ โทร. 0-4332-5145-6

เอส ซี เซฟตีก้ ลาสกระจก โทร. 0-3424-1235 เอส ซี สารคาม กระจกรถยนต์ โทร. 0-4374-0494 เอส ที กระจกรถยนต์ โทร. 0-4483-6816 เอส แอนด์ ที บริการ โทร. 0-2802-7433 เอส แอล กระจกรถยนต์ โทร. 0-7532-8290 แอมพาสออโต้ มลิ เล่ อร์ จก บริษัท โทร. 0-3865-0063-5 แอล พี อาร์ กระจกรถยนต์ หจก โทร. 0-2900-6452-3 ฮ่ งฮวด ร้ าน โทร. 0-5421-7785 l

หมวดปั๊ มน�้ำมัน-เครื่ องใช้

วี.ที.เอส.มินิปั้มส์ จก บริษัท โทร. 0-1840-9574, 0-2338-1254 บางจากกรี นเนท จก บริษัท โทร. 0-2748-1247 บางบอนประเสริฐศิริ จก บริษัท โทร. 0-2894-0185 บางพลี ปิ โตรเลียม จก บริษัท โทร. 0-2316-3275 บางโพงพางออยล์ จก บริษัท โทร. 0-2682-2342-3 บางแวก อุดมสุข หจก โทร. 0-2869-5553

บางใหญ่ ปิโตรเลียม จก บริษัท โทร. 0-2921-5820 บุญทรั พย์ คลองด่ านบริการ จก บริษัท โทร. 0-2330-1009 ประสิทธิ์ทรั พย์ ไพศาล หจก โทร. 0-2746-1267 ประเสริฐกรุ๊ ป จก บริษัท โทร. 0-2463-0164 ประเสริฐสมบัตเิ ซอร์ วสิ หจก โทร. 0-2985-5188 ปิ ติอาภา หจก โทร. 0-2434-8364-5 ปิ ยะภัทร หจก โทร. 0-2882-7772-3 พร รชต หจก โทร. 0-2910-7389 พรจิตค้ าน�ำ้ มัน หจก โทร. 0-2801-3385 พรพรรณรุ่ งเรื อง หจก โทร. 0-2910-7705 พัชรเฟิ ร์ สออยล์ จก บริษัท โทร. 0-3231-1174-5 รุ่ งเกษมบริการ จก บริษัท โทร. 0-2437-7511 รุ่ งมงคล (1995) จก บริษัท โทร. 0-2921-6132 รุ่ งศิริบริการ จก บริษัท โทร. 0-2274-3832 วรานนท์ เซอร์ วสิ หจก โทร. 0-2311-3320 ศราวรรณ์ หจก โทร. 0-2886-3538-9

ศรี เกรี ยงไกร จก บริษัท โทร. 0-2462-7216 ศรี สิชฌน์ จก บริษัท โทร. 0-2863-1337 ศักดิ์ ปิ โตรเลียม จก บริษัท โทร. 0-2802-2861 ศักดิ์ชัยเซอร์ วสิ ออยส์ หจก โทร. 0-2732-6294 สถานีบริการน�ำ้ มันปิ โตรเลียม สาขาสนามเป้า โทร. 0-2270-0474 สมพงษ์ การช่ าง โรงงาน โทร. 0-2413-0691 สยามกรี นออยล์ หจก โทร. 0-2888-0639 หนึ่งเจริญเซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-2372-1559 หล่ อวีระธรรมออยล์ หจก โทร. 0-2445-5733 ออยล์ ริช 99 จก บริษัท โทร. 0-2940-5297-9 อุนรั ตน์ ปิ โตรเลียม จก บริษัท โทร. 0-2750-8608-9 เอ ที ซี โปรดักส์ แอนด์ ซัพพลาย หจก โทร. 0-2866-1575-6 เอ็ม เอ็น เอ ปิ โตรเลียม โทร. 0-2961-9449 ไอ อี เทรดดิง้ จก บริษัท โทร. 0-2964-5692

ใน...อุตสาหกรรมไทย Thai l and I nd us t r y

169


ท�ำเนียบรถยนต์ อุปกรณ์และอะไหล่ Automotive Industry l

หมวดผู้ขาย และจัดจ�ำหน่ ายยางรถ

โรงงานตัง้ น�่ำเส็งหล่ อดอกยาง เอ็ม แอนด์ ที ไทร์ เซ็นเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-3866-3242-3 โทรสาร 0-3866-3052 ช.สัทฤทธิ์ (1999) จก บริษัท โทร. 0-224-2507, 0-2224-2608 โทรสาร. 0-263-0229 เชลล์ ออโต้ เซิร์ฟ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2749-4700 ไทยเพชรเกษม จก บริษัท โทร. 0-2804-2233 เอสซีดบั บลิว แอ็คเซ็สโซรี่ ส์ จก บริษัท โทร. 0-2278-0339 ก เจริญการยาง จก บริษัท โทร. 0-2392-7000 ก เจริญยางยนต์ โทร. 0-2392-2227-9 กนกกาญจน์ หจก โทร. 0-2233-7254 กรุ งเทพฯ กิจการยาง จก บริษัท โทร. 0-2225-1213-6 กิมเซ่ งฮง ร้ าน โทร. 0-2328-7871-2 กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-2285-4114-5 เกษมการยาง ร้ าน โทร. 0-2391-7709 เกษมยนต์ ซัพพลายส์ จก บริษัท โทร. 0-2424-5754 ขจรยางยนต์ ร้ าน โทร. 0-2221-0679 คณะบุคคลฮงฮวด หสน โทร. 0-2289-1118 คลินิกรถเครื่ อง จก บริษัท โทร. 0-2234-9193 ค็อกพิท ซีจี ศูนย์ -สี่ร้อย สาขาถนนนวมินทร์ ร้ าน โทร. 0-2947-7911

170

ใน...อุตสาหกรรมไทย Th ailan d In du s t r y

คุงฮวดยางยนต์ หจก โทร. 0-2513-5395 เค ซี ที ชุนไถ่ จก บริษัท โทร. 0-2623-0825 เค อาร์ บี โมล์ ดงิ ้ แอนด์ รับเบอร์ จก บริษัท โทร. 0-2415-8379 เค แอนด์ ดับบลิว มอร์ เตอร์ สปอร์ ต จก บริษัท โทร. 0-2318-8460 เคนโปรออโต้ สปอร์ ต จก บริษัท โทร. 0-2693-9924-7 เช็คพอยต์ เทรดดิง้ จก บริษัท โทร. 0-2661-8488 โชคอ�ำนวยการยาง ร้ าน โทร. 0-2538-1659 ไชยพาณิชย์ ร้ าน โทร. 0-2311-4849 ซ�ำเฮงฮวด หจก โทร. 0-2272-0812 ซี-แทรค เทรดดิง้ (1991) จก บริษัท โทร. 0-2553-3000 ซีจี ศูนย์ -สี่ร้อย ร้ าน โทร. 0-2519-4299 เซ่ งง่ วนฮง (สิทธิผล) จก บริษัท โทร. 0-2233-6805 เซ็นทรั ลไทร์ โทร. 0-2896-2967 ดับบลิว พี คาร์ แคร์ ร้ าน โทร. 0-2420-7360 ด�ำรงการยาง (ประวิทย์ ) หจก โทร. 0-2224-2527 ด�ำรงยางยนต์ หจก โทร. 0-2222-3789 ดี เอส แมเนชเม้ นท์ จก บริษัท โทร. 0-2636-1601 ดุสิตยางยนต์ หจก โทร. 0-2669-1779-80 เด่ นทวีการยาง ร้ าน โทร. 0-2211-4785

เดอะ ฟี ดา หจก โทร. 0-2294-6336 ต เจริญชัย ร้ าน โทร. 0-2466-7797 ธงไทยยางยนต์ ร้ าน โทร. 0-2377-0287 ธนันต์ เซอร์ วสิ ร้ าน โทร. 0-2931-5012 ธนายางพาณิชย์ จก บริษัท โทร. 0-2396-1650 โมบาย ไทร์ เซ็นเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-2655-7701-2 ไมตรี พานิชย่ งหงวน ร้ าน โทร. 0-2224-2443 รั ชดารวมยาง ร้ าน โทร. 0-2289-4429 ราม ออโต้ ไทร์ โทร. 0-2318-2325 รามากิจการยาง ร้ าน โทร. 0-2392-8946 รุ่ งโรจน์ ยางยนต์ หจก โทร. 0-2314-1814 รุ่ งสยามชัย หจก โทร. 0-2806-1244 รุ้ งแสง ร้ าน โทร. 0-2424-2178 เรเดียลเซ็นเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-2883-3595 เรเดียลแท็บ จก บริษัท โทร. 0-2714-0056-8 เรมี่การยาง หจก โทร. 0-2281-4048 แรลลี่ไทร์ จก บริษัท โทร. 0-2272-1621 ล กวงเชียง ร้าน โทร. 0-2410-3739 ลาดพร้ าวยางยนต์ ร้ าน โทร. 0-2539-1647

ลาดพร้ าวสปอร์ ตแม็กซ์ หจก โทร. 0-2539-3218 ลิ่มจัว้ ไถ่ หจก โทร. 0-2222-9289 ลิ่มย่ งไฮ้ โทร. 0-2224-2063 ลิม้ ไทยฮวด โทร. 0-2224-2581 ศ พัฒนายนต์ หจก โทร. 0-2468-4156 ศรี พฒ ั นา ร้ าน โทร. 0-2513-2953 ศรี สงวนยานยนต์ หจก โทร. 0-2272-0782 ศูนย์ กาญจนกิจ จก บริษัท โทร. 0-2381-6606-7 ส ยางยนต์ ร้ าน โทร. 0-2321-0370 ส สุรพันธ์ พานิช ศูนย์ รวมเครื่ องไฟฟ้า และเครื่ องครั ว ร้ าน โทร. 0-2378-0388 สนิทวงศ์ การยาง จก บริษัท โทร. 0-2411-3338 สปิ นนี่ส์ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2264-0404 ฮุ่นฮวด ร้ าน โทร. 0-2542-0551 เฮ่ งซ�ำใช้ หจก โทร. 0-2411-2911 เฮียบฮงการยาง หจก โทร. 0-2224-2446 l

หมวดรถบรรทุก รถยก ส�ำหรั บงานอุตสาหกรรม

เซฟเวย์ เทลเกท จก บริษัท โทร. 0-3837-9755


ท�ำเนียบรถยนต์ อุปกรณ์และอะไหล่ Automotive Industry

นานาภัณฑ์ โรงงาน โทร. 0-3523-5431-3 ไพบูลย์ เพชรบุรี หจก โทร. 0-3241-9552-4 โกลด์ ออยล์ ไทย จก บริษัท โทร. 0-3838-6418-9 จงกิจเจริญ ร้ าน โทร. 0-3849-4285 เจริญนานเทรดดิง้ แอนด์ ทรานสปอร์ ต จก บริษัท โทร. 0-3879-9017 เจริญผลเซอร์ วสิ ร้ าน โทร. 0-5673-1130 โชคอ�ำนวย ร้ าน โทร. 0-2420-8486 ซ้ งบริการ โทร. 0-2249-6582 ซีจโี ลจิสติคส์ จก บริษัท โทร. 0-3870-3263 ณัฐพรรณ์ แมชชินนารี่ จก บริษัท โทร. 0-2214-0342 ดวิษ เอ็นจิเนียริ่ง หจก โทร. 0-2527-8675 ติ๋มรถยก โทร. 0-5626-2226 นานาภัณฑ์ วัสดุอุตสาหกรรม โทร. 0-3523-5108 บีซีเอ็มเซอร์ วสิ แอนด์ ซัพพลาย หจก โทร. 0-3868-1490 ประจวบทองชัยขนส่ ง หจก โทร. 0-2448-1977 พนัสแอสเซมบลีย์ จก บริษัท โทร. 0-3846-2100-2 พรรณวีร์ จก บริษัท โทร. 0-2216-8928-9 พิภพพานิช มหานคร จก บริษัท โทร. 0-2327-3621-2

โรงอัดมันซีเจเค หจก โทร. 0-4351-4052 ศูนย์ ฮีโน่ สุราษฎร์ ธานี โทร. 0-7720-0208 สแปร์ โรว์ แอนด์ เดอะเครน จก บริษัท โทร. 0-3889-7041-4 สายไทยราษี หจก โทร. 0-4568-1105 สิริยนต์ 1992 จก บริษัท โทร. 0-3439-5154 สุรชัยพาณิชย์ อู่ โทร. 0-3729-1576 อ จริยา คอนสตั๊คชั่น จก บริษัท โทร. 0-3633-7575-7 ออสเตรเลียน-ไทย เครื่ องจักรกลการเกษตร จก บริษัท โทร. 0-3659-1446 อู่ธนูทอง 1994 หจก โทร. 0-3932-2706-7 อู่เอกชัย โทร. 0-3483-6718-9 l

หมวดผู้ขายและบริการรถยก

ชัชนันท์ โฟลค์ ลิฟท์ พาร์ ท แอนด์ เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-2709-9144 เฟิ สท์ อนิ เตอร์ พาร์ ท แอนด์ เซอร์ วสิ โทร. 0-2961-4771, 0-2961-5918-20 โทรสาร. 0-2961-6779 มาพบ โฟล์ คลิฟท์ ซัพพลาย เซอร์ วสิ หจก. โทร. 0-2944-7711 โทรสาร 0-2936-8471 กิจวานิช (2535) จก บริษัท โทร. 0-2878-0105-9 ซี ดับบลิว อีควิปเม้ นท์ จก บริษัท โทร. 0-2221-9678

บีที มิตรแลนด์ จก บริษัท โทร. 0-2721-6480-4 โปรเมช รี ซอร์ ส จก บริษัท โทร. 0-2717-1406-7 พี เอ็ม ซี มอเตอร์ เวิร์คส์ จก บริษัท โทร. 0-2982-6018-9 เมโทรเท็คอีควิปเมนท์ จก บริษัท โทร. 0-2741-5581-5 ลอย อินดัสเทรี ยล จก บริษัท โทร. 0-2576-1278-9 วรรธนาอินดัสเทรี ยล จก บริษัท โทร. 0-2463-0059 ไวส์ เอนเตอร์ ไพรส์ จก บริษัท โทร. 0-2802-5112 สมาร์ ท ซัพพลาย แอนด์ เซลส์ จก บริษัท โทร. 0-2884-4263-6 สยามกลการ อุตสาหกรรม จก บริษัท โทร. 0-2726-5880-1 อ อุดมยนต์ อิมปอร์ ต เอ็กซ์ ปอร์ ต จก บริษัท โทร. 0-2361-5588 เอเซียโค แมททีเรี ยล แฮนด์ ล่ งิ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2463-9090 กนกเจริญ โทร. 0-2896-6900 กวงไถ่ พาณิชย์ จก บริษัท โทร. 0-2214-3598 เค ซี ออโต้ พาร์ ท หจก โทร. 0-2311-6787 เค เซก จก บริษัท โทร. 0-2360-6418-9 ไทยเหรี ยญฟอคลิฟท์ จก บริษัท โทร. 0-2361-6694-5 ไทยเอ็นเนอร์ ย่ ีซัพพลายอินดัสทรี จก บริษัท โทร. 0-2712-4100-1

นิวเครน เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-2897-0421-2 บุญเลิศ ฟอร์ คคลิฟท์ แอนด์ พาร์ ท เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-2946-2532 ปอร์ เทอร์ แมททีเรี ยล แฮนดลิง้ จก บริษัท โทร. 0-2718-1991-3 มอเตอร์ อมิ เมจซูบารุ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2718-2200-9 มาพบโฟล์ คลิฟท์ ซัพพลายเซอร์ วสิ หจก โทร. 0-2944-7373 แมชชินเนอรี่ แฮนด์ ล่ งิ จก บริษัท โทร. 0-2713-3396-7 ยู แอนด์ ที มอเตอร์ เวอคส์ จก บริษัท โทร. 0-2398-0099 รวมช่ างฟอร์ คลิฟท์ จก บริษัท โทร. 0-2738-6194 รุ่ งเรื องรถยก จก บริษัท โทร. 0-2674-7752 เล่ าง่ วนฮะ เครน จก บริษัท โทร. 0-2513-8237 วรรธนามอเตอร์ เวอร์ ค จก บริษัท โทร. 0-2223-2879 วรรธนาอะไหล่ ยนต์ หจก โทร. 0-2223-9470 วัฒนสากล เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-2939-4763-70 วานิชเซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-2399-2907-9 วิริยะเลิศ เอ็นจิเนียริ่ง หจก โทร. 0-2291-8667 วี ที จักรกล จก บริษัท โทร. 0-2804-3751-2 วี พี ไฮดรอลิค จก บริษัท โทร. 0-2477-0567-8 วี แอนด์ ดับบลิว เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2721-7741-2

ใน...อุตสาหกรรมไทย Thai l and I nd us t r y

171


ท�ำเนียบรถยนต์ อุปกรณ์และอะไหล่ Automotive Industry

วุฒพ ิ ฒ ั น์ เซอร์ วสิ ซัพพลาย จก บริษัท โทร. 0-2746-6690-3 ส อาฟเตอร์ เซอร์ วสิ แอนด์ ซัพพลาย หจก โทร. 0-2917-4245 สุขสวัสดิ์เครนเซอร์ วสิ หจก โทร. 0-2427-5261 หลุยส์ ตี เลียวโนเวนส์ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2237-7040 เอ็ม ที เอส เครน จก บริษัท โทร. 0-2332-0061-8 เอส ที วาย ออโต้ พาร์ ท หจก โทร. 0-2743-6124-5 เอสเอ็มวีลิฟท์ บสิ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2741-0533-4 แอ๊ ดวานซ์ สยาม แบตเตอรี่ โทร. 0-2743-4028 l

หมวดรถจักรยานยนต์ ชิ้นส่ วนและอะไหล่

พนมอะไหล่ โทร. 0-2701-4785, 0-2701-5393 โทรสาร 0-2382-6951 l

หมวดรถยนต์ ช้นิ ส่ วน และอะไหล่ ขายส่ งและผู้ผลิต

เอส.ที.ฟิ ลเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-2893-3570-3 โทรสาร. 0-2893-3574

172

ใน...อุตสาหกรรมไทย Th ailan d In du s t r y

กังกลการ หจก โทร. 0-2809-6699 โชว์ แสงเอ็นเตอร์ ไพรส์ จก บริษัท โทร0-2451-3210 ซีเค ออโต้ -ฟิ ตติง้ จก บริษัท โทร. 0-2875-7350-1 ก รุ่ งโรจน์ ออโต้ พาร์ ท หจก โทร. 0-2622-6320-2 กัมปนาทการค้ า หจก โทร. 0-2235-6150 กิจมงคลอะไหล่ ยนต์ (1991) จก บริษัท โทร.0-2226-2320-1 กิจรุ่ งอะไหล่ ยนต์ ร้ าน โทร. 0-2816-8950-3 เจริญกิจกลการ หจก โทร. 0-2468-0382 เจริญศักดิ์ หจก โทร. 0-2223-6109 เจษฏ์ สยามอะไหล่ ยนต์ หจก โทร. 0-2223-4909 เจียบเต๊ กล้ ง หจก โทร. 0-2223-1755 ฉัตรชัยมาเก็ตติง้ หจก โทร. 0-2747-0631-3 ฉัตรมงคลกลการ หจก โทร. 0-2223-1427 ฉั่วบราเดอร์ ส ออโต ซัพพลายส์ จก บริษัท โทร. 0-2221-2208 เฉินซิงไดวา จก บริษัท โทร. 0-2810-8755-6 ช กิจเจริญกลการ หจก โทร. 0-2467-5057

ช ธนพลวิศวกิจ จก บริษัท โทร. 0-2272-1119 ชวลิตโอโต้ พาร์ ท หจก โทร. 0-2222-4906 ชอง ชิน ไทย จก บริษัท โทร. 0-2930-0744 ชัยเจริญกลการ หจก โทร. 0-2233-6772 ชัยเจริญเฮดเดอร์ ร้ าน โทร. 0-2291-3694 ชัยธารทองกลการ หจก โทร. 0-2223-7023 ชัยมงคลโลหะกิจ หจก โทร. 0-2689-7992-3 ชัยวรวุฒกิ ลการ หจก โทร. 0-2225-8607-8 ณรงค์ ยนต์ กจิ หจก โทร. 0-2222-4421 ดี เอ็ม ชัยพงษ์ คอร์ ปอเรชั่น จก บริษัท โทร. 0-2240-0563 ต ทวีเกียรติมอเตอร์ หจก โทร. 0-2223-5535 ต สหชัยอะไหล่ จก บริษัท โทร. 0-2221-5198 รุ่ งยนต์ อะไหล่ ร้ าน โทร. 0-2289-0363 รุ่ งเรื องคลัทช์ เซ็นเตอร์ โทร. 0-2222-3417 ศรี ไทยธนะโลหะภัณฑ์ จก บริษัท โทร. 0-2277-4036 ศรี ไทยธนะออโตพาร์ ท จก บริษัท โทร.0-2276-1032-6

ศรี นครอะไหล่ ร้ าน โทร. 0-2513-2783 ศิริเฉลิมกิจ หจก โทร. 0-2463-2948 ศิริอะไหล่ ยนต์ หจก โทร. 0-2437-8981-2 เศรษฐกิจ-วัฒนาการยาง จก บริษัท โทร. 0-2621-6426-8 ส มิตรสหาย ร้ าน โทร. 0-2224-5429 ส วิชัยการช่ าง ร้ าน โทร. 0-2477-1882 ส สงวนศักดิ์ หจก โทร. 0-2223-6674 ส สยามพานิช หจก โทร. 0-2223-2403 ส สยามรี เลชั่น หจก โทร. 0-2284-1650 สยามอะไหล่ จก บริษัท โทร. 0-2354-1330-1 สหกลการ หจก โทร. 0-2236-7443 เอดีอาร์ อินโด (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2895-1092-3 เอ็น พี ออโต้ พาร์ ท จก บริษัท โทร. 0-2621-5432 แอร์ โรเฟลกซ์ อินเตอร์ เนชั่นแนล บจก โทร. 0-2744-3020-37 แอล ที พี ซัพพลาย จก บริษัท โทร. 0-2692-8823-5 ฮูลูโก้ เทรดดิง้ จก บริษัท โทร. 0-2883-0803


ท�ำเนียบรถยนต์ อุปกรณ์และอะไหล่ Automotive Industry

เฮงง่ วนเฮง จก บริษัท โทร. 0-2465-1367 ไฮย์ โพเท็นเชียล จก บริษัท โทร. 0-2895-6804 l

หมวดล้ าง อัดฉีด และขัดมันรถยนต์

กรี นเพาเวอร์ ออโตแคร์ หจก โทร. 0-2397-4095 กฤษฏาคาร์ แคร์ โทร. 0-2521-0930 กีรินทร์ คาร์ คลีนิค หจก โทร. 0-2742-1487 กู๊ดเฟลโลวส์ จก บริษัท โทร. 0-2513-9408 คณะบุคคล วาวว์ โทร. 0-2942-3697 คณะบุคคลแคร์ ออลคาร์ ส โทร. 0-2919-9976 ซุปเปอร์ ไบร์ ท จก บริษัท โทร. 0-2690-2138 ซุปเปอร์ วอซ จก บริษัท โทร. 0-2721-8706 ตวิษา จก บริษัท โทร. 0-2291-7739-40 เต็กเชียงเฮง อู่ โทร. 0-2289-2658 ที เอ ออโต้ สปา หจก โทร. 0-2671-2533-4 บี เอ ซี ออโต้ แคร์ (2000) จก บริษัท โทร. 0-2454-9691

87 บรรจงบริการ หจก โทร. 0-2318-3209 โปร ออโต้ แคร์ จก บริษัท โทร. 0-2433-3802 โปลี่-เคม (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2541-1175 พระราม 9 ออโต จก บริษัท โทร. 0-2641-5439 พี ซี ซี เอส โทร. 0-2319-4815-7 แมคคอยออโต้ เอ็กซเพิร์ท จก บริษัท โทร. 0-2426-1200 แม็คโคร ออโตแคร์ จก บริษัท โทร. 0-2570-5277 ยอดพัฒนาการ จก บริษัท โทร. 0-2314-7286 รถเด็ดคาร์ แคร์ โทร. 0-1625-1349 รามอินทราไทดี ้ คาร์ จก บริษัท โทร. 0-2973-1242-4 ลาภทวีคูณ จก บริษัท โทร. 0-2255-9696 วิภาวดีคาร์ แคร์ ร้ าน โทร. 0-2691-5220 ศรี เจริญ หจก โทร. 0-2466-3162 อินเตอร์ ออโต้ โพรเซส จก บริษัท โทร. 0-2938-3735 อินเตอร์ ออโต้ โพรเซส จก บริษัท โทร. 0-2930-2802 เอ โอ ที คอร์ ปอเรชั่น จก บริษัท โทร. 0-2804-4748

เอฟที เซลล์ แอนด์ เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-2642-3729 เอ็ม จี เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-2322-2193 เอสเอเอ็ม อาร์ -2000 เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-2938-9418-9 l

หมวดรถยนต์ -หุ้มเบาะ และท�ำประทุน

ป สิทธิ์ หจก โทร. 0-2246-2912 กิจเจริญการช่ าง ร้ าน โทร. 0-2214-3652 เจริญพร การช่ าง โทร. 0-2251-6634 เจริญศิลป์ โทร. 0-2236-2974 เชษฎาการช่ าง ร้ าน โทร. 0-2281-9089 ซ ศิลป์ ร้ าน โทร. 0-2411-3302 ซัน ไฟเบอร์ กล๊ าส หจก โทร. 0-2221-7540 แดงการเบาะ ร้ าน โทร. 0-2311-1513 ไดเร็กซ์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ โทร. 0-2412-8651 ต เจริญการเบาะ ร้ าน โทร. 0-2241-3833 ต สุวรรณเบาะคอนโซล ร้ าน โทร. 0-2289-3246

ท รุ่ งศิลป์ (เม้ ง) ร้ าน โทร. 0-2392-6139 ทันสมัยการช่ าง โทร. 0-2467-0270 ทัยเจริญ ร้ าน โทร. 0-2214-0227 ที พี เอส จก บริษัท โทร. 0-2249-5129 ไทปกรณ์ ร้ าน โทร. 0-2282-8541 ไทยไพศาลการช่ าง โทร. 0-2236-0202 ธีระการช่ าง ร้ าน โทร. 0-2222-5977 นันทออโต้ ซทิ หจก โทร. 0-2931-6773 l

หมวดหม้ อน�้ำรถยนต์

เทพอารี ย์ จก บริษัท โทร. 0-2567-2475 โทรสาร. 0-2972-9950 l

หมวดอู่ซ่อมรถยนต์

เจริญยนต์ ดเี ซล (สาขา 2) โทร. 0-2328-7752, 08-1374-3243 (คุณยงยุทธ) โทรสาร 0-2726-0306 เจนเนอรั ล ออโต้ เซอร์ วสิ โทร. 0-3483-7637 โทรสาร. 0-3483-7637 เคลฟเวอร์ โมดิฟาย โทร. 0-2578-4777-8

ใน...อุตสาหกรรมไทย Thai l and I nd us t r y

173


ท�ำเนียบรถยนต์ อุปกรณ์และอะไหล่ Automotive Industry สินออโต้ เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-2539-0700 ก เจริญยนต์ ร้ าน โทร. 0-2243-2932 ก๊ กเฮง แซ่ องึ ้ สนง โทร. 0-2437-4021 กนกคาร์ เฮ้ าส์ หจก โทร. 0-2721-6300-4 กรุ งเทพ คาร์ แคร์ หจก โทร. 0-2538-0348 กรุ งธนเซอร์ วสิ อู่ โทร. 0-2433-1004 กอเจริญยนต์ ร้ าน โทร. 0-2281-2254 กังวานการาจ จก บริษัท โทร.0-2476-5962-3 กันท์ ไพบูลย์ อู่ โทร. 0-2391-2868 กันเองเซอร์ วสิ อู่ โทร. 0-2311-4401 การช่ างเวชภัณฑ์ ร้ าน โทร. 0-2331-1632 จิตต์ อำ� นวย ร้ าน โทร. 0-2466-8817 นพเก้ าการาจ จก บริษัท โทร. 0-2742-2953 นพดล ธีระประดิษฐผล ร้ าน โทร. 0-2282-0332 นริศสัน หจก โทร. 0-2521-3238 นวมินทร์ การาจ จก บริษัท โทร. 0-2949-7223-6 น�ำยนต์ กลการ หจก โทร. 0-2224-7007 นิธิยนต์ อู่ โทร. 0-2749-3135 นิวกู๊ดส์ ออโต้ จก บริษัท โทร. 0-2877-0606 นิวกู๊ดส์ ออโต้ สปอร์ ต จก บริษัท โทร. 0-2683-0909 นิวจรั ล แครี่ บอยท่ าพระ หจก โทร. 0-2467-5872-3 นิวโปรมอเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-2744-4420 นิวยูนิเวอร์ แซล คาร์ คลีนิค จก บริษัท โทร. 0-2331-9842-5 นิวไลพ์ ออโต้ คาร์ เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-2721-7173 นิวแสงทองการาจ จก บริษัท โทร. 0-2683-2151 นิวเอร่ า จก บริษัท โทร. 0-2731-1646 นุกูลเจริญยนต์ อู่ โทร. 0-2468-3766 เน็คซเทีย จก บริษัท โทร. 0-2630-3216-7 เนียมสะอาด 2000 จก บริษัท โทร. 0-2517-1284 ไพศาล สาเพิ่มทรั พย์ สนง โทร. 0-2216-4254 ฟาร์ อีสด์ เคมิคัลเทรดดิง้ จก บริษัท โทร. 0-2661-8485 ฟิ กซ์ แอนด์ ฟาสท์ ออโตเซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-2540-2027-8 เฟรนออโต้ เซอร์ วสิ อู่ โทร. 0-2322-4904-6 เฟื่ องยศศิริยนตร์ โทร. 0-2393-0572 เล็ก ดีเซล โทร. 0-2374-7969 เล็กบริการ อู่ โทร. 0-2513-2928 เลิศชัย อู่ โทร. 0-2437-1789 เลิศนคร เซอร์ วสิ โทร. 0-2258-3764

174

ใน...อุตสาหกรรมไทย Th ailan d In du s t r y

เลิศมิติ หจก โทร. 0-2807-6648 วัฒนาออโต้ โมบิล จก บริษัท โทร. 0-2253-3438 วิชชา เซอร์ วสิ เซ็นเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-2807-4401-2 วิชัยเซอร์ วสิ ร้ าน โทร. 0-2252-4278 วิชัยยนต์ อู่ โทร. 0-2322-6137-8 สปิ ดเบรคเจริญยนต์ หจก โทร. 0-2585-6065 สปี ดเวย์ มอเตอร์ สปอร์ ต จก บริษัท โทร. 0-2399-2311-3 สปี ดอาร์ เทคนิเคิล สปอร์ ต หจก โทร. 0-2948-6586 สปี ดอาร์ รามอินทรา 107 จก บริษัท โทร. 0-2540-2399 สุริยะยนต์ อู่ โทร. 0-2585-3408-9 สุวรรณภูมกิ าราจ หจก โทร. 0-2326-6652 สุวทิ ย์ เซอร์ วสิ โทร. 0-2747-3387 เส็งมอเตอร์ ร้ าน โทร. 0-2421-7963 เสนาการาจ อู่ โทร. 0-2391-5247 แสงชัยเซอร์ วสิ ร้ าน โทร. 0-2271-1029 แสงชัยฮะกี่เซอร์ วสิ โทร. 0-2271-1029 แสงทองเซอร์ วสิ อู่ โทร. 0-2211-6461 อู่ชดิ ลม จก บริษัท โทร. 0-2655-5123 อู่โชคชัย อ๋ า-แก้ ว โทร. 0-2311-6190 อู่โชคอนันต์ หจก โทร. 0-2538-3821 อู่ซนิ การาจ จก บริษัท โทร. 0-2683-8891 เอซีเอสจี (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2542-4405-8 เอเซียคาร์ เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-2743-3848-50 เอเซียบริการ อู่ โทร. 0-2258-2754 เอทีเอสคาร์ เซ็นเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-2720-1336 แอร์ เอ็นยิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2539-7067 แอล ซี ยนต์ (ย้ ง) อู่ โทร. 0-2249-3587 l

หมวดอุปกรณ์ ประหยัด พลังงานส�ำหรั บรถยนต์

ไทยวอเตอร์ พาวเวอร์ จก บริษัท โทร. 0-3806-9292-3 Call Center 08-2208-9626-8 l

หมวดท่ อไอเสีย และท่ อพัก-ขายปลีก

ร้ าน มิสเตอร์ ป๋อง โทร. 0-3235-1313, 08-1255-0597 l

หมวดรถแทรกเตอร์ รถบรรทุก-ให้ เช่ า อุปกรณ์ และอะไหล่

ชุลีวศิ วกรรม-การโยธา จก บริษัท โทร. 0-2897-4251-3 แฟ็กซ์. 0-2897-4251-3 www.chulee-engineering.com

ธนากร แทรกเตอร์ แบคโฮ โทร. 0-3485-0053, 08-1857-9042 วรวุธแทรกเตอร์ โทร. 0-2816-4172, 08-1755-9393, 08-1735-6933, 08-6002-0151 ดีอะไหล่ แทรค หจก. โทร. 0-2221-0377, 0-2623-0587 โทรสาร 0-2226-3212 l

หมวดรถบรรทุก ซ่ อมและบริการ

ศักดิ์การช่ างบ้ านหมอ โทร. 0-3620-1174 แฟ็กซ์. 0-3630-0082 l

หมวดรถยนต์ ตดิ ตั้ง-แก๊ ส

ST AUTOGAS โทร. 0-3896-6325 โทรสาร 0-3896-6325


ท�ำเนียบรถยนต์ อุปกรณ์และอะไหล่ Automotive Industry

ใน...อุตสาหกรรมไทย Thai l and I nd us t r y

175


ท�ำเนียบรถยนต์ อุปกรณ์และอะไหล่ Automotive Industry

176

ใน...อุตสาหกรรมไทย Th ailan d In du s t r y


ท�ำเนียบรถยนต์ อุปกรณ์และอะไหล่ Automotive Industry

ใน...อุตสาหกรรมไทย Thai l and I nd us t r y

177


ท�ำเนียบรถยนต์ อุปกรณ์และอะไหล่ Automotive Industry

178

ใน...อุตสาหกรรมไทย Th ailan d In du s t r y


๑ ใน อุตสาหกรรม  

ฉบับพิเศษรวบรวมสินค้าและบริการ ด้านอุตสาหกรรม UPDATE ปี 2017

๑ ใน อุตสาหกรรม  

ฉบับพิเศษรวบรวมสินค้าและบริการ ด้านอุตสาหกรรม UPDATE ปี 2017

Advertisement