Page 1


โครงการพระราชด�ำริในหลวง รัชกาลที่ 9 ด้าน การแพทย์และสาธารณสุขไทย จากพระราชประสงค์ ให้พสกนิกรไทยมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง

พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงริเริ่มเพื่อช่วยเหลือประชาชนของ พระองค์ตลอด 70 ปี แห่งการครองราชย์

“…ถ้าคนเรามีสขุ ภาพเสือ่ มโทรม ก็จะไม่สามารถ พัฒนาชาติได้ เพราะทรัพยากรที่ส�ำคัญของประเทศ ชาติ ก็คือพลเมืองนั่นเอง…” พระราชด�ำรัสของพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงพระ มหากรุณาธิคณ ุ อันมากล้นต่อพสกนิกรชาวไทย ด้วยทรงเล็งเห็นว่า ก�ำลังหลักของชาติบา้ นเมืองก็คอื ประชาชนชาวไทย หากประชาชน ไม่มพี ละก�ำลังหรือมีความเสือ่ มโทรมทางด้านสุขภาพ ประเทศชาติ ก็อาจจะอ่อนก�ำลังไปด้วยได้ และที่ยิ่งไปกว่านั้นก็คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงเป็นห่วงราษฎรทีย่ ากไร้ หรือราษฎรในถิน่ ทุรกันดาร ที่อาจเข้าถึงการแพทย์และสาธารณสุขได้ยาก จึงได้มีโครงการพระ ราชด�ำริ ในด้านการแพทย์และสาธารณสุขเกิดขึ้นมามากมาย Magazine ๑ ใน... ขอน�ำท่านมารู้จักกับโครงการพระราชด�ำริทาง ด้ า นการแพทย์ แ ละสาธารณสุ ข ทั้ ง หมด ที่ พ ระบาทสมเด็ จ

1. โครงการแพทย์หลวงเคลื่อนที่ พระราชทาน

โครงการพระราชด�ำริโครงการนี้เกิดขึ้นใน พ.ศ. 2510 เมื่อ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชด�ำเนินแปรพระราชฐาน ประทับ แรม ณ พระราชวังไกลกังวล หัวหิน ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดเจ้าหน้าที่แพทย์ พยาบาล เครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนยา รั ก ษาโรค ไปยั ง ท้ อ งถิ่ น ทุ ร กั น ดารในจั ง หวั ด เพชรบุ รี ราชบุ รี ประจวบคีรีขันธ์ เป็นต้น ซึ่งในขณะนั้นยังไม่มีหน่วยแพทย์ของทาง ราชการเข้าไปถึง เพือ่ ให้การตรวจรักษาราษฎร โดยไม่คดิ มูลค่าใดๆ 2. โครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน โครงการพระราชด�ำริทางด้านการแพทย์โครงการแรก ซึง่ ถือ ก�ำเนิดเมือ่ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2512 อันเนือ่ งมาจากทีพ่ ระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เสด็จฯ ไปเยี่ยมเยียนที่โครงการ ชาวเขา และทรงพบว่าราษฎรทีม่ ารอรับเสด็จฯ เจ็บป่วยกันมาก อีก

ใน...สาธารณสุข

PUBILICHealth

19


ทั้งยังมีความยากล�ำบากในการเดินทางไปรักษา ดังนั้นพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 จึงทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้คณะ แพทย์ทตี่ ามเสด็จฯ ท�ำการตรวจรักษาประชาชนทีม่ อี าการเจ็บป่วย โดยไม่ต้องเสียค่ารักษาใดๆ นอกจากนีใ้ นโครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน ยังมีการจัด อบรมหมอหมู่บ้านนั้นๆ เพื่อช่วยให้ราษฎรมีความรู้เกี่ยวกับการ ป้องกันโรคภัยต่างๆ และรู้จักวิธีรักษาพยาบาลแผนปัจจุบันอย่าง ถูกต้อง รวมทั้งยังมีการอบรมให้ราษฎรรู้จักการติดต่อกับหน่วย ราชการในกรณีที่อาการบาดเจ็บหรือความเจ็บป่วยนั้น ๆ มีความ รุนแรงเกินขีดจ�ำกัด ซึ่งนับว่าเป็นโครงการพระราชด�ำริที่สามารถ ช่วยประชาชนในประเทศได้อย่างยั่งยืนจริงๆ

20

ใน...สาธารณสุข

PUBILICHealth

โดยจ�ำแนกได้วา่ โครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน สามารถ แก้ไขได้ทั้งปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของราษฎร และแก้ไขปัญหา ด้านเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศชาติด้วย เพราะทรงเล็งเห็นว่า การเจ็บป่วยเป็นอุปสรรคของการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะเหล่า เกษตรกรที่มักจะต้องใช้ก�ำลังในการท�ำงาน ดังนั้นเมื่อได้รับการ บ�ำบัดรักษาให้มีสุขภาพพลานามัยที่ดีแล้ว ราษฎรเหล่านั้นก็จะ สามารถต่อสู้กับงานหนักในการประกอบอาชีพได้ ซึ่งจะส่งผลให้ เศรษฐกิจส่วนรวมของสังคมดีขึ้นสืบไป


3. หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ พระราชทาน

หน่วยทันตกรรมพระราชทานก่อก�ำเนิดขึน้ เมือ่ ปี พ.ศ. 2512 เมือ่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชทรงทราบว่า ทันตแพทย์มีอยู่น้อยและจะมีอยู่ตามโรงพยาบาลประจ�ำจังหวัด เท่านั้น หรือบางจังหวัดก็ไม่มีทันตแพทย์อยู่เลย ดังนั้นพระองค์จึง พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์จัดซื้อรถยนต์ พร้อมอุปกรณ์และ เครือ่ งมือท�ำฟัน และมีหวั หน้าทีมทันตแพทย์คอยจัดส่งทันตแพทย์ อาสาสมัครออกช่วยเหลือ บ�ำบัดโรคเกีย่ วกับฟัน ตลอดจนสอนการ รักษาอนามัยของปากและฟันแก่เด็ก นักเรียน และประชาชนที่อยู่ ในท้องที่ทุรกันดารโดยไม่คิดมูลค่า โดยได้รับความร่วมมือจาก ทันตแพทย์โรงพยาบาลต่างๆ ในการออกปฏิบัติการภาคสนาม

4. โครงการแพทย์พิเศษ ตามพระราชประสงค์

เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ทรงได้ศึกษาและปฏิบัติส่วนพระองค์กับผู้เชี่ยวชาญใน

ศาสตร์สาขาต่างๆ จนได้ผลดีแล้วจึงน�ำมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ ประชาชน โดยโครงการแพทย์พิเศษตามพระราชประสงค์เกิดขึ้นครั้ง แรกเมื่อปี พ.ศ. 2517 เพื่อบรรเทาความเจ็บปวดของราษฎรที่ นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ อ�ำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ซึ่งใน ขณะนั้นมีสถานีอนามัยเพียงแห่งเดียว จึงทรงพระกรุณาโปรด เกล้าฯ ให้กระทรวงสาธารณสุขจัดแพทย์หมุนเวียนเข้าไปบริการ ตรวจรั ก ษา พร้ อ มด้ ว ยแพทย์ แ ละเจ้ า หน้ า ที่ จ ากโรงพยาบาล นราธิวาส และโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ออกไปปฏิบัติการสัปดาห์ ละ 2 ครั้งเป็นประจ�ำ

5. โครงการศัลยแพทย์อาสาราชวิทยาลัย ศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2518 หลังจากที่เปิดโครงการแพทย์พิเศษ ตามพระราชประสงค์ใน พ.ศ. 2517 แพทย์ที่อาสาสมัครซึ่งเป็น แพทย์อาวุโสและมีประสบการณ์มาก เล็งเห็นความส�ำคัญและความ

ใน...สาธารณสุข

PUBILICHealth

21


จ�ำเป็นทีจ่ ะต้องมีศลั ยแพทย์อาสาไปช่วยปฏิบตั งิ าน ณ โรงพยาบาล ประจ�ำจังหวัดสกลนคร ในช่วงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เสด็จฯ แปรพระราชฐาน ประทับที่พระต�ำหนักภูพาน ราชนิเวศน์ จึงได้มีการศึกษาหาข้อมูล และความต้องการของโรง พยาบาลและหน่วยงานต่างๆ ในด้านศัลยกรรม และรวบรวมจัดท�ำ ท�ำเนียบศัลยแพทย์อาสา แล้วก่อตั้งวิทยาลัยศัลยแพทย์ขึ้น โดยใน ภายหลังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 9 ทรงรับวิทยาลัย ศัลยแพทย์ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์และเปลีย่ นชือ่ เป็นราชวิทยาลัย ศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

พยาบาลอยู่ใกล้ หรือบ้างก็เกิดจากการอุปโภค-บริโภคที่ไม่ถูก สุขลักษณะ ด้วยเหตุนี้จึงมีพระราชด�ำริจัดตั้งโครงการอบรมหมอ หมู่บ้านในพระราชประสงค์ โดยคัดเลือกคนในหมู่บ้านต่าง ๆ มา เข้ารับการฝึกอบรมด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้น การรักษาโรค อย่างง่าย เพือ่ ให้หมอหมูบ่ า้ นเหล่านีส้ ามารถช่วยเหลือประชากรใน หมู่บ้านได้อย่างถูกวิธี

เริม่ แรกต�ำรวจจราจรในโครงการพระราชด�ำริ เป็นโครงการ ในพระราชด�ำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย เดช เนื่องจากทรงเป็นห่วงพสกนิกรในเรื่องปัญหาการจราจร จึง พระราชทานแนวทางปฏิบัติให้แก่ต�ำรวจเพื่อเป็นแนวคิดไปใช้ใน การช่วยเหลือพี่น้องประชาชน และพระราชทานทุนจากทรัพย์สิน ส่วนพระองค์ในการจัดหาเครือ่ งมือเครือ่ งใช้ รถจักรยานยนต์พร้อม อุปกรณ์อ�ำนวยความสะดวก และพัฒนาบุคลากรเพื่อด�ำเนินการ แก้ไขปัญหาจราจรอันจะบรรเทาความเดือดร้อนของพสกนิกรได้ อย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์และมีประสิทธิภาพ ได้ผลดียงิ่ ขึน้ โดย โครงการนี้เริ่มด�ำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2536 เรื่อยมา

6. โครงการแพทย์ หู คอ จมูก และโรคภูมิแพ้พระราชทาน

โครงการพระราชด�ำริโครงการนี้จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2522 โดยเริ่มมาจากทรงเห็นว่ามีราษฎรจ�ำนวนมากที่ป่วยด้วยโรคหู คอ จมูก และโรคภูมิแพ้ ซึ่งจ�ำเป็นต้องได้รับการรักษาจากแพทย์ผู้ เชีย่ วชาญเฉพาะด้าน จึงโปรดเกล้าฯ ให้จดั หน่วยแพทย์อาสาสมัคร ในโรคดังกล่าว ผลัดกันออกไปปฏิบัติหน้าที่ประจ�ำโรงพยาบาล ประจ�ำจังหวัดที่เสด็จฯ แปรพระราชฐาน โดยอาศัยแพทย์หู คอ จมูก อาสาสมัครจากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาล รามาธิ บ ดี โรงพยาบาลราชวิ ถี โรงพยาบาลประจ� ำ จั ง หวั ด นครราชสีมา และโรงพยาบาลประจ�ำจังหวัดนครพนม ผลัดเปลี่ยน กันมาปฏิบัติราชการชุดละ 2 สัปดาห์ โดยเริ่มที่จังหวัดนราธิวาส ก่อน ต่อมาก็ขยายการปฏิบัติงานไปยังจังหวัดสกลนคร และที่โรง พยาบาลค่ายกาวิละ จังหวัดเชียงใหม่

7. โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ในพระราชประสงค์

เนือ่ งด้วยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ทรงเล็งเห็นว่าปัญหาด้านการแพทย์และสาธารณสุขเกิดจากการที่ ราษฎรไม่ได้รับการรักษาพยาบาลที่ถูกต้อง อีกทั้งยังไม่มีสถาน

22

ใน...สาธารณสุข

PUBILICHealth

8. โครงการอบรมปฐมพยาบาล เบื้องต้นและการช่วยคลอดฉุกเฉิน

โครงการพระราชด�ำริ ส�ำหรับต�ำรวจจราจร

แต่นอกจากปัญหาที่เกิดจากสภาพการจราจรแล้ว ยังพบ ความเดือดร้อนของประชาชนซึ่งต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่ง ด่วน เช่น การน�ำผู้ป่วย ผู้บาดเจ็บ หญิงใกล้คลอดส่งโรงพยาบาล รวมถึงการคลอดฉุกเฉิน ดังนัน้ เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจจราจรต้องได้รบั การ ฝึ ก อบรมให้ เ กิ ด ทั ก ษะ ความรู ้ ความช� ำ นาญเกี่ ย วกั บ การ ปฐมพยาบาลเบือ้ งต้นและการท�ำคลอดฉุกเฉิน เพือ่ น�ำไปช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ส�ำหรับการฝึกอบรม จะ ฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือฉุกเฉินเบื้องต้น การช่วยชีวิตพื้นฐาน การ ฝึกและทดสอบปฏิบตั กิ ารช่วยชีวติ ขัน้ พืน้ ฐาน การป้องกันการแพร่


กระจายเชื้อโรค การช่วยเหลือการคลอดในสถานการณ์ต่างๆ และการดูแลทารกแรกคลอดก่อนน�ำส่งโรงพยาบาล ทั้งนี้ขออัญเชิญพระบรมราโชวาทที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชด�ำรัสแก่ผู้ส�ำเร็จการ ศึกษาสาขาแพทยศาสตร์ตอนหนึ่ง ซึ่งมีความว่า...

“จึงใคร่ขอร้องให้ทุกๆ คนตั้งใจ และพยายามปฏิบัติหน้าที่ให้ได้ผลสมบูรณ์จริงๆ อย่าปล่อยให้ก�ำลังของชาติต้องเสื่อมถอยลงเพราะประชาชนเสียสุขภาพอนามัย” จะเห็นได้วา่ พระมหากรุณาธิคณ ุ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชนัน้ ล้นเกล้าล้นกระหม่อม อย่างแท้จริง เพราะทรงห่วงใยความเป็นอยู่ของพสกนิกรในทุกด้าน โดยไม่เคยคิดจะทอดทิ้งประชาชนไทยเลยแม้สัก คนเดียว และเชื่อว่าเราทุกคนต่างรู้สึกเหมือนกันว่า...เราโชคดีเหลือเกินที่ได้เกิดในรัชกาลที่ 9

ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัย

ใน...สาธารณสุข

PUBILICHealth

23


WHO ยก “ในหลวง ร.๙”

ผู้นำ�ด้านสาธารณสุข ขอยึดเป็นต้นแบบ พร้อมแพร่คลิปพระราชกรณียกิจเป็นภาษาอังกฤษ องค์การอนามัยโลกประจำ�ประเทศไทย จัดทำ�และเผยแพร่คลิปวิดีโอพระราชกรณียกิจ “ในหลวง ร.๙” ด้าน

การแพทย์และสาธารรสุขเป็นภาษาอังกฤษ ขอยึดเป็นแบบอย่างในการสร้างสุขภาพดีถ้วนหน้า ยกเป็นผู้นำ�ด้าน สาธารณสุข และพระมหากษัตริย์ผู้เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน เฟซบุ๊กองค์การอนามัยโลกประจำ�ประเทศไทย “World Health Organization Thailand” ได้โพสต์คลิปวิดีโอ ความยาว 8.37 นาที โดยระบุขอ้ ความทัง้ ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย ความว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดช ทรง เป็นแรงบันดาลใจสำ�หรับเรา องค์การอนามัยโลก และผู้นำ�อื่นๆ ของโลก พระราชกรณียกิจต่างๆ ด้านการสาธารณสุขล้วนแต่เป็น เครื่องสะท้อนหลักการ “สุขภาพดีถ้วนหน้า” อย่างแท้จริง ที่เราต้องยึดเป็นแบบอย่างเพื่อปฏิบัติตามและต่อยอด นอกจากนี้ พระองค์ยงั ทรงเป็นแบบอย่างทีด่ ขี องประชากรไทยและโลก ในการต่อสูก้ บั ปัญหาด้านสาธารณสุขทีส่ ำ�คัญต่างๆ ตลอดหลายทศวรรษ ที่ผ่านมา องค์การอนามัยโลกจะเดินหน้าสานต่อเจตนารมณ์ของพระองค์ในการพัฒนางานด้านสาธารณสุขของไทย และพระองค์ จะทรงสถิตย์ในใจของเราตลอดไป มิใช่ในฐานะผู้นำ�ด้านสาธารณสุขเท่านั้น แต่ในฐานะที่ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้เป็นศูนย์รวม จิตใจของประชาชนด้วย ทั้งนี้ คลิปวิดีโอดังกล่าวระบุถึงพระราชกรณียกิจทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข เช่น การผลิตวัคซีนป้องกันวัณโรค “บีซีจี” เพื่อต่อสู้กับปัญหาเชื้อวัณโรค โครงการสถานบำ�บัดโรคโปลิโอ การก่อตั้งสถาบันราชประชาสมาสัย ในการแก้ปัญหาโรค เรื้อน กาจัดหาเกลือเสริมไอโอดีน เพื่อแก้ปัญหาโรคคอพอก เป็นต้น

24

ใน...สาธารณสุข

PUBILICHealth


42.

19 พระราชกรณียกิจด้านการแพทย์และสาธารณสุข Ministry PublicHealth 42 ผลงาน 2 ปี กระทรวงสาธารณสุข

ธ ผู้ทรงบริบาร ประชาราษฎร์พ้นโรคา

45

Health Policy

คลินิคหมอครอบครัว

News PublicHealth 48 ข่าวกระทรวงสาธารณสุข ท�ำเนียบร้านอาหาร 61 สะอาด รสชาติอร่อย ท�ำเนียบรีสอร์ทที่พัก 73 ส�ำหรับนักเดินทาง ท�ำเนียบของกินของฝาก 80 สินค้า OTOP

ทำ�เนียบสาธารณสุข’ 2017

56. 54.

บทความแนะน�ำ 54 สุพิกา เฮลท์แคร์ เซ็นเตอร์ บทความแนะน�ำ 56 ดวงใจเนอร์ซิ่งโฮม บทความแนะน�ำ 59 ตลาดอุดมสุขกบินทร์บุรี บทความแนะน�ำ 60 ฉั่วคิมเฮง ห่านพะโล้ ครีมกระชากวัย

137 เลม่อน ซี ไบรท์เทนนิ่ง บทความแนะน�ำ 142 จิตราวรรณ เวลล์เนส สปา

รวบรวมสถานพยาบาล,ศูนย์พยาบาลเนอร์สซิ่งโฮม, สปา-ความงาม ทำ�เนียบยา, เครื่องมือแพทย์, เครื่องสำ�อาง, ผลิตภัณฑ์อาหาร ฯลฯ

Public Health

Directory

90.


เมือ่ ส�ำนักพระราชวัง ได้ออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช มหิตลาธิเบ ศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคตแล้ว ในวันนี้ ณ โรงพยาบาลศิริราช ถือว่าเป็นการ สูญเสีย และความวิปโยคยิง่ ใหญ่ทสี่ ดุ ในชีวติ ของปวงชนชาวไทย ทัง้ ประเทศ พีน่ อ้ งประชาชนชาวไทย ทุกคนได้ตดิ ตามข่าวสาร และ รับทราบมาเป็นล�ำดับว่าในห้วงหลายปีทผี่ า่ นมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระประชวร และได้เสด็จ ไปประทับทีโ่ รงพยาบาล ศิริราชเป็นระยะ เมื่อพระอาการบรรเทาลงก็จะทรงปฏิบัติ พระราชกรณียกิจ ตามปกติด้วยพระวิริยะอุตสาหะ เพื่อความผาสุกของ พสกนิกร ตลอดเวลาทีผ่ า่ นมา คณะแพทย์ได้ถวายการรักษาอย่างใกล้ชดิ พระอาการดีขนึ้ เป็นล�ำดับ ยังความปลาบปลืม้ แก่ประชาชน คนไทย ทั้งชาติ แต่ในที่สุด พระอาการประชวร หาคลายไม่ ประกอบกับ พระชนมพรรษามาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จ สวรรคตพระชนมพรรษา ปีที่ 89 เสด็จด�ำรงสิริราชสมบัติ 70 พรรษา วันที่ 13 ตุลาคม จะเป็นวันทีอ่ ยูใ่ นความทรงจ�ำของประชาชนชาวไทยตลอดไปนานแสนนาน ดุจวัน “ปิยมหาราช” 23 ตุลาคม พี่น้องที่เคารพทั้งหลาย ระยะเวลา 70 ปี ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดช เริ่มต้นขึ้น ภายหลังจากที่มหา สงครามโลกเพิง่ สิน้ สุดลง ประเทศชาติกำ� ลังฟืน้ ตัว จากภัยสงคราม ประชาชนเปีย่ มด้วยความหวัง เมือ่ ประเทศไทยมีพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่ ครองราชย์ เป็นผู้น�ำ เปลี่ยนความท้อแท้ของผู้คน กลายเป็นความแน่วแน่ มั่นคง องอาจที่จะยืนหยัดต่อสู้ กับอุปสรรคต่างๆ ตลอดรัชสมัยเป็นช่วงเวลาที่มีการพัฒนาประเทศในทุกด้าน ทรงเป็นกษัตริย์ ผู้เป็นที่รัก เทิดทูน ทรงเป็นศูนย์ รวมใจ ของคนไทยทั้งชาติ นับเป็น 70 ปี ที่ทรงครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุข แห่งมหาชนชาวสยาม โดยแท้ ขอให้ดวง พระวิญญาณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ สถิตใน สรวงสวรรค์ และทรงอภิบาลคุ้มครองราชอาณาจักรไทย ประชาชนชาวไทย ผู้เป็นพสกนิกรของพระองค์ ให้มีความสงบสุข และความสันติสุข ดุจดังที่ประเทศไทย และประชาชนชาวไทย มี มาโดยตลอด ภายใต้ร่มพระบารมียาวนาน 70 ปี ข้างต้นนี้เป็นแถลงการณ์บางส่วนจากรัฐบาลในวันที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสวรรคต ข้า พระพุทธเจ้า ผู้บริหารและพนักงาน “แม๊กกาซีน ๑ ใน” ขอน้อมร�ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัยอย่างหาที่สุด มิได้ วารสาร ๑ ใน...สาธารณสุข ร�ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขอน้อมน�ำพระราชกรณียกิจด้านการแพทย์และสาธารณสุข ที่ทรง ประทานให้กับพสกนิกรชาวไทยตลอดระยะเวลา 70 ปีแห่งการครองราชย์ร่วมเทิดพระเกียรติ ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัย ประธานที่ปรึกษา พ.ต.ท. สมชาย ศรลัมพ์ พ.ต.ฉลาด วงศ์ไพศาล ฝ่ายกฏหมาย นางนงคราญ นันชนะ ผู้อ�ำนวยการ นางสาววริยา แย้มเพียรวัฒนา บรรณาธิการบริหาร นายกิตติ ฉันทกิจนุกูล กองบรรณาธิการ นายบุญธรรม มุกดาสนิท นายสุเชาว์ ศรลัมพ์ นางสาวสุชาดา พุกทรัพย์ ผู้จัดการโครงการ นางสาวมาลี ชื่นส�ำอางค์ ผู้จัดการส่วนภูมิภาค นางสาวประทุมมาศ สนทอง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ นางสาวพัชรีพร เชื้อบุญมี นางสาวจีรวรรณ ปลั่งเปล่ง นางสาวศิริพรรณ ชัยเกียรติ์สุนทร นางสาวนภาพร ดรุณพันธ์ นางสาวสราลักษณ์ สมอบ้าน นางสาวจตุพร เถื่อนถ�้ำ นางสาวยุวดี พะบ�ำรุงษ์ ศิลปกรรม นายพลากร ค�ำโครตสูนย์ นายศักดิ์ชัย รันจัตุรัส ฝ่ายบัญชี-ธุรการ นางสาวปิยพร ม่วงศรี นายอุรุพงษ์ รุ่งเรือง นายอรรถพล นารูลา นางสาวยุวดี ค�ำลอย

ฉบับพิเศษ : ไทสมุทรเดลี่

บริษัท กิตวรินทร์ อาร์ตแอนด์มีเดีย จำ�กัด 32/67 ถนนสุขุมวิท อำ�เภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270

Tel. 0-2756-3009, 0-2380-3709-10 Fax. 0-2380-3729

E-mail: magazine1nai@gmail.com

www.magazine1nai.com


พระราชาแห่งการแพทย์ และสาธารณสุข

“ การรักษาความสมบูรณ์แข็งแรงของ ร่างกายเป็นปัจจัยของเศรษฐกิจที่ดี และ สังคมที่มั่นคง เพราะร่างกายที่แข็งแรงนั้น โดยปกติ จ ะอำ � นวยผลให้ สุ ข ภาพจิ ต ใจ สมบูรณ์ และเมือ่ มีสขุ ภาพสมบูรณ์ดี พร้อม ทั้งร่างกายและจิตใจแล้ว ย่อมมีกำ�ลังทำ� ประโยชน์สร้างสรรค์เศรษฐกิจและสังคม ของบ้ า นเมื อ งได้ เ ต็ ม ที่ ทั้ ง ไม่ เ ป็ น ภาระแก่ สังคมด้วย คือเป็นผู้แต่งสร้างมิ ใช่ผู้ถ่วง ความเจริญ ”

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรม หาภูมพิ ลอดุลยเดช ในพิธพี ระราชทานปริญญาบัตรแก่บณ ั ฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2522 ................................................. ตลอด 70 ปีแห่งการครองราชย์ พระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มิเคยทรงมองผ่าน ความทุกข์ของประชาราษฎร์อันเกิดจากโรคภัยต่างๆ ทรงให้การบริบาล โดยมีพระราชกรณียกิจ พระราชกุศล และพระราชด� ำ ริ เ กี่ ย วกั บ งานด้ า นการแพทย์ แ ละ สาธารณสุขนานัปการ ล้วนน�ำมาซึง่ การพ้นทุกข์จากโรค ภัยของปวงประชา

ใน...สาธารณสุข

PUBILICHealth

39


วัณโรค

“คุณหลวง วัณโรคสมัยนี้มียารักษากันได้เด็ดขาดหรือยัง ยาอะไรขาด ถ้าต้องการ ฉันจะหาให้อีก ฉันอยากเห็นการแพทย์ เมืองไทยเจริญมากๆ” พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช มีพระราชปรารภกับหลวงพยุงเวชศาสตร์ อธิบดีกรม สาธารณสุข เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2493 จากนั้นในอีก 3 ปีต่อมา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จ�ำนวน 5 แสนบาท แก่ สภากาชาดไทย น�ำไปสร้างอาคารมหิดลวงศานุสรณ์ เพื่อเป็นศูนย์ ผลิตวัคซีนบีซีจี เพื่อผลิตใช้ภายในประเทศ จากที่ก่อนนั้นต้องน�ำ เข้าจากต่างประเทศ ซึง่ มีราคาแพงและไม่เพียงพอ ส่งผลให้สามารถ ลดอัตราการเกิดโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบในเด็กจากเชื้อวัณโรคได้ เป็นจ�ำนวนมาก และศูนย์ผลิตวัคซีนแห่งนีย้ งั ได้รบั ความเชือ่ ถือจาก นานาชาติด้วย โดยองค์การสงเคราะห์แม่และเด็ก (ยูนิเซฟ) ได้สั่ง ซื้อเพื่อจัดส่งไปให้ประเทศในภูมิภาคเอเชียด้วย

โปลิโอ

พ.ศ.2494 โรคไข้ไขสันหลังอักเสบ หรือโปลิโอ แพร่ระบาด ในประเทศไทย มีผู้ป่วยอัมพาตและเสียชีวิตจ�ำนวนมาก และเด็กที่ ป่วยต้องพิการตลอดชีวิต ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วน พระองค์ร่วมกับเงินบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลที่ได้จากการจัด เปียโนคอนเสิร์ต แก่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และโรงพยาบาล ศิริราช จัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ และพ.ศ.2495 ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นเงิน 2.5 แสนบาท ตั้งเป็นทุนโปลิโอสงเคราะห์ และทรงพระกรุณาโปรด เกล้าฯ ให้จดั ซือ้ เครือ่ งช่วยหายใจพระราชทานแก่โรงพยาบาลต่างๆ เพื่อช่วยเหลือคนไข้ด้วย

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พระราชทาน

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน ก่อก�ำเนิดขึ้นนับตั้งแต่ ระยะแรกของการเสด็จฯ ไปเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ เริ่มจากทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้แพทย์ประจ�ำพระองค์ที่ตาม เสด็จ ตรวจรักษาประชาชน แต่ดว้ ยข้อจ�ำกัดทัง้ สถานทีแ่ ละอุปกรณ์ ต่างๆ ท�ำให้ช่วยเหลือประชาชนได้ไม่มาก นับตั้งแต่ พ.ศ.2497 จึง มีการขยายหน่วยแพทย์หลวงดังกล่าวเป็น หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พระราชทาน ที่เดินทางไปให้บริการประชาชนตามสถานที่ต่างๆ โดยอาศัยทุนพระราชทานจากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์

40

ใน...สาธารณสุข

PUBILICHealth

โรคเรื้อน

ในปี พ.ศ.2498 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการควบคุมโรคเรือ้ น ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ไว้เป็นโครงการในพระ ราชด�ำริ และพระราชทานทุนอานันทมหิดลเป็นประเดิม เพือ่ จัดตัง้ สถาบันศึกษาวิจัยและฝึกอบรมพนักงานและพระราชทานเงินที่ เหลือจากการก่อสร้างอาคารดังกล่าว จ�ำนวน 175,064.75 บาท สร้างอาคารส�ำหรับศึกษา วิจยั ป้องกัน รักษา และควบคุมโรคเรือ้ น เมื่อแล้วเสร็จทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า สถาบันราชประชาสมาสัย ที่มีความหมายว่า “พระราชา และ ประชาชนย่อมอาศัยซึ่งกันและกัน” เมื่อพ.ศ.2503 พระราชทานเงินที่เหลือจากการก่อสร้าง สถาบันราชประชาสมาสัย ตั้งเป็นทุนราชประชาสมาสัย ในพ.ศ. 2504 ได้มีพระบรมราชานุญาตเปลี่ยนจากทุนเป็นมูลนิธิ และทรง รับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมูลนิธิราชประชาสมาสัยมีภารกิจ สนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาการรักษาบ�ำบัดโรคเรื้อน จัดหาที่ อยู่ ให้ค�ำแนะน�ำแก่ผู้ป่วย ให้การดูแลพยาบาลเป็นพิเศษ ให้ทุนส่ง เสริมอาชีพและจัดหางานให้ท�ำและให้ทุนการศึกษาบุตร

อหิวาตกโรค

คราที่เกิดการระบาดครั้งใหญ่ของอหิวาตกโรคในพื้นที่ กรุงเทพมหานครและ 35 จังหวัด เมื่อ พ.ศ.2501 ซึ่งมีผู้เสียชีวิต จ�ำนวนมาก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ทรง พระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานพระราชทรัพย์สว่ นพระองค์จดั ตั้ง “ทุนปราบอหิวาตกโรค” และพระราชทานเครื่องฉีดยาป้องกัน ที่ ทั น สมั ย และฉี ด ได้ ร วดเร็ ว พร้ อ มอุ ป กรณ์ ผ ลิ ต วั ค ซี น ให้ แ ก่ สภากาชาดไทย อุปกรณ์ผลิตน�้ำกลั่นแก่สถาบันพยาธิวิทยา กรม แพทย์ทหารบก และเครื่องมือ เวชภัณฑ์ให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ เหตุโรคระบาดนี้ ท�ำให้รัฐต้องสั่งซื้อน�้ำเกลือจากต่าง ประเทศจ�ำนวนมาก จึงได้พระราชทานพระราชทรัพย์สว่ นพระองค์ เพื่อการวิจัยและสร้างเครื่องมือผลิตน�้ำเกลือที่มีคุณภาพ ซึ่งในการ ผลิตต้องใช้น�้ำกลั่นเป็นปริมาณมาก ใน พ.ศ.2504 ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องจักรที่กลั่นน�้ำได้ชั่วโมงละ 100 แกลลอน 1 เครื่อง ราคา 79,622.42 บาท แก่โรงงานเภสัชกรรม

คนปัญญาอ่อน

พ.ศ.2506 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเงิน รายได้จากการฉายภาพยนตร์สว่ นพระองค์ ชุดเสด็จฯ เยือนประเทศ มาเลเซีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ผ่านมูลนิธชิ ว่ ยคนปัญญาอ่อน แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อเป็นทุนก่อสร้าง


อาคารเรียนของโรงเรียนสอนบุคคลปัญญาอ่อนในบริเวณสถาบัน ราชานุกูล โดยพระราชทานนามว่า โรงเรียนราชานุกูล เพื่อช่วย เหลือบุคคลเหล่านี้ให้สามารถด�ำรงชีวิตในสังคมได้

ระบบประสาท

ด้วยสนพระราชหฤทัยการศึกษาวิจยั ประสาท เนือ่ งจากมี ผู้ป่วยโรคระบบประสาทเพิ่มขึ้นเร็ว แต่การบ�ำบัดรักษาโรคยัง ขาดแคลนทั้งแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ จึงทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ พระราชทานเงินรายได้จากการฉายภาพยนตร์ส่วน พระองค์ 702,808.70 บาท เป็นทุนสร้างอาคารเพื่อการวิจัยและ พัฒนาการบ�ำบัดรักษาโรคทางระบบประสาท รวมกับเงินสมทบที่ มีผู้บริจาคโดยเสด็จพระราชกุศล และงบประมาณทางราชการ ก่อสร้างอาคาร 4 ชั้น ในสถาบันประสาทวิทยา ใช้เป็นที่ท�ำการ ค้นคว้าวิจัยและพัฒนาการบ�ำบัดโรคทางระบบประสาท เสด็จ พระราชด�ำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ไปทรงเป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2504 และเสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงเปิดตึกวิจัยประสาท เมื่อวัน ที่ 37 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2506 เมื่อกระทรวงสาธารณสุขได้จัดตั้งเป็น มูลนิธิวิจัยประสาท ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับไว้ในพระบรม ราชูปถัมภ์ พระราชทานทุนเริม่ แรกจ�ำนวน 1 แสนบาท นับเป็นพระ มหากรุณาธิคุณต่อผู้ป่วยทางประสาทวิทยาและสมองพิการ

โรคขาดไอโอดีน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรง พบปัญหาการขาดสารไอโอดีนจนเกิดเป็นโรคคอพอกในประชาชน จ�ำนวนมากในหลายพื้นที่ที่เสด็จฯ ไปเยี่ยมราษฎร พระองค์และ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระเมตตา และมีพระราชประสงค์ให้มกี ารแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน โดย ทรงน� ำ เกลื อ ผสมไอโอดี น ขึ้ น เฮลิ ค อปเตอร์ ไ ปพระราชทานแก่ ประชาชนในถิน่ ทุรกันดารหลายครัง้ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเกลือเสริมไอโอดีนจ�ำนวน 2,419 ตัน แก่กระทรวง สาธารณสุข และสภากาชาดไทย เพื่อน�ำไปแจกจ่ายพสกนิกรทุก ครัวเรือน น�ำมาสู่การกระตุ้นให้คนไทยบริโภคเกลือเสริมไอโอดีน เป็นประจ�ำ ซึ่งจะช่วยป้องกันโรคคอหอยพอก และสมองเสื่อม เมื่อ พ.ศ.2534 ทรงริเริ่มโครงการน�ำร่องเกลือเสริม ไอโอดีนที่ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ น�ำมาสู่โครงการควบคุมการขาด สารไอโอดีนของกระทรวงสาธารณสุข และทรงสนับสนุนวิทยาลัย เทคนิคเชียงใหม่ให้พัฒนาเครื่องจักรขนาดกลางขึ้นเป็นต้นแบบใน การสร้างเครื่องผลิตเกลือผสมไอโอดีนทั่วประเทศ อีกทั้งในโอกาสมหามงคลทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเกลือเสริมไอโอดีนแก่

กระทรวงสาธารณสุข เพือ่ น�ำไปแจกจ่ายประชาชนทัว่ ประเทศ โดย พระราชทานพระบรมราชานุ ญ าตให้ ป ระทั บ ตราสั ญ ลั ก ษณ์ ป ี กาญจนาภิเษกลงบนถุงเกลือพระราชทาน

ไข้เลือดออก

“โครงการปราบยุงลายคั่งค้างมานานแล้ว และอันตราย ยังมีอยู่มาก อยากให้ปราบปรามอย่างจริงจัง อันตรายจากโรคไข้ เลือดออกจะได้ทุเลาลง” พระราชด�ำรัส ณ วังไกลกังวล อ.หัวหิน เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2542 กระทรวงสาธารณสุขสนองแนวพระราชด�ำริ จึงได้จัดท�ำ โครงการประชาร่ ว มใจป้ อ งกั น และควบคุ ม โรคไข้ เ ลื อ ดออก เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ตลอดระยะเวลา 1 ปี จากความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย อัตราการ ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลงต�่ำสุดในรอบ 10 ปี จากเดิม 50 ราย ต่อประชากร 1 แสนคน เหลือเพียง 29.89 รายต่อประชากร 1 แสน คน อัตราป่วยตายลดลงจากเดิมร้อยละ 0.2 เหลือร้อยละ 0.17

ฟันเทียมพระราชทาน

“เวลาไม่มฟี นั กินอะไรก็ไม่อร่อย ท�ำให้ไม่มคี วามสุข จิตใจ ไม่สบาย ร่างกายก็ไม่แข็งแรง” พระราชด�ำรัสพระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ.2547 และ พระราชทานพระราชด�ำริในการแก้ปญ ั หา กระทรวงสาธารณสุขรับ สนองพระราชด�ำริ ด้วยการจัดโครงการฟันเทียมพระราชทาน เพื่อ รณรงค์ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ เป็นกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี และในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา และมี การด�ำเนินการจนถึงปัจจุบัน

น�้ำพระราชหฤทัยยังแผ่ปกคลุมถึงญาติผู้ป่วยด้วย เกิดเป็น โรงเรียนราชประชาสมาสัย และทุนพระราชทานแก่ บุตรผูป้ ว่ ยโรคเอดส์ ปัจจุบนั มีเด็กทีไ่ ด้รบั ทุนจนจบ ม.6 แล้ว ประมาณ 600 คน และปริญญาตรีประมาณ 200 คน มีทั้ง ในสาขาทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น สามารถมีอาชีพเลี้ยงตัวเองและปู่ ย่า ตา ยายได้ ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัย

ใน...สาธารณสุข

PUBILICHealth

41


ผลงานรัฐบาลครบรอบ 2 ปี

ผลส�ำเร็จการด�ำเนินงาน

ด้านสาธารณสุข

คลินิกหมอครอบครัว

การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ด้วยการจัดให้มแี พทย์เฉพาะ ทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัวลงสูต่ ำ� บลท�ำงานร่วมกับวิชาชีพอืน่ ๆ เช่น เภสัชกร พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข นักกายภาพบ�ำบัด แพทย์ แผนไทย หมออนามัย เป็นทีมหมอครอบครัวซึง่ 1 ทีมจะดูแลประชาชน ถึง 10,000 คน เป็นคลินิกหมอครอบครัว ให้บริการภายใต้หลักการ “ทุกคน ทุกอย่าง ทุกที่ ทุกเวลาด้วยเทคโนโลยี” ทุกคน คือ ดูแลทุกกลุ่มวัย ทั้งคนปกติไม่เจ็บป่วย คนกลุ่ม เสี่ยงต่อโรคต่างๆ คนป่วย และคนที่ต้อง ฟื้นฟู สมรรถภาพ ทุกอย่าง คือ ดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐาน ทั้งส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพ และคุ้มครองผู้บริโภค ทุกที ่ คือ ให้บริการทั้งในคลินิกหมอครอบครัว และที่บ้าน ของประชาชน ด้วยการออกเยี่ยมบ้าน 42

ใน...สาธารณสุข

PUBILICHealth

ทุกเวลาด้วยเทคโนโลยี คือ สามารถติดต่อปรึกษาได้ง่าย สะดวก โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร เช่น ปรึกษาทางโทรศัพท์ หรือ โซเชียลมีเดีย เช่น ไลน์ หรือ เฟชบุ๊ค โดยมีเป้าหมายการดูแลครอบคลุม 1 ล้านครอบครัว ภายใน ปี 2560 และมีทีมหมอครอบครัว 66,492 ทีมทั่วประเทศภายในปี 2570

การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว

การพัฒนาระบบการดูแลที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน เพื่อ รองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ของประเทศไทย โดย เฉพาะผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ระดับต�ำบล เน้นให้การดูแลผู้ สูงอายุถงึ บ้านอย่างต่อเนือ่ งและสม�ำ่ เสมอ ด้วยทีมบุคลากรการแพทย์ หลายสาขาวิชาชีพจากหน่วยบริการปฐมภูมใิ นพืน้ ที่ พร้อมทัง้ จัดอบรม ผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ (Carev Manager) ผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน


(Care Giver) ร่วมกับการส่งเสริมให้คนในครอบครัวผูส้ งู อายุตดิ บ้าน ติดเตียงเป็นอาสาสมัครประจ�ำครอบครัว (อสค.) เพื่อช่วยดูแลผู้สูง อายุในครอบครัว

การขยายบริการ ด้านการแพทย์แผนไทย ในโรงพยาบาล

ก�ำหนดให้การพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทาง เลือก เป็น 1 ใน 15 สาขาของแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) มุง่ เน้นการใช้ภมู ปิ ญ ั ญาการแพทย์แผนไทยทีโ่ ดดเด่นและ มีข้อมูลวิชาการสนับสนุนมาดูแลผู้ป่วยแบบผสมผสานกับแพทย์แผน ปัจจุบัน เพื่อเพิ่มทางเลือกในการดูแลสุขภาพแก่ประชาชน มีการจัด ท�ำแผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย พ.ศ.25602564 ยกร่างพระราชบัญญัตผิ ลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ....... และพัฒนา เมืองสมุนไพร (Herbal City) ในรูปแบบประชารัฐ เพื่อเป็นต้นแบบ การพัฒนาสมุนไพรอย่างครบวงจรใน 4 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี เชียงราย สกลนคร และปราจีนบุรี

เอกชน ด้วยแนวคิด “เจ็บป่วย 72 ชั่วโมงแรก ไม่จ่ายค่ารักษาเพิ่ม หรือถูกเรียกเก็บก่อน” โดยมอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุข และ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ประกอบด้วย 3 กองทุน และโรงพยาบาลเอกชน พัฒนาระบบการจ่ายค่าบริการการแพทย์ฉุกเฉิน Emergency Claim Online (EMCO) โดยก�ำหนดนิยามผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตที่ชัดเจน ก�ำหนดรูปแบบและอัตราการจ่ายราคากลางค่ารักษาพยาบาล (Fee นโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉิน schedule) ที่เป็นที่ยอมรับของทั้งฝ่ายกองทุนและฝ่ายโรงพยาบาล รักษาทุกที่ ดีทุกสิทธิ (EMCO) เอกชน สามารถรับรองสิทธิ์ของผู้ป่วยภายใน 15 นาที และมีระบบ การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อให้ประชาชน ส�ำรองเตียงรองรับหลังการรักษา 72 ชั่วโมงแรก ที่ต้องส่งกลับโรง เข้าถึงบริการเมื่อเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตได้ทุกโรงพยาบาลทั้งรัฐและ พยาบาลต้นสังกัดของกองทุน

ใน...สาธารณสุข

PUBILICHealth

43


ความส�ำเร็จในการ ยุติการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวี และซิฟิลิสจากแม่สู่ลูก

การสร้างความเข้มแข็งของการด�ำเนินงานอนามัยแม่และ เด็ก ช่วยให้หญิงที่มาฝากครรภ์ทุกคนได้รับการเจาะเลือดหาเชื้อเอช ไอวี และได้รับยาต้านไวรัสทันทีตั้งแต่ทราบผลว่าติดเชื้อเพื่อป้องกัน การถ่ายทอดเชือ้ ไปสูท่ ารก เป็นผลให้สามารถลดการถ่ายทอดเชือ้ เอช ไอวีจากแม่สู่ลูกได้อย่างต่อเนื่อง จากร้อยละ 10 ในปี 2543-2546 เหลือร้อยละ 2 ในปี 2557 และร้อยละ 1.9 ในปี 2558 ซึ่งเป็นไปตาม เป้าหมายที่องค์การอนามัยโลกก�ำหนด คือมีอัตราต�่ำกว่าร้อยละ 2 รวมทั้งยังสามารถลดอัตราการติดเชื้อซิฟิลิสแต่ก�ำเนิดไปพร้อมกัน ทีมผู้เชี่ยวชาญจากนานาประเทศได้ท�ำการประเมินและ ให้การรับรองผลการด�ำเนินงานของประเทศไทย เมื่อเดือนเมษายน 2559 และองค์การอนามัยโลกได้มอบเกียรติบัตรรับรองความส�ำเร็จ ของประเทศไทย ในการยุติการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีและซิฟิลิสจาก แม่สู่ลูก ในเวทีประชุมระดับสูงของสมัชชาแห่งสหประชาชาติ ว่าด้วย โรคเอดส์และเอชไอวี ทีป่ ระเทศสหรัฐอเมริกา ในเดือนมิถนุ ายน 2559 โดยประเทศไทยนับเป็นประเทศแรกของเอเซีย และเป็นประเทศที่ 2 ของโลกต่อจากประเทศคิวบา ที่ได้รับรางวัลนี้

44

ใน...สาธารณสุข

PUBILICHealth

การบรรจุวัคซีนป้องกัน มะเร็งปากมดลูก

ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

การขยายการให้บริการวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV Vaccine) ในแผนงานสร้างเสริมภูมคุ้มกันโรค ปี 2560 ตามนโยบาย ของกระทรวงสาธารณสุข คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่ง ชาติได้เห็นชอบให้บรรจุวคั ซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกในรายการบัญชี ยาหลักแห่งชาติ ถือเป็นวัคซีนตัวที่ 11 ในรอบ 17 ปี ที่มีการผลักดัน จนส�ำเร็จในรัฐบาลชุดปัจจุบัน จะให้บริการได้ภายในปี 2560 นี้ ใน กลุ่มเป้าหมายเด็กหญิงที่ก�ำลังเรียนอยู่ชั้น ป.5 ประมาณ 400,000 คนทั่วประเทศ ตามค�ำแนะน�ำขององค์การอนามัยโลก


นโยบายสาธารณสุข Health Policy

คลินิกหมอครอบครัว

ปฏิรูป สธ.ไทย

ระบบสาธารณสุขของไทยเป็นระบบที่ก้าวหน้า ที่ สุ ด ระบบหนึ่ ง ในกลุ ่ ม ประเทศที่ มี ร ายได้ ป านกลาง (middle-income countries) เป็นตัวอย่างส�ำหรับ หลายๆ ประเทศ ที่ให้บริการประชาชนอย่างครอบคลุม ทั่วถึง มีหน่วยบริการและบุคลากร ตั้งแต่ อสม. หมอ อนามัย ทีมสหวิชาชีพ ตลอดจนแพทย์เฉพาะทางสาขา ต่างๆ กระจายสู่ทุกระดับ ตั้งแต่ต�ำบล อ�ำเภอ และ จังหวัด

ปัญหาของระบบบริการสาธารณสุขไทย ปัจจุบันระบบบริการสาธารณสุขของไทยขับเคลื่อนด้วยโรง พยาบาลขนาดใหญ่และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ เน้นการใช้ยา ราคาแพง เทคโนโลยีชนั้ สูง ดูแลเฉพาะโรค เฉพาะอวัยวะ ไม่เป็นองค์ รวม เกิดความแออัด ใช้เวลานานในการรอรับบริการ ส่งผลให้เกิด ความไม่พึงพอใจในการรับบริการของพี่น้องประชาชน โดยที่ผู้ป่วย ทีม่ ารับบริการในโรงพยาบาลขนาดใหญ่นนั้ มากกว่าครึง่ เจ็บป่วยด้วย โรคเรื้อรัง โรคพื้นฐาน ไม่จ�ำเป็นต้องมารับบริการในโรงพยาบาล ขนาดใหญ่เหล่านั้นเลย

แต่ทว่าในปัจจุบันระบบสาธารณสุขของไทยก�ำลังเผชิญสิ่ง ทีท่ า้ ทายหลายด้าน อาทิ ความเหลือ่ มล�ำ ้ การเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุ โลก เชื่อมต่อการค้าการลงทุน การเคลื่อนย้ายแรงงาน ยาเวชภัณฑ์และ เทคโนโลยี ที่มีราคาแพง สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลต่องบประมาณภาครัฐ คุณภาพบริการ ด้วยเหตุนี้กระทรวงสาธารณสุขจึงต้อง เตรียมพร้อม เพื่อรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ระบบบริ ก ารสาธารณสุ ข ที่ ดี ค วรมี รู ป แบบเป็ น รู ป สามเหลี่ยมทรงพีระมิด ที่มีระบบบริการปฐมภูมิที่มีคุณภาพเป็นฐาน ล่าง เน้นงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฟื้นฟูสุขภาพ รักษา โรคเรื้อรัง โรค พื้นฐาน และดูแลแบบองค์รวม ไม่จ�ำเป็นต้องใช้ยา หรือเทคโนโลยีราคาแพง พืน้ ทีต่ รงกลางของสามเหลีย่ มเป็นการดูแล

ใน...สาธารณสุข

PUBILICHealth

45


ขั้นทุติยภูมิ ยอดปลายแหลมคือระบบบริการระดับตติยภูมิ และศูนย์ ความเป็นเลิศ (Excellent Center) ที่มีโรงพยาบาลขนาดใหญ่และผู้ เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ รับส่งต่อผู้ป่วยมาจากหน่วยบริการระดับ ปฐม ภูมิและทุติยภูมิ แต่ขณะนี้ระบบบริการสาธารณสุข ของประเทศไทย จึงเป็นสามเหลี่ยมทรงพีระมิดหัวกลับตั้งบนยอดสามเหลี่ยมท�ำให้มี โอกาสล้มได้ตลอดเวลา แนวคิดในการปฏิรปู ระบบด้วยนโยบายการปฏิรปู ของรัฐบาล ภายใต้การน�ำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อีกทั้งในรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย ปี 2559 มาตรา 258 ช. (5) “ให้มีระบบการ แพทย์ปฐมภูมทิ มี่ แี พทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลประชาชนในสัดส่วน ที่เหมาะสม” กระทรวงสาธารณสุขโดย ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะ สกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข จึงได้เตรียมพร้อมปฏิรูประบบ บริการสาธารณสุขของไทย ด้วยการจัดตั้ง “คลินิกหมอครอบครัว (PCC : Primary Care Cluster)” ทีม่ แี พทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ ครอบครัว (Family Doctor) และทีมสหวิชาชีพ ดูแลประชาชน 1 หมืน่ คน/1 ทีม เพื่อดูแลสุขภาพให้กับคนไทยทุกคนภายใน 10 ปี

คลินิกหมอครอบครัว และทีมหมอครอบครัว

รูปแบบ “คลินกิ หมอครอบครัว” นี้ กระทรวงสาธารณสุขน�ำ รูปแบบมาจากประเทศแถบยุโรปที่มีระบบบริการปฐมภูมิที่เข้มแข็ง เช่น อังกฤษ สวีเดน เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ รวมทัง้ เอเชียบางประเทศ เช่น ญีป่ นุ่ ไต้หวัน ทีม่ แี พทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัวดูแล พี่น้องประชาชนทุกคน แล้วน�ำมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของ สังคมไทย โดยสร้าง “ทีมหมอครอบครัว” ทีป่ ระกอบด้วย หมออนามัย พยาบาลวิชาชีพ ทันตแพทย์ เภสัชกร นักกายภาพบ�ำบัด สหวิชาชีพ ต่างๆ และแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัว ร่วมดูแลพี่น้อง ประชาชน แพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัว (Family Doctor) คือ แพทย์ทจี่ บการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต 6 ปี ท�ำงานเพิม่ พูน ทักษะ แล้วมาเรียนต่ออีก 3 ปี เช่นเดียวกับแพทย์เฉพาะทางสาขา อื่นๆ จะมีความเชี่ยวชาญในการดูแลรักษาแบบองค์รวม ทั้งร่างกาย จิตใจ ท�ำงานทัง้ เชิงรุกและเชิงรับ ใกล้ชดิ ประชาชน มีพนื้ ทีร่ บั ผิดชอบ ดูแลประชาชนอย่างชัดเจน (Catchment Area) และยังท�ำงานโดย ยึดหลัก “บริการทุกคน บริการทุกอย่าง บริการทุกที่ บริการทุกเวลา ด้วยเทคโนโลยี” บริการทุกคน คือ ดูแลตั้งแต่ตั้งครรภ์ วัยทารก วัยเด็ก นักเรียน วัยท�ำงาน จนถึงวัยสูงอายุบริการทุกอย่าง คือ ส่งเสริมสุข ภาพ ควบคุมป้องกันโรค รักษาพยาบาล ฟื้นฟูสภาพ และคุ้มครองผู้ 46

ใน...สาธารณสุข

PUBILICHealth

บริโภค บริการทุกที่ คือ ท�ำงานในที่ตั้งคลินิกหมอครอบครัว ท�ำงาน เชิงรุกให้บริการที่บ้าน และในชุมชน บริการทุกเวลาด้วยเทคโนโลยี คือ ให้คำ� ปรึกษา ประชาชนสามารถสอบถามปัญหาเรือ่ งป้องกันรักษา และยามเจ็บไข้ ได้ป่วย ด้วยการปรึกษาทางสื่อออนไลน์ เช่น LINE Facebook แล้วมีทมี หมอครอบครัวเข้าให้คำ� ปรึกษา เป็นต้น ไม่เพียง เท่านัน้ องค์การอนามัยโลกยังได้อธิบายถึงความแตกต่างของการดูแล โดยแพทย์ในแผนกผู้ป่วยนอกกับคลินิกหมอครอบครัว ดังนี้ ปี 2559 กระทรวงสาธารณสุขได้ทดลองน�ำร่องไปแล้ว จ�ำนวน 48 ทีมในเขตเมือง ใน 16 จังหวัด ทั่วทุกภาคของประเทศ ใน ปี 2560 จะเปิดด�ำเนินการในเขตเมืองโดยโรงพยาบาลศูนย์โรง พยาบาลทั่วไปทุกแห่งทั่วประเทศ และในเขตชนบท จังหวัดละ 1 แห่ง ทั้ง 76 จังหวัด รวมเป็น 472 ทีม ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ในปี 2564 ตั้งเป้าหมายให้ได้ครึ่งประเทศ หรือจ�ำนวน 3,250 ทีม และในปี 2569


จ�ำนวน 6,500 ทีม ครอบคลุมทั่วประเทศ ประชาชนจะได้อะไรสิง่ ทีป่ ระชาชนจะได้รบั จากคลินกิ หมอ ครอบครัว คือ ประชาชนจะมีหมอประจาตัวเสมือนญาติคนหนึ่ง มี แพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัวและทีมสหวิชาชีพ ดูแล สุขภาพทัง้ ครอบครัวแบบองค์รวม ต่อเนือ่ ง เชิงรุก ครอบคลุมทัง้ งาน ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุม ป้องกันโรค ฟื้นฟูสุขภาพและคุ้มครองผู้ บริโภค มีหน่วยบริการใกล้บ้าน สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องไปแออัดรอ พบแพทย์ที่โรงพยาบาล และที่ส�ำคัญพี่น้องประชาชนคือหุ้นส่วน (Partner) กับทีมหมอครอบครัวที่ต้องร่วมดูแลสุขภาพของตนเอง และชุมชน บทสรุปคลินกิ หมอครอบครัวเป็นยุทธศาสตร์ทสี่ ำ� คัญในการ ปฏิรูประบบสาธารณสุขของประเทศ และเป็นการส่งแพทย์เฉพาะ ทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัวลงปฏิบตั งิ านในระดับต�ำบลเพือ่ ดูแลคน ไทยทุกคนเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ครอบคลุมคนไทยทั่วทั้ง ประเทศภายใน 10 ปี และหากสามารถท�ำได้ส�ำเร็จ จะเป็นการพลิก โฉมหน้าระบบสาธารณสุขของประเทศไทยอีกครั้ง สอดคล้องตาม เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี 2559 ที่เพิ่ง ผ่านประชามติต้นเดือน ส.ค.ที่ผ่านมา ถือเป็นการพลิกกลับสามเหลี่ยมการให้บริการของระบบ สาธารณสุขไทยทีป่ จั จุบนั ตัง้ บนยอดสามเหลีย่ ม ให้กลับมาวางบนฐาน ของสามเหลี่ ย มด้ า นกว้ า งเพื่ อ ความมั่ น คงแข็ ง แรงของระบบ

สาธารณสุขไทย ไม่เพียงจะส่งผลต่อการลดความเหลือ่ มล�ำ ้ ลดความ แออัด เพิ่มคุณภาพการบริการ และที่ส�ำคัญยังส่งผลต่อการเพิ่ม ประสิทธิภาพของระบบสาธารณสุข ลดภาระค่าใช้จ่ายของประเทศ ในระยะยาวอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม คลินิกหมอครอบครัวและทีมหมอ ครอบครัวจะประสบความส�ำเร็จได้นนั้ จะต้องได้รบั ความร่วม มือจากบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับ องค์กรภาคีทุกภาค ส่วนที่เกี่ยวข้องที่จะต้องร่วมแรงร่วมใจกันผลักดันนโยบาย และขับเคลื่อนด้วยความวิริยอุตสาหะ ด้วยความมุ่งมั่นเพื่อ ประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงต่อไป

ใน...สาธารณสุข

PUBILICHealth

47


ข่าวสาธารณสุข

News Public Health

วันสาธารณสุขแห่งชาติ 27 พฤศจิกายน

ความเป็นมาของวันสาธารณสุขแห่งชาติ สืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชานุญาต ให้จัดตั้งกรมสาธารณสุข โดยทรงโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นชัยนาทนเรนทร อธิบดีกรมมหาวิทยาลัย เป็นอธิบดี กรมสาธารณสุขคนแรก ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2461 นับเป็นวาระแรกที่มีการใช้ค�ำว่า “สาธารณสุข” จึงท�ำให้กรมสาธารณสุขอยู่ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยเรื่อยมาจนถึงปี 2485 ก็ได้มีการสถาปนาขึ้นเป็น “กระทรวงสาธารณสุข” โดยถือเอาวันที่ 10 มีนาคม เป็นวันสถาปนา “กระทรวงสาธารณสุข” แต่ภายหลังในปี 2509 กระทรวงสาธารณสุขได้เปลี่ยน “วันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข” เป็นวันที่ 27 พฤศจิกายนของ ทุกปีแทน เครื่องหมายของกระทรวงสาธารณสุข เมื่อได้จัดตั้งกระทรวงสาธารณสุขขึ้นแล้วทางราชการได้ก�ำหนดรูปคบเพลิงมี ปีก และมีงูพันคบเพลิง เป็นเครื่องหมายของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีเครื่องหมายที่ แสดงถึงอาชีพ อยู่ 2 ชนิด คือ 1. คทากับงูของเอสกูลาปิอุส (Esculapius) เทพเจ้าแห่งแพทย์สมัยกรีก 2. ไม้ศักดิ์สิทธิ์ หรือ Cadkuccus ของเทพเจ้าอพอลโล (Appollo)

48

กิจกรรมในวันสาธารณสุขแห่งชาติ ในวันที่ 27 พฤศจิกายนของทุกปี ทัง้ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จะมีการ จั ด กิ จ กรรมเนื่ อ งในวั น สาธารณสุ ข แห่ ง ชาติ เพื่ อ เป็ น การให้ ค วามรู ้ เ กี่ ย วกั บ การ สาธารณสุขในประเทศไทย ตลอดจนการจัดกิจกรรมรณรงค์เรือ่ งเกีย่ วกับสาธารณสุขให้ แก่ประชาชน ใน...สาธารณสุข

PUBILICHealth


ข่าวสาธารณสุข News Public Health รมว.สธ.น�ำชาวสาธารณสุขถวายสักการะ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร เนื่องในวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข น้อมน�ำศาสตร์พระราชาปลูกต้นสมุนไพรยืนต้น ในหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุขในส่วนกลางและภูมิภาค เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนพ.โสภณ เมฆธน ปลัด กระทรวงสาธารณสุ ข และคณะผู ้ บ ริ ห าร ข้ า ราชการ เจ้ า หน้ า ที่ สาธารณสุข ผู้แทนหน่วยงาน สมาคม องค์กรต่างๆ ร่วมพิธีวางพานพุ่ม ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัย นาทนเรนทร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข และ ประกอบพิธีสงฆ์อุทิศส่วนกุศลให้อดีตข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวง สาธารณสุขทีล่ ว่ งลับไปแล้ว จากนัน้ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงสาธารณสุข และผู้บริหาร ร่วมกันปลูกสมุนไพรไม้ยืนต้น ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ณ บริเวณสนามหญ้า กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี น้อมน�ำศาสตร์พระราชา ด้าน แพทย์แผนไทย ได้ทรงมีกระแสพระราชด�ำรัสของเมือ่ ครัง้ เสด็จทรงปลูก ต้นโพศรีมหาโพธิ ณ สวนป่าสมุนไพรเขาหินซ้อน เมือ่ วันที่ 21 กรกฎาคม 2523 ความว่า “ต้นไม้เป็นสมุนไพรทั้งสิ้น การเพาะช�ำ การปลูก และ ดูแลรักษา กรมป่าไม้ทราบดีรบี ไปด�ำเนินการแทนกรรมการโครงการฯ พื้นที่ที่จะปลูกสมุนไพรตัวอย่างที่เพาะช�ำสมุนไพร ที่สร้างหลักศิลา จารึก และที่สร้างอาคารส�ำหรับศึกษาวิจัย จัดนิทรรศการ จัดการ ศึกษา ฝึกสอนอบรม นั้นให้มีพร้อมด้วย” ศ.คลินกิ เกียรติคณ ุ นพ.ปิยะสกลกล่าวว่า การสาธารณสุขไทย ได้รับสถาปนาครั้งแรกด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงแต่งตัง้ พระเจ้าน้องยาเธอกรมหมืน่ ชัยนา ทนเรนทร เป็นอธิบดีกรมสาธารณสุขพระองค์แรก ซึ่งพระองค์ทรง บ�ำเพ็ญพระกรณียกิจ เพื่อให้การแพทย์การสาธารณสุขเจริญก้าวหน้า ทัดเทียมนานาอารยะประเทศมาโดยตลอด ท�ำให้การสาธารณสุขของ ไทยพัฒนามาต่อเนือ่ งมาเป็นล�ำดับ จนตัง้ เป็นกระทรวงสาธารณสุข เมือ่

วันที่ 10 มีนาคม 2485 และเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2509 คณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติให้วันที่ 27 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนา กระทรวงสาธารณสุข โดยในปีนมี้ อี ายุครบ 74 ปี และครบ 98 ปีของการ สาธารณสุขไทยหลังจากได้สถาปนาครัง้ แรกตัง้ แต่ พ.ศ.2461 เป็นต้นมา เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2540 กระทรวงสาธารณสุข ได้รับพระ มหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมิ นทรมหาภูมิพลอดุยเดช เสด็จพระราชด�ำเนินเป็นองค์ประธาน ในพิธี เปิดที่ท�ำการแห่งใหม่ กระทรวงสาธารณสุข ณ เมืองนนทบุรี เจ้าหน้าที่ กระทรวงสาธารณสุขทุกคน ได้น้อมน�ำพระราชด�ำรัสพระองค์ท่าน ยึด เป็นค่านิยมองค์กร MOPH ซึ่ง M : Mastery เป็นนายตนเอง บุคลากร ต้องมีภาวะผูน้ ำ � เป็นผูน้ ำ� ทีด่ ี เอาชนะโลภ โกรธ หลงให้ได้ O : Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่ ทั้งนโยบาย นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน P: People centered approach ใส่ใจประชาชน ยึดประชาชนเป็น ศูนย์กลางในการท�ำงาน H : Humility อ่อนน้อมถ่อมตน โดยการปฏิบัติ ตัว ใช้ค�ำพูดที่ดี เพื่อให้ประชาชนได้ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำในการดูแล สุขภาพ โดยในวันนี้ผู้บริหาร ได้ร่วมกันปลูกสมุนไพรไม้ยืนต้น ทั้ง สมุนไพรใช้บ่อย สมุนไพรหายาก สมุนไพรเฉพาะถิ่น อาทิ สมอไทย ฝาง พระเจ้าห้าพระองค์ ส�ำรอง จันทร์แดง มะหาด จันทร์แปดกลีบ พญายา เป็นต้น โดยได้รบั การสนับสนุนจากกรมป่าไม้ จ�ำนวน 1000 ต้น ในพืน้ ที่ ทุกกรม ในภูมิภาค สถานที่ปลูก คือหน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับ ส่วนราชการอื่นๆ วัด โรงเรียน สวนสาธารณะ เป็นต้น โดยรับกล้า สมุนไพรได้ที่ศูนย์เพาะช�ำกล้าไม้จังหวัด ทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง สาธารณสุข ได้ปลูกสมุนไพร “พญายา”หรือ ทานาคา สรรพคุณ ขับลม บ�ำรุงหัวใจ ดับพิษร้อน บ�ำรุงก�ำลัง เนื้อไม้ใช้ส�ำหรับ ฝนทาหน้า เป็นต้น

ใน...สาธารณสุข

PUBILICHealth

49


ข่าวสาธารณสุข

News Public Health

สธ. เร่งรัดนโยบาย

การใช้ยาสมเหตุสมผลในโรงพยาบาลทุกแห่ง ด้วยกลยุทธ์กุญแจ 6 ดอก

กระทรวงสาธารณสุข เร่งรัดนโยบายป้องกันและควบคุมการ ดือ้ ยาต้านจุลชีพ และส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในโรงพยาบาล ทุกแห่ง ให้ประชาชนได้รบั ความปลอดภัย และประสิทธิผลสูงสุดจาก การใช้ยา ด้วยกลยุทธ์กุญแจ 6 ดอก P-L-E-A-S-E โดยได้ก�ำหนดให้ อยู่ในแผนการพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ สัมภาษณ์ภายหลังตรวจเยีย่ มโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร จังหวัดชัยนาท ว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศนโยบายให้โรง พยาบาลในสังกัดทุกแห่ง เข้มงวดการป้องกันและควบคุมการดื้อยาต้าน จุลชีพและส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Rational Drug Use : RDU) ให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยและประสิทธิผลสูงสุด โดยก�ำหนดให้ อยูใ่ นแผนการพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) ให้ทกุ เขตสุขภาพจัด ตัง้ คณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล มีเครื่องมือประเมินผลการใช้ยาอย่างเป็นระบบ สร้างกลไกเฝ้าระวังที่มี ประสิทธิภาพและน�ำไปเป็นแนวทางปฏิบตั ไิ ด้อย่างเป็นรูปธรรม ซึง่ ขณะ นี้มีหลายโรงพยาบาลได้เริ่มด�ำเนินการแล้ว ส�ำหรับโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ได้รับมอบหมายจากเขต สุขภาพที่ 3 โดยให้ผอู้ ำ� นวยการโรงพยาบาล เป็นประธานคณะกรรมการ ขับเคลื่อนนโยบาย มีคณะกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ระดับเขต ร่วมกันก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย มี 8 ตัวชี้วัดด้วยกลยุทธ์กุญแจ 6 ดอก P-L-E-A-S-E โดยมีเป้าหมายให้โรง

50

ใน...สาธารณสุข

PUBILICHealth

พยาบาลทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ 3 ผ่านเกณฑ์ระดับก�ำลังพัฒนาร้อยละ 100 และผ่านเกณฑ์การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุสมผล (Antibiotic Smart Use : ASU) 3 กลุ่มโรค ได้แก่โรคระบบทางเดินหายใจ โรค อุจจาระร่วง และแผลสะอาด ไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 50 ภายในปี 2560 ในส่วนของโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทรพบว่า ตัวชี้วัดการใช้ ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุสมผลใน 3 กลุม่ โรคในปี 2559 ยังสูงกว่าเกณฑ์ เฉลี่ยของเขตสุขภาพที่ 3 คือ โรคระบบทางเดินหายใจร้อยละ 55 โรค อุจจาระร่วงร้อยละ 43 และแผลสะอาด ร้อยละ 67 จึงได้กำ� หนดแนวทาง การด�ำเนินการ ดังนี้ 1. จัดท�ำแนวทางการสั่งใช้ยาต้านจุลชีพใน 3 กลุ่ม โรค ได้แก่ โรคระบบทางเดินหายใจ โรคอุจจาระร่วง และแผลสะอาด 2.ส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรทดแทนในผูป้ ว่ ยโรคหวัดและท้องเสียทีไ่ ม่ได้ เกิดจากการติดเชื้อ 3.พัฒนาระบบเครือข่ายภายในจังหวัดชัยนาทเพื่อ ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ได้แก่ การส่งข้อมูล Antibiogram ให้ โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งใช้เป็นแนวทางประกอบการสัง่ ใช้ยาต้านจุลชีพ จัดประชุมให้ความรูเ้ รือ่ งการใช้ยาต้านจุลชีพทีถ่ กู ต้องให้กบั โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพต�ำบล และร้านขายยาภายในจังหวัดชัยนาท 4.การจัดท�ำ ฉลากยามาตรฐานให้ครอบคลุม 13 กลุ่มยา และ 5.ส่งเสริม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการคัดเลือกยา การส่งเสริมการขายยา ทั้งนี้ ได้มี ระบบติดตามแนวทางการด�ำเนินงานดังกล่าวพร้อมตัวชีว้ ดั ทุกเดือน โดย มีเป้าหมายว่าโรงพยาบาลจะต้องผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดการใช้ยาต้านจุลชีพ อย่างสมเหตุสมผลใน 3 กลุ่มโรคภายในระยะเวลา 9 เดือน


ข่าวสาธารณสุข News Public Health

สธ. ขยายบริการศูนย์พึ่งได้ ไปยัง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล 9,750 แห่ง ในปี 2560

กระทรวงสาธารณสุ ข พร้ อ มขยายศู น ย์ พึ่ ง ได้ ไ ปยั ง โรง พยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล 9,750 แห่ง ภายในปี 2560 พร้อม พัฒนาแนวทางปฏิบัติโครงการคุ้มครองเด็กและสตรี พัฒนาบุคลากร ให้มคี วามรู้ ทักษะในการให้การปรึกษาเยียวยาเด็กและสตรีทถี่ กู กระท�ำ รุนแรง ชี้สาเหตุส่วนใหญ่มาจากสัมพันธภาพในครอบครัว เช่น การ นอกใจ ทะเลาะหึงหวงของคู่สมรส ศาสตราจารย์คลินกิ เกียรติคณ ุ นายแพทย์ปยิ ะสกล สกลสัตยา ทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่าเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2542 ตามที่มติคณะรัฐมนตรี ก�ำหนดให้เดือนพฤศจิกายนของทุกปีเป็น เดือนรณรงค์เพือ่ ยุตคิ วามรุนแรงต่อเด็กและสตรี ซึง่ กระทรวงสาธารณสุข รับนโยบายดังกล่าวไปด�ำเนินการ โดยสั่งการให้โรงพยาบาลในสังกัดจัด ตั้งศูนย์ ฯ ดังกล่าวขึ้น ตั้งแต่ปี 2543 และขยายให้ครอบคลุมโรงพยาบาล ศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไป ในปี 2547 และใช้ช่ือว่า “ศูนย์พึ่งได้” มี บทบาทในการให้ความช่วยเหลือเด็กและสตรีทถี่ กู กระท�ำรุนแรงอย่างครบ วงจร ครอบคลุมด้านการแพทย์และสาธารณสุข ด้านกฎหมายและด้าน สวัสดิการสังคม ในปี 2560 กระทรวงสาธารณสุขมีแผนด�ำเนินการ ดังนี้ 1. ขยาย บริการศูนย์พึ่งได้ไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลอีก 9,750 แห่ง ให้เป็นหน่วยรับแจ้งเหตุ คัดกรองและส่งต่อผู้ที่ประสบปัญหา 2. ขยาย โครงการการพัฒนาแนวทางการปฏิบตั งิ านคุม้ ครองเด็กของหน่วยงานด้าน สาธารณสุข และแนวทางการส่งต่อในเครือข่ายระดับจังหวัดไปในสถาน บริการทั้ง 12 เขตสุขภาพ 3. พัฒนาแนวทางการประเมินอายุเด็กทางคดี มีแนวทางในการตรวจประเมินอายุเด็กที่เป็นมาตรฐาน น่าเชื่อถือ เป็นที่

ยอมรับของหน่วยงานทางด้านสาธารณสุขและกระบวนการยุตธิ รรม โดย เฉพาะการด�ำเนินงานตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 และ 4.พัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้มีความรู้ ทักษะในการ ให้การปรึกษาแบบฟื้นฟูอ�ำนาจและศักยภาพ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสบ ปัญหาให้สามารถก้าวข้ามจากสภาพปัญหา ฟืน้ ฟูและเยียวยาเด็กและสตรี ทีถ่ กู กระท�ำรุนแรง รวมถึงผูท้ ไี่ ด้รบั ผลกระทบและครอบครัว 5.จัดท�ำแผน ยุทธศาสตร์บูรณาการการพัฒนาระบบบริการศูนย์พึ่งได้ในประเทศไทย โดยสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ปัจจุบัน มี “ศูนย์พึ่งได้” ในโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวง สาธารณสุขทุกแห่ง จ�ำนวน 829 แห่ง แบ่งเป็น โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป จ�ำนวน 116 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน 723 แห่ง ผลการด�ำเนินงานตั้งแต่ ปี 2547-2558 พบว่ามีเด็กและสตรีที่ถูกกระท�ำรุนแรงมารับบริการ จ�ำนวนทั้งสิ้น 206,244 ราย เป็นเด็ก 108,933 ราย และสตรี 97,291 ราย โดยในเด็กมีสาเหตุมาจากการปล่อยปละละเลยของครอบครัว ขาด การดูแลอย่างเหมาะสมจนเป็นเหตุให้เด็กถูกกระท�ำรุนแรงทางเพศมาก ที่สุด ส่วนในสตรีมีสาเหตุมาจาการหึงหวงทะเลาะวิวาท ท�ำร้ายร่างกาย กัน และจากข้อมูลล่าสุดในปี 2559 มีผู้มารับบริการที่ศูนย์พึ่งได้ จ�ำนวน 22,850 ราย 63 ราย/วัน หรือ 3 คน/ชม. ปัจจัยส่วนใหญ่มาจาก สัมพันธภาพในครอบครัว ได้แก่ การนอกใจ ทะเลาะหึงหวงของคู่สมรส การใช้สารกระตุ้น เช่น การดื่มสุรา การใช้สารเสพติดและสื่อลามก และ สภาพแวดล้อม ได้แก่ ความใกล้ชิด โอกาสเอื้ออ�ำนวย

ใน...สาธารณสุข

PUBILICHealth

51


ข่าวสาธารณสุข

News Public Health

รัฐบาลสนับสนุนงบ 900 ล้านบาท ให้โรงพยาบาล กองทุนสุขภาพและท้องถิ่น รองรับสังคมผู้สูงอายุ จากการตรวจเยี่ยมพบว่า เขตสุขภาพที่10 ดูแล 5 จังหวัด ประกอบด้วย อุบลราชธานี ศีรษะเกษ อ�ำนาจเจริญ ยโสธร และมุกดาหาร ได้ร่วมกับส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 10 น�ำร่องจัดระบบ ดูแลผู้สูงอายุตามนโยบายรัฐบาล ในองค์การบริหารส่วนต�ำบล 160แห่ง มีจดุ เด่นของการท�ำงานดูแลผูส้ งู อายุดว้ ยการบูรณาการท�ำงานของหน่วย งานภาครัฐ เอกชน ประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นระบบ และใช้กลไกความ ร่วมมือในการจัดการแก้ไขปัญหาต่างๆ จนขับเคลือ่ นนโยบายได้อย่างเป็น รูปธรรม เช่นที่ อ.พิบลู มังสาหาร ทีใ่ ช้กลไกการขับเคลือ่ นโดยกองทุนหลัก ประกันสุขภาพท้องถิ่น ร่วมกับเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร จัดระบบ บริการดูแลผู้สูงอายุจ�ำนวน 159 คน ในลักษณะ“โรงเรียนผู้สูงวัย” มี กิจกรรมทั้งการเรียนการสอน การดูแลสุขภาพ การออกก�ำลังกาย มี ปราชญ์ชาวบ้าน /ข้าราชการหลังเกษียณมาร่วมท�ำงาน โดยผูส้ งู อายุทเี่ ข้า ร่วมกิจกรรม สามาถน�ำความรู้น�ำไปใช้ในการดูแลสุขภาพตนเอง มีความ สุขจากการพบปะเพื่อนผู้สูงอายุ ไม่โดดเดี่ยว รู้สึกมีคุณค่าในตนเอง เป็น ตัวอย่างทีด่ แี ห่งหนึง่ ทีร่ ว่ มแรงร่วมใจเพือ่ ให้เกิดสังคมผูส้ งู อายุทมี่ คี ณ ุ ภาพ

รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณ 900 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2560 ให้หน่วยบริการ กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิน่ บริหาร และจัดสรร รองรับการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ในปี 2568 ทีจ่ ะมีผสู้ งู อายุประมาณ 14.4 ล้านคน เพือ่ ให้ผสู้ งู อายุได้รบั การดูแลช่วยให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนพ.ศักดิช์ ยั กาญจนวัฒนา รักษา การเลขาธิการส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และคณะ รับฟังการ บรรยายสรุปการด�ำเนินงานกองทุนสุขภาพท้องถิ่น และการด�ำเนินงาน ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care) ของเขตสุขภาพที่ 10 พร้อมเยีย่ มชมการด�ำเนินงานโรงเรียนผูส้ งู วัย เทศบาลเมืองพิบลู มังสาหาร อ�ำเภอพิบูลมังสาหาร เยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงที่ ต.เหล่าเสือโก้ก อ�ำเภอเหล่าเสือโก้ก และให้สมั ภาษณ์วา่ รัฐบาลมีนโยบายลดความเหลือ่ ม ล�้ำของสังคม สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ รองรับการเข้าสู่สังคม ผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ในปี 2568 ที่จะมีผู้สูงอายุประมาณ 14.4 ล้านคน ต้องเตรียมพร้อมส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้วยงานหรือกิจกรรมที่ เหมาะสม ไม่เป็นภาระต่อสังคมในอนาคต ซึ่งรัฐบาลได้ด�ำเนินการอย่าง เป็นรูปธรรมด้วยการอนุมัติงบประมาณ 600 ล้านบาทในปีงบประมาณ 2559 และจ�ำนวน 900 ล้านบาทในปีงบประมาณ 2560 ให้หน่วยบริการ กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น บริหารและจัดสรร ให้ผู้สูงอายุได้รับ การดูแลโดยผู้ดูแลที่ผ่านการอบรม ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

52

ใน...สาธารณสุข

PUBILICHealth

ส่วนเทศบาลต�ำบลเหล่าเสือโก้ก อ. เหล่าเสือโก้ก จุดเด่นในการ ด�ำเนินงาน คือการปรับกลยุทธ์การดูแลผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านติดเตียง ด� ำ เนิ น การในรู ปแบบคณะกรรมการกองทุ น 3 คณะ คือ เทศบาล สาธารณสุข และชุมชน ท�ำหน้าทีพ่ จิ ารณาจัดหา ก�ำหนดอัตราการชดเชย ค่าบริการ และเห็นชอบการจัดท�ำแผนการดูแล เพือ่ ดูแลผูส้ งู อายุทมี่ ภี าวะ พึ่งพิง โดยกลไกของกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นของโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพต�ำบลเหล่าเสือโก้ก โรงพยาบาลเหล่าเสือโก้ก ส�ำนักงาน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และทีมสหสาขาวิชาชีพ ร่วมกัน จัดอบรมให้ญาติและคนในชุมชนเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุ( Care Giver)ดูแล แบบมืออาชีพ โดยชุมชนเป็นฐาน


ข่าวสาธารณสุข News Public Health

ใน...สาธารณสุข

PUBILICHealth

53


ดวงใจเนอร์สซิ่งโฮม

พวกเราทุกคนมีความภาคภูมใิ จทีไ่ ด้มสี ว่ นร่วมในการท�ำคุณประโยชน์ตอ่ สังคม และประเทศชาติโดยการดูแลผูส้ งู อายุทเี่ ป็นปูชนียะบุคคลทีท่ รงคุณค่าให้มคี ณ ุ ภาพชีวติ ที่ ดีและมีความสุขในบั้นปลายชีวิตของทุกท่านพวกเราจะยังคงมุ่งมั่นตั้งใจในการดูแลผู้สูง อายุโดยยึดปรัชญาที่ว่า...เปี่ยมคุณธรรม ความรู้ดี มีคุณค่า สง่างาม มาใช้ ในการ ดูแลผู้สูงอายุตลอดไป

ผู้สูงอายุเปรียบเสมือนปูชนียบุคคล ที่มีความส�ำคัญซึ่งได้ท�ำคุณ ประโยชน์แก่ประเทศชาติบา้ นเมือง มาตลอดชีวติ การท�ำงานของทุกท่าน ซึง่ ในปัจจุบันนี้ประเทศไทยก�ำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ แต่ด้วยสภาพสังคม และเศรษฐกิจในปัจจุบันนี้ ส่งผลให้บุตรหลานไม่มีเวลาดูแลพ่อแม่ปู่ย่าตา ยายที่เป็นผู้สูงอายุได้เต็มที่ เพราะต้องประกอบอาชีพดูแลครอบครัว อีกทั้งผู้สูงอายุบางส่วนอยู่ในภาวะพึ่งพาหรือมีปัญหาสุขภาพ ซึ่ง ต้องได้รบั การดูแลอย่างใกล้ชดิ ดังนัน้ ศูนย์ดแู ลผูส้ งู อายุจงึ มีบทบาทส�ำคัญที่ จะแบ่งเบาภาระในการดูแลผู้สูงอายุ แทนบุตรหลาน

บ : บ้าน โดยจะดูแลผู้สูงอายุให้ได้อยู่อย่าง ปลอดภัย อบอุ่น ใจ เหมือนอยู่ในครอบครัว

ว : วัด คือการให้ทุกท่านได้ใกล้ชิดธรรมะที่ท่านเคารพนับถือ เพื่อเสริมสร้างจิตวิญญาณให้เข้มแข็ง ร : โรงพยาบาล เราจะดูแลให้การรักษาพยาบาลและ การฟื้นฟูสุขภาพให้ท่านมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงสามารถด�ำเนินชีวิตได้ดี ที่สุดตามบริบทของท่าน

ดวงใจเนอร์สซิ่งโฮมเป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแห่งแรกในเขต ด้านบุคลากรที่มีคุณภาพ มีนบุรี ได้ตระหนักถึงคุณค่าของผูส้ งู อายุทกุ ท่านจึงได้กำ� หนดวิสยั ทัศน์ ขององค์กรว่า ดวงใจเนอร์สซิ่งโฮมจะเป็นหนึ่งในการฟื้นฟูสุขภาพ ดวงใจเนอร์สซิ่งโฮมได้ยึดแนวทางดังกล่าวในการดูแลผู้สูงอายุ แบบองค์รวมเพือ่ คุณภาพชีวติ ทีด่ ขี องผูส้ งู อายุซงึ่ การทีจ่ ะสามารถบรรลุ ภายใต้การบริหารจัดการ และการควบคุมคุณภาพโดย ดร.ศิริพันธ์ เวชสิทธิ์ วิสัยทัศน์ได้นั้นจ�ำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องด�ำเนินงานด้วยพันธกิจที่ครอบคลุม ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2548 เป็นต้นมา พร้อมด้วยทีมบุคลากรด้านสุขภาพ โดยยึดหลัก บวร ประกอบด้วย


ผู้สูงอายุดวงใจ เนอร์สซิ่งโฮม นั่งวีลแชร์...แปลอักษร เพื่อรวมดวงใจแสดงความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

ที่เข้มแข็งทั้งด้านองค์ความรู้ ทักษะและจิตวิญญาณในการดูแลผู้สูง ส่งต่อโรงพยาบาลเมือ่ มีเหตุฉกุ เฉินได้อย่างทันเวลาเพือ่ ความปลอดภัย อายุซึ่งประกอบด้วยพยาบาลวิชาชีพ นักกายภาพบ�ำบัด นักกิจกรรม ในชีวิตของผู้สูงอายุทุกท่าน นันทนาการผู้ช่วยพยาบาล พนักงานผู้ช่วยพยาบาลโดยมีเภสัชกรและ โภชนากรเป็นที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิด กิจกรรมบ�ำบัดและกิจกรรมนันทนาการ

การดูแลให้การรักษาพยาบาล ดวงใจเนอร์สซิง่ โฮมให้การดูแลผูส้ งู อายุทงั้ ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและจิตวิญญาณโดยกิจกรรมการ พยาบาลทีป่ ระกอบด้วย การดูแลด้าน การดูแลด้านโภชนาการ การให้อาหารทางสายยางการ ให้การดูแลต่อเนื่องจากโรงพยาบาลทั้งด้านการให้ยา การฉีดอินซูลิน หรือ แม้กระทั่งการให้ออกซิเจน การท�ำแผล การดูดเสมหะในผู้ป่วยที่ ได้รับการเจาะคอ และการท�ำหัตถการต่างๆซึ่งจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอยู่ ภายใต้การก�ำกับดูแลของพยาบาลวิชาชีพอย่างใกล้ชดิ และมีระบบการ

เนื่องจากสภาพร่างกายของผู้สูงอายุที่มีความเสื่อมตามวัย และตามโรคของท่าน ดังนั้นจึงมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับการ ฟื้นฟูสุขภาพเพื่อป้องกันภาวะความพิการหรือภาวะแทรกซ้อนและเพื่อ ส่งเสริมให้สุขภาพแข็งแรงและมีความสุขมากยิ่งขึ้นทางดวงใจเนอร์ส ซิ่งโฮมจึงได้ให้ความส�ำคัญกับกิจกรรมฟื้นฟูสุขภาพเป็นอย่างมากซึ่ง กิจกรรมต่างๆได้จัดอย่างสม�่ำเสมอและต่อเนื่องทุกวัน ได้จัดกิจกรรม การนวดสัมผัสรักการร้องเพลงการสวดมนต์ไหว้พระและการอธิษฐาน ตามศาสนากิจกรรมออกก�ำลังกาย กิจกรรมบ�ำบัดเช่นการเล่นเกม งาน


ประดิษฐ์ วาดภาพระบายสี ท�ำอาหารร้องคาราโอเกะและการท�ำบุญใส่ บาตรสลับกันในแต่ละวัน นอกจากนี้กิจกรรมที่ขาดไม่ได้คือกิจกรรมตามประเพณีและ เทศกาลส�ำคัญซึง่ ได้แก่เทศกาลขึน้ ปีใหม่วนั valentine’s วันสงกรานต์วนั แม่แห่งชาติและวันพ่อแห่งชาติซงึ่ ท�ำให้ทา่ นได้ลกึ ถึงประเพณี วัฒนธรรม อย่างมีความสุขและทีส่ ำ� คัญได้มกี ารมอบเกียรติบตั ร แม่ดเี ด่นและพ่อดี เด่นโดยโรงเรียนปิยะมินคุณารักษ์ในทุกปีสร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้ สูงอายุและบุตรหลาน

กิจกรรมนอกสถานที่ เป็นกิจกรรมที่สร้างความตื่นเต้นและความสนุกสนานให้กับ ผูส้ งู อายุเป็นอย่างมากด้วย การพาไปเทีย่ วทีศ่ นู ย์การค้าแฟชัน่ ไอแลนด์ เพือ่ Shopping และรับประทานอาหารกลางวันในเมนูทที่ า่ นโปรดปราน สร้างความสุขใจให้กับทุกๆท่าน

กายภาพบ�ำบัดด้วยเครื่องมือ ทางกายภาพที่ทันสมัย การท� ำ กายภาพบ� ำ บั ด โดยนั ก กายภาพบ� ำ บั ด ที่ มี ประสิทธิภาพสูงจ�ำเป็นต้องใช้เครื่องมือที่ทันสมัย ดังนั้นจึงได้มีการใช้ เครือ่ งมือทีใ่ ช้ระบบไฟฟ้าได้แก่เครือ่ งสันปอดอัลตราซาวด์ เครือ่ งกระตุน้ ไฟฟ้า แผ่นประคบร้อนและเตียงฝึกยืนอัตโนมัติซึ่งท�ำให้เห็นผลในการ ฟื้นฟูสุขภาพของผู้สูงอายุได้ดี

รางวัลคุณภาพ ดวงใจเนอร์สซิ่งโฮมได้ผ่านการประเมินคุณภาพสู่เกณฑ์ มาตรฐาน ได้รับคัดเลือกให้เป็น ธุรกิจบริการผู้สูงอายุต้นแบบเมื่อปี พุทธศักราช 2555 และBest Practice การพัฒนาสู่เกณฑ์มาตรฐาน คุณภาพ การบริหารจัดการธุรกิจผู้สูงอายุ ปี พ.ศ. 2558

facebook : ดวงใจเนอร์สซิ่งโฮม มีนบุรี / www.dj-nursinghome.com / Tel./Line : 086-322-1580 / Tel : 0-2918-6044 99/148 ซ.สีหนุรานุกิจ 6 ถ.สีหนุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510


๑ เดียวที่อยากให้คุณสัมผัส...ตลาดสดน่าซื้อระดับสากล

ตลาดอุดมสุขกบินทร์บุรี ตลาดสดน่าซื้อระดับสากลที่ใหญ่ที่สุดในอ�ำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ที่มีความสะอาดเป็นระเบียบสินค้าไม่แพง โดยได้รับรางวัลการันตีมากมายไม่ว่าจะเป็น รางวัลตลาดสดน่าซื้อ ระดับดีมาก ประจ�ำปี 2549, รางวัลตลาดดีมีมาตรฐาน 2 ปีซ้อน ของกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ประจ�ำปี 2549 และประจ�ำปี 2550 รางวัลตลาดสดน่าซื้อต้นแบบ เพื่อแสดงว่าเป็นศูนย์การเรียนรู้ ของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข ประจ�ำปี 2552 เป็นต้น ตลาดอุดมสุขกบินทร์บุรี เป็นแหล่งศูนย์รวมสินค้าอุปโภค บริโภค หลากหลายชนิดอาทิเช่น ผักสด ผลไม้ ปลาสด อาหารทะเล และของแห้ง ฯลฯ ซึ่งมีการ จัดระเบียบแผงร้านค้าท�ำให้เลือกหาสินค้าง่าย รวมถึงทางเดินที่สะอาดปลอดโปร่ง ท�ำให้การซื้อของในตลาดสดไม่น่าเบื่ออีกต่อไป

นอกกจากนี้ตลาดอุดมสุขกบินทร์บุรี ยังตั้งอยู่ใกล้เขตชุมชน โดยห่างจากเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรีเพียง 500 เมตร สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกสบาย พร้อมบริการที่จอดรถส�ำหรับลูกค้าอย่างกว้างขวาง สนใจติดต่อสอบถามโทร : 037-204-147, 037-455-333 แฟกซ์ : 037-455-202 E-mail : udomsukmaket_kabin@hotmail.com


ภัตตาคารฉั่วคิมเฮง

ฉั่วคิมเฮง ห่านพะโล้ ร้านอาหารจีนที่มีเมนูเด็ดเป็นห่านพะโล้ รสเลิศ และเมนูต่างๆ ที่สืบทอดกันมากกว่า 100 ปี ลองแวะไปทานกันได้ รับรองว่าอิม่ อร่อยไปกับเมนูมากมายเช่น ห่านพะโล้, เกีย้ มฉ่ายผัดหมู, หอย จ๊อ, น�้ำแกงไชเท้า, มะระกระเพาะปลาน�้ำแดง, ทอดมันกุ้ง, ผัดโป๊ยเซียน, จับฉ่าย เป็นต้น นอกจากเมนูหา่ นพะโล้แล้ว ร้านฉัว่ คิมเฮงขอแนะน�ำเมนูใหม่ คือข้าวต้มปลาทะเลสูตรโบราณ ทางร้านใช้ปลาทะเลน�ำ้ ลึกทีห่ ายากจาก ธรรมชาติเช่นปลาเก๋าด�ำ ปลาเก๋าแดง ปลานกแก้วและปลาเต๋าเต้ย ซึง่ เป็น ปลาทีม่ รี าคาสูง และมีคณ ุ ค่าทางอาหารทีด่ มี าก ทัง้ นีท้ างร้านคัดปลาขนาด พิเศษ ปลาเก๋าด�ำนึง่ ตัวหนักกว่า 30 กิโลกรัมเพือ่ ให้ได้เนือ้ ปลาทีม่ เี นือ้ แน่น เมื่อน�ำมาท�ำข้าวต้มจะได้รสชาติที่อร่อย กลมกล่อม ในการเลือกวัตถุดิบทางร้านเราคัดปลา และใช้วัตถุดิบที่ มีความสดใหม่ทกุ วัน รวมถึงสูตรของข้าวต้มซึง่ เป็นสูตรโบราณปรุง น�้ำซุปที่หอมหวานจากน�้ำต้มกระดูกธรรมชาติ มีความหวานและ กลมกล่อม เมื่อน�ำน�้ำซุปที่ปรุงพิเศษมาอย่างดีบวกกับเนื้อปลาที่มี ความนุ่มหนานุ่มท�ำให้รับประทานได้แบบพิเศษและอร่อยมาก


ร้านอาหารสะอาด รสชาติอร่อย

ร้านอาหารสะอาด รสชาติอร่อย ในเรื่องของการบริโภคนั้น คงต้องยอมรับว่าการทำ�อาหาร กินเองหรือกินข้าวในบ้านเป็นวิธีที่ปลอดภัย และสะอาด ถูกหลักอนามัย มากที่สุด แต่ในกรณีที่เดินทางไปต่างจังหวัดหรือต่างถิ่น การเลือกร้าน อาหารนั้นโดยทั่วไปคนจำ�นวนมากมักยึดถือเรื่อง “ความอร่อย” หรือ รสชาติเป็นเกณฑ์ ส่วนปัจจัยอื่นๆ เช่น ราคา ความสะอาด ก็เป็นปัจจัย ทีพ ่ จิ ารณาประกอบรองๆลงมา ซึง่ บางครัง้ ก็อาจต้องประสบปัญหาท้อง เสีย หรือเดือดร้อนจากอาหารเป็นพิษ ทำ�ให้การเดินทางท่องเทีย่ วไม่ราบ รื่นหมดสนุกไปได้

ใน...สาธารณสุข PUBLICHEALTH

61


ร้านอาหารสะอาด รสชาติอร่อย

ครัวเจ็ดแยก ที่ตั้ง : ตรงข้ามบิ๊กซีนครปฐม ซ.โรงแรม 99 ใกล้กับ อบต.ห้วยจรเข้ อ.เมือง จ.นครปฐม Tel. 08-6133-5048, 08-9378-6652

ร้านครูจุก (ริมเจ้าพระยา) ที่ตั้ง : 46 หมู่ 3 ต.บ้านปทุม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160 Tel. 0-2979-8085

ดู AD 4 สี หน้า 31

ครัวบ้านทวี ที่ตั้ง : 32 ม.9 ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 08-9666-4727, 08-6906-1978 www.bantawee.com

ร้านอาหารร่มไม้ริมนา ที่ตั้ง : 18/3 หมู่ 5 ถ.พุทธมณฑลสาย 5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 Tel. 0-2482-1025, 08-1700-9960

สุภาวัลย์โภชนา ที่ตั้ง : 72/3 หมู่ 1 ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 Tel. 08-1911-2833, 08-2719-8888

ภัตตาคาร ฉั่วคิมเฮง ที่ตั้ง : 81, 83 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 Tel. 0-2729-8821-3 Fax. 0-2717-3228

ร้านยกยอ ที่ตั้ง : 154 หมู่ 4 ถ.หาดปากเมง ต.ไม้ฝาด อ.สีเภา จ.ตรัง 92150 Tel. 0-7527-4014, 08-6267-3959 Fax. 0-2757-4224

ร้านก๋วยเตี๋ยวหมูเลียงพระยาตรัง (จันทบุรี) ที่ตั้ง : 60/1 หมู่ 12 ถ.พระยาตรัง ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี Tel. 08-1377-3770, 08-1575-7823

บ้านอาหารศรีสุวรรณ ที่ตั้ง : 11/1 หมู่ 6 ถ.สาย 4 ศาลายา ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 Tel. 0-2441-9243, 08-1925-3282

เทิดโภชนา ที่ตั้ง : 56 หมู่ 3 ต.บางโตนด อ.โพธาราม จ.ราชบุรี Tel. 08-9260-1270, 08-6174-9988

สังเวียนซีฟู้ด ที่ตั้ง : 825/3 ถ.จ�ำนงภูมิเวท ต.ชะอ�ำ อ.ชะอ�ำ จ.เพชรบุรี 76120 Tel. 08-6096-4799, 0-3247-2280

ร้านธัญพร ที่ตั้ง : 1/8 หมู่ 6 ซ.วัชรพล ถ.รามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 Tel. 08-1649-9461, 0-2948-1126

ครัวนาคนาวา ที่ตั้ง : 39/1 หมู่ 9 ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา Tel. 08-1924-7091, 08-6833-9141

ดู AD 4 สี หน้า 11

ดู AD 4 สี หน้า 4

ดู AD 4 สี หน้า 36

62

ใน...สาธารณสุข PUBLICHEALTH

ดู AD 4 สี หน้า 32

ดู AD 4 สี หน้า 11

ดู AD 4 สี หน้า 15

ดู AD 4 สี หน้า 36

สวนอาหารจ้อก้อฟาร์ม ร้อยเอ็ด ที่ตั้ง : 371/1 ถ.รณชัยชาญยุทธ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด Tel. 0-4352-7774, 08-1964-7257

ร้านจานผัก ที่ตั้ง : 55/98-99 ตลาดผลไม้ไอยรา ใกล้ตลาดไท ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี Tel. 09-4552-7928

หาดแสงจันทร์ ซีฟู้ด & รีสอร์ท ที่ตั้ง : 78/6 หมู่ 2 ถ.เลียบชายฝั่ง ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000 Tel. 08-6331-6341, 0-3862-1433, 0-3862-0585, 0-3862-0586

ดู AD 4 สี หน้า 32

ดู AD 4 สี หน้า 31

ดู AD 4 สี หน้า 36

ดู AD 4 สี หน้า 38

ดู AD 4 สี หน้า 36

ดู AD 4 สี หน้า 15

ดู AD 4 สี หน้า 11

ดู AD 4 สี หน้า 15


ร้านอาหารสะอาด รสชาติอร่อย

ภัตตาคารบ้านปากคลอง ที่ตั้ง : 21/1 หมู่ 4 ต.บางหลวง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 Tel. 0-2581-1401-2

ดู AD 4 สี หน้า 34

บ้านกลางฟาร์ม ที่ตั้ง : 55/18 หมู่ 8 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71190 Tel. 08-6380-6747

ดู AD 4 สี หน้า 35

จิราพาไก่หมุน ที่ตั้ง : 41/1 หมู่ 7 ต.ดงพระราม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี Tel. 08-1782-7486, 09-5857-4664

ดู AD 4 สี หน้า 32

ร้านฮุยคิทเช่น ที่ตั้ง : 100/5 หมู่ 7 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม Tel. 08-5064-5162, 09-5509-1986

ดู AD 4 สี หน้า 31

นาวาอากาศโท มหิทธิหงศ์ วรฉัตร ร่วมเป็นเกียรติสนับสนุน วารสาร ๑ ใน...สาธารณสุข ที่ตั้ง : 57 หมู่ 7 ถ.มาลัยแมน อ.ก�ำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 บ้านริมบึง ที่ตั้ง : 372/21 หมู่ 2 ต.หนองดินแดง อ.เมือง จ.นครปฐม Tel. 08-2989-7117, 08-1944-9199, 08-9073-5489

ดู AD 4 สี หน้า 34

มดมีคอฟฟี่ ที่ตั้ง : สาขาสระบุรี (ข้างธนาคารกรุงเทพฯ) Tel. 06-3249-4923 สาขาแก่งคอย (ตรงข้าม SCG) Tel. 06-2542-7008 สาขา 3 (หน้าโลตัสสระบุรี) Tel. 09-3114-0646

ราดหน้ายอดผัก (สูตร 40 ปี) ที่ตั้ง : 514 ถ.ตะนาว แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 Tel. 08-5169-6569, 08-9497-9651

ดู AD 4 สี หน้า 35

วรญา ครองลาภเจริญ (เจ๊แขก) ที่ตั้ง : 22/62 หมู่บ้านทิพวณิชย์ ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร Tel. 08-6340-5419 Fax. 0-3447-1405

ดู AD 4 สี หน้า 33

จันทร์มณี ที่ตั้ง : 17/2 ซ.เทศบาล 25 ถ.สุวรรณศร ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000 Tel. 08-1820-0598, 08-9527-5467

ดู AD 4 สี หน้า 31

ร้านอาหารประมงทิพย์ ที่ตั้ง : 35 ถ.รอบเขาสามมุก ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130 Tel. 0-3819-1793, 09-1180-6831 Fax. 0-3819-1790

นานาแหนมเนือง ที่ตั้ง : อาคารโครงการสนั่นนภา ชั้น 3 ซ.อารี 1 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 889/44 หมู่บ้านทิพย์พิมาน คลองชลประทาน 3 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 110 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี Tel. 08-8066-5355, 08-6821-1257

ดู AD 4 สี หน้า 30

ดู AD 4 สี หน้า 30

เรือนอาหารไทยแพแม่น�้ำ ที่ตั้ง : 19/2 หมู่ 3 ถ.พุทธมณฑลสาย 8 ต.นครชัยศรี อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 Tel. 0-3433-8671-2, 08-1931-9139

จันทร์เจริญ ขาหมูห้วยกระบอก ที่ตั้ง : 361 หมู่ 9 ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70190 Tel. 0-3229-1033, 08-1446-8907 Fax. 0-3236-6066

ร้านครัวชุมแสง ที่ตั้ง : 7 ถ.แสงมุกดา ต.ชุมแสง อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60120 Tel. 08-1786-2885

ริมคลองย่างเกาหลี ที่ตั้ง : สาขา 1 วัดหน้าพระเมรุ Tel. 0-3523-3003, 08-6644-3814, 08-1744-8690 ที่ตั้ง : สาขา 2 วัดศาลาแดง ซ.5 บางปะหัน Tel. 08-9180-5992, 08-6644-3814, 08-1137-8960 (ริมคลองจูเนียร์) หน้า ธ.ธนชาติ ต.ขวัญเมือง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา โทร. 08-1137-8960

ใน...สาธารณสุข PUBLICHEALTH

63


ร้านอาหารสะอาด รสชาติอร่อย

เจ๊เพ็ญ เย็นตาโฟ ที่ตั้ง : 49 ถ.ท่าหลวง ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 Tel. 08-9691-5995, 08-5823-8019

แพมาลัยทัวร์ ที่ตั้ง : 61/8 หมู่ 2 ต.ปิล็อก อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี Tel. 08-7197-2465

ร้านอาหารคลองบุญ ที่ตั้ง : 39/2 หมู่ 5 ต.เจ้าปลุก อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150 Tel. 08-1994-8793, 0-3576-9522 Fax. 0-3571-2230

ร้านลูกชิ้นปลาล้งเล้ง ที่ตั้ง : 1091 ถ.พระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10300 Tel. 0-2611-6338

นายชัย ไก่ตอน ที่ตั้ง : 19/26 หมู่ 3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา Tel. 0-3532-2147, 08-3197-8150

ร้านจิตตรา ซีฟู้ด ที่ตั้ง : 11/1 ถ.เขาตะเกียบ ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 Tel. 08-1820-2026, 08-1007-5444

ร้านเจี๊ยงโภชนา ที่ตั้ง : 25/13 หมู่ 1 ต.ทุ่งควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง 21110 Tel. 0-3866-9107

ร้านลิขิต ไก่ย่าง (วัดลาดปลาดุก) ที่ตั้ง : 88/1-3 หมู่ 6 ซ.วัดลาดปลาดุก ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 Tel. 0-2979-9761-2, 08-1554-6199

ร้านอาหารเปี๊ยกมันทะเล (พ) ที่ตั้ง : 73 ถ.บางแสน-อ่างศิลา ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130 Tel. 08-9750-4916, 0-3839-7668

ศรีนวลซีฟู้ด (บ้านอ�ำเภอ) ที่ตั้ง : 6/9 หมู่ 4 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 Tel. 0-3823-7783, 0-3870-9373, 08-9936-5392

ร้านลาบร้อยเอ็ด ที่ตั้ง : หน้าสถานีรถไฟฉะเชิงเทรา ถ.มหาจักรพรรดิ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel. 0-3853-5880, 08-1578-7592, 08-1921-4831

มานาข้าวแกงปักษ์ใต้ ที่ตั้ง : 60/233 บ้านเอื้อ 5/2 ซ.25 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี Tel. 08-1579-2150

ทุ่งนาปลาเผา ที่ตั้ง : 468/1 หมู่ 3 ต.พนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี Tel. 08-9902-1983, 09-2924-6923 ร้านไม่ลองไม่รู้คุณลุ้ย (ศูนย์พักรถมอเตอร์เวย์) โทร. 08-1945-5664 โทรสาร 0-3857-7829 ครัวเล่าจึง โทร. 0-3554-3811, 08-1285-9547 ร้านเลขาบึงพระราม โทร. 0-3532-1746, 08-9071-5731,

64

ใน...สาธารณสุข PUBLICHEALTH

ครัวพรละมัย ที่ตั้ง : 62 ถ.แปลงนาม แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ Tel. 09-9249-5414 08-9239-8369 ร้านอาหารป้า โทร. 0-3835-7097, 08-1863-8423 ร้านศิริโภชนา โทร. 0-3232-5068, 08-9806-8623 ครัวกุ้งหลวง โทร. 08-6375-3621, 0-3649-4405

สวนอาหารบ้านล้อเกวียน รีสอร์ท ที่ตั้ง : 37 หมู่ 6 ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel. 0-4421-8349, 08-1877-0246, 08-9844-3843 ครัวอิสาน โทร. 08-1937-5898, 0-4432-3367 สวนอาหารลาบบัวผัน Tel : 0-4424-5480, 08-9585-6419 ร้านอาหารไชยยงค์ ลูกแก โทร. 0-3456-6606

สวนอาหาร ร่มไทร โทร. 0-3671-4551 แป๊ว ซูวีเนียร์ โทร. 0-3225-4397, 08-1801-6225 ร้านอาหารเรือนแพ โทร. 08-1450-4989, 0-3232-1877 ร้านพวงพยอม โทร. 08-1908-6471 เรือน ลออ โทร. 0-3471-8599, 08-4000-9661 ครัวรวมญาติ โทร. 0-3745-5708, 08-7286-6270 ร้านยายต๊ามอาหารเวียตนาม โทร. 0-3723-1794, 08-1559-8664 ใหม่ใหม่หมูหัน โทร. 08-1856-4922, 08-4414-5448 ไผ่ริมแคว โทร. 08-1856-5302, 08-9837-6764, 08-7078-3940 โจสเต๊กเฮ้าส์ โทร. 0-3642-8066 มือถือ 08-1447-0520, 08-1946-6021


ร้านอาหารสะอาด รสชาติอร่อย

ใน...สาธารณสุข PUBLICHEALTH

65


ร้านอาหารสะอาด รสชาติอร่อย บ้านก๋วยเตี๋ยวหมูผู้ใหญ่ลี Tel : 08-1195-0808 เจ๊รางอาหารเวียตนาม 2 โทร. 0-3723-1317 ร้านแก้วเจ้าจอม อาหารปักษ์ใต้ โทร. 0-3662-7899, 08-1930-0648 ร้านอาหารคุณจ๋า โทร. 0-3476-3064, 08-1808-2701 ก๋วยเตี๋ยวหมูต�ำลึง (สูตรมะนาว) โทร. 0-3620-2335, 08-6563-1703, 08-1947-2660 ร้านอาหารลูกน�้ำ 92/17 หมู่ 2 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี โทร. 0-3226-1532, 0-3226-1154 มือถือ. 08-1984-1575 ร้านอาหาร ริมแม่น�้ำพระราม 5 โทร. 0-2886-7770, 08-5118-7788 โทรสาร. 0-2886-7771 ห้องสุพีเรีย โทร. 0-3462-2900 โทรสาร. 0-3451-2117 ร้านอาหาร บางเสร่ ซีฟู้ด โทร. 0-3843-6856, 08-1865-8630 ร้านแม่กุหลาบหมูสะเต๊ะ โทร. 08-1945-8906 ร้านเล็ก เล็ก ชวนชิม โทร. 0-3661-7107 ก๋วยเตี๋ยวลุงบิ โทร. 08-9776-3493 เจ้ลั้ง โทร. 0-3724-2349, 08-7133-3221 ร้านอาหารและโรงแรมรุ่งสมุทร โทร. 0-3269-5045, 08-1931-4887 ร้านอาหารแม่จ๋า โทร. 0-3221-0522, 08-1443-7886 บางหว้าขาหมู โทร. 08-1624-5637, 08-1841-3824 โพธิ์ทะเลซีฟู้ด โทร. 08-1809-4714, 08-7060-2779 ร้านอาหารบ้านใบเฟิร์น โทร. 08-9010-5405 โทรสาร. 0-3821-6138 ครัวครูหอม โทร. 0-3471-8419 ล้วนข้าวมันไก่ โทร. 0-3626-6369, 08-1684-6944 ร้านรสชาติแห่งชีวิต โทร. 0-2922-1391, 08-5066-7748 เล็กท่าวัง โทร. 0-3821-6486, 08-1305-5246 อึ้งพิชาญโภชนา โทร. 0-3426-7236, 08-1944-4358 โทรสาร. 0-3428-5136 ล้านเล่า โทร. 0-3231-5015 โทรสาร. 0-3232-2442 ร้านอาหารครัวคุณตุ้ม โทร. 08-9996-2514 เรือนอาหารทะเลวังมุข

66

ใน...สาธารณสุข PUBLICHEALTH

โทร. 0-3819-1818-9, 08-1844-5914 ร้านก๋วยเตี๋ยวไก่แม่ประนอม (สาขา2) โทร. 0-3523-1476 ร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดป้าแหลว (เยื้อง รพ.ศรีประจันต์) โทร. 0-3558-1308 ร้านอาหารชมวิวซีฟู้ด โทร. 0-3243-0350 โทรสาร 0-3243-0351 ร้านอาหารกบซีฟู๊ด โทร. 0-3257-4227 ร้านธันกับแทนก๋วยเตี๋ยวหมูหมัก โทร. 0-2573-2451, 08-9110-4789 ร้านก๋วยเตี๋ยวสมุนไพร โทร. 0-3721-1760 ร้านครัวประดู่ โทร. 04422-8369, 08-1579-5479 ร้านอาหารคิดถึง โทร. 0-3524-4822 ครัวไทย โทร. 0-3857-8673, 08-5090-3946 โทรสาร. 0-3883-4185 ร้านอาหารอิสลาม ควีนโรส 2 โทร. 0-3526-2198 (สาขา 2 ) โทร. 08-5047-4361 ร้านอาหารครัวทองแดง โทร. 0-3571-2217, 08-9026-2344, 08-6028-8849 แปโภชนา โทร. 0-2599-1398, 0-2976-3160 ร้านแก้วฟ้าลูกชิ้นน�้ำใส โทร. 0-3251-2840 ร้านอาหารสมบัติเจ้าพระยา โทร./แฟ็กซ์. 0-3532-2259 มือถือ 08-1996-7510, 08-1947-5016 ผัดไทยบูรพา โทร. 08-1001-1921, 0-3722-3480 หมูย่างเฉพาะกิจ โทร. 0-2707-8758 โทรสาร. 0-2744-7574, 0-2707-8885 สวนอาหาร อรรถรสรีสอร์ท โทร. 0-3234-3587, 08-9811-8911 พรชัยโภชนา (บางแค) โทร. 0-3426-7689-90, 0-3428-5082 โทรสาร. 0-3428-5084 ก๋วยเตี๋ยวนายอู๊ด โทร. 0-3832-6374, 08-7130-0210 แฟกซ์. 0-3832-6375 มนัสโต๊ะจีนบ่อบัว โทร. 08-4087-8123, 08-9034-2418 ครัวริมธาร โทร. 0-3855-2430 ห้องอาหารรุ่งฤดี โทร./แฟ็กซ์. 0-3241-2880 ร้านอาหารชายน�้ำ โทร. 0-3525-2013 แฟ็กซ์. 0-3525-2958 มือถือ 08-1696-2439

ร้านพัชชา Tel : 0-3242-7837, 08-1880-8511 ประทวนโภชนา โทร. 08-1856-4821 สวนอาหารแพเรือนน�้ำ โทร. 08-7982-1411, 08-9606-9833 ก๋วยเตี๋ยวโบราณนายอู๊ด โทร. 0-3832-6374, 08-7130-0210 โทรสาร. 0-3832-6375 ร้านอาหารบ้านและสวน โทร. 0-3555-2325, 08-1880-5667 ครัวรสแซ๊ป โทร. 0-3424-3624, 08-1585-5813 ร้านลาบร้อยเอ็ด โทร. 0-3853-5880, 08-1578-7592, 08-1921-4831 ร้านไก่หุบบอนโรงโป๊ะ โทร. 0-3870-4507, 084-946-9565 ร้านอาหารจินดาสาขา2 โทร. 0-3551-6005-6 เฮียปิง โทร. 0-2758-3823, 0-2758-3960 ร้านลุงขันธ ดอนหอยหลอด โทร. 0-3471-4718 แฟ็กซ์. 0-3471-6519 ครัววังเดือนห้า โทร. 0-3847-3301, 08-1435-1342 ร้านสุกี้แหลมทอง โทร. 0-3642-4240, 0-3662-7331 แพสมพงษ์ โทร. 08-1944-0381, 08-1941-2792 ครัวเล่าจึง โทร. 0-3554-3811, 08-1285-9547 ไอยรา ซีฟู้ด โทร. 0-3955-1353, 08-1751-0058 แฟ็กซ์. 0-3955-1353 สวนอาหารเฟื่องฟ้า โทร. 08-6305-1985, 0-3951-2775 ร้านอาหารบ้านวัชราชัย โทร. 0-3532-1333, 0-3525-5280 ครัวปิ่นแก้ว ครัวลุงชาญ โทร. 0-2888-9325, 08-1890-2204 ครัวต้นไทร โทร. 08-7376-3670, 08-9718-7944 ร้านพวงพยอม โทร. 08-1908-6471 ร้านสุทธิพร โทร. 0-3651-2204 โครตลาบเป็ดร้อยเอ็ด สาขา 2 โทร. 08-1382-8721 ครัวท่าราบ โทร. 0-3231-7488 โทรสาร 0-3231-7488 ร้านอาหารคนเห็น โทร. 0-3622-3584, 08-1780-1198 ค�ำสิงห์โภชนา (ลุงพลั้ง) สุนทรภู่ โทร. 0-3865-7685, 08-1577-1629 สมศักดิ์โภชนา (นครปฐม)

โทร. 08-1925-2901, 0-3425-9621 โทรสาร 0-3421-4797 แป๊ะโภชนา นครปฐม โทร. 0-3421-4509, 08-1438-7963 โทรสาร 0-3424-4225 www.pea-pochana.com เฉลียวโภชนา โทร. 0-3420-9390, 08-1012-2289 พรอนันต์โภชนา โทร. 0-3429-0661, 08-1942-7760 โทรสาร 0-3429-0661 เฮง เฮง โภชนา โทร. 0-3421-4998, 08-1986-2075 โทรสาร 0-3436-3361 ร้านลูกชิ้นปลาล้งเล้ง โทร. 0-2611-6338 ครัวข้าวแกงปักษ์ใต้ (สุราษฎร์ธานี) ไชยา โทร. 0-2730-4763, 08-1870-4188 โทรสาร 0-2759-4489 พรชัย ปักษาทอง โภชนา โทร. 0-3433-1935, 08-1840-4160 โทรสาร 0-3433-2995 กานดา (ประยูร) โภชนา โทร/โทรสาร 0-3429-0489 มือถือ 08-1902-1964 เจริญตาโภชนา โทร. 0-3432-4962, 08-1449-6148 โทรสาร 0-3432-4962 เลิศชัยโภชนา โทร. 08-1408-5421, 08-6708-1598 โทรสาร 0-3428-5951 E-mail : sirirat_sn@hotmail.com สวนอาหารขวัญด�ำเนิน 2 โทร/โทรสาร 0-3224-5170 มือถือ 08-7370-4709 ครัวชายน�้ำ ชายคา โทร. 0-3485-7407, 08-1941-4890 เรือนขวัญ โทร. 08-7678-2538-9 โทรสาร 0-3728-1290 ชาวเลบางเบ้าซีฟู๊ด โทร. 0-3955-8118, 08-1917-9084, 08-1940-6097 โทรสาร 0-3955-8118 ร้านน้องเพลง ข้าวต้ม 24 น. โทร. 08-9826-7302 (คุณสุเทพ) ศรีประสงค์โภชนา โทร. 0-3425-3604, 08-7166-5323 โทรสาร 0-3425-3604 ร้านเอี๊ยวเจริญโภชนา (นครปฐม) โทร. 0-3426-7438, 08-1943-7353 โทรสาร 0-3426-7438


ร้านอาหารสะอาด รสชาติอร่อย

ใน...สาธารณสุข PUBLICHEALTH

67


ร้านอาหารสะอาด รสชาติอร่อย

68

ใน...สาธารณสุข PUBLICHEALTH


ร้านอาหารสะอาด รสชาติอร่อย

ใน...สาธารณสุข PUBLICHEALTH

69


ร้านอาหารสะอาด รสชาติอร่อย

70

ใน...สาธารณสุข PUBLICHEALTH


ร้านอาหารสะอาด รสชาติอร่อย

ใน...สาธารณสุข PUBLICHEALTH

71


ร้านอาหารสะอาด รสชาติอร่อย

72

ใน...สาธารณสุข PUBLICHEALTH


ทำ�เนียบที่พักสำ�หรับนักเดินทาง

ที่พักสำ�หรับนักเดินทาง

การเลือกโรงแรมและที่พัก เป็นสิ่งสำ�คัญไม่น้อย เรามักจะมองหาที่พักที่สมเหตุสมผล ไม่เพียงแต่ ดูดี แต่ยังจะต้องมีความสะดวกสบายด้วย มันต้องมีความคุ้มค่าทั้งด้านของราคา คุณภาพ เราอาจจะอ่าน รีววิ ลูกค้าทีเ่ ก่า หรือหารูปภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต นิตยสารหรือวารสารท่องเทีย่ ว เราจะต้องตรวจ สอบให้แน่ใจว่าเราได้เลือกที่พักที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวของเรา

ใน...สาธารณสุข PUBLICHEALTH

73


ทำ�เนียบที่พักสำ�หรับนักเดินทาง

ดู AD 4 สี หน้า 17

บ้านศรันยาเขาใหญ่ ที่ตั้ง : 298 หมู่ 2 (ใกล้อุทยานแห่งชาติ เขาใหญ่) ถ.ธนะรัชต์ ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา Tel. 08-5445-6324, 09-9154-1951 www.baansaranya.com

แม่นิลเพลส ที่ตั้ง : 123 ถ.พิทักษ์สันติราษฎร์ อ.เมือง จ.มุกดาหาร Tel. 0-4261-1813, 08-9577-0499, 08-9166-9935

แพ ช.โชคประเสริฐ ที่ตั้ง : 248/1 หมู่ 3 ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก Tel. 08-1962-3479, 08-8992-2566, 09-9614-6691

โรงแรมภัทรพร ที่ตั้ง : 102/1 หมู่ 1 ถ.รัฐบ�ำรุง ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120 Tel. 0-3262-2950, 08-1981-4463

นางพญา รีสอร์ท ที่ตั้ง : 394 หมู่ 2 ต.ปากน�้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77220 Tel. 0-3263-2388, 08-2190-5072

อุดม อพาร์ทเม้นท์ Tel. 0-3745-5688, 08-1154-6447 www.facebook.com/udomapartment E-mail : udomapartment@gmail.com

ผึ้งหวาน รีสอร์ท แอนด์ สปา ที่ตั้ง : 6/10 ถ.พหลโยธิน ซ.อารีย์ 5 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 Tel. 0-2278-0878

K.P. Mountain Beach ที่ตั้ง : 108 หมู่ 4 ต.ปากน�้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77220 Tel. 08-5661-5396

ดู AD 4 สี หน้า 16

นฤชลแมนชั่น ที่ตั้ง : 105/11 ตรงข้ามมหาวิทยาลัย ราชมงคลฯ ถ.เพชรเกษม อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 Tel. 08-6308-5938, 09-9987-1599

โรงแรมบ้านแสนสุข ที่ตั้ง : 137 หมู่ 4 ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี Tel. 08-9537-8720

ไทรโยควิว รีสอร์ท ที่ตั้ง : 263 หมู่ 2 ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150 Tel. 08-7399-9964, 08-5516-4682, 06-2494-4544

แฮปปี้เนส รีสอร์ท ที่ตั้ง : 10/13 หมู่ 10 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี Tel. 08-1771-6234

ไร่ภูสายลม ที่ตั้ง : 139 หมู่ 2 อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา Tel. 08-1831-8337

โรงแรมประสพสุข ที่ตั้ง : 277 ถ.แสงชูโต ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 Tel. 09-0519-9749, 0-3451-1207, 0-3451-1777 Fax. 0-3451-1411

โรงแรมปากน�้ำปราณ ที่ตั้ง : 444/4 หมู่ 2 ต.ปากน�้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77220 Tel. 0-3263-1351, 08-4977-3656 Fax. 0-3263-1352

ดู AD 4 สี หน้า 17

74

ใน...สาธารณสุข PUBLICHEALTH

ดู AD 4 สี หน้า 6

ดู AD 4 สี หน้า 6

ดู AD 4 สี หน้า 16

ดู AD 4 สี หน้า 16

ดู AD 4 สี หน้า 6

ดู AD 4 สี หน้า 17

ดู AD 4 สี หน้า 17

ดู AD 4 สี ปกหน้าใน

ดู AD 4 สี หน้า 16

ที แอนด์ ที เกสต์เฮ้าส์ ที่ตั้ง : 1/14 ถ.แม่น�้ำแคว ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 Tel. 0-3451-4846, 08-1856-2400


ทำ�เนียบที่พักสำ�หรับนักเดินทาง

บ้านน�้ำซับ-แก่งน�้ำซับ ที่ตั้ง : 119 หมู่ 5 ต.บ้านใหญ่ อ.เมือง จ.นครนายก Tel. 08-1757-7404, 08-5065-1386 Fax. 0-3738-4202

โรงแรมบรมสุข ที่ตั้ง : 1 หมู่ 10 ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี Tel. 08-1578-2617

l

หมวดสถานที่พัก โรงแรมรีสอร์ท

แพพี่ต้น โทร. 08-1856-9063 แฟ็กซ์. 0-3452-0562 บลูแซฟไฟร์ กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท Tel : (+66)0-3458-1227-30, 08-6313-2255 ประสพสุข บังกะโล โทร. 0-3451-1207 โทรสาร 0-3451-1411 E-mail : waew23_2010@hotmail.com www.prasopsuk-hotel.com บ้านสวนนก เขาใหญ่ โทร. 0-4429-7620, 08-6052-4610 บ้านไม้ชายคลอง รีสอร์ท โทร. 0-3721-1545 โทรสาร 0-3724-1467 E-mail : KRITSADA_T@hotmail.com www.BANNMAICHAIKLONG.com บ้านไร่ไทรงาม โฮมสเตย์ โทร. 08-1383-0864, 08-1995-4429 โทรสาร 08-9918-9166 แพธนกร โทร. 08-1841-2151 บ้านพูนทรัพย์ (ตลาดน�้ำท่าคา) โทร. 0-3476-6123, 08-7158-1998 บ้านพักโสภาพิมพ์ โทร. 08-7123-5468, 08-1981-2388 เรือนรจนา โทร. 08-3963-4439, 0-3472-0244 สวนธารรีสอร์ท โทร. 08-1880-8569 บ้านระเบียงทะเล โทร. 0-3252-7631-2 โทรสาร 0-3252-7630 บ้านผาน�้ำรีสอร์ท กาญจนบุรี โทร. 0-3453-1481-2, 08-7765-1789, 08-0583-2131 โทรสาร 0-3453-1483 www.banphanam.com ภูษิต โฮมสเตย์ โทร. 08-9745-6238 www.phusithomestay.9nha.com ภูผาผึ้ง รีสอร์ท จก บริษัท โทร. 08-9219-8833, 0-2332-6370 แฟ็กซ์. 0-2332-6369 เค.พี.แกรนด์ โทร. 0 - 3932 3201 - 10 บ้านแก้ว โทร. 0-3933 5080, 0 - 3933 5089 เมืองจันท์ โทร. 0 - 3931 2909 รอยัล อินน์ โทร. 0 - 3932 7956, 0 - 3933 3353

ระเบียงไม้ โฮมสเตย์ แอนด์ ฟาร์ม ที่ตั้ง : 101 หมู่ 9 ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 Tel. 08-1299-1319, 08-8566-5595

รักษ์นทีคันทรีโฮม ที่ตั้ง : 96 เทศบาล 1 ซ.8 อ.บางเลน จ.นครปฐม Tel. 08-1616-3646 (คุณชูจิตต์) 08-1456-1943 (คุณสุวิทย์)

มณีจันท์ รีสอร์ท แอนด์ สปอร์ท คลับ โทร. 0 - 3934 3777 - 8 คาริบู ไฮแลนด์ โทร. 0 - 3932 3431- 4 บังกะโล บุษราคัม โทร. 0 - 3932 1563 โรงแรมใช่หลี โทร. 0 - 3931 1075, 0 - 3932 8918 จันทบุรี ริเวอร์ไซด์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท โทร. 0 - 3931 1726, 0 - 3932 3664 เกียรติขจร โทร. 0 - 3931 1212, 0 - 3931 3139 โรงแรมนครอินทร์ Tel. 0 3425 1152-4 Fax. 0 3425 4998 โรงแรมเอราวัณ Tel. 0 3425 3838-9, 0 3425 3871-4 ชวนดี บังกะโล Tel. 0 3424 2003-5, 0 3425 0835 โรงแรมซันย่า Tel. 0 3424 1282, 0 3425 8601-2 โรงแรมทานตะวัน Tel. 0 3421 0343-4, 0 3425 6517 โรงแรมพิมาน Tel. 0 3424 3555, 0 3425 3875-6, 0 3425 7892 โรงแรมพานทอง Tel. 0 3425 4326, 0 3425 6775 โรงแรมมิตรไพศาล Tel. 0 3424 2422, 0 3425 5444 โรงแรมมิตรสัมพันธ์ Tel. 0 3424 1422, 0 3425 2010 โรงแรมริเวอร์ Tel. 0 3425 0865, 0 3425 4126, 0 3428 0440-5 โรงแรม 99 Tel. 0 3424 3015, 0 3425 9352 โรงแรมเวล Tel. 0 3428 0213-17, 0 3425 3855-63 โรงแรมสุธาทิพย์ 44/1 ถ.เทศบาล Tel. 0 3424 2242 มนต์เสน่ห์ริเวอร์แควรีสอร์ทแอนด์สปา   ที่อยู่: 27/2 M.2 Sangchoto Road ต�ำบล ท่าล้อ อ�ำเภอ ท่าม่วง กาญจนบุรี 71000 โทรศัพท์:02 437 0088 ภูตะวันกาญจน์รีสอร์ท   ที่อยู่: หมู่ที่ 1, 299 ต.แก่งเสี้ยน, อ.เมือง กาญจนบุรี, Kanchanaburi 71000 โทรศัพท์:034 670 636 บ้านริมน�้ำรีสอร์ท   ที่อยู่: ต�ำบล ท่ามะขาม อ�ำเภอเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71000 โทรศัพท์:092 250 9924 บ้านภูฟ้า รีสอร์ท   รีสอร์ต · ต�ำบล ท่าเสา ที่อยู่: ต�ำบล ท่าเสา อ�ำเภอ ไทรโยค กาญจนบุรี 71150 โทรศัพท์:034 565 215 Golden Lake View Resort (โกลเด้น เลค วิว รีสอร์ท)   ที่อยู่: โกลเด้น เลค วิว รีสอร์ท 11/2 หมู่5

ต.รางสาลี่ อ�ำเภอ ท่าม่วง กาญจนบุรี โทรศัพท์:02 447 5858 รายาบุรีรีสอร์ท   ที่อยู่: ต�ำบล ท่ากระดาน อ�ำเภอ ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี 71250 โทรศัพท์:02 317 1275 สบายแอทกาญจน์รีสอร์ท   ที่อยู่: 317 ถนน แม่น�้ำแคว ต�ำบล บ้านใต้ อ�ำเภอ เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71000 โทรศัพท์:092 997 4000 บ้านอิสระ โคราช   ที่อยู่: 259/9 ตรอกวัดท่าะโก ต.ในเมือง อ.เมือง นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์:087 962 5553 พีพีเพลส โคราช   ที่อยู่: 1537/1 ซ.ทรายเงิน ถ.มุขมนตรี เมือง นครราชสีมา นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์:086 718 1739 โรงแรม ร่มไม้ปลายตะวัน รีสอร์ท   ที่อยู่: 524 หมู่ที่ 1, ถ. ยุทธศาสตร์, ต�ำบลโคก กรวด อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา, 30280 โทรศัพท์:044 291 557

เกาะสีชัง รีสอร์ท ที่ตั้ง : 231 หมู่ 6 ต.ท่าเทววงศ์ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี 20120 Tel. 0-3821-6456, 08-9125-6598 Fax. 0-3821-6612 โคราปุระ รีสอร์ท   ที่อยู่: สุรนารายณ์ ซอย 13 ต�ำบล ในเมือง อ�ำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์:044 293 001 โรงแรม วีวัน โคราช นครราชสีมา   ที่อยู่: ช้างเผือก ซอย 6 เมือง อ�ำเภอเมือง นครราชสีมา นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์:044 342 444 Lighthouse Residence Korat   ที่อยู่: 3078/ 5 ถนนมิตรภาพ บ้านใหม่ เมือง นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์:081 876 4240 Dusit Princess Korat Hotel   ที่อยู่: 1137 ถนนสุรนารายณ์ ในเมือง อ�ำเภอ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์:044 256 629 พีพีเพลส นครราชสีมา   ที่อยู่: 1537/1 ซ.ทรายเงิน ถ.มุขมนตรี ต.ในเมือง เมือง นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์:086 718 1739

ใน...สาธารณสุข PUBLICHEALTH

75


ทำ�เนียบที่พักสำ�หรับนักเดินทาง

76

ใน...สาธารณสุข PUBLICHEALTH


ทำ�เนียบที่พักสำ�หรับนักเดินทาง

ใน...สาธารณสุข PUBLICHEALTH

77


ทำ�เนียบที่พักสำ�หรับนักเดินทาง

78

ใน...สาธารณสุข PUBLICHEALTH


ทำ�เนียบที่พักสำ�หรับนักเดินทาง

ใน...สาธารณสุข PUBLICHEALTH

79


สินค้า ๑ ตำ�บล ๑ ผลิตภัณฑ์ / ของกินของฝากทั่วไทย

สินค้า O-TOP

ของกิน-ของฝากทั่วไทย

OTOP คือ ONE TAMBON ONE PRODUCT “หนึ่งต�ำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” เป็นแนวคิดที่ต้องการให้แต่ละหมู่บ้านมีผลิตภัณฑ์หลัก เป็นของตัวเอง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบหรือทรัพยากร และภูมิปัญญา ท้องถิ่นมาท�ำการพัฒนาจนกลายเป็นสินค้าที่สามารถสร้างรายได้แก่ชุมชน โอท็อปในประเทศไทย มีต้นแบบมาจากกระบวนการ หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่ง ผลิตภัณฑ์ (OVOP) ของจังหวัดโออิตะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือว่า ประสบความ ส�ำเร็จอย่างมาก เพราะสามารถกระตุ้น สร้างพลังของชุมชน และ พัฒนาการ ผลิตท้องถิ่นด้วยมุมมองในระดับสากล

80

ใน...สาธารณสุข PUBLICHEALTH


สินค้า ๑ ตำ�บล ๑ ผลิตภัณฑ์ / ของกินของฝากทั่วไทย

เป็ดย่างจ่าเฉิด ที่ตั้ง : 462/1 หมู่ 2 ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130 Tel. 0-3557-1464, 08-9667-2916

แหนมเห็ดแม่ประจวบ ที่ตั้ง : 56 หมู่ 12 ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา Tel. 08-3447-8141, 08-1878-4240

ณัฐดนัยฟาร์มผึ้ง ที่ตั้ง : 33/6 ต.โพนสูง อ.ปทุมรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด 45190 Tel. 08-1954-4498, 09-4542-3642

ปลาร้าเงินล้าน ช.วันดี ที่ตั้ง : ตลาดไท ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 1210 Tel. 08-6777-7215, 08-7999-9125

ปลาส้มแม่ละออง แปดริ้ว Tel. 08-6552-6145, 09-9662-5424 www.facebook.com/ปลาส้มแม่ละออง

กลุ่มแม่บ้านชาววัง Tel. 08-4178-2789, 08-6675-8433

ร้านเค้กคุณจ๋อม ที่ตั้ง : 52/9 หมู่ 4 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 08-9057-5544

ดู AD 4 สี หน้า 30

TheLegendGroup ที่ตั้ง : 8 ซ.ก�ำนันแม้น 13 แยก 13 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150 Tel. 08-6903-0991

ดู AD 4 สี หน้า 33

ดู AD 4 สี หน้า 29

ดู AD 4 สี หน้า 35

ดู AD 4 สี หน้า 38

ดู AD 4 สี หน้า 37

ดู AD 4 สี หน้า 29

ดู AD 4 สี หน้า 10

ร้านหมูยอตองหนึ่ง ที่ตั้ง : 72-74 ถ.พโลชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 Tel. 0-4526-1552, 0-4524-3688, 08-1718-6445

บ้านสมุนไพรกาญจนบุรี ที่ตั้ง : 125 หมู่ 6 ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 71260 Tel. 09-5445-5187, 09-7246-1447

กลุ่มกระยาสารท กาละแม แม่ทองแถมสตรีบ้านคลองเหนือ ที่ตั้ง : 15/1 หมู่ 2 ถ.ปราจีนบุรี-บ้านสร้าง ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี Tel. 0-3740-2181, 08-1449-3306

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร สวนเจริญชัย ที่ตั้ง : 87/2 หมู่ 1 ซ.สุวรรณ ต.พลิ้ว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี 22190 Tel. 08-1377-3558

วิสาหกิจชุมชนน�้ำตาลปลอดสารพิษ น�้ำตาลคลองเขิน ที่ตั้ง : 31 หมู่ 7 ต.คลองเขิน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม Tel. 08-1943-3630

กลุ่มสตรีในโครงการ ตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย ที่ตั้ง : 152/1 หมู่ 5 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอ�ำ จ.เพชรบุรี 76120 Tel. 0-3279-1030, 08-1570-9931

ร้านเจ๊แตน ที่ตั้ง : ตัวเมืองระยอง ศูนย์การค้าสาย 4 ตรงข้ามระยองทัวร์ Tel. 08-1982-1458, 09-4536-6244

คุ๊กกี้ทานตะวัน ที่ตั้ง : 20 หมู่ 2 ถ.พัฒนานิคม ซ.19 สาย 2 ต.ชอนน้อย อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15140 Tel. 08-1804-1059, 08-1949-2306

ดู AD 4 สี หน้า 29

ดู AD 4 สี หน้า 9

ใน...สาธารณสุข PUBLICHEALTH

81


สินค้า ๑ ตำ�บล ๑ ผลิตภัณฑ์ / ของกินของฝากทั่วไทย

กลุ่มสตรีพัฒนาอาชีพ (ชุมชนคลองกระโจน) ที่ตั้ง : 233/1 ถ.ธรรมคุณากร ต.โกรกกราก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 08-9547-6679

สวนแก้ววงษ์นุกูล ที่ตั้ง : 56 หมู่ 3 ต.สาวชะโงก อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110 Tel. 0-3858-4402, 08-9938-9097

น�้ำตาลสดบ้านแพ้ว ที่ตั้ง : 183 ถ.ศิริเกษม 2 แยก 9 ถ.พุทธมณฑล สาย 3 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ Tel. 08-6338-6156, 09-2250-9040

ร้านลักษณาภรณ์ จิวเวอรี่ ที่ตั้ง : 421/2 ถ.แม่น�้ำแคว ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี Tel. 08-1856-4404

ทองม้วนแม่อู๊ด ที่ตั้ง : 109/1 หมู่ 3 ต.แสงอรุณ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77130 Tel. 08-9745-3280

ปลาดุกแดดเดียว ที่ตั้ง : 5 หมู่ 2 ต.บัวปากท่า อ.บางเลน จ.นครปฐม (ตลาดวัดไผ่โรงวัว, ท่าน�้ำปทุม) Tel. 0-3424-8295, 08-9836-6904

กลุ่มผลิตภัณฑ์แม่บ้านบางแตนสามัคคี ที่ตั้ง : 43 หมู่ 6 ต.บางแตน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 Tel. 08-7616-7407

เจ๊เจี๊ยบ มะม่วงน�้ำปลาหวาน-กะปิโหว่ ที่ตั้ง : ชั้นใต้ดิน โซนฟู๊ดคอร์ท Tel. 09-4786-4458 (HUAHIN MARKET)

ประเภทอาหาร-เครื่องดื่ม

มะพร้าวน�้ำหอมสามพราน โทร. 08-4655-5567 โทรสาร 0-3429-5027 ต่อ 108 E-mail : mai_nrcoconut@yahoo.co.th www.nrfoodproduct.com หุบกะพงไข่เค็ม โทร. 08-6316-7639 แม่บุญล้น สาขาเพชรบุรี : 322/39-40 ซอยข้างธนาคารกรุงเทพ โทร. 0-3246-1181, 0-3246-1935 สาขากรุงเทพฯ : 290 ซอยโชคชัย 4 ถ.ลาดพร้าว 53 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 (อยู่ห่างจากปากซอยโชคชัย 4 ประมาณ 300 เมตร) โทร. 0-2538-1429 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเนิน 2000 โทร. 08-1664-2511 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวังจุฬาสามัคคี โทร. 08-6074-6070, 08-4976-6159 เค้กมะตูม โทร. 08-1658-4542, 0-3851-5180, 0-3851-1783 ป.แปดริ้วน�้ำพริกเผา โทร. 08-1889-5512 ผลิตภัณฑ์ข้าวตังหลากรส “ขวัญตา” โทร. 08-1689-7286, 0-3421-5154 โทรสาร 0-3421-5154 ปลาส้มฟักแม่ชมกลิ่น โทร. 0-3647-1063, 08-6758-0506 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวังยาวพัฒนา โทร. 08-9538-7483 วิสาหกิจชุมชนขนุนทอด หมู่ 10 โทร. 08-7128-5239 กลุ่มอาชีพสตรีแปรรูป โทร. 08-1819-4906 กลุ่มน�้ำพริกรสดีสตรีหนองพลับ โทร. 0-3257-1042, 08-1647-6080 กลุ่มสตรีท�ำขนมทองม้วนบ้านหนองไม้แก่น โทร. 08-9037-8496

l

วิสาหกิจชุมชนภูเชียงทา โทร. 08-1904-5346 แฟ็กซ์. 0-4489-7052 ข้าวแช่ช้อนทองเสวย “ต�ำรับแม่เล็ก” สาขา 1 เยื้องศาลเจ้าพ่อกวนอู ตลาดท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี สาขา 2 ตลาดน�้ำดอนหวาย อ.สามพราน จ.นครปฐม สาขา 3 โกลเด้นท์เพลส สุขาภิบาล 3 สาขา 4 โกลเด้นท์เพลส พระราม 9 สาขา 5 สยามพารากอน โทร. 08-6393-6222, 08-6303-5647 กลุ่มสตรีแปรรูปอาหารจากกล้วย โทร. 0-3855-3945, 08-9928-7764 กลุ่มสตรีขนมหวานบางปะกง โทร. 0-3883-2054 มือถือ 08-9832-4133 สมาคมชาวสวนกาแฟไทย โทร. 0-7753-6400, 0-7753-6399 บริษัท กรีนที แอนด์ โฮลิสติก โทร. 0-2375-4359, 08-9793-1529 กลุ่มสตรีอาสาพัฒนา 47/2 หมู่ 4 ถ. ร.พ.ช. ต.สามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ Tel : 08-7168-9629 ขนมหม้อแกงแม่กิมไล้ (เขาวัง) โทร. 0-3242-5618 ขนมถังทอง (ขนมถังแตก) (ท่าน�้ำศิริราช) หน้าศาลเจ้าพ่อฉางเกลือ โทร. 08-9740-9300, 08-6038-2189 น�้ำมะกรูดหมักผม ตราเทพคุณ โทร. 0-3882-0398, 08-1292-4426, 08-1782-5122 กลุ่มแม่บ้านบางกรูดอ�ำเภอบ้านโพธิ์ โทร. 08-6977-0135 ข้าวตังทรงเครื่องสุคันธา โทร. 0-3248-8311 โทรสาร. 0-3248-8313 ฮ่อยจ๊อแม่จินดา โทร. 0-3258-1050, 08-4944-4728 , 08-9549-3995

82

ใน...สาธารณสุข PUBLICHEALTH

กลุ่มสตรีอาสาพัฒนา โทร. 08-7168-9629 กลุ่มน�้ำพริกเผาแม่บ้านหนองสะแก โทร. 08-9006-5712, 0-3245-9227 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านดง แปรรูปผลไม้ ตราปรางทิพย์ โทร. 08-5084-6211, 08-9404-0977 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทุ่งกะโตน โทร. 0-3255-8153, 08-7152-8450 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้าน เกษตรกรบ้านหนองหิน โทร. 08-1913-6885, 0-3269-4613 กล้วยแปรรูป วราภรณ์ โทร. 08-1365-1677, 08-4918-3845 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบางโปรง โทร. 0-2383-0416, 08-9661-7184 กลุ่มท�ำกล้วยอบกรอบ โทร. 08-9227-6960 โทรสาร. 0-3256-5147 นมสดธัญพืช โทร. 08-6874-2982, 08-9428-1761 ขนมเปี๊ยะเกียรตินิยมจอหอ โทร. 0-4437-1500, 0-4429-4468 กลุ่มขนมหวานพื้นเมืองเพชรบุรี โทร. 0-3244-7032, 08-1995-8317 โทรสาร. 0-3244-7456 กลุ่มสตรีพัฒนาบางพลีน้อย โทร. 0-2337-6526-7 โทรสาร 0-2337-6432 ร้านทองม้วนกะทิสดแม่จ�ำเรียง โทร. 0-3243-7494 รังนกแท้ 100% โทร. 08-1365-7339, 08-9531-4052 l

ประเภทเครื่องส�ำอางค์

บ.ยอดอินฟินิตี้ โทร. 0-2622-0351 แฟกซ์. 0-2224-9185 กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านเข็กใหญ่ โทร. 08-6143-1987

ประดิษฐ์ผล โทร. 0-5525-2231 มือถือ 08-1675-5616 กลุ่มน�้ำทิพย์ สาขา 1 : 1904/6 หมู่ 4 ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 ศูนย์จ�ำหน่าย สาขาวัดตะกล�่ำ สาขา 2 : 55/32 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 แยก ซ.37 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 โทร. 08-9459-3772, 0-2398-4377, 08-3302-7772 โทรสาร 0-2398-4377 E-mail : nc_namthip@hotmail.com กาญจนา สมุนไพรไทย โทร. 0-3538-3867, 08-9104-3057


สินค้า ๑ ตำ�บล ๑ ผลิตภัณฑ์ / ของกินของฝากทั่วไทย

ใน...สาธารณสุข PUBLICHEALTH

83


สินค้า ๑ ตำ�บล ๑ ผลิตภัณฑ์ / ของกินของฝากทั่วไทย

84

ใน...สาธารณสุข PUBLICHEALTH


สินค้า ๑ ตำ�บล ๑ ผลิตภัณฑ์ / ของกินของฝากทั่วไทย

ใน...สาธารณสุข PUBLICHEALTH

85


สินค้า ๑ ตำ�บล ๑ ผลิตภัณฑ์ / ของกินของฝากทั่วไทย

86

ใน...สาธารณสุข PUBLICHEALTH


สินค้า ๑ ตำ�บล ๑ ผลิตภัณฑ์ / ของกินของฝากทั่วไทย

ใน...สาธารณสุข PUBLICHEALTH

87


สายด่วนสาธารณสุข Health Hotline สายด่วนสุขภาพ 0-2590-2000 (กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ) 1. ให้บริการความรู้พื้นฐานด้านสุขภาพ มีเนื้อหาครอบคลุม เรื่องสุขภาพ ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยผู้สูงอายุ ซึ่งประชาชนสามารถใช้ บริการ ได้อย่าง สะดวก รวดเร็ว และประหยัด โดยให้บริการมี 3 ลักษณะ * ให้บริการความรู้ทางโทรศัพท์อัตโนมัต * ให้บริการความรู้ผ่านทางโทรสาร * ให้บริการฝากข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 2. ประชาชนสามารถเลือกใช้บริการความรูด้ า้ นสุขภาพได้ตาม ความต้องการ โดยมีเนือ้ หาความรูด้ า้ นสุขภาพได้ตามความต้องการโดย มีเนื้อหา ความรู้ด้านสุขภาพให้เลือกใช้บริการ จำ�นวน 692 หัวข้อ และ ให้บริการความรู้ทางโทรสาร จำ�นวน 179 หัวข้อ 3. ประชาชนสามารถนำ�ความรูด้ า้ นสุขภาพไปใช้ประโยชน์ใน ชีวติ ประจำ�วันได้ และนำ�ไปใช้ในการดูแลรักษาผูเ้ จ็บป่วยในเบือ้ งต้นก่อน พบแพทย์ สายด่วน 1669 (ศูนย์นเรนทร) (สำ�นักงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน) โทร. ได้ที่หมายเลข (02) 590-1669 , (02) 590-2386, (02) 951-0364 และ (02) 951-0282 ... โทร. 1669 ฟรี 1. รับแจ้งเหตุช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินจากอุบัติเหตุและ สาธารณภัย จัดหารถพยาบาลฉุกเฉินให้การช่วยเหลือรักษาพยาบาล ณ จุดเกิด เหตุและนำ�ส่งโรงพยาบาลที่เหมาะสม 2. ให้คำ�ปรึกษาด้านสุขภาพแก่ประชาชนทั่วไปและในภาวะ เจ็บป่วย ฉุกเฉิน

3. รับแจ้งเหตุเฝ้าระวังสถานการณ์อุบัติภัย ตามแผนเตรียม ความ พร้อมแห่งชาติ และแผนเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และ การสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข สายด่วน 1675 กินดี สุขภาพดี (กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข) 1675 (ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล) หรือ 1900-1900-02(ในพื้นที่ ต่างจังหวัด) * ให้บริการข้อมูลความถูกรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพ และอนามัย สิ่งแวดล้อม เช่น อนามัยขณะตั้งครรภ์ อนามัยหลังคลอด อนามัยวัย ทารก อนามัยวัยเรียน/วัยรุ่น อนามัยวัยทำ�งาน อนามัยวัยทอง อนามัย วัยสูงอายุ เพศศึกษา สุขภาพฟัน ฯลฯ

สายด่วนปรึกษาเรื่องยา 0-2644-8850 กด 73

(องค์การเภสัชกรรม) * ให้ค�ำ ปรึกษาเกีย่ วกับการใช้ยาทีถ่ กู ต้อง โดยเภสัชกร (ในวัน และเวลาราชการ)

สายด่วนยาเสพติด 1165

(สถาบันธัญญรักษ์ กรมการแพทย์) 1. ตอบปัญหาข้อข้องใข เกี่ยวกับยาเสพติด 2. ให้ความรู้เรื่องยาเสพติด 3. ให้คำ�แนะนำ�เรื่อง การบำ�บัดรักษาผู้ติดยาเสพติด


สายด่วน 1330 (สำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ) 0-2831-4000 ต่อ 1330 1. ให้ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วน หน้า เช่น การขึ้นทะเบียน สิทธิประโยชน์ในโครงการฯ ขั้นตอนการใช้ บริการ ตรวจสอบสิทธิบัตรทอง ฯลฯ 2. ให้บริการตอบคำ�ถาม ข้อสงสัย เกีย่ วกับโครงการสร้างหลัก ประกันสุขภาพถ้วนหน้า(บัตรทอง) 3. รับเรือ่ งร้องเรียน และคุม้ ครองสิทธิประโยชน์ให้ประชาชน ผูใ้ ช้บริการรักษาพยาบาลในโครงการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 4. รับข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาระบบประกันสุขภาพถ้วน หน้า

สายด่วนสุขภาพจิต 1667 (กรมสุขภาพจิต) * ให้บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตตลอด 24 ชั่วโมง ทั่ว ประเทศไทย โดยรับฟังปัญหาที่ทำ�ให้เกิดความคับข้องใจ และให้คำ� แนะนำ�ในการ แก้ไขปัญหา

สายด่วนผู้บริโภคกับ อย. 1556 (สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา) 1. ให้บริการข้อมูลความรูเ้ กีย่ วกัยผลิตภัณฑ์สขุ ภาพด้วยระบบ ตอบรับอัตโนมัติ 2. ให้บริการส่งข้อมูลทางโทรสาร 3. รับแจ้งข้อมูล และเรือ่ งร้องเรียนเกีย่ วกับ ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ ทีไ่ ม่ปลอดภัย (ผ่านเจ้าหน้าทีใ่ นเวลาราชการ และฝากข้อความนอกเวลา ราชการ)

QUITLINE 1600 สายนี้ปลอดบุหรี่ (มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่) * ให้คำ�แนะนำ�และคำ�ปรึกษาใน การเลิกสูบบุหรี่ โดยให้ บริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.

สายด่วนมะเร็ง 1668 (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์) * ให้บริการข้อมูลความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็ง อาทิ โรคมะเร็งที่ ควรรู้จัก ความสัมพันธ์ระหว่างอาหารกับโรคมะเร็ง ความสัมพันธ์ ระหว่างสมุนไพร กับโรคมะเร็ง บุหรีก่ บั โรคมะเร็ง ความรูส้ กึ เกีย่ วกับโรค มะเร็งและการรักษาโรคมะเร็ง การดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งที่บ้าน ฯลฯ

ศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย สำ�นักงานประกันสังคม ศูนย์บริจาคอวัยวะ สำ�นักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สายด่วนสุขภาพ สารพันคำ�ตอบเรื่องโภชนาการ และการออกกำ�ลังกาย สายด่วนวัยรุ่น ประกันสุขภาพ กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ (กบข.) ปรึกษาปัญหาทางเพศ สายด่วนผู้บริโภค สายด่วนคนพิการ

0-2252-8181 - 9 1506 1666 1166 1646 1675 02-275-6993-4 1605 1179 02-218-8434-5 1156 1507


ทำ�เนียบส่วนราชการ สังกัดกระทรวงฯ

90

ใน...สาธารณสุข PUBLICHEALTH


ทำ�เนียบส่วนราชการ สังกัดกระทรวงฯ

ทำ�เนียบส่วนราชการ สังกัดกระทรวงฯ กระทรวงสาธารณสุข (อังกฤษ: Ministry of Public Health) เป็นหน่วยงานราชการไทย ประเภทกระทรวง มีอ�ำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการสร้าง เสริมสุขภาพอนามัย การป้องกัน ควบคุม และรักษาโรคภัย การฟื้นฟูสมรรถภาพ ของประชาชน และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายก�ำหนดให้เป็นอ�ำนาจหน้าที่ของ กระทรวงสาธารณสุขหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุขปัจจุบัน ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 88/20 หมู่ที่ 4 ถนนติวานนท์ ต�ำบลตลาดขวัญ อ�ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000

ใน...สาธารณสุข PUBLICHEALTH

91


ทำ�เนียบส่วนราชการ สังกัดกระทรวงฯ ผอก.สนง.โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาว ชนบท โทร. 02-5901807 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข โทร. 02-5911286

ส�ำนักนโยบาย และแผนสาธารณสุข l

สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จก. ที่ตั้ง : 99 หมู่ 10 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี Tel. 0-3634-2570-2 Fax. 0-3634-2570-2 ต่อ 14

ส�ำนักตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข l

โทร. 02-5918533 หัวหน้าส�ำนักตรวจราชการ โทร. 02-5918515 ผู้ตรวจราชการฯ เขต 1 โทร. 02-5901466 ผู้ตรวจราชการฯ เขต 2 โทร. 02-5918515 ผู้ตรวจราชการฯ เขต 3 โทร. 02-5901488 ผู้ตรวจราชการฯ เขต 4 โทร. 02-5901467 ผู้ตรวจราชการฯ เขต 5 โทร. 02-5901607 ผู้ตรวจราชการฯ เขต 6 โทร. 02-5901605 ผู้ตรวจราชการฯ เขต 7 โทร. 02-5901610 ผู้ตรวจราชการฯ เขต 8 โทร. 02-5901610 ผู้ตรวจราชการฯ เขต 9 โทร. 02-5901594 ผู้ตรวจราชการฯ เขต 10 โทร. 02-5901606 ผู้ตรวจราชการฯ เขต 11 โทร. 02-5901487 ผู้ตรวจราชการฯ เขต 12 โทร. 02-5901486 สาธารณสุขนิเทศก์ เขต 1 โทร. 02-5901481 สาธารณสุขนิเทศก์ เขต 2 โทร. 02-5901484 สาธารณสุขนิเทศก์ เขต 3 โทร. 02-5901476 สาธารณสุขนิเทศก์ เขต 4 โทร. 02-5901490 สาธารณสุขนิเทศก์ เขต 5 โทร. 02-5901604 สาธารณสุขนิเทศก์ เขต 6 โทร. 02-5901599 สาธารณสุขนิเทศก์ เขต 7 โทร. 02-5901609 สาธารณสุขนิเทศก์ เขต 8 โทร. 02-5901601 สาธารณสุขนิเทศก์ เขต 9 โทร. 02-5901603 สาธารณสุขนิเทศก์ เขต 10 โทร. 02-5901600 สาธารณสุขนิเทศก์ เขต 11 โทร. 02-5901480 สาธารณสุขนิเทศก์ เขต 12 โทร. 02-5901479 l

ส�ำนักวิชาการสาธารณสุข

ที่ปรึกษาระดับกรมฯ(ระดับ 10) โทร. 02-5901703 ด้านเวชกรรม โทร. 02-5901717 ด้านสาธารณสุข โทร. 02-5901714 ด้านอาหารและยา โทร. 02-5901692 ด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข โทร. 02-5901121 ด้านพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข โทร. 02-5901151 ด้านก�ำลังคนสาธารณสุข โทร. 02-5901119 ด้านเวชกรรม (ร.พ.สรรพสิทธิประสงค์) โทร. 02-5901032 ที่ปรึกษาระดับกรมฯ (ระดับ 9) ด้านเวชกรรม โทร. 02- 5901691 ผู้เชี่ยวชาญ (ระดับ 9) ด้านวิศวกรรมการแพทย์ โทร. 02-5910202 ด้านทันตกรรม โทร. 02-5901698 ด้านเภสัชกรรม โทร. 02-5907153 ด้านสุขศึกษา โทร. 02-5901710 ด้านข้อมูลข่าวสาร โทร. 035-242311

92

ใน...สาธารณสุข PUBLICHEALTH

อบต.บางเสาธง ที่ตั้ง : 101 หมู่ 7 ถ.บางนา-ตราด กม.26 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540 Tel. 0-2707-1671-3 Fax. 0-2707-1674

ด้านส่งเสริมพัฒนา (สสจ.ยโสธร) โทร. 02-5901124 ประจ�ำส�ำนักงาน โทร. 02-5901843 ผู้อ�ำนวยการ กองกลาง โทร. 02-5901175 ผู้อ�ำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ โทร. 02-5901412 ผอ.กองการประกอบโรคศิลปะ โทร. 02-5901329 ผู้อ�ำนวยการกองการพยาบาล โทร. 02-5901956 ผอก.กองการสาธารณสุขต่างประเทศ โทร. 02-5901970 ผู้อ�ำนวยการกองคลัง โทร. 02-5918546 ผู้อ�ำนวยการกองช่างบ�ำรุง โทร. 02-2459466 ผู้อ�ำนวยการกองนิติการ โทร. 02-5918573 ผู้อ�ำนวยการกองแบบแผน โทร. 02-5901861 ผู้อ�ำนวยการกองระบาดวิทยา โทร. 02-5918577 ผอ.กองโรงพยาบาล ภูมิภาค โทร. 02-5908590 ผู้อ�ำนวยการกองสุขศึกษา โทร. 02-5918597 ผอก.สนง.คณะกรรมการ สาธารณสุข มูลฐาน โทร. 02-5901531 ผอก.สนง.ตรวจสอบภายใน โทร. 02-5901522 ผอก.สนง.สารนิเทศ และกรมประชาสัมพันธ์ โทร. 02-5901400 ผอก.สนง.ประกันสุขภาพ โทร. 02-5901573 ผอก.สนง.การสาธารณสุขสงเคราะห์ โทร. 02-5900798 ศูนย์ปฎิบัติการอาคารสถานที่ โทร. 02-5901252 นายกสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข โทร. 02-5918196 ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ สป. โทร. 02-5918197 เลขาธิการสมาคมอนามัยฯ โทร. 02-5911286 สนง.องค์การอนามัยโลก WHO โทร. 02-5901524 l

สถาบันพระบรมราชนก

ผอก.สถาบันฯ โทร. 02-5918619 รอง ผอก.สถาบันฯ โทร. 02-5901914 ผอก.ส่วนแผนงาน โทร. 02-5901891 ผอก.ส่วนพัฒนาการศึกษา โทร. 02-5901821 ผอก.ส่วนพัฒนาบุคลากร โทร. 02-5901818 ผอก.ส่วนเทคโนโลยีและพัฒนา โทร. 02-5901973 ผอก.วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข โทร. 02-5901813 ผอก.วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ และสาธารณสุขกาญจนาภิเษก โทร. 02-2224026

ผอก.ส�ำนักฯ โทร. 02-5901392 ผอก.ส่วนนโยบายสาธารณสุข โทร. 02-5901375 ผอก.ส่วนติดตามประเมินผล โทร. 02-5901499 ผอก.ส่วนข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข โทร. 02-5901551 ผอก.ส่วนแผนงาน โทร. 02-5901388 ผอก.ส�ำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 02-5918193 l

กรมการแพทย์

โทร. 02-5906000 อธิบดีกรมฯ โทร. 02-5918231 รอง อธิบดีกรมฯ โทร. 02-5918239 ที่ปรึกษาระดับกรมสาธารณสุข โทร. 02-5918245 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรม โทร. 02-5918247 ผู้ช่วยอธิบดี โทร. 02-5918241 นายแพทย์ใหญ่ โทร. 02-5918249 เลขานุการกรม โทร. 02-5906081 l

กรมควบคุมโรคติดต่อ

โทร. 02-5918409 อธิบดีกรมฯ โทร. 02-5918398 รองอธิบดีกรมฯ โทร. 02-5918399 ผู้ทรงวุฒิด้านเวชกรรมป้องกัน โทร. 02-5903223 นายแพทย์ใหญ่ โทร. 02-5918437 ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านเวชกรรมป้องกัน โทร. 02-2860431 เลขานุการกรม โทร. 02-5918391

กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ l

โทร. 02-9510000 อธิบดีกรมฯ โทร. 02-5899862 รองอธิบดีกรมฯ โทร. 02-5915453 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยวิทยาศาสตร์ สาธารณสุข (ระดับ 11) โทร. 02-5909364 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ การแพทย์ สาขาชีววิทยา โทร. 02-5899860 สาขาจุลวิทยา โทร. 02-5899869 สาขาภูมคุ้มกันวิทยา โทร. 02-5911987 สาขาเคมี โทร. 02-5909060 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ผู้เชี่ยวชาญ (ระดับ 9) ด้านกฎวิทยา โทร. 02-5899865 ด้านชีววัตถุ โทร. 02-5911987 ด้านรังสีและเครื่องมือแพทย์ โทร. 02-2234674 ด้านเชื้อราและพาราสิตวิทยา โทร. 02-5909416 ด้านพันธุ์กรรมและชีวเคมี โทร. 02-5909441 ด้านบักเตรีทั่วไป โทร. 02-5909409 ด้านบักเตรีล�ำไส้ โทร. 02-5909412

ด้านเครื่องส�ำอางและวัตถุอันตราย โทร. 02-5909064 ด้านรับรองห้องปฏิบัติการ โทร. 02-5909034 ด้านตรวจสอบและประเมินคุณภาพ โทร. 02-5909035 ด้านพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ โทร. 02-5909362 ด้านสอบเทียบการวิเคราะห์ ด้านประสิทธิภาพของยา โทร. 02-5909010 ด้านมาตรฐานและข้อก�ำหนดของยา โทร. 5909154 ด้านคุณภาพและความปลอดภัยของยา โทร. 02-5909123 ด้านวัตถุเสพติด โทร. 02-5909012 ด้านมาตรฐานของอาหาร โทร. 02-2239873 ด้านความปลอดภัยของอาหาร โทร. 02-2239873 ด้านคุณภาพของอาหาร โทร. 02-2230059 ด้านสุขลักษณะการผลิต โทร. 02-2213032 ด้านมาตรฐานและคุณภาพของสมุนไพร โทร. 02-5909345 ด้านสรรพคุณและพิษของสมุนไพร โทร. 02-5909340 ด้านวิจัยและพัฒนาการผลิตยาจากสมุนไพร โทร. 02-5909084 ด้านพิษวิทยาและสิ่งแวดล้อม โทร. 02-5915436 ด้านภูมิคุ้มกันวิทยา โทร. 02-5909416 ด้านชีวโมเลกุลและการพัฒนาวัคซีน โทร. 02-5909416 ด้านไวรัสระบบไหลเวียนโลหิต โทร. 02-5899864 เลขานุการกรม โทร. 02-5915235 l

กรมอนามัย

โทร. 02-5918183 อธิบดีกรมฯ โทร. 02-5918141 รองอธิบดีกรมฯ โทร. 02-5918143 นายแพทย์ 10 ด้านสาธารณสุข สาขาส่งเสริมสุขภาพ โทร. 02-59181473 นักวิชาการสธารณสุข 10 ด้านให้ค�ำปรึกษาสาขาโภชนาการ โทร. 02-5918148 สาขาชีวอนามัย โทร. 02-5918151 นายแพทย์ 9 วช. โทร. 02-5918149 นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 9 โทร. 02-5918146 นักวิชาการสาธารณสุข 9 โทร. 02-5904158 นักวิชาการสุขภิบาล โทร. 02-5918150 เลขานุการกรม โทร. 02-5918153 l

กรมสุขภาพจิต

โทร. 02-9511300 อธิบดีกรมฯ โทร. 02-9511351 รองอธิบดีกรมฯ โทร. 02-9511353 นายแพทย์ใหญ่ โทร. 02-9511361 ผู้ช่วยอธิบดี โทร. 02-9511363 เลขานุการกรม โทร. 02-9511343

ส�ำนักงานคณะกรรมการ อาหารและยา l

โทร. 02-5907000 เลขาธิการส�ำนักงานฯ โทร. 02-5918441 รองเลขาธิการส�ำนักงานฯ โทร. 02-5918443


ทำ�เนียบส่วนราชการ สังกัดกระทรวงฯ

นักวิชาการอาหารและยาด้านมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุข โทร. 02-5918447 ด้านความปลอดภัยและประสิทธิผล ของผลิตภัณฑ์และการใช้ผลิตภัณฑ์ ด้านสาธารณสุข โทร. 02-5907150 นักวิชาการอาหาร และยาด้านมาตรฐานอาหาร โทร. 02-5918460 ต่อ 115 ด้านความปลอดภัยของอาหาร และการบริโภคอาหาร โทร. 02-5907154 ด้านพัฒนาระบบ การคุ้มครอง ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุข โทร. 02-5907385 เภสัชกร 9 ด้านความปลอดภัย และประสิทธิผล ของยาและการใช้ยา โทร. 02-5907140 ด้านความปลอดภัยของเครื่องส�ำอาง โทร. 02-5907268 ด้านระบบวิทยาของวัตถุเสพติด โทร. 02-5907140 ด้านความปลอดภัยของวัตถุอันตราย ด้านความปลอดภัย ของเครื่องมือแพทย์ โทร. 02-5907246 นิติกร 9 ด้านกฎหมายอาหารและยา โทร. 02-5907079 เลขานุการกรม โทร. 02-5918451

l

องค์การเภสัชกรรม

ผู้อํานวยการองค์การเภสัชกรรม โทรศัพท์ 02-2038208 รองผู้อํานวยการ โทรศัพท์ 02-2038101 ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ โทรศัพท์ 02-2038108 ผู้อํานวยการสํานักอํานวยการ โทรศัพท์ 02-2038200 ผู้ช่วยผู้อํานวยการ โทรศัพท์ 02-2038105 ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา โทรศัพท์ 02-2038110 ผู้อํานวยการสํานักตรวจสอบภายใน โทรศัพท์ 02-2038130 ผู้อํานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ 002-203814 ผู้อํานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน โทรศัพท์ 02-2038300 ผู้อํานวยการฝ่ายผลิตยา โทรศัพท์ 02-2038400 ผู้อํานวยการฝ่ายชีววัตถุ โทรศัพท์ 02-2038500 ผู้อํานวยการฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์ โทรศัพท์ 02-5461955-7 ผู้อํานวยการฝ่ายประกันคุณภาพ โทรศัพท์ 02-2038600 ผู้อํานวยการฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม โทรศัพท์ 02-2038700

ผู้อํานวยการฝ่ายการตลาดและการขาย โทรศัพท์ 002-203880 ผู้อํานวยการฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์ โทรศัพท์ 02-2038900

สถาบันวิจัยระบบ สาธารณสุข l

ผอก.สถาบัน โทร. 02-5918617

ราชการบริหารส่วน ภูมิภาค l

ผอ.โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร โทร. 0 3721 1446 สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี โทร. 0 3827 3523 ผอ.โรงพยาบาลชลบุรี โทร. 0 3827 4910 สาธารณสุขจังหวัดระยอง โทร. 0 3861 1389 ผอ.โรงพยาบาลระยอง โทร. 0 3861 1147 0 สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี โทร. 0 3933 2336 ผอ.โรงพยาบาลพระปกเกล้า โทร. 0 3933 0242 สาธารณสุขจังหวัดตราด โทร. 0 3951 2139 0

ผอ.โรงพยาบาลตราด โทร. 0 3951 1040 สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี โทร. 0 4222 1299 ผอ.โรงพยาบาลอุดรธานี โทร. 0 4224 5555 สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวล�ำภู โทร. 0 4231 2994 ผอ.โรงพยาบาลหนองบัวล�ำภู โทร. 0 4231 1999 สาธารณสุขจังหวัดเลย โทร. 0 4281 2754 ผอ.โรงพยาบาลเลย โทร. 0 4281 1890 สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0 5322 2666 ผอ.โรงพยาบาลนครพิงค์ โทร. 0 5389 0084 สาธารณสุขจังหวัดล�ำพูน โทร. 0 5353 1899 ผอ.โรงพยาบาลล�ำพูน โทร. 0 5351 1034 สาธารณสุขจังหวัดล�ำปาง โทร. 0 5422 7523 ผอ.โรงพยาบาลล�ำปาง โทร. 0 5422 3623 สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน โทร. 0 5361 1281 ผอ.โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ โทร. 0 5361 1907 สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย โทร. 0 5377 3730

ใน...สาธารณสุข PUBLICHEALTH

93


ทำ�เนียบส่วนราชการ สังกัดกระทรวงฯ ผอ.โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โทร. 0 5371 9154 สาธารณสุขจังหวัดพะเยา โทร. 0 5448 2263-4 ผอ.โรงพยาบาลพะเยา โทร. 0 5441 0501 ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลเชียงค�ำ โทร. 0 5441 6614 ต่อ 101 สาธารณสุขจังหวัดแพร่ โทร. 0 5455 1143 ผอ.โรงพยาบาลแพร่ โทร. 0 5453 3500 ต่อ 1001 สาธารณสุขจังหวัดน่าน โทร. 0 5471 0190 0 ผอ.โรงพยาบาลน่าน โทร. 0 5477 1620 2 สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก โทร. 0 5521 9678 ผอ.โรงพยาบาลพุทธชินราช โทร. 0 5525 8301 สาธารณสุขจังหวัดตาก โทร. 0 5554 1515 ผอ.โรงพยาบาลสมเด็จ พระเจ้าตากสินมหาราชมหาราช โทร. 0 5551 1200 ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด โทร. 0 5553 1970 สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ โทร. 0 5672 3100 ผอ.โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ โทร. 0 5671 1024 สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย โทร. 0 5561 3354 ผอ.โรงพยาบาลสุโขทัย โทร. 0 5561 2423 ผอ.โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย โทร. 0 5568 2030-43 ผอ.โรงพยาบาลก�ำแพงเพชร โทร. 0 5571 4223-5 สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร โทร. 0 5661 1288 ผอ.โรงพยาบาลพิจิตร โทร. 0 5661 1310 สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี โทร. 0 2580 1168 ผอ.โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า โทร. 0 2526 5589 ผอ.โรงพยาบาลชลประทาน โทร. 0 2583 8398 สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร. 0 3524 1967 ผอ.โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา โทร. 0 3524 1686 ผอ.โรงพยาบาลเสนา อยุธยา โทร. 0 3520 1027

94

ใน...สาธารณสุข PUBLICHEALTH

สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี โทร. 0 2581 6454 ต่อ 208 ผอ.โรงพยาบาลปทุมธานี โทร. 0 2581 5632 สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง โทร. 0 3562 0079 ผอ.โรงพยาบาลอ่างทอง โทร. 0 3561 1304 สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี โทร. 0 3622 3118 ผอ.โรงพยาบาลสระบุรี โทร. 0 3621 1424 ผอ.โรงพยาบาลพระพุทธบาท โทร. 0 3626 7990 สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี โทร. 0 3652 0742 ผอ.โรงพยาบาลสิงห์บุรี โทร. 0 3651 1001 ผอ.โรงพยาบาลอินทร์บุรี โทร. 0 3658 1332 สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท โทร. 0 5642 6191 ผอ.โรงพยาบาลชัยนาท โทร. 0 5641 2447 สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี โทร. 0 3641 1386 ผอ.โรงพยาบาลลพบุรี โทร. 0 3641 1267 ผอ.โรงพยาบาลบ้านหมี่ โทร. 0 3662 8032 สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี โทร. 0 3232 3489 ผอ.โรงพยาบาลราชบุรี โทร. 0 3232 1822 ผอ.โรงพยาบาลบ้านโป่ง โทร. 0 3221 1408 ผอ.โรงพยาบาลโพธาราม โทร. 0 3223 3590 ผอ.โรงพยาบาลด�ำเนินสะดวก โทร. 0 3224 6016 สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี โทร. 0 3552 5869 ผอ.โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช โทร. 0 3552 3394-5 ผอ.ร.พ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 โทร. 0 3553 1402 สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม โทร. 0 3425 0985 ผอ.โรงพยาบาลนครปฐม โทร. 0 3425 1552 สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี โทร. 0 3421 5417 ผอ.โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา โทร. 0 3451 5588 ผอ.โรงพยาบาลมะการักษ์ โทร. 0 3454 1105

สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี โทร. 0 3242 5286 ผอ.โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเพชรบุรี โทร. 0 3240 1251-7 สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร. 0 3255 0885 ผอ.โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ โทร. 0 3260 2338 สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม โทร. 0 3472 0528 ผอ.โรงพยาบาล สมเด็จพระพุทธเลิศหล้าสมุทรสงคราม โทร. 0 3471 1490 สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร โทร. 0 3441 3920 ผอ.โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร. 0 3483 7382 สาธาณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา โทร. 0 3851 1189 ผอ.โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา โทร. 0 3881 4375-8 สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ โทร. 0 2389 5980 ต่อ 102 ผอ.โรงพยาบาลสมุทรปราการ โทร. 0 2387 0053 สาธารณสุขจังหวัดนครนายก โทร. 0 3738 6393 ผอ.โรงพยาบาลนครนายก โทร. 0 3731 1219 สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว โทร. 0 3742 1051-3 ต่อ 212 ผอ.โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว โทร. 0 3724 2533 สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี โทร. 0 3721 1626 สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร โทร. 0 4263 3095 ผอ.โรงพยาบาลมุกดาหาร โทร. 0 4261 2978 สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร โทร. 0 4271 8916 ผอ.โรงพยาบาลสกลนคร โทร. 0 4271 1615 สาธารณสุขจังหวัดนครพนม โทร. 0 4251 1410 ผอ. โรงพยาบาลนครพนม โทร. 0 4251 1424 สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ โทร. 0 4381 2115 ผอ.โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ โทร. 0 4381 1520 สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น โทร. 0 4322 1125 ผอ.โรงพยาบาลขอนแก่น โทร. 0 4323 6006

สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา โทร. 0 4446 5015 ผอ.โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โทร. 0 4425 4990-9 สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ โทร. 0 44836826-9 ผอ.โรงพยาบาลชัยภูมิ โทร. 0 4483 7100-4 สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ โทร. 0 4461 1562 ผอ.โรงพยาบาลบุรีรัมย์ โทร. 0 4462 1389 สาธารณสุขจังหวัดยโสธร โทร. 0 4572 4713 ผอ.โรงพยาบาลยโสธร โทร. 0 4571 2580 สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร. 0 7727 3010 สาธารณสุขจังหวัดชุมพร โทร. 0 7750 3488 สาธารณสุขจังหวัดระนอง โทร. 0 7783 5159 สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช โทร. 0 7534 6600 สาธารณสุขจังหวัดตรัง โทร. 0 7528 1931 สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โทร. 0 7461 2748 สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต โทร. 0 7621 0980 สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส โทร. 0 7353 2067 l

สหกรณ์การเกษตร

สหกรณ์การเกษตรท่ายาง จ�ำกัด โทร. 0-3246-1153 แฟกซ์. 0-3246-3636 สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค อ่าวน้อย จ�ำกัด โทร. 0-3255-4132 แฟ็กซ์. 0-3255-4241 สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค ประจวบคีรีขันธ์ จ�ำกัด โทร. 0-3262-1495 แฟ็กซ์. 0-3262-1972 สหกรณ์โคนมปากช่อง จ�ำกัด โทร. 0-4431-2563, 0-4431-6716 แฟ็กซ์. 0-4431-2904 สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จ�ำกัด โทร. 0-3249-1268 โทรสาร 0-3249-1268 สหกรณ์โคขุนสระแก้ว นทพ. จ�ำกัด โทร. 08-9202-8479 โทรสาร 0-3754-2243


ทำ�เนียบสถานพยาบาล โรงพยาบาล

ทำ�เนียบสถานพยาบาล โรงพยาบาล โรงพยาบาล หรือ สถานพยาบาล หรือ ศูนย์การแพทย์ เป็นสถานที่ส�ำหรับให้บริการด้านสุขภาพให้ กับผู้ป่วย โดยมักที่จะมุ่งเน้นการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูภาวะความเจ็บป่วย หรือโรคต่างๆ ทั้งทางร่างกาย และทางจิตใจ ปัจจุบันโรงพยาบาลได้ถูกแบ่งประเภทตามการดูแลควบคุมบริการเป็น โรงพยาบาลรัฐบาลและโรง พยาบาลเอกชน นอกจากนี้โรงพยาบาลยังถูกแบ่งเป็นสถานพยาบาลเฉพาะทางอีก เช่น สถาบันมะเร็งแห่งชาติ, โรง พยาบาลสงฆ์, โรงพยาบาลตา, โรงพยาบาลฟัน, โรงพยาบาลผิวหนัง โรงพยาบาลไม่ได้เป็นเพียงสถานที่เพื่อรับการวินิจฉัยและรักษาโรคเท่านั้น หัวใจส�ำคัญของทุกขั้นตอนที่ เกิดขึ้นคือการดูแลผู้ป่วยซึ่งมีความอ่อนแอทางกายและส่วนมากมักรวมถึงทางใจ อีกทั้งยังต้องถูกแยกห่างจากความ สะดวกสบายที่มีในชีวิตประจ�ำวันตามปกติและเมื่ออยู่กับครอบครัว ดังนั้นคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีจึงเป็น องค์ประกอบส�ำคัญของการฟื้นฟูสุขภาพของผู้ป่วยทั้งหลาย ในปัจจุบันการรับประกันบริการที่ดีเลิศภายใต้ราคาที่ดีที่สุดคือกุญแจส�ำคัญของโรงพยาบาล เมื่อสถาน พยาบาลตระหนักว่าบริการด้านการบริหารทรัพยากรกายภาพที่มีประสิทธิภาพ โซเด็กซ์โซ่พัฒนาความเชี่ยวชาญ ด้านการสร้างสภาพแวดล้อมที่สะดวกสบายและเหมาะส�ำหรับการดูแลรักษาผู้ป่วย ครอบครัว และบุคคลากร ทางการแพทย์

ใน...สาธารณสุข PUBLICHEALTH

95


ทำ�เนียบสถานพยาบาล โรงพยาบาล

ธานินทร์ คลินิก ที่ตั้ง : 1-3 ถ.ศรีราชานคร 3 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 Tel. 08-1982-0303, 0-3832-3212 Fax. 0-3832-5266

บ้านหมาแมวอบอุ่น ที่ตั้ง : 84/22 ถ.เนินกระปรอก-หาดน�้ำริน ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง Tel. 0-3894-1998, 08-9992-4653

ดู AD 4 สี หน้า 28

ดู AD 4 สี หน้า 8

บ้านสัตวแพทย์ศรีราชา ที่ตั้ง : 87/29 หมู่ 5 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 Tel. 08-9748-8262, 033-093399

โรงพยาบาลสัตว์นภัคสิริ อ.วังน�้ำเขียว ที่ตั้ง : 489 หมู่ 10 บ้านบุตะโก ต.วังน�้ำเขียว อ.วังน�้ำเขียว จ.นครราชสีมา 30370 Tel. 06-2590-5359

คลินิก พี.เอ. ทันตแพทย์ (รามค�ำแหง 2) ที่ตั้ง : 6/722 (19) ซ.รามค�ำแหง 2 (19) ถ.บางนา-ตราด แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ Tel. 0-2752-8667 คลินิก เอ.พี. ทันตแพทย์ (พระโขนง) ที่ตั้ง : 1112/133 ศูนย์การค้าพระโขนง ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ Tel. 0-2392-1361-2

โรงพยาบาลสัตว์ซื่อตรง ที่ตั้ง : 58/120 หมู่ 3 ซ.สุวินทวงศ์ 29 ถ.สุวินทวงศ์ แขวงล�ำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530 Tel. 0-2988-1228 Fax. 0-2988-1228

คลินิกโพธิ์พิศาลการแพทย์แผนไทย ที่ตั้ง : 46/1 จรัญสนิทวงศ์ 96/1 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 Tel. 0-2435-8052, 0-2424-8115 Fax. 0-2879-0226

คลีนิคแพทย์สมภพ ที่ตั้ง : 25/15 หมู่ 8 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 Tel. 0-2516-2741

โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ ที่ตั้ง : 144 ม.9 ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140 Tel. 0-3727-9203-4 Fax. 0-3727-9203

96

ใน...สาธารณสุข PUBLICHEALTH

โรงพยาบาลศรีมโหสถ ที่ตั้ง : 189 หมู่ 4 ถ.สุวินทวงศ์ ต.โคกปีบ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี 25190 Tel. 0-3727-6413 Fax. 0-3727-6480 l

หมวดสถานพยาบาล

กรุงเทพมหานครฯ

โรงพยาบาลนวศรีเนอสซิ่งโฮม โทร. 08-1434-8121, 0-2718-4866-7 โทรสาร. 0-2318-7048 โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล โทร. 0-2279-7000-9 โทรสาร. 0-2616-7602 โรงพยาบาลธนบุรี โทร. 0-2412-0020, 0-2866-1333 โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ โทร. 0-2574-5000-9 โทรสาร. 0-2574-4856 โรงพยาบาลกรุงเทพ โทร. 0-2310-3000, 0-2755-1000 โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน โทร. 0-2238-0923-8,0-2634-0560 โรงพยาบาลกรุงธน โทร.0-2860-6035-9, 0-2438-0040

โรงพยาบาลอู่ทอง ที่ตั้ง : 120 หมู่ 15 ถ.มาลัยแมน ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี Tel. 0-3556-5554, 0-3555-1422 ต่อ 141

ดู AD 4 สี หน้า 8

โรงพยาบาลกรุณาพิทักษ์ โทร. 0-2286-6804-7,0-2286-4787 โรงพยาบาลกล้วยน�้ำไท 2 โทร. 0-2399-4259-63 โรงพยาบาลกล้วยน�้ำไท โทร.0-2381-2006-20 กลุ่มโรงพยาบาลพญาไท โทร. 0-2617-2444 โรงพยาบาลการแพทย์สยาม โทร. 0-2530-4843-4 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค โทร. 0-2455-0110, 0-2455-4500 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น โทร. 0-2910-1600 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์สุขาภิบาล 3 โทร. 0-2729-3000 โรงพยาบาลคลองตัน โทร. 0-2319-2101-5 โรงพยาบาลคอนวีเนียนซ์ฮอสพิทอล โทร. 0-2326-7104 โรงพยาบาลคามิลเลียน โทร .0-2712-5313, 0-2381-6728 คลีนิค-โรงพยาบาล งามพิศ-พัลลภ โทร. 0-2255-7550, 0-2255-7555 คลีนิค-โรงพยาบาล จักษุ รัตนิน โทร. 0-2639-3333, 0-2639-3399 โรงพยาบาลเจ้าพระยา โทร. 0-2434-1111, 0-2434-0117 โรงพยาบาลชุมชนบุญรอด โทร. 0-2361-6760-2 โรงพยาบาลซังฮี้ โทร. 0-2435-8811, 0-2435-8822 โรงพยาบาลเซนต์คาร์ลอส โทร. 0-2274-0616-20,0-2274-0241 โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ โทร. 0-2675-5000,0-2210-9900 โรงพยาบาลเซ็นทรัล เยนเนอรัล โทร. 0-2552-8777 โรงพยาบาลดาวคะนอง โทร. 0-2476-9885 โรงพยาบาลเดชา โทร. 0-2246-0137 โรงพยาบาลเดอะซีเนียร์ โทร. 0-2930-0300, 0-2511-0303 โรงพยาบาลตา หู คอ จมูก โทร. 0-2886-6600-16 โรงพยาบาลทุ่งมหาเมฆ โทร.0-2678-3004-13 โรงพยาบาลเทพธารินทร์ โทร. 0-2240-2727, 0-2240-2714-26 โรงพยาบาลไทยนครินทร์ โทร. 0-2361-2727,0-2361-2828 โรงพยาบาล ธ ญาณแพทย์ โทร. 0-2455-6086 โรงพยาบาลธนบุรี 2 โทร. 0-2448-3858 โรงพยาบาลธนบุรี โทร. 0-2412-0020,0-2411-0402-7

โรงพยาบาลสัตว์ชัยมงคล ที่ตั้ง : 38 หมู่ 6 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 Tel. 0-3532-2958-9, 08-9378-8989

โรงพยาบาลนครธน โทร. 0-2416-5454, 0-2895-4000 โรงพยาบาลนนทบุรีพัฒนา โทร. 0-2243-3483, 0-2243-0979 โรงพยาบาลนวมินทร์ 3 โทร. 0-2326-0888,0-2326-0775-6 นวศรีการแพทย์ โทร. 0-2319-5865,0-2319-5870-1 โรงพยาบาลศาลายา โทร. 0-2889-2601-7 บางกะปิ โพลี่ คลีนิค โทร. 0-2377-6804, 0-2374-5802 รพ. บางขุนเทียน โทร. 0-2477-2291-3 โรงพยาบาลบางนา โทร. 0-2398-9575-6,0-2398-9547 บางบอนโพลีคลีนิค โทร. 0-2899-5212-3,0-2415-5481 โรงพยาบาลบางปะกอก 2 บางบอน โทร. 0-2451-0358-61, 0-2899-0130-9 โรงพยาบาลบางไผ่ โทร. 0-2457-9742-4,0-2457-9746-9 โรงพยาบาลบางโพ โทร. 0-2587-0144,0-2587-0137-43 โรงพยาบาลบางมด 3 โทร. 0-2893-5955, 0-2893-5956 โรงพยาบาลบางมด โทร. 0-2867-0606, 0-2416-0049 บ้านบึงเวชกิจ คลีนิค โทร. 0-2319-9161 โรงพยาบาลบ�ำรุงราษฎร์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ โทร. 0-2655-6342, 0-2655-6367 โรงพยาบาลบ�ำรุงราษฎร์ โทร. 0-2667-2375, 0-2667-1385 โรงพยาบาลบีเอ็นเอช โทร. 0-2632-0550, 0-2632-0564 รพ.บีแคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ โทร. 0-2523-3359-71 โรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร โทร. 0-2245-2480, 0-2223-7960 โรงพยาบาลปิยะเวท โทร. 0-2641-4499,0-2641-4473-98 โรงพยาบาลเปโตร โทร. 0-2972-5620-2 โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล โทร. 0-2392-1907 โรงพยาบาลผิวหนังและภูมิแพ้ โทร. 0-2467-4184-7 โรงพยาบาลพญาไท 1 รพ โทร. 0-2245-2620-9, 0-2245-9610-9 โรงพยาบาลพญาไท 2 โทร. 0-2279-9598,0-2617-2444 โรงพยาบาลพญาไท 3 โทร. 0-2869-1111, 0-2467-1111 พรหมเวช คลีนิค โทร. 0-2551-1211 โรงพยาบาลพร้อมมิตร โทร. 0-2259-0333,0-2259-0373-8


ทำ�เนียบสถานพยาบาล โรงพยาบาล พระประแดงเวชการ โทร. 0-2409-6048-9 โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า โทร. 0-2644-7488, 0-2247-9827 โรงพยาบาลพระราม 2 โทร. 0-2451-4921-30, 0-2451-4915-9 โรงพยาบาลพระรามเก้า โทร. 0-2248-8020 โรงพยาบาลเพชรเกษม บางแค โทร. 0-2413-1689,0-2455-9928-9 โรงพยาบาลเพชรเวช โทร. 0-2718-1515, 0-2318-0080-1 โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา โทร. 0-2314-0726-9,0-2314-0943 โรงพยาบาลภาษีเจริญ โทร. 0-2467-4184-7 โรงพยาบาลมงกุฎระยอง โทร. 0-3869-1800 โรงพยาบาลมงกุฏวัฒนะ โทร. 0-2574-5000-9 โรงพยาบาลมเหสักข์ โทร. 0-2635-7120-2, 0-2635-7124-39 โรงพยาบาลมิชชั่น โทร. 0-2282-8784, 0-2281-1422 โรงพยาบาลมิตรภาพวงเวียนใหญ่ โทร. 0-2861-5516-8,0-2437-0340 โรงพยาบาลเมโย โทร. 0-2579-1598, 0-2579-1627 โรงพยาบาลโรงงานยาสูบ โทร. 0-2656-4500 โรงพยาบาลเยาวรักษ์ โทร. 0-2891-3895, 0-2465-5620 เยาวลักษณ์พยาบาล โทร. 0-3938-1056

ร่มฉัตร โพลิคลีนิค โทร. 0-2321-9980 รัชดาเมดิแคร์ โทร. 0-2466-5031, 0-2465-1872 รัตนการแพทย์ สถานพยาบาล โทร. 0-2326-9615 โรงพยาบาลรามค�ำแหง โทร. 0-2732-2000, 0-2374-0201 โรงพยาบาลรามอินทรา โทร. 0-2510-1659-60 โรงพยาบาลรามาสุขสวัสดิ์ โทร. 0-2428-6212, 0-2427-4905 โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ โทร.0-2872-1001-10 โรงพยาบาลตา กรุงเทพฯ โทร. 0-2551-2451-2 โรงพยาบาลนวมินทร์ โทร. 0-2918-5080, 0-2918-7604-8 โรงพยาบาล บี.แคร์เมดิคอล เซ็นเตอร์ โทร. 0-2523-3359-71 โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ โทร. 0-2574-5000 โรงพยาบาลยันฮี จก บริษัท โทร. 0-2879-0300-5 โรงพยาบาลลาดพร้าว โทร. 0-2530-2244, 0-2932-2929 โรงพยาบาลชัยยุทธ โทร. 0-2618-6200-59 โรงพยาบาลวิภาวดี โทร. 0-2579-9649, 0-2561-1911 โรงพยาบาลวิภาวดี 2 โทร. 0-2722-2500-23 โรงพยาบาลศรีสยาม โทร. 0-2944-7111

โรงพยาบาลสมิติเวช โทร. 0-2711-8000, 0-2381-6807 โรงพยาบาลกรุงเทพ โทร. 0-2310-3000 โรงพยาบาลกรุงธน 1 โทร. 0-2438-0040-5, 0-2860-6035 โรงพยาบาลกรุงธน 2 โทร. 0-2428-5036-7,0-2427-4109 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โทร. 0-2926-9999 โรงพยาบาลบางปะกอก 1 โทร. 0-2872-1111 โรงพยาบาล สยาม โทร. 0-2514-2157-9,0-2514-2276 โรงพยาบาลสุขุมวิท โทร. 0-2381-2743,0-2391-0011 โรงพยาบาลลาดพร้าว โทร. 0-2539-8111, 0-2530-2556 โรงพยาบาลวราเวชกิจ โทร. 0-2279-8126 สถานบ�ำบัดผู้ติดยาเสพติด วังทองหลาง โทร. 0-2377-5806, 0-2377-5614 โรงพยาบาลวิภาวดี 2 โทร. 0-2722-2500-26 โรงพยาบาลวิภาวดี โทร. 0-2561-1258-67 โรงพยาบาลเวชธานี โทร. 0-2734-0000 โรงพยาบาลเวชสวัสดิ์ โทร. 0-2381-8762-3 โรงพยาบาลศรีวิชัย 1 โทร. 0-2412-0055-60 โรงพยาบาลศรีวิชัย 2 โทร. 0-2421-1889, 0-2421-1801

โรงพยาบาลศรีสยาม โทร. 0-2519-1637, 0-2944-8015 โรงพยาบาลศิครินทร์ โทร. 0-2383-4400 ศูนย์การแพทย์ชินเขตเนิร์สซิ่งโฮม โทร. 0-2580-7426-8 ศูนย์การแพทย์ไทย โทร. 0-2944-8015-24 ศูนย์การแพทย์นวบุตร โทร. 0-2253-8536-8 ศูนย์ตรวจรักษา หู หูตึง โทร. 0-2258-2348, 0-2259-2502 ศูนย์ประกันสังคมเอกชน โทร. 0-2552-3440, 0-2552-7661 ศูนย์ปราณี เนอร์สซิ่งโฮม โทร. 0-2374-4237 ศูนย์มัคคพัฒน์ โทร. 0-2393-5076, 0-2748-2128 ศูนย์ยุรีภรณ์เนอร์สซิ่งโฮม โทร. 0-2412-6447, 0-2411-4528 ศูนย์สยามเนอร์สซิ่งแคร์ หจก โทร. 0-2375-5255 สถานพยาบาล มิตรสัมพันธ์ ผดุงครรภ์ โทร. 0-2543-1908 สถานพยาบาลปัญญาทิพย์ โทร. 0-2552-0777-8 สถานพยาบาลรัชดา-ท่าพระ โทร. 0-2466-0205 โรงพยาบาลสมิติเวช โทร. 0-2712-5100-4,0-2712-5110 สยาม แอร์แคร์ โทร. 0-2586-7654, 0-2586-7653 สหแพทย์ โพลีคลีนิคและเครือข่าย โทร. 0-2276-1252-3

ใน...สาธารณสุข PUBLICHEALTH

97


ทำ�เนียบสถานพยาบาล โรงพยาบาล

โรงพยาบาลสาธร โทร. 0-2234-3029 สหการแพทย์และพยาบาล โทร. 0-2236-4223 โรงพยาบาลสินแพทย์ โทร .0-2948-5380-90 สุขุมวิท มาเทอร์นิตี้ คลีนิค โทร. 0-2391-7032 โรงพยาบาลสุทธิสาร โทร. 0-2275-6350-6 โรงพยาบาลสุรวงศ์เวชกิจ โทร. 0-2235-2662-5 โรงพยาบาลห้วยขวาง โทร. 0-2276-0574,0-2276-7231 ห้วยขวางโพลีคลีนิค โทร. 0-2248-2900-1 โรงพยาบาลหัวเฉียว โทร. 0-2223-4878, 0-2223-1351 โรงพยาบาลเอกชล โทร. 0-2277-6998, 0-3827-7605 โรงพยาบาลเอกอัมรินทร์ บางแค โทร. 0-2802-6001-5 แอดวานซ์ เมดิคอล เซนเตอร์ โทร. 0-2552-8814-5 ฮอสพิทอลเน็ทเวิร์ด โทร. 0-2872-1100

โรงพยาบาลธนกาญจน์ โทร. 0-3462-2359 โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ โทร. 0-3458-9007 โรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์ พนมทวน โทร. 0-3463-0411 โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย โทร. 0-3464-2102 โรงพยาบาลทองผาภูมิ โทร. 0-3459-9489 โรงพยาบาลท่าม่วง โทร. 0-3461-1044 โรงพยาบาลท่าเรือ โทร. 0-3456-1084 โรงพยาบาลไทรโยค โทร. 0-3459-1034 โรงพยาบาลบ่อพลอย โทร. 0-3458-1139 โรงพยาบาลปรีชาเวชช์ โทร. 0-3461-1683 โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา โทร. 0-3451-1233 โรงพยาบาลศุกร์ศิริศรีสวัสดิ์ โทร. 0-3459-7044 โรงพยาบาลสมเด็จพระปิยะฯ โทร. 0-3459-1117

จังหวัดกาญจนบุรี

จังหวัดขอนแก่น

โรงพยาบาลกาญจนบุรี เมโมเรียล โทร. 0-3462-4184-93 โรงพยาบาลมะการักษ์ โทร. 0-3464-0660 โรงพยาบาลเลาขวัญ โทร. 0-3457-6050

98

ใน...สาธารณสุข PUBLICHEALTH

โรงพยาบาลชุมแพ โทร. 0-4331-2910-1 โทรสาร. 0-4331-2910-1 ต่อ 240 โรงพยาบาลเซนต์ปอลส์ โทร. 0-4323-7688

โรงพยาบาลราชพฤกษ์ โทร. 0-4333-3555-62 สีฐานการแพทย์ โทร. 0-4323-7426, 0-4323-7448 โรงพยาบาลขอนแก่น ราม โทร. 0-4333-3800, 0-4333-3033 โรงพยาบาลนิวัตร์สมบูรณ์เวช โทร. 0-4341-4699 โรงพยาบาลมกุล โทร. 0-4323-8934, 0-4323-7822 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ โทร. 0-4324-4700, 0-4324-4703

จังหวัดจันทบุรี

รวมแพทย์จันทบุรี (2528) โทร. 0-3932-1821, 0-3932-1378 โรงพยาบาลตากสินจันทบุรี โทร. 0-3932-1222, 0-3932-6100 โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี โทร. 0-3934-4222, 0-3934-4244 โรงพยาบาลวัฒนเวช โทร. 0-3935-1260-4

จังหวัดฉะเชิงเทรา

โรงพยาบาลคริสเตียนบางคล้า โทร. 0-3854-1110, 0-3882-7501 โรงพยาบาลบางปะกงปิยะเวช โทร. 0-3853-8548-9, 0-3853-8511 โรงพยาบาลโสธราเวช โทร. 0-3881-2702-20

จังหวัดชลบุรี

โรงพยาบาล พัทยาอินเตอร์ โทร. 0-3842-8374 โทรสาร. 0-3842-2773

โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา โทร. 0-3877-0200-8 โทรสาร. 0-3877-0213 โรงพยาบาลชลเวช โทร. 0-3827-1989, 0-3828-2856 โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา โทร. 0-3842-7751-5 โรงพยาบาลวัดญาณสังวราราม โทร. 0-3823-8374-5 โรงพยาบาลชลบุรี โทร. 0-3827-1683, 0-3827-7996 โรงพยาบาลพัทยา เมโมเรียล โทร. 0-3842-9422-4, 0-3842-2741 โรงพยาบาลเอกชล โทร. 0-3827-3840-7, 0-3879-1793 โรงพยาบาลบ่อวินเวชการ โทร. 0-3834-5847-51 โรงพยาบาลรวมแพทย์ศรีราชา โทร. 0-3831-9186, 0-3832-4111 โพลีคลีนิค ณ ศรีราชา โทร. 0-3831-2138, 0-3831-2287 โรงพยาบาลแหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนล โทร. 0-3849-1850-77 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา โทร. 0-3842-4540, 0-3831-0661 ศูนย์แพทย์ศรีราชา โทร. 0-3849-1850-77 โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา โทร. 0-3832-4100-20, 0-3832-4121 โรงพยาบาล อีสเทิร์น ซีบอร์ด อ่างศิลา โทร. 0-3876-5567-87

จังหวัดชัยนาท

โรงพยาบาลสุวรรณเวช


ทำ�เนียบสถานพยาบาล โรงพยาบาล โทร. 0-5645-1400, 0-5645-1440 โรงพยาบาลเสนาเวชการ โทร. 0-2570-1318 โรงพยาบาลคริสเตียนมโนรมย์ โทร. 0-5649-1296, 0-5649-1005 โรงพยาบาลรวมแพทย์ชัยนาท โทร. 0-5641-3017-9

จังหวัดเชียงใหม่

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม โทร. 0-5322-4852-60 โรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่เมมโมเรียล โทร. 0-5381-9333-43 โรงพยาบาล ตา เซนต์ปีเตอร์ โทร. 0-5322-5011-5 โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม 2 โทร. 0-5385-2590-9 โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม โทร. 0-5389-4260-7 โรงพยาบาลหมอวงศ์ โทร. 0-5324-9559, 0-5324-7519 โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ โทร. 0-5320-0141, 0-5327-2788 เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์ โทร. 0-5340-8425-7, 0-5340-8429 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ โทร. 0-5335-7655 โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่ โทร. 0-5327-5970, 0-5327-5984 โรงพยาบาลรวมแพทย์ เชียงใหม่ โทร. 0-5327-3576-7 โรงพยาบาลโรคฟันเชียงใหม่ โทร. 0-5341-1150-1, 0-5341-1153

โรงพยาบาล ช้างเผือกเชียงใหม่ โทร. 0-5322-0020-1, 0-5322-0023 โรงพยาบาลลานนา โทร. 0-5335-7234-53 ใกล้หมอโพลีคลินิค โทร. 0-5327-2788 โรงพยาบาลจินดาสิงหเนตร โทร. 0-5324-1661, 0-5324-700 โรงพยาบาลนครเชียงใหม่ โทร. 0-5322-1200, 0-5322-1799 โรงพยาบาลบรรเทาทุกข์โบราณภาคเหนือ โทร. 0-5323-5085 โรงพยาบาลพิงคเวช โทร. 0-5321-2561, 0-5322-1549 โรงพยาบาลสถาบันแมคเคน เพื่อการฟื้นฟูสภาพ โทร. 0-5381-6883, 0-5381-7170

จังหวัดตรัง

โรงพยาบาล ราชด�ำเนิน ตรัง โทร. 0-7522-3500-9 โรงพยาบาลราชด�ำเนินการแพทย์ โทร. 0-7522-3500-9 โรงพยาบาลตรังชาตะสงเคราะห์ โทร. 0-7521-8060, 0-7522-3700 โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ โทร. 0-7521-8988, 0-7521-9985 โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง โทร. 0-7521-8585, 0-7521-9663 สถานพยาบาลห้วยยอด โทร. 0-7527-1051

จังหวัดตราด

โรงพยาบาลกรุงเทพ-ตราด (ตราดเวชกิจ) โทร. 0-3953-2734, 0-3953-2736

จังหวัดนครปฐม

โรงพยาบาลห้วยพลู โทร. 0-3438-9217 ต่อ 119 โรงพยาบาลจันทรุเบกษา โทร. 0-3438-3047, 0-3438-3040 โรงพยาบาลนครชัยศรี โทร. 0-3433-1156 โรงพยาบาลศาลายา โทร. 0-2889-2601-7 พุทธมณฑล รพ โทร. 0-2441-0330, 0-2441-0890 โรงพยาบาลสนามจันทร์ โทร. 0-3421-9600 โรงพยาบาลศรีวิชัย 4 โทร. 0-2431-2352-3 ศูนย์พยาบาล สิริธร อินเตอร์ โทร. 0-2437-9312, 0-2868-1599

จังหวัดนครราชสีมา

โรงพยาบาล ด่านเมดิคอล โทร. 0-4438-9283, 0-4438-9496 โรงพยาบาลปากช่องนานา โทร. 0-4431-4710 ,0-4431-5676 โรงพยาบาลโนนสูง โทร. 0-4437-9123, 0-4437-9311 โทรสาร 0-4432-6292 โรงพยาบาล พิมายเมดิคอล โทร. 0-4447-1182,0-4447-1755 โรงพยาบาลเซนต์แมรี่ โทร. 0-4426-2121, 0-4426-1257 โรงพยาบาลราชสีมาธนบุรี

โทร. 0-4431-6611-5 โรงพยาบาลเฉลิมชัย โทร. 0-4424-2658, 0-4424-5123 โรงพยาบาล ป แพทย์นครราชสีมา โทร. 0-4425-3837, 0-4424-2742 โรงพยาบาลมนตรี โทร. 0-4424-5263, 0-4424-5463 โรงพยาบาล โคราชเมโมเรียล โทร. 0-4426-3777, 0-4426-2513 สุรนารีแพทย์ภัณฑ์ โทร. 0-4426-0214 ศูนย์ดวงตา ภาค 3 สภากาชาดไทย โทร. 0-4427-2358 โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ นครราชสีมา โทร. 0-4427-1626-30 โรงพยาบาลนครราชสีมา โทร. 0-4425-4991 โรงพยาบาลปากช่องเมโมเรียล โทร. 0-4431-5047 โรงพยาบาลราชสีมาธนบุรี โทร. 0-4425-6289, 0-4425-6312 โรงพยาบาลทันตกรรม โทร. 0-4426-8099, 0-4423-0637

จังหวัดนครสวรรค์

โรงพยาบาลรัตนเวช นครสวรรค์ โทร. 0-5621-2213, 0-5622-0320 โรงพยาบาลแพทย์ช่องแค โทร. 0-5626-9158, 0-5626-9107 โรงพยาบาลรวมแพทย์ โทร. 0-5622-3600, 0-5622-5851 โรงพยาบาลศรีสวรรค์

ใน...สาธารณสุข PUBLICHEALTH

99


ทำ�เนียบสถานพยาบาล โรงพยาบาล โทร. 0-5631-1627-35 โรงพยาบาลปากน�้ำโพ โทร. 0-5622-5501 โรงพยาบาลพาเลซ โทร. 0-5626-1900, 0-5626-2116 ศูนย์โรคตาโรคระบบทางเดินปัสสาวะ โทร. 0-5622-3671

จังหวัดนนทบุรี

โรงพยาบาลชลประทาน โทร. 0-2583-8398 โทรสาร. 0-2584-6070 โรงพยาบาลนนทเวช โทร. 0-2580-0491, 0-2580-1887 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ โทร. 0-2594-0020-65 ศูนย์รัชดาพยาบาล โทร. 0-2962-1775-6 โรงพยาบาลรัตนาธิเบศร์ โทร. 0-2594-0020-69 โรงพยาบาลปากเกร็ด โทร. 0-2960-9866, 0-2960-9900 โรงพยาบาลปากเกร็ดเวชการ โทร. 0-2960-9655-9

จังหวัดปทุมธานี

ศูนย์พยาบาล ทรี. พี. เซ็นทรัล โทร. 0-2993-7564, 0-2993-7982 แฟ็กซ์ 0-2993-7836 โรงพยาบาลเมืองปทุม โทร. 0-2978-0073-5 โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส โทร. 0-2975-6700 รพ.คลองหลวง โทร. 0-2904-6446

100

ใน...สาธารณสุข PUBLICHEALTH

เฮ็ลท์แอนด์แคร์โฮลดิ้ง โทร. 0-2529-4833-7, 0-2529-3745 โรงพยาบาลวิภาวดีรังสิต โทร. 0-2532-1730-1 โรงพยาบาล เอกปทุม โทร. 0-2996-2209, 0-2996-2222 โรงพยาบาลแพทย์รังสิต โทร. 0-2998-9333, 0-2531-0089 โรงพยาบาลล�ำลูกกา โทร. 0-2563-1011, 0-2563-1034 โรงพยาบาลคลองหลวงนวนคร โทร. 0-2529-2320 โรงพยาบาลนวนครการแพทย์ โทร. 0-2529-2825, 0-2529-4534 โรงพยาบาลภัทร โทร. 0-2901-8081-3, 0-2901-8400 สถานพยาบาล ปัญญาทิพย์ รังสิต โทร. 0-2959-5020

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โรงพยาบาลรัตนเวช โทร. 0-5521-2222 โรงพยาบาลพิษณุเวช พิษณุโลก โทร. 0-5521-9941-50 โรงพยาบาลรวมแพทย์พิษณุโลก โทร. 0-5521-9307-16 โรงพยาบาล อินเตอร์เวชการ พิษณุโลก โทร. 0-5521-8777, 0-5521-7800 โรงพยาบาลตา-สายตา พิษณุโลก โทร. 0-5525-8527, 0-5524-3029 โรงพยาบาลรังสีรักษาและเวชศาสตร์ นิวเคลียร์ พิษณุโลก (แพทย์พร) โทร. 0-5521-2333-5 โครงการเวชรักษ์บริบาล

โรงพยาบาล ซานเปาโล หัวหิน โทร. 0-3253-2576-85 โรงพยาบาลหมอบุญครอง โทร. 0-3251-1045, 0-3253-1489

จังหวัดปราจีนบุรี

โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ โทร. 0-3721-1591 โรงพยาบาลอิมพีเรียล โทร. 0-3721-3797, 0-3721-1587 โรงพยาบาลประจันตคาม โทร. 0-3729-1368

โรงพยาบาลราชธานี โทร. 0-3533-5556-63 โรงพยาบาลลาดบัวหลวง โทร. 0-3537-9242 ศูนย์การแพทย์อินเตอร์โรจนะ โทร. 0-3522-6787-8

โรงพยาบาลพิษณุเวช พิษณุโลก โทร. 0-5521-9941-50

จังหวัดเพชรบุรี

โรงพยาบาลพญาไทภัทรเวช โทร. 0-5661-3340-5 โรงพยาบาลทัศนเวช โทร. 0-5665-1293-5 โรงพยาบาลสหเวช โทร. 0-5661-2791-3 โรงพยาบาลตะพานหินรวมแพทย์ โทร. 0-5666-2681-2, 0-5666-2683

โรงพยาบาลวัชรเวช 1995 จก บริษัท โทร. 0-32425592, 0-3241-1393 โทรสาร. 0-3242-5363 โรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง โทร. 0-3249-4353 โรงพยาบาลเพชรพระยา โทร. 0-3242-5889, 0-3241-5186 โรงพยาบาลวัชรเวช 1995 โทร. 0-3242-5592 โรงพยาบาลเวชชบัณฑิต โทร. 0-3242-5765, 0-3242-6108 โรงพยาบาลปภาเวช โทร. 0-3632-6122-5

จังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดเพชรบูรณ์

จังหวัดพิจิตร

โรงพยาบาลวิเชียรบุรี โทร. 0-5679-1788,0-5679-1211 โรงพยาบาล นครหล่ม โทร. 0-5670-2015-7 โรงพยาบาลบูรพาเวชการ โทร. 0-3867-7531-2 โรงพยาบาลเพชรบูรณ์เวชกิจ โทร. 0-5674-8030-4 โรงพยาบาลบูรณะเวช โทร. 0-5674-3492

จังหวัดภูเก็ต

โรงพยาบาลภูเก็ตอินเตอร์เนชั่นแนล ฮอสปิตอล


ทำ�เนียบสถานพยาบาล โรงพยาบาล โทร. 0-7622-2861, 0-7621-2101 โรงพยาบาลมิชชั่น ภูเก็ต โทร. 0-7623-7228,0-7621-1864 โรงพยาบาล กรุงเทพภูเก็ต โทร. 0-7625-4425, 0-7625-4421 ศูนย์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ภูเก็ต โทร. 0-7622-0900, 0-7622-4274 โรงพยาบาลสิริโรจน์ โทร. 0-7621-0935 โรงพยาบาลพญาไทภูเก็ต โทร. 0-7625-2619,0-7625-2635 โรงพยาบาลแพทย์สมพจน์ โทร. 0-7621-4428 โรงพยาบาลภูเก็ตรวมแพทย์ โทร. 0-7621-4720

จังหวัดยโสธร

โรงพยาบาลกุดชุม โทร. 0-4578-9425-8 โรงพยาบาลยโสธรรวมแพทย์ โทร. 0-4571-2141-2 โรงพยาบาลนายแพทย์หาญ โทร. 0-4571-1356, 0-4571-1020 โรงพยาบาลมหาชนะชัย โทร. 0-4579-9049 โรงพยาบาลนายแพทย์หาญ โทร. 0-4571-2546

จังหวัดระยอง

โรงพยาบาลมงกุฎระยอง โทร. 0-3868-2136-9, 0-3869-1800 โทรสาร. 0-3868-1459

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง โทร. 0-3861-2999 โรงพยาบาลพระมงกุฏระยอง โทร. 0-3868-1459 โรงพยาบาลมาบตาพุด โทร. 0-3868-4049 โรงพยาบาลรวมแพทย์ระยอง โทร. 0-3886-0890-3 โรงพยาบาลสามย่าน โทร. 0-3888-6845, 0-3867-1185 โรงพยาบาล บ้านฉาง (จักร์ชัย) โทร. 0-3860-1028 โรงพยาบาลบ�ำรุงราษฏร์ ระยอง โทร. 0-3861-9590-1 โรงพยาบาลมาบตาพุดการแพทย์ โทร. 0-3868-1169 โรงพยาบาลสุนทรภู่ โทร. 0-3861-6102 โรงพยาบาลศรีแกลงการแพทย์ โทร. 0-3888-7157, 0-3862-0404 โรงพยาบาลสิทธิเวช โทร. 0-7783-3325,0-7781-1182 บ�ำรุงราษฎร์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ โทร. 0-3861-5651 โรงพยาบาลระยองเฮ็ลธ์แคร์ โทร. 0-3886-0393, 0-3863-6916

จังหวัดราชบุรี

โรงพยาบาลหมอสงวน โทร. 0-3224-1022,0-3224-5536 โรงพยาบาล ซานคามิลโล โทร. 0-3220-1495, 0-3221-1143 โรงพยาบาลวัฒนเวช

โทร. 0-3234-4345, 0-3220-1102 โรงพยาบาลอินทร โทร. 0-3221-1367 โรงพยาบาลแพทย์ประดิษฐ์ โทร. 0-3232-3501 โรงพยาบาลพร้อมแพทย์ โทร. 0-3231-5234-7, 0-3231-5195 โรงพยาบาลเมืองราช โทร. 0-3232-2274-80 สถานพยาบาลราษฎรยินดี โทร. 0-3233-7868 โรงพยาบาลคฑาธร โทร. 0-3232-1549, 0-3233-8334

จังหวัดลพบุรี

โรงพยาบาลชัยบาดาล โทร. 0-3646-1499-500 โรงพยาบาลเบญจรมย์ โทร. 0-3641-2160, 0-3641-3602

จังหวัดสกลนคร

โรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ โทร. 0-4276-6105 โรงพยาบาลนิสัยตงศิริ โทร. 0-4271-1520,0-4271-2031 โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้นอาจาโร โทร. 0-4277-9141, 0-4277-9142 โรงพยาบาลรักษ์สกล โทร. 0-4271-2800, 0-4271-2588

จังหวัดสงขลา

โรงพยาบาลบุญจอง โทร. 0-7424-3384

โรงพยาบาลมิตรภาพสามัคคี (มูลนิธิท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง) โทร. 0-7435-2900-4 เลเซอร์วิชั่น ศูนย์รักษาสายตา เลสิก โทร. 0-7422-1222 โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ โทร. 0-7436-6977, 0-7436-6966 โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ โทร. 0-7436-5780-9, 0-7491-7070 โรงพยาบาลเพชระหาดใหญ่ โทร. 0-7424-3478, 0-7424-6608 โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี โทร. 0-7446-2222, 0-7422-0300 โรงพยาบาล มิตรภาพสามัคคี (ท่งเซียเซียงตึ้ง) โทร. 0-7435-0621-2 โรงพยาบาลอนาถา โทร. 0-7424-3364

จังหวัดสมุทรปราการ

โรงพยาบาลป้อมนาคราช โทร. 0-2461-1868-9 โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์ โทร. 0-2708-7500 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1 โทร. 0-2751-1536, 0-2751-1538 โรงพยาบาลเซ็นทรัล ปาร์ค โทร. 0-2312-7261-9 โรงพยาบาลคอนวีเนียนซ์ฮอสพิทอล โทร.0-2327-7122, 0-2738-9736 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 4 โทร. 0-2385-2693, 0-2385-2557

ใน...สาธารณสุข PUBLICHEALTH

101


ทำ�เนียบสถานพยาบาล โรงพยาบาล

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 โทร. 0-2312-1112-22 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 2 โทร. 0-2384-0396, 0-2753-2876 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ โทร. 0-2740-6704, 0-2754-8891 โรงพยาบาลบางนา 3 โทร. 0-2750-1030, 0-2750-1060 โรงพยาบาลปิยะมินทร์ โทร. 0-2316-0026-42 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 5 โทร. 0-2705-1170-3 ศูนย์พยาบาลบ้านตุ๊กตา โทร. 0-2396-1448, 0-2396-1451 โรงพยาบาลบางจาก โทร. 0-2464-1728, 0-2463-3496 โรงพยาบาลพระประแดงเวชการ โทร. 0-2818-7500-7, 0-2818-7511 โรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้าฯ โทร. 0-2754-2451-3 โรงพยาบาลบางปะกอก 3 โทร. 0-2818-7555 โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง โทร. 0-2818-9000, 0-2815-7141 โรงพยาบาล ส ไทยเสรี โทร. 0-2425-8050-2 จุฬาเวชโพลีคลีนิค โทร. 0-2394-5892, 0-2758-2508 โรงพยาบาลส�ำโรง โทร. 0-2361-0070-9 โรงพยาบาลบารมีการแพทย์ โทร. 0-2757-8704-6 โรงพยาบาลเมืองสมุทร บางปู โทร. 0-2323-4081, 0-2323-2332 โรงพยาบาลเมืองสมุทร โทร. 0-2387-0027-9 โรงพยาบาลรัทรินทร์ โทร. 0-2323-2991-7 โรงพยาบาลวชิรปราการ โทร. 0-2389-2555-9, 0-2389-1144 โรงพยาบาลสมุทรเวชกิจ โทร. 0-2323-4081, 0-2323-4082 โรงพยาบาลส�ำโรงการแพทย์ โทร. 0-2399-0334-40 โรงพยาบาลส�ำโรงสาขาบางปู โทร. 0-2323-3927-34 โรงพยาบาลนภาลัย โทร. 0-3476-1476, 0-3471-3886

จังหวัดสมุทรสาคร

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแพทย์แผนไทย (รพ. สมุทรสาคร) โทร. 0-3442-7099 ต่อ 8908 โรงพยาบาล มหาชัย 2

102

ใน...สาธารณสุข PUBLICHEALTH

โทร. 0-2810-3442,0-2420-0249 โรงพยาบาลมหาชัย โทร. 0-3442-4990-4, 0-3442 โรงพยาบาลศูนย์แพทย์ สมุทรสาคร โทร. 0-3482-0701 โรงพยาบาลศรีวิชัย 5 โทร. 0-3482-6708-12

จังหวัดสระแก้ว

โรงพยาบาลตาพระยา โทร. 0-3751-0252-3 โทรสาร. 0-3726-9009 ต่อ 100

จังหวัดสระบุรี

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพมิชชั่น โทร. 0-3634-1621-5 โรงพยาบาลหนองแซง โทร. 0-3639-9234 โรงพยาบาลมิตรภาพเมโมเรียล โทร. 0-3622-0580,0-3622-0576-9 ศูนย์แพทย์เอกชนสระบุรี โทร. 0-3622-1169,0-3631-4740 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี โทร. 0-3631-5555-94 โรงพยาบาลมิตรภาพเมโมเรียล โทร. 0-3621-2131-5 โรงพยาบาลปภาเวช โทร. 0-3632-6122-5

จังหวัดสิงห์บุรี

โรงพยาบาลแพทย์ชูชัย โทร. 0-3651-1792,0-3651-2671 โรงพยาบาลหมอประเจิด-สิงห์บุรี โทร. 0-3651-1126, 0-3651-1421 โรงพยาบาลขุนสรรค์ โทร. 0-3651-1931, 0-3651-2609 โรงพยาบาลพูลผล โทร. 0-3658-1363,0-3653-3223 โรงพยาบาลคริสเตียนไชยวัฒน์ โทร. 0-3658-1297, 0-3658-1294 ชูชัยโพลีคลีนิค โทร. 0-3651-1792, 0-3651-2671

จังหวัดสุพรรณบุรี

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช โทร. 0-3552-3394 โทรสาร. 0-3551-1738 โรงพยาบาลหมอส�ำเริง โทร. 0-3557-8959, 0-3550-8291 โรงพยาบาล ศูนย์โรคตา โทร. 0-3550-0676, 0-3550-0950 โรงพยาบาลศุภมิตร เสนา โทร. 0-3528-9572-9, 0-3528-9581 โรงพยาบาลศุภมิตร

โทร. 0-3550-1400, 0-3550-0283 โรงพยาบาลสามชุก เศรษฐกร โทร. 0-3550-4474,0-3557-1102 โรงพยาบาลปิยราษฎร์ โทร. 0-3555-2724-7

จังหวัดสุราษฏร์ธานี

โรงพยาบาลศรีวิชัยภาคใต้ โทร. 0-7728-6896, 0-7728-6586 โรงพยาบาลสมุย อินเตอร์เนชั่นแนล โทร. 0-7723-0781-2 โรงพยาบาลบ้านดอนอินเตอร์ เกาะสมุย โทร. 0-7724-5236-9, 0-7742-5382 โรงพยาบาลสุราษฎร์เวชกิจ โทร. 0-7720-6020-4 โรงพยาบาลทักษิณ โทร. 0-7728-5701-5 โรงพยาบาลบ้านดอนอินเตอร์ สุราษฎร์ธานี โทร.0-7721-2792-4, 0-7728-4767 โรงพยาบาลแพทย์สุนทร โทร. 0-7736-1999, 0-7725-8333 โรงพยาบาลศรีวิชัย คลีนิค โทร. 0-7731-1474 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โทร. 0-7728-4029

จังหวัดสุรินทร์

โรงพยาบาลรวมแพทย์ โทร. 0-4451-3192,0-4451-3638 โรงพยาบาลสุรินทร์รวมแพทย์ 1 โทร. 0-4451-1523, 0-4451-4366 โรงพยาบาลสุรินทร์รวมแพทย์ 2 โทร. 0-4451-6108-10

จังหวัดหนองคาย

โรงพยาบาลรวมแพทย์หนองคาย โทร. 0-4242-1412-4 โรงพยาบาล 21 ศตวรรษเวชกิจ โทร. 0-4246-5100-4, 0-4246-5201

จังหวัดอ่างทอง

โรงพยาบาลอ่างทองเวชการ โทร. 0-3561-2361-5

จังหวัดอุดรธานี

โรงพยาบาลพิบูลย์รักษ์ โทร. 0-4225-8111-5 โรงพยาบาลชัยเกษมการแพทย์ โทร. 0-4224-3385-6 โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล ปัญญาเวช โทร. 0-4234-3111 โรงพยาบาลวัฒนาการแพทย์ โทร. 0-4224-3862 โรงพยาบาลอุดรปัญญาเวช

โทร. 0-4234-3580-1, 0-4234-3063 โรงพยาบาลเอกอุดร โทร. 0-4234-2555 โรงพยาบาล นอร์ทอีสเทอร์น-วัฒนา โทร. 0-4224-6182-3 โรงพยาบาลหมอไพโรจน์ โทร. 0-4224-6706-7, 0-4224-8101 โรงพยาบาลวัฒนาการแพทย์ โทร. 0-4224-6184-5 โรงพยาบาลอุดรธานี โทร. 0-4224-4270

จังหวัดอุบลราชธานี

โรงพยาบาลเซ็นทรัล เมโมเรียล โทร. 0-4524-4690-1 โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี โทร. 0-4528-0040-55 โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี โทร. 0-4526-0285,0-4526-0300 โรงพยาบาลร่มเกล้า โทร. 0-4524-4658-9 โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์ โทร. 0-4525-4392,0-4524-0310


ทำ�เนียบศูนย์พยาบาล เนอร์สเซอรี่

ทำ�เนียบศูนย์พยาบาล เนอร์สซิ่งโฮม ความหมายของค�ำว่า Nursing home มักถูกใช้ผิดอยู่เสมอๆ ที่ถูกต้องแล้ว Nursing home หมายถึง •สถานที่ที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ป่วยได้พักฟื้นอย่างสะดวกสบาย •สถานที่ที่มีบุคลากรดูแลผู้ป่วยที่ต้องรักษาระยะยาว โดยเอาใจใส่ดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อรักษาสภาพ ของผู้ป่วยให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุดทั้ง ทางกาย ทางใจ หรือสามารถที่จะหายเป็นปกติได้ •สถานที่ที่มีนางพยาบาลหรือบุคลากรที่ผ่านการอบรม ให้การดูแลและให้ความสะดวกต่อผู้ป่วยหรือ ผู้สูงอายุตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อดูแลผู้ป่วยที่ช่วย เหลือตัวเองไม่ได้ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ให้ความ ช่วยเหลือในการท�ำกิจวัตรประจ�ำวัน เช่น การเดิน อาบน�้ำ การกิน การขับถ่าย การแต่งตัว และ เตรียม อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการรักษา ให้การพยาบาล โภชนบ�ำบัด กายภาพบ�ำบัด เป็นต้น ท�ำอย่างไรเมื่อคนที่เรารักป่วยต้องได้รับการดูแลระยะยาว เนื่องจากเราไม่สามารถจะดูแลผู้ป่วยเองได้ เพราะหน้าที่การงานหรือเหตุผลอื่นๆ จึงต้อง 1.จ้างคนมาดูแลแทนที่บ้าน - ข้อดีคือ อยู่ที่บ้านอยู่ในสายตา ควบคุมได้ ผู้ป่วยรู้สึกอบอุ่นได้อยู่ใกล้ชิด คนในครอบครัว เราสามารถช่วยดูแลผู้ป่วยได้บางเวลา - ข้อเสียคือ ถ้าได้คนที่ไม่ดี ก็ต้องคอยเปลี่ยนคนบ่อยๆ และมักจะมีปัญหา เพราะทางศูนย์หาคนให้ไม่ทัน หรือศูนย์ไม่ท�ำตามสัญญาที่ตกลงไว้ 2.ให้ผู้ป่วยไปอยู่ที่ศูนย์ดูแล - ข้อดี ถ้าได้ศูนย์ที่ดี ผู้ป่วยอาการดีขึ้น สามารถฟื้นฟูสมรรถภาพของตัวเองได้ - ข้อเสีย ถ้าได้ศูนย์ที่ไม่ดี ผู้ป่วยไม่ได้รับการเอาใจใส่ อาจท�ำให้อาการแย่ลง เช่น มีแผลกดทับ ติดเชื้อราที่ผิดหนัง ไม่มีความสุข

ใน...สาธารณสุข PUBLICHEALTH

103


ทำ�เนียบศูนย์พยาบาล เนอร์สเซอรี่

ณัฐจรรยา เนอสซิ่งโฮม ที่ตั้ง : สาขาเมืองเอก 1 : 55/38 หมู่บ้านเมืองเอก ซ.เอกเจริญ 12 ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี สาขาเมืองเอก 2 : 51/481 หมู่บ้านเมืองเอก ซ.เอกบูรพา 4 ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี สาขารามค�ำแหง : 213/3 หมู่บ้านสัมมากร ซ.รามค�ำแหง 112 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ สาขาเมืองทองธานี : 50/428 ซ.C4 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี Tel. 08-8853-8290, 08-1632-6067

The Life Care Nursing Home ที่ตั้ง : 95/211 หมู่ 6 ถ.พระราม 2 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 สาขา 2 99/543 หมู่บ้านอมรชัย 5 หมู่ 1 ถ.พระราม 2 ต.บางน�้ำจืด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel.0-3411-8686, 08-1497-8000, 09-9394-6999 Fanpage : Lifecarethai

ดวงใจ เนอร์สซิ่งโฮม ที่ตั้ง : 99/148 ซ.สีหนุรานุกิจ 6 ถ.สีหนุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 Tel. 08-6322-1580, 0-2918-6044 www.dj-nursinghome.com

ศูนย์พยาบาลโชคมณี เนอร์สซิ่งโฮม ที่ตั้ง : 67/1355 หมู่ 2 ต.คอกกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร Tel. 0-3444-0240, 08-7911-0721, 08-8501-4110

บางใหญ่ เนอร์สซิ่งโฮม ที่ตั้ง : 8/1 ถ.กาญจนาภิเษก ซ.บางใหญ่ซิตี้ 21/1 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 Tel. 09-8831-1823, 0-2903-0833

สุพิกา เฮลท์แคร์ เซ็นเตอร์ ที่ตั้ง : 26/799 หมู่ 6 ซ.พหลโยธิน 64 ถ.พหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220 Tel. 08-1846-6264, 0-2531-3695

ศูนย์พยาบาล สุณี เนอร์สซิ่งโฮม ที่ตั้ง : 11 ซ.หมู่บ้านเศรษฐกิจ 13 (เข้าซอย 50 เมตร ซ้ายมือ) แขวงบางแค เหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 Tel. 0-2808-0176, 08-6002-8090, 08-0993-0232 Fax. 0-2808-0176

บริษัท โอเรียลทอลโฮมแคร์ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 2/676 หมู่บ้านศุภาลัยบุรี ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 Tel. 08-1925-6903

ดู AD 4 สี หน้า 27

ดู AD 4 สี หน้า 12

ดู AD 4 สี หน้า 13

ดู AD 4 สี หน้า 12

ฟ้าใสโฮมแคร์ ที่ตั้ง : 729/41 ซ.ลาดพร้าว 101 แยก 25 (หมู่บ้านสุขสันตินิเวศน์) แขวงวังทองหลาง เขตบึงทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 Tel. 08-6342-4895, 08-9122-5788

ศูนย์สุนิสา เนอร์สซิ่งโฮม ที่ตั้ง : 177/13 หมู่ 3 ซ.เพชรเกษม 62/1 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 Tel. 0-2454-3250, 09-2407-5238, 08-1399-0332

ดู AD 4 สี หน้า 14

ดู AD 4 สี หน้า 3

ดู AD 4 สี หน้า 13

ดู AD 4 สี หน้า 12

ศูนย์มุทิตา เนอร์สซิ่งโฮม ที่ตั้ง : 17 อุดรวิถี (ซอย 6) ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 Tel. 0-3425-2598, 08-1308-9092, 08-1899-3735

ดู AD 4 สี หน้า 13

101 โฮมแคร์ ที่ตั้ง : 2 หมู่ 10 ซ.ทับภักดี (แยก31) ถ.ลาดพร้าว 101 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Tel. 08-1726-7645 Fax. 0-2736-9780

104

ใน...สาธารณสุข PUBLICHEALTH

เบสแคร์ เนอร์ซิ่งโฮม ที่ตั้ง : 41/3 หมู่ 6 ถ.เลียบคลองประปา ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 Tel. 08-0721-7520, 08-1911-3195

ดู AD 4 สี หน้า 14

l

หมวดศูนย์พยาบาล

ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด เจ.แคร์ โทร. 0-2913-7681-2 แฟกซ์. 0-2913-7597 ซี.เอ็ม.คลินิกเวชกรรม โทร. 0-2425-9143 คลีนิคชัยณรงค์การแพทย์จีน (แผนไทย) โทร. 0-2222-4722 โทรสาร 0-2622-7908 พิชญา เนอร์สเซอรี่ โทร. 0-2806-8717 โทรสาร. 0-2806-8718 ศูนย์พยาบาลสิริธร อินเตอร์กรุ๊ป โทร. 0-2812-7106 ศูนย์ศรีสารคาม เนอร์เซอรี่ โทร. 0-2556-0582 โทรสาร. 0-2585-2156

ดู AD 4 สี หน้า 14

เจริญรุ่งเรือง เนอร์ซิ่งโฮม หจก. โทร. 0-2747-0171 จิตใจดี โฮมแคร์ โทร. 02-9178947 พี.แอนด์.เอ็ม.เฮลธ์ แคร์ โทร. 02-2580466 พี เนอสเซอรี่ สถานรับเลี้ยงเด็ก โทร. 02-3938692 ปากเกร็ดเนิร์สซิ่งโฮม โทร. 02-9633521 ปณินันท์บริรักษ์ โทร. 02-9928305 รักดรุณ เนอร์สเซอรี่ โทร. 02-7522368 สุนารี เฮลท์ แคร์ โทร. 02-7310285 สถานพยาบาลเวชกรรมใกล้หมอ โทร. 034-234541 โสธรชัย เนอร์สซิ่งโฮม โทร. 034-626461 ศูนย์พัฒนาการเด็ก บจก. โทร. 02-2556077 ศูนย์กรุงธนเนอสเซอรี่ โทร. 02-4371707

ดู AD 4 สี หน้า 28

ศูนย์ขนิษฐา เนอสเซอร์รี่ โทร. 02-7586039 ศูนย์แซงค์ทัวรี่ โทร. 02-4725673 ศูนย์ปราณีเนอร์สซิ่งโฮม หจก. โทร. 02-3744237 ศูนย์ดวงดาว โทร. 02-9111559 ศูนย์ไนซ์คิด เนอร์สซิ่ง เซอร์วิส โทร. 02-7324652 ศูนย์เบสแคร์ โทร. 02-9076695 ศูนย์พยาบาลสิริธร โทร. 02-8127106 ศูนย์พยาบาลทรี พี เซ็นทรัล โทร. 02-9937982 ศูนย์พยาบาลบ้านตุ๊กตา โทร. 02-3961448 ศูนย์พยาบาล เจ.แคร์ โทร. 02-5855725 ศูนย์สยามเนอร์สซิ่ง แคร์ หจก. โทร. 02-3747793 ศูนย์มัคคพัฒน์


ทำ�เนียบศูนย์พยาบาล เนอร์สเซอรี่

ณัฎฐ์ชานนันท์ เนอร์สซิ่งโฮม ที่ตั้ง : 50 ถ.เพชรเกษม 48 แยก 6 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 Tel. 08-1199-6542, 0-2421-0884

ดู AD 4 สี หน้า 14

โทร. 02-3935076 ศูนย์ร่มโพธิ์ 3 เนอสเซอรี่ โทร. 02-7486689 เอส.เอ็มรุ่งเรือง หจก. โทร. 02-2794640 l

สถานรับเลี้ยงเด็กอ่อน

พิชญา เนอร์สเซอรี่ โทร. 0-2806-8717, 08-1628-6807 แฟกซ์. 0-2806-8718 คิดดี้เนอร์สเซอรี่ โทร. 0-2433-9710, 0-2434-1739 08-9223-9248 กวินกาญจน์ เนอสเซอรี่ โทร. 0-2895-1758 , 08-4924-1619 กลุ่มโรงพยาบาลพญาไท โทร. 0-2617-2444 แซงค์ทัวรี่ เนอสเซอรี่ โทร. 0-2865-2365, 0-2891-9914 พญาไท วัน สต๊อป เซ็นเตอร์(โอเอสซี) โทร. 0-2619-8444 ศูนย์ขนิษฐา คิดแคร์ โทร. 0-2758-6039 กรุงเทพ-การสลิง โทร. 0-2737-560 กาญจนาสงเคราะห์ สถานรับเลี้ยงเด็ก โทร. 0-2322-9668 กิ่งกาญจน์เนอสเซอรี่ โทร. 0-2919-9256 คิดส์โฮม แอนด์ แฟมิลี่ เซอร์วิส บจก โทร. 0-2656-7025 เคี่ยนเฮง ร้าน โทร. 0-7461-3108 จันทร์สว่างกูล สถานเลี้ยงเด็ก โทร. 0-3424-2392

จิตใจดี โฮมแคร์ โทร. 0-2917-8947 จุฬา เนอร์สซิ่งแคร์ หจก โทร. 0-2393-5319 เจริญรุ่งเรืองเนอสซิ่งโฮม หจก โทร. 0-2747-0171 ชฎาภรณ์ เนอร์สซิ่งโฮม โทร. 0-2411-3709 ชายด์ เนอสเซอรี่ โทร. 0-2883-2330 ชื่นชม สถานรับเลี้ยงเด็ก โทร. 0-2437-1142 ทรีเนิร์ส เนิร์สเซอรี่ โทร. 0-2300-5499 เทพินทร์ เนอร์สซิ่งโฮม จก บริษัท โทร. 0-2373-7321-2 เทียนสองเดย์แคร์ สถานรับเลี้ยงเด็ก โทร. 0-2420-7734 สถานที่รับเลี้ยงเด็ก เท็ดดี้แบร์เนอส์เซอรี่ โทร. 0-2883-3013 สถานพัฒนาเด็กไทรทอง โทร. 0-2897-6176, 0-2897-6177 ธนภัทร เนอสซิ่งโฮม โทร. 0-2444-3122 บ้านใหม่ เนอเซอรี่ โทร. 0-5435-0915 ไผ่งามสถานเลี้ยงเด็ก โทร. 0-2211-2761 พรจิตพัฒนาเด็ก-เนอสเซอรี่ โทร. 0-2801-3432 พรธน เบทเตอร์แคร์ แอนด์ เนอสซิ่งโฮม หจก โทร. 0-2997-4057-8 พี เนอสเซอรี่ สถานรับเลี้ยงเด็ก โทร. 0-2393-8692, 0-2747-7082 พี พี เนอสซิ่งโฮม หจก โทร. 0-2533-5871 l

หมวดพยาบาล สถานพักฟื้น

กานต์ทิตา เนิร์สซิ่งโฮม โทร. 0-2954-1973 หลักสี่ กทม แคร์เนอสซิ่งโฮม โรงพยาบาล โทร. 0-2513-4389 ลาดพร้าว กทม จุฬา เนอร์สซิ่งแคร์ หจก โทร. 0-2393-5319 บางพลี สมุทรปราการ เดอะซีเนียร์ โรงพยาบาล โทร. 0-2930-0300 จตุจักร กทม แฟมิลี่สแควร์ จก บริษัท โทร. 0-2871-5063 ทุ่งครุ กทม ภัสรพิบาล เนอสซิ่งโฮม โทร. 0-2538-7458 วังทองหลาง กทม มินตราเนอร์สเซอรี่ หจก โทร. 0-2925-2131 บางบัวทอง นนทบุรี

โรงพยาบาล นวศรีเนอสซิ่งโฮม โทร. 0-2718-4866-7 บางกะปิ กทม ศูนย์พยาบาลสุนิตรา เนอร์สซิ่งโฮม โทร. 0-2808-2822 หนองแขม กทม กิ่งเพชรเคหะกิจ หจก โทร. 0-2215-8543 ราชเทวี กทม ดี พี การแพทย์ หจก โทร. 0-2757-2026-9 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ เดอะซีเนียร์เฮลท์แคร์ จก บริษัท โทร. 0-2930-0300 จตุจักร กทม ธนวรรณโฮมแคร์ หจก โทร. 0-2938-0009 ห้วยขวาง กทม บางปะกอก 5 โพลีคลีนิก จก บริษัท โทร. 0-2896-9141 บางขุนเทียน กทม บ้านซาเลเซียนเพื่อการฟื้นฟูจิตใจ โทร. 0-3251-1328 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ สถานพยาบาล สมจิต สุภรณ์ โทร. 0-4527-0948 เมืองอ�ำนาจเจริญ อ�ำนาจเจริญ l

หมวดโรงเรียนสอน วิชาชีพ

โรงเรียนพัฒนาการนวดแผนไทย พัทยา 437/48-50 หมู่ 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โทร. 0-3841-4115-6 โทรสาร 0-3841-4117 เลิพน์ลี่ เทรนนิ่ง เซนเตอร์ โทร. 08-9836-3534, 0-2380-1300 โรงเรียนวิชาชีพสุขภาพ เบญจรักษ์รวมชัย โทร. 0-2338-1324-6, 0-2708-7595, 0-2708-7546, 0-2708-7517 www.benjarak.com E-mail : info@benjarak.com สาขา 2 : 168/25 หมู่ 4 ถ.บางนา-ตราด (กม.28-29) ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560 โรงเรียนเสริมสวยคุณเพ็ญ โทร. 0-3729-1888 โทรสาร 0-3729-1888

ใน...สาธารณสุข PUBLICHEALTH

105


ทำ�เนียบศูนย์พยาบาล เนอร์สเซอรี่

106

ใน...สาธารณสุข PUBLICHEALTH


ทำ�เนียบยา และเวชภัณฑ์

ทำ�เนียบยาและเวชภัณฑ์

เวชภัณฑ์ (Medical Supplies) หมายถึง ยา วัสดุ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ เพื่อใช้ใน การบ�ำบัดรักษาผู้ป่วยสินค้าเวชภัณฑ์เป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับความเป็นความตายของประชาชน แตกต่าง กับสินค้าอุปโภคบริโภคตรงที่ถ้าลูกค้าไม่ได้สินค้ามาจะไม่ส่งผลต่อคุณภาพของชีวิต ซึ่งถ้าลูกค้าหรือผู้ป่วย ไม่ได้สินค้าเวชภัณฑ์การจัดการการขนส่งสินค้าเวชภัณฑ์เพราะผู้ให้บริการขนส่งส่งสินค้าไม่ทัน และสินค้า มีความเสื่อมสภาพหรือหมดอายุ เพราะการเก็บรักษา และการขนส่งไม่มีคุณภาพ ท�ำให้ไม่สามารถน�ำไป รักษาได้ และส่งผลให้ผู้ป่วยเสียชีวิตทันทีได้สินค้าเวชภัณฑ์จึงเป็นสินค้าที่จะต้องมีการเก็บรักษาที่ดีและ มีการควบคุมอย่างเข้มงวด ทั้งในเรื่องของอุณหภูมิซึ่งมีความส�ำคัญมากต่อการเสื่อมสภาพของเวชภัณฑ์ และในเรื่องของบรรจุภัณฑ์สินค้าเมื่อมีการขนส่งออกไปให้ลูกค้าเนื่องจากสินค้าเวชภัณฑ์บางผลิตภัณฑ์ บางประเภทไม่สามารถโดนแสงได้หรือมีความไวต่อความร้อน ความชื้นและแสงสว่าง ซึ่งหากการบรรจุ ผลิตภัณฑ์สินค้าที่ไม่ดีพอ ท�ำให้สินค้าเวชภัณฑ์โดนแสงและความร้อน ความชื้นที่มากเกินไป ส่งผลให้ สรรพคุณของเวชภัณฑ์นั้นเสื่อมสภาพและไม่สามารถน�ำไปใช้งานได้ ในการดูแลและการควบคุมคุณภาพ สินค้าเวชภัณฑ์นี้จะต้องท�ำตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต การจัดเก็บสินค้าการหยิบสินค้า การบรรจุสินค้า จนถึง การขนส่งสินค้า เพื่อให้เวชภัณฑ์มีอายุตามเวลาที่ก�ำหนดไว้และมีสรรพคุณคงเดิม

ใน...สาธารณสุข PUBLICHEALTH

107


ทำ�เนียบยา และเวชภัณฑ์

ร้านชุมชนเภสัชกรรม ปราจีนบุรี ที่ตั้ง : 1-3 ถ.เทศบาลด�ำริ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี Tel. 0-3720-0330, 08-3091-9198 Fax. 0-3721-1416

ศูนย์สมุนไพร บ้านยาไทย ที่ตั้ง : 122/1 หมู่ 5 ต.เขาน้อย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 Tel. 08-1736-4307, 08-7068-8733

ดู AD 4 สี หน้า 9

l

บริษัท แสงไทยเมดิคอล จ�ำกัด ที่ตั้ง : 148/19-21 ถ.นางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 Tel. 0-2678-3561-7 Fax. 0-2287-1300

ร้าน ม.ถวิลโอสถ ที่ตั้ง : 221/140-142 (หมู่บ้านเหนือลิขิต 1) ม.2 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 Tel. 0-3832-2085, 08-1782-1169, 08-6340-7096 Fax. 0-3832-3960

บริษัท บางกอกดรัก จ�ำกัด ที่ตั้ง : 874 ซ.อุรุพงษ์2 ถ.พระราม 6 แขวงถนนเพรชบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 Tel. 0-2613-9758-9 Fax. 0-2215-5747 บริษัท เจริญสุขเภสัช ฮุ่นชิว จ�ำกัด ที่ตั้ง : 191/1 ม.1 ซ.40 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 Tel. 0-2467-4990 Fax. 0-2869-8142

108

ใน...สาธารณสุข PUBLICHEALTH

หมวดยาเครื่องผลิต และผสม

จรัสชัย แมชชินเนอรี่ หจก. www.charatchai.com โทร. 0-2417-7280-1 แฟกซ์. 0-2417-7282 สหวิทยา 99 โทร. 0-2249-1094 โทรสาร. 0-2711-9727 เจ ซี เค แมชชินเนอรี่ หจก โทร. 0-2895-0376 ฟาร์มาซูติคอลส์ แอนด์ เมดิคอล ซัพพลาย หจก โทร. 0-2284-2159-62 เหยี่ยวเฮง จก บริษัท โทร. 0-2897-3432 จีโอเทค อินเตอร์เทรด จก บริษัท โทร. 0-2947-1981-2 ซิมม์ จก บริษัท โทร. 0-2390-1801-2 ไทยโอสถ ร้าน โทร. 0-3566-1214 นิวนรินทร์ฟอกย้อม จก บริษัท โทร. 0-3446-8288 ไพบูเมด จก บริษัท โทร. 0-2971-6900-1 ฟู่อัน จก บริษัท โทร. 0-2645-2078 ยูนิตี้อิควิปเม้นท์ จก บริษัท โทร. 0-2595-0546-8 วิศวยนต์ โทร. 0-2211-0275 สถาพรการช่าง โทร. 0-2289-0860 สหะวิทยา 99 โรงงาน โทร. 0-2249-1094 เอ็น อาร์ ณรงค์การช่าง จก บริษัท โทร. 0-2758-1492-6 เอส ริสโก้ จก บริษัท โทร. 0-2300-0879-81 เอส แอล อินเตอร์เคม จก บริษัท โทร. 0-2693-0154 l

หมวดยา ผลิตภัณฑ์ สมุนไพร

บจก.เอ็น.ดิ.ฟาร์ม่า โทร. 0-2743-8519-20 แฟกซ์. 0-2743-8519 คลินิคเชี่ยวประสิทธิ์ โทร. 0-3827-9364, 0-3878-0300, 08-1269-4719 แฟกซ์. 0-3527-9304 สยาม ฟาร์มาซูติคอล โทร. 0-2625-9999 ประมวลเภสัช E-mail: oodhom@hotmail.com โทร. 0-3831-1962, 0-3832-7955 ยาตราใบโพธิ์ หจก. โทร. 0-2923-4568-70 คอนสดรัค อินเตอร์เนชั่นแนล

โทร. 0-2377-8649, 0-2377-9484 โทรสาร. 0-2377-8649 ยิลเลตต์ ประเทศไทย จก บริษัท โทร. 0-2344-9191 โทรสาร. 0-2344-9100 ดรัก แคร์ 2005 จก บริษัท โทร. 0-2636-0773 น�ำทิศไทย จก บริษัท โทร. 0-2880-8500-1 แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จก บริษัท โทร. 0-2675-8470-4 สาทร กทม ณัฐจิราสมุนไพร ศูนย์จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ ตึก C2 (ตรงข้ามธนาคารกสิกรไทย) ถ.ป๊อบปูล่า โทร./โทรสาร 0-2918-5318 E-mail : nutjiraherb.com ที่ท�ำการกลุ่มพัฒนาสตรีคีรีขันธ์ โทร. 0-3261-1538, 08-1560-9700, 08-7032-7032 โทรสาร 0-3260-4556 ก ณรงค์เภสัช ร้าน โทร. 0-2424-4539 ก นครฟาร์มาซี หจก โทร. 0-2277-3154 ก ฟาร์มาซี ร้าน โทร. 0-2286-1310 ก๊กอันโอสถ ร้าน โทร. 0-2271-2219 กมลวรรธนเวช ร้าน โทร. 0-2412-1915 กระทิงทอง (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2623-3493 กรีนโปรเกรส จก บริษัท โทร. 0-2751-6225 กรุงเทพ ฯ ฟามาซี หจก โทร. 0-2476-8080 กรุงไทยฟาร์มาซี ร้าน โทร. 0-2272-5712 กรุงไทยเภสัช ร้าน โทร. 0-2289-1508

กรุงไทยโอสถ ห้างขายยา โทร. 0-2415-4897 กรุงธนเภสัช ร้าน โทร. 0-2465-4052 กฤตเภสัช ร้าน โทร. 0-2253-1392 กลางเภสัช ห้างขายยา โทร. 0-2258-7795 กวงแซตึ้ง ร้าน โทร. 0-2437-3063 คณะบุคคล ฟาสซิโนพระโขนง โทร. 0-2392-1372 คณารักษ์เภสัช โทร. 0-2281-6624 คลังเภสัชภัณฑ์ ร้าน โทร. 0-2585-6169 คลังยา (บางขุนนนท์) ร้าน โทร. 0-2433-1986 คลังยา สัมมากร หสม โทร. 0-2729-4094 คลังเวชภัณฑ์ ร้าน โทร. 0-2465-6349 คลังสุขภาพ ร้าน โทร. 0-2426-0597 คลีนิคยา โทร. 0-2215-8003 คลีนิคยา ร้าน โทร. 0-2222-6546 คอมแลป จก บริษัท โทร. 0-2552-1977 คิมเจริญเภสัช ร้าน โทร. 0-2518-1072 คิมเวชเภสัช ร้าน โทร. 0-2281-8667 คิมอันตึ๊ง ห้างขายยา โทร. 0-2282-0237 คิมฮั้วโอสถ ร้าน โทร. 0-2222-5776 คุณณะเวชภัณฑ์ หจก โทร. 0-2251-3267


ทำ�เนียบยา และเวชภัณฑ์ คู่เภสัชกร ร้าน โทร. 0-2245-9766 เค ยู โนมูระไทย จก บริษัท โทร. 0-2739-6081-2 เค อี เอส ฟาร์มาซี ร้าน โทร. 0-2468-1398 จิ้นฮวดเชียง ร้าน โทร. 0-2222-4728 จิ้นเฮง ร้าน โทร. 0-2221-4639 จิ้นเฮงเชียงฟามาร์ซี หจก โทร. 0-2224-1674 จิ้นเฮงฮวด ห้าง โทร. 0-2221-4499 จิรวัฒน์เภสัช ร้าน โทร. 0-2393-1297 จิรเวชภัณฑ์ ร้าน โทร. 0-2427-2070 จิระเภสัช ร้าน โทร. 0-2424-2762 บางพลัด กทม จิระเวชฟาร์มาซี ห้างขายยา โทร. 0-2714-4328 จิวฮะฮวด ร้าน โทร. 0-2224-2866 จีทีแอล เอน-ไลท์ จก บริษัท โทร. 0-2713-0571-4 จีนฮั่วเฮง จก บริษัท โทร. 0-2224-0813 จี่ แซ่ตึ๊ง หจก โทร. 0-2282-3364 จี่ อัน ตึ๊ง ห้างขายยา โทร. 0-2424-4062 จี่เต๊กตึ๊ง ร้าน โทร. 0-2233-8227

จี่อันโอสถ ร้าน โทร. 0-2249-7423 จี่ฮั่วตึ๊ง โทร. 0-2222-8343 ป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม จี้ฮ้วยตึ๊ง ร้าน โทร. 0-2223-7972 ป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม จือเช้าตึ้ง ร้าน โทร. 0-2282-4321 พระนคร กทม จือเช้าโอสถ ร้าน โทร. 0-2437-2765 คลองสาน กทม ใจจริงโอสถ ร้าน โทร. 0-2468-7258 ราษฎร์บูรณะ กทม เฉลิมเขตร์ฟาร์มาซี (ฮุยมิ้นตึ๊ง) โทร. 0-2223-4672 ป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม เฉลิมพงษ์คลีนิค โทร. 0-2291-3289 ชัชเภสัช ร้าน โทร. 0-2513-2376 ชัยเกษมเภสัช ร้าน โทร. 0-2457-3039 ธนบุรี กทม เซนต์หลุยส์ฟาร์มาซี ร้าน โทร. 0-2212-8609 เซฟดรักเซ็นเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-2882-8626-7 เซฟดรักเซ็นเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-2540-3109 เซฟดรักเซ็นเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-2248-1042

เซฟดรักเซ็นเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-2807-5195 เซฟดรักเซ็นเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-2415-4701 เซฟดรักเซ็นเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-2804-7905 เซฟดรักเซ็นเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-2872-2952 ตราเสือ 11 ตัว จก บริษัท โทร. 0-2279-4258-9 ตราเสือบิน ห้าง โทร. 0-2241-0482 ตะนาวเภสัช ร้าน โทร. 0-2224-2115 ตั้งง่วนเส็งโอสถ ร้าน โทร. 0-2221-7441 ตั้งจินฮง ร้าน โทร. 0-2221-8397 ตั้งเจริญเภสัช ร้านขายยา โทร. 0-2585-1568 ต�ำรับยา ร้าน โทร. 0-2954-0555 หลักสี่ กทม ติดจิตรโอสถ ร้าน โทร. 0-2439-4322 ธนบุรี กทม ตี้เย้ง ห้างขายยา โทร. 0-2211-4326 สาทร กทม เต็กชวงโอสถ ร้าน โทร. 0-2437-1781 คลองสาน กทม เต็กซิวตึ๊ง ร้าน โทร. 0-2221-5642 สัมพันธวงศ์ กทม เต็กเซ้งโอสถ ร้าน

โทร. 0-2468-5357 ธนบุรี กทม เต็กเซ้งโอสถ ร้าน โทร. 0-2212-3915 สาทร กทม ตงเจี่ยฟาร์มาซี ร้าน โทร. 0-2259-0648 คลองเตย กทม ตงอาว หสน โทร. 0-2222-6537 สัมพันธวงศ์ กทม ตงเฮงจั่น ร้าน โทร. 0-2221-2467 สัมพันธวงศ์ กทม ตระการยา โทร. 0-2377-1524 บางกะปิ กทม ตราเคียวคู่ ห้างขายยา โทร. 0-2579-2000 ตราตะเกียงโอสถ ห้าง โทร. 0-2216-0675 ปทุมวัน กทม ตราแม่เลื่อน จก บริษัท โทร. 0-2222-2369 ตราลิงถือลูกท้อ จก บริษัท โทร. 0-2747-4412-6 ตราลิงถือลูกท้อ จก บริษัท โทร. 0-2393-9311-3 ท่งอันโอสถ ร้าน โทร. 0-2455-3624 ท้งเซ้งโอสถ ร้าน โทร. 0-2318-5705 ทรงเภสัช ร้าน โทร. 0-2234-9379 ทรงวัฒนาเภสัช ร้าน

ใน...สาธารณสุข PUBLICHEALTH

109


ทำ�เนียบยา และเวชภัณฑ์ โทร. 0-2215-9355 ทรงเวชโอสถ ร้าน โทร. 0-2245-2844 ทรงศักดิ์เวชภัณฑ์ ห้างขายยา โทร. 0-2294-2330 ทวีวัฒน์เภสัช ร้าน โทร. 0-2379-4077 ทวีเวชเภสัช ร้าน โทร. 0-2321-3852 ทศพรโอสถ จก บริษัท โทร. 0-2233-1861 ทหราโอสถ ร้าน โทร. 0-2281-6822 พระนคร กทม อุ่นใจเวชการ ร้าน โทร. 0-2433-4617 บางกอกน้อย กทม อุบลวรรณ ตีรวรศักดิ์ สนง โทร. 0-2415-5901 บางขุนเทียน กทม เอส เจ ฟาร์มาซี จก บริษัท โทร. 0-2636-6438 บางรัก กทม เฮ้งเม่งเต็ก ห้าง โทร. 0-2249-3038 คลองเตย กทม เฮียบแซเภสัช โทร. 0-2224-2511 เฮียบฮั้วตึ้งโอสถ ร้าน โทร. 0-2251-9251 ราชเทวี กทม เฮียบเฮง ฟามาซี หจก โทร. 0-2222-4628 สัมพันธวงศ์ กทม เฮี้ยะฮั้วเภสัช หจก โทร. 0-2437-7936 คลองสาน กทม โฮมดรัก หจก โทร. 0-2947-8340-2 คันนายาว กทม ไฮกริม อินเตอร์เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-2747-2279-80 ประเวศ กทม ไฮเป๊กซ์ (แก้วสารพัดนึก) จก บริษัท โทร. 0-2331-0201-5 พระโขนง กทม l

110

หมวดยาผู้แทน

ใน...สาธารณสุข PUBLICHEALTH

บริษัท-ผลิต ภูมณีรัตน์เภสัช จก บริษัท โทร. 0-2737-8342-3 โทรสาร. 0-2737-8344 ร้านขายยาเอี๊ยะแซ โทร. 0-2234-1519 โทรสาร. 0-2639-1716 โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจ.เอส.พี. จ�ำกัด โทร. 0-2683-5324,08-1815-1275 โทรสาร. 0-2683-5325 จรูญเภสัช จก บริษัท โทร. 0-2477-3000 ธนบุรี กทม ส เจริญเภสัชเทรดดิ้ง จก บริษัท โทร. 0-2221-8587-8 พระนคร กทม ส เจริญเภสัชเทรดดิ้ง จก บริษัท โทร. 0-2410-2175-6 ภาษีเจริญ กทม ไกพัล เอ็นเตอร์ไพร์ หจก โทร. 0-2391-9314 วัฒนา กทม คลังยาบางปะกอก ร้าน โทร. 0-2428-5678 ราษฎร์บูรณะ กทม คอมแลป จก บริษัท โทร. 0-3558-1496 ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี เคียววา ฮัคโค (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2321-1423-4 สวนหลวง กทม เชริง (กรุงเทพฯ) จก บริษัท โทร. 0-2575-3565 ปากเกร็ด นนทบุรี ซีเมด โปรดักซ์ 1994 จก บริษัท โทร. 0-2618-6616-9 พญาไท กทม ไทยเวชการ หจก โทร. 0-2221-4338 สัมพันธวงศ์ กทม ไทยเฮ้าส์ จก บริษัท โทร. 0-2274-1121-35 ห้วยขวาง กทม ไทยเฮ้าส์ จก บริษัท โทร. 0-2233-4893 บางรัก กทม ธนเวชเภสัช ร้าน โทร. 0-2418-0524 นีโอฟาร์ม จก บริษัท โทร. 0-2884-5601 นีโอฟาร์ม จก บริษัท

โทร. 0-2905-0951-66 บ้านมุกอิมปอร์ต หจก โทร. 0-2541-6792 จตุจักร กทม ไบโอคูร่าโปรดัคชั่นส์ จก บริษัท โทร. 0-2691-7350 ห้วยขวาง กทม ไบโอคูร่าโปรดัคชั่นส์ จก บริษัท โทร. 0-2655-7737 ราชเทวี กทม ฟาร์มาดิกา จก บริษัท โทร. 0-2748-3035-6 ประเวศ กทม ทองไพโรจน์ ต้นต�ำรับไทย-จีน โทร. 08-9027-5263, 0-2523-6733 องค์การเภสัชกรรม เมอร์ริเออร์ชีววัตถุ จก บริษัท โทร. 0-3857-5429 แปลงยาว ฉะเชิงเทรา เอ เอ็น ที ผลิตผล จก บริษัท โทร. 0-2512-5418 ห้วยขวาง กทม เอส วี พรีเมียร์ โทร. 0-2373-6097 สะพานสูง กทม แอลเอฟดี (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2374-8384 บางกะปิ กทม l

หมวดยา-ผู้ปรุง

ตั้งเต็กกวงโอสถ ร้าน โทร. 0-4327-2190 ขอนแก่น ธ เภสัชกร โทร. 0-2527-4636 ธนูทองโอสถ หจก โทร. 0-2516-9900 เมอดิคเทรดดิ้ง จก บริษัท โทร. 0-2735-0742 บางกะปิ กทม วี แอนด์ พี ลาบอราตอรี่ จก บริษัท โทร. 0-2420-6717 ห้างขายยาเพ็ญภาค จก บริษัท โทร. 0-2281-5968 อนงค์เวชการแผนโบราณ สนง โทร. 0-2394-2602

อังกฤษตรางู (แอล พี) จก บริษัท โทร. 0-2755-7300-14 l

หมวดยา-วัตถุดิบ

คิมแซโอสถ โทร. 0-3861-2358 เมืองระยอง ระยอง เคมสตาร์ จก บริษัท โทร. 0-2556-1120-1 บางซื่อ กทม จันทร์ถาวรพืชผล ร้าน โทร. 0-5678-9140 หนองไผ่ เพชรบูรณ์ จันทร์ถาวรพืชผล ร้าน โทร. 0-5656-5269-71 หนองไผ่ เพชรบูรณ์ ฉัตรชัยเวช ร้าน โทร. 0-3563-1324 วิเศษชัยชาญ อ่างทอง แต้ล่งฮั้ว ร้าน โทร. 0-3861-1067 ระยอง ทรงเวชโอสถ ร้าน โทร. 0-3242-5912 ไทยฮวด ร้าน โทร. 0-3461-1217 นายฮก ร้าน โทร. 0-3861-4635 เมืองระยอง ระยอง สิทธิเวชโอสถ ร้าน โทร. 0-3931-1305 เมืองจันทบุรี จันทบุรี สิทธิเวชโอสถ ร้าน โทร. 0-3932-2897 เมืองจันทบุรี จันทบุรี l

หมวดยา-อุปกรณ์ -และเครื่องใช้บรรจุ

หจก.ชรินทร์เฮ็ลช์แคร์ โทร. 0-2916-3051-2 ที เอ็น เอส อินดัสตรี จก บริษัท โทร. 0-2393-2646 ไพออริตี้แคร์โปรดักส์ จก บริษัท โทร. 0-2998-4325 บางเขน กทม


ทำ�เนียบเครื่องมือแพทย์

ทำ�เนียบเครื่องมือแพทย์

องค์กรที่เป็นเลิศด้านการคุ้มครองและส่งเสริมการบริโภคผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ ที่มีคุณภาพ ปลอดภัยและสมประโยชน์ มุ่งสู่สังคมสุขภาพดี กลุ่มงานก�ำกับดูแลเครื่องมือแพทย์ก่อนออกสู่ท้องตลาด - กลุ่มเครื่องมือแพทย์ 1(จดแจ้งรายการละเอียด) : โทร. 02-590-7244 - กลุ่มเครื่องมือแพทย์ 2 (ใบอนุญาตถุงยางอนามัย ถุงมือทางการแพทย์ ถุงบรรจโลหิต) : โทร. 02-590-7242 - กลุ่มเครื่องมือแพทย์ 3 (ใบอนุญาตเลนส์สัมผัส ชุดตรวจ HIV ชุดตรวจสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนใน ปัสสาวะ โทร. 02-590-7243 - กลุ่มเครื่องมือแพทย์ 4 (ขออนุญาตหนังสือรับรองประกอบการน�ำเข้าเครื่องมือแพทย์) : โทร. 02-590-7248 - กลุ่มเครื่องมือแพทย์ 5 (ขออนุญาตโฆษณาม ใบอนุญาตขาย) : โทร. 02-590-7148 กลุ่มงานก�ำกับดูแลเครื่องมือแพทย์หลังออกสู่ท้องตลาด โทร 02-5907280 และ 02-590-7284 - กลุ่มก�ำกับดูแลหลังออกสู่ตลาด 1 - กลุ่มก�ำกับดูแลหลังออกสู่ตลาด 2 - กลุ่มก�ำกับดูแลหลังออกสู่ตลาด 3 - กลุ่มก�ำกับดูแลหลังออกสู่ตลาด 4: - กลุ่มจดทะเบียนสถานประกอบการ: กลุ่มงานพัฒนาระบบ : โทร. 02-590-7149 กลุ่มงานก�ำหนดมาตรฐาน : โทร. 02-590-7283 หรือ 7250 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ธุรการ) : โทร. 0-2590-7245,7 หรือ 7251 โทรสาร 02-591-8445 webmaster : mdcd1988@fda.moph.go.th

ใน...สาธารณสุข PUBLICHEALTH

111


ทำ�เนียบเครื่องมือแพทย์

ห้างมีน�ำ ที่ตั้ง : 217 ถ.เสือป่า แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100 Tel. 0-2221-9519, 08-1344-1375, 08-1910-9600

บริษัท ฟู้ด อีควิปเม้นท์ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 630/8 ซ.บางแวก 64/1 ถ.บางแวก ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 Tel. 0-2449-5999 Fax. 0-2449-5488 www.facebook.com thefoodequipment

หจก. ป.เวชชูปกรณ์ ที่ตั้ง : 446 ถ.เพชรเกษม ซ.88 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 Tel. 0-2454-2362, 0-2413-2268, 08-1315-0991 Fax. 0-2455-2393 l

หมวดทันตกรรม อุปกรณ์และเครื่องมือ

แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่ หจก. กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0-2392-4082 (20 คู่สาย) DMI X-RAY (THAILAND)CO.,LTD. โทร. 0-2434-2781, 0-2881-9318 อุดมสุขเท็กซ์ไทล์ จก บริษัท โทร. 0-2925-6117-8, 0-2918-2691 CVC TECHNOLOGIES (THAILAND) โทร. 0-2375-7702, 0-2375-7710 โทรสาร. 0-2375-7240 เด็นเทค จก บริษัท โทร. 0-2644-4008-10 ราชเทวี กทม ทันตภัณฑ์ไทย (ที ดี พี) จก บริษัท โทร. 0-2747-6168-9 บางนา กทม มิด-เวสต์ เด็นตอลกรุ๊ป จก บริษัท โทร. 0-2375-2998 บางกะปิ กทม มีน�ำ พรเพ็ญ

112

ใน...สาธารณสุข PUBLICHEALTH

โทร. 0-2222-3290 สัมพันธวงศ์ กทม เอสดี เด็นแท็ล แอนด์ เมดดิเคิล ซัพพลาย จก บริษัท โทร. 0-2377-1344 วังทองหลาง กทม กิ๊บสัน (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2722-7051-2 สวนหลวง กทม เจ มอริต้า คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2370-1330 บางกะปิ กทม เจดับเบิลยู เด็นทัลซัพพลายส์ จก บริษัท โทร. 0-2467-1863 บางกอกใหญ่ กทม เจเนเซ่น จก บริษัท โทร. 0-2332-5640-2 สวนหลวง กทม เจ๊บเซ่น แอนด์ เจ๊สเซ่น มาร์เก็ตติ้ง (ที) จก บริษัท โทร. 0-2303-2015 วัฒนา กทม ไจโก้ อินเตอร์เทรด จก บริษัท โทร. 0-2918-9026 มีนบุรี กทม ซาโนฟี่ - ซินเตลาโบ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2264-9999 ปทุมวัน กทม ซาห์นอาซ์ท เด็นตัล แล็บ โทร. 0-2952-5840-2 เมืองนนทบุรี นนทบุรี ซี พี เดนทัลแลบ จก บริษัท โทร. 0-2551-4019 บางเขน กทม เซี่ยงไฮ้ทันตภัณฑ์ หจก โทร. 0-2622-7695-9 สัมพันธวงศ์ กทม ดับบลิว เอ็ม ออโทดอนติกส์ จก บริษัท โทร. 0-2651-4684-5 ปทุมวัน กทม ดาร์ฟี่ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2681-7271 ยานนาวา กทม ดีทแฮล์ม จก บริษัท โทร. 0-2661-3728 คลองเตย กทม ดีทแฮล์ม จก บริษัท โทร. 0-2223-1786 สัมพันธวงศ์ กทม ดีทแฮล์ม จก บริษัท โทร. 0-2695-4000 ปทุมวัน กทม ดีทแฮล์ม จก บริษัท โทร. 0-2747-7664-5 บางนา กทม เดนท์สพลาย (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2295-3741 ยานนาวา กทม เดนทิสทรี (1991) จก บริษัท โทร. 0-2616-0339 พญาไท กทม เดนทิสทรีซัพพลาย หจก โทร. 0-2252-6298 ปทุมวัน กทม เด็นตัล วิชั่น จก บริษัท โทร. 0-2693-4061-4 ห้วยขวาง กทม เด็นตัลเซอร์วิส หจก โทร. 0-2662-6527 วัฒนา กทม เด็นท์-เมท จก บริษัท โทร. 0-2472-8111-3 บางกอกใหญ่ กทม เด็นทัล ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส หจก โทร. 0-2914-7978 คลองสามวา กทม เด็นทัล เอเซีย จก บริษัท โทร. 0-2616-1866-7 พญาไท กทม เด็นทัล เฮ้าส์ จก บริษัท โทร. 0-2917-4692 มีนบุรี กทม แดปโก้ จก บริษัท โทร. 0-2613-7120-4 ปทุมวัน กทม ไดรว์อินเด็นทั่ลซัพพลาย หจก โทร. 0-2377-1344 บางกะปิ กทม ทันต-สยามวิสาหกิจ จก บริษัท โทร. 0-2381-9314-5 วัฒนา กทม

ทันต-สยามวิสาหกิจ จก บริษัท โทร. 0-2216-9944 ปทุมวัน กทม ทันตบริภัณฑ์แต้ก๊กใช้ จก บริษัท โทร. 0-2222-6332 สัมพันธวงศ์ กทม ทันตภัณฑ์ เอ็งจีง ห้าง โทร. 0-2222-8386 สัมพันธวงศ์ กทม ทันตภัณฑ์ไทย หจก โทร. 0-2259-7478 คลองเตย กทม ทินกรทันตภัณฑ์ โทร. 0-2424-4381 บางพลัด กทม ทีโก เดนทอล แอนด์เคมีคอล จก บริษัท โทร. 0-2243-4342 ดุสิต กทม สไมลเวิลด์ หจก โทร. 0-2732-9642 บางกะปิ กทม สยามทันตภัณฑ์ อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต จก บริษัท โทร. 0-2289-5034 บางคอแหลม กทม อีสท์ เอเชี่ยน เดนตัล จก บริษัท โทร. 0-2541-4319-24 จตุจักร กทม เอ็นเคลักค์ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2675-4011 สาทร กทม เอ็มมีเน้นซ์ หจก โทร. 0-2910-1112-3 บางซื่อ กทม เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-2961-7422 บางบัวทอง นนทบุรี เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-2910-1072 บางซื่อ กทม เอส ดี ทันตเวช (1988) จก บริษัท โทร. 0-2952-4816-7 เมืองนนทบุรี นนทบุรี เอส ดี ทันตเวช (1988) จก บริษัท โทร. 0-2952-4815 เมืองนนทบุรี นนทบุรี เอส บี เทค อีควิปเม้นท์ จก บริษัท โทร. 0-2981-2518 ล�ำลูกกา ปทุมธานี พรตรียา หจก โทร. 0-4222-2757 เมืองอุดรธานี อุดรธานี เอส แอนด์ ที ซัพพลาย (1995) โทร. 0-4232-4195 เมืองอุดรธานี อุดรธานี เอสเอ็มอีเมดิคอลเทรด จก บริษัท โทร. 0-2415-1153 บางขุนเทียน กทม โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จก บริษัท โทร. 0-2281-4440 ดุสิต กทม โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จก บริษัท โทร. 0-2281-4287 ป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จก บริษัท โทร. 0-2435-6077 บางพลัด กทม โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จก บริษัท โทร. 0-2977-9444 เมืองนนทบุรี นนทบุรี โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จก บริษัท โทร. 0-2281-3444 ดุสิต กทม ไอ ซี อุปกรณ์การแพทย์ หจก โทร. 0-2580-2725 เมืองนนทบุรี นนทบุรี ซี เอ็ม ซี ไบโอเท็ค จก บริษัท โทร. 0-5328-3261 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ซี เอ็ม ซี ไบโอเท็ค จก บริษัท โทร. 0-4334-1642-3 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ซีเคไอแอสโซซีเอท จก บริษัท โทร. 0-4322-3635 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น

ซีนัสเทคโนโลยี จก บริษัท โทร. 0-2943-4862 คันนายาว กทม ซีเอเจ จก บริษัท โทร. 0-5563-6077 เมืองสุโขทัย สุโขทัย เซนต์จูต เมดิคัล (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2655-4081 ปทุมวัน กทม เซนต์เมดิคอล จก บริษัท โทร. 0-2966-6467-8 เมืองนนทบุรี นนทบุรี เซนนิเมด (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2736-1978 สะพานสูง กทม เซฟฟาดรักส์ จก บริษัท โทร. 0-2591-5572 จตุจักร กทม ไดอเมด เอส อี เอ จก บริษัท โทร. 0-2693-1713-6 ห้วยขวาง กทม ตะวันแม็คไวสซ์ จก บริษัท โทร. 0-2939-6107 จตุจักร กทม ไตรวี อินเตอร์เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-2720-2744 ประเวศ กทม ทรานส์เมดิค (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2745-2843-4 บางนา กทม ทรินิคอน หจก โทร. 0-2533-4341 ดอนเมือง กทม ทรูไลน์ แมนูแฟคเจอริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2431-2982 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ท็อปทีนเทรดแอนซัพพลาย 64 จก บริษัท โทร. 0-3844-6326-7 บ้านบึง ชลบุรี ทักษิณแลบ จก บริษัท โทร. 0-7424-6637 สงขลา ทันตะวันเด็นทัล จก บริษัท โทร. 0-2539-8427 วังทองหลาง กทม ทิพท็อพ เทคนิคัล หจก โทร. 0-2924-5668 ปากเกร็ด นนทบุรี ที เค ซัพพลายแอนด์เคมีคอล หสม โทร. 0-4224-7160 เมืองอุดรธานี อุดรธานี ที เค ที มาร์เก็ตติ้ง จก บริษัท โทร. 0-7436-3090 หาดใหญ่ สงขลา บราโว่เอเยนซี่ จก บริษัท โทร. 0-2513-1761-2 จตุจักร กทม บลัดทรานส์ฟิวชั่นเซอร์วิส จก บริษัท โทร. 0-2539-2384 วังทองหลาง กทม บลูอินเตอร์เมดิคัล จก บริษัท โทร. 0-2895-2544 บางบอน กทม บอช แอนด์ ลอมบ์ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2632-0138 บางรัก กทม บอร์นเมดิค จก บริษัท โทร. 0-2441-2589 ทวีวัฒนา กทม บอสตันไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2654-3810 ปทุมวัน กทม บอสเวชภัณฑ์ หจก โทร. 0-2412-7151 บางกอกน้อย กทม บางกอกฮอสปิตอลซัพพลาย (ไทยแลนด์) จก บริษัท โทร. 0-2433-8703 บางกอกน้อย กทม


ทำ�เนียบเครื่องมือแพทย์ บางนาไตเทียม จก บริษัท โทร. 0-2361-2128 บางนา กทม บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จก บริษัท โทร. 0-2635-2220-1 บางรัก กทม บี เค ทันตภัณฑ์ จก บริษัท โทร. 0-2747-6169 บางนา กทม บี เค เทคแอสโซซิเอท จก บริษัท โทร. 0-2279-3324 พญาไท กทม บี เค ฮอสปิตอลซัพพลาย จก บริษัท โทร. 0-2882-5901-9 บางกอกน้อย กทม บี ดี เครื่องมือแพทย์ โทร. 0-2271-1540 พญาไท กทม บี วี เอ็น แอนด์แอสโซซิเอทส์ จก บริษัท โทร. 0-2281-4284 ป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม บี เอ็น ซุพพีเรียมาร์เก็ตติ้ง จก บริษัท โทร. 0-2895-0013-4 บางบอน กทม บี เอ็ม ไอ หจก โทร. 0-2513-3007 จตุจักร กทม บี เอส แอนด์ เฟรนด์ หจก โทร. 0-5622-8151 เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ บี แอนด์ ดับบลิว เมดิคอล หจก โทร. 0-2868-1419 บางกอกใหญ่ กทม บีเค ฮอสปิตอลซัพพลาย จก บริษัท โทร. 0-7434-4922-3 หาดใหญ่ สงขลา บีทีไซนแอนด์เมดดิคอล จก บริษัท โทร. 0-2716-8861 ห้วยขวาง กทม

บีเวอร์เมดิคอลอินดัสตรี้ จก บริษัท โทร. 0-2531-0068 ล�ำลูกกา ปทุมธานี บุญมาเมดิคอลซัพพลาย หจก โทร. 0-2517-6254 มีนบุรี กทม ราชวัตรไตเทียม จก บริษัท โทร. 0-2668-1023 ดุสิต กทม ราชวัตรไตเทียม จก บริษัท โทร. 0-2521-6112-8 บางเขน กทม ราฟาเอลเมดดิชินอลกรุ๊ป จก บริษัท โทร. 0-2745-7752-3 บางนา กทม รามอินทรากายอุปกรณ์ หจก โทร. 0-2945-2718-9 บางเขน กทม ริเวอร์วิวเพลซ จก บริษัท โทร. 0-2295-4801-3 ยานนาวา กทม ริเวอร์วิวเพลซ จก บริษัท โทร. 0-2683-0068 ยานนาวา กทม สมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โทร. 0-2354-8223-4 ราชเทวี กทม สมาร์ทเมด จก บริษัท โทร. 0-2880-9421-2 ตลิ่งชัน กทม สมาร์ทเว็ท แอนด์ เพ็ท จก บริษัท โทร. 0-2949-9665 บางเขน กทม สมิธ แอนด์ เนฟฟิว จก บริษัท โทร. 0-2719-6220-7 ห้วยขวาง กทม สยาม เทค หจก โทร. 0-2233-5506 บางรัก กทม

สยามการแพทย์ 2003 ศูนย์รวมเครื่องมือแพทย์ โทร. 0-4520-9175 เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี สยามเครื่องมือเครื่องใช้แพทย์ หจก โทร. 0-2573-7108 เมืองนนทบุรี นนทบุรี สยามเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จก บริษัท โทร. 0-2434-5397-8 บางพลัด กทม สยามนิปปอน เมดิคอล อินสทรูเมนท์ หจก โทร. 0-2900-4232 บางเขน กทม เอ็มที อุปกรณ์การแพทย์ จก บริษัท โทร. 0-5631-1947 นครสวรรค์ เอ็มอีนิคคิโซ จก บริษัท โทร. 0-2662-7909 วัฒนา กทม เอ็มอีนิคคิโซ จก บริษัท โทร. 0-2742-6359 สวนหลวง กทม เอ็มเอสจี ฮอสพลีทายส์ จก บริษัท โทร. 0-2321-3754 สวนหลวง กทม เอลีทอะไลอันส จก บริษัท โทร. 0-2706-4442-3 อ. บางเสาธง สมุทรปราการ เอวิว จก บริษัท โทร. 0-2910-0950-68 บางซื่อ กทม เอส เค พี เทคนิคอลเซลส์ แอนด์เซอร์วิส จก บริษัท โทร. 0-2521-7562 บางเขน กทม แอสราสเมดิคอล จก บริษัท โทร. 0-2375-1315 บางกะปิ กทม

โอ พี เมดิคส์ แอนด์ ริช จก บริษัท โทร. 0-2948-9422 บึงกุ่ม กทม โอ พี เอ็นเตอร์ไพรส์ แอนด์ ซัพพลาย จก บริษัท โทร. 0-2259-3856 จตุจักร กทม โอ วี เคมิเคิล แอนด์ ซัพพลาย หจก โทร. 0-5327-8340 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ โอ อาร์ เซอร์จิเคิลอินสตรูเม้นท์ จก บริษัท โทร. 0-2621-0578-9 ป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม โอกาโมโตรับเบอร์โปรดักส์ จก บริษัท โทร. 0-2529-0729-32 คลองหลวง ปทุมธานี ไอ เค เอส เทรดดิ้ง หจก โทร. 0-2971-9641 บางเขน กทม ไอ เอส โอ โปรดักส์ หจก โทร. 0-7435-6380-1 หาดใหญ่ สงขลา ไอมิค จก บริษัท โทร. 0-2931-2051-3 วังทองหลาง กทม ฮอสบิแคร์ จก บริษัท โทร. 0-2251-0754-7 คลองเตย กทม ฮอสปิเทค จก บริษัท โทร. 0-2748-3534-6 พระประแดง สมุทรปราการ ฮิวเมอร์ริค จก บริษัท โทร. 0-2983-3146-8 ดอนเมือง กทม เฮลธ์แคร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จก บริษัท โทร. 0-2934-7248-9 วังทองหลาง กทม เฮเลนาไทยลาบอราตอรี่ส์ จก บริษัท โทร. 0-2570-0611 จตุจักร กทม

ใน...สาธารณสุข PUBLICHEALTH

113


ทำ�เนียบเครื่องมือแพทย์ เฮ็ลธอินโนเวฌัน จก บริษัท โทร. 0-2667-4787 ดุสิต กทม ไฮแอทเมดิคอล หจก โทร. 0-2923-2858 บางบัวทอง นนทบุรี l

หมวดโรงพยาบาล อุปกรณ์และเครื่องใช้

บริษัท เอคโค่ เทรนด์ อินเตอร์ จ�ำกัด โทร. 08-1932-4953, 08-6555-9686 แฟ็กซ์. 0-2381-2493 ไอ.เอ.เคมีคอลล์ จก บริษัท โทร. 0-2938-6604-5 โทรสาร 0-2513-4538 E-mail : iagroup1990@gmail.com บริษัท คงศักดิ์เอ็กซ์เรย์การแพทย์ อุตสาหกรรม จ�ำกัด โทร. 0-2521-3214 แฟ็กซ์. 0-2552-3744 บริษัท ฮอซลิงค์ เมดิคัล จ�ำกัด wwwhoslink.co.th E-mail: info@hoslink.co.th โทร. 0-2930-8991-4 แฟกซ์. 0-2930-8990 ธนบุรีอ๊อกซิเย็น จก บริษัท ส�ำนักงานใหญ่ 112 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 สาขาบางปู 578 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรม บางปู ซ.138 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทร. 0-2709-3406-8 โทรสาร 0-2323-0726 บริษัท ยูเคโปร จ�ำกัด โทร. 0-2935-9041, แฟ็กซ์. 0-2749-0509 ทรีเจมส์ จก บริษัท โทร. 0-2755-9085 โทรสาร 0-2380-3157 บางกอกอินเตอร์คอน จก บริษัท โทร. 0-2321-3510, 0-2321-2602 โทรสาร. 0-2721-2791 ยู.เอส.ซัพพลาย อเมนิตี้ จก บริษัท โทร. 0-2461-3191-5 โทรสาร. 0-2461-0672

114

ใน...สาธารณสุข PUBLICHEALTH

แจ๊กเจีย อุตสาหกรรม (ไทย) จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-2236-0036 บ.เฮลท์แคร์ เวริคช๊อป โทร. 0-2592-0406 แฟกซ์. 0-2592-0407 ซี ออพติคอล อินเตอร์เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-2860-9892 คลองสาน กทม บางจากครุภัณฑ์การแพทย์ หจก โทร. 0-2742-4255-7 พระโขนง กทม ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-2615-1814-6 พญาไท กทม ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-2811-7933-4 สามพราน นครปฐม ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-2811-9003 บางบอน กทม เมดิทอป จก บริษัท โทร. 0-2933-1133 วังทองหลาง กทม วิทยาศรม จก บริษัท โทร. 0-2381-4279 วัฒนา กทม แสงอุทัยวิศวกรรม จก บริษัท โทร. 0-2249-2334 คลองเตย กทม แสงอุทัยวิศวกรรม จก บริษัท โทร. 0-2517-1456 มีนบุรี กทม หวังดีวัฒนา จก บริษัท โทร. 0-2415-4117 บางขุนเทียน กทม แหลมทองคุรุภัณฑ์ โทร. 0-2816-0112-3 พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ แหลมทองคุรุภัณฑ์ โทร. 0-2286-7339 สาทร กทม คณะบุคคลปราณบุรีอ๊อกซิเย่น ร้าน โทร. 0-3254-4415 ประจวบคีรีขันธ์ คิว เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-2961-2174 บางใหญ่ นนทบุรี

โชคชัยครุภัณฑ์การแพทย์ ร้าน โทร. 0-2294-1519 ยานนาวา กทม ซิกม่า ไบโอเทค หจก โทร. 0-2812-3479 หนองแขม กทม เซ็นทรัลครุภัณฑ์ หจก โทร. 0-2249-5276 คลองเตย กทม เซอร์เจอร์น เอดส์ จก บริษัท โทร. 0-2390-1827 วัฒนา กทม ที อี (1991) จก บริษัท โทร. 0-2434-4050 บางพลัด กทม ไทยก๊อส จก บริษัท โทร. 0-2320-1253-4 สวนหลวง กทม ไทยพัฒนาการแพทย์ หจก โทร. 0-2282-3421 พระนคร กทม บี กริม เฮ็ลธแคร์ จก บริษัท โทร. 0-2710-3000 บางกะปิ กทม ไบโอ สครีนเนอร์ โปรดักท์ จก บริษัท โทร. 0-2940-4484 ลาดพร้าว กทม ไบโอซินเนอร์เทค จก บริษัท โทร. 0-2688-4218 บางคอแหลม กทม ประเวชอุปกรณ์ หจก โทร. 0-2281-5745 พระนคร กทม แปซิฟิค ไบโอเทค จก บริษัท โทร. 0-2934-6416 ผดุงสุข รร โทร. 0-2393-2131-5 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ พินัยเมดิคอลอีควิปเมนท์ จก บริษัท โทร. 0-7752-0084 ฟลอรอลแมนูแฟคเจอริ่ง กรุ๊ป จก บริษัท โทร. 0-2326-1300-4 เฟิส์ทซายน์เมด จก บริษัท โทร. 0-2693-7514-5 ดินแดง กทม ร่วมเจริญยงค์ หจก. โทร. 0-2467-3778, 08-1821-3805 โทรสาร 0-2467-0098 ภราดร ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส หจก โทร. 0-5381-8462 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่

เม็งรายเมดิคัลแล็บ หจก โทร. 0-5375-2378-9 เมืองเชียงราย เชียงราย เมด-คอน (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2246-1817 ห้วยขวาง กทม เมด-คอน (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2618-2698 พญาไท กทม เมดา เมดิคอล จก บริษัท โทร. 0-2233-3873-4 บางรัก กทม ยูเอสซัพพลายอเมนิตี้ จก บริษัท โทร. 0-2461-3327 สหไทยอเมนิตี้ จก บริษัท โทร. 0-2742-5040-1 พระโขนง กทม สุพรีม โพรดักส์ จก บริษัท โทร. 0-2434-0060 บางพลัด กทม แสตนดาร์ดก๊าซ แอนด์ เซฟตี้โปรดักส์ จก บริษัท โทร. 0-5432-7858-9 ออกซิเจนภาคตะวันออก หจก โทร. 0-3931-4507 เมืองจันทบุรี จันทบุรี อินเตอร์ เมดิคอล จก บริษัท โทร. 0-2718-3580 สวนหลวง กทม อินเตอร์เมดิคอลเทรดดิ้ง หจก โทร. 0-2531-8164 ล�ำลูกกา ปทุมธานี อิศราอ๊อกซิเจน จก บริษัท โทร. 0-3234-1554-5 บ้านโป่ง ราชบุรี อี ฟอร์ แอล อินเตอร์เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-2435-1331-2 บางพลัด กทม เอม ดี อี หจก โทร. 0-2393-1061 บางนา กทม เอส พี เมดิคอล จก บริษัท โทร. 0-2223-9559 เอส ไอ เมดิคอล ซัพพลาย จก บริษัท โทร. 0-2510-0359 บึงกุ่ม กทม แอนทัน (กรุงเทพฯ) จก บริษัท โทร. 0-2-258-1730 คลองเตย กทม แอพพลายด์เมดิค หจก โทร. 0-2746-1137-41 พระโขนง กทม


ทำ�เนียบอาหาร และผลิตภัณฑ์

ทำ�เนียบอาหาร และผลิตภัณฑ์ หลักในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ มีดังนี้ ๑) เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายเลขทะเบียนอาหารและยา ของส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจากส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ๒) เลือกผลิตภัณฑ์ที่สะอาดปราศจากสารปนเปื้อน และมีประโยชน์ ๓) มีฉลากระบุส่วนประกอบ วันที่ผลิต วันหมดอายุ ไว้อย่างชัดเจน ๔) ผลิตภัณฑ์บางชนิดควรทดสอบก่อนเลือกใช้ว่ามีอาการแพ้หรือไม่ ๕) ผลิตภัณฑ์บางชนิดควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนใช้ เช่น ยา วิตามิน ๖) ไม่ควรเลือกใช้เพราะเชื่อค�ำโฆษณา แต่เลือกตามประโยชน์ที่ใช้ ฉลากอาหารและผลิตภัณฑ์ ฉลากเป็นสิ่งที่ติดภาชนะบรรจุอาหารหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อแสดงข้อมูลแก่ผู้บริโภค ใช้เป็นหลักในการเลือกซื้ออาหารหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ ข้อมูลที่แจ้งอยู่บนฉลากจะท�ำให้ผู้บริโภครู้ถึงที่มาของอาหาร ความคุ้มค่าของราคา คุณค่าของสินค้า และความปลอดภัยในการบริโภคสินค้าชนิดนั้น ดังนั้น การอ่านฉลากผลิตภัณฑ์ก่อนเลือกซื้อหรือเลือกใช้จึงเป็นสิ่งจ�ำเป็น

ใน...สาธารณสุข PUBLICHEALTH

115


ทำ�เนียบอาหาร และผลิตภัณฑ์

ฟาร์มนกกระทา (นครปฐม) ที่ตั้ง : 31/141 ถ.บางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 Tel. 08-6778-4094

ดู AD 4 สี หน้า 37

สวนจันทร์สมุนไพร ที่ตั้ง : 103 หมู่ 2 (ซ.ท่ามะขาม 20) ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี Tel. 08-1941-5730, 06-1350-9033

ดู AD 4 สี หน้า 10

บ้านไร่เห็ดรวมสุข ที่ตั้ง : 17/2 หมู่ 6 ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี Tel. 08-9919-1889

ดู AD 4 สี หน้า 34

ฟาร์มเห็ดบอม 8 ริ้ว ที่ตั้ง : 21 หมู่ 1 ต.พิมพา อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180 Tel. 09-2029-0280

ดู AD 4 สี หน้า 35

บริษัท สหมิตรปลาป่น จ�ำกัด ที่ตั้ง : 20 หมู่ 4 ถ.สาธารณะ ต.ท่าจีน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 0-3449-7518-9 Fax. 0-3449-7520 ซอสแปดริ้วยากิ ที่ตั้ง : 788 ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel. 0-3882-1126, 08-6765-4337

บริษัท พิมลพร (โค้วซุ่นฮวด) จ�ำกัด ที่ตั้ง : เลขที่ 2 ถ.ธรรมคุณากร ต.โกรกกราก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 0-3441-2143 Fax. 0-3442-1877

บริษัท ธนธรณ์ ผลิตภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด ที่ตั้ง : 167/88 หมู่ 1 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 Tel. 0-2924-4595, 08-4084-1229 Fax. 0-2924-4594

โรงงานซีอิ๊ว ยิ่งฮะฮวด (ตราเสือ) ที่ตั้ง : 131 หมู่ 4 ถ.บางแพ-สมุทรสงคราม ต.ท่านัด อ.ด�ำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130 Tel. 0-3224-1393, 0-3224-1048 Fax. 0-3224-1048 บริษัท แปดริ้ว ออสทริช ฟาร์ม จ�ำกัด ที่ตั้ง : ติดต่อโดยตรง คุณธีรศักดิ์ Tel. 081-906-3609 ฉะเชิงเทรา (ฟาร์ม) 0-3885-6365 กรุงเทพฯ (ส�ำนักงานใหญ่) 0-2513-8618 www.ostrichfarm.co.th

หจก. ตั้ง อุ้ย ไต๋ ที่ตั้ง : 188/8-9 ถ.วุฒากาศ แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพฯ Tel. 0-2466-9057, 06-1569-2616 Fax. 0-2466-6877

หมวดเคมีส�ำหรับอาหาร

โทร. 0-2813-7611-6 โนวารา เฟลเวอร์ แอนด์ เฟรแกรนต์ (ไทย) จก บริษัท โทร. 0-2990-9381-2 เบเกอรี่ เฟิสท์ โทร. 0-2427-1565-6 เบทเทอร์ เคม ซัพพลาย หจก โทร. 0-2914-6605 เพียวเคมีกัลส์ จก บริษัท โทร. 0-2732-0693 แม็กซ์เวย์ จก บริษัท โทร. 0-2366-0263-7 วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ จก บริษัท โทร. 0-2675-6525-31 อดินพ จก บริษัท โทร. 0-2445-5022-30 อดินพ จก บริษัท โทร. 0-2235-3420 เอ็กซ์เซลเล้นท์ไพโอเนียร์ จก บริษัท โทร. 0-2813-3301-6 ฮาลาเจล (ประเทศไทย) จก บริษัท

l

เจลเทค จก บริษัท โทร. 0-2728-5430 โทรสาร. 0-2728-5431 เกรทฮิลล์ หจก โทร. 0-2427-1524-5 ชิมะคิว จก บริษัท โทร. 0-2237-5746-7 เซ็นเซียนท์ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2672-3801 เซ็นเซียนท์ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2254-8181 ธนธรณ์ ผลิตภัณฑ์อาหาร จก บริษัท โทร. 0-2887-9064 นิวทรีชั่น หจก โทร. 0-2200-0200 นิวทรีชั่น หจก โทร. 0-2814-4270-4 นีโอ แปซิฟิค จก บริษัท

116

ใน...สาธารณสุข PUBLICHEALTH

ร้านไผ่เขียวเบเกอรี่ ที่ตั้ง : 614/16 ต.ตลาดกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร Tel. 09-2261-2818 โทร. 0-2747-0360 เคมมิค จก บริษัท โทร. 0-2410-4003 เคมมิค จก บริษัท โทร. 0-2813-0671-2 แคลเทค จก บริษัท โทร. 0-2730-8970-2 จันทบุรีซีฟู้ดส์ จก บริษัท โทร. 0-2675-0711 จัมโบ้ เทรดดิ้ง จก บริษัท โทร. 0-2252-1086 จัมโบ้ เทรดดิ้ง จก บริษัท โทร. 0-2391-8462-5 จิมสกรุ๊ป จก บริษัท โทร. 0-2549-5437-8 จิมสกรุ๊ป จก บริษัท โทร. 0-2391-9114 ช๊อยซ์ฟู้ดส์ ประเทศไทย จก บริษัท โทร. 0-2391-5781 วัฒนา กทม ชิมะคิว จก บริษัท โทร. 0-3484-5460-2 โชตธนโชติ จก บริษัท โทร. 0-3839-3742-3 ซี วี ซี ฟู้ดส์เซอร์วิส หจก

โทร. 0-2914-8640 ซี วี ซี ฟู้ดส์เซอร์วิส หจก โทร. 0-2373-5536 ดีโปรดักส์แอนด์เคมีคอล จก บริษัท โทร. 0-3447-9315 ไต้เต๊ก จก บริษัท โทร. 0-2236-5558 เทคนิคอล คอลซัลแต๊นท์ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2399-5203 ไทยฟู้ดส์ โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-2542-2641-3 นิปปอน แบคทีเรียล เทสท์ จก บริษัท โทร. 0-2286-4468-9 เบสท์ โอเดอร์ จก บริษัท โทร. 0-2319-7463-8 พัชรโปรดักส์ หจก โทร. 0-2812-7281-4 ฟู้ด แอนด์ คอสเมติค ซิสเท็มส์ จก บริษัท โทร. 0-2233-9747 ฟู้ด แอนด์ คอสเมติค ซิสเท็มส์ จก บริษัท โทร. 0-2383-9201-3 ฟู้ด แอนด์ คอสเมติค ซิสเท็มส์ จก บริษัท โทร. 0-2384-3837 ฟู้ด แอนด์ คอสเมติค ซิสเท็มส์ จก บริษัท โทร. 0-2740-1022-3 เฟลเวอร์ แอนด์ อะโรเมติก กรุ๊ป จก บริษัท โทร. 0-2598-2871-4 มิราอิ เอ็นเตอร์ไพร์ส จก บริษัท โทร. 0-2681-8223-5 วอนเดอร์ มิน ฟู้ด แอนด์ เคมิคอล จก บริษัท โทร. 0-2412-3003 วอนเดอร์ มิน ฟู้ด แอนด์ เคมิคอล จก บริษัท โทร. 0-2294-1117 วิคกี้ คอนโซลิเดท จก บริษัท โทร. 0-2322-5711 วิเชียร สาดแย้ม แผง โทร. 0-2954-2475 วินแชนซ์ อินดัสตรีส์ จก บริษัท โทร. 0-2316-1345 เวิลด์อินกรีเดียนส์ จก บริษัท โทร. 0-2613-9323 สเปเชี่ยล ฟู้ด จก บริษัท โทร. 0-2755-7646-8 สยามแมกซ์ จก บริษัท โทร. 0-2249-8697 สยามวิคตอรี่เคมิคอล จก บริษัท


ทำ�เนียบอาหาร และผลิตภัณฑ์ โทร. 0-2731-0548 อโรมา กรุ๊ป จก บริษัท โทร. 0-2236-4644 อัลติเมท โปรดักส์ จก บริษัท โทร. 0-2888-8196 อัลติเมท โปรดักส์ จก บริษัท โทร. 0-2813-7611-6 เอ็งซุ่นกี่ ร้าน โทร. 0-2222-7366 เอฟเอ็มซีเคมีคัล (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2261-8478 เอส เจ เค กรุ๊ป จก บริษัท โทร. 0-2613-9165 ไฮโปร สเปเชียลิสต์ หจก โทร. 0-2318-3420-1 ไฮโปร สเปเชียลิสต์ หจก โทร. 0-2719-4259 l

หมวดผลิตภัณฑ์อาหาร

มิทเชลล์เคนเนทมาร์ติน จก บริษัท โทร. 08-4607-2119 E-mail : fasaigroup@hotmail.com โรงงานโง้วเจงง้วน โทร. 0-2468-0060, 0-2468-0232 กลุ่มอาชีพขนมไทย โทร. 0-3542-2100, 08-7792-2834 อ�่ำหมูหวาน โทร. 0-3231-4367, 08-1705-3463 กล้วยแปรรูปวราภรณ์ Tel : 08-4918-3845 บจก.อาร์แอนด์ดีฟู้ดส์โปรดักส์ โทร. 0-3230-0193, 08-1855-1734 แฟกซ์. 0-3235-2426 หจก.สุรศักดิ์อิมปอร์ตเอ็กซ ปอร์ดคอมเมอเชียล โทร. 0-2540-4123 แฟ็กซ์. 0-2540-4148 บจก.พี.วาย.ฟู้ด

โทร. 0-2709-1190 แฟกซ์. 0-2709-0792 เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จก บริษัท โทร. 0-2924-6247, 0-2924-6127 โทรสาร. 0-2924-6724 ร้านกล้วยฉาบจันทร์ทิพย์ โทร. 0-3839-0169 แฟ็กซ์. 0-3874-6233 กาญจน์อุบล จก บริษัท โทร. 0-3524-3716 โทรสาร. 0-3532-1233 เอ็ม เอ พี ฟู้ด จก บริษัท โทร. 08-1583-9700 ตะวันออกหมูหยอง แสงตะวัน โทร. 0-3828-3162, 0-3827-9908 โทรสาร. 0-3827-9941 ผลิตภัณฑ์อาหารสุนิสา จก บริษัท โทร. 0-2929-5667 โทรสาร. 0-2929-5668 โง้วเจงง้วน จก บริษัท โทร. 0-2468-0060 เจนนาโร่ เดรี่ โปรดักส์ หสม โทร. 0-2234-6362 ณัฐกิจอินเตอร์โปรดักส์ จก บริษัท โทร. 0-2897-1094-5 ดอยค�ำผลิตภัณฑ์อาหาร จก บริษัท โทร. 0-2628-9100-8 ไทยวาฟูดโปรดักส์ จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-2285-0315-20 แม่แจง จก บริษัท โทร. 0-2897-4571-3 ลูกชิ้นเมืองทอง โทร. 0-2574-3923 ศรีไทย ฟู้ดส์ เซอร์วิส จก บริษัท โทร. 0-2720-6231-40 สยาม คานาเดี่ยน ฟู้ดส์ จก บริษัท โทร. 0-2381-8710 วัฒนา กทม แหนมสุทธิลักษณ์ ดอนเมือง โทร. 0-2993-5978-80 อาหารเจ หยงฝั้น จก บริษัท โทร. 0-2892-0556-9 อินดัสเทรียล ฟู้ด ซัพพลาย จก บริษัท

โทร. 0-2991-8586-8 สายไหม กทม อุตสาหกรรมแชมป์ จก บริษัท โทร. 0-2932-7145-9 อุตสาหกรรมวุ้นเส้นไทย จก บริษัท โทร. 0-2224-7532-3 อุตสาหกรรมอาหารไทย หจก โทร. 0-2869-5502-4 โอเรียนเต็ลฟูด จก บริษัท โทร. 0-2938-4477 กนกวรรณ อุทัยทัศน์ แผง โทร. 0-2972-4447 กมล ลายลิขิต แผง โทร. 0-2628-9196 ขนมหม้อแกง กาญจนา 08-5171-0330 (คุณมะลิ) 08-9259-4238 (คุณไกร) คลองเตยเฮียง โทร. 0-2249-4819 ควีนโปรดักส์ จก บริษัท โทร. 0-2246-8095-6 ควีนโปรดักส์ จก บริษัท โทร. 0-2942-2410 ควีนมาเก็ตติ้ง จก บริษัท โทร. 0-2245-5082 คอนติเนนตัลฟูด จก บริษัท โทร. 0-2390-2200 คาลบี้ธนาวัธน์ จก บริษัท โทร. 0-2350-6103 คีเฮียง ร้าน โทร. 0-2233-9505 คุณฉีอกริคัลเจอร์เทรด จก บริษัท โทร. 0-2383-8675 คุณมงคล พงศ์วิโรจน์ ร้าน โทร. 0-2331-0761 คุณมณี โทร. 0-2869-6642 กทม เค แอนด์ เอ็น ฟู้ดส์ จก บริษัท โทร. 0-2517-4181 เคนมิน ฟู้ดส์ (ไทยแลนด์) จก บริษัท

โทร. 0-2237-4566 เครฟเวอร์แอนด์เบสท์เทรดดิ้ง จก บริษัท โทร. 0-2558-0127-30 -เครือเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-2675-8800 สาทร กทม เครือเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-2638-2280 บางรัก กทม เครือเจริญโภคเครือเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-2543-1604-6 หนองจอก กทม ผลิตภัณฑ์เจ๊แหม่ม โทร. 0-4431-3455,08-1877-1841, 08-1879-1241 โทรสาร 0-4431-6144 www.gunchiengsjemam.com เจ แอนด์ เจ อะกรีโปร จก บริษัท โทร. 0-2311-7233 วัฒนา กทม เจนนาโร่เดรี่โปรดักส์ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2233-4775 บางรัก กทม เจ็มมินาย ทรานสปอร์ต แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จก บริษัท โทร. 0-2650-9366 ปทุมวัน กทม เจริญ สังข์มาลัย แผง โทร. 0-2623-1044 ป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม เจริญกิจ โตฟู่ อินดัสทรีต์ หจก โทร. 0-2421-4432 หนองแขม กทม เจริญฟู้ดส์อุตสาหกิจ จก บริษัท โทร. 0-2267-1123-6 บางรัก กทม

ใน...สาธารณสุข PUBLICHEALTH

117


ทำ�เนียบอาหาร และผลิตภัณฑ์

เจี๊ยบเซ้งฟิชเชอรี่ จก บริษัท โทร. 0-2468-5025 จอมทอง กทม ชัยชนะมาเก็ตติ้ง หจก โทร. 0-2222-4535 ป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม ไทย-นิชิ เอ็นเตอร์ไพรส์ จก บริษัท โทร. 0-2634-3411-3 บางรัก กทม ไทยกูลิโกะ จก บริษัท โทร. 0-2263-0510-7 ปทุมวัน กทม ไทยซอสเซสมาร์เก็ตติ้ง จก บริษัท โทร. 0-2294-5308 ยานนาวา กทม ไทยแทน ฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-2630-0166 บางรัก กทม ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-2374-4730 บางกะปิ กทม ไนซ์ อินเตอร์ฟู๊ดส์ จก บริษัท โทร. 0-2445-7031-2, 08-1697-4116 น�้ำพริกตราแม่นุ้ย โทร. 0-3848-1138, 08-1577-4034, 08-1591-2164 โทรสาร 0-3848-1138 บวรพร ธรรมวิทยาทาน แผง โทร. 0-2910-4580 บางซื่อ กทม บางกอกซินเฮียง ร้าน โทร. 0-2222-0946 สัมพันธวงศ์ กทม บางกอกซีเลคชั่นฟู้ดส์ จก บริษัท โทร. 0-2874-5141-5 ราษฎร์บูรณะ กทม บางกอกมี่เฮี่ยง ร้าน โทร. 0-2221-9467 สัมพันธวงศ์ กทม

118

ใน...สาธารณสุข PUBLICHEALTH

บางกอกยอดสิน จก บริษัท โทร. 0-2868-4248 ภาษีเจริญ กทม บ้านไก่ไทย จก บริษัท โทร. 0-2587-0707 บางซื่อ กทม บ้านเฮย์เดย์ โทร. 0-2212-6119 สาทร กทม บ�ำรุงไทย ร้าน โทร. 0-2465-2297 ธนบุรี กทม บิ๊กบอลฟู้ด จก บริษัท โทร. 0-2809-8492 หนองแขม กทม บิ๊กเบียร์ จก บริษัท โทร. 0-2319-5399-401 สวนหลวง กทม บี เค ฟู้ดเซ็นเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-2412-6063 บางกอกน้อย กทม บี เค วาย จก บริษัท โทร. 0-2868-4965-8 ภาษีเจริญ กทม บี บี จก บริษัท โทร. 0-2662-7610-9 วัฒนา กทม บี บี จก บริษัท โทร. 0-2661-3833 คลองเตย กทม บี พี เอส อินเตอร์เทรด (1995) จก บริษัท โทร. 0-2361-8591-4 บางนา กทม บี-แนชเชอรัล มาร์เก็ตติ้ง จก บริษัท โทร. 0-2929-9290 ดอนเมือง กทม โปรมาร์ท อินเตอร์เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-2392-3473 วัฒนา กทม

พีจีเอสเต็กเฮ้าส์ จก บริษัท โทร. 0-2683-9255 ยานนาวา กทม พีเอ็นฟู๊ดเทรด จก บริษัท โทร. 0-2530-5730-1 ลาดพร้าว กทม พีแอนด์อีดีเวลลอปเม้นท์ จก บริษัท โทร. 0-2513-9160-1 จตุจักร กทม เพ็กง้อ เปรมกมลธรรม แผง โทร. 0-2278-0597 พญาไท กทม เพ็ญรุ่ง ธนากรศิริวัฒนา แผง โทร. 0-2651-7414 ราชเทวี กทม เพ็นต้าอิมเพ็กซ์ จก บริษัท โทร. 0-2294-6056 ยานนาวา กทม ฟู๊ด โพรเซสซิ่ง จก บริษัท โทร. 0-2476-8834-40 ธนบุรี กทม ฟู๊ดเด๊กซ์ จก บริษัท โทร. 0-2898-7697-8 บางบอน กทม ขนมเทียนบ้านทรงไทย โรตีสายไหมวรรณพร โทร. 08-1857-1431, 08-6332-8909, 08-5185-2177 ร่วมสุขเทคนิค จก บริษัท โทร. 0-2898-7127-9 บางบอน กทม รอยัล แฟรนไชส์ กรุ๊ป จก บริษัท โทร. 0-2623-6738 พระนคร กทม รอแยลฟู้ดส์ จก บริษัท โทร. 0-2721-3407 สวนหลวง กทม รอแยลฟู้ดส์ จก บริษัท โทร. 0-2252-6971

รัชกร โภคภัณฑ์ จก บริษัท โทร. 0-2243-8639 รัชนี ทองหล่อ แผง โทร. 0-2866-3453 บางกอกน้อย กทม รัชวัฒน์ รัฐวัฒนานนท์ สนง โทร. 0-2214-0720 รัตนา ฉัตรัตติกรณ์ แผงอี โทร. 0-2513-1440 ราคิมยาน เพชรประดับ โทร. 0-2467-2266 บางกอกใหญ่ กทม ริเวอร์แควอินเตอร์เนชั่นแนลอุตสาหกรรม อาหาร จก บริษัท โทร. 0-2231-2940 รุ่งเรือง ร้าน โทร. 0-2271-0656 รุ่งเรืองแอดวานซ์ จก บริษัท โทร. 0-2211-7000 สาทร กทม เริงนภา โพธิ์ประสพกุล สนง โทร. 0-2236-5541 โรงงานบะหมี่ อ้อยฮวด โทร. 0-2221-6697 โรงงานวุ้นเส้นสแตนดาร์ด หจก โทร. 0-2214-0787 ปทุมวัน กทม ไร่รักษมน โทร. 0-2932-4754 วังทองหลาง กทม วีฟู๊ดผลิตภัณฑ์อาหาร จก บริษัท โทร. 0-2916-0136-7 ลาดกระบัง กทม วีฟู๊ดผลิตภัณฑ์อาหาร จก บริษัท โทร. 0-2954-7040-1 หลักสี่ กทม วีฟู๊ดผลิตภัณฑ์อาหาร จก บริษัท โทร. 0-2949-4731 คันนายาว กทม


ทำ�เนียบอาหาร และผลิตภัณฑ์

วีฟู๊ดผลิตภัณฑ์อาหาร จก บริษัท โทร. 0-2895-6760 บางขุนเทียน กทม วีฟู๊ดผลิตภัณฑ์อาหาร จก บริษัท โทร. 0-2663-4145 คลองเตย กทม วีฟู๊ดผลิตภัณฑ์อาหาร จก บริษัท โทร. 0-2743-4084-5 ประเวศ กทม วีฟู๊ดผลิตภัณฑ์อาหาร จก บริษัท โทร. 0-2808-1778-9 บางแค กทม วีฟู๊ดผลิตภัณฑ์อาหาร จก บริษัท โทร. 0-2808-2118-9 หนองแขม กทม สหปราจีนบุรีอุตสาหกรรมอาหาร จก บริษัท โทร. 0-2240-1278 ยานนาวา กทม บจก.คอฟฟี่ฟาร์มเมอร์ (ประเทศไทย) โทร. 0-7753-6400, 0-7753-6ห399 E-mail : coffeefarm2002@gmail.com สหยิ่งถาวร หจก โทร. 0-2286-0511 สาทร กทม สังคมพาณิชย์กิจ (ไทย) จก บริษัท โทร. 0-2282-7454 พระนคร กทม สัมพันธมิตร จก บริษัท โทร. 0-2224-0989 สัมพันธวงศ์ กทม สัมพันธมิตร จก บริษัท โทร. 0-2413-1782-4 บางแค กทม 3 ดี โภคภัณฑ์ จก บริษัท โทร. 0-2889-6209 ทวีวัฒนา กทม สามร้อยยอด จก บริษัท โทร. 0-2930-2370 จตุจักร กทม

สามร้อยยอด จก บริษัท โทร. 0-2934-5459 วังทองหลาง กทม ส�ำราญ ยิ้มใจบุญ แผง โทร. 0-2623-7932 พระนคร กทม สิทธิชัย มีพลังทรัพย์ แผง โทร. 0-2466-2238 ธนบุรี กทม สินเจริญ โรงขนมจีน โทร. 0-2585-5613 บางซื่อ กทม อัลฟ่า เจ จก บริษัท โทร. 0-2215-3145 ราชเทวี กทม อากาศ ปิ่นสุวรรณ์ แผง โทร. 0-2954-3810 จตุจักร กทม อาทร รัชฎาภรณ์กุล แผง โทร. 0-2552-3858 สายไหม กทม อาทร รัชฎาภรณ์กุล แผง โทร. 0-2321-8750 สวนหลวง กทม เฮ่งง่วนเฮียง บ้านไผ่ โทร. 0-2215-4831 ปทุมวัน กทม เฮ้งย่งเซ้ง ร้าน โทร. 0-2465-0170 บางกอกใหญ่ กทม เฮลิกวาสเซอร์ตากสิน จก บริษัท โทร. 0-2440-0310-2 คลองสาน กทม เฮอริเทจ เมอร์เกอร์บอน จก บริษัท โทร. 0-2420-9482 กทม เฮอริเทจมาร์เก็ตติ้ง จก บริษัท โทร. 0-2621-6126-7 ป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม เฮอริเทจมาร์เก็ตติ้ง จก บริษัท

โทร. 0-2809-9920-1 หนองแขม กทม เฮอริเทจมาร์เก็ตติ้ง จก บริษัท โทร. 0-2226-1954 ป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม เฮียง แซ่เอ็ง แผง โทร. 0-2804-7424 บางแค กทม ไฮเพียว ร้าน โทร. 0-2286-8021 สาทร กทม l

หมวดผลิตภัณฑ์ ปรุงแต่งอาหาร

ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัดพัฒนสรณ์ โทร. 0-3556-4794, 08-1634-8917 แฟ็กซ์. 0-3556-4794 บริษัท ฉั่วฮะเส็ง ฟู้ดโปรดักส์ จ�ำกัด โทร. 0-2889-5655-7 แฟ็กซ์. 0-2482-2022 สวนไทย จก บริษัท โทร. 0-2914-5078-80 โทรสาร. 0-2914-5081 สุธีชา (อึ้งเลี่ยงฮะ) จก บริษัท โทร. 0-3223-1369, 0-3235-6369, 0-3223-2059 โทรสาร. 0-3223-2059 น�้ำพริกคลองรังสิต เจ๊เล็ก ร้าน โทร. 0-2531-2093 ธัญบุรี ปทุมธานี กลุ่มข้าวแต๋นน�้ำแตงโมนริศรา โทร. 0-5432-7897 เกาะคา ล�ำปาง กลุ่มไข่เค็มจิวแป๊ะทง โทร. 0-1886-1610 โกรกพระ นครสวรรค์ กลุ่มน�้ำผึ้งเกษตรดอกทานตะวัน โทร. 0-3663-9292 พัฒนานิคม ลพบุรี กลุ่มผลิตภัณฑ์แจ่วและอาหารสมุนไพร โทร. 0-2732-3700

บางกะปิ กทม กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปการเกษตร ชุมชนวังชมภู โทร. 0-5677-1016 เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเกาะคู โทร. 0-1604-1237 บางกระทุ่ม พิษณุโลก กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสัน โทร. 0-1764-1289 ดอกค�ำใต้ พะเยา กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรไผ่ล้อม โทร. 0-1474-2424 บางกระทุ่ม พิษณุโลก กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรพ่อตาหินช้าง โทร. 0-1893-3704 ท่าแซะ ชุมพร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมะหลี่ โทร. 0-9800-8472 อ. ศิลาลาด ศรีสะเกษ กลุ่มแม่บ้านเกษตรเขาบายศรี โทร. 0-3935-6945 กลุ่มแม่บ้านปรกราษฎร์รังสฤษฎ์ โทร. 0-3476-1241 บางคนที สมุทรสงคราม กลุ่มสตรีสหกรณ์วังโมกข์ โทร. 0-1674-2794 วชิรบารมี พิจิตร กลุ่มเห็ดโคนเมืองกาญจน์ โทร. 0-3451-2144 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี จีเอ็มพี จก บริษัท โทร. 0-2641-8590-1 จีเอ็มพี จก บริษัท โทร. 0-2641-0849 จีโอแมติค จก บริษัท โทร. 0-2931-7759 เจ้หงส์ ร้าน โทร. 0-5325-2302 เชียงใหม่ ฟูดเบลสซิ่ง (1988) จก บริษัท

ใน...สาธารณสุข PUBLICHEALTH

119


ทำ�เนียบอาหาร และผลิตภัณฑ์

โทร. 0-2711-3588-9 ฟูดเบลสซิ่ง (1988) จก บริษัท โทร. 0-2599-2671-5 ภูวดล เจ๊ะหลี แผง โทร. 0-2745-2135 ม มานิกัมอันสันซ์ ร้าน โทร. 0-7334-9483 ปัตตานี มานพ ลันวงษา แผง โทร. 0-2995-4451 โมบายสเต็ก จก บริษัท โทร. 0-2208-9335 ยูไนเต็ดอโรเมติก จก บริษัท โทร. 0-5343-4376 โรงงานแหนมสุนิสา ดอนเมือง โทร. 0-2565-3247 ลานนาโปรดักส์ จก บริษัท โทร. 0-5358-1168-71 ลูกชิ้น โรงงาน โทร. 0-2224-2643 เลิศศักดิ์ เหมยากร แผง โทร. 0-2412-6172 อโรมาเทคเฟสเวอร์ส จก บริษัท โทร. 0-2719-0598 อาเคเดีย ฟูดส์ จก บริษัท โทร. 0-2945-3387 บางเขน กทม แอบบรา จก บริษัท โทร. 0-2912-1919 แอล ที เอ็น เทรดดิ้ง จก บริษัท โทร. 0-2295-3373 แอล ที เอ็น เทรดดิ้ง จก บริษัท โทร. 0-2416-1777 ฮกกัมจันทร์ ร้าน โทร. 0-2630-7383 l

หมวดอาหารเพื่อสุขภาพ

โฟส อินเตอร์เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-2966-1588-89 โทรสาร. 0-2966-1587 ซูเลียนรามอินทรา (กม.8) โทร. 0-2948-7401-3 ซองเดอร์ ไทยออร์กานิค ฟูด (โอทอปห้าดาว) จก บริษัท โทร. 0-3555-1223 กรีน-เอ็กซ์ โทร. 0-2426-7550-2 กรีนไดมอนด์ จก บริษัท โทร. 0-4441-6000 คังเซน-เคนโกอินเตอร์เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-5554-0912-3 แคล เอ็ม จก บริษัท โทร. 0-2655-1485-6 แคล เอ็ม จก บริษัท โทร. 0-2655-1484

120

ใน...สาธารณสุข PUBLICHEALTH

จิราพรพานิช ร้าน โทร. 0-7343-1737 เจ อิ่มบุญ โทร. 0-5323-5487 เจลลี่ เบิร์ด จก บริษัท โทร. 0-2719-5009 ชวงโฮเอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2308-2041-3 ซูเลียนนครนายกนิวเอเยนซี่ หจก โทร. 0-3731-6130 เมืองนครนายก นครนายก ซูเลียนล�ำปางเอเยนซี่ หสน โทร. 0-5423-1385 ซูเลียนหัวหมากเอเยนซี่ หจก โทร. 0-2347-8560-2 บางกะปิ กทม โซยาเชีย อาหารเพื่อสุขภาพ จก บริษัท โทร. 0-2813-4941-2 ไดเอท เดลิเวรี่ โทร. 0-2295-0033 ตะโกราย สวนอาหาร โทร. 0-3721-3214 ปราจีนบุรี ตะวันงาม ร้าน โทร. 0-3555-1090 อู่ทอง สุพรรณบุรี ที ซี ยูเนี่ยนฟู้ดส์ จก บริษัท โทร. 0-2440-0440 ที ซี ยูเนี่ยนฟู้ดส์ จก บริษัท โทร. 0-2210-0375-81 สาทร กทม ไทยสปอร์ตซัพพลีเม้นท์ จก บริษัท โทร. 0-2664-0694 วัฒนา กทม ไท่อี้ อาหารเพื่อสุขภาพ จก บริษัท โทร. 0-3432-6868-9 สามพราน นครปฐม ธรรมชาติเพื่อชีวิตใหม่ ร้านอาหาร โทร. 0-3721-3214 เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี ธัญญพืช ร้าน โทร. 0-3425-3204 นิว ไดเอ็ท ฟอร์ยู โทร. 0-2746-3817 พระโขนง กทม นู ไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล ไทยแลนด์ จก บริษัท โทร. 0-5320-3949-50 เชียงใหม่ นูทรา พลัส จก บริษัท โทร. 0-2968-0944-5 เมืองนนทบุรี นนทบุรี เน็กซัสวัน จก บริษัท โทร. 0-2668-6627-9 ดุสิต กทม บีเอ็มซี บิสสิเนส จก บริษัท โทร. 0-2946-3112 โทรสาร 0-2946-3113 โภชนาการบ�ำบัด จาก U.S.A. โทร. 08-1983-5248 ฟาม่าดรัก แอนด์ เฮลท์แคร์ จก บริษัท โทร. 0-5385-0779-80

ฟูล สตาร์ จก บริษัท โทร. 0-2880-8367 ตลิ่งชัน กทม ไฟเบอร์-กรีน ดีท็อกซ์ โทร. 08-3034-2800, 0-2389-0988 ยาคูลท์ เซลส์ (กรุงเทพฯ) จก บริษัท โทร. 0-2819-0820 พระประแดง สมุทรปราการ ยาคูลท์ เซลส์ (กรุงเทพฯ) จก บริษัท โทร. 0-2690-2714 ห้วยขวาง กทม ยาคูลท์ เซลส์ (กรุงเทพฯ) จก บริษัท โทร. 0-2706-4795 ยาคูลท์ เซลส์ (กรุงเทพฯ) จก บริษัท โทร. 0-2903-1043 บางใหญ่ นนทบุรี ยาคูลท์ เซลส์ (กรุงเทพฯ) จก บริษัท โทร. 0-2412-3546 บางกอกน้อย กทม ยาคูลท์ เซลส์ (กรุงเทพฯ) จก บริษัท โทร. 0-2589-4384 จตุจักร กทม ยาคูลท์ เซลส์ (กรุงเทพฯ) จก บริษัท โทร. 0-2373-0530-1 สะพานสูง กทม Mind & Care group โทร. 0-7637-3343, 08-6654-5540 l

หมวดอาหารเสริม

ไทอ้อน ไบโอเทค จก บริษัท โทร. 0-2276-5074-6 เชียงใหม่ รอยัลเจลลี่ จก บริษัท โทร. 0-2260-5511 วัฒนา กทม เชียงใหม่ รอยัลเจลลี่ จก บริษัท โทร. 0-2256-9549 ปทุมวัน กทม เชียงใหม่ รอยัลเจลลี่ จก บริษัท โทร. 0-2234-0006 บางรัก กทม นู ไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จก บริษัท โทร. 0-2246-8099 ห้วยขวาง กทม กรีน แมจิก จก บริษัท โทร. 0-2918-0439 คันนายาว กทม กรีนการ์เดียน จก บริษัท โทร. 0-2955-5032 หลักสี่ กทม โควิก เคทท์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2521-7888-9 บางเขน กทม จุฬาลักษณ์ มิราเคิล เวย์ จก บริษัท โทร. 0-2655-6603-4 ปทุมวัน กทม จูปิเตอร์อินเตอร์มาร์เก็ตติ้ง จก บริษัท โทร. 0-2671-3868 คลองเตย กทม ดี เอส พี นิวทริชั่น จก บริษัท โทร. 0-2681-7039 ยานนาวา กทม ทีทูเอ็น คอร์ปอเรชั่น จก บริษัท โทร. 0-2934-4080 วังทองหลาง กทม ทีเอชนิวเวย์ส อินเตอร์เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-2694-6511 ดินแดง กทม เท็นส์ยูเนียน จก บริษัท โทร. 0-2862-7026 คลองสาน กทม ภาสุพานิชย์ ร้าน

โทร. 0-2801-2299 บางแค กทม มายเดียร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-2378-2619 บางกะปิ กทม มายเน็ตเวิรค์ จก บริษัท โทร. 0-2804-7372 ภาษีเจริญ กทม เมกะ โปรดักส์ จก บริษัท โทร. 0-2769-4222 บางนา กทม ยูนิ-เฮลท์ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2890-0957 ดินแดง กทม รังนกไทย ห้าง โทร. 0-2255-2169 ราชเทวี กทม รังนกไทย ห้าง โทร. 0-2255-2135 ราชเทวี กทม รังนกแหลมทอง (สยาม) จก บริษัท โทร. 0-2222-0201-2 สัมพันธวงศ์ กทม รัตนพรชัย จก บริษัท โทร. 0-2910-8525-7 บางซื่อ กทม วี เอ็ม เฮิร์บ แอนด์ ฟาร์มาซูติคอล จก บริษัท โทร. 0-2286-7904-5 สาทร กทม เว็ตไลน์สมาร์เก็ตติ้ง จก บริษัท โทร. 0-2540-3180-2 คันนายาว กทม สหชลผลพืช จก บริษัท โทร. 0-2668-5690-3 ดุสิต กทม เอเชีย สตาร์แลป จก บริษัท โทร. 0-2279-0513 พญาไท กทม เอเชียนไลฟ์ จก บริษัท โทร. 0-2641-2235-7 ดินแดง กทม l

หมวดอาหารสัตว์ ขายส่ง และผู้ผลิต

สมปอง อาหารสัตว์ โทร. 0-3649-1509, 08-1948-8366, ร้านคุณไฉ่ โทร. 0-2395-0745, 0-2702-6393 กระบี่เคียงเส็ง หจก โทร. 0-7563-1550-1 เมืองกระบี่ กระบี่ กรีนแอนด์โกรวท์เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2208-9732-3 ราชเทวี กทม กรุงเทพโปรดิ๊วส จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-3522-5039 ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา กรุงเทพโปรดิ๊วส์ จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-5358-1617 เมืองล�ำพูน ล�ำพูน กรุงเทพโภคภัณฑ์ จก บริษัท โทร. 0-2807-7161 หนองแขม กทม กรุงเทพอาหารสัตว์ จก บริษัท โทร. 0-3934-3857-61 เมืองจันทบุรี จันทบุรี กรุงเทพอาหารสัตว์ จก บริษัท โทร. 0-2673-1146 สาทร กทม คาร์กิลล์สยาม จก บริษัท โทร. 0-2263-2901-39 ปทุมวัน กทม คาร์กิลล์สยาม จก บริษัท


ทำ�เนียบอาหาร และผลิตภัณฑ์

โทร. 0-3859-3104-10 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา คาร์กิลล์สยาม จก บริษัท โทร. 0-3425-4227-8 เมืองนครปฐม นครปฐม เคซีเอสฟาร์มาติค จก บริษัท โทร. 0-2571-3957-8 บางบัวทอง นนทบุรี เคมัชอินดัสตรี จก บริษัท โทร. 0-2996-8726 ดอนเมือง กทม เควี เพ็ทแคร์ จก บริษัท โทร. 0-2885-7664-5 ทวีวัฒนา กทม จั่วฮะ ร้าน โทร. 0-4446-1165 นครราชสีมา จิวเลี่ยงเส็ง ร้าน โทร. 0-3242-5593 เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี จีระฟาร์ม โทร. 0-4331-1391 ขอนแก่น เจ ที เจริญไทย จก บริษัท โทร. 0-5541-2995 เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ เจนธุรกิจอุสาหกรรม จก บริษัท โทร. 0-5358-1123 ล�ำพูน เจริญพาณิชย์ ร้าน โทร. 0-5555-6187 อ.วังเจ้า ตาก เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-7433-3018-20 หาดใหญ่ สงขลา สแตนดาร์ดมารีนโปรดักส์ จก บริษัท โทร. 0-2906-8960 มีนบุรี กทม 103 ผลิตอาหารสัตว์ จก บริษัท โทร. 0-2361-5891-4 บางนา กทม เหรียญทองฟีด (1992) จก บริษัท โทร. 0-2437-5002 คลองสาน กทม

เหรียญทองอาหารสัตว์ จก บริษัท โทร. 0-2461-1437 คลองสาน กทม แหลมทองผลิตภัณฑ์อาหาร จก บริษัท โทร. 0-2420-1264 สามพราน นครปฐม อินเทคค์ฟีด จก บริษัท โทร. 0-3485-1211 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร เอเซีย สตาร์แลป จก บริษัท โทร. 0-3482-3277 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร เอเซียปศุสัตว์แม่โจ้ ร้าน โทร. 0-5324-7725 เอฟเวอร์สตรองแอนนิมอลเฮลท์ จก บริษัท โทร. 0-2862-1151-2 คลองสาน กทม เอ็มวีคอมเมอร์เชียล จก บริษัท โทร. 0-2747-4176-8 บางนา กทม เอส ที ซี ฟีด จก บริษัท โทร. 0-3853-1863-5 บางปะกง ฉะเชิงเทรา เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จก บริษัท โทร. 0-3235-8274 ปากท่อ ราชบุรี แอควาสตาร์ จก บริษัท โทร. 0-7439-1164 แอล พี ฟิดล์เทค (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-5358-1231 เมืองล�ำพูน ล�ำพูน แอลพีฟีดส์เทค (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2721-4869 สวนหลวง กทม

l

หมวดอุปกรณ์ และเครื่องใช้ส�ำหรับ ผลิตภัณฑ์อาหาร

บิ๊กจ๊อส การช่าง (ทองทิพย์เดิม) โทร. 0-2893-3547-9, 08-1819-2137 เจริญถาวรซัพพลาย จก บริษัท โทร. 08-7066-0088, 0-2395-1234 โทรสาร 0-2395-4211 ควอลิแทต (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2903-0966 บางซื่อ กทม ซีเอฟเอส เอเชีย จก บริษัท โทร. 0-2745-6981-5 บางนา กทม ทอปแพค เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2428-8388 ราษฎร์บูรณะ กทม บิ๊กจ๊อส การช่าง โทร. 0-2893-3547 จอมทอง กทม เบทเตอร์แพค จก บริษัท โทร. 0-2886-9000 บางพลัด กทม ฟาร์มาซูติคอลส์ แอนด์ เมดิคอล ซัพพลาย หจก โทร. 0-2284-2159-62 ยานนาวา กทม มาร์ช คูล อินดัสทรี จก บริษัท โทร. 0-2875-3353 จอมทอง กทม วงศ์ศิลป์ เอ็นเตอร์ไพร์ซ จก บริษัท โทร. 0-2462-6437-8 พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ วิงเคลอร์ วอชเทล (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2277-3317 ห้วยขวาง กทม คัสตอม ดิวตี้ เซอร์วิส จก บริษัท โทร. 0-2671-8029 บางนา กทม

คีนไลน์ จก บริษัท โทร. 0-2742-8892 พระโขนง กทม l

หมวดอาหารส�ำเร็จรูป และกระป๋อง

บริษัท สุวรรณภูมิ ฟู้ด จ�ำกัด โทร. 0-2738-3695, แฟกซ์. 0-2738-3704 l

หมวดอาหารทะเล ผู้จ�ำหน่ายและขายปลีก

แพภูทะเล โทร. 08-1857-0055, 0-3483-4916

ใน...สาธารณสุข PUBLICHEALTH

121


ทำ�เนียบสินค้า และการบริการ

ทำ�เนียบสินค้า และการบริการ สินค้า (Goods) หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่มีตัวตน สามารถมองเห็นได้ จับต้องหรือสัมผัสได้ เช่น เครื่อง คอมพิวเตอร์ สบู่ ตู้เย็น เสื้อผ้า กระเป๋า บ้าน รถยนต์ ฯลฯ บริการ (Services) หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีตัวตน ไม่สามรถมองเห็นได้จับต้องหรือสัมผัสไม่ได้ หรือหมายถึง กิจกรรมที่จัดท�ำขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของบุคคลอื่นเกี่ยวกับการอ�ำนวยความสะดวก ไม่สามารถมองเห็นได้ จับต้องหรือสัมผัสไม่ได้ แต่สามารถสร้างความพอใจให้กับผู้รับบริการได้ ลักษณะของบริการ โดยทั่วไปลักษณะของผลิตภัณฑ์บริการไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า แต่สามารถตอบสนองความต้องการของมนุษย์ได้ เช่น การรับฝากเงินของธนาคาร การโดยสารรถประจ�ำทาง การชมภาพยนตร์ การตัดผม การท่องเที่ยว การเช่าห้องพักของโรงแรม การเที่ยวสวนสนุก เป็นต้น การขายบริการเป็นการใช้ช่องทางการตลาดได้ทางเดียว คือ การขายตรงระหว่างผู้ผลิต หรือผู้ให้บริการกับลูกค้า หรือขายตรงจากตัวแทนผู้ผลิตกับผู้ใช้บริการเท่านั้น การขายบริการไม่สามารถแยกขายตามตลาดหมาย ๆ แห่งได้ เนื่องจากผู้ซื้อบริการจะพิจารณา ความแตกต่างในการบริการที่ผู้ขายเสนอให้ก่อนทุกครั้ง โดยเปรียบเทียบระหว่างผู้เสนอให้บริการ ที่มีความน่าเชื่อถือ และความไว้วางใจมากที่สุด พร้อมทั้งได้รับประโยชน์สูงสุด จากบริการที่ได้รับด้วย ดังนั้นจึงเรียกการขาย (Selling) ได้ว่า เป็นกระบวนการในการชักจูง จูงใจ หรือกระตุ้น ให้บุคคลที่คาดว่าจะเป็นลูกค้าเกิดความต้องการหรือยอมรับในสินค้า บริการ หรือความคิดของตน โดยจะด�ำเนินการโดยบุคคลหรือไม่ก็ตาม แล้วส่งผลให้เกิดการซื้อสินค้าหรือบริการ หรือยอมรับในความคิดนั้น ๆ ผู้ขายก็จะได้รับผลประโยชน์ทางการค้า

122

ใน...สาธารณสุข PUBLICHEALTH


ทำ�เนียบสินค้า และการบริการ หมวดน�้ำแข็ง

หมวดบริการก�ำจัดปลวก

บริษัท โรงน�้ำแข็งสินสมุทร จ�ำกัด ที่ตั้ง : 42/13 หมู่ 2 ซ.ภานุมาภรณ์ ถ.ดาวคะนอง แขวงดาวคะนอง เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 Tel. 0-2875-7808-9

บริษัท สิฏฐ์โชคดี ๓ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 74/195 ซ.รามค�ำแหง 180 ถ.รามค�ำแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 Tel. 08-1444-3959, 08-9136-6885 Fax. 0-2916-7795

หจก. โรงน�้ำแข็งมิตรภาพ ขอนแก่น 2002 (M.P.) ที่ตั้ง : 1010 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น Tel. 0-4322-1944 Fax. 0-4322-2267 บริษัท น�้ำใจ (1991) จ�ำกัด ที่ตั้ง : ถ.ฉะเชิงเทรา-บางปะกง ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 086330-1170, 08-3704-4435

หมวดเครื่องออกก�ำลังกาย

บริษัท ไทยเพสท์ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 120/25 หมู่ 1 ซ.ประชาชื่น 1 ถ.ประชาชื่น ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 Tel. 0-2953-6410, 08-5124-4563 Fax. 0-2952-7094

ดู AD 4 สี หน้า 37

หมวดผลิตภัณฑ์เด็ก ผู้ส่งออก และผลิต

หมวดผลิตภัณฑ์ดูแล สุขภาพทางช่องปาก

บริษัท สยามเด่นภัณฑ์โปรดักส์ แอนด์เซล จ�ำกัด ที่ตั้ง : 6 ซ.พระราม 2 ซ.54 แยก 4-13 แขวงแสมด�ำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 Tel. 0-2899-5400-4 Fax. 0-2899-5405

ยาสีฟันสมุนไพรรุ่งอรุณ ที่ตั้ง :12 ถ.สุขาภิบาล 5 ซ.5 แยก 18 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 Tel. 0-2190-6238, 0-2190-6139, 08-7908-9491

ดู AD 4 สี หน้า 9

หมวดดอกไม้-จ�ำหน่าย บ้านดอกไม้ ที่ตั้ง : 30/47 หมู่ 7 ถ.ตรีรัตน์ ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี Tel. 08-6541-1575

หมวดรถบริการรับ-ส่งผู้ป่วย หมวดน�้ำดื่ม-ผู้จ�ำหน่าย

บริษัท เคเพาเวอร์แมนเนจเม้นท์กรุ๊ป จ�ำกัด ที่ตั้ง : 54/79 ถ.บรมราชธานี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170 Tel. 08-9330-5522

ดู AD 4 สี หน้า 37

หมวดบริการรักษา ความปลอดภัย

เหล็กไหล การช่าง ที่ตั้ง : 125 หมู่ 2 ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 Tel. 08-6859-7799

นครปฐมรีเฟอร์ Tel. 08-0959-6777, 09-1667-7994

หมวดโรงเรียน สอนท�ำอาหาร

หมวดน�้ำ-เครื่องกรอง และฆ่าเชื้อโรค

ดู AD 4 สี หน้า 33

ดู AD 4 สี หน้า 32

ปวันนันท์ บริการน�้ำดื่ม ที่ตั้ง : 57 ซ.ลาดพร้าว 136 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Tel. 08-1917-5641, 0-2513-2448 Fax. 0-2512-1992

หมวดตลาดสด

โรงเรียนสอนศิลปะ การปรุงอาหารไอเชฟ ที่ตั้ง : 1/248 และ 1/251 หมู่ 16 ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา Tel. 08-3543-0543

ดู AD 4 สี หน้า 34

บริษัท ปราณีวิศวกรรม และเคมีภัณฑ์ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 29/15-16 ข้าง ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนตรีรัตน์ ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 Tel. 0-3930-2803, 08-1634-7453, 08-6321-6633, 08-7135-5999 Fax. 0-3930-3107

หจก. อุดมสุขกบินทร์บุรี ที่ตั้ง : 279 หมู่ 10 ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี Tel. 0-3720-4147

ดู AD 4 สี หน้า 7

บริษัท รักษาความปลอดภัย จี เอส จ�ำกัด ที่ตั้ง : 195/6 หมู่ 11 ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190 Tel. 08-0105-5556

บริษัท รักษาความปลอดภัย เจ.โอ. ยุคขะระ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 86/1 ถ.มหาจักรพรรดิ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel. 08-1861-3480, 08-1812-2778, 0-3851-1752

ใน...สาธารณสุข PUBLICHEALTH

123


ทำ�เนียบสินค้า และการบริการ l

หมวดกีฬา-อุปกรณ์ ขายส่งและผู้ผลิต

สงวนสปอร์ต จก บริษัท โทร. 0-2612-3417-8 โทรสาร. 0-2612-3419 ธิมสปอร์ต ร้าน โทร. 0-2612-4532 โทรสาร. 0-2612-4186 C.O.B Creative Product Ltd.,Part. โทร. 0-2468-0595 โทรสาร. 0-2877-0426-7 เครื่องกีฬาตรานกแก้ว หจก โทร. 0-2287-1323 ยานนาวา กทม เครื่องกีฬาตรานกแก้ว หจก โทร. 0-2215-9126-7 ซิตี้ สปอร์ตส์ (ไทยแลนด์) จก บริษัท โทร. 0-2508-0698-9 ซิตี้ สปอร์ตส์ (ไทยแลนด์) จก บริษัท โทร. 0-2881-2328 ฟาร์คอนสปอร์ต ร้าน โทร. 0-2863-0817 ฟิตเวิร์ค จก บริษัท โทร. 0-2433-4311 มาราธอน (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2433-2872 มาราธอน (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2433-7992 มาราธอน (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2881-7484 ยิมแวร์ จก บริษัท โทร. 0-2295-2526-30 โรงงานฟุตบอลล์ไทยสปอร์ตติ้งกู๊ดส์ จก บริษัท โทร. 0-2326-7381 โรงงานฟุตบอลล์ไทยสปอร์ตติ้งกู๊ดส์ จก บริษัท โทร. 0-2988-5888 โรงงานฟุตบอลล์ไทยสปอร์ตติ้งกู๊ดส์ จก บริษัท

124

ใน...สาธารณสุข PUBLICHEALTH

โทร. 0-2718-4700-44 ลีวัฒนานันท์ เทรดดิ้ง จก บริษัท โทร. 0-2286-7989 แกรนด์มาร์เก็ตติ้ง จก บริษัท โทร. 0-2214-4508 แกรนด์สปอร์ต หจก โทร. 0-2944-7401-3 คอร์ติน่าสปอร์ตอินดัสตรีย์ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2326-0174-5 เครื่องกีฬาตราเหรียญทอง จก บริษัท โทร. 0-2215-0043-4 เครื่องกีฬาโล่ห์ชนะ หสน โทร. 0-2249-6755 สาทร กทม จีเอสเอฟสปอร์ต จก บริษัท โทร. 0-2685-3859 ชิงชัยเทคโนโลยี จก บริษัท โทร. 0-2938-0928 ชินโฮลดิ้ง จก บริษัท โทร. 0-2390-1665-6 ชินโฮลดิ้ง จก บริษัท โทร. 0-2612-5509 เชงเพงอินเตอร์เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-2259-5666 ซี อาร์ ซี สปอร์ต จก บริษัท โทร. 0-2255-9726-7 ซี อาร์ ซี สปอร์ต จก บริษัท โทร. 0-2632-7530-1 ซี อาร์ ซี สปอร์ต จก บริษัท โทร. 0-2454-8371 ซี อาร์ ซี สปอร์ต จก บริษัท โทร. 0-2872-1497 ซี อาร์ ซี สปอร์ต จก บริษัท โทร. 0-2623-7818 ซี อาร์ ซี สปอร์ต จก บริษัท โทร. 0-2861-5075 ซี อาร์ ซี สปอร์ต จก บริษัท โทร. 0-2884-8060-1 ซี อาร์ ซี สปอร์ต จก บริษัท

โทร. 0-2641-2930 ซี อาร์ ซี สปอร์ต จก บริษัท โทร. 0-2947-5530 ซี อาร์ ซี สปอร์ต จก บริษัท โทร. 0-2361-1082 ซี แอนด์ เอฟ สปอร์ต หจก โทร. 0-2872-6926 ซีโอบีครีเอทีฟโปรดักท์ หจก โทร. 0-2877-2755-9 เซี่ยงไฮ้สปอร์ต หจก โทร. 0-2869-0512-5 ภาษีเจริญ กทม ดาวสปอร์ต โทร. 0-2612-4983 ดี แอนด์ ที สปอร์ต ร้าน โทร. 0-2215-1525 ปทุมวัน กทม ตะกร้อนิยมไทย จก บริษัท โทร. 0-2428-4528 ที เอส เอ็ม สปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต จก บริษัท โทร. 0-2688-6316 ไทยรุ้ง ร้าน โทร. 0-2468-2675 ไทยส่งเสริม ร้าน โทร. 0-2467-1750 ไทยสมัยสปอร์ต ร้าน โทร. 0-2291-8760 ธิม สปอร์ต ร้าน โทร. 0-2612-4552 พาร์กอล์ฟสปอร์ตติ้งเฮ้าส์ จก บริษัท โทร. 0-2735-3107 สปอร์ตมาร์เก็ตติ้ง จก บริษัท โทร. 0-2214-1390 อิมพ์-เอ็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-2233-0064 อีเกิ้ลกอล์ฟ จก บริษัท โทร. 0-2253-2458 อีเกิ้ลกอล์ฟ จก บริษัท โทร. 0-2721-8792-3 ประเวศ กทม

เอฟ บี ที สปอร์ตคอมเพล็กซ์ จก บริษัท โทร. 0-2718-4746-68 เอ็มทีซี ไดฟ์ คลับ จก บริษัท โทร. 0-2957-6198-9 เอส เจ เซอร์วิส โทร. 0-1844-0052 แอคทีฟ เนชั่น จก บริษัท โทร. 0-2934-9580-5 ไฮ้เซ่ง ฮวด (อาร์เอส สปอร์ต) ร้าน โทร. 0-2223-4507 l

หมวดขนมปัง ขนมอบ และเค้ก-ขายปลีก

บริษัท กระดุมทอง เบเกอรี่ โทร. 0-2322-3452 แฟ็กซ์. 0-2322-3451 วุ้นกรองแก้ว(เบเกอรี่) โทร. 0-3442-3604 เจ๊แดง Tel : 0-3633-3023 ร้านกันเอง เบเกอรี่ โทร. 0-3725-1195, 08-9930-3655 ดอนเบเกอรี่ โทร. 0-3731-4272 รุ่งเบเกอรี่ โทร. 0-3525-2033 โทรสาร. 0-3532-8890 l

หมวดความสะอาด อุปกรณ์ และเครื่องใช้

ธนากิจการช่าง โทร. 0-2457-1159, 0-2869-0962 โทรสาร. 0-2457-9438 แก้วมณี เคมีคอล คลีนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จ�ำกัด โทร. 0-2916-0766 โทรสาร. 0-2907-6730 เอเซียคลีนนิ่ง เซอร์วิส หจก.


ทำ�เนียบสินค้า และการบริการ โทร. 0-2613-8314 โทรสาร. 0-2613-8313 เกรียงไทยวัฒนา จก บริษัท โทร. 0-2867-0353-60 จอมทอง กทม คลีนนิ่ง ซัพพลายส์ จก บริษัท โทร. 0-2938-2914 คลีนโนเวชั่น จก บริษัท โทร. 0-2203-0588-9 คลีนเวิลด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2956-8251-3 แจนนิเทอเรียล เมนเทนแนนซ์ เซอร์วิสเซส จก บริษัท โทร. 0-2559-3761-4 ซีบีซี เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย หจก โทร. 0-2882-7815 ธนาเศรษฐ์มอเตอร์ หจก โทร. 0-2897-0791 เอส บี แอล ซัพพลาย กรุ๊ป จก บริษัท

โทร. 0-2285-4766 โอวาท โปร แอนด์ ควิก จก บริษัท โทร. 0-2907-4471-3 ก่อกิจโลหะการ หจก โทร. 0-2688-6097 เกรียงไทยดีเวลลอปเมนท์ จก บริษัท โทร. 0-2540-0311-5 โกรวเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2249-6135 คลีนนิ่ง ฮาร์ดแวร์ หจก โทร. 0-2991-9872 สายไหม กทม คลีนโปร จก บริษัท โทร. 0-2570-2550 ลาดพร้าว กทม เครสท์อัลตร้าโซนิคส์ (ไทยแลนด์) จก บริษัท

โทร. 0-2682-9359 เครื่องขัดไทย จก บริษัท โทร. 0-2884-2091 ตลิ่งชัน กทม จอห์นสันไดเวอร์ซี่ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2685-3777-9 ดูไบรท์ จก บริษัท โทร. 0-2991-8743 ถ ประเสริฐพร หจก โทร. 0-2260-1568 แมตติ้งเอ็กซ์ตร้าคลีน หจก โทร. 0-2517-2871 ยูเม็คเทรดดิ้ง จก บริษัท โทร. 0-2321-3983 รุ้งทองวัฒนา จก บริษัท โทร. 0-2374-5090-1 ลุกซ์ รอยัล (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2732-2530-1 ลุกซ์ รอยัล (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2433-2701 ลุกซ์ รอยัล (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2437-4460-1 สตาร์ เทคนิคคอล จก บริษัท โทร. 0-2533-5982 สตาร์คลีนอินเตอร์เนชั่นแนล หจก โทร. 0-2748-0714-5 แอล ซี มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ อิมปอร์ต (1981) จก บริษัท โทร. 0-2434-3480-2 บางพลัด กทม l

หมวดบริการ ท�ำความ สะอาด

อินเตอร์คลีนนิ่ง ซัพพลายส์ จก บริษัท โทร. 0-2559-2980-5 โทรสาร 0-2559-2660-1 เค.บี.อิสเทิร์นการ์ด จก บริษัท โทร./โทรสาร 0-3729-0160 มือถือ 08-9223-1841, 08-1588-9471 l

หมวดเตาเผาขยะ และเตาเผาศพ

ภัทรพันธ์อุตสาหการ หจก. โทร. 0-2581-3261-5, 08-1456-7132 โทรสาร. 0-2581-4217 คลีนวิชั่น จก บริษัท โทร. 0-1996-2204, 0-3878-3860 โทรสาร. 0-3878-3860 กิจจา คอนซัลติ้ง เอ็นยิเนียร์ หจก โทร. 0-2589-5622 92 คอนซัลแท้นท์ จก บริษัท

โทร. 0-2954-3451 โกชู เทคโนเซอร์วิส จก บริษัท โทร. 0-2763-7747-9 ตรีมูรติ แอสโซซิเอทส์ แอนด์ คอร์ปอเรชั่น จก บริษัท โทร. 0-2749-2822 ทีมเทคแอนด์เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2900-5524 เทอร์ม เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2928-2215-6 ไทยรีซอร์สเซส แอนด์ รีพิวเทชั่น จก บริษัท โทร. 0-2519-8410 พัชรออโตเมติคคอนโทรล หจก โทร. 0-5422-8680 อุสาพัฒนาเศรษฐกิจ จก บริษัท โทร. 0-2589-0935 เอส เค ดับบลิว สตีลส์โปรดัคท์ จก บริษัท โทร. 0-2427-2629 ราษฎร์บูรณะ กทม โคโยเทอร์โมซิสเต็ม จก บริษัท โทร. 0-2308-2852 ซี แอนด์ ดี อินซีเนเรเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-2595-1084 ซีดี เบอนเนอร์ จก บริษัท โทร. 0-2985-3739 ณัฐกานต์ จก บริษัท โทร. 0-2880-8065-6 แดแฮครีเมทอรี่ จก บริษัท โทร. 0-2998-9296-7 ที เอ อาร์ เอฟ จก บริษัท โทร. 0-2935-6845-8 เทอร์มอลอินโนเวชั่นเทคโนโลยี จก บริษัท โทร. 0-2803-7641 ไทยกรีนโนเวชั่น จก บริษัท โทร. 0-2883-5491-2 แปซิฟิค ธันเดอร์ จก บริษัท โทร. 0-2241-1839 พี เทคซัพพลาย หจก โทร. 0-2415-8993 เมวะ คอมปะนีลิมิเต็ด จก บริษัท โทร. 0-2661-6966 ศรีสุขอินเตอร์กรุ๊ป จก บริษัท โทร. 0-2521-6599 อาร์ เอส พี อินเตอร์แปซิฟิค จก บริษัท โทร. 0-2445-2865 อาร์ เอส พี อินเตอร์แปซิฟิค จก บริษัท โทร. 0-2958-3290-1 เอ็ม แอล เอ็นจิเนียริ่งซัพพลาย จก บริษัท โทร. 0-2887-0523 เอ็ม แอล เอ็นจิเนียริ่งซัพพลาย จก บริษัท โทร. 0-2947-7057

ใน...สาธารณสุข PUBLICHEALTH

125


ทำ�เนียบสินค้า และการบริการ เอเอส แมคเคมิคอล แอนด์รีแฟคทอรี่ จก บริษัท โทร. 0-3633-8844 l

หมวดที่นอน-ขายส่ง และผู้ผลิต

ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด เบดฟอร์ บอดี้ Tel/Fax : 0-2904-2429-30 Mobile : 08-1917-3450 ที่นอนศุภลักษณ์ 15 โทร. 0-2872-9020 โทรสาร. 0-2872-8486 ที่นอนราชเทวี โทร. 0-2215-7977, 0-2219-3148 สาขามาบุญครอง ชั้น 5 ห้อง 5B 21-22 โทร. 0-2620-9571 สาขาถนนราชพฤกษ์ บางกรวย นนทบุรี โทร.0-2423-3178-9, 08-1422-3904 เอ็น.ที.ที.เกรทเตอร์ ฟิวโล เฮลท์ โทร. 08-1838-9613, 08-1399-6243 โทรสาร. 0-2464-3632 คารีนา แมทเทรส จก บริษัท โทร. 0-2426-2683-5 ทุ่งครุ กทม เครื่องนอนเซ็นเตอร์ ร้าน โทร. 0-2671-2565-6 เจเอสเอ โปรดักท์ เทรดดิ้ง จก บริษัท โทร. 0-2259-5207 -แซนต้า แมทเทรส จก บริษัท โทร. 0-2801-6831-2 ที่นอนบางกอกน้อย จก บริษัท โทร. 0-2623-7465-6 ที่นอนพญาไท (1407) จก บริษัท โทร. 0-2215-8616

126

ใน...สาธารณสุข PUBLICHEALTH

ที่นอนเพชรบุรีคลองตัน โทร. 0-2319-8741-2 ไทยคอนติเนนตัล แมทเทรส จก บริษัท โทร. 0-2331-0935 นีโอ ลีฟวิ่ง หจก โทร. 0-2412-6728 บางกอก โฮม พลัส จก บริษัท โทร. 0-2898-6969-70 บิวบิส 8 หจก โทร. 0-2454-5153 เพอร์เฟค แพดส์ จก บริษัท โทร. 0-2933-7648 วังทองหลาง กทม โวโนร์ไฟว์สตาร์ จก บริษัท โทร. 0-2284-2164 ยานนาวา กทม สมพลเบดดิ้ง แอนด์ แมทเทรส อินดัสตรี จก บริษัท โทร. 0-2322-4320-2 -สลัมเบอร์แลนด์ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2994-2031-45 สลัมเบอร์แลนด์ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2973-1170-5 แก้วโชคชัย หจก โทร. 0-2806-4312 บางบอน กทม แคทลียา (1995) ร้าน โทร. 0-2671-3694 คลองเตย กทม แคนนอน เซ็นเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-2539-9066-7 ลาดพร้าว กทม ที่นอนวัชรพล ร้าน โทร. 0-2945-5157 บางเขน กทม ที่นอนสุขไพศาล ร้าน โทร. 0-2392-0149 วัฒนา กทม ที่นอนสุขวัฒนา มาร์เก็ตติ้ง หจก

โทร. 0-2932-3077 วังทองหลาง กทม ที่นอนสุขวัฒนา หจก โทร. 0-2215-0638-9 ราชเทวี กทม ที่นอนสุขวัฒนา หจก โทร. 0-2538-1557 วังทองหลาง กทม ที่นอนสุขวัฒนา หจก โทร. 0-2906-2512-3 คลองสามวา กทม ที่นอนเอกชัย หจก โทร. 0-2415-2200 บางบอน กทม บางกอกควิลติ้งโปรดักซ์ จก บริษัท โทร. 0-2874-4591-4 ราษฎร์บูรณะ กทม ล้อติ๊งกวง จก บริษัท โทร. 0-2281-4159 ดุสิต กทม เลเท็กซ์ซิสเทมส์ จก บริษัท โทร. 0-2326-0292 โลคัล ช็อป หจก โทร. 0-2243-0043-6 ดุสิต กทม ศรีมหาราชา จก บริษัท โทร. 0-2224-1897 พระนคร กทม ศิริกุลชัย จก บริษัท โทร. 0-2392-4136 คลองเตย กทม สลีฟ โปรดักส์ จก บริษัท โทร. 0-2870-8006 ราษฎร์บูรณะ กทม สิริลักษณ์ ร้าน โทร. 0-2249-6690 คลองเตย กทม หลินซิน เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2721-8033 ประเวศ กทม หอมก�ำจาย จก บริษัท โทร. 0-2733-8239 บึงกุ่ม กทม เอกชัย โรงงานที่นอน โทร. 0-2415-2200 บางบอน กทม เอเซียสปริง แม็ทเทร็ส (ไทย) หจก โทร. 0-2211-1143 สาทร กทม

แอร์โรว์ เบดดิ้ง จก บริษัท โทร. 0-2870-9091-5 ราษฎร์บูรณะ กทม l

หมวดน�้ำบรรจุขวด

น�้ำดื่มตราหนึ่ง โทร. 0-2750-8267, 08-6560-1976, 08-4006-3516 โทรสาร 0-2750-5245 ไลฟ์อินเตอร์เทค จก บริษัท โทร. 0-3662-7403 โทรสาร 0-3662-7404 ห้าดาวระยอง หจก. โทร. 0-3861-1732, 0-3861-2303 l

หมวดน�้ำ-การควบคุม มลภาวะ

เจนเนเรชัน แล็บ จก บริษัท โทร. 0-2940-9981-2 โทรสาร. 0-2940-9984 ไฮโดร โปรดักส์ เอ็กเซลเล้นท์ จก บริษัท โทร. 0-2540-6910-5 โทรสาร. 0-2540-6910-15 ต่อ 12 แกรนด์ เอ็นโปร เทรด จก บริษัท โทร. 0-2468-9164 คอนซัลแตนท์ เซ็นเตอร์ แอนด์ แล็บ จก บริษัท โทร. 0-2873-5683-4 เคม-อควา โทร. 0-2273-8071-2 ซิส เซิร์ฟเวอร์ จก บริษัท โทร. 0-2735-1494-5 ได-อิชิ เวส ทรีทเมน (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2248-7133-4


ทำ�เนียบสินค้า และการบริการ

ทรงศักดิ์ วิศวการ หจก โทร. 0-2287-1057 เทคโนกรีนเนเจอร์ จก บริษัท โทร. 0-2971-5941 แทคทีม เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เคมิคอล จก บริษัท โทร. 0-2748-0113-4 ไทยยูเนี่ยน อควา โปรดักส์ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2802-3811-2 ธัญธิญะ เทคโนโลยี จก บริษัท โทร. 0-2970-4356-8 ยู พี เวสท์ วอเตอร์ เทค จก บริษัท โทร. 0-2375-4471-2 ยูไนเต็ด คูลลิ่ง จก บริษัท โทร. 0-2746-5004-8 ลี พี่น้อง (2000) จก บริษัท โทร. 0-2946-7469 บึงกุ่ม กทม ลุฟท์เทค จก บริษัท โทร. 0-2331-5407-8 วอเตอร์ เพียว เทค จก บริษัท โทร. 0-2906-5603-4 วาเทค ไลน์ จก บริษัท โทร. 0-2418-3174 สยามเฟิร์สเคม จก บริษัท โทร. 0-2972-4314 เอเซีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จก บริษัท โทร. 0-2805-6660-3 บางแค กทม แอล เอส พี สยาม อินเตอร์เทรด จก บริษัท โทร. 0-2729-3124-5 ไอโซเมค คอร์ปอเรชั่น จก บริษัท โทร. 0-2919-1950

ไอนอคซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-2944-3740-1 ไฮโดรโปรดักส์ อินเตอร์ กรุ๊ป หจก โทร. 0-2914-3139-40 กิจการร่วมค้าไอเอ็น จก บริษัท โทร. 0-2332-5981-6 กิจการร่วมค้าไอเอ็น จก บริษัท โทร. 0-2716-8515-8 ห้วยขวาง กทม กิจการร่วมค้าไฮโดรเท็คเสรี โทร. 0-2719-9615 สวนหลวง กทม คงถาวรวัฒน์ หจก โทร. 0-2939-8191 จตุจักร กทม คราวน์-เทค เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2476-9112-3 ธนบุรี กทม คลีน เทคโนโลยี่ จก บริษัท โทร. 0-2272-4946 จตุจักร กทม คอสโม วัน จก บริษัท โทร. 0-2246-9050-1 ห้วยขวาง กทม คัลเจอร์เคมโปรดักส์ แอนด์เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2862-5081-2 คลองสาน กทม ธนนันต์ดีเวลล็อปเมนท์ แอนด์เซอร์วิส จก บริษัท โทร. 0-2732-4379 บึงกุ่ม กทม ธรรมสรณ์ จก บริษัท โทร. 0-2611-0290 ราชเทวี กทม ธารา เอส เอ เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2311-1486 วัฒนา กทม แนน เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2372-2355-7 สะพานสูง กทม

แองเลียนวอเตอร์ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2260-1647 วัฒนา กทม ไอเอ เคมีคอลล์ จก บริษัท โทร. 0-2938-6604-5 จตุจักร กทม ไฮโดร ซิสเท็ม ซัพพลาย หจก โทร. 0-2889-6180 ทวีวัฒนา กทม l

หมวดน�้ำแข็ง

บ.โรงน�้ำแข็งมงคลทิพย์ธารี โทร. 0-3441-1993 โทรสาร. 0-3481-1092 เอเซีย บางนา จก บริษัท โทร. 0-2316-3614-5 น�้ำแข็งหลอดมวกเหล็ก หจก โทร. 0-3634-1269, 0-3634-1315 , 0-3634-1813, 0-3634-1827 ธนทัศน์น�้ำแข็ง จก บริษัท โทร. 0-2702-9916 ก กิจสมบูรณ์ หจก โทร. 0-2513-0901 จตุจักร กทม กวินรัตนะ (1999) จก บริษัท โทร. 0-2675-0886-7 สาทร กทม กิจน�ำสิน ร้าน โทร. 0-2576-1376 หลักสี่ กทม กิตสมบูรณ์ หจก โทร. 0-2511-1618 จตุจักร กทม กิมซ�ำ แซ่ฉั่ว สนง โทร. 0-2250-1695 คลองเตย กทม เกรียงศักดิ์น�้ำแข็งหลอด จก บริษัท โทร. 0-2251-1454 คลองเตย กทม เกษม สุจิภิญโญ สนง โทร. 0-2277-1523 ดินแดง กทม เกษมพานิช (เอียมหลี) ร้าน

โทร. 0-2221-9278 พระนคร กทม เกียรติพานิช ร้าน โทร. 0-2277-3282 ดินแดง กทม โกซี ร้าน โทร. 0-2424-5707 บางพลัด กทม เข็งซง สกุลชีพวัฒนา ร้าน โทร. 0-2579-3777 จตุจักร กทม เคี้ยงเฮง ร้าน โทร. 0-2222-2417 สัมพันธวงศ์ กทม ทวี ตั้งมงคลสุข ร้าน โทร. 0-2460-0302 จอมทอง กทม ทิพย์ประเสริฐน�้ำแข็งหลอด จก บริษัท โทร. 0-2690-6252 ห้วยขวาง กทม เทียนเซ้ง ร้าน โทร. 0-2241-0086 ดุสิต กทม ไทยน�้ำแข็งหลอด จก บริษัท โทร. 0-2321-6498 สวนหลวง กทม ธานี (น�้ำแข็งถ้วยสก๊อตแมน) จก บริษัท โทร. 0-2252-8884 วัฒนา กทม น�้ำแข็ง โรงงาน โทร. 0-2277-8594 ดินแดง กทม ศิริมิตร จก บริษัท โทร. 0-2587-6445 บางซื่อ กทม ศุภกิจ จก บริษัท โทร. 0-2249-2537 คลองเตย กทม ส อรุณมงคล ร้าน โทร. 0-2392-3345 วัฒนา กทม สงวนสินร่วมกิจ จก บริษัท โทร. 0-2539-2741-2 ลาดพร้าว กทม สมชาย กุลวุฒิพงษ์ศักดิ์ สนง โทร. 0-2277-1517 ดินแดง กทม สมพงษ์ สงวนปัญญาสกุล สนง โทร. 0-2427-5641 ราษฎร์บูรณะ กทม สมมาตร เดชมงคล แผง

ใน...สาธารณสุข PUBLICHEALTH

127


ทำ�เนียบสินค้า และการบริการ

โทร. 0-2747-7762 พระโขนง กทม สมศักดิ์ แซ่ตั้ง สนง โทร. 0-2279-2785 พญาไท กทม สหกิจน�้ำแข็ง ร้าน โทร. 0-2314-7007 สวนหลวง กทม สุนันมิ่งสิริ (1998) จก บริษัท โทร. 0-2477-1934 จอมทอง กทม ฮกฮั่วเฮง จก บริษัท โทร. 0-2222-1734 พระนคร กทม ฮงเฮง ร้าน โทร. 0-2466-8999 บางกอกใหญ่ กทม l

หมวดน�้ำ-เครื่องกรอง และฆ่าเชื้อโรค

มาซูม่า (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2911-4100-3 โทรสาร. 0-2586-9743 เอ็น.เอส.อาร์ เซ็นเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-2812-2065-6 โทรสาร. 0-2812-0572 สายชลเจริญทรัพย์ เครื่องกรองน�้ำ หจก. โทร. 0-4492-9226 โทรสาร 0-4492-9226 E-mail : Peeraya_t11@hotmail.com www.saichonwatertreat.maxmatelevision. com ฟังก์ชั่นอินเตอร์เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-2540-6263 โทรสาร. 0-2518-2575 กรีนเนสอุตสาหกรรม เครื่องกรองน�้ำไทย จก บริษัท โทร. 0-2919-6636 คันนายาว กทม การช่างสุขาภิบาล หจก

128

ใน...สาธารณสุข PUBLICHEALTH

โทร. 0-2277-4228 ห้วยขวาง กทม กู๊ดดริ๊งส์ จก บริษัท โทร. 0-2974-6600 สายไหม กทม คลีนวอเตอร์ ซัพพลาย หจก โทร. 0-2519-2592-3 คลองสามวา กทม คากาวา จก บริษัท โทร. 0-2275-7108 คิงส์-วิน อินเตอร์เนชั่นแนล เทรด จก บริษัท โทร. 0-2933-6114-5 ซันคัลเล่อร์ จก บริษัท โทร. 0-2735-1827 ซันคัลเล่อร์ จก บริษัท โทร. 0-2683-6562-3 ซันคัลเล่อร์ จก บริษัท โทร. 0-2392-0520 วัฒนา กทม ซันคัลเล่อร์ จก บริษัท โทร. 0-2892-7983 บางขุนเทียน กทม ซี-ฟอร์ม จก บริษัท โทร. 0-2886-4127-8 บางพลัด กทม ถาวรอีเล็คทริค จก บริษัท โทร. 0-2733-5468-71 ทอป รีช คอร์ปอเรชั่น จก บริษัท โทร. 0-2718-4030 บางกะปิ กทม ที อาร์ สยาม ภัณฑ์ จก บริษัท โทร. 0-2370-0424-6 บางกะปิ กทม ที เอ็ม ดี จก บริษัท โทร. 0-2454-9606 ที เอ็ม ดี จก บริษัท โทร. 0-2682-1670 เนเชอรัลอาร์โอกรุ๊ป หจก โทร. 0-2946-7040 บึงกุ่ม กทม โนวา วอเตอร์ (ไทยแลนด์) จก บริษัท

โทร. 0-2682-6050-5 ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-2540-6263 โฟล ออโตเมชั่น หจก โทร. 0-2895-1807 บางบอน กทม วอเตอร์ เซ็นเตอร์ โปรดักส์ หจก โทร. 0-2509-7405 คันนายาว กทม วอเทอร์ เน็ท จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-2940-2100 จตุจักร กทม วี-เทค ซัพพลาย จก บริษัท โทร. 0-2917-9521-3 คันนายาว กทม เวทซ์เทค จก บริษัท โทร. 0-2688-1691-2 บางคอแหลม กทม สยาม แอคเซส คอนซัลแตนท์ จก บริษัท โทร. 0-2733-9257-8 บางกะปิ กทม สยามจักรกล จก บริษัท โทร. 0-2513-6143-4 จตุจักร กทม เอเซีย วอเตอร์ ทรีทเม้นท์ จก บริษัท โทร. 0-2451-6762-4 ยูเนี่ยน วอเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง โทร. 0-2918-9681 มีนบุรี กทม วิภาดา จก บริษัท โทร. 0-2416-7266-7 บางบอน กทม วีเมตัลไทย จก บริษัท โทร. 0-2517-5240-1 มีนบุรี กทม สยามชัย ร้าน โทร. 0-2224-9454 สยามวอเตอร์คลีน หจก โทร. 0-2906-3014-5 สหวิศวกรรม และ เคมีภัณฑ์ หจก โทร. 0-2870-0130-4 จอมทอง กทม แหลมทองเซ็นเตอร์ หจก โทร. 0-2465-6546 บางกอกใหญ่ กทม อควาเคมี จก บริษัท

โทร. 0-2561-1540 จตุจักร กทม อิมสยาม หจก โทร. 0-2314-6083 สวนหลวง กทม อีโคโปรดักส์ จก บริษัท โทร. 0-2712-3391-3 คลองเตย กทม อีพีทีเอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2704-6885-6 ประเวศ กทม อุลตร้าเพียว จก บริษัท โทร. 0-2540-6263 คลองสามวา กทม ไฮโดร ไคเนติค จก บริษัท โทร. 0-2948-4063-4 บึงกุ่ม กทม ไฮโดรโซน จก บริษัท โทร. 0-2868-0941-2 บางกอกใหญ่ กทม ไฮโดรโปรดักส์ เอ็กเซลเล้นท์ จก บริษัท โทร. 0-2540-6910-5 คลองสามวา กทม l

หมวดพลาสติก-ผลิตภัณฑ์ พิเศษ-ขายส่งและผู้ผลิต

เพชรบุรีพลาสติกภัณฑ์ โทร. 08-1355-9426 ไฮเกรด พลาสติก จก บริษัท โทร. 0-2427-8606-8 โทรสาร. 0-2427-8609 กรุงเทพยูเนี่ยนแมนูแฟคเจอริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2989-7791-4 หนองจอก กทม กรุงสยามอุตสาหกรรมพลาสติค จก บริษัท โทร. 0-2415-3863 บางบอน กทม เกษมพลาสติก อินดัสทรีส์ จก บริษัท โทร. 0-2898-2405-7 เจริญศิลป์ทอยแลนด์ จก บริษัท โทร. 0-2662-2340-3 วัฒนา กทม


ทำ�เนียบสินค้า และการบริการ

เจวีพี พลาสติก อินดัสทรี จก บริษัท โทร. 0-2932-7871-3 ช�ำนาญพลาสติก จก บริษัท โทร. 0-2453-1831-4 ซันเทค อินเตอร์ โปรดักส์ หจก โทร. 0-2895-4770-1 ซานไทย พี แอนด์ เอส จก บริษัท โทร. 0-2897-2599-600 ซินเซียร์ สโตเรส หจก โทร. 0-2417-7573 บางบอน กทม เซ็นจูรี่ พลาสติก คอมเมอร์เชียล จก บริษัท โทร. 0-2437-2001 คลองสาน กทม ดาต้าแพค จก บริษัท โทร. 0-2897-2206-7 เดี้ยนซ์ มาร์เก็ตติ้ง จก บริษัท โทร. 0-2347-8643 บางกะปิ กทม ตั้งมั่นคงกิจ (ไทยแลนด์) จก บริษัท โทร. 0-2897-3595 สยามแท็ค จก บริษัท โทร. 0-2451-2578-9 บางบอน กทม สาธิตพลาสติก วิศวกรรม จก บริษัท โทร. 0-2897-3774 บางขุนเทียน กทม สายน�้ำทิพย์พลาสติค อุตสาหกรรม จก บริษัท โทร. 0-2731-0274-6 แสงทองชัยพลาสติก จก บริษัท โทร. 0-2328-7205-6 ประเวศ กทม แสงรุ่ง กรุ๊ป จก บริษัท โทร. 0-2892-0353-7 บางขุนเทียน กทม อิตาเลี่ยน อินเตอร์เทรด จก บริษัท โทร. 0-2208-9910 เอ็ม วี เอส เทรดดิ้ง หจก โทร. 0-2272-1610-5

เอส จี สยาม จก บริษัท โทร. 0-2895-0545-6 บางบอน กทม ศรีสุพรรณหงษ์ หจก โทร. 0-2328-0202 ประเวศ กทม ศิริโชติพลาสติก หจก โทร. 0-2861-1010-1 ศิลปกิจ (1973) โทร. 0-2224-3161 ส กิจเจริญพลาสติก โทร. 0-2211-4029 สาทร กทม ส พลาสติก หจก โทร. 0-2416-3135 บางบอน กทม สกุลไชยพรีเมียม แอนด์ แพค จก บริษัท โทร. 0-2896-9008 บางขุนเทียน กทม หุยเจริญพลาสติก โทร. 0-2468-7842 จอมทอง กทม อภิสิทธิ์อินเตอร์พลาส จก บริษัท โทร. 0-2892-4953-4 แอ็คโกรแพ็ค อินดัสทรี่ จก บริษัท โทร. 0-2416-8225-8 บางขุนเทียน กทม แอลวายคอมเมอร์เชียล จก บริษัท โทร. 0-2919-6007-10 คันนายาว กทม โอ พี เอ็มไพรส์ หจก โทร. 0-2747-5349 บางนา กทม l

หมวดอากาศ-อุปกรณ์ ท�ำให้บริสุทธิ์

MICRON CLEAN LIMITED โทร. 0-2908-8200 โทรสาร. 0-2908-8211 กรีนวู๊ด เอ็นไวรอนเม้นท์ จก บริษัท โทร. 0-3429-8296 พุทธมณฑล นครปฐม คลีนแอร์ โปรดักท์ จก บริษัท

โทร. 0-2559-0888-9 บางกะปิ กทม เค พี เอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2311-0081 วัฒนา กทม เค พี เอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2311-0081 เจเคกรีน โปรดักส์ จก บริษัท โทร. 0-2926-3853-4 ชวิศา โซน จก บริษัท โทร. 0-2879-4939 บางกรวย นนทบุรี ทรูมาร์ค จก บริษัท โทร. 0-2632-7121-2 บางรัก กทม ทอปมาสเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-2314-7712-8 ฟิโอเทค (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2381-1060 วอล์คเกอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2377-1221 บางกะปิ กทม แสงชัยแอร์ควอลิตี้ จก บริษัท โทร. 0-2628-2200 เคเจโปรดักส์ หจก โทร. 0-2884-1299 ตลิ่งชัน กทม แคนโต้ คอร์ปอเรชั่น จก บริษัท โทร. 0-2433-7226 บางพลัด กทม ดราโคนิกซ์ จก บริษัท โทร. 0-2678-8632-3 ทรงปกรณ์ ร้าน โทร. 0-2503-8459 ดอนเมือง กทม ทอปมาสเตอร์ มาร์เกตติ้ง จก บริษัท โทร. 0-2319-5506-7 สวนหลวง กทม ปฐพี เทรดดิ้ง จก บริษัท โทร. 0-2704-8054 บางกะปิ กทม พลาสมา เทคโนโลยี จก บริษัท

โทร. 0-2759-9143 พี พี เบสท์มาเก็ตติ้ง หจก โทร. 0-2632-7121-5 บางรัก กทม พี แอนด์ พี เอ็นจิเนียริ่ง โทร. 0-2706-3339 ลาดกระบัง กทม โฟลคอน จก บริษัท โทร. 0-2736-7162-3 บึงกุ่ม กทม มาร์วินพรีเมียโปรดักส์ จก บริษัท โทร. 0-2748-9800 บางนา กทม อี เอส ที เทรดดิ้ง จก บริษัท โทร. 0-2662-2223-7 วัฒนา กทม อี เอส ที เทรดดิ้ง จก บริษัท โทร. 0-2252-7452 ราชเทวี กทม อี เอส ที เทรดดิ้ง จก บริษัท โทร. 0-2249-5551-2 ยานนาวา กทม เอเซียเทคอินดัสทรี่ จก บริษัท โทร. 0-2718-9595 สวนหลวง กทม แอดวานซ์ อีเลคโทรนิค แอร์ ฟิลเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-2431-2228-9 l

หมวดสวนเกษตร

สวนบุญสมการเกษตร โทร. 08-1377-7945 สวนลภนพร โทร. 08-1656-5066, 08-4901-1294, 08-9767-1910, 0-2585-9448

ใน...สาธารณสุข PUBLICHEALTH

129


ทำ�เนียบเครื่องสำ�อาง

ทำ�เนียบเครื่องสำ�อาง

ในการผลิตเครื่องส�ำอางมีลักษณะการเตรียมหรือการผลิตเหมือนกับการเตรียมหรือการผสมยาแต่ ในกรณีของการเตรียมเครื่องส�ำอางจะมีลักษณะที่เฉพาะเด่นชัดที่แตกต่างจากการผลิตยาอยู่ 3 ประการ คือ 1. เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีกลิ่นหอมชวนดม 2. มีลักษณะสวยงาม ทั้งลักษณะของผลิตภัณฑ์ รวมถึงการบรรจุหีบห่อ 3. ใช้งานได้ง่าย สะดวกต่อการพกพาเครื่องส�ำอางโดยทั่วไป จะต้องบอกคุณลักษณะของเครื่องส�ำอางนั้นๆ ไว้ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เช่น ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ วิธีใช้ ข้อควรระวัง ภาชนะและ การบรรจุ รวมถึงการทดสอบ การตรวจหาปริมาณ และการวิเคราะห์ต่างๆ

ประโยชน์ของเครื่องส�ำอาง

1. ช่วยตกแต่งให้ผิวดูเนียนและผุดผ่องขึ้น เช่น แป้งแต่งหน้า ดินสอเขียนคิ้ว ครีมต่างๆ 2. ช่วยท�ำความสะอาดรักษาอนามัยและสุขภาพผิวของปากและฟัน เช่น สบู่และยาสีฟัน 3. ช่วยกลบเกลื่อนให้แลดูเป็นธรรมชาติ เช่น กลบฝ้าและไฝต่างๆ 4. ช่วยตกแต่งทรงผมให้อยู่ทรง และสวยงามตามที่ต้องการ 5. ช่วยท�ำให้สบายผิว แก้ความอับชื้น เช่น แป้งฝุ่นโรยตัว 6. ท�ำให้จิตใจสดชื่น รู้สึกผ่อนคลาย เนื่องจากกลิ่นหอมของเครื่องส�ำอาง

130

ใน...สาธารณสุข PUBLICHEALTH


ทำ�เนียบเครื่องสำ�อาง

เลม่อนซี & ฮานะ ที่ตั้ง : 4 ถ.สองแคว ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 Tel. 09-2424-6945

ดู AD 4 สี หน้า 5

l

หมวดเครื่องส�ำอาง ขายปลีก

เวิลด์คลาส อินเตอร์เนชั่นแนล จก บริษัท (ประเทศไทย) โทร. 0-2969-4422, 0-2969-4035 โทรสาร. 0-2969-4034 กมล ร้าน โทร. 0-2245-9607 ราชเทวี กทม กฤษณา กังแฮ แผง โทร. 0-2540-2650 มีนบุรี กทม กวงหยู ร้าน โทร. 0-2258-2987 คลองเตย กทม กวางทงเชียง ร้าน โทร. 0-2222-4631 สัมพันธวงศ์ กทม กานดา นฤนานนท์ สนง โทร. 0-2511-1676 ห้วยขวาง กทม กิจเจริญพานิช ร้าน โทร. 0-2249-3145 คลองเตย กทม กิจสมบูรณ์ ร้าน โทร. 0-2585-5238 บางซื่อ กทม กิมมุ้ย แซ่ลิ้ม สนง โทร. 0-2468-5524 ธนบุรี กทม แกนนี่เวีย จก บริษัท โทร. 0-2748-3005-8 ประเวศ กทม แกนนี่เวีย จก บริษัท โทร. 0-2277-2900 ดินแดง กทม โกลเบิล คอสเมค จก บริษัท โทร. 0-2689-2655-8 บางคอแหลม กทม ขจรรัตพานิช ห้าง โทร. 0-2465-1320 บางกอกใหญ่ กทม เครื่องส�ำอางคนสวย โทร. 08-1949-0081 โทรสาร 0-3828-5769 คณะบุคคลบ้านภมร โทร. 0-2661-3892 คลองเตย กทม คอมแพสชั่นเน็ตเวิร์ค จก บริษัท โทร. 0-2720-7050 บึงกุ่ม กทม คอร์ดเมด้า ร้าน โทร. 0-2739-9400 บางนา กทม คอสเมดา อินเตอร์เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-2948-5796 คันนายาว กทม คอสโมซูติคอล จก บริษัท โทร. 0-2247-3442 ห้วยขวาง กทม คอสโมซูติคอล จก บริษัท โทร. 0-2247-3441 ราชเทวี กทม คอสโมซูติคอล จก บริษัท โทร. 0-2929-7512-3 ดอนเมือง กทม คัลเลอร์ กริด จก บริษัท โทร. 0-2653-7126 ราชเทวี กทม คาเวียร์ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2912-3618 บางซื่อ กทม คิวมารีน (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2747-5533 บางนา กทม เค อาร์ โอ เน็ตเวิร์ค จก บริษัท โทร. 0-2996-4286 สายไหม กทม เค อาร์ โอ เน็ตเวิร์ค จก บริษัท โทร. 0-2996-3625 สายไหม กทม เคโมฟาร์ม (ประเทศไทย) จก บริษัท

บริษัท โฮฮาน่า สกิน แอนด์คอสเมติกส์ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 208 ถ.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel. 09-2228-0611, 08-3062-6358

ดู AD 4 สี หน้า 38

โทร. 0-2622-2900 พระนคร กทม เคว่งไถ่ ร้าน โทร. 0-2236-4600 บางรัก กทม เคอร์ตีส เมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2392-7770 วัฒนา กทม ง่วนไถ่พาณิชย์ ร้าน โทร. 0-2234-2547 บางรัก กทม งามทิพย์หจก โทร. 0-2241-2527 ดุสิต กทม โง้วง่วนเซ้ง ร้าน โทร. 0-2234-4080 บางรัก กทม จงเจริญ ร้าน โทร. 0-2214-1381 ปทุมวัน กทม จงรัก ห้าง โทร. 0-2236-2619 บางรัก กทม จองยุ่นฮิน หสน โทร. 0-2221-2579 สัมพันธวงศ์ กทม จอมเกล้า จก บริษัท โทร. 0-2222-4220 สัมพันธวงศ์ กทม จังจิ้งเส็ง ร้าน โทร. 0-2282-8661พระนคร กทม จารุณี ร้าน โทร. 0-2281-7302 ดุสิต กทม จารุวัฒนาพาณิชย์ ร้าน โทร. 0-2468-3961 ธนบุรี กทม จิตรแสงไทย ร้าน โทร. 0-2241-1166 ดุสิต กทม จินดารัตน์ หล่ออัชฌาลัย แผง โทร. 0-2988-4263 หนองจอก กทม จี อาร์ โปรดักส์ จก บริษัท โทร. 0-2731-1336-7 บางกะปิ กทม จีนไทยชอง ร้าน โทร. 0-2249-3726 คลองเตย กทม จี่เคียกเซ่งจั่น ร้าน โทร. 0-2224-5329 สัมพันธวงศ์ กทม จุฑามาศ โชติธนารักษ์ แผง โทร. 0-2617-0828 พญาไท กทม เจ เอส ไอ มาร์เก็ตติ้ง หจก โทร. 0-2888-7850 ทวีวัฒนา กทม เจริญทิพย์ ร้าน โทร. 0-2241-1996 ดุสิต กทม เจริญผล ร้าน โทร. 0-2241-2231 ดุสิต กทม เจริญภัณฑ์ ร้าน โทร. 0-2393-2280 บางนา กทม เจ้าพระยาร�ำลึก ร้าน โทร. 0-2249-2853 คลองเตย กทม แจนบิวตี้บูติค จก บริษัท โทร. 0-2437-4267 คลองสาน กทม ฉั่งเฮงล้ง ร้าน โทร. 0-2222-6461 ป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม ฉั่วฮงฮวด ร้าน โทร. 0-2211-4141 สาทร กทม ชธิดา จก บริษัท โทร. 0-2579-8353 จตุจักร กทม ชลันธร เจษฎาสกุล แผง โทร. 0-2929-5575 ดอนเมือง กทม ชัยสินพานิช ร้าน

โทร. 0-2249-7129 คลองเตย กทม ชาร์มคอสเมติก จก บริษัท โทร. 0-2664-3796 คลองเตย กทม ชุณ คอร์ปอเรชั่น จก บริษัท โทร. 0-2912-4154-7 บางซื่อ กทม เช็งเตี้ย แซ่ตั้ง สนง โทร. 0-2282-2216 ดุสิต กทม ไชโยพาณิชย์ ร้าน โทร. 0-2467-5831 ภาษีเจริญ กทม ซ่งเอี้ยว แซ่เฮ้ง สนง โทร. 0-2411-4916 บางกอกน้อย กทม ซันโกเลีย แอนด์โก หจก โทร. 0-2223-8420 ป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม ซายเอนส์ แนเชอเรล จก บริษัท โทร. 0-2860-2285-6 คลองสาน กทม ซิสเล่ย์ เครื่องส�ำอางค์ โทร. 0-2653-3656-7 คลองเตย กทม ซี แอล ชุนหลี จก บริษัท โทร. 0-2896-0494 จอมทอง กทม ซี-แคร์อินเตอร์เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-2421-7485 หนองแขม กทม ซี-แคร์อินเตอร์เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-2643-9219-20 ห้วยขวาง กทม ซื้อกิ้มฮง ร้าน โทร. 0-2249-3246 คลองเตย กทม ซุ่นเฮงล้ง ร้าน โทร. 0-2468-4150 ธนบุรี กทม เซ่งไฮ้ แซ่อึ้ง สนง โทร. 0-2511-2636 จตุจักร กทม เซนต์เฮิร์บคอสเมติกส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-2272-2588 จตุจักร กทม เซ้นท์คอทเทจ จก บริษัท โทร. 0-2747-0699 บางนา กทม เซียมเจ็ง แซ่ตง สนง โทร. 0-2412-4601 บางกอกน้อย กทม โซนิวคอสเมติก (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2635-5437-9 บางรัก กทม ดาราพร (ตั้ง จิบ ฮง) ร้าน โทร. 0-2392-9158 วัฒนา กทม ด�ำรงค์พานิช ร้าน โทร. 0-2214-2127 ปทุมวัน กทม เดวิด โจนส์ จก บริษัท โทร. 0-2728-2567 สะพานสูง กทม เดอร์มอล คอนเซปท์ จก บริษัท โทร. 0-2260-0140 วัฒนา กทม เดอะ เฮิร์บ ช๊อพ ร้าน โทร. 0-2513-5792 ห้วยขวาง กทม ตั้งเคียกเซ้ง ร้าน โทร. 0-2234-4505 บางรัก กทม ตั้งชอง้วน ร้าน โทร. 0-2282-4240 ป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม ตั้งเซียงฮง ร้าน โทร. 0-2465-7879 ธนบุรี กทม ตั้งเอี่ยมฮวด ร้าน โทร. 0-2541-8399 จตุจักร กทม ตั้งฮะเซ้ง ร้าน โทร. 0-2224-2590 ป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม เต็กเชียงพานิช ร้าน โทร. 0-2438-6626 ธนบุรี กทม เต็งเอี่ยว แซ่โต๊ะ สนง โทร. 0-2289-0643 บางคอแหลม กทม เตียฮงเฮง ร้าน โทร. 0-2215-6046 ราชเทวี กทม เตียเฮงฮวด ร้าน โทร. 0-2392-0235 วัฒนา กทม ถวัลย์ สินธ์ศิริมานะ ร้าน โทร. 0-2457-2895 ภาษีเจริญ กทม ทวีชัย โทร. 0-2249-2724 คลองเตย กทม ทวีชัย ร้าน โทร. 0-2279-5773 พญาไท กทม ทวีวัฒน์ ร้าน โทร. 0-2412-2095 บางกอกน้อย กทม ทวีสินสโตร์ ร้าน โทร. 0-2278-1246 พญาไท กทม ทิพย์อาภรณ์ ร้าน โทร. 0-2215-4042 ปทุมวัน กทม

เทพรัตน์ ร้าน โทร. 0-2251-5600 ราชเทวี กทม ไท้เฮงหลี ร้าน โทร. 0-2215-7069 ราชเทวี กทม ธวัชชัย วิชชาวุธ สนง โทร. 0-2585-1255 บางซื่อ กทม ธวัชชัย วิชชาวุธ สนง โทร. 0-2415-4767 บางบอน กทม นงลักษณ์ ร้าน โทร. 0-2468-2198 ธนบุรี กทม น้องแพ่ง ร้าน โทร. 0-2653-7126 ราชเทวี กทม นานาพานิช ร้าน โทร. 0-2284-0113 ยานนาวา กทม นายน์แปซิฟิคกรุ๊พ จก บริษัท โทร. 0-2732-9995 บางกะปิ กทม เนเชอรัล ไบโอเทค คอสเมติกส์ จก บริษัท โทร. 0-2933-1877-8 วังทองหลาง กทม เน็ทเวิร์คมาร์เก็ตติ้ง จก บริษัท โทร. 0-2203-0295 ห้วยขวาง กทม แนทูราบิสเซ่ (ไทยแลนด์) จก บริษัท โทร. 0-2712-1979 คลองเตย กทม แนทูราบิสเซ่ (ไทยแลนด์) จก บริษัท โทร. 0-2690-8898 ดินแดง กทม บนฟ้าสโตร์ ร้าน โทร. 0-2279-9386 พญาไท กทม บลูม โทร. 0-2712-2345 คลองเตย กทม บลูม มิ่ง เวย์ (ไทย) จก บริษัท โทร. 0-2722-6638 สวนหลวง กทม บางกอกเฮิร์บ จก บริษัท โทร. 0-2972-4013-5 บางเขน กทม บางกอกเฮิร์บ จก บริษัท โทร. 0-2513-4349 จตุจักร กทม บางซ่อนพาณิชย์ ร้าน โทร. 0-2585-3971 บางซื่อ กทม บิซซิเมท จก บริษัท โทร. 0-2454-5426 ภาษีเจริญ กทม บิวตี้ พลัส จก บริษัท โทร. 0-2947-5722 คันนายาว กทม บิวตี้ พลัส จก บริษัท โทร. 0-2662-7792 จตุจักร กทม บิวตี้ไล้น์ จก บริษัท โทร. 0-2561-4586-7 จตุจักร กทม บี ดับเบิลยู แอล (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2645-3188 ห้วยขวาง กทม บีทีเคบิวตี้บูติค จก บริษัท โทร. 0-2243-5768 ดุสิต กทม บีนาควิน จก บริษัท โทร. 0-2933-0040-1 วังทองหลาง กทม บุญส่ง ร้าน โทร. 0-2222-4663 พระนคร กทม บุญสวัสดิ์ ร้าน โทร. 0-2587-0650 บางซื่อ กทม บุ้นจง แซ่หลาย สนง โทร. 0-2214-0372 ปทุมวัน กทม บุรานุทิน หจก โทร. 0-2222-7377 พระนคร กทม เบญจวรรณ โทร. 0-2468-4272 ธนบุรี กทม เบ็ญจพร สโตร์ โทร. 0-2233-6674 บางรัก กทม เบสิคไลน์มาร์เกตติ้ง จก บริษัท โทร. 0-2253-1468 ราชเทวี กทม แบลล์อินเตอร์แอคทีฟ จก บริษัท โทร. 0-2729-2610-8 บางกะปิ กทม ไบโอ-วูเมนส์ จก บริษัท โทร. 0-2935-1220-5 วังทองหลาง กทม ไบโอคอสม่า (ประเทศไทย ) จก บริษัท โทร. 0-2912-3722 บางซื่อ กทม ไบโอเธิร์ม โทร. 0-2255-9703 ปทุมวัน กทม ไบโอเธิร์ม โทร. 0-2734-1231 บางกะปิ กทม ไบโอเธิร์ม โทร. 0-2664-8273 คลองเตย กทม

ใน...สาธารณสุข PUBLICHEALTH

131


ทำ�เนียบเครื่องสำ�อาง ไบโอเธิร์ม โทร. 0-2361-1047 บางนา กทม ไบโอเธิร์ม โทร. 0-2541-1536 จตุจักร กทม P&A Beauty Care โทร. 0-2949-5989 มือถือ 08-7075-6943 E-mail : pabeautycare@hotmail.com www.pabeautycare.com โรนิม จก บริษัท โทร. 0-2392-7770 วัฒนา กทม ฤกษ์ชัย ร้าน โทร. 0-2521-1206 ราชเทวี กทม ล้อ เอี่ยม ฮง ร้าน โทร. 0-2468-4184 จอมทอง กทม ลานินญา จก บริษัท โทร. 0-2275-9885 ดินแดง กทม ลาเบอร์นัม คอสเมติก จก บริษัท โทร. 0-2996-6090-3 ดอนเมือง กทม ลิ่มซุนฮวด ร้าน โทร. 0-2289-0600 บางคอแหลม กทม เลดี้แฟร์ ร้าน โทร. 0-2278-1502 พญาไท กทม เลาบราเดอร์สอินเตอร์เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-2266-7871 บางรัก กทม เลิฟมีคอสเมติกส์ เทรดดิ้ง หจก โทร. 0-2897-2150 บางขุนเทียน กทม วรรณธนะรันต์ ร้าน โทร. 0-2277-3742 ดินแดง กทม วไลพร สุขอนันต์ แผง โทร. 0-2918-9607 มีนบุรี กทม วอทช์มีเน็ตเวอร์คเอ็นเตอไพรส์ จก บริษัท โทร. 0-2219-3074-9 ราชเทวี กทม วัฒนา ร้าน โทร. 0-2245-3488 ราชเทวี กทม วัฒนาภรณ์ ร้าน โทร. 0-2233-6867 บางรัก กทม วาเลรี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-2237-2448 สัมพันธวงศ์ กทม วิชัย ภวการค้าดี สนง โทร. 0-2437-6729 คลองสาน กทม วีต้า พาร์โก้ จก บริษัท โทร. 0-2860-4564-5 คลองสาน กทม วีนีเซีย จก บริษัท โทร. 0-2909-8363-4 สายไหม กทม วีระเดช ร้าน โทร. 0-2234-9627 สัมพันธวงศ์ กทม วีระศักดิ์ สสิตานนท์ สนง โทร. 0-2457-4811 บางกอกใหญ่ กทม เวอร์นอลเซลส์ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2672-3000 สาทร กทม แวนดาคอสเมติกส์ จก บริษัท โทร. 0-2947-3255-8 บางเขน กทม ศรีเจริญ ร้าน โทร. 0-2249-3029 คลองเตย กทม ศรีเจริญ ร้าน โทร. 0-2224-1212 พระนคร กทม ศรีเจริญ ร้าน โทร. 0-2279-3734 พญาไท กทม ศรีเฉลา ชีพอารนัย แผง โทร. 0-2224-7371 สัมพันธวงศ์ กทม ศรีพาณิชย์ ร้าน โทร. 0-2241-1651 ดุสิต กทม ศรีวีนัส ร้าน โทร. 0-2251-3768 ราชเทวี กทม ศรีสง่า ร้าน โทร. 0-2254-3253 วัฒนา กทม ศรีสง่า ร้าน โทร. 0-2249-2912 คลองเตย กทม ศรีสมนึก ร้าน โทร. 0-2221-2393 พระนคร กทม ศรีสมบูรณ์พาณิชย์ ร้าน โทร. 0-2221-5550 พระนคร กทม ศรีสุพัฒน์ ร้าน โทร. 0-2222-0454 สัมพันธวงศ์ กทม ศรีสุวรรณ ร้าน โทร. 0-2277-2400 ดินแดง กทม ศรีอาภรณ์ ร้าน

132

ใน...สาธารณสุข PUBLICHEALTH

โทร. 0-2223-3376 ปทุมวัน กทม ศักดิ์พานิช ร้าน โทร. 0-2311-0190 วัฒนา กทม ศิริจันทร์เทรดดิ้ง ร้าน โทร. 0-2286-7637 สาทร กทม ศิริภัณฑ์สโตร์ ร้าน โทร. 0-2208-9838 ราชเทวี กทม ศิริภัณฑ์สโตร์ ร้าน โทร. 0-2208-9820 ราชเทวี กทม ศิริยาภรณ์ ร้าน โทร. 0-2251-5519 ราชเทวี กทม ศิริสิน ร้าน โทร. 0-2585-4735 บางซื่อ กทม สกิน แคร์ ฟอร์มูเลชั่น จก บริษัท โทร. 0-2890-6130-2 ธนบุรี กทม สดใส ร้าน โทร. 0-2223-7328 ปทุมวัน กทม สตาร์เล็ทอินเตอร์เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-2642-8991 ดินแดง กทม สติ๊กซ์ นาทัวร์คอสเมติค จก บริษัท โทร. 0-2898-2990-1 บางบอน กทม สตีล่า คอสเมติคส์ โทร. 0-2664-8317 คลองเตย กทม สตีล่า คอสเมติคส์ โทร. 0-2254-3600 ปทุมวัน กทม สถาพร พร้อมบริสุทธิ แผง โทร. 0-2221-0057 พระนคร กทม สมใจ วนะวนานต์ สนง โทร. 0-2434-5668 บางกอกน้อย กทม สมชาย ภัทรสถาพร แผง โทร. 0-2252-1370 ราชเทวี กทม สมบูรณ์พานิช ร้าน โทร. 0-2412-3208 บางกอกน้อย กทม สมบูรณ์พานิช ร้าน โทร. 0-2221-4597 พระนคร กทม สมพร แย้มวงษ์ศรี สนง โทร. 0-2222-9653 พระนคร กทม สมพร แย้มวงษ์ศรี สนง โทร. 0-2222-9691 สัมพันธวงศ์ กทม สมพลการค้า หจก โทร. 0-2807-5298หนองแขม กทม สมยศ โชว์ธนะพานิช สนง โทร. 0-2278-1210 พญาไท กทม สมศักดิ์ แช่มชื่น แผง โทร. 0-2928-3036 ดอนเมือง กทม สยามอินเตอร์ช็อป จก บริษัท โทร. 0-2734-1546-9 บางกะปิ กทม สวอนแคร์โปรดักส์ จก บริษัท โทร. 0-2883-0771 บางพลัด กทม สหทวีสิน หจก โทร. 0-2236-5704 สัมพันธวงศ์ กทม สหวัฒน์ภัณฑ์ จก บริษัท โทร. 0-2222-8586 สัมพันธวงศ์ กทม สหเอเซียแปซิฟิค จก บริษัท โทร. 0-2683-6207 ยานนาวา กทม สาคร หอกันยา สนง โทร. 0-2437-5944 คลองสาน กทม สามัคคีมิตร ร้าน โทร. 0-2413-0194 บางแค กทม สายรุ้ง ร้าน โทร. 0-2221-9566 พระนคร กทม สินชัย ร้าน โทร. 0-2215-7338 ราชเทวี กทม สุขเจริญผล ร้าน โทร. 0-2243-3804 ดุสิต กทม สุรชัย สัตตบริภัณฑ์ แผง โทร. 0-2253-1343 ราชเทวี กทม สุรีรัตน์ แซ่ตั้ง แผง โทร. 0-2284-1871 ยานนาวา กทม สุวรรณาภรณ์ ร้าน โทร. 0-2585-2546 บางซื่อ กทม เสรี อึงขจรศักดิ์ สนง โทร. 0-2413-0347 บางแค กทม อิปซ่า เครื่องส�ำอางค์ โทร. 0-2255-6969 ปทุมวัน กทม อิพาร์คอส (ประเทศไทย) จก บริษัท

โทร. 0-2716-1020-3 ห้วยขวาง กทม อิพาร์คอส (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2742-7760 คลองเตย กทม อีฟโรเช (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2642-5210 ราชเทวี กทม อีฟโรเช (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2742-0582 สวนหลวง กทม อีฟโรเช (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2734-3530 บางกะปิ กทม อีฟโรเช (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2454-7939-40 บางแค กทม อีฟโรเช (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2884-6815 บางกอกน้อย กทม อีฟโรเช (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2477-7194 ธนบุรี กทม อึ้งเคี้ยงฮวด ร้าน โทร. 0-2282-3376 ป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม อึ้งเชียงเซียง ร้าน โทร. 0-2566-1722 ดอนเมือง กทม อื้อมุ้ยน�้ำ ร้าน โทร. 0-2211-8496 ยานนาวา กทม อุดมเจริญ ร้าน โทร. 0-2466-0566 บางกอกใหญ่ กทม อุดมภัณฑ์ ร้าน โทร. 0-2392-8247 คลองเตย กทม อุดมภัณฑ์ ร้าน โทร. 0-2241-1258 ดุสิต กทม อุดมสิน ร้าน โทร. 0-2279-5504 พญาไท กทม อุดมสุข สโตร์ ร้าน โทร. 0-2393-3305 บางนา กทม เอชทูโอ พลัส โทร. 0-2658-1706 ปทุมวัน กทม เอแซดโซน หจก โทร. 0-2668-0883 ดุสิต กทม เอ็น พี พรอสเพอร์ริตี้ จก บริษัท โทร. 0-2512-4389 จตุจักร กทม เอ็น พี พรอสเพอร์ริตี้ จก บริษัท โทร. 0-2260-4620-2 วัฒนา กทม เอเพ็กซ์คอสเมติค จก บริษัท โทร. 0-2874-1468 จอมทอง กทม เอ็ม ดี ยูเนี่ยนกรุ๊ป จก บริษัท โทร. 0-2246-3787 ดินแดง กทม เอ็มเอชแอนด์บี จก บริษัท โทร. 0-2679-6752-3 สาทร กทม เอส เอส ยู พี กรุงเทพ 1991 จก บริษัท โทร. 0-2884-8288 บางกอกน้อย กทม เอส เอส ยู พี กรุงเทพ 1991 จก บริษัท โทร. 0-2552-5492 บางเขน กทม เอส-คลาส อินเตอร์เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-2951-8556 บางซื่อ กทม แอ๊ปโก้ ร้าน โทร. 0-2237-5285-6 บางรัก กทม โอ ซี ซี จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-2295-4557 ยานนาวา กทม โอ ซี ซี จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-2203-0356 ห้วยขวาง กทม โอเรียนเต็ลซาลอนบิสซิเนส จก บริษัท โทร. 0-2683-9620 ยานนาวา กทม ฮ่งเลี้ยง แซ่ฉั่ว ร้าน โทร. 0-2392-2290 คลองเตย กทม ฮะเฮง ร้าน โทร. 0-2587-0685 บางซื่อ กทม ฮั่วเซียง ร้าน โทร. 0-2466-0127 ธนบุรี กทม เฮงเต็กเชียง ร้าน โทร. 0-2278-1295 พญาไท กทม เฮ่งเซ้ง โทร. 0-2211-0717 บางคอแหลม กทม เฮอร์บอล เนเจอรัล ดิสทริบิวชั่น จก บริษัท โทร. 0-2868-4050 ภาษีเจริญ กทม เฮาส์ ออฟ ฟาร์ม จก บริษัท โทร. 0-2332-3901 สวนหลวง กทม ไฮเทคทัศน์ภัณฑ์ จก บริษัท โทร. 0-2933-0770 วังทองหลาง กทม

l

หมวดเครื่องส�ำอาง ขายส่งและผู้ผลิต

คอสมาพรอฟ จก บริษัท โทร. 0-2735-3311 แฟกซ์. 0-2735-3312 www.cosmaprof.net ร้านหยกทิพย์ โทร/แฟกซ์ 0-2902-5898, 08-1696-4372 เดอกาเซีย โทร. 0-4461-4454, 08-1725-3114 เมาท์ รีทัวร์ (ไทยแลนด์) จก บริษัท โทร. 0-2887-2434, 08-0616-9997 โทรสาร 0-2887-0584 E-mail : info@mt-retour.co.th www.mt-retour.co.th สมุนไพลจันทร์วภรณ์ โทร. 0-2944-0665, 08-6302-4245 แฟกซ์ 0-2944-2852 บริษัท พรีมาแคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด www.premacre.co.th โทร. 0-2885-3956 แฟกซ์. 0-2883-8959 มือถือ 08-1836-8934 นิธิกร แฮร์ เนเจอร์ โทร. 0-2450-3751, 08-4110-3395 แฟกซ์. 0-2450-3751 ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด เซนเทลลา E-mail: centella4u@yahoo.com www.centella.co.th โทร. 0-7539-9810-2 แฟกซ์. 0-7539-9810 นัชชา สปา แอนด์บิวตี้ โทร. 0-3836-0407 แฟกซ์. 0-3841-6672 วีทีเค เอ็นเตอร์ไพรส์ จก บริษัท โทร. 0-2749-7914, 0-2361-3205 มือถือ 08-6386-2269 โรห์โต้ แมนโทลาทั่ม (ปทท) โทร. 0-2632-0323-5 โทรสาร. 0-2632-0326 ชาญอินเตอร์เทค จก บริษัท โทร. 0-2463-8784-5 ทุ่งครุ กทม ซี เวลเนส จก บริษัท โทร. 0-2542-2121 วังทองหลาง กทม ซูติค จก บริษัท โทร. 0-2895-1550 บางบอน กทม เซ็นทรัลสุพรีม จก บริษัท โทร. 0-2971-0036 สายไหม กทม ทีเอ็ม คอสเมซายน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-2873-9031ทุ่งครุ กทม ทีโอลิน คอสเมติค จก บริษัท โทร. 0-2541-5452-4 ห้วยขวาง กทม ไทย-มีโก้ จก บริษัท โทร. 0-2895-6901-8 บางขุนเทียน กทม สวนสบู่ จก บริษัท โทร. 0-2931-0784-5 ลาดพร้าว กทม โคลี ห้าง โทร. 0-2211-0117 ยานนาวา กทม จิตต์ธนา จก บริษัท โทร. 0-2674-3490-5 ยานนาวา กทม จิรสินไทยพาณิชย์ จก บริษัท โทร. 0-2221-3292 สัมพันธวงศ์ กทม จิระอินเทอคอมเมอร์เชียล หจก โทร. 0-2223-8325 ป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม จิรา จก บริษัท โทร. 0-2251-9889 ปทุมวัน กทม จี 74 สุขภาพดี ด้วยธรรมชาติ โทร. 0-1331-7343 บางเขน กทม จีโอ อินเตอร์เนชั่นแนลไทย จก บริษัท โทร. 0-2260-1385 วัฒนา กทม จูบิแล็นซ์ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2621-6653 ป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม เจ อาร์ ดรัก โทร. 0-2252-1570 ปทุมวัน กทม เจ เอ ซี อินดัสตรี้ จก บริษัท โทร. 0-2671-1042-4 คลองเตย กทม เจ เอ็น บิวตี้โปรดักส์ จก บริษัท โทร. 0-2645-2779 ห้วยขวาง กทม


ทำ�เนียบเครื่องสำ�อาง เจ เอ็ม ที ลาบอเรตอรีส จก บริษัท โทร. 0-2892-0525-44 บางขุนเทียน กทม เจ เอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2354-1571 ดินแดง กทม เจ็ดนางฟ้า โทร. 0-2454-6792 บางแค กทม เจนแอนด์โจโปรดักส์ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2274-2008-11 ห้วยขวาง กทม เจริญสินเคมีเคิ้ล จก บริษัท โทร. 0-2314-4976 สวนหลวง กทม ดีเอชซี (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2630-3090 บางรัก กทม ดูแรงส์ คอสเมติคส์ จก บริษัท โทร. 0-2374-9129 บางกะปิ กทม เดลต้า ร้าน โทร. 0-2255-2197 วัฒนา กทม เดเวอร์ แล็บ จก บริษัท โทร. 0-2884-1048-9 ตลิ่งชัน กทม เดอร์มาไลน์ จก บริษัท โทร. 0-2361-0844 บางนา กทม เดอะ เฮลท์ โฮม นิวทริชั่น โทร. 0-2531-8945 สายไหม กทม เดอะกรีนเวอร์คส จก บริษัท โทร. 0-2274-4814-5 ห้วยขวาง กทม เดอะไร้ท์พาวเวอร์ จก บริษัท โทร. 0-2285-6386-9 ปทุมวัน กทม เดอะไร้ท์พาวเวอร์ จก บริษัท โทร. 0-2538-3071 วังทองหลาง กทม เดอะไร้ท์พาวเวอร์ จก บริษัท โทร. 0-2677-6868 สาทร กทม ตลาดสมุนไพร หจก โทร. 0-2919-5594 มีนบุรี กทม ตั้งไต้ง้วน หจก โทร. 0-2337-5505 ประเวศ กทม ที เค เอ็ม (ฟูหยิน) จก บริษัท โทร. 0-2235-6391 บางรัก กทม ที ซี อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต เทรดดิ้ง จก บริษัท โทร. 0-2645-3000 ห้วยขวาง กทม ที พี โฟร์อินเตอร์เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-2641-6433-5 ดินแดง กทม ที พี เอส บิลดิ้ง จก บริษัท โทร. 0-2862-6352-3 คลองสาน กทม ที พี เอส บิลดิ้ง จก บริษัท โทร. 0-2717-8100-29 สวนหลวง กทม ที โอ บี อินเตอร์เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-2634-7655-6 บางรัก กทม ทีพีเอส คอนซูมเมอร์ จก บริษัท โทร. 0-2942-3052 ลาดพร้าว กทม แท็บบี้ จก บริษัท โทร. 0-2278-2334 พญาไท กทม ไทเกอร์ อาย เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2714-0911-4 วัฒนา กทม ไทย-เนเชอรัลโปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-2233-4500 จตุจักร กทม ไทยซินอุตสาหกรรม จก บริษัท โทร. 0-2211-2480 บางคอแหลม กทม ไทยซินอุตสาหกรรม จก บริษัท โทร. 0-2662-6729 วัฒนา กทม ไทยซินอุตสาหกรรม จก บริษัท โทร. 0-2664-8407-8 คลองเตย กทม ไทยซินอุตสาหกรรม จก บริษัท โทร. 0-2714-0750-76 วัฒนา กทม ไทยซินอุตสาหกรรม จก บริษัท โทร. 0-2674-0804 ยานนาวา กทม ไทยซูซูโนะ จก บริษัท โทร. 0-2751-2847-8 วัฒนา กทม ไทยเทคนิค อินดัสตรี่ จก บริษัท โทร. 0-2284-1017 บางคอแหลม กทม ไทยโมเนทโพรดัคส์ จก บริษัท โทร. 0-2375-2045-6 บางกะปิ กทม ไทยยานากิย่า จก บริษัท โทร. 0-2413-1959 บางแค กทม ไทโย โกลบอลเทรด จก บริษัท

โทร. 0-2622-7136-9 สัมพันธวงศ์ กทม พรชิตา อินเตอร์เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-2375-7222 บางกะปิ กทม พรศรีเจริญภัณฑ์ จก บริษัท โทร. 0-2642-0004-5 ดินแดง กทม พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2667-5000 คลองเตย กทม พลายบูลย์ หจก โทร. 0-2215-9566 ราชเทวี กทม พินพิชิต หจก โทร. 0-2252-7778 ราชเทวี กทม พี เค ที ดีเวลลอปเม้นท์ จก บริษัท โทร. 0-2722-9771 สวนหลวง กทม พี ซี แอล จก บริษัท โทร. 0-2892-0525 บางขุนเทียน กทม พี ซี ไอ ซี จก บริษัท โทร. 0-2650-7972 ปทุมวัน กทม พี ซี ไอ ซี จก บริษัท โทร. 0-2353-1848 บางรัก กทม พี ซี ไอ ซี จก บริษัท โทร. 0-2303-8017 บางบอน กทม พี บี แอล คอสเมติคส์ จก บริษัท โทร. 0-2360-5104 ลาดกระบัง กทม พีเคคอสเมติคส์ จก บริษัท โทร. 0-2641-6899 ดินแดง กทม พีเอสคอสเมติคส์ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2513-3830 จตุจักร กทม พีเอสสหยูเนียน (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2641-7391-3 ดินแดง กทม เพ็ญประภา หจก โทร. 0-2224-3578 สัมพันธวงศ์ กทม เพอร์เฟคท์ เฮลธ์ แคร์ จก บริษัท โทร. 0-2729-5467 สะพานสูง กทม เพอร์สกิน แล็บ หจก โทร. 0-2391-0668 วัฒนา กทม เพอร์สกิน แล็บ หจก โทร. 0-2736-1477 บางกะปิ กทม เพาเวอร์มาร์ท จก บริษัท โทร. 0-2611-8872 ปทุมวัน กทม เพียว สตาร์ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2662-3603-4 วัฒนา กทม โมด้าไลฟ์ จก บริษัท โทร. 0-2866-4793 บางกอกน้อย กทม โมเดิร์น บิลท์-อิน จก บริษัท โทร. 0-2517-1623-4 คันนายาว กทม โมเดิรน์คาส อินเตอร์เนชั่นแนล คอสเมติคส์ จก บริษัท โทร. 0-2726-2321-2 ประเวศ กทม โมนาโกลด์ จก บริษัท โทร. 0-2314-0240-2 สวนหลวง กทม ยู บี อุตสาหกรรมเคมี จก บริษัท โทร. 0-2420-4041-4 หนองแขม กทม ยูนีเวอร์ส บิวตี้ จก บริษัท โทร. 0-2266-8809-10 บางรัก กทม ยูรี่ คอสเมติค จก บริษัท โทร. 0-2801-3110 บางแค กทม ยูเรเซีย คอสเมติก จก บริษัท โทร. 0-2635-9983 บางรัก กทม ยูเรเซีย คอสเมติก จก บริษัท โทร. 0-2635-9980 บางรัก กทม รณรักษ์ จก บริษัท โทร. 0-2623-8246 พระนคร กทม รวมใจ โปรดักส์ หจก โทร. 0-2427-2123 จอมทอง กทม รักนิยมเครื่องส�ำอางสมุนไพร จก บริษัท โทร. 0-2295-0230 ยานนาวา กทม ราเบลล์เมติคส์ หจก โทร. 0-2224-7126 ป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม รี เอ็กซ์ โปรดักส์ จก บริษัท โทร. 0-2586-0853-6 บางซื่อ กทม รี-เฮอร์เบิล (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2746-5910-7 ประเวศ กทม รีจีน่า ไทย เนเจอร์ จก บริษัท โทร. 0-2996-6161-70 หลักสี่ กทม รีเทิร์น จก บริษัท โทร. 0-2692-4364 ดินแดง กทม รีวีฟเร่ (ไทยแลนด์) จก บริษัท

โทร. 0-2559-0772-3 วังทองหลาง กทม เวิลด์ คอสเมติก แอนด์ ดรักส์ โทร. 0-2704-7114 บางกะปิ กทม แวนน์ อินเตอร์เนชั่นแนล คอสเมติคส์ หจก โทร. 0-2415-2588 บางบอน กทม ไวท์ เฮนน่า หจก โทร. 0-2259-9155 วัฒนา กทม ศรีนครเทรดดิ้ง ร้าน โทร. 0-2253-3512 ราชเทวี กทม ส แสงเจริญเทรดดิ้ง หจก โทร. 0-2214-2217 ปทุมวัน กทม สกิน คอนซัลแตนท์ ร้าน โทร. 0-2654-3610-2 ปทุมวัน กทม สกินเน็กซ์ จก บริษัท โทร. 0-2678-2841-3 ยานนาวา กทม สายัณต์ พาณิชย์เอกไพบูลย์ แผง โทร. 0-2540-2870 มีนบุรี กทม สี่พระยาวานิช จก บริษัท โทร. 0-2233-0546 บางรัก กทม สุขสวัสดิ์ (สวยสุขสม) จก บริษัท โทร. 0-2252-5312 ปทุมวัน กทม หมอมวลชน จก บริษัท โทร. 0-2864-0731 บางพลัด กทม หรู บราเดอร์ ร้าน โทร. 0-2214-1757 ปทุมวัน กทม ออล แพล้นท์ส อินเตอร์เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-2203-0816-7 ห้วยขวาง กทม อัลฟ่าคอสเมติคส์ จก บริษัท โทร. 0-2664-0160-2 วัฒนา กทม อาร์ รีชีย์ จก บริษัท โทร. 0-2224-8985 สัมพันธวงศ์ กทม อ�ำนวยชัยเจริญ หจก โทร. 0-2222-4248 ป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม อินเตอร์เนชั่นแนล บิวตี้ โปรดักส์ จก บริษัท โทร. 0-2661-6007 วัฒนา กทม อินเตอร์เนชั่นแนล บิวตี้ โปรดักส์ จก บริษัท โทร. 0-2661-7618-9 คลองเตย กทม เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ ไพรส์ จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-2294-0883-4 ยานนาวา กทม เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ ไพรส์ จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-2437-9716 คลองสาน กทม เอสเอ็มคอสมาซูติคอล จก บริษัท โทร. 0-2685-4905 พระนคร กทม เอสเอ็มคอสมาซูติคอล จก บริษัท โทร. 0-2260-7007-9 คลองเตย กทม เอิร์ธแคร์ จก บริษัท โทร. 0-2884-8223 บางกอกน้อย กทม เอิร์ธแคร์ จก บริษัท โทร. 0-2541-1727 จตุจักร กทม เอิร์ธแคร์ จก บริษัท โทร. 0-2872-4537 บางขุนเทียน กทม เอิร์ธแฟคเทอรี่ จก บริษัท โทร. 0-2390-1088 วัฒนา กทม แอลวีเอ็มเอชเพอร์ฟูมแอนด์คอสเมติกส์ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2716-1822-9 ห้วยขวาง กทม แอลเอชเจอินเตอร์เนชั่นแนล คอสเมติก จก บริษัท โทร. 0-2236-6361 บางรัก กทม ไอเดียสแควร์แลบอราทอรี่ส์ จก บริษัท โทร. 0-2428-2834-6

ทุ่งครุ กทม ไอแอลซี อินเตอร์แลป จก บริษัท โทร. 0-2294-0091-4 ยานนาวา กทม ฮ้วยหนี บิวตี้ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2233-5491 บางรัก กทม ฮันน์เกรเทล อินเตอร์เนชั่นแนล คอสเมติคส์ โทร. 0-2747-9284 พระโขนง กทม ฮันนี่บี คอสเมติคส์ จก บริษัท โทร. 0-2895-2495 บางบอน กทม เฮิร์สบ์ บิวตี้คอร์ปอเรชั่น จก บริษัท โทร. 0-2899-4048-9 บางบอน กทม ไฮ-โซ ลีน่า โทร. 0-2309-6689 ราชเทวี กทม ไฮท์บิว คอสเมติก จก บริษัท โทร. 0-2254-3038-9 ปทุมวัน กทม ไฮเนเจอร์ จก บริษัท โทร. 0-2331-7402 พระโขนง กทม ไฮย่า-โอเรี้ยน (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2716-8341-2 ห้วยขวาง กทม l

หมวดเครื่องส�ำอาง อุปกรณ์

ร้านนาตยา โทร. 0-3262-1748 เอสเทลอินเตอร์เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-2559-0736-8 โทรสาร. 0-2559-0739 จรัญกิจ หจก โทร. 0-2289-3597 บางคอแหลม กทม ไทยวิวัฒน์อุตสาหกรรมพลาสติก 1989 โทร. 0-2894-4949 บางบอน กทม พิ้งค์ออร่า จก บริษัท โทร. 0-2922-2299 บางบัวทอง นนทบุรี เอ็ม เอส ยูเนียน เอ็นเตอร์ไพรส์ จก บริษัท โทร. 0-2640-5972-4 ดินแดง กทม ฮูเวอร์อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2312-4660-4 บางพลี สมุทรปราการ เกว่า เทรดดิ้ง จก บริษัท โทร. 0-2716-5944-5 ห้วยขวาง กทม คัทซูชิกะ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-3857-1630-3 บางปะกง ฉะเชิงเทรา พรีเมียร์แพ็ค จก บริษัท โทร. 0-2581-7911-4 ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี เฟิงหวง (ไทยแลนด์) จก บริษัท โทร. 0-2628-1868 ป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม มายา วิสต้า หจก โทร. 0-2752-0637-8 บางพลี สมุทรปราการ เอชัยกรุ๊ป หจก โทร. 0-2453-2275 บางบอน กทม

ใน...สาธารณสุข PUBLICHEALTH

133


ทำ�เนียบสุขภาพ และความงาม

ทำ�เนียบสุขภาพ และความงาม สุขภาพ หรือ Health ก็คือความแข็งแรงสมบูรณ์ของร่างกายคนเรานั่นเอง นอกจากนี้ ค�ำว่าสุขภาพยังรวมไปถึง สุขภาพของจิตใจ ซึ่งถ้าสุขภาพด้านจิตใจดีก็จะส่งผลให้เรามีสุขภาพ ร่างกายที่แข็งแรงได้ ในการด�ำเนินชีวิตของคนเรา บางคนเกิดมาโชคร้ายที่สุขภาพหรือร่างกายแย่ อาจจะมีโรค หรืออาจจะพิการ บางคนได้รับสิ่งเหล่านี้โดยทางพันธุกรรม แต่บางคนอาจเป็นเพราะ สภาวะสุขภาพ ของมารดาที่ให้ก�ำเนิดในตอนนั้น แต่ทุกคนที่เกิดมาล้วนแต่มีอีกสิ่งหนึ่งที่มากับเราด้วย นั่นก็คือ ภูมิคุ้มกัน แต่ภูมิคุ้มกันก็มีวันไม่คุ้มกันให้เราได้ ถ้าเราไม่รู้จักคุ้มกันตัวเอง ซึ่งไม่ว่าจะเหตุผลใด ก็ตาม เราควรท�ำให้ตัวเองมีสุขภาพที่ดีที่สุด จะได้ใช้ชีวิตในโลกใบนี้ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข สุขภาพดี...ด้วยการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ การมีสุขภาพดีนั้น เราทุกคนก็มีเป็นพื้นฐานของชีวิตมาตั้งแต่เล็กจนกระทั่งเติบโต ส่วนใหญ่ปัจจัยหลักของการปรุงแต่งให้สุขภาพดีได้ก็มาจากการรับประทาน อาหารที่ดีมีประโยชน์ ส�ำคัญคือคุณต้องรับประทานอาหารให้ครบถ้วนทั้ง 5 หมู่ เมื่อร่างกายได้รับสารอาหารจ�ำเป็นต่อการน�ำมาปรนนิบัติเซลล์ผิวให้ผิวพรรณ เกิดความเปล่งปลั่ง ออร่า เรียบเนียนแล้ว การออกก�ำลังกายก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ จ�ำเป็นไม่แพ้กันเลย

134

ใน...สาธารณสุข PUBLICHEALTH


ทำ�เนียบสุขภาพ และความงาม สถานเสริมความงามญาติกา ที่ตั้ง : 3/3 ทางเข้าโรงงานน�้ำตาล ประจวบฯ ถ.พลายงาม ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ Tel. 0-3262-1748, 0-3262-2486, 08-5183-9574 สถานเสริมความงามปรียานุช ที่ตั้ง : สาขาเทพารักษ์ 3 สาขา ตลาดหนามแดง ร้านท�ำผม 0-2385-2617 ร้านท�ำหน้า 0-2385-2631 ร้านท�ำผมหน้าวัดหนามแดง 0-2754-6817 บิ๊กซีบางพลีร้านท�ำผม 0-2312-2620 บิ๊กซีบางพลีร้านท�ำหน้า 0-2752-2274 บิ๊กซีบางพลีแผนไทย 08-3156-6536 คุณธนกฤต 08-3156-6536

เสริมสวยสุวนันท์ แฮร์สไตล์ลิส ที่ตั้ง : 87 หมู่ 1 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี Tel. 08-0025-9259

ดู AD 4 สี หน้า 28

ดู AD 4 สี หน้า 28

จิตราวรรณ เวลล์เนส สปา ที่ตั้ง : 19/19 หมู่ 1 ถ.ศรีนครินทร์ ทางเข้าวัดหนามแดง ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 Tel. 0-2753-7822-4 Fax. 0-2753-7601

ร้านภูมิไท ที่ตั้ง : 66/108 ซ.นวมินทร์ 77 (ตรงข้าม ซ.นวมินทร์ 42) ถ.นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240 Tel. 08-5976-3579

ดู AD 4 สี หน้า 4

ดู AD 4 สี ปกหลังใน

ร้านภัทรกรนวดแผนไทย ที่ตั้ง : 264 หมู่ 17 สี่แยกกบินทร์บุรี ถ.เส้น 304 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110 Tel. 08-7602-2240, 08-0097-5248 เจ เมค อัพ ที่ตั้ง : 274 ถ.ฉะเชิงเทรา ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel. 08-9811-8505

ดู AD 4 สี หน้า 8

l

สถานเสริมความงาม

Oriental Beauty โทร. 0-2899-5697 กว่า 80 สาขา ทั่วประเทศ www.obthai.com กานต์ชนก คลีนิค โทร. 0-2874-4968 โรงเรียนกรุงเทพความงามและสปา สถาบันความงาม ดี.โอ.สปา แอนด์บิวตี้ โทร. 0-2734-3290, 0-2934-2690, 08-9476-5978 สถานเสริมความงามปรียานุช โทร. 0-2385-2617 สถาบันสุขภาพและความงาม แจ่มจันทร์สมุนไพร

โทร. 02-6152424 สลิมเมอร์เวิลส์ โทร. 02-2311439 l

หมวดนวด-บริการบ�ำบัด (สุขภาพ) สปา

มุกแอนด์ สปา โทร. 08-5834-9788 บจก. เฮลท์ แอนด์ เฮิร์บ (พัทยา) E-mail: mallikaspa@hotmail.com โทร. 0-3871-6793-4, 0-3871-6890 โรสบิวตี้สปา โทร. 08-1855-2759 (สปา) โทร. 08-6555-0134 (โยคะ) โรงเรียนกรุงเทพเฮลธ์แคร์นวดแผนไทย โทร. 0-2726-0720, 0-2726-0189 โทรสาร. 0-2328-7784 เธราวีเท หจก. โทร. 0-2664-4290-3 ราชาโพธิ์เวช โทร. 0-2750-0395 Samsara Spa

โทร. 0-2278-4054-5 โทรสาร. 0-2618-4210 แฟรี่มาสซาจแอนด์เธอราพี หจก โทร. 0-2637-4727-8 คลองเตย กทม กรวรรณนวดไทย หจก โทร. 0-2260-1409 คลองเตย กทม กระโจมพุทธรัตน์ โทร. 0-2454-2319 การนวดแผนไทย รร โทร. 0-2517-6818 คณะบุคคลสุวรรณา โทร. 0-2530-3801 คุ้มพระยา จก บริษัท โทร. 0-2972-9900 แคนเดิลทีสปา หจก โทร. 0-2252-0283 จันทน์หรรษา จก บริษัท โทร. 0-2675-0787 จีรังสปา จก บริษัท โทร. 0-2645-0080-3 เจตน์กมล กรุ๊ป หจก โทร. 0-2318-7710 ฉัญน์ จก บริษัท โทร. 0-2664-7447-9 ช่อชัยพฤกษ์ ร้าน โทร. 0-1639-2716 ซีซั่น สปา แอนด์ เรสโตรองต์ โทร. 0-2392-6092-4 ดับเบิ้ลเบสท์ จก บริษัท โทร. 0-2692-6649 ทิพย์ส�ำราญหัตถเวช จก บริษัท โทร. 0-2747-1725-7 ไทยเฮ้าส์นวดแผนโบราณ จก บริษัท โทร. 0-2656-6333-6 เธราวีเท จก บริษัท โทร. 0-2664-4290-3 นวดเซ็นเตอร์พอยท์ ร้าน โทร. 0-2658-4597-8 โพธิ์ไพลิน จก บริษัท โทร. 0-2510-7244 โพธิ์วัชร จก บริษัท โทร. 0-2510-8213 เรือนสมุนไพร โทร. 0-3853-5523, 08-1617-4409 มารีเซ็ท จก บริษัท โทร. 0-2276-3091-2 ดินแดง กทม l

หมวดเครื่องดื่ม ส�ำเร็จรูป-สมุนไพร

ชาเขียวอูหลงวาสนา โทร. 08-1763-2883 กลุ่มสมุนไพรใบหม่อน โทร. 0-3653-4049, 08-7991-4669 ปราณบุรีไวน์เนอรี่ (กลุ่มเกษตรกรท�ำไร่เขาน้อย) Tel : 0-3262-1812, 0-3254-4466 l

หมวดเสริมสวย-อุปกรณ์ และเครื่องใช้

ซอริซ่า (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2655-3166-9 วัฒนา กทม

ดีไอวาย อินเตอร์เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-2215-9957 สรรพสินค้าบิวตี้ จก บริษัท โทร. 0-2255-8787-8 เสนา เทรดดิ้ง โทร. 0-2562-0450 เสรีชัยบิวตี้ ห้าง โทร. 0-2302-0206-7 เสรีชัยฟิวเจอร์ ร้าน โทร. 0-2801-2030 บางแค กทม กิตติรักษ์ซัพพลายส์ หจก โทร. 0-2439-2467 คลองสาน กทม กิตติรักษ์ซัพพลายส์ หจก โทร. 0-2224-5140 ป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม แก้วดีไซน์ ตู้อบไอน�้ำสมุนไพร โทร. 0-2897-5580 โกลเด้น พี จก บริษัท โทร. 0-2897-4835-40 โกลเด้นไฟล์ จก บริษัท โทร. 0-2875-2905 ชัยเจริญทรัพย์ ร้าน โทร. 0-2251-5637 ทองธนาโลหะกิจ โรงงาน โทร. 0-2411-1346 นิว เล็ก การช่าง ร้าน โทร. 0-2970-3405 บางกอกบิวตี้ ร้าน โทร. 0-2252-1275 ราชเทวี กทม ไบโอ-เทอราพิวติค คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2530-0084 ป ปลาตากลม หจก โทร. 0-2691-7237 ห้วยขวาง กทม เพ็ญพร ร้าน โทร. 0-2862-1599 ฟินิกซ์ บิวตี้ จก บริษัท โทร. 0-2662-6021-2 แสงจันทร์ ร้าน โทร. 0-2424-1906 อินทัชแฮร์ จก บริษัท โทร. 0-2972-2937 อินโนเวท อินเตอร์เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-2936-6767 l

หมวดสมุนไพร

เพชรพรสวรรค์ จก บริษัท โทร. 08-1335-4276, 0-7110-3370 ก๊กเลี้ยงฟาร์มาซี หจก โทร. 0-2208-9886 ราชเทวี กทม กระจ่างโอสถ ร้าน โทร. 0-3558-7522 กรีน ร้าน โทร. 0-7531-8241 กรีนเวลลี่เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จก บริษัท โทร. 0-2675-2772 บางคอแหลม กทม กลุ่มชุมชนพัฒนา โทร. 0-1321-8552 กลุ่มพัฒนาสตรีคีรีชันธ์ โทร. 0-2712-6864 วัฒนา กทม กลุ่มสตรีนวดไทย โทร. 0-4221-1147 กลุ่มสมุนไพรตราราษฎร์บูรณะ โทร. 0-1497-4866 ก้วงซินตึ๊ง ห้าง โทร. 0-2221-9617 ก้วยเส้งฮะ ร้าน โทร. 0-4322-1101 ขอนแก่น ก้องกิจสมุนไพร จก บริษัท โทร. 0-2437-8479 ขวัญเกื้อกรุ๊ป หจก โทร. 0-7532-1136 เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช เครือข่ายกลุ่มปรึกษา จก บริษัท โทร. 0-5353-1839 เมืองล�ำพูน ล�ำพูน

ใน...สาธารณสุข PUBLICHEALTH

135


ทำ�เนียบสุขภาพ และความงาม

136

ใน...สาธารณสุข PUBLICHEALTH


ดีเจ แคนดี้ จุฟ เจ้าของแบรนด์

ปั จ จุ บั น ผลิตภัณ ฑ์ที่เ กี่ย วข้องกับความสวย ความงามของผู้หญิงเรามีเยอะมาก มีทั้งที่ปลอดภัย และไม่ปลอดภัย เราคือผู้บริ โภค จะรู้ ได้อย่างไรว่า ผลิตภัณฑ์ที่เราเลือกและตัดสินใจที่จะใช้นั้นปลอดภัย และได้ผลจริง ส่วนมากผลิตภัณฑ์ความงามทัว่ ไปทีใ่ ช้และเห็นผลภายใน 7 วัน มีเยอะมาก แต่ส่วนมากมีการใช้สารต้องห้ามทั้งนั้น ซึ่งใช้แล้วขาว จริง ใสจริง แต่เมื่อใช้ไปนานๆ จะส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคอย่างมาก ทัง้ ผลกระทบต่อระบบน�ำ้ เหลือง ผิวหนังอาจเกิดอาการแพ้ทรี่ นุ แรง หรือ บางครัง้ อาจท�ำให้ตาบอดได้กม็ ี แต่บางผลิตภัณฑ์ใช้ไปเป็น 2-3 เดือน ก็ ยังไม่เห็นผลดังโฆษณา เพราะผูค้ า้ โฆษณาเกินจริง เพราฉะนัน้ ผูบ้ ริโภค อย่างเราควรใช้การพิจารณามากๆ ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อสินค้าเหล่านี้

ส่วนผลิตภัณฑ์ ของเราเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความงาม ที่ใช้แล้วเห็นผลจริง ปลอดภัยจริง การันตีโดยเจ้าของแบรนด์ เพราะเป็นผู้ใช้และทดลองเองทุกตัว สินค้าภายใต้แบรนด์ “HANA” และ LE’MONZ และ LE’MONZ DITE มีการการันตีและรับรองจากองค์การอาหารและยา (อย.) ว่าปลอดภัย เห็นผลจริง เพราะเรามีโรงงานผลิตที่มีคุณภาพ และมีทีมงานที่มีความรู้ด้านต่างๆ เราพร้อมที่จะช่วย แก้ไขปัญหาจุดบกพร่องต่างๆ ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย


นวดแผนไทย

มรดกภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย

การนวดแผนไทย

หรือ นวดแผนโบราณ เป็นการนวดชนิดหนึง่ ในแบบไทย ซึง่ เป็น ศาสตร์บ�ำบัดและรักษาโรคแขนงหนึ่งของการแพทย์แผนไทย โดยจะเน้น ในลักษณะการยืดเส้น และการกดจุด ซึ่งรู้จักกันโดยทั่วไปในชื่อ “นวด แผนโบราณ” โดยมีหลักฐานว่านวดแผนไทยนัน้ มีประวัตมิ าจากประเทศ อินเดีย และมีการน�ำเข้ามาในประเทศไทย จากนั้นได้ถูกพัฒนาและ ปรับปรุงแก้ไขให้เข้ากันกับวัฒนธรรมของสังคมไทย จนเป็นรูปแบบแผน ที่เป็นมาตรฐานของไทยและส่งทอดมาจนถึงปัจจุบัน การนวดแผนไทย แบ่งเป็น 2 สาย คือ สายราชส�ำนักและสายเชลยศักดิ์

138

ใน...สาธารณสุข

PUBILICHealth

การนวดแบบราชส�ำนัก เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายของการนวด นี้คือ เจ้านายชั้นผู้ใหญ่ ผู้มียศถาบรรดาศักดิ์ที่อยู่ในรั้วในวัง ฉะนั้นการ นวดจึงถูกออกแบบที่เน้นการใช้นิ้วมือและมือเท่านั้น และท่วงท่าที่ใช้ใน การนวดมีความสุภาพเรียบร้อย มีข้อก�ำหนดในการเรียนมากมาย ผู้ที่ เชี่ยวชาญทางวิชาชีพด้านนี้ จะได้ท�ำงานอยู่ในรั้วในวังเป็นหมอหลวง มี เงินเดือนมียศมีต�ำแหน่ง การนวดแบบเชลยศักดิ์ เป็นการนวดทีใ่ ช้ในระดับชาวบ้านด้วย ท่าทางทั่วไป ไม่มีแบบแผนหรือพิธีรีตองในการนวดมากนัก อีกทั้งยัง สามารถใช้อวัยวะอื่นๆ เช่น เข่า ศอก เท้า เพื่อช่วยทุ่นแรงในการนวดได้ ซึ่งเป็นข้อแตกต่างจากการนวดแบบราชส�ำนักที่เน้นการใช้มือเพียงอย่าง เดียว


เป็นการป้องกันและบรรเทาอาการเคล็ดขัดยอกกล้ามเนือ้ และข้อต่อต่างๆ เช่น ปวดหลัง ปวดไหล่ ปวดศีรษะ หลังตึง ข้อแพลง โรค อัมพฤตและอืน่ ๆ ท�ำให้รู้สึกสดชื่น แจ่มใส ผ่อนคลายจิตใจ ด้านสังคม หากเป็นการนวดของคนในครอบครัว หรือสังคม มี ส่วนสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ท�ำให้เกิดความเข้าใจ ความเอื้อ อาทรรักใคร่ ในระหว่างการนวดมีการพูดคุย ช่วยผ่อนคลายลง นับเป็นการ ส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว และ สังคมอีกด้านหนึ่ง การนวดเป็นศิลปะของการสัมผัสทีส่ ร้างความรูส้ กึ อบอุน่ ผ่อน คลาย ท�ำให้เรารู้สึกสดชื่น คลายความเมื่อยล้า ทั้งร่างกายและจิตใจ

ความเป็นมา นวดแผนไทย

เมื่อพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง ผ่านมาทางประเทศจีน และเข้า มาสูเ่ มืองไทย โดยการน�ำ ของพระสงฆ์ หลักฐานการนวดทีเ่ ก่าแก่ทสี่ ดุ คือ ศิลาจารึก ที่ขุดพบที่ป่ามะม่วง ในสมัย พ่อขุนรามค�ำแหง ในสมัยโบราณนั้น ความรู้เกี่ยวกับการแพทย์ และการนวดของ ไทย จะสัง่ สอนสืบต่อกัน เป็นทอด ๆ โดยครูจะรับศิษย์ไว้ แล้วค่อยสัง่ ค่อย สอนให้จดจ�ำความรู้ต่าง ๆ ซึ่งความรู้ ที่สืบทอดกันมานั้น อาจเพิ่มขึ้น สูญหาย หรือผิดแปลกไปบ้าง ตามความสามารถของครู และศิษย์ทสี่ บื ทอด กันมา

นวดแผนไทย ได้รับการสืบทอดกันมานาน ซึ่งถือเป็นศาสตร์ และศิลป์ ช่วยในเรื่อง สุขภาพของคนไทย แม้ว่าความเจริญก้าวหน้าทาง เทคโนโลยีอันทันสมัยของการแพทย์ แผนปัจจุบัน จะมีบทบาทส�ำคัญ ใน การดูแลสุขภาพของคนทั่วโลก แต่หลายคนก็ยัง เสาะแสวงหาทางเลือก อืน่ ในการดูแลสุขภาพของตนเอง ด้วยเหตุผลแตกต่างกัน การ แพทย์แผน ไทย เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ส�ำหรับการดุแลสุขภาพ และได้รับความนิยม มากขึ้นเรื่อยๆ

ในสมัยกรุงศรีอยุธยา รัชสมัยของ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช การแพทย์แผนไทยนัน้ เจริญรุง่ เรืองมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ การนวดแผน ไทย จากหลักฐานท�ำเนียบศักดินา ข้าราชการฝ่ายทหาร และพลเรือน ทรง โปรดให้มีการ แต่งตั้งกรมหมอนวด ให้บรรดาศักดิ์เป็นปลัดฝ่ายขวา มี ศักดินา 300 ไร่ ฝ่ายซ้ายมีศักดินา 400 ไร่ หลักฐานจากจดหมายเหตุราช

ปัจจุบนั มีการใช้ยาแก้ปวด และยากล่อมประสาทหายชนิด และ มีผลแทรกซ้อนจาก ยาแก้ปวดบางชนิดค่อนข้างรุนแรง เช่น ท�ำให้ปวด ท้อง เกิดแผลในกระเพาะอาหาร อาเจียนเป็นเลือด จากงานวิจัยที่สนับสนุนว่าการนวดแผนไทย สามารถช่วย บรรเทาอาการปวด อันมีประโยชน์ คือ ด้านสุขภาพ ผู้ได้รับการนวดจะได้ผลทั้งร่างกายและจิตใจ ผล ทางกายคือการนวดท�ำให้เกิด อาการไหลเวียนของเลือดลมดีขนึ้ ช่วยผ่อน คลายกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น ผังผืด ช่วยการท�ำงานของข้อต่อดีขึ้นและใช้อายุ การใช้งานยาวนนานขึ้น กระตุ้นระบบประสาท การตื่นตัว ตอบสอนอง ต่อสภาพแวดล้อมดีขนึ้ และยังท�ำให้ทำ� งานมมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ และยัง

ใน...สาธารณสุข

PUBILICHealth

139


ฑูตลาลูแบร์ ประเทศฝรั่งเศส ในบันทึกเรื่องหมอนวดในแผ่นดินสยาม มี ความว่า “ในกรุงสยาม นั้น ถ้ามีใครป่วยไข้ลง ก็จะเริ่มท�ำเส้นสายยืด โดยผู้ช�ำนาญทางนี้ ขึ้นไปบนร่างกายคนไข้แล้วใช้เท้าเหยียบ” ในสมัยรัตนโกสินทร์ การแพทย์แผนไทยได้สืบทอดมาจากสมัย อยุธยา แต่เอกสารและวิชาความรู้บางส่วน สูญหายไปในช่วง ภาวะ สงคราม ทัง้ ยังถูกจับเป็นเชลยส่วนหนึง่ เหลือหมอพระตามหัวเมืองจ�ำนวน มาก พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ทรงโปรดให้ระดมปั้นรูป ฤาษีดัดตน 80 ท่า และจารึกสรรพวิชาการนวดไทย ลงบนแผ่นหินอ่อน 60 ภาพ แสดงจุดนวดต่าง ๆ อย่างละเอียด ประดับบนผนังศาลาราย และ บนเสาภายในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เพือ่ ให้ประชาชนได้ศกึ ษาโดย ทั่วกัน ต่อมาใน พ.ศ.2375 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้า อยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้บรู ณะวัดโพธิใ์ หม่ ทรงให้ หล่อรูปฤษี ดัดตน เป็นโลหะ และทรงให้รวบรวมต�ำราการนวด และต�ำราการแพทย์ จารึกในวัดโพธิ์ เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชน ทั่วไปศึกษา และน�ำความรู้ไป ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป ใน พ.ศ. 2397 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรง โปรดให้หมอนวดและหมอยา ถวายการรักษาความเจ็บป่วยยาม ทรงพระ ประชวร แม้เสด็จประพาสแห่งใด ต้องมีหมอนวดถวายงานทุกครั้ง ใน พ.ศ. 2499 พระบาทสมเด็จพระปิยะมหาราช ทรงโปรด เกล้าฯให้แพทย์หลวงท�ำการสังคายนา และแปลต�ำราแพทย์จาก ภาษา บาลี และสันสกฤตเป็นภาษาไทย เรียกว่าต�ำราแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ (ฉบับหลวง)

140

ใน...สาธารณสุข

PUBILICHealth

ประเภทของการนวดแผนไทย

การนวดแผนไทย ท�ำให้สุขภาพดี ผ่อนคลาย ซึ่งแบ่งออกได้ หลายประเภท ได้แก่ นวดน�้ำมัน การนวดร่างกายโดยใช้นำ�้ มันทีส่ กัดจากธรรมชาติทบี่ ริสทุ ธิ์ เช่น โจโจบา อัลมอนด์ และกลิ่นหอมจากธรรมชาติ ช่วยให้สดชื่น ผ่อนคลาย และคลายเครียด ด้วยกลิ่นหอม เฉพาะทางที่ใช้ในการบ�ำบัดอาการให้ เบาบางลง เช่น อาการนอนไม่หลับ อาการเครียด หดหู่ นอกจากนี้น�้ำมัน บริสุทธิ์ยังช่วยบ�ำรุงผิว และกระชับรูปร่าง ท�ำให้กล้ามเนื้อไม่ หย่อนยาน สลายไขมันตามร่างกาย ความร้อนของน�ำ้ มันทีเ่ กิดจากการนวด จะซึมซาบ ลึกเข้าไปผิวหนังและกล้ามเนื้อ ช่วยให้รู้สึกเบาสบายตัว นวดผ่อนคลาย การนวดผ่อนคลาย เป็นการนวดทีถ่ กู สุขลักษณะตามแบบแผน ไทยโบราณ ซึง่ ส่งผลโดยตรงต่อร่างกายและจิตใจ ท�ำให้เกิด การไหลเวียน


ของเลือดลม คลายกล้ามเนื้อที่ล้า รักษาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย คลายเครียด เคล็ดขัดยอก ช่วยให้สุขภาพ กระปรี้กระเปร่า จิตใจผ่อน คลาย นวดฝ่าเท้า การนวดเฝ่าเท้า นวดเท้า เป็นการปรับสมดุลในร่างกาย ช่วยให้ ระบบการไหวเวียนไปยังอวัยวะต่าง ๆ ภายในร่างกายได้ดีขึ้น ส่งผลให้มี การขับถ่ายของเสียออกจากเซลล์ ปรับสภาวะสมดุลของร่างกายท�ำให้ สุขภาพโดยรวมดีขึ้น นวดสปอร์ท การออกก�ำลังกายอย่างหักโหมจนเกินไป อาจท�ำให้เกิดอาการ เกร็งของกล้ามเนือ้ เฉพาะส่วน หรืออาการล้า การนวดสปอร์ท จึงเป็นการ นวดคลายกล้ามเนื้อดังกล่าว ช่วยให้กล้ามเนื้อผ่อนคลาย นวดจับเส้น การนวดเพื่อบ�ำบัดอาการปวดเมื่อยเฉพาะจุด หรือตามข้อต่อ การยึดติดของพังผืดของร่างกายให้ทุเลา ผ่อนคลาย นวดสลายไขมัน – อโรมา เป็นการนวดน�ำ้ มัน เพือ่ ผ่อนคลายกล้ามเนือ้ ทุกส่วนของร่างกาย นวด – ประคบ เป็นการใช้ลูกประคบสมุนไพร ประคบตามร่างกาย เพื่อผ่อน คลายกล้ามเนื้อที่ตึงหรือเครียดให้สบาย นวด – ไมเกรน เป็นการนวดเพือ่ แก้อาการปวดศีรษะ โดยจะกดจุดบริเวณศีรษะ ที่ปวด

วิธีการนวดแผนไทย

การนวดแผนไทย ท�ำให้สุขภาพดี ผ่อนคลาย ซึ่งแบ่งออกได้ หลายประเภท ได้แก่ การกด เป็นการใช้นำ�้ หนักกดบนเส้นพลังงานบนกล้ามเนือ้ โดยใช้นวิ้ หัว แม่มือ นิ้วโป้งกดนวด เป็นวงกลม, ฝ่ามือกดเป็นวงกลม และกดเส้น พลังงานและ ใช้น�้ำหนักตัวกด นิ้วและหัวแม่มือ หัวเข่า ฝ่าเท้า ท�ำการยืด เส้น ท�ำให้หลอดเลือดขยาย การไหลเวียนของเลือด ระบบประสาร การ ท�ำงานของอวัยวะต่างๆดีขึ้น การบีบ เป็นการใช้น�้ำหนัก บีบกล้ามเนื้อให้เต็มฝ่ามือเข้าหากันโดยการ ออกแรง สามารถ ใช้นิ้วหัวแม่มือช่วยหรือการประสานมือเพือเพ่ิมการอ อกแรง เป็นการเพิ่มการหมุนเวียนของเลือด ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ การทุบ/ตบ/สับ ใช้มอื และก�ำปัน้ ทุบกล้ามเนือ้ เบาๆเป็นการผ่อนคลายการตึงของ กล้ามเนื้อและให้เลือดหมุนเวียนดีขึ้นและเป็นการช่วยขจัดของเสียออก จาก ร่างกาย

การคลึง เป็นการใช้นำ�้ หนักกดคลึงบริเวณกล้ามเนือ้ โดยการหมุนแขนให้ กล้ามเนื้อเคลื่อนหรือคลึงเป็นวงกลม ใช้แรงมากกว่าการใช้ข้อศอก การถู โดยใช้น�้ำหนักนวดถูไปมา หรือวนไปมาเป็นวงกลม บนกล้าม เนื้อเพื่อช่วยผ่อนคลายยอาการปวดเมื่อยเฉพาะจุด หรือตามข้อต่อต่างๆ การหมุน โดยการออกแรงหมุนข้อต่อกระดูกวนเป็นวงกลม ช่วยให้การ เคลื่อนไหวของข้อต่อท�ำงานดีขึ้น ผ่อนคลาย การกลิ้ง เป็นการใช้ข้อศอกและแขนท่อนล่าง กดแรงๆในกล้ามเนื้อมัด ใหญ่ๆ เช่นต้นขา การสั่น/เขย่า ใช้มอื เขย่าขาหรือแขนของผูถ้ กู นวด เพือ่ ช่วยท�ำให้การหมุนเวียน ของเลือดดีขึ้น ผ่อนคลายกล้ามเนื้อไปในตัว การบิด ลักษณะคล้ายการหมุน แต่เป็นการออกแรงบิดกล้ามเนือ้ กับข้อ ต่อให้ ยืดขยายออกไปในแนวทแยง ท�ำให้กล้ามเนื้อยืด การลั่นข้อต่อ เป็นการออกแรงยืดข้อต่อให้เกิดเสียงดังลัน่ ท�ำให้การเคลือ่ นไหว ของข้อต่อท�ำงานดีขึ้น การยืดดัดตัว โดยใช้ฝ่าเท้า เป็นการออกแรงยืดกล้ามเนื้อข้อต่อให้ยืดขยาย ออกไปทางยาว ช่วยให้กล้ามเนื้อ เส้นเอ็นยืดคลายตัว การหยุดการไหลเวียนของเลือด ใช้ฝ่ามือกดที่จุดชีพจรที่โคนขาเพื่อหยุดการไหลเวียนของเลือด ชั่วขณะกดไว้ประมาณครึ่งถึง1นาทีแล้วค่อยๆปล่อยช้าเพื่อให้เลือด กลับ หมุนเวียนดีขื้น

ใน...สาธารณสุข

PUBILICHealth

141


ให้รางวัลกับชีวิต...

ด้วยการดูแลสุขภาพ กาย ใจ ของคุณอย่างสม�่ำเสมอ ไม่ว่าโลกภายนอก จะด�ำเนินไปอย่างไร แต่ภายในของคุณ ยังคงสดใสเปี่ยมไปด้วยความสุขตลอดกาล

จิตราวรรณ

เวลล์เนส สปา Jittrawan Wellness Spa

ในทุกวันนี้ นอกจากจะเป็นสถานบริการสุขภาพและความ งามอย่างเต็มตัวแล้วยังเป็นศูนย์กลางของการผ่อนคลายทุกแขนง ไม่ ว่าคุณจะมาสปาหรือเข้าฟิตเนสด้วยเหตุผลใดก็ตาม จิตราวรรณ เวลล์เนส สปา พร้อมไปด้วยเทคนิคการบริการ นานาชนิด ทั้งในรูปแบบดั้งเดิมและร่วมสมัย จากศาสตร์ทางตะวันตก จรด ตะวันออกมาบรรจบรวบรวมซึง่ ความต้องการทีแ่ ตกต่างหลายหลากของผูม้ า ใช้บริการทั้งหัตถเวชในแบบฉบับของอินเดีย สวีดิส บาหลี จีน ญี่ปุ่น ตลอดจนการนวดแผนไทย การนวดหน้าแบบยุโรป ขัดผิว พอกโคลน การนวดน�้ำมัน การบ�ำรุงผิว การนวดฝ่าเท้าด้วยสมุนไพร และอื่นๆ อีกมากกว่า 60-70 โปรแกรมที่พร้อมรองรับที่สปาจิตราวรรณโดยรายละเอียดและสรรพคุณที่จะช่วย ให้คุณเลือกบ�ำบัด รูปแบบต่างๆ ได้สะดวกยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น การนวดจงกลณี เป็นการนวดน�้ำมันสมุนไพรในศาสตร์บ�ำบัดของบาหลี เป็นการใช้ก�ำลังการนวดจากฝ่ามือ หัวไหล่ และแขน บีบ กด คลึง ไปตามร่างกายอย่างเป็นจังหวะ กระตุ้นกล้ามเนื้อการไหลเวียนของโลหิต ช่วยท�ำให้ร่างกายผ่อนคลาย คลายเครียด กลับมามีชีวิตชีวา การนวดอายุรเวท Ayuravedic Massage เป็นการนวดบ�ำบัดของอินเดีย ช่วยกระตุ้นระบบการท�ำงานภายในร่างกาย ของจักระ เช่น ระบบการขับของเสีย ระบบการท�ำงานของ ตับ ไต หัวใจ ระบบการย่อยอาหาร เป็นต้น ปรับสมดุลของร่างกายอย่างมีประสิทธิ์ภาพ การนวด แม่พลอย Healing Stonelitos Therapy การนวดด้วยหินอัญมณี เป็นการนวดบ�ำบัดด้วยน�้ำมันสมุนไพร ความร้อนและ พลังของมวลประจุไฟฟ้าของหิน อัญมณีที่สามารถซึมซับเข้าสู่ระบบการท�ำงานของร่างกายได้เป็นอย่างดี รู้สึกผ่อนคลาย กระตุ้นการไหลเวียนโลหิต ขับ ของเสีย ปรับสมดุล ท�ำให้สดชื่น กระปรี้กระเป่า

ลาภไชยพร Larpchaiyaporn (Jittrawan Signature Massage) การบ�ำบัดทีไ่ ด้รบั ความนิยมเป็นอย่างมากจากลูกค้าของจิตรา

วรรณเองและลูกค้าทัว่ ไป โดยการน�ำศาสตร์บำ� บัดการนวดชัน้ สูงมารวบรวม ไว้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ชีอัตสึก Shiatsu การนวดบ�ำบัดในแบบปรับสมดุลของญี่ปุ่น โดยการกด คลึงจุดต่างๆ ในร่างกาย โดยเฉพาะส่วนส�ำคัญๆ ของร่างกาย ช่วยกระตุ้น ปรับพลังงานให้รู้สึกกระปี้กระเป่าแข็งแรงอยู่ตลอดเวลา

นอกจากที่ได้แนะน�ำวิถีแห่งการบ�ำบัด เพียงบางส่วนเล็กๆ น้อยๆ เรายังมีโปรแกรมต่างๆ อีกมากมายเช่น การนวดหน้า ขัดผิว นวดตัว นวดประคบสมุนไพร ฟอกตัว ซาวน่า แช่ตัว นวดเท้าร้อนเย็น นวดสวีดิส นวดกระชับสัดส่วน นวดขับน�้ำเหลือง และอื่นๆ อีกมากมาย


Profile for magazine1nai

๑ ใน สาธารณสุข  

๑ ใน สาธารณสุข ฉบับรวบรวม โรงพยาบาล, ศูนย์พยาบาล Nursing Home, ทำเนียบยา, เครื่องมือแพทย์, เครื่องสำอาง, ผลิตภัณฑ์อาหาร, สินค้า OTOP, สปาเพ...

๑ ใน สาธารณสุข  

๑ ใน สาธารณสุข ฉบับรวบรวม โรงพยาบาล, ศูนย์พยาบาล Nursing Home, ทำเนียบยา, เครื่องมือแพทย์, เครื่องสำอาง, ผลิตภัณฑ์อาหาร, สินค้า OTOP, สปาเพ...

Advertisement