Page 1


22 24

40

35 ตามรอยพระบาท >>>

43 22 INTERVIEW >>>

คุณมนตรี พัฒนจุรีพันธ์ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนจุรีพันธ์

24 INTERVIEW >>>

คุณณัฐวุฒิ ฤมิตร์

- ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง - ศูนย์กสิกรรมไร้สารพิษตามโครงการพระราชด�ำริ

40 คอลัมภ์ท่องเที่ยว เที่ยวป่าหน้าฝน อช.เขาใหญ่

เที่ยวโคราช...เมืองย่าโม

46 คู่มือบริการนักท่องเที่ยว แนะน�ำที่กิน ที่พัก กิจกรรมท่องเที่ยว 64 สินค้า OTOP นครราชสีมา ๑ ต�ำบล ๑ ผลิตภัณฑ์

ผู้บริหาร หมูปิ้งนมสดณัฐวุฒิ

71.


บทบรรณาธิการ kitvarinart@hotmail.com

เมื่อ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมาชาวไทยต้องร�่ำไห้ทั้งแผ่น ดิ น เมื่ อ พระมหากษั ต ริ ย ์ อั น เป็ น ที่ รั ก ยิ่ ง ของปวงชนชาวไทย “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช” เสด็จสวรรคต ถือว่าเป็นการสูญเสียและความวิปโยคยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของปวง ชนชาวไทยทัง้ ประเทศ ข้าพระพุทธเจ้า ผูบ้ ริหารและพนักงาน “แม๊ กกาซีน ๑ ใน” ขอน้อมร�ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวาย ความอาลัยอย่างหาที่สุดมิได้

วารสาร “๑ ใน...นครราชสีมา” จัดท�ำขึน้ เพือ่ ประชาสัมพันธ์การท่อง เที่ยวและธุรกิจในจังหวัดนครราชสีมาและเขตติดต่อ ฉบับนี้ได้รวบรวม พระราชกรณียกิจและโครงการในพระราชด�ำริต่างๆ ของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาน�ำเสนอเพื่อน้อมร�ำลึกถึงพระ มหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆ เพื่อความกินดีอยู่ดีของพสกนิกรไทยทั้งประเทศตลอดรัชสมัย ๗๐ ปี ใน คอลัมภ์ “ตามรอยพระบาท” จังหวัดนครราชสีมา นอกจากนี้ยังได้รวบรวมธุรกิจประเภทต่างๆ ในจังหวัดนครราชสีมา และเขตติดต่อ จัดท�ำเป็นท�ำเนียบธุรกิจ DIRECTORY โดยแยกเป็นหมวด หมูป่ ระเภทต่างๆ เพือ่ การค้นหาสินค้าและบริการต่างๆ ได้อย่างสะดวกสบาย อาทิ ด้านการศึกษา, ด้านสุขภาพและความงาม, ด้านการก่อสร้าง, ด้าน อุตสาหกรรม, ด้านการเกษตร, ด้านบ้านและเฟอร์นเิ จอร์, ด้านรถยนต์ รวม ถึงการรวบรวมสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร สถานบันเทิง คลินิก สปา สินค้าของฝาก ผลิตภัณฑ์ OTOP และกิจกรรม การท่องเที่ยวต่างๆ อีกมากมายในฉบับ...ติดตามได้เลยครับ

ประธานที่ปรึกษา พ.ต.ท. สมชาย ศรลัมพ์ พ.ต.ฉลาด วงศ์ไพศาล ฝ่ายกฏหมาย นางนงคราญ นันชนะ ผู้อ�ำนวยการ นางสาววริยา แย้มเพียรวัฒนา บรรณาธิการบริหาร นายกิตติ ฉันทกิจนุกูล กองบรรณาธิการ นายบุญธรรม มุกดาสนิท นายสุเชาว์ ศรลัมพ์ นางสาวสุชาดา พุกทรัพย์ ผู้จัดการโครงการ นางสาวมาลี ชื่นส�ำอางค์ ผู้จัดการส่วนภูมิภาค นางสาวประทุมมาศ สนทอง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ นางสาวพัชรีพร เชื้อบุญมี นางสาวจีรวรรณ ปลั่งเปล่ง นางสาวนภาพร ดรุณพันธ์ นางสาวศิริพรรณ ชัยเกียรติ์สุนทร นางสาวสราลักษณ์ สมอบ้าน นางสาวจตุพร เถื่อนถ�้ำ นางสาวยุวดี พะบ�ำรุงษ์ ศิลปกรรม นายพลากร ค�ำโครตสูนย์ นายศักดิ์ชัย รันจัตุรัส ฝ่ายบัญชี-ธุรการ นางสาวปิยพร ม่วงศรี นายอุรุพงษ์ รุ่งเรือง นายอรรถพล นารูลา


ทางทีมงานวารสาร ๑ใน...นครราชสีมา ฉบับนี้ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ คุณมนตรี พัฒนจุรพี นั ธ์ ผูก้ อ่ ตัง้ โรงเรียนอนุบาลจุรพี นั ธ์ โดยทางทีมงานทราบมาว่า คุณ มนตรีจบการศึกษาปริญญาโทสาขาจิตวิทยา จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และได้รบั ใบอนุญาตเปิดโรงเรียนขึ้นในปี พ.ศ.2530 บนเนื้อที่ 3 ไร่ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษา การประถมศึกษาเขต 4 โรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์เป็นโรงเรียนเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในอ�ำเภอสูงเนิน ตั้ง อยู่ติดตลาดเทศบาลอ�ำเภอสูงเนิน เปิดท�ำการสอนมาแล้ว 30 ปี มีผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนที่สูง โดยมีนักเรียน 1,350 คน คุณครู 80 คน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 มีอาคารเรียน 3 อาคาร -มีห้องเรียนทั้งหมด 28 ห้องเรียน

แนวทางการบริหาร

โรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์ ที่นี่เราจะมุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่งของ สังคม รวมถึงฝึกให้ครูเป็นมืออาชีพ พัฒนาองค์กรให้ทันสมัยอยู่เสมอ เมื่อเด็กจบออก ไปอย่างมีคุณภาพ ถือเป็นความภาคภูมิใจของโรงเรียนอย่างที่สุด

...อยากจะเห็นเยาวชน ในจังหวัดนครราชสีมา เป็นคนดีของสังคม และเป็นคนเก่งของประเทศ ชาติ เพื่อที่ในอนาคตจะต้อง ช่วยกันดูแล และช่วยกัน พัฒนาประเทศไปสู่ความ เจริญรุ่งเรืองต่อไป...


interview : หมูปิ้งนมสดณัฐวุฒิ

ขายหมูปิ้งก็รวยได้ถ้าใจพร้อม ส่งต่อความส�ำเร็จด้วยคุณภาพละความอร่อย หากคุณก�ำลังมองหาจุดเริม่ ต้นของความมัน่ คง ในชีวิตแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มอย่างไร ลองเข้าไปศึกษาการขาย หมูปิ้งกับ “หมูปิ้งนมสดณัฐวุฒิ” เพราะนอกจากจะได้ รับค�ำแนะน�ำดีๆ เกี่ยวกับการเริ่มต้นธุรกิจแล้ว รูปแบบ การลงทุนยังคุ้มค่าความเสี่ยงต�่ำ พร้อมการดูแลควบคุม คุณภาพสินค้าที่ได้มาตรฐาน รับรองว่ามีลูกค้าอย่างต่อ เนื่องแน่นอน หากมีความตั้งใจและท�ำเลที่ดี ก็สามารถมี รายได้มากกว่าเงินเดือนประจ�ำระดับปริญญาตรีตั้งแต่ เดือนแรกเลยทีเดียว หากคุณก�ำลังมองหาจุดเริม่ ต้นของความมัน่ คงในชีวติ แต่ ไม่รู้ว่าจะเริ่มอย่างไร ลองเข้าไปศึกษาการขายหมูปิ้งกับ “หมูปิ้งนม สดณัฐวุฒิ” เพราะนอกจากจะได้รับค�ำแนะน�ำดีๆ เกี่ยวกับการเริ่ม ต้นธุรกิจแล้ว รูปแบบการลงทุนยังคุม้ ค่าความเสีย่ งต�ำ ่ พร้อมการดูแล ควบคุมคุณภาพสินค้าที่ได้มาตรฐาน รับรองว่ามีลูกค้าอย่างต่อเนื่อง แน่นอน หากมีความตั้งใจและท�ำเลที่ดี ก็สามารถมีรายได้มากกว่า เงินเดือนประจ�ำระดับปริญญาตรีตั้งแต่เดือนแรกเลยทีเดียว

จากพนักงานขายคอมฯ สู่พ่อค้าหมูปิ้ง

จุดเริม่ ต้นของหมูปง้ิ นมสดณัฐวุฒิ เป็นเพียงอาชีพเสริมของ คุณณัฐวุฒิ ฤมิตร์ เมื่อปี 2552 ที่ท�ำควบคู่กับงานประจ�ำคือพนักงาน ขายเครือ่ งคอมพิวเตอร์ เพราะต้องการหารายได้เสริมและอยากมีธรุ กิจ ส่วนตัว โดยไปรับหมูปง้ิ นมสดจากคุณป้าซึง่ เป็นสูตรต้นต�ำรับ มาขายที่ ตลาดรังสิต ด้วยความอร่อยบวกกับความใส่ใจในการขาย เดือนแรกมี ยอดขายมากกว่าเงินเดือนประจ�ำทีไ่ ด้รบั จึงตัดสินใจลาออกทันที หลัง จากนั้นยอดขายก็เติบโตขึ้น จนคุณป้าเริ่มท�ำส่งไม่ทัน คุณป้าเลยให้ สูตรมาท�ำเอง จนในที่สุดมีลูกค้าเรียกร้องต้องการที่จะซื้อหมูปิ้งนม สดไปขายบ้าง ประกอบกับเพิ่งเจอวิกฤติน�้ำท่วม จึงเกิดไอเดียว่าถ้า ขายส่งให้กับพ่อค้าแม่ค้า ก็ยังมีรายได้แม้ว่าจะไม่ได้ขายที่หน้าร้าน ก็ตาม จึงเป็นจุดเริ่มต้นในการขายส่งนับแต่น้ัน ด้วยความอร่อยบวก ความพิถีพิถันในการผลิต หมูปิ้งนมสดณัฐวุติ มีอัตราเติบโตอย่างต่อ เนื่องสามารถกระจายสินค้าได้ทั่วประเทศ จนในที่สุดสามารถก่อตั้ง โรงงานเป็นของตนเองได้ส�ำเร็จ เมื่อปี 2558 และแตกไลน์ผลิตภัณฑ์ ใหม่ๆ เพื่อรองรับความต้องการของตลาดที่เพิ่มมากขึ้น “จุดเด่ นของเราคือคุณภาพของวัตถุดิบ โดยเฉพาะ เนือ้ หมูท่ เี ราสั่งตรงจากฟาร์ มที่ได้ มาตรฐาน ถูกหลักอนามัย มี เครื่ องหมายรั บรอง อย.และก�ำลังจะได้ รับรองมาตรฐาน GMP คัดเฉพาะส่ วนที่ดที ่สี ุดน�ำมาหมักด้ วยสูตรเฉพาะซึ่งเป็ นสูตรต้ น ต�ำรั บโดยเลือกใช้ ส่วนผสมเกรดคุณภาพไม่ ว่าจะเป็ นนม ซีอิว๊ น�ำ้ ตาล รวมไปถึงเครื่ องเทศที่ให้ ความหอมกลมกล่ อม หมัก


ไว้ 1 คืนก่ อนน�ำมาแพ็คแล้ วแช่ ในตู้ฟรี ช รอการขนส่ ง ส�ำหรั บ ตัวแทนจ�ำหน่ ายเรามีรถห้ องเย็นส่ งให้ ถงึ ที่ ส่ วนลูกค้ ารายย่ อย จะส่ งผ่ านระบบขนส่ งโดยแช่ เย็นในลังโฟมคิดค่ าขนส่ งตามจริง ซึ่งกระบวนการผลิตจะเน้ นผลิตแบบวันต่ อวันเพื่อให้ สินค้ ามี คุณภาพและมีความสด ลูกค้ าที่ได้ ทานหมูปิ้งของเราต่ างบอก เป็ นเสียงเดียวกันถึงความอร่ อยโดยเฉพาะรสชาติท่ หี อมอร่ อย ไม่ หวานเลี่ยนได้ กลิ่นเครื่ องเทศ ซึ่งถือเป็ นเอกลักษณ์ ของเรา” คุณณัฐวุฒิกล่าว นอกจากหมูปิ้งนมสดที่เป็นสินค้าขายดีแล้ว ยังมีไก่ปิ้งนม สด และไส้กรอกอีกสาน ซึง่ เป็นไส้กรอกหมูลว้ น เจ้าแรกทีเ่ สียบไม้แถม มาให้ในแพ็คเกจ ไม่ต้องเสียเวลาเสียบน�ำไปย่างขายได้ทันที สะดวก อร่อย ถูกหลักอนามัย

ความส�ำเร็จเป็นของคนที่มุ่งมั่น

“ไม่ มีอาชีพไหนที่ทำ� เงินได้ มากกว่ าค่ าแรงขัน้ ต�่ำจาก การลงทุนแค่ พนั เดียวเท่ ากับการขายหมูปิ้งอีกแล้ ว ขอแค่ มที ำ� เล ที่ดี มีโต๊ ะตัว เตาตัว แล้ วรั บหมูปิ้งของเราไปเริ่ มต้ นแค่ กล่ อง เดียว เอาไปทดลองขาย ถ้ าในหนึ่งวันขายหมด 50 ไม้ ก�ำไรก็ อยู่ท่ ี 200 บาท แต่ โดยเฉลี่ยไม่ เคยมีใครต�่ำกว่ า 100 ไม้ ซึ่งเมื่อ เทียบกับค่ าแรงขัน้ ต�่ำนัน้ สูงกว่ ามากและไม่ ต้องทนแรงกดดัน ไม่ ได้ ทำ� ตลอดทัง้ วัน ขอเพียงแค่ มีความตัง้ ใจ ขยัน ใส่ ใจการ บริการและความสะอาดของร้ าน” คุณณัฐวุฒิฝากทิ้งท้าย

ลงทุนน้อยขายง่ายรายได้หลักหมื่น

ส�ำหรับรูปแบบการจ�ำหน่ายนัน้ จะเน้นขายส่งเป็นหลักมีทงั้ แบบไม้กลมและไม้แบน 1 แพ็ค บรรจุ 50 ไม้ ราคา 300 บาท ตกไม้ละ 6 บาท ราคาปลีกขั้นต�่ำ 10 บาท หากลูกค้าที่อยู่ไกลและต้องการให้ ส่งให้ สั่งตั้งแต่1 ลังโฟม 800 ไม้ บวกค่าขนส่ง 250 บาท ส่วนตัวแทน จ�ำหน่ายเปิดบิลเริม่ ต้นที่ 200 แพ็ค ราคาแพ็คละ 290 บาท และได้สทิ ธิ์ ในการดูแลลูกค้าในพื้นที่ นอกจากนี้ยังรับผลิตในแบรนด์ของลูกค้า ตามขนาดและเสป็คที่ต้องการ “ด้ านการท�ำตลาดเราเน้ นลงพืน้ ที่จบั กลุ่มลูกค้ าตัง้ แต่ ระดับล่ างขึน้ ไป ดูว่าท�ำเลไหนเหมาะก็จะไปเปิ ดตัวในท�ำเลนัน้ ๆ และเรายังมีช่องทางการสื่อสารกับลูกค้ าโดยการเปิ ดเว็บไซต์ และแฟนเพจเพื่อให้ ผ้ ูสนใจสามารถติดต่ อสอบถามพูดคุยได้ โดยตรง นอกจากนี เ้ รายังประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อกระแสหลัก อย่ างการให้ สมั ภาษณ์ ในทีวรี วมไปถึงสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อสร้ างความ มั่นใจให้ กับลูกค้ าอีกด้ วย” ส่วนรายได้ที่ได้รับขึ้นอยู่กับท�ำเล และช่วงเวลาในการ ขาย กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่คือคนเมืองที่ต้องออกจากบ้านแต่เช้าและ ไม่มีเวลาท�ำอาหาร ดังนั้นชั่วโมงทองคือช่วงเวลาตั้งแต่ตี 5 ถึง 8 โมง เช้า ควรเป็นพื้นที่ๆ มีคนพลุกพล่าน เช่น ในชุมชน ตลาดสด โรงเรียน สถานศึกษา สถานที่ราชการและในย่านส�ำนักงาน ยกตัวอย่างร้านที่ ตลาดรังสิตมียอดขาย 800 ไม้ต่อวัน ก�ำไรอยู่ที่ 3,200 บาท ยังไม่รวม ก�ำไรจากข้าวเหนียว ส่วนก�ำไรต�ำ่ สุดในท�ำเลระดับกลางไม่ตำ�่ กว่า 600 บาท ซึ่งเทียบเท่ากับเงินเดือนระดับปริญญาตรี

ข้อมูลธุรกิจ : ชื่อธุรกิจหมูปิ้งนมสดณัฐวุฒิ

ประเภทธุรกิจอาหาร : รูปแบบการลงทุนขายส่ง รับตัวแทนจ�ำหน่ายทั่วปรเทศ ติดต่อร้านหมูปิ้งนมสดณัฐวุฒิ อยู่ข้างวัดบ้านเกาะ โทรศัพท์ 087 315 1458 Line : farm_nuttawud E-mail : nuttawud2015@gmail.com FB : ขายส่งหมูปิ้งนมสด ไก่ย่างนมสด ไส้กรอกอีสาน 087-3151458 FB: www.facebook.com/HooPingNomSod เว็บไซต์ : http://www.moopignomsodnuttawud.com


“คนไทยโชคดี ที่ สุ ด ในโลก เพราะเรามีพระมหากษัตริย์ที่ทรง งานหนัก และทุ่มเทพระวรกาย เพื่อ ให้ประชาชนของพระองค์ มีอาชีพทีด่ ี มีรายได้ที่มั่นคง สามารถพึ่งพาตัว เองได้ อย่างยั่งยืน”

ตลอด 70 ปี ที่ผ่านมา พระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ และ พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ต่างทุ่มเท ทรงงานหนัก เพื่อให้คนไทยมีความเป็นอยู่ ทีด่ ขี นึ้ โครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ มากมายหลายพันโครงการจึงเกิดขึ้นในทุก พื้นที่บนผืนแผ่นดินไทย ในพื้ น ที่ ภ าคอี ส านและในจั ง หวั ด นครราชสีมา ก็มีโครงการอันเนือ่ งมาจาก พระราชด�ำรินั่นคือ ศูนย์กสิกรรมไร้สารพิษ และศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ค่าย สุรนารี Tourist&Business

NAKHONRATCHASIMA

35


ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ค่ายสุรนารี

“เดินตามรอยเท้าพ่อ ด�ำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงของชาวโพน ให้คงอยู่คู่วัฒนธรรมไทย” ในกระแสโลกยุคปัจจุบนั ทีท่ กุ คนต่างหันมา สนใจ การท่องเทีย่ วเชิงเกษตรกรรม ส�ำหรับโคราช เมืองย่าโม แขกไปใครมาต้องแวะเวียนมาที่ค่ายสุร นารี เพราะที่ นี่ เป็ น ที่ ตั้ ง ของศู น ย์ ก ารเรี ย นรู ้ เศรษฐกิจพอเพียง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ซึ่ง เป็นศูนย์สาธิตการท�ำเกษตรกรรมรูปแบบใหม่ เป้า หมายหลักคือการปลูกฝังอุดมการณ์ในเรื่องการ ปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ณ สวนน�ำ้ บุง่ ตาหลัว่ ทีก่ ว้างใหญ่และงดงาม แห่งนี้ แขกที่มาเยี่ยมชม ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่ม ข้าราชการ เกษตรกร ชาวบ้าน นักเรียนนักศึกษา ที่ต้องการดูงานด้านการเกษตร ที่นี่จัดแสดงแปลง เพาะ และการอบรม ให้ความรู้มากมาย ทั้งการ ประมง การเลี้ยงไก่โคราช การปลูกมะนาว การท�ำ ปุ๋ย ไปจนถึงเรื่องที่ซับซ้อนมากขึ้นอย่างการท�ำ ่ยว&ธุรกิจ มา 36 ๑ท่องเทีใน...นครราชสี

บัญชีครัวเรือน และการจัดท�ำโซล่าเซลล์ เพื่อ ประหยัดพลังงาน ก่อนกลับบ้านซื้อผักปลอดสาร พิษซึ่งปลูกกันเองด้วยฝีมือกลุ่มแม่บ้านในศูนย์ ภายในหนึ่งวันแห่งการท่องเที่ยวหากได้มาเยี่ยม เยือนที่นี่ รับรองว่า คุ้มค่าอย่างแน่นอน


ข้อมูล แนะน�ำ

ที่เที่ยว

อาคารนิทรรศการฯ จัดแสดง แนวคิด หลักการ และวิถชี วี ติ ของเกษตรกรในด้าน ต่างๆ อาคารศิลปาชีพ จัดแสดงงานหัตถกรรมทอ ผ้าทีง่ ดงามฐานเพาะเห็ดนางฟ้าจ�ำหน่าย ก้อนเห็ด นางฟ้าสามารถทดลองปลูกและน�ำกลับบ้านได้

กิจกรรม

แต่ละปีที่นี่ จะจัดเทศกาลใหญ่ 2 ครั้ง คือ งานเทศกาลวันแม่ จัดช่วงวันที่ 10-11 ส.ค. งาน นี้ จะมีการด�ำนาด้วยนักเรียนจาก โรงเรียนในเครือ ข่าย และในช่วง เทศกาลวันพ่อ หรือช่วง 3-4 ธ.ค. มีแสดงการเก็บเกีย่ วข้าวอีกครัง้ ใครมาเทีย่ วโคราช ช่วงเวลานี้ ไม่ควรพลาด

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ค่ายสุรนารี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา โทร. 0-4427-5965 www.facebook.com/northeaststudy เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน เวลา 08.30-16.300 น. ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

การเดินทาง

จากตัวเมืองใช้เวลาเพียงประมาณ10 นาที ใช้ ทางหลวง 224 ตรงเข้าทางหลวงหมายเลข 2 ถนนมิตรภาพจากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าซอย กิ่งสวายเรียง เลี้ยวขวาเข้าถนนมุขมนตรี ทางเข้าค่ายสุรนารีจะอยู่ซ้ายมือ

Tourist&Business

NAKHONRATCHASIMA

37


ศูนย์กสิกรรมไร้สารพิษ ตามโครงการพระราชด�ำริ

“ศูนย์กสิกรรม ไร้สารพิษเป็นแหล่งเรียนรู้ภายใต้แนวคิด เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชด�ำริ” จังหวัดนครราชสีมาเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มี สถานที่ ท่องเที่ยวให้เลือกพักผ่อนมากมาย โดย เฉพาะอ� ำ เภอ วั ง น�้ ำ เขี ย วคื อ แหล่ ง ตากอากาศ แอบอิงธรรมชาติยอดนิยมแห่งหนึ่ง แต่ถ้าพูดถึง แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร คงจะ ไม่มีที่ไหน ส�ำคัญ ไปกว่าการได้มาชมสวนผักออร์แกนิก ณ ศูนย์ กสิกรรมไร้สารพิษตามโครงการพระราชด�ำริอกี แล้ว โครงการแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2541 เริ่มต้นจากการรวมกลุ่มของเกษตรกรในอ�ำเภอวัง น�ำ้ เขียว ทีท่ ราบถึง ผลกระทบในการใช้สารเคมีหรือ สารพิ ษ ในการท� ำ การเกษตร ซึ่ ง ส่ ง ผลกระทบ โดยตรงกับสภาพแวดล้อมและภาวะสุขภาพของ ผู้คนในละแวกใกล้เคียง โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ ต้นน�้ำ จึงริเริ่มที่จะหันมาท�ำการเกษตร ปลอดสาร พิษ รวมถึงตั้งตัวเป็นกลุ่มเศรษฐกิจชุมชนที่พึ่งพา ตัวเองได้อย่างยัง่ ยืน ก่อนได้รบั พระมหากรุณาธิคณ ุ ่ยว&ธุรกิจ มา 38 ๑ท่องเทีใน...นครราชสี

รับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในโครงการอันเนื่องในพระ ราชด�ำริปัจจุบันมีเครือข่ายครอบคลุมพื้นที่ในเขต อ�ำเภอวังน�้ำเขียวสีคิ้ว ขามทะเลสอ และครบุรี จังหวัดนครราชสีมา การแวะมาชมพืน้ ทีก่ ารเกษตรในแหล่งท่อง เทีย่ ว ท่ามกลางธรรมชาติบริสทุ ธิแ์ บบนี้ ถือเป็นการ พักผ่อนที่ดี รูปแบบหนึ่ง ที่ช่วยชาร์ตพลังความ สดชื่นคืนกลับสู่ ร่างกายได้ดีไม่แพ้สิ่งใด


ข้อมูล แนะน�ำ

ที่เที่ยว

แปลงผักออร์แกนิก ชมการ ปลูกผักปลอดสารพิษในโครงการ

กิจกรรม

สนทนาแลกเปลี่ยนความรู้กับ คุณอ�ำนาจ หมายยอดกลาง ผู้อ�ำนวยการศูนย์ฯ ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการเกษตรปลอดสารพิษ ชมกรรมวิธีการผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ และการเผาถ่านเพือ่ ผลิตน�ำ้ ส้มควันไม้สำ� หรับใช้ ไล่ แมลง ทดลองปลูกผักเกษตรอินทรีย์ หรือออร์แก นิกด้วยตัวเอง

ศูนย์กสิกรรมไร้สารพิษ ตามโครงการพระราชด�ำริ 14 ม. 11 บ้านน�้ำซับ ต.วังน�้ำเขียว อ.วังน�้ำเขียว จ.นครราชสีมา โทร. 08-1977-8699,08-1966-4247 เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน เวลา 08.00-16.30 น. ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

การเดินทาง

จากตัวเมือง ใช้ทางหลวงหมายเลข 304 ผ่านอ�ำเภอปักธงชัย ก่อนถึง ที่ว่าการอ�ำเภอ วังน�้ำเขียว ประมาณหลักกิโลเมตรที่ 71 เลี้ยวขวาไป บ้านน�้ำซับ เมื่อถึงวัดบ้านน�้ำซับ ให้เลี้ยวซ้ายไปยังศูนย์ส่งเสริม กสิกรรมไร้สารพิษฯ

Tourist&Business

NAKHONRATCHASIMA

39


เที่ยวป่า...หน้าฝน

เมือ่ เข้าสูฤ่ ดูฝนช่วงเวลาทีส่ ายฝนโปรยปรายลงมาสร้างความชุม่ ฉ�ำ่ ให้กบั ผืนป่า ถือเป็นช่วงที่นักเดินทางผู้หลงใหลความเขียวขจีของธรรมชาติหลายๆ คน อยากออก เดินทางไปสัมผัสกับความงามเหล่านัน้ และช่วงเวลานีเ้ หมาะทีจ่ ะไปเทีย่ วชมความงาม ของน�้ำตกซึ่งถือว่าจะสวยงามสมบูรณ์ที่สุดในฤดูนี้

น�้ำตกเหวสุวัต น�ำ้ ตกทีเ่ ชือ่ ว่าหลายๆ คนน่าจะรูจ้ กั กันดีอยู่แล้ว เพราะเป็นน�้ำตกขึ้นชื่อที่อยู ่ คูก่ นั กับน�ำ้ ตกเหวนรก บนอุทยานแห่งชาติ เขาใหญ่ ที่ อ� ำ เภอปากช่ อ ง จั ง หวั ด นครราชสีมา น�้ำตกเหวสุวัตนี้อยู่สุดถนน ธนะรัชต์ ซึ่งถ้าคุณขับรถขึ้นมาล่ะก็ยังไงก็ ไม่มหี ลงเพราะมีปา้ ยบอกทางชัดเจนตลอด เส้นทาง หรือหากชอบเดินศึกษาธรรมชาติ ลัดเลาะไปตามป่าเขาล�ำเนาไพร ก็สามารถ เดินเท้าจากลานกางเต็นท์นำ�้ ตกผากล้วยไม้ ไปก็ได้ ระยะทางประมาณ 3.8 กิโลเมตร โดนใจขาลุยแน่นอน น�้ ำ ตกเหวสุ วั ต มี ลั ก ษณะเป็ น สายน�ำ้ ตกลงมาจากหน้าผาสูงประมาณ 20 เมตร มี จุ ด ให้ ช มวิ ว ได้ ทั้ ง ส่ ว นที่ อ ยู ่ บ น หน้าผา และบริเวณด้านล่างของน�้ำตกทีจ่ ะ เป็นแอ่งน�้ำและล�ำธาร สามารถลงเล่นน�้ำ ได้ แต่ส�ำหรับฤดูฝนน�้ำจะมากและไหลแรง มีความอันตรายสูง ดังนั้นจึงควรงดลงเล่น น�้ำครับ ทางอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ไม่ อนุญาตให้น�ำอาหารไปรับประทานบริเวณ น�้ำตก และผู้ปกครองต้องคอยระมัดระวัง ลูกหลานให้ดดี ว้ ย เพราะถึงน�ำ้ จะใสไหลนิง่ แต่กม็ คี วามลึกอยูพ่ อสมควร เราควรปฏิบตั ิ ตามข้อบังคับของอุทยานฯ อย่างเคร่งครัด เพื่ อ ความปลอดภั ย และช่ ว ยกั น รั ก ษา ธรรมชาติอนั สวยงามของทีน่ ี่ ใครมีขยะเข้า มาขอให้ น� ำ ติ ด มื อ กลั บ ขึ้ น ไปทิ้ ง ยั ง จุ ด ที่ อุทยานจัดเตรียมไว้ให้เรียบร้อยครับ

่ยว&ธุรกิจ มา 40 ๑ท่องเทีใน...นครราชสี


น�้ำตกผากล้วยไม้ เป็นน�้ำตกขนาดกลางในห้วยล�ำตะคอง ที่เคาเรียกกัน วานํ้าตกผากลวยไมก็เปนเพราะที่นี่มีกลวยไมขึ้นเยอะมาก หลากหลายสายพั น ธุ  เ ลย ยิ่ ง ถามาช ว งเดื อ นเมษายนนะ กลวยไมหวายแดงจะออกดอกสวยเชียวครับ มาที่เดียวนี่เรียก วาคุมเลย ไดชมทั้งนํ้าตก ไดชมทั้งกลวยไมไปพรอมๆ กัน น�ำ้ ตกห่างจากทีท่ ำ� การฯ ประมาณ 7 กิโลเมตร สามารถ เข้าถึงโดยทางรถยนต์และทางเดินเท้า บริเวณน�้ำตกมีกล้วยไม้

หวายแดงขึ้นอยู่ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของน�้ำตกแห่งนี้และเป็น น�ำ้ ตกทีส่ ายน�ำ้ สองสายไหลผ่านชัน้ หินทีละชัน้ มาบรรจบกันจาก น�้ำตกผากล้วยไม้มีทางเดินไปน�้ำตกเหวสุวัตได้ นอกจากนี้ยังเป็นลานกางเต็นท์ส�ำหรับบริการนักท่อง เที่ยว ซึ่งอัตราค่าบริการคนละ 30 บาท หากเรายังไม่หลับอาจ จะได้ยนิ เสียงสัตว์เดินมาบริเวณทีก่ างเตนท์ครับ ทีส่ ำ� คัญควรตืน่ แต่เช้าเพื่อดูนกป่ามาเกาะต้นไม้กลางลานกางเต็นท์ ซึ่งมีความ ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากครับ

ความงดงามของ...น�้ำตกเหวสุวัต

Tourist&Business

NAKHONRATCHASIMA

41


น�้ำตกเหวนรก อีกหนึ่งน�้ำตกที่สวยงามและมีขนาดใหญ่ ที่สุดของภาคกลางเลยก็ว่าได้ ด้วยสภาพผืนป่าดง ดิบทีอ่ ดุ มสมบูรณ์ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เป็น แหล่งต้น น�้ำล�ำธารของคลองสมอปูนและสายธาร เล็กๆ อีกหลายสาย ไหลมารวมเป็นธารน�้ำตกเหว นรก ซึ่งไหลตกลงจากผา สูงดิ่งชันราว 90 องศา เป็น 3 ชั้นใหญ่ๆ ด้วยกัน โดยชั้นแรกมีความสูงราว 60 เมตร และไหลลงไปสู่ผาน�้ำตกชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 มีความสูงรวมกันกว่า 100 เมตร ตกลงสู่หุบธาร ที่ขนาบด้วยผาสูงชันรูปตัว V ความสูงชัน ของผา น�้ำตกกับปริมาณของน�้ำมากมายมหาศาล ท�ำให้ สายน�้ำไหลตกลงกระทบแผ่นผาเบื้องล่าง เกิดเสียง ดังสนั่น ก้องไปทั้งหุบเขา และเกิดละอองไอลอย คลุมไปทั่วบริเวณนั้น ดูลึกลับน่าเกรงขาม จนผู้คน ขนานนามว่า “น�้ำตกเหวนรก” ข้อควรระวัง นักท่องเที่ยวที่ไป เที่ยวชมน�้ำตกเหวนรก โดยเฉพาะในหน้าน�้ำหลาก ควรระมัดระวัง ไม่ควร เข้าไปใกล้ริมน�้ำ ของผาด้านบนน�้ำตกจนเกินไป เพราะผาหินจะลื่น และกระแสน�้ำจะพัดแรง ปะทะ หินเป็นระลอก ท�ำให้เกิดคลื่นพัด กวาดขึ้นมาเป็น ระยะๆ นักท่องเที่ยวที่เข้าไปใกล้บริเวณนี้ อาจถูก คลื่นกวาดตกลงไปในสายน�้ำที่เชี่ยวกราก และถูก พัดตกลงไปในเหวเบือ้ งล่าง สายน�ำ้ ทีเ่ ชีย่ วกรากของ ธารน�้ำตกเหวนรกนั้นอันตรายมาก มีช้างป่าถูกพัด ตกลงไปเสีย ชีวติ เป็นจ�ำนวนหลายตัว นักท่องเทีย่ ว ต้องระมัดระวังให้ดี

>>> การเดินทาง

กรุงเทพฯ ตามถนนพหลโยธิน เลี้ยว ขวาเข้าสู่ ่ จาก อ คื น ยกั ว ด้ ทาง น เส้ 2 ได้ ำ ท� ่ หญ ขาใ ิ เ กซ้ายมือขึ้นสู การเดินทางสู่อุทยานแห่ง ชาต ดปราจีนบุรี เมื่อถึงสี่แยกเนินหอม จะพบทางแย และต้องเดิน หวั ง ั จ ่ สู ง ่ ุ ม ่ ี ศรท รรณ ว สุ ถนน 33 ข ยเล หมา ลวง รถไว้ปากทาง นครนายก และใช้ทางห 21-22 จะพบทางแยกเข้าสู่ น�้ำตกเหวนรก จอด ัดท�ำบันไดลงไปตามผาหิน ่ ี ตรท ลเม โ กิ วณ เ บริ 7) 307 เลข มาย วงห งหล (ทา จ ่ได้ เขาใหญ่ มน�้ำตกชั้นแรกได้ ซึ่งทางอุทยานแห่งชาติเขาใหญ เท้าเข้าไปอีก 1 กิโลเมตร สามารถจะเดินทางไปชและสามารถจะลงไปได้แค่ชั้นนี้เท่านั้น เพราะชั้นล่างลงไปอีก 2 ชั้น เป็นผาหินชัน บริเวณหน้าอ่างน�้ำตกมีระเบียงยื่นออกไปชมน�้ำตกได้ปิดตาย ไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวเดินลงไป ซึ่งเป็นเส้นทางที่อันตรายอย่างยิ่ง ทางอุทยานฯ พหลโยธิน ผ่านรังสิต สระบุรี เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 หรือถนน สู่ถนนธนะ อีกเส้นทางหนึ่ง จากกรุงเทพฯ โดยถนน งแยกไปเขาใหญ่ ให้ชิดซ้ายข้าม สะพานลอยเข้า ตร ก็จะ กทา ยบอ า ้ ป มี 56 ่ ี ตรท ลเม โ กิ วณ เ บริ ง อ ช่ ปาก ง ถึ ลเม โ ก กิ ้ยวอีกราว 15 มิตรภาพ ผ่านมวกเหล็ ฯ เขาใหญ่ จากนั้นเส้นทางจะขึ้น เขาสูงชันคดเคี 7 หรือเส้นทางที่จะลงมาสู่ ยาน ท ุ องอ วจข นตร า ด่ ง ึ จะถ ตร ลเม โ กิ 23 มาณ 307 รัชต์ ประ ี่ยวชมน�้ำตกเหวนรก จะต้องใช้เส้นทางหมายเลข ถึงที่ท�ำการอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ซึ่งหากจะไปเท แห่งชาติเขาใหญ่ได้จัดพื้นที่กางเต็นท์ไว้บริเวณผากล้วยไม้ มีห้องน�้ำและร้านค้า จังหวัดปราจีนบุรี ส�ำหรับที่พักแรมนั้น ทางอุทยานณ ที่ท�ำการบนอุทยานฯ ก่อน 16.00 น. มีอาหารบริการ แต่ต้องแจ้ง ขออนุญาตเข้าพักได้ ่ยว&ธุรกิจ มา 42 ๑ท่องเทีใน...นครราชสี


เที่ยวโคราช เมืองย่าโม จังหวัดที่ ใหญ่ที่สุดของประเทศ

นครราชสีมา หรือ โคราช จังหวัดทีเ่ ป็นประตูดา่ นแรก สู่ดินแดนที่ราบสูง และยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอยู่ มากมายหลายประเภท แถมไม่ไกลจากกรุงเทพฯ ประกอบ กับการคมนาคมที่สะดวก ท�ำให้โคราชเป็นจุดหมายปลาย ทางในการท่องเที่ยวพักผ่อนวันหยุดของใครหลายคน วันนี้ Magazine ๑ ใน...มีสถานที่ท่องเที่ยวมาฝากกันครับ อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี หากมาเทีย่ วโคราชแล้วไม่ได้ไปสักการะ “อนุสาวรียท์ า้ ว สุรนารี” ก็เหมือนมาไม่ถึง “เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน” โดยอนุสาวรีย์ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ระหว่างถนนราชด�ำเนินกับถนนชุมพล อนุสาวรีย์หล่อด้วย ทองแดงรมด�ำ สูง 1.85 เมตร หนัก 325 กิโลกรัม ตั้งอยู่บนฐาน ไพที สีเ่ หลีย่ มย่อมุมไม้สบิ สองซึง่ บรรจุอฐั ขิ องท่าน แต่งกายด้วย เครื่องยศพระราชทาน ในท่ายืน มือขวากุมดาบ ปลายดาบจรด พื้น มือซ้ายท้าวสะเอว หันหน้าไปทางทิศตะวันตก ซึ่งเป็นทิศที่ ตัง้ ของกรุงเทพมหานคร นับเป็นอนุสาวรียข์ องสามัญชนสตรีคน แรกของประเทศ เริ่มก่อสร้างในปี 2476 แล้วเสร็จและมีพิธีเปิด อนุสาวรีย์เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2477

มักหันไปทางทิศตะวันออก สันนิษฐานว่าเพื่อให้หันรับกับเส้น ทางตัดมาจากเมืองยโศธรปุระ เมืองหลวงในสมัยนั้นของขอม ซึ่งเข้ามาสู้เมืองพิมายทางทิศใต้ ซึ่งในปี พ.ศ. 2479 กรม ศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนปราสาทหินพิมายเป็นโบราณ สถาน และได้จัดตั้งเป็นอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย ในวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2532 โดยได้ด�ำเนินการปรับปรุงจัดตั้งถึง 13 ปี ร่วมมือกันระหว่างกรมศิลปากร และประเทศฝรั่งเศส ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519-2532 ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี ได้เสด็จฯ พระราชด�ำเนิน เป็นองค์ประธานในพิธเี ปิด อุทยาน ส่วนสิ่งก่อสร้างที่น่าสนใจภายในอุทยานประวัติศาสตร์ อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย ตัวอุทยานตั้งอยู่ฟากทิศตะวันออกของแม่น�้ำมูล บน พิมาย ได้แก่ พลับพลา, สะพานนาคราช, ซุ้มประตูและก�ำแพง พื้นที่ 115 ไร่ ลักษณะพิเศษของปราสาทหินพิมาย คือปราสาท แก้ว, ชาลาทางเดิน, ซุม้ ประตูและระเบียงคด, ปราสาทประธาน, หินแห่งนีส้ ร้างหันหน้าไปทางทิศใต้ ต่างจากปราสาทหินอืน่ ๆ ที่ ปรางค์หินแดง, หอพราหมณ์, ปรางค์พรหมทัต และบรรณาลัย Tourist&Business

NAKHONRATCHASIMA

43


TRAVEL

เชือ่ มโยงศิลปะ ชีวติ และธรรมชาติของชาวอีสาน จิมท อมป์สนั ฟาร์มจึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรมและวัฒนธรรม ที่ สร้างประสบการณ์การท่องเทีย่ วและความสนุกทีแ่ ปลกใหม่และ ไม่ซำ�้ ใคร สามารถดูเพิม่ เติมได้ที่ www.jimthompsonfarm.com

อุทยานลานบุญมหาวิหาร สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)

ตั้ ง อยู ่ ริม ถนนมิ ต รภาพ เลยทางเข้ า อ� ำ เภอสี คิ้ ว มา ประมาณ 2 กิโลเมตร จะเห็นองค์พระขนาดใหญ่เป็นรูปหล่อ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังษี) แห่งวัดระฆังโฆษิตาราม องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดย คุณสรพงษ์ ชาตรี ที่สร้างขึ้น ด้วยความศรัทธาต่อองค์ท่าน จัดสร้างรูปเหมือนองค์ใหญ่ที่สุด ในโลก แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2543 ขนาดหน้าตัก กว้าง 8 เมตร 1 นิ้ว สูง 13 เมตร หนัก 61 ตัน ค่าก่อสร้าง 9 ล้านบาทเศษ และได้จัดสร้างมหาวิหารเป็นแบบกุฎาคาร (เรือน ยอดเจดีย์เพื่อประดิษฐานพระพุทธรูป) ขึ้นถวาย อีกทั้งจัดภูมิ ทัศน์ส่วนต่างๆ ตามความเหมาะสม เช่น สระน�้ำ สวนหิน สวน ต้นไม้ เป็นต้น และได้จัดบริการด้านอาหาร และห้องน�้ำสุขาฟรี เพือ่ บริการแก่นกั ท่องเทีย่ วและผูม้ จี ติ ศรัทธาทีม่ านมัสการทุกวัน จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม สถานที่ท่องเที่ยวที่คงไว้ซึ่งเจตนารมณ์ที่จะอนุรักษ์ มรดกทางวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายลาว ความพิเศษของ จิม ทอมป์สันฟาร์ม คือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เปิดให้ บริการปีละหนึ่งครั้ง (เปิดเฉพาะเดือนธันวาคม) ที่นี่มีจุดท่อง เที่ยวและกิจกรรมต่างๆ มากมาย ทั้ง “หมู่บ้านอีสาน” ที่จ�ำลอง วิถชี วี ติ และวัฒนธรรมของภาคอีสานในอดีต”หมูบ่ า้ นโคราช” ชม บ้านเรือนอีสานในแบบต่างๆ ที่สะท้อนความสวยงามทาง สถาปัตยกรรม “Art on Farm” ชมผลงานภาพศิลปะทีเ่ ป็นสะพาน

พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ โคราช

Arts of Korat Mirage Museum เป็นพิพิธภัณฑ์ภาพ วาดสามมิตแิ ห่งแรกในแผ่นดินอีสาน ความพิเศษของพิพธิ ภัณฑ์ แห่งนีค้ อื การให้ศลิ ปินชาวโคราชจ�ำนวน 8 ท่าน ได้เข้ามาสร้าง สรรค์ผลงานศิลปะที่หลากหลาย ทั้งภาพวาดในแนวธรรมชาติ ฉากจากภาพยนตร์ รวมถึงภาพวาดทีส่ ะท้อนกลิน่ อายความเป็น โคราช เช่น ภาพหลวงพ่อคูณ ภาพปราสาทหินพิมาย ล้วน ปรากฏเป็นภาพเสมือนจริง ท่าทางเคลื่อนไหวไปมา ส่งเสียง ร้อง ซึ่งนักท่องเที่ยวจะสนุกสนาน ตื่นตาตื่นใจไปกับนวัตกรรม ใหม่ๆ ทางเทคโนโลยี เหมือนคุณก�ำลังหลุดไปอยู่อีกโลกหนึ่ง เลยทีเดียว สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ www.artsofkorat.com

ตลาดน�้ำเขาใหญ่ ตลาดน�้ำโบราณ บรรยากาศที่นี่แสนเก๋และคลาสสิก ตั้ง อยูบ่ นวิวหุบเขา แวบแรกทีน่ กั ท่องเทีย่ วมองเห็นตลาดแห่งนี้ จะ ต้องคิดว่าตัวเองหลงอยู่ในสตูดิโอถ่ายหนัง ตลาดตกแต่งด้วย สไตล์วินเทจ พบกับทุ่งดอกไม้สีเหลืองที่บานสะพรั่งรอต้อนรับ นักท่องเที่ยวทุกคน ที่นี่ยังมีสัตว์ทั้งแกะ ลา กระต่าย ที่นักท่อง เที่ยวสามารถป้อนอาหารให้ได้ มีมุมถ่ายรูปแสนสนุก เอาใจนัก ท่องเทีย่ วทีช่ นื่ ชอบการถ่ายรูปอีกเพียบ ตกเย็นเดินช้อปปิง้ ชิลๆ ที่มีทั้งของกิน ของใช้ ของที่ระลึก และห้องจัดแสดงของเล่น โบราณ มาที่นี่มีรับรองครบทั้งเรื่องกินและเรื่องเที่ยว สามารถ ดูเพิ่มเติมได้ที่ www.khaoyaifloatingmarket.com ตลาดไนท์บ้านเกาะโคราช แหล่งช้อปปิ้งยามค�่ำคืนเหมาะส�ำหรับคนทุกเพศทุกวัย ติดถนนสุรนารายณ์ การเดินทางสะดวกเพราะใกล้แหล่งสถาน ศึกษา สินค้าทีว่ างจ�ำหน่ายส่วนใหญ่มที งั้ เสือ้ ผ้า กระเป๋า รองเท้า

่ยว&ธุรกิจ มา 44 ๑ท่องเทีใน...นครราชสี


TRAVEL

ทั้งมือหนึ่งและมือสอง ของกินอีกเพียบ สินค้าส่วนใหญ่เอาใจ วัยรุ่นเป็นพิเศษ เพราะอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัย ที่ส�ำคัญเปิดให้ บริการทุกวัน ตั้งแต่ช่วงเย็นๆ เรื่อยไปจนถึงประมาณสี่ทุ่ม สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ www.eventorganizer.nbkkorat.com วัดศาลาลอย วัดศาลาลอย เป็นวัดเก่าแก่ที่ท้าวสุรนารีสร้างขึ้นภาย หลังจากรบชนะกองทัพของเจ้าอนุวงศ์ เมื่อปี พ.ศ. 2370 ซึ่งได้ มีการสร้างอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี และอนุสรณ์สถานเจดีย์บรรจุ อัฐทิ า้ วสุรนารีขนึ้ ภายในวัด จุดเด่นของวัดนีอ้ ยูท่ อี่ โุ บสถหลังใหม่ ที่ได้รับรางวัลดีเด่นแนวบุกเบิกอาคารทางศาสนา จากสมาคม สถาปนิกสยามปี พ.ศ. 2516 และรางวัลจากมูลนิธิเสฐียรโกเศศ และนาคะประทีป ใช้วสั ดุพนื้ เมืองคือกระเบือ้ งดินเผาด่านเกวียน น�ำมาประดับตกแต่ง ภายในมีพระประธานปูนปัน้ สีขาว ปางห้าม สมุทร เป็นพระพุทธรูปยืนประทับ ณ ประตูเมืองสังกัสนคร พระนามว่า “พระพุทธประพัฒน์สุนทรธรรมพิศาล ศาลาลอยพิ มาลวรสันติสขุ มุนนิ ทร์” หน้าประตูอโุ บสถมีปนู ปัน้ รูปท้าวสุรนารี นั่งพนมมือกลางสระน�้ำ ตัวอุโบสถล้อมรอบด้วยก�ำแพงแก้วรูป เสมา สัญลักษณ์ของเมืองเสมาเดิม ด้านข้างมีสถูปขนาดเล็ก ซึ่งเคยใช้เป็นที่บรรจุอัฐิท้าวสุรนารี วัดแห่งนี้จึงเป็นที่เคารพสัก การะของชาวโคราชสืบมาจนถึงปัจจุบัน สวนเมืองพร แหล่งท่องเทีย่ วเชิงเกษตรและอนุรกั ษ์ ชมแปลงดอกไม้ ที่ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บริเวณทางเข้าสวน คุณสามารถเลือกหยิบ ซื้อต้นไม้ได้ตามสะดวก สิ่งที่พลาดไม่ได้หลังจากเดินช้อปปิ้ง เลือกต้นไม้กันเสร็จแล้ว คือการแวะทานอาหารระดับเชลล์ชวน ชิม ที่มีส่วนประกอบอย่างเนื้อนกกระจอกเทศ กวางเลี้ยงรูซ่า ท่ามกลางบรรยากาศการชมวิวรอบอ่างเก็บน�้ำล�ำตะคอง โดย เฉพาะตอนเพราะอาทิตย์กำ� ลังตกดิน แสงพระอาทิตย์ออ่ นๆ ยิง่ ท�ำให้บรรยากาศโดยรอบโรแมนติกเพิม่ ขึน้ อีกเท่าตัว สามารถดู เพิ่มเติมได้ที่ www.suanmuangporn.com

สวนสัตว์นครราชสีมา หรือสวนสัตว์โคราช สวนสัตว์ที่มีพื้นที่กว้างกว่า

545 ไร่ เป็นสวนสัตว์แบบซาฟารีกงึ่ เปิดและปิดทีม่ คี วามทันสมัย แห่งหนึง่ พืน้ ทีม่ กี ารออกแบบคอกสัตว์ทสี่ อดคล้องกับนิสยั ของ สัตว์แต่ละชนิดอย่างเป็นสัดส่วน สัตว์ที่จัดแสดงส่วนใหญ่เป็น สัตว์ป่าแอฟริกา เช่น นกเพนกวิน แมวน�้ำ ช้างแอฟริกา แรด เสือชีตาห์ สิงโต ม้าลาย ยีราฟ เป็นต้น และมีบริการรถพ่วง รถ จักรยาน รถกอล์ฟ รถเอทีวีเอาไว้ขับเที่ยวชมสวนสัตว์ สถานที่ แห่งนี้จึงอย่างยิ่งส�ำหรับเป็นที่พักผ่อนวันหยุดของครอบครัว อย่างแท้จริง สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ www.koratzoo.org

วังน�้ำเขียว สวิตเซอร์แลนด์แดนอีสาน ที่มีเสน่ห์ดึงดูดนักเดินทาง เหลือเกิน อาจเพราะสามารถท่องเที่ยวได้ทุกฤดู มีอากาศที่ บริสุทธิ์ เย็นสบาย มีทัศนียภาพของป่าขุนที่โอบล้อมให้มอง อย่างสบายตา อีกทั้งยังเงียบสงบ จึงท�ำให้กลายเป็นที่พักตาก อากาศฮอตฮิตอีกแห่งหนึง่ ของคนกรุง ซึง่ กิจกรรมทีน่ า่ สนใจเมือ่ มาเยือนวังน�ำ้ เขียว เช่น “สวนผักปลอดสารพิษลุงไกร” ทีน่ มี่ กี าร รวมตัวกันเป็น “กลุม่ ส่งเสริมกสิกรรมไร้สารพิษ วังน�ำ้ เขียว” เน้น การปลูกผักสลัด ผักกาดหอมเป็นส่วนใหญ่ มีหลายหลายสาย พันธุ์ ผักจากสวนลุงไกร สด สะอาด อร่อย หรือไปชม “สวน หน้าวัวสุชาดา” ที่มีแปลงปลูกดอกหน้าวัวหลาหลายสายพันธุ์ จากต่างประเทศ มีหลายสี ทั้งสีแดง สีชมพู สีขาว และสีเขียว อ่อน ที่นี่มีดอกหน้าวัวให้ชมทั้งปี นอกจากนั้นยังมีแปลงปลูก องุ่นไร้เมล็ดด้วย

Tourist&Business

NAKHONRATCHASIMA

45


แนะน�ำที่พัก

นครราชสีมา Nakhonratchasima

Resort Hotel Guesthouse

ที่ตั้ง เบอร์โทรศัพท์ ห้องพัก บังกะโล โฮมสเตย์ โรงแรม ในจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดใกล้เคียง

บ้ านศรั นยาเขาใหญ่ ที่ตั้ง : 298 หมู่ 2 (ใกล้อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่) ถ.ธนะรัชต์ ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา Tel. 08-5445-6324, 09-9154-1951 www.baansaranya.com

ดู AD 4 สี หน้ า 5

ยายเที่ยงฮิลล์ รี สอร์ ท Tel. 08-1483-2869

ดู AD 4 สี หน้ า 4

จาแดง เดอ มองก์ ปากช่ อง Tel. 08-1170-6989

ดู AD 4 สี หน้ า 7

่ยว&ธุรกิจ มา 46 ๑ท่องเทีใน...นครราชสี

โรงแรมเป็ นสุข ที่ตั้ง : ห่างจากตลาดหนองแค เพียง 2 กม.เท่านั้น 25 หมู่ 5 กม.ที่ 84 ต.ไผ่ต�่ำ อ.หนองแค จ.สระบุรี Tel. 0-3637-1996, 0-3637-1247-8 Fax. 0-3637-1996

ไดอารี่ รี สอร์ ท ที่ตั้ง : 198 หมู่ 7 ต.ทุ่งสว่าง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา Tel. 09-2551-9441

บ้ านบุปผาพรรณ ที่ตั้ง : 9 หมู่ 6 หมู่บ้านคลองเดื่อ ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 Tel. 08-5108-2311, 08-6653-3081

ดู AD 4 สี หน้ า 9

โรงแรมพิมายอินน์ ที่ตั้ง : 33/1 หมู่ 14 ถ.บายพาส ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา Tel. 0-4447-1175, 0-4428-7228, 08-1266-9058 Fax. 0-4428-7423

บ่ อทอง ที่ตั้ง : 349 หมู่ 15 บ้านหนองจาน ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา Tel. 08-5929-1901, 09-6313-5161

ต.เต่ า การ์ เด้ นโฮม Tel. 09-3327-4156, 08-1855-5092

ภูเคียงสาว รี สอร์ ท Tel. 08-0162-9523

ชิดชบาแคมป์ปิ ้ ง@วังน�ำ้ เขียว Tel. 08-7141-7242, 06-1464-6665, 09-8250-5956

ดู AD 4 สี หน้ า 7

ดู AD 4 สี หน้ า 6

ดู AD 4 สี หน้ า 8

ดู AD 4 สี หน้ า 6

ดู AD 4 สี หน้ า 5

บ้ านยายรี สอร์ ท บ้ านสวนริมคลองสีควิ ้ ที่ตั้ง : ก่อนถึงปากทางสีคิ้ว 300 เมตร ฝั่งขาเข้าโคราช ติดถนนมิตรภาพ Tel. 09-3324-2922

ดู AD 4 สี หน้ า 6

ดู AD 4 สี หน้ า 9


ดลญา โฮมสเตย์ Tel. 08-9799-6571

โกลเด้ นแลนด์ รี สอร์ ท ที่ตั้ง : 249 ถ.บายพาส ปักธงชัย-โชคชัย ต.ไชยมงคล อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel. 0-4475-6341-2, 08-9844-6109

ชัยพฤกษ์ แกรนด์ โฮเท็ล ที่ตั้ง : 172/6 ถ.จอมสุรางค์ยาตรใกล้ศาลา กลางใจกลางเมือง ตรอกตีเหล็กติดกับ พลาซ่าอาบอบนวด Tel. 08-5316-3969, 08-6262-7985, 0-4427-5102-3, 0-4427-5197-5 โรงแรมเสมานคร ที่ตั้ง : อยู่ก่อนถึงซีเกท 1 กม. ใกล้นวนคร 2 Tel. 08-6262-7985, 08-5316-3969, 0-4428-6545

l

ในเขตอ�ำเภอเมือง

โรงแรมฟ้าสาง โทร. 0-4424-2143, 0-4424-3342 โทรสาร. 0-4424-2143 ต่อ 506 E-mail : fahsarnghotel@hotmail.com ศูนย์ ประชุมสุรสัมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โทร. 0-4427-4880 โทรสาร. 0-4421-7028 โรงแรมเดอะริช โฮเต็ล โทร. 0-4427-0754, 0-4427-0756 โรงแรมกิจไพบูลย์ 3291 ถ.มุขมนตรี โทร. 044-242346 โรงแรมเกรทอินน์ โทร. 044-259544-6 โรงแรมแกลลี่ไวท์ โทร. 044-296142-9 ศิราศรม

บอสวิน โฮม รี สอร์ ท Tel. 0-444-1348, 08-1923-9884

ไวท์ ร็อค รี สอร์ ท ที่ตั้ง : 54/1 หมู่ 10 ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 Tel. 08-1879-6449, 08-4498-8992

โรงแรม แสวง รี สอร์ ท ที่ตั้ง : 442 หมู่ 10 บ้านหนองสองห้อง เหนือ (บ้านดอนขวาง) ถ.เพชรมาตุคลา ซ.14 ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel. 0-4421-9032, 08-1593-6092, 08-1265-5463

โทร. 08-1876-6526, 08-1266-7251 โรงแรมคาเธ่ ย์ สปา โทร. 044-252067 โรงแรมคิงส์ โฮเตล โทร. 044-241362 โรงแรมเค เอช เจ้ าพระยาอินน์ โทร. 044-243825 โรงแรม ดาราบุรี บูตกิ โฮเต็ล โทร. 0-4427-7999 โทรสาร. 0-4427-8183 E-mail : dharaburee@hotmail.com โรงแรมเค.เอส.พาวิเลี่ยน โทร. 044-261943-5,263039 โรงแรมจอมพลแกรนด์ โทร. 044-268777-8 โรงแรมจอมสุรางค์ โทร. 044-257088-9 โรงแรมเจ้ าพระยา อินน์ โทร. 044-243825

วนาลี รี สอร์ ท ที่ตั้ง : 111 หมู่ 9 ต.หนองน�้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 Tel. 09-8101-9347, 08-6721-2228

สวนสุชาดา การ์ เด้ นลอดจ์ Tel. 08-9545-5339

Blue Sky Villa Resort ที่ตั้ง : 200 หมู่บ้านประดู่งาม หมู่ 3 ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา Tel. 0-2362-4169, 0-2362-4106, 08-1989-7037, 08-1817-8355

โรงแรมชุมพล โทร. 044-242453 โรงแรมด๊ อกเตอร์ เฮาส์ โทร. 044-255486 โรงแรมดิ แอร์ พอท โทร. 044-275305-9 โรงแรมดิ ไอยรา โคราช โทร. 044-268777-8 โทรสาร 044-245337 โรงแรมโตเกียว 1 โทร. 044-242873 โรงแรมบอสโฮเตล โทร. 044-253185 โรงแรมเบสท์ โฮเตล โทร. 044-278600 โรงแรมพีกาซัล โทร. 044-272841-8 โรงแรมโพธิ์ทอง โทร. 044-242084 โรงแรมฟ้าไทย โทร. 044-242533-4 โรงแรมเฟิ ร์ ส โทร. 044-257195 โรงแรมเฟิ ร์ ส 2 โทร. 044-246356,246528 โรงแรมเมืองทอง โทร.044-242090 โรงแรมเมืองย่ าชาเล่ ย์ รี สอร์ ท โทร. 044-358085 โรงแรมรอยัลปริน้ เซส โทร. 044-256629-35 โรงแรมราชพฤกษ์ แกรนด์ โทร. 044-261277-8 โรงแรมราชสีมา โทร. 044-242837 โรงแรมโรสการ์ เด้ น อินน์ โทร. 044-214450 โรงแรมศรี จอมพล โทร. 044-242460 โรงแรมศรี พฒ ั นา โทร. 044-251652-4

โรงแรมศรี รัตน์ โทร. 044-243116 โรงแรมศรี วชิ ัย โทร. 044-242194 โรงแรมศรี สุขบังกาโล โทร. 044-244055 โรงแรมศรี สุระ โทร. 044-242605 โรงแรมศิริโฮเตล โทร. 044-242831 โรงแรมสวนวัฒนาบังกาโล โทร. 044-241554 โรงแรมสากล โทร. 044-251260 โรงแรมสีมาธานี โทร. 044-213100 โรงแรมสุรสัมมนาคาร โทร. 044-216199 โรงแรมหลักเมือง โทร. 044-242837 โรงแรมออร์ คดิ โทร. 044-278323-7 โรงแรมอัษฎางค์ โทร. 044-242514 โรงแรมอาณาจักรโฮเตล โทร. 044-243825 โรงแรมเฮอร์ มเิ ทจ รี สอร์ ท โทร. 0-4424-7444 l

ในเขตอ�ำเภอพิมาย

โรงแรมดิ โอลด์ พมิ าย เกสท์ เฮ้ าส์ 214 หมู่ 1 ถ.จอมสุดาเสด็จ โทร. 044-471918 โรงแรมพิมายเกสเฮ้ าส์ 214 ม. 1 ถ. จอมสุดาเสด็จ โทร. 044-471918 โรงแรมเอส แอนด์ ปี เกสเฮ้ าส์ ถ.จอมสุดาเสด็จ โทร. 044-471797 l

ในเขตอ�ำเภอปากช่ อง

ลีลาวดี รี สอร์ ท 39 ม.10 ตหนองน�้ำแดง อ.ปากช่อง โทร. 0-2401-1588-95 ไร่ เพชรน�ำ้ หนึ่ง รี สอร์ ท 222 ม.4 ถ.ธนะรัชต์ ต.หมูสี อ.ปากช่อง คุณพวงเพชร 0-2588-4261, 0-2589-9379, คุณรณชัย 0-4429-7445-6 โรงแรมชาร์ ลิซ เลขที่ 90 ถ.ปากช่อง-ซับสนุ่น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โทร. 0-4428-0250 โทรสาร 0-4428-0250 โรงแรมภูหนิ สวย 124/2 ม.8 (กม.4) ถ. ธนะรัตน์ Tourist&Business

NAKHONRATCHASIMA

47


ต.หนองน�้ำแดง โทร. 044-365347 The Jungle House 215 หมู่ 5 ถ.ธนะรัชต์ ต.หมูสี อ.ปากช่อง โทร. 0-4429-7307 โทรสาร. 0-4429-7183 เพียร์ & นงค์ รี สอร์ ท 77 ม.2 ต.วังน�้ำเขียว อ.วังน�้ำเขียว โทร. 08-7252-3179, 08-1925-7878 คอร์ เปอเรท เฮ้ าส์ เขาใหญ่ ส�ำนักงาน 2/12 อาคารจุลดิศริเวอร์ แมนชั่น ซ.สามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม 10200 โทร. 0-2281-6014-5 โรงแรมจุลดิศ เขาใหญ่ รี สอร์ ท แอนด์ สปา 54 หมู่ 4 ถนนธนะรัตน์ โทร. 0-4459-7297 โทรสาร. 0-4429-7291 โรงแรมริมธาร อินน์ 430 ถนนมิตรภาพ ต�ำบลปากช่อง โทร. 0-4431-1020 โทรสาร. 0-4431-2933 บ้ านอุ่นใจ เขาใหญ่ 88/2 หมู่ 6 ซอยเคียงดาว ถนนเขาใหญ่-คลองเดื่อ ต�ำบลหมูสี โทร. 08-1825-6075, 08-1702-1210 บ้ านไร่ พอสุข 2 215 หมู่ 7 ถนนมิตรภาพ ต�ำบลหนองน�้ำแดง โทร. 0-4431-2394, 0-1482-6987 โทรสาร. 0-4431-2394 ภูพระนางรี สอร์ ท & สปา 161 ถ.ผ่านศึก (ทางลัดไปเขาใหญ่) ต�ำบลหนองน�้ำแดง โทร. 0-4424-9121

่ยว&ธุรกิจ มา 48 ๑ท่องเทีใน...นครราชสี

โทรสาร. 0-4424-9035 คลองทรายรี สอร์ ท เขาใหญ่ 42/1 หมู่ 5 ถนนธนะรัตน์ ต�ำบลหมูสี โทร. 0-4429-7112-8 โทรสาร. 0-4429-7119 โรงแรมกรี นฟอเรสฮิลล์ 156/1 ม. 6 (กม.4) ถ.ธนะรัตน์ โทร. 02-8840131-2, 08-13542055 โรงแรมโกเด้ นท์ เบลแมนชั่น 398 ม. 8 (กม.4) ถ.ธนะรัตน์ โทร. 252074, 273907, 08-12222895 โรงแรมโกลเด้ นแวลเล่ ย์รีสอร์ ท 118 (กม.19.5) ถ.ธนะรัตน์ โทร. 044-297466-9,02-2597382-5 โรงแรมเขาใหญ่ การ์ เด้ นท์ ลอร์ จ กม.7 ถ.ธนะรัตน์ โทร. 044-365167-365178 โรงแรมเขาใหญ่ คันทรี่ โฮม 132 บ้านคลองเดื่อ (กม.23) ถ.ธนะรัตน์ ต.หมูสี โทร. 02-7586348, 3857654 โรงแรมเขาใหญ่ คาวบอยซิตี ้ กม.21.5 ถ.ธนะรัตน์ โทร. 044-297471-9 โรงแรมเขาใหญ่ เคียงดาวรี สอร์ ท บ้านคลองเดื่อ (กม.23) ถ.ธนะรัตน์ โทร. 02-3082939-40, 01-4807156 โรงแรมเขาใหญ่ ฮัท 112/4 ม.2 ถ.ธนะรัตน์ ต.หมูสี โทร. 044-297394-5 โรงแรมไทรเอน 1 ไทรเอน 2 229 ถ. ล�ำสมพุง-หนองสาหร่าย ต. ปากช่อง โทร. 044-314925 โรงแรมโบนันซ่ าแร้ นซ์ โทร. 044-365191-2, 08-12121554 โรงแรมปากช่ องแลนด์ มาร์ ค

151/1 ถ. มิตรภาพ ต. ปากช่อง โทร. 044-280047-54 โรงแรมฟลาวเวอร์ ฮลิ ล์ กม.4 ถ. ธนะรัตน์ โทร. 08-12119840 โรงแรมฟาวน์ เท่ น ทรี รี สอร์ ท 16 หมู่ 7 ต. ขนงพระ โทร. (044) 315236 โรงแรมภูตะวันรี สอร์ ท 81 ม.10 ถ. เทศบาล 9 ต. ปากช่อง โทร. 044-313489-98 โรงแรมภูเบศ 781/1 ถ. เรืองอุทิศ โทร. 044-311979 โรงแรมภูพญา 733 ถ. มิตรภาพ ต. ปากช่อง โทร. 044-313489-98 โรงแรมมิชชั่นฮิลล์ กอล์ ฟคลับรี สอร์ ท 151 ม.5 กม.21 ถ. ธนะรัตน์ โทร. 044-297258, 02-5519030-1 โรงแรมมีสุข 75/40 - 41 ถ. สุขาภิบาล 3 โทร. 044-311918 โรงแรมเมาเทิ่นวิวรี สอร์ ท 219 ม.5 (กม.7) ถ. ธนะรัตน์ โทร. 044-365211-6, 02-2487300-29 ต่อ 120, 123, 135 โรงแรมไร่ เพชรน�ำ้ หนึ่ง กม.18 ถ. ธนะรัตน์ ต. หมูสี โทร. 02-5884261 โรงแรมวังเพชรเขาใหญ่ รีสอร์ ท 84 ม.3 ถ. ธนะรัตน์ โทร. 044-297351-2 โรงแรมวันชัย 434/4 - 7 ถ. มิตรภาพ

โทร. 044-311862 โรงแรมวันรี รี สอร์ ท กม. 22.5 ถ. ธนะรัตน์ โทร. 02-3942112 โรงแรมวู๊ดปาร์ คโฮมรี สอร์ ท กม. 13.5 ถ. ธนะรัตน์ โทร. 08-13551477 โรงแรมฮอลิเดย์ ปาร์ คเขาใหญ่ ถ. ฮอลิเดย์ปาร์ค โทร. 02-9172681-5 l

ในเขตอ�ำเภอสีคว้ิ

โรงแรมวอยาจ พานอรามา 68 ม.10 ถ. มิตรภาพ กม.199 โทร. 044-230274-6 โรงแรมวิลล่ า วิสต้ า 56 ม.10 บ้านหนองห่าน โทร. 08-14200795 green tree Resort (กรี นทรี รี สอร์ ท, สีควิ ้ )   ที่อยู่: ต�ำบล สีคิ้ว อ�ำเภอ สีคิ้ว นครราชสีมา 30140 โทรศัพท์: 080 726 7557 พริม วัลเล่ ย์ รี สอร์ ท   ที่อยู่: ต�ำบล หนองหญ้าขาว อ�ำเภอ สีคิ้ว นครราชสีมา 30140 โทรศัพท์: 081 205 7205 โรงแรม แจ่ มจันทร์   ที่อยู่: 30/1 หมู่ 6, ถนนมิตรภาพ, ต�ำบลมิตรภาพ อ�ำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา, 30140 โทรศัพท์: 086 723 4556 พีพรี ี สอร์ ท สีควิ ้   ที่อยู่: 341 หมู่ 1 ถ มิตรภาพ มิตรภาพ สีคิ้ว นครราชสีมา 30140 โทรศัพท์: 081 889 7128


รี สอร์ ทบ้ านสวนริมคลองสีควิ ้   ที่อยู่: 31 หมู่ 10 ต�ำบล สีิ คิ้ว สีคิ้ว อ�ำเภอ สีคิ้ว นครราชสีมา 30140 โทรศัพท์: 093 323 2922 พอสสิตาโน รี สอร์ ท   ที่อยู่: ต�ำบล สีคิ้ว อ�ำเภอ สีคิ้ว นครราชสีมา 30140 โทรศัพท์: 086 377 1804 The River Apartment   ที่อยู่: 555 หมู่ 2, สีคิ้ว, นครราชสีมา 30140 โทรศัพท์: 088 581 6607 ธนาวดีรีสอร์ ท สีควิ ้   ที่อยู่: ต�ำบล สีคิ้ว อ�ำเภอ สีคิ้ว นครราชสีมา 30140 โทรศัพท์: 089 921 3073 น้ อง-หนึ่งเขาจันทร์ รี สอร์ ท   ที่อยู่: 111 หมู่ 12 บ้านหนองบัว, ถนน มิตรภาพ, ต�ำบลลาดบัวขาว อ�ำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา, 30340 โทรศัพท์: 044 020 408 โรงแรมมีชัย   ที่อยู่: เลขที่ 212 ม.7, ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา, 30140 30140 โทรศัพท์: 044 411 148 เดือนยี่ บูตคิ รี สอร์ ท   ที่อยู่: 8/3 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ ต�ำบล มิตรภาพ สีคิ้ว นครราชสีมา 30140 โทรศัพท์: 044 290 220 ชลธาร ล�ำตะคอง รี สอร์ ท   ที่อยู่: ต�ำบล คลองไผ่ อ�ำเภอ สีคิ้ว นครราชสีมา 30340 โทรศัพท์: 089 949 2375

l

ในเขตอ�ำเภอปั กธงชัย

โรงแรมโกลเด้ นแลนด์ รีสอร์ ท 249 ถ.บายพาส ปักธงชัย -โชคชัย (ใกล้สวนสัตว์นครราชสีมา) โทร. 044-253034,08-19551494 โรงแรมนพรั ตน์ 77 หมู่ 10 ถ. สืบศิริ ต. ธงชัยเหนือ โทร 441-821-2 โรงแรมเบสท์ โฮเตล 888 ม.4 ถ. ราชสีมา - ปักธงชัย โทร. 044-278600 โรงแรมรุ คส์ โคราช คันทรี่ คลับ ก.ม.22 ถ. โคราช - กบินทร์ โทร. 08-1212-0254 โรงแรมอัมรินทร์ 160/2 ถ. โคราช - กบินทร์ โทร. 0-4444-1480 โรงแรม ปั กธงชัยอินน์   ที่อยู่: 77 สืบศิริ ถนน สืบศิริ ต�ำบล เมือง ปัก อ�ำเภอ ปักธงชัย นครราชสีมา 30150 โทรศัพท์: 044 441 821 วังไทร รี สอร์ ท   ที่อยู่: หมู่6, อาคาร หมู่บ้านห้วยแก้ว, ต�ำบลภูหลวง อ�ำเภอปักธงชัย จังหวัด นครราชสีมา, 30150 โทรศัพท์: 081 966 2257 โรงแรมอัมรินทร์   ที่อยู่: ต�ำบล งิ้ว อ�ำเภอ ปักธงชัย นครราชสีมา 30150 โทรศัพท์: 044 441 480

l

ในเขตอ�ำเภอวังน�้ำเขียว

วังน�ำ้ เขียววิวรี สอร์ ท โทร. 08-7960-5238, 08-1876-1155, 0-4422-8062, 0-4426-2414, 0-4424-4822 โทรสาร. 0-4425-1833 ภูพฤกษา รี สอร์ ท โทร. 08-6612-0696, 08-1814-8964 www.phupreugsa.com ชมจันทร์ ฮัท โทรศัพท์ 08-3380-9117, 08-1720-4032, 08-1607-0603, www.chomchanhut.com E-mail : info@chomchanhut.com บ้ านไร่ กฤษวรรณ 24 ม.1 ต.วังน�้ำเขียว อ.วังน�้ำเขียว จ.นครราชสีมา โทร. 08-9603-6030, 08-1250-4935 ต้ นตะวันโฮมสเตย์ & รี สอร์ ท บ้านสุขสมบูรณ์ ต.ไทยสามัคคี อ.วังน�้ำเขียว จ.นครราชสีมา โทร. 081-9664152, 081-7252546 บ้ านปู่ แคมป์ปิ ้ ง โทร. 08-9300-2950 ไร่ เครื อวัลย์ โทร. 08-6397-3448, 08-6397-3484 www.khruewan.com, E-mail : raikhruewan@hotmail.com ริมแก่ งรี สอร์ ท โทร. 08-1625-1821, 0-82234-4455 บ้ านทองค�ำ-รี สอร์ ท-วังน�ำ้ เขียว   ที่อยู่: 281 หมู่ 1 ถนนบ้านคลองกระทิง ต�ำบลไทยสามัคคี อ�ำเภอวังน�้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 30370 โทรศัพท์:085 239 2412

ต้ องตา รี สอร์ ท   ที่อยู่: หมู่ 5 94 ต�ำบลวังน�้ำเขียว อ�ำเภอวังน�้ำเขียว นครราชสีมา 30370 โทรศัพท์:081 940 3107 บ้ านดิน วังน�ำ้ เขียว   ที่อยู่: 633 หมู่ 1 ต�ำบลวังน�้ำเขียว อ�ำเภอวังน�้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 30370 โทรศัพท์:044 228 158 โรงแรม สตาร์ เวลล์ การ์ เด้ นท์ โฮม รี สอร์ ท   ที่อยู่: 151 หมู่ 6 ต.ไทยสามัคคี อ.วังน�้ำเขียว นครราชสีมา 30370 โทรศัพท์:089 280 2208 โกลด์ เมาท์ เท่ น   ที่อยู่: ต.วังน�้ำเขียว อ.วังน�้ำเขียว จ.นครราชสีมา 30370 โทรศัพท์: 080 172 4555 บ้ านทอไหม ไอหมอก วังน�ำ้ เขียว   ที่อยู่: ต�ำบล วังน�้ำเขียว อ�ำเภอ วังน�้ำเขียว นครราชสีมา 30370 โทรศัพท์:089 800 2466 บ้ านภูโอบ   ที่อยู่: 53 - 54 ต.วังน�้ำเขียว อ.วังน�้ำเขียว จ.นครราชสีมา 30370 30370 โทรศัพท์:081 762 4372 มะค่ าอิงจันทร์   ที่อยู่: 60/19 ต.บุตะโก อ.วังน�้ำเขียว จ.นครราชสีมา, 30370 30370 โทรศัพท์:089 720 8866 วิลล่ าเขาแผงม้ า   ที่อยู่: อ�ำเภอ วังน�้ำเขียว นครราชสีมา โทรศัพท์:081 846 6768 บ้ านไอดิน (Ban I-din)   ที่อยู่: 55 หมู่ 5 บ้านบุไผ่

Tourist&Business

NAKHONRATCHASIMA

49


ต.ไทยสามัคคี อ. วังน�้ำเขียว โทรศัพท์:044 228 042 จันทารา วัลเล่ ย์ รี สอร์ ท   ที่อยู่: อ�ำเภอ วังน�้ำเขียว นครราชสีมา 30370 โทรศัพท์:081 777 7530 วิวสวยฟ้าใส รี สอร์ ท   ที่อยู่: หมู่ 1 บ้านไทยสามัคคี 283 ต�ำบล ไทยสามัคคี อ�ำเภอ วังน�้ำเขียว นครราชสีมา 30370 โทรศัพท์:081 981 4810 บ้ านพักวังน�ำ้ เขียวจิตศิลใส   ที่อยู่: 76 หมู่8 หมู่บ้านคลองทราย ต�ำบลวังน�้ำเขียว อ�ำเภอวังน�้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา, 30370 โทรศัพท์:084 385 9686 เดินดินดูดาว รี สอร์ ท   ที่อยู่: 181 ต�ำบล วังน�้ำเขียว อ�ำเภอ วังน�้ำเขียว นครราชสีมา 30370 โทรศัพท์:083 188 8802 กระท่ อมหินนันทภัค โรงแรม แอนด์ รี สอร์ ท   ที่อยู่: 57/58 หมู่ 17 ต.วังน�้ำเขียว อ.วังน�้ำเขียว นครราชสีมา 30370 เพชรภูหมอก รี สอร์ ท   ที่อยู่: หมู่บ้านดินอุดม 8 หมู่ 18 ต�ำบล วังน�้ำเขียว อ�ำเภอ วังน�้ำเขียว นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์:081 279 6364 วังภูไพร ฟาร์ มสเตย์   ที่อยู่: 14 หมู่ 11 ต�ำบลวังน�้ำเขียว อ�ำเภอวังน�้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 30370 โทรศัพท์:085 201 1410 บ้ านทองค�ำ-รี สอร์ ท-วังน�ำ้ เขียว  

่ยว&ธุรกิจ มา 50 ๑ท่องเทีใน...นครราชสี

ที่อยู่: 281 หมู่ 1, ถนนบ้านคลองกระทิง, ต�ำบลไทยสามัคคี อ�ำเภอวังน�้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา, 30370 โทรศัพท์: 085 239 2412 เวลาเวียน รี สอร์ ท   ที่อยู่: หมู่บ้านโพธิ์ทองพัฒนา ต วังน�้ำเขียว 98 หมู่ 15 ต�ำบล วังน�้ำเขียว นครราชสีมา 30370 โทรศัพท์: 083 111 5678 อิมภูฮลิ ล์ รี สอร์ ท   ที่อยู่: 262 หมู่ 1 ต.ไทยสามัคคี วังน�้ำเขียว นครราชสีมา 30370 โทรศัพท์: 044 228 877 จันทารา วัลเล่ ย์ รี สอร์ ท   ที่อยู่: 115 m. 15, T.wangnamkaew, Nakhonratchasima Wang Nam Khieo อ�ำเภอ วังน�้ำเขียว นครราชสีมา 30370 โทรศัพท์: 081 777 7530 บ้ านดิน วังน�ำ้ เขียว   ที่อยู่: 633 หมู่ 1, ต�ำบลวังน�้ำเขียว อ�ำเภอ วังน�้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา, 30370 30370 โทรศัพท์: 082 276 2223


Tourist&Business

NAKHONRATCHASIMA

51


่ยว&ธุรกิจ มา 52 ๑ท่องเทีใน...นครราชสี


แนะน�ำที่กิน

นครราชสีมา Nakhonratchasima Food Delicious ที่ตั้ง เบอร์โทรศัพท์ ร้านอาหารอร่อยๆอาหารตามสั่ง อาหารจานเดียว อาหารคาว อาหารหวาน อาหารว่าง อาหารพื้นบ้าน

Shabu indy สาขาปั กธงชัย Tel. 09-3321-3879

ดู AD 4 สี หน้ า 10

ร้ านไก่ ย่างต้ นตอ ที่ตั้ง : 112 ตรอกตีเหล็ก อ.เมือง จ.นครราชสีมา Tel. 0-4426-7480

ดู AD 4 สี หน้ า 12

สวนอาหารสามหนุ่ม ที่ตั้ง : 65 หมู่ 3 ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170 Tel. 08-9844-9074

ดู AD 4 สี หน้ า 12

หม้ อปลาร้ า คาเฟ่ Tel. 09-5537-3324, 09-5109-2913

ดู AD 4 สี หน้ า 8

เคพี สเต็กเขาใหญ่ ที่ตั้ง : ปั๊มเชลล์เขาใหญ่ กม.2 51/2 หมู่ 8 ถ.ธนะรัชต์ ต.หนองน�้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา Tel. 0-4436-5176, 09-8585-1978

ดู AD 4 สี หน้ า 9

มุมสนามหญ้ า ที่ตั้ง : เปี่ยมสุขพลาซ่ามอลล์@ปักธงชัย Tel. 08-5027-5547

ดู AD 4 สี หน้ า 5

เป็ นลาว ที่ตั้ง : อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา Tel. 08-3461-3666

ดู AD 4 สี หน้ า 11

สมคิด โต๊ ะจีน Tel. 09-3552-1149 คุณโอ๋ 08-3351-0984 คุณเตย

ดู AD 4 สี หน้ า 13

ชาญวิทย์ หมูกะทะ สาขาเมืองคง ที่ตั้ง : 25 หมู่ 11 ถ.เลียบทางรถไฟ ต.เมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา Tel. 09-0976-8890

ดู AD 4 สี หน้ า 10

สุโก้ ย ปิ ้ งย่ าง ชาบู บุฟเฟ่ ต์ ที่ตั้ง : 80 หมู่ 1 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel. 09-8161-5669

ดู AD 4 สี หน้ า 10

บัวลายต�ำถาด ที่ตั้ง : 11/5 ถ.รถไฟ 1 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา Tel. 09-6406-2060

ดู AD 4 สี หน้ า 12

บ้ านย่ าสเต็กเฮ้ าส์ สาขาอยุ่สบาย 5 ที่ตั้ง : 777 หมู่ 8 ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา Tel. 06-4959-9828

ดู AD 4 สี หน้ า 11 Tourist&Business

NAKHONRATCHASIMA

53


เจ๊ สาว หมูสะเต๊ ะ ที่ตั้ง : ร้านอยู่สระใหญ่ อยู่ข้าง ส.เสรี Tel. 08-9580-1051, 08-4959-5681, 0-4446-1806

ดู AD 4 สี หน้ า 14

ร้ านอาหารข้ าวต้ ม ตา กะ ยาย Tel. 09-8661-1241

กระต่ ายขาว Seafood ที่ตั้ง : สาขาสืบศิริ 184/1 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel. 08-1966-2711, 08-1266-3578, 0-4435-4717 ที่ตั้ง : สาขาเทคโน เยื้องเทคโนราชมงคลฯ ติดคลังวิลล่า 1135/10 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel. 08-1076-3399, 08-1966-2711, 0-4434-1247

ต�ำโคราช ที่ตั้ง : 169 หมู่ 9 ต.หนองกระทุ่ม อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 (ตรงข้ามศาลปกครอง) Tel. 08-5067-2422

บ้ านลานไทร ที่ตั้ง : 1617 หมู่ 1 ถ.เพชรมาตุคราม ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา Tel. 08-1997-8843, 08-9864-6076

อิ่มเอม หมูย่างเกาหลี ที่ตั้ง : 155/1 ท้าวสุระ 2 ถ.เลียบทางรถไฟ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel. 08-5444-1669

เล็กๆโภชนา ที่ตั้ง : ข้างที่ว่าการอ�ำเภอปักธงชัย 280/1 หมู่ 1 ต.ปักธงชัย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 Tel. 08-8482-2174, 0-4445-1073

ส้ มต�ำพันล้ าน ที่ตั้ง : สาขาสวนสัตว์ 371 หมู่ 1 ต.ชัยมงคล อ.เมือง จ.นครราชสีมา Tel. 08-1999-7083

ลูกชิน้ ปลานายใบ้ โดยนายวิสูตร ที่ตั้ง : 32/1 หมู่ 3 ต.แชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250 Tel. 08-1071-3352

ลาคัมปาณ ที่ตั้ง : 1 หมู่ 6 ถ.304 ต.วังน�้ำเขียว อ.วังน�้ำเขียว จ.นครราชสีมา 30370 Tel. 08-7873-1212

ครั วต้ นไทร ที่ตั้ง : บ้านไทยสามัคคี ต.ไทยสามัคคี อ.วังน�้ำเขียว จ.นครราชสีมา Tel. 08-9718-7944, 08-7376-3670

ช้ อนทองโต๊ ะจีน Tel. 08-1977-3545

ร้ านอาหารบ้ านลานตะวัน ที่ตั้ง : 1469 หมู่ 8 ถ.เดชอุดม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา Tel. 0-4495-7111, 08-1986-6343

ร้ านไก่ ย่าง พรทิพย์ ที่ตั้ง : อยู่ในเขื่อนล�ำตะคอง ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30340 Tel. 08-7251-7415

ร้ านอาหารบ้ านฮอซอน ที่ตั้ง :481 หมู่ 5 ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel. 08-1669-7605, 09-8585-6557

ดู AD 4 สี หน้ า 11

ดู AD 4 สี หน้ า 8

ดู AD 4 สี หน้ า 8

ร้ านอาหารบ้ านสวนฝรั่ ง ที่ตั้ง : 272/1 หมู่ 8 ถ.ธนะรัชต์ ต.หนองน�้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 Tel. 0-4436-5421, 08-1669-0211

่ยว&ธุรกิจ มา 54 ๑ท่องเทีใน...นครราชสี

บ้ านเฮา Healthy Hous Tel. 09-4530-3590, 06-3946-6985

ตาท�ำปลาเผา ที่ตั้ง : 3 ตาท�ำปลาเผา ถ.ปากช่อง-ซับสนุ่น ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา Tel. 08-1876-4232


l

อ�ำเภอเมือง

ร้ านอาหารลาบบัวผัน โทร. 0-4424-5480, 08-9585-6419 CHEZ ANDY โทร. 0-4428-9556, 08-1797-8468 โทรสาร 0-4428-9557 www.chez-andy.com บิก๊ ชิลลี่ โทร. 0-4427-7469, 08-9140-5550 เย็น-เฮ โทร. 0-4424-2588, 08-1304-8787 ครั วสไตล์ ตี ้ โทร. 08-9917-9802 ครั วสายัณห์ ริมน�ำ้ โทร. 08-6259-9591, 08-1790-0824 ลาบบัวผัน โทร. 0-4424-5480, 08-9585-6419 เหล่ าป๊อกเหว่ ง 90/1-2 ถ.พลแสน (ถนนเลียบคูเมือง เส้นเดียวกับศาลเจ้าพ่อช้างเผือก) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นคราาชสีมา 30000 (ติดร้านธนวนท์ มอเตอร์เซลส์) ใกล้ประตูเมืองพลแสน ตรงข้ามวัดสามัคคี โทร. 0-4426-8928, 08-0480-0989 ไก่ ย่างวัดบ้ านป่ าสาละวัน โทร. 0-4425-9592, 08-1878-3603 ร้ านอาหารวันวาน โทร. 0-4424-4509, 0-4426-9099 ระเบียงไม้ โทรศัพท์ : 0 4426 8396 รสสุคนธ์ โทรศัพท์ : 0 4426 5886 ภัตตาคารเบิกฟ้า โทรศัพท์ : 0 4435 8956-7 เกาะช้ าง ชาวเล ซีฟ้ ูด โทร. 0-4427-5145, 0-4427-5154 โทรสาร 0-4427-5543 เดอะ เลเจ้ นด์ โทรศัพท์ : 0 4426 1277 สวนสิน โทรศัพท์ : 0 4424 3636 ลานโพธิ์ โทรศัพท์ : 0 4426 7944 ไม้ สวน โทรศัพท์ : 0 4424 3308 ไก่ ย่างโค้ งวัดป่ าสาลวัน โทรศัพท์ : 0 4425 9592 ลานลูกไม้ แดง (Lan Lok Mai)   ที่อยู่: 307 ซอยกิ่งสวายเรียง (ด้านหลังโลตัส นครราชสีมา) ถนนมุขมนตรี ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง

จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์:044 253 281 The Stories Korat   ที่อยู่: เลข ที่ 86 ถ กุดั่น ในเมือง เมือง นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์:080 333 1122 ร้ านอาหารญี่ปุ่นชินจู(Shinju)   ที่อยู่: ถนน จอมสุรางค์ยาตร์ ต�ำบล ในเมือง อ�ำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์:093 084 8870 ไก่ ย่างนายเมือง   ที่อยู่: 883/9 ถ.ช้างเผือก ต.ในเมือง นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์:044 241 598 อ.กุ้งเผา - โคราช ที่อยู่: 167 ถนน เลี่ยง เมืองหนองกระทุ่ม อ�ำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์:081 877 5634 ภัตตาคารเสียวเสีย้ ว   ที่อยู่: ถนน บัวรอง ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์:044 269 230 ไก่ ย่างสืบศิริ   ที่อยู่: ถนน สืบศิริ ต�ำบล ในเมือง อ�ำเภอ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์:044 261 493 VT บ้ านแหนมเนือง สืบศิริ30 โคราช   ที่อยู่: สืบศิริ ซอย 30/1 ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์:093 098 9981 Pidaso Italian Restaurant   ที่อยู่: 1666/8 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์:044 246 700 ร้ านอาหาร บ้ านแป้งหอม   ที่อยู่: หมู่ 11 มิตรภาพ 185 ถนน มิตรภาพ ต�ำบล บ้านใหม่ อ�ำเภอเมือง นครราชสีมา นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์:044 465 033 บ้ านสวนเกาะทิพย์ ที่อยู่: 310 ซอย 2 ต�ำบล บ้านเกาะ อ�ำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์:044 341 418 l

อ�ำเภอสีคว้ิ

สวนเมืองพร โทร. 0-4432-3263

โทรสาร. 0-4432-3264 บิก๊ เบิร์ด โทรศัพท์ : 0 9282 0900 บ้ านไร่ ปลายเนิน   ที่อยู่: 4 หมู่ 6 เขายายเที่ยงเหนือ ต�ำบล คลองไผ่ อ�ำเภอสีคิ้ว นครราชสีมา 30340 โทรศัพท์:081 407 5594 น้ องหนึ่งไก่ ย่างท่ าช้ าง   ที่อยู่: 111 หมู่ 2 ถนนมิตรภาพ ต�ำบลลาดบัวขาว อ�ำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา, 30340 โทรศัพท์:044 325 679 หจก. ไร่ ซับสมบูรณ์ ร้ านอาหาร รี สอร์ ท   ที่อยู่: 99 หมู่ ที่ 14 กม .90 ถนน มิตรภาพ ต�ำบล ลาดบัวขาว อ�ำเภอสีคิ้ว นครราชสีมา 30340 โทรศัพท์:044 323 170 มาดูดาว เขายายเที่ยง   ที่อยู่: Unnamed Rd,, Khlong Phai, Sikhio District, Nakhon Ratchasima 30340 โทรศัพท์:081 466 5011 สวนอาหารเดือนยี่ (ปี วอก)   ที่อยู่: 8/3 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว นครราชสีมา 30140 โทรศัพท์:044 290 220 ครั วป้าหม่ อน อาหารอีสาน   ที่อยู่: ต�ำบล ลาดบัวขาว อ�ำเภอ สีคิ้ว นครราชสีมา โทรศัพท์:086 876 2977 จุ๊บลาบเป็ ด   ที่อยู่: หมู่บ้าน กรี น วิว, ต�ำบล มิตรภาพ อ�ำเภอ สีคิ้ว นครราชสีมา โทรศัพท์: 044 290 379 l

อ�ำเภอปากช่ อง

บ้ านช้ างเขาใหญ่ โทร. 08-9721-0595 ครั วอีสาน โทร. 08-1937-5898, 0-4432-3367 ฟาร์ มเฮ้ าส์ สเต็ก-พิซซ่ า โทร. 0-4432-8453 โทรสาร. 0-4432-8455 เดอะกริลเฮ้ าส์ โทร. 0-5772-9377, 08-7981-7503, 08-6648-6204 ส�ำนักงานโทร. 0-4427-9985 โทรสาร. 0-4431-5428 ครั วน่ านน�ำ้

โทรศัพท์ : 0 4431 4543, 0 4431 5635 บ้ านกล้ วยน�ำ้ ว้ า โทรศัพท์ : 08 1879 1563 ร้ านอาหารริน   ที่อยู่: ถนน เทศบาล 16 ต�ำบล ปากช่อง อ�ำเภอ ปากช่อง นครราชสีมา 30130 โทรศัพท์:044 315 345 ร้ านอาหารวังตะโขง 3  ที่อยู่: อ�ำเภอ ปากช่อง นครราชสีมา โทรศัพท์:081 999 1652 ข้ าวสามสี   ที่อยู่: อ�ำเภอ ปากช่อง นครราชสีมา โทรศัพท์:081 363 1678 ร้ านอาหารตาท�ำปลาเผา   ที่อยู่: อ�ำเภอ ปากช่อง นครราชสีมา โทรศัพท์:081 876 4232 น่ านน�ำ้ คันทรี โฮม รี สอร์ ท และ ครั วน่ านน�ำ้   ที่อยู่: ถนน มิตรภาพ ต�ำบล หนองสาหร่าย อ�ำเภอ ปากช่อง นครราชสีมา 30130 โทรศัพท์:044 314 543 ครั วก�ำปั่ นเขาใหญ่   ที่อยู่: อ�ำเภอ ปากช่อง นครราชสีมา โทรศัพท์:093 514 1599 ร้ านอาหารแดรี่ โฮม (DAIRY HOME RESTAURANT)   ที่อยู่: อ�ำเภอ ปากช่อง นครราชสีมา โทรศัพท์:081 991 0271 ร้ าน อาหารครั วลุงชุบ   ที่อยู่: หมู่ 17 112/3 ต�ำบล หมูสี อ�ำเภอ ปากช่อง นครราชสีมา 30130 โทรศัพท์:044 297 366 โมริ ร้ านอาหารญี่ปุ่น   ที่อยู่: หมู่ 11 บ้านเกาะแก้ว 31-2 ต�ำบล ปากช่อง อ�ำเภอ ปากช่อง นครราชสีมา 30130 โทรศัพท์:044 312 662 ครั วหญ้ าคา ร้ านอาหาร   ที่อยู่: หมู่ 5 101/3 ต�ำบล หมูสี อ�ำเภอ ปากช่อง นครราชสีมา 30130 โทรศัพท์:044 297 151 l

อ�ำเภอวังน�้ำเขียว

ครั วครู นิกร โทร. 0-4422-8431 สวนอาหารบ้ านเลขที่5   ที่อยู่: 5หมู่1 ต�ำบลไทยสามัคคี อ�ำเภอ วังน�้ำเขียว นครราชสีมา 30370 โทรศัพท์:083 467 4411 ครั วริมเขื่อน   ที่อยู่: 91 หมู่ที่ 10, ต�ำบลวังหมี อ�ำเภอวังน�้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์:044 249 064

Tourist&Business

NAKHONRATCHASIMA

55


Village Farm Winery วิลเลจ ฟาร์ ม ไวน์ เนอรี่   ที่อยู่: ต�ำบล ไทยสามัคคี อ�ำเภอ วังน�้ำเขียว นครราชสีมา โทรศัพท์:081 877 3711 ครั วทะเลวิว   ที่อยู่: Unnamed Rd,, Wang Nam Khiao, Wang Nam Khiao District, Nakhon Ratchasima 30370 โทรศัพท์:081 545 4555 ร้ านอาหารบ้ านวังตาล   ที่อยู่: ไทยสามัคคี, วังน�้ำเขียว, นครราชสีมา โทรศัพท์:081 718 0906 l

อ�ำเภอบัวใหญ่

มาลีโต๊ ะจีน โทร. 0-4446-1938, 08-1265-4359, 08-1967-0782 โทรสาร. 0-4446-3080 ภัตตาคารชุนกี่   ที่อยู่: อ�ำเภอ บัวใหญ่ นครราชสีมา โทรศัพท์:044 292 657 ร้ าน บัวใหญ่ เลิศรส (เฮียแดง)   ที่อยู่: หมู่ 4 บ้าน ท่า เนิน 124 ต�ำบล บัวใหญ่ อ�ำเภอ บัวใหญ่ นครราชสีมา 30120 โทรศัพท์:044 461 218 ร้ านอาหารรอยยิม้   ที่อยู่: 33-37 เทศบาล 2 ซอย เทศบาล 2 ต�ำบล บัวใหญ่ อ�ำเภอ บัวใหญ่ นครราชสีมา 30120

่ยว&ธุรกิจ มา 56 ๑ท่องเทีใน...นครราชสี

โทรศัพท์: 086 256 6554 มาลี โต๊ ะจีนบัวใหญ่   ที่อยู่: 8/1-4 เทศบาล 9 ถนน เทศบาล 9 ต�ำบล บัวใหญ่ อ�ำเภอ บัวใหญ่ นครราชสีมา 30120 โทรศัพท์: 044 461 938 ร้ านก๋ วยเตี๋ยวหัวหนอง   ที่อยู่: 5, ถนนหัวหนอง 3, ต�ำบลบัวใหญ่ อ�ำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา, 30120 โทรศัพท์: 044 462 376 วิมลโภชนา   ที่อยู่: ถนน เทศบาล 7 ต�ำบล บัวใหญ่ อ�ำเภอ บัวใหญ่ นครราชสีมา 30120 โทรศัพท์: 044 462 490 ล้ านลาภ   ที่อยู่: 251/11 ถนน นิเวศรัตน์ บัวใหญ่ นครราชสีมา 30120 โทรศัพท์: 097 151 6693 ร้ านอาหาร นัดพบ   ที่อยู่: ถนน รถ ไฟ 1 - ถนน เทศบาล 15 ต�ำบล บัวใหญ่ อ�ำเภอ บัวใหญ่ นครราชสีมา 30120 โทรศัพท์: 044 461 844 สวนอาหารสองพี่น้อง   ที่อยู่: ต�ำบล บัวใหญ่ อ�ำเภอ บัวใหญ่ นครราชสีมา 30120 โทรศัพท์: 085 762 6112


Tourist&Business

NAKHONRATCHASIMA

57


่ยว&ธุรกิจ มา 58 ๑ท่องเทีใน...นครราชสี


Tourist&Business

NAKHONRATCHASIMA

59


่ยว&ธุรกิจ มา 60 ๑ท่องเทีใน...นครราชสี


Tourist&Business

NAKHONRATCHASIMA

61


สินค้าของฝาก-กิจกรรมต่างๆ

นครราชสีมา Nakhonratchasima T h e A c t i v i t y Tr a v e l s ของกิน ของฝาก สถานบันเทิง บริษัททัวร์ สถานที่ท่องเที่ยวแนะน�ำ ในจังหวัดนครราชสีมา และใกล้เคียง

ร้ านศิริออ ที่ตั้ง : 16 ถ.มหาดไทย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel. 0-4434-1099, 09-6241-9992

ดู AD 4 สี หน้ า 14

ร้ านข้ าวโพดหวานบ้ านสวน ที่ตั้ง : 119 หมู่ 1 ซ.บ้านสวน ถ.มิตรภาพ ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30320 Tel. 08-7922-7531

ดู AD 4 สี หน้ า 14

หมูปิ้งนมสดณัฐวุฒิ Tel. 09-1676-4103 คุณเดช, 08-7315-1458 คุณณัฐวุฒิ สาขาโคราช ข้ างวัดบ้ านเกาะ

ดู AD 4 สี ปกหลังนอก

บริษัท ชินเกียรติโคราช จ�ำกัด ที่ตั้ง : 1650 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel. 08-9846-7227, 0-4424-5555

หุ่นเหล็กโคราช ที่ตั้ง : 131 หมู่ 10 ต.มะเขือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา Tel. 08-1078-2847

ร้ านกระต๊ อบดินเผา Tel. 08-3376-5004 คุณวิน, 08-0019-0004 คุณอ๋ อม

บริการรั บจ้ างทั่วไป ที่ตั้ง : 70 ถ.บ้านไร่ ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา Tel. 08-1282-7498, 06-1463-9889

ถั่งเฉ้ า Tel. 08-1685-5967

ดู AD 4 สี หน้ า 15

ดู AD 4 สี หน้ า 10

ร้ านสุวรรณ โคราช ลานด่ านเกวียน ที่ตั้ง : A 28-29 ลานด่านเกวียน ต.ด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา Tel. 08-1991-0140, 08-9801-9180

โตโร่ หนังไก่ ทอดกรอบ Tel. 06-2240-9940

ดู AD 4 สี หน้ า 13 ่ยว&ธุรกิจ มา 62 ๑ท่องเทีใน...นครราชสี

น้ องเมเบเกอรี่ เค้ กปากช่ อง เค้ กโฟโต้ ที่ตั้ง : วงเวียนหนองมะค่า เข้าทางไฟแดงอีซูซุ ถนนเทศบาล 5 Tel. 09-9326-9713

ทองม้ วนวิไลวัณย์ ที่ตั้ง : 67 หมู่ 1 ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา Tel. 0-4491-3786, 08-1198-8129

ดู AD 4 สี หน้ า 12


นางเล็ดน�ำ้ แตงโม Tel. 08-5105-1081 (การั นตีความอร่ อย คุณพิจาริณี)

แสงทองหมี่โคราชสูตรประยุกต์ Tel. 06-5502-3178, 06-5093-5474

ดู AD 4 สี หน้ า 14

แม่ บ้านด่ านเกวียน Tel. 08-9717-0627, 08-1548-6625

ดู AD 4 สี หน้ า 14

บริษัท ศรี มงคลขนส่ ง จ�ำกัด ที่ตั้ง : 266/9-10 หมู่ 4 ถ.ราชสีมา-ปักธงชัย ต.หนองจะบก อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel. 08-9280-2244, 08-9280-2266, 08-1876-7770, 08-9717-0777, 0-4435-7088 Fax. 0-4435-9283 กด 4

บ้ านเคียงไพร เขาใหญ่ Tel. 08-1266-2888 คุณสมภพ 08-1876-6788 คุณดวง, 08-9280-6208 คุณเจีย๊ บ 08-2604-7557

ดู AD 4 สี หน้ า 7

หมี่โคราช ต�ำหนักทอง Tel. 08-7870-1599

ดู AD 4 สี หน้ า 16

Tourist&Business

NAKHONRATCHASIMA

63


สินค้า OTOP จังหวัดนครราชสีมา NAKHONRATCHASIMA ONE TAMBON ONE PRODUCTS อ�ำเภอแก้ งสนามแดง ต�ำบลแก้ งสนามแดง l

แม่ ยุพา โคราช ที่ตั้ง : 1233 ถ.มุขมนตรี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา Tel. 0-4400-7238-9, 08-1876-2937

วารี ขนมเปี๊ ยะ (สูตรเยาวราช) ตรงข้ ามบ้ านเลขที่ ๕ ที่ตั้ง : 245 หมู่ 1 ต.ไทยสามัคคี อ.วังน�้ำเขียว จ.นครราชสีมา 30370 Tel. 08-4286-4993

กลุ่มอาชีพสตรี ทำ� น�ำ้ พริก บ้ านหนองสะเดา สถานที่ตั้ง : เลขที่ 114 หมู่6 โทร : 044 339150 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ น�้ำพริก

ต�ำบลโนนส�ำราญ

กลุ่มทอผ้ าไหมบ้ านโนนส�ำราญ สถานที่ตั้ง : 72 หมู่ที่ 1 โทร : 08-4831-8795 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผ้าไหมมัดหมี่, ผ้าไหมพื้นเรียบ กลุ่มทอผ้ าไหมบ้ านหนองจาน สถานที่ตั้ง : 40 หมู่ 5 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผ้าไหมบ้านหนองจาน กลุ่มผ้ าไหม ผ้ าฝ้ายทอมือ สถานที่ตั้ง : 17 หมู่ 5 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผ้าไหม ผ้าฝ้ายพื้นเมือง

ต�ำบลบึงพะไล

กลุ่มทอผ้ าไหมพืน้ เมือง สถานที่ตั้ง : 44 หมู่ 5 โทร : 044 339166 (พัฒนาชุมชน) รายการผลิตภัณฑ์ ที่น่าสนใจ ผ้าไหมพื้นเมือง กลุ่มทอผ้ าไหมพืน้ เมือง สถานที่ตั้ง : บ้านเลขที่ 130 หมู่ที่ 10 โทร : 08-19994209 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผ้าไหมพื้นเมือง l

หมูยอใบตองแสงทอง ที่ตั้ง : 86/2 หมู่ 10 ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา Tel. 08-1593-5229, 04-4756-6148

อ�ำเภอขามทะเลสอ

ต�ำบลขามทะเลสอ

หัตถกรรมมัดเชือก (งานมัดมาคราเม่ ) สถานที่ตั้ง : ร.ร.ขามทะเลสอวิทยา โทร : 08-9722-4606 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผลิตภัณฑ์จากเชือกมาคราเม่ กลุ่มไข่ เค็มดินปลวก สถานที่ตั้ง : หมู่ 5 บ้านโคกแฝก โทร : (044) 397254 (พัฒนาชุมชน) รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ไข่เค็มดินปลวก กลุ่มผลิตน�ำ้ พริกเผา สถานที่ตั้ง : 16 หมู่ 2 โทร :044 333079 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ น�้ำพริกเผา กลุ่มสตรี แม่ บ้านหนองขุ่น สถานที่ตั้ง : 102 หมู่ 4 โทร : 044 333032 , 08-97192058 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ กล้วยกวน

ต�ำบลพันดุง

กลุ่มสตรี ทำ� แหนมหมู สถานที่ตั้ง : หมู่ 1 บ้านพันดุง ่ยว&ธุรกิจ มา 64 ๑ท่องเทีใน...นครราชสี

โทร :(044) 397254 (พัฒนาชุมชน) รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ แหนมหมู

ต�ำบลหนองสรวง

กลุ่มข้ าวเกรี ยบจากผักและผลไม้ สถานที่ตั้ง : หมู่ 1 บ้านหนองสรวง โทร : (044) 397254 (พัฒนาชุมชน) รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ข้าวเกรียบจากผักและผลไม้ l

อ�ำเภอขามสะแกแสง

ต�ำบลขามสะแกแสง

กลุ่มตัดเย็บเสือ้ ผ้ า สถานที่ตั้ง : 266/1 หมู่ 4 โทร : 08-72436034 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เสื้อยีนส์ กลุ่มแปรรู ปพริก ขามสะแกแสง สถานที่ตั้ง : 233 หมู่ 1 โทร : 044 385051, 08-98444349 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจน�้ำพริกต่างๆ กลุ่มแม่ บ้านกษตรกรขามสะแกแสง สถานที่ตั้ง : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี 131 หมู่ 1 โทร : 044 385221, 08-10649597 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ข้าวแตนปรุงรส

ต�ำบลชีวกึ

กลุ่มแม่ บ้านเกษตรกรบ้ านหนองโพธิ์ สถานที่ตั้ง : 38/1 หมู่ 6 โทร : 08-62529098 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจผลิตภัณฑ์ น�้ำพริกแปรรูป, พริกแห้งปลอดสาร กลุ่มปลูกพริก สถานที่ตั้ง : บ้านชีวึก หมู่1 โทร : 08-1266-0154 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ พริก

ต�ำบลโนนเมือง

กลุ่มปลูกต�ำบลโนนเมือง สถานที่ตั้ง : ต�ำบลโนนเมือง โทร : (08) 16007088 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ พริกแห้ง

อ�ำเภอคง ต�ำบลขามสมบูรณ์

l

กลุ่มทอผ้ าไหมขามสมบูรณ์ สถานที่ตั้ง : 17 หมู่ 12 ต�ำบลขามสมบูรณ์ โทร : 08-67202004 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผ้าไหม

ต�ำบลเมืองคง

กลุ่มแปรรู ปพริกบ้ านหนองบง สถานที่ตั้ง : 109 หมู่ 12 บ้านหนองบง โทร : (044) 469013, 469010 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ พริกแกง กลุ่มผลิตสุราแช่ ไทย

สถานที่ตั้ง : 213/1-2 หมู่ 8 โทร : 044 459190-1 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ สุราแช่ กลุ่มผลิตหมวกคาวบอย สถานที่ตั้ง : 174/1 หมู่ 8 โทร : 08-15784370 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ หมวกคาวบอย

ต�ำบลคูขาด

กลุ่มตัดเย็บเสือ้ ผ้ า สถานที่ตั้ง : 5 หมู่ 8 ต�ำบลคูขาด โทร : 08-17605738 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เสื้อผ้า กลุ่มทอผ้ าฝ้าย สถานที่ตั้ง : 1 หมู่ 12 บ้านหนองหว้า โทร :(044) 239978 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผ้าฝ้าย l

อ�ำเภอครบุรี

ต�ำบลครบุรี

กลุ่มเย็บเศษผ้ าบ้ านหนองใหญ่ สถานที่ตั้ง : 86 หมู่ที่ 7 โทร :08-98640812 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า กลุ่มสตรี บ้านหนองต้ อ สถานที่ตั้ง : ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 5 โทร :08-1999-5921 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผ้าม่าน

ต�ำบลจระเข้ หนิ

กลุ่มสตรี บ้านมูลบน ต.จระเข้ หนิ สถานที่ตั้ง : เลขที่ 107 หมู่ที่ 7 บ้านมูลบน โทร :08-19776125 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ปลาส้ม

ต�ำบลเฉลียง

กลุ่มท�ำขนมบ้ านหนองหว้ า สถานที่ตั้ง : 216 หมู่ 3 บ้านหนองหว้า โทร :08-1760-4785 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ขน มนางเล็ต

ต�ำบลแชะ

หอยจ้ อตี๋ใหญ่ สถานที่ตั้ง : 309 หมู่ 3 ถ.ครบุรี-โชคชัย โทร. 0-4444-4440, 08-1967-6979 โทรสาร. 0-4444-5228 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ หอยจ้อพิเศษไม่ใส่แป้ง กลุ่มแม่ บ้านแชะสามัคคี สถานที่ตั้ง : เลขที่ 565-66 หมู่ที่ 3 โทร :044-444884 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ กล้วยแบกแตก

ต�ำบลตะแบกบาน

กลุ่มทอผ้ ามัดหมี่ สถานที่ตั้ง : 57 หมู่ 3 บ้านหนองจาน


โทร : 044 239336 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผ้ามัดหมี่

ต�ำบลบ้ านใหม่

กลุ่มท�ำไม้ กวาดดอกหญ้ า สถานที่ตั้ง : เลขที่ 57 หมู่7 บ้านโนนกลาง โทร : 08-1770-0440 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ไม้กวาดดอกหญ้า กลุ่มแม่ บ้านท�ำขนมพืน้ บ้ าน สถานที่ตั้ง : เลขที่ 131 หมู่3 บ้านห้วยทราย โทร : 08-9844-3134 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ขนมนางเล็ด

ต�ำบลมาบตะโกเอน

กลุ่มสตรี แปรรู ปกล้ วย สถานที่ตั้ง : หมู่ที่ 5 โทร : 08-12655898 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ อาหารแปรรูปจากกล้วย l

อ�ำเภอจักราช

ต�ำบลคลองเมือง

กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่ อนเลีย้ งไหม บ้ านคลองเมือง สถานที่ตั้ง : หมู่ที่ 3 บ้านพระนารายณ์ โทร : 044-448707 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผ้าไหม สีทอง กลุ่มทอผ้ าไหมบ้ านคลองเมือง สถานที่ตั้ง : 115 หมู่ที่ 2 โทร : 08-98451374 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผ้าไหม กลุ่มแปรรู ปผลิตภัณฑ์ จากเส้ นไหม สถานที่ตั้ง : เลขที่ 99 หมู่ที่ 5 โทร : 044 399259 , 08-10692022 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมพื้นเรียบ

ต�ำบลจักราช

กลุ่มจักสานผักตบชวา สถานที่ตั้ง : 70/3 หมู่ 3 โทร :08-19663431 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ หัตถกรรมจักสาน จากผักตบชวา

ต�ำบลทองหลาง

กลุ่มจักสานไม้ ไผ่ สถานที่ตั้ง : เลขที่ 162 หมู่1 โทร : 08-9844-7241 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เครื่องจักสานไม้ไผ่

ต�ำบลศรี ละกอ

กลุ่มแปรรู ปผลิตภัณฑ์ อาหาร

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 36 หมู่7 โทร : 08-1955-4134 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ กล้วยเบรกแตก, เครื่องปรุง, แหนมหมูสด

ต�ำบลโนนรั ง

กลุ่มแปรรู ปผลิตภัณฑ์ จากนุ่น บ้ านซาด สถานที่ตั้ง : เลขที่ 143/1 หมู่ที่ 10 โทร : 08-19556905 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากนุ่น

ต�ำบลประสุข

ต�ำบลสีสุก

อ�ำเภอชุมพวง ต�ำบลชุมพวง l

กลุ่มท�ำพลุบ้านท่ า สถานที่ตั้ง : 111 หมู่ 8 ต.ชุมพวง โทร : 044-487389, 08-19671671 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ พลุแสง เสียง กลุ่มดอกไม้ ประดิษฐ์ สถานที่ตั้ง : 1 หมู่ 11 โทร : 044-477163 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ดอกไม้ประดิษฐ์ กลุ่มท�ำผลิตภัณฑ์ จากผักตบชวา สถานที่ตั้ง : 95 หมู่ 2 บ้านท่า โทร : 044-487326 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา กลุ่มผลิตไม้ กวาดมือเสือ สถานที่ตั้ง : 99 หมู่ 11 โทร : 08-6262996 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ไม้กวาดมือเสือ

ต�ำบลตลาดไทร

กลุ่มเครื่ องจักสาน สถานที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่13 บ้านหนองจิก โทร : 08-1579-5866 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เครื่องจักสาน กลุ่มผลิตชาใบหม่ อน สถานที่ตั้ง : เลขที่ 203 หมู่5 บ้านตาจง โทร : 044 391040, 08-1393-3009 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ชาเขียวใบหม่อน

ต�ำบลโนนยอ

กลุ่มโนนยอบาติก สถานที่ตั้ง : เลขที่ 7 หมู่6 โทร : 08-1390-0759,390-3116 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผ้าบาติก

กลุ่มท�ำพรมเช็ดเท้ า สถานที่ตั้ง : 113 หมู่ 4 บ้านโคกเพชร โทร : (08) 1579-1473 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ พรมเช็ดเท้า กลุ่มทอผ้ าด้ วยกี่กระตุก บ้ านโนนระเวียง สถานที่ตั้ง : 116 หมู่ 15 บ้านโนนระเวียง โทร : 044 754035 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผ้าลายมัดหมี่

ต�ำบลสาหร่ าย

กลุ่มเครื่ องจักสาน สถานที่ตั้ง : 55 หมู่ 5 บ้านแก่ตาด�ำ โทร : (08) 1390-2181 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ก่องข้าว

ต�ำบลหนองหลัก

กลุ่มเครื่ องปั ้นดินเผาบ้ านกระโดก สถานที่ตั้ง : 14 หมู่ 5 บ้านประโดก โทร : (08) 1955-4834 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เครื่องปั้นดินเผา l

อ�ำเภอโชคชัย

ต�ำบลกระโทก

กลุ่มทอเสื่อ สถานที่ตั้ง : เลขที่ 187 หมู่3 โทร : 044 202508 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ทอเสื่อ กลุ่มหล่ อหินทราย สถานที่ตั้ง : หมู่11 โทร :044 491350 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ หล่อหินทราย

ต�ำบลโชคชัย

กลุ่มหมี่กระโทก สถานที่ตั้ง : 157 หมู่ 13 โทร : 044 202242, 08-98487771 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เส้นหมี่ กลุ่มหัตถกรรม เครื่ องทองเหลืองบ้ านบิง สถานที่ตั้ง : โรงงานทองเหลืองโชคชัย หัตถกรรมกิจ เลขที่ 72 ถนนเสรีประชา หมู่8 โทร : 044 491326, 01 966-0442 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ งานหล่อทองเหลือง

ต�ำบลด่ านเกวียน

กลุ่มเครื่ องประดับดินเผาด่ านเกวียน สถานที่ตั้ง : 78 หมู่ที่ 3

โทร : 044 375215 , 08-10623321 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผลิตภัณฑ์จากดินเผา กลุ่มฝั่ งมูล สถานที่ตั้ง : เลขที่ 16 หมู่ 7 โทร : 08-97223630 , 0 4433 8467 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ แจกันดินเผา กลุ่มหัตถกรรมเครื่ องปั ้นดินเผา สถานที่ตั้ง : 68 หมู่ 1 โทร : 08-94802919, 08-68746689 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เครื่องปั้นดินเผา ร้ านชมรมแม่ บ้านด่ านเกวียน สถานที่ตั้ง : หมู่ 3 บ้านป่าบง โทร : 044-375036, 08-12647376 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ของที่ระลึก และของฝากนานาชนิด

ต�ำบลท่ าจะหลุง

กลุ่มจักสาน สถานที่ตั้ง : หมู่ 9 บ้านหัวดอน โทร : (044) 491388 (พัฒนาชุมชน) รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ สุ่มไก่ กลุ่มเลีย้ งไก่ พนั ธุ์พนื ้ เมือง สถานที่ตั้ง : อบต.ท่าจะหลุง โทร : (044) 491388 (พัฒนาชุมชน) รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ไก่พันธุ์พื้นเมือง

ต�ำบลท่ าเยี่ยม

กลุ่มบ้ านโนนสะอาด สถานที่ตั้ง : หมู่ 9 บ้านโนนสะอาด โทร : (08) 1266-1634 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ไก่ย่าง กลุ่มผ้ าไหมทอมือ สถานที่ตั้ง : 201 หมู่ 12 โทร : 08-17898815 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผ้าไหมทอมือ

ต�ำบลละลมใหม่ พฒ ั นา

กลุ่มกระยาสารทแม่ บ้านหมู่ 4 สถานที่ตั้ง : หมู่ 4 บ้านละลม โทร :(044) 338147 (นายมานพ) รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ กระยาสารท

อ�ำเภอด่ านขุนทด ต�ำบลกุดพิมาน l

กลุ่มท�ำหมอน สถานที่ตั้ง : บ้านเลขที่ 129 หมู่ที่ 1 โทร : 044-204060, 204206 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผลิตภัณฑ์หมอน Tourist&Business

NAKHONRATCHASIMA

65


ต�ำบลด่ านขุนทด

ต�ำบลมะค่ า

กลุ่มสหกรณ์ การเกษตร สิรินทิพย์ จ�ำกัด สถานที่ตั้ง : 155 หมู่ 2 บ้านสี่เหลี่ยม โทร : 044 379125 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ สุราแช่

น�้ำพริกปลาดุก กลุ่มหัตถกรรมผ้ าไหม สถานที่ตั้ง : 13/1 หมู่ 3 โทร :044 387196 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผ้าไหม

ต�ำบลด่ านนอก

ต�ำบลสายออ

l

อ�ำเภอบัวใหญ่ ต�ำบลกุดจอก

กลุ่มเกษตรกรท�ำนาวังโพธิ์ สถานที่ตั้ง : 94 หมู่ 3 บ้านนา โทร : (044) 387017 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ข้าวสารมะลิบรรจุถุง

กลุ่มสตรี แม่ บ้านโคกพัฒนา สถานที่ตั้ง : บ้านเลขที่ 18 หมู่12 โทร : 044-208065 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ดอกไม้ ประดิษฐ์จากผลต้นประดู่ กลุ่มทอเสื่อจันทรบูรณ์ สถานที่ตั้ง : บ้านเลขที่ 89 หมู่ที่ 4 โทร : (044) 234577 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผลิตภัณฑ์เสื่อจันทรบูรณ์

ต�ำบลด่ านใน

กลุ่มผลิตภัณฑ์ จกั สานตะกร้ า จากก้ านมะพร้ าว สถานที่ตั้ง : 74 หมู่ 8 บ้านบึงน้อย โทร :044 389491 (นางอรุณฉาย) รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ตะกร้าก้านมะพร้าว กลุ่มผ้ าห่ มต�ำบลด่ านใน สถานที่ตั้ง : 28 หมู่ที่ 3 โทร :08-95820836 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผ้าห่ม l

อ�ำเภอโนนไทย

ต�ำบลก�ำปั ง

กลุ่มปุ๋ยอินทรี ย์อัดเม็ด คุณภาพสูงบ้ านก�ำปั ง สถานที่ตั้ง : หมู่ 8 บ้านก�ำปัง โทร :(08) 1997-3904 , 0-4475-0221 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดคุณภาพสูง กลุ่มสตรี บ้านนาหมู่ท่ ี 7 สถานที่ตั้ง : อาคารเอนกประสงค์ วัดบ้านนา 16 หมู่ 7 โทร :044 232604 , 08-99462634 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผลิตภัณฑ์หัตถกรรม งานมัดเชือกมาคราเม่

ต�ำบลค้ างพลู

กลุ่มเพาะเห็ด สถานที่ตั้ง : 115/1 หมู่ 3 บ้านค้างพลูใต้ โทร :(08) 9865-6723 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผลิตภัณฑ์จากเห็ด

ต�ำบลด่ านจาก

ศูนย์ พฒ ั นาชุมชนแม่ บ้านหอกลอง สถานที่ตั้ง : 67 หมู่ที่ 7 บ้านหอกลอง โทร :08-1730 2028 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ อาหารขบเคี้ยว

ต�ำบลถนนโพธิ์

กลุ่มปลูกมะขามเทศปลอดสารพิษ สถานที่ตั้ง : 109 หมู่ 6 บ้านดอนสระจันทร์ โทร :(08) 1265-8971 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ มะขามเทศพันธุ์เพชรโนนไทย

ต�ำบลโนนไทย

กลุ่มแม่ บ้านตาลโตนด สถานที่ตั้ง : 418 หมู่ 10 บ้านโนนพริก โทร :(044) 320069 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ น�้ำตาลปึก

ต�ำบลบัลลังก์

กลุ่มแม่ บ้านเกษตรกรบ้ านโนนเจดีย์ สถานที่ตั้ง : 188 หมู่ 1 โทร :08-10765252 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ พริกแห้งและพริกป่น ่ยว&ธุรกิจ มา 66 ๑ท่องเทีใน...นครราชสี

กลุ่มสตรี ไม้ ดอกไม้ ประดับ สถานที่ตั้ง : หมู่ 8 บ้านหนองโพธิ์ โทร : (044) 320286 (พัฒนาชุมชน) รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ไม้ดอกไม้ประดับ กลุ่มสตรี ทำ� กล้ วยอบม้ วน สถานที่ตั้ง : 35 หมู่ 1 บ้านสายออ โทร : (044) 320286 (พัฒนาชุมชน) รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ กล้วยอบม้วน

ต�ำบลส�ำโรง

กลุ่มอาชีพเลีย้ งนกกระทา สถานที่ตั้ง : 22 หมู่ 10 บ้านหนองประดู่ โทร :(044) 320286 (พัฒนาชุมชน) รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ไข่นกกระทา

กลุ่มทอผ้ าไหม สถานที่ตั้ง : 38 หมู่ 2 บ้านเพ็ดน้อย โทร : 044-233233 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผ้าไหม กลุ่มทอเสื่อกก (เสื่อจันทบูรณ์ ) สถานที่ตั้ง : 16 หมู่ 8 บ้านดอนแปะ โทร : 08-99174875 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เสื่อกก (เสื่อจันทบูรณ์)

l

ต�ำบลดอนตะหนิน

กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ สถานที่ตั้ง : 136/1 หมู่ 1 บ้านหนองห่าง โทร : (08) 1282-9110 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผักปลอดสารพิษ

ต�ำบลด่ านช้ าง

อ�ำเภอโนนสูง ต�ำบลขามเฒ่ า

ต�ำบลจันอัด

กลุ่มทอเสื่อ สถานที่ตั้ง : 74 หมู่ 1 บ้านส�ำโรง โทร : (044) 234245 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เสื่อกก

ต�ำบลดอนชมพู

กลุ่มอาชีพเพาะเห็ดฟาง บ้ านเปลาะปลอ สถานที่ตั้ง : 22/1 หมู่ 7 บ้านเปลาะปลอ โทร : (044) 379461 (พัฒนาชุมชน) รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เห็ดฟาง

ต�ำบลดอนหวาย

กลุ่มแม่ บ้านเกษตรกรบ้ านโนน มะกอก สถานที่ตั้ง : หมู่ 5 บ้านโนนมะกอก โทร : (044) 332166, (08) 1389-2813 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ อาหารจากเนื้อหมู

ต�ำบลด่ านคล้ า

กลุ่มแม่ บ้านประสานใจ แปรรู ปผลิตภัณฑ์ สถานที่ตั้ง : 1 หมู่ 5 บ้านหนองสะแก โทร : (08) 1966-9241 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ มะตูมแห้ง

ต�ำบลธารปราสาท

กลุ่มสตรี สหกรณ์ บ้านปราสาทใต้ สถานที่ตั้ง : 61/1 หมู่ 7 บ้านปราสาทใต้ โทร : (044) 367-027, 232-735 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผลิตภัณฑ์และสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ จากเสื่อกก

ต�ำบลบิง

กลุ่มทอเสื่อรองจานไม้ ไผ่ สถานที่ตั้ง : 234/1 หมู่ 4 บ้านบุ โทร : 08-1760-6953 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เสื่อรองจานไม้ไผ่ กลุ่มไม้ กวาดต�ำบลบิง สถานที่ตั้ง : 99/1 หมู่ 12 โทร :08-78801992 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ไม้กวาดดอกหญ้า

ต�ำบลใหม่

กลุ่มอาชีพท�ำขนมถั่วตัด สถานที่ตั้ง : เลขที่ 74 หมู่10 โทร : 08-1760-5213 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ขนมถั่วตัด กลุ่มทอผ้ าไหม สถานที่ตั้ง : เลขที่ 7/1 หมู่11 บ้านรกฟ้า โทร : 08-9846-8620 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผ้าไหม

ต�ำบลโนนทองหลาง

กลุ่มผลิตเกลือไอโอดีน สถานที่ตั้ง : บ้านเลขที่ 42 หมู่ที่ 1 โทร. 08-18788916 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เกลือไอโอดีน

ต�ำบลบัวใหญ่

กลุ่มทอผ้ าไหม สถานที่ตั้ง : 78 หมู่ 9 โทร : 044-462941 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผ้าไหม กลุ่มท�ำดอกไม้ ประดิษฐ์ สถานที่ตั้ง : 4 หมู่ 11 โทร : 044-462438 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ดอกไม้ประดิษฐ์จากสบู่

ต�ำบลหนองแจ้ งใหญ่

กลุ่มเกษรกรท�ำนา ต�ำบลหนองแจ้ งใหญ่ สถานที่ตั้ง : บ้านเลขที่ 54 หมู่ที่ 2 บ้านหญ้าคา โทร : 08-13893912 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ข้าวกล้องหอมมะลิ l

อ�ำเภอบ้ านเหลื่อม

ต�ำบลโคกกระเบือ้ ง

กลุ่มสตรี ตดั เย็บผ้ ากันเปื ้ อน สถานที่ตั้ง : 167 หมู่ 5 โทร : (044) 386053 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผ้ากันเปื้อน

ต�ำบลช่ อระกา

กลุ่มสตรี ทอผ้ าฝ้าย สถานที่ตั้ง : 37 หมู่ 7 บ้านช่อบูรพา โทร :(044) 238052 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผ้าฝ้ายยกดอก

ต�ำบลบ้ านเหลื่อม

กลุ่มสตรี เกษตรกรแปรรู ป ผลิตภัณฑ์ จากปลา สถานที่ตั้ง : 6 หมู่ 6 บ้านดอนเปล้า โทร : (044) 308018 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ

ต�ำบลวังโพธิ์

l

อ�ำเภอประทาย

ต�ำบลกระทุ่มราย

กลุ่มข้ าวแตน/ข้ าวเกรี ยบสมุนไพร สถานที่ตั้ง : 12 หมู่ 8 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ข้าวแตน/ข้าวเกรียบสมุนไพร กลุ่มตัดเย็บบ้ านดอนตะหนิน สถานที่ตั้ง : 171 บ้านดอนตะหนิน โทร : 08-9985 7523 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผลิตภัณฑ์จากกก, ผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้าย

ต�ำบลทุ่งสว่ าง

กลุ่มผู้ผลิตกระเป๋าจากเชือกฟางมัด สถานที่ตั้ง : หมู่ที่ 7 โทร : 08-10712264 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากเชือกฟางมัด กลุ่มอาชีพสตรี บ้านขีเ้ หล็ก สถานที่ตั้ง : บ้านเลขที่ 28/2 บ้านขี้เหล็ก โทร : 044-489004 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร

ต�ำบลนางร�ำ

กลุ่มออมทรั พย์ เพื่อการผลิต สถานที่ตั้ง : เลขที่ 99 หมู่10 โทร : 08-1977-1468 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ธูปหอม

ต�ำบลโนนเพ็ด

กลุ่มอาชีพสตรี ทำ� ขนมโมจิ สถานที่ตั้ง : เลขที่ 80 หมู่2 โทร : 08-1393-7124 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ขนมโมจิ

อ�ำเภอปั กธงชัย ต�ำบลเกษมทรั พย์ l

กลุ่มอาชีพสตรี บ้านปอนางเหริญ สถานที่ตั้ง : 35 หมู่ 6 บ้านปอนางเหริญ โทร : 08 1760 8108 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ข้าวแตน

ต�ำบลโคกไทย

กลุ่มเพาะเห็ดฟางโรงเรื อน ต�ำบลโคกไทย สถานที่ตั้ง : วัดโคกเกษม หมู่ 6 โทร : 044 441638 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เห็ด

ต�ำบลงิว้

กลุ่มข้ าวตังเสวย สถานที่ตั้ง : บ้านเลขที่ 62 หมู่ที่ 3 โทร : 044-451572 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ข้าวตังเสวย กลุ่มทอผ้ าไหม สถานที่ตั้ง : 22/1 หมู่ 1 โทร : 044 441507 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผ้าไหมเพ้นท์ดอกสีแดง กลุ่มแม่ บ้านเกษตรกรบ้ านส�ำลาย สถานที่ตั้ง : 1 หมู่ 7 โทร :044 451047


รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ไข่เค็ม

ต�ำบลธงชัยเหนือ

รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผ้าไหม ติ๋มไหมไทย สถานที่ตั้ง : 645 หมู่ 1 ซ.7 โทร. 0-4428-4058, 08-1790-0823 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผ้าไหม, เส้นไหม กลุ่มทอผ้ าไหม(บุญคุ้ม) สถานที่ตั้ง : 653/1 หมู่ 10 โทร : 0-4445-1574, 0-4445-2624 โทรสาร. 044-284331 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผ้าไหม(บุญคุ้ม) แม่ เหลียดไหมไทย สถานที่ตั้ง : 159 หมู่ 13 ต.เมืองปัก โทร. 0-4428-3401, 0-4428-4472 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผ้าไหม กลุ่มสุนันทาไหมไทย สถานที่ตั้ง : 570/1 หมู่ที่ 1 บ้านเมืองปัก โทร : 0-4444-1125 , 08-9845-1417 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ หัตถกรรมจากผ้าไหม ฉัตรทองไหมไทย สถานที่ตั้ง : 78/1 หมู่ 8 ศูนย์วัฒนธรรมผ้าไหม ปักธงชัย ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา โทร. 0-4428-4465, 08-1878-4288, 0-4444-1146 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผ้าไหม ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม เสื้อผ้าส�ำเร็จรูป บุรุษ สตรี กลุ่มศรี ไหมไทย สถานที่ตั้ง : 333 หมู่ที่ 11 โทร : 044 441588 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผ้าไหมทอมือ กลุ่มหัตถกรรมการทอผ้ าไหม ม.4 บ้ านนาแค สถานที่ตั้ง : 130 ม.4 บ้านนาแค โทร : 044-441074,08-14550445 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผ้าไหมธรรมชาติ

ต�ำบลนกออก

กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ สถานที่ตั้ง : 49 หมู่ 7 บ้านซับน้อย โทร : 08-1600-6670 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผักปลอดสารพิษ

ต�ำบลดอน

กลุ่มท�ำขนมจีน สถานที่ตั้ง : หมู่ 4 บ้านพร้าว โทร : 044 441638 (พัฒนาชุมชนอ�ำเภอ) รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ขนมจีน กลุ่มท�ำข้ าวหลาม สถานที่ตั้ง : หมู่ 12 บ้านตะกุด โทร : 044 441638 (พัฒนาชุมชนอ�ำเภอ) รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ข้าวหลาม กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ สถานที่ตั้ง : หมู่ 1 บ้านดอน โทร : 044 441638 (พัฒนาชุมชนอ�ำเภอ) รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผักปลอดสารพิษ

ต�ำบลตะคุ

กลุ่มทอผ้ าไหมเมืองย่ าบาติก สถานที่ตั้ง : 154/1 หมู่ 18 โทร : 044 452378,08-99484323 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผ้าไหมบาติก กลุ่มผู้ประกอบการผลิต ผ้ าไหมและเขียนผ้ าบาติก สถานที่ตั้ง : 143 หมู่ 7 บ้านหัน ต.ตะคุ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 โทร : 0-4445-2247, 08-1266-0067 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผ้าไหมทอมือ, ผ้าไหมสีพื้น, ผ้าไหมลายสก็อต ผ้ าไหมทอมือกลุ่มสตรี บ้านแปะ สถานที่ตั้ง : 50 หมู่ที่ 13 โทร : 0 4445 2020 , 0 9124 7063 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผ้าไหมทอมือ

ต�ำบลตูม

กลุ่มผลไม้ แช่ อ่ มิ สถานที่ตั้ง : 169/1 หมู่ 8 บ้านพรหมราช โทร : 044 451069 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผลไม้แช่อิ่ม กลุ่มไข่ เค็มพอกโคกศิลา สถานที่ตั้ง : 64 หมู่ 1 บ้านโคกศิล โทร : 044 283728, 08-9865-3702 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ไข่เค็มพอกโคกศิลา

ต�ำบลล�ำนางแก้ ว

กลุ่มข้ าวหลามบ้ านหนองครก สถานที่ตั้ง : 25 ม.8 บ้านหนองครก โทร : 044-451044 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ข้าวหลาม กลุ่มแม่ บ้านไหมทอมือมัชชาดา สถานที่ตั้ง : 118/1-2 หมู่7 โทร : 044 441684 , 08-19764378 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผ้าไหม 4 เส้นพิมพ์ลาย/ทอ, สไบคุมไหล่ และเน็คไท

ต�ำบลสะแกราช

กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ สถานที่ตั้ง : 69/2 หมู่ 2 บ้านสระผักโพด โทร : 044 441638 (พัฒนาชุมชนอ�ำเภอ) รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผักปลอดสารพิษ

ต�ำบลสุขเกษม

ต�ำบลบ่ อปลาทอง

ต�ำบลภูหลวง

กลุ่มสตรี แปรรู ปพริก สถานที่ตั้ง : 120 หมู่ 8 บ้านหนองหว้า โทร : 08-9844-2630 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ พริกแปรรูป

ต�ำบลเมืองปั ก

กลุ่มหัตถกรรมผ้ าไหมบ้ านดู่ สถานที่ตั้ง : 29 หมู่ 6 โทร. 0-4445-1245, 08-1186-1545

กลุ่มท�ำขนมนางเล็ด สถานที่ตั้ง : หมู่ 3 บ้านโคกสะแกราช โทร : 044 441638 (พัฒนาชุมชนอ�ำเภอ) รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจขนมนางเล็ด

ต�ำบลส�ำโรง

กลุ่มขนมนางเล็ด สถานที่ตั้ง : 49 หมู่ 6 บ้านส�ำโรงเหนือ โทร : 044 441638 (พัฒนาชุมชนอ�ำเภอ) รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจขนมนางเล็ด กลุ่มข้ าวเม่ า สถานที่ตั้ง : 69 หมู่ 4 บ้านพุปลาไหล โทร :044 441638 (พัฒนาชุมชนอ�ำเภอ) รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ข้าวเม่า

อ�ำเภอปากช่ อง ต�ำบลขนงพระ l

กลุ่มแม่ บ้านเกษตรกรขนงพระเหนือ สถานที่ตั้ง : บ้านขนงพระเหนือ รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ข้าวเกรียบฟักทอง

ต�ำบลคลองม่ วง

กลุ่มอาชีพท�ำกระยาสาร์ ท สถานที่ตั้ง : บ้านเลขที่ 41 บ้านหนองผักบุ้ง หมู่ที่ 15 โทร : (08) 19555825 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ กระยาสาร์ท

ต�ำบลจันทึก

กลุ่มเศรษฐกิจชุมชนต�ำบล สถานที่ตั้ง : 31 หมู่ 2 บ้านท่าหีบ โทร : 08-9844-2558 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ปุ๋ยหมักมูลสัตว์ชีวภาพ กลุ่มสตรี แม่ บ้านสายชนวน สถานที่ตั้ง : 15/2 หมู่ 7 บ้านสายชนวน โทร : 08-19768954, 08-90235710 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เครื่องดื่มสมุนไพร

ต�ำบลปากช่ อง

กลุ่มแม่ บ้านสมุนไพรอุดมทรั พย์ สถานที่ตั้ง : 29/1 โทร :044 313111 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ แชมพู, ครีมนวดผมผสมมะกรูด กลุ่มแม่ บ้านสมุนไพรอุดมทรั พย์ สถานที่ตั้ง : 31 ซอยกองวัคซีน โทร : 044 31311, 08-97187851 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ไม้หมอนวดปู่ติ่ง

ต�ำบลโป่ งตาลอง

กลุ่มแม่ บ้านน�ำ้ พริกเผา สถานที่ตั้ง : บ้านหนองคุ้ม หมู่2 โทร : 08-9892-9748 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ น�้ำพริกเผาเสริมไอโอดีน

ต�ำบลพญาเย็น

กลุ่มเกษตรกรท�ำสวนองุ่น

สถานที่ตั้ง : บ้านเลขที่ 15 บ้านน�้ำพุ หมู่ที่ 1 โทร : (08) 98096491 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ องุ่น

ต�ำบลวังกะทะ

กลุ่มตัดเย็บเครื่ องหนัง สถานที่ตั้ง : เลขที่ 4 หมู่5 บ้านหนองขวาง โทร : 08-95749923 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผลิตภัณฑ์กระเป๋าหนัง

ต�ำบลวังไทร

กลุ่มผ้ าทอมือบ้ านภูไทพัฒนา สถานที่ตั้ง : 55 หมู่ที่ 13 โทร : 08-95799184 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผ้าทอยกดอก กลุ่มส่ งเสริมอาชีพสตรี วังไทรพัฒนา สถานที่ตั้ง : หมู่8 บ้านคลองหินปูน โทร : 08-1725-8796 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผลิตภัณฑ์จากใยสังเคราะห์

ต�ำบลหนองน�ำ้ แดง

กลุ่มแม่ บ้านเกษตรหนองน�ำ้ แดง สถานที่ตั้ง : 9 หมู่ 4 บ้านวะกะเจียว โทร : 044 365076, 08-1725-0601 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผลไม้แช่อิ่ม, น�้ำผลไม้ สุราแช่

ต�ำบลหนองสาหร่ าย

กลุ่มผลิตหมอนหนุน สถานที่ตั้ง : 418 หมู่ 3 โทร : 08-95836800 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ หมอนหนุน กลุ่มฝรั่ งไร้ เมล็ด ล�ำตะคอง สถานที่ตั้ง : หมู่ 6 โทร : 08-62511996 Tourist&Business

NAKHONRATCHASIMA

67


รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ฝรั่งไร้เมล็ด กลุ่มพัฒนาสตรี ชนบทบ้ านซับยาง สถานที่ตั้ง : 19/1-2 หมู่ 11 บ้านซับยาง โทร : 08-1876-6739, 08-6255-0508 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ชุดกีฬา, ผลิตภัณฑ์จากใยสังเคราะห์ ที่นอนอนุบาล กลุ่มออมทรั พย์ เพื่อการผลิต บ้ านคลองยาง สถานที่ตั้ง : 522 หมู่ที่ 3 โทร :08-10693677 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ หมอนหนุน ผ้าห่มนวม หมอนข้าง เกษตรกรบ้ านคลองยาง สถานที่ตั้ง : หมู่ 3 บ้านคลองยาง โทร :044-315103 (อบต.หนองสาหร่าย) รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ น้อยหน่า l

อ�ำเภอพิมาย

ต�ำบลกระชอน

กลุ่มทอผ้ า สถานที่ตั้ง : 16 หมู่ที่ 15 โทร : 08-10655090 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผ้าโทเรลายขิด กลุ่มทอผ้ าบ้ านโนนท่ อ โทร :044 467028 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผ้าโทรเรมัดหมี่ กลุ่มแปรรู ปผลิตภัณฑ์ จากกก โทร :044 467031 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกก, ผ้าไหมผ้าฝ้าย กลุ่มผู้ผลิตกระเป๋าเอกสาร รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ กระเป๋าเอกสาร

ต�ำบลกระเบือ้ งใหญ่

กลุ่มท�ำข้ าวหลาม โทร : (044) 471455 (พัฒนาชุมชน) รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ข้าวหลาม

ต�ำบลดงใหญ่

กลุ่มทอผ้ าฝ้าย โทร : 08-10714664 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผ้าฝ้าย ผ้ามัดหมี่ ผ้าไหมประดิษฐ์

ต�ำบลท่ าหลวง

กลุ่มจักสานไม้ ไผ่ บ้านสนุ่น โทร : 08-1876-5302, 08-1760-2127 โทรสาร. 0-4440-1748 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เปลไม้ไผ่ (เปลเรือ) กลุ่มตัดเย็บเสือ้ ผ้ าบ้ านท่ าหลวง โทร : 044 481247 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผ้าห่มนวมใยสังเคราะห์และที่นอนปิคนิก

ต�ำบลธารละหลอด

กลุ่มสานสุ่มไก่ โทร : 044 471455 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ สุ่มไก่

ต�ำบลนิคมสร้ างตนเอง

หจก.ขอนใหญ่ การสุรา โทร : 08-6262-2005 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ สุรากลั่น กลุ่มทอผ้ าไหม โทร :044 232705 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผ้าไหม กลุ่มเพาะเห็ดฟาง หมู่18 โทร : 08-99456982 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เห็ดฟาง ่ยว&ธุรกิจ มา 68 ๑ท่องเทีใน...นครราชสี

ต�ำบลในเมือง

กลุ่มกระยาสารทเมืองพิมายแม่ ปราณี โทร : 044 471735 , 044 481132 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ กระยาสารทเมืองพิมายแม่ปราณี กลุ่มเกษตรกรท�ำสวนในเมือง โทร : 081 2541686, 081 3218476 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ อุพิมาย กลุ่มทอเสื่อบ้ านน้ อย โทร : 044 285297 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เสื่อ กลุ่มท�ำหมี่พมิ าย โทร : 044 287022 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ หมี่พิมาย กลุ่มแปรรู ปน�ำ้ พริก โทร :044 200341 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ น�้ำพริกปลาสลิด น�้ำพริกไข่เค็ม กลุ่มแปรรู ปสุกรบ้ านน้ อย บ้านน้อย โทร :044 285297 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ไส้กรอก กลุ่มผลิตสบู่สมุนไพรพรเพ็ญ โทร :044 481403 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ สบู่สมุนไพร

ต�ำบลโบสถ์

กลุ่มผลิตแชมพูสมุนไพรประค�ำดี ควาย โทร : 08- 6867 5638 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ แชมพู สมุนไพรประค�ำดีควาย กลุ่มสตรี แปรรู ปอาหาร โทร : (08) 1860-4654, 844-9736 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ น�้ำพริก

ต�ำบลรั งกาใหญ่

กลุ่มจักสานหวาย โทร : (044) 200182, (08) 19557494 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เครื่องจักสานหวาย กลุ่มทอผ้ าไทยลายขิต โทร : 044 471146, 08-99172552 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผ้าไทยลายขิด กลุ่มท�ำผลิตภัณฑ์ จากเถาวัลย์ โทร : (08) 19995137 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผลิตภัณฑ์จากเถาวัลย์ กลุ่มผลิตภัณฑ์ จากผ้ า โทร : 08-92848288 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผลิตภัณฑ์จากผ้า

ต�ำบลสัมฤทธิ์

กลุ่มจักสานชมรมผู้สูงอายุ โทร : 044 481173 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เครื่องจักสานต่าง ๆ กลุ่มชุมชนพัฒนาสมุนไพรไทย โทร : 044 401032 , 08-81955 2142 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ น�้ำมันว่านสมุนไพร 108, น�้ำมันเหลืองคลายเส้น กลุ่มตัดเย็บเสือ้ ผ้ า โทร : 08-12651713 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ชุดผ้าปูที่นอน กลุ่มท�ำเครื่ องไหว้ เจ้ า โทร : 044 471455 (เบอร์พัฒนาชุมชน) รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เครื่องไหว้เจ้า กลุ่มท�ำไม้ กวาด โทร : 044 471455 (เบอร์พัฒนาชุมชน) รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ

ไม้กวาดดอกหญ้า กลุ่มประดิษฐ์ งานไม้ บ้านตาล โทร : 044 473117 , 08-98246491 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผลิตภัณฑ์งานไม้ กลุ่มแปรรู ปสุกรทุ่งสัมฤทธิ์ โทร : 08-12667045 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ กุนเชียง

กรอบรูปวิทยาศาสตร์

กลุ่มอาชีพทอผ้ าไหม โทร : 08-1265-8389 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผ้าไหม กลุ่มน�ำ้ อ้ อยสด 100% เมืองพิมาย โทร : 044 232705,08-16691839 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ น�้ำอ้อยสด กลุ่มหัตถกรรมเครื่ องหนัง และยางพารา โทร : 08-18768064, 044 401907 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ จิ้งหรีดกระป๋อง หมวกคาวบอย

ต�ำบลในเมือง

ต�ำบลหนองระเวียง

l

อ�ำเภอเมือง

ต�ำบลโคกกรวด

หจก. โคราชแสงสุวรรณ พ็อทเทอรี่ โทร. 0-4430-5495-6, 0-4430-5757, 08-1876-7089 โทรสาร. 0-4430-5494 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ สินค้าเครื่องปั้นดินเผา กลุ่มไม้ ดอกไม้ ประดับ โทร : 044-305199 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ไม้ดอกไม้ประดับ

ต�ำบลโคกสูง

กลุ่มสตรี ทำ� ไข่ เค็ม โทร : 08-19976563 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ไข่เค็ม กลุ่มสตรี บ้านล�ำเชิงไกร โทร : 044-381212 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ กุนเชียง.

ต�ำบลจอหอ

ขนมเปี๊ ยะเกียรตินิยมจอหอ โทร. 0-4437-1500, 0-4429-4468 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ขนมเปี๊ยะ กลุ่มขนมไทย บ้ านหนองออก รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ขนมไทยบ้านหนองออก กลุ่มสตรี แม่ บ้านบ้ านกล้ วยจอหอ โทร : 08-99456254 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ไข่เค็ม กลุ่มออร์ คดิ แฮนด์ เมด โทร :044-294470 , 08-17908418 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ดอกไม้ประดิษฐ์จากดิน กลุ่มอาชีพสตรี แปรรู ปอาหาร(น�ำ้ พริก) โทร :044 203871-2, 08-13890677 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ น�้ำพริก

ต�ำบลไชยมงคล

กลุ่มดอกไม้ ประดิษฐ์ กรมพัฒนาที่ 2 โทร : 08-62548365 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ดอกไม้ประดิษฐ์ กลุ่มแปรรู ปสมุนไพรแม่ บ้าน กรมพัฒนาที่ 2 โทร : 081 8797348 , 044 357886 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปสมุนไพร กลุ่มเยาวชนท�ำกรอบรู ปวิทยาศาสตร์ โทร : (044) 216216 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ

ต�ำบลตลาด

กลุ่มตีมีด โทร :(08) 1360-2587 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ มีดพร้า กลุ่มปั ้นหม้ อบ้ านตลาด โทร :(044) 260280 (พัฒนาชุมชน) รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เครื่องปั้นดินเผา กลุ่มเดชอุดมพัฒนา โทร : 0-4427-4264, 08-67234109 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เครื่องดื่มสมุนไพร บ้ านขนมไทยโคราช โทร. 0-4424-3666, 0-4426-2123 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ขนมไทย กลุ่มเรื อนไทยจ�ำลอง โทร : 08-98653655 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เรือนไทยจ�ำลอง กลุ่มหัตถกรรมรองเท้ าหนังทิพย์ อนงค์ โทร :08-86257 7429 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ รองเท้าหนังแท้ ศักดิ์ศรี ไหมไทย โทร : 08-1660-9154, 08-1265-8328 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผ้าไหมพันปี ผ้าไหมพื้นเมือง

ต�ำบลบ้ านเกาะ

กลุ่มน�ำ้ ลูกยอแม่ จำ� ลอง โทร : 044 276370, 08-862545967 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ น�้ำลูกยอแม่จ�ำลอง กลุ่มผลไม้ โทร : (044) 260280 (พัฒนาชุมชน) รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผลไม้

ต�ำบลบ้ านโพธิ์

ร้ านจตุรงค์ ไหมไทย โทร. 0-4420-6091 โทรสาร. 0-4420-6091 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผ้าไหม, เสื้อผ้าไหม กลุ่มจักสานผลิตภัณฑ์ ผักตบชวา หมู่ 10 บ้านมะค่าพัฒนา โทร : 08-16605052, 044-206121,206120 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ จักสานจากผักตบชวา กลุ่มจักสานผลิตภัณฑ์ ผักตบชวา หมู่ 6 บ้านมะค่า โทร : 08-17893457, 044-206222, 206181 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ จักสานจากผักตบชวา กลุ่มอาชีพตีมีด หมู่ 6 บ้ านมะค่ า โทร : 08-18768866, 044-206181 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ หัตถกรรมโลหะพื้นบ้าน กลุ่มอาชีพตีมีด หมู่ 9 บ้ านลองตอง โทร : 044-206095 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ หัตถกรรมโลหะพื้นบ้าน

ต�ำบลบ้ านใหม่

กลุ่มสตรี แปรรู ปอาหาร โทร : 08-98499845 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว กลุ่มอาชีพแคปหมู โทร : (044) 465443 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ แคปหมู


ต�ำบลพุดซา

กลุ่มอาชีพท�ำผ้ านวม โทร : (08) 1976-1465 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผ้านวม

ต�ำบลโพธิ์กลาง

กลุ่มดอกไม้ ดนิ ไทยผสมดินญี่ปุ่น โทร :08-62540774 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ดอกไม้ดินไทยผสมดินญี่ปุ่น กลุ่มน�ำ้ ยาท�ำความสะอาด โทร : 08-15937549 , 044 357123 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผลิตภัณฑ์น�้ำยาท�ำความสะอาด กลุ่มแม่ บ้านกองพันพัฒนาที่ 2 โทร : 08-62641179 , 044 357377 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผ้าเช็ดเท้า กลุ่มศิลปะประดิษฐ์ บ้ านค่ ายสุรธรรมพิทกั ษ์ โทร : 08-17893506 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์

ต�ำบลสีมุม

กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ โทร : (044) 233676 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผักปลอดสารพิษ

ต�ำบลสุรนารี

กลุ่มดอกไม้ ประดิษฐ์ จากกระดาษสาชุบยางพารา โทร : 044 214603, 044 214940 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ดอกไม้กระดาษสาชุบยาง กลุ่มดอกไม้ ประดิษฐ์ จากรั งไหม โทร :(044) 298176 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ดอกทานตะวัน กลุ่มพัฒนาไทย โทร :044 216238 , 08-98646773 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ กล้วยไม้ ขนมทองม้วน

ต�ำบลหนองกระทุ่ม

กลุ่มขนมเบเกอรี่ โทร : (044) 270103 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ขนมกระหรี่พัฟ กลุ่มหัตถกรรมไม้ ไผ่ แปรรู ป หนองกระทุ่ม โทร : 0 4427 1924 , 08-9716 7555 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ รหัดวิดน�้ำไม้ไผ่

ต�ำบลหนองจะบก

กลุ่มขนมไทย-ผลไม้ แปรรู ป โทร : 08-97204887 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ กล้วยหอมฉาบ กลุ่มแปรรู ปอาหาร โทร : 044 353162,08-1877-4276 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ปลาร้าสุก

ต�ำบลหนองบัวศาลา

ชุมชนสีมาอโศก โทร : 044-212797 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ครีมอาบน�้ำ สมุนไพรธรรมชาติ แชมพูและครีมนวดผม สมุนไพรธรรมชาติ ร่ วมด้ วยช่ วยกัน หมู่ 3 บ้ านหนองปลิง โทร :044-212825 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ มะพร้าวแก้ว กล้วยอบเนย ขนมปัง

ต�ำบลหนองไผ่ ล้อม

กลุ่มไก่ หมุน โทร : 044-246634 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ไก่หมุน กลุ่มแม่ บ้านพัน.ร.มทบ.21 โทร : 08-16602016 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้อเนกประสงค์

ต�ำบลหนองระเวียง

กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ โทร :(044) 260280 (พัฒนาชุมชน) รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผักปลอดสารพิษ

ต�ำบลหมื่นไวย

กลุ่มขนมจีนประโดก โทร : (044) 270212 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ขนมจีนประโดก

ต�ำบลหัวทะเล

หจก.เศรษฐีสาว โทร : 0-4425-5613 โทรสาร. 0-4426-4192 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ข้าวตังหมูหยอง, ข้าวแตนหมูหยอง, ข้าวตังธัญญพืช กลุ่มดอกไม้ ประดิษฐ์ โทร : 08-19772230 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ดอกบัว กลุ่มผักผลไม้ ปลอดสารพิษ โทร : 08-19779103 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ น�้ำฝรั่ง กลุ่มเพาะเห็ด โทร : 044-264523 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เห็ดสด และเห็ดแปรรูป

อ�ำเภอวังน�้ำเขียว ต�ำบลไทยสามัคคี l

กลุ่มไม้ ดอกไม้ ประดับ อ�ำเภอวังน�ำ้ เขียว โทร : 08-1265-7520 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เบญจมาศตัดดอก กลุ่มผลิตภัณฑ์ เครื่ องนอน โทร :044-228387,08-18787503 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เครื่องนอน กลุ่มเห็ดหอมบ้ านสุขสมบูรณ์ สถานที่ตั้ง : 165 หมู่ 2 โทร :08-19664152 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เห็ดหอมสด

ต�ำบลวังน�ำ้ เขียว

กลุ่มธนาคารหมู่บ้านสมุนไพร โทร : 08-96272775, 08-94246565 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร กลุ่มผลิตน�ำ้ องุ่น โทร : 08-12945157 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ น�้ำองุ่น กลุ่มองค์ กรเกษตรสภาเกษตรกรไทย โทร : 08-1966 7057 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ไวน์กระชายด�ำ สาโท ไร่ องุ่นตะวันแก้ ว โทร : 08-1704 4417 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ลูกเกดไร่องุ่นตะวันแก้ว l

อ�ำเภอสีคว้ิ

ต�ำบลกฤษณา

กลุ่มสตรี แม่ บ้านวังกะสวย รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เครื่องดื่มน�้ำผลไม้

ต�ำบลกุดน้ อย

กลุ่มทอผ้ าขิต โทร : (044) 418171, (08) 1976-1049 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผ้าขิต กลุ่มเห็ดฟาง โทร : (08) 1790-1585 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เห็ดฟาง กลุ่มอาชีพบ้ านบ่ อทอง โทร :08-17895944 , 08-68693968 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ขนมทองพับ ต�ำบลบ้านหัน กลุ่มแกะสลักหินทรายแดง

โทร : (08) 1976-0116 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ หินทรายแดงแกะสลัก กลุ่มตัดเย็บกระเป๋าบ้ านหนองโอง โทร : 08-18772116,044 410033 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ กระเป๋าเดินทาง กลุ่มบ้ านหันหมู่ 1 โทร :08-98489033 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผ้าซิ่นยวน

ต�ำบลมิตรภาพ

กลุ่มการเพาะเลีย้ งจิง้ หรี ด โทร : (08) 1264-7124 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ จิ้งหรีดทอดสมุนไพร กลุ่มทอผ้ าบ้ านโนนกุ่ม โทร : 044 412240 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผ้ายวน กลุ่มสมุนไพรบ้ านโนนกุ่ม โทร :08-15482642 , 08-10675853 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร

ต�ำบลสีควิ ้

กลุ่มทอผ้ า ม.1 บ้ านถนนคด รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผ้าซิ่นญวน ผ้าไหมมัดหมี่ กลุ่มบ้ านโกมินทร์ สมุนไพร โทร : 0 4441 1022 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ลูกประคบสมุนไพร

ต�ำบลหนองบัวน้ อย

กลุ่มผลิตกระดิ่งทองลงหิน โทร : 08-1916-0363 โทรสาร. 0-4441-0584 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ กระดิ่งทองลงหิน กลุ่มทอผ้ าบ้ านหนองกก โทร : (044) 418234 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผ้าซิ่นยวน กลุ่มผลิตกระดิ่งบ้ านหนองบัวน้ อย โทร :(044) 411555 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ กระดิ่ง

ต�ำบลหนองหญ้ าขาว

กลุ่มน�ำ้ อ้ อยพืน้ บ้ าน รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ น�้ำตาลอ้อย l

อ�ำเภอสูงเนิน

ต�ำบลกุดจิก

กลุ่มอาชีพสตรี บ้านสลักใด โทร : 044 369012 Tourist&Business

NAKHONRATCHASIMA

69


รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ยาสระผม

ต�ำบลโค้ งยาง

กลุ่มส้ มโอปลอดสารพิษ โทร : 044 335292 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ส้มโอปลอดสารพิษ

ต�ำบลนากลาง

กลุ่มทอผ้ าไหม โทร :08-62590739 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผ้าไหม กลุ่มอาชีพแม่ บ้านใหญ่ พฒ ั นา โทร : 044 335420 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ถั่วเคลือบ

ต�ำบลโนนค่ า

กลุ่มทอผ้ าเช็ดเท้ าต�ำบลโนนค่ า โทร : 044 249011 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ พรมเช็ดเท้า

ต�ำบลบุ่งขีเ้ หล็ก

กลุ่มส่ งเสริมเกษตรอินทรี ย์ โทร : 08-1499-3683, 760-9591 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผักปลอดสารพิษ กลุ่มแม่ บ้านสุขาวดี โทร : 044 286026, 08-98472014 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ไข่เค็ม สุขาวดี, เครื่องดื่มสมุนไพร

ต�ำบลหนองตะไก้

กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ โทร : 044 418102 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผักปลอดสารพิษ

l

อ�ำเภอเสิงสาง

ต�ำบลกุดโบสถ์

กลุ่มทอผ้ ามัดหมี่ โทร : 044 457154 (อบต.กุดโบสถ์) รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผ้าทอมัดหมี่

ต�ำบลโนนสมบูรณ์

ต�ำบลงิว้

กลุ่มอาชีพสตรี ทอผ้ า โทร :044 391364 (นางสาวลาภา) รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผ้าไหมมัดหมี่

กลุ่มทอผ้ าลายขิตบ้ านบ่ อลิง โทร : 08-19558135 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผ้าทอลายขิต

ต�ำบลตะโก

กลุ่มอาชีพเพาะเห็ดฟาง โทร : 044 238362 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เห็ดฟาง

ต�ำบลทับสวาย

ต�ำบลบ้ านราษฎร์

ต�ำบลสระตะเคียน

กลุ่มเกษตรกรเลีย้ ง ไหมสระตะเคียน โทร : 08-1967-6573 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจรังไหม

ต�ำบลสุขไพบูลย์

กลุ่มทอผ้ าไหม โทร : 08-1946-5254, 709-9534 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผ้าไหม กลุ่มผ้ าไหมมัดหมี่ โทร : 044-457626 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผ้าไหมมัดหมี่ l

อ�ำเภอห้ วยแถลง

ต�ำบลกงรถ

กลุ่มผลิตข้ าวกล้ องบ้ านหัวท�ำนบ โทร : (08) 9865-3925 ่ยว&ธุรกิจ มา 70 ๑ท่องเทีใน...นครราชสี

รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ข้าวกล้องหอมมะลิซ้อมมือ

กลุ่มทอผ้ าฝ้ายย้ อมสีธรรมชาติ โทร :(08) 1579-8272 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติ กลุ่มอาชีพสตรี แปรรู ปอาหาร บ้านทับสวาย โทร :(044) 391021 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจข้าวเกรียบ พืชผัก ผลไม้ และสมุนไพร

ต�ำบลเมืองพลับพลา

กลุ่มชมรมอนุรักษ์ พนั ธุ์ไก่ ชนไทย โทร : (08) 1390-0594 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ไก่ชนไทย กลุ่มทอผ้ าไหมพืน้ บ้ าน โทร : 08-13609834 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผ้าไหมพื้นบ้าน

ต�ำบลหลุ่งตะเคียน

กลุ่มอาชีพสตรี ทอผ้ าไหมกี่กระตุก โทร :08-14705385 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผ้าไหมมัดหมี่

ต�ำบลหลุ่งประดู่

กลุ่มไหมไทยหลุ่งประดู่ โทร : 08-95826025 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ

ผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ กลุ่มไหมไทยหลุ่งประดู่ หมู่ท่ ี 1 โทร :08-9803-5113, 08-7254-2487 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ

ต�ำบลห้ วยแคน

กลุ่มแม่ บ้านแปรรู ปผลิตภัณฑ์ โทร :(044) 391364 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ข้าวเกรียบสมุนไพร

ต�ำบลห้ วยแถลง

กลุ่มแปรรู ปอาหาร โทร :(08) 1876-6291 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ กระชายดอง

ต�ำบลหินดาด

กลุ่มทอผ้ าไหมบ้ านหินดาด รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผ้าไหม กลุ่มแปรรู ปผลิตภัณฑ์ จากผ้ า บ้านตะคร้อเหนือ โทร :08-1789 2164 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ชุดเครื่องนอน


ส่วนราชการ-รัฐวิสาหกิจ

l

l

ท�ำเนียบส่วนราชการ-รัฐวิสาหกิจ ท�ำเนียบด้านสถานศึกษา-สถาบันกวดวิชา

l

ท�ำเนียบด้านสถาบันทางการเงิน

l

ท�ำเนียบด้านสุขภาพ และความงาม

l

ท�ำเนียบด้านบ้าน-เฟอร์นิเจอร์

ท�ำเนียบด้านการก่อสร้าง-วัสดุ, รับเหมา-ต่อเติม l

72. 75. 78. 81. 86. 92.

ท�ำเนียบด้านการเกษตร เคมีทางการเกษตร

104.

ท�ำเนียบด้านอุตสาหกรรม เครื่องจักรกล

110.

ท�ำเนียบด้านสินค้า และธุรกิจบริการ

114.

ท�ำเนียบด้านรถยนต์ รถจักรยานยนต์

127.

l

l

l

l

Tourist&Business

NAKHONRATCHASIMA

71


ส่วนราชการ-รัฐวิสาหกิจ

ส่วนราชการ-รัฐวิสาหกิจ

ส�ำหรับท่านใช้ในการประสานงานหรือต้องการติดต่อกับหน่วยงานราชการในจังหวัดเพื่อร้องทุกข์ หรือแจ้งเหตุต่างๆ ในหมวดนี้ รวบรวมหน่วยงานราชการไว้ครบ

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวนครราชสีมา

นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

่ยว&ธุรกิจ มา 72 ๑ท่องเทีใน...นครราชสี

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

นายธนพล จันทรนิมิ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา


ส่วนราชการ-รัฐวิสาหกิจ

อบต.หนองน�ำ้ แดง ที่ตั้ง : 399 หมู่ 11 ถ.ธนะรัชต์ ต.หนองน�้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา Tel. 0-4436-5413 Fax. 0-4432-8369 ส�ำนักงานจังหวัดนครราชสีมา โทร. 044-243798 หัวหน้ าส�ำนักงานจังหวัด โทร. 044-245808 ส�ำนักงานที่ดนิ จังหวัดนครราชสีมา เจ้ าพนักงานที่ดนิ โทร. 044-242151 ส�ำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดนครราชสีมา พัฒนาการจังหวัด โทร. 044-242991 เร่ งรั ดพัฒนาชนบท โทร. 044-212422 ที่ทำ� การโยธาธิการจังหวัด โยธาธิการจังหวัด โทร. 044-244311 ประกันสังคมจังหวัด โทร. 044-245755 ต�ำรวจภาค 3 ผู้ช่วยอธิการบดีกรมต�ำรวจ โทร. 044-343319 ผู้บญ ั ชาการต�ำรวจภาค 3 โทร. 044-242032 กองบังคับการอ�ำนวยการ ต�ำรวจภูธร 3 ผู้บงั คับการอ�ำนวยการต�ำรวจภาค3 โทร. 044-244451 ต�ำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ผู้บงั คับการต�ำรวจภูธร โทร. 044-243359 ฝ่ ายอ�ำนวยการต�ำรวจภูธร จังหวัดนครราชสีมา ผู้กำ� กับอ�ำนวยการต�ำรวจภูธร จ.นครราชสีมา โทร. 044-241251 สถานีตำ� รวจภูธรอ�ำเภอ และกิ่งอ�ำเภอ ผกก.สภอ. จว. นครราชสีมา โทร. 044-244117 กองกับการโรงเรี ยนต�ำรวจภูธร 3 ผู้กำ� กับการโรงเรี ยนภูธร 3 โทร. 044-371389 สถานีตำ� รวจทางหลวง 1 กองก�ำกับการ 4 สว.ส.ทส.กก.4 โทร. 044-255503 สถานีตำ� รวจทางหลวง 4 กองก�ำกับการ 1 สว.ทล.4กก.1 โทร. 044-311557 ที่ว่าการอ�ำเภอเมืองนครราชสีมา นายอ�ำเภอ โทร. 044-242015 ที่ว่าการอ�ำเภอบัวใหญ่ นายอ�ำเภอบัวใหญ่ โทร. 044-461386

ที่ว่าการอ�ำเภอปากช่ อง นายอ�ำเภอปากช่ อง โทร. 044-311896 ที่ว่าการอ�ำเภอสีควิ ้ นายอ�ำเภอสีควิ ้ โทร. 044-412543 ที่ว่าการอ�ำเภอด่ านขุนทด นายอ�ำเภอด่ านขุนทด โทร. 044-389402 ที่ว่าการอ�ำเภอปั กธงชัย นายอ�ำเภอปั กธงชัย โทร. 044-441119 ที่ว่าการอ�ำเภอพิมาย นายอ�ำเภอพิมาย โทร. 044-471121 ที่ว่าการอ�ำเภอครบุรี นายอ�ำเภอครบุรี โทร. 044-448069 ที่ว่าการอ�ำเภอชุมพวง นายอ�ำเภอชุมพวง โทร. 044-477203 ที่ว่าการอ�ำเภอประทาย นายอ�ำเภอประทาย โทร. 044-479076 ที่ว่าการอ�ำเภอโนนสูง นายอ�ำเภอโนนสูง โทร. 044-379253 ที่ว่าการอ�ำเภอสูงเนิน นายอ�ำเภอสูงเนิน โทร. 044-419397 ที่ว่าการอ�ำเภอจักราช นายอ�ำเภอจักราช โทร. 044-399067 ที่ว่าการอ�ำเภอโนนไทย นายอ�ำเภอโนนไทย โทร. 044-381184 ที่ว่าการอ�ำเภอคง นายอ�ำเภอคง โทร. 044-459077 ที่ว่าการอ�ำเภอห้ วยแกลง นายอ�ำเภอห้ วยแกลง โทร. 044-391101 ที่ว่าการอ�ำเภอเสิงสาง นายอ�ำเภอเสิงสาง โทร. 044-447050 ที่ว่าการอ�ำเภอโชคชัย นายอ�ำเภอโชคชัย โทร. 044-491408 ที่ว่าการอ�ำเภอหนองบุนนาก นายอ�ำเภอบุนนาก โทร. 044-448741 ที่ว่าการอ�ำเภอขามทะเลสอ นายอ�ำเภอขามทะเลสอ โทร. 044-397188 ที่ว่าการอ�ำเภอขามสะแกแสง นายอ�ำเภอขามสะแกแสง โทร. 044-385199 ที่ว่าการอ�ำเภอบ้ านเหลื่อม นายอ�ำเภอบ้ านเหลื่อม โทร. 044-387095-7 ที่ว่าการปกครองอ�ำเภอแก้ งสนามนาง นายอ�ำเภอแก้ งสนามนาง โทร. 044-471089 ที่ว่าการอ�ำเภอโนนแดง นายอ�ำเภอโนนแดง โทร. 044-475099 ส�ำนักงานสรรพาสามิต สรรพสามิตรจังหวัด โทร. 044-242081 สรรพกรจังหวัด โทร. 044-246395

ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์ ผู้จดั การ โทร. 044-242731 ส�ำนักงานคลังเขต 3 คลังเขต 3 โทร. 044-243010 ส�ำนักงานธนาคารออมสินภาค 6 ผู้จดั การธนาคารออมสินภาค 2 โทร. 044-241931 l

กระทรวงศึกษาธิการ

ส�ำนักงานศึกษาธิการ ศึกษาธิการจังหวัด โทร. 044-241012 ผอ.ประถมศึกษาจังหวัด โทร. 044-251035 ส�ำนักงานศึกษาธิการเขต เขตการศึกษา 11ศึกษาธิการเขต โทร. 044-242447 ส�ำนักงานสามัญศึกษาจังหวัด ผอ.สามัญศึกษาจังหวัด โทร. 044-244792 ศูนย์ การศึกษานอกโรงเรี ยน ผอ.ศูนย์ การศึกษานอกโรงเรี ยน โทร. 044-243350 l

กระทรวงสาธารณสุข

ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด โทร. 044-241012 ศูนย์ ระบาดวิทยาภาคตะวันออกเฉียง เหนือผู้อำ� นวยการศูนย์ โทร. 044-241466 ส�ำนักงานควบคุมโรคติดต่ อ ทั่วไปเขต 5ผู้เชี่ยวชาญการพิเศษ ด้ านเวชกรรมป้องกัน โทร. 044-243099

กระทรวงเกษตร และสหกรณ์

l

กระทรวงอุตสาหกรรม

ส�ำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด โทร. 0442-41003, 244006 ฝ่ ายพัฒนาน�ำ้ บาดาล หัวหน้ าฝ่ ายพัฒนาน�ำ้ บาดาล 1 โทร. 044-242630 ส�ำนักงานพาณิชย์ จงั หวัด พาณิชย์ จงั หวัด โทร. 044-242172 ส�ำนักงานสาขาช่ างตวงวัดเขต 10 เจ้ าหน้ าที่บริหารงานทะเบียน โทร. 044-251600 ฝ่ ายการค้ าภายในจังหวัด หัวหน้ าศูนย์ โทร. 044-244826 ส�ำนักงานประกันภัย ภูมภิ าคนครราชสีมา หัวหน้ าส�ำนักงาน ฯ โทร. 044-2123701-3 คลังน�ำ้ มันการปิ โตรเลียมนครราชสีมา นายคลังน�ำ้ มันการปิ โตรเลียม โทร. 044-242036 l

ส�ำนักนายกรั ฐมนตรี

ส�ำนักงานประชาสัมพันธ์ จงั หวัด ประชาสัมพันธ์ จงั หวัด โทร. 044-251818 สถานีวทิ ยุกระจายเสียง แห่ งประเทศไทยและโทรทัศน์ นายสถานีฯ โทร. 044-244148 สวนสัตว์ นครราชสีมาหัวหน้ าสวนสัตว์ โทร. 044-216352-3 ส�ำนักงานสถิตจิ งั หวัด หัวหน้ าส�ำนักงานฯ โทร. 044-242985

หน่ วยงานปกครอง ส่ วนท้ องถิน่ อ�ำเภอเมือง

l

l

ส�ำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา เกษตรจังหวัด โทร. 044-242132 ส�ำนักงานสหกรณ์ จงั หวัดนครราชสีมา สหกรณ์ จงั หวัด โทร. 044-242091 สหกรณ์ การเกษตรสีควิ ้ โทร. 044-412025 ส�ำนักงานป่ าไม้ เขต นครราชสีมา ป่ าไม้ เขตนครราชสีมา โทร. 044-242060 ส�ำนักงานป่ าไม้ เขตจังหวัด ป่ าไม้ จงั หวัด โทร. 044-243008 ส�ำนักงานปศุสัตว์ จงั หวัด ปศุสัตว์ จงั หวัด โทร. 044-251800 ส�ำนักงานประมงจังหวัดประมงจังหวัด โทร. 044-244373 สถานีประมงน�ำ้ จืดหน. สถานีประมงน�ำ้ จืด โทร. 044-242470 ส�ำนักงานชลประทานที่ 6 ผู้อำ� นวยการ โทร. 044-242821

เทศบาลนครราชสีมา โทร. 0-4425-6500 เทศบาลต�ำบลโคกกรวด โทร. 0-4439-5062 เทศบาลต�ำบลหอ โทร. 0-4437-1496 เทศบาลต�ำบลหนองไผ่ ล้อม โทร. 0-4425-4159 เทศบาลต�ำบลหัวทะเล โทร. 0-4420-0683-5 อบต.โคกกรวด โทร. 0-4430-5345 อบต.โคกสูง โทร. 0-4429-4456 อบต.จอหอ โทร. 0-4437-2079 อบต.ไชยมงคล โทร. 0-4435-7509 อบต.ตลาด โทร. 0-4425-1941 อบต.หนองกระทุ่ม โทร. 0-4423-0013 อบต.หนองไข่ น�ำ้ โทร. 0-4424-9098 อบต.สีมุม โทร. 0-4421-5477 Tourist&Business

NAKHONRATCHASIMA

73


ส่วนราชการ-รัฐวิสาหกิจ อบต.สุรนารี โทร. 0-4493-8276 อบต.หนองจะบก โทร. 0-4435-7936 อบต.หนองบัวศาลา โทร. 0-4421-8122 อบต.หนองระเวียง โทร. 0-4421-8333-5 อบต.หมื่นไวย โทร. 0-4429-3006 อบต.บ้ านเกาะ โทร. 0-4427-6541 อบต.บ้ านโพธิ์ โทร. 0-4420-6168 อบต.บ้ านใหม่ โทร. 0-4428-2783 อบต.ปรุ ใหญ่ โทร. 0-4421-3262 อบต.โพธิ์กลาง โทร. 0-4425-3929 อบต.พุดซา โทร. 0-4421-5444 อบต.พลกรั ง โทร. 0-4421-5441 อบต.พะเนา โทร. 0-4422-0155-6 อบต.มะเริง โทร. 0-4422-0426 l

อ�ำเภอโชคชัย

เทศบาลต�ำบลโชคชัย โทร. 0-4438-1178

เทศบาลต�ำบลด่ านเกวียน โทร. 0-4433-8105-6 อบต.กระโทก โทร. 0-4449-2489 อบต.โชคชัย โทร. 0-4449-1248 อบต.ด่ านเกวียน โทร. 0-4433-8313 อบต.ท่ าจะหลุง โทร. 0-4449-7018 อบต.ท่ าเยี่ยม โทร. 0-4449-2354 อบต. ท่ าลาดขาว โทร. 0-4440-0064 อบต.ท่ าอ่ าง โทร. 0-4449-2354 อบต.ทุ่งอรุ ณ โทร. 0-4449-7040 อบต.พลับพลา โทร. 0-4449-2005 อบต.ละลมใหม่ พฒ ั นา โทร. 0-4440-0364 l

อ�ำเภอปั กธงชัย

เทศบาลต�ำบลเมืองปั ก โทร. 0-4428-4647 เทศบาลต�ำบลตะขบ โทร. 0-4437-3195 อบต.ตะขบ โทร. 0-4437-3014 อบต.ตะคุ โทร. 0-4428-3676

อบต.เมืองปั ก โทร. 0-4445-1518 อบต.ตูม โทร. 0-4444-0140 อบต.ธงชัยเหนือ โทร. 0-4445-1145 อบต.ดอน โทร. 0-4445-6152 อบต.งิว้ โทร. 0-4445-1702 อบต.โคกไทย โทร.0-4493-7028 อบต.สุขเกษม โทร. 0-4445-0564 อบต.สะแกราช โทร. 0-4436-0289 อบต.นกออก โทร. 0-4445-1126 อบต.เกษมทรั พย์ โทร. 0-4449-7810 อบต.ส�ำโรง โทร. 0-4449-8099 อบต.ภูหลวง โทร. 0-4436-0291 อบต.ล�ำนางแก้ ว โทร. 0-4449-7976 อบต.บ่ อปลาทอง โทร. 0-4449-8011 l

อ�ำเภอปากช่ อง

เทศบาลเมืองปากช่ อง โทร. 0-4431-2037-8 เทศบาลต�ำบลกลางดง โทร. 0-4436-1535-7 อบต.ปากช่ อง โทร. 0-4431-8001 อบต.กลางดง โทร. 0-4436-1444 อบต.หมูสี โทร. 0-4429-7604-5 อบต.ขนงพระ โทร. 0-4431-2710 อบต.โป่ งตาลอง โทร.0-4476-0473 โทรสาร.0-4476-0473 อบต.คลองม่ วง โทร. 08-6264-0746 อบต.วังไทร โทร. 0-4431-2633 อบต.วังกะทะ โทร.0-4476-0412, 08-7239-3119 อบต.หนองสาหร่ าย โทร. 0-4431-6211 อบต.จันทึก โทร. 0-4431-6211 l

อ�ำเภอพิมาย

เทศบาลต�ำบลพิมาย โทร. 0-4447-1121 อบต.ในเมือง โทร. 0-4448-1690-2 อบต.สัมฤทธิ์ โทร. 0-4448-1317-8 อบต.โบสถ์ โทร. 0-4475-4331 อบต.ดงใหญ่ โทร. 0-4475-4382-3 อบต.รั งกาใหญ่ โทร. 0-4420-0617 ่ยว&ธุรกิจ มา 74 ๑ท่องเทีใน...นครราชสี

อบต.กระเบือ้ งใหญ่ โทร.0-4428-5191 อบต.ท่ าหลวง โทร. 0-4448-1213 อบต.ชีวาน โทร. 0-4475-4343 อบต.กระชอน โทร. 0-4424-9263 อบต.นิคมสร้ างตนเอง โทร. 0-4420-0636 อบต.หนองระเวียง โทร. 0-4475-4467-8 อบต.ธารละหลอด โทร. 0-4424-9707 l

อ�ำเภอวังน�้ำเขียว

เทศบาลต�ำบลศาลเจ้ าพ่ อ โทร. 0-442-8250 อบต.วังน�ำ้ เขียว โทร. 0-4422-8249 อบต.ระเริง โทร. 0-4424-9489 อบต.ไทยสามัคคี โทร. 0-4424-9654 อบต.วังหมี โทร. 0-4424-9156


สถานศึกษา-สถาบันกวดวิชา

ด้ านสถานศึกษา สถาบันกวดวิชา

ให้ท่านค้นหาสถานศึกษาในจังหวัดทั้งของรัฐและเอกชน รวมทั้งสถาบันกวดวิชา เสริมทักษะในด้านต่างๆ ได้โดยง่าย

Tourist&Business

NAKHONRATCHASIMA

75


สถานศึกษา-สถาบันกวดวิชา สถานศึกษาในสังกัด ส�ำนักบริหารงาน การศึกษาเอกชน l

โรงเรี ยนราชสีมาวิทยาลัย ที่ตั้ง : 1753 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel. 0-4421-4557 Fax. 0-4421-4440

โรงเรี ยนอนุบาลจุรีพนั ธ์ ที่ตั้ง : 194 หมู่ 11 ถ.มิตรสัมพันธ์ ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170 Tel. 0-4441-9547 Fax. 0-4441-9247

ดู AD 4 สี หน้ า 3

สถานศึกษาในสังกัด ส�ำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน l

โรงเรี ยนโคราชพิทยาคม โทร. 044-213398 โรงเรี ยนนครราชสีมาวิทยาลัย โทร. 044-395043 โรงเรี ยนบุญวัฒนา โทร. 044-241159 โรงเรี ยนบุญวัฒนา 2 โทร. 044-258163 โรงเรี ยนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ โทร. 044-371492 โรงเรี ยนพุดซาพิทยาคม โทร. 081-8778029 โรงเรี ยนมหิศราธิบดี โทร. 044-371301-2 โรงเรี ยนราชสีมาวิทยาลัย โทร. 044-214557-8 โรงเรี ยนราชสีมาวิทยาลัย 2 โทร. 044-214556 โรงเรี ยนสุรธรรมพิทกั ษ์ โทร. 044-211114 โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมน้ อมเกล้ า นครราชสีมา โทร. 0-4439-5043 โทรสาร 0-4430-5168 www.tnn.ac.th โรงเรี ยนสุรนารี วทิ ยา โทร. 0-4425-5739, 0-4425-5746 โทรสาร. 0-4425-5741 E-mail : srn-korat@hotmail.com www.srn.ac.th โรงเรี ยนสุรนารี วทิ ยา 2 โทร. 044-242456 โรงเรี ยนครบุรี โทร. 044-448335 โรงเรี ยนจระเข้ หนิ สังฆกิจวิทยา โทร. 044-448783 โรงเรี ยนเฉลียงพิทยาคม โทร. 044-444443 โรงเรี ยนบ้ านใหม่ พทิ ยาคม โทร. 044-444855 โรงเรี ยนมาบตะโกพิทยาคม โทร. 044-254856 โรงเรี ยนอรพิมพ์ วทิ ยา โทร. 044-444711 โรงเรี ยนสุขไพบูลย์ วริ ิยะวิทยา โทร. 081-9676703 ่ยว&ธุรกิจ มา 76 ๑ท่องเทีใน...นครราชสี

โรงเรี ยนเสิงสาง โทร. 044-447127 โรงเรี ยนเทพาลัย โทร. 081-9700962 โรงเรี ยนปรางค์ ทองวิทยา โทร. 044-385027 โรงเรี ยนเมืองคง โทร. 044-459133 โรงเรี ยนหนองบัวพิทยาคม ต.หนองบัว อ.คง โทร. 044-469107 โรงเรี ยนบ้ านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ โทร. 044-387122 โรงเรี ยนคลองเมืองพิทยาคม โทร. 081-4708190 โรงเรี ยนจักราชวิทยา โทร. 044-399167 โรงเรี ยนหนองขามพิทยาคม โทร. 044-256987 โรงเรี ยนโชคชัยสามัคคี โทร. 044-491087 โรงเรี ยนดอนไพลพิทยาคม โทร. 044-375252 โรงเรี ยนด่ านเกวียนวิทยา โทร. 044-375252 โรงเรี ยนหนองบัวละครวิทยา โทร. 044-314201 โรงเรี ยนโนนไทยคุรุอุปถัมป์ โทร. 044-381171 โรงเรี ยนโนนไทยคุรุอุปถัมป์ 2 โทร. 044-253335 โรงเรี ยนโตนดพิทยาคม โทร. 044-332214 โรงเรี ยนธารปราสาทเพชรวิทยา โทร. 044-471997 โรงเรี ยนโนนสูงศรี ธาน โทร. 044-379250 โรงเรี ยนมะค่ าวิทยา โทร. 044-377078-9 โรงเรี ยนศรี สุขวิทยา โทร. 044-257930 โรงเรี ยนขามสะแกแสง โทร. 044-385044 โรงเรี ยนเกล็ดลิน้ วิทยา โทร. 044-471449 โรงเรี ยนบัวใหญ่ โทร. 044-461569 โรงเรี ยนวัดประชานิมติ ร โทร. 044-461148 โรงเรี ยนประทาย โทร. 044-479270 โรงเรี ยนวังไม้ แดงพิทยาคม โทร. 044-469079

P Music ปากช่ องการดนตรี ที่ตั้ง : 59/5 ถ.เทศบาล ซ.3 ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา Tel. 08-2873-7907

ดู AD 4 สี หน้ า 18

โรงเรี ยนหันห้ วยทรายพิทยาคม โทร. 044-469156 โรงเรี ยนปั กธงชัยประชานิรมิต โทร. 044-441201-080 โรงเรี ยนล�ำพระเพลิงพิทยาคม โทร. 044-373139 โรงเรี ยนสมเด็จพระธีรญาณมุนี โทร. 044-441975 โรงเรี ยนสะแกราชธวัชศึกษา โทร. 044-257986 โรงเรี ยนขามทะเลสอวิทยา โทร. 044-397229 โรงเรี ยนกฤษณาวิทยา โทร. 044-311027 โรงเรี ยนคลองไผ่ วทิ ยา โทร. 044-323330 โรงเรี ยนสีควิ ้ “สวัสดิ์ผดุงวิทยา” โทร. 044-411291 โรงเรี ยนสีควิ ้ วิทยาคาร โทร. 044-254401 โรงเรี ยนสีควิ ้ หนองหญ้ าขาว โทร. 081-2657712 โรงเรี ยนห้ วยลึกผดุงวิทยา โทร. 044-230155 โรงเรี ยนกลางดงปุณณวิทยา โทร. 044-361707 โรงเรี ยนหนองบุนนากประสงค์ วทิ ยา โทร. 044-448743 โรงเรี ยนหนองบุนนากพิทยาคม โทร. 044-255439 โรงเรี ยนแก้ งสนามนางพิทยาคม โทร. 044-339355-6 โรงเรี ยนบึงพะไล โทร. 044-386037 โรงเรี ยนภู่วทิ ยา โทร. 044-475069-70 โรงเรี ยนมิตรภาพวิทยา โทร. 044-469111 โรงเรี ยนวังน�ำ้ เขียวพิทยาคม โทร. 044-228340 โรงเรี ยนหนองงูเหลือมพิทยาคม โทร. 044-207068-9 โรงเรี ยนเทพารั กษ์ ราชวิทยาคม โทร. 044-22718 โรงเรี ยนทัพรั ง้ พิทยาคม โทร. 044-253559 โรงเรี ยนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 โทร. 044-256945

โรงเรี ยนอนุศาสน์ วทิ ยา โทร. 0-4444-1033, 0-4428-3532 โทรสาร. 0-4428-3532 โรงเรี ยนเกียรติคุณวิทยา โทร. 044-241604 โรงเรี ยนโคราชวิทยา โทร. 044-252036 โรงเรี ยนไชยมนัสศึกษา โทร. 044-254892 เทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา โทร. 044-465167-9 เทคโนโลยีช่างกลพณิชยการ นครราชสีมา โทร. 044-241218 เทคโนโลยีอาชีวศึกษา ต�ำบลบ้านใหม่ อ�ำเภอเมือง โทร. 044-371174-7 เทคโนโลยีอาชีวศึกษานครราชสีมา โทร. 044-371174-7 โรงเรี ยนโพธิ์พรรณวิทยา โทร. 044-243919 โรงเรี ยนมารี ย์บริหารธุรกิจ โทร. 044-205316-21 โรงเรี ยนมารี ย์วทิ ยา ต.ในเมือง อ.เมือง โทร. 044-242312 โรงเรี ยนมารี รักษ์ โทร. 044-266584-5 โรงเรี ยนเมรี่ เทคโนโลยี โทร. 044-241427 โรงเรี ยนรวมมิตรวิทยา โทร. 044-242458 โรงเรี ยนรั ตโนภาสสุรนารี โทร. 044-215122 โรงเรี ยนสมบูรณ์ วทิ ยานุกูล โทร. 044-213312 โรงเรี ยนสายทิพย์ อนุบาล ต.ในเมือง อ.เมือง โทร. 044-241268 โรงเรี ยนสายมิตรจอหอ โทร. 044-203266 โรงเรี ยนสุรนารายณ์ วทิ ยา โทร. 044-371400 โรงเรี ยนอนุบาลกองบัญชาการ ช่ วยรบที่ 2 โทร. 044-251343-4 โรงเรี ยนอนุบาลค่ ายสุรนารี โทร. 044-341229 โรงเรี ยนอนุบาลชัยศิริ โทร. 044-351200 โรงเรี ยนอนุบาลดวงแขวิทยา โทร. 044-213612 โรงเรี ยนอนุบาลทองทิพย์ โทร. 044-281251 โรงเรี ยนอนุบาลบพิตร โทร. 044-244113 โรงเรี ยนอนุบาลบวรนครราชสีมา โทร. 044-244818 โรงเรี ยนอนุบาลบ้ านคุณหนู โทร. 044-243021 โรงเรี ยนอนุบาลพร้ อมวิทย์ โทร. 044-211502 โรงเรี ยนอนุบาลเยาวนารถ โทร. 044-211151 โรงเรี ยนอนุบาลวัดสะแก โทร. 044-267162 โรงเรี ยนอนุบาลวัดสุทธจินดา


สถานศึกษา-สถาบันกวดวิชา โทร. 044-242418 โรงเรี ยนอนุบาลแสนยวิทยาภูมิ โทร. 044-213095 โรงเรี ยนอนุบาลหลานย่ าโม โทร. 044-358148 โรงเรี ยนอนุบาลอินทรา โทร. 044-246285 โรงเรี ยนอัสสัมชัญ นครราชสีมา โทร. 044-270892-3 โรงเรี ยนจุ้ยฮัว้ วิทยา โทร. 044-379367 โรงเรี ยนพิทกั ษ์ ภเู บนทร์ โทร. 044-379068-9 โรงเรี ยนพิทกั ษ์ ภเู บนทร์ โทร. 044-383125 โรงเรี ยนอนุบาลสายมิต โทร. 044-284691 โรงเรี ยนแก้ วตา โทร. 044-471059 โรงเรี ยนเซนต์ โยเซฟศึกษา โทร. 081-9677960 โรงเรี ยนประสารวิทยา 3 โทร. 044-311803 โรงเรี ยนสกุลศึกษา โทร. 044-311617 โรงเรี ยนสัญลักษณ์ วทิ ยา โทร. 044-312104 โรงเรี ยนสายสัมพันธ์ โทร. 044-312321 โรงเรี ยนแสงสุริยาวิทยา โทร. 044-311344 โรงเรี ยนอนุบาลธารทิพย์ โทร. 044-313028 โรงเรี ยนอนุบาลแพรวไพลิน โทร. 044-328370 โรงเรี ยนอนุบาลสิรินทิพย์ โทร. 044-328370 l

หมวดโรงเรี ยน-สอนภาษา

สมาร์ ท อิงลิช (สาขาตลาดศาลหลักเมือง) โทร. 0-4421-9011, 0-7983-4005 โทรสาร. 0-4421-9011 สอนภาษาญี่ปุ่นนครราชสีมา รร โทร. 0-4425-6326 โรงเรี ยนอังกฤษธุรกิจนครราชสีมา โทร. 0-4425-9127 ธนวินท์ คอร์ ปอเรชั่น รี เสิร์ซ แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จก บริษัท โทร. 0-4426-9599-600 โรงเรี ยนสอนภาษาสากลวิทย์ โทร. 0-4424-6388 สถานสอนภาษาสมาคมนักเรี ยนเก่ า สหรั ฐอเมริกา รร โทร. 0-4420-3921

หมวดโรงเรี ยน สอนคอมพิวเตอร์ l

โรงเรี ยนคอมพิวเตอร์ นครราชสีมา โทร. 0-4425-6462 สยามคอมพิวเตอร์ และภาษานครราชสีมา รร โทร. 0-4426-8921-3 โรงเรี ยนรั ตนคอมพิวเตอร์ นครราชสีมา โทร. 0-4424-5265 ช่ างเทคนิคคอมพิวเตอร์ รร โทร. 0-4426-0326

ธนากรคอมพิวเตอร์ โรงเรี ยน โทร. 0-4424-3894 ธีราพรการช่ าง ร้ าน โทร. 0-4435-3875

หมวดโรงเรี ยน สอนตัดผม-เสริมสวย l

โรงเรี ยนเสริมสวยคุณโจ โทร. 0-4426-7158, 0-4426-7438, 08-1065-5628 โทรสาร. 0-4426-7438 ชฎาพร รร สอนดัดผม โทร. 0-4425-1412

หมวดวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย นครราชสีมาวิทยาลัย รร โทร. 0-4439-5043 มหาวิทยาลัยวงษ์ ชวลิตกุล โทร. 0-4425-5523-4 ศูนย์ การศึกษามหาวิทยาลัย ราชภัฏเทพสตรี ไอ-แมท สระบุรี โทร. 08-1820-0592 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่ อคูณ ปริสุทโธ โทร. 0-4420-4985-6 วิทยาลัยบริหารธุรกิจ และการท่ องเที่ยวนครราชสีมา โทร. 0-4422-0866-7 www.rcbat.ac.th วิทยาลัยวงษ์ ชวลิตกุล โทร. 0-4427-1317 วิทยาลัยเทคนิคปั กธงชัย โทร. 0-4445-2357 l

หมวดโรงเรี ยน ช่ างอุตสาหกรรม วิชาชีพและการค้ า l

เทคโนโลยีช่างกลพณิชยการ นครราชสีมา โรงเรี ยน โทร. 0-4424-1218 เทคโนโลยีนครราชสีมา รร โทร. 0-4425-2267 สารพัดช่ าง รร โทร. 0-4424-5403

หมวดโรงเรี ยนพาณิชย์ และเลขานุการ l

มารี ย์บริหารธุรกิจ รร โทร. 0-4420-5316 โทรสาร. 0-4420-5316 ต่อ 105 เทคโนโลยีอาชีวศึกษา นครราชสีมา (เอ เทค) รร โทร. 0-4437-1174-7 เทคโนสุระ โรงเรี ยน โทร. 0-4424-6885 พณิชยการปากช่ อง รร โทร. 0-4431-1216 พณิชยการสุรนารี รร โทร. 0-4421-3665 เมรี่ เทคโนโลยี รร โทร. 0-4424-6905 บัวใหญ่ เทคโนโลยีพณิชยการ รร โทร. 0-4446-2390-2

หมวดโรงเรี ยนอนุบาล และเนอสเซอรี่ l

นครราชสีมา รร อนุบาล โทร. 0-4424-2208 ก ไก่ อนุบาล รร โทร. 0-4437-2431 กีรติวทิ ยา รร อนุบาล โทร. 0-4431-4064 โคราช รร อนุบาล โทร. 0-4425-2036 ชัยศิริ รร อนุบาล โทร. 0-4435-1200 ดวงแข รร อนุบาล โทร. 0-4421-3612 ธารทิพย์ รร อนุบาล โทร. 0-4431-3028 บพิตร รร อนุบาล โทร. 0-4424-4113 สายทิพย์ รร อนุบาล โทร. 0-4424-1268 สุรนารี รร อนุบาล โทร. 0-4434-1229 l

หมวดโรงเรี ยนพยาบาล

โรงเรี ยนบุรีรัมย์ การพยาบาล (ปากทางเข้า ร.พ.ร้อยเอ็ดธนบุรี) โทร. 0-4462-1892, 08-0475-7113

หมวดโรงเรี ยนกวดวิชา

กวดวิชาวรรณสรณ์ นครราชสีมา (เคมีอาจารย์ อ๊ ุ) โทร. 0-4426-8512-4 สถาบันเสริมทักษะอีโนพพี โทร. 08-4919-1144 สถาบันภาษาและคอมพิวเตอร์ นครราชสีมา โทร. 0-4426-0288-9 เดอะ เบรน รร กวดวิชา โทร. 0-4426-8902-4 ราชสีมาคาเคท ติวเตอร์ โทร. 08-6525-4261 E-mail : savana911@hotmail.com สถาบันกวดวิชาแม็ค โทร. 0-4426-8297 โรงเรี ยนกวดวิชาชัยพฤกษ์   โทรศัพท์:087 958 8522 โรงเรี ยนภัทรคณิตและภาษา   โทรศัพท์:044 342 260 โรงเรี ยนกวดวิชาบ้ านครู มดโคราช   โทรศัพท์:044 211 708 โรงเรียนกวดวิชาฟ้าใส (Fahsai Tutor)   โทรศัพท์:044 255 551 WE BY THE BRAIN นครราชสีมา   โทรศัพท์:044 263 503 สถาบันสอนภาษาและกวดวิชา สมาร์ ทเลิร์นนิ่ง   โทรศัพท์:087 602 4545 โรงเรี ยนกวดวิชา ครู ณพ-ครู พฒ ั น์   โทรศัพท์:044 263 437

Tourist&Business

NAKHONRATCHASIMA

77


สถาบันการเงิน

ด้ านสถาบันทางการเงิน หากท่านต้องการติดต่อสถาบันการเงินต่างๆ ธนาคาร เช็คยอดบัญชีหรือสอบถามรายละเอียด ด้านการเงิน อัตราแลกเปลี่ยน หรือดอกเบี้ยได้ที่หมวดนี้

่ยว&ธุรกิจ มา 78 ๑ท่องเทีใน...นครราชสี


สถาบันการเงิน l

หมวดเงินทุน-ทีป่ รึกษา

สหกรณ์ การเกษตร เมืองนครราชสีมา จก โทร. 0-4427-2456 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา สหกรณ์ ออมทรั พย์ ครู นครราชสีมา จก โทร. 0-4427-5363 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา สหกรณ์ ออมทรั พย์ สาธารณสุข นครราชสีมา จก โทร. 0-4425-7899 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา สหกรณ์ ออมทรั พย์ ข้าราชการ จังหวัดนครราชสีมา จก โทร. 0-4425-4019 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา สหกรณ์ ออมทรั พย์ ข้าราชการต�ำรวจ นครราชสีมา โทร. 0-4426-5466 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ออมทรั พย์ สามัญศึกษา จังหวัดนครราชสีมา จก โทร. 0-4421-1233 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา เพื่อการตลาดลูกค้ านครราชสีมา สาขาบัวใหญ่ โทร. 0-4429-2387 บัวใหญ่ นครราชสีมา โคราชมีชัย จก บริษัท โทร. 0-4426-1777 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ช ที เอ็ม โคราช หจก โทร. 0-4423-0402 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา สหกรณ์ การเกษตรขามสะแกแสง จก โทร. 0-4438-5041 นครราชสีมา สหกรณ์ การเกษตรทฤษฎีใหม่ จก โทร. 0-4437-2254 เมืองนครราชสีมา สหกรณ์ การเกษตรโนนสูง จก โทร. 0-4432-6203 นครราชสีมา สหกรณ์ การเกษตรบ้ านเหลื่อม จก โทร. 0-4438-7063 นครราชสีมา สหกรณ์ การเกษตรอ�ำเภอบัวใหญ่ จก โทร. 0-4446-1520 นครราชสีมา สหกรณ์ การเกษตรอ�ำเภอพิมาย จก โทร. 0-4447-1128 นครราชสีมา สหกรณ์ เครดิตยูเนี่ยน ชุมชนพลแสน จก โทร. 0-4425-4943 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา สหกรณ์ เคหสถาน ชุมชนเกาะราชสามัคคี โทร. 0-4420-3264 เมืองนครราชสีมา สหกรณ์ บริการเดินรถบ้ านพุดซา จก โทร. 0-4421-5587 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา สินสีมาลิสซิ่ง จก บริษัท โทร. 0-4434-1120 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา สืบศิริ 3 ธุรกิจ จก บริษัท โทร. 0-4427-5883-4 เมืองนครราชสีมา หลักทรั พย์ แอ๊ คคินซัน

จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-4426-9802-11 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา อิออน ธนสินทรั พย์ (ไทยแลนด์ ) จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-4426-3545-6 เมืองนครราชสีมา สหกรณ์ การเกษตรคงสามัคคี จก โทร. 0-4445-9349 คง นครราชสีมา สหกรณ์ การเกษตรประทาย จก โทร. 0-4447-9070 ประทาย นครราชสีมา ศรี สวัสดิ์ ลิชซิ่ง โทร. 0-4428-7214 พิมาย นครราชสีมา สหกรณ์ การเกษตรด่ านขุนทด จก โทร. 0-4424-9768 สีคิ้ว นครราชสีมา สหกรณ์ การเกษตรนิคมพิมาย จก โทร. 0-4448-1766 พิมาย นครราชสีมา สหกรณ์ การเกษตรโนนไทย จก โทร. 0-4438-1175 โนนไทย นครราชสีมา สหกรณ์ การเกษตร ปฏิรูปที่ดนิ ชุมพวง 1 จ�ำกัด โทร. 0-4448-7522 ชุมพวง นครราชสีมา สหกรณ์ การเกษตรห้ วยแถลง จก โทร. 0-4439-1165 ห้วยแถลง นครราชสีมา สหกรณ์ การเกษตรด่ านขุนทด จก โทร. 0-4438-9141 ด่านขุนทด นครราชสีมา สหกรณ์ การเกษตรเทพารั กษ์ จก โทร. 0-4422-7227 กิ่ง อ. เทพารักษ์ นครราชสีมา สหกรณ์ การเกษตรล�ำพระเพลิง จก สนง โทร. 0-4445-1639 ปักธงชัย นครราชสีมา สหกรณ์ การเกษตรอ�ำเภอพิมาย จก โทร. 0-4447-1775 พิมาย นครราชสีมา สหกรณ์ ออมทรั พย์ ครู อ�ำเภอด่ านขุนทด โทร. 0-4438-9311 ด่านขุนทด นครราชสีมา สหกรณ์ การเกษตรหนองบุนนาก จก โทร. 0-4433-0236 หนองบุนนาก นครราชสีมา โนนไทยธุรกิจ หจก โทร. 0-4438-1233 โนนไทย นครราชสีมา สหกรณ์ การเกษตรปากช่ อง จก โทร. 0-4431-1836 ปากช่อง นครราชสีมา l

หมวดเช่ าซื้อ-บริการ

โคราช 1999 ลิชซิ่ง หจก โทร. 0-4424-1944 เมืองนครราชสีมา เงินทุนสินอุตสาหกรรม จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-4426-3381-4 เมืองนครราชสีมา เงินทุนหลักทรั พย์ เอไอจีไฟแนนซ์ (ประเทศไทย) จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-4429-5555

เมืองนครราชสีมา จีอี แคปปิ ตอล ออโต้ ลีส จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-4428-9114-8 เมืองนครราชสีมา ช ที เอ็ม ลิซซิ่ง มิตรภาพ หจก โทร. 0-4423-0402 เมืองนครราชสีมา ชัยศิริยานยนต์ ร้ าน โทร. 0-4424-3768 เมืองนครราชสีมา ชานนท์ จก บริษัท โทร. 0-4421-3480 เมืองนครราชสีมา ดี อี แคปปิ ตอล จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-4426-7367 เมืองนครราชสีมา ดีเลิศธุรกิจ จก บริษัท โทร. 0-4426-2111 เมืองนครราชสีมา โตโตย้ าลิซซิ่ง จก บริษัท โทร. 0-4426-2934-6 เมืองนครราชสีมา ทรั พย์ คูณทวี กลการ จก บริษัท โทร. 0-4428-1028 เมืองนครราชสีมา ไมด้ า ลิสซิ่ง จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-4435-5065-6 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา วอลนัทกรี น จก บริษัท โทร. 0-4424-7680 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา วัฒนสิน ร้ าน โทร. 0-4424-7363-5 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา l

หมวดธนาคาร

ธนาคารนครหลวงไทย จก (มหาชน) สาขานครราชสีมา โทร. 0-4425-9003-4 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ธนาคารนครหลวงไทย จก (มหาชน) สาขานครราชสีมา โทร. 0-4424-1322 เมืองนครราชสีมา ธนาคารนครหลวงไทย จก (มหาชน) สาขานครราชสีมา (2) โทร. 0-4425-7094 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ธนาคารออมสิน สาขานครราชสีมา โทร. 0-4425-7497 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ธนาคารออมสินภาค 10 นครราชสีมา โทร. 0-4424-6443 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขานครราชสีมา โทร. 0-4426-9205-6 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ธนาคารกรุ งเทพ จก (มหาชน) สาขานครราชสีมา โทร. 0-4424-1100 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ธนาคารกรุ งไทย จก (มหาชน) สาขานครราชสีมา โทร. 0-4423-0228 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ธนาคารกรุ งไทย จก (มหาชน) สาขานครราชสีมา

โทร. 0-4425-7677 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ธนาคารกสิกรไทย จก (มหาชน) สาขานครราชสีมา โทร. 0-4426-3378-80 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ธนาคารทหารไทย จก (มหาชน) สาขานครราชสีมา โทร. 0-4424-4408 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ธนาคารทหารไทย จก (มหาชน) สาขานครราชสีมา โทร. 0-4421-4009 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ธนาคารทหารไทย จก (มหาชน) สาขานครราชสีมา โทร. 0-4425-2545 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ธนาคารทหารไทย จก (มหาชน) สาขานครราชสีมา โทร. 0-4434-3141 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ธนาคารทหารไทย จก (มหาชน) สาขานครราชสีมา 2 โทร. 0-4425-8766 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ธนาคารทิสโก้ จก (มหาชน) สาขานครราชสีมา โทร. 0-4427-1711 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ธนาคารไทยธนาคาร จก (มหาชน) สาขานครราชสีมา โทร. 0-4424-4133 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ธนาคารไทยพาณิชย์ จก (มหาชน) สาขานครราชสีมา โทร. 0-4437-0036 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จก (มหาชน) สาขานครราชสีมา โทร. 0-4424-2388 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ธนาคารทหารไทย จก (มหาชน) สาขานครราชสีมา โทร. 0-4424-5916 นครราชสีมา ดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จก (มหาชน) สาขานครราชสีมา โทร. 0-4426-9538-42 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ดาร์ ดชาร์ เตอร์ ด (ไทย) จก (มหาชน) สาขานครราชสีมา โทร. 0-4424-4192 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ธนาคารพาณิชย์ จก (มหาชน) สาขาเดอะมอลล์ นครราชสีมา โทร. 0-4428-8415-6 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา อยุธยา จก (มหาชน) สาขาถนนมิตรภาพนครราชสีมา โทร. 0-4425-6899 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ธนาคารการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร สาขานครราชสีมา โทร. 0-4425-5332 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ธนาคารโอเวอร์ ซีส์ (ไทย) จก (มหาชน) สาขานครราชสีมา โทร. 0-4426-8873-7 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ธนาคารเวอร์ ซีส์ (ไทย) จก (มหาชน) สาขานครราชสีมา 2 Tourist&Business

NAKHONRATCHASIMA

79


สถาบันการเงิน โทร. 0-4426-3487-91 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ธนาคารกรุ งเทพ จก (มหาชน) สาขาจอมสุรางค์ ยาตร โทร. 0-4425-7711 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ธนาคารกรุ งเทพ จก (มหาชน) สาขาเดอะมอลล์ โทร. 0-4428-8281-5 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ธนาคารกรุ งเทพ จก (มหาชน) สาขาถนนมิตรภาพ โทร. 0-4424-4092 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ธนาคารกรุ งเทพ จก (มหาชน) สาขาถนนอัษฎางค์ โทร. 0-4424-2874 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ธนาคารทหารไทย จก (มหาชน) สาขาย่ อยถนนประจักษ์ โทร. 0-4426-7675 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ธนาคารไทยพาณิชย์ จก (มหาชน) สาขาถนนมิตรภาพ โทร. 0-4425-5335 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ธนาคารไทยพาณิชย์ จก (มหาชน) สาขาถนนมุขมนตรี โทร. 0-4424-5761 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ธนาคารไทยพาณิชย์ จก (มหาชน) สาขาย่ อยจอหอ โทร. 0-4437-1510 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ธนาคารไทยพาณิชย์ จก (มหาชน) สาขาย่ อยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี โทร. 0-4421-6624 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ธนาคารไทยพาณิชย์ จก (มหาชน) สาขาหัวทะเล โทร. 0-4428-9054-8 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ธนาคารนครหลวงไทย จก (มหาชน) สาขาย่ อยถนนมิตรภาพ (2) โทร. 0-4426-8631-3 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ธนาคารนครหลวงไทย จก (มหาชน) สาขาสามแยกปั กธงชัย โทร. 0-4429-8223 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่ อมแห่ งประเทศไทย โทร. 0-4429-3230-1 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ธนาคารออมสิน สาขาจอมพล โทร. 0-4426-8053 เมืองนครราชสีมา ธนาคารออมสิน สาขาถนนโยธา โทร. 0-4425-1078-9 นครราชสีมา ธนาคารออมสิน สาขาประตูชุมพล โทร. 0-4424-3747 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ธนาคารออมสิน สาขามุขมนตรี โทร. 0-4425-7498 เมืองนครราชสีมา ธนาคารออมสิน สาขาสุรนารี โทร. 0-4424-1325 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ธนาคารกรุ งไทย จก (มหาชน) สาขาประทาย โทร. 0-4447-9466 ่ยว&ธุรกิจ มา 80 ๑ท่องเทีใน...นครราชสี

ประทาย นครราชสีมา ธนาคารทหารไทย จก (มหาชน) สาขาเมืองคง โทร. 0-4445-9234-5 คง นครราชสีมา ธนาคารกรุ งไทย จก (มหาชน) สาขาโชคชัย โทร. 0-4449-1700 โชคชัย นครราชสีมา ธนาคารกรุ งไทย จก (มหาชน) สาขาบัวใหญ่ โทร. 0-4446-1144-5 บัวใหญ่ นครราชสีมา ธนาคารกรุ งไทย จก (มหาชน) สาขาประทาย โทร. 0-4447-9464-5 ประทาย นครราชสีมา ธนาคารกรุ งไทย จก (มหาชน) สาขาปากช่ อง โทร. 0-4431-2300 ปากช่อง นครราชสีมา ธนาคารกรุ งไทย จก (มหาชน) สาขาศูนย์ ฝึกอบรมเขาใหญ่ โทร. 0-4429-7036-65 ปากช่อง นครราชสีมา ธนาคารกรุ งไทย จก (มหาชน) สาขาสีควิ ้ โทร. 0-4441-2593 สีคิ้ว นครราชสีมา ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จก (มหาชน) สาขาปากช่ อง โทร. 0-4431-3908 ปากช่อง นครราชสีมา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร สาขาเสิงสาง โทร. 0-4445-7416-7 เสิงสาง นครราชสีมา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร สาขาห้ วยแกลง โทร. 0-4439-1142 ห้วยแถลง นครราชสีมา ธนาคารออมสิน สาขาคง โทร. 0-4445-9022 คง นครราชสีมา ธนาคารออมสิน สาขาครบุรี โทร. 0-4444-5009 ครบุรี นครราชสีมา ธนาคารออมสิน สาขาจักราช โทร. 0-4439-9247 จักราช นครราชสีมา ธนาคารออมสิน สาขาชุมพวง โทร. 0-4447-7278 ชุมพวง นครราชสีมา ธนาคารออมสิน สาขาประทาย โทร. 0-4447-9025 ประทาย นครราชสีมา ธนาคารออมสิน สาขาปากช่ อง โทร. 0-4431-6011 ปากช่อง นครราชสีมา ธนาคารกรุ งเทพ จก (มหาชน) สาขาจักราช โทร. 0-4439-9113 จักราช นครราชสีมา ธนาคารกรุ งเทพ จก (มหาชน) สาขาด่ านขุนทด โทร. 0-4420-4507-11 ด่านขุนทด นครราชสีมา ธนาคารกรุ งเทพ จก (มหาชน) สาขาพิมาย โทร. 0-4447-1299 พิมาย นครราชสีมา

ธนาคารกรุ งเทพ จก (มหาชน) สาขาสีควิ ้ โทร. 0-4441-1162 สีคิ้ว นครราชสีมา ธนาคารกรุ งไทย จก (มหาชน) สาขาปั กธงชัย โทร. 0-4444-1245 ปักธงชัย นครราชสีมา ธนาคารกรุ งไทย จก (มหาชน) สาขาย่ อยวังน�ำ้ เขียว โทร. 0-4422-8035 วังน�้ำเขียว นครราชสีมา ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จก (มหาชน) สาขาสีควิ ้ โทร. 0-4441-1710 สีคิ้ว นครราชสีมา ธนาคารกสิกรไทย จก (มหาชน) สาขาปั กธงชัย โทร. 0-4428-3970 ปักธงชัย นครราชสีมา ธนาคารกสิกรไทย จก (มหาชน) สาขาพิมาย โทร. 0-4428-7403-6 พิมาย นครราชสีมา ธนาคารทหารไทย จก (มหาชน) สาขาด่ านขุนทด โทร. 0-4438-9101 ด่านขุนทด นครราชสีมา ธนาคารไทยพาณิชย์ จก (มหาชน) สาขาปั กธงชัย โทร. 0-4445-3062 ปักธงชัย นครราชสีมา ธนาคารไทยพาณิชย์ จก (มหาชน) สาขาหนองบุนนาก โทร. 0-4449-0041-2 หนองบุนนาก นครราชสีมา ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จก (มหาชน) สาขาโนนสูง โทร. 0-4437-9111-3 โนนสูง นครราชสีมา ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จก (มหาชน) สาขาปากช่ อง โทร. 0-4431-1441 ปากช่อง นครราชสีมา ธนาคารกสิกรไทย จก (มหาชน) สาขาครบุรี โทร. 0-4444-8011-2 ครบุรี นครราชสีมา ธนาคารกสิกรไทย จก (มหาชน) สาขาปากช่ อง โทร. 0-4431-3685-6 ปากช่อง นครราชสีมา ธนาคารกสิกรไทย จก (มหาชน) สาขาเสิงสาง โทร. 0-4444-7150-5 เสิงสาง นครราชสีมา ธนาคารทหารไทย จก (มหาชน) สาขาสูงเนิน โทร. 0-4441-9241 สูงเนิน นครราชสีมา ธนาคารไทยพาณิชย์ จก (มหาชน) สาขาปากช่ อง โทร. 0-4431-2811 ปากช่อง นครราชสีมา ธนาคารนครหลวงไทย จก (มหาชน) สาขาปากช่ อง (2) โทร. 0-4431-1568 ปากช่อง นครราชสีมา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร สาขาครบุรี โทร. 0-4444-8452

ครบุรี นครราชสีมา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร สาขาโชคชัย โทร. 0-4449-1009 โชคชัย นครราชสีมา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร สาขาโนนไทย โทร. 0-4432-0332 โนนไทย นครราชสีมา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร สาขาบ้ านเหลื่อม โทร. 0-4438-7206 บ้านเหลื่อม นครราชสีมา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร สาขาสูงเนิน โทร. 0-4441-9182 สูงเนิน นครราชสีมา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร สาขาเสิงสาง โทร. 0-4444-7178 เสิงสาง นครราชสีมา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร สาขาห้ วยแกลง โทร. 0-4439-1487-8 ห้วยแถลง นครราชสีมา ธนาคารศรี นคร จก (มหาชน) สาขาบัวใหญ่ โทร. 0-4446-1049 บัวใหญ่ นครราชสีมา ธนาคารออมสิน สาขาครบุรี โทร. 0-4444-4441 ครบุรี นครราชสีมา ธนาคารออมสิน สาขาชุมพวง โทร. 0-4447-7030 ชุมพวง นครราชสีมา ธนาคารออมสิน สาขาโชคชัย โทร. 0-4449-1260,0-4449-1477 โชคชัย นครราชสีมา ธนาคารออมสิน สาขาโนนไทย โทร. 0-4438-1180 โนนไทย นครราชสีมา ธนาคารออมสิน สาขาโนนสูง โทร. 0-4437-9030 โนนสูง นครราชสีมา ธนาคารออมสิน สาขาบัวใหญ่ โทร. 0-4446-2010 บัวใหญ่ นครราชสีมา ธนาคารออมสิน สาขาปากช่ อง โทร. 0-4431-4799 ปากช่อง นครราชสีมา ธนาคารออมสิน สาขาสูงเนิน โทร. 0-4441-9982 สูงเนิน นครราชสีมา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร สาขากิ่งอ�ำเภอพระทองค�ำ โทร. 0-4433-7037 กิ่ง อ. พระทองค�ำ นครราชสีมา


สุขภาพ และความงาม

ด้ านสุขภาพ และความงาม ในหมวดนี้ได้รวบรวมธุรกิจที่จ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีวิตของท่านสามารถค้นหารายชื่อของสถานที่ต่างๆ ซึ่งจะท�ำให้ท่าน และเพื่อนหรือคนรู้ใจของท่าน ดูสวยสง่างามสมความตั้งใจได้จากหมวดนี้ ไม่ว่าจะเป็น สถานเสริมความงาม ร้านขายอุปกรณ์เสริมสวย เครื่องส�ำอาง พร้อมทั้งรายชื่อโรงพยาบาล และคลินิคในยามเจ็บป่วยฉุกเฉินอีกด้วย

Tourist&Business

NAKHONRATCHASIMA

81


สุขภาพ และความงาม l

หมวดคลินิก

อรพินท์ ทนั ตคลีนิก ที่ตั้ง : 354/1-2 ถ.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel. 0-4425-3200

l

สถานพยาบาลสัตว์ เพ็ท บัดดี ้ ที่ตั้ง : 187 หมู่ 4 ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel. 08-1910-4898

l

สมสปา โคราช ที่ตั้ง : 308/8 ถ.มิตรภาพ 4 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา Tel. 08-7874-2453

โรงพยาบาลโนนสูง ที่ตั้ง : 182 ถ.โนนสูง-มิตรภาพ ต.โนนสูง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160 Tel. 0-4437-9311, 0-4437-9123 Fax. 0-4432-6292

หมวดร้ านเสริมสวย l

l

หมวดสัตวแพทย์

Toi Beauty Tel. 08-1966-2481 โรงพยาบาลสัตว์ นภัคสิริ ข้ างที่ว่าการ อ.วังน�ำ้ เขียว Tel. 06-2590-5359

ดู AD 4 สี หน้ า 9

By Rita Tel. 08-1146-1877

หมวดบริการ นวดไทย-สปา

l

The Spa เดอะ สปา ที่ตั้ง : ห้างเดอะมอลล์โคราช ต.ในเมือง อ.เมือง ชั้นใต้ดิน ห้อง K 11 Tel. 09-2632-9493, 08-1393-0457 สปา ศิราศรม ที่ตั้ง : 2777/9 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel. 0-4435-5326, 08-1876-6526 สาขา 2 The Relax Tel. 0-4400-3211

ดู AD 4 สี หน้ า 4

่ยว&ธุรกิจ มา 82 ๑ท่องเทีใน...นครราชสี

หมวดเครื่ องส�ำอาง

ราชาวดี นวดแผนไทย ที่ตั้ง : ตรงข้ามเคเบิ้ลทีวีสระบุรี ถ.สุดบรรทัด Tel. 08-6420-9917

l

โรงพยาบาลสัตว์ หมอต้ น ที่ตั้ง : 1143/47 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา (อยู่ในท์บ้านเกาะ ข้างร้านลุงปั่นปลาเผา) Tel. 0-4434-1252

หมวดโรงพยาบาล

ดู AD 4 สี หน้ า 4

หมวดโรงพยาบาล

โรงพยาบาลสีควิ ้ จ.นครราชสีมา โทร. 0-4441-1020 นครราชสีมา โรงพยาบาล โทร. 0-4425-4991 นครราชสีมา ป แพทย์ นครราชสีมา รพ โทร. 0-4424-2742 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา เซนต์ เมรี่ นครราชสีมา รพ โทร. 0-4424-3642 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา โคราชเมดิคัลกรุ๊ ป จก บริษัท โทร. 0-4426-3778-84 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา เฉลิมชัย รพ โทร. 0-4424-5123 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ทันตกรรม รพ จก บริษัท โทร. 0-4426-8099 นครราชสีมา


สุขภาพ และความงาม ปากช่ องนานา รพ โทร. 0-4431-4710 นครราชสีมา ปากช่ องเมโมเรี ยล รพ โทร. 0-4431-5047 นครราชสีมา โรงพยาบาล โคราชเมโมเรี ยล โทร. 0-4426-2513 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา โรงพยาบาลราชสีมาธนบุรี โทร. 0-4432-7349 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ศูนย์ ดวงตา ภาค 3 สภากาชาดไทย โทร. 0-4427-2358 นครราชสีมา สุรนารี แพทย์ ภณ ั ฑ์ จก บริษัท โทร. 0-4435-9029 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา เอ็น ดี เอส 34 จก บริษัท โทร. 0-4434-2512 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ไทยเลตัน จก บริษัท โทร. 0-4431-6747-9 ปากช่อง นครราชสีมา ปากช่ องนานา รพ โทร. 0-4431-2568 ปากช่อง นครราชสีมา วี เอส ซี เมดดิคัลแคร์ จก บริษัท โทร. 0-4446-1972 บัวใหญ่ นครราชสีมา บัวใหญ่ รวมแพทย์ รพ โทร. 0-4429-2249-53 บัวใหญ่ นครราชสีมา

l

หมวดคลินิก

แพนคลีนิกนครราชสีมา โทร. 0-4424-2246 โกมินทร์ การแพทย์ ร้ าน โทร. 0-4441-1022 นครราชสีมา คลินิกแพทย์ อุทยั โทร. 0-4431-2215 นครราชสีมา คลินิคผิว โทร. 0-4426-7140 คลีนิกแพทย์ ปริญญา โทร. 0-4421-1912 คลีนิคคุณหมอสุรชัย โทร. 0-4425-9543 นครราชสีมา คลีนิคสุขภาพฟั น โทร. 0-4420-5210 นครราชสีมา คลีนิคหลักเมือง โทร. 0-4424-2066 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ความงามหมอสุรศักดิ์ คลีนิค โทร. 0-4426-0047 โคกกรวดการแพทย์ โทร. 0-4439-5009 นครราชสีมา โคราชแล็บ โทร. 0-4426-9022 นครราชสีมา จิตติชัยโรจน์ หจก โทร. 0-4446-5212-4 นครราชสีมา สเวนสันแฮร์ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์ ) จก บริษัท โทร. 0-4425-9530 นครราชสีมา สุธาธารผดุงครรภ์ โทร. 0-4447-9420 นครราชสีมา

หมวดขายปลีก เครื่ องส�ำอาง l

บิวตีช้ อ็ ป โทร. 0-4427-5752-3, 08-1999-9653 วิศษิ ฐ์ ชัยชนะ แผง โทร. 0-4426-7080 นครราชสีมา เวียงฟ้า ร้ าน โทร. 0-4426-8572

หมวดแพทย์ -ศัลยแพทย์ อุปกรณ์ และเครื่ องใช้ l

ฐิตโิ ชติ ครุ ภณ ั ฑ์ สายด่วน 08-1646-9917 l

หมวดตัดเสื้อ-หญิง

เลิศลอย ร้ าน โทร. 0-4447-1203 วาเลนไทน์ ร้ านตัดเสือ้ ผ้ า โทร. 0-4424-6667

หมวดนวด-บริการบ�ำบัด (สุขภาพ) l

เอ็น.ที.สปาไลฟ์ โทร. 0-4425-4529, 0-1871-8329

เขาใหญ่ นวดไทย โทร. 08-6874-9271, 08-9585-2117 นวดแผนโบราณ โทร. 0-4424-4775 นครราชสีมา ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข ต�ำบลกุดจิก โทร. 0-4441-9988 สูงเนิน นครราชสีมา ร้ านนวดพาราไดซ์ เซฟวันโคราช - Paradise Foot Massage   ที่อยู่: ร้าน นวด พาราไดซ์ เซฟ วัน โคราช อยู่ ใน ตลาด เซฟ วัน ตรง ข้าม โซน สัตว์ เลี้ยง ในเมือง เมือง นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์:092 640 3353 ร้ าน เรื อนไม้ สนนวดเพื่อสุขภาพ   ที่อยู่: 804 การเคหะแห่งชาติ ซอย 15, ถนนมิตรภาพ, ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์:044 211 865 ร้ าน สบายๆ นวดแผนไทย   ที่อยู่: 117/3-4, ถนนมหาดไทย ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา, 30000 30000 โทรศัพท์:081 391 9052 l

หมวดประกันสุขภาพ

บูพา ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-4426-3789-93 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

Tourist&Business

NAKHONRATCHASIMA

83


สุขภาพ และความงาม เมธาวิทยุ ร้ าน โทร. 0-4425-4472 นครราชสีมา แมนูไลฟ์ ประกันชีวติ (ประเทศไทย) จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-4426-2300-3 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา l

หมวดผลิตภัณฑ์ ยา

กวงจีต้ งึ ้ ร้ าน โทร. 0-4441-1015 กิจเจริญโอสถ ร้ าน โทร. 0-4445-9316 กิตติเภสัช ร้ าน โทร. 0-4447-7254 กิตติโอสถ ขายยา โทร. 0-4439-1080 เกิดศิลป์โอสถ ร้ าน โทร. 0-4441-1017 ครบุรีฟาร์ มาซี ร้ าน โทร. 0-4444-8024 คลังเภสัช ร้ านขายยา โทร. 0-4426-0300 คลังยา โทร. 0-4425-6991 คลังยา ร้ าน โทร. 0-4427-1481-2

หมวดผลิตภัณฑ์ เพื่อสุขภาพ l

อายูร่าพิงค์ เรดี ้ โทร. 08-6368-2027, 08-6584-5115

่ยว&ธุรกิจ มา 84 ๑ท่องเทีใน...นครราชสี

l

หมวดร้ านเสริมสวย

ส่ งเสริมมิตรภาพนครราชสีมา หจก โทร. 0-4424-4062 กัลยา ร้ าน โทร. 0-4424-2749 กุ่ยกี่ ร้ าน โทร. 0-4436-1202 กุลชลี ร้ านเสริมสวย โทร. 0-4426-7107 วี ไอ พี ร้ าน โทร. 0-4424-5931 พรน้ อย ร้ านเสริมสวย โทร. 0-4446-1847 ชมพูซาลอน ร้ านเสริมสวย ที่ซ่ ือตรงที่สุดในตัวเมืองโคราช   โทรศัพท์:087 560 0424 พัณขศิลน์ สถาบันสอนการออกแบบ ทรงผมแฟชั่นโดยตรง   นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์:044 253 042 l

หมวดสนามกีฬา

สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ส�ำนักงานเขตฯ โทร. 0-4493-2100-3 อาคารที่พัก โทร. 0-4493-1104-333


สุขภาพ และความงาม

Tourist&Business

NAKHONRATCHASIMA

85


บ้าน-เฟอร์นิเจอร์

ด้ านบ้ าน-เฟอร์ นิเจอร์

ถ้าท่านต้องการมีบ้านสักหลังและต้องการข้อมูล เปรียบเทียบของบ้านจัดสรรชั้นน�ำ หรือท่านที่ต้องการหาหอพัก อพาร์ตเม้นท์ หรือคอนโดมิเนียม ได้ที่หมวดนี้ รวมทั้งธุรกิจที่จ�ำเป็นภายในบ้าน อาทิ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องครัว ช่างซ่อมบ�ำรุงต่างๆ

่ยว&ธุรกิจ มา 86 ๑ท่องเทีใน...นครราชสี


บ้าน-เฟอร์นิเจอร์ l

หมวดบ้ านและทีด่ นิ ผู้จัดสรร

l

วายดี ดีไซน์ สตูดโิ อ Tel. 08-0407-5190

เดอะไพรด์ By รุ่ งนิรันดร์ Tel. 0-4475-6999, 08-6659-5972, 09-9194-4222 l

หมวดแอร์ -ผู้จำ� หน่ าย

หจก. เวกเจริญการช่ าง ที่ตั้ง : 556/1 ถ.ช้างเผือก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา Tel. 0-4424-4550, 08-1547-7085, 08-1547-5221 Fax. 0-4425-5115

จ เจริญแอร์ Tel. 08-7961-5580, 08-5774-3394

สันติแอร์ เซอร์ วสิ ที่ตั้ง : 295/3 ต.ตลาด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30100 Tel. 08-5200-2908

หมวดออกแบบ ตกแต่ งภายใน

ดู AD 4 สี หน้ า 31 l

หมวดเครื่ องใช้ ไฟฟ้า จ�ำหน่ าย ศูนย์ ซ่อมไฮแม็กซ์ Tel. 08-6317-1228, 08-9578-4542

ศูนย์ บริการซ่ อม เครื่ องใช้ ไฟฟ้าคูณไท้ ปิง ที่ตั้ง : 96-98 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา Tel. 08-1955-5275 Fax. 0-4424-1155 หจก. รวมเทคนิค ที่ตั้ง : 277 ถ.เดชอุดม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel. 0-4427-4754, 08-1265-6292

l

หมวดแก๊ ส-ชนิดบรรจุถัง

โคกสูงแก็ส ร้ าน โทร. 0-4446-1333 นครราชสีมา ถาวรรุ่ งเรื องแก๊ ส 1995 หจก โทร. 0-4441-1299 นครราชสีมา พัฒนาพานิชย์ ร้ าน โทร. 0-4446-1585 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา พิชัยแก๊ ส โทร. 0-4425-1934 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา มิตรภาพอ๊ อกซิเย่ น ร้ าน โทร. 0-4425-8893 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา เม่ งเต็กปิ โตรเลียม จก บริษัท โทร. 0-4435-4778 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ยูนิคแก๊ สแอนด์ ปิโตรเคมีคัลล์ จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-4425-4125 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา เรื องรั ตน์ แก๊ ส หจก โทร. 0-4424-1877 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ศรี มติ ร ร้ าน โทร. 0-4432-4124 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ศูนย์ เอสโซ่ แก๊ ส โทร. 0-4425-1710 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา สยามแก๊ ส โรงงานบรรจุ ง้ วนจั๊ว ร้ าน โทร. 0-4446-1039 บัวใหญ่ นครราชสีมา ชัยเสรี แก๊ ส ร้ าน โทร. 0-4431-4406 ปากช่อง นครราชสีมา โชคดีเกษตร ร้ าน โทร. 0-4431-1019 ปากช่อง นครราชสีมา ยูนิเวอซแก๊ ส โทร. 0-4431-1062 ปากช่อง นครราชสีมา

หมวดครั ว-เครื่ องใช้ และอุปกรณ์ ในการประกอบอาหาร l

เจริญผล ร้ าน โทร. 0-4425-4253 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ทองธารา ร้ าน โทร. 0-4441-1321 นครราชสีมา นานาภัณฑ์ ร้ าน โทร. 0-4431-1747 นครราชสีมา ย่ งง้ วน ร้ าน โทร. 0-4424-1904 นครราชสีมา ยู้เพิ่มพล ร้ าน โทร. 0-4431-1207 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

l

หมวดคอนโดมิเนียม

โกลเด้ นเบลล์ แมนชั่น โทร. 0-4425-2074 นครราชสีมา โคราชคอนโดเทล จก บริษัท โทร. 0-4425-8223 นครราชสีมา ย่ าโมแลนด์ เฮ้ าส์ คอนโดมิเนียม จก บริษัท โทร. 0-4426-2972-84 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา สีมานคร คอนโดมิเนียม โทร. 0-4429-3122 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา สีมานคร จก บริษัท โทร. 0-4427-2025 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา อาคารจุลดิศเขาใหญ่ แมนชั่น โทร. 0-4429-7279 ปากช่อง นครราชสีมา อาคารจุลดิศเขาใหญ่ แมนชั่น 2 โทร. 0-4429-7292-6 ปากช่อง นครราชสีมา อาคารเดอะเทอเรสเฮาส์ โทร. 0-4431-8002-4 ปากช่อง นครราชสีมา

หมวดเคเบิล้ ทีวี บริการติดตั้ง l

โคราชแซทเทิลไลย์ โทร. 08-1879-7520 เฉินเจียนวันเจริญ จก บริษัท โทร. 0-4427-4327 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ดิจติ อลเทเลวิช่ ันเน็ทเวิร์ค จก บริษัท โทร. 0-4429-5759 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา พีเอสบีคอมมูนิเคชั่น หจก โทร. 0-4427-0878 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา เอสเอ็นเอแซทคอมเซอร์ วสิ หจก โทร. 0-4426-8429 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ชุมพวงเคเบิลทีวี หจก โทร. 0-4447-7353 ชุมพวง นครราชสีมา พีเอสบีคอมมูนิเคชั่น หจก โทร. 0-4428-4788 ปักธงชัย นครราชสีมา ครบุรีเคเบิล้ หจก โทร. 0-4444-4886 ครบุรี นครราชสีมา โชคชัยเคเบิลทีวี หจก โทร. 0-4449-1640 โชคชัย นครราชสีมา

หมวดบ้ านและทีด่ นิ ผู้จัดสรร l

อิมเมจพร็อพเพอตีแ้ มเนจเม้ นท์ จก บริษัท โทร. 0-4425-9247-8 โทรสาร 0-4424-4830 สุรนารี วลิ ล์ (บ้ านเกาะ) โทร. 0-4492-2111, 0-4492-2002 บ้ านเลิศธรรม ดิเว็ลลัฟเม้ นท์ จก บริษัท Tourist&Business

NAKHONRATCHASIMA

87


บ้าน-เฟอร์นิเจอร์ ส�ำนักงาน โทร./โทรสาร 0-4429-1499 บริษัท รุ่ งนิรันดร์ พร็อพเพอร์ ตี ้ จ�ำกัด โทร. 0-4493-8008-9 โทรสาร 0-4493-8127 บ้ านพฤกษ์ พนา โทร. 0-4429-4694, 0-1879-5564 โคราชวิลเลจ 4 โทร. 0-4435-7605 เคหะนคร จก บริษัท โทร. 0-4432-5412 นครราชสีมา โคราชเทพบดี จก บริษัท โทร. 0-4437-1385 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ไชโยนครเฮาส์ ซ่ งิ จก บริษัท โทร. 0-4421-1138 นครราชสีมา ทรั พย์ สมบูรณ์ 1994 บริษัท โทร. 0-4427-5220 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ทีด้าพร็อพเพอร์ ตี ้ จก บริษัท โทร. 0-4433-4310-2 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ทีเอ็นแลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-4435-7654-5 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ที่ดนิ ดี จก บริษัท โทร. 0-4425-5982 นครราชสีมา สุระสวัสดิ์แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จก บริษัท

่ยว&ธุรกิจ มา 88 ๑ท่องเทีใน...นครราชสี

โทร. 0-4421-6200 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา หมู่บ้านเพ็ญมาศ สนง โทร. 0-4425-2851 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา อาศุ จก บริษัท โทร. 0-4427-1415 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา อิมเมจพร็อพเพอร์ ตวี ้ ัน จก บริษัท โทร. 0-4437-2309 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา เอส เค แคปปิ ตอล จก บริษัท โทร. 0-4435-1844 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ไฮเพลสแลนด์ กรุ๊ ป จก บริษัท โทร. 0-4429-7111 ปากช่อง นครราชสีมา ชุมชนเคหะวิลล์ โทร. 0-4439-7309-10 ขามทะเลสอ นครราชสีมา เฮลท์ แลนด์ วลิ ล่ า โทร. 08-1846-2061, 08-7146-4394 l

หมวดประตูร้ั ว

ซันเม็ททัล จก บริษัท โทร. 0-4439-5142 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา แซค ซัตเตอร์ โปรดักส์ จก บริษัท โทร. 0-4427-6909-10 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

l

หมวดบริการก�ำจัดปลวก

ธนานนท์ เซอร์ วสิ หจก โทร. 0-4429-4145 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา เร็นโทคิลอินนิเชียล (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-4429-3604-6 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

หมวดผู้จำ� หน่ าย เฟอร์ นิเจอร์ l

เกอร์ ปาลซิงห์ โทร. 0-4424-1897 นครราชสีมา โกศลการช่ างเฟอร์ นิเจอร์ ร้ าน โทร. 0-4424-1028 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา เคหะเครื องเรื อง ร้ าน โทร. 0-4429-9504 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา โคราชเครื่ องเรื อน หจก โทร. 0-4421-1396 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา โคราชเฟอร์ นิเจอร์ เซ็นเตอร์ หจก โทร. 0-4429-6926-7 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา โคราชวีระศักดิ์ ซัพพลาย หจก โทร. 0-4425-6047 นครราชสีมา จรั ลเฟอร์ นิเจอร์ ร้ าน

โทร. 0-4432-9024-5 นครราชสีมา ใจดี ห้ าง โทร. 0-4426-7880 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ช สหมิตรเฟอร์ นิเจอร์ โทร. 0-4426-6251 นครราชสีมา ชัยเจริญเฟอร์ นิเจอร์ ราชสีมา หจก โทร. 0-4437-1331 นครราชสีมา ปรี ชาหาญ เครื่ องนอน โทร. 0-4424-6727 นครราชสีมา ปั ญจะกรุ๊ ป จก บริษัท โทร. 0-4426-1834 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา พร้ อมภัณฑ์ ร้ าน โทร. 0-4426-7146 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ไพบูลย์ เฟอร์ นิเจอร์ ร้ าน โทร. 0-4424-3238 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา เฟิ สท์ อินดัสเตรี ยล โปรดักส์ (1990) จก บริษัท โทร. 0-4424-6032 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา เฟื่ องเฟอร์ นิเจอร์ และโฆษณา หจก โทร. 0-4426-8418 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา อ้ วน เฟอร์ นิเจอร์ โทร. 0-4446-2540 บัวใหญ่ นครราชสีมา


บ้าน-เฟอร์นิเจอร์

พิมายเฟอร์ นิเจอร์ ร้ าน โทร. 0-4428-5085 พิมาย นครราชสีมา รุ่ งเรื องการช่ าง ร้ าน โทร. 0-4441-1134 สีคิ้ว นครราชสีมา วัฒนภัณฑ์ ร้ าน โทร. 0-4441-1163 สีคิ้ว นครราชสีมา วิจติ รศิลป์เฟอร์ นิเจอร์ ร้ าน โทร. 0-4444-1494 ปักธงชัย นครราชสีมา ศิริพร เฟอร์ นิเจอร์ ร้ าน โทร. 0-4447-1873 พิมาย นครราชสีมา สหภัณฑ์ เครื่ องเรื อน ร้ าน โทร. 0-4432-5043 สีคิ้ว นครราชสีมา อัมพรเฟอร์ นิเจอร์ ร้ าน โทร. 0-4444-1763 ปักธงชัย นครราชสีมา กิ่งฟ้าเฟอร์ นิเจอร์ ร้ าน โทร. 0-4444-8281 ครบุรี นครราชสีมา

หมวดเครื่ องใช้ ไฟฟ้า ซ่ อมและอะไหล่ l

จ ช่ างไฟฟ้า โทร. 0-4431-1440 นครราชสีมา จรั สแสง ร้ าน

โทร. 0-4426-3069 นครราชสีมา ชัยอิเลคโคราช ร้ าน โทร. 0-4426-6348 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ไดสตาร์ อเิ ลคทริกคอร์ เปอเรชั่น จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-4426-8266 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ใต้ ฟ้าซิตี ้ หจก โทร. 0-4425-4344 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ปากช่ องอิเล็กทรอนิกส์ ร้ าน โทร. 0-4431-5083 นครราชสีมา ส สมบูรณ์ อีเล็คโทรนิคส์ โทร. 0-4449-1506 นครราชสีมา สุรศักดิ์ ร้ าน โทร. 0-4425-4206 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

หมวดอุปกรณ์ เครื่ องใช้ ไฟฟ้าขายปลีก l

สมพงษ์ การไฟฟ้าโคราช หจก. โทร. 0-4424-1314 โทรสาร. 0-4425-6061 ศรี ชัย ดิจติ อล หจก ศูนย์ การค้ า เดอะมอลล์ สาขานครราชสีมา ชัน้ 2 โทร. 0-4428-8150-2

โทรสาร. 0-4428-8153 ไก่ มวิ สิค หจก. โทร. 0-4426-8521-2 โทรสาร. 0-4426-8522 ก้ วงเฮง ร้ าน โทร. 0-4438-1071 นครราชสีมา กิจเจริญ ร้ าน โทร. 0-4431-4234 นครราชสีมา กิตติศักดิ์การไฟฟ้า ร้ าน โทร. 0-4445-9364 นครราชสีมา เกษมวิทยุ ร้ าน โทร. 0-4447-1596 นครราชสีมา โคราชการไฟฟ้า (2539) จก บริษัท โทร. 0-4424-5147 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา โคราชสมบูรณ์ อีเล็คโทรนิคส์ หจก โทร. 0-4423-0518-9 นครราชสีมา เจริญชัย ร้ าน โทร. 0-4439-9175 นครราชสีมา ช วิทยุ ร้ าน โทร. 0-4438-9109 นครราชสีมา ชัยทวีการไฟฟ้า จก บริษัท โทร. 0-4434-3218 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ซ อะไหล่ อีเลคทริค จก บริษัท โทร. 0-4427-7825-6

นครราชสีมา ซิงเกอร์ ประเทศไทย จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-4426-5004 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ใต้ ฟ้ามอเตอร์ (1992) จก บริษัท โทร. 0-4434-3195 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ทวีชัยการไฟฟ้า ร้ าน โทร. 0-4444-7039 นครราชสีมา เทคนิควิทยุ ร้ าน โทร. 0-4446-1118 นครราชสีมา ไทยแลนด์ พานิช ร้ าน โทร. 0-4424-3476 นครราชสีมา ร่ วมเสรี ร้ าน โทร. 0-4441-1243 นครราชสีมา ราชสีมา โปรเกรส เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-4425-9733 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา วันไทยอีเล็คโทนิค ร้ าน โทร. 0-4424-1518 นครราชสีมา l

หมวดขายปลีกม่ าน

บี.เอส โฮมดีไซน์ หจก. โทร. 0-4425-2744, 0-4426-7890 โทรสาร. 0-4426-7891 Tourist&Business

NAKHONRATCHASIMA

89


บ้าน-เฟอร์นิเจอร์ จอหอผ้ าม่ าน โทร. 0-4429-6517 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา เบสท์ โฮมเด็คคอเรท (1994) หจก โทร. 0-4425-2456 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ส�ำเนียงผ้ าม่ าน โทร. 0-4420-5229, 08-1879-1378 อมรรั ตน์ ผ้าม่ าน โทร. 0-4425-6016 นครราชสีมา ศิระภัสผ้ าม่ าน ร้ าน โทร. 0-4431-6705 ปากช่อง นครราชสีมา

หมวดอพาร์ ตเมนต์ แฟลต และเกสต์ เฮ้ าส์ l

กรรนครอพาร์ ทเม้ นท์ หจก โทร. 0-4420-3715-8 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา กฤช อพาร์ ทเมนต์ โทร. 0-4424-1893 นครราชสีมา กล้ าไพศาล จก บริษัท โทร. 0-4426-1421 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา โคราช พี เค หจก โทร. 0-4426-4259-62 นครราชสีมา จรั ญมาลี จก บริษัท โทร. 0-4427-0507

่ยว&ธุรกิจ มา 90 ๑ท่องเทีใน...นครราชสี

นครราชสีมา จินดาอพาร์ ทเม้ นต์ โทร. 0-4426-7170-1 นครราชสีมา จิรวัฒน์ แมนชั่น จก บริษัท โทร. 0-4427-1030-3 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ฉัตรมงคลอพาร์ ทเม้ นท์ หจก โทร. 0-4428-6849-53 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา บัวรองอพาร์ ทเม้ นท์ โทร. 0-4425-1082-5 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา บูรณสิน อพาร์ ทเม้ นต์ โทร. 0-4426-1449-52 นครราชสีมา ปิ่ นทองอพาร์ ตเม้ นต์ โทร. 0-4429-5644-5 นครราชสีมา พีเคเค อพาร์ ทเมนต์ หจก โทร. 0-4426-3615-8 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา อนัญญาอพาร์ ทเม้ นท์ โทร. 0-4431-5413 นครราชสีมา อมรอพาร์ ทเม้ นท์ โทร. 0-4425-1500 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา อังสุวรรณ (1995) หจก โทร. 0-4426-0505-10 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา เอ วี คอร์ ท โทร. 0-4426-7259

เอ็ม อิน โคราช อพาร์ ตเมนต์ โทร. 0-4427-3232 ช ไก่ ย่างจักราช ร้ านอาหาร โทร. 0-4420-2211 สุระมงคล อพาร์ ทเม้ นท์ หจก โทร. 0-4428-6794 เอส พี เอ็ม อพาร์ ตเมนต์ หจก โทร. 0-4420-9140 เอส ที อพาร์ ทเม้ นท์ โทร. 08-0159-0033, 0-4431-6400 เจริญมิตร์ คอร์ ท โทร. 0-4427-9082-7

หมวดแอร์ ขนาดเล็ก และชนิดแยกส่ วน

l

คูลลิ่งเฮ้ าส์ โทร. 0-4425-6620-1 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา โคราชสกุลเพชร หจก โทร. 0-4423-0022 นครราชสีมา ธารทองแอร์ หจก โทร. 0-4425-4046 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา นิคมวิศวกรรม ร้ าน โทร. 0-4435-1395 ยูนิเวอร์ แซล เอราวัณอีเลคทริค ร้ าน โทร. 0-4424-3209

โฮมแอร์ โทร. 0-4426-8750 เอส เอส แอร์ เซอร์ วสิ โทร. 0-4428-4679

หมวดช่ างซ่ อม และบริการล้ างแอร์ l

จิรวัฒน์ ซาวด์ โทร. 0-4425-5690 ดรี มทีมออโตเซลส์ (1996) ร้ าน โทร. 0-4428-2667 ทวีทรั พย์ แอร์ โทร. 0-4422-2437 ประทายเครื่ องเย็น โทร. 0-4448-9169 สุระแอร์ บสั ร้ าน โทร. 0-4427-0474 l

หมวดจ�ำหน่ ายทีน่ อน

ช่ วนจิว ร้ าน โทร. 0-4424-3101, 0-4425-4063 โทรสาร. 0-4424-4706 ที่นอนปี นังโคราช โทร. 044 262 311 ศูนย์ รวมที่นอนโคราช 616-622, ถนนมุขมนตรี, ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมืองนครราชศรีมา โทร. 044 257 622


บ้าน-เฟอร์นิเจอร์

Tourist&Business

NAKHONRATCHASIMA

91


ก่อสร้าง-วัสดุ รับเหมา

ด้ านก่ อสร้ าง วัสดุ-รั บเหมา ในหมวดนี้รวบรวมรายชื่อของธุรกิจ บริษัท ร้านค้าที่ให้บริการ ไม่ว่าท่านต้องการที่จะก่อสร้าง ต่อเติมหรือรื้อถอน ที่อยู่อาศัย ในหมวดนี้จะมีรายชื่อให้ท่านค้นหาได้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นผู้รับเหมา ช่าง ที่ปรึกษา ออกแบบ และวางแผน วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างทุกชนิด ทุกประเภท

่ยว&ธุรกิจ มา 92 ๑ท่องเทีใน...นครราชสี


ก่อสร้าง-วัสดุ รับเหมา l

หมวดกระจก-ช่ าง

ร้ าน ต.รุ่ งเจริญกระจก ที่ตั้ง : 197/4 หมู่ 11 ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา Tel. 0-4448-7071, 08-9627-8443 Fax. 0-4448-7071

บริษัท คิว แอนด์ คิว เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด Tel. 09-9298-1114, 09-9268-5444, 0-4434-1699 Fax. 0-4434-1698

หจก. จินธญา เฮ้ าส์ ที่ตั้ง : 929/164 ถ.สุรนารายณ์ ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel. 08-1070-7177

ดู AD 4 สี หน้ า 34

บริษัท อีโค วอเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด ที่ตั้ง : 1444/7 หมู่ 13 ถ.สุรนารายณ์ ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา Tel. 0-4437-2292, 08-1789-6479

l l

หมวดก่ อสร้ าง-ผู้รับเหมา

หจก. พรมตะโก ก่ อสร้ าง ที่ตั้ง : 6 หมู่ 10 ต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา Tel. 08-1879-5683

ช่ างสัมฤทธิ์ ที่ตั้ง : 266 หมู่ 2 ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel. 0-4435-4070, 08-9865-1552, 08-6367-9303

บริษัท เอส แอล ดี คอนสตรั คชั่น จ�ำกัด ที่ตั้ง : 34 หมู่ 13 ต.หนองขาม อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230 Tel. 08-9585-7179

หจก. จิตจริงการช่ าง ที่ตั้ง : 550 หมู่ 17 ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210 Tel. 08-8365-4757

ดู AD 4 สี หน้ า 34

หจก. โคราชภีระพันธ์ ก่ อสร้ าง ที่ตั้ง : 304 หมู่ 5 ถ.มุขมนตรี ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel. 0-4428-1872, 08-1966-9559 Fax. 0-4435-1703

ศูนย์ บริการประตูรีโมท และสระว่ ายน�ำ้ ที่ตั้ง : 19/48 ซ.ล�ำปรุ 2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา Tel. 0-4426-2755 www.pool-auto.com

l

DD GROUP ที่ตั้ง : 299/172 หมู่ 6 ต.หนองกระทุ่ม อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel. 08-4035-2929

l

หมวดประตูรีโมท บริการติดตั้ง

หมวดสระว่ ายน�้ำ ผู้รับเหมา

หมวดบริการ-ขุดเจาะ อัครพงษ์ เมจิก Pool & Spa ที่ตั้ง : 2072 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel. 0-4421-3486, 08-7257-8161

ดู AD 4 สี ปกหน้ าใน

หจก.ทีเครั บสร้ างบ้ าน Tel. 09-3393-2848, 08-7080-5788

ดู AD 4 สี หน้ า 28

9 เหรี ยญทอง ที่ตั้ง : 35/1 หมู่ 3 ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 Tel. 08-4699-3998, 08-3641-4939

บริษัท เอส อาร์ ซี วอเตอร์ กรุ๊ ป ชาตินครบาดาล จ�ำกัด ที่ตั้ง : 123 หมู่ 9 ต.ธงชัยเหนือ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 Tel. 09-3559-2299

ดู AD 4 สี หน้ า 34

บริษัท ปากช่ องเคมีพลู แอนด์ เซอร์ วสิ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 78/2 หมู่ 11 ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 Tel. 09-8830-3339, 08-1580-4111, 08-6373-3916

Tourist&Business

NAKHONRATCHASIMA

93


ก่อสร้าง-วัสดุ รับเหมา

l

หมวดอลูมเิ นียม

ช่ างเบียร์ อลูมเิ นียม ที่ตั้ง : 317 บ้านกล้วย ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30310 Tel. 08-7980-0404

ช่ างเม่ น กระจก อลูมเิ นียม ที่ตั้ง : 88 หมู่ 8 ถ.นิคมล�ำตะคอง ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 Tel. 08-8721-5434

พยุงการช่ าง (ตัว้ ) ที่ตั้ง : 68/13 หมู่ 10 ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 Tel. 08-9721-5005

l

กฤษณ์ เจริญ อลูมนิ ่ ัม ที่ตั้ง : 155 หมู่ 5 ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา Tel. 08-9845-1648 Tel./Fax. 0-4422-0056

หจก.ศรี เทพสแตนเลส (ช่ างเทพ) ที่ตั้ง : 364/8 หมู่ 6 ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel. 08-1749-1173

เอส พี อลูมเิ นียม 1997 Tel. 06-1616-3991

ร้ านชัยภูมสิ แตนเลส ที่ตั้ง : 144/2 หมู่ 7 ต.หนองนาแซง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000 Tel. 08-6159-9186

ดู AD 4 สี หน้ า 31 l

แทนคุณสแตนเลส-อัลลอยด์ ที่ตั้ง : 34/1 หมู่ 5 ถ.เลี่ยงเมืองพระฉาย ต.หนองปลาไหล อ.เมือง จ.นครราชสีมา 18000 Tel. 08-9615-7111, 08-9615-7444, 08-5198-4455

สแตนเลส คนองชัย อัลลอยด์ ที่ตั้ง : 29/10 หมู่ 2 ถ.เลี่ยงเมืองสระบุรี-ลพบุรี ต.นาโฉง อ.เมือง จ.สระบุรี Tel. 08-1446-2005, 09-3130-0406,

ดู AD 4 สี หน้ า 29

l

หจก.พิมายะเอ็นจิเนียริ่ง Tel. 09-0116-3199 l

หมวดหิน

ประเสริฐหินกาบ ปากช่ อง ที่ตั้ง : 55/2 หมู่ 1 ต.หนองน�้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 Tel. 09-8375-7978

ดู AD 4 สี หน้ า 28

หมวดวัสดุก่อสร้ าง

หจก.ทิพวัลย์ กลกิจ ที่ตั้ง : 22 หมู่ 3 ต.หนองหัวแรด อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา Tel. 08-1877-4609, 08-1966-9792 ร้ านเอกสแตนเลส ที่ตั้ง : 799/131 ถ.สุรนารายณ์ ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30310 Tel. 08-7939-2242, 09-0181-6737

ดาวทองวัสดุก่อสร้ าง ที่ตั้ง : 39 หมู่ 5 ถ.ทางหลวง 202 ต.ด่านช้าง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120 Tel. 0-4446-1679, 08-9579-9436, 09-6192-4492

ดู AD 4 สี หน้ า 28

่ยว&ธุรกิจ มา 94 ๑ท่องเทีใน...นครราชสี

หจก. บัวใหญ่ หลังคาเหล็ก ที่ตั้ง : 353/1 ถ.นิเวศรัตน์ ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120 Tel. 0-4461-3726, 09-3539-0003, 08-4834-8614

หมวดสแตนเลส ผลิตภัณฑ์

ดู AD 4 สี หน้ า 31

ช่ างรส อลูมเิ นียม ที่ตั้ง : 135 หมู่ 9 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา Tel. 09-3324-5031

ดู AD 4 สี หน้ า 29

หมวดหลังคา-ผู้รับท�ำ

ดู AD 4 สี หน้ า 28


ก่อสร้าง-วัสดุ รับเหมา l

หมวดถังน�้ำขนาดใหญ่

l

ม.อ.ท. อิฐเมืองอ่ างทอง ที่ตั้ง : 65 หมู่ 3 กม.106 ริมถนนสายเอเชีย ต.ตลาดกรวด อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000 Tel. 0-3561-1730, 0-3561-1881, 0-3561-4517, 0-3561-4518, 08-1907-9679, 08-1571-4704 Fax. 0-3561-2079

สุเทพ เขาใหญ่ ถังแชมเปญ ที่ตั้ง : 170 หมู่ 6 ถ.ธนะรัชต์ กม. 10.5 ต.หนองน�้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 Tel. 08-1792-9239, 08-7878-2159

l

หมวดช่ างท�ำกระจก

งามสงวนสแตนกราส ร้ าน โทร. 0-4432-4390 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา น�ำชัยการช่ าง หจก โทร. 0-4425-9311 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา นิวเพ่ งจั๊วจึง หจก โทร. 0-4424-2129 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา สมฤทธิ์อุดม ร้ าน โทร. 0-4445-1489 ปักธงชัย นครราชสีมา ณรงค์ กลการ อู่

หมวดอิฐ ผู้ผลิต-จ�ำหน่ าย

โทร. 0-4431-2267 ปากช่อง นครราชสีมา เด่ นชัยอลูมเิ นียม โทร. 0-4431-3410 ปากช่อง นครราชสีมา ศรี แสงอลูมนิ ่ ัม กระจก มุ้งลวด ร้ าน โทร. 0-4431-2630 ปากช่อง นครราชสีมา

หมวดก่ อสร้ าง รั บเหมาทั่วไป l

จักรราชคอนสตรั คชั่น หจก. โทร. 0-4432-8543-4

โทรสาร. 0-4432-8542 E-mail : jakkra_rach@hotmail.com เสี่ยเล็ก โทร. 08-1452-9876, 08-1489-0200 โทรสาร. 0-2519-2416 ซี คอนสตรั คชั่น เอ็นจิเนียริ่ง หจก. โทร. 0-4431-4838 โทรสาร. 0-4427-9205 ชาญชัยการโยธานครราชสีมา หจก โทร. 0-4435-7978 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ปทุมดีไซน์ ดีเวลลอป (นครราชสีมา) จก บริษัท โทร. 0-4428-8088-93 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ก้ าวหน้ าธุรกิจ (21) หจก โทร. 0-4427-1618 นครราชสีมา กิจการร่ วมค้ า ไอ ที เอ ซี โทร. 0-4432-7074 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา กิตติเชษฐ์ จก บริษัท โทร. 0-4429-5926 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา เกษมวิศว์ จก บริษัท โทร. 0-4426-6011 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา เกษมวิศว์ กรุ๊ ป จก บริษัท โทร. 0-4425-2976 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา เกียรติการก่ อสร้ างปากช่ อง หจก โทร. 0-4432-8276 นครราชสีมา

เกียรติพงษ์ ก่อสร้ าง หจก โทร. 0-4421-4964 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ครบุรีแทรคเตอร์ หจก โทร. 0-4444-8213 นครราชสีมา โคราช ส โสภณ หจก โทร. 0-4425-5482 นครราชสีมา โคราชณัฐกิจ หจก โทร. 0-4426-2683 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ไชยยงค์ ก่อสร้ าง หจก โทร. 0-4424-2206 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ซีดาร์ กรุ๊ ป จก บริษัท โทร. 0-4426-6300 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ฐาปนะกุลก่ อสร้ าง หจก โทร. 0-4446-6100-1 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา โดม คอนสตรั คชั่น หจก โทร. 0-4427-5779 นครราชสีมา ต รุ่ งเรื อง ร้ าน โทร. 0-4424-3668 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ตงหน�่ำราชสีมา หจก โทร. 0-4425-4347 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ถทาฐิตธีร์ จก บริษัท โทร. 0-4426-2333

Tourist&Business

NAKHONRATCHASIMA

95


ก่อสร้าง-วัสดุ รับเหมา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ทองใบพัฒนา หจก โทร. 0-4426-2812-3 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา เทียนศิลป์พานิช ร้ าน โทร. 0-4444-1014 นครราชสีมา ไทยเรา ร้ าน โทร. 0-4439-9052 นครราชสีมา ไทยสงวนแทรคเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-4427-1643 นครราชสีมา ธนวรรณ 1993 หจก โทร. 0-4429-5653 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ธันวาก่ อสร้ าง หจก โทร. 0-4435-1930 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา นนทชา หจก โทร. 0-4430-5180 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา น้ องณัฐ ร้ าน โทร. 0-4426-1379 นครราชสีมา นิด้าการโยธา หจก โทร. 0-4437-2482 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา เนสโกคอนสตรั คชั่น จก บริษัท โทร. 0-4426-2680 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา โนเวมเบอร์ คอนสตรั คชั่น จก บริษัท

่ยว&ธุรกิจ มา 96 ๑ท่องเทีใน...นครราชสี

โทร. 0-4431-4852 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา บี ซี พาวเวอร์ จก บริษัท โทร. 0-4420-3860 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา บุญชัยราชสีมา หจก โทร. 0-4435-9031-2 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ป ไทยน�ำโชค จก บริษัท โทร. 0-4437-9418-9 นครราชสีมา พลอยแมนเน็จเมนท์ จก บริษัท โทร. 0-4421-3369 นครราชสีมา พลาดิศัยก่ อสร้ าง จก บริษัท โทร. 0-4429-3188 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา พิมายตันตราภัณฑ์ พาณิชย์ หจก โทร. 0-4428-7311 นครราชสีมา พิมายเมืองใหม่ อุตสาหกรรม จก บริษัท โทร. 0-4448-1076 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา พี แอนด์ ไอ เอ็นยิเนียริ่ง หจก โทร. 0-4446-5159 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา พีเคเอส คอนสตรั คชั่น จก บริษัท โทร. 0-4426-5780 นครราชสีมา พีเอส โชคชัยเซอร์ วสิ โทร. 0-4420-2607-8

นครราชสีมา โมเดิร์น อินเด็กซ์ กรุ๊ ป หจก โทร. 0-4427-5558 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ยนต์ ไพศาลบัวใหญ่ หจก โทร. 0-4446-1464 นครราชสีมา ราชสีมา คอนส์ หจก โทร. 0-4429-6691 นครราชสีมา เลิศศิลป์ราชสีมาก่ อสร้ าง หจก โทร. 0-4424-5550 นครราชสีมา วงษ์ สกุล โทร. 0-4420-4253 นครราชสีมา เกียรติกมลวิศวกรรม จก บริษัท โทร. 0-4420-2323 โชคชัย นครราชสีมา โคราชการโยธา หจก โทร. 0-4438-1045 โนนไทย นครราชสีมา จักรราช คอนสตรั คชั่น หจก โทร. 0-4432-8543-4 ปากช่อง นครราชสีมา ช การช่ าง จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-4433-5057 สูงเนิน นครราชสีมา ชาติปฏิมา หจก โทร. 0-4444-8299 ครบุรี นครราชสีมา โชคชัยรวมทวี 1990 หจก

โทร. 0-4449-1492 โชคชัย นครราชสีมา ซี คอนสตัทชั่น ร้ าน โทร. 0-4431-4838 ปากช่อง นครราชสีมา ซี-เท็คพรอน จก บริษัท โทร. 0-4432-8559 ปากช่อง นครราชสีมา ตั๊ก หจก โทร. 0-4447-9389 ประทาย นครราชสีมา ปากช่ องสหมิตรก่ อสร้ าง จก บริษัท โทร. 0-4431-3859 ปากช่อง นครราชสีมา พอดี ก่ อสร้ าง หจก โทร. 0-4428-6988 สูงเนิน นครราชสีมา พิมายตันตราภัณฑ์ พาณิชย์ หจก โทร. 0-4447-1320 พิมาย นครราชสีมา ราชสีมากนกวรรณก่ อสร้ าง หจก โทร. 0-4429-0703-5 สีคิ้ว นครราชสีมา วิศวก่ อสร้ าง โทร. 0-4431-3043-4 ปากช่อง นครราชสีมา ศิริศักดิ์การโยธา หจก โทร. 0-4446-1684 บัวใหญ่ นครราชสีมา โคราชพิพฒ ั น์ ชัย หจก โทร. 0-4426-7611 นครราชสีมา โคราชเฟื่ องนคร หจก


ก่อสร้าง-วัสดุ รับเหมา โทร. 0-4427-3064 นครราชสีมา โคราชรวมวัสดุ หจก โทร. 0-4434-1591 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา โคราชแสงชัยภัณฑ์ เอสซีพี หจก โทร. 0-4421-3500 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา เงินทองมาวัสดุ จก บริษัท โทร. 0-4424-1922 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา จอหอค้ าวัสดุก่อสร้ าง หจก โทร. 0-4425-2476 นครราชสีมา จักรี คอนกรี ต จก บริษัท

โทร. 0-4432-7446-8 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา จิตรมณีค้าวัสดุก่อสร้ าง หจก โทร. 0-4425-7871 นครราชสีมา เจตนะธรรมค้ าไม้ หจก โทร. 0-4441-1136 นครราชสีมา เจริญชัยวัสดุก่อสร้ าง ร้ าน โทร. 0-4422-0914-5 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ชัยวัฒนาโคราช หจก โทร. 0-4425-4272 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ช่ างศิลป์ ร้ าน โทร. 0-4424-2712

เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา เชียงเส็ง (โค้ วเชียงเส็ง) ร้ าน โทร. 0-4424-1141 นครราชสีมา โชคดีการค้ า ร้ าน โทร. 0-4444-7242 นครราชสีมา โชคดีค้าไม้ หจก โทร. 0-4437-1350-1 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ซิเมนต์ ไทยการตลาด จก บริษัท โทร. 0-4425-6300-2 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ซีพี ซีเมนต์ จก บริษัท โทร. 0-4435-3046 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ซุ่ยเฮงค้ าไม้ ร้ าน โทร. 0-4447-5163-4 นครราชสีมา เซ่ งเชียงก่ อสร้ าง หจก โทร. 0-4424-6552 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

หมวดรั บเหมาก่ อสร้ าง สระว่ ายน�้ำ l

R.V.POOL & SPA โทร. 0-4424-5395, 08-3746-6799 อัครพงษ์ เมจิก Pool & SPA จ.นครราชสีมา 30000 โทร. 08-7257-8161, 0-4421-3486

หมวดอุปกรณ์ และ เครื่ องใช้ ในการก่ อสร้ าง

โทร. 0-4424-4960 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา บุญทวี โคราช หจก โทร. 0-4425-5066 นครราชสีมา ส รั ตนวงศ์ หจก โทร. 0-4427-2228 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา สมคิดค้ าไม้ โทร. 0-4431-1677 นครราชสีมา สหะชัยค้ าไม้ โทร. 0-4424-1308 นครราชสีมา หัวทะเลโลหะภัณฑ์ หจก (สาขาหัวทะเล) โทร. 0-4425-3423 นครราชสีมา เฮงทวีโฮมเซ็นเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-4421-1486-7 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา สุริยชัยคอนกรี ต หจก โทร. 0-4449-1941 โชคชัย นครราชสีมา เก๋ งเซ้ ง ร้ าน โทร. 0-4448-7621 ชุมพวง นครราชสีมา ราชสีมา ป ภัณฑ์ 2004 จก บริษัท โทร. 0-4425-5018 ขามทะเลสอ นครราชสีมา

หมวดผลิตภัณฑ์ คอนกรี ต

l

l

หจก. จักสุวรรณค้ าวัสดุก่อสร้ าง โทร. 0-4420-9338 โทรสาร. 0-4420-9338 ป.จักสุวรรณกรุ๊ ฟ จก บริษัท โทร. 0-4441-9590, 0-4420-9313, 0-4420-9323 โทรสาร. 0-4441-9591 กิจชัย หัวรถไฟ โทร. 0-4425-7032 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา โคกกรวดค้ าไม้ หจก โทร. 0-4430-5322 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา โคราชสยามฮาร์ ดแวร์ หจก โทร. 0-4425-6989 นครราชสีมา เจริญชัย ร้ าน

ธนชัยคอนกรี ต จก บริษัท โทร. 0-4422-0517 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา สหะชัยคอนกรี ตซัพพลาย หจก โทร. 0-4429-6071-5 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา เขาใหญ่ คอนกรี ต ธนทรั พย์ หจก โทร. 0-4429-7085 ปากช่อง นครราชสีมา รุ่ งเจริญ ร้ าน โทร. 0-4441-1328 สีคิ้ว นครราชสีมา ช�ำนาญคอนกรี ต หจก โทร. 0-4431-5044 ปากช่อง นครราชสีมา หจก. ธนธาร คอนกรี ต หจก.สุริยชัย คอนกรี ต สาขาปากช่อง, สีคิ้ว, สูงเนิน,

Tourist&Business

NAKHONRATCHASIMA

97


ก่อสร้าง-วัสดุ รับเหมา โชคชัย, วังน้อย โทร. 0-4431-2031, 0-4431-2051 โทรสาร. 0-4431-4172 ราชสีมาแสงไทยการเกษตร จก บริษัท โทร. 0-4441-9416-9 สูงเนิน นครราชสีมา ศิริพงษ์ ผลิตภัณฑ์ คอนกรี ต จก บริษัท โทร. 0-4449-1211-2 โชคชัย นครราชสีมา l

หมวดคอนกรี ต-ผสมเสร็จ

โกลด์ คอนกรี ต จก บริษัท โทร. 0-4433-2243-5 นครราชสีมา เค วี เอส คอนกรี ต กรุ๊ ป จก บริษัท โทร. 0-4429-1063 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา โคราชคอนกรี ตมิคเซอร์ หจก โทร. 0-4424-5852 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา เจริญพัฒนา หจก โทร. 0-4431-3144

่ยว&ธุรกิจ มา 98 ๑ท่องเทีใน...นครราชสี

นครราชสีมา นครหลวงคอนกรี ต จก บริษัท โทร. 0-4420-7496 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา นครหลวงคอนกรี ต จก บริษัท โทร. 0-4420-7495 นครราชสีมา ผลิตภัณฑ์ และวัตถุก่อสร้ าง จก บริษัท โทร. 0-4426-1964-72 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ผลิตภัณฑ์ และวัตถุก่อสร้ าง จก บริษัท โทร. 0-4441-7152-3 สูงเนิน นครราชสีมา สุริยชัยคอนกรี ต โทร. 0-4432-3237-40 สีคิ้ว นครราชสีมา เอส แพค คอนกรี ต จก บริษัท โทร. 0-4428-5071 พิมาย นครราชสีมา เจริญพัฒนา หจก โทร. 0-4431-5012 ปากช่อง นครราชสีมา ผลิตภัณฑ์ และวัตถุก่อสร้ าง จก บริษัท โทร. 0-4449-1314 โชคชัย นครราชสีมา

พารวยคอนกรี ตปากช่ อง 2545 จก บริษัท โทร. 0-4431-1073 ปากช่อง นครราชสีมา เอเวอร์ ทฟ ั คอนกรี ต หจก โทร. 0-4436-1583 ปากช่อง นครราชสีมา l

หมวดขายปลีกไม้

กิจถาวร ร้ าน โทร. 0-4438-9164 นครราชสีมา กิจพนาค้ าไม้ หจก โทร. 0-4441-9390-1 นครราชสีมา กิมซัวค้ าไม้ โทร. 0-4425-1981 นครราชสีมา โคราชค้ าไม้ ร้ าน โทร. 0-4424-1035 นครราชสีมา จอหอค้ าไม้ หจก โทร. 0-4429-6152

เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา เชิดชัยวู้ดมาสเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-4424-1440 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา โชคชัยค้ าไม้ ร้ าน โทร. 0-4449-1504 นครราชสีมา โชคชัยเสาเข็ม จก บริษัท โทร. 0-4421-1813 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา เทียมเฮงใหม่ ค้าไม้ ร้ าน โทร. 0-4425-3027 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ประสพสุขค้ าไม้ ร้ าน โทร. 0-4424-1463 นครราชสีมา มารวยค้ าไม้ โทร. 0-4422-0969 นครราชสีมา วิโรจน์ ค้าไม้ ร้ าน โทร. 0-4428-5033 นครราชสีมา สมคิดค้ าไม้ ร้ าน โทร. 0-4431-3524 นครราชสีมา สหมิตรมงคลอุตสาหกรรมไม้ หจก โทร. 0-4421-1148-9 นครราชสีมา เอกชัยค้ าไม้ ร้ าน โทร. 0-4428-4429-30 นครราชสีมา พดลชัยเคหะภัณฑ์ จก บริษัท โทร. 0-4424-9104 สีคิ้ว นครราชสีมา พิชัยค้ าไม้ ร้ าน โทร. 0-4448-9146 ประทาย นครราชสีมา ชุมพวงสมบูรณ์ ค้าไม้ หจก โทร. 0-4447-7498 ชุมพวง นครราชสีมา ตัง้ ติง้ ฮวดตลาดแค หจก โทร. 0-4420-1172 โนนสูง นครราชสีมา ทรงพลค้ าไม้ โทร. 0-4449-1156 โชคชัย นครราชสีมา ประภารุ่ งเรื อง ค้ าไม้ ร้ าน โทร. 0-4447-5142 โนนแดง นครราชสีมา โรงเลื่อยสามเมืองค้ าวัสดุ โทร. 0-4432-9315 บัวใหญ่ นครราชสีมา


ก่อสร้าง-วัสดุ รับเหมา สมคิดค้ าไม้ 2 โทร. 0-4431-2349 ปากช่อง นครราชสีมา l

หมวดผู้รับเหมาท�ำรั้ ว

รั ว้ คาวบอยคอนกรี ต หจก ส�ำนักขาย 90 ถ.นิคมล�ำตะคอง (เยื้องโรงเรียนปากช่อง) ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 โทร. 0-4431-2403, 08-7240-6046 โทรสาร. 0-4427-9510 l

หมวดวงกบประตู

วิริยะค้ าวัสดุ ร้ าน โทร. 0-4435-3324 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา สีมาการช่ าง หจก โทร. 0-4441-9838-9 สูงเนิน นครราชสีมา สูงเนินแสงไทยการช่ าง หจก โทร. 0-4441-9518 สูงเนิน นครราชสีมา l

หมวดฝ้า-เพดาน

ที.พี.เอส. ยิปซัมไฟเบอร์ บอร์ ด โทร. 0-4429-4034 โทรสาร 0-4429-4502

หมวดผู้จำ� หน่ าย และขายปลีกสี l

เลิศลอยนครราชสีมา หจก โทร. 0-4425-2007 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ดิงโก้ (โคราช) จก บริษัท โทร. 0-4425-7371 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ไทยซีวลิ พลัส หจก โทร. 0-4427-8115 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา อุทยั เพ้ นท์ ร้ าน โทร. 0-4438-9153 ด่านขุนทด นครราชสีมา

หมวดผลิตภัณฑ์ อลูมเิ นียม l

ชินเอ-ไฮเทค จก บริษัท โทร. 0-4421-2008-10 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา โคราชโปรเกรสรวมช่ าง โทร. 0-4424-8319, 08-1966-4726, 08-7965-1047 ต เพ่ งจั๋ว หจก โทร. 0-4426-9265 นครราชสีมา พรชัยโลหะภัณฑ์ ร้ าน โทร. 0-4447-1310 นครราชสีมา

คิงส์ อลูมนิ ่ ัม ร้ าน โทร. 0-4431-4545 ปากช่อง นครราชสีมา l

หมวดเหล็ก

เค.ที.เอ็ม สตีล จก บริษัท สนง. ใหญ่ (หลังวัดหนองบัว) โทร. 0-4420-6133-39 โทรสาร. 0-4420-6132 สนง. 1 (โค้งวัดศาลาลอย) โทร. 0-4426-7714-6, 0-4426-8720 โทรสาร. 0-4424-5477 นีสเทิร์น สตีล จก บริษัท โทร. 0-4420-7247-55 โทรสาร. 0-4420-7272 กิจสยามสตีลบาร์ ส จก บริษัท โทร. 0-4426-5555 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา โคราช กิจสยามโลหะ หจก โทร. 0-4425-3697 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา เจ เอ็ม สตีล หจก โทร. 0-4429-8954-5 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ไตรมิตร 1 โทร. 0-4424-3302 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ไทยทองกิจและบุตร จก บริษัท โทร. 0-4425-2060 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา นายอ้ วน หจก

โทร. 0-4424-3073 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา นิวกรุ งไทยอุปกรณ์ หจก โทร. 0-4424-7180-2 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา รั ตนชัยค้ าวัสดุ หจก โทร. 0-4433-4746-8 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา รุ่ งเรื อง ธ วัฒนา ร้ าน โทร. 0-4424-3807 นครราชสีมา

หมวดผู้ผลิต และผู้จำ� หน่ ายอิฐ l

โรงงานอิฐ ม.อ.ท. โทร. 0-3561-1730 สระบุรีผลิตภัณฑ์ คอนกรี ต จก บริษัท โทร. 0-4431-2512 นครราชสีมา

หมวดผลิตภัณฑ์ เกี่ยวกับหิน l

เพ็ญวดี การ์ เด้ นสโตน โทร. 0-4432-8425 โทรสาร. 0-4432-8423 สวาทศิลา บจ โทร. 08-9511-3796, 08-9583-3718 อ่ างหิน โทร. 08-1669-3293

Tourist&Business

NAKHONRATCHASIMA

99


ก่อสร้าง-วัสดุ รับเหมา

่ยว&ธุรกิจ มา 100 ๑ท่องเทีใน...นครราชสี


ก่อสร้าง-วัสดุ รับเหมา

Tourist&Business

NAKHONRATCHASIMA

101


ก่อสร้าง-วัสดุ รับเหมา

่ยว&ธุรกิจ มา 102 ๑ท่องเทีใน...นครราชสี


ก่อสร้าง-วัสดุ รับเหมา

Tourist&Business

NAKHONRATCHASIMA

103


เกษตร-เคมีทางการเกษตร

ด้ านการเกษตร เคมีทางการเกษตร

ในหมวดนี้เรารวบรวมสินค้าและบริการด้านการเกษตร อุปกรณ์เครื่องใช้ ปุ๋ย ข้าว โรงสี รวมทั้งสวนเกษตร และอีกมากมายที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกร

่ยว&ธุรกิจ มา 104 ๑ท่องเทีใน...นครราชสี


เกษตร-เคมีทางการเกษตร l

หมวดพันธุ์ไม้ -จ�ำหน่ าย

l

ไร่ ประเสิรฐพุทรานมสด ที่ตั้ง : 274 หมู่ 12 ต.วังหมี อ.วังน�้ำเขียว จ.นครราชสีมา Tel. 08-1967-0083

กล้ าดี ที่ตั้ง : 13 บ้านเลขที่ 9/1 หมู่ 9 ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา Tel. 09-3545-5850

ดู AD 4 สี หน้ า 16

l

ไร่ สตอเบอรี่ กรี นฟิ ลด์ วังน�ำ้ เขียว Tel. 09-7956-4024, 09-8523-9618

หมวดบ่ อเลี้ยง ปลา-กุ้ง

จ๊ อป บ่ อเลีย้ ง ปลา กุ้ง กบ (ผ้ าใบเคลือบแบบส�ำเร็จ) Tel. 09-2298-3053

ดู AD 4 สี หน้ า 16

ดู AD 4 สี หน้ า 16

l

หมวดอาหารสัตว์

หมวดฟาร์ ม-สัตว์

CP ไร่ แสงดาว Tel. 08-4017-1010

ฟาร์ มกุ้งก้ ามแดงล�ำตะคอง ที่ตั้ง : 88/3 หมู่ 1 ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30340 Tel. 09-7335-5668

ดู AD 4 สี หน้ า 17

ดู AD 4 สี หน้ า 17

ไก่ งวงโคราช ที่ตั้ง : 88 หมู่ 7 ต.ห้วยแถลง อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240 Tel. 09-3348-3778 พิทยาฟาร์ มไก่ ชน โคราช ที่ตั้ง : 45 หมู่ 3 ต.ดอนมัน อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 723 หมู่ 10 ต.ล�ำปลายมาศ อ.ล�ำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ Tel. 08-4833-7738

ดู AD 4 สี หน้ า 17

สนามไก่ ชนด่ านขุนทด Tel. 06-1709-8883

สวนเกษตรลุงอ้ าย ผักหวานป่ า ที่ตั้ง : บ้านโนนหญ้านาง ต.หนองระเวียง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 Tel. 08-7877-9641 l

เอกชัยฟาร์ มครบุรี Tel. 08-5642-4290, 08-4936-6125

ร้ านพันธุ์ทพ ิ ย์ (ตลาดฟ้าใสด่ านเกวียน) ที่ตั้ง : 558 หมู่ 3 ถ.สุรนารายณ์ ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.นครราชสีมา Tel. 08-1997-9284, 08-1067-1241

อินทผลัม ปากช่ อง Tel. 08-1066-4547

หมวดการค้ าผลิตผล ทางเกษตรกรรม l

สวนลุงไกร (กลุ่มเกษตรกรวังน�ำ้ เขียว) โทร. 08-1274-6961, 08-6259-5755 ทัชวู๊ด ฟอร์ เรสตี ้ จก บริษัท โทร. 0-4424-1400 โทรสาร. 0-4424-1400 ต่อ 120 โรงสีวัฒนานครราชสีมา จก บริษัท โทร. 0-4421-2201 ชุมนุมสหกรณ์ การเกษตร นครราชสีมา โทร. 0-4424-2214 ก พานิชย์ ร้ าน โทร. 0-4431-1000 กรแก้ วพืชผล หจก โทร. 0-4431-3157 เมืองนครราชสีมา

หมวดปุ๋ย-จ�ำหน่ าย

ไก่ แจ้ ปากช่ อง ที่ตั้ง : 69/4 หมู่ 1 ต.หนองน�้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 Tel. 09-6258-7141 ก�ำพลพืชผล โทร. 0-4444-8300 กิจเจริญพืชผล ลานมัน โทร. 0-4444-7198 นครราชสีมา กิจเจริญสีควิ ้ พืชผล จก บริษัท โทร. 0-4441-1146 กิจถาวรพืชผล โทร. 0-4438-9357 กิตติศักดิ์พชื ผล โทร. 0-4431-1998 นครราชสีมา คมกริชพานิช โทร. 0-4439-9159 เมืองนครราชสีมา คูณสิน ร้ าน โทร. 0-4446-1196 เค ซี พืชผล หจก โทร. 0-4421-2416 โคราชการเกษตร จก บริษัท โทร. 0-4425-7014 เมืองนครราชสีมา

บริษัท หินแร่ เพื่อการเกษตร จ�ำกัด Tel. 0-44009-9191-2, 06-1110-6693, 06-5117-7599

ดู AD 4 สี หน้ า 31

โคราชแพลนท์ โปรดักซ์ จก บริษัท โทร. 0-4421-2372-3 โคราชโพทรี ย์กรุ๊ ป จก บริษัท โทร. 0-4421-2377-8 จรู ญการค้ า โทร. 0-4439-9092 จิวเจริญ ร้ าน โทร. 0-4431-1413 ฉางชัยวิวัฒน์ พชื ผล โทร. 0-4446-1113 Tourist&Business

NAKHONRATCHASIMA

105


เกษตร-เคมีทางการเกษตร ชัยภูมพ ิ ชื ผล โทร. 0-4441-1149 ตัง้ จั่วหลี ร้ าน โทร. 0-4424-1855 ตัง้ ตรงการเกษตร หจก โทร. 0-4424-1509 เตียวฮง ลานมัน โทร. 0-4446-1047 เมืองนครราชสีมา ทรายทอง ลานมัน โทร. 0-4431-2790 เมืองนครราชสีมา ทิพยรั ตน์ การเกษตร หจก โทร. 0-4444-1977 เมืองนครราชสีมา ที เอช แพลเล็ท จก บริษัท โทร. 0-4441-1629 เทียนชัยโชคชัย โรงสี โทร. 0-4449-1552 เทียนยู่เฮง หจก โทร. 0-4421-2331-2 เมืองนครราชสีมา ไทยณรงค์ โรงอัดมันเม็ด โทร. 0-4441-9898 เมืองนครราชสีมา ไทยรั ตน์ โกดัง โทร. 0-4441-1066 เมืองนครราชสีมา ไทยอมร ร้ าน โทร. 0-4426-7840 เมืองนครราชสีมา น�ำเกษตร ร้ าน โทร. 0-4427-6325 นครราชสีมา น�ำชัยพืชผล โกดัง

่ยว&ธุรกิจ มา 106 ๑ท่องเทีใน...นครราชสี

โทร. 0-4438-9383 เมืองนครราชสีมา ป พืชผล โทร. 0-4444-1026 เมืองนครราชสีมา ป เลื่อมเจริญลานมัน โทร. 0-4444-8261 เมืองนครราชสีมา ปรี ชาเกษตรภัณฑ์ หจก โทร. 0-4441-9500 เมืองนครราชสีมา พ พืชผล ร้ าน โทร. 0-4438-9162 เมืองนครราชสีมา พงศ์ พนั ธุ์การเกษตร ร้ าน โทร. 0-4425-2599 เมืองนครราชสีมา พงษ์ ไพศาลลานมัน โทร. 0-4446-1545 เมืองนครราชสีมา พี พี ทรั พย์ ร่ ุ งเรื อง หจก โทร. 0-4429-9171 เมืองนครราชสีมา วิชัยพืชผลสีควิ ้ หจก โทร. 0-4441-1078 นครราชสีมา วิฑูรย์ พชื ผล ฉาง โทร. 0-4447-9219 นครราชสีมา 05 ขนส่ ง หจก โทร. 0-4441-1256 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา สหกรณ์ การเกษตร นิคมอุตสาหกรรมพิมาย จก โทร. 0-4447-1513

เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา สหกรณ์ โคนมไทยเดนมาร์ ค ขามทะเลสอ จก โทร. 0-4421-5125 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา สหวัฒน์ พชื ผล ร้ าน โทร. 0-4431-1225 นครราชสีมา ฮั่วแซพืชผล ร้ าน โทร. 0-4439-1145 นครราชสีมา เฮงเส็งง้ วนราชสีมา จก บริษัท โทร. 0-4446-1015 นครราชสีมา ครบุรีอุดมโชค หจก โทร. 0-4444-4999 ครบุรี นครราชสีมา จารึกค้ าข้ าว ร้ าน โทร. 0-4420-2119 โชคชัย นครราชสีมา ช ยิ่งโชคชัย ร้ าน โทร. 0-4431-1614 ปากช่อง นครราชสีมา เรื องโรจน์ พานิช 2 ร้ าน โทร. 0-4431-1262 ปากช่อง นครราชสีมา ลิม้ ไทยเฮง ร้ าน โทร. 0-4444-8045 ครบุรี นครราชสีมา วารินสหกิจ จก บริษัท โทร. 0-4445-7455 เสิงสาง นครราชสีมา ส เจริญเกษตร โทร. 0-4444-8243 ครบุรี นครราชสีมา

สงวนชัย โรงอัดมันเม็ด โทร. 0-4429-2638 บัวใหญ่ นครราชสีมา สงวนบริการ ร้ าน โทร. 0-4436-1521 ปากช่อง นครราชสีมา

หมวดเกษตรกรรม ทีป่ รึกษา l

สหกรณ์ คงสามัคคี จ�ำกัด โทร. 0-4445-9025, 0-4446-9195 โทรสาร. 0-4445-9025 สหกรณ์ การเกษตรบัวใหญ่ จ�ำกัด โทร. 0-4429-2477 โทรสาร. 0-4429-2466 เกษตรเพื่อการตลาดลูกค้ า ธกส นครราชสีมา จก โทร. 0-4445-7639 เสิงสาง นครราชสีมา สหกรณ์ การเกษตร เพื่อการตลาดลูกค้ า โทร. 0-4429-0419 นครราชสีมา สหกรณ์ โคนมปากช่ อง จก โทร. 0-4431-6700, 0-4431-6716 โทรสาร 0-4431-2904 สหกรณ์ การเกษตรเพื่อการตลาด ลูกค้ า ธกส ชุมพวง จก โทร. 0-4447-7082 นครราชสีมา สหกรณ์ การเกษตรเพื่อการตลาด


เกษตร-เคมีทางการเกษตร ลูกค้ า ธกส จก โทร. 0-4447-9306 ประทาย นครราชสีมา สหกรณ์ การเกษตรเพื่อการตลาด ลูกค้ า ธกส สาขาโนนไทย จก โทร. 0-4432-0251 โนนไทย นครราชสีมา นิคมสหกรณ์ ขามทะเลสอ โทร. 0-4424-9304-5 ขามทะเลสอ นครราชสีมา สมาชิกส่ งเสริม จก บริษัท โทร. 0-4428-4173 ปักธงชัย นครราชสีมา สหกรณ์ การเกษตรเพื่อการตลาด ลูกค้ า ธกส ด่ านขุนทด โทร. 0-4420-8060-1 ด่านขุนทด นครราชสีมา

หมวดวัตถุเคมี ทางเกษตรกรรม l

ก พาณิชย์ ร้ าน โทร. 0-4433-0230-1 นครราชสีมา โคราชเมืองเกษตร หจก โทร. 0-4425-1836 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา จั๊วเฮง ร้ าน โทร. 0-4424-6775 นครราชสีมา ตัง้ สวัสดิ์ หจก โทร. 0-4425-6917-20 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา พงศ์ ศักดิ์พานิช ร้ าน โทร. 0-4431-1278 นครราชสีมา

หมวดอุปกรณ์ และเครื่ องมือ ทางเกษตรกรรม l

ทองไทยนครราชสีมา (1987) จก บริษัท โทร. 0-4426-6888 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา เตียเซ่ งฮวด โทร. 0-4441-1144 นครราชสีมา ทองไทยวัฒนา จก บริษัท โทร. 0-4426-7777 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ไทยอารี ย์มอเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-4446-1793 นครราชสีมา เพื่อนเกษตร ปากช่ อง โทร. 0-4431-1531 นครราชสีมา ไพศาลการเกษตร หจก โทร. 0-4425-3740 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา รวมเกษตรอุตสาหกรรม หจก โทร. 0-4445-9214 นครราชสีมา ศรี อัมพร ร้ าน โทร. 0-4424-3304 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา สมพรเกษตร ร้ าน โทร. 0-4441-1646 นครราชสีมา สยามแทคเตอร์ 289 จก บริษัท โทร. 0-4420-7373-7 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา สหรุ่ งเรื อง ร้ าน

สามมิตรการเกษตร หจก โทร. 0-4424-1254 นครราชสีมา แสงตะวัน ร้ าน โทร. 0-4431-2107 นครราชสีมา อิสานแมชินเนอรี่ หจก โทร. 0-4441-1144 นครราชสีมา เฮงย่ งหลี ร้ าน โทร. 0-4431-4221 ปากช่อง นครราชสีมา กิจถาวรอะไหล่ โทร. 0-4438-9166 ด่านขุนทด นครราชสีมา มีเซ็นเตอร์ ฮาร์ ดแวร์ ร้ าน โทร. 0-4444-1314 ปักธงชัย นครราชสีมา l

หมวดพันธ์ ุไม้ -จ�ำหน่ าย

บ้ านสวนเทิดจิต โทร . 08-9722-1922 l

หมวดผู้ค้าข้ าว

สหกรณ์ ขายข้ าวนครราชสีมา จก โรงสี โทร. 0-4424-2214 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ก้ วงไถ่ ร้ าน โทร. 0-4424-1646 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา กิ่งทอง ร้ าน

โทร. 0-4433-8283 เมืองนครราชสีมา เกียรติการค้ าข้ าว โทร. 0-4424-2515 เมืองนครราชสีมา ข้ าวสุปรี ม จก บริษัท โทร. 0-4424-1928 เมืองนครราชสีมา คี่เซ้ ง ร้ าน โทร. 0-4424-2284 เมืองนครราชสีมา จงเจริญ ร้ าน โทร. 0-4428-4103 เมืองนครราชสีมา จื่อเส็ง ร้ าน โทร. 0-4447-5067 เมืองนครราชสีมา เจริญผล โรงมัน โทร. 0-4439-1054 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ชินฮั่วหงีค้าข้ าว หจก โทร. 0-4429-8560 เมืองนครราชสีมา ชินฮั่วหงีค้าข้ าว หจก โทร. 0-4427-7571 เมืองนครราชสีมา โชคอ�ำนวย ร้ าน โทร. 0-4431-1179 เมืองนครราชสีมา ซินฮั่วหงี ร้ าน โทร. 0-4424-3462 เมืองนครราชสีมา ตัง้ ฮั่วเส็ง ร้ าน

Tourist&Business

NAKHONRATCHASIMA

107


เกษตร-เคมีทางการเกษตร โทร. 0-4431-2364 เมืองนครราชสีมา ตี๋ปากช่ อง ร้ าน โทร. 0-4431-4424 ทวีพานิช ร้ าน โทร. 0-4431-1759 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ประสิทธิ์ผล ร้ าน โทร. 0-4431-1436 เมืองนครราชสีมา พันทวี ร้ าน โทร. 0-4444-1397 เมืองนครราชสีมา วิชัยพานิช ร้ าน โทร. 0-4431-1962 เมืองนครราชสีมา ชูมติ ร ร้ าน โทร. 0-4446-2003 บัวใหญ่ นครราชสีมา l

หมวดการเกษตร-วิจัย

มิตรเสนา โกดัง โทร. 0-4431-4878 เสียงเจริญ โรงงาน โทร. 0-4431-1089 อภิชัย เพ็ชรบูรนิล แผง โทร. 0-4427-2431 อภิชัย เพ็ชรบูรนิล แผง โทร. 0-4427-0023 ไพโอเนียไฮเบรด (ไทยแลนด์ ) จก บริษัท

่ยว&ธุรกิจ มา 108 ๑ท่องเทีใน...นครราชสี

โทร. 0-4431-4114 แสงรั ตน์ โกดัง โทร. 0-4431-3211

หมวดรั บออกแบบ และตกแต่ งจัดสวน l

เปรมภิรักษ์ โทร.08-1879-6907, 0-4429-1391 l

หมวดโรงสีข้าว

นครราชสีมาสิริโชคชัย จก บริษัท โทร. 0-4421-2493-4 อึง้ จิ่นฮวดนครราชสีมา หจก โทร. 0-4437-1117-8 ชุมนุมสหกรณ์ การเกษตร นครราชสีมา จก โทร. 0-4425-1331 เกียรติการ โรงสี โทร. 0-4437-1622 นครราชสีมา โคราชยงสงวน โรงสีข้าว โทร. 0-4437-1705-6 จอหอ โรงสี โทร. 0-4437-1588 ฉางมาลีพชื ผล โทร. 0-4446-1845 ฉางฮุยเซ่ งฮวด โทร. 0-4446-1010 โชคชัยรวงทอง โรงสี โทร. 0-4449-1557

โชคดีพชื ผล โทร. 0-4446-1689 ทวีชัย โรงสี โทร. 0-4444-1175 ทวีชัยพืชผล ร้ าน โทร. 0-4444-1107

หมวดอุปกรณ์ และเครื่ องใช้ ส�ำหรั บโรงสีข้าว

l

อิสานการหล่ อ หจก โทร. 0-4424-5449

หมวดผู้ผลิต และจ�ำหน่ ายปั๊ ม l

ใต้ ฟ้าแมชีนเนอรี่ หจก โทร. 0-4424-1213 วาย วี ซี อินเตอร์ เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-4429-4731-2

หมวดขายส่ ง และผู้ผลิตปุ๋ย l

ซีลีก้าอินดัสเทรี ยล จก บริษัท โทร. 0-4431-2090 ร่ มไทรชาวเกษตรไทย จก บริษัท

โทร. 0-4424-5592 ซีลีก้าอินดัสเทรี ยล จก บริษัท โทร. 0-4427-9416 สวนสุรารินทร์ โทร. 08-1854-9618 ภูธน ไบโอ จก บริษัท โทร. 0-4433-2281 ช้ างเผือก 3 พลัง จก บริษัท โทร. 0-4428-4846 l

หมวดบ่ อเพาะพันธุ์สัตว์ น�้ำ

ไพบูลย์ ฟาร์ มจรเข้ โทร. 0-4421-3519 โคราชบ้ านปลา โทร. 0-4426-4314 เกษตร-ประมงฟาร์ ม หจก โทร. 0-4433-8251 l

หมวดจ�ำหน่ ายพันธุ์สัตว์

วังน�ำ้ เขียวเดียร์ ฟาร์ ม โทร. 0-4422-8429, 08-5858-1185 ฟลายอิง้ ฮอร์ ส เซอร์ วสิ ไทยแลนด์ โทร. 0-4429-7569, 08-7876-6269, 08-9717-4041 โทรสาร 0-4436-5193


เกษตร-เคมีทางการเกษตร

Tourist&Business

NAKHONRATCHASIMA

109


อุตสาหกรรม-เครื่องจักรกล

ด้ านอุตสาหกรรม เครื่ องจักรกล

รวบรวมรายชื่อธุรกิจอุตสาหกรรมหลายประเภทแตกต่างกันไป ทั้งผู้จ�ำหน่าย โรงงานผู้ผลิต อุปกรณ์เครื่องไฟฟ้า งานไม้ งานฝีมือ หัตถกรรม น�้ำมัน มอเตอร์ไฟฟ้า แผงวงจร และอื่นๆ อีกมากมาย

่ยว&ธุรกิจ มา 110 ๑ท่องเทีใน...นครราชสี


อุตสาหกรรม-เครื่องจักรกล หมวดมอเตอร์ ไฟฟ้าซ่ อม

l

l

หจก. แก้ วกล้ าสระบุรี มอเตอร์ แอนด์ เซอร์ วสิ ที่ตั้ง : 27/1 หมู่ 1 ถ.อดิเรกสาร ต.สองคอน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110 Tel. 0-3624-1613, 08-9616-1254 Fax. 0-3624-1614

หมวดเครื่ องมือช่ าง

เจริญทวีเครื่ องมือช่ าง Tel. 08-1640-3349

ดู AD 4 สี หน้ า 30 l

หมวดเครื่ องจักรกล

ดู AD 4 สี หน้ า 30

บริษัท ตักเงิน เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด ที่ตั้ง : 72 ถ.ธนะรัชต์ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 Tel. 0-4432-8575-6, 0-4432-8435, 09-0237-2203 Fax. 0-4432-8576

หจก. โคราชมอเตอร์ อุตสาหกรรม ที่ตั้ง : สนง.ใหญ่ 257 หมู่ 13 ถ.สุรนารายณ์ ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30310 Tel. 0-4492-9098, 08-7878-3878, 08-9286-6299 l

l

หมวดสปริง-รั บท�ำ

บริษัท เค.ที.เอ็ม.สตีล จ�ำกัด ส�ำนักงานใหญ่ (หลังวัดหนองบัว) โทร. 0-4420-6132, 0-4441-5419 สาขา 1 (โค้งวัดศาลาลอย) โทร. 0-4426-7714-6, 0-4426-8720 โทรสาร 0-4424-5477 โคราชพรี ซชิ ่ ันแอนด์ คอนสตรั คชั่น เอ็นจิเนียริ่ง1995 จก บริษัท โทร. 0-4421-1578 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา จิตรเบสท์ แมชชีนเวอร์ ค หจก โทร. 0-4421-2891 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา จรั ญญาโลหะกิจ หจก. โทร. 0-3626-9238, 08-1994-1886 โทรสาร 0-3626-9324 จิน้ เซอร์ วสิ ร้ าน โทร. 0-4431-4355 นครราชสีมา ชัยยนต์ โรงกลึง โทร. 0-4446-1513 นครราชสีมา โชคอุดม 2 โรงกลึง โทร. 0-4444-7023 นครราชสีมา ด�ำรงค์ การช่ าง ร้ าน โทร. 0-4436-1372 นครราชสีมา แดง วัฒนา เอ็นจิเนียริ่ง โทร. 0-4424-3311 นครราชสีมา โต๊ ะกิม้ เซ้ ง หจก โทร. 0-4424-1815 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ไทยสว่ าง โรงกลึง

โทร. 0-4424-2879 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา บัณฑิตการช่ าง โรงกลึง โทร. 0-4444-8401 นครราชสีมา บุญฟูการช่ าง ร้ าน โทร. 0-4425-6091 นครราชสีมา ปากช่ องพัฒนกิจโลหะ โรงงาน โทร. 0-4431-4191 นครราชสีมา ราชสีมารวมช่ าง หจก โทร. 0-4424-2571 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ราชสีมาโรงกลึงนายเคีย้ ง หจก โทร. 0-4427-7215 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา โรงกลึงเคีย้ งรุ่ งเรื อง (2001) หจก โทร. 0-4427-7216 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา โรงกลึงรั กชัย หจก โทร. 0-4424-1283 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา โรงกลึงหีบถ่ งหว่ อ หจก โทร. 0-4424-2377 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา วีระพลการช่ าง โทร. 0-4424-4911 นครราชสีมา วีระศักดิ์การช่ าง โทร. 0-4439-5485 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ศรี พลังกลกลึง โทร. 0-4424-1185

หมวดกลึง-ผู้รับเหมา

หจก. โคราช สปริง Tel. 08-6568-3196, 08-6719-7729 หจก.ราชสีมาโรงกลึงนายเคีย้ ง ที่ตั้ง : 234/3 ถ.ปักธงชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel. 0-4421-1185 Fax. 0-4427-7215 E-mail : naikeing@hotmail.com

ดู AD 4 สี หน้ า 30

l

หมวดขนย้ าย-เครื่ องจักร

บริษัท โรจนีย์ทรานสปอร์ ต จ�ำกัด ที่ตั้ง : 51/5 หมู่ 1 ต.โคกม่วง อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 13140 Tel. 08-7988-8872, 0-3531-2889, 0-3531-2892 Fax. 0-3531-2890

l

หมวดซ่ อมเครื่ องจักรกล

โลหะสันตินครราชสีมา หจก โทร. 0-4421-3825 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา เทียมถิ่น จก บริษัท โทร. 0-4425-5609 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ราชสีมาแมชชีน หจก โทร. 0-4422-0669 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา เอเชี่ยนพลาติคูเลทเทคโนโลยี แอนด์ เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-4420-3813 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา นายตี๋การช่ างอู่ โทร. 0-4431-2040 ปากช่อง นครราชสีมา

หมวดกลึง-ผู้รับจ้ าง ผู้รับเหมา l

กิจถาวรการช่ าง โทร. 0-4438-9167 นครราชสีมา Tourist&Business

NAKHONRATCHASIMA

111


อุตสาหกรรม-เครื่องจักรกล เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา สหะการช่ างราชสีมา หจก โทร. 0-4424-1334 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา สุเมธการช่ าง ร้ าน โทร. 0-4425-8923 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา เสรี การช่ าง ร้ าน โทร. 0-4444-1081 นครราชสีมา หย่ วนพานิช โรงกลึง โทร. 0-4424-1745 นครราชสีมา เอ เอส โคราชอุตสาหกรรม จก บริษัท โทร. 0-4421-2222-5

เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา เอี่ยมศิริการช่ าง โทร. 0-4431-1276 นครราชสีมา พลสิน โรงกลึง โทร. 0-4446-1266 บัวใหญ่ นครราชสีมา ยุทธศักดิ์การช่ าง อู่ โทร. 0-4441-2353 สีคิ้ว นครราชสีมา สันติการช่ าง โทร. 0-4446-1551 บัวใหญ่ นครราชสีมา 1181 โรงงาน

โทร. 0-4446-1388 บัวใหญ่ นครราชสีมา เอส พี รั บเบอร์ ยูริเทน หจก โทร. 0-4432-5468 สีคิ้ว นครราชสีมา โรงกลึง ป รวมช่ าง โทร. 0-4428-3748 ปักธงชัย นครราชสีมา จรู ญดีเซล ร้ าน โทร. 0-4431-1480 ปากช่อง นครราชสีมา ประเสริฐ โรงกลึง โทร. 0-4444-7159 เสิงสาง นครราชสีมา ปากช่ องรวมช่ าง หจก โทร. 0-4431-2389 ปากช่อง นครราชสีมา ไพบูลย์ การช่ าง ร้ าน โทร. 0-4444-8251-2

หมวดเครื่ องจักรกล และเครื่ องมือกล

l

สงวนวงษ์ 1994 จก บริษัท โทร. 0-4425-3783-5, 0-4426-9326-7 โทรสาร. 0-4425-3782 กรุ งไทยจักรกล ร้ าน โทร. 0-4423-0606 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา โคราชเอสดับบลิวกรุ๊ ฟ จก บริษัท โทร. 0-4424-5071 ซวงหงส์ หจก โทร. 0-4420-3428 นิวล็อง (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-4437-1402-4 บางกอกมอเตอร์ เวอคส์ จก บริษัท โทร. 0-4428-2683-5 บุญไทย แมชชีนเนอรี่ คอมเพล็กซ์ จก บริษัท โทร. 0-4426-9444-8 บุญไทย แมชีนเนอรี่ หจก โทร. 0-4426-7605-6 ประชามอเตอร์ ร้ าน โทร. 0-4424-3119 นครราชสีมา พีพเี คฮิโรตะ หจก โทร. 0-4427-1862 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา สุประเสริฐการช่ าง หจก โทร. 0-4437-2304 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

่ยว&ธุรกิจ มา 112 ๑ท่องเทีใน...นครราชสี

ฮิมฮวด ร้ าน โทร. 0-4439-9105 นครราชสีมา กวงฮั่วหลี ร้ าน โทร. 0-4431-2482 l

หมวดชุบโลหะ

ชัยพงศ์ พาณิชย์ หจก. โทร. 0-4427-7355 โทรสาร. 0-4427-7455 ห้ างหุ้นส่ วนจ�ำกัด โคราช แอซิด หมู่ที่ 14 280 ต�ำบล จอหอ อ�ำเภอเมือง นครราชสีมา นครราชสีมา 30310 044 203 815 เจ พี ชุปโครเมี่ยม 158/1 ต สุรนารี ต�ำบล สุรนารี อ�ำเภอ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000 081 579 4346 (โทรศัพท์เคลื่อนที่) ร้ านชุบทองอยู่ 10, ถนนอัษฎางค์, ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา, 30000 083 854 7043 (โทรศัพท์เคลื่อนที่)

หมวดไฟฟ้า-ผู้รับเหมา ติดตั้งส�ำหรั บบ้ าน และโรงงาน l

โคราช พี เอ็น ซัพพลาย หจก โทร. 0-4425-6310 ติรวัฒน์ จก บริษัท โทร. 0-4424-3877 นันทิชา วิศวกรรม ร้ าน โทร. 0-4421-1783 แสนเมืองวิศวกรรม จก บริษัท โทร. 0-4492-8945, 08-1977-1119 โทรสาร 0-4492-8944 อรรถวิศว์ การไฟฟ้า โทร. 0-4424-1571 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา อุดร ออดิโอซัพพลาย หจก โทร. 0-4427-3182-3 เอส เอ เอฟ อี อิเล็คตริค หจก โทร. 0-4426-4339 เอสจีโอ จก บริษัท โทร. 0-4427-9363 ปากช่อง นครราชสีมา


อุตสาหกรรม-เครื่องจักรกล

Tourist&Business

NAKHONRATCHASIMA

113


สินค้า และธุรกิจบริการ

ด้ านสินค้ า และบริการธุรกิจ เป็นหมวดเกี่ยวกับสินค้าและการบริการ ที่ค่อนข้างจะมีความสัมพันธ์กับหมวดอื่นน้อยมาก สินค้าและบริการ ซึ่งค้นหาในหมวดอื่นไม่พบ ท่านอาจพบได้ ในหมวดนี้ เช่น การบรรจุหีบห่อ การขนส่งทางเรือและทางอากาศ ห้างสรรพสินค้า กราฟฟิคดีไซน์ ของเล่นเด็ก การบัญชี รวมทั้งระบบการรักษาความปลอดภัย

่ยว&ธุรกิจ มา 114 ๑ท่องเทีใน...นครราชสี


สินค้า และธุรกิจบริการ l

หมวดกล้ องวงจรปิ ด จานดาวเทียม

พีซีเน็ตเวิร์คไอที ที่ตั้ง : 492/1 ถ.มิตรภาพ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา Tel. 09-9242-4466, 09-4518-3399

ดู AD 4 สี หน้ า 33

l

Buddha Coffee By ๘๔๐๐๐ พระธรรมขันธ์ ที่ตั้ง : 100/17 หมู่ 14 ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา Tel. 08-1579-2598, 08-1893-3196 www.somjittent.com

ดู AD 4 สี หน้ า 29

l

คอมเน็ตเวิร์ค แอนด์ ซีซีทวี ี ที่ตั้ง : เดอะมอลล์โคราช ชั้น 3 เทอร์มินอล 21 โคราช ชั้น 3 Tel. 0-4424-4333, 0-4439-3687, 08-1877-2277 l

หมวดกุญแจ-ช่ าง

l

ร้ านศิริวัฒน์ เต็นท์ เช่ า (ผ้ าใบ) ที่ตั้ง : 891/3 ถ.มิตรภาพ-ปากช่อง ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 Tel. 0-4431-1675, 08-9428-1537, 08-9717-1376 Fax. 0-4431-3564 l

บริษัท เอส.เอ. ออฟฟิ ต ออโตเมชั่น จ�ำกัด ที่ตั้ง : 287/43 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel. 0-4425-2665, 0-4400-8997, 09-7334-2873 Fax. อัตโนมัตกิ ดต่ อ 3

หมวดขนส่ ง-บริการ

บริษัท เรดสตาร์ ทรานสปอร์ ต จ�ำกัด ที่ตั้ง : 40/24 หมู่ 7 ต.สวนดอกไม้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160 Tel. 0-3633-3585-6, 08-9204-8778, 08-9717-8778 Fax. 0-3633-3585-6

หมวดเต้ นท์ -จ�ำหน่ าย และให้ เช่ า

ดู AD 4 สี หน้ า 4 l

หมวดน�้ำดืม่ -บรรจุขวด

ช่ างแสบกุญแจโคราช Tel. 08-8594-5236

l

หมวดเสื้อผ้ า

หจก.โคราชศรทอง 2000 ที่ตั้ง : 358 ถ.จอมพล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel. 0-4426-4996, 0-4426-7562 Fax. 0-4424-2786 ที่ตั้ง : 346, 366 ถ.จอมพล 2,4,6 ต.ไชยณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา Tel. 0-4426-4111, 0-4426-7996, 08-1835-6524 Fax. 0-4424-2786

ร้ านปรี เซ็นเตอร์ ที่ตั้ง : 35/1-2 ถ.เดชอุดม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel. 08-1718-6240, 0-4427-5107 Fax. 0-4425-1707

น�ำ้ ดื่มปิ่ นทิพย์ ที่ตั้ง : 137 หมู่ 5 ต.โคกสูง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30310 Tel. 0-4432-4318, 08-1958-0473

ดู AD 4 สี หน้ า 13

หมวดท่ อตัน-บริการล้ าง

ช่ างตี๋ กุญแจโคราช Tel. 08-9426-0536

ดู AD 4 สี หน้ า 32

หมวดโทรทัศน์ -วงจรปิ ด

หมวดบริการจัดงาน แต่ งงาน

เพราะรั ก เวดดิง้ Tel. 08-4833-3809

l

หจก. อ้ วนรถรั บจ้ าง ที่ตั้ง : 107/1 หมู่ 10 ต.ซีวาน อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30110 Tel. 09-2924-8226

l

ติดตัง้ ระบบไฟฟ้า Tel. 09-8229-5493

หมวดเครื่ องใช้ ส�ำนักงาน

l

ร้ านช่ างแว่ นกุญแจปากช่ อง Tel. 087-254-4979

หมวดรั บแกะสลัก ออกแบบ

ร้ านชิคโมเดลลิ่ง ที่ตั้ง : 1340/23 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา Tel. 0-4492-2726

งูเหล็กไทย ที่ตั้ง : 442/69 ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา Tel. 08-5043-9900, 08-5043-9933, 0-4492-5086 Tourist&Business

NAKHONRATCHASIMA

115


สินค้า และธุรกิจบริการ l

ร้ านเสือ้ แมว Tel. 09-4289-1265, 08-1845-7056

ดู AD 4 สี หน้ า 15

หมวดแว่ นตา-ขายปลีก

ห้ างแว่ นตา บางกอกอายแวร์ ที่ตั้ง : ตลาดเซฟวัน โซน ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาเซฟวัน Tel. 08-1999-8214, 08-5682-1329, 0-4421-1186

l

โคราชการป้าย ที่ตั้ง : 357 หมู่ 2 ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel. 08-1879-9772, 08-1768-2704 Fax. 0-4400-8422

ดู AD 4 สี หน้ า 33

l

l

หมวดโรงพิมพ์

หจก. มิตรภาพการพิมพ์ 1995 ที่ตั้ง : 267 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา Tel. 08-6461-7509, 0-4424-1476, 0-4424-4551 Fax. 0-4424-4551 l

หมวดประกันชีวติ

นาวา โคราช Tel. 08-2138-7138 อ.นาวา

ดู AD 4 สี หน้ า 18

หมวดเครื่ องเสียง ระบบ-อุปกรณ์

หมวดป้ายโฆษณา

ร้ านโหมพัฒน์ -โคราช ที่ตั้ง : 304/15 ซ.30 กันยา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 (เยื้องกับร้านอะเค้ก) Tel. 09-5515-4291

ดู AD 4 สี หน้ า 15

l

หมวดวงดนตรี -รั บจ้ าง

ร้ านตัง้ เพ่ งจั๊วจึง ฟาสไซน์ ที่ตั้ง : 42 ถ.พลแสน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา Tel. 0-4424-1935, 08-1879-1535, 09-3925-4591

หจก. ไก่ มวิ สิค แอนด์ ซัพพลาย ที่ตั้ง : 132/1 ถ.สุรนารี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel. 08-9581-4000, 0-4426-8521-2 Fax. 0-4426-8522

จุฑาเทพ Tel. 08-5774-7939, 09-3334-1408

ดู AD 4 สี หน้ า 18

Power Band 2007 Tel. 08-7542-2254

ดู AD 4 สี หน้ า 7 แบงค์ สติก๊ เกอร์ Tel. 08-0154-0311, 09-1013-7014

ดู AD 4 สี หน้ า 33

เอส พี อิเล็คทรอนิกส์ ปั กธงชัย@เฮียหรั่ ง ที่ตั้ง : 435/6 หมู่ 17 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา Tel. 08-1069-1309, 08-9864-9898 l

หมวดเครื่ องถ่ ายเอกสาร Hipter Band Tel. 09-1016-2675

ดู AD 4 สี หน้ า 18 บริษัท เอ.ไอ.เอ. จ�ำกัด ส�ำนักงาน คุณอธิชา ตัง้ บุญนนท์ ที่ตั้ง : 315/3-4 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel. 08-1718-7180, 08-1879-9979, 0-4426-3663 E-mail : aia.bestteam@gmail.com

ร้ านทับทิมสติกเกอร์ ที่ตั้ง : 288/1-2 หมู่ 14 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 Tel. 0-4448-1566, 08-7125-2636

ดู AD 4 สี หน้ า 33

ร้ านป้ายไทยศิลป์ อิงค์ เจ็ท ที่ตั้ง : เขาใหญ่ กม.6 Tel.08-4036-4483, 08-0378-1745, 09-8240-6088 ่ยว&ธุรกิจ มา 116 ๑ท่องเทีใน...นครราชสี

บริษัท วีรพล โอเอ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 2966/128 ถ.เดชอุดม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel. 0-4430-0881-3 Fax. 0-4430-0884

l

หมวดห้ างสรรพสินค้ า

ทวีสิน Super Store ที่ตั้ง : 121/6 หมู่ 1 ต.ด่านเกวียน อ.ด่านเกวียน จ.นครราชสีมา Tel. 08-7436-4441, 08-1878-0045

ดู AD 4 สี หน้ า 34


สินค้า และธุรกิจบริการ l

หมวดระบบแสง สี เสียง

l

หจก. มณเฑียรวอเตอร์ แอนด์ ซาวด์ ซสิ เต็ม ที่ตั้ง : 2175/3 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา Tel. 08-9846-0766, 08-1718-7857

หมวดฮวงจุ้ย

l

หมวดเช่ า-บูชา สิ่งศักดิส์ ิทธิ์

ฮวงจุ้ย Tel. 08-6648-9288 l

หมวดพลังงานแสงอาทิตย์

Bala Ganapati ที่ตั้ง : ตลาดเซฟวัน Zone พาวิลเลี่ยน Soi UF2 Tel. 06-3919-5955, 09-5719-3695, 06-3716-3614

ดู AD 4 สี หน้ า 29

l

คนดอนชมพูมวิ สิคไลค์ แอนด์ ซาวด์ ที่ตั้ง : ต.ดอนชมพู อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา Tel. 08-7672-3860, 08-2220-8022

โอ้ ซาวด์ พมิ าย ที่ตั้ง : 287/2 หมู่ 14 ถ.สระแก้ว ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 Tel. 09-3327-7902 l

หมวดโกดังหรื อคลังสินค้ า

การพานิช โกดัง โทร. 0-4431-3401 นครราชสีมา กิจเจริญ โกดัง โทร. 0-4431-5830 นครราชสีมา โกดัง หจก รวมวิทยา โทร. 0-4426-4974 นครราชสีมา คาร์ แคร์ ร้ าน

หมวดสัตว์ เลี้ยง-จ�ำหน่ าย

หนองกี่ โซล่ าเซลล์ ที่ตั้ง : 2 หมู่ 2 ต.ทุ่งกระเต็น อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ Tel. 08-3721-5111, 08-8352-0989, 0-4464-1066 โทร. 0-4426-7792 นครราชสีมา ง้ วนฮวด โกดัง โทร. 0-4441-1182 นครราชสีมา เจ ไอ ที โลจิสติคส์ จก บริษัท โทร. 0-4432-7319-20 นครราชสีมา เจริญธุรกิจ จก บริษัท โทร. 0-4421-2184 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา เสิงสางการสุรา ร้ าน โทร. 0-4444-7049 นครราชสีมา แสงทอง โกดัง โทร. 0-4431-3067 นครราชสีมา หลักชัย โกดัง โทร. 0-4431-2163 นครราชสีมา อ้ วนการเกษตร โกดัง โทร. 0-4424-5270 นครราชสีมา ลิม้ ชวนฮวด โกดัง โทร. 0-4431-1422 ปากช่อง นครราชสีมา

บ้ านลูกตาล Tel. 09-1676-0989 ศรทอง โรงน�ำ้ ตาลแดง โทร. 0-4445-9024 คง นครราชสีมา ศรี ชัย โกดัง โทร. 0-4431-3759 ปากช่อง นครราชสีมา

หมวดขนมปั ง ขนมอบ และเค้ ก-ขายส่ ง และผู้ผลิต l

ขนมปั งสร้ อยวิสา 1 โรงงาน โทร. 0-4425-1723 นครราชสีมา ไซแอมไทฟูด จก บริษัท โทร. 0-4435-3533 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

ดังกิน้ โดนัท (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-4428-8210 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ตัง้ ใจเฮงเบเกอรี่ ร้ าน โทร. 0-4424-4515 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ตัง้ ฮุ่นฮวด โรงท�ำขนม โทร. 0-4424-2523 นครราชสีมา ทวีภณ ั ฑ์ ค๊ ุกกี ้ หจก โทร. 0-4435-4634 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ทิพย์ เบเกอรี่ ร้ าน โทร. 0-4426-7125 นครราชสีมา ไทยเมเจอร์ ผลิตภัณฑ์ อาหาร จก บริษัท โทร. 0-4432-2223-7 นครราชสีมา ธงชัยขนมเปี๊ ยะ โทร. 0-4441-1542 นครราชสีมา เบเกอร์ ชอ็ ป จก บริษัท โทร. 0-4425-9439 นครราชสีมา ประดิษฐ์ ผลพานิชย์ ร้ าน โทร. 0-4446-1658 นครราชสีมา พรแสงทอง ร้ าน โทร. 0-4431-1215 นครราชสีมา เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-4429-6623 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

หมวดความสะอาด อุปกรณ์ และเครื่ องใช้ l

สไมล คลีน แอนด์ ซัพพลายส์ จ�ำกัด โทร. 0-4424-8358, 08-1111-1566 โทรสาร. 0-4424-8358 เวิรค์ พลัส โปร-คลีน จก บริษัท โทร. 0-4428-9124-5 เอสพีเคแอนด์ ซัพพลาย ร้ าน โทร. 0-4434-1025 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

Tourist&Business

NAKHONRATCHASIMA

117


สินค้า และธุรกิจบริการ

หมวดดาวเทียมอุปกรณ์ และระบบรั บสัญญาณ l

ดีดี นอร์ ทอีสท์ หจก โทร. 0-4424-7233 โทรสาร. 0-4424-7845 โคราช เยนเนอรั ล คอมมิวนิเคชั่น จก บริษัท โทร. 0-4426-7991-4 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-4426-2502-3 นครราชสีมา

หมวดผลิตภัณฑ์ เครื่ องปั้ นดินเผา l

BARAY POTTERY โทร. 08-1600-8657 เรื อนตะวัน โทร. 08-5025-7696 www.tawangallery..com ปรางค์ ศลิ า โทร. 0-4449-1818, 08-7246-6618 E-mail : prangsila-garden.com

หมวดขายส่ ง และผู้ผลิตผ้ าไหม l

ภูวนาไหมไทย สาขา 2 ร้ าน โทร. 0-4483-9204 ่ยว&ธุรกิจ มา 118 ๑ท่องเทีใน...นครราชสี

เกษตรไหมไทย โทร. 0-4444-1112 นครราชสีมา ฉลวยไหมไทย โทร. 0-4444-1551 นครราชสีมา ฉัตรทองไหมไทย โทร. 0-4444-1053 นครราชสีมา เฉลียวไหมไทย โทร. 0-4444-1942 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา อุตสาหกรรมไหมไทย จก บริษัท โทร. 0-4422-0588-9 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ฟูจกิ ิ (ไทยแลนด์ ) จก บริษัท โทร. 0-4446-9070-1 คง นครราชสีมา อรุ ณเรื่ อไหมไทย ร้ าน โทร. 0-4428-4360 ปักธงชัย นครราชสีมา อุตสาหกรรมไหมไทย จก บริษัท โทร. 0-4444-1558 ปักธงชัย นครราชสีมา ขันธทัตไหมไทย โทร. 0-4428-3532 ปักธงชัย นครราชสีมา เมฆไหมไทย หจก โทร. 0-4445-1255 ปักธงชัย นครราชสีมา

หมวดขายส่ ง และผู้ผลิตกรอบรู ป l

กรอบไม้ งาม ร้ าน โทร. 0-4434-2431 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

ควอลิตี ้ เฟรม มาร์ เก็ตติง้ โทร. 0-4426-1303 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา โคราชเคลือบรู ป โทร. 0-4424-5550 นครราชสีมา พนมศิลป์ ร้ าน โทร. 0-4424-1990 นครราชสีมา พี แอนด์ พี เฟรม ร้ าน โทร. 0-4424-3326 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา เมอรี่ คอร์ ปอเรชั่น จก บริษัท โทร. 0-4431-5027 นครราชสีมา ส สุทธิ กรอบรู ป โทร. 0-4425-3031 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา เมอรี่ คอร์ ปอเรชั่น จก บริษัท โทร. 0-4432-8117 ปากช่อง นครราชสีมา l

หมวดบริการขนส่ งทางบก

แอร์ โคราชพัฒนา (โคราช-กรุ งเทพฯ) บขส.เก่า โทร. 0-4426-9345 บขส.ใหม่ โทร. 0-4423-0378 หมอชิต โทร. 0-2936-2252 นครราชสีมาไทยสงวนขนส่ ง หจก โทร. 0-4427-6019 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ขนส่ ง (บขส 2) จก บริษัท โทร. 0-4425-4964

นครราชสีมา เค เอช ทัวร์ หจก โทร. 0-4431-3786 นครราชสีมา โคราชผดุงกิจ ร้ าน โทร. 0-4424-3371 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา โคราชสหะชัยขนส่ ง หจก โทร. 0-4425-6353 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา โคราชประหยัดทัวร์ หจก. โทร. 08-1876-7274, 0-4424-3574 โคราชแสงเจริญ-ขนส่ ง หจก โทร. 0-4426-5674 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ฉันทนา ฉายพิมาย แผง โทร. 0-4428-5088 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา นครชัยทัวร์ จก บริษัท โทร./โทรสาร 0-4426-1555 ซินหลี โทร. 0-4424-2048 นครราชสีมา

หมวดบริการขนส่ งสินค้ า ทางอากาศ l

เช้ งเก้ อร์ (ไทย) จก บริษัท โทร. 0-4434-1929 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ดีเอชแอล อินเตอร์ เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-4426-3431-5


สินค้า และธุรกิจบริการ

ยูเซ็น แอร์ แอนด์ ซี เซอร์ วสิ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-4433-4701 เวลส์ แฮนดิง้ เซอร์ วสิ หจก โทร. 0-4426-5045

หมวดคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ ต่อพ่ วง-ซ่ อม l

โคราชไซเบอร์ แคร์ จก บริษัท โทร. 0-4426-9696 โคราชไอทีเซอร์ วสิ หจก โทร. 0-4422-2227 คอมพิวเทคปั กธงชัย โทร. 0-4428-3844, 08-9845-0537 โทรสาร 0-4428-4905 เซ็นทรั ล โมบาย แอนด์ คอม ร้ าน โทร. 0-4427-5505 นีโอ คอมพิวเตอร์ แอนด์ เน็ตเวิร์ค จก บริษัท โทร. 0-4435-1562 ประเสริฐคอมเทค ร้ าน โทร. 0-4427-5771 พีซี พียู จก บริษัท โทร. 0-4426-0661-2 เวชกิจคอมพิวเตอร์ โทร. 0-4426-9106 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา เอสบีดอทคอม จก บริษัท โทร. 0-4425-5757

หมวดคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ ต่ อพ่ วง ผู้จำ� หน่ าย l

กลุ่มแอดวานซ์ รี เสิร์ซ จก บริษัท โทร. 0-4420-3532 คอมพิวเตอร์ ช็อพ (1993) หจก โทร. 0-4426-0096 เค พี กมลกิจ อินเตอร์ เทรด จก บริษัท โทร. 0-4425-6499 โคราชคอมพิวเตอร์ หจก โทร. 0-4426-9246 โคราชฟิ วเจอร์ เทค หจก โทร. 0-4429-3162 จักราชคอมพิวเตอร์ แอนด์ อมิ พอร์ ต เอ็กซ์ พอร์ ต หจก โทร. 0-4439-9427 นครราชสีมา ซินเน็ค (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-4420-3689 โซเทเรี ยคอนเน็คชั่น หจก โทร. 0-4426-7862-3 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ดี คอมพิวเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-4429-6194-7

หมวดขายปลีก เครื่ องเขียน l

รวมวิทยานครราชสีมา ร้ าน

โทร. 0-4425-8699 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา บุ๊คเฮ้ าส์ นครราชสีมา หจก โทร. 0-4426-8090 นครราชสีมา ส ศึกษาภัณฑ์ นครราชสีมา หจก โทร. 0-4425-7403 กิจเจริญ ร้ าน โทร. 0-4424-2226 เกษมศิลป์ ร้ าน โทร. 0-4447-5101 นครราชสีมา คลังวิทยา หจก โทร. 0-4424-2513 นครราชสีมา ตังเจริญ 2 ร้ าน โทร. 0-4424-3276 นครราชสีมา

หมวดขายปลีก เครื่ องประดับสตรี l

กิจเจริญจิวเวลรี่ โทร. 0-4424-2907 นครราชสีมา จิตรจิวเวลรี่ ร้ าน โทร. 0-4424-6987 นครราชสีมา

หมวดเจ้ าสาว ชุดและเครื่ องประดับ l

คู่ววิ าห์ (พงศ์ สว่ าง) ร้ าน

โทร. 0-4424-2224 แฟร์ ร้ าน โทร. 0-4444-1743 นครราชสีมา เวดดิง้ คอร์ นเนอร์ สตูดโิ อ โทร. 0-4424-3121

หมวดขายปลีก และรั บจัดดอกไม้ l

โคราชฟลอรี สท์ โทร. 0-4429-8495 นครราชสีมา จ๊ อดดอกไม้ งาม ร้ าน โทร. 0-4424-7588 ชมภู สิงห์ สมบุญ แผง โทร. 0-4424-4852 ดอกบัว ร้ าน โทร. 0-4425-6400 นครราชสีมา ดอกไม้ สาลี่ ร้ าน โทร. 0-4425-3216 นวลฟลาวเวอร์ ร้ าน โทร. 0-4431-4890 นครราชสีมา นารี นิลรั ตน์ แผง โทร. 0-4425-8027 นครราชสีมา ฟลาวเวอร์ ซ็อพ โทร. 0-4425-7077 ฟลาวเวอร์ โฮม โทร. 0-4424-2520

หมวดถ่ ายรู ป-ล้ าง อัด ขยาย ฟิ ล์ มขาวด�ำ l

Tourist&Business

NAKHONRATCHASIMA

119


สินค้า และธุรกิจบริการ

และฟิ ล์ มสี ราชาคัลเลอร์ แล็บ โทร. 0-4424-1253 โทรสาร. 0-4425-3537 วีระศิลป์ ร้ าน โทร .0-4488-9071 แก่ นศิลป์คัลเลอร์ ห้ องภาพ โทร. 0-4433-9240 นครราชสีมา ฉายาศิลป คัลเลอร์ แล็บ โทร. 0-4425-3606 นครราชสีมา ซี เซอร์ เคิล หจก โทร. 0-4424-3739 ซีเซอร์ เคิล ฟูจโิ ฟโต้ เอ็กซ์ เพรส โทร. 0-4424-3739 เซ็นทรั ล เวดดิง้ โฟโต้ พลาซ่ า จก บริษัท โทร. 0-4425-3436 เซย์ ชีส ร้ าน โทร. 0-4424-2435 เดียร์ คัลเลอร์ ร้ าน โทร. 0-4425-2604 นครราชสีมา ไทยช่ างอลูมนิ ่ ัม ร้ าน โทร. 0-4426-8879 นครราชสีมา น�ำศิลป์ ร้ าน โทร. 0-4424-2148

หมวดซ่ อมและบ�ำรุ ง รั กษาเครื่ องถ่ ายเอกสาร l

แสงจันทร์ ซัพพลาย หจก. โทร. 0-4607-6772, 0-4427-0705 ่ยว&ธุรกิจ มา 120 ๑ท่องเทีใน...นครราชสี

โทรสาร. 0-4427-0705 ก๊ อปปี ้ ไทม์ หจก โทร. 0-4426-7355 แคนนอน มาร์ เก็ตติง้ (ไทยแลนด์ ) จก บริษัท โทร. 0-4429-9730-1 เมืองย่ า ออฟฟิ ศ โพรดักส์ จก บริษัท โทร. 0-4429-3224-6 ศูนย์ บริการพานาโซนิค โทร. 0-4429-5889-90 l

หมวดทนายความ

นครราชสีมาการบัญชีและทนายความ ส�ำนักงาน โทร. 0-4425-1747 นครราชสีมา กิตติชัย งามศิลป์ สนง ทนายความ โทร. 0-4446-1706 นครราชสีมา อึง้ ฮุ่งเฮียะ โทร. 0-4425-8277 นครราชสีมา อึง้ เฮงหลี โทร. 0-4426-8222 อึง้ เฮงหลี ตราพญานาค ห้ างทอง โทร. 0-4426-7966

หมวดโทรศัพท์ มือถือ และอุปกรณ์ l

วี เอ็ม นครราชสีมา หจก โทร. 0-4428-8332 คอลล์ วัน จก บริษัท โทร. 0-4434-2815 เค วี เทเลคอม จก บริษัท

โทร. 0-4434-2115 เจ เอส เซ็นเตอร์ เทเลคอม ร้ าน โทร. 0-4427-0575 l

หมวดบริการท�ำบัญชี

ต้ นไม้ ใหญ่ จก บริษัท โทร. 0-4426-8433 ถวิลและเพื่อน สนง บัญชี โทร. 0-4425-4001 ทัศนีย์การบัญชี โทร. 0-4425-8715 นภัส การบัญชี สนง โทร. 0-4426-7057 เน็ทเวิร์ค ออคิด จก บริษัท โทร. 0-4426-5689 l

หมวดประกันภัย

สินมั่นคงประกันภัย จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-4426-1795-804 นครราชสีมา วิริยะประกันภัย จก บริษัท สาขาไนท์บาซาร์ 116 ถ.มหาดไทย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา โทร. 0-4425-5989

หมวดตู้และอุปกรณ์ ในการเลี้ยงปลา l

โคราช กัปปี ้

โทร. 0-4425-9590 โคราชหนองจิ๋ว โทร. 0-6648-1288 เต้ ไตรทอง โทร. 0-9835-1777 มิสเตอร์ ฟิช โทร. 0-4427-2081 วังปลา (โคราช) โทร. 0-1967-7310 l

หมวดป้ายโฆษณา

โคราชอิงค์ เจ็ท โทร. 0-4425-1595 โทรสาร 0-4425-1482 จินดารั ตน์ ร้ าน โทร. 0-4424-3641 M.PRO โทร. 0-4428-0697, 08-6585-1305 l

หมวดผลิตภัณฑ์ ผ้าใบ

พรชัยเจริญการผ้ าใบ โคราช โทร. 0-4426-4273, 08-1955-0818 โทรสาร. 0-4426-4273 เจริญกิตผ้ าใบ ร้ าน โทร. 0-4425-1860 เตียย่ งล้ ง ร้ าน โทร. 0-4426-7132 นครราชสีมา

หมวดเต้ นท์ ผ้ ูผลิต และจ�ำหน่ าย l


สินค้า และธุรกิจบริการ ศิริวัฒน์ เต๊ นท์ เช่ า (ผ้ าใบ) โทร. 08-9428-1537, 08-9717-1376, 0-4431-1675, 0-4431-3564 l

หมวดโรงพิมพ์

โคราช มาร์ เก็ตติง้ แอนด์ โปรดักชั่น หจก โทร. 0-4424-1580 โคราชพริน้ ติง้ -โรงพิมพ์ โทร. 0-4425-6965-6 จิระการพิมพ์ ร้ าน โทร. 0-4426-0320

โจเซฟ พลาสติก การ์ ด (โคราช) แอนด์ ปริ๊นท์ จก บริษัท โทร. 0-4426-8441-2 ชัยพรการพิมพ์ ร้ าน โทร. 0-4432-6381-2 นครราชสีมา

หมวดเพชรพลอยและ ทองรู ปพรรณ-ขายปลีก l

จารุ เจมส์ ห้ างเพชร โทร. 0-4426-8808 นครราชสีมา จินเฮงหลีตราดาวบิน ห้ างทอง โทร. 0-4424-2475

หมวดบริษัทรั กษา ความปลอดภัย l

หจก.ราชสีมาอินเตอร์ การ์ ด กรุ๊ พ โทร./โทรสาร 0-4435-5227 อิมเม็กซ์ เอ็กซ์ เปอร์ ท กรุ๊ ป จก บริษัท โทร. 08-9428-7640 , 0-4427-7921 โทรสาร. 0-4435-3668 ราชสีมา เซฟตีก้ าร์ ด โทร. 08-1718-7251, 0-4429-9288 เจพี จันทะค�ำภู อินเตอร์ การ์ ด จก บริษัท โทร. 0-4427-8430 ไจแอนท์ อีสาโน จก บริษัท โทร. 0-4426-7094 วี.ไอ.พี.เพอร์ เฟค จก บริษัท โทร. 0-4429-9819 โทรสาร 0-4429-9369

หมวดศาสนา เครื่ องอัฐบริขาร และของใช้ ในพิธี l

โป๊ยก่ วย (จ�ำหน่ ายศาลเจ้ าที่) ภูเตศวร (จ�ำหน่ ายสิงโตหิน) ภูเตศวร (รั บท�ำงานปั ้น งานศิลปะ ต่ างๆ) โทร. 0-1660-0519, 0-6648-9288 โทรสาร. 0-4425-9046 คลังบุญ ร้ าน โทร. 0-4447-1134 นครราชสีมา คุณธรรม เฟอร์ นิเจอร์ โทร. 0-4446-1164 นครราชสีมา เจริญพัฒนา สังฆภัณฑ์ ร้ าน โทร. 0-4425-5427 เจริยพร ร้ าน โทร. 0-4431-1517 นครราชสีมา

หมวดสรรพสินค้ า ห้ างและร้ าน l

คลังพลาซ่ า จก บริษัท โทร. 0-4425-5107-9 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา โคราช นอรี สท์ ซิตี ้ ห้ างสรรพสินค้ า โทร. 0-4425-9640-5 นครราชสีมา โคราชเทพนคร หจก โทร. 0-4424-3424 นครราชสีมา

เจริญภัณฑ์ ร้ าน โทร. 0-4424-2720 นครราชสีมา เดอะมอลล์ ราชสีมา จก บริษัท โทร. 0-4428-8555 เทพนคร หจก โทร. 0-4424-6572 นครราชสีมา l

หมวดเครื่ องใช้ ส�ำนักงาน

จักรพาฟฟ์นครราชสีมา หสน โทร. 0-4426-7237 โคราชนวกิจ จก บริษัท โทร. 0-4425-5052 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา นิวสากล ร้ าน โทร. 0-4446-1095 บัวใหญ่ นครราชสีมา ก่ อทวี จก บริษัท โทร. 0-4445-2688 l

หมวดผู้จำ� หน่ ายสุรา

คีเซ้ เฮง ร้ าน โทร. 0-4424-1790 นครราชสีมา ทรงทรั พย์ วศิ วกรรม จก บริษัท โทร. 0-4449-1097 นครราชสีมา ไทยแสงทอง ร้ าน โทร. 0-4424-6874 นครราชสีมา สิทธิการสุรา ร้ าน โทร. 0-4444-8099 นครราชสีมา เสรี วัฒน์ การสุรา หจก โทร. 0-4424-5897 l

หมวดผลิตภัณฑ์ อาหาร

แหนมวาสนา หจก โทร. 0-4431-5892 โทรสาร. 0-4431-4606 แหนมศิริประภา 99 โทร. 0-4037-4214, 0-9284-0617 กุนเชียงสมถวิล โทร. 0-4431-4991 l

หมวดจ�ำหน่ ายผ้ า

บี.เอส. แฟบริคทาวน์ หจก โทร. 0-4426-9045-7 โทรสาร. 0-4426-8412

Tourist&Business

NAKHONRATCHASIMA

121


สินค้า และธุรกิจบริการ

่ยว&ธุรกิจ มา 122 ๑ท่องเทีใน...นครราชสี


สินค้า และธุรกิจบริการ

Tourist&Business

NAKHONRATCHASIMA

123


สินค้า และธุรกิจบริการ

่ยว&ธุรกิจ มา 124 ๑ท่องเทีใน...นครราชสี


สินค้า และธุรกิจบริการ

Tourist&Business

NAKHONRATCHASIMA

125


สินค้า และธุรกิจบริการ

่ยว&ธุรกิจ มา 126 ๑ท่องเทีใน...นครราชสี


รถยนต์-อุปกรณ์ และอะไหล่

ด้ านรถยนต์ อุปกรณ์ -อะไหล่

ในหมวดนี้ส�ำหรับท่านที่ก�ำลังค้นหา ล้อและเครื่องยนต์ ถ้าท่านต้องการแลกเปลี่ยน เช่า ซื้อ ขาย ซ่อมล้าง ขัดเคลือบ ท�ำความสะอาด อุปกรณ์ประดับยนต์ และอะไหล่เครื่องมือ ท่านควรค้นหาในหมวดนี้

Tourist&Business

NAKHONRATCHASIMA

127


รถยนต์-อุปกรณ์ และอะไหล่ หมวดกระจก ฟิ ลม์ กรองแสง

l

บอมรถยก โคราช Tel. 08-8469-1818

l

หมวดรถยนต์ ล้ าง-อัด-ฉีด

อ.ประดับยนต์ โคราช Tel. 08-9677-7712

ดู AD 4 สี ปกหลังใน

A-Sound Shop ที่ตั้ง : 905 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา Tel. 08-7297-5468

บริษัท ไทยออโต้ กลาส จ�ำกัด ที่ตั้ง : 517/150 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel. 0-4427-1555, 0-4429-3723-5 Fax. 0-4434-2423

ดู AD 4 สี หน้ า 30 l

หมวดแบตเตอรี่

สองพี่น้อง คาร์ แคร์ แอนด์ ซาวด์ Tel. 08-5613-3356

ส้ มไฟเบอร์ รถยนต์ โคราช ที่ตั้ง : 69/5 ซ.22 ถ.เดชอุดม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel. 08-4430-1122 คุณส้ ม, 08-5778-3938 คุณเฟิ ร์ ส

ดู AD 4 สี หน้ า 27

แบงค์ ออโต้ ชอ็ ป โคราช ที่ตั้ง : ซ.ไตรมิตร ตรงข้าม บชร2 ถ.ร่วมเริงไชย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel. 09-4841-4455 l

ทวีผล ทวีโชค กูรูแบตเตอรี่ Tel. 0-4400-0525, 09-5574-0922

l

หมวดบริการรถยก รถสไลด์

หจก. โอ๋ รถยก Tel. 08-6248-7699, 09-3083-9688

ดู AD 4 สี หน้ า 32

ครู ต้อย คาร์ สปา ที่ตั้ง : ซ.ตลาดส�ำเพ็งโคราช Tel. 08-6310-6999

หมวดรถยนต์ ประดับตกแต่ ง

l

นรินทร์ อะไหล่ แต่ ง รถสิบล้ อ โคราช ที่ตั้ง : 256/129 ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา Tel. 09-3121-3564

ดู AD 4 สี หน้ า 32

DATA TEC KORAT By Pingpong ที่ตั้ง : 76/2 หมู่ 4 ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel. 08-1389-5150, 06-4209-0166

ดู AD 4 สี ปกหน้ าใน

หมวดรถยนต์ ใช้ แล้ ว ผู้ขาย รั บซื้อ

บริษัท พี.อาร์ คาร์ มอเตอร์ เซลล์ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 3066 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา Tel. 0-4428-2670-1, 08-1878-4272 l

หมวดอู่ซ่อมรถยนต์

ร้ านโอคาร์ ออดิโอ ที่ตั้ง : 127/1 หมู่ 5 ต.เกษมทรัพย์ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา Tel. 09-3428-1277 ไพศาลเทอร์ โบ ที่ตั้ง : 79/2 ถ.พหลโยธิน (สายใหม่) อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140 Tel. 0-3632-5844, 08-1780-7820

ดู AD 4 สี หน้ า 27

หจก. ปิ ยะวรรณ รถยก ที่ตั้ง : 448/3 ถ.สืบศิริ ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30280 Tel. 08-9844-4614

่ยว&ธุรกิจ มา 128 ๑ท่องเทีใน...นครราชสี

A & B AUTO SHOP ที่ตั้ง : ตลาดเซฟวันติดธนาคารออมสิน Tel. 08-1486-1880, 08-1718-9557

เด่ นชัยแอร์ ประดับยนต์ Tel. 08-1967-8349, 08-1977-1979


รถยนต์-อุปกรณ์ และอะไหล่ l

อู่ช่างนิก เจริญการช่ าง Tel. 08-7992-2928

บริษัท อู่ทรั พย์ การช่ าง จ�ำกัด ที่ตั้ง : 142 หมู่ 1 ต.ธงชัยเหนือ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา Tel. 0-4496-9144, 08-6251-9404, 08-1393-8261, 09-0418-1298 Fax. 0-4496-9145

ดู AD 4 สี ปกหลังใน

หมวดรถยนต์ -ให้ เช่ า

หมวดปั๊ มน�้ำมัน KORAT CAR RENTAL ที่ตั้ง : 543/2 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา Tel. 08-1877-3198, 08-6429-0008

ลักษณ์ ออโต้ เซอร์ วสิ ที่ตั้ง : 39 หมู่ 4 ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา Tel. 08-9280-1253

ดู AD 4 สี หน้ า 32

หจก. ชัยสวัสดิ์ปากช่ อง Tel. 0-4431-1119 Fax. 0-4431-3878

อู่ช่างโอ๊ ต เซอร์ วสิ ที่ตั้ง : 144 หมู่ 4 ต.หนองจะบก อ.เมือง จ.นครราชสีมา Tel. 08-6247-1673

หมวดประกันภัย นายหน้ าและทีป่ รึกษา l

หจก. โฟโด้ ที่ตั้ง : ตรงข้ามโรงเรียนอัสสัมชัญ นครราชสีมา (ก่อนถึงบิ๊กซี) Tel. 0-4434-2456, 08-1977-0320 ที่ตั้ง : ลานจอดรถพิเศษเดอะมอลล์ (ฝั่งตรงข้ามเดอะมอลล์นครราชสีมา) Tel. 0-4425-6773, 08-1977-0320 ที่ตั้ง : สาขาบุรีรัมย์ Tel. 0-4469-0144 ที่ตั้ง : สาขาชัยภูมิ Tel. 08-1977-0320, 0-4481-2992

ดู AD 4 สี ปกหลังใน l

หมวดกระจกรถ

ราชสีมากระจก แอร์ แอนด์ ซาวด์ หจก โทร. 0-4424-2624 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

อู่น้อยกลการ ที่ตั้ง : 322 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel. 08-6719-9590

อู่อนันต์ การช่ าง ที่ตั้ง : 102 หมู่ 10 ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ Tel. 08-9241-1962, 0-4489-0692

หมวดรถแทรกเตอร์ อะไหล่

เรื องศิริแทรคเตอร์ ที่ตั้ง : 71-73 ถ.บุรินทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา Tel. 0-4424-1515, 08-1593-5834

l

อู่สมจิตร ราชายนต์ โคราช Tel. 08-5639-0132, 08-1074-5778

ดู AD 4 สี ปกหลังใน

l

ปากช่ องเบาะหนัง ที่ตั้ง : ลานจอดรถเพื่อนเกษตร ปากช่อง ถ.มิตรภาพ ต.ปากช่อง อ.เมือง จ.นครราชสีมา Tel. 09-2894-8545

l

อู่ปภากร บัส ที่ตั้ง : 192 หมู่ 6 ต.โคกสูง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30310 Tel. 08-7933-3139

หมวดเบาะรถยนต์

l

หมวดรถจักรยาน จ�ำหน่ าย

กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จก บริษัท โทร. 0-4426-3680-4 โทรสาร. 0-4426-3680 ต่อ 134 นารายณ์ สากลประกันภัย จก บริษัท โทร. 0-4421-3160-1 สหมงคลประกันภัย จก บริษัท โทร. 0-4426-1539 วิริยะประกันภัย จก บริษัท โทร. 0-4425-5989 สามัคคีประกันภัย จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-4434-2633-5 อโณทิยาที่ปรึกษาประกันภัย (โบรคเกอร์ ) โทร. 0-4425-8909 อินชัวร์ -เมท โบรกเกอร์ จก บริษัท โทร. 0-4424-2799 แฮนโอเวอร์ อนิ ชัวรั นส์ นิวยอร์ ค จก บริษัท โทร. 0-4424-2431 ฐิตกิ ร จก บริษัท โทร. 0-4432-8569-70 อโณทิยาที่ปรึกษาประกันภัย (โบรคเกอร์ ) โทร. 0-4437-5341

หมวดผู้ขาย และจัดจ�ำหน่ ายยางรถ l

จอมพลอาหลั่ย ที่ตั้ง : 400 ถ.จอมพล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา Tel. 0-4424-4015, 08-8482-6924

นครราชสีมาเลี่ยงฮัว้ หจก โทร. 0-4425-6391-2 จิงเซ้ ง นครราชสีมา หจก โทร. 0-4424-4326 มณฑลหล่ อยางนครราชสีมา หจก โทร. 0-4424-2867 เลี่ยงฮัว้ นครราชสีมา หจก โทร. 0-4425-6391-2 นครราชสีมา มณฑลหล่ อยางนครราชสีมา หจก โทร. 0-4424-5326 นครราชสีมา Tourist&Business

NAKHONRATCHASIMA

129


รถยนต์-อุปกรณ์ และอะไหล่ ขวัญสมบัตกิ ารยาง โทร. 0-4444-7095 นครราชสีมา ค็อกพิท ออโต้ ไทร์ เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-4428-2613 โคราชชัยยางยนต์ 2002 จก บริษัท โทร. 0-4427-1369-70 โคราชเบสท์ ไทร์ หจก โทร. 0-4425-7377 โคราชออโต้ แมกซ์ หจก โทร. 0-4425-6094 ชัยยางยนต์ ร้ าน โทร. 0-4425-3226 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ซ�ำยางยนต์ หจก โทร. 0-4431-1767 นครราชสีมา เซลล์ ออโต้ เซิร์ฟ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-4434-2846 ไดอิจิ อัลลอย (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-4421-2574 บี พี คลีนิคคาร์ หจก โทร. 0-4425-9411-3 มงคลกิจการยาง ร้ าน โทร. 0-4421-2830 มณฑลคาร์ เซอร์ วสิ หจก โทร. 0-4421-4526 มัตเจริญ ออโตแอร์ หจก โทร. 0-4424-1279 มิตรภาพการยาง โทร. 0-4427-0314

่ยว&ธุรกิจ มา 130 ๑ท่องเทีใน...นครราชสี

เมืองงาม หลักเมือง โทร. 0-4424-2179 เมืองงามหัวทะเล โทร. 0-4425-3634 นครราชสีมา เมืองทองยางยนต์ ร้ าน โทร. 0-4427-7747 แม็ก แอนด์ ไทร์ หจก โทร. 0-4429-5678 แม็คโคร ออโตแคร์ จก บริษัท โทร. 0-4429-5329-31 ย่ งสวัสดิ์ ร้ าน โทร. 0-4424-6645 ราชสีมาศูนย์ ล้อ เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-4426-1844 แสงชัย ร้ าน โทร. 0-4441-1282 นครราชสีมา เอสการยาง ร้ าน โทร. 0-4431-1504 นครราชสีมา ส�ำราญยางยนต์ หจก โทร. 0-4444-1222 ธีระยุทธการยาง ร้ าน โทร. 0-4446-1688 นิรันดร์ การยาง-ปากช่ อง หจก โทร. 0-4431-1238 สินเจริญ ร้ าน โทร. 0-4431-1977

หมวดรถยนต์ ใช้ แล้ ว ผู้ขายและรั บซื้อ

l

ราชสีมารวมรถแอนด์ คาร์ เร้ นท์ จก บริษัท โทร. 0-4425-3921 โทรสาร. 0-4425-9197 เล็กรถยนต์ โทร. 08-9428-0381 เจริญยนต์ นครราชสีมา หจก โทร. 0-4435-2349-52 สมบัตกิ ลการนครราชสีมา จก บริษัท โทร. 0-4424-8885-7 ก้ องคาร์ เซอร์ วสิ โทร. 0-4425-4082 นครราชสีมา เขาใหญ่ คาร์ โทร. 08-6721-2779, 0-4427-9871 เครื อโชคชัยกรุ๊ ป จก บริษัท โทร. 0-4426-7365 โคราชธุรกิจ 2000 จก บริษัท โทร. 0-4426-2160 โคราชเมืองรถ โทร. 0-4428-3358 โคราชยนตรการ โทร. 0-4424-1005 ประจักษ์ กลการ หจก โทร. 0-4428-7501-4 พิมายคาร์ เซ็นเตอร์ โทร. 0-4428-7501-4 นครราชสีมา พิสิษฐยานยนต์ (โคราช) จก บริษัท โทร. 0-4426-2859

พีเคเคออโต้ เซลล์ หจก โทร. 0-4428-1360 พี.เอ็น. คาร์ เซอร์ วสิ โทร. 08-6651-9015 โทรสาร 0-4428-0166 ราชสีมาธุรกิจ จก บริษัท โทร. 0-4424-2600 นครราชสีมา ราชสีมารวมรถแอนด์ คาร์ เร้ นท์ จก บริษัท โทร. 0-4425-3921 นครราชสีมา 044 คารส์ กรุ๊ ป โทร. 0-4427-8420 นครราชสีมา สถิตยนต์ หจก โทร. 0-4426-2414 สหพร้ อมมิตรออโต้ เซลล์ จก บริษัท โทร. 0-4426-7365-6 สามเค มอเตอร์ เซลส์ หจก โทร. 0-4425-4082 นครราชสีมา สามเค มอเตอร์ เซลส์ หจก โทร. 0-4421-3481นครราชสีมา การพานิชภัตตาคาร (เชลล์ ชวนชิม) โทร. 0-4431-1260 เคทียนตรกิจ หจก โทร. 0-4431-4059 เชนลิซซิ่งแอนด์ ไฮร์ เปอร์ เซส 1993 จก บริษ้ท โทร. 0-4431-4951 สหพร้ อมมิตรออโต้ เซลล์ จก บริษัท โทร. 0-4427-7558


รถยนต์-อุปกรณ์ และอะไหล่ l

หมวดปั๊ มน�้ำมัน

พนมวัณนครราชสีมา หจก โทร. 0-4437-1165-6 นครราชสีมา กรี นไฮเวย์ ปิโตเลียม หจก โทร. 0-4420-7585-7 นครราชสีมา กรุ งไทยสตีลเซ็นเตอร์ 1995 จก บริษัท โทร. 0-4420-7406 นครราชสีมา คอนอโค (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-4437-1699 คาลเท็กซ์ (ไทย) จก บริษัท โทร. 0-4425-7582-3 นครราชสีมา โคราชกว้ างไพศาล หจก โทร. 0-4426-7233 โคราชดาวเจริญ หจก โทร. 0-4424-1331 โค้ วกวงเฮงหลี โทร. 0-4432-9142 จริยะปิ โตรเลียม หจก โทร. 0-4437-1154 จิรศักดิ์เซอร์ วสิ หจก โทร. 0-4437-1267 นครราชสีมา ดาวเจริญเซอร์ วสิ หจก โทร. 0-4424-2457 ดาวทองมี หจก ปั๊ ม ปตท โทร. 0-4425-6842 นครราชสีมา ดาวศรี วชิ ัย จก บริษัท โทร. 0-4421-9071 ต บริการ โทร. 0-4431-1509 นครราชสีมา

ตัง้ ทงเชียงปิ โตรเลียม โทร. 0-4439-9314นครราชสีมา ทรั พย์ ไพศาลปิ โตรเลียม จก บริษัท โทร. 0-4420-7285-7 นครราชสีมา ทรั พย์ ไพศาลปิ โตรเลี่ยม (1993) จก บริษัท โทร. 0-4437-1186 นครราชสีมา ทองไทยปิ โตรเลียม หจก โทร. 0-4420-7378-81 ทองบริการ ปั๊ มน�ำ้ มัน โทร. 0-4444-7157 นครราชสีมา ไทยณรงค์ พงศธรบริการ หจก โทร. 0-4441-9048 นครราชสีมา บุญฉลองบริการ หจก โทร. 0-4428-6118-9 นครราชสีมา บุญศิริบริการ โทร. 0-4448-9198 นครราชสีมา วินเนอร์ ปิโตรเลียม จก บริษัท โทร. 0-4436-1200 นครราชสีมา สุรนารี เอสเคปิ โตรเลียม 2002 หจก โทร. 0-4421-8480-1 สุวชาและบุตร หจก โทร. 0-4439-9395-7 นครราชสีมา

หมวดรถจักรยานยนต์ และรถสกูตเตอร์ l

นครราชสีมา ธนพล จก บริษัท โทร. 0-4424-4634 นครราชสีมา ก เซอร์ วสิ นครราชสีมา หจก โทร. 0-4425-2522 นครราชสีมา

ต ยานยนต์ นครราชสีมา หจก โทร. 0-4425-7184 โคราชสงวนวงษ์ จก บริษัท โทร. 0-4424-3323 โคราชเหล่ าไพศาล จก บริษัท โทร. 0-4428-9345 จงเจริญใจโคราชฮอนด้ า จก บริษัท โทร. 0-4425-6245-6 โคราชเหล่ าไพศาล จก บริษัท โทร. 0-4446-9241 เมืองพลมอเตอร์ ไบค์ จก บริษัท โทร. 0-4448-9452 เกริกไกรเอ็นเทอร์ ไพรส์ จก บริษัท โทร. 0-4430-1323 เกริกไกรเอ็นเทอร์ ไพรส์ จก บริษัท โทร. 0-4439-9375 โคราชเหล่ าไพศาล จก บริษัท โทร. 0-4444-8364 โคราชเหล่ าไพศาล จก บริษัท โทร. 0-4427-9967-8 เอส เอ มอร์ เตอร์ ร้ าน โทร. 0-4431-4181 เอกตะวันมอเตอร์ เซลล์ จก บริษัท โทร. 0-4433-7313 เกริกไกรเอ็นเทอร์ ไพรส์ จก บริษัท โทร. 0-4428-4522 ทวีมอเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-4438-9065 ทวีมอเตอร์ ด่ านขุนทด จก บริษัท โทร. 0-4438-9065

หมวดซ่ อมรถ จักรยานยนต์ และรถสกูตเตอร์ l

กิจเจริญ ร้ าน โทร. 0-4441-9365 นครราชสีมา โฆษิตการช่ าง ร้ าน โทร. 0-4424-4645 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา จรั ญการช่ าง ร้ าน โทร. 0-4425-2576 นครราชสีมา จิวมอเตอร์ ไซด์ ร้ าน โทร. 0-4425-5932 นครราชสีมา โชคชัยอาหลั่ย ร้ าน โทร. 0-4449-1373 นครราชสีมา ตงเส็งยนต์ ร้ าน โทร. 0-4424-1059 ที เอส ออโต้ พลัส จก บริษัท โทร. 0-4426-2903 เทีย๊ บริการ หจก โทร. 0-4446-1995 นครราชสีมา น�ำชัยการช่ าง ร้ าน โทร. 0-4424-1176 นครราชสีมา ยงค์ บริการ โทร. 0-4424-1532 นครราชสีมา ติ่งบริการ โทร. 0-4429-2292 บัวใหญ่ นครราชสีมา ฟ้าสางอะไหล่ ร้ าน โทร. 0-4447-9261 ประทาย นครราชสีมา สมถวิล ร้ าน โทร. 0-4445-9228 คง นครราชสีมา

Tourist&Business

NAKHONRATCHASIMA

131


รถยนต์-อุปกรณ์ และอะไหล่ ดีการช่ าง ร้ าน โทร. 0-4447-7401 ชุมพวง นครราชสีมา l

หมวดผู้ขายรถแทรกเตอร์

โคราชสงวนการช่ าง หจก โทร. 0-4421-2661-3 ประชาแทรคเตอร์ ร้ าน โทร. 0-4431-1981 นครราชสีมา มหกิจแทรคเตอร์ โคราช หจก โทร. 0-4421-3962-3 นครราชสีมา เมโทรแมชีนเนอรี่ จก บริษัท โทร. 0-4427-8375 เรื องศิริแทรคเตอร์ โทร. 0-4424-1515 นครราชสีมา สงวนการช่ าง โทร. 0-4421-2380-1 นครราชสีมา สถาพรแทรคเตอร์ หจก โทร. 0-4421-4741 นครราชสีมา สหมิตรแท้ (โคราช) จก บริษัท โทร. 0-4424-4790 สหมิตรแท้ แทรกเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-4424-4790 อริยะอีควิปเม้ นท์ จก บริษัท โทร. 0-4429-1182-5

หมวดผู้ขาย รถบรรทุกใหม่ -เก่ า l

ฮีโน่ นครราชสีมา จก บริษัท โทร. 0-4435-2401-4 โคมัตสุปฐพีทองนครราชสีมา

่ยว&ธุรกิจ มา 132 ๑ท่องเทีใน...นครราชสี

จก บริษัท โทร. 0-4435-7592 โคราชส่ องแสงเอ็นเตอร์ ไพรส์ จก บริษัท โทร. 0-4424-4740 ชานนท์ ลิสซิ่ง จก บริษัท โทร. 0-4421-3460 เทพนครเซอร์ วสิ โคราช หจก (ราชสีมาเทพนคร) โทร. 0-4429-6304-12 ภาคอิสาณพานิช (ตังปั ก) หสน โทร. 0-4424-3653 นครราชสีมา

ราชสีมาไฮไฟ ร้ าน โทร. 0-4425-7363 รู ทสปอร์ ตเซอร์ วสิ โทร. 0-4426-1036 วิบลู ย์ สินประดับยนต์ ร้ าน โทร. 0-4426-6719 วี เอส แอร์ แอนด์ ซาวด์ โทร. 0-4427-6880

หมวดรถยนต์ เครื่ อง ประดับ และตกแต่ ง

ส วี ไอ พี นครราชสีมา ร้ าน โทร. 0-4425-3654 นครราชสีมา ซินเฮง 2 ร้ าน โทร. 0-4424-5413 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา เมลบา อินดัสตรี ส์ (ไทยแลนด์ ) จก บริษัท โทร. 0-4433-4949-51 นครราชสีมา สนามประดับยนต์ โทร. 0-4424-2150 นครราชสีมา

l

มงคลกิจการยาง ร้ าน โทร. 0-4421-2830, 08-1999-3723 โทรสาร. 0-4421-2830 โคราช คาร์ เซอร์ วสิ หจก โทร. 0-4425-6156 โคราช แอร์ แอนด์ ซาวด์ โทร. 0-4437-1476 โคราชซาวด์ ร้ าน โทร. 0-4426-2619 นครราชสีมา เจริญชัยแอร์ แอนด์ ซาวด์ ร้ าน โทร. 0-4425-1503 นครราชสีมา นครอิสาณ โรงแรม โทร. 0-4424-2624 นครราชสีมา โมดิฟาย คาร์ ออดิโอ โคราช โทร. 0-4426-3329

หมวดรถยนต์ -หุ้มเบาะ และท�ำประทุน

l

l

หมวดให้ เช่ ารถยนต์

จี อี แคปปิ ตอล (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-4428-9134 บัดเจ็ท บริการรถเช่ า โทร. 0-4434-1654 โฟโด้ คาร์ เร็นท์ หจก

โทร. 0-4425-6773 วรรณดี ร้ าน โทร. 0-4424-3698 นครราชสีมา l

หมวดผู้ขายรถยนต์ ใหม่

โตโยต้ านครราชสีมา (ไทยเย็น) จก บริษัท โทร. 0-4432-9264-5 สีดา นครราชสีมา สยามนิสสันนครราชสีมา จก บริษัท โทร. 0-4423-0031 คลังโอโตโมบิลส์ จก บริษัท โทร. 0-4426-1405-6 เค เอส มิตรภาพ หจก โทร. 0-4425-6252 นครราชสีมา เค เอส เอ็ม มอเตอร์ เซลส์ หจก โทร. 0-4421-4901 โคราชยนตการ หจก โทร. 0-4424-5025 l

หมวดอู่ซ่อมรถยนต์

อู่ช่างด้ วง โทร. 08-1878-9930, 08-5763-8408 ก การช่ าง ร้ าน โทร. 0-4425-3429 นครราชสีมา ก๊ กเจริญการช่ าง อู่ โทร. 0-4424-1197 นครราชสีมา กลการคลีนิคยนต์ ร้ าน โทร. 0-4429-1227 นครราชสีมา กิจการราชสีมายานยนต์ จก บริษัท โทร. 0-4425-2244 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา เกษมสันต์ การช่ าง โทร. 0-4444-8285 นครราชสีมา เกียรติกมลอะไหล่ ร้ าน โทร. 0-4449-1528-9 นครราชสีมา สมนึกการช่ าง อู่ โทร. 0-4435-3284 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา สมพงษ์ การไฟฟ้า โทร. 0-4449-1514 นครราชสีมา สมยศการาจ หจก โทร. 0-4427-1091 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา โทร. 08-0725-5151


รถยนต์-อุปกรณ์ และอะไหล่

Tourist&Business

NAKHONRATCHASIMA

133


รถยนต์-อุปกรณ์ และอะไหล่

่ยว&ธุรกิจ มา 134 ๑ท่องเทีใน...นครราชสี


รถยนต์-อุปกรณ์ และอะไหล่

Tourist&Business

NAKHONRATCHASIMA

135


รถยนต์-อุปกรณ์ และอะไหล่

่ยว&ธุรกิจ มา 136 ๑ท่องเทีใน...นครราชสี


รถยนต์-อุปกรณ์ และอะไหล่

Tourist&Business

NAKHONRATCHASIMA

137


รถยนต์-อุปกรณ์ และอะไหล่

่ยว&ธุรกิจ มา 138 ๑ท่องเทีใน...นครราชสี


๑ ใน นครราชสีมา  

ฉบับรวบรวม โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร กิจกรรมการท่องเที่ยว สินค้าของฝาก OTOP ทำเนียบสินค้าและบริการ นครราชสีมา

๑ ใน นครราชสีมา  

ฉบับรวบรวม โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร กิจกรรมการท่องเที่ยว สินค้าของฝาก OTOP ทำเนียบสินค้าและบริการ นครราชสีมา

Advertisement