Page 1


ทัศนียภาพที่สวยงามของอ่าวประจวบ

Photo Attractions

PRACHUAPKHIRIKHAN

มุมมองจากเขาช่องกระจก อ.เมือง ประจวบฯ

ทิวทัศน์แสนงามของสะพานไม้ในบึงบัว อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด


หาดทรายขาวยอดนิยม สะอาด สงบ สวยงาม ชายหาดหัวหิน ทอดยาวกว่า 5 กิโลเมตร


28

18 คอลัมภ์พิเศษ >>>

พระราชกรณียกิจ ร.9

26 คอลัมภ์ท่องเที่ยว

เที่ยวหัวหิน บ้านของพ่อ 28 นานาทรรศนะ >>> คุณวรรณา โยชิ โอกะ คุณยุพิน ทองเหี่ยง

48 นานาทรรศนะ >>> คุณเพลินพิศ โมรา

50 แนะน�ำ >>>

48 50

39 ตามรอยพระบาท >>>

- ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนฯ - ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าบ้านเขาเต่า

44 คอลัมภ์ท่องเที่ยว เลียบทะเลบ้านกรูด 52 คู่มือบริการนักท่องเที่ยว แนะน�ำที่กิน ที่พัก กิจกรรมท่องเที่ยว 72 สินค้า OTOP ประจวบคีรีขันธ์ ๑ ต�ำบล ๑ ผลิตภัณฑ์

Mink RESTAURANT

76.


บทบรรณาธิการ kitvarinart@hotmail.com

เมื่อ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมาชาวไทยต้องร�่ำไห้ทั้งแผ่น ดินเมือ่ พระมหากษัตริยอ์ นั เป็นทีร่ กั ยิง่ ของปวงชนชาวไทย “พระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” เสด็จสวรรคต ถือว่า เป็นการสูญเสียและความวิปโยคยิง่ ใหญ่ทสี่ ดุ ในชีวติ ของปวงชนชาว ไทยทั้งประเทศ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารและพนักงาน “แม๊กกาซีน ๑ ใน” ขอน้อมร�ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคณ ุ และร่วมถวายความอาลัย อย่างหาที่สุดมิได้

วารสาร “๑ ใน...ประจวบคีรีขันธ์” จัดท�ำขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์การท่อง เที่ยวและธุรกิจในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และเขตติดต่อ ฉบับนี้ได้รวบรวม พระราชกรณียกิจและโครงการในพระราชด�ำริต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช มาน�ำเสนอเพือ่ น้อมร�ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคณุ ของพระองค์ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆ เพื่อความกินดีอยู่ดี ของพสกนิกรไทยทั้งประเทศตลอดรัชสมัย ๗๐ ปี ในคอลัมภ์ “ตามรอย พระบาท” จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นอกจากนี้ยังได้รวบรวมธุรกิจประเภทต่างๆ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเขตติดต่อ จัดท�ำเป็นท�ำเนียบธุรกิจ DIRECTORY โดยแยกเป็นหมวดหมู่ ประเภทต่างๆ เพื่อการค้นหาสินค้าและบริการต่างๆ ได้อย่างสะดวกสบาย อาทิ ด้านการศึกษา, ด้านสุขภาพและความงาม, ด้านการก่อสร้าง, ด้านอุตสาหกรรม, ด้านการเกษตร, ด้านบ้านและเฟอร์นิเจอร์, ด้านรถยนต์ รวมถึงการรวบรวม สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร สถานบันเทิง คลินิก สปา สินค้าของฝาก ผลิตภัณฑ์ OTOP และกิจกรรมการท่องเที่ยวต่างๆ อีก มากมายในฉบับ...ติดตามได้เลยครับ ประธานที่ปรึกษา พ.ต.ท. สมชาย ศรลัมพ์ พ.ต.ฉลาด วงศ์ไพศาล ฝ่ายกฏหมาย นางนงคราญ นันชนะ ผู้อ�ำนวยการ นางสาววริยา แย้มเพียรวัฒนา บรรณาธิการบริหาร นายกิตติ ฉันทกิจนุกูล กองบรรณาธิการ นายบุญธรรม มุกดาสนิท นายสุเชาว์ ศรลัมพ์ นางสาวสุชาดา พุกทรัพย์ ผู้จัดการโครงการ นางสาวมาลี ชื่นส�ำอางค์ ผู้จัดการส่วนภูมิภาค นางสาวประทุมมาศ สนทอง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ นางสาวพัชรีพร เชื้อบุญมี นางสาวจีรวรรณ ปลั่งเปล่ง นางสาวนภาพร ดรุณพันธ์ นางสาวศิริพรรณ ชัยเกียรติ์สุนทร นางสาวสราลักษณ์ สมอบ้าน นางสาวจตุพร เถื่อนถ�้ำ นางสาวหัซวดี โดดแช นางสาวยุวดี พะบ�ำรุงษ์ ศิลปกรรม นายพลากร ค�ำโครตสูนย์ นายศักดิ์ชัย รันจัตุรัส ฝ่ายบัญชี-ธุรการ นางสาวปิยพร ม่วงศรี นายอุรุพงษ์ รุ่งเรือง นายอรรถพล นารูลา


พระราชประวัติ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ทรงพระราชสมภพ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย เดช ทรงพระนามเดิมว่า “พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้า ภูมิพลอดุลยเดช” ทรงเป็นพระราชโอรสในสมเด็จเจ้า ฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์ (ต่อ มาได้รับการเฉลิมพระนามาภิไธยเป็น สมเด็จพระมหิ ตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก) และ หม่อมสังวาล (ต่อมาได้รบั การเฉลิมพระนามาภิไธยเป็น สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดชทรงเสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2470 ณ โรงพยาบาลเมานท์ ออเบอร์น (MOUNT AUBURN) รัฐเมสสาชูเขตต์ (MASSACHUSETTS) ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อพระชนมายุ ได้ 5 พรรษา ทรงเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนมาแตร์เด อี กรุงเทพมหานคร ต่อจากนัน้ ทรงเสด็จไปศึกษาต่อ ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในชัน้ ประถมศึกษา ที่โรงเรียน เมียร์มองต์ (MERRIMENT) เมืองโลซานน์ (LASAGNA) ใน ปี พ.ศ. 2478 ได้ทรงเข้าศึกษาต่อที่ CEDE NOUBELLE DE LA SUES ROMANCE CHILLY ซึง่ เป็นโรงเรียนเอกชนทีร่ บั นักเรียนนานาชาติและทรงได้รบั ประกาศนียบัตร บาเชอ ลิเย เอ แลทร์ จากการศึกษา ดังกล่าว ทรงรอบรู้หลาย ภาษา ได้แก่ อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน และ ละติน ใน ระดับอุดมศึกษาทรงเข้าศึกษาใน แผนกวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเมืองโลชานน์ ต่อมา

ในปี พ.ศ. 2481 ได้เสด็จนิวัตกลับประเทศไทยพร้อมด้วย พระบรมเชษฐาธิราช พระบรมราชชนนี และสมเด็จพระนาง เจ้าพี่นางเธอ

ครองราชย์

ขณะที่พระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภูมิพลอดุลย เดช พระชนมพรรษา 18 พรรษา รัฐบาลได้กราบบังคม ทูลอัญเชิญขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 9 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายนนั้น ทรง เฉลิมพระปรมาภิไธยว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย เดช และรัฐบาลได้แต่งตั้งผู้ส�ำเร็จราชการ บริหารราชการ แผ่นดินแทนพระองค์ เนื่องจากยังทรงพระเยาว์ และต้อง ทรงศึกษา ต่อ ณ ต่างประเทศเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2489 ได้เสด็จพระราชด�ำเนินกลับไปทรงศึกษาต่อ ณ กรุงโล ซานน์ แม้พระองค์จะทรงโปรดวิชาวิศวกรรมศาสตร์แต่ เพื่อประโยชน์ ในการปกครองประเทศได้ทรงเปลี่ยนมา ศึกษาวิชาการปกครองแทนเช่น วิชากฎหมาย อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ภูมิศาสตร์ นอกจากนี้ ทรง ศึกษา และฝึกฝนการดนตรีด้วยพระองค์เองด้วย ในพ.ศ. 2491 ระหว่างทรงศึกษาอยู่ ณ ประเทศ สวิตเซอร์แลนด์นั้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงขับรถยนต์ ไปทรงร่วมงานทีส่ ถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปารีส ได้ทรงพบและมีพระราชหฤทัยสนิทเสน่หาใน หม่อมราชวงศ์ สิริกิติ์ กิติยากร ธิดาของหม่อมเจ้านักขัต


มงคล กิติยากร เอกอัครราชทูตไทยประจ�ำกรุงปารีสในปี เดียวกันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประสบอุบัติเหตุทาง รถยนต์ อย่างรุนแรงทรงบาทเจ็บทีพ่ ระพักตร์พระเนตรขวา และพระเศียรทรงเข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลมอร์เซส์ โปรดฯ ให้หม่อมเจ้าราชวงศ์สิริกิติ์มาเฝ้าฯ ถวายการดูแล อย่างใกล้ชดิ พระสัมพันธภาพจึงแน่นแฟ้นขึน้ และต่อมาได้ ทรงหมั้นหม่อมราชวงศ์ สิริกิติ์ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2492 โดยได้พระราชทานพระธ�ำมรงค์วงทีส่ มเด็จพระบรมราชนก หมัน้ สมเด็จพระราชชนนี สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลย เดชทรงได้รบั การอภิบาลอย่างดียงิ่ จากสมเด็จพระราชชนนี จึงมีพระปรีชาสามารถปราดเปรือ่ งและมีพระจริยวัตรเปีย่ ม ด้วยคุณธรรมทุกประการซึง่ น้อมน�ำให้พระองค์เป็นพระมหา กษัตริย์ผู้ทรงด�ำรงสิริราชสมบัติ เพียบพร้อมด้วยทศพิศ ราชธรรม จักรวรรดิวัตรธรรมและ ราชสังคหวัตถุทรงเจริญ ด้วยพระเกียรติคุณบุญญาธิการเจิดจ�ำรัส ทรงปฏิบัติพระ ราชกรณียกิจทั้งปวงเพื่อประโยชน์สุขของปวงชน เป็นที่แซ่ ซ้องสรรเสริญ ทุกทิศานุทิศในเวลาต่อมาตราบจนปัจจุบัน

พระราชพิธีราชาภิเษกสมรส

เมือ่ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2493 สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชด�ำเนินกลับประเทศไทย โปรดเกล้าให้ตั้งการพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรม ศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ระหว่าง วันที่ 28-30 มีนาคม 2493 และเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2493 ทรงประกอบพิธีราชาภิเษกสมรส กับ หม่อมราชวงศ์สิริกิ ติ์ กิติยากร ที่วังสระปทุม โดยสมเด็จพระศรีสวรินทิราบ รมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้า พระราชทานหลั่งน�้ำพระ มหาสังข์ ทรงจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายเช่นเดียวกับ ประชาชน และได้ทรงสถาปนาหม่อมราชวงศ์สริ กิ ติ ิ์ ขึน้ เป็น สมเด็จพระราชินีสิริกิติ์ หลังจากนั้น ได้เสด็จไปประทับพัก

ผ่อน ณ พระราชวังไกลกังวล หัวหิน และที่นี่เป็นแหล่ง เกิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริโครงการแรก คือ พระราชทาน “ถนนสายห้วยมงคล” ให้แก่ “ลุง รวย” และชาวบ้านที่มาช่วยกันเข็นรถพระที่นั่งขึ้นจาก หล่มดิน ทั้งนี้เพราะแม้ “ห้วยมงคล” จะอยู่ห่างอ�ำเภอ หัวหิน เพียง 20 กิโลเมตร แต่ไม่มีถนนหนทางชาวบ้าน ได้รบั ความเดือดร้อนในการด�ำรงชีวติ มากถนนสายห้วย มงคลนีจ้ งึ เป็นถนนสายส�ำคัญ ทีน่ ำ� ไปสู่โครงการใน พระ ราชด�ำริ เพือ่ บ�ำบัดทุกข์ บ�ำรุงสุขแก่พสกนิกรอีกจ�ำนวน มากกว่า 2,000 โครงการในปัจจุบัน

พระบรมราชาภิเษก

วันที่ 5 พฤษภาคม 2493 สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชได้ ท รงประกอบพระราชพิ ธี บ รม ราชาภิเษกตามโบราณขัตติยราชประเพณี ณ พระที่นั่ง ไพศาลทักษิณ ในพระมหาราชวัง เฉลิมพระปรมาภิไธย ตามจารึกในพระสุพรรณบัฏว่า “พระบาทสมเด็จพระปร มินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร” และได้พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการเป็นสัจ วาจาว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์ สุขของมหาชนชาวสยาม” ในการนี้ ได้ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ สถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศ สมเด็จพระ ราชินีสิริกิติ์ พระอัครมเหสีเป็น สมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิติ์ พระบรมราชินี วันที่ 5 มิถุนายน 2493 พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ได้เสด็จพร้อมด้วย สมเด็จพระนาง เจ้าพระบรมราชินี ไปยังสวิตเซอร์แลนด์อีกครั้ง เพื่อ ทรงรักษา พระสุขภาพ และเสด็จพระราชด�ำเนินนิวัติ พระนคร เมื่อ 2 ธันวาคม 2494 ประทับ ณ พระต�ำหนัก จิตรลดารโหฐาน และพระที่นั่งอัมพรสถาน ทั้ ง สองพระองค์ มี พ ระราชธิ ด า และพระ ราชโอรส 4 พระองค์ดังนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตนราช กัญญา สิรวิ ฒ ั นาพรรณวดี ประสูตเิ มือ่ 5 เมษายน 2494 ณ โรงพยาบาลมองซัวนี่ โลซานน์ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ฯ ประสูติเมื่อ 28 กรกฏคม 2495 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน ต่อมา ทรงได้รับสถาปนาเป็น สมเด็จพระบรมโอรสาธิ ราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณฯ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อ


28 กรกฏคม 2515 สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าสิรินธรเทพ รัตนสุดา กิตวิ ฒ ั นาดุลนโสภาคย์ ประสูตเิ มือ่ 2 เมษายน 2498 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน ภายหลังทรงได้รับ สถาปนาเป็น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหา จักรีสริ นิ ธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2520 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารี ประสูติเมื่อ 4 กรกฏคม 2500 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน

ทรงพระผนวช

เมื่ อ วั น ที่ 22 ตุ ล าคม 2499 พระบาท สมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั วได้ทรงพระผนวช ณ วัดพระ ศรีรัตนศาสดาราม ทรงจ�ำพรรษา ณ พระต�ำหนักปั้น หย่า วัดบวรนิเวศวิหาร ปฏิบัติพระศาสนกิจ เป็นเวลา 15 วัน ระหว่างนี้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรม ราชินนี าถ ทรงปฏิบตั พิ ระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ต่อ มาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาเป็น สมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลนี้ ได้ ทรงพระกรุณาสถาปนาพระอิสริยยศสมเด็จพระบรม ชนกนาถขึ้นเป็น สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดช วิกรมพระบรมราชชนก ทรงสถาปนา สมเด็จพระราช ชนนี เป็น สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรง สถาปนาสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา เป็น สมเด็จพระเจ้าพีน่ างเธอ เจ้าฟ้ากัลนาณิวฒ ั นา กรม หลวงนราธวาสราชนครินทร์ และทรงประกอบพระราช พิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย สมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั อานันทมหิดลใหม่ เมือ่ วัน ที่ 8 มิถุนายน 2539 เพื่อให้สมพระเกียรติตามโบราณ ขัตติยราชประเพณี ทัง้ นีด้ ว้ ยพระจริยวัตร อันเปีย่ มด้วย พระกตัญญูกตเวทิตาธรรมอันเป็นที่แซ่ซ้องสรรเสริญ พระปรมาภิไธยใหม่ทที่ รงสถาปนาคือ “พระบาทสมเด็จ

พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล อดุลยเดชวิมลรามาธิบดี จุฬาลงกรณราชปรียวรนัดดา มหิตลานเรศวรางกูร ไอศูรย สันตติวงศนิวิฐ ทศพิศราชธรรมอุกษฏนิบุณ อดุลยกฤษฏา ภินหิ ารรังสฤษฏ์ สุสาธิตบูรพาธิการ ไพศาลเกียรติคณ ุ อดุล พิเศษ สรรพเทเวศรานุรกั ษ์ ธัญอรรคลักษณวิจติ ร โสภาคย์ สรรพางค์ มหาชโนตมางคประณตบาทบงกชยุคล อเนก นิกรชนสโมสรสมมต ประสิทธิวรยศมโหดมบรมราชสมบัติ นพปฏลเศวตฉัตราดิฉัตร สรรพรัฐทศทิศวิชิตไชย สกลม ไหศวริยมหาสวามินทร มเหศวรมหินทรมหารามาธราชวโร ดม บรมนาถชาติอาชาวไศรย พุทธาทิไตรรัตนสรณารักษ์ วิ ศิษฏศักตอัครนเรษราธิบดี เมตตากรุณา สีตลหฤทัย อโน ปมัยบุญการ สกลไพศาลมหารัษฏาธิบดี พระอัฐมรามาธิ บดินทรสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร”

พระราชกรณียกิจ

ตั้งแต่พุทธศักราช 2502 เป็นต้นมา พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ ติ์พระบรมราชินี ได้เสด็จพระราชด�ำเนินไป ทรงกระชับ สั ม พั น ธไมตรี กั บ ประเทศต่ า งๆ ทั้ ง ในยุ โ รป อเมริ ก า ออสเตรเลีย และ เอเชีย และได้เสด็จพระราชด�ำเนินไปทรง เยีย่ มราษฎรในภูมภิ าคต่างๆ ทุกภาคทรงประจักษ์ในปัญหา ของราษฎร ในชนบทที่ด�ำรงชีวิตด้วยความยากจน ล�ำเค็ญ และด้อยโอกาส ได้ทรงพระวิรยิ ะอุตสาหะหาทางแก้ปญ ั หา ตลอดมาตราบจนปัจจุบัน อาจกล่าวได้ว่า ทุกหนทุกแห่ง บนผืนแผ่นดินไทยที่รอยพระบาทได้ประทับลง ได้ทรงขจัด ทุกข์ยากน�ำความผาสุกและทรงยกฐานะความเป็นอยู่ของ ราษฎรให้ดีขึ้นด้วยพระบุญญาธิการและพระปรีชาสามารถ ปราดเปรื่อง พร้อมด้วยสายพระเนตรอันยาวไกล ทรง อุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของราษฎร และเพื่อความ เจริญพัฒนาของประเทศชาติตลอดระยะเวลาโดยมิ ได้ ทรงค�ำนึงประโยชน์สุขส่วนพระองค์เลย พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานโครงการนานัปการมากกว่า 2,000 โครงการ ทั้งการแพทย์สาธารณสุข การเกษตร


การชลประทาน การพัฒนาที่ดิน การศึกษา การพระ ศาสนา การสังคมวัฒนธรรม การคมนาคม ตลอดจนการ เศรษฐกิจเพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรในชนบท ทั้งยัง ทรงขจัดปัญหาทุกข์ยากของประชาชนในชุมชนเมือง เช่น ทรงแก้ปัญหาการจราจร อุทกภัย และปัญหาน�้ำเน่าเสีย ในปัจจุบัน ได้ทรงริเริ่มโครงการการช่วยสงเคราะห์ และ อนุรักษ์ช้างไทยอีกด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง ตรากตร�ำพระวรกายทรงงานอย่างมิทรงเหน็ดเหนื่อย แม้ ในยามทรงพระประชวร ก็มิได้ทรงหยุดยั้งพระราชด�ำริเพื่อ ขจัดความทุกข์ผดุงสุขแก่พสกนิกร กลางแดดแผดกล้าพระ เสโทหลั่งชุ่มพระพักตร์และพระวรกายหยาดตกต้องผืน ปฐพี ประดุจน�้ำทิพย์มนต์ชโลมแผ่นดินแล้งร้างให้กลับคืน ความอุดมสมบูรณ์นับแต่เสด็จเถลิงถวัลย์ราชย์ตราบจน ปัจจุบัน แม้ในยามประเทศประสบภาวะเศรษฐกิจ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2539 เป็นต้นมา ก็ได้พระราชทานแนวทางด�ำรงชีพ แบบ “เศรษฐกิจพอเพียง” และ “ทฤษฎีใหม่” ให้ราษฎร ได้พึ่งตนเอง ใช้ผืนแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดประกอบ อาชีพอยูก่ นิ ตามอัตภาพซึง่ ราษฎรได้ยดึ ถือปฏิบตั เิ ป็นผลดี อยู่ในปัจจุบัน

พระอัจฉริยภาพ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทาน ความรักอันยิ่งใหญ่แก่อาณาประชาราษฎร์ พระราชภารกิจ อันหนักเพือ่ ประโยชน์สขุ ของอาณาประชาราษฎร์ ได้ปรากฏ เป็นที่ประจักษ์เทิดทูนพระเกียรติคุณทั้งในหมู่ชาวไทยและ ชาวโลก จึงทรงได้รับการสดุดีและการทูลเกล้าฯ ถวาย ปริญญากิตติมศักดิเ์ ป็นจ�ำนวนมากทุก สาขาวิชาการ ทัง้ ยัง มีพระอัจฉริยภาพด้านดนตรีอย่างสูงส่ง ทรงพระราชนิพนธ์ เพลงอันไพเราะนับแต่พระเยาว์จนถึงปัจจุบนั รวม 47 เพลง ซึง่ นักดนตรีทงั้ ไทย และต่างประเทศน�ำไปบรรเลงอย่างแพร่ หลาย เป็นทีป่ ระจักษ์ในพระอัจฉริยภาพจนสถาบันดนตรีใน

ออสเตรเลียได้ทูลเกล้าฯ ถวายสมาชิกภาพกิตติมศักดิ์ แด่พระองค์ ทรงได้รบั ยกย่องเป็น “อัครศิลปิน” ของชาติ พระปรีชาสามารถด้านดนตรีแล้วยังทรงสร้างสรรค์งาน จิตรกรรมและวรรณกรรมอันทรงคุณค่าไว้เป็นทรัพย์สิน ทางปัญญาของชาติ เช่นทรงพระราชนิพนธ์ แปลเรื่อง ติโต นายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ และพระราชนิพนธ์ เรื่องชาดกพระมหาชนก พระราชทานคติธรรมในการ ด�ำรงชีวติ ด้วยความวิรยิ อุตสาหอดทนจนพบความส�ำเร็จ แก่พสกนิกรทั้งปวง นอกจากนั้นยังทรงเป็นนักกีฬาชนะ เลิศรางวัลเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์อีกด้วย ปวงชนชาวไทยต่างมีความจงรักภักดีเป็นที่ยิ่งดังปรากฏ ในวาระส�ำคัญ เช่น ศุภวาระเถลิงถวัลยราชครบ 25 ปี พระราชพิธรี ชั ดาภิเษก 9 มิถนุ ายน 2514 พระราชพิธมี หา มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 5 ธันวาคม 2530 พระ ราชพิธีรัชมังคลาภิเษกทรงด�ำรงค์สิริราชสมบัติยาวนาน กว่าพระมหากษัตริยท์ กุ พระองค์ 2 กรกฎาคม 2531 มหา มงคลสมัยฉลองสิรริ าชสมบัตคิ รบ 50 ปี 9 มิถนุ ายน 2539 และในโอกาสพระราชพิธมี หามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 นี้ รัฐบาลและประชาชนชาว ไทยได้พร้อมใจกัน จัดงานเฉลิมพระเกียรติและถวาย พระพรชัยมงคลด้วยความกตัญญูกตเวที ส�ำนึกในพระ มหากรุณาธิคณ ุ ล้นเกล้าล้นกระหม่อมอย่างสมพระเกียรติ ทุกวาระ จึงไม่มีข้อกังขาใด หากสายตาอันเปี่ยมไป ด้วยความชื่นชมในพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยูห่ วั จากชาวต่างชาติจะน�ำมาสูก่ ารถวายรางวัล และเกียรติยศต่างๆ มากมายกว่าร้อยรางวัล อันเนื่อง มาจากพระราชกรณียกิจและพระราชอธัยาศัยในการ แสวงหาความรู้ของพระองค์ ที่ส�ำคัญ อาทิ พ.ศ. 2514 สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ทูลเกล้าฯ ถวายเข็มทองค�ำศิลปะภาพถ่ายแด่พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต่อมาราชสมาคมถ่ายภาพแห่ง สหราชอาณาจักร (The Royal Photographic Society of Great Britain) ได้กราบบังคมทูลเชิญให้ทรงด�ำรง ต�ำแหน่งสมาชิกกิตติมศักดิ์ของราชสมาคม และสมาคมสหพั น ธ์ ศิ ล ปะการถ่ า ยภาพ นานาชาติ หรือ FIAP ทูลเกล้าฯ ถวายเกียรติบัตรสูงสุด เพือ่ สดุดพี ระเกียรติคณ ุ ว่าทรงเป็นสมาชิกกิตติมศักดิท์ มี่ ี พระปรีชาสามารถเป็นเลิศในศิลปะการถ่ายภาพ (Honor-


ary Excellent FIAP) อีกด้วย พ.ศ. 2519 ประธานรัฐสภายุโรปและสมาชิก ร่วมกันทูลเกล้าฯ ถวาย “เหรียญรัฐสภายุโรป” พ.ศ. 2529 ประธานคณะกรรมาธิการเพื่อสันติ ของสมาคมอธิการบดีระหว่างประเทศทูลเกล้าฯ ถวาย “รางวัลสันติภาพ” พ.ศ. 2530 สถาบั น เทคโนโลยี แ ห่ ง เอเชี ย ทูลเกล้าฯ ถวาย “เหรียญทองเฉลิมพระเกียรติคุณใน การน�ำชนบทให้พัฒนา” พ.ศ. 2535 ผู้อ�ำนวยการใหญ่ โครงการสิ่ง แวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) ทูลเกล้าฯ ถวาย “เหรียญทองประกาศพระเกียรติคุณด้านสิ่งแวดล้อม“ และผู ้ อ� ำ นวยการใหญ่ อ งค์ ก ารอนามั ย โลก (WHO) ทูลเกล้าฯ ถวาย “เหรียญทองสาธารณสุขเพื่อมวลชน” พ.ศ. 2436 คณะกรรมการสมาคมนิเวศวิทยา เชิงเคมีสากล (International Society of Chemical Ecology) ทูลเกล้าฯ ถวาย “เหรียญรางวัลเทิดพระ เกียรติในการสงวนรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ“ และหัวหน้าสาขาเกษตร ฝ่ายวิชาการภูมิภาคเอเชียของ ธนาคารโลก ทูลเกล้าฯ ถวาย “รางวัลหญ้าแฝกชุบส�ำริด” สดุดพี ระเกียรติคณ ุ ในฐานะทีท่ รงเป็นนักอนุรกั ษ์ดนิ และน�ำ้ พ.ศ. 2537 ผู้อ�ำนวยการบริหารของยูเอ็นดีซีพี (UNDCP) แห่งสหประชาชาติ ทูลเกล้าฯ ถวาย “เหรียญ ทองค�ำสดุดีพระเกียรติคุณด้านการป้องกันแก้ ไขปัญหา ยาเสพติด“ พ.ศ. 2539 องค์การอาหารและเกษตรแห่ง สหประชาชาติ (FAO) ทูลเกล้าฯ ถวาย “เหรียญสดุดพี ระ เกียรติคุณในด้านการพัฒนาการเกษตร” พ.ศ. 2549 ส�ำนักงานโครงการพัฒนาแห่ง สหประชาชาติ (UNDP) ทูลเกล้าฯ ถวาย “รางวัลความ ส�ำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์” จากการที่ได้ทรงอุทศิ ก�ำลังพระวรกายและทรงพระวิริยอุตสาหะในการปฏิบัติ พระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ เพื่อยังประโยชน์ และความเจริญอย่างยั่งยืนมาสู่ประชาชนชาวไทยทั้ง ประเทศมาโดยตลอด นายโคฟี่ อันนัน เลขาธิการสหประชาชาติ ได้ กล่าวในโอกาสทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลดังกล่าวไว้วา่ “หาก การพัฒนาคน หมายถึงการให้ความส�ำคัญประชาชนเป็น ล�ำดับแรก ไม่มีสิ่งอื่นใดแล้วที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าการพัฒนา คน ภายใต้แนวทางการพัฒนาคนขององค์พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ ได้ทรงอุทิศพระวรกาย ทรงงาน โดยไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อย ไม่เลือกเชื้อชาติ วรรณะ และ ศาสนา ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา ด้วยพระปรีชา สามารถในการเป็นนักคิดของพระองค์ ท�ำให้นานาประเทศ ตื่นตัวภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การเดินสายกลาง รางวัลความส�ำเร็จสูงสุดครัง้ นี้ เป็นการจุดประกายแนวคิด การพัฒนาแบบใหม่สู่นานาประเทศ” ล่าสุด พ.ศ. 2551 องค์การทรัพย์สินทางปัญญา โลก (WIPO) ได้ทลู เกล้าฯ ถวายรางวัล WIPO Global Leaders Award แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เนือ่ งด้วยงาน ทรัพย์สนิ ทางปัญญาส่งเสริมและพัฒนาประเทศรวมถึงชีวติ ความเป็นอยูข่ องพสกนิกรชาวไทยให้ดขี นึ้ อย่างโดดเด่นเป็น ทีป่ ระจักษ์แก่สายตาชาวโลก อีกทัง้ ยังทรงเป็นผูน้ ำ� ประเทศ พระองค์แรกที่ได้รับทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลนี้ นอกจากนี้ จากการหารือกันของสหพันธ์สมาคมนักประดิษฐ์ระหว่าง ประเทศ (International Federal Inventor Association : IFIA) ซึ่งมีสมาชิก ๘๔ ประเทศทั่วโลกยังมิได้มีมติให้วัน ที่ ๒ กุมภาพันธ์ของทุกปี ซึ่งเป็นวันที่ทรงได้รับการจดสิทธิ บัตรกังหันน�้ำชัยพัฒนาเป็นวันนักประดิษฐ์โลกด้วย ไม่ใช่เพียงแค่นั้น เพราะหากย้อนกลับไปในอดีต จะพบว่าหลายองค์กรที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา ได้เคยทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญรางวัล และประกาศนียบัตร ต่างๆ แด่พระองค์มากมาย ได้แก่ IFIA ประเทศฮังการี ทูลเกล้าฯ ถวายถ้วยรางวัล IFIA Cup 2007 ส�ำหรับผลงาน กังหันน�้ำชัยพัฒนา เหรียญ Genius Prize ส�ำหรับผลงาน ทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง และสมาคมส่งเสริมการ ประดิษฐ์แห่งสาธารณรัฐเกาหลี (korea Invention Promotion Association : KIPA) ได้ทลู เกล้าฯ ถวายรางวัล Special Prize พร้อมประกาศนียบัตร ซึง่ ถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติ ของนักประดิษฐ์ในระดับโลก


ณ ทีแ่ ห่งนีท้ กุ เรือ่ งราวความสุขของ พ่อยังคงอบอวลอยู่ไม่เคยจางหาย...

อ�ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ เป็น ทีต่ งั้ ของ พระราชวังไกลกังวล ด้วยเป็นวังทีพ่ ระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จอยู่ แห่งสุดท้ายในพระชนม์ชพี และในอดีตยังเป็นสถาน ที่ประทับแรมในโอกาสเสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมราษฎร ครั้งแรก นอกจากนี้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ยังเป็น ที่ตั้งของโครงการพัฒนาชนบทในพระราชด�ำริและ โครงการด้านชลประทานแห่งแรกนับแต่เสด็จขึ้น ครองสิริราชสมบัติ คือ โครงการก่อสร้างถนนสาย ห้ ว ยมงคล ใน พ.ศ. 2545 ต� ำ บลหิ น เหล็ ก ไฟ (ปัจจุบันคือต�ำบลทับใต้) และอ่างเก็บน�้ำเขาเต่า ต�ำบลหนองแก อ�ำเภอหัวหิน ใน พ.ศ. 2506 และ โครงการในพระราชด�ำริต่างๆ ในเวลาต่อมา


ชายหาดหัวหิน สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในหัวหิน ที่ นักท่องเที่ยวมาแล้วห้ามพลาดมาเยือน ชายหาดขาวเนียนกว่า 5 กิโลเมตร น�้ำ ทะเลใสสะอาด และมีโขดหินกระจายอยู่ตรงปลาย แหลม ที่มองปร๊าดเดียวก็รู้แล้วว่าที่นี่คือ หัวหิน มาแล้วจะลงเล่นน�ำ ้ เดินย�ำ่ ทรายนุม่ ๆ รับ ลมเย็น นอนอาบแดด อ่านหนังสือ เรียกได้ว่าท�ำ กิจกรรมทุกอย่างได้อย่างสบายอารมณ์ ใครมาเที่ยว ที่นี่ต้องมาพลาดขี่ม้าเล่นรับลมเย็นริมหาดหรือถ่าย ภาพกับม้าเป็นที่ระลึก ค�ำแนะน�ำการท่องเที่ยว ชายหาดหัวหินมีทางลงเล่นน�้ำได้ 2 จุด คือ ด้านหน้าโรงแรมโซฟิเทล และบริเวณศาลเจ้าแม่ ทับทิม ถนนนเรศด�ำริ หากนักท่องเทีย่ วสนใจขีม่ า้ สูดอากาศชืน่ ริมหาดหัวหิน สามารถหาเช่าได้จากบริเวณหาดและ อัตราค่าบริการ 15 นาที 200 บาท/30 นาที 400 บาท/ 1ชั่วโมง 800 บาท สอบถามรายละเอียดชมรมม้าเช่าหัวหิน โทร. 08 6166 4613 Tourist&Business

PRACHAUPKHIRIKHAN

27


interview

WANNA RESORT

& YOSHIOKA HUAHIN 112

คุณวรรณา โยชิโอกะ ผู้บริหารวรรณา รี สอร์ ท หัวหิน คือ เมืองท่องเทีย่ วทีม่ ชี อื่ เสียง มีราชวัง ไกลกังวล มีทะเล ธรรมชาติที่สวยงาม อาหารทะเล สดๆ รสชาติดั้งเดิม ณ ปัจจุบันหัวหินเจริญขึ้นมาก นักท่อง เที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินิยมมาพักผ่อน ซึมซับ บรรยากาศที่สวยงาม ค่าครองชีพไม่สูงจนเกินไป และไม่ วุ่นวายด้วยผู้คน ส�ำหรับในมุมนักท่องเที่ยวคนหนึ่งการที่จะหา ทีพ่ กั ทีถ่ กู ใจ คงจะไม่ได้มองที่ รูปทรงการออกแบบ เท่ากับ ที่ที่เราเข้ามาแล้ว รู้สึกชอบในการบริการ ถูกใจในรสชาติ อาหาร หรือการดูแลอย่างอบอุ่นเป็นกันเองดั่งคนใน ครอบครัวอย่าง

“วรรณา รีสอร์ท”

แนวทางการบริหารงาน

วรรณา รีสอร์ท มีบ้านพัก 9 หลัง โครงการไม่ ใหญ่สามารถดูแลกันได้ในระบบคนในครอบครัวและเรียน รู้งานด้วยตัวเองทุกขั้นตอนเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้ กับตนเอง เมื่อท�ำได้เราก็จะรู้สึกภูมิใจ ถึงจะมีปัญหาและ อุปสรรคบ้าง อย่างน้อยเราก็ได้ใช้สติ และปัญญา ในการ แก้ไข และเชื่อมั่นในตัวเองได้ว่า “ฉันท�ำได้ ” รกิจ 28 ๑ท่องเทีใน...่ยว&ธุ ประจวบคีรีขันธ์

ทางทีมงานวารสาร ๑ ใน...ประจวบคีรีขันธ์ได้ มีโอกาสสัมภาษณ์ คุณวรรณา โยชิโอกะ และคุณยุพิน ทองเหี่ยง ผู้บริหารทั้งสองท่านของ วรรณา รีสอร์ท โดย ครอบครัวคุณวรรณาและคุณยุพนิ เป็นคนหัวหินโดยก�ำเนิด คุณ วรรณา มี สามีเป็นชาวญีป่ นุ่ จึงได้ไปใช้ชวี ติ ในประเทศ ญีป่ นุ่ 20กว่าปี มีลกู สาวคนหนึง่ ชือ่ YURI ครอบครัวของเรา อยูใ่ นเมือง YOGOHAMA เมือ่ กลับมาเมืองไทย เรามีทรัพย์ มรดก คือ ที่ดินที่บรรพบรุษจัดสรรไว้ให้ เราต้องการที่จะ สร้างงาน อาชีพ รายได้ให้กับตนเอง คนในครอบครัวและ พวกพ้องบริวาร “ส่ วนหนึ่งถวายปั จจัย ด้ วยการท�ำทาน เพื่อเสริมบารมี หมั่นรั กษาศีล เจริญภาวนา เพราะ บุญที่อยู่เบือ้ งหลังของความสุขและความส�ำเร็จ ทุก อย่ างจะได้ มาตามก�ำลังบุญของเรา”


ค�ำว่า “หัวหิน” จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในความคิดของหลายๆ คน ต้องคิดถึงทะเล บ้านพักติดทะเล ทุกคนอยากมาหัวหิน แต่ ปัจจุบันบ้านพักติดทะเลหายาก ยิ่งช่วงเทศกาล วันหยุด ราคา ค่อนข้างสูง บ้านพัก หรือรีสอร์ทต่างๆ จึงมีการเติบโตและ แข่งขันกันมากขึ้น แต่ทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับท�ำเลที่ตั้ง ความใกล้ ธรรมชาติ รวมถึงการให้บริการ การต้อนรับจากทางรีสอร์ท ก็ขอให้ธุรกิจรีสอร์ท ในอ�ำเภอหัวหิน เติบโตขึ้นเรื่อยๆ รวมถึง คนหัวหินโชคดีที่ได้บารมี

interview

WANNA RESORT

& YOSHIOKA HUAHIN 112

“พ่อหลวง รัชกาลที่ 9”

ทางทีมงานวารสาร ๑ ใน...ประจวบคีรีขันธ์ ได้มีโอกาส สัมภาษณ์ คุณยุพิน ทองเหี่ยง ผู้บริหารการจัดการ วรรณา รีสอร์ท โดยคุณยุพินได้เล่าให้ทีมงานฟังว่า เป็นคนหัวหินโดยก�ำเนิด ชีวิต ต้องสู้ ดูแลตัวเองตัง้ แต่เด็กๆ เป็นคนกล้าคิด กล้าท�ำ ท�ำในส่งทีค่ วร ท�ำ เพื่อตัวเองและอนาคต เป็นคนจริงจังกับชีวิตมาก ตรงไป ตรง มา ค�ำว่า “ท้ อหรื อถอย” แทบไม่รู้จัก

แรงบันดาลใจ

ทุกคนเมื่อถึงเวลา ที่จากบ้านไปนาน ก็อยากกลับมาใช้ ชีวติ ท�ำธุรกิจทีบ่ า้ นเกิด ด้วยบุญเก่า ถือว่าโชคดีมที รัพย์เป็นทีด่ นิ ที่ พ่อ-แม่ มอบให้ตงั้ แต่เด็กๆ รวมพีๆ่ น้องๆประมาณ 10 ไร่ อดีตก่อน ที่จะมาเป็นรีสอร์ท ที่ดินแปลงนี้เป็นไร่สัปปะรด และสวนมะพร้าว คุณยุพิน ทองเหี่ยง ของพ่อ-แม่ ประกอบกับพีส่ าว คุณวรรณา เป็นคนสานฝัน และช่วย ผู้บริหารการจัดการ วรรณา รีสอร์ท ผลักดันจนฝันเป็นจริง เป็น “วรรณา รี สอร์ ท” ในปัจจุบัน จากความฝั น ที่ อ ยากมี ธุ ร กิ จ ที่ บ ้ า นเกิ ด “วรรณา รี สอร์ ท” จึงเกิดจากความตั้งใจ ใส่ใจทุกรายละเอียด โดยได้มี โอกาสออกความคิด ขีด เขียน ออกแบบตกแต่งเองเกือบทั้งหมด ด้วยตัวเอง ท�ำทุกอย่างออกมาจากใจ รวบรวมความชอบแบบต่างๆ ท�ำให้เป็นเอกลักษณ์ทไี่ ม่เหมือนใคร รวมถึงสุขใจในรอยยิม้ ทุกครัง้ ที่มีคนชื่นชมและมีความสุข ที่ท�ำให้ทุกคนที่เข้ามาพักที่ วรรณา รีสอร์ท มีความสุขกลับไป

แนวทางการบริหาร

เป็นการท�ำรีสอร์ทครั้งแรก และไม่ใหญ่มาก การบริหาร เราเป็นแบบครอบครัว เป็นกันเอง ด้วยยังไม่มปี ระสบการณ์ อาจมี ผิดพลาดบ้าง แต่กท็ ำ� ให้เราได้เรียนรู้ มีประสบการณ์ จากการสร้าง ทัง้ คน งาน เงิน ก็ตอ้ งสูใ้ ห้ถงึ ทีส่ ดุ ให้ลกู ค้าทุกท่านทีม่ าพักประทับ ใจให้สมกับการให้บริหารจากใจของวรรณา รีสอร์ท

“คนเราต้องมีความฝัน ฝันที่สามารถมองเห็นภาพได้ จะช้าจะเร็ว อยู่ที่โอกาส อยู่ที่ก�ำลังบุญ ก�ำลังทรัพย์” RESERVATION : 0-3290-0219 MOBILE : 08-5237-1451 www.facebook.com/wannaresort&yoshika 187 หมู่ 9 ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 Tourist&Business

PRACHAUPKHIRIKHAN

29


สถานีรถไฟหัวหิน หนึ่งในมุมสวยที่นักท่องเที่ยวไม่ควร พลาด ไปกดชัตเตอร์แชะภาพกันกับ สถานีรถไฟที่ เก่าแก่และสวยงามที่สุดในประเทศ สถานีรถไฟหัวหิน เป็นอาคารสถานีครึง่ ตึ ก ครึ่ ง ไม้ แ บบดั้ ง เดิ ม โดดเด่ น สะดุ ด ตาด้ ว ย สถาปัตยกรรมแบบวิกตอเรีย งดงามด้วยลวดลาย ไม้ฉลุ ไม้ค�้ำยัน และสีสันอันสดใสของตัวอาคารที่ หาชมได้ยาก ใกล้ๆ กันเป็นที่ตั้งของ “พลับพลา พระมงกุฎเกล้า” สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว อาคารไม้ที่คงความ งดงาม และเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่นักเดินทาง ต้องแวะมาชม

รกิจ 30 ๑ท่องเทีใน...่ยว&ธุ ประจวบคีรีขันธ์

ตลาดฉัตรไชย ตื่นเช้ามาเดินเที่ยวตลาดสดเก่าแก่ ใจกลางเมือง หัวหิน สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2469 โดยพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระก�ำแพงเพ็ชรอัครโยธิน ตัว ตลาดเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคาเป็นรูปโค้งครึ่ง วงกลมต่อเนื่องกัน 7 โค้ง ภายในตลาด จัดแผงขายอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยเฉพาะช่วงเช้าบรรยากาศคึกคักน่าเดินมาก มีของสดของ แห้งวางขายมากมาย ทัง้ อาหารทะเล อาหารแห้ง รวมถึงของกิน ง่ายๆ อย่างปาทองโก๋ น�้ำเต้าหู้ ขนมครก หมูปิ้ง ข้าวราดแกง ติดตลาดกันตัง้ แต่เช้าตรูๆ่ ไปจนถึงช่วงบ่ายๆ ใครทีอ่ ยากสัมผัส ชีวิตชาวหัวหินจริงๆ ลองแวะมาเที่ยวที่นี่ดู เปิด-ปิดเวลา: 05.00-15.00 น.


ตลาดโต้รุ่ง หนึ่งในแลนด์มาร์คส�ำคัญของเมืองหัวหินที่นักท่อง เที่ยวต้องมาเยือนกันสักครั้ง เพราะถนนคนเดินยาวๆ แคบๆ ร้อยกว่าเมตรแห่ง นีช้ า่ งเต็มไปด้วยความมีชวี ติ ชีวาของนักท่องเทีย่ วและสีสนั ของ ร้านนับร้อยๆ ร้านทั้งของกินของฝาก ตั้งแผงประชันกันตั้งแต่ หัวถนนเดชานุชิต ตัดกับถนนเพชรเกษม เรื่อยไปจนถึงจุดตัด กับถนนสระสง และปิดท้ายที่ถนนเลียบทางรถไฟ เปิดขายสินค้ากันคึกคักตัง้ แต่หวั ค�ำ่ ยันดืกดืน่ มีขนม และอาหารหลากหลายทั้งแบบเดินกินนั่งกิน และอย่าลืมเตือน ตัวเองว่า มาที่นี่อย่าชิมให้มากนัก เพราะอาหารทะเลสดๆ ผัด ไท ก๋วยเกี๋ยว โรตี ไก่ทอด ไอศกรีม ข้าวโพดปิ้งทาเนย และ อื่นๆ อีกมากมายรอให้คุณไปชิมอยู่ ที่ตั้ง: ถนนเดชานุชิต 2 ตั้งแต่แยกเพชรเกษม ถึง ถนนเลียบทางรถไฟ เปิดปิดเวลา: ทุกวัน 17.00-12.00 น. ตลาดฉัตรศิลา มาเดินเทีย่ วตลาดโต้รงุ่ แล้วอย่าลืมแวะชมตลาดฉัตร ศิลา ตลาดนัดกลางคืน ซึ่งมีทางเดินเชื่อมกับตลาดโต้รุ่งหัวหิน เรียกว่าอยู่ติดกันเลยก็ได้ ตลาดแห่งนี้ตกแต่งในในสไตล์ย้อนยุค โดดเด่นด้วย เรือนแถวไม้โบราณสีขาวทีต่ งั้ ตระหง่านสร้างกลิน่ อายบรรยากาศ วันวานได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังบริเวณชั้นสองของบ้านยังถูก ดัดแปลงมาเป็นแกลเลอรี่แสดงภาพถ่ายหัวหินในยุคก่อน ส่วน ด้านล่างเปิดขายทั้งเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ของที่ระลึกต่างๆ

โดยเฉพาะคนที่ชื่นชอบสินค้าแฮนด์เมดยิ่งไม่ควรพลาด เวลาเปิด-ปิด : 17.00 – 23.00 น. เพลินวาน มาเดินเทีย่ วย้อนความทรงจ�ำไปกับบรรยากาศเก่าๆ กับร้านค้าทีย่ งั คงกลิน่ อายความคลาสสิกในยุคคุณพ่อคุณแม่ยงั สาว ทั้งร้านเหล้าบรรยากาศจิ๊กโก๋ ร้านขนมโบราณ ร้านเสื้อผ้า ย้อนยุคดีไซน์เก๋ ร้านกาแฟให้นั่งพักเหนื่อย ฯลฯ หรือถ้าใครชอบความสนุกสนานคึคักก็ต้องแวะไป เที่ยวลานวัน ที่มีกิจกรรมสนุกมามายให้เลือกท�ำ ส่วนใครไม่รีบไปไหนจะเช็คอินนอนเล่นที่นี่สักคืน สองคืนเขาก็มีที่พักไว้บริการด้วยนะ ที่ตั้ง : ริมถนนเพชรเกษม บริเวณซอยหัวหิน 38 และ 40 เปิดปิดเวลา: ทุกวัน วันจันทร์–วันพฤหัสบดี 10.00 – 22.00 น. วันศุกร์ 10.00 – 24.00 น. วันเสาร์- 09.00 – 24.00 น. วันอาทิตย์ 09.00 -22.00 น. โทรศัพท์: 0-3252-0311

Tourist&Business

PRACHAUPKHIRIKHAN

31


ซิเคด้า มาเก็ต หรือตลาดจักจั่น ตลาดยามเย็นสุดชิลล์ที่เนรมิตตัว เองให้เป็นแหล่งรวบรวมผลงานศิลปะแขนงต่างๆ ให้นักท่อง เที่ยวมาเดินเล่นเดินชอปผลงานสินค้าแฮนด์เมดไอเดียเจ๋งๆ ที่ วางขายแบกะดิน บ้างก็จ�ำหน่ายสินค้าในร้าน ทั้งทั้งเสื้อผ้า เครื่องประดับ ของที่ระลึก สินค้ามือสอง รวมไปถึงโซนอาร์ตๆ ทีม่ เี วทีกลางแจ้ง ให้ศลิ ปินทุก แขนงทั้งมือสมัครเล่นและมืออาชีพได้เปิดการแสดงมอบความ บันเทิงให้กับผู้ชม ที่ตั้ง : ในสวนศรี เขาตะเกียบบ้าน เปิดปิดเวลา: วันศุกร์- วันอาทิตย์ 16.00-23.00 น. โทรศัพท์: 0-3253-6606 วัดเขาตะเกียบ สุดปลายหาดหัวหิน มองเห็นเป็นเขาลูกโตยื่นลงไป ในท้องทะเล นั่นคือที่ตั้งของวัดเขาตะเกียบ วัดศักดิ์สิทธิ์อีกแห้ง หนึ่งที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมากราบไหว้ ภายในบริเวณวัดร่มรืน่ เย็นสบาย มาถึงแล้วอย่าลืม สักการะพระพุทธรูปปางห้ามญาติ หันพระพักตร์ออกสู่ทะเล ส่วนรอบเขาตะเกียบเป็นแหล่งขายอาหารทะเลสดๆ และร้านอาหารทะเลอร่อยๆ หลายร้าน ไหว้พระเสร็จแล้วลงมา กินซีฟู้ดอร่อยๆ สไตล์ชาวบ้านก็ฟินไม่น้อยเลยน่ะ

สวนสนประดิพัทธ์ ชายหาดที่สวยงามเงียบสงบยาวกว่า 3 กิโลเมตร มี แนวต้นสนเป็นเอกลักษณ์ของหาดและเป็นที่มาของชื่อหาด ระดับน�้ำทะเลไม่ลึกมาก สามารถลงเล่นน�้ำได้ ริมหาดพรั่งพร้อมด้วยสิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่างๆ ไว้รองรับนักท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นห้องอาบน�้ำจืด ห้องสุขา เตียงผ้าใบ เสื่อ ห่วงยางเล่นน�้ำ ร้านอาหาร ที่พัก ใครชอบนั่ง ชิลล์ๆ ทะเลในบรรยากาศสุดสงบแนะน�ำให้มาที่นี่ ที่ตั้ง : บ้านหนองแก ถนนเพชรเกษม เปิด-ปิดเวลา: 06.00-23.00 น. โทรศัพท์: 0-3253-6581-3, 08-1986-6984 เขาเต่า ขับรถเรื่อยๆ จากหัวหินประมาณ 13 กิโลเมตร คุณ จะได้พบกับสถานที่ท่องเที่ยวในหัวหินที่สุดแสนเงียบสงบอย่าง เขาเต่า ภูเขาเล็กๆ ตั้งอยู่ริมทะเล นักท่องเทีย่ วมาทีน่ นี่ ยิ มมาไหว้พระและชมวิวที ่ ถ�ำ้ เขาเต่า ซึง่ เป็นทีต่ งั้ ของส�ำนักสงฆ์ธรรมสว่างเขาเต่า ภายในถ�ำ้ มีรูปหล่อจ�ำลองของหลวงปู่ทวดให้กราบไหว้บูชา ส่วนด้านบนภูเขาประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่ หันพระพักต์ออกสู่ทะเล และมีจุดชมวิวทิวทัศน์ให้นักท่องเที่ยว ได้ชมทัศนียภาพของท้องทะเลอันสวยงาม ก่อนกลับอย่าลืมแวะหมูบ่ า้ นชาวประมงเขาเต่า ซือ้ อาหารทะเลแห้ง กลับไปฝากคนที่บ้านกัน ที่ตั้ง: หัวหินซอย 101 ต�ำบลตะเกียบ

รกิจ 32 ๑ท่องเทีใน...่ยว&ธุ ประจวบคีรีขันธ์


น�้ำตกป่าละอู ชุ่มฉ�่ำกับน�้ำทะเลกันสนุกสนานแล้ว ก็มาสดชื่นกัน ต่อกับน�ำ้ ตกป่าละอู น�ำ้ ตกขนาดใหญ่ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่ง กระจาน มีสายน�้ำตกฉ�่ำเย็นไหลลดหลั่นกันลงมาถึง 15 ชั้น มี น�้ำให้ลงเล่นได้ตลอดทั้งปี นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสนุกๆ อย่างการดูผีเสื้อ ดู นก และสัตว์ป่าต่างๆ อาทิ ค่าง ชะนี นกขุนแผนหัวแดง นกหัว ขวานใหญ่ รวมถึงมีบ้านลานกางเต็นท์และบ้านพักจ�ำนวน 15 บ้านศิลปิน หลังอีกด้วย แหล่งท่องเทีย่ วของคนมีหวั ใจรักศิลปะทีเ่ ดินทางมา ที่ตั้ง: หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติน�้ำตกป่าละอู เทีย่ วหัวหิน เป็นสตูดิโอและแกลเลอรีศ่ ลิ ปะในป่าหัวหินฝัง่ ตะวัน ต�ำบลห้วยสัตว์ใหญ่ ตก บนเนื้อที่ 9 ไร่ บรรยากาศร่มรื่นด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ โทรศัพท์: 08-7161-2922 ในบ้านมีงานศิลปะชั้นครูและกิจกรรมสนุกๆ ให้ท�ำ ค่าเข้าชม: ผู้ใหญ่ 40 บาท เด็ก 20 บาท มากมาย ไม่ว่าจะเป็น วาดรูป เพ็นท์ตุ๊กตาผ้าฝ้าย ด้วยวิธีการ เรียนการสอนแบบง่ายๆ เขาหินเหล็กไฟ ก่อนกลับอย่าลืมอุดหนุนสินค้าท�ำมือแบบต่างๆ ไป ที่นี่เป็นจุดชมวิวเมืองหัวหินแบบ 360 องศา เป็นของฝากของที่ระลึกกันด้วยนะ ขอบอกว่าน่ารักมาก สามารถมองเห็นความงามเมืองหัวหินได้โดยรอบ ที่ตั้ง : 81 หมู่ 14 ต�ำบลหินเหล็กไฟ ทิศ หรือถ้าใครเป็นคนชอบตืน่ เช้าหน่อย ก็สามารถลุกขึน้ มาชม เปิด-ปิดเวลา: 10.00-17.00 น. ปิดวันจันทร์ พระอาทิ ต ย์ ใ นยามเช้ า ได้ หรื อ ก่ อ นพลบค�่ ำ จะขึ้ น ไปชม โทรศัพท์: 0-3253-4830, 08-7167-4895 พระอาทิตย์ตกดิน ชมความแสงไฟยามราตรีของเมืองหัวหิน ทีส่ ดุ สว่างไสว มีแสงไฟจากเรือหาปลาอยูร่ มิ ขอบ ฟ้าในทะเลก็สวยจับใจไม่น้อย ที่ตั้ง: ถนนชมสินธ์ เปิด-ปิดเวลา: 06.00-20.00 น.

Tourist&Business

PRACHAUPKHIRIKHAN

33


วัดห้วยมงคล สถานทีป่ ระดิษฐานรูปเหมือนหลวงปูท่ วดที่ใหญ่ทสี่ ดุ องค์หนึ่งของโลก มาหัวหินต้องไม่พลาดมาสักการะขอพร เดิมวัดนี้มีชื่อว่า วัดห้วยคต ด้วยเรื่องราวอิทธิ ปาฏิหาริย์เหยียบน�้ำทะเลจืดที่ โด่งดังไปทั่วประเทศ มีผู้คน เลื่อมใสนับถือเป็นจ�ำนวนมาก จึงได้มีการสร้างหลวงปู่ทวดองค์ ใหญ่ไว้ที่นี่ นั่นคือ สูง 11.5 เมตร หน้าตักกว้าง 9.9 เมตร และ ตั้งบนฐานขนาด 70 x 70 เมตร หันหน้าไปทางทิศตะวันออก เชื่อกันว่ามาไหว้แล้วจะช่วยให้คลาดแคล้ว จากภัยอันตรายทั้งปวงและขอโชคลากอีกด้วย ที่ตั้ง: วัดห้วยมงคล ต�ำบลทับใต้ ใช้เส้นทาง หนองพลับ- ป่าละอู แล้วเลีย้ วซ้ายแยกหนองตะเภา ตาม ป้ า ยวั ด ไปเรื่ อ ยๆ ก็ ถึ ง ระยะทางจากตั ว เมื อ งหั ว หิ น ประมาณ 14 กิโลเมตร

การเดินทางไป หัวหิน รถยนต์ : จากกรุงเทพฯ สามารถเดินทางได้ 2 เส้นทาง คือ ใช้ทางหลวงหมายเลข 35 (ธนบุรี-ปากท่อ) ผ่านจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 4 (เพชรเกษม) ผ่านจังหวัดเพชรบุรี เข้าสู่จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ รวมระยะทางประมาณ 280 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมงครึ่ง ใช้ทางหลวงหมายเลข 4 (เพชรเกษม) ผ่านพุทธมณฑล นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี เข้าสู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวมระยะทางประมาณ 320 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง รถโดยสารประจ�ำทาง : มีรถโดยสารธรรมดาและรถโดยสารปรับอากาศของบริษัท ขนส่ง จ�ำกัด และของเอกชน สายกรุงเทพฯ-ประจวบคีรขี นั ธ์ ออกจากสถานีขนส่งสาย ใต้ ถนนบรมราชชนนี ทุกวัน วันละหลายเที่ยว ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง สอบถาม รายละเอียดได้ที่บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด โทร. 1490 www.transport.co.th บริษัท หัวหิน -ปราณ ทัวร์ จ�ำกัด โทร. 0-2894-6057, 0-2884-6191-2 บริษัท พุดตานทัวร์ จ�ำกัด โทร. 0-28946046 บริษัท บางสะพานทัวร์ จ�ำกัด โทร. 08-1829-7752 , 08-1829-8641 รถไฟ : มีรถไฟออกจากสถานีหัวล�ำโพงทุกวัน โดยรถไฟสายใต้ทุกขบวนต้องผ่าน ประจวบคีรีขันธ์ และในวันเสาร์ อาทิตย์ รวมถึงวันหยุดนักขัตฤกษ์ การรถไฟแห่ง ประเทศไทยจัดขบวนรถน�ำเที่ยวสายชายทะเลสวนสนประดิพัทธ์ แบบเช้าไปเย็นกลับ และ จากสถานีรถไฟธนบุรี มีขบวนรถธนบุรี-หลังสวน ผ่านประจวบคีรีขันธ์ ทุกวัน สอบถามราย ละเอียดได้ที่การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 1690 www.railway.co.th รถตู้ : มีรถตู้สายกรุงเทพฯ-ประจวบคีรีขันธ์ ออกจากคิวรถ ในปั๊มซัสโก้ ตรงข้ามกับสถานีขนส่งสายใต้ใหม่ ปิ่นเกล้า ทุกวัน รกิจ 34 ๑ท่องเทีใน...่ยว&ธุ ประจวบคีรีขันธ์


“คนไทยโชคดี ท่ี สุ ด ในโลก เพราะเรามีพระมหากษัตริยท์ ที่ รง งานหนัก และทุ่มเทพระวรกาย เพื่อให้ประชาชนของพระองค์ มี อาชีพทีด่ ี มีรายได้ทมี่ นั่ คง สามารถ พึ ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน”

ตลอดระยะเวลา 70 ปี ที่ผ่านมา พระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ และพระบรมวงศา นุวงศ์ทกุ พระองค์ ต่างทุม่ เททรงงานหนัก เพือ่ ให้คน ไทยมีความเป็นอยู่ ทีด่ ขี นึ้ โครงการอันเนือ่ งมาจาก พระราชด�ำริมากมายหลายพันโครงการจึงเกิดขึน้ ใน ทุกพื้นที่บนผืนแผ่นดินไทย

ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีโครงการ อันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริที่ส�ำคัญนั่นคือ ศูนย์ ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศ ป่าชายเลนสิรินาถราชินี ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าบ้านเขาเต่า เป็นต้น

Tourist&Business

PRACHAUPKHIRIKHAN

39


ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศ ป่าชายเลนสิรินาถราชินี

“มหัศจรรย์ ป่าคนสร้าง พลิกฟื้นนากุ้งร้าง ให้เป็นป่าชายเลน” ในช่วงปีพ.ศ. 2524–2539 ณ เขตป่าสงวน แห่งชาติ ป่าคลองเก่า-คลองคอย อ�ำเภอปราณบุรี บริเวณนี้เคยเป็นนากุ้งมาก่อน แต่ด้วยน�้ำพระราช หฤทั ย ที่ ห ่ ว งใย เมื่ อ ครั้ ง พระบาทสมเด็ จ พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม ราชินีนาถ ได้เสด็จวนอุทยานปรานบุรี ในปี พ.ศ. 2539 และได้ผา่ นบริเวณพืน้ ทีแ่ ห่งนี้ แล้วพบว่าพืน้ ที่ ป่าในแถบนีไ้ ด้หายไป เพราะกลายเป็นนากุง้ ไปหมด แล้ว กรมป่าไม้จงึ ได้สนองพระราชด�ำริ ด้วยการ การยกเลิกสัมปทานนากุ้งในปีนั้น แล้วได้ยกพื้นที่ ส่วนนี้ เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาป่า ไม้ปากน�้ำปราณบุรี อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ และก�ำหนดเป็นพืน้ ทีส่ ำ� หรับ โครงการปลูกป่าถาวร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เนือ่ ง ในวโรกาส ทรงครองราชย์ปีที่ 50 ซึ่งบริษัท ปตท. จ�ำกัด(มหาชน) ได้อาสาเข้าร่วมโครงการที่จะพลิก รกิจ 40 ท่๑องเทีใน...่ยว&ธุประจวบคี รีขันธ์

ฟื้นนากุ้งแห่งนี้ด้วย จนกลายเป็น ศูนย์ศึกษาเรียน รู้ระบบนิเวศป่าชายเลนมาจนถึงปัจจุบัน ร่วมสัมผัสความร่มรื่นของพรรณไม้ และ ศึกษาระบบนิเวศ ป่าชายเลนอันอุดมสมบูรณ์อย่าง ใกล้ชิด ชมต้นโกงกางประวัติศาสตร์ 2 ต้น ที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนาง เจ้าฯ พระบรมราชินนาถ ทรงปลูก เอาไว้ ชมวิว ปากแม่น�้ำปราณบุรี อุทยานแห่งชาติ เขาสามร้อย ยอดจากหอชะครามในวันฟ้าโปร่ง ทั้งหมดนี้ พบ ได้ที่ป่าผืนนี้ที่เดียว


ข้อมูล แนะน�ำ

ที่เที่ยวและกิจกรรม...

อาคารไม้หลังใหญ่ซึ่งจัด - เรือนโกงกาง างๆ

งเรื่องราวต่ สร้างเป็นพิพิธภัณฑ์แสด ของป่าชายเลน วมุมสูงแบบ360 - หอชะคราม ชมวิ ูงเท่าตึก 6 ชั้น องศาบนหอชะครามที่ส ำ�ความรู้จักกับป่าชาย - เรือนโปรงขาว ท เลนแห่งนี้ผ่านวีดิทัศน์ น์ของป่าชายเลนใน - เก็บภาพวิวทิวทัศ มุมกว้างบนหอชะคราม ติป่าชายเลน ตาม - เดินศึกษาธรรมชา าง 1 กม. รอยรับเสด็จฯ ในระยะท

ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศ ป่าชายเลนสิรินาถราชินี

ต.ปากน�้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทร. 0-3263-2255 หรือ 08-6607-7712 เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน 08.30.- 16.00 น. ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

การเดินทาง

จากตัวเมืองหัวหิน ใช้ถนน เพชรเกษมผ่านทางเข้าหมู่บ้าน เขาเต่า เลี้ยวซ้ายบริเวณทางเข้าวนอุทยาน ปราณบุรีจากนั้นผ่านทางรถไฟให้เลี้ยวขวา ไปที่ปากน�้ำปราณ ซึ่งจะมีการติดป้ายบอก เส้นทางตลอดสาย Tourist&Business

PRACHAUPKHIRIKHAN

41


ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าบ้านเขาเต่า อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ติ์ พระบรมราชินนี าถ ทรงเสด็จเยีย่ ม ราษฎรพื้นที่เขาเต่า ในเขตต�ำบลหนองแก อ.หัวหิน ทั้ง ๒ พระองค์ยังทรงทอดพระเนตรเห็นความเป็นอยู่ของชาวบ้าน ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมง และเกษตรกรรมว่า หาก ในช่วงหน้ามรสุม ชาวบ้านซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมง จะไม่สามารถออกเรือเพื่อหาปลา และสร้างรายได้ให้กับ ครอบครัวได้เลย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช จึงมีแนวคิดทีต่ อ้ งการส่งเสริมให้ชาวบ้านในละแวก นี้ ได้เรียนรูก้ ารทอผ้าเพือ่ เป็นอาชีพเสริม ทรงส่งเสริมให้ชาว บ้านทอผ้าด้วยกี่กระตุก โดยมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชิ นี นาถ จั ด หาครู ม าช่ ว ยสอนชาวบ้ า น และ รกิจ 42 ท่๑องเทีใน...่ยว&ธุประจวบคี รีขันธ์

ถ่ายทอดวิชาความรูเ้ กีย่ วกับ การทอผ้า ย้อมสีผา้ การขึน้ ลาย การตัดเย็บ โดยให้หญิงสาวชาวบ้านได้มอี าชีพเสริมเพือ่ เลีย้ ง ครอบครัวได้ พร้อมกับจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการ ทอผ้าทุกอย่างให้กับกลุ่มชาวบ้าน นอกจากนี้สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ยังส่งเสริมให้ชาวบ้านได้รจู้ กั กับป่านศรนารายณ์ และการสร้าง ผลิตภัณฑ์จากป่านศรนารายณ์ดว้ ยเช่นกัน จนท�ำให้กลายเป็น สินค้าที่มีชื่อเสียงประจ�ำจังหวัด นับจากปีพุทธศักราช ๒๕๐๘ เป็นต้นมา ลูกหลานในหมูบ่ า้ นเขาเต่าจึงได้ประกอบอาชีพทอ ผ้าเรือ่ ยมา โครงการนีจ้ งึ นับเป็นโครงการในพระราชกรณียกิจ ทีส่ ง่ เสริมงานหัตถกรรมให้กบั ชาวบ้านเป็นแห่งแรก ทีส่ มเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงริเริ่มขึ้น


“ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นพิภพนั้น มีอยู่อย่างจ�ำกัด ในขณะที่ประชากร ของโลกได้เพิ่มจ�ำนวนอย่างมากมาย และรวดเร็ว ท�ำให้ทรัพยากรธรรมชาติ เกิดการขาดแคลน และท�ำให้การด�ำเนิน ชีวิตในโลกใบนี้ยากล�ำบากขึ้นทุกวัน ภาวะเช่นนี้มิใช่จะเป็นภาวะที่เกิดขึ้น ชั่วคราว หากแต่จะต้องเป็นไปโดยตลอด และอาจทวีความรุนแรงขึ้นต่อไป… ต่างฝ่ายตั้งใจที่จะค�้ำจุนกัน ช่วยเหลือ คนละไม้ละมือ ก็พอที่จะอยู่ร่วมกันได้ อย่างสะดวกสบาย” พระราชด�ำรัสของ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เกี่ยวกับการอนุรักษ์เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2518

ปัจจุบันกลุ่มทอผ้าเขาเต่า ได้รับการเรียกชื่ออย่าง เป็นทางการว่า กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านเขาเต่าในโครงการพระ ราชด�ำริ มีผลงานการทอผ้าประเภทผ้าฝ้ายเป็นสินค้าหลัก ลวดลายเอกลักษณ์ที่บ่งบอกว่า งานทอผ้านั้นมาจากหมู๋บ้าน เขาเต่า ก็คือ ลายเต่า ซึ่งเป็นเอกลักษณ์งานทอของที่นี่ นอกจากนี้ก็ยังมีลวดลายอื่นๆ อาทิ เช่น ลายบานชื่น ลายดา หลา และลายแก้วสุวรรณสาร ซึ่งจัดเป็นกลุ่มงานทอยกดอก ที่เพิ่มมูลค่าได้มากที่สุด ไม่เพียงแต่ผ้าทอยกดอกเท่านั้น แต่ทางกลุ่มสตรี ผ้าทอบ้านเขาเต่า ยังมีผลิตภัณฑ์ผ้าทออื่นๆ ที่ใช้ในชีวิต ประจ�ำวันได้ เช่น ผ้าขาวม้า ผ้าทอสีพนื้ ซึง่ จ�ำหน่ายเป็นเมตร มีทั้งแบบลวดลายและแบบสีพื้น เป็นต้น กลุ่มผลิตภัณฑ์งาน ผ้าทอของที่น่ี เน้นคุณภาพงานผ้าฝ้ายที่คัดสรรมาเป็นอย่าง ดีทั้งคุณภาพและวัตถุดิบ เป็นเนื้อผ้าที่มากด้วยคุณภาพ จน ได้รับการคัดสรรเป็นสินค้าประจ�ำจังหวัดที่นักท่องเที่ยวชาว ต่างชาติรู้จักดี ผลิตภัณฑ์ผ้าทอจากบ้านเขาเต่า ยังเป็นผลิตภัณฑ์ ที่ได้รับการพัฒนาการทอมาโดยตลอด มีการน�ำเทคโนโลยี สมัยใหม่เข้ามาใช้ในการทอ ท�ำให้ผลิตภัณฑ์ผ้าทอของที่นี่ สวมใส่สบาย หน้าร้อนก็ใส่ได้ และในช่วงฤดูหนาว ก็ใส่สบาย เนื้อสัมผัสนุ่ม อีกทั้งใยผ้ายังช่วยเพิ่มความอบอุ่นให้กับ ร่างกายได้อีกด้วย

กลุ่มทอผ้าบ้านเขาเต่า ปัจจุบันยังเปิดเป็นศูนย์ ข้อมูลในการให้ความรู้ด้านการทอผ้าเนื่องในพระราชด�ำริ แก่ ผู้สนใจ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป อีกด้วย หาก ท่านใดสนใจ อยากเรียนรูง้ านผ้าฝ้ายทอมือคุณภาพเยีย่ ม ทีม่ า จากน�้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอยู่หัว และพระราชินี สามารถแวะไปเทีย่ วชม หรือ สอบถามกับศูนย์ได้ทหี่ มายเลข โทรศัพท์ 08-9260-0867 หรืออยากเข้าไปนั่งฟังความรู้ดีๆ เกีย่ วกับผ้าฝ้ายทอมือบ้านเขาเต่า ทางศูนย์จะเปิดอบรมให้แก่ ผู้สนใจ และเยาวชนโรงเรียนบ้านเขาเต่าเป็นประจ�ำในทุกวัน อังคาร กลุม่ สตรีทอผ้าบ้านเขาเต่า จึงเป็นกลุม่ ชาวบ้านอีก กลุ่มที่โชคดีที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้จาก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ สิริกติ ติ์ พระบรมราชินนี าถ อาชีพทอผ้า ของพวกเขา คือ อาชีพพระราชทาน ที่สร้างความยั่งยืนทั้ง ความเป็นอยู่ และความสุขทางใจ ทีห่ าที่ใดเปรียบไม่ได้อกี อีก ทัง้ ยังเป็นจุดเริม่ ต้นของการสร้างความเจริญให้กบั เมืองหัวหิน ในเวลาต่อมา ที่ตั้ง : บ้านเขาเต่า ต�ำบลหนองแก อ�ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทร. 08-9260-0867 (ป้าอมลวรรณ) Tourist&Business

PRACHAUPKHIRIKHAN

43


เลียบทะเลบ้านกรูด ชมน�้ำใสสะอาด ท้องฟ้าสีคราม

อากาศร้อนๆ ยามบ่ายๆ ท�ำให้หลายๆ คนคิดถึงสายลมเย็นๆ แสงแดดอ่อนๆ น�้ำทะเลใสๆ ให้ได้แหวกว่ายคลายความ ร้อนที่แผดเผา เพราะฉะนั้น ๑ ใน..ประจวบคีรีขันธ์ ขออาสาพาเพื่อนๆ ไปตะลอนทัวร์จังหวัดทางผ่านลงภาตใต้ ที่มีค�ำขวัญว่า เมืองทองเนื้อเก้า มะพร้าวสับปะรด สวยสดหาดเขาถ�้ำ งามล�้ำน�้ำใจ ใช่แล้ว…เราจะพาไปเที่ยว “ประจวบคีรีขันธ์ ” จังหวัดที่มี สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วและเรือ่ งราวมากมาย ซึง่ วันนีเ้ ราแนะน�ำ “บ้ านกรูด” หาดเล็กๆ ทีเ่ งียบสงบ ล้อมรอบด้วยทิวมะพร้าว ทีเ่ รียงราย ให้ความร่มรื่น นั่นแน่! อยากตามเราไปเที่ยว “บ้ านกรู ด” แล้วใช่มั้ย มาดูกันเลย

หาดบ้านกรูด

อยู่ในเขตบ้านกรูด ต�ำบลธงชัย อ�ำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นชายหาดที่กว้างและสวยงาม มีแนวหาดยาวประมาณ 12 กิโลเมตร ขนานไปกับถนนเลียบชายหาด ซึ่ง บ้านกรูด ขึ้นชื่อว่าเป็นหาดที่สวยงามอีกแห่ง หนึ่งในประเทศไทย แต่เดิมบริเวณ บ้านกรูด จะมีต้นมะกรูดขึ้นมากมาย จึงเป็นที่มาของชื่อ บ้านกรูด

44

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...ประจวบคีรีขันธ์


หาดบ้ านกรู ด จะมีอยู่ 2 หาด แบ่ ง เป็ น หาดบ้ า นกรู ด เหนื อ และ หาดบ้านกรูดใต้ มี เขาธงชัย ขั้นอยู่ ตรงกึ่งกลาง โดย หาดบ้านกรูดเหนือ จะอยู่ทางทิศเหนือของยอดเขาธงชัย เป็นหาดส่วนตัวไม่มีถนนกั้น เพราะ ด้านหน้าเป็นถนนด้านหลังเป็นทะเล

ส่วน หาดบ้านกรูดใต้ จะเป็นหาดที่ เลียบทะเล เพราะมีถนนเล็ก ๆ กั้นอยู่ บริเวณรอบ ๆ จะมีรสี อร์ทเรียงรายกัน อยูร่ มิ ถนน ไว้คอยบริการนักท่องเทีย่ ว

ทั้งนี้ นอกจากทรายสีขาว ละเอียด น�้ำทะเลสีครามสดใส ร่มรื่น ด้วยทิวมะพร้าวและทิวทัศน์สวยงาม แล้ ว บ้ า นกรู ด ยั ง มี ชุ ม ชนประมง กระจายตัวอยู่ตลอดชาย หาดบ้าน กรูด วิถชี วี ติ ตามแบบฉบับชาวประมง ดั่งเดิมยังหาชมได้ที่นี่ ไม่ว่าจะเป็น การท� ำ อาชี พ ประมงชายฝั ่ ง การ แปรรูปอาหารทะเลแห้ง การจับแมง กระพรุนเพื่อส่งขายต่างประเทศ หรือ ห่างจาก บ้านกรูด เพียง 700 เมตร ก็ ยังมี เขาธงชัย อันเป็นที่ประดิษฐาน ของ พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ และ พระพุทธกิติสิริชัย ที่งามเด่นเป็น สง่า แต่เดิม เขาธงชัย เป็นเพียง ป่ารกชัฏ เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า แต่เนื่องจากยอดเขาธงชัยมีลักษณะ ทางภู มิ ศ าสตร์ ที่ ดี (ในศาสตร์ แ ห่ ง ฮวงจุ ้ ย ) นั่ น ก็ คื อ มี ลั ก ษณะเป็ น หั ว มังกร โดยมีลำ� ตัว (ชายหาดบ้านกรูด) ทอดยาวจนไปสุดที่ปลายหาง (หาด แม่ร�ำพึง) และ ยอดเขาธงชัย ยังมี ลักษณะคล้ายกับหลังเต่าทีย่ นื่ ออกมา ในทะเล ซึง่ มังกรและเต่าตามต�ำราจีน ถือว่าเป็นสัตว์ประเสริฐเป็นมงคล ดัง นั้น ท่านผู้รู้หลายท่านจึงลงความเห็น ว่า เขาธงชัย เป็นสถานทีอ่ นั เหมาะสม ทีจ่ ะสร้างปูชนียสถานถวายแด่สมเด็จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว และสมเด็ จ พระบรม ราชิ นี น าถ ซึ่ ง ก็ คื อ พระมหาธาตุ เจดีย์ภกั ดีประกาศ และ พระพุทธ กิตสิ ิริชัย นั่นเอง โดย พระมหาธาตุเจดียภ์ กั ดี ประกาศ เป็นเจดีย์และวิหารใหญ่ที่ มี เ รื อ นยอดเป็ น พระมหาธาตุ เ จดี ย ์ ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ตัว เรื อ นธาตุ ห รื อ วิ ห ารเป็ น อาคารจตุ ร มุขสี่ชั้นกว้างใหญ่ หลังคาจั่วทรงไทย หน้ า บั น ประดั บ ลวดลายสวยงาม มี เ จดี ย ์ ร ายสองระดั บ ทั้ ง สี่ มุ ม เมื่ อ Tourist&Business

Prachuap Khiri Khan

45


รวมกั บ มหาเจดี ย ์ ที่ เ รื อ นยอดแล้ ว เท่ากับเป็นเจดียเ์ ก้ายอด ภายในวิหาร ประดิษฐาน พระพุทธรูปปางห้ามแก่น จันทร์ คือพระพุทธรูปในอิริยาบถยืน พระบาทชิดตรง ห้อยพระหัตถ์ขวา เหยียด ตรงแนบพระวรกาย ตั้งฝ่า พระหัตถ์ซา้ ยเสมอพระอุระยืน่ ออกมา ข้างหน้า

46

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...ประจวบคีรีขันธ์

ภายในวิหารยังมีลวดลาย ประดับจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงาม โ ด ย เ ฉ พ า ะ ต า ม ช่ อ ง แ ส ง จ ะ ประดับกระจกสี ต่ อลายด้ วยเส้ น ตะกั่ว หรื อที่เรี ยกว่ าเสตนกลาส เรื่ อง “พระมหาชนก” ซึ่งเมื่อถูก แสงแดดสาดส่ องจากด้ านนอกจะ

สวยงามมาก โดยพระมหาธาตุ นี ช้ าวบ้ า นกรู ด ร่ วมกั น สร้ างเพื่ อ เฉลิ ม พระเกี ย รติ ในวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ทรง ครองราชย์ ครบ 50 ปี ขณะที่ พระพุทธกิตติสิริชัย หรือ หลวงพ่อใหญ่ พระพุทธรูปปาง สมาธิ แ บบศิ ล ปะคั น ธาระ มี ข นาด ใหญ่สูงเด่น มองเห็นได้จากระยะไกล หน้าตักกว้าง 10 ม. สูง 13.82 ม. ฐาน สูง 4.18 ม. หันพระพักตร์ออกทะเล โดยชาวบ้านสร้างขึ้นเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวาย สมเด็จพระนางเจ้าพระบรม ราชินีนาถ ในวโรกาสที่พระองค์ทรง เจริญพระชนมพรรษาครบห้ารอบ และที่ ข าดไม่ ไ ด้ อี ก หนึ่ ง อย่างเมื่อขึ้นไป ยอดเขาธงชัย คือ


เที่ยวนิยมเดินทางมาชมพระอาทิตย์ ขึ้นและตกอีกด้วย อะๆ สถานที่ท่อง เที่ยวของ บ้านกรูด ยังไม่หมดเท่านี้ เพราะถ้าขับรถเลย บ้านกรูด ไปไม่ ไกล ก็สามารถแวะไปเที่ยว วัดถ�้ำคีรี วงศ์ ซึ่งมีลายพระหัตถ์ของรัชกาลที่ 5อยู่บนผนังถ�้ำ หรือไปเพลิดเพลินกับ บรรยากาศชุ่มช�่ำที่ น�้ำตกห้วยยาง น�ำ้ ตกขาอ่อน เกาะทะลุ น�ำ้ ตกเขาล้าน ก็ได้ และนี่ คือ บ้ านกรู ด หมู่ บ้ านเล็กๆ ที่ยังมี ธรรมชาติและ เรื่ องราวดี ๆ ให้ ไ ด้ ไ ปท่ อ งเที่ ย ว กัน...

การไปกราบไหว้ ข อพร กรมหลวง ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์อัน เป็นที่เคารพสักการะยิ่งของชาวเรือ บริเวณพระต�ำหนักที่เป็นอาคารก่อ อิ ฐ ถื อ ปู น หั น ด้ า นหน้ า ออกสู ่ ท ะเล ซึ่งศาลแห่งนี้เป็นที่เคารพนับถือของ คนในละแวกนี้ เพราะชาวบ้านเชื่อ ว่ า กรมหลวงชุ ม พรเขตรอุ ด มศั ก ดิ์ เคยเสด็จมาประทับบริเวณนี้เพื่อพัก

ทอดสมอเรือรบ จึงมีการก่อสร้างสมอ เรือ จ�ำลองไว้ที่หน้าพระต�ำหนักด้วย อย่างไรก็ตาม เขาธงชัย ยัง เป็นจุดชมวิวที่ส�ำคัญของ บ้านกรูด เพราะสามารถมองเห็นเวิ้งอ่าว บ้าน กรูด ที่คล้ายกับพระจันทร์เสี้ยวแล้ว ยังมองเห็นทิวมะพร้าวสีเขียวตัดกับ สีฟ้าของน�้ำทะเลและท้องฟ้าอีกด้วย อีกทั้งบน เขาธงชัย ยังเป็นที่นักท่อง

การเดินทาง

รถยนต์ จากทางหลวง หมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ประมาณกิโลเมตรที่ 382 เลี้ยว ซ้ายไปตามถนนเพชรเกษม-บ้าน กรูด ข้ามทางรถไฟไปประมาณ 9 กิโลเมตร ถึงถนนเลียบหาดบ้าน กรูด รถไฟ ลงรถที่ ส ถานี รถไฟบ้านกรูด แล้วใช้บริการรถ จักรยานยนต์รับจ้าง รถโดยสารประจ� ำ ทาง นั่งรถโดยสารประจ�ำทาง สายกรุงเทพฯ-บางสะพานน้อย ลงรถทีป่ ากทางเข้าบ้านกรูด แล้ว ต่อรถจักรยานยนต์รับจ้าง หรือ รถสองแถวเข้าไป Tourist&Business

Prachuap Khiri Khan

47


interview Pannasub Jewelry Pawn Shop

เมื่อเราชอบแล้วเราซื้อมาซักวัน เราอาจจะเบื่อ หรือเจอชิ้นใหม่ที่ใช่กว่า โดยไม่รู้ว่าจะท�ำอย่างไรกับชิ้นเดิมดี และบางคนอาจจะชอบหรือมีความต้องการ อัญมณีชิ้นเก่าที่คุณเบื่อแล้ว แต่ไม่รู้ว่าจะไป ซื้อที่ไหน ที่มีราคาเป็นกันเอง และสามารถ ไว้ ใจได้ เราจึงคิดช่องทางจัดตั้งร้านขึ้น เพื่อเป็นตัวกลาง ที่มีความน่าเชื่อถือ ให้กับผู้ที่ต้องการซื้อขายแลกเปลี่ยน อัญมณีต่างๆ

ทางทีมงานวารสาร ๑ใน...ประจวบคีรีขันธ์ ฉบับได้มี โอกาสสัมภาษณ์คณ ุ เพลินพิศ โมรา ผูบ้ ริหารร้านปัณณทรัพย์จวิ เว อรี่ โดยทางทีมงานได้รับเกียรติจากคุณเพลินพิศเล่าที่มาของร้าน ว่า “ร้ านปั ณณทรั พย์ จวิ เวอรี่ ” ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2553 โดยใช้ ร้านปัณณทรัพย์จิวเวอรี่พรอนช๊อป เงินลงทุนเริ่มต้นที่ 8 ล้านบาท โดยเกิดจากความชื่นชอบอัญมณี ของตัวเอง แต่ความชอบของคนแต่ละคนมักจะไม่เหมือนกัน เมื่อ เราชอบแล้วเราซื้อมาซักวันเราอาจจะเบื่อ หรือเจอชิ้นใหม่ที่ใช่ แนวทางการบริหารงาน กว่า โดยไม่รู้ว่าจะท�ำอย่างไรกับชิ้นเดิมดี และบางคนอาจจะชอบ ร้านปัณณทรัพย์จิวเวอรี่ เราให้ความส�ำคัญกับ หรือมีความต้องการอัญมณีชิ้นเก่าที่คุณเบื่อแล้ว แต่ไม่รู้ว่าจะไป สินค้าทุกชิ้นและลูกค้าทุกท่าน และพร้อมอ�ำนวยความ ซื้อที่ไหน ที่มีราคาเป็นกันเอง และสามารถไว้ใจได้ เราจึงคิดช่อง สะดวกกับลูกค้าที่เ ข้ามาปรึกษากับทางร้าน และอีกสิ่ง ทางจัดตั้งร้านขึ้นเพื่อเป็นตัวกลาง ที่มีความน่าเชื่อถือ ให้กับผู้ที่ ที่ส�ำคัญ คือด�ำเนินธุรกิจด้วยความมานะ, ซื่อสัตย์ และ ต้องการซื้อขายแลกเปลี่ยนอัญมณีต่างๆ ร้านปัณณทรัพย์จิวเวอรี่ จ�ำหน่ายต่อในราคาไม่แพง การลงทุนมีอาจมีความเสีย่ ง แต่ ตั้งอยู่บริเวณชั้น 2 ห้างหิวหินมาร์เก็ตวิลเลจ เราใช้ความชอบและใช้ความเข้าใจในตัวสินค้า เพือ่ ทีจ่ ะช่วย ลดความเสีย่ งให้ลกู ค้า หากซือ้ ถูกทีก่ จ็ ะไม่มคี ำ� ว่าขาดทุน ซึง่ มุมมองเกี่ยวกับธุรกิจจิวเวอรี่ ทางร้านมีการันตี การรับเปลีย่ นคืนสินค้า รับจ�ำน�ำ โดยเรามี ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ใบรับประกันสินค้าออกให้ การแข่งขันในธุรกิจจิวเวอรีใ่ นพืน้ ทีจ่ งั หวัดประจวบฯ นัน้ ยังอยู่ในทิศทางที่ก�ำลังเจริญเติบโตไปได้อีก เฉพาะเมืองนักท่อง สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ เทีย่ ว เช่น หัวหิน, ปราณบุรี ทีม่ นี กั ท่องเทีย่ ว นักลงทุนเข้ามาอย่าง ที่ตั้ง : ชั้น 2 หัวหินมาร์เก็ตวิลเลจ ต่อเนื่อง ส่วนในอ�ำเภออื่นนั้นต้องใช้เวลา โดยกลุ่มลูกค้าของทาง สาขาใหม่ : BLUPORT ตรงข้ามร้าน ORIENTAL PRINCESS ร้านเรา 80% เป็นลูกค้าในพืน้ ที่ 20% เป็นลูกค้าต่างจังหวัดและนัก โซนน�้ำพุ ชั้น B ท่องเที่ยว และกลุ่มของผู้ลงทุนเกี่ยวกับจิวเวอรี่ นั้นก็ยังมีแนวโน้ม โทร. 08-1659-7972, 0-3252-6167 เข้ามาลงทุนในพื้นที่เพิ่มขึ้น

คุณเพลินพิศ โมรา


48

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...ประจวบคีรีขันธ์


Tourist&Business

Prachuap Khiri Khan

49


แนะน�ำที่พัก

ประจวบคีรีขันธ์ ที่ตั้ง เบอร์โทรศัพท์ ห้องพัก บังกะโล โฮมสเตย์ โรงแรม ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดใกล้เคียง

โรงแรมสกุลวิไล / โรงแรมสุขวิไล

ดู AD 4 สี หน้า 7

บริการที่พักใจกลางเมืองหัวหิน สะดวกสบายเพียง 5 นาทีถึง ตลาดโต้รุ่ง, ชายหาดหัวหิน ฯลฯ บริการท่านด้วยห้องพักราคาประหยัด เพียบพร้อมด้วยสิง่ อ�ำนวยความสะดวกครบครัน อาทิ อ่างอาบน�ำ้ ร้อน, ห้อง ฟิตเนส, สระว่ายน�้ำ ฟรี Wi-Fi ทุกห้อง, รูมเซอร์วิส 24 ชั่วโมง ฯลฯ มีห้อง พักให้เลือก ทั้งแบบวิวทะเล หรือแบบวิวภูเขา ที่ตงั ้ : โรงแรมสกุลวิไล : 4 ซ.บิณฑบาตร ถ.พูลสุข อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทร. 0-3251-2344 โรงแรมสุขวิไล : 21 ซ. ซ.บิณฑบาตร (หน้ าวัดหัวหิน) ถ.พูลสุข อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทร. 0-3251-3523

อ�ำไพฟาร์ม รีสอร์ท

บริการบ้านพักในบรรยากาศสบายๆ สไตล์รีสอร์ท ท่ามกลางอ้อมกอดขุนเขาสามร้อยยอด ไม่ไกลจากทะเลมากนัก พร้อมสิ่ง อ�ำนวยความสะดวกครบ อาทิ สระว่ายน�้ำกลางแจ้ง จักรยานเช่า ฯลฯ และมีบริการอาหารซีฟู๊ดรสเด็ดกุ้งสดๆ จากฟาร์มของเรา ในราคา มิตรภาพทุกเทศกาล ที่ตงั ้ : 97 หมู่ 7 ต.สามร้ อยยอด อ.สามร้ อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120 โทร. 09-7324-7906, 08-4933-9979

ดู AD 4 สี หน้า 13

52

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...ประจวบคีรีขันธ์


ดู AD 4 สี หน้า 25

Wanna Resort and Yoshioka

บริการที่พักในตัวเมืองหัวหินไม่ไกลจากทะเลและใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยว อาทิ จุดชมวิวหินเหล็กไฟ สวนน�้ำวานา ในรูปแบบ ห้องพักทีส่ ะอาดและเพียบพร้อมด้วยสิง่ อ�ำนวยความสะดวกมากมาย อาทิ สระว่ายน�ำ้ กลางแจ้ง อินเตอร์เน็ตไร้สาย Wifi พร้อมต้อนรับสัตว์ เลี้ยงของคุณ ที่ตงั ้ : 187 หมู่ 9 ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทร. 08-5237-1451, 0-3290-0219

บ้านพักทบประเสริฐ พูลรีสอร์ท

บริการที่พักแสนสวยชายทะเลปราณ ในรู ปแบบพู ล รีสอร์ท บรรยากาศสบายๆ ริมชายทะเล ใกล้แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ อาทิ ชายหาดปราณ, วนอุทยานเขากะโหลก, อุทยานฯ เขาสามร้อย ยอด ฯลฯ พร้อมสิ่งอ�ำนวยความสะดวกครบครัน อาทิ อ่างอาบน�้ำ แบบจากุชซี่ Wifi สระว่ายน�้ำ พร้อมอาหารบริการริมชายหาด ที่ตงั ้ : 169/11 หมู่ 3 ต.ปากน�ำ้ ปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทร. 06-2459-6246, 08-1295-4735, 09-2441-6954

ดู AD 4 สี หน้า 23

โอเอซิส รีสอร์ท ปราณบุรี

บริการหอ งพัก 24 ชัว่ โมง ตัง้ อยูย่ า่ นเขาเต่า ในบรรยากาศ อบอุน ร่มรืน่ ตกแต่งสวยงามในรูปแบบรีสอรท สไตลล อฟท์ เงียบสงบ เปนสวนตัว เหมาะสําหรับการพักผอนกับคนที่คุณรักหรือครอบครัว เพื่อวันพักผอนของทุกๆ คน พร้อมสิ่งอ�ำนวยความสะดวกครบครัน ที่จอดรถสะดวกสบาย ที่ตงั ้ : 581 หมู่ 4 ต.วังก์ พง อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทร. 0-3290-7581, 09-6881-4468 ดู AD 4 สี หน้า 24 Tourist&Business

Prachuap Khiri Khan

53


เอดี ลิฟวิ่ง

ดู AD 4 สี หน้า 23

บริการห้องพักทั้งในรูปแบบรายวันและรายเดือน ตั้ ง อยู ่ ซ อยหั ว หิ น 88 ใกล้ แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว บริ ก ารท่ า นด้ ว ย ห้องพักใหม่ขนาดใหญ่สะอาด พร้อมสิ่งอ�ำนวยความสะดวก มากมาย อาทิ เฟอร์นิเจอร์ แอร์ ทีสี เครื่องท�ำน�้ำอุ่น เคเบิลทีวี อินเตอร์เน็ต ปลอดภัยด้วยระบบคีย์การ์ดและกล้องวงจรปิด ที่จอดรถสะดวกสบาย ที่ตงั ้ : 21/244 (เขาพิทกั ษ์ ) ซ.หมู่บ้านทางรถไฟฝั่ งตะวันตก ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทร. 0-3251-1924, 08-1459-5165, 08-6338-2103

โรงแรมณิชา สวีทเดอ หัวหิน

หลายๆ คน ชอบที่จะพักในโรงแรมหัวหิน ที่มีขนาดเล็กๆ หรือโรงแรมที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนัก อันเนื่องมาจาก ไม่ต้องการความ พลุกพล่านของแขกที่เข้ามาพัก ถ้าเป็นอย่างนี้ โรงแรมที่ผุดขึ้นมาอยู่ใน ใจของผู้เขียน โรงแรมแรกๆ ของหัวหิน คือ โรงแรม ณิชา สวีทเดอ หัวหิน ซึ่งนอกจากจะมีดีที่ความสงบเงียบแล้ว ยังมีจุดเด่นอีกหลายประการที่ เชื้อเชิญให้คุณเข้ามาพัก ที่ตงั ้ : 4/125 หัวหิน ซ.98 ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทร. 0-3253-2880, 0-3251-3088

โรงแรมภัทรพร ที่ตั้ง : 102/1 หมู่ 1 ถ.รัฐบ�ำรุง เยื้ององค์การโทรศัพท์ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120 Tel. 0-3262-2950, 08-1981-4463

บ้ านธารน�ำ้ เพชร & บ้ านพักเรื อนไม้ ที่ตั้ง : 369 หมู่ 1 ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี Tel. 08-1915-8013, 08-1930-2528

54

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...ประจวบคีรีขันธ์

บ้ านพักริมหาด ที่ตั้ง : 246/16 ถ.ร่วมจิตต์ ต.ชะอ�ำ อ.ชะอ�ำ จ.เพชรบุรี Tel. 08-9484-3278, 0-3243-3639

Pancake House B&B ที่ตั้ง : 6 Soi chachoochert A.Muang Prachuap Khiri Khan Thailand Tel. 09-9506-3320

ดู AD 4 สี หน้า 24

กุยบุรี โฮเต็ล แอนด์ รี สอร์ ท ที่ตั้ง : 18/3 หมู่ 5 ต.บ่อนอก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77210 Tel. 0-3282-0111-4, 08-9166-1668 Fax. 0-3282-0120

รี สอร์ ทริมบึง ปราณบุรี ที่ตั้ง : 1229/17 หมู่ 2 ต.วังก์พง อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120 Tel. 08-1357-7939, 0-3282-5547

โรงแรมแฮปปี ้ รีสอร์ ท ที่ตั้ง : หมู่ 4 ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี Tel. 0-3242-8998


l

อ�ำเภอหัวหิน

BAAN FONG KLUEN 29 Huadon-Takiab Village, Hua Hin, Prachuabkirihan, 77110 Tel : 0-3251-2402 Fax: 0-3252-1180 ดุสิตา & คอฟฟี่ สต๊ อป โทร. 08-9611-6043 บ้ านพะพลอย Tel : 0-3251-3313, 0-3251-4383-4 Fax : 0-3251-3313 ต่อ 102 สุดารี สอร์ ท โทร. 0-3257-2384 ชาดาเกสท์ เฮ้ าส์ โทร. 0-3253-3549 ชมวิว หัวหิน โทร. 0-3251-3305 กอล์ ฟ อินน์ โทร. 032- 512473-4 การุ ณฮัท โทร. 032- 511429 จันทร์ ฉาย บังกะโล โทร. 032- 511461 เจ็ดพี่น้อง โทร. 032-512381 ฉัตรชัย โทร. 032-511034 ซิตี ้ บีช รี สอร์ ท โทร. 032-512870-5 กรุงเทพฯ โทร. 0-2319-1468-71 ซีววิ เกสท์ เฮ้ าส์ โทร. 032-513950 แซนด์ อินน์ โทร. 032-533667-8 โซฟิ เทล เซ็นทรั ล หัวหิน โทร. 032-512021-38 กรุงเทพฯ โทร. 0-2541-1463 ด�ำรง โฮเต็ล โทร. 032-511574 ท็อปบอส โทร. 032-513130 ทิพยวรรณ ชาเล่ ย์ โทร. 081-211-9558 กรุงเทพฯ โทร. 0-2318-3782 ทิพย์ อุไร เกสท์ เฮ้ าส์ โทร. 032-512210 ธนัญชัย โทร. 032-511755 นิลวรรณ เกสท์ เฮ้ าส์ โทร. 032-512751 บ้ านเต้ ย โทร. 032-536456 บ้ านเนินทะเล โทร. 032-511288

บ้ านบุษรินทร์ โทร. 032-512076 บ้ านพักก๋ งฮัท โทร. 032-511111 บ้ านพักไทยแท้ โทร. 032-511906 บ้ านพักธนโชติ โทร. 032-511393 บ้ านพักพวงเพ็ญ โทร. 032-511216 บ้ านพักไพโรจน์ โทร. 032-513801 บ้ านฟูเล โทร. 032-513670 บ้ านสวนป่ าละอู โทร. 06-066-0090 แปซิฟิก บีช คลับ หัวหิน โทร. 0-2285-0169 พนัญชัย โทร. 032-511707 เฟรชอินน์ โทร. 032-511389 มด เกสท์ เฮ้ าส์ โทร. 032-512296 มาเจสติก บีช รี สอร์ ท โทร. 032-520162-6 มาเจสติก บีช รี สอร์ ท กรุงเทพฯ โทร. 0-2751-4020-2 โทร. 032-511881-4 กรุงเทพฯ โทร. 0-2476-0021-2 อนันตรา รี สอร์ ท แอนด์ สปาหัวหิน โทร .032- 520250-6 เล็ง เกสท์ เฮ้ าส์ โทร. 032-513546 ศรี จนั ทร์ โทร. 032-513130 ศุภมิตร โทร. 032-511208 สวนสนประดิพทั ธ์ โทร. 032-511239-40 สายลม โทร. 032-511890-1 กรุงเทพฯ โทร. 0-2392-2109 สิริน โทร. 032-511150 สิริเพชรเกษม โทร. 032-511394 สิริมา เกสท์ เฮ้ าส์ (ซีบชี ) โทร. 032-511060 หัวหิน เกสท์ เฮ้ าท์ โทร. 032-511653 หัวหิน แกรนด์ โฮเต็ล แอนด์ พลาซ่ า โทร. 032- 513230-4 กรุงเทพฯ โทร. 0-2255-3054 หัวหิน พาเลซ โทร. 032-511151 หัวหิน ลอดจ์ โทร. 032-512758 หัวหิน สปอร์ ต วิลล่ า

โทร. 032-511453 หัวหินชาเล่ ต์ โทร. 032-511288 หินน�ำ้ ทรายสวย โทร. 032-520631 ใหม่ โฮเต็ล โทร. 032-511108 เอ แอนด์ บี เกสท์ เฮ้ าส์ โทร. 032-512711 ฮิลตัน หัวหิน โทร. 032-512879 กรุงเทพฯ โทร. 0-2253-0123 โรงแรมทอปมาร์ ค โทร. 032-530404 l

่ ักบริเวณเขาตะเกียบ ทีพ

เขาตะเกียบ วิลเลจ โทร. 032-512316 เขาตะเกียบ รี สอร์ ท โทร. 032-512405 ชีวาศรม โทร. 032-536536 กรุงเทพฯ โทร. 02-381-4460-2 ตะเกียบ บีช รี สอร์ ท โทร. 032-512639 เนินชเล หัวหิน โทร. 032-511288 บ้ านชมตะวัน รี สอร์ ท โทร. 032-511873 บ้ านคลื่นซัดชายเขา โทร. 032-511398 บ้ านทะเลดาว โทร. 032-511879 บ้ านพักเจริญสุข โทร. 032-512438 บ้ านพักไพลิน โทร. 032-511036 บ้ านพักนภาพรรณ โทร. 032-512331 กรุงเทพฯ โทร. 0-2279-3421 บ้ านพักฟองคลื่น โทร. 032-512402 กรุงเทพฯ โทร. 0-2686-3499 บ้ านพักศรี ปทุม โทร. 032-512339 บ้ านจันทร์ ฉาย โทร. 032-511461 หัวหินสุภทั รา โทร. 032-511466 หัวหินบลูเวฟ โทร. 032-511036 สวอน ซี รี สอร์ ท โทร. 032-513362 อนันตศิลา โทร. 032-511879 กรุงเทพฯ โทร. 0-2221-1732 l

อ�ำเภอปราณบุรี

แจ่ มสว่ างรี สอร์ ท โทร. 08-9611-7140, 08-1943-1520 แฟ็กซ์. 0-3257-0050 บ้ านบาหลี บีช รี สอร์ ท โทร. 08-1736-3230 แฟ็กซ์. 0-3263-0789 ภูริมันตรา รี สอร์ ท โทร. 0-3263-0550-3

แอสดรี ม รี สอร์ ท แอนด์ สปา โทร. 0-3263-2401-9 บ้ านกระหม่ อมทอง โทร. 0-3263-1725-6 ลาวานา บีช รี สอร์ ท โทร. 0-3263-2222 เดอะ เอวาสัน หัวหิน โทร. 032-631235 กรุงเทพฯ โทร. 0-2254-4775 ชาโลม รี สอร์ ท โทร. 032-631732 บางปู เบย์ รี สอร์ ท โทร. 032-622165 บ้ านปราณ รี สอร์ ท โทร. 032-631838 กรุงเทพฯ โทร. 0-2398-0458 บ้ านริมหาด โทร. 032-572079 เบย์ ววิ ลากูน่า รี สอร์ ท โทร. 081-9270689 บ้ านโกลเด้ น โทร. 032-559103 กรุงเทพฯ โทร. 0-2448-0755 ประเสบัน รี สอร์ ท โทร. 0-2940-0129-30 ปราณบุรีโฮเต็ล โทร. 032-544111 ปราณสิริ โทร. 032-621061 ผาสุข โทร. 032-621300 มิลฟอร์ ดพาราไดซ์ แอนด์ กอล์ ฟคลับ โทร. 032-572311-3 หัวปลี เลซี่บชี โทร. 032-631854 กรุงเทพฯ โทร. 02-511-1397 ฮิลบีช รี สอร์ ท แอนด์ สปา โทร. 08-1308-4435 l

อ�ำเภอสามร้ อยยอด

กระท่ อมยมโดย โทร. 02-427-1440 สามร้ อยยอด ฮอลิเดย์ รี สอร์ ท โทร. 032-559364 บ้ านปูละคอน โทร. 08-5177-2643 l

อ�ำเภอเมือง

อ่ าวน้ อยบีช รี สอร์ ท โทร. 0-3260-1350 เขาช่ องกระจก โทร. 032-611204 เค วี แลนด์ รี สอร์ ท โทร. 032-601224 ซีแซนด์ เฮ้ าส์ รี สอร์ ท โทร. 032-661482-3

Tourist&Business

Prachuap Khiri Khan

55


ประจวบสุข โทร. 032-611019 ยุตชิ ัย โทร. 032-601055 ล�ำร่ า รี สอร์ ท โทร. 08-1866-6310 หาดทอง โทร. 032-611960-7 กรุงเทพฯ โทร. 02-411-3044 l

อ�ำเภอทับสะแก

ห้ วยยาง บีช รี สอร์ ท โทร. 08-1721-9500 กรุงเทพฯ โทร. 0-2579-4375 แจ็ค บีช รี สอร์ ท โทร. 0-3257-4303 สุขตา รี สอร์ ท โทร. 0-3257-4265 ชานเรื อน โทร. 032- 671890 แหลมกุ่ม บีช รี สอร์ ท & ซีฟ้ ูด โทร. 08-9914-4009 หาดสุรินทร์ รี สอร์ ท ต�ำบล แสงอรุณ อ�ำเภอ ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 77130 โทร. 086 403 8182 จุไรรั ตน์ โฮมสเตย์ 153/2 ถนนทางไปอุทยานแห่งชาติน�้ำตก ห้วยยาง ต�ำบลห้วยยาง อ�ำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, 77130 jurairatresort.com โทร. 085 427 0762 ทอฝั น โฮมสเตย์ ทุ่งประดู่ ทับสะแก 34 หมู่ 1 ต�ำบลทับสะแก อ�ำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77130 torfunhomestay.com โทร. 087 532 7548 ณิชาวิลล์ รี สอร์ ทแอนด์ สปา

56

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...ประจวบคีรีขันธ์

333 หมู่ 7 บ้านห้วยยาง ต�ำบลห้วยยาง อ�ำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร. 02 250 4527 l

อ�ำเภอบางสะพาน

หาดสมบูรณ์ ซีววิ โทร. 0-3254-8344 ต้ นทองหลาง ออนบีช โทร. 0-3261-9062 เกษมสุข โทร. 032-69503 ธารวรา บีช รี สอร์ ท โทร. 032-695362 กรุงเทพฯ โทร. 0-2331-6506 บานีโต บีช รี สอร์ ท โทร. 0-3269-5282-3 กรุงเทพฯ โทร. 0-2208-9794-5 บ้ านกลางอ่ าว บีช รี สอร์ ท โทร. 032-695086 บ้ านพักวังทอง โทร. 032-691360 บางสะพานคอรั ลบีช บังกะโล โทร. 0-3269-1667 บางสะพาน รี สอร์ ท โทร. 032- 691151-3 เรื อนจันทร์ ซีววิ รี สอร์ ท โทร. 0-3269-5322 วรรณวีณา บังกะโล โทร. 032-691251 เวสเทิร์น โทร. 032-548530-4 กรุงเทพฯ โทร. 0-2678-0117 ศาลาไทยรี สอร์ ท (หาดบ้ านกรู ด)

โทร. 0-3269-5181-2 กรุงเทพฯ โทร. 0-2949 -7706-7 สวนหลวง รี สอร์ ท โทร. 0-3269-1663-4 หาดทรายขาว รี สอร์ ท   ที่อยู่: 189 ม .1 แม่ ร�ำพึง บางสะพาน ต�ำบล แม่ร�ำพึง อ�ำเภอ บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 77140 โทรศัพท์:081 308 8229 โรงแรมบางสะพานรี สอร์ ท   ที่อยู่: อ�ำเภอ บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์:032 691 152 ซันไรส์ รี สอร์ ท บางสะพาน   ที่อยู่: ต�ำบล พงศ์ประศาสน์ อ�ำเภอ บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์:087 704 7809 บ้ านกรู ด อาเคเดีย รี สอร์ ท แอนด์ สปา   ที่อยู่: 333/2 หมู่ที่ 3 ต.ธงชัย อ.บางสะพาน 77190 โทรศัพท์:032 695 095 โรงแรม ริมทะเล บ้ านกรู ด   ที่อยู่: 123 หมู่ 3 ต ธงชัย ต�ำบล ธงชัย อ�ำเภอ บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 77140 โทรศัพท์:032 695 244 บ้ านกรู ดรี สอร์ ท   ที่อยู่: อ�ำเภอ บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์:081 421 1186 บ้ านเขียว รี สอร์ ท   ที่อยู่: ชายทะเลบ้านกรูด 30 ม. ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 77190 โทรศัพท์:081 918 4560 เดอะเธียเตอร์ วิลล่ า บางสะพาน  

ที่อยู่: 94 3 1 ทางหลวงชนบท ประจวบคีรีขันธ์ 1013 ต�ำบลพงศ์ ประศาสน์ อ�ำเภอ บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 77140 โทรศัพท์:085 442 9150 อุ่นไอทะเล   ที่อยู่: ต�ำบล บางสะพาน อ�ำเภอ บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์:086 790 0071 หาดทรายแก้ ว รี สอร์ ท   ที่อยู่: อ�ำเภอ บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์:095 150 0492 โรงแรมบางสะพานคอรั ล   ที่อยู่: อ�ำเภอ บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์:032 817 121 Greenseaviewresort Bangsaphan   ที่อยู่: 777 ซอย ชายหาด แม่ ร�ำพึง หมู่ 2 แม่ อ, Mae Ram Phueng, Bang Saphan District Prachuap Khiri Khan 77140 โทรศัพท์:081 976 1740 l

อ�ำเภอบางสะพานน้ อย

บ้ านมะพร้ าวเกาะทะลุ โทร. 089-7445639 บุญชูบางเบิด รี สอร์ ท โทร 08-1921-9660 ที่พกั ริมหาดบ้ านลุงมวล   ที่อยู่: 79 หมู่ 3 ต. บางสะพาน อ�ำเภอ บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ 77170 โทรศัพท์:032 699 199


Tourist&Business

Prachuap Khiri Khan

57


58

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...ประจวบคีรีขันธ์


แนะน�ำที่กิน

ประจวบคีรีขันธ์ ที่ตั้ง เบอร์โทรศัพท์ ร้านอาหารอร่อย อาหารตามสั่ง อาหารพื้นบ้าน อาหารคาว-หวาน

ดู AD 4 สี หน้า 8

กษมา พิซซ่า

ร้านอาหารบรรยากาศสบายๆ ริมชายหาดบ้านกรูด บริการอาหารสไตล์โฮมเมดในรูปแบบอาหารอเมริกัน อาทิ พิซซ่า ฮาวายเอี้ยน, สเต็กหมู-เนื้อ, พาสต้า, สปาเกตตี้, แซนวิส ฯลฯ และ ยังมีเมนูอาหารไทย อาทิ ต้มย�ำกุ้ง ผัดกระเพรา และย�ำรสเด็ดต่างๆ อีกด้วย โทร. 0-3269-5555, 08-1139-0220

บ่อทองหลางซีฟู๊ด

ร้านอาหารบริเวณชายหาดอ่าวบ่อทองหลาง ในรูปแบบ นั่งผ้าใบบนชายหาด บริการท่านด้วยอาหารทะเลสดๆ ในราคาเป็น กันเอง พนักงานบริการดี อาหารรสชาติอร่อย วิวสวย น�้ำใส มีสน๊อค เกิ้ลให้เช่าด�ำดูแนวปะการังที่ยังสมบูรณ์อยู่มาก ถ้าอยากเล่นน�้ำมี ห่วงยางให้เช่าเหมือนกัน ที่ตงั ้ : 53/5 หมู่ 3 ต.แม่ ร�ำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140 โทร. 0-3269-3097

ดู AD 4 สี หน้า 12 Tourist&Business

Prachuap Khiri Khan

59


ดู AD 4 สี หน้า 7

ร้านขนมปังฝรั่งเศส

ร้านเบเกอรี่ที่มีชื่อเสียงของหัวหิน ตั้งอยู่บริเวณร้านโกลเด้นเพลสที่อยู่ติดกับพระราชวัง บรรยากาศร้านตกแต่งให้ดูอบอุ่นแบบ ทานอาหารอยู่บ้าน เมนูแนะน�ำก็จะเป็นประเภทขนมปัง พายต่างๆ ครัวซองต์ บัตเตอร์ฟลาย นอกจากเบเกอรี่แล้วก็มีอาหารประเภทสปา เก๊ตตี้ เบเกอร์ แกงกะหรี่ และซุปต่างๆ พร้อมเครื่องดื่มต่างๆ และบริการอาหารเช้าอีกด้วย ที่ตงั ้ : สาขาชะอ�ำ อยู่บนถนนเพชรเกษมฝั่ งขากลับเข้ ากรุ งเทพฯ / สาขาหัวหิน อยู่ปากซอยหัวหิน 39 ติดกับพระราชวังไกลกังวล โทร. 0-3253-0463, 08-9742-3258 แฟกซ์ 0-3253-0181 ดู AD 4 สี หน้า 6

เจ๊ชม ส้มต�ำ

สเต็กลาวของทีร่ า้ น เจ๊ชมส้มต�ำ ต้องลอง พลาดไม่ได้เด็ด รับสั่งจองล่วงหน้า ชุดละ 80 บาทเท่านั้น แต่ได้กินครบเซ็ท สามารถ เปลี่ยนจากหมูย่างเป็นไก่ทอด เป็นหมูทอดได้ค่ะ ส้มต�ำเลือกได้ ตามใจชอบ ในราคาเท่าเดิม เพิม่ เติมคือความฟินค่ะถ้าคุณมาเทีย่ ว จ.ประจวบคีรีขันธ์ อย่าลืมแวะมาทานหรือสั่งกลับบ้านได้ ที่ตงั ้ : 113 ถ.สุขใจ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขนั ธ์ ตรงข้ ามองค์ การ โทรศัพท์ TOT โทร. 09-2819-9715, 08-9881-5819

ยกซด ซีฟู๊ด ปราณบุรี

เจ้าของร้านบริการประทับใจมาก อาหารอร่อย เมนูเด็ด: ปลา ทูสะดุ้งน�้ำ, แกงส้มปูไข่ใส่หน่อไม้ดอง, ปูด�ำนึ่ง อาหารสด ปูด�ำก้ามโตเนื้อ หวาน ได้ทั้งแบบนึ่งและแบบย่าง แบบนึ่งจะนุ่มเนื้อแน่นๆ ปลาทูสะดุ้งน�้ำ เปรี้ยวเผ็ดก�ำลังดี แกงส้มปูไข่หน่อไม้ดองคือฟิน พนักงานบริการดียิ้มแย้ม พร้อมบริการเสมอ ที่ตงั ้ : ทางหลวงชนบทประจวบคีรีขันธ์ 2107 ต.สามร้ อยยอด อ.สามร้ อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120 โทร. 08-5065-7123, 08-6883-2356

ดู AD 4 สี หน้า 10 ดู AD 4 สี หน้า 8

เสือใส่เสื้อ

มาทานมือ้ เย็นทีร่ า้ นนี้ ลองสัง่ เมนูทที่ างร้านแนะน�ำ มีพซิ ซ่า สปา เก็ตตีเ้ บคอนผัดพริกแห้ง แซลม่อนแซ่บ ปีกไก่บาบีควิ และผักโขมอบชีส...... พิซซ่า อร่อยทุกจานใครทีก่ ำ� ลังมองหาร้านอาหารชิวๆ ราคาไม่แพง ร้านนีเ้ ลย รับรองจะติดใจ คอนเฟิร์มมมม ที่ ตั ้ง : 26/21 หั ว หิ น -ห้ วยมงคล ซ.11 ม.รวมสุ ข อ.หั ว หิ น จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทร. 08-6381-8156, 08-6408-3634

60

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...ประจวบคีรีขันธ์


ดู AD 4 สี หน้า 10

จ จุลก๋วยเตี๋ยวหมูต�ำลึง

เมนูแนะน�ำ “เส้ นเล็กต้ มย�ำ” รสชาติแซ่บ ทีร่ า้ น จ.จุลก๋วยเตีย๋ วหมู ต�ำลึง ทางร้านยังมีเมนูเด็ดๆ อีกมากมาย ก๋วยเตีย๋ วหมูตำ� ลึง ต้มย�ำ-เย็นตาโฟ ผัดกระเพรา ผัดพริกแกง ผัดคะน้าปลาเค็ม ข้าวผัดปลาเค็ม ผัดพริกอ่อน ทอด กระเทียม รับรองอร่อยทุกอย่าง ที่ตงั ้ : ถ.หัวหิน-ห้ วยมงคล หน้ าลูกน�ำ้ ผับ/ตรงข้ าม Big C อ�ำเภอหัวหิน โทร. 08-8972-7388, 08-5345-1116 ดู AD 4 สี หน้า 24

ร้านอาหารเดอะบีช ทับสะแก

ร้ า นอาหารริ ม ทะเลภายในรี ส อร์ ท ท่ า นจะได้ สั ม ผั ส บรรยากาศ หาดทราย สายลม เสียงคลื่น พร้อมลิ้มรสชาติ ความ อร่อยที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ตามสไตล์ท้องถิ่น ด้วยอาหารจาก ทะเล ใหม่ สด สะอาด หลากหลายเมนู หมุนเวียนเปลี่ยนไปตาม ฤดูกาล ร้านอาหารเดอะบีช ยังรับจัดเลีย้ ง ภายในร้าน ส�ำหรับผูท้ มี่ า เป็นหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ เปิดบริการ 8.00 น.- 21.00 น. ที่ตงั ้ : 50/5 หมู่ 2 ต.นาหูกวาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทร. 08-9232-3443 ดู AD 4 สี หน้า 11

Mink Restaurant

อาหารอร่อย บรรยากาศดี ราคาถูก ทุกคนดูแลท่านดี ไว้วางใจ Mink Restaurant Welcome to Mint Restaurant, Soi 77.Cheap food cold beer, fresh fruit Thank you i have bathroom and water sports ที่ตงั ้ : ซ.หัวหิน 77 โทร. 09-2587-7168

มองดูเล 77

ดู AD 4 สี หน้า 13

ซีฟู้ดริมทะเล บรรยากาศร้านดี อาหารซีฟู้ดเยอะแยะ มากมายค่ะ วิวร้านเขาดีที่สุดสวยที่สุดที่ต้องไม่พลาด น่าสนใจที เดียวค่ะ ด้านหน้าร้านจะมีลานจอดรถกว้างพอสมควร บรรยากาศ ร้านดีเชียวค่ะ เป็นสนามหญ้าเขียวๆ ริมทะเล ควรมาก่อนมืดนะคะ จะได้ชมวิวยามเย็นก่อน ที่ตงั ้ : 149/4 ซ.หัวหิน 77 ถ.เพชรเกษม ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทร. 08-2496-8888, 0-3251-1092 Tourist&Business

Prachuap Khiri Khan

61


ดู AD 4 สี หน้า 13

โต้ง ปูเป็น

สด! ถูก! อร่อย! ร้านอยูใ่ นโซนเขาตะเกียบ ภายใน ร้านมีโต๊ะรองรับเยอะพอสมควร ร้านหาไม่ยากค่ะ ถ้าอยากจะ เน้นซีฟู้ดราคาไม่แพง แต่สดและถูกก็ขอแนะน�ำให้มาทานใน โซนเขาตะเกียบ ส�ำหรับร้านนี้ขอบอกว่าเรามาทานเป็นรอบที่ สองแล้ว เพราะประทับใจทั้งบริการ และคุณภาพของของสด ที่นี่ แถมราคาก็ไม่แพงเลยด้วย ที่ตงั ้ : 33/4 ถ.เขาตะเกียบ ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทร. 08-7363-6891, 06-2658-2966 ดู AD 4 สี หน้า 6

ครัวบ้านยาย

หากก� ำ ลั ง มองหาร้ า นอร่ อ ยๆรสชาติ เ ด็ ด ๆ เพลงเพราะๆ บรรยากาศดีดี ไม่ว่าจะมื้อเที่ยง หรือมื้อค�่ำ แวะมาที่ ครัวบ้านยายหัวหิน ร้านอยู่ตรงหัวหินซอย 6 ตรงข้ามที่ท�ำการชุมชนบ้านบ่อฝ้าย เปิดให้บริการ ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 11.00-24.00 น. ที่ตงั ้ : ตรงข้ ามโรงเรี ยนบ่ อฝ้าย หัวหิน 6 ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทร. 09-8474-5636

Hua Hin Vegan Cafe & Wine

ดู AD 4 สี หน้า 11

We now feature our own 100% Organically Grown Arabic Premium Blend Coffee, by Coffee Society. Delicious coffee handpicked and specially roasted. Please come and enjoy a cup in the Cafe and take a bag home with you. Hua Hin Vegan Cafe - opposite OTOP in Hua Hin Shopping Mall ที่ตงั ้ : หัวหินช๊ อปปิ ้ งมอลล์ 100 ซ.หัวหิน 74/2 ถ.เพชรเกษม โทร. 08-1174-4647

ร้านโป้งเกาเหลาเป็ด

น�้ำซุปเข้มข้น หอมพะโล้ ร้านนี้น�้ำซุปเข้มข้นหอมเครื่อง พะโล้ ร้านหาง่ายอยู่ริมทางลงใต้ ร้านอาหารจานเดียว ทานสะดวก ง่ายรวดเร็ว พวกเรากินก๋วยเตีย๋ วเปด็ กันทุกคนเลย ซดน�ำ้ ซุปกันเกือบ หมดชาม เนือ้ เปด็ ตุน๋ ก็นมุ่ มากๆ ราคาก็ไม่แพง แถม รสชาติดี อีกต่าง หาก นอกจากนั้นยังมีน�้ำพริกเผา ไว้ใส่ในน�้ำซุปให้มีรสชาติเข้มข้น ที่ตงั ้ : ถ.เพชรเกษม ขาล่ องใต้ ก่อนถึงปั๊ มน�ำ้ มัน ปตท. บางสะพานน้ อย โทร. 08-1541-9539

62

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...ประจวบคีรีขันธ์

ดู AD 4 สี หน้า 12


ดู AD 4 สี หน้า 6

ก๋วยเตี๋ยวริมเล

อีกร้านก๋วยเตี๋ยวรสเด็ด ที่มีอยู่เพียงสาขาเดียวในหัวหิน กับก๋วยเตี๋ยว เรือที่มาพร้อมขนาดเล็กใหญ่ให้เลือกได้ตามต้องการ กับเส้นเมนูหลากหลาย ทั้ง ยังมีพร้อมขนมถ้วยและแคบหมูเป็นของทางคู่กัน ที่ตงั ้ : ตรงข้ ามเนินตะเกียบ ซ.ตะเกียบ ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทร. 06-1563-5624

พุงแตก ทะเลเผา

รวมทุกอย่างที่เป็นทะเล +หมูกะทะ จิ้มจุ่ม โคตรถูก ของสด อร่อย เพิ่ม จ�ำนวนอาหาร เพิ่มจ�ำนวนของทะเล ที่วางอาหารทะเลใหม่ ไม่แออัด ไม่แน่น ไม่แย่ง กันราคาถูกที่สุดส�ำหรับบุฟเฟต์อาหารทะเล  ไม่จ�ำกัดเวลาในการทาน ที่ตงั ้ : ตลาดเพิ่มทรั พย์ ข้ างร้ านเชย(ด้ านใน) ซ.หัวหิน 94 (หรื อเข้ าทาง 88) โทร 062-9989968

ดู AD 4 สี หน้า 13

ครัวสวนน�้ำ เขาโพธิ์ บางสะพาน

ดู AD 4 สี หน้า 10

ดู AD 4 สี หน้า 9

ร้านอาหารระหว่างทาง ที่อยู่ในเส้นทาง กทม ลงใต้ อาหารรวดเร็ว และมีหลายอย่างให้เลือก รสชาติใช้ได้เลยทีเดียว ราคาก็ไม่แพงมาก เหมาะ ส�ำหรับมาทานมื้อเย็นตั้งแต่ช่วงหัวค�่ำเพราะที่ร้านมี เปิดไฟให้บรรยากาศน่านั่งครับ และที่ส�ำคัญภายใน บริเวณร้านอาหารและร้านกาแฟข้างๆรวมถึงบริเวณ รีสอร์ทใกล้เคียงกัน มีบริการ Wi-Fi ให้ใช้ฟรี ที่ตั้ง : 99/13 หมู่ 1 ต.ไชยราช อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทร. 08-4462-5259

ทองเนื้อเก้า

อาหารอร่อย ดนตรีเพราะ พนักงานบริการ เยี่ยมเลย -ย�ำเซลม่อน -ต้มแซ่บขาไก่ –ผัดเผ็ดหมูป่า ข้าวไข่เจียว –ผัดไท อร่อยเด็ดเลยทีเดียว ทางร้านยัง มี “หม่ าล่ า” ปิ้งย่างสไตล์ยูนาน รับรองว่าเด็ด ทานคู่ กับเครื่องดื่มเย็นๆนั่งฟังดนตรีโฟล์คชิวๆที่บาร์ล�ำยอง โซนนอก “ร้ านอาหารทองเนือ้ เก้ า” เปิดบริการตัง้ แต่ 4 โมงเย็นเป็นต้นไปนะ ที่ตงั ้ : 999/19 หมู่ 6 ต.ก�ำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทร. 08-1841-9931 Tourist&Business

Prachuap Khiri Khan

63


ดู AD 4 สี หน้า 9

ดู AD 4 สี หน้า 8

ร้านเจี๊ยบเบเกอรี่

เปน็ ร้านทีม่ ที งั้ อาหารอร่อยและเค้กอร่อย มีให้เลือกหลาก หลาย อร่อยหลายอย่างไม่หวานจนเกินไป เนื้อเค้กนุ่มนวล มีทั้งเค้ก นมสด เค้กมะพร้าว พายสับปะรด ขนมปัง คุ๊กกี้ ที่ตงั ้ : 67 ถ.สู้ศกึ ต.ประจวบ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทร. 0-3261-1152, 08-1292-5463

ดาเรเน่ คาเฟ่ & บาร์

คาเฟ่ครบวงจร มื้อหนัก มื้อเบา ทานได้ทั้งครอบครัว นั่ง ชิลๆ ฟังเพลงเบาๆ มีขนม และอาหารอร่อยๆ พักตารางชีวิต แล้ว มาเติมความหวานกันที่ดาร์เลเน่ คาเฟ่ครบวงจร ทั้งเค้ก อาหารและ เครือ่ งดืม่ มาร้านเดียวตอบโจทย์ทงั้ เด็ก ผูใ้ หญ่ ร้านอยูใ่ กล้สามแยก บางสะพาน ที่ตงั ้ : เข้ ามาจากสามแยกบางสะพานเพียง 500 เมตร โทร. 08-1691-3585 เปิ ด 10.00-23.00 น.

ดู AD 4 สี หน้า 6

ดู AD 4 สี หน้า 12

โชคบังเอิญ หมูกระทะ

ไม่ว่าไปเป็นคณะหรือไปกับครอบครัว อาหารยังคงมี หลากหลายคุณภาพเยีย่ ม อิม่ ไม่อนั้ กับเมนูหลากหลาย สดใหม่ ทุก ครัวหัวปลา Drink & Foods บริการอาหาร สด สะอาด อร่อยถูกปาก รสชาติถูกใจ วันรวมทั้งอาหารทานเล่น ขนมหวาน และผลไม้มากมาย น�้ำจิ้มสูตร บริ ก ารรั บ จั ด งาน ทั้งในและนอกสถานที่ เด็ดรสแซ่บ โทร. 09-2793-2327, 06-5218-0876 โทร. 08-1927-4942, 08-9238-2925

64

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...ประจวบคีรีขันธ์


ร้ านอาหารบ้ านเพื่อน ที่ตั้ง : 3/1 ถ.อ�ำนวยสินธุ์ ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ Tel. 0-3251-1509, 08-9014-7257, 08-1942-8552

l

อ�ำเภอหัวหิน

Sakura Sushi Tel : 08-1995-7083, 08-1995-7038 บางเบิดแตงหวาน Tel : 08-9017-4461 ร้ านเช็คชื่อ โทร. 0-3251-5534 ร้ านขนมจีนเส้ นเล็กหัวหิน โทร. 0-3251-5760, 08-1736-8588 ร้ านก๋ วยเตี๋ยวเรื ออยุธยา โทร. 0-3251-1164, 08-1986-4314 ร้ านหมูย่างหัวหิน (ตาแตเสือ้ แดง) โทร. 0-3251-1331, 08-1736-3937 คุณเอกเป็ ดตุ๋น โทร. 0-3251-2010 สบายชายทะเล โทร. 0-3253-7060

เจ๊ ใหญ่ หมูย่างเกาหลี ที่ตั้ง : 1/147 ซ.หมู่บ้านเขาน้อย ถ.หัวหิน-หนองพลับ ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ Tel. 08-6999-4468, 08-1424-6024

หนึ่งหูฉลาม ที่ตั้ง : 535/4 หมู่ 1 ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ Tel. 08-1498-4252, 0-3262-3824

ร้ านจันทร์ เจริญ ที่ตั้ง : 361 หมู่ 9 ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70190 Tel. 0-3229-1033, 08-1446-8907 Fax. 0-3224-0539

จิตรา ซีฟ้ ูด โทร. 0-3253-6064, 08-1820-2026, 08-1007-5444 ร้ านอาหารบ้ านมะขาม มือถือ : 08-5408-8276 โทร. 0-3251-3597 ALL IN HUA HIN โทร. 032-530067 Billy’s Bar โทร. 032-532093 The Oyster Bar โทร. 032-511624 โกทิ โทร. 032-511252 เกศริน ซีฟ้ ูด โทร. 032-511339 ครั วนิชากร โทร. 0-3253-4716

ควงเซ้ ง โทร. 0-3251-2088 จิตตรา ซีฟ้ ูด โทร.0-3253-6064 เจริญโภชนา โทร. 0-3251-2168 ทัพพีแก้ ว โทร. 0-3251-2210 ธนโชติ ซีฟ้ ูด โทร. 0-3251-3677 บลูอีเลฟเว่ น โทร. 0-3253-2103 บ้ านลูกสาว โทร. 0-3251-2366 บ้ านปูเป็ น โทร. 032-513751 มีกรุ ณา โทร. 032-511932

สายลม โทร. 032-511890-1 แสงไทย โทร. 032-512144 ร้ านศศิ โทร. 0-3251-2488 ร้ านแก้ วฟ้า ลูกชิน้ น�ำ้ ใส โทร. 0-3251-2840 ร้ านคุณเอกก๋ วยเตี๋ยวเป็ ด โทร. 08-1758-1519 ร้ านอาหารข้ าวสวย โทร. 0-9259-2632 ร้ านอาหาร ชาวเล ซีฟ้ ูด โทร. 0-3251-3436 ร้ านอาหารสยาม โทร. 0-1623-6171 ไฮ้ เปี ยง โทร. 032-511072

Tourist&Business

Prachuap Khiri Khan

65


l

อ�ำเภอบางสะพาน

ชายทะเล ซีฟ้ ูด โทร. 0-3269-5184 หนู โภชนา   ที่อยู่: อ�ำเภอ บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์:032 695 064 ร้ านอาหารทะเล ร้ านท�ำไม (Tam-Mai Restaurant)   ที่อยู่: ต�ำบล ธงชัย อ�ำเภอ บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์:081 482 7004 ร้ านอาหารไอทะเล   ที่อยู่: ต�ำบล บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์:032 817 137 ร้ านอาหารน้ องจ๋ า   ที่อยู่: ถนนบางสะพาน ต�ำบล ก�ำเนิดนพคุณ อ�ำเภอ บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 77140 โทรศัพท์:089 094 1181 โอ๋ -เอ๋ ร้ านอาหาร   ที่อยู่: หมู่ 4 50 ต�ำบล บางสะพาน อ�ำเภอ บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ 77170 โทรศัพท์:032 699 114 ครั วคุณยุ   ที่อยู่: อ�ำเภอ บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์:089 836 1642 ครั วคุณก้ อย   ที่อยู่: ต�ำบล บางสะพาน อ�ำเภอ บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์:094 624 4294 ร้ านอาหารบ้ านเขียว   ที่อยู่: ต�ำบล ธงชัย อ�ำเภอ บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์:032 695 307 สามใบเภา ร้ านอาหาร   ที่อยู่: หมู่ 3 15/2 ต�ำบล แม่ร�ำพึง อ�ำเภอ บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 77140 โทรศัพท์:032 693 026 The Journey Cafe Bangsaphan   ที่อยู่: ถนน เพชรเกษม ต�ำบล ร่อนทอง อ�ำเภอบางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 77230 โทรศัพท์:081 858 8909 ครั วผู้ใหญ่ สา ซีฟ๊ ูด   ที่อยู่: 72/9 หมู่ 10 บ้านปากคลอง, ต�ำบล บางสะพาน อ�ำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, 77140 โทรศัพท์:089 148 6560 Kasama Pizza & Pasta   ที่อยู่: 98/2 moo3,thong chai,, Ban krut, Bang Saphan District, Prachuap Khiri Khan 77190 โทรศัพท์:081 139 0220 ลมทะเล ร้ านอาหาร   ที่อยู่: หมู่ 5 57/1 ต�ำบล ทรายทอง อ�ำเภอ บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ 77170 โทรศัพท์:032 817 224 Blue Bar   ที่อยู่: ต�ำบล พงศ์ประศาสน์ อ�ำเภอ บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์:081 736 5810 ร้ านล้ านทะเลซีฟ๊ ูด   ที่อยู่: ต�ำบล แม่ร�ำพึง อ�ำเภอ บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์:089 451 5451 สวนอาหาร ไออุ่น   ที่อยู่: 33/11 ม .6 จังหวัด ประจวบ คีรี ขัน ต์, Kamnoet Nopphakhun, Bang Saphan District

66

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...ประจวบคีรีขันธ์

โทรศัพท์:081 308 8229 Hydro @ Home   ที่อยู่: ต�ำบล ก�ำเนิดนพคุณ อ�ำเภอ บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์:095 419 3038 ร้ านบังลี (ข้ าวต้มปลา-อาหารมุสลิม)   ที่อยู่: 151/3 1, Rural Rd Prachuap Khiri Khan 1013, Phongprasan, Bang Saphan District, Prachuap Khiri Khan 77140 โทรศัพท์:084 769 7730 ร้ านอาหารคุณจ�ำปี   ที่อยู่: อ�ำเภอ บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์:080 695 0889 l

อ�ำเภอปราณบุรี

ร้ านอาหาร สุนีย์ โทร. 0-3263-1228 ร้ านอาหารครั วคุณแจ๋ ว โทร. 0-3263-1302 ร้ านอาหารครั วริมบ่ อ โทร. 0-3263-1250 ตาลคู่ โทร. 081-212-4441 ระเบียงบัว โทร. 032-621555 สวนอาหารรวินท์ ธิดา โทร. 08-9044-2190 ร้ านอาหารทะเล   ที่อยู่: 155 หมู่ 4 ถนนปากน�้ำปราณ-เขากระโหลก ต�ำบลปากน�้ำปราณ อ�ำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77220 โทรศัพท์:032 630 598 ร้ านอาหารครั วพี่นัย   ที่อยู่: 161 ม.5 ต.วังพงก์ อ.ปราณบุรี ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 77120 โทรศัพท์:089 614 8982 อุดม โภชนา   ที่อยู่: 312/1 หมู่ที่2 ถนนเลียบชายทะเล ปากน�้ำปราณ ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 77220 โทรศัพท์:081 803 1029 ร้ านอาหารหัวเป้ง   ที่อยู่: 144 ที่ท�ำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 อ�ำเภอ ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์:085 225 4228 ซี่โครงปราณ   ที่อยู่: Thailand, Khao Noi, Pran Buri District, Prachuap Khiri Khan โทรศัพท์:089 254 2546 ปราณฤทัย ร้ านอาหาร   ที่อยู่: หมู่ 1 19/11 ต�ำบล เขาน้อย อ�ำเภอ ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 77120 โทรศัพท์:032 623 879 ถ�ำ้ ไทรซีฟ้ ูด 2   ที่อยู่: ต�ำบล วังก์พง อ�ำเภอ ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์:081 194 3440 ขันน�ำ้ ซีฟ้ ูด   ที่อยู่: 126/5 หมู่ 1 บ้าน ท่า ลาด กระดาน ต�ำบล ปากน�้ำปราณ อ�ำเภอ ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 77220 โทรศัพท์:032 632 189 ร้ านอาหารเขากะโหลก   ที่อยู่: อ�ำเภอ ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์:093 488 5898 คอฟฟี่ ปราณ   ที่อยู่: 203 ม.1 ถ.เพชรเกษม ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 77120

โทรศัพท์:032 651 849 ส้ มต�ำสามเหลี่ยมทองค�ำ   ที่อยู่: อ�ำเภอ ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์:090 564 7432 ครั วกินข้ าวบ้ านเพลงวันวาน (ปราณบุรี)   ที่อยู่: ต�ำบล ปราณบุรี อ�ำเภอ ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์:032 623 770 ร้ านอาหารเพอร์ เฟ็ ค   ที่อยู่: 2/14 หมู่ 2 ต.ปากน�้ำปราณ, ปราณบุรี, Prachuap Khiri Khan 77220 โทรศัพท์:032 570 107 l

อ�ำเภอเมือง

ร้ านอาหารเพลินสมุทร โทร. 0-3261-1115 แฟ็กซ์. 0-3260-1866 ร้ านดอกบวบ Pub & restaurant โทร. 08-9128-8911 ร้ านพัชชา Tel : 0-32427837, 08-1880-8511 ร้ านอาหารสวนครั ว 7 โทร. 0-3261-1672 ครั วณัฐกร (โดยเจ๊ กร) โทร. 0-1921-6131 ครั วฟ้าทลายโจร ร้ านอาหาร   ที่อยู่: 358 ม.1 ต.คลองวาฬ อ.เมือง ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์:032 661 162 ร้ านอาหารชายเล   ที่อยู่: 129/ 1 77000, Soi Mu Ban Lom Choi 4, Khlong Wan, Mueang Prachuap Khiri Khan District โทรศัพท์:085 197 7574 ร้ านฟองเบียร์   ที่อยู่: อ�ำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์:089 550 1017 ร้ านอาหารรั บลม   ที่อยู่: อ�ำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์: 032 601 677 ครั วหัวบ้ าน (เพชรในรู )   ที่อยู่: อ�ำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์: 089 996 7544 ครั วลุงหมึก ป้าหลอด   ที่อยู่: 72 ถนน เลียบ ชายทะเล อ่าว ประจวบ ต�ำบล ประจวบ ฯ, อ�ำเภอเมือง ประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์: 081 943 6860 La Vite   ที่อยู่: Thanon Sala Cheep, อ�ำเภอเมือง ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์: 087 839 7853 S&P โลตัส ประจวบคีรีขันธ์   ที่อยู่: 51/12 ถ.เพชรเกษม ต.เกาะหลัก เทสโก้โลตัส สาขประจวบคีรีขันธ์ เมือง ประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์: 032 652 264 CIAO PIZZA   ที่อยู่: ซอย สู้ศึก อ�ำเภอเมือง ประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์: 032 904 815 ร้ านอาหารเฉี่ยวโอชา   ที่อยู่: 171/1 สวนสน ซอย สวนสน ต�ำบล เกาะหลัก อ�ำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์: 032 611 118 ร้ านหัวค�่ำเมืองประจวบฯ   ที่อยู่: ถนน สุขใจ อ�ำเภอเมือง

ประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์: 032 903 875 Pizza Khirikhan   ที่อยู่: 94 (thanon) Chaitallay Road, ต�ำบล ประจวบคีรีขันธ์ Amphoe Muang, ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์: 081 199 0861 ครั วคุณยาย   ที่อยู่: ต�ำบล อ่าวน้อย อ�ำเภอเมือง ประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 77210 โทรศัพท์: 097 015 0099 ร้ านอาหารลมหวล   ที่อยู่: ต�ำบล บ่อนอก อ�ำเภอเมือง ประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์: 089 837 7556 ส้ มต�ำสะเดาหวาน   ที่อยู่: ประจวบศิริ อ�ำเภอเมือง ประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์: 099 009 5021


Tourist&Business

Prachuap Khiri Khan

67


68

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...ประจวบคีรีขันธ์


แนะน�ำของฝาก

ประจวบคีรีขันธ์ ที่ตั้ง เบอร์โทรศัพท์ ร้านขายของกิน ของฝาก สานที่ท่องเที่ยวแนะน�ำ บริษัททัวร์ สถานที่ท�ำกิจกรรมต่างๆ

ต.โต้ งน�ำ้ พริกรสเลิศ ที่ตั้ง : 222/221 หมู่ 4 ถ.กิ่งแก้ว-หนามแดง ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 Tel. 08-7783-4888

ทุเรี ยนทอด สามพี่น้อง Tel. 08-9555-0804

เจ๊ เจีย๊ บ มะม่ วงน�ำ้ ปลาหวาน กะปิ โหว่ ที่ตั้ง : Hua Hin Market Village ชั้นใต้ดิน โซนฟู๊ดคอร์ท Tel. 09-4786-4458

ยอดชายเรื อตกปลา Tel. 08-3109-9085, 08-7156-3947

อร่ อยเบเกอรี่ หัวหิน 112 ที่ตั้ง : 45/53 ม.หัวนา หัวหิน 112 ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ Tel. 08-1705-8238

วนอุทยานปราณบุรี ที่ตั้ง : บ้านหัวแหลม หมู่ 1 ต.ปากน�้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ Tel. 0-3262-1608

บริษัท ชินเกียรติโคราช จ�ำกัด ที่ตั้ง : 1650 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา Tel. 0-4492-2555 (บขส.)

บริษัท รี -ลัค ทราเวล 2011 จ�ำกัด ที่ตั้ง : 108 อาคารดิแอสเซ็ทส์ ชั้น 3 ซ.อินทราภรณ์ แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 Tel. 0-2633-2074 Fax. 0-2633-3587

ดู AD 4 สี หน้ า 23

ดู AD 4 สี หน้ า 23

Tourist&Business

Prachuap Khiri Khan

69


l

สนามกอล์ ฟ

ทวิมุขกอล์ ฟ พาร์ โทร. 0 3252 2571–2 โทรสาร 0 3251 2449 มาเจสติกครี ก คันทรี คลับ โทร. 0 3252 0162-6 โทรสาร 0 3261 9167 รอยัล หัวหิน กอล์ ฟ คอร์ ส โทร. 0 3251 2475 สนามกอล์ ฟหลวงหัวหิน โทร. 0 3251 2475 หัวหิน โซล คันทรี คลับ โทร. 0 3257 2441 โทรสาร 0 3257 2439 l

สปา

Baipoo Spa Tel. 0-3251-3479 , 08-1307-2352 WWW.BAIPOO.NET ดาหลา สปายะ โทร. 0-3253-0325 เดย์ แอนด์ ไนท์ นวดแผนโบราณ โทร. 0-3253-1113, 0-3251-6418, 08-9666-4279, 0-1947-7497 ชีวาศรม อินเตอร์ เนชั่นเนล แอนด์ รี สอร์ ท โทร. 0 3253 6536 โทรสาร 0 3251 1154 กรุงเทพฯ โทร. 0 2381 4460-2 โทรสาร 0 2381 5852 โซฟิ เทล เซ็นทรั ล หัวหิน รี สอร์ ท โทร. 0 3251 2021-38

กรุงเทพฯ โทร. 0 2541 1463 หัวหิน แมริออท รี สอร์ ท แอนด์ สปา โทร. 0 3251 1881-4 กรุงเทพฯ โทร. 0 2476 0021-2 อนันตรา รี สอร์ ท แอนด์ สปา โทร. 0 3252 0250–6 โทรสาร 0 3252 0260 ฮิลตัน หัวหิน รี สอร์ ท แอนด์ สปา โทร. 0 3251 2879 โทรสาร 0 3251 1135 กรุงเทพฯ โทร. 0 2264 0291-5 เดอะ เอวาซอน โทร. 0 3263 2111 โทรสาร 0 3263 2112 กรุงเทพฯ โทร. 0 2254 4775 นวดแผนไทยโดยคนตาบอด   ที่อยู่: ถนน เพชรเกษม ต�ำบลหัวหิน อ�ำเภอ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทรศัพท์: 081 005 0327 Hua Hin 51Massage & Spa   ที่อยู่: 11/2 ซอยหัวหิน 51, ถนน เพชรเกษม, ต�ำบลหัวหิน อ�ำเภอ หัวหิน Prachuap Khiri Khan 77110 โทรศัพท์: 095 250 9908 Lanfah SPA and Massage   ที่อยู่: ต�ำบลหัวหิน อ�ำเภอ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทรศัพท์: 094 898 1980 บ้ านลีลาวดี   ที่อยู่: 22 Petchkasem Road ต�ำบลหัวหิน อ�ำเภอ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทรศัพท์: 032 530 333 Orchid Massage   ที่อยู่: Soi Samorpong, Tippawan Village, Krong Load,, ต�ำบลหัวหิน อ�ำเภอ

หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์: 087 366 8829 S Mor Spa Village   ที่อยู่: ต�ำบลหัวหิน อ�ำเภอ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทรศัพท์: 032 536 800 ดิ อิมพีเรี ยล หัวหิน บีช รี สอร์ ท   ที่อยู่: 11/66 Liab Wang Rd., Prachuabkhirikhan, ต�ำบลหัวหิน 77110 โทรศัพท์: 032 520 162 ค�ำบ่ าย รี สอร์ ท นวดบ�ำบัดแผนไทย และสปา Baan Khambai Resort   ที่อยู่: 248 หมู่ 1 ทับใต้ 248 Moo1, Nong Parn Pook, Taptai Hua Hin, Prahshuabkhirikahn ต�ำบลหัวหิน Hua Hin ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทรศัพท์: 092 898 2200 Gingfa Guest House & Thai Massage   ที่อยู่: 94/7 Naebkehardt Road, ต�ำบล หัวหิน อ�ำเภอ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทรศัพท์: 087 887 2707 นภาลัย รี สอร์ ท แอนด์ สปา   ที่อยู่: 22/1 หัวหิน-ตะเกียบ ถนน ตะเกียบ ต�ำบล หนองแก อ�ำเภอ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทรศัพท์: 032 527 551 l

รถ ATV

ชะอ�ำ เอทีวีปาร์ ค/เพนท์ บอล โทร. 08-9206-9020 l

กีฬาทางน�้ำ

K.B.A. KITEBOARDING ASIA หัวหิน โทร. 08-1591-4593 www.kiteboardingasia.com l

แหล่ งท่ องเทีย่ ว

อุทยานแห่ งชาติหาดวนกร โทร. 0-3261-9030 บ้ านช้ างสยาม โทร. 08-7060-8345, 08-6375-7014 ลานแสดงช้ าง หัวหิน ซาฟารี โทร. 08-9810-1351, 08-1575-7554 โทรสาร 0-3253-6287 www.huahinsafari.com Vana Nava Hua Hin Water Park   ที่อยู่: 129/99 Soi Moo Baan Nong Kae, ต�ำบล หนองแก อ�ำเภอ หัวหิน 77110 โทรศัพท์: 032 909 606 เพลินวาน   ที่อยู่: ระหว่างซอยหัวหิน 34 – 40 ถ.เพชรเกษม อ.หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทรศัพท์: 032 520 311 พิพธิ ภัณฑ์ สัตว์ น�ำ้ หว้ ากอ   ที่อยู่: ต�ำบล คลองวาฬ อ�ำเภอเมือง ประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์: 032 661 098 ถ�ำ้ พระยานคร   ที่อยู่: ถนนรพช. ปข. 4033 สามร้อยยอดอ�ำเภอ สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ 77120 โทรศัพท์: 032 603 571 ตลาดน�ำ้ หัวหินสามพันนาม   ที่อยู่: เลข ที่ 88/8 ซอย 112 ถนน หนอง หอย ทับ ใต้ ต ทับ ใต้ อ หัวหิน, ต�ำบล หัวหิน อ�ำเภอ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

70

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...ประจวบคีรีขันธ์

77110 โทรศัพท์: 032 900 111 เวเนเซียหัวหิน   ที่อยู่: 1899 ถนน เพชรเกษม ต�ำบล ชะอ�ำ อ�ำเภอ ชะอ�ำ เพชรบุรี 76120 โทรศัพท์: 032 442 823 ฟาร์ มแกะด�ำ Black Sheep Farm   ที่อยู่: ต�ำบล ทับใต้ อ�ำเภอ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทรศัพท์: 088 760 2804 รฤก หัวหิน   ที่อยู่: ถนน แนบเคหาสน์ - หัวหิน 51 ต�ำบลหัวหิน อ�ำเภอ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทรศัพท์: 089 764 5466 หมู่บ้านช้ างหัวหิน Elephant Village Hua Hin   ที่อยู่: 38/47 ต�ำบลหัวหิน อ�ำเภอ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทรศัพท์: 032 516 181 l

จ�ำหน่ ายตั๋วเครื่ องบิน

หัวหิน แอร์ เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-3253-1411-2 โทรสาร. 0-3253-1410 l

ท่ องเทีย่ วส�ำนักงาน

128 CAR RENT Tel: 08-3442-8864 บริษัท หรรษา ฮอลิเดย์ จ�ำกัด โทรศัพท์. 0-2736-7671-2, 0-2377-9582, 08-9111-0371 โทรสาร. 0-2734-9332 บริษัท นิวลายน์ แทรเวิล แอนด์ ทัวร์ จ�ำกัด โทร. 0-2651-0021 แฟ็กซ์. 0-2651-0023 สาขารามค�ำแหง เลขที่ 118/92 รามค�ำแหงซอย 24 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร. 0-2319-0351 แฟ็กซ์. 0-2319-0352 พุฒตาลทัวร์ โทร. 0-3261-1411 ประจวบคีรีขันธ์ รถปรั บอากาศชัน้ 2 979 จก บริษัท โทร. 0-3255-0990 เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพานทัวร์ จก บริษัท โทร. 0-3269-1267 ประจวบคีรีขันธ์ ชนาธิปทราเวล แอนด์ ทวั ร์ หจก โทร. 0-3251-3868 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ตุ๊ดตู่ทวั ร์ แอนด์ แทรเวลเซอร์ วสิ (1998) จก บริษัท โทร. 0-3253-0273 บางสะพานทัวร์ จก บริษัท โทร. 0-3269-1874 สแกนดีท้ วั ร์ จก บริษัท โทร. 0-3253-2363 หัวหินไหมไทย จก บริษัท โทร. 0-3251-4101 บางสะพานฟิ ชชิ่ง แอนด์ ทัวร์ Tel : 08-1942-5340, 08-1007-1626 E-mail : maxgamo@gmail.com www.bangsaphantour.com หัวหินแอ๊ ดเวนเจอร์ ทวั ร์ หจก โทร. 0-3251-6530 หัวหิน ฮอริสัน แอดเวนเจอร์ โทร. 0-3253-1234 หัวหิน


Tourist&Business

Prachuap Khiri Khan

71


สินค้า OTOP จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ PRACHUAPKHIRIKHAN ONE TAMBON ONE PRODUCTS ต�ำบลสามกระทาย

กลุ่มสตรี บ้านเขาเต่ า ที่ตั้ง : หมู่บ้านเขาเต่า ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ Tel. 08-9260-0867, 08-9743-2559

กลุ่มสตรี ในโครงการตามพระราช ประสงค์ ดอนขุนห้ วย ที่ตั้ง : 152/1 หมู่ 5 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอ�ำ จ.เพชรบุรี Tel. 0-3279-1030, 08-1570-9931 l

อ�ำเภอกุยบุรี

ต�ำบลกุยบุรี

กลุ่มกุยบุรีทองนพคุณ โทร : 032-681574 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ขนมทองนพคุณ กลุ่มดอกไม้ ไทยสู่บนั ไดโลก โทร : 032-681362, 08-70348531 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ดอกไม้ไทยสู่บันไดโลก กลุ่มพัฒนาของเหลือใช้ บ้ านหนองกระทิง โทร : 08-78319076, 08-70153786 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ สบู่สมุนไพรธรรมชาติ กลุ่มแม่ บ้านกุยบุรี โทร : 08-15505867 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ น�้ำว่านหางจระเข้ กลุ่มอาชีพผลิตเหยื่อตกปลาปลอม โทร : 08-99156389 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เหยื่อตกปลาปลอม

ต�ำบลกุยเหนือ

กลุ่มแปรรู ปอาหารทะเล รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ปลาอินทรีย์เค็ม

ต�ำบลเขาแดง

กลุ่มแปรรู ปอาหารทะเล รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ อาหารทะเล

ต�ำบลดอนยายหนู

กลุ่มอาชีพต�ำบลดอนยายหนู รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ กุ้งกุลาด�ำ, ปูทะเล

72

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...ประจวบคีรีขันธ์

กลุ่มผลิตลอบดักปลานาวัลเปรี ยง โทร : 08-1449-4051 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ลอบดักปลา กลุ่มแม่ บ้านเกษตรกรนาวัลเปรี ยง โทร : 032-688939 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ กล้วยแปรรูป ข้าวซ้อมมือ แชมพูสระผม l

อ�ำเภอทับสะแก

ต�ำบลเขาล้ าน

กลุ่มทอผ้ ากี่กระตุกเขาล้ าน โทร : 032-546138 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผ้าทอกี่กระตุก กลุ่มแม่ บ้านชุมชนบ้ านทั่งทอง โทร : 032-546152, 08-95405016 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ไม้กวาด กลุ่มสตรี เครคิตยูเนี่ยนพุตะแบก โทร : 032-546548, 672235 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ไม้กวาดใยมะพร้าว ยาหม่องน�้ำ หัตถกรรมกะลามะพร้าว

ต�ำบลทับสะแก

กลุ่มเกษตรกรท�ำสวนทับสะแก โทร : 08-1926-7280 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ น�้ำมันไบโอดีเซลทับสะแก กลุ่มขนมเทียนเหรี ยญทอง โทร : 032-671149, 08-16257311 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ขนมเทียนเหรียญทอง กลุ่มถ่ านกะลามะพร้ าวอัดแท่ ง โทร : 08-18568488, 08-19958585 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ถ่านกะลามะพร้าวอัดแท่ง กลุ่มแปรรู ปมะพร้ าว โทร : 032-574408 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ แปรรูปมะพร้าว กลุ่มอาชีพขนมข้ าวกล้ องชุมชน ทับสะแก โทร : 032-671190 , 08-13002727 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ขนมข้าวกล้องป้าฮวน

ต�ำบลแสงอรุ ณ

กลุ่มจัดท�ำดอกไม้ จนั ทน์ โทร : 032-574251 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ดอกไม้จันทน์

ต�ำบลห้ วยยาง

กลุ่มแม่ บ้านเกษตรกร บ้ านหนองข้ าวเหนียว โทร : 032 574089, 08-63357080 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ มะพร้าวอบน�้ำผึ้ง กลุ่มแม่ บ้านหัวเขา โทร : 032-609230 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ มะพร้าวอบน�้ำผึ้ง

ต�ำบลอ่ างทอง

กลุ่มเกษตรกรท�ำสวน ต.อ่ างทอง โทร : 08-95469028 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ไวน์กระเจี๊ยบ-องุ่น(เกรด A) กลุ่มเกษตรอ่ างทอง โทร : 032-556187 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ข้าวเกษตรเพื่อสังคม l

อ�ำเภอบางสะพาน

ต�ำบลก�ำเนิดนพคุณ

กลุ่มแม่ บ้านเกษตรกรบ้ านนาผักขวง โทร : 08-98079115 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ต่าง ๆ กลุ่มสตรี หมู่ 3 บ้ านปอแดง โทร : 08-90227435 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ไม้กวาดก้านมะพร้าว กลุ่มหัตถกรรมกะลามะพร้ าว โทร : 08-17583514 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ หัตถกรรมจากกะลามะพร้าว

ต�ำบลชัยเกษม

กลุ่มกล้ วยอบบางสะพาน โทร : 08-13150389 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ กล้วยอบน�้ำผึ้ง กลุ่มผลิตกระดาษใยกล้ วยและใย สับปะรด โทร : 08-14829496, 08-92420267 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ กระดาษใยกล้วย และกระดาษใยสับปะรด กลุ่มผลิตภัณฑ์ แปรรู ปจากกล้ วย โทร : 032-556225 โทรสาร 032-556145 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากกล้วย กลุ่มแม่ บ้านหนองโปร่ ง โทร : 08-17709512, 08-90732279 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ น�้ำตาลมะพร้าว กลุ่มสตรี บ้านหนองไม้ แก่ น โทร : 08-90378496 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ขนมทองม้วน กลุ่มหัตถกรรมเครื่ องดนตรี ไทยจิ๋ว โทร : 08-63632527, 08-61757889 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เครื่องดนตรีไทยจิ๋ว โคมไฟจากกะลามะพร้าว

ต�ำบลธงชัย

กลุ่มสุรากลั่นชุมชน โทร : 08-12550422, 08-79168720 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ สุรากลั่นชุมชน กลุ่มไส้ กรอกสูตรเวียดนาม โทร : 08-17726695 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ไส้กรอกสูตรเวียดนาม กลุ่มอาชีพสตรี แปรรู ปผลิตภัณฑ์ ปลาเค็มและกะปิ สถานที่ตั้ง : หมู่ 9 บ้านโคกตาหอม

โทร : 08-18696793 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ปลาเค็ม

ต�ำบลพงศ์ ประศาสน์

กลุ่มแม่ บ้านเกษตรบ้ านหินกอง สถานที่ตั้ง : 171 หมู่ 2 โทร : 08-98077630 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ สับปะรดกวน กลุ่มวังขอนร่ วมใจ สถานที่ตั้ง : 24 หมู่ 5 บ้านวังขอน โทร : 08-13789787 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ไข่เค็มวังขอนพัฒนา กลุ่มอาชีพสตรี ยาหม่ องน�ำ้ สถานที่ตั้ง : หมู่ 2 บ้านหินกอง โทร : 032-691967 (เบอร์พัฒนาชุมชน) รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ยาหม่องน�้ำ

ต�ำบลแม่ ร�ำพึง

กลุ่มกะปิ สถานที่ตั้ง : 190/6 หมู่ 6 โทร : 032-691564 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ กะปิกุ้งทะเล กลุ่มแม่ บ้านเกษตรกรบ้ านปากคลอง สถานที่ตั้ง : หมู่ที่ 5 โทร : 08-60486700 , 032-548116 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ น�้ำพริกปลาสายไหม ผลิตภัณฑ์ดอกไม้ผ้าใยบัว กลุ่มอาชีพจัดท�ำพวงหรี ด และดอกไม้ สดบ้ านล่ าง โทร : 032-691087 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ พวงหรีดและดอกไม้สด

ต�ำบลร่ อนทอง

กลุ่มเกษตรกรบ้ านคลองลอย โทร : 08-13009885 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ทุเรียนคลองลอย กลุ่มแม่ บ้านเกษตรกรบ้ านป่ าร่ อน โทร : 08-71608042, 08-1193 3499 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ กล้วยสี่รส กลุ่มอาชีพสตรี กล้ วยเล็บมือนางกวน สถานที่ตั้ง : 28/8 หมู่ที่ 8 บ้านคลองลอย โทร : 08-18194906 , 032-691967 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากผลไม้ กลุ่มอาชีพสตรี แปรรู ปผลิตภัณฑ์ ทางการเกษตรบ้ านป่ าร่ อน โทร : 08-19816327 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ กล้วยกวน l

อ�ำเภอบางสะพานน้ อย

ต�ำบลช้ างแรก

กลุ่มแม่ บ้านสตรี ช้างแรก สถานที่ตั้ง : 67 หมู่ที่ 3 โทร : 08-6036 4326 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ขนมปังซิสเชค มะละกอหยี กลุ่มสตรี จกั สานไม้ ไผ่ กระจกเงา สถานที่ตั้ง : 112/1 หมู่ 6 โทร : 08-70416370 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ


กรอบกระจกเงาจักสานจากไม้ไผ่ กลุ่มสตรี บ้านช้ างแรก สถานที่ตั้ง : 31/2 หมู่ 3 บ้านช้างแรก โทร : 032-558041, 08-19442831 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ลูกประคบสมุนไพร กลุ่มสตรี บ้านศรี นคร สถานที่ตั้ง : 121/2 หมู่ 7 บ้านศรีนคร โทร : 08-19442469 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ขิงดอง

ต�ำบลไชยราช

กลุ่มแม่ บ้านเกษตรกรบ้ านหนองหิน สถานที่ตั้ง : 67/4 หมู่ 5 บ้านหนองหิน โทร : 08-19136885 โทรสาร. 032-690271 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ทุเรียนทอดกรอบ กลุ่มอาชีพกาแฟโบราณ สถานที่ตั้ง : 174/2 หมู่ 4 โทร : 08-18803243, 08-99906315 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ กาแฟสด (พันธุ์โรบัตต้า) กลุ่มอาชีพสตรี ผลิตกาแฟสด สถานที่ตั้ง : 129/1 หมู่ 4 บ้านทองอินทร์ โทร : 08-14770722 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ กาแฟสด

ต�ำบลทรายทอง

กลุ่มจักสานก้ านมะพร้ าว สถานที่ตั้ง : 10 หมู่ 10 โทร : 08-95271912 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ จักสานตะกร้า กลุ่มผลิตภัณฑ์ จากกะลามะพร้ าว ต�ำบลทรายทอง สถานที่ตั้ง : 143/1 หมู่ 2

บ้านก�ำมะเสน โทร : 032-690118 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว กลุ่มแม่ บ้านเกษตรกรบ้ านบางเบิด สถานที่ตั้ง : 90/4 หมู่ 5 บ้านบางเบิด โทร : 08-60212760, 08-92143629 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ตุ๊กตาไม้ กลุ่มอาชีพกะลามะพร้ าวบ้ านบ่ อไผ่ สถานที่ตั้ง : 26/3 หมู่ 6 โทร : 08-61676464 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว

ต�ำบลบางสะพาน

กลุ่มแม่ บ้านประมงผลิตภัณฑ์ แปรรู ป สถานที่ตั้ง : หมู่ 10 โทร : 08-14440128 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ข้าวเกรียบกุ้ง กลุ่มแม่ บ้านหนองคล้ า สถานที่ตั้ง : 94/2 หมู่ 9 บ้านหนองคล้า โทร : 08-98088028 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ กล้วยกวน กลุ่มอาชีพท�ำน�ำ้ ตาลมะพร้ าว สถานที่ตั้ง : 58 หมู่ 9 บ้านบางาะพาน โทร : (032) 699145 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ น�้ำตาลมะพร้าว

ต�ำบลปากแพรก

กลุ่มแม่ บ้านเกษตรบ้ านทุ่งกะโตน สถานที่ตั้ง : 71/4 หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งกะโตน โทร : 08-7152 8450 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ คุกกี้รสผลไม้ กลุ่มอาชีพสตรี ผลิต ไม้ กวาดก้ านมะพร้ าว สถานที่ตั้ง : เลขที่ 45 หมู่ที่ 2

รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ไม้กวาดก้านมะพร้าว ไม้กวาดใยมะพร้าว l

อ�ำเภอปราณบุรี

ต�ำบลเขาน้ อย

กลุ่มเกษตรกรท�ำไร่ เขาน้ อย สถานที่ตั้ง : 30/1 หมู่ 4 ถ.พลายงาม โทร : 0-3262-1812 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ไวน์ผลไม้ กลุ่มจักสานไม้ ไผ่ ผู้สูงอายุ สถานที่ตั้ง : 31 หมู่ 5 บ้านปลายน�้ำ โทร : 032-544125(อบต.เขาน้อย) รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เครื่องจักสานจากไม้ไผ่ กลุ่มตู้ปลาจากเครื่ องปั ้นดินเผา สถานที่ตั้ง : 2/1 หมู่ 2 โทร : 08-11976725 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ตู้ปลาประยุกต์ (ปลาไฑ) กลุ่มผลิตโมบายมู่ล่ ี สถานที่ตั้ง : 8/52 หมู่ 4 โทร : 08-67973031 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผลิตภัณฑ์จากเปลือกหอย กลุ่มพัฒนาสตรี ค่ายธนะรั ชต์ สถานที่ตั้ง : 128/1818 ค่ายธนะรัชต์ หมู่ 3 โทร : 08-50637692 , 08-63862221 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว กลุ่มแม่ บ้าน อสม. ต�ำหรุ พฒ ั นา สถานที่ตั้ง : 87/1 หมู่ที่ 1 ถนนรัฐบ�ำรุง โทร : 08-1745 8300 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ

ขนมทองพับ น�้ำพริกผัด

ต�ำบลปราณบุรี

กลุ่มผลิตภัณฑ์ จากกระดาษใบ สับปะรด สถานที่ตั้ง : 99 หมู่ 3 บ้านนาห้วย ถ.เพชรเกษม โทร : 08-1572-4014 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผลิตภัณฑ์จากกระดาษใบสับปะรด กลุ่มพัฒนาสตรี บ้านปลายน�ำ้ สถานที่ตั้ง : 9 หมู่ 5 บ้านปลายน�้ำ โทร : 032-621743 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผลไม้แปรรูป กลุ่มแม่ บ้านเกษตรกรหนองกา สามัคคี สถานที่ตั้ง : ศูนย์ผลิตภัณฑ์ บ้านหนองกา หมู่ 7 โทร : 032-622738 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ สับปะรดและกล้วยกวน กลุ่มศิลปะประดิษฐ์ จากหอย สถานที่ตั้ง : เลขที่ 492/1-2 หมู่ 6 โทร : 08-67551355 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ฝาชีหางอวน

ต�ำบลปากน�ำ้ ปราณ

กลุ่มผู้น�ำอาสาพัฒนาชุมชน สถานที่ตั้ง : 140/1 หมู่ 1 บ้านท่าลาดกระดาน โทร : 08-94145662 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ของตกแต่ง กลุ่มแม่ บ้านปากน�ำ้ ปราณ หมู่ 2 สถานที่ตั้ง : 476/5 หมู่ 2 บ้านปากน�้ำปราณ โทร : 032-570112 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ปลาหมึกบดปรุงรสแปรรูป Tourist&Business

Prachuap Khiri Khan

73


ต�ำบลวังก์ พง

กลุ่มดอกไม้ สดอบแห้ ง-ไม้ ดดั สมุนไพรไทย สถานที่ตั้ง : 94 หมู่ 4 บ้านหนองหอย ถ.เพชรเกษมโทร : 08-90544048, 08-90069411 รายการผลิตภัณฑ์ ที่น่าสนใจ ดอกไม้สดอบแห้ง ไม้ดัดสมุนไพรไทย กลุ่มผลิตโมบายมู่ล่ ี สถานที่ตั้ง : 297 หมู่ 7 โทร : 08-9916-0885 (คุณสุชาติ) รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ กรอบรูป พวงกุญแจ ม่านประตู-หน้าต่าง กลุ่มพัฒนาสตรี ผลิตขนมปั งแปรรู ป สถานที่ตั้ง : 81 หมู่ที่ 2 โทร : 0-32623177 , 08-1570 8809 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ขนมปังแปรรูป กลุ่มแม่ บ้านเกษตรกรวังยาวพัฒนา สถานที่ตั้ง : 147 หมู่ 12 โทร : 08-9 5387483, 032-621786 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ กระดาษใยสับปะรด ข้าวเกรียบผลไม้

ต�ำบลหนองตาแต้ ม

กลุ่มแม่ บ้านเกษตรกรหนองตาแต้ ม สถานที่ตั้ง : 2 หมู่ 1 บ้านหนองตาแต้ม โทร : (032) 602914, 08-99144653 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผลไม้อบแห้ง ผลไม้ทอดกรอบ กลุ่มสตรี แม่ บ้านหนองมะค่ า สถานที่ตั้ง : อาคารเอนกประสงค์ ประจ�ำหมู่บ้าน หมู่ 10 บ้านหนองมะค่า โทร : 032-609610 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ สับปะรดกวน

74

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...ประจวบคีรีขันธ์

ศูนย์ หตั ถกรรมกระดาษสับปะรด ปราณบุรี สถานที่ตั้ง : 476 หมู่ 3 ต.หนองตาแต้ม โทร : 032-622659, 08-15150774 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ กล่องที่ระลึก สบู่สมุนไพร l

อ�ำเภอเมือง

ต�ำบลเกาะหลัก

กลุ่มเขาช่ องกระจก สถานที่ตั้ง : 127/7 ถ.สุขใจ โทร : 08-67647145 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ศิลปะเยื่อกระดาษ กลุ่มชุมชนบ้ านดอนทราย สถานที่ตั้ง : 199/5 ต�ำบลเกาะหลัก โทร : 08-17369575 , 0-32550582 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ หัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา กลุ่มพัฒนาสตรี คีรีขันธ์ สถานที่ตั้ง : 110 ถนนสุขจิต โทร : 032-611538, 032-604840 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ แปรรูปสมุนไพร กลุ่มเมี่ยงปลาสายไหมชุมชน เทศบาลเมืองประจวบฯ สถานที่ตั้ง : 96 ถ.สุขจิต โทร : 032-601409, 08-19863010 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เมี่ยงปลาสายไหม กลุ่มแม่ บ้านทุ่งเคล็ด สถานที่ตั้ง : 107/3 หมู่ 6 โทร : 032-604290 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผลิตภัณฑ์

จักสานจากกระดาษสมุดโทรศัพท์ กลุ่มแม่ บ้านร่ องแก้ ว สถานที่ตั้ง : 212/1 หมู่ 4 บ้านร่องแก้ว โทร : 08-1652-1723 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ข้าวเกรียบ จักสานจากสมุดโทรศัพท์ จักสานเส้นใยพลาสติก (ชนิดนิ่ม)

ต�ำบลคลองวาฬ

กลุ่มเค้ กคลองวาฬ สถานที่ตั้ง : 236/14 หมู่ 1 บ้านคลองวาฬ โทร : 032-661224 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ขนมเค้ก กลุ่มสตรี อาสาพัมนาต�ำบลคลองวาฬ สถานที่ตั้ง : 93/1 หมู่ 1 บ้านคลองวาฬ โทร : 032-661397 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ อาหารทะเลปลอดสารพิษ กลุ่มสมุนไพรไทพฤกษา สถานที่ตั้ง : 46 หมู่ 2 บ้านหนองหิน ถนนเพชรเกษม โทร : 032-661290, 08-47671397 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ สมุนไพรไทพฤกษา

ต�ำบลบ่ อนอก

กลุ่มกวนสับปะรด สถานที่ตั้ง : 186/1 หมู่ 7 บ้านคลองชายธง โทร : 032-603347 (นางรัตนากร) รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ สับปะรดกวน กลุ่มแม่ บ้านเกษตรกรสองพี่น้อง สถานที่ตั้ง : 44/2 หมู่ 10 บ้านสองพี่น้อง โทร : 08-93003026 , 08-13003020 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ สับปะรดกวน

ต�ำบลประจวบคีรีขันธ์

กลุ่มแม่ บ้าน อบจ. ประจวบคีรีขันธ์ สถานที่ตั้ง : 165 บ้านพัก อบจ. ถนนประจวบคีรีขันธ์ โทร : 032-601531 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ตุ๊กตาจากใบยางพารา เทียนหอม สมุนไพรหอม กลุ่มไข่ เค็มบ้ านนางรอง สถานที่ตั้ง : 37 นารอง โทร : 08-3964-2939, 08-9911-0992, 0-3260-1939 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ไข่เค็ม กลุ่มเลีย้ งหอยแมลงภู่ สถานที่ตั้ง : 24/2 ถ.สามเสน โทร : 032-602390 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ปลาทู 3 รส ชมรมแม่ บ้านเทศบาล เมืองประจวบคีรีขันธ์ สถานที่ตั้ง : 10 ส�ำนักงานเทศบาล เมืองประจวบฯ ถนนสู้ศึก โทร : 08-18570129 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ กล่องกระดาษสับปะรด การบูรหอม งานปัก ดอกไม้ประดิษฐ์ผ้าใบบัว ปลาจิ้งจั้ง 3 รส พิมเสนน�้ำ เมี่ยงปลาสายไหม ร้ านพิสมัยซาลาเปา สถานที่ตั้ง : เลขที่ 9 ถนนเกาะหลัก โทร : 032-550757, 08-61235607 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ซาลาเปา ร้ านสวนครั ว สถานที่ตั้ง : เลขที่ 7 โทร : 032-611672 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ กล้วยม้วน

ต�ำบลห้ วยทราย

กลุ่มสตรี บ้านห้ วยน�ำ้ โจน


สถานที่ตั้ง : ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 6 บ้านห้วยน�้ำโจน โทร : 032-603347 (นางรัตนากร) รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ น�้ำพริก

ต�ำบลอ่ าวน้ อย

กลุ่มผลิตภัณฑ์ ป่านศรนารายณ์ สถานที่ตั้ง : 456 หมู่ 6 บ้านเกตุเอน ถ.ประชาสงเคราะห์ 1 โทร : 08-98882629 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ จักสานป่านศรนารายณ์ กลุ่มแม่ บ้านเกษตรกรพัฒนา เมืองประจวบคีรีขันธ์ สถานที่ตั้ง : 955 หมู่ 4 ถนนเพชรเกษม โทร : 08-1942 6673, 08-71515314 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพร กลุ่มศิลปชีพพิเศษจาก ป่ านศรนารายณ์ สถานที่ตั้ง : 37/5 หมู่ 7 โทร : 032-619007, 08-98882629 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ จักสานป่านศรนารายณ์ กลุ่มศิลปาชีพพิเศษ (โครงการพระราชด�ำริ) สถานที่ตั้ง : หมู่ 7 บ้านกม.5 โทร : 032-554398 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ไวน์ผลไม้ (สับปะรด, กระเจี๊ยบ) กลุ่มอาชีพนิคมบาติก สถานที่ตั้ง : 10 หมู่ 7 โทร : 08-91711109 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ หัตถกรรมผ้าบาติก l

อ�ำเภอสามร้ อยยอด

ต�ำบลไร่ เก่ า

กลุ่มปุ๋ยน�ำ้ ชีวภาพและปุ๋ยหมัก สถานที่ตั้ง : หมู่ 3 ต�ำบลไร่เก่า โทร : 08-16517117, 032-689188 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ปุ๋ยน�้ำชีวภาพ กลุ่มสตรี พฒ ั นาอาชีพ บ้ านตาลเจ็ดยอด สถานที่ตั้ง : 108 หมู่ 1 บ้านตาลเจ็ดยอด ถนนซอยเทศบาล 14 โทร : 08-61363755 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผลิตภัณฑ์จากไม้ประดิษฐ์ ผ้ามัดย้อม

ต�ำบลไร่ ใหม่

กลุ่มจัดท�ำปุ๋ยชีวภาพ สถานที่ตั้ง : หมู่ 3 บ้านหนองแก ต.ไร่ใหม่ โทร : 032-573159 (พัฒนาชุมชน) รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มแม่ บ้านเกษตรกรไร่ ใหม่ สถานที่ตั้ง : 75 หมู่ 6 บ้านไร่ใหม่ โทร : 08-90920628 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ น�้ำสมุนไพร

ต�ำบลศาลาลัย

บ้ านหนองกลางดง 25 หมู่ 7 ต.ศิลาลอย กิ่ง อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180 โทร. 08-1378-7365, 08-6055-5538 กลุ่มแปรรู ปกระดาษใบสับปะรด บ้ านทุ่งเคล็ด สถานที่ตั้ง : 260 หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งเคล็ด โทร : 0-3268-8415 , 08-90619440 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ช่อดอกไม้สับปะรด

กลุ่มแปรรู ปผลผลิตภาคเกษตร บ้ านหนองไพรวัลย์ สถานที่ตั้ง : 251 หมู่ 6 บ้านหนองไพรวัลย์ โทร : 032-573196 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ อาหารแปรรูปจากผลไม้ กลุ่มสมุนไพรแปรรู ปบ้ านหนองเป่ าปี่ สถานที่ตั้ง : 298/4 หมู่ 3 โทร : 08-99143177, 08-65050865 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปรรูป กลุ่มอาชีพ สถานที่ตั้ง : ต�ำบลศาลาลัย โทร : 032-573159(พัฒนาชุมชน) รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ กล้วยกวน

ต�ำบลศิลาลอย

กลุ่มแม่ บ้านเขาน้ อยห้ วยตามา สถานที่ตั้ง : 518/1 หมู่ 9 บ้านเขาน้อยหัยตามา โทร : 08-95501802 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เครื่องดื่ม กลุ่มอาชีพสตรี บ้านหนองกลางดง สถานที่ตั้ง : 25 หมู่ 7 บ้านหนองกลางดง โทร : 08-1378-7365, 08-6055-5538 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ สับปะรดกวน

ต�ำบลสามร้ อยยอด

กลุ่มกาละแม โทร : 08-71689629, 08-71606982 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ กาละแม ข้าวเหนียวแดง กลุ่มขนมปั งหน้ ากระเทียม โทร : 08-71 280565 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ขนมปังหน้ากระเทียม กลุ่มผลิตอาหารทะเลปลอดสารพิษ โทร : 08-7160 6982 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ห่อหมกทะเล กลุ่มสตรี พฒ ั นา หมู่ 6 สถานที่ตั้ง : 18 หมู่ 6 บ้านดอนเตาเล่า โทร : 032-559100, 08-71000347 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ไม้กวาด กลุ่มอาชีพเกษตรกรแปรรู ปน�ำ้ มัน มะพร้ าว สถานที่ตั้ง : 39 หมู่ 5 โทร : 032-559112, 08-98398055 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ น�้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ กลุ่มอาชีพสตรี พฒ ั นา สถานที่ตั้ง : 39/13 หมู่ 5 โทร : 08-60276699, 08-14346909 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ไม้กวาดใยมะพร้าว l

อ�ำเภอหัวหิน

ต�ำบลทับใต้

กลุ่มสตรี บ้านเขาเต่ า 54 ถ.เพชรเกษม อ�ำเภอหัวหิน โทร. 0-3257-2351, 08-9260-0867, 08-9743-2559 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผ้าฝ้าย กลุ่มสตรี พฒ ั นาทุ่งยาว สถานที่ตั้ง : 25 หมู่ 3 บ้านทุ่งยาว โทร : 08-99029811, 08-61379551 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผลิตภัณฑ์จากก้านมะพร้าว กลุ่มน�ำ้ ว่ านหางจระเข้ โทร : 08-61602107, 08-71623496 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ

น�้ำว่านหางจระเข้ กลุ่มแปรรู ปสมุนไพรบ้ านวังข่ อย โทร : 08-11900607 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ สมุนไพรเชื่อม - แช่อิ่ม กลุ่มผลิตภัณฑ์ สมุนไพรไทยทับใต้ โทร : 08-90439869 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผลิตภัณฑ์ท�ำความสะอาด กลุ่มสร้ างสรรค์ งานไม้ บ้านวังข่ อย โทร : 08-11900607 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เก้าอี้ไม้แบบพับ กลุ่มหัตถกรรมบ้ านเขาควง โทร : 08-97677528 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว

ต�ำบลหนองแก

กลุ่มประดิษฐ์ กรอบรู ปเศษไม้ เขาเต่ า โทร : 08-13781216 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ กรอบรูปเศษไม้ กลุ่มผลิตภัณฑ์ ต๊ ุกตาหอย โทร : 032-536362 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ หัตถกรรมเปลือกหอย กลุ่มผลิตภัณฑ์ บ้านหอย โทร : 08-90153020 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ หัตถกรรมเปลือกหอย กลุ่มผลิตภัณฑ์ ป่านศรนารายณ์ สถานที่ตั้ง : 14/2 บ้านหัวดอน โทร : 08-16832120, 08-97403299 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผลิตภัณฑ์ป่านศรนารายณ์ กลุ่มผ้ าบาติกเขาตะเกียบ สถานที่ตั้ง : 69/3 บ้านเขาตะเกียบ โทร : 032-536636, 08-10073225 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก กลุ่มแม่ บ้านเกษตรกรบ้ านหัวนา สถานที่ตั้ง : 6/10 บ้านหัวนา โทร : 032-536360 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ หัตถกรรมเปลือกหอย บ้านหัวนา กลุ่มสตรี ทอผ้ าหมู่บ้านเขาเต่ า สถานที่ตั้ง : 54 บ้านเขาเต่า ถ.เพชรเกษม โทร : 08-92600867, 032-572351 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผ้าฝ้ายทอมือ

ต�ำบลหนองพลับ

กลุ่มดอกไม้ ประดิษฐ์ จากผ้ าใยบัว (กิ่งกาชาด) สถานที่ตั้ง : 25 หมู่ 5 ต�ำบลหนองพลับ โทร : 032-571240, 08-71566826 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว กลุ่มน�ำ้ พริกรสดีสตรี หนองพลับ สถานที่ตั้ง : 245 หมู่ 2 บ้านหนองพลับ ถนนหัวหิน-ป่าละอู โทร : 032-571042 , 08-16476080 รายการผลิตภัณฑ์ ที่น่าสนใจ ผลิตภัณฑ์น�้ำพริก กลุ่มผลิตกระดาษใบสับปะรด บ้ านละเมาะ โทร : 08-99161154, 08-71604514 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ กระดาษใยสับปะรด

ผลิตภัณฑ์จากกระดาษใยสับปะรด กลุ่มอนุรักษ์ ผ้าทอมือ สถานที่ตั้ง : 225 หมู่ 1 โทร : 08-60977471, 032-602938 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผ้าฝ้ายทอมือ

ต�ำบลหัวหิน

กลุ่มบุญกาญจน์ โทร : 08-65309429 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ น�้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ กลุ่มปลาทูน่ ึง รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ปลาทูนึ่ง กลุ่มแป้ง-ดิน ประดิษฐ์ อ.หัวหิน โทร : 032-511713, 08-12998734 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ แป้ง-ดิน ประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ จากหางอวน โทร : 0-3262-2254, 08-6755-1355 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผลิตภัณฑ์จากหางอวน กลุ่มผลิตภัณฑ์ ดอกไม้ เกล็ดปลา สถานที่ตั้ง : 127/1 บ้านสุจิตเวศน์ ถ.เพชรเกษม โทร : 08-6795-1069 0-3251-1345, 0-3251-1728 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ดอกไม้ประดิษฐ์จากเกล็ดปลา กลุ่มผ้ าบาติกบ้ านหัวหิน โทร : 08-60208784 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผ้าบาติก กลุ่มแม่ บ้านเกษตรกรบ้ านร่ มเห็ด โทร : 032-513940 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เห็ดโคนน้อยในน�้ำเกลือ กลุ่มสร้ างสรรค์ งานประดิษฐ์ สถานที่ตั้ง : 30/8 บ้านพักต�ำรวจพลร่ม ค่ายนเรศวร โทร : 08-9889-2956 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ดอกไม้ประดิษฐ์ กลุ่มสุรากลั่น Rum Thai สถานที่ตั้ง : 11/3 ถ.ริมทางรถไฟฝั่งตะวันตก โทร : 0-3251-5699 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ สุรากลั่น Rum Thai กลุ่มหัตถกรรมของจิ๋ว บ้ านหัวหิน สถานที่ตั้ง : 11/5 บ้านสมอโพรง ถนน คลองชลประทาน โทร : 08-92587785 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เรือจิ๋ว

ต�ำบลหินเหล็กไฟ

กลุ่มเพาะเห็ดหูหนูบ้านหนองตาแวว สถานที่ตั้ง : 193 หมู่ที่ 16 โทร : 08-96678078 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เห็ดหูหนู กลุ่มแม่ บ้านเกษตรกร ต�ำบลหินเหล็กไฟ สถานที่ตั้ง : 79 หมู่ 11 บ้านตอเกตุ โทร : 08-90035702 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ กล้วยหอมกะเหรี่ยงทอดกรอบ กลุ่มสตรี ตอเกตุ-หนองคร้ า สถานที่ตั้ง : 12 หมู่ที่ 11 โทร : 032-576039 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ สับปะรดกวน

ต�ำบลห้ วยสัตว์ ใหญ่

กลุ่มแม่ บ้านเกษตรกรรมร่ วมใจ พัฒนา โทร : 08-17590782 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ Tourist&Business

Prachuap Khiri Khan

75


ส่วนราชการ-รัฐวิสาหกิจ

CONTENT BUSINESS DIRECTORY 2017

l

ท�ำเนียบส่วนราชการ-รัฐวิสาหกิจ

l

ท�ำเนียบด้านสถานศึกษา-สถาบันกวดวิชา

l

ท�ำเนียบด้านสถาบันทางการเงิน

ท�ำเนียบด้านสุขภาพ และความงาม l

l

ท�ำเนียบด้านบ้าน-เฟอร์นิเจอร์

77. 82. 84. 85. 89.

ท�ำเนียบด้านการเกษตร เคมีทางการเกษตร

102.

ท�ำเนียบด้านอุตสาหกรรม เครื่องจักรกล

106.

ท�ำเนียบด้านสินค้า และธุรกิจบริการ

107.

ท�ำเนียบด้านรถยนต์ รถจักรยานยนต์

117.

l

l

l

l

ท�ำเนียบด้านการก่อสร้าง-วัสดุ, รับเหมา-ต่อเติม l

76

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...ประจวบคีรีขันธ์

94.


ส่วนราชการ-รัฐวิสาหกิจ

ส่วนราชการ-รัฐวิสาหกิจ ส�ำหรับท่านใช้ในการประสานงานหรือต้องการติดต่อกับหน่วยงานราชการในจังหวัดเพื่อร้องทุกข์ หรือแจ้งเหตุต่างๆ ในหมวดนี้ รวบรวมหน่วยงานราชการไว้ครบ

นายทวี นริสศิริกุล

ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นายพัลลภ สิงหเสนี

รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร. 032-603991-5 ส�ำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร. 032-603991-5

ทีท่ ำ� การปกครอง จังหวัด l

ปลัดจังหวัด โทร. 032-602014 จ่ าจังหวัด โทร. 032-602353 เสมียนตราจังหวัด โทร. 032-611006 ป้องกันจังหวัด โทร. 032-611585 ที่ว่าการอ�ำเภออ�ำเภอเมือง ประจวบคีรีขันธ์ โทร. 032-604695 อ�ำเภอหัวหิน โทร. 032-516256 อ�ำเภอปราณบุรี โทร. 032-622025 อ�ำเภอกุยบุรี โทร. 032-681430 อ�ำเภอทับสะแก โทร. 032-546259 อ�ำเภอบางสะพาน โทร. 032-691184

นายสมชาย บ�ำรุ งทรั พย์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

อ�ำเภอบางสะพานน้ อย โทร. 032-699425 อ�ำเภอสามร้ อยยอด โทร. 032-684225 ศูนย์ ฝึกอบรมมวลชน (ศูนย์ ฝึกสมานมิตร) โทร. 032-611080 สนง.พัฒนาชุมชน จังหวัดพัฒนาการจังหวัด โทร. 032-611303 พัฒนาการอ�ำเภอหัวหิน โทร. 032-602938 พัฒนาการอ�ำเภอปราณบุรี โทร. 032-542506 พัฒนาการอ�ำเภอสามร้ อยยอด โทร. 032-684109 พัฒนาการอ�ำเภอกุยบุรี โทร. 032-681876 พัฒนาการอ�ำเภอเมืองฯ โทร. 032-603347 พัฒนาการอ�ำเภอทับสะแก

โทร. 032-546514 พัฒนาการอ�ำเภอบางสะพาน โทร. 032-691967 พัฒนาการอ�ำเภอบางสะพานน้ อย โทร. 032-699003 l

นายธีรพันธ์ นันทกิจ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สนง.ทีด่ นิ จังหวัด

เจ้ าพนักงานที่ดนิ จังหวัด โทร. 032-611211 สนง.ที่ดนิ จังหวัด สาขาหัวหิน โทร. 032-512407 สนง.ที่ดนิ จังหวัด สาขาหัวหิน ส่ วนแยกปราณบุรี โทร. 032-622199 สนง.ที่ดนิ จังหวัด สาขาบางสะพาน โทร. 032-697430 สนง.ที่ดนิ อ�ำเภอ ทับสะแก โทร. 032-671548 สนง.ที่ดนิ อ�ำเภอ กุยบุรี โทร. 032-682004

สนง.ที่ดนิ อ�ำเภอ บางสะพานน้ อย โทร. 032-699250 สนง.ที่ดนิ กิ่งอ�ำเภอสามร้ อยยอด โทร. 032-684215 สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด โทร. 032-550917 ส�ำนักงานท้ องถิ่นจังหวัด โทร. 032-604442 สนง.ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร. 032-604570-2

การประปา ส่ วนภูมภิ าค l

สนง.การประปาประจวบคีรีขันธ์ โทร. 032-611051 ผจก.การประปาปราณบุรี โทร. 032-622073 ผจก.การประปากุยบุรี Tourist&Business

Prachuap Khiri Khan

77


ส่วนราชการ-รัฐวิสาหกิจ

อบต. ปากแพรก ที่ตั้ง : หมู่ 4 ต.ปากแพรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ Tel./Fax. 0-3269-9546 www.pakprak-sao.go.th

โทร. 032-681524 ผจก.การประปาบางสะพาน โทร. 032-691883 l

การไฟฟ้าส่ วนภูมภิ าค

สนง.การไฟฟ้าส่ วนภูมภิ าค จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ผู้จดั การการไฟฟ้าจังหวัด โทร. 032-611977 ผู้จดั การการไฟฟ้าอ�ำเภอหัวหิน โทร. 032-512215 ผู้จดั การการไฟฟ้าอ�ำเภอทับสะแก โทร. 032-671000 ผู้จดั การการไฟฟ้าอ�ำเภอกุยบุรี โทร. 032-681797 ผู้จดั การการไฟฟ้าอ�ำเภอบางสะพาน โทร. 032-691300 ผู้จดั การการไฟฟ้า อ�ำเภอบางสะพานน้ อย โทร. 032-699333 l

กระทรวงกลาโหม

กองทัพบกแผนกสัสดี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สัสดีจงั หวัด โทร. 032-611048 ผช.สัสดีจงั หวัด โทร. 032-611048 ศูนย์ การทหารราบ โทร. 542455-64 ผู้บญ ั ชาการศูนย์ การทหารราบ โทร. 032-621398 รองผู้บญ ั ชาการศูนย์ การทหารราบ โทร. 032-542465 รอง ผบ.รร.ศร. โทร. 032-621975 เสนาธิการศูนย์ การทหารราบ โทร. 032-622011 กองพลพัฒนาและพิทกั ษ์ ทรั พยากร ผู้บญ ั ชาการกองพล โทร. 032-512399 รองผู้บญ ั ชาการกองพล โทร. 032-536348 เสนาธิการกองพล โทร. 032-536346 รองเสนาธิการกองพลทหารราบที่ 16 โทร. 032-512396 กรมพัฒนาและพิทกั ษ์ ทรั พยากรที่ 1 ผู้บงั คับการกรมฯ โทร. 032-536341 ผู้บงั คับกองพันที่ 1 โทร. 032-536321 กรมพัฒนาและพิทกั ษ์ ทรั พยากร ที่ 2 ผู้บงั คับการกรมฯ โทร. 032-536342 ผู้บงั คับกองพันที่ 1 โทร. 032-512397 กรมพัฒนาและพิทกั ษ์ ทรั พยากร ที่ 3 ผู้บงั คับการกรมฯ โทร. 032-621352-4 ผู้บงั คับกองพันที่ 1 โทร. 032-621764

78

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...ประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลต�ำบลไร่ ใหม่ ที่ตั้ง : 365 หมู่ 1 ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180 Tel. 0-3268-9268-9 Fax. ต่ อ 20

หน่ วยเฉพาะกิจกรมทหารราบ ที่ 9 ผบ.หน่ วยเฉพาะกิจกรมฯ โทร. 032-661889 รอง ผบ.หน่ วยเฉพาะกิจกรมฯ โทร. 032-661889 กองทัพอากาศกองบิน 53 กองพลบินที่ 4 ผู้บงั คับการกองบิน 53 โทร. 032-611311 รองผู้บงั คับการกองบิน 53 โทร. 032-611311

กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ l

สนง.เกษตรและสหกรณ์ จงั หวัด เกษตรและสหกรณ์ จงั หวัด โทร. 032-603066 หน.ฝ่ ายแผนงานพัฒนาการเกษตร โทร. 032-603066 หน.ฝ่ ายประสานราชการ และบริหารงานทั่วไป โทร. 032-603067 สนง.เกษตรจังหวัดเกษตรจังหวัด โทร. 032-611123-5 หน.ฝ่ ายบริหารทั่วไป โทร. 032-602482 หน.กลุ่มส่ งเสริมและพัฒนาการผลิต โทร. 032-550893 หน.กลุ่มส่ งเสริมและพัฒนาเกษตรกร โทร. 032-550892 เกษตรอ�ำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ โทร. 032-601541 เกษตรอ�ำเภอหัวหิน โทร. 032-512458 เกษตรอ�ำเภอปราณบุรี โทร. 032-621786 เกษตรอ�ำเภอกุยบุรี โทร. 032-681711 เกษตรอ�ำเภอทับสะแก โทร. 032-671395 เกษตรอ�ำเภอบางสะพาน โทร. 032-691271 เกษตรอ�ำเภอบางสะพานน้ อย โทร. 032-699005 เกษตรอ�ำเภออ�ำเภอสามร้ อยยอด โทร. 032-689328 ศูนย์ บริหารศัตรู พชื สาขาประจวบคีรีขันธ์ โทร. 032-621709 สนง.ประมงจังหวัดประมงจังหวัด โทร. 032-603608 หัวหน้ าฝ่ ายบริหารทั่วไป โทร. 032-603608

เทศบาลต�ำบลหัวสะพาน ที่ตั้ง : 333 หมู่ 10 ต.หัวสะพาน อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 76000 Tel. 0-3277-1560-2 Fax. 0-3277-1559

ดู AD 4 สี หน้ า 4

หัวหน้ าฝ่ ายพัฒนา และถ่ ายทอดเทคโนโลยี โทร. 032-603068 หัวหน้ าฝ่ ายพัฒนาการประมง โทร. 032-603608 หัวหน้ าฝ่ ายพัฒนาการ เพาะเลีย้ งสัตว์ น�ำ้ โทร. 032-603608 ศูนย์ วจิ ยั และพัฒนาประมง ชายฝั่ งประจวบฯ โทร. 032-661298 ส�ำนักงานการปฏิรูปที่ดนิ เพื่อ เกษตรกรรมปฏิรูปที่ดนิ จังหวัด โทร. 032-550954 l

กรมปศุสัตว์

ปศุสัตว์ จงั หวัด โทร. 032-611366 ฝ่ ายบริหารทั่วไป โทร. 032-611366 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ โทร. 032-602422 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้ าปศุสัตว์ โทร. 032-602422 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ โทร. 032-611366 ศูนยวิจยั และถ่ ายทอดเทคโนโลยี เขาไชยราช โทร. 032-615019 ด่ านกักกันสัตว์ ประจวบคีรีขันธ์ โทร. 032-574023 สถานีพฒ ั นาอาหารสัตว์ ประจวบคีรีขันธ์ โทร. 032-681991 สนง.สหกรณ์ จงั หวัด โทร. 032-611344 สถานีพฒ ั นาที่ดนิ จังหวัด โทร. 032-602580 สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ จงั หวัด โทร. 032-64189 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ โทร. 032-602576-7 โครงการส่ งน�ำ้ และบ�ำรุ งรั กษา ปราณบุรี โทร. 032-622925 สนง.องค์ การส่ งเสริมกิจการโคนม แห่ งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ภาคใต้ โทร. 032-621628-9 l

กระทรวงคมนาคม

สนง.ขนส่ งจังหวัด โทร. 032-601900 สนง.ขนส่ งจังหวัด สาขา อ.ปราณบุรี

เทศบาลต�ำบลบางสะพานน้ อย ที่ตั้ง : อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ Tel./Fax. 0-3269-9405, 0-3269-9507-8

โทร. 032-621443 สนง.ขนส่ งจังหวัดสาขา อ.บางสะพาน โทร. 032-697006 แขวงการทางประจวบฯ (หัวหิน) โทร. 032-511223 หมวดการทางหัวหิน โทร. 032-572403 หมวดการทางทับสะแก 06-8187515 หมวดการทางปราณบุรี โทร. 032-651073 หมวดการทางประจวบฯ โทร. 032-602334 หมวดการทางบางสะพาน โทร. 032-697228 ส�ำนักทางหลวงที่ 13 (ประจวบคีรีขันธ์ ) โทร. 032-511201 ส�ำนักงานทางหลวงชนบท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร. 032-602036 ส�ำนักงานการขนส่ งทางน�ำ้ ที่ 3 สาขาประจวบคีรีขันธ์ โทร. 032-603929 ท่ าอากาศยานหัวหิน โทร. 032-520182 สถานีรถไฟประจวบฯ โทร. 032-611175 สถานีรถไฟหัวหิน โทร. 032-511073 สถานีรถไฟทับสะแก โทร. 032-671216 สถานีรถไฟบางสะพาน โทร. 032-691552 ร.ส.พ.ประจวบคีรีขันธ์ โทร. 032-611370 สถานีเดินรถประจวบคีรีขันธ์ โทร. 032-611228 l

กระทรวงการคลัง

สนง.คลังจังหวัด โทร. 032-611312 สนง.สรรพสามิตพืน้ ที่ประจวบคีรีขันธ์ โทร. 032-611334 สนง.สรรพากรพืน้ ที่ประจวบคีรีขันธ์ โทร. 032-611140 สนง.ธนารั กษ์ พนื ้ ที่ประจวบคีรีขันธ์ โทร. 032-611062 ด่ านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ โทร. 032-611378 l

ส�ำนักงานต�ำรวจ


ส่วนราชการ-รัฐวิสาหกิจ

แห่ งชาติ ต�ำรวจภูธรจังหวัดผู้บงั คับ การต�ำรวจภูธรจังหวัด โทร. 032-601254 รองผู้บงั คับการต�ำรวจภูธรจังหวัด โทร. 032-550873 ผู้กำ� กับการฝ่ ายอ�ำนวยการ โทร. 032-551191 รองผู้กำ� กับการกลุ่มงานสืบสวน โทร. 032-551191 รองผู้กำ� กับการกลุ่มงานสอบสวน โทร. 032-611438 ผกก.สภ.อ.เมืองประจวบฯ โทร. 032-611148 ผกก.สภ.อ.หัวหิน โทร. 032-512521 ผกก.สภ.อ.ปราณบุรี โทร. 032-622499 ผกก.สภ.อ.กุยบุรี โทร. 032-681698 ผกก.สภ.อ.ทับสะแก โทร. 032-671055 ผกก.สภ.อ.บางสะพาน โทร. 032-697007 ผกก.สภ.อ.บางสะพานน้ อย โทร. 032-699166 ผกก.สภ.อ.สามร้ อยยอด โทร. 032-684216 สถานีตำ� รวจภูธรต�ำบล รอง ผกก.หน.สภ.ต.คลองวาฬ โทร. 032-661470 รอง ผกก.หน.สภ.ต.อ่ าวน้ อย

โทร. 032-554390 รอง ผกก.หน.สภ.ต.บ้ านหนองพลับ โทร. 032-571050 รอง ผกก.หน.สภ.ต.ปากน�ำ้ ปราณ โทร. 032-631271 รอง ผกก.สภ.ต.สามกระทาย โทร. 032-688191 รอง ผกก.สภ.ต.บ้ านยางชุม โทร. 032-619076 รอง ผกก.หน.สภ.ต.ห้ วยยาง โทร. 032-574476 รอง ผกก.หน.สภ.ต.ธงชัย โทร. 032-695024 สารวัตรวิทยาการจังหวัด โทร. 032-602481 งานต�ำรวจน�ำ้ ปราณบุรี สารวัตรงานต�ำรวจน�ำ้ 5 โทร. 032-631243 สถานีตำ� รวจทางหลวง 3 กองก�ำกับการ 2 สารวัตรต�ำรวจทางหลวง 3 กก.2 โทร. 032-602351 หน.หน่ วยบริการหัวหิน โทร. 032-511163 หน.หน่ วยบริการห้ วยมงคล โทร. 081-6497754 หน.หน่ วยบริการกุยบุรี โทร. 032-682001 โทร 086-5465068 หน.หน่ วยบริการประจวบฯ โทร. 081-8588341 หน.หน่ วยบริการทับสะแก

โทร. 032-671276 โทร. 081-9865638 หน.หน่ วยบริการบางสะพาน โทร. 087-0081732 หน.หน่ วยบริการไชยราช โทร. 087-0151531 กองก�ำกับการต�ำรวจ ตระเวนชายแดนที่ 14 (ค่ ายพระมงกุฎเกล้ า) โทร. 032-602693 สารวัตรด่ านตรวจคนเข้ าเมืองสิงขร โทร. 032-619038 กองบังคับการต�ำรวจท่ องเที่ยว (ประจวบคีรีขันธ์ ) สารวัตรต�ำรวจท่ องเที่ยว 7 กก.2 โทร. 032-515995

กระทรวง ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้ อม l

ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้ อมจังหวัด โทร. 032-611275 หัวหน้ าสถานีทรั พยากรป่ าชายเลนที่ 8 (ประจวบคีรีขันธ์ ) โทร. 081-9564039 ส�ำนักงานป่ าไม้ สาขา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร. 032-611275 กรมทรั พยากรทางทะเลและชายฝั่ ง ส่ วนป้องกันและปราบปรามที่ 3

โทร. 032-632266 อุทยานแห่ งชาติเขาสามร้ อยยอด โทร. 032-619078 อุทยานแห่ งชาติหาดวนกร โทร. 032-619030 อุทยานแห่ งชาติน�ำ้ ตกห้ วยยาง โทร. 032-619743 อุทยานแห่ งชาติกุยบุรี โทร. 032-424475 วนอุทยานปราณบุรี โทร. 081-9874693 วนอุทยานเท้ าโกษา (เขากระโหลก) โทร. 089-9034826 วนอุทยานตาม่ องล่ าย โทร. 081-8587876 วนอุทยานป่ ากลางอ่ าว โทร. 081-8038025 วนอุทยานแม่ ร�ำพึง โทร. 081-8038025 ศูนย์ เพาะช�ำกล้ าไม้ ประจวบคีรีขันธ์ โทร. 081-7058851 สถานีบำ� รุ งพันธุ์ไม้ ป่าประจวบคีรีขันธ์ โทร. 032-611806 สถานีทดลองปลูกพรรณไม้ ทรายทอง โทร. 081-4212955 ด่ านป่ าไม้ ประจวบคีรีขันธ์ โทร. 081-6452969

กระทรวง การท่ องเทีย่ วและกีฬา l

ศูนย์ การท่ องเที่ยว กีฬา และนันทนาการจังหวัด Tourist&Business

Prachuap Khiri Khan

79


ส่วนราชการ-รัฐวิสาหกิจ ประจวบคีรีขันธ์ โทร. 032-611543 การท่ องเที่ยวแห่ งประเทศไทย สนง. ภาคกลาง เขต 2 โทร. 032-471005-6 ศูนย์ การกีฬาแห่ งประเทศไทย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร. 032-603759 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารสถิตจิ งั หวัด โทร. 032-64183 สถานีอุตุนิยมวิทยาประจวบฯ โทร. 032-550985 สถานีอุตุนิยมวิทยาหัวหิน โทร. 032-511172 บริษัท ทศท. คอร์ ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) โทร. 032-520456 ศูนย์ บริการลูกค้ า สาขาประจวบคีรีขันธ์ โทร. 032-610000 ผู้จดั การศูนย์ บริการลูกค้ าสาขาหัวหิน โทร. 032-511243 ผู้จดั การศูนย์ บริการลูกค้ า สาขาปราณบุรี โทร. 032-622123 ผู้จดั การศูนย์ บริการลูกค้ า สาขาทับสะแก โทร. 032-671047 ผู้จดั การศูนย์ บริการลูกค้ า สาขาบางสะพาน โทร. 032-691361 ผู้จดั การศูนย์ บริการลูกค้ าสาขากุยบุรี โทร. 032-682150 l

ทีท่ ำ� การไปรษณีย์

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร. 032-602012 ที่ทำ� การไปรษณีย์อำ� เภอหัวหิน โทร. 032-511063 โทร. 081-8751638 ที่ทำ� การสื่อสารโทรคมนาคม ประจวบฯ โทร. 032-602220-2 l

กระทรวงพลังงาน

ส�ำนักงานพลังงานจังหวัด พลังงานจังหวัด โทร. 032-603991-4 การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย ประชาสัมพันธ์ ฝ่ายปฏิบตั กิ าร ภาคกลาง โทร. 081-5705114

กระทรวงการพัฒนา สังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ l

สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ จงั หวัด โทร. 032-550936 สถานสงเคราะห์ ประจวบคีรีขันธ์ โทร. 032-554388 นิคมสร้ างตนเอง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร. 032-554389

80

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...ประจวบคีรีขันธ์

l

กระทรวงพาณิชย์

สนง.พาณิชย์ จงั หวัด โทร. 032-603538 สนง.พัฒนาธุรกิจการค้ าจังหวัด โทร. 032-611528 สนง.การค้ าภายในจังหวัด โทร. 032-602266 สนง.ประกันภัยจังหวัด โทร. 032-603718 กระทรวงพาณิชย์ สนง.พาณิชย์ จังหวัด โทร. 032-603538 สนง.พัฒนาธุรกิจการค้ าจังหวัด โทร. 032-611528 สนง.การค้ าภายในจังหวัด โทร. 032-602266 สนง.ประกันภัยจังหวัด โทร. 032-603718 l

กระทรวงยุตธิ รรม

เรื อนจ�ำจังหวัดผู้บญ ั ชาการ เรื อนจ�ำจังหวัด โทร. 032-611159 สนง.คุมประพฤติจงั หวัด โทร. 032-601961-2 ส�ำนักงานบังคับคดีจงั หวัด โทร. 032-602273-4 สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก และเยาวชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร. 032-601713

หน่ วยงาน เกี่ยวกับการ ถวายความปลอดภัย และการรั บเสด็จ l

วังไกลกังวล โทร. 032-511112-4 ส�ำนักพระราชวังกองงานส่ วนพระองค์ โทร. 032-512997 กองมหาดเล็ก โทร. 032-513010 กองวัง โทร. 032-520106 กองธุรการที่ประทับ โทร. 032-511766 ที่ทำ� การวังไกลกังวล โทร. 032-511115 ส�ำนักราชเลขาธิการ โทร. 032-511744 กองราชเลขานุการใพระองค์ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ โทร. 032-511977 กรมราชองครั กษ์ โทร. 032-512574 กองอ�ำนวยการร่ วม โทร. 032-515636-7 ปภ.97 โทร. 032-516338-42 ศูนย์ รับเสด็จ จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทร. 032-511025 , 512267 l

กระทรวงแรงงาน

สนง.แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร. 032-602265 สนง.สวัสดิการ และคุ้มครองแรงงานจังหวัด

โทร. 032-604011 ส�ำนักงานจัดหางานจังหวัด โทร. 032-602270 สนง.ประกันสังคม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร. 032-611973 ศูนย์ พฒ ั นาฝี มือแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร. 032-603197-9 l

กระทรวงวัฒนธรรม

สนง.วัฒนธรรม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร. 032-604307-8

ส�ำนักงานศาล ยุตธิ รรม l

ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้พพ ิ ากษาหัวหน้ าศาลจังหวัด โทร. 032-601790 ผู้พพ ิ ากษาศาลจังหวัด โทร. 032-602006 ผอ.ส�ำนักงานประจ�ำศาลจังหวัด โทร. 032-602005 ส�ำนักงานอัยการสูงสุด สนง.อัยการจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ อัยการศาลสูง โทร. 032-611139 อัยการจังหวัด โทร. 032-602402

อัยการจังหวัด (สคช.) โทร. 032-611139 อัยการจังหวัดประจ�ำกรม โทร. 032-611139 l

กระทรวงศึกษาธิการ

ส�ำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 โทร. 032-662031-4 ส�ำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 โทร. 032-621445 ศูนย์ การศึกษาพิเศษประจ�ำ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร. 032-604763 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รั ตนโกสินทรวิทยาเขตวังไกลกังวล โทร. 032-618507 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ โทร. 032-611130 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล โทร. 032-520481 วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี โทร. 032-623056 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน โทร. 032-557323 ศูนย์ การศึกษานอกโรงเรี ยน โทร. 032-611586 ศูนย์ บริการการศึกษานอกโรงเรี ยน อ.เมืองประจวบฯ


ส่วนราชการ-รัฐวิสาหกิจ โทร. 032-611762 ศูนย์ บริการการศึกษานอกโรงเรี ยน อ.หัวหิน โทร. 032-516161 ศูนย์ บริการการศึกษานอกโรงเรี ยน อ.ปราณบุรี โทร. 032-623490 ศูนย์ บริการการศึกษานอกโรงเรี ยน อ.สามร้ อยยอด โทร. 032-684220 ศูนย์ บริการการศึกษานอกโรงเรี ยน อ.กุยบุรี โทร. 032-682446 ศูนย์ บริการการศึกษานอกโรงเรี ยน อ.ทับสะแก โทร. 032-546102 ศูนย์ บริการการศึกษานอกโรงเรี ยน อ.บางสะพาน โทร. 032-691671 ศูนย์ บริการการศึกษานอกโรงเรี ยน อ.บางสะพานน้ อย โทร. 032-558170 อุทยานวิทยาศาตร์ พระจอมเกล้ า ณ หว้ ากอ โทร. 032-661098 l

กระทรวงสาธารณสุข

สนง.สาธารณสุขจังหวัด นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด โทร. 032-550885 นวสธ.9 ด้ านส่ งเสริมพัฒนา โทร. 032-611053 ต่อ 304 จ.บริหารงานสาธารณสุข 8 โทร. 032-611053 ต่อ 303 ผอ.โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ โทร. 032-602338 ผอ.โรงพยาบาลหัวหิน โทร. 032-520401 ผอ.โรงพยาบาลปราณบุรี โทร. 032-621767 ผอ.โรงพยาบาลสามร้ อยยอด โทร. 032-688558 ผอ.โรงพยาบาลกุยบุรี โทร. 032-681108 ผอ.โรงพยาบาลทับสะแก โทร. 032-546481 ผอ.โรงพยาบาลบางสะพาน โทร. 032-691286 ผอ.โรงพยาบาลบางสะพานน้ อย โทร. 032-558185 สนง.สาธารณสุขอ�ำเภอเมือง โทร. 032-601712 สนง.สาธารณสุขอ�ำเภอหัวหิน โทร. 032-516244 สนง.สาธารณสุขอ�ำเภอปราณบุรี โทร. 032-622066 สนง.สาธารณสุขอ�ำเภอทับสะแก โทร. 032-671315 สนง.สาธารณสุขอ�ำเภอกุยบุรี โทร. 032-681709 สนง.สาธารณสุขอ�ำเภอบางสะพาน โทร. 032-691286 สนง.สาธารณสุข อ�ำเภอบางสะพานน้ อย โทร. 032-699026 สนง.สาธารณสุข อ�ำเภอสามร้ อยยอด โทร. 032-689200 ศูนย์ ควบคุมโรคติดต่ อน�ำโดยแมลงที่

4.3 ประจวบฯ โทร. 032-554254 ศูนย์ ควบคุมโรคติดต่ อน�ำโดยแมลงที่ 4.3 อ�ำเภอหัวหิน โทร. 032-530449 ศูนย์ ควบคุมโรคติดต่ อ น�ำโดยแมลงที่ 4.3 อ�ำเภอสามร้ อยยอด โทร. 032-688900 ศูนย์ ควบคุมโรคติดต่ อน�ำโดยแมลงที่ 4.3 อ�ำเภอกุยบุรี โทร. 032-682428 ศูนย์ ควบคุมโรคติดต่ อน�ำโดยแมลงที่ 4.3 อ�ำเภอทับสะแก โทร. 032-06-5341057 ศูนย์ ควบคุมโรคติดต่ อน�ำโดยแมลงที่ 4.3 อ�ำเภอบางสะพาน โทร. 032-557099 ด่ านควบคุมโรคติดต่ อ ระหว่ างประเทศ สิงขร โทร. 032-693230 l

ส�ำนักนายกรั ฐมนตรี

สนง.ประชาสัมพันธ์ จงั หวัด โทร. 032-550149 สถานีเครื่ องส่ งวิทยุโทรทัศน์ แห่ งประเทศไทยจังหวัด โทร. 032-602031 สถานีวทิ ยุกระจายเสียง แห่ งประเทศไทย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร. 032-603275 ส�ำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร. 032-604639

กระทรวง อุตสาหกรรม l

สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด โทร. 032-611580 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่ อมแห่ งประเทศไทย (SME BANK) ศูนย์ ธุรกิจประจวบคีรีขันธ์ โทร. 032-604431-3

องค์ การบริหาร ส่ วนจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ l

นายกองค์ การบริหารส่ วนจังหวัด โทร. 032-602015-8 รองนายกองค์ การบริหารส่ วนจังหวัด โทร. 032-603315-8 ประธานสภาองค์ การบริหาร ส่ วนจังหวัด โทร. 032-603768 ปลัดองค์ การบริหารส่ วนจังหวัด โทร. 032-602015-8 ส�ำนักปลัดองค์ การบริหารส่ วนจังหวัด โทร. 032-602015-8 l

เทศบาล

เทศบาลต�ำบลไร่ เก่ า โทร. 0-3268-9014

แฟ็กซ์. 0-3268-9014 ต่อ 22 เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ โทร. 032-611150 เทศบาลต�ำบลหนองพลับ โทร. 032-571273 ต่อ 1017 เทศบาลต�ำบลปากน�ำ้ ปราณ โทร. 032-631662 เทศบาลต�ำบลไร่ ใหม่ โทร. 032-689268-9 ต่อ 14 เทศบาลต�ำบลกุยบุรี โทร. 0-3268-1716-7 โทรสาร 0-3268-1066 เทศบาลต�ำบลคลองวาฬ โทร. 032-661376 เทศบาลต�ำบลทับสะแก โทร. 032-671376 เทศบาลต�ำบลก�ำเนิดนพคุณ โทร. 032-691320 โทรสาร. 0-3269-1320 ต่อ 106 เทศบาลต�ำบลบ้ านกรู ด โทร. 032-695337 เทศบาลต�ำบลร่ อนทอง โทร. 032-697368 ต่อ 102 เทศบาลต�ำบลบางสะพานน้ อย โทร. 032-699507 เทศบาลต�ำบลกม.5 โทร 0-3255-4448 โทรสาร 0-3255-4448 ต่อ 26 เทศบาลเมืองหัวหิน โทรศัพท์ 0-3251-1047 โทรสาร 0-3251-2858 เทศบาลต�ำบลปราณบุรี โทร. 032-621874

องค์ การบริหาร ส่ วนต�ำบล l

อบต.หินเหล็กไฟ โทร. 0-3257-6283 แฟกซ์ 0-3257-6283 อบต.ห้ วยสัตว์ ใหญ่ โทร. 0-3282-6771 โทรสาร 0-3282-6771 อบต.หนองพลับ โทร. 0-3257-1248 โทรสาร 0-3257-1248 ต่อ 16 อบต.ทับใต้ โทร. 032-602678 อบต.บึงนคร โทร. 032-516249 ุอบต.ปราณบุรี โทร. 032-622947 อบต.เขาน้ อย โทร. 032-544125 อบต.ปากน�ำ้ ปราณ โทร. 032-631800 อบต.หนองตาแต้ ม โทร. 032-602915 อบต.วังก์ พง โทร. 032-621030 อบต.เขาจ้ าว โทร. 032-623122้ อบต.สามร้ อยยอด โทร. 0-3261-9037 โทรสาร. 0-3261-9037 ต่อ 14 (เฉพาะวันราชการ) อบต.ศิลาลอย โทร. 032-684111 อบต.ไร่ เก่ า โทร. 032-689188 อบต.ไร่ ใหม่ โทร. 0-3268-9006 โทรสาร. 0-3268-9007 อบต.ศาลาลัย โทร./แฟ็กซ์. 0-3268-9299 อบต.สามกระทาย โทร. 032-602814 อบต.กุยเหนือ โทร. 0-3267-7509-10 โทรสาร. 0-3267-7510 อบต.เขาแดง โทร. 032-619074

อบต.ดอนยายหนู โทร. 032-619116 อบต.กุยบุรี โทร. 032-681312 อบต.หาดขาม โทร. 032-682444 อบต.เกาะหลัก โทร. 032-603689 อบต.คลองวาฬ โทร. 0-3281-0114 อบต.บ่ อนอก โทร. 0-3282-0103 อบต.อ่ าวน้ อย โทร. 032-554056 อบต.ห้ วยทราย โทร. 032-578318 อบต.ทับสะแก โทร. 032-546628 อบต.เขาล้ าน โทร. 032-671606 อบต.แสงอรุ ณ โทร. 0-3257-4519 โทรสาร. 0-3260-2935 อบต.ห้ วยยาง โทร. 032-574019 อบต.อ่ างทอง โทร./แฟ็กซ์. 0-3255-6217 อบต.นาหูกวาง โทร. 032-546496 อบต.ก�ำเนิดนพคุณ โทร./โทรสาร. 0-3269-0049 อบต.ธงชัย โทร. 032-695311 อบต.พงศ์ ประศาสน์ โทร. 032-548691-2 อบต.ร่ อนทอง โทร. 0-3269-7493 อบต.ทองมงคล โทร. 032-690431 อบต.ชัยเกษม โทร. 032-602857 อบต.แม่ ร�ำพึง โทร. 032-548213 อบต.บางสะพานน้ อย โทร. 0-3269-9507-8 อบต.ไชยราช โทร. 032-694615-19 อบต.ปากแพรก โทร. 0-3269-9546 อบต.ทรายทอง โทร. 032-690263 อบต.ช้ างแรก โทร./แฟ็กซ์. 0-3255-8109

หน่ วยงาน ภาคองค์ กรเอกชน l

นายกเหล่ ากาชาดจังหวัด โทร. 032-602497 สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ โทร. 032-511024 หอการค้ าจังหวัด โทร. 032-661292 สภาอุตสาหกรรมจังหวัด โทร. 032-611580 สมาคมธุรกิจการท่ องเที่ยวหัวหิน/ชะอ�ำ โทร. 032-511389 ชมรมธุรกิจการโรงแรม โทร. 032-532166 สโมสรโรตารี่ ประจวบคีรีขันธ์ โทร. 081-9334385 สโมสรไลออนส์ จงั หวัด โทร. 032-601374 มูลนิธิศาลหลักเมืองประจวบคีรีขันธ์ โทร. 032-534255 มูลนิธิสว่ างประจวบธรรมสถาน โทร. 032-611445 ชมรมธนาคารจังหวัด โทร. 032-550930-2

Tourist&Business

Prachuap Khiri Khan

81


สถานศึกษา-สถาบันกวดวิชา

ด้านสถานศึกษา-สถาบันกวดวิชา

ให้ท่านค้นหาสถานศึกษาในจังหวัดทั้งของรัฐและเอกชน รวมทั้งสถาบันกวดวิชา เสริมทักษะในด้านต่างๆ ได้โดยง่าย

82

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...ประจวบคีรีขันธ์


สถานศึกษา-สถาบันกวดวิชา

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ที่ตั้ง : 3/64 ถ.เลียบวัง ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 Tel. 0-3252-0500 Fax. 0-3252-0481 www.kkwind.ac.th

ดู AD 4 สี หน้ า 4

สถานศึกษาในสังกัด ส�ำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน l

โรงเรี ยนสุวรรณรั งสฤทธิ์วทิ ยาลัย จ.เพชรบุรี โทร. 0-3240-1771, 0-3240-2036 โทรสาร 0-3240-2036 www.suwan.ac.th E-mail : suwan_school@hotmail.com โรงเรี ยนประจวบวิทยาลัย ต�ำบลประจวบคีรีขันธ์ อ�ำเภอเมือง โทร. 032-611103 โรงเรี ยนหว้ ากอวิทยาลัย ต�ำบลบ่อนอก อ�ำเภอเมือง โทร. 032-603872 โรงเรี ยนอ่ าวน้ อยวิทยานิคม ต�ำบลอ่าวน้อย อ�ำเภอเมือง โทร. 032-602220-1 โรงเรี ยนกุยบุรีวทิ ยา ต�ำบลกุยบุรี อ�ำเภอกุยบุรี โทร. 032-681574 โรงเรี ยนยางชุมวิทยา ต�ำบลหาดขาม อ�ำเภอกุยบุรี โทร. 032-681126 โรงเรี ยนทับสะแกวิทยา โทร. 0-3267-1102 แฟ็กซ์. 0-3267-1195 โรงเรี ยนห้ วยยางวิทยา ต�ำบลห้วยยาง อ�ำเภอทับสะแก โทร. 032-574269 โรงเรี ยนชัยเกษมวิทยา ต�ำบลชัยเกษม อ�ำเภอบางสะพาน โทร. 032-556226 โรงเรี ยนธงชัยวิทยา ต�ำบลธงชัย อ�ำเภอบางสะพาน โทร. 032-695288 โรงเรี ยนบางสะพานวิทยา ต�ำบลก�ำเนิดนพคุณ อ�ำเภอบางสะพาน โทร. 032-691190 โรงเรี ยนโสตศึกษาเทพรั ตน์ ต�ำบลพงศ์ประศาสน์ อ�ำเภอบางสะพาน โทร. 032-691862 โรงเรี ยนบางสะพานน้ อยวิทยาคม ต�ำบลปากแพรก อ�ำเภอบางสะพานน้อย โทร. 032-558193 โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปราณบุรี ต�ำบลปราณบุรี อ�ำเภอปราณบุรี โทร. 032-622188 โรงเรี ยนปากน�ำ้ ปราณวิทยา ต�ำบลปากน�้ำปราณ อ�ำเภอปราณบุรี โทร. 032-631270 โรงเรี ยนเมืองปราณบุรี

ต�ำบลปราณบุรี อ�ำเภอปราณบุรี โทร. 032-621773 โรงเรี ยนรั ชตวิทยาคม ต�ำบลเขาน้อย อ�ำเภอปราณบุรี โทร. 032-555024 โรงเรี ยนหัวหิน ต�ำบลหัวหิน อ�ำเภอหัวหิน โทร. 032-511127 โรงเรี ยนหัวหินวิทยาคม ต�ำบลหัวหิน อ�ำเภอหัวหิน โทร. 032-511399 โรงเรี ยนบางตะบูนวิทยา ต.บางตะบูน อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี โทร. 0-3248-9174 โทรสาร 0-3248-4014

ต�ำบลปราณบุรี อ�ำเภอปราณบุรี โทร. 032-621557 โรงเรี ยนดรุ ณศึกษา ต�ำบลหัวหิน อ�ำเภอหัวหิน โทร. 032-511107 โรงเรี ยนมัธยมสาธุการวิทยา ต�ำบลหัวหิน อ�ำเภอหัวหิน โทร. 032-511165 โรงเรี ยนวังไกลกังวล ต�ำบลหัวหิน อ�ำเภอหัวหิน โทร. 032-520478 โรงเรี ยนวราวัฒน์ วทิ ยา ต�ำบลไร่เก่า กิ่งอ�ำเภอสามร้อยยอด โทร. 032-688684

สถานศึกษาในสังกัด ส�ำนักบริหารงาน การศึกษาเอกชน

l

l

โรงเรี ยนสมถวิลหัวหิน Tel. 0-3257-6223 www.somtawin.ac.th โรงเรี ยนกิตติคุณ ต�ำบลประจวบคีรีขันธ์ อ�ำเภอเมือง โทร. 032-601251 โรงเรี ยนจันทรศึกษา ต�ำบลประจวบคีรีขันธ์ อ�ำเภอเมือง โทร. 032-611390 โรงเรี ยนพระแม่ มารี ประจวบคีรีขันธ์ ต�ำบลประจวบคีรีขันธ์ อ�ำเภอเมือง โทร. 032-601321 โรงเรี ยนศิริวทิ ยา ต�ำบลประจวบคีรีขันธ์ อ�ำเภอเมือง โทร. 032-611134 โรงเรี ยนสหมิตรวิทยาคม ต�ำบลทับสะแก อ�ำเภอทับสะแก โทร. 032-671034 โรงเรี ยนอรุ ณวิทยา ต�ำบลแสงอรุณ อ�ำเภอทับสะแก โทร. 032-574444 โรงเรี ยนมัธยมนพคุณ ต�ำบลก�ำเนิดนพคุณ อ�ำเภอบางสะพาน โทร. 032-691200 โรงเรี ยนก�ำเนิดวิทยา ต�ำบลเขาน้อย อ�ำเภอปราณบุรี โทร. 032-621173 โรงเรี ยนชินนุกูลวิทยา ต�ำบลเขาน้อย อ�ำเภอปราณบุรี โทร. 032-622015 โรงเรี ยนเชวงศักดิ์ศกึ ษา ต�ำบลวังก์พง อ�ำเภอปราณบุรี โทร. 032-621627 โรงเรี ยนทบอ.รั ชตวิทยา ต�ำบลเขาน้อย อ�ำเภอปราณบุรี โทร. 032-555468 โรงเรี ยนรั กษ์ วทิ ยา ต�ำบลวังก์พง อ�ำเภอปราณบุรี โทร. 032-621582-3 โรงเรี ยนวันทามารี อา ต�ำบลเขาน้อย อ�ำเภอปราณบุรี โทร. 032-621778 โรงเรี ยนวิเศษวิทยา ต�ำบลปากน�้ำปราณ อ�ำเภอปราณบุรี โทร. 032-631152 โรงเรี ยนวิเศษศึกษา ต�ำบลปากน�้ำปราณ อ�ำเภอปราณบุรี โทร. 032-631151 โรงเรี ยนสายวิทยา

สถานศึกษาในสังกัด ส�ำนักงานคณะกรรมการ อาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ต.ประจวบ อ.เมือง โทรศัพท์ 0-3261-1130 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ถ.เลียบวัง ต.หัวหิน อ.หัวหิน โทรศัพท์ 0-3252-0500 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน โทรศัพท์ 0-3255-7323 โทรสาร 0-3255-7102 www.bspc.ac.th วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี โทรศัพท์ 0-3262-3056 ต่อ 116

อ�ำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์, 77000 kingmath.co.th โทร. 032 611 052 สถาบันพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ คิงแมทส์ 8 ถนนมหาราช ต�ำบลประจวบคีรีขันธ์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000 kingmath.co.th โทร. 032 611 052 บริษัท คุมอง (ไทยแลนด์ ) จ�ำกัด (Local Office) @ บางสะพาน (ตลาดท่ าเกวียน) 339/16 ซ.ตลาดท่าเกวียน ต.ก�ำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์, 77140 โทร. 084 315 7954 บริษัท สมาร์ ทเบรน จ�ำกัด @ ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 2/8 ม.1, ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบฯ 77120 smartbrain.com โทร. 081 982 6652 WECI Prachuap Kirikhan 134 Koh Lak Road, Ampheur Muang, Prachuap Kirikhan, Mueang Prachuap Khiri Khan District โทร. 032 601 443

หมวดโรงเรี ยน สอนขับรถยนต์ l

หัวหินสอนขับรถยนต์ โทร. 0-3251-5064, 08-1620-8773 เลิศมงคล โรงเรี ยนสอนขับรถยนต์ 222/39 ซอย หัวหิน 86 ต�ำบล หัวหิน อ�ำเภอ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 77110 huahincarservice.com โทร. 089 144 1871 ธนพล สอนขับรถยนต์ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ เดอะซีเครซ คอนโดหัวหิน เลขที่ 6/61 A505 ซอยหมู่บ้านหัวดอน ต�ำบลหนอง แก หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 77110 drivingcar.esy.es โทร. 083 022 2207 ส�ำนักงาน ขนส่ งจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ หมู่ 4 เพชรเกษม 199 ต�ำบลอ่าวน้อย อ�ำเภอเมือง ประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทร. 032 550 927

หมวดโรงเรี ยน กวดวิชา l

บริษัท คุมอง (ไทยแลนด์ ) จ�ำกัด (Local Office) @หัวหิน (หลังโรงแรม หัวหิน แกรนด์ ) 226/108, ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทร. 085 147 2131 บริษัท เอดู พาร์ ค จ�ำกัด 8, ถนนมหาราช, ต�ำบลประจวบคีรีขันธ์ Tourist&Business

Prachuap Khiri Khan

83


สถาบันทางการเงิน

ด้านสถาบันทางการเงิน หากท่านต้องการติดต่อสถาบันการเงินต่างๆ ธนาคาร เช็คยอดบัญชีหรือสอบถามรายละเอียด ด้านการเงิน อัตราแลกเปลี่ยน หรือดอกเบี้ยได้ที่หมวดนี้

l

หมวดสถาบันการเงิน

ธนาคารกรุ งเทพ จก (มหาชน) สาขาคลองวาฬ โทร. 0-3266-1491-3 สาขาทับสะแก โทร. 0-3267-1198 สาขาบางสะพาน โทร. 0-3254-8697-9 สาขาบางสะพานน้อย โทร. 0-3269-9024 สาขาประจวบคีรีขันธ์ โทร. 0-3261-1133 สาขาปราณบุรี โทร. 0-3262-1666 สาขาปากน�้ำปราณ โทร. 0-3257-0247-50 สาขาหัวหิน โทร. 0-3251-2187 ธนาคารกรุ งไทย จก (มหาชน) สาขากุยบุรี โทร. 0-3268-1195 สาขาบางสะพาน โทร. 0-3269-2263 สาขาประจวบคีรีขันธ์ โทร. 0-3261-1171 สาขาปราณบุรี โทร. 0-3254-2367 สาขาหัวหิน โทร. 0-3251-1812 ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จก (มหาชน) สาขาบางสะพาน โทร. 0-3254-8404-7 สาขาประจวบคีรีขันธ์ โทร. 0-3261-1980-1 สาขาปราณบุรี โทร. 0-3262-2345 สาขาหัวหิน โทร. 0-3251-1120 ธนาคารกสิกรไทย จก (มหาชน) สาขาทับสะแก โทร. 0-3267-1166 สาขาบางสะพาน โทร. 0-3269-1442

84

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...ประจวบคีรีขันธ์

สาขาประจวบคีรีขันธ์ โทร. 0-3255-0945-6 สาขาปราณบุรี โทร. 0-3262-1941 สาขาสามร้อยยอด โทร. 0-3268-8551-2 สาขาหัวหิน โทร. 0-3251-1775-6 ธนาคารไทยพาณิชย์ จก (มหาชน) สาขาบางสะพาน โทร. 0-3254-8413-5 สาขาประจวบคีรีขันธ์ โทร. 0-3260-1556 สาขาปราณบุรี โทร. 0-3262-1815-6 สาขาหัวหิน โทร. 0-3252-0363 ธนาคารเกษตร และสหกรณ์ การเกษตร สาขาประจวบคีรีขันธ์ โทร. 0-3255-0846 สาขากุยบุรี โทร. 0-3268-1220 สาขาปราณบุรี โทร. 0-3262-1442 ธนาคารออมสิน สาขากุยบุรี โทร. 0-3268-1710 สาขาค่ายธนะรัชต์ โทร. 0-3262-1695 สาขาทับสะแก โทร. 0-3267-1024 สาขาบางสะพาน โทร. 0-3269-1234 สาขาประจวบคีรีขันธ์ โทร. 0-3261-1015 สาขาปราณบุรี โทร. 0-3254-2430 สาขาหัวหิน โทร. 0-3251-1041 ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จ�ำกัด (มหาชน) สาขาเพชรบุรี โทร. 0-3242-5148, 0-3242-5302 โทรสาร 0-3242-8227

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาประจวบคีรีขันธ์ โทร. 0-3255-1115-20 l

หมวดเงินทุนทีป่ รึกษา

สหกรณ์ โคนมประจวบคีรีขันธ์ จก โทร. 0-3262-1495 ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สหกรณ์ ออมทรั พย์ ครู ประจวบคีรีขันธ์ จก โทร. 0-3261-1212 เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ สหกรณ์ ออมทรั พย์ ตำ� รวจ ประจวบคีรีขันธ์ จก โทร. 0-3255-1188 เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ สหกรณ์ ออมทรั พย์ กองบิน 53 จก โทร. 0-3260-4526 เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ สหกรณ์ เครดิตยเนียน บ้ านดอนแหลมใหญ่ โทร. 0-3269-5551 บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ สหกรณ์ เครดิตยูเนียน บ้ านมะเดื่อทอง จ�ำกัด โทร. 0-3261-9100 ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ สินทรั พย์ กรุ งเทพพาณิช จก บริษัท โทร. 0-3254-4470-1 ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์

สหกรณ์ การเกษตรสามกระทาย จก โทร. 0-3257-3235 กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ อนุภาพธุรกิจ จก บริษัท โทร. 0-3268-1356-8 กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สหกรณ์ การเกษตรบางสะพาน จก โทร. 0-3255-7329 บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ สหกรณ์ การเกษตรปราณบุรี จก โทร. 0-3262-1683 ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สหกรณ์ นิคมบางสะพาน จก โทร. 0-3269-7200 บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ สหกรณ์ การเกษตรบางสะพานน้ อย โทร. 0-3255-8195 บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ l

หมวดเช่ าซื้อบริการ

ศรี สวัสดิ์อนิ เตอร์ เนชั่นแนล (1991) จก บริษัท โทร. 0-3260-4594-5 เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ ฐิตกิ ร จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-3251-3980 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ จีอี แคปปิ ตอล ออโต้ ลีส จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-3262-3513 ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์


สุขภาพ และความงาม

ด้านสุขภาพ และความงาม ในหมวดนี้ได้รวบรวมธุรกิจที่จ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีวิตของท่านสามารถค้นหารายชื่อของสถานที่ต่างๆ ซึ่งจะท�ำให้ท่าน และเพื่อนหรือคนรู้ใจของท่าน ดูสวยสง่างามสมความตั้งใจได้จากหมวดนี้ ไม่ว่าจะเป็น สถานเสริมความงาม ร้านขายอุปกรณ์เสริมสวย เครื่องส�ำอาง พร้อมทั้งรายชื่อโรงพยาบาล และคลินิคในยามเจ็บป่วยฉุกเฉินอีกด้วย l

หมวดคลินิก

จิตตนันท์ การแพทย์ ร้ าน โทร. 0-3262-2277 ประจวบคีรีขันธ์ วีระการแพทย์ โทร. 0-3262-2082 ประจวบคีรีขันธ์ คลีนิคนายแพทย์ ธวัชชัย โทร. 0-3251-2519 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ นายแพทย์ สุเมธ ธัญญกุลสัจจา คลีนิค โทร. 0-3253-3404 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรีเวชกิจ จก บริษัท โทร. 0-3251-6424-5 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ สัมพันธ์ คลีนิค โทร. 0-3251-3402 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ นารี ผดุงครรภ์ คลีนิค โทร. 0-3262-2361 ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ปราณบุรีคลีนิค โทร. 0-3262-2087 ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สุเมธท�ำฟั น คลีนิค โทร. 0-3251-5205

หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ อิสสระเวช ร้ าน โทร. 0-3251-1322 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ คลินิกแพทย์ หญิง มลิวัลย์ -ทันตแพทย์ สุทธิพล โทร. 0-3268-1320-1 กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ l

หมวดโรงพยาบาล

ร.พ.ประจวบคีรีขันธ์ โทร. 032-601060 - 4 ร.พ.หัวหิน โทร. 032-520401 ร.พ.ปราณบุรี โทร. 032-542552 ร.พ.สามร้ อยยอด โทร. 032-622066 ร.พ.กุยบุรี โทร. 032-681108 ร.พ.ทับสะแก โทร. 032-671122 ร.พ.บางสะพาน โทร. 032-691754-5 ร.พ.ค่ ายธนะรั ชต์ โทร. 032-621702

ร.พ.กองบิน 53 โทร. 032-611587 ร.พ.หมอบุญครอง (หัวหิน) โทร. 032-511045 ร.พ.ธนบุรีหวั หิน โทร. 032-520900 ร.พ.ซานเปาโล โทร. 032-532577 - 9 ศูนย์ ส่งเสริมสุขภาพชีวาศรม โทร. 032-536541, 536536 สถานีอนามัยต�ำบลแม่ ร�ำพึง โทร. 032-691966 สสอ.ประจวบคีรีขันธ์ โทร. 032-601712 สสอ.หัวหิน โทร. 032-602715 สสอ.ปราณบุรี โทร. 032-622066 สสอ.ทับสะแก โทร. 032-671315 สสอ.กุยบุรี โทร. 032-681709 สสอ.บางสะพาน โทร. 032-691286 สสอ.บางสะพานน้ อย โทร. 032-699026

สสอ.สามร้ อยยอด โทร. 032-689200 l

หมวดร้ านเสริมสวย

ภัสสร ร้ าน โทร. 081-7633052, 081-2994869 ร้าน 032-531228 www.patsron-huahin.com JEWELL NAIL & SALON PRO CHA TATTO สาธุการสแควร์ โทร. 08-6739-8645, 08-6604-6310 คุณชาย ร้ าน โทร. 0-3267-1251 ประจวบคีรีขันธ์ คุณรั ตน์ ร้ าน โทร. 0-3261-1494 ประจวบคีรีขันธ์ แคท ร้ านเสริมสวย โทร. 0-3267-1454 ประจวบคีรีขันธ์ ทวีศักดิ์บาร์ เบอร์ ร้ าน โทร. 0-3260-1738 เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ น้ องติ๋ม ร้ านเสริมสวย โทร. 0-3260-1497 เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ บังบาร์ เบอร์ โทร. 0-3260-3284 ประจวบคีรีขันธ์ พงษ์ แก้ ว ร้ านเสริมสวย Tourist&Business

Prachuap Khiri Khan

85


สุขภาพ และความงาม l

หมวดเครื่ องส�ำอาง ขายส่ ง

สถานเสริมความงามญาติกา ที่ตั้ง : 3/3 หมู่ 2 ทางเข้า โรงงานน�้ำตาลประจวบฯ ถ.พลายงาม ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ Tel. 0-3262-1748, 0-3262-2486

l

หมวดนวดแผนไทย

Royal Thai Massage ที่ตั้ง : ถ.นเรศด�ำริ 13/3 หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 Tel. 08-9684-5570, 08-7708-9485

ดู AD 4 สี หน้ า 24

หมวดเครื่ องออก ก�ำลังกาย-จ�ำหน่ าย

l

ทีพเี อส โคโคนัท ออยส์ ที่ตั้ง : 57/10 หมู่ 6 ถ.เพชรเกษม-บ้านเหมืองแร่ ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77130 Tel. 0-3267-1191, 09-9519-5996 Fax. 0-3267-1406 l

หมวดยา-ผลิตภัณฑ์

ฟิ ตเนสไลค์ ที่ตั้ง : 74 ถ.สละชีพ ต.ประจวบ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 Tel. 0-3260-2527, 08-0738-7327, 09-1462-4655

ดู AD 4 สี หน้ า 35

l

ปั นยา ฟาร์ มาซี ที่ตั้ง : สาขา 1 ปากซอยหัวหิน 58 สาขา 2 ถ.แนบเคหาสน์ ข้างโรงแรมชเลราญ สาขา 3 แยกหม่อนไหม สาขา 4 ศิลปากร สาขา 5 ปันยาพลัส ตาลเดี่ยว สาขา 6 ปันยาเมโลดี้ หัวหิน 106 Tel. 0-3251-6489

หมวดสถานพยาบาล ดูแลผู้สูงอายุ

สถานดูแลผู้สูงอายุ เพชรบุรี ที่ตั้ง : 146/1 หมู่ 6 ถ.เพชรเกษม ต.ต้นมะม่วง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 Tel. 0-3240-2585, 09-2286-7835

l

ดีดี ฟาร์ มาซี ที่ตั้ง : สาขา 1 เขาเต่า ตรงบ้านเอื้ออาทร สาขา 2 ตลาดนัดหัวนา สาขา 3 พุทธไชโย 25/20 หมู่บ้านหัวนา ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 Tel. 06-2445-3646, 08-6361-6786

ดู AD 4 สี หน้ า 38

86

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...ประจวบคีรีขันธ์

หมวดสมุนไพร จ�ำหน่ าย

น�ำ้ สมุนไพรเถาวัลย์ เปรี ยง ที่ตั้ง : 187-24-25 ต.ช่องสะแก อ.เมือง จ.เพชรบุรี Tel. 08-1499-8052, 08-1376-2524

โทร. 0-3261-1323 เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ ย่ งชัย วี ดี โอ ร้ าน โทร. 0-3251-3381 ประจวบคีรีขันธ์ วิไลพร ร้ าน โทร. 0-3268-1783 ประจวบคีรีขันธ์ วีณาพร ร้ าน โทร. 0-3261-1196 เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ เสริมสวยกาญจนา ร้ าน โทร. 0-3255-0826 เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ อรุ ณศักดิ์ ร้ าน โทร. 0-3261-1747 เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ เอเซีย ร้ าน โทร. 0-3262-2086 ประจวบคีรีขันธ์ เกือ้ บาร์ เบอร์ ร้ าน โทร. 0-3262-1958 ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ จอย ร้ านท�ำผม โทร. 0-3267-1089 ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ ชาญสุรย์ ห้ องเสริมสวย โทร. 0-3251-1686 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ นานา ร้ าน โทร. 0-3253-5429 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ บ้ านสมุนไพรแคทลีน ร้ าน โทร. 0-3262-2821 ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ศรี ยา แฮร์ ไลน์ ร้ าน โทร. 0-3253-1235 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ สุภาภรณ์ ร้ าน โทร. 0-3262-2220 ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เอกบาร์ เบอร์ ร้ าน โทร. 0-3254-4184 ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ไข่ บาร์ เบอร์ ร้ าน โทร. 0-3269-9125 บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ ขวัญใจ ร้ านเสริมสวย โทร. 0-3254-0306 ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เบญจมาศ ร้ าน โทร. 0-3251-2272 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ เบิม้ ตัดผม ร้ าน โทร. 0-3254-0318 ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สุกัญญา นราทอง แผง โทร. 0-3262-1047 ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ อารี ย์ ร้ าน โทร. 0-3251-3454 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ อาวี ร้ าน โทร. 0-3263-1136 ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ฉลวย ร้ านเสริมสวย โทร. 0-3269-9139 บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์

หมวดนวดแผน โบราณ l

สามพี่น้อง นวดแผนไทย Tel : 08-1420-6989, 08-4082-2260 เดย์ แอนด์ ไนท์ โทร. 0-3253-1113, 0-3251-6481 ปนัดดา นวดแผนไทย โทร. 08-5017-3133 โรสบิวตี ้ แอนด์ สปา โทร. 08-1855-2759, 08-5975-2919 ปิ่ นแก้ วนวดแผนไทย   ที่อยู่: 31/1 หมู่ 7 ถนนเพชรเกษม ต�ำบลเขาน้อย อ�ำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, 77120 โทรศัพท์:081 944 2627 ร้ านลีลาวดีนวดแผนไทย   ที่อยู่: เลขที่ 15 ถ.สู้ศึก ใกล้ที่ท�ำการ ไปรษณีย์ อ.เมืองประจวบฯ ประจวบฯ ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์:032 550 974 ร้ านรณิดานวดแผนไทย   ที่อยู่: 101, Su Suek Rd, Ko Lak, Mueang Prachuap Khiri Khan District, Prachuap Khiri Khan 77000 โทรศัพท์:081 868 7785 รนิดา นวดแผนไทย Thai Message   ที่อยู่: ซอย สู้ศึก อ�ำเภอเมือง ประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์:081 868 7785

หมวดประกันชีวติ ประกันสุขภาพ l

ไทยประกันชีวติ จก บริษัท โทร. 0-3243-0528, 08-1196-1194, 08-1912-9298 ไทยสมุทรประกันชีวติ จก บริษัท โทร. 0-3261-1032, 601793-4 บริษัท เมืองไทยประกันชีวติ จ�ำกัด (สาขาประจวบคีรีขันธ์ ) สาขาประจวบคีรีขันธ์ 5-7 เพชรเกษม ต�ำบล เกาะหลัก อ�ำเภอเมือง ประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทร. 032 550 673


สุขภาพ และความงาม

Tourist&Business

Prachuap Khiri Khan

87


สุขภาพ และความงาม

88

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...ประจวบคีรีขันธ์


บ้าน-เฟอร์นิเจอร์

ด้านบ้าน-เฟอร์นิเจอร์

ถ้าท่านต้องการมีบ้านสักหลังและต้องการข้อมูล เปรียบเทียบของบ้านจัดสรรชั้นน�ำ หรือท่านที่ต้องการหาหอพัก อพาร์ตเม้นท์ หรือคอนโดมิเนียม ได้ที่หมวดนี้ รวมทั้งธุรกิจที่จ�ำเป็นภายในบ้าน อาทิ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องครัว ช่างซ่อมบ�ำรุงต่างๆ l

หมวดแก๊ สชนิดบรรจุถัง

คูฮกกี่ ร้ าน โทร. 0-3261-1064 แต้ หลีเฮง ร้ าน โทร. 0-3261-1156 โลหะชัย โทร. 0-3262-1865 สมพงษ์ ปิโตรเลียม ร้ าน โทร. 0-3251-1992 เก่ งเชลล์ แก๊ ส โทร. 0-3251-1992 แก๊ สเหมาะเจาะและพิมพ์ การ์ ด ร้ าน โทร. 0-3267-1563 จารุ วรรณแก๊ ส หจก โทร. 0-3257-2344 เดชาแก๊ ส ร้ าน โทร. 0-3267-1693 ณัฐศักดิ์พานิช แก๊ ส โทร. 0-3251-2577 ทรงพลอีเล็คโทรนิค ศูนย์ บริการแก๊ ส โทร. 0-3253-2102 บางสะพานแก็สแอนด์ ออยล์ จก บริษัท โทร. 0-3254-8373 ป บริการ โทร. 0-3251-1092 ประจวบพร หจก โทร. 0-3267-1902

เวิลด์ แก๊ ส (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-3255-6056 สุวรรณหงส์ แก๊ ส ร้ าน โทร. 0-3269-1057 สามร้ อยยอดปิ โตรเลียม หจก โทร. 0-3268-9172

หมวดเครื่ องครั ว เครื่ องใช้ และอุปกรณ์ ในการประกอบอาหาร l

ชุนฮง ร้ าน โทร. 0-3262-2360 ประจวบคีรีขันธ์ ตุ๋ยพลาสติก โค้ งพระจันทร์ หวั หิน รั าน โทร. 0-3253-4602 ตัง้ ฮั่วเอง (ร้ านใหม่ ) โทร. 0-3251-1248 เอกชัย ร้ าน โทร. 0-3251-1749

หมวดคอนโดมิเนียม อพาร์ ทเมนท์ -แฟลต l

บ้ านแสงจันทร์ คอนโด โทร. 0-3251-3017 วี พี บี แลนด์ ดีแวลลอปแมนท์ จก บริษัท

โทร. 0-3251-3018 ทรอพพิคอล พาราไดส์ จก บริษัท โทร. 0-3263-0600 นิวจามจุรีกรุ๊ ป จก บริษัท โทร. 0-3251-5912-3 บ้ านเพลิดเพลิน จก บริษัท โทร. 0-3251-2801 วาสนาแอนด์ บุญพาร์ ทเนอร์ ส จก บริษัท โทร. 0-3252-2292 วี พี บี แลนด์ ดีแวลลอปแมนท์ จก บริษัท โทร. 0-3251-3014 ศรี ไทย เรี ยลตี ้ แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จก บริษัท โทร. 0-3254-7293-5 หัวหิน ซีววิ พาราไดส์ จก บริษัท โทร. 0-3251-1193 อาคาร บ้ านชมวิว โทร. 0-3253-6273 D.S.Company โทร. 0-3243-3573, 08-1339-3380 โทรสาร 0-3243-3574 อาคารบ้ านลอนทราย 1 คอนโดมิเนียม หสน โทร. 0-3251-2058-60 อาคารมิลฟอร์ ด พาราไดซ์ คอนโดเทล โทร. 0-3257-2518

เอ็น ดี บี แมเนจเม้ นท์ จก บริษัท โทร. 0-3253-2450 นิว แอสโซซิเอท จก บริษัท โทร. 0-3253-3481-3 บ้ านสมปราณบุรี จก บริษัท โทร. 0-3263-1035 หัวหินการ์ เด้ นท์ บชี โทร. 0-3252-0896-9 หัวหินปาล์ มบีช รี สอร์ ท โทร. 0-3252-0291 อัญมณีคอนโดเทล โทร. 0-3253-6493 อาคาร บ้ านทิวคลื่น โทร. 0-3251-1221 อาคาร หัวหินคลิฟวิว คอนโดเทล โทร. 0-3257-2314-5 อาคารคอนโดเชนหัวหิน จก บริษัท โทร. 0-3251-3056-8 อาคารชูกมล คอนโดมิเนียม จก บริษัท โทร. 0-3252-0207-8 อาคารบ้ านกินนอน โทร. 0-3253-2467-8 อาคารบ้ านหาดอู่ทอง โทร. 0-3252-0655-60

Tourist&Business

Prachuap Khiri Khan

89


บ้าน-เฟอร์นิเจอร์ l

หมวดจ�ำหน่ ายผ้ าม่ าน

ร้ านโค้ งพระจันทร์ ผ้าม่ าน ที่ตั้ง : 3 ก/17 ถ.คันคลอง ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ Tel. 08-5264-2601, 08-5182-2999, 09-3329-9351, 0-3251-2988

l

อัญชลี ม่ านสวย ที่ตั้ง : ซ.หัวเป้ง หลังโรงพยาบาลปราณบุรี Tel. 08-3018-8387

เดชอิเลคตริค ที่ตั้ง : 480/11 หมู่ 12 ต.ปากน�้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ Tel. 08-1941-7516

ดู AD 4 สี หน้ า 38 l

หมวดไฟฟ้าซ่ อมบ�ำรุ ง

l

หมวดแอร์ -ช่ างซ่ อม และบริการล้ าง

หมวดเฟอร์ นิเจอร์ รั บท�ำ

ฮาริสัน (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-3251-2339

หมวดปลวก บริการก�ำจัด l

ซี เอส เอส จี เซอร์ วสิ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-3253-6881 แอ๊ ดวานซ์ เซอร์ วสิ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-3252-0373 ประจวบคีรีขันธ์ เร็นโทคิล อินนิเชียล (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-3252-0652 วี เอส เอส วิศวกรรม จก บริษัท โทร. 0-3252-0695

หมวดผู้จำ� หน่ าย เฟอร์ นิเจอร์ -รั บท�ำ l

รวมชัย ผ้ าม่ าน ที่ตั้ง : 230/11 ถ.พระปกเกล้า (ใกล้แยกบ่อนไก่) ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 Tel. 08-1439-6607, 08-1434-3804, 0-3253-2638

AIR ON HOME HUAHIN ที่ตั้ง : 913 หมู่ 2 ต.วังก์พง อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ Tel. 08-3905-0457, 09-3945-7642

อริสาผ้ าม่ าน Tel. 08-9458-4843 (รินทร์ ) 08-1234-6611 (ธีระ) 08-6989-9814 (ถาวร) 08-7841-5509 (บูรพา) 08-2408-8689 (อ๊ อฟ)

ดู AD 4 สี หน้ า 38

ธีรภัทรแอร์ ที่ตั้ง : 249 หมู่ 7 ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ Tel. 09-6839-2227

ณัฐชา ผ้ าม่ าน ที่ตั้ง : 144 ถ.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 Tel. 08-2362-6983

90

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...ประจวบคีรีขันธ์

หมวดผู้จัดสรร บ้ านและทีด่ นิ l

ร้ านกิตติแอร์ ที่ตั้ง : 186 ถ.เพชรเกษม ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี Tel. 0-3232-6649, 08-1991-5637

ดู AD 4 สี หน้ า 38

ร้ านเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ พาเลท ที่ตั้ง : 25 ต.ไร่โคก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี Tel. 08-3903-7252, 08-2024-8152

ร้ านแยกซ์ แอร์ ที่ตั้ง : 373 หมู่ 4 ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ Tel. 08-5233-5024, 08-6137-9565

โครงการพงศ์ นเรศร์ โทร. 0-3251-5144, 08-1705-2702 เค.เอ็ม พร็อพเพอตี ้ จก บริษัท โทร. 0-3257-0301, 08-9912-8583 โทรสาร. 0-3257-0302 ชะอ�ำมาเรี ยวิลล์ โทร. 08-1909-4164 ประจวบคีรีขันธ์ พฒ ั นาที่ดนิ จก บริษัท โทร. 0-3262-2283 นิวบุญนาค กรุ๊ ป จก บริษัท โทร. 0-3251-1989 ประจวบคีรีขันธ์ บ้ านเพชรรั ตน์ โทร. 0-3262-3848 มโนรา จก บริษัท โทร. 0-3253-0532 ลีเซอร์ จก บริษัท โทร. 0-3253-6935-6 กรี นการ์ เด้ นท์ กรุ๊ ป จก บริษัท โทร. 0-3251-2940-1 กรี นการ์ เด้ นท์ กรุ๊ ป จก บริษัท โทร. 0-3253-6478 เค เอ็ม พร็อพเพอร์ ตี ้ จก บริษัท โทร. 0-3263-0518 ทีเอชพรอพเพอร์ ตเี ้ อสเตทเอเจนท์ จก บริษัท โทร. 0-3253-0617 ธนแลนด์ ร้ าน โทร. 0-3253-3611 หัวหินไอเดียลโฮม จก บริษัท โทร. 0-3252-2656 ออสุวรรณปิ โตรเลียม หจก โทร. 0-3251-4222 อาร์ ท นัย พร็อพเพอร์ ตสั ้ ์ จก บริษัท โทร. 0-3253-0711

จิน้ เฮงเฟอร์ นิเจอร์ ร้ าน โทร. 0-3267-1308 ประจวบคีรีขันธ์ ไทยสงวน ร้ าน โทร. 0-3261-1219 เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ พรชัยเฟอร์ นิเจอร์ โทร. 0-3251-2928 ประจวบคีรีขันธ์ ส�ำราญอาเขต ร้ าน โทร. 0-3261-1255 ประจวบคีรีขันธ์ แสงชัย ร้ าน โทร. 0-3260-1348 ประจวบคีรีขันธ์ เคหะภัณฑ์ ร้ าน โทร. 0-3269-7131 จิน้ เฮงเฟอร์ นิเจอร์ ร้ าน โทร. 0-3267-1431 ชัยพงษ์ เฟอร์ นิเจอร์ ร้ าน โทร. 0-3251-1274 เตียเอีย๊ ะถุงเฟอร์ นิเจอร์ ร้ าน โทร. 0-3267-1181 เพียวการค้ า เฟอร์ นิเจอร์ หจก โทร. 0-3253-0327 ประพันธ์ ทพ ิ ย์ เฟอร์ นิเจอร์ โทร. 0-3268-1074 เตียเอีย้ ะถุงเฟอร์ นิเจอร์ (สาขา) ร้ าน โทร. 0-3267-1039 ประเสริฐ เฟอร์ นิเจอร์ ร้ าน โทร. 0-3262-1725 พานิชการโกศล ร้ าน โทร. 0-3269-1136 เพียวการค้ าเฟอร์ นิเจอร์ หจก โทร. 0-3254-7098 ลิม้ จงเง็กพานิช ร้ าน โทร. 0-3269-1333 l

หมวดเครื่ องใช้ ไฟฟ้า

พิสิฐภัณฑ์ ร้ าน โทร. 0-3254-8459 โทรสาร. 0-3269-2381 เจ้ ม่วย การไฟฟ้า โทร. 0-3261-1160 เมืองประจวบคีรีขันธ์ ซิงเกอร์ ประเทศไทย จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-3261-1248 เมืองประจวบคีรีขันธ์ โตการไฟฟ้า ร้ าน โทร. 0-3251-2434 ประจวบคีรีขันธ์


บ้าน-เฟอร์นิเจอร์ ธนวรรณ ร้ าน โทร. 0-3260-4111 เมืองประจวบคีรีขันธ์ เมืองใหม่ โทรทัศน์ ร้ าน โทร. 0-3260-3585 เมืองประจวบคีรีขันธ์ ไมด้ าแอสเซ็ท จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-3260-3691-2 เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ ศรี แสงพาณิชย์ จก บริษัท โทร. 0-3251-1438 ศิริวัฒน์ ร้ าน โทร. 0-3269-1369

หมวดซ่ อมเครื่ องใช้ ไฟฟ้าและอะไหล่ l

หัวหิน อิเล็คโทรนิคส์ โทร. 0-3253-1054,0-3251-3152 โทรสาร. 0-3253-0747 แจ๊ ดอิเลคโทรนิคส์ โทร. 0-3266-1009 ดาวรุ่ งอีเล็คโทรนิค ร้ าน โทร. 0-3260-2115 ช่ างจบ โทร. 0-3267-1327

ต อีเลคโทรนิค ร้ าน โทร. 0-3262-2091 แดนไพรวิทยุ โทร. 0-3268-8290 ประสิทธิ์วทิ ยุ ร้ าน โทร. 0-3269-9091 l

หมวดม่ าน-ขายปลีก

นภา ร้ าน โทร. 0-3261-1631 ร้ าน ผ้ าม่ านแพท ดีไซน์ patdesigncurtain.com

โทร. 085 664 0955 ธนวรรษผ้ าม่ าน โทร. 032 817 068 Curtain outlet โทร. 086 366 3866 Pat Design curtain hua-hin patdesigncurtain.com โทร. 085 664 0955 ร้ านผ้ าม่ าน ชะอ�ำ โทร. 089 998 6736 ร้ านฐิตนิ ันท์ ชะอ�ำผ้ าม่ าน โทร. 086 166 4635

Tourist&Business

Prachuap Khiri Khan

91


บ้าน-เฟอร์นิเจอร์ หมวดแอร์ ตดิ ตั้ง และจ�ำหน่ าย l

พัฒนาอะไหล่ เครื่ องเย็น โทร. 0-3251-1595, 08-1599-2138, 08-6291-9627 โทรสาร 0-3251-1595 ธวัชชัย แอร์ แอนด์ คอมพิวเตอร์ โทร. 0-3247-1008, 08-1697-4589, 08-1697-4589 ย เทคนิคแอร์ แอนด์ อเิ ลคทรอนิคส์ ร้ าน โทร. 0-3261-1450 เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ ส ออโต้ แอร์ โทร. 0-3251-1285 หัวหินแอร์ เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-3253-1411-2 น�ำเจริญแอร์ โทร. 0-3262-2213 สีแสงพาณิชย์ แอร์ วีดโี อ โทรทัศน์ ห้ าง โทร. 0-3251-1303 หัวหินแอร์ เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-3251-5061 อ�ำพลแอร์ ร้ าน โทร. 0-3253-4295 ร้ าน สมชัยแอร์   โทรศัพท์:089 803 8097 แอร์ แสงดี โดยนางดวงจันทร์ แซ่ ต๊นั   โทรศัพท์:032 534 406 ร้ านโอเอ็ม แอร์ แอนด์ คอมพ์   โทรศัพท์:083 313 0907

92

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...ประจวบคีรีขันธ์

รุ่ งเรื องเซอร์ วสิ ร้ าน โทร. 0-3268-9072, 0-3268-8306 ต.น�ำเจริญแอร์ และไฟฟ้า โทร. 08-5805-3850 l

หมวดเครื่ องกรองน�้ำ

PURION Tel: 08-6075-5270 บ้ านกรองน�ำ้ หัวหิน1 18/5 ซอยหมู่บ้านบ่อฝ้าย ต�ำบลหัวหิน อ�ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 bkwater.com โทร. 032 523 010

หมวดท่ อน�้ำ ท�ำความสะอาด l

ท่ อตันดอทคอม โทร 08-6777-9709, 08-7340-3300 www.tortan.com E-mail : info@tortan.com


บ้าน-เฟอร์นิเจอร์

Tourist&Business

Prachuap Khiri Khan

93


ก่อสร้าง-วัสดุ รับเหมา

ด้านก่อสร้าง วัสดุ-รับเหมา ในหมวดนี้รวบรวมรายชื่อของธุรกิจ บริษัท ร้านค้าที่ให้บริการ ไม่ว่าท่านต้องการที่จะก่อสร้าง ต่อเติมหรือรื้อถอน ที่อยู่อาศัย ในหมวดนี้จะมีรายชื่อให้ท่านค้นหาได้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นผู้รับเหมา ช่าง ที่ปรึกษา ออกแบบ และวางแผน ของใช้ วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างทุกชนิด ทุกประเภท

94

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...ประจวบคีรีขันธ์


ก่อสร้าง-วัสดุ รับเหมา l

หมวดกระจก-ช่ าง

หจก. ศักดิ์ชัยอลูมนิ ่ ัมปราณบุรี (ช่ างพจน์ ) ที่ตั้ง : 99/9 หมู่ 6 ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120 (เลยโรงเรียนปลายน�้ำประมาณ 3 กม.) Tel. 08-9741-9380, 0-3265-1436 l

ดู AD 4 สี หน้ า 36

l

ร้ านจอยซีแพค ที่ตั้ง : 94/1 หมู่ 1 ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ Tel. 08-9984-5662, 08-6755-0096

หมวดอลูมเิ นียม

ยงเฮง อลูมเิ นียม ที่ตั้ง : 129/41 หมู่ 8 หมู่บ้านฉัตรนคร สุขาภิบาล 1 ถ.อ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ Tel. 0-2726-7841, 08-1300-0526, 08-9786-4035

เพชรเจริญขนส่ ง ที่ตั้ง : 1286/13 บ้านห้วยทรายใต้ ต.ชะอ�ำ อ.ชะอ�ำ จ.เพชรบุรี Tel. 08-7249-5262

ช่ างตั๋น รั บเหมาก่ อสร้ าง ที่ตั้ง : 63/5 หมู่ 7 ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120 Tel. 06-1946-5497

หมวดสแตนเลส ผลิตภัณฑ์

หมวดก่ อสร้ าง วัสดุ-อุปกรณ์

บริษัท มิสเตอร์ เพ้ นท์ หัวหิน จ�ำกัด ที่ตั้ง : 57/2 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ Tel. 0-3252-0225, 08-1841-3673

l

ช่ างเอ๋ 102 อลูมเิ นียม ที่ตั้ง : 39/1368 หมู่ 102 ม.หนองแก ต.หนองแก อ.หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์ Tel. 08-4317-5943, 08-2282-2311

สุชานรี สแตนเลส ที่ตั้ง : 1169 หมู่ 2 ต.วังก์พง อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120 (ตรงข้ามค่ายธนะรัชต์) Tel. 08-1009-9872, 0-3282-5544

เหลืองพาณิชย์ ที่ตั้ง : 69/14-15 หมู่ 4 ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ Tel. 09-5039-5254

l

อาคมแบคโฮ ที่ตั้ง : 112 หมู่ 3 ต.วังก์พง อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ Tel. 08-1928-7724, 0-3265-2420

หมวดก่ อสร้ าง รั บเหมาทั่วไป

l

ช่ างบัง รั บเหมาต่ อเติม ที่ตั้ง : 48/1 หมู่ 3 ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี Tel. 08-9566-4035, 09-0381-5893

ดู AD 4 สี หน้ า 36

บริษัท ทรงพล เจ แอนด์ เจ คอนสตรั คชั่น จ�ำกัด ที่ตั้ง : 165/1 หมู่ 1 ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 Tel. 08-9032-3447

เต่ า หัวหินก่ อสร้ าง และเครื่ องจักรให้ เช่ า ที่ตั้ง : 35/7 ซ.หัวหิน 114 ม.บ้านหัวนา อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ Tel. 08-1981-7385

หมวดไม้ -จ�ำหน่ าย

ร้ านศักดาค้ าไม้ หวั หิน ที่ตั้ง : 345 หมู่ 1 ตรงข้ามโรงเรียนอนุบาล หัวหิน (บ้านหนองบอน) ถ.หัวหิน-หนองพลับ ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ Tel. 08-7071-9249, 09-7942-4615

ร้ านรุ่ งโรจน์ (วัสดุก่อสร้ าง) ที่ตั้ง : 51/3 ซ.หมู่บ้านเขาเต่า ถ.เพชรเกษม ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ Tel. 08-1353-2248

l

บ่ อทราย ส.ทรั พย์ เพิ่มพูน ที่ตั้ง : 57 หมู่ 7 ต.อุโลกสี่หมื่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 Tel. 08-7099-5471

l

หมวดกระจกขายปลีก

กระจกนพรั ตน์ ร้ าน โทร. 0-3261-1254 เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ ป กระจกอลูมเิ นียม โทร. 0-3262-2501 ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์

หมวดช่ างกระจก

บุญศิริพานิช ร้ าน โทร. 0-3261-1645 เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ บูรณพันธ์ อลูมนิ ่ ัม หจก โทร. 0-1300-2406 เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์

Tourist&Business

Prachuap Khiri Khan

95


ก่อสร้าง-วัสดุ รับเหมา หมวดก่ อสร้ าง รั บเหมาทั่วไป l

ช่ างเพชร โทร. 08-7411-7735, 08-5190-7498 โชควัฒนาการช่ าง ร้ าน โทร. 0-3261-1237 เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ ชญานนท์ รั บสร้ างบ้ าน โทร. 08-7548-8799 ตัง้ ฮั่วเอ็ง ร้ าน โทร. 0-3251-1125 ประจวบคีรีขันธ์ รุ่ งทิพย์ ก่อสร้ าง หจก โทร. 0-3262-1814 ประจวบคีรีขันธ์ ว บัญชา หจก โทร. 0-3260-1253 เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ เสียงธุรกิจก่ อสร้ าง หจก โทร. 0-3260-2388 เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ คริสเตียนีและนีสเส็น (ไทย จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-3257-2509-11 ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เคเพลส จก บริษัท โทร. 0-3251-1396 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ แจวเจริญพาณิชย์ จก บริษัท โทร. 0-3269-5097 ต พานิชธุรกิจก่ อสร้ าง หจก โทร. 0-3269-7262 ทับสะแกก่ อสร้ าง หจก

96

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...ประจวบคีรีขันธ์

โทร. 0-3254-6464 เนาวรั ตน์ พฒ ั นาการ จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-3253-3497-8 บวิค-ไทย จก บริษัท โทร. 0-3251-6539 บางสะพานเซอร์ วสิ 98 หจก โทร. 0-3269-1498 ป รั ชกิจ หจก โทร. 0-3269-7095 มาสเตอร์ คอนส์ เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-3253-3706 ฤทธา จก บริษัท โทร. 0-3263-1955 ลาภาวัฒน์ หจก โทร. 0-3269-1217 สนองพัฒนา หจก โทร. 0-3254-6549 เอ็น พี คอนแทรกเตอร์ หจก โทร. 0-3257-1223 แอ็คเมน เฟอร์ นิคอน จก บริษัท โทร. 0-3257-2498 เฮาส์ แอนด์ เอสเตท จก บริษัท โทร. 0-3251-1711 กุยบุรีก่อสร้ าง หจก โทร. 0-3268-1239 กมลปราโมทย์ จก บริษัท โทร. 0-3252-2091 จีเอเท็ด จก บริษัท โทร. 0-3253-7000 เพอร์ เฟคท์ คอนสตรั คชั่นบิสซิเนส จก บริษัท

โทร. 0-3251-5463 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ รุ่ งแสง คอนสตรั คชั่น กรุ๊ ป จก บริษัท โทร. 0-3252-0496 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ลาภาวัฒน์ หจก โทร. 0-3269-1379 บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ วรนิทศั น์ หจก โทร. 0-3253-6932 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ศุภการเคหะและที่ดนิ จก บริษัท โทร. 0-3254-4243-4 ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ หัวหินเคปซีล จก บริษัท โทร. 0-3253-2709 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ แหลมหินกรุ๊ ป จก บริษัท โทร. 0-3253-5490-4 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ เอ็ม ที ที เอ็นจิเนียริ่ง หจก โทร. 0-3254-8681-2 บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ เฮาส์ แอนด์ เอสเตท จก บริษัท โทร. 0-3251-5461-2 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ เพชรสามร้ อยยอด จก บริษัท โทร. 0-3268-8205 สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์

l

หมวดวัสดุก่อสร้ าง

หาดสมบูรณ์ ค้าไม้ โทร. 0-3269-1497 โทรสาร. 0-3254-3254 จารุ วัลย์ คอนกรี ต หจก โทร. 0-3262-1377, 622693 โทรสาร. 0-3262-1377 โง้ วเจี่ยงกี่ซัพพลาย โทร. 0-3269-1188-9, 548190 โทรสาร. 0-3254-8191 ก วัสดุก่อสร้ าง หจก โทร. 0-3267-1333-4 ประจวบคีรีขันธ์ กิตติวัฒนาค้ าวัสดุ หจก โทร. 0-3260-3695 เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ กิตติวัฒนาประจวบ หจก โทร. 0-3255-1026 เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ จงเจริญการค้ า ร้ าน โทร. 0-3255-4460-1 เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ เจริญกิจ ร้ าน โทร. 0-3267-1129 ประจวบคีรีขันธ์ ประจวบซีแพค หจก โทร. 0-3260-1297 ประจวบคีรีขันธ์ ประจวบพานิช ร้ าน โทร. 0-3261-1042 ประจวบคีรีขันธ์ พิชติ วัสดุก่อสร้ าง ร้ าน


ก่อสร้าง-วัสดุ รับเหมา โทร. 0-3266-1496 เมืองประจวบคีรีขันธ์ เมืองทองเคหะภัณฑ์ ร้ าน โทร. 0-3255-1148 เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ ลิม้ เคีย้ งหลี ร้ าน โทร. 0-3262-2048 ประจวบคีรีขันธ์ เลี่ยงฮัว้ ล้ ง ค้ าไม้ โทร. 0-3251-1057 ประจวบคีรีขันธ์ วันสวัสดิ์ โทร. 0-3260-1334 ประจวบคีรีขันธ์ วิทวัสซีแพค โทร. 0-3262-1498 ประจวบคีรีขันธ์ วี อาร์ มอเตอร์ (1992) จก บริษัท โทร. 0-3260-2506-7 เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ สมหมายค้ าไม้ หจก โทร. 0-3260-1515 ประจวบคีรีขันธ์ สหไทยค้ าไม้ ร้ าน โทร. 0-3261-1190 ประจวบคีรีขันธ์ สันติเมธากุล หจก โทร. 0-3255-0721 ประจวบคีรีขันธ์ แสงชัยวัสดุก่อสร้ าง หจก โทร. 0-3261-1104 เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ อ สุขภัณฑ์ ร้ าน โทร. 0-3255-0784 เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ อ่ างน�ำ้ ซีแพค โทร. 0-3251-5135 ประจวบคีรีขันธ์

อุ่นรุ่ งเรื องค้ าวัสดุก่อสร้ าง หจก โทร. 0-3261-1174 เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ เอี่ยมเซ้ ง ร้ าน โทร. 0-3262-2132 ประจวบคีรีขันธ์ ก วัสดุก่อสร้ าง หจก โทร. 0-3267-1671 ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ เกียรติสยามชนกิจ จก บริษัท โทร. 0-3254-7316 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ จิรเคหะภัณฑ์ ซินฮัว้ จก บริษัท โทร. 0-3267-1530 ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ ต พานิช ร้ าน โทร. 0-3269-7121 บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ พีร์เคหะภัณฑ์ ร้ าน โทร. 0-3262-3830-1 ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรเกษม ร้ าน โทร. 0-3252-0495 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ รุ่ งทิพย์ ไทยสตีล โทร. 0-3262-2251 ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เรื อนแก้ วซัพพลาย จก บริษัท โทร. 0-3254-7266 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ลิม้ เคีย้ งหลี ร้ าน โทร. 0-3257-2189 ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ วี ดับบลิว ก่ อสร้ าง หจก

โทร. 0-3254-2577 ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ศูนย์ รวมกิจภัณฑ์ หจก โทร. 0-3269-1030 บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ เกรี ยงสิน ร้ าน โทร. 0-3251-1439 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ เกียงหยู ร้ าน โทร. 0-3251-1039 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ชลาศรั ย แมททีเรี ยล 1997 หจก โทร. 0-3257-6091 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ชัชวาลวัสดุภณ ั ฑ์ หจก โทร. 0-3253-0423 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ โชครั ชดา วัสดุ โทร. 0-3262-2158 ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ถาวรวัสดุก่อสร้ าง หจก โทร. 0-3251-2440 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ นายล�ำ้ ร้ าน โทร. 0-3269-1598 บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ บุญชัย ร้ าน โทร. 0-3267-1640 ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ เบ๊ เจริญพานิช ร้ าน โทร. 0-3251-1806 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ปราณบุรี โรงเลื่อย

โทร. 0-3262-2291 ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ปิ ยะภัณฑ์ ค้ าวัสดุ ร้ าน โทร. 0-3254-8558 บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ เหล่ าวัฒนาค้ าวัสดุ โทร. 0-3253-2035 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ลิม้ หมุยเซ้ ง หจก โทร. 0-3269-9133 บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ ถาวรนวกิจ (1992) หจก โทร. 0-3268-8051 สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ เลิศสินพานิช ร้ าน โทร. 0-3268-8348 สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์

หมวดก่ อสร้ าง อุปกรณ์ และเครื่ องใช้ l

ไทยวิบลู ย์ ร้ าน โทร. 0-3260-2215 ประจวบคีรีขันธ์ เมืองทองสุขภัณฑ์ ร้ าน โทร. 0-3260-2240 ประจวบคีรีขันธ์ กิจวัฒนา ร้ าน โทร. 0-3262-1550 ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ศิริภณ ั ฑ์ บางสะพานค้ าวัสดุ หจก โทร. 0-3269-7478-80 บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ แสงเจริญโลหะกิจ ร้ าน

Tourist&Business

Prachuap Khiri Khan

97


ก่อสร้าง-วัสดุ รับเหมา โทร. 0-3251-3383 ประเสริฐวัสดุภณ ั ฑ์ หจก โทร. 0-3257-5140

หมวดประปา-อุปกรณ์ วัสดุและเครื่ องใช้

น�ำวัสดุภณ ั ฑ์ หจก โทร. 0-3253-1195

หมวดคอนกรี ต ผสมเสร็จ

แดงประปาก่ อสร้ าง ร้ าน โทร. 0-3268-1020

l

กรี นไพน์ จก บริษัท โทร. 0-3257-2356-7 โทรสาร. 0-3257-2358 ชุมแสงคอนกรี ต (1993) หจก โทร. 0-3269-1650 ที คอน (1995) จก บริษัท โทร. 0-3257-4577 สหสยามคอนกรี ต หจก โทร. 0-3254-4400 ชลประทานคอนกรี ต จก บริษัท โทร. 0-3253-6531 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ปราณบุรีคอนกรี ต จก บริษัท โทร. 0-3254-4487-8 ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ บิก๊ บี คอนกรี ต จก บริษัท โทร. 0-3257-7107-8 กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์

l

l

หมวดคอนกรี ต และผลิตภัณฑ์ คอนกรี ต l

เพชรวัฒนโยธา หจก. โทร. 0-3240-9088 โทรสาร 0-3240-9226

98

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...ประจวบคีรีขันธ์

l

หมวดประตูไม้ -รั บท�ำ

ก.การช่ าง ร้ าน โทร. 0-3246-3142, 0-3246-1252 l

หมวดขายปลีกไม้

ยูนิพลั พ์ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-3269-5558-60 บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ ปราณบุรีค้าไม้ ( ก�ำพล ) หจก โทร. 0-3262-1839 ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ l

หมวดเครื่ องสุขภัณฑ์

หัวหินสุขภัณฑ์ โทร. 0-3251-1922, 511936 โทรสาร. 0-3251-2137 เพชรบุรี บ้ านและสุขภัณฑ์ จก บริษัท โทร. 0-3244-6639, 0-3244-6453 โทรสาร 0-3244-6120 วิเศษศึกษา รร โทร. 0-3263-1151-2 ประจวบคีรีขันธ์

หมวดสระว่ ายน�้ำ

GDL POOL SHOP CO.,LTD 146/24 Petchkasem road, Nong kae, opposite land Department Building, Hua hin prachub khinrikahan 77110 Tel : 0-3253-6699, 08-1378-0425 l

หมวดเหล็ก

แก้ วเจริญการช่ าง โทร. 0-3260-1501 ประจวบคีรีขันธ์ เลิศศิลป์การโลหะ โทร. 0-3268-8349 ประจวบคีรีขันธ์ กระแตประตูเหล็ก โทร. 0-3269-7172 บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ บีเอสเมทัล จก บริษัท โทร. 0-3254-8195-6 สหวิริยาสตีล อินดัสตรี จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-3254-8711-7 บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ เหล็กแผ่ นรี ดเย็นไทย จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-3254-8561 เหล่ าแสงเจริญสตีล จก บริษัท โทร. 0-3267-1620-3

กรณรงค์ กจิ ร้ าน โทร. 0-3253-2090 บีเอสเมทัล จก บริษัท โทร. 0-3254-8394-8 ปราณบุรีมอเตอร์ โทร. 0-3262-2046 เหล็กแผ่ นเคลือบไทย จก บริษัท โทร. 0-3269-1423-8 เหล็กแผ่ นรี ดเย็นไทย จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-3254-8468 แสงไทยโลหะ ร้ าน โทร. 0-3269-9045

หมวดผลิตภัณฑ์ อลูมเิ นียม l

พงษ์ ชัยอลูมเิ นียม ร้ าน โทร. 0-3262-1618 ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์

หมวดอิฐ-ผู้ผลิต และจ�ำหน่ าย l

ธนพล บล๊ อกประสาน โทร. 08-6761-1712, 08-1006-9859, 08-0248-3565


ก่อสร้าง-วัสดุ รับเหมา

Tourist&Business

Prachuap Khiri Khan

99


ก่อสร้าง-วัสดุ รับเหมา

100

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...ประจวบคีรีขันธ์


ก่อสร้าง-วัสดุ รับเหมา

Tourist&Business

Prachuap Khiri Khan

101


เกษตร-เคมีทางการเกษตร

ด้านการเกษตร-เคมีทางการเกษตร ในหมวดนี้เรารวบรวมสินค้าและบริการด้านการเกษตร อุปกรณ์เครื่องใช้ ปุ๋ย ข้าว โรงสี รวมทั้งสวนเกษตร และอีกมากมายที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกร

หมวดเกษตรกรรม การค้ าผลิตผล

หมวดเกษตรกรรม วัตถุเคมี

หมวดเกษตรกรรม อุปกรณ์ และเครื่ องมือ

l

l

l

สหกรณ์ การเกษตรดอนขุนห้ วย จ�ำกัด โทร. 0-3279-1001, 08-9256-2196 ธนาคารเพื่อการตลาดลูกค้ า ธกส ประจวบคีรีขันธ์ จก โทร. 0-3261-1021 เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ ดินดี ไม้ งาม การเกษตร ร้ าน โทร. 0-3255-4355 เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ พัฒน์ ธนรั ตน์ จก บริษัท โทร. 0-3261-1082 เมืองประจวบคีรีขันธ์ มะพร้ าวกัญญา แผง โทร. 0-3267-1545 ประจวบคีรีขันธ์ สหกรณ์ ชาวไร่ สับปะรดหัวหิน จก โทร. 0-3257-6222 สิทธิพรการเกษตร ร้ าน โทร. 0-3257-1371 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ อภิรักษ์ พานิช ร้ าน โทร. 0-3262-3094 ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์

เกษตรพันธุ์ ร้ าน โทร. 0-3251-1698 เพิ่มอุดมพันธุ์เคมี หจก โทร. 0-3251-1839 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ปูนมานะวิทย์ จี บี ซี ร้ าน โทร. 0-3268-1682-3 จิตรชัยการเกษตร หจก โทร. 0-3262-3115 มิตรเกษตร ก้ าวหน้ า หจก โทร. 0-3267-1109 ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ รุ่ งยืนยงเคมีเกษตร ร้ าน โทร. 0-3255-7242 หัวหินการเกษตร ร้ าน โทร. 0-3251-1963 กานต์ เกษตร ร้ าน โทร. 0-3255-8072 ชาพาณิชย์ การเกษตร หจก โทร. 0-3268-8269-70

คุณกี่จกั รกล ร้ าน โทร. 0-3262-2035 สหกรณ์ การเกษตรหัวหิน จก โทร. 0-3251-2313 ไทยฮงฮวด ร้ าน โทร. 0-3262-2134

102

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...ประจวบคีรีขันธ์

l

หมวดผู้ค้าข้ าว

ไทยการค้ า ร้ าน โทร. 0-3267-1054 ประจวบคีรีขันธ์ ว่ องการค้ า ร้ าน โทร. 0-3267-1214 ประจวบคีรีขันธ์ จงถาวร ร้ าน โทร. 0-3268-1323 l

หมวดปุ๋ย-ขายปลีก

ฮัว้ (เกษตรพันธุ์) ร้ าน โทร. 0-3251-1122 ประจวบคีรีขันธ์ พิพฒ ั น์ เกษตร (จึงใช่ ฮะ) ร้ าน โทร. 0-3262-2117

อึง้ ชั่งฮวดการเกษตร ร้ าน โทร. 0-3267-1892 กิจเกษตร ร้ าน โทร. 0-3268-8943

หมวดผู้จำ� หน่ าย สัตว์ เลี้ยง l

อารยะฟาร์ ม โทร. 0-3262-1600 โฮ่ ง โฮ่ ง โฮ่ ง โทร. 0-9745-8118


เกษตร-เคมีทางการเกษตร l

หมวดจ�ำหน่ ายพันธุ์ไม้

กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า บ้ านหนองตาแววพัฒนา ที่ตั้ง : 193 บ้านหนองตาแววพัฒนา หมู่ 16 ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 Tel. 08-1587-6618

หมวดผลผลิต ทางการเกษตร

l

เสี่ยแต้ มะพร้ าวซิ่ง ที่ตั้ง : 112/11 หมู่ 8 ต.นาหูกวาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ Tel. 08-9215-9183

l

หมวดปุ๋ย-จ�ำหน่ าย

ฟุกเทียนประจวบ ที่ตั้ง : 123 หมู่ 5 ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77130 Tel. 08-1023-2899, 08-2362-6099

ดู AD 4 สี หน้ า 8

l

หมวดสัตว์ -ฟาร์ ม

สายพันธุ์ปาล์ ม ซีพไี อ ไฮบริด ที่ตั้ง : 30 หมู่ 13 ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ Tel. 08-4464-3522

ดู AD 4 สี หน้ า 37

กิตติฟาร์ ม ที่ตั้ง : 230 หมู่ 4 ต.วังก์พง อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ Tel. 08-4315-5480

ดู AD 4 สี หน้ า 14

หมวดผลผลิต ทางการเกษตร

l

สวนครู เล็กพรรณไม้ ที่ตั้ง : 115 หมู่ 4 ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ Tel. 08-5816-4418 ล้ งมะพร้ าว ตุ้ม-ตี๋น้อยบางสะพาน Tel. 08-0079-7475, 08-1858-5436 l

ไร่ อนิ ทผาลัม หนองพลับ ที่ตั้ง : 22 หมู่ 10 ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ Tel. 08-8851-1114

หมวดจ�ำหน่ ายหญ้ า

ร้ านไร่ หญ้ าสิงห์ งาม ที่ตั้ง : 237 หมู่ 4 ต.หนองหอย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120 Tel. 08-1253-3827, 08-5871-7655, 09-9128-8830

ดู AD 4 สี หน้ า 14

Tourist&Business

Prachuap Khiri Khan

103


เกษตร-เคมีทางการเกษตร

104

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...ประจวบคีรีขันธ์


เกษตร-เคมีทางการเกษตร

Tourist&Business

Prachuap Khiri Khan

105


อุตสาหกรรม-เครื่องจักรกล

ด้านอุตสาหกรรม-เครื่องจักรกล รวบรวมรายชื่อธุรกิจอุตสาหกรรมหลายประเภทแตกต่างกันไป ทั้งผู้จ�ำหน่าย โรงงานผู้ผลิต อุปกรณ์เครื่องไฟฟ้า งานไม้ งานฝีมือ หัตถกรรม น�้ำมัน มอเตอร์ไฟฟ้า แผงวงจร และอื่นๆ อีกมากมาย หมวดกลึง ผู้รับจ้ าง ผู้รับเหมา l

โรงกลึงรั ตนสมบูรณ์ โทร. 0-3262-2421, 0-3254-4309 เจริญมิตร โรงกลึง โทร. 0-3261-1287 เมืองประจวบคีรีขันธ์ ซี เอ็น แมชชีน ร้ าน โทร. 0-3255-1058 เมืองประจวบคีรีขันธ์ น้ อยการช่ าง ร้ าน โทร. 0-3260-3951 เมืองประจวบคีรีขันธ์ มานะชัย โรงกลึง โทร. 0-3251-1593 ประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ วิมลการช่ าง ร้ าน โทร. 0-3261-1745 ประจวบคีรีขันธ์ สาครการช่ าง ร้ าน โทร. 0-3260-2136 ประจวบคีรีขันธ์ อุดมโลหะการช่ างโรงกลึง โทร. 0-3267-1104 ประจวบคีรีขันธ์ กลโลหะ หจก โทร. 0-3257-1028 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ แกะการช่ าง ร้ าน โทร. 0-3267-1904 ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์

106

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...ประจวบคีรีขันธ์

พระจอมเกล้ า โรงกลึง โทร. 0-3262-2438 ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ พิสิฐภัณฑ์ เอ็นจิเนียริ่ง หจก โทร. 0-3254-8459 บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ วราแมคคานิคอลเซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-3269-2216 บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ วิทยา โรงกลึง โทร. 0-3269-3081 บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ สุรชัย โรงกลึง โทร. 0-3267-1313 ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ กิจการช่ าง ร้ าน โทร. 0-3267-1794 ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ ลิม้ เซียเส็ง ร้ าน โทร. 0-3269-1035 บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ พัฒนาการช่ าง โรงกลึง   ที่อยู่: 56/1-2 แนบเคหาสน์ ต�ำบลหัวหิน อ�ำเภอ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทรศัพท์: 042 581 188 คลินิกมอเตอร์ ไซด์ โทร. 032-816111-2 032-816111 โรงกลึงเยือ้ ง โทร. 032-611205

หมวดเครื่ องจักรกล และเครื่ องมือกล l

ฟู้ดส์ อีควิปเม้ นท์ แอนด์ แมชชีนเนอรี่ ส์ จก บริษัท โทร. 0-3254-2208-9 ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ส โลหะกิจการช่ าง หจก โทร. 0-3257-1308 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

หมวดซ่ อม เครื่ องจักรกล l

สัมมาเซอร์ วสิ หจก โทร. 0-3260-4584 เมืองประจวบคีรีขันธ์ ซังกิวไทย จก บริษัท โทร. 0-3269-2423-4 บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ ศิริวัฒน์ ดเิ วลลอปเมนท์ 2003 หจก โทร. 0-3269-2374 บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์

หมวดซ่ อม อิเล็คทรอนิกส์ เครื่ องมือ และอุปกรณ์ l

กมลอีเลคโทรนิคส์ โทร. 0-3260-1390 เมืองประจวบคีรีขันธ์ เล็ก อิเลคทรอนิคส์ ร้ าน โทร. 0-3253-0670 เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์


สินค้า และธุรกิจบริการ

ด้านสินค้า และบริการธุรกิจ เป็นหมวดเกี่ยวกับสินค้าและการบริการ ที่ค่อนข้างจะมีความสัมพันธ์กับหมวดอื่นน้อยมาก สินค้าและบริการ ซึ่งค้นหาในหมวดอื่นไม่พบ ท่านอาจพบได้ ในหมวดนี้ เช่น การบรรจุหีบห่อ การขนส่งทางเรือและทางอากาศ ห้างสรรพสินค้า กราฟฟิคดีไซน์ ของเล่นเด็ก การบัญชี รวมทั้งระบบการรักษาความปลอดภัย

Tourist&Business

Prachuap Khiri Khan

107


สินค้า และธุรกิจบริการ l

หมวดกุญแจ-บริการ

K.การกุญแจ ที่ตั้ง : ตรงข้ามสถานีรถไฟ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ Tel. 08-6886-5348, 06-2629-6582 l

l

l

l

หมวดคอมพิวเตอร์ ซ่ อม-ติดตั้ง

ร้ าน Mr. IT & CCTV ที่ตั้ง : 53/28 ถ.สุขใจ ต.ประจวบ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ Tel. 06-4450-6650 l

หมวดถ่ ายเอกสาร เครื่ องใช้

ร้ านหัวหินก๊ อปปี ้ เซ็นเตอร์ ที่ตั้ง : 146/56 หมู่บ้านเขา ตะเกียบ ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ Tel. 0-3265-4555 Fax. 0-3241-0663 ดู AD 4 สี หน้ า 37

หมวดเสื้อผ้ า ปลีก-ส่ ง

ดู AD 4 สี หน้ า 35

l

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

ปั ณณทรั พย์ จิวเวอรี่ พอนช๊ อป ที่ตั้ง : ชั้น 2 หัวหินมาร์เก็ตวิลเลจ Tel. 08-1659-7972, 0-3252-6167

บีพี คอมโบ้ ที่ตั้ง : 116 หมู่ 4 ต.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ Tel. 08-1005-8153

ดู AD 4 สี หน้ า 14

ดู AD 4 สี หน้ า 5

l l

หมวดลูกโป่ ง-จ�ำหน่ าย

ปลายศิลป์ ที่ตั้ง : 53/6 ถ.เพชรเกษม อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ Tel. 08-6033-3910

l

หมวดทนายความ

ดู AD 4 สี หน้ า 9

l

Hua Hin Home Art ที่ตั้ง : สาขา 1 ใกล้สวนน�้ำ วานา นาวา (200 ม.) Tel. 08-5631-4488 สาขา 2 ซ.ตลาดน�้ำหัวหิน ใกล้วัดทับใต้ 300 ม. Tel. 09-3175-3566

หมวดป้าย

ลูกโป่ งทับสะแก ที่ตั้ง : 155/2 หมู่ 1 ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77130 Tel. 09-0669-6298 ดาว, 09-2961-6592 นุ๊ก

หมวดจัดตกแต่ งสวน

หมวดเครื่ องดนตรี

TK.MUSIC ที่ตั้ง : 267 หมู่ 1 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130 Tel. 08-0652-6621

หมวดร้ านสัก วงพรอนันต์ ที่ตั้ง : 202/3 หมู่ 4 ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77130 Tel. 08-4884-0656, 08-9550-2354, 09-5874-2088

ดู AD 4 สี หน้ า 14

ดู AD 4 สี หน้ า 12

๑ ใน...ประจวบคีรีขันธ์

หมวดเครื่ องประดับ

l

T-Screen Huahin ที่ตั้ง : ตลาดเปิดท้ายแกรนด์ 39/373 ม.ผาสุข ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ Tel. 08-7704-0152, 08-7767-4427

INSPIRED TATTOO 95 Tel. 09-5105-5554, 09-5068-2735

108

l

บริษัท สิริกาญจน์ การบัญชี จ�ำกัด ที่ตั้ง : 34/104 ซ.หัวหิน 94 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 Tel. 0-3282-6132, 08-1986-5392 Fax. 0-3282-6133

หมวดกีฬา-อุปกรณ์

ดาวกีฬา ที่ตั้ง : 74/6 ถ.แนบเคหาสน์ ซ.หัวหิน 55/1 ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 Tel. 08-5946-5636, 08-3988-1796, 0-3251-3442

หมวดบริการท�ำบัญชี

ส�ำนักงานกฎหมาย สุวรรณ ทองกรอยและคณะ ที่ตั้ง : 42/1 ถ.พิทักษ์ชาติ ต.ประจวบ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 Tel. 0-3260-2212, 08-1309-8043

ดู AD 4 สี หน้ า 4

l

หมวดเครื่ องกรองน�้ำ

HUA HIN FILTER ที่ตั้ง : 25/71 ซ.112 ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ Tel. 08-0235-2873, 06-2645-9929


สินค้า และธุรกิจบริการ หมวดเต้ นท์ ผู้ผลิต-จ�ำหน่ าย l

l

หมวดสูบส้ วม-บริการ

แก้ ว หัวหิน เต็นท์ เช่ า ที่ตั้ง : 182/101 ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ Tel. 08-6560-6986 l

หมวดรั บซื้อของเก่ า

นิรุต สูบส้ วม ที่ตั้ง : 480/15 ต.ปากน�้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77220 Tel. 09-2814-8298

หมวดดาวเทียม รั บติดตั้ง-อุปกรณ์

l

ร้ าน CN เจ้ เหรี ยญ รั บซือ้ ของมือสอง ที่ตั้ง : 19/2 หมู่บ้านเขาน้อย ข้างวัดเขาอิติ ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ Tel. 09-4219-5165, 09-8489-4409, 09-4449-6900

หมวดบริการขนส่ ง สินค้ าทางบก l

โกล้ วนขนส่ ง กระบี่จก บริษัท โทร. 0-3255-0326 เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ ร่ อนทองชัย หจก โทร. 0-3261-1185 เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ ซี เอ อาร์ เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-3254-8272-4 บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ ตัง้ อี่ฮัว้ ขนส่ ง จก บริษัท โทร. 0-3269-1225 บางสะพาน บางสะพานทรานสปอร์ ต จก บริษัท โทร. 0-3269-1351-3 บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ ร่ อนทองชัย หจก โทร. 0-3262-2898 ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์

อุดมดาวเทียม ที่ตั้ง : 2/89 หมู่ 10 หมู่บ้านดอนเหียง ถ.เพชรเกษม ต.เกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ Tel. 08-6875-2245 ศิริภณ ั ฑ์ ทรานสปอร์ ต หจก โทร. 0-3269-2196 บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ เสกสันต์ ประมุข หจก โทร. 0-3262-2328 ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ l

หมวดของเก่ า ผู้รับซื้อ

ปาริฉัตรรี ไซเคิล ต้ นมะม่ วงริมทางรถไฟ โทร. 08-7103-1811, 08-3700-6051

หมวดร้ านขายของช�ำ และของใช้ ประจ�ำวัน l

ร้ านมหาลาภ (ตัง้ เซ้ งฮวด) โทร. 0-3267-1234 กฤติกา ร้ าน โทร. 0-3260-1533 เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ ก๊ วยงักเฮง ร้ าน โทร. 0-3251-1275 ประจวบคีรีขันธ์ ก๊ วยซ้ วงเฮง ร้ าน โทร. 0-3253-1382 ประจวบคีรีขันธ์ ก๊ วยเซ่ งเฮง ร้ าน โทร. 0-3253-0235 ประจวบคีรีขันธ์ กังวานพานิช ร้ าน โทร. 0-3251-1856 กิ่ง สุวรรณพิทกั ษ์ แผง โทร. 0-3253-0162 เกียรติชัย ร้ าน โทร. 0-3251-1650 ประจวบคีรีขันธ์ เกียรติเทเลอร์ ร้ าน โทร. 0-3268-1275 ประจวบคีรีขันธ์ คลีนิคนายแพทย์ ไพรั ช โทร. 0-3251-1130 ประจวบคีรีขันธ์ ควงเซ้ งฮวด ร้ าน โทร. 0-3251-1262 ประจวบคีรีขันธ์ คิวท์ เพรสประจวบฯ โทร. 0-3261-1290 เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ เคียมม่ งไถ่ ร้ าน โทร. 0-3251-1272 ประจวบคีรีขันธ์ จิตรยนต์ ร้ าน โทร. 0-3260-1325 ประจวบคีรีขันธ์ จิวหมงเฮง ร้ าน โทร. 0-3267-1604 ประจวบคีรีขันธ์ เจริญชัยพานิช ร้ าน โทร. 0-3261-1135 ฉั่วกิมเซีย้ ร้ าน โทร. 0-3261-1073 ด�ำรงรั กษ์ ลิม้ ประเสริฐ แผง โทร. 0-3261-1832

เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ ตั๋กเซ้ ง ร้ าน โทร. 0-3261-1108 เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ ตัง้ ถาวรการ อู่ โทร. 0-3257-6201-2 ทงยิน้ สโตร์ หจก โทร. 0-3260-2333 เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ ไท้ ที ร้ าน สาขา โทร. 0-3261-1289 เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ นวลละออ ร้ าน โทร. 0-3262-2209 ประจวบคีรีขันธ์ นิวซ้ งเฮง ร้ าน โทร. 0-3251-1759 ประจวบคีรีขันธ์ โนราห์ ร้ าน โทร. 0-3260-1220 ประจวบคีรีขันธ์ บุ้นเฮง ร้ าน โทร. 0-3266-1335 เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ บุบผา แซ่ ลมิ ้ แผง โทร. 0-3255-0395 เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ ปริญญาพานิช ร้ าน โทร. 0-3261-1210 เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ เปงชุนพานิช ร้ าน โทร. 0-3261-1268 เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ เพ็ญ ร้ าน โทร. 0-3260-1465 เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ ไพโรจน์ การช่ าง โทร. 0-3251-1126 ประจวบคีรีขันธ์ ภูการช่ างร้ าน โทร. 0-3260-1239 เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ ลาภเจริญก่ อสร้ าง หจก โทร. 0-3251-1126 ประจวบคีรีขันธ์ ลิม้ ฮวดหลี ร้ าน โทร. 0-3269-7156 ประจวบคีรีขันธ์ ลีช้ ่ ุนเฮง ร้ าน โทร. 0-3262-2227 ประจวบคีรีขันธ์ ลีใ้ ช่ ฮะ ร้ าน

Tourist&Business

Prachuap Khiri Khan

109


สินค้า และธุรกิจบริการ โทร. 0-3267-1807 ประจวบคีรีขันธ์ วาสนา ร้ าน โทร. 0-3251-1372 เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ วิรัช เทียนสว่ าง แผง โทร. 0-3253-0669 ประจวบคีรีขันธ์ วีระ ร้ าน โทร. 0-3253-6384 ประจวบคีรีขันธ์ เวียงฮง ร้ าน โทร. 0-3251-1294 ประจวบคีรีขันธ์ ศรี ทอง ร้ าน โทร. 0-3262-2193 ประจวบคีรีขันธ์ ศิริวรรณ โกศลสมพลกิจ แผง โทร. 0-3260-1646 ประจวบคีรีขันธ์ ศุภลักษณ์ ร้ าน โทร. 0-3260-1233 เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ สีจนั ทร์ ร้ าน โทร. 0-3251-1372 ประจวบคีรีขันธ์ หนึ่งพานิช ร้ าน โทร. 0-3262-2396 ประจวบคีรีขันธ์ หวานหวานพานิช โทร. 0-3260-1239 เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ แหลมทองไอสครี ม โทร. 0-3251-1407

110

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...ประจวบคีรีขันธ์

ประจวบคีรีขันธ์ อลิสาพานิช ร้ าน โทร. 0-3261-1565 เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ อึง้ จงเซีย้ ร้ าน โทร. 0-3267-1016 ประจวบคีรีขันธ์ อึง้ เฮียบฮวด ร้ าน โทร. 0-3267-1502 ประจวบคีรีขันธ์ อุงมุยเฮียง ร้ าน โทร. 0-3261-1208 ประจวบคีรีขันธ์ อุดมพานิช ร้ าน โทร. 0-3261-1222 เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ อุปกรณ์ การค้ า ร้ าน โทร. 0-3260-2186 เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ เอี่ยมเจริญ ร้ าน โทร. 0-3267-1042 ประจวบคีรีขันธ์ ฮกง้ วน แซ่ ตนั แผง โทร. 0-3260-2484 เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ ฮ่ วยแซตึง้ ร้ าน โทร. 0-3268-1256 ประจวบคีรีขันธ์ ฮั่วเองจั่น ร้ าน โทร. 0-3251-1217 ประจวบคีรีขันธ์ เฮ้ งเทียมฮวด ร้ าน โทร. 0-3267-1901 ประจวบคีรีขันธ์ กรั ณย์ กุลวัฒนาพันธ์ แผง

โทร. 0-3253-0548 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มการเกษตรกรท�ำสวน พงศ์ ประศาสน์ โทร. 0-3254-8462 บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มออมทรั พย์ หมู่บ้านหนองกา โทร. 0-3262-3073 ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ก๊ วยคุงเซ้ ง ร้ าน โทร. 0-3251-1437 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ กังฮะพานิช ร้ าน โทร. 0-3263-1123 ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ กิม้ ฮั่วล้ ง ร้ าน โทร. 0-3267-1152 ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ ควงเซ่ งชั่น ร้ าน โทร. 0-3251-1104 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ควงเซ้ งล้ ง ร้ าน โทร. 0-3251-1021 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ควงเซ้ งฮวด ร้ าน โทร. 0-3251-1318 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ โค้ วจิบเซ้ ง ร้ าน โทร. 0-3267-1052 ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ เจ็ง บุ้ง ฮวด ร้ าน โทร. 0-3267-1112 ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ เจนจิรา ร้ าน

โทร. 0-3251-2314 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ เจริญการค้ า ร้ าน โทร. 0-3267-1589 ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ เจริญไชย ร้ าน โทร. 0-3269-1250 บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ เจียมซ้ งง้ วน ร้ าน โทร. 0-3269-1050 บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ ทรั พย์ ทวีกจิ ร้ าน โทร. 0-3269-1533 บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ ประนอม ร้ าน โทร. 0-3251-1459 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ เพาะพาณิชย์ ร้ าน โทร. 0-3251-1523 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ลิม้ จงเง็ก ร้ าน โทร. 0-3269-1154 บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ ศรี นครโกร์ เซอร์ ร่ ี 2002 หจก โทร. 0-3253-0212 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ สง่ าศิลป์ ร้ าน โทร. 0-3263-1111 ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สถาพร ร้ าน โทร. 0-3262-1923 ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สร้ อยแก้ ว ร้ าน โทร. 0-3267-1442


สินค้า และธุรกิจบริการ ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ สวัสดิการ รร กสร ทบ ร้ าน โทร. 0-3255-5094 ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สายธาร ร้ าน โทร. 0-3262-2285 ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สายรุ้ ง ร้ าน โทร. 0-3262-1652 ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สาริกา ร้ าน โทร. 0-3269-1100 บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ สุนีย์พานิชย์ ร้ าน โทร. 0-3269-1095 บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ สุรศักดิ์ โชคสุชาติ แผง โทร. 0-3251-2917 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ สุวรรณชาด จก บริษัท โทร. 0-3251-4411 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ แสงชัยพานิช ร้ าน โทร. 0-3262-1538 ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ แสงทอง ร้ าน โทร. 0-3267-1185 ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ แสงฟ้า ร้ าน โทร. 0-3251-1388 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ อิศราภัณฑ์ ร้ าน

โทร. 0-3269-5007-8 บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ ก๊ วยซ้ วงเฮง ร้ าน โทร. 0-3253-0661 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ กะทิ ร้ าน โทร. 0-3267-1881 ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ โง้ วง่ วนเซ้ ง ร้ าน โทร. 0-3251-3311 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ โง้ วเต๊ กเซ้ ง ร้ าน โทร. 0-3251-1317 เจริญพานิช ร้ าน โทร. 0-3263-1142 เจริญสินพานิช ร้ าน โทร. 0-3262-2135 เจียมซ่ งจัว้ ร้ าน โทร. 0-3269-1114 เจ๊ ป๊ ุหัวหิน โทร. 0-3251-1802 ซุ่นไถ่ เชียง ร้ าน โทร. 0-3251-1540 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ เซ่ งฮง ร้ าน โทร. 0-3251-1521 ต รุ่ งเรื อง โทร. 0-3267-1045 ตัง้ กิมไถ่ ร้ าน โทร. 0-3262-1383 ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ตัง้ เซ่ งหลี

โทร. 0-3269-5035 บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ ตัง้ เต็กเฮง ร้ าน โทร. 0-3269-5109 บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ ตัง้ ม่ งกี่ ร้ าน โทร. 0-3262-2382 ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ตัง้ ยั่งยืน ร้ าน โทร. 0-3251-5736 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ตัง้ ยิกชิน ร้ าน โทร. 0-3267-1444 ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ ตัง้ ฮกเฮง โทร. 0-3262-2231 ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ตัง้ เฮงใช้ ร้ าน โทร. 0-3267-1603 ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ ทองค�ำ ร้ าน โทร. 0-3251-1164 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

หมวดคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ ต่อพ่ วง ผู้จำ� หน่ าย l

ไอทีเน็ต เซอร์ วสิ ร้ าน โทร. 0-3253-0214 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

จิรายุ แอดวานซ์ เน็ตเวิค จก บริษัท โทร. 0-3260-2173 เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ คอมสิริ จก บริษัท โทร. 0-3253-3698-9 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ธวัชชัย แอร์ แอนด์ คอมพิวเตอร์ โทร. 0-3247-1008, 08-1697-4589, 08-1697-4589 เคพีอนิ โนเวชั่น หจก โทร. 0-3253-0202 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ วันคอม จก บริษัท โทร. 0-3251-4414-5 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ เอ บี คอมพิวเตอร์ ร้ าน โทร. 0-3253-3688 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ไทยคอม โอ เอ จก บริษัท โทร. 0-3268-1055 กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ พีไอทีโปรเฟสชันแนล จก บริษัท โทร. 0-3262-2124 ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ไมโครเทค ซิสเต็ม แอนด์ โอเอ จก บริษัท โทร. 0-3254-4356 ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชัยชาญคอมพิวช็อป หจก โทร. 0-3257-3376 กิ่ง อ. สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์

Tourist&Business

Prachuap Khiri Khan

111


สินค้า และธุรกิจบริการ หมวดเครื่ องเขียน ขายปลีก l

พัฒนภัณฑ์ ร้ าน โทร. 0-3260-1298 เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ รุ่ งโรจน์ วทิ ยา ร้ าน โทร. 0-3262-1785 ประจวบคีรีขันธ์ วรรณา ร้ าน โทร. 0-3262-2307 ประจวบคีรีขันธ์ วิทยาภัณฑ์ ร้ าน โทร. 0-3267-1147 ประจวบคีรีขันธ์ อุ่นรุ่ งกิจ ร้ าน โทร. 0-3260-2150 เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ ฮั่วเฮงพานิช ร้ าน โทร. 0-3251-1118 ประจวบคีรีขันธ์ วุฒชิ ัย ร้ าน โทร. 0-3269-1179 บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ จิตรกรธุรกิจ (1994) หจก โทร. 0-3254-2063 ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ป๊อก ร้ าน โทร. 0-3267-1787 ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ เพ็น แอนด์ เปเปอร์ โทร. 0-3251-1010 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

หมวดดอกไม้ ขายปลีกและรั บจัด l

นิ่มนวล เจริญตันตระกูล แผง โทร. 0-3253-1377 ประจวบคีรีขันธ์ มลฤดี ร้ าน โทร. 0-3253-0395 ประจวบคีรีขันธ์ อุ่นสิริโชค ร้ าน โทร. 0-3260-1453 เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ นงนาฏ นันท์ ดำ� แผง โทร. 0-3262-1034 ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ หนึ่งดอกไม้ สด

112

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...ประจวบคีรีขันธ์

(ข้างเทสโก้โลตัส สาขาปราณบุรี) โทร. 08-1010-1599, 08-4394-9829 นิวัติ พึ่งวังทอง แผง โทร. 0-3254-2295 ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ดอกไม้ เจ๊ มา ร้ าน โทร. 0-3253-0490 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

หมวดถ่ ายรู ป-ล้ าง อัด ขยาย ฟิ ล์ มขาวด�ำ และฟิ ล์ มสี l

กิตติ กรนานันท์ ห้ องภาพกิตติกร โทร. 0-3261-1128 ประจวบคีรีขันธ์ เกาะยายฉิมโฟโต้ โทร. 0-3269-7194 ประจวบคีรีขันธ์ เจิดศิลป์ ห้ องภาพ โทร. 0-3260-1486 ประจวบคีรีขันธ์ ฉายากร ร้ าน โทร. 0-3268-1248 ประจวบคีรีขันธ์ ไทยอ๊ าร์ ต ห้ องภาพ โทร. 0-3261-1045 เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ ไพอาร์ ต โทร. 0-3255-4226 เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ สมภพโฟโต้ เอ็กซ์ เพรส ร้ าน โทร. 0-3261-1252 เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ ปราณบุรีโกดัก ร้ าน โทร. 0-3262-1176 ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ศิวลิ ัยคัลเลอร์ แล็ป โทร. 0-3267-1910 ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ สมชายเอ็กซ์ เพลส โทร. 0-3251-1985 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ สมัยศิลป์ 2 ร้ าน โทร. 0-3251-1621 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ สุริยาคัลเลอร์ แลป ร้ าน โทร. 0-3251-1348 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ เชี่ยวชาญโฟโต้ เอ๊ กซ์ เพรส ร้ าน

โทร. 0-3254-4108 ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ วัฒนาโฟโต้ เอ็กซเพรส ห้ องภาพ โทร. 0-3254-2356 ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ วิบลู ย์ คัลเลอร์ แล็ป ร้ าน โทร. 0-3267-1211 ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ สมัยศิลป์ ห้ องภาพ โทร. 0-3251-1621-2 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ห้ องภาพเล็กโฟโต้ แฟร์ ร้ าน โทร. 0-3254-8250 บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ l

หมวดทนายความ

ขุนอักษร สนง ทนายความ โทร. 0-3261-2224 ประจวบคีรีขันธ์ พนมขุนอักษร สนง ทนายความ โทร. 0-3261-1224 เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ ศักดา สิทธิวไิ ล สนง ทนายความ โทร. 0-3261-1665 เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ ปราณบุรี สนง ทนายความ โทร. 0-3262-1547 ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ภาคภูมิ ทรั พย์ มา สนง ทนายความ โทร. 0-3251-2282 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ มังกร จันทร์ แก้ ว สนง ทนายความ โทร. 0-3269-1537 บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์

หมวดโทรศัพท์ มือถือและอุปกรณ์ l

กอบทรั พย์ มอเตอร์ ท่ ายาง หจก โทร. 0-3260-3812-3 เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ คอลล์ วัน จก บริษัท โทร. 0-3260-4485 เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ จูเนียร์ โฟน ร้ าน โทร. 0-3260-3589 เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ วี เจ โฟน ร้ าน โทร. 0-3268-8374 ประจวบคีรีขันธ์ แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ

จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-3261-1315 เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ กอบทรั พย์ มอเตอร์ ท่ ายาง หจก โทร. 0-3251-5850 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ กอบทรั พย์ มอเตอร์ ท่ ายาง หจก โทร. 0-3262-1522 ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ คอมทู จก บริษัท โทร. 0-3254-8262-3 บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ ดีโฟน 2 ร้ าน โทร. 0-3253-0549 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ โมบายโฟนแอดวานซ์ จก บริษัท โทร. 0-3254-4665 ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เอ็ม แอนด์ เอ คอมมูนิเคชั่น หจก โทร. 0-3254-4419 ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เอ็ม แอนด์ เอ คอมมูนิเคชั่น หจก โทร. 0-3251-4111-3 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ คอมทู จก บริษัท โทร. 0-3262-1406 ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เจเคไฮเทค หจก โทร. 0-3251-2484 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ซิตตีโ้ มบาย ร้ าน โทร. 0-3269-2271 บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ บลิส-เทล จก บริษัท โทร. 0-3253-0318 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ วี-เทค คอมมูนิเคชั่น จก บริษัท โทร. 0-3262-2729 ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วสิ จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-3254-7449 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ l

หมวดน�้ำแข็ง

ร้ านโชคเจริญ โรงน�ำ้ แข็ง โทร. 0-3262-1544, 622072 คลองวาฬอินเตอร์ ไอซ์ จก บริษัท โทร. 0-3266-2049-50 เมืองประจวบคีรีขันธ์


สินค้า และธุรกิจบริการ น�ำ้ แข็งโม่ (ร้ านแอน) ร้ าน โทร. 0-3253-0464 ประจวบคีรีขันธ์ พรเทพ โรงน�ำ้ แข็ง โทร. 0-3251-1046 ประจวบคีรีขันธ์ ภาคใต้ การประมง หจก โทร. 0-3260-4439 เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ มานะการโยธาและเพื่อน หจก โทร. 0-3255-0865 เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ น�ำ้ แข็งแพรว ร้ าน โทร. 0-3269-1097 บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ พรเทพ 4 โรงน�ำ้ แข็ง โทร. 0-3251-1446 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ พานทองพานิช ร้ าน โทร. 0-3269-1097 บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ โรงน�ำ้ แข็ง โชคเจริญ โทร. 0-3262-1544 ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ โรงน�ำ้ แข็งปราณบุรี โทร. 0-3254-4599 ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ โรงน�ำ้ แข็งพรทวี (1998) โทร. 0-3269-7424 บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ ส บริการ แผนกน�ำ้ แข็งยูนิค โทร. 0-3251-1705 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ส บริการ ร้ าน

โทร. 0-3251-1089 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ สยามทองน�ำ้ แข็งไทย จก บริษัท โทร. 0-3269-3064 บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ สหหัวหิน โรงน�ำ้ แข็ง โทร. 0-3251-1065 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ สหหัวหิน โรงน�ำ้ แข็ง โทร. 0-3253-5733 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ เจียม น�่ำเต็ก ร้ าน โทร. 0-3267-1090 ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ ใช่ เส็ง ร้ าน โทร. 0-3251-1162 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ แหนบทองเอ็นเตอร์ ไพรส์ จก บริษัท โทร. 0-3263-1400 ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ l

หมวดบริการท�ำบัญชี

มานิตย์ การบัญชี โทร. 0-3260-1155 เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ ทีเอสการบัญชี (เอสเอ็มอี) เซอร์ วสิ เซส จก บริษัท โทร. 0-3262-2650-1 ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพานการบัญชี สนง โทร. 0-3269-2482 บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์

l

หมวดบัญชี-กฎหมาย

ส�ำนักงาน พีแอนด์ เอ ศูนย์ การแปลนานาชาติและกฎหมาย โทร. 0-3253-2973, 0-3253-2974 โทรสาร 0-3253-2975 www.notary-th.com E-mail : info@notary-th.com l

หมวดป้ายโฆษณา

เค เอส เจ อีซ่ ีล๊ ุค จก บริษัท โทร. 0-3251-1103 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ แดนไพรโปสเตอร์ ร้ าน โทร. 0-3268-8255

หมวดเพชรพลอย และทองรู ปพรรณ ขายปลีก l

ศิริภณ ั ฑ์ สาขา ร้ าน โทร. 0-3251-1684 เกรทโอเรี ยนเต็ลจิวเวลรี่ จก บริษัท โทร. 0-3251-1754 ศรี สุวรรณ ห้ างทอง โทร. 0-3262-2232 อัญมณีเฮ้ าส์ ซ่ งิ จก บริษัท โทร. 0-3251-2877-8 หัวหินลีกาซี จก บริษัท

โทร. 0-3251-6605-9

หมวดรั กษา ความปลอดภัย-บริษัท l

หัวหินการ์ ดและท่ องเที่ยว หจก โทร. 0-3253-0311 เวสเทิร์น เซฟการ์ ด จก บริษัท โทร. 0-3254-8267 l

หมวดโรงพิมพ์

เยือ้ ง เชาวนปรี ชา การพิมพ์ โทร. 0-3260-1446 เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ สมบัตกิ ารพิมพ์ โทร. 0-3255-1051-3 เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ หัวหินการพิมพ์ ร้ าน โทร. 0-3251-3538 ประจวบคีรีขันธ์ สมเกียรติการพิมพ์ โทร. 0-3262-2306 ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สหายการพิมพ์ ร้ าน โทร. 0-3267-1566 ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ หัวหินสาร จก บริษัท โทร. 0-3251-2345 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ กุยบุรีการพิมพ์ ร้ าน โทร. 0-3257-7126 กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สุวรรณหงส์ การพิมพ์

Tourist&Business

Prachuap Khiri Khan

113


สินค้า และธุรกิจบริการ โทร. 0-3269-1054 บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ อภิญญา การพิมพ์ โทร. 0-3251-5563 หัวหิน ไร่ ใหม่ การพิมพ์ ร้ าน โทร. 0-3268-8445 อ. สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์

หมวดศาสนา เครื่ องอัฐบริขาร และของใช้ ในพิธี l

ร้ านอรุ ณภัณฑ์ โทร. 0-3260-2197 กาญจนา ร้ าน โทร. 08-6799-9737, 0-3267-1400 ไทยพานิช ร้ าน โทร. 0-3267-1458 ประจวบคีรีขันธ์ รวมพานิช ร้ าน โทร. 0-3242-5362, 0-3241-4622, 08-1828-9070 ล ชัยศิริ ร้ าน โทร. 0-3253-0428 ประจวบคีรีขันธ์ ล้ อไท้ ล้ง โทร. 0-3261-1202 เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ ลิม้ เล่ งเฮงสังฆภักฑ์ ร้ าน โทร. 0-3268-1254-5 ประจวบคีรีขันธ์

114

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...ประจวบคีรีขันธ์

อรุ ณภัณฑ์ ร้ าน โทร. 0-3260-2197 ประจวบคีรีขันธ์ จรั ญสังฆภัณฑ์ ร้ าน โทร. 0-3267-1862 ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ สากลพาณิชย์ 2 ร้ าน โทร. 0-3262-1259 ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ มุ่ยจิว ร้ าน โทร. 0-3251-2255 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ละเมียดพานิช ร้ าน โทร. 0-3269-1012 บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ ไพบูลย์ ร้ าน โทร. 0-3268-8367 อ. สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์

หมวดสรรพสินค้ า ห้ างและร้ าน l

จีอ้ ันตึง๊ ซุปเปอร์ มาร์ เก็ต โทร. 0-3251-3400 โทรสาร. 0-3251-1011 ชูพนั ธ์ ห้ างสรรพสินค้ า โทร. 0-3251-1337 ประจวบคีรีขันธ์ นานาภัณฑ์ ห้ าง โทร. 0-3261-1144 ประจวบคีรีขันธ์ สมบูรณ์ พานิช ร้ าน โทร. 0-3260-2108

เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ บริบรู ณ์ สรรพสินค้ า ร้ าน โทร. 0-3251-1305 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ โรบินสัน ห้ าง โทร. 0-3251-2155 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน ช็อปปิ ้ งมอลล์ โทร. 0-3251-3682 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

หมวดห้ องเสื้อ ขายส่ ง-ผู้ผลิต l

MILANO COSTUMES โทร. 0-3253-3639 J.P.TAILOR Tel : 0-3253-0608, 08-6033-4856 จีโน่ แฟชั่น โทร. 08-6769-1946, 0-3251-1411 l

หมวดอาหารกระป๋อง

โดลไทยแลนด์ จก บริษัท โทร. 0-3251-1180 ทิปโก้ ฟูดส์ (ประเทศไทย) จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-3261-1386 เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ สับปะรดไทยประจวบ

จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-3260-1262 เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ ซีไอเอสรวมผลิตภัณฑ์ อาหาร จก บริษัท โทร. 0-3262-1969 ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ อุตสาหกรรมผลไม้ ปราณบุรี จก บริษัท โทร. 0-3254-4579-80 ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เนเชอรั ลฟรุ ต จก บริษัท โทร. 0-3262-2700-1 ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ผลไม้ กระป๋องไทย โรงงาน โทร. 0-3252-0339 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ โรงงานน�ำ้ ตาลประจวบ จก บริษัท โทร. 0-3262-1800 ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ อุตสาหกรรมผลไม้ ปราณบุรี จก บริษัท โทร. 0-3262-1138-9 ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ อุตสาหกรรมสับปะรด กระป๋องไทย จก บริษัท โทร. 0-3262-2059 ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เจริญฟู้ดส์ อุตสาหกิจ จก บริษัท โทร. 0-3268-8645-6 อ. สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ เถกิงอุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋อง จก บริษัท โทร. 0-3262-3078


สินค้า และธุรกิจบริการ อ. สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์

หมวดผลิตภัณฑ์ อาหาร l

โรงงานกุ้งแห้ ง โทร. 0-3251-2445 ธีรวรรณ โทร. 0-3277-0524, 08-6339-2162-3, 08-9770-9380 สุนันทา พิมพ์ ดี แผง โทร. 0-3260-1749 ประจวบคีรีขันธ์ จิวกิมเฮง ร้ าน โทร. 0-3267-1692 ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ มาลี ขุนสิทธิ์ แผง โทร. 0-3253-0233 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

หมวดอุปกรณ์ เสริมสร้ างความ ปลอดภัย l

กมาเอ็นเตอร์ ไพรซ์ หจก. โทร. 0-3251-5074, 08-1559-2051 โทรสาร. 0-3251-3398

หมวดบิลเลียดอุปกรณ์ l

ฌอทคิวสนุ๊กเกอร์ โทร. 0-2410-1439, 08-9204-5050, 08-1924-4421 แฟ็กซ์. 0-2865-4460

หมวดอุปกรณ์ เครื่ องใช้ โรงแรม และบังกะโล l

ห้ างหุ้นส่ วนจ�ำกัด ณัฐพรโพรเกรสชั่น โทร. 0-2241-0939, 0-2241-1799 แฟ็กซ์. 0-2243-2148

หมวดความสะอาด อุปกรณ์ เครื่ องใช้ l

H & H Supplies (Cha-Am) Co.,ltd. โทร. 0-3243-3710, 0-3243-3718 โทรสาร 0-3243-3719 E-mail : peemai2@hotmail.com www.hotelsupplies-chaam.com

Tourist&Business

Prachuap Khiri Khan

115


สินค้า และธุรกิจบริการ

116

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...ประจวบคีรีขันธ์


รถยนต์-อุปกรณ์ และอะไหล่

ด้านรถยนต์ อุปกรณ์-อะไหล่ ในหมวดนี้ส�ำหรับท่านที่ก�ำลังค้นหา ล้อและเครื่องยนต์ ถ้าท่านต้องการแลกเปลี่ยน เช่า ซื้อ ขาย ซ่อมล้าง ขัดเคลือบ ท�ำความสะอาด อุปกรณ์ประดับยนต์ และอะไหล่เครื่องมือ ท่านควรค้นหาในหมวดนี้ l

หมวดกระจกรถ

กระจกสามร้ อยยอด ร้ าน โทร. 0-3268-8013 ประจวบคีรีขันธ์

หมวดเครื่ องยนต์ อุปกรณ์ -เครื่ องใช้ และอะไหล่ l

เซียงกงปราณบุรี ร้ าน โทร. 0-3262-3850, 08-1880-0813 โทรสาร. 0-3262-3851 ว.อะไหล่ ยนต์ ร้ าน โทร. 0-3262-1968 ส ดีเซล ร้ าน โทร. 0-3262-1161 ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์

หมวดท่ อไอเสีย และท่ อพักขายปลีก l

รามอินทราเทอร์ โบ ร้ าน โทร. 0-3254-4218 ประจวบคีรีขันธ์

รุ่ งโรจน์ การช่ าง-ท่ อไอเสีย โทร. 0-3262-2010 ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ส เฮดเดอร์ โทร. 0-3268-8859 กิ่ง อ. สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ l

หมวดประกันภัย

ประกันภัย จก บริษัท (มหาชน) สาขาประจวบคีรีขันธ์ โทร. 0-3262-2118 ประจวบคีรีขันธ์ กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จก บริษัท โทร. 0-3255-1153-4 เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ ไทยประกันชีวติ จก บริษัท โทร. 0-3260-1513 ประจวบคีรีขันธ์ ไทยพัฒนาประกันภัย จก บริษัท โทร. 0-3255-1185-6 เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ น�ำสินประกันภัย จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-3261-1440 เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ วิริยะประกันภัย จก บริษัท โทร. 0-3255-1163-6

เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ สัมพันธ์ ประกันภัย จก บริษัท โทร. 0-3261-1198 เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ กรุ งเทพฯประกันภัยจก บริษัท โทร. 0-3262-2929 ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ กรุ งไทยพาณิชประกันภัย จก บริษัท โทร. 0-3254-7380 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ไทยประกันชีวติ จก บริษัท โทร. 0-3267-1310 ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ ไทยประกันชีวติ จก บริษัท โทร. 0-3251-1536 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ไทยประกันชีวติ จก บริษัท โทร. 0-3269-1235 บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ เอ ไอ เอ ส�ำนักงานตัวแทน (ปราณบุรี) โทร. 0-3262-3749 ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ กรุ งเทพฯประกันภัย จก บริษัท โทร. 0-3262-2928 ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เมืองไทยประกันภัย จก บริษัท โทร. 0-3254-4566

ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ลิเบอร์ ตปี ้ ระกันภัย จก บริษัท โทร. 0-3251-3211 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ วิริยะประกันภัย จก บริษัท โทร. 0-3254-4482 ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สยามประกันชีวติ จก บริษัท โทร. 0-3267-1666 ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ อาคเนย์ ประกันภัย (2000) จก บริษัท โทร. 0-3253-2679-80 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ เนชั่นไวด์ ประกันชีวติ จก บริษัท โทร. 0-3257-7093 กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เมืองกิตติคุณ จก บริษัท โทร. 0-3268-1231-2 กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์

หมวดเครื่ องประดับ และตกแต่ งรถยนต์ l

ขันติชัยประดับยนต์ ร้ าน โทร. 0-3260-1419 เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ Tourist&Business

Prachuap Khiri Khan

117


รถยนต์-อุปกรณ์ และอะไหล่ l

หมวดประกัน

บริษัท ประกันคุ้มภัย จ�ำกัด ที่ตั้ง : 231 ถ.ประจวบคีรีขันธ์ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ Tel. 0-3255-1270-1 Fax. 0-3255-1272 ที่ตั้ง : สาขาบางสะพาน 7/12-13 หมู่ 5 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ Tel. 0-3252-7705-8 Fax. 0-3252-7709 l

ROAD SERVICE ที่ตั้ง : 382 หมู่ 10 ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ Tel. 09-5659-6528, 06-4294-9962

อู่แอ๊ ดการช่ าง ที่ตั้ง : 489 หมู่ 5 ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ Tel. 08-1656-8455 Fax. 0-3268-8801

l

ดู AD 4 สี ปกหลังใน

เจต อะไหล่ ยนต์ ที่ตั้ง : 101 หมู่ 4 ต.ห้วยทราย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ Tel. 08-6669-3663, 08-5699-9278

หมวดรถยนต์ -อู่ซ่อม

อู่สมใจการช่ าง ที่ตั้ง : 209/1 หมู่ 9 ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 Tel. 08-1295-5963

หมวดรถยนต์ ใช้ แล้ ว ผู้รับซื้อ

D.D. ออโต้ ที่ตั้ง : 329/2 หมู่ 2 ต.วังก์พง อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120 Tel. 08-5186-8384 Fax. 0-3262-3112 ดู AD 4 สี หน้ า 35

อู่โชคศริรัตน์ ที่ตั้ง : 183/2 หมู่ 4 ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 Tel. 08-4726-0225 ร้ านเบ๊ เจริญกลการ ที่ตั้ง : 8/89 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ Tel. 0-3251-2191 Fax. 0-3253-0612

ดู AD 4 สี ปกหลังใน

รุ่ งเรื องบริการ ที่ตั้ง : 101 หมู่ 5 ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ Tel. 0-3268-9072, 0-3268-8306, 08-1448-7967

ดู AD 4 สี หน้ า 37

ไทยศิริดเี ซล สาขาชะอ�ำ อยู่ก่อนถึงสะพาน ลอยนิคม (ฝั่งขาขึ้น กทม.) Tel. 09-7234-8044 สาขาปราณบุรี Tel. 06-2356-2661

ร้ านยรรยงการช่ าง (บอยซ่ าส์ ท่อซิ่ง) ที่ตั้ง : 52/1 หมู่ 4 ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ Tel. 08-7069-0153, 08-9540-8123 ไดนาโม 4x4 ที่ตั้ง : 449/12 หมู่ 2 ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 Tel. 08-9043-3885

อู่นันเซอร์ วสิ ที่ตั้ง : 454/1 หมู่ 1 ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ Tel. 08-0659-3816

118

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...ประจวบคีรีขันธ์

หัวหิน บอดี ้ แอนด์ เพ้ นท์ ที่ตั้ง : 385 หมู่ 10 ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 Tel. 09-4949-2020

อู่พฒ ั น์ ชัยยนต์ (ช่ างน้ อง) ที่ตั้ง : 598/18 ถ.เพชรเกษม ต.ชะอ�ำ อ.ชะอ�ำ จ.เพชรบุรี Tel. 08-1880-7217

อู่สหเจริญยนต์ ที่ตั้ง : 12/1 หมู่ 4 ต.เกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77130 Tel. 08-9207-6975

อู่ ต.การช่ าง ที่ตั้ง : 62/4 ม.บ่อฝ้าย ถ.เพชรเกษม อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ Tel. 08-9410-0589 Fax. 0-3254-7179 บ้ านหม้ อหัวหิน 2003 ร้ าน โทร. 0-3253-0306 ประจวบคีรีขันธ์ ตัง้ ซินเม้ ง ร้ าน โทร. 0-3267-1037 ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ เพชรสยาม โทร. 0-3251-1893 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ แฟนซีแอร์ แอนด์ ซาวด์ ร้ าน โทร. 0-3262-2427 ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ส ประดับยนต์ ร้ าน โทร. 0-3253-0108 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ โชคเจริญกลการ ประดับยนต์ โทร. 0-3251-1472 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ บ้ านหม้ อหัวหิน 2003 ร้ าน โทร. 0-3254-7388 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ เบ๊ เจริญยนตรการ หจก โทร. 0-3254-7230-1 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ เลีย้ งไทยเฮง ร้ าน โทร. 0-3262-2005 ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สุไชยพาณิชย์ ร้ าน โทร. 0-3267-1030 ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์


รถยนต์-อุปกรณ์ และอะไหล่ หมวดรถยนต์ อุปกรณ์ ตกแต่ ง

l

l

ตี๋ ท่ อไอเสีย ปราณบุรี Tel. 09-2362-6265 3T AUTOSHOP ที่ตั้ง : 56/8 หมู่ 1 ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120 Tel. 08-0427-7772 ลิตเติล้ , 09-2460-1499 น้ องอ๊ อด, 08-4884-4569 เสี่ยเฟรม

เจ๊ พลอย ผักซิ่ง ที่ตั้ง : 34 ซ.4 ร่วมสุข ถ.เกาะหลัก ต.เกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ Tel. 09-2434-6218

ดู AD 4 สี หน้ า 36

l

หมวดปั๊ มน�้ำมัน

จิรนันท์ เซอร์ วสิ 2002 จก บริษัท โทร. 0-3260-4054 โทรสาร. 0-3260-1198 ประจวบคีรีขันธ์ ปิโตรเลียม จก บริษัท โทร. 0-3260-2508-9 เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ ปิโตรเลียม จก บริษัท โทร. 0-3251-5878 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ปราณบุรีการค้ า (ประจวบคีรีขันธ์ ) หจก โทร. 0-3262-1428 ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์

เครนปราณบุรี ที่ตั้ง : ทางเข้าถนนคนเดิน หน้าวัดเมืองปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ Tel. 08-7674-6023

ดู AD 4 สี หน้ า 36

ดู AD 4 สี ปกหลังใน

เก่ งท่ อไอเสีย ที่ตั้ง : 577 หมู่ 2 ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 Tel. 08-4012-6054

ช่ างอาร์ ต เมืองประจวบฯ ที่ตั้ง : ถ.เพชรเกษม ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ร้านตั้งอยู่ที่บ้านบึงข้างปั๊ม ปตท. ขาขึ้นกรุงเทพฯ) Tel. 08-9548-3858

กัณฑิมา วสันต์ ศริ ิ ว วสันต์ หจก โทร. 0-3251-1999 ประจวบคีรีขันธ์ เกียรติชัยสุวรรณเซอร์ วสิ หจก โทร. 0-3261-1498 เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ ชานเรื อน ห้ องอาหาร โทร. 0-3268-1696 ประจวบคีรีขันธ์ เด่ นเซอร์ วสิ โทร. 0-3251-1349 ประจวบคีรีขันธ์ ทวีผล (1992) จก บริษัท โทร. 0-3269-7180-2 ประจวบคีรีขันธ์ น�ำประจวบ จก บริษัท โทร. 0-3255-0375 เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ น�ำประจวบ จก บริษัท โทร. 0-3260-3206 เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ บางจากปิ โตรเลียม จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-3266-2056-7 เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ เล้ าฐานะเจริญ หจก

รุ่ งเรื องประดับยนต์ ที่ตั้ง : 243 หมู่ 1 ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี Tel. 0-3242-5971, 08-6308-0186 โทร. 0-3255-4391 เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ ว วสันต์ หจก ปั๊ มน�ำ้ มันตราดาว โทร. 0-3252-0442 ประจวบคีรีขันธ์ วิจติ ร มงคลประณีตเลิศ หจก โทร. 0-3261-1498 ประจวบคีรีขันธ์ สยามสหบริการ จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-3266-2043 เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ สิทธิชัยบริการ หจก โทร. 0-3261-1882 เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ อัจฉรากรณ์ ปิ โตรเลียม หจก โทร. 0-3255-4059 เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ คณะบุคคลนพชัย โทร. 0-3262-3814 ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ช้ างเผือกปิ โตรเลี่ยม จก บริษัท โทร. 0-3254-6344 ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ โชคสุขุม จก บริษัท

หมวดรถเครน-ให้ เช่ า

l

หมวดรถยก-รถสไลด์

รถยก รถสไลด์ สามร้ อยยอด ที่ตั้ง : 89/1 หมู่ 1 ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 71150 Tel. 08-1939-0583 โทร. 0-3252-2227 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ เหรี ยญชัยออยล์ หจก โทร. 0-3257-4198 ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ กุยบุรีบริการ หจก โทร. 0-3268-1517 กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ กุยบุรีมาร์ ท หจก โทร. 0-3268-2483 กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ช้ างเผือกปิ โตรเลียม จก บริษัท โทร. 0-3255-8123-4 บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ บริรักษ์ ร้ าน โทร. 0-3268-2466 กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ บางจากออยล์ บางสะพานน้ อย หจก โทร. 0-3269-9021 บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์

Tourist&Business

Prachuap Khiri Khan

119


รถยนต์-อุปกรณ์ และอะไหล่ เยี่ยมอุตสาหกิจ (หยู่ฮัว้ ) โรงงานปั่ นนุ่น โทร. 0-3268-1695 กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ วังยาวปิ โตเลี่ยม หจก โทร. 0-3268-8554 กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เกียรติชัยสุวรรณเซอร์ วสิ หจก โทร. 0-3267-1072 ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ โชคสุขุม จก บริษัท โทร. 0-3251-1967 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ โชคสุขุม จก บริษัท โทร. 0-3254-7260 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ทับสะแกออยส์ หจก โทร. 0-3267-1180 ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ ทิพรั ตน์ ปราณบุรี หจก โทร. 0-3254-0147 ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ พี ซี ทับสะแก (1994) จก บริษัท โทร. 0-3254-6454-7 ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ พี เอส สยามธุรกิจ จก บริษัท โทร. 0-3262-1679 ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ศิริวัฒนาพร จก บริษัท โทร. 0-3269-7167 บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ สหกรณ์ การเกษตรหนองพลับ จก โทร. 0-3257-1041

120

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...ประจวบคีรีขันธ์

หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ บางจากกรี นเนท จก บริษัท โทร. 0-3268-9542 สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ เพชรเกษมวัฒนา หจก โทร. 0-3262-3128 สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ ประเสริฐปราณบุรี หจก โทร. 0-3268-8555 สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ รุ่ งอรุ ณน�ำโชคบริการ หจก โทร. 0-3268-8039 สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์

ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรสยามศูนย์ ล้อ หจก โทร. 0-3251-1207 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ศูนย์ ล้อหัวหิน หจก โทร. 0-3252-0516 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ เอกชัย ไทร์ เซ็นเตอร์ ร้ าน โทร. 0-3251-5847 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ส พูนทรั พย์ ร้ าน โทร. 0-3268-8199 กิ่ง อ. สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์

l

หมวดผู้ขาย และจัดจ�ำหน่ ายยางรถ

l

มนัสเจริญการยาง หจก โทร. 0-3254-2324-5 ประจวบคีรีขันธ์ สอิง้ ทองการยาง ร้ าน โทร. 0-3261-1009 เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ ศิริภณ ั ฑ์ การยาง หจก โทร. 0-3269-2195 บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ ทับสะแกการยาง ร้ าน โทร. 0-3267-1132 ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ ประมวลกิจการยาง ผู้แทนจ�ำหน่ ายบริดจสโตน โทร. 0-3262-2024

D.N.A. Crossroad Garage 16/3 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทร. 08-7713-7971 E-mail : art9_nam@hotmail.com คาจิวาประจวบคีรีขันธ์ จก บริษัท โทร. 0-3254-4577 ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชะอ�ำเจริญยนต์ โทร. 0-3247-1900, 0-3247-1676 โทรสาร 0-3247-1900 ตัง้ เขียนเฮง หจก โทร. 0-3255-1093 เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์

หมวดรถจักรยานยนต์ และรถสกูตเตอร์

ปราณธนชัย จก บริษัท โทร. 0-3254-4380-1 ประจวบคีรีขันธ์ ปราณธนชัย จก บริษัท โทร. 0-3257-3252 ประจวบคีรีขันธ์ สหยานยนต์ ประจวบ หจก โทร. 0-3260-1808-9 เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ สหฮอนด้ า หจก โทร. 0-3255-1076 เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ จ เจริญหัวหิน จก บริษัท โทร. 0-3253-0759 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ เจบีไบค์ หจก โทร. 0-3251-6570-1 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ตัง้ เขียนเฮง หจก โทร. 0-3254-6146 ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ นิธิวรชัย จก บริษัท โทร. 0-3262-2731-2 ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ปราณธนชัย จก บริษัท โทร. 0-3262-2145 ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สหยานยนต์ ประจวบ หจก โทร. 0-3262-3146-7 ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ปราณธนชัย จก บริษัท โทร. 0-3268-2521 กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์


รถยนต์-อุปกรณ์ และอะไหล่

สหยานยนต์ บางสะพาน จก บริษัท โทร. 0-3269-9355 บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ จ เจริญหัวหิน จก บริษัท โทร. 0-3251-1797 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ตัง้ เขียนเฮง หจก โทร. 0-3267-1135 ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ พี ซี ไอ ธุรกิจ จก บริษัท โทร. 0-3254-4577 ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ พี ซี ไอ ลีสซิ่ง จก บริษัท โทร. 0-3269-1364 บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ ไพบูลย์ บริการ ร้ าน โทร. 0-3267-1596 ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ มานะศักดิ์ยานยนต์ หจก โทร. 0-3257-4451-2 ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ สหยานยนต์ บางสะพาน จก บริษัท โทร. 0-3269-1540 บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ ฮอนด้ าหัวหิน จก บริษัท โทร. 0-3251-1843 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

หมวดซ่ อมรถ จักรยานยนต์ และรถสกูตเตอร์ l

ช ศิริยนต์ ร้ าน โทร. 0-3251-5982 ประจวบคีรีขันธ์ ชัยสยามยนต์ ร้ าน โทร. 0-3267-1157 ประจวบคีรีขันธ์ ไทยยนต์ ร้ าน โทร. 0-3260-2117 เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ ไทยยนต์ ร้ าน โทร. 0-3260-2117 เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ ไทยสินบริการ ร้ าน โทร. 0-3262-1414 ประจวบคีรีขันธ์ ยนต์ ไพบูลย์ ร้ าน โทร. 0-3261-1535 ประจวบคีรีขันธ์ วิริยะ ร้ าน โทร. 0-3269-1374 ประจวบคีรีขันธ์ จ เจริญยนต์ ร้ าน โทร. 0-3253-1229 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ เจริญมอเตอร์ ร้ าน โทร. 0-3257-4194 ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ มิตรประชา ร้ าน โทร. 0-3267-1205 ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ ศิลายนต์ ร้ าน โทร. 0-3251-2294 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ สยามมอเตอร์

โทร. 0-3251-1475 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ สุทศั น์ การช่ าง อู่ โทร. 0-3263-1249 ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์

หมวดอุปกรณ์ และอะไหล่ รถจักรยานยนต์ และรถสกูตเตอร์ l

กิจไพบูลย์ ร้ าน โทร. 0-3261-1238 เมืองประจวบคีรีขันธ์ เจริญยานยนต์ ร้ าน โทร. 0-3267-1096 ประจวบคีรีขันธ์ ป ออโต้ ไบค์ จก บริษัท โทร. 0-3255-0877-8 เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ กิจเจริญยนต์ โทร. 0-7046-3652 ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ โง้ ว ย่ ง หลี ร้ าน โทร. 0-3251-1116 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ มิตรยานยนต์ ร้ าน โทร. 0-3254-2335 ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ส ยานยนต์ 2 โทร. 0-3251-5672 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ป ออโต้ ไบค์ จก บริษัท โทร. 0-3257-7117-8

กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ก ศุภกิจ หจก โทร. 0-3251-1945 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ก ศุภกิจ หจก โทร. 0-3251-9002 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ก�ำพล มอไซค์ โทร. 0-3251-5555 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ชาญศิริ จก บริษัท โทร. 0-3253-0120 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ไซค์ เคิล้ คาร์ เซอร์ วสิ อะไหล่ มอเตอร์ ไซค์ โทร. 0-3262-1533 ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ฝ ยานยนต์ โทร. 0-3269-7066-7 บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ ยนต์ สัมพันธ์ ร้ าน โทร. 0-3251-1033 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ วิริยะมอเตอร์ ร้ าน โทร. 0-3269-5036 บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ รุ่ งแสงอะไหล่ ยนต์ ร้ าน โทร. 0-3268-1353 กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ส ยานยนต์ ร้ าน โทร. 0-3268-8223 สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ สามร้ อยยอดมอเตอร์ หจก Tourist&Business

Prachuap Khiri Khan

121


รถยนต์-อุปกรณ์ และอะไหล่ โทร. 0-3268-9589 สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ สามร้ อยยอดมอเตอร์ หจก โทร. 0-3257-3253 สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ ลิม้ น�ำฮวด ร้ าน โทร. 0-3269-9426 บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ l

หมวดรถยนต์ ให้ เช่ า

ไทยอินเตอร์ เนชั่นแนล เรนท์ อะ คาร์ จก บริษัท โทร. 0-3253-6455 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ บัดเจ็ท บริการรถเช่ า โทร. 0-3251-4220 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

หมวดผู้ขายและรั บซื้อ รถยนต์ ใช้ แล้ ว l

ทับสะแกกลการ จก บริษัท โทร. 0-3267-1277-8 ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ หัวหินยนตรกิจ หจก โทร. 0-3252-8535 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ธานียานยนต์ ร้ าน โทร. 0-3262-1468 ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์

122

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...ประจวบคีรีขันธ์

สิทธิภณ ั ฑ์ มอเตอร์ หจก โทร. 0-3252-0588 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

หมวดผู้ขาย รถบรรทุกใหม่ l

อึง้ ง่ วนไต๋ อีซูซุเซลส์ จก บริษัท โทร. 0-3260-4407 เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์

หมวดผู้ขาย รถยนต์ ใหม่ l

ประจวบคีรีขันธ์ ฮอนด้ าคาร์ ส์ จก บริษัท โทร. 0-3255-1016-7 เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ โตโยต้ าประจวบคีรีขันธ์ จก บริษัท โทร. 0-3260-1770-6 เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ ฟอร์ ด ประจวบคีรีขันธ์ โทร. 0-3268-4121-3 กิ่ง อ. สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ โตโยต้ าประจวบคีรีขันธ์ จก บริษัท โทร. 0-3262-2107-9 ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ โตโยต้ าประจวบคีรีขันธ์ จก บริษัท โทร. 0-3269-7222-3 บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์

โตโยต้ าประจวบคีรีขันธ์ จก บริษัท โทร. 0-3254-7365-6 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ สยามนิสสันประจวบคีรีขันธ์ จก บริษัท โทร. 0-3261-1284 เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ มิตซูประจวบ จก บริษัท โทร. 0-3260-3600-1 เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ อีซูซุ อึง้ ง่ วนไต๋ นครปฐม จก บริษัท โทร. 0-3255-0518-22 เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ อีซูซุ อึง้ ง่ วนไต๋ นครปฐม จก บริษัท โทร. 0-3255-0515-7 เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ ปราณบุรีพรี เมียร์ ซัพพลาย จก บริษัท โทร. 0-3261-9090 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ปราณบุรีฮอนด้ าออโต้ บลิ จก บริษัท โทร. 0-3262-3771-2 ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ พ บรรจงออโตซัพพลาย จก บริษัท โทร. 0-3254-2507 ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ l

หมวดอู่ซ่อมรถยนต์

อู่ปราณบุรีคาร์ เซ็นเตอร์ โทร. 0-3260-2619-20 แฟ็กซ์. 0-3260-2621

อู่ทวีชัย โทร. 0-3251-1093 จตุพรมอเตอร์ อู่ โทร. 0-3262-2175 เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ จิวง่ วนฮะไดนาโม ร้ าน โทร. 0-3262-1954 ประจวบคีรีขันธ์ ทวีชัย เคาะพ่ นสี อู่ โทร. 0-3251-1093 ประจวบคีรีขันธ์ ธนชัยบริการ อู่ โทร. 0-3260-2310 ประจวบคีรีขันธ์ มณฑล ไตรศิลป์วิศรุ ต ร้ าน โทร. 0-3261-1539 เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ รุ่ งโรจน์ เจริญยนต์ อู่ โทร. 0-3268-1402 ประจวบคีรีขันธ์ ล เจริญยนต์ อู่ โทร. 0-3262-1726 ประจวบคีรีขันธ์ ว การช่ าง โทร. 0-3267-1374 ประจวบคีรีขันธ์ วัฒนกร ยางยนต์ ร้ าน โทร. 0-3254-7309 ประจวบคีรีขันธ์ ดวงจักรมอเตอร์ ร้ าน โทร. 0-3252-0434 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์


รถยนต์-อุปกรณ์ และอะไหล่ ปรี ชา เพียรประสพ อู่ โทร. 0-3257-6240 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ เพชรเกษมยนตร์ โทร. 0-3267-1804 ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ ศรี สมบัตอิ ่ ุนเรื อน อู่ โทร. 0-3254-7286 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ งี่ยนต์ ร้ าน โทร. 0-3267-1058 ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ โชคเจริญมอเตอร์ ร้ าน โทร. 0-3254-4143

ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ธงชัยการช่ าง ร้ าน โทร. 0-3251-2178 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ น้ อยการช่ าง อู่ โทร. 0-3252-0646 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ปึ๊ ดท่ อไอเสีย โทร. 0-3267-1618 ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ อ การช่ าง อู่ โทร. 0-3251-3408 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

อ วัฒนายนต์ โทร. 0-3262-2355 ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ น�ำเฮงหลี ร้ าน โทร. 0-3269-9079 บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ เสาวรสกระจกรถยนต์ ร้ าน โทร. 0-3255-8021 บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์

หมวดแอร์ ส�ำหรั บรถยนต์ l

น�ำเจริญ ร้ าน โทร. 0-3262-2057 ประจวบคีรีขันธ์ สยามไดนาโม ร้ าน โทร. 0-3251-1965 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

Tourist&Business

Prachuap Khiri Khan

123


รถยนต์-อุปกรณ์ และอะไหล่

124

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...ประจวบคีรีขันธ์


รถยนต์-อุปกรณ์ และอะไหล่

Tourist&Business

Prachuap Khiri Khan

125


รถยนต์-อุปกรณ์ และอะไหล่

126

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...ประจวบคีรีขันธ์


๑ ใน ประจวบคีรีขันธ์  

ฉบับพิเศษ รวบรวมสถานที่พัก โรงแรม ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว กิจกรรม สินค้าของฝาก OTOP ทำเนียบสินค้าและบริการ

๑ ใน ประจวบคีรีขันธ์  

ฉบับพิเศษ รวบรวมสถานที่พัก โรงแรม ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว กิจกรรม สินค้าของฝาก OTOP ทำเนียบสินค้าและบริการ

Advertisement