Page 1


แนะน�ำธุรกิจ&แฟรนไชส์ ลองเซ่เครป .................................. 80. แนะน�ำที่พักหัวหิน

NICHA SUITE DE HUAHIN ........... 82. นานาทรรศนะ

บทความเทิดพระเกียรติ

พระมหากษัตริย์นักกีฬา ................... 37.

คุณเพลินพิศ โมรา ........................ 84. ร้านปัณณทรัพย์จิวเวอรี่พรอนช๊อป

คอลัมภ์ : เส้นทางท่องเที่ยว ตามรอยพระบาท ........................ 50.

แนะน�ำธุรกิจเครื่องประดับ

คอลัมภ์ : ท�ำบุญเข้าพรรษา สิงห์บุรี ไหว้พระนอนจักรสีห์ .................... 71.

แนะน�ำที่พักจันทบุรี

นานาทรรศนะ

เอสทีจี ทับทิมจันทร์จิวเวลรี่ ............ 125.

ปลายจันท์ บางชัน ...................... 126.

คุณฉัตรชัย วีระวงศ์ ........................ 74.

แนะน�ำที่พักจันทบุรี

สวนน�้ำ DINO SEA WORLD PARK สมุทรสาคร

เดอะเพียร์ บูทีค รีสอร์ท ................ 128.

แนะน�ำที่พัก&ค่ายลูกเสือ กาญจนบุรี ยังโทน เฮ็ลธปาร์ค รีสอร์ท ............... 76.

แนะน�ำธุรกิจอาหาร/ของฝากเมืองชลบุรี หอยจ๊อ แม่วรรณา ....................... 130.

แนะน�ำที่พักกาญจนบุรี

แนะน�ำร้านอาหาร ครัวอรุณรุ่ง เขาใหญ่ ....................... 132.

ภูไพรเลค แอนด์ รีสอร์ท .................. 78.

แนะนำ�ที่พัก ร้านอาหาร สินค้า OTOP

ในเขตภาคกลาง ................................... 87. ในเขตภาคตะวันออก ............................ 110. ในเขตภาคอีสาน .................................. 133. ทำ�เนียบธุรกิจด้านการท่องเที่ยว ......................... 140. ทำ�เนียบธุรกิจด้านการกีฬา ................................ 143. TOURIST&SPORT

๑ ใน การท่องเที่ยวและกีฬา 35


เมื่อ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมาชาวไทยต้องร�่ำไห้ทั้งแผ่นดินเมื่อพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รัก ยิง่ ของปวงชนชาวไทย “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช” เสด็จสวรรคต ถือว่าเป็นการ สูญเสียและความวิปโยคยิง่ ใหญ่ทสี่ ดุ ของปวงชนชาวไทยทัง้ ประเทศ ข้าพระพุทธเจ้า ผูบ้ ริหารและพนักงาน “แม๊กกาซีน ๑ ใน” ขอน้อมร�ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัยอย่างหาที่สุดมิได้ วารสาร “๑ ใน...การท่องเที่ยวและกีฬา” จัดท�ำขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและธุรกิจใน แวดวงการท่องเที่ยวและกีฬา ฉบับนี้ได้รวบรวมพระราชกรณียกิจและโครงการในพระราชด�ำริต่างๆ ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช มาน�ำเสนอเพือ่ น้อมร�ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคณ ุ ของ พระองค์ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆ เพื่อความกินดีอยู่ดีของพสกนิกรไทยทั้งประเทศ ตลอดรัชสมัย ๗๐ ปี ในคอลัมภ์ “ตามรอยพระบาท” ในฉบับยังรวบรวม สถานที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ร้าน อาหาร สถานบันเทิง สปา สินค้าของฝาก ผลิตภัณฑ์ OTOP และกิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย วต่ า งๆ และ DIRECTORY รวบรวมธุรกิจประเภทต่างๆ ในแวดวงการท่องเทีย่ วและกีฬา จัดท�ำเป็นท�ำเนียบธุรกิจ โดยแยกเป็นหมวดหมูป่ ระเภทต่างๆ เพื่อการค้นหาสินค้าและบริการต่างๆ ได้อย่างสะดวกสบาย มากมายในฉบับ...ติดตามได้เลยครับ ฉบับพิเศษ : ไทสมุทรเดลี่

ประธานที่ปรึกษา พ.ต.ท. สมชาย ศรลัมพ์ พ.ต.ฉลาด วงศ์ ไพศาล ฝ่ายกฏหมาย นางนงคราญ นันชนะ ผู้อ�ำนวยการ นางสาววริยา แย้มเพียรวัฒนา บรรณาธิการบริหาร นายกิตติ ฉันทกิจนุกูล กองบรรณาธิการ นายบุญธรรม มุกดาสนิท นายสุเชาว์ ศรลัมพ์ ผู้จัดการโครงการ นางสาวมาลี ชื่นส�ำอางค์ ผู้จัดการส่วนภูมิภาค นางสาวประทุมมาศ สนทอง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ นางสาวพัชรีพร เชื้อบุญมี นางสาวจีรวรรณ ปลั่งเปล่ง นางสาวศิริพรรณ ชัยเกียรติ์สุนทร นางสาวนภาพร ดรุณพันธ์ นางสาวสราลักษณ์ สมอบ้าน นางสาวจตุพร เถื่อนถ�้ำ นางสาวยุวดี พะบ�ำรุงษ์ นางสาวปวีณา เดชทสอน ศิลปกรรม นายพลากร ค�ำโครตสูนย์ นายศักดิ์ชัย รันจัตุรัส ญชี-ธุรการ นางสาวปิยพร ม่วงศรี นายอุรุพงษ์ รุ่งเรือง 36ฝ่ายบัTOURIST&SPORT ใน การท่ชอาดา งเที่ยวและกี นางสาวสุ พุกทรัพฬย์า นายอรรถพล นารูลา

ส�ำนักพิมพ์ : เจ้าของ

บริษัท กิตวรินทร์ อาร์ตแอนด์มีเดีย จ�ำกัด

WWW.MAGAZINE1NAI.COM 32/67 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน�้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร. 0-2756-3009, 0-2380-3709-10


พระมหากษัตริย์นักกีฬา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงกีฬาหลายชนิด กีฬาที่ทรงโปรดเป็น กีฬาที่ต้องอาศัยความรู้รอบตัวและความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ทรงเป็นแบบอย่างให้นักกีฬาทุกคน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงฉายแววพระอัจฉริยภาพทางกีฬาหลาย ประเภทตัง้ แต่ทรงพระเยาว์ ดังปรากฏในพระบรมฉายาลักษณ์เมือ่ ครัง้ ประทับอยูท่ ปี่ ระเทศสวิตเซอร์แลนด์ พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชชนนี สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส ราชนครินทร์ และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล อัฐมรามาธิบดินทร พระบรมเชษฐา ธิราช ทรงฉลองพระองค์ชุดสกี พร้อมอุปกรณ์การเล่นสกี ท่ามกลางอากาศหนาวเย็น ปุยหิมะขาวโพลน ขณะมีพระชนมพรรษาเพียง 8 พรรษา ทรงพระปรีชาสามารถในการทรงสกี โดยมีนายชาเตอลายนา (Moneieur Chatelanat) ชาวสวิสเป็นครูฝึก ดังปรากฏในพระราชหัตถเลขาของสมเด็จพระบรมราชชนนี ที่มีมาถวายสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ว่า “... นันทกับเล็กสกีหลายหน ท�ำเก่งกันทั้งคู่ เล็กยิ่งท�ำดีกว่านันท ท�ำน่าเอ็นดู ใครๆ เห็นเข้าก็ งงงวย เพราะเล็กนิดเดียวท�ำได้ดีมาก...”

๑ ใน การท่TOURIST&SPORT องเที่ยวและกีฬา 37


นอกจากนั้นยังทรงกีฬาอื่นๆ อีกหลายชนิด เช่ น สกี น�้ ำ ว่ า ยน�้ ำ เรื อ กรรเชี ย ง เรื อ พาย แบดมินตัน ยิงปืน กอล์ฟเล็ก การแข่งขันรถเล็ก เครือ่ งร่อน ฯลฯ กีฬาทีท่ รงโปรดส่วนใหญ่เป็นกีฬา ที่ไม่ได้ใช้พระก�ำลังเพียงอย่างเดียว แต่ต้องอาศัย ความรู้รอบตัว เทคนิคไหวพริบ และความรู้ความ เข้าใจอย่างถ่องแท้ เป็นแบบอย่างให้นกั กีฬาทุกคน ได้เรียนรู้ศาสตร์ของกีฬาแต่ละชนิดอย่างแท้จริง พระปรีชาสามารถกีฬาแบดมินตัน แบดมินตัน ถือเป็นกีฬาอีกประเภทหนึ่งที่ พระองค์ทา่ นทรงมาก่อนกีฬาเรือใบ โดยในยุคต้นๆ กีฬาแบดมินตันเข้ามาสูป่ ระเทศไทยนัน้ คนไทยไม่ ค่อยสนใจกันมากนัก เพราะยังไม่รู้จัก และไม่เคย เห็นมาก่อน พระองค์ทรงสนพระราชหฤทัยคอย ติ ด ตามข่ า ว และเสด็ จ พระราชด� ำ เนิ น ไปทอด พระเนตรการแข่งขันครั้งส�ำคัญๆ อยู่เสมอ ทรง สังเกตวิธกี ารเล่นของนักแบดมินตันมืออาชีพแต่ละ คน นักกีฬาแบดมินตันทีม่ ชี อ่ื เสียงหลายคนในสมัย

38

๑TOURIST&SPORT ใน การท่องเที่ยวและกีฬา

นั้น จึงได้รับเชิญให้เข้าไปร่วมเล่นที่สนามกีฬา แบดมินตันในสวนจิตรลดา หนึ่งในจ�ำนวนนั้นมี แชมเปี้ยนโลกชาวสิงคโปร์ชื่อ “ว่อง เป็ง สูน” เข้า ร่วมเล่นด้วย โดยทั่วไป จะทรงแบดมินตันสัปดาห์ ละ 3 วัน ผู้ที่มีโอกาสได้เข้าร่วมเล่นแบดมินตันกับ พระองค์ ซึ่งนอกจากนักกีฬาแบดมินตันแล้ว ยังมี หลวงศรีรตั นาถ คุณหญิงจามรี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา อีกด้วย โปรดเล่นประเภทคู่ และประเภทชายสาม ทรงแบดมินตันอย่างนักกีฬาทีม่ นี ำ�้ ใจนักกีฬาอย่าง แท้จริง คือ ไม่ทรงแสดงอาการกริว้ อย่างใดเมือ่ ทรง ตี ลู ก เสี ย เมื่ อ ผู ้ ที่ ร ่ ว มเล่ น ตี ลู ก เสี ย หรื อ ทรงถู ก กระทบกระทั่งพระวรกายจากความเข้มข้นในการ เล่น ก็ไม่ทรงถือพระองค์แต่อย่างใด แสดงถึงความ เป็นนักกีฬาอย่างแท้จริงของพระองค์ทา่ น จากการ ทีพ่ ระองค์ได้ทรงแบดมินตันกับนักกีฬาเหล่านี้ ทรง เห็ นว่ า กี ฬ าแบดมิ น ตั น เป็ น กี ฬ าหนึ่ ง ในไม่ กี่ ประเภทที่คนไทยสามารถไต่เต้าไปสู่ระดับโลกได้ เพราะไม่เสียเปรียบทางรูปร่าง และพละก�ำลังมาก


จนเกินไป มีรบั สัง่ ในเรือ่ งนีห้ ลายครัง้ ก่อนทีค่ นไทย หลายๆ คนจะมองเห็ น ความส� ำ คั ญ ของกี ฬ า แบดมินตันในสมัยนั้น นอกจากนี้ ยังทรงสามารถวิเคราะห์ถงึ วิธกี าร เล่นของนักแบดมินตันระดับโลกในสมัยนั้นได้ทุก คน และทรงเข้าถึงวิธกี ารเล่นของแต่ละคนได้อย่าง ดี ที่ สุ ด มี รั บ สั่ ง ถึ ง วิ ธี ก ารแก้ ไ ขการเล่ น แก่ นั ก แบดมินตันไทยด้วยความเป็นห่วง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย เดช พระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์แก่สมาคม แบดมินตันแห่งประเทศไทย ใน พ.ศ.2500 นับ ตั้งแต่นั้นมา กีฬาแบดมินตันของไทยก็ก้าวหน้าสู่ ระดับโลก ซึ่งถ้าหากปราศจากพระมหากรุณาธิคุณ และสายพระเนตรที่ยาวไกลของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวแล้ว กีฬาแบดมินตันของไทยคงจะ ไม่สามารถบรรลุผลระดับโลกอย่างที่เป็นทุกวันนี้ ในเรื่องพระราชจริยวัตรในกีฬาแบดมินตัน ตรงนี้ ในหนังสือ “เส้นทางพิชิตฝัน” ของ ศ.เจริญ วรรธนะสิน อดีตนักแบดมินตันทีมชาติไทย บันทึก ว่า “การแข่งขันในวันนั้นเป็นการแข่งขันหน้า พระทีน่ งั่ และเป็นการแข่งขันทีค่ นดูมากทีส่ ดุ เป็นที่ โปรดปรานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่าง ยิ่ง ถึงกับทรงมีรับสั่งภายหลังจากการแข่งขันว่า เป็นการแข่งขันที่สนุก ทั้งตันโจฮอค และข้าพเจ้า แข่งขันกันอย่างนักกีฬา มียมิ้ หัวกันตลอดเวลาร่วม ชั่วโมงที่ขับเคี่ยวกัน” นอกจากนี้ ยังมีอีกตอนหนึ่งความว่า “เป็นบุญวาสนาของวงการแบดมินตันไทย เป็นอย่างยิง่ ทีส่ มาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทย มิเพียงแต่เป็นสมาคมที่อยู่ภายใต้พระอุปถัมภ์ ใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเท่านั้น แต่พระองค์ ท่านยังทรงกีฬาแบดมินตันเป็นพระราชกิจวัตร และ โปรดปรานแบดมินตันอย่างชนิดจะหาพระมหา กษัตริย์องค์ใดในโลกมาเปรียบเทียบมิได้ ด้วยพระ บารมีปกเกล้าปกกระหม่อม วงการแบดมินตันไทย

สมัยนั้นได้รับการอุ้มชูสนับสนุนอย่างดีที่สุด และ พระนามของสมเด็ จ พระเจ้ า พี่ นางเธอ เจ้ า ฟ้ า กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธสิรโิ สภา จึงมีความ สั ม พั น ธ์ กั บ วงการแบดมิ น ตั น ของไทยอย่ า ง แน่นแฟ้นตราบเท่าทุกวันนี้” และตอนหนึ่งความว่า “พวกเราได้รับพระมหากรุณาธิคุณเข้าเฝ้า กราบบังคมลา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ พระราชทานพระบรมราโชวาทแก่นักแบดมินตัน ไทยทั้ง 4 ให้พวกเรากระท�ำตนเป็นนักกีฬาที่ดี รักษาชือ่ เสียงของประเทศชาติ และข้าพเจ้าเนือ้ ตัว สั่นด้วยความตื่นเต้นและตื้นตันใจ เมื่อรับสั่งชม ข้าพเจ้าว่า วันที่แข่งขันกับ ตันโจฮอค เจริญเล่น ได้ดี เล่นได้สนุก ไม่เคร่งเครียด สมเป็นนักกีฬาที่ ดี จากกระแสรับสั่งในครั้งนั้น ได้มีอิทธิพลอย่าง มหาศาลท�ำให้ข้าพเจ้าเพิ่มความสนุกในการเล่น ของตนเองเสมอ และท�ำให้เข้าใจซาบซึง้ ถึงแก่นแท้ และคุณค่าของค�ำว่า นักกีฬา”

๑ ใน การท่TOURIST&SPORT องเที่ยวและกีฬา 39


พระปรีชาสามารถกีฬาเรือใบ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ทรงสนพระราชหฤทัยในกีฬาเรือใบเป็น พิเศษ เนื่องจากพระองค์ท่านโปรดการช่างอยู่แต่ เดิมแล้ว เรือใบของพระองค์จะทรงต่อด้วยพระองค์ เอง และจะทรงทดลองแล่นในสระน�้ำภายในพระ ต�ำหนักจิตรลดารโหฐาน เรือใบฝีพระหัตถ์ลำ� แรกที่ ทรงต่อด้วยพระองค์เองเป็นเรือใบพระที่นั่งเอ็น เตอร์ไพรส์ โดยพระราชทานชือ่ เรือว่า “ราชปะแตน” และต่ อ มาทรงต่ อ เรื อ ใบประเภทโอเค ขึ้ น อี ก พระราชทานชื่อว่า “นวฤกษ์” ซึ่งเรือนวฤกษ์นี้เอง ทรงน� ำ มาใช้ ใ นการแข่ ง ขั น กี ฬ าเรื อ ใบในกี ฬ า แหลมทอง ครั้งที่ 4 นอกจากนี้พระองค์ท่านยังทรง คิดค้น ออกแบบ และสร้างเรือใบขึน้ มาด้วยพระองค์ เองอีก พระราชทานชื่อว่า “เรือใบแบบมด” ทรงมี รับสั่งว่า “ที่ชื่อมดนั้นเพราะมันกัดเจ็บๆ คันๆ ดี” ต่ อ มาทรงพั ฒ นาเรื อ แบบมดขึ้ นมาใหม่ โ ดยได้ พระราชทานชื่อว่า เรือใบ “แบบซูเปอร์มด” และ

40

๑TOURIST&SPORT ใน การท่องเที่ยวและกีฬา

เรือใบในตระกูลมดนี้ล�ำสุดท้ายที่ทรงออกแบบคือ เรือใบ “แบบไมโครมด” ซึ่งได้รับความนิยมเป็น อย่างมากในหมู่นักแล่นเรือใบทั้งหลาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ยังทรงต่อเรือ ขึ้ น มาอี ก ล� ำ หนึ่ ง เป็ น เรื อ ใบประเภทโอเค พระราชทานชื่อเรือว่า “VEGA” หรือ เวคา (ชื่อ ดาวฤกษ์ดวงหนึ่งที่สุกสว่างมาก) ทรงใช้เรือล�ำนี้ เสด็จฯ ข้ามอ่าวไทยจากพระราชวังไกลกังวลหัวหิน ไปขึ้นฝั่งที่หาดเตยงามในหน่วยบัญชาการนาวิก โยธินด้วยล�ำพังพระองค์เอง เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2509 ซึ่งในการต่อมาทรงพระกรุณาโปรด เกล้าฯ พระราชทานหางเสือเรือเวคา เพื่อเป็น รางวัลนิรนั ดรในการแข่งขันเรือใบระยะทางไกลของ ประเทศไทย นอกจากนี้ยังทรงก่อตั้งสโมสรเรือใบ ส่วนพระองค์ขึ้นคือสโมสรเรือใบจิตรลดา ทั้งยังมี พระมหากรุณาธิคุณรับสโมสรเรือใบต่างๆ มาไว้ใน พระบรมราชูปถัมภ์ เช่น สโมสรเรือใบราชวรุณ สโมสรเรือใบกรมอู่ทหารเรือ สโมสรเรือใบฐานทัพ


ราชธิดาพระองค์โต ทรงร่วมการแข่งขันในฐานะ นักกีฬาทีมชาติไทยคนหนึ่ง ทรงซ้อมและเก็บตัว เหมือนนักกีฬาทั่วไป และทรงชนะเลิศการแข่งขัน เมือ่ วันที่ 16 ธันวาคม โดยทรงขึน้ รับเหรียญทองบน แท่นเหมือนนักกีฬาทั่วไป ในพิธีปิด ณ สนามศุภ ชลาศัย ซึ่งจากเหตุการณ์นี้ ต่อมาคณะรัฐมนตรีมี มติเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 เมษายน พ.ศ.2529 ก�ำหนดให้วันที่ 16 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันกีฬา แห่งชาติ

เรือสัตหีบ สโมสรเรือใบนาวิกโยธิน และสโมสรเรือ ใบกองเรือยุทธการ เป็นต้น ด้วยเหตุที่โปรดการต่อเรือใบประเภทต่างๆ ดังกล่าว ม.จ.ภีศเดช รัชนี ได้ทรงเล่าถึงพระราช ด�ำรัสของพระองค์ท่านในหนังสือ อสท. เรื่องทรง เรือใบ ฉบับวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2534 ไว้ว่า “ปี ใหม่คนอื่นๆ เขาไปฉลองกัน เสียเงินมาก แต่เรา เสีย 147 บาท เท่านั้น เป็นค่าไม้ยมหอม และค่า เบียร์ฉลองปีใหม่ แต่เรายังสนุกกว่าเขาอีก แล้วเป็น ประโยชน์ด้วย” จากพระราชด�ำรัสทีก่ ล่าวข้างต้นจะเห็นได้วา่ พระองค์ท่านทรงให้ความสนพระราชหฤทัยในการ กีฬาเรือใบนี้อย่างแท้จริง จึงได้ทรงต่อเรือใบด้วย พระหัตถ์ของพระองค์เอง ซึ่งมีเพียงแต่พระองค์ ท่านทีเ่ ป็นพระประมุขของชาติไทยพระองค์เดียวใน โลกนี้เท่านั้น ที่มีพระปรีชาสามารถในด้านเรือใบ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิอดุลย เดช ทรงเข้าร่วมแข่งขันกีฬาแหลมทอง (ปัจจุบัน คือ กีฬาซีเกมส์) ครั้งที่ 4 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้า ภาพ ระหว่างวันที่ 9 ถึง 16 ธันวาคม พ.ศ. 2510 โดยทรงลงแข่งขันในกีฬาเรือใบประเภทโอเค ซึ่ง เป็นเรือทีท่ รงต่อเอง ร่วมกับ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิรวิ ฒ ั นาพรรณวดี พระ

พระมหากรุณาธิคุณแก่การกีฬา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ทรงมีพระมหากรุณาธิคณ ุ แก่วงการกีฬา ทรงรับการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 5, 6, 8 และ 13 รวมทั้งกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 1, 4, 8 และ กีฬาซีเกมส์ ครัง้ ที่ 13, 18 ซึง่ ทัง้ หมดนีป้ ระเทศไทย เป็นเจ้าภาพ ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ รวมทั้ง พระราชทานไฟพระฤกษ์ เ พื่ อ ใช้ ใ นพิ ธี เ ปิ ด การ แข่งขันกีฬาต่างๆ ได้แก่ กีฬาเอเชี่ยนเกมส์ กีฬา แหลมทอง กีฬาซีเกมส์ กีฬาแห่งชาติ กีฬาเยาวชน แห่งชาติ ทรงเป็นองค์ราชูปถัมภ์ของสมาคมกีฬา สมัครเล่นถึง 13 สมาคม โปรดเกล้าฯ ให้นักกีฬา เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานพรก่อนเดินทางไปแข่งขัน กีฬาใหญ่ อาทิ ซีเกมส์ เอเชี่ยนเกมส์ และโอลิมปิก เกมส์ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นักกีฬา และผู้เกี่ยวข้องในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ครั้งที่ 26, 27 และ 28 เข้ า เฝ้ า ฯ หลั ง การแข่ ง ขั น พระราชทานทุนแก่นักกีฬาไปฝึกซ้อมและแข่งขัน ต่างประเทศ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เพื่อเป็นขวัญ ก�ำลังใจ และสิริมงคลแก่ผู้ท�ำคุณ ประโยชน์ให้แก่วงการกีฬา นอกจากนี้ยังเคยเสด็จฯ ไปทอดพระเนตร การแข่งขันชกมวยสากลอาชีพ ชิงแชมป์โลก รุ่น ฟลายเวท ของ โผน กิ่งเพชร กับ ปาสคาล เปเรซ นักชกอาร์เจนตินา ที่เวทีมวยลุมพินี เมื่อวันที่ 16

๑ ใน การท่TOURIST&SPORT องเที่ยวและกีฬา 41


เมษายน พ.ศ.2503 ที่นักชกไทยได้รับชัยชนะ ได้ ครองต�ำแหน่งแชมป์โลกคนแรกของประเทศไทย จากนั้นเมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2506 เสด็จ พระราชด�ำเนินไปทอดพระเนตรการชกของโผน กับ ไฟติ้ง ฮาราดา ที่ยิมเนเซียม 1 (ปัจจุบันคืออาคาร นิมิบุตร) สนามกีฬาแห่งชาติ ซึ่งหนังสือ พระมหา กษัตริย์นักกีฬา ที่การกีฬาแห่งประเทศไทย จัดท�ำ ขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2549 บันทึกไว้ว่า “มีอยูค่ รัง้ หนึง่ พระองค์เสด็จพระราชด�ำเนิน เมื่อโผนชกไปถึงยก 7 หรือยก 8 ตอนนั้นไม่แน่ใจ ในเวลานั้นโผนท�ำท่าจะหมดแรง แล้วมีคนตะโกน ว่า พระองค์เสด็จมาแล้ว โผนได้ยินก็มีก�ำลังใจฮึด ขึ้นมาทันที จนคว้าชัยชนะมาครองได้ส�ำเร็จ” และเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2509 เสด็จ พระราชด�ำเนินทอดพระเนตรการชกชิงแชมป์โลก ของ ชาติชาย เชีย่ วน้อย กับ วอลเตอร์ แม็คโกแวน แชมป์โลกรุ่นฟลายเวท ชาวอังกฤษ ที่สนามกีฬา กิตติขจร ซึ่งจากหนังสือ “ชาติชาย เชี่ยวน้อย วีรบุรุษเจ้าน�้ำตา หมัดภูผาหิน” บันทึกเหตุการณ์ หลังการชก ที่ชาติชายคว้าแชมป์โลกได้ว่า “ผมลงจากเวที แล้วตรงไปเข้าเฝ้าฯ พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทันทีทผี่ มไปถึงหน้าพระทีน่ งั่ พระองค์ทรงเอือ้ มพระหัตถ์มาจับหน้าผม แล้วทรง เขย่าเบาๆ จากนั้นมีรับสั่งว่า เก่งมาก ฉันดีใจมาก ผมรู้สึกปลาบปลื้มมาก หาที่สุดไม่ได้เลย”

42

๑TOURIST&SPORT ใน การท่องเที่ยวและกีฬา

ด้ ว ยพระราชกรณี ย กิ จ ที่ ท รงพระปรี ช า สามารถทางการกีฬาจนเป็นทีเ่ ลือ่ งลือ และได้มกี าร จารึ ก ไว้ ใ นประวั ติ ศ าสตร์ ว งการกี ฬ าอั น เป็ น ที่ ประจักษ์แก่ชาวโลก คณะกรรมการโอลิมปิกสากล (ไอโอซี ) จึ ง ได้ มี ม ติ เ ป็ น เอกฉั น ท์ และได้ ข อ พระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญทองดุษฎี กิตติมศักดิ์ของโอลิมปิก คือ “อิสริยาภรณ์โอลิมปิก สูงสุด (ทอง)” เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2530 นับเป็นพระมหากษัตริยพ์ ระองค์แรกของไทย ทีท่ รง ได้รบั เกียรติยศดังกล่าว นอกจากนีเ้ มือ่ ปี พ.ศ.2543 ไอโอซี ยังได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ทูลเกล้าฯ ถวาย รางวัล “ลาลาลูนิส คัพ” ซึ่งได้จัดท�ำขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2539 เพื่อเป็นสัญลักษณ์สูงสุดของไอโอซี ในการ เชิดชูและประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลที่เคยเป็น นักกีฬาดีเด่น และเป็นแบบอย่างที่ดียิ่งต่อสังคมที่ ไอโอซียังไม่เคยมอบรางวัลนี้แก่ผู้ใดมาก่อน ส่วนสภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย (โอซีเอ) มีมติ เอกฉันท์เมือ่ ปี พ.ศ.2541 ให้ทลู เกล้าฯ ถวายรางวัล เมอริต วอร์ด เป็นการประกาศเกียรติคุณในด้าน การกีฬาทีพ่ ระองค์เป็นผูบ้ ำ� เพ็ญประโยชน์ในวงการ กีฬา ขณะทีส่ มาคมคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติ (ANOC) ได้มีมติทูลเกล้าฯ ถวายรางวัล ANOC Merit Award ซึ่งประกอบด้วย สร้อย พร้อมใบ ประกาศนียบัตรสลักพระปรมาภิไธยฯ สหพันธ์ ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟ่า) โดย นายโจเซฟ แบล็ต เตอร์ ประธานฟีฟ่า ได้กล่าวสดุดีพระองค์ทาง โทรทัศน์ ก่อนพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลโลก ค.ศ. 2006 เนือ่ งในโอกาสทรงครองสิรริ าชสมบัตคิ รบ 60 ปี และสภามวยโลก ได้ลงมติเอกฉันท์ถวายเหรียญ รางวัลทองค�ำเกียรติยศสูงสุด ชื่อ Golden Shining Symbol of World Leadership เพือ่ ตระหนักถึงพระ มหากรุ ณ าธิ คุ ณ ที่ ท รงสนั บ สนุ น การกี ฬ าของ ประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกีฬามวย เมื่อวัน ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2544 ณ พระต�ำหนักเปี่ยม สุข วังไกลกังวล.


50

๑TOURIST&SPORT ใน การท่องเที่ยวและกีฬา


เส้นทางท่องเที่ยว

ตามรอยพระบาท

‘ไม่มีที่ใดในแผ่นดินไทย ที่พระองค์เสด็จไปไม่ถึง’

“คนไทยโชคดีทสี่ ดุ ในโลก เพราะเรามีพระมหากษัตริยท์ ที่ รง งานหนัก และทุ่มเทพระวรกาย เพื่อให้ประชาชนของพระองค์ มี อาชี พที่ดี มีรายได้ที่มั่นคง สามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน”

ตลอด 70 ปี ที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุ วงศ์ทุกพระองค์ ต่างทุ่มเททรงงานหนัก เพื่อให้คนไทยมีความเป็นอยู่ที่ดี ขึ้น โครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริมากมายหลายพันโครงการจึง เกิดขึ้นในทุกพื้นที่บนผืนแผ่นดินไทย

๑ ใน การท่TOURIST&SPORT องเที่ยวและกีฬา 51


จ.เชียงใหม่

สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

ในแต่ละปีเมือ่ ลมหนาวมาเยือน ภาพของดอกไม้ เมืองหนาวสีสวย รวมทัง้ ดอกซากุระเมือง ไทยที่บานสะพรั่ง ที่ช่วยแต่งแต้มภูเขาสีเขียวให้สวยงาม รวมทั้งพืชผักผลไม้นานาชนิด สิ่งเหล่า นี้ล้วนเป็นแม่เหล็กส�ำคัญที่ดึงดูดใจ นักท่องเที่ยวจ�ำนวนมากให้มาเยือนดอยอ่างขางในแต่ละปี จนหลายคนอาจจะลืมไปแล้วว่า ที่นี่เคยเป็นพื้นที่ปลูกฝิ่น ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทย ย้อนกลับไปเมื่อปี พ.ศ. 2513 หรือเกือบ 50 ปีที่แล้ว เมื่อพระราชด�ำริของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวมาถึง เพราะทรงห่วงใยเกษตรกรชาวไทยภูเขาที่มีการปลูกฝิ่นเป็นอาชีพหลัก สถานี เกษตรหลวงอ่างขางจึงเกิดขึ้น เพื่อใช้เป็นแปลงทดลอง ปลูกพืชผักเมืองหนาวคุณภาพดีแทนป่าฝิ่น ดั้งเดิม สตรอว์เบอร์รี เป็นพืชพันธุ์ชนิดแรกๆ ที่น�ำมาทดลองปลูกที่นี่ จนได้พันธ์ุที่เหมาะสมกับเมือง ไทย โดยใช้ชื่อว่า พันธุ์พระราชทาน

52

๑TOURIST&SPORT ใน การท่องเที่ยวและกีฬา


ปัจจุบันสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง กลายเป็น แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามอันดับ ต้นๆ ของเมืองไทย เป็นแหล่งจ�ำหน่ายพืชผักผล ไม้เมืองหนาวคุณภาพดีให้นักท่องเที่ยวได้ซื้อติด ไม้ติดมือกลับบ้าน ที่สร้างรายได้และชุมชนที่แข็ง แรงให้กับชาวไทยภูเขาอีกด้วย

ิจกรรม...

ก วมดอกกุหลาบ ที่เที่ยวและแห ล่งรวบร อย ำ�ด นค - สว กไม้เมืองหนาว ดอ ง ้ ั พันปีนำ�เข้า รวมท ล่งรวมพันธุ์ไม้หอม ทั้งใน - สวนหอม แห และต่างประเทศ แหล่งรวมซากุระ พันธุ์แท้ - สวนสมเด็จ จากญี่ปุ่น ก - ขี่จักรยาน / ดูชานติ รม ธร ชม - ขี่ล่อ ติที่แปลงปลูกป่า - เดินศึกษาธรรมชา

“ทรงพลิกฟื้น จากภูเขาฝิ่น จนกลายเป็นพืชผักเมืองหนาว ที่สวยงามและน่าเที่ยวที่สุด ของเมืองไทย”

สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ม.5 ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5396-9476 www.angkhangstation.com เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน เวลา 06.00-18.00 น. ฤดูท่องเที่ยว: ตลอดทั้งปี

การเดินทาง

จากเชียงใหม่ ใช้ทางหลวงหมายเลข 107 (เชียงใหม่-ฝาง) ถึงตำ�บลเมืองงาย เลี้ยวเข้าสู่ทางหลวง 1178 ผ่านบ้าน อรุโณทัย ไปยังดอยอ่างขาง

๑ ใน การท่TOURIST&SPORT องเที่ยวและกีฬา 53


จ.เชียงใหม่

ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง)

ส�ำหรับใครที่ถวิลหาบรรยากาศของดอกไม้สีชมพูผลิบานท่ามกลางขุนเขาสีเขียว ที่ ศูนย์วจิ ยั เกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) เป็นอีกหนึง่ จุดชมต้นนางพญาเสือโคร่ง หรือซ‎ ากุระเมือง ไทยแห่งส�ำคัญของเชียงใหม่ เพราะพื้นที่ ซึ่งสูงจากระดับน�้ำทะเล 1,100 เมตร ท�ำให้นอกจากจะ ได้ชื่นชมกับดอกนางพญาเสือโคร่งที่ผลิดอกสวยงามเต็มที่แล้วยังได้สัมผัสกับอากาศเย็นสบายใน ช่วงฤดูหนาวอีกด้วย ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) ตั้งอยู่ ระหว่างหมู่บ้านปกาเกอะญอและหมู่บ้านม้ง ต�ำบลแม่วิน อ�ำเภอแม่วาง อยู่ในวงล้อมของแนวเทือกเขาอินทนนท์ ตั้งขึ้นภายหลังจากที่พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เสด็จพระราชด�ำเนินมาทีบ่ า้ นขุนวางในปี พ.ศ. 2523 ซึง่ พระองค์ได้ทอดพระเนตร เห็นการปลูกฝิน่ จ�ำนวนมากของชาวบ้าน ทรงมีพระราชด�ำรัสให้กองพืชสวน กรมวิชาการเกษตร ด�ำเนิน การปรับปรุงพื้นที่แห่งนี้ ให้เป็นสถานที่ทดลอง ขยายพันธุ์ ส่งเสริม และถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูก

54

๑TOURIST&SPORT ใน การท่องเที่ยวและกีฬา


พื ช เมื อ งหนาวบนที่ ร าบสู ง ให้ กั บ เกษตรกร ทดแทนการปลูกฝิ่น ปัจจุบันภายในพื้นที่ของโครงการ คือ แหล่งเพาะปลูกและวิจยั พืชพรรณและไม้ผลเมือง หนาว เช่น สาลี่ พลัม แมคคาเดเมีย เกาลัดจีน สต รอว์เบอร์รี เป็นต้น ทัง้ ยังเป็นสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วเชิง อนุรกั ษ์ยอดนิยม เพราะมีอากาศหนาวเย็นตลอด ทั้งปี

ิจกรรม...

ที่เที่ยวและงพกญาเสือโคร่ง ถนนสาย - จุดชมต้นนายในพื้นที่ของศูนย์วิจัยเกษตร ซากุระเมืองไทยภา หลวงเชียงใหม่ เมล็ดกาแฟอาราบิก้า สาย - ไร่กาแฟ ชม จากต้น พันธุ์คาติมอร์ สดๆ ทดลองการเกษตรภายใน - เดินชมแปลง ร่ง ศูนย์ กับดอกนางพญาเสือโค - เก็บภาพสวยๆน แค่ครั้งเดียว ที่หนึ่งปีจะบานให้เห็

“ศูนย์ศึกษา วิจัยพันธุ์พืชและไม้ผลเมืองหนาว เพื่อถ่ายทอด องค์ความรู้และเทคโนโลยีให้กับเกษตรกร”

ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ม.12 ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ โทร.0-5331-8333 เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน เวลา 08.00–16.00 น. ฤดูท่องเที่ยว: ตุลาคม-กุมภาพันธ์

การเดินทาง

ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1009 เลี้ยว ขวาที่สามแยกบริเวณหมู่บ้านขุนกลาง (ประมาณหลักกิโลเมตรที่ 31) ขับตรงไป ประมาณ 18 กม. จนถึงขุนวาง

๑ ใน การท่TOURIST&SPORT องเที่ยวและกีฬา 55


จ.เชียงราย

โครงการพั ฒ นาดอยตุ ง อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ

จากแนวพระราชด�ำริของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยูห่ วั เมือ่ ครัง้ อดีต ท�ำให้วนั นีโ้ ครงการพัฒนาดอยตุง (พืน้ ทีท่ รงงาน) อันเนือ่ งมาจากพระ ราชด�ำริ มูลนิธแิ ม่ฟา้ หลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ กลายมาเป็นแหล่งการเรียนรูท้ เี่ ผยความงดงาม ทั้งทัศนียภาพ และวัฒนธรรมที่ได้รับการสืบสาน จนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนแวะเวียนมา สูดอากาศบริสุทธิ์ ชมนานาพรรณไม้ที่งอกงาม และสัมผัสทัศนียภาพอันร่มรื่นสบายตาอย่างไม่ ขาดสาย โครงการอันเนื่องจากพระราชด�ำริของสมเด็จย่าแห่งนี้ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2531 ครอบคลุม พื้นที่ อ�ำเภอแม่จัน อ�ำเภอแม่ฟ้าหลวง และอ�ำเภอแม่สาย ที่ประกอบไปด้วย ชนเผ่าอาข่า ลาหู่ จีนก๊ก มินตั๋ง ไทใหญ่ ไทลื้อ และไทลัวะ มากกว่า 11,000 ชีวิต ภายหลังสมเด็จย่าทรงได้แรงบันดาลใจ จาก พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงแก้ปัญหาเรื่องการปลูกฝิ่นของชาวไทยภูเขา มาโดยตลอด ด้วยเหตุนี้สมเด็จย่า มีพระราชประสงค์ ที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับชาวบ้าน บนดอย

56

๑TOURIST&SPORT ใน การท่องเที่ยวและกีฬา


ตุง ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน พร้อมทั้งอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของชาวไทยภูเขาและชาวไทยภาคเหนือ ให้คงอยู่ตลอดไป วันนี้โครงการพัฒนาดอยตุงฯ คื อ แหล่ ง เรี ย นรู ้ ง านฝี มื อ และการแปรรู ป จาก ผลผลิตทางการเกษตรให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผสม ผสานความทันสมัยและรากเหง้าของวัฒนธรรม ท้องถิ่นได้อย่างลงตัว

กรรม...

ิจ ที่เที่ยวและดอกยตุง ที่ประทับแปรพระ ก นั ำ�ห ะต - พร งสมเด็จย่า ราชฐานเพื่อทรงงานขอ ไตล์ จำ�หน่าย ส ฟ์ ไล ง - ร้านดอยตุ ของดอยตุง อาทิ ผ้าทอมือ ผลิตภัณฑ์งานฝีมือ ของตกแต่งบ้าน เสื้อผ้า พรมทอมือ าวความเป็นมาของ - เรียนรู้เรื่องร ชประวัติ โครงการที่หอพระรา โครงการพัฒนา ดอยตุง - ร้านมุมกาแฟ อง โครงการ เวลา จิบกาแฟสดรสเยี่ยมข 08.00-17.00 น.

“โครงการในพระราชด�ำริ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต อนุรักษ์สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีของ ชาวไทยภูเขา และชาวไทยภาคเหนือให้คงอยู่ ตลอดไป”

โครงการพัฒนาดอยตุง

ศูนย์ท่องเที่ยวและบริการ พระตำ�หนัก ดอยตุง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย โทร. 0-5376-7015-12 www.doitung.com เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน 07:00 - 17:00 น. ฤดูท่องเที่ยว: ตลอดปี

การเดินทาง

จากตัวเมืองเชียงราย ใช้เส้นทางหลวง หมายเลข 1 ราว 45 กม. เลี้ยวซ้ายเข้า ทางหลวงหมายเลข 1149 ไปอีก ประมาณ 15 กม.

๑ ใน การท่TOURIST&SPORT องเที่ยวและกีฬา 57


จ.สมุทรสงคราม

โครงการอัมพวา-ชัยพัฒนานุรักษ์ ถ้านึกถึงสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว ทีส่ ง่ เสริมให้คนท้องถิน่ รูจ้ กั รักษามรดกและวัฒนธรรมอันขึน้ ชือ่ ทัง้ ยังเป็นชุมชนทีม่ คี วามสามัคคีเข้มแข็ง หนึง่ ในนัน้ ต้องมีชอื่ ของชาวอัมพวา ทีร่ ว่ มแรงร่วมใจกัน สานต่อภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของ ชาวอัมพวาในอดีตให้คงอยู่ ณ โครงการอัมพวา-ชัยพัฒนานุ รักษ์ (มูลนิธิชัยพัฒนา) จังหวัดสมุทรสงครามอย่างแน่นอน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชด�ำเนิน เปิดโครงการ อัมพวา-ชัยพัฒนานุรักษ์ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ภายหลังที่นางสาวประยงค์ นาคะวะรังค์ ข้าราชการบ�ำนาญโรงพยาบาล ทรวงอกฯ ได้นอ้ มเกล้าฯ ถวายทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้างจ�ำนวน 5 แปลง พื้นที่กว่า 21 ไร่ เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนา และใน พ.ศ.2554 นางวณี และนาง ประทิน ด้วงคุ้ม ได้น้อมเกล้าฯถวายที่ดินสวน ผลไม้เนื้อที่รวมกว่า 5 ไร่ ให้กับมูลนิธิชัยพัฒนาเพิ่มเติม

58

๑TOURIST&SPORT ใน การท่องเที่ยวและกีฬา


ด้วยสถานที่ซึ่งไม่ไกลจากกรุงเทพฯ เหมาะส�ำหรับ วันหยุดส�ำหรับคนที่มี เวลาไม่มากนัก เพราะสามารถแวะมา พักผ่อนหย่อนท่ามกลางธรรมชาติ เรี ย นรู ้ วั ฒ นธรรม พื้ น ถิ่ น ของชาว อัมพวาได้อย่างง่ายๆ นอกจากนี้ยัง สามารถซื้อของฝาก ผลิตภัณฑ์ท้อง ถิ่ น และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ภั ท รพั ฒ น์ ข อง มูลนิธชิ ยั พัฒนา กลับไปฝากคนทีบ่ า้ น ได้ด้วย

...

ิจกรรม ที่เที่ยวและพักฒนานุรักษ์ เดินชมพันธุ์พืชท้อง ย ชั วน ส รเคมี - พื้นที่ สมผสานที่ปราศจากสา ถิ่นในสวนเกษตรแบบผพักจิบเครื่องดื่มและชิมอาหาร - ร้านชานชาลา ว่างริมคลองอัมพวา ของโครงการฯ ลานวัฒนธรรมนา - ร้านค้าชุมชน นชัยพัฒนานุรักษ์ เลือกซื้อ สินค้า คะวะรังค์ และลานสวเลือกมากมาย ชุมชนท้องถิ่นที่มีให้การทำ�น้ำ�ตาลมะพร้าว ทุกวัน - ชมการสาธิตละวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา อังคาร-วันอาทิตย์แ ง 10.30-15.30 น. นใบมะพร้าวฟรี ที่หเว้อลา - ทดลองทำ�จักสา ย์ ต ทิ อา ละ นเสาร์แ นิทรรศการชุมชน ทุกวั น. 10.00-20.00

“โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น เพิ่มโอกาสให้คน ในชุมชนร่วมแสดงออก และสร้างรายได้ อย่างเป็นรูปธรรม”

โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์

185-191 ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม โทร. 0-3475-2245 เปิดให้เข้าชม : วันจันทร์-พฤหัสบดี 09.00-17.00 น. วันศุกร์-อาทิตย์ 09.00-21.00 น. ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

การเดินทาง

จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี-ปากท่อ ผ่านสี่แยกมหาชัย-นา เกลือ จนถึงหลักกิโลเมตรที่ 63 จะพบทาง แยกต่างระดับเข้าตัวเมืองสมุทรสงคราม

๑ ใน การท่TOURIST&SPORT องเที่ยวและกีฬา 59


จ.เพชรบุรี

โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำ�ริ

หัวหินนอกจากจะเป็นเมืองท่องเทีย่ วทีส่ ำ� คัญแล้ว ยังเป็นทีท่ ราบกันดีวา่ เป็นทีป่ ระทับของ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ณ วังไกลกังวล ซึ่งที่นี่คือจุดก�ำเนิดของโครงการชั่งหัวมัน ตามพ ระราชด�ำริ ซึง่ มีทมี่ าจากมันเทศ และความห่วงใยทีม่ ตี อ่ พสกนิกร ทีป่ ระกอบอาชีพ ด้านการเกษตร กรรมในพื้นที่ของพระองค์ เรือ่ งเล่าจากทีม่ าของโครงการชัง่ หัวมันนัน้ เกิดจาก ชาวบ้านในพืน้ ที่ ได้นำ� มันเทศมาถวายแด่ ในหลวงทีพ่ ระราชวังไกลกังวล ซึง่ พระองค์ทา่ นรับสัง่ ให้ขา้ ราชบริพารน�ำไปเก็บไว้ทตี่ ราชัง่ ในห้องทรง งาน ก่อนจะเสด็จกลับกรุงเทพฯในเดือนต่อมาพระองค์ท่านเสด็จกลับมาประทับ ที่หัวหิน ทรงพบว่า มันเทศดังกล่าวเกิดแตกใบออกมา จึงมีพระราชด�ำริให้รบี จัดหาทีด่ นิ เพือ่ ท�ำการเกษตร โดยพระราชทาน พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ซื้อที่ดินจ�ำนวนกว่า 250 ไร่ ใจกลางหุบเขาในเขตบ้านหนองคอไก่ อ�ำเภอ ท่ายาง จังหวัดเพชรบุรเี พือ่ พัฒนาพืน้ ทีแ่ ห้งแล้งนี้ ให้เป็นศูนย์รวบรวมพืชเศรษฐกิจของจังหวัด เต็มรูปแบบ

60

๑TOURIST&SPORT ใน การท่องเที่ยวและกีฬา


โครงการชั่งหัวมัน มีแปลงปลูกข้าวและพืช ผักเศรษฐกิจหลากหลายชนิด อาทิ มันเทศ สับปะรด มะพร้าว มีฟาร์มเลีย้ ง โคและไก่ ตลอดจนติดตัง้ กังหัน ลมผลิตไฟฟ้า แผงโซล่าเซลล์พร้อมระบบจ�ำหน่าย ไฟฟ้าเพื่อใช้ภายในโครงการ และจ�ำหน่ายให้กับการ ไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค โดยเปิดให้ประชาชนได้แวะมาท่อง เที่ยว เรียนรู้ และจับจ่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อสร้าง รายได้ที่มั่นคงให้กับเกษตรกรท้องถิ่น

ิจกรรม...

ที่เที่ยวและทรกงงาน ชมบ้านไม้สองชั้น - พระตำ�หนัก ถีพอเพียงของในหลวง แบบเรียบง่ายตามวิ ริเวณแปลงเกษตรผสม - ศาลาพักผ่อนบ ก็บภาพแปลงเกษตร ผสาน หลบร้อนพร้อมเ ผสมผสาน ลซ ช่วยกันอุดหนุน - ร้านโกลเด้น เพ งๆ ของโครงการ สินค้าและผลิตภัณฑ์ตโค่า รงการ ชมแปลงปลูก - นั่งรถรางของฐกิจหลากหลายชนิด ข้าวและพืชผักเศรษ

“หนึ่งโครงการ ในพระราชด�ำริ ศูนย์รวมพืชเศรษฐกิจ พัฒนาและส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมของ จังหวัดเพชรบุรี”

โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำ�ริ 1 ม. 5 บ้านหนองคอไก่ ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี โทร. 0-3247-2700-1 เปิดให้เข้าชม: ทุกวัน 08.00-16.00 น. ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

การเดินทาง

ระยะทางประมาณ 47 กม. จาก อ.ท่ายาง ผ่านโครงการส่งน้ำ�และบำ�รุงรักษาเพชรบุรี ไปทางตำ�บลท่าไม้รวก ผ่านที่ทำ�การเขตห้าม ล่าสัตว์ป่าเขากระปุก - เขาเตาหม้อผ่าน โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง ถึงโครงการชั่งหัวมัน

๑ ใน การท่TOURIST&SPORT องเที่ยวและกีฬา 61


จ.ปทุมธานี

พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์การเรียนรูอ้ กี หนึง่ แห่งทีก่ ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จดั ตัง้ ขึน้ ในโอกาสทีพ่ ระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบรอบ 50 ปีเมื่อปี พ.ศ. 2539 ซึ่งตั้งอยู่ไม่ห่างจาก เขตกรุงเทพฯ มากนัก พิพธิ ภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั คือศูนย์การเรียนรูข้ องเยาวชน และบุคคลทัว่ ไป ทีจ่ ะได้ซาบซึง้ ในพระมหากรุณาธิคณ ุ ทีพ่ ระองค์ทรงเหน็ดเหนือ่ ยเพือ่ ปวงชนชาวไทย มาตลอดชีวิต ภายในพิพิธภัณฑ์แบ่งพื้นที่จัดแสดงออกเป็น 10 โซน ภายใต้แนวคิด 10 โซนมหัศจรรย์การ เรียนรู้วิถีเกษตรตามรอยพ่อ เป็นนิทรรศการที่รวบรวมผลงานของพ่อหลวง อาทิ พระราชกรณียกิจ ส�ำคัญ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตลอดจนการพัฒนาพื้นที่การเกษตรและถิ่นทุรกันดาร

62

๑TOURIST&SPORT ใน การท่องเที่ยวและกีฬา


ใครอยากเรียนรูค้ วามหมาย ตลอดจน ความเป็นมาของ พระราชพิธีจรดพระนังคัล แรกนาขวัญ ใครอยากเดินตาม รอยพ่อบนวิถี พอเพียง ศึกษาวิธีการทรงงานของพระองค์ ทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น มาที่นี่ เพี ย งหนึ่ ง วั น แล้ ว จะซาบซึ้ ง ใจในพระ มหากรุณาธิคุณ ที่พ่อหลวงท่านได้ท�ำเพื่อคน ไทยนั้นมีมากมายจริงๆ

กรรม...

ิจ ตร แสดงหุ่น ที่เที่ยวและก นวิถีเกษ ใ ี ธ ิ ชพ รา - โซนพระ ระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนา บพ กอ ระ ด จำ�ลองการป ป็นมาเล่าอย่างละเอีื่อยงร าว ขวัญ ซึ่งมีประวัติควาพ่มเ เร ชม า เร ในบ้านของ - โซนเรื่องของ ทีอ่สร้างความอยู่เย็นเป็นสุขให้ การทรงงาน 23 ข้อ คนไทยตลอดมา ่อ อยู่อย่างพอเพียง ชม - โซนตามรอยพังของพ่อหลวงอย่างใกล้ชิด แนวคิดต้นแบบที่จีร ูรวงข้าว ไปพบบ้านชาวนาและ - ลอดซุ้มประต นหัวใจใฝ่เกษตร แปลงผักจำ�ลองในโซ

“พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ที่สะท้อน 10 แนวคิด พอเพียง และการเรียนรู้ วิถีเกษตรตามรอยพ่อ”

พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ 13 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทร. 09-4649-2333 เปิดให้เข้าชม : วันอังคาร-อาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น. ปิดวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

การเดินทาง

ใช้เส้นทางถนนพหลโยธิน ผ่านม.กรุงเทพห่าง จาก ม.ธรรมศาสตร์ 10 กม. พิพิธภัณฑ์เกษต เฉลิมพระเกียรติอยู่ระหว่างกม.46-48 ฝั่งตรง ข้ามกับโรงพยาบาลการุญเวช (นวนครเดิม)

๑ ใน การท่TOURIST&SPORT องเที่ยวและกีฬา 63


จ.พระนครศรีอยุธยา

ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

ในปัจจุบันงานช่างฝีมือแบบศิลปะไทยโบราณนั้น เป็นสิ่งที่หาชมได้ยากยิ่ง ไม่ว่าจะเป็น งานแกะสลัก งานจักสานฝีมอื ประณีต การท�ำตุก๊ ตาชาววัง งานดอกไม้ประดิษฐ์ทรงคุณค่า การท�ำ เครื่องเรือน เครื่องเคลือบ ดินเผา และงานทอและย้อมสีผ้า ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร เป็นจุดหมายปลายทางที่ น�ำเสนอสารพันงานหัตถศิลป์ ที่ใส่ใจในการ ผลิต แม้จะท�ำโดยชาวบ้านและเกษตรกรในพื้นที่ แต่ทุกคนล้วนได้รับการฝึกอบรมจากช่างฝีมือแบบ ศิลปะไทยโบราณจาก ในวัง ทุกชิ้นงานผ่านการคัดสรรมาเป็นอย่างดี กลายเป็นงานหัตถกรรมท�ำมือ อันทรงคุณค่าก่อนที่จะออกจ�ำหน่าย

64

๑TOURIST&SPORT ใน การท่องเที่ยวและกีฬา


ที่ตั้งของศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อยู่ริม แม่น�้ำเจ้าพระยาบรรยากาศจึงร่มรื่นเหมาะกับ การแวะมาผ่อนคลายในช่วงวันหยุด มีการสาธิต วิธีการท�ำผลิตภัณฑ์ต่างๆ มากมาย ให้เราได้เก็บ เกี่ ย วความรู ้ ใ นงานหั ต ถกรรมฝี มื อ ดี เ หล่ า นี้ นอกจากนีย้ งั มีการแสดงนาฏศิลป์ และการละเล่น พื้นบ้าน4 ภาค ให้ชมในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์อีกด้วย

ิจกรรม...

ที่เที่ยวและขวกัญ ศูนย์สาธิตและ - ศาลาพระมิ่งในโครงการ จำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ ชีพ สาธิตชีวิตความเป็น - หมู่บ้านศิลปาางบ้านเรือนแบบไทยๆ อยู่ ไปจนถึงการสร้ ชีพ เยี่ยมชมการทำ� อาคารฝึกอบรมศิลปา้อย่างใกล้ชิด หัตถกรรมต่างๆ ไดสวยๆ ในบริเวณสวนนก - ถ่ายภาพนก ๆ ในบริเวณวังปลา และถ่ายภาพปลาสวย มของภาพเพนท์ที่ - ชื่นชมความงดี่จงา แสดงในพิพิธภัณฑ์ งดงามราวกับภาพท ัด

“จัดหาอาชีพ ให้เกษตรกรได้ท�ำในช่วงเวลาว่างจาก การเกษตรเพื่อเพิ่มพูนรายได้ ให้เพียงพอแก่การยังชีพ”

ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

59 ม.4 ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา โทร. 0-3536-6252-4 www.bangsaiart.org เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน เวลา 08.30-17.030 น.

การเดินทาง

ออกตัวจากใจกลางเมืองอยุธยามุ่งหน้าไป ทางหลวงสาย 347 ระยะทาง ประมาณ 22 กม. เลี้ยวเข้าทางหลวง 3442 ประมาณ 6 กม. สุดทางเป็น สามแยกเลี้ยวซ้ายเข้าถนน หมายเลข 3309 มุ่งหน้า 2 กม. ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรตั้งอยู่ทางขวามือ

๑ ใน การท่TOURIST&SPORT องเที่ยวและกีฬา 65


จ.สกลนคร

ศูนอันย์เนื่อศงมาจากพระราชดำ ึกษาการพั�ริ ฒนาภูพาน

จุดหมายของนักท่องเทีย่ วทีม่ าเยือนสกลนคร ย่อมหลีก ไม่พน้ การมาสูดไอดินกลิน่ ธรรมชาติ ทีอ่ ทุ ยานแห่งชาติ ภูพาน แต่สำ� หรับแหล่งท่องเทีย่ วอีกหนึง่ แห่ง ทีเ่ หมาะแก่การเรียนรูว้ ถิ พี อเพียง ตามพระราชด�ำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ในเขตอ�ำเภอเดียวกันนี้ นัน่ ก็คอื ศูนย์ศกึ ษาการ พัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ ในปี พ.ศ. 2525พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงมีพระราชด�ำริให้จดั ตัง้ ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนา ภูพานขึ้นเพื่อเป็นสถานศึกษา ทดลอง และพัฒนาอาชีพด้านเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมทางการ เกษตรอย่างเต็มรูปแบบ เพือ่ ให้ชมุ ชนยืนได้ดว้ ยการพึง่ พาตนเอง ทัง้ ยังช่วยฟืน้ ฟูและ พัฒนาป่าไม้ดว้ ย ระบบชลประทาน เป็นต้น ทีท่ ำ� การของศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาภูพานฯ ตัง้ ขึน้ ในปี พ.ศ. 2527 ประกอบ ไปด้วย พื้นที่สาธิตเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม และพื้นที่พัฒนาป่าไม้ จนกลายมาเป็นหนึ่งในแหล่งท่อง

66

๑TOURIST&SPORT ใน การท่องเที่ยวและกีฬา


เทีย่ ว เชิงเกษตรทีน่ า่ สนใจของจังหวัดสกลนคร ไปแล้ว การมาเยือนศูนย์ศึกษาการพัฒนาภู พาน สิง่ ทีไ่ ด้กลับไปไม่ได้มเี พียงแค่ความรูแ้ ละ ความประทับใจเท่านัน้ ผลผลิตทางการเกษตร และสินค้าแปรรูป คือของฝากขึ้นชื่อของที่นี่ อย่าลืมอุดหนุนช่วยกระตุน้ เศรษฐกิจให้ชมุ ชน ยั่งยืนต่อไป

ม...

ิจกรร ที่เที่ยวและกและพัฒนาป่าไม้ แหล่งรวม ษา ก ศึ าน - ส่วนง าชนิด ต้นกล้าและพันธุ์ไม้นานและพัฒนาด้านปศุสัตว์ ชม - ส่วนงานศึกษาห่ง ภูพาน คือ ไก่ดำ�ภูพาน สามดำ�มหัศจรรย์แ าจิมะ (โคเนื้อ) สุกรภูพาน และโคท้วยตาดไฮใหญ่ ระบบ - อ่างเก็บน้ำ�ห ษตรกรในชุมชน ชลประทาน สำ�หรับเกแปลงสาธิตทางการเกษตร - นั่งรถราง ชมในโครงการ และงานปศุสัตว์ภายาหาร และสัมผัสกับ โคเนื้อ - ถ่ายรูป ให้อำ� และกวางอย่างใกล้ชิด โคนม ไก่ดำ� หมูด และพัฒนาป่าไม้ เดินชมส่วนงานศึกษา

“สร้างงานและพื้นฐานอาชีพให้ ชาวภูพาน มีคุณภาพชีวิตที่ดี อย่างยั่งยืน และเป็นแหล่งท่องเที่ยว เชิงเกษตรกรรม เพื่อการเรียนรู้ ”

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน

บ้านนานกเค้า ต.ห้วยยาง อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 โทร. 0-4274-7458-9, 0-4271-2975 เปิดให้เข้าชม : วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

การเดินทาง

จากเทศบาลนครนครพนมไป ต.ห้วยยาง ใช้เส้นทางถนนสุขเกษมตรงมาถึงถนน สกลนคร ถึงสี่แยกตัดทางหลวงชนบท หมายเลข 3137เลี้ยวฃ้ายตรงไปบ้านนา นกเค้า ระยะทางประมาณ 2.3 กม.

๑ ใน การท่TOURIST&SPORT องเที่ยวและกีฬา 67


จ.นราธิวาส

ศูนย์วิจัยและศึกษาป่าพรุสิรินธร (ป่าพรุโต๊ะแดง)

ป่าพรุโต๊ะแดง หรือป่าพรุสริ นิ ธร ป่าพรุผนื สุดท้ายของเมืองไทย เป็นป่าไม้ผลัดใบทีก่ อ่ เกิด ในพื้นที่แอ่งน�้ำจืดที่ขังติดต่อกันนานนับหมื่นปี ระบบนิเวศของป่าพรุนั้นน่าอัศจรรย์ ที่สุด เพราะ ต้นไม้แต่ละต้น เติบโตขึ้นจากดินอินทรีย์ ที่เกิดจากซากพืชทับถมนานหลายพันปี ทุกชีวิตในป่ามี การพึง่ พาอาศัยกัน ทัง้ ไม้ยนื ต้นแต่ละต้นทีแ่ ผ่รากไปเกาะเพือ่ พักพิงกันสัตว์ปา่ ต่างๆ นกนานาชนิด และปลาหลากหลายสายพันธุ์ ป่าพรุสริ นิ ธร มีชอื่ อย่างเป็นทางการว่า เขตรักษาพันธุ์ สัตว์ปา่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ถือเป็นป่าพรุที่สมบูรณ์และมีพื้นที่มากที่สุดในเมืองไทย กว้าง ประมาณ 8 กม. ยาวประมาณ 28 กม. ครอบคลุมอ�ำเภอตากใบ สุไหงปาดี สุไหงโก-ลก เจาะไอร้อง และอ�ำเภอเมืองนราธิวาส มีพื้นที่ประมาณ 120,000 ไร่ แต่ พื้นที่ที่สมบูรณ์นั้นมีเพียง 50,000 ไร่ มี สัตว์ป่าทั้งขนาดกลาง อย่าง ค่าง ชะมด หมูป่า ไปจนถึงสัตว์ขนาดใหญ่ เช่น หมีขอ เสือด�ำ ฯลฯ หลาย สายพันธุ์มีความเสี่ยงจะสูญพันธ์ ศูนย์วิจัย และศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร จึงก้าวเข้ามาอนุรักษ์

68

๑TOURIST&SPORT ใน การท่องเที่ยวและกีฬา


ท�ำการศึกษาส�ำรวจและวิจัย เพื่อให้ป่าแห่งนี้ได้ อยู่คู่กับประเทศไทย ไปอีกนานแสนนาน ภายในศู น ย์ ฯ ได้ จั ด ให้ มี เ ส้ น ทางเดิ น ศึกษาธรรมชาติ ซึ่งเป็นสะพานไม้ลัดเลาะเข้าไป ในป่าพรุ ท่ามกลางธรรมชาติเขียวชอุม่ ระยะทาง 1,200 เมตร ระหว่างทางจะได้พบกับ ชีวิตของ สัตว์ป่า ทั้ง บนท้องฟ้า บนบกและในน�้ำ ที่นี่จึง กลายเป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วยอดนิ ย ม ที่ ค นรั ก ธรรมชาติไม่ควรพลาด

ม...

ิจกรร ธรรมชาติป่าพรุ ที่เที่ยวและิจก ะศึกษา แล ย ั - อาคารศูนย์ว รรศการเกี่ยวกับระบบนิเวศ ท นิ สิรินธร จัดแสดง 00 ของป่าพรุ ป่า มีความยาว กว่าทา1,2 ง - สะพานไม้เดินกช น ส้ ดเ ื่อต้นไม้ตลอ เมตร และมีป้าย บอกบนหอคอย เฝ้ามองนก น ู - ส่องกล้องด นกตะกรุม นกกางเขนดง สวยงามหายาก ทั้ง เป็นต้น ถ้าโชคดีอาจจะได้ หางแดง นกฟินฟุท สีฟ้ามาเลเซีย ซึ่งพบเจอที่ป่า เจอกับ นกจับแมลง านั้น พรุโต๊ะแดงแห่งนี้เท่

“พรุโต๊ะแดง ป่าเดียว น�้ำเดียว ในแดนดิน”

ศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติ ป่าพรุสิรินธร

95 ม.6 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส โทร. 0-7363-1038 www.pikunthong.com เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน เวลา 08.00-16.00 น. ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี (กุมภาพันธ์เมษายนจะเป็นช่วงที่ฝนตกน้อยที่สุด)

การเดินทาง

จากตัวเมืองใช้ทางหลวงหมายเลข 4055 มุ่งหน้าไปทางต.ลำ�ภู และต.บางปอ จากนั้น แยกซ้ายเข้าถนนหมายเลข 4056 มุ่งหน้า ต.สุไหงปาดี ตรงมาอีกประมาณ 42 กม. ศูนย์วิจัยฯ ตั้งอยู่ในเขตอำ�เภอสุไหงโกลก

๑ ใน การท่TOURIST&SPORT องเที่ยวและกีฬา 69


“พระนอนจักรสีห์” เป็นพระพุทธไสยาสน์ปางโปรด อสุรินทราหู เป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ มีพุทธลักษณะ ที่งดงามองค์หนึ่ง และมีความส�ำคัญทางประวัติศาสตร์ เป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ

ท�ำบุญเข้าพรรษา ไหว้พระนอนจักรสีห์ ที่เมืองน่าอยู่…

“สิงห์บุรี”

เข้าสูเ่ ทศกาลส�ำคัญของพุทธศาสนิกชนอีก ครั้งส�ำหรับวันเข้าพรรษา ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2560 เข้าพรรษา แปลว่า พักฝน หมายถึง พระภิกษุสงฆ์ต้องอยู่ประจ�ำ ณ วัดใดวัดหนึ่งระหว่าง ฤดูฝน โดยเหตุที่พระภิกษุในสมัยพุทธกาล มีหน้าที่จะ ต้องจาริกโปรดสัตว์ และเผยแผ่พระธรรมค�ำสัง่ สอนแก่ ประชาชนไปในที่ต่างๆ ไม่จ�ำเป็นต้องมีที่อยู่ประจ�ำ แม้ ในฤดูฝน ชาวบ้านจึงต�ำหนิวา่ ไปเหยียบข้าวกล้าและพืช อืน่ ๆ จนเสียหาย พระพุทธเจ้าจึงทรงวางระเบียบการจ�ำ พรรษาให้พระภิกษุอยูป่ ระจ�ำทีต่ ลอด 3 เดือน ในฤดูฝน

๑ ใน การท่TOURIST&SPORT องเที่ยวและกีฬา 71


ในช่วงเข้าพรรษา พระสงฆ์อธิษฐานว่าจะพักประจ�ำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง ตลอดช่วงฤดูฝนที่มีก�ำหนดเป็นระยะ เวลา 3 เดือน ตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้ โดยไม่ ไปค้างแรมที่อื่น ชาวพุทธทั้งหลายก็จะถือโอกาสของ เทศกาลส�ำคัญนี้เข้าวัดวาถวายเทียนท�ำบุญไหว้พระ ขอพรและอธิษฐานลดละเลิกอบายมุขในช่วงพรรษานี้ ด้วยก็มี จังหวัดสิงห์ บุรีหนึ่งในจังหวัดภาคกลาง เมืองเล็กๆ แต่เต็มไปด้วยวัดวาอารามและสถานที่ ศักดิ์สิทธิ์มากมายที่ผู้คนนิยมมาท่องเที่ยวท�ำบุญกัน Magazine ๑ ใน...ฉบับนี้ขอน�ำท่านไปไหว้พระพุทธ ไสยาสน์ทใี่ หญ่และยาวทีส่ ดุ ของประเทศที่ วัดพระนอน จักรสีห์วรวิหาร อ�ำเภอเมืองสิงห์บุรี เพื่อความเป็นสิริ มงคลแก่ตนเองและครอบครัวในเทศกาลเข้าพรรษานี้ กันครับ วั ดพระนอนจักรสี ห์ว รวิห าร เป็นพระ อารามหลวงชั้นตรี ตั้งอยู่ในต�ำบลจักรสีห์ สันนิษฐาน ว่ า วั ด นี้ ส ร้ า งสมั ย ก่ อ นกรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยาเป็ น ราชธานี ภายในวิหารเป็นทีประดิษฐานพระพุทธรูปไสยาสน์ ขนาดใหญ่ มีพทุ ธลักษณะแบบสุโขทัยทีม่ คี วามงดงาม มาก มีความยาว 47 เมตร 40 เซนติเมตร (1 เส้น 3 วา 2 ศอก 1 คืบ 7 นิ้ว) ลักษณะพระพักตร์ หันไปทางทิศ เหนือ พระเศียรหันไปทางทิศตะวันออก

72

๑TOURIST&SPORT ใน การท่องเที่ยวและกีฬา

นอกจากนี้ยังมี พระกาฬ เป็นพระพุทธรูป ศิลาลงรักปิดทอง และ พระแก้ ว พระหล่อนั่งขัดสมาธิ เพชรอันศักดิ์สิทธิ์และมีพระพุทธลักษณะงดงาม ทั้ง พระกาฬและพระแก้วสร้างในสมัยรัชกาลที่ 5 ใช้เป็น พระประทานในการถือน�้ำพิพัฒน์สัตยาของข้าราชการ ด้านหน้าวิหารมีต้นสาละลังกาใหญ่ต้นไม้ส�ำคัญใน


หากท่ า นและครอบครั ว ก� ำ ลั ง มองหา สถานที่ท�ำบุญไหว้พระเสริมสิริมงคลในช่วงเทศกาล เข้ า พรรษานี้ อ ยู ่ ล ะก็ ต้ อ งมาที่ วั ด พระนอนจั ก รสี ห ์ แห่งนี้ และที่วัดพระนอนแห่งนี้ยังมี งานสร้างพุทธ ศาสนสถาน พุ ท ธมณฑลประจ� ำ จั ง หวั ด สิ ง ห์ บุ รี พระพุทธรูปปางลีลา จ�ำลองจากองค์พระศรีศากย ทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ จังหวัด พระพุทธศาสนาผลิดอกบานสะพรั่งหลายต้น ชาว นครปฐม ซึง่ หากท่านมีจติ ศรัทธาก็สามารถร่วมท�ำบุญ สิงห์บุรี มีความเชื่อว่าหากมีโอกาสได้นมัสการวัดพระ สร้างถวาย เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จ นอนจักรสีห์ฯ แล้วเดินชมต้นสาละลังกาใหญ่ที่ปลูก พระเจ้าอยู่หัวอีกด้วย ไว้กว่า ๑๐๐ ต้น ในบริเวณวัดแล้วอธิษฐานปรบมือ การเดินทาง ใต้ต้นสาละ หากดอกสาละร่วงลงมา ค�ำอธิษฐานนั้น - รถยนต์ อยู่ห่างจากอ�ำเภอเมืองไปตามเส้นทาง จะประสบผลตามที่หวังไว้ และทางวัดยังมีการอบรม สายสิ งห์บุรี-สุพรรณบุรี (ทางหลวงหมายเลข 3032) ธรรมะและวิปัสสนาในวันที่ 4-10 ของทุกเดือน โดยไม่ ประมาณ 4 กิโลเมตร เสียค่าใช้จ่าย - รถประจ�ำทาง มีรถสาย 648 สิงห์บรุ -ี บ้านดอนปรู, รถ นอกจากนั น้ ทางวัดยังมีบริ การรถราง สาย 462 สุพรรณบุรี-โคกส�ำโรง และรถสองแถว ขึ้นที่ บขส.ในอ�ำเภอเมืองสิงห์บุรี ผ่านหน้าวัด พาชมสถานที่ท่องเที่ยวบริเวณวัด เช่ น วัดหน้ าพระ ธาตุ วังมัจฉา ศูนย์ อนุรักษ์ ควายไทยเขางาม ในวัน เสาร์ -อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตัง้ แต่ เวลา 9.00-15.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ท่ ี โทร. 0 3652 0251, 0 3654 3415, 08-1780-9313

๑ ใน การท่TOURIST&SPORT องเที่ยวและกีฬา 73


DINO SEA WORLD PARK interview

“อยากท�ำให้ DINO SEA WORLD PARK เป็น แนวทางการบริหารจัดการ สถานที่ท่องเที่ยวของครอบครัว ผู้ปกครอง ให้สถานที่ท่องเที่ยว สามารถเล่นกับลูกหลานได้ โดยมีสถานทีส่ ำ� หรับ ประสบความส�ำเร็จ เด็กไม่สูงมาก หรือผู้ใหญ่กับผู้ใหญ่ก็สนุกไม่แพ้ ปั จ จุ บั น จั ง หวั ด พั ง งามี นั ก ท่ อ งเที่ ย วเดิ น กัน ทีน่ เี่ รายังมีกจิ กรรมรองรับอีกมากมาย เพือ่ ทางมามากถึง 3-4 แสนคนต่อเดือน ซึ่งสวนน�้ำ DINO ให้ทุกๆ คนได้ผ่อนคลายได้มากที่สุด” SEA WORLD PARK เรามีเนื้อที่กว่า 70 ไร่ นอกจาก สวนน�ำ้ แล้ว เมือ่ ท่านมาถึงจะได้ถงึ สุขภาพด้วย เรายังมี สระออนเซน สปาไว้รองรับเพือ่ สุขภาพ มีนำ�้ พุยาว 100 เมตร มีหอ้ งพักติดทะเล จึงคิดว่าโครงการนีจ้ ะสามารถ ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ประมาณ 1 แสนคนต่อเดือน

ในอนาคต DINO SEA WORLD PARK มีโครงการพัฒนาไปในทิศทางไหน

คุณฉัตรชัย วีระวงศ์

กรรมการผู้จัดการ สวนน�้ำ DINO SEA WORLD PARK DINO SEA WORLD PARK สวนน�้ำครบ วงจรที่ไม่ธรรมดาและใหญ่ที่สุดในจังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดพังงา ตัง้ บนเนือ้ ทีข่ องเราเองมากกว่า 70ไร่ ท่านจะได้พบกับไดโนเสาร์ในสายพันธุ์ต่างๆ ของยุค จูราสสิค ให้ท่านได้ชมกันมากกว่า 70 ตัว และกิจกรรม แอดเวนเจอร์อาทิ ลอยคอล่องล�ำธาร ลอดถ�้ำ ชม ทิวทัศน์ และเครื่องเล่นในสวนน�้ำอีกมากมาย DINO SEA WORLD PARK แม้ว่าจะตั้งอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิต อย่างภูเก็ต-พังงา คือส่วนใหญ่คงคิดว่าราคา 3,000 คงไม่อยู่ แต่ทนี่ เี่ ราต้องการราคาทีค่ นไทยจับต้องได้ คือ ราคา 350-250 บาท

74

๑TOURIST&SPORT ใน การท่องเที่ยวและกีฬา

นอกจากโครงการที่ เ ปิ ด ตั ว ที่ จั ง หวั ด สมุทรสาคร เรายังได้เปิดตัวเพิ่มที่จังหวัดพังงา เพื่อ รองรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วไม่ ว ่ า จะเป็ น คนไทยหรื อ ต่ า ง ประเทศ เพื่อให้ทุกคนได้มาพักผ่อน มาสนุกและผ่อน คลาย ในราคา 350 บาท โดยเป็นสระที่เปิดมาเจอ สไลเดอร์ เจอสัญลักษณ์ของพังงา

เรื่องอื่นๆที่ต้องการประชาสัมพันธ์

DINO SEA WORLD PARK ตอนนี้มี 2 ด้วยกันคือ สมุทรสาคร กับ พังงา ท่านใดสนใจคลาย ร้อยกับสวนน�้ำที่มีกิจกรรมรองรับในทุกๆ ด้าน ขอเชิญ ทุกท่านมาสนุกด้วยกันค่ะที่ DINO SEA WORLD PARK


บริการที่พักเป็นส่วนตัว มีความเป็นธรรมชาติ แห่งสายน�้ำ แควน้อย และขุนเขา บรรยากาศสดชื่น ร่มเย็นต้นไม้นานาชนิด ไม้ ดอก ไม้ป่า ตามธรรมชาติในเนื้อที่กว่า 300 ไร่ มีบ้านพักหลากหลาย รูปแบบไว้คอยบริการทัง้ บ้านเดีย่ ว บ้านชุดแบบครบครัน โรงแรมต้นน�ำ้ ริเวอร์ไรน์ มีบริการ 35 ห้อง พร้อมสิ่งอ�ำนวยความสะดวกครบครัน


รองรับนักเรียน นักศึกษาได้ถงึ 1,000 คน มีกิจกรรมหลากหลายไว้บริการ สามารถท�ำค่าย กิจกรรมต่างๆ เช่นค่ายผู้น�ำ ค่ายลูกเสือ เนตรนารี ค่ายต้านยาเสพติด ฯลฯ พร้อมวิทยากร และฐาน กิจกรรม Walk Rally ต่างๆ พร้อมอาหารเลิศรสไว้ คอยบริการ ปลาแม่น�้ำ อาหารธรรมชาติ ผักสดๆ


“วันฟ้าใส มีไออุ่น อวลไอดิน กลิ่นไอภู”

ภูไพรเลค

แอนด์ รี สอร์ ท P hupai lake & res ort 225 หมู่ 1 ต.ท่ากระดาน อ.ศรี สวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี โทร. 08-1847-1263, 08-9742-9637 ภูไพรเลค รี สอร์ ท

...วันหยุดฟ้ าใส มี ไออุ่นแผ่วเบาๆมาแบบนี ้ จะช้าอยู่ไย วันนี ้ “ทีมงาน ๑ ใน” ขออาสาพาท่านไป ชิ ล ไปเปลีย่ นบรรยากาศ ชาร์ จแบตให้หวั ใจ เติมพลังให้ ร่ างกาย กันแบบไม่ไกลกรุงที ่ ภูไพรเลค แอนด์ รี สอร์ ท ที พ่ กั บรรยากาศส่วนตัว ริ มเขื ่อนศรี นคริ นทร์ จังหวัด กาญจนบุรี บรรยากาศตัง้ แต่ทางเข้าที พ่ กั ก็แวดล้อม ไปด้วยธรรมชาติ ทีอ่ ดุ มสมบูรณ์ ด้านทางเข้าจะมี ป้าย รี สอร์ ทขนาดใหญ่ เป็ นอีกหนึ่งแลนด์มาร์ คทีน่ ่าถ่ายรู ป เปิ ดทริ ปเอาใจขาแช๊ะ ทีช่ อบถ่ายรู ปกันก่อนเลย...

ภูไพรเลค แอนด์ รี สอร์ ท ตั้งอยู่ในท�ำเล ทีส่ วยทีส่ ดุ ซึง่ ถูกโอบล้อมไปด้วยขุนเขา และทะเลสาบ อบอวล ไปด้วยกลิ่นไอดินและเวิ้งน�้ำของทะเลสาบ ขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนพื้นที่กว้างขวาง ที่พักของที่นี่ จึงมีให้เลือกหลากหลายแบบ ทั้งแบบบ้านพักแพริม น�้ำ โรงแรมชมวิวภูเขา และบ้านเป็นหลังส�ำหรับกลุ่ม ครอบครัว ซึ่งแต่ละห้องสะอาดสะอ้านมีสิ่งอ�ำนวย ความสะดวกแบบครบครัน บ้านพักแพริมน�้ำทุกหลังเป็นแพอยู่กับที่ ด้านหลังติดทางเดินขึ้นฝั่ง ด้านหน้าติดทะเลสาบ ทุก หลังออกแบบมาเพื่อสร้างบรรยากาศของความเป็น ส่วนตัว มีระเบียงส่วนตัวให้ท่านได้นั่งพักผ่อนชมวิว ทิวทัศน์สวยๆได้อย่างเพลิดเพลิน อีกทั้งยังสามารถ ลงเล่นน�้ำได้จากระเบียงหน้าแพที่พัก ให้ความรู้สึก ประหนึ่งมีสระว่ายน�้ำอยู่หน้าห้องพัก เรียกว่าลงจาก เตียงก็สามารถลงเล่นน�้ำได้เลย สร้างความสดชื่นและ ผ่อนคลายในวันหยุดได้วิเศษสุดจริงๆ


ที่น่ ี! นอกจากจะมีบรรยากาศโรแมนติก เหมาะส�ำหรับคูร่ กั แล้ว ยังมีกจิ กรรมสนุกๆเหมาะกับ กลุม่ เพือ่ น และกลุม่ สัมมนาอีกหลากหลาย อาทิลอ่ ง แพชมวิวเขือ่ น วิวคุง้ น�ำ้ ล่องแพเปียก ลอยคอว่ายน�ำ้ กันให้เย็นฉ�่ำชื่นใจ หรือถ้าใครอยากออกก�ำลังกาย ก็มีเรือคายัก เรือแคนนูให้คุณได้พายเรือออกก�ำลัง แขน ผ่อนคลายความเครียดเพลิดเพลินแบบไม่รเู้ บือ่ กันไปเลย ภูไพรเลค แอนด์ รี สอร์ ท ยังมีการ บริ การด้ านอื่ นๆเพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้ กับผู้เข้ าพักไม่ ว่าจะเป็ นร้ านสะดวกซือ้ คอฟฟี่ ช้ อป ห้ องอาหารบนแพมือ้ เย็นมีเมนูอาหารไทย หลากหลายไว้ คอยบริการ โดยเฉพาะเมนูปลา สดๆจากอ่ างเก็บน�ำ้ เขื่อนศรี นครินทร์ ไม่ ว่าจะ น�ำมาต้ ม ผัด แกง ทอด ก็อร่ อยสุดยอดทุกเมนู นอกจากนี ้ใ นรี สอร์ ทยั ง มี พื ้น ที่ สังสรรค์ ยามค�่ำคืน มีเวที คาราโอเกะ เครื่ อง เสียงครบชุด ในช่ วงเช้ าส�ำหรั บกลุ่มสัมมนาก็มี ห้ องประชุมที่ภายในครบครั นเพียบพร้ อมด้ วย สิ่งอ�ำนวยความสะดวกที่จะท�ำให้ การสัมมนา ครั ง้ นีข้ องคุณไม่ มีสะดุดอย่ างแน่ นอน ใครที่ก�ำลังมองหาที่พักผ่อนบรรยากาศ ชิ ล ๆ ในช่ ว งวั น หยุ ด หรื อ หาสถานที่ จั ด กิ จ กรรม ส�ำหรับองค์กรต่างๆ ที่สามารถรองรับและอ�ำนวย ความสะดวกได้ครบทุกด้าน ภูไพรเลค แอนด์ รีสอร์ท เป็นอีกหนึง่ สถานทีพ่ กั ผ่อน ทีเ่ พรียบพร้อม ไม่วา่ ท่าน จะมีไลฟ์สไตล์แบบไหน ทีน่ !ี่ ก็มมี มุ พักผ่อนทีจ่ ะตอบ สนองทุกความต้องการของท่านได้เป็นอย่างดี เชิญ

มามี วันฟ้าใส มีไออุ่น อวลไอดิน กลิ่นไอภู ที่ภูไพร เลค แอนด์ รีสอร์ท กันคะ เชื่อเหลือเกินว่าท่านจะมี ความทรงจ�ำที่ประทับใจ แบบมิรู้ลืมกลับไปเริ่มต้น วันใหม่ที่สดใสอย่างแน่นอน ภูไพรเลค รี สอร์ ท ที่พักบรรยากาศ ส่ วนตัว ริมเขื่อนศรี นครินทร์ วิวสวย กิจกรรม ครบ มากับใครก็ฟิน!!


คุณภูมิ-สรวิศ เอี้ยงเอี่ยม เจ้าของร้านเครป แบนด์ “ลองเซ่ ” อดีตหนุ่มแบงค์ ผู้มีใจรักการค้าขาย มากกว่าการท�ำงานประจ�ำ ได้มองหาลูท่ างการค้าขาย ซึง่ ไม่ใช่เรือ่ งยากอะไรเพราะคุณพ่อ-คุณแม่ มีอาชีพท�ำ เครปและชาไข่มกุ ขายตามตลาดนัดอยูแ่ ล้ว จึงน�ำธุรกิจ อาหารทานเล่นได้ทั้งแบบคาวหรือหวาน ด้วยการ ร้านเครปมาใส่ลูกเล่นใหม่ๆ ให้แตกต่างไปจากคู่แข่ง อัพเกรดไส้เดิมๆ เพิ่มเติมด้วยการใช้วัตถุดิบที่ฉีก โดยเริม่ จากเอาช็อกโกแล็ตถัว่ กับกล้วยหอมก่อน เพราะ คู่แข่ง จนสามารถตั้งราคาขายได้สูงกว่าแบบเก่า ยังไม่เห็นใครขาย ก่อนจะคิดหาอะไรที่อยากกินเองมา ใส่ ตอนนั้นกระแสชีสก�ำลังมาก ประกอบกันเป็นช่วง เรียกได้ว่าเหนื่อยเท่ากัน แต่ได้เงินมากกว่า หน้าหนาว จึงขายดีมาก จากนั้นจึงคิดไส้แปลกๆ ตาม มาอย่าง ฮาวาเอีย้ น ย�ำสาหร่ายหน้าซูชิ ไส้ผกั สลัด ฯลฯ ก็ได้ความแปลกไปอีกแบบ

ลองเซ่เครป

80

๑TOURIST&SPORT ใน การท่องเที่ยวและกีฬา


1.ขั้นตอนการเปิดร้านลองเซ่เครป

1.ผู้สนใจศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับแฟรนไชส์ ลองเซ่เครป เพื่อการตัดสินใจลงทุน 2.คัดเลือกท�ำเลที่คาดว่าจะเปิดร้าน 3.กรอกแบบฟอร์มใบสมัคร 4.บริ ษั ท เสนอรายละเอี ย ดงบลงทุ น โดย ประมาณ 5.เซ็ น สั ญ ญาแฟรนไชส์ เพื่ อ เปิ ด ธุ ร กิ จ (พร้อมช�ำระค่าเงินลงทุนทั้งหมด) 6.เปิดร้านโดยมีทีมงานของทางบริษัทไป ช่วยในการ Grand Opening 3 วันแรกของการเปิดร้าน และอยู่ช่วยฝึกพนังงานของทางแฟรนไซค์ซีอีก 7 วัน

2.คุณสมบัติของผู้ได้รับสิทธิแฟรนไชส์

1.เป็นบุคคลที่สามรถจัดตั้งนิติบุคคล จด ทะเบียนในประเทศได้ 2.ต้องมีความพร้ อมด้ า นการลงทุ น เงิ น ทุนหมุนเวียนและบุคลากรประจ�ำร้าน 3.ต้องเข้ารับการอบรมในการเป็นผู้บริหาร ร้านได้ 4.มีความเข้าใจในระบบแฟรนไชส์ และ สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและมาตรฐาน ที่ก�ำหนดไว้ อย่างเคร่งครัด 5.มีความเข้าใจและรักในงาน บริการ

3.สิทธิประโยชน์

1.สิทธิในการใช้แบรนด์ เครือ่ งหมายการค้า 2.สิทธิการใช้ระบบ POS 3.อบรมการบริหารจัดการร้าน

4.ออกแบบเตรียมความพร้อมก่อนเปิดร้าน 5.ช่วยเหลือช่วงเปิดร้าน/ให้ค�ำแนะน�ำ 6.จัดกิจกรรมทางการตลาด 7.การใช้สตู ร/ซือ้ วัตถุดบิ สินค้า ลองเซ่เครป สาขา 1 : ซอยโพทิพย์ อุตรดิตถ์ โทร. 08-7572-1202 สาขา 2 ศรีพงษ์พาร์ค อุตรดิตถ์ โทร. 09-6663-2289 สาขา 3 ม.แม่ฟ้าหลวง เชียงราย หน้าหอรี่แจ้น โทร. 08-8409-4441 สาขา 4 บิ๊กซีสิชล นครศรีธรรมราช โทร.08-4409-4441 สาขา 5 ห้างเมญ่า เชียงใหม่ ชัน B 1 โทร. 09-6663-2289 สาขา 6 เซ็นทรัลล�ำปาง ชั้น 1 หน้าท็อปซุปเปอร์ โทร. 09-6663-2289 สาขา 7 โรบินสันโอเชี่ยน นครศรีธรรมราช )ชั้นใต้ดินตรงข้ามแดรี่ควีน( โทร. 08-4409-4441

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

09-6663-2289 ลองเซ่เครป-Long-se’ Crepe @longsecrepe Longsecrepe

“เราตั้งใจจะท�ำให้ลองเซ่เครปเป็นธุรกิจส�ำเร็จรูป โดยที่แฟรนไชส์ออกแรงน้อยที่สุดและท�ำก�ำไรได้สูงสุด”

๑ ใน การท่TOURIST&SPORT องเที่ยวและกีฬา 81


ณิชาสวีท เดอหัวหิน

NICHA SUITE DE HUAHIN NICHA SUITE HEALTH SPA & MASSAGE โรงแรมสไตล์ไทยคลาสสิคโมเดิร์น เน้นความเป็นไทย เรียบหรู ในบรรยากาศที่สบายๆ ผ่อนคลาย เงียบสงบเหมาะแก่การพักผ่อน

82

๑TOURIST&SPORT ใน การท่องเที่ยวและกีฬา

หากใครก�ำลังมองหาสถานทีท่ ่องเทีย่ วชิ คๆ ชิ ลๆ ส�ำหรับผูท้ ีม่ ี เวลาน้อย อยู่ไม่ห่างจากกรุงเทพฯ ที ่ มี ทงั้ ที เ่ ที ย่ ว ร้านอาหารอร่ อย มุมถ่ายรู ปสวยๆ เชิ ญ ทางนี ้เลยค่ะ ...หัวหิน... นอกจากชายหาดหัวหิ นที ่ สวยงามแล้ว ยังมีสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทีน่ า่ สนใจรอบเมือง อี กมากมายนะคะ ซึ่ งถื อได้ว่าเป็ นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่ง ของหัวหิ น ไม่ว่าจะเป็ น เพลิ นวาน, อุทยานราชภักดิ์ หัวหิ น, ตลาด Cicada หรื อสวนน�้ำวานานาวา หัวหิ น ฯลฯ เรี ยกได้ว่ามาหัวหิ นทัง้ ที ต้องคุ้มค่ากับวันหยุด เพือ่ ชาร์ ตแบตเติ มพลังชี วิตกันอย่างเต็มที ่ “หัว หิน ” จัดว่าเป็นสถานที่พักผ่อนตาก อากาศติ ด ทะเล ที่ ติ ด อั น ดั บ ความนิ ย มและดึ ง ดู ด นักท่องเที่ยวให้มาพักผ่อนตลอดทั้งปี โดยปัจจุบัน บ้านพัก โรงแรม รีสอร์ท เกิดขึ้นมากมายให้คุณได้ เลือกพัก แต่หากใครยังไม่รู้จะพักที่ไหนวันนี้ทางทีม


งานวารสาร ๑ใน...การท่องเที่ยวและกีฬา ขอแนะน�ำ “ณิชาเดอ สวีท หัวหิน” โรงแรมสไตล์ไทยคลาสสิค โมเดิร์น เน้นความเป็นไทย เรียบหรู ในบรรยากาศที่ สบายๆ ผ่อนคลาย เงียบสงบเหมาะแก่การพักผ่อน “ณิชาสวีท เดอ หัวหิน” มีหอ้ งพักไว้บริการ มากถึง 20 ห้องพัก มีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกครบครัน ทัง้ ตูเ้ ย็น, เครือ่ งชงกาแฟ, WiFi ฟรี,ทีวจี อแอลซีดี พร้อม ช่องเคเบิล ,น�ำ้ ดืม่ บรรจุขวดฟรี,ไดร์เป่าผม และตูน้ ริ ภัย นอกจากนี้ “ณิชา สวีท เดอ หัวหิน” ที่นี่ยังมีบริการ นวดแผนไทยไม่ ว ่ า จะเป็ น นวดกดจุ ด ,นวดน�้ ำมั น , นวดสวีดิช และนวดป้องกันเซลลูไลฯ หรือใครอยากจะ สปาทีน่ กี่ ม็ บี ริการเช่นกันทัง้ อโรมาเธอราพี สครับขัดผิว หรือทรีทเม้นท์ดแู ลผิวหน้าและผิวกาย ถือได้วา่ ทีน่ ตี่ อบ โจทย์ของผูท้ เี่ ข้าพัก ให้ได้ผอ่ นคลายความเมือ่ ยล้าจาก การท�ำงาน และการพักผ่อนที่เงียบสงบอย่างแท้จริง

การเดินทาง

“ณิชา สวีท เดอ หัวหิน” ตั้งอยู่บริเวณ ต.หนองแก อยู่ห่างจากสถานีรถไฟหัวหิน ตลาดโต้ รุ่งหัวหินระยะ 3 กม. และอยู่ใกล้ห้างสรรพสินค้า BLUPORT เพียง 50 เมตรส่วนจุดชมวิวหินเหล็กไฟ และวัดเขาตะเกียบอยู่ห่างจากโรงแรมไปไม่เกิน 5 กม.

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ เบอร์ 032-532 880, 032-513 088 Email: nichahotel@gmail.com Website: www.nichahuahin.com 4/125 Soi Hua Hin 98 T.Nonggae A.Hua Hin Prachuap kiri khan Thailand 77110

๑ ใน การท่TOURIST&SPORT องเที่ยวและกีฬา 83


interview

Pannasub Jewelry Pawn Shop

เมื่อเราชอบแล้วเราซื้อมาซักวันเราอาจจะเบื่อ หรือเจอชิ้นใหม่ที่ใช่กว่า โดยไม่รู้ว่าจะท�ำอย่างไรกับชิ้นเดิมดี และบางคนอาจจะชอบ หรือมีความต้องการอัญมณีชิ้นเก่าที่คุณเบื่อแล้ว แต่ไม่รู้ว่าจะไปซื้อที่ไหน ที่มีราคาเป็นกันเอง และสามารถไว้ ใจได้ เราจึงคิดช่องทางจัดตั้งร้านขึ้น เพื่อเป็นตัวกลาง ที่มีความน่าเชื่อถือ ให้กับผู้ที่ต้องการซื้อขายแลกเปลี่ยนอัญมณีต่างๆ

ท า ง ที ม ง า น ว า ร ส า ร ๑ ใ น . . . ประจวบคีรีขันธ์ ฉบับได้มีโอกาสสัมภาษณ์ คุณเพลินพิศ โมรา ผู้บริหารร้านปัณณทรัพย์ จิวเวอรี่ โดยทางทีมงานได้รับเกียรติจากคุณ เพลินพิศเล่าทีม่ าของร้านว่า “ร้ านปั ณณทรัพย์ จิวเวอรี่ ” ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2553 โดยใช้เงิน ลงทุนเริ่มต้นที่ 15 ล้านบาท โดยเกิดจากความ ชืน่ ชอบอัญมณีของตัวเอง แต่ความชอบของคน แต่ละคนมักจะไม่เหมือนกัน เมื่อเราชอบแล้ว เราซือ้ มาซักวันเราอาจจะเบือ่ หรือเจอชิน้ ใหม่ที่ ใช่กว่า โดยไม่รวู้ า่ จะท�ำอย่างไรกับชิน้ เดิมดี และ บางคนอาจจะชอบหรือมีความต้องการอัญมณี ชิน้ เก่าทีค่ ณ ุ เบือ่ แล้ว แต่ไม่รวู้ า่ จะไปซือ้ ทีไ่ หน ที่ มีราคาเป็นกันเอง และสามารถไว้ใจได้ เราจึง คิดช่องทางจัดตั้งร้านขึ้นเพื่อเป็นตัวกลาง ที่มี ความน่าเชื่อถือ ให้กับผู้ที่ต้องการซื้อขายแลก เปลี่ยนอัญมณีต่างๆ ร้านปัณณทรัพย์จิวเวอรี่ ตั้งอยู่บริเวณชั้น 2 ห้างหิวหินมาร์เก็ตวิลเลจ

คุณเพลินพิศ โมรา

ร้านปัณณทรัพย์จิวเวอรี่พรอนช๊อป

มุมมองเกี่ยวกับธุรกิจจิวเวอรี่ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

การแข่งขันในธุรกิจจิวเวอรี่ในพื้นที่ จังหวัดประจวบฯ นั้นยังอยู่ในทิศทางที่ก�ำลัง เจริญเติบโตไปได้อีก เฉพาะเมืองนักท่องเที่ยว เช่น หัวหิน, ปราณบุรี ทีม่ นี กั ท่องเทีย่ ว นักลงทุน เข้ามาอย่างต่อเนื่อง ส่วนในอ�ำเภออื่นนั้นต้อง

84

๑TOURIST&SPORT ใน การท่องเที่ยวและกีฬา


ใช้เวลา โดยกลุ่มลูกค้าของทางร้านเรา 80% เป็นลูกค้าในพื้นที่ 20% เป็นลูกค้าต่างจังหวัด และนักท่องเทีย่ ว และกลุม่ ของผูล้ งทุนเกีย่ วกับ จิวเวอรี่ นั้นก็ยังมีแนวโน้มเข้ามาลงทุนในพื้นที่ เพิ่มขึ้น

แนวทางการบริหารงาน

ร้านปัณณทรัพย์จวิ เวอรี่ เราให้ความส�ำคัญกับสินค้าทุกชิน้ และลูกค้าทุกท่าน และพร้อมอ�ำนวย ความสะดวกกับลูกค้าที่เข้ามาปรึกษากับทางร้าน และอีกสิ่งที่ส�ำคัญ คือด�ำเนินธุรกิจด้วยความมานะ, ซื่อสัตย์ และจ�ำหน่ายต่อในราคาไม่แพง การลงทุนมีอาจมีความเสี่ยง แต่เราใช้ความชอบและใช้ความ เข้าใจในตัวสินค้า เพื่อที่จะช่วยลดความเสี่ยงให้ลูกค้า หากซื้อถูกที่ก็จะไม่มีค�ำว่าขาดทุน ซึ่งทางร้านมีกา รันตี การรับเปลี่ยนคืนสินค้า รับจ�ำน�ำ โดยเรามีใบรับประกันสินค้าออกให้

ตรงข้ามร้าน Oriental Princess โซนน�้ำพุ ชั้น B ๑ ใน การท่TOURIST&SPORT องเที่ยวและกีฬา 85


ภาคกลาง แนะน�ำที่พัก

Resort Hotel Guesthouse

การเลือกโรงแรมและที่พัก เป็นสิ่งสำ�คัญไม่น้อย เรามักจะมองหาที่พักที่สมเหตุสมผล ไม่เพียงแต่ดูดี แต่ยังจะต้องมี ความสะดวกสบายด้วย มันต้องมีความคุ้มค่าทั้งด้านของราคา คุณภาพ เราอาจจะอ่านรีวิวลูกค้าที่เก่า หรือหารูปภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต นิตยสารหรือวารสาร ท่องเที่ยว เราจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเราได้เลือกที่พักที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวของเรา

TOURIST & SPORT การท่องเที่ยวและกีฬา

๑ ใน การท่TOURIST&SPORT องเที่ยวและกีฬา 87


ตาโต บูตคิ โฮมสเตย์ ที่ตั้ง : 33 หมู่ 6 ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี Tel. 08-5232-2556, 08-0787-8488

บ้ านพักหาดสมบูรณ์ ที่ตั้ง : 234 หมู่ 5 ต.แม่ร�ำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140 Tel. 08-9378-0408, 0-3269-1899, 08-8452-3883

รั ว้ มะขามวิลล่ า ที่ตั้ง : 236 ถ.ร่วมจิตต์ ต.ชะอ�ำ อ.ชะอ�ำ จ.เพชรบุรี Tel. 0-3247-1073, 0-3247-1076

กุยบุรี โฮเต็ล แอนด์ รี สอร์ ท ที่ตั้ง : 18/3 หมู่ 5 ต.บ่อนอก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77210 Tel. 0-3282-0111-4, 08-9166-1668 Fax. 0-3282-0120

ณิชา สวีท เดอ หัวหิน ณิชา เฮ็ลท์ สปา แอนด์ มาสสาจ ที่ตั้ง : 4/125 หัวหิน ซ.98 ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 Tel. 0-3253-2880, 0-3251-3088

เขาค้ อเนเจอร์ ววิ รี สอร์ ท ที่ตั้ง : 92 หมู่ 5 บ้านปัญญาดี ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ Tel. 08-1707-0727, 08-9856-1630

สุดใจเฮ้ าส์ สังขละบุรี ที่ตั้ง : 139/17 หมู่ 3 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี Tel. 09-2737-1998, 08-9623-9465

ฟ้าใสหมอกสวยรี สอร์ ท ที่ตั้ง : 218 หมู่ 1 ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67270 Tel. 08-5530-1113, 08-5727-2244

บ้ านอยู่สบาย หัวหิน ที่ตั้ง : 1/148 ซ.หัวหิน 33 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ Tel. 08-1421-1168, 0-3252-0944

ภูไพรเลค แอนด์ รี สอร์ ท ที่ตั้ง : 225 หมู่ 1 ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 71250 Tel. 08-1847-1263, 08-9742-9637

ณัฐกานต์ รี สอร์ ท ที่ตั้ง : 988/149 โครงการบ้านสุขเจริญ ถ.พุหวาย-เพชรเกษม ต.ชะอ�ำ อ.ชะอ�ำ จ.เพชรบุรี Tel. 08-9402-5591

ฉางทองลอดจ์ ที่ตั้ง : 187 หมู่ 4 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี Tel. 0-3451-3154, 081858-7585, 08-1007-6276

ดู AD 4 สี หน้ า 27

ดู AD 4 สี หน้ า 46

ดู AD 4 สี หน้ า 34

ดู AD 4 สี หน้ า 47

ดู AD 4 สี หน้ า 9

88

๑TOURIST&SPORT ใน การท่องเที่ยวและกีฬา

ดู AD 4 สี หน้ า 8

ดู AD 4 สี หน้ า 10

ดู AD 4 สี หน้ า 49

ดู AD 4 สี หน้ า 34

ดู AD 4 สี หน้ า 19

ดู AD 4 สี หน้ า 43

ดู AD 4 สี หน้ า 47


ค่ ายสมพล โตรั กษา โรงแรมต้ นน�ำ้ ริเวอร์ ไรน์ ยังโทน เฮ็ลธ์ ปาร์ ค รี สอร์ ท ที่ตั้ง : 177/1 หมู่ 3 ต.ศรีมงคล อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150 Tel. 0-2747-9040, 0-2393-0976, 08-1903-7857, 08-1987-5982 Fax. 0-2747-9039

บ้ านพักริมหาด ที่ตั้ง : 246/16 ถ.ร่วมจิตต์ ต.ชะอ�ำ อ.ชะอ�ำ จ.เพชรบุรี 76120 Tel. 0-3247-1088, 08-9484-3278 Fax. 0-3243-3639

ดู AD 4 สี หน้ า 18

เพชรริมธาร รี สอร์ ท ที่ตั้ง : 225 หมู่ 4 ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี Tel. 0-3242-7220, 08-1006-9616 Fax. 0-3241-1881 www.petchrimtarn.com

แพมาลัยทัวร์ ที่ตั้ง : 61/8 หมู่ 2 ต.ปิล็อก อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี Tel. 08-7197-2465

แพกิตติ ที่ตั้ง : 140/3 หมู่ 3 ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี Tel. 08-1906-9879, 0-3463-4168

เชนู บูตคิ รี สอร์ ท ที่ตั้ง : 274 หมู่ 2 ถ.หาดเจ้าส�ำราญ ต.หาดเจ้าส�ำราญ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76100 Tel. 0-3247-8620, 08-8542-5599

ไทยไดมอนด์ แลนด์ รี สอร์ ท แก่ งกระจาน Tel. 08-6324-4861 www.thaidiamondland.com

ซิตโี ้ ฮเต็ล ที่ตั้ง : 151/30 หมู่ 7 ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000 Tel. 0-3651-1189, 0-3651-2254 Fax. 0-3651-2254

รั กษ์ นทีคันทรี โฮม ที่ตั้ง : 96 เทศบาล 1 ซ.8 อ.บางเลน จ.นครปฐม Tel. 08-1616-3646 คุณชูจติ ต์ 08-1456-1943 คุณสุวทิ ย์

ซองกาเรี ย รี สอร์ ท ที่ตั้ง : 34/1 หมู่ 2 ถ.ไปวัดวังก์ ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 72140 Tel. 0-3459-5023-4, 08-1834-5660 Fax. 0-3459-5024

โรงแรมประสพสุข ที่ตั้ง : 277 ถ.แสงชูโต ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 Tel. 0-3451-1207 Fax. 0-3451-1411

ลาดหญ้ าโฮมสเตย์ ที่ตั้ง : 55/28 หมู่ 8 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี Tel. 08-9914-9574, 0-3458-9326

ดู AD 4 สี หน้ า 3

ดู AD 4 สี หน้ า 49

๑ ใน การท่TOURIST&SPORT องเที่ยวและกีฬา 89


อนันตาริเวอร์ ฮลิ ส์ รีสอร์ ท   ที่อยู่: 267 หมู่ 2 ต. ท่ากระดาน อ. ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 71250 โทรศัพท์:081 445 4488 โก๋ เมืองกาญจน์ พาราไดซ์ วิว รี สอร์ ท   ที่อยู่: บ้านวังน�้ำวน ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์:085 070 4232 เลค เฮฟเว่ น รี สอร์ ท แอนด์ ปาร์ ค (Lake Heaven Resort & Park)   ที่อยู่: 241 ม .5 ต�ำบล ท่ากระดาน อ ศรีสวัสดิ์ จังหวัด กาญจนบุรี 71250 โทรศัพท์:084 387 6771 เพชรมณีกาญจน์ บีช รี สอร์ ท   ที่อยู่: ต�ำบล ท่าเสา อ�ำเภอ ไทรโยค กาญจนบุรี 71150 โทรศัพท์:082 247 5082 ภูตะวันกาญจน์ รีสอร์ ท PHUTAWAN KAN RESORT   ที่อยู่: หมู่ที่ 1, 299 ต.แก่งเสี้ยน, อ.เมืองกาญจนบุรี, กาญจนบุรี 71000 โทรศัพท์:034 670 636 โรงแรมริเวอร์ แคววิลเลจ   ที่อยู่: 74/12 Moo 4, Tha Sao, Sai Yok Kanchanaburi อ�ำเภอ ไทรโยค 71150 โทรศัพท์:089 918 4562 บ้ านริมแคว-แพริมน�ำ้   ที่อยู่: ต�ำบล ลุ่มสุ่ม อ�ำเภอ ไทรโยค กาญจนบุรี 71150 โทรศัพท์:034 561 052 เดอะ ฟอร์ เรสท์ รี สอร์ ท   ที่อยู่: ต�ำบล ไทรโยค อ�ำเภอ ไทรโยค กาญจนบุรี 71150 โทรศัพท์:095 526 4478 เขาโทน ริเวอร์ รี สอร์ ท   ที่อยู่: ต�ำบล ท่าเสา อ�ำเภอ ไทรโยค กาญจนบุรี 71150 โทรศัพท์:086 770 5044 หลุบ หลุบพญารี สอร์ ท(Lubephaya Resort)   ที่อยู่: 82/3 หมู่ที่ 1, ต�ำบลวังด้ง อ�ำเภอเมือง กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี, 71190 โทรศัพท์:083 743 5555 ฟิ ชเชอร์ แมน รี สอร์ ท   ที่อยู่: 170 Hadd Chao Samran Amphur Muang อ�ำเภอเมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76100 โทรศัพท์:032 441 370 โรงแรมเซรา รี สอร์ ท ชะอ�ำ   ที่อยู่: 856, ถนนหาดสุขเสมอ, ต�ำบลชะอ�ำ อ�ำเภอชะอ�ำ จังหวัดเพชรบุรี, 76120 โทรศัพท์:02 476 3443 ฟิ วกู๊ดโรงแรม&รี สอร์ ท   ที่อยู่: 43 หมู่ ที่ 1 ซอย การ เคหะ ทุ่ง ลม ถนน พญาไม้ 2, ต�ำบล นา วุ้ง อ�ำเภอ เมือง จังหวัด เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000 โทรศัพท์:032 400 038 สปริงฟิ ลด์ วิลเลจ กอล์ ฟ แอนด์ สปา   ที่อยู่: ชะอ�ำ ซอย ร่วมจิตร ต�ำบล ชะอ�ำ ชะอ�ำ เพชรบุรี 76120 โทรศัพท์:02 231 2244 รั บลมชมตะวัน   ที่อยู่: ต�ำบล หาดเจ้าส�ำราญ อ�ำเภอ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76100 โทรศัพท์:095 919 1799 โรงแรมเดอะรอยัลไดมอนด์   ที่อยู่: 555 หมู่ 1, ถนนเพชรเกษม, ต�ำบลไร่ส้ม อ�ำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี, 76000 โทรศัพท์:032 411 061 D Varee Diva Nana Kaeng Krachan   ที่อยู่: 139 หมู่ที่ 13, ต�ำบลแก่งกระจาน อ�ำเภอ แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี, 76170 แก่งกระจาน เพชรบุรี 76170 โทรศัพท์:032 459 277 โรงแรม ลองบีช ชะอ�ำ   ที่อยู่: 225/75 ร่วมจิต ต�ำบล ชะอ�ำ อ�ำเภอ ชะอ�ำ เพชรบุรี 76120 ต�ำบลชะอ�ำ อ�ำเภอ ชะอ�ำ เพชรบุรี 76120 โทรศัพท์:032 472 444

90

๑TOURIST&SPORT ใน การท่องเที่ยวและกีฬา

ธนัฐธิชาบุรี เลค รี สอร์ ท แอนด์ สปา Thanatthichaburi Lake Resort and Spa   ที่อยู่: 165 หมู่ 5 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 76160 โทรศัพท์:032 494 202 บูลสกายบูตคิ รี สอร์ ท   ที่อยู่: 5 หมู่2, ถนนอนามัย, ต�ำบลหาดเจ้าส�ำราญ อ�ำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี, 76100 โทรศัพท์:032 441 399 Eco Moment Beach Resort   ที่อยู่: 97/1-9 หมู่ 3 ต�ำบล แหลมผักเบี้ย อ�ำเภอ บ้านแหลม เพชรบุรี 76100 โทรศัพท์:032 770 555 บ้ านลานสวน รี สอร์ ท   ที่อยู่: ต�ำบล ชะอ�ำ อ�ำเภอ ชะอ�ำ เพชรบุรี 76120 โทรศัพท์:032 433 171 ศรี สวัสดิ์รีสอร์ ท   ที่อยู่: 267/5 Narathip Road, Aumpur Cha Am Phetchaburi ต�ำบล ชะอ�ำ อ�ำเภอ ชะอ�ำ เพชรบุรี 76120 โทรศัพท์:084 724 3555 ลิปดา รี สอร์ ท   ที่อยู่: 456/1 หมู่ 1 ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันต์ คลองวาฬ 77000 โทรศัพท์:032 661 941 ศาลาไทยบีชรี สอร์ ท   ฃที่อยู่: หาดบ้านกรูด 176/9 ต�ำบลธงชัย อ�ำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 77190 โทรศัพท์:032 695 181 บ้ านกลางอ่ าวบีชรี สอร์ ท   ที่อยู่: Moo3 T.Thong Chai A.Bang Saphan ประจวบคีรีขันธ์ 77190 โทรศัพท์:02 463 7909 คลองวาฬบีชรี สอร์ ท   ที่อยู่: 286/13 หมู่ 1 คลองวาฬ เมือง ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์:081 587 6817 @T Boutique Hotel โรงแรม แอทที บูทคี   ที่อยู่: 582 หมู่ 1 คลองวาฬ เมือง ประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทรศัพท์:032 661 888 โรงแรม ฟ้าชมคลื่น   ที่อยู่: 135 หมู่5, อาคาร กองบิน 5 ที่พักสวัสดิการ กองทัพอากาศ อ่าวมะนาว, ต�ำบลเกาะหลัก อ�ำเภอ เมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, 77000 โทรศัพท์:032 661 088 Kuiburi Hotel & Resort   ที่อยู่: ต�ำบล บ่อนอก อ�ำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 77210 โทรศัพท์:032 820 111 บางเบิดรีสอร์ ท บริการที่พกั และด�ำน�ำ้ เกาะทะลุ   ที่อยู่: 103 ม.5 ต.ทรายทอง, ทรายทอง, บางสะพานน้อย, ประจวบคีรีขันธ์ 77170 โทรศัพท์:081 526 6962 Baanmontra Beach Resort   ที่อยู่: 333/1 M.3 . T. Thongchai.A. Bangsaphan, Bankrut ประจวบคีรีขันธ์ 77190 โทรศัพท์:089 519 0770 บ้ านเหมือนฝั น รี สอร์ ท จังหวัดเพชรบูรณ์   ที่อยู่: ต�ำบล นาแซง อ�ำเภอ หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 67120 โทรศัพท์:056 708 708 ภูเขาค้ อรี สอร์ ท   ที่อยู่: 190 หมู่11 บ้านวงศ์ปัญญา, ต�ำบลทุ่งสมอ อ�ำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์, 67270 โทรศัพท์:093 326 9156 ค้ อคีริน รี สอร์ ท   ที่อยู่: 201 หมู่7 บ้านทางแดง, ต�ำบลแคมป์สน อ�ำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์, 67280 โทรศัพท์:085 441 1919 ค้ อปุระ รี สอร์ ท   ที่อยู่: 1 หมู่ 6, ถนนพิษณุโลก-หล่มสัก, ต�ำบลแคมป์

สน อ�ำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์, 67280 โทรศัพท์:056 750 373 ภูเสียดฟ้า รี สอร์ ท   เว็บไซต์เส้นทาง ที่อยู่: เลขที่ 111 หมู่ที่ 7, ต�ำบลแคมป์สน อ�ำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์, 67280 โทรศัพท์:086 711 1542 บ้ านพักทหารม้ า   ที่อยู่: กม.ที่ 28 ทางหลวงหมายเลข 2196 ต�ำบลสะเดาพง อ�ำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์, 67270 โทรศัพท์:056 924 033 ริมดอย รี สอร์ ท   ที่อยู่: 78/1 หมู่ 18, ต�ำบลท่าพล อ�ำเภอเมือง เพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์, 67250 โทรศัพท์:056 560 183 เขาค้ อทะเลหมอก   ที่อยู่: 53 หมที่ 3 บ้านสิมารักษ์ เขาค้อ อ�ำเภอ เขาค้อ 67270 โทรศัพท์:089 641 1222 เดอะบูลสกาย รี สอร์ ทแอทเขาค้ อ   ที่อยู่: 96 Moo 5, T. Campson, A.Khao Kho, Phetchaboon Khao Kho อ�ำเภอ เขาค้อ เพชรบูรณ์ 67280 โทรศัพท์:081 355 0500 บ้ านรั ตนัยไอหมอก   ที่อยู่: 88 หมู่ 6 บ้านรัตนัย, ต�ำบลเขาค้อ อ�ำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์, 67270 โทรศัพท์:089 201 1019 ฟ้าใสหมอกสวย รี สอร์ ท เขาค้ อ   ที่อยู่: 218 หมู่ 1 ต�ำบล เขาค้อ อ�ำเภอ เขาค้อ เพชรบูรณ์ 67270 โทรศัพท์:085 530 1113 พรสวรรค์ รี สอร์ ท   ที่อยู่: หมู่ 3 บ้านสิมารักษ์ 52 ต�ำบล เขาค้อ อ�ำเภอ เขาค้อ เพชรบูรณ์ 67270 โทรศัพท์:056 728 270 บริษัท คัลเลอร์ ลิฟวิ่ง จ�ำกัด   ที่อยู่: หมู่ที่ 7 2222 ถนน เทพารักษ์ ต�ำบลเทพารักษ์ อ�ำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์:02 759 6565 บ้ านพักตากอากาศบางปู   ที่อยู่: 164 หมู่ 2, ถนนสุขุมวิท, ต�ำบลบางปูใหม่ อ�ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ, 10270 โทรศัพท์:02 323 2422 โรงแรม คิงปาร์ ค อเวนิว   ที่อยู่: 69 ซอยสุภาพงษ์3 แขวงหนองบอน เขต ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์:02 748 1035 Dusit Thani Bangkok   ที่อยู่: 946 Rama IV Rd, แขวง สีลม เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์:02 200 9000 โรงแรมแมนดาริน โอเรี ยนเต็ล กรุ งเทพ   ที่อยู่: 48 ซอย โอเรียนเต็ล อเวนิว แขวง บางรัก เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์:02 659 9000 โรงแรมรามาการ์ เด้ นส์ กรุ งเทพ   ที่อยู่: 9/9 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง ตลาดบางเขน เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท์:02 558 7888 โรงแรม ออลซีซ่ ันส์ กรุ งเทพ สยาม   ที่อยู่: ถนน นิคมมักกะสัน แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์:02 209 3890 โรงแรมเดอะแลนด์ มาร์ ค กรุ งเทพ   ที่อยู่: 138, ถนนสุขุมวิท, แขวงคลองเตย เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร, 10110 10110 โทรศัพท์:02 253 4259


๑ ใน การท่TOURIST&SPORT องเที่ยวและกีฬา 91


92

๑TOURIST&SPORT ใน การท่องเที่ยวและกีฬา


๑ ใน การท่TOURIST&SPORT องเที่ยวและกีฬา 93


แนะน�ำที่กิน

ภาคกลาง Food Delicious

ในเรื่องของการบริโภคนั้น คงต้องยอมรับว่าการทำ�อาหารกินเองหรือกินข้าวในบ้านเป็นวิธีที่ปลอดภัย และสะอาดถูกหลักอนามัยมากที่สุด แต่ในกรณีที่เดินทางไปต่างจังหวัดหรือต่างถิ่น การเลือกร้านอาหาร นั้นโดยทั่วไปคนจำ�นวนมากมักยึดถือเรื่อง “ความอร่อย” หรือรสชาติเป็นเกณฑ์ ส่วนปัจจัยอื่นๆ เช่น ราคา ความสะอาด ก็เป็นปัจจัยที่พิจารณาประกอบรองๆลงมา ซึ่งบางครั้งก็อาจต้องประสบปัญหา ท้องเสีย หรือเดือดร้อนจากอาหารเป็นพิษ ทำ�ให้การเดินทางท่องเที่ยวไม่ราบรื่นหมดสนุกไปได้

TOURIST & SPORT

94

TOURIST&SPORT ใน การท่องเที่ยวและกีฬา

การท่องเที่ยวและกีฬา


บริษัท ลอง-เซ่ แฟมิล่ ี จ�ำกัด สาขา 1 : ซอยโพทิพย์ อุตรดิตถ์ โทร. 08-7572-1202 สาขา 2 ศรี พงษ์ พาร์ ค อุตรดิตถ์ โทร. 09-6663-2289 สาขา 3 ม.แม่ ฟ้าหลวง เชียงราย หน้ าหอรี่ แจ้ น โทร. 08-8409-4441 สาขา 4 บิก๊ ซีสิชล นครศรี ธรรมราช โทร.08-4409-4441 สาขา 5 ห้ างเมญ่ า เชียงใหม่ ชัน B 1 โทร. 09-6663-2289 สาขา 6 เซ็นทรั ลล�ำปาง ชัน้ 1 หน้ าท็อปซุปเปอร์ โทร. 09-6663-2289 สาขา 7 โรบินสันโอเชี่ยน นครศรี ธรรมราช (ชัน้ ใต้ ดนิ ตรงข้ ามแดรี่ ควีน) โทร. 08-4409-4441

ครั วท่ าน�ำ้ อ้ อย ที่ตั้ง : สาขา 1 ริมแม่น�้ำเจ้าพระยา ตลาดท่าน�้ำอ้อย อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ Tel./Fax. 0-5626-7101, 08-1972-8028, 08-1533-7400 สาขา 2 กม.146 ถ.สายเอเชีย ต.ท่าฉนวน อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท Tel. 08-9074-5665, 08-1533-7400, 08-1972-8028 สาขา 3 ริมถนนเอเชีย ฝั่งขาเข้ากรุงเทพฯ ถ.หางน�้ำสาคร อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท Tel. 08-1039-5584

ร้ านอาหารคุ้นลิน้ เจ้ าเก่ า ดอนหอยหลอด (มีท่ นี ่ ีท่ เี ดียว...ไม่ มีสาขา) ที่ตั้ง : 10/29 หมู่ 4 ต.บางจะเกร็ง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 Tel. 0-3476-2948, 0-3476-2943, 08-9837-4824

โต๊ ะจีนโอ๋ เอ๋ ที่ตั้ง : 50 หมู่ 4 ต.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ Tel. 0-3269-9114, 08-1378-4859

ครั วอิ่มอร่ อย ที่ตั้ง : 225/17 หมู่ 1 ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา Tel. 0-3535-9747, 08-1851-8194

ฟารี ดาโภชนา (เจ้ าเก่ าคลองตัน) ที่ตั้ง : สาขาเหม่งจ๋าย ปากซอยประชาอุทิศ 23 ถ.ประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 Tel. 08-1657-7455, 0-2274-3245

ดู AD 4 สี หน้ า 26

ดู AD 4 สี หน้ า 32

ดู AD 4 สี ปกหน้ าใน

ดู AD 4 สี หน้ า 46

ครั วเอราวัณ ที่ตั้ง : 160 หมู่ 4 ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี Tel. 08-9551-4293, 0-3457-4046

ดู AD 4 สี หน้ า 29

ดู AD 4 สี หน้ า 29

ร้ านอาหารไผ่ ริมแคว ที่ตั้ง : 43/6 หมู่ 1 ต.เขาน้อย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 Tel. 08-7078-3940, 08-1856-5302

ดู AD 4 สี หน้ า 32

ดู AD 4 สี หน้ า 23

อิ่มจัง บางปู ที่ตั้ง : ติดกับสางคนิวาส จ.สมุทรปราการ Tel. 08-0599-4466

ดู AD 4 สี หน้ า 26

๑ ใน การท่TOURIST&SPORT องเที่ยวและกีฬา 95


เฮียง นูเดิล้ ที่ตั้ง : 73/9 ถ.คฑาธร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 Tel. 06-2818-9852

สุภาวัลย์ โภชนา ที่ตั้ง : 72/3 หมู่ 1 ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 Tel. 08-1911-2833, 08-2719-8888 E-mail : mut22c@hotmail.com

นิรมิต ที่ตั้ง : 39/2 หมู่ 7 ซ.วัดนางใน ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110 Tel. 08-7119-1331, 08-1852-4777

บ้ านบุษยาภา ที่ตั้ง : 33/50-53 ซ.รุ่งโรจน์ ถ.ศรีอินทราทิตย์ ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 Tel. 08-3161-2939, 08-1973-2939

แม่ ศรี ตำ� ไทย ที่ตั้ง : ต.บางเค็ม อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140 Tel. 0-3270-6024, 09-3136-6898

นายน้ อยหมูย่างเมืองตรั ง ที่ตั้ง : ตลาดน�้ำขวัญ-เรียม ซ.รามค�ำแหง 187 แยก 1-4 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 Tel. 08-6089-9382

ร้ านคลอเพลง ที่ตั้ง : 31/28 ถ.สายเอเชีย ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก Tel. 08-7194-5046

บ้ านชาหวาน ที่ตั้ง : 1/48 ถ.อยุธยา-อ่างทอง ต.โพสะ อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000 Tel. 08-3160-7704

ราเชนทร์ โภชนา ที่ตั้ง : 44/1 หมู่ 1 ต.วังตะกู อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 Tel. 08-1857-2239

ร้ านอาหารครั วรสแซ๊ ป ที่ตั้ง : 134/1 ถ.สวนตะไคร้ ต.สนามจันท์ อ.เมือง จ.นครปฐม Tel. 0-3424-3624, 08-1658-5813

ร้ านใบพลู ที่ตั้ง : 15/70 หมู่ 3 ต.ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 Tel. 08-3002-3785, 08-3089-5365

ดู AD 4 สี หน้ า 20

เจ๊ เพยสเต็ก สวรรคโลก ที่ตั้ง : 7/3 ถ.จรดวิถีถ่อง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย Tel. 08-3137-7327

ดู AD 4 สี หน้ า 28

ดู AD 4 สี หน้ า 5

ดู AD 4 สี หน้ า 32

96

๑TOURIST&SPORT ใน การท่องเที่ยวและกีฬา

ดู AD 4 สี หน้ า 23

ดู AD 4 สี หน้ า 47

ดู AD 4 สี หน้ า 28

ดู AD 4 สี หน้ า 32

ดู AD 4 สี หน้ า 25

ดู AD 4 สี หน้ า 25

ดู AD 4 สี หน้ า 22

ดู AD 4 สี หน้ า 33


ไอซ์ โภชนา Coffeeshop & Restaurant ที่ตั้ง : 37 หมู่ 3 ตลาดท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี Tel. 0-3463-4203, 08-1856-1797, 08-3973-6576

ร้ านเยาว์ ซีฟ้ ูดส์ ที่ตั้ง : ติดร้านแชมป์หมูกะทะ 12/1 ซ.โรงกุ้งเส้นโรงพยาบาลชะอ�ำ อ.คลองเพียน จ.เพชรบุรี 76120 Tel. 08-3963-1221

ร่ มไม้ ริมนา ที่ตั้ง : 18/3 หมู่ 6 ถ.พุทธมณฑลสาย 5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 ลาดหลุมแก้ว : 35/4 หมู่ 2 ต.คลองพระอุดม อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี Tel. 0-2482-1025, 08-1700-9960

ดู AD 4 สี หน้ า 22

ริมคลองเฮ้ าส์ บางปลาม้ า ที่ตั้ง :29/1 หมู่ 2 ต.บางปลาม้า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี Tel. 08-6320-4770, 08-9172-6820 www.rimkongouse.com

วรญา ครองลาภเจริญ (เจ๊ แขก) ที่ตั้ง : 22/62 หมู่บ้านทิพวณิชย์ ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร Tel. 08-6340-5419 Fax. 0-3447-1405

เฮือนโบราณ บ้ านลาวเวียง ที่ตั้ง : 79 หมู่ 4 กม.85 ถ.เพชรเกษม ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 Tel. 094-649-6111, 09-4649-8666, 032-744-262

บ้ านริมบึง ที่ตั้ง : 372/21 หมู่ 2 ต.หนองดินแดง อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 Tel. 08-2989-7117, 08-1944-9199, 08-9073-5489

นุชโภชนา ที่ตั้ง : 91/14 หมู่ 10 ต.พรมณี อ.เมือง จ.นครนายก 26000 Tel. 08-2232-9606, 06-2565-6488

ร้ านอาหารริมคลอง ที่ตั้ง : สาขา 1 วัดหน้าพระเมรุ Tel. 0-3523-3003, 08-6644-3814,08-1744-8690 ที่ตั้ง : สาขา 2 วัดศาลาแดง ซ.5 บางปะหัน Tel. 0-3538-1205, 08-6644-3814, 08-1137-8960

ร้ านจันทร์ เจริญ ที่ตั้ง : 361 หมู่ 9 ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70190 Tel. 08-1446-8907, 0-3229-1033 Fax. 0-3236-6066

ครั วบังยา ที่ตั้ง : 163/1 ซ.พัฒนาการ 38 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ Tel. 08-9484-1952

ร้ านอาหารไผ่ ขวาง ที่ตั้ง : 167 หมู่ 2 ต.ไผ่ขวาง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี Tel. 0-3552-3014-5

ดู AD 4 สี หน้ า 25

๑ ใน การท่TOURIST&SPORT องเที่ยวและกีฬา 97


98

๑TOURIST&SPORT ใน การท่องเที่ยวและกีฬา


๑ ใน การท่TOURIST&SPORT องเที่ยวและกีฬา 99


100

๑TOURIST&SPORT ใน การท่องเที่ยวและกีฬา


๑ ใน การท่TOURIST&SPORT องเที่ยวและกีฬา 101


102

๑TOURIST&SPORT ใน การท่องเที่ยวและกีฬา


แนะน�ำสินค้า O-TOP ของกิน ของฝาก สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าพื้นเมือง ฯลฯ

ภาคกลาง T h e A c t i v i t y Tr a v e l s

คล้ายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ยึดถือกันมานาน กับการที่เมื่อต้องออกเดินทางไปเที่ยว สิ่งที่ต้อง ทำ�คือ การเลือกซื้อของฝากติดมือกลับมาให้กับคนที่รักและเคารพ การเลือกซื้อของฝากโดยไม่ได้วางแผน ไว้อย่างรัดกุมและละเอียดรอบคอบ อาจส่งผลเสียหลายอย่าง เช่น ได้ของฝากที่ไม่ตรงใจผู้รับ เสีย เวลาไปกับการตระเวนหาของฝากโดยใช่เหตุ เพราะไม่ได้ศึกษาข้อมูลมารัดกุมพอ และอาจถูกโก่งราคา

TOURIST & SPORT การท่องเที่ยวและกีฬา

๑ ใน การท่TOURIST&SPORT องเที่ยวและกีฬา 103


เป็ ดย่ างจ่ าเฉิด ที่ตั้ง : 462/1 หมู่ 2 ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130 Tel. 0-3557-1464, 08-9667-2916

ดู AD 4 สี หน้ า 30

วัดพระนอนจักรสีห์ วรวิหาร ที่ตั้ง : อ.เมือง จ.สิงห์บุรี Tel. 08-1780-9313 Fanpage : วัดไทยธรรมศาลา www.facebook.com / พระครู อนุกูลวิริยกิจ

จ่ าวิรัช Outlet ที่ตั้ง : 54 หมู่ 1 ต.ท่าน�้ำอ้อย อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ Tel. 0-5638-1111, 08-1394-1999, 0-5626-7499 (Outlet)

Royal Thai Spa ที่ตั้ง : 13/3 ถ.นเรศด�ำหริ หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 Tel. 08-9684-5570, 08-7708-9485

อบต. ลาดใหญ่ ที่ตั้ง : 200/1 หมู่ 3 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 Tel. 0-3471-6321 Fax. 0-3471-1264

ศูนย์ สมุนไพรบ้ านยาไทย ที่ตั้ง : 122/1 หมู่ 5 ต.เขาน้อย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 Tel. 08-1736-4307, 08-7068-8733

ฐาชุดา นวดแผนไทย ที่ตั้ง : 724 ถ.ทหารบก ต.บ่อพลับ อ.เมือง จ.นครปฐม Tel. 06-4264-4959

มนตรี ไอศกรี ม ที่ตั้ง : 31/66 หมู่ 5 ต.บางหลวง อ.เมือง จ.ปทุมธานี Tel. 08-1324-3642

ดู AD 4 สี หน้ า 31

บ้ านหุ่นเหล็ก Tel. 08-1339-3345

ดู AD 4 สี หน้ า 16

ดู AD 4 สี หน้ า 6-7

ดู AD 4 สี หน้ า 24

ดู AD 4 สี หน้ า 17

BANANA’S SECRET Tel. 08-6525-5757

ดู AD 4 สี หน้ า 47

104

๑TOURIST&SPORT ใน การท่องเที่ยวและกีฬา

กลุ่มสตรี แม่ บ้านคลองส�ำโรง ที่ตั้ง : 97/1 หมู่ 5 บ้านคลองส�ำโรง ต.สวนส้ม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120 Tel. 08-6787-2667

ดู AD 4 สี หน้ า 30

ดู AD 4 สี หน้ า 11

ดู AD 4 สี หน้ า 33

กลุ่มแม่ บ้านเกษตรกรเรื องศิริ ที่ตั้ง : 30 หมู่ 3 ถ.เศรษฐศิริ ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม Tel. 0-3438-1152, 08-6905-6598, 08-1319-3497, 09-9449-6155


วิสาหกิจชุมชนน�ำ้ ตาลปลอดสารพิษ ที่ตั้ง : 31 หมู่ 7 ต.คลองเขิน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 Tel. 08-1943-3630

กลุ่มสตรี ในโครงการ ตามพระราชประสงค์ ดอนขุนห้ วย ที่ตั้ง : 152/1 หมู่ 5 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอ�ำ จ.เพชรบุรี Tel. 0-3279-1030, 08-1570-9931

กลุ่มสตรี พฒ ั นาอาชีพ (ชุมชนคลองกระโจน) ที่ตั้ง : 233/1 ถ.ธรรมคุณากร ต.โกรกกราก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 089547-6679

เทศบาลต�ำบลส�ำโรงเหนือ ที่ตั้ง : 9 หมู่ 4 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 Tel. 0-2363-9666 Fax. 0-2363-9639 www.somrongnua.com

วนอุทยานปราณบุรี ที่ตั้ง : บ้านหัวแหลม หมู่ 1 ต.ปากน�้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77220 Tel. 06-1464-4951

กลุ่มสตรี ทอผ้ าบ้ านเขาเต่ า ที่ตั้ง : หมู่บ้านเขาเต่า ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ Tel. 08-9260-0867, 08-9743-2559

หจก. ตัง้ อุ้ยไต๋ ที่ตั้ง : 188/8-9 ถ.วุฒากาศ แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพฯ Tel. 0-2466-9057, 08-1610-3338 Fax. 0-2466-6877

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตผักและผลไม้ ปลอดภัย จากสารพิษเพื่อการส่ งออก ที่ตั้ง : 101 หมู่ 4 ซ.การส่งออก ต.ดอนกรวย อ.ด�ำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130 Tel. 08-1736-8874, 08-6161-8824 Fax. 0-3234-6151-2

อร่ อยเบเกอรี่ ที่ตั้ง : 45/53 ซ.หัวหิน 112 หมู่บ้านหัวนา ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ Tel. 08-9173-9668, 06-1653-9152, 08-1705-8238

อบต. บางเสาธง ที่ตั้ง : 101 หมู่ 7 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540 Tel. 0-2707-1671-3 Fax. 0-2707-1674

บริษัท สหมิตรปลาป่ น จ�ำกัด ที่ตั้ง : 20 หมู่ 4 ถ.สาธารณะ ต.ท่าจีน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 0-3449-7518-9 Fax. 0-3449-7520

ไร่ หญ้ าจ๋ า หรื อมนู ที่ตั้ง : 18/7 หมู่ 9 ซ.เลียบคลอง 12 ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี Tel. 08-1348-4662, 08-1936-9145

๑ ใน การท่TOURIST&SPORT องเที่ยวและกีฬา 105


ปั ณณทรั พย์ จิวเวลรี่ พอนช๊ อป ที่ตั้ง : ชั้น 2 หัวหินมาร์เก็ตวิลเลจ Tel. 08-9491-4427, 08-1659-7972, 0-3252-6167

บ้ านขนม อัญชนา ที่ตั้ง : 32/3 หมู่ 11 ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก Tel. 08-6664-8538

ร้ านแก้ วของฝากเมืองกาญ   ที่อยู่: ต�ำบล ท่าม่วง อ�ำเภอ ท่าม่วง กาญจนบุรี 71110 โทรศัพท์:063 151 3157 ร้ านแตน 88 ของฝากสมุทรสงคราม   ที่อยู่: ต�ำบล บางแก้ว อ�ำเภอเมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์:089 137 8978 ร้ าน เจ๊ แตนของฝากเมืองระยอง   ที่อยู่: 18 สาย3, ท่าประดู่, เมือง, ระยอง 21000 โทรศัพท์:081 982 1458 ร้ านเค้ กบ้ านสวน & ของฝาก   ที่อยู่: ซอย ท่าข้าม 2 แขวง แสมด�ำ เขต บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 โทรศัพท์:085 495 4224

ร้ านเจ้ ดาว ของฝากอาหารทะเลแห้ ง   ที่อยู่: ซอย แหลมฉบัง ทุ่งสุขลา ศรีราชา ชลบุรี 20230 โทรศัพท์:087 128 2078 ร้ านของฝากวิมลวุ้นมะพร้ าวอ่ อน (สาขาตลาดลูกแก)   ที่อยู่: 44/11-12 หมู่7 ดอนขมิ้น ท่ามะกา กาญจนบุรี 71120 โทรศัพท์:034 566 871 ศูนย์ อาหาร เจ พลัส โต้ (J PLUS TO) ที่อยู่: 8/88, หมู่ 1, ต�ำบล คลองประเวศ อ�ำเภอ บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 24140 โทรศัพท์:086 334 7605 ร้ านน้ องทรายของฝากปากน�ำ้ ระยอง   ที่อยู่: ถนน เลียบชายฝั่ง ต�ำบล ปากน�้ำ อ�ำเภอเมือง ระยอง ชลบุรี 21000 โทรศัพท์:098 519 5564

ดู AD 4 สี หน้ า 4

106

๑TOURIST&SPORT ใน การท่องเที่ยวและกีฬา

ดู AD 4 สี หน้ า 49

แม่ กมิ บ๊ วย   ที่อยู่: ต�ำบล บางพระ อ�ำเภอ ศรีราชา ชลบุรี 20110 โทรศัพท์:090 046 3590 ร้ าน หนองมน ดอท คอม   ที่อยู่: 47/4 มาบมะยม ต�ำบลแสนสุข อ�ำเภอเมือง ชลบุรี 20000 โทรศัพท์:081 836 5466 ชานิกา   ที่อยู่: เลขที่62/6 ต�ำบลบางพระ ศรีราชา ชลบุรี 20110 โทรศัพท์:038 776 262 แม่ กมิ ไล้ ขนมหม้ อแกง   ที่อยู่: 122 ถนน เพชรเกษม ต�ำบล ไร่ส้ม อ�ำเภอเมือง เพชรบุรี 76000 โทรศัพท์:032 401 111 ขนมหม้ อแกงชิดชนก   ที่อยู่: 79 Moo 5, Tambon Thasen, Banlat, เพชรบุรี โทรศัพท์:032 586 555 แม่ กมิ ลัง้   ที่อยู่: ต�ำบล ดอนขุนห้วย อ�ำเภอ ชะอ�ำ เพชรบุรี 76120 โทรศัพท์:081 856 7598 ตลาดแม่ กลอง   ที่อยู่: ถนนเกษมสุขุม ต�ำบล แม่กลอง อ�ำเภอเมือง สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์:098 425 2451 ศรี อาหารทะเลสด ตลาดมหาชัย   ที่อยู่: ตลาดมหาชัย ส มุม ร สาคร อ�ำเภอเมือง สมุทรสาคร โทรศัพท์:085 337 3336 เบญจรงค์ สุรสิทธิ์ เบญจรงค์   ที่อยู่: 16/11 .ม1 สวนหลวง กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110 โทรศัพท์:092 415 5523 ร้ อยลีลา ของฝากมอเตอร์ เวย์   ที่อยู่: จุดพักรถมอเตอร์เวย์ อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา โทรศัพท์:086 339 9545


๑ ใน การท่TOURIST&SPORT องเที่ยวและกีฬา 107


108

๑TOURIST&SPORT ใน การท่องเที่ยวและกีฬา


๑ ใน การท่TOURIST&SPORT องเที่ยวและกีฬา 109


แนะน�ำที่พัก

ภาคตะวันออก Resort Hotel Guesthouse

TOURIST & SPORT การท่องเที่ยวและกีฬา

110

๑TOURIST&SPORT ใน การท่องเที่ยวและกีฬา

การเลือกโรงแรมและที่พัก เป็นสิ่งสำ�คัญไม่น้อย เรามักจะมองหาที่พัก ที่สมเหตุสมผล ไม่เพียงแต่ดูดี แต่ยังจะต้องมี ความสะดวกสบายด้วย มันต้องมีความคุ้มค่าทั้งด้านของราคา คุณภาพ เราอาจจะอ่านรีวิวลูกค้าที่เก่า หรือหารูปภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต นิตยสารหรือวารสารท่องเที่ยว เราจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเราได้เลือกที่พักที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวของเรา


ริมจันทร์ โฮมสเตย์ ที่ตั้ง : 30/1 หมู่ 6 ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี Tel. 06-1667-1884

ดู AD 4 สี หน้ า 27

โรงแรมคุ๊กกี ้ เกาะช้ าง ที่ตั้ง : 7/2 หาดทรายขาว เกาะช้าง จ.ตราด Tel. 0-3955-1105-6, 08-1861-4227 Fax. 0-3955-1107

ปลายจันท์ รี สอร์ ท ที่ตั้ง : 21/4 หมู่ 4 ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110 Tel. 08-1751-1076

มุมทะเลจันท์ โฮมสเตย์ ที่ตั้ง : 65/2 หมู่ 2 ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี Tel. 08-1236-3914, 09-6269-6424, 09-5494-2924

มาร์ คเฮ้ าส์ บงั กะโล คลองเจ้ า เกาะกูด ที่ตั้ง : 43/4 หมู่ 2 ต.เกาะกูด อ.เกาะกูด จ.ตราด 23000 Tel. 08-6133-0402 (หมู)

รั งนกน้ อย รี สอร์ ท ที่ตั้ง : 216 หมู่ 7 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี Tel. 08-1410-6648

ลาร์ ฟติง้ ล่ องแก่ ง ที่ตั้ง : 120 หมู่ 7 ต.ส�ำพันตา อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี Tel. 08-1909-6896

บ้ านกลางจันท์ โฮมสเตย์ ที่ตั้ง : 17 หมู่ 4 ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110 Tel. 09-5209-4190

ดู AD 4 สี หน้ า 45

ดู AD 4 สี หน้ า 22

วีที รี สอร์ ท ที่ตั้ง : หมู่ 7 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี Tel. 08-4872-9373

ทะเลดาว โฮมสเตย์ ที่ตั้ง : 56/1 หมู่ 2 ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี Tel.08-3589-8009, 08-8214-4424

ดู AD 4 สี หน้ า 13

แมงโกรฟ บังกะโล แอนด์ เรสเตอรองท์ ที่ตั้ง : 39/1 หมู่ 2 ต.เกาะกูด อ.เกาะกูด จ.ตราด Tel. 08-9936-2093, 08-9244-9496

ดู AD 4 สี หน้ า 19

โรงแรมเพ็ญนี รี สอร์ ท ที่ตั้ง : 13/21 ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด 23170 Tel. 0-3955-1122, 09-5665-8152

ดู AD 4 สี หน้ า 43

ดู AD 4 สี หน้ า 13

ดู AD 4 สี หน้ า 45

ดู AD 4 สี หน้ า 48

ดู AD 4 สี หน้ า 15

ดู AD 4 สี หน้ า 34

ดู AD 4 สี หน้ า 34

๑ ใน การท่TOURIST&SPORT องเที่ยวและกีฬา 111


เดอะเพียร์ รี สอร์ ท ที่ตั้ง : 9/9 หมู่ 7 ปากอ่าวคุ้งกระเบน ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี Tel. 08-4333-7699, 09-1738-6555, 06-2941-6536

ขาหย่ าง โฮมสเตย์ ที่ตั้ง : 151/1 หมู่ 4 ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี Tel. 08-9910-2612, 08-4551-9779

บ้ านชมทะเล หาดเจ้ าหลาว จันทบุรี (หาดส่ วนตัว) Tel. 09-2928-0925, 08-1806-0515, 08-1801-3668

โรงแรมดีวัน ตราด (D WAN Rest & Ride) Tel. 09-5297-0978, 06-4294-2492, 0-3951-0696 www.facebook.com/ D Wan Trat Unique Resotel

ร่ มฉัตรโฮมสเตย์ ที่ตั้ง : 48/17 ต.เกาะช้างใต้ อ.เกาะช้าง จ.ตราด 23170 Tel. 08-7954-4739, 09-0736-4925

ดู AD 4 สี หน้ า 24

เกาะสีชัง รี สอร์ ท ที่ตั้ง : 231 หมู่ 6 ต.ท่าเทววงศ์ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี 20120 Tel. 0-3821-6456, 08-9125-6598 Fax. 0-3821-6612

ร่ มไม้ ชายเล รี สอร์ ท & ซีฟ้ ูด ที่ตั้ง : 5/1 หมู่ 3 ต.เกาะช้างใต้ อ.เกาะช้าง จ.ตราด Tel. 08-1865-7424, 08-9939-2424

พาเพลิน โฮมสเตย์ ที่ตั้ง : 25/1 หมู่ 10 ต.หนองชิ่ม อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี Tel. 08-6138-9742

เกาะช้ าง ไทยการ์ เด้ นท์ ฮิลล์ รี สอร์ ท ที่ตั้ง : 6/33 หมู่ 4 หาดคลองพร้าว เกาะช้าง จ.ตราด 23170 Tel. 0-3955-1573-5 Fax. 0-3955-1575

สวนย่ าเกาะกูด ที่ตั้ง : 14/3 หมู่ 1 ต.เกาะกูด อ.เกาะกูด จ.ตราด Tel. 08-1949-0938, 08-1762-6233, 08-1000-4141

ยามาดะ บีช รี สอร์ ท ที่ตั้ง : 120 หมู่ 2 ถ.ตราด-คลองใหญ่ อ.แหลมกลัด อ.เมือง จ.ตราด Tel. 0-3958-4200 Fax. 0-3958-4201

ดู AD 4 สี หน้ า 24

บางชัน แฮปปี ้ โฮมสเตย์ ที่ตั้ง : 68/2 หมู่ 2 ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี Tel. 08-5085-7526

ดู AD 4 สี หน้ า 27

112

๑TOURIST&SPORT ใน การท่องเที่ยวและกีฬา

ดู AD 4 สี หน้ า 16

ดู AD 4 สี หน้ า 17

ดู AD 4 สี หน้ า 48

ดู AD 4 สี หน้ า 43


หาดสวย รี สอร์ ท ที่ตั้ง : 17/1 หมู่ 5 ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120 Tel. 0-3936-9111 Fax. 0-3943-3279 เจ้ าหลาว คาบาน่ า รี สอร์ ท   ที่อยู่: 18/1 M.5 Chaleomburaphach, Tha Mai, Chanthaburi 22120 โทรศัพท์:039 433 145 โรงแรม มณีจนั ท์ รีสอร์ ท   ที่อยู่: เลขที่ 110, ถ.ตรีรัตน์, ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี, 22000 22000 โทรศัพท์:039 373 666 บ้ านอิ่มสุข รี สอร์ ท/ Baan Imm Sook Resort   ที่อยู่: 50/7 Moo 5 ,Tambon Khlong Chao Lao Beach,Tha Mai Chanthaburi 22120 โทรศัพท์:089 236 9555 โรงแรม มัลดีฟส์ บชี รี สอร์ ท   ที่อยู่: 33/2 Moo 4 Leam Sadej Beach Tambol Klong Kud, Chantaburi, 22120

ชบารี สอร์ ท ที่ตั้ง : 111 หมู่ 2 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 Tel. 0-3947-1878, 08-7749-5667, 08-3055-7018, 08-9447-6665 วังปลา รี อสร์ ท ที่ตั้ง : 15/19 หมู่ 4 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 Tel. 0-3930-3064, 08-3111-2127, 08-1357-4161, 08-9447-4161

ดู AD 4 สี หน้ า 14

โทรศัพท์:039 388 010 โรงแรม บ้ านสวนรี สอร์ ท ชลบุรี   ที่อยู่: 217/69 หมู่ 3, ถนนบายพาส, ต�ำบลบ้านสวน อ�ำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี, 20000 20000 โทรศัพท์:038 192 371 โรงแรม แสนมันตรา   ที่อยู่: 68, ต�ำบลแสนสุข อ�ำเภอเมืองชลบุรี

จังหวัดชลบุรี, 20000 โทรศัพท์:038 381 846 Sunset Village Beach Resort   ที่อยู่: 89/5 Soi Najomtien 52 Sukumvit Road, Na Jomtien, อ�ำเภอ สัตหีบ ชลบุรี 20250 โทรศัพท์:038 237 940 โรงแรม บ้ านศุกร์ สบาย   ที่อยู่: 117/2-7 ม.2, ต�ำบลหนองปลาไหล อ�ำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี, 20150 โทรศัพท์:038 068 558 ดิ โอเรี ยนทอล บีช รี สอร์ ท   ที่อยู่: 123 ม.3 ถ.แพแกลงกร�่ำ จ.ระยอง แกลง 21190 โทรศัพท์:089 698 1186 Strawberry Town , Rayong , Thailand   ที่อยู่: องค์การบริหารส่วนจังหวัด ระยอง ต�ำบล ส�ำนักทอง อ�ำเภอเมืองระยอง ระยอง 21100 โทรศัพท์:081 579 9393 แม่ พมิ พ์ รี สอร์ ท โฮเต็ล   ที่อยู่: 234/2-19 Moo3, Pae-Grum Rd., T. Grum A. Klaeng, อ�ำเภอ แกลง 21190 โทรศัพท์:038 638 409 Bandara On Sea, Rayong   ที่อยู่: ต�ำบล ชากพง อ�ำเภอ แกลง ชลบุรี 21190 โทรศัพท์:038 648 549 โรงแรม เบดรู ม 77   ที่อยู่: 140/8, ถนนราษฎร์บ�ำรุง, ต�ำบลเนินพระ อ�ำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง, 21000 21000 โทรศัพท์:038 809 281

๑ ใน การท่TOURIST&SPORT องเที่ยวและกีฬา 113


114

๑TOURIST&SPORT ใน การท่องเที่ยวและกีฬา


๑ ใน การท่TOURIST&SPORT องเที่ยวและกีฬา 115


แนะน�ำที่กิน

ภาคตะวันออก Food Delicious

TOURIST & SPORT การท่องเที่ยวและกีฬา

116

๑TOURIST&SPORT ใน การท่องเที่ยวและกีฬา

ในเรื่องของการบริโภคนั้น คงต้องยอมรับว่าการทำ�อาหารกินเอง หรือกินข้าวในบ้านเป็นวิธีที่ปลอดภัย และสะอาดถูกหลักอนามัยมากที่สุด แต่ในกรณีที่เดินทางไปต่างจังหวัดหรือต่างถิ่น การเลือกร้านอาหารนั้นโดยทั่วไป คนจำ�นวนมากมักยึดถือเรื่อง “ความอร่อย” หรือรสชาติเป็นเกณฑ์ ส่วนปัจจัยอื่นๆ เช่น ราคา ความสะอาด ก็เป็นปัจจัยที่พิจารณาประกอบรองๆลงมา ซึ่งบางครั้ง ก็อาจต้องประสบปัญหาท้องเสีย หรือเดือดร้อนจากอาหารเป็นพิษ ทำ�ให้การเดินทางท่องเที่ยวไม่ราบรื่นหมดสนุกไปได้


ร้ านอาหาร บ้ านโพธิ์ ริเวอร์ ไซด์ ที่ตั้ง : 99 หมู่ 6 ต.สนามจันทร์ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140 Tel. 08-6843-5858, 08-6111-0085

COFFEE BEACH ที่ตั้ง : 311/9 หมู่ 1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 Tel. 08-9833-7991

ครั วตัวออ ที่ตั้ง : 75 หมู่ 10 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 Tel. 09-0906-0420

หอมกาแฟ ที่ตั้ง : 513 หมู่ 3 ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด Tel. 08-1865-9636, 08-1762-7042

ร้ าน ณ บางแสน ที่ตั้ง : 232/5 ถ.บางแสนสาย 2 ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี Tel. 09-5646-3545

ไออุ่นร่ มไม้ ที่ตั้ง : 247/91 หมู่ 2 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี Tel. 08-4643-9922

ร้ านเล็ทอีทแอทซี ที่ตั้ง : 72/29 ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20150 Tel. 06-3195-3926

เชฟป้อม อาหารป่ า ที่ตั้ง : ซ.บางละมุง 41 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี Tel. 09-3925-2654, 09-8454-5453

มุมพอดี ที่ตั้ง : 49/11 สี่แยกตากสิน ถ.พระยาตรัง ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 Tel. 08-5182-3014

ร้ านอาหารปูกรรเชียง ที่ตั้ง : 25/1/1 หมู่ 1 ต.คลองนา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel. 09-4416-3953

ครั วจันท์ สุข ที่ตั้ง : 23/9 หมู่ 2 ต.พลอยแหวน อ.ท่าให-ม่ จ.จันทบุรี Tel. 08-6144-6936, 08-1152-3523

ดู AD 4 สี หน้ า 45

ดู AD 4 สี หน้ า 27

ดู AD 4 สี หน้ า 12

มธุรส-เรื อนแพ ที่ตั้ง : 193/2 ถ.มรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel. 0-3851-1958, 08-1864-2929

ดู AD 4 สี หน้ า 45

ดู AD 4 สี หน้ า 33

ดู AD 4 สี หน้ า 18

ดู AD 4 สี หน้ า 28

ดู AD 4 สี หน้ า 23

ดู AD 4 สี หน้ า 29

ดู AD 4 สี หน้ า 46

ดู AD 4 สี หน้ า 29

๑ ใน การท่TOURIST&SPORT องเที่ยวและกีฬา 117


ร้ านก๋ วยเตี๋ยว 22 ที่ตั้ง : 870/32 ถ.ชัยชนะ ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 Tel. 08-1782-6869, 0-3827-5278

118

๑TOURIST&SPORT ใน การท่องเที่ยวและกีฬา

ร้ านอาหารเปี๊ ยกมันทะเล (พ) ที่ตั้ง : 73 ถ.บางแสน-อ่างศิลา ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130 Tel. 08-9750-4916, 0-3839-7668

สวนอาหารเฟื่ องฟ้า ที่ตั้ง : 1/1 ถ.ท่าเรือจ้าง ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000 Tel./Fax. 0-3951-2775, 08-6305-1985


ร้ านป้ายา ซีฟ๊ ูด ที่ตั้ง : ร้านอยู่ริมหาดแม่ร�ำพึง 38/1 หมู่ 10 ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง Tel. 08-1344-3472, 08-1441-7185, 08-9938-7190 ร้ านอาหาร บ้ านตะเกียงแปดริว้ ซอย สนาม กีฬา สุบิน พิมพ ย จันทร์, Wang Takhian, Mueang Chachoengsao District, Chachoengsao 24000 โทร. 081 930 0493 ร้ าน บ้ านป้าหนู 64 ซอยตลาดบ้านใหม่ ศุภกิจ ต�ำบล หน้าเมือง อ�ำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 24000 baanpanue.com โทร. 038 817 336 ร้ านอาหารชายทะเล อ่ างศิลา ชลบุรี 35/5 ม 5 ถนน เลียบ ชายหาด อ่าง ศิลา บาง แสน อ เมือง จ ชลบุรี ชลบุรี เมือง ชลบุรี 20000 chaitalayseafood.com โทร. 088 525 5088 ร้ านอาหารไทยชาววังเทียบทอง 880/6-7ถนนสุขุมวิท, ต�ำบลบางปลาสร้อย อ�ำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี, 20000 ต�ำบล บางปลา

สร้อย อ�ำเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี 20000 โทร. 038 272 094 จรินทร์ บางแสน ต�ำบลแสนสุข อ�ำเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี 20130 โทร. 038 381 617 ร้ านอาหารสุดทางรั กพัทยา (Suttangrak Pattaya) 99 หมู่ 1, ถนนเลียบหาดจอมเทียน, ต.นาจอมเทียน อ.จอมเทียน จ.ชลบุรี, 10260 เมืองพัทยา อ�ำเภอ บางละมุง ชลบุรี 20150 suttangrak.com โทร. 038 232 222 SEA SALT Bangpra 700/285, Casalunar Paradiso Condo, ถนน สุขุมวิท, Tambon Saen Suk, Amphoe Mueang Chon Buri, Chon Buri 20130 โทร. 097 149 8228 ร้ านกุ้งสด ปูเป็ น 585, ถ.บางแสน-อ่างศิลา, ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี, 20130 kungsod.com โทร. 038 748 190 ร้ านอาหารบ้ านไร่ สายลม จ.ระยอง Soi 1, ต�ำบล เชิงเนิน อ�ำเภอเมืองระยอง ระยอง 21000 banraisaaylomrayong.blogspot.com โทร. 081 639 6939 ร้ านอาหาร ก้ ามปู ซีฟ๊ ูด ซ.นครระยอง 50 จ.ระยอง Muang, 22/1 ถ.ริมน�้ำ, ต.ท่าประดู่ Thapradu, Muang, Mueang Rayong District, Rayong 21000 kampu-rayong.com โทร. 038 871 121

ร้ านเจ๊ ยนิ ดี 802 หาดแม่ร�ำพึง, ถนนเรียบชายหาดแม่ร�ำพึง, ต�ำบลตะพง อ�ำเภอเมือง จังหวัดระยอง, 21000 ต�ำบล ตะพง อ�ำเภอเมืองระยอง ชลบุรี 21000 โทร. 081 576 8070 ร้ านอาหารแม่ สมจิตร ล็อค 10 หมู่ 1 ต ปากน�้ำ แหลม สิงห์ อ แหลม สิงห์ จ ว, Pak Nam Laem Sing, Laem Sing District, Chanthaburi 22130 ร้านอาหารหาดแหลมสิงห์.com โทร. 081 589 8811 ร้ านอาหารปูจ๋า ท่ าแฉลบ ต�ำบล บางกะจะ อ�ำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000 โทร. 039 391 129 จันทรโภชนา (สาขามหาราช) ซอย มหาราช ต�ำบล วัดใหม่ อ�ำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000 โทร. 039 327 179 ร้ านเรื อนล�ำพู 50/1 ม.3 ต.เกาะขวาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 ต�ำบล เกาะขวาง อ�ำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000 โทร. 039 333 313 ร้ านครั วคุณหญิง 1, ซอยพระยาตรัง 2 ถนนพระยาตรัง, ต�ำบลวัดใหม่ อ�ำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี, 92000 อ�ำเภอเมือง จันทบุรี จันทบุรี 22000 โทร. 097 361 5359 บางมะนาว ต�ำบล หนองบัว อ�ำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000 facebook.com 092 538 6511

๑ ใน การท่TOURIST&SPORT องเที่ยวและกีฬา 119


แนะน�ำสินค้า O-TOP ของกิน ของฝาก สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าพื้นเมือง ฯลฯ

ภาคตะวันออก T h e A c t i v i t y Tr a v e l s

TOURIST & SPORT

การท่องเทีTOURIST&SPORT ่ยวและกีฬา ใน การท่องเที่ยวและกีฬา

120

คล้ายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ยึดถือกันมานาน กับการที่เมื่อต้องออกเดินทางไปเที่ยว สิ่งที่ต้อง ทำ�คือการเลือกซื้อของฝากติดมือกลับมาให้กับคนที่รักและเคารพ การเลือก ซื้อของฝากโดยไม่ได้วางแผนไว้อย่างรัดกุมและละเอียดรอบคอบ อาจส่งผลเสียหลาย อย่าง เช่น ได้ของฝากที่ไม่ตรงใจผู้รับ เสียเวลาไปกับการตระเวนหาของฝากโดยใช่เหตุ เพราะไม่ได้ศึกษาข้อมูลมารัดกุมพอ และอาจถูกโก่งราคา


กลุ่มงานหัตถศิลป์ ชาตรี หตั ถศิลป์ ที่ตั้ง : 211 ถ.ชลบุรี-บ้านบึง ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170 Tel./Fax. 0-3844-4599, 08-1836-7364, 08-1983-7364

โกปี๊ อร่ อยไม่ ร้ ู เล่ า ที่ตั้ง : 919 หมู่ 1 ถ.ตราด-คลองใหญ่ ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000 Tel. 08-5390-9266

หอยจ๊ อแม่ วรรณา ที่ตั้ง : สาขา 1 105 ถ.มาบมะยม ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี สาขา 2 รามค�ำแหง 24 ตลาดเสรีหัวหมาก Tel. 09-0568-5692

สวนโถทอง ที่ตั้ง : 18 หมู่ 10 ต.คมบาง อ.เมือง จ.จันทบุรี Tel. 0-3945-9339, 08-7835-5964, 09-8338-1064

เอสทีจี ทับทิมจันทร์ จิวเวอรี่ ที่ตั้ง : 60 ซ.ตลาดชัยศิริ ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 Tel. 08-7536-2555

สวนแก้ ววงษ์ นุกูล ที่ตั้ง : 56 หมู่ 3 ต.สาวชะโงก อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110 Tel. 0-3858-4402, 08-9938-9097

Rath Expert ที่ตั้ง : 432 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี Tel. 08-1555-0905

นงลักษณ์ ขนมไทย ที่ตั้ง : 165 ถ.ฉะเชิงเทรา-บางน�้ำเปรี้ยว ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel. 08-1555-4153, 08-1576-6227

ดู AD 4 สี หน้ า 44

ดู AD 4 สี หน้ า 12

ดู AD 4 สี หน้ า 33

อุทยานแห่ งชาติน�ำ้ ตกคลองแก้ ว ที่ตั้ง : บ้านคลองแก้ว หมู่ 2 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด Tel. 0-3952-2039 Fax. 0-3952-2038

ดู AD 4 สี หน้ า 49

ดู AD 4 สี หน้ า 21

คุณสังวาลย์ นาคสวาสดิ์ ที่ตั้ง : 5/1 หมู่ 2 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 Tel. 08-9485-7690

๑ ใน การท่TOURIST&SPORT องเที่ยวและกีฬา 121


122

๑TOURIST&SPORT ใน การท่องเที่ยวและกีฬา


๑ ใน การท่TOURIST&SPORT องเที่ยวและกีฬา 123


124

๑TOURIST&SPORT ใน การท่องเที่ยวและกีฬา


เอสทีเจ ทับทิมจันทร์จิวเวลรี่

“สวย เรียบหรู โดเด่นกับเอกลักษณ์เฉพาะที่ตรงใจ คุณภาพราคาจับต้องได้”

เครื่องประดับเพชรพลอยร้าน เอสทีเจ ทับทิมจันทร์จิวเวลรี่ ทุกดีไซน์เรามีความโดดเด่น สวย เรียบหรู มีสไตล์ ด้วยความพิถีพิถันของช่างฝีมืออาชีพที่มากด้วยมีประสบการณ์ ซึ่งใส่ใจในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การออกแบบ เลือกวัตถุดิบ และงานขึ้นตัวเรือน เพื่อให้ได้เครื่องประดับที่ทรงคุณค่าแก่ผู้สวมใส่ อย่างแท้จริง เอสทีเจ ทับทิมจันทร์จิวเวลรี่ เราจ�ำหน่าย พลอยแท้ ตัวเรือนเงินส�ำเร็จและเพชร CZ ขาว และสี นอกจากนี้เรามีบริการรับฝัง ขัด ชุบขึ้นตัวเรือน กรอบพระแกะลาย อัดบล็อกยาง หล่อเงิน งานทอง และด้ วยความประณีตงานที่ออกมาเป็ นที่ท่ ชี ่ ืนชมและประทับใจ จนเกิดเป็ นเสียงบอกต่ อ ในเรื่ องคุณภาพ ราคาและการบริการหลังการขาย

ไว้ ใจ “เอสทีเจ ทับทิมจันทร์จิวเวลรี่” ให้เราได้มอบเครื่องประดับที่สวย และทรงคุณค่ากับให้คุณ.... สนใจติดต่อได้ที่ : 60 ซ.ตลาดชัยศิริ ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี Tel : 08-7536-2555


เคยคิดมั๊ยว่า! ...วันหยุดพักผ่อนจาก การท�ำงานในวันเสาร์ อาทิตย์ อยากจะไปหยุดชาร์จ พลังชีวิตที่ไหนซักแห่ง? แต่อยากจะไปในที่ ใกล้ๆ ไม่ต้องขับรถไปไกล มีที่เที่ยวหลากหลาย มีที่ถ่าย รูปชิลๆ คูลๆ มีเพื่อนฝูงที่รู้ ใจไปกันกับเดอะแกง ค์ ไปกับครอบครัวหรือไปสวีทกับคนรัก ให้เวลา 3 วินาที ...3 2 1 ! ! ! นึกสถานที่ออกหรือยัง เอ่ย? ถ้ายังนึกไม่ออก “ทีมงาน ๑ ใน” ขอน�ำเสนอ ปลายจันท์ บางชัน ที่นี่เป็นสถานที่พักผ่อนที่เหมาะ ส�ำหรับผูท้ ตี่ อั งการชาร์จแบตเติมพลัง ผูท้ ตี่ อ้ งการ มีวิถีชีวิตแบบ สโลว์ไลฟ์ (Slow Life)

126

๑TOURIST&SPORT ใน การท่องเที่ยวและกีฬา

ปลายจันท์ บางชัน เป็นทีพ่ กั สไตล์รสี อร์ท ริ ม น�้ ำ ตั้ ง อยู ่ บ ริ เ วณปากคลองย่ อ ยจากแม่ น�้ ำ เวฬุ ที่หมู่บ้านขาหย่าง ต�ำบลบางชัน อ�ำเภอขลุง จังหวัด จันทบุรี เป็นพื้นที่ที่ติดกับเขตแหลมสิงห์ ท�ำให้เดิน ทางได้ทั้งทางบกและทางน�้ำ มีห้องพักให้เลือกหลาก หลายไม่วา่ จะเป็นห้องพักสไตล์เรือนแถว บ้านพักสไตล์ บ้านเดี่ยว บ้านพักสไตล์บ้านแฝดเลือกได้ตามไลฟ์ สไตล์ผู้เข้าพักเลย ห้ องพักสไตล์ เรือนแถว : พักได้2คน/ห้อง สร้างอยู่ในน�้ำ หันหน้าไปทางปากคลองเข้าหมู่บ้าน ได้เห็นวิวพระอาทิตย์ตกหลังป่าชายเลนมีทางเดินไม้ ระแนงริมน�้ำผ่านหน้าห้อง หน้าห้องมีระเบียงพร้อม เก้าอี้ให้นั่งเล่น หน้าห้องติดประตูกระจกใส เพียงเปิด ม่านก็ได้เห็นวิถีชีวิตประมงพื้นบ้าน


ห้ องพักสไตล์ บ้านเดี่ยว : พักได้2คน/ห้อง เป็นบ้านพักทีอ่ ยูใ่ นน�ำ้ อยูใ่ กล้กระชังปลา หน้าห้องพัก เป็นระเบียงส่วนตัว มีเก้าอีใ้ ห้นอนเล่นมองเห็นวิวล�ำน�ำ้ กว้างผ่านระเบียงโดยไม่มีอะไรมากั้นสายตา ภายใน ห้องพักกว้างขวางตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ด้วยชุดหวายอีก ทั้งยังพร้อมด้วยสิ่งอ�ำนวยความสะดวกครบครัน ห้ องพักสไตล์ บ้านแฝด : พักได้4คน/ห้อง ปลูกสร้างในน�้ำ ด้านข้างเป็นกระชังปลา หน้าบ้านพัก หันออกทางล�ำน�้ำ มีระเบียงมองเห็นวิวทิวทัศน์ผ่าน ประตูกระจกได้กว้าง บรรยากาศดีมาก สุขใจกับบรรยากาศชิลๆแล้วก็ต้องมาอิ่ม ท้องกับอาหารทะเลแสนสดจากธรรมชาติ ปลายจันท์ คัดแต่ไซส์จัมโบ้มาเสริฟท์เท่านั้น เมนูที่อยากแนะน�ำ ปูก้ามผักหวาน กั้งผัดกระเทียม น�้ำพริกปูไข่ กุ้งแชบ๊วย ซอสมะขาม ตบท้ายด้วย “เผือกปลายจันท์ ” เป็นเผือก ทอดร้อนๆ ราดด้วยน�ำ้ ตาลเชือ่ มสูตรพิเศษของทางร้าน รับรองมีที่นี่ที่เดียว

โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 08-1751-1076

“เผือกปลายจันท์ ”

วันหยุดมาแบบนี.้ .หลีกหนี แสงสี แบกเป้ สะพายกล้อง ไปสัมผัสวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้าน ชมการท�ำประมง ของชาวหมู่บ้านท่าขาหย่าง การเลี้ยงปลาทะเลใน กระชัง การจับปู การเลีย้ งหอย ล่องเรือชมธรรมชาติอนั อุดมสมบูรณ์ของป่าโกงกาง ชมพรรณไม้หายากนานา พันธุ์ ดื่มด�่ำกับบรรยากาศยามเย็น ชมหมู่นกกาบิน กลับรัง รับประทานอาหารค�่ำภายใต้แสงจันทร์และหมู่ ดาว สูดอากาศบริสทุ ธิ์ พร้อมกับการเฝ้าชมพระอาทิตย์ ทอแสงยามเช้าหน้าบ้านพัก ปลายจันท์ บางชัน เสร็ จ จากการพั ก ผ่ อ นเต็ ม อิ่ ม กั บ การใช้ ชีวิต สโลว์ไลฟ์ (slow life) อย่างค่อยเป็นค่อยไป ไม่ ต้องกังวลกับสิ่งรอบตัว ไม่ต้องเร่งรีบกับสิ่งใดๆ ก่อน เดินทางกลับแวะกราบ “หลวงพ่ อลอย” พระพุทธรูป ศักดิ์สิทธิ์สมัยเชียงแสนเนื้อทองสัมฤทธิ์อายุเก่าแก่ กว่า1300 ปี ทีช่ าวบ้านนับถือทีว่ ดั เทพขาหย่างเพือ่ เป็น ศิริมงคลให้เราได้มีความสุขที่ยืนยาว ส� ำ หรั บท่ านที่ สนใจมาพั ก ผ่ อนที่ “ปลายจันท์ บางชัน” สามารถมาได้ 2 ทาง ทัง้ ขับ รถมาเอง และนั่งเรื อเข้ ามา

ปลายจันท์ (plaichan) @plaichan ๑ ใน การท่TOURIST&SPORT องเที่ยวและกีฬา 127


เดอะเพี ย ร์ ร ส ี อร์ ท อ่าวคุ้งกระเบน

วันหยุดนี เ้ ตรี ยมตัวให้พร้อมแล้วจับมื อคน สนิ ท จูงมื อคนใกล้ชิด หนีเทีย่ วให้หายเครี ยดกันดีกว่า ค่ะ ถ้ายังนึกไม่ออกว่าไปเทีย่ วทีไ่ หนดี เรามี ค�ำตอบที ่ เทีย่ วเจ๋งๆ ทีม่ ี ครบทัง้ ทะเล ภูเขา น�้ำตก และสถานที ่ ศักดิ์ สิทธิ์ มาแนะน�ำค่ะ ตามไปเทีย่ วด้วยกันเลย… หากจะเอ่ยถึงจังหวัดจันทบุรี ทุกคนคงรู้จัก กันดีเพราะเดินทางจากกรุงเทพฯ มาไม่ไกลมากนัก ที่นี่ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ให้นักท่องเที่ยวได้เลือก เทีย่ วทีห่ ลากหลาย ไม่วา่ จะเป็น ชิมผลไม้สดๆ จากสวน นั่ ง มองทะเลชิ ล ๆ แดดอ่ อ นๆ ลมเย็ น ๆที่ ห าดเจ้ า หลาว,หาดคุ ้ ง วิ ม าน,ศู น ย์ ศึ ก ษาการพั ฒ นาอ่ า วคุ ้ ง กระเบน ซึ่งมีมนต์เสน่ห์ รายล้ อมด้ ว ยธรรมชาติ ที่ สวยงาม และอุดมสมบูรณ์ หรือใครชอบแนวธรรมชาติ ป่าเขา น�้ำตก ก็ต้องที่อุทยานแห่งชาติน�้ำตกพลิ้ว น�้ำ ใสไหลเย็นเห็นตัวปลาค่ะ หรือจะพาครอบครัวไปดู การแสดงของโลมาน่ารักที่โอเอซิส ซีเวิลด์ และปิด ท้ายด้วยการซื้อเครื่องประดับขึ้นชื่อของเมืองจันท์ ที่ “ถนนอัญมณี” หรือ “ตลาดพลอย” เห็นไหมค่ะว่า เมืองจันทบุรีมีเสน่ห์ชวนหลงใหลเพียงไหน สนุกครบ ทุกรสชาติ

ส�ำหรับทีพ่ กั มีให้เลือกพักหลากหลายทัง้ ใน ตัวเมือง หรือตามสถานที่ท่องเที่ยวก็มีให้เลือกแล้วแต่ ความสะดวกของนักท่องเที่ยว มีกิจกรรมหลากหลาย ทั้งทางบกและทางน�้ำ หรือหากใครที่ต้องการหาที่พัก ริมทะเล บรรยากาศเงียบสงบ มีกิจกรรมให้ท�ำ เช่น ตกหมึก ด�ำน�้ำ พายเรือคายัค ฯ ต้องที่นี่ “เดอะเพียร์ รี สอร์ ท” เรามีทีมงานที่มีคุณภาพพร้ อมให้ การ ต้ อนรั บอย่ างมืออาชีพ


เดอะเพี ย ร์ รี ส อร์ ท (The pier Resort) อ่ า วคุ ้ ง กระเบน จ.จั น ทบุ รี รี ส อร์ ท ที่ ร อบล้ อ มไปด้ ว ย ธรรมชาติ ที่ เงี ย บ สงบ เป็ น กั น เอง ที่ พั ก มี ทั้ ง เป็ น ห้ อ ง พัก และแบบบ้านพัก บริเวณรีสอร์ทอยู่ติดกับท่าเทียบ เรื อ และหมู ่ บ ้ า นชาวประมง โดยรอบมี ค วามเป็ น ส่ ว น ตัว บรรยากาศดี เห็นวิวทะเล ที่พักของรีสอร์ทมีหลาย รูปแบบ แบ่งเป็นบ้านพัก 2-8 คน/หลัง จ�ำนวน 10 ห้อง ซึ่งภายในห้องพักในบ้านแต่ละหลัง จะมีสิ่งอ�ำนวยความ สะดวก อาทิ สระว่ายน�้ำ แอร์ ทีวี หากเป็นบ้านพัก จะมีตู้ เย็นมีขนาดใหญ่แบบใช้ร่วมกัน มีสัญญาน Wifi ฟรี ส่วน ของห้องน�้ำ มีเครื่องอาบน�้ำต่างๆ ให้ เช่น สบู่ ยาสระผม ผ้าเช็ดตัว และส�ำหรั บคนทีช่ อบท�ำกิจกรรม ทางรีสอร์ ท มีให้ หลายอย่ าง เช่ น กิจกรรมภายในครอบครัว อาทิ ปิ้ ง ย่ าง ออกไปด�ำน�้ำดูปะการั ง ตกปลา ตกหมึก พายเรื อ คายัคชมอ่ าว ล่ องเรือประมงเล็กชมอ่ าว ให้ อาหารปลา ฉลามบริเวณอ่ าวคุ้งกระเบน และมีจักรยานให้ เช่ าปั่ น เล่ น ฯ

การเดินทาง

เดอะเพียร์ รี สอร์ ท ห่างจากกรุงเทพฯ เพียง 220 กม.อยูใ่ กล้กบั หาดแหลมเสด็จทางตอนบนสุด หรือเรียก ได้ว่าเป็นส่วนของ ปากอ่าวคุ้งกระเบน การเดินทางจะต้อง เข้าทางแหลมเสด็จ สุดทางเลี้ยวขวาตรงไปสุดทาง รีสอร์ท จะอยู่ขวามือ

Tel. 08-4333-7699, 09-1738-6555, 06-2941-6536 The PIER Resort

“หากคุณก�ำลังหาที่พักเล็กๆ เงียบสงบอยากหาที่อ่านหนังสือดีๆซักเล่ม นั่งมองทะเลชิลล์ๆ แดดอ่อนๆ ลมทะเล เอื่อยๆหรืออยากมีกิจกรรมให้ท�ำเรื่อยๆทั้งวันที่พักริมทะเลอ่าวคุ้งกระเบน กิจกรรม....ตกหมึก ด�ำน�้ำ-ดูเต่าพายคายัค-วางลอบปู หาหอย ให้อาหารฉลาม ท่องเที่ยวทางบก ชม ชิม ผลไม้สดๆจากสวนตามฤดูกาล ...คุณอยากท�ำอะไร บอกมาเราจัดให้... คุณสามารถหาค�ำตอบได้ที่นี่ “THE PIER RESORT”


หอยจ๊ อ เมนู ข องทอดกิ น เพลิ น ที่ถูกใจทั้งเด็กและผู้ใหญ่ วันนี้ทางทีมงาน วารสาร ๑ใน...อร่อยทั่วไทยจะพาทุกท่าน ไปรู้จัก “หอยจ๊ อ” ที่กินแล้วต้องกินซ�้ำอร่อย หยุดไม่อยูท่ ี่ “ร้ านแม่ วรรณาหอยจ๊ อ” ร้าน ดังแห่งตลาดหนองมน ซึง่ หากใครทีเ่ คยได้ลมิ้ ลองรสชาติของหอยจ๊อร้านนีแ้ ล้วมีโอกาสได้ ผ่านมายังตลาดหนองมนอีกครัง้ คงไม่พลาด ที่จะซื้อกลับไปกิน หรือซื้อกลับไปเป็นของ ฝากแน่นอน แม่ วรรณาหอยจ๊ อ เปิดมานาน กว่า 30 ปี หอยจ๊อทุกชิ้นจะใช้เนื้อปูแน่นๆ สดๆ รสหวาน ของเนื้อปูท�ำให้ได้รสชาติที่ อร่อยกล่อมกล่อม ที่ตลาดหนองมนเราจะ ท�ำขายกันที่บ้าน ท�ำกันใหม่สดทุกวัน ส่วนที่ กรุงเทพฯเราจะมีหน้าร้านที่ซอยรามค�ำแหง 24 ใครใกล้ที่ไหนก็สามารถไปอุดหนุนได้ เลย ถ้าหากใครอยากจะทานแบบทอด ขอบ อกต้องโทรมาสั่งล่วงหน้าก่อนเข้ามารับสัก 20 นาที จะได้ทานหอยจ๊อร้อนๆ กรอบนอก นุม่ ในมีรสหวานของเนือ้ ปูทอี่ ดั แน่นอยูเ่ ต็มค�ำ นอกจากหอยจ๊ อแล้ วที่น่ ียงั มี แฮกึ๋น ปูจ๋า และมีเนือ้ ปูสดจ�ำหน่ ายอีกด้ วย

หากใครมีโอกาสมายังตลาดหนองมน ทางทีมงานอยากให้ทุกท่านลองได้ลองลิ้ม ชิมรสจริงๆ ขอบอกอร่อยจนต้องเหมากันเลยทีเดียว โทรสอบถามเส้นทางหรือติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์

09-0568-5692


ครัวอรุณรุ่ง วันหยุดทัง้ ทีแต่จะไปเทีย่ วไหนดีนะ...นีค่ อื ค�ำถามทีค่ รุน่ คิดอยูใ่ นใจ และคน ส่วนใหญ่ต้องมาจบปิ้งที่ “เขาใหญ่ ” เพราะด้วยอากาศที่เย็นสบาย ที่พักสวย อาหาร อร่อย จะเที่ยวแบบเช้าไปเย็นกลับ หรือจะค้างคืนที่นี่ก็มีที่พัก และที่เที่ยวหลากหลาย ให้เลือก ไม่ว่าจะเป็น กางเต้ นท์ เล่ นน�ำ้ ตก กิจกรรม Adventuer ช็อปปิ ้ งพร้ อม ถ่ ายเซลฟี่ กับโลเกชั่นเก๋ ๆ ให้มาเติมพลังชีวิตสูดโอโซนกันให้ชุ่มปอด เขาใหญ่จึง เป็นที่เที่ยวยอดฮิต และนิยมเดินทางตลอดทั้งปี

แต่ก่อนที่เราจะลุยเที่ยวเขาใหญ่ ขอแวะเติมพลังกันหาอะไรทานซักหน่อยแล้วกัน โดยวันนี้ทีมงาน วารสาร๑ใน...ขอแนะน�ำร้าน “ครั วอรุ ณรุ่ ง” ร้านอยู่ติดถนนทางขึ้นเขาใหญ่ค่ะ บรรยากาศภายในร้านโปร่งโล่ง ร่มรื่น สะอาด ที่นี่มีเมนูให้เลือกหลากหลาย แต่ที่แนะน�ำคือ แกงเลียงกุ้งสด ปลาช่ อนทอดน�ำ้ ปลา ย�ำกุ้ง มะเขือกรอบ แกงป่ าไก่ บ้าน ผัดเผ็ดไก่ บ้าน และผัดเห็ดสามอย่ าง ต้องขอบอกค่ะใครมาเที่ยวเขาใหญ่ต้อง ไม่พลาดแวะชิม อาหารอร่อย การบริการเป็นกันเองดูแลลูกค้าดีมากๆ ค่ะ อิม่ ท้ องพร้ อมลุยค่ ะใครชอบเทีย่ วแบบไหน สไตล์ ไหนเลือกได้ เลยค่ ะไม่ ว่าเป็ น อุทยานแห่ ง ชาติเขาใหญ่ , ฟาร์ มโชคชัย, ไร่ ทองสมบูรณ์ ,โบนันซ่ า เอดเวนเจอร์ พาร์ ค ฯ หากใครชอบถ่ ายรู ปเซลฟี่ สุดชิค บรรยากาศสไตล์ อติ าลีต้องที่ primo piazza หรื อแวะช็อปปิ้ งทีป่ าลิโอ นั่งจิบกาแฟชิลล์ ๆ ก็เข้ าที ค่ ะ ทีเ่ ทีย่ วมากมายขนาดนี้ แล้ วจะรอช้ าอยู่ใย ออกไปพักผ่ อนสูดอากาศบริสุทธิ์กันเถอะค่ ะ...

ติดต่อสอบถาม: ร้านครัวอรุณรุ่ง กม.14 ถ.ธนะรัชต์ ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130

Tel: 08-5770-5766, 08-1264-2763


แนะน�ำที่พัก

ภาคอีสาน Resort Hotel Guesthouse

การเลือกโรงแรมและที่พัก เป็นสิ่งสำ�คัญไม่น้อย เรามักจะมองหาที่พักที่สมเหตุสมผล ไม่เพียงแต่ดูดี แต่ยังจะต้องมี ความสะดวกสบายด้วย มันต้องมีความคุ้มค่าทั้งด้านของราคา คุณภาพ เราอาจจะอ่านรีวิวลูกค้าที่เก่า หรือหารูปภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต นิตยสารหรือวารสาร ท่องเที่ยว เราจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเราได้เลือกที่พักที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวของเรา

TOURIST & SPORT การท่องเที่ยวและกีฬา

๑ ใน การท่TOURIST&SPORT องเที่ยวและกีฬา 133


ดู AD 4 สี หน้ า 31

ณ กาสะลอง Hostel สกลนคร ที่ตั้ง : 545 ถ.สกลทวาปี ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 Tel. 08-5251-8883

บ้ านต้ นไม้ ทองหัตถา ที่ตั้ง : 177 หมู่ 7 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 36230 Tel. 08-9105-0773, 08-9499-9497

ดาราบุรี บูตกิ โฮเต็ล ที่ตั้ง : 909 หมู่ 5 ต.หนองจะบก อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel. 0-4427-7999, 08-1264-6464

หมู่บ้านสิรารมย์ นครราชสีมา โคกกรวด-ยางน้ อย โทร. 08-9949-5190 จอหอ - บึงทับช้ าง โทร. 08-0730-0008-9

ดู AD 4 สี หน้ า 19

134

๑TOURIST&SPORT ใน การท่องเที่ยวและกีฬา

ดู AD 4 สี หน้ า 48

ไร่ ศรี ภาชนะ ที่ตั้ง : บ้านคลองย่าโม ต.คลองย่าโม อ.วังน�้ำเขียว จ.นครราชสีมา Tel. 08-9752-8882, 08-4324-2221

ดู AD 4 สี หน้ า 15


แนะน�ำที่กิน

ภาคอีสาน Food Delicious

TOURIST & SPORT การท่องเที่ยวและกีฬา

ในเรื่องของการบริโภคนั้น คงต้องยอมรับว่าการทำ�อาหารกินเองหรือกินข้าวในบ้าน เป็นวิธีที่ปลอดภัย และสะอาดถูกหลักอนามัยมากที่สุด แต่ในกรณีที่เดินทางไปต่าง จังหวัดหรือต่างถิ่น การเลือกร้านอาหารนั้นโดยทั่วไปคนจำ�นวนมากมักยึดถือเรื่อง “ความอร่อย” หรือรสชาติเป็นเกณฑ์ ส่วนปัจจัยอื่นๆ เช่น ราคา ความสะอาด ก็เป็น ปัจจัยที่พิจารณาประกอบรองๆลงมา ซึ่งบางครั้งก็อาจต้องประสบปัญหาท้องเสีย หรือเดือดร้อนจากอาหารเป็นพิษ ทำ�ให้การเดินทางท่องเที่ยวไม่ราบรื่นหมดสนุกไปได้

๑ ใน การท่TOURIST&SPORT องเที่ยวและกีฬา 135


กระต่ ายขาว ซีฟ๊ ูด ที่ตั้ง : สาขาสืบศิริ 184/1 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel. 08-1966-2711, 08-1266-3578, 0-4435-4717 ที่ตั้ง : สาขาเทคโนฯ เยื้องเทคโนราชมงคล ติด คลังวิลล่า 1135/10 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel. 08-1076-3399, 0-4434-1247

ชาบูเฮา บุฟเฟ่ ต์ ที่ตั้ง : 239 หมู่ 2 ถ.ถีนานนท์ ต.หนองแวง อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 46150 Tel. 08-8562-9265

VIEWไม้ ขอนแก่ น ที่ตั้ง : 153/40 ถ.กัลปพฤกษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น Tel. 08-9455-6269, 09-9495-4644

ครั วอรุ ณรุ่ ง ที่ตั้ง : กม.14 ถ.ธนะรัชต์ ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 Tel. 08-5770-5766, 08-1264-2763

ญ้ อภูไท ที่ตั้ง : 165 หมู่ 1 ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 Tel. 0-4374-9331, 08-9840-8931

ลาบไก่ บ้าน (ไม่ ลองไม่ ร้ ู ) ที่ตั้ง : อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม Tel. 08-0477-4419, 09-1081-5564

ลาคัมปาณ ที่ตั้ง : 1 หมู่ 6 ถ.ทางหลวง 304 ต.ไทยสามัคคี อ.วังน�้ำเขียว จ.นครราชสีมา 30370 Tel. 0-4422-8112, 08-7873-1212

ร้ านระเบียงเคียงน�ำ้   ที่อยู่: ต�ำบล หัวทะเล อ�ำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์:085 635 4455 koyafood โกย่ า อาหารญี่ปุ่น โฮมเมท   ที่อยู่: ต�ำบล ในเมือง อ�ำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์:086 252 8181 ลานลูกไม้ แดง (Lan Lok Mai)   ที่อยู่: 307 ซอยกิ่งสวายเรียง (ด้านหลังโลตัส นครราชสีมา), ถนนมุขมนตรี, ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอ เมือง จังหวัดนครราชสีมา, 30000 30000 โทรศัพท์:044 253 281 ร้ านอาหารบ้ านแป้งหอมรั บจัดกรุ๊ ปทัวร์   ที่อยู่: 185 ถนน มิตรภาพ ต�ำบล บ้านใหม่ อ�ำเภอ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์:044 465 033 ร้ านข้ าวต้ ม ข.ดวงใจ   ที่อยู่: ถ.มนัส สี่แยกสวนหมาก นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์:044 251 694 Chez Andy Swiss Restaurant & Steak House   ที่อยู่: Manat Road, 5 Ban Kob Kaew, นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์:044 289 556 ภัตตาคารอาหารญี่ปนุ่ ฟูจ@ ิ เดอะมอลล์ โคราช  

ดู AD 4 สี หน้ า 20

ดู AD 4 สี หน้ า 46

ดู AD 4 สี หน้ า 48

ดู AD 4 สี หน้ า 20

ครั วเก้ าคูณเก้ า การ์ เด้ น ที่ตั้ง : 38 ซ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel. 08-3368-1522

ดู AD 4 สี หน้ า 26

เป็ นลาว   ที่อยู่: 7/1 หมู่ 10, ถนนกุดคล้า-ผ่านศึก, ต.หมูสี จ.นครราชสีมา, 30130 โทรศัพท์:083 461 3666 ไก่ ย่างนายเมือง   ที่อยู่: 883/9 ถ.ช้างเผือก ต.ในเมือง นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์:044 241 598

136

๑TOURIST&SPORT ใน การท่องเที่ยวและกีฬา

ดู AD 4 สี หน้ า 25

คุโรดะ   ที่อยู่: ต�ำบล ในเมือง อ�ำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์:044 258 274 ภัตตาคารเสียวเสีย้ ว   ที่อยู่: ถนน บัวรอง ต�ำบล ในเมือง อ�ำเภอเมือง นครราชสีมา นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์:044 269 230

ดู AD 4 สี หน้ า 28


ที่อยู่: 1242/2 ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา, ถ.มิตรภาพ, ต.ในเมือง อ.เมือง นครราชสีมา จ.นครราชสีมา, 30000 โทรศัพท์:044 288 121 อ.กุ้งเผา - โคราช - Or.Kungpao - Korat   ที่อยู่: 167 หมู่ 9 กม.7 ถนน เลี่ยงเมือง(บายพาส) หนองกระทุ่ม อ�ำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์:081 877 5634 ลุงปั่ นปลาเผา   ที่อยู่: ต�ำบล ในเมือง อ�ำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์:061 181 6776 บีบี ร้ านอาหารอิสลาม   ที่อยู่: ถนนโพธิ์กลาง, ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา, 30000 30000 โทรศัพท์:044 264 243 BAR 33™   ที่อยู่: BAR 33™ เลขที่ 287/8 ถ.ริมคลองสมถวิล 33, ต.ตลาด, อ.เมืองมหาสารคาม, มหาสารคาม 44000 โทรศัพท์:063 017 8334 สวนอาหาร แจ่ วฮ้ อน ท่ าขอนยาง   ที่อยู่: 134 หมู่ 4 ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย มหาสารคาม 44150 โทรศัพท์:043 749 098 ร้ านอาหารเวียงกาหลง   ที่อยู่: ต�ำบล ตลาด อ�ำเภอเมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000 โทรศัพท์:043 712 929 Steak Riverside   ที่อยู่: ต�ำบล ตลาด อ�ำเภอเมืองมหาสารคาม

มหาสารคาม 44000 โทรศัพท์:043 713 678 สวนอาหารแผ่ นดินทอง   ที่อยู่: ต�ำบล ตลาด อ�ำเภอเมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000 โทรศัพท์:043 711 120 สวนอาหารมารินทร์   ที่อยู่: ต�ำบล ตลาด อ�ำเภอเมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000 โทรศัพท์:043 711 395 ร้ านอาหารตัง้ หลัก   ที่อยู่: 703/1, ต.ปะหลาน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม, 44110 โทรศัพท์:087 420 0363 เอมโอช   ที่อยู่: ต�ำบล ในเมือง อ�ำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์:043 241 382 ภัตตาคารบัวหลวง   ที่อยู่: ถนน รอบบึง ต�ำบล ในเมือง อ�ำเภอเมือง ขอนแก่น ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์:043 222 504 ร้ านข้ าวต้ ม ก๊ ก24น.   ที่อยู่: 70 ถนนศรีจันทร์ ใกล้ศาลหลักเมือง เยื้องซอย สุภธีระ ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์:043 221 675 Little Osaka   ที่อยู่: อดุลยาราม 2 ต�ำบล ในเมือง อ�ำเภอเมือง ขอนแก่น ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์:083 678 9018 เล้ งเย็นตาโฟ   ที่อยู่: ต�ำบล ในเมือง อ�ำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์:086 580 1259 KIN NO BUTA [Klang Muang]   ที่อยู่: ถนน กลางเมือง เมืองขอนแก่น, อ�ำเภอเมือง

ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์:093 910 4044 Pomodoro Italian Restaurant   ที่อยู่: 348/16 Prachasumran Road, Nai Muang, Muang, ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์:043 224 654 ไก่ ย่างมิตรภาพ เขาสวนกวาง   ที่อยู่: ต�ำบล ในเมือง อ�ำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์:043 236 193 บะหมี่กวงตัง   ที่อยู่: พิมพสุต ต�ำบล ในเมือง อ�ำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์:043 237 205 เฮือนกาฬสินธุ์ - สวนดอนธรรม   ที่อยู่: 49 หมู่ 4 บ้านสะอาดใต้ ต. เหนือ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ โทรศัพท์:082 801 8885 คักอีหลี   ที่อยู่: ต�ำบล สมเด็จ อ�ำเภอ สมเด็จ กาฬสินธุ์ 46150 โทรศัพท์:098 174 2591 สวนอาหารกาฬสินธุ์ก้ ุงเผา   ที่อยู่: บ้าน โคก ศรี, อ�ำเภอ ยางตลาด กาฬสินธุ์ โทรศัพท์:080 757 3680 บ้ านตาลฟ้า   ที่อยู่: ถนนหน้าเรือนจ�ำ อ�ำเภอเมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์:086 717 0774 สวนอาหารตาลทอง   ที่อยู่: 108 ม .9 ต ยางตลาด จ, อ�ำเภอ ยางตลาด กาฬสินธุ์ โทรศัพท์:043 891 666

๑ ใน การท่TOURIST&SPORT องเที่ยวและกีฬา 137


แนะน�ำสินค้า O-TOP ของกิน ของฝาก สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าพื้นเมือง ฯลฯ

ภาคอีสาน T h e A c t i v i t y Tr a v e l s

TOURIST & SPORT

TOURIST&SPORT การท่องเที ่ยวและกีฬา ใน การท่องเที่ยวและกีฬา

138

คล้ายเป็นธรรมเนียมปฏิบตั ทิ ยี่ ดึ ถือกันมานาน กับการทีเ่ มือ่ ต้องออกเดินทางไปเทีย่ ว สิง่ ที่ต้อง ทำ�คือการเลือกซื้อของฝากติดมือกลับมาให้กับคนที่รักและเคารพ การเลือกซื้อ ของฝากโดยไม่ได้วางแผนไว้อย่างรัดกุมและละเอียดรอบคอบ อาจส่งผลเสียหลายอย่าง เช่น ได้ของฝากที่ไม่ตรงใจผู้รับ เสียเวลาไปกับการตระเวนหาของฝากโดยใช่เหตุ เพราะไม่ ได้ศึกษาข้อมูลมารัดกุมพอ และอาจถูกโก่งราคา


โอโซนสปา ที่ตั้ง : ชั้น 1 โอโซนวิลเลจ อ.เมือง จ.ขอนแก่น Tel. 0-4324-4262, 08-6522-0065

ดู AD 4 สี หน้ า 17

Buddha Coffee By ๘๔๐๐ พระธรรมขันธ์ ที่ตั้ง : 100/17 หมู่ 14 ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา (กม.191 ฝั่งขาเข้ากรุงเทพฯ ใกล้สนามกอล์ฟเมาเท่นครีก) Tel. 08-1593-3196, 08-1579-2598

ร้ านสุวรรณ ลานด่ านเกวียน โคราช ที่ตั้ง : A 28-29 ลานด่านเกวียน ต.ด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา Tel. 08-1991-0140, 08-9801-9180

นภาแหนมเห็ดชาววัง ที่ตั้ง : 47 หมู่ 11 บ้านไทยสามัคคี ต.ไทยสามัคคี อ.วังน�้ำเขียว จ.นครราชสีมา Tel. 08-5025-9269

แหนมเห็ดแม่ กรทอง ที่ตั้ง : 66 หมู่บ้านไทยพัฒนา หมู่ 11 ต.ไทยสามัคคี อ.วังน�้ำเขียว จ.นครราชสีมา Tel. 08-6903-7725, 08-9986-6143

ดู AD 4 สี หน้ า 44

ช่ างแซม สักลายโคราช ที่ตั้ง : 55/23 ซ.ปักธงชัย ซ.1 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา Tel. 08-8595-9784

ดู AD 4 สี หน้ า 44

ดู AD 4 สี หน้ า 30

ดู AD 4 สี หน้ า 44

ดู AD 4 สี หน้ า 30

๑ ใน การท่TOURIST&SPORT องเที่ยวและกีฬา 139


140

๑TOURIST&SPORT ใน การท่องเที่ยวและกีฬา


ปวันนันท์ บริการน�ำ้ ดื่ม ที่ตั้ง : 57 ลาดพร้าว 136 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Tel. 08-1917-5641, 0-2513-2448 Fax. 0-2512-1992

มนูญ ทัวร์ ที่ตั้ง : 24/3 หมู่ 3 ต.แม่ลา อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา Tel. 08-801-2901

ดู AD 4 สี หน้ า 21

l

หมวดบริษัท-การบิน

การบินกรุ งเทพ จก บริษัท โทร. 0-2265-5676 สายการบิน ไชน่ า เซาท์ เทอร์ น แอร์ ไลน์ โทร.0-2535-2354-5 สายการบิน ไชน่ า เซาท์ เทอร์ น แอร์ ไลน์ โทร. 0-2216-3888 สายการบิน ไชน่ า เซาท์ เทอร์ น แอร์ ไลน์ โทร. 0-2236-4972 อี วี เอ แอร์ โทร. 0-2367-3388 กรี นเลน จก บริษัท โทร. 0-2255-4292 กรี นสยามแอร์ เซอร์ วสิ เซส จก บริษัท โทร. 0-2240-0886 กัลฟ์เอ็กซเพรสทรานสปอร์ ต เอเยนต์ ซ่ ี จก บริษัท โทร. 0-2231-0300-7 กัลฟ์แอร์ โทร. 0-2535-2313-4 การ์ ตนู เวิลด์ ทราเวล จก บริษัท โทร. 0-5623-3138-9 การบินกรุ งเทพ จก บริษัท โทร. 0-7724-5590-600 การบินกรุ งเทพ จก บริษัท โทร. 0-3251-1841 การบินกรุ งเทพ จก บริษัท โทร. 0-5327-4565 การบินกรุ งเทพ จก บริษัท โทร. 0-7635-6029-31 การบินกรุ งเทพ จก บริษัท โทร. 0-3824-5192 การบินกรุ งเทพ จก บริษัท โทร. 0-3952-5765-84 การบินไทย จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-5327-7479 ไชน่ าแอร์ ไลน์ จก บริษัท โทร. 0-2253-4792

หจก. พิพฒ ั น์ ณัชชาทรานสปอร์ ต ที่ตั้ง : 29/1 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000 Tel. 03722-0172, 08-1571-4946, 08-1571-6301 Fax. 0-3742-1488

ไชน่ าแอร์ ไลน์ จก บริษัท โทร. 0-2535-2160 ไชน่ าแอร์ ไลน์ จก บริษัท โทร. 0-7632-7111 ซาบีนา เบลเยี่ยม เวิลด์ แอร์ ไลน์ โทร. 0-2233-2023 ซาบีนา เบลเยี่ยมเวิลด์ แอร์ ไลน์ โทร. 0-2535-2383 ซิลค์ แอร์ (สิงคโปร์ ) ไพรเวทลิมเิ ต็ด จก บริษัท โทร. 0-7621-9080 เซ้ าท์ อัฟริกันแอร์ เวยส์ โทร. 0-2635-1414 แซม อินเตอร์ เนชั่นแนล เซอร์ วสิ หจก โทร. 0-2526-1339 เดลต้ าไทย (1989) จก บริษัท โทร. 0-2234-6618 ทรั ยอินเตอร์ แนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-2235-0445 ท่ าอากาศยานไทย จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-2535-1111 ไทเกอร์ แอร์ เวย์ ส โทร. 0-2535-7575 ไทเกอร์ แอร์ เวย์ ส โทร. 0-2206-2222 ไทย-โปลิช แทรเวิล เอเยนซี่ จก บริษัท โทร. 0-2235-2223-5 แอร์ นิวซีแลนด์ แอนเซ็ท ออสเตรเลีย โทร. 0-2254-5440 แอร์ ลังกา สายการบิน จก บริษัท โทร. 0-2236-9292-3 แอร์ ไลน์ โอเปอร์ เรชั่น กรุ๊ ป จก บริษัท โทร. 0-2726-9755 แอโรโกลเบิล จก บริษัท โทร. 0-2254-1181-2 l

หมวดแคมป์-อุปกรณ์

แคมป์เปอร์ แมน จก บริษัท โทร. 0-2884-4818-9 ร้ านคอบบร้ า โทร. 08-0652-9040, 08-9836-6429 ที เอ็ม เค เทรดดิง้ จก บริษัท โทร. 0-2214-0976 ไทยพัฒนา ห้ าง โทร. 0-2221-6216 กิตติสิน ร้ าน โทร. 0-5422-1487 โก-แคมป์ เทรดดิง้ หจก โทร. 0-2280-0800 คานูปีแอดเวนเจอร์ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-7741-4150-1 เค แค้ มปิ ้ ง เอ้ าท์ ดอร์ แอนด์ แทรเวลเลอร์ ร้ าน โทร. 0-2511-2239

บริษัท แอร์ โคราชพัฒนา จ�ำกัด โทร. 08-1790-8515 www.airkorat.com www.facebook.com/ แอร์ โคราชพัฒนาแฟนคลับ

แคมป์แพ็ค อินเตอร์ เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-2434-5029 แคมป์อินน์ หจก โทร. 0-2281-6089 แคมปิ ้ ง พลาเนท จก บริษัท โทร. 0-2884-2199 แค็มป์แอนด์ ฟัน ร้ าน โทร. 0-2260-3674 ฉัตรเจริญ ร้ าน โทร. 0-2224-4484 ซีบร้ าเดอะแค้ มป์ จก บริษัท โทร. 0-2933-4827 ทองโปรดักซ์ (1988) หจก โทร. 0-2886-5066 แทร์ พรู ฟ (ไทยแลนด์ ) จก บริษัท โทร. 0-2748-9488 ไทยเครื่ องสนาม (2525) จก บริษัท โทร. 0-2424-2390 ไทล้ ง ร้ าน โทร. 0-2224-1641 ธนพรรษ 828 จก บริษัท โทร. 0-2885-9625 บรอดเวย์ ร้ าน โทร. 0-7728-6832 ปี กไม้ แค็มปิ ้ ง ร้ าน โทร. 0-4425-6734 เผด็จ มุขธระโกษา แผง โทร. 0-2221-3808 พระราม 2 ฟิ ชชิ่ง โทร. 0-2451-4711 l

หมวดการสอน-ด�ำน�้ำ

มนุษย์ กบไทย โทร. 0-2678-7414, 0-2286-6827 โทรสาร. 0-2678-7414 กมลา ไลฟ์ เซ็นเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-7638-5254 เกาะเต่ า คอรั ล แกรนด์ ไดเวอร์ ส โทร. 0-2629-2916-8 เกาะเต่ าคอรอลแกรนด์ รีสอร์ ท จก บริษัท โทร. 0-7642-3308 เกาะเต่ าไดว์ ซัพพลาย จก บริษัท โทร. 0-7745-6162 เกาะเต่ าอิสซีไดเวอร์ จก บริษัท โทร. 0-7745-6010 เกาะสมุย อินเตอร์ เนชั่นแนล ไดวิ่งสคูล จก บริษัท โทร. 0-7741-3522 เกาะหมาก ไดวิ่ง โบ๊ ท โทร. 0-3950-1102 โก ไดฟ์ เกาะลันตา โทร. 0-7568-4320 คริสตัลไอดีซีเซ็นเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-7745-6752

เชิดชัยทัวร์ จันทบุรีTel. 0-3935-0357, 0-3931-1801 กรุ งเทพฯ 0-2391-2237

ดู AD 4 สี หน้ า 21

คอนติก-ิ พังงา จก บริษัท โทร. 0-7642-0119 คอนทีคีเขาหลัก จก บริษัท โทร. 0-7642-3068 คอรั ล โอเชี่ยน พอยน์ จก บริษัท โทร. 0-3842-0573 คิงฟิ ชเชอร์ ไดวิ่ง จก บริษัท โทร. 0-7634-0075 แคปเท่ นเคฟแมนส์ ไดฟ์เซ็นเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-7742-2215 ซานตานา ไดฟ์วิ่ง จก บริษัท โทร. 0-7629-6713 ซีดราก้ อนไดว์ เซ็นเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-7642-0419-20 ซีบสี ์ ซับมารี น ไดรฟวิ่งคลับ จก บริษัท โทร. 0-7638-1765 ซีฟารี จก บริษัท โทร. 0-3836-1357 เดอะไดฟ์ไซท์ โทร. 0-2651-2631 ได-อัลสมุยดอทคอม จก บริษัท โทร. 0-7742-5360 บลู มารี น เซอร์ วสิ หจก โทร. 0-7628-4442 บลูชาร์ คไดฟ์เวอร์ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2690-0156 พิง้ ซอส ฟิ ช แอนด์ มีปลา จก บริษัท โทร. 0-7628-0406 โพไซดอน ไดร์ ฟ เซ็นเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-7563-7537 มนุษย์ กบไทย จก บริษัท โทร. 0-2678-7414 มารี น ไดฟ์ โทร. 0-2318-0134 มาสเตอร์ สคูบา คอนเนคชั่น จก บริษัท โทร. 0-2662-5226-8 มีชัย แอดเวนเจอร์ ทัวร์ จก บริษัท โทร. 0-3955-1037 มีส เค จก บริษัท โทร. 0-3836-4268 มุยไดเวอร์ ส จก บริษัท โทร. 0-7723-2160 เมอร์ เมด สคูบ้า (กรุ งเทพ) จก บริษัท โทร. 0-2651-2631-3 เอ มาสเตอร์ พีซ โทร. 0-2530-1362 เอคควนนอท ไดวิ่ง เซ็นเตอร์ โทร. 0-3836-1724 เอวันเอเซีย จก บริษัท โทร. 0-7628-6468 เอสพีไดว์ ว่ งิ ทีม จก บริษัท โทร. 0-7568-4037

๑ ใน การท่TOURIST&SPORT องเที่ยวและกีฬา 141


l

หมวดประดาน�้ำ และด�ำน�้ำ-อุปกรณ์ , เครื่ องใช้ และบริการ

ซี แอนด์ ออยล์ ฟิลด์ เซอร์ วสิ เซส จก บริษัท โทร. 0-3823-9628 แพลนเนท สคูบ้า แอนด์ ไวด์ แพลนเนท จก บริษัท โทร. 0-2261-4412-3 เกราเนล จก บริษัท โทร. 0-3257-2525 เกาะช้ าง ไดฟ์ ซัพพลาย จก บริษัท โทร. 0-3955-1518 ค้ าบส์ จก บริษัท โทร. 0-2974-0838-9 แจ็คไดวิ่ง โทร. 0-7642-3566 ซีท จก บริษัท โทร. 0-2237-5820 เซโก้ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2274-1696-7 ไวท์ แอนด์ บลูฮาร์ โมนี จก บริษัท โทร. 0-7435-7721-2 สปอร์ ตไทม์ จก บริษัท โทร. 0-2712-1535 สมุยไดฟ์ ซัพพลาย จก บริษัท โทร. 0-7723-0063 สมุยบิก๊ บูล จก บริษัท โทร. 0-7742-2780 เอส อี ดี จก บริษัท โทร. 0-7723-2302 l

หมวดบริการ ด้ านการท่ องเทีย่ ว บริษัททัวร์

ที.เอส.ทัวร์ เกาะเสม็ด (ท่ าเรื อเพ) โทร. 0-3865-1999, 0-3865-2888, 08-1982-4393 บิก๊ แมน อราวน์ ด เดอะเวิลด์ จก บริษัท โทร. 0-2950-1599 โทรสาร 0-2950-1598 ซี ไทยแลนด์ ทราเวล จก บริษัท โทร. 0-3451-3976 โทรสาร. 0-3451-8787 มัจฉานุ ทัวร์ โทร. 0-9836-3737, 0-3269-9059 ต้ นน�ำ้ ทัวร์ โทร. 0-2587-8064, 0-2976-9870 โทรสาร. 0-2587-8064

142

SFC Student & Flight Center Services โทร. 0-3521-2482 เขมภรณ์ แทรเวล จก บริษัท โทร. 0-2655-4034-6 วัฒนา กทม โคล่ าทรานส์ แอนด์ เซอร์ วสิ หจก โทร. 0-2817-0734-5 เทพกรทัวร์ จก บริษัท โทร. 0-2464-3444 รุ่ งทรั พย์ แกรนด์ ทวั ร์ จก บริษัท โทร. 0-2631-8182-9 วรรณา ฮอลิเดย์ ทวั ร์ จก บริษัท โทร. 0-2874-4251-2 สวัสดิภาพทัวร์ จก บริษัท โทร. 0-2736-1099 อีสท์ วินด์ ทัวร์ จก บริษัท โทร. 0-2655-3553 เฮงเชียงทัวร์ หจก โทร. 0-2224-0037 แกรนด์ สยามทัวร์ จก บริษัท โทร. 0-2876-9545Ext1, 08-9000-0966 โทรสาร 0-2904-0821 www.grandsiamtour.com กมล ฉันทานุมัติ สนง โทร. 0-2573-7460 กมลพร ท่ องเที่ยว จก บริษัท โทร. 0-2476-5695-6 กระบี่ ลันตา ทัวร์ โทร. 0-7563-0199 กระบี่กรี นทราเวล หจก โทร. 0-7563-1901 กระบี่ซีววิ รี สอร์ ทแอนด์ ทวั ร์ โทร. 0-7561-2738-9 กระบี่ กระบี่พรทิพย์ หจก โทร. 0-7562-3475 กระบี่ฮอลิเดย์ ดอท คอม โทร. 0-7563-2054 คุระบุรีกรี นวิว จก บริษัท โทร. 0-7642-1360 จักรวาลเอ็กซ์ เพรส จก บริษัท โทร. 0-2712-2427 จักรวาลเอ็กซ์ เพรส จก บริษัท โทร. 0-2235-8853 จี แอล ทราเวล จก บริษัท โทร. 0-2690-5797-8 จีท๊อปทราเวลเลอร์ จก บริษัท โทร. 0-2591-8971-3 ซี ฟั น ไดเวอร์ ส จก บริษัท โทร. 0-7628-4401-2 ซี มีเดีย อินเตอร์ เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-2643-2414-5 ซี วาย แอนด์ ยู จก บริษัท โทร. 0-2539-5521

๑TOURIST&SPORT ใน การท่องเที่ยวและกีฬา

ซี สตาร์ แทรเวล จก บริษัท โทร. 0-2618-7202-3 ซี เอช เค เซอร์ วสิ เซส (เชียงฮวด) จก บริษัท โทร. 0-2235-1616 บางรัก กทม ซี เอ็ม ไดมอนด์ ทวั ร์ แอนด์ เทรดดิง้ (2001) จก บริษัท โทร. 0-5326-0572 ซี แองเจิล โทร. 0-7622-0832 ซี แอนด์ พี ทัวร์ โทร. 0-7423-3388 ซี แอนด์ พี แทรเวล จก บริษัท โทร. 0-2266-4540 บางรัก กทม ซี โอเวอร์ แลนด์ ทราเวิลส์ จก บริษัท โทร. 0-2267-2205 ซี-แลนด์ คอมมิวนิเคชั่น จก บริษัท โทร. 0-2656-9011 ซี-แลนด์ ดิสคัฟเวอรี่ จก บริษัท โทร. 0-3842-3246-7 ซี-แลนด์ เทรเวล โทร. 0-7742-1442 สุราษฎร์ธานี ซีคายัคกระบี่ หจก โทร. 0-7563-0270 ซีซาร์ เวิร์ล มาร์ เก็ตติง้ จก บริษัท โทร. 0-2733-2656 ซีดรี มไดวิ่ง คลับ จก บริษัท โทร. 0-3837-0644-5 ซีโต้ ฮอลิเดย์ หจก โทร. 0-7569-5641-2 ไซทซีไซแอมทราเวล จก บริษัท โทร. 0-2970-8091 บางเขน กทม ไซเบอร์ เน็ต โฮเทล จก บริษัท โทร. 0-2804-5400-2 ณัฐฐาทัวร์ หจก โทร. 0-2272-3450 จตุจักร กทม ณู แทรเวล จก บริษัท โทร. 0-2253-7784 ณู แทรเวล จก บริษัท โทร. 0-2378-4147-8 ดรี ม คัมส์ ทัวร์ (ไทยแลนด์ ) จก บริษัท โทร. 0-2651-0322-3 ดรี ม แทรเวิล เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-2662-2553-4 ดรี ม เวเคชั่น ทราเวล แอนด์ ทัวร์ จก บริษัท โทร. 0-2690-7115 ดอนน่ า จก บริษัท โทร. 0-2318-5272 ดอนน่ าอินเตอร์ เนชั่นแนลแทรเวล จก บริษัท โทร. 0-2318-5209-10 ดับเบิล ทู ทราแวล จก บริษัท โทร. 0-2869-1896-7

ดับเบิล้ สเต็ป (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-3837-0422 ดับเบิล้ ทรี อีที แอนด์ ที จก บริษัท โทร. 0-2692-1991 บูลสกายทราเวล จก บริษัท โทร. 0-2975-6418-9 บูเล่ ย์แทรเวิล แอนด์ เทรด จก บริษัท โทร. 0-2233-4359 บางรัก กทม เบญจพรทัวร์ (ประเทศไทย) หจก โทร. 0-2933-3000 เบตงทัวร์ (หาดใหญ่ ) โทร. 0-7435-0434 สงขลา เบธเอล ทัวร์ จก บริษัท โทร. 0-2954-2785 จตุจักร กทม เบนนาเซีย ทราเวล จก บริษัท โทร. 0-2962-1563-4 เบนนาเซีย ทราเวล จก บริษัท โทร. 0-2975-6853-5 เบนีโทน (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2253-0124-5 พอช ดอท คอม หจก โทร. 0-5320-4481-3 พอสซิเบิลทัวร์ จก บริษัท โทร. 0-2251-7026 ราชเทวี กทม พ่ อขุนท้ าวทองแสน จก บริษัท โทร. 0-2215-3310-2 พ่ อขุนท้ าวทองแสน จก บริษัท โทร. 0-2962-6601 พะงันทัวร์ 2000 หจก โทร. 0-7720-5799 พังงา ดิสคัฟเวอรี่ ทัวร์ หจก โทร. 0-7631-4037-8 พังงาอีโก้ ทวั ร์ ริสซึ่ม หจก โทร. 0-7623-4474-5 พังงาอีโก้ ทวั ร์ ริสซึ่ม หจก โทร. 0-7563-7948-9 พี เอ็น วี มอเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-2552-8161-3 พี เอส เจ เวิลดไวด์ ท ทราเวล หจก โทร. 0-2237-6169-70 พี เอส ทัวร์ โทร. 0-7562-0480 พี เอส พี แทรเวล จก บริษัท โทร. 0-2631-5285-7 พี เอส เอ็น ทรานเซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-2717-3103-6 พี แอนด์ พี ลันตาแทรเวล โทร. 0-7568-4366 มาร์ เวลฮอลิเดย์ หจก โทร. 0-2622-1989-90 มารอนเอเชีย จก บริษัท โทร. 0-2392-3800


เมจี๋ทวั ร์ เอ็กซ์ เพรส จก บริษัท โทร. 0-7638-3292-3 เมเจสติก เทรเวลอินเตอร์ เนชั่นแนล (ประเทศไทย) หจก โทร. 0-2237-2798-9 เมเจอร์ ฮอลิเดย์ จก บริษัท โทร. 0-2664-2611 เมเจอร์ อนิ ไซเดอร์ แทรเวล จก บริษัท โทร. 0-2943-7716 เมเจอร์ โฮม ทราเวล เอเจนซี่ จก บริษัท โทร. 0-2250-1685 เมโทรทัวร์ จก บริษัท โทร. 0-7723-0989-90 เมเปิ ล เอวิเอชั่น (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2237-5331 เมย์ เดย์ ทัวร์ แอนด์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ หจก โทร. 0-2222-6025 เมอร์ ร่ ี แลนด์ แทรเวิลเซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-2215-2290-4 เมอริเดียน ทราเวิล จก บริษัท โทร. 0-2542-3378 ยู แอนด์ ไอ ครี เอชั่น จก บริษัท โทร. 0-2616-1664 พญาไท กทม ยู แอนด์ ไอ ฮอลิเดย์ จก บริษัท โทร. 0-7626-1770-1 ยู ไอ ทัวร์ เซ็นเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-2275-6944 ระยองมหานครทรานสปอร์ ต จก บริษัท โทร. 0-2956-1114-5 รั กทะเลแทรเวิล จก บริษัท โทร. 0-7642-0826-7

รั กษ์ เที่ยว ทราเวล สเตชั่น จก บริษัท โทร. 0-2931-6170-1 ลันซินีเอ็นเตอร์ ไพรส์ จก บริษัท โทร. 0-7634-4818 กะทู้ ภูเก็ต ลันตา ซุปเปอร์ คอนคอร์ ด ทัวร์ โทร. 0-7563-0178 ลันตา ปริน้ เซส โทร. 0-7568-4188 ลันตากรุ๊ ปทัวร์ โทร. 0-7568-4158 ลันตาเอ็กซ์ โพล แอนด์ คอร์ ปอเรชั่น หจก โทร. 0-7568-4648 วาซิลี แทรเวล จก บริษัท โทร. 0-2720-4078 สวัสดิ์ดี ทัวร์ โทร. 0-7633-0464 ภูเก็ต สวัสดิ์อนิ เตอร์ เนทเซอร์ วสิ หจก โทร. 0-7742-4529 สวัสดี ทราเวิล จก บริษัท โทร. 0-2255-8464-9 สวัสดี ทราเวิล จก บริษัท โทร. 0-2259-1248-9 สวัสดี ฮอลิเดย์ จก บริษัท โทร. 0-2644-9700 อยุธยา นฤมิตร ทัวร์ หจก. โทร. 0-3523-0854 โทรสาร 0-3523-0180 www.nareumit.com อินเตอร์ -เดคอร์ ดการท่ องเที่ยว จก บริษัท โทร. 0-2636-6420-5 อินเตอร์ โกลบคอนเน็ตชั่น หจก โทร. 0-7723-0253 โอซีทราเวลเซอร์ วสิ

โทร. 0-3842-1832 โอโตโมทราเวิลเซอร์ วสิ โทร. 0-2245-7623 แฮปปี ้ แวน โทร. 08-4362-1279, 08-6331-4993, 08-0020-0756, 08-6050-7107 ว่าที่ ร.ต.ณัฐวุฒิ จ่าอยู่ www.happyvanngv.com l

หมวดนวด-บริการ

นราโอสถ (หมอบัว) โทร. 0-3861-1302 โทรสาร 0-3862-2424 รั กษ์ กาย โทร. 08-1209-2212, 0-3896-7444 มัลลิกา สปา โทร. 0-3871-6937 l

หมวดกิจกรรมท่ องเทีย่ ว

บ้ านไร่ บวั แดง โทร. 0-4431-8193, 0-4431-3617 ไร่ ยอดสุวรรณ โทร. 08-1926-5076 โทรสาร 0-3888-0078

๑ ใน การท่TOURIST&SPORT องเที่ยวและกีฬา 143


144

๑TOURIST&SPORT ใน การท่องเที่ยวและกีฬา


ราชบุรี ฟิ ตเนส ที่ตั้ง : 80/16 ถ.คฑาธร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 Tel. 08-6077-8824

ดู AD 4 สี หน้ า 43

l

หมวดชุดกีฬา-ขายปลีก

สมฤทัย เอ็กเพรส หจก. โทร. 0-2718-4494, 0-2718-3560 โทรสาร. 0-2718-3560 กวงหยูฮง ร้ าน โทร. 0-4224-1232 อุดรธานี กันน์ สปอร์ ต ร้ าน โทร. 0-3222-1860 ราชบุรี กิก๊ ออฟ ร้ าน โทร. 0-3877-0719 ศรีราชา ชลบุรี กีฬาภัณฑ์ สปอร์ ต แอนด์ ซิลค์ หจก โทร. 0-4351-4711 ร้อยเอ็ด กีฬาอุทยั โทร. 0-5651-4659 เมืองอุทัยธานี เกียรติศลิ ป์ ร้ าน โทร. 0-2289-2569 คลังรองเท้ าแหลม ร้ าน โทร. 0-3456-6223 คุณาภรณ์ สปอร์ ต หจก โทร. 0-3235-5396 เคซีเอ็นสปอร์ ต ร้ าน โทร. 0-2612-4480 เคนโดสปอร์ ต โทร. 0-4224-2049 จ เจริญพาณิชย์ โทร. 0-5445-1406 จี แอนด์ จี เอ็นเตอร์ ไพรส์ จก บริษัท โทร. 0-2893-6880-1 จี แอนด์ จี เอ็นเตอร์ ไพรส์ จก บริษัท โทร. 0-2924-1252 จีเอสเอฟสปอร์ ต จก บริษัท โทร. 0-7635-5965 เจ ที สปอร์ ต โทร. 0-7621-6803 เจเจ สปอร์ ต ร้ าน โทร. 0-3728-1143 เจมส์ เสือ้ กีฬา ร้ าน โทร. 0-5553-1493 แชมป์ ห้ างกีฬา โทร. 0-5561-2751 ซี เอส สปอร์ ต โทร. 0-4451-3239 ซุปเปอร์ สปอร์ ต จก บริษัท โทร. 0-2712-4180 ณัฐ สปอร์ ต ร้ าน โทร. 0-4426-7508 ดลยาพานิช ร้ าน โทร. 0-5573-5073 เดอะ เยอรมัน สปอร์ ต แอนด์ แฟชั่น จก บริษัท โทร. 0-5374-0375 เดอะเยอรมันสปอร์ ต แอนด์ แฟชั่น จก บริษัท โทร. 0-3251-5574 เดอะเยอรมันสปอร์ ต แอนด์ แฟชั่น จก บริษัท โทร. 0-7639-8077 เดอะเยอรมันสปอร์ ต แอนด์ แฟชั่น จก บริษัท โทร. 0-7634-4429 ไดมอนด์ สปอร์ ต โทร. 0-7727-3647 โตเกียวสโตร์ ร้ าน โทร. 0-7424-3215 ทอร์ ช อินเตอร์ สปอร์ ตจก บริษัท โทร. 0-7435-5666 ทิพย์ สปอร์ ต ร้ าน โทร. 0-4462-5769 ทีมสปอร์ ต ร้ าน โทร. 0-4424-1946 ทูเวย์ ร้ าน โทร. 0-2656-3831

จอมพลไบด์ ที่ตั้ง : 400 ถ.จอมพล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา Tel. 0-4424-4015, 08-8482-6924, 08-1955-2838 l

หมวดชุดกีฬา ขายส่ งและผู้ผลิต

สงวนสปอร์ ต จก บริษัท โทร. 0-2215-9899 เกียรติสปอร์ ต 2000 โทร. 0-5375-6684 แกรนด์ สปอร์ ตเอ๊ าท์ เล็ต จก บริษัท โทร. 0-2318-9433 แกรนด์ โฮลดิง้ จก บริษัท โทร. 0-2633-3269 โกศลไพศาล ร้ าน โทร. 0-2251-3750 ขุนแถลง หจก โทร. 0-2982-1053 เคเอ็นทีบสิ ซิเนสเซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-2530-3927-9 จีเอสเอฟ สปอร์ ต จก บริษัท โทร. 0-3875-6827 เจ เอส กิฟ ๊ หจก โทร. 0-2292-1653-4 โจหลุยส์ สปอร์ ตคัพ ร้ าน โทร. 0-2391-9178 ชอคเกอร์ สปอร์ ต โทร. 0-4525-5485 ชาญ ร้ าน โทร. 0-4328-9005 แชค ออทอริตี ้ จก บริษัท โทร. 0-2581-6176 ซันสปอร์ ต ร้ าน โทร. 0-3267-1959 ซันสปอร์ ตส์ มาร์ เก็ตติง้ จก บริษัท โทร. 0-2920-5388-9 ซานตา คอร์ สแวร์ หจก โทร. 0-2720-3372-4 ซู๊ตสปอร์ ต ร้ าน โทร. 0-3653-0785 ดวงพรสปอร์ ต ร้ าน โทร. 0-2216-7507 ดีไซน์ ร้ าน โทร. 0-4251-1908 ดีนสปอร์ ต โทร. 0-5422-5396 แดง-ปุ๊ย ดีไซน์ โทร. 0-2951-9613 ตาคลีศลิ ป์ โทร. 0-5626-2380 ไตเติล้ สปอร์ ต ร้ าน โทร. 0-5524-3262 นอร์ ทเทิร์นแฟคทอรี่ ซัพพลายส์ หจก โทร. 0-5323-2726 เชียงใหม่ นิวสปอร์ ต ร้ าน โทร. 0-5622-3106 รุ่ งจิตต์ สปอร์ ต โรงงาน โทร. 0-5621-2491 นครสวรรค์ เรด โคเมท จก บริษัท โทร. 0-2657-0959 ลัคกีส้ ปอต โทร. 0-2612-4933 ไลฟ์สไตล์ ไดเร็คท์ จก บริษัท โทร. 0-2260-6621 วินเนอร์ แมค ร้ าน โทร. 0-4351-2830 วินเนอร์ สปอร์ ต จก บริษัท โทร. 0-5322-7179 l

หมวดอุปกรณ์ กีฬา ขายปลีก

กาญจน์ อุปกรณ์ กีฬา ร้ าน โทร. 0-3451-1883 กิป๊ แอนด์ กอล์ ฟ ร้ าน โทร. 0-7622-4914

กิมชอง ห้ าง โทร. 0-4451-1309 กีฬา 99 สปอร์ ต โทร. 0-4381-1771 กีฬาเซ็นเตอร์ ร้ าน โทร. 0-3827-1965 กีฬาไทย 99 ร้ าน โทร. 0-7728-8688 กีฬาภัณฑ์ ร้ าน โทร. 0-4251-1726 กีฬาสปอร์ ต ร้ าน โทร. 0-4537-1176 กีฬาสยาม โทร. 0-3641-1896 กีฬาสิงห์ บุรี ร้ าน โทร. 0-3651-2393 แกรนด์ สปอร์ ต ร้ าน โทร. 0-3555-1166 จันทร์ ศริ ิ จก บริษัท โทร. 0-2381-1932 จิวสปอร์ ต ร้ าน โทร. 0-2898-5092 จีเอสเอฟสปอร์ ต จก บริษัท โทร. 0-7741-3729 จือพานิช ร้ าน โทร. 0-3242-5311 เจ เอส สปอร์ ต โทร. 0-4236-0877 เจริญการค้ า ร้ าน โทร. 0-5323-4392 เจริญชัยกีฬา ร้ าน โทร. 0-2463-0601 เจริญไทย ร้ าน โทร. 0-2233-2218 สามัคคีกีฬา 95 ร้ าน โทร. 0-7423-5872 สุพรรณสปอร์ ต ห้ าง โทร. 0-3550-0985 สุมาลี ร้ าน โทร. 0-3832-1136 สุราษฎร์ ถ้วยรางวัล ร้ าน โทร. 0-7728-8199 แสงฟ้ากีฬา ร้ าน โทร. 0-3651-1723 l

หมวดอุปกรณ์ กีฬา ขายส่ งและผู้ผลิต

ตะกร้ อนิยมไทย จก บริษัท โทร. 0-2428-4528 โทรสาร. 0-2428-4529 ชินโฮลดิง้ จก บริษัท โทร. 0-2390-1665-6 โทรสาร. 0-2391-5991 วินเนอร์ สปอร์ ต จก บริษัท โทร. 0-2314-1502, 0-2314-0578 โทรสาร. 0-2319-3414 ซี.โอ.บี. ครี เอทีฟ โปรดักส์ หจก. โทร. 0-2468-8887, 0-2877-2759 โทรสาร. 0-2468-4517 สเป็ คครี เอทีฟ จก บริษัท โทร. 0-2734-0592 โทรสาร. 0-2734-3695 เครื่ องกีฬาตรานกแก้ ว หจก โทร. 0-2287-1323 เครื่ องกีฬาตรานกแก้ ว หจก โทร. 0-2215-9126-7 ซี แอนด์ ออยล์ ฟิลด์ เซอร์ วสิ เซส จก บริษัท โทร. 0-3823-9628 มาราธอน (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2433-2872 มาราธอน (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2433-7992 มาราธอน (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2429-0180 ยังมา สปอร์ ตเทค จก บริษัท โทร. 0-2532-2518 โรงงานฟุตบอลล์ ไทยสปอร์ ตติง้ กู๊ดส์ จก บริษัท โทร. 0-2360-6422 โรงงานฟุตบอลล์ ไทยสปอร์ ตติง้ กู๊ดส์ จก บริษัท โทร. 0-2988-5303 ลีวัฒนานันท์ เทรดดิง้ จก บริษัท โทร. 0-2721-8754 ลีวัฒนานันท์ เทรดดิง้ จก บริษัท โทร. 0-2286-7989 สปอร์ ตแอธล่ อน (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2637-0500-2 แอลแมค อินเตอร์ เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-2237-2081-2 กราวกีฬา หจก โทร. 0-2214-0379

กรุ งเทพการช่ าง หจก โทร. 0-2872-6928 กัลยาสปอร์ ต โทร. 0-2245-7746 กีฬาตรานกแก้ ว หจก โทร. 0-2215-9126-7 กีฬาไทยพาณิชย์ จก บริษัท โทร. 0-2612-4124-7 กีฬาภัณฑ์ จก บริษัท โทร. 0-2214-1546 แกรนด์ มาร์ เก็ตติง้ จก บริษัท โทร. 0-2217-0079 แกรนด์ มาร์ เก็ตติง้ จก บริษัท เครื่ องกีฬาตราเหรี ยญทอง จก บริษัท โทร. 0-2215-0043-4 เครื่ องกีฬาโล่ ห์ชนะ หสน โทร. 0-2215-9131 จรุ งยนต์ ร้ าน โทร. 0-7552-9446 จอห์ นสัน เฮลธ์ เทค (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2751-9280 จินดาพานิช ร้ าน โทร. 0-3555-1482 จีเอสเอฟสปอร์ ต จก บริษัท โทร. 0-2313-4500 จีเอสเอฟสปอร์ ต จก บริษัท โทร. 0-2685-3859 ชิงชัยเทคโนโลยี จก บริษัท โทร. 0-2938-0928 ชินโฮลดิง้ จก บริษัท โทร. 0-2612-5509 ไทยสมัยสปอร์ ต ร้ าน โทร. 0-2291-8760 ธิม สปอร์ ต ร้ าน โทร. 0-2612-4552 นครสปอร์ ต-ชุดกีฬา ร้ าน โทร. 0-3425-3673 นครปฐม นารายณ์ ร้ าน โทร. 0-4271-1332 ฟิ ตเนส เฟิ รส์ ท (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2745-6040-6 เสถียรอุตสาหกรรม จก บริษัท โทร. 0-2812-6637-40 กทม เอาท์ เล็ทมอลล์ จก บริษัท โทร. 0-3251-3887 แอคทีฟ เนชั่น จก บริษัท โทร. 0-2744-2931-6 ฮาร์ สันสปอร์ ตติง้ กู๊ดส์ อินดัสตรี ส์ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-3238-9241 ไฮ้ เซ่ ง ฮวด (อาร์ เอส สปอร์ ต) ร้ าน โทร. 0-2223-4507 l

หมวดถ้ วยและโล่ รางวัล

ไทยโทรฟี่ ดอทคอม หจก. โทร. 0-2381-0906, 0-2391-9942 โทรสาร. 0-2391-5266 เซเว่ นดราก้ อน ซัพพลายส์ จก บริษัท โทร. 0-2451-1513-4 ไซน์ ดีไซน์ จก บริษัท โทร. 0-2501-1955-8 ถ้ วยรางวัลเจเคแอล จก บริษัท โทร. 0-2252-6490 ธนะพงศ์ ศลิ ป์ จก บริษัท โทร. 0-2881-9961-2 ธนะพงศ์ ศลิ ป์ จก บริษัท โทร. 0-2886-6955 บุญญศิลป์ (ลูกสาว) ร้ าน โทร. 0-2215-2076 พรี เมียร์ แกรนด์ อวอร์ ด จก บริษัท โทร. 0-2321-1321 สุวรรณประดิษฐ์ โทร. 0-2622-0775 ฐิตวิ ัลค์ การช่ าง ร้ าน โทร. 0-5353-5197 ล�ำพูน ดีไซเนอร์ สครี เอชั่น จก บริษัท โทร. 0-2573-6465 ถ้ วยรางวัลขอนแก่ น หจก โทร. 0-4332-1951 ถ้ วยรางวัลไทยโอลิมปิ ค จก บริษัท โทร. 0-2251-0787

๑ ใน การท่TOURIST&SPORT องเที่ยวและกีฬา 145


โทรฟี่ แอนด์ โฟโต้ กฟ ิ๊ (2005) จก บริษัท โทร. 0-2412-5833 โทรเฟี ย หจก โทร. 0-2960-0767-8 ไทยประเสริฐ ร้ าน โทร. 0-2622-0332 ไทยพิวเตอร์ อาร์ ต จก บริษัท โทร. 0-7445-1546-8 ประดิษฐ์ พร ร้ าน โทร. 0-2222-8789 สยามแฮนเมดดีไซน์ หจก โทร. 0-2726-8034-5 เสียงศักดิ์บล๊ อก ร้ าน โทร. 0-3879-0075 แสงทองถ้ วยรางวัล โทร. 0-2221-2912 หมิง หยัง ถ้ วยรางวัล โทร. 0-2451-2804-5 ออเธนทิค ดีไซน์ กรุ๊ ป จก บริษัท โทร. 0-2950-4763-4 ออเธนทิค ดีไซน์ กรุ๊ ป จก บริษัท โทร. 0-2615-7600-1 l

หมวดสนามกอล์ ฟ

บลูแซฟไฟร์ กอล์ ฟ แอนด์ รีสอร์ ท โทร. 0-3458-1227-30 โทรสาร. 0-3458-1292 BSC Driving Range สนามกอล์ฟ 18 หลุม โทร. 08-1344-8002, 0-3842-0766 ชลบุรี เดอะรอยัลกอล์ ฟ แอนด์ คันทรี คลับ โทร. 0-2738-1010 โทรสาร. 0-2738-0138 ชวนชื่นกอล์ ฟคลับ โทร. 0-2598-2839,0-2598-2878-9 โทรสาร. 0-2598-2879

146

กรุ งกวี จก บริษัท โทร. 0-2577-2892-3 กฤษดาเจนเนอรั ลกอล์ ฟคลับ จก บริษัท โทร. 0-2916-9901-2 กอล์ ฟบ้ านสวน จก บริษัท โทร. 0-2879-8753 เกรทเลคกอล์ ฟ แอนด์ คันทรี่ คลับ จก บริษัท โทร. 0-3862-2630 ขอนแก่ นไดร์ ว่ งิ เร้ นจ์ จก บริษัท โทร. 0-4334-4507 ซัมมิท วินด์ มลิ ล์ กอล์ ฟคลับ จก บริษัท โทร. 0-2316-9591-2 ซัมมิทไพน์ เฮิร์สทกอล์ ฟ แอนด์ คันทรี คลับ จก บริษัท โทร. 0-2516-9359-60 ซี พี เค อินเตอร์ เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-2416-5556-60 ทรานส์ ววิ กอล์ ฟ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2664-8000 ทรานส์ ววิ กอล์ ฟ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2736-1135-6 ทรานส์ ววิ กอล์ ฟ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2575-2465-8 ทรานส์ ววิ กอล์ ฟ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2231-2113-4

๑TOURIST&SPORT ใน การท่องเที่ยวและกีฬา

ทรานส์ ววิ กอล์ ฟ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2251-0181-6 ธนาซิตกี ้ อล์ ฟแอนด์ คันทรี คลับ โทร. 0-2336-1968 นนทรี ไดร์ ฟวิ่งเรนจ์ จก บริษัท โทร. 0-2681-8883 นอร์ ธปาร์ คกอล์ ฟ แอนด์ สปอร์ ตคลับ จก บริษัท โทร. 0-2955-0235 บางกอกกอล์ ฟ เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-2216-4715-6 บางกอกสปอร์ ตคลับ จก บริษัท โทร. 0-2501-2811-3 บางไทร คันทรี คลับ จก บริษัท โทร. 0-2712-5870 บางปูคันทรี่ คลับ จก บริษัท โทร. 0-2395-1824 ลากูน่าแกรนด์ จก บริษัท โทร. 0-7627-1573 ลาดพร้ าว ไดร์ ฟวิ่ง เรนจ์ โทร. 0-2538-1112 ล�ำลูกการี สอร์ ท จก บริษัท โทร. 0-2995-2300-4 เลกาซี่กอล์ ฟ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2914-1930-79 เลควูด คันทรี่ คลับ จก บริษัท โทร. 0-2312-6290-1 วังน�ำ้ มูล จก บริษัท โทร. 0-4531-7543 วี เอนเทอร์ เทน จก บริษัท โทร. 0-2250-1952-3

วี เอนเทอร์ เทน จก บริษัท โทร. 0-2658-1962 เวิร์น พี ที เรี ยลตี ้ จก บริษัท โทร. 0-2516-2013 เวิลด์ กรี นฟี คอม จก บริษัท โทร. 0-2539-2210-3 ศรี โรจน์ กอฟ์ลไดร์ ว่ งิ แลนด์ โทร. 0-3868-1573 สนามกอล์ ฟเกียรติธานี คันทรี คลับ โทร. 0-2707-1700-3 สปอร์ ตไลน์ (1994) จก บริษัท โทร. 0-2617-4239 สโมสรกอล์ ฟค่ ายรั ตนรั งสรรค์ โทร. 0-7782-0009 สโมสรกอล์ ฟทหารบก โทร. 0-2521-4050 l

หมวดเบ็ดเตล็ด

ร้ าน ศ.พิศษิ ฐ์ สุขมะโน ทรงไทย โทร. 08-9505-6613, 08-6060-0121 โรงปุ๋ยอินทรี ย์ E.D.ดอกลูกดก โทร. 08-1303-2411, 0-3427-7015 กิ่งแก้ วก่ อสร้ าง หจก. โทร. 0-3244-7350, 08-1880-6404 โทรสาร 0-3256-2077 คิง เพาเวอร์ โพลีกล๊ าส จก บริษัท โทร. 0-2755-4600, 08-9773-3222, 08-1712-3777, 08-1332-2227 (เฮียเล้ง) โทรสาร 0-2762-0935-7


๑ ใน การท่องเที่ยวและกีฬา  

ฉบับแนะนำ ที่พัก ร้านอาหาร สถานบันเทิง สปา กิจกรรมการท่องเที่ยว ของฝากสินค้า OTOP ทำเนียบสินค้าและบริการ

๑ ใน การท่องเที่ยวและกีฬา  

ฉบับแนะนำ ที่พัก ร้านอาหาร สถานบันเทิง สปา กิจกรรมการท่องเที่ยว ของฝากสินค้า OTOP ทำเนียบสินค้าและบริการ

Advertisement