Page 1


พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้านอาหารและโภชนาการ .................................. 34.

66

54

52

คอลัมภ์ : CNN ยก กรุงเทพฯ STREET FOOD ดีที่สุดในโลก ....................... 47. บทความ : ครบรอบ 5 ปี แบรนด์ Margaret Coffee ......................... 52. แนะน�ำร้านน่านั่ง : ดูดนมวิทยา .................... 54. แนะน�ำร้านอาหาร : ร่มไม่ริมนา ................... 56. แนะน�ำร้านอาหาร : จันทร์มณี ..................... 58. แนะน�ำร้านอาหาร : CHEF TABLE .............. 60. แนะน�ำร้านอาหาร : กรีน เรสเตอรองท์ ......... 62. แนะน�ำร้านอาหาร : ครัวเดอะเพียร์ ............... 64. แนะน�ำ : มุมทะเลจันท์โฮมสเตย์ .................. 66. แนะน�ำ : ชบารีสอร์ท วังปลารีสอร์ท ........... 68. แนะน�ำร้านอาหาร : สุภาวัลย์โภชนา ............. 70. แนะน�ำ : หอยจ๊อแม่วรรณา ....................... 116. แนะน�ำ : สาหร่ายยูชิวมา คอตโตนิ ........... 118.

ทำ�เนียบ...อร่อยทั่วไทย 58

60

คอลัมภ์ท่องเที่ยว : ย ..................... 132. STREET FOOD ทั่วไทลล์ ................... 137. ตลาดนัดน่าเที่ยว สุดชิ

แนะนำ�ร้านอาหารทุกภูมิภาคทั่วไทย ภาคกลาง .................................... 72. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ........... 97. ภาคตะวันออก ............................ 99. ทำ�เนียบสินค้าของกินของฝาก ......... 120.

31


อาหารไทยได้รับการยอมรับไปทั่วโลกในเรื่องของรสชาติและความเป็นเอกลักษณ์ จะเห็นได้จากส�ำนักข่าว CNN จัดอันดับให้กรุงเทพฯ เป็น “สวรรค์แห่งอาหารริมทาง” หรือเมืองที่ มีอาหารริมทาง (Street Food) ดีที่สุดในโลก ต่อเนื่องจากปีที่แล้ว โดยนักท่องเที่ยวสามารถเลือกซื้อ อาหารได้หลากหลาย เช่น น�้ำเต้าหู้มื้อเช้า ข้าวหอมมะลิมื้อกลางวัน ผัดไทย หมูสะเต๊ะมื้อเย็น และ ระบุด้วยว่า เยาวราช คือย่านของกินที่ดีที่สุดแห่งหนึ่ง นอกจากนี้ สภาอาหารริมทางโลก (World Street Food Congress) ได้ยกให้ “หอยทอด” เป็น 1 ใน 3 ของอาหารที่ขึ้นชื่อมากที่สุด ที่หารับ ประทานได้ริมทางในกรุงเทพฯ โดยพ่อครัวจะปรุงสุกใหม่จานต่อจานบนกระทะร้อนๆ ให้แก่ลูกค้า Magazine ๑ ใน...ชวนชิม อร่อยทั่วไทย ฉบับนี้จัดท�ำขึ้นเพื่อส่งเสริมอาหารไทย โดยได้ รวบรวมรายชื่อร้านอาหารในแต่ละภูมิภาคทั่วประเทศ รวมทั้งร้านจ�ำหน่ายสินค้าของฝาก OTOP ที่ หลากหลายในแต่ละพื้นที่ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และร่วมส่งเสริมอาหารไทยอันเป็นหนึ่งใน เอกลักษณ์ของชาติ. ฉบับพิเศษ : ไทสมุทรเดลี่ ประธานที่ปรึกษา พ.ต.ท. สมชาย ศรลัมพ์ พ.ต.ฉลาด วงศ์ไพศาล ฝ่ายกฏหมาย นางนงคราญ นันชนะ ผู้อ�ำนวยการ นางสาววริยา แย้มเพียรวัฒนา บรรณาธิการบริหาร นายกิตติ ฉันทกิจนุกูล กองบรรณาธิการ นายบุญธรรม มุกดาสนิท นายสุเชาว์ ศรลัมพ์ นางสาวสุชาดา พุกทรัพย์ ผู้จัดการโครงการ นางสาวมาลี ชื่นส�ำอางค์ ผู้จัดการส่วนภูมิภาค นางสาวประทุมมาศ สนทอง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ นางสาวพัชรีพร เชื้อบุญมี นางสาวจีรวรรณ ปลั่งเปล่ง นางสาวศิริพรรณ ชัยเกียรติ์สุนทร นางสาวนภาพร ดรุณพันธ์ นางสาวสราลักษณ์ สมอบ้าน นางสาวจตุพร เถื่อนถ�้ำ นางสาว หัซวดี โดดแซ ศิลปกรรม นายพลากร ค�ำโครตสูนย์ นายศักดิ์ชัย รันจัตุรัส ฝ่ายบัญชี-ธุรการ นางสาวปิยพร ม่วงศรี นายอุรุพงษ์ รุ่งเรือง นายอรรถพล นารูลา www.magazine1nai.com

32 ส�ำนักพิมพ์ : บริษัท กิตวรินทร์ อาร์ตแอนด์มีเดีย จ�ำกัด

32/67 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน�้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร. 0-2380-3709


33


พระราชกรณียกิจและพระราชดำ�ริ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้านอาหารและโภชนาการ พระราชประสงค์ประการแรกในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เกี่ยว กับอาหารและโภชนาการ คือ การท�ำให้ประเทศและพสกนิกร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกร ซึ่งเป็น ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ พึ่งตนเองได้ในด้านอาหาร ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพทาง โภชนาการ จึงได้พระราชทานพระราชด�ำริและทรงด�ำเนินพระราชกรณียกิจในด้านนีเ้ ป็นอเนกประการ ตามแนวทาง วิทยาศาสตร์ชวี ภาพเป็นส่วนใหญ่ พระราชกรณียกิจเกีย่ วกับการพัฒนาการเลีย้ งโคนม และผลิตภัณฑ์นมเป็นตัวอย่างในเรื่องนี้ที่มี ความโดดเด่นเป็นพิเศษ ด้วยทรงตระหนักดีว่านมและ ผลิตภัณฑ์นมเป็นอาหารทีม่ คี ณ ุ ค่าทางโภชนาการสูงและผลิตได้งา่ ย จึงสมควร ได้รบั การพัฒนาและ ส่งเสริมเผยแพร่ให้ราษฎรรูค้ ณุ ค่าและนิยมบริโภคอย่างกว้างขวาง เมือ่ รัฐบาลเดนมาร์กร่วมกับสมาคม เกษตรกร เดนมาร์กได้ร่วมกันน้อมเกล้าฯ ถวายโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคนม จึงมีพระราชด�ำริให้ จัดตัง้ ฟาร์มโคนมและศูนย์อบรมการเลีย้ ง โคนมไทย-เดนมาร์ก ขึน้ ทีอ่ ำ� เภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 34


เมือ่ พ.ศ. 2504 ภายใต้ความช่วยเหลือ ของรัฐบาลเดนมาร์ก และทรงร่วมกับ สมเด็จพระเจ้าเฟดเดอริคที่ 9 แห่ง ประเทศเดนมาร์ก ในการประกอบพิธี เปิดฟาร์มและศูนย์ดังกล่าวอย่างเป็น ทางการ เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2505 ต่ อ มารั ฐ บาลไทยได้ รั บ โอน กิจการทัง้ หมดมาจัดตัง้ เป็นรัฐวิสาหกิจ มีชอื่ ว่า “องค์การส่งเสริมกิจการโคนม แห่ ง ประเทศไทย” สั ง กั ด กระทรวง เกษตรศาสตร์ เมื่อ พ.ศ. 2514 เมือ่ พ.ศ. 2505 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชทรัพย์สว่ นพระองค์สำ� หรับ สร้างโรงโคนม สวนจิตรลดาขึ้น เป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา เพื่อใช้ในการ ศึกษาค้นคว้าและส่งเสริมเผยแพร่วิชาการ เกี่ยวกับการเลี้ยงโคนม โดยเริ่มต้นจากการเลี้ยงลูกโคนม ที่บริษัท เอสอาร์ จ�ำกัด และกรมปศุสัตว์ น้อมเกล้าฯ ถวาย การศึกษาค้นคว้าดังกล่าวได้ส่งผล ให้ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาสามารถผลิตนมสดออกจ�ำหน่ายแก่โรงเรียนต่างๆ และประชาชน ทั่วไป พร้อมกับมีการจัดตั้ง โรงนมผงสวนดุสิต ศูนย์รวมนมจิตรลดา และสหกรณ์โคนมหนองโพ ราชบุรีในพระบรมราชูปถัมภ์ขนึ้ เมือ่ พ.ศ. 2512 นอกจากนี้ ได้มพี ระราชด�ำริให้จดั ตัง้ หมูบ่ า้ นสหกรณ์

35


ห้วยสัตว์ใหญ่ ใกล้บริเวณทางผ่านจากอ�ำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ไปยังอ�ำเภอกุยบุรี จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ พ.ศ. 2520 เพื่อบรรเทาปัญหาการก่อการร้ายและการขาดแคลน ที่ดินท�ำกิน ของราษฎรในบริเวณนั้น ศูนย์ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมห้วยทราย ต�ำบลสามพระยา จังหวัดเพชรบุรี เมื่อ พ.ศ. 2526 เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการท�ำกินฝืดเคือง เนื่องจากป่าไม้ถูกท�ำลาย พร้อมกับเป็น แหล่งศึกษาค้นคว้าหารูปแบบที่เหมาะสมของการพัฒนาการเกษตรควบคู่กันกับการพัฒนา ป่าไม้ อเนกประสงค์และแหล่งน�้ำ โรงนมเม็ดสวนดุสิต เมื่อ พ.ศ. 2527 โรงเนยแข็ง สวนจิตรลดา เมื่อ พ.ศ. 2530 และโรงนม ข้นหวาน เมื่อ พ.ศ. 2537 เพื่อใช้นมสดให้เป็นประโยชน์อย่างเต็มที่ พร้อม กับเพิ่มความหลากหลาย และมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์นมไปด้วย ตัวอย่างอืน่ ๆ ของพระราชด�ำริและพระราชกรณียกิจด้านอาหารและโภชนาการตามแนวทาง วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ได้แก่ โครงการส่งเสริมให้ชาวเขาในภาคเหนือปลูกผักและผลไม้แทนการปลูกฝิน่ ซึง่ เริม่ ต้นเมือ่ พ.ศ. 2512 โดยเป็นส่วนหนึ่งของ โครงการหลวง เป็นผลให้มีผักและผลไม้เมืองหนาวหลายชนิดวาง จ�ำหน่ายทั่วไปภายในประเทศในราคาไม่แพง และประชาชนทั่วไป นิยมบริโภคผักและผลไม้มากขึ้น โครงการแปรรูปผักและผลไม้ในโครงการส่วน พระองค์สวยจิตรลดา ซึ่งยังผลให้บังเกิดโรงอบ แห้ง ผักและผลไม้ โรงน�้ำผลไม้พาสเจอร์ ไรส์ และโรงน�้ำผลไม้บรรจุกระป๋องขึ้นในบริเวณสวน จิตรลดา โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ส่วน พระองค์สวนจิตรลดา เมือ่ พ.ศ. 2527 พ.ศ. 2533 และ พ.ศ.2535 เพื่อดัดแปลงผลิตผลจากพืชให้ สามารถเก็บไว้ได้นาน โดยไม่เสือ่ มคุณภาพ และ 36


เพิม่ ความหลากหลายและมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ จากพืชด้วย โครงการเพาะเลีย้ งสัตว์นำ�้ ในโครงการ ส่วนพระองค์สวนจิตรลดาเป็นอีกตัวอย่างหนึ่ง ของพระราชด� ำ ริ แ ละพระราชกรณี ย กิ จ ใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านอาหารและ โภชนาการตามแนวทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ โดยทรงให้ก่อสร้างบ่อเพาะเลี้ยงปลานิล ขึ้นในบริเวณ สวนจิตรลดา เมื่อ พ.ศ. 2508 เพื่อใช้เลี้ยงปลา Tilapia nilotica ที่สมเด็จพระจักรพรรดิอะกิฮิโต แห่ง ประเทศญีป่ นุ่ ขณะทรงด�ำรงพระอิสริยยศมกุฎราชกุมาร น้อมเกล้าฯ ถวาย ได้ทรงศึกษาค้นคว้าด้วย พระองค์เองพบว่าเป็นปลาที่เลี้ยงง่าย อดทน เติบโตเร็ว และเป็นแหล่งอาหารโปรตีนที่ดีของมนุษย์ จึงได้พระราชทานชื่อปลาพันธุ์นี้ว่า “ปลานิล” เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2509 และทรงให้ด�ำเนิน การขยายพันธุ์แจกจ่ายให้ราษฎรน�ำไปเลี้ยงเป็นอาหารทั่วประเทศ ปัจจุบันมีบ่อเพาะเลี้ยงพันธุ์ปลา นิลในบริเวณ สวนจิตรลดา 6 บ่อ และสามารถผลิตลูกปลานิลได้รวมทั้งสิ้น ปีละประมาณ 42,485 ตัว นอกจากนี้ ยังได้พระราชทานพระราชด�ำริ ให้กรมประมงด�ำเนินการอนุรักษ์พันธุ์ปลาพื้นเมืองที่ ก�ำลังจะสูญพันธุ์อีกด้วย ได้แก่ ปลากระโห้ และปลาบึก ส�ำหรับปลากระโห้ได้ พระราชทานปลาพ่อ พันธุ์และแม่พันธุ์เพื่อการนี้ ส่วนปลาบึก ทรงให้ใช้พ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ที่มีอยู่ตามแหล่งน�้ำธรรมชาติ พระราชด�ำริ นี้เป็นผลให้กรมประมงสามารถผลิตลูกปลากระโห้ และลูกปลาบึกจ�ำนวนมากออกแจก จ่ายแก่ราษฎรอย่างกว้างขวาง เพื่อน�ำไปเพาะเลี้ยงเป็นอาหารและขยายพันธุ์ต่อไป เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาได้ด�ำเนินการศึกษา ค้นคว้าหาสูตรอาหารที่เหมาะสมส�ำหรับเลี้ยงสาหร่ายเกลียวทอง ซึ่งเป็นแหล่งอาหารโปรตีนที่ดียิ่ง 37


ของปลา และพบว่าสูตรอาหารที่ ประกอบ ด้วยวัสดุเหลือใชืทางการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ ร�ำละเอียด ปลายข้าว กากถั่ว ปลาป่น ใบกระถิน ผสมกับสาหร่าย เกลียวทองใน สัดส่วน 5 % เร่งการเจริญเติบโตและเพิม่ สีสนั ให้แก่ปลาเป็นอย่างดี การศึกษาค้นคว้าหาทีเ่ หมาะสมในการเพาะเห็ดในถุงพลาสติก เพือ่ เป็นอาหาร ซึง่ เป็นส่วน หนึ่งของโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของพระราชกรณียกิจในพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านอาหารและโภชนาการตามแนวทาง วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทรงให้สร้างโรง เพาะเห็ดขึ้นในบริเวณสวนจิตรลาด เมื่อ พ.ศ. 2541 และใช้โรงเรือน ดังกล่าวศึกษาหาวิธีที่ เหมาะ สมในการใช้วสั ดุเหลือทิง้ ทางการเกษตรและวัชพืชเพาะเห็ดควบคูก่ บั การศึกษาหาชนิดและสายพันธุ์ เห็ดที่ทนทานต่อโรค และให้ผลผลิตสูง หาสูตรอาหารที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยง และหาข้อเด่น และข้อด้อยต่างๆ ของการเพาะเห็ดในโรงเรือน

น้อมส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัย 38


ส�ำนักข่าว CNN โดย Griffin Shea เผยแพร่เมืองที่มีอาหารริมทางที่ดีที่สุดในโลก จ�ำนวน 23 เมือง และยกให้กรุงเทพเป็นเมืองทีห่ นึง่ โดยบอกว่าเป็นไปไม่ได้เลยทีจ่ ะพลาดการ กินอาหารริมถนน บนรถเข็นของพ่อค้าแม่คา้ ในกรุงเทพ ตอนเช้าก็สามารถกินน�ำ้ เต้าหูใ้ ส่เครือ่ ง มื้อกลางวันกินข้าวมันไก่ กลางคืนดึกดื่นก็ยังมีผัดไทย หมูสะเต๊ะ แถมยังระบุใต้ภาพว่า Bangkok’s Chinatown is one of the best city districts for street food

โดยการจัดอันดับในครั้งนี้ เป็นการจัดโดย ส�ำนักข่าว CNN ในหัวข้อ “สวรรค์แห่งอาหาร ริมทาง” หรือเมืองทีม่ อี าหารริมทางดีทสี่ ดุ ในโลก กรุงเทพฯ ยังคงรักษาอันดับนีเ้ อาไว้ได้อย่างเหนียว แน่น เหตุผลก็คือ ความหลากหลายของอาหารที่นักท่องเที่ยวสามารถเลือกซื้อ เลือกชิมได้มากมาย เช่น เริ่มต้นมื้อเช้าด้วยน�้ำเต้าหู้ร้อนๆ มื้อกลางวันมีกับข้าวมากมายทานกับข้าวหอมมะลินุ่มๆ หรือ อาหารทานง่ายๆ น�้ำซุปอร่อยๆ อย่างก๋วยเตี๋ยว ส่วนมื้อเย็นมีผัดไทและหมูสะเต๊ะให้อิ่มท้อง สนใจ อาหารแบบไหนเลือกได้ตามชอบใจ โดยจุดที่เป็นแหล่งของกินริมทางที่ดีที่สุด หนีไม่พ้นเยาวราช

เพราะมีอาหารมากจริงๆ ทั้งกลางวันและกลางคืน

47


โดย 23 เมืองที่ถูกยกย่องให้เป็น Street foods ที่ดีที่สุดในโลก ได้แก่ 1. Bangkok, Thailand 2. Tokyo, Japan 3. Honolulu, Hawaii 4. Durban, South Africa 5. New Orleans, Louisiana 6. Istanbul, Turkey 7. Hong Kong 8. Paris, France 9. Mexico City, Mexico 10. Cairo, Egypt 11. Marrakesh, Morocco 12. Cartagena, Colombia 13. Portland, Oregon 14. Dakar, Senegal 15. Bali, Indonesia 16. Port Louis, Mauritius 17. Mumbai, India 18. Ho Chi Minh City, Vietnam 19. Miami, U.S. 20. Rome, Italy 21. Rio de Janeiro, Brazil 22. Sydney, Australia 23. Beijing, China Cr. CNN http://edition.cnn.com/2016/08/08/ foodanddrink/best-cities-street-food/

48


49


ความภูมิใจเกี่ยวกับเรื่องอาหารไทย ทีเ่ ราสามารถยิม้ ได้อย่างภาคภูมมิ อี กี หนึง่ เรือ่ งก็ คือ ทาง สภาอาหารริมทางโลก หรือ World Street Food Congress ได้ยกให้ “หอยทอด” เป็น 1 ใน 3 ของอาหารที่ขึ้นชื่อมากที่สุดใน กรุงเทพฯ โดยพ่อครัวจะปรุงสุกใหม่จานต่อจาน บนกระทะร้อนๆ ให้ลูกค้า ซึ่งความสนใจมันอยู่ ตรงวิธกี ารปรุงด้วย เพราะนักท่องเทีย่ วจะได้เห็น ว่าท�ำยังไงก่อนจะกลายมาเป็นอาหารอร่อยๆ ให้ ได้ทานกัน โดยซีเอ็นเอ็นแนะน�ำให้ไปทีห่ อยทอด เจ้าลอย Hoy Tord Chao Loy, 25 Sukhumvit Soi 55, Bangkok, Thailand สุดยอดจริงๆ เลยน่ะครับ ส�ำหรับอาหารไทยที่เป็นเอกลักษณ์ของเรา ที่แม้แต่สื่อระดับโลกยัง ให้ความสนใจ ซึ่งต้องบอกว่า Street Food ของบ้านเรานั้นไม่ได้มีเฉพาะกรุงเทพมหานคร เพราะตาม ต่างจังหวัดและเมืองท่องเที่ยวต่างๆ ก็มี Street Food ซึ่งก็มีเสน่ห์และเอกลักษณ์ประจ�ำแต่ละท้องถิ่น แตกต่างกันออกไป และมีความน่าสนใจไม่แพ้ที่กรุงเทพฯ เลยครับ. 50


Margaret Coffee

เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ พระนางเจ้ าสิริกติ ์ ิ 12 สิงหาคม 2560 ทีผ่ า่ นมา ซึง่ ถือเป็นวันแม่ แห่งชาติแล้ว ยังถือว่าเป็นวันครบรอบ 5 ปี ของแบรนด์ Margaret Coffee อีกด้วยครับ ห้วงเวลา 5 ปีที่ผ่านมา เราได้มีการพัฒนา อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อผลประโยชน์อันสูงสุดของลูกค้า ช่วง เวลาที่ผ่านมา 5 ปีนี้ ถือเป็น 5 ปีแห่งการสร้างแบรนด์ Margaret Coffee ให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น ดูได้จากผู้ที่ให้ความ สนใจในแบรนด์ Margaret Coffee ซึง่ มีจำ� นวนมากขึน้ เรือ่ ยๆ ทัง้ ในด้านยอดขาย รวมถึงกลุ่มผู้สนใจในด้านธุรกิจ หรือกลุ่มลงทุน ที่สนใจเข้าร่วมเป็นหนึ่งในครอบครัว Margaret Coffee ทัง้ นี ้ แบรนด์ เรายังได้ รับความสนใจจากแบรนด์ ใหญ่ ๆ อาทิ ค่ าย มือถือยักษ์ ใหญ่ Dtac, ธนาคาร เข้ ามาร่ วมจัดกิจกรรมด้ าน

52


การตลาดร่ วมกัน โดยล่ าสุด ธนาคารออมสิน สาขาเสนา ยกให้ เป็ นร้ านแนะน� ำของอ�ำเภอ เสนา และได้ มีการสร้ างแอพพลิช่ ัน MyMo เพื่อ ลดขัน้ ตอนในการช�ำระเงินสด เป็ นการเพิ่มความ สะดวก สบาย รวดเร็ว ให้ กับลูกค้ าของเรา นี่จงึ ถือว่ าเป็ นความส�ำเร็จที่เกิดขึน้ ในปั จจุบนั จากเมื่ อ ก่ อ นผมได้ เ ปรี ย บเที ย บกาแฟ เสมือนข้าว เพราะทานได้ทุกวันไม่มีเบื่อ และมอง อนาคตตลาดกาแฟไว้ว่า ไปได้อีกไกล สุดท้ายก็เป็น ไปอย่างที่มองไว้จริงๆ เพราะตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ ผ่านมา ทางเราได้เห็นการพัฒนาในตลาดกาแฟมา โดยตลอด มีร้านกาแฟเกิดขึ้นใหม่อย่างต่อเนื่อง มี กลุม่ ผูบ้ ริโภครายใหม่เกิดขึน้ ในทุกๆวัน มีการแข่งขันที่ เพิม่ สูงขึน้ เกิดสงครามทางด้านการตลาดสูงขึน้ ทัง้ นี้ เพื่อเป็นการแย่งชิงกลุ่มลูกค้า ทั้ง ลด แลก แจก แถม แต่เชื่อเถอะครับ เมื่อใดที่กลไกตลาดมีภาวะเเข่งขัน แย่งชิงที่ดุเดือด รุนแรง เมื่อนั้นผู้บริโภคจะเป็นผู้ได้ รับผลประโยชน์สูงสุดครับ....... ตลอดระยะเวลา 5 ปี เราได้มกี ารพัฒนา เรียนรูเ้ พิม่ เติมสม�ำ่ เสมอ โดยเฉพาะในเรือ่ งของเมล็ด

กาแฟ ทีเ่ ราคัดสรรเมล็ดทีด่ ี มีคณ ุ ภาพ และเพิม่ สัดส่วน ของเมล็ดกาแฟชั้นดี จึงท�ำให้กาแฟมีความหอมมาก ยิ่งขึ้น นี่จึงเป็นที่มาของความส�ำเร็จ ดูได้จากยอดขาย ที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งสาขาเสนา สาขาอยุธยาสาย 1 สาขา ลาดบัวหลวง (ก�ำลังขยายร้าน) ดังนัน้ เราจึงขออาสาส่ง ต่อความส�ำเร็จนี้ไปยังกลุ่มลูกค้าผู้สนใจในธุรกิจด้าน กาแฟ ส�ำหรับแนวทางการบริหารของแบรนด์ Margaret Coffee เราเน้นการขยายกิ่งก้านสาขาให้ เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นทางเลือกให้กับกลุ่มผู้สนใจ ในธุรกิจด้านกาแฟ เพราะเเบรนด์เรามีจดุ ยืนทีเ่ ข้มแข็ง คือต้องการสร้างอาชีพให้คน พร้อมกับให้ประชาชนได้ ดื่มกาแฟดี มีคุณภาพในราคาสบายกระเป๋า

ในโอกาสนี้...

ผมอยากจะขอใช้หนังสือเล่มนี้ บทความนี้ ส่งสารไปยังหน่วยงานต่างๆอาทิ สถานที่ราชการ โรง พยาบาล รัฐวิสากิจ สถานศึกษา หน่วยงานต่างๆ ทัง้ ภาค รัฐและเอกชน หรือสถานที่ที่มีไว้เพื่อบริการประชาชน หากสนใจร้านกาแฟสักร้านไว้บริการประชาชน หรือ เป็นร้านกาแฟสวัสดิการประชาชนในหน่วยงานให้นกึ ถึง แบรนด์ Margaret Coffee ทางเรายินดีให้ความช่วย เหลือในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของค่าธรรมเนียม เเฟรนไซส์ หรือในด้านองค์ความรู้ต่างๆ ทางเรายินดี ให้ความช่วยเหลือ อย่างน้อยถือเป็นการช่วยเหลือให้ ประชาชนได้กินกาแฟดี ที่มีคุณภาพ ในราคาประหยัด อีกด้วยครับ.....Margaret Coffee

53


หนึ่งในสาขาของร้านดูดนมสด เป็นร้านนมที่มีคนเข้าเยอะ และคึกคักอยู่ตลอดเวลา จนมีคนพูดถึง ขั้นว่า “ถ้ าไม่ มาดูดนมวิทยา เหมือนมาไม่ ถงึ โคราช” ด้วยเอกลักษณ์ของการแต่งร้านที่โดดเด่นไม่เหมือน ใคร เน้นบรรยากาศสบายๆ นั่งชิลล์ มีอาหารและเครื่องดื่ม บริการไม่ว่าจะเป็นอาหารจานด่วนทานง่าย ของ ทานเล่น ขนมปัง ไอศครีม เรียกว่า มาร้านเดียวครบ

ที่มาของร้านดูดนมวิทยา

ร้านดูดนม เกิดจากความฝันของกลุ่มเพื่อน ด้วยเรามีความถนันทางเรื่องนมอยู่แล้ว แต่อยากจะมี ร้านบรรยากาศสบายๆ ชิลล์ๆ ให้ลูกค้านั่ง จึงช่วยกันคิดคอนเซ็ป โดยส่วนใหญ่คอนเซ็ปจะขึ้นอยู่กับสถานที่ที่ เราหาได้ อย่างบ้านหลังนี้ที่เปิด “ดูดนมวิทยา” เมื่อเราได้สถานที่ก็มาคุยกันว่าจะตกแต่งแนวไหน ก็สรุปกันที่ บรรยากาศโรงเรียนประถมสมัยก่อน นอกจากดูดนมวิทยาแล้ว เรายังมีสาขา ดูดนมพาณิช, ดูดนมสกาล่ า, ดูดนมวิลล่ า, ซึ่งใครใกล้ที่ไหนก็สามารถเข้าไปใช้บริการได้เลยค่ะ

54


“ดูดนมวิทยา” เรามีเมนูเด็ดแนะน�ำ อาทิ เช่ น ขนมปั งสังขยา ซึ่งตัวสังขยาจะเป็ นสูตรพิเศษ ของทางร้ าน น�ำมาทานกับขนมปั งปิ ้ ง หรือขนมปั ง นึ่งก็อร่ อยลงตัว ปั งเย็น นมปั่ นโรยหน้ าด้ วยท็อป ปิ ้ งหลายๆ อย่ าง ชามใหญ่ ทานได้ หลายคน ยังมี ช็อคโทส ช็อคบานานา เป็ นขนมปั งปิ ้ ง มีไอศกรี ม วิปครีม และตกแต่ งด้ วยกล้ วย ที่เข้ ากันอย่ างลงตัว

มาม่ าต้ มย�ำไข่ ออนเซ็น

ข้ าวกระทะร้ อน

นอกจากเมนูของหวานที่ขึ้นชื่อแล้ว ที่นี่ยังมีบริการอาหารอีกด้วย โดยเมนูยอดนิยม คือ มาม่ าต้ มย�ำไข่ ออนเซ็น เสริ์ฟร้อนๆ ชาม ใหญ่ๆ รสชาติแซ่บจี๊ดสะใจได้กินแล้วจะติดใจ และอีกหนึ่งเมนูฮิต ข้ า วกระทะร้ อน ที่มีทั้ง ไข่ดาว หมูพริกไทยด�ำ ราดด้วยซอสเทอริยากิ เหมาะส�ำหรับมาเป็นครอบครัว…..

สาขาดูดนมวิทยา ตั้งอยู่บนถนนช้างเผือก เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 17.00-24.30 น. โทร. 09-5636-8728

สาขาดูดนมพาณิช หลังไนท์สวนหมาก เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00-24.30 น. โทร. 09-3924-2629

สาขาดูดนมวิิลล่า โทร. 09-8395-3356

สาขาดูดนมสกาล่า เยื้องภัตตาคารเสียวเสี้ยว ตั้งแต่เวลา 16.00-24.30 น. โทร. 09-9716-5163

55


ร้ านร่ มไม้ ริมนา ร้านอาหารบรรยากาศสบายๆ ช่วงกลางวัน จะเน้นโซนทานอาหารด้านใน ใกล้บ่อน�้ำ ส่วนตอนเย็นจะเปิ ด โซน Open Air มีโต๊ะหิ นอ่อนจัดเรี ยงตามจุดพืน้ ทีต่ า่ งๆ ของร้าน อาหารของทีน่ ีม่ ี มากมายหลายอย่าง ทัง้ อาหารไทย อาหารจี น และอาหารอีสาน รวมถึงยังมี ก๋วยเตีย๋ วเป็ ด ข้าวหน้าเป็ ด ทีข่ ึ้น ชื อ่ ของจังหวัดนครปฐมให้ได้ลิ้มลองกันด้วย

เมนูแนะน�ำจานเด็ดที่แทบทุกโต๊ะ ต้องสั่งมาทาน คือ “กบทอด” โดยทางร้าน ใช้กบไซส์ใหญ่ ปรุงรสตามสูตรเฉพาะแล้ว น�ำไปทอด เสริ์ฟกันแบบร้อนๆ กรอบนอกนุ่ม ใน หวานๆ เค็มๆ อร่อยถูกปาก เมนูต่อมา “เป็ ดพะโล้ ” เป็ ด พะโล้ ข องที่ นี่ ขึ้ น ชื่ อ มาก เพราะที่ร้านใช้เป็ดเชอรี่ขนาดใหญ่คัดมาเป็น พิเศษ น�ำมาต้มกับเครื่องพะโล้และสมุนไพร จีน ท�ำให้ไม่มีกลิ่นสาบ เนื้อนุ่มละมุนลิ้น จน ใครๆ พากินติดใจ ตามมาด้วยเมนูปลาทีข่ นึ้ ชือ่ “ปลาช่ อนทอดย�ำสมุนไพร” รสชาติจัดจ้าน

56


ร้ านร่ มไม้ ริมนา ตั้งอยู่ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ่ฝั งซ้ ายมือ (ทางไปวัดดอนหวาย) แยกเข้ าจากถนน ปิ่ นเกล้ า – นครชัยศรี ประมาณ 200 เมตร สอบถามเส้ นทางหรื อส�ำรองทีน่ ั้งได้ ทเ่ี บอร์ 082-293-2662, 02-482-1025 เปิ ดบริการทุกวันเวลา 08.00 – 23.00 น.

อัดแน่นไปด้วยเครื่องสมุนไพร ไทย ถูกปากใครหลายๆ คนเลย ทีเดียว นอกจากเมนูเด็ดที่ แนะน�ำข้ างต้ น ที่ร้านเรายัง มี เ มนู อ่ ื น ๆ ให้ ไ ด้ ชิ ม กั น ไม่ ว่ าจะเป็ น ก๋ วยเตี๋ยวเป็ ด, ขา หมูทอด, ออส่ วน, ลาบเป็ ด, ต้ ม ย� ำ ปลาคั ง , ปลาทั บ ทิ ม ทอดราดน�ำ้ ปลา, ส้ มต�ำปูม้า ฯลฯ

57


ร้านอาหารจันทร์มณี ร่วมย้อนอดีตกันกับ บรรยากาศเก่าๆ ชวนให้นึกถึงความหลังแบบไทยๆ คงไว้ซึ่งความสงบ ร่มรื่นและเป็นธรรมชาติ คลุกเคล้า ด้วยเสียงดนตรีฟังสบายๆ ฉบับท้องถิ่นแท้ๆ ในเรื่อง ของคุณภาพอาหารและรสชาตินั้น เราการันตีความ อร่อย หากไม่พอใจยินดี “ท�ำใหม่” ทุกเมนู เพราะเรา ให้ความส�ำคัญกับอาหารมื้อพิเศษของท่าน

58


ร้านอาหารจันทร์มณี ตกแต่งร้านสไตล์วินเทจ ย้อนยุค ร่มรื่น นั่งสบาย อาหารอร่อย เปิดเพลง สากล และมีเล่นดนตรีสด โดยเมนูเด็ดของที่ร้าน เช่น แกงเขียวหวานโรตี, ปลาช่อนลุยสวน, ย�ำถั่วพู, ปลา ดุกฟูผัดพริกขิง, หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์อบชีส, แกงส้มชะอมทอดใส่กุ้ง และเมนูที่ต้องสั่งทุกโต๊ะ “ต้มย�ำ ลอยนวล” เมนูเด็ดแห่งร้านอาหารจันทร์มณี ต้มย�ำร้อนๆ รสชาติแซ่บซี้ด จัดจ้าน ถูกอกถูกใจทั้งชาวไทยและ ต่างชาติ ใครที่ยังไม่เคยทานเมนูนี้ถือว่ายังมาไม่ถึงร้านจันทร์มณีนะคะ

ร้านอาหารจันทร์มณี ตั้งอยู่ในตัวเมืองสระแก้ว ในซอยตรงข้ามห้างแม็คโครสระแก้ว เข้าซอยมาประมาณ 500 เมตร อยู่ขวามือ ตรงข้าม บริษัท เจ เอส ฟลาวเวอร์ จ�ำกัด สนใจส�ำรองโต๊ะได้ที่เบอร์ 081-820-0598, 089-527-5467,037-242-949 59


CHEF TABLE (เชฟ เทเบิ้ล)

ร้ า นอาหารฝรั่ ง รสชาติ แ บบไทยๆ กั บ บรรยากาศชิ ล ๆ สไตล์ลอฟท์ อาหารอร่อยไม่ผิดหวัง การันตีความอร่อยโดยเชฟมาก ประสบการณ์กว่า 20 ปี โดยเจ้าของร้านเป็นเชฟโรงแรม 5 ดาว ท�ำเอง ปรุงเอง ที่ส�ำคัญอาหารรสชาติคุณภาพแบบโรงแรม แต่ราคาไม่แรงเลย แถมยังสามารถรีเควส Special dish ได้อีกด้วย เมนูที่แนะน�ำของที่นี่ คือ “สเต็กปลาแซลมอนซอสซัลซ่ า” อร่อยเปรีย้ วหวานก�ำลังดี “อินเดียมา ซาล่ าไก่ ” เมนูนี้หาทานได้ยากในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จะมีแต่ในโรงแรม ใหญ่ๆ และที่ส�ำคัญ ห้ามลืมสั่ง “ซี่โครงหมูอบซอสบาร์ บคี วิ ” เมนูยอด นิยมของทางร้าน เดี๋ยวจะหาว่าไม่บอก.....

“อากาศดีๆ แบบนี้หาอาหารอร่อยๆ ฟินๆ ในราคาเบาๆ

แวะมา chef table ” 60


CHEF TABLE

ตั้งอยู่บนถนนเลียบค่ายวิภาวดี (ทางลัดที่จะไปบางกุ้ง) เปิดตั้งแต่ 11.00 น. – 22.00 น. มีบริการที่จอดรถกว้างขวาง หากใครมาตามเพจ Check in ฟรีเครื่องดื่มคนละ 1 แก้ว สอบถามหรื อส�ำรองโต๊ ะได้ ท่ เี บอร์ 084-689-5795, 082-585-1188

61


ร้านแฮงค์เอาท์กึ่งผับ ในบรรยากาศชิลล์ๆ มีโซนที่ นั่งสบายๆ ทั้งด้านนอกและด้านใน พร้อมอาหารและ เครื่องดื่มราคาเบาๆ สุดมันส์ไปกับวงดนตรีสด หรือ ร้องเพลงคาราโอเกะแบบสนุกสนาน ที่นี่เหมาะทั้งกลุ่ม เพื่อนและคู่รัก หรือถ้ามากันเยอะก็จะยิ่งสนุก

กรีน เรสเตอรองท์ แบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน

ส่ วนที่ 1 Garden มี เ วที ด นตรี ส ด ฟังสบาย ตกแต่งด้วยความเป็นธรรมชาติแบบ Open Air มีสระน�ำ้ ตัง้ อยูต่ รงกลางขนาดใหญ่ น�ำ้ พุ อยูต่ รงกลางสระ และยังมีนำ�้ ตกเล็กๆ อีกด้วย รอบ ด้านตกแต่งด้วยต้นไม้นานาชนิด เป็นลักษณะลาน เบียร์กว้างถึง 50 โต๊ะ 62


ส่ วนที่ 2 จะเป็นห้องจัดเลี้ยง มีห้อง รับรองตั้งแต่ 4 ท่าน ไปจนถึง 100 ท่านเลย ทีเดียว ภายในเป็นที่นั่งแบบโชฟา พร้อมจอ คาราโอเกะขนาดใหญ่ ส่ วนที่ 3 เป็นฮอลล์ใหญ่ สนุกไปกับ ดนตรีสดเต็มวง และ DJ สุดมันส์ ตั้งแต่เวลา 19.00 – 01.00 น. อาหารเด็ดเมนูแนะน�ำ คือ ปลาช่ อนลุยสวน, หมึกไข่ น่ ึงมะนาว ปลากะพงทอดน� ำ้ ปลา, ทะเลสองน� ำ้ , พล่ าหมูสมุนไพร, ปูไข่ ดอง ฯลฯ

กรีน เรสเตอรองท์

ร้านของคนดอนเมือง เปิดบริการเต็มรูปแบบแล้ว วันนี้ เปิดทุกวันเวลา 16.00 – 01.00 น. รับจัดเลี้ยงภายใน และนอกสถานที่ สนใจติดต่อจองห้องคาราโอเกะได้ที่เบอร์

โทร. 02-566-1828, 08-1335-7706

63


ร้านอาหาร

ครัวเดอะเพียร์ @อ่าวคุ้งกระเบน

ร้านอาหารอร่อย...บรรยากาศวิวทะเลสวยๆ สุขได้ทุกโอกาสแวะมาที่นี่...ร้านอาหาร ครัวเดอะเพียร์@อ่าวคุ้งกระเบน

64

จะดีแค่ไหนถ้าเราได้นงั่ ทาน อาหารกับคนพิเศษ ชมวิวทะเล ฟัง เสียงคลื่นซัดฝั่ง และดูพระอาทิตย์ ลั บ ขอบฟ้ า ในยามเย็ น มั น ช่ า งเป็ น อะไรที่ลงตัวซะเหลือเกิน

ร้านอาหารครัวเดอะเพียร์@ อ่าวคุง้ กระเบน รับ ประทานอาหารในจุดชมวิวที่สวยที่สุดของอ่าวคุ้งกระเบน โอบล้อมด้วยทิวเขาที่สมบูรณ์ที่สุด ท่ามกลางบรรยากาศ สุดแสนโรแมนติก ครัวเดอะเพียร์พร้อมต้อนรับทุกท่านด้วย อาหารหลากหลายทั้งอาหารพื้นบ้านและอาหารทะเล ใน ราคามิตรภาพ อาทิเช่ น ปลากะพงต้ มกระวาน หมูชะมวง ผัดไทยเส้ นจันท์ ปูน่ ิม หลากเมนู ปลากะพงทอดราด น�ำ้ ปลา จ๊ อปู พล่ าปลากระบอก ส้ มต�ำทะเล พร้ อม หลากหลายให้ เลือก ฯลฯ โดยทีมงานเดอะเพียร์ ที่พร้อมคอยบริการดูแล ทุกท่านที่มาเยือน นอกจากอาหารอร่อยแล้วทีน่ ยี่ งั มีบริการทีพ่ กั มี ทั้งเป็นห้องพัก และแบบบ้านพัก บริเวณรีสอร์ทอยู่ติดกับ ท่าเทียบเรือเดอะเพียร์ และหมู่บ้านชาวประมง โดยรอบ มีความเป็นส่วนตัว บรรยากาศชิลล์ๆ กับลมโชยอ่อนๆสุด


แสนสบาย ใครมองหากิจกรรมสนุกๆ อย่างเช่น ตกหมึก, ด�ำ น�้ำ, ตกปลา,พายคายัค ล่องเรือชมอ่าว เก็บหอย ดูเต่าและ พันธุ์ปลาหลากหลายชนิด ไปจนถึงให้อาหารปลาฉลาม มา ที่นี่ที่เดียวครบ “เดอะเพียร์ รี สอร์ ท@ อ่ าวคุ้งกระเบน”

ร้ านอาหารครั วเดอะเพียร์ เปิ ดบริ การ ตัง้ แต่ 10.00–22.00 น. ตัง้ อยู่ท่ ีอ่าวคุ้งกระเบน บนจุดชมวิวที่สวยที่สุดของคุ้งกระเบน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ท่ ี โทร. 084-333-7699, 091-738-6555, 062-941-6536

ร้านอาหารอร่อย...บรรยากาศวิวทะเลสวยๆ สุขได้ทุกโอกาสแวะมาที่นี่... ร้านอาหารครัวเดอะเพียร์@อ่าวคุ้งกระเบน Facebook : The Pier Resort อ่าวคุ้งกระเบน จันทบุรี 65


มุมทะเลจันทร์ โฮมสเตย์ กับทีพ ่ กั ดูดมี สี ไตล์ ทัง้ แบบเกาหลีและญีป่ นุ่ ตัง้ อยู่ในหมูบ่ า้ นไร้แผ่นดิน ที่ที่คุณจะได้มาสัมผัสกับธรรมชาติของป่าชายเลน และวิถีชีวิตของชาวประมงพื้นบ้าน ด้วยบรรยากาศ ที่พักแบบชิลล์ๆ และกิจกรรมบบจัดเต็ม ใครที่มีเวลาน้อยก็สามารถมาสนุกกับทริป 2 วัน 1 คืน พร้อม อาหาร 3 มื้อแบบจัดเต็ม ที่นี่ได้สบายๆ

เรามีการตกแต่งทีฉ่ กี แนวของการท�ำโฮมสเตย์ทดี่ หู รู และมีสไตล์เป็นของตัวเอง ทัง้ แบบเกาหลีและญีป่ นุ่ พร้อมสิง่ อ�ำนวยความสะดวกไว้ให้บริการอย่างครบครัน เช่นเครือ่ งปรับ อากาศภายในห้อง Wifi สบู่ ยาสระผม และมุมกาแฟ ในส่วนของกิจกรรมยอดนิยมจะเป็นการล่องแพ เปียก พายเรือคายัล เทีย่ วชมทะเลแหวก ไหว้หลวงพ่อปากน�ำ้ เวฬุที่อยู่คู่หมู่บ้านมานานนับ 100 ปี ชมเหยี่ยวแดง ตกปลา และคาราโอเกะ โดยกิจกรรมทัง้ หมดรวมอยูใ่ นราคาแพคเกจ แล้ว ไม่มีเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม 66


วันที่ 1

แนะน�ำทริป 2 วัน 1 คืน

l เดินทางโดยเรือ พร้อมรับชมธรรมชาติป่า ชายเลน และ วิถีชาวประมงพื้นบ้าน ตลอดจนถึงที่พัก ประมาณ 10-15 นาที l พั ก ผ่ อ นตามอั ธ ยาศั ย และ รั บ ประทาน อาหารกลางวัน พื้นบ้านชาวประมง l ชมทิวทัศน์รอบๆหมู่บ้าน และ นมัสการ หลวงพ่อวัดบางชัน รอยพระหัตของรัชกาลที่ 5 l ช่วงเย็น สนุกกับกิจกรรม เล่นแพเปียก ชมเหยี่ยวแดง พายเรือคายัค ชมทะเลแหวก l พลบค�่ ำ หลั ง จากกิ จ กรรม เล่ น แพเปี ย ก พร้อมชมเหยีย่ วแดง แล้วมาต่อกับ อาหารค�ำ่ กับอาหาร ทะเลสดๆ แบบจุใจ กับกิจกรรม ร้องคาราโอเกะ ตลอด ทั้งคืน และ ตกปลายามค�่ำคืน

วันที่ 2

l รับบรรยากาศยามเช้ากับกลิน ่ ไอธรรมชาติ แบบทะเล และพระอาทิตย์ขนึ้ ยามเช้า พร้อมกับ อาหาร ว่างแบบชิลๆ l รับประทานอาหารเช้า l นั่งเรือชมธรรรมชาติป่าชายเลน และ ชมทะเลแหวก (ตามฤดูกาล) l กลับ จาก ทะเลแหวก และ พักผ่อน ตามอัธยาศัย กับ อาหารกลางวัน l เดินทางกลับโดยเรือ สนใจโทรจองที่พักได้ที่ : 65/2 หมู่ที่ 2 ต�ำบลบางชัน อ�ำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110

โทร. 081-236-3914, 096-269-6424, 095-494-2924

67


วังปลา รี ส อร์ ท WangplaChanthaburi

ธรรมชาติสวยงาม มีปลามังกร หรืออโลวน่าหลายร้อยตัว สามารถให้อาหารโดยกระโดดกินได้ นั่งชิล สไตล์ธรรมชาติ ให้อาหารปลาหลังห้องในโซนริมน�้ำ เอาใจคนท�ำงานเซล บริษัท มีราคาเริ่มต้ นตัง้ แต่ 350-600.- ใกล้ตัวเมือง สะดวก สบาย สิ่งอ�ำนวยความสะดวกครบครัน เป็นร้านอาหาร กิน พัก ที่เดียวจบ โทร. 0-3930-3064, 08-3111-2127, 08-1357-4161 วังปลา รี สอร์ ท จันทบุรี

68


“บ้านสวนรีสอร์ท สัมผัสธรรมชาติ ผลไม้สดใหม่พร้อมเก็บตามฤดูกาล”

ชบารีสอร์ท จันทบุรี ChabaresortChanthaburi

ชบารี สอร์ ท รีสอร์ทที่รายล้อมไปด้วย ธรรมชาติต้นไม้นานาชนิด มีล�ำธารไหลผ่าน พร้อม ให้ทุกท่านมาสัมผัสกับบรรยากาศที่ร่มรื่น เหมาะ ส�ำหรับการพักผ่อน ภายในห้องพักตกแต่งให้แต่ละ ห้องมีการประดับตกแต่งให้มีลักษณะโดดเด่นแตก ต่างกัน พร้อมสิ่งอ�ำนวยความสะดวกภายในห้อง พักเช่น แอร์ ทีวี เครื่องท�ำน�้ำอุ่น รวมถึงอุปกรณ์อื่น รวมถึงยังสามารถจอดรถไว้หน้าที่พักได้เลยไม่ต้อง เดินไกล..... ที่น่ ี ท่ า นสามารถลิ ม้ รสชาติ ผลไม้ ขึน้ ชื่อตามฤดูกาล ของจังหวัดจันทบุรี ไม่ ว่า จะเป็ น เงาะ มังคุด ทุเรี ยน ลองกอง สละ โดย ท่ านสามารถเด็ดกินได้ เอง ไม่ จำ� กัด สดๆจาก ต้ น นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งรีสอร์ทที่อยู่ใกล้ตัวเมือง จากถนนใหญ่เข้าซอยเพียง 200 เมตร สะดวกในการ เดินทาง หรือติดต่อธุรกิจต่างๆ ในตัวจังหวัด เหมาะ ส�ำหรับคนที่ต้องการที่พักแบบไม่ไกลเมืองมากนัก หาแหล่งของกินง่าย ใกล้ตลาดนัด และถนนคนเดิน

ติดต่ อสอบถามได้ ท่ ี 111 หมู่ 2 ต.ท่ าช้ าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 2200 เบอร์ โทร. 039-471-878-9, 087-749-5667 ชบารี สอร์ ท จันทบุรี

69


สุภาวัลย์ โภชนา บริการรับจัดท�ำอาหารและโต๊ะจีน ในงานพิธีต่างๆ อาหารถูกปาก ราคาถูกใจ

สุภาวัลย์ โภชนา รับจัดโต๊ะจีนทุกสถานที่ทั่วไทย ในราคาย่อมเยาว์ การันตีความอร่อยจากกุ๊กที่มีประสบการณ์ มากว่า 20 ปี มีให้เลือกหลากหลายเมนู เพื่อให้เหมาะกับความ ต้องการและงานที่จะจัด ไม่ว่าจะเป็นโต๊ะจีนงานเลี้ยง โต๊ะจีน งานบวช โต๊ะจีนงานแต่ง หรืองานใดๆ ติดต่อเราได้เลยครับ..... เมนูแนะน�ำอาทิเช่ น ข้ าวเกรี ยบทอด, ติ่มซ�ำ, กระเพาะปลาน�ำ้ แดง, ย�ำหมูย่าง, ปลาทับทิม นึ่งมะนาว, ขาหมูเปื่ อยยอดผักน�ำ้ แดง, ผัดเกีย้ มไฉ้ กระเพาะหมู, แกงส้ มกุ้งสดไข่ ชะอมไหลบัว, ข้ าวผัดปู, เต้ าฮวยนมสดเย็น ฯลฯ

สุภาวัลย์ โภชนา เรายังมีบริการรับจัดเลี้ยง และจัดงานพิธีต่างๆ งานสังสรรค์วันเกิด งานเลี้ยงบริษัท หรืองานเลี้ยงประชุมในหมูคณะ เป็นต้น สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่

เบอร์โทร 081-6299261, 081-9112833

หรือที่อยู่ 72/3 หมู่ 1 ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม, 73120


แนะนำ�ร้านอาหาร

Advise The Food Shop

ภาคกลาง ที่ตั้ง เบอร์โทรศัพท์ ร้านอาหารอร่อย อาหารตามสั่ง อาหารพื้นบ้าน อาหารคาว-หวาน

ดู AD 4 สี หน้ า 11

ดู AD 4 สี หน้ า 6

CHEF Table (เชฟ เทเบิ้ล)

ร้านอาหารฝรั่งมาแนะน�ำครับ เข้าเรื่อง เลย คือ ร้านนี้เจ๋งมากตรงที่เจ้าของร้านเป็นเชฟ โรงแรม 5 ดาว ท�ำเอง-ปรุงเอง ทีส่ ำ� คัญอาหารรสชาติ คุณภาพแบบโรงแรม แต่ราคาไม่แรงเลย!!! แถมยัง สามารถรีเควส special dish ได้อีกด้วย ที่อยู่ : 89/279 ถ.วิภาวดี ต.มะขามเตีย้ จ.สุราษฎร์ ธานี โทร. 08-2585-1188, 08-4689-5795

72

ป.เจริญโภชนา

ให้บริการ อาหารโต๊ะจีน อาหารบุฟเฟ่ต์ ในพิธีงานต่างๆนอกสถานที่ "งานเล็ก งานใหญ่ ทางเรายินดีให้ บริ การ" ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพ ทาง เราเลือกสรรวัตถุดิบ ในการประกอบอาหารที่มี คุณภาพ สด สะอาด ปริมาณเต็มจาน และรสชาติ อร่อยถูกปาก ที่อยู่ : 5/32 หมู่ 18 ต.คูคต อ.ล�ำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 โทร. 0-2533-7976, 08-1268-8833, 08-1928-6185


แพ ช.โชคประเสริฐ

แพรับเหมา น�ำเที่ยว ที่เขื่อนภูมิพล อ�ำเภอ สามเงา จ.ตาก แพเป็นกันเองมาก การบริการดี อาหาร อร่อย บริการจัดเลีย้ งประชุมสัมนา สังสรรค์ งานพิธตี า่ งๆ ที่อยู่ : 248/1 หมู่ 3 ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก โทร. 08-8992-2566, 08-9957-8697, 08-1962-3479 ดู AD 4 สี หน้ า 11

ร้านร่มไม้ริมนา

ร้านอาหารที่ได้รับความนิยมอย่างมากเนื่องจาก รสชาติอาหารทีถ่ กู อกถูกใจลูกค้าทีม่ าใช้บริการทีร่ า้ นร่มไม้รมิ นา และราคาอาหารยังเป็นราคาที่สมน�้ำสมเนื้อกับคุณภาพที่ลูกค้า จะได้รบั อีกด้วย และลูกค้ายังติดอกติดใจกับความเป็นธรรมชาติ ของร่มไม้ที่มีอยู่โดยรอบ ที่อยู่ : ลาดหลุมแก้ ว 35/4 หมู่ 2 ต.คลองพระอุดม อ.ลาดหลุมแก้ ว จ.ปทุมธานี โทร. 08-1860-6845 พุทธมณฑลสาย 5 18/3 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 โทร. 0-2482-1025, 08-1700-9960

Margaret Coffee

ดู AD 4 สี หน้ า 9

ดู AD 4 สี หน้ า 3

"ชงด้ วยใจ เสริฟด้ วยกาแฟ" กาแฟเข้ม การบริการ ลูกค้าดีมาก สุภาพพูดจาดี (ท�ำด้วยใจ อะไร ก็อร่อย) ที่อยู่ : สาขาเสนา โทร. 06-1787-7729 สาขาอยุธยา โทร. 08-7499-5967

73


ดู AD 4 สี หน้ า 10

Green Restaurant

ร้านอาหารไทยในบรรยากาศกึ่งบาร์ มีเครื่องดื่มรวมถึงค็อกเทลมากมายให้เลือกดื่ม อาหาร หลากหลายเมนูพร้อมบริการที่เป็นกันเอง ในบรรยากาศแบบชิลล์ๆ ที่อยู่ : 338/219 ซ.สรงประภา 12 ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุ งเทพฯ 10210 โทร. 0-2566-1828-9, 08-1335-7706 ดู AD 4 สี หน้ า 16

ดู AD 4 สี หน้ า 20

สุภาวัลย์ โภชนา

บริการรับจัดท�ำอาหารและโต๊ะจีนใน งานพิธีต่างๆ นอกสถานที่ สด สะอาด อร่อย ที่อยู่ : 72/3 หมู่ 1 ต.ขุนแก้ ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 โทรศัพท์ : 08-1911-2833, 08-2719-8888

ดู AD 4 สี หน้ า 17

ร้านอาหารริมชล หนองแค

ร้านใหญ่ครบเครือ่ ง ทีน่ งั่ มีหลายบรรยากาศ ทัง้ แอร์และ ไม่แอร์ มีดนตรีดว้ ยนะ เหมาะกับการต้อนรับคณะกรุป๊ ทัวร์อย่างยิง่ เพราะมีโต๊ะจ�ำนวนมาก เด็กเสริฟเยอะ อาหารรสชาดอร่อย ที่อยู่ : 2/2 ถ.พหลโยธินสายเก่ า ต.หนองแค อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140 โทร. 09-0289-4464, 0-3638-0988

74

Mycup2u By Sermsub

ร้านกาแฟ ToTCuP บริการ ส่งฟรี แม้เพียงแก้วเดียว อยากทานเครื่องดื่ม ไม่ ว่าจะเป็น กาแฟ ชาและอีกหลากหลายเมนู ขนมอร๊อย อร่อย โทร. 08-6922-5949


ดู AD 4 สี หน้ า 15

ครัวทิดเทือง

ร้านอร่อยนครสวรรค์ เมนูเด็ด: ฉูฉ่ กี่ งุ้ แม่นำ�้ , เป็ดพะโล้, แกง ป่า, ต้มย�ำปลาน�้ำใส, ปลาช่อนเผาเกลือ, ห่อหมกปลาคล้าว, ปลาม้า ทอดน�้ำปลา, แกงคั่วหอยขม, ซึ่งมีเมนูขึ้นชื่ออย่าง กุ้งแม่น�้ำเผาตัวโต เนื้อสดอร่อย ย่างมาพอดีกินกับน�้ำจิ้มซีฟู๊ด ที่อยู่ : 2/3 หมู่ 1 ต.ท่ าอ้ อย อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ โทร. 0-5638-1123, 0-5638-1000, 08-1379-1188 ดู AD 4 สี หน้ า 12

ดู AD 4 สี หน้ า 17

ก๋วยเตี๋ยวเรือเหงื่อตก

คิดถึงก๋วยเตี๋ยวเรือ ต้องแวะร้านนี้ เป็น ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือที่แนะน�ำเลย ถ้าผ่านแถวนี้ แล้ว อยากกินก๋วยเตี๋ยวแวะได้เลย น�้ำซุปเค้าอร่อยมาก ที่ร้านมีกากหมูเจียว แล้วก็แคบหมู หยิบเองได้เลย ผักทางร้านก็มีให้อยู่ ต้องบริการตัวเองนะ Enjoy eating ) ที่อยู่ : หน้ าห้ างบิก๊ ซี สุขาภิบาล 3 ฝั่ งขาออกห้ าง ล็อคที่ 2 โทร. 08-2243-1439, 06-4346-5545

ร้านก๋วยเตี๋ยวเคาะระฆัง

ร้านเก๋วยเตีย๋ วเคาะระฆัง ตัง้ อยูใ่ นปัม๊ ปตท. กม3 ที่จอดรถสะดวก บรรยากาศร้านอาจจะร้อนไป หน่อย เมนูเด็ดคือก๋วยเตี๋ยวหมูหมักทุกอย่าง ซึ่งจะมี หมูชิ้น ที่นุ่มสุดๆ กินแล้วติดใจ และ กระดูกหมูชิ้นใหญ่ กับน�้ำซุปหวานอร่อย ที่อยู่ : 310/579 ถ.สรงประภา แขวงศรี จนั ทร์ เขตดอนเมือง กรุ งเทพฯ 10210 โทร. 08-7642-8888

75


ดู AD 4 สี หน้ า 13

ร้านอาหารกลิ่นข้าวไร่

อาหารไทยพื้นบ้านรสชาติดีในบรรยากาศแบบง่ายๆ ในย่านเขาค้อ เมนูเด็ด: ย�ำผักทอดกรอบ, ผัดยอดฟักแม้ว, เห็ดหอมน�้ำมันหอย, ต้มย�ำปลาคังร้านนี้ตั้งอยู่ริมทางหลวงหมายเลข 12 ตรงกันข้ามกับ ภูแก้วรีสอร์ท เขาค้อพอดี บรรยากาศร้านเป็นแบบง่ายๆ สบายๆ ที่อยู่ : 63 หมู่ 14 ต.แคมป์สน อ.เขาค้ อ จ.เพชรบูรณ์ 67280 โทร. 08-1973-1482, 08-4232-5247 ดู AD 4 สี หน้ า 5

ร้านดูดนมสด

เป็นร้านนมที่มีคนเข้าเยอะ และคึกคักอยู่ตลอดเวลา จนมีคนพูดถึงขั้นว่า “ถ้ าไม่ มาดูดนมวิทยา เหมือนมาไม่ ถงึ โคราช” ด้วยเอกลักษณ์ของการแต่งร้านที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร เน้นบรรยากาศสบายๆ นั่ง ชิลล์ มีอาหารและเครื่องดื่ม บริการไม่ว่าจะเป็นอาหารจานด่วนทานง่าย ของทานเล่น ขนมปัง ไอศครีม เรียก ว่า มาร้านเดียวครบ สาขาดูดนมวิทยา โทร. 09-5636-8728 สาขาดูดนมวิทยา โทร. 09-5636-8728 ิ สาขาดูดนมวิลล่ า โทร. 09-8395-3356 สาขาดูดนมสกาล่ า โทร. 09-9716-5163

76


รินทร์ ข้ าวต้ มหม้ อดิน ที่ตั้ง : 129/19-20 ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม Tel. 08-4135-2519, 0-3471-1537

ดู AD 4 สี หน้ า 42

น้ อง-ดา โภชนา ที่ตั้ง : 1 หมู่ 3 ต.บางโปรง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 Tel. 0-2383-0484, 0-2756-7564, 08-1819-3506

ดู AD 4 สี หน้ า 45

ก๋ วยเตี๋ยวเรื อกุสี ที่ตั้ง : 111 หมู่ 10 ถ.เลียบคลองระพีพัฒน์ ต.ท่าหลวง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา Tel. 08-1286-1721, 08-7617-2904

ดู AD 4 สี หน้ า 41

ร้ านศรี จนั ทร์ ซีฟ๊ ูด ที่ตั้ง : 61/2 หมู่ 9 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170 Tel. 08-9526-9939

ครั วอิ่มอร่ อย ที่ตั้ง : 225/17 หมู่ 1 ต.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา Tel. 0-3535-9747, 08-1851-8194

ลิขติ ไก่ ย่าง สาขา 4 วัดลาดปลาดุก ที่ตั้ง : 88/1-3 หมู่ 6 ซ.วัดลาดปลาดุก ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 Tel. 0-2979-9761-2, 08-1554-6199

มดมี คอฟฟี่ ที่ตั้ง : สาขา 1 สระบุรี Tel. 06-3249-4923 สาขา 2 แก่งคอย (ตรงข้าม SCG) Tel. 06-2542-7008 สาขา 3 (หน้าโลตัสสระบุรี) Tel. 09-3114-0646

ดู AD 4 สี หน้ า 21

ดู AD 4 สี หน้ า 23

ร้ านข้ าวหมูแดงปฐมเลิศรส ที่ตั้ง : 115/120 ถ.รางน�้ำ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 Tel. 08-9115-1012, 08-6604-0020

ดู AD 4 สี หน้ า 40

ดู AD 4 สี หน้ า 25

ดู AD 4 สี หน้ า 29

บ้ านพักริมหาด ที่ตั้ง : 246/16 ถ.ร่วมจิตต์ ต.ชะอ�ำ อ.ชะอ�ำ จ.เพชรบุรี 76120 Tel. 0-3247-1088, 08-9484-3278 Fax. 0-3243-3639

ดู AD 4 สี หน้ า 14

77


ร้ านหลังวัง ที่ตั้ง : 104/3 ถ.อู่ทอง ต.ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา Tel. 08-4094-4130, 08-4015-3500, 09-9170-9157

ดู AD 4 สี หน้ า 40

ร้ านยกยอ ที่ตั้ง : 154 หมู่ 4 ถ.หาดปากเมง ต.ไม้ฝาด อ.สิงกา จ.ตรัง Tel. 0-7527-4014, 08-6267-3959 Fax. 0-7527-4224

ดู AD 4 สี หน้ า 22

บ้ านอาหารศรี สุวรรณ ที่ตั้ง : 11/1 หมู่ 6 ถ.สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 Tel. 0-2441-9243, 0-2441-0777 Fax. 0-2441-0930

ดู AD 4 สี หน้ า 28

ข้ าวแกงป้าทิน ที่ตั้ง : 736 หมู่ 3 ซ.รังสิต-นครนายก 34 ถ.เลียบคลองรังสิต ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี Tel. 08-9898-0815

มองดูเรื อ อยุธยา ที่ตั้ง : 35/1 หมู่ 8 ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา Tel. 0-3532-1499, 08-0108-2345, 08-6123-4539

ดู AD 4 สี หน้ า 44

ดู AD 4 สี หน้ า 21

สเต็กครู ตา ที่ตั้ง : 43/7 หมู่ 3 ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา Tel. 0-3524-2268, 08-9673-0755

ร้ านสเต็กหน้ าวัง ที่ตั้ง : เยื้องค่ายพระรามหก ถ.เพชรเกษม อ.ชะอ�ำ จ.เพชรบุรี Tel. 08-6512-4402, 08-1982-1851

ครั วเล่ าจึง ที่ตั้ง : 6/3 ถ.ริมทางรถไฟ ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 Tel. 08-3042-9609, 08-1285-9547

สวนป่ าทองผาภูมิ ที่ตั้ง : 70/2 หมู่ 6 ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี Tel. 0-3468-5231, 08-7167-1001

ก๋ วยเตี๋ยวหลุดโลก ที่ตั้ง : 6 ถ.ศิริมังคลาจารย์ 13 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 Tel. 08-8978-7996

โต๊ ะจีนครั วผู้ใหญ่ อยุธยา ที่ตั้ง : 9/2 หมู่ 4 ต.เกาะเกิด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา Tel. 08-5189-1040, 09-8406-6360

ล�ำล�ำลับแล สระบุรี ที่ตั้ง : 327/16 ปากซอย 10 ถ.เทศบาล 2 ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 Tel. 08-5888-5508, 08-1456-5744

ดู AD 4 สี หน้ า 24

ดู AD 4 สี หน้ า 22

78

ดู AD 4 สี หน้ า 25

ดู AD 4 สี หน้ า 45

ดู AD 4 สี หน้ า 24

ดู AD 4 สี หน้ า 26

ดู AD 4 สี หน้ า 28


Bee Binsu & Candy ที่ตั้ง : หอนาฬิกาหนองจอก (ลานจอดรถ) ถ.บุรีภิรมณ์ แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพฯ Tel. 06-3232-4191

ไอซ์ โภชนา ค๊ อฟฟี่ ช๊ อบ แอนด์ รสเตอรองท์ ที่ตั้ง : 37 หมู่ 3 ตลาดท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี Tel. 0-3456-5221, 08-3973-6576

ก๋ วยเตี๋ยวเรื อ ร้ านลุงประตูน�ำ้ ที่ตั้ง : 1024/2 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 Tel. 08-5919-1994, 09-1175-9449

ดู AD 4 สี หน้ า 20

ดู AD 4 สี หน้ า 44

เจ๊ เพยสเต็ก สวรรคโลก ที่ตั้ง : 7/3 ถ.จรดวิถีถ่อง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย Tel. 08-3137-7327

ร้ านจันทร์ เจริญ ที่ตั้ง : 361 หมู่ 9 ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70190 Tel. 0-3229-1033, 08-1446-8907

ร้ านอาหารดาวทะเลซีฟ๊ ูด ที่ตั้ง : อ.ชะอ�ำ จ.เพชรบุรี Tel. 08-6091-4455 คุณสมศรี 08-5710-3689 จ่ าตี๋

ร้ านเจ๊ ออน ที่ตั้ง : 59 หมู่ 5 ต.คูบัว อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 Tel. 0-3273-0200, 08-1007-6963

แชมป์เขย่ านม ที่ตั้ง : 16 ถ.ประชาอุทิศ ซ.ประชาอุทิศ 74 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 Tel. 08-9140-0314

ติมตาไอศกรี ม ที่ตั้ง : 49/3 หมู่ 8 ต.ห้วยทราย อ.หนองแค จ.สระบุรี Tel. 08-2989-4555

ขาหมูตรอกซุง บางรั ก ที่ตั้ง : 106/5 ถ.เจริญเวียง แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 Tel. 0-2235-4930, 08-6788-7602

อ๊ อด หมูหนั ท่ านอ๋ อง ที่ตั้ง : ถ.เพชรเกษม อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ Tel. 08-1178-1295, 08-5299-6388

ร้ านคลอเพลง ที่ตั้ง : 31/28 ถ.สายเอเชีย ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก Tel. 08-7194-5046

ดู AD 4 สี หน้ า 29

ดู AD 4 สี หน้ า 24

ดู AD 4 สี หน้ า 22

ดู AD 4 สี หน้ า 42

ดู AD 4 สี หน้ า 16

ดู AD 4 สี หน้ า 29

ดู AD 4 สี หน้ า 40

ดู AD 4 สี หน้ า 18

ดู AD 4 สี หน้ า 29

ดู AD 4 สี หน้ า 46

79


โรงเรี ยนสอนศิลปะ การปรุ งอาหารไอเชฟ ที่ตั้ง : 1/248 และ 1/251 หมู่ 16 ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา Tel. 08-3543-0543

ดู AD 4 สี หน้ า 28

ณัทพงศ์ โภชนา นครปฐม ที่ตั้ง : 12 หมู่ 4 ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 Tel. 08-1880-6389, 08-4455-1459, 0-3426-7432

สวนป่ าเกริงกระเวีย (อ.อ.ป.) ที่ตั้ง : 276/26 หมู่ 4 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180 Tel./Fax. 0-3468-3450

ดู AD 4 สี หน้ า 26

ครั วผักหวานบ้ าน 1 ที่ตั้ง : 91 หมู่ 2 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150 Tel. 0-3458-5023, 08-6384-1450, 08-1809-1622

อร่ อยเบเกอรี่ ที่ตั้ง : 45/53 ซ.หัวหิน 112 หมู่บ้านหัวนา ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ Tel. 08-9173-9668, 06-1635-9152, 08-1705-8238

โรงแรมประสพสุข ที่ตั้ง : 277 ถ.แสงชูโต ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 Tel. 0-3451-1207 Fax. 0-3451-1411

ตี๋ลูกชิน้ ปลากราย ที่ตั้ง : 30/1 ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน�้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 Tel. 08-1532-2524, 08-6928-9004, 08-5966-6682

บ้ านครั วชุมแสง ที่ตั้ง : 7 ถ.แสงมุกดา ต.ชุมแสง อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60120 Tel. 08-1786-2885

วรญา ครองลาภเจริญ (เจ๊ แขก) ที่ตั้ง : 22/62 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร Tel. 08-6340-5419

ร้ านอาหารไผ่ ขวาง ที่ตั้ง : 167 หมู่ 2 ต.ไผ่ขวาง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี Tel. 0-3552-3014-5

ร้ านไผ่ เขียวเบเกอรี่ ที่ตั้ง : 614/16 ต.ตลาด กระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร Tel. 0-3447-2148, 08-1777-0109

ร้ านส้ มต�ำปูน่ ึง ที่ตั้ง : 52/5 หมู่ 3 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180 Tel. 08-9090-3385

ดู AD 4 สี หน้ า 25

80

ดู AD 4 สี หน้ า 21


ร้ านอาหารริมคลองเฮ้ าส์ บางปลาม้ า ที่ตั้ง : 29/1 หมู่ 2 ต.บางปลาม้า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150 Tel. 0-3544-6833, 08-1986-6007, 08-6320-4710

ระเบียงไม้ ที่ตั้ง : 101 หมู่ 9 ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 Tel. 08-1299-1319, 08-6408-1448

ครั วกุ้งหลวง ที่ตั้ง : 95/1 หมู่ 4 ต.หนองบัว อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี Tel. 08-6375-3621

ร้ านนายเลี๊ยก ที่ตั้ง : 6/7 หมู่ 4 ถ.จักรพรรดิ์ ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 Tel. 0-3525-1761

ยุทธศักดิ์ ไฮโดรฟาร์ ม ครั วไฮโดร ที่ตั้ง : 104/1 หมู่ 8 ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก 26000 Tel. 08-1846-1641, 08-1864-2995

ร้ านอาหารส้ มแก้ ว ที่ตั้ง : 18/4 หมู่ 2 ถ.ปิ่นเกล้า-นครชัยศรี ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 Tel. 0-2889-4152 Fax. 0-2482-1834

ติก๊ ไอศกรี ม ที่ตั้ง : 4 ถ.สองแคว ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 Tel. 08-6375-4437, 0-3451-1188, 08-1292-5246

ร้ านอาหารคลองบุญ ที่ตั้ง : 39/2 หมู่ 5 ต.เจ้าปลุก อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150 Tel. 08-1994-8793, 0-3576-9522, 0-3571-2230

ครั วผู้ใหญ่ สาซีฟ้ ูด ที่ตั้ง : หมู่ 10 ต.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ Tel. 08-9148-6560, 09-7953-9804

ร้ านลูกชิน้ ปลาล้ งเล้ ง ที่ตั้ง : 1091 ถ.พระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10300 Tel. 0-2611-6338

ลาดหญ้ าโฮมสเตย์ ที่ตั้ง : 55/37 หมู่ 8 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี Tel. 08-9914-9574, 0-3458-9326

เปี ยอู๋ โภชนา ที่ตั้ง : 29/16-18 ถ.บางนา-ตราด กม.7 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ Tel. 0-2740-2784

81


ร้ านอาหารคุ้นลิน้ เจ้ าเก่ า ที่ตั้ง : 10/26 หมู่ 4 ต.บางจะเกร็ง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 Tel. 0-3476-2948, 0-3476-2943, 08-9837-4824

ครั วคุณนก ส้ มต�ำศรี กาญจน์ ที่ตั้ง : 147/6 หมู่ 1 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี Tel. 08-9964-4875

ร้ านหม�่ำ ที่ตั้ง : 247/1 ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน�้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ Tel. 0-5622-6238

ต�ำหลาย at สมุทรปราการ ที่ตั้ง : 999/994 หมู่ 6 ซ.รักพันธ์ดี ถ.พุทธรักษา ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 Tel. 06-4234-5500

82

ร้ านอาหารเจ๊ ณี ที่ตั้ง : 333/7 หมู่ 4 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี Tel. 0-3464-7449, 08-9820-7711

เจ๊ เหมียว อาหารทะเลสด ที่ตั้ง : 35 หมู่ 2 บริเวณหาดเจ้าส�ำราญ ต.หาดเจ้าส�ำราญ อ.เมือง จ.เพชรบุรี Tel. 08-1986-3182

บ้ านริมบึง ที่ตั้ง : 372/21 หมู่ 2 ต.หนองดินแดง อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 Tel. 08-2989-7117, 08-1944-9199, 08-9073-5489

นกหมูกะทะ ที่ตั้ง : 224/1 หมู่ 3 ต.คุ้งส�ำเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท Tel. 09-0740-6565

ร้ านน�ำ้ ทิพย์ ที่ตั้ง : 69 ซ.วัชรพล ถ.รามอินทรา แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220 Tel. 08-1615-4688, 0-2519-8447

ร้ านกาแฟสดไร่ คุณหญิง ที่ตั้ง : 75 หมู่ 7 ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150 Tel. 08-6160-9440

ราดหน้ ายอดผัก (นาย 9 ราดหน้ าประชาอุทศิ เจ้ าเก่ า) ที่ตั้ง : 655/14 หมู่ 1 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 Tel. 08-1639-8430, 08-6888-1062

ร้ านอาหารริมคลอง ที่ตั้ง : สาขา 1 หน้าวัดพระเมรุ จ.พระนครศรีอยุธยา Tel. 0-3523-3003, 08-6644-3814,08-1744-8690 ที่ตั้ง : สาขา 2 วัดศาลาแดง ซ.5 บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา Tel. 0-3538-1205, 08-6644-3814, 08-1137-8960


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


แนะนำ�ร้านอาหาร

Advise The Food Shop

ภาคอีสาน ที่ตั้ง เบอร์โทรศัพท์ ร้านอาหารอร่อย อาหารตามสั่ง อาหารพื้นบ้าน อาหารคาว-หวาน

ครั วนาคนาวา ที่ตั้ง : 39/1 หมู่ 9 ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา Tel. 08-1924-7091, 08-6833-9141

สวนอาหาร จ้ อก้ อฟาร์ ม ร้ อยเอ็ด ที่ตั้ง : 371/1 ถ.รณชัยชาญยุทธ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด Tel. 0-4351-6684, 08-1964-7257

ร้ านอาหาร ซี แอนด์ ซี มหาสารคาม ที่ตั้ง : 46 หมู่ 13 ต.แก่งเลิงจาน อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 Tel. 0-4377-7060

ลาบไก่ บ้าน (ไม่ ลองไม่ ร้ ู ) ที่ตั้ง : อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม Tel. 08-0477-4419, 09-1081-5564

ส้ มต�ำน�ำ้ โจ๊ ก ที่ตั้ง : 11/1 ถ.ทหาร ต.ค�ำน�้ำแซ่ป อ.วารินช�ำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 Tel. 08-1282-4800

สวนอาหารบ้ านล้ อเกวียน ที่ตั้ง : 37 หมู่ 6 ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel. 0-4421-8349, 08-1877-0246, 08-9844-3843

ดู AD 4 สี หน้ า 45

ดู AD 4 สี หน้ า 24

ดู AD 4 สี หน้ า 22

ดู AD 4 สี หน้ า 20

97


98


แนะนำ�ร้านอาหาร

Advise The Food Shop

ภาคตะวันออก ที่ตั้ง เบอร์โทรศัพท์ ร้านอาหารอร่อย อาหารตามสั่ง อาหารพื้นบ้าน อาหารคาว-หวาน

ร้านอาหารจันทร์มณี

ดู AD 4 สี หน้ า 4

อาหารอร่อย บรรยายกาศดี เพลงเพราะ พนักงานต้อนรับเยี่ยม ร้านสวนอาหารสไตล์วินเทจ ร่มรื่นนั่งสบาย อาหารอร่อย ราคาเป็นกันเอง พร้อม ดนตรีสดโฟล์กซองรุ่นเก๋า ที่นี่ที่เดียว !!! ที่อยู่ : 17/2 ซ.เทศบาล 25 ถ.สุวรรณศร ต.สระแก้ ว อ.เมือง จ.สะแก้ ว 27000 โทร. 08-1820-0598, 08-9527-5467

ร้านอาหารครัวเดอะเพียร์@อ่าวคุ้งกระเบน

หากคุณก�ำลังหาที่พักเล็กๆ เงียบสงบ นั่งมองทะเลชิลล์ๆ หรือ อยากมีกจิ กรรมให้ทำ� เรือ่ ยๆทัง้ วันทีพ่ กั ริมทะเลอ่าวคุง้ กระเบน กิจกรรม....ตกหมึก ด�ำน�ำ้ -ดูเต่าพายคายัค-วางลอบปู หาหอย ให้อาหารฉลามท่องเที่ยวทางบก ชม ชิม ผลไม้สดๆจากสวน ...คุณอยากท�ำอะไร, บอกมา, เราจัดให้... ที่อยู่ : 9/9 หมู่ 7 ปากอ่ าวคุ้งกระเบน ต.คลองขุด อ.ท่ าใหม่ จ.จันทบุรี โทร. 09-1738-6555, 08-4333-7699, 06-2941-6536 The PIER Resort อ่ าวคุ้งกระเบน จันทบุรี

ดู AD 4 สี หน้ า 6

99


ชบา รีสอร์ท

สัมผัสกับบรรยากาศ ธรรมชาติ เครื่อง อุปโภคบริโภค ทันสมัยครบครัน อินเตอร์เนต wi-fi ห้องพักแอร์ปรับอากาศ น�้ำอุ่น ทีวี ตู้เย็น และท่าน สามารถลิ้มรสชาติ ผลไม้ขึ้นชื่อตามฤดูกาล ของ จังหวัดจันทบุรี ที่อยู่ : 111 หมู่ 2 ต.ท่ าช้ าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทร. 0-3947-1878, 08-7749-5667, 08-3055-7018, 08-9447-6665 วังปลารี สอร์ ท : 15/19 หมู่ 4 ต.ท่ าช้ าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทร. 0-3930-3064, 08-3111-2127, 08-1357-4161

ดู AD 4 สี หน้ า 4

ขาหย่างโฮมสเตย์

สถานที่นี้ถูกค้นพบ ในปี 2008 ในครั้ง แรกตั้งใจไว้พักผ่อนและต้อนรับเพื่อนๆ เจ้าของ บ้านแค่อยากแบ่งปันความประทับใจในบรรยากาศ ผู้คน และรสชาติ อาหารสดๆจากทะเล รวมทั้งเพิ่ม กิจกรรมให้กับชาวบ้านหันมาจับงานบริการเพิ่ม หลังจากงานหลัก รับรองว่าทุกท่านจะได้รับความ จริงใจและความประทับใจกลับบ้าน ที่อยู่ : 15/1 หมู่ 4 ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี โทร. 08-9910-2612, 08-4551-9779

ก๋วยเตี๋ยวเป็ดเชอรี่

ก๋วยเตีย๋ วเป็ดพะโล้ เป็ดย่าง หมูแดงเจ้า อร่อยในอรัญประเทศ สด สะอาด คุ้มราคา ร้านนี้ ค่อนข้างดัง สมค�ำล�่ำลือ อร่อยสะอาด เมนูเด็ด : ปากเป็ดตุน๋ มาถึงแล้วไม่มากินคงไม่ได้ ร้านเป็นร้าน ข้างทางเห็นป้ายมาแต่ไกลมีทจี่ อดรถสะดวกสบาย เมนูที่นี่ค่อนข้างหลากหลาย มีทั้งเป็ด หมูแดง หมู กรอบ อร่อยมากๆ ที่อยู่ : กม.3 ฝั่ งซ้ าย เส้ นทาง อรั ญฯ-โรงเกลือ โทร. 08-1782-2982, 08-1782-0070, 08-1782-3858

100

ดู AD 4 สี หน้ า 12 ดู AD 4 สี หน้ า 30


ดู AD 4 สี หน้ า 18

มุมอร่อย

ร้านดัง ร้านเด็ด ของ ศรีราชา เมนูเด็ด: กะหล�่ำปลีผัดน�้ำปลา, โป๊ะแตก, หอยเชลล์ผัดฉ่ามุม อร่อย ศรีราชา ร้านนีไ้ ม่มใี ครไม่รจุ้ กั ร้านนี้ บรรยากาศดี ติดชายทะเล ลมพัดเย็นดี พนักงานเยอะ บริการทัว่ ถึง อาหาร มีคุณภาพ อร่อยทุกอย่าง ที่อยู่ : ซ.นาเกลือ 4 อาคารด้ านหลังสถานีตำ� รวจบางละมุง 83/4 หมู่ 2 ถ.นาเกลือ ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 โทร. 0-3822-3252, 0-3870-3344, 08-9488-4884 Fax. 0-3870-2197

มุมทะเลจันทน์

ดู AD 4 สี หน้ า 15

ที่พักชิลๆ กับกิจกรรมอิ่มอร่อย เต็มรูปแบบ กับกิจกรรมมากมาย ทั้งนี้ลูกค้าสามารถเดินชมทิวทัศน์ บรรยากาศ ความเป็นอยู่ของชีวิตชาวเล พื้นบ้าน การท�ำ กะปิ กุ้งแห้ง การยกเคย กางโพงพราง พร้อมยังมีร้านขาย ของฝากของชาวเลที่ขึ้นชื่อ ในหมู่บ้านไร้แผ่นดินที่ขาดไม่ ได้ คือ กุ้งแห้ง กะปิ ปลากึ๋ย ที่อยู่ : 65/2 หมู่ 2 ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี โทร. 08-6109-4390, 09-5494-2924

หาดแสงจันทร์ซีฟู้ด

ดู AD 4 สี หน้ า 13

ให้บริการที่พัก พร้อมจัดสัมมนา ห้องประชุมใหญ่โตทีเดียว ร้านหาดแสงจันทร์ซีฟู๊ด มีทั้งที่นั่งด้าน นอก และด้านใน ไม่มแี อร์นะครับ แต่วา่ ไม่รอ้ นเลย เพราะว่าร้านอยูห่ า่ งทะเลแค่ถนนกัน้ ได้รบั ลมทะเลเย็นชืน่ ใจตลอดทัง้ วัน อาหารของร้านหาดแสงจันทร์ซฟี ดู๊ นัน้ จะเป็นอาหารทะเลสดๆจากทะเลระยอง และมีอาหารพืน้ เมืองของจังหวัดระยองให้เลือกทาน ที่อยู่ : 78/6 หมู่ 2 ถ.เลียบชายฝั่ ง ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000 โทร. 0-3862-1433, 0-3862-0585, 0-3862-0586, 08-6335-7006

101


ยามาดายะ บีช รี สอร์ ท ที่ตั้ง : 120 หมู่ 2 ถ.ตราด-คลองใหญ่ ต.แหลมกลัด อ.เมือง จ.ตราด Tel. 0-3958-4200, 08-2199-9883 Fax. 0-3958-4201

ร้ านอาหารเจ๊ ต้อม ที่ตั้ง : ชายหาดแหลมสิงห์ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี 22130 Tel. 08-6145-0223

มาร์ คเฮ้ าส์ บังกะโล ที่ตั้ง : 43/4 หมู่ 2 ต.เกาะกูด อ.เกาะกูด จ.ตราด 23000 Tel. 08-6133-0402

บ้ านนายถึกโฮมสเตย์ แปดริว้ ที่ตั้ง : 28 หมู่ 2 ต.คลองนา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 09-4864-0999, 08-9936-2211

จิราพาไก่ หมุน ที่ตั้ง : 41/1 หมู่ 7 ต.ดงพระราม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี Tel. 08-1782-7486, 09-5857-4664

ดู AD 4 สี หน้ า 26

ดู AD 4 สี หน้ า 23

ริมจันทร์ โฮมสเตย์ ที่ตั้ง : 30/1 หมู่ 6 ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี Tel. 06-1667-1884

ครั วจันท์ สุข ที่ตั้ง : 23/9 หมู่ 2 ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี Tel. 08-1152-3523, 08-6144-6936

ชิคกี ้ ซีด๊ ที่ตั้ง : 236/4 หมู่ 2 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140 Tel. 08-4765-4845

กามิ ที่ตั้ง : 97/8 หมู่ 7 ต.จันทนิมิตร อ.เมือง จ.จันทบุรี Tel. 08-6367-2669

ครั วบ้ านทวี Tel. 08-6906-1978, 08-9666-4727

ร้ านฮิวตัง Tel. 08-4823-4234

เกาะกูดเนเวอร์ แลนด์ บชี รี สอร์ ท ที่ตั้ง : 99 หมู่ 5 ต.เกาะกูด อ.เกาะกูด จ.ตราด 23000 Tel. 08-8089-878, 08-1411-7997

ดู AD 4 สี หน้ า 26

ดู AD 4 สี หน้ า 14

ดู AD 4 สี หน้ า 27

ดู AD 4 สี หน้ า 42

102

ดู AD 4 สี หน้ า 27

ดู AD 4 สี หน้ า 25

ดู AD 4 สี หน้ า 28

ดู AD 4 สี หน้ า 44

ดู AD 4 สี หน้ า 23

ดู AD 4 สี หน้ า 44


ร้ านอาหารปูจ๋า ท่ าแฉลบ ที่ตั้ง : 136/2 หมู่ 9 ต.บางกะจะ อ.เมือง จ.จันทบุรี Tel. 0-3939-1129, 08-1377-7052

อ�ำพรวิวโฮมสเตย์ ที่ตั้ง : 16 หมู่ 8 ต.หนองซิ่ม อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี Tel. 06-2451-9916

ควายคะนอง ที่ตั้ง : 999 หมู่ 4 ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000 Tel. 08-4363-1585, 08-8289-1299

โรงแรมโรส ที่ตั้ง : 357, 357/2 ถ.เทศบาลด�ำริ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี Tel. 0-3721-1025 Fax. 0-37213792

ร้ านชาบูโต ที่ตั้ง : 1396-1398 ถ.เทพคุณากร ต.โสธร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel. 09-5932-0824

ร้ านเจ๊ รัตน์ ที่ตั้ง : เยื้องกับโรงเรียนลาซาลมาดาพิทักษ์ 58/1 หมู่ 1 ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี Tel. 08-4778-9900

เก๋ ริมน�ำ้ จันทร์ ที่ตั้ง : 18/1 หมู่ 3 ต.ท่าหลวง อ.มะขาม จ.จันทบุรี 22150 Tel. 08-1940-8396

ร้ านเปี๊ ยกมันทะเล (พ) ที่ตั้ง : 73 ถ.บางแสน-อ่างศิลา ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี Tel. 08-9750-4916, 0-3839-7668

อรไก่ หมุน ที่ตั้ง : 10/12 หมู่ 4 ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด Tel. 08-1945-5963, 08-1761-4639

เชิดโภชนา ที่ตั้ง : 154/3 หมู่ 7 ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 0-3853-1057, 08-1942-4034

ลาบร้ อยเอ็ด ที่ตั้ง : หน้าสถานีรถไฟฉะเชิงเทรา ถ.มหาจักรพรรดิ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel. 0-3853-5880, 08-1578-7592

วาสนาฟิ ชชิ่งปาร์ ค ที่ตั้ง : 99/1 หมู่ 8 ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง 21110 Tel. 0-3869-7157-8, 08-6158-9230

ดู AD 4 สี หน้ า 21

ดู AD 4 สี หน้ า 27

ดู AD 4 สี หน้ า 41

ดู AD 4 สี หน้ า 27

ดู AD 4 สี หน้ า 16

ดู AD 4 สี หน้ า 18

ดู AD 4 สี หน้ า 46

ดู AD 4 สี หน้ า 41

103


ครั ววังเดือนห้ า ที่ตั้ง : 11 หมู่ 7 ต.หมอนนาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 Tel. 0-3847-3301

ร้ านชมชล ที่ตั้ง : 124 หมู่ 12 ต.ท่างาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี Tel. 0-3721-2313, 08-7132-4283

cafe'-inn Coffee & Bakery ที่ตั้ง : 207 ถ.ราษฎรด�ำริ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 Tel. 0-3721-2569, 08-9831-2639

ร้ านหน้ าสั่น โภชนา @ เกาะเสม็ด Tel. 08-3887-1588

ร้ านครั วบ้ านตุ้ม ระยอง ที่ตั้ง : 44/1 ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง Tel. 09-6084-6370

ก๋ วยเตี๋ยวปลาเจ้ าสัว ที่ตั้ง : สาขาสุวินทวงศ์ ถ.ฉะเชิงเทรา-มีนบุรี Tel. 08-4416-9913

ครั วเจ๊ หนู ผัดไทยโบราณ ที่ตั้ง : ตรงข้าม อบต.สนามจันทร์ ต.สนามจันทร์ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 0-3858-8668, 08-1622-2263

Big Dream Kokut ที่ตั้ง : 42/5 หมู่ 2 ต.เกาะกูด อ.เกาะกูด จ.ตราด 23000 Tel. 09-5146-6561, 08-3074-0727

สวนอาหารบ้ านใหญ่ ที่ตั้ง : 101 หมู่ 7 ต.บางพระ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 0-3851-2747, 08-1758-9151

ลาบร้ อยเอ็ด ปราจีนบุรี ที่ตั้ง : เทศบาลต�ำบลกรอกสมบูรณ์ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี Tel. 08-6141-1330, 09-0807-6901

ร้ านปลาย ระยอง มุมอร่ อย ที่ตั้ง : ถ.เฉลิมบูรพาชลทิต ต.พังราด อ.แกลง จ.ระยอง Tel. 08-6156-7052

โมโน คาเฟ่ ที่ตั้ง : 798 หมู่ 10 ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160 Tel. 0-3764-1952

104


ร้ านข้ าวแกงอร่ อย ที่ตั้ง : 76 หมู่ 1 ต.ทับไทร อ.โป่งน�้ำร้อน จ.จันทบุรี Tel. 08-6380-4446, 08-1377-7440

สวนอาหารชายทะเลบางพระ ที่ตั้ง : 32 หมู่ 1 ถ.สุขาภิบาล 10 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20210 Tel. 0-3834-1964, 08-1865-2565, 08-6326-4487

ส้ มต�ำเจ๊ ลักษณ์ ที่ตั้ง : หมู่ 1 ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี Tel. 08-5988-1255

ศรี นวลซีฟ๊ ูด (บ้ านอ�ำเภอ) ที่ตั้ง : 6/9 หมู่ 4 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 Tel. 0-3823-7783, 0-3870-9373, 08-9936-5392

หาดสวย รี สอร์ ท ที่ตั้ง : 17/1 หมู่ 5 ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120 Tel. 0-3946-0677, 08-9253-0705 Fax. 0-3943-3279

Coffee Pop ที่ตั้ง : 12/2 หมู่ 6 ต.บ้านพระ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25230 Tel. 06-1447-8798

คอฟฟี่ เวย์ จันทบุรี ที่ตั้ง : 28/1 หมู่ 2 ถ.สุขุมวิท ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120 Tel. 0-3949-4418, 08-2540-8169

เกาะสีชัง รี สอร์ ท ที่ตั้ง : 231 หมู่ 6 ต.ท่าเทววงศ์ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี 20120 Tel. 0-3821-6456, 08-9125-6598 Fax. 0-3821-6612

แมกไม้ รี สอร์ ท ที่ตั้ง : 1082 หมู่ 8 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240 Tel. 08-7081-2349

สวนย่ าเกาะกูด ที่ตั้ง : 14/3 หมู่ 1 ต.เกาะกูด อ.เกาะกูด จ.ตราด Tel. 08-1949-0938, 08-1762-6233, 08-1000-4141

105


106


107


108


109


110


111


112


113


114


115


หอยจ๊ อ เมนูของทอดกินเพลินทีถ่ กู ใจทัง้ เด็กและผู้ใหญ่ วันนี้ทางทีมงานวารสาร ๑ใน...อร่อย ทั่วไทยจะพาทุกท่านไปรู้จัก “หอยจ๊ อ” ที่กินแล้วต้อง กินซ�้ำอร่อยหยุดไม่อยู่ที่ “ร้ านแม่ วรรณาหอยจ๊ อ” ร้านดังแห่งตลาดหนองมน ซึง่ หากใครทีเ่ คยได้ลมิ้ ลอง รสชาติของหอยจ๊อร้านนี้แล้วมีโอกาสได้ผ่านมายัง ตลาดหนองมนอีกครั้งคงไม่พลาดที่จะซื้อกลับไปกิน หรือซื้อกลับไปเป็นของฝากแน่นอน แม่ วรรณาหอยจ๊ อ เปิดมานานกว่า 30 ปี หอยจ๊อทุกชิ้นจะใช้เนื้อปูแน่นๆ สดๆ รสหวาน ของ เนื้อปูท�ำให้ได้รสชาติที่อร่อยกล่อมกล่อม ที่ตลาด หนองมนเราจะท�ำขายกันที่บ้าน ท�ำกันใหม่สดทุกวัน ส่วนที่กรุงเทพฯเราจะมีหน้าร้านที่ซอยรามค�ำแหง 24 ใครใกล้ที่ไหนก็สามารถไปอุดหนุนได้เลย ถ้าหาก ใครอยากจะทานแบบทอด ขอบอกต้องโทรมาสั่งล่วง หน้าก่อนเข้ามารับสัก 20 นาที จะได้ทานหอยจ๊อร้อนๆ กรอบนอกนุม่ ในมีรสหวานของเนือ้ ปูทอี่ ดั แน่นอยูเ่ ต็มค�ำ นอกจากหอยจ๊ อแล้ วที่น่ ียังมี แฮกึ๋น ปูจ๋า และมี เนือ้ ปูสดจ�ำหน่ ายอีกด้ วย

หากใครมีโอกาสมายังตลาดหนองมน ทางทีมงานอยากให้ทุกท่านลองได้ลองลิ้ม ชิมรสจริงๆ ขอบอกอร่อยจนต้องเหมากันเลยทีเดียว โทรสอบถามเส้นทางหรือติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์

09-0568-5692


สาหร่ายยูชิวมา คอตโตนิ หรือสาหร่ายรังนกทะเลสด

Eucheuma Cottonii Seaweed

นักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่าสาหร่ายรังนกทะเลเป็น หญ้า หินปะการัง หรือ สาหร่ายอินทรีย์ สาหร่ายรังนกทะเล เป็นผลผลิตจากธรรมชาติ ในแหล่งน�้ำสะอาด ที่พบ ทางทิศตะวันออกของมาเลเซีย มีประโยชน์มากมายไม่ ธรรมดา สาหร่ายรังนกทะเลมีคณ ุ ค่าประกอบด้วยวิตามิน เอ,บี1,บี12,บี6,เค และแร่ธาตุอื่นๆ มากกว่า 56 ชนิด

118

สาหร่ ายยู ชิ ว มา คอตโตนิ หรื อ สาหร่ ายรั งนกทะเล ในต่างประเทศนิยมน�ำ ไปประกอบอาหารประเภทย�ำ และของหวาน ซึง่ ในประเทศไทยมีอาหารทีห่ ลากหลายมาก จึง สามารถน�ำมาท�ำอาหารได้หลากหลายเมนู ทั้ง ของคาว ของทานเล่น ของหวาน และเครื่องดื่ม อีกทั้งยังสามารถแปรรูปอาหารโดยใช้สาหร่าย ชนิดนี้เป็นตัวหลัก อาทิเช่น แทนมะละกอ น�ำ ไปท�ำส้มต�ำ แทนหนังหมู น�ำไปท�ำพวกย�ำแหนม


คลุก แทนมะม่วงน�ำไปปรุงในน�ำ้ จิม้ ต่างๆ น�ำไปปรุงอาหารประเภทย�ำได้มากมาย ส่วนของหวาน อาทิเช่น สาหร่ายลอยแก้ว สาหร่ายทรงเครือ่ ง ขนมหวานสามารถใส่ในส่วนของไส้ขนม หรือส่วน ผสมของเครือ่ งดืม่ ปัน่ ต่างๆ เพิม่ คุณค่าทางอาหารให้กบั ผูบ้ ริโภคได้เป็นอย่างดี สินค้าแปรรูปจาก สาหร่ายจะมีออกวางจ�ำหน่ายในเร็วๆ นี้

เชิญลองชิมได้ที่ร้านอาหาร THE CAVE ต�ำ ย�ำ ย่าง

ถนนหทัยราษฎร์ ใกล้ตลาดหทัยมิตร มีเมนูอาหารที่ปรุงด้วยสาหร่ายยูชิวมานี้มากมาย เปิด ตั้งแต่เที่ยงวัน-เที่ยงคืน มีบริการจัดส่งในบริเวณใกล้เคียง สอบถามได้ที่เบอร์ติดต่อ 088-788-5399 อีกทั้งเรายังมีตัวแทนจ�ำหน่ายในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และในต่างจังหวัดเช่น สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต สงขลา ตรัง พิษณุโลก สุโขทัย เชียงใหม่ และอุบลราชธานี สนใจเป็นตัวแทนจ�ำหน่ายในจังหวัดที่เหลือเพิ่มเติมได้ที่

แปซิฟิค ซีวิด อินเตอร์เนชั่นแนล 097-292-2447 หรือ 086-343-8747 119


แนะนำ�ของกิน-ของฝาก

ทั่วไทย

ที่ตั้ง เบอร์โทรศัพท์ ร้านขายของกิน ของฝาก สานที่ท่องเที่ยวแนะนำ� บริษัททัวร์ สถานที่ทำ�กิจกรรมต่างๆ

หอยจ๊อแม่วรรณา

ดู AD 4 สี หน้ า 9

รสชาติหอยจ๊อแท้ๆ อร่อย เนื้อปูเยอะมาก คุ้มค่าราคาไม่เสียดายเงินเลย รสชาติอร่อยมาก กรอบ นอกนุ่มใน ได้ความหวานจากเนื้อปู นอกจากหอยจ๊อ ก็ยังมีแฮ่กึ้น ปูจ๋า และมีเนื้อปูสดจ�ำหน่ายด้วย ที่อยู่ : สาขา 1 105 ถ.มาบมะยม ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี สาขา 2 รามค�ำแหง 24 ตลาดเสรี หวั หมาก โทร. 09-0568-5692 คุณเอิร์น

120


ดู AD 4 สี หน้ า 8

ดู AD 4 สี หน้ า 8

หมูยอคุณวิรมณ (ลูกสาวนายเติมเจ้าเก่า)

จ่าวิรัช ปลาร้าทรงเครื่อง

เมนูเด็ด : สารพัดน�ำ้ พริก, น�ำ้ พริกปลาร้า ทรงเครือ่ ง, ปลาร้าสับทรงเครือ่ ง อาหารบุปเฟ่ตอ์ ร่อย ทุกอย่าง อาหารหลากหลายมาก รสชาติดี นอกจาก นี้ยังมีปลาร้าสด ปลาส้ม น�้ำปลาร้าต้ม มีของฝาก มากมายให้เลือกกัน ที่อยู่ : 54 หมู่ 1 ต.ท่ าน�ำ้ อ้ อย อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ โทร. 0-5638-1111, 08-1394-1999

ร้านปลาส้มฟัก "ประกอบจิตร์"

ปลาส้มฟักสดใหม่ราคาเป็นกันเอง สะอาด พิถพี ถิ นั ทุกขัน้ ตอนการผลิตทีม่ าพร้อมกับความใส่ใจใน รายละเอียด เปิดมานานกว่ายีส่ บิ ปี นอกจากปลาส้มฟัก แล้วยังมีของฝากประจ�ำจังหวัดลพบุรอี กี มากมาย ลอง แวะมาชมมาซื้อกันได้ ที่อยู่ : 105 หมู่ 5 ต.บ้ านกล้ วย อ.บ้ านหมี่ จ.ลพบุรี โทร. 0-3647-1545, 08-0426-6467

ร้ า นขายหมู ย อเก่ า แก่ ดั้ ง เดิ ม ประจ� ำ จังหวัดอุดรธานี ผลิตหมูยอห่อใบตอง มีทงั้ หมูยอหมู ล้วน, หมูยอหนังหมู, หมูยอพริกไทยด�ำ เป็นหมูยอ เนื้อหมูแท้ 100% ไม่ผสมแป้ง ผลิตและจ�ำหน่าย ปลีก-ส่ง นอกจากนี้ยังจ�ำหน่ายของฝากอื่นๆ ที่อยู่ : 4232 หน้ าตลาดเทศบาล 1 (ติดร้ านขายยารามา) จ.อุดรธานี โทร. 0-4224-0436, 09-2429-9456, 06-1829-2656

ดู AD 4 สี หน้ า 10

121


ดู AD 4 สี หน้ า 19

แปซิฟิก ซีวีด อินเตอร์เนชั่นแนล

สาหร่ายยูชิวมา คอตโตนิ หรือสาหร่ายรังนก ทะเล ในต่างประเทศนิยมน�ำไปประกอบอาหารประเภทย�ำ และของหวาน ซึ่งในประเทศไทยมีอาหารที่หลากหลาย มาก จึงสามารถน�ำมาท�ำอาหารได้หลากหลายเมนู ทั้ง ของคาว ของทานเล่น ของหวาน และเครื่องดื่ม อีกทั้งยัง สามารถแปรรูปอาหารโดยใช้สาหร่ายชนิดนี้เป็นตัวหลัก ที่ตงั ้ : 124/22 หมู่ 1 ต.ซีโค อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280 โทร. 09-7292-2447

122

ดู AD 4 สี หน้ า 14

บ้านไร่อินทผลัม “อิงธาร”

บ้ า นไร่ อิ น ทผลั ม เป็ น ผู ้ ผ ลิ ต และ จ�ำหน่ายอินทผลัมผลสด และต้นกล้าอินทผลัมอัน ดับต้นๆของไทย นอกจากนีเ้ รายังได้มกี ารแปรรูป เป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ก�ำลังได้รับความนิยม เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น กาแฟผสมอินทผลัม น�้ำอินทผลัมผสมถังเช่า ภายใต้ตราผลิตภัณฑ์ “อิงธาร” (Ingtharn) ที่อยู่ : บริษัท สาม ส อิมปอร์ ต เอกซ์ ปอร์ ต อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ำกัด 159/129-130 ซ.ช่ างอากาศอุทศิ 7 ถ.ชางอากาศอุทศิ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กทม. โทร. 0-2983-9781, 08-1831-1948, 06-3442-2289


บริษัท เคเพาเวอร์ แมเนจเม้ นท์ กรุ๊ ป จ�ำกัด ที่ตั้ง : 54/79 ถ.บรมราชชนนี ศาลาธรรมสพน์ ทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170 Tel. 08-9330-5522

เจ๊ ย้ ู กุ่ยช่ าย ที่ตั้ง : 55/5 หมู่ 2 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 08-6847-9599, 08-4003-7574

บริษัท แอร์ โรว์ แอพแพเรล จ�ำกัด ที่ตั้ง : 3 ซ.ลาดพร้าว 64 แยก 4 ถ.ลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 Tel. 0-2933-6587-8 Fax. 0-2933-6589

บ้ านสมุนไพรกาญจนา ที่ตั้ง : 125 หมู่ 6 ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 71260 Tel. 09-5445-5187 Id Line : 0972461447

กุยช่ าย เจ๊ มล ที่ตั้ง : ตลาดริมน�้ำวัดศาลเจ้า หมู่ 3 ถ.ติวานนท์ ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel. 0-2979-6887, 08-9819-3452

บ้ านขนมเบญจรส ที่ตั้ง : 5/140 หมู่ 6 ต.บางรัก อ.เมือง จ.ตรัง 92000 (โรงงาน) 2/16 หมู่ 1 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม Tel. 09-8093-3091, 08-1354-8426

ร้ านกนกวรรณ ของฝากบ้ านหมี่ ที่ตั้ง : 32/2 หมู่ 7 ต.บางพึ่ง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี Tel. 08-9412-6527, 08-1741-8111, 09-9219-1845

วรรณี ขนมจีนอบแห้ งสมุนไพร ที่ตั้ง : 153 หมู่ 6 บ้านหนองหัวแรต ต.หนองหัวแรต อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา 30410 Tel. 08-8311-7189, 06-1101-4746

เป็ ดย่ างจ่ าเฉิด ที่ตั้ง : 462/1 หมู่ 2 ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130 Tel. 0-3557-1464, 08-9667-2916

ดู AD 4 สี หน้ า 23

ดู AD 4 สี หน้ า 19

ดู AD 4 สี หน้ า 43

ดู AD 4 สี หน้ า 7

ดู AD 4 สี หน้ า 43

ดู AD 4 สี หน้ า 39

ดู AD 4 สี หน้ า 39

ดู AD 4 สี หน้ า 39

ดู AD 4 สี หน้ า 41

123


ปลาส้ มแม่ ละออง ที่ตั้ง : 1/1 หมู่ 4 ต.บางเตย อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 08-6552-6145, 09-9662-5424

พิมพิราหมี่กรอบ ที่ตั้ง : 99/48 หมู่บ้านปภาวรินทร์ ซ.เทียนดัด ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 Tel. 08-9667-0425, 08-9443-0402

ลูกชิน้ ปลาบ้ านเตือน ที่ตั้ง : 63 หมู่ 4 ต.ท้ายหาด อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม Tel. 09-4224-6639

คุณนุช ขนมไทย ที่ตั้ง : 38/11 หมู่ 3 บางไผ่ซอย 1 ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 Tel. 09-0627-5795

นภา แหนมเห็ดชาววัง ที่ตั้ง : 47 หมู่ 11 บ้านไทยสามัคคี อ.วังน�้ำเขียว จ.นครราชสีมา Tel. 08-5025-9269

ร้ านอ�่ำหมูหวาน ที่ตั้ง : 2/16 หมู่ 3 ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 Tel. 08-1705-3463, 0-3231-4367 Fax. 0-3231-5942

ดู AD 4 สี หน้ า 39

ดู AD 4 สี หน้ า 43

ดู AD 4 สี หน้ า 43

ดู AD 4 สี หน้ า 45

ดู AD 4 สี หน้ า 42

ดู AD 4 สี หน้ า 40

ปลาดุกแดดเดียว ที่ตั้ง : 5 หมู่ 2 ต.บัวปากท่า อ.บางเลน จ.นครปฐม (ตลาดวัดไผ่โรงวัว, ท่าน�้ำปทุม) Tel. 0-3424-8295, 08-9836-6904

ร้ านวรรณพร ที่ตั้ง : ตลาดน�้ำดอนหวาย 5/12 หมู่ 5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม Tel. 08-7870-4164, 08-4891-6612

สวนแก้ ววงษ์ นุกูล ที่ตั้ง : 56 หมู่ 3 ต.สาวชะโงก อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110 Tel. 0-3858-4402, 08-9938-9097

สวนเจริญชัย ที่ตั้ง : 87/2 หมู่ 1 ซ.สุวรรณ ต.พลิ้ว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี 22190 Tel. 08-1377-3558

ร้ านฉวีวรรณ ที่ตั้ง : 50 หมู่ 2 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี Tel. 0-3634-1339, 08-1780-1543

ขนมเปี๊ ยะปิ ้ ง ทอ. ที่ตั้ง : 39/95 หมู่ 4 ต.สามโคก อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160 Tel. 08-4335-1991

124


หจก.สอยดาวกรี นแลนด์ ที่ตั้ง : 150/1 หมู่ 1 ซ.เทศบาล 44 ถ.จันทบุรี-สระแก้ว ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี Tel. 0-2260-0693-4, 08-1484-6630, 08-5487-3883 Fax. 0-2260-0695

เค้ กมะตูม ที่ตั้ง : 28/11 ซ.14 ถ.ศรีโสธรตัดใหม่ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel. 08-1658-4542, 0-3851-5180, 0-3851-1783

สหกรณ์ โคนมมวกเหล็ก จ�ำกัด ที่ตั้ง : 99 หมู่ 10 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี Tel. 0-3634-2570-2 Fax. 0-3634-2570-2 ต่ อ 14

สมาคมรถตู้น�ำเที่ยวแห่ งประเทศไทย ที่ตั้ง : 337/150 หมู่บ้านบ้านไทย ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 Tel. 09-3490-8474

บริษัท สหมิตรปลาป่ น จ�ำกัด ที่ตั้ง : 20 หมู่ 4 ถ.สาธารณะ ต.ท่าจีน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 0-3449-7518-9 Fax. 0-3449-7520

นันท์ นภัส ที่ตั้ง : ตลาดคลองสวน 100 ปี Tel. 08-5288-0722, 08-5182-3231

หจก. ซัน แอนด์ ซอส (300 ห้ อง ไอศกรี ม) ที่ตั้ง : 237/115 ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 0-3441-1204, 08-1627-5383

บจก. อุตสาหกรรมพันท้ ายนรสิงห์ สินค้ าพืน้ เมือง ที่ตั้ง : 99 หมู่ 2 ต.กาหลง อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 08-1822-6138, 0-3481-4000

บริษัท พิมลพร จ�ำกัด (โค้ วซุ่นฮวด) ที่ตั้ง : 2 ถ.ธรรมคุณากร ต.โกรกกราก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 0-3441-2143, 08-1904-6050 Fax. 0-3442-1877

125


126


127


128


129


130


131


กรุงเทพฯ

เมืองสวรรค์แห่งสตรีทฟู้ด

เป็นเรื่องที่น่ายินดี ที่ส�ำนักข่าว CNN ยั ง คงจั ด อั น ดั บ ให้ ก รุ ง เทพมหานคร เป็ น “สวรรค์แห่งอาหารริมทาง” หรือเมืองที่มี อาหารริมทาง (Street Food) ดีที่สุดในโลก ต่อเนือ่ งจากปีทแี่ ล้ว โดยนักท่องเทีย่ วสามารถ เลือกซื้ออาหารได้หลากหลาย และระบุด้วยว่า เยาวราชคือย่านของกินทีด่ ที สี่ ดุ แห่งหนึง่ ขณะ ที่ สภาอาหารริมทางโลก (World Street Food Congress) ยกให้ “หอยทอด” เป็น 1 ใน 3 ของอาหารที่ ขึ้ น ชื่ อ มากที่ สุ ด ที่ ห ารั บ ประทานได้ริมทางในกรุงเทพฯ สตรีทฟู้ด จึงกลายเป็นอีกหนึ่งจุดขายด้าน การท่องเทีย่ ว ทีร่ ฐั บาลเตรียมผลักดันให้ได้มาตรฐาน มีความสะอาด ปลอดภัย และลบภาพลักษณ์อาหาร ข้างทางที่มีวิธีการปรุงไม่ค่อยถูกสุขลักษณะ เพื่อให้ ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ หัน มารับประทานเพิ่มมากขึ้น 132

แต่ในกระแสข่าวที่น่ายินดีนี้ ก็เกิดข้อสงสัย ว่าเมือ่ รัฐบาลจะส่งเสริมให้ “สตรีทฟูด้ ” เป็นส่วนหนึง่ ของการส่งเสริมการท่องเที่ยว ขณะที่ กทม. ก็มี มาตรการจัดระเบียบทางเท้าและแผงค้าในพื้นที่ กรุงเทพฯ โดยจะด�ำเนินการให้จบภายในปี 60 ว่า เป็นแนวทางที่ย้อนแย้งกันอยู่หรือไม่ แล้วตกลงว่า จะเลือกส่งเสริมให้มีอยู่ หรือก�ำจัดให้หมดไปกันแน่ กทม.ปักหมุด ถ.ข้าวสาร-เยาวราชเป็นสตรีท ฟู้ด กรุ ง เทพมหานคร จึงต้องออกมายืน ยัน กระแสข่าวที่ว่า กทม. แบนร้านขายอาหารริมถนน เป็นความเข้าใจผิด ทีท่ ำ� คือไม่ใช่การห้ามขายอาหาร ริมทาง แต่เป็นการจัดระเบียบและยกระดับให้ได้ มาตรฐานทัง้ ความสะอาดและความปลอดภัย และไม่ ให้รกุ ล�ำ้ ทางเท้าจนเป็นอุปสรรคต่อประชาชนทีส่ ญั จร บนทางเท้าอย่างที่เคยเป็นมา


ล่ า สุ ด พล.ต.อ.อั ศ วิ น ขวั ญ เมื อ ง ผู ้ ว ่ า ราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยถึงแนวทาง การจัดระเบียบร้านอาหารริมทาง (Street Food) ว่า กทม. ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม กีฬา และการท่อง เที่ยว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคีเครือข่าย ก�ำหนดพื้นที่จัดกิจกรรม Street Food ตามนโยบาย การจัดระเบียบ เพื่อให้ประชาชน นักท่องเที่ยว ผู้ใช้ รถและทางเท้า สามารถสัญจรได้สะดวก ปลอดภัย บนพื้นฐานแห่งสิทธิและความเท่าเทียม เกิดความ สะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมถึงเป็นการ ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ บริโภคอาหารทีถ่ กู สุขลักษณะ ตลอดจนกระตุน้ เตือน ให้ผปู้ ระกอบการมีความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริโภค และ ช่วยยกระดับถนนเยาวราช และถนนข้าวสารให้เป็น แหล่งท่องเทีย่ วทีม่ ชี อื่ เสียงและยัง่ ยืน ซึง่ เป็นการจัด ระเบียบผู้ค้าหาบเร่–แผงลอย บริเวณที่อนุญาตให้ ท�ำการค้าได้ โดยน�ำร่องใน 2 จุด จุดแรก คือ บริเวณถนนเยาวราช เขต

สัมพันธวงศ์ ตัง้ แต่แยกเฉลิมบุรถี งึ แยกราชวงศ์ ยาว ประมาณ 600 เมตร ส่วนใหญ่จ�ำหน่ายอาหาร เครือ่ งดืม่ และเบ็ดเตล็ด โดยก�ำหนดให้ชอ่ งทางซ้าย สุดและขวาสุดเป็นพื้นที่ส�ำหรับประชาชนเดินเลือก ซือ้ อาหารตัง้ แต่เวลา 18.00–24.00 น. ให้ผปู้ ระกอบ การค้า ร้านอาหารวางแผงค้าอาหารบนทางเท้าด้าน ชิดกับผิวการจราจร ขนาดแผงประมาณ 1.00x2.00 เมตร กรณีมีโต๊ะบริการให้ลูกค้านั่งรับประทานให้จัด โต๊ะเฉพาะในพื้นที่ของตนที่ได้รับอนุญาต ทุกร้าน ต้องท�ำแผงขายอาหารที่มีลักษณะเดียวกัน และ สะท้อนอัตลักษณ์ของถนนเยาวราช ผู้ค้าและผู้ช่วย ค้าทุกคนจะต้องผ่านการอบรมและทดสอบด้านสุข อนามัย และโภชนามัยจากส�ำนักอนามัย กทม. ก่อน ซึ่งจะจัดท�ำระบบฐานข้อมูลเพื่อตรวจตราไม่ให้ผู้ค้า ที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตหรื อ ไม่ ไ ด้ ผ ่ า นการอบรมเข้ า ค้าขายเด็ดขาด จุดที่ 2 คือ บริเวณถนนข้าวสาร เขตพระนคร ผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตจะต้องเป็นผู้ที่ค้าขาย

133


อยู่ในปัจจุบันเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ผู้ค้าตั้งวางแผง ค้าบนทางเท้าทัง้ สองฝัง่ แต่อนุญาตให้วางแผงค้าบน พื้นถนนได้ตั้งแต่เวลา 18.00–24.00 น. ซึ่งจะไม่ อนุญาตให้ผู้ค้าที่เป็นต่างด้าวเข้าท�ำการค้า และทุก ร้านต้องจัดท�ำแผงขายอาหารที่มีลักษณะเดียวกัน และสะท้อนอัตลักษณ์ของถนนข้าวสาร พร้อมทั้ง ก�ำหนดให้มีช่องทางส�ำหรับรถฉุกเฉิน ขนาดไม่ต�่ำ กว่า 5.00 เมตร เพื่อดูแลเหตุฉุกเฉินทั้ง 2 ฝั่งถนน ได้สะดวก คาดว่ า จะด� ำ เนิ น การได้ ภ ายในเดื อ น พฤษภาคมนี้ นอกจากนี้จะก�ำหนดที่ทิ้งขยะ หรือ บริเวณล้างภาชนะใส่อาหารให้เป็นจุดๆ เพื่อความ เป็นระเบียบเรียบร้อยและความสะอาด มีติดป้าย ราคาทัง้ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน หรือภาษา อื่นๆ ตามความเหมาะสม โดย กทม. จะออกใบรับ รองคุณภาพให้กับร้านค้าที่ได้รับอนุญาตจ�ำหน่าย สิ่งของในบริเวณถนนเยาวราช และถนนข้าวสาร 134

เพื่ อ รั บ รองว่ า ร้ า นค้ า ดั ง กล่ า วได้ ผ ่ า นการตรวจ ประเมินและรับรองคุณภาพแล้ว มีความสะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน และไม่อนุญาตให้บุคคล ต่างด้าวท�ำการค้าใดๆ เนื่องจากเป็นสิ่งผิดกฎหมาย

ททท. ดึง “มิชลิน” ส�ำรวจสตรีทฟู้ดลงไกด์บุ้ค

ขณะที่ การท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทย (ททท.) ได้ประกาศความร่วมมืออย่างเป็นทางการ กับ “มิชลิน ไกด์” จัดท�ำคู่มือแนะน�ำร้านอาหารและ ที่พัก เพื่อออกคู่มือ “มิชลิน ไกด์” ฉบับกรุงเทพฯ และจะเปิดตัวในช่วงปลายปีนี้ ซึ่งจะท�ำให้ไทยเป็น ประเทศที่ 2 ในอาเซียนต่อจากสิงคโปร์ เป็นที่ 6 ใน เอเชีย และล�ำดับที่ 29 ของโลกที่ได้รับการส�ำรวจ และจัดท�ำคู่มือโดยมิชลิน ซึ่งมีอายุเก่าแก่ถึง 118 ปี เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติให้ ททท. ด�ำเนินโครงการร่วมกับมิชลินเป็นระยะเวลา 5 ปี


(2560-2564) ด้วยงบประมาณรวม 143.5 ล้านบาท โดย นายเสกสรรค์ ไตรอุโฆษ กรรมการผู้ จัดการใหญ่บริษัท สยามมิชลิน จ�ำกัด กล่าวว่า การ ส�ำรวจร้านอาหารครั้งนี้ จะให้โอกาสกับร้านอาหาร ทุกประเภทอย่างเท่าเทียมกัน ไม่จ�ำกัดเฉพาะร้าน อาหารหรูเท่านัน้ แต่รา้ นประเภทสตรีทฟูด้ ก็มโี อกาส เข้ารับการส�ำรวจด้วย และเป็นครั้งแรกที่จัดให้มีทีม ผู้ตรวจสอบที่เชี่ยวชาญอาหารไทยโดยเฉพาะ การ ท�ำงานของทีมผูต้ รวจสอบจะไม่เลือกปฏิบตั ิ ทุกร้าน จะมีโอกาสได้รบั การตรวจสอบเหมือนกัน รวมถึงร้าน อาหารที่ผู้คนเข้าไปรับประทานกันในชีวิตประจ�ำวัน ด้วย การเข้าไปส�ำรวจจะเป็นแบบไม่เปิดเผยตัว รับ ประทานโดยไม่จดบันทึก และช�ำระค่าใช้จ่ายด้วยตัว เองทั้งหมดเหมือนลูกค้าคนหนึ่ง ขณะเดียวกันจะใช้ วิธีส�ำรวจความคิดเห็นจากอีเมลของผู้อ่านกว่า 4.5 หมื่นฉบับต่อปี เพื่อสอบถามความพึงพอใจด้วย ผู ้ ต รวจสอบของมิ ช ลิ น จะใช้ ห ลั ก เกณฑ์ ประเมินคุณภาพร้านอาหาร 5 ประการ คือ คุณภาพ สินค้า, การจัดเตรียมและรสชาติ, ลักษณะเฉพาะตัว

ยุทธศักดิ์ สุภสร

ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

ของเชฟทีส่ อื่ ผ่านอาหารทีป่ รุง, ความคุม้ ค่าสมราคา และความเสมอต้ น เสมอปลายของคุ ณ ภาพและ รสชาติอาหาร ซึ่งที่ผ่านมามิชลิน ไกด์ จะเน้นเรื่อง การคงคุณภาพของร้านที่ได้รับเลือก ท�ำให้ร้านที่ไม่ สามารถรักษามาตรฐานที่ก�ำหนดไว้ได้ มีโอกาสถูก ถอดออกจากโครงการเช่นกัน โดย ยุทธศักดิ์ สุภสร ผูว้ า่ การการท่องเทีย่ ว แห่งประเทศไทย (ททท.) เผยว่า “ต้องตอกย�ำ้ อีกครัง้ ว่าสตรีทฟู้ด อย่างไรก็เป็นเสน่ห์เฉพาะตัวของการ ท่องเที่ยวที่จะได้รับการส่งเสริมต่อเนื่อง และที่ผ่าน มามีหน่วยงานระดับนานาชาติ ให้ความส�ำคัญต่อ เนื่อง เช่นล่าสุดที่ซีเอ็นเอ็นยกให้องค์การตลาดเพื่อ เกษตรกร (อ.ต.ก.) เป็นตลาดสดทีด่ ที สี่ ดุ ในโลกอันดับ ที่ 4 ของโลก ถือเป็นจุดขายอย่างหนึง่ ทีท่ ำ� ให้ทวั่ โลก รู้จักประเทศไทยมากขึ้น” ผู้ประกอบการทัวร์สตรีทฟู้ด ขอหน่วยงานรัฐท�ำนโยบายให้ชัด ด้านผู้ท�ำธุรกิจบริษัทน�ำเที่ยวในชื่อ www. eatwalktalktour.com ทีม่ บี ริการพานักท่องเทีย่ วไป ชิมอาหารไสตล์สตรีทฟู้ดทัวร์ แสดงความเห็นว่า อันดับแรก รัฐบาล การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ กทม. ควรต้องท�ำความเข้าใจให้ตรงกันก่อนว่า จะด�ำเนินการอย่างไร เพราะตอนนี้รัฐบาลและการ ท่องเทีย่ วก็ใช้สตรีทฟูด้ เป็นสิง่ ดึงดูดนักท่องเทีย่ ว แต่ ทาง กทม. ก็มีมาตรการจัดระเบียบทางเท้าและร้าน ค้าบนทางเท้า หากแนวนโยบายยังดูสวนทางกันแบบ นี้ ผู้ปฏิบัติตามและนักท่องเที่ยวจะสับสน ผลกระทบทีจ่ ะเกิดโดยตรงก็คอื กับกลุม่ ผูค้ า้ การจัดระเบียบทางเท้าเป็นเรื่องดีที่จะท�ำให้เดินทาง ได้สะดวกขึ้น แต่ก็ต้องมีมาตรการช่วยเหลือผู้ค้าที่ โดนจัดระเบียบด้วย หรือก�ำหนดจุดให้ชัดเจนว่าจะ ให้ไปอยู่ที่ ไหน นักท่องเที่ยวที่มาเมืองไทยเพาะ อยากทานอาหารไสตล์สตรีทฟู้ดก็จะได้ไม่สับสนว่า 135


ร้านที่เคยมา หรือที่ได้รับการแนะน�ำหายไปไหน ส�ำหรับธุรกิจน�ำเที่ยว คิดว่าไม่ได้รับผลกระ ทบมากนัก เพราะในการจัดหาร้านอาหารให้นกั ท่อง เที่ยวไป โดยปกติก็จะต้องหาร้านอาหารสรีทฟู้ดที่ ต้องมีที่นั่งพอรองรับ และต้องสะอาดอยู่แล้ว ไม่ได้ เน้นที่ยืนกินกันริมทาง แต่ที่จะกระทบน่าจะเป็นนัก ท่องเที่ยวจาก จีน มาเลเซีย สิงคโปร์ ไต้หวัน เพราะ ว่ามีไลฟ์สไตล์ที่ใกล้เคียงกับคนไทย ชอบที่จะซื้อ อาการจากร้านสตรีทฟูด้ บางคนซือ้ แล้วก็ยนื กินหน้า ร้านเลย

ต่างชาติติดตาม

การจัดระเบียบสตรีท ฟู้ด

ทางกระทรวงการต่างประเทศ โดย น.ส. บุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษก กระทรวงการต่างประเทศ ก็เผยว่า กระทรวงการต่าง ประเทศก็ ได้รับการสอบถามจากต่างประเทศถึง กระแสข่าวการจัดระเบียบการค้าขายอาหารบน ทางเท้า (สตรีท ฟู้ด) ในหลายพื้นที่ของกรุงเทพฯ ด้วย โดยได้ชแี้ จงว่า กทม. ด�ำเนินการเพือ่ จัดระเบียบ พื้นที่ค้าขายอาหารให้มีความเหมาะสม พร้อมกับ ปรับปรุงมาตรฐานอาหารโดยเน้นสุขอนามัยและ ความสะอาด และเพือ่ เป็นการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค ขณะ เดียวกันจะได้ดูแลความปลอดภัยของคนเดินบน ทางเท้ า ด้ ว ย และการจั ด ระเบี ยบดั ง กล่ า วไม่ ไ ด้ หมายความว่าลดการให้ความส�ำคัญกับการค้าขาย อาหารบนทางเท้าหรือสตรีท ฟู้ด แต่ในทางกลับกัน จะช่วยส่งเสริมให้การยอมรับและเผยแพร่สตรีท ฟูด้ ขยายตัวมากขึ้น โดยทางกระทรวงเห็นว่าการจัด ระเบียบเป็นสิง่ จ�ำเป็นตามมาตรฐานสากลโดยเฉพาะ อย่างยิ่งด้านความสะอาดและสุขอนามัย คงไม่ใช่แค่ชาวต่างชาติเท่านั้น ที่ติดตาม เรื่องการจัดระเบียบทางเท้า และร้านอาหารบน ทางเท้า เพราะคนไทยเองก็รอดูเช่นกันว่า การ 136

กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รมว.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปรับปรุงเมืองให้คงไว้ซึ่งเสน่ห์ของกรุงเทพฯ อย่าง สตรีทฟู้ด กับวิถีชีวิตของประชาชนที่ยังต้องท�ำการ ค้าขาย กับนักท่องเที่ยว ประชาชน ผู้ใช้รถและ ทางเท้า บนพื้นฐานแห่งสิทธิความเท่าเทียม จะมี การปรับแก้ให้อยู่ร่วมกันได้อย่างลงตัวและยั่งยืนได้ อย่างไร นายวัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร “ทีม่ กี ารเสนอข่าว กทม.มีมาตรการห้ามขาย อาหารริมถนน หรือ สตรีทฟู้ด ในพื้นที่กรุงเทพฯ ทั้งหมด โดยจะด�ำเนินการภายในปี 60 เป็นการ บิดเบือนข้อเท็จจริง ทั้งนี้ กทม.มีนโยบายส่งเสริม ร้านอาหารข้างทาง เนื่องจากประเทศไทยมีชื่อเสียง ในเรือ่ งนี้ โดยพืน้ ทีถ่ นนข้าวสารและย่านเยาวราชจะ เป็นสถานที่เป้าหมายที่จะด�ำเนินการ แต่ไม่ใช่ทุก พื้นที่ของ กทม. เพียงแต่มีการก�ำหนดจุดที่เหมาะ สมเท่านั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือกับหน่วยงาน


ต่างๆ เพื่อเดินหน้ายกระดับอาหารข้างทางต่อไป”

อยากให้จัดระเบียบทั้งหมด อยากให้มีจุดผ่อนผัน แบบเดิมอยู่บ้าง ให้มีทางออกให้แม่ค้าด้วย เพราะ นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร เมื่อถูกจัดระเบียบต้องย้ายที่ขาย จะหาที่ขายใหม่ก็ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ยาก บางทีก่ ม็ คี า่ เช่าทีแ่ พงมาก ผูค้ า้ ก็แย่ อยากให้หา “ ยื น ยั น ว ่ า ห ลั ง จ า ก ก า ร ห า รื อ กั บ ทางออกที่ดีกับทุกฝ่าย” กรุ ง เทพมหานคร จะไม่ มี การยกเลิ ก หรื อ ห้ า ม จ�ำหน่ายร้านอาหารริมทางแน่นอน และไม่มีการให้ ความเห็นจากคนกรุงเทพ คงอยู ่ เ ฉพาะถนนสายส� ำ คั ญ ด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว “เห็นด้วยกับนโยบายจัดระเบียบผู้ค้าบน เหตุผลในการเข้ามาควบคุมร้านอาหารข้างทางครั้ง ทางเท้า จะได้เดินสะดวก ที่ผ่านมาผู้ค้าที่ผ่านมามีผู้ นี้ เพือ่ ท�ำให้เกิดมาตรฐานด้านสุขอนามัย และจัดการ ค้าใช้พื้นที่ก็ ใช้พื้นที่สาธารณะหาประโยชน์มานาน ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่กดี ขวางทางเท้าหรือการ ถนนก็สกปรก ไม่เป็นระเบียบ ส่วนเรื่องร้านอาหาร จราจรเท่านั้น” ริมทางก็ยอมรับว่าเป็นเสน่หข์ องกรุงเทพฯ แต่กค็ วร จัดระเบียบโดยจัดพืน้ ที่ให้อยู่ในทีท่ เี่ หมาะสม จ่ายค่า ประภากร ตั้งชนะไพบูลย์ ผู้ค้าอาหารย่าน เช่าอย่างถูกต้องและจัดเก็บภาษีจากผูค้ า้ เหล่านีด้ ว้ ย พระราม 2 ที่ ส� ำ คั ญ อาหารและร้ า นค้ า ก็ ต ้ อ งสะอาดและสุ ข “การจัดระเบียบทางเท้ากับร้านขายของเป็น อนามัย ราคาสมเหตุสมผล ไม่เกะกะทางเดินหรือ เรื่องดี ผู้ค้าก็ต้องท�ำตามกฎระเบียบ ไม่ท�ำให้คนอื่น ตั้งล�้ำเข้าไปในถนนด้วย” เดือดร้อน คนเดินทางเท้าก็จะได้สะดวก แต่ก็ ไม่

137


รวมตลาดนัด น่าเที่ยว...สุดชิลล์

เทรนด์การท่องเทีย่ วเปลีย่ นแปลงไปทุกยุคสมัย จะเห็นได้จาก ปัจจุบน ั นี้โลฟสไตลคนสมัยใหม นิยมชมชอบการเดินตลาดนัดกลางคืน เที่ยวชิลๆ เลยผุดขึ้นมาเปนวาเลน เนน ช็อป ชิม ชิล แบบสบายกระเปา และเอาใจคนชอบสไตล Mix and Match รวมถึงทานอาหารและสังสรรค์ กับหมู่เพื่อนๆ Magazine ๑ ใน...อร่อยทั่วไทย ได้รวบรวมตลาดนัด กลางคืนหลากหลายที่ทั่วไทยมานำ�เสนอกันครับ

138

ตลาดนัดรถไฟ ศรีนครินทร์ ตั้งอยู่ในซอยศรีนครินทร์ 51 ด้านหลังห้างซีคอนสแควร์ ถือเป็นตลาดกลางคืนที่ เอาใจคนทีช่ นื่ ชอบของโบราณ ในบรรยากาศคล้ายๆ กับตลาดรถไฟ จตุจกั ร ที่ให้อารมณ์ คล้ายๆ กับย้อนเข้าไปสู่ยุคเก่า เพราะเป็นแหล่งรวมเฟอร์นิเจอร์ ของสะสม ของตกแต่ง บ้านสุดคลาสสิก รถโบราณ อะไหล่รถคลาสสิก จักรยานโบราณ เสื้อผ้าวินเทจ ของฝาก สุดชิค ตุ๊กตาหลากแบบ และสินค้าอื่นๆ ให้เลือกชมเลือกซื้อมากมาย


“ช่างชุ่ย” ดินแดนศิลปะและไอเดีย แลนด์มาร์คยุคใหม่ ในเมืองกรุง! ใครชอบช้อปคงจะเพลิดเพลินไม่ น้อย ที่สำ�คัญต่อรองได้ และราคาไม่แพง เกินความสามารถในการจับจ่าย รวมถึงมี อาหารอร่อยๆ เครื่องดื่มเย็นๆ ให้ได้จิบ กันเพลินๆ อีกด้วย แถมยังมีพื้นที่กว้าง ขวาง ไม่อึดอัด เดินสะดวก มีที่จอดรถ สะดวกสบาย มีรถเมล์ผ่านหลายสาย โดย ตลาดรถไฟ ศรีนครินทร์ มีสอง โซนให้เลือกเดิน คือ โซนพลาซ่า เปิดวัน อังคาร-อาทิตย์ และโซนตลาดนัด เปิดวัน พุธ และศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 17.00-24.00 น. รับรองว่าเป็นสถานที่ที่ ถูกออกแบบในสไตล์วินเทจผสมผสาน กลิ่ น อายของความเป็ น เรโทรเอาไว้ ไ ด้ อย่างลงตัว ใครที่มองหาที่เที่ยวตอนเย็น ในบรรยากาศชิลๆ ก็สามารถแวะเวียนไป เดินเล่นกันได้ ตลาดนั ด รถไฟ ที่ อ ยู่ : ซอย ศรีนครินทร์ 51 (หลังห้างซีคอนสแควร์) กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : 08 1827 5885, 08 1732 8778

อาณาจักร ที่รวมทั้งงานศิลปะ ไอเดีย แฟชั่น และอีก หลายสิ่ง บนพื้นที่กว่า 11 ไร่ ในย่านฝั่งธนฯ โดยมีไฮไลท์อยู่ ที่ เครื่องบินล�ำใหญ่ที่ตั้งอยู่ ใจกลาง และที่นี่ไม่เพียงแต่เป็น แหล่งช็อปปิ้ง กิน เที่ยวเท่านั้น แต่ยังเป็น Creative Space ให้ ผูค้ นจากหลากหลายสายงาน ได้มาพบปะกัน เรียกได้วา่ ฉีกกฏ ของที่ท่องเที่ยวแบบเดิมๆ อย่างสิ้นเชิง บอกเลยว่า ชาวฮิปส เตอร์ สายอาร์ต ครีเอทีฟ ห้ามพลาด “ช่างชุ่ย” เป็นไอเดียของคุณ ลิ้ม สมชัย ส่งวัฒนา ผู้ ก่อตั้งแบรนด์แฟชั่น Flynow ที่อยากสร้างพื้นที่ว่างเปล่าให้ กลายเป็น ดินแดนแห่งความสร้างสรรค์อนั ไร้ขดี จ�ำกัด (Unlimited Creativity) เป็นพืน้ ที่ เปิดให้โอกาสให้คนรุน่ ใหม่ที่ใช้ความ คิดสร้างสรรค์ ท�ำมาหากิน ภายใต้ความหลงใหล แรงบันดาล ใจ ความรู้ และงานศิลปะ “ช่างชุย่ ” เป็นแหล่งทีร่ วมความคิดสร้างสรรค์ พืน้ ทีข่ อง คนรุน่ ใหม่ ทีอ่ ยากหลีกหนีความซำ�้ ซาก และเปิดรับแรงบันดาล ใจ ซึ่งที่นี่จะมีงานศิลปะ งานแสดง และกิจกรรมต่างๆ เปลี่ยน ผลัดมาให่เราได้ชมกันตลอด แบบไม่หยุดนิ่ง ทั้งอาหาร สังสรรค์ บันเทิง พักผ่อน งานศิลป์ ที่รอให้คุณสัมผัสและเรียน รู้ตลอดเวลา

139


“ช่างชุ่ย” สร้างอยู่บนพื้นที่กว่า 11 ไร่ ออก เป็น 3 โซน คือ ร่างกาย สมอง และหัวใจ ความ สร้างสรรค์ ไม่อาจขาดส่วนใดส่วนหนึ่ง ทุกพื้นที่จึง ส�ำคัญแตกต่างโดดเด่นไม่ซำ�้ กัน ให้คณ ุ เลือกพืน้ ทีท่ �ำ มาหากินได้ตรงกับรสนิยม สินค้า และทักษะ สะท้อน ความเป็นตัวตนได้อย่างลงตัว ช่างชุ่ย ตั้งอยู่ 460/8 ถนนสิรินธร แขวง บางพลัด เขตบางพลัด กทม. 10700 เวลาท�ำการ : เปิดทุกวัน เวลา 11.00-23.00 น. โทรศัพท์ : 081 817 2888

ตลาดนัดเรือบิน สมุทรปราการ แหล่งช้อปสุดชิค โดนใจคอวินเทจ อีกหนึ่งตลาดนัดกลางคืนที่เต็มไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร มากมาย ถือเป็นอีกหนึง่ จุดเช็กอินของนักช้อป บรรยากาศยามเย็น ที่ใครหลายคนนึกถึง คือการเดินเล่นพักผ่อน หาของกินที่ถูกปาก “ตลาดนัดเรือบิน” แหล่งช้อปปิง้ ย่านบางพลีทที่ งั้ ตอบโจทย์และท้าทายให้คณ ุ สามารถมาช้อป ชิม ชิล ไปกับ บรรยากาศตลาดนัดได้ครบรสภายในวันเดียว และจะต้องติดใจจนชวนเพื่อนมาอีกครั้งเลยทีเดียว ส�ำหรับ “ตลาดนัดเรือบิน” ตั้งอยู่บนถนนเทพารักษ์ กิโลเมตรที่ 17 จังหวัดสมุทรปราการ เปิดให้ บริการเมื่อปี 2558 ตลาดนัดแนวคลาสสิกบนคอนเซ็ปต์ “เดินเล่น กินลม ชมเรือบิน” แหล่งรวมสินค้าสุด แนว เปิดท้ายคลองถม ของเก่า สินค้าแฟชั่นยุคใหม่ เด็ดสุดคือของกินแสนอร่อย ในบรรยากาศกลิ่นอาย ความคลาสสิกของอาคารทีต่ กแต่งจากไม้เก่า มุงหลังคาด้วยสังกะสี เน้นการใช้พนื้ ทีแ่ บบโปร่งไม่แออัด ส่วน แต่ละร้านก็งัดไม้เด็ดด้วยการตกแต่งตัวร้านให้แตกต่างและน่าสนใจ ภายใน “ตลาดนัดเรือบิน” ยังแบ่งโซนให้เลือกช้อปปิ้งสินค้าอย่างจุใจ ทั้งโซนของมือสองและของ ใหม่และโซนร้านอาหาร-เครื่องดื่มกับเมนูอาหารคาว-หวาน ดังนี้ เริ่มต้นด้วยกิจกรรมช้อปปิ้งในตลาดนัดเรือบิน ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการบางปลาพลาซ่า ในโครงการ นี้มีอีกหลายโซนที่น่าสนใจซ่อนอยู่ เช่น ตลาดสดบางปลา, คลองถมบางปลา และโซนพลาซ่า บางปลาการ์ เด้น (ตลาดต้นไม้) และตลาดนัดเรือบินบนด้วยเนื้อที่กว่า 150 ไร่ เปิดท�ำการทุกวันพุธ, วันเสาร์ และอาทิตย์ โดยในวันพุธจะเน้นสินค้ามือสองและของเก่าหายาก อาทิ เครื่องเสียงเก่า ๆ, เครื่องมือช่าง, ของสะสม, ของ เก่าเทพๆ ชนิดทีว่ า่ คอของเก่าต้องไม่พลาดมาวันพุธเลยทีเดียว ส่วนวันเสาร์และอาทิตย์กม็ ที งั้ สินค้าใหม่และ ของเก่าเพียบ !! ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแฟชั่นน�ำเทรนด์ทั้งแบบใหม่ล่าสุดและมือสองคลาสสิกสบายกระเป๋า แต่ถา้ พูดถึงเรือ่ งชิมในตลาดนัดแนววินเทจ สิง่ ทีต่ า่ งจากตลาดนัดทัว่ ไปคือร้านอาหารต่างๆ มากมาย ให้ขาชิมได้เลือกลิ้มรส เช่น ฮันนี่โทสต์ (ร้าน ณ นมนาน), น�้ำแข็งไสเกล็ดหิมะ (ร้านวันวาน), ปิ้งย่างเกาหลี (ร้านเพลินพุง) ปิดท้ายด้วยปลาเผาวินเทจ นอกจากนีย้ งั มีรา้ นค้าของกินแบบแผงลอยมากมาย ให้เลือกลอง

140


ทานได้อย่างจุใจแบบฟินไม่หยุดเลยก็ว่าได้ ส�ำหรับสายชิลตลาดแห่งนี้ถือเป็นอีกหนึ่ง แลนด์มาร์กที่เหมาะแก่การมาเดินชิลเป็นอย่างยิ่ง เพราะมีร้านมากมายหลายสไตล์ที่ตอบโจทย์ความ ต้องการ สามารถนัดแนะกลุ่มเพื่อนมาแฮงก์เอาท์ ได้ แบบสบายๆ หรือจะชิลแบบพักผ่อนกับที่นั่งที่ทาง ตลาดได้จดั เตรียมสถานที่ให้พกั ผ่อนตามจุดต่างๆ ก็ได้ เช่นกัน แถมยังมีดนตรีสดทุกอาทิตย์ ให้คุณได้ผ่อน คลาย รวมทั้งมีกิจกรรมให้ร่วมสนุก รับของรางวัลติด ไม้ติดมือกลับบ้านอีกด้วย ตลาดนัดเรือบิน ตัง้ อยู่ ซอยบางปลา 43 ถนน เทพารักษ์ กิโลเมตรที่ 17 ต�ำบลบางปลา อ�ำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เวลาเปิด-ปิด : เปิดบริการทุก วันพุธ, วันเสาร์ และวันอาทิตย์ เวลา 16.00-21.00 น. โทรศัพท์ : 08 7316 0068

ตลาดนัดเครื่องบิน นครปฐม แลนด์มาร์กดีๆ ของนักท่องเที่ยวขาช้อป

ตลาดนัดเครือ่ งบิน เปิดให้เข้าไปแลนดิง้ เดิน ช้อป ชม สินค้าแบบครบวงจร พร้อมชิมเมนูอร่อยๆ ของดีนครปฐมบ้านเรากันแล้ว ชวนแวะไปเช็กอินขึ้นเครื่องบินที่จังหวัดนครปฐมกัน กับ “ตลาดนัดเครื่องบิน” แหล่งท่องเที่ยว ที่มีครบครันทั้งการช้อปปิ้งข้าวของเครื่องใช้มือใหม่และมือสอง พร้อมชิมเมนูอร่อยๆ ของดีนครปฐม บนถนนสายมาลัยแมน นครปฐม-สุพรรณบุรี (หลักกิโลเมตรที่ 5) อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ส�ำหรับ “ตลาดนัดเครื่องบิน” เป็นแนวคิดดีๆ ของ คุณจิรภัทร วรรัฐกฤติกร นักธุรกิจชาว นครปฐม ที่ต้องการพัฒนาพื้นที่เก็บสะสมเครื่องบินและรถทหารเก่า หลังจากได้มีการประมูลรถทหาร พร้อมเปิดธุรกิจค้าขายเครื่องบินเก่าและรถทหารที่ผ่านสนามรบมาเป็นเวลานาน โดยจุดเด่นของตลาด ที่เป็นที่มาของชื่อตลาดนัดเครื่องบินแห่งนี้ก็คือการน�ำเครื่องบินเก่า รถทางการทหาร ที่ประมูลมาจาก กองทัพน�ำมาเก็บไว้ที่บริเวณที่ตั้งของตลาดนัดเครื่องบิน บนเนื้อที่กว่า 40 ไร่ หลังจากนั้นก็มีการพัฒนา ให้กลายเป็นตลาดแบบครบวงจรพร้อมเปิดให้ชาวนครปฐมได้มีแลนด์มาร์ก กิน เที่ยว ช้อป เที่ยวเดินช้อปปิ้งสินค้าแบบครบวงจรมากมายภายในตลาด ชิมเมนูอร่อยๆ อีกทั้งยังมีสินค้ามือ สอง เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ประดับยนต์ให้เลือกซื้อกว่า 1,000 ร้าน อีกทั้งยังเปิดเป็นห้องเรียนนอก สถานที่ให้เด็กๆ และบุคคลทั่วไปได้เดินเข้าไปชมภายในเครื่องบิน รถยนต์แบบเก่าๆ ที่หาชมได้ยากใน ปัจจุบัน รวมไปถึงเปิดให้ถ่ายรูป ถ่ายพรีเวดดิ้ง ในวันที่มีตลาดนัดแบบฟรีๆ อีกทั้งยังเปิดให้เช่าถ่าย ภาพยนตร์ ถ่ายละครอีกด้วย นอกจากนีย้ งั พืน้ ทีเ่ วทีดนตรีพร้อมลานนัง่ ชิลๆ ให้คนทัว่ ไปได้มานัง่ พักผ่อน ในยามเย็น หลังจากเดินตลาดช้อปอีกด้วย

141


นอกจากที่ “ตลาดนัดเครื่องบิน” จะมี พื้นที่ตลาดกว้างขวางแบ่งเป็นสัดส่วน เหมาะ ส�ำหรั บ การเดิ น ช้ อ ปอย่ า งสะดวกสบายแล้ ว สถานทีจ่ อดรถภายในตลาดก็มรี องรับจ�ำนวนมาก โดยสามารถจอดรถได้ฟรีเลยทีเดียว เรียกได้ว่า เป็นอีกหนึ่งตลาดที่พลาดไม่ได้เมื่อมาเยือนถิ่น นครปฐมกันเลย ตลาดนัดเรือบิน ตั้งอยู่ถนนสายมาลัย แมน นครปฐม-สุพรรณบุรี (หลักกิโลเมตรที่ 5) อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เวลาเปิด-ปิด : เปิด บริการทุกวันพุธและเสาร์ เวลา 14.00-22.00 น. โทรศัพท์ : 08 4733 7600, สอบถามเส้นทางได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 08 3666 9959

ตลาดนัดรถไฟจิระ นครราชสีมา สวรรค์ของนักช็อปของเก่า ตลาดขายของเก่าตั้งอยู่ตรงซอยบ้านพักของพนักงาน รถไฟขนานไปกับทางรถไฟ แต่เดิมทะลุออกไปทางถนนไชย ณรงค์ หน้าโรงแรมปัญจดาราได้ แต่ตอนนี้ก�ำลังขุดลอกคลอง บริเวณนั้นจึงปิด นักช็อปของเก่าตัวยงมักจะไปตลาดนัดรถไฟจิระแต่เช้าๆ จะได้เลือกสินค้าก่อนใครๆ เดี๋ยวมีคนอื่นซื้อของตัดหน้าไปก่อน อากาศเย็นสบายๆ สายๆ อากาศร้อนมากกก โดยเฉพาะหน้าร้อน พ่อค้าแม่ค้ามาจัดร้านตั้งแต่ตีสองตีสามรอนักช็อปเริ่มมาตอนฟ้า สางเรื่อยไปจนถึง 11 โมงกว่าๆ สินค้าจิปาถะมากมาย ช้อน ช้อนส้อม ส้อนกลาง ช้อนกาแฟ ช้อนธรรมดาๆ จนถึงช้อนเงิน ช้อน ทอง ช้อนดีไซน์เก๋ๆ ลวดลายวิจิตรบรรจงจนถึงลวดลายการ์ตูนน่ารัก ถ้วย ชาม ราม ไห ถ้วยถังกะละมัง แตก บุบบู้บี้ หรือใหม่แกะกล่องใสกิ๊ก มีให้เลือกหาหลายแบบหลายราคา ถูกแพงต่อรองกันได้ พูดถูกใจอาจ จะได้ลดเยอะ เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับ มีทั้งของเก่าและของใหม่ เครื่องใช้ไฟฟ้า พัดลม ทีวี ตู้เย็น เครื่องเล่นซีดี ล�ำโพง เครื่องเสียง หม้อหุงข้าว เตาไมโครเวฟ กระติกน�้ำร้อน แอร์ มอเตอร์เก่า ดัดแปลงเป็นพัดลมสนาม ไดร์เป่าผม เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์เก่าๆ มือถือรุ่นเก่ารุ่นใหม่ เพาเวอร์ แบงก์ แท็บเล็ต หนังสือเก่า นิตยสาร วารสาร หนังสือการ์ตูน นวนิยาย เรื่องสั้น ของเล่น ของเก่าและของ ใหม่ ฯลฯ ตลาดนัดรถไฟจิระ ตั้งอยู่ ซอยจิระ 2 ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ในส่วนตลาดขายของเก่า เปิดขายเฉพาะวันหยุด เสาร์ - อาทิตย์ ครึ่งวันเช้า โทร.0-4424-2363 142


เพลินวานหัวหิน

ชื่อที่หลายคนเคยได้ยิน เพราะเป็นสถานที่ ท่องเที่ยวชื่อดังของหัวหิน นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยว หัวหิน มักจะต้องมาเที่ยวที่นี่ด้วย เสน่ห์ของเพลินวานหัวหิน ที่ท�ำให้ทุกคน อยากมาทีน่ ี่ คือการทีห่ ลายคนคิดถึงอดีต และอยาก ย้อนกลับไปสัมผัสบรรยากาศนั้นอีกครั้ง ในขณะที่ เด็กรุ่นใหม่ ก็อยากเรียนรู้วิถีชีวิตของคนไทยสมัย ก่อน ว่าใช้ชีวิตกันอย่างไร เช่นข้าวของ เครื่องใช้ อาหาร หรือกิจกรรม บันเทิงต่างๆ เพลินวานหัวหิน สถานที่จ�ำลองตลาดของ ไทยสมัยโบราณ ได้จ�ำลองบรรยากาศให้เป็นแบบ ตลาดสมัยเก่าในช่วงปี 2499 ทัง้ อาคาร สถานที่ ร้าน ค้า อาหาร ขนมไทย สินค้าของฝาก ของเล่น สวน สนุก หนังกลางแปลง ชิงช้าสวรรค์ รวมถึงกิจกรรม ต่างๆ ซึ่งกิจกรรมหลายอย่าง เกือบไม่มีให้เห็นแล้ว ในปัจจุบัน สิง่ ทีด่ งึ ดูดให้นกั ท่องเทีย่ วมาเทีย่ วเพลินวาน หัวหินอีกอย่างคือ สิ่งของเครื่องใช้ อาหาร และ กิจกรรมทีม่ อี ยูภ่ ายในเพลินวาน หัวหิน นักท่องเทีย่ ว

สามารถซือ้ ขาย และใช้บริการได้จริง ซึง่ จะไม่เหมือน กับการเทีย่ วพิพธิ ภัณฑ์ ที่ไม่สามารถใช้บริการได้เลย เพลินวานหัวหิน นอกจากจะเป็นศูนย์รวม เรื่องราวในสมัยเก่า ให้ทุกคนได้มาเพลิดเพลิน เหมื อ นได้ ย ้ อ นเวลากลั บ ไปในอดี ต จริ ง ๆ แล้ ว นอกจากการได้เลือกชม เลือกซื้อสินค้า ของฝาก ของขวัญ รับประทานอาหาร ขนม เครื่องดื่ม และ รวมกิจกรรมภายในเพลินวานแล้ว เพลินวานหัวหิน ยังมีบริการห้องพักคลาสสิก สไตล์เรโทร (Retro) ชื่อ พิมาน เพลินวาน ไว้บริการ ลู ก ค้ า ทั่ ว ไป ภายในห้ อ งพั ก ถู ก ตกแต่ ง จ�ำลอง บรรยากาศห้องพักสมัยเก่า ทั้งอุปกรณ์ ข้าวของ เครื่องใช้ ที่ให้ให้ผู้มาพักรู้สึกถึงความแตกต่างจาก โรงแรมทั่วไปที่เน้นความหรูหรา แต่ประทับใจใน คุณภาพและการบริการ เพลินวานหัวหิน ตั้งอยู่ริมถนนเพชรเกษม ระหว่างหัวหินซอย 38 - 40 ใกล้กับพระราชวังไกล กังวล เปิดบริการทุกวันและเข้าชมได้ฟรี จันทร์พฤหัส : 10.00-22.00 น., ศุกร์ : 10.00-24.00 น., เสาร์ : 09.00-24.00 น., อาทิตย์ : 09.00-22.00 น.143


ตลาดชินตา ตลาดกลางคืนของคนตรัง เเหล่งท่องเที่ยวช๊อปปิ้ง ซื้อของกิน ส�ำหรับท่านทีก่ ำ� ลังมองหาบรรยากาศสบายๆ นัง่ รับประทานอาหารกันแบบชิวๆ ไม่ควรพลาด ตลาด ชินตา หรือเรียกกันว่า CINTA GARDEN นั้นเอง ซึ่งตั้งอยู่ที่ สามแยกพรศิริกุล ถนนรัษฎา อ�ำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่ 17.00 น. - 23.00 น. พูดได้เลยว่าใหญ่มากๆ ถือว่าเป็นตลาดอันดับ ต้นๆ ของภาคใต้ก็ว่าได้ ตลาดชินตา เป็นแหล่งเดินเล่นชิวๆ ช็อป ปิ้ง และชิมอาหาร สัมผัสบรรยากาศผ่อนคลายยาม ค�่ำคืน อาคารจะเป็นตู้คอนเทนเนอร์ที่มีการตกแต่ง อย่างทันสมัย มีการจัดสรรพื้นที่ได้อย่างลงตัวเป็น ระเบียบเรียบร้อย และยังมีที่จอดรถอีกมากมาย ในตัวตลาดจะมีการแบ่งเป็นโซนหลายโซน ไม่ ว ่ า จะเป็ น โซนร้ า นค้ า ที่ อ ยู ่ ภ ายในอาคารตู ้ คอนเทนเนอร์ แบบชัน้ เดียวและสองชัน้ ซึง่ จะเปิดให้ บริการทุกวันตัง้ แต่กลางวันจนถึง 23.00 น. และ โซน ขายอาหาร จัดไว้ประมาณ 5 แถว โซนช็อปิง้ จะเป็น ของตกแต่ง เสื้อผ้า กระเป๋า จะเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่17.00 น. – 23.00 น. และนอกจากนี้มีพื้นที่ เตรียมไว้ส�ำหรับจัดงานและกิจกรรมอืน่ ๆ อีกมามาย ไม่ว่าจะเป็นงานอีเว้น การแสดงต่างๆอีกด้วย จุดเด่นของตลาดชินตา หรือ CINTA GARDEN NIGHT MARKET คือ การตกแต่งที่ทันสมัย เหมาะส�ำหรับการเก็บภาพเป็นทีร่ ะลึก บรรยายทีช่ วิ แนะนำ�ร้านอาหารจังหวัดตรัง

ร้านยกยอ

อาหารอร่อย บรรยากาศดี ริมหาดปากเมง

ที่ตั้ง : 154 ม.4 ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง 92150 โทร. 0-7527-4014, 08-6267-3959 แฟกซ์ : 0-7527-4224

144

สบายแก่การพักผ่อน เป็นแหล่งรวมอาหารหลาก หลายยามค�่ำคืนที่ไม่ควรพลาดในราคาไม่แพง และ มีการจัดสรรพื้นที่ โต๊ะเก้าอี้ส�ำหรับลูกค้าที่ได้ซื้อ อาหารมานั่งทานได้อย่างสะดวกสบาย ถือได้ว่ารวม ไว้ทุกอย่างในที่ที่เดียว ส�ำหรับใครที่มาเที่ยวจังหวัดตรังและก�ำลัง มองหาสถานที่ บรรยากาศชิวๆ สะดวกและครบครัน ทาง VR Andaman ขอแนะน�ำตลาดชินตาแห่งนี้ รับรองว่ามาแล้วจะไม่ผดิ หวังอย่างแน่นอน การเดิน ทางสะดวกอยู่ในตัวเมืองตรัง ใช้เวลาประมาณ 10 นาที จากสถานี ร ถไฟ ภายในตลาดมี ที่ จ อดรถ มากมาย


ตลาดนัด “ถนนคนเดินบางแสน” พื้นที่ขายของสุดคึกคัก สถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังแห่งชลบุรี

ตลาดนัดถนนคนเดินบางแสน ได้ตั้งขึ้นโดยมาจากความคิดริเริ่มของคณะผู้บริหาร เทศบาลเมือง แสนสุข จังหวัดชลบุรี เพื่อกระตุ้นให้เศรษฐกิจในท้องถิ่นมีการเติบโตมากยิ่งขึ้น เพิ่มโอกาสให้ผู้ที่มีรายได้ น้อยหรือยังไม่มีงานท�ำให้สามารถเปิดร้านขายสินค้าได้ มีการสอดแทรกกิจกรรมส�ำหรับเยาวชน และยัง เป็นการสร้างชีวิตชีวาให้แก่ชุมชนและส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้คึกคักมากยิ่งขึ้น สินค้าที่จ�ำหน่ายในตลาดนัดถนนคนเดินบางแสนมีหลากหลายทั้งอาหาร เสื้อผ้า ของที่ระลึก และ งานแฮนด์เมด ซึ่งส�ำหรับเมืองที่มีสถานที่ท่องเที่ยวเด่นคือทะเลแห่งนี้ อาหารที่เป็นจุดขายจึงเป็นอาหาร ทะเลที่มีหลากหลาย ทั้งหอยนึ่ง ปูนึ่ง ปลาเผา ย�ำแมงดาทะเล ย�ำรวมมิตรทะเล ส้มต�ำปูม้า หอยลวก ฯลฯ และยังมีอาหารประเภทอื่นให้ได้เลือกชิม ทั้งไอศกรีม ขนมไทย เค้ก น�้ำปั่น นมปั่น เหล้าปั่น ผัดไทย หอย ทอด ไก่ทอดสูตรนมสด ฯลฯ เรียกได้ว่ามีอาหารจ�ำนวนมากเกินที่นักท่องเที่ยวจะสามารถชิมได้หมดทั้ง ตลาด สินค้าที่ไม่ใช่อาหารมีทั้งเสื้อผ้าแฟชั่น เครื่องประดับ กระเป๋า กรอบรูป บริการวาดภาพเหมือนหรือ ภาพล้อเลียน เคสมือถือ เครื่องหนังแฮนด์เมด ร้านท�ำเล็บ ร้านTattoo เป็นต้น ซึ่งพ่อค้าแม่ขายสินค้า

145


ประเภทนี้ส่วนใหญ่เป็นนิสิตจากมหาวิทยาลัยบูรพา ซึง่ เป็นการใช้เวลาว่างจากการเรียนให้เกิดประโยชน์ นอกจากนีย้ งั มีการแสดงเปิดหมวกทัง้ ดนตรีไทยและ ดนตรีสากล ช่วยสร้างบรรยากาศของตลาดให้คกึ คัก มากยิ่งขึ้น จุดเด่นของตลาดนัดถนนคนเดินบางแสนที่ ส�ำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ เวทีที่มีการจัดแสดงทุกวันที่ มีตลาดนัด ส่วนใหญ่มีการแสดงดนตรีสดโดยวง ดนตรีจากทีต่ า่ งๆหลายสไตล์สลับกันไป ทัง้ อะคูสติก เบาๆ เพลงสตริงยอดนิยม เพลงร็อค เพลงลูกทุ่ง หรือเพลงสากลยอดนิยม ในบางครั้งอาจมีการเชิญ วงดนตรีที่มีชื่อเสียงมาขึ้นแสดงซึ่งสามารถติดตาม ข้อมูลได้ตามเว็ปไซต์หรือสือ่ ทีเ่ กีย่ วข้อง ด้วยรูปแบบ

146

และบรรยากาศเช่นนี้จะเหมาะส�ำหรับคนที่ต้องการ พักผ่อนอารมณ์ สามารถมาดืม่ ด�ำ่ กับบรรยากาศกลิน่ อายทะเล ลมพัดเย็น และนั่งฟังเพลงสบายๆได้ที่ ตลาดนัดถนนคนเดินบางแสน การเดิ น ทางมาถนนคนเดิ น บางแสนนั้ น สามารถเดินทางมาได้โดยสะดวกทั้งรถส่วนตัวหรือ รถโดยสารสาธารณะ เพราะเป็นบริเวณที่มีชื่อเสียง โดยขับรถเลียบตามชายหาดบางแสนจะเห็นตลาดนัด ตั้งอยู่ใกล้แหลมแท่น ส�ำหรับรถโดยสารสาธารณะมี ให้บริการทั้งรถสองแถวและรถมอเตอร์ ไซต์รับจ้าง ตั้งแต่เวลา 18.00-23.00 น. ซึ่งเป็นเวลาเปิดท�ำการ ของตลาดนัดถนนคนเดินบางแสน


๑ ใน อร่อยทั่วไทย  

ฉบับรวบรวม ร้านอาหารสะอาดรสชาติอร่อย ของกินของฝาก ทั่วประเทศ

๑ ใน อร่อยทั่วไทย  

ฉบับรวบรวม ร้านอาหารสะอาดรสชาติอร่อย ของกินของฝาก ทั่วประเทศ

Advertisement