Page 1


28 146

25 29

25 แนะน�ำ >>>

คิงพาวเวอร์ โพลีกล๊าส

ศูนย์รวมอะคลิลิค พีวีซี ครบวงจร

26 เรื่องจากปก >>>

อุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองฯ

28 แนะน�ำ >>> ดารัตน์ สินค้ามือสอง ศูนย์ซ้อขายสินค้ามือสองครบวงจร

29 ทรรศนะ คุณวิชัย ภูเงิน หจก. พี.ซี.เอ็น เซอร์วิส

146 แนะน�ำสปา&ฟิตเนส >>> จิตราวรรณ เวลล์เนส สปา

35 ตามรอยพระบาท >>>

- ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง - โครงการลูกพระดาบส สมุทรปราการ

40 คอลัมภ์ท่องเที่ยว 10 ทีเ่ ที่ยว...ห้ามพลาด

สมุทรปราการ

46 คู่มือบริการนักท่องเที่ยว แนะน�ำที่กิน ที่พัก กิจกรรมท่องเที่ยว 60 สินค้า OTOP สมุทรปราการ ๑ ต�ำบล ๑ ผลิตภัณฑ์

62.


บทบรรณาธิการ kitvarinart@hotmail.com

เมื่อ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมาชาวไทยต้องร�่ำไห้ทั้งแผ่น ดิ น เมื่ อ พระมหากษั ต ริ ย ์ อั น เป็ น ที่ รั ก ยิ่ ง ของปวงชนชาวไทย “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช” เสด็จสวรรคต ถือว่าเป็นการสูญเสียและความวิปโยคยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของปวง ชนชาวไทยทั้งประเทศ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารและพนักงาน “แม๊กกาซีน ๑ ใน” ขอน้อมร�ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วม ถวายความอาลัยอย่างหาที่สุดมิได้

วารสาร “๑ ใน...สมุทรปราการ” จัดท�ำขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์การ ท่องเทีย่ วและธุรกิจในจังหวัดนครปฐมและเขตติดต่อ ฉบับนี้ได้รวบรวมพระ ราชกรณียกิจและโครงการในพระราชด�ำริต่างๆ ของพระบาทสมเด็จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มาน� ำ เสนอเพื่ อ น้ อ มร� ำ ลึ ก ถึ ง พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจในด้าน ต่างๆ เพือ่ ความกินดีอยูด่ ขี องพสกนิกรไทยทัง้ ประเทศตลอดรัชสมัย ๗๐ ปี ในคอลัมภ์ “ตามรอยพระบาท” จังหวัดสมุทรปราการ นอกจากนีย้ งั ได้รวบรวมธุรกิจประเภทต่างๆ ในจังหวัดสมุทรปราการ และเขตติดต่อ จัดท�ำเป็นท�ำเนียบธุรกิจ DIRECTORY โดยแยกเป็นหมวด หมู่ประเภทต่างๆ เพื่อการค้นหาสินค้าและบริการต่างๆ ได้อย่างสะดวก สบาย อาทิ ด้านการศึกษา, ด้านสุขภาพและความงาม, ด้านการก่อสร้าง, ด้านอุตสาหกรรม, ด้านการเกษตร, ด้านบ้านและเฟอร์นเิ จอร์, ด้านรถยนต์ รวมถึงการรวบรวมสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ร้าน อาหาร สถานบันเทิง คลินิก สปา สินค้าของฝาก ผลิตภัณฑ์ OTOP และ กิจกรรมการท่องเที่ยวต่างๆ อีกมากมายในฉบับ...ติดตามได้เลยครับ

ประธานที่ปรึกษา พ.ต.ท. สมชาย ศรลัมพ์ พ.ต.ฉลาด วงศ์ไพศาล ฝ่ายกฏหมาย นางนงคราญ นันชนะ ผู้อ�ำนวยการ นางสาววริยา แย้มเพียรวัฒนา บรรณาธิการบริหาร นายกิตติ ฉันทกิจนุกูล กองบรรณาธิการ นายบุญธรรม มุกดาสนิท นายสุเชาว์ ศรลัมพ์ นางสาวสุชาดา พุกทรัพย์ ผู้จัดการโครงการ นางสาวมาลี ชื่นส�ำอางค์ ผู้จัดการส่วนภูมิภาค นางสาวประทุมมาศ สนทอง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ นางสาวพัชรีพร เชื้อบุญมี นางสาวจีรวรรณ ปลั่งเปล่ง นางสาวนภาพร ดรุณพันธ์ นางสาวศิริพรรณ ชัยเกียรติ์สุนทร นางสาวสราลักษณ์ สมอบ้าน นางสาวจตุพร เถื่อนถ�้ำ นางสาวยุวดี พะบ�ำรุงษ์ ศิลปกรรม นายพลากร ค�ำโครตสูนย์ นายศักดิ์ชัย รันจัตุรัส ฝ่ายบัญชี-ธุรการ นางสาวปิยพร ม่วงศรี นายอุรุพงษ์ รุ่งเรือง นายอรรถพล นารูลา


เรื่องจากปก Cover Story

ท่ า นที่ ไ ด้ มี โ อกาสเดิ น ทางมายั ง สมุ ท รปราการในเวลานี้ จะเห็ น ถึ ง ความ เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากของอาคารสูงหรือคอนโดมิเนียมที่ผุดขึ้นมาตามเส้นทาง รถไฟฟ้ า สี เ ขี ย วที่ แ ล้ ว เสร็ จ และเปิ ด ทดลองใช้ แ ล้ ว คื อ สถานี ส� ำ โรง และอี ก หนึ่ ง สถาปัตยกรรมที่โดดเด่นขึ้นมากลางเมืองปากน�้ำนั่นคือ “อุทยานการเรียนรู้อ่าวไทยและ หอชมเมืองสมุทรปราการ” ซึ่งใกล้จะเสร็จสมบูรณ์พร้อมเปิดให้เข้าชมได้ในเร็ววันนี้ ซึ่ง นับเป็นแลนด์มาร์คใหม่แห่งเมืองปากน�้ำเลยทีเดียว

อุทยานการเรียนรูแ้ ละหอชมเมืองสมุทรปราการ เป็นอาคารสูง 179.55 เมตร ตัง้ อยูบ่ นพืน้ ทีเ่ รือนจ�ำเดิม ในพื้นที่ 13 ไร่ ของพื้นที่ราชพัสดุ เป็นสวนสาธารณะ สถานที่พักผ่อน ออกก�ำลังกาย และท่องเที่ยว โดยใช้ งบลงทุนการก่อสร้างจาก อบจ.สมุทรปราการ รวม 593 ล้านบาท และเทศบาลนครสมุทรปราการ 54 ล้าน บาท โดยจะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับจังหวัดสมุทรปราการให้ เป็นศูนย์การเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์แก่ เยาวชน ประชาชนและนักท่องเทีย่ วทัว่ ไปได้ทราบถึงเรือ่ งราวต่างๆ ของจังหวัดสมุทรปราการ และยังเห็นภาพ มากขึ้น ทั้งนี้ หอชมเมืองก่อสร้างจะเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดในประเทศไทย สามารถมองเห็นวิวในระยะไกลถึง เกาะสีชงั ทะเลปากอ่าว ร่องน�ำ้ เจ้าพระยา ป้อมพระจุลจอมเกล้า ป้อมผีเสือ้ สมุทร พิพธิ ภัณฑ์ชา้ งเอราวัณ รวม ถึงกระเพาะหมู หรือพื้นที่สีเขียวที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ ่ยว&ธุรกิจ ทรปราการ 26 ๑ท่องเทีใน...สมุ


ล่าสุดเทศบาลนครสมุทรปราการ เจ้าของโครงการ และ อบจ.สมุทรปราการ ผู้ให้การสนับสนุนงบประมาณ เห็นพ้อง ให้ เ ปิ ด บริ ก ารเฟสแรกหอชมเมื อ ง สมุทรปราการ ประกอบด้วย บริเวณจุด ชมวิวซึ่งเป็นชั้นบนสุดของอาคาร ความ สูงโดยประมาณ 100-140 เมตร ประชาชน และนักท่องเที่ยวสามารถชมทัศนียภาพ ของอ่าวไทยและเมืองปากน�ำ้ รอบทิศทาง แบบ 360 องศา โดยเปิดให้เข้าชมฟรีใน ปลายปี 2560 ...ติดตามกันครับ

Tourist&Business

SAMUTPRAKAN

27


“ไม่มีที่ใดในแผ่นดินไทย ที่พระองค์เสด็จไปไม่ถึง”

่ยว&ธุรกิจ ทรปราการ 34 ๑ท่องเทีใน...สมุ

ทัศนียภาพที่สวยงามยามค�่ำคืนของ โครงการประตูระบายน�้ำคลองลัดโพธิ์อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ


ตามรอยพระบาท ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ “คนไทยโชคดีที่สุดในโลก เพราะ เรามีพ ระมหากษั ต ริย ์ ที่ทรงงานหนั ก และทุม่ เทพระวรกาย เพือ่ ให้ประชาชน ของพระองค์ มี อ าชี พ ที่ ดี มี ร ายได้ ที่ มั่นคง สามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่าง ยั่งยืน”

ตลอดระยะเวลา 70 ปี ที่ผ่านมา พระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ และพระบรมวงศา นุวงศ์ทกุ พระองค์ ต่างทุม่ เททรงงานหนัก เพือ่ ให้คน ไทยมีความเป็นอยู่ ทีด่ ขี นึ้ โครงการอันเนือ่ งมาจาก พระราชด�ำริมากมายหลายพันโครงการจึงเกิดขึน้ ใน ทุกพื้นที่บนผืนแผ่นดินไทย ในพื้นที่สมุทรปราการ ก็มีโครงการอันเนือ่ งมาจาก พระราชด�ำริที่ส�ำคัญนั่นคือ โครงการประตูระบายน�้ำ คลองลัดโพธิ์อันเนือ่ ง มาจากพระราชด�ำริ, โครงการลูกพระดาบส สมุทรปราการ เป็นต้น

Tourist&Business

SAMUTPRAKAN

35


โครงการประตูระบายน�้ำคลองลัดโพธิ์ จังหวัดสมุทรปราการ

“ประตูระบายน�้ำ คลองลัดโพธิ์ ต้นแบบการแก้ปัญหา การระบายน�้ำออกจากเมืองหลวง แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ของชาวสมุทรปราการ” ด้วยสภาพที่คดเคี้ยวของแม่น�้ำเจ้าพระยา บริเวณรอบพื้นที่เขตบางกระเจ้านั้นมีความยาวถึง 18 กิโลเมตร การระบายน�ำ้ ทีท่ ว่ มขังพืน้ ทีช่ นั้ ในของ กรุงเทพฯ จึงเป็น ไปได้ช้า จนไม่ทันช่วงเวลาที่น�้ำ ทะเลหนุน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงมีพระ ราชด�ำริให้มีการพัฒนาคลองลัดโพธิ์ให้กลายเป็น ทางระบายน�ำ้ ทีส่ ามารถเปิดประตูระบายน�ำ้ ได้ทนั ที ที่น�้ำท่วมขังตัวเมืองในสองฝั่งน�้ำ และปิดประตู ระบายน�้ำเมื่อเกิดน�้ำทะเลหนุนสูง ทั้งยังมีการทดลองติดตั้งกังหันทดน�้ำแบบหมุน ตามแนวแกน (Axial Flow) และแบบหมุนขวางการไหล (Cross Flow) ส�ำหรับผลิตกระแสไฟฟ้า อันเป็นต้นแบบ ไปสูก่ ารการผลิตกระแสไฟฟ้าตามประตูระบายน�ำ้ แห่งอืน่ ต่อไป ประตูระบายน�ำ้ คลองลัดโพธิร์ วมไปถึงโครงการถนน วงแหวนอุตสาหกรรมอย่าง สะพานภูมิพล 1 และสะพาน ภูมิพล 2 นั้น ถือเป็นการแก้ปัญหาได้ทั้งเรื่องน�้ำท่วมและ การจราจรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ่ยว&ธุรกิจ ทรปราการ 36 ๑ท่องเทีใน...สมุ

ในวันนี้นอกจากโครงการประตูระบายน�้ำคลอง ลัดโพธิ์ จะเป็นหนทางแก้ไขปัญหาน�ำ้ เอ่อล้นสองฝัง่ แม่นำ�้ เจ้าพระยา ในพื้นที่ชั้นในของกรุงเทพมหานครแล้ว ยังคง ท�ำหน้าทีเ่ ป็นแหลงท่องเทีย่ วยอดนิยมแห่งใหม่ของอ�ำเภอ พระประแดง อาคารประตูน�้ำสร้างจากคอนกรีตเสริมเหล็ก มี ช่องประตูระบายน�ำ้ 4 ช่อง กว้างช่องละ 14 เมตร สามารถ ผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน�ำ้ ก�ำลังไฟฟ้าสูงสุดที่ 5.74 กิโลวัตต์ ต่อวัน


ข้อมูล แนะน�ำ

ที่เที่ยวและิธกภิจัณกฑร์โรคมรง..ก.ารวงแหวน

-

อาคารพิพ ่จัดแสดงนิทรรศการิฯ อุตสาหกรรม พื้นทีรง ารพระราชดำ�ร น่าสนใจเกี่ยวกับโครงกการถนนวงแหวน และงานก่อสร้างโค อุตสาหกรรมฯ น้ำ�ผึ้ง เลือกชิมช็อป - ตลาดน้ำ�บาง้าและเรือพายของ กันให้จุใจกับร้านค พ่อค้าแม่ขาย ขื่อนขันธ์ หรือ - สวนศรีนครเถานที่พักผ่อน สวนบางกระเจ้า ส หย่อนใจอันร่มรื่น นวงแหวน - ถ่ายภาพถนุมเก๋ๆ อุตสาหกรรมในม ลองบางกระเจ้า - เลาะชุมชนคมเป็นอยู่ของชาวบ้าน สัมผัสวิถีชีวิตควา้ำ� ที่ผูกพันกับสายน

โครงการประตูระบายน�้ำ คลองลัดโพธิ์

ม.9 ต.ทรงคะนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน 06.00-20.00 น. ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

การเดินทาง

จากถนนสุขสวัสดิ์ เลี้ยวเข้าเส้นทาง ถนนวงแหวนอุตสาหกรรม เบี่ยงซ้าย โดยไม่ต้องขึ้นสะพานภูมิพล มุ่งตรงไป ถนนเพชรหึงษ์ พระประแดง

Tourist&Business

SAMUTPRAKAN

37


โครงการลูกพระดาบส สมุทรปราการ ตามพระราชด�ำริ

“ให้คงวิธีการศึกษานอกระบบตามแนวพระราชด�ำริเกี่ยวกับโครงการ พระดาบส เป็นแม่แบบตลอดไป ควรส�ำรวจที่ดินไว้เพื่อการเกษตร เพื่อ ด�ำเนินการควบคู่ไปกับโรงเรียนช่างเครื่องยนต์การเกษตร” โครงการลูกพระดาบส เป็นโครงการพระ ราชด�ำริซงึ่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ล อดุลยเดช พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัด ตัง้ ขึน้ เมือ่ 15 มิ.ย. 2541 บนทีด่ นิ ราชพัสดุและทีด่ นิ พระราชทาน รวม 467 ไร่ ซึ่งได้ด�ำเนินกิจกรรม การเกษตรแบบผสมผสานในลักษณะพึ่งพาตนเอง ตามแนวพระราชด�ำริ เพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์กลาง การเรียนรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร การเพิ่ ม มู ล ค่ า สิ น ค้ า เกษตร สมุ น ไพร การใช้ พลังงานทดแทน และอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการเรียน การสอนของศิษย์พระดาบสหลักสูตรการเกษตรพอ เพียง และช่างไม้เครือ่ งเรือนของโรงเรียนพระดาบส การศึกษา ค้นคว้าวิจัย และพัฒนาการถ่ายทอด เทคโนโลยีสู่ชุมชน การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ่ยว&ธุรกิจ ทรปราการ 38 ๑ท่องเทีใน...สมุ

ตลอดจนใช้เป็นสถานทีฝ่ กึ อบรม ฝึกปฏิบตั ิ งาน และศึกษาดูงานของนักเรียน นิสิต นักศึกษา เกษตรกร และประชาชนทั่วไป โดยให้อยู่ในความ รับผิดชอบร่วมกันของส�ำนักพระราชวัง มูลนิธิพระ ดาบส และจังหวัดสมุทรปราการ โครงการลูกพระดาบส จะเป็นศูนย์กลาง การเรี ย นรู ้ แ ละถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ท างด้ า น


การเกษตร สมุนไพร การใช้พลังงานทดแทน และ อื่ น ๆ ตามแนวพระราชด� ำ ริ ข องพระบาทสมเด็ จ พระเจ้าอยู่หัว เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการอย่าง ดีเยี่ยม มีบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถสนองพระ ราชด�ำริ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีพันธกิจคือ จัดการเรียนการสอน ฝึกอบรมศิษย์พระดาบส หลักสูตรการเกษตรพอเพียง และช่างไม้เครือ่ งเรือนได้อย่าง มีคุณภาพ ด�ำเนินกิจกรรมการเกษตรในลักษณะพึง่ พาตนเอง ตามแนวพระราชด�ำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ สร้างรายได้สนับสนุนมูลนิธิพระดาบส ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และเทคโนโลยี ทางด้านเกษตร การเพิม่ มูลค่าสินค้าเกษตรสมุนไพร การใช้ พลังงานทดแทน และอื่นๆ ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีทางด้าน การเกษตร การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร สมุนไพร และการ ใช้พลังงานทดแทน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่จังหวัด สมุทรปราการ

โครงการลูกพระดาบส สมุทรปราการ ตามพระราชด�ำริ 89 ม.14 ซ.เทศบาลบางปู 119 ถ.สุขุมวิท ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ โทร. 02-174-4111 เวลาท�ำการ : 08.30-16.30 น. ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

การเดินทาง

จากกรุงเทพฯ ไปตามถนนบางนา-ตราด มุ่ง หน้าฉะเชิงเทรา ผ่านมหาวิทยาลัยหัวเฉียว เฉลิมพระเกียรติเมื่อเจอสะพานกลับรถ ให้ กลับรถและขับตรงมาจนถึง หลักกิโลเมตรที่ 21 ซ้ายมือจะเป็นถนนคลองส่งน�้ำสุวรรณภูมิ เข้ามาประมาณ 8 กิโลเมตร สังเกตุป้ายคลอง 4 จะเจอป้ายบอกเข้าโครงการลูกพระดาบส ประมาณ 2 กิโลเมตร โครงการอยู่ฝั่งขวามือ

Tourist&Business

SAMUTPRAKAN

39


10 ที่เที่ยว...ห้ามพลาด

สมุทรปราการ 1 สถานตากอากาศบางปู สถานที่ตากอากาศที่มีชื่อเสียงมาเปนเวลานาน และเปน สถานที่พักผอนของกรมพลาธิการทหารบกมี รานอาหารและ ที่พักไวบริการนักทองเที่ยว ภายในบริเวณมีธรรมชาติอันสม บูรณในพื้นที่ 639 ไร มีสะพานที่ทอดตัวเหยียดยาวออกไปใน ทะเลตลอด 500 เมตร ทําใหเปนจุดดูนกและชมพระอาทิตยตก ทีส่ วยงามแหง หนึง่ และนอกจากนัน้ ยังเปนแหลงชมปลาสองนํา้ เพราะเปนเขตรอยตอของปากแมนํ้ากับทะเลอาวที่จะพบกลุม ปลานาํ้ กรอย อยางปลาเสือพนนํา้ กรอย ปลาตีน ปลากระทุงเหว ชวงประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงปลายเดือนพฤษภาคม จะมีนกนางนวลอพยพหนีหนาวจากแถบไซบีเรียมาพักอาศัยใน บริเวณนี้และยังมี สถานที่พักผอนที่ศาลาสุขใจ บริการอาหารรสชาติอรอย และทุกวันเสารจ ะมีกจิ กรรมเตนรํา และลีลาศ ตัง้ แตเวลา 17.0021.00 น. การเดินทาง : ขับรถจากกรุงเทพทางถนนสุขุมวิทเขา สมุทรปราการ เมื่อถึงตัวเมืองสมุทรปราการใหสังเกตปาย ชล บุรีชิดซาย ใหตามเสนทางไป จากศาลากลางจังหวัดถึงสถาน ตากอากาศบางปูระยะทาง ประมาณ 12.27 กม. ถา มาทาง ถนนศรีนครินทรเขาเมืองสมุทรปราการจดสุดสาย จากนัน้ เลีย้ ว ซายเขาถนนสุขุมวิท (สายเกา) จากจุดนั้นถึงสถานตากอากาศ ่ยว&ธุรกิจ ทรปราการ 40 ๑ท่องเทีใน...สมุ

บางปูเปนระยะทางประมาณ 11.10 กม. จะเห็นทางเขาด้านขวา เวลาเปด-ปด : ทุกวันตั้งแตเวลา 08.00 - 18.00 น.

2 เมืองโบราณ สมุทรปราการ เมืองโบราณ สถานที่ทองเที่ยวสุดคลาสสิก ที่เปรียบดัง บานประตูที่เผยออกใหเห็นถึง มรดกแหงภูมิปญญาไทย ดวย สัญลักษณทางสถาปตยกรรมรูปแบบตางๆ ผสมผสานกับงาน วิจิตรศิลปและประณีตศิลปการจัดวางโครงสรางและสภาพแวด ลอมตามธรรมชาติที่สอดคลองและสัมพันธเปนอันหนึ่งอัน เดียวกัน กอใหเกิดบรรยากาศที่โนมนําใหผูมาเยือนไดรับรูและ


เขาใจถึงความสืบเนื่องของประวัติศาสตรวัฒนธรรม ศาสนา ศิลปะ และขนบธรรมเนียมประเพณีของคนไทยในอดีตตราบจน ถึงปจจุบัน การเดินทาง : จากกรุงเทพใชเสนทางดวน ปลายทางที่ สําโรง-สมุทรปราการ ถึงสามแยกสมุทรปราการ เลี้ยวซายไป ตามถนนสุขุมวิท (ไปทางบางปู) ประมาณ กม. 33 เมืองโบราณ จะอยูทางซายมือ เวลาเปด-ปด : เปดทุกวันตั้งแตเวลา 09.00 - 18.00 น.

3 ตลาดน�้ำบางน�้ำผึ้ง ตลาดนํ้ายอดนิยมใกลกรุงเทพฯ โดยเสนหของตลาด นํา้ แหง นีค้ อื วิถชี วี ติ ชาวบานริมคลอง สวนใหญเปนชาวไทยเชือ้ สายมอญ และยังมีการจําหนายผลิตภัณฑพื้นบานและอาหารที่ มีชื่อเสียงของชุมชน เชน ดอกไมเ กล็ดปลา ปนธูปสมุนไพร หอยทอดขนมครก และมะมวงนํ้าดอกไม เปนตน นอกจากนี้ยัง มีเรือพายใหบ ริการ อัตราคาเชาลําละ 20 บาท และยังมีกจิ กร รมท อ งเที่ ย วสั ม ผั ส วิ ถี ชี วิ ต ชุ มชน และชื่ น ชมธรรมชาติ อั น สวยงามของสวนผลไมในชุมชน โดยเชาจักรยานในราคา 30 บาท/คัน การเดิ น ทาง : จากกรุ ง เทพใช ท างด ว นมาลงที่ ถ นน สุ ข สวั ส ดิ์ เมื่ อ ลงทางด  ว น ขั บ มาเรื่ อ ยๆ จะเห็ น สามแยก พระประแดง-สุขสวัสดิ์ ใหเลี้ยวซายเขาตรงขางปมนํ้ามัน BP พอถึงตลาดพระประแดงใหเลี้ยวซายผานวัดทรงธรรมวรวิหาร ไปประมาณ 5 กิโลเมตร และเมื่อพบปายบอกทาง เขาตลาด นํ้าใหเลี้ยวขวาเขามาอีกประมาณ 1 กิโลเมตร ก็จะถึงสถานี อนามัยบางนํ้าผึ้งซึ่งเปนที่จอดรถ เปดเฉพาะวันเสาร-วันอาทิตยเวลา : 08.00-14.00 น.

4 พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ พิ ธ ภั ณ ฑ  ที่ เ ก็ บ รั ก ษาศิ ล ปวั ต ถุ มรดกทางวั ฒ น ธรรมดานตางๆ และเพือ่ สืบสานอนุรกั ษงานศิลปไทยใหคงอยูส บื ชั่วลูกชั่วหลานสืบไป ชางเอราวัณหรือชางสามเศียร เปน ประติ ม ากรรมลอยตั ว ที่ ใ ช  เ ทคนิ ค การเคาะโลหะขึ้ น รู ป ด  ว ยมือเปนแหงแรกในโลก ทําจากโลหะทองแดงนับแสนชิ้นแผน เล็กสุดขนาดเทาฝามือนํามายางไฟใหออนตัว แลวเคาะเรียง ตอกันดวยความประณีต โดยพิพิธภัณฑแหงนี้สรางจากแรง บันดาลใจ ความคิดและจินตนาการของคุณเล็ก วิริยะพันธุ ผูส รางเมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ และปราสาทสัจธรรม เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรี

Tourist&Business

SAMUTPRAKAN

41


เมือ่ เดินเข้าไปชมยังภายในอาคารพิพธิ ภัณฑ์ชา้ งเอราวัณ มีการแบ่งพื้นที่การจัดแสดงเป็น 3 ส่วนคือ ชั้นล่างสุด มีชื่อว่า ชั้นสุวรรณภูมิ ชั้นที่อยู่กึ่งกลาง มีชื่อว่า ชั้นโลก ชั้นบนสุด มีชื่อ ว่า ชั้นจักรวาล เป็นส่วนที่อยู่ภายในท้องช้าง แถมส่วนบริเวณ ด้ า นนอกอาคารพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ยั ง จั ด เป็ น อุ ท ยานพรรณไม้ ใ น วรรณคดี และมีประติมากรรมลอยตัวเรื่อง รามเกียรติ์ วางราย ล้อมรอบอาคารอีกด้วย การเดิ น ทาง : การเดิ น ทางรถยนต จ ากกรุ ง เทพฯ ใหใชถนนสุขุมวิท (สายเกา) ผานแยกปู่เจ้าสมิงพรายกอนถึง แยกปากนํ้า ตั้งอยูซายมือ เปดทุกวันตั้งแตเวลา 08.00 น. - 17.00 น.

5 ตลาดคลองสวนร้อยปี ตลาดคลองสวน แหลงทองเที่ยวสุดเกา ดวยอายุ มากกว  า 100 ป ที่ มี บ รรยากาศในอดี ต ที่ อ บอวลด ว ย มนตเสนหแหงการซื้อขายแลกเปลี่ยน ที่นักทองเที่ยวจะสัมผัส ไดทั้งคนทองถิ่น ที่ยังนิยม มาจับจาย ใชสอยเลือกซื้อสินคาใน ชีวิตประจําวันหรือจะนั่งชิมอาหารอรอ ยๆ ชมบรรยากาศเกาๆ ไดอยางเต็มอิ่ม นอกจากนี้ที่ตลาดคลองสวนยังถูกสนับสนุน ใหชุมชนรวมกันอนุรักษบานเรือน รวมทั้งการดําเนินชีวิตใหคง ไวซงึ่ วิถชี วี ติ ความเปน อยูท เี่ รียบงาย และสงเสริมใหตลาดคลอง สวน เปนแหลงทองเที่ยวดานวัฒนธรรม นักทองเที่ยวสามารถ เขา มาเรียนรูด วู ถิ ชี วี ติ รวมทัง้ สิง่ ปลูกสราง ทีย่ งั มีกลิน่ อายในรัช สมัยรัชกาลที่ 5 การเดินทาง : จากกรุงเทพฯ ใชถนนทางดวนมอเตอรเวย สังเกตปายชี้ “ตลาดคลองสวน 100 ป” เลี้ยวซาย หรือถนนสา ยออนนุช-ฉะเชิงเทรา ผานเทคโนฯ ลาดกระบังขับตรงไปตลอด ตลาดคลองสวน 100 ปอยูดานซายมือ เปดทุกวันตั้งแตเวลา 08.00 น. - 17.00 น.

่ยว&ธุรกิจ ทรปราการ 42 ๑ท่องเทีใน...สมุ

6 ฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์ สมุทรปราการ ตืน่ เตนและเพลิดเพลินในฟารมจระเขที่ใหญทสี่ ดุ ในโลก ซึง่ ภายในเปนสถานเพาะเลีย้ งจระเขขนาดตางๆ กวา 40,000 ตัว มีการแสดงวิธีจับจระเขดวยมือเปลา นอกจากนี้ยังมีการแสดง ของชางแสนรูและเดินชมสัตวอื่นๆ เชน เสือ ลิงชิมแปนซีชะนี เตา งูเหลือม งูหลาม นก อูฐ ฮิปโป และปลาจํานวนมาก รวม ถึงยังสามารถเขาชมพิพธิ ภัณฑไดโนเสารซงึ่ จัดแสดงกระดูกและ หุนจําลองไดโนเสารขนาดเทาตัวจริงกวา 13 ชนิด พรอมการ ฉายสไลดมัลติวิชั่น เรื่องของมนุษยและสัตวดึกดําบรรพดวย การเดินทาง : การเดินทางไปยังฟารมฯ นอกจากรถสวน ตัวแลว สามารถใชบริการรถเมลขสมก. สาย ปอ.8 และ ปอ.11 ซึง่ จะสุดสายทีน่ นั้ พอดีหรือรถเมลธรรมดาสาย 25, 45, 102 และ 145 ไปยังสมุทรปราการแลวตอรถสองแถวสาย S.1 และ S.55 เปดใหเขาชมทุกวัน ตั้งแตเวลา 07.00-18.00 น


7 อุทยานประวัติศาสตร์ทหารเรือ ป้อมพระจุลจอมเกล้า

หรือปอมพระจุล อนุสรณสถานที่สรางไวเพื่อใหนักทอง เที่ยวไดระลึกถึงปอมที่ทันสมัย และมีบทบาทสําคัญยิ่งในการ ปกปองอธิปไตยของชาติซึ่งเปนที่ทําการยิงตอสูกับอริราชศัตรู มาแลวครั้งหนึ่งเมื่อ ร.ศ. 112 (พ.ศ. 2436) ภายในมีพนื้ ทีส่ ำ� หรับถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อย่างสง่างาม ทรง ฉลองพระองค์ในชุดจอมทัพเรือ พระหัตถ์ถอื กระบี่ ส่วนฐานของ พระบรมราชานุสาวรีย์ฯ ยังเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ที่บอกเล่า ประวัตคิ วามเป็นมาของป้อมพระจุลจอมเกล้า และเหตุการณ์ใน สมัย ร.ศ. 112 แต่นักท่องเที่ยวที่สนใจอีกด้วย ในส่วนด้านซ้ายของพระบรมราชานุสาวรียฯ์ เป็นทีต่ งั้ ของ

พิพธิ ภัณฑ์ทจี่ ดั แสดงเรือรบปลดระวางทีม่ อี ายุการใช้งานทีส่ ดุ ใน กองทัพเรือ นามว่า เรือหลวงแม่กลอง ประดับด้วยครุฑสีแดงดู เด่นเป็นสง่า ฝั่งตรงข้ามของถนน เยื้องกับพระบรมราชานุสาว รียฯ์ จะเป็นอุทยานฯ ประวัตศิ าสตร์ทหารเรือ ซึง่ ภายในประกอบ ด้วยอาคารนิทรรศการ จัดแสดงภาพความเสียหายจากการรบ และภาพสู่การพัฒนากองทัพเรือ และยังมีการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์อาวุธยุทโธปกรณ์กลาง แจ้ง ซึ่งแสดงถึงวิวัฒนาการของกองทัพเรือ ในการป้องกัน ประเทศ ตลอดจนบทบาทในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทาง ทะเล นอกจากนี้ยังมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติเชิงอนุรักษ์ นัก ท่องเทีย่ วจะได้สดู อากาศบริสทุ ธิ์ในป่าชายเลน พร้อมเพลิดเพลิน กับการชมสัตว์ต่าง ๆ อาทิ นกกระยาง, นกนางนวล, ปลาตีน และปูลม รวมถึงสัตว์ทะเลนานาชนิดอีกด้วย การเดิ น ทาง : เริ่ ม ต น จากสามแยกพระประแดง ใชเสนทางถนนสุขสวัสดิ์ (ทางหลวงหมายเลข 303) มุง หนาตรง ไปทางอําเภอพระสมุทรเจดียถ งึ สามแยกพระสมุทรเจดียใหเลีย้ ว ขวาไปจนสุดถนน ระยะทาง 12 กิโลเมตร จะถึงปอมพระ จุลจอมเกลา เปดใหเขาชมทุกวัน ตั้งแตเวลา 08.30-16.30 น

Tourist&Business

SAMUTPRAKAN

43


8 สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ หากใครที่ต้องการเสพอากาศบริสุทธิ์ไปพร้อมๆ กับ ธรรมชาติ ข องเมื อ งสมุ ท รปราการ ต้ อ งไม่ พ ลาดที่ “สวน สาธารณะและสวนพฤกษชาติ ศรีนครเขื่อนขันธ์” บนพื้นที่กว่า 200 ไร่ ใน ต.บางกะเจ้า อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ นอกจากจะเป็นแหล่งผลิตออกซิเจนชั้นดีแล้ว ที่นี่สวน สาธารณะทีพ่ กั ผ่อนหย่อนใจและออกก�ำลังกาย เป็นแหล่งศึกษา ระบบนิเวศน์ของพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ในท้องถิ่นและพื้นที่ใกล้ เคียง เปรียบเสมือนโอเอซิสแห่งหนึ่งของคนเมืองส�ำหรับหลบ หนีความวุ่นวายในกรุงเทพฯ เลยก็ว่าได้ ภายในเน้ น การออกแบบสวนผสมผสานของสวน สาธารณะทีม่ กี ารจัดสภาพภูมทิ ศั น์ให้สวยงาม ประกอบด้วยพันธุ์ ไม้น�้ำ พันธุ์ ไม้ท้องถิ่นที่สามารถเจริญเติบโตได้ในน�้ำกร่อยกับ การรักษาสภาพสวนเกษตรดั้งเดิมซึ่งเป็นสวนผลไม้เก่าไว้ สวนสาธารณะและสวนพฤกษชาติแห่งนีเ้ ป็นพืน้ ทีส่ เี ขียว ที่รัฐบาลก�ำหนดให้เป็น “ปอดของกรุงเทพฯ” โดยมีสะพานไม้ ทอดยาวให้เดินชมพืน้ ทีอ่ นั สงบร่มรืน่ รวมถึงหอชมวิวสูง 7 เมตร ที่สามารถชมทิวทัศน์ ได้โดยรอบ มีจักรยานให้เช่าส�ำหรับขี่ชม รอบสวน เวลาเปิดปิด : เปิดทุกวัน เวลา 06.00-20.00 น.

่ยว&ธุรกิจ ทรปราการ 44 ๑ท่องเทีใน...สมุ

9 สะพานภูมิพล หรือ สะพานวงแหวนอุตสาหกรรม เป็นหนึง่ สะพาน ข้ามแม่นำ�้ เจ้าพระยาส�ำหรับถนนวงแหวนอุตสาหกรรมทีเ่ ชือ่ ม ระหว่างถนนพระรามที่ 3 ถนนสุขสวัสดิ์ ถนนปู่เจ้าสมิงพราย และถนนกาญจนาภิเษก ได้ชื่อว่าเป็นสะพานของพ่อ เพราะ เกิดจากพระราชด�ำริ ในหลวง ร.9 เพือ่ บรรเทาทุกข์ประชาชน ข้ามฟากระหว่างฝั่งพระประแดงกับฝั่งพระนคร ลักษณะเด่นของสะพานแห่งนี้ คือ เป็นสะพานขึง ขนาด 7 ช่องการจราจร ทางด้านเหนือหรือ “สะพานภูมิพล 1” เชื่อมระหว่างแขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ กับต.บางยอ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ทางด้านใต้หรือ “สะพานภูมิพล 2” เชื่อมระหว่างต�ำบลทรงคนองกับต�ำบล บางหญ้าแพรก อ�ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ มี พิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2549 แต่ ก่อนหน้านัน้ ได้เปิดใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2549 และ ในวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 พระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช เสด็จพระราชด�ำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทาง ชลมารค โดยเรือพระที่นั่งอังสนาของกองทัพเรือ ทรงท�ำพิธี เปิดสะพานภูมิพลและประตูระบายน�้ำคลองลัดโพธิ์ ณ กลาง แม่น�้ำเจ้าพระยา ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ นอกจากสะพานจะมีความส�ำคัญในการอ�ำนวยความ สะดวกให้กบั ประชาชนแล้ว ทีย่ งั ถือเป็นแลนด์มาร์กท่องเทีย่ ว ส�ำคัญส�ำหรับช่างภาพทีน่ ยิ มมาเก็บบรรยากาศความสวยงาม ของวิว ทิวทัศน์ของสะพานในยามค�่ำคืนเสมอ


พระสมุทรเจดีย์ สัญลักษณ์คู่บ้านคู่เมืองของ จ.สมุทรปราการ ส�ำหรับวัดพระสมุทรเจดีย์ ตั้งอยู่ริมแม่น�้ำเจ้าพระยา โดดเด่นด้วย “พระ เจดียก์ ลางน�ำ้ ” เนือ่ งจากทีต่ งั้ เดิมมีสภาพเป็นเกาะ มีนำ�้ ล้อมรอบ (ซึง่ ใน เวลาต่อมา ชายตลิ่งฝั่งขวาของแม่น�้ำตื้นเขินงอกออกมา เชื่อมติดกับ เกาะอันเป็นที่ตั้งพระเจดีย์) รัชกาลที่ 2 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระ เจดีย์นี้ขึ้นภายหลังการสร้างป้อมปราการต่างๆ แต่ยังไม่ทันแล้วเสร็จก็ สิ้นรัชกาล ต่อมารัชกาลที่ 3 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างต่อจนส�ำเร็จเป็น พระเจดีย์สูง 20 เมตร และสุดท้ายรัชกาลที่ 4 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้าง องค์พระเจดีย์ที่ใหญ่และสูงขึ้นไปอีก ครอบพระเจดีย์องค์เดิมไว้ โดยมี ความสูงถึง 38 เมตร ดังที่เห็นเด่นเป็นสง่าในปัจจุบัน ภายในเขตวัดยังมีสิ่งที่น่าเที่ยวชม เช่น พระวิหารหลวง ภายใน เป็นทีป่ ระดิษฐานของพระประธานปางห้ามสมุทร ทีเ่ ชือ่ กันว่าจะช่วยห้าม สิง่ เลวร้ายทัง้ หลายทีเ่ กิดขึน้ จากทะเลได้ เก๋งจีน เป็นศาลารายเดิมทีส่ ร้าง ขึ้นตามสถาปัตยกรรมแบบจีน ปัจจุบันใช้เป็นศาลาที่พัก ตึกฝรั่ง หรือ ศาลาทรงยุโรป เป็นศาลาโถง 5 ห้อง ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง เกี่ยวกับการสร้างเมืองสมุทรปราการและการสร้างพระสมุทรเจดีย์ และ ที่ด้านในสุดประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 2 ให้ประชาชน ได้ไปกราบสักการะด้วย ฯลฯ นอกจากนี้ หากท่านเดินทางมาในวันแรม 5 ค�่ำ เดือน 11 ของ ทุ ก ปี ท่ า นจะได้ พ บกั บ งานประจ� ำ ป ี ที่ ส� ำ คั ญ งานหนึ่ ง ของจั ง หวั ด สมุทรปราการ ซึ่งก็คือ งานนมัสการพระสมุทรเจดีย์ โดยในวันดังกล่าว คณะกรรมการจัดงานจะอัญเชิญผ้าแดงผืนใหญ่ตงั้ บนบุษบก แห่ไปรอบๆ ตัวเมือง จากนั้นอัญเชิญผ้าแดงลงเรือ แห่ไปตามล�ำน�้ำเจ้าพระยาจนถึง อ�ำเภอพระประแดง เพื่อให้ชาวพระประแดงร่วมอนุโมทนา จากนั้นจึง แห่กลับมาท�ำพิธที กั ษิณาวรรตรอบองค์พระสมุทรเจดียก์ อ่ นน�ำผ้าขึน้ ห่ม องค์พระสมุทรเจดีย์ เวลาเปิดปิด : เปิดทุกวัน เวลา 07.00-16.00 น.

10 พระเจดีย์กลางน�้ำ

Tourist&Business

SAMUTPRAKAN

45


แนะน�ำที่พัก

สมุทรปราการ

ที่ตั้ง เบอร์โทรศัพท์ ห้องพัก บังกะโล โฮมสเตย์ โรงแรม ในจังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดใกล้เคียง

SAMUTPRAKAN

Resort Hotel Guesthouse

ในเขตอ�ำเภอ เมืองสมุทรปราการ

สถานตากอากาศ บางปู

บ้านพักสถานตากอากาศบางปู อยู่ในความดูแลของกรมพลาธิกา ทหารบก นักท่องเที่ยวนิยมพาครอบครัวไปรับประทานอาหารทะเล ชมความงาม ของทะเลยามพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า มีบริการที่พักตากอากาศแบบ บ้านพักหลัง เล็กห้องเดียวชั้นเดียว และบ้านพักหลังใหญ่สองชั้น ที่อยู่ : 164 หมู่2 ถนนสุขุมวิท ต�ำบลบางปู อ�ำเภอเมืองสมุทรปราการ โทรศัพท์ : 023232422 ่ยว&ธุรกิจ ทรปราการ 46 ๑ท่องเทีใน...สมุ


ริมขอบฟ้า เออร์ เบิน

ตั้งอยู่ในท�ำเลที่เหมาะสมติดกับแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม เมืองโบราณต่อการพักผ่อน การเดินทางสะดวกสบาย ใช้เวลาเพียง 30 นาที จากสนามบินสุวรรณภูมิ ที่อยู่ : 963 หมู่ 9 ถนนสุขมุ วิท ต�ำบลบางปูใหม่ อ�ำเภอเมืองสมุทรปราการ โทรศัพท์ : 02323-4094-9

โรงแรม ซาซ่ า บางปู

ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท (สายเก่า) ที่พรั่งพร้อมไปด้วยความลงตัว จากการผสมผสาน ของมนต์เสน่ห์แห่งวันวานอันเป็น ต�ำนานอัตลักษณ์แห่ง การพักผ่อน ที่อยู่ : 888/166-170 ถนนสุขุมวิท ต�ำบลบางปูใหม่ อ�ำเภอเมืองสมุทรปราการ โทรศัพท์ : 02-3232742-3

โรงแรม ลีมาร์ ค เรสซิเด้ นท์

ที่พักสบาย ราคาเบาๆ เดินทางง่าย อยู่ ใกล้ไบเทค ให้บริการห้องพักภายใต้คอนเซ็ป ทีพ่ กั ทัน สมัย ในห้องพักระดับมาตรฐานโรงแรม ให้บริการห้อง พัก ทั้งแบบ ห้องพักรายวัน และ ห้องพักรายเดือน ที่อยู่ : 438/9-10 ถนนศรีนครินทร์ ต�ำบลส�ำโรงเหนือ อ�ำเภอเมืองสมุทรปราการ โทรศัพท์ : 02-3834787

มนต์ มณี โฮเต็ล

โรงแรม เดอะคัลเลอร์ ลีฟวิง

ตั้งอยู่ชานเมืองกรุงเทพ ใกล้กับศูนย์แสดงสินค้าไบเทค ห่างจาก สนามบินสุวรรณภูมิเพียง 10 กิโลเมตร รวมถึงมีภัตตาคารชั้นยอดที่เสิร์ฟจาน เด็ดต�ำรับเอเชียกับนานาชาติได้ให้ลิ้มลอง ที่อยู่ : 222 ถนนเทพารักษ์ กม.4.5 อ�ำเภอเมืองสมุทรปราการ โทรศัพท์ : 02-759-6565

เป็นโรงแรมเปีย่ มเสน่หท์ ตี่ งั้ อยูห่ า่ งจาก สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ 25 นาที ด้วยการเดิน ทางโดยรถยนต์ และตั้งอยู่ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าบี ทีเอสแบริ่ง 5 นาที ด้วยการเดินทางโดยรถยนต์ ให้ บริการห้องอาหาร สถานที่จอดรถ ฟรี ในพื้นที่ ที่อยู่ : 951 หมู่ 7 แบริ่ง ซอย 6 ถนนสุขุมวิท 107 อ�ำเภอเมืองสมุทรปราการ โทรศัพท์ : 02-744-5999

โรงแรมเบย์

หนึ่ ง ในสนามบิ น สุ ว รรณภู มิ ใ กล้ กั บ สนามบินนานาชาติสวุ รรณภูมิ ซึง่ เป็นหนึง่ ในโรงแรม ทีใ่ กล้เคียงทีส่ ดุ กับทุกอุตสาหกรรม ,ศูนย์แสดงสินค้า ไบเทคของประเทศไทย, ซีคอนสแควร์หา้ งสรรพสินค้า ทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในประเทศไทย พาราไดส์พาร์คเป็นซูเปอร์ มาร์เก็ตขนาดใหญ่และศูนย์รวมไอที ที่อยู่ : 194 หมู่ 5 ถนนศรีนครินทร์ อ�ำเภอเมืองสมุทรปราการ โทรศัพท์ : 0-2748-7522-5 Tourist&Business

SAMUTPRAKAN

47


ในเขตอ�ำเภอบางพลี

คุ้มบางแก้ ว รี สอร์ ท

ตั้งอยู่ห่างจากสนามบินสุวรรณภูมิ โดย ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ 30 นาที ที่พักสวยงาม บรรยากาศดี ม าก อาหารอร่ อ ยบริ ก ารเยี่ ย มยอด บรรยากาศสงบ เป็นส่วนตัว เหมาะแก่การพักผ่อน ที่อยู่ : 33 ซอยน�้ำแดง ต�ำบลบางแก้ว อ�ำเภอบางพลี โทรศัพท์ : 02-7102540

โรงแรมโนโวเทล แบงคอค สุวรรณภูมแิ อร์ พอร์ ท

โรงแรมระดับ 4-ดาว แห่งนี้ให้บริการห้อง พัก 612 ห้อง พร้อมความสะดวกสบายและความผ่อน คลายเหมือนอยูก่ บั บ้าน ซึง่ จะสร้างความพึงพอใจให้แก่ แขกผูเ้ ข้าพัก ผูเ้ ข้าพักสามารถใช้บริการสิง่ อ�ำนวยความ สะดวกด้านกีฬาและนันทนาการ ที่อยู่ : 999 หมู่ 1 ต�ำบลหนองปรือ อ�ำเภอบางพลี โทรศัพท์ : 02-131-1111

โรงแรมมิราเคิล สนามบินสุวรรณภูมิ

เป็นบูตคิ โฮเท็ลระดับ 4 ดาวทีห่ รูหราทันสมัย อยูห่ า่ งออกไปในถนน ที่เงียบสงบ ห่างจากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิเพียง 7 นาที ห้องพักทุก ห้องของเราทันสมัย สะอาดสะอ้าน และกว้างขวาง ที่อยู่ : 68/102 ถนนกิ่งแก้ว ต�ำบลราชาเทวะ อ�ำเภอบางพลี โทรศัพท์ : 02-338-0333

่ยว&ธุรกิจ ทรปราการ 48 ๑ท่องเทีใน...สมุ

วิสมายา โฮเทล สุวรรณภูมิ

ห่างจากสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิเพียง 5 นาทีหากเดินทาง โดยรถยนต์ มีบริการรถรับส่งฟรีไปยังศูนย์การค้าพาซิโอคอมมูนิตี้มอลล์ ที่พัก แห่งนี้มีสระว่ายน�้ำกลางแจ้งและอุปกรณ์ออกก�ำลังกาย เช่น ลู่เดิน/วิ่ง และ จักรยานออกก�ำลังกาย ที่อยู่ : 98 หมู่ 15 ถนนกิ่งแก้ว ต�ำบลราชาเทวะ อ�ำเภอบางพลี โทรศัพท์ : 027384988


เบสท์ เวสเทิร์นพรี เมียร์ แอร์ พอร์ ต

ตั้งอยู่ใกล้กับสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ให้บริการที่พักพร้อมสิ่ง อ�ำนวยความสะดวกและบริการชัน้ เลิศ ผูเ้ ข้าพักสามารถใช้บริการรถรับส่งฟรีไปยัง ศูนย์การค้าเมกาบางนาและ IKEA และสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสบางนา ที่อยู่ : 68 หมู่ 2 ถนนกิ่งแก้ว ต�ำบลราชาเทวะ อ�ำเภอบางพลี โทรศัพท์ : 02-315-9393

ในเขตอ�ำเภอบางเสาธง

บ้ านชายน�ำ ้ รี สอร์ ท

สถานที่เงียบ สงบ เป็นส่วนตัว เพียง 15 นาทีจาก สนามบินสุวรรณภูมิ สัมผัสความสบายในบ้านพักริมน�ำ ้ ท่ามกลาง บรรยากาศส่วนตัว บรรยากาศดี อาหารอร่อย เหมาะแก่การพักผ่อน หรือผู้ที่ต้องการรอต่อเครื่องเป็นอย่างยิ่ง ที่อยู่ : 22/1 ถนนศรีวารีน้อย ต�ำบลศรีษะจรเข้ใหญ่ อ�ำเภอบางเสาธง โทรศัพท์ : 02-3461200

คอนวีเนียนท์ แกรนด์

ตั้งอยู่ห่างจากสนามบินสุวรรณภูมิ 7 กม. ให้บริการห้องพักอันสะดวกสบาย พร้อม บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) ฟรี ทีจ่ อดรถ สระว่ายน�ำ้ กลางแจ้ง แผนกต้อนรับตลอด 24 ชัว่ โมง และห้องอาหาร ห้องพักปรับอากาศที่ ได้รับการตกแต่งอย่างทันสมัย ที่อยู่ : 88/8 ถนนวัดศรีวารีน้อย ต�ำบลศีรษะจรเข้น้อย อ�ำเภอบางเสาธง โทรศัพท์ : 02-360-7424-30

ในเขตอ�ำเภอ

บางบ่ อ ปั ญจะ รี สอร์ ท

รี ส อร์ ท กลางใจเมื อ ง ที่ ม ากไป ด้ ว ยความเงี ย บสงบและเป็ น ส่ ว นตั ว จาก ถนนบางนา-ตราด กม.27 แล้วเลี้ยวเข้ามา ตรงทางเข้าตลาดบางบ่อประมาณ 200 เมตร บรรยากาศดี เงียบสงบ เหมาะแก่การพักผ่อน ที่อยู่ : 297/4 หมู่ 1 ต�ำบลบางบ่อ อ�ำเภอบางบ่อ โทรศัพท์ : 02-3381401

Tourist&Business

SAMUTPRAKAN

49


เปเลส คาสเซิล

โครงการหอพั ก นั ก ศึ ก ษาใกล้ กั บ มหาวิ ท ยาลั ย เอแบคบางนา ตึกออกแบบสไตล์โรมันสวยหรูระดับโรงแรม ใน ราคาที่คุณสัมผัสได้ เราค�ำนึงถึงความสะดวกสบายของผู้พัก อาศัยเป็นส�ำคัญ โดยให้บริการห้องพักห้องแอร์ ทุกห้องถูกตกแต่ง ด้วยเฟอร์นิเจอร์ครบชุด กว้างขวาง ที่อยู่ : 95 ซอยบางนาการ์เด้นท์ ถนนบางนา-ตราด กม.26 อ�ำเภอบางบ่อ โทรศัพท์ : 02-7070777

บางกอก ทรี เฮ้ าส์

อยู่ห่างจากตลาดน�้ำบางน�้ำผึ้ง 10 นาทีหากเดินทางโดยรถยนต์ ที่นี่ให้บริการที่พัก 3 ชั้นซึ่งตกแต่งอย่างทันสมัยและมีอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) ฟรี ท่านจะได้เพลิดเพลินกับบริการ จักรยานฟรี และไอศครีมฟรีตลอดทั้งวัน นอกจากนี้ โรงแรมยังให้บริการโทรศัพท์มือถือพร้อมเลข หมายท้องถิ่นฟรีตลอดระยะเวลาการเข้าพัก ที่นี่ตกแต่งแบบสมัยใหม่อย่างมีรสนิยม พร้อมด้วย ห้องน�้ำติดตั้งฝักบัวที่ชั้นแรก ห้องนอนและพื้นที่ท�ำงานพร้อมคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะที่ชั้นสอง และ ดาดฟ้าซึ่งท่านสามารถนั่งเล่นพลางชมทัศนียภาพแม่น�้ำได้ ที่อยู่ : 60 หมู่ 1 ถนนเพชรหึงส์ ซอย 26 ต�ำบลบางน�้ำผึ้ง อ�ำเภอพระประแดง โทรศัพท์ : 082 995 1150

ในเขตอ�ำเภอพระประแดง โฮมสเตย์ บางน�ำ้ ผึง้

มีเอกลักษณ์ของบ้านสมัยก่อน คือ เป็นบ้านทรงไทย และเป็นบ้านทีม่ ี ลักษณะใต้ถุนสูง โดยลักษณะของบ้านพักที่อากาศถ่ายเท และมีแสงสว่างส่องถึง จัดให้ทพี่ กั มีทงั้ แบบ ห้องแยก ห้องรวม และกางเต๊นท์ โดยจะมีลกั ษณะเป็นส่วนตัว เรียบง่าย มีเครื่องนอนสะอาด (ที่นอน หมอน ผ้าห่ม มุ้ง) เครื่องนอนจะมีการซัก รีด ท�ำความสะอาดทุกครั้ง ที่นักท่องเที่ยวออกจากที่พัก และท�ำการปู/ว่างต้อนรับ/จัด ใหม่ เมื่อมีนักท่องเที่ยวรายใหม่เข้าพัก ที่อยู่ : 33/2 ถนนบัวผึ้งพัฒนา ต�ำบลบางน�้ำผึ้ง อ�ำเภอพระประแดง โทรศัพท์ : 02 461 0843 ่ยว&ธุรกิจ ทรปราการ 50 ๑ท่องเทีใน...สมุ


แนะน�ำที่กิน

สมุทรปราการ

ที่ตั้ง เบอร์โทรศัพท์ ร้านอาหารอร่อยๆ อาหารตามสั่ง อาหารจานเดียว อาหารคาว อาหารพื้นบ้าน

SAMUTPRAKAN Food Delicious

สวนอาหารสมพงศ์

บริการอาหารไทย-จีน-ซีฟู๊ดสดๆ จากทะเล ด้วยรูปแบบและรสชาติที่เป็นสไตล์ ของตัวเอง ให้คณ ุ มาอิม่ อร่อย ริมถนนศรีนครินทร์ ซึ่งร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่ที่อยู่โดยรอบ นอกจากนี้ ยังมีในส่วนของห้องแอร์ บริการส�ำหรับลูกค้าที่ อยากนั่งสบายๆ จัดเลี้ยงสังสรรค์อีกด้วย ที่อยู่ : 27/15 หมู่ 5 ถนนศรีนครินทร์ ต�ำบลบางเมือง อ�ำเภอเมืองสมุทรปราการ โทร. 0-2703-2496 สาขา 2 : มาร์เก็ต วิลเลจ สุวรรณภูมิ โทร. 0-2001-5946-7 www.sompongseafood.com

ดู AD โฆษณา 4 สี หน้า 18 Tourist&Business

SAMUTPRAKAN

51


ร้านอาหารโพธิ์ทะเลซีฟู๊ด

สวนอาหารริมทะเลกับการตกแต่งร้านด้วยซุ้มไม้ไผ่และเรือนไม้หลัง ใหญ่ ที่ตกแต่งภายในร้านแบบสบายๆ ซึ่งคุณสามารถรับประทานอาหารพร้อมรับ ฟังบทเพลง ทีเ่ ป็นแนวเพลงหลากหลายโดยเปิดสลับกันเพือ่ เอาใจลูกค้าทุกเพศทุก วัย เมนูอาหารทีร่ บั ประทานได้ทงั้ ครอบครัวกับอาหารทะเลทีม่ าจากทะเลสดๆ และ เครื่องดื่มเย็นๆ อีกมากมาย ที่อยู่ : 200/22 หมู่ 1 ซ.ข้างเทคนิคสมุทรปราการ ซ.เทศบาลบางปู 74 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร. 081-875-3559, 081-809-4714

เปียอู๋ โภชนา

ร้านอาหารไทยเก่าแก่ทเี่ ปิดให้บริการมานานกว่า 40 ปี บรรยากาศใน ร้านเป็นแบบ OpenAir ได้ความเป็นธรรมชาติเหมือนนั่งอยู่ในสวน สร้างเป็นเรือน ไม้กลางน�ำ้ ให้ความร่มรืน่ ด้วยต้นไม้รอบๆ นานาชนิดสีเขียวสบายตา ให้ความผ่อน คลายสบายเหมาะกับการทานอาหารมื้อพิเศษกับครอบครัว ที่อยู่ : 29/16-18 ถนนบางนา-ตราด ต�ำบลบางแก้ว อ�ำเภอบางพลี โทร. 0-2740-2784

ดู AD โฆษณา 4 สี หน้า 19

สวนอาหารภูมิเศรษฐี

ตกแต่งสไตล์เรียบง่าย เปิดโล่งแบบโอเพ่นแอร์ อยูท่ า่ มกลางธรรมชาติ และสวนสวย บรรยากาศเย็นสบายเหมาะส�ำหรับการนั่งรับประทานอาหารเป็น อย่างยิ่ง บริการอาหารทะเลสดใหม่รสชาติอร่อย นอกจากนี้ยังมีบริการรับจัดโต๊ะ จีน รับจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ ด้วยการบริการและราคาที่เป็นกันเอง ที่อยู่ : 996/9 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท ต�ำบลท้ายบ้าน อ�ำเภอเมืองสมุทรปราการ โทร. 0-2701-2197

ร้าน VT แหนมเนือง สาขาบางปลา ซ.13

ต้นต�ำรับร้านอาหารเวียดนามกลางซอยแบริ่ง ส�ำหรับผู้ที่ชื่นชอบ อาหารเพื่อสุขภาพอย่างอาหารเวียดนามที่อุดมไปด้วยผักนานาชนิด การตกแต่ง ร้านในบรรยากาศสบายๆ อบอุ่นแบบครอบครัว มีทั้งแบบภายในและภายนอก ที่ จอดรถสะดวกสบาย เมนูอาหารของทางร้านรสชาติได้มาตรฐาน พร้อมมีบริการ ใส่กล่องเป็นของฝากอีกด้วย โทร. 0-2752-2281-2, 09-9106-2549

่ยว&ธุรกิจ ทรปราการ 52 ๑ท่องเทีใน...สมุ

ณ สโมสร

ร้านอาหารสไตล์ Pub&Restaurant บริการท่านด้วยอาหารและเครือ่ ง ดืม่ นานาชนิด ในบรรยากาศนัง่ สบายๆ ยามเย็นไปจนค�ำ ่ ดืม่ ด�ำ่ กับเสียงเพลงจากวง ดนตรีเล่นสดๆ ให้คณ ุ ได้เพลิดเพลินและผ่อนคลายจากการท�ำงาน หรือจะเป็นการ สังสรรค์กับเพื่อนฝูง จัดเลี้ยงวันเกิด และในโอกาสพิเศษต่างๆ ของคุณ ที่อยู่ : ใกล้แยกการไฟฟ้า ตรงข้ามโรงพยาบาลเปาโล โทร. 0-2174-4700, 08-4096-0504, 08-5145-3545


ดู AD โฆษณา 4 สี หน้า 18

ร้านอาหาร ขาหมู 5 รางวัลอร่อย ดู AD โฆษณา 4 สี หน้า 19

ร้านอิ่มจัง

บริการท่านด้วยอาหารซีฟดู้ แสนอร่อย บุฟเฟ่ต์ บาบีควิ ปิง้ ย่าง สเต็ก โคขุน ในราคาสุดพิเศษ 199.- บาท รวมเครือ่ งดืม่ รับประทานกันแบบไม่อนั้ ในเวลา ไม่จำ� กัด ในบรรยากาศโปร่งโล่งแสนสบายกว้างขวาง ริมถนนสุขมุ วิทขาเข้าก่อนถึง สวางคนิเวศ ที่อยู่ : ติดกับสวางคนิวาส โทร. 08-0599-4466

หรือทีร่ จู้ กั กันอีกชือ่ ข้าวขาหมูสะพาน เปิดขายมาหลายปีเป็นร้านขา หมูทกี่ ารันตีความอร่อยด้วยรางวัลมากมายทีท่ างร้านได้รบั ตามชือ่ ร้าน ภายในร้าน เป็นร้านเล็กๆ แบบเปิดโล่ง เคล็ดลับความอร่อยอยูท่ กี่ ารตุน๋ ขาหมูจนนุม่ ละลายใน ปาก หอมเครื่องยาจีน ที่อยู่ : 133/2 ถนนประโคนชัย ต�ำบลปากน�้ำ อ�ำเภอเมืองสมุทรปราการ สาขา 2 7/108 ถ.แพรกษา ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง สาขา 3 อิมพีเรียลส�ำโรง ชั้นใต้ดิน โทร. 09-9236-4265, 08-3275-5717

ย�ำยกทะเล

ร้านอาหารรสเด็ดสุดแซ่บ ปากซอยวัดด่านส�ำโรง 13 ส�ำหรับท่านที่ นิยมความสดและแซ่บอย่างแท้จริง ที่นี่บริการด้วยวัตถุดิบชั้นเยี่ยมสดใหม่สะอาด นอกจากสารพัดเมนูย�ำต่างๆ อาทิ ย�ำปูม้า ย�ำไข่แมงดา ย�ำกั๊ง ย�ำหอยนางรม ฯลฯ ยังมีอาหารทะเลกุ้งหอยปูเผาพร้อมน�้ำจิ้มรสเด็ดบริการอีกด้วย ที่อยู่ : 41/3 หมู่ 4 ซ.วัดด่านส�ำโรง 13 ต.ส�ำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ โทร. 06-2641-5515

ดู AD โฆษณา 4 สี หน้า 18

ร้านปทุมทองก๋วยเตี๋ยวเรือ

เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวน�้ำตกหมูเจ้าต�ำรับพริกคั่ว ใบโหระพา ร้านมีเรือ อยู่ด้านหน้า น�้ำซุปกลมกล่อมสีชาๆ ไม่ข้นมาก แต่รสชาติอร่อย ราคาแค่ชามละ 15 บาท ยังมีติ่มซ�ำก้อนโตๆ เนื้อแน่นๆ ในราคาย่อมเยา และแหล่งขายของฝาก ประเภทของกินหลายอย่างให้ได้ซื้อติดไม้ติดมือไปฝากคนทางบ้าน ร้านติดริมทาง ถนนสุขุมวิทฝั่งขาเข้าแถวบางปูก่อนถึงวัดอโศการาม ที่อยู่ : 779/2 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท ต�ำบลท้ายบ้านใหม่ อ�ำเภอเมืองสมุทรปราการ โทร. 08-1855-7393, 08-1838-8485

มะโหน่ง โภชนา

หากท่านก�ำลังมองหาร้านบะหมี่ที่มากด้วยเมนูหลากหลาย ต้องที่ มะโหน่งโภชนาร้านบะหมี่สุดแนวด้วยเมนูพิเศษบะหมี่ซีฟู๊ดจานใหญ่ กุ้งสดๆ คัด สรรมาปรุง จานเดียวอิ่มอร่อยได้หลายท่าน ส�ำหรับนัดสังสรรค์ทานบะหมี่กับกลุ่ม เพื่อนๆ นอกจากนี้ยังมีเมนูบะหมี่แบบธรรมดา หมูแดง เกี๊ยวต่างๆ อีกด้วย ที่อยู่ : 9/9 หมู่ 9 ต.ส�ำโรงใต้ 13 (ซ.พิทักษ์ธรรม) ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.ส�ำโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทร. 08-7290-0980

ร้านฅนข้างถนน

ร้านตกแต่งสไตล์คันทรี แนวเพลงเพื่อชีวิต เปิดโล่ง มีดนตรีเล่นสด ผสมผสานกันระหว่างแนวเพลงเพื่อชีวิตกับอคูสติก เชิญแวะมาผ่อนคลายกันได้ ทุกค�่ำคืน ที่อยู่ : 926/4 ถนนเทพารักษ์ กม.3.2 (ตรงข้ามรินรดา) ต�ำบลเทพารักษ์ อ�ำเภอเมืองสมุทรปราการ โทร. 08-1553-3721 เปิ ดบริการทุกวัน เวลา 17.00 – 23.00 น. Tourist&Business

SAMUTPRAKAN

53


ร้านขอบฟ้าลาตะวัน

ร้านอาหารบรรยากาศสบายๆ ติดกับริมทะเลอ่าวไทย ตัวร้านเป็น ศาลาติดริมน�้ำเล็กๆ แบบเปิดโล่งตกแต่งแบบเรียบง่ายด้วยโทนสีเขียว ทางร้านยัง ได้การรับรองให้เป็นของดีจงั หวัดสมุทรปราการจากหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ เมนูอาหารของทางร้านส่วนใหญ่จะเป็นอาหารทะเลและยังมีเมนูอาหารอีกมากมาย ให้เลือกรับประทาน ที่อยู่ : 222 หมู่2 ซอยเทศบาลบางปู 126 ต�ำบลบางปู อ�ำเภอเมือง โทร. 0817536711 , 0841766789 , 0849766789

ร้านเกาะลันตาสุวรรณภูมิ

ร้านอาหารบ้านเมษา

ร้านอาหารอาณาจักรใหญ่ บรรยากาศน่านัง่ ตัวร้านตกแต่งแบบสวน บาหลี ร่มรืน่ ด้วยต้นไม้นานาชนิด อาหารรสชาติจดั จ้าน เน้นความสดใหม่ บริการดี บรรยากาศดีและโรแมนติกมากๆ ร้านเกาะลันตาสุวรรณภูมิมีสโลแกนที่ว่า “กินปู ดูเครื่ องบิน” ถือเป็นเอกลักษณ์ที่ส�ำคัญของร้าน ท�ำให้ผู้ที่มารับประทานสามารถ จดจ�ำสถานที่นี้ได้เป็นอย่างดี ที่อยู่ : 88/11 ถนนกิ่งแก้ว ต�ำบลราชาเทวะ อ�ำเภอบางพลี โทร. 0 2738 4811-2

บรรยากาศดีอยูร่ มิ แม่นำ�้ เจ้าพระยา เพลิดเพลินสบายอารมณ์ในช่วง ยามเย็นกับการนั่งดูพระอาทิตย์ตกดินและดินเนอร์ท่ามกลางแสงจันทร์ในยาม ค�่ำคืน เหมาะส�ำหรับคู่รักที่ชอบความโรแมนติก โซนสุดท้ายเป็นห้องคาราโอเกะ ให้คุณได้เลือกนั่งตาม ความชอบและตามโอกาสต่างๆ ที่อยู่ : 208 ถนนสุขุมวิท ต�ำบลปากน�้ำ อ�ำเภอเมืองสมุทรปราการ โทร. 027563906

ส้มต�ำดนตรี สาขาเทพารักษ์

ร้านอาหาร ระเบียงทะเล สาขาบางปู

ร้านอาหารไทยอิสานสาขาเทพารักษ์ที่เปิดมานานกว่า 10 ปี มีการ พัฒนาเมนูอยูต่ ลอดเวลาจนปัจจุบนั มีเมนูมากกว่า 200 รายการให้เลือกรับประทาน การรันตรีความอร่อยด้วยรางวัล OTOP ของสมุทรปราการและรายการโทรทัศน์ มากมาย เน้นความสะอาดและการบริการที่รวดเร็ว ที่อยู่ : 123 หมู่7 ใกล้แยกเทพารักษ์ ถนนเทพารักษ์ ต�ำบลเทพารักษ์ อ�ำเภอเมือง โทร. 027534648 , 027534487 ่ยว&ธุรกิจ ทรปราการ 54 ๑ท่องเทีใน...สมุ

ร้านอาหารทะเลสไตล์บาหลี ริมทะเลบางปู บรรยากาศเป็นธรรมชาติ มีลมธรรมชาติพัดผ่านตลอดเวลา สไตล์การตกแต่งเน้นความเป็นธรรมชาติ นับ เป็นร้านอาหารริมทะเลบรรยากาศดี ที่เหมาะกับการทานอาหารมื้อเย็น เพราะวิว พระอาทิตย์ตกดินที่สวยงามมาก ที่อยู่ : 887 หมู่ 3 ซอยเทศบาลบางปู 104 ถนนสุขมุ วิท ต�ำบลท้ายบ้าน อ�ำเภอเมือง โทร. 027107278


ร้านอาหาร ชมชล

ร้านอาหารบรรยากาศสบายๆ ติดริมแม่นำ�้ เจ้าพระยาสไตล์การตกแต่งร้านแบบเรียบง่าย มีทั้งโซน Indoor และโซน Outdoor บรรยากาศตอนค�่ำเหมาะส�ำหรับกับการทานอาหารมื้อพิเศษกับ ครอบครัว ที่อยู่ : 204 ถนนสุขุมวิท ต�ำบลปากน�้ำ อ�ำเภอเมือง โทร. 0818461353 , 0814413937 , 0897993236 , 024753935

ร้านอาหาร เกาะยอ

ร้านอาหารแนวผสมผสานระหว่างภาคเหนือกับภาคใต้ผสมกัน ภายในร้านมีทั้งโซน Indoor และโซน Outdoor ให้เลือกนั่งตามความชอบ ตัวร้านถูกล้อมรอบด้วยสระน�ำ้ ได้บรรยากาศสบายๆ ตกแต่งด้วยต้นไม้และ สายน�้ำเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศพื้นบ้านอย่างเป็นกันเองขณะรับประทาน อาหาร ที่อยู่ : 444 หมู่5 ถนนศรีนครินทร์ ต�ำบลส�ำโรงเหนือ อ�ำเภอเมือง โทร. 027105775 , 027105776 , 0819242205

ร้านอาหาร สุดยอดเนื้อตุ๋น

ร้านเนือ้ ตุน๋ หม้อไฟย่านสุขมุ วิท 107 เป็นร้านทีเ่ หมาะส�ำหรับผู้ ทีร่ กั ชอบในเนือ้ เพราะทางร้านมีแต่เมนูเนือ้ โดยเฉพาะทีร่ า้ นไม่ได้มแี ต่เฉพาะ หม้อไฟเท่านั้นมีทั้ง ก๋วยเตี๋ยวสุดยอด, เกาเหลาสุดยอด, เรือสุดยอด, ทูอิน วัน ไว้ให้บริการ ในส่วนของหม้อไฟทางร้านก็เตรียมเครื่องไว้มากมายให้ได้ เลือกทานกัน ที่อยู่ : ซอยสุขุมวิท 107 ถนนสุขุมวิท ต�ำบลส�ำโรงเหนือ อ�ำเภอเมือง สมุทรปราการ โทร. 0816268917

ร้านอาหาร บ้านญวน

ร้านอาหารเวียดนามรสชาติดีย่านสมุทรปราการเหมาะส�ำหรับผู้ที่ชื่นชอบ อาหารเพื่อสุขภาพอย่างอาหารเวียดนามที่อุดมไปด้วยผักชนิดต่างๆ ภายในร้านแบ่งเป็น 2 ส่วน คือโซน In Door และโซน Out Door ที่จะได้รับลมธรรมชาติเย็นสบาย เมนูอาหาร ของทางร้านทุกเมนูคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพมาเป็นอย่างดี เจ้าของร้านมีคอนเซ็ปต์ว่า เหมือนท�ำอาหารทานเอง ที่อยู่ : 120 ถนนประโคนชัย ต�ำบลปากน�้ำ อ�ำเภอเมืองสมุทรปราการ โทร. 023891499

The Art Of Food แบริ่ง 31

ร้านอาหารบรรยากาศสบายๆ ตกแต่งสวยงามทันสมัย มีทนี่ งั่ ให้เลือกทัง้ โซน In Door และ โซน Out Door ผนังเป็นแบบปูนเปลือย ดูดิบๆ เท่ๆ มีเสน่ห์เป็นเอกลักษณ์ ร้านนี้เปิดขึ้นมาตอบหนุ่มสาว หรือกลุ่มเพื่อนที่ต้องการแหล่งแฮงเอาท์ที่จะมานั่งดื่มชิลๆ หรือจะเลือกแวะมาทานอาหารกลางวันก็ได้เช่นกัน ที่อยู่ : ซอยแบริ่ง 31 ถนนศรีนครินทร์ ต�ำบลส�ำโรงเหนือ อ�ำเภอเมือง โทร. 0818540889, 020233553, 0868917686

Tourist&Business

SAMUTPRAKAN

55


ครัวแม่คุณริมน�้ำ

สวนอาหารทีม่ บี รรยากาศเป็นธรรมชาติ ร่มเย็นเพราะตัง้ อยูร่ มิ บึงน�ำ ้ ทางร้านแบ่งโซน ไว้ทงั้ แบบทีต่ อ้ งการเป็นส่วนตัวอย่างครอบครัว หรือแบบคูร่ กั ด้วยระเบียงริมน�ำ้ เล็กๆ ยืน่ ออกมาเป็น สัดส่วน ทางร้านรับจัดเลีย้ งสังสรรค์ทงั้ ภายใน-ภายนอกไม่ตอ้ งห่วงเรือ่ งเมนูเพราะเขามีให้เลือกกว่า 200 รายการ ที่อยู่ : 224 หมู่6 ถนนแพรกษา ต�ำบลแพรกษา อ�ำเภอเมือง โทร. 0922534778, 0865140791

ริมเขื่อนซีฟู้ด

ร้านอาหารซีฟู้ดบรรยากาศน่านั่งย่านศาลา กลางจังหวัดสมุทรปราการ ที่บริการอย่างเป็นกันเอง ทุก เมนูเต็มไปด้วยความสด สะอาด อร่อยทุกจาน เพราะทาง ร้านได้คัดเลือกอาหารทะเลสดๆ มากมายมาเป็นอย่าง ดี และผ่านการปรุงใหม่จานต่อจานไม่มีการท�ำทิ้งไว้ก่อน ท�ำให้ได้รสชาติอร่อยถูกปาก ที่อยู่ : 16/31 หมู่2 ถนนพระศักดิ์ ต�ำบลปากน�้ำ อ�ำเภอเมือง โทร. 0865006208 , 0861450000 , 0814018953

ร้านอาหาร บ้านต้นชมพู่

ร้านอาหารบรรยากาศน่ารักๆ การตกแต่ง ร้านเรียบง่ายสไตล์วินเทจด้วยโทนสีสันสดใส ภายใน ร้านมีมุมน่ารักให้เลือกนั่งตามความชอบ เมนูอาหาร ของที่ร้านจะเป็นอาหารไทยประยุกต์มีความอร่อยและ หลากหลายไม่เหมือนที่ใด ทางร้านเน้นเรื่องความอร่อย สด สะอาดและได้คุณภาพ ที่อยู่ : 67/174 หมู่9 ซอยมิตรไมตรี 12 ถนนสุขุมวิท ต�ำบลบางเมืองใหม่ อ�ำเภอเมือง โทร. 0814505880

Steak Bank สมุทรปราการ

ร้านอาหารบรรยากาศสบายที่เปิดมานานกว่า 10 ปี เป็นร้านเล็กๆ ริมถนนท้ายบ้าน จุดเด่นของอาหารที่ร้านคือสเต็กที่ใช้เนื้อคุณภาพดี เนื้อแน่น ผ่านวิธี การท�ำเฉพาะของร้านท�ำให้เนื้อมีความอร่อย หอมนุ่ม ไม่เหมือนใคร ทางร้านยังมีอาหารจานเดียวให้บริการเพิ่มเติมอีกด้วย ที่อยู่ : 104 ถนนท้ายบ้าน ต�ำบลปากน�้ำ อ�ำเภอเมืองสมุทรปราการ โทร. 023870852

่ยว&ธุรกิจ ทรปราการ 56 ๑ท่องเทีใน...สมุ


ครัวปูหลน

Play Farm Restaurant

เป็นทัง้ ร้านอาหารและฟาร์ม ในบรรยากาศริมน�ำ ้ ภายในตกแต่งสไตล์ ฟาร์ม มีเป็ด ห่าน ว่ายน�้ำบริเวณริมคลอง พร้อมทั้งสามารถถ่ายภาพกับกระต่าย และนกกระจอกเทศ นับเป็นร้านอาหารบรรยากาศดี ที่ล้อมรอบด้วยธรรมชาติ ซึ่ง บรรยากาศแบบนี้หายากมากในกรุงเทพ ที่อยู่ : 882 ซอยเทวา 3 ถนนเทพารักษ์ ต�ำบลส�ำโรงเหนือ อ�ำเภอเมืองสมุทรปราการ โทร. 0818707335 เปิ ดบริการทุกวัน เวลา 15.30 - 24.00 น.

ร้าน Halo Halo (Ice-cream dessert Cafe)

ร้านเล็กๆ ในบรรยากาศอบอุ่น อยู่ใน หมู่บ้าน ถ้าเข้ามาจากทางด้านหน้า ร้านจะอยู่ทาง ซ้ายมือ เลยศาลพระพรหมกลางหมู่บ้านมาเล็กน้อย หน้าร้านติดป้ายชื่อร้านและเห็นโลโก้ชัดเจน ที่น่ีมี ไอศกรีมแบบเป็นของหวานสไตล์ฟิลิปปินส์ที่เรียกว่า “Halo Halo” นอกจากไอศกรีมแล้ว ที่ร้านยังมีอาหาร จานหลักอื่นๆ และของทานเล่นอีกด้วย ที่อยู่ : 73/31 หมู่บ้านทิพวัล 1 ถ.เทพารักษ์ กม.2 ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร. 08-5966-1234, 0-2758-4236

ร้านอาหารทะเลสดสด ในบรรยากาศเรือนแพตั้งอยู่ในบึงน�้ำ อากาศ เย็นสบาย พืน้ ทีเ่ ปิดโล่ง เจ้าของร้านเป็นคนท้องถิน่ บริการเป็นกันเอง เหมาะกับการ มาทานกันทั้งครอบครัวหรือจะสังสรรค์กับเพื่อนๆ มีอาหารไทยสี่ภาคและอาหารซี ฟู้ด เมนูเด่นที่ไม่สั่งไม่ได้ คือ ปูหลนข้าวตัง สูตรพิเศษของร้าน หรือจะเป็นแกงส้มปู ทะเล หน่อไม้ดอง/ ส้มต�ำปูดอง ก็อร่อยเด็ดไม่แพ้กัน นอกจากนี้ยังมีเมนูเด็ดๆ อีก มากมาย ที่รอคอยท่านมาลิ้มชิมรส ในราคาที่ไม่แพงอย่างที่คิด ที่อยู่ : 124 หมู่ 13 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ โทร. 0-2453-7511 Fax. 0-2453-7515

ขนมเปี๊ยะบ้าน ป.อ. ปลา

ขนมเปี๊ยะสูตรพิเศษหอมอร่อย แป้ง บางๆ ไส้แน่นๆ อาทิ ไส้ถั่ว, เผือก, ชาเขียวไส้ถั่ว แดง, อัญชัญไส้งาด�ำหอมกลิ่นมะลิ ฯลฯ ผลิตโดย วัตถุดิบที่มีคุณภาพ ไม่ใส่สารกันบูด กันรา ท�ำให้ มัน่ ใจได้ในความสดอร่อยและมีคณ ุ ภาพ ขนมเปีย๊ ะ บ้านป.อ.ปลา มีบริการจัดส่งโดยเคอรี่ บริการส่งของ ได้คุณภาพราคาไม่สูงแบบส่ง EMS. อีกด้วย ที่อยู่ : ทรัพย์บุญชัย (ซอย รพ.เปาโล) สมุทรปราการ โทร. 08-7999-1717

Icecream Verycool

มาเพิ่ ม เติ ม ความหวานและดั บ ร้ อ น ด้วยไอศครีมและขนมหวานหลากหลายเมนู รสชาติ ดี อร่อย ในราคาไม่แพง การันตีด้วยสาขามากถึง 7 สาขา สะดวกสาขาไหน Click เลย สาขาปากน�้ำ โทร. 09-5954-4436, สาขาตรากบ โทร. 08-5956-0976 สาขาซอยมังกร โทร. 08-6515-6415 สาขาวัดด่านส�ำโรง โทร. 08-7071-7872 สาขาสุขุมวิท 101/1 โทร. 09-9247-9992 สาขาหมู่บ้านทิพวัล 1 โทร. 09-5725-2788 สาขาลาดกระบัง โทร. 09-4009-0399 Tourist&Business

SAMUTPRAKAN

57


สายลมบางปู

ดู AD โฆษณา 4 สี หน้า 19

ถ้ า พู ด ถึ ง ร้ า นอาหารบางปู ร ้ า นนี้ ก็ ค งจะติ ด หนึ่ ง ในลิ ส ด้ ว ย ด้วยบรรยากาศที่ชิวมากมีลมตลอด ถึงแม้จะแรงไปบ้างก็ตาม ร้านกว้างขวางนั่ง สบายไม่แออัด การตกแต่งร้านก็ยอดเยี่ยมมาก สีสวยแต่ดูสบายเหมาะกับทะเล เป็นอย่างมาก การบริการก็เก๋ไก๋ตั้งแต่รับคิวหน้าร้านจนถึงการสั่งอาหารผ่านมือ ถือโดยไม่ต้องมีเปิดเมนู ที่อยู่: 55, ถนนสุขุมวิท, ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์ : 02 709 0892

ชาบูอินฟินิตี้บุฟเฟ่ต์

อร่อยไม่อั้นไม่จ�ำกัดเวลา สั่งได้เรื่อยๆจ้า หมู ไก่ เนื้อ ทะเล กุ้งแม้น�้ำ อีกมากมาย 30 กว่ารายการ แบบไม่อั้นไม่จ�ำกัดเวลา เสริฟ์พร้อมน�้ำจิ้มรสเด็ด 3 สูตร และ น�้ำซุป2 แบบ ให้ได้เลือก...ร้อนๆ ซดร้อนๆอร่อยหนักมาก >>> บุฟเฟ่ต์ท่านละ 259.- (ไม่จ�ำกัดเวลา) >>> Pepsi Refill แบบไม่อั้น แก้วละ 39.>>> บัตรสะสมแต้มทานครบ 5 คน เป็ปซี่ฟรี 1 ขวด ทานครบ 10 คน เอาไปเลย ทานฟรี 1 ท่าน >>> เมนูซีฟู้ดและกุ้งแม่น�้ำ รวมในราคาบุฟเฟ่ต์ >>> วันพุธ และ วันพฤหัส มีซูชิ (รวมในราคาบุฟเฟ่ต์) >>> พร้อมอาหารทานเล่นนาจาาา >>> ไอศรีมและผลไม้ ตักได้ตามใจชอบจ้า Call : 095-319-6876, 098-653-3855 PAGE : ชาบูอนิ ฟิ นิตี ้ สาขาศรี นครินทร์ -โครงการอยู่สอาด

่ยว&ธุรกิจ ทรปราการ 58 ๑ท่องเทีใน...สมุ

ครัวบุญเลิศ

อยู่ที่บางปูก่อนถึงเมืองโบราณ 300 เมตร เปิดให้บริการมาแล้ว 2 ปี มีที่นี่สาขาเดียว รับจัดโต๊ะจีนข้างนอก มาแล้วกว่า 20 ปี มีความดังเรื่องเป็ดมา นาน มีเป็ดหลายอย่างทั้งเป็ดย่าง เป็ดพะโล้ เป็ดน�้ำแดง ความพิเศษของเป็ด คือ จะมีเนื้อที่นุ่ม เนื้อเยอะ รับท�ำเป็ดไหว้เจ้าด้วย เมนูอาหารที่ให้บริการมีทั้ง ไทย จีน ซีฟู้ด สูตรต่าง ๆ เป็นของที่ร้าน ที่อยู่ : 9/74 หมู่5 ต�ำบลท้ายบ้าน อ�ำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ เบอร์ โทรศัพท์ ครั วบุญเลิศ สมุทรปราการ : 0818282489, 0844271063, 0813740207


Tourist&Business

SAMUTPRAKAN

59


สินค้า OTOP จังหวัดสมุทรปราการ SAMUTPRAKAN ONE TAMBON ONE PRODUCTS

อ�ำเภอบางเสาธง ต�ำบลบางเสาธง l

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาอาชีพ ขนมไทย (มาลัยทอง) โทร : 02 7400032 , 08-19134692 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผลิตภัณฑ์ขนมไทย มาลัยทอง กลุ่มพัฒนาอาชีพเสาธงนอก โทร : 0 2708 3895, 02 3381549 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ขนมไทย ตราใบหยก ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินหอม วิสาหกิจชุมชนน�ำ้ ปลาหวาน ต้ นหอมบางเสาธง โทร. 08-1559-3691, 0-2397-9405-6 โทรสาร 0-2740-4691 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ น�้ำปลาหวานตราต้นหอม กลุ่มแม่ บ้านเกษตรกรเคหะบางพลี โทร : 02-3151888 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ไข่เค็มดินสอพอง กลุ่มสตรี พฒ ั นาอาชีพคลองอู่มดแดง โทร : 02 7070264 , 08-98996512 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผลิตภัณฑ์ปลาร้า

ต�ำบลศรี ษะจรเข้ ใหญ่

กลุ่มอาชีพสตรี ทำ� ปลายอ แหนมปลา โทร : 02-7401152 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ดอกไม้จันท์ ปลายอ แหนมปลา ต�ำบลศรีษะจรเข้น้อย กลุ่มอาชีพสตรี โทร : 02-7380419 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ แหนมปลา ปลาส้ม ปลาแล่ ทอดม ันปลา กลุ่มสตรี ต.ศรี ษะจรเข้ น้อย อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ โทร : 08-1820-7541 โทรสาร : 0-2738-0419 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ รับจัดดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ทั้งดอกไม้สด ดอกไม้ประดิษฐ์

่ยว&ธุรกิจ ทรปราการ 60 ๑ท่องเทีใน...สมุ

l

อ�ำเภอบางบ่ อ

ต�ำบลคลองด่ าน

กลุ่มแม่ บ้านเกษตรกรสร่ างโศก สถานที่ตั้ง : 134/1 หมู่ที่ 8 ถ.วัดสร่างโศก โทร : 02-7074060, 08-95277942 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ กะปิ กลุ่มพัฒนาอาชีพแม่ บ้านคลองด่ าน โทร : 02 7074113 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ น�้ำปลา กลุ่มแม่ บ้านหมู่ 4 สัมพันธ์ โทร : 02 7076632, 08-50182374 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ น�้ำพริกปลานิลหยองสมุนไพร ตราบ้านชายคลอง

ต�ำบลคลองนิยมยาตรา

กลุ่มอาชีพท�ำสวนมะพร้ าวอ่ อน โทร : 02-8571176 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ มะพร้าวอ่อน สมุนไพรน�ำ้ บุษย์ โทร. 08-9138-7785 โทรสาร 0-2705-1191 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ สบู่น�้ำมัน โลชั่น แชมพู

ต�ำบลบางบ่ อ

กลุ่มคุ๊กกีท้ องม้ วนสอดไส้ ปลาสลิด โทร : 02 7083551, 08-14244050 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ คุ๊กกี้ทองม้วนสอดไส้ปลาสลิด กลุ่มแม่ บ้านเกษตรกรบางบ่ อพัฒนา โทร : 02 7070651 , 08-13625925 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ น�้ำพริกเผาปลาสลิด

ต�ำบลบางพลีน้อย

ร้ านเพลินตา โทร : 02 3776550 , 08-96997668 ร ายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ น�้ำพริกปลาสลิด ปลาสลิด (กลุ่มแปรรูปปลาสลิด)

ต�ำบลบางเพรี ยง

กลุ่มส.อัศวนันท์ ไทยเปเปอร์ อาร์ ต โทร. 0-2708-9046, 08-1846-4951, 08-9038-5172 แฟกซ์. 0-2708-9046 ปลาสลิดหอมลุงหมู โทร. 08-1292-9976, 08-9880-1483, 0-2705-9076

รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ปลาสลิดหอม กลุ่มแม่ บ้านเกษตรกร ลาดหวายสัมพันธ์ โทร : 02 7077325 , 08-96642136 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ปลาสลิด

ต�ำบลบ้ านระกาศ

กลุ่มสตรี ทอเสื่อกก โทร : 02-7086236 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ทอเสื่อกก กลุ่มอนุรักษ์ ผลิตภัณฑ์ เสื่อกก ถนนบางนา-ตราด โทร : 02 3376509 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผลิตภัณฑ์เสื่อกก l

อ�ำเภอบางพลี

ต�ำบลบางแก้ ว

กลุ่มดอกไม้ ประดิษฐ์ จากดิน โทร. 0-2745-9317, 08-5212-5667 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ดอกไม้ประดิษฐ์ กลุ่มน�ำ้ พริกต่ าง ๆ โทร : 02-3952161 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ น�้ำพริก กลุ่มงานดินปั ้นจิ๋ว โทร : 08-91612954, 02 7402954 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผลิตภัณฑ์งานปั้นดินของจิ๋ว

ต�ำบลบางโฉลง

กลุ่มเครื่ องหนัง (กระเป๋า, เข็มขัด) หนังปลากระเบน โทร : 02 3127334, 02 3127337 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ของใช้เครื่องหนัง (ปลากระเบน) กลุ่มบ้ านทรงไทยจ�ำลอง โทร : 02 7508798 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ บ้านทรงไทยจ�ำลอง กลุ่มสตรี ตำ� บลบางโฉลง โทร : 02-3373240, 08-19323840 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ปลาสลิดแดดเดียว

ต�ำบลบางปลา

กลุ่มกระเป๋าผ้ าไหมหลากรู ปแบบ โทร : 02-3373106 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ กระเป๋าผ้าไหม

กลุ่มข้ าวเกรี ยบปลาสลิด โทร : 02-3373106 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ข้าวเกรียบปลาสลิด

ต�ำบลบางพลีใหญ่

กลุ่มดอกไม้ ประดิษฐ์ จากดินสังเคราะห์ รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินสังเคราะห์ กลุ่มสตรี ตำ� บลบางพลีใหญ่ โทร : 02-3373115-6 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ปลาสลิดทอดกรอบ, ข้าวเกรียบปลาสลิด กลุ่มอาชีพชุมชนขจรวิทย์ โทร : 02 7574963 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ จิตรกรรมหลังกระจก

ต�ำบลราชาเทวะ

กลุ่มดอกไม้ ประดิษฐ์ จากดินไทย โทร : 0 2329 0430 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย

ต�ำบลหนองปรื อ

กลุ่มท�ำวุ้นในลูกมะพร้ าว รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ วุ้นในลูกมะพร้าว กลุ่มสตรี หนองปรื อ โทร : 02-3272079 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ดอกไม้ประดิษฐ์ l

อ�ำเภอพระประแดง

ต�ำบลตลาด

สถานสงเคราะห์ คนพิการ และทุพพลภาพพระประแดง โทร : 02 4625232 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว ผลิตภัณฑ์จากไม้สัก ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก

ต�ำบลทรงคนอง

กลุ่มตัดเย็บและประดิษฐ์ จากผ้ า โทร : 02 8164541 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ หมอน


กลุ่มภาพประดิษฐ์ จากรกมะพร้ าว โทร : 08-19005862 , 02 4635058 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากรกมะพร้าว กลุ่มแม่ บ้านเกษตรทรงคนอง โทร : 02 8164034 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ดอกไม้ประดิษฐ์ กลุ่มเยาชนสตรี ต.ทรงคนอง โทร : 02-4637966 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ไข่สดเสริมไอโอดีน ศูนย์ ฟื้นฟูอาชีพคนพิการพระประแดง โทร : 02 4625008 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง ผลิตภัณฑ์จากผ้า

ต�ำบลบางกะเจ้ า

กลุ่มพัฒนาอาชีพสตรี ต�ำบลบางกะเจ้ า โทร : 02 8150782 , 08-14946231 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ทองม้วนสมุนไพรมะกรูด

ต�ำบลบางกระสอบ

กลุ่มสตรี ตำ� บลบางกระสอบ โทร : 02-8150579 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ มะพร้าวแปรรูปอบแห้ง(เมี่ยงค�ำ) กลุ่มหัตถศิลป์บางกระสอบ โทร : 08-15805529 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ภาพชุดกระจกกัดลาย

ต�ำบลบางกอบัว

กลุ่มสตรี ตำ� บลบางกอบัว โทร : 02 4610269 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ป้านน�้ำชาลูกมะพร้าว หมี่กรอบสูตรโบราณ

ต�ำบลบางน�ำ้ ผึง้

กลุ่มดอกไม้ ประดิษฐ์ จากเกล็ดปลา โทร : 02 4610862 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ดอกไม้เกล็ดปลา กลุ่มธูปหอมสมุนไพรสูตรโบราณ โทร : 02 8150729, 08-18013702 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ธูปหอมสมุนไพรสูตรโบราณ กลุ่มบางน�ำ้ ผึง้ แผนไทย โทร : 02 4610843, 08-98072501 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ลูกประคบสมุนไพรบางน�้ำผึ้งแผนไทย

ต�ำบลบางยอ

1. กลุ่มแม่ บ้านเกษตรกร ดอกไม้ ใบยาง โทร : 02 8196359 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ดอกไม้ประดิษฐ์จากใบโพธิ์-ใบยาง 2. กลุ่มท�ำขนมเกสรดอกล�ำเจียก ต�ำบลบางยอ โทร : 02 8164428 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ขนมเกสรดอกล�ำเจียก เทศบาลต�ำบลลัดหลวง 1.กลุ่มลัดหลวงผลิตภัณฑ์อาหารจิ๋ว โทร : 02 464-0467 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผลิตภัณฑ์อาหารจิ๋ว กลุ่มอาชีพผลิตหมอนหนุน ใยสังเคราะห์ เพื่อสุขภาพ โทร : 08-18389613 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ หมอนหนุนเพื่อสุขภาพ

เทศบาลต�ำบลส�ำโรงใต้ กลุ่มสมุนไพรภูตะวัน โทร : 02 7567170, 08-98129187 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพร กลุ่มแฮร์ ร่ ี สเปรย์ สมุนไพร โทร :02 7577917, 02 3946811 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ แฮร์รี่ สเปรย์สมุนไพร l

อ�ำเภอพระสมุทรเจดีย์

ต�ำบลนาเกลือ

กลุ่มปูรามเกียรติ์ โทร : 08-60122704 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ หัตถกรรมภาพเขียนบนกระดองปู กลุ่มแม่ บ้านเกษตรกรนาเกลือพัฒนา โทร : 02 8484240 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ กุ้งเหยียดป้าสุนทร กลุ่มอาชีพสตรี บ้านสาขลา โทร : 02-8484130 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ กุ้งเหยียด

ต�ำบลในคลองบางปลากด กลุ่มพัฒนาสตรี อำ� เภอ พระสมุทรเจดีย์ โทร : 0-2816-0091 โทรสาร 0-2816-1066 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ขนมกระหรี่ปั๊บ กลุ่มผลิตภัณฑ์ แก้ ว และกระจกแกะสลัก โทร : 02 4250837, 08-69911261 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ กระจกแกะลายเพ้นท์สี

ต�ำบลบ้ านคลองสวน กลุ่มปลูกมะพร้ าวน�ำ้ หอม โทร : 02-8738124-5 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ มะพร้าวน�้ำหอม

ต�ำบลปากคลองบางปลากด กลุ่มสานฝั นดอกไม้ ผ้าใยบัว โทร : 02 4259499, 08-90386499 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ดอกดาหลาและช้างกระ

ต�ำบลแหลมฟ้าผ่ า

กลุ่มแม่ บ้านเกษตรกรคลองยายหลี โทร : 02 8195202 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ขนมเกสร ดอกล�ำเจียกลูกจาก น�้ำพริกเผากุ้ง l

อ�ำเภอเมือง

ต�ำบลท้ ายบ้ าน

กลุ่มเครื่ องหนังปลากระเบน โทร : 02 7015615-6 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ กระเป๋าหนังปลากระเบน อสม. ผลิตภัณฑ์ แชมพูสมุนไพรไทย โทร : 02 389 4461, 08-96124487 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ แชมพูสมุนไพรไทย

ต�ำบลเทพารั กษ์

สุกัญญา จ�ำลอย โทร. 0-2385-1566, 08-7997-1831 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ น�้ำหอม น�้ำยารีดผ้า แป้งน�้ำ สบู่เหลว ฯลฯ กลุ่มเครื่ องหนังปลากระเบน โทร : 02 754-7910 โทรสาร 02 7547925

รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เครื่องหนังปลากระเบน กลุ่มแม่ บ้านชุมชนร่ มโพธิ์ 2 โทร : 02 3835916, 02 3836624 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินหอม

ต�ำบลบางด้ วน

กลุ่มมีดบางปูไนซ์ (มีดเพชรรุ่ ง) โทร : 08-9110-8971, 08-6570-0853 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ มีด กลุ่มบางปูใหม่ เครื่ องประดับ ตกแต่ งเครื่ องหนังปลากระเบน โทร : 08-66075429, 02 7107307 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ หัตถกรรมหนังสัตว์

กลุ่มสตรี พฒ ั นาบางปู สมุทรปราการ หมู่ 1 สถานที่ตั้ง : 257 หมู่ที่ 1 ต�ำบลบางปู โทร : 02-3233741,08-19879973 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ แปรรูปผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุ (พรมเช็ดเท้า ที่รองจาน รองแก้ว) กลุ่มสตรี พฒ ั นาอาชีพบางปู สมุทรปราการ หมู่ 4 สถานที่ตั้ง : 163 หมู่ 4 บ้านบางปู ถนน สุขุมวิท โทร : (02) 3301916 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ กระเป๋าผ้า จานรองแก้ว พรมเช็ดเท้า

ต�ำบลบางปูใหม่

ต�ำบลบางโปรง

กลุ่มแม่ บ้านเย็บผ้ าอเนกประสงค์ โทร : 02 7567311, 08-47104182 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผ้าอเนกประสงค์ กลุ่มแม่ บ้านเกษตรกรบางโปรง โทร : 02 3830416 , 08-96617184 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ทองม้วนกะทิสด

ต�ำบลบางเมือง

กลุ่มแม่ บ้านสมุนไพรบ้ านยอไทย โทร : 02 3800865 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ สมุนไพรบ้านยอไทย กลุ่มศูนย์ ศลิ ปหัตถกรรมคิดดี (เรื อนไทยไม้ สักหลังเล็ก) โทร : 02 7031965, 08-70287345 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เรือนไทยไม้สักจ�ำลอง

ต�ำบลแพรกษา

กลุ่มแปรรู ปปลาสลิดเค็ม โทร : 02 7015192, 08-98911174 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ปลาสลิด กลุ่มแม่ บ้านแพรกษา โทร : 0-2723-4526, 08-7064-9265 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ปลาสลิดหอมทอง ปลาสลิดแดดเดียว และน�้ำพริกต่างๆ กลุ่มพัฒนาอาชีพแพรกษา โทร : 08-94540185 ,02 8052126-8 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ กระเป๋าผ้า กลุ่มแม่ บ้านแพรกษา โทร : 02 7234526, 08-70649265 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ น�้ำพริกแม่น้อย

กลุ่มแม่ บ้านบางด้ วนร่ วมใจ สถานที่ตั้ง : 41 หมู่ 3 บ้านบางด้วน ถ.สุประชาการ โทร :(02) 756-3294 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ขนมจาก ไข่เค็ม

เทศบาลต�ำบลบางปู

เทศบาลต�ำบลบางเมือง

กลุ่มบ้ านดอกไม้ ประดับ สถานที่ตั้ง : 256 ถนนอมรเดช ต.ปากน�้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ โทร : 08-1903-0411, 0-2702-7312 โทรสาร : 0-2749-5872 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ดอกไม้สดอบแห้ง ลูกหอมสมุนไพร น�้ำอบไทย-น�้ำปรุง กลุ่มประดิษฐ์ ดอกไม้ สถานที่ตั้ง : ต.บางเมือง อ.เมืองฯ โทร : 02-3952161 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ดอกไม้ประดิษฐ์ บ้ านคุณย่ า (Grand Mom ‘s House) สถานที่ตั้ง : 62/101 หมู่ที่ 3 ถนนสุขุมวิท โทร : 08-91323191 ,08-91331835 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เครื่องหอมไทย ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินญี่ปุ่น ร้ านป้าสมปอง ที่ตั้ง เยื้องศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ปากน�้ำ สมุทรปราการ โทร. 08-1778-7786 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ มะม่วงน�้ำปลาหวาน ผลไม้แช่อิ่ม

ต�ำบลแพรกษาใหม่

กลุ่มสตรี แปรรู ปปลาสลิด สถานที่ตั้ง : หมู่ที่ 2 ถนนแพรกษา โทร : 02-7036656, 08-15589438 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ปลาสลิด ต�ำบลส�ำโรงเหนือ กลุ่มเครื่ องหนังธ�ำรงค์ รักษ์ สถานที่ตั้ง : 1504 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท โทร : 08-99845409, 08-40081272 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง กลุ่มสตรี บุญศิริแหลมทองเปรมฤทัย สถานที่ตั้ง : 2883/18 หมู่ 1 โทร : 08-64016654, 08-69896220 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ การบูร เทศบาลนครสมุทรปราการ 1.กลุ่มสตรี คลองตาเค็ดตะวันตก สถานที่ตั้ง : 4/1 ถนนคลองตาเค็ดตะวันตก ซอย 4 โทร : 02 3870375, 08-17425114 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เทียนหอม Tourist&Business

SAMUTPRAKAN

61


ส่วนราชการ-รัฐวิสาหกิจ

CONTENT

BUSINESS DIRECTORY 2017

l

ท�ำเนียบส่วนราชการ-รัฐวิสาหกิจ

l

ท�ำเนียบด้านสถานศึกษา-สถาบันกวดวิชา

l

ท�ำเนียบด้านสถาบันทางการเงิน

l

ท�ำเนียบด้านบ้าน-เฟอร์นิเจอร์

ท�ำเนียบด้านการก่อสร้าง-วัสดุ, รับเหมา-ต่อเติม l

ท�ำเนียบด้านรถยนต์ รถจักรยานยนต์ l

่ยว&ธุรกิจ ทรปราการ 62 ๑ท่องเทีใน...สมุ

63. 66. 72. 74. 80. 96.

ท�ำเนียบด้านการเกษตร เคมีทางการเกษตร

106.

ท�ำเนียบด้านอุตสาหกรรม เครื่องจักรกล

108.

ท�ำเนียบด้านสินค้า และธุรกิจบริการ

124.

ท�ำเนียบด้านสุขภาพ และความงาม

143.

l

l

l

l


ส่วนราชการ-รัฐวิสาหกิจ

ส่วนราชการ-รัฐวิสาหกิจ ส�ำหรับท่านใช้ในการประสานงานหรือต้องการติดต่อกับหน่วยงานราชการในจังหวัดเพื่อร้องทุกข์ หรือแจ้งเหตุต่างๆ ในหมวดนี้ รวบรวมหน่วยงานราชการไว้ครบ ส�ำนักงานเทศบาลต�ำบลส�ำโรงเหนือ ที่ตั้ง : ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 Tel. 0-2363-9666 Fax. 0-2363-9639 อบต. บางโฉลง ที่ตั้ง : 7777 หมู่ 7 ถ.บางนาตราด กม.17 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 Tel. 0-2750-8741-5 Fax. 0-2312-7884

นายชาติชาย อุทยั พันธ์ ผู้ว่าราชการ จังหวัดสมุทรปราการ

นายสยาม ศิริมงคล รองผู้ว่าราชการ จังหวัดสมุทรปราการ

นายธนู บุญเลิศ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดสมุทรปราการ

l ราชการส่วนภูมิภาค

ส�ำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ โทร. 02-7025021-4 ปลัดจังหวัดฯ โทร. 02-3890607 จ่ าจังหวัดสมุทรปราการ โทร. 02-3950114 ผู้ตรวจการส่ วนท้ องถิ่น โทร. 02-3955733 ป้องกันจังหวัดสมุทรปราการ โทร. 02-3953892 เสมียนตราจังหวัด โทร. 02-3951651 ส�ำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด โทร. 02-3952161 ส�ำนักงานโยธาธิการจังหวัด โทร. 02-3951726 ส�ำนักงานเร่ งรั ดพัฒนาชนบท โทร. 02-3301023 ต่อ 11 ส�ำนักงานผังเมืองจังหวัด โทร. 02-3856941-2 ส�ำนักงานที่ดนิ จังหวัด โทร. 02-3950066 ที่ดนิ จังหวัดฯ สาขาบางพลี โทร. 02-3381223-4 สาขาพระประแดง โทร. 02-4632043 ประชาสัมพันธ์ จงั หวัดฯ โทร. 02-3890856 ส�ำนักงานสถิตจิ งั หวัด โทร. 02-3837711-2 ต�ำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ โทร. 02-3895534 ศูนย์ ส่ ือสาร ภ.จว.สป. โทร. 02-3890998-9 ส�ำนักงานคลังจังหวัด โทร. 02-3950801 ส�ำนักงานสรรพากรจังหวัด โทร. 02-3895234 สรรพากรจังหวัดฯ สาขา โทร. 02-7579499

อบต. บางบ่ อ ที่ตั้ง : 999 หมู่ 1 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560 Tel./Fax. 0-2313-4572-74

อบต. บางน�ำ้ ผึง้ ที่ตั้ง : หมู่ 10 ต.บางน�้ำผึ้ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 Tel. 0-2461-3424, 0-2461-3431

ส�ำนักงานสรรพสามิตจังหวัด โทร. 02-3880500 ส�ำนักงานธนารั กษ์ จงั หวัด โทร. 02-3951039 เกษตรและสหกรณ์ จงั หวัดฯ โทร. 02-3895865 ส�ำนักงานเกษตรจังหวัด โทร. 02-3895084 ส�ำนักงานปศุสัตว์ จงั หวัด โทร. 02-3847530 ส�ำนักงานป่ าไม้ จงั หวัด โทร. 02-3895229 ส�ำนักงานสหกรณ์ จงั หวัด โทร. 02-3880412 ส�ำนักงานประมงจังหวัด โทร. 02-3895056 ขนส่ งจังหวัดฯ โทร. 02-3232704 หัวหน้ าส�ำนักงานขนส่ ง สาขาพระประแดง โทร. 02-4641710 พานิชย์ จงั หวัดฯ โทร. 02-3954269 สนง.การค้ าภายในจังหวัด โทร. 02-3951128 สนง.ทะเบียนการค้ าจังหวัด โทร. 02-3856525 สนง.ประกันภัยจังหวัดฯ โทร. 02-3870054 แรงงานสวัสดิการสังคมจังหวัดฯ โทร. 02-3890052 ส�ำนักงานสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงานจังหวัด โทร. 02-7581982 ส�ำนักงานจัดหางานจังหวัด โทร. 02-3837472-3 ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัด โทร. 02-7556291 ส�ำนักงานประชาสงเคราะห์ โทร. 02-3952224 ผู้อำ� นวยการศูนย์ ฟื้นฟูอาชีพ คนพิการพระประแดง

อบต. บางเสาธง ที่ตั้ง : 101 หมู่ 7 ถ.บางนา-ตราด กม.26 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540 Tel. 0-2707-1671-3 Fax. 0-2707-1674 www.obt-bangsaotong.go.th โทร. 02-4626636 ผู้ปกครองสถานพิเคราะห์ คนพิการและทุพพลภาพพระประแดง โทร. 02-8184933 ส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัด โทร. 02-7552038 ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โทร. 02-3895980 ส�ำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด โทร. 02-7077233 ผู้พพ ิ ากษาหัวหน้ าศาลจังหวัดฯ โทร. 02-3895523 ผู้พพ ิ ากษาหัวหน้ าศาลแขวง สป. โทร. 02-7077679 อัยการจังหวัดประจ�ำศาลแขวง โทร. 02-3954813 ผู้พพ ิ ากษาหัวหน้ าศาลจังหวัดฯ แผนกคดีเยาวชนและครอบครั ว โทร. 02-3954140 ต่อ 526, 527 ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก และเยาวชนจังหวัด โทร. 02-3954179 อัยการจังหวัดฯ โทร. 02-3956000 อัยการจังหวัดฯ (แผนกคดีเยาวชนและครอบครั ว) โทร. 02-3890837 อัยการจังหวัดประจ�ำกรม ส�ำนักงานคุ้มครองสิทธิจงั หวัดฯ โทร. 02-3870887 ส�ำนักงานคณะกรรมการ การเลือกตัง้ ประจ�ำจังหวัดฯ โทร. 02-3716162-3 ผู้บญ ั ชาการเรื อนจ�ำกลาง สป. โทร. 02-3950616 ผู้บญ ั ชาการโรงเรี ยนนายเรื อ โทร. 02-4753928 ผอ.ศูนย์ การศึกษานอกโรงเรี ยนฯ โทร. 02-3844823 ผอ.ศูนย์ พลศึกษาและกีฬาจังหวัดฯ โทร. 02-3845118 ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่ าง สมุทรปราการ โทร. 02-3953935 ผอ.สามัญศึกษาจังหวัดฯ โทร. 02-3716084-7 ชลประทานสมุทรปราการ โทร. 02-3239192 โครงการส่ งน�ำ้ และบ�ำรุ งรั กษา คลองด่ าน โทร. 02-7074348 Tourist&Business

SAMUTPRAKAN

63


ส่วนราชการ-รัฐวิสาหกิจ สถานีประมงน�ำ้ จืดจังหวัดฯ โทร. 02-3162609 แขวงการทาง สป. โทร. 02-3930706 การกีฬาแห่ งประเทศไทยเขต 2 โทร. 02-31551115 เจ้ าท่ าภูมภิ าคที่ 6 สาขาสมุทรปราการ โทร. 02-3952566-7 ต�ำรวจน�ำ้ โทร. 02-3941964-5 ด่ านตรวจศุลการกร สมุทรปราการ โทร. 02-3950005 ด่ านตรวจคนเข้ าเมือง โทร. 02-3892351 ศูนย์ ความปลอดภัย ในการท�ำงาน สป. โทร. 02-3806097-8 ศูนย์ ความปลอดภัยฯ บางปู โทร. 02-7094226-7 ศูนย์ ความปลอดภัย ในการท�ำงานบางพลี โทร. 02-3152121 l

ที่ว่าการอ�ำเภอ

ที่ว่าการอ�ำเภอเมืองสมุทรปราการ โทร. 02-872121 ที่ว่าการอ�ำเภอพระประแดง โทร. 02-4633359 ที่ว่าการอ�ำเภอบางพลี โทร. 02-3373975 ที่ว่าการอ�ำเภอบางบ่ อ โทร. 02-3381212 ที่ว่าการอ�ำเภอพระสมุทรเจดีย์ โทร. 02-4259666 ที่ว่าการกิ่งอ�ำเภอบางเสาธง โทร. 02-7071285 l

สถานีต�ำรวจ

สถานีตำ� รวจภูธร อ�ำเภอเมืองสมุทรปราการ โทร. 02-7584926 สถานีตำ� รวจภูธรต�ำบลบางปู โทร. 02-3233150-2 สถานีตำ� รวจภูธร ต�ำบลส�ำโรงเหนือ โทร. 02-7584926 สถานีตำ� รวจภูธร อ�ำเภอพระประแดง โทร. 02-4634481 สถานีตำ� รวจภูธร ต�ำบลส�ำโรงใต้ โทร. 02-3940087

่ยว&ธุรกิจ ทรปราการ 64 ๑ท่องเทีใน...สมุ

สถานีตำ� รวจภูธร อ�ำเภอบางพลี โทร. 02-7511241-5 สถานีตำ� รวจภูธร อ�ำเภอบางบ่ อ โทร. 02-3381200-1 สถานีตำ� รวจภูธร ต�ำบลคลองด่ าน โทร. 02-3301187-8 สถานีตำ� รวจภูธร ต�ำบลบางพลีน้อย โทร. 02-3376337 สถานีตำ� รวจภูธร ต�ำบลเปร็ง โทร. 02-7393429 สถานีตำ� รวจภูธร อ�ำเภอพระสมุทรเจดีย์ โทร. 02-4259183 สถานีตำ� รวจภูธร ต�ำบลสาขลา โทร. 02-8484127 สถานีตำ� รวจภูธร อ�ำเภอบางเสาธง โทร. 02-3381234 l ส�ำนักงานเทศบาล

ส�ำนักงานเทศบาลนคร สมุทรปราการ โทร. 02-3891014 ส�ำนักงานเทศบาลเมืองพระประแดง โทร. 02-4633683 ส�ำนักเทศบาลต�ำบลลัดหลวง โทร. 02-8171595 ส�ำนักงานเทศบาลต�ำบลส�ำโรงใต้ โทร. 02-3841508-10 ส�ำนักเทศบาลต�ำบลบางปู โทร. 0-2709-1018-20 แฟกซ์. 0-2709-1018-20 ต่อ 120 ส�ำนักเทศบาลต�ำบลแพรกษา โทร. 02-3890745 ส�ำนักเทศบาลต�ำบลบางเมือง โทร. 0-2383-1069-73 ส�ำนักเทศบาลต�ำบลด่ านส�ำโรง โทร. 02-7573369-70 ส�ำนักงานเทศบาลต�ำบลบางพลี โทร. 02-3373086 ส�ำนักงานเทศบาลบางเสาธง โทร. 02-3151607 ส�ำนักงานเทศบาลต�ำบลบางบ่ อ โทร. 02-338-1213-101 ส�ำนักงานเทศบาลต�ำบลคลองด่ าน โทร. 02-3381551 ส�ำนักงานเทศบาลต�ำบลคลองสวน โทร. 0-2739-3253, 0-2704-1273, 0-2739-3329 โทรสาร 0-2739-3253, 0-2704-1273, 0-2739-3329 ต่อ 122

ส�ำนักงานเทศบาล ต�ำบลพระสมุทรเจดีย์ โทร. 0-2453-7112-6

องค์การบริหาร ส่วนต�ำบล เขตอ�ำเภอเมือง l

อบต. บางโปรง โทร. 02-3830339 อบต. บางเมือง โทร. 02-3894486 ต่อ 106 อบต. บางด้ วน โทร. 0-2384-0475 อบต. เทพารั กษ์ โทร. 02-3852863

อบต. แพรกษา โทร. 0-2703-7901-2

เขตอ�ำเภอพระประแดง

อบต.ทรงคนอง โทร. 0-2818-5226 อบต. บางยอ โทร. 0-2461-3446 อบต. บางกะเจ้ า โทร. 0-2879-6575 อบต. บางน�ำ้ ผึง้ โทร. 0-2819-6762 อบต. บางกระสอบ โทร. 0-2461-0232 อบต. บางกอบัว โทร. 02-4613163-4

เขตอ�ำเภอบางพลี

อบต. บางแก้ ว โทร. 0-2710-2784-7 อบต. ราชาเทวะ โทร. 0-2312-4035-6


ส่วนราชการ-รัฐวิสาหกิจ อบต. บางพลีใหญ่ โทร.02-3373115-6 อบต. บางโฉลง โทร. 0-2750-8741 อบต. บางปลา โทร. 02-7084263

อบต. คลองสวน โทร. 02-7084288 อบต. เปร็ง โทร. 0-2704-1716

อบต. นาเกลือ โทร. 02-8195090-1

l หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

เขตอ�ำเภอบางเสาธง

เขตอ�ำเภอบางบ่ อ

เขตอ�ำเภอพระสมุทรเจดีย์ อบต. ในคลองบางปลากด โทร. 0-2461-8075-9 อบต. บ้ านคลองสวน โทร. 0-2452-3840-2 อบต. แหลมฟ้าผ่ า โทร. 0-2815-3346, 0-2819-5392 แฟกซ์. 0-2819-5392 อบต. บางปลากด โทร. 02-8197601

อบต.บางเสาธง โทร. 0-2707-1671-3 แฟกซ์ 0-2707-1674 อบต. ศีรษะจรเข้ น้อย โทร. 0-2739-1996 อบต. ศีรษะจรเข้ ใหญ่ โทร. 0-2312-8167

การไฟฟ้า เขต สป. โทร. 02-3880107 ส�ำนักงานประปา สาขา สป. โทร. 02-3843067 ส�ำนักงานบริการโทรศัพท์ สมุทรปราการ โทร. 02-3872863 ที่ว่าการไปรษณีย์โทรเลขปากน�ำ้ โทร. 02-3950002 ส�ำนักงานนิคมอุตสาหกรรม โทร. 02-7093450

อบต.บางบ่ อ โทร. 0-2708-4522 อบต.บ้ านระกาศ โทร. 02-7084264 อบต. บางเพรี ยง โทร.0-2338-1791 อบต. บางพลีน้อย โทร. 0-2708-4286 อบต. คลองด่ าน โทร. 0-2707-5727-9 โทรสาร 0-2707-5726 อบต. คลองนิยมยาตรา โทร. 02-7084295

Tourist&Business

SAMUTPRAKAN

65


สถานศึกษา-สถาบันกวดวิชา

ด้านสถานศึกษา สถาบันกวดวิชา

ให้ท่านค้นหาสถานศึกษาในจังหวัดทั้งของรัฐและเอกชน รวมทั้งสถาบันกวดวิชา เสริมทักษะในด้านต่างๆ ได้โดยง่าย

่ยว&ธุรกิจ ทรปราการ 66 ๑ท่องเทีใน...สมุ


สถานศึกษา-สถาบันกวดวิชา l

หมวดโรงเรียน

โรงเรี ยนเฉลิมไฉไลวิทยา ที่ตั้ง : 75 ซ.อักษรลักษณ์ ถ.สุขุมวิท ต.ปากน�้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 Tel. 0-2387-2649, Fax. 0-2387-2649 ต่ อ 18

l

หมวดโรงเรียน สอนด�ำน�้ำ

สถาบันสอนด�ำน�ำ้ COOL DIVING ซ.บางนาตราด 23 (ข้างเซ็นทรัลบางนา) Tel. 08-9699-3899 www.facebook.com/COOL Diving

ดู AD โฆษณา 4 สี หน้ า 6

l

หมวดเนอสเซอรี่

โรงเรี ยนอาษาวิทยา ที่ตั้ง : 1408 ถ.ทรงธรรม ต.ตลาด อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 Tel. 0-2462-6204 Fax. 0-2463-1360 ศูนย์ เด็กปฐมวัยผ่ องใส ที่ตั้ง : 49/75 หมู่ 5 ซ.เพชรสวรรค์คอนโด ถ.หน้าฟาร์มจระเข้ ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 Tel. 0-2703-4590 Fax. 0-2720-9453

โรงเรี ยนอ�ำนวยวิทย์ ที่ตั้ง : 340 ซ.ศรีเขื่อนขันธ์ ต.ตลาด อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 Tel. 0-2818-5022, 08-1816-6802 Fax. 0-2818-5570

l หมวดมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โทร. 0-2303-0028 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โทร. 0-2312-6300 l หมวดโรงเรียน

ในเขตอ�ำเภอเมือง สมาคมการศึกษาเอกชน จังหวัดสมุทรปราการ ที่ตั้ง : ต.ปากน�้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

หมวดโรงเรียน สอนขับรถยนต์

l

เก่ ง สอนขับรถยนต์ ที่ตั้ง : 16 ถ.ประโคน ชัย ต.ปากน�้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 Tel. 08-1002-6874, 0-2389-3635

โรงเรี ยนเฉลิมไฉไลวิทยา โทร./โทรสาร. 0-2387-2649, 0-2387-2558 โรงเรี ยนประภามนตรี 2 โทร. 0-2388-222 โทรสาร. 0-2387-0475 โรงเรี ยนสมุทรปราการ โทร. 0-2395-2344 โรงเรี ยนสตรี สมุทรปราการ โทร. 0-2702-8622 โรงเรี ยนอนุสาส์ นวิทยา สมุทรปราการ โทร. 0-2395-0238 โรงเรี ยนนวมินทราชินูทศิ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ โทร. 0-2330-1057 โรงเรี ยนคลองกระทุ่มราษฎร์ อุทศิ โทร. 0-2385-7289 โรงเรี ยนคลองบางปิ ้ ง โทร. 0-2385-6659 โรงเรี ยนคลองบางปู โทร. 0-2330-1314 โรงเรี ยนคลองมหาวงก์

โทร. 0-2395-3123 โรงเรี ยนคลองเสาธง โทร. 0-2707-7289 โรงเรี ยนคลองแสนสุข โทร. 0-2387-1186 โรงเรี ยนคลองใหม่ โทร. 0-2385-3095 โรงเรี ยนอนุบาลจันทนา โทร. 0-2394-0368 โรงเรี ยนเฉลิมไฉไลวิทยา โทร. 0-2387-2649 โรงเรี ยนชวลิตวิทยา โทร. 0-2702-9397 โรงเรี ยนชุมชนวัดราษฎร์ บำ� รุ ง โทร. 0-2707-7076 โรงเรี ยนเซนต์ โยเซฟทิพวัล โทร. 0-2380-4424-5 โรงเรี ยนเซนต์ โยเซฟบางนา โทร. 0-2361-2967 โรงเรี ยนดรุ ณรั ตน์ โทร. 0-2394-2186 โรงเรี ยนทรงวิทยา โทร. 0-2749-6190 โรงเรี ยนอนุบาลเทพารั กษ์ โทร. 0-2384-0654 โรงเรี ยนเทศบาล 1 สังกัดเทศบาลต�ำบลบางปู โทร/โทรสาร 0-2710-7183 โรงเรี ยนเทศบาล 2 (วัดในสองวิหาร) โทร. 0-2395-1161 โรงเรี ยนเทศบาล 3 (คลองตาเค็ด) โทร. 0-2387-1212 โรงเรี ยนเทศบาล 4 (สิทธิไชยอุปถัมภ์ ) โทร. 0-2389-1555 โรงเรี ยนเทศบาล 5 (วัดกลางวรวิหาร) โทร. 0-2387-1577 โรงเรี ยนนพคุณวิทยา โทร. 0-2395-0775 โรงเรี ยนนาคดีอนุสรณ์ โทร. 0-2703-6409 โรงเรี ยนนิลรั ตน์ อนุสรณ์ โทร. 0-2383-0181 โรงเรี ยนบ้ านคลองหลวง โทร. 0-2395-2764 โรงเรี ยนอนุบาลบ้ านไทรงาม โทร. 0-2389-5133 โรงเรี ยนอนุบาลบ้ านหนู โทร. 0-2398-6454 โรงเรี ยนบุรารั กษ์ โทร. 0-2394-1109 โรงเรี ยนปราณีเนาวบุตร โทร. 0-2395-2456 โรงเรี ยนผดุงดรุ ณี โทร. 0-2394-5034 โรงเรี ยนพร้ านีลวัชระ โทร. 0-2394-2070 โรงเรี ยนพิบลู ย์ ประชาบาล โทร. 0-2323-9657 โรงเรี ยนมนตเสรี โทร. 0-2393-3981 โรงเรี ยนมหาภาพกระจาดทอง อุปถัมภ์ โทร. 0-2384-0878 โรงเรี ยนมัธยมวัดศรี จนั ทร์ ประดิษฐ์ โทร. 0-2323-2852 โรงเรี ยนราฟาแอล โทร. 0-2701-6174-5 โรงเรี ยนวัดด่ านส�ำโรง โทร. 0-2394-3792 โรงเรี ยนวัดต�ำหรุ มติ รภาพที่ 65 โทร. 0-2323-2334

โรงเรี ยนวัดบางด้ วน โทร. 0-2384-3287 โรงเรี ยนวัดบางนางเกร็ง โทร. 0-2394-1631 โรงเรี ยนวัดแพรกษา โทร. 0-2389-5128 โรงเรี ยนวัดศรี จนั ทร์ ประดิษฐ์ โทร. 0-2323-2853 โรงเรี ยนวัดสุขกร โทร. 0-2380-4628 โรงเรี ยนวัดหนามแดง โทร. 0-2385-2462 โรงเรี ยนศรี วทิ ยา โทร. 0-2395-0409 โรงเรี ยนศรี วทิ ยาปากน�ำ้ โทร. 0-2389-1102 โรงเรี ยนศิริศกึ ษา โทร. 0-2395-0137 โรงเรี ยนอนุบาลสวนแพรกษา โทร. 0-2701-5309-10 โรงเรี ยนสิริวุฒวิ ทิ ยา โทร. 0-2753-0198 โรงเรี ยนเสงี่ยมพิทยานุกูล โทร. 0-2395-0879 โรงเรี ยนเสริมวิทย์ ธุรกิจ โทร. 0-2754-1860-1 โรงเรี ยนหาดอมราอักษรลักษณ์ วทิ ยา โทร. 0-2395-2936 โรงเรี ยนอนุบาลมิตรอุดม โทร. 0-2743-5700 โรงเรี ยนอัสสัมชัญส�ำโรง โทร. 0-2758-4289 โรงเรี ยนอินทรั มพรรย์ อนุสรณ์ โทร. 0-2384-1361 โรงเรี ยนอุ่นอารี วทิ ยา โทร. 0-2702-1502 โรงเรี ยนอนุบาลอุบลวรรณ โทร. 0-2394-2204 โรงเรี ยนอนุบาลอู่ทพ ิ ย์ โทร. 0-2384-3551 โรงเรี ยนเอี่ยมสุรีย์ โทร. 0-2323-9048

ในเขตอ�ำเภอบางพลี

โรงเรี ยนราชวินิตบางแก้ ว โทร. 0-2316-6313, 0-2316-6801 โทรสาร. 0-2316-9667, 0-2316-9670 โรงเรี ยนบางพลีพฒ ั นศึกษาลัย โทร. 0-2740-5290-1 โทรสาร. 0-2740-5290 โรงเรี ยนคลองปลัดเปรี ยง โทร. 0-2312-0119 โรงเรี ยนเทคโนโลยีเปรมฤทัย โทร. 0-2745-1225 โรงเรี ยนธนสิทธิ์อนุสรณ์ โทร. 0-2312-9338 โรงเรี ยนบางแก้ วประชาสรรค์ โทร. 0-2383-3336 โรงเรี ยนบางพลีราษฎร์ บำ� รุ ง โทร. 0-2337-3161 โรงเรี ยนพรหมพิกุลทอง โทร. 0-2327-3211 โรงเรี ยนพูลเจริญวิทยาคม โทร. 0-2312-7257 โรงเรี ยนวัดกิ่งแก้ ว โทร. 0-2326-9738 โรงเรี ยนวัดสลุด โทร. 0-2316-4634 โรงเรี ยนวัดหนามแดง โทร. 0-2385-2807 Tourist&Business

SAMUTPRAKAN

67


สถานศึกษา-สถาบันกวดวิชา โรงเรี ยนอนุบาลศรี ดรุ ณ โทร. 0-2312-3102 โรงเรี ยนสาธิตบางนา โทร. 0-2750-4966 โรงเรี ยนสุเหร่ าบางกะสี โทร. 0-2315-4557 โรงเรี ยนสุเหร่ าบางปลา โทร. 0-2312-2324 โรงเรี ยนหนองงูเห่ าศาสตร์ ประเสริฐ โทร. 0-2327-2554 โรงเรี ยนคลองเจริญราษฎร์ โทร. 0-2315-2333 โรงเรี ยนคลองบางแก้ ว โทร. 0-2385-5175 โรงเรี ยนคลองบางน�ำ้ จืด โทร. 0-2337-2020 โรงเรี ยนคลองลาดกระบัง โทร. 0-2312-4366 โรงเรี ยนเตรี ยมปริญญานุสรณ์ โทร. 0-2316-7233 โรงเรี ยนเทวะคลองตรง โทร. 0-2312-4365 โรงเรี ยนบางพลีพฒ ั นศึกษาลัย โทร. 0-2740-5290-1 โรงเรี ยนพูลเจริญวิทยาคม โทร. 0-2312-7109 โรงเรี ยนราชวินิตบางแก้ ว โทร. 0-2316-5008-11 โรงเรี ยนวัดบางโฉลงนอก โทร. 0-2312-2857 โรงเรี ยนวัดบางโฉลงใน โทร. 0-2312-7255

่ยว&ธุรกิจ ทรปราการ 68 ๑ท่องเทีใน...สมุ

โรงเรี ยนวัดบางพลีน้อย โทร. 0-2337-6586 โรงเรี ยนวัดบางพลีใหญ่ กลาง โทร. 0-2337-3428 โรงเรี ยนวัดบางพลีใหญ่ ใน โทร. 0-2337-3683 โรงเรี ยนวัดราษฎร์ นิยมธรรม โทร. 0-2707-6590 โรงเรี ยนอนุบาลสวนผัก โทร. 0-2740-2766-7

ในเขตอ�ำเภอบางบ่ อ

โรงเรี ยนคลองกันยา โทร. 0-2313-4272 โรงเรี ยนชุมชนบางบ่ อ โทร. 0-2313-4274 โรงเรี ยนตลาดคลองสวน โทร. 0-2704-1457 โรงเรี ยนไทยรั ฐวิทยา 71 โทร. 0-2313-7448 โรงเรี ยนธรรมศรี สุวรรณดิษฐ์ โทร. 0-2347-5600 โรงเรี ยนนวมินทราชินูทศิ เตรี ยมอุดมศึกษา พัฒนาการ โทร. 0-2317-4406 โรงเรี ยนบางบ่ อวิทยาคม โทร. 0-2313-4273 โรงเรี ยนบ้ านท้ องคุ้ง โทร. 0-2313-7450 โรงเรี ยนวัดกาหลง โทร. 0-2704-1208 โรงเรี ยนวัดคอลาด

โทร. 0-2707-0021 โรงเรี ยนวัดบางพลีน้อย โทร. 0-2337-6271 โรงเรี ยนวัดมงคลโคธาวาส โทร. 0-2330-1466 โรงเรี ยนวัดลาดหวาย โทร. 0-2705-8202 โรงเรี ยนวัดสร่ างโศก โทร. 0-2330-1454 โรงเรี ยนวัดสว่ างอารมณ์ โทร. 0-2330-1622 โรงเรี ยนวัดสีล้ง โทร. 0-2313-7573 โรงเรี ยนคลองกันยา โทร. 0-2338-1718 โรงเรี ยนชุมชนบางบ่ อ โทร. 0-2338-1490 โรงเรี ยนชุมชนวัดบ้ านระกาศ โทร. 0-2337-6582 โรงเรี ยนตลาดบางพลีน้อย โทร. 0-2337-6279 โรงเรี ยนตลาดปากคลองเจ้ า โทร. 0-2704-1209 โรงเรี ยนวัดโคธาราม โทร. 0-2338-1175 โรงเรี ยนวัดบางเพรี ยง โทร. 0-2707-6845 โรงเรี ยนวัดสร่ างโศก โทร. 0-2330-1196 โรงเรี ยนสุเหร่ าคลองใหม่ โทร. 0-2330-1100 โรงเรี ยนหลวงพ่ อปาน

คลองด่ านอนุสรณ์ โทร. 0-2330-1568

ในเขตอ�ำเภอพระประแดง

โรงเรี ยนเทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า โทร. 0-2818-4904 โรงเรี ยนบางครุ (อุปการราษฎร์ ) โทร. 0-2463-8460 โรงเรี ยนบางหัวเสือ บุญแจ่ มเนียมนิล โทร. 0-2383-0166 โรงเรี ยนประชานาถ โทร. 0-2818-4270 โรงเรี ยนปั ญจนะวิทย์ โทร. 0-2394-1177 โรงเรี ยนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โทร. 0-2462-6159 โรงเรี ยนวัดกองแก้ ว (ผาดกาบแก้ ว) โทร. 0-2461-0473 โรงเรี ยนวัดครุ ใน (ปี ตะนีลานนทศึกษา) โทร. 0-2462-8100 โรงเรี ยนวัดคลองมอญ (บัญญัตริ าษฎร์ บำ� รุ ง) โทร. 0-2461-5344 โรงเรี ยนวัดคันลัด โทร. 0-2463-2614-5 โรงเรี ยนเทศบาลวัดแค โทร. 0-2462-7914 โรงเรี ยนวัดชมนิมติ ร โทร. 0-2464-2595


สถานศึกษา-สถาบันกวดวิชา โรงเรี ยนวัดบางกระเจ้ ากลาง โทร. 0-2461-0497 โรงเรี ยนวัดบางกระสอบ โทร. 0-2461-0488 โรงเรี ยนวัดบางขมิน้ โทร. 0-2463-3270 โรงเรี ยนวัดบางน�ำ้ ผึง้ นอก โทร. 0-2461-0976 โรงเรี ยนวัดบางน�ำ้ ผึง้ ใน โทร. 0-2461-0405 โรงเรี ยนวัดปุณหังสนาวาส โทร. 0-2380-4547 โรงเรี ยนวัดมหาวงษ์ โทร. 0-2394-7774 โรงเรี ยนวัดราษฏร์ รังสรรค์ โทร. 0-2461-3420-1 โรงเรี ยนณัฐเวศม์ โทร. 0-2385-9186 โรงเรี ยนอนุบาลบัวขาว รร โทร. 0-2463-6081 โรงเรี ยนบ้ านบางจาก โทร. 0-2462-6294 โรงเรี ยนประชานาถ โทร. 0-2818-4271 โรงเรี ยนเทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า โทร. 0-2462-5429 โรงเรี ยนปั ญจนะวิทย์ โทร. 0-2384-0683 โรงเรี ยนพลอยจาตุรจินดา โทร. 0-2463-3623 โรงเรี ยนอ�ำนวยวิทย์ โทร. 0-2462-5389 โรงเรี ยนวัดกลาง (ธรรมวิธานราษฎร์ วทิ ยา)

โทร. 0-2463-3726 โรงเรี ยนวัดกองแก้ ว (ผาดกาบแก้ ว) โทร. 0-2461-0500 โรงเรี ยนวัดครุ นอก โทร. 0-2463-1320 โรงเรี ยนวัดครุ ใน (ปี ตะนีลานนทศึกษา) โทร. 0-2463-1022 โรงเรี ยนวัดจรเข้ ใหญ่ โทร. 0-2740-1199 โรงเรี ยนวัดชมนิมติ ร โทร. 0-2462-7933-4 โรงเรี ยนวัดทรงธรรม โทร. 0-2463-3345-6 โรงเรี ยนเทศบาลวัดทรงธรรม โทร. 0-2462-7915 โรงเรี ยนวัดท้ องคุ้ง โทร. 0-2385-9203 โรงเรี ยนวัดบางกระเจ้ ากลาง โทร. 0-2461-0137 โรงเรี ยนวัดบางกระสอบ โทร. 0-2461-0685 โรงเรี ยนวัดบางกอบัว (ขลิบราษฎร์ บรู ณะ) โทร. 0-2461-0252 โรงเรี ยนวัดบางขมิน้ โทร. 0-2462-8102 โรงเรี ยนวัดบางหญ้ าแพรก โทร. 0-2385-9191 โรงเรี ยนวัดบางหัวเสือ โทร. 0-2385-9406 โรงเรี ยนวัดป่ าเกด โทร. 0-2461-0224 โรงเรี ยนวัดปุณหังสนาวาส

โทร. 0-2394-6931 โรงเรี ยนวัดมหาวงษ์ โทร. 0-2394-2228 โรงเรี ยนวัดรวก โทร. 0-2463-3400 โรงเรี ยนวัดสวนส้ ม โทร. 0-2383-0941 โรงเรี ยนวัดส�ำโรงเหนือ โทร. 0-2394-0773 โรงเรี ยนวิสุทธิกษัตรี โทร. 0-2463-0633 โรงเรี ยนสายอนุสรณ์ โทร. 0-2463-3272 โรงเรี ยนสุขสวัสดิ์ โทร. 0-2463-3280

ในเขตอ�ำเภอบางเสาธง โรงเรี ยนสมุทรพิทยาคม โทร. 0-2315-1456, 0-2315-1742 โทรสาร. 0-2315-1456 โรงเรี ยนอนุบาลเกวลิน โทร. 0-2315-1996 โรงเรี ยนอนุบาลเคหะบางพลี โทร. 0-2705-0457 โรงเรี ยนยินดีวทิ ย์ โทร. 0-2704-0014-5 โรงเรี ยนรั ตนโกสินทร์ 9 โทร. 0-2330-3261 โรงเรี ยนละมูลรอดศิริ โทร. 0-2317-9185

ในเขตอ�ำเภอ พระสมุทรเจดีย์

โรงเรี ยนคลองนาเกลือน้ อย (กลิ่นอยู่อุปถัมภ์ ) โทร. 0-2463-2692 โรงเรี ยนชุมชนวัดสาขลา โทร. 0-2848-4112 โรงเรี ยนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ โทร. 0-2425-9124 โรงเรี ยนวัดศรี คงคาราม โทร. 0-2848-4072 โรงเรี ยนวัดใหญ่ โทร. 0-2425-9280 โรงเรี ยนสารสาสน์ สมุทรสาร โทร. 0-2461-8781-2 โรงเรี ยนคลองสองพี่น้อง โทร. 0-2461-1769 โรงเรี ยนเทพกรศึกษา โทร. 0-2425-9996 โรงเรี ยนป้อมพระจุลจอมเกล้ า โทร. 0-2453-7129 โรงเรี ยนพระสมุทรเจดีย์ โทร. 0-2425-8413 โรงเรี ยนวัดคลองมอญ (บัญญัตริ าษฎร์ บำ� รุ ง) โทร. 0-2848-4978 โรงเรี ยนวัดคลองสวน (พรหมอุทศิ วิทยาคาร) โทร. 0-2461-5350-1 โรงเรี ยนวัดไตรมิตรวราราม โทร. 0-2425-8336 โรงเรี ยนวัดแหลมฟ้าผ่ า โทร. 0-2425-8170 โรงเรี ยนวัดใหญ่ โทร. 0-2425-8897 โรงเรี ยนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ โทร. 0-2453-7117 โรงเรี ยนสารพันปั ญญา โทร. 0-2819-7841

โรงเรี ยนสารสาสน์ ประชาอุทศิ โทร. 0-2815-9320 l หมวดโรงเรียนนานาชาติ

โรงเรี ยนไทยซิกข์ นานาชาติ โทร. 0-2748-5454 โรงเรี ยนนานาชาตินันทวรรณ โทร. 0-2753-6436, 0-2753-6839 โรงเรี ยนนานาชาติคอนคอร์ เดียน โทร. 0-2336-1155 เซนต์ แอนดรู ว์ส อินเตอร์ แนชชั่นแนล โทร. 0-2744-4769 l หมวดโรงเรียน

ช่างอุตสาหกรรม วิชาชีพและการค้า

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ โทรศัพท์: 0-2323-9009,0-2323-9680 โทรสาร:0-2323-9010 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ โทรศัพท์: 0-2707-1944 โทรสาร:0-2707-1944 วิทยาลัยสารพัดช่ างสมุทรปราการ โทรศัพท์: 0-2395-3935, 0-2395-4055 โทรสาร:0-2395-3935, 0-2395-4055 ต่อ 118 วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ โทรศัพท์: 0-2453-7847 โทรสาร:0-2819-5277 วิทยาลัยเทคโนโลยีสมุทรปราการ (ช.เทค) โทรศัพท์: 0-2382-7471-2 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจ สมุทรปราการ Hotline : 02-385-5509 #0 E-mail : samtech69@gmail.com l หมวดโรงเรียนกวดวิชา

กวดวิชาภาษาสมุทรปราการ รร โทร. 0-2702-9463 โรงเรี ยนกวดวิชาวิชากร โทร. 0-2389-3442 โรงเรี ยนกวดวิชา ศูนย์ พฒ ั นาการศึกษา โทร. 0-2750-9535-7 อ็อพติมัมเบรน โทร. 0-2818-1071-2 l หมวดโรงเรียนสอนภาษา

ภาษาหรรษาสมุทรปราการ โทร. 0-2395-1142 ทีพพ ี ี เอ็ดดูเคชั่น เซ็นเตอร์ โทร. 0-2754-0981,0-2754-1770 โรงเรี ยนภาษาจีนศึกษา ส�ำโรง โทร. 0-2710-4124 โรงเรี ยนสอนภาษาธนชาติ (ซี แอล ซี) โทร. 0-2759-5475 โรงเรี ยนสยามคอมพิวเตอร์ และภาษา โทร. 0-2754-1136-8

Tourist&Business

SAMUTPRAKAN

69


สถานศึกษา-สถาบันกวดวิชา

่ยว&ธุรกิจ ทรปราการ 70 ๑ท่องเทีใน...สมุ


สถานศึกษา-สถาบันกวดวิชา

Tourist&Business

SAMUTPRAKAN

71


สถาบันการเงิน

ด้านสถาบันทางการเงิน หากท่านต้องการติดต่อสถาบันการเงินต่างๆ ธนาคาร เช็คยอดบัญชีหรือสอบถามรายละเอียด ด้านการเงิน อัตราแลกเปลี่ยน หรือดอกเบี้ยได้ที่หมวดนี้

่ยว&ธุรกิจ ทรปราการ 72 ๑ท่องเทีใน...สมุ


สถาบันการเงิน l

หมวดธนาคาร

ธนาคารกรุ งเทพ จก (มหาชน) สาขาคลองด่าน โทร. 02-330-1117 สาขาถนนเทพารักษ์ โทร. 02-312-3128 สาขาถ.ปู่เจ้าสมิงพราย โทร. 02-394-4863 สาขาถนนศรีนครินทร์ โทร. 02-385-7152 สาขาถนนสายลวด โทร. 02-387-0133 สาขาบางครุ พระประแดง โทร. 02-463-7051 สาขาบางพลี โทร. 02-312-5333 สาขาพระประแดง โทร. 02-462-5907 สาขาย่อยถนนกิ่งแก้ว โทร. 02-738-9600 สาขาย่อยพระประแดง โทร. 02-462-7866 สาขาสมุทรปราการ โทร. 02-395-1100 สาขาส�ำโรง โทร. 02-394-2755 ธนาคารกรุ งไทย จก (มหาชน) สาขาปู่เจ้าสมิงพราย โทร. 02-384-2759 สาขาเทพารักษ์ โทร. 02-384-7720 สาขาบางครุ โทร. 02-462-7863 สาขาบางปู โทร. 02-395-3047 สาขาปากน�้ำ โทร. 02-389-5888 สาขาพระประแดง โทร. 02-463-1193 สาขาย่อยส�ำโรง โทร. 02-384-4448 สาขาสมุทรปราการ โทร. 02-387-2599

สาขาบางพลี โทร. 02-316-7823 สาขาปู่เจ้าสมิงพราย โทร. 02-394-0052 สาขาพระประแดง โทร. 02-462-5012 สาขาย่อยตลาดบางบ่อ โทร. 02-338-1182 สาขาย่อยตลาดพระประแดง โทร. 02-463-8760 สาขาย่อยตลาดสมุทรปราการ โทร. 02-387-0995 สาขาสมุทรปราการ โทร. 02-395-3000 ธนาคารทหารไทย จก (มหาชน) สาขาถนนวัดกิ่งแก้ว โทร. 02-312-4703 สาขาถนนสายลวด โทร. 02-388-0919 สาขาเทพารักษ์ โทร. 02-383-5618 สาขาป้อมพระจุลฯ โทร. 02-425-8204 สาขาปู่เจ้าสมิงพราย โทร. 02-394-6317 สาขาพระประแดง โทร. 02-463-3872 สาขาเมืองใหม่-บางพลี โทร. 02-312-8267 สาขาย่อยส�ำโรง โทร. 02-384-4653 สาขาศูนย์การค้าปู่เจ้าสมิงพราย โทร. 02-384-5282 ธนาคารไทยพาณิชย์ จก (มหาชน) สาขาเทพารักษ์ โทร. 02-385-1243 สาขาบางนา - ตราด โทร. 02-312-0250 สาขาปู่เจ้าสมิงพราย โทร. 02-394-1524 สาขาพระประแดง โทร. 02-463-2065

สาขาเมืองใหม่บางพลี โทร. 02-315-2224 สาขาย่อยนิคมอุตสาหกรรมบางปู โทร. 02-323-4084 สาขาย่อยบางบ่อ โทร. 02-338-1063 สาขาย่อยอิมพีเรียลเวิลด์ ส�ำโรง โทร. 02-384-3681 สาขาสมุทรปราการ โทร. 02-393-9257 ธนาคารธนชาต สาขากิ่งแก้ว โทร. 02-317-1312 สาขาเทพารักษ์ โทร. 02-384-0028 สาขาบางปู โทร. 02-323-2960 สาขาพระประแดง โทร. 02-463-3940 ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์ การเกษตร สาขาสมุทรปราการ โทร. 0-2389-5851 สาขาบางบ่อ โทร.02-708-3762 สาขาบางพลี โทร. 02-754-1486 สาขาลาดกระบัง โทร. 02-738-1065 ธนาคารออมสิน สาขาสมุทรปราการ โทร. 0-2389-4990 สาขาคลองด่าน โทร. 02-330-1044 สาขาบางบ่อ โทร. 02-338-1804 สาขาปู่เจ้าสมิงพราย โทร. 02-394-0920 สาขาพระประแดง โทร. 02-462-5025 สาขาส�ำโรง โทร. 02-394-3670 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาส�ำโรง โทร. 02-384-3483 สาขาเทพารักษ์ โทร. 02-706-6113

l หมวดเงินทุน

และหลักทรัพย์-บริษัท

เงินทุนหลักทรั พย์ ตะวันออกฟายแน้ นซ์ (1991) จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-2756-8428 ทรั พย์ ปราการ จก บริษัท โทร. 0-2395-5901-9 ทรั พย์ เอเซียเครดิตและการลงทุน จก บริษัท โทร. 0-2384-1036 มีนามาร์ เก็ตติง้ จก บริษัท โทร. 0-2754-9316-8 ว พัฒนาลงทุน หจก โทร. 0-2385-2137 สยามเจเนอรั ลแฟคตอริ่ง จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-2385-7347 สหกรณ์ เครดิตยูเนี่ยน เอ็นเฮชเคสปริง จก โทร. 0-2709-3937 หลักทรั พย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-2385-7966-75 หลักทรั พย์ ดีบเี อส วิคเคอร์ ส (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2380-3190 หลักทรั พย์ ไทยพาณิชย์ จก บริษัท โทร. 0-2701-8118 หลักทรั พย์ บวั หลวง จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-2701-7212-4 อิออน ธนสินทรั พย์ (ไทยแลนด์ ) จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-2758-8255 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ เงินทุน เกียรตินาคิน จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-2316-0364 บางพลี สมุทรปราการ

ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จก (มหาชน) สาขาส�ำโรง โทร. 02-384-3623 สาขาถนนศรีนครินทร์ -เทพารักษ์ โทร. 02-385-7120 สาขาพระประแดง โทร. 02-463-4208 สาขาแพรกษา โทร. 02-387-0081 สาขาย่อยบางปู โทร. 02-323-9838 สาขาย่อยสะพานส�ำโรง โทร. 02-394-3327 ธนาคารกสิกรไทย จก (มหาชน) สาขาคลองด่าน โทร. 02-330-1133 สาขาถนนเทพารักษ์ โทร. 02-394-2423 สาขาถนนศรีนครินทร์ กม.17 โทร. 02-385-6968 สาขาบางครุ โทร. 02-463-6341 สาขาบางบ่อ โทร. 02-393-5699 Tourist&Business

SAMUTPRAKAN

73


บ้าน-เฟอร์นิเจอร์

ด้านบ้าน-เฟอร์นิเจอร์

ถ้าท่านต้องการมีบ้านสักหลังและต้องการข้อมูล เปรียบเทียบของบ้านจัดสรรชั้นน�ำ หรือท่านที่ต้องการหาหอพัก อพาร์ตเม้นท์ หรือคอนโดมิเนียม ได้ที่หมวดนี้ รวมทั้งธุรกิจที่จ�ำเป็นภายในบ้าน อาทิ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องครัว ช่างซ่อมบ�ำรุงต่างๆ

่ยว&ธุรกิจ ทรปราการ 74 ๑ท่องเทีใน...สมุ


บ้าน-เฟอร์นิเจอร์ l

หมวดบริการ ก�ำจัดปลวก

หจก. ชัยชนะพัฒนา เซอร์ วสิ ที่ตั้ง : 998 หมู่ 4 ซ.สวัสดี ถ.พุทธรักษา ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 Tel. 0-2723-4589, 0-2723-4695, 08-1830-9868, 08-9813-0308, 08-1422-2985, 08-9454-8929, 08-9105-8969, 08-1349-8678 Fax. 0-2703-7154 www.cps-pest.com

ไตร เอส. เซอร์ วสิ ที่ตั้ง : 103/82 การเคหะร่มเกล้า ซ.40 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ Tel. 0-2906-9177-8, 081848-9603 Fax. 0-2906-9178

l

บริษัท พี พี ซี อิเล็กทรอนิกส์ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 1305/1-2 หมู่ 4 ซ.วัดด่านส�ำโรง ถ.สุขุมวิท ต.ส�ำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 Tel. 0-2757-3283-4 Fax. 0-2757-0928 l

หมวดเฟอร์นิเจอร์

ปลาทอง เฟอร์ นิเจอร์ ที่ตั้ง : 232/16-18 หมู่ 5 ถ.ศรีนครินทร์ ต.ส�ำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 Tel. 0-2385-7782, 0-2385-7718, 08-1319-9173 ดู AD โฆษณา 4 สี หน้ า 22

หมวดม่าน-ขายปลีก

หจก. ช.ธนวัฒน์ เดคอเรชั่น (มานิตย์ ผ้าม่ าน) ที่ตั้ง : 78/13 หมู่ 6 ซ.ครุใน 70 ถ.สุขสวัสดิ์ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 Tel. 08-4499-3368, 0-2463-2683, 0-2463-2843 Fax. 0-2463-2843 l

l

หมวดไฟฟ้า

หมวดแอร์-ผู้จ�ำหน่าย

ดู AD โฆษณา 4 สี ปกหน้ าใน

ก เทพาแก๊ ส ร้ าน โทร. 0-2385-4592 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ กรวิเศษการค้ า ร้ าน โทร. 0-2702-5223 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ไทยรุ่ งโรจน์ แก๊ ส ร้ าน โทร. 0-2394-1319 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ธัญญกิจ (แก๊ ส) ร้ าน โทร. 0-2394-2272 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ วิวัฒน์ ปิโตรเลียม หจก โทร. 0-2753-0424-5 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ เวิลด์ แอล พี จี กรุ๊ ป จก บริษัท โทร. 0-2746-8097 สมุทรปราการ สยามแก๊ ส ร้ าน โทร. 0-2395-0814 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ สยามนิเวศน์ แก๊ ส ร้ าน โทร. 0-2385-2147-8 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 30 แก๊ ส (2001) หจก โทร. 0-2389-2547 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ สิมสยามแก๊ ส จก บริษัท โทร. 0-2753-0815 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ หนามแดง แอลพีจี ร้ าน โทร. 0-2385-2147-8 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชัยพรรณปิ โตรเลียม จก บริษัท โทร. 0-2316-0472-4 บางพลี สมุทรปราการ เทพพิทกั ษ์ ร้ าน โทร. 0-2338-1108 บางบ่อ สมุทรปราการ l หมวดครัว-เครื่องใช้

ร้ านศรี เพชรแอร์ เซอร์ วสิ ที่ตั้ง : 19/208 หมู 6 ซ.ศรีเพชร 7 ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 Tel. 08-1938-2782, 08-9962-3707

ที เอ็ม เอส ไทยมาสเตอร์ ที่ตั้ง : 89/81 หมู่บ้านธนาภิรมย์ ซ.โลตัสศรีนครินทร์ ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 Tel. 08-1550-9992

บริษัท ดารั ตน์ สินค้ ามือสอง จ�ำกัด ที่ตั้ง : 475 หมู่ 2 ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 Tel. 06-1289-9655 Fax. 0-2723-4618

l หมวดแก๊ส-ชนิดบรรจุถัง

ดู AD โฆษณา 4 สี หน้ า 12

ตุ้ยช่ างแอร์ Tel. 08-7667-3767

และอุปกรณ์ ในการ ประกอบอาหาร

สหสเตนเลสสตีล จก บริษัท โทร. 0-2326-8995-6 บางพลี สมุทรปราการ เคนโด้ อีเล็คทริค จก บริษัท โทร. 0-2758-1610-5 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ จงเจริญการช่ าง ร้ าน โทร. 0-2385-0817 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ด�ำรงค์ ชัย ร้ าน โทร. 0-2389-3732 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ที ที เอ จก บริษัท โทร. 0-2324-0333-5 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ทีพเี อ็น กรุ๊ ป (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2386-9217-8 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ยูนิเวลล์ (เอเชีย) จก บริษัท โทร. 0-2324-3280-2 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ศรี อาภรณ์ ร้ าน โทร. 0-2389-3732 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

อันยูคอร์ ปอเรชั่น จก บริษัท โทร. 0-2395-6088-9 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ สยามฟูจแิ วร์ (1988) จก บริษัท โทร. 0-2394-4239 พระประแดง สมุทรปราการ ยูนิเวลล์ (เอเชีย) จก บริษัท โทร. 0-2817-8748 พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ l หมวดที่นอน-ขายส่ง

และผู้ผลิต

ดันล้ อปพิลโล่ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2751-8030-9 บางพลี สมุทรปราการ บัดดี ้ แฟบริค เบดดิง้ จก บริษัท โทร. 0-2710-8535-6 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บัดดี ้ แมทเทรส จก บริษัท โทร. 0-2710-8535-6 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ โมเดอร์ นเฟบริค จก บริษัท โทร. 0-2710-8702-4 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ รุ่ งแสงไทย อินเตอร์ แมทเทรส จก บริษัท โทร. 0-2758-1245-9 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ วีนัส เมทเทรส คอนดักเทอร์ จก บริษัท โทร. 0-2703-6331-2 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ที่นอน พี เจ จก บริษัท โทร. 0-2312-3720-2 บางพลี สมุทรปราการ ยัสปาล แอนด์ ซันส์ จก บริษัท โทร. 0-2312-6824 บางพลี สมุทรปราการ แคนน่ า อินเตอร์ เทรด จก บริษัท โทร. 0-2818-8885-6 พระประแดง สมุทรปราการ พี เอส เบดดิง้ จก บริษัท โทร. 0-2819-1006-9 พระประแดง สมุทรปราการ โอ พี คอนซูมเมอร์ มาร์ เก็ตติง้ จก บริษัท โทร. 0-2819-1033-4 พระประแดง สมุทรปราการ เฮ้ งเอกเซ้ ง หจก โทร. 0-2817-7138-9 พระประแดง สมุทรปราการ l หมวดบ้านและที่ดิน

ผู้จัดสรร

โครงการบ้ านพรไพลิน ธรธารา (สุขุมวิท) โทร. 0-2730-9801-3 บ้ านธัญดา แพรกษา-เทพารั กษ์ โทร. 0-2347-4156-7 ใกล้โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ แม็กซิมบิลด์ จก บริษัท โทร. 0-2332-5525 โทรสาร. 0-2331-7010 บ้ านอุทยั เลิศวิลล์ โทร. 08-1809-4635, 08-6544-4635 โครงการ ทรั พย์ ร่ ุ งเรื อง บางปู โทร. 0-2323-9227-8 Tourist&Business

SAMUTPRAKAN

75


บ้าน-เฟอร์นิเจอร์ โทรสาร. 0-2323-9229 บ้ านกฤษณา เดอะโมเดิร์น ซิตี ้ วีรภัทร อพาร์ เม้ นท์ จก บริษัท โทร. 0-2750-2999 โทรสาร. 0-2750-2100 เค เค แอสเสท จก บริษัท โทร. 0-2750-0509 โทรสาร. 0-2750-0590 ต่อ 23 กิตตินคร บางบ่อ โทร.0-2708-5698-9 สุวรรณภูมิ โทร. 0-2750-8933-5 พูนสุขสบาย จก บริษัท โทร. 0-2559-3486-7 นครทองดีเวลลอปเมนท์ จก บริษัท โทร. 0-2388-0548 โทรสาร. 0-2388-2593 บ้ านออคิด/บ้ านไอริส โทร. 0-2740-0903-4 โทรสาร. 0-2740-0912 ต้ นน�ำ้ แมนเนจเม้ นท์ จก บริษัท โทร. 0-2759-5288 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ กสิกจิ วรกุล หจก โทร. 0-2757-5389-90 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ กิจพลบ้ านและที่ดนิ จก บริษัท โทร. 0-2385-3526-7 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ เคซีพร็อพเพอร์ ตี ้ จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-2324-3275-9 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชัยพัฒน์ กรุ๊ ป จก บริษัท โทร. 0-2710-8514 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ เด่ นชัยการเคหะและที่ดนิ จก บริษัท โทร.0-2323-2520 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ทรั พย์ เอเซียเศรษฐการกรุ๊ ป จก บริษัท โทร. 0-2749-2538-47 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ทานตะวันแลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จก บริษัท โทร. 0-2756-4273 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ทิพวัล 1 หมู่บ้านจัดสรร โทร. 0-2394-0435 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ธนภูมกิ ารเคหะ จก บริษัท โทร. 0-2334-1641 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

่ยว&ธุรกิจ ทรปราการ 76 ๑ท่องเทีใน...สมุ

ธีรวรรณบ้ านและอาคารชุด จก บริษัท โทร. 0-2758-2245-50 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ นครทอง เรี ยลเอสเตท จก บริษัท โทร. 0-2388-0641 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บางกะปิ พัฒนา จก บริษัท โทร. 0-2383-8376 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บ้ านสุดส�ำราญ โทร. 0-2394-4850 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บุญศิริ จก บริษัท โทร. 0-2334-3279-81 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ผลมงคล จก บริษัท โทร. 0-2384-6049 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ พร็อพเพอร์ ตี ้ เซ็นเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-2383-5138-9 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ พฤกษา เรี ยลเอสเตท จก บริษัท โทร. 0-2347-4723-4 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ วีรวมโชค จก บริษัท โทร. 0-2709-7328 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ศรี เจริญบ้ านและที่ดนิ จก บริษัท โทร.0-2385-1227-9 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ศรี เอกสยามบ้ านและที่ดนิ จก บริษัท โทร. 0-2703-0830-1 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ สยามเรี ยลเอสเตท แอนด์ คอนสตรั๊ คชั่น จก บริษัท โทร. 0-2312-1054 สมุทรปราการ กสิกจิ วรกุล หจก โทร. 0-2730-4850 บางพลี สมุทรปราการ พรหมมหาราชพัฒนาที่ดนิ จก บริษัท โทร. 0-2750-0295-7 บางพลี สมุทรปราการ พี แอดวานซ์ เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2755-4648 บางพลี สมุทรปราการ ลลิลแลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จก บริษัท โทร. 0-2328-8858-9 บางพลี สมุทรปราการ ลลิลโฮลดิง้ จก บริษัท โทร. 0-2383-4764-6 บางพลี สมุทรปราการ

เลควูดเรี ยลเอสเตท จก บริษัท โทร. 0-2312-6903-5 บางพลี สมุทรปราการ แลนด์ อาร์ ต จก บริษัท โทร. 0-2752-1106 บางพลี สมุทรปราการ วินด์ มลิ ล์ อาร์ คเิ ท็ค จก บริษัท โทร. 0-2750-4281-2 บางพลี สมุทรปราการ สยามธานี เรี ยลเอสเตท จก บริษัท โทร. 0-2758-8495 บางพลี สมุทรปราการ สหมิตรบางพลี ดีเวลล็อปเม้ นท์ จก บริษัท โทร. 0-2706-4149 บางพลี สมุทรปราการ สิงห์ แลนด์ จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-2707-4202 บางบ่อ สมุทรปราการ สุมโิ ก พัฒนาการ (ไทย) จก บริษัท โทร. 0-2316-6072 บางพลี สมุทรปราการ

โทร. 0-2464-1543 พระประแดง สมุทรปราการ ตัง้ ยะฤทธิ์ หจก โทร. 0-2751-6863-5 บางพลี สมุทรปราการ รั ตนราช อพาร์ ทเมนท์ หจก โทร. 0-2707-9900 บางบ่อ สมุทรปราการ คิงส์ บอร์ ดอินเตอร์ เทรด จก บริษัท โทร. 0-2706-4903-8 อ. บางเสาธง สมุทรปราการ สยามเคหะมินิแฟค จก บริษัท โทร. 0-2463-0133 พระประแดง สมุทรปราการ l หมวดปลวก

บริการก�ำจัด

พีดไี ซน์ บิวท์ & คอน หจก. โทร. 08-9167-1616, 0-2334-1395

เอ็ม ซี เอส ก�ำจัดปลวก โทร. 0-2384-1748 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ซัคเซส เพสท์ คอนโทรล หจก. โทร. 0-2549-8631, 08-1750-1909, 08-9927-8597 โทรสาร 0-2152-3980 เอส ซี เอ็ม แมนเน็จเม้ นท์ จก บริษัท โทร. 0-2334-2946-8 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

l หมวดบ้าน

l หมวดเฟอร์นิเจอร์

เจริญสุข พัฒนา อพาร์ ทเมนต์ จก บริษัท โทร. 0-2707-8129-35 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บางปูเพลช หจก โทร. 0-2701-1258-60 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ปภาดา หจก โทร. 0-2745-5566 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ อุดมสินแลนด์ แอนด์ ดเี วลลอปเมนท์ จก บริษัท โทร. 0-2754-8909 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ เอส พี โฮม ดีไซน์ จก บริษัท โทร. 0-2394-1773 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ สยามเคหะมินิแฟค จก บริษัท

ร้ านรุ่ ง สุริยา อลูมเิ นียม โทร. 08-6779-0782 อุกฤษฎ์ เฟอร์ นิเจอร์ โทร. 0-2393-0099 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ เอเซียวินเนอร์ จก บริษัท โทร. 0-2710-1772-5 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ เอ็น พี เอส เดคคอร์ เรท แอนด์ คอนสตรัคชั่น จก บริษัท โทร. 0-2754-0691 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ เอสทีมเดคคอร์ เร็ท จก บริษัท โทร. 0-2388-0116-8 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ โมเดิร์นช้ อยส์ เฟอร์ นิเจอร์ หจก โทร. 0-2706-4309 บางพลี สมุทรปราการ

l หมวดผู้ออกแบบ

ตกแต่งภายใน

และ อพาร์ตเมนต์ ให้เช่า

ท�ำตามสั่ง


บ้าน-เฟอร์นิเจอร์

l หมวดเฟอร์นิเจอร์

ผู้จ�ำหน่าย

หนึ่งดีเลิศ เฟอร์ นิเจอร์ โทร. 0-2745-5981-2, 08-1447-7964 ขวัญโดม เฟอร์ นิเจอร์ โทร. 0-2701-5579 โทรสาร. 0-2701-5579 เฟอร์ นิเจอร์ เหล็กไทย จก บริษัท โทร. 0-2463-0089 พระประแดง สมุทรปราการ กฤษณ์ พฒ ั นา (1990) จก บริษัท โทร. 0-2389-3304 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ กิมหลีเฟอร์ นิเจอร์ ร้ าน โทร. 0-2389-3535 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ คิว ซี พาราวู้ด จก บริษัท โทร. 0-2394-2123 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ แคทลียา เฟอร์ นิเจอร์ โทร. 0-2756-9744 มือถือ 08-7981-1748 ใจดีเฟอร์ นิเจอร์ ส�ำโรง หจก โทร. 0-2398-6824 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ช แสงชัยพัฒนา ร้ าน โทร. 0-2394-5545 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ด�ำรงค์ ชัยเซฟแอนด์ สตีลเฟอร์ นิเจอร์ จก บริษัท โทร. 0-2745-2606

เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ไทเกอร์ เฟอร์ นิเจอร์ หจก โทร. 0-2703-9669 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ไทยลิฟวิ่งเซ็นเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-2383-4658 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ปากน�ำ้ เฟอร์ นิเจอร์ ร้ าน โทร. 0-2387-0585-6 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ดารั ตน์ เฟอร์ นิเจอร์ สินค้ ามือสอง โทร. 08-9201-6282 มงคลชัยเฟอร์ นิเจอร์ โทร. 0-2703-8938 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ รุ่ งเจริญเฟอร์ นิเจอร์ ร้ าน โทร. 0-2395-1872 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ปภัสธร จก บริษัท โทร. 0-2840-9821 พระประแดง สมุทรปราการ กิ่งแก้ วเฟอร์ นิเจอร์ ร้ าน โทร. 0-2316-5654 บางพลี สมุทรปราการ เชิดชัยเฟอร์ นิเจอร์ โทร. 0-2756-7277 บางพลี สมุทรปราการ l หมวดไฟฟ้า-เครื่องใช้

ซ่อมและอะไหล่

ชูชาติอีเล็คโทรนิคส์ โทร. 0-2750-1701 แฟกซ์. 0-2750-3105

l หมวดไฟฟ้า-เครื่องใช้

เอส.พี.ดี. การไฟฟ้า โทร/โทรสาร. 0-2701-5066, 08-9062-6186, 08-7493-1771 บริษัท เอส พี แอล โปรเจ็ค ซัพพลาย จ�ำกัด โทร. 0-2756-1421, 08-9103-5863 โทรสาร. 0-2756-1820 กมลสุโกศล จก บริษัท โทร. 0-2394-5421 สมุทรปราการ กรุ งสยามโฮมอีเล็คทริค จก บริษัท โทร. 0-2757-9195-9 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ เกรี ยงไกรการไฟฟ้า ร้ าน โทร. 0-2385-1817 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ควิกเนสส์ กรุ๊ ป จก บริษัท โทร. 0-2394-3987 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ เค เอส แอพพลิเคชั่น หจก โทร. 0-2709-8613 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ เค แอนด์ ที คอมบาย คอร์ ปอเรชั่น จก บริษัท โทร. 0-2703-1334-5 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ แคนเดิลลักส์ จก บริษัท โทร. 0-2758-5118-9 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ไทยวิวัฒน์ ร้ าน โทร. 0-2395-1412

เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ปั ญญาอีเล็คโทรนิค หจก โทร. 0-2756-8046-7 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ พี พี ซี อิเล็กทรอนิกส์ จก บริษัท โทร. 0-2757-3283-4 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ เพาเวอร์ บาย จก บริษัท โทร. 0-2702-8610 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ไพศาล ไฮ-เอนด์ จก บริษัท โทร. 0-2758-7033-5 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ไพโอเนียร์ โปรเจค จก บริษัท โทร. 0-2702-4891-3 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ฟิ ลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2740-4800 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ โฟร์ ซัม จก บริษัท โทร. 0-2361-3944 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ เรนโบว์ ซาวด์ ห้ าง โทร. 0-2384-7629 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ เวิลด์ คูลลิ่ง หจก โทร. 0-2702-7172 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ เศรษฐี อีเล็คโทรนิค ปากน�ำ้ โทร. 0-2387-1894 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ส ไทยแลนด์ ร้ าน โทร. 0-2394-1237 Tourist&Business

SAMUTPRAKAN

77


บ้าน-เฟอร์นิเจอร์ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ส มงคลฉัตรอีเลคโทรนิค ห้ าง โทร. 0-2312-3390 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ สตาร์ ทวี ี ร้ าน โทร. 0-2703-9651 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

สยาม ทีม จก บริษัท โทร. 0-2701-9404-6 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ไทยอิเล็คทริคคอลแมนูแฟคเจอริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2337-0200 บางพลี สมุทรปราการ

พี อี เอ็นจิเนียริ่งร้ าน โทร. 0-2385-9942 พระประแดง สมุทรปราการ เพาเวอร์ เอวี จก บริษัท โทร. 0-2463-3252-3 พระประแดง สมุทรปราการ l หมวดม่าน-ขายปลีก

ร้ านประมวลม่ าน โทร. 0-2733-2693, 08-4071-4883 โทรสาร 0-2733-2693 เจซีที เดคคอเรท โทร. 0-2756-4211-2 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ เก้ าพัน กรุ๊ ป จก บริษัท โทร. 0-2743-1544-5 บางพลี สมุทรปราการ ซี ทวิสต์ จก บริษัท โทร. 0-2756-1318 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ดี เค เค เดเคอร์ จก บริษัท โทร. 0-2385-7717 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ปากน�ำ้ ผ้ าม่ าน โทร. 0-2388-0638 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ พีอาร์ ลิฟวิ่งไอเท็มส์ จก บริษัท โทร. 0-2756-1318 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ฟอร์ โฮม เดคคอร์ จก บริษัท โทร. 0-2759-4822 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ลินซ์ ดีไซน์ โทร. 0-2745-2949 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ เอลีท เดคคอเรชั่น จก บริษัท โทร. 0-2750-0690-4 บางพลี สมุทรปราการ ไอซิสเวล อินเตอร์ เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-2738-8861-4 บางพลี สมุทรปราการ เจ็ท เดคอร์ เรชั่น

่ยว&ธุรกิจ ทรปราการ 78 ๑ท่องเทีใน...สมุ

โทร. 0-2464-1631 พระประแดง สมุทรปราการ ม่ านฉัตรทอง โทร. 0-2463-2112 พระประแดง สมุทรปราการ เฮ้ าส์ แอนด์ โฮม บายปิ ยบุตร โทร. 0-2463-2886 พระประแดง สมุทรปราการ l หมวดม่าน-ขายส่ง

และผู้ผลิต

มิตรไพรั ชและบุตร จก บริษัท โทร. 0-2750-1041-3 บางพลี สมุทรปราการ พูลผล ผ้ าม่ าน โทร. 0-2388-3444 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ไวท์ เฮ้ าส์ ดีไซน์ หจก โทร. 0-2759-2239 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ สมาร์ ท เดคคอเรชั่น จก บริษัท โทร. 0-2386-7055 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ อมรการม่ าน ร้ าน โทร. 0-2756-3328-9 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ อี แอนด์ วี จก บริษัท โทร. 0-2740-0277-8 บางเสาธง สมุทรปราการ อี เอส พี อินดัสตรี ้ จก บริษัท โทร. 0-2312-1402-3 บางเสาธง สมุทรปราการ l หมวดแอร์-ช่างซ่อม

และบริการล้าง

พี.ซี. เอ็นจิเนียริ่ง 2004 หจก. โทร. 0-2462-6236-7, 0-2819-0705 ร้ าน สมานแอร์ เซอร์ วสิ โทร. 0-2394-3444-5 แฟกซ์. 0-2394-3445 บี พี คูล ร้ าน โทร. 0-2750-8339, 08-1363-4156 กรุ งเทพ เซนเตอร์ แอร์ โทร. 08-9812-8878, 0-2817-8620 ชัยชาญ แอร์ เซอร์ วสิ โทร. 0-2531-4554 โทรสาร 0-2531-4554 สายด่วน 08-7040-8295 (สาขาส�ำโรง) แบริ่ง กิตติการไฟฟ้า ร้ าน โทร. 0-2395-2482 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ แชปแมน จก บริษัท โทร. 0-2748-6356-7 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ศรี สุวรรณไทย แอร์ ยูนิค โทร. 08-1937-1497 แพรกษา แอร์ โทร. 0-2701-4616 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ไพบูรณ์ แอร์ โทร. 0-2754-8525, 08-9895-0537 รั กชาติ วิศวกรรม หจก โทร. 0-2387-0390 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ รั ตนกิจชัย โรงงาน โทร. 0-2395-3069 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ


บ้าน-เฟอร์นิเจอร์ เวิลด์ ยูนิตี ้ เอ็นจิเนียริ่ง หจก โทร. 0-2702-0334-5 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ส ตันติววิ ัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง 2000 จก บริษัท โทร. 0-2334-1024 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ พี.เจ.แอร์ เซ็นเตอร์ จก บริษัท โทร. 08-1721-4346 เอส เอส เอ อี เอ็นจิเนียริ่ง หจก โทร. 0-2385-4755 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ศิริทรั พย์ เจนเนอรั ล หจก โทร. 0-2463-5956

พระประแดง สมุทรปราการ ศักดิ์ชัยเครื่ องเย็น โทร. 0-2382-8939 โทรสาร 0-2382-8910 ขจร พูลเพิ่ม ร้ าน โทร. 0-2752-3233 บางพลี สมุทรปราการ เทพารั กษ์ การไฟฟ้าเครื่ องเย็น ร้ าน โทร. 0-2750-7368 บางพลี สมุทรปราการ ธนสิทธิ์เครื่ องเย็น โทร. 0-2750-4818 บางพลี สมุทรปราการ เอ แอร์ (ประเทศไทย) จก บริษัท

โทร. 0-2755-5319 บางพลี สมุทรปราการ ทรงไทยแอร์ ร้ าน โทร. 0-2394-5989 พระประแดง สมุทรปราการ l หมวดแอร์

เครื่องท�ำความเย็น ผู้ขาย-ผู้ผลิต

นิกร เครื่ องเย็น โทร. 08-9429-3303

เค.ที.อีเล็คโทรมาร์ ท & ริซซิ่ง โทร. 0-2748-4170, 0-2334-3425, 08-1628-6877 l หมวดจัดสวน

อุปกรณ์ตกแต่ง ออกแบบรับเหมา

เสมาวัสดุตกแต่ งบ้ านและสวน โทร. 08-1444-4126

Tourist&Business

SAMUTPRAKAN

79


ก่อสร้าง-วัสดุ รับเหมา

ด้านก่อสร้าง วัสดุ-รับเหมา

ในหมวดนี้รวบรวมรายชื่อของธุรกิจ บริษัท ร้านค้าที่ให้บริการ ไม่ว่าท่านต้องการที่จะก่อสร้าง ต่อเติมหรือรื้อถอน ที่อยู่อาศัย ในหมวดนี้จะมีรายชื่อให้ท่านค้นหาได้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นผู้รับเหมา ช่าง ที่ปรึกษา ออกแบบ และวางแผน วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างทุกชนิด ทุกประเภท

่ยว&ธุรกิจ ทรปราการ 80 ๑ท่องเทีใน...สมุ


ก่อสร้าง-วัสดุ รับเหมา หมวดก่ อสร้ าง รั บเหมาทั่วไป

l

l

บริษัท พี.อาร์ คเิ ทค แอนด์ คอนสตรั คชั่น จ�ำกัด ที่ตั้ง : 2/4 หมู่ 6 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 Tel. 0-2819-5257-8, 08-5555-1881 Fax. 0-2819-5258 ดู AD โฆษณา 4 สี หน้ า 21

หมั่นภักดี ที่ตั้ง : 28 หมู่ 4 ต.บ้านระกาศ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ Tel. 08-1555-7467

บริษัท เอ็มสิริ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 25/404 ถ.รามค�ำแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ Tel. 08-1744-4438

บริษัท เพาะทาง จ�ำกัด ที่ตั้ง : 105/36 หมู่ 5 ต.เหมือง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130 Tel. 0-3838-9394, 08-1448-1430 Fax. 0-3838-9394

บริษัท สุริยะ การโยธา จ�ำกัด ที่ตั้ง : 63/1854 หมู่บ้านเคหะธานี แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240 Tel. 08-3560-4392, 08-0807-7461

หจก. เสน่ ห์นุช ก่ อสร้ าง ที่ตั้ง : 4/287 ถ.เลียบคลองทวีวัฒนา ซอย 1 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160 Tel. 08-6771-4370

ดู AD โฆษณา 4 สี หน้ า 8

l

หมวดกันรั่ ว-ผู้รับเหมา

หจก. โกสุม เซอร์ วสิ แอนด์ ทรั คเตอร์ ที่ตั้ง : 750/1650 ซ.วัดด่านส�ำโรง ถ.สุขุมวิท 113 ต.ส�ำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 Tel./Fax. 0-2757-2708, 08-7597-6584

ดู AD โฆษณา 4 สี หน้ า 18

ช่ างอาทิตย์ ซ่ อมหลังคารั่ ว ที่ตั้ง : ถ.เส้นพระราม 2 Tel. 08-4347-8858

ดู AD โฆษณา 4 สี หน้ า 21

หมวดรางน�้ำฝน-รั บท�ำ

ร้ านสมศักดิ์การช่ าง ที่ตั้ง : 52/8 หมู่ 9 รามอินทรา 34 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ Tel. 08-1442-1741, 0-2949-9921, 08-0643-9635 Fax. 0-2791-3904

เดชา รางน�ำ้ ที่ตั้ง : 61/179 ซ.ราชศุภนิมิตร 8/5 ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ Tel. 08-5244-1501, 08-5318-6971

ดู AD โฆษณา 4 สี หน้ า 32

ร้ านแสนเจริญรางน�ำ้ ฝน ที่ตั้ง : 30/155 หมู่ 1 ซ.3 ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 Tel. 08-0606-9960

ดู AD โฆษณา 4 สี หน้ า 32 l

บริษัท ซิลเวอร์ ดรากอน (ไทย) จ�ำกัด ที่ตั้ง : 263 ถ.พระราม 4 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 Tel. 0-2215-2116, 0-2214-0241

ดู AD โฆษณา 4 สี หน้ า 15

เฉลิมชัยการช่ าง ที่ตั้ง : 2/2 หมู่ 2 ถ.ประชาอุทิศ ซ.76 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 Tel. 08-9768-0761, 0-2871-9122

สยามไทย ออโต้ เกท ที่ตั้ง : 8820 ซ.ดาราฉาย ถ.อ่อนนุช 46 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 Tel. 08-4357-1954

ดู AD โฆษณา 4 สี หน้ า 11

หมวดประตู

ทรงพล ออโตเมติค ดอร์ ที่ตั้ง : 50/159 หมู่บ้านฉัตรเพชร ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 Tel. 0-2738-7590-92, 08-1456-4012 Fax. 0-2383-4007

บริษัท บุญชัยเมทัล จ�ำกัด ที่ตั้ง : 65/2 ถ.รามอินทรา กม.4 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 Tel. 08-1481-6095

ดู AD โฆษณา 4 สี หน้ า 33

ดู AD โฆษณา 4 สี หน้ า 8

สกุล การช่ าง (ช่ างกุล) ที่ตั้ง : 4/62 หมู่ 1 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 Tel. 08-1405-8669

บริษัท คิว ยูพวี ีซี แกรนด์ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 6/47 หมู่ 7 ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 Tel. 08-6374-6168, 09-2797-1446

ดู AD โฆษณา 4 สี หน้ า 20 Tourist&Business

SAMUTPRAKAN

81


ก่อสร้าง-วัสดุ รับเหมา

บริษัท เอี่ยมสกุลชัตเตอร์ สตีล จ�ำกัด ที่ตั้ง : 128/217 หมู่ 1 ซ.ไทยประกัน 4 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 Tel. 0-2041-7580, 0-2706-3541, 08-1565-4013 Fax. 0-2706-3542

บริษัท อ.เส็งโลหะกิจ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 190/351 หมู่ 6 ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 Tel. 0-2186-5640, 08-1308-1558, 08-1832-5189 Fax. 0-2186-5641

ดู AD โฆษณา 4 สี หน้ า 33

l

หมวดสี-ผู้จำ� หน่ าย-ขายส่ ง

บริษัท ยู.อาร์ .เคมีคอล จ�ำกัด ที่ตั้ง : 52, 54 ซ.สาทร 11 แยก 3 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ Tel. 0-2312-1415-9 l

ส.เสน่ ห์ เมทัลเวิร์ค ที่ตั้ง : 119/10 หมู่ 6 ต.ศรีษะจรเข้ใหญ่ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540 Tel. 08-5199-4129 บริษัท เก้ าเจริญ อลูมเิ นียม จ�ำกัด ที่ตั้ง : 79/45-47 หมู่ 2 ซ.บางปู 68 ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 Tel. 0-2709-0885-7 Fax. 0-2709-0886

ธนาพล ค้ าเหล็ก ที่ตั้ง : 123 ถ.บางพรม แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 Tel. 08-4079-7374, 08-1311-6525, 08-9854-5456, 0-2864-9082 Fax. 0-2864-9082

ดู AD โฆษณา 4 สี หน้ า 31

ปลืม้ ดีไซน์ ที่ตั้ง : 870 ถ.สุขุมวิท 105 ลาซาล 54 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 Tel. 08-1665-7334, 08-9520-9631, 0-2361-6304 Fax. 0-2385-6052 หจก. ดีทเี อ็ม สแตนเลส ที่ตั้ง : 226 ถ.หทัยราษฎร์ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 Tel. 08-5169-1187

บี ้ การช่ าง ที่ตั้ง : 241 ถ.บางบอน 1 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ Tel. 08-5921-4540

l

หมวดเหล็ก

บริษัท เมธาวี จักรกล จ�ำกัด (แพรกษา) ที่ตั้ง : 377 หมู่ 1 ถ.พุทธรักษา ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 Tel. 0-2701-4228-9, 0-2395-1743, 0-2395-4752 Fax. 0-2395-0309 ่ยว&ธุรกิจ ทรปราการ 82 ๑ท่องเทีใน...สมุ

หมวดอลูมเิ นียม สแตนเลส-ผู้ตดิ ตั้ง

l

บริษัท เมททอล แฮนด์ คราฟ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 2123 หมู่ 6 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 Tel./Fax. 0-2755-7940, 08-1899-9907, 08-2445-4377 www.gatedee.com

ดู AD โฆษณา 4 สี หน้ า 5

MN มานิตย์ การช่ าง ที่ตั้ง : 33/109-110 กม.16 ถ.เทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ Tel. 08-5018-6708, 08-9683-7669

ดู AD โฆษณา 4 สี หน้ า 10

หมวดเครื่ องสุขภัณฑ์

บริษัท เอ็น.แอล.ซานิทารี ฟิ ตติง้ ส์ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 103 หมู่ 2 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540 Tel. 0-2338-1229-31 Fax. 0-2338-1228

เอ อาร์ ซันไชน์ อลูมเิ นียม ที่ตั้ง : 82/1 ถ.หลวงแพ่ง แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 Tel. 06-4641-6152

บริษัท เม็งราย เดคคอร์ แอนด์ อินทีเรี ย จ�ำกัด ที่ตั้ง : 178/13 ถ.สายลวด ต.ปากน�้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 Tel. 0-2175-7748, 08-6402-8328 Fax. 0-2175-7748

ดู AD โฆษณา 4 สี หน้ า 33

บัญญัติ การช่ าง ที่ตั้ง : 888/216 ม.ทรัพย์รุ่งเรืองบางปู ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ Tel. 08-9764-4063

พี.พี. อลูมเิ นียม ที่ตั้ง : 145/82 ถ.ราชพฤกษ์ ซ.6 แขวงบางจาก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ Tel. 08-7800-6433 www.facebook.com/ รั บงานกระจกอลูมเิ นียม พี.พี.อลูมเิ นียม

ดู AD โฆษณา 4 สี หน้ า 32

นครไทยอลูมเิ นียม ที่ตั้ง : 196/1-2 หมู่ 5 ถ.ศรีนครินทร์ ต.ส�ำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 Tel. 0-2757-2314 Fax. 0-2757-2409


ก่อสร้าง-วัสดุ รับเหมา l

เจริญพร อลูมเิ นียม ที่ตั้ง : 15/26 หมู่ 18 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 Tel./Fax. 0-2750-6650, 08-1933-8622

หมวดหลังคา-ผู้รับเหมา

ช้ างมงคลการช่ าง ที่ตั้ง : 189/329 หมู่ 5 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel./Fax. 0-3411-3773, 08-7533-6972, 08-2468-0006

ดู AD โฆษณา 4 สี หน้ า 31

ร้ านจงเจริญการช่ าง ที่ตั้ง : 1704/5 หมู่ 6 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ Tel. 0-2385-0817, 0-2385-0949 Fax. 0-2385-0950

ดู AD โฆษณา 4 สี หน้ า 31

ไสวการช่ าง ที่ตั้ง : 46 ถ.เฉลิมพระเกียรติ 85 แขวง/เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 Tel. 08-9531-4686 Fax. 0-2328-8457 l

l

หมวดเครน-ให้ เช่ า-ขาย

หมวดกันสาด-โครงเหล็ก หจก. พัฒนาการดีไซน์ ที่ตั้ง : 25/3 หมู่ 6 ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 Tel. 0-2382-8656 Fax. 0-2382-8648

บริษัท ยู-ที อีควิปเมนท์ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 51/6 หมู่ 10 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 Tel. 0-2751-8052, 0-2751-7309, 08-0999-6892, 08-1987-0376 Fax. 0-2337-4576

ดู AD โฆษณา 4 สี หน้ า 12 l

ศักดิ์เจริญ ผ้ าใบ ที่ตั้ง : 24/19 หมู่ 5 ถ.เพชรเกษม 48 แยก 20 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ Tel. 08-6239-6210

หมวดเสาเข็ม-รั บเจาะ

l หมวดกระจก-ช่าง

ห้ างหุ้นส่ วนจ�ำกัด เอ.พี.อลูมเิ นียมกลาส (อมรการช่ าง) โทร. 08-1550-3323, 0-2385-6875 แฟกซ์. 0-2385-6876 กรเทพกระจกอลูมเิ นียม หจก โทร. 0-2748-6881 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ เรื องสวัสดิ์พาณิชย์ ร้ าน โทร. 0-2394-3571 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ อัจฉราฟิ ล์ ม จก บริษัท โทร. 0-2759-5515 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ เอกสิริอลูมนิ ่ ัม แอนด์ กลาส จก บริษัท โทร.0-2701-7062 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ คาม่ าร่ วมทุน จก บริษัท โทร. 0-2317-1082-8 บางพลี สมุทรปราการ กิ่งกาญจน์ การช่ าง หจก โทร. 0-2818-6729 พระประแดง สมุทรปราการ กระจกชัยด�ำรงค์ จก บริษัท โทร. 0-2312-2238 บางพลี สมุทรปราการ น ไทยเจริญ หจก โทร. 0-2316-2577-9 บางพลี สมุทรปราการ กระจกไทยสวัสดิ์ ร้ าน โทร. 0-2462-7084 พระประแดง สมุทรปราการ เจริญรั ฐ ร้ าน โทร. 0-2464-3200 พระประแดง สมุทรปราการ ดี เอ็ม อลูมเิ นียม หจก โทร. 0-2396-0037 พระประแดง สมุทรปราการ ท๊ อปยูนิตี ้ จก บริษัท โทร. 0-2464-1821 พระประแดง สมุทรปราการ ธ รุ่ งเกียรติ การช่ าง โทร. 0-2462-7322 พระประแดง สมุทรปราการ ธ รุ่ งเกียรติ การช่ าง โทร.0-2463-5147 พระประแดง สมุทรปราการ เที่ยง อลูมเิ นียม ร้ าน โทร. 0-2315-4799 บางเสาธง สมุทรปราการ l หมวดก่อสร้าง

รับเหมาทั่วไป

ช่ างเชษฐ์ เจาะเสาเข็มเอเชียไพล์ Tel. 08-6735-7654

ดู AD โฆษณา 4 สี หน้ า 21

กิจก้ าวไกล เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์ วสิ หจก. โทร. 08-1440-9308, 0-2347-4526 วีระพงษ์ รือ้ ถอน โทร. 08-5377-7248 ส.สมศักดิ์ การช่ าง หจก. โทร. 0-2750-0836 โทรสาร. 0-2750-0837 ศิริวบิ ลู ย์ ชัย ก่ อสร้ าง (2545) จก บริษัท โทร. 0-2701-4841-2 โทรสาร. 0-2701-9260 วงศกร ก่ อสร้ างและทรานสปอร์ ต จก บริษัท

โทร. 0-2707-6870 โทรสาร 0-2707-6870 พรหมสวัสดิ์ หจก. โทร. 0-2316-9057 โทรสาร. 0-316-4299 ไพลิน เดคคอเรเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-2728-4944-5 บางพลี สมุทรปราการ มหสมุทรปราการสรรพกิจ จก บริษัท โทร. 0-2394-2944 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ มหาสมุทรปราการ บริษัท โทร. 0-2394-2056 สมุทรปราการ กรวิพทั ธ์ จก บริษัท โทร. 0-2736-4374 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ กรี นเทคคอนสตรั๊ คชั่น จก บริษัท โทร. 0-2703-1128 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ก่ อเกิด ก่ อสร้ าง จก บริษัท โทร. 0-2758-3081-2 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ก่ อสร้ างสหพันธุ์ จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-2384-7731-3 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ กิจการร่ วมค้ า เอ็น วี พี เอส เค จี โทร. 0-2388-2333 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ กิจการร่ วมค้ าเชค โทร. 0-2385-4357 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ โกล์ ดแพลน ดีเวลลอปเม้ นท์ จก บริษัท โทร. 0-2758-5233-6 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ขจรกิจเกษตรกรรม จก บริษัท โทร. 0-2323-9395 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ขุมทองก่ อสร้ าง จก บริษัท โทร. 0-2703-4800 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ คิวปิ คไทย จก บริษัท โทร. 0-2758-6514 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ เค อนุกูล ฟิ ตีโ้ ฟร์ คอนสตรั คชั่น โทร. 0-2903-7936, 08-4080-0045 จินดารั ตน เอ็นยิเนียริ่ง หจก โทร. 0-2394-1348 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ จี พี เอ็นจิเนียริ่ง หจก โทร. 0-2383-7080 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ จิรายุ ก่ อสร้ าง โทร. 08-9983-6507 เจทีดอี นิ เตอร์ เทรด หจก โทร. 0-2710-4242 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ เจีย้ นไทย (1992) จก บริษัท โทร. 0-2709-4642 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ จเร รั บดีดบ้ าน โทร. 08-7718-0934 ช การช่ าง จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-2754-6004 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ช่ างนัน รั บเหมาก่ อสร้ าง โทร. 08-1455-3356 ธ.เจริญการช่ าง (ช่ างอึ่ง) โทร. 08-1625-5804 ช วัฒนรวมโชค หจก โทร. 0-2703-7255 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ Tourist&Business

SAMUTPRAKAN

83


ก่อสร้าง-วัสดุ รับเหมา ชชูเกียรติ ก่ อสร้ าง หจก โทร. 0-2384-6566 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชัยภาค จก บริษัท โทร. 0-2385-6907-8 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ โชคชัย แอนด์ อุทยั การโยธา จก บริษัท โทร. 0-2709-8099 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ซี อี เมค เอ็นจิเนียริ่ง หจก โทร. 0-2703-0287-8 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ซี เอส ซุยกี จก บริษัท โทร. 0-2753-5082 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ธนพร การช่ าง โทร. 08-1696-9049 (ธนพร) 08-9788-7904 (ช่างภพ) ณัฐฐาวิศวกรรม จก บริษัท โทร. 0-2573-8492 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ณัฐนันท์ บ้านและสวน จก บริษัท โทร. 0-2399-5458-9 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ รุ่ งโรจน์ หสน โทร. 0-2383-5690 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ รุ่ งสินก่ อสร้ าง จก บริษัท โทร. 0-2384-3490 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์

่ยว&ธุรกิจ ทรปราการ 84 ๑ท่องเทีใน...สมุ

คอนสตรั คชั่น จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-2313-7121 บางบ่อ สมุทรปราการ ไทคิชา (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2325-0581 บางพลี สมุทรปราการ ไทม์ ส เอ็นเตอร์ ไพรส์ จก บริษัท โทร. 0-2383-9438-42 บางพลี สมุทรปราการ ไทยทาเคนาคาสากลก่ อสร้ าง จก บริษัท โทร. 0-2325-0300-9 บางพลี สมุทรปราการ ไทยริมแอนด์ แอสโซซิเอทส์ จก บริษัท โทร. 0-2338-1045 บางบ่อ สมุทรปราการ ไทยสุมคิ อน จก บริษัท โทร. 0-2316-0901 บางพลี สมุทรปราการ แสงงามพาณิชย์ และก่ อสร้ าง หจก โทร. 0-2384-2733 โทรสาร 0-2384-5502 นันทวัน จก บริษัท โทร. 0-2325-0298 บางพลี สมุทรปราการ โนว์ ฮาวทรานสเฟอร์ จก บริษัท โทร. 0-2750-6979 บางพลี สมุทรปราการ ณรงค์ รั บดีดบ้ าน โทร. 08-1930-8051, 08-9811-4964 บางพลี เอ็มแอนด์ อี เอ็นจิเนียริ่ง หจก

โทร. 0-2337-6237-8 บางบ่อ สมุทรปราการ บี เค เค (1985) จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-2706-4576 บางพลี สมุทรปราการ บีบดี ี จก บริษัท โทร. 0-2750-2064-5 บางพลี สมุทรปราการ เบรนคอนสตรั คชั่น จก บริษัท โทร. 0-2317-3418 บางพลี สมุทรปราการ ปั ญญาก่ อสร้ าง กรุ๊ ป ทีมงานม๊ อกปากน�ำ้ โทร. 08-7923-4073, 08-2333-0903 โทรสาร 0-2389-2643 พรหมสวัสดิ์ หจก โทร. 0-2316-9057, 0-2316-4299 โทรสาร 0-2316-4299 ต่อ 106 พรอสเพอร์ ซัพพลาย จก บริษัท โทร. 0-2325-0603-4 บางพลี สมุทรปราการ เอ แอนด์ พี แอสโซซิเอท จก บริษัท โทร. 0-2312-7777 บางพลี สมุทรปราการ เอ็น พี อินเตอร์ เนชั่นแนลเอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2397-5753 บางพลี สมุทรปราการ เอ็น อี การช่ าง จก บริษัท โทร. 0-2750-3136-8 บางพลี สมุทรปราการ โซน เอนจิเนีย

แอนด์ คอนสตรั คชั่น จก บริษัท โทร. 0-2330-3081-4 บางเสาธง สมุทรปราการ l หมวดคอนกรีต

ผลิตภัณฑ์

ศิลปคอนกรี ต หจก โทร. 0-2385-3165-7 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ คุณากรธุรกิจ จก บริษัท โทร. 0-2707-2062-4 โทรสาร 0-2707-2068 E-mail : k-concrete@hotmail.com ไทยทนุอุตสาหกรรมคอนกรี ต จก บริษัท โทร. 0-2312-7124-5 บางพลี สมุทรปราการ อนันต์ คอนกรี ต หจก โทร. 0-2385-5050-1 บางพลี สมุทรปราการ l หมวดคอนกรีต

ผสมเสร็จ

นครหลวงคอนกรี ต จก บริษัท โทร. 0-2755-7534 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ น�่ำเฮงคอนกรี ต (1992) จก บริษัท โทร. 0-2385-6110 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ


ก่อสร้าง-วัสดุ รับเหมา

บางปูใหม่ คอนกรี ต จก บริษัท โทร. 0-2389-2155-6 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ผลิตภัณฑ์ และวัตถุก่อสร้ าง จก บริษัท โทร. 0-2394-0508 สมุทรปราการ เอเอ็มเรดดีม้ กิ ซ์ คอนกรี ต จก บริษัท โทร. 0-2317-9245-7 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ผลิตภัณฑ์ และวัตถุก่อสร้ าง จก บริษัท โทร. 0-2425-1524-5 พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ ผลิตภัณฑ์ และวัตถุก่อสร้ าง จก บริษัท โทร. 0-2462-7763-4 พระประแดง สมุทรปราการ กาญจนาคอนกรี ต จก บริษัท โทร. 0-2316-9315-6 บางพลี สมุทรปราการ นครหลวงคอนกรี ต จก บริษัท โทร. 0-2738-8612-7 บางพลี สมุทรปราการ น�่ำเฮงคอนกรี ต (1992) จก บริษัท โทร. 0-2326-8579 บางพลี สมุทรปราการ พันแสงชนะชัย จก บริษัท โทร. 0-2751-6484-8 บางพลี สมุทรปราการ l หมวดไม้-ขายปลีก

สมุทรปราการปาร์ เก้ หจก โทร. 0-2703-0397-8 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ มหาสมุทรปราการค้ าไม้ หจก โทร. 0-2395-0903 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ กิจบุญชัยค้ าไม้ จก บริษัท

โทร. 0-2394-2269 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ คุณากรค้ าไม้ หจก โทร. 0-2394-2518 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ง่ วนเฮงหลี โรงไม้ โทร. 0-2394-1369 สมุทรปราการ ชื่อลือชา ค้ าไม้ หจก โทร. 0-2385-0197-8 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บางปิ ้ ง ค้ าไม้ หจก โทร. 0-2395-3307 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ภัทรวงศ์ ค้าไม้ จก บริษัท โทร. 0-2323-2234 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ไม้ ไทยพาเก้ จก บริษัท โทร. 0-2393-1864 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ วงศ์ กจิ เจริญ หจก โทร. 0-2387-1104 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ วรกิจ แพ็คกิง้ จก บริษัท โทร. 0-2701-0599 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ สหพัฒนพงษ์ การเคหะ ร้ านค้ าไม้ โทร. 0-2383-1589 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ส�ำโรงค้ าไม้ หจก โทร. 0-2395-4306-7 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ แสงเจริญค้ าไม้ โทร. 0-2394-4107 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ แสงไท ค้ าไม้ โทร. 0-2388-2064 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

l หมวดก่อสร้าง-วัสดุ

บริษัท แสงเจริญไพศาล จ�ำกัด โทร. 0-2312-2972, 0-2750-5020-3 แฟกซ์. 0-2312-2950 สมุทรปราการค้ าวัสดุ หสน โทร. 0-2394-4453 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ กรั ยวิเชียรค้ าไม้ ร้ าน โทร. 0-2387-0455 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ เกตุกจิ เจริญ โทร. 0-2323-9527 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ เกรี ยงศักดิ์ค้าวัสดุ หจก โทร. 0-2394-1427-8 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ เค วี พี ค้ าวัสดุก่อสร้ าง จก บริษัท โทร. 0-2759-3142 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ จรินทร์ คอนกรี ต โทร. 0-2389-3103 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ เจีย๊ บเฮงเส็ง ร้ าน โทร. 0-2395-0055 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชัยวิวัฒน์ ร้ าน โทร. 0-2394-2171 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ โชครุ่ งเรื องสตีล จก บริษัท โทร. 0-2758-0770-4 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ โชคเสริมกิจ หจก โทร. 0-2385-7539 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ไชน่ าสเตทคอนสตรั คชั่นเอนยิเนียริ่ง

(ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2386-0067-72 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ซีเอสวัสดุก่อสร้ าง หจก โทร. 0-2385-7142 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ณัฐชัยเอ็นจิเนียริ่ง หจก โทร. 0-2384-3949 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ด็อกเตอร์ โฮม เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-2757-6323 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ เด่ นชัยซีแพคบล๊ อก จก บริษัท โทร. 0-2395-3329 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ เด่ นชัยปากน�ำ้ หจก โทร. 0-2323-3238 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ตัง้ กิมหลี 1992 จก บริษัท โทร. 0-2387-2828 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ตัง้ เกียงเส็งส�ำโรง จก บริษัท โทร. 0-2394-0142 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ สืบเอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2709-8488-90 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ สุขไพศาลโลหะ ร้ าน โทร. 0-2394-7885 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ สุขศิริค้าวัสดุก่อสร้ าง โทร. 0-2394-5362 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ สุขสวัสดิ์พานิช ร้ าน โทร. 0-2395-2564 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ สุวรรณเคพี จก บริษัท Tourist&Business

SAMUTPRAKAN

85


ก่อสร้าง-วัสดุ รับเหมา โทร. 0-2387-2369 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ แสงเจริญชัย ร้ าน โทร. 0-2701-6002-4 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ แสนชัยพาณิช ร้ าน โทร. 0-2395-4009 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ แหลมทองค้ าไม้ และวัสดุก่อสร้ าง จก บริษัท โทร. 0-2385-3631 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ เจ โฮลดิง้ จก บริษัท โทร. 0-2750-9862 บางพลี สมุทรปราการ เอส อาร์ สหะกล (1999) ร้ าน โทร. 0-2312-7114 บางพลี สมุทรปราการ เกษมสวัสดิ์ โลหะกิจ จก บริษัท โทร. 0-2819-8009 พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ เจ โฮลดิง้ จก บริษัท โทร. 0-2316-4981 บางพลี สมุทรปราการ ชอยส์ 86 คอนสตรั กชั่น หจก โทร. 0-2312-1393 บางพลี สมุทรปราการ เพาเวอร์ มาร์ ท ค้ าไม้ วัสดุก่อสร้ าง โทร. 0-2754-6180 บางพลี สมุทรปราการ อินเตอร์ เคหะภัณฑ์ จก บริษัท โทร. 0-2708-3101-5

่ยว&ธุรกิจ ทรปราการ 86 ๑ท่องเทีใน...สมุ

บางเสาธง สมุทรปราการ เอกพาณิชย์ ร้ าน โทร. 0-2315-1439 บางเสาธง สมุทรปราการ แอตแลนติคยูกิ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร.0-2315-4248-9 บางเสาธง สมุทรปราการ l หมวดบริการถมดิน

เสี่ยเล็ก โทร. 0-1452-9876, 08-1489-0200 บางพลีเทรดดิง้ (จากิจ) จก บริษัท โทร. 0-2337-3516, 0-2751-0050 โทรสาร. 0-2751-0048 ศรี จนั ทรา โทร. 0-2748-3895 พระประแดง สมุทรปราการ แสงชัยปากน�ำ้ หจก โทร. 0-2389-3795 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ต แสงชัยปากน�ำ้ หจก โทร. 0-2387-0795 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ นรินทร์ เนรมิตร หจก โทร. 0-2323-9819 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ท่ าทราย ศิลารุ่ งพัฒนา หจก โทร. 0-2393-1281 พระประแดง สมุทรปราการ ส อุดมการช่ าง จก บริษัท

โทร. 0-2705-1154 อ. บางเสาธง สมุทรปราการ l หมวดสี-ผู้จ�ำหน่าย

และขายส่ง

สีไดโน จก บริษัท โทร. 0-2326-8001-8 บางพลี สมุทรปราการ กวงหยางอินเตอร์ เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-2701-5797-8 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ กิตติชัย ร้ าน โทร. 0-2394-5619 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ตะวันพริน้ ติง้ อิงค์ จก บริษัท โทร. 0-2709-4804 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ต้ าจงพิกเมนท์ (ไทยแลนด์ ) จก บริษัท โทร. 0-2384-5333 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ไทยแปซิฟิค เพ้ นส์ จก บริษัท โทร. 0-2394-3300 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ โปรดักส์ เท็คนิค จก บริษัท โทร. 0-2753-2293-4 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ เพ็นเตคอส หจก โทร. 0-2709-8454 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

วิคเคมพัฒนา จก บริษัท โทร. 0-2709-3721-4 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ยูนิคโปรดักส์ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2755-4432 บางพลี สมุทรปราการ ไดโน เอ็นเตอร์ ไพรส์ จก บริษัท โทร. 0-2326-8001-8 บางพลี สมุทรปราการ เบ็คเกอร์ แอคโรมา (ไทยแลนด์ ) จก บริษัท โทร. 0-2750-0662 บางพลี สมุทรปราการ เพียว เคมีคอล แอนด์ เพนท์ จก บริษัท โทร. 0-2708-5980-1 บางบ่อ สมุทรปราการ ไทยแลนด์ เพ้ นท์ แอนด์ เคมีคัล จก บริษัท โทร. 0-2394-1104 พระประแดง สมุทรปราการ วัฒนาฮาร์ ดแวร์ ร้ าน โทร. 0-2463-6954 พระประแดง สมุทรปราการ เวียโก้ อินเตอร์ เคมิคอล จก บริษัท โทร. 0-2315-2843 บางเสาธง สมุทรปราการ ซันเจเนซีส อินดัสตรี ้ จก บริษัท โทร. 0-2708-2584 บางเสาธง สมุทรปราการ


ก่อสร้าง-วัสดุ รับเหมา

l หมวดเสาเข็ม-การตอก

สหโชติอุตสาหกรรมคอนกรี ต จก บริษัท โทร. 0-2731-7131-40 โทรสาร. 0-2731-7141 ส�ำราญประติมากรรม โทร. 08-1732-0785 มงคลธนวัฒน์ คอนกรี ต จก บริษัท โทร. 0-2818-5787-8 พระประแดง สมุทรปราการ ศิริบุญสมเสาเข็ม หจก โทร. 0-2756-7109 พระประแดง สมุทรปราการ l หมวดหินแกรนิต

หินล้าง-หินขัด

อ�ำนวย เทอร์ รัชโซ จก บริษัท โทร. 0-2384-7199, 08-9996-5497 โทรสาร. 0-2384-7199 โปรไฟล์ มาร์ เบิล้ แอนด์ แกรนิต จก บริษัท โทร. 0-2749-8805 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ รามสาลีแกรนิต หจก โทร. 0-2316-7253 บางพลี สมุทรปราการ l หมวดเหล็ก

บริษัท สินฌนพล จ�ำกัด โทร. 08-9449-4315, 0-2703-0969 แฟกซ์. 0-2703-0968 บริษัท สินกิจไพบูลย์ โลหะการ จ�ำกัด

โทร. 0-2385-5557-9, 0-2385-5836-8 แฟกซ์. 0-2385-5560, 0-2385-5883 ที.เอ็น สตีล เซ็นเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-2708-9303-7 โทรสาร. 0-2708-9385 ยูนิตี ้ สตีล คอร์ ปอร์ เรชั่น จก บริษัท โทร. 0-2750-6900-4 โทรสาร. 0-2750-6907 พีเอสพี เอ็นเตอร์ ไพรส์ จก บริษัท โทร. 08-5004-5559 โทรสาร 0-2759-3350 E-mail : pisit_soipetch@hotmail.com กิจไพบูลย์ เม็ททอล จก บริษัท โทร. 0-2703-2066-7 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ เกรี ยงไกรสตีลเซ็นเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-2720-7322-3 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ที เอ็ม เอส สตีลไปป์ จก บริษัท โทร. 0-2398-9917-8 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บี ที เค เอ็นจิเนียริ่ง โปรดักส์ หจก โทร. 0-2759-6071-3 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ปิ่ นทองค้ าเหล็ก จก บริษัท โทร. 0-2394-3999 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ฟิ งเคิลไทย จก บริษัท โทร. 0-2394-2435 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ สินกิจไพบูลย์ โลหะการ จก บริษัท โทร. 0-2362-0155 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ฮะฮงสตีล จก บริษัท โทร. 0-2709-3768 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

กงไกร สตีล จก บริษัท โทร. 0-2819-9204-5 พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ ปิ ติ อิมปอร์ ต เอ็กซ์ ปอร์ ต จก บริษัท โทร. 0-2463-9646-9 พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ ปิ่ นทองค้ าเหล็ก จก บริษัท โทร.0-2748-5144 พระประแดง สมุทรปราการ ทวีโชค พาณิช จก บริษัท โทร. 0-2738-7770 บางพลี สมุทรปราการ ดวงกมลการช่ าง โทร. 0-2753-6610, 0-2753-5130, 08-1904-5059 โทรสาร 0-2753-5130 ที เค เมทัล จก บริษัท โทร. 0-2752-5894-7 บางพลี สมุทรปราการ ไทยเมทอล อิมปอร์ ต จก บริษัท โทร.0-2755-3478-85 บางพลี สมุทรปราการ วี เอช ซี สตีลลิ่ง จก บริษัท โทร. 0-2312-1812-4 บางพลี สมุทรปราการ ศูนย์ บริการเหล็กสยาม จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-2394-4630 พระประแดง สมุทรปราการ กิจด�ำรง น�่ำล้ ง จก บริษัท โทร. 0-2385-7109-10 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ กิจด�ำรง บ้ านและที่ดนิ จก บริษัท โทร.0-2758-7358 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ กิตติเมธี หจก โทร. 0-2756-5383-4

เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ เกรทป่ าวเมททัล จก บริษัท โทร. 0-2710-6356 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ เครื อสมุทรปราการสตีล จก บริษัท โทร. 0-2815-4961-3 พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ ชุมสวัสดิ์โลหะกิจ หจก โทร. 0-2815-5541 พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ ซี เอส พี เทรดดิง้ จก บริษัท โทร. 0-2463-9601 พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ เมทัล คลับ จก บริษัท โทร. 0-2816-3402 พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ ศิริอลังการ จก บริษัท โทร. 0-2815-6522 พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ สยามชัยสตีล จก บริษัท โทร. 0-2819-4600-1 พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ แสงเจริญอุตสาหกรรม โรงงาน โทร. 0-2463-9646-9 พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ ที เอ็ม อาร์ แมชชีนเนอรี่ แอนด์ พาร์ ท จก บริษัท โทร. 0-2315-1930 บางเสาธง สมุทรปราการ ไทยวินสตีล จก บริษัท โทร. 0-2750-9470-1 บางเสาธง สมุทรปราการ นวัตสตีล หจก โทร. 0-2705-2528 บางเสาธง สมุทรปราการ บางกอกเมทัลคอยล์ เซ็นเตอร์ Tourist&Business

SAMUTPRAKAN

87


ก่อสร้าง-วัสดุ รับเหมา

จก บริษัท โทร. 0-2708-1112 บางเสาธง สมุทรปราการ แปซิฟิคยูไนเต็ดสตีล จก บริษัท โทร. 0-2706-3992 บางเสาธง สมุทรปราการ มาโตเม็กซ์ พรี ซชิ ่ ัน ไดเอสดีเอ็นบีเอชดี จก บริษัท โทร. 0-2740-4515 บางเสาธง สมุทรปราการ ยาฮาตะ ฟาสเทนเนอร์ ไทย จก บริษัท โทร. 0-2740-1352-3 บางเสาธง สมุทรปราการ ยูไนเต็ดคอยล์ เซ็นเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-2338-1340-1 บางเสาธง สมุทรปราการ อัพทีบบี ี จก บริษัท โทร. 0-2705-2745-7 บางเสาธง สมุทรปราการ l หมวดเหล็ก-สเตนเลส

ผู้ผลิตและจ�ำหน่าย

เพาเวอร์ ฟีด พาร์ ท เซอร์ วสิ หจก. โทร. 0-2750-6339 แฟกซ์. 0-2312-2678 ส.วัฒนะ เอ็นจิเนียริ่ง โทร. 0-2385-0840, 0-2385-0310 แฟกซ์. 0-2385-0310 สวิฟท์ เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2383-3504, 0-2753-6445, ่ยว&ธุรกิจ ทรปราการ 88 ๑ท่องเทีใน...สมุ

08-6367-9648 โทรสาร. 0-2753-6831 พันเทพ การช่ าง โทร. 0-2757-4556, 08-9766-4934, 08-9411-0085 ธนสิทธิ์ สเตนเลส โทร. 08-5105-8507, 08-9180-2048 เลียงจิวสตีล จก บริษัท ร้าน โทร. 0-3483-3883, 0-3483-3993, 08-1442-1400 โทรสาร 0-3483-3955 โกดัง : 0-3483-4466, 0-3483-4647-8 โทรสาร 0-3483-3832 ธนาคูณโลหะ จก บริษัท โทร. 0-2380-5255-7 โทรสาร. 0-2380-5258 ทรั พย์ ไทยสแตนเลส จก บริษัท โทร. 0-2754-9967, 08-1694-1556 เวลล์ สแตนเลสสตีล จก บริษัท โทร. 0-2383-4450-1 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ เอ็น เอส ซี สตีล จก บริษัท โทร. 0-2757-4798-801 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ช.กิจเจริญ การช่ าง โทร. 0-2753-5965, 08-6609-0496 ลิม้ วิวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง หจก โทร. 0-2738-4577-8. บางพลี สมุทรปราการ เอ็น เอส ซี สตีล จก บริษัท โทร. 0-2385-5405-6 บางพลี สมุทรปราการ ศรี ราชพฤกษ์ จก บริษัท โทร. 0-2817-6240

พระประแดง สมุทรปราการ อาร์ คเิ ท็ค เมทัล เวิร์ค จก บริษัท โทร. 0-2398-6120-1 พระประแดง สมุทรปราการ เวลล์ สแตนเลสสตีล จก บริษัท โทร. 0-2752-4354-8 บางเสาธง สมุทรปราการ ไทยยูนีคคอยล์ เซ็นเตอร์ จก บริษัท (มหาชน) โทร.0-2383-3291-6 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ไทยสิน แอสโซซิเอท จก บริษัท โทร. 0-2709-0653-6 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ พรสี่ภาคสแตนเลส จก บริษัท โทร. 0-2702-9837 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ พี แอนด์ เอส เอ็นเตอร์ ไพร์ ส (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2758-9070-7 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ อ�ำนวยสตีล หจก โทร. 0-2710-2508-9 บางพลี สมุทรปราการ โอ เอ็น ที โลหะกิจ โทร. 0-2464-1109 พระประแดง สมุทรปราการ เจ อาร์ ที ซัพพลาย จก บริษัท โทร. 0-2757-5210-8 บางพลี สมุทรปราการ เซ็นจูร่ ี เมตัล เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2752-2127

บางพลี สมุทรปราการ ฐาปนินทร์ จก บริษัท โทร. 0-2757-5210-9 ปั ญญาไทยสเตนเลส (2001) จก บริษัท โทร. 0-2752-5227-9 พี เค ที เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จก บริษัท โทร. 0-2752-2184-5 พี เจ เมททัลเฮ้ าส์ (2000) จก บริษัท โทร.0-2312-1102 ศรี เมืองสแปร์ พาร์ ท หจก โทร. 0-2730-7310-1 l หมวดอลูมิเนียม

อุชุกจิ พัฒนา หจก. โทร/แฟกซ์ 0-2759-4652, 08-1355-8258 บุษดีการช่ าง (1996) หจก. โทร. 0-2316-7301, 0-2316-9398 โทรสาร 0-2317-1175 เอส ซี พี อลูมีเนียม แอนด์ กลาส หจก. โทร. 0-2759-4808-9 โทรสาร. 0-2759-4756 พันเทพการช่ าง โทร. 0-2757-4556, 08-9411-0085 มหานครมิทอล จก บริษัท โทร. 0-2312-4690-1 อลูมเิ นียม ฉื่อจิน้ ฮัว้ จก บริษัท โทร. 0-2464-0366


ก่อสร้าง-วัสดุ รับเหมา เม่ าหยงเทรดดิง้ จก บริษัท โทร. 0-2709-0300-1 แม็กซ์ ทรี จก บริษัท โทร. 0-2703-8200-2 ยูเอ็นการค้ า หจก โทร. 0-2385-8589 เมืองทองอุตสาหกรรมอาลูมีเนียม จก บริษัท โทร. 0-2337-2348-50 อลูมเิ นียม เทคนิค จก บริษัท โทร. 0-2757-5220-4 เอ.เค. แสตนเลส-เหล็ก โทร. 0-2738-6913, 08-1399-0657 โทรสาร 0-2738-6913

E-mail : kok8384@hotmail.com

l หมวดรางและท่อน�้ำฝน

l หมวดหลังคา-ผู้รับเหมา

ร้ าน จ.เจริญการช่ าง โทร. 08-1361-6595, 08-9934-4475 E-mail: boonpraset_45@hotmail.com วสันต์ การบรรจง (ช่ างฝน) โทร. 08-5817-1670, 08-3048-6011

สยามไดมอนด์ เฮ้ าส์ หจก. โทร. 0-2981-9365, 08-3197-6070 แฟกซ์. 0-2981-9365 E-mail: youthachaik@thaimail.com ระเบียงช่ าง หจก. โทร. 0-2942-3674, 0-2924-0507

โทร. 0-2703-1152, 0-2703-2047 โทรสาร 0-2703-1151 E-mail: pravit-pvt@hotmail.com

l หมวดประตู

นฤพล การช่ าง โทร. 08-3009-4264, 08-1750-6923 พีวีที คอนสตรั คชั่น หจก.

Tourist&Business

SAMUTPRAKAN

89


ก่อสร้าง-วัสดุ รับเหมา

่ยว&ธุรกิจ ทรปราการ 90 ๑ท่องเทีใน...สมุ


ก่อสร้าง-วัสดุ รับเหมา

Tourist&Business

SAMUTPRAKAN

91


ก่อสร้าง-วัสดุ รับเหมา

่ยว&ธุรกิจ ทรปราการ 92 ๑ท่องเทีใน...สมุ


ก่อสร้าง-วัสดุ รับเหมา

Tourist&Business

SAMUTPRAKAN

93


ก่อสร้าง-วัสดุ รับเหมา

่ยว&ธุรกิจ ทรปราการ 94 ๑ท่องเทีใน...สมุ


ก่อสร้าง-วัสดุ รับเหมา

Tourist&Business

SAMUTPRAKAN

95


รถยนต์-อุปกรณ์ และอะไหล่

ด้านรถยนต์ อุปกรณ์-อะไหล่

ในหมวดนี้ส�ำหรับท่านที่ก�ำลังค้นหา ล้อและเครื่องยนต์ ถ้าท่านต้องการแลกเปลี่ยน เช่า ซื้อ ขาย ซ่อมล้าง ขัดเคลือบ ท�ำความสะอาด อุปกรณ์ประดับยนต์ และอะไหล่เครื่องมือ ท่านควรค้นหาในหมวดนี้

่ยว&ธุรกิจ ทรปราการ 96 ๑ท่องเทีใน...สมุ


รถยนต์-อุปกรณ์ และอะไหล่ l

หมวดกระจกรถยนต์

บริษัท สุวรรณภูมิ กลาส เวิร์คส จ�ำกัด ที่ตั้ง : 68/5-6 หมู่ 5 ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 Tel. 0-2738-8208-9

ดู AD โฆษณา 4 สี หน้ า 33

l

หมวดปั๊มน�้ำมัน-บริการ บริษัท สมจิตร คอบร้ า จ�ำกัด ที่ตั้ง : 111/11 ม.12 ถ.บางพลี-กิ่งแก้ว ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 Tel. 0-2751-1412-3, 08-1846-5625 Fax. 0-2751-1411 หมวดรถยนต์ เครื่องยนต์-อะไหล่ l

หจก. เสาธงอะไหล่ ยนต์ ที่ตั้ง : 109/22-23 หมู่ 2 ถ.เทพารักษ์ กม.26 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540 Tel. 0-2708-2971 Fax. 0-2708-2972

l

หมวดรถแทรกเตอร์ ให้เช่า

l

คลีนิคแม็คโค ที่ตั้ง : 99/1455 หมู่ 6 ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 Tel. 08-1274-8773

เอ็ดดี ้ สมาร์ ท คาร์ Tel. 08-5111-2777 Line id : 0851112777

ดู AD โฆษณา 4 สี หน้ า 16

l หมวดรถยนต์ บริการซ่อมนอกสถานที่

ร้ านไวพจน์ การไฟฟ้า ที่ตั้ง : 58/56-58 หมู่ 7 ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 Tel. 0-2738-3441, 08-1812-4993 Fax. 0-2738-3821 l

เพ้ งบริการ ที่ตั้ง : 2669/10 หมู่ 3 ซ.ด่านส�ำโรง 40 ถ.สุขุมวิท ต.ส�ำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ Tel. 08-1491-5575, 08-6555-1742 l

หมวดรถยนต์ ใช้แล้ว ผู้ขาย-รับซื้อ

มังกรคาร์ เซ็นเตอร์ ที่ตั้ง : 456/70 หมู่ 1 หน้าหมู่บ้านเฟื่องฟ้า 9 เฟส 5 ถ.เทพารักษ์ ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ Tel. 08-6331-9639, 08-6884-7739 Fax. 0-2174-4599 ธีรภัทร ที่ตั้ง : 939 หมู่ 4 ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 Tel. 08-9166-9742

เต็นท์ รถยนต์ นิภา กลการ ที่ตั้ง : ติดถนนเทพารักษ์ กม.11 (เยื้อง รพ.บางนา 5) Tel. 08-1442-0554

ดู AD โฆษณา 4 สี หน้ า 14

l

DDS ศูนย์ รถยนต์ ดวงดี ศรี ภษู ิต ที่ตั้ง : 4/56 หมู่ 10 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ Tel.08-1920-9093 กี ้ 08-2490-3366 ดา www.one2car.com/dds-o2c www.fadt2car.com/dds

ดู AD โฆษณา 4 สี หน้ า 15

หมวดรถบรรทุกใหม่ ผู้ขาย

บริษัท สแกนเนีย สยาม จ�ำกัด ที่ตั้ง : 999/19 หมู่ 9 ถ.บางนา-ตราด กม.19 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 Tel. 0-2017-9200 Fax. 0-2017-9204 www.scania.co.th

ดู AD โฆษณา 4 สี หน้ า 10

l

บริษัท ธนะยนต์ อินเตอร์ เทรด จ�ำกัด ที่ตั้ง : 19/76 หมู่ 7 ซ.ศูนย์เชียงกง กม. 17.5 ถ.บางนา-ตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 Tel./Fax. 0-2750-9244

หมวดรถยนต์-อู่ซ่อม ตรวจสภาพ

หมวดรถเครน-ให้เช่า

หจก. โฮปมี เครน ที่ตั้ง : 125/103 หมู่ 5 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 Tel. 0-2962-2412, 08-6777-9910, 09-0962-6255 Fax. 0-2106-2109

ดู AD โฆษณา 4 สี หน้ า 13

หมวดยาง-จ�ำหน่าย

ร้ านศรี สุวรรณการยาง ที่ตั้ง : 10/5 หมู่ 1 ถ.หลัง วัดหนามแดง ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 Tel.0-2710-2191, 08-9745-2235 Fax. 0-2710-2191 ดู AD โฆษณา 4 สี หน้ า 32 l

หมวดรถยนต์-อู่ซ่อม

สมชาย เจริญยนต์ ที่ตั้ง : 333 หมู่ 1 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ Tel. 0-2183-8462, 08-1137-3516, 08-1563-2349 ดู AD โฆษณา 4 สี หน้ า 14 พระประแดงลูกหมาก ที่ตั้ง : 302/25 หมู่ 19 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ Tel. 08-9788-0118, 08-9992-0043 สุขสวัสดิ์ การาจ ที่ตั้ง : 240 หมู่ 2 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 Tel./Fax. 0-2818-9694, 08-9233-4355 Tourist&Business

SAMUTPRAKAN

97


รถยนต์-อุปกรณ์ และอะไหล่ l

หมวดรับติดตั้งแก๊ส รถยนต์

กรี นทู ที่ตั้ง : 1939 หมู่ 4 ซ.เทพารักษ์ 20 ถ.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ Tel. 0-2758-1313, 0-2758-1010, 08-1805-9319

ดู AD โฆษณา 4 สี หน้ า 11

l หมวดกระจกรถ

จิตรวิโรจน์ กระจกรถยนต์ หจก โทร. 0-2757-2917-9 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ โส คาร์ เซอร์ วสิ โทร. 08-5329-9195 กระจก ร้ าน โทร. 0-2387-1616 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ โปรเกรส โตโย แมนู แฟคเจอร์ ไทย จก บริษัท โทร. 0-2755-7033 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ศ นครินทร์ กระจกรถยนต์ หจก โทร. 0-2759-6113-5 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ อัลฟ่ าเซลส์ จก บริษัท โทร. 0-2748-6657-9 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ เกศรี 2 กระจกรถยนต์ หจก โทร. 0-2751-2373 บางพลี สมุทรปราการ เจริญทวีเซฟตีก้ ลาส หจก โทร. 0-2316-6785 บางพลี สมุทรปราการ พี กระจกนิรภัย หจก โทร. 0-2738-8055 บางพลี สมุทรปราการ ยูโรเซีย เมอร์ แคนไทล์ จก บริษัท โทร. 0-2326-8376 บางพลี สมุทรปราการ รามอินทรากระจกรถยนต์ หจก โทร. 0-2738-8209 บางพลี สมุทรปราการ ส สนิทชัย การช่ าง โทร. 0-2750-5531 บางพลี สมุทรปราการ โปรเกรส โตโย แมนู แฟคเจอร์ ไทย จก บริษัท โทร. 0-2755-7033 บางเสาธง สมุทรปราการ

l

หมวดรถยนต์ เครื่องยนต์ และอะไหล่-ใช้แล้ว

เจ ซี อาร์ เทอร์ โบ จก บริษัท โทร. 0-2394-6004 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ เจ ซี อาร์ เทอร์ โบ จก บริษัท โทร. 0-2384-3282 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ เทพารั กษ์ อะไหล่ ยนต์ หจก โทร. 0-2383-6761 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บางใหญ่ มอเตอร์ หจก โทร. 0-2383-5640 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ปากน�ำ้ รถประกอบ จก บริษัท โทร. 0-2702-7653 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ พีที อะไหล่ เก่ ารถยนต์ ญ่ ีปุ่น จก บริษัท โทร. 0-2325-0584 สมุทรปราการ ศิริร่ ุ งนภา เซอร์ วสิ หจก โทร. 0-2754-7661 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ส�ำโรงเครื่ องยนต์ หจก โทร. 0-2394-6394 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ส�ำโรงเครื่ องยนต์ หจก โทร. 0-2394-6518 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ สุขุมวิทกลการ หจก โทร. 0-2389-2075 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ อินเตอร์ โกล์ บบอลเน็ทเวิร์ค (ไทยแลนด์ ) จก บริษัท โทร. 0-2386-9091-2 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ เคพาร์ ทเซ็นเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-2316-5552 บางพลี สมุทรปราการ ซี แอคเซสซารี่ จก บริษัท โทร. 0-2313-3179-80 บางพลี สมุทรปราการ ซี แอนด์ เอช มอเตอร์ หจก โทร. 0-2316-8912 บางพลี สมุทรปราการ พีเอ็นจีเอ็นจิเนียริ่ง หจก โทร. 0-2325-0340-1 บางพลี สมุทรปราการ เมืองเชียงกง จก บริษัท โทร. 0-2317-1780 บางพลี สมุทรปราการ ยิ่งประทานยนต์ หจก โทร. 0-2316-3755-8 บางพลี สมุทรปราการ บี บี ซี ออโต้ พาร์ ท จก บริษัท โทร. 0-2317-1693-4 บางพลี สมุทรปราการ

หมวดแก๊สเชื้อเพลิง ส�ำหรับรถยนต์

หมวดเครื่องยนต์ อุปกรณ์เครื่องใช้ และอะไหล่

แอล วี เทค (ไทยแลนด์ ) จก บริษัท โทร. 0-2383-5738 โทรสาร. 0-2759-5359

โชตวีระวัฒน์ อะไหล่ ยนต์ ร้ าน โทร. 0-2316-8884-5 โทรสาร. 0-2316-8885

l

่ยว&ธุรกิจ ทรปราการ 98 ๑ท่องเทีใน...สมุ

l

บุญสันต์ เอ็นจิเนียริ่ง หจก. โทร. 0-2758-4025-6 โทรสาร. 0-2758-4027 ส แพนนีเอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2758-0857 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ สุวรรณ์ โชคชัย ร้ าน โทร. 0-2337-6405 สมุทรปราการ นครินทร์ อะไหล่ ยนต์ หจก. โทร. 0-2388-3634 โทรสาร 0-2388-3633 E-mail : tonglhw2512@hotmail.com สุรจักรนวัต จก บริษัท โทร. 0-2316-5149-50 บางพลี สมุทรปราการ เสริมแสงแมชชีน หจก โทร. 0-2750-9921 บางพลี สมุทรปราการ ยูพเี อสเอ็นจินเซอร์ วสิ เซ็นเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-2815-4426 พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ ลักษณ์ ชัยธนา อะไหล่ จก บริษัท โทร. 0-2317-0965 บางพลี สมุทรปราการ นิสสันพาวเวอร์ เทรน (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2312-8264-6 บางเสาธง สมุทรปราการ l หมวดท่อไอเสีย

และท่อพัก-ขายปลีก

พลังเฮดเดอร์ ร้ าน โทร. 0-2750-3621 บางพลี สมุทรปราการ ถาวรท่ อพัก ร้ าน โทร. 0-2463-1696 พระประแดง สมุทรปราการ l หมวดประกันภัย

ไทยประกันชีวติ จก บริษัท โทร. 0-2748-7980-5 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ สัมพันธ์ ประกันภัย จก บริษัท โทร. 0-2389-3511-2 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ไทยสมุทรประกันชีวติ จก บริษัท โทร. 0-2316-6618-9 บางพลี สมุทรปราการ ส�ำนักงานประกันวินาศภัย ป.ปุ๊กกี ้ โทร. 0-2819-2365, 08-1640-2294 โทรสาร 0-2819-2146 กมลสุโกศลประกันภัย จก บริษัท โทร. 0-2758-2840-1 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จก บริษัท โทร. 0-2709-1567-8 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ดับเบิลยูไอบี อินชัวรั นส์ โบรกเกอร์ จก บริษัท โทร. 0-2701-2377-80 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ไทยพัฒนาประกันภัย จก บริษัท โทร. 0-2702-3899-900 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

พรอุไร จก บริษัท โทร. 0-2384-2768 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ พาณิชย์ การประกันภัย จก บริษัท โทร. 0-2386-9215-6 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ฟิ นันซ่ าประกันชีวติ จก บริษัท โทร. 0-2702-8008 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ลิเบอร์ ตปี ้ ระกันภัย จก บริษัท โทร. 0-2757-2220 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ วีเอสซี เอเยนซี่ มารี น แอนด์ ทรานสปอร์ ต จก บริษัท โทร. 0-2753-4592 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ศศิกฤษณ์ จก บริษัท โทร. 0-2757-9405 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ แสงอุไรพร จก บริษัท โทร. 0-2384-7571 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ สหมงคลประกันภัย จก บริษัท โทร. 0-2757-4551, 08-9699-2805, 08-6320-0169 อยุธยา อลิอันซ์ ซี พี ประกันชีวติ โทร. 0-2753-9067 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ไอ แอนด์ ที มัลติเซอร์ วสิ เซส จก บริษัท โทร. 0-2710-5877-8 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ณัฐวรรยา จก บริษัท โทร. 0-2758-5997 บางพลี สมุทรปราการ l

หมวดรถยนต์ เครื่องประดับและตกแต่ง

ร้ านชัยวัฒน์ 4x4 โทร. 0-2385-0491 แฟกซ์. 0-2385-0722 คามินาริ โทร. 0-2745-8004-5 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ เอส.บี.ซี.โมเดิร์น คาร์ ออดิโอ โทร. 0-2726-0907, 08-9692-9155 E-mail : sbc_57700@hotmail.com www.sbc-modern.blogspot.com คิงส์ ออโต้ ซาวด์ ร้ าน โทร. 0-2384-7490 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ แครี่ บอยปากน�ำ้ โทร. 0-2740-4455 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ เจ อาร์ เลเธอร์ แอนด์ วูลส์ หจก โทร. 0-2744-4235 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชัยวัฒน์ การช่ าง ร้ าน โทร. 0-2385-0928 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ซีนิธ ออโต สปอร์ ต หจก โทร. 0-2748-6915-8 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ที เอ็น ซี โปรดักส์ กรุ๊ ป จก บริษัท โทร. 0-2380-0422 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ที เอส เค โฮลดิง้ จก บริษัท โทร. 0-2389-5566 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ


รถยนต์-อุปกรณ์ และอะไหล่ มูราคามิ แอมพาส (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2709-4659-60 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ วิชติ โอโต้ ซัพพลาย โทร. 0-2394-2750 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ วิสิฐล็อค จก บริษัท โทร. 0-2703-2727 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ สยาม ออดิโอ โทร. 0-2385-0489 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ l หมวดปั๊มน�้ำมัน

กรี นฟิ ลด์ ปิโตรเลียม หจก โทร. 0-2389-1723 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ กิจศิริเซอร์ วสิ (เชลล์ สำ� โรง) หจก โทร. 0-2393-7193 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ เกียรติทวีออยล์ จก บริษัท โทร. 0-2389-1596 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ แกลลอนทองเซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-2385-6689-90 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ คูเวตปิ โตรเลี่ยม ดีเวลลอปเม้ นท์ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2702-1772-3 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

เฉลิมชัยปิ โตรเลียม จก บริษัท โทร. 0-2385-7186 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชัยสวัสดิ์บริการ ปั ้มน�ำ้ มัน โทร. 0-2395-0161 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชื่น เป็ นนิจ หจก โทร. 0-2394-3062 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ มณเฑียรรุ่ งเรื อง หจก. โทร. 0-2178-2323-4, 08-1842-1602 โทรสาร 0-2738-9502 E-mail : montien5@yahoo.co.th อนุรัตน์ บริการ จก บริษัท โทร. 0-2758-8921 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ เอส พี เอ็ม เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-2756-1754-5 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ โอเชี่ยนซัพพลาย (2003) จก บริษัท โทร. 0-2701-9180-1 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ฮ เจริญสมุทร จก บริษัท โทร. 0-2387-2291-2 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ไทย ซี-เซ็นเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-2312-1518 บางพลี สมุทรปราการ ศุภมิตรบริการ หจก โทร. 0-2330-1230 บางบ่อ สมุทรปราการ

ส ศุภโชค จก บริษัท โทร. 0-2312-0218-22 บางพลี สมุทรปราการ สตาร์ บบี เี ซอร์ วสิ หจก โทร. 0-2316-4294 บางพลี สมุทรปราการ สมศรี ปิโตรเลี่ยม หจก โทร. 0-2750-9002 บางพลี สมุทรปราการ กาศเจริญทรั พย์ หจก โทร. 0-2461-0743 พระประแดง สมุทรปราการ เซเว่ นเดย์ ส เซอร์ วสิ โทร. 0-2816-2301-4 พระประแดง สมุทรปราการ ดาวสมใจ หจก โทร. 0-2817-1535-6 พระประแดง สมุทรปราการ ส โชคชัชวาล จก บริษัท โทร. 0-2817-7395 พระประแดง สมุทรปราการ สมบูรณ์ ค้าน�ำ้ มันและขนส่ ง จก บริษัท โทร. 0-2817-6113 พระประแดง สมุทรปราการ สุทธิอนิ เตอร์ ออยล์ จก บริษัท โทร. 0-2757-9427 พระประแดง สมุทรปราการ

l

หมวดปั๊มน�้ำมัน เครื่องใช้

วี.ที.เอส.มินืป๊ั มส์ จก บริษัท โทร. 0-736-4793, 0-6387-2543 บางจากกรี นเนท จก บริษัท โทร. 0-2757-3098-9 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ปิ ยะ การปิ โตรเลียม จก บริษัท โทร.0-2703-6786-7 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บางจากกรี นเนท จก บริษัท โทร. 0-2757-5899 บางพลี สมุทรปราการ ศรี เกรี ยงไกร จก บริษัท โทร. 0-2463-7441 พระประแดง สมุทรปราการ บางพลี ปิ โตรเลียม จก บริษัท โทร. 0-2316-3275 บางพลี สมุทรปราการ บุญทรั พย์ คลองด่ านบริการ จก บริษัท โทร. 0-2707-3440-1 บางบ่อ สมุทรปราการ อุนรั ตน์ ปิ โตรเลียม จก บริษัท โทร. 0-2750-8608-9 บางพลี สมุทรปราการ บางจากกรี นเนท จก บริษัท โทร. 0-2740-4516-7 บางเสาธง สมุทรปราการ ประเสริฐกรุ๊ ป จก บริษัท โทร. 0-2463-0164 พระประแดง สมุทรปราการ

Tourist&Business

SAMUTPRAKAN

99


รถยนต์-อุปกรณ์ และอะไหล่

ศรี เกรี ยงไกร จก บริษัท โทร. 0-2462-7216 พระประแดง สมุทรปราการ l

หมวดยางรถ หล่อดอกยางและซ่อม

บริษัทรุ่ งเรื องยางยนต์ โทร. 0-2380-4333-7 แฟกซ์. 0-2380-4333-7 หงษ์ เว่ ย จก บริษัท โทร. 0-2703-7185 โทรสาร. 0-2703-7523 วี เอส อุตสาหกรรมยาง จก บริษัท โทร. 0-2759-8775-6 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ เอส พี หล่ อดอกยาง หจก โทร. 0-2394-1339 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ พีระพัฒน์ เซอร์ วสิ โทร. 0-2740-1829 บางเสาธง สมุทรปราการ รุ่ งโรจน์ หล่ อดอกยาง โรงงาน โทร. 0-2394-0538 พระประแดง สมุทรปราการ

่ยว&ธุรกิจ ทรปราการ 100 ๑ท่องเทีใน...สมุ

l

หมวดยางรถ ผู้ขายและจ�ำหน่าย

อีโก้ พาร์ ท แอนด์ เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-2752-2070 โทรสาร 0-2752-2073 l หมวดรถจักรยานยนต์

และรถสกูตเตอร์

เจริญยนต์ ร้ าน โทร. 0-2395-1796 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ แชยานยนต์ กลการ หจก โทร. 0-2389-5582 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ เทพารั กษ์ อะหลั่ยยานยนต์ หจก โทร. 0-2394-6807 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ไทยคาวาซากิมอเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-2388-0868-77 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ พีแอนด์ ซีมอเตอร์ ไบค์ จก บริษัท โทร. 0-2701-4731 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ โมโตเรซ 2002 จก บริษัท โทร. 0-2713-4590-2 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

ร่ วมแสงโอโตแอนด์ ซัพพลาย จก บริษัท โทร. 0-2757-8721 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ เอสพีวัฒนายนต์ หจก โทร. 0-2754-0491 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ เกษมศักดิ์ หจก โทร. 0-2316-3675-6 บางพลี สมุทรปราการ ซีพเี คอินดัสทรี จก บริษัท โทร. 0-2706-4545 บางพลี สมุทรปราการ ดวงตะวันมอเตอร์ หจก โทร. 0-2730-1515 บางพลี สมุทรปราการ ยศเจริญ ฮอนด้ ากิ่งแก้ ว จก บริษัท โทร. 0-2738-3931 บางพลี สมุทรปราการ สวิริยะมอเตอร์ หจก โทร. 0-2708-5219 บางบ่อ สมุทรปราการ บี เอ็ม วี กลการ จก บริษัท โทร. 0-2748-5320 พระประแดง สมุทรปราการ พี ซี เอ็ม มอเตอร์ ไบค์ หจก โทร. 0-2463-0642 พระประแดง สมุทรปราการ

l

หมวดรถจักรยานยนต์ และรถสกูตเตอร์-ซ่อม

โก้ เจริญยนต์ ร้ าน โทร. 0-2395-0151 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ประภัสการช่ าง ร้ าน โทร. 0-2394-3506 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ประมวลการไฟฟ้า ร้ าน โทร. 0-2395-2420 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ รุ่ งเจริญมอเตอร์ โทร. 0-2757-9947-8 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ เพชรพลอยเซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-2738-3182-4 บางพลี สมุทรปราการ สองเก้ ามอเตอร์ ไรซ์ ซ่ งิ หจก โทร. 0-2463-3133 พระประแดง สมุทรปราการ l หมวดรถจักรยานยนต์

และรถสกูตเตอร์ อุปกรณ์และอะไหล่

ก้ องพัฒนา จก บริษัท โทร. 0-2758-6327 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ เกรี ยงก�ำพล หจก โทร. 0-2706-3227 สมุทรปราการ


รถยนต์-อุปกรณ์ และอะไหล่ นิวสมไทยมอเตอร์ เวอค จก บริษัท โทร. 0-2316-9320-1 บางพลี สมุทรปราการ ซี วี เอส อินดัสตรี ้ จก บริษัท โทร. 0-2817-2481 พระประแดง สมุทรปราการ ไทยสแปร์ พาร์ ท (1999) จก บริษัท โทร. 0-2393-8320 พระประแดง สมุทรปราการ ทีเอ็นวายเอ็นเตอร์ ไพรส์ จก บริษัท โทร. 0-2738-3470 บางพลี สมุทรปราการ นิวสมไทยมอเตอร์ เวอค์ จก บริษัท โทร. 0-2316-9468 บางพลี สมุทรปราการ เอส ซี มอเตอร์ ซัพพลาย หจก โทร. 0-2706-5898 บางพลี สมุทรปราการ พนมอะไหล่ ร้ าน โทร. 08-5918-0948, 08-9188-8944, 08-6565-3511, 08-9170-2944, 08-5501-5151, 08-1835-8743 โทรสาร 0-2382-6951, 0-2701-3487 ซี เอ็น เอ็น พาร์ ท จก บริษัท โทร. 0-2463-9780 พระประแดง สมุทรปราการ ทีเอสอินเตอร์ ซีทส์ จก บริษัท โทร. 0-2313-1920-67 บางเสาธง สมุทรปราการ เจ แอนด์ จี อินดัสเทรี ยล จก บริษัท โทร. 0-2312-2941 บางเสาธง สมุทรปราการ

ที อาร์ พีสตันริง จก บริษัท โทร. 0-2740-1620-2 บางเสาธง สมุทรปราการ l หมวดรถโดยสาร-ให้เช่า

ปั ญญาทรานสปอร์ ต หจก โทร. 08-6849-3560, 08-7080-8636 ไวท์ -เรด จก บริษัท โทร. 0-2394-5201 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ก สินทรั พย์ วราขนส่ ง จก บริษัท โทร. 0-2389-3943 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ เทพประสิทธิ์ หจก โทร. 0-2323-9018 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ศุภราช หจก โทร. 0-2323-3851 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ สยามเฟิ สท์ เอ็กซเพรสคาร์ โก้ จก บริษัท โทร. 0-2759-5855 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ สีสวาทเดินรถ จก บริษัท โทร. 0-2394-5802 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ เสนาะแทรเวิล หจก โทร. 0-2701-7232 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ เสวก ทรานสปอร์ ต หจก โทร. 0-2387-1338 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

โสภณทรานสปอร์ ต หจก โทร. 0-2394-1228 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ทักษิณและเพื่อน จก บริษัท โทร. 0-2757-5311 บางพลี สมุทรปราการ เอส เค ทัวร์ แอนด์ เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-2463-9212-3 พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ ก�ำธรทรานสปอร์ ต หจก โทร. 0-2316-5655 บางพลี สมุทรปราการ ส ยั่งยืนทรานสปอร์ ต จก บริษัท โทร. 0-2337-3140 บางพลี สมุทรปราการ l หมวดรถแทรกเตอร์

ผู้ขาย

พี แอนด์ พี โปรเฟสชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-2708-7297-9 บางบ่อ สมุทรปราการ อริยะอีควิปเม้ นท์ จก บริษัท โทร. 0-2752-0112 บางพลี สมุทรปราการ คงไทย มอเตอร์ เทรดดิง้ จก บริษัท โทร. 0-2738-8135 บางพลี สมุทรปราการ ยันม่ าร์ เครื่ องจักรกลการเกษตร (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2750-0566 บางพลี สมุทรปราการ

อริยะอีควิปเม้ นท์ จก บริษัท โทร. 0-2730-7000 บางพลี สมุทรปราการ เอส วี เทรดดิง้ แทรกเตอร์ หจก โทร. 0-2750-0564-5 บางพลี สมุทรปราการ วิรัช นารายณ์ พทิ กั ษ์ สนง โทร. 0-2463-4655 พระประแดง สมุทรปราการ อริยะอีควิปเม้ นท์ จก บริษัท โทร. 0-2708-2078-9 บางเสาธง สมุทรปราการ ยนตรภัณฑ์ จก บริษัท โทร. 0-2425-8520 พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ พี แอนด์ พี โปรเฟสชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-2338-1784 บางเสาธง สมุทรปราการ l

หมวดรถแทรกเตอร์ ให้เช่า

ส.ทวีทรั พย์ โทร. 0-2743-5236 ต เทียนชัย หจก โทร. 0-2387-0682 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ นครศรี คอนสตรั ค้ ชั่น แอนด์ เซอร์ วสิ หจก โทร. 0-2312-1188 บางพลี สมุทรปราการ

Tourist&Business

SAMUTPRAKAN

101


รถยนต์-อุปกรณ์ และอะไหล่ เอ็น พี ซี แมชชีนเนอรี่ จก บริษัท โทร. 0-2759-6663 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ส ประเสริฐยนต์ อะไหล่ ยนต์ ร้ าน โทร. 0-2462-7789 พระประแดง สมุทรปราการ ชูสวัสดิ์ หจก โทร. 0-2750-7301 บางพลี สมุทรปราการ บางพลีเทรดดิง้ จก บริษัท โทร. 0-2337-3516 บางพลี สมุทรปราการ ปุนภพเครน 1995 จก บริษัท โทร. 0-2383-3324 บางพลี สมุทรปราการ ส ทวีทรั พย์ เซอร์ วสิ โทร. 0-2743-5236 พระประแดง สมุทรปราการ ส ประเสริฐวิศวกรรม โทร. 0-2462-6647 พระประแดง สมุทรปราการ สาธรและบุตร จก บริษัท โทร. 0-2312-1870-3 บางเสาธง สมุทรปราการ l

หมวดรถบรรทุกใหม่ ผู้ขาย

ซัน แอนด์ บรอน มอเตอร์ คาร์ จก บริษัท โทร. 0-2748-6963 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

่ยว&ธุรกิจ ทรปราการ 102 ๑ท่องเทีใน...สมุ

ซุ่นหลีมหาชัย จก บริษัท โทร. 0-2389-1474-5 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ศรี สุภคั ยานยนต์ จก บริษัท โทร. 0-2756-4610 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ อีซูซุองึ ้ ง่ วนไต๋ ออโตเซลส์ จก บริษัท โทร. 0-2758-5400-3 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ กวงไถ่ มอเตอร์ เซลส์ จก บริษัท โทร. 0-2339-3063 บางพลี สมุทรปราการ มิตรสยาม มอเตอร์ ส จก บริษัท โทร. 0-2327-7192-3 บางพลี สมุทรปราการ วัฒนาเซอร์ วสิ ขนส่ ง จก บริษัท โทร. 0-2816-0364-5 พระประแดง สมุทรปราการ โค้ วยู่ฮะกรุ งเทพ จก บริษัท โทร. 0-2316-3170 บางพลี สมุทรปราการ ชัยรั ชการ (กรุ งเทพ) จก บริษัท โทร. 0-2312-5010-9 บางพลี สมุทรปราการ ตรี มติ ร อินเตอร์ เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-2316-6721 บางพลี สมุทรปราการ ภาวีกจิ มหานคร จก บริษัท โทร. 0-2312-8326-8 บางพลี สมุทรปราการ มิตรสยาม มอเตอร์ ส จก บริษัท โทร. 0-2316-6031-4

บางพลี สมุทรปราการ l

หมวดรถยนต์ ใช้แล้ว ผู้ขายและรับซื้อ

สุพรรณยนตการ เทรดดิง้ จก บริษัท โทร. 0-2464-1551 พี.เอส ออโต้ คาร์ จก บริษัท โทร. 0-2385-5575, 08-4664-7199 โทรสาร 0-2385-5579 ดับบลิว ซี เอส กลการ หจก โทร. 0-2703-2428 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ทอย คาร์ ร้ าน โทร. 0-2393-6947 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ท็อปมอเตอร์ เซลส์ จก บริษัท โทร. 0-2748-7570-2 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ปากน�ำ้ เกรี ยงไกรยนตนการ หจก โทร. 0-2387-2526 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ สกุลดีกลการ ห้ าง โทร. 0-2385-0492 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ยั่งยืนรถบ้ าน โทร. 08-7992-9606 สยามธนภัทรลิสซิ่ง จก บริษัท โทร. 0-2754-9649 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

l หมวดรถยนต์ ใหม่-ผู้ขาย

สมุทรปราการฮอนด้ าคาร์ ส์ (1996) จก บริษัท โทร. 0-2358-6161-71 โทรสาร 0-2385-6160 ฮอนด้ าคาร์ ส์ เทพารั กษ์ จก บริษัท โทร. 0-2757-5730-40 โทรสาร 0-2757-5724-5 บีเอ็มดับเบิลยู (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2463-3856-7 พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ สมุทรปราการมอเตอร์ เซลส์ จก บริษัท โทร. 0-2703-1090-4 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ฟอร์ ด สมุทรปราการ โทร. 0-2703-1080-9 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ มิตซู สมุทรปราการ จก บริษัท โทร. 0-2758-8135-6 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ สยามนิสสัน สมุทรปราการ จก บริษัท โทร. 0-2752-2681 บางพลี สมุทรปราการ กมล โพรสเพคท์ จก บริษัท โทร. 0-2755-0810-1 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ กิจกมลสุโกศล จก บริษัท โทร. 0-2757-7750-3 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ


รถยนต์-อุปกรณ์ และอะไหล่

เกียร์ มอเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-2758-8135-6 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ เจ พี เอส กลการ จก บริษัท โทร. 0-2385-7318 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ โชว์ รูม เกีย ศรี นครินทร์ โทร. 0-2758-6257-8 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ไซม์ ดาร์ บี ้ มาสด้ า (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร.0-2703-2822 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ โตโยต้ า แอท ยูไนเต็ด จก บริษัท โทร. 0-2701-2114-21 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ เบนซ์ สุขสวัสดิ์ จก บริษัท โทร. 0-2817-8889-96 พระประแดง สมุทรปราการ พระประแดง ฮอนด้ าคาร์ ส์ จก บริษัท โทร. 0-2816-1061-4 พระประแดง สมุทรปราการ สมชัย คาร์ เซ็นเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-2708-3894 บางเสาธง สมุทรปราการ สุพรรณออโต้ เซลส์ จก บริษัท โทร. 0-2463-2596 l

หมวดรถยนต์-ล้าง อัดฉีดและขัดมัน

กล๊ อก คาร์ ดเี ทลลิ่ง จก บริษัท โทร. 0-2743-8677

เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ แม็คโคร ออโตแคร์ จก บริษัท โทร. 0-2758-8892 เมืองสมุทรปราการ เอฟที เซลล์ แอนด์ เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-2759-8662 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ เอส บี เรดิเอเตอร์ เซอร์ วสิ หจก โทร. 0-2756-4450 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ แม็คโคร ออโตแคร์ จก บริษัท โทร. 0-2752-7590-1 บางพลี สมุทรปราการ เบสท์ ออโต้ คาร์ จก บริษัท โทร. 0-2338-1920-1 บางบ่อ สมุทรปราการ l

หมวดรถยนต์ สถานที่ตรวจสภาพ

ยู พี เอ กรุ๊ ป จก บริษัท โทร. 0-2337-3558 บางพลี สมุทรปราการ ลอนซ์ เทค (ไทยแลนด์ ) จก บริษัท โทร. 0-2750-2330 บางพลี สมุทรปราการ l หมวดรถยนต์-อู่ซ่อม

ร้ านสมชาย วงษ์ รักษ์ โทร. 08-1563-2349 นาคดี ออโต้ คาร์

โทร. 0-2701-0967 โทรสาร 0-2701-0961 เป้งการาจ หจก โทร. 0-2754-5897-8, 08-7821-9889 โทรสาร. 0-2754-5898 เสรี ชัยไดนาโม โทร. 0-2738-8933, 08-9770-1941 สมุทรปราการการาจ จก บริษัท โทร. 0-2722-5701-2 พระประแดง สมุทรปราการ สมพรเซอร์ วสิ โทร. 0-2817-1406, 08-1581-8636 ยิ่งมอเตอร์ หจก. โทร. 0-2750-6260, 08-5222-6344 โทรสาร 0-2750-6260 เขียวออโต้ การาจ จก บริษัท โทร. 0-2758-5333-9 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ เปรมนิธิวัฒน์ การช่ าง ร้ าน โทร. 0-2462-7556 พระประแดง สมุทรปราการ ปู่ เจ้ าดีเซล โทร. 08-9588-0447 โทรสาร 0-2754-4906 พระประแดงดีเซล โทร. 0-2463-2352 พระประแดง สมุทรปราการ เม้ งมอเตอร์ สคาร์ ส์ คลีนิค โทร. 0-2463-2082 พระประแดง สมุทรปราการ

l หมวดแอร์

ส�ำหรับรถยนต์

โคลด์ เวย์ รีฟรี เจอเรชั่น จก บริษัท โทร. 0-2380-2697 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ลาซาล แอร์ โทร. 0-2748-6467 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ แอร์ เทคอินดิสตรี จก บริษัท โทร. 0-2323-0932-3 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ วาณิชอนันต์ หจก โทร. 0-2710-2720 บางพลี สมุทรปราการ l หมวดช่างท�ำเบาะ

พรสว่ างการช่ าง โทร. 0-2755-3735 โทรสาร 0-2755-3735 l หมวดปั้นจั่น-รถเครน

ช�ำนาญเครนเซอร์ วสิ หจก โทร. 08-1377-2700, 08-3335-9155 โทรสาร 0-2317-9280

Tourist&Business

SAMUTPRAKAN

103


รถยนต์-อุปกรณ์ และอะไหล่

่ยว&ธุรกิจ ทรปราการ 104 ๑ท่องเทีใน...สมุ


รถยนต์-อุปกรณ์ และอะไหล่

Tourist&Business

SAMUTPRAKAN

105


เกษตร-เคมีทางการเกษตร

ด้านการเกษตร เคมีทางการเกษตร ในหมวดนี้เรารวบรวมสินค้าและบริการด้านการเกษตร อุปกรณ์เครื่องใช้ ปุ๋ย ข้าว โรงสี รวมทั้งสวนเกษตร และอีกมากมายที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกร

่ยว&ธุรกิจ ทรปราการ 106 ๑ท่องเทีใน...สมุ


เกษตร-เคมีทางการเกษตร l

หมวดฟาร์มเห็ด

ถั่วไทย จก บริษัท โทร. 0-2463-0072 l หมวดเกษตรกรรม

วัตถุเคมี

ฟาร์ มเห็ดบุญฤทธิ์ Tel. 09-2287-4997

ดู AD โฆษณา 4 สี หน้ า 22 l หมวดเกษตรกรรม

การค้าผลิตผล

เกษตรผลสยาม จก บริษัท โทร. 0-2758-3449 ดี ซี ล้ านนา หจก โทร. 0-2383-2754-5 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ วิลล์ ริช (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2710-1471-5 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ครอปแลนด์ จก บริษัท โทร. 0-2750-6003 ตะวันพืชผล จก บริษัท โทร. 0-2461-5080-5 พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ ไทยสมพรการเกษตร จก บริษัท โทร.0-2815-6109 พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ สุขสวัสดิ์พชื ผล จก บริษัท โทร. 0-2463-7257 พระประแดง สมุทรปราการ กลุ่มเกษตรกรท�ำนาบ้ านระกาศ โทร. 0-2337-6587 ชาญชัยผลิตผล ร้ าน โทร. 0-2337-0669 ตัง้ ยิ่งวัฒนา จก บริษัท โทร. 0-2750-0781-5 สยามฟู้ด จก บริษัท โทร. 0-2337-1340 เอแซด กรุ๊ ป จก บริษัท โทร. 0-2738-4023-9 ตัง้ แสงชัย หจก โทร. 0-2394-0569

ซินเจนทาครอปโปรเทคชั่น จก บริษัท โทร. 0-2709-4700 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ซุพพีเรี ยร์ เคมีอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2323-1877-8 เซนเนก้ า เกษตร เอเชียติก๊ จก บริษัท โทร. 0-2709-4705-10 ทรั ยสตาร์ โพลี่เทรด จก บริษัท โทร. 0-2709-4175 ไทยเฮอร์ บไิ ซต์ จก บริษัท โทร. 0-2709-3222-5 เนเชอร์ อะโกรเคมีคอล จก บริษัท โทร. 0-2709-8035 พาโตเคมีอุตสาหกรรม จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-2324-0890-1 ยูครอปส์ จก บริษัท โทร. 0-2707-8440-2 อัลฟ่ าอะโกรเทค จก บริษัท โทร. 0-2710-6465-8 l หมวดเกษตรกรรม

อุปกรณ์และเครื่องมือ

ส ชีวเกษตร หจก โทร. 0-2749-6802 อิม-เอ็กซ์ วินโด้ จก บริษัท โทร. 0-2398-9306 อุตสาหกรรมจรเข้ (ไทย) จก บริษัท โทร.0-2709-3422-4 โกลเด้ นโบว์ พาวเวอร์ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร.0-2748-2650 บางพลี สมุทรปราการ เกษตรภัณฑ์ อุตสาหกรรม จก บริษัท โทร. 0-2819-9173 พระประแดง สมุทรปราการ l หมวดข้าว-ผู้ค้า

กิจก�ำจร หจก โทร. 0-2394-3334

กิจโอภาส ร้ าน โทร. 0-2395-4463 ไทยยงดี ร้ าน โทร. 0-2394-3408 บางกอก พรี เมียร์ ฟูดส์ จก บริษัท โทร. 0-2753-4055-6 ป๋วยวารินทร์ ร้ าน โทร. 0-2394-3296 รุ่ งโรจน์ พานิช ร้ าน โทร. 0-2389-0422 ข้ าวคลองสวน จก บริษัท โทร. 0-2739-3424-5 ข้ าวอิ่มทิพย์ จก บริษัท โทร. 0-2819-0381 แคปปิ ตัลเทรดดิง้ จก บริษัท โทร. 0-2748-4434 เทพธัญญาทิพย์ จก บริษัท โทร. 0-2819-2470-3 ธัญญกิจคลังสินค้ า จก บริษัท โทร. 0-2383-8738-41 l หมวดประมง-อุปกรณ์

และเครื่องมือ

กังวาลไกรพานิช ร้ าน โทร. 0-2395-0443 เกียรติสมบูรณ์ กรุ๊ ป จก บริษัท โทร. 0-2388-0826 แดงเจริญพานิช หจก โทร. 0-2387-1850 บุญพิทกั ษ์ วศิ วกรรม จก บริษัท โทร. 0-2388-2719-21 l หมวดปุ๋ย-ขายส่ง

และผู้ผลิต

ดวงตะวันเพชร จก บริษัท โทร. 0-2399-1511-2 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ไทยยูเนี่ยนโบน จก บริษัท โทร. 0-2387-1196-7 เจริญโภคภัณฑ์ เมล็ดพันธุ์ จก บริษัท โทร. 0-2738-4604-5 กรี น โกลเด็นโกรว์ จก บริษัท โทร. 0-2740-2229 เอฟ พี เค ดีเวลลอปเม้ นท์ จก บริษัท โทร. 0-2706-2245 กรุ งเทพบุญทัศน์ พานิช หจก โทร. 0-2394-3809

บี เอ เอส เอฟ (ไทย) จก บริษัท โทร.0-2324-0518-20 บี เอ เอส เอฟ ไวต้ า จก บริษัท โทร. 0-2324-0831 นีโอเวิลด์ จก บริษัท โทร. 0-2758-5788 l หมวดอาหารสัตว์

ขายส่งและผู้ผลิต

โตโยโภคภัณฑ์ โรงงานปลา โทร. 0-2323-9768 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ปราโมทย์ การเกษตร โทร. 0-2750-7019 ไทยสุพรี ม อินเตอร์ เนชั่นแนล จก บริษัท โทร.0-2387-1179 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บ่ อเพชรปลาป่ น จก บริษัท โทร. 0-2395-1371 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บ�ำรุ งไทย แทนเนอรี่ จก บริษัท โทร. 0-2387-2747-8 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ เพ็ทโปรดัคส์ จก บริษัท โทร. 0-2703-6026 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ศรี ไทยปศุสัตว์ จก บริษัท โทร. 0-2384-3442 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ เอสพีฟิงเกอร์ ฮัท จก บริษัท โทร. 0-2707-8300 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ เฮคซากอน จก บริษัท โทร. 0-2758-3232 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ โกลเด้ นเบย์ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2316-2550 พลัส แวลู เอ็นเตอร์ ไพรส์ จก บริษัท โทร. 0-2730-1772

Tourist&Business

SAMUTPRAKAN

107


อุตสาหกรรม-เครื่องจักรกล

ด้านอุตสาหกรรม เครื่องจักรกล

รวบรวมรายชื่อธุรกิจอุตสาหกรรมหลายประเภทแตกต่างกันไป ทั้งผู้จ�ำหน่าย โรงงานผู้ผลิต อุปกรณ์เครื่องไฟฟ้า งานไม้ งานฝีมือ หัตถกรรม น�้ำมัน มอเตอร์ไฟฟ้า แผงวงจร และอื่นๆ อีกมากมาย

่ยว&ธุรกิจ ทรปราการ 108 ๑ท่องเทีใน...สมุ


อุตสาหกรรม-เครื่องจักรกล l

หมวดกลึง-ผู้รับจ้ าง รั บเหมา

หจก. เอ็กซ์ เซล ทูล ที่ตั้ง : 367/8 หมู่ 5 ซ.ศรีด่าน 3 ถ.ศรีนครินทร์ ต.ส�ำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 Tel. 0-2758-6317 Fax. 0-2758-5806

l

บริษัท บุญมีการช่ าง 98 จ�ำกัด ที่ตั้ง : 41/4 หมู่ 5 ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 Tel./Fax. 0-3487-8801, 08-1303-9345, 08-9459-5626

หมวดเครื่ องจักรกล

l

หมวดพลาสติก-แม่ พมิ พ์

หจก.ปราการกรุ๊ ป ที่ตั้ง : 41/8 หมู่ 5 ซ.วัดบางปิ้ง ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 Tel./Fax. 0-2759-8335, 08-1484-1947

บริษัท คอนโทรล แอ๊ ดวานซ์ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 313 ซ.13 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน�้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 Tel. 0-2753-8883, 08-1557-4966, 08-6322-4380 Fax. 0-2753-8899

ดู AD โฆษณา 4 สี หน้ า 10 บริษัท ช่ างไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรั คชั่น จ�ำกัด ที่ตั้ง : 469/405 หมู่ 5 ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280 Tel. 0-2701-9323, 08-9922-9609 Fax. 0-2701-9323

บริษัท ส.เจริญรุ่ งเรื อง 2012 ออโต้ พาร์ ท จ�ำกัด ที่ตั้ง : 220 หมู่ 15 ซ.ไทยประกัน 1/9 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540 Tel. 0-2706-3235 Fax. 0-2706-3236 บริษัท ส.สหชัย เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด ที่ตั้ง : 112/26 หมู่ 18 ถ.บางนา-ตราด กม.47 ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130 Tel. 0-3853-2199, 08-1829-9470 Fax. 0-3883-0628

บริษัท พี.เอ็น.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด ที่ตั้ง : 27/56 หมู่ 9 ซ.มิตรไมตรี 27/5 ต.บางเมืองใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 Tel : 0-2383-1142-3 Fax. 0-2383-2360

บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ม แมชชีน จ�ำกัด ที่ตั้ง : 329,331 ซ.ประชาอุทิศ 97/1 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 Tel. 0-2840-7074, 08-4916-7345 Fax. 0-2840-7105

แมชชีน โมลด์ เมคกิง้ ที่ตั้ง : 213 หมู่ 5 ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ Tel. 08-1925-9145

หจก. ตรี ชัยศรี เมทัลเวิร์ค ที่ตั้ง : 160 หมู่ 14 ต.ห้วยขมิ้น อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230 Tel. 08-1810-3256, 08-1570-3815 Fax. 0-3638-7359

บริษัท เคอาร์ เอ็ม อุตสาหกรรม จ�ำกัด ที่ตั้ง : 30 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 Tel. 0-2874-0252, 08-6001-6064, 08-0814-3535 Fax. 0-2874-0258

ดู AD โฆษณา 4 สี หน้ า 9

บริษัท เอแอนด์ พี โพลีพลาสติก จ�ำกัด

บริษัท สุธาวัลย์ ชิมสิ ุ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 206 หมู่ 3 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 Tel. 0-2753-0500-2, 08-1642-5393 Fax. 0-2753-0499

บริษัท เอ.อาร์ .เอ็ม. เอ็นจิเนียริ่ง (1995) จ�ำกัด ที่ตั้ง : 69/5 หมู่ 2 ซ.วัดหนามแดง ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ Tel. 0-2386-5225 Fax. 0-2386-5226

Tel. 08-1771-7171, 08-9797-9779 Line id : gpplast

ดู AD โฆษณา 4 สี หน้ า 4 l

หมวดไฟฟ้า-สวิตซ์ บอร์ ด

ดู AD โฆษณา 4 สี หน้ า 11 l

หมวดเครื่ อง-ล�ำเลียงวัสดุ

บริษัท เอ็ม.เอช. เทคโนโลยี่ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 34/6 หมู่ 3 รัตนะโชค 12 ถ.ธนสิทธิ์-เทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 Tel. 0-2174-6250 Fax. 0-2174-6254 www.mhtconveyor.com

บริษัท ฟู้ด อีควิปเม้ นท์ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 630/8 ซ.บางแวก 64/1 ถ.บางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 Tel. 0-2449-5999

บริษัท ที.ที.คอนโทรล ซิสเต็มส์ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 60/846 หมู่ 11 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 Tel. 0-2758-0225 Fax. 0-2758-0226

ดู AD โฆษณา 4 สี หน้ า 8

Tourist&Business

SAMUTPRAKAN

109


อุตสาหกรรม-เครื่องจักรกล l

หมวดน�้ำ-การควบคุม มลภาวะ

บริษัท ไพพ์ ไลน์ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 1431-1431/1 หมู่ 2 ซ.สุขุมวิท 107 ถ.สุขุมวิท ต.ส�ำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 Tel. 0-2749-9332-4 Fax. 0-2749-9335 l

l

หมวดไฟฟ้า-อุปกรณ์

บริษัท วิชชาพร เอ็นจิเนียร์ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 898/19 หมู่ 15 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 Tel. 0-2763-8631-3 Fax. 0-2763-8634 l หมวดไฟฟ้า อุปกรณ์ ตดิ ตั้ง-ระบบ

หมวดเครื่ องชั่ง

หจก. ปรี ดา อิเลคทริค แอนด์ เทรดดิง้ ที่ตั้ง : 445/23 หมู่ 10 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 Tel. 0-2463-4850, 08-4535-6547 Fax. 0-2463-8193

หจก. กรุ งธนวิศวกรรมเครื่ องชั่ง ที่ตั้ง : 163/83 หมู่ 5 ซ.มังกร-นาคดี ถ.เทพารักษ์ ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 Tel. 0-2360-2006, 08-6886-1830 Fax. 0-2360-2007

ดู AD โฆษณา 4 สี หน้ า 17 l

หมวดไฮโดรลิค-อุปกรณ์

l

หมวดเครื่ องก�ำจัดฝุ่ น

บริษัท วี.ซี.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรั คชั่น จ�ำกัด ที่ตั้ง : 10/2 หมู่ 3 ซ.วัดหนามแดง ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 Tel. 0-2710-2522, 08-1485-1628 Fax. 0-2710-2522 l

หมวดเรื อ-อุปกรณ์ เครื่ องใช้

หจก. ช�ำนาญจักรกล ที่ตั้ง : 85/9 หมู่ 1 ถ.พระราม 2 ต.บางน�้ำจืด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 0-2416-1691, 0-2416-2165 ที่ตั้ง : สาขาภูเก็ต 64/107 หมู่ 3 ถ.ศรีสุทัศน์ ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 Tel. 0-7625-2807 Fax. 0-7625-2808

ดู AD โฆษณา 4 สี หน้ า 20

บริษัท พีซี แพ็คกิง้ เซลล์ แอนด์ เซอร์ วสิ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 2/13 หมู่ 2 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560 Tel. 0-2708-1867 Fax. 0-2708-0594

l

หมวดเชือก-อวน

l

บริษัท กุลวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด ที่ตั้ง : 97/9 หมู่ 2 ต.บ้านสวนคลอง อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 Tel. 0-2815-8005-9 Fax. 0-2815-8012

หมวดยาง ส�ำหรั บอุตสาหกรรม l

บริษัท เชือกและอวนสยาม จ�ำกัด ที่ตั้ง : 889 อาคารไทยซีซี ชั้น 33 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 Tel. 0-2675-8504-35 Fax. 0-2210-0117 ที่ตั้ง : 26/1 หมู่ 4 ถ.สามโคก-เสนา ต.โคกช้าง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190 Tel. 0-2978-8861-2 Fax. 0-2978-8860, 0-3571-8036-9

ดู AD โฆษณา 4 สี หน้ า 4 ่ยว&ธุรกิจ ทรปราการ 110 ๑ท่องเทีใน...สมุ

หมวดรอก

บริษัท ค�ำมินทร์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด ที่ตั้ง : 8 ซ.เอกชัย 64/4 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150 Tel. 08-9034-2524, 08-1482-4595 Fax. 0-2899-0359

ดู AD โฆษณา 4 สี หน้ า 16

บริษัท ที.ซี.รั บเบอร์ อุตสากรรม จ�ำกัด ที่ตั้ง : 247 หมู่ 1 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ Tel. 0-2818-0516, 0-2461-1182 Fax. 0-2461-1183 www.tcrubber.co.th

บริษัท เอ็ม เอ็ม เครน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์ วสิ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 3/3 หมู่ 7 ต.ศรีษะจรเข้ใหญ่ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540 Tel. 08-6054-8036, 0-2346-1139 Fax. 0-2346-1139

ดู AD โฆษณา 4 สี หน้ า 15 l หมวดพ่ นทราย บนผิวโลหะอุปกรณ์

ป.เอกสมุทร ที่ตั้ง : 562 หมู่ 6 ถ.พุทธรักษา ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ Tel. 0-2701-1094, 08-1924-4907 Fax. 0-2701-1094 l

หมวดสีส�ำหรั บ อุตสาหกรรม

หจก. พรเจริญชัยธุรกิจ ที่ตั้ง : 202 ซ.พัฒนาการ 1 ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวง บางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 Tel. 0-2294-8836-7 Fax. 0-2284-0803 ที่ตั้ง : สาขาปทุมธานี 38/3 หมู่ 6 ซ.ตุ๊กตา (บงกช 13) ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 Tel. 08-3113-2442, 0-2901-5391-2, 0-2901-5148 Fax. 0-2901-5149 ดู AD โฆษณา 4 สี หน้ า 13


อุตสาหกรรม-เครื่องจักรกล l

หมวดอากาศ-ควบคุม

บริษัท 4 พี. เทคโนโลยี่ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 111/98 ซ.ลาซาล 32 ถ.สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 Tel. 0-2398-5090-2 Fax. 0-2398-5092

l

หมวดปั๊ มน�้ำ-มอเตอร์ อุตสาหกรรม

บริษัท สุวจันทร์ เซอร์ วสิ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 8/1 ซ.ฉลองกรุง 41 ถ.ฉลองกรุง แขวงล�ำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ Tel. 08-1869-5411, 0-2737-2190 Fax. 0-2737-2191 www.suwajun.yellowpages. co.th

l หมวดกล่องกระดาษ

สร้ างสรรบรรจุภณ ั ฑ์ จก บริษัท โทร. 0-2749-6841-5 โทรสาร. 0-2399-0249 ตะวันนาบรรจุภณ ั ฑ์ จก บริษัท โทร. 0-2324-0781-5 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ไทย เจ ที เอ็น จก บริษัท โทร. 0-2755-7922 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ไทยเทียนพาณิชย์ โรงงานกล่ องกระดาษ โทร. 0-2383-1413 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ไท้ น่ �ำเฮง หจก โทร. 0-2749-8211 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ โรงงานวิศวกรรมการพิมพ์ โทร. 0-2393-8269 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ วาย ดี ซัพพลาย หจก โทร. 0-2385-4531 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ สยามทบพันแพคเกจจิง้ จก บริษัท โทร. 0-2709-6940-6 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ สร้ างสรรค์ บรรจุภณ ั ฑ์ จก บริษัท โทร. 0-2749-6842-50 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ สหผลเปเปอร์ คาร์ ตอนส์ จก บริษัท โทร. 0-2388-0866 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ รุ่ งเจริญการพิมพ์ หจก โทร. 0-2819-2019 พระประแดง สมุทรปราการ ชัยสิทธิ์บรรจุภณ ั ฑ์ และแกนกระดาษ จก บริษัท โทร. 0-2708-6203-7 บางบ่อ สมุทรปราการ ณรงค์ ศลิ ป์ (1984) จก บริษัท โทร. 0-2315-4303 บางพลี สมุทรปราการ ณรงค์ ศลิ ป์ (1984) จก บริษัท โทร. 0-2315-4630 บางพลี สมุทรปราการ ไทยบรรจุภณ ั ฑ์ และการพิมพ์ จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-2326-8121-9 บางพลี สมุทรปราการ ธนโชค แพ็คเกจจิง้ จก บริษัท โทร. 0-2755-4778

บางพลี สมุทรปราการ พี ซี แพ็คเก็จจิง้ อินดัสตรี ้ จก บริษัท โทร. 0-2708-3155-6 บางพลี สมุทรปราการ จ รุ่ งเรื อง บรรจุภณ ั ฑ์ จก บริษัท โทร. 0-2817-6967-8 พระประแดง สมุทรปราการ ดี แอนด์ ดี แพ็คเกจจิง้ หจก โทร. 0-2738-0298-300 บางเสาธง สมุทรปราการ สหโชคบรรจุภณ ั ฑ์ จก บริษัท โทร. 0-2394-1434 พระประแดง สมุทรปราการ

l หมวดกลึง-ผู้รับจ้าง

ผู้รับเหมา

บริษัท พีพเี ค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จ�ำกัด โทร. 0-2315-4084-5, 0-2706-3286 แฟกซ์. 0-2315-4086 พรประภา โลหะเฟื อง โทร. 08-1985-2816, 0-2380-6196 โทรสาร 0-2380-6196 ห้ างหุ้นส่ วนจ�ำกัด พรชัยออโต้ พาร์ ท โทร. 0-2706-3653, 08-1666-9829 แฟกซ์. 0-2706-5375 ซี เอส เอ็ม ออโต้ เทค จก บริษัท โทร. 0-2707-8511 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

Tourist&Business

SAMUTPRAKAN

111


อุตสาหกรรม-เครื่องจักรกล

รุ จริ คอร์ ปอเรชั่น จก บริษัท โทร. 0-2754-7349 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ เอส เอ็ม เอส บราเธอส์ จก บริษัท โทร.0-2399-5106 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ วิศวกรรมจักรกลและโครงสร้ าง จก บริษัท โทร. 0-2463-9886-8 พระประแดง สมุทรปราการ ทุนทวีสิน วิศวกรรม จก บริษัท โทร. 0-2817-0324 พระประแดง สมุทรปราการ ที พี อาร์ พรี ซชิ ่ ัน จิก๊ ทูลส์ แอนด์ ดาย หจก โทร. 0-2708-0603-5 บางเสาธง สมุทรปราการ ก การช่ าง ร้ าน โทร. 0-2383-2816 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ กรวิทย์ เอ็นจิเนียริ่ง หจก โทร. 0-2380-0276 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ กรวิทย์ เอ็นจิเนียริ่ง หจก โทร. 0-2384-0796 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ กฤษณ์ ร่ ุ งเรื องโลหะ หจก โทร. 0-2754-8258-60 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ กิม้ เฮงหลง (1996) จก บริษัท โทร. 0-2394-0149 ่ยว&ธุรกิจ ทรปราการ 112 ๑ท่องเทีใน...สมุ

เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ โกลด์ พรี ซชิ ่ ัน เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2384-6261 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ คิทท์ โปรดักส์ จก บริษัท โทร. 0-2383-9649 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ เค พี เมทัลเวิร์ค จก บริษัท โทร. 0-2753-2692 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ เค อาร์ เอส จักรกล จก บริษัท โทร. 0-2745-4230 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ เค เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง ร้ าน โทร. 0-2383-1909 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ จ การช่ าง แมชชีน หจก โทร. 0-2759-4854 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ จงเจริญพร ร้ าน โทร. 0-2395-0102 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ พี เทคทูลลิ่ง หจก โทร. 0-2702-0760 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ พี เอ็ม การช่ าง ร้ าน โทร. 0-2754-9520-1 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ เพชรพงษ์ แมชชีนพลัส จก บริษัท โทร. 0-2380-6232-3 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

เอ็มจีซีแมชชีนเนอรี่ หจก โทร. 0-2708-3716-7 บางบ่อ สมุทรปราการ เอส เอ็น เอ พรี ซชิ ่ ัน หจก โทร. 0-2730-1350-4 บางพลี สมุทรปราการ เอสดียูมาสเตอร์ เทค หจก โทร. 0-2386-6194-5 บางพลี สมุทรปราการ แอคคิวทูล หจก โทร. 0-2708-0398-9 บางเสาธง สมุทรปราการ ซาวานา ร้ าน โทร. 0-2816-3217 พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ เอ เทค พรี ซชิ ่ ัน ทูลลิ่ง จก บริษัท โทร. 0-2706-6024-5 บางเสาธง สมุทรปราการ l หมวดเครื่อง

ท�ำความเย็น

ยูโน่ กรุ๊ ป โทร. 0-2750-2286 โทรสาร. 0-2750-2348 เอส พี เอ็ม อินเตอร์ คูล จก บริษัท โทร. 0-2759-8393-6 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ เอส ไอ เอส เอ็นจิเนียริ่ง หจก โทร. 0-2385-6873-4 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

เอ เอฟ แอร์ แอนด์ อิเล็คทริค จก บริษัท โทร. 0-2815-4016-7 พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ เชียร์ ซีสเต็ม อินเตอร์ เนชั่นแนล (ไทยแลนด์ ) จก บริษัท โทร. 0-2750-3148-9 บางพลี สมุทรปราการ มายคอม (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2751-9610-7 บางพลี สมุทรปราการ ปากน�ำ้ เครื่ องเย็น ร้ าน โทร. 0-2389-3952 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ พัฒน์ กล จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-2178-2230-2 บางพลี สมุทรปราการ l หมวดเครื่องจักรกลซ่อม

ซี เอ็น ซี เซลล์ แอนด์ เซอร์ วสิ (2002) หจก โทร. 0-2709-7541-2 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ที เอส ไครเทียเรี่ ยน จก บริษัท โทร. 0-2749-9424 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ เพียรไชย การช่ าง หจก โทร. 0-2703-2599 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ เมกกะ เมคคานิสทิคส์ จก บริษัท


อุตสาหกรรม-เครื่องจักรกล

โทร. 0-2385-6447 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ศิวพงศ์ เทคโนโลยี แอนด์ ซัพพลาย หจก โทร. 0-2394-3599 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ เอ็มดีอีควีปเม้ นท์ แอนด์ เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-2710-8739 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ซีเอ็นซีเซอร์ โวซัพพลาย จก บริษัท โทร. 0-2383-4213-4 บางพลี สมุทรปราการ วัฒนพงษ์ การช่ าง หจก โทร. 0-2738-9637-8 บางพลี สมุทรปราการ ซิ่วปง แมชชันเนอรี่ (ไทยแลนด์ ) จก บริษัท โทร. 0-2750-5077 บางพลี สมุทรปราการ ซีเอ็นซีเซอร์ โวซัพพลาย จก บริษัท โทร. 0-2383-9341 บางพลี สมุทรปราการ โทแม็ค เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-2738-5699 บางพลี สมุทรปราการ ไทยแลนด์ คมิ กงเอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2750-4556-7 บางพลี สมุทรปราการ

l หมวดเครื่องจักรกล

และเครื่องมือกล

ยู. ดี แมชชีนเนอรี่ หจก. โทร. 0-2386-6251-2 โทรสาร. 0-2386-6253 ว่ องไววิทย์ จก บริษัท โทร. 0-2399-3941-3 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ คอมบิเทค แมชชินเนอร์ ร่ ี จก บริษัท โทร. 0-2316-2918-20 บางพลี สมุทรปราการ เจิน้ จี ้ อินเตอร์ เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-2759-4884,0-2759-7557 บางพลี สมุทรปราการ ไทยมังกรพลาสติก อุตสาหกรรม จก บริษัท โทร. 0-2703-7395, 08-1835-8119, 08-1658-1534 โทรสาร 0-2701-0845 E-mail : thailong46@hotmail.com www.thaimangkornplastic.com ชินแม็กซ์ ซิสเต็มส์ โทร. 0-2755-3147-8 บางพลี สมุทรปราการ ซี เอ็น ซี รี โทรฟิ ต แอนด์ เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-2312-9407-8 บางพลี สมุทรปราการ ไทยเซิน แมชชีนเนอรี่ จก บริษัท โทร. 0-2753-7066 บางพลี สมุทรปราการ

ลีดซัน จก บริษัท โทร. 0-2706-4055-8 บางพลี สมุทรปราการ ไทยเทคเร้ นท์ ทลั จก บริษัท โทร. 0-2338-6700 บางเสาธง สมุทรปราการ กลกานต์ เทคนิคคอล พาร์ ท หจก โทร. 0-2755-5346 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ เคเจเมคคานิคอล จก บริษัท โทร. 0-2755-7363 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ เจ แอนด์ เอส แมชชินเนอรี่ อินดัสเตรี ยล จก บริษัท โทร. 0-2709-9009 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ เจีย้ น เหยียน แมชชีนเนอรี่ จก บริษัท โทร. 0-2323-1911 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ซูเทค เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2323-0994 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ เทคทีมแมชชีนเนอรี่ จก บริษัท โทร. 0-2736-4331-2 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ พีพี เพาเวอร์ พาร์ ท จก บริษัท โทร. 0-2756-8460-2 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ เมคทรอนิคส์ เทคโนโลยี จก บริษัท โทร. 0-2702-9545 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

ยูไนเต็ดแคนเทคโนโลยี จก บริษัท โทร. 0-2385-8318 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ พิลลาร์ ส์โฮลดิง้ จก บริษัท โทร. 0-2316-7442-7 บางพลี สมุทรปราการ มิตซูบชิ ิ เฮฟวี่ อินดัสตรี่ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2740-3082-5 บางพลี สมุทรปราการ ลอจิคอม (ไทยแลนด์ ) จก บริษัท โทร.0-2750-3316 บางพลี สมุทรปราการ สยามยูเนี่ยน กลกิจ (1993) จก บริษัท โทร. 0-2312-1884-5 บางพลี สมุทรปราการ เอ็ม ดี (ไทยแลนด์ ) จก บริษัท โทร. 0-2312-0227 บางพลี สมุทรปราการ บลูเวฟ อี-เทรด จก บริษัท โทร. 0-2722-5304 พระประแดง สมุทรปราการ แอดวานซ์ อินเตอร์ แมค จก บริษัท โทร. 0-2817-1280-1 พระประแดง สมุทรปราการ คาสึอนิ เตอร์ เนชั่น-แนล จก บริษัท โทร. 0-2755-4277-8 บางพลี สมุทรปราการ จือเซิน (ไทยแลนด์ ) จก บริษัท โทร. 0-2316-3960-1 บางพลี สมุทรปราการ สยามโปรแม็ค จก บริษัท โทร. 0-2710-2496-7 Tourist&Business

SAMUTPRAKAN

113


อุตสาหกรรม-เครื่องจักรกล

บางพลี สมุทรปราการ เอ็น-เทค แมชชีนเนอรี่ จก บริษัท โทร. 0-2315-5533-40 บางพลี สมุทรปราการ เอ็ม เอ็ม เซอร์ วสิ เซนเตอร์ หจก โทร. 0-2706-5224 บางพลี สมุทรปราการ ไทยรี เลย์ กรุ๊ ป จก บริษัท โทร. 0-2464-4317-9 พระประแดง สมุทรปราการ พาร์ ทริช พีซชิ ่ ัน หจก โทร. 0-2705-2216-7 บางเสาธง สมุทรปราการ รุ่ งเจริญ โรงงาน โทร. 0-2463-9882 พระประแดง สมุทรปราการ

หมวดเครื่องจักรกล บริการติดตั้งและโยกย้าย

l

สยามสแกนดิเนเวียน คอนสตรั คชั่น แอนด์ บสิ ซิเนส จก บริษัท โทร. 0-2709-6525 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ เอวีเอส (2003) เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เซอร์ วสิ หจก โทร. 0-2707-9228-9 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ มีแมชชีนเนอรี่ หจก โทร. 0-2461-5780-2 พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ ไลเฟค (ประเทศไทย) จก บริษัท ่ยว&ธุรกิจ ทรปราการ 114 ๑ท่องเทีใน...สมุ

โทร. 0-2819-2547 พระประแดง สมุทรปราการ เจซีเคสตีล แอนด์ ออโต้ พาร์ ท จก บริษัท โทร. 0-2752-0223 บางพลี สมุทรปราการ โทเซอิ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2751-9563-4 บางพลี สมุทรปราการ เคนเทคโนโลยี่ แอนด์ คอนสตรั คชั่น จก บริษัท โทร. 0-2739-2994-5 บางเสาธง สมุทรปราการ เบสท์ เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-2740-4512-3 บางเสาธง สมุทรปราการ เพชรไพศาลเอ็นจิเนียริ่ง คอนสทรั คชั่น หจก โทร. 0-2756-2699 พระประแดง สมุทรปราการ ไลเฟค (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2819-1491 พระประแดง สมุทรปราการ ไฮโดร นิวเมติค จก บริษัท โทร. 0-2755-0631-3 พระประแดง สมุทรปราการ l หมวดเชื่อมโลหะ

สินทรั พย์ แพลนนิ่ง จก บริษัท โทร. 0-2753-5177 บางพลี สมุทรปราการ โกเบ-มิก ไวร์ (ประเทศไทย)

จก บริษัท โทร. 0-2395-2912 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ เค เอส เอ็ม เพลทติง้ จก บริษัท โทร. 0-2337-3381 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชัยรั ตน์ อ๊อกซิเย่ น ร้ าน โทร. 0-2395-2905 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ซี แอนด์ เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง หจก โทร. 0-2707-6576-7 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ไทย-โกเบ เวลดิง้ จก บริษัท โทร. 0-2709-3660-1 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ไทยเกียรติคุณเอ็นจิเนียริ่งแอนด์ ซัพพลาย หจก โทร. 0-2753-5433 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บุญโอบ หจก โทร. 0-2759-6891-2 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ลวดเชื่อมไทยฮันซ่ า จก บริษัท โทร. 0-2323-0022 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ เอสจีโมลด์ จก บริษัท โทร. 0-2758-2239 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ซี แอนด์ เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง หจก โทร. 0-2750-4885-7 บางพลี สมุทรปราการ

l หมวดชุบโลหะ

สมสะอาดการชุบ หจก. โทร. 0-2749-7726, 0-2393-8620 โทรสาร 0-2361-3108 E-mail : ssa_k@yahoo.com www.somsa-ardkarnchub.com สมชายการชุบ โทร. 0-2394-2415 โทรสาร. 0-2394-0148 l หมวดถัง

ยุโรดรั ม (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2702-9217-9 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ วัฒนบราเดอร์ จก บริษัท โทร. 0-2749-8115-6 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ วัฒนไพศาลเอ็นยิเนียริ่ง จก บริษัท โทร.0-2398-0143 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ทองทิพย์ หจก โทร. 0-2326-9565 บางพลี สมุทรปราการ ยุโรดรั ม (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2750-9581 บางพลี สมุทรปราการ วัฒนไพศาลเอ็นยิเนียริ่ง จก บริษัท โทร.0-2312-1200 บางเสาธง สมุทรปราการ อินคาพลาสติคส์ (ประเทศไทย) จก บริษัท


อุตสาหกรรม-เครื่องจักรกล

โทร. 0-2705-8011-8 บางเสาธง สมุทรปราการ เคอาร์ ดี จก บริษัท โทร. 0-2701-0880 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ โคมอสคอร์ ปอเรชั่น จก บริษัท โทร. 0-2703-4638-41 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ที พี พี (1998) จก บริษัท โทร. 0-2385-5950 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ที พี อี รี ไซเคิล หจก โทร. 0-2709-1424 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ เทพาซัพพลาย โทร. 0-2758-1481 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ พีรามิดอุตสาหกรรม หจก โทร. 0-2394-4140 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ เพอร์ เฟคท์ ท็อป อินเตอร์ เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-2754-0893 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ โลหะโชติ หจก โทร. 0-2394-1771 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ส ท โลหะการ หจก โทร. 0-2385-5101 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ สุขเจริญทรั พย์ รีไซเคิล หจก โทร. 0-2387-2421 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

เอส ชัยกลการ จก บริษัท โทร. 0-2461-1371 สมุทรปราการ มนตรี คอนท์ แอนด์ โมบาย จก บริษัท โทร. 0-2337-6604 บางบ่อ สมุทรปราการ เอกสยามแท็งก์ น�ำ้ โทร. 0-2750-7082-3 บางพลี สมุทรปราการ กิจการช่ าง (ไทยสเตนเลส) ร้ าน โทร. 0-2462-5436 พระประแดง สมุทรปราการ ตราเพชร จก บริษัท โทร. 0-2394-0027 พระประแดง สมุทรปราการ ไทยออเตอร์ แท้ งค์ จก บริษัท โทร. 0-2757-7510 พระประแดง สมุทรปราการ เอี่ยมซุ่นหลี เอ็นจิเนียริ่ง หจก โทร.0-2384-1639 พระประแดง สมุทรปราการ ศิริปราการ หจก โทร. 0-2425-8770 พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ l

หมวดน�้ำ-การควบคุม มลภาวะ

แอล เอส พี สยาม อินเตอร์ เทรด จก บริษัท โทร. 0-2729-3124 โทรสาร. 0-2729-4100

l หมวดน๊อต

สลัก และแป้นเกลียว

พีเอ็น พัฒธนากิจเจริญ จก บริษัท โทร. 0-2334-2829 โทรสาร 0-2334-2830 พัฒน์ ฮับ ฮาร์ ดแวร์ จก บริษัท โทร. / โทรสาร. 0-2755-3138 บุญสันต์ เอ็นจิเนียริ่ง หจก. โทร. 0-2758 4025-6 โทรสาร. 0-2758-4027 สามัคคีสลักภัณฑ์ จก บริษัท โทร. 0-2757-8181-2 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ไทยสินเมทัล อินดัสตรี จก บริษัท โทร. 0-2316-9436 บางพลี สมุทรปราการ สยาม สกรู โบลท แอนด์ นัท จก บริษัท โทร. 0-2738-8000 บางพลี สมุทรปราการ นิตโต เซโก (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2315-4142 บางเสาธง สมุทรปราการ กตัญญาซัพพลาย จก บริษัท โทร. 0-2755-4284-7 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ เค เอส เอ็นเทค จก บริษัท โทร. 0-2389-5508 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ เซ็นทรั ลโบลท จก บริษัท โทร. 0-2755-0991-3 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

เดนวิคฟาสเทนเนอร์ จก บริษัท โทร. 0-2759-5665 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ถาวรซัพพลาย ร้ าน โทร. 0-2383-6292 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ สยามเนยิ จก บริษัท โทร. 0-2710-1390-2 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ส�ำโรง รวมกิจ หจก โทร. 0-2756-9980-5 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ เอสเอฟซีฟาสเทนเนอร์ (ไทยแลนด์ ) จก บริษัท โทร. 0-2759-8147 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ฮามานาก้ า (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2395-4904 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ฮาราบิสซิเนส จก บริษัท โทร. 0-2755-7597 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ กรุ งเทพสลักภัณฑ์ จก บริษัท โทร. 0-2312-6241-3 บางพลี สมุทรปราการ เค แมค กรุ งเทพสลักภัณฑ์ จก บริษัท โทร. 0-2740-5128-9 บางพลี สมุทรปราการ เทพประทานสกรู -น๊ อต โรงงาน โทร. 0-2753-5086 บางพลี สมุทรปราการ ไทยซูซูกฟ ิ าสท์ เทนเนอร์ จก บริษัท โทร. 0-2398-5890 Tourist&Business

SAMUTPRAKAN

115


อุตสาหกรรม-เครื่องจักรกล

บางพลี สมุทรปราการ ไทยมงคลสลักภัณฑ์ จก บริษัท โทร. 0-2316-7472 บางพลี สมุทรปราการ ดีเบสเซอร์ วสิ ร้ าน โทร. 0-2722-5409 พระประแดง สมุทรปราการ ภาฤทธิ์ จก บริษัท โทร. 0-2819-1150 พระประแดง สมุทรปราการ l หมวดพลาสติก-โฟม

ปิ ยกิจ โฟมสยาม จก บริษัท โทร. 0-2755-3293-5 โทรสาร. 0-2385-5866 เกาสุ แพ็คกิง้ อินดัสตรี ้ จก บริษัท โทร. 0-2387-1752 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ดีไลท์ รีเลชั่นชิพ จก บริษัท โทร. 0-2756-3642 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ โฟมเม็กซ์ เอเซีย จก บริษัท โทร. 0-2709-3633-4 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ เอสเคคอนซัมเมท จก บริษัท โทร. 0-2707-8226-9 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บุญภิรมย์ พรี แพค จก บริษัท โทร. 0-2759-4630-1 บางพลี สมุทรปราการ ป๊อปปูล่าอินเตอร์ พลาส จก บริษัท ่ยว&ธุรกิจ ทรปราการ 116 ๑ท่องเทีใน...สมุ

โทร. 0-2763-7878 บางพลี สมุทรปราการ l หมวดพลาสติก

ผลิตภัณฑ์พิเศษ ขายส่งและผู้ผลิต

โกลบอล พลาสเซ็นเตอร์ จก บริษัท TEL/FAX : 0-2313-4533 M0bile. 08-1834-0351, 08-1834-0352 E-mail: plast_center@hotmail.com สุพรรณหงษ์ พลาสแพ็ค โทร. 0-2382-5288-91 โทรสาร. 0-2382-5292 เพอร์ เฟค อินเตอร์ โพรดักส์ จก บริษัท โทร. 0-2396-1720 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ยืนยงเอ็นเตอร์ ไพรส์ จก บริษัท โทร. 0-2709-1207-8 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ยูเนี่ยนไทยโพลีพลาส จก บริษัท โทร. 0-2707-7445 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ อีไ้ ทย จก บริษัท โทร. 0-2703-6573-4 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ยูเนี่ยนไทยโพลีพลาส จก บริษัท โทร. 0-2707-6325-7 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ อาร์ ตแพค แอนด์ ดิสเพลย์ จก บริษัท

โทร. 0-2816-1122 พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ ที กรุ งไทยอุตสาหกรรม จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-2326-8013-5 บางพลี สมุทรปราการ ที แอล พลาสติกส์ จก บริษัท โทร. 0-2708-5575-7 บางบ่อ สมุทรปราการ คอสโม พลาสติก คอนเทนเนอร์ หจก โทร. 0-2701-3092-4 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ไคฟู พลาสติก อินดัสเตรี ยล จก บริษัท โทร. 0-2755-7633 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชัยมงคลอุตสาหกรรม จก บริษัท โทร. 0-2385-3128 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ เซนมอน แพ็คเกจจิง้ จก บริษัท โทร. 0-2758-1447 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ไทยซื่อจาพลาสติก โทร. 0-2757-5676 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ไทยฟูคูวี จก บริษัท โทร. 0-2709-4053-7 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ไทยเหยียนผลิตภัณฑ์ พลาสติก (กรุ งเทพ) จก บริษัท โทร. 0-2701-1556-7 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

บางกอกโพลีเท็กซ์ หจก โทร. 0-2755-3488 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ พริน้ ท์ มาสเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-2709-4559 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ พริน้ ท์ มาสเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-2710-6670-4 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ไทยคู่สร้ างพลาสติก จก บริษัท โทร. 0-2816-1475-6 พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ

หมวดไฟฟ้ารับเหมา ติดตั้งส�ำหรับ บ้านและโรงงาน

l

นิว เจ อาร์ โทร. 0-2708-5363, 08-1657-4395 เกตุศริ ิ แมนโปร เซอร์ วสิ กรุ๊ ป จก บริษัท โทร. 0-2703-1578, 08-4692-4727, 08-7994-3779 l หมวดโรงฟอกหนัง

ชุมพร จก บริษัท โทร. 0-2323-9995 โรงงานฟอกหนังชัยยิ่งเจริญ จก บริษัท โทร. 0-2323-1437, 0-2323-1440, 0-2323-9652 โทรสาร. 0-2323-1440


อุตสาหกรรม-เครื่องจักรกล

พี่น้องจุงหว่ าง หสน โทร. 0-2323-9482-3 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ โรงงานอุตสาหกรรมฟอกหนัง สมุทรปราการ จก บริษัท โทร. 0-2323-9948 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ กวงเต็กหลีแทนเนอรี่ หจก โทร. 0-2388-0970-1 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ กวงฮะแทนเนอรี่ จก บริษัท โทร. 0-2389-2486 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ กิจไพบูลย์ โรงงานฟอกหนัง โทร. 0-2323-9978 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ เกียนวัฒนา โรงงานฟอกหนัง โทร. 0-2395-0851 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ เกียรติไพศาลแทนเนอรี่ จก บริษัท โทร. 0-2703-9007-8 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ คงศิริแทนเนอรี่ จก บริษัท โทร. 0-2703-9378-9 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ คงศิริแทนเนอรี่ จก บริษัท โทร. 0-2389-1764-5 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ คลาสสิค โปรดักส์ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2758-7250-1 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ เจ เอส ซี เล็ธเธอร์ จก บริษัท

โทร. 0-2387-0725 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ เจซีทแี ทนนิ่ง หจก โทร. 0-2709-5630 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ เจริญกิจ โรงงานฟอกหนัง โทร. 0-2323-9978 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชัยสุกจิ โรงงานฟอกหนัง โทร. 0-2389-2300-1 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชัยอนันต์ โรงงานฟอกหนัง โทร. 0-2395-0339 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

หมวดพลาสติก เคลือบหรืออัด

l

เพอร์ เฟค โค๊ ตติง้ หจก. โทร. 0-2803-2692-3 โทรสาร 0-2803-4267 l

หมวดแม่พิมพ์

บริษัท ทรั พย์ ไพบูลย์ เทคโนโลยี่ แอนด์ พาร์ ท จ�ำกัด โทร. 0-2816-4233 แฟกซ์. 0-2816-5991 หจก. วีพเี ค แมชชีนพารั ท แอนด์ ซัพพลาย โทร. 0-2753-5884, 08-6323-1278 แฟกซ์. 0-2710-2223

ไพโรจน์ อุตสาหกรรมโมลด์ หจก โทร. 0-2702-2990, 08-1555-1392 โทรสาร. 0-2702-3048 บุญญารั ช เพรส แอนด์ ได หจก โทร. 0-2330-3060-1 บางเสาธง สมุทรปราการ การ์ เทอร์ เทคโนโลยี หจก โทร. 0-2709-8025-7 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ เกรทเทคเอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2707-8550-2 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 95 กลการ จก บริษัท โทร. 0-2758-4820 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ เค ดี เค ไดแอนด์ พาร์ ท จก บริษัท โทร. 0-2701-4719 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ จัตวาพิมพ์ รีด ซัพพลาย หจก โทร. 0-2701-5255 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ จีแมกซ์ ทลู แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2759-0364 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ เซิ่ง ฟู่ หจก โทร. 0-2754-8433 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ณัฐพล โมลด์ แอนด์ พาร์ ท จก บริษัท โทร. 0-2385-5373-4 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ พิน ชายน์ อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จก บริษัท

โทร. 0-2324-0344-5 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ พีแอนด์ พโี มลด์ ซัพพลาย หจก โทร. 0-2323-1212 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ พีแอนด์ พโี มลด์ ซัพพลาย หจก โทร. 0-2701-1759 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ แมกซ์ เควสเทคโนโลยี่ จก บริษัท โทร. 0-2701-3396 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ โมล แอนด์ พาร์ ท เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2713-4843-5 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ไมครอน แม็กซ์ จก บริษัท โทร. 0-2394-5470 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ วี เอส เค คาร์ ทริม เทรดดิง้ จก บริษัท โทร. 0-2316-6650 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ศิริธนาศาสตร์ หจก โทร. 0-2394-2804 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ สยามไมโคร แสตนดาร์ ด หจก โทร. 0-2753-0031-3 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ อินเตอร์ กล๊ าสเทคโนโลยี จก บริษัท โทร. 0-2361-2253 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ อินเตอร์ กล๊ าสเทรดดิง้ จก บริษัท โทร. 0-2759-7879 Tourist&Business

SAMUTPRAKAN

117


อุตสาหกรรม-เครื่องจักรกล

l หมวดอากาศเสีย

อุปกรณ์ควบคุม ส�ำหรับโรงงาน

เจนคอน เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2323-9212-3 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ เอเชี่ยนเคมีคัล แอนด์ เอ็นยิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2759-7540 บางพลี สมุทรปราการ โพรเทคส์ แอคเซสโซรี อินดัสเตรี ยล หจก โทร. 0-2757-7385 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ โบลวเวอร์ แฟคเตอรี่ จก บริษัท โทร. 0-2708-3980-4 บางบ่อ ฟิ ลเทค จก บริษัท โทร. 0-2748-4582-3 พระประแดง สมุทรปราการ l หมวดเครื่องล�ำเลียงวัสดุ

เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ อินเตอร์ ทลู เทคโนโลยี จก บริษัท โทร. 0-2385-5717 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ซี เจ เอช เอ็นจิเนียริ่ง หจก โทร. 0-2738-7688 บางพลี สมุทรปราการ เอ็กเซลเลนท์ โมลด์ ชีสเท็ม แอนด์ แมนูแฟคเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-2750-4455-6 บางพลี สมุทรปราการ ไทยผลิตภัณฑ์ ยาง โรงงาน โทร. 0-2463-3596 พระประแดง สมุทรปราการ ไทยโพลียูเรเธนโปรดักส์ จก บริษัท โทร. 0-2817-6277 ่ยว&ธุรกิจ ทรปราการ 118 ๑ท่องเทีใน...สมุ

พระประแดง สมุทรปราการ ไทยสินอนันต์ (2516) โรงงานยาง จก บริษัท โทร. 0-2463-0102 พระประแดง สมุทรปราการ น�่ำฮงรั บเบอร์ อินดัสตรี ส์ จก บริษัท โทร. 0-2463-1775 พระประแดง สมุทรปราการ ผลิตภัณฑ์ ยางเกรี ยงสิน จก บริษัท โทร. 0-2462-6449 พระประแดง สมุทรปราการ ผลิตภัณฑ์ ยางไทยพาณิชย์ หจก โทร. 0-2384-1420 พระประแดง สมุทรปราการ ยงแสงอุตสาหกรรมเคมี หจก โทร.0-2754-4709-11 พระประแดง สมุทรปราการ

A.S.V. TRADING CO., LTD. Tel : 0-2541-7655, 0-2909-2855 Fax : 0-2541-6265 Mobile : 081-827-4962, 086-626-0345 บริษัท โชคมันตะเจริญ เอ็นจิเนีย จ�ำกัด โทร. 0-2752-3033, 0-2730-1158 แฟกซ์. 0-2752-3156 l

หมวดอุตสาหกรรม เครื่องมือ

วสุกรี ซัพพลายส์ หจก โทร. 0-2323-1598-600 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ปิ ติการช่ าง โทร. 0-2701-6089 โทรสาร 0-2701-6088 ออกัส เทคโนโลยี จก บริษัท โทร. 0-2702-4758-9 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ไทยโปรทูลส์ ซัพพลาย หจก โทร. 0-2738-8581-4 บางพลี สมุทรปราการ

เอสคิวแอนด์ โค จก บริษัท โทร. 0-2461-1128 พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ พีอีควิ จก บริษัท โทร. 0-2752-2496-8 บางพลี สมุทรปราการ แมกเนทอินเตอร์ ซัพพลาย จก บริษัท โทร. 0-2752-2080 บางพลี สมุทรปราการ เอสดับบลิววัน (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2738-7626-8 บางพลี สมุทรปราการ เอสเอสดับบลิวทูลลิ่ง จก บริษัท โทร. 0-2312-0090-4 บางพลี สมุทรปราการ อินเตอร์ เมทเทิล เทรดดิง้ หจก โทร. 0-2815-0244 พระประแดง สมุทรปราการ

หมวดอุตสาหกรรม อุปกรณ์และเครื่องใช้

l

ชัยฤทธิ์วงษ์ จก บริษัท โทร. 0-2738-9197-9 โทรสาร. 0-2738-9717 เพาเวอร์ พลาสเทค จก บริษัท โทร. 0-2757-5053, 0-2312-2468 โทรสาร. 0-2757-5054 เค เอ ที ซัพพลาย แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2758-4246-7 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ เจนเนอรั ลไนซ์ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2709-3366 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ซีเมสเทรดดิง้ จก บริษัท โทร. 0-2758-1159 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ เซ่ งไถ่ อุตสาหกรรม โรงงาน โทร. 0-2323-3084 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ทรั พย์ ชญา จก บริษัท โทร. 0-2713-4915 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ นครินทร์ อีควิปเม้ นท์ หจก โทร. 0-2385-7677 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ มิตรสากล ซัพพลาย หจก


อุตสาหกรรม-เครื่องจักรกล

โทร. 0-2399-4493 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ วิสุทธิ์พฒ ั นา หจก โทร. 0-2387-1277 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ สุขสวัสดิ์สตีล แอนด์ ทูล จก บริษัท โทร. 0-2395-2564 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ หวาไถ้ อุตสาหกรรม จก บริษัท โทร. 0-2709-4919 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ หัวหนันอุตสาหกรรม จก บริษัท โทร. 0-2385-0802 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ อินซัลเทค หจก โทร. 0-2701-2699 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ อินดัสเตรี ยล คอนซูม โปรดักส์ หจก โทร. 0-2763-8100 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ อินเตอร์ พรี ทฟ ี จก บริษัท โทร. 0-2324-1082-4 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ สปิ โซเครื่ องมือและอุปกรณ์ จก บริษัท โทร. 0-2753-5295 บางพลี สมุทรปราการ เอส เอ็น เค เทรดดิง้ (1997) จก บริษัท โทร. 0-2752-5566 บางพลี สมุทรปราการ

l หมวดไฮโดรลิก-อุปกรณ์

l หมวดอ๊อกซิเจน

ทรรศพร อินเตอร์ เนชั่นแนล เทรด หจก. โทร. 0-2757-7011 โทรสาร. 0-2757-7012 ชาติร่ ุ งเรื อง หจก. โทร. 0-2566-3835 เจริญวุฒกิ จิ ร้ าน โทร. 0-2759-2002-3 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ตัง้ ฮั่ว เฮง โทร. 0-2395-5921-2 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ที ดับบลิว เอส เอ็กซ์ เพรส จก บริษัท โทร. 0-2753-0898 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ นิฮอนเทคนิคอล จก บริษัท โทร. 0-2334-3011 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บุลชลิต การผลิตข้ อต่ อ จก บริษัท โทร. 0-2384-6922 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ พ พานิช ร้ าน โทร. 0-2387-0518 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ เพชร ลักษณา อินดัสตรี ้ จก บริษัท โทร. 0-2709-5991-3 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ฟิ ตเฟล็กซ์ โฮส เซ็นเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-2386-9132 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

วัฒนชัย อ๊ อกซิเย่ น แพรกษา หจก. โทร. 0-2701-9424-5 โทรสาร. 0-2701-4776

หมวดพลาสติก แม่พิมพ์ชนิดฉีด

l

l

หมวดเครื่องจักรกล ชิ้นส่วนและอะไหล่

ร้ าน SPEED TOOL โทร. 0-2750-7774, 08-1426-5955 แฟกซ์. 0-2752-2214 E-mail: speedtool2002@hotmail.com

ห้ างหุ้นส่ วนจ�ำกัด เจ.เอส.ซี มอเตอร์ โทร. 0-2755-3111-2 โทรสาร. 0-2759-7628 บริษัท ไมโครเทคโปรดักส์ จ�ำกัด โทร. 0-2312-2486-7 แฟกซ์. 0-2755-4179 l

หมวดมอเตอร์ไฟฟ้า ซ่อม

ร้ านสมศักดิ์ การช่ าง โทร. 0-2815-2432, 08-5088-4911 แฟกซ์. 0-2815-2432 สมพงษ์ มอเตอร์ โทร. 08-7015-8219, 08-4343-0819 โทรสาร 0-2707-9967

Tourist&Business

SAMUTPRAKAN

119


อุตสาหกรรม-เครื่องจักรกล

่ยว&ธุรกิจ ทรปราการ 120 ๑ท่องเทีใน...สมุ


อุตสาหกรรม-เครื่องจักรกล

Tourist&Business

SAMUTPRAKAN

121


อุตสาหกรรม-เครื่องจักรกล

่ยว&ธุรกิจ ทรปราการ 122 ๑ท่องเทีใน...สมุ


อุตสาหกรรม-เครื่องจักรกล

Tourist&Business

SAMUTPRAKAN

123


สินค้า และธุรกิจบริการ

ด้านสินค้า และบริการธุรกิจ เป็นหมวดเกี่ยวกับสินค้าและการบริการ ที่ค่อนข้างจะมีความสัมพันธ์กับหมวดอื่นน้อยมาก สินค้าและบริการ ซึ่งค้นหาในหมวดอื่นไม่พบ ท่านอาจพบได้ ในหมวดนี้ เช่น การบรรจุหีบห่อ การขนส่งทางเรือและทางอากาศ ห้างสรรพสินค้า กราฟฟิคดีไซน์ ของเล่นเด็ก การบัญชี รวมทั้งระบบการรักษาความปลอดภัย

่ยว&ธุรกิจ ทรปราการ 124 ๑ท่องเทีใน...สมุ


สินค้า และธุรกิจบริการ

l

หมวดกระดุม-ผู้ผลิต จ�ำหน่าย

บริษัท อาริยะ แอคเซสเซอรี่ อินดัสทรี่ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 1692/27-29 หมู่ 4 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 Tel. 0-2758-2216 Fax. 0-2384-8054 E-mail : tbicompany@ yahoo.com หมวดกุญแจ ขายส่งผู้ผลิต

l

สนั่นกุญแจ ที่ตั้ง : 548/1 หมู่ 6 หน้ามินิบิ๊กซี ตลาดสดบางปู ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ Tel. 08-4671-0977, 09-5592-2452

ขุนแผน ช่ างกุญแจบางบ่ อ ที่ตั้ง : 354/64 หมู่ 1 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560 Tel. 08-9929-9485

l

หมวดเครื่องเขียน

หมวดท่อน�้ำ บริการท�ำความสะอาด

l

l

หจก.งูเหล็ก อยุธยา 083-963-0099 หัวหิน 087-963-4000 กรุ งเทพ 089-660-3737 ชลบุรี 080-167-1000 สมุทรปราการ 080-733-0055 นนทบุรี 0-2950-6772 ระยอง 089-779-7136 ปทุมธานี 089-473-9501 พัทยา 083-814-9000

หจก. เอกธมนทรานสปอร์ ต ที่ตั้ง : 120/18 ถ.บางนา-ตราด ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540 Tel. 08-1854-3608 Fax. 0-2704-0382

ดู AD โฆษณา 4 สี หน้ า 17

l

หมวดป้าย-รับท�ำ

หมวดอะคลิริค-พลาสติก

บริษัท คิง พาวเวอร์ โพลีกล๊ าส จ�ำกัด ที่ตั้ง : 22/10-15 หมู่ 4 ถ.เทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 Tel. 0-2755-4600, 08-1699-1005 Fax. 0-2762-0935-7

ดู AD โฆษณา 4 สี หน้ า 3 l

l

หมวดบริการเช่าเต็นท์

หมวดขนส่งสินค้า บริการ

บริษัท สิรวิชญ์ ทรานสปอร์ ต จ�ำกัด ที่ตั้ง : 168/143 หมู่ 2 ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130 Tel. 0-2752-2215-6, 08-1667-7762 Fax. 0-2752-2215-6 ต่ อ 26 บริษัท เอส.เค.เค ทรานสปอร์ ต จ�ำกัด ที่ตั้ง : 899/107 หมู่ 15 ซ.ไทยประกัน ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540 Tel. 0-2706-4810-11 Fax. 0-2706-4812

บริษัท โปรธิวา จ�ำกัด ที่ตั้ง : 2419-2419/1 หมู่ 7 ถ.ศรีนครินทร์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 Tel. 0-2753-0538 Fax. 0-2753-0538

ดู AD โฆษณา 4 สี หน้ า 17

ป้ายมหาโย ที่ตั้ง : 201/25-26 หมู่ 11 ถ.เทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ Tel. 08-7901-5775, 08-7043-9942

ตะวันออกผ้ าใบ ที่ตั้ง : 26 หมู่ 2 ต.วังจันทร์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210 Tel. 08-9607-3013

ดู AD โฆษณา 4 สี หน้ า 16

บริการเช่ าเต็นท์ คุณก้ อง Tel. 08-5812-5157, 06-5535-2826 l

หจก.นานาภัณฑ์ ปากน�ำ้ (สาขา) ที่ตั้ง : 1 ถ.นารายณ์ปราบ ศึก ต.ปากน�้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 Tel. 0-2395-4396, 0-2702-7418 Fax. 0-2395-4992

บริษัท บางพลีใหญ่ ขนส่ ง จ�ำกัด ที่ตั้ง : 76/10 หมู่ 3 ถ.เทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 Tel. 0-2386-6167-9, 0-2755-4577-8 Fax. 0-2755-4579

พงษ์ ชาติ โฆษณา ที่ตั้ง : 88/3 หมู่ 15 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 Tel. 08-3132-4358

หมวดแรงงาน บริษัทจัดหา

หจก. พี.ซี.เอ็น เซอร์ วสิ ที่ตั้ง : 13 หมู่ 3 ถ.เลียบวารี แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530 Tel. 0-3884-5408, 08-5055-9663, 08-5132-2589

ดู AD โฆษณา 4 สี ปกหลังนอก

Tourist&Business

SAMUTPRAKAN

125


สินค้า และธุรกิจบริการ l

หมวดบัญชี-บริการท�ำ และผู้ตรวจสอบ

บริษัท สุธิดาการบัญชี จ�ำกัด ที่ตั้ง : 6/23 หมู่ 7 ซ.ศรีนครินทร์เซ็นเตอร์ ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ Tel. 09-4886-9465, 0-2385-6720 Fax. 0-2740-4219 บริษัท ทรงพล การบัญชี และกฎหมาย จ�ำกัด ที่ตั้ง : 777,777/1-3 หมู่ 6 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ Tel. 0-2701-3741, 0-2385-0445-7, 08-1554-4435 Fax. 0-2385-0445 ต่ อ 111-112 บริษัท เจริญรั ชกิจ บัญชีและกฎหมาย จ�ำกัด ที่ตั้ง : 234/51-2 หมู่ 7 ถ.สุขุมวิทสายเก่า ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 Tel. 0-2186-3544-6 Fax. 0-2186-3549 l

หมวดของเสีย บริการก�ำจัด

ประทุม บริการ ที่ตั้ง : 12/3 หมู่ 5 ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 Tel. 0-2702-2090, 08-1697-3176 Fax. 0-2395-1621 ประสิทธิ์ บริการ ที่ตั้ง : เทศบาลบางปู (สะพานคาร์สัน) อ.เมือง จ.สมุทรรปราการ Tel. 08-9282-0922, 08-9169-6875 ่ยว&ธุรกิจ ทรปราการ 126 ๑ท่องเทีใน...สมุ

l

หมวดไม้กวาด

บริษัท เอ็นซีแอล โปรดักส์ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 51 หมู่ 4 ถ.หนามแดง-บางพลี ซ.33 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 Tel. 0-2753-6311, 08-9111-2757 Fax. 0-2753-6312 www.nclthai.com

l

หมวดโกดัง

ดีซีโกดังให่ เช่ า Tel. 08-1774-0777, 09-7474-6611, 0-2753-5935-6 l หมวดผ้าใบ ขายส่ง-ผู้ผลิต

หจก. ทีแอนด์ ซี เต็นท์ และผ้ าใบ ที่ตั้ง : 188/45 หมู่ 7 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 Tel. 0-2408-5092, 08-2899-5369 Fax. 0-2408-5093 www.tctent.com E-mail : tctent@gmail.com

ดู AD โฆษณา 4 สี หน้ า 14

บริษัท ประชาอุทศิ แคนวาส จ�ำกัด ที่ตั้ง : 245/1 หมู่ 3 ต.บ้านคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ Tel. 0-2461-5725-6 Fax. 0-2461-5727

ร้ านศิริชัย ผ้ าใบ ที่ตั้ง : 7 ซ.รุ่งอรุณวาทศิน 2 คลองตาเค็ดฝั่งตะวัน ตก ต.ปากน�้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 Tel. 08-1907-7119, 08-1251-8484 l

หมวดรับซื้อของเก่า

บริษัท โบตั๋น รี ไซเคิล จ�ำกัด ที่ตั้ง : 1 ซ.ฉลองกรุง 10 ถ.ฉลองกรุง แขวงล�ำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 Tel. 0-2737-4373 Fax. 0-2737-4372 ร้ าน จ.เจริญชัย ค้ าของเก่ า ที่ตั้ง : 360/1 หมู่ 2 ถ.บางพลี-ต�ำหรุ ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ Tel. 08-9142-9768, 08-2322-1636 ช.เจริญเทรดดิง้ แอนด์ ซัพพลาย ที่ตั้ง : 888/8 หมู่ 7 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 Tel./Fax. 0-2709-1771 วีระ รั บซือ้ ของเก่ า Tel. 08-1323-9035, 0-2394-7689 E-mail : icu_23@hotmail. com

l

หมวดของเด็กเล่น

ร้ านของลูก สมุทรปราการ ที่ตั้ง : 61/210 หมู่ 5 ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 Tel. 06-4192-6264

ดู AD โฆษณา 4 สี หน้ า 9 l

หมวดบริการซักแห้ง

คลีนเวฟ ซักแห้ ง ที่ตั้ง : 2014/22 ถ.เทพารักษ์ ซ.4 ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 Tel. 08-9613-3829, 08-6089-2442

l

หมวดวิทยุสื่อสาร อุปกรณ์-ระบบ

หจก. โซน 26 ที่ตั้ง : 128/15 หมู่ 14 ซ.สุขสวัสดิ์ 62 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 Tel. 0-2818-0188-89, 08-1632-1933 Fax. 0-2463-4751

บริษัท ไทย ซีควิ ริตี ้ เวิลด์ กรุ๊ ป จ�ำกัด ที่ตั้ง : 98/24 หมู่บ้านมายฮอฟ ถ.ร่มเกล้า แขวงคลองประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 Tel. 0-2136-4637 Fax. 0-2136-4636 ประดิษฐ์ ค้ าของเก่ า ที่ตั้ง : 585/114 หมู่ 2 ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 Tel. 08-0066-3656

ดู AD โฆษณา 4 สี หน้ า 20


สินค้า และธุรกิจบริการ l

หมวดทนายความ

บริษัท เค.เอส. ลอว์ แอนด์ บิซเิ นส จ�ำกัด ที่ตั้ง : 132 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 Tel. 08-1633-1332, 08-7049-9111, 0-2361-6001 Fax. 0-2361-6002

l

บริษัท ไฟร์ สตีลเอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด ที่ตั้ง : 67/281 หมู่ 10 ถ.กาญจนาภิเษก ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 Tel. 0-2194-7392, 08-4378-7009 Fax. 0-2194-7382

ดู AD โฆษณา 4 สี หน้ า 12 l

หมวดกล้องวงจรปิด

สวนน�ำ้ แสนสนุก ที่ตั้ง : ติดทาง อบต.เทพารักษ์ใกล้ ทางด่วนเทพารักษ์ (ตลาดนัดสังกะสี) ซ.หมู่บ้านบางปูนครโครงการ 2 ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ Tel. 08-1251-2757, 06-4515-0446

ดู AD โฆษณา 4 สี หน้ า 6 l

สนง. อัมรา ทนายความ ที่ตั้ง :135/27 หมู่ 12 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 Tel. 0-2337-3890, 08-9667-8779 Fax. 0-2751-0153

l

หมวดวงดนตรี บริการรับจัด

บริษัท นานา คอร์ ปอเรชั่น จ�ำกัด ที่ตั้ง : 668/11 ซ.ประชาอุทิศ 90 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 Tel. 09-5829-5456 Fax. 0-2100-4546

ดู AD โฆษณา 4 สี หน้ า 7

หมวดสวนน�้ำ

หมวดรักษาความ ปลอดภัย

บริษัท คิงส์ เบสท์ แอนด์ ลอ อินเตอร์ การ์ ด จ�ำกัด ที่ตั้ง : 105 ซ.บางนา-ตราด 1 หมู่ 15 ถ.สุขุมวิท 103 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 Tel. 0-2396-1699, 08-9923-7833 Fax. 0-2396-1699 หมวดบริการ ท�ำความสะอาด

l l

หมวดน�้ำดื่ม-บริการ

ทีมงานบ้ านหมอวาง ที่ตั้ง : 36 หมู่ 7 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 Tel. 08-1613-8292, 08-5149-6485

อ.อังกูร มิวสิค Tel. 08-1499-3723 l หมวดไฟไหม้ อุปกรณ์การป้องกัน

เมจิกไฟร์ เคมีคอล ที่ตั้ง : 78/3 หมู่ 14 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 Tel. 0-2463-5479, 0-2463-5934, 0-2464-2173, 08-1458-3387 Fax. 0-2463-5934

ปวันนันท์ บริการน�ำ้ ดื่ม ที่ตั้ง : 57 ลาดพร้าว 136 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Tel. 08-1917-5641, 0-2503-8145-6 Fax. 0-2503-8146

จ๊ อบคลีน ที่ตั้ง : 85 ซ.12 (เกษมสมุทร 2/1) ถ.สายลวด ต.ปากน�้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 Tel. 08-2176-6386, 08-2090-4893 Fax. 0-2388-3164

l หมวดขนส่งสินค้า

ทางน�้ำ-บริการ

ยูนิไทย โทร. 0-2701-6888 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ดับเบิล้ ยู แอนด์ ไอ ชิปปิ ้ ง เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-2753-3550-1 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ เดชเอ็นเตอร์ ไพรส์ จก บริษัท โทร. 0-2701-0002-3 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ทรั พย์ ทวีขนส่ ง จก บริษัท โทร. 0-2385-6683-5 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ทริพเพิล เจ แอนด์ พี จก บริษัท โทร. 0-2701-6800-1 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ มิตรรุ่ งเรื องขนส่ ง หจก โทร. 0-2745-4002-3 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ยูไนเต็ดไทยชิปปิ ้ ง จก บริษัท โทร.0-2701-7050-4 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ว โชคชัยรุ่ งเรื อง หจก โทร. 0-2745-4000-1 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ วีซีพชี ปิ ปิ ้ ง จก บริษัท โทร. 0-2701-1788 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ วีเอสพีมารี นชิปปิ ้ ง จก บริษัท โทร. 0-2703-4300-6 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ เอกสิริเซอร์ วสิ หจก โทร. 0-2759-2024-5 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ทรานสปอร์ ต แมเนจเม้ นต์ จก บริษัท โทร. 0-2738-9748 บางพลี สมุทรปราการ บางกอกไบร์ ท เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-2746-5661 บางพลี สมุทรปราการ เลสชาโก้ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2763-7840-2 บางพลี สมุทรปราการ คอสนาม ชิปปิ ้ ง จก บริษัท โทร. 0-2817-7889 พระประแดง สมุทรปราการ โชคหิรัญพัฒนาขนส่ ง จก บริษัท โทร. 0-2818-0093-4 พระประแดง สมุทรปราการ ซี เอส มารี นอินเตอร์ เทรด จก บริษัท โทร. 0-2817-8232 พระประแดง สมุทรปราการ ท่ าบุญ จก บริษัท โทร. 0-2361-2503 พระประแดง สมุทรปราการ ท่ าเรื อพระประแดง จก บริษัท โทร. 0-2818-4550 พระประแดง สมุทรปราการ ไทยเดินเรื อทะเล จก บริษัท โทร. 0-2463-3980 พระประแดง สมุทรปราการ l หมวดขนส่งสินค้า

ทางบก-บริการ

นพดล อินเตอร์ ปิ โตรเลียม จก บริษัท Tourist&Business

SAMUTPRAKAN

127


สินค้า และธุรกิจบริการ โทร. 0-2316-9050 โทรสาร. 0-2751-0566 เครนสุทธิขนส่ ง จก บริษัท โทร. 0-2394-5163 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ วี เค ขนส่ ง จก บริษัท โทร. 0-2463-2996 พระประแดง สมุทรปราการ เคพีเอ็น-เอสที ลอจีสติคส์ จก บริษัท โทร. 0-2740-0471-3 บางเสาธง สมุทรปราการ ค มงคลทรานสปอร์ ท หจก โทร. 0-2709-6256 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ เค บี แอล เครน แอนด์ ทรานสปอร์ ต จก บริษัท โทร. 0-2709-8067-71 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ เคเอสดีทรานสปอร์ ต แอนด์ เซอร์ วสิ หจก โทร. 0-2755-6322 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บลูแอนด์ ไวท์ โปรเฟสชันแนล ทรานสปอร์ ต จก บริษัท โทร. 0-2709-2620 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ประสิทธิ์สม จก บริษัท โทร. 0-2749-9994-5 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ปากน�ำ้ สหการ หจก โทร. 0-2384-1550 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

่ยว&ธุรกิจ ทรปราการ 128 ๑ท่องเทีใน...สมุ

พงษ์ โชค จก บริษัท โทร. 0-2394-6568 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ พรภูมเิ ซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-2395-4749 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ยุภา ขนส่ ง หจก โทร. 0-2709-2939 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ รวมถาวรขนส่ ง หจก โทร. 0-2709-4664 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ รวมสถาพรขนส่ ง จก บริษัท โทร. 0-2385-0677-80 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ โลจิตร้ า จก บริษัท โทร. 0-2710-9383 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ วันทนา เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-2701-3591 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ วิวัฒนา มูฟวิ่ง จก บริษัท โทร. 0-2314-2234, 0-2716-9399 โทรสาร 0-2719-7909 กด 0 วีเอ็มซีบางปูขนส่ ง จก บริษัท โทร. 0-2709-0091 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ศรี สมุทรขนส่ ง หจก โทร. 0-2394-7822-3 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ศิริปราการ ทรานสปอร์ ต แอนด์ เซอร์ วสิ จก บริษัท

โทร. 0-2759-9933 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ สยามเคพีเอสทรานสปอร์ ต หจก โทร. 0-2754-6848-9 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 5 เค เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-2710-9855-6 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ อ้ วนคอนเทนเนอร์ แอนด์ ทรานปอร์ ต จก บริษัท โทร. 0-2759-8119-2 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ อินเตอร์ ทรานสปอร์ ต จก บริษัท โทร. 0-2759-9349 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ อินเตอร์ ลิงค์ ทรานสปอร์ ต จก บริษัท โทร. 0-2759-9945 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ เอสโปร ทรานสปอร์ ต (2001) หจก โทร. 0-2758-3075 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ เอส.เค.เค.ทรานสปอร์ ต จก บริษัท โทร. 0-2706-4810-11 โทรสาร 0-2706-4812 แอล เอช พูร์ เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-2743-5234 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ โกลเด้ น เลเบอร์ แอนด์ ทรานส์ ปอร์ ต จก บริษัท โทร. 0-2755-9877 พระประแดง สมุทรปราการ ทรั พย์ อ่ ูทองขนส่ ง หจก

โทร. 0-2754-2778 พระประแดง สมุทรปราการ รวมถาวรขนส่ ง หจก โทร. 0-2705-5060-73 บางเสาธง สมุทรปราการ เอ็น วาย เค บริการขนส่ ง (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2463-8896 พระประแดง สมุทรปราการ แอล เอช พูร์ เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-2361-1568 พระประแดง สมุทรปราการ l หมวดคอมพิวเตอร์

และอุปกรณ์ต่อพ่วง ผู้จ�ำหน่าย

โกลเด็นไนนไอที จก บริษัท โทร. 0-2728-5308 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ คอมพิวเตอร์ เวิลด์ บซิ เิ นส หจก โทร. 0-2398-9961 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ เค แอนด์ พี เมอร์ ช่ ันพริน้ ซ์ จก บริษัท โทร. 0-2383-8176 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ซันซอฟท์ โซลูช่ ัน จก บริษัท โทร. 0-2389-4467-8 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ซันเน็กซ์ โกลบอลเน็ทเวิร์ค จก บริษัท


สินค้า และธุรกิจบริการ โทร. 0-2757-8127-8 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ซี เอ เอส เอช อินเตอร์ เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-2757-6629 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2715-2999 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ พี แอนด์ พี คอมพิวเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-2389-5927-9 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ มัลติเทค คอมพิวเตอร์ โซลูช่ ัน จก บริษัท โทร. 0-2730-9112 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ เวอร์ คสเตชั่น คอมพิวเตอร์ เซอร์ วสิ โทร. 0-2757-0167 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ เอ็นเอเอ็นอุตสาหกรรม หจก โทร. 0-2710-6400-3 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ โลหะประทีปอุตสาหกรรม จก บริษัท โทร. 0-2315-1207 บางพลี สมุทรปราการ ไอ คิว พี โปรดักส์ จก บริษัท โทร. 0-2750-6063 บางพลี สมุทรปราการ พี เค เชลฟ แอนด์ สแตนด์ จก บริษัท โทร. 0-2818-6241-4 พระประแดง สมุทรปราการ กาสมา เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จก บริษัท โทร. 0-2327-7431-3 อ. บางเสาธง สมุทรปราการ

l หมวดชั้นและหิ้งเก็บของ

ป๋าโป่ งซาวด์ โทร. 08-6351-4397, 08-9922-7902 ฟลุ๊ค มิวสิค โทร. 0-2709-1361 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ เอ็ม เอ็น ไล้ ท แอนด์ ซาวด์ โทร. 0-2752-2448 บางพลี สมุทรปราการ

ที พี บี อินดัสทรี หจก โทร. 0-2388-2004-6 โทรสาร. 0-2388-2007 ซี เอ็ม เมนูแฟ็ คเจอริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2815-2804-5 พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ เซิร์ชชิ่ง วิน หจก โทร. 0-2704-0650 บางเสาธง สมุทรปราการ พี บี เอส โปรเกรซ จก บริษัท โทร. 0-2754-4233

l หมวดดนตรี

เครื่องให้เช่า

l หมวดดอกไม้

ขายปลีกและรับจัด

ดอกหญ้ า ร้ านดอกไม้ โทร. 0-9206-3255

เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ดอกไม้ นภัสสร ร้ าน โทร. 0-2751-1280 บางพลี สมุทรปราการ Daily Flowers โทร. 08-6873-4269, 08-7092-5956 E-mail : dailyflowers@hotmail.com l หมวดถ่ายรูป-ล้าง-อัด

ขยาย ฟิล์มขาวด�ำและ ฟิล์มสี

คณะบุคคลนธร-โนรี โทร. 0-2754-1220 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ จักรวาลโฟโต้ เอ็กซ์ เพรส ร้ าน โทร. 0-2394-1370 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ฉายากร ร้ าน โทร. 0-2387-1823 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บิวตีอ้ ารท ร้ าน โทร. 0-2395-2573 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ แบริ่ง โฟโต้ ดจิ ติ อลแล๊ ป โทร. 0-2744-6688 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ พี อาร์ คัลเลอร์ แล็บ ร้ าน โทร. 0-2754-1483 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ภาพเพรช เอ็กซ์ เพรส ร้ าน โทร. 0-2395-1907 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

เอกลักษณ์ โฟโต้ เอ็กซ์ เพรส ร้ าน โทร. 0-2703-2185-6 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ธนากุลพิมพ์ ย้อม จก บริษัท โทร. 0-2816-0817-9 พระประแดง สมุทรปราการ บุญธรรมคัลเลอร์ โทร. 0-2463-3602 พระประแดง สมุทรปราการ ฟิ ล์ มทองคัลเลอร์ ร้ าน โทร. 0-2463-7280 พระประแดง สมุทรปราการ งามจิตร ห้ องภาพ โทร. 0-2463-4061 พระประแดง สมุทรปราการ จักรวาล ร้ าน โทร. 0-2462-5237 พระประแดง สมุทรปราการ l หมวดโทรศัพท์มือถือ

และอุปกรณ์

กรุ งเทพ ไฮเทค เทเลคอม จก บริษัท โทร. 0-2385-6245 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ เจ มาร์ ท จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-2388-5007 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ดาต้ าทัช จก บริษัท โทร. 0-2394-2717 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ที จี เซลลูล่าร์ เวิลด์ จก บริษัท โทร. 0-2757-6969

Tourist&Business

SAMUTPRAKAN

129


สินค้า และธุรกิจบริการ

เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ พีจเี ทเลคอม จก บริษัท โทร. 0-2702-5859 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ เลคคอมมูนิเคชั่น จก บริษัท โทร. 0-2756-9499-503 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ เวิลด์ แอดวานซ์ คอมมูนิเคชั่น หจก โทร. 0-2380-6623-4 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ แซทต้ า คอร์ ปอเรชั่น จก บริษัท โทร. 0-2740-2903 บางพลี สมุทรปราการ แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-2316-8330-1 บางพลี สมุทรปราการ ที คอนเน็คท์ จก บริษัท โทร. 0-2313-1110 บางเสาธง สมุทรปราการ l หมวดโทรทัศน์วงจรปิด

อุปกรณ์-ระบบ

เวิลด์ อีโวลูช่ ัน จก บริษัท โทร. 0-2914-4754, 0-2914-4936, 08-6305-2870, 08-9138-8844 E-mail : kk23121960@yahoo.com l หมวดทนายความ

่ยว&ธุรกิจ ทรปราการ 130 ๑ท่องเทีใน...สมุ

ส�ำนักงานกฏหมาย และการบัญชีภ่ กู ฤษณา จก บริษัท โทร. 0-2754-1178, 0-2754-1005 โทรสาร 0-2754-1122 l หมวดน�้ำ-เครื่องกรอง

และฆ่าเชื้อโรค

FILTERMART CO.,LTD โทร. 0-2885-8600-2 โทรสาร. 0-2885-8618 ท็อปส์ วอเตอร์ สโตร์ โทร. 0-2383-1875 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ คอสมิค วอเตอร์ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2751-7893-4 บางพลี สมุทรปราการ ทอป รี ช คอร์ ปอเรชั่น จก บริษัท โทร. 0-2316-6959-60 บางพลี สมุทรปราการ ต ยนต์ ชัยปากน�ำ้ หจก โทร. 0-2389-5387 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ แสงระพีร่ ุ งเรื องกิจ หจก โทร. 0-2385-3538 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ l หมวดน�้ำ-บริการจัดส่ง

นิพนธ์ บริการน�ำ้ ประปา

โทร. 0-2384-5624, 08-1488-2818 กู๊ดวิลล์ บริการน�ำ้ ประปา โทร. 0-2397-5740 บางพลี สมุทรปราการ ซี เอฟ เคมเทค จก บริษัท โทร. 0-2395-4689 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ซี เอฟ เคมเทค จก บริษัท โทร. 0-2702-9029 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ น�ำ้ จืดมิตรไพบูลย์ หจก โทร. 0-2395-0342 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ พี เจ สากลบรรจุภณ ั ฑ์ จก บริษัท โทร. 0-2703-0082 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ อัมพาทรั พย์ หจก โทร. 0-2389-0258 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ l หมวดบัญชี-บริการท�ำ

ส�ำนักงาน พ.รุ่ งเรื องการบัญชี และธุรกิจ โทร. 0-2862-4373-4, 08-1561-9379 แฟกซ์. 0-2862-4375 ทวิน ออดิตติง้ จก บริษัท โทร. 0-2385-6226, 0-2758-3558 โทรสาร 0-2385-6226, 0-2758-3558 ซี พี เอ (สมุทรปราการ) จก บริษัท โทร. 0-2710-8564 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

A&V Account Office โทร. 0-2818-4533 (AUTO) โทรสาร 0-2818-4534 E-mail : info@avaccount.com กรวรา การบัญชี โทร. 0-2334-1249 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ คอมมอน แอคเคาน์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-2758-5644 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ สมุทรปราการ การบัญชี หจก. โทร. 0-2346-0018, 08-1172-2192 โทรสาร 0-2346-0071 คันดา แอคเค้ าเทิน้ ท์ เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-2388-2589-90 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ส�ำนักงานบัญชี เจริญบิสซิเนส กรุ๊ ป จก บริษัท โทร. 0-2186-3544-48, 08-9029-2640 โทรสาร 0-2186-3549 น�ำ้ เงินทอง จก บริษัท โทร. 0-2758-6219 โทรสาร 0-2385-7786 E-mail : bng2530@hotmail.com ส�ำนักงานบัญชีรวีวรรณ โทร. 08-1866-9191 โทรสาร 0-2755-7644 บีบแี อคเคาน์ ตงิ ้ หจก โทร. 0-2394-7861 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ


สินค้า และธุรกิจบริการ

ปิ ยะมิตรการบัญชี จก บริษัท โทร. 0-2389-4397 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ส�ำนักงานจรั สทนายความ และการบัญชี จก บริษัท โทร. 0-2349-4238 โทรสาร 0-2349-4239 E-mail : jarat_inkong@yahoo.com www.jarataccountingandlaw.com ส�ำนักกฎหมายชาญยศ และเพื่อน จก บริษัท โทร. 0-2703-0596 โทรสาร 0-2703-0179 รุ่ งรั ศมีบสิ ซิเนส จก บริษัท โทร. 0-2361-4084 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ มาลัยการบัญชี โทร. 0-2385-1707 วิลันกร บัญชี โทร. 0-2745-0326-7 บางพลี สมุทรปราการ ดิลกภัทร์ จก บริษัท โทร. 0-2462-5527 พระประแดง สมุทรปราการ ที ดี เจ บัญชีกจิ สนง โทร. 0-1868-9735 พระประแดง สมุทรปราการ l หมวดปลา-ตู้

และอุปกรณ์ ในการเลี้ยง

WORLD AQUARIUM

โทร. 08-6591-1900, E-mail : kah2520@hotmail.com www.world aquariumthai.com สนธยาปลาสวยงาม โทร. 08-7808-9036, 08-1777-2981 l หมวดประมูลสินค้า

และการบริการ

คุณอุทยั (อ๊ อด) บุตรโสภา โทร. 0-2463-2965, 0-2819-0506 08-1213-6735 l หมวดป้ายโฆษณา

เจ้ าความคิด แอด ดีไซด์ โทร. 08-0102-2729, 08-3083-1369 บริษัท ซี.เอ็น.อิง้ ค์ อินดัสตรี ้ จ�ำกัด โทร. 0-2706-6461, 0-2706-6437-8 โทรสาร 0-2706-6390 ปรี ชา โฆษณา โทร. 0-2702-8918, 08-9896-1476 โทรสาร. 0-2702-6927 แพรกษา โฆษณา โทร : 02-701-5436 ,086-062-9377 โทรสาร. 02-701-5466 บางปูโฆษณา ร้ าน โทร. 0-2702-3989 โทรสาร. 0-702-3989 ว.วัฒนโชติ หจก. โทร. 0-2394-1164

โทรสาร. 0-2754-0305 คอมมอนเซนส์ จก บริษัท โทร. 0-2754-1028 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ เคพี อาร์ ต โทร. 0-2388-1805 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ง่ วนเฮงหลี ห้ าง โทร. 0-2394-1369 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ เดือนศิลป์ โทร. 0-2388-2850 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ เทคนิคศิลป์การป้าย โทร. 0-2743-2574 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ป เจริญแอดเวอร์ ไทซิ่ง โทร. 0-2385-7981 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ปั ทมะ อิงค์ เจท พริน้ ท์ ตงิ ้ จก บริษัท โทร.0-2758-7152-3 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ วีพแี อนด์ เอ็น โฆษณา โทร. 0-2702-6833 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ มีดไี ซน์ อาร์ ต โทร. 08-6789-0475 โทรสาร 0-2463-9187 E-mail : beem1719@yahoo.com สุวรรณศักดิ์ พริน้ ท์ ตงิ ้ แอนด์ เทรดดิง้ โทร. 0-2758-7423 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

สุวทิ ย์ การช่ าง โทร. 0-2394-4949 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ เอกศิลป์ โฆษณา ร้ าน โทร. 0-2384-1223 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ เอดี กราฟิ ก โฆษณา โทร. 0-2757-1022 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ เอ็น ที ดีไซน์ ร้ าน โทร. 0-2748-6466 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ เอ็ม ที โฆษณา โทร. 0-2385-7634-5 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ โอ เอ แอดเวอร์ ไทซิ่ง จก บริษัท โทร. 0-2743-2743-5 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ l หมวดบริการ

ก�ำจัดของเสีย

ร้ านหน่ อย โทร. 0-2395-2044 โทรสาร 0-2702-2090 l หมวดผ้าใบ-ขายส่ง

และผู้ผลิต

เมืองใหม่ ผ้าใบ โทร. 0-2701-3023, 08-1985-1847, Tourist&Business

SAMUTPRAKAN

131


สินค้า และธุรกิจบริการ 08-7987-6418 โทรสาร. 0-2701-4243 พัฒน์ ภมู ชิ ัย จก บริษัท โทร. 0-2707-6800, 0-2707-6629 โทรสาร. 0-2707-6628 ส กนก ผ้ าใบ โทร. 08-1257-2807 จ การช่ าง โทร. 0-2702-8180 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ พรชัยผ้ าใบ ร้ าน โทร. 0-2701-7064 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ภูมอิ นันต์ จก บริษัท โทร. 0-2385-2493 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ดนัยการช่ าง โทร. 0-2462-5455 พระประแดง สมุทรปราการ ไทยวิวัฒน์ แคนแวสอุตสาหกรรม จก บริษัท โทร. 0-2463-5253-4 พระประแดง สมุทรปราการ l หมวดโรงพิมพ์-แยกสี

กังสดาล พริน้ ติง้ โทร. 0-2708-1597, 0-2313-4824 โทรสาร. 0-2313-4824 โกอินเตอร์ กราฟฟิ คส์ หจก. โทร. 0-2748-6013, 0-2748-6740 โทรสาร 0-2748-6195 E-mail : go_intergraph@hotmail.com เทพารั กษ์ การพิมพ์

่ยว&ธุรกิจ ทรปราการ 132 ๑ท่องเทีใน...สมุ

โทร. 0-2385-2860 โทรสาร. 0-2385-2860 กด 12 จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี ้ พริน้ ท์ ตงิ ้ จก บริษัท โทร. 0-2815-6969 พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ ที เค เพรส หจก โทร. 0-2752-3145-8 บางพลี สมุทรปราการ สมุทรปราการการพิมพ์ โทร. 0-2757-3714 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ กิตติคุณการพิมพ์ จก บริษัท โทร. 0-2757-1689-90 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ คัลเล่ อร์ การ์ ด (ไทยแลนด์ ) จก บริษัท โทร. 0-2389-0234-9 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ช แสงงามการพิมพ์ โทร. 0-2389-3641 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชูไสวการพิมพ์ โทร. 0-2709-5545 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ โชคดีการพิมพ์ และบรรจุภณ ั ฑ์ โทร. 0-2702-9704-5 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ธีรนาถ แอนด์ แอ็ดว๊ านซ์ พริน้ ติง้ จก บริษัท โทร. 0-2323-3113 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บี เค การ์ ด จก บริษัท โทร. 0-2389-0234-9 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

ปากน�ำ้ ออฟเซ็ท (1992) โรงพิมพ์ โทร. 0-2389-2422-3 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ พงษ์ วรินการพิมพ์ จก บริษัท โทร.0-2399-4525-31 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ แมกซ์ ซสิ มีเดีย จก บริษัท โทร. 0-2754-6911 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ สรพล ออฟเซ็ท แอนด์ ดีไซน์ หจก โทร. 0-2757-6636 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ส�ำโรงการพิมพ์ โทร. 0-2384-1020 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ สุนทรการพิมพ์ จก บริษัท โทร. 0-2389-2476-7 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ สุรช จก บริษัท โทร. 0-2323-9783-4 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ อาร์ อาร์ พริน้ ติง้ หจก โทร. 0-2394-4432 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ มาลูโก้ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2750-8708-9 บางพลี สมุทรปราการ คอนติเนนตัล บรรจุภณ ั ฑ์ (ไทยแลนด์ ) จก บริษัท โทร. 0-2316-6796-8 บางพลี สมุทรปราการ โรงพิมพ์ ภรณ์ ทวีการพิมพ์ โทร. 0-2753-6619 บางพลี สมุทรปราการ

สาฮะแอนด์ ซันส์ พริน้ ติง้ จก บริษัท โทร.0-2337-0806 บางพลี สมุทรปราการ l หมวดรักษา

ความปลอดภัย-บริษัท

บริษัท พี.ซี. มีเดีย คอร์ ปอเรชั่น จ�ำกัด โทร. 0-2707-9498 โทรสาร. 0-2323-3338 คันทรี แมนเซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-2954-1112, 0-2954-1419 โทรสาร 0-2954-0283 พี.ที.พี. เจเนอรั ล การ์ ด จก บริษัท โทร. 0-2758-4057 โทรสาร. 0-2758-4021 บี เอ็น เอส ซุปเปอร์ การ์ ด จก บริษัท โทร. 0-2384-6876 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ เอส ที การ์ ด (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2750-5026-7 บางพลี สมุทรปราการ ซี แอนด์ ซี การ์ ดฟอร์ ซ คอร์ ปอเรชั่น จก บริษัท โทร. 0-2395-5766-7 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ เซฟตีเ้ ฟรนด์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-2395-4219 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ทีมเวอร์ ค สเปเชียล จก บริษัท โทร. 0-2394-5073


สินค้า และธุรกิจบริการ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ เบส ซี เคียวริตกี ้ าร์ ด จก บริษัท โทร. 0-2394-3588 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บัวไพบูลย์ อนิ เตอร์ การ์ ด จก บริษัท โทร./โทรสาร 0-2397-9431 ปิ ยมิตรรั กษาความปลอดภัย จก บริษัท โทร. 0-2707-8223-5 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ผดุงทรั พย์ ธุรกิจ (1996) จก บริษัท โทร. 0-2702-3641 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ พี เอ คอน เซาท์ แทนต์ จก บริษัท โทร. 0-2709-8668 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ พี เอส ซี อินเตอร์ การ์ ด จก บริษัท โทร. 0-2709-5585 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ พีทพ ี เี จเนอรั ลการ์ ด จก บริษัท โทร. 0-2758-4021 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ วีเอกู๊ด จก บริษัท โทร. 0-2753-3004-5 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ เสรี การ์ ด หจก โทร. 0-2749-8416 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ การ์ เดียน อินเตอร์ เนชั่นแนล เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-2750-0310 บางพลี สมุทรปราการ การ์ ด ดิวตี ้ เซอร์ วสิ จก บริษัท

โทร. 0-2755-4839 บางพลี สมุทรปราการ l หมวดลังไม้-พาเลต

มานัสแพ็ลเล็ทและแพ็คกิง้ หจก โทร. 0-2750-8500, 08-1555-2318 แฟกซ์. 0-2750-8500 ทรงศักดิ์พาเลท โทร. 08-9074-8057 โรงงานท�ำลังไม้ เชี่ยวเส็งแพคกิง้ โทร. 0-2462-5490, 0-2463-0876 โทรสาร 0-2463-0739 l หมวดศาสนา

เครื่องอัฐบริขาร และของใช้ในพิธี

เจริญสิน ร้ าน โทร. 0-2759-3091 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ช่ อทิพย์ ร้ าน โทร. 0-2387-2477 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ชัยพานิช ร้ าน โทร. 0-2387-1920 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ นเรศ ฉันติกุล สนง โทร. 0-2394-1262 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ พรหมวัตร ร้ าน โทร. 0-2394-1262

เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ l หมวดเศษเหล็ก

และของเก่า ผู้ขายและรับซื้อ

บริษัท เจเคที รี ไซเคิล จ�ำกัด โทร. 0-2709-8817 แฟกซ์. 0-2709-8817 ไคฮวด ร้ าน โทร. 0-2252-7727 โทรสาร 0-2254-3297 ห้ างหุ้นส่ วนจ�ำกัดสวารินทร์ โทร. 0-2756-6149-50 แฟกซ์. 0-2756-6159, 0-2383-0120 เจ พี ซี เมทัล จก บริษัท โทร. 0-2720-7450-4 โทรสาร. 0-2720-7457 ธนาพาณิชย์ รีไซเคิล โทร. 0-2182-2070, 08-1991-1716 โทรสาร 0-2182-2071 ฮีดากา โยโก เอ็นเตอร์ ไพรส์ จก บริษัท โทร.0-2383-0469-70 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ช.เจริญกรุ๊ ป (2005) จก บริษัท โทร. 0-2709-1771, 0-2709-1881 โทรสาร 0-2709-1771, 0-2709-1881 เทพกิจพาณิชย์ ร้ าน โทร. 0-2385-3906-9 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ไฟเตอร์ รี แฟค จก บริษัท โทร. 0-2701-3429 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

เม้ งจิ่งฮวด ร้ าน โทร. 0-2385-0488 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ วนิดา กรี ธาทรั พย์ สนง โทร. 0-2394-4273 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ วังล้ ง วังทองสุขศิริ สนง โทร. 0-2393-5478 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ส เทพกิจ หจก โทร. 0-2385-3251 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ อีสเทิร์น รี ไซเคิล แอนด์ เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-2755-2747 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ เจ พี ซี เมทัล จก บริษัท โทร. 0-2720-7450-4 พระประแดง สมุทรปราการ ศิลป์ชัย ร้ าน โทร. 0-2337-2462 บางพลี สมุทรปราการ สมพรรั บซือ้ ของเก่ า โทร. 0-2707-5627 ตาก้ องโลหะกิจ (NTK) จก บริษัท โทร. 0-2873-5950, 08-1816-6780 โทรสาร 0-2873-6017 สมชายพานิช ร้ าน โทร. 0-2316-9304 บางพลี สมุทรปราการ สยามสแคร็ปเทรดเดอร์ จก บริษัท โทร. 0-2757-6479-83 พระประแดง สมุทรปราการ เหล็กหิรัญ จก บริษัท

Tourist&Business

SAMUTPRAKAN

133


สินค้า และธุรกิจบริการ โทร. 0-2394-4093 พระประแดง สมุทรปราการ โชคไพศาลโลหะกิจ จก บริษัท โทร. 0-2463-9627-8 พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ l หมวดส�ำนักงาน

เครื่องใช้

เดอะแวลู คอมมูนิเคชั่น จก บริษัท โทร. 0-2363-0472 เมืองสมุทรปราการ เทคคอนไซ้ ท หจก โทร. 0-2395-2108 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ลัคกีท้ วิน จก บริษัท โทร.0-2818-7290-3 พระประแดง สมุทรปราการ สมชาย ทับสี แผง โทร. 0-2706-6402 บางเสาธง สมุทรปราการ เคพีซีเซลแอนด์ เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-2753-7655-6 บางพลี สมุทรปราการ l หมวดเสียง

และระบบอุปกรณ์

ร้ านอิสราการไฟฟ้า (แพรกษา) โทร. 0-2395-5787, 0-2702-7054 โทรสาร. 0-2702-7054

่ยว&ธุรกิจ ทรปราการ 134 ๑ท่องเทีใน...สมุ

พีพซี ี อิเล็กทรอนิกส์ โทร. 0-2757-3283, 0-2757-0927 โทรสาร. 0-2757-0928

com ร้ านโลโก้ สปอร์ ต โทร. 08-4917-9444, 08-9535-1574

l หมวดหีบห่อ

l หมวดดับเพลิง

บริษัท เอ็มวีพี เนเชอรั ลโปรดักส์ จ�ำกัด โทร. 0-2753-6860 โทรสาร. 0-2753-6204 กด 0

มหาจักร เคมีคอล จก บริษัท โทร. 0-2702-8794, 0-2702-6639 โทรสาร 0-2730-9006 หจก.อนุสรณ์ โปรดักส์ โทร. 0-2321-9448, 0-2322-3360, 0-2721-6004 แฟกซ์. 0-2321-5206

เพื่อการขนส่ง วัสดุส�ำหรับบรรจุ

l หมวดกระดุม

ผู้ผลิต-จ�ำหน่าย

กระดุมไทย อินดัสทรี จก บริษัท โทร. 0-2758-2216-7 โทรสาร 0-2384-8054 l หมวดเสื้อผ้า-ผู้ผลิต

ไพรั ช แฟชั่น โทร. 0-2702-8758 แฟกซ์. 0-2702-9493 มือถือ 08-4977-9185, 08-1591-3975 โปโล แอนด์ พรี เมี่ยม โปรดักส์ โทร. 0-2260-9261, 08-6616-1662 E-mail : poloandpremium@hotmail.

เครื่องอุปกรณ์

l หมวดวิทยุสื่อสาร

อุปกรณ์และระบบ

บริษัทบางกอกเรดิโอ ทีเอ คอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด โทร. 0-2753-4441 (อัตโนมัติ 12 คู่สาย) แฟกซ์. 0-2759-6700, 0-2754-7739 l หมวดหีบศพ

ทศพรหีบศพ โทร. 08-9452-6698


สินค้า และธุรกิจบริการ

Tourist&Business

SAMUTPRAKAN

135


สินค้า และธุรกิจบริการ

่ยว&ธุรกิจ ทรปราการ 136 ๑ท่องเทีใน...สมุ


สินค้า และธุรกิจบริการ

Tourist&Business

SAMUTPRAKAN

137


สินค้า และธุรกิจบริการ

่ยว&ธุรกิจ ทรปราการ 138 ๑ท่องเทีใน...สมุ


สินค้า และธุรกิจบริการ

Tourist&Business

SAMUTPRAKAN

139


สินค้า และธุรกิจบริการ

่ยว&ธุรกิจ ทรปราการ 140 ๑ท่องเทีใน...สมุ


สินค้า และธุรกิจบริการ

Tourist&Business

SAMUTPRAKAN

141


สินค้า และธุรกิจบริการ

่ยว&ธุรกิจ ทรปราการ 142 ๑ท่องเทีใน...สมุ


สุขภาพ และความงาม

ด้านสุขภาพ และความงาม ในหมวดนี้ได้รวบรวมธุรกิจที่จ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีวิตของท่านสามารถค้นหารายชื่อของสถานที่ต่างๆ ซึ่งจะท�ำให้ท่าน และเพื่อนหรือคนรู้ใจของท่าน ดูสวยสง่างามสมความตั้งใจได้จากหมวดนี้ ไม่ว่าจะเป็น สถานเสริมความงาม ร้านขายอุปกรณ์เสริมสวย เครื่องส�ำอาง พร้อมทั้งรายชื่อโรงพยาบาล และคลินิคในยามเจ็บป่วยฉุกเฉินอีกด้วย

Tourist&Business

SAMUTPRAKAN

143


สุขภาพ และความงาม l

หมวดนวด-เพื่อสุขภาพ

จิตราวรรณ เวลล์ เนส สปา ที่ตั้ง : 19/19 ถ.ศรีนครินทร์ ทางเข้าวัดหนามแดง ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 Tel. 0-2753-7822-4

ดู AD โฆษณา 4 สี ปกหลังใน

ดิ อัญชัญ สปา ที่ตั้ง : 998/205-207 หมู่ 4 หน้าหมู่บ้านศุภาลัย จิวล์ ถ.พุทธรักษา ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ Tel. 0-2116-5196 08-9883-3211

ดู AD โฆษณา 4 สี หน้ า 6

l

หมวดเสื้อผ้ า-ช่ างตัด

พรนาราไหมไทย ที่ตั้ง : 516/11 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน�้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 Tel. 08-7409-0703

ดู AD โฆษณา 4 สี หน้ า 22 l

หมวดสมุนไพร

สัตบรรณ ธัญพืชประคบพูลสุข ที่ตั้ง : ตลาดน�้ำบางน�้ำผึ้ง พระประแดง สมุทรปราการ Tel. 08-4009-2266

ดู AD โฆษณา 4 สี หน้ า 22

่ยว&ธุรกิจ ทรปราการ 144 ๑ท่องเทีใน...สมุ

l

หมวดยา-ผลิตภัณฑ์

วี อาร์ ฟาร์ ม ที่ตั้ง : 420/165 หมู่บ้านทิพวัล ถ.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ Tel. 0-2394-3722 Fax. 0-2758-0331 l หมวดโรงพยาบาล

โรงพยาบาลสมุทรปราการ โทร. 0-2387-0053 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ โรงพยาบาลพระประแดง โทร. 0-2385-9976 พระประแดง สมุทรปราการ โรงพยาบาลบางบ่ อ โทร. 0-2338-1133 ต่อ 316 บางบ่อ สมุทรปราการ โรงพยาบาลบางพลี โทร. 0-2312-2990 บางพลี สมุทรปราการ โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ โทร. 0-2394-5113 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ โรงพยาบาล เปาโล เมโมเรี ยล โทร. 0-2389-2555-9 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ โรงพยาบาลจุฬารั ตน์ 1 โทร. 0-2751-1536 บางพลี สมุทรปราการ โรงพยาบาลจุฬารั ตน์ 2 โทร. 0-2384-0420 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ โรงพยาบาลจุฬารั ตน์ 3 โทร. 0-2312-1112-22 บางพลี สมุทรปราการ โรงพยาบาล จุฬารั ตน์ 4 โทร. 0-2385-2693 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ โรงพยาบาลจุฬารั ตน์ 5 โทร. 0-2315-1870-4 บางเสาธง สมุทรปราการ โรงพยาบาล เมืองสมุทร บางปู โทร. 0-2323-4081 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ โรงพยาบาล เมืองสมุทร โทร. 0-2389-4455-60 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ โรงพยาบาลรั ทรินทร์ โทร. 0-2323-2991-7 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ โรงพยาบาล ศิครินทร์ โทร. 0-2759-2124-5 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ โรงพยาบาลส�ำโรงการแพทย์ โทร. 0-2361-0070-9 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ โรงพยาบาลส�ำโรงการแพทย์ สาขาบางปู โทร. 0-2323-2993 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ โรงพยาบาลเซ็นทรั ลปาร์ ค โทร. 0-2750-9731 บางพลี สมุทรปราการ

โรงพยาบาลรวมชัยประชารั กษ์ โทร. 0-2330-1423-4 บางบ่อ สมุทรปราการ โรงพยาบาลกรุ งเทพพระประแดง โทร. 0-2425-9744 พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ โรงพยาบาลเซ็นทรั ล ปาร์ ค โทร. 0-2312-7261-9 บางพลี สมุทรปราการ โรงพยาบาลบางนา 3 โทร. 0-2750-1060 บางพลี สมุทรปราการ โรงพยาบาลปิ ยะมินทร์ โทร. 0-2316-0026-42 บางพลี สมุทรปราการ โรงพยาบาลบางจาก โทร. 0-2464-3002 พระประแดง สมุทรปราการ โรงพยาบาล เมืองสมุทรปู่ เจ้ าฯ โทร. 0-2754-2800-9 พระประแดง สมุทรปราการ โรงพยาบาลบางปะกอก 3 โทร. 0-2818-7555 พระประแดง สมุทรปราการ โรงพยาบาลป้อมนาคราช โทร. 0-2461-1869 พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ โรงพยาบาล ส ไทยเสรี โทร. 0-2425-8050-2 พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ l หมวดคลินิก

คลินิกรั กฟั นอิมพีเรี ยล โทร. 0-2384-4958 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ คลินิคหมอบุษบา โทร. 0-2395-1519 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ คลีนิค นพ จิตศาสตร์ โทร. 0-2395-2410 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ซี ที ทันตแพทย์ โทร. 0-2757-2494 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ เซ็นทรั ลส�ำโรงโพลีคลินิค โทร. 0-2756-8926 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ทรงชัย สรรค์ ศุภกิจ นพ สนง โทร. 0-2398-2258 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ทรงสันต์ การแพทย์ โทร. 0-2395-1123 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บางพลีผดุงครรภ์ สถานพยาบาล โทร. 0-2394-4556 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ปากน�ำ้ การแพทย์ หจก โทร. 0-2395-0716 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ปากน�ำ้ การแพทย์ หจก โทร. 0-2395-0716 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ พงศ์ แพทย์ โพลีคลีนิค หจก โทร. 0-2394-6953 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ สาธิต คลีนิคแพทย์ โทร. 0-2394-0382 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ส�ำโรงคลีนิค โทร. 0-2394-4907

เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ อิมพีเรี ยลคลีนิค โทร. 0-2393-1595 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ อุดม แดงมีเชาว์ นพ สนง โทร. 0-2394-2688 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ แพทย์ พระประแดงโพลีคลีนิค บริษัท โทร. 0-2463-5748-9 พระประแดง สมุทรปราการ ตระกูลการแพทย์ ร้ าน โทร. 0-2385-9498 พระประแดง สมุทรปราการ ท่ าน�ำ้ โพลีคลีนิค จก บริษัท โทร. 0-2385-9985 พระประแดง สมุทรปราการ แพทย์ พระประแดงโพลีคลีนิค บริษัท โทร. 0-2463-5749 พระประแดง สมุทรปราการ แพทย์ ศาสตร์ บณ ั ฑิต คลีนิค โทร. 0-2394-1043 พระประแดง สมุทรปราการ ภัทรพร บุณยะวัฒนะ พญ สนง โทร. 0-2462-6220 พระประแดง สมุทรปราการ มหาชนพระประแดง (สาขาครุ ใน) โพลีคลีนิค โทร. 0-2463-2347 พระประแดง สมุทรปราการ ลัคกี ้ จก บริษัท โทร. 0-2705-2719 บางเสาธง สมุทรปราการ สันติเวชสถาน โทร. 0-2462-6166 พระประแดง สมุทรปราการ สุขสวัสดิ์การแพทย์ โทร. 0-2462-7350 พระประแดง สมุทรปราการ บางปลากดการแพทย์ โทร. 0-2425-8374 พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ l หมวดเครื่องส�ำอาง

ขายปลีก

ช่ อทิพย์ ร้ าน โทร. 0-2323-9922 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ โชติร่ ุ งโรจน์ ร้ าน โทร. 0-2395-2951 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ เพิ่มสิน ร้ าน โทร. 0-2387-1816 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ มิวสิคฟอร์ ยู จก บริษัท โทร. 0-2361-6805 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ย่ งหลี ร้ าน โทร. 0-2387-1805 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ รุ่ งทรั พย์ ร้ าน โทร. 0-2387-1632 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ วิริยะพานิช ร้ าน โทร. 0-2395-0883 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ สิงห์ คอสเมติคส์ โทร. 0-2707-8356-7 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ลูกปั ดทอง ร้ าน


สุขภาพ และความงาม

โทร. 0-2705-1915 บางพลี สมุทรปราการ เอส ซี อาร์ ทสิ ทรี จก บริษัท โทร. 0-2706-3979-87 บางพลี สมุทรปราการ l หมวดประกันสุขภาพ

24 ไอ 3 จก บริษัท โทร. 0-2757-9527 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ พิศนุภมู ิ จก บริษัท โทร. 0-2752-3656 บางพลี สมุทรปราการ l หมวดผลิตภัณฑ์ยา

กังวาลเภสัช ร้ าน โทร. 0-2394-2437 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ จิวะเภสัช ร้ าน โทร. 0-2338-1631 สมุทรปราการ เซฟดรั กเซ็นเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-2758-9902 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ถาวรเภสัช ร้ าน โทร. 0-2394-0377 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ วารินทร์ เภสัช ร้ าน โทร. 0-2394-3317 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ หมอยาเทพารั กษ์ โทร. 0-2394-3983 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

หมิ่นเพียวฟาร์ มาซี หจก โทร. 0-2394-2627 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ เวท อินเตอร์ ฟาร์ มา จก บริษัท โทร. 0-2383-5017-9 บางพลี สมุทรปราการ บ้ วนอันโอสถ ร้ าน โทร. 0-2462-6101 พระประแดง สมุทรปราการ เรวัตเภสัช ร้ าน โทร. 0-2463-0884 พระประแดง สมุทรปราการ ลิ่มเฮียง แซ่ ลมิ ้ สนง โทร. 0-2394-0483 พระประแดง สมุทรปราการ l หมวดพยาบาล

สถานพักฟื้น

ดี พี การแพทย์ หจก โทร. 0-2757-2026-9 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ l หมวดศูนย์พยาบาล

ศูนย์ พยาบาล แฟมิล่ ี เนอร์ สซิ่งแคร์ โทร. 0-2871-5063 โทรสาร. 0-2871-5102 ธนิสร เนอร์ สเซอรี่ โทร. 08-5972-6800, 0-22385-7841, 08-5416-0495

l หมวดร้านเสริมสวย

ลีฟ ออกแบบทรงผม โทร. 0-2702-8015, 08-9079-1998 (ร้านเก่า) 144 ถ.ศรีสมุทร ต.ปากน�้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ โทร. 0-2395-0058 โทรสาร. 0-2702-8015 ตรงข้ามธนาคารไทยพาณิชย์ ติดกับร้านทองเจ้เล็ก สถานเสริมความงาม ปรี ยานุช โทร. 0-2312-2639 (ร้านนวดหน้า) โทร. 0-2312-2620 (ร้านท�ำผม) กาญจนา ร้ าน โทร. 0-2394-3261 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ โกลเด้ น เฮิร์บ บอดี ้ แคร์ เซ็นเตอร์ โทร. 0-2395-1205 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ คุณณีย์ ร้ าน โทร. 0-2394-3207 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ โชลีบวิ ตี ้ ร้ าน โทร. 0-2398-1891-2 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ นิยมเสริมสวย ร้ าน โทร. 0-2395-4187 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ นุช ร้ านเสริมสวย โทร. 0-2394-5077 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ เนียร ร้ านเสริมสวย โทร. 0-2395-1042 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

ไทยพัฒนาบาร์ เบอร์ ร้ าน โทร. 0-2462-7559 พระประแดง สมุทรปราการ บุญน�ำบาร์ เบอร์ ร้ าน โทร. 0-2463-4059 พระประแดง สมุทรปราการ l หมวดเสริมสวย

อุปกรณ์และเครื่องใช้

บายไทย จก บริษัท โทร. 0-2758-8074 บางพลี สมุทรปราการ l หมวดนวดเพื่อสุขภาพ

ENJOY HEALTH & SPA โทร. 0-2759-5946-8,08-1858-8988 ราชาโพธิ์เวช โทร. 0-2750-0395, 08-1435-4618 สุภาภรณ์ สปา โทร. 0-2395-3185, 0-2702-6258, 08-1817-3544

Tourist&Business

SAMUTPRAKAN

145


ให้รางวัลกับชีวิต...

ด้วยการดูแลสุขภาพ กาย ใจ ของคุณอย่าง สม�่ำเสมอ ไม่ว่าโลกภายนอกจะด�ำเนินไปอย่างไร แต่ภายในของคุณยังคงสดใสเปี่ยมไปด้วย ความสุขตลอดกาล...

จิตราวรรณ

เวลล์เนส สปา

Jittrawan Wellness Spa ในทุกวันนี้ นอกจากจะเป็นสถานบริการสุขภาพและความ งามอย่างเต็มตัวแล้วยังเป็นศูนย์กลางของการผ่อนคลายทุกแขนง ไม่ว่าคุณจะมาสปาหรือเข้าฟิตเนสด้วยเหตุผลใดก็ตาม

การนวดอายุรเวท Ayuravedic Massage

เป็นการนวดบ�ำบัดของอินเดีย ช่วยกระตุ้นระบบการท�ำงาน ภายในร่างกาย ของจักระ เช่นระบบการขับของเสีย ระบบการท�ำงานของ พร้อมไปด้วยเทคนิคการบริการนานาชนิด ทั้งในรูปแบบดั้งเดิม ตับ ไต หัวใจ ระบบการย่อยอาหาร เป็นต้น ปรับสมดุลของร่างกายอย่าง และร่วมสมัย จากศาสตร์ทางตะวันตก จรดตะวันออกมาบรรจบรวบรวมซึง่ มีประสิทธิ์ภาพ ความต้องการที่แตกต่างหลายหลากของผู้มาใช้บริการทั้งหัตถเวชในแบบ การนวด แม่พลอย ฉบับของอินเดีย สวีดิส บาหลี จีน ญี่ปุ่น ตลอดจนการนวดแผนไทย การ Healing Stonelitos Therapy นวดหน้าแบบยุโรป ขัดผิว พอกโคลน การนวดน�้ำมัน การบ�ำรุงผิว การนวด การนวดด้ ว ยหิ น อั ญ มณี เป็ น การนวดบ�ำ บั ด ด้ ว ยน�้ำ มั น ฝ่าเท้าด้วยสมุนไพร และอื่นๆ อีกมากกว่า 60-70 โปรแกรมที่พร้อมรองรับ สมุ น ไพร ความร้ อนและพลังของมวลประจุไฟฟ้าของหิน อัญมณีที่ ทีส่ ปาจิตราวรรณโดยรายละเอียดและสรรพคุณทีจ่ ะช่วยให้คณ ุ เลือกบ�ำบัด สามารถซึมซับเข้าสูร่ ะบบการท�ำงานของร่างกายได้เป็นอย่างดี รูส้ กึ ผ่อน รูปแบบต่างๆ ได้สะดวกยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น คลาย กระตุ้นการไหลเวียนโลหิต ขับของเสีย ปรับสมดุล ท�ำให้สดชื่น การนวดจงกลณี กระปรี้กระเป่า เป็นการนวดน�ำ้ มันสมุนไพรในศาสตร์บำ� บัดของบาหลี เป็นการ ลาภไชยพร Larpchaiyaporn ใช้ก�ำลังการนวดจากฝ่ามือ หัวไหล่ และแขน บีบ กด คลึง ไปตามร่างกาย (Jittrawan Signature Massage) อย่างเป็นจังหวะ กระตุน้ กล้ามเนือ้ การไหลเวียนของโลหิต ช่วยท�ำให้รา่ งกาย การบ�ำบัดที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากลูกค้าของ ผ่อนคลาย คลายเครียด กลับมามีชีวิตชีวา จิตราวรรณเองและลูกค้าทั่วไป โดยการน�ำศาสตร์บ�ำบัดการนวดชั้นสูง มารวบรวมไว้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

จิตราวรรณ เวลล์เนส สปา

ชีอัตสึก Shiatsu

การนวดบ�ำบัดในแบบปรับสมดุลของญีป่ นุ่ โดยการกด คลึง จุดต่างๆ ในร่างกาย โดยเฉพาะส่วนส�ำคัญๆ ของร่างกาย ช่วยกระตุ้น ปรับพลังงานให้รู้สึกกระปี้กระเป่าแข็งแรงอยู่ตลอดเวลา

นอกจากที่ได้แนะน�ำวิถีแห่งการบ�ำบัด เพียงบางส่วนเล็กๆ น้อยๆ เรายังมีโปรแกรมต่างๆ อีกมากมายเช่น การนวดหน้า ขัดผิว นวดตัว นวดประคบสมุนไพร ฟอกตัว ซาวน่า แช่ตัว นวดเท้าร้อนเย็น นวดสวีดิส นวดกระชับสัดส่วน นวดขับน�้ำเหลือง และอื่นๆ อีกมากมาย


๑ ใน สมุทรปราการ  

ฉบับแนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร สถานบันเทิง กิจกรรมการท่องเที่ยว สินค้าของฝาก OTOP ทำเนียบสินค้าและบริการ จังหวัดสมุทรปราการ...

๑ ใน สมุทรปราการ  

ฉบับแนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร สถานบันเทิง กิจกรรมการท่องเที่ยว สินค้าของฝาก OTOP ทำเนียบสินค้าและบริการ จังหวัดสมุทรปราการ...

Advertisement