Page 1


31 42 38

40

คอลัมภ์พิเศษ : ค�ำแนะน�ำการเข้าร่วม พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ....... 22 ไหว้เจ้า ๙ ศาล เทศกาลกินเจสมุทรสาคร ................ 25. INTERVIEW คุณสมนึก ธีระปะภาจิตร เจ้าของ ตลาดนัดต้นสนไนท์ ................. 38. คุณวัลลภา ปรีมนวงศ์ ผู้บริหาร Wanlapa Academy ............ 40. คอลัมภ์ท่องเที่ยว ท่องเที่ยวมุมมองใหม่ สมุทรสาคร ................................... 31. คู่มือบริการนักท่องเที่ยว แนะน�ำที่พัก ที่กิน ของฝาก Tourist Handbook ..................... 46. สินค้า OTOP สมุทรสาคร ............... 54.

56.


บทบรรณาธิการ kitvarinart@hotmail.com

ก�ำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 25 - 29 ต.ค. เบือ้ งต้นก�ำหนดให้วนั ที่ 26 เป็นวันหยุดราชการ เนือ่ งจากเป็น วันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ เนื่องจากต้องการให้ ประชาชนมีส่วนร่วมในงานพระราชพิธีที่ยิ่งใหญ่และมีความส�ำคัญ อย่างยิ่งทางประวัติศาสตร์

วารสาร “๑ ใน...สมุทรสาคร” จัดท�ำขึน้ เพือ่ ประชาสัมพันธ์การท่องเทีย่ ว และธุรกิจในจังหวัดสมุทรสาครและเขตติดต่อ ฉบับนีข้ อแนะน�ำสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว ที่น่าสนใจเป็นเส้นทางท่องเที่ยวในมุมมองใหม่ของสมุทรสาคร โดยเฉพาะ ระหว่างวันที่ 19 - 28 ตุลาคม 2560 นี้ จังหวัดสมุทรสาครมีงานกิจกรรมทีส่ ำ� คัญ นั่นคือ “ไหว้เจ้า 9 ศาล เทศกาลกินเจสมุทรสาคร” โดยนอกจากได้สักการะขอ พรเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์แล้ว ยังมีการจ�ำหน่ายอาหารเจมากกว่า 100 เมนูจากร้าน ดังกว่า 50 ร้าน นักท่องเที่ยวที่นิยมอาหารเจไม่ควรพลาดครับ นอกจากนี้ยังได้รวบรวมธุรกิจประเภทต่างๆ ในจังหวัดสมุทรสาครและ เขตติดต่อ จัดท�ำเป็นท�ำเนียบธุรกิจ DIRECTORY โดยแยกเป็นหมวดหมู่ ประเภทต่างๆ เพื่อการค้นหาสินค้าและบริการต่างๆ ได้อย่างสะดวกสบาย อาทิ ด้านการศึกษา, ด้านสุขภาพและความงาม, ด้านการก่อสร้าง, ด้านอุตสาหกรรม, ด้านการเกษตร, ด้านบ้านและเฟอร์นิเจอร์, ด้านรถยนต์ รวมถึงการรวบรวม สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร สถานบันเทิง คลินิก สปา สินค้าของฝาก ผลิตภัณฑ์ OTOP และกิจกรรมการท่องเที่ยวต่างๆ อีก มากมายในฉบับ...ติดตามได้เลยครับ

ประธานที่ปรึกษา พ.ต.ท. สมชาย ศรลัมพ์ พ.ต.ฉลาด วงศ์ไพศาล ฝ่ายกฏหมาย นางนงคราญ นันชนะ ผู้อ�ำนวยการ นางสาววริยา แย้มเพียรวัฒนา บรรณาธิการบริหาร นายกิตติ ฉันทกิจนุกูล กองบรรณาธิการ นายบุญธรรม มุกดาสนิท นายสุเชาว์ ศรลัมพ์ นางสาวสุชาดา พุกทรัพย์ ผู้จัดการโครงการ นางสาวมาลี ชื่นส�ำอางค์ ผู้จัดการส่วนภูมิภาค นางสาวประทุมมาศ สนทอง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ นางสาวพัชรีพร เชื้อบุญมี นางสาวจีรวรรณ ปลั่งเปล่ง นางสาวนภาพร ดรุณพันธ์ นางสาวศิริพรรณ ชัยเกียรติ์สุนทร นางสาวสราลักษณ์ สมอบ้าน นางสาวจตุพร เถื่อนถ�้ำ นางสาวหัซวดี โดดแช นางสาวยุวดี พะบ�ำรุงษ์ ศิลปกรรม นายพลากร ค�ำโครตสูนย์ นายศักดิ์ชัย รันจัตุรัส ฝ่ายบัญชี-ธุรการ นางสาวปิยพร ม่วงศรี นายอุรุพงษ์ รุ่งเรือง นายอรรถพล นารูลา


ค�ำแนะน�ำการเดินทางเข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 26 ตุลาคม 2560 นับได้ว่าเป็นวันส�ำคัญยิ่ง ด้วยเพราะประชาชนจากทัว่ ทุกสารทิศต่างพร้อมใจกันเดิน ทางไปร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ณ ท้อง สนามหลวง และบริเวณใกล้เคียง ทั้งนี้ในส่วนของภาครัฐ และเอกชน ได้เตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของ ประชาชน ทั้งทางบก ทางน�้ำ และทางอากาศ เพื่อรองรับ การเดินทางของประชาชนทีจ่ ะเพิม่ ขึน้ ในช่วงเวลาดังกล่าว อย่างเต็มที่ ตั้งแต่วันที่ 25-27 ตุลาคม 2560 ดังนี้

รถไฟฟ้าบีทีเอส

- ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 รถไฟฟ้าบีทีเอสจะให้ บริการฟรีตลอดสาย (ตั้งแต่สถานีหมอชิต-สถานีส�ำโรง และ สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ-สถานีบางหว้า) - ในวันที่ 25 และ 27 ตุลาคม 2560 จะให้บริการฟรี เฉพาะในส่วนต่อขยาย ได้แก่ ส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท จาก

สถานีอ่อนนุช-สถานีส�ำโรง และส่วนต่อขยายสายสีลม จาก สถานีวงเวียนใหญ่-สถานีบางหว้า สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก รถไฟฟ้าบีทีเอส หรือ โทรศัพท์ 02 617 6000 เรือโดยสารสาธารณะ - ในวันที่ 25-27 ตุลาคม 2560 จะให้บริการฟรีตลอด ทั้งวัน ได้แก่ เรือโดยสารคลองผดุงกรุงเกษม ตั้งแต่สถานี หัวล�ำโพง-ตลาดเทวราช เรือโดยสารคลองภาษีเจริญ จาก ท่าเรือเพชรเกษม 69-ประตูน�้ำภาษีเจริญ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก กรมเจ้าท่า รถประจ�ำทางบีอาร์ที ในวันที่ 25-27 ตุลาคม 2560 จะให้บริการฟรีตลอด ทั้ ง วั น จากสถานี ส าทร-สถานี ร าชพฤกษ์ เพื่ อ ให้ พี่ น ้ อ ง ประชาชนได้เดินทางมาร่วมพิธถี วายดอกไม้จนั ทน์บริเวณพระ


เมรุมาศจ�ำลอง ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ และสถานที่จัดพิธี ถวายดอกไม้จันทน์ตามวัดต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อร่วม กันแสดงความอาลัยและส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่าง หาที่สุดมิได้ รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก Bangkok BRT

แอร์พอร์ต เรล ลิงก์

จุดจอดรถเพื่อเชื่อมต่อ Shuttle Bus ส�ำหรับผู้ที่เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว สามารถน�ำรถ ไปจอดตามจุดให้บริการต่างๆ ได้แก่ เซ็นทรัลพลาซา เวสต์ เกต (บางใหญ่), พุทธมณฑลสาย 4, สถานีขนส่งสายใต้ใหม่, อนุสาวรียช์ ยั สมรภูม,ิ สถานีขนส่งหมอชิต 2, สนามม้านางเลิง้ , สนามบินดอนเมือง, เมืองทองธานี, เมกะบางนา, แอร์พอร์ต เรลล์ ลิงก์ สถานีมักกะสัน, ไบเทค บางนา, ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ, สนามบินสุวรรณภูม,ิ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต, สโมสร ต�ำรวจ, สนามกีฬาธูปะเตมีย์, หัวล�ำโพง, สถานีขนส่งเอกมัย, วงเวียนใหญ่ และเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 เป็นต้น สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลและเงือ่ นไขเพิม่ เติมได้ที่ สายด่วน ขสมก. โทรศัพท์ 1348 หรือสายด่วนศูนย์ปลอดภัย คมนาคม โทรศัพท์ 1356 เว็บไซต์ mot.go.th

ในวันที่ 25-27 ตุลาคม 2560 จะให้บริการฟรีตลอด ทั้งวัน พร้อมเปิดเดินรถถึงเวลา 02.00 น. ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 โดยมีการจัดเตรียมขบวนรถไฟฟ้าไว้ให้บริการแก่ผู้ โดยสารเต็มอัตรา และจะมีรถให้บริการทุก 10 นาที ตลอด ทั้ง 3 วัน ส�ำหรับในกรณีที่มีผู้โดยสารใช้บริการหนาแน่น ได้ เตรียมขบวนรถไฟฟ้าเสริมไว้เพื่อให้สามารถรองรับการใช้ บริการของประชาชนอย่างเต็มที่ สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมได้ที่ เฟซบุก๊ Airport Rail Link สถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ หรือ โทรศัพท์ 1690 ของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 กรุงเทพฯ มีพระเมรุมาศ Shuttle Bus จ�ำลอง จ�ำนวน 9 แห่ง, ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดใหญ่ เชื่อมต่อการเดินทางถึงพระราชพิธี จ�ำนวน 16 ซุ้ม, ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดกลาง จ�ำนวน ให้บริการรถ Shuttle Bus ทัง้ จากสนามบินดอนเมือง, 26 ซุม้ และสถานทีจ่ ดั พิธถี วายดอกไม้จนั ทน์ตามวัดต่างๆ ใน สนามบินสุวรรณภูม,ิ สถานีขนส่งหมอชิต 2, สถานีหวั ล�ำโพง, พื้นที่กรุงเทพมหานคร 50 เขต รวมจ�ำนวน 62 แห่ง สถานีขนส่งสายใต้ และสถานีขนส่งเอกมัย ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก กองประชาสัมพันธ์ กทม.


การเตรียมตัวให้พร้อมส�ำหรับ การเดินทางร่วมพระราชพิธี

บริการทางการแพทย์ - ศูนย์บริการการแพทย์ฉกุ เฉิน กรุงเทพมหานคร (ศูนย์ - เตรียมร่างกายให้พร้อม เช่น นอนพักผ่อนให้เพียงพอ เอราวัณ) ส�ำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 1646 หรือ 02 622 9265 โทรสาร 02 226 0248 ทานอาหารเช้ามาให้เรียบร้อย เป็นต้น สอบถามการบริจาคสิง่ ของและเข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร - เตรียมอุปกรณ์จำ� เป็นส่วนตัวมาให้พร้อม เช่น ร่ม น�ำ้ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร (Volunteers for Dad) ดื่ม และยารักษาโรคประจ�ำตัว เป็นต้น - สวมใส่เครือ่ งแต่งกายทีเ่ หมาะสม เช่น ชุดสุภาพสีดำ� , โทรศัพท์ 091 814 2076 หรือ 095 479 7034 หรือ 02 613 3908 รองเท้าสีด�ำ (ควรเป็นรองเท้าที่สวมใส่สบาย) - ศึกษาขั้นตอนการเดินทางมาอย่างรัดกุม - ในกรณีที่น�ำเด็กไปด้วย ให้ผู้ปกครองเขียนชื่อ ที่อยู่ เหล่านี้เป็นค�ำแนะน�ำเบื้องต้นส�ำหรับการเดินทาง และเบอร์โทรศัพท์ พกติดตัวเด็กเอาไว้ให้เรียบร้อย ร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อเป็น เบอร์โทรศัพท์ติดต่อประสานงาน ประวัตศิ าสตร์ความทรงจ�ำ อย่างน้อยก็เพือ่ แสดงออกถึง ในพื้นที่รอบพระบรมมหาราชวังและสนามหลวง ความจงรักภักดีที่พสกนิกรคนหนึ่งจะท�ำได้เพื่อพ่อหลวง สอบถามการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ และ และเนื่ อ งจากคาดว่ า จะมี ป ระชาชนเดิ น ทางมาเป็ น ข้อมูลต่างๆ ในบริเวณโดยรอบสนามหลวง จ�ำนวนมากอย่าลืมปฏิบตั ติ ามกฎและระเบียบต่างๆ เพือ่ - กองอ�ำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของทุกฝ่ายและเกิดภาพที่ โดยรอบพระบรมมหาราชวัง (กอร.รส.) โทรศัพท์ 1899 หรือ สวยงามสมพระเกียรติ 02 226 6801 - กองประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 1555 หรือ 02 225 7612-4 สอบถามเรื่องการแต่งกายเพื่อเข้ากราบถวายบังคม พระบรมศพ - สายด่วนวัฒนธรรม โทรศัพท์ 1765 สอบถามการเดินทาง - สายด่วน ขสมก. โทรศัพท์ 134


นางอินทิรา วุฒสิ มบูรณ์ การท่ องเที่ยวแห่ งประเทศไทย (ททท.) ส�ำนักงานสมุทรสงคราม (สมุทรสงคราม สมุทรสาคร) เปิดเผยว่า จังหวัดสมุทรสาคร โดยเทศบาลนครสมุทรสาคร ร่วมกับ ททท. ส�ำนักงานสมุทรสงคราม หน่วยงานภาค รัฐและเอกชนในสมุทรสาคร ก�ำหนดจัดกิจกรรมร่วมสืบสานงานประเพณีประจ�ำปี 2560 น้อมร�ำลึกพระมหากรุณาธิคณ ุ พระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 “ไหว้ เจ้ า 9 ศาล เทศกาลกินเจสมุทรสาคร” ประจ�ำปี 2560 เพื่อร่วม สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอนั ดีงามของเทศกาลไหว้เจ้าและการถือศีลกินเจ ส่งเสริมสุขภาพประชาชนจากการบริโภคอาหารเจที่ สะอาด ปลอดภัย ตลอดจนเผยแพร่และแนะน�ำศาสนสถานส�ำคัญ ที่ยังรักษาขนบธรรมเนียมดั้งเดิมของการถือศิลกินเจ ณ ศาล เจ้าทั้ง 9 แห่ง รวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ที่ส�ำคัญของจังหวัดสมุทรสาครให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นด้วย โดยในปีนี้ก�ำหนดจัดงานดังกล่าวขึ้นในระหว่างวันที่ 19–28 ตุลาคม 2560 ณ ศาลเจ้าทั้ง 9 แห่ง ในจังหวัดสมุทรสาคร และการจัดงานของทุกปีจะตรงกับช่วงเทศกาลถือศีลกินเจ ซึง่ เป็นประเพณีสำ� คัญของชาวไทยเชือ้ สายจีน รวมทัง้ ชาวสมุทรสาคร ด้วย เนื่องจากในอดีตพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครเป็นเมืองท่าที่มีชาวจีนอพยพมาตั้งถิ่นฐานท�ำมาหากิน จึงมีชาวไทยเชื้อสายจีนที่ ยังคงอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามนี้และสืบทอดกันต่อมา ซึ่งนอกจากจะให้คุณค่าทางจิตใจแล้ว การงดเว้นเนื้อสัตว์หันมาบริโภคผัก ผลไม้ และธัญพืช ที่อุดมไปด้วยเส้นใยอาหารมีคุณค่าทางโภชนาการ ยังเป็นการเสริมสร้างสุขภาพ ล้างพิษในร่างกาย ผู้บริโภค


อาหารเจในแต่ละปีจงึ มีจำ� นวนเพิม่ มากขึน้ อีกทัง้ ชาวจีนทีอ่ พยพมาทีส่ มุทรสาครยังได้สร้างศาลเจ้าขึน้ เพือ่ เป็นทีย่ ดึ เหนีย่ วจิตใจ ตามความเชือ่ มากมายหลายศาล และเพือ่ เป็นการแนะน�ำเส้นทางการเดินทางร่วมกิจกรรมไหว้เจ้า 9 ศาล ส�ำหรับนักท่องเทีย่ ว ที่สนใจ ททท. ส�ำนักงานสมุทรสงคราม ได้ร่วมกับคณะผู้จัดงานฯ สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ โดยจัดท�ำ “Passport ไหว้ เจ้ า 9 ศาล เทศกาลกินเจสมุทรสาคร” เมื่อสักการะศาลเจ้ าครบทัง้ 9 ศาลแล้ ว ให้ ประทับตราลงใน Passport สามารถน�ำไปขอรับ “เหรียญมงคล” ประจ�ำปี 2560 ได้ ฟรี !! ที่ศาลเจ้ าแม่ กวนอิมพันมือ คลองจาก ต�ำบลมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร มีจำ� นวนจ�ำกัดเพียง 10,000 เหรี ยญเท่ านัน้ โดยสามารถขอรับ Passport ได้ที่เทศบาลนครสมุทรสาคร ททท. ส�ำนักงานสมุทรสงคราม และ ศาล เจ้าทั้ง 9 แห่ง นอกจากนี้บริเวณลานข้างศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ยังมีการจ�ำหน่ ายอาหารเจกว่ า 100 เมนู จาก ร้ านค้ ากว่ า 50 ร้ าน ที่มีการควบคุมคุณภาพ ความสะอาดปลอดภัย จากสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมทั้งจัด รถราง เป็นยานพาหนะบริการนักท่องเที่ยวและประชาชนในการเที่ยวชมศาลเจ้าตามเส้นทาง Passport ท่องเที่ยวฟรีตลอด งานอีกด้วย ททท.ส�ำนักงานสมุทรสงคราม จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่านมาเดินทางร่วมงานไหว้เจ้า 9 ศาล เทศกาลกิน เจสมุทรสาคร ให้สขุ กาย สุขใจ อิม่ บุญ และอิม่ ท้องตลอดการจัดงานฯ อีกทัง้ จังหวัดสมุทรสาครอยูใ่ กล้กบั กรุงเทพมหานครโดย ใช้เวลาเดินทางเพียง 1 ชม. เท่านั้น

ผู้ที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลนครสมุทรสาคร โทร. 0 3441 1028 หรือ ททท. ส�ำนักงานสมุทรสงคราม โทร. 0 3475 2847-8 E-mail : tatsmsk@tat.or.th


หาก

เราจะพู ด ถึ ง สมุ ท รสาคร หรื อ ที่ รู ้ จั ก กั น ทั่ ว ไปว่ า “มหาชัย” หลายคนก็จะคิดถึงเมืองอุตสาหกรรมและเมืองประมงเป็น อันดับแรกในความรูส้ กึ และก็จริงล่ะครับเพราะว่าสมุทรสาครมีจำ� นวน โรงงานอุตสาหกรรมอยู่มากมายเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ และยัง เป็นเมืองท่าด้านประมงที่ส�ำคัญอีกด้วย แต่เมื่อพูดถึงเรื่องท่องเที่ยว มักจะคิดถึงจังหวัดทางผ่านเพื่อที่จะไปสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตอื่นๆ ที่ถัดไปจากสมุทรสาครนั้นเอง แต่คราวนี้ Magazine ๑ ใน... ขอน�ำ เสนอแหล่งท่องเทีย่ วทีน่ า่ สนใจในมุมมองใหม่ๆ ของจังหวัดสมุทรสาคร เมืองประมง ดงโรงงาน นี้มาฝากกันครับ...

Tourist&Business

SAMUTSAKHON

31


สะพานแดง

จุดชมวิวปลาโลมา จ.สมุทรสาคร

ตั้งอยู่บริเวณ ต.พันท้ายนรสิงห์ ติดกับศาลเจ้าพ่อ มัจฉานุ มีสะพานไม้สีแดง ทอดยาวเลียบทะเลอ่าวไทย ให้เดิน ชมวิว และสัตว์น�้ำนานาชนิด ที่อาศัยอยู่ริมทะเล เก็บแสงเช้า ดู พระอาทิตย์ขึ้นและตก มีร้านอาหารทะเลให้บริการ จุดชมวิวปลาโลมา สะพานแดง ศาลเจ้าพ่อมัจฉานุ เป็น สถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งของจังหวัดสมุทรสาครที่เดินทางมา จากกรุงเทพมาไม่ไกลมาก ใช้เวลาไม่นานก็ถึงแล้ว ศาลเจ้าพ่อ มัจฉานุอยู่ติดทะเลเลย อากาศดีลมพัดเย็นๆ ตลอดเวลา มีนัก เที่ยวมามากมายที่มาเที่ยว โดยเฉพาะช่วงเวลาเย็น ส�ำหรับการชมปลาโลมาแนะน�ำให้มาตอนช่วงหน้าหนาว พฤศจิกายน-ธันวาคม จะสามารถพบเห็นปลาโลมาได้ดกี ว่าช่วง อืน่ ๆ นอกจากนีย้ งั สามารถเดินชมบรรยากาศทีส่ วยงามและจุด ชมวิวซึ่งตอนเย็นๆ สามารถสูดอากาศแสนสดชื่นจากท้องทะเล และธรรมชาติของป่าชายเลน การเดินทาง ไปตามถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล ขับจน สุดทางเลีย้ วขวาไปทางศาลพันท้ายนรสิงห์ ขับเลยไปจะเจอป้าย บอกทางจุดชมโลมา รกิจ 32 ๑ท่องเทีใน...่ยว&ธุ สมุทรสาคร


พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ

ป่าชายเลนอ่าวมหาชัย

หากอยากท�ำความรู้จัก “ป่าชายเลนมหาชัย” อีกหนึ่ง ห้องเรียนธรรมชาติในโลกใบใหญ่ให้ลึกซึ้งขึ้นต้องเดินทางมาที่ นีท่ ี่ได้มกี ารจัดตัง้ ศูนย์เรียนรูเ้ กีย่ วกับป่าชายเลนขึน้ มาเพือ่ เป็น แหล่งค้นคว้า ศึกษาวิจัย ด้านธรรมชาติวิทยาของระบบนิเวศ ป่าชายเลน โดยที่นี่จัดอยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าอ่าว มหาชัย ฝั่งตะวันตก มีพื้นที่ราว 3,872 ไร่ ภายในบริเวณนั้น เต็มไปด้วยกิจกรรมทีน่ ำ� พานักท่องเทีย่ วเข้าไปสัมผัสระบบนิเวศ ของป่าชายเลนอย่างเต็มอิ่ม อาทิเช่น • เดินชมป่าโกงกางบนสะพานศึกษาธรรมชาติยาว 1.5 กิโลเมตร • ชมนกชายเลน ณ จุดดูนกชายเลนทีอ่ ยูบ่ ริเวณระเบียง ชายฝั่งไฮไลต์ของจุดนี้คือนกนับพันนับหมื่นตัว โดยเฉพาะใน ช่วงฤดูหนาวที่มีโอกาสได้เห็นนกอพยพย้ายถิ่นมาอาศัยใน บริเวณนี้มากมายซึ่งมีไม่น้อยกว่า 20 ชนิด เช่น นกทะเลขา เขียวลายจุด นกชายเลนปากแอ่น นกซ่อมทะเลอกแดง นก นางนวลแกลบเคราขาว นกชายเลนปากโค้ง เหล่านี้เป็นต้น การเดิ น ทาง จากพระรามที่ 2 วิ่ ง ผ่ า นตั ว เมื อ ง สมุทรสาคร ข้ามแม่น�้ำท่าจีน เมื่อข้ามมาให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนน

ข้างปัม๊ น�ำ้ มัน ตรงมาตามทางวัดช่องลม เมือ่ ถึงบริเวณสามแยก ของวัดช่องลมให้เลี้ยวขวา ตรงมาจะเจอวัดบางหญ้าแพรก ไป ทางซ้ า ยมื อ และตรงต่ อ ไปจะเจอป้ า ยศู น ย์ วิ จั ย ป่ า ชายเลน สมุทรสาคร ให้เลี้ยวขวาตรงไปก็จะเห็นศูนย์ฯทางขวามือ สอบถามเพิ่มเติม โทร.0 3449 8263

Tourist&Business

SAMUTSAKHON

33


ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น�้ำ “อควาเรียม” สมุทรสาคร

เป็นศูนย์แสดงพันธุส์ ตั ว์นำ�้ สัตว์นำ�้ น้องใหม่ ตัง้ อยูท่ เี่ ดียว กับศูนย์วจิ ยั และพัฒนาประมงชายฝัง่ สมุทรสาคร หมูท่ ี่ 8 ต.โคก ขาม อ.เมืองฯ ที่ศูนย์ฯนี้นับว่าเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านทะเลให้ กกับชาวจังหวัดท้องถิ่น รวมถึงนักท่องเที่ยว ที่มีโอกาสแวะมา เที่ยวที่จังหวัดสมุทรสาครนี้ ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น�้ำสมุทรสาคร มีขนาดไม่ใหญ่มาก เมื่อเทียบกับศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น�้ำที่จัง หวัดอื่นๆ แต่จุดเด่นอยู่ที่มีรูปปั้นปลาวาฬบรูด้า สูง 17 เมตร ตั้งอยู่บนภูมิทัศน์หน้าศูนย์ฯ ให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปคู่กับ สัญลักษณ์ที่เป็นจ้าวแห่งท้องสมุทรในน่านน�้ำไทย ภายในศูนย์ จัดแสดงปลาและสิ่งมีชีวิตทางทะเลต่างๆ จัดแสดงอย่างเป็น ส่วนๆ มีทง้ั เป็นตู้ และแทงค์กลมภายใน อควาเรียม” สมุทรสาคร ส�ำหรับศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น�้ำสมุทรสาคร เปิดให้เข้า ชม (ฟรี) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น วันจันทร์-ศุกร์ 11.0017.00 น ส่วนวันหยุด เสาร์- อาทิตย์ เริ่มตั้งแต่เวลา 09.0017.00 น. ปิดด�ำเนินการทุกวันพุธวันเดียว และที่นี่ยังมีบ่อเพาะ พันธุ์ปลาการ์ตูนให้ชมและจ�ำหน่ายในราคาถูกอีกด้วย การเดินทาง จากตัวเมืองสมุทรสาคร เริ่มตั้งแต่แยก ตลาดสามร้อยห้อง ไปตามถนนกิจมณี ข้ามสะพานมหาชัย ไป ตามถนนสหกรณ์ ตรงไปประมาณ 5 กม. ผ่านโค้งยายขาว เลีย้ ว ขวาข้ามสะพาน แล้วตรงไปอีกประมาณ 2 กม. รกิจ 34 ๑ท่องเทีใน...่ยว&ธุ สมุทรสาคร


ศูนย์วิทยาศาสตร์

เพื่อการศึกษา สมุทรสาคร

ศูนย์การเรียนรูท้ กี่ อ่ ตัง้ ขึน้ มาเพือ่ กระตุน้ ให้เด็กนักเรียน และประชาชนทั่ ว ไปเกิ ด ความสนใจในวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ เทคโนโลยีพร้อมๆกับการสร้างจิตส�ำนึกด้านอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม โดยภายในศูนย์แห่งนีม้ ฐี านการเรียนรู้ มากถึง 15 ฐานการเรียน รู้ด้วยกัน อาทิเช่น ฐานการเรียนรู้การแสดงทางวิทยาศาสตร์ ซึง่ จะมีการจัดแสดงหลักทางวิทยาศาสตร์อย่างง่ายๆ ทีด่ รู าวกับ มายากลสร้างความตืน่ ตาตืน่ ใจให้กบั เด็กๆ ต่อด้วยฐานการเรียน รู้ดาราศาสตร์และอวกาศ ที่จะมีวิทยากรคอยบรรยายและมี นิ ท รรศการเกี่ ย วกั บ กาแล็ ก ซี แ ละจั กรวาลเหล่ า นี้ เ ป็ น ต้ น นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมอื่นๆ ให้เด็กๆ ได้ร่วมสนุก ไม่ว่า จะเป็นกิจกรรมการประดิษฐ์และแข่งขันจรวดขวดน�้ำ การ ประดิษฐ์ว่าวเตตระฮีดรอน ส่วนใครที่อยากรู้กันอย่างเต็มอิ่ม ที่ ศูนย์ฯ ยังมีการจัดค่ายวิทยาศาสตร์หลากหลายรูปแบบ เช่น ค่ายทักษะวิทยาศาสตร์ 3 วัน 2 คืน ค่ายสิ่งประดิษฐ์ 3 วัน 2 คืน ค่ายพลังงาน 2 วัน 1 คืน เป็นต้น การเดินทาง จากถนนพระราม 2 กิโลเมตรที่ 20-21 เลี้ยวซ้ายเข้าถนน สค.2032 จนถึงวัดโคกขามห่างจากวัดโคก ขามประมาณ 1 กิโลเมตร หรือจากมหาชัยสามารถเดินทาง โดยรถสองแถวสาย (โคกขาม-สาริน) ซึง่ ออกเวลา 8.40 น. และ 15.40 น. สอบถามเพิ่มเติมโทร. 034-452122, 034-4521267 หรือเว็บไซต์ http://www.scissk.net

Tourist&Business

SAMUTSAKHON

35


ดอนหอยแครง ถือว่าเป็น Unseen จุดหนึ่งของเมืองไทย ด้วยว่านัก ท่องเที่ยวหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักและประหลาดใจเมื่อได้พบ เห็นแน่ๆ เพราะจุดนี้ อุดมสมบูรณ์ไปด้วยหอยแครง และเราจะ ได้เห็วิถีชาวบ้านที่ใช้กระดานเลน ในการเก็บหอยแครง ดอนหอยแครง ตั้งอยู่บริเวณปากอ่าวมหาชัย ฝั่งตะวัน ตก จังหวัดสมุทรสาคร บริเวณศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ และ พัฒนาทรัพยากรทรัพยากรป่าชายเลนที่2 มีเนื้อที่ 1,752 ไร่ เป็นดินดอนปากแม่น�้ำ ซึ่งขออนุญาตเลี้ยงหอยแครง มาตั้งแต่ ปี 2513 ปัจจุบันได้พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว นักท่องเที่ยว สามารถเที่ยวชมป่าชายเลนบริเวณนี้ได้ ชมวิถีชาวบ้านที่ใช้ กระดานเลนออกเก็บหอยแครง วิถีการเก็บหอยแครง โดยการใช้กระดานเลนไถลออก ไป และใช้มอื ควานๆงมๆหาในโคลนเลนก่อนจะเอาใส่ตระกร้าใบ เล็กๆ และจะเลือกเฉพาะขนาดที่เหมาะสมเท่านั้น หากได้ตัว เล็กไปก็จะปล่อยกลับลงสู่ธรรมชาติค่ะ เท่านั้นยังไม่พอ ยังได้ โชว์การโปรยพันธุห์ อยแครง ให้เพาะพันธุต์ ามธรรมชาติคะ่ พันธุ์ หอยแครงตัวเล็กๆนีจ้ ะมีขนาดเท่าเมล็ดถัว่ เหลือง และจะเติบโต ตามดินเลนในธรรมชาตินานถึง6-8เดือน ก่อนจะเก็บเป็นหอย แครงให้เรารับประทานกัน และที่พิเศษสุดๆในทริปนี้ก็คือ ชาว บ้านที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุน่ มีการน�ำหอยแครงมาให้ได้ชมิ รกิจ 36 ๑ท่องเทีใน...่ยว&ธุ สมุทรสาคร

กันทั้งลวก ทั้งเผากันสดๆ พร้อมด้วยน�้ำจิ้มซีฟูดรสแซ่บ อร่อย แบบหยุดไม่ได้เลยค่ะ และทีเด็ดของที่นี่ก็คือหอยแครงดองค่ะ รสชาติหวานๆเค็มๆไม่มีกลิ่นคาวเลยค่ะ แสดงว่าผ่านกรรมวิธี การหมักอย่างพิถีพิถันเพื่อมาให้เราได้ชิมกัน ดอนหอยแครง ตั้งอยู่บริเวณปากอ่าวมหาชัย ฝั่งตะวัน ตก อ�ำเภอเมืองสมุทรสาคร ซึ่งขออนุญาตเลี้ยงหอยแครง มา ตั้งแต่ปี 2513 ปัจจุบันได้พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว เส้นทาง เข้าสู่ ดอนหอยแครง ใช้ทางหลวงแผ่นดินสาย 35 (พระราม 2) ไปสมุทรสงคราม เลี้ยวซ้ายช่วง กม. 35 เข้าถนนสุทธิวาดวิถี เข้าถนนบางหญ้าแพรก สุดเส้นทาง บ้าน หัวโพง ระยะทาง ประมาณ 7 กม.


หมู่บ้าน

เบญจรงค์ ดอนไก่ดี หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี ตั้งอยู่ ถนนเทศบาลสาย 4 อ�ำเภอกระทุ่มแบน ชุมชนบ้านดอนไก่ดีเป็นหมู่บ้านที่สืบทอด การผลิตเครื่องเบญจรงค์กันมาหลายชั่วอายุคน จนปัจจุบันนับ เป็นผลงาน OTOP ระดับ 5 ดาว ที่มีมาตรฐานระดับสากล มี การพัฒนาด้านลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์ของไทยด้วยสี 5 สี และยังมีการใช้สีที่สวยงามยิ่งขึ้นอย่างเช่น ลายน�้ำทอง มีสีทอง ช่วยเสริมความสวยงามและโดดเด่นของลวดลาย การพัฒนางาน เบญจรงค์แพร่ออกไปอย่างกว้างขวาง จากถ้วยโถโอชามก็มี ภาชนะอื่นๆ มากขึ้น นอกจากนี้ยังมีการเปิดโฮมสเตย์เป็นที่พัก ให้นักท่องเที่ยวที่สนใจงานเบญจรงค์เข้าไปศึกษาวิถีชีวิตและ เรียนรู้กระบวนการผลิตของหมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี ที่นี่มีจุดก�ำเนิดมาจาก 2 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มดั้งเดิมที่ เป็นตระกูลเก่าแก่เชือ้ สายจีนอยู่ในเขตพืน้ ที่ ต. คลองมะเดือ่ ซึง่ ท�ำเครื่องลายครามอยู่ก่อนแล้ว มาเริ่มเขียนเป็นลวดลาย

เบญจรงค์ในคราวหลัง และมีการแตกแขนงออกมาเป็นอีกหลาย กลุม่ ย่อย ถือว่าเป็นชุมชนเข้มแข็งทีท่ ำ� ให้คนในชุมชนมารายได้ อีกทั้งที่นี่ยังเป็นที่กล่าวขานในการผลิตเครื่องเบญจรงค์ของ จ.สมุทรสาคร ทีม่ ฝี มี อื ดังไกลทัว่ โลก ส�ำหรับความโดดเด่นอยูท่ ี่ การเขี ย นลวดลายทั้ ง ลายเก่ า และลายใหม่ ไ ด้ อ ย่ า งปราณี ต สวยงามเจริญตามากที่ได้ไปชม นอกจากนี้ภายในยังมีการต่อย อดด้วยการท�ำเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว ทั้งการให้นักท่องเที่ยวทั้ง ชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาเที่ยวชมและศึกษาหา ความรู้ ด้านการผลิตเบญจรงค์ พร้อมเปิดบ้านเป็นโฮมสเตย์รับนักท่อง เที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติอีกด้วย การเดินทาง จาก กทม.ใช้เส้นทางพระรามสอง มาถึง มหาชัยให้เลีย้ วซ้ายเข้าเมืองมหาชัยพร้อมกับชิดขวาตามป้ายที่ บอกทางไปกระทุ่มแบนอ้อมขึ้นสะพานวิ่งตามถนนเศรษฐกิจวิ่ง ตรงไปเกือบ 10 กิโลเมตรจะเห็นป้ายบอกทางไปหมู่บ้าน เบญจรงค์ดอนไก่ดีพร้อมกับเลี้ยวซ้าย ตรงไปตามทางอีก ประมาณ 5 กิโลเมตร ก็จะเจอหมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี Tourist&Business

SAMUTSAKHON

37


ตลาดนัดต้นสนไนท์ มหาชัยอินเทรนด์

ทางทีมงานวารสาร ๑ ใน...สมุทรสาคร ได้มี โอกาสสัมภาษณ์ คุณสมนึก ธีระประภาจิตร ท่านเจ้าของ “ตลาดนัดต้ นสนไนท์ มหาชัยอินเทรนด์ ” โดยก่อน ที่ประสบความส�ำเร็จอย่างทุกวันนี้ คุณสมนึกได้เล่าให้ ทางทีมงานฟังว่าตัวเองจบการศึกษาระดับ ปวช. ได้เป็น ทหารเกณฑ์ และได้เริม่ ท�ำอาชีพค้าขายเป็นพ่อค้าตลาด นัด และงานประจ�ำปีกองคาราวานตัง้ แต่ปพี .ศ 2527 จน มาจัดงานสินค้าราคาถูกสัญจร ตลาดนัดเปิดท้ายช่วงปี พ.ศ.2535 จนมาเป็น ตลาดนัดต้ นสนไนท์ มหาชัยอิน เทรนด์ ในปัจจุบัน ด้วยความชอบกิจกรรมแสดงงาน เซอร์วิส และรถไฟโบราณ กิจกรรมคาวบอย จึงมาเป็น ตลาดแนวๆ อย่างเช่นทุกวันนี้ ด้วยความทีเ่ ป็นคนชอบกิจกรรมแนวคาวบอย โชว์ งานเซอร์วิสเรื่องบริการและแนววินเทจ ชอบมาก กับไม้หมอนรถไฟกับหัวจักรโบราณ จึงมีภาพลักษณ์ งานตลาดของเราที่ไม่ซ�้ำใครในตลาดนัดเทรนด์ใหม่กับ ตลาดโต้รุ่งอินเตอร์เทรนด์สไตล์เรา


“ตลาดนั ดต้ นสนไนท์ มหาชัย อินเทรนด์ ” สามารถรองรับก�ำลังซื้อจาก กรุงเทพฯ และต่างจังหวัดได้เป็นอย่างดี ด้วย สถานที่กว้างขวาง จอดรถสะดวกสบาย มี ร้านค้าทัง้ ของกิน และของใช้ ให้ทา่ นได้เลือก ซื้อได้อย่างจุใจ คุณสมนึก ธีระปะภาจิตร เจ้าของตลาดนัดต้นสนไนท์ มหาชัยอินเทรนด์

มุมมองตลาดในจังหวัดสมุทรสาคร

โดยภาพรวมตลาดแนวๆเรา และของฝากทีช่ ดั เจนยังไม่มี จะ มีเฉพาะตลาดเก่าพวกของทะเลแห้ง-สด ซึง่ พืน้ ทีก่ ารจอดรถแทบไม่มี ควรกระจายออกสูแ่ นวถนนพระราม 2 เพือ่ รองรับก�ำลังการใช้จา่ ยของ กลุ่มลูกค้า ส่วนงานประจ�ำปีต่างๆ ควรส่งเสริมการแสดงกิจกรรม เยาวชนและของจั ง หวั ด ให้ ชั ด เจนมากกว่ า นี้ ด้ ว ยส่ ว นตั ว มี ประสบการณ์ การจัดงานมากกว่าบริษัทออแกไนซ์ต่างๆ เราพร้อม และยินดีที่จะเป็นคนจัดงานให้หากสนใจ.....

ตลาดนัดต้ นสนไนท์ มหาชัยอินเทรนด์


ทางทีมงานวารสาร ๑ ใน...สมุทรสาคร ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ คุณวัลลภา ปรีมนวงศ์ ผู้บริหารสถาบันสอนวิชาชีพ เสริมความงามครบวงจร โดยคุณวัลลภา ได้เล่าทางทางทีมงานฟังว่า จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยสยาม คณะบริหารธุรกิจ เป็นบุตรสาวคนที่ 4 ของคุณพ่อเจียมศักดิ์ บัวรอด และคุณแม่วาณี บัวรอด ได้สมรสกับคุณวิบูลย์ ปรีมนวงศ์ มี บุตร 3 คน หลังจากจบการศึกษา ต้องการท�ำธุรกิจส่วนตัว มีใจรักในด้านความงาม จึงมุ่งมั่นมาทางอาชีพด้านเสริมความงาม ได้ เรียนรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์มานานมากกว่า 20 ปี มีประสบการณ์ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ รวมถึงยังได้รับเชิญ ไปสอนในประเทศพม่าและลาว ทุกๆ เดือน และยังได้รับเชิญไปสักคิ้วให้กับคนที่มีชื่อเสียงในเทศพม่า ไม่ว่าจะเป็น บุตรสาวเจ้า เมืองเชียงตุง, ดารา, นางงาม, ภรรยารัฐมนตรี,และคนดังจ�ำนวนมาก จนมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักในประเทศพม่า และเป็นที่มา ของสถาบัน Wanlapa Academy International สถาบันการสอนวิชาชีพเสริมความงามครบวงจร

Wanlapa Academy International

มีหลายหลักสูตรให้ทุกคนได้เลือกเรียน อาทิเช่น หลักสูตรเพ็นท์คิ้ว 3,6,12 มิติ (เสริม โหงวเฮ้ง) สักตา สักปาก สักไรผม หัวนมชมพู โดยเทคนิคต่างๆ จากประเทศเกาหลี, หลักสูตร เสริมสวยแบบมืออาชีพ ด้วยเทคนิคพิเศษจาก ออสเตรีย, หลักสูตรแต่งหน้า เกล้าผม ครบขั้น ตอน ด้วยเทคนิคทันสมัย, หลักสูตรนวดหน้า นวดด้วยมือ เทคนิคการใช้เครื่องนวดหน้าครบทุก ขั้นตอน ทุกหลักสูตรเรียนจบจะได้รับใบประกาศทุกวิชาจากสถาบัน นอกจากรับสอนแล้ว ทางสถาบันยังมีบริการลูกค้า รับเพ็นท์ควิ้ รับสักคิว้ สักตา สักปาก สักไรผม และแก้งานคิ้วทุกๆ แบบ โดย อ.วัลลภา ลงมือท�ำให้ลูกค้าทุกๆ ท่านด้วยตัวเอง ซึ่งเป็น ที่ยอมรับของลูกค้าจ�ำนวนมาก และเป็นที่มาของการได้รับรางวัล “รางวัลคุณภาพยอดเยี่ยม ASEAN ปี 2560 สาขา : การพัฒนาคุณภาพดีเยี่ยม” จากเครือข่าย อาเซียน-ไทย มอบโดย : พลเอก เสริมศักดิ์ วิเศษไชยศรี


Wanlapa Academy International สถาบันการสอนวิชาชีพ เสริมความงามครบวงจร คุณวัลลภา ปรีมนวงศ์ (บัวรอด)

แนวทางการบริหารงานและการสอน

ในการสอนของทางสถาบัน เราเน้นสอนด้วย เทคนิคพิเศษจากต่างประเทศ เน้นท�ำจริงกับคนจริงๆ ให้ สัมผัสลูกค้าจริง ใส่ใจในรายละเอียดทุกขั้นตอน มุมมองเกี่ยวกับสถาบันความงาม ทางสถาบันของเราได้เน้น หัวใจเรื่องการสอน ให้นักเรียนได้รับความรู้ ความสุข ความสนุก ความเป็น กันเอง ไปกับการสอนและสถาบันเราดูแลนักเรียนของเรา เป็นอย่างดี มีคณ ุ ภาพ จบไปแบบมืออาชีพทุกท่าน และใน ด้านให้บริการลูกค้า ทางสถาบันดูแลด้วยความสุภาพและ จริงใจและให้ค�ำแนะน�ำกับลูกค้าให้พึงพอใจในผลงาน


“งานดี มีคุณภาพ ซื่อตรงต่อลูกค้า พร้อมทีมงานมืออาชีพงานจบล้าน %” การจะมีบา้ นเป็นของตัวเองซักหลัง ไม่ใช่เรือ่ งง่ายทีจ่ ะได้มา แต่กไ็ ม่ใช่เรือ่ งยากเกินกว่าทีเ่ ราจะสามารถมีได้ เนือ่ งจาก ปัจจุบันวัสดุ อุปกรณ์ ในการสร้างมีราคาค่อนข้างสูง ดังนั้นการจะสร้างบ้านจึงควรที่จะต้องศึกษาขั้นตอนการด�ำเนินงานให้ ละเอียดรอบคอบ เพราะถ้าตัดสินใจสร้างแล้ว อาจไม่มีโอกาสให้แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้ บ้านที่หวังว่าจะน�ำมาซึ่งความสุข ความสบาย อาจกลับกลายเป็นความทุกข์กเ็ ป็นได้ ฉะนัน้ การเลือกใช้วสั ดุ อุปกรณ์ตา่ งๆ ต้องมีคณ ุ ภาพ และทีส่ ำ� คัญผูร้ บั เหมา ต้องมีความรู้ ความช�ำนาญ และความซื่อสัตย์ในการรับงานเพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพ ช่ างกานต์ รั บสร้ างบ้ าน อาคารพาณิชย์ ห้ องเช่ า ต่ อเติมบิวท์ อนิ ทัง้ ภายนอกและภายใน รวมถึงรี โนเวท บ้ านใหม่ เปลี่ยนรู ปทรงบ้ านเก่ าเป็ นสไตล์ โมเดิร์น โดยทีมงานช่ างมืออาชีพ ด้ วยคามโดดเด่ นในงานด้ านก่ อสร้ าง ด้ วยงานที่ออกมามีคุณภาพ ตรงต่ อเวลาในราคาที่เหมาะสม จึงเป็ นที่ยอมรับและมีการบอกต่ อจากลูกค้ าตลอดมา


แนะน�ำที่พัก

สมุทรสาคร ที่ตั้ง เบอร์โทรศัพท์ ห้องพัก บังกะโล โฮมสเตย์ โรงแรม ในจังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดใกล้เคียง

มาลีบนั ก้ า ที่ตั้ง : 2/17 หมู่ 6 ต.หนองข้างคอก อ.เมือง จ.ชลบุรี Tel. 0-3815-1009, 08-1996-0794

ในเขตอ�ำเภอเมือง Amphur Muang โรงแรมเซ็นทรั ล เพลซ Tel. 0-3441-2816-9 บ้ านบ่ อรี สอร์ ท Tel. 08-1636-3676 พูนพิมานแมนชั่น Tel : 0-3484-0285, 08-1340-0477 เกษม โฮเต็ล / Kaseam Hotel Tel. 0-3441-1078 บ้ านธรรมชาติค้ ุงน�ำ้ Tel. 0-3483-9883 เลอ ชาเล่ ย์ รี สอร์ ท แอนด์ แคมป์ Tel. 08-1994- 8497 เวียงไทย โฮเต็ล Tel. 0-3441-1151 โรงแรม สุขใจ   โทรศัพท์:043 311 221 บ้ านคุ้งน�ำ้ รี สอร์ ท   โทรศัพท์:034 839 261 บ้ านสวยน�ำ้ ใสรี สอร์ ท   โทรศัพท์:034 857 395 สบาย สบาย อพาร์ ทเมนท์ 2 (Sabai Sabai Apartment 2)   ที่อยู่: 923/55 ธ ซอยเอกชัย 9 มหาชัย อ�ำเภอ เมือง สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์:034 421 620 โรงแรม โนอาห์ อินน์   ที่อยู่: หมู่ 4 พระราม 2 11/16

44

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...สมุทรสาคร

ต�ำบล นาดี อ�ำเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์:034 834 862 โรงแรมเวกัส   ที่อยู่: 5/7 หมู่5, ต�ำบลโคกขาม อ�ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์:086 344 6003 ตะวันนา รี สอร์ ท   ที่อยู่: หมู่ 6 57/1 ต�ำบล บ้านบ่อ อ�ำเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์:089 249 2384 ชาน ‘เล รี สอร์ ท   ที่อยู่: ต�ำบล พันท้ายนรสิงห์ อ�ำเภอเมือง สมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์:081 641 7191 พงศวรรณแมนชั่น   ที่อยู่: 18/9 ม.6 ถ.เศรษฐกิจ ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์:081 877 8727 โรงแรมพาราไดซ์   ที่อยู่: 66/92 หมู่ 8, ต�ำบลท่าทราย อ�ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์:081 438 7040 โรงแรมลอนดอน ลามูร์ อินน์   ที่อยู่: 139/9 หมู่1, ถนนธนบุรี-ปากท่อ, ต�ำบลบางน�้ำจืด อ�ำเภอเมือง จังหวัด สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์:034 458 323 โรงแรม โรสอิน   ที่อยู่: 942/59 ซอยบอนไก่ อ�ำเภอเมือง สมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์:034 815 857 บ้ านริมคันนาโฮมสเตย์   โทรศัพท์:081 572 1972

ในเขตอ�ำเภอกระทุ่มแบน Amphur Kra Thum Baen กรี นเฮาส์ Tel. 0-3447-1807 กาแลคซี่อนิ น์ Tel. 0-2420-8056-60 ไนซ์ เฟรนด์

Tel. 0-3447-2031 โรงแรมศรี สยาม Tel. 0-3447-1065 โรงแรมนาราคอร์ ท โทร./โทรสาร 0-3477-3591-3 โรงแรมนิวยอร์ ค รี สอร์ ท อินน์   ที่อยู่: 9/9 หมู่6, ต�ำบลท่าไม้ อ�ำเภอ กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130 โทรศัพท์:02 429 1119 โรงแรมบานาน่ า อินน์   ที่อยู่: 25/2 หมู่10, ต�ำบลสวนหลวง อ�ำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์:081 827 2049 โฮมสเตย์ หมู่บ้าน เครื่ องเบญจรงค์ บ้ านกลาง   ที่อยู่: 32/1 หมู่ 1, ถนนท่าเสาพัฒนา, ต�ำบลดอนไก่ดี อ�ำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร, 74110 โทรศัพท์:034 473 408 โรงแรม กรี นเฮาส์   ที่อยู่: 294/5 สุคนธวิท ต�ำบลตลาด กระทุ่มแบน อ�ำเภอ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110 โทรศัพท์:034 471 807 โรงแรม ศรี สยาม   ที่อยู่: หมู่ 1 เศรษฐกิจ 206 ต�ำบล สวนหลวง อ�ำเภอ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110 โทรศัพท์:034 470 165 เอ พี ทาวเวอร์ อพาร์ เม้ นท์ (อ้ อมน้ อย)   ที่อยู่: อ้อมน้อย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130 โทรศัพท์:02 810 4344 TS HOME BUILDING   โทรศัพท์:02 813 5480 จอลลี่สวีท แอนด์ สปา เพชรเกษม   ที่อยู่: อ�ำเภอ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร โทรศัพท์:02 408 7701 ชนิศา เรสซิเด้ นท์   ที่อยู่: ต�ำบล สวนหลวง อ�ำเภอ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร โทรศัพท์:081 831 9309

ในเขตอ�ำเภอบ้ านแพ้ ว Amphur Bann Phaeo โรงแรม บ้ านแพ้ ว   ที่อยู่: หมู่ 8 พระ ประ โทน บ้านแพ้ว 142/11( โรงแรม บ้านแพ้ว , Ban Phaeo, Ban Phaeo District, Samut Sakhon 74120 โทรศัพท์:034 866 196 บ้ านสวนแช่ มชื่น   ที่อยู่: สถานีอนามัยต�ำบลยกกระบัตร 112 ยก กระ บั ค ร, Ban Phaeo District, Samut Sakhon 74120 โทรศัพท์:083 177 0715 เทดดี ้ รี สอร์ ท   ที่อยู่: ต�ำบล หลักสาม อ�ำเภอ บ้านแพ้ว สมุทรสาคร โทรศัพท์:086 069 7856 โรงเเรมสก๊ อตแลนด์ ฮันนี่มูนอิน   ที่อยู่: 3097 ต�ำบล หลักสาม อ�ำเภอ บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 74120 โทรศัพท์:087 681 4987 บ้ านลีลาไทย รี สอร์ ท แอนด์ สปา ที่อยู่: ต�ำบล สวนส้ม อ�ำเภอ บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 74120 โทรศัพท์: 087 937 6777 Tha Chin Riverside Resort ที่อยู่: ต�ำบล สวนส้ม อ�ำเภอ บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 74120 โทรศัพท์: 089 661 7007 สมายแลนด์ พ็อพเพอร์ ตี ้ บ้ านแพ้ ว ที่อยู่: ต�ำบล หลักสาม อ�ำเภอ บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 74120 โทรศัพท์: 089 212 3163 (ห้ องพักรายวัน) ข้ าวกล้ อง เรสซิเด้ นท์ ที่อยู่: ต�ำบล บ้านแพ้ว อ�ำเภอ บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 74120 โทรศัพท์: 034 481 380


แนะน�ำที่กิน

สมุทรสาคร ที่ตั้ง เบอร์โทรศัพท์ ร้านอาหารอร่อย อาหารตามสั่ง อาหารพื้นบ้าน อาหารคาว-หวาน

426 Coffee

& tuk ka mon ขนมเปี๊ยะ

สเต็ ก อร่ อ ย หมู นุ ่ ม น�้ ำ จิ้ ม รสเด็ ด ขนมของฝากก็อร่อยต้องยกให้ขนมเปี๊ยะร้านนี้ เลยครับไม่ผดิ หวังแน่ๆ อร่อยสะอาดบรรยากาศ เป็นกันเอง ที่อยู่ 31/13 หมู่ 3 ต.บางโทรั ด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โทร. 08-1422-5094

ดู AD 4 สี หน้ า 17

ดู AD 4 สี หน้ า 14

ฮัก คอฟฟี่

ฮันนีโ่ ทสต์อร่อยใช้ได้ ราคาไม่แพง อาหารมีหลากหลาย คุณภาพอาหารดีมากเครือ่ งดืม่ มีทงั้ กาแฟและสมูทตี้ แนะน�ำสมูท ตี้กีวี่ ของหวานมีเค้กต่างๆและฮันนี่โทสต์ค่ะ ร้านบรรยากาศดี มี wifi ที่อยู่ 189/330 หมู่ 5 ซ.วัดพันท้ ายนรสิงห์ ถ.พระราม 2 ต.พันท้ ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โทร. 0-3411-8318, 08-7407-6696

ดู AD 4 สี หน้ า 14

Seafood champion สาขาบางขุนเทียน

ร้านกว้างมากๆ มีบริการห้องแอร์เย็นๆ หรือจะนั่งด้าน นอกกินลม ชมวิว ชิลล์ๆ ชิคๆ ตามประสาวัยรุ่นก็ได้ เรียกได้ว่าร้าน ใหญ่รองรับได้ทุกเทศกาลเลยล่ะค่ะ คนเยอะขนาดไหนก็ไม่หวั่น จะ จัดเลี้ยงก็ได้ด้วย ที่อยู่ 668/1 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล 30-32 แขวงท่ าข้ าม เขตบางขุนเทียน กรุ งเทพฯ 10150 โทร. 08-2828-7070, 0-2897-3589 Tourist&Business

SAMUTSAKHON

45


ดู AD 4 สี หน้ า 14

ครัวไม้สน โภชนา

ร้านบรรยากาศ น่านัง่ ลมเย็นอ่อนๆ ร้านสะอาด อาหารอร่อยมาก ออกแนวรสจัด จ้ า น อาหารป่ า อาหารพื้ นบ้ า น มี ที่จ อดรถ บริเวณหน้าร้าน ที่อยู่ 13 หมู่ 3 ต.หลักสอง อ.บ้ านแพ้ ว จ.สมุทรสาคร 74120 โทร. 08-7151-5227 ดู AD 4 สี หน้ า 13

ครัว บุ ป ผามาลี แดงแหนมเนือง อร่อย

อาหารถูกปาก รสชาติถูกใจ เมนู แนะน� ำ หมู ป ่ า ผั ด เผ็ ด กบทอดกระเที ย ม ลูกชิ้นปลากรายผัดฉ่า (สูตรเฉพาะ) รอให้คุณ ร้านนี้อยู่บนชั้น 3 ของ Porto Chino ตัวร้าน มาลิ้มลองความอร่อย ตัง้ ใจตกแต่งแบบง่ายๆแนวบ้านๆ ร้านจะเน้นขายแหนม ที่อยู่ ต.บ้ านแพ้ ว อ.บ้ านแพ้ ว เนืองจากร้านแดงแหนมเนือง และอาหารเวียดนามอืน่ ๆ จ.สมุทรสาคร 74120 แต่ละอย่างหน้าตาดีน่าทานทุกเมนูเลย โทร. 08-5171-5498 ที่อยู่ 9/120-124 ชัน้ 2 อาคารปอโต้ ซีโน่ หมู่ 4 ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทร. 08-3816-0090

ดู AD 4 สี หน้ า 16 ดู AD 4 สี หน้ า 27

ซุม้ ก๋วยเตีย๋ ว

ก๋วยเตีย๋ วน�ำ้ ตก น�ำ้ ใส รสชาติขนั้ เทพ เครื่องเน้นๆ เข้มข้นจัดจ้านถึงใจ ที่อยู่ ปากซอยณรงค์ มติ ร 1 ถ.เดิมบาง ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทร. 09-6654-5464

ดู AD 4 สี หน้ า 15

ร้านปังโย คาเฟ่’ นมสด

คิดถึง นมสดแท้ๆ 100% คิดถึง ชีส ยืดๆ ต้อง ปังโย คาเฟ่’ นมสด เมนูใหม่.. เฟรนฟรายชีสสสส...ยืด ดดด อยากรู้ว่ายืดแค่ไหน ต้องมาลอง ชีส 2 ชั้น ใส่กัน ไม่อนั้ อร่อยเต็มค�ำ ใครไม่มาลอง พลาดมากกกก.... อีก ทั้งสลัดผักปูอัด เครื่องแน่นๆ แต่ราคาเบ๊าา เบา ที่อยู่ 181/65 หมู่ 2 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 โทร. 08-4399-3274

46

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...สมุทรสาคร

เป็ดย่าง สี่ดาว

เป็ ด ย่ า งท� ำ แบบโบราณ !! ร้ า น ธรรมดาๆ สองห้องแถบสมุทรสาคร แต่มันไม่ ธรรมดา.. รถจอดหน้าร้านชุกชุมอยู่ ตามประสา คนชอบกินจานด่วน จานหนัก จานมัน รสชาติ เป็ด น�้ำเป็ด....อร่อย หอม บริการดีด้วย ที่อยู่ 930/39 ค. ถ.เอกชัย ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทร. 08-1316-3112

ดู AD 4 สี หน้ า 16


The Sister Coffee & Steak

ดู AD 4 สี หน้ า 16

บรรยากาศร้ า นสบายๆน่ า นั่ ง ไม่แพง อร่อย ทางร้านบริการต้อนรับลูกค้าดี มากด้วย บริการท่านด้วย กาแฟสด รสชาติเข้ม ข้น ขนมปัง อาหารเช้า สเต็ก ที่อยู่ 1300/589 ถ.นรราษอุทศิ ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทร. 0-3441-3790

ครัวสาละ

อาหารอร่อยเจ้าของร้าน เป็นกันเองดี บรรยากาศดีมาก เปิด 11.00-23.00 น. มีบริการส่ง Delivery ที่อยู่ 669/4 ซ.บุญมี 5 ต.ตลาด อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร โทร. 08-1700-0946

ดู AD 4 สี หน้ า 13

Zeed Zarzzz Spicy food

เรื่องเผ็ดเราถนัด หลังมรสุมปรับ สมดุลด้วยต้มเลือดหมูเติมแร่เหล็กกันหน่อย ใส่น�้ำย�ำแซ่บๆสูตรเรา สนใจเป็นตัวแทน จ�ำหน่ายใกล้บ้านท่าน ออกแบบอาหารเผ็ด เป็น back up ให้มุมนึงในร้านท่าน ติดต่อ เราเราจะไปถึงที่ ที่อยู่ 4/138 หมู่ 4 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุ งเทพฯ โทร. 086-0047-693 ดู AD 4 สี หน้ า 13

ดู AD 4 สี หน้ า 15

Core Cake

ร้านนี้เค้กอร่อยมากราคาไม่แพง เลย พี่ๆเจ้าของร้านน่ารักเป็นกันเองสุดๆ เมนู ที่ชอบที่สุดคือนมคาราเมล หอมหวานมันลง ตัวสุดๆ และยังมีอีกหลากหลายเมนูไว้บริการ ชิฟฟ่อน มูสเค้ก รับท�ำเค้กวันเกิด งานเบรก อีเว้นท์ งานเทศกาลต่างๆ หรือจะสั่งทานเล่น ท�ำใหม่สดทุกวัน เนือ้ เค้กนุม่ รสชาติกลมกล่อม ครีมสด อร่อย หอม นุ่มลิ้น ครีมไม่เลี่ยน ราคา เป็นกันเอง ที่อยู่ 1002/4 หมู่บ้านศรี เพชร ซ.เพชรเกษม 106 แขวงหนองค้ างพลู เขตหนองแขม กรุ งเทพฯ 10160 โทร. 08-7742-0222

ขนมชั้น นายโข่ง

ขนมชั้ น ของเราหวานก� ำ ลั ง ดี ปราศจากสีผสมอาหารและสารกันบูดเหมาะ ส�ำหรับคนรักสุขภาพครับ มี 5 รสชาติ ใบเตย อัญชัน นมเย็น ชานม กาแฟ การันตีความสด สะอาด หอม อร่อยโดยนายโข่งครับ ที่อยู่ 80/986 หมู่ 6 ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทร. 09-7146-1494 ดู AD 4 สี หน้ า 27 Tourist&Business

SAMUTSAKHON

47


ดู AD 4 สี หน้ า 16

ดู AD 4 สี หน้ า 27

ลุงยาว

หอยทอดมหาชัย

นายเอก ก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยา สูตรโบราณ

หอยทอดร้านนี้ขายมา 40ปี สูตรต้นต�ำหรับโดยคุณลุง ยาว ผัดร้อนๆจานต่อจาน กินตอนร้อนสัมผัสแป้งบางกรอบ และไข่ เป็ด ใส่หอยให้อย่างเยอะ ความเด็ดอยู่ที่น�้ำจิ้ม 3 รส เปรี้ยวหวาน ปากทางบ้านแพ้ว เยือ้ งปัม้ pt ก๋วยเตีย๋ วจัดจ้านถึงใจ และ เค็มครบรส พิกัดร้านอยู่มหาชัย (สมุทรสาคร) หน้าหมูบ้านรินรดา อีกหลากหลายเมนู ส้มต�ำทอดรสเด็ด เล้งแซ่บสะใจ โทร. 08-089-6363, 08-1241-2190 ที่อยู่ สาขา 1 ปากทางบ้ านแพ้ ว ขาเข้ า 500 เมตร เยือ้ งปั๊ ม PT สาขา 2 นิคมสมุทรสาคร ซ.15 โทร. 06-1246-3214

เดอะเม็ทซ์ The METZ

ดู AD 4 สี หน้ า 17

สุดยอด บรรยากาศ อาหารอร่อย เพลงไพเราะ บริการ เป็นกันเอง ต้องร้านนี้เลยคับ ที่อยู่ 119/9 หมู่ 3 ต.บางหญ้ าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โทร. 08-9510-5207 อ�ำเภอเมือง Amphoe Muang

ร้ านอาหารจันทร์ เจริญ ที่ตั้ง : 361 หมู่ 9 ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70190 Tel. 0-3229-1033, 08-1446-8907 Fax. 0-3236-6066

48

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...สมุทรสาคร

ร้ านไผ่ เขียวเบเกอรี่ ที่ตั้ง : 626/3 ต.ตลาดกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร Tel. 09-2261-2818, 0-3447-2148

ครั วสาคร ที่ตั้ง : 8/7 หมู่ 1 ต.บางโทรัด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร Tel. 09-4935-4093, 08-7764-5313

ศักดิ์อาหารลูกทุ่ง “ปลาแม่ น�ำ้ ” Tel . 0-2892-3262, 08-7037-0327 ร้ านณัฏฐา เรื อนน�ำ้ Tel : 08-1942-8257, 034-457-116 ครั วชมอ่ าว Tel. 0-3449-7140, 0-3481-8331 แพพันท้ าย Tel. 0-3483-7051-2, 08-1644-8695 ร้ านอาหารเปี๊ ยก Tel. 0-3441-4064, 08-1306-9037 สวนอาหาร ครั วลุงด�ำ Tel. 0-3441-3975, 08-9752-5114 ท่ าเรื อภัตตาคาร   ที่อยู่: อ�ำเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร โทรศัพท์:034 411 084 ร้ านนิวเฟรนด์ Tel. 0 3442 2897-8 เรื อนปั ้นหยา Tel. 0 3442 4707


ร้ านอาหารคุ้งน�ำ้ Tel. 0 3442 3107 อิ่มทิพย์ Tel. 3482 6835 บ้ านกุ้ง ปลา / Bann Kung Pla Tel. 0 3442 8791 ร้ านอาหารป่ าคลองครุ โทร. 0-3442-3205, 0-3481-5907 ตะไคร้ หอม Tel. 0 3442 8191 เม้ ยอาหารป่ า Tel. 0 3442 3900 ร้ านคุณตุ่ม โทร. 0-3484-4065, 08-1256-6017 ร้ านอาหาร อธิพร โทร. 08-5046-7098, 08-9663-2332, 08-5046-7098, 08-9663-2332 ครั วโบแดง Tel. 0 3442 3174 ลมทะเล   ที่อยู่: 19/6 ม.1 ต.บ้านบ่อ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 อ�ำเภอเมือง สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์:034 845 252 ร้ านอาหาร ครั วลุงญา   ที่อยู่: 73/6 หมู่ 3 ถนนสหกรณ์ ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์:089 912 4267 ครั วริมเขื่อน(มหาชัย)   ที่อยู่: 27 / 1, ถนนธรรมคุณากร ต.โกรกกราก อ.เมืองฯ จสมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์:034 411 409 ครั วริมทะเล กระซ้ าขาว   ที่อยู่: 72 หมู่ 9 ต.บ้านบ่อ อ.เมือง สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์:087 811 8645 แมกไม้ ชายเลน ร้ านอาหาร   ที่อยู่: 60/10, ต.กาหลง อ.เมือง สมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร โทรศัพท์:087 750 8223 ครั วริมวัง   ที่อยู่: 73 / 7 หมู่ 3, ต. พันท้ายนรสิงห์ อ. เมือง จ. สมุทรสาคร, 74000 โทรศัพท์:081 559 4550 ภัตตาคารนิวรสทิพย์   ที่อยู่: อ�ำเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร โทรศัพท์:034 411 900 ร้ าน เมืองเล   ที่อยู่: 68/83, ถนนพระราม 2, ต�ำบล ท่าทราย อ�ำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร, 74000 74000 โทรศัพท์:034 411 688 ครั วชายน�ำ้ ชายคา   ที่อยู่: 178/3 ม.4 ถ.สหกรณ์

ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง สมุทรสาคร โทรศัพท์:034 857 407 สวนอาหารระเบียงน�ำ้ สมุทรสาคร โดยนางวันทนา จันทร์ กระจ่ าง   โทรศัพท์:034 857 685

อ�ำเภอกระทุ่มแบน Amphoe Kra Thum Baen บ้ านแป๊ะยิม้ Tel. 0 3447 1413 ฟาร์ มอ่ างทอง Tel. 0 3484 4252-3 วินัยโภชนา (หน่ อยแคราย) Tel : 0-3484-8421, 08-1612-2126 สวนอาหารครั วต้ นกล้ วย   ที่อยู่: 59/3 หมู่ 11, ถนนพุทธสาคร, ต�ำบลคลองมะเดื่อ อ�ำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร, 74110 โทรศัพท์:034 849 982 วัลย์ อาหารป่ า   ที่อยู่: ต�ำบล บางยาง อ�ำเภอ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร โทรศัพท์:034 474 944 สวนอาหาร บ้ านฟ้าเคียงดิน   ที่อยู่: 27 ม.2 ต.ท่าไม้ ซอย ปล่องเหลี่ยม11 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110 โทรศัพท์:081 930 0515 สวนอาหารรุ่ งนภา   ที่อยู่: เทศบาล 1 - ซอย สุดเขต ม ขนวัดดอนไก่ดี ต�ำบล ท่าไม้ อ�ำเภอ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110 โทรศัพท์:089 213 9102 พงษ์ ข้าวต้ ม   ที่อยู่: ต�ำบล ตลาดกระทุ่มแบน อ�ำเภอ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110 โทรศัพท์:089 815 2456

ร้ านอาหารยิ่งยงวัฒนา   โทรศัพท์:034 481 213 ร้ านเป็ ดพะโล้ ฉ่ ัวฮะเฮง   โทรศัพท์:034 881 660 ร้ านแปะเซีย เนือ้ ตุ๋น บ้ านแพ้ ว ที่อยู่: 309/33 ม.1 ต�ำบลหลักสาม โทรศัพท์: 085 117 9442 ร้ านอาหารบ้ านลุงรั ช โทรศัพท์: 081 292 0692 ร้ านก๋ วยเตี๋ยวเรื อลุงห้ าง ณ บ้ านแพ้ ว โทรศัพท์: 089 881 2095 ร้ านก๋ วยเตี๋ยวเป็ ดในสวน ที่อยู่: Unnamed Road, ต�ำบล สวนส้ม อ�ำเภอ บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 74120 โทรศัพท์: 082 294 8998

ร้ าน เพชราพร ที่อยู่: 60 หมู่ 1 ถนนพระประโทน-บ้านแพ้ว ต�ำบลบ้านแพ้ว อ�ำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร, 74120 โทรศัพท์: 034 850 153 ร้ าน เย็นตาโฟทะเล พริกเผา ที่อยู่: 335/11 หมู่ที่ 1 ถนนพระประโทน-บ้านแพ้ว ต�ำบลหลักสาม อ�ำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร, 74120 โทรศัพท์: 089 163 3090 ร้ านอาหารสตาร์ ทวิว ที่อยู่: ต�ำบล หลักสาม อ�ำเภอ บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 74120 โทรศัพท์: 064 624 0959

อ�ำเภอบ้ านแพ้ ว Amphoe Bann Phaeo ศรี สุวรรณโภชนา Tel. 0 3448 1052, 0 3448 1763 ร้ านเก้ ารส   ที่อยู่: ต�ำบล บ้านแพ้ว อ�ำเภอ บ้านแพ้ว สมุทรสาคร โทรศัพท์:034 850 162 ร้ านอาหารเลิศรส ระเบียงไม้   ที่อยู่: ต�ำบล โรงเข้ อ�ำเภอ บ้านแพ้ว สมุทรสาคร โทรศัพท์:084 455 2829 Srisuwan Phochana   โทรศัพท์:034 481 052

Tourist&Business

SAMUTSAKHON

49


แนะน�ำของฝาก

สมุทรสาคร ที่ตั้ง เบอร์โทรศัพท์ ร้านขายของกิน ของฝาก สานที่ท่องเที่ยวแนะน�ำ บริษัททัวร์ สถานที่ท�ำกิจกรรมต่างๆ

ดู AD 4 สี หน้ า 27

ร้านชา มุกนิล

เปิดขายกระจายอยู่ทั่วเมือง สมุทรสาคร และเมืองใกล้เคียง ปัจจุบัน เปิดให้บริการไปแล้ว กว่า 50 จุด และ พร้อมแล้วที่จะกระจายสู่จังหวัดอื่น ชา ไข่มุกรูปแบบใหม่ สูตรชาไข่มุกแท้จาก ไต้ ห วั น ซึ่ ง น� ำ มาผสมผสาน เพื่ อ ให้ ถูกปากคนไทย เปิดให้สิทธิ์แฟรนไชส์แก่ ผู้สนใจทั่วประเทศ โทร. 08-6790-0764

50

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...สมุทรสาคร

บ้านขนมเบญจรส ของฝากปักษ์ใต้

จ� ำ ห น ่ า สิ น ค ้ า ข อ ง ฝ า ก มากมาย ปลีก-ส่ง ราคาโรงงาน สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ ที่อยู่ 5/140 หมู่ 6 ต.บางรั ก อ.เมือง จ.ตรั ง 92000 (โรงงาน) 2/16 หมู่ 1 ต.บางแก้ ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม (ศูนย์ กระจายสินค้ า) โทร. 09-8093-3091, 08-1354-8426 ดู AD 4 สี หน้ า 18

ดู AD 4 สี ปกหลัง

ตลาดนัด ต้นสนไนท์

มหาชัยอินเทรนด์

เที่ยวตลาดนัดกลางคืน ช๊อป ปิง้ สบายกระเป๋าย่านธนบุรี กับคอนเซ็ปต์ เมืองคาวบอยสุดเก๋ไก๋ไม่มใี ครเหมือน ส่ง ตรงจากจังหวัดสมุทรสาคร ที่อยู่ ตลาดนัดต้ นสนไนท์ มหาชัยอินเทรนด์ ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74110 โทร. 09-2268-2532


Tourist&Business

SAMUTSAKHON

51


สินค้า OTOP จังหวัดสมุทรสาคร SAMUTSAKHON ONE TAMBON ONE PRODUCTS

กลุ่มสตรี พฒ ั นาอาชีพ (ชุมชนคลองกระโจน) ที่ตั้ง : 233/1 ถ.ธรรมคุณากร ต.โกรกกราก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 08-9547-6679

ต�ำบลตลาดกระทุ่มแบน

กลุ่มดอกไม้ ประดิษฐ์ จากผ้ าใยบัว โทร :08-60023711 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว กลุ่มเบญจรงค์ ตำ� บล ตลาดกระทุ่มแบน โทร :08-61641162 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เครื่องเบญจรงค์ กลุ่มผลิตลูกระบายอากาศ โทร :034 844387 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ลูกระบายอากาศ กลุ่มแม่ บ้านเทศบาลเมือง กระทุ่มแบน โทร :034 844383 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ หมี่กรอบช่างรังวัด

ต�ำบลคลองมะเดื่อ

กลุ่มไชยกวัฒน์ เบญจรงค์ โทร : 034 848637 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เครื่องเบญจรงค์ กลุ่มผู้ผลิตเบญจรงค์

52

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...สมุทรสาคร

ผลิตภัณฑ์ น�ำ้ พริกส�ำเร็จรู ป กลุ่มสตรี แม่ บ้านคลองส�ำโรง ที่ตั้ง : 97/1 หมู่ 5 บ้านคลองส�ำโรง ต.สวนส้ม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120 Tel. 08-6787-2667

ต�ำบลคลองมะเดื่อ (บุราณเบญจรงค์ ) โทร : 034 473598 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ บุราณเบญจรงค์ กลุ่มผู้ผลิตเบญจรงค์ ต�ำบลคลองมะเดื่อ รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เบญจรงค์ชุดชากาแป้นแยกภาค กลุ่มพฤกษาแก้ ว โทร :08-91070550, 034 471140 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ดอกไม้สดอบแห้ง

ต�ำบลแคราย

กลุ่มผลิตน�ำ้ ดื่มบรรจุขวด โทร :(034) 848203 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ น�้ำดื่มบรรจุขวด กลุ่มสตรี แม่ บ้านต�ำบลแคราย โทร :034 470740 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ข้าวแตนราดน�้ำแตงโม

ต�ำบลดอนไก่ ดี

กลุ่มหมู่บ้านเบญจรงค์ ดอนไก่ ดี หมู่1 โทร : 0-3447-3408, 08-1861-4628 โทรสาร 0-3447-3408

รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ : เครื่องใช้ลายคราม เครื่องใช้ศิลาดลเครื่องเบญจรงค์ หนูเล็กเบญจรงค์ (หมู่บ้านเบญจรงค์ ดอนไก่ ด)ี โทร : 0-3447-3408, 08-19959196 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เครื่องเบญจรงค์ กลุ่มสตรี และแม่ บ้านดอนไก่ ดี โทร :034-470542, 08-14095057 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เครื่องดื่มน�้ำว่านหางจระเข้ น�้ำพริกนรกปลาช่อน กลุ่มศิริวรรณเบญจรงค์ โทร :08-90657273 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เครื่องเบญจรงค์ กลุ่มอาชีพสตรี บ้านสันพะนอม หมู่ 6 โทร :034 472835, 08-1302212 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ น�้ำพริก

โทร :034-473005 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ กล้วยไม้

กลุ่มสตรี บ้านอ่ าวกระบือ โทร :034 473121, 08-98258960 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ไข่เค็มพอกดินนาเกลือ, หมี่กรอบดารา

ชมรมคนตาบอดผู้รักงานฝี มือ โทร :08-1934 6968 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผลิตภัณฑ์กระเป๋าถัก

ต�ำบลสวนหลวง

กลุ่มสตรี โต้ ล้ง โทร :034-470048 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ปลานิลทอดกรอบ หมูแดดเดียว

ต�ำบลหนองนกไข่

กลุ่มผู้ปลูกเลีย้ งกล้ วยไม้ โทร :08-16426483 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ กล้วยไม้ กลุ่มสตรี แม่ บ้านหนองนกไข่ โทร :087 0224151, 08-18148664 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ น�้ำพริกเมี่ยงสมุนไพร กลุ่มสตรี หนองนกไข่ โทร :034-499179 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ น�้ำพริกเผาแมงดา

ต�ำบลท่ าไม้

ต�ำบลอ้ อมน้ อย

ต�ำบลท่ าเสา

ต�ำบลคลองตัน

กลุ่มของจิ๋ว โทร :034 471321 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ของจิ๋ว กลุ่มเบญจรงค์ ท่าเสา โทร :034 472919 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เบญจรงค์

ต�ำบลบางยาง

กลุ่มรูปหล่อปฎิมากรรม โทร : 034 499409 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ รูปหล่อปฎิมากรรม กลุ่มกล้ วยไม้ ต้น กล้ วยไม้ ดอก โทร :08-13151813 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ กล้วยไม้ต้น กล้วยไม้ดอก กลุ่มอ่ างทอง 3

กลุ่มแม่ บ้านคลองตันสามัคคี โทร :034-853677 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เครื่องดื่มน�้ำว่านหางจระเข้

ต�ำบลเจ็ดริว้

กลุ่มสตรีเจ็ดริ้วรุ่งเรือง โทร :034-853357 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เสื่อกก

ต�ำบลบ้ านแพ้ ว

เครื่องประดิษฐ์ ภูมิปัญญาชาวบ้าน โทร. 0-3448-2346, 0-3448-1501 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เครื่องคั้นน�้ำมะนาว, น�้ำส้ม, น�้ำอ้อย กลุ่มอาชีพปลูกมะนาว บ้ านกลางคลองตาปลั่ง โทร :(034) 482434


รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ มะนาวแป้น กลุ่มอาชีพเพาะพันธุ์ มะพร้ าวน�ำ้ หอมบ้ านหนองบัว โทร :(034) 482445 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ มะพร้าวน�้ำหอม

ต�ำบลยกกระบัตร

กลุ่มแม่ บ้านคลองขุดใหม่ โทร :034 855244, 08-63949311 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ น�้ำสลัด

ต�ำบลสวนส้ ม

กลุ่มสตรี แม่ บ้าน หมู่ท่ ี 2 บ้านหลักหนึ่ง โทร :(034) 858122 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ฝอยทอง, ทองหยิบ, ขนมชั้น

ต�ำบลหลักสอง

กลุ่มพัฒนาสตรี & อสม. โทร : 0 3448 1444 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ น�้ำว่านหางจระเข้ กลุ่มพัฒนาสตรี หลักสอง โทร : 08-90248295 , 0 3448 3139 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เครื่องดื่มน�้ำว่านหางจระเข้ น�้ำดอกอัญชัญ น�้ำตะไคร้ กลุ่มสตรี หลักสอง โทร : 034-482560, 08-19123951 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผลผลิตการเกษตรแปรรูป

ต�ำบลหลักสาม

กลุ่มส่ งเสริมแม่ บ้านให้ มีรายได้ เสริม โทร : 0 3485 5286 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ดอกไม้ประดิษฐ์

ต�ำบลอ�ำแพง

กลุ่มที่นอนบ้ านคลองหลวง โทร : 08-99191412 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ที่นอน

ต�ำบลคอกกระบือ

อาร์ วี แอนด์ ซัน กลุ่มอาชีพท�ำมีดสวยงาม โทร : 0-3449-4078, 08-1817-0244, 08-1805-6648 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ มีดดาบสวยงาม

ต�ำบลโคกขาม

กลุ่มชมรมอนุรักษ์ ธรรมชาติโคกขาม โทร :034-857232, 851104 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ กิจกรรมอนุรักษ์นกและธรรมชาติ กลุ่มสตรี สหกรณ์ โคกขาม 1 โทร :034-857236 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ปลาหมอเทศแดดเดียว

ต�ำบลชัยมงคล

กลุ่มแม่ บ้านสุขส�ำราญ โทร : 08-14507487 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ขิงดองสามรส, ขิงดองเต้าเจี้ยว จักสานก้านมะพร้าว ปลาสลิดแดดเดียว

ต�ำบลท่ าฉลอม

กลุ่มชมรมเรื อประมงจิ๋ว โทร :08-99826257 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เรือประมงจิ๋ว

ต�ำบลท่ าทราย

รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ น�้ำตาลสด กลุ่มผลิตภัณฑ์ ผ้าถัก รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เสื้อถัก คุณเมย์ น�ำ้ ว่ านหางจระเข้ โทร : 08-1563-3634 โทรสาร : 0-3441-1204 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ น�้ำว่านหางจระเข้

ต�ำบลนาดี

กลุ่มสตรี หตั ถกรรม เครื่ องหนังต�ำบลนาดี โทร :034 833482, 08-99111048 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ กระเป๋าหนัง ศูนย์ ฝึกวิชาชีพอาชีพเครื่ องเบญจรงค์ (รุ้ งทองเบญจรงค์ ) โทร :034 827016, 034 854201 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เครื่องเบญจรงค์

ต�ำบลบางกระเจ้ า

กลุ่มผู้ผลิตกะปิ เคยแท้ โทร :08-99191170 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผลิตภัณฑ์กะปิ

ต�ำบลบางโทรั ด

กลุ่มสตรี บางโทรั ด โทร :034 839728 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เบญจรงค์ กลุ่มแม่ บ้านวังน�ำ้ วน โทร :034-845070 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เกลือเสริมไอโอดีน กลุ่มสตรีสหกรณ์นาเกลือ โทร :034 839728 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เครื่องเบญจรงค์, ดอกไม้ประดิษฐ์

ต�ำบลบางหญ้ าแพรก

ศูนย์ ศกึ ษาธรรมชาติ และอนุรักษ์ ป่าชายเลน ปากแม่ น�ำ้ ท่ าจีน โทร :034-427565 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ โครงการฟื้นฟูและส่งเสริมป่าชายเลน อ่าวมหาชัยฝั่งตะวันออก

ต�ำบลบ้ านบ่ อ

กลุ่มกะปิ กระซ้ าขาว โทร :08-19082167 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ กะปิกระซ้าขาว

ต�ำบลพันท้ ายนรสิงห์

กลุ่มเกษตท�ำประมงพันท้ ายนรสิงห์ โทร : 034 857341 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ กะปิแท้ หอยสองฝา (หอยแมลงภู่)

ต�ำบลมหาชัย

กลุ่มสตรี พฒ ั นาอาชีพ โทร :08 9547 6679 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร วุ้นกรองแก้ ว (เบเกอรี่ ) โทร : 0-3442-3604 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เค้ก, ขนมปัง, วุ้น และเบเกอรี่ทุกชนิด ลอดช่ องวัดเจษฯ โทร : 0-3484-0857, 08-1694-8711 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ลอดช่องน�้ำกะทิ

บริษัท น�ำ้ ตาลสดไทย จ�ำกัด โทร. 0-3482-6756-7 โทรสาร. 0-3482-7181 Tourist&Business

SAMUTSAKHON

53


CONTENT BUSINESS DIRECTORY

l

ท�ำเนียบส่วนราชการ-รัฐวิสาหกิจ

l

ท�ำเนียบด้านสถานศึกษา-สถาบันกวดวิชา

l

ท�ำเนียบด้านสถาบันทางการเงิน

l

ท�ำเนียบด้านสุขภาพ และความงาม

ท�ำเนียบด้านการเกษตร เคมีทางการเกษตร l

ท�ำเนียบด้านบ้าน-เฟอร์นิเจอร์

63.

55. 57. 59. 61. 94.

ท�ำเนียบด้านการก่อสร้าง-วัสดุ, รับเหมา-ต่อเติม

70.

ท�ำเนียบด้านอุตสาหกรรม เครื่องจักรกล

81. ท�ำเนียบด้านรถยนต์ รถจักรยานยนต์

111. 54

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...สมุทรสาคร

ท�ำเนียบด้านสินค้า และธุรกิจบริการ

98.


55

ส่ วนราชการ รั ฐวิสาหกิจ

ส�ำหรับท่านใช้ในการประสานงานหรือต้องการติดต่อกับหน่วยงาน ราชการในจังหวัดเพื่อร้องทุกข์ หรือแจ้งเหตุต่างๆ ในหมวดนี้ รวบรวมหน่วยงานราชการไว้ครบ

นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายอ�ำพล อังคภากรณ์กุล

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

นายเทพประสิทธิ์ วงษ์ท่าเรือ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร Tourist&Business

SAMUTSAKHON

55


ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร โทร. 034-411715 ผบก.ภ.จว.สมุทรสาคร โทร. 034-11897 อัยการจังหวัดสมุทรสาคร โทร. 034-411505 หัวหน้ าส�ำนักงานจังหวัดมุทรสาคร โทร. 034411251 นายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัด โทร. 034-413922-4 สรรพากรจังหวัดสมุทรสาคร โทร. 034-411162 คลังจังหวัดสมุทรสาคร โทร. 034-411504 ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร โทร. 034-425225 เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร โทร. 034-426995 เจ้ าพนักงานที่ดนิ จังหวัด โทร. 034-411294 แรงงานและสวัสดิการสังคมจังหวัด โทร. 034-426758 สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานฯ โทร. 034-425951 สหกรณ์ จงั หวัดสมุทรสาคร โทร. 034-810819 เกษตรและสหกรณ์ จงั หวัด โทร. 034-811193 พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร โทร. 034-411717 พาณิชย์ จงั หวัดสมุทรสาคร โทร. 034-820711 ปศุสัตว์ จงั หวัดสมุทรสาคร โทร. 034-412600 ธนารั กษ์ จงั หวัดสมุทรสาคร โทร. 034-411712 ประมงจังหวัดสมุทรสาคร โทร. 034-411846 สรรพสามิตจังหวัดสมุทรสาคร โทร. 034-411052 ผู้บญ ั ชาการเรื อนจ�ำจังหวัดฯ โทร. 034-411021 ขนส่ งจังหวัดสมุทรสาคร โทร. 034-423027 ป่ าไม้ จงั หวัดสมุทรสาคร โทร. 034-411681 สัสดีจงั หวัดสมุทรสาคร โทร. 034-412700 อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร โทร. 034-412030 โยธาธิการจังหวัดสมุทรสาคร โทร. 034-411163 เร่ งรั ดพัฒนาชนบทจังหวัด โทร. 034-425998 ประชาสงเคราะห์ จงั หวัด โทร. 034-411041 ประกันสังคมจังหวัด โทร. 034-426100 จัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร โทร. 034-427138 สถิตจิ งั หวัดสมุทรสาคร โทร. 034-810265 ผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร โทร. 034 811257 - 8 ประชาสัมพันธ์ จงั หวัด โทร. 034-412992 l ราชการส่วนกลาง

ผอ.การประถมศึกษาจังหวัด โทร. 034-826253 ผอ.ศูนย์ การศึกษานอกโรงเรี ยน

56

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...สมุทรสาคร

โทร. 034-421678 ผอ.โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร. 034-427099-105 ผอ.สามัญศึกษาจังหวัด โทร. 034-426094 ผอ.ศูนย์ พฒ ั นาการเพาะเลีย้ งสัตว์ น�ำ้ โทร. 034-857136-8 ผอ.วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร โทร. 034-411248 ผอ.วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัด โทร. 034-411719 ผอ.ศูนย์ พลศึกษาและกีฬาจังหวัด โทร. 034-815910 ผอ.ศูนย์ วทิ ยาศาสตร์ โทร. 034-421014 หน.ศูนย์ ส่งเสริม และผลิตภัณฑ์ พชื สวน โทร. 02-4291298-9 หน.ศูนย์ ควบคุมตรวจสอบสัตว์ น�ำ้ ฯ โทร. 034-857282 หน.สถานีพฒ ั นาที่ดนิ โทร. 034- 839264-5 หน.โครงการชลประทานจังหวัด โทร. 034-839037 หน.สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ จงั หวัด โทร. 034-412000 นายช่ างแขวงการทางธนบุรี โทร. 02-4201406 หน.เขตเกษตรเศรษฐกิจที่ 17 โทร. 034-852285 หน.นิคมสหกรณ์ โคกขาม โทร. 034-857309 หน.นิคมสหกรณ์ บ้านไร่ โทร. 034-857308 หน.สนง.กกท.จังหวัดสมุทรสาคร โทร. 034-429254 หน.สนง.เจ้ าท่ าภูมภิ าคที่ 3 โทร. 034-412688 ผอ.ศูนย์ ความปลอดภัยจังหวัด โทร. 034-490380 ผอ.ศูนย์ พฒ ั นาฝี มือแรงงานจังหวัด โทร. 034-480139 หัวหน้ าส�ำนักงานประกันภัยจังหวัด โทร. 034-412354 หัวหน้ าส�ำนักงานการค้ าภายใน จังหวัด โทร. 034-411869 หัวหน้ าส�ำนักงานทะเบียนการค้ า โทร. 034-423231 l องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

นายกองค์ การบริหารส่ วนจังหวัด โทร. (034) 411798 รองนายกองค์ การบริหาร ส่ วนจังหวัด โทร. (034) 811162 ประธานสภาองค์ การฯ โทร. (034) 811246 รองประธานสภาองค์ การฯ โทร. (034) 811246 ปลัดองค์ การบริหารส่ วนจังหวัด โทร. (034) 427107 เลขานุการจังหวัด โทร. (034) 411714 หัวหน้ าโยธา โทร. (034) 427001 หัวหน้ าส่ วนการคลัง โทร. (034) 427106 ส�ำนักงานเทศบาลอ�ำเภอเมือง นายกเทศมนตรี เมืองสมุทรสาคร โทร. (034) 424602 ปลัดเทศบาลเมืองสมุทรสาคร โทร. (034) 411774 รองปลัดเทศบาล

โทร.(034)810174 หัวหน้ าส�ำนักปลัด โทร. (034) 810174 ผู้อำ� นวยการกองคลัง โทร. (034) 423603 ผู้อำ� นวยการกองช่ าง โทร. 034-423021 ผู้อำ� นวยการกอสาธารณสุข โทร. (034) 411008 ผู้อำ� นวยการกองการศึกษา โทร. (034) 810145 ผู้อำ� นวยการกองการประปา โทร. (034) 422804 ผู้อำ� นวยการกองวิชาการ โทร. (034) 411982 สถานีดบั เพลิงเทศบาล โทร. (034) 411313 ส�ำนักงานเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน นายกเทศมนตรี เมืองกระทุ่มแบน โทร. (034) 471745 ผู้อำ� นวยการกองคลัง โทร. (034) 471745 ผู้อำ� นวยการกองสาธารณสุข โทร. (034) 471745 ผู้อำ� นวยการกองการช่ าง โทร. (034) 471745 ผู้อำ� นวยการกองการศึกษา โทร. (034) 471745 ผู้อำ� นวยการกองการประปา โทร. (034) 471745 หัวหน้ าส�ำนักปลัด โทร. (034) 471745 หัวหน้ ากองวิชาการ โทร. (034) 471745 ผู้จดั การสถานธนานุบาล โทร. (034) 471578 หัวหน้ าศูนย์ บริการ โทร. (034) 471745 หัวหน้ างานป้องกัน โทร. (034) 471579 ส�ำนักงานเทศบาลต�ำบลอ้ อมน้ อย นายกเทศมนตรี ตำ� บลอ้ อมน้ อย โทร. (034) 4205411 เทศมนตรี ตำ� บลอ้ อมน้ อย โทร. (034) 4201537 หัวหน้ าส�ำนักปลัด โทร.(034) 4200227 ผู้อำ� นวยการกองคลัง โทร. (034) 4205314 ผู้อำ� นวยการกองการช่ าง โทร. (034) 4205506 หัวหน้ ากองสาธารณสุข โทร. (034) 4305096 หัวหน้ ากองการศึกษา โทร. (034) 4205509 หัวหน้ ากองวิชาการ โทร. (034) 4200227 ส�ำนักงานเทศบาลต�ำบลหลักห้ า นายกเทศมนตรี ตำ� บลหลักห้ า โทร. (034) 481449 เทศมนตรี ตำ� บลหลักห้ า โทร. (034) 482656 ปลัดเทศมนตรี ตำ� บลหลักห้ า โทร. (034) 481314 ส�ำนักงานต�ำบลบางปลา นายกเทศมนตรี ตำ� บลบางปลา โทร. (034)468061 เทศมนตรี ตำ� บลบางปลา โทร. (034) 468061 ปลัดเทศบาลต�ำบลบางปลา โทร. (034) 468061 ส�ำนักงานเทศบาลต�ำบลบ้ านแพ้ ว นายกเทศมนตรี ตำ� บลบ้ านแพ้ ว โทร. (034) 481313 เทศมนตรี ตำ� บลบ้ านแพ้ ว โทร. (034) 481313 เทศบาลบ้ านแพ้ ว โทร. 0-3448-1313

เทศบาลต�ำบลเกษตรพัฒนา โทร. 0-3488-2259-60 l องค์การบริหาร

ส่วนต�ำบล เขตอ�ำเภอเมือง

อบต.คอกกระบือ โทร. (034)-823295 อบต. บางกระเจ้ า โทร. (034) 839361 อบต. บางโทรั ด โทร. (034) 839038 อบต. บางน�ำ้ จืด โทร. (034) 852286 อบต. โคกขาม โทร. (034) 857386 อบต. นาโคก โทร. (034) 851035 อบต. บ้ านเกาะ โทร. (034) 421124 อบต. ท่ าจีน โทร. (034) 497096-7 อบต. บางหญ้ าแพรก โทร. (034) 427565 อบต. ท่ าทราย โทร. (034) 428129 อบต. พันท้ ายนรสิงห์ โทร. (034) 478461 อบต. กาหลง โทร. (034) 851450 อบต. ชัยมงคล โทร. (034) 836826 อบต. นาดี โทร. (034) 831098-9

เขตอ�ำเภอกระทุ่มแบน

อบต. หนองนกไข่ โทร. (081) 6459521 อบต. แคราย โทร.(034) 472099 อบต.ดอนไก่ ดี โทร. 0-3447-0713-4 อบต. ท่ าไม้ โทร. (034) 846055 อบต. บางยาง โทร. 0-3449-9477 อบต. คลองมะเดื่อ โทร. (034) 878113-5 อบต.สวนหลวง โทร. (02) 8118024 อบต. ท่ าเสา โทร. (034) 844532

เขตอ�ำเภอบ้ านแพ้ ว

อบต. บ้ านแพ้ ว โทร. (034) 482666 อบต. หลักสาม โทร. (034) 483155-6 อบต. คลองตัน โทร. (034) 481613 อบต. หลักสอง โทร. (034) 853772 อบต. อ�ำแพง โทร. (034) 858591 อบต. สวนส้ ม โทร. (034) 4480360 อบต. เจ็ดริว้ โทร. (034) 853531 อบต. เกษตรพัฒนา โทร. (034) 853429 l ศาลจังหวัดสมุทรสาคร

ผู้พพ ิ ากษาหัวหน้ าศาลจังหวัด โทร. (034) 811115 จ่ าศาลจังหวัดสมุทรสาคร โทร. (034) 811116 หน่ วยทหาร กรมทหารสื่อสารที่ 1 ค่ ายก�ำแพงเพชรอัครโยธิน ผบก. ทหารสื่อสารที่ 1 โทร. 471982 ผอ.กผสป.สส. โทร. (034) 471983 l กองบังคับการ

ต�ำรวจภูธร สค.

ผบก.ตร.ภจว.สมุทรสาคร โทร. (034) 411253 รอง ผบก.ตร.ภจว.สมุทรสาคร โทร. (034) 810692 รอง ผบก.ตร.ภจว.สมุทรสาคร โทร. (034) 810696 ผกก.สภ.อ.เมืองสมุทรสาคร โทร. (034) 411002 ผกก.สภ.อ.กระทุ่มแบน โทร. (034) 471008


57

ด้ านสถานศึกษา สถาบันกวดวิชา ให้ท่านค้นหาสถานศึกษาในจังหวัดทั้งของรัฐและเอกชน รวมทั้งสถาบันกวดวิชา เสริมทักษะในด้านต่างๆ ได้โดยง่าย

T O U R I S T & B U S I N E S S

SAMUTSAKHON

ดาวน์โหลด ฟรี! E-book / www.magazine1nai.com

Tourist&Business

SAMUTSAKHON

57


หมวดโรงเรียนดนตรี

โรงเรี ยนดนตรี โซนาต้ า ที่ตั้ง : 1219/18 ถ.เอกชัย ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร Tel. 08-7482-7253

l สถานศึกษาในสังกัด

งานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรี ยนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรี นคร โทร. 034-839201 โรงเรี ยนพันท้ ายนรสิงห์ วทิ ยา โทร. 034-423654 โรงเรี ยนสมุทรสาครบูรณะ โทร. 034-411487 โรงเรี ยนสมุทรสาครวิทยาลัย โทร. 0-3441-2020, 0-3441-1885 โทรสาร 0-3441-2021

โรงเรี ยนสมุทรสาครวุฒชิ ัย โทร. 034-424850 โรงเรี ยนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ” โทร. 034-471901-2 โรงเรี ยนกุศลวิทยา โทร. 034-471901-2 โรงเรี ยนอ้ อมน้ อยโสภณชนูปถัมภ์ โทร. 034-4202435 โรงเรี ยนวัดธรรมจริยาภิรมย์ โทร. 034-481468 โรงเรี ยนวัดหลักสี่พพ ิ ฒ ั น์ ราษฏร์ อุปถัมภ์ โทร. 034-481459 l สถานศึกษา

ในสังกัดส�ำนักบริหารงาน การศึกษาเอกชน

โรงเรี ยนปฐมพรพิทยา โทร. 0-3447-3755 โรงเรี ยนสามชัยวิเทศศึกษา โทร. 0-3442-5042-7 โรงเรี ยนเจริญศิลป์ศึกษา โทร. 034-412053 โรงเรี ยนฐานเทคโนโลยี โทร. 034-8924081-4 โรงเรี ยนมหาชัยคริสเตียนวิทยา โทร. 034-411166 โรงเรี ยนศรี ทศั น์ ดำ� รงวิทย์ โทร. 034-412089 โรงเรี ยนสมฤดีสมุทรสาคร โทร. 034-412669 โรงเรี ยนอนุบาลเกาะสมุทร โทร. 034-423747

โรงเรี ยนอนุบาลน้ อมจิตต์ โทร. 034-411735 โรงเรี ยนอนุบาลสมฤดี โทร. 034-422569 โรงเรี ยนอันนาลัย โทร. 034-412199 โรงเรี ยนปฐมพรพิทยา โทร. 034-473755 โรงเรี ยนผดุงราษฎร์ วทิ ยา โทร. 034-471386 โรงเรี ยนอนุบาลบ้ านทอฝั น โทร. 034-8130595 โรงเรี ยนจงรั กษ์ พทิ ยา โทร. 034-481105 โรงเรี ยนบ้ านแพ้ ววิทยา โทร. 034-481312 วิทยาลัยการอาชีพบ้ านแพ้ ว โทร. 0-3485-3817 ต่อ 101 l โรงเรียนกวดวิชา

โรงเรี ยนกวดวิชา ฬ   ที่อยู่: ถนนวิเชียรโชฏก, ต.มหาชัย อ.เมืองจ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ :089 126 9909 สถาบันกวดวิชา ไบรท์ อัพ สมุทรสาคร   ที่อยู่: ซอย เอกชัย 14 ต�ำบลมหาชัย อ�ำเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์:086 805 5872 สถาบันกวดวิชา เบรนพลัส สมุทรสาคร   ที่อยู่: 1600/46 อาคาร รอยัล เพลส อ เมือง, Thaprong Rd, Samut Sakhon 74000 โทรศัพท์:087 493 1314 โรงเรี ยนสอนภาษาอังกฤษเจล 237/344 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข. 3242 มหาชัย เมือง สมุทรสาคร 74000 โทร. 086 469 7424 l โรงเรียนสอนขับรถยนต์

โรงเรี ยนครู หม�่ำสอนขับรถ   ที่อยู่: 115/1 หมู่ 5, ถนนพุทธมณฑลสาย 4, ต�ำบลกระทุ่มล้ม อ�ำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม, 73220 โทรศัพท์ :02 813 2090 อ้ อมน้ อย สอนขับรถยนต์   ที่อยู่: ซอยสุคนธวิท 21/2 ต�ำบล ตลาด กระทุ่มแบน อ�ำเภอ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110 โทรศัพท์:034 406 229 ครู บอยสอนขับรถยนต์   ที่อยู่: ถนน บางบอน 3 แขวง บางบอน เขต บางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 โทรศัพท์:085 559 5539 โรงเรี ยนสอนขับรถยูพดี ี แอดวานซ์ ไลเซ่ น   ที่อยู่: 10290 484 ต�ำบล บ้านคลองสวน อ�ำเภอ พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 10290 โทรศัพท์:02 848 4584 โรงเรี ยนสอนขับรถนครปฐม อี.ไดรเวอร์   ที่อยู่: 37 ซอย 10 อ�ำเภอ สามพราน นครปฐม โทรศัพท์:034 322 353 ณภัทร สอนขับรถยนต์   ที่อยู่: 50, ซอย 102 เพชรเกษม, แขวงหลักสอง เขตบางแค กทม 10160 โทรศัพท์:02 809 3971

58

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...สมุทรสาคร

Rung Nakhon Yanyon Driving School   ที่อยู่: 202 Moo 4 Soi Setthakit village, Petchkasem Road, Lak Song, Khet Bang Khae, Bangkok, 10160 โทรศัพท์:02 444 3378 สตุลาทอง สอนขับรถยนต์   ที่อยู่: 541/30, ซอยทัตเวศ แม่กลอง-บางแพ, ต�ำบลแม่กลอง อ�ำเภอเมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์:034 712 493 โรงเรี ยนสอนขับรถ”สอนไดร์ ฟ บาย ครู เอก”   ที่อยู่: ตรงข้ามประตู 6 (มหาวิทยาลัยมหิดล) ต�ำบลศาลายา อ�ำเภอพุทธมณฑล พุทธมณฑล นครปฐม 73170 โทรศัพท์:085 048 5556 l สถานศึกษาในสังกัด

สถาบันการอาชีวศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 วิทยาเขตเทคนิคสมุทรสาคร ต�ำบล มหาชัย อ�ำเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 skntc.ac.th โทร. 034 423 150


59

ด้ านสถาบัน ทางการเงิน

หากท่านต้องการติดต่อสถาบันการเงินต่างๆ ธนาคาร เช็คยอดบัญชี หรือสอบถามรายละเอียด ด้านการเงิน อัตราแลกเปลี่ยน หรือดอกเบี้ยได้ที่หมวดนี้

T O U R I S T & B U S I N E S S

SAMUTSAKHON

ดาวน์โหลด ฟรี! E-book / www.magazine1nai.com

Tourist&Business

SAMUTSAKHON

59


l สถาบันการเงิน

ชมรมธนาคาร จังหวัดสมุทรสาคร โทร. 034-837586-90 ธนาคารออมสินสาขาสมุทรสาคร โทร. 034-411111,810909 สาขากระทุ่มแบน โทร. 034-844497 สาขาบ้ านแพ้ ว โทร. 034-481333 ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์ ฯ สาขาสมุทรสาคร โทร. 034-411492,427141 สาขาบ้ านแพ้ ว โทร. 034-481322, ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาสมุทรสาคร โทร. 034-811260-5 ธนาคารกรุ งไทยจ�ำกัด (มหาชน) สาขาสมุทรสาคร โทร. 034-411186 สาขาตลาดย่ อยมหาชัย โทร. 810257 สาขาถนนนรสิงห์ โทร. 034-810896 สาขากระทุ่มแบน โทร. 034-471926 สาขาบ้ านแพ้ ว โทร. 034-481364 ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) สาขาสมุทรสาคร โทร. 034-412333 สาขาย่ อยถนนเศรษฐกิจ โทร. 034-815612 สาขากระทุ่มแบน โทร. 034-848977

60

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...สมุทรสาคร

ธนาคารกรุ งเทพ จ�ำกัด (มหาชน) สาขาสมุทรสาคร โทร. 034-411377 สาขาถนนเศรษฐกิจ 1 โทร. 034-827252 สาขาท่ าฉลอม โทร. 034-426839-40 สาขาบ้ านแพ้ ว-หลักสาม โทร. 034-481598 ธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน) สาขาสมุทรสาคร โทร. 034-411145 สาขาถนนเศรษฐกิจ 1 โทร. 034-816662-4 สาขาย่ อยตลาดสมุทรสาคร โทร. 034-427136 ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จ�ำกัด (มหาชน) สาขาสมุทรสาคร โทร. 034-411987,426475 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) สาขาสมุทรสาคร โทร. 034- 412008-9 สาขาท่ าฉลอม โทร. 034- 421300-1 สาขาย่ อยท่ าทราย โทร. 034-826656 สาขากระทุ่มแบน โทร. 034-471488 l หมวดธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์ การเกษตร สาขาสมุทรสงคราม โทร. 0-3471-1259,0-3471-5542, 0-3471-6587 โทรสาร.0-3471-3783

ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์ การเกษตร สาขาอัมพวา โทร. 0-3472-5727, 0-3475-3189 ธนาคารยูโอบี จก (มหาชน) สาขาด�ำเนินสะดวก โทร. 0-3224-1333, 0-3225-4332, 0-3225-4334, 0-3225-4444 ธนาคารยูโอบี จก (มหาชน) สาขาย่ อยสมุทรสงคราม โทร. 0-3471-8111, 0-3471-8222,0-3471-8626 ธนาคารออมสิน สาขาบางคนที โทร. 0-3473-8083, 0-3476-2019 ธนาคารออมสิน สาขาบางแพ โทร. 0-3238-1005, 0-3238-3599-600 ธนาคารออมสิน สาขาเพชรสมุทร โทร. 0-3472-0804-5, 0-3472-0821


61

ด้ านสุขภาพ

และความงาม ในหมวดนี้ได้รวบรวมธุรกิจที่จ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีวิตของท่านสามารถ ค้นหารายชื่อของสถานที่ต่างๆ ซึ่งจะท�ำให้ท่าน และเพื่อนหรือคนรู้ใจ ของท่าน ดูสวยสง่างามสมความตั้งใจได้จากหมวดนี้ ไม่ว่าจะเป็น สถานเสริมความงาม ร้านขายอุปกรณ์เสริมสวย เครื่องส�ำอาง พร้อมทั้งรายชื่อโรงพยาบาล และคลินิคในยามเจ็บป่วยฉุกเฉินอีกด้วย

T O U R I S T & B U S I N E S S

SAMUTSAKHON

ดาวน์โหลด ฟรี! E-book / www.magazine1nai.com

Tourist&Business

SAMUTSAKHON

61


หมวดสนามฟุตบอล

หมวดเสริมสวย-บริการ

หมวดสมุนไพรธรรมชาติ

สมุทรสาคร 74000 โทร. 034 822 583 ร้ านเสริมสวย like style by golf joy พุทธมณทลสาย5 ซอย4 อ�ำเภอ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130 โทร. 090 993 6383 l หมวดโรงพยาบาล

Villa Football ที่ตั้ง : อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 09-7979-6907, 08-9804-0512

ดู AD 4 สี หน้ า 6

JN NAIL ART ที่ตั้ง : 96/3 หมู่ 1 ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120 Tel. 08-9839-8760

ดู AD 4 สี หน้ า 29

หมวดโรงเรียนเสริมสวย

บริษัท บา เซียน ถัง ฟาร์ มาซี จ�ำกัด ที่ตั้ง : 77/807-8 ถ.พระราม 2 สะแกงาม ซ.8/1 แขวงแสมด�ำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ Tel. 0-2451-6494-5 Fax. 0-2451-6493

ดู AD 4 สี หน้ า 12

l หมวดร้านเสริมสวย

สถาบันการสอนวิชาชีพ เสริมความงามครบวงจร ที่ตั้ง : สาขา 1 908/6 ซ.บ้านเช่า ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 สาขา 2 908/5 ซ.บ้านเช่า ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 08-0295-5289, 09-2534-0009, 09-2534-0099

Aimy Artist Design Tel. 06-4935-1961

ดู AD 4 สี หน้ า 29

ดู AD 4 สี ปกหน้ าใน

l หมวดคลีนิก

ท่ าฉลอมคลีนิค โทร. 0-3449-8456 ปรี ชาการแพทย์ ร้ าน โทร. 0-3441-1364 แพนบิวตีแ้ คร์ จก บริษัท โทร. 0-3442-1000 วีรชัยการแพทย์ คลีนิค โทร. 0-3441-1925 ห้ องแพทย์ ร้ าน โทร. 0-3441-1141 อนันต์ การแพทย์ คลีนิค โทร. 0-2420-0420 l หมวดเครื่องส�ำอาง

ขายปลีก

เซ่ งเฮง ร้ าน โทร. 0-3441-1103 เด่ นชัยพาณิชย์ ร้ าน โทร. 0-3441-1273 เบตเตอร์ มาร์ เก็ตติง้ จก บริษัท โทร. 0-3449-0042 พานาซี คอสเมติคส์ จก บริษัท โทร. 0-3481-2758-9 l หมวดเครื่องส�ำอาง

ขายโดยตรง

กิฟฟารี นสกายไลน์ ยูนิตี ้ จก. บริษัท โทร.0-3472-0527

62

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...สมุทรสาคร

Hair Station ที่ตั้ง : 10 หมู่ 1 ถ.เจษฎาวิภี ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 08-9676-3249 โทรสาร.0-3472-0636 สุพรี เดอร์ มอินเตอร์ เนชั่นแนล จก. บริษัท โทร.0-3471-5305 บิวตีล้ ัน้ ลา สายด่วน โทร. 08-2442-3182, 08-1979-7924 E-mail : info2beautylunla.com www.beautylunla.com l หมวดผลิตภัณฑ์ยา

ชนันท์ ชัยเภสัช 1 ร้ าน โทร. 0-3441-2799 ชนันท์ ชัยเภสัช 2 ร้ าน โทร. 0-3441-2907 สมุทรสาคร นาซ่ าแล็บ จก บริษัท โทร. 0-3484-5250-1 อัจฉราเภสัช ร้ าน โทร. 0-3481-5210 อาณาจักรยา ร้ าน โทร. 0-3482-6333-4 อุทยั เภสัช ร้ าน โทร. 0-3441-1126 ท๊ อปออฟมายด์ โทร. 08-6162-6000

กนกวรรณ ชัยรั ตนวัฒน์ แผง โทร. 0-3481-0788 เมืองสมุทรสาคร บ้ านสมุนไพร ขวัญภิรมย์ โทร. 0-3483-7109 ปุ๊กกสิกร ร้ าน โทร. 0-3483-7781-2 แฟนชาย ร้ านตัดผม โทร. 0-3481-0427 เล็บสวย ร้ าน โทร. 0-3483-6922 ร้ านเสริมสวย กิตติยา หมู่ 4 พระราม 2 33/352 ต�ำบล ท่าจีน อ�ำเภอเมืองสมุทรสาคร

โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร. 0-3442-7099 ต่อ 105 โทรสาร 0-3442-7579 โรงพยาบาลเอกชัย โทร. 0-3441-7999 โรงพยาบาลมหาชัย โทร. 0-3442-4990 ต่อ 1210 โรงพยาบาลบ้ านแพ้ ว โทร. 850460-5 โรงพยาบาลเจษฎา โทร. 425708 โรงพยาบาลกระทุ่มแบน โทร. 844420 ต่อ 214 โรงพยาบาลศรี วชิ ัย 1 โทร. 02-4120055-60 โรงพยาบาลศรี วชิ ัย 2 โทร. 02-8074044-60 โรงพยาบาลศรี วชิ ัย 3 โทร. 02-4310070 โรงพยาบาลศรี วชิ ัย 5 โทร. 826709-29 โรงพยาบาลมหาชัย 4 โทร. 24990, 810779


63

ด้ านบ้ าน

เฟอร์ นิเจอร์

ถ้าท่านต้องการมีบ้านสักหลังและต้องการข้อมูลเปรียบเทียบ ของบ้านจัดสรรชั้นน�ำ หรือท่านที่ต้องการหาหอพัก อพาร์ตเม้นท์ หรือคอนโดมิเนียม ได้ที่หมวดนี้ รวมทั้งธุรกิจที่จ�ำเป็นภายในบ้าน อาทิ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องครัว ช่างซ่อมบ�ำรุงต่างๆ

T O U R I S T & B U S I N E S S

SAMUTSAKHON

ดาวน์โหลด ฟรี! E-book / www.magazine1nai.com

Tourist&Business

SAMUTSAKHON

63


หมวดบริการก�ำจัด ปลวก-แมลง บริษัท สิฏฐ์ โชคดี ๓ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 74/195 ซ.รามค�ำแหง 180 ถ.รามค�ำแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 Tel. 08-1444-3959, 08-9136-6885 Fax. 0-2916-7795

หมวดแอร์ ช่างซ่อมบริการล้าง

หมวดผู้จ�ำหน่าย เฟอร์นิเจอร์

นภาแอร์ แอนด์ เซอร์ วสิ ที่ตั้ง : 49/347 หมู่ 4 ต.เอกชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 08-6756-0699, 08-9184-3173, 09-4992-9695

บริษัท ไทยมั่งเฟอร์ นิเจอร์ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 22/88 หมู่ 3 ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 Tel. 0-3446-0981-2 Fax. 0-3446-0980

ภานุแอร์ & เซอร์ วสิ ที่ตั้ง : 49/535 หมู่ 4 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร Tel. 08-9185-7450, 08-7668-9945 Fax. 0-3411-0213

พ.พัฒน์ บวิ ้ อิน ที่ตั้ง : 189/515 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 08-1733-0848, 08-9694-0858

ดู AD 4 สี หน้ า 30

บริษัท ซีมอร์ เซอร์ วสิ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 176 ซ.หมู่บ้านอยู่เจริญ ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองเต้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 Tel. 0-2375-0501-2 Fax. 0-2375-0503

ดู AD 4 สี หน้ า 30

ดู AD 4 สี หน้ า 5

ดู AD 4 สี หน้ า 11

หมวดไฟฟ้า-เครื่องใช้ บริษัท ไทยเพสท์ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 120/25 หมู่ 1 ซ.ประชาชื่น ถ.ประชาชื่น ต.บางเขน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 11000 Tel. 08-5124-4563, 0-2952-7794-5 ภาคินแอร์ แอนด์ เซอร์ วสิ ที่ตั้ง : 5/279 หมู่บ้านเลขที่ 5 หมู่ 7 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 08-7844-4536 Fax. 0-3411-0862

ดู AD 4 สี หน้ า 30

หมวดม่าน-บริการติดตั้ง จ�ำหน่าย

Grace Curtain ที่ตั้ง : 99/2007 ซ.ท่าข้าม 23 ใกล้ สน.ท่าข้าม ถ.พระราม 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ Tel. 0-2417-6740, 08-6336-4213, 08-9498-6649

64

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...สมุทรสาคร

บริษัท ที่นอนเบญจพร จ�ำกัด ที่ตั้ง : 20/9 หมู่ 1 ต.คลองจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 74110 Tel. 08-7556-6780, 08-6886-6094

ดู AD 4 สี หน้ า 29

สมุทรสาครแก๊ ส จก บริษัท โทร. 0-3483-4199 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชุมพลแก๊ ส ร้ าน โทร. 0-3482-7040 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ที ไอ จี เทรดดิง้ จก บริษัท โทร. 0-3449-0346 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร โพธิ์แจ้ แก๊ ส ร้ าน โทร. 0-3482-4310 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร รวินท์ เทรดดิง้ อินเตอร์ เทรด หจก โทร. 0-3484-0813 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร รุ่ งเรื่ องผลิตภัณฑ์ แก๊ ส หจก โทร. 0-3441-1086 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร รุ่ งโรจน์ แก๊ สสยาม ร้ าน โทร. 0-3481-2125 สมุทรสาคร เลิศนภาอุตสาหกรรม หจก โทร. 0-3442-6232 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ทรั พย์ ถาวรบรรจุแก๊ ส จก บริษัท โทร. 0-3447-0475 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร เอ็มบีปิโตรเลียม หจก โทร. 0-2429-1777 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร กิจสมรปิ โตรเลียมไทย จก บริษัท โทร. 0-3484-8567-8 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ทรั พย์ ถาวรบรรจุแก๊ ส จก บริษัท โทร. 0-2420-5257 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร พารั กษาปิ โตเลียม หจก โทร. 0-3447-1843 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร เอ็ม บี ปิ โตรเลียม หจก โทร. 0-3447-1874 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร l หมวดครัว-เครื่องใช้

นพดลอิเล็คทรอนิคส์ ที่ตั้ง : 72/29 หมู่ 4 โครงการรัชดาฟาคอน (ติดตลาดโพธิ์แจ้) ถ.เอกชัย-บางบอน ต.คอกกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร Tel. 08-1913-1942, 0-3441-0218

ดู AD 4 สี หน้ า 28

หมวดที่นอน-ขายส่ง

l หมวดแก๊ส-ชนิดบรรจุถัง

หมวดกล้องวงจรปิด

หจก.เอเแอนด์ ทซี ีซีทวี ี ที่ตั้ง : 59/69 หมู่ 2 ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 08-9027-6789, 08-4908-1429

และอุปกรณ์ ในการประกอบอาหาร

วี ที สแตนเลส สตีล จก บริษัท โทร. 0-2810-9637 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร เอส ที แอล แอนด์ ทรั พย์ ทวี จก บริษัท โทร. 0-2431-2446-7 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร เวอร์ เทค แม็คคานิคส์ หจก โทร. 0-3481-5493-4 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร สยามซัพพลายส์ แอนด์ เซอร์ วสิ หจก โทร. 0-2410-5914 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชุตกิ า หุ่นสม แผง โทร. 0-2810-2005 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร วัฒนาลัคกีแ้ วร์ จก บริษัท โทร. 0-3484-9433-6 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร วุฒธิ ร เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2810-1325-6 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร


สยามสเตนเลสสตีล จก บริษัท โทร. 0-3447-3987 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร l หมวดคอนโดมิเนียม

แมนชั่น ที่พักให้เช่า

พูนพิมานแมนชั่น โทร. 08-1340-0477, 0-3484-0285 เอ็ม พี แมนชั่น โทร. 0-1554-5195 ทิพย์ เจริญ ดีเวลลอปเมนท์ จก บริษัท โทร. 0-3483-6355 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ไทยซุปเปอร์ บกิ๊ แลนด์ จก บริษัท โทร. 0-3481-2183 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ฟาคอนคอนโดมิเนียม จก บริษัท โทร. 0-3482-4361 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร มวลชนเรสซิเด้ นท์ จก บริษัท โทร. 0-3482-1087-91 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร อาคารสุวรรณนครคอนโด โทร. 0-2811-4942-3 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร l หมวดน�้ำเครื่องกรอง

และฆ่าเชื้อโรค

โฟล ออโตเมชั่น หจก โทร. 0-3484-0210 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร พี.แอล.วอเตอร์ คลีน หจก. โทร. /โทรสาร 0-3442-3023 สหสันติ ร้ าน โทร. 0-3442-3580 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร เรโน เทค จก บริษัท โทร. 0-2720-4010, 0-2720-4080 โทรสาร 0-2720-4340 E-mail : ranotech@gmail.com ธนชัยเซลส์ แอนด์ เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-2420-7222, 0-2868-2558-9, 08-1909-9485 โทรสาร 0-2420-7223 ธนจักรกล จก บริษัท โทร. 0-2813-3387 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร l หมวดผู้จัดสรร

บ้านและที่ดิน

บ้ านสวนริมธาร 8 โทร. 0-2431-2729 บ้ านสวนปาล์ มลากูน โทร. 0-3484-1469-70, 08-6976-5588, 08-6324-3748, 08-5099-7458 จัดสรรปั นส่ วน จก บริษัท โทร. 0-3484-5358 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร เจ อาร์ นิวซิตี ้ จก บริษัท โทร. 0-3482-3488 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บ้ านที่ดนิ สุขุมวิท-บางนา โทร./โทรสาร 0-2393-9969 มือถือ 08-9053-4455, 08-6345-7689 ตัง้ พัฒนาที่ดนิ จก บริษัท โทร. 0-3485-4612 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

นครแลนด์ ดีเวลล็อปเม้ นท์ (2001) จก บริษัท โทร. 0-3485-7631 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ภาคภูมกิ ารเคหะ จก บริษัท โทร. 0-2451-7119 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร มหาชัยเมืองทองบ้ านและที่ดนิ จก บริษัท โทร. 0-3441-3831 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร รองเมืองพัฒนา จก บริษัท โทร. 0-3482-6902-3 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร วิวัฒน์ นคร จก บริษัท โทร. 0-3483-0977-9 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร เวสท์ ไลน์ เดคคอเรชั่น จก บริษัท โทร. 0-3442-4027 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ศิริไพศาลบ้ านและที่ดนิ จก บริษัท โทร. 0-3482-6427 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร สาริน พรอพเพอร์ ตสี ้ จก บริษัท โทร. 0-3442-1422 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร อิทธินคร จก บริษัท โทร. 0-3481-0285-6 สมุทรสาคร เอกชัย นิวอินดัสทรี จก บริษัท โทร. 0-3482-3845 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชลทองบ้ านและที่ดนิ จก บริษัท โทร. 0-2810-1521 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บุญจิรพัฒนา จก บริษัท โทร. 0-2431-1811-2 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ชลทองบ้ านและที่ดนิ จก บริษัท โทร. 0-2810-1523-5 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ซิพแฟคตอรี่ โฮม จก บริษัท โทร. 0-3484-8700 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ท่ าพระเคหะการ (1995) จก บริษัท โทร. 0-3447-2631 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร นิว ยูนิต เอ็นเตอร์ ไพรส์ จก บริษัท โทร. 0-2420-1673 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร เอเซียนคร จก บริษัท โทร. 0-3447-3049 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร l หมวดผู้ผลิต-ผู้จ�ำหน่าย

เฟอร์นิเจอร์

ร้ านท�ำเบาะ-ผ้ าใบ เสน่ ห์ศลิ ป์ โทร. 0-3435-1330, 08-5178-3472 ฅ. ฅนท�ำเฟอร์ โทร. 08-1299-1634, 0-3472-5499 โทรสาร 0-3475-2908 แกรนด์ โอเรี ยนตัล จก บริษัท โทร. 0-3449-4077 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร เค เอส ซี วู้ดเวอร์ ค อุตสาหกรรม จก บริษัท โทร. 0-3481-2750-1 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร เคพีทกี ลอรี่ หจก โทร. 0-3485-4966 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

เจริญชัยเฟอร์ นิเจอร์ โทร. 0-3481-6205 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ดีเลิศวู้ดไลน์ จก บริษัท โทร. 0-3485-2187-90 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ถนอมเฟอร์ นิช่ งิ จก บริษัท โทร. 0-3485-4565-9 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ทริปเปอร์ แม็กซ์ เฟอร์ นิเจอร์ จก บริษัท โทร. 0-3483-2001 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ทศสุธา หจก. โทร. 0-2895-1466 โทรสาร 0-2895-1467 E-mail : tossuta@gmail.com บิก๊ โฮม เฟอร์ นิเจอร์ จก บริษัท โทร. 0-3481-6938-9 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร เฟอร์ นามิค จก บริษัท โทร. 0-3483-3322-6 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร เฟอร์ นิไทย จก บริษัท โทร. 0-3449-0076-7 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร มหาชัยเฟอร์ นิเจอร์ โทร. 0-3441-2982 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร วัฒน์ สหมิตร จก บริษัท โทร. 0-3481-6731 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร วี ซี เอส เฟอร์ นิเทรด จก บริษัท โทร. 0-3485-4855-6 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร วุฒเิ ฟอร์ นิเจอร์ โทร. 0-3442-2193 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร สตาร์ มาร์ คแมนูแฟคเชอร์ ร่ ิง จก บริษัท โทร. 0-3482-9180 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร สยามสหศิลป์ โทร. 0-3481-2659 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร สากลพัฒนาอุตสาหกรรม จก บริษัท โทร. 0-3442-5211-3 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร สุนาสหภัณฑ์ ร้ าน โทร. 0-3481-3731 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร อินเด็กซ์ อินเตอร์ เฟิ ร์ น จก บริษัท โทร. 0-3483-4499-527 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร เอเชียเฟอร์ นิเจอร์ เฮ้ าส์ จก บริษัท โทร. 0-3442-2173 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ดับบลิว แอนด์ ดับบลิว วู้ด จก บริษัท โทร. 0-2420-7276-8 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร เกรทโฟม โปรดักส์ จก บริษัท โทร. 0-3447-2826 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ธนศิริ เฟอร์ นิช่ งิ หจก โทร. 0-2420-1142 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร พี พี เอ ร้ าน โทร. 0-2810-0882-5 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร เพรสซิเด๊ นท์ ออฟฟิ ศ เฟอร์ นิเจอร์ จก บริษัท โทร. 0-3484-8952-3

กระทุ่มแบน สมุทรสาคร โมเดิร์นเฟอร์ มาร์ เก็ตติง้ จก บริษัท โทร.0-2420-1142 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร l หมวดเครื่องใช้ไฟฟ้า

กิตกิ ารช่ าง ร้ าน โทร. 0-3441-1181 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชัยการทีวี หจก โทร. 0-3441-1236 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชัยวัฒน์ เฟอร์ นิเจอร์ โทร. 0-3481-2147 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร นิวแอนด์ เนม จก บริษัท โทร. 0-3442-3158 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร เพาเวอร์ บาย จก บริษัท โทร. 0-3481-1466-9 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร มารวยรวมกิจ โทร. 0-3442-4313 สมุทรสาคร ไมด้ าแอสเซ็ท จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-3482-0828-9 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ลีท้ งั สเตน จก บริษัท โทร. 0-3442-2968 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร เล้ งเซ็นเตอร์ ร้ าน โทร. 0-3481-1022 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร สมบัติ เครื่ องเสียง โทร. 0-3481-2157 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร เอ็ม เจ ช๊ อฟ เครื่ องไฟฟ้ามือสอง ร้ าน โทร. 0-3481-5757 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร นครชัยอีเลคทริค จก บริษัท โทร. 0-2813-4020 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ไมด้ าแอสเซ็ท จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-2812-8550-2 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร สมานอีเล็คทริค หจก โทร. 0-2420-6485 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร อ้ อมใหญ่ อีเล็คทริค หจก โทร. 0-2420-3488 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร เอสเคจีอนิ เตอร์ เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-2813-0313 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร กรุ งเทพเซลล์ แอนด์ เทรดดิง้ จก บริษัท โทร. 0-2813-4023 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร พีคอ็ ก เอะแนเม็ล จก บริษัท โทร. 0-2810-4467-9 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ยูพที มี ัลติมีเดีย จก บริษัท โทร. 0-2813-8253 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร วานิชการไฟฟ้า ร้ าน โทร. 0-2420-1459 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ศรี พนู ทรั พย์ อีเล็คโทรนิคส์ หจก โทร. 0-3447-2455 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร Tourist&Business

SAMUTSAKHON

65


สมบูรณ์ ซาวด์ ร้ าน โทร. 0-3484-6153 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร สมานอีเล็คทริค หจก โทร. 0-2810-3549 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร อ้ อมน้ อย อิเลคทริคบาย จก บริษัท โทร. 0-2813-5588-9 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร เอสเคจี อีเล็คทริค กรุ๊ ป (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร.0-2813-5246-7 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร แอลจีมติ รอีเลคทรอนิคส์ จก บริษัท โทร. 0-2420-3528 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร เกษมสันต์ โทรทัศน์ หจก โทร 0-3471-3861 สมุทรสงคราม l หมวดไฟไหม้

อุปกรณ์ป้องกัน

ทองเจริญโลหะภัณฑ์ จก บริษัท โทร. 0-2476-6037 โทรสาร. 0-2476-6829 เอฟ เอช ซี แฟคตอรี่ จก บริษัท โทร. 0-3446-8300-1, 0-3483-0513-4, 08-9766-4243, 08-9448-9117 โทรสาร 0-3446-8297, 0-3483-0514 E-mail : fhcfactory@hotmail.com วีไอพี ไฟร์ โปรดักส์ แอนด์ เซฟตี ้ อิค วิปเม้ นท์ จก บริษัท โทร. 0-3445-8267 โทรสาร 0-3445-8228 E-mail : vipfires@hotmail.com

66

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...สมุทรสาคร

โปรสตาร์ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-3449-0057-8 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร l หมวดขายปลีกม่าน

MC. ผ้ าม่ าน โทร. 0-3481-5730 โทรสาร. 0-3481-5114 นัมเบอร์ วันผ้ าม่ าน ร้ าน โทร. 0-3441-1821 สมุทรสาคร ศรี อนงค์ ผ้ าม่ าน โทร. 0-3482-7566 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร เพชรเกษมผ้ าม่ าน โทร. 0-2420-1418 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร เมืองทองผ้ าม่ าน โทร. 08-1812-8122, 0-2417-2357 โทรสาร 0-2417-2357 มงคลแก้ ว ดีไซน์ โทร. 0-3447-2595 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร เค พี ผ้ าม่ าน โทร. 0-2814-8948, 08-1842-4783, 08-6342-5714, 08-4427-3733 โทรสาร 0-2814-8948 ศรี สวัสดิ์ ร้ าน โทร 0-3471-1382 สมุทรสงคราม ศิริภณ ั ฑ์ ผ้ าม่ าน ร้ าน โทร 0-3471-3277 สมุทรสงคราม อัมพวา ผ้ าม่ าน ร้ าน โทร 0-3475-1280 สมุทรสงคราม

l หมวดผลิตภัณฑ์

สเตนเลส

แอล.ซี.อินทัช จก บริษัท โทร. 0-2897-1877-8 ธนสินโลหะกิจ ร้ าน โทร. 0-3485-4800 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร เบสคอนสแตนท์ กรุ๊ ป จก บริษัท โทร. 0-3446-2014 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร อันลี่ อุตสาหกรรม จก บริษัท โทร. 0-3483-4424 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร เอกโปลีเทค จก บริษัท โทร. 0-3482-6132-4 สมุทรสาคร แอล ซี อินทัช จก บริษัท โทร. 0-2897-1877-8 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ธนทวีโลหะกิจ หจก โทร. 0-2429-1568 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร พีทสี เตนเลส (1998) จก บริษัท โทร. 0-3447-0674-5 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร วริศชลินีสแตนเลส จก บริษัท โทร. 0-3441-8156 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร วีทซี ี คิทเช่ น อีควิปเมนท์ จก บริษัท โทร. 0-2813-7862-3 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร สหกิจทรั พย์ สิน สแตนเลส หจก โทร. 0-3447-0726-7 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร เคทีเคสตีล หจก โทร. 0-2431-2823-4

กระทุ่มแบน สมุทรสาคร วี อาร์ สเตนเลสอินดัสตรี ส์ หจก โทร. 0-2811-4088-90 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร วีทแี สตนเลสสตีล จก บริษัท โทร. 0-3447-9818-9 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร l หมวดอพาร์ตเมนต์

แฟลตและเกสต์เฮ้าส์

โชคอรุ ณพัฒนา จก บริษัท โทร. 0-3481-1482-7 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ณวรรณ อพาร์ ตเม้ นท์ จก บริษัท โทร. 0-3442-4781 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร พี เอ อพาร์ ทเม้ นท์ จก บริษัท โทร. 0-3483-6880-3 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร แฟลตมารวย โทร. 0-3442-5934 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร แฟลตมารวยรวมกิจ โทร. 0-3442-5934 สมุทรสาคร ภัทรทิยา แฟลต โทร. 0-3484-0535 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร สบาย สบาย อพาร์ ทเมนท์ โทร. 0-3481-1000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ซัมมิทแลนด์ จก บริษัท โทร. 0-3484-8974 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร


l หมวดแอร์ขนาดเล็ก

l หมวดช่างซ่อม

จัชรินทร์ เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท (โอ เค แอร์ ) โทร. 0-3483-7114 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชัยวัฒน์ แอร์ เซลส์ แอนด์ เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-3441-2425 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ซีดี แอร์ คอน หจก โทร. 0-3442-2771 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร นวมิตรแอร์ หจก โทร. 0-2810-4722 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร พี.ซี.เค แอดวานซ์ จก บริษัท โทร. 0-3442-4800 โทรสาร 0-3442-5880 เฟรช มาร์ เก็ตติง้ จก บริษัท โทร. 0-2810-1511 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร โมเดิร์น แอร์ คอนดิช่ ัน แอนด์ เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 08-6338-3093 โทรสาร 0-2421-5837 สาขาบางแค-บางบอน-พระราม 2 โทร. 08-1559-4490 สาขาบางบัวทอง-นนทบุรี โทร. 08-9699-3185 สาขาเพชรเกษม-พุทธมณฑล โทร. 0-2421-7316

PCI เซอร์ วสิ แอร์ โทร. 08-9412-8570, 0-3487-6291-2 แฟ็กซ์. 0-3487-6293 ต้ นเซอร์ วสิ โทร. 0-3481-8931,08-1845-2768, 08-9827-9074 สมบัตเิ ครื่ องเย็น โทร. 0-3440-0171, 08-1342-0629, 08-1571-6336 บางขุนเทียนแอร์ เซอร์ วสิ โทร. 0-2451-5919 โทรสาร. 0-2451-6028 เอกชัยเอ็นจิเนียริ่ง ร้ าน โทร. 0-3442-6838 เมืองสมุทรสาคร

และชนิดแยกส่วน

และบริการล้างแอร์

l หมวดปลวก

บริษัท วรรณศร วิศวกรรม จ�ำกัด โทร. 08-9754-0583 E-mail : attapolk@hotmail.com ชัยชนะพัฒนา เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-2723-4509, 08-1830-9868 โทรสาร 0-2703-7154 E-mail : cps12345@hotmail.com www.cpschaichana.com ดี.ดี.เคมีคอล หจก.(ประเทศไทย) สายด่วน 08-1638-3816, 08-6061-7755, 08-9777-4593 ภาคกลาง 0-3475-1121, 0-3523-5559, 0-3651-2500 กรุงเทพฯและปริมณฑล

0-2810-9550, 0-2954-7899 ชินนอก เคมีคอล หจก โทร. 0-2569-6341, 08-7060-5984 (คุณวีระ) โทรสาร 0-2569-7970 ยั่งยืน เซอร์ วสิ หจก. โทร. 0-2178-1552, 08-6148-3557, 08-1983-5336, 08-6034-3659 โทรสาร 0-2178-1553 l หมวดโทรทัศน์วงจรปิด

อุปกรณ์และระบบ

ฟูจวิ า ชัตเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-2813-0827 โทรสาร 0-2420-1244 นาวิกเกเตอร์ เทคโนโลยี โซลูช่ ัน จก บริษัท โทร. 0-2417-1400, 08-5484-2316, 0-3487-2584 โทรสาร 0-2955-5645 ต่อ 35888 www.NTS-CCTV.com www.AUTOGATECENTER.com เวิลด์ อีโวลูช่ ัน จก บริษัท โทร. 0-2914-4754, 0-2914-4936 E-mail : kk23121960@yahoo.com มหาชัยไอที โทร. 08-9022-2277 โทร/โทรสาร 0-3441-4031 www.mahachaicctv.com

l

หมวดเคเบิ้ล บริการติดตั้ง

เทคนิค เซอร์ วสิ โทร. 0-2426-2014 โทรสาร 0-2426-2013 E-mail : nikhom7@gmail.com ยูทวี ี แซทเทค โทร. 08-1207-8619, 0-2873-4686 เสกสรรแซทเทิลไลท์ โทร. 0-3471-8052 แฟ็กซ์. 0-3471-8052 l หมวดอุปกรณ์ ไฟฟ้า

สีทองเอ็นเตอร์ ไพรซ์ จก บริษัท โทร. 0-3449-8500 โทรสาร 0-3449-8540

Tourist&Business

SAMUTSAKHON

67


68

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...สมุทรสาคร


Tourist&Business

SAMUTSAKHON

69


70

ด้ านก่ อสร้ าง วัสดุ-รั บเหมา ในหมวดนี้รวบรวมรายชื่อของธุรกิจ บริษัท ร้านค้าที่ให้บริการ ไม่ว่าท่านต้องการที่จะก่อสร้าง ต่อเติมหรือรื้อถอน ที่อยู่อาศัย ในหมวดนี้จะมีรายชื่อให้ท่านค้นหาได้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นผู้รับเหมา ช่าง ที่ปรึกษา ออกแบบ และวางแผน วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างทุกชนิด ทุกประเภท

T O U R I S T & B U S I N E S S

SAMUTSAKHON

70

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...สมุทรสาคร

ดาวน์โหลด ฟรี! E-book / www.magazine1nai.com


หมวดก่อสร้าง รับเหมาทั่วไป บริษัท สุริยะ การโยธา จ�ำกัด ที่ตั้ง : 63/1854 หมู่บ้านเคหะธานี แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240 Tel. 08-3560-4392, 08-0807-7461

หมวดเสาเข็ม-เสาคอนกรีต

หมวดเหล็ก

บริษัท เลียงจิวสตีล จ�ำกัด ที่ตั้ง : 18/18 หมู่ 6 ถ.พระราม 2 ต.คอกกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร Tel. 0-3483-3883, 0-3483-3993 Fax. 0-3483-3955

บริษัท แอล.ซี.อินทัช จ�ำกัด ที่ตั้ง : 124 หมู่ 1 ถ.พระราม 2 ต.บางน�้ำจืด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 0-3481-3722-3, 08-5070-9199, 09-4462-2463, 08-6445-2465 Fax. 0-3481-3724

ดู AD 4 สี หน้ า 11

บริษัท สุศุจริ ั ตน์ คอนสตรั คชั่น จ�ำกัด ที่ตั้ง : 67/527 หมู่ 4 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 08-6882-7778 Fax. 0-3411-6622

หมวดอลูมิเนียม-สแตนเลส

ร้ านอ่ าง 2000 ที่ตั้ง : 123/2 หมู่ 6 ซ.สวนหลวง ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 Tel. 0-2813-7829, 08-1409-5255

บริษัท ช.มั่นคง บางบอน จ�ำกัด ที่ตั้ง : 1369 ริมถนนเอกชัย ระหว่างซอย 129-131 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150 Tel. 0-2405-2933, 06-2625-9699

บริษัท ทรั พย์ สมบูรณ์ สตีล ที่ตั้ง : 944 เพชรเกษม 98/2 ถ.เพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 Tel. 0-2421-1308, 0-2444-1225-6 Fax. 0-2421-1914

บริษัท มาเฮงกี่ (สหศรี อุตสาหกรรม) จ�ำกัด ที่ตั้ง : 22/9 หมู่ 3 ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 Tel. 0-3446-0987-95 Fax. 0-3446-0996

ดู AD 4 สี หน้ า 9

หจก. เอีย้ ง ก่ อสร้ าง ที่ตั้ง : 33/3 หมู่ 2 ถ.พระราม 2 ต.บางกระเจ้า อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 08-1852-1224, 08-9089-9981

สุวรรณกิจเข็มเจาะ แอนด์ คอนสตรั คชั่น ที่ตั้ง : 808 ถ.จันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 Tel. 0-2211-0587, 0-2212-4745, 0-2211-6549, 08-1816-1361, 08-1351-3302 Fax. 0-2212-4745

หมวดบริการขุดเจาะ บ่อน�้ำบาดาล ร้ าน เอส เค อลูมเิ นียม ที่ตั้ง : 40/316 ถ.เอกชัย ซ.76 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ Tel. 08-1935-4862, 0-2451-1683

บริการขุดเจาะน�ำ้ บาดาล ที่ตั้ง : 116/2 หมู่ 10 ต.โรงเข้ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120 Tel. 08-9914-2326 บริษัท ทรั พย์ ทวีชัย โลหะ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 63/1 หมู่ 6 ถ.เอกชัย-เศรษฐกิจ ต.บางน�้ำจืด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 0-3445-1513-5, 0-3483-2248-50, 08-9780-0205-212 Fax. 0-3445-1517-8

KHAN รั บเหมาก่ อสร้ าง ที่ตั้ง : 213 หมู่ 8 หมู่บ้านคู่ขวัญหรรษา 5 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 Tel. 08-1899-0645

ยงเฮง อลูมเิ นียม ที่ตั้ง : 129/41-2 หมู่บ้านฉัตรนคร สุขาภิบาล 1 ถ.อ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ Tel. 08-1300-0526, 0-2726-7841, 08-9786-4035

พรเจริญ อลูมเิ นียม ที่ตั้ง : 50/19 ถ.ธนบุรี-ปากท่อ ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม Tel. 08-1294-9377, 06-1452-4554

หจก. พร้ อมพรรณการประปา ที่ตั้ง : 29/471 หมู่ 6 ถ.พระราม 2 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 0-3481-3556, 08-1456-9287 Fax. 0-3487-3208

ดู AD 4 สี หน้ า 7

Tourist&Business

SAMUTSAKHON

71


หมวดบริการถมดิน

เสกสรรบริการถมดิน ที่ตั้ง : 8/7 หมู่ 1 ต.บางโทรัด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร Tel. 09-4935-4093, 08-7764-5313

หมวดประตู

เฉลิมชัยการช่ าง ที่ตั้ง : 2/2 หมู่ 2 ซ.ประชาอุทิศ 76 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ Tel. 08-9768-0761, 0-2871-9122

หมวดหลังคา-ผู้รับเหมา

ซ่ อมหลังคารั่ ว ที่ตั้ง : 43/430 หมู่ 7 ถ.พระราม 2 แขวงแสมด�ำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ Tel. 08-4347-8858

ดู AD 4 สี หน้ า 28

l หมวดกระจก

ขายปลีก-ช่าง

พงษ์ ศักดิ์ ร้ าน โทร. 0-3483-6746 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ศุภพงษ์ จก บริษัท โทร. 0-3442-1146 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร พัฒนาการกระจก-อลูมเิ นียม โทร. 0-3448-3220 บ้านแพ้ว สมุทรสาคร ไฮกลาสอลูมนิ ่ ัม แอนด์ ซิลลิง หจก โทร. 08-1481-7146, 08-1497-1517, 08-1000-0432, 0-2416-9993-7 โทรสาร 0-2416-0687 l หมวดคอนกรีต

ผสมเสร็จ

นครหลวงคอนกรี ต จก บริษัท โทร. 0-3481-2490 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ผลิตภัณฑ์ และวัตถุก่อสร้ าง จก บริษัท โทร. 0-3442-2349 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร มหาชัย พี เอส คอนกรี ต จก บริษัท โทร. 0-3484-1151-3 สมุทรสาคร นครหลวงคอนกรี ต จก บริษัท โทร. 0-2420-5537 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร คลังทองอุตสาหกรรมคอนกรี ต จก บริษัท โทร. 0-3447-1894 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร เจพีเอ็มคอนกรี ต จก บริษัท โทร. 0-3441-8158 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร นครหลวงคอนกรี ต จก บริษัท โทร. 0-2431-1996-7 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร เพิ่มพูนคอนกรี ต หจก โทร. 0-2808-4518-9 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร l หมวดบริการถมดิน

ซีซีบเี ซอร์ วสิ หจก โทร. 0-3441-8123 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร อ.รุ่ งอรุ ณ โทร. 08-6049-0788 โชคทรงพล หจก โทร. 0-3447-3789-90 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร l หมวดรับทุบตึก

บีก้ ารช่ าง ที่ตั้ง : 241 ถ.บางบอน 1 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ Tel. 08-5921-4540

72

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...สมุทรสาคร

รื้อถอน

บอย โอเชี่ยนสตาร์ จก บริษัท โทร. 0-2896-9739, 08-9780-5163 โทรสาร 0-2896-2354 ชัยอรั ญ แทรคเตอร์ โทร. 08-1453-0464,08-9228-0972 l หมวดขายปลีกไม้

โรงเลื่อยจักรประสาร จก บริษัท โทร. 0-3442-2550, 0-3442-2156 โทรสาร. 0-3442-2550

ทศสุธา หจก. โทร. 0-2895-1466 โทรสาร 0-2895-1467 ซี อี บี เทรดดิง้ จก บริษัท โทร. 0-2451-3284 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร เจริญผลพาเลท จก บริษัท โทร. 0-3442-1245 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ซี อี บี เทรดดิง้ จก บริษัท โทร. 0-3481-2747-9 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ซุ่นฮวดเฮง ห้ างค้ าไม้ ร้ าน โทร. 0-3441-1634 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร เทพทวี ร้ าน โทร. 0-3441-1875 สมุทรสาคร เมืองไม้ โทร. 0-3442-2651 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ส บุญอนันต์ หจก โทร. 0-3442-6702 สมุทรสาคร l หมวดถนน

ผู้รับเหมา-สร้าง

ณัฐมนต์ ร่ ุ งเรื องกิจก่ อสร้ าง โทร. 0-2457-7324 โทรสาร. 0-2457-2699 l หมวดก่อสร้าง

ออกแบบ รับเหมาทั่วไป

เอส.แอล.วี. การโยธา โทร. 08-6332-8001, 08-1208-4877 เอกฉัตร คอนสตรั คชั่น โทร. 08-1488-7669, 0-3446-8038, 08-1347-2368 โทรสาร 0-3446-8038 กิจธนันต์ หจก. โทร. 0-2726-2389 บ้ านของพ่ อ (การช่ าง) โทร. 0-3626-6204, 08-6758-2825 โทรสาร 0-3626-6204 ชญานนท์ ดีเวลลอปเมนท์ จก บริษัท โทร. 08-1903-5146, 0-2404-2525 โทรสาร 0-2404-2526 เกตุรวมพัฒนา หจก โทร./โทรสาร 0-3485-4488 08-9836-1485 ตัง้ เซีย้ งฮวด ร้ าน โทร. 0-3441-1457 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร แอคโค่ คอนสตรั คชั่น จก บริษัท โทร. 0-2977-5585 โทรสาร 0-2977-5487 โปรเฟสชันนัล วินเนอร์ คอนสตรั คชั่น จก บริษัท โทร. 0-2892-5044, 0-2894-8571-5 โทรสาร 0-2892-5045 ท็อป นอร์ ท สตรั คเจอร์ จก บริษัท โทร. 0-3449-8992 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร เนาวรั ตน์ พฒ ั นาการ จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-3482-2889-90 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ธนพรการช่ าง โทร. 08-9788-7904 (ช่างภพ) 08-1696-9049 (ธนพร)

ปรี ชานันท์ หจก โทร. 0-3483-6864 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร พงษ์ นพดล จก บริษัท โทร. 0-3442-7718 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร พี.พี. พัชรพล จก บริษัท โทร. 0-3485-4318, 08-9918-8735, 08-9113-3777 โทรสาร 0-3485-4319 จักรรวมช่ าง โทร. 08-1298-4778, 08-1585-6920 ราชบุรี รุ่ งเรื อง คอนสตรั คชั่น โทร. 0-3441-8078 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร วีโอคอนสตรั คชั่น หจก โทร. 0-3483-0165 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ศุขเจริญกิจ หจก โทร. 0-3449-4376-7 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร สันติมติ รก่ อสร้ าง หจก โทร. 0-3442-5299 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร อิตาเลียนไทย ดีเวล๊ อปเมนต์ จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-3441-3047 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร เอกบารมี กรุ๊ ป จก บริษัท โทร. 0-3482-3243 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร เอส เค เค คอนสตรั คชั่น หจก โทร. 0-2892-208 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ไอ ดี โฮม คอร์ ปอร์ เรชั่น จก บริษัท โทร. 0-3482-4070-3 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร วี.โอ.คอนสตรั คชั่น หจก โทร. 0-3485-4744, 08-1434-4156, 08-1259-7333 โทรสาร 0-3485-4744 ยูนิเทค โพรดักส์ จก บริษัท โทร. 0-2877-4200-4 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ลิม้ สุวรรณ์ การก่ อสร้ าง จก บริษัท โทร. 0-2810-3151-2 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ศ พรกิจ หสน โทร. 0-2813-1236 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร สไมลแลนด์ สเคป จก บริษัท โทร. 0-3447-1737 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร เอ เอส แอสโซซิเอท เอ็นยิเนียริ่ง (1964) จก บริษัท โทร. 0-2418-8126 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร เอ็น แอล ดีเวลลอปเมนต์ จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-2810-3410 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร เอส เค เมททอล เอ็นจิเนียริ่ง หจก โทร. 0-2431-1535 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร l หมวดวัสดุก่อสร้าง

ที ไอ พี เมทรู ฟ จก บริษัท โทร. 0-2418-8314-5 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร กมลชัยเทรดดิง้ หจก โทร. 0-3442-4638 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร


จารุ ยนต์ 2 หจก โทร. 0-3441-2350 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร จึงสกุลค้ าวัสดุก่อสร้ าง หจก โทร. 0-3483-3634-5 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร เจริญกิจการค้ าวัสดุก่อสร้ าง คลองครุ โทร. 0-3441-2590 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร เจริญกิจค้ าไม้ บางปลา ร้ าน โทร. 0-3483-0855 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ช้ างหยก หจก โทร. 0-3484-4155-6 สมุทรสาคร โชคดีพาณิชย์ ค้าไม้ และคอนกรี ต ร้ าน โทร. 0-3483-0568-9 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร โชคพิบลู ย์ ชัย ร้ าน โทร. 0-3482-3432-3 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ตัง้ ไช่ ง้วนการช่ าง ค้ าวัสดุก่อสร้ าง หจก โทร. 0-3441-1064 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ไทยน�ำวัสดุก่อสร้ าง จก บริษัท โทร. 0-3442-4655 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ธงชัยโฮมมาร์ ท จก บริษัท โทร. 0-3484-5257 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

นาดีการค้ า ร้ าน โทร. 0-3442-2518 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ภ เกษมพงษ์ ชัย (งุ่ยใช้ ง้วน) หจก โทร. 0-3441-1804 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร มหาชัยค้ าไม้ หจก โทร. 0-3441-1379 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร มหาผล ค้ าวัสดุก่อสร้ าง จก บริษัท โทร. 0-3442-5860 สมุทรสาคร เมตตาค้ าไม้ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-3442-3881 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ย อุดมทรั พย์ หจก โทร. 0-3483-9932 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร รั ชดาศูนย์ รวมวัสดุ จก บริษัท โทร. 0-9303-1261-70 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร รุ่ งกิจ ร้ าน โทร. 0-3441-2037 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร รุ่ งแสง คอนสตรั๊ คชั่น จก บริษัท โทร. 0-3481-5469 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร โรงงานตะปูไทยสงวน (1988) หจก โทร. 0-3482-3879-82 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ลี่ชวนมหาชัย โทร. 0-3441-1467 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

ไลท์ เบิร์ดซัพพลาย จก บริษัท โทร. 0-2415-9234 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร วรวัฒน์ การสร้ าง (2514) หจก โทร. 0-3441-1056 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร วรวัฒน์ โลหะกิจ หจก โทร. 0-3482-2848 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร วรวัฒน์ วศิ วภัณฑ์ โทร. 0-3446-2134-6 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร วรวัฒน์ ฮาร์ ดแวร์ โทร. 0-3442-1716 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร วัฒนสิน ร้ าน โทร. 0-3441-1412 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชัยยุทธค้ าวัสดุก่อสร้ าง ร้ าน โทร. 0-3447-2084 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ชัยแสงเพชร (2543) จก บริษัท โทร. 0-2429-4731 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ที ไอ พี เมทรู ฟ จก บริษัท โทร. 0-3447-3920 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ไทยธนบุรีวัสดุก่อสร้ าง ร้ าน โทร. 0-3484-8093 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร นครหลวงวัตถุก่อสร้ าง และคอนกรี ตอัดแรง จก บริษัท โทร. 0-2420-0020

กระทุ่มแบน สมุทรสาคร เปงเฮงฮวดสตีล หสม โทร. 0-2420-1475-6 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร เพชรพยุงเอ็นจิเนียริ่ง หจก โทร. 0-2810-9150 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ไม้ อ้อมน้ อยพาณิชย์ จก บริษัท โทร. 0-2420-1211 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร เย็นใจวัสดุก่อสร้ าง หจก โทร. 0-3484-3463 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร l หมวดผู้ออกแบบ

ตกแต่งภายใน

สราญอาร์ ช โทร. 0-3447-2600, 08-1856-7054 โทรสาร. 0-3447-3977 วรกานต์ บรอนซ์ แอนด์ อาร์ ต จก บริษัท โทร. 0-3483-3692-3 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร สหศิลป์พัฒนา จก บริษัท โทร. 0-3482-4398-9 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร นิว ลุค ดีไซน์ จก บริษัท โทร. 0-2894-8985 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร อิษดาเพลส ออกแบบ-ก่ อสร้ าง จก บริษัท โทร. 0-3442-2441

Tourist&Business

SAMUTSAKHON

73


เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร นิว โมเดอร์ นโฮม จก บริษัท โทร. 0-2813-4033 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร มณฑล อลูมนิ ่ ัม แอนด์ กลาส โทร. 0-2812-8756 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ศิวารินทร์ จก บริษัท โทร. 0-2420-6645 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร จี ที ค็อกโย จก บริษัท โทร. 0-2810-1571 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ฟิ วชั่น ดีไซน์ เดคคอเรท จก บริษัท โทร. 0-2813-7020-3 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร อินสไปร์ สตูดโิ อ จก บริษัท โทร. 0-2813-8852-3 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร โฮม แฟชั่น เดคคอร์ โทร. 0-2802-4431, 08-7064-5858 E-mail :borin555@hotmail.com โฮชิ (ไทย) จก บริษัท โทร. 0-2431-0381 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร l หมวดประตู

แสงเทพ อินเตอร์ เทรด โทร. 0-3482-0355 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร เจียมเจริญอัลลอย และสแตนเลส จก บริษัท โทร. 0-2810-2372-3 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร

74

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...สมุทรสาคร

เอเซียประตู แอนด์ เฟอร์ นิเจอร์ จก บริษัท โทร. 0-2813-0721-3 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ชาญชัยการช่ าง ร้ าน โทร. 0-3482-0190 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ดอร์ เทค (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-3483-1251-4 เมืองสมุทรสาคร ไทยโตโย โรลลิ่ง จก บริษัท โทร. 0-3482-3720 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ไทยรุ่ งเรื องการช่ าง โทร. 0-2896-9219 โทรสาร 0-2452-1500 เวชไพรั ตน์ อุตสาหกรรม จก บริษัท โทร. 0-3485-4411 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร แสงไทยอุตสาหกรรมฮาร์ ดแวร์ จก บริษัท โทร. 0-3442-2003-4 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ทีเอสเคไฟเบอร์ จก บริษัท โทร. 0-2420-7962 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ทวีโรจน์ ว้ ูด หจก โทร. 0-2813-7390 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ยูโร ไทย ดอร์ อินดัสตรี ้ จก บริษัท โทร. 0-2811-1812-4 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร รุ่ งวัฒนา ร้ าน โทร. 0-2420-0645 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร

l หมวดผู้จ�ำหน่าย

และขายปลีกสี

เกษมพงษ์ ชัย (งุ่ยใช้ ง้วน) หจก โทร. 0-3441-1804 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร พรเจริญสินทอง หจก โทร. 0-3441-1843 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร พรเจริญออกซิเย่ น ร้ าน โทร. 0-3441-1843 สมุทรสาคร l หมวดผู้รับเหมาทาสี

นิวเทคดีไซน์ หจก. โทร. /โทรสาร 0-3432-7149 l หมวดเสาเข็ม

ผู้รับเหมาตอกและเจาะ

สุขสมัยเข็มเจาะ หจก โทร. 0-3442-4543, 0-3482-7208, 08-9837-3507 โทรสาร 0-3482-6929, 0-3482-7207 เค ที ซี ไพล์ ล่ งิ จก บริษัท โทร. 0-2453-1332 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ธวัชชัยคอนกรี ต โทร. 0-3483-6793 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร มงคลทิพย์ เสาเข็ม หจก โทร. 0-3485-8327 บ้านแพ้ว สมุทรสาคร

S.C.เสาเข็มเจาะ โทร. 08-1803-5772, 0-2455-7857 โทรสาร 0-2455-7880 ส�ำราญประติมากรรม l หมวดเหล็ก

ดีสยามสตีล จก บริษัท โทร. 0-2896-9205-9#111,116 โทรสาร. 0-2896-9209 แหลมทองผลิตเหล็ก จก บริษัท โทร./โทรสาร. 0-3447-0307 อภิโชคโลหะกิจ หจก. โทร. 0-2450-3250-4 โทรสาร. 0-2450-3255 ซี เอส สตีล โปรดักส์ จก บริษัท โทร. 0-3482-4756-9 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ไทยสตีลโปร์ ไฟล์ จก บริษัท โทร. 0-3449-4111-5 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร คณิตสตีล จก บริษัท โทร. 0-2451-7060-3 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร เจริญชัย ร้ าน โทร. 0-3441-2821 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ซี ซี พี เมททอล จก บริษัท โทร. 0-2893-9343-4 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ซี บี สตีล จก บริษัท โทร. 0-3442-4386 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ต้ าซิน เอ็นเตอร์ ไพร์ ส จก บริษัท โทร. 0-3482-4344-5


เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ทวีพรสตีล จก บริษัท โทร. 0-2892-2858-9 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ไทปิ งยังไทยแลนด์ จก บริษัท โทร. 0-3446-2191-5 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร พรประทานสตีล จก บริษัท โทร. 0-3483-4423 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร พิเชียรบริบรู ณ์ จก บริษัท โทร. 0-3483-0557 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร พี ที เค เมททัล จก บริษัท โทร. 0-2892-4203 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร พูนทรั พย์ เจริญสตีล ร้ าน โทร. 0-3481-2322-4 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร เพิ่มสินสตีล จก บริษัท โทร. 0-2416-9616 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จก บริษัท โทร. 0-3481-2312 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ฟงดาเอ็นเตอร์ ไพรส์ จก บริษัท โทร. 0-3441-8118 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร มหาชัยค้ าเหล็ก จก บริษัท โทร. 0-3482-3688 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร มหาชัยเมทัล จก บริษัท โทร. 0-3482-4698-9

เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร มหาชัยโลหะกิจ (ค้ าเหล็ก) ร้ าน โทร. 0-3442-4277 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร มหาชัยศูนย์ รวมเหล็ก จก บริษัท โทร. 0-2451-3080 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร แมคสตีลอินดัสทรี จก บริษัท โทร. 0-3482-3761-7 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ย่ งซิน โรงชุบ โทร. 0-3442-3867 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ไทย เฉิน ฮัว้ อินดัสเตรี ยล จก บริษัท โทร. 0-3447-0713-4 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ธรณีกจิ ร้ าน โทร. 0-3484-3794-5 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริชเอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-3447-9911 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บิก๊ สตีลอินเตอร์ กรุ๊ ป จก บริษัท โทร. 0-3441-8145 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร เบสท์ สตีล เอ็นเตอร์ ไพรส์ จก บริษัท โทร. 0-2420-2083-4 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร เบสท์ เมททอลซัพพลาย จก บริษัท โทร. 0-2420-0322-3 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร

เบสท์ โลหะกิจ จก บริษัท โทร. 0-2420-0263-5 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร l หมวดหลังคา-อุปกรณ์

และวัสดุ-ผู้รับเหมา-รับท�ำ

ระเบียงช่ าง หจก. โทร. 0-2924-0507 โทรสาร 0-2924-3674 ชินโป โคโอเปอเรชั่น จก บริษัท โทร.0-2977-9440, 08-1860-1067, 08-1628-7398, 08-1623-4142 โทรสาร 0-2977-9442 l หมวดอลูมิเนียม

สแตนเลส

วาย.เอ็น. อลูมนิ ่ ัม โทร.08-6006-6281, 08-6342-6681 โทรสาร. 0-2812-0149 สยามอลูมเิ นียม (2006) โทร. 08-7999-2042, 08-4099-9943 โทรสาร. 0-3482-7330 เฟื่ องฟ้า อลูมเิ นียม โทร. 08-1832-8427, 08-3607-6788 ธนาโลหะภัณฑ์ โทร. 0-2888-7195, 08-1700-9480 08-6320-5999 (วิชัย) โทรสาร 0-2889-9640

สงัดการช่ าง โทร. 08-7702-9501, 08-7695-0803 เหรี ยญชัยอลูมเิ นียม (1989) จก บริษัท โทร. 0-2431-0708-9 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ธนานันท์ สแตนเลส หจก. โทร. 0-2813-1752, 08-6045-5778 โทรสาร 0-2813-1752 อาร์ เอ็มซีเมทัลวู๊ด จก บริษัท โทร. 0-9303-1261-70 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ฮ็อทแอนด์ คูล เดอะทู แฟคทอรี่ จก บริษัท โทร. 0-3485-4975 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ศิริอลูมเิ นียม โทร. 08-7339-5318, 08-6810-5279 (ช่างนนท์) เอส พี อลูมเิ นียม หจก โทร. 0-2420-2275 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร แอล เอส อัลลอย จก บริษัท โทร. 0-3449-4018-9, 0-3482-4739 โทรสาร 0-3482-4739 โกลด์ สตาร์ เมททอล จก บริษัท โทร. 0-3447-1830 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร จันทร์ ศลิ ป์ ร้ าน โทร. 0-3447-1575 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร

Tourist&Business

SAMUTSAKHON

75


www.genial.co.th

เอส พี อลูมเิ นียม หจก โทร. 0-2420-2457 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร l หมวดอิฐทนไฟ

ทีมาช หจก. โทร. 0-2803-4241 โทรสาร. 0-3446-8448 อินเตอร์ ไฟร์ บริค รี แฟตตอรี่ จก บริษัท โทร. 0-2429-1462-3 บางกอกแสงไทย หจก โทร. 0-2420-1231 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร

76

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...สมุทรสาคร

l หมวดผู้รับเหมา

วางท่อขนาดใหญ่

ท. รุ่ งเรื อง จก บริษัท โทร. 0-2286-6413 โทรสาร. 0-2286-8227 พงศ์ สหการ จก บริษัท โทร. 0-2810-386-70 โทรสาร. 0-2428-2420 l หมวดกันรั่ว-ผู้รับเหมา

จีเนียล (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2965-0047-8 โทรสาร 0-2965-0049 สายด่วน 08-6324-3300 www.genialmarket.com


Tourist&Business

SAMUTSAKHON

77


78

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...สมุทรสาคร


Tourist&Business

SAMUTSAKHON

79


80

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...สมุทรสาคร


81

ด้ านอุตสาหกรรม

เครื่ องจักรกล รวบรวมรายชื่อธุรกิจอุตสาหกรรมหลายประเภทแตกต่างกันไป ทั้งผู้จ�ำหน่าย โรงงานผู้ผลิต อุปกรณ์เครื่องไฟฟ้า งานไม้งานฝีมือ หัตถกรรม น�้ำมัน มอเตอร์ไฟฟ้า แผงวงจร และอื่นๆ อีกมากมาย

T O U R I S T & B U S I N E S S

SAMUTSAKHON

ดาวน์โหลด ฟรี! E-book / www.magazine1nai.com

Tourist&Business

SAMUTSAKHON

81


หมวดกลึง ผู้รับจ้าง-รับเหมา

มิตรปฐมกลการ ที่ตั้ง : 359 ถ.เทศา ต.พระประโทน อ.เมือง จ.นครปฐม Tel. 0-3425-7440, 08-1982-0346

หมวดเชือก

บริษัท เชือกและอวนสยาม จ�ำกัด ที่ตั้ง : 899 อาคารไทยซีซี ชั้น 33 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 Tel. 0-2675-8504-35 Fax. 0-2210-0117

หมวดเครื่องจักรกล

หมวดเรือ-อุปกรณ์ และเครื่องใช้

หจก. ช�ำนาญจักรกล ที่ตั้ง : 85/9 หมู่ 1 ถ.พระราม 2 ต.บางน�้ำจืด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 0-2416-1691, 0-2416-2165 E-mail : chamnan_cn1@yahoo.com

ดู AD 4 สี หน้ า 9

หมวดก�ำเนิดไฟฟ้า

บริษัท บูทเทค จ�ำกัด ที่ตั้ง : 72/10 หมู่ 3 ต.สามควายเผือก อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 Tel. 08-7913-5941, 08-9481-4971, 0-3430-5916

ดู AD 4 สี หน้ า 8

หมวดเครื่องท�ำความเย็น

หมวดพลาสติก บริษัท พี.จี.ที. พรี ซชิ ่ ัน กรุ๊ ป จ�ำกัด ที่ตั้ง : 34, 36, 38, 40 ถ.พระราม 2 ซ.44 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 Tel. 0-2898-6310-2, 09-4453-9425 Fax. 0-2416-9487

บริษัท เอ็ม.พี.ที. ซัพพลาย จ�ำกัด ที่ตั้ง : 93/78 ซ.เชรเกษม 7 ถ.เพชรเกษม แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600 Tel. 0-2868-1395-9, 0-2868-1127-9 Fax. 0-2458-1257

ดู AD 4 สี หน้ า 3

บริษัท บุญมีการช่ าง 98 จ�ำกัด ที่ตั้ง : 41/4 หมู่ 5 ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 Tel./Fax. 0-3487-8801, 08-1303-9345 คุณบุปผา 08-9459-5626 คุณบุญมี

บางน�ำ้ จืด เครื่ องจักรกลเก่ า ที่ตั้ง : 64/3 หมู่ 4 ถ.เทพกาญจนา-แคราย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร Tel. 08-1629-9989, 09-5614-5650 Tel./Fax. 0-3487-6412

ดู AD 4 สี หน้ า 28

บริษัท สยามโพลีเน็ต จ�ำกัด ที่ตั้ง : 173 หมู่ 1 ซ.วัดท่าเสา ถ.สุคนธวิท ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 Tel. 08-1820-2864, 08-1856-9383, 0-3447-1436, 0-3447-3412-3 Fax. 0-3447-9349

บริษัท มิตรภาพพลาสติก อินดัสตรี จ�ำกัด ที่ตั้ง : 10/25 หมู่ 5 ซ.ทรัพย์ไพศาล 3 ถ.เลียบคลองสี่วาพาสวัสดิ์ ต.คอกกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร Tel. 0-3485-4910-2 Fax. 0-3485-4913

บริษัท เคอาร์ .รี ฟริคเจอร์ เรชั่น จ�ำกัด ที่ตั้ง : 947 ถ.หมู่บ้านเศรษฐกิจ แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ Tel. 0-2807-1038, 08-7493-8078

หมวดเคมีภัณฑ์ขายส่ง ผู้ผลิต

บริษัท เอ็มเคเอสลีโอ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 1391 ซ.ลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ถ.ศรีวรา แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 Tel. 0-2935-6830-1 Fax. 0-2935-6832 E-mail : mksleo@csloxinfo.com

หมวดอุปกรณ์ประปา

หมวดสปริง-รับท�ำ

บริษัท เอสพี เมตัลเวอร์ ค จ�ำกัด ที่ตั้ง : 30/1, 30/21, 30/25, 30/67 หมู่ 5 ต.คอกกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 0-3485-4442-4 Fax. 0-3485-4441

บริษัท พี.วาย.เอส จ�ำกัด (ประยูรสปริง) ที่ตั้ง : 40/363 ซ.เอกชัย 76 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ Tel. 0-2451-1955, 08-1777-6012 Fax. 0-2417-0780

สุชาติการช่ าง ที่ตั้ง : 94/5-7 หมู่ 1 ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 0-3446-6232-3 Fax. 0-3446-6231 บริษัท อินเตอร์ แมชชีนเนอรี่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ที่ตั้ง : 10 ซ.สะแกงาม 14 แขวงแสมด�ำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ Tel. 0-2451-6366, 08-6918-0060 Fax. 0-2451-6368

ดู AD 4 สี หน้ า 11

82

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...สมุทรสาคร


หมวดตู้ควบคุมความชื้น

หจก.ที แอนด์ ที อินโทรดิวส์ ที่ตั้ง : 40/28 ซ.นาคนิวาส 44 ถ.นาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 Tel./Fax. 0-2932-8576, 08-4157-0700, 08-4635-6493

หมวดใบมีดอุตสาหกรรม

หมวดไฟเบอร์กลาส

หมวดไฟฟ้า อุปกรณ์

บริษัท เจ แอนด์ เอ็น ไฟเบอร์ กลาส จ�ำกัด ที่ตั้ง : 9/8 หมู่ 1 ต.ชัยมงคล อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 0-3488-1332, 08-1616-1124 Fax. 0-3488-1334

หจก. มหาธน อิเลคทริค ที่ตั้ง : 883, 885 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน/เขตบางบอน กรุงเทพฯ Tel. 0-2894-3447-9 (AUTO 6 LINES), 08-1445-2766 Fax. 0-2416-1659, 0-2415-7307 www.mahathon.co.th

ดู AD 4 สี หน้ า 8

ดู AD 4 สี หน้ า 4

l หมวดขายส่ง

หมวดแม่พิมพ์

ธัญ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์ วสิ ที่ตั้ง : 27/209 ถ.เอกชัย ต.คอกกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel./Fax. 0-2408-5728, 08-4115-9393, 08-9813-7753, 08-1833-8893

บริษัท ฮ็อทแอนด์ คูล แซมเบอร์ ไดคัสติง้ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 11 ซ.อนามัยงามเจริญ 22 ถ.พระราม 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 Tel. 0-2117-4982-3 Fax. 0-2117-4981

และผู้ผลิตเคมีภัณฑ์

THAISOLARSYSTEM ที่ตั้ง : 187/1 หมู่ 7 ซ.ต้นสน 15 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 Tel. 08-6366-3200

หมวดมอเตอร์ เอกโลหะการ ที่ตั้ง : 23/7 หมู่ 7 ซ.ศิริชัย 10 ถ.บางขุนเทียน แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150 Tel. 0-2899-7746-7 Fax. 0-2415-7920 หจก.ชญากูลเทคนิค แอนด์ เซอร์ วสิ ที่ตั้ง : 328/5 หมู่ 1 ถ.เศรษฐกิจ ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร Tel. 08-1587-1413, 09-3196-7171

หมวดปั๊มน�้ำ-จ�ำหน่าย

หมวดโฟม-จ�ำหน่าย

หจก. เอส แอนด์ พี โฟม ที่ตั้ง : 92/11 หมู่ 6 ถ.เศรษฐกิจ ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 0-3481-5068, 08-1571-6845, 08-1772-0852 Fax. 0-3481-6262

บริษัท วี.เอส.แฟคตอรี่ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 78/544 ถ.พระราม 2 (ซอย75) แขวงแสมด�ำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 Tel. 0-2451-6642, 08-6757-9555 Fax. 0-2451-6590

เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร สุชาติการช่ าง ร้ าน โทร. 0-3446-6232-3 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร หลักชัยการช่ าง ร้ าน โทร. 0-3442-6546 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร เอ็น พีเอส ไฮเทค จก บริษัท โทร. 0-3482-4505 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร เอส ที เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-3482-4072-3 สมุทรสาคร กราเวีย กราฟฟิ คส์ จก บริษัท โทร. 0-2813-7731 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ขวานทองฟิ ทติง้ ช์ จก บริษัท โทร. 0-3447-6071-3 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร เอสเคอาร์ ทรั พย์ กจิ เจริญ จก บริษัท โทร. 0-3484-9490-2 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร

l หมวดกลึง-ผู้รับจ้าง

ผู้รับเหมา

สหายโลหะกิจ โรงงาน โทร. 0-2452-1767-68 โทรสาร. 0-2452-1767 วันน�ำ อินดัสทรี จก บริษัท โทร. 0-3447-2370 โทรสาร. 0-3484-8482 จักรยนต์ เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-3442-4649 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร เจริญกลการ ร้ าน โทร. 0-3441-2102 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ผองไทย หจก โทร. 0-3483-3986-7 สมุทรสาคร พงษ์ ศริ ิ แบล็คสมิช จก บริษัท โทร. 0-3482-4576 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร พี ที เค เมททัล จก บริษัท โทร. 0-3482-3205-8 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร พี เอ็ม ซี บล๊ อก หจก โทร. 0-3485-4705 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร มาดี โรงงาน โทร. 0-3482-3662 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร สหกิจ โรงกลึง โทร. 0-3442-4132

ทีพี อินเตอร์ เคม (1999) จก บริษัท โทร. 0-2420-8740 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร เคมเม็กอุตสาหกรรม จก บริษัท โทร. 0-3484-5078-80 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ไดมอนด์ เคมีคอล (ดีซีซี) จก บริษัท โทร. 0-3482-3656-9 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ท่ าไทย จก บริษัท โทร. 0-3481-6116-7 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ที แอนด์ ที ลีดเดอร์ จก บริษัท โทร. 0-3446-8930-1 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ทีเอชแอล อุตสาหกรรม จก บริษัท โทร. 0-3482-4744-5 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ไทยซิตริก แอซิด จก บริษัท โทร. 0-3482-2215-7 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ไทยนิปปอนเคมีภณ ั ฑ์ อุตสาหกรรม จก บริษัท โทร.0-3483-0665 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ไทยโนพาริน อินเตอร์ เทรด จก บริษัท โทร. 0-2892-4736 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร นพดลอินเตอร์ เคมีคลิ หจก โทร. 0-3449-7003 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร น�ำชัยอุตสาหกรรม จก บริษัท โทร. 0-3484-5075-7 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร น�ำโชคมาร์ เก็ตติง้ จก บริษัท โทร. 0-3482-4680-3 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร มารี น ไบโอเทค จก บริษัท โทร. 0-3484-5400-1 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ยงไทย จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-3483-0766-7 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ย่ งฮงจั่น หจก โทร. 0-3481-2964-5 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร Tourist&Business

SAMUTSAKHON

83


รี เอเย่ นเคมีเคิลอินดัสทรี จก บริษัท โทร. 0-3484-5320-1 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ลีเ้ คมีคอล โปรดักส์ จก บริษัท โทร. 0-3482-6559 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร สยามเอราวัณเคมีภณ ั ฑ์ จก บริษัท โทร. 0-2431-1934 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร หยงฟองเอ็นเตอร์ ไพรส์ จก บริษัท โทร. 0-2420-3752 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร แอล ซี อุตสาหกรรม จก บริษัท โทร. 0-2429-0683 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร เอกชัย เจริญทรั พย์ จก บริษัท โทร. 0-2892-5002-3, 08-1425-7797 โทรสาร 0-2892-5001 l หมวดเครื่องอัดลม

อ.เครื่ องปั๊ มลม หจก. โทร. 0-3484-9469, 08-9170-4947 โทรสาร. 0-3484-9470 โกลด์ คงิ อินเตอร์ เนชั่นแนล แมชชีนเนอรี่ จก บริษัท โทร. 0-3431-8480-1, 0-2420-2916 โทรสาร 0-3431-8482, 0-2431-2795

84

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...สมุทรสาคร

l หมวดเครื่องจักรกล

และเครื่องมือกล

เนติพงษ์ เอ็นจิเนียริ่ง หจก. โทร. 0-3443-2342,0-3483-4927, 08-1996-2820 โทรสาร. 0-3443-2341 หจก.ทองทิพย์ พลาสติก โทร. 0-3483-3659 โทรสาร 0-3483-3659 E-mail : spc.tt@hotmail.com บิก๊ จอส การช่ าง (ทองทิพย์ เดิม) โทร. 0-2893-3547-9 โทรสาร. 0-2893-3548 เพชรเปี่ ยมเชาว์ จก บริษัท โทร. 0-2415-8898, 0-2415-8788, 0-2416-4054 โทรสาร. 0-24164-4066 บางกอกเวิลด์ แมชชีนเนอรี่ จก บริษัท โทร. 0-2431-2086-7 โทรสาร. 0-2431-2085 เอส.วี. แมชีนเนอรี่ หจก. โทร. 0-2810-1830-3 โทรสาร. 0-2810-1834 เกาเย่ ห์ แมชชีน อินดัสเตรี ยล จก บริษัท โทร. 0-2892-4649-50 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร พี ที เอ็น เอ็นเตอร์ ไพร์ ส จก บริษัท โทร. 0-2487-5362 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ฟู่ เหยียน แมชชินเนอรี่ จก บริษัท โทร. 0-3442-5071-2 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

เชงฟู่ เครื่ องจักรและอุตสาหกรรม จก บริษัท โทร. 0-2810-1468-9 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร เท็กซ์ แวร์ จก บริษัท โทร. 0-2813-8863 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บลู เบิร์ด เทคโนโลยี จก บริษัท โทร. 0-2420-5848 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร สร้ างเสริญ จก บริษัท โทร. 0-2810-0070-1 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ผลิตภัณฑ์ เอ อาร์ หจก โทร. 0-2811-0624-5 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ส ป เจริญ ร้ าน โทร. 0-2810-2805-6 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร l หมวดเครื่องจักรกล

จัดสร้างตามสั่ง

ธนภัทรกลกิจ จก บริษัท โทร. 0-2892-0430-4 โทรสาร. 0-2892-0432 ส.ไชยยงค์ การช่ าง หจก. โทร. 0-3441-3399 , 08-1654-2407 ไทยอินเทคอิควิปเม้ นท์ หจก โทร. 0-3449-4531 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ไอ ดี ไอ เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-3485-4467-8

เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร เดสโก เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2811-1965-6 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ทีเอชเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-2877-4101-2 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร l หมวดเครื่องจักรกล

ชิ้นส่วนและอะไหล่ ขายส่งและผู้ผลิต

รุ่ งเรื องชัย ซัพพลาย จก บริษัท โทร. 0-3481-6688 โทรสาร. 0-3481-6689 แคนเทคเอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-3482-4204 โทรสาร. 0-3482-4511 ไดมอนด์ เพาเวอร์ เซอร์ วสิ เซส เอส อี เอ จก บริษัท โทร. 0-3485-4831-3 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร เควีพอี นิ ดัสทรี ส์ จก บริษัท โทร. 0-2813-7860 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ทองไชยซัพพลาย หจก โทร. 0-2813-8637-8 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ที พี ทูล หจก โทร. 0-2431-3096 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร


สยาม ฮาร์ ดโครม จก บริษัท โทร. 0-2810-0080-1 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร สุพรี มแมชีนเนอรี่ จก บริษัท โทร. 0-2420-6984 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร l หมวดซ่อมเครื่องจักรกล

ส ไชยยงค์ การช่ าง หจก โทร. 0-3441-3399 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร เอ็นจอยเอ็นเตอร์ ไพรส์ จก บริษัท โทร. 0-3447-9366-7 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร เอ็น เจ เทรดดิง้ จก บริษัท โทร. 0-2810-3601-2 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร l หมวดเครื่องท�ำความเย็น

สหวัชร อินเตอร์ กรุ๊ ป จก บริษัท กรุงเทพฯ 10150 โทร. 0-2893-3071-5 โทรสาร. 0-2416-5319 พีซีเค แอดวานซ์ จก บริษัท โทร. 0-3442-4800 โทรสาร 0-3442-5880 พรพจน์ เครื่ องเย็น แอนด์ ซัพพลาย หจก โทร. 0-3449-8760 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ยอร์ ค รี ฟริเจอเรชั่น (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-3482-3725-9

เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร l หมวดเชื่อมโลหะ

ดี เอ็นเตอร์ ไพรส์ จก บริษัท โทร.0-2420-0078 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ที พี สหกล หจก โทร. 0-3484-6662 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บางกอกลวดเชื่อม จก บริษัท โทร. 0-2810-0615-6 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร l หมวดถุงมือส�ำหรับ

อุตสาหกรรม

ถุงมือการ์ โต้ หจก. โทร. 0-2415-4684 โทรสาร. 0-2899-3161 l หมวดท่อน�้ำ-ปล่อง

อุปกรณ์ประปา

ไทยแสตนดาร์ ดไปป์ อินดัสเทรี ยล จก บริษัท โทร. 0-3483-9736-7 เอส พี เมตัลเวิร์ค จก บริษัท โทร. 0-3485-4442-4 โทรสาร 0-3485-4441 E-mail : spmetalwork@hotmail.com www.spmetalwork.com

คลินิคไพพ์ จก บริษัท โทร. 0-2158-4868 โทรสาร 0-2158-4869 l หมวดท่อขนาดใหญ่

ผู้รับเหมา

มาหญ้ านันท์ เอ็นจิเนียริ่ง หจก. โทร. 0-2753-7868 โทรสาร 0-2753-7867 l หมวดผู้ออกแบบ

บรรจุภัณฑ์

แมกซ์ แอนด์ ไฮซ์ บรรจุภณ ั ฑ์ จก บริษัท โทร. 0-2813-8688 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร l หมวดปั๊มโลหะ

เค.เอ็ม.เพรส (เค็กม้ อ) โทร. 0-2810-1069, 0-2429-1610, 0-2429-1620, 0-3447-3661-3 โทรสาร 0-3447-1618, 0-2429-1611 l หมวดผ้า-ผู้ออกแบบ

และพิมพ์

เจริญสินซิลค์ สกรี น หจก โทร. 0-3481-5135-6 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

ดิเอเวอร์ กรุ๊ ป จก บริษัท โทร. 0-3449-0210 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ไทยเจริญฟอกย้ อมพิมพ์ ผ้า (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-3441-1414 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ไทยเอ็กซ์ เพรสเท็กซ์ ไทล์ จก บริษัท โทร. 0-3442-5613 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ธนภัทรการพิมพ์ จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-3485-2290 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร น�ำสินการย้ อม จก บริษัท โทร.0-3483-3963 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร แกรนด์ เท็กซ์ อินดัสตรี จก บริษัท โทร. 0-2811-0180-4 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ช ราชาเท็กซ์ ไทล์ จก บริษัท โทร. 0-2810-1252-5 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ชาร์ เตอร์ พริน้ ท์ จก บริษัท โทร. 0-2429-1664-7 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ดิจทิ อล พริน้ เอเซีย จก บริษัท โทร. 0-2429-4758-9 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ถาวรพิมพ์ ย้อม หจก โทร. 0-2420-0756 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บุญยะลาพริน้ ติง้ จก บริษัท โทร. 0-3447-1691 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร Tourist&Business

SAMUTSAKHON

85


พัฒนกิจพิมพ์ ย้อม จก บริษัท โทร. 0-2420-1257 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร

l หมวดไฟฟ้า

l หมวดแม่พิมพ์พลาสติก

เพาเวอร์ ไลน์ อิเลคทริค จก บริษัท โทร. 08-9785-1911 โทรสาร 0-3483-0334 เล ลีลา โทร. 08-9535-0776 โอนัส จก บริษัท โทร. 0-2813-1034 กระทุ่มแบน ซีซีเอสบี เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2810-5275 โทรสาร 0-2810-5776 www.ccbs.co.th กู๊ด เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2812-8081 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร

เจนเนอร์ รัลอุตสาหกรรมพลาสติก จก บริษัท โทร. 0-2415-9110 โทรสาร. 0-2415-9110 เอ็ม.เอ็น. พลาสติก แอนด์ โมล โทร./โทรสาร 0-3435-3066 ซันเทค อินเตอร์ โปรดักส์ หจก โทร. 0-3482-3492 โทรสาร. 0-3482-3493 วิชัยพลาสติก อินดัสเตรี ยล จก บริษัท โทร. 0-3483-0899, 0-3483-0901, 08-1483-0546 โทรสาร 0-3483-0900 เอส.วี.อุลตร้ าโซนิค หจก. โทร. 0-2898-3445-6 โทรสาร. 0-2898-3446 ธนาพลพลาสติก หจก. โทร. 0-2427-3433 โทรสาร. 0-2427-8778 โมลด์ เอ็กซ์ เพิร์ท จก บริษัท โทร. 0-3483-3372 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

86

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...สมุทรสาคร

ผู้รับเหมาติดตั้ง ส�ำหรับ บ้านและโรงงาน

l หมวดแม่พิมพ์

แสตนดาร์ ดรั บเบอร์ หจก โทร. 0-3446-6067-74 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร กิตตินัยไดคาสท์ จก บริษัท โทร. 0-3485-4318-9 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร จีชางพรี สิช่ ันอินดัสตรี ส์ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร.0-3449-0445 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร เจทีโลหะกิจ (1996) จก บริษัท โทร. 0-3446-6297-8

เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ช นวเมเทิล จก บริษัท โทร. 0-3482-3341-2 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร เซ็นทรั ลดาย เวอร์ ค จก บริษัท โทร. 0-3482-2732-3 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร เพาเวอร์ โมลด์ แฟคตอรี่ จก บริษัท โทร. 0-3485-2811-2 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร เฟิ สท์ รั บเบอร์ จก บริษัท โทร. 0-2892-4667-8 สมุทรสาคร

l หมวดการหล่อโลหะ

l หมวดมอเตอร์

l หมวดพ่นทราย

ดี.ดี.มอเตอร์ เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-2808-5351, 08-1570-3239, 08-1659-7673 โทรสาร 0-2808-5352

ป.เอกสมุทร โทร.0-2701-1094, 08-1924-4907 โทรสาร. 0-2701-1094

l หมวดล้อ

l หมวดสปริง-ขดลวด

ไพศาล ซุปเปอร์ ลีน จก บริษัท โทร. 0-2420-7742 โทรสาร. 0-2812-2739 แสนไพศาล จก บริษัท โทร. 0-2476-2523 ทุนทวีทรั พย์ จก บริษัท โทร. 0-3485-2288-9 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

บางกอก ซันโย สปริง จก บริษัท โทร. 0-3483-4298-9 สมุทรสาคร พิสิฐสปริงเวอร์ ค จก บริษัท โทร. 0-3484-8550 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร

ไฟฟ้า-ซ่อม

พี.เอส.เค คาสติง้ เวิรค์ หจก. โทร. 0-3484-6258 โทรสาร 0-3484-6258 เลีย้ งย่ งผุ่ยเอนยิเนียริ่ง หจก โทร. 0-3447-2972 สมุทรสาคร อันเจริญโลหะกิจ จก บริษัท โทร. 0-3485-4941-2 เมืองสมุทรสาคร ทีวีซี คาสติง้ จก บริษัท โทร. 0-3484-8860 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร

บนผิวโลหะ

ผู้ผลิตและจ�ำหน่าย


l หมวดสายไฟ-ลวด

เคเบิล้ เทค (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-3442-4848-9 โทรสาร. 0-3442-2210 ไทยคาร์ โชว์ ออโตโมทีฟ โปรดักส์ จก บริษัท โทร. 0-3482-4387-90 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ไทยยูเนี่ยนไวร์ จก บริษัท โทร. 0-2420-4800 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร l หมวดปั๊ม

ผู้ผลิตและจ�ำหน่าย

กนกหิรัญ เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2955-6042, 08-6341-4447 โทรสาร 0-2955-6043 E-mail : kanokh@truemail.com วี.เอส. แฟคตอรี่ จก บริษัท โทร. 0-2451-6642, 08-6757-9555 โทรสาร 0-2451-6590 E-mail : vs_factory@yahoo.com l หมวดอุตสาหกรรม

อุปกรณ์และเครื่องใช้

เจิน้ พร จก บริษัท โทร. 0-3482-7593 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร มาเฮงกี่ (สหศรี อุตสาหกรรม) หจก

โทร. 0-3485-4333-4 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร l หมวดเตาหลอม

อุตสาหกรรม

l หมวดระบบสูบน�้ำ-ปั๊ม

เค บี เอส บิสซิเนสซัพพลาย 007 หจก. โทร. 0-2816-4141, 08-4071-1913

มีเจริญ เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2802-5759 โทรสาร 0-2802-6512 l หมวดรอก-เครน

สิริกาญจน์ รอกและเครน เทคนิค จก บริษัท โทร. 0-2417-2877 โทรสาร 0-2417-2879 E-mail : sirikarnhoist@gmail.com เนาวรั ตน์ รอก เครน แอนด์ เซอร์ วสิ หจก. โทร. 0-2496-7840, 08-9994-2716 l หมวดยาง-เครื่องจักร

ส�ำหรับผู้ผลิต

เอส.เอส.พี.รั บเบอร์ หจก. โทร. 0-2895-7902 โทรสาร 0-2416-9989, 0-2895-7368 E-mail : sasirapat_ssp@hotmail.com www.ssp-rubber.com บี.ที.โปรดักท์ ซัพพลาย หจก. โทร. 0-3444-1664, 0-3482-4522-3 โทรสาร 0-3482-4523 Tourist&Business

SAMUTSAKHON

87


88

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...สมุทรสาคร


Tourist&Business

SAMUTSAKHON

89


90

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...สมุทรสาคร


Tourist&Business

SAMUTSAKHON

91


92

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...สมุทรสาคร


Tourist&Business

SAMUTSAKHON

93


94

ด้ านการเกษตร

เคมีทางการเกษตร

ในหมวดนี้เรารวบรวมสินค้าและบริการด้านการเกษตร อุปกรณ์เครื่องใช้ ปุ๋ย ข้าว โรงสี รวมทั้งสวนเกษตร และอีกมากมายที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกร

T O U R I S T & B U S I N E S S

SAMUTSAKHON

ดาวน์โหลด ฟรี! E-book / www.magazine1nai.com

94

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...สมุทรสาคร


หมวดพันธุ์ไม้-ผู้จ�ำหน่าย

หมวดสัตว์-ฟาร์ม

หมวดสหกรณ์

สมฤทัย พันธุ์ไม้ ที่ตั้ง : ต.ตลาดจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม Tel. 08-9918-2096

ฟาร์ มไส้ เดือนเดช ที่ตั้ง : 3 หมู่ 11 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130 Tel. 08-1792-8277

สหกรณ์ การเกษตร ประสานกสิกจิ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 61 หมู่ 1 ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120 Tel./Fax. 0-3448-1122

หมวดเกษตรกรรม-เคมี

หมวดฟาร์มเห็ด-จ�ำหน่าย

ออกัสฟาร์ ม ที่ตั้ง : 85/5 ต.บางน�้ำจืด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร Tel. 08-2324-5666, 09-8826-6440

ดู AD 4 สี หน้ า 17

โทร. 08-1498-2634, 08-1625-6853, 08-6771-5302 ที ทรอปิ คอล ฟาร์ ม จก บริษัท โทร. 0-3481-0875 l หมวดผู้ค้าข้าว

สวนมะนาวแป้นพวงบ้ านแพ้ ว ที่ตั้ง : 137 หมู่ 1 ต.หนองบัว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120 Tel. 08-6176-0107

พี.วาย.เอ็ม.อินเตอร์ โปรดักส์ ที่ตั้ง : 89/43 โครงการมหาชัย แฟคเตอรี่ทาวน์ ต.กาหลง อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 0-3488-5099, 08-1861-3627 เอช ที อาร์ กรุ งเทพฯ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2810-1244

เอิร์นเอม เมล่ อน ที่ตั้ง : 47/4 หมู่ 4 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 08-3570-5130 l หมวดการค้าผลิตผล

เกษตรกรรม

เฟรนด์ ฟู๊ด เอ็กซ์ ปอร์ ต จก บริษัท โทร. 0-3483-9847 แก่ นฟ้าเกษตรการ จก บริษัท โทร. 0-2808-5318-9 ไทยรุ่ งการเกษตร ร้ าน โทร. 0-3447-1480 ชัชวาลออร์ คดิ จก บริษัท โทร. 0-3448-0584 ไทอโกรชายน์ 6162 จก บริษัท โทร. 0-2420-7405-6 l หมวดวัตถุเคมี

เกษตรกรรม

พ การเกษตร ร้ าน โทร. 0-3484-4657 ฟาร์ เมอร์ ซัพพลาย จก บริษัท โทร. 0-2813-8129-30 อริยพานิช ร้ าน โทร. 0-3449-9523 เจริญพันธ์ ส่งเสริมการเกษตร ห้ าง โทร. 0-3447-1534

l หมวดเกษตรกรรม

อุปกรณ์และเครื่องมือ

เอ็ม.เอ็น.พลาสติก แอนด์ โมล หจก. โทร. 0-3428-5238 โทรสาร. 0-3428-5238 พรเจริญผล แมคโคร หจก โทร. 0-3448-2151, 08-1300-6180 โทรสาร. 0-3485-0742 เอกยงวงศ์ จก บริษัท โทร. 0-3481-2961-3 เคทีพลาสติกการเกษตร หจก โทร. 0-2431-2225 ธาราพลาสติก หจก โทร. 0-3447-9883-4 ประเสริฐยนต์ ร้ าน โทร. 0-3448-2515 กระทุ่มแบนพานิช ร้ าน โทร. 0-3447-1563 เอเวอร์ กรี น วาล์ ว จก บริษัท โทร. 0-2813-8871-3 l หมวดกล้วยไม้

สยามไทโยฟาร์ ม จก บริษัท โทร. 0-3449-9512-3 โทรสาร. 0-3449-9513 พรรณา ลีลาวดี-กล้ วยไม้ โทร. 0-5134-6333 โทรสาร. 0-3484-8141 เอนกรี เจ้ น ออร์ คดิ อินเตอร์ แล็ป

ชิโน ร้ าน โทร. 0-3441-1167 อ�ำไพพร ตัง้ มั่นคง แผง โทร. 0-3441-2762 แป้งทองอุตสาหกรรม จก บริษัท โทร. 0-3447-1020 รั ตนชัย ร้ าน โทร. 0-2420-6521 รั ตนพานิช ร้ าน โทร. 0-3447-1510 สยามข้ าวทอง ร้ าน โทร. 0-2420-7330 l หมวดอุปกรณ์

และเครื่องมือประมง

ประมงภัณฑ์ ร้ าน โทร. 0-3441-1863 มิตรการประมง ร้ าน โทร. 0-3442-5958 l หมวดปุ๋ย-ขายส่ง

และผู้ผลิต

มานพการเกษตร ร้ าน โทร/โทรสาร . 0-3484-8337 เชน เฟอร์ ตไิ ลเซอร์ โทร. 0-3583-8668 โทรสาร 0-3558-9011 ท่ าพระอุตสาหกรรม จก บริษัท โทร. 0-3447-1703 l หมวดเมล็ดพันธุ์

ต้นกล้า และหัวพืช

เจียไต๋ เมล็ดพันธุ์ จก บริษัท โทร. 0-2429-9027 l หมวดสัตว์น�้ำ-บ่อเลี้ยง

อุปกรณ์และเครื่องใช้

3 เอสตีลรุ่ งเรื อง จก บริษัท โทร. 0-3485-5144

มหาชัยฟาร์ มเห็ด ที่ตั้ง : 7/28 หมู่ 9 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร Tel. 06-3195-3295 อินเตอร์ เนชั่นแนล เทรดดิง้ เวทเทอรินารี โปรดักซ์ จก บริษัท โทร. 0-2420-9548 l หมวดผู้จ�ำหน่าย

สัตว์เลี้ยง

ฟาร์ มปลาหมอสี โทร. 08-5813-8786, 08-6767-6780 อนุสรณ์ อุตสาหกรรมสัตว์ น�ำ้ จก บริษัท โทร. 0-3441-1392 สมุทรสาคร เล่ งเค็งกรุ๊ ป จก บริษัท โทร. 0-3437-7120, 0-3437-7117 โทรสาร 0-3437-7120 บางกอกคอนซูเมอร์ โพรดักท์ เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-3447-0924 เอ็น ที เอส ฟาร์ ม โทร. 0-2811-0211-4 l หมวดอาหารสัตว์

ขายส่งและผู้ผลิต

อนุสรณ์ มหาชัยกรุ๊ ป จก บริษัท โทร. 0-3441-3617 โทรสาร. 0-3441-3618 พหูสูตร จก บริษัท โทร. 0-3447-2739 โทรสาร. 0-3484-6479 คลอแมน (ไทยแลนด์ ) จก บริษัท โทร. 0-3449-0252 เอเซีย สตาร์ แลป จก บริษัท โทร. 0-3482-3277 ศิริโภคภัณฑ์ ร้ าน โทร. 0-3485-0735-8

Tourist&Business

SAMUTSAKHON

95


96

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...สมุทรสาคร


Tourist&Business

SAMUTSAKHON

97


98

ด้ านสินค้ า

และบริการธุรกิจ

เป็นหมวดเกี่ยวกับสินค้าและการบริการ ที่ค่อนข้างจะมีความสัมพันธ์กับ หมวดอื่นน้อยมาก สินค้าและบริการซึ่งค้นหาในหมวดอื่นไม่พบ ท่านอาจ พบได้ ในหมวดนี้ เช่น การบรรจุหีบห่อ การขนส่งทางเรือและทางอากาศ ห้างสรรพสินค้า กราฟฟิคดีไซน์ ของเล่นเด็ก การบัญชี รวมทั้งระบบการรักษาความปลอดภัย

T O U R I S T & B U S I N E S S

SAMUTSAKHON

98

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...สมุทรสาคร

ดาวน์โหลด ฟรี! E-book / www.magazine1nai.com


หมวดกระดาษ-ผลิตภัณฑ์

บริษัท บางกอกเปเปอร์ พริน้ ท์ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 624, 626, 628, 630 ถ.มาเจริญ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160 Tel. 0-2811-2091 Fax. 0-2429-3283

หมวดบริการขนส่งสินค้า หจก. วงเวียนใหญ่ ขนส่ ง ที่ตั้ง : 30/198 หมู่ 1 ถ.พระราม 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ Tel. 0-2415-1403, 0-2415-1907 Fax. 0-2896-5561

หมวดเสียง-ระบบ และอุปกรณ์

หมวดอาหารทะเล ผู้จ�ำหน่าย

พรจุฬา (ด้ วน) แม่ กลอง ที่ตั้ง : 86/4 ซ.สวนไท ถ.แม่กลอง-อัมพวา เยื้องวัดช่องลม Tel. 0-3475-1875, 0-3475-2631, 08-1654-8084, 08-1981-0572 Fax. 0-3475-2913

บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟี ดมิลล์ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 89/1 หมู่ 2 ถ.พระราม 2 ต.กาหลง อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 0-3441-7222, 0-3441-7219 Fax. 0-3484-5392-3

หมวดเครื่องเขียน

บริษัท สมใจ (อ้ อมน้ อย) จ�ำกัด ที่ตั้ง : 98/2 หมู่ 7 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130 Tel. 0-2063-4798, 09-5887-3198 Fax. 0-2000-4412

หมวดดับเพลิง-เครื่องใช้ และอุปกรณ์

ร้ านศิริชัย การผ้ าใบ ที่ตั้ง : 228 หมู่ 8 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 Tel. 08-7124-3146, 08-1567-9936, 0-3446-0863

หจก. อาร์ .เอส.ไฟร์ เคมิคอล ที่ตั้ง : 103/19 หมู่ 3 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel./Fax. 0-3445-7472, 08-1423-2443

ดู AD 4 สี หน้ า 4

ดู AD 4 สี หน้ า 10

ชร รถรั บจ้ าง ที่ตั้ง : 99/28 หมู่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 Tel. 08-9061-1541, 08-8544-7131 หจก.มนพรวารี ที่ตั้ง : 46/67 หมู่ 8 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร Tel. 08-9152-1721, 08-3324-0661, 0-3411-0327

หมวดรักษาความปลอดภัย

บริษัท วี.เอส.ซี โปรดักส์ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 53/432 หมู่ 3 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี Tel. 0-2961-8856, 08-1933-4951 Fax. 0-2961-9874

เทศบาลนครสมุทรสาคร ที่ตั้ง : 27/243 หมู่ 4 ต.ท่าจีน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร Tel. 08-1527-5391, 06-2462-9919, 0-3482-2436

ชลอ ยกกระบัตร Tel. 08-1922-7264, 08-9509-7690

หมวดเครื่องกรองน�้ำ

หมวดความสะอาด อุปกรณ์เครื่องใช้

หมวดเต้นท์-บริการให้เช่า

หมวดรับก�ำจัดสิ่งปฏิกูล

บริษัท รั กษาความปลอดภัย สินสาคร จ�ำกัด ที่ตั้ง : 92/49 หมู่ 7 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 0-3481-5656 Fax. 0-3481-5657

เจ๊ แมว เต็นท์ เช่ า ที่ตั้ง : 143/7 ซ.คู้บอน ถ.รามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ Tel. 0-2945-1876, 08-9118-1678 Fax. 0-2945-1876, 08-5832-8191

หจก. ซันเซฟตี ้ ที่ตั้ง : 22/140 หมู่ 3 ซ.เพชรเกษม 69 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 Tel. 0-2421-5705, 0-2808-7505, 08-3358-9298 Fax. 0-2808-7506

ดู AD 4 สี หน้ า 10

เมจิกไฟร์ เคมีคอล ที่ตั้ง : 78/3 หมู่ 14 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 Tel. 0-2463-5479, 0-2463-5934, 0-2464-2173, 08-1458-3387 Fax. 0-2463-5934 Tourist&Business

SAMUTSAKHON

99


หมวดดอกไม้ จ�ำหน่าย-บริการจัด

Manita’s Fiore ที่ตั้ง : 33/20-21 หมู่ 5 ถ.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร Tel. 08-1673-7777, 08-2294-2407

หมวดอาหาร-ผลิตภัณฑ์

บริษัท อุตสาหกรรม พันท้ ายนรสิงห์ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 99 หมู่ 2 ถ.พระราม 2 ต.กาหลง อ.เมือง จ.สมุทรสาคร Tel. 08-1942-4698, 0-3481-4000#211, 212

ดู AD 4 สี หน้ า 12

หมวดร้านสัก

ABOUT YOU Tattoo ที่ตั้ง : 814/218 นรสิงห์ ซ.3 ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 08-2553-5259, 08-4132-6133

ดู AD 4 สี หน้ า 29

หมวดโทรศัพท์-จ�ำหน่าย

ร้ านดอกไม้ แคทรี ยา ฟลอล่ า ที่ตั้ง : เยื้องฝั่งตรงข้ามก๋วยเตี๋ยวแม่ละออ ซ.บ้านเช่า อ.เมือง จ.สมุทรสาคร Tel. 08-6072-7008, 08-9209-8837

บริษัท พิมลพร จ�ำกัด (โคว้ ซ่ ุนฮวด) ที่ตั้ง : 2 ถ.ธรรมคุณากร ต.โกรกกราก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 0-3441-2143, 08-1904-6050 Fax. 0-3442-1877

ดู AD 4 สี หน้ า 12

ถังเงิน โฟน ที่ตั้ง : 33/201 หมู่ 10 ซ.สุขาภิบาล 2 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130 Tel. 09-5049-2269, 06-2464-7164

หมวดบัญชี-บริการท�ำ บริษัท เพชรอานูร์ แอคเคาน์ ตงิ ้ แอนด์ คอนเซาท์ แตนท์ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 59/242 หมู่ 2 ถ.พระราม 2 ต.คอกกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 0-3481-2788, 09-9262-8882 Fax. 0-3481-2842

หมวดสัตว์เลี้ยง-ขาย

Boon Song Rabbit Farm ที่ตั้ง : 66/1 หมู่ 12 ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120 Tel. 08-1991-4150

ดู AD 4 สี หน้ า 17

หมวดตลาด l หมวดผลิตภัณฑ์กระดาษ

บริษัท ภูมสิ ินการบัญชี จ�ำกัด ที่ตั้ง : 199/71 หมู่ 3 ถ.พระราม 2 ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 08-6303-1110, 08-1018-0009 Fax. 0-3413-0535

ดู AD 4 สี หน้ า 10

ส�ำนักงานภาคินการบัญชี ที่ตั้ง : 115 หมู่ 7 ต.บางโทรัด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 09-2920-3220

100

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...สมุทรสาคร

โครงการ Inbox Project by Alin ที่ตั้ง : ถ.เศรษฐกิจ ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร Tel. 08-1539-9556

ดู AD 4 สี หน้ า 15

งูเหล็ก อยุธยา 083-963-0099 หัวหิน-เพชรบุรี 087-963-4000 กรุงเทพ 089-660-3737 ชลบุรี 080-167-1000 สมุทรปราการ 080-733-0055 นนทบุรี 0-2950-6772 พัทยา 083-814-9000 ระยอง 089-779-7136 ปทุมธานี 089-473-9501 สัตหีบ 0-3848-1068 www.ท่อตัน.com อุตสาหกรรมกระดาษซินกวงฮัว้ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-3483-9508-11 สมุทรสาคร แอลคอทแอนด์ โก จก บริษัท โทร. 0-3483-4238-9 สมุทรสาคร ซี แอนด์ เอช เปเปอร์ บ๊อกซ์ (ไทยแลนด์ ) จก บริษัท โทร. 0-2813-8583 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร เปเปอร์ โซน จก บริษัท โทร. 0-2808-5117-8 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร l หมวดกฎหมาย-ที่ปรึกษา

เค.เอส.ลอว์ แอนด์ บิซเิ นส จก บริษัท โทร. 08-1633-1332, 08-7049-9111, 0-2383-4515 โทรสาร 0-2383-4521 www.kslawoffice.net E-mail : sittisak@kslawoffice.net l หมวดเกลือ

บ้ านเรื อโชคชัยสมบูรณ์ ที่ตั้ง : 139/40 หมู่บ้านสาครธานี ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 08-5135-4774

ดู AD 4 สี หน้ า 9

หมวดท่อน�้ำ บริการท�ำความสะอาด

โรงงานกระดาษอาคเนย์ จก บริษัท โทร. 0-2811-1202 โทรสาร 0-2420-9798 J.K.CARTONS GROUP โทร. 0-3484-5678 (Auto 10 คู่สาย) โทรสาร 0-3446-2372-3 ดีเอ็ม คอนเทนเนอร์ จก บริษัท โทร. 0-3483-9451-4 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ทรั พย์ พทิ กั ษ์ ดี จก บริษัท โทร. 0-3483-4443 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร สิงห์ ชัยอุตสาหกรรม จก บริษัท โทร. 0-3481-2543-6 เมืองสมุทรสาคร

วรวัฒน์ ยูเนี่ยนซอลท์ หจก โทร. 0-3441-2404 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร เกลือป่ นไทยท่ าจีน-วรวัฒน์ ร้ าน โทร. 0-3442-1392 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร เกลือสมุทรวรวัฒน์ หจก โทร. 0-3442-1392 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บุญเชียง หจก โทร. 0-3441-2552 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร วรวัฒน์ การสร้ าง (2514) หจก โทร. 0-3482-0153 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ไสวค้ าเกลือ ร้ าน โทร. 0-3483-9158-9 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร อุตสาหกรรมโชคเกลือ จก บริษัท โทร. 0-3484-5331 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร l หมวดกีฬา-อุปกรณ์

ขายส่ง-ผู้ผลิต

เอ็น เค ซี บี สปอร์ ต หจก. โทร. 0-2876-8952


l หมวดความสะอาด

อุปกรณ์เครื่องใช้

ธนาเศรษฐ์ มอเตอร์ โทร. 0-2894-9802, 0-2897-0791, 08-1927-0099 โทรสาร 0-2894-9802 l หมวดบริการ

ขนส่งสินค้าทางน�้ำ

ซิลเวอร์ ซี รี ฟเฟอร์ จก บริษัท โทร. 0-3481-1141 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร โปรเกรสมารี น จก บริษัท โทร. 0-3481-8683 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร พี ที อินเตอร์ มารี น จก บริษัท โทร. 0-3482-0895 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ไอเอ็มจี จก บริษัท โทร. 0-3441-1755 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร l หมวดบริการ

ขนส่งสินค้าทางบก

กฤษดากร คอนสตรั คชั่น จก บริษัท โทร. 0-3439-7062 โทรสาร 0-3430-7343 เชาวลิต การช่ างและขนส่ ง จก บริษัท โทร. 0-2444-2317

โทรสาร 0-2421-3082 อุดมพัฒนา สมุทรสาคร (1991) จก บริษัท โทร. 0-3484-1074-5 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร กัลวิงคาร์ โก้ ทรานสปอร์ ต จก บริษัท โทร. 0-3441-2987 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร กู้เกียรติขนส่ ง หจก โทร. 0-3442-4065 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร โทลล์ (ไทยแลนด์ ) จก บริษัท โทร. 0-3482-1164 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ไทยอินเตอร์ เคน อินดัสเทรี ยล หจก โทร. 0-3482-4237 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร แปซิฟิค โลจิสติคส์ โปร จก บริษัท โทร. 0-3483-4224 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร พรพนาไพรขนส่ ง หจก โทร. 0-3442-2129 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ศรี อุทยั ขนส่ ง จก บริษัท โทร. 0-3442-7763-4 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร สปี ดดี ทรานส์ เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-3483-4646 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

l หมวดคอมพิวเตอร์

และอุปกรณ์ต่อพ่วง-ซ่อม

ร้ านวิทย์ คอม โทร. 08-4974-4009, 0-3482-1154 ไอที เซอร์ วสิ คลินิค จก บริษัท โทร. 0-3481-2131 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ไอเอสที เอวิเอชั่น แอร์ สปอร์ ต หจก โทร. 0-3483-4596 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร l หมวดขายปลีก

เครื่องเขียน

ดรุ ณีดไี ซน์ (คุณเล็ก) โทร. 08-6975-5264 E-mail : darune_2510@hotmail.com ซิลเวอร์ อาร์ ทเม็มโมรี่ จก บริษัท โทร. 0-3441-3405-6 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร พรชัยพานิช ร้ าน โทร. 0-3442-1506 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร โรงท�ำสมุดเม้ งฮ�ำ้ หจก โทร. 0-3483-0061-8 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร สวัสดีโอสถ ร้ าน โทร. 0-3481-1009 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร สหมิตร ร้ าน โทร. 0-3442-1634 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

แอดวานซ์ สเตชั่นเนอร์ ร่ ี แอนด์ เปเปอร์ จก บริษัท โทร. 0-3483-6412-3 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร l หมวดตู้เย็นและตู้แช่แข็ง

สามชัยเครื่ องเย็น หจก. โทร. 0-3432-1670, 0-3432-3317 โทรสาร 0-3422-5293 l หมวดเครื่องชั่ง

แกรนด์ โพร์ ไลน์ มาร์ เก็ตติง้ จก บริษัท โทร. 0-2322-6767-8, 0-2322-6656 โทรสาร 0-2322-6657 มือถือ 08-1457-7045, 08-5567-7717 E-mail : info@scalesthai.com l หมวดถ่ายเอกสาร

เครื่องและเครื่องใช้

ศิริลักษณ์ ก๊ อปปี ้ เซ็นเตอร์ โทร. 0-3441-3742, 08-3310-2133, 08-7759-6847 สมุทรสาคร ก๊ อปปี ้ เซ็นเตอร์ หจก โทร. 0-3482-2543-4 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร มาสเตอร์ คารี น่าโอเอ จก บริษัท โทร. 0-3481-1441-2 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

Tourist&Business

SAMUTSAKHON

101


l หมวดเครื่องหมาย

จราจร

พี พี โร้ ดไลน์ จก บริษัท โทร. 0-2860-6689-92 โทรสาร. 0-2860-6685 คลีโนลซอล ทราฟฟิ ค (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2429-1191-2 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร พงศกรผลิตภัณฑ์ วัสดุ จก บริษัท โทร. 0-2810-1598-9 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร l หมวดขายปลีก

และรับจัดดอกไม้

ชลดา ฟลอรี ส โทร. 0-3442-5200 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ฟลาวเวอร์ ควีน ร้ านดอกไม้ โทร. 0-3481-0660 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ร้ านดอกไม้ ศัศยา โทร. 0-3482-0112 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร LUCKY FLORIST โทร. 08-1581-5544, 08-4909-5151 www.lucky-florist.com

102

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...สมุทรสาคร

l หมวดขายส่งและผู้ผลิต

เครื่องปั้นดินเผา

จิรภาเซรามิค โทร. 0-2420-4080 โทรสาร. 0-2420-0879 l หมวดถัง

สุธี ค้ าถัง โทร. 0-2416-5208 โทรสาร. 0-2895-5586 เอี่ยมค้ าถัง หจก โทร. 0-2416-9064-6 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร เอนเทค โพรดักส์ จก บริษัท โทร. 0-2813-0971-5 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร น�ำ้ มันปิ โตรเลียมไทย จก บริษัท โทร. 0-3449-0244-5 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บิกเอม จก บริษัท โทร. 0-2810-1968 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร พรมงคลค้ าถัง โทร. 08-1870-8498, 0-3486-6046 เอ็มทีพลาสติกโปรดักส์ หจก โทร. 0-3484-8288 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร โอ เอส พลาสติก จก บริษัท โทร. 0-3484-9513 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บิกเอม จก บริษัท โทร. 0-2429-1754

กระทุ่มแบน สมุทรสาคร l หมวดถ่ายรูป

ล้าง อัด ขยาย ฟิล์มขาวด�ำ และฟิล์มสี

เก่ งคัลเลอร์ แล็บ ร้ าน โทร. 0-3482-6921-2 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร จักรวาลคัลเลอร์ แลป ร้ าน โทร. 0-3442-3522 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร น�ำศิลป์ ห้ องภาพ โทร. 0-3442-1603 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร นิพนธ์ คัลเลอร์ แล็บ โทร. 0-3441-1276 สมุทรสาคร ปื นสุเมธ ร้ าน โทร. 0-3441-1070 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ลูกปู ห้ องภาพ โทร. 0-3449-7255 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ห้ องภาพสากลโฟโต้ โทร. 0-3441-1386 สมุทรสาคร อาทิตย์ คัลเลอร์ แล๊ บ ร้ าน โทร. 0-3481-0161 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร สมบูรณ์ กอบสิริโชคดิลก แผง โทร. 0-2813-5489 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร สุริยาโฟโต้ โทร. 0-3447-1537

กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ห้ องภาพกระทุ่มแบนคัลเลอร์ โทร. 0-3484-6521 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร l หมวดด้าย

ชัยพัฒนกิจ เทรดดิง้ จก บริษัท โทร. 0-2817-8117, 08-9893-5548 โทรสาร. 0-2889-6759 E-mail : hinet@chaipattanakit.com l หมวดเต้นท์

จ�ำหน่าย-ให้เช่า

ช่ างอีด๊ กระทุ่มแบน โทร. 08-1432-9486, 08-1900-4236 บรรชาผ้ าใบ โทร. 08-1948-4699 โทรสาร 0-2884-4326 ประชาอุทศิ แคนวาส จก บริษัท โทร. 08-1843-9596, 0-2461-5725-7 โทรสาร 0-2461-5727 E-mail : pt.canvas@hotmail.com หจก. ใจสุวรรณ โทร. 0-2451-5657, 0-2894-9986, 08-1645-2888, 08-1991-3725 แฟ็กซ์. 0-2897-1611 บุญมี ผ้ าใบ โทร. 08-8016-6686, 08-7774-8007 โทรสาร 0-2242-2952


l หมวดโทรศัพท์

มือถือและอุปกรณ์

คลองครุ เทเลคอม ร้ าน โทร. 0-3482-6612 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร คลองคูล ร้ าน โทร. 0-3481-5842 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ตง เทเลคอม ร้ าน โทร. 0-3481-5821 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ที-โฟนช๊ อป ร้ าน โทร. 0-3482-3234 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร เทอร์ โมเทค จก บริษัท โทร. 0-3441-2461 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร แม่ กลองกรุ๊ ป จก บริษัท โทร. 0-3483-7014 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร โมบายออนไลน์ ร้ าน โทร. 0-3441-1321 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร l หมวดบริการธุรกิจ

รอยัล เฟม แมเนจเม้ นท์ จก บริษัท โทร. 0-3482-2559 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร แสงไพบูลย์ ลามิเนท จก บริษัท โทร. 0-3482-3379

เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร เอสทีพฟ ี ิ ชเชอรี่ จก บริษัท โทร. 0-3441-3985-6 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ซอนนิก จก บริษัท โทร. 0-2810-4547 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร l หมวดน�้ำบรรจุขวด

น�ำ้ ดื่มธารน�ำ้ ทิพย์ โทร. 0-3481-5446, 0-3481-5447 การุ ณทิพย์ จก บริษัท โทร. 0-3483-6246 สมุทรสาคร โชคมหาชัยเบเวอร์ เรจ จก บริษัท โทร. 0-3446-6222-7 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร น�ำ้ ดื่ม พี เอส โทร. 0-3483-6387 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร น�ำ้ ดื่มโสธรทิพย์ จก บริษัท โทร. 0-3483-6246 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร มาร์ เก็ตติง้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จก บริษัท โทร. 0-3482-7480 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร เอ พี ที ยูนิค ร้ าน โทร. 0-3485-8528 บ้านแพ้ว สมุทรสาคร น�ำ้ ดื่มเฟรซไอซ์ โทร. 0-3484-5195-6

l หมวดน�้ำปลา

โรงน�ำ้ ปลาพิพฒ ั น์ พานิช โทร. 0-3441-1397 โทรสาร 0-3442-1888 พงษ์ ทพ ิ ย์ (โรงน�ำ้ ปลารุ่ งโรจน์ ท่ งั ย่ งเฮง) โทร. 0-3441-1401 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร l หมวดบริการท�ำบัญชี

จตุรัตน์ แอนด์ เคาติง้ แอนแท็ก จก บริษัท โทร. 0-3441-3594 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ส�ำนักงานสอบบัญชี ดี อาร์ เอ็น โทร. 0-2403-8092-3, 08-9664-5550 โทรสาร 0-2403-8094 ธีราภาการบัญชีจก บริษัท โทร. 0-3482-1141 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ดับเบิล้ เอส การบัญชี และที่ปรึกษาธุรกิจจก บริษัท โทร. 0-2932-8249, 08-1926-2960 โทรสาร 0-2932-9547 วรกิจ บิซเิ นส เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-3482-0174-5 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร วันสิตาการบัญชี ส�ำนักงาน โทร. 0-3481-2842 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร วิวรรณน์ แอคเค้ าน์ ตงิ ้ จก บริษัท

โทร. 0-3481-1433-4 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร เอบีกรุ๊ ปธุรกิจการบัญชี จก บริษัท โทร. 0-2489-2344-6 โทรสาร 0-2489-2325 l หมวดรับ-ซื้อ

ขายของเก่าบริการ

ปุ๊กรั บซือ้ -ขาย ของเก่ า โทร. 08-1828-6337,08-9815-2568, 08-9788-0795 โทรสาร. 0-2892-4528 อัศวชัย คอนสตัคชั่น ซัพพลาย จก บริษัท โทร. 0-3447-6120, 0-2487-5233 ชัยปราการ เม็ททัล หจก. โทร. 0-2979-2842, 08-1425-0138, 08-1420-0738, 08-1989-2088 โทรสาร 0-2979-2872 l หมวดป้ายโฆษณา

เดอะเบสท์ โฆษณา 1992 หจก โทร. 0-2811-1191-3 โทรสาร 0-2811-1194 หนึ่งโฆษณา โทร. 08-1736-5047, 08-1736-9731 วี เอส อุตสาหกรรมเฟอร์ นิเจอร์ สมุทรสาคร จก บริษัท โทร. 0-3483-3315-8 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร กนกศิลป์โฆษณา Tourist&Business

SAMUTSAKHON

103


โทร. 0-3483-6468 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร l หมวดพลาสติก

ภาชนะบรรจุ

มิตรภาพพลาสติก อินดัสตรี จก บริษัท โทร. 0-2811-3851-2 โทรสาร 0-3485-4913 โมเดอร์ น แพค ไลน์ จก บริษัท โทร. 0-3442-5124-6 เมืองสมุทรสาคร เกียวโต แพคเก็จจิง้ จก บริษัท โทร. 0-3483-3997 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร เค เอช มหาชัยกรุ๊ ฟ หจก โทร.0-3481-5469 สมุทรสาคร ชุงเชง พลาสติก (ไทยแลนด์ ) จก บริษัท โทร. 0-3482-6784 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ซี เค พัฒนะกิจ จก บริษัท โทร. 0-3482-4068-9 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ตรี สมพลาสติก กรุ๊ ป จก บริษัท โทร. 0-3485-4731-3 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ไทยโปรเกรส แพคเกจจิง้ จก บริษัท โทร. 0-3481-2944-6 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร แม่ กลองพลาสติก หจก โทร. 0-3474-7060

104

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...สมุทรสาคร

เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บันนังสตาร์ พลาสติก จก บริษัท โทร. 0-2810-1144 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร พีเอ็นทีสยามพลาสติก จก บริษัท โทร. 0-3484-9698-9 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร วี เอ็น พลาสติก กรุ๊ ป หจก โทร. 0-2811-2220-1 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ศรี เทพประสิทธิ์พลาสติก หจก โทร. 0-2811-0312-6 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร l หมวดพลาสติก

ผลิตภัณฑ์พิเศษ ขายส่งและผู้ผลิต

ธานี พลาสติก จก บริษัท โทร. 0-2810-1465-7 โทรสาร. 0-2810-1467 นครหลวงอุตสาหกรรมพลาสติก จก บริษัท โทร. 0-2420-2228 โทรสาร. 0-2420-2943 พี พี ไอ พลาสติก จก บริษัท โทร. 0-3483-4249 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร โมเดอร์ น แพค ไลน์ จก บริษัท โทร. 0-3442-5124-6 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร วิริยะกิจอุตสาหกรรมพลาสติก จก บริษัท โทร. 0-2892-4310-7

เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร อินเตอร์ ไพรส์ บุษราคัม จก บริษัท โทร. 0-3446-6011-6 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร เอเชียพลาสติก เซ็นเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-3483-9866 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ศักดิ์ร่ ุ งเรื องพลาสติก หจก โทร. 0-3483-2106-7 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร พี พี ไอ แพคเกจจิง้ จก บริษัท โทร. 0-2431-2899 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ว่ องไท พริน้ ติง้ พลาส จก บริษัท โทร. 0-3484-9592-3 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร คอนพลาสพลาสติก จก บริษัท โทร. 0-3482-3941-4 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร โคลอสแซลพลาสติกอินดัสเตรี ยล จก บริษัท โทร. 0-3483-3366-70 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร เจ็ท อินดัสตรี ส์ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-3442-3973-4 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ซี เค พลาสติกแฟมิล่ ี จก บริษัท โทร. 0-2897-0056-7 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ดีแอล พลาสติก 2004 หจก โทร. 0-3485-4992 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ตรี สินอุตสาหกรรม จก บริษัท โทร. 0-3482-3738 สมุทรสาคร

เตียวเฮงพลาสติก หน่ าเฮงฮวด จก บริษัท โทร. 0-3483-4145 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ไชยพลาสแพค จก บริษัท โทร. 0-2810-1744 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ซินเซีย พริน้ ท์ แอนด์ แพ็ค จก บริษัท โทร. 0-3484-4516-8 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ไดนามิคโปรโมชั่น จก บริษัท โทร. 0-2420-0043 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ไทยพลาสติกอินดัสตรี ้ หจก โทร. 0-2420-1905 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บี บี พลาสติก กรุ๊ ป จก บริษัท โทร. 0-2431-0551-2 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร พี พี พี พลาสติก หจก โทร. 0-2431-1460 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร เพชรสมุทรการพิมพ์ จก บริษัท โทร. 0-2420-1215 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ยูเจีย พลาสติก (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2810-0910-2 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร เลิศวิรุณ จก บริษัท โทร. 0-2429-1986-7 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร เวิลด์ พลาสแพค จก บริษัท โทร. 0-2811-4315-6 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร


ศรี สกุลพลาสติก โทร. 0-2431-2955-8 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร อภิมงคล พลาสโปรดักชั่น จก บริษัท โทร. 0-2811-5767 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร เอ็นเอสฟู้ดส์ แวร์ จก บริษัท โทร. 0-3484-9186-8 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร เอส พี เอ็ม แพ็คกิง้ หจก โทร. 0-2429-4944 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร l หมวดไฟฟ้า-อุปกรณ์

เครื่องใช้-ขายปลีก

ที.เอ็น.พี. อีควิปเมนท์ จก บริษัท โทร. 0-2894-8571-5 โทรสาร 0-2892-5045 จุ้ยโทรทัศน์ ร้ าน โทร. 0-3442-1518 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร เจมินี เทค จก บริษัท โทร. 0-3483-1169 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร เซเวน เอ มหาชัย จก บริษัท โทร. 0-3442-8172-4 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร พิชัยวัฒน์ การไฟฟ้า ร้ าน โทร. 0-3442-2222 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

วัฒนชัย ร้ าน โทร. 0-3441-1026 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร สาครคอนโทรลเอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-3441-0044 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร สีทองการไฟฟ้า โทร. 0-3483-6872 สมุทรสาคร แสงเดชา ร้ าน โทร. 0-3442-3989 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร อินดัสเตรี ยลเทคโนโลยีซัพพลาย จก บริษัท โทร. 0-3442-8779 เมืองสมุทรสาคร อุดมภรณ์ อิเลคทริค โทร. 0-3485-0642 สมุทรสาคร เอกชัยการไฟฟ้า โทร. 0-3442-5358 สมุทรสาคร ธัญญภัณฑ์ เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-3484-9652 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร เรเซอร์ การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2811-1741-5 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร อุดมภรณ์ ร้ าน โทร. 0-3485-0113 บ้านแพ้ว สมุทรสาคร

แอดวานซ์ ยูนีเทรด จก บริษัท โทร. 0-2420-9129 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร l หมวดขายส่ง

และผู้ผลิตรองเท้า

คมศักดิ์ พี.วี.ซี. โปรดักส์ หจก. โทร. 0-2807-7008 โทรสาร. 0-2807-7009 กรุ ณา จก บริษัท โทร. 0-3485-4673 โทรสาร. 0-3485-4673 จินหลายเอ็นเตอร์ ไพรส์ จก บริษัท โทร. 0-3482-4353 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ไทยฮันร่ าไฟล่ อน จก บริษัท โทร. 0-3449-0187 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร นารา ฟุตแวร์ จก บริษัท โทร. 0-3485-2360 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร พรรณ์ ทวีฟุตแวร์ จก บริษัท โทร. 0-3485-4598 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร วงศ์ ไพฑูรย์ กรุ๊ ป จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-3482-9158-60 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร สยามยูนิโซล จก บริษัท โทร.0-3449-0176-8 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

สยามอินโนเวชั่น จก บริษัท โทร. 0-3485-4361-2 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ฟุ๊ตเวิร์ค จก บริษัท โทร. 0-2813-8766-7 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร l หมวดบริษัทรักษา

ความปลอดภัย

พี แอนด์ พี อินเตอร์ การ์ ด จก บริษัท โทร. 0-2811-0508-9 โทรสาร 0-2811-0508 บริษัท ชินไพศาล เอ็นเตอร์ ไพร จ�ำกัด โทร. 0-2429-1734 แฟ็กซ์. 0-2429-1587 ชนะรินทร์ อินเตอร์ การ์ ด จก บริษัท โทร. 0-3482-6407 โทรสาร. 0-3482-6407 ชินไพศาล เอ็นเตอร์ ไพรส์ จก บริษัท โทร. 0-2429-1734 กระทุ่มแบน เอส ที การ์ ด (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2420-8316 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร สมุทรสาครเซฟตีก้ าร์ ด จก บริษัท โทร. 0-3441-2400 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ไจแอนท์ มหาชัย จก บริษัท โทร. 0-3481-2220-1 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ท่ าทรายคอปอร์ เรชั่น กรุ๊ ป จก บริษัท โทร. 0-3482-0610-1

Tourist&Business

SAMUTSAKHON

105


เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บี ไอ จี อินเตอร์ การ์ ด จก บริษัท โทร. 0-3447-2312 สมุทรสาคร พัฒนา อินเตอร์ การ์ ด (1999) จก บริษัท โทร. 0-3483-6426 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ศรี ธนาเลิศอินเตอร์ การ์ ด จก บริษัท โทร. 0-3442-5053-4 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร เอฟ บี ไอ อินเตอร์ การ์ ด จก บริษัท โทร. 0-3481-5728 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ทีแอนด์ อาร์ อนิ เตอร์ การ์ ด จก บริษัท โทร. 0-3447-9799 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ห้ างหุ้นส่ วนจ�ำกัด เทพภาคิณอินเตอร์ กรุ๊ ป โทร. 0-2806-9482, 08-7903-2526 แฟ็กซ์. 0-2806-9482 l หมวดน�้ำแข็ง

โรงน�ำ้ แข็งมงคลทิพย์ ธารี โทร. 0-3441-1993 โทรสาร 0-3481-1092 น�ำ้ แข็งประมงสมุทรสาคร จก บริษัท โทร. 0-3441-1823 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร เกษมโรงน�ำ้ แข็ง จก บริษัท โทร. 0-3482-0792-3 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร เทพปรานีน�ำ้ แข็งและห้ องเย็น

106

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...สมุทรสาคร

จก บริษัท โทร. 0-3482-0834-5 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร น�ำ้ แข็งเกล็ดมหาชัยการประมง จก บริษัท โทร. 0-3441-2903 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร น�ำ้ แข็งท่ าฉลอม จก บริษัท โทร. 0-3442-1414 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร น�ำ้ แข็งอภิรชัย จก บริษัท โทร. 0-3441-3614-5 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ปรี ชา จิรัญยานนท์ แผง โทร. 0-3442-7689 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร พรเพ็ญ เมืองค�ำ แผง โทร. 0-3442-7491 สมุทรสาคร มหาชัยการประมงค์ บริษัท โทร. 0-3441-1425 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ส ไรวา จก บริษัท โทร. 0-3442-4247 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

เจ.พี.พริน้ ติง้ หจก. โทร. 0-2810-2820-1 โทรสาร 0-2420-3577 มือถือ 08-1484-8661, 08-6323-9741 (คุณสุนิสา) เชอร์ ร่ ี ไมโครพริน้ ท์ เซ็นเตอร์ โทร. 0-3442-2604 โทรสาร 0-3442-2649 สมุทรสาครพิมพ์ ผ้า จก บริษัท โทร. 0-3484-8565-6 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ศรี การช่ าง โรงพิมพ์ โทร. 0-3447-1236 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร แสงตะวันการพิมพ์ (1994) จก บริษัท โทร. 0-2810-1854-7 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร

l หมวดโรงพิมพ์

l หมวดผู้ผลิตเสื้อผ้า

ธวัชชัย พริน้ ท์ โทร. 0-3447-2373, 08-1622-4401 แฟ็กซ์. 0-3447-0758 เบ่ อ๋ ี การพิมพ์ จก บริษัท โทร. 0-2892-4338-9 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

พีเอสบี สปอร์ ต ร้ าน โทร. 0-2873-2452 โทรสาร. 0-2873-2452

l หมวดลิฟต์

เพาเวอร์ เอลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2919-7038-9, 08-1923-8101 โทรสาร 0-2518-2659

สมญาพาณิชย์ ซัพพลาย หจก โทร. 08-1527-7182, 08-1856-6862 โทรสาร 0-3446-6119 อาเธอร์ ยูนิฟอร์ ม หจก. โทร. 08-9742-9940, 0-3447-2169 โทรสาร 0-3447-2202 l หมวดเสียง-ระบบ

และอุปกรณ์

บ�ำเพ็ญ (วาว) กระจ่ างยศ โทร. 0-3485-4238 บุนนาคซาวด์ แอนด์ ไลท์ โทร. 0-3449-4572 โทรสาร. 0-3485-4750 ไตรเทคมัลติคอมพ์ จก บริษัท โทร. 0-3449-4566-70 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ธารา ออดิโอ ศูนย์ โซนี่ หจก โทร. 0-3441-1137สมุทรสาคร l หมวดส�ำนักงาน

เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์

มาสเตอร์ คารี น่า โอ เอ จก บริษัท โทร. 0-3481-1441-2 โทรสาร. 0-3481-1443 อินฟิ นิตี ้ ออฟฟิ ต ซัพพลาย หจก โทร. 0-3481-2994-5 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร เอี่ยมแซ


โทร. 0-3442-5467สมุทรสาคร ไฮคลาส อินเตอร์ เฟอร์ น จก บริษัท โทร. 0-3485-4959 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร l หมวดสรรพสินค้า

ห้างและร้าน

บิก๊ ซ้ งซุปเปอร์ สโตร์ โทร. 0-3481-0454 โทรสาร. 0-3441-1851 ย่ งเชียงหลี ร้ าน โทร. 0-3441-1371 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร เอก-ชัย ดีสทริบวิ ชั่น ซิสเทม จก บริษัท โทร. 0-3482-7170-4 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร l หมวดอาหารทะเล

ผู้จ�ำหน่ายและขายปลีก

เอช เอ เอ็ม อินเตอร์ เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-3441-1645 โทรสาร. 0-3442-2036 กอบไชย ศิลานนท์ แผง โทร. 0-3471-1850 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร กัญญา เลิศวิลัย แผง

โทร. 0-3442-7390 สมุทรสาคร กาลลันท์ โอเชี่ยน (ไทยแลนด์ ) จก บริษัท โทร. 0-3442-4462 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร นายไล้ จก บริษัท โทร. 0-3441-4229 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร น�ำ้ แข็งห้ องเย็นมหาชัย หจก โทร. 0-3441-1624 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร นิรันดร์ ติตะพานิชย์ แผง โทร. 0-3481-2820 สมุทรสาคร เนตรณัชชา หจก โทร. 0-3449-4076 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร แพกุ้งสมบัติ โทร. 0-3442-5129, 0-3442-5130, 08-1351-6082, 08-6331-3062 โพรเซ่ น มารี น โปรดักส์ จก บริษัท โทร. 0-3483-9425-7 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ยงสยามเอ็นเตอร์ ไพรส์ จก บริษัท โทร. 0-3482-0935 สมุทรสาคร สมคิด แซ่ โง้ ว แผง โทร. 0-3441-2967 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

l หมวดอาหาร-ผลิตภัณฑ์

ไอ ที ฟู้ดส์ อนิ ดัสทรี จก บริษัท โทร. 0-3449-0461-4 เคแอนด์ ยู เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จก บริษัท โทร. 0-3482-1126-7, 0-3482-1129, 0-3482-0838, 0-3482-0867-8 ต่อ 514, 534, 0-3482-0837 www.kue.co.th มโนราห์ อุตสาหกรรมอาหาร จก บริษัท โทร. 0-3449-0211-3 บ.ราชบุรีอาหาร โทร. 0-3236-8181-7 โชติภทั ราดิสทริบวิ เตอร์ จก บริษัท โทร. 0-2813-8840 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร เบทาโกร ฟู้ดส์ จก บริษัท โทร. 0-2420-3905 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร

08-9245-6389 คุณสายชล 08-7218-7150 คุณสง่า 08-6421-7340 เจ๊หมวย l หมวดท่อน�้ำ

ท�ำความสะอาด

เที่ยง มีชัย โทร. 0-2992-8128, 0-2992-8309, 08-9022-9891 โทรสาร 0-2992-8309 l หมวดเรือ-ผู้น�ำเข้า

จัดจ�ำหน่าย

มอเตอร์ ฟิลส์ โทร. 08-1754-7599, 0-3444-1564 E-mail : csutivas@hotmail.com

l หมวดพลาสติก-ผู้ผลิต

กฤษดา พลาสติก โทร. 0-3447-1494, 08-7976-3947, 08-1421-3527 แฟ็กซ์. 0-3447-1684 l หมวด

DIREX SELLS

AGEL โทร. 08-5067-9636 คุณเล็ก

Tourist&Business

SAMUTSAKHON

107


108

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...สมุทรสาคร


Tourist&Business

SAMUTSAKHON

109


110

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...สมุทรสาคร


111

ด้ านรถยนต์

อุปกรณ์ และอะไหล่ ในหมวดนี้ส�ำหรับท่านที่ก�ำลังค้นหา ล้อและเครื่องยนต์ ถ้าท่านต้องการแลกเปลี่ยน เช่า ซื้อ ขาย ซ่อมล้าง ขัดเคลือบ ท�ำความสะอาด อุปกรณ์ประดับยนต์ และอะไหล่เครื่องมือ ท่านควรค้นหาในหมวดนี้

T O U R I S T & B U S I N E S S

SAMUTSAKHON

ดาวน์โหลด ฟรี! E-book / www.magazine1nai.com

Tourist&Business

SAMUTSAKHON

111


หมวดเบาะรถยนต์ สาธุประดิษฐ์ การเบาะ ที่ตั้ง : 275/20-22 ถ.สาธุประดิษฐ์ (ปากซอย 15) ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 Tel. 0-2211-6148, 0-2211-7344-5 Fax. 0-2212-6729

หมวดยางรถ-ผู้ขาย

ทรั พย์ ไพบูลย์ การยาง ที่ตั้ง : สาขา 1 ซ.เอกชัย 89/0 สาขาพระราม 2 กม.5 (ติดโชว์รูมดีโก้) 116/57 หมู่ 1 ต.บางน�้ำจืด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 09-2446-9449

หมวดรถยนต์-บริการ ล้างอัดฉีด

พี.เค.เรซซิ่ง ที่ตั้ง : 89/2 หมู่ 4 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร Tel. 08-6798-8868, 08-6300-9553, 09-2008-9550 YJ CARS DETAILING ที่ตั้ง : 136/63 หมู่ 4 ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร Tel. 08-6343-0836, 08-5404-6655

ดู AD 4 สี ปกหลังใน

ดู AD 4 สี ปกหลังใน

หมวดรถยนต์-ซื้อขาย

หมวดบริการลากรถยนต์

อู่ช่างดุ๋ยสมุทรสาคร Tel. 08-5696-.803

ดู AD 4 สี ปกหลังใน นิสสัน ป้ายแดง ที่ตั้ง : 83 หมู่ 11 ถ.เพชรเกษม กม.22 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130 Tel. 08-1930-1818 คุณโอ๋ 08-0669-9964 คุณก๋ อย

ร้ านอินทร์ การยาง ที่ตั้ง : กลางซอยพันท้ายนรสิงห์ 99/20 หมู่ 5 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 08-4642-9951

ดู AD 4 สี หน้ า 6

ดู AD 4 สี หน้ า 6

หมวดอุปกรณ์ ตกแต่งรถยนต์

ไพโรจน์ ออโต้ คาร์ ที่ตั้ง : 1327/1 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150 Tel. 08-1838-4097 ไพโรจน์ 08-2573-8479 เต้ ย, 06-3417-8987

หมวดรถกอล์ฟ จ�ำหน่าย-ให้เช่า

บริษัท พี.บี.เอส.โมทีฟเพาเวอร์ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 52/24 หมู่ 3 ถ.สุขาภิบาล 5 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 Tel. 08-1104-4250, 0-2948-0942 Fax. 0-2949-8834

ดู AD 4 สี หน้ า 8

112

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...สมุทรสาคร

K.T.WRAPCAR ที่ตั้ง : 19/10 หมู่ 9 ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 08-7569-4849

บริการลากรถ 24 ชม. ที่ตั้ง : 10 หมู่ 6 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร Tel. 09-0636-3009

หมวดรถยนต์-อู่ซ่อม อู่วฑ ิ ูรย์ ยนต์ ที่ตั้ง : 161/2 หมู่ 6 ถ.เพชรเกษม 91 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร Tel. 08-1442-9985

ดู AD 4 สี ปกหลังใน

ภัทรพลอะไหล่ ยนต์ ที่ตั้ง : 1/8 หมู่ 2 ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร Tel. 06-4762-4902, 06-4096-9841 โอชา Shop ที่ตั้ง : 926/321 ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร Tel. 09-2575-5855

ดู AD 4 สี หน้ า 28

หนุ่มเทอร์ โบ ที่ตั้ง : 168/8-9 หมู่ 6 ซ.เทศบาล สวนหลวง เข้าซอยประมาณ 70 เมตร ตรงข้ามมิตซู ถ.พุทธสาคร ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 Tel. 08-1259-2268

สุขสวัสดิ์ การาจ ที่ตั้ง : 240 หมู่ 2 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 Tel. 08-9233-4355 Tel./Fax. 0-2818-9694

ช่ างแจ๊ ค ที่ตั้ง : 25/1 หมู่ 2 ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 Tel. 09-4844-4686, 08-6830-9903


l หมวดกระจกรถ

ไทย ออโต้ บอดี ้ ที่ตั้ง : 4/10 หมู่ 9 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร Tel. 0-3485-7686

โชคสาครกระจกรถยนต์ โทร. 0-3442-9268 แพรพริว้ งาม มอเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-3482-4621-5 กระจกเพชรมงคล จก บริษัท โทร. 0-2431-0075 เพชรมงคล กระจกโค้ ง รถยนต์ นิรภัย จก บริษัท โทร. 0-2420-1467-8 l หมวดประกันภัย

โอ้ ไดนาโม ที่ตั้ง : 8/1 หมู่ 3 ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร Tel. 06-1374-9624

วิริยะประกันภัย จก บริษัท โทร. 0-2885-0672-4 โทรสาร. 0-2885-0674 ไทยศรี ประกันภัย โทร. 0-3482-0154-6, 0-3482-1025-7 โทรสาร. 0-3482-0827 สินมั่นคง ประกันภัย โทร. 0-3483-7502 โทรสาร. 0-3483-7501 สัมพันธ์ ประกันภัย จก บริษัท โทร. 0-3447-0190 โทรสาร. 0-3484-4534 อวีว่าประกันภัย (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-3483-7556 โทรสาร. 0-3483-6744 กมลประกันภัย จก บริษัท โทร. 0-3482-1060

กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จก บริษัท โทร. 0-3481-0569 ทิพยประกันภัย จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-3441-1399 ไทยประกันชีวติ จก บริษัท โทร. 0-3481-6714 ไทยพัฒนาประกันภัย จก บริษัท โทร. 0-3481-0827 นารายณ์ สากลประกันภัย จก บริษัท โทร. 0-3482-0514-5 น�ำสินประกันภัย จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-3481-1435 มิตรแท้ ประกันภัย จก บริษัท โทร. 0-3441-1994 เมืองไทยประกันชีวติ จก บริษัท โทร. 0-3482-0786-7 วิริยะประกันภัย จก บริษัท โทร. 0-3441-4250 อาคเนย์ ประกันชีวติ จก บริษัท โทร. 0-3481-1160-1 อาคเนย์ ประกันภัย (2000) จก บริษัท โทร. 0-3441-1352 ไทยสมุทรประกันชีวติ จก บริษัท โทร. 0-3442-6675 l หมวดรถยนต์

เครื่องประดับและตกแต่ง

ยู เอส เอ คาร์ ออดิโอ โทร. 0-2848-1430 เอกชัยออโต้ โทร. 0-2895-1164

ค็อกพิท เอกชัยศูนย์ล้อ (1997) หจก โทร. 0-3442-1961 ชาญชัยแอร์ แอนด์ ซาวด์ โทร. 0-3483-7133 ทรั พย์ สมบูรณ์ ร้ าน โทร. 0-3442-2107 เอกท�ำเบาะ ร้ าน โทร. 0-2810-4822 เอนเทคอินเตอร์ เทรด จก บริษัท โทร. 0-2420-7148-50 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ท้ อปวิงค์ ออโต้ แอดเซสเซอรี่ จก บริษัท โทร. 0-2808-5428-9 ร้ านวิเชียรยนต์ โทร. 08-1856-2196 l หมวดวิทยุและสเตอริโอ

ส�ำหรับรถยนต์

เล็กคาร์ ออดิโอ โทร. 08-5333-6618, 08-6814-1162 l หมวดปั๊มน�้ำมัน

สมุทรสาครปิ โตรเลี่ยม จก บริษัท โทร.0-3442-4538 คลองครุ ปิโตรเลียม หจก โทร. 0-3481-5731-2 คูเวตปิ โตรเลียม ดีเวลลอปเม้ นท์ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-3483-4228-9

Tourist&Business

SAMUTSAKHON

113


ช พิทกั ษ์ ผลออยล์ หจก โทร. 0-3484-0118 ชัยวิวัฒน์ การปิ โตเลียม จก บริษัท โทร. 0-3482-2282-3 เมืองสมุทรปิ โตรเลี่ยม จก บริษัท โทร. 0-3441-1773 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร วัฒนาผลิตภัณฑ์ น�ำ้ มัน หจก โทร. 0-3442-6141 ศรี บุญสม หจก โทร. 0-3441-1104 ศรี สุคนธ์ การน�ำ้ มัน หจก โทร. 0-3442-2929 ศิริชัยบริการสาคร หจก โทร. 0-3441-1403 กรุ งเทพวัฒนา จก บริษัท โทร. 0-3447-1179 ไทย ซี-เซ็นเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-2810-3371-2 เพชรศิริอนันต์ ร้ าน โทร. 0-3448-1397 ยอดเยี่ยม จก บริษัท โทร. 0-3485-6305 เศรษฐกิจเจริญปิ โตเลียม จก บริษัท โทร. 0-3484-9568-9 อ อุดมชัยออยล์ จก บริษัท โทร. 0-2420-1924 เกือ้ กูล ปิ โตรเลีย้ ม โทร. 0-3485-8321 หลักสองออยล์ หจก โทร. 0-3442-5515 อ อุดมชัยออยล์ จก บริษัท โทร. 0-2420-1279 l หมวดผลิตภัณฑ์ยาง

คิว.ซี.ที.ออโต้ จก บริษัท ศูนย์ บริการอีเกิล้ สโตร์ โทร. 0-3484-9737 โทรสาร 0-3484-9730 เฟิ สท์ ออยล์ ซีล จก บริษัท โทร. 0-3482-3701 เค พี มาสเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-3442-2846 ช วานิชคาร์ เซ็นเตอร์ หจก โทร. 0-3442-3678 ที โอ อาร์ รั บเบอร์ จก บริษัท โทร. 0-3482-4615 ไทยดินรั บเบอร์ จก บริษัท โทร. 0-3446-6039-43 ไทโยรั บเบอร์ จก บริษัท โทร. 0-2892-2892 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

114

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...สมุทรสาคร

ปองผลรั บเบอร์ จก บริษัท โทร. 0-3485-4969 ที วาย ซี ซีล จก บริษัท โทร. 0-2811-6484 บี เอ็ม อาร์ มาลาภรณ์ อุตสาหกรรม จก บริษัท โทร. 0-2810-0771 ไพศาลซุปเปอร์ ลีน จก บริษัท โทร. 0-2420-7742 ยางไทยอุตสาหกรรม จก บริษัท โทร. 0-3484-4360 l หมวดซ่อม

รถจักรยานยนต์ และรถสกูตเตอร์

โกมุทเจริญยนต์ โทร. 0-3442-3715 ยู-เซอร์ วสิ เซส (2002) จก บริษัท โทร. 0-3449-0584-5 หลักชัยไซเคิล โทร. 0-3484-6721 โอเอ อะไหล่ โทร. 0-3481-2162 ปิ ยะมอเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-2420-5978-9 l หมวดอุปกรณ์และอะไหล่

รถจักรยานยนต์ และรถสกูตเตอร์

ชมภู เสณีย์มโนมัย ร้ าน โทร. 0-2877-4210 ไทยยนต์ รับเบอร์ (1998) จก บริษัท โทร. 0-3484-6750-1 ยูไนเต็ด แฟคตอรี่ จก บริษัท โทร. 0-2813-8059 ยูนิโก้ ออโตพาร์ ท จก บริษัท โทร. 0-3447-2089-90 แสงสยามอิมเมกซ์ จก บริษัท โทร. 0-2431-2277 l หมวดรถจักรยานยนต์

และรถสกูตเตอร์

เอ็มมอเตอร์ บริษัท โทร. 0-3482-0109-10 โทรสาร. 0-23482-0070

ชลธารออโต้ ไบค์ (2001) จก บริษัท โทร. 0-3441-3299 ทวีทรั พย์ มอเตอร์ เวอคส์ จก บริษัท โทร. 0-3442-5341 ธวัชชัยมอเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-3442-1399 บรรเทิง นวมภักดี โทร. 0-3448-2216 ปิ ยะมิตรมอเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-3483-7747-8 พิพฒ ั น์ มอเตอร์ โทร. 0-3442-3327-8 สมุทรสาคร ร่ มเย็นเจริญยนต์ หจก โทร. 0-3483-7328 สกลการวัฒนา หจก โทร. 0-3481-1431-2 แสวงยานยนต์ ร้ าน โทร. 0-3441-1075 เอ็ม มอเตอร์ ส (1994) ตัวแทนจ�ำหน่ าย รถจักรยานยนต์ ฮอนด้ า จก บริษัท โทร.0-3482-0109-10 จรั ล มอเตอร์ ไบค์ หจก โทร. 0-2810-1245 ธนโชคมอเตอร์ ชอ็ ป หจก โทร. 0-2813-8025 โล้ วเฮงหมงมอเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-3448-0315 เพาเวอร์ ไบค์ มอเตอร์ เซอร์ วสิ แอนด์ พาทส์ จก บริษัท โทร. 0-2813-8834 ฮอนด้ าอ้ อมน้ อยเซลส์ แอนด์ เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-2420-6329-31 l หมวดรถจักรยานยนต์

ปรับปรุง-ตกแต่งตามสั่ง

เล็กการช่ าง กรุงเทพฯ 10150 โทร. 0-2898-5272, 08-5067-9636 l หมวดรถยนต์ ใช้แล้ว

ผู้ขายและรับซื้อ

สุวรรณกิจยานยนต์ โทร. 0-3483-1214 โทรสาร. 0-3483-1215

สยามรถยนต์ ธนบุรี จก บริษัท โทร. 0-2813-0623-4 l หมวดรถยก-ผู้ขาย

และบรรทุก

ที.โอ.เอ็ม ฟอร์ คลิฟท์ หจก. โทร. 0-3446-8842, 0-3487-9616, 08-6780-9400, 08-6560-6050 l หมวดผู้ขาย

รถแทรกเตอร์

มหาชัยเมทชีนเนอรี่ แอนด์ ออโต้ พาร์ ท จก บริษัท โทร. 0-3482-4021 เมโทรแมชีนเนอรี่ จก บริษัท โทร. 0-3442-7403-6 อิตลั ไทยอุตสาหกรรม จก บริษัท โทร.0-3483-4577-89 ก.จักรกล แม่ กลอง โทร. 0-3477-0462 l หมวดรถแทรกเตอร์

อุปกรณ์-อะไหล่

ดีอะไหล่ แทรค หจก. โทร. 0-2623-0787, 0-2623-0587, 08-1833-0787 โทรสาร 0-2226-3212 l หมวดให้เช่า

รถแทรกเตอร์

ธนากร แทรกเตอร์ แมคโฮ โทร. 0-3485-0053, 08-1857-9042 วรวุธ แทรกเตอร์ โทร./แฟ็กซ์ 0-2816-4172 มือถือ 08-1755-9393, 08-1735-6933, 08-6002-0151 www.worawut-tractor.com l หมวดผู้ขาย

รถบรรทุกใหม่

ซุ่นหลีมหาชัย (1991) จก บริษัท โทร. 0-2451-3282-3


ชัยพรยนตการ หจก โทร. 0-3441-1349 ซุ่นหลีมหาชัย (1991) จก บริษัท โทร. 0-3481-2727-9 อีซูซุมหานคร จก บริษัท โทร. 0-3481-6148-50 อีซูซุสงวนไทยมอเตอร์ เซลส์ จก บริษัท โทร. 0-2416-6301-2 สยามมนตรี เซลส์ แอนด์ เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-2431-0079 อีซูซุมหานคร จก บริษัท โทร. 0-2810-3311-9 l หมวดรถยนต์-ชิ้นส่วน

และอะไหล่-ขายปลีก

ไสวรวมยนต์ ร้ าน โทร. 0-3441-1960, 0-3481-0700 โทรสาร. 0-3481-0701 ก้ าวหน้ าสาคร อู่ โทร. 0-3483-7442-3 คลังอะไหล่ โทร. 0-3483-7395-6 จุ้ย อะไหล่ ยนต์ มหาชัย โทร. 0-3442-5646 เจริญกิจมหาชัย ร้ าน โทร. 0-3481-6910 ชัยวัฒน์ กลการ โทร. 0-3441-1342 สมุทรสาคร ป้ออาหลั่ย ร้ าน โทร. 0-3441-1908 สหยนต์ บ้ านแพ้ ว โทร. 0-3448-0938 วิเชียรยนต์ โทร 08-1856-2196 อาภรณ์ เจริญมอร์ เตอร์ โทร 0-3448-0960-1 l หมวดผู้ขายรถยนต์ ใหม่

กลุ่มอีซูซุองึ ้ ง่ วนไต๋ โทร. 0-2434-2222,0-2880-7092-3 โทรสาร. 0-2435-6896 สมุทรสาครฮอนด้ าคาร์ ส์ จก บริษัท โทร.0-3483-7307-9 โตโยต้ าสมุทรสาคร จก บริษัท โทร.0-3441-1921 สยามนิสสัน สมุทรสาคร จก บริษัท โทร. 0-3441-2136 ดีลเลอร์ คาร์ ส

โทร. 0-3483-6468 สมุทรสาคร ไทยเจแปนมอเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-3442-4914-7 พีเอสพีโอโตเซลส์ จก บริษัท โทร. 0-3482-7482-4 มหาชัย คาร์ มาร์ ท จก บริษัท โทร. 0-3483-4428-9 มหาชัยมั่นคง จก บริษัท โทร. 0-3482-0855-64 มิตชูชัยพร จก บริษัท โทร. 0-3442-2303 เอ็ม ที แอล จก บริษัท โทร. 0-2813-4097 l หมวด

ล้าง อัดฉีด และขัดมันรถยนต์

สาย 5 ลูกหมากยนต์ โทร. 0-2810-2354 l หมวดแอร์

ส�ำหรับรถยนต์

วีระวัฒน์ แอร์ โทร. 0-3446-0388, 08-6544-2411 ร้ านล้ งออโต้ แอร์ โทร. 0-3441-2304, 0-3442-6117 โทรสาร. 0-3483-6579 ถาวรมอเตอร์ โทร. 0-3447-0947, 08-1455-3430 นคเรนซัพพลาย หจก โทร. 0-3442-1259

l หมวดสีส�ำหรับรถยนต์

เจ.พี. เทรดดิง้ โทร. 0-3481-1135 โทรสาร 0-3481-0370 www.jptrading-mc.com l หมวดรถให้เช่า

ห้ างหุ้นส่ วนจ�ำกัด เอ็น แอนด์ เอ็น ทรานสปอร์ ต (กรุ๊ ป 2005) โทร. 08-1920-7260, 08-1890-5266, 08-1822-4629 สนง. 0-2940-9536, 0-2940-8877 แฟ็กซ์. 0-2940-7669

วัน เค จก บริษัท โทร. 0-3482-7194 สมศรี คาร์ แคร์ ร้ าน โทร. 0-3483-7212 ฉัตรมณี (เป๊ก) คาร์ แคร์ หจก โทร. 0-3484-8593 l หมวดอู่ซ่อมรถยนต์

ธงชัยไดนาโม ร้ าน โทร. 0-3483-3723,08-1944-0337 เจเนอรั ล ออโต เซอร์ วสิ โทร. 0-3483-7637 ไดมอนต์ การาจ (1998) จก บริษัท โทร. 0-2450-3866, 0-3485-2351 โทรสาร 0-3485-2352 ทันสมัย อู่ โทร. 0-3481-0396-8 เทพประสิทธิ์อ่ ู โทร. 0-3441-1752 ธงชัย ไดนาโม โทร. 0-3483-3723 ต ยนต์ อู่ โทร. 0-3447-1141 ธนเสฏฐ เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2811-0676-7 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร พระประแดงลูกหมาก โทร. 08-9788-0118, 08-9992-0043 (ช่างสุภาพ) ศรี สว่ างพัฒนาเซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-3428-7683 โทรสาร 0-3428-7312 สมยศการช่ าง อู่ โทร. 0-2429-1761

Tourist&Business

SAMUTSAKHON

115


116

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...สมุทรสาคร


Tourist&Business

SAMUTSAKHON

117


118

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...สมุทรสาคร


๑ ใน สมุทรสาคร  

ฉบับแนะนำ ที่เที่ยว ที่กิน ที่พัก กิจกรรมการท่องเที่ยว สินค้าของฝาก OTOP ทำเนียบสินค้าและบริการ จ.สมุทรสาคร ฯลฯ

๑ ใน สมุทรสาคร  

ฉบับแนะนำ ที่เที่ยว ที่กิน ที่พัก กิจกรรมการท่องเที่ยว สินค้าของฝาก OTOP ทำเนียบสินค้าและบริการ จ.สมุทรสาคร ฯลฯ

Advertisement