Page 1


พระราชกรณียกิจด้านการเกษตร

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงสนพระราชหฤทัยในด้านการส่งเสริม การเกษตรเป็นอย่างยิง่ พระราชกรณียกิจของพระองค์ทเี่ กีย่ วกับการบ�ำบัดทุกข์บำ� รุงสุขแก่ราษฎรนัน้ ส่วน ใหญ่จะเป็นพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับทางด้านการเกษตร และการชลประทาน เนื่องจากพระองค์ทรงเห็น ว่าราษฎรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร และค่อนข้างอยูใ่ นฐานะยากจน พระองค์จงึ ทรงบ�ำเพ็ญพระราชกรณียกิจ เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และช่วยเหลือกิจกรรมเกี่ยวกับการเกษตรของชาติเป็นส�ำคัญ ตลอดระยะเวลาเจ็ด สิบปีแห่งการครองราชย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ทรงอุทศิ พระวรกายด้วยพระ วิริยะบ�ำเพ็ญพระราชกรณียกิจต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในท้องถิ่นทุรกันดาร ที่อยู่ในชนบทห่างไกล ได้มี ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนา โดยเฉพาะทางด้านการเกษตร จนได้รับพระฉายาว่า ทรงเป็นเกษตราธิราช หรือ “กษัตริย์เกษตร” ของปวงชนชาวไทย

พระราชกรณียกิจเกีย่ วกับการส่งเสริมการเกษตร และชลประทาน ซึง่ เป็นพระราชกรณียกิจทีม่ คี วามส�ำคัญและจ�ำเป็น ต่อชาติไทย และประชาชนชาวไทยเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเห็นว่า ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ประชาชนไทยประมาณร้อยละ 80 เป็นเกษตรกร และส่วนมากก็เป็นชาวนาชาวไร่ หรือ เป็นเกษตรกรที่ยากจน ปัญหาด้านความเดือดร้อนของราษฎรที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรเห็นส่วนใหญ่จะ เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเกษตร ซึ่งเป็นเส้นเลือดใหญ่ของเศรษฐกิจในประเทศ จึงทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการส่งเสริม Agriculture&Cooperative ๑ ใน...เกษตรและสหกรณ์ 19


และพัฒนาด้านเกษตรกรรมในทุกแขนงอย่างจริงจัง มาใช้กบั กิ จ กรรมด้ า นการเกษตรและปั จ จั ย อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การเกษตรอย่างถูกต้องสมบูรณ์และครบวงจรทุกขั้นทุกตอน พระราชกรณียกิจเหล่านี้ มิได้แต่เพียงแสดงถึงความ ห่ ว งใย และความเอาพระราชหฤทั ย ใส่ ต ่ อ พสกนิ ก รของ พระองค์เท่านั้น หากแต่ยังแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถ ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาบ้านเมือง ดังเช่นโครงการตาม แนวพระราชด�ำริตา่ งๆ ทัง้ ในด้านการเกษตร วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ ฯลฯ การพัฒนาด้านการเกษตร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิอดุลยเดช ทรง ให้ความสนพระทัยไต่ถามความทุกข์สุขของประชาชน และ รับฟังข้อปัญหา จนเกิดเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระ ราชด�ำริตา่ งๆ ไม่วา่ จะเป็นการชลประทาน การพัฒนาดิน การ วิ จั ย พั น ธุ ์ พื ช และปศุ สั ต ว์ โดยเฉพาะเรื่ อ งเกษตรกรรม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงทุม่ เทพระวรกาย อุทศิ ก�ำลัง ความคิดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้มีความเป็น ใน...เกษตรและสหกรณ์ 20 ๑Agriculture&Cooperative

อยู่ที่ดีขึ้น มีก�ำลังใจในการท�ำการเกษตร จนกล่าวได้ว่า ที่ใด เดื อ ดร้ อ น ณ ที่ นั่ น จะมี ใ นหลวงรั ช กาลที่ ๙ เสด็ จ พระราชด�ำเนินไปทรงให้ความช่วยเหลือ ดังค�ำกล่าวที่ว่า “พระยุคลบาทยาตรา ปวงประชาเป็นสุข” นับเป็นบุญของ ประชาชนชาวไทยทั้งแผ่นดินที่ได้อยู่ภายใต้ร่มพระบารมี ดัง พระราชด�ำรัสตอนหนึ่งว่า “…การเกษตรนั้นถือได้ว่าเป็นทั้งรากฐานและชีวิต ส�ำหรับประเทศของเรา เพราะคนไทยเราส่วนใหญ่เป็นผู้มี อาชีพทางเกษตรกรรม ข้าพเจ้าจึงมีความเห็นเสมอมาว่า วิธกี ารพัฒนาทีเ่ หมาะสมแก่ประเทศเราอย่างยิง่ ก็คอื จะต้อง ท�ำนุบ�ำรุงเกษตรกรรมทุกสาขาให้พัฒนาก้าวหน้า เพื่อยก ระดับฐานะความเป็นอยูข่ องเกษตรกรทุกระดับให้สงู ขึน้ …” พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิอดุลยเดช ทรง มีพระเมตตาต่อพสกนิกรชาวนาไทย ทรงทุ่มเทพระวรกาย บ�ำเพ็ญ พระราชกรณียกิจด้าน การพัฒนาการเกษตรของไทย และชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกร โดยเฉพาะต่อ “ชาวนา ไทยและข้าวไทย” พระองค์ท่านจึงท�ำให้แผ่นดินไทยกลาย


เป็น “แผ่นดินทอง” ความทุกข์ยากล�ำบากแปรเปลี่ยนเป็น ความสุขสบาย อยู่แบบพอเพียง ตลอดระยะเวลาที่ทรงครอง สิรริ าชสมบัติ ทรงปฏิบตั พิ ระราชกรณียกิจต่างๆ เกีย่ วกับข้าว และชาวนามากมาย ความร่มเย็นเป็นสุขทีเ่ กิดขึน้ วันนี้ เพราะ พระมหากรุณาธิคณ ุ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ อดุลยเดช ทีท่ รงอุทศิ พระองค์ชว่ ยเหลือชาวนาและพัฒนาข้าว ไทยในทุกๆ ด้าน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริของพระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิอดุลยเดช มีทั้งการแก้ปัญหาภัย แล้ง ปัญหาอุทกภัย รวมไปถึงการบ�ำบัดน�้ำเสีย โครงการ พัฒนาแหล่งน�้ำมีทั้งโครงการ ขนาดใหญ่สามารถช่วยแก้ไข ปัญหาทั้งภัยแล้งและน�้ำท่วมได้ เช่น เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี เขื่อนดินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จนถึง โครงการขนาดกลาง และเล็กจ�ำพวก ฝาย และอ่างเก็บน�้ำ จ�ำนวนมาก การพัฒนาทรัพยากรน�้ำ โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิอดุลยเดช ทรัพยากรน�้ำ เป็นปัจจัยที่ส�ำคัญยิ่งต่อการอุปโภค ทรงค�ำนึงถึงลักษณะของภูมิประเทศ สภาพแหล่งน�้ำ ความ บริ โ ภคและการเกษตร พระราชด� ำ รั ส ที่ พ ระบาทสมเด็ จ เหมาะสมด้านเศรษฐกิจ ประชาชนทีไ่ ด้รบั ประโยชน์และผลก พระเจ้าอยูห่ วั เคยพระราชทานแก่คณะผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงาน ระทบจากโครงการ มาเป็นหลักในการพิจารณา พระองค์ได้ คณะกรรมการพิเศษเพือ่ ประสานงานโครงการอันเนือ่ งมาจาก ทรงวิจัยและริเริ่ม “โครงการฝนหลวง” เพื่อช่วยบรรเทาภัย พระราชด�ำริว่า แล้งส�ำหรับพื้นที่นอกเขตชลประทาน ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลที่ประสบปัญหาน�้ำท่วม “…หลักส�ำคัญว่าต้องมีนำ�้ บริโภค น�ำ้ ใช้ น�ำ้ เพือ่ การ และน�้ำเน่าเสียในคูคลอง ทรงมีพระราชด�ำริเรื่องแก้มลิง เพาะปลูก เพราะว่าชีวติ นัน้ อยูท่ นี่ ำ�้ ถ้ามีนำ�้ คนอยูไ่ ด้ ถ้าไม่มี ควบคุมการระบายน�้ำจากแม่น�้ำเจ้าพระยา แม่น�้ำท่าจีน น�้ำคนอยู่ไม่ได้…” ล�ำคลองต่างๆ ลงสูอ่ า่ วไทยตามจังหวะการขึน้ ลงของระดับน�ำ้ ทะเล ทั้งยังเป็นการใช้น�้ำดีไล่น�้ำเสียออกจากคลองได้อีกด้วย Agriculture&Cooperative ๑ ใน...เกษตรและสหกรณ์ 21


เครื่องกลเติมอากาศ “กังหันน�้ำชัยพัฒนา” ในการปรับปรุง คุณภาพน�้ำโดยการเพิ่มออกซิเจน เป็นสิ่งประดิษฐ์หนึ่งของ พระองค์ ที่ ไ ด้ รั บ สิ ท ธิ บั ต รจาก กรมทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ การเกษตรทฤษฎีใหม่ ปัญหาหลักของเกษตรกรใน อดีตจนถึงปัจจุบันที่ ส�ำคัญประการหนึง่ คือ การขาดแคลนน�ำ้ เพือ่ เกษตรกรรมโดย เฉพาะอย่างยิ่งในเขตพื้นที่อาศัยน�้ำฝน ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ ของประเทศ ที่อยู่ในเขตที่มีฝนค่อนข้างน้อย และส่วนมาก เป็นนาข้าวและพืชไร่ เกษตรกรยังคงท�ำการเพาะปลูกได้ปลี ะ ครัง้ ในช่วงฤดูฝนเท่านัน้ และมีความเสีย่ งกับความเสียหายอัน เนื่องมาจากความแปรปรวนของดิน ฟ้า อากาศ และฝนทิ้ง ช่วง แม้ว่าจะมีการขุดบ่อหรือสระเก็บน�้ำไว้ใช้บ้างแต่ก็ไม่มี ขนาดแน่นอน หรือปัจจัยอื่นๆ ที่เป็นปัญหาให้มีน�้ำไม่พอใช้ รวมทั้งระบบการปลูกพืชไม่มีหลักเกณฑ์ใดๆ และส่วนใหญ่ ปลูกพืชชนิดเดียวการแบ่งพื้นที่ในทฤษฎีใหม่ คือ การจัดสรร พืน้ ทีอ่ ยูอ่ าศัยและทีท่ ำ� กิน โดยแบ่งพืน้ ทีอ่ อกเป็น ๔ ส่วน ตาม อัตราส่วน ๓๐:๓๐:๓๐:๑๐ ซึ่งหมายถึง ด้วยเหตุนี้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช จึงได้พระราชทานพระราชด�ำริเพื่อเป็นการช่วย เหลือเกษตรกรทีป่ ระสบความยากล�ำบากดังกล่าว ให้สามารถ ผ่านพ้นช่วงเวลาวิกฤต โดยเฉพาะการขาดแคลนน�้ำได้โดยไม่ เดือดร้อนและยากล�ำบากนัก พระราชด�ำรินี้ทรงเรียกว่า “ทฤษฎีใหม่” อันเป็น แนวทางหรือหลักการในการบริหารจัดการที่ดินและน�้ำเพื่อ การเกษตรในที่ดินขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ใน...เกษตรและสหกรณ์ 22 ๑Agriculture&Cooperative

พื้นที่ส่วนที่หนึ่ง ประมาณ ๓๐% ให้ขุดสระเก็บกัก น�้ำเพื่อใช้เก็บกักน�้ำในฤดูฝน และใช้เสริมการปลูกพืชในฤดู แล้ง ตลอดจนการเลี้ยงสัตว์และพืชน�้ำต่างๆ พื้นที่ส่วนที่สอง ประมาณ ๓๐% ให้ปลูกข้าวในฤดู ฝนเพื่อใช้เป็นอาหารประจ�ำวันส�ำหรับครอบครัวให้เพียงพอ ตลอดปี เพื่อตัดค่าใช้จ่ายและสามารถพึ่งตนเองได้ พื้นที่ส่วนที่สาม ประมาณ ๓๐% ให้ปลูกไม้ผล ไม้ ยืนต้น พืชผัก พืชไร่ พืชสมุนไพร ฯลฯ เพื่อใช้เป็นอาหาร ประจ�ำวัน หากเหลือบริโภคก็น�ำไปจ�ำหน่าย พื้นที่ส่วนที่สี่ ประมาณ ๑๐% เป็นที่อยู่อาศัย เลี้ยง สัตว์ ถนนหนทางและโรงเรือนอื่นๆ เกษตรทฤษฎีใหม่เป็นแนวพระราชด�ำริของพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดช เกีย่ วกับการจัดพืน้ ทีด่ นิ เพื่อการอยู่อาศัยและมีชีวิตอย่างยั่งยืน โดยมีแบ่งพื้นที่เป็น ส่วนๆ เป็นหลักการในการบริหารการจัดการทีด่ นิ และน�ำ ้ เพือ่ การเกษตรในที่ดินขนาดเล็กให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดังนี้ - มีการบริหารและจัดแบ่งที่ดินแปลงเล็ก ออกเป็น สัดส่วนที่ชัดเจน เพื่อประโยชน์สูงสุดของเกษตรกร ซึ่งไม่เคย มีใครคิดมาก่อน - มีการค�ำนวณโดยหลักวิชาการ เกี่ยวกับปริมาณน�้ำ ที่จะกักเก็บให้พอเพียง ต่อการเพาะปลูกได้ตลอดปี - มีการวางแผนที่สมบูรณ์แบบ ส�ำหรับเกษตรกรราย ย่อย 3 ขั้นตอน เพื่อให้พอเพียงส�ำหรับเลี้ยงตนเองและเพื่อ เป็นรายได้


ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “…การพัฒนาประเทศจ�ำเป็นต้องท�ำตามล�ำดับขั้น ต้องสร้างพืน้ ฐาน คือ ความพอมีพอกิน พอใช้ของประชาชน ส่วนใหญ่เป็น เบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและใช้อุปกรณ์ที่ ประหยัด แต่ถูกต้องตามหลักวิชา เมื่อได้พื้นฐานมั่นคง พร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริม ความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยล�ำดับต่อไป หากมุ่งแต่จะทุ่มเทสร้างความเจริญ ยกเศรษฐกิจขึ้นให้ รวดเร็วแต่ประการเดียว โดยไม่ให้แผนปฏิบัติการสัมพันธ์ กับสภาวะของประเทศและของประชาชนโดยสอดคล้อง ด้วย ก็จะเกิดความไม่สมดุลในเรื่องต่างๆ ขึ้น ซึ่งอาจกลาย เป็นความยุ่งยากล้มเหลวได้ในที่สุด…” พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพัฒนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพือ่ ให้พสกนิกรชาว ไทยได้เข้าถึงทางสายกลางของชีวติ และเพือ่ คงไว้ซงึ่ ทฤษฏีของ การพัฒนาที่ยั่งยืน ทฤษฎีนี้เป็นพื้นฐานของการด�ำรงชีวิตซึ่ง อยู่ระหว่างสังคมระดับท้องถิ่นและตลาดระดับสากล จุดเด่น ของแนวปรัชญานี้คือ แนวทางที่สมดุล โดยประเทศชาติ สามารถทันสมัย และก้าวสู่ความเป็นสากลได้ โดยปราศจาก การต่อต้านกระแสโลกาภิวัฒน์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมี พระราชด�ำริวา่ ไม่ได้มคี วามจ�ำเป็นทีเ่ ราจะกลายเป็นประเทศ

อุตสาหกรรมใหม่ (NIC) โดยทรงอธิบายว่า ความพอเพียงและ การพึง่ ตนเอง คือ ทางสายกลางทีจ่ ะป้องกันการเปลีย่ นแปลง ความไม่มั่นคงของประเทศได้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้ได้รับการเชิดชูสูงสุด จากองค์การสหประชาชาติ ว่าเป็นปรัชญาทีม่ ปี ระโยชน์ตอ่ ประเทศไทยและนานาประเทศ และสนับสนุนให้ประเทศ สมาชิกยึดเป็นแนวทางสู่การพัฒนาแบบยั่งยืน

Agriculture&Cooperative ๑ ใน...เกษตรและสหกรณ์ 23


โครงการพั ฒ นาด้ า นการเกษตรอั น เนื่ อ งมาจาก พระราชด�ำรินั้น ประกอบด้วยงานหลายประเภท ซึ่งโดยทั่วๆ ไปแล้วจะเป็นงานเกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัยหา พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ต่างๆ ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่นั้นๆ ซึ่ง ส่วนใหญ่ด�ำเนินการอยู่ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมา จากพระราชด�ำริ และน�ำผลส�ำเร็จจากการศึกษาทดลอง ไป ถ่ายทอดสู่ประชาชน ด้วยการฝึกอบรมให้เกษตรกรมีความ รู้ในวิชาการเกษตรแผนใหม่ นอกจากนั้นยังประกอบด้วย เป็ น ที่ ท ราบกั น ดี ว ่ า ในหลวง ร.๙ ได้ ท รงท� ำ ให้ โครงการเพือ่ การส่งเสริมการเกษตร เช่น โครงการส่งเสริมการ อาณาเขตพระราชฐานพระต�ำหนักจิตรลดารโหฐานบางส่วน ปลูกข้าวและท�ำนาขั้นบันได อ�ำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส/ เป็นสถานีค้นคว้า ทดลอง ทางการเกษตรในทุกๆ ด้านมา โครงการพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา/ ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๐๕ ส�ำหรับการค้นคว้าทดลองนั้น ได้ทรง โครงการพัฒนาพืน้ ทีบ่ ริเวณวัดมงคลชัยพัฒนาอันเนือ่ งมาจาก เน้นให้มีทั้งก่อนการผลิตและหลังการผลิต คือ พิจารณาดู พระราชด�ำริ จังหวัดสระบุรี/ โครงการสาธิตทฤษฎีใหม่ บ้าน ตั้งแต่เรื่องความเหมะสมของพืช ความเหมาะสมของดิน พืช แดนสามัคคี อ�ำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นต้น อย่างใดจะเหมาะสมกับดินประเภทใด รวมทัง้ การค้นคว้าเกีย่ ว โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ ในด้านการ กับความต้องการของตลาด คือ การปลูกพืชที่ตลาดต้องการ พัฒนาการเกษตรที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ ได้ส่งผลโดยตรง ผลิตออกมาแล้วมีที่ขาย ส่วนการค้นคว้าวิจัยหลังการผลิต ต่อความกินดีอยู่ดีของเกษตรกรเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็น คือ การดูเรื่องความสอดคล้องของตลาด เรื่องคุณภาพของ โครงการที่มุ่งแก้ปัญหาหลักด้านการพัฒนาการเกษตร โดย ผลผลิต หรือท�ำอย่างไรจึงจะให้เกษตรกรได้มีความรู้เบื้องต้น เฉพาะอย่างยิง่ ท�ำให้เกษตรกรได้มโี อกาสเช่นนีม้ าก่อน รวมทัง้ ในด้านการบัญชีและธุรกิจเกษตรในลักษณะทีพ่ อจะท�ำธุรกิจ ยังได้มโี อกาสเรียนรูแ้ ละเห็นตัวอย่างของความส�ำเร็จของการ แบบพึ่งตนเองได้ ส�ำหรับในเรื่องนี้ทรงเห็นว่า การรวมกลุ่ม ผลิตในพื้นที่ต่างๆ และสามารถน�ำไปปรับใช้ในการเพาะปลูก ของเกษตรกรเป็นปัจจัยส�ำคัญประการหนึ่งที่จะช่วยได้เป็น ของตนเองอย่างได้ผล ความเจริญของภาคเศรษฐกิจแขนงอืน่ อย่างดี และของประเทศชาติโดยส่วนรวมด้วย

ใน...เกษตรและสหกรณ์ 24 ๑Agriculture&Cooperative


พระบิดาแห่งฝนหลวง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นผู้ให้ก�ำเนิด “ฝนหลวง” จากพระราชด�ำริเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๔๙๘ พระองค์เสด็จฯ เยี่ยมประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทรงพบเห็นความทุกข์ยากเดือดร้อนของ ประชาชนในถิ่นทุรกันดารอันเนื่องมากจากความเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอนของฝนตามธรรมชาติ ดังข้อความในพระราชบันทึก พระราชทานว่า “....เมื่อมีฝนก็มีมากเกินพอ จนเกิดปัญหาน�้ำท่วม เมื่อหมดฝนก็เกิดปัญหาภัยแล้งตามมา นี่จึงเป็นสาเหตุหนึ่ง ของความยากจนของประชาชน เมื่อแหงนมองท้องฟ้ามีเมฆมาก แต่ลดพัดพาผ่านไปไม่ตกเป็นฝนน่าจะมีวิธีบังคับให้ฝนตกสู่ พื้นที่แห้งแล้ง ได้....” พระองค์จึงทรงทุ่มแทและเสียสละเวลา และพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อ ใช้ในการพัฒนา เทคโนโลยีฝนหลวงด้วยพระวิรยิ ะอุตสาหะและพระเมตตาทีม่ ตี อ่ ประชาชนทีไ่ ด้รบั ความทุกข์ยากจากภัยแล้ง ทรงท�ำการศึกษา ทบทวนและวิเคราะห์วิจัย จนทรงสามารถค้นพบและสรุปเป็นข้อสมมติฐาน ท�ำให้เกิดการทดลองปฏิบัติการจริงในท้องฟ้าได้ เป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๒ ทรงท�ำการวิจัยและพัฒนากรรมวิธีควบคู่กับการพระราชทานข้อแนะน�ำทางเทคนิคต่างๆ ใน การท�ำฝนกูภ้ ยั แล้ง ทรงสนพระทัยและติดตามผลการปฏิบตั กิ ารฝนหลวงอย่างต่อเนือ่ ง หากเกิดวิกฤตการณ์ภยั แล้งอย่างกว้าง ขวางและรุนแรงของประเทศ พระองค์จะทรงพระราชทานข้อแนะน�ำทางเนคนิคในการวางแผน และปรับแผนการท�ำฝนเทียม ให้ได้ผลดียิ่งขึ้น บางครั้งได้พระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์เข้าช่วยเหลืออีกด้วย “โครงการฝนหลวง” สามารถแก้ไขวิกฤต ภัยแล้งได้ส�ำเร็จเป็นอย่างดี ในปัจจุบนั โครงการหลวงมีภารกิจท�ำฝนหลวงเพือ่ แก้ไขภัยแล้ง ป้องกันฝนทิง้ ช่วง เพิม่ ปริมาณน�ำ้ ให้กบั เขือ่ นต่าง ๆ และ ท�ำฝนหลวงเพื่อท�ำการชุ่มชื้นให้พื้นที่เกษตรกรรมและป่าไม้ในช่วงฤดูฝน ตามแนวพระราชทานนโยบายเพื่อลดการใช้น�้ำจาก เขื่อน ลดโอกาสเกิดไฟป่าและท�ำฝนดับไฟป่า เพื่อช่วยลดความเสียหายจากไฟป่าได้อย่างมากด้วย โครงการฝนหลวงได้ปฏิบัติ งาน ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติมาโดยตลอด ดังนั้น คณะรัฐมนตรีในการประชุมวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงมีมติเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายพระราชสมัญญา “พระบิดาแห่งฝนหลวง” และก�ำหนด ให้วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันพระราชบิดาแห่งฝนหลวง

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของพสกนิกรชาวไทย ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัย Agriculture&Cooperative ๑ ใน...เกษตรและสหกรณ์ 25


58 60

30 56

62

บทความเทิดพระเกียรติ

นานาทรรศนะ คุณพยงค์ แซ่ลิ้ม

Agriculture Exhibition>>>

ภายใต้แบรนด์โอชา ........................ 56.

กษัตริย์เกษตรนักพัฒนา ....................... 18. งานเจรจาธุรกิจปศุสัตว์ยิ่งใหญ่ระดับโลก ................ 28.

INTERVIEW>>>

คุณทองใบ สรวญรมย์ (ลุงอ้าย) ..................... 30. แนะน�ำ ลัลณ์ลลิล ฟาร์ม

จากครอบครัวชาวไร่สู่โรงงานแปรรูป แนะน�ำของฝาก >>>

หอยจ๊อแม่วรรณา ต้นต�ำรับหอยจ้อเมืองชล .................. 58.

ผู้ผลิตและจัดจ�ำหน่ายหัวเชื้อเห็ด .......................... 33. 125 ปี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ................ 47.

INTERVIEW>>>

Young Smart Farmer เกษตรกรรุ่นใหม่สู่ไทยแลนด์ 4.0 .................... 52.

คุณปริญญา แก้วเหลี่ยม .................... 62.

คุณเจตปรกรณ์ นฤภัย ....................... 60. INTERVIEW>>>

คู่มือติดต่อหน่วยงานสังกัดกระทรวงฯ ................... 63. ท�ำเนียบสหกรณ์และสหกรณ์การเกษตร ................ 65. ท�ำเนียบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ........... 78. หมวดอุปกรณ์-เครื่องใช้-เครื่องจักร ......................... 83. หมวดวัตถุเคมี-ที่ปรึกษาทางการเกษตร ................... 91. หมวดปุ๋ย ขายส่ง-ผู้ผลิต ...................................... 94. หมวดน�้ำ-การควบคุมมลภาวะ ............................... 99. หมวดสัตว์-อุปกรณ์เกี่ยวกับสัตว์ ............................ 102. หมวดการค้าผลผลิต-แปรรูปทางการเกษตร .............. 115. หมวดพืชผัก ผลไม้ สวนเกษตร เที่ยวเชิงเกษตร ........ 123.


บทบรรณาธิการ

kitvarinart@hotm

ail.com

เมื่อ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมาชาวไทยต้องร�่ำไห้ทั้งแผ่นดิน เมื่อพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย “พระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช” เสด็จสวรรคต ถือว่าเป็นการ สูญเสียและความวิปโยคยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของปวงชนชาวไทยทั้ง ประเทศ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารและพนักงาน “แม๊กกาซีน ๑ ใน” ขอน้อมร�ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคณ ุ และร่วมถวายความอาลัยอย่างหา ที่สุดมิได้

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระ เมตตาต่อพสกนิกรชาวนาไทย ทรงทุ่มเทพระวรกายบ�ำเพ็ญ พระราช กรณียกิจด้าน การพัฒนาการเกษตรของไทย และชีวิตความเป็นอยู่ของ เกษตรกร โดยเฉพาะต่อ “ชาวนาไทยและข้าวไทย” พระองค์ท่านจึงท�ำให้ แผ่นดินไทยกลายเป็น “แผ่นดินทอง” ความทุกข์ยากล�ำบากแปรเปลีย่ นเป็น ความสุขสบาย อยู่แบบพอเพียง ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆ เกี่ยวกับข้าวและชาวนามากมาย ความ ร่มเย็นเป็นสุขทีเ่ กิดขึน้ วันนี้ เพราะพระมหากรุณาธิคณ ุ ของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงอุทิศพระองค์ช่วยเหลือชาวนา และพัฒนาข้าวไทยในทุกๆ ด้าน วารสาร ๑ ใน...เกษตรและสหกรณ์ จัดท�ำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลที่ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพเกษตรกรไทย โดยได้ รวบรวมข้อมูลจัดเป็นท�ำเนียบหมายเลขโทรศัพท์คู่มือติดต่อหน่วยงานใน สังกัดกระทรวงฯ ท�ำเนียบผู้บริหาร นโยบายด้านการเกษตร นอกจากนี้ยัง รวบรวมรายชือ่ สหกรณ์การเกษตร ธนาคารเพือ่ เกษตรและสหกรณ์ รวมถึง ภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับแวดวงการเกษตร จัดท�ำเป็นท�ำเนียบธุรกิจ การเกษตร (DIRECTORY) โดยแยกประเภทเป็นหมวดหมู่ชัดเจนสะดวก ค้นหาง่ายไว้เป็นคู่มือส�ำหรับนักธุรกิจและเกษตรกรทั่วไป ประธานที่ปรึกษา พ.ต.ท. สมชาย ศรลัมพ์ พ.ต.ฉลาด วงศ์ไพศาล ฝ่ายกฏหมาย นางนงคราญ นันชนะ ผู้อ�ำนวยการ นางสาววริยา แย้มเพียรวัฒนา บรรณาธิการบริหาร นายกิตติ ฉันทกิจนุกูล กองบรรณาธิการ นายบุญธรรม มุกดาสนิท นายสุเชาว์ ศรลัมพ์ นางสาวสุชาดา พุกทรัพย์ ผู้จัดการโครงการ นางสาวมาลี ชื่นส�ำอางค์ ผู้จัดการส่วนภูมิภาค นางสาวประทุมมาศ สนทอง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ นางสาวพัชรีพร เชื้อบุญมี นางสาวจีรวรรณ ปลั่งเปล่ง นางสาวนภาพร ดรุณพันธ์ นางสาวศิริพรรณ ชัยเกียรติ์สุนทร นางสาวสราลักษณ์ สมอบ้าน นางสาวจตุพร เถื่อนถ�้ำ นางสาวยุวดี พะบ�ำรุงษ์ นางสาวปวีณา เดชทสอน ศิลปกรรม นายพลากร ค�ำโครตสูนย์ นายศักดิ์ชัย รันจัตุรัส ฝ่ายบัญชี-ธุรการ นางสาวปิยพร ม่วงศรี นายอุรุพงษ์ รุ่งเรือง นายอรรถพล นารูลา


interview

สวนลุงอ้าย

บางคนคิดว่า “สวนลุงอ้าย” ขายกิ่งตอนผักหวานป่า ท�ำเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ แต่ จริงๆ แล่วบ่แม่นดอกเด้อ!!!! ขอแก้ข่าว สวนลุงอ้ายเป็นสวนเกษตรผสมผสานตามรอย พระราชด�ำริที่น�ำเอาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ คุณของผูม้ พี ระคุณ ให้พอ่ แม่ได้ใช้ดว้ ยเสมอๆ แต่กเ็ หมือนเดิม คือทุม่ เทแรงกายท�ำเท่าไร พ่อกับแม่กไ็ ม่ได้สบายขึน้ จริงๆ สักที พอมีเงินก็ใช้ๆ พอหมดก็ดิ้นๆ หาใหม่ เดี๋ยวมีเดี๋ยวหมด เดี๋ยว หมุนทัน เดี๋ยวช็อต หาจุดหมายไม่เจอ วันๆ แทบไม่เคยได้รับ รู้เลยว่าความสุขเป็นยังไง ในแต่ละวันต้องตื่นขึ้นมาพร้อมๆ กับความเหนื่อยล้ากายใจ หลับก็ไม่เต็มอิ่มเพราะยิ่งท�ำยิ่งมี แต่หนี้สินรุงรัง กินข้าวบนรถ หรือรถคว�่ำมาก็หลายหนดีที่ยัง รอดมาได้ ส่วนพ่อแม่ก็ยังล�ำบากเหมือนเดิม การท�ำเกษตร หน้าเดียว คือท�ำไร่ออ้ ย เครือ่ งทุน่ แรงกับแรงงานก็ตอ้ งจ้างเขา ทุกอย่าง เช่น รถไถ, รถปลูกอ้อย, คนงานตัดอ้อย, รถคีบอ้อย ฯลฯ และบางอย่างพ่อก็ตอ้ งท�ำเอง ต้องอยูก่ บั สารเคมีสารเคมี ยาฆ่าหญ้า, ยาฆ่าหนอนกอ, ยารักษาโรคอ้อย เพราะถ้าจ้าง เขาท�ำหมดจะไม่เหลืออะไรเลย ตัดอ้อยส่งขายโรงงานต้องไป อดหลับอดนอนค้างคืน 2-3 คืน กว่าจะได้ลงอ้อย เรือ่ งสุขภาพ ไม่ต้องพูดถึง แม่ป่วยไทรอยด์เป็นพิษก�ำเริบ ส่วนพ่อจากหุ่น มิตร ชัยบัญชา กลายผอมแห้งแรงน้อยมาจนวันนี้ เมื่อทุกคน เกิดความเหนือ่ ยล้าสุดๆ ทัง้ กายทัง้ ใจ จึงท�ำให้มคี ำ� ถามขึน้ ว่า

นายทองใบ สรวญรมย์ (ลุงอ้าย) เจ้าของสวนลุงอ้าย ผักหวานป่า & พันธุ์ไม้นานา

จากภาวะเศรษฐกิจในโลกปัจจุบัน ผู้ที่คิดจะท�ำ เกษตรลักษณะนี้ คงมีอยู่ไม่มากนัก แน่นอนว่า ต่างคนต่าง คิดถึงแต่ความร�่ำรวยมั่งคั่ง ตัวผมเองไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่อยาก ร�่ำรวยนะครับ นั้นแหละเป็นสาเหตุให้ผมต้องดิ้นรนลงมือท�ำ หลายๆ อย่างในเวลาเดียวกัน เพื่อให้ได้มาซึ่งเงินทอง แต่ ปัญหาอยู่ที่ว่า ทุกอย่างที่ท�ำไปนั้นแทบไม่ได้มีความชอบเลย เช่น ขายอาหารเสริม, ครีม, สบูห่ น้าขาว, แชมพูผมดก ฯลฯ จน ผมเป็นทาสเงินตรา ยอมให้เงินเป็นส่วนส�ำคัญในชีวติ แต่ยงั มี ข้อดีอยู่บ้าง คือที่หาเงินมาได้ ก็ยังไม่ลืมที่จะแบ่งมาทดแทน


“เราควรจะหยุดวิถชี วี ติ แบบนีไ้ ด้ หรือยัง” และนัน่ จึงเป็น ที่มาของ สวนลุงอ้าย ครับ สวนลุงอ้ าย ปลูกพืชหลายอย่ าง และเลีย้ ง สั ตว์ หลายชนิ ดในสวนเดียวกัน เน้ นการปลู กพืชที่ พึ่งพาอาศัยกันได้ และเลีย้ งสัตว์ ท่ เี กือ้ กูลอาศัยกันได้ ครั บ มาดู - แปลงแรก ก่อนครับ สวนขนาดพื้นที่6ไร่ อยู่ใต้ อ่างเก็บน�้ำล�ำฉมวก มีน�้ำใช้สะดวก โดยแบ่งออกเป็นพื้นที่ ปลูกพืช 3 ไร่ กว่า, สระน�้ำ 2 งาน และคลองน�้ำรอบสวน ใน บ่อเลี้ยงปลาปล่อยแบบกึ่งธรรมชาติ รอบสวนจะขุดคลอง น�ำ้ รอบๆ แล้วกัน้ แบ่งเป็นบ่อเล็กๆ หลายบ่อ บางบ่อเลีย้ งกุง้ ก้ามแดง บางบ่อเลีย้ งปลา ส่วนพืน้ ทีต่ รงกลางสวน ปลูกผัก หวานป่า, ชะอม, มะขามเทศ, เพกาเตี้ย และใต้ร่มมะขาม เทศและเพกา ก็คอื ต้นผักหวานป่า และชะอม ใต้ตน้ ชะอมก็ เป็นพริกต่างๆ ขอบสวนข้างคลอง ก็ปลูกมะนาวแป้นพิจติ ร ประมาณ 100 ต้น

บางทีก็เก็บยอดชะอม, ผักหวานป่า, ฝักเพกา, ฝักมะขามเทศ ขายครับ แล้วก็ตอนกิ่งผักหวานป่า,ชะอม, มะขามเทศ และช�ำกิ่งเพกาเตี้ย ไว้ขายเรื่อยๆครับ - แปลงที่ 2 อยู่ข้างกันกับแปลงแรกพื้นที่ 4 ไร่ 2 งาน เป็นสวนพืชผัก ปลูกโดยการยกร่องยาวไป ร่องละ 80 เมตร ปลูกมะเขือเปราะ 3 ร่อง, ถั่วฝักยาว 2 ร่อง, สลิด ดอก, ผักบุง้ จีน, ข่าเหลือง 6 ร่อง ,กล้วยน�ำ้ ว้ามะลิออ่ ง 2 ร่อง และผักอีกหลายชนิด ได้เก็บขายเกือบทุกวันสลับกันขายไป ครับ ข้างสวนผัก เป็นคันคูที่เป็นคันนาเก่า กว้างประมาณ เมตรครึ่ง ยาว 80 เมตรเท่าร่องผัก ปลูกไม้ผลพันธุ์ดี เช่น น้อยหน่าฝ้ายเขียวเกษตร50 ต้น, ชมพู่ไต้หวัน 5 ต้น และ อื่นๆ อีกอย่างละ 2-3 ต้น ไว้ตอนกิ่ง,เสียบยอดหรือทาบกิ่ง ไว้ขายครับ


- แปลงที่ 3 สวนหลังบ้าน1ไร่เศษ ปลูกแบบแยก เป็นส่วนๆ มะนาวแป้นพิจิตร, มะนาวตาฮิติ 1 งานกว่า ประมาณ 100 ต้น ไผ่บงหวานทานหน่อสด 1 งาน ปลูกระยะ ชิดได้ 100 กอ เพื่อไว้ขุดเหง้าขายต้นพันธุ์,ไผ่ใช้ล�ำ 10 กอ ปลูกไม้ผล อย่างละ1-2 ต้นแทบทุกชนิด และอีก 1งาน เป็น ผักหวานป่า พื้นที่ส่วนที่เหลือ ท�ำบ่อซีเมนต์ เลี้ยงไส้เดือน 1 บ่อยาว 3×2 เมตร และก่ออิฐบล็อกท�ำบ่ออีก1บ่อติดกัน ขนาดบ่อ 3×2เมตร เลี้ยงจิโป่ม(จิ้งกุ่ง) ส่วนกุ้งก้ามแดงพ่อ แม่พันธุ์ก็ใส่กาละมังวางไว้ข้างๆ กัน - แปลงที่ 4 ห่างกันกับแปลงแรก 2กม.พื้นที่ 5 ไร่ ปลูกพืชผสมไม่เลี้ยงสัตว์ แต่ปลูกคล้ายๆ กันแต่น�้ำไม่ค่อย สะดวกจึงปลูกแต่พืชที่ใช้น�้ำน้อย แปลงสุดท้าย พื้นที่ 2ไร่ ปลูกตะไคร้อย่างเดียว ทุกวันนีถ้ ึงไม่ ร่ � ำรวยมั่งคั่ง แต่ ครอบครั วเรา มีกนิ แทบทุกอย่ าง แถมยังมีลูกค้ าแวะเวียนมาขอซือ้ ของในสวนเรื่ อยๆ ถึงจะได้ เงินไม่ มากแต่ ก็มีใช้ จ่าย ไม่ ขาดมือ ที่สำ� คัญทุกคนกินอิ่มนอนหลับ สุขภาพดี ขึน้ ด้ วยครั บ

ท้ายนีอ้ ยากจะฝากเคล็ดลับการปลูกผักหวานป่า ของสวนลุงอ้าย ก่อนอื่นต้องค�ำนึงก่อนว่า ผักหวานป่าเป็น พืชประเภท “สร้ างรากก่ อนสร้ างใบ” ฉะนั้นควรค�ำนึงถึง เรื่อง “รากผักหวานป่ า” ก่อนเป็นอันดับแรก โดยมีวิธีการ ดังนี้ 1. เลือกสถานที่ปลูกที่ไม่ชื้นแฉะ เพราะผักหวาน เป็นพืชที่ใช้น�้ำน้อย รากอ่อนจะเน่าง่ายถ้าแฉะ 2. หากหาสถานทีไ่ ม่ได้ ต้องใช้วธิ ยี กร่องหรือแปลง ปลูกให้สูงขึ้น เพื่อกันน�้ำท่วมขังท�ำให้รากเน่า 3. สถานที่นั้นควรมีหน้าดินที่เหนียวนิดๆ พอจะ อุ้มต้นไม้ไว้ไม่ให้โยกคลอนท�ำให้รากขาดง่าย เช่น เวลาฝน ตกหลักลมแรง เป็นต้น 4. หาพืชพีเ่ ลีย้ งมาปลูกให้รากเกาะกัน ช่วยอาศัย กันได้ แต่ต้องให้ร่มพอร�ำไรๆ อย่าทึบมาก ***ถ้ าท่ านเตรียมการดูแลรากผักหวานได้ ตาม นี ้ ท่ านก็ปลูกผักหวานได้ และเจริญเติบโตดีแน่ นอน***


“เราใส่ ใจในทุกขั้นตอน เพื่อผลผลิตที่มีคุณภาพ” ...คนยุคใหม่ สนใจอาชีพเกษตรมากขึ้นเรื่ อยๆ เพราะอาชีพเกษตรเป็ นเรื่ องที่ใกล้ ตัวโดยเฉพาะการ อยู่การกิน และรวมไปถึงเป็ นอาชีพไว้ เลี้ยงตนเองได้ เนื่องจากการเพาะเห็ดเป็ นอาชีพทีต่ ้ นทุนการผลิตต�ำ่ แต่ กลับสร้ างรายได้ สูง คืนทุนได้ เร็วอีกทัง้ เวลาและสถานที่ ก็ไม่ จำ� เป็ นต้ องมีมากก็สามารถท�ำได้ แล้ ว... ทุกวันนีห้ ลายๆฟาร์มเห็ด สามารถท�ำก้อนเห็ดกันเอง ได้แล้ว เพราะสามารถเรียนรูไ้ ด้งา่ ยๆโดยหลายๆช่องทาง เพียง แต่วา่ เราจะหาแหล่งวัตถุดบิ หรือร้านค้าทีเ่ ชือ่ ถือได้ ทีจ่ ะมาท�ำ ก้อนเชื้อเห็ดให้ได้คุณภาพ


ของการท�ำเห็ดที่ได้คุณภาพ ดังนั้นลัลณ์ลลิลฟาร์มจึงได้ ผลิตหัวเชื้อเห็ดภายใต้มาตรฐานการผลิตGMP ทั้งสะอาด และถูกต้องตามสายพันธุ์ที่ลูกค้าต้องการ เพื่อไม่ให้หัวเชื้อ เห็ดมีการปนเปื้อนหรือผิดเพี้ยนไปจากสิ่งที่ลูกค้าต้องการ ออกมาจ�ำหน่าย นอกจากหัวเชื้อเห็ดที่ได้คุณภาพแล้ว ทางลัลณ์ลลิล ฟาร์มก็ยังมีอุปกรณ์เพาะเห็ดอื่นๆจ�ำหน่ายด้วยเช่น ถุง (ท�ำก้อนเห็ด) คอ ฝา ส�ำลี ดีเกลือ ปูนขาว ยิปซั่ม ภูไมท์ ส่าเหล้า กระถินป่น อาหารเสริม อาหารส�ำเร็จ ร�ำ เป็นต้น ซึง่ สามารถหาซือ้ ได้จากทีน่ แี่ ละจบทีน่ ไี้ ด้ในทีเ่ ดียว ไม่วา่ จะ มาซือ้ ทีห่ น้าฟาร์มหรือโทรสัง่ เข้ามาซือ้ เพราะทางลัลณ์ลลิล ฟาร์มมีบริการจัดส่งทั่วประเทศ เพราะมีรถขนส่งกระจาย สินค้าทุกวัน เพื่อให้ถึงมือลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ฉับไว และ ราคาไม่แพง

“ลัลณ์ ลลิลฟาร์ ม ผู้ผลิตและจัดจ�ำหน่ ายหัว เชือ้ เห็ดและอุปกรณ์ เพาะเห็ดทุกชนิด” เป็นฟาร์มที่มี ประสบการณ์ในการท�ำเห็ดมายาวนานตั้งแต่ปีพศ. 2526 (คุณพ่อสมพร) จนปัจจุบันถ่ายทอดมาสู่รุ่นลูก ผ่านการ บริหารโดยคุณจินตนา โดยมีการท�ำเห็ดชนิดร้อน และ เห็ด ชนิดหนาวมาอย่างมากมายจนท�ำให้เข้าใจว่า ปัจจัยหัวเชือ้ เห็ดเป็นปัจจัยแรกเริ่ม ที่ส�ำคัญมากๆ เพราะเป็นจุดเริ่มต้น

ใครสนใจจะเพาะเห็ดสามารถสอบถาม รายละเอียด เรายินดีให้ค�ำปรึกษา และให้ความรู้เรื่องเห็ด เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเรา จะเป็นส่วนหนึ่งในการเริ่มต้นธุรกิจของท่าน ลัลณ์ลลิลฟาร์ม อ.เมือง จ.สระบุรี TEL : 089-977-1414, 081-701-5665


กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จดั งานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนือ่ ง ในโอกาสครบ 125 ปี ซึ่งในปีนี้ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ เป็นประธาน โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะผู้บริหาร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมพิธี ณ บริเวณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ประเทศไทยก�ำลังอยู่ในห้วงเวลา การปฏิรูปประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้ขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ 20 ปี ตามแนวคิดประเทศไทย 4.0 โดยมีเป้าหมาย ส�ำคัญ คือ เกษตรกรมั่นคง ภาคการเกษตรมั่งคั่ง สู่การพัฒนา ที่ยั่งยืน ซึ่งในปี 2560 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ก�ำหนด ให้เป็น “ปีแห่งการยกระดับมาตรฐานการเกษตรสู่ความยั่งยืน” โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น ทั้งด้านสังคม มีรายได้ที่เพิ่มขึ้น ตลอดทั้งมีความภาคภูมิใจใน อาชีพเกษตรกร โดยได้มกี ารเร่งรัดขับเคลือ่ น 14 นโยบายส�ำคัญ ประกอบด้วย (1) การขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ ผลิตสินค้าเกษตร ซึง่ เป็นแหล่งถ่ายทอดองค์ความรูท้ สี่ ำ� คัญ 882 ศูนย์ทั่วประเทศ (2) การท�ำเกษตรแบบแปลงใหญ่ ซึ่งสามารถ ลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตได้จริง เป้าหมาย 1,512 แปลง (3) การวางแผนผลิตสินค้าเกษตรให้ตรงกับสภาพพื้นที่ Zoning by Agri-Map มีเป้าหมาย 300,000 ไร่ (4) ส่งเสริมการผลิตสินค้า

เกษตรอินทรีย์ เพือ่ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร เป้า หมายกว่า 2 แสนไร่ (5) การขับเคลื่อนธนาคารสินค้าเกษตร (6) การเพิ่ม ระบบส่งน�ำ้ และกระจายน�ำ้ ให้ทวั่ ถึงแปลงเกษตรกรรม เป้าหมาย 32 ล้านไร่ (7) นโยบายแผนข้าวครบวงจร (8) การจัดการที่ท�ำ กินให้เกษตรกร โดย ส.ป.ก. ได้ยึดคืนที่ดินผิดกฎหมาย น�ำมาส ร้างระบบสาธารณูปโภคโครงสร้างพืน้ ฐานด้านการเกษตรเพือ่ ส่ง มอบให้เกษตรกร เป้าหมาย 1 แสนไร่ (9) การจัดตั้งตลาดสินค้า เกษตรเพิ่มเติม (10) การพัฒนายกระดับความเข้มแข็งของสหกรณ์ 7,000 แห่ง (11) การพัฒนาข้าราชการและเกษตรกร ให้เป็น Smart Officer เป้าหมาย 2,000 คน (12) Smart Farmer ก�ำหนด เป้าหมายเกษตรกรในวัยแรงงาน (อายุ 18 – 64 ปี) จ�ำนวน 44,306 ราย (13) ด้านกฎหมายก�ำหนดให้ปรับปรุงกฎหมาย เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ และ (14) การน้อมน�ำ ศาสตร์พระราชาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาด�ำเนิน “โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” Agriculture&Cooperative ๑ ใน...เกษตรและสหกรณ์ 47


เป้าหมายเกษตรกร 70,000 ราย เพื่อน้อมถวายเป็นพระราช กุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่ง เป็นการรวมพลังของบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกรตัวอย่าง หรือที่เรียกกันว่า ปราชญ์ชาวบ้าน และผู้ เกี่ยวข้อง อาทิ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน ที่ร่วมคิดร่วมท�ำ กันอย่างแท้จริง นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ กล่าวว่า การจัดงานในปีน้ี มีพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจ�ำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ ศาลพระภูมิ ท้าว เวสสุวัณ ศาลตา - ยาย องค์พระพิรุณทรงนาค และองค์พระ พิรุณทรงนาคในพิพิธภัณฑ์ พิธีสงฆ์ ถวายตาลปัตรที่ระลึกงาน วันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 125 ปี ถวายภัตตาหาร และจตุปจั จัยเครือ่ งไทยธรรมแด่พระสงฆ์ นอกจากนัน้ มีพธิ มี อบ ประกาศนียบัตรข้าราชการ พลเรือนดีเด่น และพนักงานราชการ ดีเด่น และโล่เชิดชูเกียรติของส�ำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ ประจ�ำปี 2559 อนึ่ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับการสถาปนา เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2435 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระ จุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั มีการเปลีย่ นแปลงชือ่ อย่างต่อเนือ่ ง จาก กระทรวงเกษตรพนิ ช การ มาเป็ น กระทรวงเกษตราธิ การ กระทรวงเกษตรพาณิชยการ กระทรวงเศรษฐการ กระทรวง เกษตราธิการ กระทรวงเกษตร จนมาสู่กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ในปัจจุบัน ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ด�ำเนิน งานตามวิสัยทัศน์ “เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี ประชาชนมี ความมั่นคงด้านอาหาร เป็นฐานสร้างรายได้ให้แผ่นดิน” โดยส่ง เสริมให้เกษตรกรมีการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่ง เสริมการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่มีประสิทธิภาพ เสริม ใน...เกษตรและสหกรณ์ 48 ๑Agriculture&Cooperative

สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานอย่างเหมาะสมและ ยั่งยืน สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม สอดคล้องกับความต้องการของ ตลาด และมีมาตรฐานปลอดภัยต่อผู้บริโภคทั้งภายในและต่าง ประเทศ ส่งเสริมให้มีการจัดสรรทรัพยากรการผลิตทางการ เกษตรและโครงสร้ า งพื้ น ฐานการเกษตรอย่ า งพอเพี ย ง มี ประสิทธิภาพยัง่ ยืนและเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม ตลอดทัง้ ส่งเสริม ให้มีการวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรที่ เหมาะสม โดยมีส่วนราชการในสังกัด จ�ำนวน 16 หน่วยงาน ประกอบด้วย ส�ำนักงานรัฐมนตรี ส�ำนักงานปลัดกระทรวง กรมชลประทาน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมประมง กรมปศุสตั ว์ กรมพัฒนาที่ดิน กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส�ำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ส�ำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ส�ำนักงาน เศรษฐกิจการเกษตร กรมการข้าว กรมหม่อนไหม และกรมฝน หลวงและการบินเกษตร รัฐวิสาหกิจในสังกัด จ�ำนวน 4 หน่วย งาน ประกอบด้วย องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย องค์การสะพานปลา องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร และการยาง แห่งประเทศไทย และองค์การมหาชนในสังกัด จ�ำนวน 3 หน่วย งาน ประกอบด้ ว ย ส� ำ นั ก งานพั ฒ นาและวิ จั ย การเกษตร สถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู และส�ำนักงานพิพธิ ภัณฑ์เกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


กระทรวงเกษตรฯ

ข่าว

เกษตรและ สหกรณ์

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ A4 ยกระดับ มาตรฐานสินค้าเกษตร สู่ความยั่งยืน

หลังจากนายกรัฐมนตรี ประกาศนโยบายจะ พาไทยพ้นกับดักประเทศทีม่ รี ายได้ปานกลาง ด้วย นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ใน 20 ปีขา้ งหน้า กระทรวง เกษตรและสหกรณ์ พัฒนาเกษตรกร4.0 อย่าง ครบวงจร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตร ไทย สู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน พล.อ.ฉัตรชัย สาริกลั ยะ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ กล่าวว่า นโยบายของทุกกระทรวงจะสอดรับกับ นโยบายของรัฐบาล ซึ่งวันนี้รัฐบาลมียุทธศาสตร์ที่ส�ำคัญคือ ยุทธศาสตร์ 20 ปี หมายความว่า 20 ปี ไทยจะก้าวไปสู่ประเทศ

ที่พ้นจากกับดักของผู้มีรายได้ปานกลาง คือเราอยากเห็น ประเทศไทยเป็นไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งไม่ได้หมายความว่าทั้ง ประเทศจะเป็น 4.0 แต่ว่าจะต้องมีส่วนหนึ่งที่เป็น 4.0 ส่วนหนึ่ง ก็ยังคงเป็น 3.0 แต่ส่วนที่เป็น 1.0 และ 2.0 ต้องท�ำให้เหลือน้อย ที่สุด นั่นหมายถึงว่าขบวนรถไฟทั้งขบวนจะต้องขยับขึ้นไป ส�ำหรับยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร กระทรวงเกษตรฯ ได้ วางแนวทางไว้ 5 ด้าน ประกอบด้วย 1.สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ กั บ เกษตรกรและสถาบั น เกษตรกร โดยพัฒนาเกษตรกรให้เป็น สมาร์ท ฟาร์เมอร์ (Smart Farmer) ในด้านต่างๆ ตัง้ เป้าหมายว่าอีก 5 ปี จะมี สมาร์ท ฟาร์

Agriculture&Cooperative ๑ ใน...เกษตรและสหกรณ์ 49


เมอร์ 2.5 ล้านคน ขณะนี้มีเครือข่ายเกษตรกรที่เป็นชาวนากว่า 30 ล้านคน ทั่วประเทศ ส�ำหรับชาวนารุ่นเก่าก็ไม่ได้ทอดทิ้ง แต่ จะสร้างให้เข้าใจระบบมากขึ้น ขณะเดียวกันพัฒนา ยังสมาร์ท ฟาร์เมอร์ ให้ได้ประมาณ 6 หมื่นราย ซึ่งเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ ที่ใช้เทคโนโลยีในการท�ำการเกษตร ผ่านแอพพลิเคชัน่ สิง่ ส�ำคัญ ที่จะน�ำไปสู่เกษตรกร 4.0 ได้นั้นต้องท�ำเรื่องเกษตรแบบแม่นย�ำ โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ส่งเสริมให้เกษตรกรมี ตัวอย่างที่ดี ในการท�ำเกษตร โดยพัฒนาศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพ การเกษตร 882 ศูนย์ ทั่วประเทศ “ศูนย์จะเป็นตัวอย่างให้ เกษตรกรมารวมกลุ่มกันเพื่อศึกษาและน�ำไปสู่การปฎิบัติ และ จะเป็นศูนย์ทเี่ ชือ่ มโยงระหว่างกระทรวงเกษตรฯ กับเกษตรกรที่ อยู่ในอ�ำเภอ ต้องพัฒนาศูนย์ให้มีความเข้มแข็งและในอนาคต ในระยะ 5 ปี ต้องสร้างเครือข่ายของศูนย์นี้ออกไป” 2. การเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับมาตรฐานของ การเกษตร โดยยกระดับให้เป็นสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ไม่ว่า จะเป็น GAP , GMP หรือเกษตรอินทรีย์ โดยเฉพาะการท�ำเกษตร แปลงใหญ่ ที่มีผู้จัดการแปลงใหญ่เป็นแกนหลัก เพื่อให้สมาชิก มารวมตัวกัน ช่วยกันคิดช่วยกันท�ำ ตั้งกฎเกณฑ์ ตั้งมาตรฐาน “การบริหารจัดการแปลงใหญ่ทำ� ให้ยกระดับตัวสินค้าขึน้ จากเดิม ทีท่ ำ� อะไรก็ได้ อยากจะใส่ปยุ๋ มาเริม่ บริหารเป็นแปลง เป็นระบบ ส่งผลให้เกิดการยกระดับมาตรฐานสินค้าขึ้นมาได้ ในปี 2559 ใน...เกษตรและสหกรณ์ 50 ๑Agriculture&Cooperative

เรามีแปลงใหญ่อยู่แล้ว 600 แปลง และในปี 2560 อยากจะเห็น แปลงใหญ่เพิม่ ขึน้ เป็น 1,500 แปลง อัตราเร่งจะไปอยูป่ ที ี่ 2 และ 3 เพื่อจะให้ได้ 7,000 แปลงใน 5 ปีข้างหน้า” พล.อ. ฉัตรชัย กล่าว 3. เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรด้วย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตรงนีเ้ ป็นแผนงานทีก่ ระทรวงเกษตรฯ ให้ความส�ำคัญโดยน�ำ Agri Map มาเป็นฐานในการท�ำการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรสามารถท�ำเกษตรได้อย่างถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้น เขาปลูกข้าวในที่ดินของเขา ไม่รู้ว่าดินเป็นอย่างไร ใส่ปุ๋ยมาก น้อยแค่ไหน แต่ถ้าเขารู้ว่าดินที่เขาท�ำอยู่ มันเหมาะกับอะไร หรือแม้กระทั่งเขาควรจะใส่ปุ๋ยสักเท่าไร อย่างนี้มันจะเริ่มการ พัฒนาตั้งแต่พื้นฐานข้างล่าง โดยใช้เครื่องมือทั้งหมดที่มีอยู่ ใน การท� ำ ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพของสิ น ค้ า เกษตร ตรงนี้ เ ป็ น ยุทธศาสตร์ ที่เราก�ำหนดไว้ 4. การใช้ทรัพยากรอย่างสมดุลและยั่งยืน ไม่ท�ำลายสิ่ง แวดล้อม ซึง่ น�ำ้ กับการท�ำการเกษตรมีความส�ำคัญมาก และการ ท�ำการเกษตรไม่ได้อยู่ในเขตชลประทานเท่านั้น มีทั้งในเขต ชลประทานและนอกเขตชลประทาน ส�ำหรับในการเกษตรในเขต ชลประทาน ไม่ค่อยกังวลเท่าไร เราจึงให้ความส�ำคัญกับ การเกษตรนอกเขตชลประทานมากกว่า ด้วยการท�ำระบบ กระจายน�้ำหรือท�ำเส้นทางส่งน�้ำขนาดเล็ก เพื่อส่งน�้ำลงไปใน


พืน้ ทีน่ อกเขตชลประทานมากขึน้ ในช่วง 2 ปีทผี่ า่ นมา กระทรวง เกษตรฯ สามารถท�ำเส้นทางส่งน�้ำขนาดเล็กได้มากกว่า เมื่อ เทียบเท่ากับรัฐบาลที่แล้วประมาณ 8-10 ปี และ 5 ปีข้างหน้า ตั้งเป้าจะเพิ่มพื้นที่ส่งน�้ำให้ได้ 2 ล้านไร่ 5. พัฒนาบุคลากรให้เป็น Smart Officer ทุกหน่วยงาน ของกระทรวงเกษตรฯ ต้องด�ำเนินการไปทัง้ หมด ซึง่ เรามีสถาบัน เกี่ยวกับการเพิ่มพูนความรู้ของข้าราชการ กระทรวงเกษตรฯ อยู่แล้ว แต่ผมคิดว่าเราจะพึ่งสถาบันเพียงอย่างเดียวไม่ได้ ไม่ สามารถสร้างSmart Officer ได้เป็นจ�ำนวนมาก แนวความคิด ของผมก็คือทุกกรมจะต้องมีระบบการสร้างข้าราชการให้เป็น สมาร์ท โดยก�ำหนดเป้าหมายไว้อย่างชัดเจน และด�ำเนินการโดย หน่วยงานไหน จาก 5 ปี ผมถอดแบบมาในปี 2560 ให้เป็นปี ยกระดับสินค้าเกษตรไปสู่ความยั่งยืน เป้าหมายคือเราจะยก คุณภาพชีวติ ของเกษตรกร โดยการเขียนแผนภาพการเชือ่ มโยง งาน ในกระดาษ A4 ซึ่งเรียกว่ายุทธศาสตร์ A 4 โดยวางแผน ย้อนหลัง “แผนนี้คิดขึ้นในขณะที่เขียนแผนในกระดาษ A 4 ซึ่งก็ เป็นยุทธศาสตร์กระดาษ A 4 เราจะท�ำอย่างไร เรามีที่ดินใน ประเทศไทย (149 ล้านไร่) เป็นที่ดินที่ท�ำเกษตรอยู่ในปัจจุบัน นั่นหมายความว่า A 4 จะมีอยู่แค่นี้ จะท�ำอย่างไรให้ A 4 สูงขึ้น ได้ เกษตรมีรายได้สูงขึ้น ถ้ากระดาษ A 4 ลอยขึ้นได้เมื่อไร นั่น คือความส�ำเร็จในพื้นที่” ส�ำหรับกระบวนการในการขับเคลื่อนให้ประสบความ ส�ำเร็จ สิ่งแรกคือการน�ำปรัชญาเศรษฐกิจ ของในหลวง รัชกาล ที่ 9 มาเป็นตัวตัง้ และบูรณาการการท�ำงานร่วมกัน โดยแบ่งการ ท�ำงานออกเป็น 2 มิติ คือ AGENDA และ AREA มาขับเคลื่อน ในการท�ำงาน จากนั้นก็จะน�ำเทคโนโลยี นวัตกรรมมาใช้ในการ ท�ำการเกษตร รวมถึงการสร้างองค์ความรู้ ขบวนการดังกล่าว จะน�ำไปสู่เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งทางสังคม และเป็นที่ ยอมรับ มีความภาคภูมิใจในการเป็นเกษตรกรและมีรายได้เพียง

พอ ต่อการด�ำรงชีพ มีรายได้เพิ่มขึ้น 20 % ต้นทุนการผลิตลด ลง 20 % อีกหนึง่ เรือ่ งทีก่ ระทรวงเกษตรฯ ก�ำลังด�ำเนินการอยู่ คือ การจัดสรรที่ดิน ส�ำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ซึ่งเป็นที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ โดยมีแนวคิด น�ำที่ดิน ส.ป.ก. ซึ่งมีอยู่ประมาณ 3 แสนไร่ มาจัดสรรใหม่ วิธีการ คือ แบ่งเป็นพืน้ ทีท่ ำ� การเกษตร 5 ไร่ พืน้ ทีอ่ ยูอ่ าศัย 1 ไร่ พืน้ ทีแ่ ปลง รวมใหญ่ เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยกระทรวงเกษตรฯ จะ เข้าไปพัฒนาที่ดิน ท�ำถนน แบ่งแปลง เหมือนพื้นที่จัดสรร แต่ เป็นพืน้ ทีท่ ำ� การเกษตร ขณะนีห้ ลายพืน้ ทีเ่ สร็จเรียบร้อยแล้วยก ตัวอย่าง ที่จ.อุทัยธานี โดยมีนายกรัฐมนตรีไปมอบ ตรงนี้เป็น ไปตามคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน ซึ่งมีกระทรวงมหาดไทย ท�ำ หน้าที่คัดเลือกเกษตรกรเข้าไปอยู่ ส่วนกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นเจ้าภาพในการจัดหาที่ดิน และ กระทรวงเกษตรฯ พัฒนาอาชีพเกษตรกรให้โดยการน�ำ Agri Map เข้าไปจับในพื้นที่ต่างๆ ถ้าท�ำแบบนี้ได้ครบทั้งระบบ เกษตรกร จะอยู่ได้จริงและไม่ขายที่ดิน ส�ำหรับปี 2560 ตั้งเป้าจะพัฒนา พื้นที่ให้แล้วเสร็จ 2.5 แสนไร่ และในเดือนเมษายนเริ่มลอตแรก 3 หมื่นไร่ พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวเพิ่มเติมถึงยุทธศาสตร์ยกกระดาษ A 4 ว่าวางระบบเพิ่มเติมให้เป็นระบบการบริหารจัดการในพื้นที่ เรียกว่า Single Command เพื่อเป็นศูนย์กลางในการกระจาย ข้อมูลข่าวสาร ที่ผ่านมาจังหวัดหนึ่งๆ จะมีข้าราชการเกษตร เยอะมาก ทั้งชลประทานจังหวัด ประมงจังหวัด เกษตรสหกรณ์ จังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด เมื่อเราก�ำหนด เป็น Single Command จะท�ำให้เกิดการบูรณาการการท�ำงานร่วมกัน นอกจากนี้จะ พัฒนาเรื่องของสหกรณ์ ถือเป็นสถาบันที่ท�ำแปลงใหญ่ได้เร็ว ทีส่ ดุ ยกระดับสหกรณ์ให้เกิดความเข้มแข็ง โดยมีภาครัฐ ประชา รัฐ และหน่วยงานอื่น เป็นตัวช่วยให้เกิดการขับเคลื่อนงาน ทั้งหมด นี่คือแผนงานของปี 2560 เกษตรกรที่จะเป็นเกษตรกร 4.0 ได้ จะต้องท�ำ เกษตรที่เรียกว่า อัจฉริยะ ตั้งแต่การผลิต การแปรรูป การตลาด ด้วยสินค้าทีม่ คี วามปลอดภัย ยกระดับมูลค่า สิ น ค้ า ให้ เ ป็ น มาตรฐานในขณะเดี ย วกั น ต้ อ งใช้ ทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นน�้ำดิน อย่างคุ้มค่า ถ้าท�ำอย่างนี้ ได้ จะเป็นเกษตรกร 4.0 ทันที เป็นเกษตรกรที่มีความ มั่นคง มั่งคั่งและน�ำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน สอดรับกับ นโยบายของนายกรัฐมนตรีไทยแลนด์ 4.0 Agriculture&Cooperative ๑ ใน...เกษตรและสหกรณ์ 51


Young

Smart Farmer

ปั้นเกษตรกรรุ่นใหม่สู่ไทยแลนด์ 4.0 Young Smart Farmer หรือเกษตรกรรุ่น ใหม่ ถือเป็นเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เป็นผู้น�ำการ เปลี่ยนแปลงภาคการเกษตรตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง พร้อมสืบทอดอาชีพการเกษตร ให้ก้าวหน้าสร้างความมั่นคงด้านเศรษฐกิจ เป็นก�ำลัง หลักในการผลิตอาหารที่มีคุณภาพป้อนครัวโลกใน อนาคต ดังนั้น การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer : YSF) โดยการปลูกฝังให้มีความรักอาชีพเกษตร และศึกษาเรียนรูใ้ ห้ถงึ พร้อมทัง้ ทฤษฎีและการปฏิบตั ิ นอกจาก การสร้างอาชีพและรายได้ทมี่ นั่ คงของครอบครัวแล้วยังเป็นต้น แบบในการพัฒนาบุคลากรภาคการเกษตร โดยเฉพาะเยาวชน เกษตร พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ภาคการเกษตรของประเทศไทย มีบทบาทส�ำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ แต่จาก สถานการณ์ทผี่ า่ นมาพบว่าผูป้ ระกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรม มีจ�ำนวนลดน้อยลงจนเหลือเพียงร้อยละ 38 ของประชากร ทัง้ หมด อายุโดยเฉลีย่ ของเกษตรกรมากกว่า 50 ปี ขาดแรงงาน ใน...เกษตรและสหกรณ์ 52 ๑Agriculture&Cooperative

ในครัวเรือนภาคเกษตรวัยหนุ่มสาว อีกทั้งเกษตรกรขาดการ พัฒนาความรูแ้ ละทักษะ จึงจ�ำเป็นต้องมีกระบวนการพัฒนาเพือ่ สร้างคนรุน่ ใหม่ทมี่ คี วามรูค้ วามสามารถ และมีทกั ษะทัง้ ด้านการ ผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดเข้าสูภ่ าคการเกษตร โดย เฉพาะการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ หรือเรียกว่า Young Smart Farmer ให้เป็น Smart Farmer ทีม่ คี วามพร้อม มีความรูม้ คี วาม เชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร สามารถด�ำเนิน การได้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและลักษณะการประกอบการของ แต่ละครัวเรือน รวมทั้งการให้ความส�ำคัญในการใช้องค์ความรู้ และข้อมูลประกอบการตัดสินใจ มีการน�ำเทคโนโลยี ภูมิปัญญา และวิธีการปฏิบัติที่ดีมาใช้หรือพัฒนา โดยตระหนักถึงคุณภาพ มาตรฐานและปริมาณตามความต้องการของตลาด รวมถึงความ ปลอดภัยต่อผูบ้ ริโภคและสิง่ แวดล้อมเป็นส�ำคัญ ซึง่ จะน�ำไปสูก่ าร พัฒนาการเกษตรไทยอย่างยั่งยืน นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้ มุง่ เน้นพัฒนาเกษตรกรรุน่ ใหม่ ทีม่ อี ายุระหว่าง 17-45 ปี มีความ รักในอาชีพเกษตรกรรม ให้เป็นผู้สืบทอดอาชีพเกษตรกรรมใน อนาคต หรือที่เรียกว่า Young Smart Farmer โดยมุ่งพัฒนา


ส�ำหรับแนวทางการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ น.ส.ภาณี บุณยเกื้อกูล ผอ.กองพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า จะจัดให้มกี ารแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ บบผสมผสานระหว่าง เกษตรกรและระหว่างเกษตรกรกับบุคคลต้นแบบ การศึกษาดู งาน การลงมือฝึกปฏิบัติจริง โดยผ่านการเรียนรู้ผ่านสื่อสาร สนเทศและสื่อออนไลน์ รวมถึงองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ ใน การเสริมสร้างทักษะสู่ความเป็น Smart Farmer ผ่านสื่อ Social Media และ Mobile Application ในการยกระดับระบบการตลาด สินค้าเกษตร แนวความคิดของเกษตรกรรุ่นใหม่ซึ่งอยู่ในยุคการตลาดน�ำการ ผลิต และพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้มีความพร้อมรองรับความ เปลี่ยนแปลงในอนาคต ด้านนายสงกรานต์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริม การเกษตร เผยว่า เพือ่ วางรากฐานการพัฒนาเกษตรกร กรมส่ง เสริมการเกษตรมีเป้าหมายพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ให้เป็น Young Smart Farmer เพื่อทดแทนเกษตรกรผู้สูงอายุและสร้าง แรงจูงใจให้คนรุ่นใหม่หันมาท�ำการเกษตร ปัจจุบันมีเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เข้าร่วมโครงการและ ผ่าน การประเมินคุณสมบัติเป็น Young Smart Farmer 2,583 ราย ซึ่งเกษตรกรรุ่นใหม่จะต้องได้รับการประเมินศักยภาพและต้อง ผ่านคุณสมบัติด้านรายได้ไม่ต�่ำกว่า 180,000 บาทต่อครัวเรือน ต่อปี

ประเทศไทยมีโอกาสที่จะติดอันดับผู้น�ำด้านเทคโนโลยี เกษตร ด้วยความสามารถของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่หันมาท�ำการ เกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม จะท�ำให้เกิดการปรับเปลีย่ น จากท�ำมากได้น้อย เป็นท�ำน้อยได้มาก สอดคล้องกับโมเดล Thailand 4.0 มีการเปลี่ยนแปลงจากการเกษตรแบบดั้งเดิมไป สู ่ ก ารเกษตรสมั ย ใหม่ ซึ่ ง มี ก ารใช้ วิ ท ยาการ นวั ต กรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดเป็นก ลุ่มอาหาร เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech) เป็น platform ในการสร้าง New Startups ด้าน เทคโนโลยีการเกษตร การเปลี่ยนสินค้าเกษตรให้เป็นอาหาร สุขภาพหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีมูลค่าสูง Agriculture&Cooperative ๑ ใน...เกษตรและสหกรณ์ 53


อดีตพยาบาลสาว หันมาเลี้ยงเป็ด-เลี้ยงไก่ แบบธรรมชาติ รายได้ดี อยู่ได้แบบสบายๆ กานต์รวี บัวบุญ

Young Smart Farmer จังหวัดมหาสารคาม

น.ส.กานต์รวี บัวบุญ อดีตพยาบาลวิชาชีพ ชาวบ้าน หนองเสือ หมู่ที่ 7 ต.หนองทุ่ม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม เปิด เผยว่า เดิมประกอบอาชีพพยาบาลวิชาชีพ แต่เนือ่ งจากมารดา ป่วยจึงต้องลาออกจากงานมาคอยดูแลมารดาอย่างใกล้ชดิ เมือ่ มาอยู่ที่บ้านจึงมีแนวคิดอยากท�ำการเกษตรอินทรีย์ เพราะจะ ปลอดภัยทัง้ เกษตรกรและผูบ้ ริโภค และมีทดี่ นิ อยูแ่ ล้ว 22 ไร่เศษ แต่ตนไม่มีความรู้ด้านการเกษตรจึงต้องอาศัยการแลกเปลี่ยน กับสมาชิก สร้างเครือข่ายด้านการผลิตและการตลาด พร้อมน้อมน�ำ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตาม รอยพ่อมาปรับใช้ พร้อมกับเข้าร่วมสมัครเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ หรือ ยังสมาร์ทฟาร์ม กับส�ำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม โดยมีการแบ่งเป็นพื้นที่ปลูกข้าวอินทรีย์ ปลูกพืชผัก ผลไม้ตาม ฤดูกาล และเลี้ยงปลา อีกส่วนหนึ่ง เลี้ยง ไก่ วัว หมู แต่ที่เน้น มากที่สุด คือ การเลี้ยงเป็ด และไก่พันธุ์ ไข่ โดยมีการจัดสภาพ แวดล้อมการเลีย้ งสัตว์ให้พวกเขา ได้อยูอ่ ย่างเป็นธรรมชาติมาก ที่สุด เพื่อจะท�ำให้สัตว์มีอารมณ์ดี ได้แสดงพฤติกรรมตาม ธรรมชาติ เป็ดได้เล่นน�้ำได้ไซร้ขน ไก่ได้กระพือปีก ได้ฟังเพลง ใน...เกษตรและสหกรณ์ 54 ๑Agriculture&Cooperative

จะท�ำให้สตั ว์เลีย้ งมีความสุขไข่ทอี่ อกมาจะมีคณ ุ ภาพ ได้ผลผลิต ร้อยละ 98-100 ส�ำหรับอาหารที่ให้เป็นสูตรที่คิดค้นขึ้นเอง เพื่อ ลดต้นทุนการผลิต โดยมีสว่ นผสมของหญ้าเนเปียร์สบั ร�ำหยาบ และข้าวเปลือกทีป่ ลูกไว้เอง ผสมกับน�ำ้ หมักหัวปลาตามสัดส่วน ทีก่ ำ� หนดไว้ ขณะนี้ มีผลผลิตไข่เป็ดและไข่ไก่ อารมณ์ดี จ�ำหน่าย ภายใต้ชื่อ บ้านสวนภูระวี มีลูกค้าที่รักสุขภาพมาสั่งจอง โดยจะ จ�ำหน่ายไข่สด ราคาฟองละ 5.50 บาท แพ็คละ 55 บาท และ ไข่เค็มฟองละ 9 บาท แพ็คละ 90 บาท นอกจากนัน้ ยังมีรายได้จากส่วนอืน่ ๆ สามารถด�ำรงชีวติ ได้อย่างสบาย ด้าน นายสุรสิทธิ์ สิงหพรพงศ์ เกษตรจังหวัด มหาสารคาม กล่าวกรณีนี้ ว่า ส�ำหรับคุณสมบัติของเกษตรกร รุ่นใหม่ หรือ ยังสมารทฟาร์ม จะต้องมีอายุไม่เกิน 45 ปี มีที่ดิน เป็นของตนเอง มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะประกอบอาชีพ และมี ความสมั ค รใจที่ จ ะเข้ า ร่ ว มโครงการ ซึ่ ง ปั จ จุ บั น จั ง หวั ด มหาสารคามมีสมาชิกเกษตรกรรุ่นใหม่ รวม 30 คน


เกษตรกรรุ่นใหม่ของจังหวัดพัทลุง มีความขยันและความคิดสร้างสรรค์

ปลูกขมิ้นเป็นอาชีพเสริม สร้างรายได้ปีละกว่าแสนบาท

กัญญา สุภาพ

Young Smart Farmer จังหวัดพัทลุง

นางกัญญา สุภาพ อายุ 29 ปี อยู่บ้านเลขที่ 238 หมูท่ ี่ 9 ต�ำบลลานข่อย อ�ำเภอป่าพะยอม จังหวัด พัทลุง ถือว่าเป็นเกษตรกรรุน่ ใหม่ทมี่ คี วามขยัน และ มีความคิดสร้างสรรค์ นอกจากนี้ยังเป็นสมาชิก เกษตรกรรุ่นใหม่ของส�ำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง หรือยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ กล่าวว่า เริ่มปลูกขมิ้นมา ตั้งแต่ ปี 2556 และในปีนี้ใช้พื้นที่ปลูกประมาณ 3 ไร่ ตนเองได้ปลูกขมิน้ เป็นอาชีพเสริม นอกเหนือจากท�ำ สวนยางพาราทีเ่ ป็นอาชีพหลัก ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากว่าพืน้ ที่ ต�ำบลลานข่อย อ�ำเภอป่าพะยอม เกษตรกรส่วนใหญ่ จะปลูกนิยมขมิ้นจ�ำนวนมาก ด้วยสภาพพื้นที่เป็นที่ ลาดชันแนวเชิงเขา ไม่อุ้มน�้ำ ท�ำให้ขมิ้นมีคุณภาพ นางกัญญา เล่าให้ฟังว่า การปลูกขมิ้น ไม่ ยุ่งยากและไม่ซับซ้อน ดูแลง่าย ใช้ทุนน้อย แต่ราย ได้ค่อนข้างดี ส่วนใหญ่เกษตรกรจะเริ่มปลูกตั้งแต่ ปลายเดือนเมษายน ใช้เวลาปลูก 6 เดือน ก็สามารถ เก็บเกีย่ วผลผลิตส่งขายได้ โดยวิธปี ลูก เพียงขุดหลุม ขนาดกว้าง 15 เซนติเมตร ลึก 10 เซ็นติเมตร ระยะ ห่าง 1 ฟุต จากนั้นน�้ำเหง้าขมิ้นที่แก่จัดลงปลูก และ เมือ่ ปลูกได้ประมาณ 1 เดือน ให้ดายหญ้าใส่ปยุ๋ บ�ำรุง ขมิน้ จะเจริญเติบโตไปเรือ่ ยๆ จนกระทัง่ เมือ่ ขมิน้ อายุ ได้ 4 เดือน ให้ดายหญ้า และใส่ปุ๋ยอีกครั้งหนึ่ง จน อายุครบ 6 เดือน สามารถขุดขมิน้ ไปขายได้ ซึง่ พืน้ ที่ 1 ไร่ สามารถขายขมิน้ ได้ไม่ตำ�่ 40,000 บาท ในขณะ ที่ลงทุนไร่ละไม่เกิน 7,000 บาท โดยจะมีแม่ค้ามา รับซื้อถึงที่ ในราคากิโลกรัมละ 10-15 บาท ทั้งนี้ขึ้น อยู่กับขนาดของขมิ้น แต่ในบางปีราคาขมิ้นจะสูงถึง กิโลกรัมละ 25-30 บาท ในปีที่ผ่านมา ตนมีรายได้ เสริมจากการขายขมิ้น กว่า 1 แสนบาท และในปีนี้ คาดว่าจะมีรายได้จากการขายขมิน้ ไม่ตำ�่ กว่า 1 แสน 2 หมื่นบาท เนื่องจากขมิ้นเป็นสินค้าที่ตลาดยังมี

ความต้องการสูงมาก ซึ่งในอนาคตจะส่งเสริมให้เกษตรกรที่ปลูกขมิ้น ได้ รวมตัวเพื่อแปรรูปผลผลิต เช่น แปรรูปเป็นขมิ้นผง หรือแปรรูปในรูปแบบ ของแคปซูล ทั้งนี้เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรให้มีราคาสูงขึ้น นี่คือแบบอย่างของเกษตรกรยุคใหม่ที่ไม่ยอมอยู่เฉย เพื่อรอความ ช่วยเหลือจากรัฐเพียงฝายเดียว แต่จะใช้เวลาหาความรู้พัฒนาตนเองอยู่ ตลอดเวลา เพื่อหาแนวทางการใช้พื้นที่ที่มีอยู่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่ง ท�ำให้เกิดรายได้หลายช่องทาง แม้จะมีวิกฤติราคายางพารา หรือปัญหาภัย แล้ง ก็ยังมีช่องทางอื่นที่จะมีรายได้มาจุนเจือครอบครัว สร้างความมั่นคง ให้กับอาชีพเกษตรกรได้อย่างเต็มความภาคภูมิ Agriculture&Cooperative ๑ ใน...เกษตรและสหกรณ์ 55


เห็นจะจริงส�ำหรับผู้ชายที่ชื่อ พยงค์ แซ่ลิ้ม เขาประสบความ ส�ำเร็จในชีวติ การต่อสูด้ ว้ ยอายุ 56 ปีเศษ จากไม่มอี ะไรติดตัวเลย เดีย๋ วนีเ้ ขาบอกว่าทรัพย์สนิ เขามีเกินร้อยล้านบาทจากครอบครัว ชาวไร่ สู่โรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์ รายใหญ่ภายใต้ แบรนด์ “โอชา” ชี วิ ต ต่ อ สู ้ อ ย่ า งเหลื อ เชื่ อ จากคน ยากจนสู่เถ้าแก่โรงงานแปรรูปร้อยล้านพยงค์ แซ่ลิ้ม เป็นชาวจังหวัดราชบุรี ความรู้แค่ชั้น ประถมสี่ ครอบครัวดั้งเดิมท�ำไร่ แต่ไม่ประสบ ผลส�ำเร็จ ผลที่สุดเขาอพยพไปกับครอบครัว ท� ำ ไร่ ขิ ง อยู ่ จั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ และ ขาดทุนกลับมาชีวิตวัยเด็กเริ่มหลังออกจาก จากโรงเรียน เขาเพียรพยายามช่วยพ่อแม่ดว้ ย ความอดทน เอาหยาดเหงื่อไปแลกกับเงินมา ช่วยพ่อแม่ เพื่อใช้ชีวิตอยู่รอด เขาจึงได้รับเป็น ลูกกตัญญูช่วยเหลือเกื้อกูลพี่น้องทุกคน

หากจะสื่ อ สารเรื่ อ งราวของชี วิ ต พยงค์ แซ่ลิ้ม คงมีบางคนบอกไม่เชื่อแน่ เศรษฐีระดับร้อยล้าน เคยเป็นเด็กบริกรร้านอาหาร เด็กกระเป๋ารถเมล์ เด็ก ล้างรถบรรทุก มาขายเทปคลาสเซ็ท ชีวิตเขาเริ่มดีขึ้น จากการรับจ้าง ล้างรถคันละร้อยบาท เขาสามารถใช้หนี ้ หนึง่ แสนบาทจากเจ้าของพันธุข์ งิ ทีป่ ระจวบคีรขี นั ธ์ทมี่ า ตามทวงหนี้ เขาจ่ายหมดทันทีอาชีพสุดท้ายก่อนสุดท้าย ก็คือ การเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวหมูที่นครปฐม ความ อยากรวย เห็นลูกค้าใส่สร้อยทองมานัง่ กินก๋วยเตีย๋ วแต่ง ตัวดี ก็อยากเป็นอย่างนี้บ้าง นั่นคือความฝันของเขา


เมื่ออาชีพขายก๋วยเตี๋ยวรวยช้าหรือเปล่า เขาหันมาค้า หมู แม้จะถูกคนเชือดหมูโกงทุกวัน เพราะความเป็นมือใหม่ก็ต้อง ยอมให้เขาโกง เพื่อจะได้รู้จริงในวันข้างหน้าหมูช�ำแหละของเขา ถูกส่งไปขายตามโรงงานท�ำหมูหยองและท�ำกุนเชียงในนครปฐม เขาได้รับความรู้จากเจ้าของโรงงานสอนวิธีท�ำอาหารแปรรูป และ เทคนิคทุกอย่างที่มีอยู่อย่างไม่ปิดบังด้วยทุนที่มีอยู่บ้าง ประกอบ ด้วยหัวใจที่อยากรวยกับเขา ต้องยอมอดทนทุกอย่าง เขาเริ่มเข้าไป เทคโอเวอร์เจ้าของโรงงานเจ้าที่ขาดทุน และได้วิชาความรู้มาจาก เถ้าแก่เดิม รวมทุนกับพี่น้องมาช่วยกันท�ำผลิตภัณฑ์จากโครงการ ธุรกิจใหม่ทไี่ ม่เคยมีมาหรือท�ำมาก่อนเลยเขาพยายามปรับปรุงสินค้า ของเขาให้ดกี ว่าเถ้าแก่คนเดิม และใช้วตั ถุดบิ ทีด่ ที สี่ ดุ ในการผลิต เพือ่ ให้เหนือกว่าชาวบ้านที่ท�ำแข่งกันมา จนมีฐานะดีขึ้นตามล�ำดับและ เข้าจดทะเบียนในรูปบริษทั ฯเมือ่ ปี พ.ศ.2547 ด้วยทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท ประกอบกิจการโรงงานแปรรูปเนือ้ สัตว์เป็นผูผ้ ลิตหมูหยอง น�้ำพริกหมูหยอง น�้ำพริกเผา น�้ำพริกเผาต้มย�ำ ไส้กรอก หมูยอ ไก่ยอ กุนเชียง โบโลน่า คอกเทลหมู แฮมหมู ฯลฯ จนประสบความ ส�ำเร็จ และอีกก้าวหนึ่งได้ เป็นผู้ผลิตเนื้อไก่ช�ำแหละ รายใหญ่ภาย ใต้ แบรนด์ “โอชา” บริษัท พี.วาย.ฟู้ด จ�ำกัด มีความมุ่งมันในการพัฒนา กระบวนการผลิตและบุคคลกรอย่างต่อเนื่อง โดยใช้เครื่องจักรที่ทัน สมัยทุกขัน้ ตอนการผลิตเพือ่ ให้ผลิตภัณฑ์มรี สชาติอร่อย สะอาด ถูก หลักอนามัย โดยวิสัยทัศน์ คือ “เราจะเป็ นผู้ผลิตอาหารแปรรู ป ครบวงจร” โดยมีพันธกิจในการด�ำเนินงานคือ “มุ่ งมั่นพัฒนา คุณภาพสินค้ าและบริการให้ เป็ นเลิศ” “มุ่งมั่นสู่มาตรฐานสากล และพัฒนาบุคลากรอย่ างต่ อเนื่อง” “มุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีท่ ี ทันสมัยและใส่ ใจสิ่งแวดล้ อม ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น บริษัทฯ มีความพร้อมทุกด้าน ทางด้านบุคลากร ทางการผลิตตรวจสอบคุณภาพ และเครื่องมือ อุปกรณ์ทุกอย่างมีครบพร้อมเปิดตลาดอาเซียนตามนโยบาย

การั นตีความสด สะอาด อร่ อย และปลอดภัยโดย

สินค้าที่ บริษัท พี.วาย.ฟู้ด จ�ำกัด น�ำเสนอ

1. หมูหยองโอชา มีบรรจุหลายแบบมีทงั้ อย่างถุงขนาด ต่างๆบรรจุอย่างกระป๋องเพื่อให้เหมาะกับผู้บริโภคนอกจากนี้ยังมี หมูหยองส�ำหรับท�ำไส้ขนมปังต่างๆ เช่น เครปญี่ปุ่น แซนวิช หน้าข้าว ตัง โรยหน้าขนมปัง ซึง่ เป็นทีน่ ยิ มใช้กนั มากในอุตสาหกรรมเบเกอรีเ่ ชือ่ ถือมากว่า 20 ปี 2. น�ำ้ พริกเผาโอชา บริหารงานโดย คุณพเยาว์ แซ่ลิ้ม ผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย สะอาด ถูกหลักอนามัยเหมาะส�ำหรับ ท�ำเบเกอรี่ ใช้ทาหน้า ขนมปัง หน้าเครป ทาหน้าข้าวตัง ใช้แทนซอส ผัดข้าว ผัดพริกเผาต่างๆ 3. น�ำ้ จิม้ ไก่ โอชา นอกจากรับประทานคู่กับไก่แล้วยัง อร่อยได้ทั้งกับไส้กรอกหลายชนิดของโอชา หรือลูกชิ้นลวก และอื่นๆ อีกมากมาย 4. ไส้ กรอกโอชา มีหลายชนิด เช่น ไส้กรอกรมควัน ไส้กรอกอีสาน ไส้กรอกวุ้นเส้น แฮม เบค่อน ลูกชิ้น หมูยอหนัง หมูยอ พริกไทยด�ำ หมูยอขี้เมา หมูยอหนัง 5. ผลิตภัณฑ์ ชนิ ้ ส่ วนไก่ แช่ เย็นและแช่ แข็ง ควบคุม ด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยของผู้บริโภค ที่ได้รับการรับรอง การผลิตตามมาตรฐาน GMP , HACCP , HALAL

ผู้สนใจผลิตภัณฑ์จ�ำหน่ายของ บริษัท พี.วาย.ฟู้ด ในนามโอชา สามารถติดต่อได้ที่ 408 หมู่ 7 ซ.เทศบาลบางปู 59 ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280 โทรศัพท์ : 02-7091190-1, 02-7078338 โทรสาร: 02-7090792, 02-7078338 มือถือ : 081-666-2000 คุณพยงค์ แซ่ลิ้ม E-mail: pyfood@hotmail.com , phayong2542@hotmail.com


หอยจ๊ อ เมนูของทอดกินเพลินทีถ่ กู ใจทัง้ เด็กและ ผู้ใหญ่ วันนี้ทางทีมงานวารสาร ๑ใน...อร่อยทั่วไทยจะพา ทุกท่านไปรู้จัก “หอยจ๊ อ” ที่กินแล้วต้องกินซ�้ำอร่อยหยุดไม่ อยูท่ ี่ “ร้ านแม่ วรรณาหอยจ๊ อ” ร้านดังแห่งตลาดหนองมน ซึ่งหากใครที่เคยได้ลิ้มลองรสชาติของหอยจ๊อร้านนี้แล้วมี โอกาสได้ผ่านมายังตลาดหนองมนอีกครั้งคงไม่พลาดที่จะ ซื้อกลับไปกิน หรือซื้อกลับไปเป็นของฝากแน่นอน แม่ วรรณาหอยจ๊ อ เปิดมานานกว่า 30 ปี หอย จ๊อทุกชิ้นจะใช้เนื้อปูแน่นๆ สดๆ รสหวาน ของเนื้อปูท�ำให้ ได้รสชาติที่อร่อยกล่อมกล่อม ที่ตลาดหนองมนเราจะท�ำ ขายกันที่บ้าน ท�ำกันใหม่สดทุกวัน ส่วนที่กรุงเทพฯเราจะ มีหน้าร้านที่ซอยรามค�ำแหง 24 ใครใกล้ที่ไหนก็สามารถ ไปอุดหนุนได้เลย ถ้าหากใครอยากจะทานแบบทอด ขอบ อกต้องโทรมาสั่งล่วงหน้าก่อนเข้ามารับสัก 20 นาที จะได้ ทานหอยจ๊อร้อนๆ กรอบนอกนุ่มในมีรสหวานของเนื้อปูที่ อัดแน่นอยู่เต็มค�ำ นอกจากหอยจ๊ อแล้ วที่น่ ียังมี แฮกึ๋น ปูจ๋า และมีเนือ้ ปูสดจ�ำหน่ ายอีกด้ วย

หากใครมีโอกาสมายังตลาดหนองมน ทางทีมงานอยากให้ทุกท่าน ลองได้ลองลิ้ม ชิมรสจริงๆ ขอบอกอร่อยจนต้องเหมากันเลยทีเดียว

โทรสอบถามเส้นทางหรือติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 09-0568-5692, 08-9244-8102 ร้านอยู่ซอยรามค�ำแหง 24 อยู่ในตลาดหัวหมาก 090-568-5692


คุณเจตปรกรณ์ นฤภัย เจ้าของฟาร์มกุ้งก้ามแดงนฤภัย

กุ้งก้ามแดง

เป็นชื่อที่คนไทยเรียกกัน แต่ชื่อของกุ้งชนิดนี้ คือกุ้งเครย์ฟิช หรือ กุ้งล็อปสเตอร์น�้ำจืดนั่นเอง ถือ เป็นกุ้งที่เลิศรสยอดนิยมของคนทั่วโลกที่รู้จักกันเป็น อย่างดี กุง้ ชนิดนีเ้ ลีย้ งง่าย ปรับตัวได้ไวและภูมติ า้ นทาน โรคสูง บางที่ก็เลี้ยงไว้เพื่อความสวยงามแล้วจ�ำหน่าย ได้ในราคาสูง หรือปัจจุบนั นิยมน�ำมาเลีย้ งเป็นกุง้ เนือ้ ที่ มีรสชาติอร่อยที่สุดในกลุ่มกุ้งแม่น�้ำด้วยกัน

วันนี้ทางทีมงานวารสาร ๑ใน...เกษตรและสหกรณ์ ขอพาทุกท่านไปรู้จักกับอีกหนึ่งฟาร์มที่เลี้ยงกุ้งก้ามแดงที่ ประสบความส�ำเร็จในการเลี้ยงและการหาตลาด ที่จังหวัด ชัยนาท นั่นคือฟาร์ม “กุ้งก้ ามแดงนฤภัย” เจ้าของฟาร์มคือ คุณเจตปรกรณ์ นฤภัย เป็นชาวอ�ำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท โดยก�ำเนิด หลังจากจบการศึกษาที่เทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือแล้ว ก็ได้ออกมาท�ำธุระกิจส่วนตัว ฟาร์ มกุ้งก้ ามแดงนฤภัย เริ่มจากจะกลับมาอยู่ บ้านที่อ�ำเภอวัดสิงห์ แล้วมีบ่อปลากระเบนเก่าอยู่ 3 บ่อ และ พืน้ ทีบ่ า้ นอีก 3 ไร่ จึงคิดว่ากลับมาอยูแ่ ล้วจะเลีย้ งอะไรภายใน บ้านดี โดยดูจากสิง่ ทีม่ อี ยู่ และด้วยงานส่วนตัวทีไ่ ม่คอ่ ยมีเวลา อยูบ่ า้ น สิง่ มีชวี ติ ทีเ่ ลีย้ งจะต้องเลีย้ งง่าย การดูแลไม่ยงุ่ ยาก ได้ ศึกษาหาข้อมูลไปเรือ่ ยๆ เลยได้มาเป็นกุง้ ก้ามแดง เพราะเป็น


มุมมองของธุรกิจก้ามแดงในยุคนี้

สัตว์ที่มีการดูแลไม่ยงุ่ ยาก สามารถกินพืชน�ำ้ อื่นๆ ได้ ท�ำให้ เราออกไปท�ำงานข้างนอก 3-4 วันได้ โดยเอาพืชน�้ำให้กุ้ง ก้ามแดงกิน กลับบ้านมากุ้งก็ยังมีชีวิตอยู่ เลยคิดว่าขนาด คนอย่างเราไม่ค่อยมีเวลายังเลี้ยงได้ คนอื่นก็ต้องเลี้ยงได้ และเป็นอาชีพเสริมที่ดี เพราะไม่ต้องใช้เวลาดูแลมาก จึง เลือกกุ้งก้ามแดงเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ท�ำได้ที่บ้าน

แนวทางการบริหาร

แนวทางการบริหารฟาร์มกุ้งแดงนฤภัยจะแบ่ง ออกเป็น 3 ส่วนด้วยกันคือ สร้างเป้าหมายระยะสั้น ระยะ กลาง และระยะยาว ดังนี้ -เป้าหมายระยะสัน้ สร้างจุดกระจายสินค้าโดย ท�ำร้านอาหารของตัวเองและเป็นที่กระจายสินค้าไปในตัว รวมไปถึงติดต่อร้านอาหารต่างๆ โดยตั้งเป้าไว้ที่เดือนละ 600 กิโลกรัม เฉลี่ย 20 กิโลกรัมต่อวัน -เป้าหมายระยะกลาง สร้างฐานการผลิตจาก ชุมชนสู่ระดับจังหวัด และกระจายโมเดลแห่งความสุขนี้ สู่จังหวัดต่างๆ เพื่อให้แต่ละชุมชนแข็งแรง รวมถึงขยาย ตลาดโดยการแปรรูปเป็นแบรนด์สินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่า ทางการตลาด -เป้าหมายระยะยาว รวมตัวตลาดกุ้งก้ามแดง แต่ละจังหวัด เพื่อเป้าหมายสู่การส่งออกเพื่อน�ำเงินเข้า ประเทศ

ธุรกิจก้ามแดงในยุคนี้ผมมองว่ายังไปได้อีกไกล มาก เนื่องจากความต้องการของตลาดโรงแรม ภัตตาคาร รวมไปถึงการส่งออกต่างประเทศ ยังมีความต้องการใน ตัวสินค้ากุ้งก้ามแดงอีกมาก แต่ที่เรายังท�ำเป็นอุตสาหกร รมใหญ่ๆ ไม่ได้เพราะยังไม่มีสมาคมกุ้งก้ามแดงที่แข็งแรง กลุ่มที่มีอุดมการณ์เดียวกัน และไม่เห็นผลประโยชน์ส่วน ตัวเป็นหลัก ผมมองว่ากุง้ ก้ามแดง คือรายได้ทยี่ งั่ ยืน เพราะ เป็นกุ้งที่เลี้ยงง่าย ใช้พื้นที่เล็กๆ ภายในบ้านก็เลี้ยงได้ ส่วน ใครมีบ่อดินก็เลี้ยงเป็นกุ้งเนื้อต่อได้ ที่ส�ำคัญถ้ากุ้งก้ามแดง อยู่ที่ไหนนั้นหมายความว่าที่นั่นจะปลอดสารพิษ ยิ่งถ้าเรา มีการเลี้ยงกุ้งก้ามแดงเยอะมากเท่าไหร่ นั่นหมายความว่า พืน้ ทีท่ ปี่ ราศจากสารเคมียงิ่ มากขึน้ เท่านัน้ แต่ตดิ ปัญหาอยู่ ตรงที่การจัดการด้านสมาคมยังไม่มีความชัดเจน ถ้าในอนาคตเรามีการตั้งกลุ่มในชุมชนขึ้นมา มี การรวมตัวกันตั้งแต่ชุมชน, อ�ำเภอ, จังหวัด มีจุดรับซื้อ สินค้าให้ชาวบ้าน โดยมีพ่อค้าคนกลางที่ไม่เอาเปรียบชาว บ้าน ถ้าสร้างโมเดลนี้ให้เกิดขึ้นได้ ผมว่าในอนาคตคนไทย จะมีรายได้เพิม่ ขึน้ และการเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ โดยการร่วมมือกัน ของคนทุกส่วนและได้เดินตามรอยเท้าพ่อด้วยค�ำทีพ่ อ่ พูดว่า “สามัคคีคอื พลัง” กับรายได้และความสุขแบบยัง่ ยืน “ไทย ท�ำ ไทยใช้ ไทยเจริ ญ” ถึงเวลาแล้วล่ะครับที่เราจะต้อง ร่วมมือร่วมใจกันเพื่ออนาคตของคนไทยและประเทศไทย ของเรา สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฟาร์มกุ้งก้ามแดงนฤภัย 16 ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.วัดสิงห์ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท โทร. 099-009-9555 (เดียว)


ทางทีมงานวารสาร ๑ใน...เกษตรและสหกรณ์ ฉบับนี้ได้มีโอกาสสัมภาษณ์คุณ ปริญญา แก้วเหลี่ยม ท่านเจ้าของ “สวนมะนาวและสวนลิน้ จี่ จังหวังศรี สะเกษ” โดย คุณปริญญาได้เล่าที่มาของสวนให้ทางทีมงานฟังว่า “จุดเริ่ มต้ นที่ได้ ทำ� สวนมะนาวคือ พ่ อตาได้ ทำ� สวนมะนาวและสวนลิน้ จี่อยู่ท่ ี จังหวัดนครพนม จึงได้ รับการสนับสนุน จากครอบครั ว แนะน�ำขัน้ ตอนวิธีปลูกและเทคนิคต่ างๆ ในการปลูกมะนาวและลิน้ จี่พนั ธุ์ (นพ.1) จึงได้ ตดั สินใจมาปลูกเอง ที่สวน จังหวัดศรี สะเกษ”

แนวทางการบริหารจัดการสวน

สวนมะนาวและสวนลิ้นจี่ จังหวังศรีสะเกษ เราจะเน้นใช้ปุ๋ยอินทรีย์เป็นหลัก และใช้สารเคมีเสริมในบางช่วงเพื่อเป็นการลด ต้นทุน ส่วนระบบน�้ำจะใช้เป็นระบบมินิสปริงเกอร์ซึ่งจะช่วยให้กระจายน�้ำได้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น

มุมมองเกี่ยวกับเกษตรในยุคนี้

อาชีพเกษตรยุคนี้ ส�ำหรับผมต้องเป็นเกษตรอินทรีย์แบบสมาร์ทฟาร์มมีระบบการจัดการที่ดี ที่ส�ำคัญต้องปลูกเป็น และขาย เป็นซึง่ เรือ่ งการตลาดเป็นสิง่ ทีส่ ำ� คัญมาก ส�ำหรับอาชีพเกษตรยุคใหม่นนั้ จะต้องเป็นผูท้ มี่ คี วามรูค้ วามขยัน ความมานะและความอดทน และเป็นเกษตรพอเพียงตามรอยพ่อหลวง

ท่านใดที่สนใจหาซื้อกิ่งพันธุ์มะนาวในราคาเบาๆ สบายๆ กระเป๋า หรือสนใจการปลูกมะนาว อยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่คุณปริญญา TEL : 085-440-2773, 086-488-4022


คู่มือติดต่อ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ

สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรฯ

Office of the Permanent Secretary Ministry of Agriculture and Cooperative เลขที่ ๓ ถนนราชด�ำเนินนอก กรุงเทพ ฯ ๑๐๒๐๐

โทรศัพท์กลาง ๐-๒๒๘๑-๕๙๕๕, ๐-๒๒๘๑-๕๘๘๔ http://www.opsmoac.go.th

กรมชลประทาน The Royal Irrigation Department

ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๑-๐๐๒๐ ถึง ๒๙ โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๓๐๒๕ http://www.rid.go.th

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ Cooperative Auditing Department ๑๒ ถ.กรุงเกษม เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๒๔๐ - ๕๙ โทรสาร ๐-๒๒๘๒-๕๘๘๑ http://www.cad.go.th/

กรมประมง Department of Fisheries

๕๐ ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

โทรศัพท์ ๐-๒๕๖๒-๐๖๐๐-๑๕ โทรสาร ๐-๒๕๖๒-๐๕๖๔ http://www.fisheries.go.th/

กรมปศุสัตว์

Department of Livestock Development

เลขที่ ๖๙/๑ ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทรศัพท์

๐-๒๒๕-๕๑๓๖-๘ โทรสาร ๐-๒๒๕๑-๐๙๘๖ http://www.dld.go.th

กรมส่งเสริมสหกรณ์ Cooperative Promotion Department ๑๒ ถนนกรุงเกษม เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

โทรศัพท์ ๐-๒๖๒๘-๕๑๓๓-๔ โทรสาร ๐-๒๒๘๒-๖๐๗๘ http://www.cpd.go.th

กรมพัฒนาที่ดิน Land Development Department

๒๐๐๓/๖๑ หมู่ ๕ ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

โทรศัพท์ ๐-๒๙๔๑-๑๙๖๘-๘๕ โทรสาร ๐-๒๙๔๑-๒๒๒๗ http://www.ldd.go.th

กรมวิชาการเกษตร Department of Agriculture

เลขที่ ๕๐ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทร. ๐-๒๕๗๙-๐๑๕๑-๘ http://www.doa.go.th

กรมส่งเสริมการเกษตร

Department of Agricultural Extension ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

โทรศัพท์ ๐-๒๕๗๙-๐๑๒๑-๘, ๐-๒๙๔๐-๖๐๘๐-๙๕ โทรสาร ๐-๒๕๗๙-๓๐๑๘ http://www.doae.go.th

ส�ำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม Agricultural Land Reform Office ถนนราชด�ำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๒-๙๐๐๔, ๐-๒๒๘๒-๙๐๐๖, ๐-๒๒๘๒๙๐๓๕ โทรสาร ๐-๒๒๘๑-๐๘๑๕ http://www.alro.go.th

ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร Office of Agriculture Economics

ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทรศัพท์ ๐-๒๙๔๐-๗๒๒๔-๖ โทรสาร ๐-๒๙๔๐-๗๒๑๐ http://www.oae.go.th

กรมการข้าว Rice Department

๕๐ ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

โทรศัพท์ ๐-๒๕๖๑-๓๒๓๖ , ๐-๒๕๖๑-๓๐๕๖ http://www.ricethailand.go.th


กรมหม่อนไหม The Queen Sirikit Department of Sericulture

ส�ำนักงานกองทุนสงเคราะห์การท�ำสวนยาง Office of The Rubber Replanting Aid Fund

โทรศัพท์ ๐-๒๕๕๘-๗๙๒๔-๒๖, ๐-๒๕๕๘-๗๙๒๗ http://www.qsds.go.th

โทรศัพท์ ๐-๒๔๓๓-๖๐๖๘ โทรสาร ๐-๒๔๓๕-๘๙๕๖ http://www.rubber.co.th

เลขที่ ๒๑๗๕ ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

Marketing Organization For Farmers ๑๐๑ ถ.ก�ำแพงเพชร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

โทรศัพท์ ๐-๒๒๗๙-๑๑๘๖ โทรสาร ๐-๒๒๗๘-๐๑๓๙ http://www.mof.or.th

องค์การสวนยาง Rubber Estate Organization

๑๒๔/๑๑๓ ถนนบางกอกน้อย-ตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ ๐-๒๔๒๔-๔๒๕๙ โทรสาร ๐-๒๔๓๓-๖๕๙๕ http://www.reothai.co.th

องค์การสะพานปลา Fish Marketing Organization

๒๑๑ ถนนเจริญกรุง ๕๘ แขวงยานนาวา เขตสาธร กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ ๐-๒๑๑-๐๓๐๐ โทรสาร ๐-๒๒๑๑-๖๑๔๗ http://www.fishmarket.co.th

องค์การส่งเสริมกิจการโคนม แห่งประเทศไทย Dairy Farming Promotion Organization of Thailand

๘๙/๒ อาคาร ๙ ชั้น ๑๔ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

โทรศัพท์ ๐-๒๕๖๘-๒๕๗๓ http://www.thaidanskmilk.com

๖๗/๒๕ ถ.บางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐

ส�ำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร และอาหารแห่งชาติ National Bureau of Agriculture Commedity and Food Standards เลขที่ ๕๐ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

โทรศัพท์ ๐-๒๕๖๑-๒๒๗๗ โทรสาร ๐-๒๕๖๑-๒๐๙๖ http://www.acfs.go.th

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

Highland Research and Development Institute (Public Organization) ๖๕ ม.๑ ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐

โทรศัพท์ ๐๕๓-๓๒๘๔๙๖-๘ โทรสาร ๐๕๓-๓๒๘๔๙๔ http://www.hrdi.or.th

ส�ำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

Agricultural Research Development Agency (Public Organization)

๒๐๐๓/๖๑ ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐

โทรศัพท์ ๐-๒๕๗๙-๗๔๓๕ โทรสาร ๐-๒๕๗๙-๗๒๓๕ http://www.arda.or.th

ส�ำนักงานพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิม พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ ๔๖-๔๘ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐

โทรศัพท์ ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๒-๑๓ โทรสาร ๐-๒๕๒๙-๒๒๑๔ http://www.wisdomking.or.th


ท�ำเนียบสหกรณ์-สหกรณ์ทางการเกษตร

ท�ำเนียบสหกรณ์ สหกรณ์ทางการเกษตร

Tourist&Buseness

Agriculture and Cooperatives

65


ท�ำเนียบสหกรณ์-สหกรณ์ทางการเกษตร

สหกรณ์ การเกษตรบ้ านลาด จ�ำกัด ที่ตั้ง : 91 หมู่ 7 ถ.สายสุทธิ 1 ต.บ้านลาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150 Tel./Fax. 0-3249-1268 www.banlat-coop.com

สหกรณ์ ประมงแม่ กลอง จ�ำกัด ที่ตั้ง : 200-201 หมู่ 5 ต.แหลมใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 Tel. 0-3477-1480-1 www.maeklongfishmarket.com

สหกรณ์ การเกษตรบ้ านหมอ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 122 หมู่ 7 ถ.พระพุทธบาท-ท่าเรือ ต.บางโขมด อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130 Tel. 0-3620-1315-6 Fax. 0-3620-1477

สหกรณ์ โคนมไทย-เดนมาร์ ค อ่ าวน้ อย จ�ำกัด ที่ตั้ง : 81/5 ถ.วนาพัฒนะ หมู่ 15 ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ Tel. 0-3284-4240 Fax. 0-3260-1863

สหกรณ์ การเกษตรดอนตูม จ�ำกัด ที่ตั้ง : 63 หมู่ 1 ถ.เศรษฐวิถี ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150 Tel. 0-3496-8701, 0-3496-8700 Fax. 0-3496-8705

สหกรณ์ การเกษตรบางปะอิน ที่ตั้ง : 32/1 หมู่ 9 ถ.อุดมสรยุทธ์ ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160 Tel. 0-3526-1560 Fax. 0-3526-2859

สหกรณ์ การเกษตรบางปลาม้ า จ�ำกัด ที่ตั้ง : 240 หมู่ 5 ถ.สุพรรณ-บางบัวทอง ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150 Tel./Fax. 0-3544-0804-5

สหกรณ์ การเกษตรหนองแค จ�ำกัด ที่ตั้ง : 63 ถ.ระพีพัฒน์ฝั่งซ้าย ต.หนองแค อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140 Tel. 0-3637-1411 Fax. 0-3637-2003

สหกรณ์ หตั ถกรรม ผลิตภัณฑ์ ไม้ วังน�ำ้ เย็น จ�ำกัด ที่ตั้ง : หมู่ 10 ถ.จันทบุรี-สระแก้ว ต.วังน�้ำเย็น อ.วังน�้ำเย็น จ.สระแก้ว Tel. 0-3725-2222

สหกรณ์ การเกษตรวิเศษชัยชาญ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 381 หมู่ 7 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง Tel. 0-3563-1366, 0-3563-2186 Fax. 0-3563-1366

สหกรณ์ การเกษตร ประสานกสิกจิ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 61 หมู่ 1 ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120 Tel./Fax. 0-3448-1122

สหกรณ์ โคนมมวกเหล็ก จ�ำกัด ที่ตั้ง : 99 หมู่ 10 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี Tel. 0-3634-2239 Fax. 0-3634-2240

สหกรณ์ การเกษตร แหลมงอบ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 4/3 หมู่ 6 ถ.ตราด-แหลมงอบ ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120 Tel./Fax. 0-3959-7042

สหกรณ์ ออมทรั พย์ ครู สระบุรี จ�ำกัด ที่ตั้ง : 79 หมู่ 3 ต.ดาวเรือง อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 Tel. 0-3631-6078-9 Fax. 0-3631-6080-1

สหกรณ์ การเกษตร เมืองกาญจนบุรี จ�ำกัด ที่ตั้ง : 38/6 หมู่ 2 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 Tel. 0-3456-4272 Fax. 0-3456-4114

ดู AD 4 สี หน้ า 37

สหกรณ์ โคนมปากช่ อง จ�ำกัด ที่ตั้ง : 254/1 หมู่ 18 ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 Tel. 0-4493-6282 Fax. 0-4432-8418

รกิจ เกษตรและสหกรณ์ 66 ๑ท่องเทีใน...่ยว&ธุ

ดู AD 4 สี หน้ า 37


ท�ำเนียบสหกรณ์-สหกรณ์ทางการเกษตร l จังหวัดกระบี่

ชุมชนสหกรณ์ การเกษตรกระบี่ จก โทร. 0-7562-3564 สหกรณ์ การเกษตรอ�ำเภอเมือง กระบี่ จก โทร. 0-7561-1614 สหกรณ์ การเกษตเพื่อการตลาดลูกค้ า ธกส กระบี่ จก โทร. 0-7561-2200 สหกรณ์ การเกษตรเขาพนม จก โทร. 0-7568-9087 สหกรณ์ การเกษตรคลองท่ อม จก โทร. 0-7564-0104 l กรุ งเทพมหานคร

สหกรณ์ การเกษตรหนองจอก จก โทร. 0-2988-4478 โทรสาร 0-2988-4479 สหกรณ์ การเกษตรแห่ งประเทศไทย โทร. 0-2561-4567 โทรสาร. 0-2944-1230 สหกรณ์ การเกษตรตลิ่งชัน จก โทร. 0-2433-3580 สหกรณ์ การเกษตรบางกะปิ จก โทร. 0-2368-2172 สหกรณ์ การเกษตรบางขุนเทียน โทร. 0-2427-1105 สหกรณ์ การเกษตรลาดกระบัง จก โทร. 0-2326-1473 สหกรณ์ การเกษตรหนองแขม บางขุนเทียน จก โทร. 0-2421-1216

ชุมนุมสหกรณ์ การเกษตร ชาวไร่ อ้อยแห่ งประเทศไทย จก โทร. 0-2241-1898 ชุมนุมสหกรณ์ การเกษตร แห่ งประเทศไทย จก โทร. 0-2579-4154 l จังหวัดกาญจนบุรี

สหกรณ์ การเกษตรสุวรรณภูมิ จก โทร. 0-3458-6101 โทรสาร 0-3458-6101 สหกรณ์ การเกษตรสุราแช่ พืน้ เมืองกาญจนบุรี จก โทร. 0-3461-3769 สหกรณ์ การเกษตรเพื่อการตลาด ลูกค้ า ธกส กาญจนบุรี จก โทร. 0-3462-8126 สหกรณ์ การเกษตรซองกาเลีย จก โทร. 0-3459-5214 สหกรณ์ การเกษตรท่ าม่ วง จก โทร. 0-3461-1541 โทรสาร 0-3461-1541 สหกรณ์ การเกษตรท่ ามะกา จก โทร. 0-3454-3308-9 โทรสาร 0-3454-3308 สหกรณ์ การเกษตรพนมทวน จก โทร. 0-3457-9216 l จังหวัดกาฬสินธุ์

สหกรณ์ การเกษตรเมืองกาฬสินธุ์ จก โทร. 0-4381-3330

ชุมนุมสหกรณ์ การเกษตรกาฬสินธุ์ จก โทร. 0-4389-1244 สหกรณ์ การเกษตรเพื่อการตลาด สกต กาฬสินธุ์ โทร. 0-4381-1323 สหกรณ์ การเกษตรเพื่อการตลาด ลูกค้ า ธกส กาฬสินธุ์ จก โทร. 0-4387-9334 สหกรณ์ การเกษตรกมลาไสย จก โทร. 0-4389-9144 สหกรณ์ การเกษตรกุฉินารายณ์ โทร. 0-4385-1439 สหกรณ์ การเกษตรค�ำม่ วง จก โทร. 0-4387-9011 สหกรณ์ การเกษตรนามน จก โทร. 0-4386-7082 สหกรณ์ การเกษตรนิคมห้ วยผึง้ จก โทร. 0-4386-9057 สหกรณ์ การเกษตรยางตลาด จก โทร. 0-4383-3608 สหกรณ์ การเกษตรท่ าคันโท จก โทร. 0-4387-7085 สหกรณ์ การเกษตรหนองกุงศรี จก โทร. 0-4388-1067 l จังหวัดก�ำแพงเพชร

ชุมนุมสหกรณ์ การเกษตร ก�ำแพงเพชร จก โทร. 0-5571-2832 สหกรณ์ การเกษตรปฏิรูปที่ดนิ จังหวัดก�ำแพงเพชร โทร. 0-5571-7097

สหกรณ์ การเกษตรเพื่อการตลาด ลูกค้ า ธกส ก�ำแพงเพชร โทร. 0-5579-9276 สหกรณ์ การเกษตรพรานกระต่ าย จก โทร. 01-3796894 สหกรณ์ การเกษตรคลองขลุง จก โทร. 0-5578-1073 สหกรณ์ การเกษตรคลองลาน จก โทร. 0-5578-6232 สหกรณ์ การเกษตรปฏิรูปที่ดนิ คลองลาน จก โทร. 0-5578-6499 สหกรณ์ การเกษตรขาณุวรลักษบุรี จก โทร. 0-5577-1404 l จังหวัดขอนแก่ น

สหกรณ์ การเกษตรเมืองขอนแก่ น จก โทร. 0-4332-4414-7 ชุมนุมสหกรณ์ การเกษตรขอนแก่ น จก โทร. 0-4336-4614 สหกรณ์ การเกษตรเพื่อตลาด ลูกค้ าขอนแก่ น จก โทร. 0-4324-2676 สหกรณ์ การเกษตรเพื่อการตลาด ลูกค้ า ธกส ขอนแก่ น จก โทร. 0-4349-9265 สหกรณ์ การเกษตรหนองหวาย โทร. 08-1649-5474 สหกรณ์ การเกษตรกระนวน จก โทร. 0-4325-1099 สหกรณ์ การเกษตรกิ่งอ�ำเภอ เปื อยน้ อย โทร. 0-4349-4046

Tourist&Buseness

Agriculture and Cooperatives

67


ท�ำเนียบสหกรณ์-สหกรณ์ทางการเกษตร

สหกรณ์ การเกษตรเก่ างิว้ -สระแก้ ว จก โทร. 0-4341-5719 สหกรณ์ การเกษตรเขาสวนกวาง จก โทร. 0-4344-9094 สหกรณ์ การเกษตรชนบท จก โทร. 0-4328-6000 l จังหวัดจันทบุรี

สหกรณ์ การเกษตรมะขาม จก โทร./โทรสาร 0-3938-9095 E-mail :wipaapon@thaimail.com www.coopthai.com/makham สหกรณ์ การเกษตรนายายอาม จก โทร. 0-3949-1048 โทรสาร 0-3949-1049 สหกรณ์ การเกษตรเมืองจันทบุรี จก โทร. 0-3935-5198 สหกรณ์ การเกษตร เพื่อตลาดลูกค้ า ธกส จันทบุรี จก โทร. 0-3932-7142 สหกรณ์ การเกษตรแก่ งหางแมว จก โทร. 0-3930-8118 สหกรณ์ การเกษตรเมืองขลุง จก โทร. 0-3944-1375 โทรสาร 0-3944-1762 สหกรณ์ การเกษตรเขาคิชฌกูฏ โทร. 0-3930-9049 สหกรณ์ การเกษตรท่ าใหม่ จก โทร. 0-3943-1328 สหกรณ์ การเกษตรโป่ งน�ำ้ ร้ อน จก โทร. 0-3938-7081 รกิจ เกษตรและสหกรณ์ 68 ๑ท่องเทีใน...่ยว&ธุ

สหกรณ์ การเกษตรแหลมสิงห์ จก โทร. 0-3939-7126 l จังหวัดฉะเชิงเทรา

สหกรณ์ การเกษตรเพื่อการตลาด ลูกค้ า ธกส ฉะเชิงเทรา จก โทร. 0-3851-6717 สหกรณ์ การเกษตรบางคล้ า จก โทร. 0-3882-7356 สหกรณ์ การเกษตรบางน�ำ้ เปรี ย้ ว โทร. 0-3858-1090 สหกรณ์ การเกษตรบางปะกง จก โทร. 0-3853-8003 สหกรณ์ การเกษตรบ้ านโพธิ์ จก โทร. 0-3858-7119 สหกรณ์ การเกษตรแปลงยาว จก โทร. 0-3858-9038 สหกรณ์ การเกษตรราชสาส์ น จก โทร. 0-3859-1076 กลุ่มสหกรณ์ การเกษตรบางคล้ า โทร. 0-3854-1291 สหกรณ์ การเกษตรเมืองแปดริว้ โทร. 0-3881-2843 l จังหวัดชลบุรี

สหกรณ์ การเกษตรศรี ราชา จก โทร. 0-3831-1385 โทรสาร. 0-3831-1385 สหกรณ์ ประมงคุ้มครอง จ�ำกัด โทร. 0-3827-2124

โทรสาร. 0-3845-2384 สหกรณ์ การเกษตรเมืองชลบุรี จก โทร. 0-3879-8785 สหกรณ์ การเกษตรบ่ อทอง จก โทร. 0-3821-1058 สหกรณ์ การเกษตรบางละมุง จก โทร. 0-3822-2001 สหกรณ์ การเกษตรบ้ านบึง จก โทร. 0-3844-3073 สหกรณ์ การเกษตรพนัสนิคม จก โทร. 0-3836-6408 สหกรณ์ การเกษตรหนองใหญ่ จก โทร. 0-3821-9044 สหกรณ์ โคนมบ้ านบึง โทร. 0-3829-7319 l จังหวัดชัยนาท

สหกรณ์ การเกษตรเพื่อการตลาด ลูกค้ า ธกส ชัยนาท จก โทร. 0-5641-2620,0-5641-6615 สหกรณ์ การเกษตรมโนรมย์ จก โทร. 0-5649-1041 สหกรณ์ การเกษตรเขื่อนเจ้ าพระยา จก โทร. 0-5647-2283 สหกรณ์ การเกษตรรวมใจพัฒนา โทร. 0-5645-2178 สหกรณ์ การเกษตรสรรพยา จก โทร. 0-5643-3520 สหกรณ์ การเกษตรหันคา สนง โทร. 0-5645-1579-80

สหกรณ์ การเกษตร ทุ่งวัดสิงห์ โทร. 0-5643-0224 l จังหวัดชัยภูมิ

สหกรณ์ การเกษตรชัยภูมิ จก โทร. 0-4481-2603 สหกรณ์ การเกษตรเมืองชัยภูมิ โทร. 0-4481-2063 สหกรณ์ การเกษตรเพื่อการตลาด ลูกค้ าธกส ชัยภูมิ จก โทร. 0-4481-7139 สหกรณ์ การเกษตร กลุ่มสตรี บ้านเทพพนา โทร. 0-4482-9086 สหกรณ์ การเกษตรเกษตรสมบูรณ์ จก โทร. 0-4486-9417 สหกรณ์ การเกษตรคอนสวรรค์ โทร. 0-4484-8661 สหกรณ์ การเกษตรคอนสาร จก โทร. 0-4487-6650 สหกรณ์ การเกษตรจัตุรัส จก โทร. 0-4485-1647 สหกรณ์ การเกษตรชาวไร่ อ้อยภูเขียว จก โทร. 0-4486-1346 สหกรณ์ การเกษตรชาวไร่ อ้อย หนองบัวแดง จก โทร. 0-4487-2088 สหกรณ์ การเกษตรบ้ านเขว้ า จก โทร. 0-4483-9616


ท�ำเนียบสหกรณ์-สหกรณ์ทางการเกษตร

สหกรณ์ การเกษตรบ้ านค่ าย จก โทร. 0-4489-9117 สหกรณ์ การเกษตรบ�ำเหน็จณรงค์ โทร. 0-4484-2420 สหกรณ์ การเกษตรปฏิรูปที่ดนิ บ้ านเป้าหนองโพนงาม จก โทร. 0-4486-6146 l จังหวัดชุมพร

สหกรณ์ การเกษตรเมืองชุมพร โทร. 0-7753-4046 สหกรณ์ การเกษตรเพื่อการตลาด ธกส ชุมพร จก โทร. 0-7753-6348 สหกรณ์ การเกษตรท่ าแซะ จก โทร. 0-7759-9186 สหกรณ์ การเกษตรทุ่งตะโก จก โทร. 0-7753-6211 สหกรณ์ การเกษตรปะทิว จก โทร. 0-7758-6022 สหกรณ์ การเกษตรพะโต๊ ะ จก โทร. 0-7753-9032 สหกรณ์ การเกษตรละแม จก โทร. 0-7755-9491-2 สหกรณ์ การเกษตรสวี จก โทร. 0-7753-1150 สหกรณ์ การเกษตรหลังสวน จก โทร. 0-7754-1139 สหกรณ์ การเกษตรอ�ำเภอปะทิว โทร. 0-7759-1169

l จังหวัดเชียงราย

สหกรณ์ การเกษตรจังหวัดเชียงราย จก โทร. 0-5370-0135 สหกรณ์ การเกษตรเมืองเชียงราย โทร. 0-5367-8814-6 สหกรณ์ การเกษตร ศอพป 25 จังหวัด เชียงราย จก โทร. 0-5376-5138 สหกรณ์ การเกษตรเพื่อการตลาด ลูกค้ า ธกส เชียงราย จก โทร. 0-5371-7772-3 สหกรณ์ การเกษตรแม่ จนั โทร. 0-5377-1252 สหกรณ์ การเกษตรแม่ สาย จก โทร. 0-5364-2231 กลุ่มสหกรณ์ การเกษตรแม่ สลอง โทร. 0-1881-6512 สหกรณ์ การเกษตรเมืองเทิง จก โทร. 0-5379-5115 สหกรณ์ การเกษตรเชียงของ สนง โทร. 0-5379-1220 สหกรณ์ การเกษตรเชียงแสน จก โทร. 0-5395-5785 สหกรณ์ การเกษตรป่ าแดด จก โทร. 0-5376-1111 สหกรณ์ การเกษตรแม่ สรวย จก โทร. 0-5378-6038

l จังหวัดเชียงใหม่

สหกรณ์ การเกษตร กรป กลาง นพค เชียงใหม่ จก โทร. 0-5337-5105 สหกรณ์ การเกษตรเพื่อการตลาด ลูกค้ า ธกส เชียงใหม่ จก โทร. 0-5389-9310 สหกรณ์ การเกษตรหางดง โทร. 0-5342-6850 สหกรณ์ การเกษตรจอมทอง จก โทร. 0-5334-1161 สหกรณ์ การเกษตรเชียงดาว จก โทร. 0-5345-5129 สหกรณ์ การเกษตรดอยเต่ า จก โทร. 0-5336-6110 สหกรณ์ การเกษตร ดอยสะเก็ดพัฒนา จก โทร. 0-5329-1804 สหกรณ์ การเกษตรนิคมฯ เขื่อนภูมพ ิ ล จก โทร. 0-5383-3145 สหกรณ์ การเกษตรบ้ านป่ าจี ้ จก โทร. 0-5383-0842-3 สหกรณ์ การเกษตรฝาง จก โทร. 0-5345-1497 สหกรณ์ การเกษตรพร้ าว จก โทร. 0-5388-9629 สหกรณ์ การเกษตรพัฒนา จก โทร. 0-5386-3021

สหกรณ์ การเกษตรเพื่อการตลาด ลูกค้ า ธกส จก โทร. 0-5384-2765 สหกรณ์ การเกษตรแม่ แจ่ ม โทร. 0-5348-5012 สหกรณ์ การเกษตรแม่ แตง จก โทร. 0-5347-1164 สหกรณ์ การเกษตรแม่ ริม จก โทร. 0-5329-8105 สหกรณ์ การเกษตรและปฏิรูปที่ดนิ ดอยหล่ อ จก โทร. 0-5336-3752-3 สหกรณ์ การเกษตรสะเมิง จก โทร. 0-5357-8181 สหกรณ์ การเกษตรสันก�ำแพง จก โทร. 0-5339-0307-8 สหกรณ์ การเกษตรสันทราย จก โทร. 0-5349-1007 สหกรณ์ การเกษตรสันป่ าตอง จก โทร. 0-5331-1296-7 สหกรณ์ การเกษตรสารภี จก โทร. 0-5342-3723 สหกรณ์ การเกษตรหมู่บ้านสหกรณ์ สันก�ำแพง จก โทร. 0-5392-9050 สหกรณ์ การเกษตรห้ วยมะนาว โทร. 0-5383-0217 สหกรณ์ การเกษตร อ�ำเภอไชยปราการ จก โทร. 0-5387-0451

Tourist&Buseness

Agriculture and Cooperatives

69


ท�ำเนียบสหกรณ์-สหกรณ์ทางการเกษตร

กลุ่มสหกรณ์ การเกษตรผลิต กล้ วยกวน โทร. 0-5337-8203 กลุ่มสตรี สหกรณ์ การเกษตรสันทราย โทร. 0-5339-6029 l จังหวัดตรั ง

สหกรณ์ การเกษตรเมืองตรั ง จก โทร. 0-7521-5443 สหกรณ์ การเกษตรกันตัง จก โทร. 0-7525-1368 สหกรณ์ การเกษตรนาโยง จก โทร. 0-7529-9126 สหกรณ์ การเกษตรปะเหลียน จก โทร. 0-7526-8041-2 สหกรณ์ การเกษตรเพื่อการตลาด ลูกค้ า ธกส จก โทร. 0-7522-4545 สหกรณ์ การเกษตรย่ านตาขาว จก โทร. 0-7528-1272 สหกรณ์ การเกษตรรั ษฎา จก โทร. 0-7526-0365, สหกรณ์ การเกษตรวังเจริญ จก โทร. 0-7526-2347 สหกรณ์ การเกษตรวังวิเศษ จก โทร. 0-7526-1361-2 สหกรณ์ การเกษตรห้ วยยอด จก โทร. 0-7529-4149 กลุ่มสตรี สหกรณ์ การเกษตร ย่ านตาขาว โทร. 0-7528-1272 รกิจ เกษตรและสหกรณ์ 70 ๑ท่องเทีใน...่ยว&ธุ

l จังหวัดตราด

l จังหวัดนครนายก

l จังหวัดนครพนม

สหกรณ์ การเกษตรเมืองตราด จก โทร. 0-3953-2600 สหกรณ์ การเกษตร กรป กลาง นพค 14 ตราด (2) จก โทร. 0-3953-6068 สหกรณ์ การเกษตรเขาสมิง จก โทร. 0-3959-9021 สหกรณ์ การเกษตรแหลมงอบ จก โทร. 0-3959-7042

สหกรณ์ การเกษตรเมืองนครนายก จก โทร. 0-3731-1316 สหกรณ์ การเกษตร ถาวรพัฒนานครนายก จก โทร. 0-3730-8367 สหกรณ์ การเกษตรองครั กษ์ จก โทร. 0-3739-1094 สหกรณ์ การเกษตรปฏิรูปที่ดนิ องครั กษ์ จก โทร. 0-3732-2325 สหกรณ์ การเกษตรบ้ านนา จก โทร. 0-3738-1358 สหกรณ์ การเกษตรอ�ำเภอปากพลี โทร. 0-3739-9903

สหกรณ์ การเกษตรเมืองนครพนม โทร. 0-4251-2809 สหกรณ์ การเกษตรท่ าอุเทน จก โทร. 0-4258-1237 สหกรณ์ การเกษตรโพนสวรรค์ โทร. 0-4259-5069 สหกรณ์ การเกษตรอ�ำเภอบ้ านแพง จก โทร. 0-4259-1286 สหกรณ์ การเกษตรน�ำ้ ฝนนาทม โทร. 0-4251-9168 สหกรณ์ การเกษตรนาหว้ า จก โทร. 0-4259-7256 สหกรณ์ การเกษตรธาตุพนม จก โทร. 0-4254-1153,0-4254-1762 สหกรณ์ การเกษตรนาแก จ�ำกัด โทร. 0-4257-1686 สหกรณ์ การเกษตรเรณูนคร จก โทร. 0-4257-9113 สหกรณ์ การเกษตรศรี สงคราม โทร. 0-4259-9073 สหกรณ์ การเกษตรอ�ำเภอนาแก โทร. 0-4257-1163

l จังหวัดตาก

ชุมนุมสหกรณ์ การเกษตรตาก จก โทร. 0-5554-4770 สหกรณ์ การเกษตรจังหวัดตาก โทร. 0-5554-1124 สหกรณ์ การเกษตรเพื่อการตลาด ลูกค้ า ธกส ตาก จก โทร. 0-5556-9121 สหกรณ์ การเกษตรพบพระ จก โทร. 0-5556-9101 สหกรณ์ การเกษตรแม่ สอด จก โทร. 0-5556-3774 สหกรณ์ การเกษตรสามเงา จก โทร. 0-5559-9022

l จังหวัดนครปฐม

สหกรณ์ การเกษตรเพื่อการตลาด ลูกค้ า ธกส นครปฐม จก โทร. 0-3421-2655 สหกรณ์ การเกษตรก�ำแพงแสน โทร. 0-3435-1132 สหกรณ์ การเกษตรบางเลน จก โทร. 0-3423-4326, 0-3439-1112 สหกรณ์ การเกษตรปฏิรูปที่ดนิ บางเลน จก โทร. 0-3420-1188 สหกรณ์ การเกษตรนครชัยศรี จก โทร. 0-3433-1271

l จังหวัดนครราชสีมา

ชุมนุมสหกรณ์ การเกษตร นครราชสีมา จก โทร. 0-4425-1331


ท�ำเนียบสหกรณ์-สหกรณ์ทางการเกษตร

สหกรณ์ การเกษตรเพื่อการตลาด ลูกค้ า ธกส นครราชสีมา จก โทร. 0-4428-6901 กลุ่มสหกรณ์ การเกษตร โทร. 0-1393-6097 สหกรณ์ โคนมประทาย โทร. 0-4448-9094 สหกรณ์ การเกษตรครบุรี จ�ำกัด โทร. 0-4444-4217 สหกรณ์ การเกษตรสตรี ชุมชนต�ำบลบ้ านราษฎร์ จ�ำกัด โทร. 0-9865-3324 สหกรณ์ การเกษตรขามสะแกแสง จก โทร. 0-4438-5041 สหกรณ์ การเกษตรทฤษฎีใหม่ จก โทร. 0-4437-2254 สหกรณ์ การเกษตร นิคมอุตสาหกรรมพิมาย จก โทร. 0-4447-1513 สหกรณ์ การเกษตรโนนสูง จก โทร. 0-4432-6203 สหกรณ์ การเกษตรบ้ านเหลื่อม โทร. 0-4438-7063 สหกรณ์ การเกษตรเพื่อการตลาด ลูกค้ า ธกส ชุมพวง จก โทร. 0-4447-7082 สหกรณ์ การเกษตรเพื่อการตลาด ลูกค้ า ธกส สาขาโนนไทย จก โทร. 0-4432-0251 สหกรณ์ การเกษตรอ�ำเภอบัวใหญ่ โทร. 0-4446-1520

สหกรณ์ การเกษตรอ�ำเภอพิมาย โทร. 0-4447-1128 กลุ่มสหกรณ์ การเกษตรสิรินทิพย์ โทร. 0-4437-9125 สหกรณ์ การเกษตรคงสามัคคี จก โทร. 0-4445-9349 สหกรณ์ การเกษตรประทาย จก โทร. 0-4447-9070 สหกรณ์ การเกษตรด่ านขุนทด จก โทร. 0-4424-9768 สหกรณ์ การเกษตรนิคมพิมาย จก โทร. 0-4448-1095 สหกรณ์ การเกษตรสูงเนิน โทร. 0-4471-9976 สหกรณ์ การเกษตรนิคมล�ำตะคอง โทร. 0-4431-2061 สหกรณ์ การเกษตรนิคม อุตสาหกรรมล�ำตะคอง จ�ำกัด โทร. 0-4424-9123 สหกรณ์ การเกษตรปากช่ อง จก โทร. 0-4431-1836 สหกรณ์ การเกษตรเพื่อการตลาด ลูกค้ าครบุรี จก โทร. 0-4444-4766 สหกรณ์ การเกษตรสารภีโชคชัย โทร. 0-4449-1549 สหกรณ์ การเกษตรสีควิ ้ จก โทร. 0-4441-1165 สหกรณ์ การเกษตรห้ วยแถลง จก โทร. 0-4439-1165

สหกรณ์ การเกษตรอ�ำเภอบัวใหญ่ โทร. 0-4429-2465 สหกรณ์ การเกษตรด่ านขุนทด โทร. 0-4433-1146 สหกรณ์ การเกษตรเทพารั กษ์ จก โทร. 0-4422-7227 สหกรณ์ การเกษตรปั กธงชัย จก โทร. 0-4444-1040 สหกรณ์ การเกษตรหนองบุนนาก โทร. 0-4433-0236 สหกรณ์ การเกษตรด่ านขุนทด จก โทร. 0-4438-9398 สหกรณ์ การเกษตรล�ำพระเพลิง โทร. 0-4445-1639 l จังหวัดนครศรี ธรรมราช

สหกรณ์ การเกษตร เมืองนครศรี ธรรมราช จก โทร. 0-7534-2660 สหกรณ์ การเกษตร กรป กลาง นพค นครศรี ธรรมราช จก โทร. 0-7548-1447 สหกรณ์ การเกษตรลานสกา จก โทร. 0-7537-4034 สหกรณ์ การเกษตรจุฬาภรณ์ จก โทร. 0-7530-8231 สหกรณ์ การเกษตร เพื่อการตลาดลูกค้ า ธกส จก โทร. 0-7536-4490

สหกรณ์ การเกษตรพรหมคีรี จก โทร. 0-7539-4043 สหกรณ์ การเกษตรขนอม จก โทร. 0-7552-8743 สหกรณ์ การเกษตรชะอวด จก โทร. 0-7538-1147 สหกรณ์ การเกษตรทุ่งใหญ่ จก โทร. 0-7536-8092 สหกรณ์ การเกษตรปากพนัง จก โทร. 0-7551-7133 สหกรณ์ การเกษตรพระพรหม จก โทร. 0-7537-8732 สหกรณ์ การเกษตรพิปนู จก โทร. 0-7549-9099 สหกรณ์ การเกษตรอ�ำเภอหัวไทร โทร. 0-7538-9296 สหกรณ์ การเกษตรเขาขาว จก โทร. 0-7547-9149 สหกรณ์ การเกษตรเชียรใหญ่ จก โทร. 0-7536-2050 สหกรณ์ การเกษตรท่ าศาลา จก โทร. 0-7552-1482 สหกรณ์ การเกษตรทุ่งสง จก โทร. 0-7542-0108 สหกรณ์ การเกษตรนาบอน จก โทร. 0-7549-1248 สหกรณ์ การเกษตรร่ อนพิบลู ย์ จก โทร. 0-7544-1120 สหกรณ์ การเกษตรเขาน้ อย จก โทร. 0-7544-1040 Tourist&Buseness

Agriculture and Cooperatives

71


ท�ำเนียบสหกรณ์-สหกรณ์ทางการเกษตร สหกรณ์ การเกษตรบ้ านดินดอน โทร. 0-7537-4444 l จังหวัดนครสวรรค์

สหกรณ์ การเกษตรเมืองนครสวรรค์ จก โทร. 0-5633-3937 สหกรณ์ การเกษตรเพื่อการตลาด ลูกค้ า ธกส นครสวรรค์ จก โทร. 0-5622-8404 สหกรณ์ การเกษตรตากฟ้า จก โทร. 0-5624-1067 สหกรณ์ การเกษตรตาคลี จก โทร. 0-5626-1184 สหกรณ์ การเกษตรชุมแสง จก โทร. 0-5628-2228 สหกรณ์ การเกษตรท่ าตะโก โทร. 0-5624-9335 สหกรณ์ การเกษตรบรรพตพิสัย โทร. 0-5627-9070 สหกรณ์ การเกษตรไพศาลี จก โทร. 0-5625-9139 สหกรณ์ การเกษตรเก้ าเลีย้ ว จก โทร. 0-5629-9141 สหกรณ์ การเกษตรโกรกพระ จก โทร. 0-5632-0488-9 สหกรณ์ การเกษตรตากฟ้า (กรุ งเทพ) จก บริษัท โทร. 0-5635-9119 สหกรณ์ การเกษตรปฏิรูปที่ดนิ ท่ าตะโก จก โทร. 0-5624-8409 สหกรณ์ การเกษตรลาดยาว จก โทร. 0-5627-1160 สหกรณ์ การเกษตรพยุหะคีรี จก โทร. 0-5631-6066 l จังหวัดนนทบุรี

สหกรณ์ การเกษตรบางกรวย จก โทร. 0-2879-8618-9 สหกรณ์ การเกษตรปากเกร็ด จก โทร. 0-2583-7638 โทรสาร. 0-2960-9350 สหกรณ์ การเกษตรเมืองนนทบุรี โทร. 0-2525-1343 สหกรณ์ การเกษตรเพื่อการตลาด ลูกค้ า ธกส นนทบุรี โทร. 0-2967-3865

รกิจ เกษตรและสหกรณ์ 72 ๑ท่องเทีใน...่ยว&ธุ

สหกรณ์ การเกษตรบางใหญ่ จก โทร. 0-2595-0621 สหกรณ์ การเกษตรบางบัวทอง โทร. 0-2571-1643

สหกรณ์ การเกษตรเวียงสา จก โทร. 0-5478-1549

l จังหวัดนราธิวาส

สหกรณ์ การเกษตรเมืองบุรีรัมย์ โทร. 0-4461-2847 ชุมนุมสหกรณ์ การเกษตรบุรีรัมย์ โทร. 0-4461-1601 สหกรณ์ การเกษตร กรป กลาง นพค บุรีรัมย์ โทร. 0-4462-8076 สหกรณ์ การเกษตรไทยเจริญ จก โทร. 08-1265-0143 สหกรณ์ การเกษตรแปรรู ปผลิตผล การเกษตรละหานทราย โทร. 08-9845-6856 สหกรณ์ การเกษตรแปรรู ป อาหารบ้ านสายตรี 4 ใต้ โทร. 0-4461-8577 สหกรณ์ การเกษตรกระสัง จก โทร. 0-4469-1405 สหกรณ์ การเกษตรต�ำบลแวง โทร. 0-4465-5028 สหกรณ์ การเกษตรนางรอง จก โทร. 0-4465-7099 สหกรณ์ การเกษตรโนนดินแดง โทร. 0-4460-6146 สหกรณ์ การเกษตรประโคนชัย โทร. 0-4467-1275 สหกรณ์ การเกษตรละหานทราย โทร. 0-4464-9122 สหกรณ์ การเกษตรล�ำปลายมาศ โทร. 0-4466-1231 สหกรณ์ การเกษตรหนองกี่ จก โทร. 0-4464-1002 สหกรณ์ การเกษตรหนองหงส์ จก โทร. 0-4466-9040

สหกรณ์ การเกษตรเพื่อการตลาด ลูกค้ า ธกส นราธิวาส จก โทร. 0-7351-3648 สหกรณ์ การเกษตร กรป กลาง โทร. 0-7361-8549 สหกรณ์ การเกษตรตันหยงมัส จก โทร. 0-7367-1615 สหกรณ์ การเกษตรตากใบ จก โทร. 0-7358-1074 สหกรณ์ การเกษตรสุไหงโก-ลก จก โทร. 0-7361-8497 สหกรณ์ การเกษตรเมืองนราธิราช โทร. 0-7351-2305 l จังหวัดน่ าน

ชุมนุมสหกรณ์ การเกษตรน่ าน จก โทร. 0-5471-0748 สหกรณ์ การเกษตรอ�ำเภอเมือง น่ าน สนง โทร. 0-5475-1436-7 สหกรณ์ การเกษตรเพื่อการตลาด ลูกค้ า ธกส น่ าน จก โทร. 0-5471-1439 สหกรณ์ การเกษตรเชียงกลาง จก โทร. 0-5479-7013 สหกรณ์ การเกษตรท่ าวังผา จก โทร. 0-5479-9060 สหกรณ์ การเกษตรทุ่งช้ าง จก โทร. 0-5479-5082 สหกรณ์ การเกษตรนาน้ อย จก โทร. 0-5478-9067 สหกรณ์ การเกษตรนาหมื่น จก โทร. 0-5478-7043 สหกรณ์ การเกษตรบ้ านหลวง จก โทร. 0-5476-1234 สหกรณ์ การเกษตรปฏิรูปที่ดนิ ท่ าวังผา จก โทร. 0-5470-5075 สหกรณ์ การเกษตรป่ ากลาง หจก โทร. 0-5479-2353 สหกรณ์ การเกษตรแม่ จริม จก โทร. 0-5476-9034 สหกรณ์ การเกษตรและตลาด โทร. 0-5475-6077

l จังหวัดบุรีรัมย์

l จังหวัดปทุมธานี

สหกรณ์ การเกษตรล�ำลูกกา จก โทร. 0-2987-8530-1 โทรสาร. 0-2569-1616 สหกรณ์ การเกษตรคลองหลวง โทร./โทรสาร. 0-2901-5914 สหกรณ์ การเกษตรเมืองปทุมธานี โทร. 0-2581-6419 สหกรณ์ การเกษตรเพื่อการตลาด ลูกค้ า ธกส ปทุมธานี โทร. 0-2978-0392

กลุ่มสตรี สหกรณ์ การเกษตร เมืองปทุมธานี โทร. 08-1345-0058 l จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สหกรณ์ โคนมไทย-เดนมาร์ ค อ่ าวน้ อย จก โทร. 0-3255-4132 โทรสาร. 0-3255-4241 สหกรณ์ โคนมไทย-เดนมาร์ ค ประจวบคีรีขันธ์ จก โทร. 0-3262-1495 โทรสาร 0-3262-1972 ชุมนุมสหกรณ์ การเกษตร ประจวบคีรีขันธ์ โทร. 0-3260-4350 สหกรณ์ การเกษตรเพื่อการตลาด ลูกค้ า ธกส ประจวบคีรีขันธ์ โทร. 0-3261-1021 สหกรณ์ การเกษตรชลประทาน ยางชุม จ�ำกัด โทร. 08-1862-9362 สหกรณ์ การเกษตรบางสะพาน โทร. 0-3255-7329 สหกรณ์ การเกษตรปราณบุรี จก โทร. 0-3262-1683 สหกรณ์ การเกษตรสามกระทาย โทร. 0-3257-3235 สหกรณ์ การเกษตรหนองพลับ จก โทร. 0-3257-1041 สหกรณ์ การเกษตรหัวหิน จก โทร. 0-3251-2313 l จังหวัดปราจีนบุรี

สหกรณ์ การเกษตรประจันตคาม โทร. 0-3729-1733 โทรสาร. 0-3729-1303 สหกรณ์ การเกษตรเมืองปราจีนบุรี สนง โทร. 0-3721-1514 สหกรณ์ การเกษตรเพื่อการตลาด ลูกค้ า ธกส ปราจีนบุรี จก โทร. 0-3721-4118 สหกรณ์ การเกษตรโคกปี บ จก โทร. 0-3727-6049 สหกรณ์ การเกษตรนาดี จก โทร. 0-3741-1285 สหกรณ์ การเกษตรบ้ านสร้ าง จก โทร. 0-3727-1036


ท�ำเนียบสหกรณ์-สหกรณ์ทางการเกษตร สหกรณ์ การเกษตรศรี มหาโพธิ จ�ำกัด โทร. 0-3727-9764-66 l จังหวัดปั ตตานี

สหกรณ์ การเกษตรเมืองปั ตตานี โทร. 0-7333-1373 สหกรณ์ การเกษตร จก โทร. 0-7341-1195 สหกรณ์ การเกษตรกะพ้ อ จก โทร. 0-7349-4059 สหกรณ์ การเกษตรโคกโพธิ์ จก โทร. 0-7343-1426 สหกรณ์ การเกษตรปะนาเระ จก โทร. 0-7349-9099 สหกรณ์ การเกษตรเพื่อการตลาด ลูกค้ า ธกส จก โทร. 0-7333-4745 สหกรณ์ การเกษตรมายอ สนง โทร. 0-7349-7041 สหกรณ์ การเกษตรไม้ แก่ น จก โทร. 0-7348-1037 สหกรณ์ การเกษตรยะหริ่ง จก โทร. 0-7349-1023 สหกรณ์ การเกษตรหนองจิก จก โทร. 0-7343-7108 สหกรณ์ การเกษตรอ�ำเภอยะรั ง โทร. 0-7343-9045 l จังหวัดพระนครศรี อยุธยา

สหกรณ์ การเกษตรบางปะอิน จก โทร. 0-3526-2859 โทรสาร 0-3526-1560 ชุมนุมสหกรณ์ จงั หวัด พระนครศรี อยุธยา จก โทร. 0-3535-9097, 08-1851-3239 โทรสาร 0-3572-4190 สหกรณ์ การเกษตร พระนครศรี อยุธยา จก โทร. 0-3524-3109 กลุ่มสหกรณ์ การเกษตรท่ าเรื อ โทร. 0-3534-1589 สหกรณ์ การเกษตรภาชีพฒ ั นา จก โทร. 0-3531-1023 สหกรณ์ การเกษตรเสนา จก โทร. 0-3520-1169 สหกรณ์ การเกษตรอุทยั จก โทร. 0-3535-6126 สหกรณ์ การเกษตรท่ าเรื อ จก โทร. 0-3534-1874,0-3534-1589 สหกรณ์ การเกษตรนครหลวง จก โทร. 0-3535-9219 สหกรณ์ การเกษตรบางไทร จก โทร. 0-3537-1014 สหกรณ์ การเกษตรบ้ านแพรก จก โทร. 0-3538-6050 สหกรณ์ การเกษตรผักไห่ จก โทร. 0-3539-1167 สหกรณ์ การเกษตรวังน้ อย จก โทร. 0-3527-1220 สหกรณ์ การเกษตรอ�ำเภอบางบาล จก โทร. 0-3530-7729,0-3530-7938 สหกรณ์ การเกษตรปฏิรูปที่ดนิ ลาดบัวหลวง จก โทร. 0-3526-6026

l จังหวัดพะเยา

l จังหวัดพิจต ิ ร

สหกรณ์ การเกษตรจังหวัดพะเยา โทร. 0-5443-1700 สหกรณ์ การเกษตรเมืองพะเยา โทร. 0-5441-2206 สหกรณ์ การเกษตรและปฏิรูป ที่ดนิ อ�ำเภอเมืองพะเยา โทร. 0-5442-8343 สหกรณ์ การเกษตรจุน จก โทร. 0-5442-1702-3 สหกรณ์ การเกษตรเชียงม่ วน จก โทร. 0-5449-5258 สหกรณ์ การเกษตรดอกค�ำใต้ จก โทร. 0-5449-1361 สหกรณ์ การเกษตรบ้ านร่ องส้ าน โทร. 0-5445-5188 สหกรณ์ การเกษตรปง โทร. 0-5442-9639 สหกรณ์ การเกษตรแม่ ใจ จก โทร. 0-5441-7167 สหกรณ์ การเกษตรอ�ำเภอเชียงค�ำ โทร. 0-5440-1061

สหกรณ์ การเกษตรเมืองพิจติ ร จก โทร. 0-5661-2165 ชุมนุมสหกรณ์ การเกษตรพิจติ ร โทร. 0-5661-1560 สหกรณ์ การเกษตเพื่อการตลาดลูกค้ า ธกส พิจติ ร จก โทร. 0-5662-2480 สหกรณ์ การเกษตรตะพานหิน จก โทร. 0-5662-1104 สหกรณ์ การเกษตรทับคล้ อ จก โทร. 0-5664-1304 สหกรณ์ การเกษตรบางมูลนาก โทร. 0-5663-1546 สหกรณ์ การเกษตรโพทะเล จก โทร. 0-5668-1123 สหกรณ์ การเกษตรโพธิ์ประทับช้ าง จก โทร. 0-5668-9020 สหกรณ์ การเกษตรวังทรายพูน โทร. 0-5669-5156,0-5669-5249 สหกรณ์ การเกษตรสากเหล็ก โทร. 0-5669-8259 สหกรณ์ การเกษตรอ�ำเภอสามง่ าม จก โทร. 0-5669-1130

l จังหวัดพังงา

สหกรณ์ การเกษตรกะปง จก โทร. 0-7649-9262 สหกรณ์ การเกษตรเกาะยาว จก โทร. 0-7659-7037 สหกรณ์ การเกษตรคุระบุรี จก โทร. 0-7649-1651 สหกรณ์ การเกษตรตะกั่วทุ่ง จก โทร. 0-7649-6484 สหกรณ์ การเกษตรตะกั่วป่ า จก โทร. 0-7642-4674 สหกรณ์ การเกษตรทับปุด จก โทร. 0-7659-9350 สหกรณ์ การเกษตรท้ ายเหมือง โทร. 0-7643-2321 กลุ่มสหกรณ์ การเกษตรผู้ผลิตไวน์ คุระบุรี จ�ำกัด โทร. 08-9866-3853

l จังหวัดพิษณุโลก

สหกรณ์ การเกษตรเพื่อการตลาด ลูกค้ า ธกส พิษณุโลก จก โทร. 0-5524-5135 สหกรณ์ การเกษตรหนองตม จก โทร. 0-5522-2034

สหกรณ์ การเกษตรพรหมพิราม โทร. 0-5536-9035 สหกรณ์ การเกษตรชาติตระการ โทร. 0-5538-1039 สหกรณ์ การเกษตรบางกระทุม โทร. 0-5539-1045 สหกรณ์ การเกษตรบางระก�ำ จก โทร. 0-5537-1162 สหกรณ์ การเกษตรวังทอง จก โทร. 0-5531-1035 สหกรณ์ การเกษตรวัดโบสถ์ จก โทร. 0-5536-1116 l จังหวัดเพชรบุรี

สหกรณ์ การเกษตรดอนขุนห้ วย จก โทร. 08-9256-2196 สหกรณ์ การเกษตรบ้ านลาด จก โทร. 0-3249-1355 โทรสาร. 0-3249-1268 สหกรณ์ การเกษตรท่ ายาง จก โทร. 0-3246-1153, 0-3243-7556 โทรสาร. 0-3246-3636 สหกรณ์ การเกษตรเมืองเพชรบุรี โทร. 0-3242-5644 สหกรณ์ การเกษตรท่ ายาง โทร. 0-3243-7556,0-3246-1153 สหกรณ์ การเกษตรหุบกะพง โทร. 0-3247-1286 สหกรณ์ การเกษตรชะอ�ำ จก โทร. 0-3247-1239 สหกรณ์ การเกษตชาวนาเกลือ บ้ านแหลม จก โทร. 0-3245-0599-600

l จังหวัดพัทลุง

สหกรณ์ การเกษตรพัทลุง จก โทร. 0-7461-1485 สหกรณ์ การเกษตรเมืองพัทลุง โทร. 0-7461-6772 ชุมนุมสหกรณ์ การเกษตรพัทลุง โทร. 0-7462-0464 สหกรณ์ การเกษตร กรป กลาง นพค พัทลุง (2) จก โทร. 0-7468-9058 สหกรณ์ การเกษตรควนขนุน จก โทร. 0-7468-1308 สหกรณ์ การเกษตรชะมวง จก โทร. 0-7462-2211 สหกรณ์ การเกษตรตะโหมด จก โทร. 0-7469-5207 สหกรณ์ การเกษตรพนมวังก์ จก โทร. 0-7462-2333-4 สหกรณ์ การเกษตรอ�ำเภอป่ าบอน โทร. 0-7462-5168 สหกรณ์ การเกษตรกงหรา จก โทร. 0-7468-7033 สหกรณ์ การเกษตรปากพะยูน จก โทร. 0-7469-9397 สหกรณ์ การเกษตรเขาชัยสน จก โทร. 0-7469-1145 Tourist&Buseness

Agriculture and Cooperatives

73


ท�ำเนียบสหกรณ์-สหกรณ์ทางการเกษตร สหกรณ์ การเกษตรหนองหญ้ าปล้ อง จก โทร. 0-3249-4351 สหกรณ์ การเกษตรหุบกะพง จก โทร. 0-3247-0603 สหกรณ์ การเกษตรอ�ำเภอเขาย้ อย โทร. 0-3256-2323 l จังหวัดเพชรบูรณ์

สหกรณ์ การเกษตรเพชรบูรณ์ จก โทร. 0-5671-1488 สหกรณ์ การเกษตร กรป กลาง นพค เพชรบูรณ์ จก โทร. 0-5675-8242-3 สหกรณ์ การเกษตรเพื่อการตลาด เพชรบูรณ์ จก โทร. 0-5673-1250 สหกรณ์ การเกษตรฝายนาแซง โทร. 0-5670-2597 สหกรณ์ การเกษตรชนแดน จก โทร. 0-5676-1178 สหกรณ์ การเกษตรบึงสามพัน โทร. 0-5673-2654

l จังหวัดมุกดาหาร

ชุมนุมสหกรณ์ การเกษตรมุกดาหาร จก โทร. 0-4263-0217 สหกรณ์ การเกษตรดงหลวง จก โทร. 0-4269-7227 สหกรณ์ การเกษตรน�ำ้ เที่ยง จก โทร. 0-4263-7180 สหกรณ์ การเกษตรนิคมค�ำสร้ อย โทร. 0-4268-1074 สหกรณ์ การเกษตรนิคมพัฒนา โทร. 0-4263-8167 สหกรณ์ การเกษตรโนนยาง จก โทร. 0-4263-5465 สหกรณ์ การเกษตรหนองสูง จก โทร. 0-4263-5032 l จังหวัดแม่ ฮ่องสอน

กลุ่มผลิตชาจีน (สหกรณ์ การเกษตรบ้ านรั กไทย จ�ำกัด) โทร. 08-1838-5254

l จังหวัดแพร่

l จังหวัดยโสธร

สหกรณ์ การเกษตรแพร่ โทร. 0-5452-2152 สหกรณ์ การเกษตรเมืองแพร่ จก โทร. 0-5462-7919 ชุมนุมสหกรณ์ การเกษตรแพร่ จก โทร. 0-5452-4312 สหกรณ์ การเกษตรเด่ นชัย จก โทร. 0-5461-3911 สหกรณ์ การเกษตรเมืองสอง จก โทร. 0-5463-4070 สหกรณ์ การเกษตรลอง จก โทร. 0-5458-1302

สหกรณ์ การเกษตรยโสธร สนง โทร. 0-4571-1765 สหกรณ์ การเกษตรเพื่อตลาดลูกค้ า ธกส ยโสธร จก โทร. 0-4578-1847 สหกรณ์ การเกษตรกุดชุม จก โทร. 0-4578-9616 สหกรณ์ การเกษตรค้ อวัง จก โทร. 0-4579-7032 สหกรณ์ การเกษตรทรายมูล จก โทร. 0-4578-7056 สหกรณ์ การเกษตรป่ าติว้ จก โทร. 0-4579-5262 สหกรณ์ การเกษตรมหาชนะชัย โทร. 0-4579-9090 สหกรณ์ การเกษตรเลิงนกทา จก โทร. 0-4578-2456

l จังหวัดภูเก็ต

สหกรณ์ การเกษตรเมืองภูเก็ต โทร. 0-7621-6532 สหกรณ์ การเกษตรกะทู้ จก โทร. 0-7632-3825 สหกรณ์ การเกษตรเมืองถลาง จก โทร. 0-7631-1359 l จังหวัดมหาสารคาม

สหกรณ์ การเกษตร ชาวไร่ อ้อยมหาสารคาม จก โทร. 0-4371-3611 สหกรณ์ การเกษตรพัฒนาหนองไผ่ โทร. 0-4379-7086 สหกรณ์ การเกษตรกันทรวิชัย จก โทร. 0-4378-9162 สหกรณ์ การเกษตรนาเชือก จก โทร. 0-4377-9105 สหกรณ์ การเกษตรพยัคฆภูมพ ิ สิ ัย โทร. 0-4379-1320 สหกรณ์ การเกษตรวาปี ปทุม จก โทร. 0-4379-9310 สหกรณ์ การเกษตรอ�ำเภอเมือง โทร. 0-4372-1939 สหกรณ์ การเกษตรกันทรวิชัย จก โทร. 0-4373-1021

รกิจ เกษตรและสหกรณ์ 74 ๑ท่องเทีใน...่ยว&ธุ

l จังหวัดยะลา

ชุมนุมสหกรณ์ การเกษตรยะลา โทร. 0-7321-6603 สหกรณ์ การเกษตรบันนังสตา โทร. 0-7328-9408 สหกรณ์ การเกษตรอ�ำเภอยะหา โทร. 0-7329-1066 สหกรณ์ การเกษตรภาคใต้ ตอนล่ าง จ�ำกัด โทร. 0-7325-5499 l จังหวัดร้ อยเอ็ด

สหกรณ์ การเกษตรเมืองร้ อยเอ็ด โทร. 0-4351-2028 สหกรณ์ การเกษตรปฏิรูปที่ดนิ สุวรรณภูมิ จก โทร. 0-4358-0890,0-4358-1300 สหกรณ์ การเกษตรเมยวดี จก โทร. 0-4357-7065 สหกรณ์ การเกษตรสุวรรณภูมิ จก โทร. 0-4358-0223-4 สหกรณ์ การเกษตรธวัชบุรี จก โทร. 0-4356-9054 สหกรณ์ การเกษตรบ้ านโป่ ง จก โทร. 0-4357-7188

สหกรณ์ การเกษตรเสลภูมิ จก โทร. 0-4355-1272 สหกรณ์ การเกษตรเกษตรวิสัย โทร. 0-4358-9190 l จังหวัดระนอง

สหกรณ์ การเกษตรเมืองระนอง โทร. 0-7782-0473 สหกรณ์ การเกษตร โทร. 0-7783-0889 สหกรณ์ การเกษตรกะเปอร์ จก โทร. 0-7784-3017 สหกรณ์ การเกษตรละอุ่น จก โทร. 0-7789-9311 สหกรณ์ การเกษตรกระบุรี จก โทร. 0-7789-1565 l จังหวัดระยอง

สหกรณ์ การเกษตรนิคมระยอง โทร. 0-3863-6149 สหกรณ์ การเกษตรเมืองระยอง โทร. 0-3861-1337 สหกรณ์ การเกษตรผู้เลีย้ งสัตว์ ระยอง จก โทร. 0-3861-1579 สหกรณ์ การเกษตรเพื่อการตลาด ลูกค้ า ธกส จังหวัดระยอง โทร. 0-3888-7116 สหกรณ์ การเกษตรบ้ านค่ าย จก โทร. 0-3864-1039 สหกรณ์ การเกษตรปลวกแดง จก โทร. 0-3865-9061 สหกรณ์ การเกษตรเมืองแกลง จก โทร. 0-3888-6121 l จังหวัดราชบุรี

จังหวัดราชบุรีสหกรณ์ การเกษตร เมืองราชบุรี โทร. 0-3231-2528-9 ชุมนุมสหกรณ์ การเกษตรราชบุรี โทร. 0-3232-6993 สหกรณ์ การเกษตร อพฟ หนองไร่ โทร. 0-3230-0284 สหกรณ์ การเกษตรโพธาราม จก โทร. 0-3223-4314 สหกรณ์ การเกษตรบ้ านโป่ ง จก โทร. 0-3237-2530 สหกรณ์ การเกษตรปากท่ อ จก โทร. 0-3228-1312 สหกรณ์ การเกษตร อ�ำเภอด�ำเนินสะดวก จก โทร. 0-3224-1348 สหกรณ์ การเกษตรอ�ำเภอบางแพ โทร. 0-3238-1122 สหกรณ์ การเกษตรอ�ำเภอวัดเพลง โทร. 0-3239-9158 สหกรณ์ การเกษตร ชาวไร่ อ้อยบ้ านโป่ ง จก โทร. 0-3229-1103 สหกรณ์ การเกษตรโพธาราม จก โทร. /โทรสาร. 0-3223-4314

สหกรณ์ การเกษตรเพื่อการตลาด ลูกค้ า ธกส ลพบุรี จก โทร. 0-3664-8248-9 สหกรณ์ การเกษตรโคกส�ำโรง จก โทร. 0-3644-1920 สหกรณ์ การเกษตรท่ าโขลง จก โทร. 0-3648-9300 สหกรณ์ การเกษตรท่ าวุ้ง จก โทร. 0-3662-2696 สหกรณ์ การเกษตรท่ าหลวง จก โทร. 0-3649-7205 สหกรณ์ การเกษตร นิคมสร้ างตนเอง พระพุทธบาท จก โทร. 0-3663-8102 สหกรณ์ การเกษตร ในเขตปฎิรูปที่ดนิ บ่ อทอง จก โทร. 0-3643-0042 สหกรณ์ การเกษตรบ้ านหมี่ จก โทร. 0-3647-1235 สหกรณ์ การเกษตรสระโบสถ์ จก โทร. 0-3664-7167 l จังหวัดล�ำปาง

สหกรณ์ การเกษตรเมืองล�ำปาง โทร. 0-5431-2475 สหกรณ์ การเกษตรเพื่อการตลาด ลูกค้ า ธกส ล�ำปาง จก โทร. 0-5427-1566 สหกรณ์ การเกษตรเกาะคา จก โทร. 0-5428-2332 สหกรณ์ การเกษตรสบปราบ จก โทร. 0-5429-6110 สหกรณ์ การเกษตรแม่ ทะ จก โทร. 0-5428-9239 สหกรณ์ การเกษตรแม่ เมาะพัฒนา จก โทร. 0-5434-0178 สหกรณ์ การเกษตรแจ้ ห่ม จก โทร. 0-5436-9677 สหกรณ์ การเกษตรแม่ พริก จก โทร. 0-5429-9023 สหกรณ์ การเกษตรวังเหนือ จก โทร. 0-5433-2212-3 สหกรณ์ การเกษตรเสริมงาม จก โทร. 0-5428-6020 สหกรณ์ การเกษตรห้ างฉัตร จก โทร. 0-5433-9170 l จังหวัดล�ำพูน

สหกรณ์ การเกษตรเมืองล�ำพูน โทร. 0-5353-0625 สหกรณ์ การเกษตเพื่อการตลาดลูกค้ า ธกส ล�ำพูน จก โทร. 0-5355-9422 สหกรณ์ การเกษตรป่ าซาง จก โทร. 0-5352-0441 สหกรณ์ การเกษตรบ้ านโฮ่ ง จก โทร. 0-5398-0626 สหกรณ์ การเกษตรแม่ ทา จก โทร. 0-5354-9025 สหกรณ์ การเกษตรทุ่งหัวช้ าง จก โทร. 0-5397-5138

l จังหวัดลพบุรี

l จังหวัดเลย

สหกรณ์ การเกษตรพัฒนานิคม โทร. 0-3643-6109, 0-3663-8102 สหกรณ์ การเกษตรเมืองลพบุรี โทร. 0-3642-7563

สหกรณ์ การเกษตรเมืองเลย จก โทร. 0-4281-1362 สหกรณ์ การเกษตรเพื่อการตลาด ลูกค้ า ธกส เลย จก โทร. 0-4287-1341


ท�ำเนียบสหกรณ์-สหกรณ์ทางการเกษตร สหกรณ์ การเกษตรด่ านซ้ าย สนง โทร. 0-4289-1207 สหกรณ์ การเกษตรภูเรื อ จก โทร. 0-4289-9063 สหกรณ์ การเกษตรภูหลวง จก โทร. 0-4287-9025 สหกรณ์ การเกษตรวังสะพุง จก โทร. 0-4284-1422 สหกรณ์ การเกษตรอ�ำเภอผาขาว โทร. 0-4281-8098

สหกรณ์ การเกษตรสทิงพระ จก โทร. 0-7439-7025 สหกรณ์ การเกษตรสะเดา จก โทร. 0-7454-1182 สหกรณ์ การเกษตรสิงหนคร จก โทร. 0-7448-3285 สหกรณ์ การเกษตรอ�ำเภอนาทวี โทร. 0-7437-1889

l จังหวัดศรี สะเกษ

สหกรณ์ การเกษตรเมืองสตูล จก โทร. 0-7472-3113 ชุมนุมสหกรณ์ การเกษตรสตูล โทร. 0-7478-7422 สหกรณ์ การเกษตรเพื่อการตลาด ลูกค้ า ธกส สตูล จก โทร. 0-7473-2284 สหกรณ์ การเกษตรควนกาหลง โทร. 0-7473-7116 สหกรณ์ การเกษตรท่ าแพ จก โทร. 0-7478-7019 สหกรณ์ การเกษตรทุ่งหว้ า จก โทร. 0-7478-9003

สหกรณ์ การเกษตรเมืองศรี สะเกษ จก โทร. 0-4563-3415 สหกรณ์ การเกษตรเพื่อการตลาด ลูกค้ า ธกส ศรี สะเกษ จก โทร. 0-4536-5077 สหกรณ์ การเกษตรปฏิรูปที่ดนิ ศรี รัตนะ จก โทร. 0-4567-7151 สหกรณ์ การเกษตรศรี กันทรารมย์ โทร. 0-4565-1192 สหกรณ์ การเกษตรกันทรลักษ์ จก โทร. 0-4566-1356 l จังหวัดสกลนคร

สหกรณ์ การเกษตรสกลนคร จก โทร. 0-4271-5133 สหกรณ์ การเกษตรเพื่อการตลาด ลูกค้ าธกส สกลนคร จก บริษัท โทร. 0-4273-4182 สหกรณ์ การเกษตรกุดบาก จก โทร. 0-4278-4060 สหกรณ์ การเกษตรกุสุมาลย์ จก โทร. 0-4276-9062 สหกรณ์ การเกษตร เขตจัดรู ปที่ดนิ พอกใหญ่ จก โทร. 0-4274-6123 สหกรณ์ การเกษตรค�ำตากล้ า จก โทร. 0-4279-6069 สหกรณ์ การเกษตรโคกศรี สุพรรณ โทร. 0-4276-6313 สหกรณ์ การเกษตรบ้ านม่ วง จก โทร. 0-4279-4091 สหกรณ์ การเกษตรพรรณานิคม โทร. 0-4277-9016 l จังหวัดสงขลา

สหกรณ์ การเกษตรเมืองสงขลา โทร. 0-7433-0023-4 ชุมนุมสหกรณ์ การเกษตรสงขลา โทร. 0-7444-8247 สหกรณ์ การเกษตรกระแสสินธุ์ โทร. 0-7439-9875 สหกรณ์ การเกษตรควนเนียง จก โทร. 0-7443-2270 สหกรณ์ การเกษตรจะนะ จก โทร. 0-7437-8724 สหกรณ์ การเกษตรเทพา จก โทร. 0-7437-6115 สหกรณ์ การเกษตรนิคมฯ เทพา โทร. 0-7447-8398 สหกรณ์ การเกษตรบางกล�่ำ จก โทร. 0-7432-8036 สหกรณ์ การเกษตรระโนด จก โทร. 0-7439-1247 สหกรณ์ การเกษตรรั ตภูมิ จก โทร. 0-7438-9224

l จังหวัดสตูล

l จังหวัดสมุทรปราการ

สหกรณ์ การเกษตรบางบ่ อ จก โทร. 0-2708-3600-1 l จังหวัดสมุทรสงคราม

สหกรณ์ การเกษตรชาวสวนมะพร้ าว สมุทรสงคราม จ�ำกัด โทร. 0-1722-2383 สหกรณ์ การเกษตรเพื่อการตลาด ลูกค้ า ธกส สมุทรสงคราม จก โทร. 0-3472-3889 สหกรณ์ การเกษตรอ�ำเภออัมพวา โทร. 0-3473-3192 สหกรณ์ การเกษตรบางคนที จก โทร. 0-3476-1365 l จังหวัดสมุทรสาคร

สหกรณ์ การเกษตรนาเกลือ สมุทรสาคร จก โทร./โทรสาร. 0-3442-3099 สหกรณ์ พฒ ั นาการประมงมหาชัย จก โทร./โทรสาร. 0-3441-4191-2 สหกรณ์ การเกษตรเมืองสมุทรสาคร จก โทร. 0-3442-4615 สหกรณ์ การเกษตรเพื่อการตลาด ลูกค้ า ธกส สมุทรสาคร จก โทร. 0-3482-0304 สหกรณ์ การเกษตรบ้ านแพ้ ว จก โทร. 0-3448-1113 l จังหวัดสระแก้ ว

สหกรณ์ การเกษตรสระแก้ ว สนง โทร. 0-3724-1067 สหกรณ์ การเกษตเพื่อการตลาด ลูกค้ า ธกส สระแก้ ว จก โทร. 0-3724-2972 สหกรณ์ โคขุนสระแก้ ว นทพ. จก โทร. 08-9202-8479, 08-1940-0623 สหกรณ์ การเกษตรอรั ญประเทศ โทร. 0-3723-1896

สหกรณ์ การเกษตรตาพระยา จก โทร. 0-3751-0030 สหกรณ์ การเกษตรท่ าช้ าง จก โทร. 0-3722-9130 สหกรณ์ การเกษตรอ�ำเภอวัฒนานคร จก โทร. 0-3726-1314 สหกรณ์ การเกษตรคลองหาด โทร. 0-3725-0204 สหกรณ์ การเกษตรวังน�ำ้ เย็น จก โทร. 0-3725-1387 l จังหวัดสระบุรี

สหกรณ์ การเกษตรเพื่อการตลาด ลูกค้ า ธกส สระบุรี จก โทร. 0-3621-2717 โทรสาร. 0-3622-0627 สหกรณ์ การเกษตรเสาไห้ จก โทร. 0-3639-1074, 0-3627-1040, 08-1434-4066 โทรสาร. 0-3639-1288 สหกรณ์ การเกษตรเมืองสระบุรี โทร. 0-3621-1563 สหกรณ์ การเกษตรพระพุทธบาท โทร. 0-3632-2009-10 สหกรณ์ การเกษตรวิหารแดง จก โทร. 0-3637-7064 สหกรณ์ การเกษตรดอนพุด จก โทร. 0-3639-5155 สหกรณ์ การเกษตรบ้ านหมอ จก โทร. 0-3620-1162 สหกรณ์ การเกษตรหนองแซง จก โทร. 0-3639-9099 สหกรณ์ การเกษตรหนองโดน จก โทร. 0-3639-7110 สหกรณ์ การเกษตรอ�ำเภอแก่ งคอย จก โทร. 0-3624-6477 l จังหวัดสิงห์ บุรี

สหกรณ์ การเกษตรเมืองสิงห์ บุรี โทร. 0-3651-1076 ชุมนุมสหกรณ์ การเกษตรสิงห์ บุรี โทร. 0-3651-2358 สหกรณ์ การเกษตรเพื่อการตลาด ลูกค้ า ธกส จก โทร. 0-3652-1146 สหกรณ์ การเกษตรอินทร์ บุรี จก โทร. 0-3658-1570 สหกรณ์ การเกษตรท่ าช้ าง จก โทร. 0-3650-1345 สหกรณ์ การเกษตรพรหมบุรี จก โทร. 0-3659-9376 สหกรณ์ การเกษตรบางระจัน จก โทร. 0-3659-1009

สหกรณ์ การเกษตรปฏิรูปที่ดนิ ศรี สัชนาลัย จก โทร. 0-5567-9209 สหกรณ์ การเกษตร เมืองศรี สัชนาลัย จก โทร. 0-5567-1391 สหกรณ์ การเกษตรศรี นคร จก โทร. 0-5565-2332 l จังหวัดสุพรรณบุรี

สหกรณ์ การเกษตรสุพรรณบุรี จก โทร. 0-3552-1655, 0-3554-6722 โทรสาร. 0-3554-6722 สหกรณ์ การเกษตรอ�ำเภอสองพี่น้อง จก โทร. 0-3553-1094 สหกรณ์ การเกษตรอู่ทอง จก โทร./โทรสาร 0-3555-1743 สหกรณ์ การเกษตรเพื่อการตลาด ลูกค้ า ธกส สุพรรณบุรี จก โทร. 0-3552-4309 สหกรณ์ การเกษตรดอนเจดีย์ จก โทร. 0-1857-1273 สหกรณ์ การเกษตรดอนเจดีย์ จก โทร. 0-3550-7069 สหกรณ์ การเกษตรด่ านช้ าง จก โทร. 0-3559-5230 สหกรณ์ การเกษตรอ�ำเภอสามชุก โทร. 0-3557-1229 สหกรณ์ การเกษตรหนองหญ้ าไซ โทร. 0-3541-1073 สหกรณ์ การเกษตรเดิมบางนางบวช จก โทร. 0-3557-8023 สหกรณ์ การเกษตร ต�ำบลหัวเขาพัฒนา จก โทร. 0-3551-5202 สหกรณ์ การเกษตรบางปลาม้ า จก โทร/โทรสาร 0-3558-6633 www.coopthai.com/bangplama l จังหวัดสุราษฏร์ ธานี

l จังหวัดสุโขทัย

สหกรณ์ การเกษตรสุโขทัย จก โทร. 0-5561-2171 สหกรณ์ การเกษตรเพื่อการตลาด ลูกค้ า ธกส สุโขทัย โทร. 0-5562-5272 สหกรณ์ การเกษตรกงไกรลาศ โทร. 0-5569-1092 สหกรณ์ การเกษตรบ้ านด่ านลานหอย จก โทร. 0-5568-9068 สหกรณ์ การเกษตรปฏิรูปที่ดนิ ทุ่งเมืองเพชร จก โทร. 0-5569-3070

สหกรณ์ การเกษตรเมืองสุราษฎร์ ธานี จก โทร. 0-7727-2461 สหกรณ์ การเกษตรชัยบุรี จก โทร. 0-7736-7121 สหกรณ์ การเกษตรท่ าชนะ จก โทร. 0-7738-1080 สหกรณ์ การเกษตรท่ าฉาง จก โทร. 0-7738-9108 สหกรณ์ การเกษตรธรรมชาติไทย โทร. 0-7744-1192-4 สหกรณ์ การเกษตรปาล์ มน�ำ้ มันวัฒนา โทร. 0-7727-4213 สหกรณ์ การเกษตรไชยา จก โทร. 0-7743-1073 สหกรณ์ การเกษตรพุนพิน จก โทร. 0-7725-3319 สหกรณ์ การเกษตรเมืองกาญจนดิษฐ์ จก โทร. 0-7737-9211 สหกรณ์ การเกษตรเกาะพะงัน จก โทร. 0-7737-7126 สหกรณ์ การเกษตรเกาะสมุย จก โทร. 0-7742-1179 สหกรณ์ การเกษตรเคียนซา จก โทร. 0-7738-7100 Tourist&Buseness

Agriculture and Cooperatives

75


ท�ำเนียบสหกรณ์-สหกรณ์ทางการเกษตร สหกรณ์ การเกษตรดอนสัก สนง โทร. 0-7737-1306 สหกรณ์ การเกษตรบ้ านนาสาร โทร. 0-7734-1049 l จังหวัดสุรินทร์

สหกรณ์ การเกษตรอินทรี ย์สุรินทร์ โทร. 08-1976-2802 สหกรณ์ การเกษตรเมืองสุรินทร์ โทร. 0-4452-0962 สหกรณ์ การเกษตรเพื่อการตลาด สกต.สุรินทร์ โทร. 0-4453-8612 สหกรณ์ การเกษตรเพื่อการตลาด ลูกค้ า ธกส สาขาสุรินทร์ จก โทร. 0-4451-5028 สหกรณ์ การเกษตรกาบเชิง จก โทร. 0-4455-9039 สหกรณ์ การเกษตรจอมพระ จก โทร. 0-4453-3248 สหกรณ์ การเกษตรชุมพลบุรี สนง โทร. 0-4459-6032 สหกรณ์ การเกษตรต�ำบล บ้ านจารย์ จก โทร. 0-4457-1770 สหกรณ์ การเกษตร นิคมสร้ างตนเองปราสาท จก โทร. 0-4455-1638 สหกรณ์ การเกษตรบัวเชด จก โทร. 0-4457-9101

l จังหวัดหนองคาย

สหกรณ์ การเกษตรเพื่อการตลาด ลูกค้ า ธกส หนองคาย จก โทร. 0-4242-3030 สหกรณ์ การเกษตรท่ าบ่ อ จก โทร. 0-4240-0479 สหกรณ์ การเกษตรบึงกาฬ จก โทร. 0-4249-1198 สหกรณ์ การเกษตรเซกา จก โทร. 0-4248-9426 l จังหวัดหนองบัวล�ำภู

สหกรณ์ การเกษตรหนองบัวล�ำภู โทร. 0-4231-1281 ชุมนุมสหกรณ์ การเกษตร จังหวัดหนองบัวล�ำภู จก โทร. 0-4231-1647 สหกรณ์ การเกษตรเพื่อการตลาด ลูกค้ า ธกส หนองบัวล�ำภู โทร. 0-4236-0751 สหกรณ์ การเกษตรมหาชน สุวรรณคูหา จก โทร. 0-4237-2177 สหกรณ์ การเกษตรอ�ำเภอนากลาง โทร. 0-4235-9105 l จังหวัดอ่ างทอง

สหกรณ์ การเกษตรโพธิ์ทอง จก โทร. 0-3569-1160 โทรสาร 0-3564-0908

สหกรณ์ การเกษตรสามโก้ จก โทร.0-3569-7010 โทรสาร 0-3569-7762 สหกรณ์ การเกษตร อ�ำเภอเมืองอ่ างทอง จก โทร. 0-3561-2543 สหกรณ์ การเกษตรเพื่อการตลาด ลูกค้ า ธกส อ่ างทอง จก โทร. 0-3563-2815 สหกรณ์ การเกษตรแสวงหา จก โทร. 0-3569-5018 สหกรณ์ การเกษตรอ�ำเภอไชโย โทร. 0-3564-7028 สหกรณ์ การเกษตรอ�ำเภอป่ าโมก โทร. 0-3566-1492 l จังหวัดอ�ำนาจเจริ ญ

สหกรณ์ การเกษตรเมืองอ�ำนาจเจริญ จก โทร. 0-4527-0665 สหกรณ์ การเกษตรเพื่อการตลาด ลูกค้ า ธกส อ�ำนาจเจริญ จก โทร. 0-4551-1651 สหกรณ์ การเกษตรพนา จก โทร. 0-4546-3019 สหกรณ์ การเกษตรลืออ�ำนาจ จก โทร. 0-4527-2344 สหกรณ์ การเกษตรเสนางคนิคม โทร. 0-4546-1069 l จังหวัดอุดรธานี

สหกรณ์ การเกษตรจังหวัดอุดรธานี โทร. 0-4224-4671 สหกรณ์ การเกษตรเพื่อการตลาด ลูกค้ า ธกส อุดรธานี จก โทร. 0-4220-6467 สหกรณ์ การเกษตรอ�ำเภอเพ็ญ โทร. 0-4227-9031 สหกรณ์ การเกษตรกุมภวาปี จก โทร. 0-4220-0332 สหกรณ์ การเกษตร เมืองหนองหาน จก โทร. 0-4226-1048 สหกรณ์ การเกษตรกุดจับ จก โทร. 0-4229-1180 สหกรณ์ การเกษตรศรี ธาตุ จก โทร. 0-4238-2368 สหกรณ์ การเกษตรอ�ำเภอบ้ านผือ โทร. 0-4228-1122 l จังหวัดอุตรดิตถ์

สหกรณ์ การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ โทร. 0-5544-8764 ชุมนุมสหกรณ์ การเกษตรอุตรดิตถ์ โทร. 0-5541-7221 สหกรณ์ การเกษตรเพื่อการตลาด ลูกค้ า ธกส อุตรดิตถ์ จก โทร. 0-5541-3416 สหกรณ์ การเกษตรแปรรู ปผลผลิต การเกษตรแสนตอ โทร. 08-1280-0322 สหกรณ์ การเกษตรเมืองลับแล โทร. 0-5549-4405 สหกรณ์ การเกษตรนิคมฯล�ำน�ำ้ น่ าน จก โทร. 0-5549-9058 สหกรณ์ การเกษตรพิชัย จก โทร. 0-5542-1318 รกิจ เกษตรและสหกรณ์ 76 ๑ท่องเทีใน...่ยว&ธุ

l จังหวัดอุทัยธานี

สหกรณ์ การเกษตรเมืองอุทยั ธานี โทร. 0-5651-3133 ชุมนุมสหกรณ์ การเกษตรอุทยั ธานี จก โทร. 0-5651-2287 สหกรณ์ การเกษตรเพื่อการตลาด ลูกค้ า ธกส อุทยั ธานี จก โทร. 0-5651-2875 สหกรณ์ การเกษตรลานสัก สนง โทร. 0-5652-2328 สหกรณ์ การเกษตรสว่ างอารมณ์ โทร. 0-5659-9060 สหกรณ์ การเกษตรอ�ำเภอทัพทัน โทร. 0-5654-0109,0-5654-0305 สหกรณ์ การเกษตรหนองขาหย่ าง โทร. 0-5659-7048 l จังหวัดอุบลราชธานี

สหกรณ์ การเกษตรเมืองอุบลราชธานี จก โทร. 0-4528-3296 สหกรณ์ การเกษตรเดชอุดม จก โทร. 0-4536-1103 สหกรณ์ การเกษตรนาจะหลวย โทร. 0-4537-9028 สหกรณ์ การเกษตรทุ่งศรี อุดม จก โทร. 0-4530-7046 สหกรณ์ การเกษตรปากมูล จก โทร. 0-4544-1565 สหกรณ์ การเกษตรไร้ สารเคมี จก โทร. 0-4526-7300 สหกรณ์ การเกษตรทางเลือกใหม่ โทร. 0-4531-8060


ท�ำเนียบสหกรณ์-สหกรณ์ทางการเกษตร

Tourist&Buseness

Agriculture and Cooperatives

77


ท�ำเนียบธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร

ท�ำเนียบธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์

รกิจ เกษตรและสหกรณ์ 78 ๑ท่องเทีใน...่ยว&ธุ


ท�ำเนียบธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร l จังหวัดกระบี่

ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์ การเกษตร สาขากระบี่ โทร. 0-7563-6239 สาขาเขาพนม โทร. 0-7568-9169 สาขาคลองท่อม โทร. 0-7564-0134 สาขาปลายพระยา โทร. 0-7568-7161 สาขาย่อยล�ำทับ โทร. 0-7564-3593-4 สาขาย่อยเหนือคลอง โทร. 0-7563-6186 สาขาอ่าวลึก โทร. 0-7568-1016 l กรุ งเทพมหานคร

ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์ การเกษตร โทร. 0-2280-0180 สาขาจตุจักร โทร. 0-2271-1320 สาขาบางบอน โทร. 0-2894-2667-8 สาขาประชาชื่น โทร. 0-2587-0340 สาขาภาษีเจริญ โทร. 0-2457-2639 สาขามีนบุรี โทร. 0-2517-1229 สาขาย่อยหนองจอก โทร. 0-2988-4231 สาขาลาดกระบัง โทร. 0-2738-1065-6 l จังหวัดกาญจนบุรี

ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์ การเกษตร สาขากาญจนบุรี โทร. 0-3451-1185 สาขาด่านมะขามเตี้ย โทร. 0-3464-2299 สาขาท่าม่วง โทร. 0-3461-1790 สาขาท่าเรือ-พระแท่น โทร. 0-3456-2017 สาขาไทรโยค โทร. 0-3456-5136 สาขาบ่อพลอย โทร. 0-3458-1158 สาขาพนมทวน โทร. 0-3457-9332 สาขาเลาขวัญ โทร. 0-3457-6100 l จังหวัดกาฬสินธุ์

ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์ การเกษตร สาขากาฬสินธุ์ โทร. 0-4381-1025 สาขาห้วยเม็ก โทร. 0-4388-9068 สาขาสมเด็จ โทร. 0-4382-3467 สาขากมลาไสย โทร. 0-4383-1194 สาขาสหัสขันธ์ โทร. 0-4387-1058 สาขากุฉินารายณ์ โทร. 0-4385-1272 สาขาเขาวง โทร. 0-4385-9228 สาขาค�ำม่วง โทร. 0-4387-9036 สาขานามน โทร. 0-4386-7036 สาขายางตลาด โทร. 0-4389-1327 สาขาห้วยผึ้ง โทร. 0-4386-9021 สาขาท่าคันโท โทร. 0-4387-7054 สาขาหนองกุงศรี โทร. 0-4388-1518 l จังหวัดก�ำแพงเพชร

ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์ การเกษตร สาขาก�ำแพงเพชร โทร. 0-5571-1791 สาขาคลองลาน โทร. 0-5578-6632-3 สาขาคลองขลุง โทร. 0-5578-1012 สาขาไทรงาม โทร. 0-5579-1112 สาขาพรานกระต่าย โทร. 0-5576-1382 สาขาลานกระบือ โทร. 0-5576-9082 สาขาสลกบาตร โทร. 0-5577-1572 สาขาปางศิลาทอง โทร. 0-5572-7074 สาขาทรายทองวัฒนา โทร. 0-5573-2207

l จังหวัดขอนแก่ น

ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์ การเกษตร สาขาขอนแก่น โทร. 0-4322-3134 สาขาตลาดกลางสินค้า โทร. 0-4324-4617 สาขากระนวน โทร. 0-4325-1334 สาขาเขาสวนกวาง โทร. 0-4344-9270-2 สาขาชนบท โทร. 0-4328-6166 สาขาชุมแพ โทร. 0-4331-2818 สาขาน�้ำพอง โทร. 0-4344-1501 สาขาบ้านไผ่ โทร. 0-4327-4274 สาขาบ้านฝาง โทร. 0-4326-9040 สาขาเปือยน้อย โทร. 0-4349-4016 l จังหวัดจันทบุรี

ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์ การเกษตร สาขาจันทบุรี โทร. 0-3931-2742 สาขาอ�ำเภอนายายอาม โทร. 0-3937-1019 สาขาขลุง โทร. 0-3944-1989 สาขาเขาคิชฌกูฏ โทร. 0-3930-9050 สาขาสอยดาว โทร. 0-3938-1439-40 สาขาห้วยสะท้อน โทร. 0-3939-5167 l จังหวัดฉะเชิงเทรา

ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์ การเกษตร สาขาฉะเชิงเทรา โทร. 0-3885-1228 สาขาบางคล้า โทร. 0-3854-1944 สาขาบางน�้ำเปรี้ยว โทร. 0-3858-1093 สาขาบางปะกง โทร. 0-3853-1522 สาขาบ้านโพธิ์ โทร. 0-3858-7649-51 สาขาพนมสารคาม โทร. 0-3855-1488 สาขาย่อยแปลงยาว โทร. 0-3885-1228 สาขาสนามชัยเขต โทร. 0-3859-7123-4 l จังหวัดชลบุรี

ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์ การเกษตร สาขาชลบุรี โทร. 0-3828-3034 สาขาพนัสนิคม โทร. 0-3846-1722 สาขาบ่อทอง โทร. 0-3821-1330 สาขาย่อยบ่อทอง โทร. 0-3871-2234-6 สาขาแหลมฉบังซิตี้ โทร. 0-3833-0608 หน่วยบ้านบึง โทร. 0-3844-3804 สาขาพัทยาเหนือ โทร. 0-3872-7400-2 l จังหวัดชัยนาท

ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์ การเกษตร สาขาชัยนาท โทร. 0-5641-1008 สาขามโนรมย์ โทร. 0-5641-2466 สาขาสรรพยา โทร. 0-5649-9236-7 สาขาหันคา โทร. 0-5642-2073 สาขาวัดสิงห์ โทร. 0-5646-1068 สาขาสรรคบุรี โทร. 0-5648-1314 l จังหวัดชัยภูมิ

ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์ การเกษตร

สาขาชัยภูมิ โทร. 0-4481-1699 สาขาเกษตรสมบูรณ์ โทร. 0-4486-9110 สาขาแก้งคร้อ โทร. 0-4483-1371 สาขาคอนสวรรค์ โทร. 0-4484-8244 สาขาคอนสวรรค์ โทร. 0-4488-9100 สาขาคอนสาร โทร. 0-4487-6676 สาขาจัตุรัส โทร. 0-4484-0595 สาขาเทพสถิต โทร. 0-4485-7126 สาขาบ้านเขว้า โทร. 0-4483-9814-6 สาขาบ�ำเหน็จณรงค์ โทร. 0-4484-2793 l จังหวัดชุมพร

ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์ การเกษตร สาขาชุมพร โทร. 0-7750-1051 สาขาท่าแซะ โทร. 0-7759-9868 สาขาทุ่งตะโก โทร. 0-7753-6431 สาขาประทิว โทร. 0-7758-6123 สาขาพะโต๊ะ โทร. 0-7753-9084 สาขามาบอ�ำมฤต โทร. 0-7757-8522 สาขาย่อยเขาปีบ โทร. 0-7753-6384 สาขาละแม โทร. 0-7758-7334-5 สาขาสวี โทร. 0-7753-1008 สาขาสวี 2 โทร. 0-7753-6227 สาขาหลังสวน โทร. 0-7754-1371 l จังหวัดเชียงราย

ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์ การเกษตร สาขาเชียงราย โทร. 0-5360-0118 สาขาเทิง โทร. 0-5379-5388 สาขาปล้อง โทร. 0-5395-4456-7 สาขาพาน โทร. 0-5365-8728 สาขาขุนตาล โทร. 0-5365-7311-2 สาขาเชียงของ โทร. 0-5379-1499-500 สาขาเชียงแสน โทร. 0-5365-0725 สาขาแม่จัน โทร. 0-5377-1777 สาขาแม่ลาว โทร. 0-5366-6582 สาขาแม่สรวย โทร. 0-5378-6072 สาขาแม่สาย โทร. 0-5373-1748 สาขาย่อยป่าแดด โทร. 0-5376-1477 สาขาวารี โทร. 0-5376-0084-6 l จังหวัดเชียงใหม่

ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์ การเกษตร สาขาเชียงใหม่ โทร. 0-5322-1893 สาขาหางดง โทร. 0-5342-7134-5 สาขาฮอด โทร. 0-5383-1554 สาขาจอมทอง โทร. 0-5334-1885-6 สาขาเชียงดาว โทร. 0-5345-5057 สาขาไชยปราการ โทร. 0-5387-0282 สาขาดอยเต่า โทร. 0-5346-9084 สาขาดอยสะเก็ด โทร. 0-5329-1166 สาขาดอยหล่อ โทร. 0-5336-9451 สาขาฝาง โทร. 0-5345-1222 สาขาพร้าว โทร. 0-5347-5130 สาขาโพธิ์ทอง โทร. 0-5388-3651 สาขาแม่แจ่ม โทร. 0-5348-5023 l จังหวัดตรั ง

ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์ การเกษตร สาขาตรัง-ปะเหลียน โทร. 0-7524-0984-5 สาขาตรัง โทร. 0-7521-8772

สาขากันตัง โทร. 0-7525-3032-4 สาขาเขาวิเศษ โทร. 0-7526-1530 สาขาทุ่งยาว โทร. 0-7528-8103 สาขานาโยง โทร. 0-7529-9101 สาขาย่านตาขาว โทร. 0-7528-2171-2 สาขารัษฎา โทร. 0-7526-0333 สาขาวังวิเศษ โทร. 0-7526-2411-3 สาขาสิเกา โทร. 0-7529-1125 สาขาหน่วยอ�ำเภอรัษฏา โทร. 0-7528-6129 สาขาห้วยยอด โทร. 0-7523-5484 l จังหวัดตราด

ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์ การเกษตร สาขาตราด โทร. 0-3951-1956 สาขาแสนตุ้ง โทร. 0-3959-9118 l จังหวัดตาก

ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์ การเกษตร สาขาตาก โทร. 0-5551-1286 สาขาพบพระ โทร. 0-5556-9015 สาขาแม่ระมาด โทร. 0-5558-1196 สาขาแม่สอด โทร. 0-5553-1870 สาขาย่อยสามเงา โทร. 0-5554-9211 l จังหวัดนครนายก

ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์ การเกษตร สาขานครนายก โทร. 0-3731-1017 สาขาองครักษ์ โทร. 0-3739-1291 สาขาบ้านนา โทร. 0-3738-1844 สาขาปากพลี โทร. 0-3739-9798 l จังหวัดนครปฐม

ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์ การเกษตร สาขานครปฐม โทร. 0-3425-4217 สาขา สนง จังหวัดนครปฐม โทร. 0-3421-1081 สาขาก�ำแพงแสน โทร. 0-3428-2037-8 สาขาดอนตูม โทร. 0-3438-1115 สาขาบางเลน โทร. 0-3439-1185 สาขาสามพราน โทร. 0-3432-4070 สาขานครชัยศรี โทร. 0-3433-1124 l จังหวัดนครพนม

ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์ การเกษตร สาขานครพนม โทร. 0-4251-1204 สาขาเรณูนคร โทร. 0-4257-9234 สาขาธาตุพนม โทร. 0-4254-1454 สาขานาแก โทร. 0-4257-1209 สาขานาหว้า โทร. 0-4259-7046 สาขาบ้านแพง โทร. 0-4259-1069 สาขาปลาปาก โทร. 0-4258-9039 สาขาโพนสวรรค์ โทร. 0-4259-5059 สาขาศรีสงคราม โทร. 0-4259-9268-9 สาขาท่าอุเทน โทร. 0-4258-1250

Tourist&Buseness

Agriculture and Cooperatives

79


ท�ำเนียบธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร l จังหวัดนครราชสีมา

ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์ การเกษตร สาขานครราชสีมา โทร. 0-4424-1880 สาขาบ้านเหลื่อม โทร. 0-4438-7106 สาขาคง โทร. 0-4445-9118 สาขาประทาย โทร. 0-4447-9208 สาขาจักราช โทร. 0-4439-9238 สาขาพิมาย โทร. 0-4428-7383 สาขาสีคิ้ว โทร. 0-4441-1370 สาขาห้วยแถลง โทร. 0-4430-1046 สาขาครบุรี โทร. 0-4444-8341 สาขาชุมพวง โทร. 0-4447-7447 สาขาโชคชัย โทร. 0-4449-1009 l จังหวัดนครศรี ธรรมราช

ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์ การเกษตร สาขานครศรีธรรมราช โทร. 0-7531-0992 สาขาจันดี โทร. 0-7548-6160 สาขาฉวาง โทร. 0-7533-4274-5 สาขาขนอม โทร. 0-7552-8047 สาขาชะอวด โทร. 0-7538-1257 สาขาต้นเหรียง โทร. 0-7536-7641 สาขาพรหมคีรี โทร. 0-7533-8046 สาขาพรหมคีรี โทร. 0-7539-6045-6 สาขาสิชล โทร. 0-7533-5644 สาขาเชียรใหญ่ โทร. 0-7538-6435-7 สาขาท่าศาลา โทร. 0-7533-0801-2 สาขาทุ่งสง โทร. 0-7533-2850 สาขาปากพนัง โทร. 0-7551-8481-2 สาขาพิปูน โทร. 0-7537-2358 l จังหวัดนครสวรรค์

ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์ การเกษตร สาขานครสวรรค์ โทร. 0-5622-2581 สาขาพยุหะคีรี โทร. 0-5634-1082 สาขาย่อยหนองเบน โทร. 0-5636-7063-4 สาขาชุมแสง โทร. 0-5631-8851-2 สาขาไพศาลี โทร. 0-5635-2094 สาขาเก้าเลี้ยว โทร. 0-5629-9189 สาขาโกรกพระ โทร. 0-5632-0345-6 สาขาตากฟ้า โทร. 0-5635-9041 สาขาตาคลี โทร. 0-5626-1762 สาขาท่าตะโก โทร. 0-5624-9337-8 สาขาบรรพตพิสัย โทร. 0-5627-9093 สาขาพยุหะคีรี โทร. 0-5631-6449-50 สาขาลาดยาว โทร. 0-5627-1009 l จังหวัดนนทบุรี

ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์ การเกษตร สาขานนทบุรี โทร. 0-2526-4948 สาขาไทรน้อย โทร. 0-2922-4754 สาขาบางใหญ่ โทร. 0-2595-0630 สาขาบางบัวทอง โทร. 0-2571-7846 l จังหวัดนราธิวาส

ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์ การเกษตร สาขานราธิวาส โทร. 0-7351-1230 สาขาตากใบ โทร. 0-7358-1253 สาขาบาเจาะ โทร. 0-7359-9079 รกิจ เกษตรและสหกรณ์ 80 ๑ท่องเทีใน...่ยว&ธุ

สาขาย่อยแว้ง โทร. 0-7365-9159 สาขายี่ง้อ โทร. 0-7359-1349 สาขาระแงะ โทร. 0-7367-1250 สาขารือเสาะ โทร. 0-7357-1572 สาขาศรีสาคร โทร. 0-7356-1049 สาขาสุไหงโก-ลก โทร. 0-7361-3443 สาขาสุไหงปาดี โทร. 0-7352-3132 l จังหวัดน่ าน

ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์ การเกษตร สาขาน่าน โทร. 0-5477-1644 สาขาเชียงกลาง โทร. 0-5479-7105 สาขาท่าวังผา โทร. 0-5475-5272-3 สาขานาน้อย โทร. 0-5478-9133-4 สาขานาหมื่น โทร. 0-5478-7443 สาขาปัว โทร. 0-5475-6505 สาขาเวียงสา โทร. 0-5478-1098 สาขาสันติสุข โทร. 0-5476-7050 l จังหวัดบุรีรัมย์

ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์ การเกษตร สาขาบุรีรัมย์ โทร. 0-4462-5223-4 สาขากระสัง โทร. 0-4469-1040 สาขาคูเมือง โทร. 0-4469-9029 สาขานางรอง โทร. 0-4463-1622 สาขานาโพธิ์ โทร. 0-4468-6000 สาขาบ้านกรวด โทร. 0-4467-9437 สาขาประโคนชัย โทร. 0-4465-1078 สาขาปะค�ำ โทร. 0-4464-6080 สาขาพลับพลาไชย โทร. 0-4460-8044 สาขาพุทไธสง โทร. 0-4468-9135 สาขาย่อยเฉลิมพระเกียรติ โทร. 0-4462-8344-5 l จังหวัดปทุมธานี

ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์ การเกษตร สาขาปทุมธานี โทร. 0-2581-2895 สาขาคลองเก้า โทร. 0-2546-1632 สาขาธัญบุรี โทร. 0-2531-3031 สาขาตลาดไท โทร. 0-2908-4961-5 สาขาลาดหลุมแก้ว โทร. 0-2599-1579 สาขาล�ำลูกกา โทร. 0-2993-0250-1 l จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์ การเกษตร สาขาประจวบคีรีขันธ์ โทร. 0-3260-2249 สาขาทับสะแก โทร. 0-3254-6395-6 สาขาบางสะพาน โทร. 0-3254-8305 สาขาปราณบุรี โทร. 0-3262-1442 สาขาหัวหิน โทร. 0-3253-0052 สาขากุยบุรี โทร. 0-3268-1220 สาขาบางสะพานน้อย โทร. 0-3255-8195

สาขาศรีมหาโพธิ โทร. 0-3727-9405-6 l จังหวัดปั ตตานี

ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์ การเกษตร สาขาปัตตานี โทร. 0-7333-5954 สาขากะพ้อ โทร. 0-7349-4122 สาขาโคกโพธิ์ โทร. 0-7331-5541 สาขานาประดู่ โทร. 0-7335-8328 สาขาปาลัส โทร. 0-7348-5014 สาขามายอ โทร. 0-7348-5255 สาขาย่อยหนองจิก โทร. 0-7343-7205 สาขายะรัง โทร. 0-7343-9102 สาขายะหริ่ง โทร. 0-7349-1101 สาขาสายบุรี โทร. 0-7335-4414 l จังหวัดพระนครศรี อยุธยา

ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์ การเกษตร สาขาพระนครศรีอยุธยา โทร. 0-3525-2248 สาขาย่อยภาชี โทร. 0-3531-1440 สาขาเสนา โทร. 0-3520-1811 สาขาอุทัย โทร. 0-3535-6252-3 สาขาผักไห่ โทร. 0-3523-9244 สาขามหาราช โทร. 0-3538-9103 สาขาย่อยบางไทร โทร. 0-3537-1035 สาขาวังน้อย โทร. 0-3527-1044 หน่วยอ�ำเภอท่าเรือ โทร. 0-3522-3035 สาขาบางปะหัน โทร. 0-3538-1614 สาขาบางปะอิน โทร. 0-3526-1100 สาขาบ้านแพรก โทร. 0-3538-6045 สาขาลาดบัวหลวง โทร. 0-3537-9027

สาขาป่าพะยอม โทร. 0-7462-4481 สาขาแม่ขรี โทร. 0-7469-5345 สาขาย่อยป่าบอน โทร. 0-7462-5352 สาขาเขาชัยสน โทร. 0-7469-1384 l จังหวัดพิจต ิ ร

ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์ การเกษตร สาขาพิจิตร โทร. 0-5661-1196 สาขากิ่ง อ.ดงเจริญ โทร. 0-5660-1053 สาขาตะพานหิน โทร. 0-5662-1322 สาขาทับคล้อ โทร. 0-5665-4365-6 สาขาบางมูลนาก โทร. 0-5663-1145 สาขาโพทะเล โทร. 0-5666-7019 สาขาวังทรายพูน โทร. 0-5669-5119 สาขาสามง่าม โทร. 0-5666-5024 l จังหวัดพิษณุโลก

ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์ การเกษตร สาขาพิษณุโลก โทร. 0-5521-9054 สาขาชาติตระการ โทร. 0-5538-1367 สาขานครไทย โทร. 0-5538-8977-8 สาขาเนินมะปราง โทร. 0-5539-9105 สาขาบางกระทุ่ม โทร. 0-5529-6381 สาขาบางระก�ำ โทร. 0-5537-1275 สาขาพรหมพิราม โทร. 0-5529-0227-8 สาขาโพธิ์ทอง โทร. 0-5536-1163 สาขาวังทอง โทร. 0-5531-1075 สาขาวังทอง 2 โทร. 0-5529-3382 สาขาวัดโบสถ์ โทร. 0-5529-1312 สาขาหนองตม โทร. 0-5522-2227

l จังหวัดพะเยา

l จังหวัดเพชรบุรี

ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์ การเกษตร สาขาพะเยา โทร. 0-5448-1399 สาขาจุน โทร. 0-5442-0715 สาขาเชียงค�ำ โทร. 0-5445-1877 สาขาเชียงม่วน โทร. 0-5449-5112 สาขาดอกค�ำใต้ โทร. 0-5449-1493 สาขาปง โทร. 0-5442-9025 สาขาภูชาง โทร. 0-5441-6652 สาขาย่อยแม่ใจ โทร. 0-5449-9240 สาขาเชียงค�ำ 2 โทร. 0-5445-2361

ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์ การเกษตร สาขาเพชรบุรี โทร. 0-3241-7112-3 สาขาเขาย้อย โทร. 0-3243-9877 สาขาชะอ�ำ โทร. 0-3247-1081 สาขาท่ายาง โทร. 0-3246-1557 สาขาบ้านลาด โทร. 0-3244-0515 สาขาบ้านแหลม โทร. 0-3248-1919

l จังหวัดพังงา

ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์ การเกษตร สาขาพังงา โทร. 0-7641-1929 สาขาคุระบุรี โทร. 0-7649-1391 สาขาโคกกลอย โทร. 0-7643-4643 สาขาตะกั่วป่า โทร. 0-7642-1676 สาขาทับปุด โทร. 0-7659-9095 สาขาท้ายเหมือง โทร. 0-7643-2300

l จังหวัดปราจีนบุรี

l จังหวัดพัทลุง

ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร สาขาปราจีนบุรี โทร. 0-3721-1625 สาขาบ้านสร้าง โทร. 0-3727-1448-9 สาขาประจันตคาม โทร. 0-3721-2049 สาขากบินทร์บุรี โทร. 0-3728-1514 สาขาบ้านสร้าง โทร. 0-3727-1230 หน่วยอ�ำเภอนาดี โทร. 0-3741-1316-7

ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์ การเกษตร สาขาพัทลุง โทร. 0-7461-1499 สาขาควนขนุน โทร. 0-7468-1204 สาขาปากคลอง โทร. 0-7468-2246 สาขากงหรา โทร. 0-7468-7111 สาขาบางแก้ว โทร. 0-7469-7488 สาขาปากพะยูน โทร. 0-7469-9419

l จังหวัดเพชรบูรณ์

ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์ การเกษตร สาขาเพชรบูรณ์ โทร. 0-5671-1021 สาขาชนแดน โทร. 0-5679-7798 สาขาบึงสามพัน โทร. 0-5656-1553 สาขาพุเตย โทร. 0-5675-3321 สาขาวังโป่ง โทร. 0-5675-8227-8 สาขาวิเชียรบุรี โทร. 0-5675-4557 สาขาศรีเทพ โทร. 0-5679-9240 สาขาหนองไผ่ โทร. 0-5678-1875 สาขาหล่มเก่า โทร. 0-5670-9097 สาขาหล่มสัก โทร. 0-5682-4580 l จังหวัดแพร่

ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์ การเกษตร สาขาแพร่ โทร. 0-5451-1144 สาขาเด่นชัย โทร. 0-5461-3083 สาขาร้องกวาง โทร. 0-5464-8222 สาขาลอง โทร. 0-5458-1195 สาขาวังชิ้น โทร. 0-5458-9015


ท�ำเนียบธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร สาขาสอง โทร. 0-5464-2671-2 สาขาสูงเม่น โทร. 0-5454-1502 สาขาหนองม่วงไข่ โทร. 0-5463-5683 l จังหวัดภูเก็ต

ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์ การเกษตร สาขาภูเก็ต โทร. 0-7621-3350 สาขาถลาง โทร. 0-7631-1688 l จังหวัดมหาสารคาม

ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์ การเกษตร สาขามหาสารคาม โทร. 0-4372-5167-8 สาขาโกสุมพิสัย โทร. 0-4376-1852 สาขาวาปีปทุม โทร. 0-4379-9079 สาขาบรบือ โทร. 0-4377-1097 สาขากันทรวิชัย โทร. 0-4378-9026 สาขาแกด�ำ โทร. 0-4378-7040 สาขาโกสุมพิสัย โทร. 0-4376-1562 สาขาเชียงยืน โทร. 0-4378-1298 สาขานาเชือก โทร. 0-4377-9235 สาขานาดูน โทร. 0-4379-7049 สาขาวาปีปทุม โทร. 0-4379-9078 สาขาพยัคฆภูมิพิสัย โทร. 0-4379-1115 l จังหวัดมุกดาหาร

ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์ การเกษตร สาขามุกดาหาร โทร. 0-4261-1605 สาขาค�ำชะอี โทร. 0-4269-1080 สาขาดงหลวง โทร. 0-4269-7019 สาขาดอนตาล โทร. 0-4268-9070 สาขานิคมค�ำสร้อย โทร. 0-4263-8170 สาขาหนองสูง โทร. 0-4263-5380 สาขาหว้านใหญ่ โทร. 0-4269-9051 l จังหวัดยโสธร

ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์ การเกษตร สาขายโสธร โทร. 0-4571-2556 สาขากุดชุม โทร. 0-4578-9118 สาขาค้อวัง โทร. 0-4579-7003-4 สาขาค�ำเขื่อนแก้ว โทร. 0-4579-1079 สาขาทรายมูล โทร. 0-4578-7070 สาขาไทยเจริญ โทร. 0-4571-8088 สาขาป่าติ้ว โทร. 0-4579-5075 สาขามหาชนะชัย โทร. 0-4579-9164-5 สาขาเลิงนกทา โทร. 0-4578-1351-2 l จังหวัดยะลา

ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์ การเกษตร สาขายะลา โทร. 0-7321-2942 สาขาบันนังสตา โทร. 0-7328-9421 สาขาเบตง โทร. 0-7323-5200 สาขายะหา โทร. 0-7329-1278-80 สาขารามัน โทร. 0-7329-5093 l จังหวัดร้ อยเอ็ด

ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์ การเกษตร สาขาร้อยเอ็ด โทร. 0-4351-1386 สาขาธวัชบุรี โทร. 0-4356-9271

สาขาสุวรรณภูมิ โทร. 0-4358-1386-7 สาขาจังหาร โทร. 0-4350-7095 สาขาธวัชบุรี โทร. 0-4356-9024 สาขาธวัชบุรี 2 โทร. 0-4356-9342 สาขาเมยวดี โทร. 0-4357-7049 สาขาเกษตรวิสัย โทร. 0-4358-9192 สาขาจตุรพักตรพิมาน โทร. 0-4353-1049 สาขาปทุมรัตน์ โทร. 0-4358-7126 สาขาพนมไพร โทร. 0-4359-1386 สาขาโพธิ์ชัย โทร. 0-4356-7144-5 สาขาโพนทราย โทร. 0-4359-5112 สาขาโพนทอง โทร. 0-4357-1244 l จังหวัดระนอง

ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์ การเกษตร สาขาระนอง โทร. 0-7781-2344 สาขากะเปอร์ โทร. 0-7789-7022 สาขากระบุรี โทร. 0-7784-1266 l จังหวัดระยอง

ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์ การเกษตร สาขาระยอง โทร. 0-3861-2887 สาขาแกลง โทร. 0-3867-1781 สาขาเขาชะเมา โทร. 0-3896-9181 สาขานิคมพัฒนา โทร. 0-3863-6080 สาขาบ้านค่าย โทร. 0-3864-2592 สาขาบ้านฉาง โทร. 0-3860-1291 สาขาปลวกแดง โทร. 0-3865-9113-4 สาขาวังจันทร์ โทร. 0-3866-6248 l จังหวัดราชบุรี

ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์ การเกษตร สาขาราชบุรี โทร. 0-3232-1389 สาขาโพธาราม โทร. 0-3223-1948 สาขาจอมบึง โทร. 0-3226-1171 สาขาด�ำเนินสะดวก โทร. 0-3234-5131 สาขาบางแพ โทร. 0-3238-3313 สาขาบ้านโป่ง โทร. 0-3230-2291-2 สาขาปากท่อ โทร. 0-3228-2632 สาขาสวนผึ้ง โทร. 0-3236-4195 l จังหวัดลพบุรี

ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์ การเกษตร สาขาลพบุรี โทร. 0-3661-8571-2 สาขาโคกส�ำโรง โทร. 0-3644-1732 สาขาชัยบาดาล โทร. 0-3646-1494 สาขาท่าวุ้ง โทร. 0-3648-1496 สาขาบ้านหมี่ โทร. 0-3647-1480 สาขาพัฒนานิคม โทร. 0-3649-1399 สาขาล�ำนารายณ์ โทร. 0-3646-1256 สาขาล�ำสนธิ โทร. 0-3663-3418-9 สาขาสระโบสถ์ โทร. 0-3664-7264 สาขาหนองม่วง โทร. 0-3664-8263-4 สาขาสิรินธร โทร. 0-4536-6022 l จังหวัดล�ำปาง

ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์ การเกษตร สาขาล�ำปาง โทร. 0-5421-7870 สาขางาว โทร. 0-5426-1188-9 สาขาเถิน โทร. 0-5429-2019

สาขาแม่ทะ โทร. 0-5428-9189 สาขาเกาะคา โทร. 0-5432-7847 สาขาแจ้ห่ม โทร. 0-5427-1144-5 สาขาเมืองปาน โทร. 0-5427-6507-8 สาขาแม่พริก โทร. 0-5429-9253 สาขาแม่เมาะ โทร. 0-5426-6251 สาขาย่อยสบปราบ โทร. 0-5434-4468 สาขาวังเหนือ โทร. 0-5427-9124 l จังหวัดล�ำพูน

ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์ การเกษตร สาขาล�ำพูน โทร. 0-5351-0394 สาขาป่าเห็ว โทร. 0-5354-1067-8 สาขาอุโมงค์ โทร. 0-5398-2700 สาขาลี้ โทร. 0-5357-0209 สาขาบ้านธิ โทร. 0-5350-1086 สาขาบ้านโฮ่ง โทร. 0-5355-0425 สาขาป่าซาง โทร. 0-5352-0330 สาขาแม่ทา โทร. 0-5354-9011-2 สาขาทุ่งหัวช้าง โทร. 0-5397-5161 สาขาเวียงหนองล่อ โทร. 0-5350-4962-3 l จังหวัดเลย

ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์ การเกษตร สาขาเลย โทร. 0-4281-1688 สาขาอ�ำเภอเอราวัณ โทร. 0-4285-3348 สาขาเชียงคาน โทร. 0-4282-1723 สาขาด่านซ้าย โทร. 0-4289-1331 สาขาท่าลี่ โทร. 0-4288-9253 สาขาท่าลี้ โทร. 0-4288-9806 สาขานาด้วง โทร. 0-4288-7012 สาขานาหว้า โทร. 0-4289-7075 สาขาปากชม โทร. 0-4288-1164-5 สาขาผาขาว โทร. 0-4281-8123 สาขาภูกระดึง โทร. 0-4287-1091 สาขาภูเรือ โทร. 0-4289-9378 สาขาภูหลวง โทร. 0-4287-9077 l จังหวัดศรี สะเกษ

ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์ การเกษตร สาขาศรีสะเกษ โทร. 0-4562-2581 สาขากันทรลักษ์ โทร. 0-4566-1298 สาขาขุขันธ์ โทร. 0-4563-0459 สาขาเบญจลักษ์ โทร. 0-4560-5193 สาขาอุทุมพรพิสัย โทร. 0-4564-3081 สาขากันทรลักษ์ โทร. 0-4565-1690 สาขากันทรารมย์ โทร. 0-4564-3085 สาขาขุนหาญ โทร. 0-4564-3083 สาขาน�้ำเกลี้ยง โทร. 0-4560-9037 l จังหวัดสกลนคร

ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์ การเกษตร สาขาสกลนคร โทร. 0-4271-1378 สาขากุสุมาลย์ โทร. 0-4276-9026 สาขาค�ำตากล้า โทร. 0-4279-6080 สาขาค�ำเพิ่ม โทร. 0-4270-8133 สาขาโคกศรีสุพรรณ โทร. 0-4276-6496 สาขาเจริญศิลป์ โทร. 0-4270-9050 สาขาเต่างอย โทร. 0-4276-1030 สาขาบ้านม่วง โทร. 0-4279-4151 สาขาพรรณานิคม โทร. 0-4277-9104 สาขาพังโคน โทร. 0-4273-4664

สาขาโพนนาแก้ว โทร. 0-4270-7024 สาขาวานรนิวาส โทร. 0-4279-1322 สาขาสว่างแดนดิน โทร. 0-4272-1023 l จังหวัดสงขลา

ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์ การเกษตร สาขาสงขลา โทร. 0-7431-2181 สาขากระแสสินธุ์ โทร. 0-7439-9083 สาขาคลองแงะ โทร. 0-7445-2501-2 สาขาควนเนียง โทร. 0-7438-6579 สาขาเทพา โทร. 0-7437-6286 สาขานาทวี โทร. 0-7437-1596 สาขาระโนด โทร. 0-7439-1015 สาขารัตภูมิ โทร. 0-7438-8020-2 สาขาล�ำไพล โทร. 0-7447-8113 สาขาสทิงพระ โทร. 0-7445-8382 สาขาสะเดา โทร. 0-7441-1499 สาขาสะบ้าย้อย โทร. 0-7437-7041 สาขาหาดใหญ่ โทร. 0-7423-5664 l จังหวัดสมุทรปราการ

ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์ การเกษตร สาขาสมุทรปราการ โทร. 0-2389-1166 สาขาบางบ่อ โทร. 0-2708-3762-3 สาขาบางพลี โทร. 0-2312-2055 l จังหวัดสมุทรสงคราม

ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์ การเกษตร สาขาสมุทรสงคราม โทร. 0-3471-1259 สาขาอัมพวา โทร. 0-3472-5727 l จังหวัดสมุทรสาคร

ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์ การเกษตร สาขาสมุทรสาคร โทร. 0-3441-1492 สาขาบ้านแพ้ว โทร. 0-3448-1322 l จังหวัดสระแก้ ว

ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์ การเกษตร สาขาสระแก้ว โทร. 0-3724-1720 สาขาอรัญประเทศ โทร. 0-3723-1629 สาขาตาพระยา โทร. 0-3751-0046 สาขาวัฒนานคร โทร. 0-3722-5267 สาขาวังน�้ำเย็น โทร. 0-3725-1490 สาขาเขาฉกรรจ์ โทร. 0-3751-1314-5 l จังหวัดสระบุรี

ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์ การเกษตร สาขาสระบุรี โทร. 0-3621-1351 สาขาบ้านหมอ โทร. 0-3620-1988 สาขาแก่งคอย โทร. 0-3625-1993-4 สาขาพระพุทธบาท โทร. 0-3626-7253-4 สาขามวกเหล็ก โทร. 0-3634-1059 สาขาวังม่วง โทร. 0-3635-9251 สาขาวิหารแดง โทร. 0-3637-7758 สาขาหนองแค โทร. 0-3637-1411

Tourist&Buseness

Agriculture and Cooperatives

81


ท�ำเนียบธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร l จังหวัดสิงห์ บุรี

ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์ การเกษตร สาขาสิงห์บุรี โทร. 0-3651-1410 สาขาอินทร์บุรี โทร. 0-3658-1228-9 สาขาบางระจัน โทร. 0-3659-1673 l จังหวัดสุโขทัย

ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์ การเกษตร สาขาสุโขทัย โทร. 0-5561-2014 สาขากงไกรลาศ โทร. 0-5562-5163-4 สาขาคีรีมาศ โทร. 0-5562-7141 สาขาทุ่งเสลี่ยม โทร. 0-5562-9458-9 สาขาบ้านด่านลานหอย โทร. 0-5568-9112 สาขาศรีนคร โทร. 0-5565-2632 สาขาศรีสัชนาลัย โทร. 0-5567-1085 สาขาศรีส�ำโรง โทร. 0-5568-1658-9 สาขาสวรรคโลก โทร. 0-5564-3068 l จังหวัดสุพรรณบุรี

ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์ การเกษตร สาขาสุพรรณบุรี โทร. 0-3552-1716 สาขาดอนเจดีย์ โทร. 0-3559-1830 สาขาด่านช้าง โทร. 0-3559-5315 สาขาสามชุก โทร. 0-3557-1266 สาขาอู่ทอง โทร. 0-3555-1456 สาขาศรีประจันต์ โทร. 0-3558-1600 สาขาหนองหญ้าไซ โทร. 0-3541-1334 สาขาเดิมบางนางบวช โทร. 0-3550-8356 สาขาบางปลาม้า โทร. 0-3558-6159 สาขาสองพี่น้อง โทร. 0-3553-2010 l จังหวัดสุราษฏร์ ธานี

ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์ การเกษตร สาขาสุราษฎร์ธานี โทร. 0-7727-2548 สาขากาญจนดิษฐ์ โทร. 0-7725-5234 สาขาไชยา โทร. 0-7722-8655-6 สาขาพระแสง โทร. 0-7736-9066 สาขาพุนพิน โทร. 0-7731-2634-5 รกิจ เกษตรและสหกรณ์ 82 ๑ท่องเทีใน...่ยว&ธุ

สาขาเกาะพะงัน โทร. 0-7737-7035 สาขาเกาะสมุย โทร. 0-7742-0291 สาขาเคียนซา โทร. 0-7738-7127 สาขาชัยบุรี โทร. 0-7736-7396 สาขาดอนสัก โทร. 0-7737-1525-6 สาขาเวียงสระ โทร. 0-7736-2000 สาขาคีรีรัฐนิคม โทร. 0-7726-5244 l จังหวัดสุรินทร์

ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์ การเกษตร สาขาสุรินทร์ โทร. 0-4451-1353 สาขากาบเชิง โทร. 0-4455-9029 สาขาเขวาสินรินทร์ โทร. 0-4458-2143 สาขาจอมพระ โทร. 0-4458-9315 สาขาชุมพลบุรี โทร. 0-4459-6156-7 สาขาท่าตูม โทร. 0-4459-1120 สาขาปราสาท โทร. 0-4453-2267 สาขารัตนบุรี โทร. 0-4459-8905-7 สาขาศีขรภูมิ โทร. 0-4456-1249 l จังหวัดหนองคาย

ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์ การเกษตร สาขาหนองคาย โทร. 0-4242-0568 สาขาเฝ้าไร่ โทร. 0-4241-7234 สาขาสังคม โทร. 0-4244-1075 สาขากิ่งอ�ำเภอศรีวิไล โทร. 0-4249-7063 สาขาเซกา โทร. 0-4248-9250 สาขาบึงกาฬ โทร. 0-4249-9080 สาขาโซ่พิสัย โทร. 0-4248-5122 สาขาท่าบ่อ โทร. 0-4240-0922-3 สาขาบึงกาฬ โทร. 0-4249-1358 สาขาปากคาด โทร. 0-4248-1112 l จังหวัดหนองบัวล�ำภู

ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์ การเกษตร สาขาหนองบัวล�ำภู โทร. 0-4231-2575-6 สาขาสุวรรณคูหา โทร. 0-4237-2079

สาขากิ่งอ�ำเภอนาวัง โทร. 0-4236-3262-3 สาขานากลาง โทร. 0-4235-9221 สาขาย่อยโนนสัง โทร. 0-4235-5152 สาขาศรีบุญเรือง โทร. 0-4235-3240-1 l จังหวัดอ่ างทอง

ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์ การเกษตร สาขาอ่างทอง โทร. 0-3561-2431 สาขาแสวงหา โทร. 0-3569-5233 สาขาโพธิ์ทอง โทร. 0-3569-1160 สาขาวิเศษชัยชาญ โทร. 0-3563-1203 l จังหวัดอ�ำนาจเจริ ญ

ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์ การเกษตร สาขาอ�ำนาจเจริญ โทร. 0-4551-1757 สาขาพนา โทร. 0-4546-3044 สาขาชานุมาน โทร. 0-4546-6055 สาขาปทุมราชวงศา โทร. 0-4546-5131 สาขาลืออ�ำนาจ โทร. 0-4527-2347 สาขาเสนางคนิคม โทร. 0-4546-1037 สาขาหัวตะพาน โทร. 0-4546-9293 l จังหวัดอุดรธานี

ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์ การเกษตร สาขาอุดรธานี โทร. 0-4222-1925 สาขาเพ็ญ โทร. 0-4227-9303-4 สาขาไชยวาน โทร. 0-4226-5624 สาขากุดจับ โทร. 0-4229-3221 สาขากุมภวาปี โทร. 0-4233-1370 สาขาทุ่งฝน โทร. 0-4226-8211 สาขานายูง โทร. 0-4225-7103 สาขาน�้ำโสม โทร. 0-4228-9128 สาขาบ้านดุง โทร. 0-4227-1501 สาขาศรีธาตุ โทร. 0-4238-2314 สาขาสร้างคอม โทร. 0-4227-7059

l จังหวัดอุตรดิตถ์

ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์ การเกษตร สาขาอุตรดิตถ์ โทร. 0-5541-1572 สาขาตรอน โทร. 0-5545-1293 สาขาพิชัย โทร. 0-5542-1123 สาขาลับแล โทร. 0-5543-1193 สาขาน�้ำปาด โทร. 0-5548-1000 สาขาบ้านโคก โทร. 0-5548-6011 สาขาอ�ำเภอท่าปลาโทร. 0-5549-9089 l จังหวัดอุทัยธานี

ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์ การเกษตร สาขาอุทัยธานี โทร. 0-5651-1597 สาขาทัพทัน โทร. 0-5654-0033 สาขาบ้านไร่ โทร. 0-5653-9088 สาขาลานสัก โทร. 0-5653-7090 สาขาสว่างอารมณ์ โทร. 0-5654-4178-9 สาขาหนองฉาง โทร. 0-5653-1508-9 สาขาห้วยคต โทร. 0-5654-3250 l จังหวัดอุบลราชธานี

ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์ การเกษตร สาขาอุบลราชธานี โทร. 0-4528-4245 สาขาบุณฑริก โทร. 0-4520-1198-9 สาขาเขมราฐ โทร. 0-4549-1204 สาขาพิบูลมังสาหาร โทร. 0-4536-6350 สาขาส�ำโรง โทร. 0-4530-3163 สาขาเขื่องใน โทร. 0-4539-1102 สาขาเดชอุดม โทร. 0-4536-1803 สาขาตาลสุม โทร. 0-4539-6030 สาขาน�้ำยืน โทร. 0-4537-1078 สาขาพิบูลมังสาหาร โทร. 0-4539-6042 สาขาโพธิ์ทอง โทร. 0-4539-1034


ท�ำเนียบธุรกิจการเกษตรหมวดอุปกรณ์-เครื่องใช้-เครื่องจักร

หมวดอุปกรณ์ เครื่องใช้ เครื่องจักร

Tourist&Buseness

Agriculture and Cooperatives

83


ท�ำเนียบธุรกิจการเกษตรหมวดอุปกรณ์-เครื่องใช้-เครื่องจักร หมวดเกษตรกรรม อุปกรณ์ -เครื่ องใช้

หมวดก่ อสร้ าง รั บเหมาทั่วไป วัสดุและอุปกรณ์

l

บริษัท เชือกและอวนสยาม จ�ำกัด ที่ตั้ง : 43 อาคารไทยซีซี ชั้น 33 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 Tel. 0-2675-8504-35 Fax. 0-2210-0117

l

ร้ านอ่ าง 2000 ที่ตั้ง : 123/2 หมู่ 6 ซ.สวนหลวง ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 Tel. 0-2813-7829, 08-1409-5255

กระชังบกเลีย้ งกบ เลีย้ งปลา ยโสธร ที่ตั้ง : 139 หมู่ 5 บ้านดงจงอาจ ต.บึงแก อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 35130 Tel. 09-8358-6831

ดู AD 4 สี หน้ า 16

ดู AD 4 สี หน้ า 7

เอ เอส เค อุปกรณ์ การเกษตร ที่ตั้ง : 123 หมู่ 6 ต.นราภิรมย์ อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 Tel. 08-1933-7264, 08-1810-5355 บริษัท เคเค เกษตรกลการ บ้ านโป่ ง จ�ำกัด ที่ตั้ง : 171 หมู่ 3 ถ.เขางู-เบิกไพร ต.เบิกไพร อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี Tel. 0-3233-0088 Fax. 0-3233-0119

ดู AD 4 สี หน้ า 13

ขีไ้ ก่ ขีว้ ัว และกิ่งพันธุ์มะเดื่อฝรั่ ง ที่ตั้ง : อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี Tel. 06-1154-2641

ดู AD 4 สี หน้ า 39

ปราโมทย์ การช่ าง ที่ตั้ง : 76 หมู่ 4 ต.ลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 06-3136-9924

บริษัท สมนึกโลหะกิจ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 108 หมู่ 1 ต.ท่าช้าง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260 Tel. 08-9540-0250, 08-6127-6611

หจก. โรงงานอิฐ ม.อ.ท. ที่ตั้ง : 65 หมุ่ 3 ก.ม.106 ริมถนนสายเอเซีย ต.ตลาดกรวด อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000 Tel. 0-3561-1730, 0-3561-1881, 0-3561-4517, 0-3561-4518, 08-1907-9679, 08-1571-4704 Fax. 0-3561-2079

ช่ างอาทิตย์ ซ่อมหลังคารั่ ว ที่ตั้ง : ถ.เส้นพระราม 2 Tel. 08-4347-8858

ดู AD 4 สี หน้ า 44

จุมพลเอสโฟร์ Tel. 0-3456-6308, 09-1519-4556

Good Shop 2010 ที่ตั้ง : 119/136 หมู่ 8 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 Tel. 08-1899-7620 Fax. 0-2950-2245

รกิจ เกษตรและสหกรณ์ 84 ๑ท่องเทีใน...่ยว&ธุ

บริษัท เอส วาย จี เครื่ องจักรกล จ�ำกัด ที่ตั้ง : 11/20 หมู่ 5 ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร Tel. 08-3702-2875 Fax. 0-3487-8828

ดู AD 4 สี หน้ า 45 ดู AD 4 สี หน้ า 36

หจก.บี.เอส.อินเตอร์ ซัพพลาย ที่ตั้ง : 46/1 หมู่ 6 ต.พุกร่าง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120 Tel. 0-3623-9522 Fax. 0-3623-9523

หจก.เสรี ภาพการเกษตร ที่ตั้ง : 149 หมู่ 4 ต.วัดโบสถ์ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี Tel. 0-3544-6584, 09-6484-5796, 09-5254-9325

เมธี ขนส่ ง ที่ตั้ง : 105 หมู่ 7 ต.ห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี Tel. 08-6879-5646 Fax. 0-3631-6884

l

หมวดขนส่ งทางบก บริการ

บริษัท เอส.ซี.เอส. ยาร์ ด จ�ำกัด ที่ตั้ง : 233/11 หมู่ 6 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 107/38 หมู่ 9 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 Tel. 0-3876-8344-6, 08-1942-3537, 08-6345-3664 Fax. 0-3876-8374

ท่ าทรายลูกโอ๋ กบินทร์ บุรี ที่ตั้ง : 188 หมู่ 10 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240 Tel./Fax. 0-3728-2979, 08-6059-0707, 08-1818-8203

ดู AD 4 สี หน้ า 45

วันเพ็ญ แกรนิต ที่ตั้ง : 70/4 หมู่ 1 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 Tel. 08-1305-2511


ท�ำเนียบธุรกิจการเกษตรหมวดอุปกรณ์-เครื่องใช้-เครื่องจักร l

หมวดรั บซื้อของเก่ า

อานนท์ รับซือ้ ของเก่ า ที่ตั้ง : 89 หมู่ 5 ต.คูขวาง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี Tel. 08-1917-5761, 08-4707-5062 Fax. 0-2150-7062

l

l

หมวดรั บจัดสวน

ธนาศักดิ์ พันธุ์ไม้ ที่ตั้ง : ลานจอดรถในห้างแมคโคร สาขาระยอง ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง Tel. 09-2595-2651

ดู AD 4 สี หน้ า 36

ร้ านสุวรรณ ลานด่ านเกวียน ที่ตั้ง : A 28-29 ลานด่านเกวียน ต.ด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา Tel. 08-1991-0140, 08-9801-9180 www.suwanstoneclub.com

ดู AD 4 สี หน้ า 37

หมวดท่ อ-รั บท�ำความ สะอาด อ�ำพลไร่ หญ้ า ที่ตั้ง : 44/4 หมู่ 9 ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี Tel. 08-9243-3118, 08-1911-0539 งูเหล็ก Tel. 08-1643-4262

เทศบาลนครสมุทรสาคร ที่ตั้ง : 27/243 หมู่ 4 ต.ท่าจีน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร Tel. 08-1527-5391, 06-2462-9919

l

หมวดเฟอร์ นิเจอร์

กลุ่มวิสาหกิจรากไม้ ที่ตั้ง : 16 หมู่ 7 ต.ซับสนุ่น อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี Tel. 08-9058-1562

l

หมวดผลิตภัณฑ์ เครื่ องเคลือบดินเผา l

หมวดกระสอบปอ กระสอบพลาสติก

ย่ งฮวดค้ ากระสอบ หจก โทร. 0-2221-0526 เฮียบ เซ้ ง เฮง จก บริษัท โทร. 0-2225-4973-4 กระสอบเกษตร จก บริษัท โทร. 0-2226-5872 กระสอบปากช่ อง จก บริษัท โทร. 0-2294-9222-41

เคแพลนท์ 34 Tel. 08-6444-0700, 0-5642-0964 www.facebook.com/kplant34

ดู AD 4 สี หน้ า 7

กระสอบแหลมทองอุตสาหกรรม จก โทร. 0-2226-5707-10 กระสอบอิสาน จก บริษัท โทร. 0-2271-4416 กรุ งเทพกิมเส่ งหลี หจก โทร. 0-2267-2196-7 กรุ งเทพไทยโพลีพลาสติก โทร. 0-3420-6164-7 กรุ งเทพฯ กิมเส่ งหลี หจก โทร. 0-2236-6907 กิตติพานิชย์ ไทย หจก โทร. 0-2221-3972 กิมเส่ งหลี หจก โทร. 0-2236-6907 ค ประสิทธิชัย หจก โทร. 0-2233-5441 คิมฮัว้ พานิช ร้ าน โทร. 0-3644-1207 คีเ้ ซ้ งพาณิชย์ หจก โทร. 0-2233-0109 เคียมฮัว้ เซ้ ง จก บริษัท โทร 0-2221-3213 จ ท่ งเซ้ ง หจก โทร. 0-2234-9552 จีรเกษมพลาสติก จก บริษัท โทร. 0-3433-8971-2 เฉินเจี่ย จก บริษัท โทร. 0-2892-0622-3 ช เกษมค้ ากระสอบ โทร. 0-3426-1314 ซินหมง ร้ าน โทร. 0-2233-0032 ซ่ งง้ วน ร้ าน โทร. 0-2266-9846 ต ไทยสวัสดิ์ หจก โทร. 0-2234-7490 บางกอกโพลีแซค จก บริษัท

ร้ านปูนเสกข์ ที่ตั้ง : ข้างสะพานข้ามคลอง กลับรถตลาดเอี่ยมสมบัติ ถ.ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 สาขา 2 ซ.มิสทีน 8 ถ.ราชพัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240 Tel. 08-1402-2453 โทร. 0-2673-0379 บางนากระสอบ จก บริษัท โทร. 0-4482-2272 แปซิฟิค อุตสาหกรรมกระสอบ พลาสติก จก บริษัท โทร. 0-2683-0477 พานทองบรรจุภณ ั ฑ์ จก บริษัท โทร. 0-3874-0385-6 พี เอส เอฟ อินเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-3884-0670 โรงเลื่อยจักรภาณุมาภรณ์ จก โทร. 0-2468-1323 ลิ่มฮั่วเส็ง หจก โทร. 0-2468-6689 ลีแ้ ปะม้ อ จก บริษัท โทร. 0-2454-1293 เล่ าติ่งเซ้ ง ร้ าน โทร. 0-2234-8482 เลี่ยงฮะ ร้ าน โทร. 0-4424-1712 เลีย้ งเซ้ งค้ ากระสอบ หจก โทร. 0-2234-2443 วรดนย์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ จก โทร. 0-2237-5941-2 ฮั่งหลีเชียงค้ ากระสอบ หจก โทร. 0-2223-7881 l

หมวดเกษตรกรรม อุปกรณ์ และเครื่ องมือ เครื่ องจักร-เครื่ องใช้

พรเจริญผล แมคโคร หจก โทร. 0-3448-2151 โทรสาร. 0-3485-0742 สหเอ็นจิเนียริ่ง-เกษตร (ประเทศไทย) หจก โทร. 0-2926-6428-30 โทรสาร. 0-2926-5518

กรี นเทคโนโลยีเซ็นเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-2910-9445, 0-2585-1083 โทรสาร. 0-2910-9446 โวลก้ ามาร์ เก็ตติง้ หจก โทร. 0-2880-8158 โทรสาร. 0-2880-8159 ก.เกษตรล�ำนารายณ์ โทร. 0-3646-1126, 0-3646-1757 โทรสาร. 0-3646-2310 เจ.เอส.เอส.อาร์ อ๊ อกชั่น จก บริษัท โทร. 0-2747-4422 บางนา กรุงเทพฯ โชคชัยจักรกลเกษตร จก บริษัท โทร. 0-2420-5378 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ซุปเปอร์ โปรดักส์ จก บริษัท โทร. 0-2939-6362-4 ต ไทยเกษตรภัณฑ์ อิมปอร์ ต หจก โทร. 0-2222-5388 เอ.แอนด์ ดับบลิวแมชชีนเนอรี่ จก บริษัท โทร. 0-5330-9093 โรงกลึงฮุยการช่ าง โทร. 0-3867-1432 แวสโพนิกณ์ จก บริษัท โทร. 0-2800-4699 พรเจริญผล หจก โทร. 0-3448-2151 น�่ำเฮง คอนสตรั๊ คชั่น อีควิปเมนท์ จก บริษัท โทร. 0-2599-1586-90 มุนเตอร์ ส (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2645-2708-12 ก แสงยนต์ 1 ท่ าไม้ ร้ าน โทร. 0-3456-6308 กิจถาวร (น่ าน) 1994 หจก โทร. 0-5471-0235 กิจถาวรแมชินเนอรี่ (1989) หจก โทร. 0-5462-0380 กิจสยามกลการ ห้ าง โทร. 0-2216-8688 กิจอาคมการค้ า หจก โทร. 0-5357-8827 กิตติผลมอเตอร์ โทร. 0-4468-1150 เกษตรภัณฑ์ อุตสาหกรรม จก บริษัท โทร. 0-2817-6410-39 เกษตรภัณฑ์ อุตสาหกรรม จก บริษัท โทร. 0-2318-1704 เค เค เกษตรกลการบ้ านโป่ ง จก บริษัท โทร. 0-3222-1008 เค ดี อิมพอร์ ต หจก โทร. 0-2511-1002 เคทีพลาสติกการเกษตร หจก โทร. 0-2431-2225 เครื่ องจักรกลเกษตรไทย จก บริษัท โทร. 0-5524-3362 โค้ วยู่ล้ง โทร. 0-7351-1270 ง่ วนฮงหลี แมชินเนอรี่ ศูนย์ เครื่ องมือการเกษตร หจก โทร. 0-5571-1148 งามชัยสุวรรณ ร้ าน โทร. 0-3552-1118-9 เจ เจ แทรคเตอร์ โทร. 0-7522-5358 79 อาเขต ร้ าน โทร. 0-7758-1200 เจริญกิจ ร้ าน โทร. 0-3451-3045 เจริญชัยเกษตรยนต์ ร้ าน โทร. 0-4569-7259 เจริญโชค โทร. 0-4571-1746 ช เจริญภัณฑ์ ร้ าน โทร. 0-4431-5279 ช ไทยพานิช ร้ าน โทร. 0-2577-1311 ช พรทวี ร้ าน โทร. 0-3643-1195 ช พาณิชย์ ร้ าน โทร. 0-7564-0116-7 ช พิทยผล หจก โทร. 0-2221-0081 Tourist&Buseness

Agriculture and Cooperatives

85


ท�ำเนียบธุรกิจการเกษตรหมวดอุปกรณ์-เครื่องใช้-เครื่องจักร ช เพื่อนเกษตร ร้ าน โทร. 0-4377-1459 ช มิตรเกษตรภัณฑ์ หจก โทร. 0-7537-5729 ช โลหะภัณฑ์ ร้ าน โทร. 0-7721-2867 เทียนชัย ร้ าน โทร. 0-4464-1122 ไท - ซัน (1988) หจก โทร. 0-5553-1143 ไทยคู่ฟ้า ร้ าน โทร. 0-7461-2621 ไทยด�ำรงการยนต์ หจก โทร. 0-2221-9719 ไทยทรง ร้ าน โทร. 0-7469-7025 ไทยท�ำ ร้ าน โทร. 0-7541-1756 ไทยเทพรสผลิตภัณฑ์ อาหาร จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-5425-1005 ทรั พย์ เกษตรภัณฑ์ (สระด่ าน) โทร. 08-1996-2745 ไทยพาณิชย์ ร้ าน โทร. 0-7438-8880 ไทยฟาร์ เมอร์ อะโกร หจก โทร. 0-5641-6254 ไทยฟ้า ร้ าน โทร. 0-7758-5189 ไทยซูมิ จก บริษัท โทร. 08-1446-6153 โทรสาร 0-3525-8754 www.thaisumi.com ไทยยนต์ โทร. 0-3552-1010 ไทยอ�ำนวย โทร. 0-4322-1077 ไท้ เฮงการช่ างและการหล่ อ หจก โทร. 0-2621-1598-9 นครสวรรค์ วษิ ณุภณ ั ฑ์ หจก โทร. 0-5621-3630 นครินทร์ กรุ งเทพ จก บริษัท

รกิจ เกษตรและสหกรณ์ 86 ๑ท่องเทีใน...่ยว&ธุ

โทร. 0-2234-8402 น�ำ้ ส้ มควันไม้ โทร. 08-1858-6542, 08-6909-1398 ดวงเพชรพาณิชย์ เกษตร โทร. 08-9492-3285 โทรสาร 0-2421-4735 ส อัจฉราเกษตรภัณฑ์ ร้ าน โทร. 0-7552-8442 ส อุดมยนต์ ร้ าน โทร. 0-4238-2383 แสงทองพืชผล ร้ าน โทร. 0-4222-2209 ร้ านสยามการเกษตร โทร. 0-3725-1047, 08-7976-7210, 08-1865-2924 อุดมพันธ์ ร้ าน โทร. 0-3846-1213 อุดมสินการยนต์ ร้ าน โทร. 0-3861-1210 อุดรยนตรภัณฑ์ วังสามหมอ ร้ าน โทร. 0-4238-7543 อุตรดิตถ์ ยนตรกิจ จก บริษัท (ห้ องโชว์ แมสสีย้ ์ เฟอร์ กุสัน) โทร. 0-5541-1679 เอเอสเอ็มที จก บริษัท โทร. 0-2888-3799 เอี่ยมฮวด ร้ าน โทร. 0-4525-4384 เอี่ยมเฮง ร้ าน โทร. 0-3233-7171 l

หมวดเครื่ องชั่ง

ลิเนีย อินสทรู เม้ นท์ หจก โทร. 0-2807-6181-4

โทรสาร. 0-2807-6186 แทนสเกล จก บริษัท โทร. 0-3428-5112-3 โทรสาร. 0-3428-5114 สมชายเครื่ องชั่ง หจก โทร. 0-2678-4657, 0-2268-4679 โทรสาร. 0-2678-4658 สหภัณฑ์ ดจิ ติ อลสเกล จก บริษัท โทร. 0-2866-4115 ดิจติ อล สเกล&เซอร์ วสิ โทร. 0-2742-6647 ควอลิตสี ้ เกล&เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-2738-0959 อิเลคทรอนิค คอนโทรล จก บริษัท โทร. 0-2258-4253 เคนแซด จก บริษัท โทร. 0-2973-3752 เครื่ องชั่ง ฮวด อิมปอร์ ต หจก โทร.0-2235-8575 ง่ วนไช่ หลี ห้ าง โทร. 0-2221-2534 วศินเครื่ องชั่ง โทร. 0-2813-0698 จี่เม้ งการช่ าง โทร. 0-2427-3198 แกรนด์ โพรไลน์ มาร์ เก็ตติง้ จก โทร. 0-2322-6656-7 โครโนส ริชาร์ ดสัน (ประเทศไทย) โทร. 0-2392-8380 ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จก บริษัท โทร. 0-2392-6400 ดอนเมืองเครื่ องชั่ง หจก โทร. 0-2521-9288-9 ดีจี เทคโนโลยี่ จก บริษัท โทร. 0-2888-5771

l

หมวดผลิต-จ�ำหน่ าย เชือก แหและอวน

ซี.บี.ฟิ ชชิ่งโปรดักท์ หจก โทร. 0-2813-0607 ชัยพัฒนา โรงงานเชือก โทร. 0-2427-7023 มิตรสยาม ฟิ ชชิ่ง โปรดักส์ จก โทร. 0-2806-2667-70 กิมฮั่วล้ ง ร้ าน โทร. 0-2222-5261 อรุ ณีเชือกถัก แอนด์ ซัพพลาย โทร. 0-3429-3146 อ�ำนวย กิตติโยภาส สนง โทร. 0-2438-3915 การค้ าลาวัณย์ จก บริษัท โทร. 0-2221-3262 กุยหลี หจก โทร. 0-3442-2624-5 เกรี ยงกิจ หจก โทร. 0-2286-2455 ขอนแก่ นแหอวน จก บริษัท โทร. 0-2691-5257-9 l

หมวดพลาสติก ส�ำเร็จรู ป-ขายส่ ง

ณัฐพลพลาสติก จก บริษัท โทร. 0-2903-1130-2 โทรสาร. 0-2903-2926


ท�ำเนียบธุรกิจการเกษตรหมวดอุปกรณ์-เครื่องใช้-เครื่องจักร

Tourist&Buseness

Agriculture and Cooperatives

87


ท�ำเนียบธุรกิจการเกษตรหมวดอุปกรณ์-เครื่องใช้-เครื่องจักร

รกิจ เกษตรและสหกรณ์ 88 ๑ท่องเทีใน...่ยว&ธุ


ท�ำเนียบธุรกิจการเกษตรหมวดอุปกรณ์-เครื่องใช้-เครื่องจักร

Tourist&Buseness

Agriculture and Cooperatives

89


ท�ำเนียบธุรกิจการเกษตรหมวดอุปกรณ์-เครื่องใช้-เครื่องจักร

รกิจ เกษตรและสหกรณ์ 90 ๑ท่องเทีใน...่ยว&ธุ


ท�ำเนียบธุรกิจการเกษตรหมวดวัตถุเคมี-ที่ปรึกษาทางการเกษตร

หมวดวัตถุเคมี-ที่ปรึกษา ทางการเกษตร

Tourist&Buseness

Agriculture and Cooperatives

91


ท�ำเนียบธุรกิจการเกษตรหมวดวัตถุเคมี-ที่ปรึกษาทางการเกษตร l หมวดบริ การก�ำจัดปลวก

หจก. เจริญดีเซลล์ แอนด์ เซอร์ วสิ ที่ตั้ง : 39/87 ถ.หทัยราษฎร์ 39 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 Tel. 0-2955-2299, 09-9516-4563 Fax. 0-2376-8535

่ รึกษา l หมวดทีป ทางการเกษตร

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ ที่ตั้ง : 111/65 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 Tel. 0-2986-1680-2, 08-1313-7559 Fax. 0-2972-8540

l หมวดวัตถุเคมี

ตี๋ใหญ่ ก�ำจัดเพลีย้ ไฟ ไรแดง ที่ตั้ง : 122/6 หมู่ 5 ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 Tel. 09-7082-8701

ดู AD 4 สี หน้ า 42

l หมวดเกษตรกรรม

วัตถุเคมี

เวท อินเตอร์ ฟาร์ มา จก บริษัท โทร. 0-2383-5017-9 โทรสาร. 0-2383-5020 เทคซายน์ จก บริษัท โทร. 0-2976-1350-1 โทรสาร. 0-2976-1354 (18) กรี นมาร์ ค จก บริษัท โทร. 0-2966-0541 สายไหม กรุงเทพฯ เจ กรุ๊ ป เทคนิคเคมีคอล จก บริษัท โทร. 0-2746-2052 พระโขนง กรุงเทพฯ ก โชควัฒนา โทร. 0-3559-1004 ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี ก พาณิชย์ ร้ าน โทร. 0-4433-0230-1 นครราชสีมา กรี น อโกร ร้ าน โทร. 0-5544-0669 เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ รกิจ เกษตรและสหกรณ์ 92 ๑ท่องเทีใน...่ยว&ธุ

กรี นิชอกริคัลเจอร์ จก บริษัท โทร. 0-3425-5782 เมืองนครปฐม นครปฐม กล้ าเกษตร จก บริษัท โทร. 0-5661-4913-5 พิจิตร กลิ่นจันทเกษตร โทร. 0-3626-6891 พระพุทธบาท สระบุรี กลุ่มเกษตรกรท�ำสวนคมบาง โทร. 0-3945-9526 เมืองจันทบุรี จันทบุรี กลุ่มเกษตรกรท�ำสวนทุ่งเบญจา โทร. 0-3939-5407 ท่าใหม่ จันทบุรี กวงฮงหลีการเกษตร ร้ าน โทร. 0-7759-9368 ท่าแซะ ชุมพร กองจินดาเคมีเกษตร ร้ าน โทร. 0-3931-3851 เมืองจันทบุรี จันทบุรี กาญจนบุรีเกษตร ร้ าน โทร. 0-3461-1544 ท่าม่วง กาญจนบุรี ก�ำแพงเพชรเกษตรภัณฑ์ ร้ าน โทร. 0-5572-2025 ก�ำแพงเพชร กิ่งไผ่ พชื ผล โทร. 0-4488-2830 แก้งคร้อ ชัยภูมิ กิจเจริญการค้ า ร้ าน โทร. 0-4487-4228 เทพสถิต ชัยภูมิ เกษตรตาปี ร้ าน โทร. 0-7728-6128 สุราษฎร์ธานี เกษตรผ่ าโลกเคมีคอล จก บริษัท โทร. 0-3664-1249 เมืองลพบุรี ลพบุรี เกษตรพัฒนา ร้ าน โทร. 0-3559-7259 อ.เมือง สุพรรณบุรี เกษตรพันธุ์ ร้ าน โทร. 0-3251-1698 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ เกษตรพูนทรั พย์ เจริญ ร้ าน โทร. 0-3941-8395 มะขาม จันทบุรี เกษตรเมืองทอง ร้ าน โทร. 0-3459-9246 ทองผาภูมิ กาญจนบุรี เกษตรแม่ โจ้ 49 ร้ าน โทร. 0-5383-5050 สันป่าตอง เชียงใหม่ เกษตรวัฒนา โทร. 0-3867-4049 แกลง ระยอง เกษตรวิรุฬห์ หจก โทร. 0-5631-1944 เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ เกียรติธวัช โกลเด้ น ครอป จก บริษัท โทร. 0-2924-4587 บางบัวทอง นนทบุรี โกลบอล ครอปส์ จก บริษัท โทร. 0-3237-0047-8 เมืองราชบุรี ราชบุรี โกลบอล บิสสิเนส เทรดดิง้ จก บริษัท โทร. 0-2882-5831 บางกอกน้อย กทม ขุมทรั พย์ เกษตรภัณฑ์ ร้ าน โทร. 0-2546-1516 ธัญบุรี ปทุมธานี

เขาปี บพืชผล โทร. 0-7753-6060 ชุมพร คณาไทยอุตสาหกรรม จก บริษัท โทร. 0-2424-9593 ตลิ่งชัน กทม คร็อพมาสเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-2806-8529 บางบอน กทม คลองเตยการเกษตร ร้ าน โทร. 0-3932-7072 เมืองจันทบุรี จันทบุรี คลอโรฟิ ลส์ จก บริษัท โทร. 0-3864-1892 บ้านค่าย ระยอง คลีนเอเซียเซ็นเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-2281-0589 พระนคร กทม คอนเซ็ปท์ ฟาร์ ม จก บริษัท โทร. 0-2812-2217 หนองแขม กทม คอนแดนส์ เคมีคอล อินดัสตรี หจก โทร. 0-2944-1801 บึงกุ่ม กทม เคโมฟายล์ จก บริษัท โทร. 0-2574-6373-4 ปากเกร็ด นนทบุรี เคหกิจเกษตร ร้ าน โทร. 0-5383-1229 จอมทอง เชียงใหม่ โค้ งวิไลการเกษตร ร้ าน โทร. 0-5572-8358 คลองขลุง ก�ำแพงเพชร โคราชเมืองเกษตร หจก โทร. 0-4425-1836 อ.เมือง นครราชสีมา โค้ วเซี่ยมฮง ร้ าน โทร. 0-3664-6070 ท่าหลวง ลพบุรี โค้ วตงเซ้ ง จก บริษัท โทร. 0-5662-1468 ตะพานหิน พิจิตร งี่สุง ร้ าน โทร. 0-2543-1328 จั๊วเฮง ร้ าน โทร. 0-4424-2801 นครราชสีมา จิงโจ้ ทอง จก บริษัท โทร. 0-2277-6580 จตุจักร กทม เจ อาร์ ยูนิตี ้ จก บริษัท โทร. 0-2947-8978 บึงกุ่ม กทม เจมอน จก บริษัท โทร. 0-3429-9291 พุทธมณฑล นครปฐม เจริญพรการเกษตร ร้ าน โทร. 0-5679-7195 เพชรบูรณ์ ธีระเคมีการเกษตร หจก โทร. 0-5578-1860 คลองขลุง ก�ำแพงเพชร นครการเกษตร ร้ าน โทร. 0-5323-5691 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ นนทรี การเกษตร จก บริษัท โทร. 0-7757-6642-3 เมืองชุมพร ชุมพร นิคมคลังเกษตร ร้ าน โทร. 0-3665-2684 เมืองลพบุรี ลพบุรี นิวการเกษตร โทร. 0-5544-1655 เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์

นีโอกรี นโปรดักส์ จก บริษัท โทร. 0-2751-9981-3 บางพลี สมุทรปราการ แน็ป สโตลเลอร์ จก บริษัท โทร. 0-2752-6954-9 สวนหลวง กทม บวรพล เคมีเคิล โทร. 0-5355-9387 ล�ำพูน บางกอกอะกริซัพพลาย จก บริษัท โทร. 0-2743-5011-25 พระประแดง สมุทรปราการ บ้ านพร้ าวการเกษตร โทร. 0-3738-2869 บ้านนา นครนายก บุญกิตติเกษตร โทร. 0-4283-0301 เมืองเลย เลย บุญจริงเอเซียปุ๋ยเคมีชุมพร การเกษตร หจก โทร. 0-7758-7066 ละแม ชุมพร บุญพืช(ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-5383-8100 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ บุญมาเกษตร 2 ร้ าน โทร. 0-5382-4638 สันป่าตอง เชียงใหม่ บุญเรื อนพานิช ร้ าน โทร. 0-3938-1012 สอยดาว จันทบุรี บุญสม สงขลา 2512 หจก โทร. 0-7431-5014 สงขลา ประสบวัฒนา หจก โทร. 0-5462-6250 แพร่ พัฒนาการเกษตร ร้ าน โทร. 0-5573-5448 คลองลาน ก�ำแพงเพชร พันธมิตรเคมี หจก โทร. 0-3224-1202 ราชบุรี พันธมิตรเคมี หจก โทร. 0-3224-1250 ราชบุรี พาซาน่ า (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2954-2043 จตุจักร กทม พาโตเคมีอุตสาหกรรม จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-2324-0890-1 อ.เมือง สมุทรปราการ พานาแลบ จก บริษัท โทร. 0-3829-8315-7 ศรีราชา ชลบุรี พาร์ เท็คเคมีภณ ั ฑ์ การเกษตร จก บริษัท โทร. 0-2948-3828-9 บึงกุ่ม กทม พิจติ รเกษตร โทร. 0-5661-3450 พิจิตร พิชัยยุทธการเกษตร ร้ าน โทร. 0-5571-2681 เมืองก�ำแพงเพชร ก�ำแพงเพชร พิทสุลิน จก บริษัท โทร. 0-2454-2962-6 บางแค กทม พีรศักดิ์ ร้ าน โทร. 0-5624-1194 นครสวรรค์ พีระเวช ร้ าน โทร. 0-5626-1675 นครสวรรค์


ท�ำเนียบธุรกิจการเกษตรหมวดวัตถุเคมี-ที่ปรึกษาทางการเกษตร พืชเจริญ จก บริษัท โทร. 0-5566-0116 สวรรคโลก สุโขทัย พืชมงคล ร้ าน โทร. 0-5665-0268 เมืองพิจิตร พิจิตร พืชมงคล ร้ าน โทร. 0-3930-9054-5 อ เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี พืชสวนตะวันออก ร้ าน โทร. 0-3943-3164 ท่าใหม่ จันทบุรี เพื่อนเกษตร ร้ าน โทร. 0-5651-1461 เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี แพนเธอร์ อโกร จก บริษัท โทร. 0-2549-5461-2 ล�ำลูกกา ปทุมธานี แพนนูทรี ฟิดส์ จก บริษัท โทร. 0-2869-0114 ภาษีเจริญ กทม โพรชูฟอร์ มูเลชั่น (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-3828-8081 เมืองชลบุรี ชลบุรี ไฟซัมเคมีคอล จก บริษัท โทร. 0-3237-0401-2 เมืองราชบุรี ราชบุรี ภูมนิ ทราภัณฑ์ หจก โทร. 0-5321-1857 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ มงคลการเกษตร โทร. 0-3821-9011

หนองใหญ่ ชลบุรี มณฑาการเกษตร ร้ าน โทร. 0-4560-8042 ภูสิงห์ ศรีสะเกษ มนตรี การเกษตร ร้ าน โทร. 0-3939-5410 ท่าใหม่ จันทบุรี มล ร้ าน โทร. 0-3638-5252 ดอนพุด สระบุรี มานพการเกษตร 1 ร้ าน โทร. 0-3937-1040 นายายอาม จันทบุรี มายซัคเซสอะโกร จก บริษัท โทร. 0-2291-3100 บางคอแหลม กทม มิวไบโอเซฟ จก บริษัท โทร. 0-2987-5397 ล�ำลูกกา ปทุมธานี มูลนิธิจนิ ดาประดิษฐ์ โทร. 0-5670-1720 เพชรบูรณ์ เม่ งฮวด ร้ าน โทร. 0-5351-1086 ล�ำพูน ริชฟาร์ เมอร์ จก บริษัท โทร. 0-2988-7332 หนองจอก กทม รุ่ งเจริญเคมีเกษตร ร้ าน โทร. 0-5572-9123 เมืองก�ำแพงเพชร ก�ำแพงเพชร

่ รึกษา l หมวดทีป เกษตรกรรม

ไทยธุรกิจเกษตร จก บริษัท โทร. 0-2954-5778 สยามฟอเรสทรี จก บริษัท โทร. 0-3456-1504 เค ซี เอ็น อินเตอร์ เนชั่นแนล แซอร์ วสิ เซส จก บริษัท โทร. 0-2424-1323 ชมรมผู้เพาะเห็ด จก บริษัท โทร. 0-2561-4483 ศูนย์ ไบโอเทค KAT โทร. 0-2908-3010-3 เทคดนโดมคอร์ ปอร์ เรชชั่น โทร. 0-2939-7480 อโกรฟุ้ดรี ซอร์ สเซส (ไทยแลนด์ ) จก บริษัท โทร. 0-2922-1866 เอส ดี ซี บจ. โทร. 0-2278-1896 ไฮเทคเฮ้ าแอนด์ การ์ เด้ นท์ จก บริษัท โทร. 0-2513-7717 ชมรมเห็ดสมัครเล่ น โทร. 0-2561-4483 ที เจ ซี เคมี จก บริษัท โทร. 0-3540-8396 เทคโนโดมคอร์ ปอเรชั่น จก บริษัท โทร. 0-2939-7480 เพิ่มผลผลิต จก บริษัท โทร. 0-3541-8185

อโกรฟู้ดรี ซอร์ สเซส (ไทยแลนด์ ) จก โทร. 0-2922-1866 เอส คิว เกรน จก บริษัท โทร. 0-2637-8683 เอส ดี ซี จก บริษัท โทร. 0-2271-3531-2 ไฮเทคเฮ้ าส์ แอนด์ การ์ เด้ นท์ โทร. 0-2513-7717

Tourist&Buseness

Agriculture and Cooperatives

93


ท�ำเนียบธุรกิจการเกษตรหมวดปุ๋ย ขายส่ง-ผู้ผลิต

หมวดปุ๋ย ขายส่ง-ผู้ผลิต

รกิจ เกษตรและสหกรณ์ 94 ๑ท่องเทีใน...่ยว&ธุ


ท�ำเนียบธุรกิจการเกษตรหมวดปุ๋ย ขายส่ง-ผู้ผลิต

หจก. พงศ์ ร่ ุ งเรื องเทรดดิง้ ที่ตั้ง : 111/33 หมู่ 23 ถ.รอบบึงหนอง โคตร ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 Tel. 09-8782-6639

ตลาดปฐมมงคล Tel. 0-3421-3441, 0-3424-1959 Fax. 0-3421-1329

ดู AD 4 สี หน้ า 14

ดู AD 4 สี หน้ า 14

บริษัท พรชัยเกษตร 1 ชีวภาพ พีซี จ�ำกัด ที่ตั้ง : 226 หมู่ 3 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110 Tel. 0-3888-6325, 08-8786-0106 Fax. 0-3888-6326

หจก. พรจันทร์ ธุรกิจ การเกษตร ที่ตั้ง : 279/8 หมู่ 4 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110 Tel. 0-7754-1347 Fax. 0-7758-2310

บ้ านนาการเกษตร ที่ตั้ง : 164 หมู่ 5 ต.ป่าขะ อ.บ้านนา จ.นครนายก Tel. 0-3738-1609 Fax. 0-3732-3318

ลัดดาการเกษตร ที่ตั้ง : 16/21-23 หมู่ 2 ถ.กรุงเทพ-ปทุม ต.บางหลวง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel. 0-2978-3282 Fax. 0-2978-3282

หจก. พีเอ็นเอ็น ไบโอ ที่ตั้ง : 9/9 หมู่ 2 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 08-6327-5154

l หมวดปุ๋ย-ขายส่ ง

และผู้ผลิต

อัลฟ่ า-โอเมก้ า โทร. 08-9888-0890 กิตริ ่ ุ งเรื องการเกษตร จก บริษัท โทร. 08-1601-5585,08-1742-2739 โทรสาร 0-3888-6074 เต่ าทองการเกษตร โทร. 08-1732-7568, 0-3747-1384 โทรสาร. 0-3747-1384 บริษัท เอส.วี.การเกษตร จ�ำกัด โทร. 0-3236-4032 โทรสาร 0-3236-4313 E-mail : svagriculture@gmail.com www.svagri.com ธนายง อุตสาหกรรม จก บริษัท โทร. 0-2879-5229-30 โทรสาร. 0-2879-6503 กลุ่มปุ๋ยชีวภาพและสมุนไพรไล่ แมลง โทร. 08-7066-8935 กลุ่มเกษตรกรก้ าวหน้ า นราภิรมย์ โทร. 0-3427-7015-6, 08-1303-2411 ทรู โซร์ ซ จก บริษัท ผลิตปุ๋ยอินทรี ย์ตราดอกจ�ำปี โทร. 08-1792-7683 โทรสาร. 0-3256-2709 ปุ๋ยชีวภาพ & สารเสริมประสิทธิภาพ โทร. 08-1567-9915, 08-9140-5264

บริษัท ไทยยูเนี่ยนโบน จ�ำกัด ที่ตั้ง : 274 หมู่ 2 ซ.เทศบาลบางปู 18 ถ.ท้ายบ้าน ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 Tel. 0-2387-1196 Fax. 0-2387-1197 เอ แอนด์ เอส ฟาร์ ม โทร. 08-5221-2209 จอนแกรนด์ ซัน โทร. 0-2976-4121 พี.เอส.ปุ๋ยอินทรี ย์ จก บริษัท โทร. 08-6828-2907 เซเว่ นกรี น การ์ เด้ น โทร. 08-9490-7830 เกษตรกรด�ำริ จก บริษัท โทร. 0-2591-1871 อ.เมือง นนทบุรี เกษตรรั กไทย จก บริษัท โทร. 0-3548-6986 ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี ปุ๋ยไวกิง้ จก บริษัท (ปุ๋ยมรกต ตรารุ่ งอรุ ณ) โทร. 0-2434-0080-9 บางพลัด กรุงเทพฯ ทีเอฟไอ. กรี นไบโอเทค จก บริษัท (ปุ๋ยอินทรี ย์ชีวภาพตราลูกโลก) โทร. 0-3237-1357 บ้านโป่ง ราชบุรี ไทยเซ็นทรั ลเคมี จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-2224-5675 สัมพันธวงศ์ กทม ไนช์ เอเชี่ยน จก บริษัท โทร. 0-2541-9893 จตุจักร กทม กรี น โกลเด็นโกรว์ จก บริษัท โทร. 0-2740-2229

ร้ านโมเดอร์ นฟาร์ ม ที่ตั้ง : 157 หมู่ 6 ต.เขาสวนกลาง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น Tel. 09-4271-5558

บางพลี สมุทรปราการ กลุ่มเกษตรท�ำนาโกรกพระ โทร. 0-5629-1064 โกรกพระ นครสวรรค์ เกษตรด�ำริ จก บริษัท โทร. 0-2591-1871 เมืองนนทบุรี นนทบุรี เกษตรสัมพันธ์ โทร. 0-3233-7660 เมืองราชบุรี ราชบุรี เกษตรอินทรี ย์ จก บริษัท โทร. 0-2995-0990 ล�ำลูกกา ปทุมธานี เกษตรอินทรี ย์สยามมังกรเขียว จก บริษัท โทร. 0-2992-1212 ธัญบุรี ปทุมธานี เกียรติเสริมกิจ จก บริษัท โทร. 0-2223-9635 พระนคร กทม แกรนนูลาร์ โกรท์ จก บริษัท โทร. 0-2882-2477-9 ตลิ่งชัน กทม คอนแทคกรุ๊ พ จก บริษัท โทร. 0-2915-3394 ลาดกระบัง กทม เค ที อะโกรเทค จก บริษัท โทร. 0-2693-4666-9 ห้วยขวาง กทม เค-เพลกช์ หจก โทร. 0-2938-2539

กลุ่มเกษตรท�ำไร่ ต�ำบลมาบยางพร ที่ตั้ง : 161 หมู่ 1 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง Tel. 0-3865-9155, 08-1305-8656, 08-1683-1439 Fax. 0-3865-9072 จตุจักร กทม เคเคพัฒนาการเกษตร จก บริษัท โทร. 0-3645-1320 พัฒนานิคม ลพบุรี เคมีร่า โกรฮาว (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2226-3270 สัมพันธวงศ์ กทม โค้ วตงเซ้ งเคมีเกษตร หจก โทร. 0-5666-2851-2 ตะพานหิน พิจิตร งามมีศรี จก บริษัท โทร. 0-3751-2266-7 คลองหาด สระแก้ว จอมบึงการเกษตร หจก โทร. 0-3226-1397 จอมบึง ราชบุรี เซฟไบโอเทค จก บริษัท โทร. 0-2922-3941 ไทรน้อย นนทบุรี ดวงตะวันเพชร จก บริษัท โทร. 0-2399-1511-2 อ.เมือง สมุทรปราการ ดินสีดา โทร. 0-2593-1265 สามโคก ปทุมธานี ดีลักซ์ อินดัสตรี จก บริษัท โทร. 0-2618-6691-3 พญาไท กทม ดีลักซ์ อนิ ดัสตรี จก บริษัท โทร. 0-3453-1691 ท่ามะกา กาญจนบุรี เดอลุกซ์ เคมิคอล อินเตอร์ เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-2618-5470 พญาไท กทม ต เกษตร ปุ๋ย-ยาเคมี ร้ าน โทร. 0-3233-8572 ราชบุรี ตรั งกสิกจิ โทร. 0-7521-9423 เมืองตรัง ตรัง ตลาดเกษตร โทร. 0-2503-5136 ปากเกร็ด นนทบุรี ตะวันออกส่ งเสริมการเกษตร จก บริษัท โทร. 0-3882-5316-7 บางคล้า ฉะเชิงเทรา เบสท์ ทริพเพิล พี จก บริษัท โทร. 0-2530-7326 วังทองหลาง กทม บริษัท สหภาคเน็ทเวิร์ค จ�ำกัด โทร. 0-2962-6684-5, 08-1401-0809 ร้ านเล็ก-ดา โทร. 0-2908-4090, 08-1919-5712 ส เคมีเกษตร ห้ าง Tourist&Buseness

Agriculture and Cooperatives

95


ท�ำเนียบธุรกิจการเกษตรหมวดปุ๋ย ขายส่ง-ผู้ผลิต โทร. 0-3447-3280 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ส ทรั พย์ ไพศาล หจก โทร. 0-7757-6373-4 เมืองชุมพร ชุมพร ส พัฒนกิจเจริญอินเตอร์ เทรด จก บริษัท โทร. 0-7331-1215-6 เมืองปัตตานี ปัตตานี สงขลาฟอสเฟต (1991) จก บริษัท โทร. 0-7454-2785-7 สะเดา สงขลา ส่ งเสริมเกษตรไทย จก บริษัท โทร. 0-2237-4691 บางรัก กทม สถิตชัยอุตสาหกรรม หจก โทร. 0-3465-5343 ท่าม่วง กาญจนบุรี สยามโนว์ ฮาว จก บริษัท โทร. 0-2889-7340-5 ทวีวัฒนา กทม สยามเพาเวอร์ เฟอติไลเซอร์ จก บริษัท โทร. 0-2922-3940 ไทรน้อย นนทบุรี สยามอุตสาหกรรมปุ๋ยเคมี จก บริษัท โทร. 0-3438-1234 ดอนตูม นครปฐม สหภัณฑ์ ส่งเสริมการเกษตร จก บริษัท โทร. 0-2277-3084 จตุจักร กทม สามัคคีพฒ ั นา จก บริษัท โทร. 0-3456-1844 ท่ามะกา กาญจนบุรี สินธุ์สุวรรณเคมีคัล จก บริษัท โทร. 0-2621-6134-9 ป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม สุชาดา พานิช โทร. 0-5525-1856 พิษณุโลก สุภาศักดิ์ อินเตอร์ เทรด จก บริษัท โทร. 0-2920-6856 บางบัวทอง นนทบุรี สุรชัยฟาร์ ม โทร. 0-3875-0281 บ้านบึง ชลบุรี เสรี พาณิชย์ หจก โทร. 0-3224-1354 ราชบุรี หาดใหญ่ ตรั งเกษตร หจก

รกิจ เกษตรและสหกรณ์ 96 ๑ท่องเทีใน...่ยว&ธุ

โทร. 0-7424-4781 หาดใหญ่ สงขลา ห้ าดาวเคมีภณ ั ฑ์ จก บริษัท โทร. 0-3626-8567 พระพุทธบาท สระบุรี ห้ ามงคลชัย จก บริษัท โทร. 0-3229-1312 บ้านโป่ง ราชบุรี ออนไลน์ มาร์ เก็ตติง้ จก บริษัท โทร. 0-2588-1971 เมืองนนทบุรี นนทบุรี อะกรี เนเจอร์ จก บริษัท โทร. 0-3880-6325 แกลง ระยอง อัลโกเทค จก บริษัท โทร. 0-3420-6519-21 อินเตอร์ -อะโกร จก บริษัท โทร. 0-2538-6967 อินเตอร์ อะโกร จก บริษัท โทร. 0-2530-1491 ลาดพร้าว กทม อินทรี เพิ่มผล หจก โทร. 0-2994-1199 สายไหม กทม อินฟิ นิตี ้ เฟอร์ ตไิ ลเชอร์ จก บริษัท โทร. 0-2978-3618-9 ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี อีเอ็มคิวเซ จก บริษัท โทร. 0-2577-6416 คลองหลวง ปทุมธานี อุตสาหกรรมกระดูกสัตว์ จก บริษัท โทร. 0-3624-4431 แก่งคอย สระบุรี เอ ที เพื่อนเกษตรไทย จก บริษัท โทร. 0-5521-6009 เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก เอเซีย อาโกร เทค จก บริษัท โทร. 0-3521-5260-1 วังน้อย พระนครศรีอยุธยา เอเซียสหกิจ เอ็นเตอร์ ไพร์ ส หจก โทร. 0-3431-1515 สามพราน นครปฐม ร้ านโก๋ การเกษตร โทร. 08-1943-1633, 0-3556-1071 เอที พีแอล บิสสิเนส กรุ๊ ป จก บริษัท โทร. 0-7325-7087 เมืองยะลา ยะลา เอที พีแอล บิสสิเนสกรุ๊ ป จก บริษัท โทร. 0-7521-4644 เมืองตรัง ตรัง เอที พีแอล บิสสิเนสกรุ๊ ป จก บริษัท

โทร. 0-4567-1690 ขุขันธ์ ศรีสะเกษ เอที พีแอล บิสสิเนสกรุ๊ ป จก บริษัท โทร. 0-7552-1531 ท่าศาลา นครศรีธรรมราช เอที พีแอล บิสสิเนสกรุ๊ ป จก บริษัท โทร. 0-7421-7477 หาดใหญ่ สงขลา เอที พีแอล บิสสิเนสกรุ๊ ป จก บริษัท โทร. 0-7736-9435 เอที พีแอล บิสสิเนสกรุ๊ ป จก บริษัท โทร. 0-7735-7203 เอทีเพื่อนเกษตรไทย จก บริษัท โทร. 0-7445-7412 เอ็ม พี พี เคมี จก บริษัท โทร. 0-2235-1683

เอเวอร์ กรี นแลนด์ จก บริษัท โทร. 0-2811-8459-61 เอส ซี สแตนดาร์ ด เอนเตอร์ ไพรส์ จก บริษัท โทร. 0-2881-8740 เอส พี เค การเกษตร จก บริษัท โทร. 0-3463-3170-1 เอส เอ็ม เค มาร์ เก็ตติง้ โทร. 0-2675-0071 แอนซี ธุรกิจเกษตร จก บริษัท โทร. 0-2810-6301-12 เฮ่ งซุ่ยเฮง ร้ าน โทร. 0-3224-1303 ราชบุรี ไฮโดรไทย จก บริษัท โทร. 0-2408-7058


ท�ำเนียบธุรกิจการเกษตรหมวดปุ๋ย ขายส่ง-ผู้ผลิต

Tourist&Buseness

Agriculture and Cooperatives

97


ท�ำเนียบธุรกิจการเกษตรหมวดปุ๋ย ขายส่ง-ผู้ผลิต

รกิจ เกษตรและสหกรณ์ 98 ๑ท่องเทีใน...่ยว&ธุ


ท�ำเนียบธุรกิจการเกษตรหมวดน�้ำ-การควบคุมมลภาวะ

หมวดน�้ำ และการควบคุมมลภาวะ

Tourist&Buseness

Agriculture and Cooperatives

99


ท�ำเนียบธุรกิจการเกษตรหมวดน�้ำ-การควบคุมมลภาวะ l

หมวดบริการจัดส่ งน�้ำ

ปวันนันท์ บริการน�ำ้ ดื่ม ที่ตั้ง : 57 ลาดพร้าว 136 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Tel. 08-1917-5641, 0-2513-2448 Fax. 0-2512-1992

l

หมวดน�้ำ-เครื่ องกรอง และเครื่ องกลั่นน�้ำเค็ม

เซเว่ นโอ๊ คส์ จก บริษัท โทร. 0-2510-2849 บึงกุ่ม กทม รอยัล โกลรี่ อนิ เตอร์ เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-2635-0551 บางรัก กทม วัฒนศิลป-เอเวอร์ เพียว โทร. 0-2203-0420-1 ห้วยขวาง กทม สตาร์ พรี เมี่ยม จก บริษัท โทร. 0-3879-7246 เมืองชลบุรี ชลบุรี สตาร์ พรี เมี่ยม จก บริษัท โทร. 0-3879-5299 เมืองชลบุรี ชลบุรี อเมริกาน่ าเอ็กซปอร์ ตอิมปอร์ ต จก บริษัท โทร. 0-2746-6171 บางนา กทม เอเพียว จก บริษัท โทร. 0-2743-4151 ประเวศ กทม l

หมวดน�้ำการควบคุม มลภาวะ

โกชู โคซัน จก บริษัท โทร. 0-2312-4159 บางพลี สมุทรปราการ ครี เอชั่นเซนเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-2591-1450 เมืองนนทบุรี นนทบุรี คอนซัลแตนท์ เซ็นเตอร์ แอนด์ แล็บ จก บริษัท โทร. 0-2819-1451-3 ทุ่งครุ กทม เคม-อควา โทร. 0-2273-8071-2 จตุจักร กทม ทรี ท เคมิคอล จก บริษัท โทร. 0-2588-0273 เมืองนนทบุรี นนทบุรี เทคโนกรี นเนเจอร์ จก บริษัท โทร. 0-2971-5941 บางบอน กทม เทคโนฟิ ล จก บริษัท โทร. 0-2918-0435-7

100 ๑ ใน...เกษตรและสหกรณ์ ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

คันนายาว กทม ธัญธิญะ เทคโนโลยี จก บริษัท โทร. 0-2970-4356-8 บางเขน กทม แพคโก แอคซิส จก บริษัท โทร. 0-2533-2777-9 ล�ำลูกกา ปทุมธานี ฟี นิกซ์ สยาม จก บริษัท โทร. 0-2884-0040-2 ตลิ่งชัน กทม โฟลไลน์ แมนูแฟคเจอริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2454-8161-3 บางแค กทม ไฟเบอร์ เทค จก บริษัท โทร. 0-2327-6003 บางพลี สมุทรปราการ มิสเตอร์ พูล จก บริษัท โทร. 0-2664-3356-9 วัฒนา กทม เมทเล่ อร์ -โทเลโด (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2723-0300 ห้วยขวาง กทม ยูนิเทค จก บริษัท โทร. 0-2390-1038 วัฒนา กทม ยูนิเทค จก บริษัท โทร. 0-2756-8054 พระประแดง สมุทรปราการ วาเทคไลน์ จก บริษัท โทร. 0-2418-3174 บางกอกน้อย กทม อาควา นิชฮิ าร่ า คอร์ ปอเรชั่น จก บริษัท โทร. 0-2806-4686 บางแค กทม เอดับบลิวเอ (ไทยแลนด์ ) จก บริษัท โทร. 0-2236-1558 บางรัก กทม เอนเทค โพรดักส์ จก บริษัท โทร. 0-2813-0971-5 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร เอนเทค โพรดักส์ จก บริษัท โทร. 0-2985-5711 ไทรน้อย นนทบุรี เอ็นวิเทรด เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2934-7391-3 วังทองหลาง กทม กิจการร่ วมค้ าไฮโดรเท็คเสรี โทร. 0-2719-9615 สวนหลวง กทม เกษตรยนต์ โทร. 0-5351-2256 เมืองล�ำพูน ล�ำพูน แกรนด์ เอ็นโปร เทรด จก บริษัท โทร. 0-2476-5269 ธนบุรี กทม โกเพ็ญสุ หจก โทร. 0-4372-1729 มหาสารคาม โกลบอลเอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จก บริษัท โทร. 0-2709-2950-4 อ.เมือง สมุทรปราการ เขตประกอบการอุตสาหกรรม ฟอกหนัง จก บริษัท โทร. 0-2703-8878 อ.เมือง สมุทรปราการ คงถาวรวัฒน์ หจก โทร. 0-2939-8191 จตุจักร กทม

คราวน์ -เทค เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2476-9112-3 ธนบุรี กทม คลีน เทคโนโลยี่ จก บริษัท โทร. 0-2272-4946 จตุจักร กทม เอเซีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จก บริษัท โทร. 0-2805-6660-3 บางแค กทม เอ็นจิเนียริ่ง วอเตอร์ โปรดักส์ จก บริษัท โทร. 0-2591-0596 เมืองนนทบุรี นนทบุรี เอ็นไวร์ ซิสเท็ม จก บริษัท โทร. 0-2668-3128-30 ดุสิต กทม เอ็นไวร์ เทค คอนซัลแต้ นท์ จก บริษัท โทร. 0-2234-8798-9 บางรัก กทม เอ็นไวรอนเมนทอล รี เสิร์ช แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จก บริษัท โทร. 0-2278-0332 พญาไท กทม เอ็นไวรอนเม้ นท์ แอนด์ แลบอราตอรี่ จก บริษัท โทร. 0-2526-1149 เมืองนนทบุรี นนทบุรี เอ็นไวโรเม้ นท์ ทลั เท็คโนโลจิค ไทย จก บริษัท โทร. 0-2381-6417 วัฒนา กทม เอฟ เอ อี เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2921-1664 บางบัวทอง นนทบุรี เอ็ม อาร์ เอ็ม จก บริษัท โทร. 0-2319-9911 ห้วยขวาง กทม เอ็มเอ็มซีสเทม (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2944-1993 บึงกุ่ม กทม เอส เค ซินเนอร์ ยี จก บริษัท โทร. 0-2953-9797 จตุจักร กทม เอส ซี เอส แฟบริเคชั่น จก บริษัท โทร. 0-2991-1314-5 ล�ำลูกกา ปทุมธานี แองเลียนวอเตอร์ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2260-2058 วัฒนา กทม แองเลียนวอเตอร์ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2937-0261 จตุจักร กทม แอดวานซ์ ไทยเทสติง้ จก บริษัท โทร. 0-2320-4381-2 ประเวศ กทม แอมไทยน�ำ้ มหัศจรรย์ จก บริษัท โทร. 0-2381-9215 วัฒนา กทม แอลเอสพีสยามอินเตอร์ เทรด จก บริษัท โทร. 0-2729-3124-5 สะพานสูง กทม ไฮโดร ซิสเท็ม ซัพพลาย หจก โทร. 0-2889-6180-1 ทวีวัฒนา กทม ไฮโดรโปรดักส์ อินเตอร์ กรุ๊ ป หจก

โทร. 0-2914-3139-40 คลองสามวา กทม ไฮเทค พิวริตี ้ จก บริษัท โทร. 0-2993-8930-2 สายไหม กทม l

หมวดน�้ำกระด้ างอุปกรณ์ และเคมี ส�ำหรั บลดความกระด้ าง

ไทยยูนิบรอส จก บริษัท โทร. 0-2275-0045 จตุจักร กทม คูริตะ-จี เค เคมีคอล จก บริษัท โทร. 0-3860-7010-1 เมืองระยอง ระยอง ช่ างไทยและวัสดุภณ ั ฑ์ (งานระบบ) ร้ าน โทร. 0-7721-6842-3 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ไดน่ า ฟลูอดิ จก บริษัท โทร. 0-2747-8233 บางนา กทม ภาสันต์ หจก โทร. 0-2212-7071-2 สาทร กทม มหาชัยบาดาล จก บริษัท โทร. 0-3442-9293-4 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ยูนิเวอร์ แซลยูทลี ิตสี ้ ์ จก บริษัท โทร. 0-3821-6607 เกาะสีชัง ชลบุรี สยามพอลลูเทค จก บริษัท โทร. 0-2747-8233 บางนา กทม ออราเคิล เคมีคอล หจก โทร. 0-2330-5288 บางพลี สมุทรปราการ อีสเทิร์นเมดิคัล ซัพพลาย จก บริษัท โทร. 0-3879-2365-7 เมืองชลบุรี ชลบุรี l

หมวดบริการเจาะบ่ อน�้ำ (บาดาล)

ส�ำราญโลหะการ หจก โทร. 0-2510-9224 โทรสาร. 0-2510-9822 ก อารยไพบูลย์ (ซิน้ เฮง) หจก โทร. 0-2399-1138-9 บางนา กทม จ แสงศิริ จก บริษัท โทร. 0-2321-5667 ประเวศ กทม ท รุ่ งเรื อง จก บริษัท โทร. 0-2894-9030-2 บางขุนเทียน กทม ท รุ่ งเรื อง จก บริษัท โทร. 0-2286-6413 สาทร กทม ไทยเจริญสุข ฟลูอดิ เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเต็ม จก บริษัท โทร. 0-2730-5920 พระโขนง กทม โฟลไลน์ แมนูแฟคเจอริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2454-8161-3 บางแค กทม ส แสงหัตถการ จก บริษัท โทร. 0-2226-2086


ท�ำเนียบธุรกิจการเกษตรหมวดน�้ำ-การควบคุมมลภาวะ ป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม ส แสงหัตถการ จก บริษัท โทร. 0-2869-0449-52 บางแค กทม สยามกราวด์ วอเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-2374-8592 บางกะปิ กทม แอซเท็ค อินเตอร์ เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-2381-1688-9 วัฒนา กทม เกษมบาดาล โทร. 0-2394-4304 พระประแดง สมุทรปราการ จุ้งฮะ จุงเจริญ โทร. 0-2415-1551 บางขุนเทียน กทม เฉลิมพร ท่ าม่ วงบาดาล โทร. 0-3461-1613 ท่าม่วง กาญจนบุรี ช บาดาล กระบี่ หจก โทร. 0-7562-2194 เมืองกระบี่ กระบี่ ช สยามบาดาล หจก โทร. 0-2427-7274 ราษฎร์บูรณะ กทม ชลทรั พย์ จก บริษัท โทร. 0-2580-0408 จตุจักร กทม ดี เซ็นเตอร์ เซลส์ แอนด์ เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-5435-1205 เมืองล�ำปาง ล�ำปาง ดี ที เอช ดริลลิ่ง จก บริษัท โทร. 0-2580-5115 จตุจักร กทม ดีพเวลคริลลิ่งแอนด์ ควอเตอร์ เวอร์ ด คอปอเรชั่น จก บริษัท โทร. 0-2234-9729 บางรัก กทม ตานีบาดาล ร้ าน โทร. 0-7333-1395 ปัตตานี ทวีทรั พย์ บริการน�ำ้ บาดาล หจก โทร. 0-2374-7757 บึงกุ่ม กทม ที ดับเบิล้ ยู อิมเม็กซ์ หจก โทร. 0-2910-0059 บางซื่อ กทม บี ฟิ ลเตอร์ หจก โทร. 0-5328-1946

เชียงใหม่ บุญชนะ หจก โทร. 0-2427-9142 ทุ่งครุ กทม บุญสม รวมช่ างเทรดดิง้ หจก โทร. 0-2462-6671 พระประแดง สมุทรปราการ เพชรบาดาล หจก โทร. 0-5320-2857 เชียงใหม่ มงคลบาดาล หจก โทร. 0-7424-4822 สงขลา มหานครบาดาล หจก โทร. 0-2460-0142 จอมทอง กทม มัณฑศิลป์ ร้ าน โทร. 0-7643-0051 เมืองพังงา พังงา มานะศิลป์ ร้ าน โทร. 0-3461-1948 ท่าม่วง กาญจนบุรี แมกเนติก หจก โทร. 0-7521-0191 เมืองตรัง ตรัง รามาเจาะน�ำ้ บาดาล โทร. 0-2525-0141 เมืองนนทบุรี นนทบุรี รุ่ งวัฒนชัยการช่ าง (ลีฮ้ ้ อง้ วน) หจก โทร. 0-2387-0985 อ.เมือง สมุทรปราการ ล�ำปางบาดาล หจก โทร. 0-5421-8885 เมืองล�ำปาง ล�ำปาง ล�ำปางวิศวชลการ หจก โทร. 0-5422-7700 เมืองล�ำปาง ล�ำปาง วิวัฒน์ เทอร์ ไบน์ หจก โทร. 0-2395-0509 อ.เมือง สมุทรปราการ แอชเท็ค อินเตอร์ เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-4337-9422-4 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น l

หมวดระบบและอุปกรณ์ บ�ำบัดน�้ำ

โทร. 0-2376-0008-12 บางกะปิ กทม อัลฟ่ ากรุ๊ ป จก บริษัท โทร. 0-2946-1997-8 บึงกุ่ม กทม ก สิริชัย ร้ าน โทร. 0-3246-1737 ท่ายาง เพชรบุรี เค เอส ซี อิมปอร์ ต เอ็กปอร์ ต จก บริษัท โทร. 0-7728-5622 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ปรั ชกุล จก บริษัท โทร. 0-2816-3332 พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ พายวอเตอร์ ทรี ตเม้ นท์ หจก โทร. 0-7423-3633 หาดใหญ่ สงขลา พิชญชัย จก บริษัท โทร. 0-2215-3813 ปทุมวัน กทม พิรุณทิพย์ จก บริษัท โทร. 0-3831-2475 ศรีราชา ชลบุรี พี แอนด์ เอส ดีไซน์ จก บริษัท โทร. 0-2312-0165 บางพลี สมุทรปราการ พีแอลวิริยะซัพพลาย จก บริษัท โทร. 0-2410-5265 ภาษีเจริญ กทม ฟลูอดิ ไมโครเทค จก บริษัท โทร. 0-2540-0124-5 คลองสามวา กทม มณีกร จก บริษัท โทร. 0-7624-6154-5 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต มาร์ เท็คโปรดักส์ จก บริษัท โทร. 0-5380-1371-2 เชียงใหม่ แม็กซ์ วอเตอร์ อินเตอร์ เท็ค จก บริษัท โทร. 0-2906-3294-5 มีนบุรี กทม รี วอลูช่ ัน เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2922-3047 บางซื่อ กทม โรดิเกอร์ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2691-9346-8 ดินแดง กทม

l

หมวดอุปกรณ์ ทดน�้ำ เพื่อการเกษตร

กรี นเทคโนโลยีเซ็นเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-2910-9445 บางซื่อ กทม ไทยเฮงหลง แปดริว้ ร้ าน โทร. 0-3851-1292 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา ล เจริญมอเตอร์ ร้ าน โทร. 0-2258-1142 คลองเตย กทม วิศวเกษตรชลและที่ปรึกษา จก บริษัท โทร. 0-2910-9446 บางซื่อ กทม

โพรมิเน้ นท์ ฟลูอดิ คอนโทรลส์ (ประเทศไทย) จก บริษัท

Tourist&Buseness

Agriculture and Cooperatives

101


ท�ำเนียบธุรกิจการเกษตรหมวดสัตว์-อุปกรณ์เกี่ยวกับสัตว์

หมวดสัตว์-อุปกรณ์ เกี่ยวกับสัตว์

102 ๑ ใน...เกษตรและสหกรณ์ ท่องเที่ยว&ธุรกิจ


ท�ำเนียบธุรกิจการเกษตรหมวดสัตว์-อุปกรณ์เกี่ยวกับสัตว์ l หมวดจ�ำหน่ ายพันธุ์สัตว์

ชุนเซ้ งฟาร์ ม ที่ตั้ง : 210 หมู่ 12 ต.พิกุลออก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 Tel. 0-3732-4262 Fax. 0-3732-4261

จิง้ หรี ด พวงมาลีฟาร์ ม ที่ตั้ง : 13/3 หมู่ 10 ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมือง จ.ลพบุรี Tel. 08-9108-1925

ดู AD 4 สี หน้ า 42

อ.ต่ อ ปลาหมอยักษ์ ที่ตั้ง : บ้านโนนข่า ต.โนนสะอาด อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวล�ำภู Tel. 095-835-5466

จันทร์ ทองฟาร์ ม ที่ตั้ง : 31/1 หมู่ 4 ต.บางขาม อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 Tel. 08-2474-6079, 08-5094-3359

ดู AD 4 สี หน้ า 16

ดู AD 4 สี หน้ า 15

ดู AD 4 สี หน้ า 36

ฟาร์ มนกกระทา บุรีรัมย์ Tel. 08-6778-4094

ไตเติล้ ฟาร์ มไก่ งวงครู คม ที่ตั้ง : 569 หมู่ 10 ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160 Tel. 08-9435-8677, 08-4616-8033

ดู AD 4 สี หน้ า 16

ปรี ชาฟาร์ ม (ฉะเชิงเทรา) ที่ตั้ง : 99/6 หมู่ 6 ต.หอมสิน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 08-6311-1724

จิง้ หรี ดมะลิฟาร์ ม ที่ตั้ง : 51/1 หมู่ 7 ต.บ้านโนนเชือก ต.บ้านขาม อ.น�้ำพอง จ.ขอนแก่น Tel. 08-7947-3759, 08-8572-4733

ดู AD 4 สี หน้ า 10

ดู AD 4 สี หน้ า 42

ดู AD 4 สี หน้ า 17

จ่ าวี ฟาร์ ม ที่ตั้ง : 27 หมู่ 13 บ้านน�้ำค�ำใต้ ต.นาสะไม อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130 Tel. 09-0837-1242

กฤษฎา ฟาร์ ม ที่ตั้ง : 33 หมู่ 10 ต.น�้ำค�ำ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด Tel. 08-3969-6226

ดู AD 4 สี หน้ า 39

...........................................................

ฟาร์ มภูรินทร์ กุ้งก้ ามแดง ที่ตั้ง : 555/24 หมู่บ้านวรการ 5 หมู่ 11 ซ.14 ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel. 08-6721-1969

ดู AD 4 สี หน้ า 15

ฟาร์ มกุ้งก้ ามแดง นฤภัย ที่ตั้ง : 16 ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.วัดสิงห์ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท Tel. 09-9009-9555

ดู AD 4 สี หน้ า 36

ดู AD 4 สี หน้ า 41

ดู AD 4 สี หน้ า 5

ก.พันธุ์กบฟาร์ ม ที่ตั้ง : 19 หมู่ 10 ต.จาน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ Tel. 09-6863-0383

...........................................................

หจก. ผู้เลีย้ งโคนมภาคกลาง ที่ตั้ง : 32 หมู่ 1 ต.ซับสนุ่น อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18220 Tel. 0-3690-2120-22 Fax. 0-3690-2123

ศรี แก้ วฟาร์ ม ที่ตั้ง : 236 หมู่ 4 ต.ดอนคา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี Tel. 08-6018-7975

ออมสินฟาร์ มปลา ที่ตั้ง : 186 หมู่ 8 ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120 Tel. 08-8783-0057, 08-4600-2564

ส�ำรวยพันธุ์ปลา ที่ตั้ง : 2/2 หมู่ 3 ต.สิบเอ็ดศอก อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 0-3858-8053, 08-1836-1913

ดู AD 4 สี หน้ า 16

ฟาร์ มวิทยา ที่ตั้ง : 1/3 หมู่ 6 ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก 26000 Tel. 08-4020-5824, 09-2414-5080 A & A FARM ที่ตั้ง : 226 หมู่ 2 ต.จันอัด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160 Tel. 08-7949-2260

ดู AD 4 สี หน้ า 39

ดู AD 4 สี หน้ า 17

เก่ งคูณเฮงพันธุ์สุกรฟาร์ ม ที่ตั้ง : 31 หมู่ 12 ต.เสาเดียว อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ Tel. 09-0250-4392

ดู AD 4 สี หน้ า 43 Tourist&Buseness

Agriculture and Cooperatives

103


ท�ำเนียบธุรกิจการเกษตรหมวดสัตว์-อุปกรณ์เกี่ยวกับสัตว์ l หมวดฟาร์ มไส้ เดือน

ไก่ งวงโคราช ที่ตั้ง : 88 หมู่ 7 ต.ห้วยแถลง อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240 Tel. 09-3348-3778

วัชรากรฟาร์ ม ฟาร์ มนกกระทา ที่ตั้ง : 100 หมู่ 2 ต.ดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก Tel. 09-0880-0773, 09-5570-1002

ฟาร์ มไส้ เดือนเดช ที่ตั้ง : แยกสาครเกษม อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร Tel. 08-1792-8277, 08-1147-8255

l หมวดสัตวแพทย์

l หมวดฟาร์ มผึ้ง

โสภา เกษตรพันธุ์ ฟาร์ ม ที่ตั้ง : 171/9 หมู่ 6 ถ.บางนา-ตราด กม.32 ซ.วัดบ้านละกาศ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ Tel. 08-1130-6616, 08-7913-3115, 06-3875-2647

ดู AD 4 สี หน้ า 8

ฟาร์ มไส้ เดือนทอฝั น ที่ตั้ง : 58 หมู่ 5 ต.ลอ อ.จุน จ.พะเยา Tel. 09-1858-3719 ณัฐดนัยฟาร์ มผึง้ ที่ตั้ง :33/6 ต.โพนสูง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190 Tel. 08-1954-4498, 09-4542-3642

ดู AD 4 สี หน้ า 39

ดู AD 4 สี หน้ า 40

ที่ตั้ง : 58/120 หมู่ 3 ซ.สุวินทวงศ์ 29 ถ.สุวินทวงศ์ แขวงล�ำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

Tel. 0-2988-1228 Fax. 0-2988-1228

..........................................................

ฟาร์ มผึง้ สายธาร ที่ตั้ง : 95/1 หมู่ 2 ต.ปากหมาก อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ Tel. 08-9866-6594

l หมวดสัตว์ -แปรรู ป

ฟาร์ มไส้ เดือนหนองแค สระบุรี ที่ตั้ง : 9/1 หมู่ 6 ต.กุ่มหัก อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140 Tel. 08-3982-1151 เพชรสมัยฟาร์ ม ที่ตั้ง : 99 หมู่ 1 ต.หัวเรือ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม Tel. 09-2913-2856

โรงพยาบาลสัตว์ บ้านหมอต้ น ที่ตั้ง : 1143/47 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา Tel. 0-4434-1252 ..........................................................

โรงพยาบาลสัตว์ ซ่ ือตรง

ไร่ ปั้นเดือน ที่ตั้ง : 10/3 หมู่ 3 ต.ล�ำปลายมาศ อ.ล�ำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130 Tel. 08-4793-5345 บริษัท ลุงเชาว์ ฟาร์ ม จ�ำกัด ที่ตั้ง : 120/1 หมู่ 2 ต.หัวนา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120 Tel. 0-3551-8205 Fax. 0-3551-8206

ฟาร์ มกิจดี ที่ตั้ง : 210 หมู่ 7 ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130 Tel. 09-2780-5384

ส่ องแสงฟาร์ ม ที่ตั้ง : 1/1 หมู่ 13 ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120 Tel. 08-9813-1047 ฟาร์ มเก็ปเพร์ ท ที่ตั้ง : 50 หมู่ 9 ต.ประจันตคาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130 Tel. 09-9860-2435

โรงพยาบาลสัตว์ นภัคสิริ อ.วังน�ำ้ เขียว Tel. 06-2590-5359

สถานพยาบาลสัตว์ เพ็ทบัดดี ้ ที่ตั้ง : 187 หมู่ 4 ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel. 08-1910-4898 l หมวดอาหารสัตว์

Chicken Udon Thani ที่ตั้ง : 254/2 หมู่ 9 ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 Tel. 08-8449-7710, 09-1050-9361

104 ๑ ใน...เกษตรและสหกรณ์ ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

ประทุมฟาร์ ม ที่ตั้ง : 228 หมู่ 2 ต.บางเลน อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี Tel. 08-9414-2998, 08-7140-9114

บริษัท สหมิตรปลาป่ น จ�ำกัด ที่ตั้ง : 20 หมู่ 4 ถ.สาธารณะ ต.ท่าจีน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 0-3449-7518-9 Fax. 0-3449-7520


ท�ำเนียบธุรกิจการเกษตรหมวดสัตว์-อุปกรณ์เกี่ยวกับสัตว์

l หมวดกรงสัตว์

ส�ำเร็จการช่ าง โรงงาน โทร. 0-2748-6480-2 กลุ่มท�ำกรงนกเขา โทร. 0-7432-5440 โกลบอลเพ็ท โทร. 0-2892-0363-4 ง้ วนฮวด ร้ าน โทร. 0-3262-2101 เบญจพลพัฒนา จก บริษัท โทร. 0-2586-7132-3 วังม่ วงวิศวกรรม หจก โทร. 0-3636-4282 วาทิตการช่ าง ร้ าน โทร. 0-2413-4285 หวันจือหลิง จก บริษัท โทร. 0-5390-4455 อันสุง เคจ แอนด์ คูพ จก บริษัท โทร. 0-2420-1760 อึง้ กวงฮอง ร้ าน โทร. 0-7424-4039 สงขลา l หมวดฟาร์ มสัตว์ ปีก

MP BIRDS FARM โทร. 0-2428-2000, 08-1858-5775 โทรสาร. 0-2874-1233 ก ไก่ ฟาร์ ม บ้ านสวน โทร. 0-4526-7419 กรรณสูตรฟาร์ ม โทร. 0-3533-0330 กรุ งเทพค้ าสัตว์ จก บริษัท โทร. 0-3720-8982 กรุ งเทพค้ าสัตว์ จก บริษัท โทร. 0-3745-1443-4 กรุ งเทพค้ าสัตว์ จก บริษัท โทร. 0-3422-9198 กรุ งเทพค้ าสัตว์ จก บริษัท โทร. 0-3826-3276 กรุ งเทพค้ าสัตว์ จก บริษัท โทร. 0-3826-3224 กรุ งเทพค้ าสัตว์ จก บริษัท โทร. 0-3826-3267 กรุ งเทพค้ าสัตว์ จก บริษัท โทร. 0-3844-9633 กรุ งเทพค้ าสัตว์ จก บริษัท โทร. 0-3820-8730-1 กรุ งเทพผลผลิต จก บริษัท โทร. 0-3423-9456

กี่ฮัว้ ร้ าน โทร. 0-4456-9041 เกษตรรั ตนชัย โทร. 0-3842-2144 ชลบุรี เกียรติอนันต์ จก บริษัท โทร. 0-3424-2600 นครปฐม ไก่ เชิงเดชา ฟาร์ ม โทร. 0-5622-1786 คลองหลวงแพ่ งอาหารสัตว์ จก บริษัท โทร. 0-3859-3196 จังง้ วนฮก ร้ าน โทร. 0-3822-2287 จันทร์ รัตน์ การเกษตร จก บริษัท โทร. 0-7621-6086 จิตต์ วไิ ลฟาร์ ม โทร. 0-3637-7389 สระบุรี จิน้ ไถ่ ปทุมธานี โทร. 0-2581-6520 จิบเซ้ งฟาร์ ม โทร. 0-3425-4838 จี เอฟ พี ที จก บริษัท โทร. 0-3821-1347-8 เจริญโภคภัณฑ์ อาหารสัตว์ จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-4423-0428 ชัชชัยฟาร์ ม โทร. 0-3637-7142 สระบุรี อุดมชัยฟาร์ม พระพุทธบาทสระบุรี หจก โทร. 0-3626-6429 อุดมผล (ฟาร์ ม) โทร. 0-5371-3625 อุดมพันธ์ ฟาร์ ม โทร. 0-4431-1136 นครราชสีมา เอ แอนด์ พี เลเยอร์ หจก โทร. 0-3884-5891-2 เอกเจริญการเกษตร จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-3875-2412 เอนกฟาร์ ม โทร. 0-3561-1694 เอ็ม เค เอส ฟาร์ ม จก บริษัท โทร. 0-3829-0180 เอี่ยมเพ้ ง ร้ าน โทร. 0-7334-8381 เอีย้ วคนไถ่ ยี่ห้อ โทร. 0-3424-1374 นครปฐม แอล พี เอส จก บริษัท โทร. 0-5384-8836 แอล-ไทย วิศวกรรม จก บริษัท โทร. 0-5431-3806

l หมวดฟาร์ มม้ า

อ�ำพลฟาร์ ม โทร./โทรสาร. 0-3450-4724 มือถือ. 08-7831-2585, 08-7157-1440 น�ำโชคฟาร์ มม้ า โทร. 08-1567-3940 l หมวดโรงพยาบาลสัตว์

คลังเกษตรสัตว์ แพทย์ ร้ าน โทร. 0-4562-0889 ศรีสะเกษ คลินิกคนรั กสัตว์ โทร. 0-5521-9565 เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก คลีนิคเพื่อนสัตว์ โทร. 0-5462-7857 เมืองแพร่ แพร่ นครธน รพ สัตว์ โทร. 0-2468-5871 จอมทอง กทม บางกะปิ สัตวแพทย์ โทร. 0-2374-6349 บางกะปิ กทม บางเขนสัตว์ แพทย์ โทร. 0-2579-2017 จตุจักร กทม บ้ านดุงสัตวแพทย์ โทร. 0-4227-1149 บ้านดุง อุดรธานี บ้ านสัตว์ เลีย้ ง 1 รั กษาสัตว์ โทร. 0-2948-8363 บึงกุ่ม กทม บ้ านสัตว์ เลีย้ ง 2 รั กษาสัตว์ โทร. 0-2759-1553 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ บ้ านสัตว์ เลีย้ ง คลีนิค โทร. 0-4222-3919 เมืองอุดรธานี อุดรธานี ประเสริฐบริการ ร้ าน โทร. 0-2587-7489 บางซื่อ กทม ปั กธงชัยรั กษาสัตว์ โทร. 0-4428-4771 ปักธงชัย นครราชสีมา พิเชษฐสัตวแพทย์ โทร. 0-5541-2375 อุตรดิตถ์ เพ็ทส์ คอร์ เนอร์ คลีนิกรั กษาสัตว์ โทร. 0-2870-7944 ทุ่งครุ กทม

ฟาร์ ม วี เอส โทร. 0-4569-7036 เมืองเอก รพ สัตว์ โทร. 0-2992-0899 ล�ำลูกกา ปทุมธานี แมวหมาร่ าเริง โรงพยาบาลสัตว์ โทร. 0-2964-4288-9 ปากเกร็ด นนทบุรี ยโสธรรั กษาสัตว์ คลีนิก โทร. 0-4571-4290 เมืองยโสธร ยโสธร รั กษาสัตว์ คลีนิค โทร. 0-4562-2675 ศรีสะเกษ รั กษาสัตว์ ร้ าน โทร. 0-5353-2237 เมืองล�ำพูน ล�ำพูน รั กษาสัตว์ คลีนิค โทร. 0-2243-4409 ดุสิต กทม รั กษาสัตว์ คลีนิค โทร. 0-2278-1500 พญาไท กทม รั ชฎา สัตวแพทย์ โทร. 0-4424-3363 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ริมวังสัตวแพทย์ โทร. 0-5422-6942 ล�ำปาง โรงพยาบาลสัตว์ ปิ ยะมิตร จก บริษัท โทร. 0-4333-8383 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น โรงพยาบาลสัตว์ พระราม 3 โทร. 0-2681-0770 ยานนาวา กทม โรงพยาบาลสัตว์ หาดใหญ่ โทร. 0-7424-4491 สงขลา โรงพยาบาลสัตว์ กรุ งศรี ป่ามะพร้ าว โทร. 0-3523-1320 เมืองพระนครศรีอยุธยา โรงพยาบาลสัตว์ เชียงใหม่ -แม่ ริม โทร. 0-5340-8368 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ โรงพยาบาลสัตว์ บ้านหมากะแมว หสม โทร. 0-5320-4215 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ โรงพยาบาลสัตว์ เพื่อพูน โทร. 0-5320-0535 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ทรั พย์ อนันต์ ฟาร์ มชุมพร จก บริษัท โทร. 0-7750-2808 เมืองชุมพร ชุมพร Tourist&Buseness

Agriculture and Cooperatives

105


ท�ำเนียบธุรกิจการเกษตรหมวดสัตว์-อุปกรณ์เกี่ยวกับสัตว์

สาริน แฮชเชอร์ ร่ ี ภูเก็ต โทร. 0-7628-2097-8 เมืองภูเก็ต ภูเก็ต สุนีรัตน์ ฟาร์ ม โทร. 0-4451-5836 สุรินทร์ สุรินทร์ มังกร โทร. 0-3884-8540 บางคล้า ฉะเชิงเทรา แสงสว่ างพันธุ์ปลา ร้ าน โทร. 0-2579-0471 จตุจักร กทม l หมวดบ่ อเลี้ยงสัตว์ น�้ำ

กรุ งเทพฟาร์ มเพาะเลีย้ งสัตว์ น�ำ้ จก บริษัท โทร. 0-7448-3266 กรุ งไทยเพาะเลีย้ งสัตว์ น�ำ้ จก บริษัท โทร. 0-3861-2429 กลุ่มเกษตรกรเลีย้ งสัตว์ น�ำ้ บางกะไชย โทร. 0-3945-6449 กิตติกุล โรงงาน โทร. 0-2323-9503 เกสินชัยการประมง จก บริษัท โทร. 0-7752-1376 โกลด์ อะควอคลูเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-7472-8069 จันทร์ มาลาฟิ ชฟาร์ ม โทร. 0-2585-6921 เจริญพันธุ์ฟาร์ ม โทร. 0-3457-1715 เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จก บริษัท (มหาชน)

106 ๑ ใน...เกษตรและสหกรณ์ ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

โทร. 0-3945-6451-2 แหลมสิงห์ จันทบุรี เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-3952-1834-6 ที เอ พี แอล อินเตอร์ เทรด จก บริษัท โทร. 0-2439-4848 คลองสาน กทม ไทจิน้ ฮวด หจก โทร. 0-7472-2150 ไทยมารี น (แพ) โทร. 0-3882-3806 ธุรกิจอาหารสัตว์ น�ำ้ จก บริษัท โทร. 0-3945-6388 นากุ้งโก้ เป็ ด โทร. 0-7551-7875 นาพญา จก บริษัท โทร. 0-7472-2477 บ่ อปลา มานพ โทร. 0-3223-1176 ราชบุรี ศรี ราชา ไทเกอร์ ซู จก บริษัท โทร. 0-3833-8424 สินไทยการประมง หจก โทร. 0-7447-1511 หาดใหญ่ สงขลา สุทธิไพศาล หจก โทร. 0-5634-1131 พยุหะคีรี นครสวรรค์ เสาวนีย์ค้าข้ าวแอนด์ อิมปอร์ ต-เอ็กซ์ ปอร์ ต จก บริษัท โทร. 0-2991-7116 ธัญบุรี ปทุมธานี แสงทองพาณิชย์ จก บริษัท โทร. 0-7642-1095

ตะกั่วป่า พังงา l หมวดสัตว์ น�้ำ-บ่ อเลี้ยง

อุปกรณ์ และเครื่ องใช้

ไนซ์ ซัพพลายส์ อควาเรี่ ยม เซอร์ วสิ โทร. 0-2294-2984 ยานนาวา กทม ไฟเบอร์ เทค จก บริษัท โทร. 0-2327-6003 บางพลี สมุทรปราการ ภูเก็ต อะควาเรี่ ยม จก บริษัท โทร. 0-2272-4334 จตุจักร กทม กิตติยนต์ ร้าน โทร. 0-2233-6726 สัมพันธวงศ์ กทม เกษตรเซ็นเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-2424-2042 ตลิ่งชัน กทม เกียรติศลิ ป อะควาเรี ยม สนง โทร. 0-2437-3340 คลองสาน กทม เคทีฟาร์ ม จก บริษัท โทร. 0-2953-6996-7 เมืองนนทบุรี นนทบุรี ฉัตรพันธุ์ปลา ร้ าน โทร. 0-5529-9195 เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก ชุมพรอินเตอร์ ฟีด จก บริษัท โทร. 0-7750-2550-1 เมืองชุมพร ชุมพร

เชี่ยวชาญฟาร์ ม โทร. 0-7569-5375 เมืองกระบี่ กระบี่ ซิตโต้ พนู ทรั พย์ โทร. 0-7643-4623 พังงา ซี พี ไฮบริด จก บริษัท โทร. 0-2673-1131 สาทร กทม ตราด-สิน จก บริษัท โทร. 0-2476-5343-5 ราษฎร์บูรณะ กทม เทคกุ้ง ร้ าน โทร. 0-7445-4021 ระโนด สงขลา ไทยยูเนี่ยนประมงภัณฑ์ อิมปอร์ ต เอ็กซ์ ปอร์ ต จก บริษัท โทร. 0-2415-3326 บางขุนเทียน กทม นครรุ่ งเรื องสตีล หจก โทร. 0-7534-6519 นครศรีธรรมราช บุญสม จันทรสร แผง โทร. 0-2692-9372 ดินแดง กทม บุญโฮมฟาร์ ม โทร. 0-4328-9231 มัญจาคีรี ขอนแก่น ไบโอ เคมีคัล (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2969-9690-6 เมืองนนทบุรี นนทบุรี


ท�ำเนียบธุรกิจการเกษตรหมวดสัตว์-อุปกรณ์เกี่ยวกับสัตว์ พงศ์ การเกษตร โทร. 0-7562-1296 เมืองกระบี่ กระบี่ พรี มาเทค จก บริษัท โทร. 0-2880-7633-4 ตลิ่งชัน กทม เอ็ม เอส รอยัล อะแควเรี ยม จก บริษัท โทร. 0-2683-2003-5 ยานนาวา กทม เอส บี ที ถาวรเทรดดิง้ หจก โทร. 0-2926-0147-9 ปากเกร็ด นนทบุรี เอส เอ วี ชอพ ร้ าน โทร. 0-7622-4796 ภูเก็ต แอนอินเตอร์ ฟีด หจก โทร. 0-7722-7654 กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี ไอ โซเวทอินเตอร์ เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-2519-8895-6 บางเขน กทม l หมวดสัตว์ น�้ำ-บ่ อเลี้ยง

ผู้ค้าพันธุ์

กรี นโอเซียนพัฒนา จก บริษัท โทร. 0-7431-4880 สงขลา กรุ งเทพฟาร์ มเพาะเลีย้ งสัตว์ น�ำ้ จก บริษัท โทร. 0-3240-9265 บ้านแหลม เพชรบุรี

กุ้งนาทอง ฟาร์ ม โทร. 0-3883-0238 บางปะกง ฉะเชิงเทรา เกษตร-ประมงฟาร์ ม หจก โทร. 0-4433-8251 โชคชัย นครราชสีมา เกษตรพันธุ์ ร้ าน โทร. 0-7334-9383 เมืองปัตตานี ปัตตานี เกียรติฟาร์ มจระเข้ โทร. 0-5672-0630 เพชรบูรณ์ เค ซี ดี คอนสตรั๊ กชั่น โทร. 0-3269-1324 บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ จระเข้ ทองการเกษตร (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2712-9651 วัฒนา กทม จุฑามาศฟารม์ ร้ าน โทร. 0-4563-0049 ศรีสะเกษ เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-3531-4111 บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-3240-5175 บ้านแหลม เพชรบุรี โชคสุนันท์ แพปลา โทร. 0-7535-6685 เมือง นครศรีธรรมราช

แซมดีฟาร์ ม จก บริษัท โทร. 0-7750-7936 เมืองชุมพร ชุมพร ตรั งไทยวิวัฒน์ (1999) หจก โทร. 0-7525-1700 กันตัง ตรัง ตันวิสุทธิ์ (เซ่ งฮะ) หจก โทร. 0-5627-4289 เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ติ่ง ไถ อินเตอร์ เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-7424-5552 หาดใหญ่ สงขลา ทรั พย์ บุญเรื อง หจก โทร. 0-7783-3299 เมืองระนอง ระนอง ท่ าไทรฟาร์ ม โทร. 0-3853-2402 บางปะกง ฉะเชิงเทรา นกเอีย้ งฟาร์ ม โทร. 0-3853-1896 บางปะกง ฉะเชิงเทรา แผงขายของในตลาดสด โทร. 0-7750-1608 ชุมพร เพียรพิทกั ษ์ ฟาร์ ม โทร. 0-3827-6442 เมืองชลบุรี ชลบุรี แพ ป น�ำกิจ โทร. 0-7728-2916 สุราษฎร์ธานี อาร์ เอ อาร์ อะคัวติค หจก โทร. 0-2538-1797 วังทองหลาง กทม

อุมาพร บริสุทธ์ ธนกุล แผง โทร. 0-2216-7893 ปทุมวัน กทม เอส ที ซี ฟี ด จก บริษัท โทร. 0-7643-4649 ตะกั่วทุ่ง พังงา เอส อาร์ ซี ฟิ ชเชอรี่ เทรดดิง้ หจก โทร. 0-7783-3497-9 เมืองระนอง ระนอง แฮทเชอรี่ บ้ านใหม่ จก บริษัท โทร. 0-7448-5372 สทิงพระ สงขลา l หมวดสัตว์ น�้ำ

อุปกรณ์ ในการเลี้ยง

ภูเก็ต อะควาเรี่ ยม จก บริษัท โทร. 0-2272-4334 จตุจักร กทม เกรทเทอร์ เวท จก บริษัท โทร. 0-2960-5393 ปากเกร็ด นนทบุรี เกียงฮวดเส็ง ร้ าน โทร. 0-2277-3246 ห้วยขวาง กทม จิตจรู ญ เทียมจิตร แผง โทร. 0-2278-4201 จตุจักร กทม ช้ วนเทพราช โทร. 08-1761-3433 น้ องแป๊วศูนย์ รวมพันธุ์ปลา โทร. 0-7621-2096 ภูเก็ต นุชรินทร์ ห้ าง โทร. 0-7526-8137 ปะเหลียน ตรัง บวกหาดมัจฉา โทร. 0-5327-7579 เชียงใหม่ ไบโอเจนเทค จก บริษัท โทร. 0-2375-6823 วังทองหลาง กทม

Tourist&Buseness

Agriculture and Cooperatives

107


ท�ำเนียบธุรกิจการเกษตรหมวดสัตว์-อุปกรณ์เกี่ยวกับสัตว์ ไบโอต้ า จก บริษัท โทร. 0-2907-9120 ลาดพร้าว กทม ล้ ง น้ องเล็ก หจก โทร. 0-3485-7132 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร เลโอเอ็นเตอร์ ไพรส์ หจก โทร. 0-2245-6125 ราชเทวี กทม ส การช่ าง โรงกลึง โทร. 0-7535-6667 นครศรีธรรมราช ส การช่ าง โรงกลึง โทร. 0-7535-6667 นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ วทิ ยาการช่ าง หจก โทร. 0-7728-2095 หยูจ้ ุย แซ่ เล้ า แผง โทร. 0-2224-9323 สัมพันธวงศ์ กทม อ การช่ าง ร้ าน โทร. 0-7721-2414 สุราษฎร์ธานี อควอเพ็ท จก บริษัท โทร. 0-2979-0285-6 สามโคก ปทุมธานี อารั กษ์ ภณ ั ฑ์ ร้ าน โทร. 0-7551-7007 นครศรีธรรมราช อินโนเวทเทต มานูแฟคเจอริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2993-0001-2 ล�ำลูกกา ปทุมธานี อุดมสิน ร้ าน โทร. 0-2390-2616 วัฒนา กทม เอ็มเอสรอยัลเพ็ท จก บริษัท โทร. 0-2683-2003-5 ยานนาวา กทม เอ็มเอสรอยัลเพ็ท จก บริษัท โทร. 0-2751-6835 ประเวศ กทม

108 ๑ ใน...เกษตรและสหกรณ์ ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

l หมวดสัตว์ ปีก

อุปกรณ์ และเครื่ องใช้

ชัย ร้ าน โทร. 0-7727-3865 สุราษฎร์ธานี ไดนามิค วิศวกรรม จก บริษัท โทร. 0-2383-0500-1 ไดนามิค วิศวกรรม จก บริษัท โทร. 0-2383-0912-6 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ นิวเฟร๊ นช์ ดสิ เปนซารี่ หจก โทร. 0-2234-2790 บางรัก กทม เนเจอรั ลอโกรเทค จก บริษัท โทร. 0-4483-3956-7 เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ บีดี อะกริคัลเจอร์ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2740-7770-4 พานาเชน จก บริษัท โทร. 0-4333-0191ขอนแก่น เวิลด์ ฟาร์ มซัพพลาย จก บริษัท โทร. 0-2738-7337-8 บึงกุ่ม กทม อะกริบซิ เิ นส จก บริษัท โทร. 0-2903-3853 บางใหญ่ นนทบุรี อะกริบซิ เิ นส จก บริษัท โทร. 0-2903-3854 บางใหญ่ นนทบุรี l หมวดสัตว์ ยารั กษาโรค

ฟอร์ ท ดอดจ์ แอนิมัลเฮ็ลธ์ (ไทยแลนด์ ) จก บริษัท โทร. 0-2670-0900 เวทอินเตอร์ ฟาร์ มา จก บริษัท โทร. 0-2383-5017

ซี ยู อกรี เวท (ไทยแลนด์ ) จก บริษัท โทร. 0-3844-4850 บ้านบึง ชลบุรี อินเตอร์ ฟีดเทค (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2937-4888 จตุจักร กรุงเทพฯ กรุ งเทพเวทดรั ก จก บริษัท โทร. 0-2673-2728 สาทร กทม คลีนิคชัยนาทสัตวแพทย์ โทร. 0-5641-6406 คอสอินโทรเท็ค จก บริษัท โทร. 0-2511-5700-1 จตุจักร กทม จริยา รพ รั กษาสัตว์ โทร. 0-4424-3245 จักรมาร์ ตนิ อินเตอร์ เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-2714-9161-2 วัฒนา กทม จันทบุรีรวมมิตรประมง จก บริษัท โทร. 0-3943-1604 จีเอชบราเดอร์ จก บริษัท โทร. 0-2237-5955-6 บางรัก กทม เจ ซี ไบโอ แอนด์ เคมีคอลส์ โทร. 0-2627-5281 เจริญโภคภัณฑ์ อนิ -เอ็กซ จก บริษัท โทร. 0-2675-9482 สาทร กทม โจเฟรนด์ จก บริษัท โทร. 0-2275-8454 ช เกษตรภัณฑ์ ร้ าน โทร. 0-7538-8111 ชอว์ ปิ ง จก บริษัท โทร. 0-2891-3248-9 ธนบุรี กทม เชอริ่ง-พลาว แอนิมัล เฮ็ลธ จก บริษัท โทร. 0-2254-8316 ปทุมวัน กทม

ซี เอช โปรดักส์ ร้ าน โทร. 0-7538-8026 ซี เอช โปรดักส์ ร้ าน โทร. 0-7538-8026 นครศรีธรรมราช ดีทแฮลม์ เทรดดิง้ จก บริษัท โทร. 0-2332-7140-63 บางนา กทม เดอะโพรเฟชชั่นแนลเวทโพรดักส์ จก บริษัท โทร. 0-2980-0621 ฮะเฮงล้ ง ร้ าน โทร. 0-2224-4377 l หมวดสัตว์ เลี้ยง-ของใช้

ขายส่ ง และผู้ผลิต

กิตติศักดิ์ เพ็ทมาร์ ท โทร. 0-2982-9781 กู๊ด บอย เยาวราช โทร. 0-2623-0404 เก้ าพี่น้อง ฟาร์ ม โทร. 0-3223-1174 โพธาราม ราชบุรี ควอลิตเี ้ วทโปรดักท์ จก บริษัท โทร. 0-3842-1699 บางละมุง ชลบุรี จุฑาวรรณ จก บริษัท โทร. 0-3857-0445-51 บางปะกง ฉะเชิงเทรา เจริญโภคภัณฑ์ อีสาน จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-4220-1090-2 เจ้ หงษ์ โทร. 0-2594-4538 จตุจักร กทม ชอว์ ปิงเทรดดิง้ จก บริษัท โทร. 0-2892-4174


ท�ำเนียบธุรกิจการเกษตรหมวดสัตว์-อุปกรณ์เกี่ยวกับสัตว์ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ซันไชน์ เพ็ท โปรดักส์ โทร. 0-2311-6233 พระโขนง กทม แตงโมเพ็ทช็อพ ร้ าน โทร. 0-5431-9044 เมืองล�ำปาง ล�ำปาง ทรอทอราวด์ จก บริษัท โทร. 0-2271-1231 พญาไท กทม ทริพเพิล เอท วี ไอ พี โทร. 0-2616-9888 พญาไท กทม ทีมไฟว์ หจก โทร. 0-2428-3027 จอมทอง กทม ไทยถาวร (ไทเฮงหลี) โทร. 0-2214-1805 ปทุมวัน กทม ลูน่าลีน่า จก บริษัท โทร. 0-2438-2234 ธนบุรี กทม วังแก้ วฟาร์ ม โทร. 0-5545-1258-9 ตรอน อุตรดิตถ์ วิสันต์ ฟาร์ ม โทร. 0-4466-1027 บุรีรัมย์ เวิลด์ เพ็ท อินเตอร์ เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-2384-2745 โวชองฟาร์ ม จก บริษัท โทร. 0-3540-2261 สหกรณ์ ผ้ ูเลีย้ งสุกรอุตรดิตถ์ จก โทร. 0-5541-2815 อุตรดิตถ์ สิทธิ์พศิ าลฟาร์ ม (84) จก บริษัท โทร. 0-3424-1237 เอ็นเพอเรอร์ เพนกวินอิมพลิเมนท์ จก บริษัท โทร. 0-2440-0041-3

เอฟเวอร์ ไซน์ น่ ิงอินเกรเดียน จก บริษัท โทร. 0-2440-0039-40 คลองสาน กทม เอส พี เค ฟาร์ ม โทร. 0-3558-9328 เอส ไอ พี สยามอินเตอร์ แปซิฟิค จก บริษัท โทร. 0-2360-5065 ลาดกระบัง กทม ฮันเตอร์ กรุ๊ ป หจก โทร. 0-2719-6780-3 ห้วยขวาง กทม ฮันเตอร์ กรุ๊ ป หจก โทร. 0-3857-5417 แปลงยาว ฉะเชิงเทรา l หมวดสัตว์ เลี้ยง-จ�ำหน่ าย

อาหารและอุปกรณ์

กิตติศักดิ์ เพ็ทมาร์ ท โทร. 0-2982-9781 ปากเกร็ด นนทบุรี เจ้ หงษ์ โทร. 0-2594-4538 จตุจักร กทม ซิกซ์ กรู มมิ่ง โทร. 0-2640-4080 พญาไท กทม โดเบอร์ แมน ซีเกอร์ ออฟ ไทยแลนด์ โทร. 0-2583-3432 ปากเกร็ด นนทบุรี ไทยแลนด์ ด็อก เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ โทร. 0-2961-7739 ปากเกร็ด นนทบุรี สยามเอเวียน แอนด์ ฟาวน่ า จก บริษัท โทร. 0-2615-7770

l หมวดพันธุ์สุกร-จ�ำหน่ าย

สมาคมผู้ค้าสุกรช�ำแหละไทย โทร. 0-2226-3751-4 โทรสาร. 0-2226-3754 บริษัท วี.ซี.เอฟ.กรุ๊ ป จ�ำกัด โทร./โทรสาร. 0-3222-8452 บริษัท จีรศักดิ์ฟาร์ ม จ�ำกัด โทร. 0-4525-5607 กิ่ง อ.สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี พรชัย ฟาร์ ม โทร. 0-1829-8425 โพธาราม ราชบุรี บริษัท ฟิ นนอร์ เอเชีย จ�ำกัด โทร. 0-2998-2916 ประสานพันธุ์สุกร โทร. 0-3425-8225 ปราณีฟาร์ มสุกร โทร. 0-3425-1290 ฟาร์ มหมูป่าบ่ อทอง โทร. 0-2527-3019 พันธุ์สุกรไทย-เดนมาร์ ค โทร. 0-2361-4041 ฟาร์ มสุกรลิม้ เซีงเส็ง โทร. 0-3424-2830 ฟาร์ มสุกรบรรยง โทร. 0-3425-1952 ฟาร์ มสุกร กิจเจริญ โทร. 0-3424-2275 สุขสงวนฟาร์ มสุกร โทร. 0-3432-1631

l หมวดสัตว์ เลี้ยง

ผู้จำ� หน่ าย

หนองตม บางแก้ ว โทร. 08-1320-3474, 0-5535-8335 วังน�ำ้ เขียว เดียร์ ฟาร์ ม โทร. 0-9717-1898 วังน�้ำเขียว นครราชสีมา รามาเคน ฟาร์ ม โทร. 0-3245-9167 แก่งกระจาน เพชรบุรี กรุ งเทพ อาหารสัตว์ จก บริษัท โทร. 0-3886-5121-4 เมืองระยอง ระยอง กรุ งเทพฟาร์ มเพาะเลีย้ งสัตว์ น�ำ้ จก บริษัท โทร. 0-7538-9357 กรุ งเทพฯ อาหารสัตว์ จก บริษัท โทร. 0-3852-0717 กรุ งสยามฟาร์ ม (1992) จก บริษัท โทร. 0-2919-6224 เกาะมดฟาร์ ม โทร. 0-7738-9004 สุราษฎร์ธานี โกลบอลอะโกรเทคโนโลยี จก บริษัท โทร. 0-2688-6461 บางคอแหลม กทม ไก่ ศรี พฒ ั นา โทร. 0-3221-1054 บ้านโป่ง ราชบุรี คิดตี ้ ฟาร์ ม โทร. 0-2519-3509 บึงกุ่ม กทม บุญมี ศรี ชาวไร่ แผง โทร. 0-2745-5002 บางนา กทม

Tourist&Buseness

Agriculture and Cooperatives

109


ท�ำเนียบธุรกิจการเกษตรหมวดสัตว์-อุปกรณ์เกี่ยวกับสัตว์ บุณฑริกฟาร์ ม โทร. 0-4537-6060 อุบลราชธานี เบิร์ดแลนด์ จก บริษัท โทร. 0-2716-5866 ห้วยขวาง กทม ป ปลางาม ร้ าน โทร. 0-5541-4749 ประมงไทยทะเล จก บริษัท โทร. 0-2212-3541 ประเวชฟาร์ ม โทร. 0-4327-2391 บ้านไผ่ ขอนแก่น ปรี ชา ฟาร์ มนครปฐม โทร. 0-3425-2581 ปั ทมาฟาร์ ม โทร. 0-2331-5428 วัฒนา กทม เป๋งคุณ ร้ าน โทร. 0-3425-4992-3 นครปฐม เปรมกมลพันธุ์ปลา ฟาร์ ม โทร. 0-4271-2311 พันธุ์สุกรไทย-เดนมาร์ ค จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-2361-4042-9 บางนา กทม สังคมฟาร์ ม โทร. 0-5663-1750 พิจิตร สี่แสงวัฒนา ร้ าน โทร. 0-3438-5675 สามพราน นครปฐม สุทธิ ศูนย์ ค้ ุม โทร. 0-3430-5950 สุธาทิพย์ ร้ าน โทร. 0-5571-1097 โฮ่ ง โฮ่ ง โฮ่ ง โทร. 0-1660-5570 สุรินทร์ โฮ่ ง โฮ่ ง โฮ่ ง โทร. 0-9745-8118

110 ๑ ใน...เกษตรและสหกรณ์ ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ โฮ่ ง โฮ่ ง โฮ่ ง โทร. 0-1599-2644 หาดใหญ่ สงขลา โฮ่ ง โฮ่ ง โฮ่ ง เพ็ทช๊ อบ จก บริษัท โทร. 0-9870-8879 บางกะปิ กทม โฮ่ ง โฮ่ ง โฮ่ ง เพ็ทช๊ อบ จก บริษัท โทร. 0-2939-4938 จตุจักร กทม l หมวดอาหารสัตว์

ขายส่ งและผู้ผลิต

ลีพฒ ั นาผลิตภัณฑ์ จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-2632-7232-50 บางรัก กทม กระบี่เคียงเส็ง หจก โทร. 0-7563-1550-1 เมืองกระบี่ กระบี่ กรี นแอนด์ โกรวท์ เทรดดิง้ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2208-9732-3 ราชเทวี กทม กรุ งเทพโปรดิว๊ ส จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-3522-5039 ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา กรุ งเทพโปรดิว๊ ส์ จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-5358-1617 เมืองล�ำพูน ล�ำพูน กรุ งเทพโภคภัณฑ์ จก บริษัท โทร. 0-2807-7161 หนองแขม กทม กรุ งเทพอาหารสัตว์ จก บริษัท โทร. 0-3934-3857-61 กรุ งเทพอาหารสัตว์ จก บริษัท โทร. 0-2673-1146 สาทร กทม คาร์ กลิ ล์ สยาม จก บริษัท โทร. 0-2263-2901-39 ปทุมวัน กทม

คาร์ กลิ ล์ สยาม จก บริษัท โทร. 0-3859-3104-10 คาร์ กลิ ล์ สยาม จก บริษัท โทร. 0-3425-4227-8 เคซีเอสฟาร์ มาติค จก บริษัท โทร. 0-2571-3957-8 เคมัชอินดัสตรี จก บริษัท โทร. 0-2996-8726 ดอนเมือง กทม เควี เพ็ทแคร์ จก บริษัท โทร. 0-2885-7664-5 ทวีวัฒนา กทม จั่วฮะ ร้ าน โทร. 0-4446-1165 นครราชสีมา จิวเลี่ยงเส็ง ร้ าน โทร. 0-3242-5593 จีระฟาร์ ม โทร. 0-4331-1391 ขอนแก่น เจ ที เจริญไทย จก บริษัท โทร. 0-5541-2995 เจนธุรกิจอุสาหกรรม จก บริษัท โทร. 0-5358-1123 ล�ำพูน เจริญพาณิชย์ ร้ าน โทร. 0-5555-6187 เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-7433-3018-20 หาดใหญ่ สงขลา สแตนดาร์ ดมารี นโปรดักส์ จก บริษัท โทร. 0-2906-8960 มีนบุรี กทม 103 ผลิตอาหารสัตว์ จก บริษัท โทร. 0-2361-5891-4 บางนา กทม เหรี ยญทองฟี ด (1992) จก บริษัท โทร. 0-2437-5002 เหรี ยญทองอาหารสัตว์ จก บริษัท โทร. 0-2461-1437

แหลมทองผลิตภัณฑ์ อาหาร จก บริษัท โทร. 0-2420-1264 แหลมทองผลิตภัณฑ์ อาหาร จก บริษัท โทร. 0-2251-9216 ราชเทวี กทม อกริไทยแอนด์ คอนซัลแทนต์ จก บริษัท โทร. 0-3558-1123 อกริฟิดแอนด์ ไลฬสต๊ อค จก บริษัท โทร. 0-2970-7425-6 บางเขน กทม อโกรไทย จก บริษัท โทร. 0-2811-9049 อโกรโนวา จก บริษัท โทร. 0-2809-6641-5 อโกรเมด จก บริษัท โทร. 0-2802-6616 บางแค กทม อินเทคค์ ฟีด จก บริษัท โทร. 0-3485-1211 เอเซีย สตาร์ แลป จก บริษัท โทร. 0-3482-3277 เอเซียปศุสัตว์ แม่ โจ้ ร้ าน โทร. 0-5324-7725 เอฟเวอร์ สตรองแอนนิมอลเฮลท์ จก บริษัท โทร. 0-2862-1151-2 คลองสาน กทม เอ็มวีคอมเมอร์ เชียล จก บริษัท โทร. 0-2747-4176-8 เอส ที ซี ฟี ด จก บริษัท โทร. 0-3853-1863-5 เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จก บริษัท โทร. 0-3235-8274 ปากท่อ ราชบุรี


ท�ำเนียบธุรกิจการเกษตรหมวดสัตว์-อุปกรณ์เกี่ยวกับสัตว์ แอควาสตาร์ จก บริษัท โทร. 0-7439-1164 ระโนด สงขลา แอล พี ฟิ ดล์ เทค (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-5358-1231 แอลพีฟีดส์ เทค (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2721-4869 สวนหลวง กทม โอเชี่ยน ฟี ด จก บริษัท โทร. 0-2233-2065 บางรัก กทม เฮกซ่ าไทยแลนด์ จก บริษัท โทร. 0-4435-2165 เฮคซากอน จก บริษัท โทร. 0-2758-3232 l หมวดอาหารสัตว์

หัวเชื้อและอาหารผสม

กระถินยินดีสามง่ าม โรงโม่ โทร. 0-3438-1777 ดอนตูม นครปฐม บางกอกแร้ นซ์ จก บริษัท โทร. 0-3564-1435-9 ประวิทย์ อาหารสัตว์ จก บริษัท โทร. 0-2521-2247 บางเขน กทม ผลิตขนไก่ ป่นไทย จก บริษัท โทร. 0-2862-3319 คลองสาน กทม อุตสาหกรรมกระดูกสัตว์ จก บริษัท โทร. 0-3535-6091 เอเซียอาหารสัตว์ (1982) จก บริษัท โทร. 0-3425-0179 เอสซีฟีดมิล โทร. 0-3838-7061-2 เมืองชลบุรี ชลบุรี

เอสอาร์ เจริญกิจ จก บริษัท โทร. 0-2251-2117 คลองเตย กทม แอล ที เอ็น อินเตอร์ เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-2675-5678-81 สาทร กทม l หมวดอาหารอุปกรณ์

และเครื่ องใช้ ส�ำหรั บ ผลิตภัณฑ์

ยู.ซี.อี. เอ็นจิเนียริ่ง หจก โทร. 0-2950-4156 อ.เมือง นนทบุรี เจ.วี.พี. (ไทยแลนด์ ) จก บริษัท โทร. 0-2749-4348 พี.พี.ฟาร์ ม อะกริอนิ ดัสทรี จก บริษัท โทร. 0-2987-9877 ก เกษตรภัณท์ ร้ าน โทร. 0-7533-3027-8 เกียรติพนู ผล จก บริษัท โทร. 0-3428-9881-2 โง้ วเชียงตง (1995) จก บริษัท โทร. 0-3428-4637-8 จารุ กจิ ฟี ด จก บริษัท โทร. 0-3424-4373 ดอสเมติกเอเชีย จก บริษัท โทร. 0-2674-9758 ทูลลิ่งซิสเต็มส์ แอนด์ เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-2923-8361 ไทย-นีโอ ไบโอเทค จก บริษัท โทร. 0-2332-3517-8

ไทรอัมฟ์ สเปเชียล ทูลส์ แอนด์ สตีล จก บริษัท โทร. 0-2236-7486 บางรัก กทม ปั กธงชัยปศุสัตว์ ร้ าน โทร. 0-4444-1276 พนัสโพลทรี่ จก บริษัท โทร. 0-3846-1683 พนัสนิคม ชลบุรี พนัสโพลทรี่ จก บริษัท โทร. 0-3847-0297 บ่อทอง ชลบุรี พนัสโภคภัณฑ์ จก บริษัท โทร. 0-3878-7406-9 พนัสนิคม ชลบุรี พิกเทคไทย จก บริษัท โทร. 0-3421-8957

่ รึกษา l หมวดทีป ด้ านโรงฆ่ าสัตว์

เอ แอนด์ ดับบลิว แมชชีนเนอรี่ ซิสเต็ม จก บริษัท โทร. 0-5324-5484, 0-5385-1158, 08-9191-6644 โทรสาร. 0-5324-5484 l หมวดวัวงาม

จันทราชาลี ฟาร์ ม(ฟาร์ มโคเนือ้ OT) โทร. 0-4280-7213, 08-1791-6296 นิธิเดช ฟาร์ ม สกลนคร โทร. 08-1975-2059, 0-4298-9408 ฟาร์ มปรี ดี โทร. 08-9258-5131 วิรัตน์ ฟาร์ มบราซิล โทร. 08-9881-2484

ฟาร์ มเบญจะ โทร. 0-2998-7305, 08-6552-9090 โทรสาร. 0-2998-7305 น้ องต้ าฟาร์ ม โทร. 08-6078-4525, 08-1851-4569 ศูนย์ สาธิตการผลิตโคเนือ้ ครบวงจร (คาวบอยแลนด์ ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก�ำแพงแสน ต.ก�ำแพงแสน อ.ก�ำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 โทร. 0-3435-2046-7 โทรสาร. 0-3435-2046 เจริญจริงจริงฟาร์ ม โทร. 08-1290-3770 วิเชียร แป้นสมบูรณ์ โทร. 08-9251-4460 อุดมสุขฟาร์ ม โทร. 08-1829-1111 โทรสาร 0-3267-1146 E-mail : auykeeyeevi@hotmail.com www.aeoeilties.com/udomsukfarm พล แดรี่ ฟาร์ ม (โคนม) โทร. 0-9542-3097 มวกเหล็ก สระบุรี สหกรณ์ โคนมวังน�ำ้ เย็น จก โทร. 0-3725-1862-3 วังน�้ำเย็น สระแก้ว สหกรณ์ โคนมไทย-เดนมาร์ ค จก โทร. 0-3626-7950 พระพุทธบาท สระบุรี บ้ านตาดพันธมิตรสิงห์ บุรีฟาร์ ม คุณพ่อบุญชู 08-1873-3237 คุณบุญเยี่ยม อุปชัย 08-1554-5858 คุณณรงค์ บุญเลิศ (เปี๊ยก) 08-9083-6945

Tourist&Buseness

Agriculture and Cooperatives

111


ท�ำเนียบธุรกิจการเกษตรหมวดสัตว์-อุปกรณ์เกี่ยวกับสัตว์ คุณคมสัน รุ่งศรีรัตน์ 08-5098-8095 สหกรณ์ โคนมบ้ านบึง จก โทร. 0-3829-7319-20 บ้านบึง ชลบุรี เกษตรกรผู้เลีย้ งโคนมปากช่ อง จก โทร. 0-4431-2904 ปากช่อง นครราชสีมา ปิ่ นเจริญฟาร์ ม โทร. 08-7014-6206, 08-1931-3209 E-mail : bubpha_th@hotmail.com อินทราชฟาร์ ม โทร. 08-1609-9842 วิชาญฟาร์ ม โทร. 08-1988-3865, 08-1061-9657

112 ๑ ใน...เกษตรและสหกรณ์ ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

ออมทรั พย์ ฟาร์ ม โทร. 08-1754-1256, 08-1946-1744 นพดลฟาร์ ม โทร. 08-7854-5983, 08-7854-5982 เอกปทุมฟาร์ ม โทร. 08-9913-7987 ครู ทองเจริญฟาร์ ม โทร. 08-7167-1388, 08-9509-3899 ปราโมทย์ ฟาร์ ม โทร. 08-1408-9810 ยิ่งเจริญฟาร์ ม โทร. 08-4766-6668 บ้านเขวา ชัยภูมิ ชุตกิ าญจน์ ฟาร์ ม

โทร. 08-1983-6883, 08-9722-8930 สิริลักษณ์ ฟาร์ ม โทร. 08-1790-9087 เมือง สุรินทร์ พระพุทธบาทฟาร์ ม โทร. 08-1659-5170 ธ.เจริญฟาร์ ม โทร. 08-1912-0018 คลองหลวงฟาร์ ม โทร. 08-1805-8122, 08-3786-7505 แก่ นทองฟาร์ ม โทร. 08-6864-9592, 08-1862-2392 บรรพตฟาร์ ม โทร. 0-4389-9329, 08-1708-1036,

08-1975-8627 เจริญรุ่ งเรื องฟาร์ ม (คุณฮิน้ เฮงเส็ง) โทร. 08-7927-4949, 08-1704-4448 ฉวีฟาร์ ม โทร. 08-1916-9364, 08-1880-9594 ปี แอร์ ฟาร์ ม โทร. 08-1409-9823, 08-4413-3144 โพธาราม ราชบุรี ก�ำนันสมบัตฟ ิ าร์ ม โทร. 08-1735-7817, 08-6323-1971 สุริศรี ฟาร์ ม โทร. 08-1687-9955, 08-1589-4999


ท�ำเนียบธุรกิจการเกษตรหมวดสัตว์-อุปกรณ์เกี่ยวกับสัตว์

Tourist&Buseness

Agriculture and Cooperatives

113


ท�ำเนียบธุรกิจการเกษตรหมวดสัตว์-อุปกรณ์เกี่ยวกับสัตว์

114 ๑ ใน...เกษตรและสหกรณ์ ท่องเที่ยว&ธุรกิจ


ท�ำเนียบธุรกิจการเกษตรหมวดการค้าผลผลิต-แปรรูปทางการเกษตร

หมวดการค้าผลผลิต แปรรูปทางการเกษตร

Tourist&Buseness

Agriculture and Cooperatives

115


ท�ำเนียบธุรกิจการเกษตรหมวดการค้าผลผลิต-แปรรูปทางการเกษตร l หมวดของกิน-ของฝาก

บริษัท พี.วาย.ฟู้ด จ�ำกัด ที่ตั้ง : 408 หมู่ 7 ซ.วิทยุการบิน ซ.เทศบาลบางปู 59 ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 Tel. 0-2323-1798, 0-2709-1190-1, 08-1666-2000 Fax. 0-2709-0792

กลุ่มสตรี ทอผ้ าบ้ านเขาเต่ า ที่ตั้ง : หมู่บ้านเขาเต่า ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ Tel. 0-3257-2351, 08-9260-0867, 08-9743-2559

หอยจ๊ อแม่ วรรณา ที่ตั้ง : สาขา 1 105 ถ.มาบมะยม ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี สาขา 2 รามค�ำแหง 24 ตลาดเสรีหัวหมาก Tel. 09-0568-5692, 08-1907-5095

ดู AD 4 สี หน้ า 9

ดู AD 4 สี หน้ า 12

ดู AD 4 สี ปกหน้ าใน

จ่ าวิรัช OUTLET ปลาร้ าทรงเครื่ อง ที่ตั้ง : 54 หมู่ 1 ต.ท่าน�้ำอ้อย อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ Tel. 0-5638-1111, 08-1394-1999, 0-5626-7499

เค้ กมะตูม ที่ตั้ง : 28/11 ซ.14 ถ.ศรีโสธรตัดใหม่ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel. 08-1658-4542, 0-3851-5180, 0-3851-1783

กลุ่มกระยาสารท กาละแม แม่ ทองแถมสตรี บ้านคลองเหนือ ที่ตั้ง : 15/1 หมู่ 2 ถ.ปราจีนบุรี-บ้านสร้าง ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี Tel. 0-3740-2181, 08-1449-3306 l หมวดผลิตภัณฑ์ สมุนไพร

ดู AD 4 สี หน้ า 15

ทองม้ วนแม่ อ๊ ูด ที่ตั้ง : 109/1 หมู่ 3 ต.แสงอรุณ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77103 Tel. 08-9745-3280, 08-3053-3163 การแพทย์ แผนไทย โรงพยาบาลอู่ทอง ที่ตั้ง : ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 Tel. 0-3556-5554, 0-3555-1422 ต่ อ 141, 112, 0-3555-1422 ต่ อ 333

ปลาดุกแดดเดียว ที่ตั้ง : 5 หมู่ 2 ต.บัวปากท่า อ.บางเลน จ.นครปฐม ตลาดวัดไผ่โรงวัว ท่าน�้ำปทุม Tel. 08-9836-6904 ปลาส้ มฟั ก ประกอบสมจิตร์ ที่ตั้ง : 105 หมู่ 5 ต.บ้านกล้วย อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี Tel. 0-3647-1545, 08-0426-6467

คุ๊กกีท้ านตะวัน ที่ตั้ง : 20 หมู่ 2 ถ.พัฒนานิคม ต.ชอนน้อย อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15140 Tel. 08-1804-1059, 08-1949-2306

116 ๑ ใน...เกษตรและสหกรณ์ ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

สมุนไพร ดิน น�ำ้ ป่ า ที่ตั้ง : 50 หมู่ 11 ต.วังน�้ำเขียว อ.วังน�้ำเขียว จ.นครราชสีมา Tel. 09-5939-4216 ............................................................ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน แม่ บ้านเกษตรกรหลักหก ที่ตั้ง : 71/1 หมู่ 6 ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี Tel. 08-1628-9082, 0-2536-2326

ดู AD 4 สี หน้ า 37

กลุ่มสตรี ศรี มาลัย ที่ตั้ง : 26 หมู่ 11 ต.บ้านกรด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160 Tel. 08-9806-5526, 08-5180-9915

ร้ านแผ่ นฟ้า ที่ตั้ง : 54/122 หมู่ 13 ซ.นวมินทร์ 70 (11-3) ถ.นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240 Tel. 08-5181-2477

ดู AD 4 สี หน้ า 14

ดู AD 4 สี หน้ า 9

พันท้ ายนรสิงห์ ที่ตั้ง : 99 หมู่ 2 ต.กาหลง อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 08-1942-4658, 0-3481-1400 ต่ อ 211, 212

The Legend group ที่ตั้ง : 8 ซ.ก�ำนันแม้น 13 แยก 13 ถ.เอกมัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150 Tel. 08-6903-0991

ร้ าน ม.ถวิลโอสถ

ที่ตั้ง : 221/140-142 (หมู่บ้านเหนือลิขิต 1) หมู่ 2 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

Tel. 0-3832-2085, 08-6340-7096, 08-1782-1169 Fax. 0-3832-3960

ปรางพิทกั ษ์ สมุนไพร ที่ตั้ง : 85/301 หมู่ 10 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร Tel. 08-5065-2607


ท�ำเนียบธุรกิจการเกษตรหมวดการค้าผลผลิต-แปรรูปทางการเกษตร l หมวดจ�ำหน่ ายผ้ าไหม

ภัคพิภาไหมไทย ที่ตั้ง : ถ.สาริกา-นางรอง ฝั่งซ้ายมือจากแยกไฟแดงบุ่งกระเบา ก่อนถึงแม็คโครนครนายก 100 เมตร Tel. 09-7246-1535, 0-3731-6767

ดู AD 4 สี หน้ า 14

l หมวดการค้ าผลิตผล

การเกษตร

ก กังวาน พาณิชย์ หจก โทร. 0-2221-4566 สัมพันธวงศ์ กทม ก เจริญ ร้ าน โทร. 0-4325-1247 ขอนแก่น ก พานิชย์ ร้ าน โทร. 0-4431-1000 นครราชสีมา ก พืชผล โทร. 0-4566-1161-2 กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ ก ฮะง้ วน โทร. 0-3424-1722 นครปฐม ก๊ กกี่ ร้ าน โทร. 0-4567-9071-2 ขุนหาญ ศรีสะเกษ ก๊ กกี่ (สหกิจ) โกดัง โทร. 0-4567-9073 ศรีสะเกษ กรเดชพืชผล โทร. 0-4459-1081 สุรินทร์ กรี นเวย์ ร้ าน โทร. 0-2668-3819 ดุสิต กทม กรุ งทอง หจก โรงสีไฟ โทร. 0-4323-6055 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น กลุ่มเกษตรกรท�ำนาตะโหมด โทร. 0-7463-2340 ตะโหมด พัทลุง กลุ่มเกษตรกรท�ำนาท่ าบัว โทร. 0-5665-9157 โพทะเล พิจิตร กลุ่มเกษตรกรท�ำนาบ้ านระกาศ โทร. 0-2337-6587 บางบ่อ สมุทรปราการ กลุ่มเกษตรกรท�ำนาเป๊าะ โทร. 0-4568-9144 บึงบูรพ์ ศรีสะเกษ กลุ่มเกษตรกรท�ำไร่ น�ำ้ บ่ อหลวง โทร. 0-5383-6037 สันป่าตอง เชียงใหม่ กลุ่มเกษตรกรท�ำไร่ สมัย โทร. 0-5429-6202 สบปราบ ล�ำปาง กลุ่มเกษตรกรท�ำสวนควนทอง โทร. 0-7552-8932 ขนอม นครศรีธรรมราช กลุ่มเกษตรท�ำนาท่ าแดง

โทร. 0-5678-3132 หนองไผ่ เพชรบูรณ์ กลุ่มเกษตรท�ำไร่ แม่ แฝกใหม่ โทร. 0-5384-8593 สันทราย เชียงใหม่ กลุ่มเกษตรรุ่ งเรื องพืชผลจก บริษัท โทร. 0-2267-7272 บางรัก กทม กลุ่มแม่ บ้านเกษตรกร ร้ าน โทร. 0-2618-5460 จตุจักร กทม กวีพชื ผล ร้ าน โทร. 0-4566-1045 ศรีสะเกษ กิจชัย แสนกลาง แผง โทร. 0-4234-3615 อุดรธานี กิจชัยพืชผล ร้ าน โทร. 0-4567-9064 ศรีสะเกษ กิจถาวรพืชผล โทร. 0-4438-9357 นครราชสีมา เกียรติคุณพานิช ร้ าน โทร. 0-3844-3262 บ้านบึง ชลบุรี เกียรติชัย โทร. 0-4569-1243-4 อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ เกียรติพริ ุ ฬห์ ร้ าน โทร. 0-2221-3221 สัมพันธวงศ์ กทม เกียรติเฟื่ องกิจเกษตรล้ านนา จก บริษัท โทร. 0-2331-9863 พระโขนง กทม เกียรติสงวน หจก โทร. 0-5577-1234-9 ขาณุวรลักษบุรี ก�ำแพงเพชร เกียอู๋ ร้ าน โทร. 0-3659-1299 บางระจัน สิงห์บุรี เกือ้ กูลการสุรา หจก โทร. 0-3726-9013 สระแก้ว ชอติกพืชผล หจก โทร. 0-4451-2570 สุรินทร์ ชัชวาลออร์ คดิ จก บริษัท โทร. 0-3448-0584 บ้านแพ้ว สมุทรสาคร ตาวักกัลการเกษตร หจก โทร. 0-7781-1764 เมืองระนอง ระนอง ติง้ เซ้ ง โรงอัดมันเม็ด โทร. 0-4341-4057 พล ขอนแก่น เต็กเส็ง ร้ าน โทร. 0-7429-1998 สงขลา เต็กฮั่วเซีย้ ง โทร. 0-5324-1851 เชียงใหม่ เต็กฮั่วฮวด 4 โรงสี โทร. 0-5634-2054-5 พยุหะคีรี นครสวรรค์ เต๊ กเซีย ร้ าน โทร. 0-3233-7527 ราชบุรี เต็งซุ่ยฮวด ร้ าน โทร. 0-5568-1046 สุโขทัย เตียกวงเส็ง ร้ าน

โทร. 0-5324-2721 เชียงใหม่ ทวีชัยพืชผล ร้ าน โทร. 0-4532-1019 อุบลราชธานี ทวีโชค ร้ าน โทร. 0-4466-1274 ล�ำปลายมาศ บุรีรัมย์ ทวีโชคพาณิชย์ ร้ าน โทร. 0-4325-1390 ขอนแก่น ทวีผล ร้ าน โทร. 0-5525-9007 เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก ทวีผล ร้ าน โทร. 0-4228-1073-4 บ้านผือ อุดรธานี บุรีรัมย์ ตงั ้ กิมใช้ หจก โทร. 0-4463-1291 นางรอง บุรีรัมย์ บุหงาพานิช ลานมัน โทร. 0-4386-1337 สมเด็จ กาฬสินธุ์ บู๊เชียงแซ่ โค้ ว สนง โทร. 0-2221-2562 สัมพันธวงศ์ กทม เบญจพรรณ ร้ าน โทร. 0-3643-1510 หนองม่วง ลพบุรี ร้ านประสิทธิ์จกั รสาน โทร. 0-2978-0610, 08-1303-9731, 08-1995-4622 โทรสาร 0-2978-0610 รุ่ งเรื องผล จก บริษัท โทร. 0-3751-3058, 08-1940-9302, 08-9543-4333 โทรสาร 0-3751-3234 พรทิพย์ พชื ผล โทร. 0-4247-1164 หนองคาย พรเทพ ร้ าน โทร. 0-3626-6515 สระบุรี พี ดี ไอ เทรดดิง้ จก บริษัท โทร. 0-2691-3579 ห้วยขวาง กทม พี ที ฟู้ดสตัฟส์ จก บริษัท โทร. 0-3430-1670 บางเลน นครปฐม อ เลิศพืชผล โกดัง โทร. 0-5673-1330 เพชรบูรณ์ อโกรไจแอ้ น จก บริษัท โทร. 0-2718-3748-9 สวนหลวง กทม เอือ้ มพร ลานมัน โทร. 0-4464-1254 บุรีรัมย์ ฮ พยุห์ ร้ าน โทร. 0-4560-7044 พยุห์ ศรีสะเกษ ฮกฮวดพืชผล โทร. 0-4567-1064 ขุขันธ์ ศรีสะเกษ ฮงเซ่ งเฮง ร้ าน โทร. 0-5324-2458 เชียงใหม่ ฮั่งเส็งพืชผล ร้ าน โทร. 0-5626-1813-4 ตาคลี นครสวรรค์ ฮั่วเชียง ร้ าน โทร. 0-4548-9052 อุบลราชธานี ฮั่วเซ่ งฮง ร้ าน โทร. 0-3646-1548

ชัยบาดาล ลพบุรี ฮั่วแซพืชผล ร้ าน โทร. 0-4439-1145 นครราชสีมา ฮั่วหลี โทร. 0-5621-2827 นครสวรรค์ ฮั่วฮงพืชผล หจก โทร. 0-2221-3680 สัมพันธวงศ์ กทม ฮุยพานิช โทร. 0-4451-1871 เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ เฮง เฮง การเกษตร ร้ าน โทร. 0-3626-6580 พระพุทธบาท สระบุรี เฮงพาณิชย์ ร้ าน โทร. 0-4544-1123 พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี เฮงพืชผล โทร. 0-4238-7556 วังสามหมอ อุดรธานี เฮงวัฒนา ร้ าน โทร. 0-3553-1088 สุพรรณบุรี l หมวดแปรรู ปอาหาร

เครื่ องดืม่ กระป๋อง

ประจันตคามฟูดส์ หจก โทร. 0-3729-1397 ประจันตคาม ปราจีนบุรี กลุ่มแม่ บ้านเกษตรกรสวนผัก ชัยพฤกษ์ สามัคคี โทร. 0-2448-4886 เกียรติฟ้า จก บริษัท โทร. 0-2395-0731-3 คอนติเนลตอล แปซิฟิก จก บริษัท โทร. 0-2236-8086-5 เจริญอุตสาหกรรม จก บริษัท โทร. 0-2212-3717 ดอยค�ำผลิตภัณ์อาหาร บจ. โทร. 0-2628-9100 เทพประดิษฐุ์ บจ. โทร. 0-2730-1093 l หมวดแปรรู ปอาหาร

แช่ แข็ง

เฮียปิ ง ลูกชิน้ ปลาหมึก ลูกชิน้ ปลา โทร. 08-9533-1559, 0-2758-3823 ไอ.ที.ฟู้ดส์ อินดัสทรี ส์ จก บริษัท โทร. 0-3449-0461-4 อ.เมือง สมุทรสาคร พี.เอส.ฟู้ดโปรดักส์ โทร. 0-2709-1959 ซีโบนันซ่ า หจก โทร. 0-2331-8544 บีเอสแมนูแฟคเจอริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2399-3401 อภิทนุ อินเตอร์ ไพส์ อุตสาหกรรม โทร. 0-2285-0051 ผลิตภัณฑ์ อาหารศรี ไทย บจ. โทร. 0-2312-4289 มณฑาไข่ เค็มไชยา โทร. 0-2530-5267 โคคาฟู้ดส์ อนิ เตอร์ เนชั่นแนล จก โทร. 0-3857-7350 ซี พี ผลิตภัณฑ์ อาหาร จก บริษัท โทร. 0-2631-0464-84 Tourist&Buseness

Agriculture and Cooperatives

117


ท�ำเนียบธุรกิจการเกษตรหมวดการค้าผลผลิต-แปรรูปทางการเกษตร

เซียนหนิง ซีฟ้ ูด จก บริษัท โทร. 0-3245-0335-9 เดลิแม็กซ์ จก บริษัท โทร. 0-2678-2525 ไดโฮ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-3449-0196-7 เทพ คินโช ฟูดส์ จก บริษัท โทร. 0-2237-2450-1 บีเอส แมนนูแฟคเจอริ่ง จก โทร. 0-2399-3401-4 บุญเลิศ ฟู้ด ซัพพลาย จก บริษัท โทร. 0-2376-0453 เบสท์ ซีฟ๊ ูดเซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-3442-5193 ไบรท์ ซี จก บริษัท โทร. 0-3442-6454 แปซิฟิค มารี นฟู๊ด โปรดักส์ จก โทร. 0-3442-3371 แปซิฟิค ห้ องเย็น จก บริษัท โทร. 0-3483-4642-5 แมน เอ โฟรสเซนฟูดส์ จก โทร. 0-2385-7998 ลัคกี ้ ฟูดส์ (ไทย) จก บริษัท โทร. 0-2211-0648 ลัคกีซ้ ูริมโิ ปรดักส์ จก บริษัท โทร. 0-3484-5288-99 วาย ทู เค โฟรเซ่ นฟู้ดส์ จก โทร. 0-3482-7410-1 ห้ องเย็นเอเชี่ยนซีฟ้ ูด จก บริษัท โทร. 0-2249-7544 อักษราฟู๊ดส์ จก บริษัท โทร. 0-3442-2108 อันดามัน ซีฟ้ ูด จก บริษัท

118 ๑ ใน...เกษตรและสหกรณ์ ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

โทร. 0-3482-0125 อายิโนะโมะโต๊ ะโฟรเซ่ นฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-3535-0154-7 l หมวดอาหารอุปกรณ์

และเครื่ องใช้ ส�ำหรั บ ผลิตภัณฑ์

ยู.ซี.อี. เอ็นจิเนียริ่ง หจก โทร. 0-2950-4156 เจ.วี.พี. (ไทยแลนด์ ) จก บริษัท โทร. 0-2749-4348 บางนา กรุงเทพฯ พี.พี.ฟาร์ ม อะกริอนิ ดัสทรี จก บริษัท โทร. 0-2987-9877 ล�ำลูกกา ปทุมธานี l หมวดผลิตภัณฑ์ อาหาร

เค.อาร์ .เอส.สไปร์ ซฟูดส์ จก บริษัท โทร. 0-2959-1448, 0-2531-3084 กวางทองเจริญ จก บริษัท โทร. 0-3551-1557, 0-3552-3425 โทรสาร 0-3552-3426 ธีรวรรณ โทร. 0-3277-0524, 08-6339-2162-3, 08-9770-9380 ร้ านสมปอง อาหารสัตว์ โทร. 08-1948-8363, 0-3649-1509 รุ่ งเรื องผลเขาฉกรรรจ์ หจก โทร. 0-3751-3058,

08-1917-9947 โทรสาร. 0-3751-3234 กลุ่มสตรี และเยาวชนสหกรณ์ ประมง บางจะเกร็ง-บางแก้ ว โทร. 0-3471-6677, 08-7407-2745, 08-1308-9020 โทรสาร 0-3471-6677 ขนมหม้ อแกงแม่ สุชิน โทร. 0-3249-3574, 0-1297-5629 l หมวดสมุนไพร

ผลิตภัณฑ์ เครื่ องส�ำอาง

สมุนไพรสมราญ โทร. 0-2893-1252, 0-2893-0320 สมุนไพรบ้ านบุหลัน โทร. 0-2385-0334 อ.เมือง สมุทรปราการ บริษัท เลยเฮิร์บ ลาโบราโทรี่ ออฟ โอเรี ยลทอล ไบโอ จ�ำกัด โทร. 08-1791-6296, 08-4146-5111 E-mail : loei.herb@windowslive.com สมุนไพรก้ าวพฤกษาพันธุ์ จก บริษัท โทร. 0-2896-1699 บางขุนเทียน กรุงเทพฯ สมุนไพรอาจารย์ ประพันธ์ หจก โทร. 0-2692-2109 ยาสตรี ว่านชักมดลูกตราหมอเส็ง โทร. 0-2939-1104 ป.เวชภัณฑ์ โทร. 0-2754-4095 ห้ างขายยาตราเสือมังกร โทร. 0-2314-5121 ผลิตภัณฑ์ สมุนไพร ดร.สาโรจ บจ. โทร. 0-3521-3868 ผลิตภัณฑ์ อาหารเพื่อสุขภาพ

โทร. 0-2944-3880 อุตสาหกรรมเครื่ องหอม ไทย-จีน จก บริษัท โทร. 0-2952-5380 ก้ องกิจสมุนไพร จก บริษัท โทร. 0-2437-8479 กระจ่ างโอสถ ร้ าน โทร. 0-3558-7522 กลุ่มชุมชนพัฒนา โทร. 08-1321-8552 กวงฮัว้ ร้ าน โทร. 0-4431-1120 กิตติพรเวชภัณฑ์ ร้ าน โทร. 0-3559-5208 โกแคสมาร์ เก็ตติง้ จก บริษัท โทร. 0-2276-0734-5 ง่ วนเฮงหลี ร้ าน โทร. 0-2881-6531 จิวน�ำชัย ร้ าน โทร. 0-4431-1660 จีดบั บลิวเอ็นเตอร์ ไพรส์ จก บริษัท โทร. 0-2643-8229 เจริญศิริพานิชย์ ร้ าน โทร. 0-3451-1109 ชัยไพบูลย์ ร้ าน โทร. 0-4431-1079 ชุนชันเฮา จก บริษัท โทร. 0-2226-1345 ชุนหลี ร้ าน โทร. 0-4424-2583 ซินแซสมุนไพร ร้ าน โทร. 0-7534-3415 โซ้ งเอียะเฮง โทร. 0-3424-1537


ท�ำเนียบธุรกิจการเกษตรหมวดการค้าผลผลิต-แปรรูปทางการเกษตร ดร สาโรช ศูนย์ นครปฐม โทร. 0-3430-5738-9 ดับบลิวเพลส หจก โทร. 0-2613-6579 ตงฮั่วจั่น ร้ าน โทร. 0-2221-8516 ทิพย์ พาณิชร ร้ าน โทร. 0-5642-0272 ทิพย์ โอสถ ร้ าน โทร. 0-3828-2357 ไทยร่ วมอนันต์ จก บริษัท โทร. 0-2235-8284 บ้ านแสงจันทร์ สมุนไพร จก โทร. 0-2579-4226 ปิ ยฟาร์ มาซี ร้ าน โทร. 0-3451-2214 เป้าอันตึง้ ร้ าน โทร. 0-3424-3023 ผลิตภัณฑ์ สมุนไพรไทย จก บริษัท โทร. 0-3572-1445-7 ลูกหมอสุ่น ร้ าน โทร. 0-3221-1762

วนาลี จก บริษัท โทร. 0-2644-5078-9 วัฒนา ร้ าน โทร. 0-4431-1762 ศรี ไพโรจน์ โทร. 0-4431-1177 ศุภณัฐสมุนไพร โทร. 0-2211-2718 ศูนย์ รวมสมุนไพรไทย โทร. 0-2437-3788 สมุนไพรนวลจันทร์ หจก โทร. 0-2642-4571-2 สมุนไพรลานนา ร้ าน โทร. 0-5323-5135 สมุนไพรสุภาภรณ์ อิมปอร์ ต เอ็กซปอร์ ต โทร. 0-2451-2324-7 เสียงเจริญ ร้ าน โทร. 0-4431-1303 หว่ องเฮมฟ่ อ ร้ าน โทร. 0-5323-4686

l หมวดผลิต

และจ�ำหน่ ายผ้ าไหม

อโณชาไหมไทย โทร. 0-3722-3736, 08-1663-0221 บริษัท เผ่ าทอง -ผ้ าพืน้ จ�ำกัด โทร. ๐ ๒๒๕๙ ๒๕๐๖ ปักธงชัยซิลค์ โทร. ๐๘ ๑๔๔๓ ๕๘๙๕ จิระนารั กษ์ ซักผ้ าไหม และรั กษารู ปทรง โทร. ๐ ๒๗๒๑ ๒๘๗๕ ๐๘ ๙๖๖๙ ๒๑๐๔ เลิศลักษณ์ ไหม-ฝ้าย

โทร. ๐๘ ๑๓๓๗ ๔๓๑๔ พรสวัสดิ์/ยุวะภา โทร. ๐ ๒๙๑๒ ๓๓๕๓ ผ้าเพ้นท์ ๐๘ ๓๙๘๑ ๖๕๗๔ ห้ องเสือ้ วรรณีดไี ซน์ โทร. ๐ ๒๒๒๕ ๒๖๐๗ และตัดเย็บชุดไทย ๐ ๒๒๒๒ ๗๔๗๔ ๐ ๒๒๒๖ ๐๑๔๑ สถาบันวรรณีดไี ซน์ โทร. ๐ ๒๔๓๕ ๖๑๘๕

Tourist&Buseness

Agriculture and Cooperatives

119


ท�ำเนียบธุรกิจการเกษตรหมวดการค้าผลผลิต-แปรรูปทางการเกษตร

120 ๑ ใน...เกษตรและสหกรณ์ ท่องเที่ยว&ธุรกิจ


ท�ำเนียบธุรกิจการเกษตรหมวดการค้าผลผลิต-แปรรูปทางการเกษตร

Tourist&Buseness

Agriculture and Cooperatives

121


ท�ำเนียบธุรกิจการเกษตรหมวดการค้าผลผลิต-แปรรูปทางการเกษตร

122 ๑ ใน...เกษตรและสหกรณ์ ท่องเที่ยว&ธุรกิจ


ท�ำเนียบธุรกิจการเกษตรหมวดพืช ผัก ผลไม้ สวนเกษตร ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

หมวดพืช ผัก ผลไม้

สวนเกษตร ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

Tourist&Buseness

Agriculture and Cooperatives

123


ท�ำเนียบธุรกิจการเกษตรหมวดพืช ผัก ผลไม้ สวนเกษตร ท่องเที่ยวเชิงเกษตร l หมวดจ�ำหน่ ายพันธุ์ไม้

บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบชิ ่ ันส์ เอเชีย แปซิฟิก จ�ำกัด ที่ตั้ง : 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 23 ห้อง 2307 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 Tel. 0-2670-0900 Fax. 0-2670-0908 www.vnuexhibitionsap.com

สวนประดับพันธุ์ไม้ ที่ตั้ง : 317 หมู่ 8 ต.วังกะพี้ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ Tel. 09-1935-7484, 08-1379-2584

ดู AD 4 สี หน้ า 13

ดู AD 4 สี ปกหลังนอก สวนสุธินันพันธุ์ไม้ ที่ตั้ง : หมู่ 7 ต.ป่าขะ อ.บ้านนา จ.นครนายก Tel. 08-1903-4042, 08-1902-7328 สวนสุวทิ ย์ พนั ธุ์ไม้ ที่ตั้ง : 77 หมู่ 10 ต.หนองขอน อ.เมือง จ.อุบลราชธานี Tel. 08-9810-0524 (สุวิทย์) 08-9865-8524 (ดา) 08-9898-6420 (ป้าเอ่ น)

ดู AD 4 สี หน้ า 13

ธารทิพย์ พันธุ์ไม้ ที่ตั้ง : 70 ถ.เมืองใหม่ ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 Tel. 08-1975-6979

ดู AD 4 สี หน้ า 40

สวนปาล์ มน�ำโชค ที่ตั้ง : คลอง 11 ถ.รังสิต-นครนายก Tel. 09-6854-9653

ตลิ่งชันพันธุ์ไม้ ที่ตั้ง : 61 หมู่ 7 ต.เด่นใหญ่ อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130 Tel. 08-1823-4521, 08-0579-3545

สวนกล้ วยไม้ ชัยเจริญ (เอนกออร์ คดิ ) ที่ตั้ง : 54 หมู่ 4 ต.บางไทรป่า อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 Tel. 08-9616-1719

โฟมโฟร์ ไม้ ใหญ่ สิงห์ บุรี ที่ตั้ง : 64/5 หมู่ 11 ต.ต้นโพธิ์ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี (ใกล้ศูนย์ศึกษานอกโรงเรียน จ.สิงห์บุรี) Tel. 08-3237-0825, 09-5789-3908

สวนแก้ ววงษ์ นุกูล ที่ตั้ง : 56 หมู่ 3 ต.สาวชะโงก อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110 Tel. 0-3858-4402, 08-9938-9097

สวนสุชาดาพันธุ์ไม้ ที่ตั้ง : 26/1 หมู่ 6 ต.ไม้เค็ด อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี Tel. 09-5543-9034, 08-0722-4472

ดู AD 4 สี หน้ า 46

ดู AD 4 สี หน้ า 6

ดู AD 4 สี หน้ า 11

สวนสายบัวพันธุ์ไม้ ที่ตั้ง : 277/2 หมู่ 2 ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี Tel. 08-1994-8562, 08-1795-7577

ดู AD 4 สี หน้ า 40

ปูพนั ธุ์ไม้ พัทยา ที่ตั้ง : 101/2 หมู่ 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี Tel. 08-1003-2191, 08-1865-5956, 08-1762-1325

สมฤทัย พันธุ์ไม้ ที่ตั้ง : 48 หมู่ 6 ต.ตลาดจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม Tel. 08-9918-2096

สวนสันติไม้ ผลพันธุ์ดี ที่ตั้ง : 1/2 หมู่ 11 ต.คลองจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม Tel. 08-1944-8695

ดู AD 4 สี หน้ า 43

สามชุกเลมอนฟาร์ ม ที่ตั้ง : 112/4 หมู่ 3 ต.หนองผักนาก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130 Tel. 08-3073-6115

ดู AD 4 สี หน้ า 38

สวนสุมาลี ที่ตั้ง : 2/4 หมู่ 5 ต.รางสาลี่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 Tel. 08-7091-8517

สวนมะนาวจ่ าปิ ยะ ที่ตั้ง : 26 หมู่ 7 ต.หนองหัวโพ อ.หนองแซง จ.สระบุรี 18170 Tel. 08-6696-9437

ดู AD 4 สี หน้ า 38

สุนทรปาล์ ม-ซือ้ ขายพันธุ์ไม้ Tel. 08-2293-3324, 08-9513-3388 www.soontronpalm.com

ดู AD 4 สี หน้ า 4

124 ๑ ใน...เกษตรและสหกรณ์ ท่องเที่ยว&ธุรกิจ


ท�ำเนียบธุรกิจการเกษตรหมวดพืช ผัก ผลไม้ สวนเกษตร ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

สวนประสมทรั พย์ ที่ตั้ง : 108/7 หมู่ 5 ต.บางบุตร อ.บางบุตร จ.ระยอง Tel. 08-1377-3056

สวนจ่ าขาว บางคล้ า ที่ตั้ง : แมนพงษ์ ทักภิรมย์ 14/1 ถ.ฤทธิ์ประศาน ต.บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110 Tel. 09-2852-7996

ร้ านพงษ์ พนั ธุ์ไม้ ที่ตั้ง : 28/2 หมู่ 6 ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง Tel. 0-3866-4793, 08-1305-0204

......................................................... สวนศรี ไพรพรรณ ชวนชมอุบล ที่ตั้ง : สี่แยกไฟแดงโนนหงษ์ทอง ทางไป อ.ตระการพืชผล ต.ไร่น้อย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 Tel. 08-1749-7790 คุณศรี ไพร 08-6877-4203 คุณนก

ดู AD 4 สี หน้ า 11

สวน 1000 ไม้ เอก ที่ตั้ง : 256 หมู่ 2 ถ.บ้านนา-แก่งคอย ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก Tel. 08-4330-2340

ต้ นอ่ อนทานตะวันลุงท๊ อป ที่ตั้ง : 191/2 หมู่ 1 ต.หนองบัว อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15140 Tel. 08-6763-2418

ร้ านต้ นไม้ ป่าชายเลน ที่ตั้ง : 1/12 หมู่ 3 ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม Tel. 08-6092-0976

ดู AD 4 สี หน้ า 44 ลพบุรีไม้ ล้อม บ่ อแก้ วพันธุ์ไม้ ที่ตั้ง : 189 หมู่ 6 ต.เขาพระงาม อ.เมือง จ.ลพบุรี Tel. 09-8834-2417, 08-1744-9724

ดู AD 4 สี หน้ า 42

ดู AD 4 สี หน้ า 43

สายพันธุ์ปาล์ ม ซีพไี อ ไฮบริด ที่ตั้ง : 30 หมู่ 13 ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ Tel. 08-4464-3522

สวนเสน่ ห์ ที่ตั้ง : สาขา 1 ตลาดธัญศิริ เฟส 5 Tel. 08-1935-5219

ดู AD 4 สี หน้ า 44

สวนเพียงรดา ที่ตั้ง : 159 หมู่ 1 ต.ระหาน อ.บึงสามัคคี จ.ก�ำแพงเพชร Tel. 08-8272-5016

เจ็ดมะดัน ที่ตั้ง : 140 หมู่ 3 บ้านสารภี ถ.เพชรตุลา ต.มะเริง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel. 08-8345-2177

ไผ่ ราชินี หรื อไผ่ ซางหม่ น ที่ตั้ง : 145 หมู่ 4 ต.ผาเลือด อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53190 Tel. 08-8164-9842

ดู AD 4 สี หน้ า 40

กล้ วยหอมทองอยุธยา Tel. 09-2348-9426, 06-2114-4944 สวนมะนาวปริญญา ที่ตั้ง : 161 หมู่ 3 ต.ช�ำ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 Tel. 08-5440-2773, 08-6488-4022

สวนมะนาวแป้นพวงบ้ านแพ้ วคุณรั ช ที่ตั้ง : 137 หมู่ 1 ต.หนองบัว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120 Tel. 08-6176-0107

ดู AD 4 สี หน้ า 38

สวนอินทผาลัมแปลงยาว ที่ตั้ง : 18 หมู่ 11 ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 08-8522-6979

ดู AD 4 สี หน้ า 43 ไฮโดรบ๊ อกซ์ ที่ตั้ง : 19 หมู่ 5 ต.ตะเคียนทอง อ.เขาคิชกูฎ จ.จันทบุรี Tel. 08-8211-5290

ดู AD 4 สี หน้ า 7

สวนเศรษฐี สวนผักหวานป่ าเจริญทรั พย์ ที่ตั้ง : 25 หมู่ 7 ต.หนองบัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130 Tel. 08-7116-2338

ดู AD 4 สี หน้ า 9

ส�ำเนาออร์ คดิ ที่ตั้ง : 54/2 หมู่ 6 ต.ท่าไม้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 Tel. 08-3308-1818

ดู AD 4 สี หน้ า 11

Tourist&Buseness

Agriculture and Cooperatives

125


ท�ำเนียบธุรกิจการเกษตรหมวดพืช ผัก ผลไม้ สวนเกษตร ท่องเที่ยวเชิงเกษตร l หมวดฟาร์ ม-จ�ำหน่ ายเห็ด

สวนแตงโมเอกกานดา ที่ตั้ง : 99/5 หมู่ 7 ต.หนองแม่แตง อ.ไทรงาม จ.ก�ำแพงเพชร Tel. 08-4694-4401

ดู AD 4 สี หน้ า 12

เกี่ยวก้ อยสวนมะนาว สระบุรี ที่ตั้ง : 109 ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี Tel. 08-1158-3923, 09-2378-8998

ดู AD 4 สี หน้ า 38

อารยาพันธุ์ไม้ Tel. 06-1713-2260, 08-7129-8220 www.facebook.com/อารยาพันธุ์ไม้

ดู AD 4 สี หน้ า 8 l หมวดผู้ค้าข้ าว

จัมโบ้ ฟาร์ ม ที่ตั้ง : 339/5 หมู่ 1 ต.ท่าดินด�ำ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130 Tel. 08-1760-4717

ขวัญจิรา ฟาร์ มเห็ดอยุธยา ที่ตั้ง : อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา Tel. 08-7930-3483

ดู AD 4 สี หน้ า 10

ดู AD 4 สี หน้ า 17

ฟาร์ มเห็ดบ้ านไผ่ ขอนแก่ น ที่ตั้ง : 113/13 ต.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น Tel. 08-5007-9720, 08-8562-2258

ฟาร์ มเห็ดธารทิพย์ ที่ตั้ง : 260 หมู่ 10 ต.บุ่งน�้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 Tel. 08-5641-3431, 08-8821-6529

ดู AD 4 สี หน้ า 17

ดู AD 4 สี หน้ า 6

ลัลณ์ ลลิล ฟาร์ ม ที่ตั้ง : 24/1 หมู่ 2 ต.โคกสว่าง อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 Tel. 08-9977-1414, 08-1701-5665

ฟาร์ มเห็ดแสงดาว ที่ตั้ง : 225 หมู่ 5 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 Tel. 08-3417-2022

ประวิทย์ ฟาร์ มเห็ด ที่ตั้ง : 160 หมู่ 10 ต.ค่ายบกหวาน อ.เมือง จ.หนองคาย 43100 Tel. 08-3352-8748, 08-8365-2546 บริษัท ใต้ ร่มธรรมการเกษตร จ�ำกัด ที่ตั้ง : 22 ซ.พุทธบูชา 44 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 Tel. 0-2426-3586, 0-2426-4656 Fax. 0-2870-7928

ดู AD 4 สี หน้ า 12

.........................................................

โรงสีเที่ยงพิมล ที่ตั้ง : 221/1/1 ถ.ริมคลองท่าไข่ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 0-3851-1102, 0-3851-1555

126 ๑ ใน...เกษตรและสหกรณ์ ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

ดู AD 4 สี หน้ า 10

จิรบูรณ์ ฟาร์ มเห็ด ที่ตั้ง : ล�ำลูกกา คลอง 3 Tel. 08-1569-0949, 08-8969-7935

ดู AD 4 สี หน้ า 41

บ้ านฟาร์ มรั กษ์ ที่ตั้ง : 84/6 หมู่ 7 ซ.9 ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 Tel. 09-2663-9498

ดู AD 4 สี หน้ า 41

ดู AD 4 สี หน้ า 35

ฟาร์ มเห็ดนายอู๊ด ที่ตั้ง : สาขา 1 บ้านซับตะเคียน 59 หมู่ 1 ต.ท่าด้วง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ สาขา 2 บ้านซับพุทรา 32 หมู่ 1 ต.ซับพุทรา อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ Tel. 09-5635-8453

ชมรมเพาะเห็ดแห่ งประเทศไทย Tel. 08-9227-8409 www.facebook.com/ ชมรมเพาะเห็ดแห่ งประเทศไทย

ดู AD 4 สี หน้ า 41

สุรสิทธิ์ ฟาร์ ม ที่ตั้ง : 290 หมู่ 8 (ปากทางบ้านสลักใด) ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา Tel. 09-3165-3992

ดู AD 4 สี หน้ า 8

ฟาร์ มเห็ดเชียงยืน ที่ตั้ง : บ้านหนองจิก หมู่ 8 ต.หนองชอน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44160 Tel. 09-5237-5560, 08-4028-8255

บ้ านไร่ เห็ดรวมสุข ที่ตั้ง : 17/2 หมู่ 6 ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี Tel. 08-9919-1889

ดู AD 4 สี หน้ า 6


ท�ำเนียบธุรกิจการเกษตรหมวดพืช ผัก ผลไม้ สวนเกษตร ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ่ ว l หมวดท่ องเทีย

เชิงเกษตร-เชิงนิเวศ

สวนเห็ดจันทบุรี ที่ตั้ง : 61/1 หมู่ 7 ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120 Tel. 08-7906-6601, 09-5764-7208, 08-9153-3890

ดู AD 4 สี หน้ า 4

สวนลุงอ้ าย ผักหวานป่ า & พันธุ์ไม้ นานา ที่ตั้ง : 50 หมู่ 8 บ้านโนนหญ้านาง ต.หนองระเวียง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 Tel. 06-1058-6409

โทร. 0-2545-5561 ฟาร์ อสิ ต์ บูม บจ. โทร. 0-2431-2674 เฟิ สต์ ฟลอร่ า อินเตอร์ เนชั่นแนล โทร. 0-2431-2674 พี.เอ็ม.ออร์ คดิ บจ. โทร. 0-2421-1007 อุดมออร์ คดิ ส์ หจก. โทร. 0-2510-9241

่ ัก-โรงแรม l หมวดทีพ

มาร์ คเฮ้ าส์ บังกะโล ที่ตั้ง : 43/4 หมู่ 2 ต.เกาะกูด อ.เกาะกูด จ.ตราด 23000 Tel. 08-6133-0402

l หมวดผู้ค้าข้ าว

ดู AD 4 สี หน้ า 45

ดู AD 4 สี หน้ า 3

..........................................................

ฟาร์ มเห็ดมุกดาหาร ที่ตั้ง : 157 หมู่ 11 ต.หนองแวง อ.นิคมค�ำสร้อย จ.มุกดาหาร 49130 Tel. 08-6640-6690

สวนโถทอง ที่ตั้ง : 18 หมู่ 10 ต.คมบาง อ.เมือง จ.จันทบุรี Tel. 0-3945-9339, 08-7835-5964 ..........................................................

l หมวดกล้ วยไม้

ผู้จำ� หน่ าย-ส่ งออก

วิรัช ออร์ ซเิ ดย์ ฟาร์ ม จก บริษัท โทร. 0-2241-0855, 0-2241-4340 โทรสาร. 0-2243-6042 ชัยวัฒนา ออคิดส์ โทร. 08-1943-6270 จันทร ออคิดแลนด์ เนอสเซอรี่ จก บริษัท โทร. 0-2501-7123 โทรสาร. 0-2501-7124 C.P.FLOWER โทร. 08-1948-2260, 0-3649-1337 น้ อยสุวรรณ ออคิดส์ โทร. 08-1319-3499 วิรัชกล้ วยไม้ พนั ธุ์แท้ สวนจตุจกั ร วันพุธ-พฤหัส หน้ าธนาคารออมสิน โทร. 08-1405-3693, 0-2212-3748 กุลตนาออร์ คดิ ส์ โทร. 0-2565-5463 ดอนเมือง กรุงเทพฯ จันทร ออคิด แอนด์ เนอรสเซอรี่ จก บริษัท โทร. 0-2977-0608 ปากเกร็ด นนทบุรี วิรัช ออร์ ชเิ ดย์ ฟาร์ ม หจก โทร. 0-2241-0855 ดุสิต กรุงเทพฯ ลูกแฝด โทร. 0-9833-8430 ท่าใหม่ จันทบุรี สวนเกษตรกุลชา โทร. 08-1656-7336 อ.เมือง พิษณุโลก สวนกมลลักษณ์ โทร. 0-3745-4229 อ.เมือง ปราจีนบุรี สวนกล้ วยไม้ ไอซ์ ออคิดส์ โทร. 08-1199-9903

สวนลุงทองใบ ที่ตั้ง : 96/1 หมู่ 11 ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง Tel. 08-9810-6411, 08-3769-6172

สวนละไม ที่ตั้ง : 19/9 ถ.บ้านบึง-แกลง (สาย344) ต.ป่ายุบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210 Tel. 09-8737-4983, 09-8737-4984, 09-8737-4985

ดู AD 4 สี หน้ า 44

สามพราน นครปฐม ส�ำลี ออร์ คดิ โทร. 0-3438-5666 สามพราน นครปฐม ชัยวัฒนา ออคิดส์ โทร. 08-1943-6270 อ.เมือง ชลบุรี คุณใหญ่ ออร์ คดิ โทร. 0-3232-5620 อ.เมือง ราชบุรี นนทบุรีการ์ เด็นนิ่ง หจก แอนด์ แมนแทนแนนซ์ โทร. 0-2583-7047 เจ้ าพระยาออร์ คดิ เนิสเซอรรี่

เรื อนไทยอัมพวา ที่ตั้ง : 57/2 หมู่ 3 ต.บางขันแตก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม Tel. 08-1815-7564, 08-1848-4229

ดู AD 4 สี หน้ า 45

โทร. 0-2593-1389 สยามฟลอริคัลเจอร์ โทร. 0-2811-8271 ทรอปิ คคอล ฟลอร่ า (ประเทศไทย) บจ. โทร. 0-2570-8268 ออคิด สุปรี ม หจก. โทร. 0-2800-2119 เอส.ฟลอรอล บางกอก หจก. โทร. 0-2291-0584 ซันอินเตอร์ เนชั่นแนล ฟลาวเวอร์ โทร. 0-2289-3110 ไทยอินเตอร์ ฟลอร่ า บจ. โทร. 0-2421-1278 ทีซี สยาม บจ. โทร. 0-2255-5052 ไทยเกรทฟลาวเวอร์ บจ. โทร. 0-2888-9448 บางกอกฮานา โทร. 0-2387-2213 บางกอกออร์ คดิ บจ. โทร. 0-2801-6402 เอริคอท อินเคอร์ เนชั่นแนล บจ. โทร. 0-2865-3531 เอสที ฟลอเร็กซ์ บจ. โทร. 0-2811-3041 ฟายร์ ออร์ คดิ โทร. 0-2801-6343 เฟิ สท์ ออร์ คดิ โทร. 0-2801-7306 แคน อาร์ เอ็ม เอส บจ. โทร. 0-2810-2390 ซี-โปร เฟรท บจ. โทร. 0-2718-7330 เอ็กซ์ เซลออร์ คดิ บจ. โทร. 0-2455-6974 สยามฟาวเวอร์ 1985 บจ. โทร. 0-2413-3079 วินาออร์ คดิ บจ. โทร. 0-2810-2331 เฮช.ซี.ออคิดคอร์ ปอเรชั่น

พลังไทยอินเตอร์ ไรซ์ จก บริษัท พลังไทยค้ าข้ าว จก บริษัท โทร. 0-2437-7130, 0-2874-6619-20 โทรสาร. 0-2437-3846, 0-2874-6598 ก พืชผล ร้ าน โทร. 0-4358-1139 ก รั ตนะ ร้ าน โทร. 0-5525-8512 ก หลาย ร้ าน โทร. 0-2468-1391 กนกกุลค้ าข้ าว โทร. 0-2738-1944 กระชับมิตร มาร์ เก็ตติง้ หจก โทร. 0-2221-3892 กระแสร์ วัฒนา ร้ าน โทร. 0-3242-5529 กรี ธา โปวสุวรรณ แผง โทร. 0-2978-0174 กรุ งเทพผลิตภัณฑ์ ข้าว จก บริษัท โทร. 0-4461-3220 กรุ งเทพร่ วมกิจ จก บริษัท โทร. 0-2224-5396 กฤตยาค้ าข้ าว หจก โทร. 0-2567-1604 กลยุทธค้ าขาว ร้ าน โทร. 0-7522-3312 กลุ่มเกษตรกรท�ำนาศรี สว่ าง โทร. 0-4358-8561 กวงหยู่ไถ่ ร้ าน โทร. 0-2250-1176 ก้ วงไถ่ ร้ าน โทร. 0-4424-1646 กอบสุขพาณิชย์ โกดัง โทร. 0-4331-1498 เกษตรสินอุตสาหกรรม หจก โทร. 0-4327-3649 เกษมพานิช ร้ าน โทร. 0-3651-1239 เกษมรั ตน์ ร้ าน โทร. 0-3451-1629 เกษมลิษฐ์ ร้ าน โทร. 0-4465-0023-4 เกาเต็กจั่น 2 ร้ าน โทร. 0-3223-1208 เกี่ยงเฮง แซ่ ส่ง สนง โทร. 0-2412-4338 เกียรติการค้ าข้ าว โทร. 0-4424-2515 เกียรติชัย ร้ าน โทร. 0-4466-1072 เกียรติดำ� รงค์ ร้ าน โทร. 0-5622-4174 เกียรติศักดิ์พาณิชย์ ร้ าน โทร. 0-3651-1118 แก้ วธัญญาพาณิชย์ โทร. 0-3552-1634 โกดังโค้ วงี่ฮวด ร้ าน โทร. 0-4437-5122 โกดังฮุ้นหยู Tourist&Buseness

Agriculture and Cooperatives

127


ท�ำเนียบธุรกิจการเกษตรหมวดพืช ผัก ผลไม้ สวนเกษตร ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

โทร. 0-7321-2577 โกะเมะยะ จก บริษัท โทร. 0-5367-3382 เคอรี่ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2281-5643 แคปปิ ตัลเทรดดิง้ จก บริษัท โทร. 0-2409-1050 ง่ วน แซ่ แพ ร้ าน โทร. 0-2393-0378 ง่ วนใต้ จ่าง ร้ าน โทร. 0-3828-2462 ง่ วนฮวด ร้ าน โทร. 0-3221-1351 เชิดชัยค้ าข้ าว ร้ าน โทร. 0-4431-1213 เชียงรายข้ าวทิพย์ หจก โทร. 0-5377-4667 โชคเจริญค้ าข้ าว โทร. 0-3646-1594 โชคชัย ร้ าน โทร. 0-5663-1450 โชคชัย โรงสี โทร. 0-3534-1005 โชคชัยค้ าข้ าว ร้ าน โทร. 0-3725-1069 โชคดีพานิช ร้ าน โทร. 0-5663-1343 เซ่ งชุยล้ ง ร้ าน โทร. 0-2468-0211 เซ่ งสุนจั่น ร้ าน โทร. 0-3828-6470 เซ่ งฮวด ร้ าน

128 ๑ ใน...เกษตรและสหกรณ์ ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

โทร. 0-2411-1295 เซียปไร้ ส์เอเยนซี่ จก บริษัท โทร. 0-2233-0041 โซวฮงง้ วน ร้ าน โทร. 0-7431-1165 ณรงค์ ชัย ร้ าน โทร. 0-2465-3058 ณัฐพัฒน์ พาณิชย์ หจก โทร. 0-4571-4455 ดวงรั ตน์ เล้ าประเสริฐ แผง โทร. 0-2908-2741 ไทยเชียงหลี ร้ าน โทร. 0-5622-1911 ไทยด�ำรงค์ การค้ าข้ าว โทร. 0-3641-1308 ไทยด�ำรงชัยภูมคิ ้ าข้ าว หจก โทร. 0-4481-1673 ไทยทรง ร้ าน โทร. 0-4480-0602 ไทยธัญญะ โทร. 0-5525-8056 ไทยนิยม ร้ าน โทร. 0-4537-9007 ไทยบัณฑิตย์ ค้าข้ าว ร้ าน โทร. 0-3647-1005 ไทยบ�ำรุ ง ร้ าน โทร. 0-3641-1282 ไทยผลิตผล หจก โทร. 0-4249-5084 ไทยพานิชย์ ร้ าน โทร. 0-4243-1098 ไทยพิพฒ ั น์ (ชุนฮะอะหลั่ย)

โทร. 0-4231-1124 ไทยภูษา ร้ าน โทร. 0-3221-1366 ไทยมงคล หจก โทร. 0-2437-3949 ธัญญวัฒน์ ร้ าน โทร. 0-2258-1133 ธัญญะภัณฑ์ ร้ าน โทร. 0-2281-7486 ธัญญากิจ โทร. 0-2241-3107 ธัญยาลักษณ์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-2662-3576-7 ธันยเขต จก บริษัท โทร. 0-2272-2235 ธาราค้ าข้ าว ร้ าน โทร. 0-3641-1207 ธ�ำนาชัย ต้ นกล้ า จก บริษัท โทร. 0-2284-2756 ธีระ วงศ์ กจิ จานนท์ แผง โทร. 0-2944-8978 ธีระค้ าข้ าว จก บริษัท โทร. 0-2222-7575 เธียรอรุ ณ ร้ าน โทร. 0-2289-1509 น วัฒนาพานิช ร้ าน โทร. 0-3471-1374 มาเรี ยม ร้ าน โทร. 0-3621-1259 อุดมสิน ร้ าน โทร. 0-2394-0103

อุดมสุขไรซ์ จก บริษัท โทร. 0-2921-9834 อุดรย่ งฮัว้ ค้ าข้ าว หจก โทร. 0-4224-7682 อุทยั ร้ าน โทร. 0-7321-2440 อุบลค้ าข้ าว จก บริษัท โทร. 0-4525-4078 อุบลพานิช ร้ าน โทร. 0-2246-3949 อุ่ยเจริญ โรงสี โทร. 0-3531-1304 เฮ้ งซินไถ่ ร้ าน โทร. 0-3828-2356 เฮ้ งเม้ งไถ่ ร้ าน โทร. 0-2221-4545 เฮลท์ อินเตอร์ เทรด จก บริษัท โทร. 0-2375-4218-21 เฮ่ าตักกวง ร้ าน โทร. 0-2277-3156 เฮียงพานิชย์ ร้ าน โทร. 0-3731-1224 เฮียงเลียด ร้ าน โทร. 0-4437-1058 l หมวดเครื่ องจักร

อุปกรณ์ ส�ำหรั บโรงสีข้าว

โรงสีพชื กสิกรรม โทร. 0-3724-1408 โทรสาร. 0-3724-1194


ท�ำเนียบธุรกิจการเกษตรหมวดพืช ผัก ผลไม้ สวนเกษตร ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

จักรสีเลิศ จก บริษัท โทร. 0-3430-1303 เบ็ลท แอนด์ แบริ่งส์ จก บริษัท โทร. 0-2644-9001-3 ก�ำแพงประดิษฐ์ ร้ าน โทร. 0-5571-1336 เกษตรพัฒนาฉะเชิงเทรา จก โทร. 0-3859-3135-40 เง็กเซ่ งฮวด หจก โทร. 0-2235-6162-3 จรั สมิลเล่ อร์ ห้ าง โทร. 0-4524-2663 จักรสีเลิศ จก บริษัท โทร. 0-3439-1356 จินท็อปส์ ออลโซแม็ค จก บริษัท โทร. 0-2711-6834 จึงกุ่ยกี่ โทร. 0-4569-1348 เจริญกิจพานิช โทร. 0-2236-1036 เจริญชัยพานิช โทร. 0-2237-2839 เจริญพรพืชผล จก บริษัท โทร. 0-5575-2111 เจริญพานิช ร้ าน โทร. 0-2971-1141 ชัยอะไหล่ หจก โทร. 0-7535-6971 ชาญพัฒนา โทร. 0-5525-2265 ชินภัทร ร้ าน โทร. 0-4284-1234 เซ่ งล่ งเชียง ร้ าน โทร. 0-4485-1232

ดีร่ ุ งเรื อง จก บริษัท โทร. 0-2587-4777 ถ้ องเซ่ ง ร้ าน โทร. 0-7334-9450 ทองไทย ร้ าน โทร. 0-7461-1424 ไทยรุ่ ง เทรดดิง้ จก บริษัท โทร. 0-2811-2313-9 ไทยรุ่ ง อินเตอร์ เทรด จก บริษัท โทร. 0-2811-2313 ไทยแสงเนตติง้ หจก โทร. 0-2211-0217 ไทยอันเหน่ ง หจก โทร. 0-2214-3720 ไทยอันเหน่ ง หจก โทร. 0-2467-0393 ไทยอินเตอร์ พฒ ั นา จก บริษัท โทร. 0-5622-1981 ไทยฮั่วเชียง (1969) จก บริษัท โทร. 0-2234-2463 ธนกิจ โรงหล่ อ โทร. 0-4526-3471 นาทวี เทคโนโลยี่ จก บริษัท โทร. 0-3884-6200-2 นิตย์ การช่ าง ร้ าน โทร. 0-3559-7034 นิวไท้ ฮงฮวด โทร. 0-2243-5778-9 นิวไท้ ฮงฮวด โทร. 0-2882-4530-2 บรรลือโลหะ ร้ าน โทร. 0-2213-1761 ปิ่ นสยาม โทร. 0-4524-3434

พันธ์ ธัญญกิจ โรงสี โทร. 0-3569-1277-9 พาราวัฒน์ เทรดดิง้ หจก โทร. 0-2415-6850 เพียวไรซ์ มาร์ เก็ตติง้ จก บริษัท โทร. 0-2976-7605 มหาชัยมิลเล่ อร์ โทร. 0-4461-2539 มิตรภาพ ร้ าน โทร. 0-4549-1060 เม้ งเซ่ งฮวด ห้ าง โทร. 0-2286-5660 แม็กซ์ เท็กซ์ เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2948-8281 ยงค์ ร่ ุ งเรื อง หจก โทร. 0-2236-1104-5 ยงแสงเจริญ ร้ าน โทร. 0-2236-5144-5 ยนต์ ผลดี จก บริษัท โทร. 0-5633-4008 ยนต์ ไพบูลย์ ร้ าน โทร. 0-4381-1400 ยนต์ แสงไทย ร้ าน โทร. 0-5322-1591 รวงทองแมชีนเนอรี่ หจก โทร. 0-2211-7744 รวงทองรั บเบอร์ แอนด์ แมชีน จก บริษัท โทร. 0-3485-4734 รวงทองอิมปอร์ ตเอ็กซปอร์ ต หจก โทร. 0-2236-1149 ร้ อยเอ็ดมิลเล่ อร์ หจก โทร. 0-4351-1020 รุ่ งอรุ ณเกษตรยนต์ อู่

โทร. 0-4325-1181 โรงสีหยูเซ้ งล้ งสกลนคร จก บริษัท โทร. 0-4277-1211-2 ไร้ ซ์ เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2216-8488 ไร้ ซ์ เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จก โทร. 0-2964-6290 ไร้ ซ์ เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จก โทร. 0-2598-2885-6 วันชัย ร้ าน โทร. 0-4272-2043 วิเชียรพานิช ร้ าน โทร. 0-7461-3346 ศ รุ่ งเรื อง ร้ าน โทร. 0-4358-9052 ศรี เจริญการช่ าง โรงงาน โทร. 0-5551-1755 ศิริภณ ั ฑ์ ร้ าน โทร. 0-7424-5442 สมบูรณ์ พาณิชย์ ร้ าน โทร. 0-3851-1023 สหอุบลกลการ หจก โทร. 0-4524-1786 สหายบริการตรั ง หจก โทร. 0-7521-8674 ตรัง สิริมลิ เลอร์ ร้ าน โทร. 0-4371-1165 แสงไชย ชมรมโรงสีบุรีรัมย์ โทร. 0-4461-1117 เหล่ าลิม้ กี่ ร้ าน โทร. 0-4377-1250 อิสานการหล่ อ หจก โทร. 0-4424-5449 อีเ้ ซ่ งหลี หจก Tourist&Buseness

Agriculture and Cooperatives

129


ท�ำเนียบธุรกิจการเกษตรหมวดพืช ผัก ผลไม้ สวนเกษตร ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

โทร. 0-2233-3634 อุทยั มิลเลอร์ ร้ าน โทร. 0-5651-2444 เอคเซ็ลเล็นซ์ เทคโนโลยี หจก โทร. 0-2566-1730 l หมวดจัดสวน-ออกแบบ

รั บเหมาและดูแลรั กษา

สงกรานต์ โทร. 08-1295-3654 โทรสาร. 0-2726-2484 สวนไพศาล จก บริษัท โทร. 0-2374-5764 โทรสาร. 0-2733-6154 บริษัท รั กษ์ ต้นไม้ จ�ำกัด โทร. 0-2917-1754 ร้ านการะเกด โทร. 0-2392-0750 สหกิจบัณฑิต หจก โทร. 0-3552-3250 ดี เอส แอล เมนทิแนนซ ธีร์บมู จก บริษัท โทร. 0-2522-1370 เอ็น พี พี แลนด์ สเคป จก บริษัท โทร. 0-2531-5681 ก บีเบสท์ หจก โทร. 0-2721-1095-6 ร้ านพีเคการ์ เด้ นตลาดไท โทร. 08-6022-5330,08-1667-3141 กรี น ดิสคัฟเวอรี่ จก บริษัท

130 ๑ ใน...เกษตรและสหกรณ์ ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

โทร. 0-2923-3380 กรี นแคร์ โปรเฟสชั่นแนล จก โทร. 0-2319-8014 กรี นแชร์ การ์ เด้ น จก บริษัท โทร. 0-2968-9752 บางกอกไบโอแมททีเรี ยล จก โทร. 0-2803-0156 สวนเล็กเล็ก โทร. 08-9081-0605 วิน การ์ เด้ นท์ โทร. 0-2985-8661 ออลกรี น จก บริษัท โทร. 0-2370-1793 อุดมศิลป์ดีไซน์ แอนด์ การ์ เด้ น โทร. 0-2319-3495 เอนก การ์ เด้ นท์ วิว โทร. 0-2597-8580 l หมวดจ�ำหน่ าย-ส่ งออก

ผักสด ผลไม้

แฟมิล่ ี เอ็กซ์ ปอร์ ต จก บริษัท 10240 โทร. 0-2733-6701 โทรสาร. 0-2733-6694 สุพตั รา การ์ เด้ น โทร. 0-6377-7056 สวนลุงไกร ชมน้ อย โทร. 08-1274-6961, 0-6259-5755 กลุ่มเกษตรกรวังน�ำ้ เขียว โทร. 08-1274-6961 ชมรมพืชผักปลอดสารพิษปทุมธานี

โทร. 0-2978-3325 เคเอฟซี อินเตอร์ เนชั่นแนล (ประเทศไทย) โทร. 0-5423-0092-4 โค้ วก๋ วยย้ ง โทร. 0-7367-1069 ตี ้ จริยา แผง โทร. 0-5524-4418 ไทยดีมาฟู้ดส์ โทร. 0-2278-5831-2 กลุ่มส้ มโอปลอดสารเหมืองใหม่ โทร. 08-9913-2629, 0-3473-5079 นิวแหลมทองฟูดส์ อนิ ดัสทรี ส์ โทร. 0-2433-4370 ปราณี ไตรย์ วาศน์ แผง โทร. 0-3550-1253 ผลไม้ กระป๋องประจวบ โทร. 0-2249-2844 ยูอาร์ ซีซีซี กรุ๊ ป โทร. 0-2536-0207 ยูเอชไอตลาดไท โทร. 0-2908-2880-2 l หมวดอุปกรณ์

บรรจุผลไม้

เคเอฟซี อินเตอร์ เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-5423-0092-4 โค้ วก๋ วยย้ ง โทร. 0-7367-1069 นราธิวาส

ตี ้ จริยา แผง โทร. 0-5521-4534 ทัมมารินเฮ้ าส์ หจก โทร. 0-5656-0366 ไทยดีมาฟู้ดส์ จก บริษัท โทร. 0-2278-5831-2 นิวแหลมทองฟูดส์ อนิ ดัสทรี ส์ จก บริษัท โทร. 0-2433-4370 บลูเบอรี่ ร้ าน โทร. 0-5621-3716 เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ ปราณี ไตรย์ วาศน์ แผง โทร. 0-3550-1253 สุพรรณบุรี ผลไม้ กระป๋องประจวบ จก บริษัท โทร. 0-2249-2844 คลองเตย กทม พลสิทธิ์ ถนอมจิตต์ แผง โทร. 0-7361-3090-1 นราธิวาส มิตรชาวสวน ร้ าน โทร. 0-2221-7438 พระนคร กทม ยูอาร์ ซีซีซี กรุ๊ ป จก บริษัท โทร. 0-2536-0209 สายไหม กทม ยูเอชไอตลาดไท จก บริษัท โทร. 0-2908-2880-2 คลองหลวง ปทุมธานี รวมชัยทวีทรั พย์ (เจ๊ อ้อย) ร้ าน โทร. 0-5571-2296


ท�ำเนียบธุรกิจการเกษตรหมวดพืช ผัก ผลไม้ สวนเกษตร ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

เมืองก�ำแพงเพชร ก�ำแพงเพชร วันนี เจนทัน แผง โทร. 0-5553-3999 ตาก ศรี หทัย ร้ าน โทร. 0-5625-9148 ไพศาลี นครสวรรค์ อาหารภาคเหนือ จก บริษัท โทร. 0-2880-7284-6 l หมวดเมล็ดพันธุ์ต้นกล้ า

และหัวพืช

เกษตรสมบูรณ์ ห้ าง โทร. 0-2398-6899 บางนา กทม คลังสิน ร้ าน โทร. 0-7461-2182 พัทลุง โค้ วเอีย๊ ะฮง หจก โทร. 0-2221-8309 ป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม จงเจริญ ร้ าน โทร. 0-5373-1086 แม่สาย เชียงราย เจริญชัยพืชผล ร้ าน โทร. 0-5625-9044 ไพศาลี นครสวรรค์ เจริญผล ร้ าน โทร. 0-3225-3449 ด�ำเนินสะดวก ราชบุรี เจริญโภคภัณฑ์ เมล็ดพันธุ์ จก บริษัท โทร. 0-4431-5443

นครราชสีมา เจียไต๋ จก บริษัท โทร. 0-2233-8198 เจียไต๋ จก บริษัท โทร. 0-2429-9027 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร เจียไต๋ เมล็ดพันธุ์ จก บริษัท โทร. 0-2529-4662 คลองหลวง ปทุมธานี ช กังวาน ร้ าน โทร. 0-5678-1345 เพชรบูรณ์ ชโลบล เอ็นเตอร์ ไพรส์ จก บริษัท โทร. 0-2720-1128 สวนหลวง กทม ชัยศิริ ร้ าน โทร. 0-4466-1320 บุรีรัมย์ ชีนเมล็ดพันธุ์ จก บริษัท โทร. 0-2531-7795 ล�ำลูกกา ปทุมธานี เชียงใหม่ เกษตร ร้ าน โทร. 0-5323-4502 เชียงใหม่ ซีนเมล็ดพันธุ์ จก บริษัท โทร. 0-4261-2031 เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ซีราอิม เกเดอร่ า ลิมเิ ต็ด จก บริษัท โทร. 0-2650-9616 ปทุมวัน กทม เซ่ งเฮงฮวด ร้ าน โทร. 0-2221-4631 พระนคร กทม

ดัทช์ กรี นเนอรี่ จก บริษัท โทร. 0-2598-4911 เมืองปทุมธานี ปทุมธานี ต พืชผล ร้ าน โทร. 0-4377-1143-4 บรบือ มหาสารคาม เต็งฮกง้ วน ร้ าน โทร. 0-3233-7038 เตี๋ยวฮงพานิช จก บริษัท โทร. 0-2222-5291 สัมพันธวงศ์ กทม ทรอปปิ คอล ฟาร์ มมิ่ง จก บริษัท โทร. 0-2819-2488-90 ทุ่งครุ กทม ทวีทรั พย์ ร้ าน โทร. 0-4464-9116 บุรีรัมย์ ทองเทียบการเกษตร โทร. 0-7547-0853 หัวไทร นครศรีธรรมราช ที เอ็น ซีดส์ จก บริษัท โทร. 0-4334-2558 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ที เอส เอ จก บริษัท โทร. 0-4229-9024 หนองวัวซอ อุดรธานี ที เอส เอ จก บริษัท โทร. 0-2579-7761-2 จตุจักร กทม ไทยคอมมอดิตี ้ จก บริษัท โทร. 0-7754-7210-1 ท่าแซะ ชุมพร มาทอลซิดส์ จก บริษัท

โทร. 0-2929-6132 ดอนเมือง กทม เอ เอฟ เอ็ม ฟลาวเวอร์ ซีด (ไทยแลนด์ ) จก บริษัท โทร. 0-5340-6170-1 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ เอเอฟเอ็ม ฟลอร่ าโปร จก บริษัท โทร. 0-2615-7870-1 จตุจักร กทม แอ๊ ดว้ านซ์ ซีดส์ จก บริษัท โทร. 0-2974-2265 ธัญบุรี ปทุมธานี ฮุยเซ่ งฮวด ร้ าน โทร. 0-4446-1009 นครราชสีมา เฮ่ งง่ วนกี่ หจก โทร. 0-2223-4397-8 พระนคร กทม เฮ่ งง่ วนเฮง ร้ าน โทร. 0-2221-5499 พระนคร กทม l หมวดเมล็ดพันธุ์

และหัวพืช ผู้จำ� หน่ าย

กรี นแอ็กกริคัลเจอร์ จก บริษัท โทร. 0-4334-2860 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น กรุ งเทพอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ จก บริษัท โทร. 0-2675-8800 สาทร กทม โง้ วกิม้ เส็ง ร้ าน Tourist&Buseness

Agriculture and Cooperatives

131


ท�ำเนียบธุรกิจการเกษตรหมวดพืช ผัก ผลไม้ สวนเกษตร ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

โทร. 0-3425-4380 เมืองนครปฐม นครปฐม โง้ วเมี่ยงหลี ร้ าน โทร. 0-3424-1407 เมืองนครปฐม นครปฐม เจริญโภคภัณฑ์ เมล็ดพันธุ์ จก บริษัท โทร. 0-5553-3944 แม่สอด ตาก ช่ องเจริญ ร้ าน โทร. 0-3646-1437 ชัยบาดาล ลพบุรี ซินเจนทาซีดส์ จก บริษัท โทร. 0-3643-6159-62 พัฒนานิคม ลพบุรี ซีดไลน์ จก บริษัท โทร. 0-2811-8879 สามพราน นครปฐม เซมินีส เวเจ็ทเทเบิล้ สีดส์ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2902-2688-96 คลองหลวง ปทุมธานี เซมินีสเวเจ็ทเทเบิล้ สีดส์ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-4342-3577-9 เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ไทยกสิกร ร้ าน โทร. 0-4222-1185 เมืองอุดรธานี อุดรธานี ไทยเบ้ ง เทรดดิง้ หจก โทร. 0-7443-8356 หาดใหญ่ สงขลา ธนาชัย ร้ าน โทร. 0-4431-1247

132 ๑ ใน...เกษตรและสหกรณ์ ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

ปากช่อง นครราชสีมา ผลิตภัณฑ์ ข้าวโพดหวาน จก บริษัท โทร. 0-3465-3298-9 พันธ์ เจริญ ร้ าน โทร. 0-5421-7220 ล�ำปาง ไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ไทยแลนด์ ) จก บริษัท โทร. 0-5572-2814 เมืองก�ำแพงเพชร ก�ำแพงเพชร เอีย๊ วเฮ้ าหลีการเกษตร ร้ าน โทร. 0-3425-0335 เมืองนครปฐม นครปฐม โอเคเมล็ดพันธุ์ โทร. 0-5384-8036 สันทราย เชียงใหม่ เฮอริเทจ จก บริษัท โทร. 0-7782-0601 กิ่ง อ สุขสะราญ ระนอง l หมวดผู้จำ � หน่ ายพันธุ์ไม้

สวนวังเพชรกรุ งเก่ า โทร. 08-5199-1992, 0-3527-1152 วัชรพีร์ฟาร์ ม โทร. 08-1687-5095 ยอดกระจ่ างศิลป์ โทร. 08-6677-8992 ชมรมไม้ ดอก ไม้ ประดับเทศบาล ต�ำบลแหลมฉบัง (เจริญโกลนีมา) โทร. 0-3876-2188, 08-6318-6091 สวนมะปรางครู ถวัลย์ โทร. 08-1278-0730 สวนพรพิมล

โทร. 0-3426-2269, 08-9912-4422 สวนลุงบัว โทร. 08-1570-4443 สวนพี่ต้อยแปดริว้ โทร. 08-1867-1676, 08-6317-6922 สวนกานต์ โทร. 08-9801-1425 พรรณา โทร. 08-5134-6333 โทรสาร. 0-3484-8141 สวนลุงสอนนครสวรรค์ พนั ธุ์ไม้ โทร. 0-5625-1386 โทรสาร. 08-1888-6245 ประยุทธ พลอยรั ตน์ โทร. 08-6367-3214 ไรขิงพันธุ์ไม้ โทร. 0-3432-1260, 0-3432-1391, 08-1943-2231 สวนสุกใส โทร. 08-1723-2391 สวนละณัฐชา โทร. 08-1850-8622, 08-5188-9644 สวนวรายุทธ โทร. 08-7940-7707 สวนปาล์ มชัยนาท โทร. 08-6014-6469, 08-9535-9698, 0-2950-1289 คุณจารุ ณี อภัยโส โทร. 08-9444-2709 สวนก�ำนันสวงค์ โทร. 08-1299-1095 สวนชวนชมลีลาวดีปรี ชา โทร. 0-2903-0877, 08-1309-6086

โทรสาร. 0-2903-0879 สวนเกษตรกุลชา โทร. 0-5527-8190, 08-1656-7336 กลุ่มศาลากลางรั กษ์ พฒ ั นา สวนลัดดาวัลย์ โทร. 0-2885-1013, 08-1421-4398 ร้ านทรายไม้ งาม โทร. 08-9218-7581 สวนพิทกั ษ์ พนั ธุ์ไม้ โทร. 08-9249-1092 กิ่งพันธุ์ไม้ ลพบุรี โทร. 08-6605-4945,08-1889-8335 เจริญสุขการ์ เด้ น โทร. 08-1577-3751, 0-3852-2077 สวนบุญเรื อน โทร. 0-3734-1048, 08-9800-3936 สวนจุฑามาศ โทร. 0-3733-0386, 08-1741-1148 สวนเกษมณี โทร. 0-3732-6293, 08-9604-9910 สวนศึกษาชาติ โทร. 08-5194-9127 E-mail : jessada-graden@hotmail. com ร้ านพลอยไม้ ประดับ โทร. 08-5800-5954, 08-9220-7484 สวนบุญส่ ง โทร. 08-9212-5705 โทรสาร 0-3730-6516 บริษัท ฟรุ๊ ตเทค จ�ำกัด โทร. 0-3720-6333 โทรสาร. 0-3720-6334 สวนสมพร


ท�ำเนียบธุรกิจการเกษตรหมวดพืช ผัก ผลไม้ สวนเกษตร ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

โทร. 08-1889-3741 ร้ านปุ๊ปปั๊ ป โทร. 08-9425-2068 กรจรั สพันธุ์ไม้ โทร. 0-3439-1905, 08-1804-0994 อ.บางเลน จ.นครปฐม สวนปิ ยะมาดา โทร. 08-9812-0431 ปิ ยวรรณพันธุ์ไม้ เพชรปฐม โทร. 08-1870-6805 วาสนาฟาร์ ม โทร. 08-1994-8868 โทรสาร 0-3637-5117 E-mail : wasanafarm@gmail.com สวนเกรี ยงไกรโกศล โทร. 0-2922-1786, 08-9677-1242 อาจณรงค์ การ์ เด้ น โทร. 08-6768-1858 อ.สามพราน จ.นครปฐม สวนประภาศ พันธุ์ไม้ โทร. 08-1483-0445 อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี สวนรวมพันธุ์ โทร. 08-9896-4267 (อ.วิเชียร) โทร. 08-1917-2571 (คุณกนกพันธุ์) E-mail : kanokpan_17@hotmail.com บริษัท ข�ำเจริญ จ�ำกัด โทร. 0-3235-9426-7 อ.โพธาราม จ.ราชบุรี สวนสุคะฏิพนั ธุ์ไม้ โทร. 0-3721-6523, 08-9682-7699 นายเกษม กิ่งแก้ ว โทร. 08-9511-5738

อ.เมือง จ.สมุทรปราการ แมวกล้ วยไม้ ไทย โทร. 08-1842-4546 เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ วิสาหกิจชุมชนชมรม ชาวสวน อ.แปลงยาว โทร. 08-9834-3299, 0-3858-9321 บ้ านสร้ างฟาร์ ม โทร. 08-6314-4066 อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี สวนภานุวัฒน์ โทร. 08-6249-0290 โทรสาร 0-4424-5355 เพทาย สุนทรเสถียร โทร. 08-9024-2100 อ.เมือง จ.อ่างทอง สวนลุงนวย โทร. 08-1890-9237, 0-3732-0524 อ.เมือง จ.นครนายก บ้ านสวนศรี สะอาด โทร. 0-3738-5103, 08-1575-5382 อ.เมือง จ.นครนายก สวนดวงจินดา โทร. 0-3448-1567, 08-1294-8232 อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร อุทยานลีลาวดี รวยนิรันดร์ การ์ เด้ น โทร. 0-2941-4355 โทรสาร. 0-2941-4352 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ คุณสุรินทร์ เกียรติพงสา โทร. 08-6071-0950 สวนรั ตนพฤกษ์ โทร. 08-7855-8183, 08-6041-9105 อ.หนองแค จ.สระบุรี

สวนชูสุวรรณพรรณไม้ โทร. 0-3439-7487 สามพราน นครปฐม สวนน้ อยรั กษา โทร. 0-2445-5500 บางบอน กรุงเทพฯ บีการ์ เด้ น โทร. 08-1919-9681 E-mail : bgarden9009@hotmail.com www.bgarden.thiscart.com สวนมีม่ ังคั่ง (ทนงเกียรติ สารนอก) โทร. 08-3746-3132 สวนชวนชมปรี ชา โทร. 0-2903-0877 บางใหญ่ นนทบุรี ชัยวัฒนา ออคิดส์ โทร. 08-1943-6270 อ.เมือง ชลบุรี ประภาส พันธุ์ไม้ โทร. 0-2927-7178, 08-1483-0445 สวนบ้ านวังทอง โทร. 0-5677-1430 อ.เมือง เพชรบูรณ์ ศูนย์ รวมพันธุ์ไม้ ลาดหลุมแก้ ว จก โทร. 0-2803-5677 ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี สวนกรรณิกา โทร. 08-6569-0438, 08-4940-9378 ร้ านอังกาบ โทร. 0-2567-3074 อ.เมือง ปทุมธานี อ.เจริญพันธุ์ไม้ โทร. 0-2903-4115

บางใหญ่ นนทบุรี บุญเลิศ โชควิเศษชัยสิทธิ์ โทร. 08-1257-8346 E-mail : boonlert.c@hcmt.co.th สวนปาริชาติ การ์ เด้ น โทร. 08-1928-4871, 08-9896-2978 โทรสาร 0-2972-8764 E-mail : phongsak_2114@hotmail. com คุณสมศักดิ์ รั กษ์ สุวรรณ โทร. 08-1841-7738 สวน อ.เอก โทร. 08-1828-5634, 08-5979-2920, 08-6382-0479 (คุณเอก) สวนสมพิศ โทร. 08-1922-2937 ร้ านต้ นไม้ ป้าแอ๊ ด โทร. 08-1822-0048, 0-2986-0495 โทรสาร 0-2986-0495 สวนอุไรวรรณ โทร. 08-1330-2207 อ.เมือง ปราจีนบุรี สวนนัทธรั ตน์ โทร. 08-1804-0692 E-mail : nattharatgarden@gmail.com www.nattharat.com สวนกุหลาบพนัส โทร. 08-5504-8081, 08-1523-6573, 08-2259-6563 สวนแพรพรรณไม้ โทร. 08-0614-9222 สวนกล้ วยไม้ ไอซ์ ออคิดส์ โทร. 08-1199-9903 Tourist&Buseness

Agriculture and Cooperatives

133


ท�ำเนียบธุรกิจการเกษตรหมวดพืช ผัก ผลไม้ สวนเกษตร ท่องเที่ยวเชิงเกษตร สามพราน นครปฐม ส�ำลี ออร์ คดิ โทร. 0-3438-5666 สามพราน นครปฐม สวนศรี ชาวนา โทร. 0-3729-1207 ประจันตคาม ปราจีนบุรี ส�ำเริงสวนกุหลาบ โทร. 08-1523-6573 พนัสนิคม ชลบุรี สวนอีสาน (คุณจ�ำนงค์ ) โทร. 08-1955-6373 บ้ านสวนไฉไล โทร. 0-3733-0383 สวนก�ำแพงแสน โทร. 08-5160-0927, 08-1618-2586 สวนสมคิดพันธุ์ไม้ โทร. 08-9096-8238 อ.เมือง ปราจีนบุรี สวนสุชาติ นครปฐม โทร. 08-1803-1652 อ.เมือง นครปฐม ร้ านดวงดี โทร. 08-9895-9769 เสาไห้ สระบุรี ไร่ ฐิตวันต์ โทร. 08-1834-4744 ปากช่อง นครราชสีมา สวนลีลามารวย โทร. 08-1295-8731 โทรสาร 0-3729-1576 E-mail : tt-tip@hotmail.com

134 ๑ ใน...เกษตรและสหกรณ์ ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

N&D Flower โทร. 08-2246-8845 สวนรวมพันธุ์ดี โทร. 0-7912-8615 ป่าโมก อ่างทอง สวนวิเศษพันธุ์ไม้ โทร. 08-1920-9642, 08-4752-2462, 0-2424-3256 คุณใหญ่ ออร์ คดิ โทร. 0-3232-5620 อ.เมือง ราชบุรี คุณสุเมธ โทร. 0-2875-7587 จอมทอง กรุงเทพฯ สวนโป๊ยเซียนนาตยา โทร. 08-7806-3166 คุณจ�ำลอง, 08-1926-6323 คุณเอ ศูนย์ เกษตรธรรมชาติ คิวเซ โทร. 0-3636-2000 แก่งคอย สระบุรี ประยูร หวังโสม โทร. 08-9492-1407, 0-2517-5510

บุหรง จก บริษัท โทร. 0-2434-2342 บางพลัด กทม พลายแก้ ว โทร. 0-3429-5046 สามพราน นครปฐม พูนศิริธานี จก บริษัท โทร. 0-5367-8805-6 รุ่ งเรื อง ร้ าน โทร. 0-7454-1474 ลีดาฟาร์ ม สวน โทร. 0-4483-1111 ชัยภูมิ สวนธรรมสุวรรณ โทร. 0-5564-1147 สวนพรเทพพันธุ์ไม้ โทร. 0-5569-9063 สวนฟาร์ มปาริชาติ โทร. 0-5564-1136 สวนร่ มเย็น โทร. 0-5564-1116 สวนล�ำใยวิวดอย โทร. 0-5332-1588

l หมวดสวนผลไม้

l หมวดสวนเกษตร

ไทยสร้ างสรรค์ จก บริษัท โทร. 0-5342-9385 สารภี เชียงใหม่ ไทยแอกโกรแพลนเทค จก บริษัท โทร. 0-5342-1369-70 สารภี เชียงใหม่

สวนเมืองพร โทร. 0-4432-3263, 0-4432-3459-60 โทรสาร 0-4432-3264 กลุ่มสตรี สหกรณ์ ผ้ ูปลูกแคนตาลูป โทร. 08-6019-9963 ไร่ ฐิตวันต์ โทร. 08-9742-1695 สวนองุ่นบ้ านไร่ แม่ กระต่ ายน้ อย

อุปกรณ์ และเครื่ องใช้

โทร. 08-1264 9794 ฟาร์ มโชคชัย โทร. 0-4432 8386 ไร่ สุวรรณ โทร. 0-4436 1770-4 ไร่ องุ่นสุพตั รา โทร. 08-1853 9493 ไร่ องุ่นปากช่ อง โทร. 0 3622 7328 ไร่ องุ่นเพชรพิมาย โทร. 0 4447 1333 สวนมะนาวด่ านเกวียน โทร.0 4421 2696 ไร่ องุ่นรั ตนธงชัย โทร. 08 1877 1228 สวนสตรอเบอร์ ร่ ี บ้านปฏิรูป โทร. 0 4422 8370 ผักสลัดเมืองหนาวปลอดสารพิษ บ้ านสุขสมบูรณ์ โทร. 08 1274 6961 สวนผลไม้ ปลอดสารพิษ บ้ านศาลเจ้ าพ่ อ โทร. 0 4428 8323 สวนหน้ าวัวคุณสุชาดา โทร. 08 1996 4974 ไร่ น้อง-หนึ่ง โทร. 08-1922-4642 l หมวดฟาร์ ม-จ�ำหน่ ายเห็ด

ฟาร์ มเห็ดดาวเกษตรพัฒนาเซ็นเตอร์ โทร. 08-9414-9094


ท�ำเนียบธุรกิจการเกษตรหมวดพืช ผัก ผลไม้ สวนเกษตร ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ศูนย์ เจียรไนนิล และศูนย์ เห็ดโคนเมืองกาญจน์ โทร. 0-3451-2144 อ.เมือง กาญจนบุรี จอห์ นสัน มัชรู ม การ์ เด้ น บจก โทร. 0-3836-3149 บ่อทอง ชลบุรี ฟาร์ มเห็ดโคน สร้ างสรรค์ โทร. 0-3662-7893-7 ฟาร์ มเห็ดพลู โทร. 0-3432-9749 ศูนย์ รวมสวนเห็ดบ้ านอรั ญญิก โทร. 0-2441-0369 ดี เอ็กซ์ เอ็น (เห็ดหลินจือเพื่อสุขภาพ) โทร. 0-3827-3375 ฟาร์ มเห็ดเจ้ ใหญ่ โทร. 08-1857-3321 เทอดไทย แสงเกยูร แผง โทร. 0-3425-2906 บางกอกชิลลี่ หจก โทร. 0-3238-1202 บ้ านเอมะอมร โทร. 0-2579-2225 ไบโอเทคแคท ศูนย์ เพาะเลีย้ งเห็ด โทร. 0-2908-3036-7 ฟาร์ มเห็ดจินตนาหันคา โทร. 0-5645-1382 ฟาร์ มเห็ดศรี ทอง โทร. 0-3425-6261 วี เอส วี อิมปอร์ ต เอ็กซ์ ปอร์ ต โทร. 0-3483-4113-4 เห็ดศรี ทอง จก บริษัท

โทร. 0-3421-5322 เห็ดสยาม จก บริษัท โทร. 0-2377-0680 องครั กษ์ เพาะเห็ด โทร. 0-3542-2403 l หมวดอบพืช

ชัยยงไซโลการเกษตร จก บริษัท โทร. 0-2251-5244 ปทุมวัน กทม ชิง ถัง จก บริษัท โทร. 0-5342-9895 สารภี เชียงใหม่ ดับบลิว เค คอมมิวนิเคชั่น จก บริษัท โทร. 0-5381-9216-7 ต ติละพัฒน์ หจก โทร. 0-2463-3585 ไทย-นิชิ เชียงราย จก บริษัท โทร. 0-5395-0534 ธัญธวัชพืชผล จก บริษัท โทร. 0-5675-3126 ฟูมเิ ทคดีเวลอปเมนท์ หจก โทร. 0-2579-0606 จตุจักร กทม มาบุญครองอบพืชและไซโล จก บริษัท โทร. 0-3832-1371 ศรีราชา ชลบุรี มาบุญครองอบพืชและไซโล จก บริษัท โทร. 0-2235-5228 บางรัก กทม

อ.เมือง นครปฐม ตลาดกลางข้ าวและพืชไร่ จงั หวัด ลพบุรี โทร. 0-3647-1121 ตลาดกลางซือ้ ขายปลาสวยงาม และพรรณไม้ บางขันธ์ โทร. 0-2516-9124-5 ตลาดกลางพืชผักผลไม้ สหกรณ์ นิคมท่ ายาง จก บริษัท โทร. 0-3243-7915 ท่ายาง เพชรบุรี ศูนย์ แสดงสินค้ าและตลาดกลางสินค้ า เพื่อการส่ งออก โทร. 0-2511-6007 ตลาดกลางอ�ำเภอหนองแซง โทร. 0-3636-6159

เมืองปาน หจก โทร. 0-5427-6033 โรงอบใบยาเด่ นชัย โทร. 0-5461-3389 เด่นชัย แพร่ ลออกิจ จก บริษัท โทร. 0-2573-1321 หลักสี่ กทม l หมวดอบพืช

อุปกรณ์ และเครื่ องใช้

เวอร์ ยเิ นียดอนมูล สถานีบ่มใบยา โทร. 0-5454-1706 สูงเม่น แพร่ สยามซันเทค จก บริษัท โทร. 0-2811-3651 หนองแขม กทม เอส ซี เทรดอินเตอร์ เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-2942-1108-9 ลาดพร้าว กทม เอส ซี เทรดอินเตอร์ เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-2570-8851

่ ว l หมวดท่ องเทีย

ท่ องเทีย่ วเชิงเกษตร

l หมวดตลาดเกษตร

ตลาดกลางผัก-ผลไม้

ตลาดเกษตรสุวพันธุ์เมืองทอง โทร/โทรสาร. 0-3562-6241 ตลาดไท โทร. 0-2908-4490-1 รังสิต กรุงเทพฯ ตลาดปฐมมงคล โทร. 0-3427-5828

บ้ านสวนศรี สะอาด โทร. 0-3738-5103, 08-1575-5382 หมู่บ้านอนุรักษ์ พนั ธุ์สัตว์ ป่าบ้ านฝั่ งท่ า โทร. 08-6068-7799 สวนชมพู่ณัฐวุฒิ โทร. 08-2239-2301 สุรดิษ วัลเลย์ โทร. 08-1899-5102,0-3731-1905 สวนคุณวันชัย โทร. 0-3866-6364, 08-9833-4520

Tourist&Buseness

Agriculture and Cooperatives

135


ท�ำเนียบธุรกิจการเกษตรหมวดพืช ผัก ผลไม้ สวนเกษตร ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

136 ๑ ใน...เกษตรและสหกรณ์ ท่องเที่ยว&ธุรกิจ


ท�ำเนียบธุรกิจการเกษตรหมวดพืช ผัก ผลไม้ สวนเกษตร ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

Tourist&Buseness

Agriculture and Cooperatives

137


ท�ำเนียบธุรกิจการเกษตรหมวดพืช ผัก ผลไม้ สวนเกษตร ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

138 ๑ ใน...เกษตรและสหกรณ์ ท่องเที่ยว&ธุรกิจ


ท�ำเนียบธุรกิจการเกษตรหมวดพืช ผัก ผลไม้ สวนเกษตร ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

Tourist&Buseness

Agriculture and Cooperatives

139


ท�ำเนียบธุรกิจการเกษตรหมวดพืช ผัก ผลไม้ สวนเกษตร ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

140 ๑ ใน...เกษตรและสหกรณ์ ท่องเที่ยว&ธุรกิจ


พระราชพิธีพืชมงคล วันส�ำคัญยิ่งของเกษตรกรไทย

วันพืชมงคล 2560 พิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ตรงกับวันที่ 12 พฤษภาคม Magazine ๑ ใน.. ขอน�ำเสนอ ข้อมูลพระราชพิธพี ชื มงคลและประวัตคิ วามเป็นมาอย่างไร ให้ท่านผู้ที่สนใจได้ศึกษากันครับ

วันพืชมงคล หมายถึง วันที่ก�ำหนดพระราชพิธีจรด พระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นพระราชพิธีเก่ามาแต่โบราณที่เสริม สร้างขวัญและก�ำลังใจแก่เกษตรกรของชาติ เพื่อเป็นการระลึก ถึงความส�ำคัญของเกษตรกรที่มีต่อเศรษฐกิจไทย โดยมีการจัด พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ มีสืบเนื่องมา ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ซึ่งพระราชพิธีนี้จะกระท�ำ ที่ท้องสนามหลวง ประกอบด้วย 2 พระราชพิธีคือ พระราชพิธี พืชมงคล และพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พิธีพืชมงคล เป็นพิธีท�ำขวัญเมล็ดพืชพันธุ์ต่างๆ เช่น ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเหนียว ข้าวฟ่าง ข้าวโพด ถั่ว งา เผือก มัน เป็นต้น ฯลฯ มีจดุ มุง่ หมายทีจ่ ะให้เมล็ดพันธุเ์ หล่านัน้ ปราศจาก โรคภัย และให้อุดมสมบูรณ์เจริญงอกงามดี พิธแี รกนาขวัญ เป็นพิธเี ริม่ ต้นการไถนาเพือ่ หว่านเมล็ด ข้าว มีจุดมุ่งหมายที่จะให้เป็นอาณัติสัญญาณว่า บัดนี้ฤดูกาล แห่งการท�ำนาและเพาะปลูกได้เริ่มขึ้นแล้ว

ประวัติวันพืชมงคล พระราชพิธจี รดพระนังคัลแรกนาขวัญ หรือเรียกสัน้ ๆ ว่า พิธแี รกนา เป็นพระราชพิธที มี่ มี าแต่โบราณตัง้ แต่ครัง้ สุโขทัยเป็น ราชธานี ซึง่ ในสมัยนัน้ พระมหากษัตริย์ไม่ได้ลงมือไถนาเอง เป็น แต่เพียงเสด็จฯ ไปเป็นองค์ประธานในพระราชพิธีเท่านั้น ครั้น ถึงสมัยกรุงศรีอยุธยา พระมหากษัตริย์ไม่ได้เสด็จฯ ไปเป็นองค์ ประธาน แต่จะมอบอาญาสิทธิ์ให้โดยทรงท�ำเหมือนอย่างออก อ�ำนาจจากกษัตริย์ และจะทรงจ�ำศีลเงียบ 3 วัน ซึ่งวิธีนี้ได้ใช้ ตลอดมาถึงปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา ต่อมา สมัยรัตนโกสินทร์ ในรัชกาลที่ 1 ได้โปรดให้ ข้าราชการชัน้ ผูใ้ หญ่เป็นผูป้ ระกอบพระราชพิธแี รกนาขวัญแทน พระองค์ และมิได้ถือว่าเป็นพิธีหน้าพระที่นั่ง เว้นแต่เมื่อมีพระ ราชประสงค์จะทอดพระเนตร สถานที่ประกอบพิธีในตอนแรก ๆ จึงไม่ตายตัว แล้วแต่จะทรงก�ำหนดให้ ครั้นในสมัยรัชกาลที่ 4 โปรดเกล้าฯ ให้จดั พิธสี งฆ์เพิม่ ขึน้ ในพระราชพิธตี า่ ง ๆ ทุกพิธี ดังนัน้ “พระราชพิธพี ชื มงคล” จึงได้เริม่ มีขนึ้ แต่บดั นัน้ มา โดยได้ จัดรวมกับพระราชพิธจี รดพระนังคัลแรกนาขวัญ และมีชอื่ เรียก รวมกันว่า “พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ” ส่วนพิธกี รรมนอกเหนือจากการท�ำให้เป็นตัวอย่างตามที่ ทรงจ�ำแนกไว้ 3 อย่าง 2 อย่างแรก ที่ว่า “อาศัยค�ำอธิษฐานเอา ความสัตย์เป็นที่ตั้งบ้าง ท�ำการซึ่งไม่มีโทษนับว่าเป็นการสวัสดิ

Agriculture&Cooperative ๑ ใน...เกษตรและสหกรณ์ 141


มงคลตามซึ่งมาในพระพุทธศาสนาบ้าง” นั้น ทรงหมายถึง “พิธี พืชมงคล” อันเป็นพิธสี งฆ์ทกี่ ระท�ำ ณ วัดพระศรีรตั นศาสดาราม ส่วนอีกอย่างหนึ่งที่ว่า “บูชาเซ่นสรวงตามที่มาทางไสยศาสตร์ บ้าง” นั้น ทรงหมายถึงพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญอันเป็น พิธีพราหมณ์ ดังนั้น จึงพอจะสรุปความมุ่งหมายอันเป็นมูลเหตุให้ เกิดพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญนี้ได้ว่าพิธี แรกนามุ่งหมายที่จะให้เป็นตัวอย่างแก่ราษฎร เพื่อชักน�ำให้มี ความมั่นใจในการท�ำนา อันเป็นอาชีพหลักที่ส�ำคัญของคนไทย ที่มีมาแต่ช้านานสืบมาจนปัจจุบันยังคงเป็นอยู่อย่างนั้น เพราะ การเกษตรซึ่งมีการท�ำนาเป็นหลักนั้น เป็นสิ่งส�ำคัญแก่ชีวิต ความเป็นอยู่และเศรษฐกิจของประเทศทุกสมัย ส่วนวันประกอบพิธีนั้น ต้องเป็นวันที่ดีที่สุดของแต่ละปี ประกอบด้วยขึ้น แรม ฤกษ์ยาม ให้ได้วันอันเป็นอุดมฤกษ์ตาม ต�ำราโหราศาสตร์ แต่ต้องอยู่ในระหว่างเดือน 6 เพราะเดือน นี้เริ่มจะเข้าฤดูฝน เป็นระยะเวลาที่เหมาะสมส�ำหรับเกษตรกร ชาวไร่ ชาวนา จะได้เตรียมท�ำนา เมื่อโหรหลวงค�ำนวณได้วัน อุดมมงคลพระฤกษ์ ที่จะประกอบพระราชพิธีจรดพระนังคัล แรกนาขวัญแล้ว ส�ำนักพระราชวังจะได้ลงไว้ในปฏิทินหลวงที่ พระราชทานในวันขึ้นปีใหม่ทุกปี และได้ก�ำหนดไว้ว่าวันใดเป็น วันพืชมงคล วันใดเป็นวันจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พระราชพิธจี รดพระนังคัลแรกนาขวัญแต่เดิมมาท�ำทีท่ งุ่ นาพญาไท เมื่อได้มีการฟื้นฟูพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนา ขวัญขึ้นใหม่ จึงจัดให้มีขึ้นที่ท้องสนามหลวง ทั้งนี้ วันแรกนา ขวัญเป็นวันส�ำคัญของชาติ คณะรัฐมนตรีมีมติให้หยุดราชการ 1 วัน และมีประกาศให้ชักธงชาติตามระเบียบทางราชการ การประกอบพระราชพิธีวันพืชมงคล พระราชพิธพี ชื มงคลเป็นพิธที ำ� ขวัญพืชพันธุธ์ ญั ญาหาร ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอธิษฐานเพื่อความอุดม สมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งข้าว ที่น�ำเข้าพิธีพืชมงคลนั้นเป็นข้าวเปลือก มีทั้งข้าวเจ้าและข้าว เหนียว นอกจากนี้มีเมล็ดพืชต่าง ๆ รวม 40 อย่าง แต่ละอย่าง บรรจุถุงผ้าขาว นอกจากนี้ยังมีข้าวเปลือกที่หว่านในพิธีแรกนา บรรจุกระเช้าทองคู่หนึ่งและเงินคู่หนึ่ง เป็นข้าวพันธุ์ดีที่โปรดฯ ให้ปลูกในสวนจิตรลดา และพระราชทานมาเข้าพิธีพืชมงคล โดยพันธุ์ข้าวพระราชทานนี้จะใช้หว่านในพระราชพิธี แรกนาส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งที่เหลือทางการจะบรรจุซอง แล้ว ส่งไปแจกจ่ายแก่ชาวนาและประชาชนในจังหวัดต่างๆ ให้เป็น มิ่งขวัญและเป็นสิริมงคลแก่พืชผลที่จะเพาะปลูกในปีนี้ ทั้งนี้ พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญในปัจจุบัน นี้ได้ดำ� เนินตามแบบอย่างโบราณราชประเพณี เว้นแต่บางอย่าง ได้มีการดัดแปลงให้เหมาะแก่กาลสมัย อาทิ พิธีของพราหมณ์ ก็มกี ารตัดทอนให้เหลือน้อยลง พระยาแรกนาก็ให้ตกเป็นหน้าที่

142 ๑ ใน...เกษตรและสหกรณ์ Agriculture&Cooperative

ของปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่วนเทพีนนั้ คัดเลือกจาก ข้าราชการสตรีโสดในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระดับ 3-4 คือขั้นโทขึ้นไป พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชด�ำเนินทอด พระเนตรพระราชพิธที กุ ปี มีขา้ ราชการชัน้ ผูใ้ หญ่ ทูตานุทตู และ ประชาชนได้มาชมการแรกนาเป็นจ�ำนวนมาก ส�ำหรับการประกอบพิธีนั้นก็จะถูกก�ำหนดขึ้นโดยโหร หลวง ในระหว่างพิธีอันสวยงามนี้ ก็จะมีการท�ำนายปริมาณ น�้ำฝนในช่วงฤดูฝนที่ก�ำลังจะมาถึง และแล้วพระยาแรกนาก็จะ ท�ำการเลือกผ้า 3 ผืนที่มีความยาวต่างขนาดกันตามชอบใจ ผ้า ทั้ง 3 ผืนนี้จะดูคล้ายกัน ถ้าพระยาแรกนาเลือกผืนที่ยาวที่สุดก็ ทายว่า ปีนี้ปริมาณน�้ำฝนจะมีน้อย ถ้าเลือกผืนที่สั้นที่สุด ทาย ว่า ปีนี้ปริมาณน�้ำฝนจะมาก และถ้าเลือกผืนที่มีความยาวปาน กลาง ทายว่ามีปริมาณน�้ำฝนพอประมาณ หลังจากสวมเสื้อผ้าเรียกว่า “ผ้านุ่ง” เรียบร้อยแล้ว พระยาแรกนาก็จะไถลงไปบนพื้นที่ท้องสนามหลวงด้วยพระ นังคัลสีแดงและสีทอง ซึง่ ลากโดยพระโคผูส้ ขี าว ตามขบวนด้วย เทพีทงั้ 4 ผูซ้ งึ่ หาบกระเช้าทองและกระเช้าเงินทีบ่ รรจุดว้ ยเมล็ด ข้าวเปลือก นอกจากนีก้ ม็ คี ณะพราหมณ์เดินคูไ่ ปกับขบวนพร้อม ทั้งสวดและเป่าสังข์ไปพร้อมกัน เมื่อเสร็จจากการไถแล้วพระโคก็จะได้รับการป้อนพระ กระยาหารและเครื่องดื่ม 7 ชนิด คือ เมล็ดข้าว ถั่ว ข้าวโพด หญ้า เมล็ดงา น�้ำ และเหล้า ไม่ว่าพระโคจะเลือกกินหรือดื่มสิ่ง ใด ก็ทายว่าปีนี้จะอุดมสมบูรณ์ด้วยสิ่งที่พระโคเลือกนั้น เมื่อเสร็จพิธีแล้ว ประชาชนจะพากันแย่งเก็บเมล็ดข้าว ที่หว่านโดยพระยาแรกนา เพราะว่าเมล็ดข้าวนี้ถือว่าเป็นสิ่ง ศักดิ์สิทธิ์ อันจะน�ำมาซึ่งความอุดมสมบูรณ์และความเป็นสิริ มงคลแก่ผู้ท่ีมีไว้ในครอบครอง ชาวนาก็จะใช้เมล็ดข้าวนี้ผสม กับเมล็ดข้าวของตน เพือ่ ให้พชื ผลในปีทจี่ ะมาถึงนีอ้ ดุ มสมบูรณ์ ส�ำหรับพระโคที่จะเข้าพระราชพิธีแรกนาขวัญ จะถูก เลี้ยงดูอย่างดีในทุ่งหญ้าที่จังหวัดราชบุรี พระโคที่ใช้ในพระราช พิธีจะต้องมีลักษณะที่ดีขาดเกินไม่ได้คือ หูดี ตาดี แข็งแรง เขา ทั้งสองตั้งตรงสวยงาม พระโคแต่ละคู่ต้องสีเหมือนกัน ซึ่งจะมี การคัดเลือกพระโคเพียงสองสีเท่านัน้ คือ สีขาวส�ำลีและสีนำ�้ ตาล แดง และเจาะจงแต่เพศผู้เท่านั้นและต้องผ่านการ “ตอน” เสีย ก่อนด้วย อนึ่ง นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2509 เป็นต้นมา คณะรัฐมนตรี ได้ประชุมปรึกษาลงมติให้วนั พระราชพิธพี ชื มงคลจรดพระนังคัล แรกนาขวัญ เป็นวันเกษตรกรประจ�ำปีอีกด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้มี อาชีพทางการเกษตรพึงระลึกถึงความส�ำคัญของการเกษตร และ ร่วมมือกันประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนา ขวัญเพื่อเป็นสิริมงคลแก่อาชีพของตน


๑ ใน เกษตรและสหกรณ์  

ในฉบับรวบรวม ทำเนียบสหกรณ์การเกษตร, ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ, สวนเกษตร, สินค้าและบริการด้านการเกษตร อุปกรณ์การเกษตร, ปุ๋ย ยา พันธุ์พืช ผัก ผลไ...

๑ ใน เกษตรและสหกรณ์  

ในฉบับรวบรวม ทำเนียบสหกรณ์การเกษตร, ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ, สวนเกษตร, สินค้าและบริการด้านการเกษตร อุปกรณ์การเกษตร, ปุ๋ย ยา พันธุ์พืช ผัก ผลไ...

Advertisement