Page 1


40

แนะน�ำสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์ 42 บทวิเคราะห์ดวงเมือง 2560 โดย ซินแสเข่ง หมอดูเข็มทิศทองค�ำ 46 นานาทรรศนะ ดร.สมศักดิ์ โตรักษา เจ้าของและประธานค่ายสมพล โตรักษา 48 แนะน�ำค่ายลูกเสือ TIGER CAMP ลพบุรี 50 นานาทรรศนะ คุณฉัตรชัย วีระวงศ์ กรรมการผู้จัดการ DINO SEA WORLD PARK 53 แนะน�ำ ศูนย์ฝึกหัดขับรถยนต์ วาเลนไทน์ 54 ข่าวและนโยบายด้านการศึกษา : แนะน�ำ รมว.กระทรวงศึกษาธิการ การศึกษาไทยในยุค Thailand 4.0 บทบาทของมหาวิทยาลัยต่อ Thailand 4.0 3 เมกะเทรนด์ด้านการศึกษา 2017 62 คอลัมภ์พิเศษ : หาโรงเรียนให้ลูก!

16

“พระผู้ทรงเป็นครูของแผ่นดิน”

31

แนะน�ำสถานศึกษา

33

บทความพิเศษ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล

บทความเทอดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Mooltripakdee International School โดย สุดาวัลย์ นพวิสุทธิสกุล

36

โลกยุคดิจิตอล Digital Age บทความโดย โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา

38

พร้อมเข้าสู่การเรียนรู้แห่งอนาคตในรั้ว

“เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ”

Business&Education ๑ ใน...การศึกษา 15


พระผู้ทรงเป็น

‘ครูของแผ่นดิน’

เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าตลอดรัชสมัย ๗๐ ปีที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย เดชทรงครองราชย์ พระองค์ทา่ นทรงประกอบพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆ นานับประการ และพระราช กรณียกิจด้านการศึกษาพระองค์ทา่ นก็ทรงตระหนักถึงความส�ำคัญของ การศึกษาเป็นอย่างมาก เพราะ ทรงถือว่า “การศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาชีวิตมนุษย์” ดังจะเห็นได้จากพระบรมราโชวาทที่ พระราชทานแก่คณะครูและนักเรียน ณ ศาลาดุสิดาลัย เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ และเมื่อ วันที่ ๑๓ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๑๘ รวมทัง้ ทีพ ่ ระราชทานในพิธพ ี ระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย ขอนแก่น เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๙ มีความตามล�ำดับดังนี้ “…การศึกษาเป็นปัจจัยในการสร้างและพัฒนาความรู้ ความคิด ความประพฤติ และคุณธรรมของบุคคล…” “…ปัจจัยทีส่ ำ� คัญประการหนึง่ ของทัง้ ชีวติ และส่วนรวม คือ การศึกษาซึง่ เป็นรากฐานส่งเสริมความเจริญมัน่ คงเกือบทุกอย่าง ในบุคคล และประเทศชาติ…” “…การศึกษาเป็นเครื่องมือที่ส�ำคัญในการพัฒนาบุคคลให้มีคุณภาพ ให้เป็นทรัพยากรทางปัญญาที่มีค่าของชาติ…” “…งานด้านการศึกษาเป็นงาน ส�ำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของชาติ เพราะความเจริญและความเสื่อมของชาตินั้น ขึ้นอยู่กับการ ศึกษาของชาติเป็นข้อใหญ่ ตามข้อเท็จจริงที่ทราบกันดีแล้ว ระยะนี้บ้านเมืองของเรามีพลเมืองเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งมีสัญญาณ

16 Business&Education ๑ ใน...การศึกษา


บางอย่างเกิดขึ้นด้วยว่า พลเมืองของเราบางส่วนเสื่อมทรามลง ไปในความประพฤติและจิตใจ ซึง่ เป็นอาการทีน่ า่ วิตก ถ้าหากยัง คงเป็นอยู่ต่อไป เราอาจจะเอาตัวไม่รอด ปรากฏการณ์เช่นนี้ นอกจากเหตุอนื่ แล้ว ต้องมีเหตุมาจากการจัดการศึกษาด้วยอย่าง แน่นอน เราต้องจัดงานด้านการศึกษาให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น…” พระบรมราโชวาทที่อัญเชิญมานี้แสดงให้เห็นถึงพระ ราชด�ำริทเี่ ล็งเห็นความส�ำคัญของ การศึกษา ทัง้ ยังพระราชทาน พระราชด�ำริให้เห็นว่าประเทศชาติจะพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าได้ ก็ดว้ ยการพัฒนาบุคคลของชาติให้มคี ณุ ภาพโดยการให้การศึกษา การศึกษาในระบบโรงเรียน พระราชกรณียกิจใน ส่วนที่เกี่ยวกับการศึกษาในระบบ โรงเรียนนั้น เริ่มจากใน พ.ศ. ๒๔๘๙ พระบาทสมเด็จพระปร มินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้ง โรงเรียนขึ้นส�ำหรับพระราชโอรสและพระราชธิดา บุตรข้าราช บริพารในพระราชวัง ตลอดโรงเรียนร่มเกล้าจนเปิดโอกาสให้ บุ ค คลทั่ ว ไปได้ ร ่ ว มเรี ย นด้ ว ย และเมื่ อ พระองค์ ไ ด้ เ สด็ จ พระราชด�ำเนินเยี่ยมราษฎรและหน่วยปฏิบัติการทหาร ต�ำรวจ ตามบริเวณชายแดนทุรกันดารอยู่เนืองๆ ท�ำให้ทรงทราบถึง ปัญหาการขาดแคลนทีเ่ รียนของเด็กและเยาวชน อันเนือ่ งมาจาก การให้บริการของรัฐไม่ทั่วถึง และมีปัญหาเรื่องการแตกแยกใน อุดมการณ์ทางการเมือง ท�ำให้เยาวชนบางส่วนขาดโอกาส ทางการศึกษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั จึงมีพระราชด�ำริให้ ทหารช่ ว ยก่ อ สร้ า งโรงเรี ย น เพื่ อ ให้ ท หารมี ส ่ ว นช่ ว ยเหลื อ ประชาชนด้านการศึกษา ตามโอกาสอันควร โดยให้แม่ทัพภาค เป็นแกนน�ำในการก่อสร้างโรงเรียนในเขตพืน้ ทีท่ รี่ บั ผิดชอบ และ พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ สนับสนุนการก่อสร้าง โรงเรียน พระราชทานนามว่า “โรงเรียนร่มเกล้าฯ” นอกจากนั้น ยังได้พระราชทานพระราชทรัพย์เพื่อร่วมสร้างโรงเรียนต�ำรวจ ตระเวน ชายแดน ส�ำหรับชาวไทยภูเขาที่อาศัยอยู่ในดินแดน ทุรกันดารห่างไกลการคมนาคม ซึ่งมีชื่อเรียกว่า “โรงเรียนเจ้า พ่อหลวงอุปถัมภ์” อนึ่งพระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงปัญหาของ เยาวชนทีค่ รอบครัวประสบปัญหาเดือด ร้อนจากสาธารณภัย ภัย ธรรมชาติ จึงทรงพระเมตตารับอุปถัมภ์ ให้กำ� ลังใจแก่เยาวชนที่ ขาดแคลนเหล่านี้ อันได้แก่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์และ โรงเรียนสงเคราะห์เด็กยากจน

โรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ หมายถึงโรงเรียนที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหา ภู มิ พลอดุ ล ยเดชทรงรั บ ไว้ ใ นพระบรมราชู ป ถั มภ์ ด้ ว ยการ พระราชทานพระราชทรัพย์ชว่ ยเหลือ และให้ความอุปถัมภ์ หรือ ทรงให้คำ� แนะน�ำ ทัง้ ยังได้เสด็จพระราชด�ำเนินไปเยีย่ มเยียนและ พระราชทานพระบรมราโชวาทเพื่อ สนับสนุนและเป็นก�ำลังใจ

แก่ครูและนักเรียนเป็นประจ�ำ จึงเรียกโรงเรียนประเภทนี้ว่า “โรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์” โรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ มีทั้งโรงเรียนของรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน เช่น โรงเรียน จิตรลดา โรงเรียนราชวินิต โรงเรียนวังไกลกังวล โรงเรียนราช ประชาสมาสัย โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย โรงเรียนเพื่อลูก หลานชนบท โรงเรียนร่มเกล้า ฯลฯ การศึกษานอกระบบโรงเรียน ส�ำหรับการศึกษาของประชาชนชาวไทยที่อยู่นอกระบบ โรงเรียน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชทรง เห็นความส�ำคัญของการศึกษาส�ำหรับประชาชนที่ อยู่ในชนบท เป็นอย่างมาก ทรงริเริ่มตั้ง “ศาลารวมใจ” ตามหมู่บ้านชนบท เพือ่ ให้ประชาชนได้ใช้เป็นทีอ่ า่ นหนังสือ โดยพระราชทานหนังสือ ประเภทต่างๆ แก่ห้องสมุด “ศาลารวมใจ” นอกจากนั้นมีพระ ราชด�ำริ จัดท�ำโครงการพระดาบส เมือ่ พ.ศ. ๒๕๑๙ ศาลารวมใจ “อาศรมของพระดาบส” เป็นพระราชกรณียกิจทีพ่ ระองค์ ทรงห่วงใยประชาชนนอกระบบโรงเรียนที่พลาดโอกาส ในการ ศึกษา เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานแก่ประชาชนที่มี ความรักวิชาการ ใฝ่หาความรู้ใส่ตนเองแต่ไม่สามารถหาที่เรียน ได้อาจเนือ่ งจากการขาดแคลนทุน ทรัพย์ จึงมีพระราชด�ำริให้การ ศึกษาแก่ประชาชนประเภทนี้ ให้มีลักษณะเดียวกับการศึกษาใน สมัยโบราณ ทีผ่ ตู้ อ้ งการหาวิชาต้องดัน้ ด้นไปหาพระอาจารย์ ซึง่ เป็นพระดาบสมีส�ำนักอยู่ในป่า แล้วฝากฝังตัวเป็นศิษย์ ส�ำหรับ อาศรมของพระดาบสหรือส่วนใหญ่เรียก “โรงเรียนพระดาบส” ใช้สถานทีข่ องส�ำนักพระราชวัง ณ ๓๘๔-๓๘๙ ถนนสามเสน รับ สมัครผู้เรียนไม่จ�ำกัดเพศ วัย วุฒิ ความรู้หรือฐานะ เปิดสอน ครั้งแรกเมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๑๙ นักศึกษาที่เรียนส�ำเร็จการ โรงเรียนพระดาบส มีความรูค้ วามสามารถประกอบอาชีพได้ตาม วิชาที่ต้องการ ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาในโรงเรียนพระดาบสมีทั้ง ต�ำรวจ ทหาร พลเรือน และทหารผ่านศึกทีท่ พุ พลภาพ ครูผสู้ อน ส่วนมากเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ อาสาสมัคร โดยถือว่าการสอนวิชา ความรู้ให้ศิษย์เป็นวิทยาทาน ไม่คิดค่าตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น Business&Education ๑ ใน...การศึกษา 17


ส�ำหรับการศึกษาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหา ภูมพิ ลอดุลยเดชพระราชทานแก่ประชาชนนอกระบบ โรงเรียนนัน้ ได้แก่ ในขณะที่พระองค์เสด็จแปรพระราชฐานไปยังต่างจังหวัด ทุกภาค เฉลีย่ ภาคละ ๑ เดือนครึง่ ระหว่างทีท่ รงเยีย่ มเยียนราษฎร ไต่ถามถึงทุกข์สุข และปัญหาต่างๆ ในการด�ำรงชีพ แนวทางที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงใช้คอื พระราชทานพระราชด�ำริ ในลักษณะของการแก้ไขปัญหาและพัฒนาในพื้นที่ที่ประสบกับ ปัญหานัน้ ๆ ในขณะเดียวกันก็ใช้พนื้ ทีน่ นั้ ๆ เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้า และให้ความรู้แก่ประชาชนผู้สนใจทุกหมู่เหล่า ไม่ว่าจะเป็นใน ลักษณะทัง้ ในระบบ นอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย ทัง้ นีส้ บื เนือ่ งมาจากพระราชประสงค์ทที่ รงมุง่ หวังพัฒนาความเป็น อยู่ของ ราษฎร ให้สามารถช่วยเหลือพึ่งตนเองได้ ทรงพิจารณา เห็นว่าการได้เรียนรู้และพบเห็นด้วยประสบการณ์ของตนเองนั้น เป็น วิธกี ารหนึง่ ของการสร้างการเรียนรูใ้ นการพัฒนาชนบท ด้วย เหตุนจี้ งึ มีพระราชด�ำริให้จดั ตัง้ “ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาอันเนือ่ งมา จากพระราชด�ำริ” โดยให้ท�ำหน้าที่เสมือน “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ ทีม่ ชี วี ติ ” เพือ่ เป็นศูนย์รวมของการศึกษาค้นคว้า ทดลองวิจยั และ แสวงหาแนวทางและวิ ธี การพั ฒ นาด้ า นต่ า งๆ ที่ เ หมาะสม สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม และการประกอบอาชีพของราษฎร ที่อาศัยอยู่ในภูมิประเทศนั้นๆ และเมื่อค้นพบพิสูจน์ ได้ผลแล้วก็ จะน�ำผลที่ได้ไป “พัฒนา” สู่ราษฎรในหมู่บ้านใกล้เคียงจนกระทั่ง ขยายผลแผ่กระจายวงกว้างออกไปตามล�ำดับ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ มีอยู่ ทั้งหมด ๖ ศูนย์ กระจายอยู่ในภาคต่างๆ ทั้ง ๔ ภาค ดังนี้คือ ๑. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระ ราชด�ำริ ตัง้ อยูท่ อี่ ำ� เภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส เป็นศูนย์ ที่มีเป้าหมายในด้านการศึกษาวิจัย ดินพรุในภาคใต้ ให้สามารถ น�ำมาใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรมให้ได้มากที่สุด ๒. ศู น ย์ ศึ ก ษาการพั ฒ นาภู พ านอั น เนื่ อ งมาจากพระ ราชด�ำริ ตั้งอยู่ที่อ�ำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร เป็นศูนย์ ที่ มี เ ป้ า หมายในด้ า นพั ฒ นาอาชี พ ต่ า ง ๆ ทั้ ง ทางเกษตร อุตสาหกรรมในครัวเรือนและการพัฒนาหมู่บ้านตัวอย่าง ๓. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจาก พระราชด�ำริ ตั้งอยู่ที่อ�ำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เป็นศูนย์ที่มี เป้าหมายในการศึกษา ค้นคว้าเพื่อพัฒนา ปรับปรุง สภาพ แวดล้อมด้านประมงชายฝั่งเพื่อให้เกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิต เพื่อการพึ่ง ตนเองในระยะยาว ๔. ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อนั เนือ่ งมาจากพระ ราชด�ำริ ตัง้ อยูท่ อี่ ำ� เภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ งานหลักของ ศูนย์คือการศึกษา ค้นคว้าเกี่ยวกับรูปแบบที่เหมาะสมของการ พัฒนาพื้นที่ต้นน�้ำล�ำธาร เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจ รวมทั้งรูป แบบการพัฒนาต่างๆ ทีท่ ำ� ให้เกษตรกรพึง่ ตนเองได้โดยไม่ทำ� ลาย สภาพแวดล้อม

18 Business&Education ๑ ใน...การศึกษา

๕. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระ ราชด�ำริ ตั้งอยู่ที่อ�ำเภอชะอ�ำ จังหวัดเพชรบุรี ศูนย์นี้มุ่งเน้นการ ศึกษาแนวทาง วิธีการที่จะพัฒนาฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรม โดย พยายามหาวิธกี ารจะให้เกษตรกรมีสว่ นในการปลูก ปรับปรุง และ รักษาสภาพป่าพร้อมกับมีรายได้ และผลประโยชน์จากป่าด้วยใน ขณะเดียวกัน ๖. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระ ราชด�ำริ ตัง้ อยูท่ อี่ ำ� เภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา งานหลัก คือการค้นคว้า ทดลอง สาธิตเกี่ยวกับการพัฒนาที่ท�ำกินของ ราษฎรให้มคี วามอุดมสมบูรณ์ โดยมีวตั ถุประสงค์หลักในการเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตของพืชหลายชนิด โครงการสารานุกรมไทยส�ำหรับเยาวชน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรง พระราชด�ำริวา่ หนังสือประเภทสารานุกรมนัน้ บรรจุสรรพวิชาการ อันเป็นสาระไว้ครบทุกแขนง เมื่อมีความต้องการหรือพอใจจะ เรียนรู้เรื่องใดก็สามารถค้นหาอ่านทราบโดย สะดวก นับว่าเป็น หนังสือที่มีประโยชน์เกื้อกูลการศึกษา เพิ่มพูนปัญญาด้วยตนเอง ของประชาชนอย่างส�ำคัญ โดยเฉพาะในยามที่มีปัญหาการ ขาดแคลนครูและทีเ่ ล่าเรียนเช่นขณะนี้ หนังสือสารานุกรมจะช่วย คลีค่ ลายให้บรรเทาเบาบางลงได้เป็นอย่างดี จึงมีพระราชด�ำรัสให้ ตั้งโครงการสารานุกรมไทย ส�ำหรับเยาวชนฯ ตั้งแต่พุทธศักราช ๒๕๑๑ ซึง่ ด�ำเนินการสร้างหนังสือสารานุกรมฉบับใหม่อกี ชุดหนึง่ มีความมุ่งหมายที่จะน�ำวิชาการแขนงต่าง ๆ ที่ควรศึกษา ออก เผยแพร่แก่เยาวชนให้แพร่หลายทัว่ ถึงเพือ่ เยาวชนจักได้หาความ รู้ช่วยตัว เอง ได้จากการอ่านหนังสือ และเพื่อให้ได้ประโยชน์อัน กว้างขวางยิ่งขึ้น ทรงก�ำหนดหลักการท�ำค�ำอธิบายเรื่องต่างๆ แต่ละเรื่องเป็นสามตอนหรือสามระดับส�ำหรับให้เด็กรุ่นเล็กอ่าน เข้าใจได้ระดับหนึ่ง ส�ำหรับเด็กรุ่นกลางอ่านเข้าใจได้ระดับหนึ่ง และส�ำหรับเด็กรุ่นใหญ่รวมถึงผู้ใหญ่สนใจอ่านได้อีกระดับหนึ่ง เพื่ออ�ำนวยโอกาสให้บิดามารดาสามารถใช้หนังสือนั้นเป็นเครื่อง มือแนะน�ำวิชา แก่บุตรธิดาและให้พี่แนะน�ำวิชาแก่น้องเป็นล�ำดับ กันลงไป นอกจากนั้น เมื่อเรื่องหนึ่งเรื่องใดมีความเกี่ยวพันต่อ


เนื่องถึงเรื่องอื่นๆ ก็ให้อ้างอิงถึงเรื่องนั้นๆ ด้วยทุกเรื่องไป ด้วย ประสงค์จะให้ผศู้ กึ ษาทราบตระหนักว่าวิชาการแต่ละสาขามีความ สัมพันธ์ เกี่ยวเนื่องถึงกัน พึงจะศึกษาให้ครบถ้วนทั่วถึง โดยได้มี การจัดแบ่งวิทยาการของสารานุกรมไทยส�ำหรับเยาวชนออกเป็น ๔ สาขา คือ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ และ มนุษยศาสตร์ พร้อมกับก�ำหนดหัวข้อเรื่อง และวิทยากรผู้เขียน เรื่องต่าง ๆ ของแต่ละสาขาวิชา และในปัจจุบันได้มีการจัดพิมพ์ สารานุกรมไทยส�ำหรับเยาวชนแล้ว รวม ๒๖ เล่ม ทุนพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชทรงสน พระราชหฤทัยในด้านการศึกษาอย่างลึกซึง้ ทรงมองซึง้ ถึงปัญหา และแนวทาง ตลอดจนพร้อมที่จะทรงบ�ำเพ็ญพระราชกรณียกิจ สนับสนุนการศึกษาในทุกๆ ด้าน ทรงทราบดีว่าเด็กและเยาวชน ของไทยมิได้ขาดสติปัญญาที่จะเล่าเรียน แต่ด้อยโอกาสและ ขาดทุนทรัพย์ และอีกประการหนึง่ ก็คอื ทรงตระหนักถึงความเจริญ ก้าวหน้าทางวิชาการ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จะมามีบทบาท และอิทธิพลต่อแนวคิด จิตใจ และการด�ำเนินชีวิตของประชาชน อย่างมาก การจะก้าวให้ทันวิวัฒนาการและความเจริญสมัยใหม่ เหล่านี้ ในหลวงส่วนหนึ่งจ�ำเป็นต้องส่งคนไปศึกษาและดูงานใน ประเทศที่พัฒนาแล้ว เพื่อน�ำความรู้มาเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์

และก่อให้เกิดการพัฒนาในวิทยาการ ต่าง ๆ ของประเทศ พร้อม กับจัดเตรียมความรู้ขั้นพื้นฐาน ส�ำหรับผู้ที่จะเข้ามารองรับความ รู้เหล่านั้น จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราช ทรัพย์สว่ นพระองค์เพือ่ ก่อตัง้ กองทุนการศึกษาขัน้ หลายทุน ตัง้ แต่ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ซึ่งการให้ทุน แต่ละทุนได้มีวัตถุประสงค์แตกต่างกันไป ดังนี้ ๑. ทุนมูลนิธิ “ภูมิพล” ตั้งแต่พุทธศักราช ๒๔๙๕ เป็นต้นมา พระบาทสมเด็จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว ได้ พ ระราชทานทรั พ ย์ ส ่ ว นพระองค์ จ� ำ นวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ตั้งเป็นทุน “ภูมิพล” ขึ้น เพื่อเก็บดอกผลพระราชทานเป็นทุนแก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ผู้เรียนดี แต่ขัดสนทุนทรัพย์ ทุนนี้จะ ให้แก่นักศึกษาคนละ ๒๐๐ บาท ต่อเดือน เป็นเวลา ๑ ปี (พระเจ้าอยู่หัวของเราฯ (๑๓), หน้า ๓๒) นอกจากนี้ได้พระราชทานทุนการศึกษาให้แก่บัณฑิตที่ สอบได้คะแนนยอดเยี่ยมใน สาขาวิชาต่าง ๆ ของจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อเป็นรางวัลแก่ นิสิตนักศึกษาที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์เป็นประจ�ำทุกปี ทัง้ นีเ้ พือ่ เป็นการส่งเสริมก�ำลังใจ และการศึกษาของนิสติ นักศึกษา ให้ มี ค วามมานะอุ ต สาหะต่ อ การศึ ก ษามากขึ้ น และยั ง ได้ พระราชทานเป็นรางวัลด้านอื่นๆ อีกด้วย อาทิ การแต่งหนังสือ Business&Education ๑ ใน...การศึกษา 19


การแต่งเรียงความ ต่อมาได้พระราชทานทุนขยายไปยังมหาวิทยา ลัยอืน่ ๆ ดังในคราวเสด็จพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ (วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตรเดิม) เมื่อ วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ ส่วนพระองค์จ�ำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท ตั้งเป็นทุนมูลนิธิ “ภูมิพล) และได้ตราระเบียบลงวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๑ แบ่งเป็นทุน ๒ ประเภท ได้แก่ (ก) ทุนประเภทช่วยเหลือการศึกษา (ข) ทุนประเภทช่วยเหลือการท�ำปริญญานิพนธ์หรือการ วิจัย ๒. ทุนมูลนิธิ “อานันทมหิดล” พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรง ตระหนักว่าประเทศไทยเราต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญ ในวิชาเทคนิค ชั้นสูง เพื่อมาช่วยพัฒนาประเทศมากขึ้น จึงควรส่งเสริมนิสิต นักศึกษา ทีม่ คี วามสามารถอย่างยอดเยีย่ มให้มโี อกาสไปศึกษาต่อ ในวิชาชั้นสูงบางวิชา ณ ต่างประเทศ เมื่อส�ำเร็จแล้วได้ท�ำงาน เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เรียนมาต่อไป จึงโปรดเกล้าฯ ให้ ทดลองด�ำเนินการด้วยการพระราชทาน “ทุนอานันทมหิดล” ในปี พ.ศ. ๒๔๙๘ แก่นักศึกษาแพทย์ตามรอยพระบาทสมเด็จพระมหิ ตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และเพื่อเป็น พระบรมราชานุสรณ์แด่สมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช พระบาท สมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ต่อมาทรงเห็นว่าได้ผล สมพระราชประสงค์ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จดทะเบียน ตราสารทุนอานันทมหิดล เป็น “มูลนิธิอานันทมหิดล” เมื่อวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๒ โดยพระราชทานทุนเริ่มแรกจ�ำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท มีผู้ได้รับพระราชทานทุนสาขาแพทยศาสตร์ ใน ขณะนั้น ๓ ราย และต่อมาเนื่องจากความต้องการผู้เชี่ยวชาญใน วิชาแขนงอื่นมีมากขึ้น จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ขยาย งานของมูลนิธิฯ พระราชทานทุนการศึกษาสาขาวิชาอื่นต่อไป (ฉัตรมงคลร�ำลึก ๒๕๒๐ (๔๗), หน้า ๔๖-๔๘) ปัจจุบันทุนมูลนิธิ

20 Business&Education ๑ ใน...การศึกษา

“อานั น ทมหิ ด ล” ได้ ข ยายขอบเขตการ พระราชทานทุนแก่นักศึกษาสาขาต่างๆ คือ สาขาแพทยศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ สาขา วิ ศ วกรรมศาสตร์ สาขาเกษตรศาสตร์ นิ ติ ศ าสตร์ เศรษฐศาสตร์ รั ฐ ศาสตร์ สังคมวิทยา วารสารศาสตร์ และอักษรศาสตร์ โดยมี ค ณะกรรมการประจ� ำ แต่ ล ะสาขาคั ด เลือกบัณฑิตทีม่ คี วามสามารถยอดเยีย่ มแต่ละ สาขาดั ง กล่ า วไปศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม ณ ต่ า ง ประเทศ เพื่ อ จะได้ ก ลั บ มาท� ำ งานเป็ น ผู ้ เชี่ยวชาญในวิชาที่ได้ศึกษามาตามพระราช ประสงค์ แต่ทั้งนี้ไม่มีสัญญาผูกมัดว่าผู้ได้รับ พระราชขทานทุนจะต้องกลับมาปฏิบตั ิ งานอย่างใดอย่างหนึง่ ตาม เวลาทีก่ ำ� หนด เพราะมีพระราชประสงค์จะให้ผรู้ บั ทุนได้เกิดความ ส�ำนึกรับผิดชอบเอง แต่ผรู้ บั ทุนทุกรายก็ได้กลับมาปฏิบตั งิ านเป็น คุณประโยชน์แก่บ้านเมืองสมพระ ราชประสงค์ด้วยดี ๓. ทุนเล่าเรียนหลวง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระ ราชประสงค์ให้ฟื้นฟู “ทุนเล่าเรียนหลวง” (King’s Scholarspip) ทีพ่ ระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้รเิ ริม่ พระราชทาน ทุนให้นักเรียนไปเรียนต่อต่างประเทศ ด้วยการจัดสอบแข่งขัน อย่างเป็นทางการเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๐ และได้พระราชทานทุนเล่า เรียนหลวงสืบต่อเนื่องกันมาจนถึงรัชกาลพระบาทสมเด็น พระ ปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั เมือ่ มีการเปลีย่ นแปลงการปกครองจึงยุตไิ ปใน พ.ศ. ๒๔๗๖ ครั้นมาถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบนั มีพระราชปรารภ ฟืน้ ฟูการให้ “ทุนเล่าเรียนหลวง” ขึ้นใหม่ โดยการประกาศใช้ “ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยทุนเล่าเรียน หลวง พ.ศ. ๒๕๐๘” ทุนเล่าเรียนหลวงเป็นทุนพระราชทานแก่ นักเรียนที่สอบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรของ กระทรวงศึกษาธิการได้คะแนนดีเยีย่ มปีละ ๙ ทุน คือ แผนกศิลปะ ๓ ทุน แผนกวิทยาศาสตร์ ๓ ทุน และแผนกทั่วไป ๓ ทุน ให้ไป ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในต่างประเทศ และไม่มีข้อผูกมัดที่จะ ต้องกลับมารับราชการ ๔. ทุนการศึกษาสงเคราะห์ในมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรง พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ก่อตั้ง “มูลนิธิราชประชานุเคราะห์” ใน ความหมายว่า “พระราชา” และ “ประชาชน” อนุเคราะห์ซึ่งกัน และกัน อันเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างพระมหา กษัตริย์กับประชาชนว่าไม่สามารถแยกออกจากกันได้ และทรง พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อยู่ใน “พระบรมราชูปถัมภ์” โดยจด ทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ เพื่อ หาดอกผลสงเคราะห์เด็กที่ครอบครัวต้องประสบวาตภัยภาคใต้


และขาดผู้อุปการะเลี้ยงดูรวมทั้งช่วยเหลือราษฎรผู้ซึ่งประสบ สาธารณภัยทั่วประเทศด้วย โดยได้ประเดิมทุน ๓ ล้านบาท งานส�ำคัญของมูลนิธริ าชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ก็ คือ การช่วยสร้างอาคารเรียน หรือสร้างโรงเรียนขึ้นใหม่ และขอ พระราชทานนามโรงเรียนว่า “โรงเรียนราชประชานุเคราะห์” โดย โรงเรียนแรกก�ำเนิดที่บ้านปลายแหลม ต�ำบลแหลมตะลุมพุก อ�ำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไม่มีเลขหมาย เพราะ เหตุวา่ แหลมตะลุมพุกเป็นต้นเหตุเกิดการพระราชทานมูลนิธฯิ ขึน้ ต่อมาจึงได้มหี มายเลข ปัจจุบนั มีอยู่ ๓๐ โรง นอกจากนีย้ งั ได้ทรง พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดทุนการศึกษาสงเคราะห์แก่เด็กและ เยาวชนที่ก�ำลังอยู่ในวัยศึกษาและประสบสาธารณภัยหรือได้รับ ความทุกข์ยากเดือดร้อนประการอืน่ ทีท่ างราชการอาจเข้าไปไม่ถงึ หรือขัดต่อระเบียบหลักเกณฑ์ของทางราชการ ๕. ทุนมูลนิธริ าชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์ และ มูลนิธิโรงเรียนราชประชาสมาสัย เมือ่ พ.ศ. ๒๔๙๙ โรคเรือ้ นก�ำลังระบาดอยู่ในประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุขและองค์การอนามัยโลกได้ตกลงกันว่าจะ พยายามขจัดให้หมดสิ้นไป จากประเทศไทยในระยะเวลา ๑๒ ปี และเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข ได้กราบบังคมทูลพระกรุณา ว่า จะก�ำจัดโรคเรื้อนให้หมดภายในเวลา ๑๐ ปีได้ ถ้ามีสถาบัน ค้นคว้าและวิจัย ซึ่งต้องใช้เงิน ๑ ล้านบาท พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยูห่ วั จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กอ่ สร้างสถาบันวิจยั ค้นคว้าเรือ่ งโรคเรือ้ น ณ อ�ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ใน พ.ศ. ๒๕๐๑ พระราชทานนามสถาบันนัน้ ว่า “ราชประชาสมาสั ย” ต่อมากระทรวงสาธารณสุขได้ขอจัดตั้งเป็น “มูลนิธิราชประชา สมาสัย” และได้ขอพระราชทานพระมหากรุณาให้ทรงรับมูลนิธินี้ ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีพระราชกระแสตอบมาเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๔ ว่า ถ้าจะขอให้อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิจะต้องเพิ่มวัตถุประสงค์ขึ้นอีกข้อหนึ่งว่าจะจัดตั้งโรงเรียน ส�ำหรับ บุตรผู้ป่วยที่เลี้ยงแยกจากบิดามารดาแต่แรกเกิด พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรง

พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ ส่วนพระองค์แก่มูลนิธิราชประชาสมาสัย จัดสร้างโรงเรียนประจ�ำ ส�ำหรับบุตรผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ น และให้การบริหารโรงเรียนขึน้ ต่อมูลนิธิ ราชประชาสมาสัย ซึ่งต่อมาได้ขอพระบรมราชานุญาต แยกจาก มูลนิธิเดิมมาจดทะเบียนเป็นมูลนิธิโรงเรียนราชประชาสมาสัยใน พระบรมราชูปถัมภ์ ๖. ทุนนวฤกษ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรง พระกรุ ณาริ เ ริ่ ม ก่ อ ตั้ ง “ทุ น นวฤกษ์ ” ในมู ล นิ ธิ ช ่ ว ยนั ก เรี ย น ขาดแคลนในพระบรมราชูปถัมภ์ เพือ่ ช่วยให้นกั เรียนทีข่ าดแคลน ทุนทรัพย์แต่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี ได้มีโอกาสเข้ารับ การศึกษาต่อในระดับต่าง ๆ ทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา ฝึกหัดครู และอุดมศึกษา ด้วยทรงสละพระราชทรัพย์ ส่วนพระองค์ เป็นทุนริเริม่ ๕๑,๐๐๐ บาท และจากผูบ้ ริจาคทรัพย์ โดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุน ก่อสร้างโรงเรียนตามวัดในชนบท ทัง้ ระดับ ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพือ่ สงเคราะห์เด็กยากจน และก�ำพร้าให้มสี ถานทีส่ ำ� คัญส�ำหรับศึกษาเล่าเรียน โดยอาราธนา พระภิกษุเป็นครูสอนวิชาสามัญศึกษาที่ ไม่ขัดต่อพระวินัยและ อบรม ศีลธรรม เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศาสนากับการ ศึกษาแก่เด็กทีจ่ ะได้เป็นพลเมือง ดีของประเทศชาติในอนาคตต่อ ไป ๗. ทุนการศึกษาพระราชทานแก่นักเรียนเฉพาะกรณี ๗.๑ ทุนพระราชทานแก่นักเรียนชาวเขา ๗.๒ ทุนพระราชทานแก่นักเรียนเฉพาะสถานศึกษา พระ ราขทานปริญญาบัตร ๗.๓ รางวัลพระราชทานแก่นักเรียนและโรงเรียนดีเด่น พิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้ส�ำเร็จการศึกษา ในทุกๆ ปี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลย เดช สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศา นุวงศ์จะเสร็จพระราชด�ำเนินไปยังสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เพื่อ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�ำเร็จการศึกษา แม้ พระราช กรณียกิจนี้จะเป็นภาระแก่พระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์มาก แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ก็มพี ระราชกระแสรับสัง่ ให้คงพิธี พระราชทานปริญญาบัตรไว้ ในปัจจุบนั มีมหาวิทยาลัยเพิม่ ขึน้ เป็น จ� ำนวนมาก จึ ง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าโปรดกระหม่อ มให้ พระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชทานแทนพระองค์ .................................... ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าหน้อมกระหม่อม ร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และสืบสานพระราชปณิธานต่อไป

ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัย

Business&Education ๑ ใน...การศึกษา 21


“การศึกษาต้องมุง่ สร้างพืน้ ฐานให้แก่ผเู้ รียน ใน 2 ด้าน คือ ส่งเสริมให้นักเรียนมีทัศนคติที่ถูก ต้อง และการศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานชีวิตและ อุปนิสัยที่มั่นคงเข้มแข็ง”

บทบรรณาธิการ kitvarinart@hotmail.com

พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ 10

กระทรวงศึกษาธิการโดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป รมว. ศึกษาธิการ ไดนอมนําแนวพระราชดําริและพระบรมราโชบายดานการ ศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช และสมเด็จ พระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 10 มอบเปนนโยบายเปนแนวทางในการปฏิบัติ งานของบุคลากรในกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อการพัฒนาการศึกษาของ ชาติให้เจริญก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรม โดยการจัดการศึกษาต้องมุง่ สร้าง พื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน คือ 1) มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2) มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรมจริยธรรม 3) มีงานท�ำ มีอาชีพสุจริต 4) เป็นพลเมืองดี วารสาร ๑ ใน...การศึกษา จัดท�ำขึ้นเพื่อส่งเสริมคุณภาพการ ศึกษาไทย รวบรวมรายชือ่ สถานศึกษาทุกระดับทัว่ ประเทศ และท�ำเนียบ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา รวมทั้งบทความและสาระดีๆ อาทิ การ ศึกษาไทยในยุค Thailand 4.0 และคอลัมภ์ หาโรงเรียนให้ลูก เป็นต้น ส�ำหรับเป็นคู่มือส�ำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองผู้ที่สนใจทั่วไป

22 Business&Education ๑ ใน...การศึกษา

ประธานที่ปรึกษา พ.ต.ท. สมชาย ศรลัมพ์ พ.ต.ฉลาด วงศ์ไพศาล ฝ่ายกฏหมาย นางนงคราญ นันชนะ ผู้อ�ำนวยการ นางสาววริยา แย้มเพียรวัฒนา บรรณาธิการบริหาร นายกิตติ ฉันทกิจนุกูล กองบรรณาธิการ นายบุญธรรม มุกดาสนิท นายสุเชาว์ ศรลัมพ์ นางสาวสุชาดา พุกทรัพย์ ผู้จัดการโครงการ นางสาวมาลี ชื่นส�ำอางค์ ผู้จัดการส่วนภูมิภาค นางสาวประทุมมาศ สนทอง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ นางสาวพัชรีพร เชื้อบุญมี นางสาวจีรวรรณ ปลั่งเปล่ง นางสาวนภาพร ดรุณพันธ์ นางสาวศิริพรรณ ชัยเกียรติ์สุนทร นางสาวสราลักษณ์ สมอบ้าน นางสาวจตุพร เถื่อนถ�้ำ นางสาวยุวดี พะบ�ำรุงษ์ ศิลปกรรม นายพลากร ค�ำโครตสูนย์ นายศักดิ์ชัย รันจัตุรัส ฝ่ายบัญชี-ธุรการ นางสาวปิยพร ม่วงศรี นายอุรุพงษ์ รุ่งเรือง นายอรรถพล นารูลา


MIS Upcoming Events - 29 June to 29 August 2016

Mooltripakdee International School

Mooltripakdee International School (MIS) is a privately owned independent school, where internationally minded and culturally aware students are encouraged to pursue both academic excellence and personal development. Through the partnership of child, parent and school, we can and will make a real difference. It is unique in its picturesque Thai setting offering specialist built campuses near Mabprachan Lake along Chaiyapornvithee Road. Following the best of British traditions, we offer an appropriate and challenging programme of study, based upon the national curriculum for England.

Parent Teacher Conferences

As we prepare for Parent Teacher Conferences starting from the 29th June to the 1st of July, we look forward to parents getting insights regarding their children’s education and input about the school year. Communication between home and school is extremely critical towards providing an effective instructional environment for our children. During this conference, the child’s teacher will be sharing information about the child’s achievement, work habits, and peer relationships.

International day

On 8 July, MIS will once again open the campus to fun loving families, to come and join our International Day. Some of the ever-popular attractions this year include traditional costumes and a variety of international food stalls that will keep all members of the family energised. Business&Education ๑ ใน...การศึกษา 31


There will be face painting, games & prizes, craft stalls and entertainment. This colourful event is open to family and friend of MIS. Save the details below to make sure, you do not miss the best day in town!

Summer School : Architecture

MIS will be running a 4 weeklong Summer School, for the Early Years and Primary School. This is an opportunity for children to get to know each other and some of our staff prior to joining us in September 2016. This year’s theme is “Architecture”. In addition to Art, Design and PE, we have a Maths, English and Science programme delivered by our very capable staff. These lessons are delivered in a fun and interactive way to stimulate students’ curiosity and extend learning for everyone. This is to end off the academic year in a really fun way as well as to introduce the new academic year in the same way. Summer School is open to all.

New, Fresh Schemes

In the new academic year starting on 29 August 2016, we will be introducing a new and updated scheme of work for Literacy and Mathematics matching the National British Curriculum we are following. We are preparing to welcome the home of innovative learning resources, Collins, for all stages of Primary and Early Years education. The Middle School will be following the National British and the Cambridge International Curriculum in preparation for the IGCSE exams should they want to do at a later stage. We at MIS are all geared up for the new academic year that is going to be full of excitement and achievement. Please join us on this journey. Our school year starts on 29 August. For any enquiry please contact us at:

Telephone: 038-249759/60/61 / E-mail: admin@mis.ac.th / Website: www.mis.ac.th 32 Business&Education ๑ ใน...การศึกษา


ท�ำไมต้องสอนให้เด็ก ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา

คิดเป็น... สุดาวัลย์ นพวิสุทธิสกุล ครู โรงเรี ยนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล

เป้าหมายของการจัดการศึกษาคนพิการที่เรารับ รู้ ร่วมกันคือ การมุ่งเน้ นพัฒนาความสามารถคนพิการให้ เต็มศักยภาพของแต่ ละบุคคลโดยการให้ บริการช่ วยเหลือ ระยะแรกเริ่ มหรื อแรกพบความพิการให้ การศึกษาอบรม ให้ ร้ ู จกั สิทธิ และหน้ าที่ในฐานะพลเมืองดี มีอาชีพ มีงาน ท�ำ สามารถด�ำรงชีวติ ในสังคมอย่ างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี เท่ า เทียมกับผู้อ่ ืนในสังคม ช่ วยเหลือตนเอง และมีส่วนร่ วมใน การพัฒนาประเทศ การศึ ก ษาเป็ น หั ว ใจหลั ก ในการพั ฒ นาทรั พ ยากร มนุษย์ กฎหมายทางการศึกษาไทยพยายามผลักดันให้คนพิการ เข้าสู่ระบบการศึกษามากขึ้น ด้วยประกาศพระราชบัญญัติการ จัดการศึกษาส�ำหรับคนพิการ พ.ศ.2551 และแผนพัฒนาการ จัดการศึกษาส�ำหรับคนพิการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2555-2559) ก�ำหนดสิทธิต่างๆ ของคนพิการเพื่อก่อให้เกิดความเสมอภาค เป็นธรรมและเอือ้ ประโยชน์ตอ่ การเรียนรูข้ องเด็กพิการทีม่ คี วาม บกพร่องแตกต่างกันหลายแบบหลายประเภท ตั้งแต่ศึกษาโดย ไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการจนตลอดชีวิต

สามารถเลือกบริการการศึกษา สถานศึกษา ระบบและรูปแบบ การเรียนโดยค�ำนึงถึงความสามารถ ความสนใจ ส่งเสริมการ เรียนรู้สู่การเลี้ยงตนเองได้มีงานท�ำมีรายได้และเป็นภาระต่อ สังคมน้อยที่สุด การจัดการศึกษาส�ำหรับคนพิการก็เป็นเรื่องละเอียด อ่อนและมีความยากล�ำบากกว่าการจัดการศึกษาให้คนปกติ ทั่ ว ไปจากสาเหตุ เ พราะความพิ ก ารนั้ น แบ่ ง ออกเป็ น หลาย ประเภท ในการนี้ จ ะสรรหาบุ ค คลากรครู แ ละนั ก วิ ช าการที่ เชี่ ย วชาญในการจั ด การเรี ย นรู ้ ใ ห้ ไ ด้ ผ ลลั พ ธ์ ต ามเป้ า หมาย ทางการการศึกษาส�ำหรับคนพิการ ให้กับเด็กพิการทุกประเภท นั้นค่อนข้างล�ำบากและยากยิ่งเพราะในแต่ละประเภทความ พิการก็มีรายละเอียดข้อจ�ำกัดและปัญหาที่จ�ำแนกแตกย่อยลง ไปอีก โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกลู จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นโรงเรียนการศึกษาพิเศษส�ำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทาง สติปัญญา ประเภทให้นักเรียนอยู่ประจ�ำที่โรงเรียน สังกัดส�ำนัก บริหารงานการศึกษาพิเศษ ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน แต่เดิม โรงเรียนมีชื่อเดิมว่า โรงเรียนศึกษาพิเศษ สุพรรณบุรี เริ่มจัดการศึกษารับนักเรียนพิการมาบ�ำบัดฟื้นฟู ทางการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2542

Business&Education

๑ ใน...การศึกษา 33


ผู้รายงาน เป็นครูที่ปฏิบัติงานที่โรงเรียนสุพรรณบุรี ปัญญานุกูลมาตั้งแต่ในระยะเริ่มต้นการก่อสร้างโรงเรียน และ คงปฏิบัติการสอนและดูแลนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติ ปัญญาระดับปฐมวัย ทั้งในห้องเรียน และในหอพัก ตลอดมา ถึงปัจจุบันรวมเวลากว่า 17 ปี จากระยะเวลาอันยาวนานนี้ ผู้ รายงานก็มีภาระงานหน้าที่อื่นๆ นอกเหนือจากการจัดการเรียน รู้ทั้งในและนอกห้องเรียนเช่นเดียวกับครูอาจารย์ในโรงเรียน อื่นๆ ภาระหน้าที่ต่างๆ นั้นเกิดขึ้นจากระบบงานราชการและ นอกระบบงานราชการที่เป็นส่วนเกี่ยวข้องกับการสร้างสัมพันธ์ อันดีกับชุมชนท้องถิ่นและสังคม ซึ่งผู้รายงานจะคิดเสมอว่า เป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ ส�ำหรับภาระงานหน้าที่ครูนั้น ผู้ รายงานจะด�ำเนินการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการ สอนและเทคนิคการสอนที่ใช้สอนเด็กที่มีความบกพร่องทางสติ ปัญญา เช่น วิธีการสอนแบบ 3R Routine ท�ำประจ�ำสม�่ำเสมอ Repeat ท�ำซ�ำ้ ๆ และ Review ทบทวนบ่อยๆ , การสอนแบบปรับ พฤติกรรม , การสอนแบบวิเคราะห์ เป็นต้น ซึ่งการสอนเหล่านี้ เป็นเทคนิคพิเศษที่นิยมใช้กันแพร่หลายในโรงเรียนการศึกษา พิเศษส�ำหรับเด็กทีม่ คี วามบกพร่องทางสติปญ ั ญาโดยทีว่ ธิ สี อน และเทคนิคเหล่านี้จะเป็นการฝึกทักษะความช�ำนาญและการ จดจ�ำสู่การน�ำไปใช้ในชีวิตประจ�ำวัน นั ก เรี ย นที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางสติ ป ั ญ ญาระดั บ ปฐมวัยที่ผู้รายงานและคณะครูอนุบาลของโรงเรียนสุพรรณบุรี ปัญญานุกูลท�ำการจัดการเรียนการสอน ก็มีความก้าวหน้าและ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ที่ดี เป็นไปตามหลักสูตรสถานศึกษา และความคาดหวังของครูผสู้ อน โรงเรียนมีแผนการจัดการศึกษา เฉพาะบุคคล (IEP) ของเด็กทุกคน ท�ำให้เป็นหลักฐานชัดเจน ว่ามีการพัฒนาผู้เรียนแบบรายบุคคล และเน้นความสามารถ ทางการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนเองเป็นส�ำคัญ การจัดการเรียนการสอน ก็ด�ำเนินไปเช่นนี้ปีแล้วปีเล่า นักเรียนอนุบาลก็ผลัดเปลี่ยนเวียน Business&Education

34 ๑ ใน...การศึกษา

ไปเรียนต่อในชัน้ ประถมศึกษาของโรงเรียนนักเรียนใหม่กเ็ ข้ามา เรียนแทนที่ เพียงเด็กบางคนเท่านัน้ ทีเ่ ป็นส่วนน้อยเมือ่ ส�ำเร็จการ ศึกษาระดับอนุบาลศึกษาแล้วลาออกจากโรงเรียน หรือไปศึกษา ต่อที่โรงเรียนอื่น โรงเรียนมีระบบการติดตามเด็กเมื่อส�ำเร็จการ ศึกษาแล้ว วันหนึ่งในปี พ.ศ. 2552 ซึ่งเป็นวันที่ท�ำให้โลกการ สอนเด็กปฐมวัยที่มีความบกพร่องสติปัญญาของผู้รายงาน ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงไป ดร.กุลยา ก่อสุวรรณ อาจารย์จาก ภาคการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมาอบรม เกี่ยวกับนิยามใหม่ของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา (Intellectuals Disabilities: ID) ที่โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุ กูลในครัง้ นัน้ ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียนให้การต้อนรับท่านเป็นอย่างดี และเห็นเป็นโอกาสของครูในโรงเรียนทีจ่ ะได้เรียนรูเ้ รือ่ งใหม่ทที่ นั สมัย ดร.กุลยา ก่อสุวรรณบรรยายเรื่องการสอนให้เด็กที่มีความ บกพร่องทางสติปญ ั ญาคิด ตัดสินใจ เลือกก�ำหนดเป้าหมายชีวติ (self - determination)จากวันนั้นเป็นต้นมา เป็นข้อสงสัยในใจ ของผู้รายงาน การคิด การตัดสินใจ การเลือกและก�ำหนดเป้า หมายชีวิตของตนเอง เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญานี่ หรือจะคิดในระดับสูงขนาดนี้ได้ ? และแล้วค�ำตอบก็เกิดขึ้นเมื่อ ผูร้ ายงานท�ำวิจยั ในชัน้ เรียนส�ำเร็จ จากงานวิจยั เรือ่ ง “การศึกษา ผลการพัฒนานั กเรี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา ชัน้ อนุบาลปี ที่ 2 โรงเรี ยนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัด สุพรรณบุรี โดยใช้ กจิ กรรมศิลปะสร้ างสรรค์ แบบไฮสโคป” มีกลุ่มตัวอย่าง 8 คน ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนที่มีความ บกพร่องทางสติปัญญาชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่จัดประสบการณ์การ เรียนรู้ โดยใช้กจิ กรรมศิลปะสร้างสรรค์แบบไฮสโคปมีพฒ ั นาการ ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปญ ั ญา หลังจัดประสบการณ์ สูงกว่าก่อนจัดประสบการณ์ และ 2) นักเรียนที่มีความบกพร่อง ทางสติปญ ั ญาชัน้ อนุบาลปีที่ 2 ทีจ่ ดั ประสบการณ์การเรียนรู้ โดย


ใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แบบไฮสโคป การปฏิบัติงานศิลปะ ระหว่างการจัดประสบการณ์ มีความก้าวหน้าเพิ่มขึ้น หากรายงานผลสรุปเพียงเท่านี้ ก็จะเหมือนการแก้ ปัญหาในชั้นเรียนแบบปกติทั่วไป แต่สิ่งที่ผู้รายงานต้องการ บอกว่ า เด็ ก ที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางสติ ป ั ญ ญาคิ ด ได้ แ ละคิ ด เป็น.....ขอเพียงแค่โอกาสให้เขาคิด ตัวอย่างของเด็กคนหนึ่ง รัก (นามสมมุติ)เด็กชายวัย 7 ขวบ โดยประมาณมีความล่าช้าทาง พัฒนาการ พฤติกรรมทั่วไป คือ ไม่ค่อยพูด แต่เมื่อใช้ค�ำถาม จะสามารถตอบเป็นค�ำสั้น ๆ แต่มักจะตั้งค�ำถามเกี่ยวกับเรื่องที่ เกี่ยวข้องกับเด็กผู้หญิง ในช่วงการจัดการเรียนรู้ หน่วย “ตัวฉัน” ทีม่ สี าระการ เรียนรูเ้ กีย่ วกับความแตกต่างของลักษณะรูปร่างระหว่างเพศชาย และเพศหญิง ขัน้ ตอนการวางแผน (Plan) ผู้รายงานได้จัดการ เรียนรู้ตามสาระการเรียนรู้ตัวเรา หน่วยการเรียนรู้ “ตัวฉัน” วัน พฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2559 สาระส�ำคัญ ความแตก ต่างของเพศชายและเพศหญิง บุคคลมีความแตกต่างกัน โดยให้ นักเรียนสังเกตภาพ ลักษณะของบุคคลที่แตกต่างกัน นักเรียน ช่วยกันสังเกตและตอบค�ำถาม และท้ายคาบเรียน ผูร้ ายงานและ นักเรียนเลือกกิจกรรมสร้างสรรค์ตามตัวเลือก

รักนัง่ ฟังและตอบค�ำถามบางครัง้ พฤติกรรมทัว่ ไป คือ เล่นกับเพื่อนมากกว่าสนใจการเรียน ขั น้ ตอนปฏิ บั ติต ามแผน (Do) และขั้นบททวน (Review) ผูร้ ายงานน�ำกิจกรรมสร้างสรรค์ให้เลือกอีกครัง้ พร้อม ทบทวนขั้นเนื้อหาขั้นตอนวางแผน(Plan) และแจ้งกติกาเงื่อนไข การท�ำกิจกรรม นักเรียนท�ำกิจกรรมที่ตนเองเลือก รักให้ความ สนใจในขั้นตอนนี้มาก มีความพร้อมในการปฏิบัติ ท�ำกิจกรรม สร้างสรรค์ที่ตนเองเลือก ผู้รายงาน : ท�ำไมถึงระบายภาพเด็กหญิงค่ะ (เป็น ภาพเด็กชาย และเด็กหญิง) รั ก : เนี่ยะ คือ น้องสาวที่เป็นผู้หญิง รั ก : ระบายสีภาพเด็กผู้หญิงแทนการระบายสีภาพ ตามเพศของตนเอง แต่ค�ำตอบที่เมื่อผู้รายงานถาม ท�ำให้ผู้ รายงานตระหนักถึงความคิดของเด็กชายที่มีฐานะเป็นพี่ชายว่า รักมีความรักและความผูกพันกับน้องสาวที่เขาคิดถึงอยู่ตลอด เวลา เมื่อผลการทดลองสิ้นสุดลง จากนักเรียนที่พูดเป็น ค�ำๆ พูดไม่ต่อเนื่อง รักสามารถพูดค�ำต่อเนื่องได้ 6-8 พยางค์ มี ระเบียบวินยั เพิม่ ขึน้ สามารถเก็บสิง่ ของเข้าทีเ่ องโดยทีผ่ รู้ ายงาน ไม่ตอ้ งย�ำ้ เตือน ทักษะการสือ่ สารดีขนึ้ สามารถฟังและรับรูข้ อ้ มูล ต่าง ๆ ได้ดีขึ้น มีปฎิสัมพันธ์ทางภาษา โต้ตอบได้ดี อาจมีข้อสงสัยว่า...ท�ำไมต้องการจัดการสอนด้วย กระบวนการแบบไฮสโคป...จัดวิธีอื่นไม่ได้หรือ...ผู้รายงานขอ ออกตัวว่า ผู้รายงานมิใช่นักวิชาการเป็นเพียงครูที่ท�ำการสอน เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญามายาวนาน วิธีการสอน แบบเดิมก็ได้ผลดีในทักษะที่ก�ำหนดให้เรียนรู้ แต่การคิด และ กระบานการคิดที่เกิดขึ้นภายในสมองเป็นสิ่งที่ส�ำคัญ ซึ่งตลอด ระยะเวลาการสอนอันยาวนานนี้ผู้รายงานไม่ค่อยได้ประสบกับ อุบัติการณ์ทางความคิดของเด็กบ่อยนัก แต่จากการวิจัยนี้เมื่อ เริ่มสัปดาห์ที่ 4 เป็นต้นไป ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างมาก ทัง้ ความคิดและพฤติกรรมยังมีสถานการณ์แห่งความประทับใจ อีกหลายประการ ซึ่งเป็นค�ำตอบของการเป็นครูว่าเด็กที่มีความ บกพร่องทางสติปญ ั ญาคิดได้เลือกได้ ก�ำหนดความคิดตนเองได้ อย่างจริงแท้แน่นอน

เอกสารอ้างอิง

สุดาวัลย์ นพวิสุทธิสกุล. (2559). รายงานวิจัย “การ ศึกษาผลการพัฒนานักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติ ปัญญาชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุ กูล จังหวัดสุพรรณบุรี โดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ แบบไฮสโคป” Business&Education

๑ ใน...การศึกษา 35


“ปัจจุบนั เทคโนโลยีกา้ วไกลส่งผล ให้การท�ำงานรวดเร็วขึ้นสื่อการเรียน การสอนมีความทันสมัยมากขึ้น” ครูยคุ ใหม่จงึ ต้องรูจ้ กั ใช้ยทุ ธวิธที หี่ ลากหลายเป็น ตัวกลางส�ำคัญในกระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยเฉพาะ อย่างยิ่งการสร้างสีสันดึงดูดใจเปิดโลกการเรียนรู้กว้าง ไกลให้กับผู้เรียนด้วยสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยใหม่ และต้องค�ำนึงว่าจะน�ำมาใช้อย่างไรให้เหมาะสม ไม่วา่ จะ เป็นเทคโนโลยีสารสนเทศหรือการสือ่ สารในรูปแบบต่างๆ ทีส่ ามารถเชือ่ มโยงถึงกันได้ทวั่ ทุกมุมโลกในเวลาทีร่ วดเร็ว ปัจจุบนั มีสอื่ การเรียนรูร้ ปู แบบสมัยใหม่มากมาย ให้เลือกใช้ สื่อมีความสัมพันธ์กับเรื่องที่สอนตรงตาม วัตถุประสงค์ เนื้อหาถูกต้อง ทันสมัย น่าสนใจและส่งผล ดีต่อการเรียนรู้ของเด็กที่สุด


บทเรียนออนไลน์ หรือ E-Learning จึงเป็ นบท เรี ยนแห่ งการเรี ยนรู้ ท่ ีถ่ายทอดเนือ้ หาสาระผ่ านทาง สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไม่ ว่าจะอยู่ในรู ปของคอมพิวเตอร์ ช่ วยสอนด้ วยซีดีรอม การเรี ยนการสอนบนเว็บ การ เรี ยนออนไลน์ การเรี ยนทางไกลผ่ านดาวเทียม การ เรี ยนด้ วยวีดีโอผ่ านออนไลน์ เป็ นการเรี ยนรู้ ด้วยตัว เองที่ผ้ ูเรี ยนอาจเลือกเรี ยนตามความสามารถและ ความสนใจ เป็ นวิธีท่ ีผ้ ูสอน ผู้เรี ยน และเพื่อนร่ วม ชัน้ เรี ยนสามารถติดต่ อสื่อสาร แลกเปลี่ยนความคิด เห็น ระหว่ างกันได้ เช่ นเดียวกับการเรี ยนในชัน้ เรี ยน ปกติ โดยอาศัยการติดต่ อสื่อสารในรูแบบของ E-mail, Webboard และ Chat โรงเรียนสรรพาวุธวิทยาได้น�ำมาใช้กับนักเรียน ทุกระดับตั้งแต่อนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีห้อง คอมพิวเตอร์ครบจ�ำนวนนักเรียน ที่นั่งเรียนประจ�ำคนละ ๑ เครือ่ ง ท�ำให้นกั เรียนมีความสนใจ มีความรูก้ ว้างขึน้ เป็น ประโยชน์กับนักเรียนที่จะสืบค้น ได้ทุกมุมโลก

ในยุคแห่งโลกการสือ่ สารทีไ่ ร้พรมแดนแบบนี้ ต้อง ยอมรับว่าการมีสอื่ การเรียนรูร้ ปู แบบทีท่ นั สมัยนัน้ ได้เข้ามา มีบทบาทในแวดวงการศึกษา เป็นสือ่ มีชวี ติ ทีส่ ามารถดึงดูด ให้นกั เรียนสนใจใฝ่เรียนรู ้ ทีจ่ ะน�ำไปสูก่ ารเปิดโลกการเรียน รู้ที่กว้างไกลต่อไป โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา ไม่หยุดเพียงแค่นี้ ยัง น�ำหลัก Differ Sheet ให้นักเรียนได้ฝึกเขียน โดยผ่าน คอมพิวเตอร์ เป็นการเปลีย่ นโลกการเขียนบันทึกให้เป็นเรือ่ ง สนุก เป็นการสร้างเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ อย่างเป็นระบบ โดยมีสื่อเทคโนโลยีท�ำให้นักเรียนสนุกกว่า การเขียนบันทึกแบบเดิมๆ ซึง่ สมุดบันทึกธรรมดาไม่สามารถ ท�ำได้ การเขียนจึงเป็นเรือ่ งสนุกกว่าทีเ่ คยท�ำ ความส�ำเร็จจะ เกิดขึน้ กับตัวนักเรียนจริงมากน้อยแค่ไหน พบกับบทพิสจู น์ ฉบับต่อไป กับข้อมูลเต็มๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับนักเรียน ยุคดิจิตอล (Digital Age) ต่อไป

Tel : 0-2173-7252 Fax. 0-2713-7260 www.sanpawutschool.com


บนเนื้อที่ ๓๕ไร่ ในถนนประดิษฐ์สโมสรย่านบางเมือง ใหม่ เมืองปากน�้ำ เป็นที่ตั้งของโรงเรียนมัธยมชื่อดังแห่งหนึ่งที่ชื่อ ว่า “โรงเรี ยนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ” สถานศึกษาที่ผลิตและ พัฒนาเด็กให้เติบโตเป็นคนเก่ง และคนดีของสังคมอีกหนึ่งแห่งที่ กลายเป็นโรงเรียนในฝันของคุณพ่อคุณแม่หลาย ๆ ท่านเพราะค่อน ข้างเชื่อมั่นและไว้วางใจในคุณภาพการสอนรวมไปถึงคุณภาพครูที่ ให้ความสนใจเด็กอย่างใกล้ชิด ดร.สถิต สวนพรหม ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ เล่าว่า ตลอดระยะเวลา 7 ปี โรงเรียนมีรูปแบบการ เรียนการสอนแบบบูรณาการ โดยเน้นนักเรียนเป็นส�ำคัญ จากการ ด�ำเนินการดังกล่าวท�ำให้โรงเรียนต้องปรับปรุงวิธีการสอน ตลอดจน การจัดอาคารสถานที่แหล่งเรียนรู้ นวัตกรรม สื่อเทคโนโลยีที่เอื้อต่อ บรรยากาศการเรียนการสอน เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านอยู่ ในระดับดี ได้น�ำหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการศึกษา มุ่ง มั่นพัฒนานวัตกรรมในการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิด ผลสัมฤทธิ์ของงาน เช่น ได้ด�ำเนินการจัดหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในระดับชั้น ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม. ๕ และ ม.๖ อย่างละ ๑ ห้อง เพื่อพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศด้าน วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ และได้ด�ำเนินการส่งเสริม ศักยภาพ นักเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมทั้งการด�ำเนินการสู่ความ Business&Education

38 ๑ ใน...การศึกษา

เป็นเลิศด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษาและเทคโนโลยี ส่ง เสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้าน ศิลปะ ดนตรี กีฬา และ เทคโนโลยี ซึ่ ง มี ผ ลงานที่ เ กิ ด จากผลการพั ฒ นาคุ ณ ภาพผู ้ เ รี ย น มากมาย โดยเฉพาะผลงานระดับประเทศ อาธิ ๑. ถ้วยรางวัลพระราชทานรางวัลชนะเลิศประเภท ก จาก การประกวดวงโยธวาทิตนักเรียน นักศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครัง้ ที่ ๓๔ และนานาชาติ ประจ�ำปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๖-๑๑ มกราคม ๒๕๕๘ ณ สนามกีฬาแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๒. ถ้วยพระราชทานรางวัลชนะเลิศ จาก “สมเด็จพระ เทพรั ตนราชสุดาฯ สยามบรมราชากุมารี ” การประกวดวงโยธ วาทิต (Display)ประเภท ข ระดับมัธยมศึกษา ในงานกิจกรรม สัปดาห์แห่งการเชิดชูเกียรติ และการจัดงานวันคล้ายวันพิราลัย


“เด็กของเราที่สอบเข้ ามหาวิทยาลัยดังๆ ได้ ไม่ ใช่ ว่ าเราอัดแต่ วชิ าการให้ พวกเขานะ ซึ่งวิชาการส�ำคัญก็จริง แต่ ข้ อสอบที่เด็กท�ำได้ ส่วนใหญ่ นัน้ เน้ นให้ คิดวิเคราะห์ ซึ่งเรา เตรี ยมเด็กให้ มีพืน้ ฐานในเรื่ องนีเ้ ป็ นอย่ างดี เพราะเรามีห้อง สื่อการเรียนรู้ท่ฝี ึ กให้ เด็กรู้จกั คิดไปพร้ อมๆ กับฝึ กสมาธิให้ เด็ก ผ่ านการเล่ น ดังนัน้ เมื่อเขามีพืน้ ฐานตรงนีด้ ี เด็กก็จะมีความ พร้ อมในการวิเคราะห์ ข้อสอบ และสามารถน�ำทักษะเหล่ านีไ้ ป ต่ อยอดในการเรียน และท�ำงานในวัยผู้ใหญ่ ต่อไป” ดร.สถิต เล่า ด้านสภาพอาคาร และสิง่ แวดล้อมในโรงเรียน คุณพ่อคุณ แม่สบายใจได้เลย เพราะจากที่ทีมงานเดินส�ำรวจไปพร้อมๆ กับครู แมวนั้น พบว่า ห้องเรียนสะอาดสวยงาม มีห้องน�้ำ และห้องอาบน�้ำ ในห้องเรียน ภายในห้องมีแสงสว่าง อากาศถ่ายเทสะดวก มีเครื่อง ปรับอากาศ และเครื่องฟอกอากาศทุกห้อง ส่วนสภาพแวดล้อมใน โรงเรียนมีความร่มรืน่ มีสนามเด็กเล่น สวนไม้ดอกไม้ประดับ สวนครัว ศาลาอเนกประสงค์ และศาลาเริงใจ ซึง่ พืน้ ทีเ่ หล่านี้ ถือเป็นพืน้ ทีท่ คี่ รู จะพาเด็ก ๆ ออกมาจัดประสบการณ์การเรียนการสอนกัน สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) มหาวิทยาลัย ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ ๓. ถ้วยรางวัลพระราชทานรางวัลชนะเลิศประเภท ค จาก การประกวดวงโยธวาทิตนักเรียน นักศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครัง้ ที่ ๓๔ และนานาชาติ ประจ�ำปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๖-๑๑ มกราคม ๒๕๕๘ ณ สนามกีฬาแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๔. ถ้วยรางวัลพระราชทานรางวัลชนะเลิศจาก “สมเด็จ พระเทพรั ตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ” การประกวดวง โยธวาทิต (Display) ประเภท ก ระดับมัธยมศึกษา ในงานกิจกรรม สัปดาห์แห่งการเชิดชูเกียรติ และการจัดงานวันคล้ายวันพิราลัย สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) มหาวิทยลัย ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ ๕. รางวัลเหรียญทองและรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราช ทานฯประเภท ก การประกวดวงโยธวาทิตชิงถ้วยพระราชทานฯ สมเด็จพระเทพฯ BSRU Marching band competition 2017 ๖. น.ส.พิ ช ญานิ น ไรวิ น ท์ สุ ร ดิ ษ นั ก เรี ย นรางวั ล พระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประจ�ำปี 2017

Business&Education

๑ ใน...การศึกษา 39


โรงเรียนอนุบาลจุรพ ี ันธ์

ชือ่ โรงเรียน “โรงเรียนอนุบาลจุรพี นั ธ์”

ทีต่ งั้ 194 หมู่ 11 ต�ำบลสูงเนิน อ�ำเภอสูงเนิน จังหวัด นครราชสีมา โทรศัพท์ 044-419-547 โทรสาร 044-419247 www.Jureephan.ac.th E-mail : Jureephan_school@ hotmail.com ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งเมื่อปี พ.ศ.2530 เปิด สอนตั้งแต่ระดับอนุบาลปีที่ 1 ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 เนื้อที่ประมาณ 3 ไร่ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาการประถม ศึกษานครราชสีมา เขต 4

l ประวัติโรงเรียนโดยย่อ โรงเรียนอนุบาลจุรีพันธ์ ตั้งอยู่เลขที่ 194 หมู่ 11 ตลาดเทศบาลต�ำบลสูงเนิน อ�ำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา บนเนือ้ ที่ 3 ไร่ ในเขตชุมชนกลางตลาด สภาพปัจจุบนั โรงเรียน อนุบาลจุรพี นั ธ์เปิดสอนมาตัง้ แต่ปี พ.ศ.2530 เปิดสอนอนุบาล ปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีอาคารเรียน 3 อาคาร เป็น อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก มีห้องเรียนทั้งหมด 28 ห้องเรียน สภาพแวดล้อมโรงเรียนตัง้ อยูใ่ นเขตชุมชนตลาด ใกล้สำ� นักงาน เทศบาล การไฟฟ้า ไปรษณีย์ ธนาคารพาณิชย์ ทีว่ า่ การอ�ำเภอ สถานีต�ำรวจ ซึ่งเป็นปัจจัยเอื้อต่อการจัดการศึกษา การ คมนาคมสะดวกมาก ห่างจากตัวเมืองเทศบาลนครราชสีมา เพียง 35 กิโลเมตร การจัดการศึกษาของโรงเรียน มีนักเรียนที่มาจาก หลายหมูบ่ า้ น และจากต่างต�ำบลด้วยกัน โดยใช้รถโรงเรียนไป รับ-ส่งถึงบ้าน โดยมีครูควบคุมดูแลความปลอดภัยกันทุกเรือ่ ง สภาพของนักเรียนมีสถานะทางครอบครัวปานกลาง ไม่ขดั สน สังเกตจากเมื่อทางโรงเรียนจัดกิจกรรม ผู้ปกครองจะร่วมมือ และส่งเสริมเป็นอย่างดี


อัตลักษณ์ของสถานศึกษา : ยิ้ม ไหว้ ทักทาย แต่งกายสะอาด มารยาทงาม เอกลักษณ์ : โรงเรียนดี วิชาการเด่น เน้นเทคโนโลยี สืบสานวิถีไทย 5. มุ่งพัฒนาโรงเรียนพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ก้าวหน้าสู่สากล 6. มีคุณธรรม จริยธรรม และมีกริยามารยาทงาม

l

l

วิสัยทัศน์

โรงเรียนอนุบาลจุรพี นั ธ์เป็นโรงเรียนดี มีคณ ุ ธรรม มุง่ พัฒนาบุคลากร ส่งเสริมผูเ้ รียนสุค่ วามเป็นเลิศ โดยสถานศึกษา มีการจัดท�ำหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เอื้อต่อ การเรียนรู้ ควบคู่เทคโนโลยี มีคุณธรรม จริยธรรม ด�ำรงชีวิต ได้อย่างมีความสุขบนพืน้ ฐานทีพ่ อเพียง เคียงคูอ่ าเซียนพัฒนา ก้าวหน้าสู่สากล

พันธกิจ

1. จัดประสบการณ์เรียนรูโ้ ดยเน้นผูเ้ รียนเป้นส�ำคัญ และส่งเสริมผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 2. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการ แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 3. มุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ 4. สถานศึกษามีการจัดท�ำหลักสูตรและกระบวนการ เรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ควบคู่เทคโนโลยี

l

เป้าหมาย

1. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ�ำเป็นตามหลักสูตร สถานศึกษา 2. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 3. ครูมคี วามรู้ ความสามารถในการจัดกิจกรรมการ เรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน 4. สถานศึกษามีการจัดท�ำหลักสูตรและกระบวนการ เรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 5. ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถทางเทคโนโลยี 6. ผู้เรียนมีความรู้ สามารถสื่อสารได้ 2 ภาษา 7. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในวัฒนธรรมของ สมาชิกประชาคมอาเซียน 8. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและกริยามารยาท งาม


ประเทศไทย ยุคปี 2017 ดวงเมืองเปลี่ยน ดวงประเทศเปลี่ยน แรงปะทะลดน้อยลง กิจการความสวยความงามมาโดดเด่น ระวังโรคภัยไข้เจ็บ และโรคระบาดรุนแรง เชื่อว่าระบบข้าราชการเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น แต่....บ้านเมืองยังต้องระวังระบบท�ำลายด้วยก�ำลังของธาตุไฟ ปีน้จี ึงเรียกว่า...

ความรุนแรงในภัยพิบัติ ยังต่อเนื่องนี้ว่า ปีไก่ไฟบันลัยกัลป์ เป็นปีแห่งธุรกิจของความสวยความงาม น่าจะรุ่งเรืองและโดดเด่น ทีส่ ดุ ระบบงานราชการปีนตี้ อ้ งโดดเด่น ตามดวงของการเดินดวงรอบปี 2017และ ถ้าหากบ้านเมืองยังไม่สงบ จากการเมืองที่ขัดแย้งก่อให้เกิดสถานการณ์รุนแรง ปัญหาต่างๆก็ไม่เดินไปสูเ่ ป้าหมายทีด่ ี เพราะปัญหามาจากการกระท�ำของมนุษย์ ทีต่ อ้ งการสร้างสถานการณ์ความขัดแย้ง และหวังผลประโยชน์ อ�ำนาจความเป็น ใหญ่ ยุคนี้จึงต้องน่าห่วงกับปัญหาบ้านเมืองที่จะกระชากภาวะเศรษฐกิจให้ ตกต�่ำเข้ าสู่วกิ ฤติแห่ งความแตกแยกเพราะจากการที่ถูกสกัดท�ำลายด้ วย ระบบของการเมืองน�ำ้ เน่ า

42 Business&Education ๑ ใน...การศึกษา


เหตุภัยพิบัติยังมีผลต่อ เนื่องจากปีที่ผ่านมาก็ยังคงน่า เป็นห่วง

ปีระกา หรือปีไก่ปีนี้ เป็นปีไก่ไฟ ที่เรียกว่า ไก่ไฟบันลัยกัลป์

ที่จะต้องเตือนส�ำหรับคนที่เกิด เพราะความรุนแรงจากการสะสม ธาตุน�้ำ ธาตุทอง และธาตุไฟ ที่จะเสียเงิน ไว้ตั้งแต่ปีที่ผ่านมา ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง ไฟ เสียทอง และเสียทรัพย์ โดยใช่เหตุ ท�ำให้ ที่จะเผาผลาญ บ้านเมืองยังคงต้องเตือน ต้องมีการระวังให้มากขึ้น หากจะมีการท�ำ เหตุการณ์ถล่มในเรื่องของอาคารบ้านเรือน สัญญากับใครไว้หรือมีการจ่ายเงินจ่ายทอง งานการก่อสร้างภัยพิบัติทางน�้ำที่ยังคงต้อง ก็ขอให้รอบครอบ อย่ามักง่ายในการใช้จ่าย ให้รู้จักใช้รู้จักจ่ายๆในสิ่งที่มีความหมายต่อ ติดตามที่จะท�ำให้บ้านเมืองล่มสลายถึง แม้นปีนี้จะเสริมในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ ผลประโยชน์ส่วนตนก็จะดีที่สุด การสร้างบ้านสร้างเรือน แต่คงต้องระวังใน ส่วนในปีนี้ พุทธศักราช 2560 เรื่องของภัยที่จะมีผลกระทบ แผ่นดินจะล่ม หรือ 2017 ที่จะต้องระวังในเหตุ ดินจะทะลาย ต้นไม้จะสูญสลาย เพราะภัย ของการปะทะ หรือที่เรียกว่าปีชง ธรรมชาติ

ปีให้ร้าย และปีเบียดเบียน

ปีที่มีผลกระทบต่อปัญหาของ ความวุ่นวายที่จะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ของการสร้างความสับสนให้แก่ชีวิต สร้าง ปีนี้นอกจากเรื่องของธุรกิจ ความเป็นศัตรูให้กับตนเอง เบียดเบียนให้ ความสวยความงาม เครื่องส�ำอางทั้งเสื้อผ้า เดือดเนือ้ ร้อนใจปัญหาจุกจิกเรือ่ งไม่เป็นเรือ่ ง เอกสาร หนังสือ และภาคการเกษตร สวนยาง ไร้สาระจนเป็นที่มาของความขัดแย้งที่จะก่อ สวนปาล์ม พืชสวนต่างๆ ในธุรกิจต่างๆเหล่า ให้เกิดการเป็นศัตรูให้เกิดขึ้น จากช่วงปีที่มี นีท้ เี่ กีย่ วข้องและน่าจับตาเกีย่ วกับราคาทีด่ นิ ผลกระทบ ปัญหาความวุน่ วาย สร้างความไม่ ทีย่ งั พุง่ สูงขึน้ บ้านทีอ่ ยูอ่ าศัย อสังหาริมทรัพย์ ก็ยังคงมีภาวะของการเปลี่ยนแปลงเพิ่มพูน ไปในราคาที่ดีมากขึ้นโครงการต่างๆ ที่จะ ผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดรวมถึงราคาที่ดินที่พุ่งสูง ขึ้นในช่วงระหว่างปีนี้อีกหนึ่งปี ธุรกรรมการ เงิน การธนาคาร การประกัน ซื้อขายที่ดิน อัญมณี ตลอดหุ้น ตลาดการพนัน แต่เรือ่ งของธุรกิจทีย่ งั คงต้องระวัง ในเรื่องของโรงงานอุตสาหกรรม งานเหล็ก โลหะ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ธุรกรรมเกีย่ ว กับอาหาร การกิน ที่ต้องประคองตนเองให้ ผ่านในยุคนี้ น�้ำดื่มน�้ำใช้ น�้ำหอม น�้ำยาเคมี สัตว์เลี้ยง สัตว์น�้ำ ธุรกิจน�้ำมัน ราคาทอง ค�ำผั่นผ่วนมีโอกาสเปลี่ยนแปลงครั้งส�ำคัญ

ธุรกิจที่น่าสนใจ และควรติดตามใน ปี พ.ศ.2017

เข้าใจ ก่อให้เกิดความขัดแย้งให้เกิดขึน้ สร้าง ความแตกแยก เกิดการหย่าร้าง พลัดพราก และตายจากรวมถึงโรคระบาดที่ร้ายแรงที่ จะเกิดขึน้ ทัง้ ในประเทศ และต่ างประเทศ

ปีนี้เป็นปีระกา ธาตุไฟหนึ่งใน 4 ปี ที่มีผลกระทบต่อตัวเอง

คือปีระกาที่ไม่ถูกกับปีระกาด้วย กัน เพราะที่ผ่านมามักจะมีการเสนอกันเป็น ประจ�ำว่าเกิดปีนี้ไม่ถูกกับปีนี้ อาจจะเป็น เรื่องของความเชื่อ แต่ปีนี้ต้องบอกว่าเป็น เรือ่ งจริงว่าปีระกา ไม่ถกู กับผูท้ เี่ กิดในปีระกา ที่จะต้องหลีกเลี่ยงในสิ่งที่จะเป็นมงคลแก่ ตัวเองหรือต้องการหาฤกษ์ยาม ถ้าหากหลีก เลี่ยงได้ก็ควรปลีกเลี่ยง รวมทั้งปีที่มีผลกระ ทบกันในความจัดแย้ง หรือให้ร้าย ให้เป็น ศัตรูที่จะก่อให้เกิดความสับสนเกิดขึ้น หรือ ท�ำให้เกิดมีศตั รูทจี่ ะมาคิดร้ายในช่วงระหว่าง ปีนี้ คือ ผูท้ เี่ กิดในปีนกั ษัตรจอ หรือปีหมา ท�ำ อะไรก็แล้วแต่ในปีนี้ต้องฟังหูไว้หูอย่าเชื่อคน ง่ายมากจนเกินไป ใครมายุแหย่อะไรก็ขอ ให้ฟังให้ชัดเจนก่อนค่อยตัดสินใจ ส่วนปีที่มี ผลกระทบมากและรุนแรงที่สุด จนถึงก่อให้

Business&Education ๑ ใน...การศึกษา 43


เกิดการแตกแยก พลัดพราก และตายจาก คือ ผู้ที่เกิดในปีนักษัตรเถาะ หรือปีกระต่าย อาจจะต้ อ งท� ำ ใจให้ ม ากที่ สุ ด หากคิ ด จะ เริ่มต้นสิ่งใดก็แล้วแต่ ปีนี้ต้องขอกันไว้สักปี หนึ่ง ปีนี้ให้ชาวปีกระต่ายได้มีเวลาท�ำบุญ ท�ำกุศลให้มากขึ้น ให้รู้จักดูแลตัวเอง รวมทั้ง เรือ่ งของสุขภาพของตนเอง หลีกเลีย่ งปัญหา ความขัดแย้งในสิง่ ทีจ่ ะเกิดขึน้ อะไรทีจ่ ะท�ำให้ เกิดความแตกแยกก็ตอ้ งหลีกเลีย่ ง เพราะถือ เป็นช่วงจังหวะทีร่ นุ แรงมากเป็นพิเศษ เพราะ ความไม่ปรองดองก็จะเกิดขึ้น สิ่งที่จะก่อให้ เกิดการโรมรัน เรื่องทุกอย่างสาดซัด สร้าง ความไม่สมหวังให้เกิดขึ้นให้แก่ชีวิต

ส่วนปีที่คิดว่าเป็นปีแห่งความเป็น มงคลที่จะสร้างความส�ำเร็จ ให้เกิดขึ้น

ก่อให้เกิดความสมบูรณ์แห่งชีวิต ที่จะเกื้อกูลส่งเสริม สนับสนุน หรือท�ำให้มี ความเข้าใจให้เกิดขึ้น ท�ำให้เกิดความเป็น มิตรทีด่ ี เข้าใจในสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ในชีวติ เสมือนได้ มีโอกาสเจอมิตรที่ดี ที่จะส่งเสริมซึ่งกันและ กันให้เกิดความส�ำเร็จให้เกิดขึ้น คือผู้ที่เกิด ในปีนักษัตรมะโรง ในปีนักษัตรมะเส็ง และ ในปีนกั ษัตรฉลู ทีจ่ ะต้องเตรียมพร้อมในสิง่ ที่ ดี ในสิง่ ทีเ่ ป็นมงคล ให้แก่ชวี ติ ของตนเองทีจ่ ะ ต้องเริ่มต้นอะไรดีให้เกิดความมั่นคงให้เกิด ขึ้นและหากจะต้องรีบได้ก็ต้องเตรียมพร้อม

44 Business&Education ๑ ใน...การศึกษา

แล้วเพราะช่วงจังหวะของคนเรา เพราะทุก เวลานาทีของชีวิตไม่เคยรอใคร ฮวงจุ้ยในปี 2017 ในปี นีก้ ็ยัง ถือว่ ายังคงอยู่ในรอบ 20 ปี แห่ งความ รุ่งเรือง (ยังอยู่ในยุคดาว 8) และทุกธุรกิจ ที่จะประสบความส�ำเร็ จได้ ก็รวยด้ วย ศาสตร์ แห่ งฮวงจุ้ย ทุกอย่ างในธุรกิจ จึง ต้ องมีเรื่ องของฮวงจุ้ย เข้ ามาช่ วยในการ เสริมความส�ำเร็จ เพราะถ้าใครทีไ่ ด้แก้เรือ่ ง ของ ฮวงจุ้ยแล้ว ก็ถือว่ายังคงใช้ต�ำแหน่ง ทิ ศ ทางในต� ำ แหน่ ง เดิ ม อยู ่ หากไม่ มี ก าร เปลีย่ นแปลงอะไรในบ้าน ในสถานทีป่ ระกอบ การ ในโรงงานก็ขอให้ใช้ไปจนกว่าจะมีรอบ ของอายุที่จะเข้ามาเปลี่ยนก็ไม่เข้าใจเหมือน กัน ที่บางท่านบางซินแส มีการเปลี่ยนแปลง กันทุกปี มีต�ำราไหนมาให้ต้องเปลี่ยน แต่ก็ ถือว่าเป็นเรื่องของศาสตร์แต่ละศาสตร์ที่ไม่ เหมือนกันถือว่าเป็นโชควาสนาของเจ้าของ สถานที่นั้นก็แล้วกัน ว่าท่านได้เชิญซินแส ท่านไหนมาดูให้ แต่ โดยหลักของ ซินแส เข่ ง ในการวิเคราะห์ ดวงบ้ าน ซินแสเข่ ง ใช้ หลักของดาว 9 ดวง หรื อหลักเก๋ าแช ในการวิเคราะห์ดวงบ้านที่อยู่ อาศัย หรือ สถานทีป่ ระกอบการ หรือโรงงาน เพราะหลัก ของดาว 9 ดวงหรือหลักเก๋าแช มีอายุของการ ท�ำนาย หรือการเปลีย่ นมีระยะเวลา 20 ปี 40 ปี และ 60 ปี ไม่ใช่ปีต่อปี เพราะฉะนั้นคนเรา ถ้าจะประสบความส�ำเร็จเมือ่ แก้ไขพอจะเริม่

ต้นก็หมดปี แล้วต้องเริ่มแก้ไขในปีต่อไปอีก แล้วเมือ่ ไหร่ทจี่ ะท�ำให้ผลตอบรับนัน้ ได้รบั ผล เต็มทีส่ กั ที ดังนัน้ ในหลักการของศาสตร์จนี ก็ จะต้องใช้หลักของดวงจีนในการท�ำนาย จะ ใช้ศาสตร์อื่นก็คงไม่ถูกนัก

การแก้ไขถ้าจะให้ความรู้หลัก ใหญ่ของการดูดวงบ้าน อาจจะต้องศึกษา

กับความเป็นมาของซินแสแต่ละ ท่านก่อน ว่าท่านศึกษามาอย่างไรก่อนที่มา ท�ำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆในสถานที่ ของเรา ให้เราได้ทำ� การเปลีย่ นแปลงปรับปรุง สถานที่เพื่อสร้างความส�ำเร็จให้เกิดขึ้น นั้น เป็นเรื่องใหญ่ ดังนัน้ การแก้ ไขฮวงจุ้ย ในหลัก การที่สำ� คัญ คือการแก้ หลักใหญ่ ก่อน คือ 1 ประตูบ้าน เป็นหน้าตาสถานที่ ต�ำแหน่งทิศทาง โชคลาภ ธุรกิจ และการงาน 2 ต� ำ แหน่ งโต๊ ะ ท�ำ งาน โต๊ ะ ประชุม โต๊ะเก็บเงิน การบริหารงาน อ�ำนาจ และบารมี 3.ต� ำ แหน่ งเตาไฟ เตาแก็ ส เตาไฟฟ้ า เตาถ่ า น เตาไมโครเวฟ เตาตู ้ อบ ท�ำให้เกิดระบบการเงินที่ดีให้เกิดขึ้นลด ปัญหาความขัดแย้ง และเสริมในเรื่องของ สุขภาพ 4.เตี ย งนอน ต� ำ แหน่ ง จุ ด วาง


เตียง ห้องนอน ทิศทางของเตียงนอน และ ลักษณะของเตียง สุขภาพ ความคิด ความ อ่าน ในการบริหารงาน และท�ำให้ชวี ติ คูย่ งั่ ยืน 5.ต�ำแหน่ งของการวางพระ บูชา วางเทพ วางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือเลือกหา จุดเสียในการสวางศาลพระภูมิ หรือศาลพระ พรหม หรือศาลเจ้าที่ตี๋จู๋เอี๊ย หรือต�ำแหน่ง หิ้งพระบูชา เพราะการจัดที่นั้นเพื่อการสร้าง พลัง ส่วนการวางต�ำแหน่งอย่างอื่น ที่จะเสริมดวงให้ผู้อยู่ อาศัย หรือต้องการ สร้างความมั่นคง หรือเคลื่อนไหวให้เกิดขึ้น หรือ ต้องการสร้างสิ่งที่เป็นมงคลให้เกิดขึ้น แก่ชวี ติ ก็อาจจะท�ำได้ แต่ตอ้ งคิดว่าท�ำไปแล้ว ไม่ท�ำให้มีผลกระทบกับผู้อยู่อาศัย หรือท�ำ ไปแล้วจะก่อให้เกิดผลร้ายต่อการอยู่อาศัย อย่าเอาหนังสือต�ำรามาศึกษาแล้วแก้ไข เปลี่ยนแปลงเองเพราะถ้าจะเรียนแพทย์ เพื่อเป็นหมอรักษาโรค โดยซื้อต�ำรามาอ่าน แล้วรักษาเองไม่ได้เรียนศึกษากว่าจะมาเป็น แพทย์กต็ อ้ งใช้เวลา ให้คนทีเ่ ขามีความรูแ้ ละ มีความช�ำนาญในประสบการณ์ให้มาแก้ไข จะดีกว่าไม่ท�ำให้ผิดเพี้ยน

การบูชาเทพหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไม่ใช่เป็นการแก้ไข

ในหลักของ ฮวงจุย้ หลักการแก้ไข ในหลักของ ฮวงจุ้ย ต้องใช้หลักธรรมชาติ ในการแก้ ไ ข การบู ช าเทพ เป็ น เรื่ อ งของ การเลื่อมใสศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อการ

เคารพบูชา เพือ่ การกราบไหว้ในสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ เป็นการน�ำมาเพื่อสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ในศาสนา ในการเคารพบูชาเพื่อการแสดง ความนับถือ และเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ แก่ชีวิต เพราะฉะนั้น อาจจะมีบางท่าน ที่เข้าใจผิดว่า การแก้ฮวงจุ้ย ที่อยู่ ที่อาศัย บ้าน ส�ำนักงาน โรงงาน สถานประกอบการ มักจะบอกว่าแก้ไขแล้ว ในการตั้งพระบูชา หรือผูท้ นี่ บั ถือศาสนา คริสต์ บูชาพระแม่มารี หรือพระเยซู หรือองค์เทพผู้ศักดิ์สิทธิ์ หรือ เครื่องรางของขลังต่างๆ

เพราะเป็นเรื่องของความเชื่อ ไม่ใช่เป็นการแก้ไข หรือเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มา ปะทะเพื่อคิดว่าเป็นการต่อต้าน ไม่ให้เกิด เป็นลบเพื่อจะเป็นการแก้ไขฮวงจุ้ยให้ดีขึ้น ซึ่งเชื่อว่าเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอน เพราะ สิ่งกล่าวมานั้นเพียงน�ำมาไว้เพื่อบูชาให้เป็น สิริมงคลเท่านั้น โชคไร้ วาสนา อย่ าขอพร บุญมา ดวงดี ขอให้ หากคิดขอความร�่ำรวย ขอได้ โลกนีไ้ ซร้ คงไร้ ซ่ งึ คนจน

คติแห่งโหราศาสตร์ จงอย่าเอาชีวิต และอนาคต

ดวง

ฝากไว้กับ แต่...จงเอาดวง และจังหวะชีวิต มาเป็นโอกาส

สถาบันโหราศาสตร์ พยากรณ์ แห่งประเทศไทย

2129/41 ม.มายโฮมทาวน์ เทพารักษ์ กม.1ต. เทพารักษ์ อ.เมืองฯ จ.สมุทรปราการ 10270

โทร. 0-2758-4174, 0-81431-5830 E-mailpayakorn_chontus@yahoo.com www.sinsairkeng.com

Business&Education ๑ ใน...การศึกษา 45


การ เข้าค่ายลูกเสือ มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด

แนวทางพัฒนาศักยภาพของตนเองทัง้ ด้านร่างกาย สติปญ ั ญา จิตใจ ความมีระเบียบวินัย มีความสามัคคี มีความเสียสละ บ�ำเพ็ญประโยชน์ มีทกั ษะและพัฒนาตนเองอยูเ่ สมอ กระทรวง ศึกษาธิการจึงมีนโยบายให้ใช้กิจกรรมลูกเสือ เป็นกิจกรรม บังคับในหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วารสาร ๑ ใน...การศึกษา ฉบับนี้ขอน�ำท่านไปรู้จัก กับค่ายลูกเสือแห่งหนึง่ ในจังหวัดกาญจนบุรี ทีเ่ พียบพร้อมด้วย ฐานกิ จ กรรมมากมายและสถานที่ ก ว้ า งขวาง ท่ า มกลาง บรรยากาศของสองฝั่งแม่น�้ำแควน้อย นั่นก็คือ ค่ายสมพล โต รักษา และได้รับเกียรติจาก ดร.สมศักดิ์ โตรักษา ในฐานะ เจ้าของและประธาน ได้เปิดเผยถึงความเป็นมาของค่ายลูกเสือ แห่งนี้ว่า...

Business&Education

46 ๑ ใน...การศึกษา


“ที่มาของค่ายสมพล โตรักษา นั้นเป็นชื่อของคุณพ่อของผม ซึ่งได้เสียชีวิตแล้ว ผมจึงน�ำมาตั้งชื่อค่ายเพื่อเป็นอนุสรณ์และเป็น สิริมงคลแก่ค่าย ซึ่งค่ายสมพล โตรักษานั้นเป็นค่ายลูกเสือขนาด 300 ไร่ กว้างขวาง มีฐานกิจกรรมต่างๆ นับสิบๆ ฐาน พร้อมทั้ง ห้องประชุมทั้งในแบบ Open และ Room ที่สามารถรองรับคนได้ ถึง 1500 คน ซึ่งมี คุณสุพัตรา แพรปราณีต ผู้จัดการบริหารงาน คอยดูแล” พื้นที่จ�ำนวน 300 ไร่ ตั้งอยู่บนสองฝั่งแม่น�้ำแควน้อย ควบ พืน้ ทีส่ องต�ำบล คือ หมูบ่ า้ นยางโทน ต�ำบลศรีมงคล อ�ำเภอไทรโยค และหมู ่ บ ้ า นหนองปรื อ ต� ำ บลสิ ง ห์ อ� ำ เภอไทรโยค จั ง หวั ด กาญจนบุรี ผมได้น�ำที่ดินมาพัฒนาบางส่วน 100 กว่าไร่ เพื่อให้ บริการที่พัก สัมมนา เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ เพื่อบริการแก่ผู้ใช้ บริการโดยมี โรงแรมต้นน�ำ้ ริเวอร์ไรน์, ยังโทน เฮ็ลธ์ปาร์ค รีสอร์ท และ ค่ายสมพล โตรักษา ส่วนพื้นที่นอกเหนือจากที่ได้กล่าวมา เป็นพื้นที่ปลูกต้นไม้นานาชนิด มีทั้งไม้ยืนต้น ไม้หอม ไม้ดอก ไม้ ประดับ ซึ่งล้อมรอบไปด้วยบรรยากาศที่ร่มรื่น มีกลิ่นหอมนานา ชนิด นอกจากนี้ยังมีสัตว์นานาชนิด อาทิเช่น ลิงลม กระรอกบิน นกนานาชนิดอาศัยอยู่ในพื้นที่ และในหน้าฝนจะมีหิ่งห้อยบินให้ เห็นในอาณาบริเวณดังกล่าว ส�ำหรับกิจกรรมและการบริการของเรานั้นจะแบ่งเป็นส่วน ของ โรงแรมต้นน�้ำ ริเวอร์ไรน์ และ ยังโทน เฮ็ลธ์ปาร์ค รีสอร์ท

ซึ่งเป็นโรงแรมและรีสอร์ท ที่อนุรักษ์ธรรมชาติ เหมาะส�ำหรับนัก ท่องเทีย่ วชืน่ ชอบในบรรยากาศร่มรืน่ ใกล้ชดิ ธรรมชาติ บริการห้อง พักหลากหลายรูปแบบทัง้ เป็นแบบรีสอร์ทบ้านพักเป็นหลังส่วนตัว และเป็นแบบโรงแรม พร้อมกิจกรรม สันทนาการและนันทนาการ อาทิ สระว่ายน�้ำ สนามชิพ กอล์ฟ ไดร์ฟ กอล์ฟ ห้องสัมมนา คาราโอเกะ สนุกเกอร์ และฟิตเนส ในส่วนของค่ายสมพล โตรักษา นัน้ มีฐานกิจกรรม 15 ฐาน และมีหอ้ งประชุม 2 ห้องประชุมรองรับ ได้ตั้งแต่ 500–1,000 คน ในส่วนของความปลอดภัยบริเวณพืน้ ทีโ่ ดยรอบ มีรวั้ ล้อมรอบ ขอบชิด พ่อแม่ผปู้ กครองไม่ตอ้ งเป็นห่วง ในฤดูหนาวพืน้ ทีแ่ ห่งนีถ้ กู แม่นำ�้ แควน้อยกัน้ กลางจะเป็นทะเลหมอกได้บรรยากาศทีส่ วยงาม และสดชื่น

ดร.สมศักดิ์ ได้ทิ้งท้ายว่า “ผมยินดีต้อนรับผู้ใช้ บริการทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศอันอบอุ่น และบริการฉัน ญาติมติ ร พร้อมทัง้ ลิม้ รสอาหารเลิศรสหลากหลายเมนูไว้ คอยให้บริการ เพื่อสร้างรอยยิ้มและความพึงพอใจแก่ผู้ ใช้บริการทุกท่านทีไ่ ด้มาท�ำกิจกรรมและพักผ่อน ในความ ดูแลและบริการของเรา” สอบถามเส้นทางและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 081-987-5982, 081-903-7857 Business&Education

๑ ใน...การศึกษา 47


ค่ายลูกเสือ ไทเกอร์ แคมป์ ลพบุรี

TIGER CAMP ค่ายลูกเสือ ไทเกอร์แคมป์ แห่งนีอ้ ยูไ่ ม่ไกล จากกรุงเทพฯ มากนักเพียงร้อยกว่ากิโลเมตรเท่านัน้ การเดินทางสะดวก ปลอดภัย อยู่ในต�ำบลวังเพลิง อ�ำเภอโคกส�ำโรง จังหวัดลพบุรี มีเนือ้ ทีม่ ากกว่า 400 ไร่ บริเวณค่ายถูกโอบล้อมด้วยขุนเขา เป็นธรรมชาติ บรรยากาศร่มรื่น ด้วยเหล่าแมกไม้ ทั้งไม้ดอก ไม้ ยืนต้น ไร่นาสวนผสม มีบริเวณจัดกิจกรรมกว้าง ขวาง สามารถจัดกิจกรรมได้หลากหลายรูปแบบ ทีมงาน ๑ ใน...การศึกษา ได้มโี อกาสไปเยีย่ มค่ายลูกเสือไทเกอร์ แคมป์และได้เห็นว่า ปัจจุบนั การเรียนรูเ้ น้นให้ผเู้ รียนมี “ทักษะชีวติ จิตอาสา พัฒนาตนเอง” ดังนัน้ การจัดกิจกรรมต่างๆ ควรจัดแบบบูรณาการในหลายๆ ด้านรวมกัน กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้ บ�ำเพ็ญประโยชน์หรือกิจกรรมอื่นๆ เช่น การอบรม การสัมมนา การพัฒนา ให้ความรู้กับบุคลากร นับเป็นการสนองให้เกิดทักษะชีวิต จิตอาสา พัฒนา ตนเองได้เป็นอย่างดี ค่ ายลูกเสือ ไทเกอร์ แคมป์ ลพบุรี แห่งนี้ มีคุณณรงค์ ศิลป พิบลู ย์ เป็นเจ้าของ ท่านได้ให้เกียรติตอ้ นรับอย่างอบอุน่ กับทีมงาน ท่านเป็นผู้ ทีส่ นใจในกิจการลูกเสือ เป็นผูใ้ ห้กบั กิจกรรมการลูกเสืออย่างแท้จริง ผูท้ ไี่ ด้ไป สัมผัสกับค่ายนีม้ าแล้วต่างกล่าวว่า อยากให้ทกุ ท่านได้ไปสัมผัส ได้รบั รู้ เพือ่ ที่จะได้น�ำลูกเสือ เนตรนารีฯ ไปใช้บริการเพื่อจัดกิจกรรมสนองตอบ ให้เกิด ทักษะชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน รับรองว่าท่านจะได้รับความ ประทับใจอย่างแน่นอน


ด้ านที่พกั แยกเป็นสัดส่วนทั้งของลูกเสือ – เนตรนารี และของผูบ้ งั คับบัญชา มีทพี่ กั เป็นเรือนนอน 6 หลัง สามารถนอน ได้หลังละ 80-90 คน สะอาด ปลอดภัย อากาศเย็นสบายมีพัดลม ทุกหลัง มีหมอน ผ้าห่ม ให้ครบทุกคน มีหอ้ งน�ำ้ อย่างเพียงพอ แยก ชาย-หญิง ชัดเจนเป็นสัดส่วนไม่ปะปนกัน ส่ วนที่พกั ของผู้บงั คับบัญชา เป็นบ้านพักติดแอร์ทกุ หลัง มีเครื่องอ�ำนวยความสะดวกสบายครบครัน สามารถรองรับ ได้ 30-40 ท่าน ด้ านอาหาร มีที่รับประทานอาหารของลูกเสือ-เนตร นารี และผู้บังคับบัญชาอย่างเพียงพอ สะอาด สะดวก สบาย อาหารดีมีคุณภาพ ปริมาณเพียงพอต่อการรับประทานจนอิ่ม ส�ำหรับทุกคน และมีกจิ กรรมทีส่ ร้างทักษะชีวติ สร้างความประทับ ใจมากที่สุดคือ การประกอบอาหารแบบชาวค่ายด้วยตนเองเป็น ระบบหมู่พร้อมรับประทานร่วมกัน ฐานผจญภัย มีอย่างหลากหลาย ประมาณ 30 ฐาน เป็นฐานทีป่ ลอดภัย แข็งแรงได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ รวม ถึงมีเส้นทางการเดินทางไกลที่สามารถสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ อยูใ่ นพืน้ ทีข่ องค่ายจึงเกิดความปลอดภัย และสามารถปรับระยะ ทางให้เหมาะสมกับลูกเสือ-เนตรนารีแต่ละประเภท กิจกรรมความสนุกสนาน คือกิจกรรมนันทนาการ และกิจกรรมการชุมนุมรอบกองไฟ ค่ายไทเกอร์แคมป์ใช้กองไฟ จริงโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ซึ่งกิจกรรมนี้สามารถสร้าง ความประทับใจให้กับทุกคนได้อย่างมิลืมเลือน นับได้ ว่าค่ ายลูกเสือไทเกอร์ แคมป์ เป็นค่ายทีไ่ ด้มาตรฐาน มีความเป็นธรรมชาติ สะอาด ปลอดภัย ให้ทกั ษะชีวติ จิตอาสา เกิด การพัฒนาตนเอง และประทับใจกับการให้บริการที่ดี อีกทั้งได้รับกระบวนการลูกเสือ คือ ผจญภัย ได้เพื่อน เถื่อนธาร การสนุก สุขสม อย่าง แท้จริง

สุดท้ายสิ่งที่สร้างความพึงพอใจอีกประการหนึ่ง คือค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่าสถานที่อื่นอย่างเห็นได้ชัด แต่คุณภาพการจัดกิจกรรม ความรับผิดชอบ การบริการที่ได้รับ นับว่าคุ้มค่าเกินความคาดหวังที่ตั้งใจไว้ ดังนั้นจึงหวังว่า “ค่ายลูกเสือไทเกอร์แคมป์” คงได้รับใช้ ให้บริการกับทุกท่านในทุกกิจกรรม ติดต่อประสานงานได้โดยตรงที่ค่ายลูกเสือไทเกอร์แคมป์ ที่เบอร์ 086-427-3900, 081-656-9389, 08-9241-1299


interview

DINO SEA WORLD PARK

คุณฉัตรชัย วีระวงศ์

กรรมการผู้จัดการ สวนน�้ำ DINO SEA WORLD PARK

“อยากท�ำให้ DINO SEA WORLD PARK เป็ น สถานที่ ท ่ อ งเที่ ย วของ ครอบครัว ผู้ปกครองสามารถเล่นกับ ลูกหลานได้ โดยมีสถานทีส่ ำ� หรับเด็กไม่ สูงมาก หรือผู้ใหญ่กับผู้ใหญ่ก็สนุกไม่ แพ้กัน ที่นี่เรายังมีกิจกรรมรองรับอีก มากมาย เพื่อให้ทุกๆ คนได้ผ่อนคลาย ได้มากที่สุด” Business&Education

50 ๑ ใน...การศึกษา

DINO SEA WORLD PARK

DINO SEA WORLD PARK

สวนน�้ ำ ครบวงจรที่ ไ ม่ ธ รรมดาและใหญ่ ที่ สุ ด ใน จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดพังงา ตั้งบนเนื้อที่ของเราเอง มากกว่า 70ไร่ ท่านจะได้พบกับไดโนเสาร์ในสายพันธุ์ต่างๆ ของยุคจูราสสิค ให้ทา่ นได้ชมกันมากกว่า 70 ตัว และกิจกรรม แอดเวนเจอร์อาทิ ลอยคอล่องล�ำธาร ลอดถ�ำ้ ชมทิวทัศน์ และ เครื่องเล่นในสวนน�้ำอีกมากมาย แม้ว่าจะตั้งอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตอย่าง ภูเก็ต-พังงา คือส่วนใหญ่คงคิดว่าราคา 3,000 คงไม่อยู ่ แต่ทนี่ เี่ ราต้องการราคาทีค่ นไทยจับต้องได้ คือ ราคา 350-250 บาท

แนวทางการบริหารจัดการ ให้สถานที่ท่องเที่ยวประสบความส�ำเร็จ

ปัจจุบันจังหวัดพังงามีนักท่องเที่ยวเดินทางมามาก ถึง 3-4 แสนคนต่อเดือน ซึ่งสวนน�้ำ DINO SEA WORLD PARK เรามีเนื้อที่กว่า 70 ไร่ นอกจากสวนน�้ำแล้ว เมื่อท่าน มาถึงจะได้ถงึ สุขภาพด้วย เรายังมีสระออนเซน สปาไว้รองรับ


เพื่อสุขภาพ มีน�้ำพุยาว 100 เมตร มีห้องพักติดทะเล จึงคิดว่า โครงการนี้จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ประมาณ 1 แสนคน ต่อเดือน

ในอนาคต DINO SEA WORLD PARK มีโครงการพัฒนาไปในทิศทางไหน

นอกจากโครงการที่เปิดตัวที่จังหวัดสมุทรสาคร เรายัง ได้เปิดตัวเพิม่ ทีจ่ งั หวัดพังงา เพือ่ รองรับนักท่องเทีย่ วไม่วา่ จะเป็น คนไทยหรือต่างประเทศ เพือ่ ให้ทกุ คนได้มาพักผ่อน มาสนุกและ ผ่อนคลาย ในราคา 350 บาท โดยเป็นสระที่เปิดมาเจอสไลเด อร์ เจอสัญลักษณ์ของพังงา

เรื่องอื่นๆที่ต้องการประชาสัมพันธ์

DINO SEA WORLD PARK ตอนนี้มี 2 ด้วยกันคือ สมุทรสาคร กับ พังงา ท่านใดสนใจคลายร้อยกับสวนน�้ำที่มี กิจกรรมรองรับในทุกๆ ด้าน ขอเชิญทุกท่านมา สนุกด้วยกันค่ะ ที่ DINO SEA WORLD PARK

Business&Education

๑ ใน...การศึกษา 51


แนะน�ำรัฐมนตรี

นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติส่วนตัว - คู่สมรส ทันตแพทย์หญิง สุภาพร เจริญเศรษฐศิลป์

ผลงานด้านการศึกษา - ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์จติ วิทยาการศึกษา มูลนิธยิ วุ สถิรคุณ - ผู้ร่วมก่อตั้งโรงเรียนสัตยาไส โรงเรียนตัวอย่างในการ ประวัติการศึกษา พัฒนาจริยธรรมและศีลธรรม - แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - การศึกษาอิทธิผลของโรงเรียนต่อพัฒนาการเด็ก - สถาบันจิตเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยลอนดอน แผนก - ผลงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น กุญแจในการปฏิรปู จิตเวชศาสตร์และจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น การศึกษา - ท�ำงานด้านการศึกษาร่วมกับองค์กรอื่นๆ เช่น สสค., ประวัติการท�ำงาน Cambridge English Language Assessment เป็นต้น - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ด�ำรงต�ำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2559) ผลงานด้านอื่นๆ - รั ฐ มนตรี ช ่ ว ยว่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ การ (ด� ำ รง - เขียนหนังสือเรือ่ ง “ความฉลาดทางด้านจริยธรรมและ ต�ำแหน่งตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2558 - 15 ธันวาคม 2559) ศีลธรรม (MQ)” - ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ�ำกระทรวงศึกษาธิการ - คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา (Super- เครื่องราชอิสริยาภรณ์ board) - พ.ศ.2558 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่ง - ด้านการแพทย์ เป็นคนไทยที่ได้รับเกียรติเป็นสมาชิก มงกุฎไทย ชั้น 1 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) ของราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งสหราชอาณาจักร (Royal - พ.ศ.2543 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่ง College of Psychiatrists) ขณะนีด้ ำ� รงต�ำแหน่งเป็นจิตแพทย์ ช้างเผือก ชั้น 2 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) เด็กอาวุโสที่เมือง Colchester - อาจารย์กิตติมศักดิ์อาวุโส UCL และ Royal Free Medical School มหาวิทยาลัยลอนดอน - อดีตทีป่ รึกษารัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายแพทย์อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม) พ.ศ.2535 - รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

54 Business&Education ๑ ใน...การศึกษา


นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว. กระทรวงศึกษาธิการ กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “Education Reform & Entrance 4.0” ภายในงานมหกรรมการศึกษา Think Beyond 4.0 ที่โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ Enconcept สาขาสยามโอเอซิส ชั้น 13 ศูนย์หนังสือแห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า “การศึกษาในยุค Thailand 4.0” มีความหมายมากกว่าการเตรียมความพร้อมของคนหรือ ให้ความรู้กับคนเท่านั้น แต่เป็นการเตรียมมนุษย์ให้เป็นมนุษย์ กล่าวคือ นอกจากให้ความรู้แล้ว ต้องท�ำให้เขาเป็นคนที่รักที่จะ เรียน มีคุณธรรม และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ด้วย นั่นก็คือ การสร้างคนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นทักษะในการคิด วิเคราะห์เป็นหลัก ในขณะเดียวกัน Thailand 4.0 คือ การพัฒนา ประเทศให้มีความทันสมัย มีรายได้มากขึ้น และก้าวพ้นจากกับ ดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง โดยจะต้องผลิตนวัตกรรมใหม่ๆ เพือ่ เป็นฐานในการพัฒนาประเทศ และต้องสามารถติดต่อค้าขาย กับนานาประเทศได้ด้วย

Business&Education ๑ ใน...การศึกษา 55


ดังนัน้ การศึกษาจึงต้องเร่งด�ำเนินการปฏิรปู การเรียน รู้ให้กับเด็กไทย ได้เข้าก้าวสู่ Thailand 4.0 อย่างเป็นรูปธรรมใน หลายด้าน เช่นการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เป็นหัวใจส�ำคัญ ในการสื่อสารกับนานาชาติ ทั้งเพื่อการติดต่อสื่อสาร การแลก เปลี่ยนความรู้ การประสานความร่วมมือ และการค้าขาย ซึ่งที่ ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการได้ดำ� เนินการยกระดับภาษาอังกฤษ ของประเทศผ่านโครงการส�ำคัญต่าง ๆ อาทิ การพัฒนาครูภาษา อังกฤษผ่านกระบวนการ Boot Camp, จัดท�ำแอพพลิเคชัน่ Echo Hybrid, Echo English เป็นต้น การส่งเสริมการเรียนการสอน วิชาคณิตศาสตร์และ วิทยาศาสตร์ ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ของสะเต็มศึกษา (STEM Education) เพื่อให้เด็กมีความเข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องของ โลกและวัตถุตา่ ง ๆ ในขณะเดียวกันเด็กไทยในอนาคตก็ตอ้ งคงไว้ ซึ่งวัฒนธรรมของไทยที่ดีงาม ควบคู่กับการเรียนรู้ศาสตร์ใหม่ๆ ที่มีความทันสมัยด้วยเช่นกัน การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ สิง่ ส�ำคัญหนึง่ ทีม่ หา วิทยาลัยเคมบริดจ์ ค้นพบเกี่ยวกับ Communication Thinking Skill คือการสอนเรื่องการคิดวิเคราะห์ ไม่สามารถแยกวิชาสอน ต่างหากได้ แต่จะต้องมีการเรียนวิชาการแต่ละเรื่องอย่างลึกซึ้ง เสียก่อน หลังจากนั้นการคิดวิเคราะห์จะตามมาเอง เช่นเดียว กับการเรียนภาษาอังกฤษ ต้องมีความรูเ้ รือ่ งไวยากรณ์ควบคูก่ บั การอ่าน จนมีความรู้เรื่องค�ำและเรื่องภาษาจริงๆ เมื่อนั้นเราก็ จะสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ รวมทั้งสามารถน�ำความรู้ไป

56 Business&Education ๑ ใน...การศึกษา

ใช้งานต่อได้ด้วย การปรับหลักสูตรการเรียนการสอน ขณะนี้กระทรวง ศึกษาธิการก�ำลังปรับปรุงหลักสูตรใหม่ เพื่อน�ำมาใช้ในปีการ ศึกษา 2561 จากเดิมเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ อาจจะปรับ ให้เรียนเป็นรายวิชาเฉพาะเช่นในอดีต โดยเนื้อหาหลักสูตร จะเปลี่ยนไปตามองค์ความรู้ในโลกยุคใหม่ พร้อมกับการเรียน เฉพาะเรือ่ งทีส่ ำ� คัญ ๆ และเรียนให้รอู้ ย่างลึกซึง้ ทัง้ นีอ้ าจเกิดวิชา ใหม่ๆ เช่น Computing ที่จะเป็นการเรียนเกี่ยวกับโปรแกรม ที่ ใช้ควบคุมการท�ำงานของเครือ่ งจักร เครือ่ ง กล เพือ่ ให้เด็กสร้าง นวัตกรรมและรูเ้ ท่าทันเทคโนโลยี, ความรูเ้ รือ่ งวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ใหม่ ๆ ทีจ่ ะน�ำไปสูก่ ารสร้างนวัตกรรมได้ในทีส่ ดุ รวมทัง้ อาจจะน�ำวิชาเดิม ๆ กลับมาสอนอีก เช่น วิชาภูมศิ าสตร์ เพือ่ ให้เกิดการเรียนรูเ้ รือ่ งของโลก เกีย่ วโยงไปสูว่ ชิ าวิทยาศาสตร์ และเกษตรกรรม คือความเข้าใจการเกิดของมนุษย์ เข้าใจพื้นที่ เป็นต้น การพัฒนาปรับปรุงต�ำราเรียนให้มีมาตรฐาน 5 ดาว กระทรวงศึกษาธิการมีความพยายามที่จะสร้างต�ำราเรียน ให้ มีมาตรฐาน เพราะต�ำราที่ดีจะช่วยส่งเสริมและกระตุ้นให้เด็ก อยากรู้ อยากเห็น อยากตั้งค�ำถาม ดังนั้น ต�ำราเรียนต้องตอบ สนองต่อผูเ้ รียนจริงๆ ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างการจัดท�ำมาตรฐานต�ำรา


เรียน โดยจะมีการให้คะแนน (ดาว) ตามองค์ประกอบของต�ำรา ที่ก�ำหนดขึ้น เช่น มีรูปเล่มสวยงาม มีภาพประกอบที่ดี มีหัว เรื่องบทเรียนและเป้าหมายที่ชัดเจน มีวิธีการและตัวอย่างใน การแก้โจทย์-แก้ปัญหา ตลอดจนมีแบบฝึกหัดและมีลิ๊งค์เชื่อม โยงแบบออนไลน์ เป็นต้น ล่าสุดได้มีการประชุมหารือร่วมกัน ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกับส�ำนักพิมพ์ที่ผลิตต�ำราเรียน ทัง้ หมด เพือ่ ผลิตต�ำราเรียนทีด่ มี คี ณ ุ ภาพ และในอนาคตรัฐบาล ก็จะใช้ต�ำราเรียนที่ได้ 5 ดาวเท่านั้น หากต�ำราใดมีมาตรฐานที่ เท่ากัน ก็จะพิจารณาจากราคาต่อไป จากนั้นจึงส่งรายชื่อต�ำรา เพื่อให้โรงเรียนไปจัดหามาใช้ต่อไป การบริหารจัดการคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ภายใต้ โครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน ขณะนี้ได้เริ่มด�ำเนินโครงการแล้ว ในโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการรอบแรก ซึ่งจะเริ่มด�ำเนิน ในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ�ำนวน 259 แห่ง โดยทุกอย่างต้องเกิดจากการยอมรับและตัดสินใจของคนในพืน้ ที่ ชุมชน พ่อแม่และผูป้ กครอง แม้ทผี่ า่ นมาเราจะมีความพยายาม ที่จะยกระดับโรงเรียนขนาดเล็ก แต่ยังท�ำไม่ส�ำเร็จ เพราะหลาย ฝ่ายไม่เห็นด้วย แต่ขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการ พยายามชี้แจง ให้เห็นถึงทางเลือกที่ดีกว่าของบุตรหลาน โดยให้เด็กๆ ย้ายไป เรียนในโรงเรียนแม่เหล็กทีม่ คี วามพร้อมมากกว่าซึง่ อยู่ใกล้เคียง กัน พร้อมทัง้ ได้รบั การสนับสนุนงบประมาณ จากส�ำนักงานคณะ กรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อพัฒนาทั้งทางด้าน กายภาพ และวิชาการให้สามารถรองรับนักเรียนและครูที่เพิ่ม ขึ้นได้

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวอีกว่า ในส่วนของระบบการ คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือสอบเข้า มหาวิทยาลัยในยุคของ Thailand 4.0 นั้น อาจจะยังไม่ได้ตอบ โจทย์ Thailand 4.0 โดยตรง แต่จะมีความเกี่ยวข้องกับเนื้อหา (Content) ในต�ำราเรียน ซึง่ เป็นเรือ่ งหรือเนือ้ หาทีเ่ ด็กต้องเรียน เพื่อน�ำความรู้เหล่านั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป ซึ่งขณะนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้หารือกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อปรับระบบการ สอบเข้ามหาวิทยาลัย ภายใต้หลักคิด “ลดภาระของเด็กและผู้ ปกครองในการวิ่งรอกสอบ เพิ่มความยุติธรรมส�ำหรับเด็กด้อย โอกาสและเด็กยากจน และเพิ่มความเที่ยงตรงในการสอบคัด เลือก” เนื่องจากระบบเดิมให้โอกาสกับเด็กที่มาจากครอบครัว ที่มีฐานะ มากกว่าเด็กด้อยโอกาสและเด็กยากจน ที่ไม่มีเงิน และไม่สามารถวิ่งรอกไปสอบได้หลายแห่ง รวมทั้งยังเปิด โอกาสให้มหาวิทยาลัยท�ำการคัดเลือกเด็กเอง ท�ำให้สร้างความ ไม่เท่าเทียมและไม่เที่ยงตรงให้เกิดขึ้นในการคัดเลือก เพราะ มหาวิทยาลัยต่างๆ เร่งที่จะช้อนเด็กเก่งไว้ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ในอนาคตเร็วๆ นี้ ระบบการสอบจะ เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอน โดยแนวโน้มคือการสอบ จะต้องน้อยลง เพื่อให้เด็กได้เรียนจนครบหลักสูตร และไม่ต้อง กังวลกับการเตรียมสอบต่างๆ มากจนเกินไป

Business&Education ๑ ใน...การศึกษา 57


บทบาทของ

มหาวิทยาลัยไทยต่อ

Thailand 4.0

ปาฐกถาพิเศษของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรั ฐ มนตรี เรื่ อ ง “บทบาทของ มหาวิทยาลัยไทยต่อ Thailand 4.0” เมือ่ วันศุกร์ ที่ 5 พฤษภาคม 2560 ณ หอประชุมมหิดลสิทธา คาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีรฐั มนตรี รวมทัง้ คณะผูบ้ ริหารจากกระทรวง ส่วนราชการ สถาบันการอุดมศึกษา หน่วยงานภาครัฐและภาค เอกชน ข้าราชการ นักศึกษา และบุคลากรเข้าร่วม รับฟังกว่า 2,000 คน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กล่าวตอนหนึง่ ว่า รัฐบาล มีความยินดีอย่างยิ่งที่จะด�ำเนินการพัฒนาการศึกษาร่วมกับ สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง ส�ำหรับมหาวิทยาลัยมหิดลนั้น เป็น สถาบันอุดมศึกษาที่มีประวัติศาสตร์ และความเป็นมาอย่าง ยาวนาน เริ่มตั้งแต่เป็นโรงเรียนแพทย์ในสมัยรัชกาลที่ 5 จน กระทั่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นน�ำของประเทศในปัจจุบัน ซึ่ง จัดการเรียนการสอนมากกว่า 300 หลักสูตร มีจ�ำนวนนักศึกษา กว่า 30,000 คน อีกทัง้ ผูท้ จี่ บการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล ก็ได้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้บริหาร และผู้น�ำในหลายหน่วยงาน ตลอด จนได้รว่ มท�ำคุณประโยชน์ให้กบั ประเทศชาติบา้ นเมืองเป็นอย่าง ดีด้วย การปาฐกถาในครั้งนี้จะท�ำให้ทุกท่านได้ทราบว่ารัฐบาล ก� ำ ลั ง คิ ด อะไร และมี น โยบายอย่ า งไร เนื่ อ งจากที่ ผ ่ า นมา ประเทศไทยอยู่ท่ามกลางความขมุกขมัวมาหลายปี ขณะนี้ รัฐบาลได้จัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)

58 Business&Education ๑ ใน...การศึกษา

ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น ประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอ เพียง” โดยมียุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน คือ 1) ความมั่นคง 2) การ สร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) การลงทุนในทรัพยากร มนุษย์ 4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและการลดความ เหลื่อมล�้ำทางสังคม 5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ บริหารจัดการภาครัฐ ส�ำหรับนโยบาย Thailand 4.0 มีทมี่ าจากการที่โลกใน ศตวรรษ 21 หรือในโลกยุคปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงจาก ศตวรรษที่ 20 อย่างสิน้ เชิง กลายเป็นโลกยุคใหม่ทเี่ ราต้องหาจุด ตรงกลางทีเ่ หมาะสม พร้อมทัง้ สร้างความเข้มแข็งด้วยการสร้าง ปัญญา และนวัตกรรม ตลอดจนสร้างกระบวนการที่จะน�ำไปสู่


Thailand 4.0 เพื่อเดินหน้าประเทศให้ได้ จึงมีความจ�ำเป็นต้อง เตรี ย มการและเตรี ย มก� ำ ลั ง คนให้ มี ค วามพร้ อ มกั บ การ เปลี่ ย นแปลงของโลก อาทิ ก� ำ ลั ง คนในด้ า นอุ ต สาหกรรม เทคโนโลยี และสังคม อีกทัง้ การเปลีย่ นแปลงดังกล่าวท�ำให้เกิด ทั้งโอกาส และวิกฤต เช่น ภัยคุกคามต่างๆ การก่อการร้าย โรค ระบาด การท�ำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น รัฐบาลจึงให้ความส�ำคัญกับทุกด้าน ส่งเสริมให้ปรับเปลี่ยน เศรษฐกิจทีพ่ งึ่ พาภายนอกไปสูก่ ารพึง่ พาตนเองให้มากทีส่ ดุ โดย มุ่งเน้นให้ทุกคนเข้มแข็งไปด้วยกัน สร้างคนไทยในศตวรรษที่ 21 ไปสู่การเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ มีจุดมุ่งหมาย มีหลักคิด สร้างสรรค์ และมีจิตสาธารณะช่วยเหลือผู้อื่นที่ร่วมกัน ดังนั้น ทุกคนต้องปรับตัว และเปลี่ยนแปลงตนเอง รวมทั้งปรับ Mindset ให้รจู้ กั ให้และรูจ้ กั รับ ไม่ใช่รอทีจ่ ะได้รบั เพียงอย่างเดียว เพือ่ ช่วยการปฏิรูปประเทศให้มีความก้าวหน้า ดังนั้น หากจะพัฒนาให้ประเทศไทยเป็น Thailand 4.0 ก็จะต้องเชื่อมโยงทั้งต้นทาง กลางทาง และปลายทาง โดย ร่วมกันพัฒนาในทุกด้านตั้งแต่ในยุค 1.0 ซึ่งเน้นเกษตรกรรม, ยุค 2.0 ที่ให้ความส�ำคัญกับอุตสาหกรรมเบา และยุค 3.0 ที่ อุตสาหกรรมมีความซับซ้อนมากขึ้น พร้อมทั้งเน้นการน�ำเข้า การส่งออก และการลงทุน จนกระทั่งมาถึงยุค 4.0 ในปัจจุบัน ทีเ่ น้นนวัตกรรม อย่างไรก็ตาม อย่าไปกังวลว่าคนในแต่ละยุคจะ ด�ำรงชีวติ หรือพัฒนาสิง่ ต่าง ๆ ไปพร้อมกันได้หรือไม่ เพราะเรา ก็ต้องไปด้วยกันให้ได้ในที่สุด ด้วยการผลักดันให้เกิดการเชื่อม โยง และร่วมกันพัฒนาให้เป็นยุค Smart 1.0, Smart 2.0 และ Smart 3.0 ในขณะเดียวกันก็ต้องสร้างเศรษฐกิจในยุค Thailand 4.0 ให้เจริญเติบโตไปพร้อมๆ กัน ตลอดจนต้องช่วยกันพัฒนา ประเทศไทยให้ก้าวพ้นกับดักส�ำคัญ 3 ประการ คือ กับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง : ซึ่งต้องพัฒนา เศรษฐกิจให้มากกว่านี้ และต้องข้ามกับดักนี้ไปให้ได้โดยไม่ทิ้ง ใครไว้ข้างหลัง กับดักแห่งความเหลื่อมล�้ำ : ด้วยการกระจายรายได้ และการเจริญเติบโตให้ทั่วถึง พร้อมทั้งเชื่อมโยงยุค 1.0, 2.0, 3.0 และ 4.0 เข้าด้วยกัน แม้ว่าจะไม่สามารถกระจายรายได้ให้ เท่ากันได้ แต่ตอ้ งท�ำการกระจายรายได้ให้มากขึน้ โดยเฉพาะผูท้ ี่ มีรายได้น้อย นอกจากนี้ สามารถเน้นความร่วมมือกับภาค เอกชน และภาคประชาสังคมได้ ซึ่งถือเป็นความร่วมมือแบบ ประชารัฐอย่างแท้จริง โดยมีหัวใจส�ำคัญคือการเดินไปด้วยกัน และการร่วมมือกัน เพราะรัฐบาลไม่สามารถด�ำเนินการทุกอย่าง เพียงฝ่ายเดียวได้

กับดักความไม่สมดุล : Thailand 4.0 จะขับเคลื่อนให้ ประเทศก้าวพ้นกับดักทั้งสามได้ โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง ซึ่งจะต้องน�ำไปใช้อย่างถูกต้องและลึกซึ้ง เพื่อสร้าง ความเข้มแข็งจากภายใน และเชื่อมโยงสู่เศรษฐกิจโลกต่อไป ในส่วนของสถาบันอุดมศึกษานัน้ ทุกสถาบันต้องร่วม กันผลักดัน และสร้างคนให้เป็นผู้น�ำแห่งการเปลี่ยนแปลง และ สร้างคนดีมีคุณธรรมอันจะน�ำไปสู่องค์กรที่มีจริยธรรมได้ ซึ่ง นโยบายต่างๆ ของรัฐบาลส่วนมากจะเกี่ยวข้องกับการศึกษา เพราะการศึกษาจะเชือ่ มโยงกับการสร้างคน สร้างหลักคิด สร้าง ชาติ รวมทั้งสร้างคนให้อยู่ร่วมกับสังคม มีทักษะในการท�ำงาน มีความอดทนอดกลั้น เคารพในสิทธิ ไม่ถือตนเองเป็นใหญ่ ตลอดจนเคารพกฎหมาย จากที่กล่าวมานั้นสถาบันอุดมศึกษา ต้องช่วยกันสร้าง ไม่ใช่สอนแต่เรื่องวิชาการเพื่อให้นักศึกษาได้ เกรดดีๆ แต่ไม่สามารถด�ำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้ ทั้งนี้ การ พัฒนาการศึกษาก็ไม่ใช่เรือ่ งง่าย เนือ่ งจากมีปจั จัยหลายประการ เข้ามาเกี่ยวข้อง แต่สิ่งส�ำคัญคือเราจะท�ำอย่างไรให้สถาบัน อุดมศึกษาเชือ่ มโยงกับการศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษาให้ได้ เพื่อร่วมกันผลิต ก�ำลังคนให้ตรงกับความ ต้องการของประเทศ พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวด้วยว่า ประเทศไทยก�ำลังก้าว เข้าสูส่ งั คมผูส้ งู วัย โดยจะมีสดั ส่วนผูส้ งู วัยเพิม่ มากขึน้ ถึงร้อยละ 19.8 ท�ำให้สัดส่วนผู้ใช้แรงงานลดลง อีกทั้งประชากรในวัย แรงงานก็ต้องดูแลผู้สูงวัยด้วย ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาต้องมา ร่วมกันคิดว่าจะผลิตนักศึกษาให้มาทดแทนผู้สูงวัยในอนาคต เพือ่ ส่งเสริมการเชือ่ มโยงแบบห่วงโซ่ให้ทกุ ภาคส่วนพัฒนาธุรกิจ และการเป็นสังคมผูป้ ระกอบการร่วมกันได้อย่างไร จึงขอฝากให้ สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งสร้างทั้งความรู้และสติปัญญาให้คน ไทย เพราะการอุดมศึกษาเป็นกลไกส�ำคัญ โดยขอให้ผู้บริหาร และคณาจารย์ของทุกสถาบันอุดมศึกษาช่วยกันพัฒนาการศึกษา ให้ก้าวไปข้างหน้า เพื่อสร้างความเข้มแข็งและแข็งแกร่งไปด้วย กันโดยที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง Business&Education ๑ ใน...การศึกษา 59


3 เมกะเทรนด์โลก ด้านการศึกษา

ต่อทิศทางการพัฒนาครูไทยปี 2017 สสค. เปิด 3 เมกะเทรนด์โลกการศึกษา ปี 2017 ต้อนรับวันครูแห่งชาติ “ครูรางวัล สมเด็จเจ้าฟ้าฯ” ย�้ำครูยุคใหม่ต้องไปไกลกว่า “เรือจ้าง” ดร.ไกรยส ภัทราวาท ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบาย เศรษฐศาสตร์การศึกษา ส�ำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณภาพเยาวชน (สสค.) กล่าวว่า ในปี 2560 ซึ่งรัฐบาล ประกาศให้เป็นปีแห่งการปฏิรูปประเทศ ครูจึงเป็นหัวใจส�ำคัญ ของการพัฒนาก�ำลังคนให้เดินหน้าไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ในวันครู แห่งชาติ สสค.จึงน�ำเสนอ 3 เมกะเทรนด์โลกด้านการศึกษาที่ น่าจะเป็นประโยชน์ต่อทิศทางการพัฒนาครูไทยในปี 2017 ดังนี้ 1) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการศึกษา หรือ “EdTech” มาปลดพันธนาการคืนครูสู่ห้องเรียน ให้ครูมี “อิสระ” ทุม่ เทพัฒนาการสอนได้อย่างเต็มที่ โดย EdTech จะท�ำหน้าแบ่ง เบาภาระการบริหารจัดการภารกิจนอกเหนือการสอน อาทิ การ ดร.ไกรยส ภัทราวาท

60 Business&Education ๑ ใน...การศึกษา

ลดภาระเอกสารงานธุรการ การประเมินผลการเรียน การจัดการ ข้อมูลนักเรียน ซึ่งผลวิจัยล่าสุดจากผลการสอบ PISA 2015 หรือรายงานของคณะกรรมการแห่งชาติเพือ่ พัฒนาการเรียนการ สอนของสหรัฐอเมริกา (NCTAF) ระบุตรงกันว่าการมอบหมาย ภารกิจนอกเหนือการสอนให้แก่ครูส่งผลเสียต่อคุณภาพการ เรียนการสอนของครู และผลสัมฤทธิท์ างการเรียนรูข้ องนักเรียน โดยเสนอให้กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคืน เวลาและอิสระให้แก่ครู ในการมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการเรียน การสอนในชั้นเรียนมากขึ้น ด้วยการใช้เทคโนโลยีมาแบ่งเบา ภาระครู 2) การสร้างและปลูกฝังแนวคิด Growth Mindset ให้ กับครู จากทฤษฎีด้านจิตวิทยาที่มีการวิจัยกว่า 4 0ปี ที่เชื่อว่า อัจฉริยะหรือพรสวรรค์ไม่สำ� คัญเท่ากับความเชือ่ มัน่ ทีว่ า่ สามารถ พัฒนาศักยภาพของตนเองให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้ ฉะนั้นในการ พัฒนาครูรุ่นใหม่ให้มี Growth Mindset ที่ดี ก็จะส่งผลต่อผล สัมฤทธิ์การเรียนรู้และกรอบแนวคิดในการพัฒนาของศิษย์ ทั้ง ยังน�ำไปสู่การสร้างความสัมพันธ์ทีดีให้ครูรักเด็กและเด็กรักครู 3) ท�ำให้อาชีพครูกลายเป็นเสาหลักในการพัฒนา ประเทศ เมื่อสังเคราะห์ข้อมูลจากประเทศที่ประสบความส�ำเร็จ ด้านการศึกษา อาทิ ฟินแลนด์ สิงคโปร์ หรือเกาหลีใต้ พบว่า นักเรียนนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถสูงที่สุดในชั้นเรียน ล้วนเลือกประกอบอาชีพครูแทบทั้งสิ้น ปัจจุบันรัฐบาลไทยก็ได้ น�ำ โครงการครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นหรือโครงการคุรุทายาท ซึ่ง เป็นหนึ่งในมาตรการที่ต้องการส่งเสริมให้เยาวชนรุ่นใหม่ที่มี


“ผมอยากให้สังคมไทยมองว่า อาชีพครูเป็นอาชีพที่ สร้างคน มีเกียรติ และมีความเจริญก้าวหน้า...” นายเฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ

ความรู้ความสามารถในพื้นที่ ได้รับโอกาสในการเป็นครูดีใน ท้องถิ่นของตนได้ เพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล�้ำทางการศึกษา ในพื้นที่ที่ขาดครูอย่างยั่งยืนและสร้างต้นแบบครูที่ดีคืนสู่สังคม ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ อาจารย์ประจ�ำคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึงการปฏิรูปการศึกษาในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา พบว่ามีโครงการดีที่สนับสนุนให้ครู ได้พัฒนา ศักยภาพสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับลูกศิษย์ อีกทั้ง ผู้น�ำระดับประเทศต่างให้ความส�ำคัญกับงานวันครู สะท้อนให้ เห็ น ต้ น ทุ น ที่ ดี ใ นการปฏิ รู ป การศึ ก ษา แต่ เ พื่ อ ให้ เ กิ ด การ เปลี่ยนแปลงที่เร็วขึ้นอยากเสนอให้รัฐบาลให้น�้ำหนักและให้ ความส�ำคัญกับการปฏิรูปวิชาชีพครู ให้เข้มข้นกว่าเดิม ท�ำ อย่างไรให้ครูกลายเป็นเสาหลักในการพัฒนาประเทศ ประเทศ ที่เจริญแล้วต่างใช้ครูเป็นปัจจัยเอาชนะและยกระดับความไม่รู้ และคุณภาพของประเทศทั้งสิ้น “เขามองครูเป็นบุคคลส�ำคัญ แต่ไทยยังขาดความ จริงจังและชัดเจนในเชิงนโยบาย หากใช้โอกาสวันครูปนี เี้ ป็นการ เริ่มต้นการขับเคลื่อนครูให้มีความเป็นเอกภาพ จะเป็นเรื่อง ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ

ส�ำคัญที่สุดในการปฏิรูปการศึกษาครั้งนี้ ครูควรก้าวพ้นเรื่อง ระบบราชการ งานเอกสาร และงานอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ ภารกิจของครู รัฐบาลต้องกล้าตัดสินใจให้ครูมโี อกาสได้ทำ� งาน นอกห้องเรียนมากขึ้น ให้ครูกล้าคิดนอกกรอบมากขึ้น ให้เด็ก ได้เรียนรูท้ กั ษะชีวติ และทักษะอาชีพในศตวรรษที่ 21 ทีส่ ำ� คัญคือ อย่ามองการปฏิรูปการศึกษาหรือการปฏิรูปครูเฉพาะส่วนกลาง แต่ให้มองยึดโยงกับความต้องการของท้องถิ่น ท�ำให้อาชีพครู เป็นเสาหลักและเกิดเอกภาพทางนโยบาย ก็จะท�ำให้งานวันครู ไม่เป็นเพียงงานเชิงพิธีกรรม แต่ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน สังคมได้อย่างยั่งยืน” ศ.ดร.สมพงษ์ กล่าว นายเฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า มหาจักรีปี2558คนแรกของประเทศไทย กล่าวว่า อาชีพครูมี ความส�ำคัญ แต่เดิมครูมักถูกเปรียบกับเรือจ้าง แต่จริงๆแล้ว ไม่ใช่ เพราะค�ำว่าเรือจ้างกินใจความเพียงการส่งต่อเด็กจาก ระดับหนึง่ ไปสูร่ ะดับทีส่ งู ขึน้ เท่านัน้ แต่การสร้างคนให้มคี ณ ุ ภาพ มิใช่งานที่ส่งต่อ นั่นเป็นการมองเพียงผิวเผิน ฉะนั้นในฐานะครู ยุคใหม่ต้องมองว่าท�ำอย่างไรจะพัฒนาเด็กให้เป็นคนดี คนเก่ง เพื่อที่จะเติบโตขึ้นเป็นก�ำลังส�ำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ “ผมอยากให้สังคมไทยมองว่า อาชีพครูเป็นอาชีพที่ สร้างคน มีเกียรติ และมีความเจริญก้าวหน้า แม้มีอุปสรรคก็ อยากให้มองนักเรียนเป็นส�ำคัญ อย่าไปสนใจสิง่ รอบข้าง ไม่เช่น นัน้ จะบัน่ ทอนจิตใจ แต่หากโฟกัสทีเ่ ด็กเห็นความเจริญก้าวหน้า ก็จะภาคภูมใิ จ ท�ำให้มกี ำ� ลังใจในการท�ำงานต่อไปได้” ครูรางวัล สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีปี 2558 คนแรกของประเทศไทย กล่าว Business&Education ๑ ใน...การศึกษา 61


คอลัมภ์พิเศษ...

หาโรงเรียน

ให้ลูก

เมื่อลูกน้อยอายุ 3 ขวบ ก็ถึงเวลาที่ คุณพ่อและคุณแม่ทกุ คนจะมีภารกิจส�ำคัญที่ จ�ำเป็นจะต้องท�ำนั่นก็คือ การเลือกโรงเรียน ให้ลกู คุณพ่อและคุณแม่บางคนหรือหลายๆ คน อาจจะเริ่มวางแผนเตรียมหาโรงเรียนให้ ลู ก ตั้ ง แต่ ก ่ อ นที่ ลู ก จะอายุ 3 ขวบ เพื่ อ เป็ น การเตรี ย มความพร้ อ มให้ กั บ อนาคต ของลูก การเลือกโรงเรียนให้กับลูก เป็นเรื่องส�ำคัญมาก อย่างหนึง่ ทีจ่ ะบอกถึงอนาคตของลูกว่าจะเป็นอย่างไร คุณ พ่อและคุณแม่แต่ละคนอาจมีแนวคิดไม่เหมือนกัน บางคน ก็อยากให้ลูกเรียนโรงเรียนที่มีชื่อเสียง บางคนอยากให้ลูก เรี ย นโรงเรี ย นใกล้ บ ้ า น และบางคนอยากให้ ลู ก เรี ย น โรงเรียนใกล้กับที่ท�ำงาน เพื่อความสะดวกในการรับ-ส่ง เมือ่ มีหลายความคิด หลายเหตุผลมารวมกัน จึง ท�ำให้การเลือกโรงเรียนให้ลูกน้อยนั้น ไม่ใช่เรื่องง่ายซะที เดียว วันนี้เราจะมาดูกันว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับ การเลือกโรงเรียนที่เหมาะกับลูกน้อยของเรา

62 Business&Education ๑ ใน...การศึกษา

การเลือกโรงเรียนให้ลูก ควรพิจารณาจากปัจจัยอะไรบ้าง?

ปัจจัยด้านการเงิน “โรงเรียนเอกชน vs โรงเรียนรัฐบาล” คงจะหลีกเลีย่ งไม่ได้เลยกับค�ำถามทีว่ า่ จะให้ลกู น้อยเรียน โรงเรียนอะไรดี ระหว่าง โรงเรียนเอกชน หรือโรงเรียนรัฐบาล ถ้าผู้ ปกครองที่มีฐานะทางการเงินที่ดีส่วนมากก็จะเลือกเรียนโรงเรียน เอกชนที่มีชื่อเสียง แต่ก็ต้องยอมเสียค่าใช้จ่ายที่สูงมากด้วยเช่นกัน หลายท่านคิดว่าจ่ายเงินในวันนีเ้ ป็นการลงทุนเพือ่ อนาคตทีด่ ขี องลูก ในวันหน้า ถ้าพ่อแม่ท่านใดมีความสามารถในการจ่ายเงินที่สูงมาก เพื่อแลกกับอนาคตของลูกได้ก็เป็นสิ่งที่ดี แต่ถ้าพ่อแม่ท่านใดอยู่ใน ฐานะทีม่ เี งินน้อย หรือมีฐานะปานกลาง โรงเรียนเอกชนทีม่ คี า่ เทอม สูงคงไม่ใช่ทางเลือกที่ดีของพ่อแม่เหล่านี้แน่นอน ส�ำหรับคุณพ่อและคุณแม่ที่มีฐานะปานกลางหรือค่อนไป ทางน้อย การเลือกโรงเรียนรัฐบาลก็เป็นทางเลือกหนึง่ ทีช่ ว่ ยลดภาระ ค่าใช้จ่ายในครอบครัว ยิ่งมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่รัฐบาล สนับสนุนด้วยแล้ว ยิ่งท�ำให้ค่าใช้จ่ายเรื่องการเรียนของลูกไม่ใช่ ปัญหาอีกต่อไปค่ะ และโรงเรียนรัฐบาลหลายๆโรงเรียนก็มีชื่อเสียง ในระดับประเทศ นักเรียนมีผลงานการสอบแข่งขันมากมาย


ปัจจัยด้านชื่อเสียงของโรงเรียน ปัจจัยนี้เป็นสิ่งส�ำคัญที่คุณพ่อและคุณแม่หลาย ท่านใช้ในการพิจารณาหาโรงเรียนให้ลูก โรงเรียนที่มี นั ก เรี ย นที่ จ บออกไปแล้ ว สามารถไปสอบแข่ ง ขั น เข้ า โรงเรียนที่มีชื่อเสียงได้ จะยิ่งเป็นเครื่องการันตี ให้คุณ พ่อคุณแม่สนใจพาลูกเข้าไปเรียน เพราะความเชือ่ ทีว่ า่ หาก ลูกได้เรียนโรงเรียนที่มีชื่อเสียงจะช่วยท�ำให้ลูกมีอนาคตที่ ดี มีสังคมที่ดี ปัจจัยด้านระยะเวลาในการเดินทาง ส�ำหรับลูกน้อยในวัยอายุ 3 ขวบ แน่นอนเลย ว่าการนอนพักผ่อนเป็นสิ่งที่จ�ำเป็นและส�ำคัญมาก ถ้าพ่อ แม่เลือกโรงเรียนทีอ่ ยูไ่ กลจากบ้าน ลูกน้อยของท่านก็หลีก เลีย่ งไม่ได้ทจี่ ะต้องตืน่ นอนแต่เช้าเพือ่ ทีจ่ ะสามารถเดินทาง ไปให้ทนั เวลาเข้าเรียน และถ้าโรงเรียนทีอ่ ยู่ในเมืองทีม่ กี าร จราจรติดขัดมาก ก็ยิ่งจะท�ำให้ลูกน้อยต้องตื่นเช้ามากขึ้น ด้วย พ่อแม่ผปู้ กครองหลายท่านต้องให้ลกู นอนในรถ และ กินอาหารเช้ากันในรถ เพื่อย่นระยะเวลาที่อยู่ที่บ้าน หาก พ่อแม่ส่งลูกไปโรงเรียนแล้วต้องรีบกลับไปท�ำงาน การ เลือกโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใกล้กับที่ท�ำงานก็เป็นตัวเลือกที่ดี เพื่อให้พ่อแม่สามารถเดินทางไปท�ำงานได้ทันค่ะ

10 วิ ธ ี เลือกโรงเรียน ให้ลูก

เมื่อ

ลูกรักจะไปโรงเรียน คุณพ่อคุณแม่ คงต้องคัดเลือกโรงเรียนที่เหมาะสม มีคุณภาพ ส�ำหรับลูก เพื่อสร้างอนาคตให้ลูก นั่นก็คือการหา โรงเรียนอนุบาลให้ลูกนั่นเอง ซึ่งเป็นเรื่องส�ำคัญที เดียวค่ะ ก่อนตัดสินใจส่งลูกเข้าเรียนที่ไหน พ่อแม่ อาจต้ อ งท� ำ การบ้ า นกั น ก่ อ น ด้ ว ยการตระเวนดู โรงเรียนดูหลายๆ แห่งว่าเมือ่ ส่งเข้าไปเรียนแล้ว ลูก เราจะมีความสุขทีส่ ดุ การเลือกโรงเรียนให้ลกู นัน้ เรา มีค�ำแนะน�ำมาให้เป็นแนวทางในการตัดสินใจค่ะ 1. ใกล้ที่ท�ำงาน ส�ำหรับคนเมืองใหญ่คงต้อง ใช้เกณฑ์นี้ก่อนการเลือกโรงเรียนใกล้บ้าน เพราะพ่อ แม่กว่าจะฝ่าการจรจรมารับลูกได้ ลูกก็อาจติดอยู่ใน โรงเรียนนาน แต่หากโรงเรียนอยู่ใกล้ที่ท�ำงาน การรับ ส่ ง จะสะดวกกว่ า และเรายั ง มี เ วลาใกล้ ชิ ด กั บ ลู ก มากกว่าด้วย 2. มีบริเวณ ร่มรื่น ปลอดภัย เพื่อให้ลูกได้ มีโอกาสได้วิ่งเล่น ได้สัมผัสแดดลมตามวัยของเขา และได้ท�ำอย่างปลอดภัยด้วย 3. สะอาด เรียบร้อย ซึ่งสามารถดูได้จากข้าว ของเครือ่ งใช้ในโรงเรียนว่า มีการดูแลอย่างดีหรือเปล่า Business&Education ๑ ใน...การศึกษา 63


8. อัตราส่วนระหว่างครูต่อเด็กเป็นอย่างไร หากครูตอ้ งดูแลเด็กมากเกินไป แน่นอนว่าย่อมดูแลไม่ ทั่วถึง เพราะฉะนั้นยิ่งอัตราส่วนครูต่อเด็กน้อยเท่าไหร่ ยิ่งดี 9. ท่าทีของครูและบุคลากรในโรงเรียนเป็น อย่างไร สามารถสังเกตได้ขณะพาลูกไปดูโรงเรียน ดู ว่าครูในโรงเรียนหรือผู้ดูแลเด็กหันมาทักลูกเราบ้างมั้ย เพราะคนที่รักเด็กจะเป็นธรรมชาติเลยที่จะต้องดูเด็ก คุยกับเด็กก่อน ถ้าเขาไม่ใส่ใจเหลียวแลดู แสดงว่าเขา ไม่รักเด็ก เป็นต้น 10. อาหารทีใ่ ห้เด็กทาน โดยดูวา่ นมทีโ่ รงเรียน จัดให้เด็กมีปริมาณเท่าไหร่ อาหารที่ทานมีหมู เนื้อ ไก่ ผักมากน้อยแค่ไหน ภาชนะที่ใส่สะอาดหรือเปล่า ผ้า เช็ดมือเด็กๆ สกปรกหรือเปล่า แก้วที่เด็กกินน�้ำ มีแก้ว ใบเดียวผูกไว้ทตี่ นู้ ำ�้ เย็นหรือเปล่า สิง่ เหล่านีพ ้ อ่ แม่ตอ้ ง 4. มีเครือ่ งเล่นสนามให้เด็ก ดูให้ละเอียดด้วย สังเกตอย่างถี่ถ้วน เพราะเป็นสิ่งส�ำคัญต่อสุขภาพลูก ว่าได้รับการดูแลหรือเปล่า เป็นสนิมหรือสีถลอกหรือ ของเรา เปล่า เพราะสีพวกนี้จะหลุดติดมือ เด็กเอาเข้าปากเป็น อันตรายได้ เครือ่ งเล่นทีเ่ ป็นไม้จะดีกว่าทีเ่ ป็นเหล็ก ยิง่ มีของเล่นเป็นไม้เท่าไหร่ยิ่งดี 5. นโยบายแบบไหน นโยบายโรงเรียนเป็น แบบเร่งเรียนหรือเตรียมความพร้อม เด็กบางคนพ่อแม่ บอกว่าลูกอ่านเขียนเก่งคิดเลขได้ แต่พอถามเด็กถึง เรื่องราวที่นอกเหนือจากนั้น กลับตอบอะไรไม่ได้ไม่มี ปฏิสมั พันธ์กบั คนอืน่ เพราะใช้เวลาไปกับการอ่านเขียน มากกว่า เพราะฉะนั้นนโยบายของโรงเรียนจึงเป็นสิ่ง ส�ำคัญส�ำหรับการพัฒนาลูกของเราให้เติบใหญ่เป็นคน ที่มีความสุขต่อไป 6. มีกิจกรรมหรือไม่ต้องดูว่ามีกิจกรรมที่มุ่ง พัฒนาพัฒนาการทั้ง 4 ด้านให้เด็กท�ำ โดยดูจาก ห้องเรียนว่ามีแต่โต๊ะ เก้าอี้ หรือกระดานหรือเปล่า ถ้า เป็นแบบนีแ้ สดงว่ามีการสอนอ่านเขียนอย่างเดียว โดย ไม่ให้เด็กได้พัฒนาร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติ ปัญญาเลย 7. การจัดห้องการจัดห้องต้องจัดเป็นมุมของ เล่น จัดเป็นมุมบ้านบ้าง มุมแต่งตัว มุมเล่นบล็อก มุม วาดภาพ ระบายสี ฯลฯ ถ้าไม่มีแสดงว่าลูกเราไม่มี โอกาสได้เล่น

64 Business&Education ๑ ใน...การศึกษา


เลือกโรงเรียน ประถมให้ลูก

หลักสูตร แบบไหนดี?

ปัจจุบันมีโรงเรียนประถมมากมายหลาย หลักสูตรให้เลือก ส�ำหรับคุณพ่อคุณแม่ทา่ นใด ก� ำ ลั ง อยู ่ ใ นช่ ว งเลื อ กโรงเรี ย นประถมให้ ลู ก ลองอ่านข้อมูลโรงเรียนประเภทต่างๆ หรือ หลักสูตรต่างๆ ทีเ่ ราสรุปไว้เพือ ่ เป็นแนวทางใน การเลือกโรงเรียนประถมให้ลูกดูค่ะ 1. โรงเรียนประถมหลักสูตรสองภาษา (English Program) • โรงเรียนประถมหลักสูตรสองภาษา ( English Program) หรือที่รู้จักกันในชื่อย่อคือ อีพี (EP) เป็นโรงเรียนที่ใช้หลักสูตร การเรียนการสอนและสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ตามหลักสูตรแกน กลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ • แต่มีข้อแตกต่างคือ หลักสูตร English Program นั้นจะ มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ยกเว้นวิชาภาษาไทยและ วิชาสังคมศึกษาที่มีเนื้อหาข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยและ ประเพณี วัฒนธรรมไทย • โดยมากในระดับประถมจะมีการเรียนการสอนเป็นภาษา อังกฤษเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และพลศึกษา เมือ่ ขึ้นชั้นมัธยมจึงเรียนเป็นภาษาอังกฤษทุกวิชายกเว้นวิชาภาษา ไทยและวิชาสังคม

2. โรงเรียนสาธิต • เป็นโรงเรียนทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ภายใต้การควบคุม ดูแลของคณะ ครุศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศไทย • เป็นสถานที่ฝึกการสอนของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ • เป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อพัฒนาระบบการศึกษา เป็นเสมือนหนึง่ ในสถานทีว่ จิ ยั ทดลอง พัฒนาด้านการเรียนการ สอน • เน้นสอนให้เด็กๆ กล้าแสดงออก เป็นตัวของตัวเอง แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุ มีผล ให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ผ่าน กิจกรรมการเรียนการสอนที่ค่อนข้างหลากหลาย • ในส่วนของที่ตั้งนั้น มักเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัย ที่โรงเรียนนั้นๆ สังกัดอยู่ 3. โรงเรียนประถมหลักสูตรสามัญ • เป็นโรงเรียนที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใช้ระบบการ เรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และหลักสูตรแกน กลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ • โดยหลักมีสองแบบคือ โรงเรียนเอกชน และ โรงเรียน รัฐบาล • การเรียนการสอนจะเป็นภาษาไทยทัง้ หมดยกเว้นในวิชา ภาษาต่างประเทศ แต่ในปัจจุบันหลายโรงเรียนก็เริ่มมีการเปิด Business&Education ๑ ใน...การศึกษา 65


หลักสูตรแบบต่างๆ ขึ้นมาเพิ่มเติม เช่น หลักสูตรสองภาษา หลักสูตรสามภาษา 4. โรงเรียนประถมหลักสูตรนานาชาติ • หมายถึง สถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบโดยใช้ หลักสูตรต่างประเทศหรือหลักสูตรต่างประเทศที่ปรับราย ละเอี ย ดเนื้ อ หาวิ ช าใหม่ ที่ ไ ม่ ใ ช่ ห ลั ก สู ต รของกระทรวง ศึกษาธิการ • ใช้ภาษาต่างประเทศ (โดยมาก คือ ภาษาอังกฤษ) เป็นสื่อในการเรียนการสอนให้กับนักเรียน • เน้นการผสมผสานที่ลงตัวและความกลมกลืนของ นักเรียนที่มาจากต่างชาติ ต่างภาษา โดยไม่จ�ำกัดเชื้อชาติ ศาสนา และไม่ขัดต่อศีลธรรมความมั่นคงของประเทศ • โดยมากในปัจจุบนั โรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย ใช้หลักสูตร 3 หลักสูตรโดยหลัก คือ หลักสูตรอเมริกัน หลักสูตรอังกฤษ และ หลักสูตร IB 5. โรงเรียนประถมหลักสูตรทางเลือก • โรงเรียนทางเลือก หมายถึง โรงเรียนที่มีหลักสูตร การเรียนการสอนแตกต่างไปจากโรงเรียนตามหลักสูตร สามัญทั่ว ๆ ไป • ทัง้ นี้โรงเรียนทางเลือกก็ยงั คงอยู่ในสังกัดของโรงเรียน ศึกษาธิการ และต้องจัดตั้งขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย • โรงเรียนทางเลือกนั้นมีหลักสูตรหลากหลายให้เลือก แต่โดยรวมแล้วโดยมากนัน้ จะเป็นหลักสูตรทีเ่ น้นการเรียนรู้ ตลอดชีวติ ไม่ใช่การท่องจ�ำตามต�ำรา และเรียนแค่ในชัน้ เรียน • อาจกล่าวได้กว่าโรงเรียนทางเลือกโดยมากนัน้ มีระบบ การเรียนการสอนที่ ไม่เน้นวิชาการมากนัก แต่มีการเรียนรู้ นอกห้องเรียน สอนให้เด็กๆ รู้จักคิด เข้าใจมนุษย์และสภาพ แวดล้อมรอบตัวมากขึ้น ขอบคุณข้อมูลจากกระทรวงศึกษาธิการ http://www.moe.go.th

66 Business&Education ๑ ใน...การศึกษา

ครอบครัววิชัยย้ายจากภูเก็ตมาอยู่ที่กรุงเทพฯ เมื่อ ปลายเดือนพฤษภาคมทีผ่ า่ นมา ไม่ใช่เป็นเพราะพวกเขาก�ำลัง มองหาบ้านหรืองานในฝันหรอก แต่เป็นเพราะพวกเขา ก�ำลัง ค้นหาโรงเรียนในฝันให้กับลูกของเขาต่างหาก ตอนอยู่ภูเก็ ตลูกๆ 3 คน เรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาของเอกชนที่รวมค่าใช้ จ่ายในการส่งลูกทัง้ สามของเขา เข้าเรียนโรงเรียนดังกล่าวคิด เป็นเงินกว่า 500,000 บาทต่อปี วิชัยและภรรยา จึงพร้อมใจ กันโบกมือลาเพราะเกินกว่าที่พวกเขาทั้งคู่จะรับมือกับค่าเล่า เรียน แพงระยิบของลูกได้ ทั้งคู่ตัดสินใจที่จะเข้ามากรุงเทพฯ เพื่อหาโรงเรียนรัฐบาลดีๆ ให้กับลูกๆ ได้เรียนสักแห่งและ แน่นอนสิ่งที่ต้องค�ำนึงถึงด้วยก็คือ ค่าเล่าเรียน จะต้องอยู่ใน เกณฑ์ที่เหมาะสมกับฐานะของครอบครัวด้วย เกณฑ์ในการประเมินโรงเรียนทีม่ คี ณ ุ ภาพนัน้ นอกจาก เรื่องราคาแล้ว ก็มีหลักง่ายๆ ที่พ่อแม่จะสามารถสังเกตได้อีก มากมาย ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งของขนาดพืน้ ที่ อาณาบริเวณโรงเรียน ขนาดของชั้นเรียน เพื่อนๆ ที่เรียนอยู่ในชั้นเดียวกันกับลูก ราย ได้ของผู้ปกครองส่วนใหญ่ที่ส่งลูกเข้าโรงเรียนนั้น และผลของ คะแนนสอบ ภรรยาของวิชัยเยี่ยมชมโรงเรียนมา 3 โรงเรียนแล้ว หลังจากนั้น เธอก็จะจดโน้ต ข้อสังเกตของแต่ละโรงเรียนเอาไว้ เปรียบเทียบกัน และก็น�ำไปปรึกษากับวิชัยตอนหลังจากที่เขา กลับจากที่ท�ำงาน เมื่อได้ที่เหมาะสมกับโรงเรียนลูกแล้ว ทั้งคู่ก็ ตัดสินใจไปเช่าบ้าน ทีอ่ ยู่ใกล้กบั โรงเรียนใหม่ของลูกทัง้ สาม เพือ่ ทีจ่ ะได้ไม่ให้ลกู เหน็ดเหนือ่ ย กับการเดินทางไปโรงเรียนจนเกิน ไปในแต่ละวัน พูดง่ายๆ ก็คือว่า ทั้งวิชัยและภรรยาไม่ต้องการ ให้ลูกของพวกเขานั้นโตในรถนั่นเอง! ในกรณีของคุณพ่อคุณแม่ทา่ นอืน่ เองอาจจะไม่ตอ้ งย้าย บ้านข้ามจังหวัดมา อย่างครอบครัวคุณวิชยั ก็ได้ในการทีจ่ ะเลือก โรงเรียนให้ลูก เพราะขณะนี้พ่อแม่ส่วนใหญ่มีทางเลือกมากขึ้น แล้วเกี่ยวกับเรื่องนี้ เนื่องจากมีประมาณ 1 ใน 5 ของเด็กๆ ที่ เข้าเรียนในโรงเรียน ที่พ่อแม่เป็นคนเลือกให้เขาแล้วเด็กมี ปัญหาขึ้นมาในภายหลัง เด็กก็จะไม่มีความสุขกับการเรียน หนังสือที่โรงเรียน และจะเกลียดโรงเรียนในที่สุด ถ้าคุณพ่อคุณแม่ยินดีที่จะมอบทางเลือกให้กับลูกตัว เล็กๆ ด้วยการให้เขามีสิทธิ์มีเสียงในการที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะ เลือกโรงเรียน ส�ำหรับทีจ่ ะให้เขาไปเรียนและใช้เวลาอยูก่ บั ทีน่ นั่ มากกว่าที่จะให้เขาไปเรียน และใช้เวลาอยู่กับที่นั่นมากกว่า 6 ปี เด็กจะมีความสุขมาก โดยพ่อแม่จะต้องเดินส�ำรวจโรงเรียน ที่หมายตาเอาไว้ แล้วใช้เวลาอย่างน้อย 2 ชั่วโมง ในการทัวร์ โรงเรียนทีค่ ณ ุ ตัง้ ใจจะให้ลกู ไปเรียนทีน่ นั่ “อย่างแรกเลย ฉันต้อง ค้นหาแนวทางของโรงเรียนนั้นให้ได้ก่อน ดูวิธีคิดของผู้บริหาร


>>> สาระดีๆ จาก มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว

เทคนิคเลือก

โรงเรียน

โรงเรียน ที่ผ่านมาจากรูปแบบนโยบายในโรงเรียน” คุณแม่ของ ลูกสาววัย 5 ขวบ คนหนึ่งให้ความเห็น ในแต่ละชั้นเรียนมีนักเรียนเท่าไหร่ ? ผลการวิจยั รายงานว่า พ่อแม่และครูมคี วามสงสัยกันมา นานแล้วว่า ชัน้ เรียนทีม่ เี ด็กน้อยคนนัน้ จะดีกว่าชัน้ เรียนทีม่ เี ด็ก มากคนจริงหรือไม่ ? ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการศึกษาคาดการณ์ ว่า เด็กๆ จ�ำเป็นที่จะต้องอยู่ในชั้นเรียน ที่มีขนาดเล็ก นั่นคือ จ�ำนวนเด็กในชั้นเรียนมีไม่มากนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วง ของเด็ ก ที่ อ ยู ่ ร ะดั บ ชั้ น ประถมตอนต้ น เพื่ อ ครู ผู ้ ส อนจะได้ สามารถดูแลเด็ก ในห้องได้อย่างทั่วถึง และมีโอกาสได้มีการ สอนเด็กแต่ละคนได้อย่างใกล้ชิดมากขึ้น เด็กที่เรียนอยู่ในระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมปีที่สาม นั้น ควรจะมีจ�ำนวนไม่เกิน 13-17 คนต่อหนึ่งชั้นเรียนแต่ใน สภาวะการณ์ทเี่ ป็นจริง ชัน้ เรียนจะมีเด็กอยูป่ ระมาณ 22-25 คน ต่อชั้นเรียน ซึ่งมีจ�ำนวนสูงกว่า 11% ของเด็กนักเรียนที่ควรจะ มี ทั้ ง หมด จากผลการวิ จั ย นี้ ป ระธานาธิ บ ดี ค ลิ น ตั น ของ สหรัฐอเมริกาได้เสนอให้ใช้เงินจ�ำนวน 12 ล้านเหรียญสหรัฐ ใน การลดจ�ำนวนชัน้ เรียนของเด็กระดับประถม 1-3 ให้อยูป่ ระมาณ 18 คนต่อชั้นเรียน ภายในระยะเวลา 7 ปี ในเวลาต่อมาระดับชัน้ ประถม ชัน้ เรียนอาจเพิม่ จ�ำนวน เป็น 20 คนได้ ถ้าไม่มีผลกระทบทางด้านการเรียนรู้ที่เป็นทาง ลบเกิดขึ้น Ronald Ferguson Ph.D Senior Research associate ของโรงเรียนจอห์นเอฟ เคเนดี้ กล่าว “นักเรียน 25 คนต่อ หนึง่ ชัน้ เรียนนัน้ มันไม่ได้แย่มากมายอะไรนัก แต่นนั่ หมายความ

ว่าจะมีเด็กไม่นอ้ ยกว่า 3 คน ทีจ่ ะมีการรับรูใ้ นเรือ่ งของการเรียน แตกต่างไปจากเด็กคนอื่นแล้ว” คณะผู้แทนของโรงเรียนคือใคร และวิธีบริหารโรงเรียน จะประสบความส�ำเร็จได้อย่างไร ? เรือ่ งทีจ่ อดรถอันคับแคบของโรงเรียนก็เป็นปัญหาด้วย เหมือนกัน สนามเด็กเล่นที่มีแสงสว่าง และถังขยะเพียงพอ ฝา ผนังที่มีภาพวาดของเด็กๆ บนก�ำแพง แต่เร็วๆ นี้โรงเรียนส่วน ใหญ่จะมีกฎใหม่ “ผู้บริหารโรงเรียนส่วนใหญ่ จะมีวิสัยทัศน์ใน เรื่องหลักสูตรการเรียนการสอนที่ยาวไกลมากขึ้น ในเรื่องการ พัฒนาโรงเรียนก็ดีขึ้นและยังดึงพ่อแม่เข้ามามีส่วนร่วมพัฒนา โรงเรียนด้วย มันคล้ายกับการซื้อบ้านที่มีคุณภาพ คุณต้องรู้ว่า มันตั้งอยู่บนถนนไหน ที่มีท�ำเลดีที่สุดนั่นเอง” ค้นหาโรงเรียนทีม่ คี รูและกฎทีบ่ อกว่า “1 เสียงของท่าน คือ เป้าหมายที่จะน�ำโรงเรียนของเราไปสู่ความส�ำเร็จร่วมกัน” ลองถามคุณครูสกั 2-3 คนว่ากฎของโรงเรียนทีม่ อี ยูน่ นั้ จะให้ใคร เป็นตัวแทนของเสียงส่วนใหญ่ในโรงเรียน ถ้าค�ำตอบออกมาใน เชิงที่เห็นด้วยกับคุณ โรงเรียนนั้นมีเป้าหมายที่ชัดเจน สอนการอ่านอย่างไร ? ในทศวรรษที่ผ่านมา มีการพัฒนาในเรื่องของการ พัฒนาการเรียนรู้ ให้เด็กเรียนรู้วิธีอ่านหนังสือมากขึ้นในขณะที่ Business&Education ๑ ใน...การศึกษา 67


มีการโต้เถียงกันบ้าง ในแวดวงการศึกษาเกี่ยวกับ การอ่านควร จะสอนใช้ภาษาทั้งหมด (โฟกัสการอ่านเอาเรื่อง) หรือ การพูด (เน้นทักษะการอ่านออกเสียง) รายงานการวิจัยแสดงให้เห็นว่า การผสมวิธีการสอนทั้งสองอย่างเข้มข้นนั้น จะได้ผลมากที่สุด ดูชั้นเรียนที่มีการสอนให้เด็กเขียนหนังสือได้ดี ครูควร จะอ่านให้นักเรียนฟังดังๆ และนักเรียนแต่ละคนก็ควรจะอ่าน ด้วย ไม่ใช่อา่ นตามกันเป็นหมูท่ งั้ ห้อง เพราะครูจะได้สงั เกตการ ออกเสียงของเด็กได้ว่าถูกหรือผิดชัดหรือไม่ชัด ในขณะที่การ เขียนจะช่วยให้นักเรียนรู้การอ่าน ดังนั้น ให้ถามเด็กๆ เป็น ตัวอย่างให้เห็นถึง “การเขียน” และเช็คคุณภาพและปริมาณใน การเขียนของพวกเขา โดยดูจากการสะกดค�ำและความถูกต้อง ในแต่ละระดับชั้นเรียน การศึกษาศิลปะ มีความเหมาะสมหรือไม่ ? ในการศึกษาระดับชัน้ ประถม วิชาศิลปะไม่ควรพิจารณา ให้เป็นตัวเลือกจากนักเรียนประถม 920 คนใน 52 ชั้นเรียน ที่ Los Angeles Boston & Cambridge, Massachusetts แสดง ให้เห็นชัดว่า นักเรียนชัน้ ป.1 มีจดุ แข็งอยูท่ ี่โปรแกรมศิลปะที่ได้ คะแนนสูง ข้อได้เปรียบนี้ยิ่งสูงขึ้นเมื่ออยู่ชั้น ป.2 และป.3 เด็ก นักเรียนผู้ซึ่งมีหลักสูตร เรียนศิลปะท�ำคะแนนแยกออกจาก ทักษะในการเขียนได้ดี “ศิลปะช่วยให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์” Doug Herbert, Director of Arts education for the National Endowment for the Arts in Washington, DC. กล่าว โปรแกรมศิลปะนั้นจะครอบคลุมประวัติศาสตร์ศิลปะ การสร้างความสวยงาม และสอนเด็กให้แสดงออกว่า พวกเขา ชอบอะไร หรือไม่ชอบอะไรบนชิ้นงานศิลปะ โครงสร้างภาษาต่างประเทศล่ะ มีหรือเปล่า ? ในโรงเรียนของเด็กชัน้ อนุบาลและประถมศึกษานัน้ ควร จะมีหลักสูตรให้เด็กนักเรียนได้เรียนภาษาต่างประเทศ ที่เป็น ภาษาทีส่ องภาษาทีส่ าม ให้เด็กได้เรียนอย่างจริงจังด้วย ทัง้ ด้าน การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนแล้วคุณจะต้องแปลกใจ ที่เด็กเล็กๆ เหล่านี้จะสามารถเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้อย่าง รวดเร็ว เพราะพวกเขาจะรู้สึกสนุกไปกับการสอนของเจ้าของ ภาษาที่แท้จริงที่มาสอนพวกเขา ในระดับประถมศึกษานั้น หลักสูตรการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ควรจะมีไม่น้อย กว่า 70 นาทีต่อสัปดาห์ แต่ถ้ามากกว่านี้ยิ่งเป็นสิ่งที่ดีมาก เพื่อ เด็กจะได้ฝึกทักษะของเขาได้ช�ำนาญเร็วขึ้น

68 Business&Education ๑ ใน...การศึกษา

มีสอนดนตรี ไหม ? ถ้าคุณก�ำลังหาโรงเรียนให้ลูกอยู่ล่ะก็คุณควรจะมองหา โรงเรียน ทีม่ กี ารบรรจุหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาดนตรีดว้ ย ไม่ ใช่เพียงแค่มองในเรื่องของวิชาการทางคณิตศาสตร์และ วิทยาศาสตร์ อันเข้มงวดเท่านั้น เพราะเด็กอายุเพียงแค่ 3-4 ขวบนัน้ เขาสามารถเรียนรูใ้ นเรือ่ งของดนตรีได้เร็วกว่าการเรียน วิชาการ ที่เป็นเหตุเป็นผลได้มากกว่า 34% ของการเรียน ทั้งหมด ดังนั้นการค้นหาโรงเรียนประถมดีๆ นั้นจึงน่าจะมี กิจกรรมร้องร�ำท�ำเพลง เสริมเข้าไปด้วย เพื่อให้เด็กเกิดความ สนุกสนานขณะที่เรียน พ่อแม่ควรจะส่งเสริมให้ลูกได้เล่นดนตรี สัก 30-40 นาทีต่อสัปดาห์ ก็จะเป็นการดี คุณจะรู้ ได้อย่างไรว่า โรงเรียนนี้สอนลูก เราให้เรียนมากไปหรือเปล่า ? ในบางโรงเรียนจะมีเด็กนักเรียนที่ชอบเขียนนิยาย กวี โคลง กลอน วาดรูป หรือชอบท�ำแบบฝึกหัดก็แล้วแต่ระดับวัย ของเด็กแต่ละคน ที่เขาจะเก็บสะสมผลงานแต่ละระดับชั้นไว้ใน Portfolio ซึ่งเป็นสิ่งที่พ่อแม่ ควรให้ความสนใจมากกว่าคะแนน ที่ลุกสอบได้ในวิชานั้นวิชานี้ เพราะผลงานของเด็กที่เก็บสะสม ไว้เปรียบได้กบั เป็นเครือ่ งมือ ที่ใช้วดั ความก้าวหน้าในพัฒนาการ ของเด็กแต่ละคน พ่ อ แม่ ค วรจะเข้ า ไปมี ส ่ ว นร่ ว มในส่ ว น นโยบายของโรงเรียนลูกได้อย่างไร ? ไม่น่าสงสัยเลยว่า พ่อแม่ท่ีเข้าไปมีส่วนร่วมในการส่ง เสริมการเรียนรู้ การศึกษาของลูกนั้นมักจะประสบความส�ำเร็จ ในการผลั ก ดั น กิ จ กรรมที่ ส ร้ า งสรรค์ ให้ กั บ ลู ก ได้ ท� ำ เพื่ อ พัฒนาการทางสมอง ร่างกาย อารมณ์ และสังคม พ่อแม่ลกั ษณะ นี้ จะอ่านสมุดพกลูกทุกครัง้ ทีค่ ณ ุ ครูของลูกมีโน๊ตมาถึงและก็จะ เขียนถามค�ำถาม หรือขอค�ำแนะน�ำจากคุณครูแล้วส่งกลับไปยัง คุณครูของลูกด้วย การเข้าไปมีส่วนร่วมนี้อาจจะแสดงออกใน ลักษณะทีพ่ อ่ แม่เข้าร่วม เป็นคณะกรรมการบริหารของโรงเรียน ด้วย ในกรณีที่โรงเรียนนั้นเปิดกว้าง ในเรื่องของนโยบายการ บริหาร สิ่งนี้จะท�ำให้ทุกฝ่ายร่วมกันพัฒนาสิ่งที่ดีที่สุด ในเรื่อง ของการศึกษาให้กับเด็กๆ

การเลือกโรงเรียนให้ลูกตั้งแต่เขาอยู่ในระดับ ปฐมวัยนัน้ จึงมีความจ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีพ่ อ่ แม่จะให้ทาง เลือกแก่เขา ให้เขาได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในการไป ส�ำรวจและเลือกโรงเรียนของเขาบ้าง


ท�ำเนียบสถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการ

การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน

โรงเรี ยนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล ที่อยู่ : 75 หมู่ 4 ต.ทับตีเหล็ก อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000 Tel. 0-3545-4099 Fax. 0-3545-4078

โรงเรี ยนพิบลู วิทยาลัย ที่อยู่ : 777 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี Tel./Fax. 0-3641-1051

โรงเรี ยนเบญจมราชูทศิ ที่อยู่ : 10 ถ.ศรียานุสรณ์ ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 Tel. 0-3931-1170 Fax. 0-3931-3555

โรงเรี ยนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ ที่อยู่ : 168 หมู่ 3 ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ Tel. 0-2425-0550 Fax. 0-2425-8135

ดู AD 4 สี หน้ า 10

ดู AD 4 สี หน้ า 14

ดู AD 4 สี หน้ า 12

ดู AD 4 สี หน้ า 24

โรงเรี ยนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ที่อยู่ : 799 หมู่ 6 ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ Tel. 0-2384-6320 ต่ อ 122 Fax. 0-2384-3493

โรงเรี ยนบุญถึงวิทยานุสรณ์ ที่อยู่ : 111 หมู่ 19 ถ.บุรีรัมย์-นางรอง ต.สะแกโพรง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 Tel. 0-4418-4028, 08-1877-5209

โรงเรี ยนศึกษานารี ที่อยู่ : 176 ถ.ประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 Tel. 0-2466-7223 Fax. 0-2466-2128

โรงเรี ยนราชบริกานุเคราะห์ ที่อยู่ : 421 ถ.ยุติธรรม ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 Tel. 0-3232-7136-7

ดู AD 4 สี หน้ า 5

ดู AD 4 สี หน้ า 12

ดู AD 4 สี หน้ า 13

Business&Education

๑ ใน...การศึกษา 69


ท�ำเนียบสถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรี ยนบ้ านครั ว (ซิเมนต์ ไทยสงเคราะห์ ) ที่อยู่ : หมู่ 1 ต.บ้านครัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18270 Tel. 0-3628-1949

โรงเรี ยนอนุบาลกาญจนบุรี ที่อยู่ : 75 ถ.อู่ทอง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 Tel. 0-3451-2535 Fax. 0-3451-4351

โรงเรี ยนราชสีมาวิทยาลัย ที่อยู่ : 1753 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา Tel. 0-4421-4557-8 Fax. 0-4421-4440 www.rajsima.ac.th

โรงเรี ยนสุวรรณรั งสฤษฎ์ วทิ ยาลัย ที่อยู่ : 196 ถ.ด�ำเนินเกษม ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี Tel. 0-3242-5015 Fax. 0-3240-1771

โรงเรี ยนบางเลนวิทยา ที่อยู่ : 81 หมู่ 6 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 Tel. 0-3423-4882 Fax. 0-3423-4883

โรงเรี ยนบ่ อพลอยรั ชดาภิเษก ที่อยู่ : 567 หมู่ 1 ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160 Tel. 0-3458-1235

โรงเรี ยนโคกตูมวิทยา ที่อยู่ : 161 หมู่ 2 ต.โคกตูม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15210 Tel. 0-3649-9176 Fax. 0-3649-9176

โรงเรี ยนอนุบาลค่ ายสุรสีห์ ที่อยู่ : 286 หมู่ 1 ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71190 Tel./Fax. 0-3460-3033

โรงเรี ยนสามพรานวิทยา ที่อยู่ : 40/9 หมู่ 5 ต.ยายชา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 Tel. 0-3422-2888 Fax. 0-3432-6888

โรงเรี ยนบางอ้ อศึกษา ที่อยู่ : 254 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 Tel. 0-2424-7565, 0-2879-0438 Fax. 0-2879-0454

โรงเรี ยนคลองปั กหลัก ที่อยู่ : 300 ถ.กาญจนาภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ Tel./Fax. 0-2181-4640

โรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์ บางกรวย ที่อยู่ : 45/45 หมู่ 3 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ซ.10 ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 Tel. 0-2446-0128 Fax. 0-2446-0414

โรงเรี ยนกาญจนานุเคราะห์ ที่อยู่ : 65 ถ.แสงชูโต ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี Tel. 0-3451-1060

โรงเรี ยนสระบุรีวทิ ยาคม ที่อยู่ : 657 ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 Tel. 0-3621-1323

โรงเรี ยนอุดมสิทธิศกึ ษา ที่อยู่ : อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี Tel. 08-9918-7164

โรงเรี ยนวัดเขาขลุง ที่อยู่ : หมู่ 5 บ้านเขาขลุง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 Tel. 0-3233-1235

Business&Education

70 ๑ ใน...การศึกษา


ท�ำเนียบสถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน l

กรุ งเทพมหานคร

โรงเรี ยนเบญจมราชาลัย แขวงส�ำราญราษฎร์ เขตพระนคร โทร. 0-2222-3843 โรงเรี ยนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร โทร. 0-2281-3535 โรงเรี ยนวัดบวรนิเวศ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร โทร. 0-2282-0837 โรงเรี ยนวัดราชบพิธ แขวงพระบรมฯ เขตพระนคร โทร. 0-2226-3070-2 โรงเรี ยนวัดสังเวช แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร โทร. 0-2281-9553 โรงเรี ยนสตรี วทิ ยา แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร โทร. 2821915 โรงเรี ยนสวนกุหลาบวิทยาลัย แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร โทร. 0-2221-6701 โรงเรี ยนมัธยมวัเบญจมบพิตร แขวงดุสิต เขตดุสิต โทร. 0-2281-4050 โรงเรี ยนโยธินบูรณะ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต โทร. 0-2241-2630 โรงเรี ยนราชวินิต มัธยม แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต โทร. 0-2282-7897 โรงเรี ยนวัดน้ อยนพคุณ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต

โทร. 0-2243-3219 โรงเรี ยนวัดราชาธิวาส แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต โทร. 0-2243-2161 โรงเรี ยนเศรษฐเสถียร แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต โทร. 0-2241-4738 โรงเรี ยนมัธยมวัดหนองจอก แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก โทร. 0-2543-1164 โรงเรี ยนพุทธจักรวิทยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก โทร. 0-2234-6449 โรงเรี ยนสตรี วัดมหาพฤฒาราม แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก โทร. 0-2236-5758 โรงเรี ยนรั ตนฯ สมโภชบางเขน แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน โทร. 0-2519-8014 โรงเรี ยนเทพลีลา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ โทร. 0-2318-0625 โรงเรี ยนบางกะปิ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ โทร. 0-2377-5870 โรงเรี ยนมัธยมวัดบึงทองหลาง แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ โทร. 0-2376-0462 โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษา แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน โทร. 0-2252-7001 โรงเรี ยนเทพศิรินทร์ แขวงวัดเทพศิรินทร์

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โทร. 0-2222-1882 โรงเรี ยนวัดสระเกศ แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โทร. 0-2223-5655 โรงเรี ยนสายปั ญญา แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โทร. 0-2221-0824 โรงเรี ยนพระโขนงพิทยาลัย แขวงบางจาก เขตพระโขนง โทร. 0-2311-5185 โรงเรี ยนวชิรธรรมสาธิต แขวงบางจาก เขตพระโขนง โทร. 0-2393-1650 โรงเรี ยนเศรษฐบุตรบ�ำเพ็ญ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี โทร. 0-2517-5026 โรงเรี ยนเทพศิรินทร์ ร่มเกล้ า แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง โทร. 0-2326-9904-5 โรงเรี ยนพรตพิทยพยัต แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง โทร. 0-2326-9136 โรงเรี ยนรั ตนโกสินทร์ สมโภช ลาดกระบัง แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง โทร. 0-2543-9521-2 โรงเรี ยนเจ้ าพระยาวิทยาคม แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา โทร. 0-2294-1813 โรงเรี ยนนนทรี วทิ ยา แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา

โทร. 0-2287-0730 โรงเรี ยนไตรมิตรวิทยาลัย แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ โทร. 0-2222-5863 โรงเรี ยนสามเสนวิทยาลัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท โทร. 0-2279-1992 โรงเรี ยนธนบุรีวรเทพีพลารั กษ์ แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี โทร. 0-2466-0642 โรงเรี ยนมัธยมวัดดาวคนอง แขวงบุคคโล เขตธนบุรี โทร. 0-2468-2163 โรงเรี ยนวัดอินทราราม แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี โทร. 0-2465-3310 โรงเรี ยนศึกษานารี แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี โทร. 0-2466-7223 โรงเรี ยนทวีธาภิเศก แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ โทร. 0-2465-5156 โรงเรี ยนฤทธิณรงค์ รอน แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ โทร. 0-2465-4580 โรงเรี ยนวัดประดู่ในทรงธรรม แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ โทร. 0-2457-9830-1 โรงเรี ยนจันทร์ ห่ นุ บ�ำเพ็ญ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง โทร. 0-2277-2653 โรงเรี ยนประชาราษฏร์ อุปถัมภ์ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง

Business&Education

๑ ใน...การศึกษา 71


ท�ำเนียบสถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โทร. 0-2277-0534 โรงเรี ยนโพธิสารพิทยากร แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน โทร. 0-2448-6130 โรงเรี ยนมหรรณพาราม แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน โทร. 0-2448-6258 โรงเรี ยนวัดน้ อยใน แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน โทร. 0-2424-7882 โรงเรี ยนวัดปากน�ำ้ วิทยาคม แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน โทร. 0-2410-7803 โรงเรี ยนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน โทร. 0-2418-2838 โรงเรี ยนชิโนรสวิทยาลัย แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย โทร. 0-2411-0637 โรงเรี ยนมัธยมวัดดุสิตาราม แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย โทร. 0-2424-8870 โรงเรี ยนมัธยมวัดนายโรง แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย โทร. 0-2424-1826 โรงเรี ยนสตรี วัดระฆัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย โทร. 0-2411-5001 อภิธรรมมหาวิทยาลัย แห่ งประเทศไทยวัดระฆังโฆษิตาราม Business&Education

72 ๑ ใน...การศึกษา

ศิริราช บางกอกน้อย กรุงเทพฯ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ โทร. 0-2411-4546, 08-6038-2933 โรงเรี ยนสวนอนันต์ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย โทร. 0-2411-0721 โรงเรี ยนสุวรรณารามวิทยาคม แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย โทร. 0-2424-1671 โรงเรี ยนทวีธาภิเศก แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน โทร. 0-2849-3043 โรงเรี ยนพิทยาลงกรณ์ พทิ ยาคม แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน โทร. 0-2211-1255 โรงเรี ยนรั ตนฯสมโภชบางขุนเทียน แขวงแสมด�ำ เขตบางขุนเทียน โทร. 0-2415-2312 โรงเรี ยนจันทร์ ประดิษฐารามวิทยาคม แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ โทร. 0-2457-0558 โรงเรี ยนไชยฉิมพลีวทิ ยาคม แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ โทร. 0-2410-1663 โรงเรี ยนวัดนวลนรดิศ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ โทร.0-2467-2817 โรงเรี ยนวัดรางบัว แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ

โทร. 0-2467-0532 โรงเรี ยนสตรี วัดอัปสรสวรรค์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ โทร. 0-2457-0505 โรงเรี ยนมัธยมวัดหนองแขม แขวงหนองแขม เขตหนองแขม โทร. 0-2429-3402 โรงเรี ยนแจงร้ อนวิทยา แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ โทร. 0-2462-5422 โรงเรี ยนบางปะกอกวิทยาคม แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ โทร. 0-2427-1629 โรงเรี ยนวัดบวรมงคล แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด โทร. 0-2424-7483 โรงเรี ยนวิมุตยารามพิทยากร แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด โทร. 0-2424-2598 โรงเรี ยนกุนนทรี รุทธารามวิทยาคม แขวงดินแดง เขตดินแดง โทร. 0-2275-6661-3 โรงเรี ยนสุรศักดิ์มนตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง โทร. 0-2277-0663 โรงเรี ยนนวมินทราชูทศิ กรุ งเทพมหานคร แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม โทร. 0-2510-4734

โรงเรี ยนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม โทร. 0-2509-5577 โรงเรี ยนบางกะปิ สุขุมนวพันธ์ อุปถัมภ์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม โทร. 0-2315-2607 โรงเรี ยนยานนาเวศวิทยาคม แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาธร โทร. 0-2211-0942 โรงเรี ยนวัดสุทธิวราราม แขวงยานนาวา เขตสาธร โทร. 0-2211-4192 โรงเรี ยนสตรี ศรี สุริโยทัย แขวงยานนาวา เขตสาธร โทร. 0-2211-9850 โรงเรี ยนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาธร โทร. 0-2285-5618 โรงเรี ยนราชนันทาจารย์ สามเสน วิทยาลัย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ โทร. 0-2279-1992 โรงเรี ยนศีลาจารพิพฒ ั น์ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ โทร. 0-2585-2901 โรงเรี ยนสุวรรณสุทธารามวิทยา แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ โทร. 0-2587-0978 โรงเรี ยนสารวิทยา แขวงลาดยาว เขตจตุจักร โทร. 0-2579-3646


ท�ำเนียบสถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรี ยนหอวัง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร โทร. 0-2513-3134 โรงเรี ยนราชด�ำริ แขวงดอกไม้ เขตประเวศ โทร. 0-2337-4429 โรงเรี ยนปทุมคงคา แขวงพระโขนง เขตคลองเตย โทร. 0-2392-2510 โรงเรี ยนสายน�ำ้ ผึง้ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย โทร. 0-2258-2234 โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษาพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง โทร. 0-2321-0488 โรงเรี ยนบางมดวิทยา ”สีสุกหวาดจวนอุปถัมป์” แขวงบางมด เขตจอมทอง โทร. 0-2468-3877 โรงเรี ยนมัธยมวัดสิงห์ แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง โทร. 0-2415-0683 เตรี ยมอนุบาลไทรทอง 85/85 หลังศาลธนบุรี ถ.เอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง โทร. 0-2897-6171 โรงเรี ยนวัดราชโอรส แขวงบางค้อ เขตจอมทอง โทร. 0-2415-3289 โรงเรี ยนดอนเมืองจาตุรจินดา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง โทร. 0-2565-3725 โรงเรี ยนดอนเมืองทหารอากาศบ�ำรุ ง

แขวงสีกัน เขตดอนเมือง โทร. 0-2566-2718 โรงเรี ยนสีกัน (วัฒนานันท์ อุปถัมภ์ ) แขวงสีกัน เขตดอนเมือง โทร. 0-2566-1456 โรงเรี ยนมักกะสันพิทยา 846/7 ซ.ร.ร.มักกะสัน ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี โทร. 0-2652-7930 โทรสาร. 0-2652-7930, 0-2252-1066 โรงเรี ยนศรี อยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี โทร. 0-2245-1717 โรงเรี ยนสันติราษฏร์ วทิ ยาลัย แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี โทร. 0-2245-8945 โรงเรี ยนลาดปลาเค้ าพิทยาคม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว โทร. 0-2570-7343 โรงเรี ยนสตรี วทิ ยา แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว โทร. 0-2570-9939 โรงเรี ยนสตรี วทิ ยา 2 มัธยมศึกษาตอนต้ น แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว โทร. 0-2907-7910 โรงเรี ยนมัธยมวัดธาตุทอง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา โทร. 0-2390-2543 โรงเรี ยนปั ญญาวรคุณ แขวงหลักสอง เขตบางแค โทร. 0-2413-1657 โรงเรี ยนราชวินิตบางแคปานข�ำ

แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค โทร. 0-2421-0119 โรงเรี ยนราชวินิตบางเขน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ โทร. 0-2580-1555 โรงเรี ยนฤทธิยะวรรณาลัย แขวงคลองถนน เขตสายไหม โทร. 0-2523-7612 โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษาน้ อมเกล้ า แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง โทร. 0-2373-1312 โรงเรี ยนนวมินทราชินูทศิ เตรี ยมอุดมศึกษา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง โทร. 0-2373-0664 โรงเรี ยนศรี พฤฒา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง โทร. 0-2368-2020 โรงเรี ยนนวมินทราชินูทศิ บดินทรเดชา แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง โทร. 0-2530-2325 โรงเรี ยนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง โทร. 0-2538-2573 โรงเรี ยนนวมินทราชินูทศิ เบญจมราชาลัย แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา โทร. 0-2914-0901 โรงเรี ยนนวมินทราชินูทศิ สตรี วทิ ยา 2 แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา

โทร. 0-2569-1582 โรงเรี ยนสิริรัตนาธร แขวงบางนา เขตบางนา โทร. 0-2396-1984 โรงเรี ยนทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา โทร. 0-2421-0652 โรงเรี ยนนวมินทราชินูทศิ สตรี วทิ ยา พุทธ แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา โทร. 0-2441-3591-3 โรงเรี ยนวัดพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ โทร. 0-2426-3222 โรงเรี ยนอิสลามวิทยาลัย แห่ งประเทศไทย แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ โทร. 0-2426-1369 โรงเรี ยนนวลนรดิศวิทยาคม รั ชมังคลาภิเษก แขวงบางบอน เขตบางบอน โทร. 0-2429-3740 โรงเรี ยนศึกษานารี วทิ ยา แขวงบางบอน เขตบางบอน โทร. 0-24150-4187 l

จังหวัดสมุทรปราการ

โรงเรี ยนนวมินทราชินูทศิ สวนกุหลาบ สมุทรปราการ ต�ำบลบางปู อ�ำเภอเมือง โทร. 0-2330-1985-7 โรงเรี ยนสตรี สมุทรปราการ Business&Education

๑ ใน...การศึกษา 73


ท�ำเนียบสถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ต�ำบลปากน�้ำ อ�ำเภอเมือง โทร. 0-2338-8003 โรงเรี ยนสมุทรปราการ ต�ำบลปากน�้ำ อ�ำเภอเมือง โทร. 0-2395-0016 โรงเรี ยนหาดอมราอักษรลักษณ์ วทิ ยา ต�ำบลท้ายบ้าน อ�ำเภอเมือง โทร. 0-2387-1178 โรงเรี ยนนวมินทราชินูทศิ เตรี ยมอุดมศึกษาพัฒนาการ ต�ำบลบางบ่อ อ�ำเภอบางบ่อ โทร. 0-2330-1985-7 โรงเรี ยนบางบ่ อวิทยาคม ต�ำบลบางบ่อ อ�ำเภอบางบ่อ โทร. 0-2338-1777 โรงเรี ยนเปร็งวิสุทธาธิบดี ต�ำบลเปร็ง อ�ำเภอบางบ่อ โทร. 0-2739-3660-1 โรงเรี ยนหลวงพ่ อปานคลองด่ าน อนุสรณ์ ต�ำบลคลองด่าน อ�ำเภอบางบ่อ โทร. 0-2330-1275-6 โรงเรี ยนบางแก้ วประชาสรรค์ ต�ำบลบางแก้ว อ�ำเภอบางพลี โทร. 0-2383-3273 โรงเรี ยนบางพลีราษฏร์ บำ� รุ ง ต�ำบลบางพลีใหญ่ อ�ำเภอบางพลี โทร. 0-2337-3715 โรงเรี ยนพูลเจริญวิทยาคม

Business&Education

74 ๑ ใน...การศึกษา

ต�ำบลบางโฉลง อ�ำเภอบางพลี โทร. 0-2331-2710 โรงเรี ยนราชวินิตบางแก้ ว ต�ำบลบางแก้ว อ�ำเภอบางพลี โทร. 0-2316-6313 โรงเรี ยนราชประชาสมาสัย ฝ่ ายมัธยม รั ชดา ต�ำบลบางจาก อ�ำเภอพระประแดง โทร. 0-2316-6313 โรงเรี ยนวัดทรงธรรม ต�ำบลตลาด อ�ำเภอพระประแดง โทร. 0-2462-6628 โรงเรี ยนวิสุทธิกษัตรี ต�ำบลตลาด อ�ำเภอพระประแดง โทร. 0-2462-5428 โรงเรี ยนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ ต�ำบลปากคลองบางปลากด อ�ำเภอพระสมุทรเจดีย์ โทร. 0-2425-8547 โรงเรี ยนมัธยมวัดใหม่ สมุทรกิจ วิทยาคม ต�ำบลในคลองบางปลากด อ�ำเภอพระสมุทรเจดีย์ โทร. 0-2815-6936 โรงเรี ยนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ ต�ำบลนาเกลือ อ�ำเภอพระสมุทรเจดีย์ โทร. 0-2462-8271 โรงเรี ยนสมุทรพิทยาคม 199/22 หมู่ 16 ถ.เทพารักษ์ ต�ำบลบางเสาธง กิ่งอ�ำเภอบางเสาธง โทร. 0-2315-1456

โทรสาร. 0-2315-1742 l

จังหวัดนนทบุรี

โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษา พัฒนาการบางใหญ่ ต�ำบลบางกร่าง อ�ำเภอเมือง โทร. 0-2595-1368 โรงเรี ยนนนทบุรีพทิ ยาคม ต�ำบลบางกระสอ อ�ำเภอเมือง โทร. 0-2588-2826-7 โรงเรี ยนเบญจมราชานุสรณ์ ต�ำบลท่าทราย อ�ำเภอเมือง โทร. 0-2588-3449 โรงเรี ยนมัธยมวัดเพลง นนทบุรี ต�ำบลไทรม้า อ�ำเภอเมือง โทร. 0-2921-8623 โรงเรี ยนรั ตนาธิเบศร ต�ำบลสวนใหญ่ อ�ำเภอเมือง โทร. 0-2525-0027 โรงเรี ยนวัดเขมาภิรตาราม ต�ำบลสวนใหญ่ อ�ำเภอเมือง โทร. 0-2525-0470 โรงเรี ยนศรี บุญยานนท์ ต�ำบลสวนใหญ่ อ�ำเภอเมือง โทร. 0-2525-2680 โรงเรี ยนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ต�ำบลบางคูเวียง อ�ำเภอบางกรวย โทร. 0-2985-1994-5 โรงเรี ยนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ต�ำบลวัดชลอ อ�ำเภอบางกรวย

โทร. 0-2447-5774-5 โรงเรี ยนนนทกิจประชาอุปถัมภ์ ต�ำบลบางใหญ่ อ�ำเภอบางใหญ่ โทร. 0-2927-7239 โรงเรี ยนบางบัวทอง ต�ำบลพิมลราช อ�ำเภอบางบัวทอง โทร. 0-2571-7373 โรงเรี ยนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี ต�ำบลโสนลอย อ�ำเภอบางบัวทอง โทร. 0-2571-7052 โรงเรี ยนไทรน้ อย ต�ำบลไทรน้อย อ�ำเภอไทรน้อย โทร. 0-2597-1199 โรงเรี ยนราษฏร์ นิยม ต�ำบลราษฎร์นิยม อ�ำเภอไทรน้อย โทร. 0-2581-7157 โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษา น้ อมเกล้ า นนทบุรี ต�ำบลคลองพระอุดม อ�ำเภอปากเกร็ด โทร. 0-2583-7373 โรงเรี ยนนวมินทราชินูทศิ หอวัง นนทบุรี ต�ำบลบ้านใหม่ อ�ำเภอปากเกร็ด โทร. 0-2583-6158 โรงเรี ยนปากเกร็ด ต�ำบลปากเกร็ด อ�ำเภอปากเกร็ด โทร. 0-2583-8324 โรงเรี ยนโพธินิมติ วิทยาคม ต�ำบลบางพูด อ�ำเภอปากเกร็ด โทร. 0-2583-7345 โรงเรี ยนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ต�ำบลปากเกร็ด อ�ำเภอปากเกร็ด


ท�ำเนียบสถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โทร. 0-2583-8311 l

จังหวัดปทุมธานี

โรงเรี ยนคณะราษฏร์ บำ� รุ งปทุมธานี ต�ำบลบ้านกลาง อ�ำเภอเมือง โทร. 0-2581-6559 โรงเรี ยนปทุมธานี “นันทมุนีบำ� รุ ง” ต�ำบลบางหลวง อ�ำเภอเมือง โทร. 0-2581-5571 โรงเรี ยนปทุมวิไล ต�ำบลบางปรอก อ�ำเภอเมือง โทร. 0-2581-6773 โรงเรี ยนสิงห์ ปทุมราษฎร์ วทิ ยา ต�ำบลสวนพริกไทย อ�ำเภอเมือง โทร. 0-2975-0524 โรงเรี ยนธรรมศาสตร์ คลองหลวงวิทยาคม ต�ำบลคลองหนึ่ง อ�ำเภอคลองหลวง โทร. 0-2529-0661-2 โรงเรี ยนมัธยมวัดหัตถสารเกษตร ต�ำบลคลองห้า อ�ำเภอคลองหลวง โทร. 0-2902-7540 โรงเรี ยนสวนกุหลาบวิทยาลัย รั งสิต ต�ำบลคลองสี่ อ�ำเภอคลองหลวง โทร. 0-2557-7326 โรงเรี ยนธัญบุรี ต�ำบลประชาธิปัตย์ อ�ำเภอธัญบุรี โทร. 0-2523-8840 โรงเรี ยนธัญรั ตน์ ต�ำบลรังสิต อ�ำเภอธัญบุรี โทร. 0-2577-1577 โรงเรี ยนสายปั ญญารั งสิต

ต�ำบลประชาธิปัตย์ อ�ำเภอธัญบุรี โทร. 0-2536-3544 โรงเรี ยนหนองเสือวิทยาคม ต�ำบลบึงบา อ�ำเภอหนองเสือ โทร. 0-2549-1124-5 โรงเรี ยนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ต�ำบลบ่อเงิน อ�ำเภอลาดหลุมแก้ว โทร. 08-1458-4722 โรงเรี ยนบัวแก้ วเกษร ต�ำบลระแหง อ�ำเภอลาดหลุมแก้ว โทร. 0-2599-1546-7 โรงเรี ยนวรราชาทินัดดามาตุวทิ ยา ต�ำบลคลองพระอุดม อ�ำเภอลาดหลุมแก้ว โทร. 0-2926-0485 โรงเรี ยนเทพศิรินทร์ คลองสิบสาม ปทุมธานี ต�ำบลบึงคอไห อ�ำเภอล�ำลูกกา โทร. 0-2523-9016 โรงเรี ยนนวมินทราชินูทศิ สวนกุหลาบวิทยา ต�ำบลพืชอุดม อ�ำเภอล�ำลูกกา โทร. 0-2563-1274 โรงเรี ยนมัธยมสังคีตวิทยา ต�ำบลคูคต อ�ำเภอล�ำลูกกา โทร. 0-2532-1551 โรงเรี ยนล�ำลูกกา ต�ำบลล�ำลูกกา อ�ำเภอล�ำลูกกา โทร. 0-2569-1051-2 โรงเรี ยนชัยสิทธาวาส”พัฒน์ สายบ�ำรุ ง” ต�ำบลบ้านงิ้ว อ�ำเภอสามโคก โทร. 0-2258-1556 โรงเรี ยนปทุมวิไลวิทยาคม ต�ำบลคลองควาย อ�ำเภอสามโคก

โทร. 0-2593-2242 โรงเรี ยนสามโคก ต�ำบลบ้านงิ้ว อ�ำเภอสามโคก โทร. 0-2979-8534

จังหวัด พระนครศรี อยุธยา l

โรงเรี ยนจอมสุรางค์ อุปถัมภ์ ต�ำบลหอรัตนไชย อ�ำเภอ พระนครศรีอยุธยา โทร.035-252269 โรงเรี ยนปากกรานพิทยา ต�ำบลปากกราน อ�ำเภอพระนครศรีอยุธยา โทร. 035-210878 โรงเรี ยนอยุธยานุสรณ์ ต�ำบลหัวรอ อ�ำเภอพระนครศรีอยุธยา โทร. 035-251028 โรงเรี ยนอยุธยาวิทยาลัย ต�ำบลประตูชัย อ�ำเภอพระนครศรีอยุธยา โทร. 035-241099 โรงเรี ยนท่ าเรื อ”นิตยานุกูล” ต�ำบลท่าเรือ อ�ำเภอท่าเรือ โทร. 035-341120 โรงเรี ยนท่ าหลวงวิทยานุกูล ต�ำบลท่าหลวง อ�ำเภอท่าเรือ โทร. 035-341967 โรงเรี ยนท่ าช้ างวิทยาคม ต�ำบลท่าช้าง อ�ำเภอนครหลวง โทร. 035-359900 โรงเรี ยนนครหลวง”อุดมรั ชต์ วทิ ยา”

ต�ำบลนครหลวง อ�ำเภอนครหลวง โทร. 035-359700 โรงเรี ยนบางไทรวิทยา ต�ำบลบางไทร อ�ำเภอบางไทร โทร. 035-371250 โรงเรี ยนบางบาล ต�ำบลบางบาล อ�ำเภอบางบาล โทร. 035-286479 โรงเรี ยนบางปะอิน ต�ำบลบ้านเลน อ�ำเภอบางปะอิน โทร. 035-261077 โรงเรี ยนบางปะอิน”ราชานุเคราะห์ 1” ต�ำบลบ้านเลน อ�ำเภอบางปะอิน โทร. 035-261178 โรงเรี ยนบางปะหัน ต�ำบลบ้านลี่ อ�ำเภอบางปะหัน โทร. 035-381342 โรงเรี ยนผักไห่ ”สุทธาประมุข” ต�ำบลอมฤต อ�ำเภอผักไห่ โทร. 035-391381 โรงเรี ยนลาดชะโดสามัคคี ต�ำบลจักราช อ�ำเภอผักไห่ โทร. 035-391616 โรงเรี ยนวัดโพธิ์ผักไห่ (เวชพันธ์ อนุสรณ์ ) ต�ำบลผักไห่ อ�ำเภอผักไห่ โทร. 035-391589 โรงเรี ยนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล” ต�ำบลภาชี อ�ำเภอภาชี โทร. 035-311131 โรงเรี ยนลาดบัวหลวงไพโรจน์ วทิ ยา ต�ำบลพระยาบันลือ อ�ำเภอลาดบัวหลวง โทร. 035-379190 โรงเรี ยนวังน้ อย (พนมยงค์ วทิ ยา) Business&Education

๑ ใน...การศึกษา 75


ท�ำเนียบสถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ต�ำบลชะแมบ อ�ำเภอวังน้อย โทร. 035-271352 โรงเรี ยนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์ อุปถัมภ์ ต�ำบลล�ำไทร อ�ำเภอวังน้อย โทร. 035-271010 โรงเรี ยนลาดงาประชาบ�ำรุ ง ต�ำบลลาดงา อ�ำเภอเสนา โทร. 035-720063 โรงเรี ยนสาคลีวทิ ยา ต�ำบลสามตุ่ม อ�ำเภอเสนา โทร. 035-289111 โรงเรี ยนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ต�ำบลเสนา อ�ำเภอเสนา โทร. 035-201311 โรงเรี ยนบางซ้ ายวิทยา ต�ำบลแก้วฟ้า อ�ำเภอบางซ้าย โทร. 035-376008 โรงเรี ยนหนองน�ำ้ ส้ มวิทยาคม ต�ำบลหนองน�้ำส้ม อ�ำเภออุทัย โทร. 035-245952 โรงเรี ยนอุทยั ต�ำบลอุทัย อ�ำเภออุทัย โทร. 035-356241 โรงเรี ยนมหาราช “ประชานิมติ ” ต�ำบลมหาราช อ�ำเภอมหาราช โทร. 035-389131 โรงเรี ยนบ้ านแพรกประชาสรรค์ ต�ำบลส�ำพะเนียง อ�ำเภอบ้านแพรก โทร. 035-386120 l

จังหวัดลพบุรี Business&Education

76 ๑ ใน...การศึกษา

โรงเรี ยนโคกกะเทียมวิทยาลัย ต�ำบลเขาพระงาม อ�ำเภอเมือง โทร. 036-486333 โรงเรี ยนโคกตูมวิทยา ต�ำบลโคกตูม อ�ำเภอเมือง โทร. 036-499176 โรงเรี ยนดงตาลวิทยา ต�ำบลงิ้วราย อ�ำเภอเมือง โทร. 036-656309 โรงเรี ยนบ้ านข่ อยวิทยา ต�ำบลบ้านข่อย อ�ำเภอเมือง โทร. 036-424028 โรงเรี ยนพระนารายณ์ ต�ำบลท่าศาลา อ�ำเภอเมือง โทร. 036-413111 โรงเรี ยนพิบลู วิทยาลัย ต�ำบลทะเลชุบศร อ�ำเภอเมือง โทร. 036-411051 โรงเรี ยนศึกษาพิเศษลพบุรี ต�ำบลป่าตาล อ�ำเภอเมือง โทร. 036-412014 โรงเรี ยนขุนรามวิทยา ต�ำบลห้วยขุนราม อ�ำเภอพัฒนานิคม โทร. 036-491590 โรงเรี ยนโคกสลุงวิทยา ต�ำบลโคกสลุง อ�ำเภอพัฒนานิคม โทร. 036-441930 โรงเรี ยนพัฒนานิคม ต�ำบลพัฒนานิคม อ�ำเภอพัฒนานิคม โทร. 036-491338 โรงเรี ยนโคกส�ำโรงวิทยา

ต�ำบลคลองเกตุ อ�ำเภอโคกส�ำโรง โทร. 036-441641 โรงเรี ยนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ต�ำบลห้วยโป่ง อ�ำเภอโคกส�ำโรง โทร. 036-650261 โรงเรี ยนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระศรี ฯ ต�ำบลศิลาทิพย์ อ�ำเภอชัยบาดาล โทร. 036-462107 โรงเรี ยนชัยบาดาลพิทยาคม ต�ำบลม่วงค่อม อ�ำเภอชัยบาดาล โทร. 036-643269 โรงเรี ยนชัยบาดาลวิทยา ต�ำบลล�ำนารายณ์ อ�ำเภอชัยบาดาล โทร. 036-461543 โรงเรี ยนท่ าวุ้งวิทยาคาร ต�ำบลท่าวุ้ง อ�ำเภอท่าวุ้ง โทร. 036-481206 โรงเรี ยนบ้ านเบิกวิทยาคม ต�ำบลบ้านเบิก อ�ำเภอท่าวุ้ง โทร. 036-655403 โรงเรี ยนบางกะพีป้ านเลิศวิทยา ต�ำบลบางกะพี้ อ�ำเภอบ้านหมี่ โทร. 036-442222 โรงเรี ยนบ้ านชีวทิ ยา ต�ำบลบ้านชี อ�ำเภอบ้านหมี่ โทร. 036-489114 โรงเรี ยนบ้ านหมี่วทิ ยา ต�ำบลสนามแจง อ�ำเภอบ้านหมี่ โทร. 036-471031 โรงเรี ยนปิ ยะบุตร

ต�ำบลโพนทอง อ�ำเภอบ้านหมี่ โทร. 036-471256 โรงเรี ยนท่ าหลวงวิทยาคม ต�ำบลซับจ�ำปา อ�ำเภอท่าหลวง โทร. 036-461922 โรงเรี ยนสระโบสถ์ วทิ ยาคาร ต�ำบลสระโบสถ์ อ�ำเภอสระโบสถ์ โทร. 036-439077 โรงเรี ยนโคกเจริญวิทยา ต�ำบลโคกเจริญ อ�ำเภอโคกเจริญ โทร. 036-651121-3 โรงเรี ยนราชประชานุเคราะห์ ต�ำบลหนองม่วง อ�ำเภอหนองม่วง โทร. 08-0157-20217 l

จังหวัดสิงห์ บุรี

โรงเรี ยนสิงห์ บุรี ต�ำบลบางมัญ อ�ำเภอเมือง โทร. 036-511521 โรงเรี ยนสิงหพาหุ ”ประสานมิตรอุปถัมภ์ ” ต�ำบลจักรสีห์ อ�ำเภอเมือง โทร. 036-512210 โรงเรี ยนหัวไผ ต�ำบลหัวไผ่ อ�ำเภอเมือง โทร. 036-511012 โรงเรี ยนบางระจันวิทยา ต�ำบลสิงห์ อ�ำเภอบางระจัน โทร. 036-591470 โรงเรี ยนศรี ศักดิ์สุวรรณวิทยา


ท�ำเนียบสถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต�ำบลเชิงกลัด อ�ำเภอบางระจัน โทร. 036-591488 โรงเรี ยนค่ ายบางระจันวิทยาคม ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี โทร. 0-3659-7114 www.khaiscicenter.net โรงเรี ยนบ้ านแป้งวิทยา ต�ำบลบ้านแป้ง อ�ำเภอพรหมบุรี โทร. 036-599411 โรงเรี ยนพรหมบุรีรัชดาภิเษก ต�ำบลบ้านหม้อ อ�ำเภอพรหมบุรี โทร. 036-599500 โรงเรี ยนท่ าช้ างวิทยาคาร ต�ำบลถอนสมอ อ�ำเภอท่าช้าง โทร. 036-595017 โรงเรี ยนทองเอนวิทยา ต�ำบลทองเอน อ�ำเภออินทร์บุรี โทร. 036-581983 โรงเรี ยนศรี วนิ ิตวิทยาคม ต�ำบลอินทร์บุรี อ�ำเภออินทร์บุรี โทร. 036-581189 โรงเรี ยนอินทร์ บุรี ต�ำบลอินทร์บุรี อ�ำเภออินทร์บุรี โทร. 036-581528 l

จังหวัดชัยนาท

โรงเรี ยนชัยนาทพิทยาคม ต�ำบลบ้านกล้วย อ�ำเภอเมือง โทร. 056-411645 โรงเรี ยนชัยนาทพิทยาคม 2 ต�ำบลเขาท่าพระ อ�ำเภอเมือง

โทร. 056-414412-3 โรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์ ชัยนาท ต�ำบลธรรมามูล อ�ำเภอเมือง โทร. 056-412217 โรงเรี ยนสาครพิทยาคม ต�ำบลหางน�้ำสาคร อ�ำเภอมโนรมย์ โทร. 056-431380-1 โรงเรี ยนอุลิตไพบูลย์ ชนูปถัมภ์ ต�ำบลคุ้งส�ำเภา อ�ำเภอมโนรมย์ โทร. 056-491322-3 โรงเรี ยนวัดสิงห์ ต�ำบลมะขามเฒ่า อ�ำเภอวัดสิงห์ โทร. 056-461372 โรงเรี ยนห้ วยกรดวิทยา ต�ำบลห้วยกรด อ�ำเภอสรรคบุรี โทร. 056-438078 โรงเรี ยนหันคาพิทยาคม ต�ำบลหันคา อ�ำเภอหันคา โทร. 056-451184 โรงเรี ยนหันคาราษฏร์ รังสฤษดิ์ ต�ำบลสามง่ามท่าโบสถ์ อ�ำเภอหันคา โทร. 056-489115 l

จังหวัดสระบุรี

โรงเรี ยนปากเพรี ยววิทยาคม ต�ำบลปากข้าวสาร อ�ำเภอเมือง โทร. 036-314138 โรงเรี ยนสระบุรีวทิ ยาคม ต�ำบลปากเพรียว อ�ำเภอเมือง โทร. 036-211206 โรงเรี ยนแก่ งคอย ต�ำบลแก่งคอย อ�ำเภอแก่งคอย

โทร. 036-244033 โรงเรี ยนบ้ านท่ ามะปรางวิทยา ต�ำบลท่ามะปราง อ�ำเภอแก่งคอย โทร. 036-222220 โรงเรี ยนสองคอนวิทยาคม ต�ำบลสองคอน อ�ำเภอแก่งคอย โทร. 036-244524 โรงเรี ยนคชสิทธิ์กติ ติคุณวิทยาคม ต�ำบลคชสิทธิ์ อ�ำเภอหนองแค โทร. 036-375112 โรงเรี ยนหนองแค”สรกิจพิทยา” ต�ำบลหนองแค อ�ำเภอหนองแค โทร. 036-371211 โรงเรี ยนหินกองวิทยาคม ต�ำบลห้วยทราย อ�ำเภอหนองแค โทร. 036-371404 โรงเรี ยนประเทียบวิทยาทาน ต�ำบลหนองสรวง อ�ำเภอวิหารแดง โทร. 036-377456 โรงเรี ยนหนองแซงวิทยา ต�ำบลหนองควายโซ อ�ำเภอหนองแซง โทร. 036-399155 โรงเรี ยนบ้ านหมอ”พัฒนานุกูล” ต�ำบลบ้านหมอ อ�ำเภอบ้านหมอ โทร. 036-201191 โรงเรี ยนพระพุทธบาท ”พลานุกูลวิทยา” ต�ำบลพุกร่าง อ�ำเภอพระพุทธบาท โทร. 036-267880 โรงเรี ยนสุธีวทิ ยา ต�ำบลพระพุทธบาท อ�ำเภอพระพุทธบาท โทร. 036-26659

โรงเรี ยนโคกกระท้ อนกิตติวุฒวิทยา ต�ำบลงิ้วงาม อ�ำเภอเสาไห้ โทร. 036-301023 โรงเรี ยนเสาไห้ ”วิมลวิทยานุกูล” ต�ำบลเสาไห้ อ�ำเภอเสาไห้ โทร. 036-391217 โรงเรี ยนมวกเหล็กวิทยา ต�ำบลมิตรภาพ อ�ำเภอมวกเหล็ก โทร. 036-341777 โรงเรี ยนวังม่ วงวิทยาคม ต�ำบลวังม่วง อ�ำเภอวังม่วง โทร. 036-359005 โรงเรี ยนพุแควิทยา ต�ำบลพุแค อ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติ19 โทร. 036-267584 l

จังหวัดชลบุรี

โรงเรี ยนชลกันยานุกูล ต�ำบลบางปลาสร้อย อ�ำเภอเมือง โทร. 038-282559 โรงเรี ยนชลบุรี “สุขบท” ต�ำบลบางทราย อ�ำเภอเมือง โทร. 038-282720 โรงเรี ยนชลราษฎรอ�ำรุ ง 2 ต�ำบลอ่างศิลา อ�ำเภอเมือง โทร. 038-376854 โรงเรี ยนชลราษฏรอ�ำรุ ง ต�ำบลบ้านสวน อ�ำเภอเมือง โทร. 038-286079 โรงเรี ยนบ้ านสวน(จั่นอนุสรณ์ ) ต�ำบลบ้านสวน อ�ำเภอเมือง โทร. 038-285505

Business&Education

๑ ใน...การศึกษา 77


ท�ำเนียบสถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรี ยนสุรศักดิ์วทิ ยาคม ต�ำบลสุรศักดิ์ อ�ำเภอศรีราชา โทร. 038-338053 โรงเรี ยนเกาะสีชัง ต�ำบลท่าเทววงษ์ อ�ำเภอเกาะสีชัง โทร. 038-216222 โรงเรี ยนพลูตาหลวงวิทยา ต�ำบลพลูตาหลวง อ�ำเภอสัตหีบ โทร. 038-245399 โรงเรี ยนสัตหีบวิทยาคม ต�ำบลนาจอมเทียน อ�ำเภอสัตหีบ โทร. 038-237299 l

โรงเรี ยนแสนสุข ต�ำบลแสนสุข อ�ำเภอเมือง โทร. 038-381669 โรงเรี ยนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี ต�ำบลแสนสุข อ�ำเภอเมือง โทร. 038-382638 โรงเรี ยนหนองรี มงคลสุขสวัสดิ์ ต�ำบลหนองรี อ�ำเภอเมือง โทร. 038-273813 โรงเรี ยนคลองกิ่วยิ่งวิทยา ต�ำบลคลองกิ่ว อ�ำเภอบ้านบึง โทร. 038-201393 โรงเรี ยนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ต�ำบลหนองชาก อ�ำเภอบ้านบึง โทร. 038-445002 โรงเรี ยนบ้ านบึง”มนูญวิทยาคาร” ต�ำบลหนองอิรุณ อ�ำเภอบ้านบึง โทร. 038-291190 โรงเรี ยนบ้ านบึง ”อุตสาหกรรมนุเคราะห์ ” ต�ำบลบ้านบึง อ�ำเภอบ้านบึง โทร. 038-443191 โรงเรี ยนหนองใหญ่ ศริ ิวรวาทวิทยา ต�ำบลหนองใหญ่ อ�ำเภอหนองใหญ่ โทร. 038-219193 โรงเรี ยนบางละมุง ต�ำบลนาเกลือ อ�ำเภอบางละมุง โทร. 038-221621 โรงเรี ยนผินแจ่ มวิชาสอน ต�ำบลห้วยใหญ่ อ�ำเภอบางละมุง โทร. 038-239239 โรงเรี ยนโพธิสัมพันธ์ พทิ ยาคาร ต�ำบลนาเกลือ อ�ำเภอบางละมุง Business&Education

78 ๑ ใน...การศึกษา

โทร. 038-225211 โรงเรี ยนพานทอง ต�ำบลหนองต�ำลึง อ�ำเภอพานทอง โทร. 038-206000 โรงเรี ยนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ต�ำบลพานทอง อ�ำเภอพานทอง โทร. 038-451120 โรงเรี ยนทุ่งเหียงพิทยาคม ต�ำบลหมอนนาง อ�ำเภอพนัสนิคม โทร. 038-473180 โรงเรี ยนพนัสพิทยาคาร ต�ำบลกุฎโง้ง อ�ำเภอพนัสนิคม โทร. 038-461167 โรงเรี ยนหัวถนนวิทยา ต�ำบลหัวถนน อ�ำเภอพนัสนิคม โทร. 038-275692 โรงเรี ยนอุทกวิทยาคม ต�ำบลวัดโบสถ์ อ�ำเภอพนัสนิคม โทร. 038-473251 โรงเรี ยนทุ่งศุขลาพิทยา ”กรุ งไทยอนุเคราะห์ ” ต�ำบลทุ่งสุขลา อ�ำเภอศรีราชา โทร. 038-351776 โรงเรี ยนบึงศรี ราชาพิทยาคม ต�ำบลบึง อ�ำเภอศรีราชา โทร. 038-480738 โรงเรี ยนศรี ราชา ต�ำบลศรีราชา อ�ำเภอศรีราชา โทร. 038-311098 โรงเรี ยนสาขาสวนกุหลาบวิทยาลัย ต�ำบลบ่อวิน อ�ำเภอศรีราชา โทร. 038-345781

จังหวัดระยอง

โรงเรี ยนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรี ฯ ต�ำบลนาตาขวัญ อ�ำเภอเมือง โทร. 038-629310 โรงเรี ยนเพรั กษมาตาวิทยา ต�ำบลเพ อ�ำเภอเมือง โทร. 038-651971 โรงเรี ยนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ต�ำบลมาบตาพุด อ�ำเภอเมือง โทร. 038-681613 โรงเรี ยนระยองวิทยาคม ต�ำบลท่าประดู่ อ�ำเภอเมือง โทร. 038-611010 โรงเรี ยนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม ต�ำบลห้วยโป่ง อ�ำเภอเมือง โทร. 038-684637 โรงเรี ยนระยองวิทยาคมปากน�ำ้ ต�ำบลปากน�้ำ อ�ำเภอเมือง โทร. 038-804627 โรงเรี ยนวัดป่ าประดู่ ต�ำบลท่าประดู่ อ�ำเภอเมือง โทร. 038-611320 โรงเรี ยนศึกษาพิเศษระยอง ต�ำบลบ้านแลง อ�ำเภอเมือง โทร. 038-612638 โรงเรี ยนบ้ านฉางกาญจนกุลวิทยา ต�ำบลบ้านฉาง อ�ำเภอบ้านฉาง โทร. 038-602333 โรงเรี ยนแกลง”วิทยสถาวร” ต�ำบลทางเกวียน อ�ำเภอแกลง โทร. 038-671160 โรงเรี ยนช�ำนาญสามัคคีวทิ ยา ต�ำบลคลองปูน อ�ำเภอแกลง โทร. 038-669383 โรงเรี ยนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย ต�ำบลบ้านนา อ�ำเภอแกลง โทร. 038-671112 โรงเรี ยนสุนทรภู่พทิ ยา ต�ำบลกร�่ำ อ�ำเภอแกลง โทร. 038-657465 โรงเรี ยนห้ วยยางศึกษา ต�ำบลห้วยยาง อ�ำเภอแกลง โทร. 038-632500 โรงเรี ยนวังจันทร์ วทิ ยา ต�ำบลชุมแสง อ�ำเภอวังจันทร์ โทร. 038-666188 โรงเรี ยนบ้ านค่ าย ต�ำบลหนองละลอก อ�ำเภอบ้านค่าย โทร. 038-641404 โรงเรี ยนเบญจมราชูทศิ ต�ำบลปลวกแดง อ�ำเภอปลวกแดง โทร. 038-391241 โรงเรี ยนปลวกแดงพิทยาคม ต�ำบลปลวกแดง อ�ำเภอปลวกแดง โทร. 038-659071

โรงเรี ยนเขาชะเมาวิทยา ต�ำบลห้วยทับมอญ กิ่งอ�ำเภอเขาชะเมา โทร. 038-614882 โรงเรี ยนซ�ำฆ้ อพิทยาคม ต�ำบลช�ำฆ้อ กิ่งอ�ำเภอเขาชะเมา โทร. 038-636110 โรงเรี ยนนิคมวิทยา ต�ำบลนิคมพัฒนา กิ่งอ�ำเภอนิคมพัฒนา โทร. 038-636110 l

จังหวัดฉะเชิงเทรา

โรงเรี ยนดัดดรุ ณี ต�ำบลหน้าเมือง อ�ำเภอเมือง โทร. 038-511343 โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษา เปร็งวิสุทธาธิบ ต�ำบลคลองเปรง อ�ำเภอเมือง โทร. 038-515941 โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษา พัฒนาการฯ ต�ำบลคลองหลวงแพ่ง อ�ำเภอเมือง โทร. 038-845678 โรงเรี ยนเบญจมราชรั งสฤษฎิ์ ต�ำบลหน้าเมือง อ�ำเภอเมือง โทร. 038-511249 โรงเรี ยนเบญจมราชรั งสฤษฎิ์ 2 ต�ำบลบางตีนเป็ด อ�ำเภอเมือง โทร. 038-514828 โรงเรี ยนเบญจมราชรั งสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทย์ ต�ำบลคลองนครเนื่องเขต อ�ำเภอเมือง โทร. 038-593149 โรงเรี ยนเบญจมราชรั งสฤษฎิ์ 4 ต�ำบลบางเตย อ�ำเภอเมือง โทร. 038-513787 โรงเรี ยนเบญจมราชรั งสฤษฎิ์ 5 ต�ำบลบางขวัญ อ�ำเภอเมือง โทร. 038-514828 โรงเรี ยนพุทธโสธร ต�ำบลหน้าเมือง อ�ำเภอเมือง โทร. 038-511989 โรงเรี ยนบางคล้ าพิทยาคม ต�ำบลบางคล้า อ�ำเภอบางคล้า โทร. 038-541138 โรงเรี ยนวัดเปี่ ยมนิโครธาราม ต�ำบลหัวไทร อ�ำเภอบางคล้า โทร. 038-527268-9 โรงเรี ยนการท�ำมาหากินวัดโพธิ์ เฉลิมรั กษ์ ต�ำบลดอนเกาะกา อ�ำเภอบางน�้ำเปรี้ยว โทร. 038-513217 โรงเรี ยนดอนฉิมพลีพทิ ยาคม ต�ำบลดอนฉิมพลี อ�ำเภอบางน�้ำเปรี้ยว โทร. 038-585097 โรงเรี ยนบางน�ำ้ เปรี ย้ ววิทยา ต�ำบลโพรงอากาศ อ�ำเภอบางน�้ำเปรี้ยว โทร. 038-581109 โรงเรี ยนไผ่ ดำ� พิทยาคม รั ชมังคลาภิเษก ต�ำบลศาลาแดง อ�ำเภอบางน�้ำเปรี้ยว โทร. 038-513054 โรงเรี ยนหมอนทองวิทยา ต�ำบลหมอนทอง อ�ำเภอบางน�้ำเปรี้ยว โทร. 038-513055 โรงเรี ยนบางปะกง”บวรวิทยายน” ต�ำบลบางปะกง อ�ำเภอบางปะกง โทร. 038-531400 โรงเรี ยนผาณิตวิทยา ต�ำบลบางกรูด อ�ำเภอบ้านโพธิ์ โทร. 038-820157


ท�ำเนียบสถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรี ยนพุทธิรังสีพบิ ลู ต�ำบลลาดขวาง อ�ำเภอบ้านโพธิ์ โทร. 038-577021 โรงเรี ยนวิทยาราษฏร์ รังสรรค์ ต�ำบลบ้านโพธิ์ อ�ำเภอบ้านโพธิ์ โทร. 038-587096 โรงเรี ยนศึกษาพิเศษฉะเชิงเทรา ต�ำบลลาดขวาง อ�ำเภอบ้านโพธิ์ โทร. 038-578194-5 โรงเรี ยนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา ต�ำบลเกาะขนุน อ�ำเภอพนมสารคาม โทร. 038-836630 l

จังหวัดปราจีนบุรี

โรงเรี ยนไทยรั ฐวิทยา ต�ำบลดงขี้เหล็ก อ�ำเภอเมือง โทร. 037-403224-5 โรงเรี ยนปราจิณราษฏรอ�ำรุ ง ต�ำบลหน้าเมือง อ�ำเภอเมือง โทร. 037-211070 โรงเรี ยนปราจีนกัลยาณี ต�ำบลหน้าเมือง อ�ำเภอเมือง โทร. 037-211071 โรงเรี ยนมัธยมวัดป่ ามะไฟ ต�ำบลโคกไม้ลาย อ�ำเภอเมือง โทร. 037-399452 โรงเรี ยนศึกษาพิเศษปราจีนบุรี ต�ำบลเนินหอม อ�ำเภอเมือง โทร. 037-407442 โรงเรี ยนอดุลศาสนกิจศึกษา ต�ำบลบางเดชะ อ�ำเภอเมือง โทร. 037-287092 โรงเรี ยนกบินทร์ บุรี ต�ำบลเมืองเก่า อ�ำเภอกบินทร์บุรี โทร. 037-281606 โรงเรี ยนกบินทร์ วทิ ยา ต�ำบลกบินทร์ อ�ำเภอกบินทร์บุรี โทร. 037-281877 โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษา น้ อมเกล้ า กบินทร์ ต�ำบลหนองกี่ อ�ำเภอกบินทร์บุรี โทร. 037-204509 โรงเรี ยนนนทรี วทิ ยาคม ต�ำบลนนทรี อ�ำเภอกบินทร์บุรี โทร. 037-282669 โรงเรี ยนลาดตะเคียนราษฏร์ บำ� รุ ง ต�ำบลลาดตะเคียน อ�ำเภอกบินทร์บุรี โทร. 037-282689 โรงเรี ยนวังดาลวิทยาคม ต�ำบลวังดาล อ�ำเภอกบินทร์บุรี โทร. 037-211467 โรงเรี ยนวังตะเคียนวิทยาคม ต�ำบลวังตะเคียน อ�ำเภอกบินทร์บุรี โทร. 037-281606 โรงเรี ยนทุ่งใหญ่ วทิ ยาคาร ต�ำบลแก่งดินสอ อ�ำเภอนาดี โทร. 037-282687 โรงเรี ยนมณีเสวตร์ อุปถัมภ์ ต�ำบลส�ำพันตา อ�ำเภอนาดี โทร. 037-289096 โรงเรี ยนร่ มเกล้ า ปราจีนบุรี ต�ำบลบุพราหมณ์ อ�ำเภอนาดี โทร. 037-282688 โรงเรี ยนชิตใจชื่น ต�ำบลบ้านสร้าง อ�ำเภอบ้านสร้าง โทร. 037-271223 โรงเรี ยนศรี รักษ์ ราษฏร์ บำ� รุ ง ต�ำบลบางแตน อ�ำเภอบ้านสร้าง โทร. 037-295221-2

โรงเรี ยนประจันตราษฏร์ บำ� รุ ง ต�ำบลประจันตคาม อ�ำเภอประจันตคาม โทร. 037-291466 โรงเรี ยนวัดพรหมประสิทธิ์ ต�ำบลหนองแก้ว อ�ำเภอประจันตคาม โทร. 037-211436 โรงเรี ยนสุวรรณวิทยา ต�ำบลค�ำโตนด อ�ำเภอประจันตคาม โทร. 037-282629 l จังหวัดนครนายก

โรงเรี ยนนครนายกวิทยาคม ต�ำบลนครนายก อ�ำเภอเมือง โทร. 037-311254-5 โรงเรี ยนนวมราชานุสรณ์ ต�ำบลท่าช้าง อ�ำเภอเมือง โทร. 037-311466 โรงเรี ยนปิ ยชาติพฒ ั นา ต�ำบลพรหมณี อ�ำเภอเมือง โทร. 037-312655 โรงเรี ยนมัธยมศรี จุฬา ต�ำบลศรีจุฬา อ�ำเภอเมือง โทร. 037-388276 โรงเรี ยนเมืองนครนายก ต�ำบลท่าช้าง อ�ำเภอเมือง โทร. 037-311993 โรงเรี ยนปากพลีวทิ ยาคาร ต�ำบลปากพลี อ�ำเภอปากพลี โทร. 037-399283 โรงเรี ยนเขาเพิ่มนารี ผลวิทยา ต�ำบลเขาเพิ่ม อ�ำเภอบ้านนา โทร. 037-331182 โรงเรี ยนบ้ านนา “นายกพิทยากร” ต�ำบลบ้านนา อ�ำเภอบ้านนา โทร. 037-381785-6 โรงเรี ยนเลขธรรมกิตติ์วทิ ยาคม ต�ำบลบางอ้อ อ�ำเภอบ้านนา โทร. 037-335217-8 โรงเรี ยนภัทรพิทยาจารย์ ต�ำบลพระอาจารย์ อ�ำเภอองครักษ์ โทร. 037-313575 โรงเรี ยนองครั กษ์ ต�ำบลองครักษ์ อ�ำเภอองครักษ์ โทร. 037-391299 l

จังหวัดสระแก้ ว

โรงเรี ยนท่ าเกษมพิทยา ต�ำบลท่าเกษม อ�ำเภอเมือง โทร. 037-515309-8 โรงเรี ยนบ้ านแก้ งวิทยา ต�ำบลบ้านแก้ง อ�ำเภอเมือง โทร. 037-518355 โรงเรี ยนสระแก้ ว ต�ำบลสระแก้ว อ�ำเภอเมือง โทร. 037-241091 โรงเรี ยนสิริราชอนุสรณ์ ต�ำบลบ้านแก้ง อ�ำเภอเมือง โทร. 037-243009 โรงเรี ยนคลองหาดพิทยาคม ต�ำบลคลองหาด อ�ำเภอคลองหาด โทร. 037-512233 โรงเรี ยนไทรเดี่ยววิทยา ต�ำบลไทรเดี่ยว อ�ำเภอคลองหาด โทร. 037-251221 โรงเรี ยนซับม่ วงวิทยา ต�ำบลโคคลาน อ�ำเภอตาพระยา โทร. 037-269089 โรงเรี ยนตาพระยา ต�ำบลตาพระยา อ�ำเภอตาพระยา

โทร. 037-269079 โรงเรี ยนทัพราชวิทยา ต�ำบลทัพราช อ�ำเภอตาพระยา โทร. 037-243305 โรงเรี ยนวังน�ำ้ เย็นวิทยาคม ต�ำบลวังน�้ำเย็น อ�ำเภอวังน�้ำเย็น โทร. 037-251429 โรงเรี ยนวังไพรวิทยาคม ต�ำบลวังน�้ำเย็น อ�ำเภอวังน�้ำเย็น โทร. 037-252021 โรงเรี ยนวังหลังวิทยาคม ต�ำบลทุ่งมหาเจริญ อ�ำเภอวังน�้ำเย็น โทร. 037-252019 โรงเรี ยนซับนกแก้ ววิทยา ต�ำบลหนองน�้ำใส อ�ำเภอวัฒนานคร โทร. 037-229018 โรงเรี ยนร่ มเกล้ าวัฒนานครสระแก้ ว รั ชมัง ต�ำบลหนองตะเคียนบอน อ�ำเภอวัฒนานคร โทร. 037-243014 โรงเรี ยนวัฒนานคร ต�ำบลวัฒนานคร อ�ำเภอวัฒนานคร โทร. 037-261360 โรงเรี ยนคลองน�ำ้ ใสวิทยาคาร ต�ำบลผ่านศึก อ�ำเภออรัญประเทศ โทร. 037-231776-80 โรงเรี ยนอรั ญประเทศ ต�ำบลอรัญประเทศ อ�ำเภออรัญประเทศ โทร. 037-231135 โรงเรี ยนเขาฉกรรจ์ วทิ ยาคม ต�ำบลเขาฉกรรจ์ อ�ำเภอเขาฉกรรจ์ โทร. 037-511330 โรงเรี ยนทรั พย์ สมบูรณ์ วทิ ยาคม

ต�ำบลหนองหว้า อ�ำเภอเขาฉกรรจ์ โทร. 037-42121 โรงเรี ยนทัพพระยาพิทยา ต�ำบลโคกสูง กิ่งอ�ำเภอโคกสูง โทร. 037-552879 โรงเรี ยนวังสมบูรณ์ วทิ ยาคม ต�ำบลวังสมบูรณ์ กิ่งอ�ำเภอวังสมบูรณ์ โทร. 037-516200 l

จังหวัดนครราชสีมา

โรงเรี ยนโคราชพิทยาคม ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง โทร. 044-213398 โรงเรี ยนนครราชสีมาวิทยาลัย ต�ำบลโคกกรวด อ�ำเภอเมือง โทร. 044-395043 โรงเรี ยนบุญวัฒนา ต�ำบลหัวทะเล อ�ำเภอเมือง โทร. 044-241159 โรงเรี ยนบุญวัฒนา 2 ต�ำบลหัวทะเล อ�ำเภอเมือง โทร. 044-258163 โรงเรี ยนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ต�ำบลโคกสูง อ�ำเภอเมือง โทร. 044-371492 โรงเรี ยนพุดซาพิทยาคม ต�ำบลพุดซา อ�ำเภอเมือง โทร. 081-8778029 โรงเรี ยนมหิศราธิบดี ต�ำบลบ้านโพธิ์ อ�ำเภอเมือง โทร. 044-371301-2

Business&Education

๑ ใน...การศึกษา 79


ท�ำเนียบสถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรี ยนราชสีมาวิทยาลัย 2 ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง โทร. 044-214556 โรงเรี ยนนครราชสีมาปั ญญานุกูล 70 ซ.มิตรภาพ 19 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา โทร. 044-214983 ต่อ 11 โทรสาร. 044-214984 โรงเรี ยนสุรธรรมพิทกั ษ์ ต�ำบลโพธิ์กลาง อ�ำเภอเมือง โทร. 044-211114 โรงเรี ยนสุรนารี วทิ ยา 248 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.นครราชสีมา โทร. 0-4425-5739 โทรสาร 0-4425-5741 โรงเรี ยนสุรนารี วทิ ยา 2 ต�ำบลหนองกระทุ่ม อ�ำเภอเมือง โทร. 044-242456 โรงเรี ยนครบุรี ต�ำบลบ้านใหม่ อ�ำเภอครบุรี โทร. 044-448335 โรงเรี ยนจระเข้ หนิ สังฆกิจวิทยา ต�ำบลจระเข้หิน อ�ำเภอครบุรี โทร. 044-448783 โรงเรี ยนเฉลียงพิทยาคม ต�ำบลเฉลียง อ�ำเภอครบุรี โทร. 044-444443 โรงเรี ยนบ้ านใหม่ พทิ ยาคม ต�ำบลบ้านใหม่ อ�ำเภอครบุรี โทร. 044-444855 โรงเรี ยนมาบตะโกพิทยาคม ต�ำบลมาบตะโกเอน อ�ำเภอครบุรี โทร. 044-254856 โรงเรี ยนอรพิมพ์ วทิ ยา ต�ำบลอรพิมพ์ อ�ำเภอครบุรี โทร. 044-444711 โรงเรี ยนสุขไพบูลย์ วริ ิยะวิทยา ต�ำบลสุขไพบูลย์ อ�ำเภอเสิงสาง โทร. 081-9676703 โรงเรี ยนเสิงสาง ต�ำบลเสิงสาง อ�ำเภอเสิงสาง โทร. 044-447127 โรงเรี ยนเทพาลัย ต�ำบลเทพาลัย อ�ำเภอคง โทร. 081-9700962 โรงเรี ยนปรางค์ ทองวิทยา ต�ำบลบ้านปรางค์ อ�ำเภอคง โทร. 044-385027 โรงเรี ยนเมืองคง ต�ำบลเมืองคง อ�ำเภอคง โทร. 044-459133 โรงเรี ยนหนองบัวพิทยาคม ต�ำบลหนองบัว อ�ำเภอคง โทร. 044-469107 โรงเรี ยนบ้ านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ ต�ำบลบ้านเหลื่อม อ�ำเภอบ้านเหลื่อม โทร. 044-387122 โรงเรี ยนคลองเมืองพิทยาคม ต�ำบลคลองเมือง อ�ำเภอจักราช โทร. 081-4708190 โรงเรี ยนจักราชวิทยา ต�ำบลจักราช อ�ำเภอจักราช โทร. 044-399167 โรงเรี ยนหนองขามพิทยาคม ต�ำบลหนองขาม อ�ำเภอจักราช โทร. 044-256987 โรงเรี ยนโชคชัยสามัคคี ต�ำบลโชคชัย อ�ำเภอโชคชัย โทร. 044-491087 โรงเรี ยนดอนไพลพิทยาคม Business&Education

80 ๑ ใน...การศึกษา

ต�ำบลท่าเยี่ยม อ�ำเภอโชคชัย โทร. 044-375252 โรงเรี ยนด่ านเกวียนวิทยา ต�ำบลด่านเกวียน อ�ำเภอโชคชัย โทร. 044-375252 โรงเรี ยนปราสาทวิทยาคม ต�ำบลหินดาด อ�ำเภอด่านขุนทด โทร. 044-331208-7 โรงเรี ยนมัธยมด่ านขุนทด ต�ำบลด่านขุนทด อ�ำเภอด่านขุนทด โทร. 044-389333 โรงเรี ยนมัธยมประดู่วัฒนา ต�ำบลบ้านแปรง อ�ำเภอด่านขุนทด โทร. 044-316169 โรงเรี ยนมัธยมหลวงพ่ อคูณ ปริสุทโธ ต�ำบลห้วยบง อ�ำเภอด่านขุนทด โทร. 044-331075 โรงเรี ยนธารปราสาทเพชรวิทยา ต�ำบลธารปราสาท อ�ำเภอโนนสูง โทร. 044-471997 โรงเรี ยนโนนสูงศรี ธาน ต�ำบลโนนสูง อ�ำเภอโนนสูง โทร. 044-379250 โรงเรี ยนมะค่ าวิทยา ต�ำบลมะค่า อ�ำเภอโนนสูง โทร. 044-377078-9 โรงเรี ยนศรี สุขวิทยา ต�ำบลดอนชมพู อ�ำเภอโนนสูง โทร. 044-257930 โรงเรี ยนขามสะแกแสง ต�ำบลขามสะแกแสง อ�ำเภอขามสะแกแสง โทร. 044-385044 โรงเรี ยนเกล็ดลิน้ วิทยา ต�ำบลขุนทอง อ�ำเภอบัวใหญ่ โทร. 044-471449 โรงเรี ยนบัวใหญ่ ต�ำบลบัวใหญ่ อ�ำเภอบัวใหญ่ โทร. 044-461569 โรงเรี ยนวัดประชานิมติ ร ต�ำบลบัวใหญ่ อ�ำเภอบัวใหญ่ โทร. 044-461148 โรงเรี ยนประทาย ต�ำบลประทาย อ�ำเภอประทาย โทร. 044-479270 โรงเรี ยนวังไม้ แดงพิทยาคม ต�ำบลวังไม้แดง อ�ำเภอประทาย โทร. 044-469079 โรงเรี ยนหันห้ วยทรายพิทยาคม ต�ำบลหันห้วยทราย อ�ำเภอประทาย โทร. 044-469156 โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษาน้ อมเกล้ า นครราชสีมา 347 หมู่ 12 ถ.โคกเพชร-หนองปลิง ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา โทร. 0-4439-5043 โทรสาร 0-4430-5168 www.tnn.ac.th โรงเรี ยนปั กธงชัยประชานิรมิต ต�ำบลเมืองปัก อ�ำเภอปักธงชัย โทร. 044-441201-080 โรงเรี ยนล�ำพระเพลิงพิทยาคม ต�ำบลตะขบ อ�ำเภอปักธงชัย โทร. 044-373139 โรงเรี ยนสมเด็จพระธีรญาณมุนี ต�ำบลตะคุ อ�ำเภอปักธงชัย โทร. 044-441975 โรงเรี ยนสะแกราชธวัชศึกษา ต�ำบลสะแกราช อ�ำเภอปักธงชัย โทร. 044-257986

โรงเรี ยนนิคมพิมายศึกษา ต�ำบลนิคมสร้างตนเอง อ�ำเภอพิมาย โทร. 044-471211 โรงเรี ยนพิมายด�ำรงวิทยาคม ต�ำบลรังกาใหญ่ อ�ำเภอพิมาย โทร. 044-233153 โรงเรี ยนพิมายวิทยา ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอพิมาย โทร. 044-471105 โรงเรี ยนเมืองพลับพลาพิทยาคม ต�ำบลเมืองพลับพลา อ�ำเภอห้วยแถลง โทร. 044-258323 โรงเรี ยนห้ วยแถลงพิทยาคม ต�ำบลห้วยแถลง อ�ำเภอห้วยแถลง โทร. 044-391202-1 โรงเรี ยนหินดาดวิทยา ต�ำบลหินดาด อ�ำเภอห้วยแถลง โทร. 044-301065-6 โรงเรี ยนชุมพวงศึกษา ต�ำบลชุมพวง อ�ำเภอชุมพวง โทร. 044-477223 โรงเรี ยนสาหร่ ายวิทยาคม ต�ำบลโนนตูม อ�ำเภอชุมพวง โทร. 081-4704984 โรงเรี ยนกุดจิกวิทยา ต�ำบลกุดจิก อ�ำเภอสูงเนิน โทร. 044-419996 โรงเรี ยนสองครพิทยาคม ต�ำบลหนองตะไก้ อ�ำเภอสูงเนิน โทร. 044-257172 โรงเรี ยนสูงเนิน ต�ำบลสูงเนิน อ�ำเภอสูงเนิน โทร. 044-419202 โรงเรี ยนขามทะเลสอวิทยา ต�ำบลขามทะเลสอ อ�ำเภอขามทะเลสอ โทร. 044-397229 โรงเรี ยนกฤษณาวิทยา ต�ำบลกฤษณา อ�ำเภอสีคิ้ว โทร. 044-311027 โรงเรี ยนคลองไผ่ วทิ ยา ต�ำบลคลองไผ่ อ�ำเภอสีคิ้ว โทร. 044-323330 โรงเรี ยนสีควิ ้ ”สวัสดิ์ผดุงวิทยา” ต�ำบลสีคิ้ว อ�ำเภอสีคิ้ว โทร. 044-411291 โรงเรี ยนสีควิ ้ วิทยาคาร ต�ำบลบ้านหัน อ�ำเภอสีคิ้ว โทร. 044-254401 โรงเรี ยนสีควิ ้ หนองหญ้ าขาว ต�ำบลหนองหญ้าขาว อ�ำเภอสีคิ้ว โทร. 081-2657712 โรงเรี ยนห้ วยลึกผดุงวิทยา ต�ำบลบ้านหัน อ�ำเภอสีคิ้ว โทร. 044-230155 โรงเรี ยนกลางดงปุณณวิทยา ต�ำบลกลางดง อ�ำเภอปากช่อง โทร. 044-361707 โรงเรี ยนเขาใหญ่ พทิ ยาคม ต�ำบลโป่งตาลอง อ�ำเภอปากช่อง โทร. 044-314189 โรงเรี ยนปากช่ อง ต�ำบลหนองสาหร่าย อ�ำเภอปากช่อง โทร. 044-311098 โรงเรี ยนปากช่ อง 2 ต�ำบลหนองสาหร่าย อ�ำเภอปากช่อง โทร. 044-312010 โรงเรี ยนปากช่ องพิทยาคม ต�ำบลจันทึก อ�ำเภอปากช่อง โทร. 044-312409

โรงเรี ยนพญาเย็นวิทยา ต�ำบลหนองน�้ำแดง อ�ำเภอปากช่อง โทร. 044-311704 โรงเรี ยนหนองบุนนากประสงค์ วทิ ยา ต�ำบลหนองหัวแรต อ�ำเภอหนองบุนนาก โทร. 044-448743 โรงเรี ยนหนองบุนนากพิทยาคม ต�ำบลหนองตะไก้ อ�ำเภอหนองบุนนาก โทร. 044-255439 โรงเรี ยนแก้ งสนามนางพิทยาคม ต�ำบลแก้งสนามนาง อ�ำเภอแก้งสนามนาง โทร. 044-339355-6 โรงเรี ยนบึงพะไล ต�ำบลบึงพะไล อ�ำเภอแก้งสนามนาง โทร. 044-386037 โรงเรี ยนภู่วทิ ยา ต�ำบลโนนแดง อ�ำเภอโนนแดง โทร. 044-475069-70 โรงเรี ยนล�ำทะเมนไชยพิทยาคม ต�ำบลขุย กิ่งอ�ำเภอล�ำทะเมนชัย โทร. 081-9557750 โรงเรี ยนบัวลาย ต�ำบลบัวลาย กิ่งอ�ำเภอบัวลาย โทร. 044-471452 โรงเรี ยนหนองหว้ าพิทยาสรรค์ ต�ำบลหนองหว้า กิ่งอ�ำเภอบัวลาย โทร. 044-471287 โรงเรี ยนท่ าช้ างราษฏร์ บำ� รุ ง ต�ำบลช้างทอง อ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติ30 โทร. 044-321450 โรงเรี ยนหนองยางพิทยาคม ต�ำบลหนองยาง อ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติ 30 โทร. 044-255261 l

จังหวัดขอนแก่ น

โรงเรี ยนกัลยาณวัตร ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง โทร. 043-221511 โรงเรี ยนแก่ นนครวิทยาลัย ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง โทร. 043-221783 โรงเรี ยนแก่ นนครวิทยาลัย 2 ต�ำบลบ้านเป็ด อ�ำเภอเมือง โทร. 043-325671 โรงเรี ยนขอนแก่ นพัฒนศึกษา ต�ำบลส�ำราญ อ�ำเภอเมือง โทร. 043-379509 โรงเรี ยนขอนแก่ นวิทยายน ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง โทร. 043-236217 โรงเรี ยนขอนแก่ นวิทยายน 2 ต�ำบลพระลับ อ�ำเภอเมือง โทร. 043-337812 โรงเรี ยนขอนแก่ นวิทยายน 3 ต�ำบลบ้านค้อ อ�ำเภอเมือง โทร. 043-371049 โรงเรี ยนขอนแก่ นวิทยาลัย ต�ำบลบ้านเป็ด อ�ำเภอเมือง โทร. 043-345163 โรงเรี ยนขามแก่ นนคร ต�ำบลศิลา อ�ำเภอเมือง โทร. 043-238942 โรงเรี ยนโคกสีพทิ ยาสรรพ์ ต�ำบลโคกสี อ�ำเภอเมือง โทร. 043-370432-3 โรงเรี ยนท่ าพระวิทยายน


ท�ำเนียบสถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต�ำบลท่าพระ อ�ำเภอเมือง โทร. 043-261154 โรงเรี ยนนครขอนแก่ น ต�ำบลบ้านทุ่ม อ�ำเภอเมือง โทร. 043-382338-9 โรงเรี ยนพิศาลปุณณวิทยา ต�ำบลบ้านหว้า อ�ำเภอเมือง โทร. 043-371049 โรงเรี ยนมิ่งเมืองขอนแก่ น ต�ำบลเมืองเก่า อ�ำเภอเมือง โทร. 043-223389 โรงเรี ยนศึกษาพิเศษขอนแก่ น ต�ำบลศิลา อ�ำเภอเมือง โทร. 043-246493 โรงเรี ยนสาวะถีพทิ ยาสรรพ์ ต�ำบลสาวะถี อ�ำเภอเมือง โทร. 043-448380-1 โรงเรี ยนสีหราชเดโชชัย ต�ำบลศิลา อ�ำเภอเมือง โทร. 043-344173 โรงเรี ยนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่ น ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง โทร. 043-221751 โรงเรี ยนฝางวิทยายน ต�ำบลบ้านฝาง อ�ำเภอบ้านฝาง โทร. 043-269096 โรงเรี ยนประชารั ฐวิทยาเสริม ต�ำบลบ้านโต้น อ�ำเภอพระยืน โทร. 043-267099 โรงเรี ยนพระยืนวิทยาคาร ต�ำบลพระยืน อ�ำเภอพระยืน โทร. 043-266077 โรงเรี ยนจระเข้ วทิ ยายน ต�ำบลจระเข้ อ�ำเภอหนองเรือ โทร. 043-299252 โรงเรี ยนมัธยมตลาดใหญ่ วทิ ยา ต�ำบลจระเข้ อ�ำเภอหนองเรือ โทร. 043-245026 โรงเรี ยนหนองเรื อวิทยา ต�ำบลหนองเรือ อ�ำเภอหนองเรือ โทร. 043-294073 โรงเรี ยนจตุรมิตรวิทยาคาร ต�ำบลนาเพียง อ�ำเภอชุมแพ โทร. 043-296087 โรงเรี ยนชุมแพวิทยายน ต�ำบลไชยสอ อ�ำเภอชุมแพ โทร. 043-312962 โรงเรี ยนชุมแพศึกษา ต�ำบลชุมแพ อ�ำเภอชุมแพ โทร. 043-311118 โรงเรี ยนชุมแพศึกษาพัฒนาการ ต�ำบลขัวเรียง อ�ำเภอชุมแพ โทร. 081-3694468 โรงเรี ยนโนนหันวิทยายน ต�ำบลโนนสะอาด อ�ำเภอชุมแพ โทร. 043-391067 โรงเรี ยนมัธยมหนองเขียด ต�ำบลหนองเขียด อ�ำเภอชุมแพ โทร. 081-7995907 โรงเรี ยนหนองเสาเล้ าวิทยาคาร ต�ำบลหนองเสาเล้า อ�ำเภอชุมแพ โทร. 043-40130 โรงเรี ยนซ�ำยางวิทยายน ต�ำบลสีชมพู อ�ำเภอสีชมพู โทร. 043-211570 โรงเรี ยนน�ำ้ พองศึกษา 900 หมู่ 10 ต.วังชัย อ.น�้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140 โทร. 0-4343-1701 โทรสาร 0-4343-1701

โรงเรี ยนบัวใหญ่ พทิ ยาคม ต�ำบลบัวใหญ่ อ�ำเภอน�้ำพอง โทร. 043-431578 โรงเรี ยนพระธาตุขามแก่ นพิทยาลัย ต�ำบลบ้านขาม อ�ำเภอน�้ำพอง โทร. 043-436126 โรงเรี ยนพังทุยพัฒนศึกษา ต�ำบลพังทุย อ�ำเภอน�้ำพอง โทร. 043-431574 โรงเรี ยนม่ วงหวานพัฒนศึกษา ต�ำบลม่วงหวาน อ�ำเภอน�้ำพอง โทร. 043-373446 โรงเรี ยนหนองกุงวิทยายน ต�ำบลบัวเงิน อ�ำเภอน�้ำพอง โทร. 043-431573 โรงเรี ยนอุบลรั ตน์ พทิ ยาคม ต�ำบลหนองกุง อ�ำเภอน�้ำพอง โทร. 043-446100-1 โรงเรี ยนบัวแก้ วพิทยาคม ต�ำบลศรีสุขส�ำราญ อ�ำเภออุบลรัตน์ โทร. 043-431726 โรงเรี ยนบึงไทรพิทยาคม ต�ำบลบ้านดง อ�ำเภออุบลรัตน์ โทร. 043-431570 โรงเรี ยนศรี กระนวนวิทยาคม ต�ำบลหนองโก อ�ำเภอกระนวน โทร. 043-251350 โรงเรี ยนหนองโนประชาสรรค์ ต�ำบลหนองโน อ�ำเภอกระนวน โทร. 043-252285 โรงเรี ยนบ้ านไผ่ ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอบ้านไผ่ โทร. 043-272622-3 โรงเรี ยนบ้ านไผ่ พทิ ยาคม ต�ำบลหนองน�้ำใส อ�ำเภอบ้านไผ่ โทร. 043-374550 l

จังหวัดอุดรธานี

โรงเรี ยนกุดจับประชาสรรค์ ต�ำบลเมืองเฟีย อ�ำเภอกุดจับ โทร. 0-4229-1225 โรงเรี ยนธาตุโพนทองวิทยาคม ต�ำบลหนองนาค�ำ อ�ำเภอเมือง โทร. 042-22170 โรงเรี ยนนิคมสงเคราะห์ วทิ ยา ต�ำบลนิคมสงเคราะห์ อ�ำเภอเมือง โทร. 042-201201-2 โรงเรี ยนโนนสูงพิทยาคาร ต�ำบลโนนสูง อ�ำเภอเมือง โทร. 042-295203-4 โรงเรี ยนประจักษ์ ศลิ ปาคาร ต�ำบลหนองบัว อ�ำเภอเมือง โทร.042-223465 โรงเรี ยนมัธยมสิริวัณวรี 1 อุดรธานี ต�ำบลเชียงพิณ อ�ำเภอเมือง โทร. 042-222553 โรงเรี ยนราชินูทศิ 2 ต�ำบลบ้านจั่น อ�ำเภอเมือง โทร. 042-221123 โรงเรี ยนสตรี ราชินูทศิ ต�ำบลหมากแข้ง อ�ำเภอเมือง โทร.042-244415 โรงเรี ยนสามพร้ าววิทยา ต�ำบลสามพร้าว อ�ำเภอเมือง โทร. 042-349065-6 โรงเรี ยนอุดรธรรมานุสรณ์ ต�ำบลบ้านตาด อ�ำเภอเมือง โทร. 042-221664 โรงเรี ยนอุดรธานีพทิ ยาคม ต�ำบลกุดสระ อ�ำเภอเมือง

โทร. 042-206139-40 โรงเรี ยนอุดรพัฒนาการ ต�ำบลบ้านจั่น อ�ำเภอเมือง โทร. 081-9745140 โรงเรี ยนอุดรพิชัยรั กษ์ พทิ ยา ต�ำบลหมากแข้ง อ�ำเภอเมือง โทร. 042-243231 โรงเรี ยนอุดรพิทยานุกูล ต�ำบลหมากแข้ง อ�ำเภอเมือง โทร. 042-221960 โรงเรี ยนหนองจอกประชานุสรณ์ หมู่ 14 ต.หนองจอก อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180 โทร. 0-5659-2000 โทรสาร 0-5659-2108 l

จังหวัดนครพนม

l

จังหวัดร้ อยเอ็ด

โรงเรี ยนสหราษฎร์ รังสฤษดิ์ 232 หมู่ 7 ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม โทร. 0-4259-9238 โทรสาร 0-4259-9535

โรงเรี ยนขัตยิ ะวงษา ต�ำบลเหนือเมือง อ�ำเภอเมือง โทร. 043-512951 โรงเรี ยนพลาญชัยพิทยาคม ต�ำบลหนองแวง อ�ำเภอเมือง โทร. 043-513900 โรงเรี ยนร้ อยเอ็ดวิทยาลัย ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง โทร. 043-511795 โรงเรี ยนสตรี ศกึ ษา ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง โทร. 043-511410 โรงเรี ยนจตุรพักตรพิมานรั ชดาภิเษก ต�ำบลเหล่าหลวง อ�ำเภอเกษตรวิสัย โทร. 043-561148-9 โรงเรี ยนหนองผึง้ วิทยาคาร ต�ำบลหนองแวง อ�ำเภอเกษตรวิสัย โทร. 043-516128 โรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์ ธวัชบุรี ต�ำบลหัวช้าง อ�ำเภอจตุรพักตรพิมาน โทร. 043-569034 โรงเรี ยนธงธานี ต�ำบลธงธานี อ�ำเภอธวัชบุรี โทร. 043-611003 โรงเรี ยนธวัชบุรีวทิ ยาคม ต�ำบลนิเวศน์ อ�ำเภอธวัชบุรี โทร. 043-569113 โรงเรี ยนศรี ธวัชวิทยาลัย ต�ำบลนิเวศน์ อ�ำเภอธวัชบุรี โทร. 081-9741722 โรงเรี ยนศึกษาพิเศษร้ อยเอ็ด ต�ำบลนิเวศน์ อ�ำเภอธวัชบุรี โทร. 043-569278-9 โรงเรี ยนเสลภูมพ ิ ทิ ยาคม ต�ำบลกลาง อ�ำเภอเสลภูมิ โทร. 043-551395-6 โรงเรี ยนสุวรรณภูมิ ต�ำบลสระคู อ�ำเภอสุวรรณภูมิ โทร. 043-581460 โรงเรี ยนสุวรรณภูมพ ิ ทิ ยไพศาล ต�ำบลสระคู อ�ำเภอสุวรรณภูมิ โทร. 043-581034-5 โรงเรี ยนเมืองสรวงวิทยา ต�ำบลหนองผือ อ�ำเภอเมืองสรวง

โทร. 043-597072 l

จังหวัดศรี สะเกษ

โรงเรี ยนราชประชานุเคราะห์ 29 133 หมู่ 2 ถ.เลี่ยงเมือง ต.หนองครก อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ โทร. 0-4561-5940 โทรสาร 0-4561-5942 l

จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรี ยนกาวิละวิทยาลัย ต�ำบลท่าศาลา อ�ำเภอเมือง โทร.053-244628 โรงเรี ยนกาวิละอนุกูล ต�ำบลวัดเกต อ�ำเภอเมือง โทร.053-244770 โรงเรี ยนยุพราชวิทยาลัย ต�ำบลศรีภูมิ อ�ำเภอเมือง โทร. 053-419037-9 โรงเรี ยนวัฒโนทัยพายัพ ต�ำบลหายยา อ�ำเภอเมือง โทร. 053-277151 โรงเรี ยนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ต�ำบลพระสิงห์ อ�ำเภอเมือง โทร. 053-278009 โรงเรี ยนโสตศึกษาอนุสารสุนทร ต�ำบลช้างเผือก อ�ำเภอเมือง โทร. 053-222475 โรงเรี ยนหอพระ ต�ำบลศรีภูมิ อ�ำเภอเมือง โทร. 053-221419 โรงเรี ยนจอมทอง ต�ำบลข่วงเปา อ�ำเภอจอมทอง โทร. 053-341163 โรงเรี ยนแม่ แจ่ ม ต�ำบลช่างเคิ่ง อ�ำเภอแม่แจ่ม โทร. 053-485104 โรงเรี ยนราชประชานุเคราะห์ 31 ต�ำบลช่างเคิ่ง อ�ำเภอแม่แจ่ม โทร. 053-560058 โรงเรี ยนเชียงดาววิทยาคม ต�ำบลเชียงดาว อ�ำเภอเชียงดาว โทร. 053-455245 โรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์ เชียงดาว ต�ำบลเมืองนะ อ�ำเภอเชียงดาว โทร. 053-455869 โรงเรี ยนอรุ โณทัยวิทยาคม ต�ำบลเมืองนะ อ�ำเภอเชียงดาว โทร. 053-212229 l

จังหวัดนครสวรรค์

โรงเรี ยนจิรประวัตวิ ทิ ยาคม ต�ำบลนครสวรรค์ออก อ�ำเภอเมือง โทร. 056-255595 โรงเรี ยนนครสวรรค์ ต�ำบลปากน�้ำโพ อ�ำเภอเมือง โทร. 056-221151 โรงเรี ยนนวมินทราชูทศิ มัชฌิม ต�ำบลนครสวรรค์ตก อ�ำเภอเมือง โทร. 056-226967 โรงเรี ยนบ้ านแก่ งชัชวลิตวิทยา ต�ำบลบ้านแก่ง อ�ำเภอเมือง โทร. 056-362214 โรงเรี ยนบึงบอระเพ็ดวิทยา ต�ำบลพระนอน อ�ำเภอเมือง โทร. 056-226925 โรงเรี ยนพระบางวิทยา ต�ำบลหนองกระโดน อ�ำเภอเมือง Business&Education

๑ ใน...การศึกษา 81


ท�ำเนียบสถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โทร. 056-269109-10 โรงเรี ยนศึกษาพิเศษนครสวรรค์ ต�ำบลนครสวรรค์ตก อ�ำเภอเมือง โทร. 056-227011-12 โรงเรี ยนสตรี นครสวรรค์ ต�ำบลปากน�้ำโพ อ�ำเภอเมือง โทร. 056-221207 โรงเรี ยนโกรกพระ ต�ำบลบางมะฝ่อ อ�ำเภอโกรกพระ โทร. 056-320342 โรงเรี ยนชุมแสงชนูทศิ ต�ำบลพิกุล อ�ำเภอชุมแสง โทร. 056-282040 โรงเรี ยนทับกฤชพัฒนา ต�ำบลทับกฤช อ�ำเภอชุมแสง โทร. 056-289114 โรงเรี ยนหนองบัว ต�ำบลหนองบัว อ�ำเภอหนองบัว โทร. 056-251280-1 โรงเรี ยนบรรพตพิสัยพิทยาคม ต�ำบลท่างิ้ว อ�ำเภอบรรพตพิสัย โทร. 056-279259 โรงเรี ยนหนองกรดพิทยาคม ต�ำบลหนองกรด อ�ำเภอบรรพตพิสัย โทร. 056-288166 โรงเรี ยนเก้ าเลีย้ ววิทยา ต�ำบลเก้าเลี้ยว อ�ำเภอเก้าเลี้ยว โทร. 056-299192 โรงเรี ยนหัวดงราชพรหมาภรณ์ ต�ำบลหัวดง อ�ำเภอเก้าเลี้ยว โทร. 056-224905 โรงเรี ยนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ ต�ำบลจันเสน อ�ำเภอตาคลี โทร. 056-339035-6 โรงเรี ยนช่ องแคพิทยาคม ต�ำบลช่องแค อ�ำเภอตาคลี โทร. 056-269208 โรงเรี ยนตาคลีประชาสรรค์ ต�ำบลตาคลี อ�ำเภอตาคลี โทร. 056-262369 โรงเรี ยนทหารอากาศอนุสรณ์ ต�ำบลตาคลี อ�ำเภอตาคลี โทร. 056-262346-7 โรงเรี ยนลาดทิพรสพิทยาคม ต�ำบลลาดทิพรส อ�ำเภอตาคลี โทร. 056-269208 โรงเรี ยนหนองโพพิทยา ต�ำบลหนองโพ อ�ำเภอตาคลี โทร. 056-338158 l

จังหวัดสุโขทัย

โรงเรี ยนบ้ านสวนวิทยาคม ต�ำบลบ้านสวน อ�ำเภอเมือง โทร. 055-699403 โรงเรี ยนยางซ้ ายพิทยาคม ต�ำบลยางซ้าย อ�ำเภอเมือง โทร. 055-612534 โรงเรี ยนลิไทพิทยาคม ต�ำบลเมืองเก่า อ�ำเภอเมือง โทร. 055-697087 โรงเรี ยนสุโขทัยวิทยาคม ต�ำบลบ้านกล้วย อ�ำเภอเมือง โทร. 055-611786 โรงเรี ยนอุดมดรุ ณี ต�ำบลธานี อ�ำเภอเมือง โทร. 055-611271 โรงเรี ยนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ ต�ำบลตลิ่งชัน อ�ำเภอบ้านด่านลานหอย โทร. 055-689057 โรงเรี ยนบ้ านด่ านลานหอยวิทยา Business&Education

82 ๑ ใน...การศึกษา

ต�ำบลบ้านด่าน อ�ำเภอบ้านด่านลานหอย โทร. 055-689118-9 โรงเรี ยนคีรีมาศพิทยาคม ต�ำบลโตนด อ�ำเภอคีรีมาศ โทร. 055-695022 โรงเรี ยนกงไกรลาศวิทยา ต�ำบลไกรกลาง อ�ำเภอกงไกรลาศ โทร. 055-691221 l

จังหวัดพิษณุโลก

โรงเรี ยนจ่ านกร้ อง ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง โทร. 055-258420 โรงเรี ยนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก ต�ำบลมะขามสูง อ�ำเภอเมือง โทร. 055-299104-5 โรงเรี ยนเฉลิมขวัญสตรี 28 ถ.พุทธบูชา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก โทร. 0-5524-1947-204 โทรสาร 0-5524-1947-201 www.chs.ac.th โรงเรี ยนดอนทองวิทยา ต�ำบลดอนทอง อ�ำเภอเมือง โทร. 055-295407-8 โรงเรี ยนท่ าทองพิทยาคม ต�ำบลท่าทอง อ�ำเภอเมือง โทร. 055-245548 โรงเรี ยนบ้ านกร่ างวิทยาคม ต�ำบลบ้านกร่าง อ�ำเภอเมือง โทร. 055-298427 โรงเรี ยนพิษณุโลกพิทยาคม ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง โทร. 055-258002 โรงเรี ยนพิษณุโลกศึกษา ต�ำบลหัวรอ อ�ำเภอเมือง โทร. 055-258861 โรงเรี ยนพุทธชินราชพิทยา ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง โทร. 055-243965 โรงเรี ยนวังน�ำ้ คู้ศกึ ษา ต�ำบลวังน�้ำคู้ อ�ำเภอเมือง โทร. 055-386081 โรงเรี ยนบางกลางท่ าวพิทยาคม ต�ำบลบ้านแยง อ�ำเภอนครไทย โทร. 055-3890381 โรงเรี ยนราชประชานุเคราะห์ 23 239 หมู่ 19 ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120 โทร. 0-5524-0661-2 โทรสาร 0-5524-0661-2 โรงเรี ยนศรี อนิ ทราทิตย์ พทิ ยาคม ต�ำบลหนองกะท้าว อ�ำเภอนครไทย โทร. 055-389283 โรงเรี ยนชาติตระการวิทยา ต�ำบลป่าแดง อ�ำเภอชาติตระการ โทร. 055-381044 โรงเรี ยนสวนเมื่ยงวิทยา ต�ำบลสวนเมี่ยง อ�ำเภอชาติตระการ โทร. 081-4614543 โรงเรี ยนชุมแสงสงคราม ”อุดรคณารั กษ์ อุปถัมภ์ ” ต�ำบลชุมแสงสงคราม อ�ำเภอบางระก�ำ โทร. 055-242896 โรงเรี ยนบางระก�ำวิทยศึกษา ต�ำบลบางระก�ำ อ�ำเภอบางระก�ำ โทร. 055-371149 โรงเรี ยนประชาสงเคราะห์ วทิ ยา

ต�ำบลหนองกุลา อ�ำเภอบางระก�ำ โทร. 055-241175-8 โรงเรี ยนเนินกุ่มวิทยา ต�ำบลเนินกุ่ม อ�ำเภอบางกระทุ่ม โทร. 055-396005 โรงเรี ยนบางกระทุ่มพิทยาคม ต�ำบลบางกระทุ่ม อ�ำเภอบางกระทุ่ม โทร. 055-391123 โรงเรี ยนดงประค�ำ ต�ำบลดงประค�ำ อ�ำเภอพรหมพิราม โทร. 055-242874 โรงเรี ยนพรหมพิรามวิทยา ต�ำบลพรหมพิราม อ�ำเภอพรหมพิราม โทร. 055-369100 โรงเรี ยนวังมะด่ านพิทยาคม ต�ำบลวงฆ้อง อ�ำเภอพรหมพิราม โทร. 055-241175 โรงเรี ยนคันโช้ งพิทยาคม ต�ำบลคันโช้ง อ�ำเภอวัดโบสถ์ โทร. 081-4614544 โรงเรี ยนวัดโบสถ์ ศกึ ษา ต�ำบลวัดโบสถ์ อ�ำเภอวัดโบสถ์ โทร. 055-361002 โรงเรี ยนทรั พย์ ไพรวัลย์ วทิ ยาคม ต�ำบลแก่งโสภา อ�ำเภอวังทอง โทร. 055-293096-7 โรงเรี ยนน�ำ้ รินพิทยาคม ต�ำบลบ้านกลาง อ�ำเภอวังทอง โทร. 081-4614523 โรงเรี ยนเนินสะอาดวิทยาคม ต�ำบลท่าหมื่นราม อ�ำเภอวังทอง โทร. 055-242839 โรงเรี ยนวังทองพิทยาคม ต�ำบลชัยนาม อ�ำเภอวังทอง โทร. 055-311129 โรงเรี ยนวังพิกุลวิทยศึกษา ต�ำบลวังพิกุล อ�ำเภอวังทอง โทร. 055-242839 โรงเรี ยนสฤษดิ์เสนา ต�ำบลวังนกแอ่น อ�ำเภอวังทอง โทร. 055-384080 โรงเรี ยนวังโพรงพิทยาคม ต�ำบลวังโพรง อ�ำเภอเนินมะปราง โทร. 081-4614879 l

จังหวัดกาญจนบุรี

โรงเรี ยนกาญจนานุเคราะห์ ต�ำบลบ้านเหนือ อ�ำเภอเมือง โทร. 034-511060 โรงเรี ยนเทพมงคลรั งษี ต�ำบลบ้านเหนือ อ�ำเภอเมือง โทร. 034-511320 โรงเรี ยนบ้ านเก่ าวิทยา ต�ำบลบ้านเก่า อ�ำเภอเมือง โทร. 034-654171 โรงเรี ยนลาดหญ้ าพิทยาคม ต�ำบลลาดหญ้า อ�ำเภอเมือง โทร. 034-589242 โรงเรี ยนศึกษาพิเศษกาญจนบุรี ต�ำบลบ้านเก่า อ�ำเภอเมือง โทร. 034-517220-1 โรงเรี ยนไทรโยคน้ อยวิทยา ต�ำบลท่าเสา อ�ำเภอไทรโยค โทร. 034-634439 โรงเรี ยนไทรโยคมณีกาญจน์ วทิ ยา ต�ำบลลุ่มสุ่ม อ�ำเภอไทรโยค โทร. 034-591016 โรงเรี ยนสมเด็จ พระปิ ยมหาราชรมณียเขต 236 หมู่ 7 ต�ำบลไทรโยค อ�ำเภอไทรโยค

โทร. 0-3468-6026 www.ppyschool.com โรงเรี ยนบ่ อพลอยรั ชดาภิเษก ต�ำบลบ่อพลอย อ�ำเภอบ่อพลอย โทร. 034-581235 โรงเรี ยนหนองรี ประชานิมติ ต�ำบลหนองรี อ�ำเภอบ่อพลอย โทร. 034-646281 โรงเรี ยนท่ ามะกาวิทยาคม ต�ำบลท่ามะกา อ�ำเภอท่ามะกา โทร. 034-541044 โรงเรี ยนท่ าเรื อพิทยาคม ต�ำบลท่าเรือ อ�ำเภอท่ามะกา โทร. 034-561985 โรงเรี ยนนิวฐิ ราษฏร์ อุปถัมภ์ ต�ำบลสนามแย้ อ�ำเภอท่ามะกา โทร. 081-4398969 โรงเรี ยนพระแท่ นดงรั งวิทยาคาร ต�ำบลพระแท่น อ�ำเภอท่ามะกา โทร. 034-643103 โรงเรี ยนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรี ฯ ต�ำบลท่าล้อ อ�ำเภอท่าม่วง โทร. 034-517194-5 โรงเรี ยนร่ มเกล้ า กาญจนบุรี ต�ำบลลิ่นถิ่น อ�ำเภอทองผาภูมิ โทร. 034-516138 โรงเรี ยนอุดมสิทธิศกึ ษา ต�ำบลหนองลู อ�ำเภอสังขละบุรี โทร. 034-595027 โรงเรี ยนพนมทวนชนูปถัมภ์ ต�ำบลพนมทวน อ�ำเภอพนมทวน โทร. 034-579228 โรงเรี ยนพนมทวนพิทยาคม ”สว่ างเคลืม้ สุคนธ์ ” ต�ำบลรางหวาย อ�ำเภอพนมทวน โทร. 034-571396 โรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์ พนมทวน ต�ำบลพนมทวน อ�ำเภอพนมทวน โทร. 034-579018 l

จังหวัดสุพรรณบุรี

โรงเรี ยนกรรณสูตศึกษาลัย 440 ต�ำบลรั้วใหญ่ อ�ำเภอเมือง จ.สุพรรณบุรี โทร. 0-3552-5629 โทรสาร 0-3552-5631 โรงเรี ยนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 109 หมู่ 6 ต.ไผ่ขวาง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี โทร. 0-3549-4715, 0-3549-4716 โทรสาร 0-3549-4718 โรงเรี ยนตลิ่งชันวิทยา ต�ำบลตลิ่งชัน อ�ำเภอเมือง โทร. 035-597460 โรงเรี ยนสงวนหญิง ต�ำบลท่าพี่เลี้ยง อ�ำเภอเมือง โทร. 035-521659 โรงเรี ยนสวนแตงวิทยา ต�ำบลสวนแตง อ�ำเภอเมือง โทร. 035-599200 โรงเรี ยนทุ่งคลีโคกช้ างวิทยา ต�ำบลโคกช้าง อ�ำเภอเดิมบางนางบวช โทร. 035-571175 โรงเรี ยนธรรมโชติศกึ ษาลัย 103 หมู่ 4 ต�ำบลเขาพระ อ�ำเภอเดิมบางนางบวช โทร. 035-578088-9 โทรสาร. 035-578089 ต่อ 107


ท�ำเนียบสถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรี ยนบรรหารแจ่ มใสวิทยา ต�ำบลนางบวช อ�ำเภอเดิมบางนางบวช โทร. 035-515416 โรงเรี ยนบ่ อกรุ วทิ ยา ต�ำบลบ่อกรุ อ�ำเภอเดิมบางนางบวช โทร. 035-571792 โรงเรี ยนด่ านช้ างวิทยา ต�ำบลนิคมกระเสียว อ�ำเภอด่านช้าง โทร. 035-595651 โรงเรี ยนบรรหารแจ่ มใสวิทยา3 436 หมู่ 1 ต�ำบลด่านช้าง อ�ำเภอด่านช้าง โทร. 035-595005-6 โรงเรี ยนบางปลาม้ า”สูงสุมารผดุงวิทย์ ต�ำบลโคกคราม อ�ำเภอบางปลาม้า โทร. 035-587340 โรงเรี ยนบางแม่ หม้ ายรั ฐราษฏร์ รั งสฤษดิ์ ต�ำบลบางใหญ่ อ�ำเภอบางปลาม้า โทร. 035-424326 โรงเรี ยนหรรษาสุจติ ต์ วทิ ยา2 ต�ำบลมะขามล้ม อ�ำเภอบางปลาม้า โทร. 035-416111 โรงเรี ยนวังหว้ าราษฏร์ สามัคคี ต�ำบลวังหว้า อ�ำเภอศรีประจันต์ โทร. 035-591771 โรงเรี ยนศรี ประจันต์ ”เมธีประมุข” ต�ำบลศรีประจันต์ อ�ำเภอศรีประจันต์ โทร. 035-581050 โรงเรี ยนสรวงสุทธาวิทยา ต�ำบลปลายนา อ�ำเภอศรีประจันต์ โทร. 035-420028 โรงเรี ยนบรรหารแจ่ มใสวิทยา1 หมู่ 3 ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 72170 โทร. 0-3559-1012 โทรสาร 0-3559-2040 www.banharn.com โรงเรี ยนบรรหารแจ่ มใสวิทยา 5 ต�ำบลบางตาเถร อ�ำเภอสองพี่น้อง โทร. 035-584509 โรงเรี ยนบ่ อสุพรรณวิทยา ต�ำบลบ่อสุพรรณ อ�ำเภอสองพี่น้อง โทร. 035-402036 โรงเรี ยนบางลี่วทิ ยา ต�ำบลสองพี่น้อง อ�ำเภอสองพี่น้อง โทร. 035-531051 โรงเรี ยนสองพี่น้องวิทยา ต�ำบลบางตาเถร อ�ำเภอสองพี่น้อง โทร. 035-584393 โรงเรี ยนทุ่งแฝกพิทยาคม ต�ำบลวังลึก อ�ำเภอสามชุก โทร. 035-571551 โรงเรี ยนบรรหารแจ่ มใสวิทยา6 ต�ำบลหนองสะเดา อ�ำเภอสามชุก โทร. 035-571017 โรงเรี ยนสามชุกรั ตนโภคาราม ต�ำบลสามชุก อ�ำเภอสามชุก โทร. 035-571244 โรงเรี ยนดอนคาวิทยา ต�ำบลดอนคา อ�ำเภออู่ทอง โทร. 035-421222 โรงเรี ยนสระยายโสมวิทยา ต�ำบลสระยายโสม อ�ำเภออู่ทอง โทร. 035-559056 โรงเรี ยนอู่ทองศึกษาลัย ต�ำบลอู่ทอง อ�ำเภออู่ทอง โทร. 035-551419 โรงเรี ยนหนองหญ้ าไซวิทยา ต�ำบลหนองหญ้าไซ อ�ำเภอหนองหญ้าไซ โทร. 035-411111

l

จังหวัดนครปฐม

โรงเรี ยนพระปฐมวิทยาลัย ต�ำบลพระปฐมเจดีย์ อ�ำเภอเมือง โทร. 034-241657 โรงเรี ยนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลงพ่ อเงินอนุสรณ์ ต�ำบลดอนยายหอม อ�ำเภอเมือง โทร. 034-229715-7 โรงเรี ยนโพรงมะเดื่อวิทยาคม ต�ำบลโพรงมะเดื่อ อ�ำเภอเมือง โทร. 034-387038 โรงเรี ยนราชินีบรู ณะ ต�ำบลพระปฐมเจดีย์ อ�ำเภอเมือง โทร. 034-258345 โรงเรี ยนวัดห้ วยจรเข้ วทิ ยาคม ต�ำบลพระปฐมเจดีย์ อ�ำเภอเมือง โทร. 034-241934 โรงเรี ยนศรี วชิ ัยวิทยา ต�ำบลวังตะกู อ�ำเภอเมือง โทร. 034-242967 โรงเรี ยนสระกะเทียมวิทยาคม ต�ำบลสระกะเทียม อ�ำเภอเมือง โทร. 034-286214 โรงเรี ยนสิรินธรราชวิทยาลัย ต�ำบลสนามจันทร์ อ�ำเภอเมือง โทร. 034-250948-9 โรงเรี ยนก�ำแพงแสนวิทยา ต�ำบลทุ่งกระพังโหม อ�ำเภอก�ำแพงแสน โทร. 034-351047 โรงเรี ยนมัธยมฐานบินก�ำแพงแสน ต�ำบลกระตีบ อ�ำเภอก�ำแพงแสน โทร. 034-301648 โรงเรี ยนศาลาตึกวิทยา ต�ำบลทุ่งลูกนก อ�ำเภอก�ำแพงแสน โทร. 034-351601 โรงเรี ยนงิว้ รายบุญมีรังสฤษดิ์ ต�ำบลงิ้วราย อ�ำเภอนครชัยศรี โทร. 034-299027 โรงเรี ยนปรกแก้ ววิทยา ต�ำบลบางแก้ว อ�ำเภอนครชัยศรี โทร. 034-332832 โรงเรี ยนพลอยจาตุรจินดา ต�ำบลท่าพระยา อ�ำเภอนครชัยศรี โทร. 034-331634 โรงเรี ยนเพิ่มวิทยา ต�ำบลนครชัยศรี อ�ำเภอนครชัยศรี โทร. 034-331199 โรงเรี ยนภัทรญาณวิทยา ต�ำบลวัดแค อ�ำเภอนครชัยศรี โทร. 034-331802-3 โรงเรี ยนศึกษาพิเศษนครปฐม ต�ำบลวัดแค อ�ำเภอนครชัยศรี โทร. 034-332309 โรงเรี ยนแหลมบัววิทยา ต�ำบลแหลมบัว อ�ำเภอนครชัยศรี โทร. 034-208523 โรงเรี ยนคงทองวิทยา ต�ำบลสามง่าม อ�ำเภอดอนตูม โทร. 034-381769 โรงเรี ยนบ้ านหลวงวิทยา ต�ำบลบ้านหลวง อ�ำเภอดอนตูม โทร. 034-296767 โรงเรี ยนบัวปากท่ าวิทยา ต�ำบลบัวปากท่า อ�ำเภอบางเลน โทร. 034-259296 โรงเรี ยนบางเลนวิทยา ต�ำบลบางเลน อ�ำเภอบางเลน โทร. 034-391983 โรงเรี ยนรั ตนโกสินทร์ สมโภช

บวรนิเวศศาลายา ต�ำบลศาลายา อ�ำเภอพุทธมณฑล โทร. 02-4419262 l

จังหวัดสมุทรสาคร

โรงเรี ยนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรี นคร ต�ำบลบางโทรัด อ�ำเภอเมือง โทร. 034-839201 โรงเรี ยนพันท้ ายนรสิงห์ วทิ ยา ต�ำบลโคกขาม อ�ำเภอเมือง โทร. 034-423654 โรงเรี ยนสมุทรสาครบูรณะ ต�ำบลมหาชัย อ�ำเภอเมือง โทร. 034-411487 โรงเรี ยนสมุทรสาครวิทยาลัย ต�ำบลมหาชัย อ�ำเภอเมือง โทร. 034-412020 โรงเรี ยนสมุทรสาครวุฒชิ ัย ต�ำบลบ้านเกาะ อ�ำเภอเมือง โทร. 034-424850 โรงเรี ยนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ” ต�ำบลตลาดกระทุ่มแบน อ�ำเภอกระทุ่มแบน โทร. 034-471901-2 โรงเรี ยนกุศลวิทยา ต�ำบลบางยาง อ�ำเภอกระทุ่มแบน โทร. 034-471901-2 โรงเรี ยนอ้ อมน้ อยโสภณชนูปถัมภ์ ต�ำบลตลาดกระทุ่มแบน อ�ำเภอกระทุ่มแบน โทร. 034-4202435 โรงเรี ยนวัดธรรมจริยาภิรมย์ ต�ำบลหลักสาม อ�ำเภอบ้านแพ้ว โทร. 034-481468 โรงเรี ยนวัดหลักสี่พพ ิ ฒ ั น์ ราษฏร์ อุปถัมภ์ ต�ำบลยกกระบัตร อ�ำเภอบ้านแพ้ว โทร. 034-481459 โรงเรี ยนหลักสองส่ งเสริมวิทยา ต�ำบลหลักสอง อ�ำเภอบ้านแพ้ว โทร. 034-481601 l

จังหวัดสมุทรสงคราม

โรงเรี ยนถาวรานุกูล ต�ำบลแม่กลอง อ�ำเภอเมือง โทร. 034-711238 โรงเรี ยนท้ ายหาด ต�ำบลท้ายหาด โทร. 034-711902 โรงเรี ยนศรั ทธาสมุทร ต�ำบลลาดใหญ่ อ�ำเภอเมือง โทร. 034-711221 โรงเรี ยนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัย ต�ำบลบางนกแขวก อ�ำเภอบางคนที โทร. 034-761455 โรงเรี ยนสกลวิสุทธิ ต�ำบลบางกุ้ง อ�ำเภอบางคนที โทร. 034-761612 โรงเรี ยนเทพสุวรรณชาญวิทยา ต�ำบลท่าคา อ�ำเภออัมพวา โทร. 034-730039 โรงเรี ยนวัดแก้ วเจริญอ�ำนวยวิทย์ ต�ำบลวัดประดู่ อ�ำเภออัมพวา โทร. 034-735326 โรงเรี ยนวัดบางกะพ้ อม ต�ำบลอัมพวา อ�ำเภออัมพวา โทร. 034-751072 โรงเรี ยนอัมพวันวิทยาลัย ต�ำบลอัมพวา อ�ำเภออัมพวา

โทร. 034-751372 l

จังหวัดเพชรบุรี

โรงเรี ยนคงคาราม ต�ำบลบ้านหม้อ อ�ำเภอเมือง โทร. 0-3242-5492 โรงเรี ยนสุวรรณรั งสฤษฏิ์วทิ ยาลัย 196 ต.คลองกระแซง อ.เมือง จ.เพชรบุรี โทร. 0-3240-1771 www.suwan.ac.th โรงเรี ยนดอนยางวิทยา ต�ำบลดอนยาง อ�ำเภอเมือง โทร. 0-3242-647 โรงเรี ยนบางจานวิทยา ต�ำบลบางจาน อ�ำเภอเมือง โทร. 0-3242-5890 โรงเรี ยนเบญจมเทพอุทศิ จังหวัดเพชรบุรี ต�ำบลคลองกระแชง อ�ำเภอเมือง โทร. 0-3242-5404 โรงเรี ยนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฏร์ ) ต�ำบลท่าราบ อ�ำเภอเมือง โทร. 0-3242-5383 โรงเรี ยนเขาย้ อยพิทยาคม ต�ำบลสระพัง อ�ำเภอเขาย้อย โทร. 0 -3256-230 โรงเรี ยนเขาย้ อยวิทยา ต�ำบลเขาย้อย อ�ำเภอเขาย้อย โทร. 0-3256-2512 โรงเรี ยนหนองหญ้ าปล้ องวิทยา ต�ำบล/อ�ำเภอหนองหญ้าปล้อง โทร. 0-3249-7090 โรงเรี ยนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีวทิ ยาลัย ต�ำบลเขาใหญ่ อ�ำเภอชะอ�ำ โทร. 0-3247-0295 โรงเรี ยนชะอ�ำคุณหญิงเนื่องบุรี ต�ำบลชะอ�ำ อ�ำเภอชะอ�ำ โทร. 0-3247-1372 โรงเรี ยนโตนดหลวงวิทยา ต�ำบลบางเก่า อ�ำเภอชะอ�ำ โทร. 0-3244-8275 โรงเรี ยนศีกษาพิเศษเพชรบุรี ต�ำบลสามพระยา อ�ำเภอชะอ�ำ โทร. 0-3247-1102 โรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์ เพชรบุรี ต�ำบลสามพระยา อ�ำเภอชะอ�ำ โทร. 0-3247-1889 โรงเรี ยนห้ วยทรายประชาสรรค์ ต�ำบลห้วยทรายเหนือ อ�ำเภอชะอ�ำ โทร. 0-3245-6155 โรงเรี ยนท่ ายางวิทยา ต�ำบลท่าคอย อ�ำเภอท่ายาง โทร. 0-3246-1113 โรงเรี ยนหนองจอกวิทยา ต�ำบลหนองจอก อ�ำเภอท่ายาง โทร. 0-3245-2375 โรงเรี ยนหนองชุมแสงวิทยา ต�ำบลท่าไม้รวก อ�ำเภอท่ายาง โทร. 0-3241-6138 โรงเรี ยนบ้ านลาดวิทยา ต�ำบลบ้านลาด อ�ำเภอบ้านลาด โทร. 0-3249-1470 โรงเรี ยนบางตะบูนวิทยา ต�ำบลบางตะบูน อ�ำเภอบ้านแหลม โทร. 0-3248-9174 โรงเรี ยนบ้ านแหลมวิทยา ต�ำบลบ้านแหลม อ�ำเภอบ้านแหลม Business&Education

๑ ใน...การศึกษา 83


ท�ำเนียบสถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โทร. 0-3248-1141 โรงเรี ยนวชิรธรรมโศภิต ต�ำบลบางครก อ�ำเภอบ้านแหลม โทร. 0-3240-9043 โรงเรี ยนแก่ งกระจานวิทยา ต�ำบลวังจันทร์ อ�ำเภอแก่งกระจาน โทร. 0-3242-8393 โรงเรี ยนป่ าเด็งวิทยา ต�ำบลป่าเด็ง อ�ำเภอแก่งกระจาน โทร. 0-3242-647

จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ l

โรงเรี ยนประจวบวิทยาลัย ต�ำบลประจวบคีรีขันธ์ อ�ำเภอเมือง โทร. 032-611103 โรงเรี ยนหว้ ากอวิทยาลัย ต�ำบลบ่อนอก อ�ำเภอเมือง โทร. 032-603872 โรงเรี ยนอ่ าวน้ อยวิทยานิคม ต�ำบลอ่าวน้อย อ�ำเภอเมือง โทร. 032-602220-1 โรงเรี ยนกองทัพบกอุปถัมภ์ รัชตวิทยา 125 หมู่ 3 ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทร. 0-3255-5468 โทรสาร 0-3255-5468 E-mail : RUS_99@thaimail.com โรงเรี ยนกุยบุรีวทิ ยา ต�ำบลกุยบุรี อ�ำเภอกุยบุรี โทร. 032-681574 Business&Education

84 ๑ ใน...การศึกษา

โรงเรี ยนยางชุมวิทยา ต�ำบลหาดขาม อ�ำเภอกุยบุรี โทร. 032-681126 โรงเรี ยนทับสะแกวิทยา ต�ำบลนาหูกวาง อ�ำเภอทับสะแก โทร. 032-671102 โรงเรี ยนห้ วยยางวิทยา ต�ำบลห้วยยาง อ�ำเภอทับสะแก โทร. 032-574269 โรงเรี ยนเมืองปราณบุรี ต�ำบลปราณบุรี อ�ำเภอปราณบุรี โทร. 032-621773 โรงเรี ยนรั ชตวิทยาคม ต�ำบลเขาน้อย อ�ำเภอปราณบุรี โทร. 032-555024 โรงเรี ยนหนองพลับวิทยา ต�ำบลหนองพลับ อ�ำเภอหัวหิน โทร. 032-571200 โรงเรี ยนหัวหิน ต�ำบลหัวหิน อ�ำเภอหัวหิน โทร. 032-511127 โรงเรี ยนหัวหินวิทยาคม ต�ำบลหัวหิน อ�ำเภอหัวหิน โทร. 032-511399 โรงเรี ยนสามร้ อยยอดวิทยาคม ต�ำบลไร่เก่า กิ่งอ�ำเภอสามร้อยยอด โทร. 032-688488

จังหวัด นครศรี ธรรมราช l

โรงเรี ยนกัลยาณีศรี ธรรมราช

ต�ำบลคลัง อ�ำเภอเมือง โทร. 075-356137 โรงเรี ยนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ต�ำบลบางจาก อ�ำเภอเมือง โทร. 075-324243 โรงเรี ยนตรี นิมติ รวิทยา ต�ำบลบางจาก อ�ำเภอเมือง โทร. 075-399095 โรงเรี ยนท่ านครญาณวโรภาสอุทศิ ต�ำบลปากนคร อ�ำเภอเมือง โทร. 075-347289 โรงเรี ยนเบญจมราชูทศิ ต�ำบลโพธิ์เสด็จ อ�ำเภอเมือง โทร. 075-348005-6 โรงเรี ยนปากพูน ต�ำบลปากพูน อ�ำเภอเมือง โทร. 075-345414 โรงเรี ยนเมืองนครศรี ธรรมราช ต�ำบลนาทราย อ�ำเภอเมือง โทร. 075-342108 โรงเรี ยนพิปนู สังฆรั กษ์ ประชาอุทศิ ต�ำบลเขาพระ อ�ำเภอพิปูน โทร. 075-499114 โรงเรี ยนเชียรใหญ่ ต�ำบลแม่เจ้าอยู่หัว อ�ำเภอเชียรใหญ่ โทร. 075-362093 โรงเรี ยนเชียรใหญ่ สามัคคีวทิ ยา ต�ำบลเสือหึง อ�ำเภอเชียรใหญ่ โทร. 075-386173 โรงเรี ยนวิเชียรประชาสรรค์ ต�ำบลเชียรใหญ่ อ�ำเภอเชียรใหญ่ โทร. 075-386219 โรงเรี ยนเกาะขันธ์ ประชาภิบาล ต�ำบลเกาะขันธ์ อ�ำเภอชะอวด โทร. 075-493072-3 โรงเรี ยนโมคลานประชาสรรค์ ต�ำบลโมคลาน อ�ำเภอท่าศาลา โทร. 075-346280 โรงเรี ยนสระแก้ วรั ตนวิทย์ ต�ำบลสระแก้ว อ�ำเภอท่าศาลา โทร. 075-375599-601 l

จังหวัดสุราษฎร์ ธานี

โรงเรี ยนประดู่พทิ ยาคม ต�ำบลวัดประดู่ อ�ำเภอเมือง โทร. 077-200198 โรงเรี ยนมัธยมพัชรกิตยิ าภา 3 สุราษฎร์ ธานี ต�ำบลขุนทะเล อ�ำเภอเมือง โทร. 077-272139 โรงเรี ยนเมืองสุราษฏร์ ธานี ต�ำบลมะขามเตี้ย อ�ำเภอเมือง โทร. 077-272427 โรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์ สุราษฎร์ ธานี ต�ำบลขุนทะเล อ�ำเภอเมือง โทร. 077-273581 โรงเรี ยนสอนคนตาบอดภาคใต้ ต�ำบลขุนทะเล อ�ำเภอเมือง โทร. 077-286918 โรงเรี ยนสุราษฎร์ ธานี 2 ต�ำบลมะขามเตี้ย อ�ำเภอเมือง โทร. 077-355351-2 โรงเรี ยนสุราษฏร์ ธานี ต�ำบลตลาด อ�ำเภอเมือง โทร. 077-272300 โรงเรี ยนสุราษฏร์ พทิ ยา ต�ำบลตลาด อ�ำเภอเมือง โทร. 077-272104 โรงเรี ยนกาญจนดิษฐ์

ต�ำบลกะแดะ อ�ำเภอกาญจนดิษฐ์ โทร. 077-379033-4 โรงเรี ยนกาญจนดิษฐ์ วทิ ยาคม ต�ำบลตะเคียนทอง อ�ำเภอกาญจนดิษฐ์ โทร. 077-244050-1 โรงเรี ยนท่ าเฟื องวิทยา ต�ำบลกรูด อ�ำเภอกาญจนดิษฐ์ โทร. 077-274422 โรงเรี ยนท่ าอุแทพิทยา ต�ำบลท่าอุแท อ�ำเภอกาญจนดิษฐ์ โทร. 077-347087-8 โรงเรี ยนดอนสักผดุงวิทย์ ต�ำบลดอนสัก อ�ำเภอดอนสัก โทร. 077-371014 โรงเรี ยนปากแพรกวิทยาคม ต�ำบลปากแพรก อ�ำเภอดอนสัก โทร. 077-259381 โรงเรี ยนเกาะสมุย ต�ำบลลิปะน้อย อ�ำเภอเกาะสมุย โทร. 077-423233 โรงเรี ยนทีปราษฏร์ พทิ ยา ต�ำบลแม่น�้ำ อ�ำเภอเกาะสมุย โทร. 077-425053 l

จังหวัดสงขลา

โรงเรี ยนเกาะแต้ วพิทยาสรรค์ ต�ำบลเกาะแต้ว อ�ำเภอเมือง โทร. 074-467800 โรงเรี ยนนวมินทราชูทศิ ทักษิณ ต�ำบลพะวง อ�ำเภอเมือง โทร. 074-333802 โรงเรี ยนมหาวชิราวุธ ต�ำบลบ่อยาง อ�ำเภอเมือง โทร. 074-311006 โรงเรี ยนวรนารี เฉลิม ต�ำบลบ่อยาง อ�ำเภอเมือง โทร. 074-311258 โรงเรี ยนสงขลาพัฒนาปั ญญา ต�ำบลพะวง อ�ำเภอเมือง โทร. 074-333992 โรงเรี ยนสทิงพระชนูปถัมภ์ ต�ำบลวัดจันทร์ อ�ำเภอสทิงพระ โทร. 074-485244 โรงเรี ยนสทิงพระวิทยา ต�ำบลจะทิ้งพระ อ�ำเภอสทิงพระ โทร. 074-397160 โรงเรี ยนจะนะวิทยา ต�ำบลสะกอม อ�ำเภอจะนะ โทร. 074-379232-3 โรงเรี ยนจะโหนงพิทยาคม ต�ำบลจะโหนง อ�ำเภอจะนะ โทร. 074-477173-4 โรงเรี ยนไม้ แก่ นประชาอุทศิ ต�ำบลสะพานไม้แก่น อ�ำเภอจะนะ โทร. 074-239889 โรงเรี ยนระโนดวิทยา ต�ำบลระโนด อ�ำเภอระโนด โทร. 074-391017 โรงเรี ยนสามบ่ อวิทยา ต�ำบลวัดสน อ�ำเภอระโนด โทร. 074-399114 โรงเรี ยนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา ต�ำบลคูหาใต้ อ�ำเภอรัตภูมิ โทร. 074-239883 โรงเรี ยนรั ตภูมวิ ทิ ยา ต�ำบลก�ำแพงเพชร อ�ำเภอรัตภูมิ โทร. 074-388008


ท�ำเนียบสถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Business&Education

๑ ใน...การศึกษา 85


ท�ำเนียบสถานศึกษาในสังกัดส�ำนักบริหารงานการศึกษาเอกชน

สถานศึกษาในสังกัดส�ำนักบริหารงาน

การศึกษาเอกชน

โรงเรี ยนสรรพาวุธวิทยา ที่อยู่ : 120 ถ.ทางรถไฟเก่า แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ Tel. 0-2173-7252 Fax. 0-2173-7260 www.sanpawutschool.com

โรงเรี ยนอนุบาลจุรีพนั ธ์ ที่อยู่ : 194 หมู่ 11 ถ.มิตรสัมพันธ์ ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170 Tel. 0-4441-9547 Fax. 0-4441-9247

โรงเรี ยนอนุบาลวัฒนาสาธิต ที่อยู่ : 65/1 ซ.วชิรธรรมสาธิต 55 ถ.สุขุมวิท 101/1 แขวงพระโขนง กรุงเทพฯ Tel. 0-2397-1172, 0-2746-4991

โรงเรี ยนกฤตศิลป์วิทยา ที่อยู่ : 20/27 หมู่ 7 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 Tel. 0-2714-4717-9 Fax. 0-2714-4718 www.krittasilphwittaya.com

ดู AD 4 สี หน้ า 23

ดู AD 4 สี หน้ า 14

Business&Education

86 ๑ ใน...การศึกษา

ดู AD 4 สี หน้ า 7

ดู AD 4 สี หน้ า 3

โรงเรี ยนพร้ อมมิตรพิทยา ที่อยู่ : 152 ถ.ศรีบูรพา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 Tel. 0-2377-4169 Fax. 0-2377-1267

โรงเรี ยนยุหมินพัฒนา ที่อยู่ : 324 ถ.สุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ Tel. 0-2234-3740 Fax. 0-2234-3740 E-mail : yumin2464@gmail.com

โรงเรี ยนชาญเวทย์ ศกึ ษา โรงเรี ยนตรอกจันทน์ วทิ ยา ที่อยู่ : 133 ซ.จันทน์ 43 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ Tel. 0-2673-0080, 08-4423-9090 Fax. 0-2212-7114

โรงเรี ยนอนุบาลพรประสาทวิทยา ที่อยู่ : 19/2 หมู่ 1 ถ.สุพรรณ-ชัยนาท ต.นางบวช อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120 Tel./Fax. 0-3540-9084, 08-1199-8433 www.pornprasart.ac.th

ดู AD 4 สี หน้ า 13

ดู AD 4 สี หน้ า 14


ท�ำเนียบสถานศึกษาในสังกัดส�ำนักบริหารงานการศึกษาเอกชน

โรงเรี ยนพิพฒ ั นา ที่อยู่ : 72 ซ.สุขุมวิท 64 ถ.สุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุ งเทพฯ 10260 Tel. 0-2311-0424, 0-2311-1325 Fax. 0-2741-7303

โรงเรี ยนอนุบาลธรรมพิทกั ษ์ ที่อยู่ : 119/95 ม.ชวนชื่น ซ.คู้บอน 27 แยก 11 ถ.คู้บอน แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ Tel. 0-2519-1982 Fax. 0-2519-1983

โรงเรี ยนเตรี ยมบัณฑิต ที่อยู่ : 96/80 หมู่ 2 หลังหมู่บ้านรินทร์ทอง คลองสอง ต.คูคต อ.ล�ำลูกกา จ.ปทุมธานี Tel. 0-2995-7990-3 Fax. 0-2995-7990

โรงเรี ยนอนุบาลบ้ านครู ที่อยู่ : 172/6 หมู่บ้านประชากรไทย ซ.2 ถ.ลาดพร้าว 93 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 Tel. 0-2572-0859, 0-2542-0864

อนุบาลศิริเสนา ที่อยู่ : อยู่ในเคหะชุมชนรังสิตคลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี Tel. 0-2577-0590, 09-8686-9867

สถานรั บเลีย้ งเด็กพระสิริ ที่อยู่ : 111 หมู่ 5 ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี Tel. 08-4725-7140, 08-9249-7140

โรงเรี ยนอนุบาลเทพศึกษา ที่อยู่ : 265 หมู่ 2 ต.ธงชัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 Tel./Fax. 0-3278-0369

โรงเรี ยนสมานศึกษาวิทยา ที่อยู่ : 303 ถ.หลวง ตรงข้ามโรงพยาบาล กลาง แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 Tel. 0-2221-3040 Fax. 0-2221-8143

โรงเรี ยนอาษาวิทยา ที่อยู่ : 1408 ถ.ทรงธรรม ต.ตลาด อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ Tel. 0-2462-6204 Fax. 0-2463-1360 E-mail : asa_admin @hotmail.com www.asawithaya.com โรงเรี ยนบางอ้ อศึกษา ที่อยู่ : 254 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 Tel. 0-2424-7565, 0-2879-0738 Fax. 0-2879-0454 l

กรุ งเทพมหานคร

โรงเรี ยนตัง้ ตรงจิตรพณิชยการ แขวงพระบรมฯ เขตพระนคร โทร. 0-26221919 โรงเรี ยนพณิชยการตัง้ ตรงจิตร แขวงพระบรมฯ เขตพระนคร โทร. 0-22228249 โรงเรี ยนพระนครพณิชยการ แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร โทร. 0-22242010 โรงเรี ยนพิมานวิทย์

แขวงตลาดยอด เขตพระนคร โทร. 0-22816746 โรงเรี ยนภารตวิทยาลัย แขวงส�ำราญราษฎร์ เขตพระนคร โทร. 0-22227588 โรงเรี ยนราชินี แขวงพระบรมฯ เขตพระนคร โทร. 0-22237647 โรงเรี ยนวัลยา แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร โทร. 0-22812682 โรงเรี ยนสตรี วรนาถ แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร โทร. 0-22817438 โรงเรี ยนสวนเด็ก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร โทร. 0-22811405 โรงเรี ยนสุพมาศพิทยาคม แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร โทร. 0-22255163 โรงเรี ยนแสนยานุกรวิทยา แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร โทร. 0-22221921 โรงเรี ยนอนุบาลเขียนนิวาสน์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร โทร. 0-22819543 โรงเรี ยนอัมพรไพศาลอนุสรณ์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร โทร. 02-2818233 โรงเรี ยนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต โทร. 0-22413014 โรงเรี ยนพันธะวัฒนา แขวงดุสิต เขตดุสิต โทร. 0-22432780 โรงเรี ยนพันธะศึกษา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต

โทร. 0-22432648 โรงเรี ยนพันธะศึกษาแผนกมัธยม แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต โทร. 0-22432165 โรงเรี ยนเยาวชนศึกษา โทร. 0-22431455 โทรสาร. 0-26694334 โรงเรี ยนโยนออฟอาร์ ค แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต โทร.0-2 2430057-8 โรงเรี ยนโยนออฟอาร์ คเทคโนโลยี แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต โทร. 0-22434287-8 โรงเรี ยนโยนออฟอาร์ คอนุบาล แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต โทร. 0-22430059 โรงเรี ยนราชวัตรวิทยา แขวงดุสิต เขตดุสิต โทร. 0-26692291-92 โรงเรี ยนราชินีบน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต โทร. 0-22411758 โรงเรี ยนอนุบาลกรแก้ ว แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต โทร. 0-22411516 โรงเรี ยนอนุบาลดุสิตา แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต โทร. 0-22415312 โรงเรี ยนอนุบาลทินภัทร์ แขวงดุสิต เขตดุสิต โทร. 0-22432672 โรงเรี ยนอนุบาลธรรมาภิรักษ์ เทเวศน์ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต โทร. 0-22814010 โรงเรี ยนอนุบาลธารี ฉัตร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต โทร. 0-22438082

โรงเรี ยนอนุบาลนาฎศิลป์สัมพันธ์ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต โทร. 0-22433097 โรงเรี ยนอนุบาลยุววิทย์ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต โทร. 0-22411951-2 โรงเรี ยนอนุบาลศรี สัปดาห์ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต โทร. 0-22433836 โรงเรี ยนอนุบาลสาริน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต โทร. 0-22435103 โรงเรี ยนอักษรเจริญ แขวงดุสิต เขตดุสิต โทร. 0-22413374 โรงเรี ยนอัมพวันศึกษา แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต โทร. 0-26694495 โรงเรี ยนอาชีวศิลปศึกษา แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต โทร. 0-22413795 โรงเรี ยนเซนต์ เทเรซา แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก โทร. 0-25431238-9 โรงเรี ยนนูร้ ุ ลยะกีน แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก โทร. 0-2988446-7 โรงเรี ยนประกอบกิจอิสลาม แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก โทร. 0-25431848 โรงเรี ยนประสาทวิทย์ อสิ ลาม แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก โทร. 0-25431844 โรงเรี ยนภูมนิ ทรวิทยา แขวงหนองจอก เขตหนองจอก โทร. 0-29896030 โรงเรี ยนมูฮำ� มะดียะห์ Business&Education

๑ ใน...การศึกษา 87


ท�ำเนียบสถานศึกษาในสังกัดส�ำนักบริหารงานการศึกษาเอกชน

แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก โทร. 0-29169229 โรงเรี ยนศาสนวิทยา แขวงหนองจอก เขตหนองจอก โทร. 0-25431226 โรงเรี ยนศาสนศึกษา แขวงหนองจอก เขตหนองจอก โทร. 0-25431567 โรงเรี ยนส่ งเสริมศาสนา แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก โทร. 0-25431147 โรงเรี ยนสตรี ศาสนวิทยา แขวงหนองจอก เขตหนองจอก โทร. 0-25431229 โรงเรี ยนสลามุดดีน แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก โทร. 0-25431803 โรงเรี ยนสุเหร่ าคู้วทิ ยา แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก โทร. 0-29890188 โรงเรี ยนหนองจอกกงลิบฮัว้ เคียว แขวงหนองจอก เขตหนองจอก โทร. 0-25431848 โรงเรี ยนหนองจอกพิทยานุสสรณ์ มัธยม แขวงหนองจอก เขตหนองจอก โทร. 0-25431844 โรงเรี ยนอนุบาลธนามาศ แขวงล�ำผักชี เขตหนองจอก โทร. 0-29892807 โรงเรี ยนอนุสรณ์ กอคีรี แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก Business&Education

88 ๑ ใน...การศึกษา

โทร. 0-25431268 โรงเรี ยนอะฮ์ ลิสชุนนะฮ์ อลิ ้ ยาม แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก โทร. 0-25431268 โรงเรี ยนอัคคีนุนซีฮะห์ แขวงหนองจอก เขตหนองจอก โทร. 0-25431567 โรงเรี ยนอัลนะฮ์ ฎอตุ้ลอิสลามีย แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก โทร. 0-25431147 โรงเรี ยนอัล-ฮาดีย์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก โทร. 0-25431567 โรงเรี ยนอินดารุ ลมีนา แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก โทร. 0-25431268 โรงเรี ยนอิสลามบูรณศาสน์ แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก โทร. 0-29886781 โรงเรี ยนอิสลามล�ำไทร แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก โทร. 0-25431567 โรงเรี ยนอิสลามศาสนศึกษา แขวงล�ำผักชี เขตหนองจอก โทร. 0-29885063 โรงเรี ยนอิสลามศึกษา แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก โทร. 0-23140848 โรงเรี ยนเยนเฮส์ เม็มโมเรี ยล แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก โทร. 0-22362080 โรงเรี ยนสว่ างวัฒนา

แขวงสีลม เขตบางรัก โทร. 0-22370396 โรงเรี ยนสัจจพิทยา แขวงสีลม เขตบางรัก โทร. 0-22340003 โรงเรี ยนอนุบาลจิดาภา แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก โทร. 0-22361215 โรงเรี ยนอนุบาลชวนชื่น แขวงสีลม เขตบางรัก โทร. 0-22336818 โรงเรี ยนอนุบาลเปล่ งประสิทธิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก โทร. 0-22382445-6 โรงเรี ยนอนุบาลเสริมมิตร แขวงสี่พระยา เขตบางรัก โทร. 0-22346640 โรงเรี ยนอัสสัมชัญ แขวงบางรัก เขตบางรัก โทร. 0-223403357 โรงเรี ยนไทยบริหารธุรกิจและ พณิชยการ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน โทร. 0-29861350 โรงเรี ยนธนศิลป์ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน โทร. 0-25511009 โรงเรี ยนนิเวศน์ วารินทร แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน โทร. 0-25211520 โรงเรี ยนปราโมชวิทยาทาน โทร. 0-25210683, 0-25215445,

08-1853-5699 โทรสาร. 0-25527197 โรงเรี ยนปราโมชวิทยารามอินทร แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน โทร. 0-25210386 โรงเรี ยนภูมไิ พโรจน์ วทิ ยา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน โทร. 0-25211775 โรงเรี ยนเลิศอุบลอนุบาล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน โทร. 0-25198858 โรงเรี ยนวิบลู ย์ บริหารธุรกิจ รามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน โทร. 0-25218222 โรงเรี ยนอนุบาลจารุ วรรณ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน โทร. 0-25198647 โรงเรี ยนอนุบาลชัยพฤกษ์ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน โทร. 0-29454411 โรงเรี ยนอนุบาลนิเวศน์ วารินทร์ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน โทร. 0-25211520 โรงเรี ยนอนุบาลปราโมชพัฒนา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน โทร. 0-25101237 โรงเรี ยนอนุบาลปริญญา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน โทร. 0-25213844 โรงเรี ยนอนุบาลพิมลทิพย์ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน


ท�ำเนียบสถานศึกษาในสังกัดส�ำนักบริหารงานการศึกษาเอกชน โทร. 02-5212634 โรงเรี ยนอนุบาลรั ตนฉัตร แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน โทร. 02-5210036 โรงเรี ยนอนุบาลวัดไตรรั ตน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน โทร. 02-5212821 โรงเรี ยนอนุบาลวีรบุตร แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน โทร. 02-5524654 โรงเรี ยนอนุบาลศรี รัตนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน โทร. 02-5215031 โรงเรี ยนอนุบาลอารี ย์ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน โทร. 02-5222462 โรงเรี ยนอนุบาลเอี่ยมพานิช แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน โทร. 02-5210586 โรงเรี ยนอมาตยกุล แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน โทร. 02-5523291 โรงเรี ยนอุทยั วิทยา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน โทร. 02-5212059 โรงเรี ยนเอี่ยมพานิชวิทยา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน โทร. 02-5210586 โรงเรี ยนนราธิปพิทยา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ โทร. 02-3779280-1 โรงเรี ยนพร้ อมมิตรพิทยา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ โทร. 02-3774169 โรงเรี ยนพระมารดานิจจานุเครา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ โทร. 02-3746675-6 โรงเรี ยนเพ็ญสมิทธ์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ โทร. 02-3762168-9 โรงเรี ยนรั ตนพณิชยการ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ โทร. 02-3754480-6 โรงเรี ยนริดวานุ้นอิสลาม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ โทร. 02-7311044 โรงเรี ยนเราฎ่ อตุ้ลญี่นาน แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ โทร. 02-7187123 โรงเรี ยนศาสนธรรมพิทยา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ

โทร. 02-3775815 โรงเรี ยนหัวหมากวิทยานุสรณ์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ โทร. 02-3778010 โรงเรี ยนอนุบาลกรสุภา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ โทร. 02-3777089 โรงเรี ยนอนุบาลกาญจนาคม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ โทร. 02-3776677 โรงเรี ยนอนุบาลกาญจนาพร แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ โทร. 02-3794005 โรงเรี ยนอนุบาลใจทิพ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ โทร. 02-3145879 โรงเรี ยนอนุบาลชุตมิ า แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ โทร. 02-3746215-6 โรงเรี ยนอนุบาลทับแก้ ว แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ โทร. 02-3793692 โรงเรี ยนอนุบาลบ้ านทิพย์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ โทร. 02-3146794 โรงเรี ยนอนุบาลบ้ านวิมานเมฆ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ โทร. 02-3147350 โรงเรี ยนอนุบาลพิบลู สิน แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ โทร. 02-3791417 โรงเรี ยนอนุบาลภัทรบุตร แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ โทร. 02-3774633 โรงเรี ยนอนุบาลวรรณทิพย์ ชุมชน แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ โทร. 02-3779333 โรงเรี ยนอนุบาลวิมลทิพย์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ โทร. 02-3145221 โรงเรี ยนอนุบาลศรี นวล แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ โทร. 02-3760477 โรงเรี ยนอนุบาลสุดนรี แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ โทร. 02-3775815 โรงเรี ยนอนุบาลหัวหมาก แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ โทร. 02-3778452 โรงเรี ยนไอทิมบริหารการโรงแรม และธุรกิจนานาชาติ

แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ โทร. 02-3793692 โรงเรี ยนจ�ำรู ญพิทยา แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน โทร. 02-2566541 โรงเรี ยนอนุบาลจุไรรั ตน์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน โทร. 02-2501255 โรงเรี ยนอนุบาลสุนรา แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน โทร. 02-2145249 โรงเรี ยนอนุบาลสุนี แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน โทร. 02-2542319 โรงเรี ยนอนุบาลแสงประเสริฐ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน โทร. 02-6520199 โรงเรี ยนเจริญศึกษา แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โทร. 02-2814361 โรงเรี ยนซือลิบจิงกวง แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โทร. 02-2210312 โรงเรี ยนไทยประสาทวิทยา แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โทร. 02-2810450 โรงเรี ยนบัณฑิตวิทยา แขวงคลองมหานาคเขต ป้อมปราบศัตรูพ่าย โทร. 02-2237164 โรงเรี ยนบ�ำรุ งอิสลามวิทยา แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โทร. 02-2210831 โรงเรี ยนประสาทวุฒิ แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โทร. 02-2214650 โรงเรี ยนสตรี จุลนาค แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โทร. 02-2818925 โรงเรี ยนสตรี ทดั สิงหเสนี แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โทร. 02-2234976 โรงเรี ยนสมานศึกษาวิทยา แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โทร. 02-2213040 โรงเรี ยนอนุบาลบ้ านบาตร แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โทร. 02-2231418

โรงเรี ยนใจรั กอนุบาล แขวงบางจาก เขตพระโขนง โทร. 02-7418661-4 โรงเรี ยนศรี วัฒนาบริหารบริหารธุรกิจ และเทคโนโลยีนานาชาติ โทร. 08-1817-4120่ โทรสาร. 0-2393-8101 โรงเรี ยนเทคโนโลยีกรุ งเทพ แขวงบางจาก เขตพระโขนง โทร. 02-3112491 โรงเรี ยนโรงเรี ยนนวลวรรณศึกษา โทร. 02-3612975-7 โทรสาร. 02-3616236 โรงเรี ยนนารี นิรมล แขวงบางจาก เขตพระโขนง โทร. 02-3111618 โรงเรี ยนบพิธวิทยา แขวงบางจาก เขตพระโขนง โทร. 02-3114447 โรงเรี ยนมูลนิธิวัดราษฎร์ ศรั ทธาธรรมสงเคราะห์ แขวงบางจาก เขตพระโขนง โทร. 02-3312963 โรงเรี ยนเลียงแสงทองอนุบาล แขวงบางจาก เขตพระโขนง โทร. 02-3960567 โรงเรี ยนสมถวิล แขวงบางจาก เขตพระโขนง โทร. 02-3325253 โรงเรี ยนสมาหารศึกษา แขวงบางจาก เขตพระโขนง โทร. 02-3110248 โรงเรี ยนสวนนันทวัน แขวงบางจาก เขตพระโขนง โทร. 02-3312415 โรงเรี ยนสหะพาณิชย์ แผนกพณิชยการ แขวงบางจาก เขตพระโขนง โทร. 02-3314514 โรงเรี ยนสหะพาณิชย์ แผนกสามัญ แขวงบางจาก เขตพระโขนง โทร. 02-3311219 โรงเรี ยนอนุบาลนฤมล แขวงบางจาก เขตพระโขนง โทร. 02-3313475 โรงเรี ยนอนุบาลหนูน้อย แขวงบางจาก เขตพระโขนง โทร. 02-3112575 โรงเรี ยนเจริญวัฒนาอิสลามเวลา แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี โทร. 02-5171964

Business&Education

๑ ใน...การศึกษา 89


ท�ำเนียบสถานศึกษาในสังกัดส�ำนักบริหารงานการศึกษาเอกชน โรงเรี ยนเทพอักษร แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี โทร. 02-5176713 โรงเรี ยนนูร้ ุ ลอิสลาม พระแม่ มารี สาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา โทร. 02-2941477 โรงเรี ยนวรมงคล โทร. 0-2211-7686 กด 1 โทรสาร. 0-2211-4888 กด 44 โรงเรี ยนสาธุประดิษฐ์ พณิชยการ โทร. 0-2211-4888 กด 2 โทรสาร. 0-2211-4888 กด 44 โรงเรี ยนวรสารพิทยา แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา โทร. 02-2862870 โรงเรี ยนสอนศาสนาอุปถัมภ์ ศาสน์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา โทร. 02-2860349 โรงเรี ยนสารสาสน์ พฒ ั นา แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา โทร. 02-2840751 โรงเรี ยนสารสาสน์ พทิ ยา แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา โทร. 02-2110585 โรงเรี ยนสารสาสน์ เอกตรา แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา โทร. 02-2120157 โรงเรี ยนอนุบาลบ้ านทรงไทย แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา โทร. 02-2946961 โรงเรี ยนอนุบาลพระแม่ แห่ งยุต แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา

Business&Education

90 ๑ ใน...การศึกษา

โทร. 2842184 โรงเรี ยนอนุบาลมงคลวรรณ โทร. 02-2940781 โทรสาร. 02-6822643 E-mail : mongkolvan@yahoo.com โรงเรี ยนอนุบาลมณีรัตน์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา โทร. 02-6784612 โรงเรี ยนอนุบาลมลิวัลย์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา โทร. 02-2840039 โรงเรี ยนกุหลาบวัฒนา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ โทร. 02-2343240 โรงเรี ยนกุหลาบวิทยา โทร. 0-2266-5775-6 โทรสาร 0-2639-0130 www.kularbwittaya.ac.th โรงเรี ยนเผยอิง แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ โทร. 02-2221440 โรงเรี ยนสอนศาสนานามชารี แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ โทร. 02-2346754 โรงเรี ยนอนุบาลจงจิตต์ แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ โทร. 02-2347679 โรงเรี ยนดาริกา แขวงสามเสนใน เขตพญาไท โทร. 02-2793073-4 โรงเรี ยนเทพปั ญญา แขวงสามเสนใน เขตพญาไท โทร. 02-2550294

โรงเรี ยนธ�ำรงวิทย์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท โทร. 02-2790655 โรงเรี ยนรุ จเิ สรี บริหารธุรกิจ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท โทร. 02-6169062 โรงเรี ยนรุ จเิ สรี วทิ ยา แขวงสามเสนใน เขตพญาไท โทร. 02-2798209 โรงเรี ยนเรวดี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท โทร. 02-2711256 โรงเรี ยนสวนบัว แขวงสามเสนใน เขตพญาไท โทร. 02-5784547 โรงเรี ยนสัตย์ สงวนวิทยา แขวงสามเสนใน เขตพญาไท โทร. 02-2791937 โรงเรี ยนอนุบาลดรุ ณา แขวงสามเสนใน เขตพญาไท โทร. 02-2791596 โรงเรี ยนอนุบาลเบญจมาศ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท โทร. 02-2790137 โรงเรี ยนอนุบาลพิณทิพย์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท โทร. 02-2780307 อนุบาลบ้ านแก้ ว โทร. 0-2279-0960, 0-2616-8249-50 โทรสาร 0-2279-0960 โรงเรี ยนอนุบาลเพ็ญสันต์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท โทร. 02-2454870

โรงเรี ยนอนุบาลรั ศมี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท โทร. 02-2463293 โรงเรี ยนอนุบาลรั ศมีอรรถวิมล แขวงสามเสนใน เขตพญาไท โทร. 02-2463089 โรงเรี ยนอนุบาลสวนสวรรค์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท โทร. 02-2450541 โรงเรี ยนอนุบาลสุชาวดี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท โทร. 02-2771376 โรงเรี ยนอนุบาลหัศแก้ ว แขวงสามเสนใน เขตพญาไท โทร. 02-2711537 โรงเรี ยนอายุรเวท แขวงสามเสนใน เขตพญาไท โทร. 02-6195836 โรงเรี ยนเกือ้ วิทยา แขวงบุคคโล เขตธนบุรี โทร. 02-4377431 โรงเรี ยนไกรวิทย์ อนุสรณ์ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี โทร. 02-4653317 โรงเรี ยนจรวยพรวิทยา แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี โทร. 02-4668374 โรงเรี ยนซางตาครู้ สคอนแวนท์ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี โทร. 02-4650954 โรงเรี ยนซางตาครู้ สศึกษา แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี โทร. 02-4657009


ท�ำเนียบสถานศึกษาในสังกัดส�ำนักบริหารงานการศึกษาเอกชน

โรงเรี ยนดรุ ณวิทย์ วทิ ยา แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี โทร. 02-4662667 โรงเรี ยนน�ำ้ ชลชนานุกูล แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี โทร. 02-4778941 โรงเรี ยนประจักษ์ วทิ ยา แขวงบุคคโล เขตธนบุรี โทร. 02-4681665 โรงเรี ยนพรประสาทวิทยา แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี โทร. 02-4650301 โรงเรี ยนมณีวทิ ยา แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี โทร. 02-4725801 โรงเรี ยนมนตรี วทิ ยา แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี โทร. 02-4766331 โรงเรี ยนมังคละศึกษา แขวงบุคคโล เขตธนบุรี โทร. 02-4385348 โรงเรี ยนมัญชรี วทิ ยา แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี โทร. 02-4660158 โรงเรี ยนฤดีศกึ ษา แขวงบุคคโล เขตธนบุรี โทร. 02-4383858 โรงเรี ยนวชิรานุบาล แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี โทร. 02-4651820 โรงเรี ยนวัฒนะศึกษา

แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี โทร. 02-4651301 โรงเรี ยนศาสนธรรมวิทยาสวนพลู แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี โทร. 02-4656949 โรงเรี ยนศิริรักษ์ วทิ ยา แขวงบุคคโล เขตธนบุรี โทร. 02-4682737 โรงเรี ยนส่ งเสริมศาสนาธนบุรี แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี โทร. 02-4654921 โรงเรี ยนสตรี กุหลาบธนบุรี แขวงบุคคโล เขตธนบุรี โทร. 02-4384915 โรงเรี ยนสหนิยมวิทยา แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี โทร. 02-4721001 โรงเรี ยนสหบ�ำรุ งวิทยา แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี โทร. 02-4667885 โรงเรี ยนแสงอรุ ณ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี โทร. 02-4650703 โรงเรี ยนอนุบาลซางตาครู้ ส แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี โทร. 02-4654803 โรงเรี ยนอนุบาลบัวเทพ แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี โทร. 02-4395412 โรงเรี ยนอนุบาลพัชรินทร์ พร แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี

โทร. 02-4661754 โรงเรี ยนอนุบาลวรรณบูรณ์ ศกึ ษา แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี โทร. 02-4660928 โรงเรี ยนอนุบาลสายทอง แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี โทร. 02-4660184 โรงเรี ยนประสาทวิทยาอนุชน แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ โทร. 02-4670578 โรงเรี ยนประสาทวิทยาอนุชน แผนกอนุบาล แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ โทร. 02-4576712 โรงเรี ยนพณิชยการกรุ งเทพ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ โทร. 02-4572778 โรงเรี ยนพณิชยการราชด�ำเนิน แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ โทร. 02-8911610-9 โรงเรี ยนพณิชยการราชด�ำเนิน ธนบุรี แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ โทร. 02-8911610-9 โรงเรี ยนวิบลู ย์ บริหารธุรกิจ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ โทร. 02-4582104-6 โรงเรี ยนสตรี จารุ วัฒนานุกูล แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ โทร. 02-4660858 โรงเรี ยนสายประสิทธิ์พณิชยการ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่

โทร. 02-4670544 โรงเรี ยนสายประสิทธิ์วทิ ยา แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ โทร. 02-4670544 โรงเรี ยนสุโรจน์ วทิ ยา แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ โทร. 02-4650450 โรงเรี ยนแสงมณี แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ โทร. 02-4660798 โรงเรี ยนอนุบาลรุ จโิ รจน์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ โทร. 02-4128520 โรงเรี ยนอนุบาลวรพิม แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ โทร. 02-4571479 โรงเรี ยนอนุบาลสัมพันธ์ วทิ ยา แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ โทร. 02-4724059 โรงเรี ยนอนุบาลอุบลรั ตน์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ โทร. 02-4672708 โรงเรี ยนอนุบาลประนันทนิจ โทร. 0-2277-8170, 08-6328-8408 โทรสาร 0-2276-2916 E-mail : pnn_2009@hotmail.com www.pranuntanit.ac.th โรงเรี ยนสมฤทัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง โทร. 02-2773615 โรงเรี ยนสิริเทพ Business&Education

๑ ใน...การศึกษา 91


ท�ำเนียบสถานศึกษาในสังกัดส�ำนักบริหารงานการศึกษาเอกชน

แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง โทร. 02-2758306 โรงเรี ยนอนุบาลกุลมาศวิทยา แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง โทร. 02-2772683 โรงเรี ยนอนุบาลโชคชัย แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง โทร. 02-2760453 โรงเรี ยนอนุบาลทรงวิทย์ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง โทร. 02-3181633 โรงเรี ยนกุลสิริเทคโนโลยี แขวงคลองสาน เขตคลองสาน โทร. 02-4381179 โรงเรี ยนจันทรวิทยา แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน โทร. 02-4371122 โรงเรี ยนบ�ำรุ งวิชา แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน โทร. 02-4378079 โรงเรี ยนพัฒนาวิทยา แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน โทร. 02-4373582 โรงเรี ยนภาษานุสรณ์ ธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน โทร. 02-4376853 โรงเรี ยนมานะวิทยา แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน โทร. 02-4401679 โรงเรี ยนมิตรพลพณิชยการ แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน โทร. 02-8610790-3 โรงเรี ยนเลิศศิลป์พิทยา Business&Education

92 ๑ ใน...การศึกษา

แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน โทร. 02-4372134 โรงเรี ยนวีระวิทย์ เขตคลองสาน โทร. 02-4650032 โรงเรี ยนศิริธนศึกษา แขวงคลองสาน เขตคลองสาน โทร. 02-4373425 โรงเรี ยนสตรี วุฑฒิศกึ ษา แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน โทร. 02-4372986 โรงเรี ยนอนุบาลเชาวน์ ดี แขวงบางล�ำภูล่าง เขตคลองสาน โทร. 02-4376270 โรงเรี ยนอนุบาลธีรชาติ แขวงคลองสาน เขตคลองสาน โทร. 02-4370563 โรงเรี ยนอนุบาลนันทิยา แขวงบางล�ำภูล่าง เขตคลองสาน โทร. 02-4374321 โรงเรี ยนอนุบาลบ้ านไทย แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน โทร. 02-4372895 โรงเรี ยนอนุบาลพลินสุต แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน โทร. 02-4383469 โรงเรี ยนปิ ยะมิตร แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน โทร. 02-4180857 โรงเรี ยนปิ ยะวิทยา แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน โทร. 02-8655528 โรงเรี ยนพณิชยการตลิ่งชัน แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน

โทร. 02-4349542 โรงเรี ยนโพลีเทคนิคพณิชย์ กรุ งเทพ แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน โทร. 02-8851793 โรงเรี ยนวรรั ตน์ ศกึ ษา แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน โทร. 02-4333051 โรงเรี ยนอนุบาลกุลบุตรวัฒนโรจน์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน โทร. 02-8842368 โรงเรี ยนอนุบาลนกน้ อย แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน โทร. 02-4486827 โรงเรี ยนอนุบาลบ้ านกอบแก้ ว แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน โทร. 02-4182146 โรงเรี ยนอนุบาลพรพิสิฐ์ แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน โทร. 02-4181984 โรงเรี ยนอนุบาลพร้ อมวงศ์ แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน โทร. 02-4486944 โรงเรี ยนอนุบาลศักดิ์ศรี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน โทร. 02-4485216 โรงเรี ยนอนุบาลอภิรักษ์ ชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน โทร. 02-4346603 โรงเรี ยนอยู่เย็นวิทยา แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน โทร. 02-4185023 โรงเรี ยนกฤษฎาวิทย์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย

โทร. 02-4110358 โรงเรี ยนอภิธรรมมหาวิทยาลัย แห่งประเทศไทย ถ.อรุณอัมรินทร์ แขวงศิริราช เขต บางกอกน้อย วัดระฆังโฆษิตาราม บางกอกน้ อย โทร. 0-2411-4546, 08-6038-2933 โรงเรี ยนขุนทองพิทยา แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย โทร. 02-4185023 โรงเรี ยนคุณะเกษมศึกษา แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย โทร. 02-4124844 โรงเรี ยนจรั ลสนิทวงศ์ บริหารธุรกิจ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย โทร. 02-4346155-6 โรงเรี ยนดรุ ณวัฒนา แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย โทร. 02-4110193 โรงเรี ยนดิลกศึกษา แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย โทร. 02-4245862 โรงเรี ยนเทคนิคพณิชยการ จรั ญสนิทวงศ์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย โทร. 02-4346155-8 โรงเรี ยนเทพกาญจนา แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย โทร. 02-4122396 โรงเรี ยนมุสลิมสงเคราะห์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย โทร. 02-4343014


ท�ำเนียบสถานศึกษาในสังกัดส�ำนักบริหารงานการศึกษาเอกชน

โรงเรี ยนศิลปธนบุรี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย โทร. 02-4346700 โรงเรี ยนศิษย์ วัฒนา แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย โทร. 02-4244774 โรงเรี ยนศุภวรรณ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย โทร. 02-4112379 โรงเรี ยนสนธิศกึ ษา แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย โทร. 02-4111203 โรงเรี ยนสุภทั รา แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย โทร. 02-4110958 โรงเรี ยนสุรวิทยา แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย โทร. 02-4111686 โรงเรี ยนคิดดี ้ เนอร์ สเซอรี่ เขตบางกอกน้อย โทร. 0-2433-9710 โรงเรี ยนอนุบาลวชิรรา แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย โทร. 02-4344719-20 โรงเรี ยนอนุบาลสุนันท์ ศกึ ษา แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย โทร. 02-4111507 โรงเรี ยนอนุบาลสุนิภา แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย โทร. 02-4115064 โรงเรี ยนอนุบาลแสงจันทร์ ศกึ ษา แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย

โทร. 02-4113746 โรงเรี ยนอนุบาลแสงศึกษา แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย โทร. 02-4129161 โรงเรี ยนอนุบาลอัมพรลาวัณย์ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย โทร. 02-4110729 โรงเรี ยนอานันท์ วทิ ยา แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย โทร. 02-4114088 โรงเรี ยนจารุ วัฒนานุกูล แขวงแสมด�ำ เขตบางขุนเทียน โทร. 02-4167070 โรงเรี ยนรุ่ งอรุ ณ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน โทร. 02-8707512-3 โรงเรี ยนศิรินุสรณ์ วทิ ยา แขวงแสมด�ำ เขตบางขุนเทียน โทร. 02-4168678-9 โรงเรี ยนสมิทธิพงษ์ แขวงแสมด�ำ เขตบางขุนเทียน โทร. 02-4157302 โรงเรี ยนอนุบาลคุ้มเกล้ า แขวงแสมด�ำ เขตบางขุนเทียน โทร. 02-8969874 โรงเรี ยนอนุบาลทิพารั ตน์ แขวงแสมด�ำ เขตบางขุนเทียน โทร. 02-4151299 โรงเรี ยนอนุบาลนพรั ตน์ แขวงแสมด�ำ เขตบางขุนเทียน โทร. 02-8964358-9 โรงเรี ยนอนุบาลพรนภา

แขวงแสมด�ำ เขตบางขุนเทียน โทร. 02-4151500 โรงเรี ยนเผดิมศึกษา แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ โทร. 02-4579149 โรงเรี ยนยุวพุทธพิทยา แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ โทร. 02-4131958 โรงเรี ยนวิบลู ย์ เสรี วทิ ยา แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ โทร. 02-8691597 โรงเรี ยนศิลปบ�ำรุ ง แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ โทร. 02-4577319 โรงเรี ยนสถาพรศึกษา แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ โทร. 02-4672375 โรงเรี ยนสุจณ ิ ณ์ วดี แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ โทร. 02-4670919 โรงเรี ยนสุธรรมศึกษา แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ โทร. 02-4672009 โรงเรี ยนสุภาคมวิทยา แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ โทร. 02-4672458 โรงเรี ยนสุภาคมศึกษา แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ โทร. 02-4670559 โรงเรี ยนอนุบาลดารวี แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ โทร. 02-8050750-2 โรงเรี ยนอนุบาลธีรานุรักษ์ แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ โทร. 02-4104544 โรงเรี ยนอนุบาลบ้ านสวน แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ โทร. 02-4133531 โรงเรี ยนเอกประสิทธิ์ศกึ ษา แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ โทร. 02-8690907 โรงเรี ยนกรพิทกั ษ์ ศกึ ษา แขวงหนองแขม เขตหนองแขม โทร. 02-4455890 โรงเรี ยนจันทศิริวทิ ยา แขวงหนองแขม เขตหนองแขม โทร. 02-4201235 โรงเรี ยนเทคโนโลยีหมู่บ้านครู แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม โทร. 02-4210115 โรงเรี ยนเลิศหล้ า แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม โทร. 02-8098131-8 โรงเรี ยนวิทยาการจัดการเพชรเกษม แขวงหนองแขม เขตหนองแขม โทร. 02-8112590-2 โรงเรี ยนวีรสุนทร แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม โทร. 02-4454501 โรงเรี ยนวีรสุนทรบริหารธุรกิจ แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม โทร. 02-8083751 โรงเรี ยนศึกษาสมบูรณ์ อนุสรณ์ แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม โทร. 02-4211500 โรงเรี ยนอนุบาลก้ องหล้ า แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม โทร. 02-4440997 โรงเรี ยนอนุบาลนครธน แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม

โทร. 02-4203799 โรงเรี ยนเมตตาวิทยา แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ โทร. 02-4278489 เยาวลักษณ์ วทิ ยาธนบุรี แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ โทร. 02-4272811 โรงเรี ยนโรจนนิมติ วิทยา แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ โทร. 02-4275777 โรงเรี ยนวรรธนะวิทย์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ โทร. 02-4277436 โรงเรี ยนสมรรถภาพวิทยา แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ โทร. 02-4680710 โรงเรี ยนสารสาสน์ โปลีเทคนิค แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ โทร. 02-8745063 โรงเรี ยนสารสาสน์ สุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ โทร. 02-8745063-4 โรงเรี ยนแสงสุวรรณ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ โทร. 02-4636434 โรงเรี ยนอนุบาลบริบรู ณ์ ศกึ ษา แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ โทร. 02-4274563 โรงเรี ยนอนุบาลบูรณะศึกษา แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ โทร. 02-8709996-8 โรงเรี ยนอนุบาลปั ญญาศักดิ์ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ โทร. 02-4275558 โรงเรี ยนอนุบาลเยาวมิตร แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ โทร. 02-4273159 โรงเรี ยนอนุบาลรั งสิมา แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ โทร. 02-4684922 โรงเรี ยนอนุบาลศุภะวิทยา แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ โทร. 02-4271483 โรงเรี ยนอนุบาลสมฤดี แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ โทร. 02-4281682 โรงเรี ยนอนุบาลสุพชั ชา แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ โทร. 02-4282482 โรงเรี ยนอนุบาลแสงอารี ย์ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ โทร. 02-4279875 โรงเรี ยนอนุบาลอรจิตต์ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ โทร. 02-4273252 โรงเรี ยนเขมะสิริอนุสสรณ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด โทร. 02-4242244 โรงเรี ยนทิวไผ่ งาม แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด โทร. 02-4241077 โรงเรี ยนเทคนิคพระรามหก แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด โทร. 02-4230131 โรงเรี ยนพระรามหกเทคโนโลยี แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด โทร. 02-4230131 โรงเรี ยนพัฒนวิทย์ แขวงบางบ�ำหรุ เขตบางพลัด โทร. 02-4248087 Business&Education

๑ ใน...การศึกษา 93


ท�ำเนียบสถานศึกษาในสังกัดส�ำนักบริหารงานการศึกษาเอกชน

โรงเรี ยนพิมลวิทย์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด โทร. 02-8810086 โรงเรี ยนรั ตนกุลอนุบาล แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด โทร. 02-4249745 โรงเรี ยนศรี อุลัย แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด โทร. 02-8833149 โรงเรี ยนอนุบาลคุณแม่ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด โทร. 02-4247036 โรงเรี ยนอนุบาลทิวไผ่ งาม แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด โทร. 02-4241068 โรงเรี ยนอนุบาลบุษกร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด โทร. 02-4245484 โรงเรี ยนอนุบาลมูลนิธิมัสยิด แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด โทร. 02-8790417 โรงเรี ยนอนุบาลฤชากร แขวงบางบ�ำหรุ เขตบางพลัด โทร. 02-4336261 โรงเรี ยนอนุบาลวัฒนาธีรศิษย์ แขวงบางบ�ำหรุ เขตบางพลัด โทร. 02-4241043 โรงเรี ยนอนุบาลสมิทธ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด โทร. 02-4247494 โรงเรี ยนอนุบาลแสงทออนุสรณ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด โทร. 02-8865171-85 Business&Education

94 ๑ ใน...การศึกษา

โรงเรี ยนอนุบาลอารี ยา แขวงบางบ�ำหรุ เขตบางพลัด โทร. 02-4342815 โรงเรี ยนอนุบาลอ�ำภาพร แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด โทร. 02-4330943 โรงเรี ยนอุดมศาสตร์ พฒ ั นา แขวงบางบ�ำหรุ เขตบางพลัด โทร. 02-8865171-85 โรงเรี ยนกอบวิทยา แขวงดินแดง เขตดินแดง โทร. 02-2772019 โรงเรี ยนจันทรวิชา แขวงดินแดง เขตดินแดง โทร. 02-2453877 โรงเรี ยนจ�ำนงค์ พทิ ยา แขวงดินแดง เขตดินแดง โทร. 02-6417467 โรงเรี ยนสตรี พร้ อมพรรณวิทยา แขวงดินแดง เขตดินแดง โทร. 02-2451966 โรงเรี ยนสามัคคีบำ� รุ งวิทยา แขวงดินแดง เขตดินแดง โทร. 02-2461552 โรงเรี ยนอนุบาลชินณพงศ์ แขวงดินแดง เขตดินแดง โทร. 02-2771609 โรงเรี ยนอนุบาลปรางชมพู แขวงดินแดง เขตดินแดง โทร. 02-2771892 โรงเรี ยนอนุบาลปานตา แขวงดินแดง เขตดินแดง

โทร. 02-2776369 โรงเรี ยนอนุบาลผ่ องพรรณ แขวงดินแดง เขตดินแดง โทร. 02-6418650 โรงเรี ยนอนุบาลรั งษีวทิ ย์ แขวงดินแดง เขตดินแดง โทร. 02-2763308 โรงเรี ยนอนุบาลสมใจ แขวงดินแดง เขตดินแดง โทร. 02-2450979 โรงเรี ยนอนุบาลสัตย์ สงวนอนุสรณ์ แขวงดินแดง เขตดินแดง โทร. 02-2757738 โรงเรี ยนอนุบาลเอกลักษณ์ แขวงดินแดง เขตดินแดง โทร. 02-2771792 โรงเรี ยนอ�ำนวยพิทยา แขวงดินแดง เขตดินแดง โทร. 02-2773093 โรงเรี ยนชินวร แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม โทร. 02-3779889 โรงเรี ยนเบญจมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม โทร. 02-5104243-4 โรงเรี ยนปั ฐวิกรณ์ วทิ ยา แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม โทร. 02-5101714 โรงเรี ยนพระนครบริหารธุรกิจ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม โทร. 02-3749617-8 โรงเรี ยนภัสสรานุบาล แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม

โทร. 02-3743226 โรงเรี ยนสะละมัดบ�ำรุ งอิสลาม แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม โทร. 02-5101714 โรงเรี ยนโสมาภา แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม โทร. 02-3777666-7 โรงเรี ยนอนุบาลแก้ วฤทัย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม โทร. 02-3791064 โรงเรี ยนอนุบาลเครื อคล้ าย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม โทร. 02-3746139 โรงเรี ยนอนุบาลจิราวิทย์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม โทร. 02-3743636 โรงเรี ยนอนุบาลชินวร แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม โทร. 02-3779889 โรงเรี ยนอนุบาลซื่อตรง แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม โทร. 02-5101189 โรงเรี ยนอนุบาลณฤดี แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม โทร. 02-5107200 โรงเรี ยนอนุบาลทิวาทิพย์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม โทร. 02-5109205 โรงเรี ยนอนุบาลพุทธชาด แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม โทร. 02-3797239 อนุบาลมารี นิรมล


ท�ำเนียบสถานศึกษาในสังกัดส�ำนักบริหารงานการศึกษาเอกชน

โทร. 02-3796309 โทรสาร 0-2379-6161 E-mail : mareeniramol@hotmail.com โรงเรี ยนอนุบาลรั งรอง แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม โทร. 02-3797619 โรงเรี ยนอนุบาลลูกหนู แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม โทร. 02-3770487 โรงเรี ยนอนุบาลศรี นครพัฒนา แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม โทร. 02-3776095 โรงเรี ยนอนุบาลสายสุดา แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม โทร. 02-9446239 โรงเรี ยนอนุบาลอโณทัย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม โทร. 02-3732029 โรงเรี ยนอนุบาลอินทรารั กษ์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม โทร. 02-3772318 โรงเรี ยนอิสลามเจริญอุปถัมภ์ คลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม โทร. 02-3741317 โรงเรี ยนกิตติพาณิชย์ แผนก พณิชยการและธุรกิจ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาธร โทร. 02-2861374 โรงเรี ยนโกศลวิทยา แขวงยานนาวา เขตสาธร โทร. 02-2110037 โรงเรี ยนจิน้ เตอะ

แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาธร โทร. 02-2863117 โรงเรี ยนชาญเวทย์ ศกึ ษา แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาธร โทร. 02-2121232 โรงเรี ยนเซนต์ หลุยส์ ศกึ ษา แขวงยานนาวา เขตสาธร โทร. 02-2124500-1 โรงเรี ยนตรอกจันทน์ วทิ ยา แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาธร โทร. 02-2121232 โรงเรี ยนเธียรประสิทธิ์ศาสตร์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาธร โทร. 02-2862588 โรงเรี ยนนิพทั ธ์ วทิ ยา แขวงยานนาวา เขตสาธร โทร. 02-2114419 โรงเรี ยนบ�ำรุ งศึกษา แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาธร โทร. 02-2114753 โรงเรี ยนบ�ำรุ งอนุชนวิทยา แขวงยานนาวา เขตสาธร โทร. 02-2860884 โรงเรี ยนเบญจวรรณศึกษา โทร. 2112597 โทรสาร. 2128906 กด 0 www.bjw.thai-school.net โรงเรี ยนอนุบาลโกศล แขวงยานนาวา เขตสาธร โทร. 02-2110037 โรงเรี ยนอนุบาลจันทร์ เจ้ า แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาธร

โทร. 02-2863809 โรงเรี ยนอนุบาลพงษ์ ภวู ดล แขวงยานนาวา เขตสาธร โทร. 02-2867392 โรงเรี ยนอนุบาลพรประสิทธิ์ แขวงยานนาวา เขตสาธร โทร. 02-6760374-5 โรงเรี ยนอนุบาลพิรินทร แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาธร โทร. 02-2865653 โรงเรี ยนอนุบาลวัฒนา แขวงยานนาวา เขตสาธร โทร. 02-2867550 โรงเรี ยนพิริยะโยธิน แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ โทร. 02-5869391 โรงเรี ยนรั ตนวิทยาบางซื่อ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ โทร. 02-5852963 โรงเรี ยนวีระพิทยา แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ โทร. 02-5852770 โรงเรี ยนศรี อยุธยานุสรณ์ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ โทร. 02-5852770 โรงเรี ยนส่ งเสริมวิทยา แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ โทร. 02-5856688 โรงเรี ยนสมศรี ร่ ื นศึกษา แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ โทร. 02-5855704

โรงเรี ยนอนุบาลจ�ำนงค์ ศลิ ป์ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ โทร. 02-5856646 โรงเรี ยนอนุบาลเจริญจรั มพรวิทย์ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ โทร. 02-5851777 โรงเรี ยนอนุบาลบวรพรรณ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ โทร. 02-5856433 โรงเรี ยนอนุบาลศักดิ์สงวนวิทย์ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ โทร. 02-5856646 โรงเรี ยนอนุบาลแสงโสม แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ โทร. 02-5856433 โรงเรี ยนอนุบาลแสงโสมฉันทมิตร แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ โทร. 02-5856433 โรงเรี ยนเอกรินทร์ วทิ ยา แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ โทร. 02-5851483 โรงเรี ยนจินดานุกุล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร โทร. 02-5419381 โรงเรี ยนช่ างฝี มือปั ญจวิทยา แขวงลาดยาว เขตจตุจักร โทร. 02-2725560-3 โรงเรี ยนเซนต์ จอห์ น แขวงลาดยาว เขตจตุจักร โทร. 02-5110714 โรงเรี ยนเซนต์ จอห์ นเทคนิคกรุ งเทพ Business&Education

๑ ใน...การศึกษา 95


ท�ำเนียบสถานศึกษาในสังกัดส�ำนักบริหารงานการศึกษาเอกชน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร โทร. 02-5121236 โรงเรี ยนเซนต์ จอห์ นเทคโนโลยี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร โทร. 02-5113337 โรงเรี ยนเซนต์ จอห์ นโปลีเทคนิค แขวงลาดยาว เขตจตุจักร โทร. 02-9386066 โรงเรี ยนดาราทร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร โทร. 02-5871460 โรงเรี ยนทับทอง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร โทร. 02-5612004 โรงเรี ยนไทยโปลีเทคนิคกรุ งเทพ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร โทร. 02-5896560-2 โรงเรี ยนไทยโปลีเทคนิคกรุ งเทพ ภาคบ่ าย แขวงลาดยาว เขตจตุจักร โทร. 02-5896560-2 โรงเรี ยนไทยวิจติ รศิลป์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร โทร. 02-5121415-6 โรงเรี ยนธนะนันทนา แขวงลาดยาว เขตจตุจักร โทร. 02-5137098-9 โรงเรี ยนธัชรินทร์ วทิ ยาบางเขน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร โทร. 02-5378246 โรงเรี ยนพณิชยการธัชรินทร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร โทร. 02-9362112 โรงเรี ยนเพชรรั ชต์ ในพระอุปถัมภ์ ฯ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร โทร. 02-5883689 โรงเรี ยนมหานครพณิชยการ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร โทร. 02-5113038 โรงเรี ยนมาลากฤตยวิทยา แขวงลาดยาว เขตจตุจักร โทร. 02-5792462 โรงเรี ยนแย้ มสอาด แขวงลาดยาว เขตจตุจักร โทร. 02-2775405 โรงเรี ยนวรบุตรวิทยา แขวงลาดยาว เขตจตุจักร โทร. 02-5132750 โรงเรี ยนวราธิปบริหารธุรกิจ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร โทร. 02-5884085 โรงเรี ยนสตรี เซนต์ จอห์ น แขวงลาดยาว เขตจตุจักร โทร. 02-5110714 โรงเรี ยนสตรี วรนาถบางเขน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร โทร. 02-5133210 โรงเรี ยนสมิทธิโชติ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร โทร. 02-5790997 โรงเรี ยนสถาบันสันติราษฎร์ บริหารธุรกิจ โทร. 02-9393000 โทรสาร. 02-5123722 โรงเรี ยนอนุบาลฉัตรฉวี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร โทร. 02-5131456 โรงเรี ยนอนุบาลชนานันท์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร โทร. 02-5791850 โรงเรี ยนอนุบาลโชติมา Business&Education

96 ๑ ใน...การศึกษา

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร โทร. 02-5894145 โรงเรี ยนอนุบาลเซนต์ จอห์ น แขวงลาดยาว เขตจตุจักร โทร. 02-5113337 โรงเรี ยนอนุบาลดวงตะวัน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร โทร. 02-5797760 โรงเรี ยนอนุบาลถนอมรั ก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร โทร. 02-5131071 โรงเรี ยนอนุบาลปรางทิพย์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร โทร. 02-5793628-9 โรงเรี ยนอนุบาลเศรษฐบุตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร โทร. 02-5791017 โรงเรี ยนอนุบาลสุดารั กษ์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร โทร. 02-5612966 โรงเรี ยนอนุบาลไสวตาแตง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร โทร. 02-5797958 โรงเรี ยนอนุบาลหทัยสยาม แขวงลาดยาว เขตจตุจักร โทร. 02-9397151-2 โรงเรี ยนอนุบาลอาภาภิรมย์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร โทร. 02-5112373 โรงเรี ยนอรรถมิตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร โทร. 02-5131835 โรงเรี ยนจินดาอักษร แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม โทร. 02-2912271 โรงเรี ยนประยงค์ วทิ ยา แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม โทร. 02-2890291 โรงเรี ยนเปรมฤดีศกึ ษา แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม โทร. 02-2117369 โรงเรี ยนเพาะปั ญญา แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม โทร. 02-2891024 โรงเรี ยนรั กษาราชวิตร แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม โทร. 02-2890775 โรงเรี ยนลักษณเกียรติศกึ ษา แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม โทร. 02-6881068 โรงเรี ยนวาสุเทวี แขวงวัดพระยาไกรเขตบางคอแหลม โทร. 02-2111773 โรงเรี ยนศาสนศึกษาบางอุทศิ แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม โทร. 02-2911078 โรงเรี ยนเสริมปั ญญา แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม โทร. 02-2892801 โรงเรี ยนเสริมปั ญญาอนุบาล แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม โทร. 02-2890543 โรงเรี ยนอนุบาลจิตตานนท์ แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม โทร. 02-2891282-3 โรงเรี ยนอนุบาลไผ่ งาม แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม โทร. 02-2116778 โรงเรี ยนอนุบาลพรประสิทธิ์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม

โทร. 02-2894569 โรงเรี ยนอนุบาลเพาะปั ญญา แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม โทร. 02-2891024 โรงเรี ยนอนุบาลเล็กประยูร แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม โทร. 02-2112492 โรงเรี ยนอนุบาลวราภรณ์ แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม โทร. 02-2890039 โรงเรี ยนอนุบาลวารุ ณี แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม โทร. 02-2891739 โรงเรี ยนอนุบาลสุพศิ มร แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม โทร. 02-2892953 โรงเรี ยนอมันนฤมิตร แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม โทร. 02-2120282 โรงเรี ยนอิสสละฟี ยะฮ์ วทิ ยาลัย แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม โทร. 02-2890451 โรงเรี ยนกีฟายาตุ้ลอิสลาม แขวงดอกไม้ เขตประเวศ โทร. 02-3216147 โรงเรี ยนธรรมดีนูร้ ู ลอิสลาม แขวงดอกไม้ เขตประเวศ โทร. 02-3288923 โรงเรี ยนนราทร แขวงหนองบอน เขตประเวศ โทร. 02-3213431 โรงเรี ยนมุสลิมบ�ำรุ ง แขวงดอกไม้ เขตประเวศ โทร. 02-3287818 โรงเรี ยนรวมมิตรอิสลาม แขวงดอกไม้ เขตประเวศ โทร. 02-3215172 โรงเรี ยนวังเด็กกฤตศิลป์วิทยา แขวงดอกไม้ เขตประเวศ โทร. 02-3291354-5 โรงเรี ยนศาสนูปถัมภ์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ โทร. 02-3991499 โรงเรี ยนศุภกรณ์ วทิ ยา แขวงดอกไม้ เขตประเวศ โทร. 02-3287031 โรงเรี ยนสอนศาสนาอัลวาริซีน แขวงดอกไม้ เขตประเวศ โทร. 02-3288378 โรงเรี ยนอนุบาลจินดาพร แขวงดอกไม้ เขตประเวศ โทร. 02-3374989-90 โรงเรี ยนอนุบาลจินดารั ตน์ แขวงดอกไม้ เขตประเวศ โทร. 02-3214924 โรงเรี ยนอนุบาลดิสกล แขวงดอกไม้ เขตประเวศ โทร. 02-3375115-6 โรงเรี ยนอนุบาลเปล่ งประสิทธิ์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ โทร. 02-3991499 โรงเรี ยนซินหยกฮัว้ กงฮัก แขวงพระโขนง เขตคลองเตย โทร. 02-3111562 โรงเรี ยนดรุ ณาลัยสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย โทร. 02-2586014 โรงเรี ยนไทยประสิทธิ์ศาสตร์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย โทร. 02-2494013

โรงเรี ยนพระโขนงวิทยา แขวงพระโขนง เขตคลองเตย โทร. 02-3924632 โรงเรี ยนพระหฤทัยคอนแวนต์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย โทร. 02-2492602 โรงเรี ยนพระหฤทัยพัฒนเวศน์ แขวงคลองตัน เขตคลองเตย โทร. 02-3817111-2 โรงเรี ยนวชิรสิน แขวงคลองตัน เขตคลองเตย โทร. 02-2585923 โรงเรี ยนวรรณวิทย์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย โทร. 02- 2532467 โรงเรี ยนอนุบาลวิศาลวิทย์ 49/1 ถ.สุขุมวิท ซ. 38 ใกล้สถานีรถไฟฟ้าทองหล่อ กรุงเทพฯ โทร. 02-3911618 โทรสาร. 02-7124340 โรงเรี ยนศรี วกิ รณ์ บริหารธุรกิจ แขวงพระโขนง เขตคลองเตย โทร. 02-723520-3 โรงเรี ยนศรี วกิ รม์ แขวงพระโขนง โทร. 02-3913915 โรงเรี ยนอนุบาลจินดาวิทยา แขวงพระโขนง เขตคลองเตย โทร. 02-3912976 โรงเรี ยนอนุบาลใจดี แขวงพระโขนง เขตคลองเตย โทร. 02-3926035 โรงเรี ยนอนุบาลทอสี แขวงคลองตัน เขตคลองเตย โทร. 02-3901581 โรงเรี ยนอนุบาลเทพบุตร แขวงคลองตัน เขตคลองเตย โทร. 02-3929046 โรงเรี ยนอนุบาลเทพสนิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย โทร. 02-3902638 โรงเรี ยนอนุบาลบ้ านรั ก แขวงพระโขนง เขตคลองเตย โทร. 02-3928807 โรงเรี ยนอนุบาลบุษรา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย โทร. 02-2529419 โรงเรี ยนอนุบาลมารี แขวงคลองตัน เขตคลองเตย โทร. 02-3923932 โรงเรี ยนอนุบาลศรี วัฒนา แขวงพระโขนง เขตคลองเตย โทร. 02-3913145 โรงเรี ยนอนุบาลสี่พ่ นี ้ อง แขวงคลองตัน เขตคลองเตย โทร. 02-3913653 โรงเรี ยนอนุบาลแสงวิทย์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย โทร. 02-2585830 โรงเรี ยนอนุบาลอธิพร แขวงพระโขนง เขตคลองเตย โทร. 02-3313260 โรงเรี ยนอนุบาลอุทยานเด็ก แขวงคลองตัน เขตคลองเตย โทร. 02-3813094-5 โรงเรี ยนอัลฮาดีย่ามีล้ ูลอิสลาม แขวงพระโขนง เขตคลองเตย โทร. 02-2582876 โรงเรี ยนอิสลามบ�ำรุ งศาสตร์ แขวงพระโขนง เขตคลองเตย โทร. 02-3291354-5 โรงเรี ยนจินดาพงศ์


ท�ำเนียบสถานศึกษาในสังกัดส�ำนักบริหารงานการศึกษาเอกชน แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง โทร. 02-3314332-3 โรงเรี ยนดาริสสลาม แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง โทร. 02-3225717 โรงเรี ยนประสานวิทย์ วัฒนา แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง โทร. 02-3212551 โรงเรี ยนปิ ยะจิตวิทยา แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง โทร. 02-3210388 โรงเรี ยนพัฒนาการหญิงศึกษา แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง โทร. 02-3193787 โรงเรี ยนภักดีวทิ ยา แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง โทร. 02-3311017 โรงเรี ยนมัจลิซุดดินี แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง โทร. 02-3002632 โรงเรี ยนมัซลาฮาตุลอิสลาม แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง โทร. 02-3147680 โรงเรี ยนสวนรั ฐวิทยา แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง โทร. 02-3147680 โรงเรี ยนอนุบาลใจปราณี แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง โทร. 02-3212654 โรงเรี ยนอนุบาลเทพสุดา แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง โทร. 02-3197787 โรงเรี ยนอนุบาลบ้ านริมคลอง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง โทร. 02-3146519 โรงเรี ยนอนุบาลร่ มเย็น แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง โทร. 02-3147647 โรงเรี ยนอนุบาลวัลลภา แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง โทร. 02-3214701 โรงเรี ยนอนุบาลวิมลโรจน์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง โทร. 02-3143033 โรงเรี ยนอนุบาลศรี เสริมวิทย์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง โทร. 02-3211822 โรงเรี ยนอนุบาลสายทิพย์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง โทร. 02-3194756 โรงเรี ยนอนุบาลสุวัฒนา แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง โทร. 02-3142825 โรงเรี ยนอโศกวิทย์ อ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง โทร. 02-3310777-8 โรงเรี ยนอโศกวิทย์ อ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง โทร. 02-3310777-8 โรงเรี ยนอิสลามประสาทศีลวิทยา แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง โทร. 02-7178647 โรงเรี ยนอิสลามศรี วนา แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง โทร. 02-3196059 โรงเรี ยนอิสลามอนุสรณ์ ศกึ ษา แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง โทร. 02-3194756 โรงเรี ยนจินดามณี แขวงบางค้อ เขตจอมทอง

โทร. 02-4767231 โรงเรี ยนธนบุรีศกึ ษา แขวงบางค้อ เขตจอมทอง โทร. 02-4681534 โรงเรี ยนบุญเสริมวิทยาธนบุรี แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง โทร. 02-4152563 โรงเรี ยนแม่ พระประจักษ์ แขวงบางค้อ เขตจอมทอง โทร. 02-4681691 โรงเรี ยนเลิศพัฒนาศึกษา แขวงจอมทอง เขตจอมทอง โทร. 02-4681224 โรงเรี ยนศิริสุขวิทยา แขวงจอมทอง เขตจอมทอง โทร. 02-8931264 โรงเรี ยนสมบุญวิทย์ แขวงบางมด เขตจอมทอง โทร. 02-4271979 โรงเรี ยนสิงหวัฒนาวิทยา แขวงบางค้อ เขตจอมทอง โทร. 02-8753771 โรงเรี ยนสิรอักษร ธนบุรี แขวงจอมทอง เขตจอมทอง โทร. 02-4684016 โรงเรี ยนสุวรรณวิทย์ แขวงจอมทอง เขตจอมทอง โทร. 02-4768828-9 โรงเรี ยนอนุบาลจินดามณี แขวงบางค้อ เขตจอมทอง โทร. 02-4766383 โรงเรี ยนอนุบาลบ้ านยิม้ แขวงจอมทอง เขตจอมทอง โทร. 02-4601948 โรงเรี ยนอนุบาลประเสริฐศิลป์ แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง โทร. 02-4153911 โรงเรี ยนอนุบาลพรพิมพ์ แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง โทร. 02-4156073 โรงเรี ยนอนุบาลพรอ�ำนวย แขวงบางมด เขตจอมทอง โทร. 02-4274936 โรงเรี ยนอนุบาลรั ศมีสุข แขวงบางมด เขตจอมทอง โทร. 02-4281345 โรงเรี ยนอนุบาลสิริอักษร แขวงบางค้อ เขตจอมทอง โทร. 02-4683812 โรงเรี ยนอนุบาลเสริมสุธี แขวงบางค้อ เขตจอมทอง โทร. 02-4600978 โรงเรี ยนเจริญวิทย์ ศกึ ษา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง โทร. 02-5661748 โรงเรี ยนใจรั กอนุบาลดอนเมือง แขวงสีกัน เขตดอนเมือง โทร. 02-5662253 โรงเรี ยนบริบรู ณ์ศลิ ป์ศึกษา ขวงสีกัน เขตดอนเมือง โทร. 02-5653440 โรงเรี ยนผ่ องเพ็ญวิทยาดอนเมือง แขวงสีกัน เขตดอนเมือง โทร. 02-5661477 โรงเรี ยนพระหฤทัยดอนเมือง แขวงสีกัน เขตดอนเมือง โทร. 02-9282565-9 โรงเรี ยนอนุบาลเกษร แขวงสีกัน เขตดอนเมือง โทร. 02-5661134

โรงเรี ยนอนุบาลจุไรลักษณ์ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง โทร. 02-5662253 โรงเรี ยนอนุบาลธรรมาภรณ์ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง โทร. 02-92992499 โรงเรี ยนอนุบาลบริบรู ณ์ ศลิ ป์ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง โทร. 02-5653897 โรงเรี ยนอนุบาลบ้ านพลอนเพลิน แขวงสีกัน เขตดอนเมือง โทร. 02-5336656-7 โรงเรี ยนกรุ งเทพการบัญชีวทิ ยาลัย แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี โทร. 02-2527049 โรงเรี ยนโกวิทธ�ำรง แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี โทร. 02-2453002 โรงเรี ยนเซนต์ ดอมินิก แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี โทร. 02-6527477-80 โรงเรี ยนดอนบอสโก แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี โทร. 02-2513454-5 โรงเรี ยนดุสิตพณิชยการ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี โทร. 02-2468342-3 โรงเรี ยนดุสิตพณิชยการภาคบ่ าย แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี โทร. 02-2468342-3 โรงเรี ยนเทคนิคพณิชยการเจ้ าพระยา แขวงถนนพญาไทย เขตพญาไท โทร. 02-2158158 โรงเรี ยนบ้ านครั ววิทยา แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี โทร. 02-2168539 โรงเรี ยนประเทืองวิทย์ อุรุพงษ์ 1 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี โทร. 02-2158255 โรงเรี ยนปริญญาทิพย์ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี โทร. 02-2450551 โรงเรี ยนปานะพันธุ์พญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี โทร. 02-2459542 โรงเรี ยนวัฒนศิลป์วิทยาลัย แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี โทร. 02-2533711 โรงเรี ยนสตรี ประเทืองวิทย์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี โทร. 02-2159667 โรงเรี ยนสมาคมสตรี ไทย แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี โทร. 02-2450754-55 สยามธุรกิจพณิชยการ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี โทร. 02-2515088 โรงเรี ยนสวนมิสกวัน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี โทร. 02-2460041 โรงเรี ยนสัมมาชีวศิลป์ แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี โทร. 02-2159002 โรงเรี ยนอนุบาลกิตติคุณ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี โทร. 02-2470646 โรงเรี ยนอนุบาลจารุ ณี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี โทร. 02-2158891 โรงเรี ยนอนุบาลตันติเมธ

และเนอสเซอรี่ 55 ซ.เพชรบุรี 11 ถ.เพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2250-1961, 0-2653-6769 โทรสาร 0-2653-6769 โรงเรี ยนอนุบาลทองอินทร์ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี โทร. 02-2452608 โรงเรี ยนอนุบาลปริพรรณ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี โทร. 02-2454591 โรงเรี ยนอนุบาลพันธ์ พศิ วัฒนา แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี โทร. 02-2156600 โรงเรี ยนอนุบาลหมีน้อย แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี โทร. 02-2452014 โรงเรี ยนอ�ำนวยศิลป์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี โทร. 02-2458830 โรงเรี ยนกัลยวิทย์ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว โทร. 02-5705681 โรงเรี ยนเทพเสนานุสรณ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว โทร. 02-5382798 โรงเรี ยนโรงเรี ยนกัลยวิทย์ 11/7 ม.1 แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ โทร. 0-2570-5681 โทรสาร 0-2570-5768 โรงเรี ยนโรงเรี ยนฤทธิไกรศึกษา โทร. 0-2538-2213 โทรสาร 0-2931-6103 โรงเรี ยนเทพเสนาอนุบาล แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว โทร. 02-5389886 โรงเรี ยนบุญฤดี แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว โทร. 02-5382311 โรงเรี ยนปิ ยะพงษ์ วทิ ยา แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว โทร. 02-5706484 โรงเรี ยนฤทธิไกรศึกษา 1 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว โทร. 02-5385513 โรงเรี ยนสมิตสันต์ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว โทร. 02-5707333 โรงเรี ยนสันติสุขวิทยา แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว โทร. 02-5701036 โรงเรี ยนอนุบาลกุลนรี แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว โทร. 02-5106470 โรงเรี ยนอนุบาลเฉลิมขวัญ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว โทร. 02-5381015 โรงเรี ยนอนุบาลโชคชัยลาดพร้ าว แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว โทร. 02-9078098-9 โรงเรี ยนอนุบาลดวงปั ญญา แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว โทร. 02-5383081 โรงเรี ยนอนุบาลทองฤทัย แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว โทร. 02-5383120 โรงเรี ยนอนุบาลบ้ านแสนรั ก แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว โทร. 02-5107958 Business&Education

๑ ใน...การศึกษา 97


ท�ำเนียบสถานศึกษาในสังกัดส�ำนักบริหารงานการศึกษาเอกชน โรงเรี ยนอนุบาลยุพาพรรณ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว โทร. 5382238 โรงเรี ยนอนุบาลเยี่ยมนุช แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว โทร. 02-5382420 โรงเรี ยนอนุบาลรุ่ งโรจน์ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว โทร. 02-5109426 โรงเรี ยนอนุบาลฤทธิไกร แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว โทร. 02-5385513 โรงเรี ยนอนุบาลฤทธินี แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว โทร. 02-5303403 โรงเรี ยนอนุบาลวรวรรณา แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว โทร. 02-5142117 โรงเรี ยนอนุบาลสังสิทธิ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว โทร. 02-9314152 โรงเรี ยนอนุบาลสุขฤทัย แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว โทร. 02-5105550 โรงเรี ยนพระแม่ มารี พระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา โทร. 02-3929572 โรงเรี ยนมิฟตาฮุ้ลอูลูมดิ ดีนีย์ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา โทร. 02-7126221-3 โรงเรี ยนสามอินวิทยา แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา โทร. 02-3923284 โรงเรี ยนแสงหิรัญ แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา โทร. 02-3111525 โรงเรี ยนอนุบาลสร้ างสรรค์ โทร. 0-2448-3612 โทรสาร. 0-2885-8276 E-mail : sangsan4567@hotmail.com โรงเรี ยนอนุบาล ณ ดรุ ณ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา โทร. 02-3917116 โรงเรี ยนอนุบาลจุฑาภรณ์ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา โทร. 02-6621880 โรงเรี ยนทอสี (วิถพ ี ุทธ) โทร. 0-2713-0260-1 โทรสาร. 0-2391-7433 โรงเรี ยนอนุบาลดารารั ตน์ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา โทร. 02-3923780 โรงเรี ยนอนุบาลทักษิณา แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา โทร. 02-3922468 โรงเรี ยนอนุบาลนพพรรณ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา โทร. 02-3913427 โรงเรี ยนอนุบาลมิตรเด็ก แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา โทร. 02-2587501 โรงเรี ยนแอ๊ ดเวนตีสเอกมัย แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา โทร. 02-3927938-9 โรงเรี ยนลิตเติล้ เมเปิ ้ ล สาขาสุขุมวิท : 12 ซ.สุขุมวิท 49/7 โทร. 02-714-7207, 081-398-3115 สาขาสุรวงศ์ : 146 ซ.สุขสันต์ (ใกล้โรงแรมตะวันนา) ถ.สุรวงศ์ โทร. 02-223-8887, 087-495-5490 Business&Education

98 ๑ ใน...การศึกษา

โรงเรี ยนกสิณธรวิทยา แขวงบางไผ่ เขตบางแค โทร. 02-4217002 โรงเรี ยนเทคนิคพณิชยการธนบุรี แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค โทร. 02-8044247 โรงเรี ยนเทคโนโลยีกรุ งธน แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค โทร. 02-4211077 โรงเรี ยนนฤมิตวิทยาธนบุรี แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค โทร. 02-8030542-3 โรงเรี ยนบุษยรั ตน์ บริหารธุรกิจ แขวงบางแค เขตบางแค โทร. 02-8011182-3 โรงเรี ยนประทุมนุสรณ์ แขวงบางแค เขตบางแค โทร. 02-4131650 โรงเรี ยนพณิชยการภาษานุสรณ์ บางแค แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค โทร. 02-4540545-6 โรงเรี ยนภาษานุสรณ์ บางแค แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค โทร. 02-4550033 โทรสาร. 02-8043886 โรงเรี ยนภูมสิ ุขศึกษา แขวงหลักสอง เขตบางแค โทร. 02-4210310 โรงเรี ยนมณีวัฒนา แขวงหลักสอง เขตบางแค โทร. 02-4211960 โรงเรี ยนสากลศึกษาบางแค แขวงบางแค เขตบางแค โทร. 02-4130986 โรงเรี ยนสุวกูลพิทยา แขวงบางไผ่ เขตบางแค โทร. 02-4211472 โรงเรี ยนอนุบาลเด่ นหล้ า แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค โทร. 02-4210202 โรงเรี ยนอนุบาลเต็มยศ แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค โทร. 02-4216277 โรงเรี ยนอนุบาลทวีรัชต์ แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค โทร. 02-4217002 โรงเรี ยนอนุบาลธีระนิตย์ แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค โทร. 02-4211461 โรงเรี ยนอนุบาลนฤมิตร แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค โทร. 02-805361-2 โรงเรี ยนอนุบาลผ่ องคุณ แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค โทร. 02-4216277 โรงเรี ยนอนุบาลพิมพ์ ชนก แขวงบางแค เขตบางแค โทร. 02-4131936 โรงเรี ยนอนุบาลยุวภัทร แขวงบางไผ่ เขตบางแค โทร. 02-4543634 โรงเรี ยนอนุบาลล�ำเพยพรรณ แขวงบางไผ่ เขตบางแค โทร. 02-4540949 โรงเรี ยนอนุบาลวัฒนี แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค โทร. 02-4217761 โรงเรี ยนอนุบาลเศรษฐราณี แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค โทร. 02-4134389

โรงเรี ยนอนุบาลอนุบณ ั ฑิต แขวงบางไผ่ เขตบางแค โทร. 02-4211747 โรงเรี ยนอภิจติ อนุสรณ์ แขวงบางแค เขตบางแค โทร. 02-4130629 โรงเรี ยนอัสสัมชัญธนบุรี แขวงบางไผ่ เขตบางแค โทร. 02-4210032-3 โรงเรี ยนอ�ำนวยศิลป์ธนบุรี แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค โทร. 02-4131687 โรงเรี ยนกองทัพบกอุปถัมภ์ ไกร อ�ำนวยวิทยา ขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ โทร. 02-5734111 โรงเรี ยนเจริญผลวิทยา แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ โทร. 02-5210799 โรงเรี ยนชาลีสมุทร แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ โทร. 02-5896451 โรงเรี ยนดรุ โณทยานแผนกสามัญ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ โทร. 02-5894934 โรงเรี ยนเทคนิครั ตนโกสินทร์ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ โทร. 02-5213950 โรงเรี ยนไผทอุดมศึกษา แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ โทร. 02-5211457-8 โรงเรี ยนพณิชยการรั ตนโกสินทร์ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ โทร. 02-5213950 โรงเรี ยนเมืองทองนิเวศน์ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ โทร. 02-5733781 โรงเรี ยนสารินันท์ ศกึ ษา แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ โทร. 02-5794507 โรงเรี ยนอนุบาลเข็มทอง แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ โทร. 02-5890969 โรงเรี ยนอนุบาลเคหะบางบัว แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ โทร. 02-5796376 โรงเรี ยนอนุบาลฉัตรเฉลิม แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ โทร. 02-5892810 โรงเรี ยนอนุบาลดวงจิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ โทร. 02-5730528 โรงเรี ยนอนุบาลธนวรรณ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ โทร. 02-5791506 โรงเรี ยนอนุบาลธนสมบูรณ์ สามเสน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ โทร. 02-5898410 โรงเรี ยนอนุบาลธนินทร์ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ โทร. 02-5362376 โรงเรี ยนวรนาถวิทยา แขวงสายไหม เขตสายไหม โทร. 02-5333606 โรงเรี ยนศรี อนุบาล แขวงสายไหม เขตสายไหม โทร. 02-5238491 โรงเรี ยนศิริวัฒน์ วทิ ยา แขวงสายไหม เขตสายไหม โทร. 02-5315827

โรงเรี ยนสยามบริหารธุรกิจ แขวงคลองถนน เขตสายไหม โทร. 02-9726111-8 โรงเรี ยนอนุบาลบ้ านอัมรินทร์ แขวงสายไหม เขตสายไหม โทร. 02-9914614-5 โรงเรี ยนอนุบาลปิ ยะวิทย์ แขวงสายไหม เขตสายไหม โทร. 02-5611942 โรงเรี ยนอนุบาลเพ็ญวิจติ ร แขวงสายไหม เขตสายไหม โทร. 02-5319380 โรงเรี ยนอนุบาลมะลิวรรณวิทยา แขวงสายไหม เขตสายไหม โทร. 02-9904230 โรงเรี ยนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย แขวงคลองถนน เขตสายไหม โทร. 02-5342975-6 โรงเรี ยนอนุบาลสายธารทิพย์ แขวงสายไหม เขตสายไหม โทร. 02-523979 โรงเรี ยนอนุบาลอมรรั ตน์ แขวงคลองถนน เขตสายไหม โทร. 02-5524816 โรงเรี ยนอนุบาลอัฏฐกาล แขวงคลองถนน เขตสายไหม โทร. 02-5521481 โรงเรี ยนฉัตรวิทยา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว โทร. 02-5102446 โรงเรี ยนทรงวิทย์ ศกึ ษา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว โทร. 02-5170965 โรงเรี ยนเทคโนโลยีไทยสุริยะ รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว โทร. 02-9178625-30 โรงเรี ยนอนุบาลทัศนีวรรณ แขวงคันนายาว เขตคันนายาว โทร. 02-5109369 โรงเรี ยนอนุบาลนิรมล แขวงคันนายาว เขตคันนายาว โทร. 02-5109889 โรงเรี ยนอนุบาลราชเดช แขวงคันนายาว เขตคันนายาว โทร. 02-5180432 โรงเรี ยนอนุบาลสวนสยาม แขวงคันนายาว เขตคันนายาว โทร. 02-5172899 โรงเรี ยนอัล-เอาว์ ก๊อฟ แขวงคันนายาว เขตคันนายาว โทร. 02-5105034 โรงเรี ยนซ�ำสุ้นย่ ามาน แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง โทร. 02-9170989 โรงเรี ยนนรรั ตน์ รังสฤษดิ์ แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง โทร. 02-3682133 โรงเรี ยนมะเซาะฮะตุดดีน แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง โทร. 02-5177399 โรงเรี ยนมุสลีมีนพัฒนาบ�ำรุ ง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง โทร. 02-3732491 โรงเรี ยนวิทยานนท์ แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง โทร. 02-5177322 โรงเรี ยนศาสนบ�ำรุ ง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง โทร. 02-5177322


ท�ำเนียบสถานศึกษาในสังกัดส�ำนักบริหารงานการศึกษาเอกชน โรงเรี ยนศิริเพ็ญ แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง โทร. 02-3736188 โรงเรี ยนโสมาภานุสสรณ์ แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง โทร. 02-3732829 โรงเรี ยนอนุบาลพฤกษชาติ แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง โทร. 02-3738494 โรงเรี ยนอนุบาลเฟื่ องฟ้า แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง โทร. 02-3732491 โรงเรี ยนอนุบาลภวภูตานนท์ แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง โทร. 02-3739571 โรงเรี ยนอนุบาลยุคลธร แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง โทร. 02-3682497 โรงเรี ยนอนุบาลวันทา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง โทร. 02-3682055 โรงเรี ยนอนุบาลสัมมากร แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง โทร. 02-3739551 โรงเรี ยนกานดา แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง โทร. 02-5305156 โรงเรี ยนแจ่ มศึกษา แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง โทร. 02-5382445 โรงเรี ยนแจ่ มศึกษาแผนกประถม แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง โทร. 02-5382445 โรงเรี ยนแต่ งตัง้ วิทยา แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง โทร. 02-5140776 โรงเรี ยนถนอมพิศวิทยา แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง โทร. 02-5141819 โรงเรี ยนศิริกุลพิทยา แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง โทร. 02-3180600 โรงเรี ยนศึกษากิจศึกษา แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง โทร. 02-5305156 โรงเรี ยนเศรษฐบุตรอุปถัมภ์ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง โทร. 02-5382506 โรงเรี ยนแสนสนุกไตรทักษะ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง โทร. 02-5304060 โรงเรี ยนอนุบาลจิตต์ นัฐดา แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง โทร. 02-5143102 โรงเรี ยนอนุบาลธนวิทย์ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง โทร. 02-5708544 โรงเรี ยนอนุบาลบ้ านครู แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง โทร. 02-5420859 โรงเรี ยนอนุบาลรั ชนีบลู แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง โทร. 02-9336829 โรงเรี ยนอิสลามสันติชน แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง โทร. 0-2539-4693 โรงเรี ยนอุดมเกษมบริหารธุรกิจ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง โทร. 02-5392574 โรงเรี ยนอุดมศึกษา

แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง โทร. 02-5382954 โรงเรี ยนขุมทองวิทยา แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา โทร. 02-9154259 โรงเรี ยนซาลีมุนยีนา แขวงทรายกองดินใต้ เขตคลองสามวา โทร. 02-5437369 โรงเรี ยนนีรชาศึกษา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา โรงเรี ยนธุรกิจการโรงแรมชาลีน่า แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง โทร. 02-5397128-9 โรงเรี ยนมีนบุรีโปลีเทคนิค แขวงบางชัน เขตคลองสามวา โทร. 02-9062949-50 โรงเรี ยนสันนิธิอสิ ลาม แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา โทร. 02-9185795 โรงเรี ยนสามัคคีธรรมอิสลาม แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา โทร. 02-9154259 โรงเรี ยนสามัคคีธรรมอิสลาม แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา โทร. 02-9154259 โรงเรี ยนอนุบาลวรรณฤดี แขวงบางชัน เขตคลองสามวา โทร. 02-9185795 โรงเรี ยนอนุบาลสมศกุลนา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา โทร. 02-5174599 โรงเรี ยนอิสลามศรั ทธาธรรม แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา โทร. 02-5174599 โรงเรี ยนอิสลามศาสนวิทยา ขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา โทร. 02-9154259 โรงเรี ยนเฉลิมสาสน์ ศกึ ษาบางนา แขวงบางนา เขตบางนา โทร. 02-3984548 โรงเรี ยนนิดาบริหารธุรกิจ แขวงบางนา เขตบางนา โทร. 02-7468897 โรงเรี ยนบริหารธุรกิจนานาชาติ แขวงบางนา เขตบางนา โทร. 02-7449146-54 โรงเรี ยนประภามนตรี แขวงบางนา เขตบางนา โทร. 02-3961975 โรงเรี ยนเปรมสันต์ แขวงบางนา เขตบางนา โทร. 02-3984614 โรงเรี ยนรุ่ งเรื องวิทยา แขวงบางนา เขตบางนา โทร. 02-3930223 โรงเรี ยนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา โทร. 02-3933510 โรงเรี ยนสุทธิบงกช แขวงบางนา เขตบางนา โทร. 02-3985443 โรงเรี ยนอนุบาลเจริญพงศ์ แขวงบางนา เขตบางนา โทร. 02-3960114-5 โรงเรี ยนอนุบาลนวลทอ แขวงบางนา เขตบางนา โทร. 02-3938695 โรงเรี ยนอนุบาลพรรณทิพย์ แขวงบางนา เขตบางนา โทร. 02-3937225

โรงเรี ยนอนุบาลพัสวี แขวงบางนา เขตบางนา โทร. 02-3931937 โรงเรี ยนอนุบาลศรี ศกึ ษา แขวงบางนา เขตบางนา โทร. 02-3938666 โรงเรี ยนอนุบาลอุดมสุข แขวงบางนา เขตบางนา โทร. 02-3984459 โรงเรี ยนอรรถวิทย์ 1 แขวงบางนา เขตบางนา โทร. 02-3930498 โรงเรี ยนอรรถวิทย์ พณิชยการ แขวงบางนา เขตบางนา โทร. 02-7448450-6 โรงเรี ยนมเหสักข์ พทิ ยา 42 หมู่ 12 ซ.อุดมสุข 34 ถ.สุขุมวิท 103 แขวงบางนา เขตบางนา โทร. 0-2398-4548 โทรสาร. 0-2749-5704 โรงเรี ยนอนุบาลจารุ เวช แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา โทร. 02-4480518 โรงเรี ยนศิริกุลศาสน์ วทิ ยา แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ โทร. 02-8716737 โรงเรี ยนสารสาสน์ ประชาอุทศิ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ โทร. 02-8159240-1 โรงเรี ยนอนุบาลดรุ ณาลัย แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ โทร. 02-4262200 โรงเรี ยนอนุบาลบัณฑิตวิทย์ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ โทร. 02-4641146 โรงเรี ยนอนุบาลบ้ านโดม แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ โทร. 02-8739146 โรงเรี ยนอัลบิดายะห์ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ โทร. 02-4262200 โรงเรี ยนดวงวิภา แขวงบางบอน เขตบางบอน โทร. 02-4160957-60 โรงเรี ยนอนุบาลเอกชัย โทร. 02-4510212 โทรสาร. 02-4510212 โรงเรี ยนมาเรี ยลัย โทร.0-2172-9736-40 โทรสาร. 0-2172-9736 ต่อ 224 E-mail : marialai_school@yahoo.co.th โรงเรี ยนกงลีจ้ งซัน แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี โทร. 0-2466-7448 โรงเรี ยนปั ญญาวิทยา แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง โทร. 0-2416-2052 โรงเรี ยนปั ญญาศักดิ์ บางบอน ต�ำบลบางบอน อ�ำเภอบางบอน โทร. 0-2429-5007-8 โรงเรี ยนบางกอกทวิวทิ ย์ แขวงห้วยขวาง โทร. 0-2690-3471 โรงเรี ยนโสมาภาพัฒนา แขวงบางขัน เขตคลองสามวา โทร. 0-2540-4900 โรงเรี ยนเด็กสากล แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ โทร. 0-2375-1432 โรงเรี ยนโชคชัย แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว โทร. 02-5788282

โรงเรี ยนกสิณธรอนุสรณ์ แขวงบางไผ่ เขตบางแค โทร. 02-4212121 l

จังหวัดสมุทรปราการ

โรงเรี ยนนันทวรรณทวิภาษ โทร. 0-2753-6436 แฟกซ์. 0-2710-2156 โรงเรี ยนจตุพรวิทยา ต.ส�ำโรงเหนือ อ.เมือง โทร. 02-3941143 โรงเรี ยนฉัตรสุดา ต.ปากน�้ำ อ.เมือง โทร. 02-3950203 โรงเรี ยนเฉลิมไฉไลวิทยา ต.ปากน�้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ โทร. 02-3872649 โรงเรี ยนเฉลิมวิทยา ต.ปากน�้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ โทร. 02-3871870 โรงเรี ยนชวลิตวิทยา ต.ปากน�้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ โทร. 02-3951046 โรงเรี ยนช�ำนิเทคโนโลยี ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ โทร. 02-7015290 โรงเรี ยนซิกข์ วทิ ยาลัย ต.ส�ำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ โทร. 02-3931559 โรงเรี ยนเซนต์ โยเซฟทิพวัล ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ โทร. 02-3942128 โรงเรี ยนเซนต์ โยเซฟบางนา ต.ส�ำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ โทร. 02-3932410 โรงเรี ยนนพคุณวิทยา ต.ปากน�้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ โทร. 02-3950775 โรงเรี ยนบุรารั กษ์ ต.บางเมืองใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ โทร. 02-7538722-3 โรงเรี ยนปราณีเนาวบุตร ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองสมุทรปราการ โทร. 02-3952456 โรงเรี ยนป้วยฮัว้ เลขที่ 2 ถ.สายลวด ต.ปากน�้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ โทร. 02-3871973, 02-3872408 โรงเรี ยนมนตเสรี ต.ส�ำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ โทร. 02-3931091 โรงเรี ยนราฟาแอล ต.ปากน�้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ โทร. 02-701674-5 โรงเรี ยนศรี วทิ ยา ต.ปากน�้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ โทร. 02-3950409 โรงเรี ยนศรี วทิ ยาปากน�ำ้ ต.ปากน�้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ โทร. 02-3950408 โรงเรี ยนศิริศกึ ษา ต.ปากน�้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ โทร. 02-3950137 โรงเรี ยนสิริวุฒวิ ทิ ยา ต.ทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ โทร. 02-3945055 โรงเรี ยนสุมานัน ต.ปากน�้ำ อ.เมือง โทร. 02-3880136 โรงเรี ยนเสงี่ยมพิทยานุกุล ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง โทร. 02-3950879 โรงเรี ยนอนุบาลกิตมิ า Business&Education

๑ ใน...การศึกษา 99


ท�ำเนียบสถานศึกษาในสังกัดส�ำนักบริหารงานการศึกษาเอกชน ต.ส�ำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ โทร. 02-3938499 โรงเรี ยนสุขเจริญผล โทร. 0-2334-2517-23 www.scp.ac.th โรงเรี ยนอนุบาลเคหะบ้ านใหม่ ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองสมุทรปราการ โทร. 02-3880848 โรงเรี ยนอนุบาลจตุรมุก ต.ส�ำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ โทร. 02-3942204 โรงเรี ยนอนุบาลจันทนา ต.ส�ำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ โทร. 02-3940368 โรงเรี ยนอนุบาลจิตอาทร ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ โทร. 02-7561989 โรงเรี ยนอนุบาลเทพารั กษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ โทร. 02-7582662-3 โรงเรี ยนอนุบาลนนนที โทร. 02-3943146 โทรสาร. 02-7591340 โรงเรี ยนอนุบาลเนาวรั ตน์ ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ โทร. 02-3946976 โรงเรี ยนอนุบาลพัฒนาสุข ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ โทร. 02-4824728 โรงเรี ยนอนุบาลมิตรอุดม ต.ส�ำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ โทร. 02-7484853-4 โรงเรี ยนอนุบาลยั่งยืน ต.บางเมืองใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ โทร. 02-3832008 โรงเรี ยนอนุบาลรั กษ์ ดรุ ณ ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ โทร. 02-7582236 โรงเรี ยนอนุบาลลูกรั ก ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองสมุทรปราการ โทร. 02-7091200 โรงเรี ยนอนุบาลสวนปากน�ำ้ ต.ปากน�้ำ อ.เมือง โทร. 02-3951091 โรงเรี ยนอนุบาลสวนแพรกษา ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ โทร. 02-70153010 โรงเรี ยนอนุบาลสุวชิ า ต.ปากน�้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ โทร. 02-3941032 โรงเรี ยนอนุบาลอนงค์ เวท ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ โทร. 02-7036044 โรงเรี ยนอนุบาลอู่ทพ ิ ย์ ต.บางเมืองใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ โทร. 02-3843551 โรงเรี ยนอนุสาสน์ วทิ ยา ต.ปากน�้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ โทร. 02-3950238 โรงเรี ยนอนุสาสน์ วทิ ยาสมุทรปราการ ต.ปากน�้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ โทร. 02-7028751 โรงเรี ยนสามัคคีวทิ ยา ต�ำบลบางบ่อ อ�ำเภอบางบ่อ โทร. 02-7083009-10 โรงเรี ยนอนุบาลพูลโภคผล ต�ำบลคลองด่าน อ�ำเภอบางบ่อ โทร. 02-3301271 โรงเรี ยนเกริกวิทยาลัย ต�ำบลบางโฉลง อ�ำเภอบางพลี Business&Education

100 ๑ ใน...การศึกษา

โทร. 02-3125116 เทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ ต�ำบลบางพลีใหญ่ อ�ำเภอบางพลี โทร. 02-3855266 โรงเรี ยนเทคโนโลยีเปรมฤทัย ต�ำบลบางแก้ว อ�ำเภอบางพลี โทร. 02-7451091-4 โรงเรี ยนบางพลีพฒ ั นศึกษาลัย โทร. 02-7405290-1 โทรสาร. 02-7405290 โรงเรี ยนไพรี ขยาด ต�ำบลบางแก้ว อ�ำเภอบางพลี โทร. 02-3833401 โรงเรี ยนอนุบาลศรี ดรุ ณ ต�ำบลบางพลีใหญ่ อ�ำเภอบางพลี โทร. 02-3123102 โรงเรี ยนอนุบาลสวนผัก ต�ำบลบางแก้ว อ�ำเภอบางพลี โทร. 02-3169099 โรงเรี ยนอนุบาลอังสนา ต�ำบลบางแก้ว อ�ำเภอบางพลี โทร. 02-7517199 โรงเรี ยนกาญจนวิทยา ต�ำบลบางครุ อ�ำเภอพระประแดง โทร. 02-4638042 โรงเรี ยนอาษาวิทยา อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทร. 0-2462-6204 แฟกซ์. 0-2463-1360 E-mail : asavithaya@hotmail.com www.asavithaya.com โรงเรี ยนซาฟี อี-มาเรี ยมมูลนิธิ ต�ำบลบางพึ่ง อ�ำเภอพระประแดง โทร. 02-4631792 ราชประชาสมาสัยในพระบรม ราชูปถัมภ์ ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง โทร. 02-4625200 โรงเรี ยนศิริวทิ ยา ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง โทร. 02-4632290 โรงเรี ยนสันติดรุ ณ ต�ำบลบางครุ อ�ำเภอพระประแดง โทร. 02-4636948 โรงเรี ยนสามัคคีธรรมอิสลาม ต�ำบลบางพึ่ง อ�ำเภอพระประแดง โทร. 02-4631240 โรงเรี ยนสายอนุสรณ์ ต�ำบลบางครุ อ�ำเภอพระประแดง โทร. 02-4633272 โรงเรี ยนส�ำราญวิทยา ต�ำบลบางกอบัว อ�ำเภอพระประแดง โทร. 02-4610814 โรงเรี ยนอนุบาลเจริญวัย ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง โทร. 02-3944595 โรงเรี ยนอนุบาลเซ็นดาณี ต�ำบลบางพึ่ง อ�ำเภอพระประแดง โทร. 02-4643981 โรงเรี ยนอนุบาลบุษยมาสปู่ เจ้ า ต�ำบลส�ำโรงใต้ อ�ำเภอพระประแดง โทร. 02-7579559 โรงเรี ยนอนุบาลมารดา ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง โทร. 02-3859477 โรงเรี ยนอนุบาลศิริวทิ ย์ ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง โทร. 02-4632290 โรงเรี ยนนพคุณศึกษา ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ โทร. 02-4259386

โรงเรี ยนสารสาสน์ วเิ ทศศึกษา ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ โทร. 02-8157540 โรงเรี ยนอนุบาลเทพกร ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ โทร. 02-4258374 โรงเรี ยนอนุบาลปิ ยะวิทย์ ต�ำบลบางเสาธง กิ่งอ�ำเภอบางเสาธง โทร. 02-7081988 โรงเรี ยนอนุบาลวชิรา ต�ำบลบางเสาธง กิ่งอ�ำเภอบางเสาธง โทร. 02-3151529 โรงเรี ยนอนุบาลสวนดรุ ณ ต�ำบลบางเสาธง กิ่งอ�ำเภอบางเสาธง โทร. 02-3152110

จังหวัดนนทบุรี

โรงเรี ยนกรุ งเทพเทคนิคนนท์ ต�ำบลตลาดขวัญ อ�ำเภอเมือง โทร. 02-5891523 โรงเรี ยนกฤษณะวิทยา ต�ำบลตลาดขวัญ อ�ำเภอเมือง โทร. 02-5251469 โรงเรี ยนการั ญศึกษา ต�ำบลตลาดขวัญ อ�ำเภอเมือง โทร. 02-5250727 โรงเรี ยนเขมพิทยา ต�ำบลสวนใหญ่ อ�ำเภอเมือง โทร. 02-5252162 โรงเรี ยนติวานนท์ ศกึ ษา ต�ำบลตลาดขวัญ อ�ำเภอเมือง โทร. 02-5884061 โรงเรี ยนเทพประทานพร ต�ำบลสวนใหญ่ อ�ำเภอเมือง โทร. 02-5250505 โรงเรี ยนธัมมสิริศกึ ษา ต�ำบลบางกระสอ อ�ำเภอเมือง โทร. 02-5251287 โรงเรี ยนประสาทพร ต�ำบลตลาดขวัญ อ�ำเภอเมือง โทร. 02-5250804 โรงเรี ยนพงษ์ สวัสดิ์พณิชยการ ต�ำบลสวนใหญ่ อ�ำเภอเมือง โทร. 02-5261689 โรงเรี ยนพณิชยการนนทบุรี ต�ำบลตลาดขวัญ อ�ำเภอเมือง โทร. 02-5250804 โรงเรี ยนพลับพลาศิริวทิ ยา ต�ำบลสวนใหญ่ อ�ำเภอเมือง โทร. 02-9665691 โรงเรี ยนพัชรานุบาล ต�ำบลสวนใหญ่ อ�ำเภอเมือง โทร. 02-5250637 โรงเรี ยนพิทกั ษ์ นครานุสรณ์ ต�ำบลตลาดขวัญ อ�ำเภอเมือง โทร. 02-5881388 โรงเรี ยนรี่ ยาดิส๊ สุนัน(ริยาดัสสาร) ต�ำบลสวนใหญ่ อ�ำเภอเมือง โทร. 02-5263715 โรงเรี ยนรุ่ งโรจน์ ศกึ ษา ต�ำบลท่าทราย อ�ำเภอเมือง โทร. 02-5884695 โรงเรี ยนเล็กโกเมศอนุสรณ์ ต�ำบลตลาดขวัญ อ�ำเภอเมือง โทร. 02-5893248 โรงเรี ยนศรี รัตโนภาศ ต�ำบลบางกร่าง อ�ำเภอเมือง โทร. 02-4473433 โรงเรี ยนสตรี พณิชยการ ต�ำบลท่าทราย อ�ำเภอเมือง

โทร. 02-9504001-3 โรงเรี ยนสมานพิชากร ต�ำบลท่าทราย อ�ำเภอเมือง โทร. 02-5882069 โรงเรี ยนสันติวัน ต�ำบลบางกระสอ อ�ำเภอเมือง โทร. 02-5880093 โรงเรี ยนสาธิตคริสเตียนวิทยา ต�ำบลตลาดขวัญ อ�ำเภอเมือง โทร. 02-5251302 โรงเรี ยนอนุบาลคุณหนู นนทบุรี ต�ำบลท่าทราย อ�ำเภอเมือง โทร. 02-9500024 โรงเรี ยนอนุบาลบรรลือทรั พย์ โทร. 02-9514071, 02-9514791 โทรสาร. 02-9514791 โรงเรี ยนอนุบาลผึง้ น้ อย ต�ำบลตลาดขวัญ อ�ำเภอเมือง โทร. 02-5895163 โรงเรี ยนอนุบาลเพื่อนเด็ก ต�ำบลสวนใหญ่ อ�ำเภอเมือง โทร. 02-5272531 โรงเรี ยนอนุบาลเลิศวินิต โทร. 0-2924-3396 โทรสาร 0-2924-3369 E-mail : tanawadee@hotmail.com www.ivn.ac.th โรงเรี ยนอนุบาลมณียา ต�ำบลไทรม้า อ�ำเภอเมือง โทร. 02-5944043 โรงเรี ยนเปรมประชาวัฒนา ต�ำบลบางม่วง อ�ำเภอบางใหญ่ โทร. 02-9214007 โรงเรี ยนพิศาลธรรมพาที ต�ำบลบางเลน อ�ำเภอบางใหญ่ โทร. 02-9216244 โรงเรี ยนวานิชพณิชยการ ต�ำบลบางม่วง อ�ำเภอบางใหญ่ โทร. 02-9247601-5 โรงเรี ยนอนุบาลกุลนันท์ ต�ำบลบางม่วง อ�ำเภอบางใหญ่ โทร. 02-9248046 โรงเรี ยนกสิณธร ต�ำบลบางรักพัฒนา อ�ำเภอบางบัวทอง โทร. 02-9253681-4 โรงเรี ยนจิรดา ต�ำบลโสนลอย อ�ำเภอบางบัวทอง โทร. 02-5711085 เจริญศีลธรรมอิสลาม (มัสยิดมูไฮยิดดีนะ) ต�ำบลละหาร อ�ำเภอบางบัวทอง โทร. 02-9255732 โรงเรี ยนญามีอ้ ุลอิควา ต�ำบลละหาร อ�ำเภอบางบัวทอง โทร. 02-9255928 โรงเรี ยนนูร้ ู ลอิสลาม ต�ำบลละหาร อ�ำเภอบางบัวทอง โทร. 02-9255907 โรงเรี ยนบางบัวทองราษฎร์ บำ� รุ ง ต�ำบลโสนลอย อ�ำเภอบางบัวทอง โทร. 02-5717706 โรงเรี ยนบ้ านรั ตนาธิเบศร์ ต�ำบลบางรักพัฒนา อ�ำเภอบางบัวทอง โทร. 02-9211599 โรงเรี ยนปิ ยะฉัตร ต�ำบลบางบัวทอง อ�ำเภอบางบัวทอง โทร. 02-9226692 โรงเรี ยนพณิชยการบางบัวทอง ต�ำบลบางรักพัฒนา อ�ำเภอบางบัวทอง


ท�ำเนียบสถานศึกษาในสังกัดส�ำนักบริหารงานการศึกษาเอกชน โทร. 02-9206440-1 โรงเรี ยนพระแม่ สกลสงเคราะห์ ต�ำบลโสนลอย อ�ำเภอบางบัวทอง โทร. 02-5717220 โรงเรี ยนพึงร�ำลึก ต�ำบลบางบัวทอง อ�ำเภอบางบัวทอง โทร. 02-5710286 โรงเรี ยนระดิ่งหินอับดุลลานุสรณ์ ต�ำบลพิมลราช อ�ำเภอบางบัวทอง โทร. 02-5717706 โรงเรี ยนศิริมงคลศึกษา ต�ำบลบางรักพัฒนา อ�ำเภอบางบัวทอง โทร. 02-5711438 โรงเรี ยนท่ าอิฐศึกษา ต�ำบลท่าอิฐ อ�ำเภอปากเกร็ด โทร. 02-5845226 โรงเรี ยนธรรมมิสลามท่ าอิฐ ต�ำบลท่าอิฐ อ�ำเภอปากเกร็ด โทร. 02-9625872 โรงเรี ยนพระหฤทัยนนทบุรี ต�ำบลคลองพระอุดม อ�ำเภอปากเกร็ด โทร. 02-9613617-8 โรงเรี ยนพิชญศึกษา ต�ำบลบางพูด อ�ำเภอปากเกร็ด โทร. 02-5833776-81 โรงเรี ยนมูลนิธิปากเกร็ดวิทยา ต�ำบลปากเกร็ด อ�ำเภอปากเกร็ด โทร. 02-5833584 โรงเรี ยนอนุบาลจุตพ ิ ร ต�ำบลคลองเกลือ อ�ำเภอปากเกร็ด โทร. 0-2573-0409, 0-2573-1460 แฟกซ์. 0-2982-9555 www.jutiporn.ac.th โรงเรี ยนอนุบาลเด็กดี ต�ำบลบางพูด อ�ำเภอปากเกร็ด โทร. 02-9642313 โรงเรี ยนอนุบาลระพีพรรณ ต�ำบลบางพูด อ�ำเภอปากเกร็ด โทร. 02-5832033 โรงเรี ยนอนุบาลลูกรั ก ต�ำบลบางตลาด อ�ำเภอปากเกร็ด โทร. 02-5731426 อนุบาลวรรณทิพย์ ชุมชนนนทบุรี ต�ำบลปากเกร็ด อ�ำเภอปากเกร็ด โทร. 02-9642313

จังหวัดปทุมธานี (รหัสโทรศัพท์ 02) l

โรงเรี ยนเทคโนโลยีปทุมธานี ต�ำบลบ้านกลาง อ�ำเภอเมืองฯ โทร. 9796720 โรงเรี ยนเทคโนโลยีแหลมทอง ต�ำบลบางหลวง อ�ำเภอเมืองฯ โทร. 5815548 โรงเรี ยนบ้ านพลอ ต�ำบลหลักหก อ�ำเภอเมืองฯ โทร. 5339722-3 โรงเรี ยนบ้ านใหม่ วัฒนา ต�ำบลบ้านใหม่ อ�ำเภอเมืองฯ โทร. 5012323 โรงเรี ยนประคองศิลป์ ต�ำบลบางปรอก อ�ำเภอเมืองฯ โทร. 5818156 โรงเรี ยนปทุมวิไล ต�ำบลบางปรอก อ�ำเภอเมือง โทร. 5816773 โรงเรี ยนรั งสิตวิทยา ต�ำบลบางพูน อ�ำเภอเมืองฯ

โทร. 9588609 โรงเรี ยนสารินันทน์ ต�ำบลบางพูน อ�ำเภอเมืองฯ โทร. 5670734 โรงเรี ยนอนุบาลชวนชื่น ต�ำบลบางเดื่อ อ�ำเภอเมืองฯ โทร. 9783147 โรงเรี ยนอนุบาลพระแม่ มารี ปทุมธานี ต�ำบลบางเดื่อ อ�ำเภอเมืองฯ โทร. 5933799 โรงเรี ยนอนุบาลเมืองเอก ต�ำบลหลักหก อ�ำเภอเมืองฯ โทร. 5640743 โรงเรี ยนอนุบาลอูนากูล ต�ำบลหลักหก อ�ำเภอเมืองฯ โทร. 5339674 โรงเรี ยนอินทุสุตศึกษา ต�ำบลบางปรอก อ�ำเภอเมืองฯ โทร. 5813007 โรงเรี ยนทวิวชิ ช์ ต�ำบลคลองหนึ่ง อ�ำเภอคลองหลวง โทร. 5168273-4 โรงเรี ยนยิ่งยศอนุสรณ์ ต�ำบลคลองหนึ่ง อ�ำเภอคลองหลวง โทร. 5290935 โรงเรี ยนอนุบาลไทยธานี ต�ำบลคลองหนึ่ง อ�ำเภอคลองหลวง โทร. 5291606 โรงเรี ยนอนุบาลนวนคร ต�ำบลคลองหนึ่ง อ�ำเภอคลองหลวง โทร. 5291207-8 โรงเรี ยนอนุบาลนันทนิษฐ์ ต�ำบลคลองหนึ่ง อ�ำเภอคลองหลวง โทร. 9086396 อนุบาลแห่ งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต�ำบลคลองหนึ่ง อ�ำเภอคลองหลวง โทร. 9046150-1 โรงเรี ยนอนุบาลบุญอนันต์ ต�ำบลประชาธิปัตย์ อ�ำเภอธัญบุรี โทร. 5314695 โรงเรี ยนอนุบาลฟ้าสิรินธร ต�ำบลประชาธิปัตย์ อ�ำเภอธัญบุรี โทร. 9741611 โรงเรี ยนอนุบาลรสสุคนธ์ อากาศ ต�ำบลประชาธิปัตย์ อ�ำเภอธัญบุรี โทร. 9053421-2 โรงเรี ยนอนุบาลรั งสฤษฎ์ ต�ำบลประชาธิปัตย์ อ�ำเภอธัญบุรี โทร. 9581900-1 โรงเรี ยนอนุบาลรั งสิต ต�ำบลประชาธิปัตย์ อ�ำเภอธัญบุรี โทร. 5330016 โรงเรี ยนศิริเสนาอนุสรณ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โทร. 0-2577-0590 แฟกซ์. 0-2577-0590 E-mail : sirisana_@hotmail.com โรงเรี ยนอุดมวิทยา ต�ำบลประชาธิปัตย์ โทร. 5330130 โรงเรี ยนพระวิสุทธิวงศ์ ต�ำบลล�ำไทร อ�ำเภอล�ำลูกกา โทร. 5631014 โรงเรี ยนพัฒนาวิทยา ต�ำบลคูคต อ�ำเภอล�ำลูกกา โทร. 5322890 โรงเรี ยนเฟื่ องฟ้าวิทยา ต�ำบลบึงค�ำพร้อย โทร. 5691214 โรงเรี ยนระเบียบวิทย์ ต�ำบลคูคต อ�ำเภอล�ำลูกกา โทร. 5318030

โรงเรี ยนวงศ์ ไพฑูรย์ วทิ ยา ต�ำบลบึงค�ำพร้อย อ�ำเภอล�ำลูกกา โทร. 5691173 โรงเรี ยนศรี จติ รา ต�ำบลคูคต อ�ำเภอล�ำลูกกา โทร. 9948324 โรงเรี ยนสวนอักษร ต�ำบลคูคต อ�ำเภอล�ำลูกกา โทร. 9901331-2 โรงเรี ยนสีวลี ต�ำบลคูคต อ�ำเภอล�ำลูกกา โทร. 5367734 โรงเรี ยนอนุบาลบ้ านคุณหนู ต�ำบลลาดสวาย อ�ำเภอล�ำลูกกา โทร 994-4349 โรงเรี ยนอนุบาลประทีป ต�ำบลบึงคอไห อ�ำเภอล�ำลูกกา โทร. 5818232 โรงเรี ยนบูรณ์ ศลิ ป์รั งสิต ต�ำบลประชาธิปัตย์ อ�ำเภอธัญบุรี โทร. 0-2553-6060 โรงเรี ยนพิทยนันท์ ศกึ ษา ต�ำบลรังสิต อ�ำเภอธัญบุรี โทร. 0-2577-4240 โรงเรี ยนมูลนิธิการศึกษาประชาเจริญ ต�ำบลล�ำไทร อ�ำเภอล�ำลูกกา โทร. 0-2563-1224 โรงเรี ยนอนุบาลดวงจิตร ต�ำบลคลองสอง อ�ำเภอคลองหลวง โทร. 0-2533-0561

จังหวัด พระนครศรี อยุธยา (รหัสโทรศัพท์ 035) l

โรงเรี ยนจิระศาสตร์ วทิ ยา ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา โทร. 241559 โรงเรี ยนเทคนิคพณิชยการอยุธยา ต�ำบลไผ่ลิง อ�ำเภอพระนครศรีอยุธยา โทร. 335694 โรงเรี ยนเทคโนโลยีอยุธยา ต.ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา โทร. 242247 โรงเรี ยนบริหารธุรกิจอยุธยา ต.ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา โทร. 321202 โทรสาร. 242287 www.aba.ac.th E-mail : aba@aba.ac.th โรงเรี ยนประชาศึกษา ต�ำบลหัวรอ อ�ำเภอพระนครศรีอยุธยา โทร. 251629 โรงเรี ยนยอแซฟอยุธยา ต.ส�ำเภาล่ม อ.พระนครศรีอยุธยา โทร. 242589 โรงเรี ยนรั ศมีอสิ ลาม ต.ลุมพลี อ.พระนครศรีอยุธยา โทร. 2777311 โรงเรี ยนวัดธรรมมิกราชวิทยา ต.ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา โทร. 251506 โรงเรี ยนศิริเสนาวิทยา ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา โทร. 241715 โรงเรี ยนสุนทรวิทยา ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา โทร. 241039 โรงเรี ยนอรุ ณประเสริฐ ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา โทร. 251548

โรงเรี ยนอิสลามศรี อยุธยามูลนิธิ ต.คลองตะเคียน อ.พระนครศรีอยุธยา โทร. 241889 โรงเรี ยนแสนโกศิกนุสรณ์ ต�ำบลจ�ำปา อ�ำเภอท่าเรือ โทร. 341020 โรงเรี ยนไตรราชวิทยา ต�ำบลไม้ตรา อ�ำเภอบางไทร โทร. 371051-2 โรงเรี ยนไตรอรุ ณศึกษา ต�ำบลไม้ตรา อ�ำเภอบางไทร โทร. 371092 โรงเรี ยนอนุบาลศูนย์ ศลิ ปาชีพบางไทร ต�ำบลช้างใหญ่ อ�ำเภอบางไทร โทร. 366016 โรงเรี ยนเสริมมิตรวิทยา ต�ำบลบางประแดง อ�ำเภอบางปะอิน โทร. 361900

จังหวัดอ่ างทอง (รหัสโทรศัพท์ 035) l

โรงเรี ยนสนามชัยสิทธิ์นุสรณ์ ต.ตลาดหลวง อ.เมืองฯ โทร. 612422 โรงเรี ยนนูร้ ุ นอิสลามมูลนิธิ ต�ำบลชะไว อ�ำเภอไชโย โทร. 641121 โรงเรี ยนนูร้ ุ ลเราะฮ์ ฮีม ต�ำบลชะไว อ�ำเภอไชโย โทร. 699114 โรงเรี ยนวรดิตถ์ วทิ ยาประสูทน์ ต�ำบลป่าโมก อ�ำเภอป่าโมก โทร. 661026 วัดสระแก้ ว (รุ่ งโรจน์ ธนกุลอุปถัมภ์ ) ต�ำบลบางเสด็จ อ�ำเภอป่าโมก โทร. 661950-1 โรงเรี ยนอนุบาลวงศ์ สวัสดิ์วทิ ยา ต�ำบลป่าโมก อ�ำเภอป่าโมก โทร. 661034 โรงเรี ยนราษฎร์ นิยมวิทยา ต�ำบลบางจัก อ�ำเภอวิเศษชัยชาญ โทร. 669052 โรงเรี ยนสนิทวิทยา ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ โทร. 631387 โรงเรี ยนอมราวิทยาภูมิ ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ โทร. 622922

จังหวัดลพบุรี (รหัสโทรศัพท์ 036) l

โรงเรี ยนก�ำจรวิทย์ ต�ำบลทะเลชุบศร อ�ำเภอเมือง โทร. 411442 โรงเรี ยนโกษานุสรณ์ ต�ำบลทะเลชุบศร อ�ำเภอเมือง โทร. 412717 โรงเรี ยนจริยศึกษา ต�ำบลเขาสามยอด อ�ำเภอเมือง โทร. 486589 โรงเรี ยนจินดารั ตน์ ต�ำบลท่าศาลา อ�ำเภอเมือง โทร. 412963 โรงเรี ยนทบอ.ค่ ายนารายณ์ ศกึ ษา ต�ำบลทะเลชุบศร อ�ำเภอเมือง โทร. 411249 โรงเรี ยนทบอ.สองเหล่ าสร้ า

๑ ใน...การศึกษา 101 Business&Education


ท�ำเนียบสถานศึกษาในสังกัดส�ำนักบริหารงานการศึกษาเอกชน ต�ำบลเขาพระงาม อ�ำเภอเมือง โทร. 641986 โรงเรี ยนเทคนิคพณิชยการลพบุรี ต�ำบลป่าตาล อ�ำเภอเมืองฯ โทร. 612475 โรงเรี ยนเทคโนโลยีลพบุรี ต�ำบลทะเลชุบศร อ�ำเภอเมือง โทร. 412568 โรงเรี ยนเทคโนโลยีละโว้ ต�ำบลเขาสามยอด อ�ำเภอเมือง โทร. 412278 โรงเรี ยนบรรจงรั ตน์ ต�ำบลทะเลชุบศร อ�ำเภอเมือง โทร. 411678ต่อ122 โรงเรี ยนบริหารธุรกิจละโว้ ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมือง โทร. 421372 โรงเรี ยนอนุบาลบรรจงรั กษ์ ต�ำบลทะเลชุบศร อ�ำเภอเมือง โทร. 411348 โรงเรี ยนอนุบาลเย็นศิระ ต�ำบลโพธิ์เก้าต้น อ�ำเภอเมือง โทร. 412158 เพ็ญพัฒนา ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม โทร. 491211 โรงเรี ยนจารึกล้ อมวิทยา ต�ำบลโคกส�ำโรง อ�ำเภอโคกส�ำโรง โทร. 441339 โรงเรี ยนทศธรรมศึกษา ต�ำบลโคกส�ำโรง อ�ำเภอโคกส�ำโรง โทร. 441866 โรงเรี ยนศรี แก้ วอนุกูล ต�ำบลโคกส�ำโรง อ�ำเภอโคกส�ำโรง โทร. 441364 โรงเรี ยนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ล�ำนารายณ์ ต�ำบลห้วยหิน อ�ำเภอชัยบาดาล โทร. 62008-10 โรงเรี ยนอารี สวัสดิ์ ต�ำบลห้วยหิน อ�ำเภอชัยบาดาล โทร. 461024 โรงเรี ยนดอนทองราษฎร์ วทิ ยา ต�ำบลโพตลาดแก้ว อ�ำเภอท่าวุ้ง โทร. 489109 โรงเรี ยนรุ่ งนิวัตวิ ทิ ยา ต�ำบลเขาสมอคอน อ�ำเภอท่าวุ้ง โทร. 489109 โรงเรี ยนวิไลวิทยา ต�ำบลหนองม่วง อ�ำเภอหนองม่วง โทร. 431377

จังหวัดสิงห์ บุรี (รหัสโทรศัพท์ 036) l

โรงเรี ยนพรหมบุรีรัชดาภิเษก ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี โทร. 0-3659-9500 โรงเรี ยนบริหารธุรกิจสิงห์ บุรี ต�ำบลบางพุทรา อ�ำเภอเมือง โทร. 511907 โรงเรี ยนพณิชยการสิงห์ บุรี ต�ำบลบางพุทรา อ�ำเภอเมือง โทร. 511907 โรงเรี ยนโพธิรัตน์ วรานุสรณ์ ต�ำบลบางพุทรา อ�ำเภอเมือง โทร. 511247 โรงเรี ยนแสงเทียน ต�ำบลบางพุทรา อ�ำเภอเมือง โทร. 520550 Business&Education

102 ๑ ใน...การศึกษา

โรงเรี ยนอินทโมลีประทาน ต�ำบลบางมัญ อ�ำเภอเมือง โทร. 511029 โรงเรี ยนเจริญสอนวิทยา ต�ำบลสิงห์ อ�ำเภอบางระจัน จ.สิงห์บุรี โทร. 0-3659-1452, 0-3685-5211, 08-1638-7471 โรงเรี ยนวิจติ รศึกษา ต�ำบลโพชนไก่ อ�ำเภอบางระจัน โทร. 591424 โรงเรี ยนนาคประดิษฐ์ วทิ ยา ต�ำบลบางน�้ำเชี่ยว อ�ำเภอพรหมบุรี โทร. 599336 โรงเรี ยนพระกุมารเยซูสิงห์ บุรี ต�ำบลหัวป่า อ�ำเภอพรหมบุรี โทร. 599262 โรงเรี ยนใจเพียรวิทยานุสรณ์ ต�ำบลถอนสมอ อ�ำเภอท่าช้าง โทร. 595024 โรงเรี ยนปราสาทวิทยา ต�ำบลอินทร์บุรี อ�ำเภออินทร์บุรี โทร. 595024 โรงเรี ยนอินทร์ บุรี ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110 โทร. 0-3658-1528 แฟกซ์. 0-3658-1528 www.school.obec.go.th/inburi โรงเรี ยนสหราษฎร์ วทิ ยา ต�ำบลอินทร์บุรี อ�ำเภออินทร์บุรี โทร. 595024 โรงเรี ยนสามัคคีวทิ ยา ต�ำบลน�้ำตาล อ�ำเภออินทร์บุรี โทร. 595024 โรงเรี ยนสิงห์ อุดมวิทยา ต�ำบลชีน�้ำร้าย อ�ำเภออินทร์บุรี โทร. 595024 โรงเรี ยนอุดมศิลป์ (โพธิลังการ์ มูลนิธิ) ต�ำบลอินทร์บุรี อ�ำเภออินทร์บุรี โทร. 595024

จังหวัดชัยนาท (รหัสโทรศัพท์ 056) l

โรงเรี ยนชยานุกจิ พิทยาคม อ.สรรพยา จ.ชัยนาท โทร. 0-5643-2018, 08-1727-6788 โทรสาร 0-5643-2018 โรงเรี ยนตันติวัฒน์ ต�ำบลท่าชัย อ�ำเภอเมือง โทร. 415090 โรงเรี ยนพณิชยการชัยนาท ต�ำบลท่าชัย อ�ำเภอเมือง โทร. 411508 โรงเรี ยนอนุบาลศันสนีย์ชัยนาท ต�ำบลท่าชัย อ�ำเภอเมือง โทร. 411324 โรงเรี ยนอักษรประสิทธิ์ ต�ำบลวัดโคก อ�ำเภอมโนรมย์ โทร. 423451 โรงเรี ยนถาวรวิทยา ต�ำบลวัดสิงห์ อ�ำเภอวัดสิงห์ โทร. 461204 โรงเรี ยนอนุบาลกิตติกร ต�ำบลวังไก่เถื่อน อ�ำเภอหันคา โทร. 451155

จังหวัดสระบุรี (รหัสโทรศัพท์ 036) l

โรงเรี ยนทบอ.อดิศรศึกษา ต�ำบลปากเพรียว อ�ำเภอเมือง

โทร. 221444 เทคโนโลยีพณิชยการสระบุรี ต�ำบลปากเพรียว อ�ำเภอเมือง โทร. 211082 เทคโนโลยีพชิ ติ บัญชาการ ต�ำบลปากข้าวสาร อ�ำเภอเมือง โทร. 221688 โรงเรี ยนบริหารธุรกิจสระบุรี ต�ำบลปากเพรียว อ�ำเภอเมือง โทร. 211082 โรงเรี ยนบ�ำรุ งวิทยา ต�ำบลปากเพรียว อ�ำเภอเมือง โทร. 212194 โรงเรี ยนพิฉายรวมมิตตศึกษา ต�ำบลปากเพรียว อ�ำเภอเมือง โทร. 211125 โรงเรี ยนพิชติ วิทยา ต�ำบลปากเพรียว อ�ำเภอเมือง โทร. 211082 โรงเรี ยนราษฎร์ ศกึ ษา 569 ถ.พหลโยธิน ต�ำบลปากเพรียว อ�ำเภอเมือง โทร. 211873 โทรสาร. 211973 E-mail : rassuksa@hotmail.com โรงเรี ยนอนุบาลกิตติกร ต�ำบลปากเพรียว อ�ำเภอเมือง โทร. 211444 โรงเรี ยนอนุบาลปิ ยะพร ต�ำบลปากเพรียว อ�ำเภอเมือง โทร. 212370 โรงเรี ยนอนุบาลยุววิทยา ต�ำบลปากเพรียว อ�ำเภอเมือง โทร. 212093 โรงเรี ยนมัธยมอนุกูลวิทยา ต�ำบลบ้านหมอ อ�ำเภอบ้านหมอ โทร. 201182 โรงเรี ยนเมธาวีร์วทิ ยาคม ต.พระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท โทร. 266063 โรงเรี ยนวัฒนานุกูลวิทยา ต.พระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท โทร. 266058 โรงเรี ยนพีระวิทยา ต�ำบลมิตรภาพ อ�ำเภอมวกเหล็ก โทร. 327315-6 โรงเรี ยนรอดณรงค์ ศกึ ษา ต�ำบลมิตรภาพ อ�ำเภอมวกเหล็ก โทร. 341408 โรงเรี ยนอนุบาลมิช่ ันมวกเหล็ก ต�ำบลมวกเหล็ก อ�ำเภอมวกเหล็ก โทร. 344875 โรงเรี ยนจ�ำรั สวิทยา ต�ำบลค�ำพราน อ�ำเภอวังม่วง โทร. 359030 โรงเรี ยนเทคโนโลยีบริหารสากล สระบุรี ต.เขาดินพัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ โทร. 369453-4

จังหวัดชลบุรี (รหัสโทรศัพท์ 038) l

โรงเรี ยนกล่ อมปฐมวัย ต�ำบลมะขามหย่ง อ�ำเภอเมือง โทร. 282250 โรงเรี ยนกาญจนะวิทยา ต�ำบลมะขามหย่ง อ�ำเภอเมือง โทร. 277190 โรงเรี ยนกุลศิริศาสน์ ต�ำบลมะขามหย่ง อ�ำเภอเมือง

โทร. 285512 โรงเรี ยนเกษมวิทย์ ต�ำบลบ้านสวน อ�ำเภอเมือง โทร. 283086 โรงเรี ยนเจริญสุขวิทยา ต�ำบลหนองรี อ�ำเภอเมือง โทร. 284405 โรงเรี ยนเฉลิมศรี ต�ำบลบางปลาสร้อย อ�ำเภอเมือง โทร. 282267 โรงเรี ยนประภัสสรวิทยา ต�ำบลเสม็ด อ�ำเภอเมือง โทร. 276890-5 โรงเรี ยนปรี ชานุศาสน์ ต�ำบลบางปลาสร้อย อ�ำเภอเมือง โทร. 283060 โรงเรี ยนพงศ์ สิริวทิ ยา ต�ำบลหนองไม้แดง อ�ำเภอเมือง โทร. 283609 โรงเรี ยนพณิชยการตะวันออก ต�ำบลหนองข้างคอก อ�ำเภอเมือง โทร. 798557 โรงเรี ยนเพชรพิทยาคม ต�ำบลบ้านสวน อ�ำเภอเมือง โทร. 285994 โรงเรี ยนสามมุกคริสเตียนวิทยา ต�ำบลแสนสุข อ�ำเภอเมือง โทร. 383188 โรงเรี ยนสุขุมวิทยา ต�ำบลแสนสุข อ�ำเภอเมือง โทร. 392275 โรงเรี ยนสุตา ต�ำบลมะขามหย่ง อ�ำเภอเมือง โทร. 283413 โรงเรี ยนแสนสุขศึกษา ต�ำบลแสนสุข อ�ำเภอเมือง โทร. 391023 โรงเรี ยนอนุบาลบูรณิจฉ์ ต�ำบลบางปลาสร้อย อ�ำเภอเมือง โทร. 274611-2 โรงเรี ยนอนุบาลภักดีพรรณ ต�ำบลห้วยกะปิ อ�ำเภอเมือง โทร. 381390 โรงเรี ยนอนุบาลร่ มไม้ ต�ำบลบ้านสวน อ�ำเภอเมือง โทร. 798730-2 โรงเรี ยนอนุบาลสมัครมิตรวัฒนา ต�ำบลคลองต�ำหรุ อ�ำเภอเมือง โทร. 743513-20 โรงเรี ยนอนุบาลสวนเด็ก ต�ำบลบางปลาสร้อย อ�ำเภอเมือง โทร. 284734 โรงเรี ยนอนุบาลสว่ างวิทย์ ต�ำบลบ้านโขด อ�ำเภอเมือง โทร. 282452 โรงเรี ยนอนุบาลสุนันทา ต�ำบลหนองไม้แดง อ�ำเภอเมือง โทร. 286754 โรงเรี ยนอนุบาลสุรางค์ รักษ์ ต�ำบลมะขามหย่ง อ�ำเภอเมือง โทร. 284291 โรงเรี ยนอนุวทิ ยา ต�ำบลบางปลาสร้อย อ�ำเภอเมือง โทร. 282656 โรงเรี ยนอนุศาสน์ พทิ ยา ต�ำบลบ้านสวน อ�ำเภอเมือง โทร. 282268 โรงเรี ยนเฮงฮ่ าง ต�ำบลบางปลาสร้อย อ�ำเภอเมือง โทร. 791086


ท�ำเนียบสถานศึกษาในสังกัดส�ำนักบริหารงานการศึกษาเอกชน โรงเรี ยนกุญแจคริสเตียนวิทยา ต�ำบลคลองกิ่ว อ�ำเภอบ้านบึง โทร. 201265 โรงเรี ยนจิน้ ฮัว้ ต�ำบลบ้านบึง อ�ำเภอบ้านบึง โทร. 443624 โรงเรี ยนจิรพลวิทยา ต�ำบลคลองกิ่ว อ�ำเภอบ้านบึง โทร. 201041 โรงเรี ยนบุญประทีปวิทยาคาร ต�ำบลบ้านบึง อ�ำเภอบ้านบึง โทร. 443967 โรงเรี ยนพณิชยการชลบุรี ต�ำบลหนองซ�้ำซาก อ�ำเภอบ้านบึง โทร. 379513 โรงเรี ยนวัฒนดรุ ณวิทยา ต�ำบลบ้านบึง อ�ำเภอบ้านบึง โทร. 443042 โรงเรี ยนสมคิดจิตต์ วทิ ยา ต�ำบลหนองไผ่แก้ว อ�ำเภอบ้านบึง โทร. 292374 โรงเรี ยนเฮงฮัว้ ต�ำบลหนองชาก อ�ำเภอบ้านบึง โทร. 201736 โรงเรี ยนทิพยรั งสี ต�ำบลหนองใหญ่ อ�ำเภอหนองใหญ่ โทร. 219137 โรงเรี ยนจุฬเทพ ต�ำบลบางละมุง อ�ำเภอบางละมุง โทร. 221051 โรงเรี ยนตันตรารั กษ์ ต�ำบลบางละมุง อ�ำเภอบางละมุง โทร. 423546 โรงเรี ยนทนาพรวิทยา ต�ำบลบางละมุง อ�ำเภอบางละมุง โทร. 241191 โรงเรี ยนวุฒโิ ชติ ต�ำบลบางละมุง อ�ำเภอบางละมุง โทร. 421032 โรงเรี ยนศรี สุวชิ ต�ำบลบางละมุง อ�ำเภอบางละมุง โทร. 241476 โรงเรี ยนสว่ างบริบรู ณ์ วทิ ยา ต�ำบลหนองปรือ อ�ำเภอบางละมุง โทร. 756606 โรงเรี ยนสาธิตอุดมศึกษา ต�ำบลหนองปรือ อ�ำเภอบางละมุง โทร. 756606 โรงเรี ยนอนุบาลกาญจนา ต�ำบลบางละมุง อ�ำเภอบางละมุง โทร. 370472 โรงเรี ยนอนุบาลทนาพรวิทยา ต�ำบลบางละมุง อ�ำเภอบางละมุง โทร. 241191 โรงเรี ยนอนุบาลบุญพึ่ง ต�ำบลบางละมุง อ�ำเภอบางละมุง โทร. 221232 โรงเรี ยนอนุบาลเพ็ญศิริ ต�ำบลโป่ง อ�ำเภอบางละมุง โทร. 239195 โรงเรี ยนอนุบาลมารี วทิ ย์ ต�ำบลบางละมุง อ�ำเภอบางละมุง โทร. 222477 โรงเรี ยนอักษรเทคโนโลยีพทั ยา ต�ำบลหนองปรือ อ�ำเภอบางละมุง โทร. 300164-5 โรงเรี ยนอักษรเทพประสิทธ์ ต�ำบลหนองปรือ อ�ำเภอบางละมุง โทร. 428615 โรงเรี ยนอักษรพัทยา

ต�ำบลหนองปรือ อ�ำเภอบางละมุง โทร. 422668 โรงเรี ยนอักษรศึกษา ต�ำบลบางละมุง อ�ำเภอบางละมุง โทร. 428938 เทคโนโลยีภาคตะวันออก(อีเทค) ต�ำบลหนองต�ำลึง อ�ำเภอพานทอง โทร. 206081-5 โรงเรี ยนเฉลิมชัยศึกษา ต�ำบลศรีราชา อ�ำเภอศรีราชา โทร. 760844 โรงเรี ยนเซนต์ ปอลคอนแวนต์ ต�ำบลสุรศักดิ์ อ�ำเภอศรีราชา โทร. 311068 โรงเรี ยนดวงมณี ต�ำบลศรีราชา อ�ำเภอศรีราชา โทร. 311583 โรงเรี ยนดาราสมุทร ต�ำบลศรีราชา อ�ำเภอศรีราชา โทร. 311133

จังหวัดระยอง (รหัสโทรศัพท์ 038) l

โรงเรี ยนกวงฮัว้ ต�ำบลท่าประดู่ อ�ำเภอเมือง โทร. 611328 โรงเรี ยนเซนต์ โยเซฟระยอง ต�ำบลเนินพระ อ�ำเภอเมือง โทร. 611356 โรงเรี ยนตรี วทิ ศึกษา ต�ำบลท่าประดู่ อ�ำเภอเมือง โทร. 611576 โรงเรี ยนเทคโนโลยีทพ ี ไี อ ต�ำบลเชิงเนิน อ�ำเภอเมือง โทร. 899130-1 โรงเรี ยนบวรรั ตนศาสตร์ ต�ำบลเพ อ�ำเภอเมือง โทร. 651316 โรงเรี ยนบ้ านอนุบาล ต�ำบลท่าประดู่ อ�ำเภอเมือง โทร. 611922 โรงเรี ยนประถมศาสตร์ ต�ำบลเชิงเนิน อ�ำเภอเมือง โทร. 622080-1 โรงเรี ยนโปลีเทคนิคระยอง ต�ำบลเชิงเนิน อ�ำเภอเมือง โทร. 655501 โรงเรี ยนมณีวรรณวิทยา ต�ำบลมาบตาพุด อ�ำเภอเมือง โทร. 681478 โรงเรี ยนระยองพาณิชยการ ต�ำบลเชิงเนิน อ�ำเภอเมือง โทร. 861568-9 โรงเรี ยนวุฒนิ ันท์ ต�ำบลมาบตาพุด อ�ำเภอเมือง โทร. 681013 โรงเรี ยนศิริพร ต�ำบลเนินพระ อ�ำเภอเมือง โทร. 967370 โรงเรี ยนสมคิดวิทยา ต�ำบลท่าประดู่ อ�ำเภอเมือง โทร. 611251 โรงเรี ยนอนันต์ ศกึ ษา ต�ำบลเพ อ�ำเภอเมือง โทร. 651534 โรงเรี ยนอนุบาลชุมชนพัฒนา ต�ำบลบ้านฉาง อ�ำเภอบ้านฉาง โทร. 603311 โรงเรี ยนอุดมวิทยานุกูล ต�ำบลบ้านฉาง อ�ำเภอบ้านฉาง โทร. 601649

เทคโนโลยีระยองเฉลิมพระเกียรติ ต�ำบลวังหว้า อ�ำเภอแกลง โทร. 887055 โรงเรี ยนรุ่ งนภาพิทยา ต�ำบลทางเกวียน อ�ำเภอแกลง โทร. 672422 โรงเรี ยนสายสัมพันธ์ ต�ำบลปากน�้ำกระแส อ�ำเภอแกลง โทร. 661209

จังหวัดจันทบุรี (รหัสโทรศัพท์ 039) l

โรงเรี ยนอนุบาลจันทบุรี 6 ถ.สฤษดิเดช ต.วัดใหม่ อ.เมือง โทร. 311119 โทรสาร. 322176 www.abcs.ac.th โรงเรี ยนไทยโปลีเทคนิคจันทบุรี ต�ำบลบางกะจะ อ�ำเภอเมือง โทร. 332444-7 โรงเรี ยนบุญสมวิทยา ต�ำบลตลาด อ�ำเภอเมือง โทร. 322431 โรงเรี ยนบุญสมอนุบาล ต�ำบลตลาด อ�ำเภอเมือง โทร. 311344 โรงเรี ยนลาซาลจันทบุรี ต�ำบลจันทนิมิต อ�ำเภอเมือง โทร. 312396 โรงเรี ยนสตรี มารดาพิทกั ษ์ ต�ำบลจันทนิมิต อ�ำเภอเมือง โทร. 311038 โรงเรี ยนอนุบาลกัลยา ต�ำบลวัดใหม่ อ�ำเภอเมือง โทร. 321422 โรงเรี ยนอ�ำนวยศึกษา ต�ำบลขลุง อ�ำเภอขลุง โทร. 441068 โรงเรี ยนจันทบุรีเทคโนโลยี ต�ำบลเขาวัว อ�ำเภอท่าใหม่ โทร. 339119

จังหวัดตราด (รหัสโทรศัพท์ 039) l

โรงเรี ยนกิตติวทิ ยา ต�ำบลวังกระแจะ อ�ำเภอเมือง โทร. 511170 โรงเรี ยนมารดานุสรณ์ ต�ำบลวังกระแจะ อ�ำเภอเมือง โทร. 512880 โรงเรี ยนสุนันทาวิทยา ต�ำบลวังกระแจะ อ�ำเภอเมือง โทร. 511345 โรงเรี ยนนคราศึกษา ต�ำบลคลองใหญ่ อ�ำเภอคลองใหญ่ โทร. 544278 โรงเรี ยนอนุบาลสว่ างไสว ต�ำบลแสนตุ้ง อ�ำเภอเขาสมิง โทร. 599212 โรงเรี ยนสหกิจอิสลาม ต�ำบลน�้ำเชี่ยว อ�ำเภอแหลมงอบ โทร. 532401 โรงเรี ยนอิสลามบ้ านน�ำ้ เชี่ยว ต�ำบลน�้ำเชี่ยว อ�ำเภอแหลมงอบ โทร. 520047 โรงเรี ยนวัดวัง (กิ่มบุญอยู่อุทศิ ) ต�ำบลวังกระแจะ อ�ำเภอเมือง โทร. 523539

ฉะเชิงเทรา (รหัสโทรศัพท์ 038) l

โรงเรี ยนเซนต์ หลุยส์ ต�ำบลหน้าเมือง อ�ำเภอเมือง โทร. 816595 โรงเรี ยนเซนต์ แอนโทนี ต�ำบลหน้าเมือง อ�ำเภอเมือง โทร. 511075 โรงเรี ยนดาราสมุทร ต.คลองนครเนื่องเขต อ.เมือง โทร. 847258 ทางน�ำสู่สวรรค์ (มิฟตาฮัลญันนะฮ์ ) ต�ำบลคลองเปรง อ�ำเภอเมือง โทร. 511150 โรงเรี ยนเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา ต�ำบลหน้าเมือง อ�ำเภอเมือง โทร. 512426 เทคโนโลยีปัญจพิทยาคารฉะเชิงเทรา ต�ำบลหน้าเมือง อ�ำเภอเมือง โทร. 516023 เทคโนโลยียานยนต์ โตโยต้ า ต.คลองนครเนื่องเขต อ.เมือง โทร. 847366-7 โรงเรี ยนเทคโนโลยีศรี วรการ ต�ำบลหน้าเมือง อ�ำเภอเมือง โทร. 511074 โรงเรี ยนเทพประสิทธิ์วทิ ยา ต�ำบลหน้าเมือง อ�ำเภอเมือง โทร. 511381 ปั ญจพิทยาคาร”สนั่นพิชติ กุลอนุสรณ์ ” ต�ำบลหน้าเมือง อ�ำเภอเมือง โทร. 511098 โรงเรี ยนพณิชยการฉะเชิงเทรา ต�ำบลหน้าเมือง อ�ำเภอเมือง โทร. 516023 โรงเรี ยนยามีอ้ ุลอิสลาม ต.คลองหลวงแพ่ง อ.เมือง โทร. 511098 โรงเรี ยนศรี วรการ ต�ำบลหน้าเมือง อ�ำเภอเมือง โทร. 511074 โรงเรี ยนสันติภาพ ต.บางตีนเป็ด อ.เมือง โทร. 822917 โรงเรี ยนสุเมธานุศาสนา ต�ำบลหน้าเมือง อ�ำเภอเมือง โทร. 511150 โรงเรี ยนดาราจรั ส ต�ำบลบางคล้า อ�ำเภอบางคล้า โทร. 541403 โรงเรี ยนรุ่ งโรจน์ วทิ ยา ต�ำบลบางคล้า อ�ำเภอบางคล้า โทร. 541157 โรงเรี ยนสุตะบ�ำรุ งพิทยาคาร ต�ำบลบางคล้า อ�ำเภอบางคล้า โทร. 541270 โรงเรี ยนอนุบาลอาทรวิทยา ต�ำบลสาวชะโงก อ�ำเภอบางคล้า โทร. 521315 โรงเรี ยนบางน�ำ้ เปรี ย้ วกงลิ ต�ำบลโพรงอากาศ อ�ำเภอบางน�้ำเปรี้ยว โทร. 521315 โรงเรี ยนบ�ำรุ งศาสนาอิสลาม ต�ำบลบางน�้ำเปรี้ยว อ�ำเภอบางน�้ำเปรี้ยว โทร. 3312963 โรงเรี ยนบ�ำรุ งศึกษา ต�ำบลบางน�้ำเปรี้ยว อ�ำเภอบางน�้ำเปรี้ยว โทร. 01-9356491 โรงเรี ยนบ�ำรุ งศึกษาวิทยา ต�ำบลดอนเกาะกา อ�ำเภอบางน�้ำเปรี้ยว Business&Education ๑ ใน...การศึกษา 103


ท�ำเนียบสถานศึกษาในสังกัดส�ำนักบริหารงานการศึกษาเอกชน โทร. 516205 โรงเรี ยนมุสลิมวิทยาคาร ต�ำบลโยธะกา อ�ำเภอบางน�้ำเปรี้ยว โทร. 515028 โรงเรี ยนศาสนบ�ำรุ ง ต�ำบลดอนเกาะกา อ�ำเภอบางน�้ำเปรี้ยว โทร. 515028 โรงเรี ยนศาสนศิลปสิทธิ์วทิ ยา ต�ำบลดอนฉิมพลี อ�ำเภอบางน�้ำเปรี้ยว โทร. 081-9356491 โรงเรี ยนศาสนาวิทยา ต�ำบลบางน�้ำเปรี้ยว อ�ำเภอบางน�้ำเปรี้ยว โทร. 081-9356491 โรงเรี ยนสมานวงศ์ อสิ ลาม ต�ำบลดอนเกาะกา อ�ำเภอบางน�้ำเปรี้ยว โทร. 516205 โรงเรี ยนจุฑาทิพย์ ต.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม โทร. 551407 โรงเรี ยนธีราวิทยา ต�ำบลเกาะขนุน อ�ำเภอพนมสารคาม โทร. 551449 โรงเรี ยนพนมอิทธิศกึ ษา ต�ำบลเกาะขนุน อ�ำเภอพนมสารคาม โทร. 551050 โรงเรี ยนอนันต์ วทิ ยา ต.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม โทร. 551321 โรงเรี ยนสมาคมสงเคราะห์ วทิ ยา ต�ำบลหน้าเมือง อ�ำเภอเมือง โทร. 817583

จังหวัดปราจีนบุรี (รหัสโทรศัพท์ 037) l

โรงเรี ยนจงหมิน ต�ำบลหน้าเมือง อ�ำเภอเมือง โทร. 211103 โรงเรี ยนจันทร์ กระจ่ างศึกษา 999 หมู่ 10 ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี โทร. 0-3720-4828 โทรสาร 0-3720-4129 www.ccsueksa.igetweb.com E-mail : ccsueksa@hotmail.com โรงเรี ยนฉัตรลิตราศึกษา ต�ำบลบ้านพระ อ�ำเภอเมือง โทร. 214718 โรงเรี ยนโชติพทิ ยากร ต�ำบลดงพระราม อ�ำเภอเมือง โทร. 211704 โรงเรี ยนทบอ.จักรพงษ์ พทิ ยาลัย ต�ำบลดงพระราม อ�ำเภอเมือง โทร. 213370 โรงเรี ยนเทคโนโลยีการค้ าปราจีนบุรี ต�ำบลหน้าเมือง อ�ำเภอเมือง โทร. 200553 โรงเรี ยนพณิชยการปราจีนบุรี ต�ำบลหน้าเมือง อ�ำเภอเมือง โทร. 211401 โรงเรี ยนมารี วทิ ยาปราจีนบุรี ต�ำบลหน้าเมือง อ�ำเภอเมือง โทร. 211024 โรงเรี ยนสุธีวรราษฎร์ รังสฤษฎ์ 379 ต�ำบลหน้าเมือง อ�ำเภอเมือง โทร. 211430 โทรสาร. 211430 E-mail : suteeschool@thaimail.com โรงเรี ยนอนุบาลเฟื่ องฟ้า ต�ำบลรอบเมือง อ�ำเภอเมือง โทร. 213683 Business&Education

104 ๑ ใน...การศึกษา

โรงเรี ยนกชนันท์ อนุบาล ต�ำบลหนองกี่ อ�ำเภอกบินทร์บุรี โทร. 204078 โรงเรี ยนกบินทร์ จริยาคม ต�ำบลกบินทร์ อ�ำเภอกบินทร์บุรี โทร. 281157 โรงเรี ยนเจียหมิน ต�ำบลกบินทร์ อ�ำเภอกบินทร์บุรี โทร. 281726 โรงเรี ยนเทคนิคพณิชยการกบินทร์ บุรี ต�ำบลกบินทร์ อ�ำเภอกบินทร์บุรี โทร. 205803 โรงเรี ยนเทคโนโลยีนครกบินทร์ ต�ำบลเมืองเก่า อ�ำเภอกบินทร์บุรี โทร. 282273 โรงเรี ยนนฤมิตวิทยา ต�ำบลกบินทร์ อ�ำเภอกบินทร์บุรี โทร. 205665 โรงเรี ยนมารี วทิ ยากบินทร์ บุรี ต�ำบลเมืองเก่า อ�ำเภอกบินทร์บุรี โทร. 281260 โรงเรี ยนรั กษาทรั พย์ พทิ ยากร 58 ต.ท่าหิน ต�ำบลกบินทร์ อ�ำเภอกบินทร์บุรี โทร. 281270 โทรสาร. 282546 โรงเรี ยนรั กษาทรั พย์ พทิ ยากร (นาดี) โทร. 204383-5

นครนายก (รหัสโทรศัพท์ 037) l

โรงเรี ยนเทคโนโลยีพณิชยการ นครนายก โทร. 311691, 089 828 7362 โทรสาร. 313504 โรงเรี ยนเทคโนโลยีวีรพัฒน์ ต�ำบลนครนายก อ�ำเภอเมือง โทร. 321245 โรงเรี ยนนายกวัฒนากรวัดพราหมณี ต�ำบลสาริกา อ�ำเภอเมือง โทร. 386167 โรงเรี ยนนายกวัฒนากรวัดอุดมธานี ต�ำบลนครนายก อ�ำเภอเมือง โทร. 311942 โรงเรี ยนเหลียนหัว ต�ำบลนครนายก อ�ำเภอเมือง โทร. 311578 โรงเรี ยนอนุบาลคุณากร ต�ำบลพรหมณี อ�ำเภอเมือง โทร. 312010-4 โรงเรี ยนอนุบาลจุฬาทิพพ์ ต�ำบลนครนายก อ�ำเภอเมือง โทร. 311905 โรงเรี ยนนายกวัฒนากร วัดเกาะหวาย ต�ำบลเกาะหวาย อ�ำเภอปากพลี โทร. 398615 โรงเรี ยนนายกวัฒนากรบ้ านนา ต�ำบลบ้านนา อ�ำเภอบ้านนา โทร. 381659 โรงเรี ยนมาลาสวรรค์ พทิ ยา ต�ำบลบ้านนา อ�ำเภอบ้านนา โทร. 381021 โรงเรี ยนสิงห์ ประสาทวิทยา ต�ำบลศรีกะอาง อ�ำเภอบ้านนา โทร. 081-8204080 โรงเรี ยนคริสตสงเคราะห์ ต�ำบลองครักษ์ อ�ำเภอองครักษ์ โทร. 391085 โรงเรี ยนนัชรุ ดดีน

ต�ำบลพระอาจารย์ อ�ำเภอองครักษ์ โทร. 391085

จังหวัดสระแก้ ว (รหัสโทรศัพท์ 037) l

โรงเรี ยนชุมชนพัฒนา ต�ำบลสระแก้ว อ�ำเภอเมือง โทร. 241470-1 โรงเรี ยนเทคโนโลยีสระแก้ ว ต�ำบลศาลาล�ำดวน อ�ำเภอเมือง โทร. 241575 โรงเรี ยนอนุบาลจิตละมุน ต�ำบลสระแก้ว อ�ำเภอเมือง โทร. 241911 โรงเรี ยนสิริราชอนุสรณ์ เลขที่ 193 หมู่ 9 ต.บ้านแก้ง อ.เมือง สระแก้ว จ.สระแก้ว 27000 โทร. 0-3724-3469 แฟกซ์. 0-3724-3470 โรงเรี ยนอนุบาลบ้ านจันทร์ 8 ถ.เทศบาล 2 ต.สระแก้ว อ.เมือง สระแก้ว จ.สระแก้ว 27000 โทร. 0-3722-0603 โทรสาร. 0-3722-0132 โรงเรี ยนสุภวิทย์ ต�ำบลวังน�้ำเย็น อ�ำเภอวังน�้ำเย็น โทร. 251291 โรงเรี ยนอนุบาลวัฒนานคร ต�ำบลวัฒนานคร อ�ำเภอวัฒนานคร โทร. 261178 โรงเรี ยนพรพงษ์ กุล ต�ำบลอรัญประเทศ อ�ำเภออรัญประเทศ โทร. 232236 โรงเรี ยนพวงคราม ต�ำบลหันทราย อ�ำเภออรัญประเทศ โทร. 232209

จังหวัดนครราชสีมา (รหัสโทรศัพท์ 044) l

โรงเรี ยนสุรนารี วทิ ยา ๒ โทร. 0-4492-7070 แฟกซ์. 0-4492-7071 โรงเรี ยนเกียรติคุณวิทยา ต�ำบลหมื่นไวย อ�ำเภอเมือง โทร. 241604 โรงเรี ยนโคราชวิทยา ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง โทร. 252036 โรงเรี ยนไชยมนัสศึกษา ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง โทร. 254892 เทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา ต.หนองระเวียง อ�ำเภอเมือง โทร. 465167-9 โรงเรี ยนเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการ นครราชสีมา ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง โทร. 241218 โรงเรี ยนเทคโนโลยีอาชีวศึกษา ต�ำบลบ้านใหม่ อ�ำเภอเมือง โทร. 371174-7 เทคโนโลยีอาชีวศึกษานครราชสีมา ต�ำบลบ้านใหม่ อ�ำเภอเมือง โทร. 371174-7 โรงเรี ยนโพธิ์พรรณวิทยา ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง โทร. 243919 โรงเรี ยนมารี ย์บริหารธุรกิจ ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง โทร. 205316-21

โรงเรี ยนมารี ย์วทิ ยา ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง โทร. 242312 โรงเรี ยนมารี รักษ์ ต�ำบลหัวทะเล อ�ำเภอเมือง โทร. 266584-5 โรงเรี ยนเมรี่ เทคโนโลยี ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง โทร. 241427 โรงเรี ยนรวมมิตรวิทยา ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง โทร. 242458 โรงเรี ยนรั ตโนภาสสุรนารี ต.หนองจะบก อ.เมือง โทร. 215122 โรงเรี ยนสมบูรณ์ วทิ ยานุกูล ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง โทร. 213312 โรงเรี ยนสายทิพย์ อนุบาล ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง โทร. 241268 โรงเรี ยนสายมิตรจอหอ ต�ำบลจอหอ อ�ำเภอเมือง โทร. 203266 โรงเรี ยนสุรนารายณ์ วทิ ยา ต�ำบลจอหอ อ�ำเภอเมือง โทร. 371400 อนุบาลกองบัญชาการช่ วยรบที่ 2 ต.หนองไผ่ล้อม อ.เมือง โทร. 251343-4 โรงเรี ยนอนุบาลค่ ายสุรนารี ต.หนองไผ่ล้อม อ.เมือง โทร. 341229 โรงเรี ยนอนุบาลชัยศิริ ต.หนองระเวียง อ.เมือง โทร. 351200 โรงเรี ยนอนุบาลดวงแขวิทยา ต.หนองระเวียง อ.เมือง โทร. 213612 โรงเรี ยนอนุบาลทองทิพย์ ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง โทร. 281251 โรงเรี ยนอนุบาลบพิตร ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง โทร. 244113 โรงเรี ยนอนุบาลบวรนครราชสีมา ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง โทร. 244818 โรงเรี ยนอนุบาลบ้ านคุณหนู ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง โทร. 243021 โรงเรี ยนอนุบาลพร้ อมวิทย์ ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง โทร. 211502 โรงเรี ยนมัธยมพุทธเกษตร วัดโนนเมือง ต�ำบลโนนเมือง อ�ำเภอขามสะแกแสง โทร. 385163 โรงเรี ยนอนุบาลจรั สพงษ์ ต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง โทร. 383193 โรงเรี ยนบัวใหญ่ เทคโนโลยีพณิชยการ ต�ำบลบัวใหญ่ อ�ำเภอบัวใหญ่ โทร. 462390-2 โรงเรี ยนบัวใหญ่ วทิ ยา ต�ำบลบัวใหญ่ อ�ำเภอบัวใหญ่ โทร. 461614 โรงเรี ยนวานิชวิทยา ต�ำบลบัวใหญ่ อ�ำเภอบัวใหญ่ โทร. 461096


ท�ำเนียบสถานศึกษาในสังกัดส�ำนักบริหารงานการศึกษาเอกชน โรงเรี ยนอมรศิลป์ ต�ำบลบัวใหญ่ อ�ำเภอบัวใหญ่ โทร. 461666 โรงเรี ยนดงเค็งศึกษา ต�ำบลประทาย อ�ำเภอประทาย โทร. 479388 โรงเรี ยนอนุบาลจินดา ต�ำบลประทาย อ�ำเภอประทาย โทร. 479215 โรงเรี ยนมารี ย์ธงชัย ต�ำบลเมืองปัก อ�ำเภอปักธงชัย โทร. 441573 โรงเรี ยนอนุบาลสายมิต ต�ำบลเมืองปัก อ�ำเภอปักธงชัย โทร. 284691 โรงเรี ยนอนุศาสน์ วทิ ยา ต�ำบลเมืองปัก อ�ำเภอปักธงชัย โทร. 441033 โรงเรี ยนแก้ วตา ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอพิมาย โทร. 471059 โรงเรี ยนพิทกั ษ์ ภเู บนทร์ ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอพิมาย โทร. 471925 โรงเรี ยนอนุบาลบ�ำรุ งการ ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอพิมาย โทร. 285309 โรงเรี ยนอนุบาลพิมาย ต�ำบลรังกาใหญ่ อ�ำเภอพิมาย โทร. 200657

จังหวัดบุรีรัมย์ (รหัสโทรศัพท์ 044) l

โรงเรี ยนเบญจเทคโน ต�ำบลอิสาณ อ�ำเภอเมือง โทร. 614417 โรงเรี ยนมารี ย์อนุสรณ์ ต�ำบลชุมเห็ด อ�ำเภอเมือง โทร. 611980 โรงเรี ยนอนุบาลธีรา ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง โทร. 613016 โรงเรี ยนฮั่วเคีย้ ว ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง โทร. 611497 โรงเรี ยนมารี ย์พทิ กั ษ์ ต�ำบลนางรอง อ�ำเภอนางรอง โทร. 631727 โรงเรี ยนนิภาศิริ ต�ำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อ�ำเภอหนองกี่ โทร. 635287 โรงเรี ยนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ ต�ำบลประโคนชัย อ�ำเภอประโคนชัย โทร. 651020 โรงเรี ยนบ�ำรุ งวิทยา ต�ำบลล�ำปลายมาศ อ�ำเภอล�ำปลายมาศ โทร. 660372 โรงเรี ยนอนุบาลบ�ำรุ งวิทยา ต�ำบลล�ำปลายมาศ อ�ำเภอล�ำปลายมาศ โทร. 610379 โรงเรี ยนเอือ้ แววมณี ต�ำบลล�ำปลายมาศ อ�ำเภอล�ำปลายมาศ โทร. 623227 โรงเรี ยนอนุบาลทศพร ต�ำบลนิคม อ�ำเภอสตึก โทร. 681202 โรงเรี ยนอนุบาลสายสัมพันธ์ ต�ำบลนิคม อ�ำเภอสตึก โทร. 627220

โรงเรี ยนมารดาวนารั กษ์ ต�ำบลไทยเจริญ อ�ำเภอปะค�ำ โทร. 654081

จังหวัดสุรินทร์ (รหัสโทรศัพท์ 044) l

เทคนิคพณิชยการสุรินทร์ ศกึ ษา รอบบ่ าย ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง โทร. 520038 โรงเรี ยนเทคโนโลยีสุรินทร์ ศกึ ษา ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง โทร. 520038 โรงเรี ยนเบญจเทคโนสุรินทร์ ต�ำบลนอกเมือง อ�ำเภอเมือง โทร. 512740 โรงเรี ยนพระกุมารสุรินทร์ ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง โทร. 512079 โรงเรี ยนวาณิชย์ นุกูล ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง โทร. 511230 โรงเรี ยนสุรินทรศึกษา ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง โทร. 511916 โรงเรี ยนอนุบาลรั ตนศึกษา ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง โทร. 512740 โรงเรี ยนแงงกวง ต�ำบลระแงง อ�ำเภอศรีขรภูมิ โทร. 561443 โรงเรี ยนโอ้ วกวง ต�ำบลหนองไผ่ล้อม อ�ำเภอส�ำโรงทาบ โทร. 561443

จังหวัดอุบลราชธานี (รหัสโทรศัพท์ 045) l

เทคโนโลยีอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ต�ำบลขามใหญ่ อ�ำเภอเมือง โทร. 312176-7 โปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง โทร. 311737 โรงเรี ยนพระกุมารอุบล ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง โทร. 254645 โรงเรี ยนมหาชนะวิทยา ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง โทร. 255278 โรงเรี ยนมารี ย์นิรมล ต�ำบลขามใหญ่ อ�ำเภอเมือง โทร. 312308 โรงเรี ยนเยาวเรศศึกษา ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง โทร. 261948 โรงเรี ยนศรี ทองวิไลวิทยา ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง โทร. 254313 โรงเรี ยนสมเด็จ ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง โทร. 255923 โรงเรี ยนสัณฑมาศวิทยา ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง โทร. 245866 โรงเรี ยนอนุบาลกิตติคุณ ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง โทร. 243077 โรงเรี ยนอนุบาลจงกลนี ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง

โทร. 241680 โรงเรี ยนอนุบาลเทพปทุมทิพย์ ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง โทร. 312467 โรงเรี ยนอนุบาลเทวีวรรณ ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง โทร. 254750 โรงเรี ยนอนุบาลน�ำ้ ทิพย์ 1 ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง โทร. 254466

จังหวัดชัยภูมิ (รหัสโทรศัพท์ 044) l

โรงเรี ยนชัยภูมโิ พลิเทคนิค ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง โทร. 811331 โรงเรี ยนไพเราะวิทยา(อนุบาล) ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง โทร. 811540 โรงเรี ยนมารี ย์อุปถัมภ์ ชัยภูมิ ต�ำบลรอบเมือง อ�ำเภอเมือง โทร. 811864 โรงเรี ยนสาคริชวิทยา ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง โทร. 811182 โรงเรี ยนอนุบาลบ้ านเด็กดี ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง โทร. 812091 โรงเรี ยนสวนวิทยา ต�ำบลบ้านยาง อ�ำเภอเกษตรสมบูรณ์ โทร. 847311 โรงเรี ยนอนุบาลบ้ านสิทธิวงศ์ ต�ำบลบ้านยาง อ�ำเภอเกษตรสมบูรณ์ โทร. 847030 โรงเรี ยนอนุบาลเรื องชาญ ต�ำบลหนองบัวแดง อ�ำเภอหนองบัวแดง โทร. 871093 โรงเรี ยนศรี เทพบาล ต�ำบลบ้านกอก อ�ำเภอจัตุรัส โทร. 851398 โรงเรี ยนอนุบาลสรรพกิจโกศล ต�ำบลบ้านกอก อ�ำเภอจัตุรัส โทร. 851050 โรงเรี ยนมะนะศึกษา ต�ำบลบ้านชวน อ�ำเภอบ�ำเหน็จณรงค์ โทร. 842118 โรงเรี ยนอนุบาลไพโรจน์ วทิ ยา ต�ำบล/ อ�ำเภอหนองบัวระเหว โทร. 897193 โรงเรี ยนมงคลศึกษา ต�ำบลวะตะแบก อ�ำเภอเทพสถิต โทร. 857074 โรงเรี ยนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจ ศิรรินทร์ ต�ำบลธาตุทอง อ�ำเภอภูเขียว โทร. 861851 โรงเรี ยนอนุบาลบ้ านทับทิม ต�ำบลผักปัง อ�ำเภอภูเขียว โทร. 861439

จังหวัดขอนแก่ น (รหัสโทรศัพท์ 043) l

โรงเรี ยนการกุศลวัดหนองแวง ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง โทร. 236966 โรงเรี ยนขอนแก่ นคริสเตียน ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง โทร. 242900

โรงเรี ยนขอนแก่ นเทคโนโลยี พณิชยการ ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง โทร. 237287 โรงเรี ยนขอนแก่ นบริหารธุรกิจ ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง โทร. 237911 ขอนแก่ นเพาะศิลปเทคโนโลยี ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง โทร. 237859 โรงเรี ยนขอนแก่ นวิเทศศึกษา ต�ำบลบ้านหว้า อ�ำเภอเมือง โทร. 325416 โรงเรี ยนญาณไพศาลวิทยา ต�ำบลบ้านเป็ด อ�ำเภอเมือง โทร. 236852 โรงเรี ยนเทคโนโลยีขอนแก่ น ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง โทร. 236133 เทคโนโลยีธุรกิจอาชีวะขอนแก่ น ต�ำบลบ้านทุ่ม อ�ำเภอเมือง โทร. 382598 เทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง โทร. 222781 โรงเรี ยนธุรกิจอาชีวะ ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง โทร. 237911 โรงเรี ยนพงษ์ ภญ ิ โญเทคโนโลยี ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง โทร. 333369-70

จังหวัดอุดรธานี (รหัสโทรศัพท์ 042) l

โรงเรี ยนกระจ่ างวิทย์ ต�ำบลบ้านเลื่อม อ�ำเภอเมือง โทร. 223955 โรงเรี ยนคุณากรณ์ ต�ำบลหมากแข้ง อ�ำเภอเมือง โทร. 223162 โรงเรี ยนช่ างกลอุดรธานี ต�ำบลหมากแข้ง อ�ำเภอเมือง โทร. 244074 โรงเรี ยนเซนต์ เมรี ต�ำบลหมากแข้ง อ�ำเภอเมือง โทร. 221346 โรงเรี ยนดอนบอสโกวิทยา ต�ำบลหมากแข้ง อ�ำเภอเมือง โทร. 221338 โรงเรี ยนทรงธรรมวิทยา ต�ำบลหมากแข้ง อ�ำเภอเมือง โทร. 341871 โรงเรี ยนเทคนิคพณิชยการสันตพล ต�ำบลหนองบัว อ�ำเภอเมือง โทร. 223105 โรงเรี ยนเทคนิคอ�ำนวยศิลป์อุดรธานี ต�ำบลหนองบัว อ�ำเภอเมือง โทร. 243126 โรงเรี ยนเทคโนโลยีราชธานี ต�ำบลหนองบัว อ�ำเภอเมือง โทร. 323188-90 โรงเรี ยนเทคโนโลยีอุดรธานี ต�ำบลหมากแข้ง อ�ำเภอเมือง โทร. 244074 โรงเรี ยนโปลีเทคนิคอุดรธานี ต�ำบลหมากแข้ง อ�ำเภอเมือง โทร. 242386 โรงเรี ยนมารี ย์พทิ กั ษ์

Business&Education ๑ ใน...การศึกษา 105


ท�ำเนียบสถานศึกษาในสังกัดส�ำนักบริหารงานการศึกษาเอกชน ต�ำบลหมากแข้ง อ�ำเภอเมือง โทร. 243629 โรงเรี ยนวชิรวิทยา ต�ำบลหมากแข้ง อ�ำเภอเมือง โทร. 243004 โรงเรี ยนสตรี อุดมวิทยา ต�ำบลหมากแข้ง อ�ำเภอเมือง โทร. 221468 โรงเรี ยนสหกิจวิทยา ต�ำบลหนองขอนกว้าง อ�ำเภอเมือง โทร. 321760

จังหวัดเลย (รหัสโทรศัพท์ 042) l

โรงเรี ยนเลยพิทยาคม ถ.เลย-ด่านซ้าย อ.เมืองเลย จ.เลย โทร. 0-4281-1290 โทรสาร 0-4286-1566 E-mail : info@loeipit.ac.th www.loeipit.ac.th เทคโนโลยีเลยบริหารธุรกิจ โทร. 812364 โรงเรี ยนมหาไถ่ ศกึ ษาเลย โทร. 811754 โรงเรี ยนอนุบาลพระศรี สงคราม โทร. 830461 โรงเรี ยนอนุบาลแสงจันทร์ โทร. 813483 โรงเรี ยนอนุบาลอรพัฒน์ โทร. 812327 โรงเรี ยนมหาไถ่ ศกึ ษาท่ าบ่ ม โทร. 815064 โรงเรี ยนอนุบาลประจันตะ โทร. 841056 โรงเรี ยนอนุบาลวิทยา โทร. 841678 โรงเรี ยนอนุบาลณัฐพันธุ์3 โทร. 841678

จังหวัดมหาสารคาม (รหัสโทรศัพท์ 043) l

โรงเรี ยนเทคโนโลยีคณาสวัสดิ์ ต�ำบลตลาด อ�ำเภอเมือง โทร. 711417 โรงเรี ยนพระกุมารสารคาม โทร. 721957 โรงเรี ยนอนุบาลกิตยิ า โทร. 721541 โรงเรี ยนอนุบาลอภิสิทธิปัญญา โทร. 721717 โรงเรี ยนมัธยมวัดกลางโกสุม โทร. 761579 โรงเรี ยนอนุบาลพิสมัย โทร. 761275 โรงเรี ยนอนุบาลสายรุ้ ง โทร. 761256 โรงเรี ยนมัธยมชาญวิทยา โทร. 789132 โรงเรี ยนจันทนภาศึกษา โทร. 01-8728932 โรงเรี ยนอนุบาลเกียรติขจร โทร. 781293

จังหวัดร้ อยเอ็ด (รหัสโทรศัพท์ 043) l

โรงเรี ยนช.วิทยา โทร. 511764

Business&Education

106 ๑ ใน...การศึกษา

โรงเรี ยนพณิชยการพลาญชัยร้ อยเอ็ด โทร. 511671 โรงเรี ยนพระกุมารร้ อยเอ็ด โทร. 512805 โรงเรี ยนร้ อยเอ็ดพณิชยการ เทคโนโลยี โทร. 511620 โรงเรี ยนศรี ศลิ ปวิทยาลัย โทร. 514069-70 โรงเรี ยนอนุบาลไพโรจน์ โทร. 512333 โรงเรี ยนอนุบาลเอกกุมารี โทร. 531342 โรงเรี ยนกมลวิทยา โทร. 591312 โรงเรี ยนอนุบาลชีวรั ตน์ โทร. 591312

จังหวัดกาฬสินธุ์ (รหัสโทรศัพท์ 043) l

กาฬสินธุ์เทคโนโลยีบริหารธุรกิจ โทร. 815156 ชาญยุทธเทคนิคพณิชยการกาฬสินธุ์ โทร. 812521 โรงเรี ยนชาญยุทธวิทยา โทร. 812521 โรงเรี ยนพณิชยการกาฬสินธุ์ โทร. 812244 โรงเรี ยนพณิชยการกาฬสินธุ์ ภาคพิเศษ โทร. 812244 โรงเรี ยนวรธรรมพิทยากาฬสินธุ์ โทร. 811945 โรงเรี ยนสตรี ชาญยุทธวิทยา โทร. 812521 โรงเรี ยนอนุบาลทุ่งมน โทร. 815156 โรงเรี ยนอนุบาลรั ตนา โทร. 811842 โรงเรี ยนอนุบาลวราภรณ์ โทร. 879271 เทคโนโลยีพณิชยการหนองกุงศรี โทร. 881283 โรงเรี ยนอนุบาลวรสาร โทร. 869175

จังหวัดเชียงใหม่ (รหัสโทรศัพท์ 053) l

โรงเรี ยนโกวิทธ�ำรงเชียงใหม่ โทร. 221793 โรงเรี ยนจิตต์ ภกั ดี โทร. 247667 โรงเรี ยนจิตราวิทยา โทร. 242075 โรงเรี ยนเชียงใหม่ คริสเตียน โทร. 241503 โรงเรี ยนเชียงใหม่ เทคโนโลยี โทร. 262136 เชียงใหม่ บริหารธุรกิจนานาชาติ โทร. 850777 โรงเรี ยนไชยโรจน์ วทิ ยา โทร. 275803 โรงเรี ยนดาราวิทยาลัย โทร. 244654 โรงเรี ยนเทคโนโลยีลานนา โทร. 282080 เทคโนโลยีและพณิชยการนครพิงค์ โทร. 221614

โรงเรี ยนเทคโนโลยีเอเซีย โทร. 279244-7 โรงเรี ยนเทพบดินทร์ วทิ ยา โทร. 211901 โรงเรี ยนไทยวิจติ รศิลป เชียงใหม่ โทร. 242105 โรงเรี ยนธรรมราชศึกษา โทร. 277273 โรงเรี ยนปรินส์ รอยแยลส์ วทิ ยาลัย โทร. 242038 โรงเรี ยนโปลีเทคนิคลานนา โทร. 213061 โรงเรี ยนพณิชยการเชียงใหม่ โทร. 274715 โรงเรี ยนพณิชยการลานนาเชียงใหม่ โทร. 210057 โรงเรี ยนพระหฤทัยเชียงใหม่ โทร. 276087 โรงเรี ยนพิงครั ตน์ โทร. 302856-7 โรงเรี ยนมงฟอร์ ตวิทยาลัย โทร. 245570-5 โรงเรี ยนมงฟอร์ ตวิทยาลัย แผนกประถม โทร. 276682 โรงเรี ยนเมตตาศึกษา โทร. 814570 โรงเรี ยนไมตรี จติ คริสเตียนเชียงใหม่ โทร. 249961 โรงเรี ยนเรยีนาเชลีวทิ ยาลัย โทร. 282395 โรงเรี ยนวชิรวิทย์ โทร. 818877-8

จังหวัดล�ำปาง (รหัสโทรศัพท์ 054) l

โรงเรี ยนเคนเน็ตแม็คเคนซี โทร. 225905 โรงเรี ยนไตรภพวิทยา โทร. 224176 โรงเรี ยนประชาวิทย์ โทร. 217506 โรงเรี ยนผดุงวิทย์ โทร. 318777 โรงเรี ยนพินิจวิทยา โทร. 217998 โรงเรี ยนอรุ โณทัย โทร. 217698 โรงเรี ยนอัสสัมชัญล�ำปาง โทร. 222337 โรงเรี ยนอนุบาล กฟผ.แม่ เมาะ โทร. 256981-2 โรงเรี ยนเพ็ญจิตตพงษ์ (ประถม) โทร. 281855

จังหวัดน่ าน (รหัสโทรศัพท์ 054) l

โรงเรี ยนนันทบุรีวทิ ยา โทร. 710059 โรงเรี ยนน่ านคริสเตียนศึกษา ต�ำบลในเวียง อ�ำเภอเมือง โทร. 710306 โรงเรี ยนพณิชยการอยู่วทิ ยา ต�ำบลในเวียง อ�ำเภอเมือง โทร. 771394 โรงเรี ยนอนุบาลอยู่วทิ ยา ต�ำบลในเวียง อ�ำเภอเมือง โทร. 771394 โรงเรี ยนพระคุณานุบาลแม่ จริม โทร. 771394 โรงเรี ยนอนุบาลปั วอินเตอร์ คดิ ส์

ต�ำบลปัว อ�ำเภอปัว โทร. 756164 โรงเรี ยนอนุบาลอิมมานูเอล ต�ำบลปัว อ�ำเภอปัว โทร. 756164 โรงเรี ยนอนุบาลนิธากร โทร. 755501 โรงเรี ยนอนุบาลสุวรรณรั ตน์ โทร. 755099 โรงเรี ยนอนุบาลกุลหทัย โทร. 781431 โรงเรี ยนอิมมานูเอลเชียงกลาง โทร. 781431

จังหวัดเชียงราย (รหัสโทรศัพท์ 053) l

โรงเรี ยนคริสเตียนไพศาลศาสตร์ ต�ำบลริมกก อ�ำเภอเมือง โทร. 674103 โรงเรี ยนเชียงรายบริหารธุรกิจ ต�ำบลเวียง อ�ำเภอเมือง โทร. 740273-5 โรงเรี ยนเชียงรายมอนเตสเซอรี่ ต�ำบลรอบเวียง อ�ำเภอเมือง โทร. 758777 โรงเรี ยนเชียงรายวิทยาคม ต�ำบลเวียง อ�ำเภอเมือง โทร. 711320 โรงเรี ยนทบอ.บริบรู ณ์ ธนวัฒน์ ต�ำบลรอบเวียง อ�ำเภอเมือง โทร. 759306 โรงเรี ยนเทคโนโลยีกรุ งธนเชียงราย ต�ำบลป่าอ้อดอนชัย อ�ำเภอเมือง โทร. 601435-6 โรงเรี ยนพณิชยการเชียงราย ต�ำบลเวียง อ�ำเภอเมือง โทร. 711021 โรงเรี ยนมารี ย์รักษ์ เชียงราย ต�ำบลรอบเวียง อ�ำเภอเมือง โทร. 717849 โรงเรี ยนสันติวทิ ยา ต�ำบลรอบเวียง อ�ำเภอเมือง โทร. 713497 โรงเรี ยนอนุบาลบัณฑิตศึกษา ต�ำบลเวียง อ�ำเภอเมือง โทร. 711188 โรงเรี ยนอนุบาลบ้ านเด็กเชียงราย ต�ำบลรอบเวียง อ�ำเภอเมือง โทร. 747096 โรงเรี ยนอนุบาลปรี ยาพร ต�ำบลแม่ข้าวต้ม อ�ำเภอเมือง โทร. 705218 โรงเรี ยนอนุบาลพรรณี ต�ำบลรอบเวียง อ�ำเภอเมือง โทร. 746870 เวียงชัยพณิชยการและเทคโนโลยี ต�ำบลเวียงชัย อ�ำเภอเวียงชัย โทร. 662484 โรงเรี ยนอนุบาลหวานใจ โทร. 662142 โรงเรี ยนอนุบาลคริสเตียนแสงประทีป โทร. 710689

จังหวัดนครสวรรค์ (รหัสโทรศัพท์ 056) l

โรงเรี ยนจ�ำลองวิทย์ โทร. 221321 โรงเรี ยนเซนต์ โยเซฟนครสวรรค์ โทร. 224788 โรงเรี ยนเซ็นต์ แอนแมรี่ ต�ำบลปากน�้ำโพ อ�ำเภอเมือง โทร. 229668 โรงเรี ยนดรุ ณศึกษา โทร. 213985 โรงเรี ยนเทคโนธุรกิจวิริยาลัย นครสวรรค์ โทร. 229968 โรงเรี ยนเทคโนโลยีนครสวรรค์ ต�ำบลปากน�้ำโพ อ�ำเภอเมือง โทร. 214165 โรงเรี ยนเทคโนโลยีภาคเหนือ


ท�ำเนียบสถานศึกษาในสังกัดส�ำนักบริหารงานการศึกษาเอกชน โทร. 310285 โรงเรี ยนบริหารธุรกิจนครสวรรค์ โทร. 223578 โรงเรี ยนประชานุเคราะห์ โทร. 222229 โรงเรี ยนพณิชยการนครสวรรค์ โทร. 223578 โรงเรี ยนพณิชยการวิริยาลัย นครสวรรค์ โทร. 222911 โรงเรี ยนโพฒิสารศึกษา โทร. 221332 โรงเรี ยนมารี ย์วทิ ยา โทร. 223188 l

จังหวัดอุทยั ธานี

โรงเรี ยนพิทกั ษ์ ศษิ ย์ วทิ ยา โทร. 056-511495 โรงเรี ยนอนุบาลอนุศษิ ย์ วทิ ยา 2 โทร. 056-512821 โรงเรี ยนอนุศษิ ย์ วทิ ยา 3 โทร. 056-511299 โรงเรี ยนอนุศษิ ย์ วทิ ยา 4 โทร. 056-512821 โรงเรี ยนอุทยั วิทยาลัย โทร. 056-511251 โรงเรี ยนอนุบาลรจนา โทร. 056-541040 โรงเรี ยนทองประสาทเวทย์ โทร. 056-531101 โรงเรี ยนจตุพรวิทยา 2 โทร. 056-539223 โรงเรี ยนจตุพรวิทยา โทร. 056-537103 โรงเรี ยนจตุพรวิทยา 3 โทร. 056-537103 l

จังหวัดสุโขทัย

โรงเรี ยนกวางตง ต�ำบลธานี อ�ำเภอเมือง โทร. 055-611654 โรงเรี ยนบริหารธุรกิจสุโขทัยธานี ต�ำบลธานี อ�ำเภอเมือง โทร. 055-611121 โรงเรี ยนพณิชยการสุโขทัยธานี ต�ำบลธานี อ�ำเภอเมือง โทร. 055-611121 โรงเรี ยนสายธรรม โทร. 055-611947 โรงเรี ยนอนุบาลสายธรรม โทร. 055-611947 โรงเรี ยนชุมพรพิทยา โทร. 055-671116 โรงเรี ยนอนุบาลสมประสงค์ โทร. 055-671177 โรงเรี ยนพุ่ยฮัว โทร. 055-681548 โรงเรี ยนศรี สำ� โรงวิทยา โทร. 055-628081 โรงเรี ยนกวางวา โทร. 055-623363 l

จังหวัดพิษณุโลก

โรงเรี ยนเฉลิมขวัญสตรี โทร. 0-5525-8003 ต่อ 204 แฟกซ์. 0-5524-1947 ต่อ 201 โรงเรี ยนเซนต์ นิโกลาส โทร. 055-258189

โรงเรี ยนเทคนิคพณิชยการพิษณุโลก โทร. 055-259565 โรงเรี ยนไทยกล้ าวิทยา โทร. 055-258797 โรงเรี ยนธีรธาดาพิษณุโลก โทร. 055-223300 บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีพษิ ณุโลก โทร. 055-259003 โรงเรี ยนผดุงราษฎร์ โทร. 055-258024 โรงเรี ยนโรจนวิทย์ มาลาเบี่ยง โทร. 055-210401 โรงเรี ยนสิ่นหมิน โทร. 055-219954-5 โรงเรี ยนอนุบาลนางพญา โทร. 055-252942 โรงเรี ยนอนุบาลประชาราษฎร์ โทร. 055-258242 โรงเรี ยนอนุบาลโรจนวิทย์ โทร. 055-258628 โรงเรี ยนอนุบาลโรจนวิทย์ ป้อมเพชร โทร. 055-242287 โรงเรี ยนอนุบาลโรจนวิทย์ มาลาเบี่ยง โทร. 055-259054 l

จังหวัดเพชรบูรณ์

โรงเรี ยนโฆษิตวิทยา โทร. 056-748356 โรงเรี ยนเซนต์ โยเซฟศรี เพชรบูรณ์ โทร. 056-721535 โรงเรี ยนประสิทธิ์วทิ ยา โทร. 056-711465 โรงเรี ยนโลมนิลวงศ์ อนุสรณ์ โทร. 056-771042 โรงเรี ยนส�ำราญราษฎร์ วทิ ยา โทร. 056-721236 โรงเรี ยนอนุบาลดินสอสี โทร. 056-720805-6 โรงเรี ยนอนุบาลวัชรชัย โทร. 056-721390 โรงเรี ยนกิตติพทิ ยา โทร. 056-769107 โรงเรี ยนดงขุยวิริยานุสรณ์ โทร. 056-769015 โรงเรี ยนเสรี ศกึ ษา โทร. 056-761173 โรงเรี ยนแก้ วนิมติ รวิทยา โทร. 056-701220 โรงเรี ยนผดุงวิทย์ โทร. 056-701156 โรงเรี ยนพอจิตวิทยา โทร. 056-701530 โรงเรี ยนเมตตาศึกษา โทร. 056-701530 โรงเรี ยนหยกฟ้า โทร. 056-704206 โรงเรี ยนอนุบาลพิทยาหล่ มสัก โทร. 056-701220 โรงเรี ยนบูรณวิทยา โทร. 056-709334 โรงเรี ยนอนุบาลสุภาพพิทยา โทร. 056-709245 l

จังหวัดราชบุรี

โรงเรี ยนดรุ ณาราชบุรี โทร. 032-337154 โรงเรี ยนดรุ ณาราชบุรี แผนกประถม โทร. 032-337154 โรงเรี ยนดรุ ณาราชบุรีโปลีเทคนิค

โทร. 032-327349-50 โรงเรี ยนดรุ ณาราชบุรีพณิชยการ โทร. 032-338793 โรงเรี ยนทบอ.บูรณวิทยา โทร. 032-391073 โรงเรี ยนทบอ.โยธินวิทยา โทร. 032-337455 โรงเรี ยนเทคโนโลยีภาคตะวันตก โทร. 032-338828 โรงเรี ยนนารี วทิ ยา โทร. 032-337126 โรงเรี ยนพิบลู สงครามอุปถัมภ์ ราชบุรี โทร. 032-321447 บ้ านโป่ งบริหารธุรกิจ-เทคโนโลยี โทร. 032-211955 โรงเรี ยนบ้ านโป่ งวิทยาคม โทร. 032-221470 โรงเรี ยนบุญชิตวิทยา โทร. 032-200681 โรงเรี ยนเพ็ญวิวัฒน์ วทิ ยา โทร. 032-200246 โรงเรี ยนวังตาลวิทยา โทร. 032-287116 โรงเรี ยนวัดบ้ านโป่ งสามัคคีคุณูปถัมภ์ โทร. 032-211701 โรงเรี ยนสารสิทธิ์พทิ ยาลัย โทร. 032-301170 โรงเรี ยนอาชีวะดอนบอสโกบ้ านโป่ ง โทร. 032-211933 โรงเรี ยนอุดมวิทยา โทร. 032-211176 โรงเรี ยนอนุบาลรุ่ งอรุ ณวิทยา โทร. 032-281287 โรงเรี ยนเรื องวิทย์ พระหฤทัย โทร. 032-399278 l

จังหวัดกาญจนบุรี

โรงเรี ยนกาญจนจินดา โทร. 034-512805 โรงเรี ยนชัยจิตต์ วทิ ยา โทร. 034-511137 โรงเรี ยนดรุ ณากาญจนบุรี โทร. 034-621188-90 โรงเรี ยนดรุ ณากาญจนบุรี บริหารธุรกิจ โทร. 034-621192-4 โรงเรี ยนถาวรวิทยา โทร. 034-511679 โรงเรี ยนเทคโนโลยีกาญจนบุรี โทร. 034-516916 โรงเรี ยนบวรวิทยาอนุบาล โทร. 034-620168 โรงเรี ยนสิทธิศกึ ษา โทร. 034-512423 โรงเรี ยนหมู่บ้านเด็กมูลนิธิเด็ก โทร. 034-516765 โรงเรี ยนไทยรุ่ งเรื องวิทยา โทร. 034-561803 โรงเรี ยนบริหารธุรกิจกาญจนบุรี โทร. 034-541844 โรงเรี ยนบริหารธุรกิจชัน้ สูงกาญจนบุรี โทร. 034-541844 โรงเรี ยนประชาสงเคราะห์ โทร. 034-566111 โรงเรี ยนราษฎร์ บำ� รุ ง โทร. 034-636685 โรงเรี ยนวินัยนุกูล โทร. 034-566065 โรงเรี ยนศิริวทิ ยานุบาล โทร. 034-561707

โรงเรี ยนอนุชนศึกษา โทร. 034-561803 l

จังหวัดสุพรรณบุรี

โรงเรี ยนนเรศวรวิทยาลัย โทร. 035-511006 โรงเรี ยนยุ้งทองปฐมวัย โทร. 035-511839 โรงเรี ยนวิทยาศึกษา โทร. 035-511337 โรงเรี ยนสหวิทย์ โทร. 035-522152 โรงเรี ยนอนุบาลเขาพระ โทร. 035-578267 โรงเรี ยนอนุบาลปราณี โทร. 0-3559-5790, 08-9918-2216 โรงเรี ยนอนุบาลพรประสาทวิทยา โทร./โทรสาร. 409084 มือถือ. 08-1199-8433 โรงเรี ยนอนุบาลยอดไม้ งาม โทร. 035-576574 โรงเรี ยนอนุบาลอุทศิ วิทยา โทร. 035-515089 โรงเรี ยนปั ญญาประเสริฐ โทร. 035-595288 โรงเรี ยนปั ญญาประเสริฐวิทยา โทร. 035-509522 โรงเรี ยนอนุบาลเตือนจิตร โทร. 035-589172 โรงเรี ยนอุภยั ภาดาวิทยาลัย โทร. 035-531042 โรงเรี ยนประทีปศึกษา โทร. 035-571213 โรงเรี ยนประทีปอาชีวศึกษา โทร. 035-571700 l

จังหวัดนครปฐม

โรงเรี ยนจันทร์ สว่ างกูล โทร. 034-255373 โรงเรี ยนเจริญศิลป์วิทยา โทร. 034-242617 โรงเรี ยนเทคโนโลยีนครปฐม โทร. 034-211867-8 โรงเรี ยนธรรมาภิสมัย โทร. 034-254255 โรงเรี ยนนครปฐมเทคโนโลยี โทร. 034-211867-8 โรงเรี ยนบอสโกพิทกั ษ์ โทร. 034-377683 โรงเรี ยนบ�ำรุ งวิทยา โทร. 034-241477 โรงเรี ยนพัฒนบริหารธุรกิจ โทร. 034-200384-6 โรงเรี ยนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์ การมหาชน) โทร. 0-2849-7000 โทรสาร 0-2849-7102 www.mwit.ac.th E-mail : school@mwit.ac.th โรงเรี ยนอนุบาลสมบูรณ์ วทิ ยา โทร. 034-259121 โรงเรี ยนอนุบาลสุธีธร โทร. 034-243196 โรงเรี ยนอนุบาลเสริมปั ญญา โทร. 034-257288 โรงเรี ยนอ�ำนวยวิทย์ นครปฐม โทร. 034-252410 โรงเรี ยนอนุบาลชโลทร โทร. 034-351412 Business&Education ๑ ใน...การศึกษา 107


ท�ำเนียบสถานศึกษาในสังกัดส�ำนักบริหารงานการศึกษาเอกชน โรงเรี ยนอนุบาลวัยสะอาด โทร. 034-282182 โรงเรี ยนจารุ วรรณวิทยา โทร. 034-228414 โรงเรี ยนเจริญสุข โทร. 034-331642 โรงเรี ยนเดชอนุสรณ์ โทร. 034-389441 โรงเรี ยนเม่ งฮัว้ กงฮัก โทร. 034-389385 โรงเรี ยนสาธิตวิทยา โทร. 034-338444 โรงเรี ยนแสงทองวิทยา โทร. 034-331642 โรงเรี ยนอนุบาลศิริวทิ ย์ โทร. 034-299190 โรงเรี ยนอาชีวศึกษานครชัยศรี โทร. 034-332885 โรงเรี ยนราษฎร์ บำ� รุ งวิทยา โทร. 034-238269 โรงเรี ยนสหบ�ำรุ งวิทยา โทร. 034-381449 โรงเรี ยนเจีย้ นหัว โทร. 034-399262 โรงเรี ยนภัทรนุสรณ์ โทร. 034-223229 โรงเรี ยนภัทรบุตร โทร. 034-4419828 โรงเรี ยนมารี ย์อุปถัมภ์ โทร. 034-4200414 โรงเรี ยนยอแซฟอุปถัมภ์ โทร. 034-311871 โรงเรี ยนสกลวิทยา โทร. 034-311346 โรงเรี ยนสถาบันอินเตอร์ เทคโนโลยี โทร. 034-325780-4 l

จังหวัดสมุทรสาคร

โรงเรี ยนเจริญศิลป์ศึกษา โทร. 034-412053 โรงเรี ยนฐานเทคโนโลยี โทร. 034-8924081-4 โรงเรี ยนมหาชัยคริสเตียนวิทยา โทร. 034-411166 โรงเรี ยนศรี ทศั น์ ดำ� รงวิทย์ โทร. 034-412089 โรงเรี ยนสมฤดีสมุทรสาคร โทร. 034-412669 โรงเรี ยนสาครวิทยา โทร. 034-412644 โรงเรี ยนอนุบาลเกาะสมุทร โทร. 034-423747 โรงเรี ยนอนุบาลน้ อมจิตต์ โทร. 034-411735 โรงเรี ยนอนุบาลศุภมาศ โทร. 034-826199 โรงเรี ยนอนุบาลสมฤดี โทร. 034-422569 โรงเรี ยนอันนาลัย โทร. 034-412199 โรงเรี ยนปั ญจพรพิทยา โทร. 473755, 473754 โรงเรี ยนผดุงราษฎร์ วทิ ยา โทร. 034-471386 โรงเรี ยนอนุบาลบ้ านทอฝั น โทร. 034-8130595 โรงเรี ยนบ้ านแพ้ ววิทยา โทร. 034-481312 โรงเรี ยนอนุบาลต้ นกล้ า โทร. 034-816080 Business&Education

108 ๑ ใน...การศึกษา

l

จังหวัดสมุทรสงคราม

โรงเรี ยนกงหลีเจีย้ นหมิน โทร. 034-711533 โรงเรี ยนดรุ ณานุกูล โทร. 034-712524 โรงเรี ยนประกอบวิทยา โทร. 034-720031 โรงเรี ยนปุโรทกานนท์ บรู ณะ โทร. 034-717600 โรงเรี ยนเอือ้ วิทยา โทร. 034-716012 โรงเรี ยนดรุ ณานุเคราะห์ โรงเรี ยนนารี วัฒนา โทร. 034-761346 โรงเรี ยนถาวรวิทยา โทร. 034-751733 โรงเรี ยนราษฎร์ ยกเอง โทร. 034-725752 โรงเรี ยนวิริยะวิทยามูลนิธิ โทร. 034-751223 โรงเรี ยนอนุกูลวิทยา โทร. 034-751576 l

จังหวัดเพชรบุรี

โรงเรี ยนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์ ) โทร. 0-3242-5383 แฟกซ์. 0-3242-3688 โรงเรี ยนเซนต์ โยเซฟ เพชรบุรี โทร. 032-424505-6 โรงเรี ยนปริยัตริ ั งสรรค์ โทร. 032-425189 โรงเรี ยนพณิชยการเพชรบุรี โทร. 032-425393 โรงเรี ยนพณิชยการเพชรบุรี บริหารธุรกิจ โทร. 032-432243 โรงเรี ยนราษฎร์ วทิ ยา โทร. 032-425385 โรงเรี ยนศึกษาปั ญญา โทร. 032-425193 โรงเรี ยนสุวรรณรั งสฤษฎิ์วทิ ยาลัย โทร. 0-3240-1771-2 โทรสาร 0-3240-1771 โรงเรี ยนอนุบาลเทพศึกษา โทร. 032-427950 โรงเรี ยนอนุบาลบันไดอิฐ โทร. 032-427746 โรงเรี ยนอนุบาลเปรมฤดี โทร. 032-426596 โรงเรี ยนอนุบาลโพธิ์ใหญ่ พฒ ั นา โทร. 032-440298 โรงเรี ยนอนุบาลศศิมา โทร. 032-411516-7 โรงเรี ยนอีกอมาตุดดีน โทร. 032-425371 โรงเรี ยนแก่ นจันทร์ วทิ ยา โทร. 032-471316 โรงเรี ยนอนุบาลวุฒสิ ารศึกษา โทร. 032-471464 โรงเรี ยนดารุ สซอลีฮีน โทร. 032-418265 โรงเรี ยนพัฒนอิสลาม โทร. 032-471316

จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ l

โรงเรี ยนสามร้ อยยอดวิทยาคม

โทร. 0-3268-8488 แฟกซ์. 0-3268-8500 E-mail : samroiwit@yahoo.com www.1.samroiwit.in.th โรงเรี ยนกิตติคุณ โทร. 032-601251 โรงเรี ยนจันทรศึกษา โทร. 032-611390 โรงเรี ยนพระแม่ มารี ประจวบคีรีขันธ์ โทร. 032-601321 โรงเรี ยนศิริวทิ ยา โทร. 032-611134 โรงเรี ยนสหมิตรวิทยาคม โทร. 032-671034 โรงเรี ยนอรุ ณวิทยา โทร. 032-574444 โรงเรี ยนมัธยมนพคุณ โทร. 032-691200 โรงเรี ยนก�ำเนิดวิทยา โทร. 032-621173 โรงเรี ยนชินนุกูลวิทยา โทร. 032-622015 โรงเรี ยนเชวงศักดิ์ศกึ ษา โทร. 032-621627

โทร. 077-272223 โรงเรี ยนสุราษฎร์ เทคโนโลยีช่าง อุตสาหกรรม โทร. 077-212404-5

จังหวัด นครศรี ธรรมราช

l

l

โรงเรี ยนเกตุชาติศกึ ษา โทร. 075-366218 โรงเรี ยนจรรยานุยุตวิทยา โทร. 075-345247 โรงเรี ยนจรั สพิชากร โทร. 075-356081 โรงเรี ยนทิพย์ รัตน์ โทร. 075-342519 โรงเรี ยนเทคนิคธุรกิจบัณฑิต โทร. 075-315148 โรงเรี ยนเทคนิคพณิชยการโสภณ โทร. 075-342885 โรงเรี ยนเทคนิคสถาปั ตย์ นคร โทร. 075-346106 โรงเรี ยนเทคโนโลยีโสภณ โทร. 075-342885 โรงเรี ยนนครเทคนิค โทร. 075-342783 โรงเรี ยนนครพณิชยการ โทร. 075-342111 โรงเรี ยนนครอาชีวศึกษา โทร. 075-341730 l

จังหวัดสุราษฎร์ ธานี

โรงเรี ยนเทพมิตรศึกษา โทร. 077-272061 โรงเรี ยนธิดาแม่ พระ โทร. 077-272572 โรงเรี ยนประถมตวงวิชช์ โทร. 077-286886 โรงเรี ยนมานิตานุเคราะห์ โทร. 077-272334 โรงเรี ยนยุวศึกษา โทร. 077-212968 โรงเรี ยนเรื องดรุ ณีวทิ ยา โทร. 077-272188 โรงเรี ยนวิจติ รา โทร. 077-226128 โรงเรี ยนศรี มลิ ินท์ อนุสรณ์ โทร. 077-222617-8 โรงเรี ยนสัมพันธศึกษา โทร. 077-284060 โรงเรี ยนสุราษฎร์ เทคโนโลยี

l

จังหวัดสงขลา

โรงเรี ยนกลับเพชรศึกษา โทร. 074-324585 โรงเรี ยนจุลสมัย โทร. 074-311736 โรงเรี ยนแจ้ งวิทยา โทร. 074-312729 โรงเรี ยนบริหารธุรกิจสงขลา โทร. 074-312208 โรงเรี ยนพณิชยการสงขลา โทร. 074-311989 โรงเรี ยนวชิรานุกูล โทร. 074-313748 โรงเรี ยนวชิราโปลีเทคนิค โทร. 074-436980 โรงเรี ยนศิริพงศ์ วทิ ยา โทร. 074-312305

จังหวัดนราธิวาส

โรงเรี ยนนราวิทย์ อสิ ลาม โทร. 073-512081 โรงเรี ยนอิสละบียะห์ โทร. 073-591205 โรงเรี ยนดาราวิทยา โทร. 073-671881


สังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

สังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล l

กรุ งเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุ งเทพ   โทรศัพท์: 02 287 9600 มหาวิทยาลัยโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพ (พระนครใต้ )   ที่อยู่: เขตสาทร กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์ บพิตรพิมขุ จักรวรรดิ   โทรศัพท์:02 226 5925 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร   โทรศัพท์:02 665 3777 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุ งเทพ โทร. 02 287 9600 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย โทร. 094 019 8483 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 86 พิษณุโลก แขวง สี่แยกมหานาค คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ถนน พิษณุโลก แขวง สวนจิตรลดา โทร. 02 282 9101 วิทยาลัยเพาะช่ าง มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลรั ตนโกสินทร์ 86 ถ.ตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ โทร. 02 623 8740 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่ าง โทร. 02 623 8790 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร์ โทร. 02 282 9009 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร วิทยาเขตพระนครเหนือ โทรศัพท์: 02 665 3777

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตโชติเวช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ โทร 02 692 2360 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตโชติเวช โทร. 02 281 0545 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(คลอง6) โทร. 02 549 3613 l

จังหวัดนนทบุรี

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตนนทบุรี โทร. (02) - 9691369 - 74 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ วิทยาเขตนนทบุรี (ใต้ ) อ�ำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี rmutsb.ac.th l

จังหวัดปทุมธานี

ศูนย์ กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล โทร. (02) - 5493000 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตปทุมธานี โทร. (02) -5312988 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี ศูนย์ รังสิต โทร. 098 536 6484 วิทยาลัยการแพทย์ แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี โทร. 02 592 1999

จังหวัด พระนครศรี อยุธยา l

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครศรี อยุธยาวาสุกรี โทร. (035) -252392 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครศรี อยุธยาหันตรา โทร. (035) -241037 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล คณะเกษตรศาสตร์ บางพระ โทร. (038) - 341808 - 9 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตบางพระ โทร. (038) -341808-9 l

จังหวัดจันทบุรี

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตจันทบุรี โทร.039-45238789ต่อ102,103 l

จังหวัดสมุทรสาคร

เทคโนโลยีธนบุรีบริหารธุรกิจ สถาบันไอ.คิว การศึกษา โทร. 08-6310-3582, 08-9794-4908, 0-3452-0776 l

จังหวัดนครราชสีมา

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โทร. (044) -242978-9, 271312-3 l

จังหวัดขอนแก่ น

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตขอนแก่ น โทร. (043) -236451, 336371 l

จังหวัดเชียงใหม่

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

วิทยาเขตภาคพายัพ (เจ็ดลิน) โทร. (053) -892780 l

จังหวัดเชียงราย

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเชียงราย โทร. (053) -958263-7 l

จังหวัดพิษณุโลก

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพิษณุโลก โทร. (055) -298438 l

จังหวัดสุพรรณบุรี

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตสุพรรณบุรี โทร. (035) -544300-3 l

จังหวัดนครปฐม

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตศาลายา โทร. (034) -8894585-7

จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ l

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตงวังไกลกังวล โทร. (032) -572284

จังหวัดระยอง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า พระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง (มจพ. ระยอง) kmutnb.ac.th โทร. 038 627 000

Business&Education ๑ ใน...การศึกษา 109


สังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

Business&Education

110 ๑ ใน...การศึกษา


สถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ที่อยู่ : 3/64 ถ.เลียบวัง ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 Tel. 0-3252-0481, 0-3252-0500

ดู AD 4 สี หน้ า 25

วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี ที่อยู่ : 296 หมู่ 2 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 Tel. 0-3461-1792 Fax. 0-3461-1777

วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ที่อยู่ : 302 ถ.สละชีพ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 Tel. 0-3261-1130 Fax. 0-3260-1588

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ที่อยู่ : 426 ถ.เทศบาล 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ Tel. 0-4451-1191 Fax. 0-4451-2697

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ที่อยู่ : 116 หมู่ 1 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.นครนายก 26000 Tel. 0-3763-9655 Fax. 0-3763-9711 www.ivec.go.th

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรี ธรรมราช ที่อยู่ : 1076 ถ.ราชด�ำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 Tel. 0-7535-6156 Fax. 0-7534-2371

ดู AD 4 สี หน้ า 4

ดู AD 4 สี หน้ า 25

วิทยาลัยเทคนิคระยอง ที่อยู่ : 086/13 ถ.ตากสินมหาราช ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง Tel. 0-3861-1160, 0-3861-1192

วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย ที่อยู่ : 99 หมู่ 2 ต.บางตาหงาย อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ Tel. 0-5635-0606 Fax. 0-5635-1638

Business&Education

๑ ใน...การศึกษา 111


สถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

l

วิทยาลัยเทคนิคบ้ านค่ าย อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ที่อยู่ : ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21180 Tel. 0-3801-7944-2

วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ที่อยู่ : 908 ถ.ปราจีนอนุสรณ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 Tel. 0-3721-1068, 0-3721-1085

วิทยาลัยอาชีวศึกษาคิงส์ ตนั พัทยา Tel. 0-3842-2126, 0-3842-9350 Fax. 0-3841-1802

วิทยาลัยอาชีวศึกษากบินทร์ บุรี ที่อยู่ : 49 ถ.ริมน�้ำ อ.กบินทร์บุรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110 Tel. 08-5902-1342, 08-5095-9547, 08-9750-8535

สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 Tel. 0-4521-0691 Fax. 0-4521-0692 www.ivene4.ac.th

วิทยาลัยสารพัดช่ างกาญจนบุรี ที่อยู่ : 179 หมู่ 1 ถ.แสงชูโต ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 74000 Tel. 0-3452-0586 Fax. 0-3452-0554

จังหวัดเชียงใหม่

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ โทร. 0-5321-7708 วิทยาลัยเทคนิคสันก�ำแพง โทร. 0-5392-9079 โทรสาร 0-5392-9118 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ โทร. 0-5322-1493 วิทยาลัยการอาชีพฝาง โทร. 0-5345-2019 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง โทร. 0-5334-1872 วิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยีเชียงใหม่ โทร. 0-5331-1392 โทรสาร 0-5331-1359 www.cmcat.ac.th E-mail : chiangmaiatc_@hotmail.com l

จังหวัดก�ำแพงเพชร

วิทยาลัยเทคนิคก�ำแพงเพชร โทร. 0-5571-1090 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ก�ำแพงเพชร โทร. 0-5571-2264 วิทยาลัยสารพัดช่ างก�ำแพงเพชร โทร. 0-5572-1596 โทรสาร 0-5572-2301 E-mail : kppoly@yahoo.com www.kpp.ac.th วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี โทรศัพท์ 0-5577-9478 l

จังหวัดขอนแก่ น

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่ น โทรศัพท์ 0-4322-1290

Business&Education

112 ๑ ใน...การศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคน�ำ้ พอง โทรศัพท์ 0-4344-1804 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่ น โทรศัพท์ 0-4323-6538 วิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยีขอนแก่ น โทรศัพท์ 0-4328-9193-4 วิทยาลัยสารพัดช่ างขอนแก่ น โทรศัพท์ 0-4326-2085 วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่ น โทรศัพท์ 0-4328-6218 วิทยาลัยการอาชีพชุมแพ โทรศัพท์ 0-4331-1020 l

จังหวัดอุดรธานี

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี โทรศัพท์ 0-4222-1538, 0-4224-8592 โทรสาร 0-4224-6038 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก อุดรธานี โทรศัพท์ 0-4229-5254 วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี โทรศัพท์ 0-4233-1988 วิทยาลัยการอาชีพบ้ านผือ โทรศัพท์ 0-4228-2133 l

จังหวัดมหาสารคาม

วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม โทรศัพท์ 0-4371-1403 วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม โทรศัพท์ 0-4372-1865 โทรสาร 0-4372-1865 วิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยีมหาสารคาม โทรศัพท์ 0-4374-6284 วิทยาลัยสารพัดช่ างมหาสารคาม โทรศัพท์ 0-4377-7396

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ที่อยู่ : 927 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุรสาคร Tel. 0-3441-1248

ดู AD 4 สี หน้ า 24

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมพ ิ สิ ัย โทรศัพท์ 0-4379-0457 l

จังหวัดอุบลราชธานี

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม โทรศัพท์0-4536-2098 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี โทรศัพท์ 0-4524-1492-3 วิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยีอุบลราชธานี โทรศัพท์ 0-4534-4124 วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ โทรศัพท์ 0-4524-9796 l

จังหวัดสุรินทร์

วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ โทรศัพท์ 0-4451-1190 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ โทรศัพท์ 0-4451-1191 วิทยาลัยสารพัดช่ างสุรินทร์ โทรศัพท์ 0-4451-4414 โทรสาร 0-4451-9343 วิทยาลัยการอาชีพสังขะ โทรศัพท์ 0-4457-1639 l

จังหวัดนครราชสีมา

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่ อง เที่ยวนครราชสีมา (วบท.นม.) โทร. 0-4422-0866-7 www.rcbat.ac.th วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา โทร. 0-4424-2002 แฟกซ์. 0-4425-4950 วิทยาลัยเทคนิคปั กธงชัย โทรศัพท์ 0-4444-0003

วิทยาลัยสารพัดช่ างปราจีนบุรี ที่อยู่ : 306/1 ถ.ราษฎรด�ำริ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 Tel. 0-3721-2220

วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่ อคูณ ปริสุทโฺ ธ โทรศัพท์ 0-4420-4985 วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี โทรศัพท์ 0-4433-8029 วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษา นครราชสีมา โทรศัพท์ 0-4495-5111-4 วิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยีนครราชสีมา โทรศัพท์ 0-4432-5495 วิทยาลัยสารพัดช่ างนครราชสีมา โทรศัพท์ 0-4424-5403 วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ โทรศัพท์ 0-4446-1956 l

จังหวัดสงขลา

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ โทรศัพท์ 0-7421-2300 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ โทรศัพท์ 0-7447-7292 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา โทรศัพท์ 0-7431-1202 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา โทรศัพท์ 0-7438-9118 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ โทรศัพท์ 0-7433-3642 วิทยาลัยสารพัดช่ างสงขลา โทรศัพท์ 0-7431-3134 l

จังหวัดสุราษฎร์ ธานี

วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ ธานี โทรศัพท์ 0-7727-2168 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ ธานี แห่ งที่ 2 โทรศัพท์ 0-7728-7149 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ ธานี โทรศัพท์ 0-7728-2001


สถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพไชยา โทรศัพท์ 0-7743-1593

จังหวัด นครศรี ธรรมราช l

วิทยาลัยเทคนิคนครศรี ธรรมราช โทรศัพท์ 0-7535-6062 วิทยาลัยเทคนิคสิชล โทรศัพท์ 0-7536-7890-1 วิทยาลัยเทคโนโลยีและ อุตสาหกรรมการต่ อเรื อ นครศรี ธรรมราช โทรศัพท์ 0-7551-8292 วิทยาลัยสารพัดช่ างนครศรี ธรรมราช โทรศัพท์ 0-7531-3045 วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร โทรศัพท์ 0-7547-8230

จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ l

วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์ 0-3261-1130 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล โทรศัพท์ 0-3252-0500 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน โทรศัพท์ 0-3255-7323 โทรสาร 0-3255-7102 www.bspc.ac.th วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี โทรศัพท์ 0-3262-3056 ต่อ 116

l

จังหวัดเพชรบุรี

วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี โทร. 0-3242-5432, 0-3242-5705 แฟกซ์. 0-3242-5705 ต่อ 105 www.pbtc.ac.th วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี โทรศัพท์ 0-3242-5557 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี เพชรบุรี โทรศัพท์ 0-3259-4070 วิทยาลัยสารพัดช่ างเพชรบุรี โทรศัพท์ 0-3240-1548 วิทยาลัยการอาชีพเขาย้ อย โทรศัพท์ 0-3244-7597 l

จังหวัดราชบุรี

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี โทรศัพท์ 0-3233-7228 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 โทรศัพท์ 0-32297119-21 โทรสาร 0-3229-7122 E-mail : technic2@hotmail.com www.technicratchaburi2.com วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี โทรศัพท์ 0-3235-9793 วิทยาลัยสารพัดช่ างราชบุรี โทรศัพท์ 0-3232-1903 วิทยาลัยการอาชีพบ้ านโป่ ง โทรศัพท์ 0-3220-0377 วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม โทร. 0-3223-1313 โทรสาร 0-3223-2628

E-mail : 203.155.157.124/mail www.technicphotharam.com l

จังหวัดนครสวรรค์

วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ โทรศัพท์ 0-5622-1390 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ โทรศัพท์ 0-5622-1360 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี นครสวรรค์ โทรศัพท์, โทรสาร 0-5635-5420 l

จังหวัดอ่ างทอง

วิทยาลัยเทคนิคอ่ างทอง โทรศัพท์ 0-3561-1656 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ โทรศัพท์ 0-3563-2123 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง โทรศัพท์ 0-3569-1848

จังหวัด พระนครศรี อยุธยา l

วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรี อยุธยา โทรศัพท์ 0-3524-5144 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม การต่ อเรื อพระนครศรี อยุธยา โทรศัพท์ 0-3525-1491, 08-6522-9798 วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรม ยานยนต์ โทรศัพท์ 0-3535-6541-2 วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีศูนย์ ศลิ ปาชีพบางไทร โทรศัพท์ 0-3536-6250 วิทยาลัยสารพัดช่ าง พระนครศรี อยุธยา โทรศัพท์ 0-3521-3334 วิทยาลัยการอาชีพเสนา โทร. 0-3521-7136 โทรสาร 0-3521-7137 www.senavec.ac.th วิทยาลัยการอาชีพมหาราช โทรศัพท์, โทรสาร 0-3539-0664 วิทยาลัยอาชีวศึกษา พระนครศรี อยุธยา โทร. 0-3524-1211 โทรสาร 0-3524-2211 E-mail : avc2551@gmail.com www.avc.ac.th l

จังหวัดลพบุรี

วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี โทรศัพท์ 0-3641-1083 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่ งที่ 2 โทรศัพท์ 0-3642-6608 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี โทรศัพท์ 0-3662-6242 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี โทรศัพท์ 0-3649-1370 วิทยาลัยสารพัดช่ างลพบุรี โทรศัพท์ 0-3642-0950 วิทยาลัยการอาชีพโคกส�ำโรง โทรศัพท์ 0-3642-6672 วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล

๑ ใน...การศึกษา 113 Business&Education


สถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โทรศัพท์ 0-3646-2050 l

จังหวัดสระบุรี

วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี โทรศัพท์ 0-3621-1122 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก โทรศัพท์ 0-3634-4088 วิทยาลัยเทคนิคท่ าหลวง ซีเมนต์ ไทยอนุสรณ์ โทรศัพท์ 0-3628-1295 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี โทรศัพท์ 0-3621-1016 วิทยาลัยสารพัดช่ างสระบุรี โทรศัพท์ 0-3622-0263 วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี โทรศัพท์ 0-3626-6561 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค โทรศัพท์ 0-3638-0042 l

จังหวัดกาญจนบุรี

เทคโนโลยีธนบุรีบริหารธุรกิจ สถาบันไอ.คิว การศึกษา สาขาสมุทรสาคร :144/333 หมู่ 6 ถ.เศรษฐกิจ ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร สาขากาญจนบุรี : 201/45 หมู่ 5 ถ.แสงชูโต ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โทร. 08-6310-3582, 08-9794-4908, 0-3452-0776 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี

Business&Education

114 ๑ ใน...การศึกษา

โทรศัพท์ 0-3451-1176 โทรสาร 0-3451-4283 www.technickan.ac.th วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี โทรศัพท์ 0-3451-1124 วิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยีกาญจนบุรี โทรศัพท์ 0-3451-5050 วิทยาลัยสารพัดช่ างกาญจนบุรี โทรศัพท์ 0-3451-2676 วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี โทรศัพท์ 0-3461-1792 วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน โทรศัพท์ 0-3457-9296 l

จังหวัดสุพรรณบุรี

วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี โทรศัพท์ 0-3552-2101 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี โทรศัพท์ 0-3551-1355 วิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยีสุพรรณบุรี โทรศัพท์ 0-3559-5055-6 วิทยาลัยสารพัดช่ างบรรหาร-แจ่ มใส โทรศัพท์ 0-3551-1880 www.bunharnpoly.ac.th วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง โทรศัพท์ 0-3555-3045 วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง โทรศัพท์, โทรสาร 0-3555-2105

l

จังหวัดสมุทรสงคราม

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม โทรศัพท์ 0-3471-1440 วิทยาลัยสารพัดช่ างสมุทรสงคราม โทรศัพท์ 0-3471-6343 วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา โทรศัพท์ 0-3471-7375 l

จังหวัดนครปฐม

วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม โทรศัพท์ 0-3439-5093-5 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม โทรศัพท์ 0-3425-2790 วิทยาลัยสารพัดช่ างนครปฐม โทรศัพท์ 0-3425-0881 วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ วฟ้า (หลวงพ่ อเปิ่ นอุปถัมภ์ ) โทรศัพท์ 0-3427-7081 วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล โทรศัพท์ 0-3424-6194-5 l

จังหวัดสมุทรสาคร

เทคโนโลยีธนบุรีบริหารธุรกิจ สถาบันไอ.คิว การศึกษา สาขาสมุทรสาคร :144/333 หมู่ 6 ถ.เศรษฐกิจ ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร สาขากาญจนบุรี : 201/45 หมู่ 5 ถ.แสงชูโต ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

โทร. 08-6310-3582, 08-9794-4908, 0-3452-0776 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร โทรศัพท์ 0-3441-1248 วิทยาลัยการอาชีพบ้ านแพ้ ว โทรศัพท์ 0-3485-3817 ต่อ 101 l

จังหวัดสระแก้ ว

วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ ว โทรศัพท์ 0-3726-1535 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี สระแก้ ว โทรศัพท์ 0-3724-3484 วิทยาลัยการอาชีพวังน�ำ้ เย็น โทรศัพท์ 0-3725-2066 l

จังหวัดปราจีนบุรี

วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี โทรศัพท์ 0-3721-1068 วิทยาลัยสารพัดช่ างปราจีนบุรี โทรศัพท์ 0-3721-2220 โทรสาร 0-3721-2220 www.ppcollege.ac.th วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์ บุรี โทรศัพท์ 0-3728-2564 โรงเรี ยนวิทยาลัยเทคนิคพณิชยการ กบินทร์ บุรี โทร. 0-3720-5803 โทรสาร 0-3720-5235 www.technickabin.com


สถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา l

จังหวัดนครนายก

วิทยาลัยการอาชีพนครนายก โทรศัพท์, โทรสาร 0-3731-2601 วิทยาลัยการอาชีพองครั กษ์ โทรศัพท์ 0-3730-8199 l

จังหวัดฉะเชิงเทรา

วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) โทรศัพท์ 0-3857-7299 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 0-3851-1142 วิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 0-3859-9005 วิทยาลัยสารพัดช่ างฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 0-3851-6705 วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม โทรศัพท์ 0-3855-4052 โทรสาร 0-3855-4055 www.pc.ac.th วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง โทรศัพท์ 0-3857-0333 โทรสาร 0-3857-0885 www.bangpakong.org l

จังหวัดชลบุรี

โรงเรี ยนบริหารธุรกิจคิงส์ ตนั พัทยา โทร. 08-1442-9622 โทรสาร 0-3841-1802 www. kbsp.ac.th วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

โทรศัพท์ 0-3844-3207 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ โทรศัพท์ 0-3823-7268 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี โทรศัพท์ 0-3827-7043 วิทยาลัยสารพัดช่ างชลบุรี โทรศัพท์ 0-3838-2662 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม โทรศัพท์ 0-3820-9763 วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง โทรศัพท์ 0-3822-2118 l

จังหวัดระยอง

วิทยาลัยเทคนิคระยอง โทรศัพท์ 0-3861-1160 วิทยาลัยเทคนิคบ้ านค่ าย โทรศัพท์ 0-3889-2039 วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด โทรศัพท์ 0-3868-9318 วิทยาลัยสารพัดช่ างระยอง โทรศัพท์ 0-3868-5383 วิทยาลัยการอาชีพแกลง โทรศัพท์ 0-3867-4991 l

กรุ งเทพมหานคร

วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรีเขตมีนบุรี โทรศัพท์ 0-2517-5134 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร โทรศัพท์ 0-2543-8823 วิทยาลัยพณิชยการบางนา

โทรศัพท์ 0-2393-7292 วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย โทรศัพท์ 0-2314-5401 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ โทรศัพท์ 0-2286-9712-3 วิทยาลัยบริหารธุรกิจ และการท่ องเที่ยวกรุ งเทพ โทรศัพท์ 0-2914-0805 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุ งเทพ โทรศัพท์ 0-2376-0062-3 วิทยาลัยสารพัดช่ างพระนคร โทรศัพท์ 0-2223-1069 วิทยาลัยสารพัดช่ างสี่พระยา ถนนสี่พระยา โทรศัพท์ 0-2236-1312 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทศิ โทรศัพท์ 0-2944-4343 วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษก หนองจอก โทรศัพท์ 0-2988-7739 วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม โทรศัพท์ 0-2415-0503 วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง โทรศัพท์ 0-2565-5277-9 วิทยาลัยเทคนิคดุสิต โทรศัพท์ 0-2241-1317 กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่ างทองหลวง โทรศัพท์ 0-2431-3611 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี โทรศัพท์ 0-2467-0571 โรงเรี ยนวราธิปบริหารธุรกิจ โทร. 0-2588-4085

โทรสาร 0-2954-3730 วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน เขตราษฎร์ บรู ณะ โทรศัพท์ 0-2427-3399 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ โทรศัพท์ 0-2286-9712-3 โทรสาร. 0-2286-9713 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา โทรศัพท์ 0-2222-1786 วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี เขตบางกอกใหญ่ โทรศัพท์ 0-2412-3411 วิทยาลัยสารพัดช่ างธนบุรี เขตคลองสาน โทรศัพท์ 0-2437-5371 วิทยาลัยสารพัดช่ างนครหลวง เขตบางพลัด โทรศัพท์ 0-2424-1944 l

จังหวัดสมุทรปราการ

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ โทรศัพท์ 0-2707-8173-7 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ โทรศัพท์ 0-2707-1216 วิทยาลัยสารพัดช่ างสมุทรปราการ โทรศัพท์ 0-2395-3935 วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ โทรศัพท์ 0-2453-7847 โทรสาร 0-2819-5277

๑ ใน...การศึกษา 115 Business&Education


สถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

l

จังหวัดปทุมธานี

วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี โทรศัพท์ 0-2581-6390 วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี โทรศัพท์ 0-2546-1699 ศูนย์ ฝึกอบรมวิศวกรรมเกษตร โทรศัพท์ 0-2567-0784 l

จังหวัดร้ อยเอ็ด

วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้ อยเอ็ด ถนน สุริยเดชบ�ำรุง อ�ำเภอเมืองร้อยเอ็ด 45000 rvc.ac.th Business&Education

116 ๑ ใน...การศึกษา

โทร. 043 511 430 วิทยาลัยเทคนิคร้ อยเอ็ด เลขที่ 1 ถนนเทวาภิบาล ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โทร. 043-5112 โทรสาร 043-513039 www.retc.ac.th


สถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

๑ ใน...การศึกษา 117 Business&Education


สถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Business&Education

118 ๑ ใน...การศึกษา


ท�ำเนียบสถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่อยู่ : 321 ถนนนารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 Tel. 0-3642-7485 Fax. 0-3642-2610

ดู AD 4 สี หน้ า 12

สถาบันอุดมศึกษา ของรั ฐ l

จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย โทร. 0-2215-0871-3 โทรสาร. 0-2215-3600 http://www.chula.ac.th มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 0-2942-8200-45 โทรสาร. 0-2942-8185 http://www.ku.ac.th มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โทร. 0-2221-6111-20 โทรสาร. 0-2224-8099 ศูนย์รังสิต โทร. 0-2516-0020-39

โทรสาร 0-2516-0976 http://www.tu.ac.th มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ โทร. 0-2664-1000 โทรสาร 0-2258-4007 http://www.swu.ac.th สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โทร. 0-2377-7400-19 , 0-2377-9660-9 http://www.nida.ac.th สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้ าพระนครเหนือ โทร. 0-2585-8540-9 โทรสาร 0-2587-4356 http://www.kmitnb.ac.th สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า เจ้ าคุณทหารลาดกระบัง โทร. 0-2737-2500-47 โทรสาร 0-2326-7333 http://www.kmitl.ac.th มหาวิทยาลัยมหิดล โทร.0-2849-6000 โทรสาร 0-2849-6211 http://www.mahidol.ac.th มหาวิทยาลัยศิลปากร โทร. 0-2623-6115-21 โทรสาร 0-2225-7258 ตลิ่งชัน (ส�ำนักอธิการบดี) โทร. 0-2880-7336 , 0-2880-7349 โทรสาร 0-2880-7372 วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ โทร. (034) 253-840-4 โทรสาร (034) 255099

http://www.su.ac.th มหาวิทยาลัยบูรพา โทร. (038) 745820-40 โทรสาร (038) 390351 http://www. buu.ac.th มหาวิทยาลัยนเรศวร โทร. (055) 261000-4 โทรสาร (055) 261005 http://www.nu.ac.th มหาวิทยาลัยแม่ โจ้ โทร. (053) 878038-50 โทรสาร (053) 498861-2 http://www.mju.ac.th มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. (053) 21699 โทรสาร (053) 217143 http://www.cmu.ac.th มหาวิทยาลัยขอนแก่ น โทร. (043) 242331-9 โทรสาร. (043) 241216 http://www.kku.ac.th มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทร. (045) 288400-3 โทรสาร (045) 288396 http://www.ubu.ac.th มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. (043) 713011-29 โทรสาร (043) 712030 http://www.msu.ac.th มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร. (074) 211030-49 โทรสาร (074) 212828

วิทยาเขตภูเก็ต โทร.(076) 202551 โทรสาร (076) 202552 โครงการจัดตัง้ วิทยาเขตสุราษฎร์ ธานี โทร. (077) 281540 โทรสาร (077) 281541 โครงการจัดตัง้ วิทยาเขตตรั ง โรงเรี ยนเทศบาลวัดมัชฌิมภูมิ โทร. (075) 212035 โทรสาร (077) 212036 http://www.psu.ac.th มหาวิทยาลัยทักษิณ โทร. (074) 311885-7 โทรสาร (074) 324440 http://www.tsu.ac.th มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โทร. 0-7351-1174 โทรสาร 0-7351-1905 http://www.pnu.ac.th มหาวิทยาลัยนครพนม โทรศัพท์ 0-4251-1143 โทรสาร 0-4251-1484 http://www.npu.ac.th มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โทรศัพท์ : (053) 0-5377-6000 http://www.ricr.ac.th/ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โทรศัพท์ : 0-5341-2308, 0-5541-2526-45 http://www.cmru.ac.th/ มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง โทรศัพท์ : 054-241012-4 โทรสาร : 054-241018

๑ ใน...การศึกษา 119 Business&Education


ท�ำเนียบสถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษา http://www.lpru.ac.th/ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โทรศัพท์ : 0-5541-1096 โทรสาร : 0-5541-1296 http://www.uru.ac.th/ มหาวิทยาลัยราชภัฏก�ำแพงเพชร โทร. 0-5579-9932 โทรสาร 0-5579-9933 http://www.rikp.ac.th/ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โทรศัพท์ : 0-562341 โทรสาร : (056) 221554 http://www.nsru.ac.th/ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม โทรศัพท์ : ส่วนวังจันทน์ โทร. 0-5525-8584 โทรสาร :0-5525-9468 http://www.psru.ac.th/ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 0-5671-1396 โทรสาร 0-5672-2217 http://www.ripb.ac.th/ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โทรศัพท์ : 0-4283-5233-8 โทรสาร : 0-4281-1143 http://www.lru.ac.th/ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โทร. 0-4271-1375 โทรสาร 0-4271-3063 http://www.snru.ac.th/ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โทรศัพท์ : 0-4221-1040-59 โทรสาร : 0-4224-1418 http://www.riudon.ac.th มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม โทร. 0-4372-2118-9 โทรสาร : (043) 722117 http://www.rmu.ac.th/ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โทรศัพท์0 4425 4000 โทรสาร 0 4424 4739 http://www.nrru.ac.th/ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โทรศัพท์ 044-611221 โทรสาร 044-612858 http://www.bru.ac.th มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โทรศัพท์. 0-4451-1604 โทรสาร 0-4451-1631 http://www.srru.ac.th มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โทรศัพท์ ( 045 ) 352000-29 โทรสาร ( 045 )311472 http://www.riubon.ac.th มหาวิทยาลัยราชภัฏศรี สะเกษ โทรศัพท์ 0-4563-3440 โทรศัพท์ 0-4563-3441 http://www.sskru.ac.th/ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โทรศัพท์ 0-4485 3083 โทรสาร 0-4485 3083 http://www.cpru.ac.th/ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธิ์ โทรศัพท์ 0 4386 0218 โทรสาร 0 4386 0219 http://www.ksu.ac.th มหาวิทยาลัยราชภัฏร้ อยเอ็ด โทรศัพท์ 043-544741-3 โทรสาร 043-544744 http://www.reru.ac.th Business&Education

120 ๑ ใน...การศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โทรศัพท์ 0 3851 1010 โทรสาร 0 3881 0337 http://www. rru.ac.th มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรี อยุธยา Tel 0-3532-2076-9 Fax. 0-3524-2708 http://www.aru.ac.th/ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โทรศัพท์ : 0-2529-0674-7, 0-2529-4164-5 โทรสาร 0-2529-2580 http://www.vru.ac.th มหาวิทยาลัยราชภัฏร�ำไพพรรณี โทรศัพท์ (039) 335408-10 โทรสาร 0-3932-7175 http://www.qru.ac.th มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โทรศัพท์ 0 3463 3227-30 โทรสาร 0 3463 3224 http://www.kru.ac.th/ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โทร. 034-261021 โทรสาร .034-261048 http://www.npru.ac.th/ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี โทรศัพท์ : 0 3249 3300-7 โทรสาร : 0 3249 3308 http://www.pbru.ac.th มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ : 0 3226 1790-7 โทรสาร : 0 3226 1078 http://www.mcru.ac.th มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต โทรศัพท์ : 66 76 240474-7 โทรสาร : 66 76 217778 http://www.pkru.ac.th มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โทรศัพท์ : 0-7321-6594 โทรสาร : 0-7321-2108 http://www.yru.ac.th/ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โทรศัพท์ :(074) 314993 โทรสาร :(074) 311210 http://www.riska.ac.th มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรี ธรรมราช โทรศัพท์ : 0-7537-7440 โทรสาร : 0-7539-2018 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ ธานี โทรศัพท์ : 077-355466-7 โทรสาร :077355468 http://www.sru.ac.th/ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โทรศัพท์ : 0-2942-6900 โทรสาร : 0-2541-7113 http://www.chandra.ac.th มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โทรศัพท์ : 028901801 http://www.dru.ac.th/ มหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา โทรศัพท์ 0-2890-0841-50 0-2890-2000-49 http://www.bsru.ac.th มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โทร. 02-552-6644 http://www.pnru.ac.th/ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โทรศัพท์ 0-2244-5000 http://www.dusit.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทร 02-2432246 โทรสาร 02-2432248 http://www.riss.ac.th/ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี โทรศัพท์ 0-2549-3013-15 โทรสาร 0-2577-2357 http://www.rmutt.ac.th มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค กรุ งเทพ โทรศัพท์ : 0-2287-3211-25 ต่อ 133, 117 โทรสาร : 0-2287-3596 http://www.rmutk.ac.th/ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตะวันออก โทรศัพท์ 0-3835-8137 โทรสาร 0-3834-1808-9 http://www.rmutto.ac.th/ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร โทรศัพท์ : 0-2282-9009-15 โทรสาร : 0-2281-0075 http://www.rmutp.ac.th/ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรี วชิ ัย โทรศัพท์ : 0-7431-6260-3 โทรสาร : 0-7432-4245 http://www.rmutsv.ac.th/ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้ านนา โทร 0-5322-1576 โทรสาร 0-5321-3183 http://www.rmutl.ac.th/ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ โทรศัพท์ : 035-242-554 โทรสาร : 035-545-654 http://www.rmutsb.ac.th มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รั ตนโกสินทร์ โทรศัพท์ : 02-8894585-7 กด 3001 ติดต่อประชาสัมพันธ์ โทรสาร : 02-8895014 http://www.rmutr.ac.th/ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน โทรศัพท์ : 044-242978-9 โทรสาร : 044-242217 http://www.rmuti.ac.th สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โทรศัพท์ 02-219-3833-38 โทรสาร 02-2193872 http://www.ptwit.ac.th มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โทรศัพท์ 0-2282-8303 โทรสาร 0-2281-0294 http://www.mbu.ac.th/ มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณ์ ราชวิทยาลัย โทรศัพท์ 0-2221-4859 http://www.mcu.ac.th มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โทร. (044) 216191-8 โทรสาร (044) 224070 http://www.sut.ac.th มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร. (075) 384000 โทรสาร (075) 384258 หน่ วยประสานงานกรุ งเทพฯ อาคาร SM TOWER ชั้น 19 เลขที่ 979/44-45 พญาไท กรุงเทพฯ

http://www.wu.ac.th มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้ าธนบุรี โทร. 4270039 , 4270059 , 4270058 http://www.kmutt.ac.th มหาวิทยาลัยแม่ ฟ้าหลวง โทร. (053) 916000 โทรสาร (053) 917007 อาคารฟอร์จูนทาวน์ เลขที่ 1 ชั้น 22 โซน B2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ 10320 โทร. (02) 6410823โทรสาร (02) 6410824 http://www.mfu.ac.th l สถาบันประเภท

ไม่ จาํ กัดรั บนักศึกษา

มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง โทร. โทร. 0-2310-8000 โทรสาร 0-2318-0917 http://www.ru.ac.th มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โทร. 0-2503-3550 โทรสาร 0- 25033534 http://www.stou.ac.th

สถาบันอุดมศึกษา เอกชน l

มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ โทร. 0-2350-3500-99 โทรสาร. 0-2240-1516 วิทยาเขตรั งสิต โทร.0-29020-250-99 โทรสาร. 0-2516-8553 http://www.bu.ac.th มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต โทร. 0-2321-6930-9 โทรสาร 0-2321-4444 http://www.kbu.ac.th มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โทร. 0-2954-7300 โทรสาร. 0-2589-9605 http://www.dpu.ac.th มหาวิทยาลัยเกริก โทร. 0-2973-6731, 0-2552-3500-9, 0-2970-5820 ต่อ 112-114 http://www.krirk.ac.th มหาวิทยาลัยเซนต์ จอห์ น Saint John’s University โทร. 0-2938-7058-65 http://www.stjohn.ac.th มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร โทร.0-2988-3655 โทรสาร 0-2988-4040 http://www.mut.ac.th มหาวิทยาลัยศรี ปทุม โทร.0-2579-9120 โทรสาร. 0-2561-1721 วิทยาเขตชลบุรี http://www.spu.ac.th มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย โทร 0-2275-2200 โทรสาร 0-2276-2126 http://www.utcc.ac.th มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โทร. 0-2300-4543 โทรสาร. 0-2300-4563 http://www.au.edu มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ โทร.0-2807-4500-27 โทรสาร 0-2807-4530


ท�ำเนียบสถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษา http://www.sau.ac.th มหาวิทยาลัยรั ตนบัณฑิต โทร.0-2375-4480-6 โทรสาร 0-2375-4489 http://www.rbac.ac.th มหาวิทยาลัยสยาม โทร. 0-2457-0068 โทรสาร 0-2457-3982 http://www.siam.edu มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย โทร.0-2577-1037-41 โทรสาร 0-2577-1023 http://www.eau.ac.th มหาวิทยาลัยปทุมธานี โทร. 0-2975-6999 , 0-2979-6724 โทรสาร 9796728 http://www.ptu.ac.th มหาวิทยาลัยชินวัตร โทร. 0-2599-0000 ต่อ 1169-1170 โทรสาร 0-2599-3351 http://www.shinawatra.ac.th มหาวิทยาลัยรั งสิต โทร. 0-2997-2200 โทรสาร 0-2533-9470 http://www.rsu.ac.th มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โทร.0-2312-6300 โทรสาร 0-2312-6237 http://www.hcu.ac.th มหาวิทยาลัยคริสเตียน โทร.0-3422-9480 โทรสาร 0-34422-9499 หน่วยประสานงานวิทยาคารหมอบรัดเลย์ 124 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร.0-2235-1000 ต่อ 2626 http://www.christian.ac.th มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ (ประเทศไทย) โทร. (032) 456161-8 โทรสาร. 456129 http://www.webster.ac.th มหาวิทยาลัยนานาชาติ แสตมฟอร์ ด โทร.(032) 520789 โทรสาร (032)442324 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น โทรศัพท์ : 0-3565-1000 โทรสาร : 0-3565-1144 http://www.western.ac.th มหาวิทยาลัยภาคกลาง โทร.0-5622-3578-9 โทรสาร 0-5622-1690 http://www.tuct.ac.th มหาวิทยาลัยเจ้ าพระยา โทร. (056) 334236 โทรสาร (056) 334719 http://www.cpu.ac.th มหาวิทยาลัยพายัพ โทร. (053) 241255,304805 โทรสาร (053) 241983 http://www.payap.ac.th มหาวิทยาลัยนอร์ ท-เชียงใหม่ โทร.(053) 427310-1 โทรสาร (053)427311 http://www.northcm.ac.th มหาวิทยาลัยฟาร์ อีสเทอร์ น ฃโทร.(053) 201800-9 โทรสาร 201810 http://www.fareastern.ac.th มหาวิทยาลัยโยนก โทร.(054) 265170-6 โทรสาร (054) 265184 http://www.yonok.ac.th

มหาวิทยาลัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โทร.(043) 222960 โทรสาร (043) 226823 http://www.neu.ac.th มหาวิทยาลัยราชธานี โทร. (045) 312176-7 โทรสาร (045) 283447 http://www.rtu.ac.th มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โทร. (074)425464-6 โทรสาร (074) 425000 http://www.hu.ac.th มหาวิทยาลัยเอเชียน โทร. (038) 754450 ต่อ. 2800 / 2801 / 2802 / 2804 โทรสาร (038) 754460 http://www.asianust.ac.th วิทยาลัยดุสิตธานี โทร. 0-2361-7805,0-2361-7811-3 โทรสาร 3617806 http://www.dtc.ac.th วิทยาลัยทองสุข โทร. 0-2885-1421-4 โทรสาร 0-2448005-6 http://www.thongsook.ac.th/ วิทยาลัยเซนต์ หลุยส์ โทร.0-2675-5304-12 โทรสาร 0-2675-5313 http://www.saintlouis.or.th มหาวิทยาลัยนานาชาติ เอเซีย-แปซิฟิก Asia-Pacific International University โทร. 0-3672-0777 โทรสาร 0-3672-0673 E-mail : info@missioncollege.edu www.apiu.edu วิทยาเขตถนนพิษณุโลก โทร.0-2281-1142 โทรสาร 0-2280-6327 วิทยาเขตมวกเหล็ก โทร.036) 344758-9 โทรสาร (036) 344080 http://www.missioncollege.edu วิทยาลัยแสงธรรม โทร.4290100-3 โทรสาร 4290819 http://www.saengtham.ac.th วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี โทร. 0-2809-0823 โทรสาร 0-2444-3952 http://www.tct.ac.th วิทยาลัยเซาธ์ อีสบางกอก โทร.0-2398-1352-4 โทรสาร 0-2398-1356 http://www.sbc.th.edu วิทยาลัยนอร์ ทกรุ งเทพ โทร.0-2972-7200 โทรสาร 0-2972-7751 http://www.northbkk.ac.th วิทยาลัยเซนต์ เทเรซา - อินติ โทร.037-395333, 037-395311-5 โทรสาร 395111 E- mail info@stic.ac.th http://www.stic.ac.th วิทยาลัยกรุ งเทพธนบุรี โทร.02-8006800 http://www.bkkthon.ac.th วิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือ โทร. (045) 321762 โทรสาร (045) 321525 http://www.polytechnic.ac.th

วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย โทร.(043) 414199 โทรสาร (043)415319 http://www.cas.ac.th วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ โทร.043-255461,.0-43-235442 http://www.bbc.ac.th/ วิทยาลัยนครราชสีมา โทร 0-4446-6111 โทรสาร 0-4428-2524 http://www.nmc.ac.th วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ โทร. (075) 538030, 363434-5 โทรสาร (075) 363433 http://www.sct.ac.th วิทยาลัยศรี โสภณ โทร. (075) 357618 โทรสาร (075)344037 http://www.ssc.ac.th วิทยาลัยอิสลามยะลา โทร. (073) 288080-1 โทรสาร (073) 288011 http://www.yic.ac.th วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ โทร 074-268754 โทรสาร 074-268756 http://www.ibc.ac.th วิทยาลัยลุ่มน�ำ้ ปิ ง โทร. (055)515141-2 โทรสาร (055) 511330 http://www.lpc.th.edu วิทยาลัยพิษณุโลก โทรสาร 0-55-303411 http://www.plc.ac.th วิทยาลัยเชียงราย

โทร 053-710081 โทรสาร 053-710081 http://www.crc.ac.th วิทยาลัยอินเตอร์ เทค-ล�ำปาง โทรศัพท์ 0-5435-2399 ถึง 401 ต่อ 157 โทรสาร 0-5425-1209 http://www.lit.ac.th วิทยาลัยกรุ งเทพสุวรรณภูมิ โทรศัพท์ 0-2311-7781 http://www.bsc.ac.th วิทยาลัยราชพฤกษ์ โทร. 0-2622-1919 http://www.rc.ac.th/ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม โทร. (662) 864-0358-67 โทรสาร (662) 412-9863 www.siamtech-college.ac.th/indexth.htm สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ โทร. 0-2717-3000-29 ต่อ 661-664 โทรสาร 0-2719-9486 http://www.tni.ac.th สถาบันอาศรมศิลป์ ซอย 33 ถนนพระราม2 หมู่ที่ 5 แขวงบางข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ http://www.arsomsilp.in.th/

๑ ใน...การศึกษา 121 Business&Education


โรงเรียนนานาชาติ (International School List)

โรงเรี ย นนานาชาติ (International School List) โรงเรี ยนนานาชาติโมเดิร์น กรุ งเทพฯ ที่อยู่ : 125-135 ซ.พบมิตร ถ.สุขุมวิท 39 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 Tel. 0-2258-8222 Fax. 0-2258-8219

นานาชาติมูลตรี ภกั ดี ที่อยู่ : 77 หมู่ 3 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 Tel. 0-3824-9759-61, 0-3824-9762 www.mis.ac.th

นานาชาติส่วนกลาง

Fax 0-2319-2251 นานาชาติเซนต์ จอห์ น (St. John’s International School) http://www.stjohn.ac.th/International Tel 0-2513-0579 Fax 0-2513-5273 โรงเรี ยนเตรี ยมนานาชาติอยุธยา Tel. 08-6336-3830 Fax. 0-3524-4739 โรงเรี ยนอนุบาล 3 ภาษา ประนันทกิจ Tel. 0-2277-8170 Fax. 0-2276-2916 นานาชาติเอกมัย (Ekamai International School) www.fortunecity.com Tel. 0-2391-3593 Fax 0-2381-4622 นานาชาติใหม่ แห่ งประเทศไทย

ดู AD 4 สี หน้ า 13

l

The Princeton Review Sathorn Campus Tel : 0-2636-6770 Sukhumvit Campus Tel : 0-2661-6988 ร่ วมฤดีวเิ ทศศึกษา (Ruamrudee International School) http://www.rism.ac.th Tel 0-2518-0320-29 Fax 0-2518-0334 นานาชาติบางกอกพัฒนา (Bangkok Patana School ) www.patana.ac.th Tel 0-2398-0200 Fax 0-2744 5924 สมาคมไทย - ญี่ปุ่น (Thai - Japanese Association School) Tel 0-2314-7334-5 Business&Education

122 ๑ ใน...การศึกษา

ดู AD 4 สี หน้ า 30

โรงเรี ยนอนุบาลนานาชาติ มอนเตสเซอรี่ ที่อยู่ : 251/183 ม. 3 หมู่บ้านสัมมากร ซ.58 ถ.รามค�ำแหง 112 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240 Tel. 0-2372-1633 Fax. 0-2372-1634 www.imc.ac.th (New International School of Thailand) www.nist.ac.th Tel 0-2651-2065-70 Fax 0-2253-3800 RC International School Tel : 0-2251-0857, 0-2254-4380, 0-2252-2348 Fax : 0-2650-9747 E-mail : info@rcinternationalschool. com www.rcinternationalschool.com ประชาคมนานาชาติ (International Community School ) www.icsbangkok.com Tel 0-2679-7175-7 Fax 0-2287-4530 รั ศมีนานาชาติ

(Rasami International School) http://www.rasami.ac.th Tel 0-2644-5291-2 Fax 0-2644-6907 อนุบาลนานาชาติเยาวรั กษ์ (KiddyKare International Kindergarten) www.kiddykare.com Tel 0 2665-6777 Fax 0 2665-6774 อนุบาลนานาชาติเซนต์ ไมเคิล (St. Michael’s International Kindergarten) www.smiinter.org Tel. 0-2332-7890 - 9 Fax 0-2311-7412 อนุบาลนานาชาติดเิ ออร์ ล่ ีเลินนิ่ง เซนเตอร์ (The Early Learning Centre International Kindergarten) Tel. 0-2391-5901 Fax 0-2391-1334 อนุบาลนานาชาติซันชายน์ (Sunshine International Kindergarten School) Tel. 0-2258-6860 Fax 0-2277-7437 โรงเรี ยนนานาชาติ แพนเอเชีย (Pan-asia Internation School) Tel. 0-2347-2280 (Auto) 0-2426-6273-4 Fax. 0-2726-6341 E-mail : info@p-asia.com www.p-asia.com อนุบาลนานาชาติส่ ีพ่ นี ้ อง


โรงเรียนนานาชาติ (International School List) (Seeh Pheenong International Kindergarten) Tel. 0-2391-2648 Fax 0-2391-3654 นานาชาติเซนต์ สตีเฟ่ นส์ (St. Stephen’s International School) Tel. 0-2513-0270-1 Fax : 0-2930-3307 www.sis.edu E-mail : info@sis.edu อนุบาลนานาชาติเฟิ รสต์ สเตปส์ (The First Steps International Pre - School) Tel. 0-2258-7366 Fax 0-2258-7347 นานาชาติเกศินี (Kesinee International School) www.kis.ac.th Tel. 0-2274-3451 Fax 0-2274-3452 นานาชาติฮาร์ โรว์ (Harrow International School) www.harrowschool.ac.th Tel. 0-2503-7222 Fax 0-2503-7223 นานาชาติอนิ เตอร์ เนชั่นแนล ไพโอเนียร์ ส (International Pioneers School) www.ips.ac.th Tel 0-2862 3030 Fax 0-2862-3029 นานาชาติกรุ งเทพ (Bangkok International demic School) Tel 0-2322-1979 Fax 0-2322-1978 ดิ อเมริกัน สคูล ออฟ แบงค็อก สุขุมวิท (The American School of Bangkok, Sukhumvit) www.asb.edu.th Tel 0-2662-4900 Fax 0-2261-0330 นานาชาติเกวลี (Kevalee International Day-School) Tel 0-2916 - 7594 Fax 0-2916 - 4859 อนุบาลนานาชาติพาคเพลส (Parkplace International Pre-School) Tel 0-2728-2003 Fax 0-2728-2004 อนุบาลนานาชาติเซนต์ มาร์ ค (St. Mark International Kindergarten) Tel 0-2300-5463-5 Fax 0-2300-5465 นานาชาติแอ็ดเวนตีส รามค�ำแหง (Ramkamhaeng Adventist International School) Tel 0-2370-0316 - 7 Fax 0-2370-0793 นานาชาติการ์ เด้ น กรุ งเทพฯ (Garden International School, Bangkok) Tel 0-2240-1307 Fax 0-2249-1943 นานาชาตินีวา (Niva International School) Tel 0-2948-4605-9 Fax 0-2948-4822 อนุบาลทาเคโนโกะ (Takenoko International

Kindergarten) Tel 081-8545820 อนุบาลนานาชาติเมโลดีส้ (Melodies International Kindergarten) Tel 0-2712-1680 - 1 Fax 0-2712-1682 อนุบาลนานาชาติสบายใจ (Sabaijai International Kindergarten) Tel 0-2373-9887 Fax 0-2373-9887 อนุบาลนานาชาตินิวแบมบิโน (New Bambino International Kindergarten) Tel 0-2712-6241 Fax 0-2712-6244 อนุบาลนานาชาติโคบาโตะ (Kobato International Kindergarten) Tel 0-2391-1720 Fax 0-2713-5099 นานาชาติเดอะรี เจนท์ - กรุ งเทพ (The Regent’s International School-Bangkok) www.isr.ac.th Tel 0-2690-3777 Fax 0-2690-3778 นานาชาติเซนต์ แอนดรู วส์ กรุ งเทพ (St. Andrew’s International School,Bangkok) www.st-andrews.ac.th Tel 0-2381-2387 - 8 Fax 0-2391-5227 นานาชาติสิงคโปร์ กรุ งเทพฯ (Singapore International School of Bangkok) Tel 0-27144097-9 Fax 0-2391-6017 นานาชาติซสิ เต็มส์ ลิตเทิลเฮาส์ (System’s Little House International School) Tel 0-2391-9157 Fax 0-2381-6504 อนุบาลนานาชาติ บลูมมิ่ง บัดส์ (Blooming Buds International Kindergarten) Tel 0-2864-3564 อาร์ ซี อินเตอร์ เนชั่นแนล สคูล (RC. International School) Tel 0-2254-4380 Fax 0-2650-9747 อนุบาลนานาชาติเพรพ (Prep International Kindergarten) www.prep.ac.th E-mail : prep@prep.in.th Tel. 0-2274-7426 Fax. 0-2274-8630 นานาชาติวนิ ด์ เซอร์ (Windsor International School) www.wisbkk.com Tel. 0-2540-7122-3 Fax 0-2540-7124 อนุบาลนานาชาติเลิร์นนิ่งโฮม (Learning Home International Kindergarten) Tel. 0-2678-5551-2 Fax 0-2678-5553 E-mail : lhkkengchuan@yahoo.com อนุบาลนานาชาติเลดีเ้ บิร์ด (Ladybird International Kindergarten) Tel. 0 2382-3338 Fax 0 2714-7504

โรงเรี ยนพระคุณโปลีเทคนิคกรุ งเทพ (แผนกอนุบาลนานาชาติ) (Bangkok Grace Polytechnic School, International Kindergarten Section) Tel 0-2539-4516-8 Fax 0-2530-6117 โรงเรี ยนอนุบาลนานาชาติ เอฟเวอร์ เคลฟเวอร์ (Everclever International Kindergarten) Tel. 0-2 204-1096 Fax 0-2662-6259 โรงเรี ยนอนุบาลนานาชาติอัล-ไรฮาน (Al-Rihan International Kindergarten) Tel. 0-2729-5420-3 Fax 0-2373-8503 โรงเรี ยนนานาชาติประถมกรุ งเทพ (Bangkok Intrnational Prep School) Tel. 0-2662-4333 Fax 0-2662-5444 โรงเรี ยนนานาชาติโชรส์ เบอรี กรุ งเทพ (Shrewsbury International School Bangkok) www.shrewsbury.ac.th Tel. 0-2675-1888 Fax 0-2675-3606 โรงเรี ยนนานาชาติชาร์ เตอร์ (Charter International School) Tel 0-2743-4703-4 Fax 0-2743-4705 อนุบาลนานาชาติตะลันต์

(Talents International Pre-School) Tel. 0-2722-2420, 0-2322-6300 นานาชาติคนิ เคด (Kincaid International School of Bangkok) Tel. 0-2321-7010-3 Fax 0-2321-7013 อนุบาลนานาชาติคดิ ส์ อะคาเดมี่ (Kids’ Academy International Pre-School) Tel. 0-2714-3636 Fax 0-2714-1212 นานาชาติเซนต์ แอนดรู ว์ส สาทร (St. Andrews International School Sathorn) Tel. 0-2632-1995 Fax 0-2632-1996 โรงเรี ยนนานาชาติทรินิตี ้ (Trinity International School) www.trinityeducation.co.th Tel. 0-2661-3993 Fax 0-2661-3992 โรงเรี ยนนานาชาติเกาหลี (Korean International School of Bangkok) Tel. 0-2543-6981-2 Fax 0-2543-6980 โรงเรี ยนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์ (Anglo Singaporean Intrnational School)

Business&Education ๑ ใน...การศึกษา 123


โรงเรียนนานาชาติ (International School List) Tel. 0-2662-3105 Fax 0-2662-3107 โรงเรี ยนพระมหาไถ่ วเิ ทศศึกษา (Redeemer International School Thailand) Tel. 0-2916 6257-9 Fax 0-2916-6279 โรงเรี ยนนานาชาติเวลล์ ส (Wells International School) E-mail : wells85@wells-school.com www.wells-school.com Tel. 0-2730-3366 Fax 0-2730-3366 โรงเรี ยนอนุบาลนานาชาติ มัลเบอรี่ เฮาส์ www.mulberryhousepreschool.com Tel. 0-2684-5900 Fax 0-2684-5901 โรงเรี ยนนานาชาติ แอ๊ ดเวนตีส กรุ งเทพ Tel. 0-2381-9406 Fax. 0-2713-0664 www.bais.ac.th E-mail : adminfo@bais.ac.th โรงเรี ยนอนุบาล ไอ พี ซี อินเตอร์ เนชั่นแนล Tel. 0-2258 8105 Fax 0-2662-2721 นานาชาติเพลินจิต Tel. 0-2256 6452-3 Fax. 0-2256 6575 สถานรั บเลีย้ งเด็ก แฟรี่ การ์ เด้ นฯ www.fairygardenpreschool.com Tel. 0-2714 2294-5 Fax. 0-2390 0957

Business&Education

124 ๑ ใน...การศึกษา

Tel. 0-2274-3444 Fax. 0-2274-3452 โรงเรี ยนเซ็นจอนต์ แมรี่ Tel : 0-2361-8600 สถาบันการศึกษาแฮมมิตนั Tel : 0-2652-0718-20 Fax : 0-2652-0721 www.hamiltoninter.com สถาบันออกแบบนานาชาติราฟเฟิ ลส์ Tel : 0-2632-7667 Fax : 0-2632-7668 www.raffles.designinstutute.in.th นานาชาติเพลินจิต Tel : 0-2256-6452, 08-1646-4535 โรงเรี ยนนานาชาติเพรพสคูล Tel : 0-2260-7890 บางกอก อินเตอร์ อคาเดมิค สคูล Tel : 0-2322-1979 Fax : 0-2322-1978 โรงเรี ยนเซนต์ จอห์ นเทคโนโลยี และเซนต์ จอห์ นโปลีเทคนิค Tel. 0-2512-1237, 0-2511-3475 Fax. 0-2938-7030, 0-2513-8582 l

นานาชาติส่วนภูมภิ าค

โรงเรี ยนนานาชาติลานนา โทร. 0-5380-6230-1 แฟกซ์. 0-5380-6230-1 ต่อ 16 American pacfic international school Tel : 0-5336-5303 Fax : 0-5336-5304 E-mail : admissions@apis.ac.th www.apis.ac.th โรงเรี ยนเซนต์ เทเรซ่ า แสงทอง Tel : 0-3539-1011

นานาชาติเชียงใหม่ www.chmai.loxinfo.co.th/~cmis Tel 053-242-027 Fax 053-242-455 ไทยซิกข์ นานาชาติ www.thaisikh.com Tel 0-2743-5042-52 Fax 0-2748-5453 ดิ อเมริกัน สคูล ออฟ แบงค็อก Tel 0-2312-5661 Fax 0-2312-5797 นานาชาติภเู ก็ต Tel 076-354-076 Fax 076-354-077 นานาชาติภาคตะวันออก www.ise.ac.th Tel 038-345-556 - 9 Fax 038-345-156 คริสเตียนเยอรมันเชียงใหม่ Tel 053-816-624 Fax 053-816-270 นานาชาติไทย - จีน Tel 0 2751-1201-8 Fax 0 2751-1210 St.Stephen International School (Khao Yai) Tel : 0-4432-8336-40 Fax : 0-4436-5019 www.sis.edu E-mail : info@sis.edu นานาชาติดลั ลิชภูเก็ต http://www.dulwich-phuket.com Tel. 076-238-711-20 Fax 076-238-749-50 นานาชาตินครพายัพ Tel 053-304-573-5

Fax 053-304-577 บริษัท มาแตร์ อบามีลิส จ�ำกัด Tel : 0-2938-7015-20 Fax : 02938-8358 นานาชาติเชนต์ แอนดรู ว์ส ระยอง Tel 038-893-716-8 Fax 038-893-720 นานาชาติไอ เอส อาร์ - องครั กษ์ Tel. 0-2661-9888 Fax 0-2661-9889 นานาชาติเกรซ เชียงใหม่ Tel 053-442-185 - 6 Fax 053-442-189 นานาชาติเปรม ติณสูลานนท์ อินเตอร์ แนชชั่นแนล สคูล http://www.premcenter.org Tel 053-301-500-6 Fax 053-301-507 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร www.siit.tu.ac.th Tel. 0-2986-9103-8 Fax. 0-2986-9112-3


สถานฝึกอบรมวิชาชีพ สถาบันสอนภาษา-ศึกษาต่อต่างประเทศ

สถานฝึ กอบรมวิชาชีพ

สถาบันสอนภาษา-ศึกษาต่ อต่ างประเทศ l หมวดสถาบันฮวงจุ้ย

l หมวดเนอรส์ เซอรี่

สถาบันโหราศาสตร์ พยากรณ์ แห่ งประเทศไทย ที่อยู่ : 2129/41 หมู่ 4 กม.1 ถ.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 Tel. 0-2758-4174, 08-1431-5830, 08-7380-4446 www.sinsairkeng.com

มณฑาเนอสเซอรี่ ที่อยู่ : 75 ถ.พระราม 6 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 Tel. 0-2214-4985, 08-7916-4009 Fax. 0-2214-4985 E-mail : montanursery@gmail.com

l หมวดโรงเรี ยนเสริ มสวย

สถานรั บเลีย้ งเด็ก “บ้ านปูนหอม” ที่อยู่ : 86 หมู่ 3 ต.ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา Tel. 08-1947-3723, 08-1994-4938

โรงเรี ยนเสริมสวยไชยอนันต์ (แพรกษา 5) ที่อยู่ : 369/11-12 หมู่ 7 ซ.สุดใจ ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 Tel. 0-2701-5505, 09-9417-9456

ดู AD 4 สี หน้ า 8

l หมวดโรงเรี ยนกวดวิชา

บริษัท รั กหมูน้อย จ�ำกัด ที่อยู่ : 420/208 ซ.เศรษฐกิจ 46 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 Tel. 0-2806-9795 Fax. 0-2806-9798

ลูกจ๋ าเนอสเซอรี่ ที่อยู่ : หมู่บ้านชวนชื่นข้างโรงพยาบาล เกษมราษฎร์ ถ.ประชาชื่น 30 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 Tel. 08-6322-1301, 0-2587-1880

เอส เอส เนอสเซอรี่ ที่อยู่ : 188/44 ใกล้โรงเรียนสารสาสน์ สุวรรณภูมิ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ Tel. 09-7954-2699, 08-2446-8282

โรงเรี ยนเสริมสวยจุฑามาศ Tel. 0-3819-7655, 08-1937-0200, 06-5639-8236

ดู AD 4 สี หน้ า 24

Business&Education ๑ ใน...การศึกษา 125


สถานฝึกอบรมวิชาชีพ สถาบันสอนภาษา-ศึกษาต่อต่างประเทศ l หมวดโรงเรี ยน

สอนขับรถยนต์

เอส อาร์ สอนขับรถยนต์ ที่อยู่ : 1182 หมู่ 6 ถ.สุขุมวิท ต.ส�ำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ สาขาส�ำโรง Tel. 0-2754-1515 สาขาด่านส�ำโรง 13 Tel. 08-1376-1591 สาขา ไทยประกัน (บางพลี) Tel. 08-1376-1591 สาขาเทพารักษ์ (กม.1) Tel. 08-1376-1591

โรงเรี ยนอันดามันสอนขับรถยนต์ ที่อยู่ : 21/5 หมู่ 7 ถ.เจ้าฟ้าตะวันตก ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83130 Tel. 0-7638-3977, 08-1535-8586, 09-4171-9886

โรงเรี ยนสุวรรณภูมสิ อนขับรถยนต์ ที่อยู่ : 1146/5 ซ.ลาดกระบัง 38/1 Tel. 08-9743-9039, 08-9224-5553

ดู AD 4 สี หน้ า 28

โรงเรี ยนบูรพาสอนขับรถยนต์ ที่อยู่ : 91 หมู่ 14 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 08-5188-8044

ศูนย์ ฝึกหัดขับรถยนต์ วาเลนไทน์ ที่อยู่ : ถ.สุขุมวิท (BTS อุดมสุข) ติดป้อมต�ำรวจ Tel. 08-1753-9866, 09-3198-1409

สอนขับรถ ลภัสรดา by ครู ต้อม ที่อยู่ : 19 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 Tel. 09-2495-7067, 08-6364-2759, 09-4509-2665

Vip สอนขับรถยนต์ ที่อยู่ : ซ.สวนส้ม ต.คูคต อ.ล�ำลูกกา จ.ปทุมธานี Tel. 09-9058-4822, 09-4847-9935, 08-8185-4888

ดู AD 4 สี หน้ า 11

โรงเรี ยนสอนขับรถยนต์ ลาดกระบัง ที่อยู่ : ปากซอย 30/1 เขตลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 Tel. 08-0273-4800

โรงเรี ยนสอนขับรถเอกชนเขาตันหยง ที่อยู่ : สาขา 1 นราธิวาส Tel. 0-7354-2325, 08-9596-6355 สาขา 2 สงขลา Tel. 0-7433-2885, 08-3195-1737 สาขา 3 นครศรี ธรรมราช Tel. 0-7535-5889, 08-7543-5402

โรงเรี ยนสอนขับรถเกรทไดรเวอร์ ที่อยู่ : 56/33 หมู่ 6 ถ.คลองหลวง ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 Tel. 08-3687-8311

ต่ อต่ างประเทศ โรงเรี ยนสอนขับรถยนต์ ครู ปาล์ ม ที่อยู่ : 27/1512 หมู่บ้านพฤกษา 13 ซ.15 ถ.เลียบคลองสาม ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 Tel. 08-2779-1727

ดู AD 4 สี หน้ า 29

Business&Education

126 ๑ ใน...การศึกษา

โรงเรี ยนภิรมย์ ญาสอนขับรถยนต์ ที่อยู่ : 20/43 เดอะทรัสต์เรสซิเดนท์ ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 Tel. 08-9123-6656, 08-9202-1995

่ รึกษา l หมวดศึกษา-ทีป

ดู AD 4 สี หน้ า 29

ธวัชชัยสอนขับรถยนต์ ที่อยู่ : 29/16 หมู่ 2 พหลโยธิน ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.ลพบุรี Tel. 08-1299-7477, 09-1489-0388

ดู AD 4 สี หน้ า 28

แองโกลโฟนเอดยูเคชั่นกรุ๊ ป โทร. 0-2634-4055 แฟกซ์. 0-2634-4056 www.anglophonegroup.com บ.เอ็มทีที โคพีทวี าย โทร. 0-2370-3151-4 แฟกซ์. 0-2370-3155 IDP Education Services Co., Ltd โทร. 0-2638-3111 ต่อ 192 โทรสาร 0-2231-0530 www.thailand.idp.com PASA ศูนย์ แนะแนว การศึกษาต่ อต่ างประเทศ โทร. 0-2966-6508 แฟกซ์. 0-2966-6990 Intra Mekong Co,Ltd โทร. 0-2961-0855-9 แฟกซ์. 0-2961-0811 ศูนย์ การศึกษาต่ อต่ างประเทศ Study Overseas Centre co.,ltd

ดู AD 4 สี หน้ า 29

ส�ำนักงานใหญ่ โทร. 0-2255-7592 สาขาหัวหมาก โทร. 0-2719-1901-2 เกรท สตั๊ดดี้ เซอร์วิส จก บริษัท อาคารออเดอร์เฮ้าส์ ชั้น 12 เลขที่ 448 ถ.รัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 โทร. 0-2541-4921-2 Hotline : 08-9480-5573, 08-1622-7573 www.greatstudy.co.th E-mail : info@greatstudy.co.th AUSTHA EXPERIENCES EDUCATION โทร. 0-2611-5770 โทรสาร. 0-2611-5771 Goabroad โก อะบรอด จก บริษัท โทร. 0-2632-6658-9 โทรสาร. 0-2632-8815 E-mail : thaigoabroad@gmail.com Metor Education โทร. 0-2255-5157-9 โทรสาร. 0-2255-3826 OP Siam โทร. 0-2658-4641-3 OEC Global Education สาขากรุงเทพฯ : White House Place เลขที่ 1 ถ.รามค�ำแหง 24 แยก 34-1 หัวหมาก โทร. 0-2720-6844-5, 0-2718-5804-5 โทรสาร. 0-2719-2823 สาขาเชียงใหม่ : International Center มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.นิมมานเหมินทร์ โทร. 0-5394-2894, 08-4043-3100 โทรสาร. 0-5394-2895 www.oecglobal.com ศูนย์ แนะแนวการศึกษาต่ อต่ าง ประเทศ โอเวอร์ ซีส์ เอ็ด โทร. 0-2937-0709-12, 0-2937-0826-8 โปร เอ็ด ดู แคร์ จก บริษัท


สถานฝึกอบรมวิชาชีพ สถาบันสอนภาษา-ศึกษาต่อต่างประเทศ (ไทยแลนด์ ) โทร. 0-3427-2066-7 โทรสาร. 0-3427-2065 โรงเรียนภาษาอังกฤษโปร อิงลิช โทร. 0-3472-2066 RUSSO ENGLISH โทร. 0-2681-8400 โทรสาร. 0-2681-7312 # 0 เอ็ดเน็ท จก บริษัท โทร. 0-2238-4240-7 โทรสาร. 0-2238-4248 โกลบอล เอ็กซ์ พเี รี ยนซ์ จก บริษัท (ประเทศไทย) โทร. 0-2877-9088 โทรสาร. 0-2877-9089 แองโกลโฟน ซิดนีย์ โทร. 0-2634-4055 โทรสาร. 0-2634-4056 www.anglophonegroup.com อินไซท์ เอ็ดดูเคชั่น คอนซัลติง้ จก บริษัท โทร. 0-2236-7222 Goodie’s Study Center โทร. 0-2439-1320, 0-27767-56908 โทรสาร 0-2437-1777 เอ็น ซี อี เวิลด์ เอดูเคชั่น จก บริษัท โทร. 0-2264-2240 อี.เอฟ เอ็ดดูเคชั่น จก บริษัท โทร. 0-2664-9966 COMPASS EDUCATION CO.,LTD. โทร. 0-2509-0357 โทรสาร. 0-2362-4824 Education Over Seas

Tel : 0-2255-3340-2 BRIGHT TRAVEL & EDUCATION CO.,LTD โทร. 0-2211-9755 โทรสาร. 0-2681-0395 ศูนย์ แนะแนวการศึกษาต่ อต่ าง ประเทศ Tel : 0-2966-6508 Fax : 0-2966-6990 NZ study (Thailand) Co.,Ltd. โทร 0-2718-1818 หรือ 0-18204627 http://www.nzstudyth.com หรือ http://www.nzstudy.co.th http://www.nzstudyth.com/ แนะแนวศึกษาต่ อประเทศจีน-ไต้ หวัน Asia Education Center Co.,Ltd โทร. 0-2632-6722, www.aecthai.com โอเรนทัล เอ็ดยูช่ ัน จ�ำกัด บริษัท โทร 0-2632-8953 โทรสาร 0-2267-5098 สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น ศูนย์ แนะแนวศึกษาต่ อต่ างประเทศ ญี่ปุ่น เจเอ็ดดูเคชั่น สถานีรถไฟฟ้า BTS ศาลาแดง (ทางออกที่ 2) Tel. 0-2267-7726 Fax. 0-2631-2040 www.jeducation.com, www jcareer.co.th E-mail : Kae@lighthouse_info.com การประเมินการศึกษา จ�ำกัด บริษัท โทร 0-2560-4185 โทรสาร 0-2952-0941 ศูนย์ แนะแนวศึกษาต่ อต่ างประเทศ Apex Education co.,Ltd. สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-260-2910 (6คู่สาย)

http://www.apexeducate.com/ โอไอซีองิ ลิช จก บริษัท Tel. 0-2267-5041-3 Fax. 0-2267-5043 E-mail : nk22120@hotmail.com AdEp Consultant โทร 02)640-8355-7 มือถือ (09)009-34 http://www.adedconsultant.com/ Box Hilll lnstitute oF TAFE http://www.adedconsultant.com/ http://www.ceta.co.th/ course-box-hill.shtml Bangkok Scoohl of Managememt โทร 02-256-9586 http://www.bsm.ac.th/bridge BLUE http://www.bridgedlue.com.au/ Live Abroad Group โทร 02-6584374-5 โทรสาร 02-6584712 http://www.liveabroadgroup.com/ EFlnternational Languaga Services Ltd http://www.ef.com/ perfect Timing Tel. 02-627-3950,627-3865 http://www.perfecttiming.co.th/ โทร (02) 3911200 http://www.vakom.com/sw/index.html Asian Business Communication Co.,Ltd Tel. 0-2255-1215 Fax. 0-2255-1216 E-mail : info@asianbizcomlc Overseas ED โทร 02-937-0709-12,02-937-0826-8 Http//www.overseasedu.com

Perfectt Timing โทร 02-627-3950,627-3865 http://www.perfecttiming.co.th/ Overseas Ed โทร 02-397-0709-12 ,02-397-0826-8 http://www.overseasedu.com/ IES (The lnternationl Education Service ) http://www.ies-ed.com/ แนะแนวการศึกษาต่ อประเทศญี่ปุ่น http://www.Koron-thai.com www.Insighteducate.com/ การศึกษาแคนาดาแห่ งประเทศไทย http://www.studycanada.ca/thailand/ index.htm ศูนย์ ข้อมูลศึกษาต่ อประเทศ สหรั ฐอเมริกา http://www.usa.or.th/services/irc/ stuscho.htm ศูนย์ ประสานงานนักศึกษา เกษตรศาสตร์ นานาชาติ แห่ งประเทศไทย http://www.iaasth.tripod.com/ ศูนย์ ภาษาและศูนย์ ศกึ ษาต่ อ ต่ างประเทศ AES http://www.Geocities.com/aeseducction โรงเรี ยนสอนภาษาเลิศพัฒนา (LPS) Tel. 0-2722-1515 Fax. 0-2722-1525 E-mail : info@lpscentre.com www.lpscentre.com ศูนย์ แนะแนวการศึกษาต่ อ ประเทศจีน WLC

Business&Education ๑ ใน...การศึกษา 127


สถานฝึกอบรมวิชาชีพ สถาบันสอนภาษา-ศึกษาต่อต่างประเทศ http://www.wlc2china.com วาย อี เอส ซี http://www.yescthailand.com ไอ อี เอ็น http://www.ien-edu.com ศูนย์ แนะแนวศึกษาต่ อต่ างประเทศ นิวซีแลนด์ Hearts & Milds Education โทร. 0-2860-6894, 08-1581-5105 E-mail : hrtms@nzausstudy.com www.nzasstudy.com ศูนย์ แนะแนวศึกษาต่ อสิงคโปร์ http://www.zeitheducation.com/ normalfile/ singapore.php ศึกษาต่ ออินเดีย Mareen Overseas Study Centre (MOSC) โทร. 0-2704-4027, 0-2704-4283, 0-2735-6450, 08-4979-8072, 08-1772-9421 E-mail : mosc_mareen@yahoo.com สกอลาร์ ไกด์ http://www.scholarguide.net/ สตั๊ดดี ้ โอเวอร์ ซีส์ เซ็นเตอร์ http:www.study-over-sea.com ไดนามิกส์ เอดูเคชั่นเน็ตเวิร์ค http://www.dynamiceducation.net ไทย ซี เอสไอ โอแพร์ ดอทคอม http://www.thaichiaaupair.com ไทย สตัดดี ้ อบอร์ ด คอนซัลแทน http://www.thaistudyabroad.com

Business&Education

128 ๑ ใน...การศึกษา

ไทยลิง้ ค์ http://www.thailinks.com.au ไอที เอ็ดดูเคชั่น http://www.it-ed.com l หมวดโรงเรี ยนเสริ มสวย

โรงเรี ยนเสริมสวยเล็กพริกขีห้ นู โทร 0-2710-4104 ,0-1874-1471 โรงเรี ยนเสริมสวยคุณโจ โทร. 0-2731-3152-3 โรงเรี ยนเสริมสวยไชยอนันต์ (แพรกษา ซอย 5) โทร. 0-2701-5505, 08-1874-1471, 08-4160-3744 โรงเรี ยนสอนตัดผมเสริมสวยแก้ ว โทร. 0-3232-1889, 08-6665-1599 โทรสาร. 0-3232-2557 โรงเรี ยนกรุ งเทพความงามและสปา สถาบันความงาม ดิ.โอ.สปาแอนด์ บวิ ตี ้ โทร. 0-2734-3290, 0-2934-2690 โรงเรี ยนสอนออกแบบทรงผมสยาม (แชมป์) รั งสิต โทร 0-2958-4209, 0-2958-2930 คุณโจ้ โรงเรี ยนเสริมสวย โทร 0-29590166 ธัญบุรี ปทุมธานี คุณโจ้ โรงเรี ยนเสริมสวย โทร 0-2933-7005-6 บางกะปิ กทม

คุณโจ้ โรงเรี ยนเสริมสวย โทร 0-2493-0361 คลองสาน กทม คุณโจ้ โรงเรี ยนเสริมสวย โทร 0-394-1239 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ โรงเรี ยนเสริมสวย แกลมเมอร์ เอดูเคชั่น โทร 0-2731-2194-5 วังทองหลาง กทม กรเกล้ า รร เสริมสวย โทร 0-2251-6935 ปทุมวัน กทม เกตุวดี จก บริษัท โทร 0-2251-5440 ราชเทวี กทม เกตุวดี-แกรดินี โทร 0-2552-9445 ราชเทวี กทม เกวัน ร้ าน โทร 0-3451-1290 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี เกศกวินโรงเรี ยนอาชีวะศึกษาวิชาชีพ โทร 0-4427-2363 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา เกศเกล้ า โรงเรี ยนเสริมสวย โทร 0-2251-7503 ปทุมวัน กทม เกศไพบูลย์ โรงเรี ยนเสริมสวย โทร 0-3641-3058 ลพบุรี

เกศยาชลบุรี รร เสริมสวย โทร 0-3827-0527 เมืองชลบุรี ชลบุรี เกศสกุล โรงเรี ยนเสริมสวย โทร 0-3728-2842 กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี เกศสยาม โรงเรี ยนเสริมสวย โทร 0-2653-6915-20 ราชเทวี กทม เกษไพบูลย์ 2 ร้ าน โทร 0-3641-3100 ลพบุรี คุณม๊ อก โรงเรี ยนเสริมสวย โทร 0-5544-1290 เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ โรงเรี ยนนักออกแบบทรงผม อาดัม อินเทรนด์ (อีฟโกบ๊ อ) โทร. 0-2476-1936-7, 08-6545-9212, 08-8090-7628 คุณหญิง เสริมสวย โรงเรี ยน สอนตัดผมตัดเสือ้ ระพีภรณ์ รร โทร 0-2361-5907 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ สอนตัดเสือ้ - เสริมสวยนีไซน์ นิรันดร์ รัตน์ งามวงศ์ วาน รร โทร 0-2955-5055 หลักสี่ กทม l หมวดศูนย์ พยาบาล

เนอร์ สเซอรี่


สถานฝึกอบรมวิชาชีพ สถาบันสอนภาษา-ศึกษาต่อต่างประเทศ พิชญา เนอร์ สเซอรี่ โทร 0-2806-8717 โทรสาร. 0-2806-8718 ศูนย์ ศรี สารคาม เนอร์ เซอรี่ โทร. 0-2556-0582, 0-2585-2156 08-1519-3913 โทรสาร. 0-2585-2156 ศูนย์ ณัฎฐ์ ชานันท์ เนอร์ สซิ่งโฮม โทร. 0-2869-6799, 08-1199-6542 บ้ านพัฒนาการครู อ้อ โทร. 0-2934-2259 โทรสาร. 0-2934-3438 ศูนย์ พยาบาลสิรินธร โทร 0-2812-7106 บิก๊ บอส เซ็นเตอร์ การ์ ด บจ โทร 0-2519-2416 ศูนย์พยาบาลพิเศษวีณาเนอร์ สเซอร์ ร่ ี  ที่อยู่: หมู่ 1 371/17 ซอย 75 ประชาอุทิศ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 โทรศัพท์:02 426 0051 ห้ างหุ้นส่ วนจ�ำกัด ศูนย์ รวมธุรกิจ เนอสเชอรี่ ประเทศไทย   ที่อยู่: 7/2 ซอย อินทามระ 9 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์:02 616 9393 ศูนย์ พยาบาลสตรอเบอรี่ ฮิล เนอส์ ซ่ งิ แคร์   ที่อยู่: หมู่บ้านเพชรเกษม 2 603/261 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 โทรศัพท์:02 454 1558 ศูนย์ พยาบาล สุณี เนอร์ สซิ่งโฮม   ที่อยู่: 11 ซอยเศรษฐกิจ 13 ถนนหมู่บ้านเศรษฐกิจ แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 โทรศัพท์:02 808 0176 สถานรับเลียงเด็ ้ กไตรรัตน์ เนอสเซอรี่   ที่อยู่: 86/- ซอย, 13 Soi Rarm Intra 14 Yaek 8, Tha Raeng, Bang Khen,

Bangkok 10220 โทรศัพท์:02 521 4526 ศูนย์ อีริคมอร์ แกนเนอร์ สเซอรี่   ที่อยู่: หมู่ 4 ลาดปลาเค้า 78 9/261-3 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์:02 522 1856 สามารถเอ็ดดูแคร์ เนอสเซอรี่ 9 ซ. รังสิต–นครนายก 57 ถ.รังสิต–นครนายก ต.ประชาธิปัตย์ โทร. 086 892 5762 เนอร์ สเซอรี่ สีส้ม ธนาคารกรุงเทพจ�ำกัดสาขาปทุมธานี ต�ำบล บ้านปทุม อ�ำเภอเมือง ปทุมธานี,ปทุมธานี 12000 pawittraschool.ac.th โทร. 02 581 1677 Baanday Nursery บ้ านเดย์ เนอร์ สเซอรี่ ปทุมธานี 54/3,ซอย มิตรบ้านกลาง หมู่ 2 ต�ำบล บ้านกระแชง อ�ำเภอเมืองปทุมธานี12000 baanday.com โทร. 02 979 6857 แรกเริ่มเนิร์สเซอรี่ วรารักษ์ ซอย 1/1 ต�ำบลคลองสาม อ�ำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120 rakreumnursery.com โทร. 098 401 6964 สถานพยาบาลนวศรี เนอสซิ่งโฮม 65/17 ซอยนวศรี (ซอยรามค�ำแหง 21) รามค�ำแหง,แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 navasri-nh.com โทร. 02 718 4866 ห้ างหุ้นส่ วนจ�ำกัด นครินทร์ เนอสเซอรี่ หมู่ที่ 4,299/87 แจ้งวัฒนะ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

โทร. 02 574 3848 l หมวดโรงเรี ยน

กวดวิชาสอนภาษา คอมพิวเตอร์ สถาบันจีนศึกษา มา-เอ็ด โทร. 0-2718-5144-6 แฟกซ์. 0-2718-5748 www.ma-ed.com E-mail : info@ma-ed.com ศูนย์ พฒ ั นาเทคโนโลยี สารสนเทศ จก บริษัท โทร. 0-2421-7278-9 โทรสาร. 0-2421-7092 จุฬาติวเตอร์ โทร. 08-4778-1761, 08-9035-2435 เคลฟเวอร์ แลนด์ โทร 0-2756-3322 โทรสาร, 0-2756-3003 กวดวิชา KC Center รั บสอนพิเศษถึงบ้ าน โทร. 08-9182-8392, 0-2892-7360 โรงเรี ยนสอนภาษาเมธานี โทร. 0-2541-7073, 0-2674-3411 โทรสาร. 0-2541-7073, 0-2674-3412 กด 0 สถาบันเอบีเอสอินเตอร์ เนชั่นแนล โทร 0-3842-8980 โทรสาร 0-3842-6570 สถาบัน I Can Read ประชาชื่น โทร. 0-2574-5920 Metis Education Center โทร. 0-2941-2241 โทรสาร. 0-2941-3900 สถาบันสอนภาษาจีน หนี่ห่าว โทร. 0-2941-0700 โทรสาร. 0-2941-3900 ศูนย์ อบรมคอมพิวเตอร์

และภาษา BCC โทร. 0-2952-5861 บริษัท แดเคียวไทย จ�ำกัด กรุงเทพฯ 10310 โทร. 0-2530-8358-62 โทรสาร 0-2530-8357 www.enopi.co.th โรงเรี ยนกวดวิชา อ.ทรงชอบ สาขาปิ่นเกล้า โทร. 0-2434-4590 สาขาสะพานควาย โทร. 0-2615-8838 สาขางามวงศ์วาน โทร. 0-2580-7519 สาขาวงเวียนใหญ่ โทร. 0-2890-5145 สาขาบางกะปิ โทร. 0-2370-3031 สถาบันสอนภาษารี คัฟเวอรี่ โทร. 0-2633-8308 สถาบันสอนภาษา CLAIRE CLAIRE-THE LEANING BOUTIQUE โทร. 0-2940-2860, 0-2940-2780 โทรสาร. 0-2940-2781 โรงเรี ยนเสรี คอมพิวเตอร์ และภาษา โทร. 0-2746-0261, 0-2746-0344 สถาบันโอพีเนียน กรุ๊ ป โทร. 0-2718-4022 ศูนย์ ภาษาอังกฤษ English academy โทร 0-1864-2151 โทรสาร 0-3887-4374 Fun English โทร 0-2531-3139-40 โทรสาร 0-29938938 Nce สถาบันสอนภาษาอังกฤษ โทร 0-2264-2240-1 โทรสาร 0-2264-2242 โรงเรี ยนภาษาอังกฤษเสริมศาตร์ กรุงเทพ ฯ 10330 โทร 0-2215-4004 โรงเรี ยนสอนภาษาอังกฤษสุมติ รา โทร 0-2714-0809 โทรสาร, 0-2714-0811 Nzec อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ โทร 0-2894-3068 โทรสาร, 0-2694-3068 โรงเรี ยนสอนภาษาลาบพรศิริกุล

Business&Education ๑ ใน...การศึกษา 129


สถานฝึกอบรมวิชาชีพ สถาบันสอนภาษา-ศึกษาต่อต่างประเทศ โทร. 0-2884-9024 รั บสอนภาษาอังกฤษ Teach..Thai & English โทร. 08-1755-9919, 08-9924-7039 แมนดาริน เอดูเคชั่นกรุ๊ ป โทร 0-2718-5144-7 โทรสาร ,0-2718-5748 โรงเรี ยนสอนภาษานานาชาติ กรุ งเทพฯ โทร 0-2308-2199 โทรสาร 0-2308-2200 โรงเรี ยนสอนภาษาญี่ปุ่นเจแอลเอส โทร 0-2579-4013 สถาบันสอนภาษาอีลิท โทร 0-2233-6620-1 สถาบันสอนภาษานาว่ า โทร 0-2644-7283 อินเตอร์ คอนติเนนตัล ดิเวลล๊ อปเม้ น ท์ (ประเทศไทย ) หจก โทร 0-2635-0722-8 สถาบันสอนภาษา เอ ยู เอ โทร 0-2252-8170-3 เอ็ดดูเคลชั่น เน็ทเวิร์ค แอนด์ แตคเรี ยร์ เซอร์ วสิ บจ โทร 0-2631-14566-8 สถาบันสอนภาษา EduFirst (สาขาเซ็นทรั ล บางนา)   โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ ที่อยู่: เซ็นทรัลบางนา ชั้น 35 เซ็นทรัล ทาวเวอร์, 1093/166 ถ.บางนา-ตราด, บางนา, Bangkok 10260 โทรศัพท์:02 745 6750

Business&Education

130 ๑ ใน...การศึกษา

โรงเรี ยนสถานสอนภาษาสมาคม นักเรี ยนเก่ าสหรั ฐอเมริกา   ที่อยู่: 61 ชั้น 4, พาราไดซ์พาร์ ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์:02 746 0648 Mind English Udomsuk มายด์ องิ ลิช อุดมสุข   ที่อยู่: 98 อาคารอัคนาท พลาซ่า ห้องเลขที่ 20-21 ชั้น 2 ซ สุขุมวิท 66/1 ถนนสุขุมวิท บางนา กรุงเทพมหานคร 10260 โทรศัพท์:061 926 5544 โรงเรี ยน สอนภาษาจีน   ที่อยู่: อาคารคันทรี่คอมเพล็กซ์ สรรพาวุธ 223/77 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 โทรศัพท์:02 753 4199 โรงเรี ยน สอนภาษาญี่ปุ่น-จีน (เจซีซี) (สาขาซีคอนสแควร์)   ที่อยู่: สาขาซีคอนสแควร์ 3079 ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์:02 721 8229 ISL Language School   ที่อยู่: อาคารซีคอนสแควร์ ถนน ศรีนครินทร์ แขวง หนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์:02 721 9276 สถาบันสอนภาษาอังกฤษ วอลล์ สตรี ท

ที่อยู่: 55 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์:02 720 2255 โรงเรี ยนสอนภาษาโทปะ   ที่อยู่: 1 ซอยสุขุมวิท 25 อาคารกลาสเฮ้าส์ ชั้น 9 ห้อง 901/2 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร, 10110 โทรศัพท์:02 260 8823 โรงเรี ยนสอนภาษาแบร์ ลิทซ์ (สาขาสุขุมวิท)   ที่อยู่: อาคารไทมส์ สแควร์ สาขาสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์:02 255 6070 โรงเรี ยนสอนภาษาพรรั ตน์   ที่อยู่: 99/137 ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 26 ถนน นราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์:02 681 0278 โรงเรี ยนสอนภาษามู่หลาน   ที่อยู่: 344/47 ซอยสาธุประดิษฐ์ 26 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์:081 811 7816 โรงเรี ยนสอนภาษาไทยนิสา   ที่อยู่: 32/14-16 ถนนเย็นอากาศ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร

กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์:02 671 3359 JCS Language School (JCS School Group)   ที่อยู่: 20/4 ลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 โทรศัพท์:02 346 4428 The Knowledge Language School at Lake Rajada   ที่อยู่: Lake Rajada Office Complex (5th & 6th Floor) 193-195 Ratchadapisek Road Klong Toey Bangkok 10110 โทรศัพท์:02 264 0276 Goethe-Institut Thailand   ที่อยู่: Sathon 1 Alley แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์:02 287 0942 โรงเรียนสอนภาษาแบร์ ลทิ ซ์ Berlitz   ที่อยู่: 323 United Center Bldg., 2nd Floor,, Silom Road,, Bang Rak, Bangkok 10500 โทรศัพท์:02 231 1711 โรงเรี ยนภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่ งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)   ที่อยู่: 5-7 ซอยสุขุมวิท 29 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์:02 259 9160 โตเกียวยูกุศรี ราชา


สถานฝึกอบรมวิชาชีพ สถาบันสอนภาษา-ศึกษาต่อต่างประเทศ

รร สอนภาษาญี่ปุ่น   ที่อยู่: 28 ถนน ศรีราชานคร 6 ต�ำบลศรีราชา อ�ำเภอศรีราชา ชลบุรี 20110 โทรศัพท์:038 310 315 โรงเรียนสอนภาษาญี่ปนโสภณศึ ุ่ กษา  ที่อยู่: 513-1 ถนน ราษฎร์พัฒนา บางปะกอก ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 โทรศัพท์:02 428 6619 โรงเรี ยนสอนภาษาญี่ปุ่น We สาขาอนุสาวรี ย์ชัยสมรภูมิ   ที่อยู่: 481/5 ถนนราชวิถี แขวงพญาไท

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์:02 248 2804 ศูนย์ รวมนักศึกษาแบ๊ บติสต์   ที่อยู่: 473 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์:02 354 4980 โรงเรี ยนสมิทธ์   ที่อยู่: 1934 ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 14 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร, 10120 10120 โทรศัพท์:02 287 1876

l หมวดโรงเรี ยนวิชาชีพ

และการค้ า

โรงเรี ยนแสงทองโทรทัศน์ สาขาดาวคะนอง โทร. 0-2304-2099 สาขาลาดพร้าว โทร. 0-2933-6685 สาขาเพชรเกษม โทร. 0-2810-6552 TOPS N TOES โทร. 0-2693-9309, 08-9060-2930 โรงเรี ยนเมธารั กษ์ การบริบาล โทร. 0-2939-5323, 08-6983-7501 โทรสาร. 0-2939-5324

โรงเรี ยนรามบิรรั กษ์ (กรุ งเทพ) โทร 0-2943-6891 โรงเรี ยนรามบิรรั กษ์ (เชียงใหม่ ) โทร 0-3522-3914-5 ศูนย์ พยาบาลปิ ยธนภูมิ โทร 0-2539-0310 หิรัญรั กบริบาล โทร 0-2917-8974 ไนซ์ คิด เนอร์ เซอร์ ร่ ี แอนด์ เนอร์ ซ่ งิ โฮม โทร 0-2732-4652 ศูนย์ ขนิษฐาเนอร์ เซอร์ ร่ ี โทร 0-2758-6039 โรงเรี ยนการพิมพ์ ชัยบูรณ์

๑ ใน...การศึกษา 131 Business&Education


สถานฝึกอบรมวิชาชีพ สถาบันสอนภาษา-ศึกษาต่อต่างประเทศ โทร. 0-2612-3729, 0-2275-5512 โทรสาร. 0-2612-3729 www.chaiyaboon.com E-mail : sales@chaiyaboon.com ศูนย์ สยามฟิ วเจอร์ เนอร์ เซอร์ ร่ ี โทร 0-2271-3707 โรงเรี ยนการจัดโรงแรม และการท่ องเที่ยวนานาชาติ โทร 0-2732-0170-3 โรงเรี ยนโสตทัศน์ ศกึ ษา โทร 08-12513-0286 สถาบันศิลปศาสตร์ การอาหาร โทร 0-2635-3135 โรงเรี ยนกิจไพศาลจักรยานยนต์ โทรค 0-2415-0570 โรงเรี ยนจิระศักดิ์วีดโี อเทป โทร 0-2747-5156-7 สถาบันอัญมณีศาสตร์ แห่ งเอเซีย โทร 0-2267-4315-9 โรงเรี ยนฝึ กสอนวิชาการ ผสมเครื่ องดื่มค็อกเทล โทร 0-2251-9296 โรงเรี ยน “หน้ าบ้ าน” สอนศิลปะและการออกแบบ โทร 0-2318-2765-6 l หมวดโรงเรี ยน

กวดวิชาเตรี ยมทหาร โรงเรี ยนเตรี ยมทหารบ้ านนายพล โทร. 0-2622-2863

Business&Education

132 ๑ ใน...การศึกษา

l หมวดโรงเรี ยนพยาบาล

โรงเรี ยนเอือ้ การย์ บริบาล โทร. 0-2153-2085 โรงเรี ยนวัฒนาบริรักษ์ โทร. 0-2711-3530, 0-2711-3495

โรงพยาบาลเฟิ รส์ แคร์ จก บริษัท โทร. 0-2987-0305 โทรสาร 0-2987-0305 ต่อ 13 โรงเรี ยนพิชชาทรบริบาล โทร. 0-2901-0733

โทรสาร 0-2901-0858 E-mail : info@phitchathon.com www.phitchathon.com


สถานฝึกอบรมวิชาชีพ สถาบันสอนภาษา-ศึกษาต่อต่างประเทศ

๑ ใน...การศึกษา 133 Business&Education


สถานฝึกอบรมวิชาชีพ สถาบันสอนภาษา-ศึกษาต่อต่างประเทศ

Business&Education

134 ๑ ใน...การศึกษา


กิจกรรมสันทนาการ

กิจกรรมสันทนาการ l หมวดสถานที่

อบรม-สัมมนา

ยังโทน เฮ็ลธ์ ปาร์ ค รี สอร์ ท ที่อยู่ : 182/9 ซ.อุดมสุข ถ.อุดมสุข แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ Tel. 0-2393-0976 Fax. 0-2747-9039 www.youngtoneresort.com

ดู AD 4 สี ปกหน้ าใน

ค่ ายลูกเสือล�ำปาว ที่อยู่ : ต.ล�ำคลอง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 Tel. 08-1871-7155, 08-0895-2595

ดู AD 4 สี หน้ า 26

ดู AD 4 สี หน้ า 27

ค่ ายลูกเสือพนัสบดินทร์ ที่อยู่ : 58 หมู่ 7 บ้านวังมะพลับ ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46140 Tel. 08-0067-4599

ค่ ายลูกเสือ Tiger Camp ที่อยู่ : 34/1 หมู่ 5 ต.วังเพลิง อ.โคกส�ำโรง จ.ลพบุรี 15120 Tel. 08-9241-1299, 08-1656-9389, 08-6427-2900

ค่ ายลูกเสือรั ศมีแคมป์ แอนด์ รี สอร์ ท ที่อยู่ : 63/1 หมู่ 1 ต.ช�ำผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี Tel. 09-0550-0414, 08-1946-6200

ค่ ายลูกเสือทุ่งลุยลาย ที่อยู่ : ถ.คอนสาร-เขื่อนจุฬาลงกรณ์ ต.ทุ่งลุยลาย อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180 Tel. 08-6871-8021

ท่ าเสด็จแคมป์ ที่อยู่ : 95 หมู่ 1 ต.จรเข้เผือก อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี Tel. 08-1941-1107 คุณอ้ อ, 08-1434-3947, 08-9271-0088, 08-1257-0908 คุณเล็ก Fax. 0-3463-0337

ค่ ายลูกเสือหันคาแคมป์ ที่อยู่ : 199 หมู่ 7 บ้านรางจิก ต.โพรงนกยูง อ.หันคา จ.ชัยนาท Tel. 09-3874-3168

ดู AD 4 สี หน้ า 8

ดู AD 4 สี หน้ า 28

ดู AD 4 สี หน้ า 9

ดู AD 4 สี หน้ า 24

Business&Education ๑ ใน...การศึกษา 135


กิจกรรมสันทนาการ l หมวดบริ การท�ำบัญชี

l หมวดด�ำน�้ำ-สอน

l หมวดอาหาร

โรงเรี ยนสอน

l หมวดโรงเรี ยนสอนดนตรี

ส�ำนักงานฟ้ารั งสิต การบัญชี ที่อยู่ : 72/10 หมู่ 3 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 Tel. 0-2577-3404 Fax. 0-2577-3403

ญาดา การบัญชี ที่อยู่ : 188/32 ถ.สุขุมวิท ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150 Tel. 09-2969-1464

สถาบันด�ำน�ำ้ COOL DIVING ที่อยู่ : ซ.บางนา-ตราด 23 ถ.บางนา-ตราด (ข้างเซ็นทรัลบางนา) Tel. 08-9699-3899 www.facebook.com/Cool Diving

ดู AD 4 สี หน้ า 26

่ ่ องเทีย่ ว l หมวดสถานทีท l หมวดส�ำนักดาบ

ส�ำนักดาบพุธไธสวรรย์ ที่อยู่ : 109 ภูเขาทอง หมู่ 1 ซ.9 ต.ภูเขาทอง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 Tel. 08-6750-0975, 08-7797-1348

DINOSEA WORLD PARK Tel. 09-6650-0666, 09-6650-0777, 09-6650-0888

ดู AD 4 สี หน้ า 6

โรงเรี ยนสอนศิลปะการปรุ งอาหาร ไอเชฟ ที่อยู่ : 1/248 และ 1/251 หมู่ 16 ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา Tel. 08-3543-0543 umwan,Bangkok 10330,Lumphini, Pathum Wan,Bangkok 10330 bangkokdanceacademy.com 02 254 9148 (โทรสาร) สถาบันพัฒนาศิลปิ น I Star Academy (ISA) ซอย นวมินทร์ 70 แยก 3 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 istaracademy.com โทร. 098 894 3484 Center Stage Studio 78/441,ลุมพินี อาคาร B ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 centerstagestudio.exteen.com โทร. 02 163 1161 l หมวดโรงเรี ยนศิลป์

l หมวดโรงเรี ยนสอนเต้ นร� ำ

บุษบานาฏศิลป์ โทร. 08-1611-2747 โรงเรี ยนนนฤทธิ์ลีลาศ และนาฏศิลป์สากล โทร 0-2653-3979 โทรสาร 0-2229-4660 คิว-ควิก สตูดโิ อ โทร 0-2538-1667 วังทองหลาง กทม เชียงใหม่ นาฎยศิลป์สากล (สถาบันเชียงใหม่ บลั เลต์ ) รร โทร 0-5362-0373 เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ นาฎศิลป์สากลวราภรณ์ -กาญจนา รร โทร 0-2252-8704 ปทุมวัน กทม นาฎศิลป์บ้ านร�ำไทย โทร 0-2929-5911 ดอนเมือง กทม บางกอกแดนซ์ จก บริษัท โทร 0-2255-6189-90 ปทุมวัน กทม บางกอกแดนซ์ แอนด์ อาร์ ท จก บริษัท โทร 0-2884-9171 บางกอกน้อย กทม บ้ านสี่ศลิ ป์ รร โทร 0-2911-1850-3 จตุจักร กทม Business&Education

136 ๑ ใน...การศึกษา

บารอน แด็นซ์ สตูริโอ โทร 0-2935-6163 วังทองหลาง กทม มี ดี เดนซ์ จก บริษัท โทร 0-2769-8258 บางกระปิ กทม ศูนย์ ฝึกลีลาศ สุขุมวิท 49 โทร 0-2258-8006 วัฒนา กทม โรงเรี ยนสอนเต้ น Prostep 15, เซ็นจูรี่ เดอะมูฟวี่ พลาซ่า ชั้น 4 ห้อง 433-434, ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 02 245 5920 House Of Pro Studio 33 อาคารราชครู ชั้น 4 ซอยพหลโยธิน 5 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 hopstudio.net โทร. 02 619 6132 rumPUREE - world dance studio 496-502 Amarin Plaza, Ploenchit Road,,แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน,กรุงเทพมหานคร 10330 rumpuree.com โทร. 081 430 6684 Bangkok Dance 22 Central Chidlom Tower 6 FL. Soi Somkit,Ploenchit,Lumpini,Path

โรงเรี ยนศิลปะป้องกันตัวอาภัสสา โทร 0-2251-8015 ,08-1668-3636 เกียฮะพานิช โทร 0-3731-1236 เมืองนครนายก นครนายก P & N TUTOR สถาบันสอนศิลปะ และภาษาอังกฤษ โทร. 08-4004-4566 อ.วินัย 08-9128-1216 อ.หน่อย งี่หมงโนแวลตี ้ ร้ าน โทร 0-3851-1551 ฉะเชิงเทรา จ�ำรั ชพานิช ร้ าน โทร 0-4357-1314 โพนทอง ร้อยเอ็ด จีนีแดนซ์ แอนด์ อาร์ ท โทร 0-2640-5771 ดินแดง กทม เจริญใช้ คุณ ร้ าน โทร 0-3831-2074 ศรีราชา ชลบุรี เจ้ าตัวเล็ก จก บริษัท โทร 0-2691-0814 ห้วยขวาง กทม บ้ านศิลปะครู เม้ าส์ โทร 0-5364-5144 เชียงราย โรงเรี ยนสยามดนตรี ขอนแก่ น โทร 0-4322-3741 ขอนแก่น ละครสยาม จก บริษัท โทร 0-2952-5430 เมืองนนบุรี นนบุรี

Drum’s Secret Tel. 08-1989-1351

ดู AD 4 สี หน้ า 29

โรงเรี ยนแปซิฟิคโลกดนตรี และศิลปะ Tel. 0-7434-3055, 0-7424-4822

โรงเรี ยนสอนดนตรี บ้านพี่หนุ่ม ที่อยู่ : 5/4 ถ.เทศบาล 22 อ.วารินช�ำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 Tel. 08-1393-3600

โรงเรี ยนสอนดนตรี โซนมิวสิค ที่อยู่ : 51/17 หมู่ 8 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี Tel. 08-9828-1788 l หมวดค่ ายลูกเสือ

ค่ ายลูกเสือ เขาใหญ่ ปากช่ อง

ค่ ายลูกเสือศรี สวาทแคมป์ โทร. 089-9624735 : 086-5729718 ค่ ายลูกเสือเสาวลักษณ์ โทร. 044-365354 : 081-9669281 ค่ ายลูกเสือภูมสิ ิรแคมป์ โทร. 081-9315753 : 087-2075440 ศรณรงค์ อนิ เตอร์ เนชั่นแนล แคมป์ โทร. 044-314532 : 081-8225077


กิจกรรมสันทนาการ ค่ ายไชยวุธวัฒนา&อิงธารารี สอร์ ท โทร. 087-6486836 : 081-8769107 สวนเสาวณีย์รีสอร์ ท&แฟนตาซี โทร. 081-5925486 044-461532 ไร่ พญาเย็น เขาใหญ่ หมู่ 7 200 ต�ำบล หมูสี อ�ำเภอ ปากช่อง นครราชสีมา 30150 โทร. 044 297 153

ค่ ายลูกเสือ มวกเหล็ก สระบุรี

ค่ ายลูกเสือหัตถวุฒแิ คมป์ โทร. 081-9333555 : 036-721238 วธิดารี สอร์ ท โทร. 036-330077 : 082-4919009 ค่ ายลูกเสือพงษ์ ลดา โทร. 089-7014314 : 081-8054508 ค่ ายลูกเสือนิยมไพร โทร. 081-9675140 ค่ ายลูกเสือมวกเหล็กแคมป์ปิ ้ ง โทร.036-342446 : 081-4344062 ค่ ายลูกเสือ พรหมวัฒนาแคมป์ โทร. 081-8677864 : 086-8806240

ค่ ายลูกเสือ นครนายก

ค่ ายลูกเสือสาริกา โทร. 037-312393 ค่ ายลูกเสือศรี กะอาง โทร. 037-306272 : 081-4340243

ค่ ายลูกเสือ ปราจีนบุรี

ค่ ายลูกเสือห้ วยเกษียร โทร. 081-8616535 : 037-452125 ริมภูการ์ เด้ น แคมป์ โทร. 037-407421 : 08-13067660 ค่ ายลูกเสือบริบรู ณ์ ทรั พย์ โทร. 081-9371397 : 081-9310774

ค่ ายลูกเสือ กาญจนบุรี

ค่ ายลูกเสือ สวนสัตว์ เปิ ดซาฟารี ปาร์ ค 034-531999 : 086-3000667 ค่ ายลูกเสือโลตัสแคมป์ โทร. 081-2780919 : 081-0118256

ค่ ายลูกเสือ ราชบุรี

วาสนาดีรีสอร์ ท โทร. 081-9441617 : 086-7678849 ค่ ายหลวงบ้ านไร่ โทร. 032-232828

ค่ ายลูกเสือ พัทยา ชลบุรี กองพันทหารปื นใหญ่ ท่ ี 21 รั กษาพระองค์ ฯ โทร. 038-205471 ค่ ายลูกเสือวชิราวุธ โทร. 038-311132 : 038-322155

ค่ ายลูกเสือ หัวหิน ชะอ�ำ แก่ งกระจานริเวอร์ ไซด์ รีสอร์ ท

โทร. 032-461244 : 081-5872382 ค่ ายลูกเสือบ้ านอัษฎาวุธ โทร. 081-9410379 : 081-9441559 l หมวดโรงเรี ยนสอนกีฬา

เส้ าหลิน กังฟู ไทยแลนด์ โทร. 02-3614224-5 กอล์ ฟอลิอันซ์ และเนเจอร์ ทราเวล โทร. 02-5194787, 02-5192727 สุนีย์โยคะสถาน โทร. 02-2450269, 02-2459768 โรงเรี ยนสอนกอล์ ฟ เชาวรั ตน์ โทร. 02-8672210 ศิลปการต่ อสู้ปราโมทย์ ยมิ โทร. 081-4887069, 02-9343046 โรงเรี ยนแบดมินตันบ้ านทองหยอด โทร. 02-4218999, 02-4213311 โรงเรี ยนมวยไทยรั งสิต โทร. 02-9920096-9 สถาบันศิลปะการต่ อสู้และป้องกันตัว จังหวัดสมุทรปราการ อาคารมหามงคล (โลตัสเอ็กซ์เพรส สาขา หมู่บ้านทิพวัล 1) ชั้น 2 ห้อง 202,หมู่บ้าน ทิพวัล 1 ถนนเทพารักษ์ กม.2 ต�ำบล ส�ำโรงเหนือ เมือง สมุทรปราการ 10270 โทร. 02 001 7686 Krudam Muay Thai School 67 Soi Sukhumvit 36 Sukhumvit Rd แขวงพระโขนง เขตคลองเตย,กรุงเทพมหานคร 10110

krudamgym.com โทร. 02 661 1647 X-site Muaythai Krudam Gym Rama 2 80/575 Soi Bang Khun Thian 16, Bang Khun Thian Road,Khwaeng Samae Dam, Khet Bang Khun Thian,Krung Thep Maha Nakhon 10150 โทร. 092 259 6687 l หมวดโรงแรม-รี สอร์ ท

แควริเวอร์ ไซด์ รี สอร์ ท โทร. 0-3455-1078-9 บ้ านสวนฝน โทร. 0-3462-4587-89 ต้ องตะวันรี สอร์ ท โทร. 08-2292-5139 เพชรไพลินรี สอร์ ท โทร. 0-3458-8222 ศุภาลัยป่ าสัก รี สอร์ ทแอนด์ สปา โทร. 036-306-270-3 คลองทราย รี สอร์ ท โทร. 0 4429 7112-8, 08 1600 4689 บ้ านไร่ บวั แดง โทร. 08 1760 7773, 0 4431 3617 บ้ านศรั นยา เขาใหญ่ โทร. 0-4429-7597 บ้ านสวนสาริกา รี สอร์ ท โทร. 0-3738-5244-5, 08-1665-1081

๑ ใน...การศึกษา 137 Business&Education


กิจกรรมสันทนาการ นาน่ ารี สอร์ ทแอนด์ สปา โทร. 0-3245-9277, 08-6325-7712-33 l หมวดโรงเรี ยนสอนดนตรี

มาร์ คาโต้ มิวสิค จก บริษัท โทร. 0-2718-7461-2 โทรสาร. 0-2718-7463 โรงเรี ยนดนตรี สิริวภิ า โทร. 0-2203-0625-6, 0-2203-0519 โทรสาร. 0-2203-0520 โรงเรี ยนดนตรี วีระพันธ์ ดุริยางค์ โทร. 0-2434-1697-8

Business&Education

138 ๑ ใน...การศึกษา

โทรสาร. 0-2434-1697 โรงเรี ยนพาทยกุลดนตรี และนาฏศิลป์ โทร 0-2281-9857 , 0-2280-8068 โรงเรี ยนดนตรี มีฟ้า โทร 0-2259-4545 โทรสาร 0-2261-4488 l หมวดสถานที่

อบรม-สัมมนา

หนองอ้ อ วอเตอร์ เวิลด์ โทร./โทรสาร 0-3229-9437-8 ต่อ 107-108 มือถือ 08-1303-0317

www.tambon-nanogor.com ส�ำนักงานเทศบาลเมืองรั งสิต โทร. 0-2567-6009 แควริเวอร์ ไซด์ รี สอร์ ท โทร. 0-3455-1078-9, 08-1299-1319 โทรสาร 0-3465-3321 E-mail : kw_riverside@hotmail.com www.kwaeriversideresort.com


กิจกรรมสันทนาการ

Business&Education ๑ ใน...การศึกษา 139


กิจกรรมสันทนาการ

Business&Education

140 ๑ ใน...การศึกษา


กิจกรรมสันทนาการ

๑ ใน...การศึกษา 141 Business&Education


ท�ำเนียบธุรกิจด้านการศึกษา

ท�ำเนียบธุรกิจด้ านการศึกษา l หมวดกีฬา-อุปกรณ์

หจก. เอฟบีทสี ปอร์ ต 2000 ที่อยู่ : 271-275 หมู่ 1 ถ.ประจันตคาม-ศรีมหาโพธิ ต.ประจันตคาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130 Tel. 0-3729-1673, 08-1482-1451, 08-3496-4629 l หมวดบริ ษัทรั กษา

ความปลอดภัย

l หมวดเครื่ องเขียน

ขายปลีก

ร้ านบูรณะพาณิชย์ ที่อยู่ : 61-65 ถ.ชัยมงคล ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด 23000 Tel. 0-3951-1078 Fax. 0-3953-0301 บริษัท ปรี ชา เครื่ องเขียน จ�ำกัด ที่อยู่ : 66/16 ถ.อู่ทอง ต.ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 Tel. 0-3525-1936 Fax. 0-3523-1451 l หมวดของเล่ น

บริษัท รั กษาความปลอดภัย บิก๊ โจ อินเตอร์ จ�ำกัด ที่อยู่ : 90/35 หมู่ 6 ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง Tel. 0-2888-0381-2 Fax. 0-2888-0380

Business&Education

142 ๑ ใน...การศึกษา

ร้ านของเล่ นเพลย์ สนุก Tel. 08-1616-4608, 09-4441-0189, 09-2280-8861, 0-2948-5808

l หมวดเครื่ องถ่ ายเอกสาร

ร้ านแม่ กลองก๊ อปปี ้ เซอร์ วสิ ที่อยู่ : 7/18 ถ.เอกชัย ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม Tel. 0-3471-5299, 08-1943-5824 เลิศชัย ออฟฟิ ศเซ็นเตอร์ ที่อยู่ : 113/6-7 หมู่ 2 ถ.ตรัง-ปะเหลียน ต.โคกหล่อ อ.เมือง จ.ตรัง 92000 Tel. 075-502333 08-6470-4050, 08-1597-7978, 08-6479-4247 ร้ านรั ศมี เซ็นเตอร์ ที่อยู่ : 149/12-15 ซ.1 ถ.พิชัยฯ ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี Tel. 0-3622-1795, 08-9611-1698 Fax. 0-3631-5236

บริษัท อาร์ .วี.เค. ออฟฟิ ศ เซอร์ วสิ จ�ำกัด ที่อยู่ : 108/48 หมู่ 10 ต.วังตะเคียน อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 08-5094-5894, 0-3881-3517 Fax. 0-3808-6510 ร้ านหัวหินก๊ อปปี ้ เซอร์ วสิ ที่อยู่ : 146/56 หมู่บ้านเขาตะเกียบ ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ Tel. 0-3265-4555 Fax. -3241-0663 ดู AD 4 สี หน้ า 27 บริษัท กอปซี่ คอร์ เปอเรชั่น จ�ำกัด ที่อยู่ : 48 หมู่บ้านทานตะวัน ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 Tel. 09-9827-7899, 09-6192-3229,09-5289-9789, 0-7425-6946


ท�ำเนียบธุรกิจด้านการศึกษา l หมวดเสื้อผ้ า-เครื่ องแบบ

บริษัท โปโลอีสเทิร์น จ�ำกัด Tel. 06-3654-2329 l หมวดป้ายโฆษณา

อิงค์ แมนสระบุรี ที่อยู่ : 173/12 ถ.สุดบรรทัด ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี Tel./Fax. 0-3622-0188, 08-8275-0122

l หมวดรางวัล-ถ้ วยรางวัล

l หมวดเสียง-ระบบอุปกรณ์

l หมวดจ�ำหน่ าย

นิวชลิตาถ้ วยรางวัล ที่อยู่ : 132 ถ.ตีทอง แขวงวัดราชบพิธ พระนคร กรุงเทพฯ 10200 Tel. 0-2622-0380, 0-2622-1468 Fax. 0-2221-3484

พรจุฬา (ด้ วน) แม่ กลอง ที่อยู่ : 86/4 ซ.สวนไท ถ.แม่กลอง-อัมพวา เยื้องวัดช่องลม Tel. 0-3475-1875, 0-3475-2631, 08-1654-8084, 08-1981-0572 Fax. 0-3475-2631

ดุริยะมิวสิค ที่อยู่ : 419/420 หมู่ 1 ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี Tel. 0-3241-0842, 08-1947-7343 Fax. 0-3241-0843

ดู AD 4 สี หน้ า 27

วีระโลหะประดิษฐ์ ที่อยู่ : 526/8 หมู่ 2 ข้างธนาคารกสิกรไทย อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี Tel. 0-3873-8914, 08-1309-0885 Fax. 0-3843-8980

ฤทธิ์ อิง้ ค์ เจ็ท ที่อยู่ : อ.เมืองสะบุรี Tel. 06-2474-6289, 08-6954-6168, 0-3631-8535

ดู AD 4 สี ปกหลังใน

l หมวดเครื่ องแบบ ขายปลีก

น้ อมจิตต์ แมนนูแฟกเจอร์ ร่ ิง จก บริษัท โทร. 0-2922-9880-3 โทรสาร 0-2922-9884 สาขาบางกระบือ โทร. 0-2243-4367 สาขาบางกะปิ โทร. 0-2374-0374 สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์ โทร. 0-2947-6111 สาขาบางล�ำพู โทร. 0-2629-3899 l หมวดคอมพิวเตอร์

อุปกรณ์ และเครื่ องใช้

กาญจนกิตต์ มาร์ เก็ตติง้ บจ. โทร.0-2805-1230-3 แกรน์ เอเชีย ซิสเต็มส์ บจ. โทร.0-2259-1578-80

l หมวดรั บสกรี นเสื้อ

ร้ านสกรี นเสือ้ -แก้ ว Tel. 09-5242-6287

ดู AD 4 สี ปกหลังใน ปราณีถ้วยรางวัล ที่อยู่ : 1216/8-9 ถ.พระราม 6 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 Tel. 0-2216-5286-7, 08-1431-3462 Fax. 0-2216-5286-7 คาร์ เดีย คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ บจ. โทร.0-2381-9023-4 เค พี เทรดดิง้ กรุ๊ ป บจ. โทร.0-2735-2500-7 จี แอนด์ 5 เอ็ม บจ. โทร.0-2381-8611 เจ แอนด์ เจ เปเปอร์ มาร์ ค บจ. โทร.0-2942-1537 เซ็นทรั ล บิซเิ นส ฟอร์ ม บจ. โทร.0-2880-3159 เปเปอร์ แอนด์ ฟอร์ ม บจ. โทร.0-2718-8583-4 พรทีวีโอเอ บจ. โทร.0-2235-4817 พี พี เอส คอมพิวเตอร์ ซัพพลาย หจก. โทร.0-2711-1593 เพนเทกซ์ พรินติง้ บจ. โทร.0-2712-1629-30 เพาเวอร์ เทค แอ๊ ดวานซ์ ซสิ เต็มส์ บจ. โทร.0-2216-6324-8 โมเดิร์นลิง้ ค์ กรุ๊ ป บจ. โทร.0-2259-9315 เยลโลเทค อินเตอร์ เนชั่นแนล บจ. โทร.0-2258-2265 รอยัลเคเบิล้ แอนด์ คอมมูนิเคชั่น บจ. โทร.0-2943-4790

เครื่ องดนตรี

อรั ญสกรี น ที่อยู่ :1/14-15 ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว Tel. 0-3762-8960, 09-0960-5138, 09-2250-5803 เอ ซี ซี ซัพพลาย หจก. โทร.0-2561-0165 เอ็ดติค้ อร์ โปเรชั่น บจ. โทร.0-2390-1189 โอเรี ยนเต็ล แปซิฟิค บจ. โทร.0-2435-7244-5 l หมวดคอมพิวเตอร์

ผู้จำ� หน่ าย

เขาวังโอเอ คอมพ์ หจก. โทร. 0-3241-2556, 0-3242-4342 โทรสาร. 0-3241-2616 ไอเน็ตพลัส โทร.0-3562-6252, 08-1919-6785 โทรสาร. 0-3562-6252 เค วี เค บจ. โทร.0-2253-4749 เคททรอน เอ็นจิเนียริ่ง บจ. โทร.0-2292-0885 เคี่ยนหงวน วิสาหกิจ บจ. โทร.0-2253-7371

เจ ดี ซี คอนซัลแทนท์ บจ. โทร.0-2284-0583 ชินวัตร กลุ่ม บริษัท โทร.0-2299-5000 ชีวาเลียร์ โอเอ (ไทยแลนด์ ) บจ. โทร.0-2226-4300 ซอฟต์ สแควร์ 1999 บจ. โทร.0-2285-4265 ซัมมิท คอมพิวเตอร์ บจ. โทร.0-2240-2648-51 ซินแทกซ์ เทคโนโลยี บจ. โทร.0-2238-2279-84 ซิลเวอร์ ดาต้ า (ไทยแลนด์ ) บจ. โทร.0-2255-6890-2 ซิว-เนชั่นแนล บจ. โทร.0-2731-8888 ซีดจี ี ซิสเต็มส์ บจ. โทร.0-2678-0978 ซีบร้ า คอมพิวเตอร์ บจ. โทร.0-2651-6580-4 ซีวคิ อม(ประเทศไทย) บจ. โทร.0-2287-3611 ไทยฟูจซิ ีร็อกซ์ บจ. โทร.0-2679-6070 ไทยแสตนาร์ ด โซลูช่ ัน บจ. โทร.0-2381-4440 นีโอเทค คอมพิวเตอร์ บจ. โทร.0-2455-5371-2 โปรเซสเซอร์ กรุ๊ ป บจ. โทร.0-2276-5151 แพนด้ าคอมพิวเตอร์ เปเปอร์ บจ. โทร.0-2377-3422-4 โฟคัลอิมเมจโอเอ บจ. โทร.0-2291-9595-6 เมอร์ ริทคอมป์ บจ. โทร.0-2263-0501-2 โมเดอร์ ฟอร์ ม โอ เอ บจ. โทร.0-2261-2703-5 อินฟอร์ มเทค บจ. โทร.0-2682-2763-4 อินฟิ นิตี ้ คอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิเคชั่น บจ. โทร.0-2811-5515-8 อินโด กรุ๊ ป โทร.0-2267-9222 อิมเมจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) บจ. โทร.0-2255-3852 อี ซิสเท็ม บจ. โทร.0-2258-6309 เอ ดี ไอ (ไทยแลนด์ ) บจ. โทร.0-2367-5821-9

Business&Education ๑ ใน...การศึกษา 143


ท�ำเนียบธุรกิจด้านการศึกษา

เอ เอส แอล (ประเทศไทย) บจ. โทร.0-2392-2184-5 เอกปั ญญา บจ. โทร.0-2381-6524-6 โอ จี เอ เทเลคอม บจ. โทร.0-2641-6354-8 โอลิมเปี ยไทย บจ. โทร.0-2513-6111 l หมวดเครื่ องเขียน

ดีทแฮล์ ม จก บริษัท โทร. 0-2790-8103 ต่อ1063 และ 1078 Business&Education

144 ๑ ใน...การศึกษา

ฉั่วเอี่ยมหลีเทรดดิง้ หจก โทร. 0-2225-6862 โทรสาร. 0-2225-6861 เพนเทล (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2261-8285 โทรสาร. 0-2261-1418 เคนตัน้ อินเตอร์ เทรด จก บริษัท โทร. 0-2465-6948, 0-2465-4131 เอเซียคุรุภณ ั ฑ์ จก บริษัท โทร. 0-2920-9058-9 ไลอ้ อนซิตี ้ อินดัสตรี จก บริษัท โทร. 0-2286-8889 บางบัวทองศึกษาภัณฑ์ โทร. 0-2924-4667

เอสที อาร์ ต แมททีเรี ยล จก บริษัท โทร. 0-2891-3134, 0-2891-3355 เอ็ม แอนด์ จี เครื่ องเขียน หจก. โทร. 0-2225-2307-9 โทรสาร. 0-2224-9226 อุดมพาณิชย์ คอร์ เปอร์ เรชั่น จก บริษัท โทร. 0-2509-9990-6 www.univariety.com กรุ งเทพ ฯการค้ า และอุตสาหกรรม บจ. โทร.0-2212-9970-3 เคนตัน้ อินเตอร์ เทรด บจ. โทร.0-2465-6948

จินตนา ร้ าน โทร.0-2392-6231 จี แอล เอ็นเตอร์ เทรด บจ. โทร.0-2249-7540-1 เจริญเซ็นเตอร์ ร้ าน โทร.0-2391-9188 เจริญภัณฑ์ ร้ าน โทร.0-2211-7611 เจ.ซี.ซี บจ. โทร.0-2234-6564 เจริญกรุ งบุ๊คสโตร์ หจก. โทร.0-2222-2767 ที ที เอ็ม อินดัสเตรี ยล บจ. โทร.0-2259-9334


ท�ำเนียบธุรกิจด้านการศึกษา ที.ดี.เอเชีย บจ. โทร.0-2812-4591 ทรู อินเตอร์ เนชั่นแนล บจ. โทร.0-2320-1224 ไทยมาสเตอร์ พริน้ บจ. โทร.0-2722-1482-3 ไทย-ไท อินเตอร์ เนชั่นแนล บจ. โทร.0-2222-5083 ธารธนา บจ. โทร.0-2287-1533-4 ยิลเลตต์ ประเทศไทย บจ. โทร.0-2326-0380-3 ยู.เอ.อิมปอร์ ต เอ็กซ์ ปอร์ ต บจ. โทร.0-2437-0394

ยงเจริญ บจ. โทร.0-2224-2290 รั ชดากร บจ. โทร.0-2284-3050 รุ่ งเรื องกิจ โทร.0-2311-3716 โรบินเอ็คซ์ เท็นด์ บจ. โทร.0-2862-1011-9 ลิ่มเม่ งเฮง ร้ าน โทร.0-2392-1142 ลีก้า บิสสิเนส บจ. โทร.0-2295-2888 วิคตอรี่ เวิลด์ วิคกรุ๊ ป หจก. โทร.0-2861-5605-6 วี.พี.88 เครื่ องเขียนและการพิมพ์

โทร.0-2212-5679 เวิลด์ แฟกซ์ เปเปอร์ บจ. โทร.0-2214-2902 ศูนย์ ครุ ภณ ั ฑ์ วทิ ย์ และเครื่ องเขียน บจ. โทร.0-2416-3905 ศรี ร่ ุ งโรจน์ (444) บจ. โทร.0-2211-9456 สุไทยพานิช ร้ าน โทร.0-2289-0409 ส เจริญชัย มาร์ เก็ตติง้ หจก. โทร.0-2291-3683 สเต็ดเล่ อร์ (ประเทศไทย) บจ. โทร.0-2392-7837-9 อุดมพานิช คอร์ เปอร์ เรชั่น บจ. โทร.0-2509-9950 เอกทองกรุ งเทพฯ หจก. โทร.0-2284-1052 อุดมมิตร ร้ าน โทร.0-2258-1160 เอเชียพานิช ร้ าน โทร.0-2392-3173 เอ็กซ์ แซค สเตชั่นเนอร์ ร่ ี โทร.0-2234-5799 เอส.อาร์ .ซี.เอ็นเวลอป บจ. โทร.0-2311-0662-3 เอส เอ็น สยามมากร๊ าฟ บจ. โทร.0-2433-1920 เอี่ยมกิจเทรดดิง้ บจ. โทร.0-2862-1011-9 โอเวอร์ ซี ซัวเถา บจ. โทร.0-2212-3255 l หมวดเครื่ องถ่ ายเอกสาร

สหภัณฑ์ โทร. 0-2411-2475, 08-3297-9044 โทรสาร. 0-2866-2926 กรุ งเทพซัพพลายเซอร์ วสิ ร้ าน โทร.0-2390-0694 ชาร์ ป เทพนคร บจ. โทร.0-2236-0170 เค แอนด์ เอส เซอร์ วสิ แอนด์ ซัพพลายส์ โทร.0-2749-0419 ชีวาเลียร์ โอเอ(ไทยแลนด์ ) โทร.0-2266-4300-9 ซันคัลเล่ อร์ บจ. โทร.0-2392-4686 ซิว-เนชั่นแนล บจ. โทร.0-2731-8888 ซี พี เซอร์ วสิ ซัพพลายส์ หจก. โทร.0-2284-0837

ซี เอ เทรดดิง้ บจ. โทร.0-2284-0837 ทอป ออโตเมชั่น บจ. โทร.0-2321-0129-34 ไทยฟูจซิ ีร็อกซ์ บจ. โทร.0-2679-6070 พี พี ซี เซอร์ วสิ เซ็นเตอร์ โทร.0-2587-8002 มิต้า (ประเทศไทย) บจ. โทร.0-2586-0333 มิตชิ ัย หจก. โทร.0-2862-4335-8 ริโก้ (ประเทศไทย)บจ. โทร.0-2322-9850 ริโซ่ (ประเทศไทย) บจ. โทร.0-2361-4014-50 รี โปรเมติค คอร์ โปร์ เรชั่น บจ. โทร.0-2318-9666-8 เอฟเอ็มเอกรุ๊ ป บจ. โทร.0-2238-1350 เอช อาร์ ดี ออโตเมชั่น บจ. โทร.0-2744-4444 l หมวดโสตทัศนูปกรณ์

และเครื่ องใช้

แบล็กแอนด์ ไวท์ จก บริษัท โทร. 0-2674-1650-7, 0-2674-2564-6 โทรสาร. 0-2674-1659 E-mail : info@blackandwhite-thai.com www.blackandwhite-thai.com แพลนเน็ตคอมมิวนิเคชั่นเอเชีย จก บริษัท โทร. 0-2941-1055 โทรสาร. 0-2941-1059 กรุ งสยาม เอนเตอร์ ไพรส์ บจ. โทร.0-2669-5425-9 โกดัก-ดิจติ อล แอนด์ แอพพลาย อิมเมจจิง้ (ประเทศไทย) บจ. โทร.08-616-3271-8 ซิว-เนชั่นแนล บจ. โทร.0-2731-8888 ชัยณรงค์ พลาสติก หจก. โทร. 0-2805-3482 ดิจติ อลซิสเท็มส์ บจ. โทร.0-2734-9370-4 ซันสตูดโิ อ บจ. โทร.0-2438-5111 ทวีคาเมร่ า หจก. โทร.0-2212-7320 บาร์ โค บจ. โทร.0-2712-2533 แบล็กแอนด์ ไวท์ บจ. โทร.0-2674-1650-8 วีระซัพพลายส์ หจก. โทร.0-2226-1577-9

Business&Education ๑ ใน...การศึกษา 145


ท�ำเนียบธุรกิจด้านการศึกษา

ฟูจไิ วท์ บอร์ ด หจก. โทร.0-2862-1011-9 มอร์ แกน โอ.เอ บจ. โทร.0-2311-3236 มาราธอน (ประเทศไทย) บจ. โทร. 0-2433-7992 สกายเวิลด์ บจ. โทร.0-2428-1325-6 ออดิโอไรท์ บจ. โทร.0-2258-3898 เอเชีย ครุ ภณ ั ฑ์ บจ. โทร.0-2920-9058 ศูนย์ ครุ ภณ ั ฑ์ วทิ ย์ และเครื่ องเขียน บจ. โทร. 0-2416-3905 l หมวดตรายาง

โกมล ตรายาง โทร.0-2282-8116 ประดิษฐศิลป์เซ็นเตอร์ บจ.(สนญ) โทร.0-2292-0581-5 ประดิษฐศิลป์เซ็นเตอร์ บจ. (สาขาสีลม) โทร.0-2237-7083-4 ประดิษฐศิลป์เซ็นเตอร์ บจ. (สาขาสีพระยา) โทร.0-2236-2606 สมพร ตรายาง โทร.0-2332-3496 สุรเดช ตรายาง โทร.0-2390-1668 ศรี บุญตรายาง (สาขาปทุมวัน) โทร.0-2214-0358 ศรี บุญตรายาง (สาขาเยาวราช) โทร.0-2222-8753 ศรี บุญตรายาง (สาขางามวงค์ วาน) โทร.0-2954-0575 อ�ำนาจบล๊ อก โทร.0-2211-7560 บี เยน(ไทยแลนด์ ) บจ. โทร.0-2911-4414-6

Business&Education

146 ๑ ใน...การศึกษา

l หมวดเครื่ องใช้ อุปกรณ์

และเฟอร์ นิเจอร์ ส�ำนักงาน ซิลเวอร์ ไทย บจ. โทร.0-2391-2374 ไทยฟูจซิ ีร็อกซ์ บจ. โทร.0-2679-6070 ไทยมาสเตอร์ พริน้ บจ. โทร.0-2722-1482-3 ไทยวิทยาภัณฑ์ หจก. โทร.0-2253-2864-6 โมเดอร์ น บิสสิเนส โปรดักศ์ บจ. โทร.0-2391-7784 ยูนิเบส บจ. โทร.0-2295-1962-6 ยูเอฟโอ บจ. โทร.0-2311-7207-10 ล็อกซ์ เล่ ย(กรุ งเทพ) บจ. ฝ่ าย OA โทร.0-2513-0281 สากลภัณฑ์ ธุรกิจ บจ. โทร.0-2252-5500-23 อัลฟ่ า ซีสเต็ม บจ. โทร.0-2683-7346-8 เค ไอ เอส(ประเทศไทย) บจ. โทร.08-12437-4074 โลหะประทีปอุตสาหกรรม บจ. โทร.0-2748-1999 l หมวดผู้พม ิ พ์

ผู้จำ� หน่ ายหนังสือ 108 บ๊ ุค จก บริษัท โทร. 0-3877-0450-2 ส�ำนักพิมพ์ สุภา บจ. โทร.0-2424-4746 อักษรเจริญทัศน์ อจท.บจ. โทร.0-2223-2371 ส�ำนักพิมพ์ ไทยวัฒนาพาณิชย์ บจ.

โทร.0-2222-9394 องค์ การการค้ าคุรุสภา โทร.0-2282-5830 กรุ งเทพเวชสาร ส�ำนักพิมพ์ หจก. โทร.0-2258-7954 ประสานมิตร ส�ำนักพิมพ์ โทร.0-2318-1856 ศูนย์ ส่งเสริมวิชาการ ส�ำนักพิมพ์ โทร.0-2466-2694 ซีเอ็ดยูเคชั่น บมจ. โทร.0-2248-6280-9 นิตบิ รรณการ ส�ำนักพิมพ์ โทร.0-2222-6434 รวมทรรศน์ บจ. โทร.0-2930-1165-6 ส�ำนักพิมพ์ ดวงกมล(2520)บจ. โทร.0-2580-9910 ศูนย์ หนังสือกรุ งเทพ บจ. โทร.0-2273-0748 สร้ อยฟ้ารวมสาส์ น ร้ าน โทร.0-2278-4538 แปลนพับลิซซิ่ง บจ. โทร.0-2911-4850-6 ดวงกมลสมัย บจ. โทร.0-2247-1030 เดอะบุ๊คเชลท์ บจ. โทร.0-2203-0673-4 อินทรชัยบุ๊ค ร้ าน โทร.0-2245-0333 นิตสิ าส์ น ร้ าน โทร.0-2314-4013 ธนาสาส์ น ร้ าน โทร.0-2246-7444 บุ๊คโปรโมชั่นแอนด์ เซอร์ วสิ บจ. โทร.0-2375-2685 รวมธรรม ร้ าน โทร.0-2731-6072 ศูนย์ หนังสือหัวหมาก โทร.0-2318-0662 ส�ำนักพิมพ์

วัฒนาพานิชส�ำราญฎร์ บจ. โทร.0-2222-9394 ไอ.คิว.บุ๊คเซ็นเตอร์ บจ. โทร.0-2448-4162 พัฒนาศึกษา ส�ำนักพิมพ์ โทร.0-2215-8548 สุขภาพใจ ส�ำนักพิมพ์ โทร.0-2415-2621 l หมวดเสื้อผ้ า

ชุดนักเรี ยนผู้ผลิต บริษัท ทีจแี คปปิ ตอล จ�ำกัด โทร. 0-2673-0382 แฟกซ์. 0-2673-0384 สยามอินเตอร์ เอ็กเพรส จก บริษัท โทร. 0-2216-4574, 0-2215-9692 โทรสาร. 0-2215-9692 นาว่ าโฮลดิง้ บจ. โทร.0-2617-1500 ไพศาลพานิช-เฮีย๊ บหลง หจก. โทร.0-2222-0320 ลีลาการปั ก โทร.0-2808-3602 ศิริพร ร้ าน โทร.0-2249-1560 l หมวดอุปกรณ์ กีฬา

เอส.เค.เอ. สปอร์ ต จก บริษัท โทร. 0-2374-3771 โทรสาร. 0-2374-1317 สงวนสปอร์ ต จก บริษัท โทร. 0-2612-3417-8 กรุ งเทพการช่ าง หสม. โทร. 0-2872-6925-6


ท�ำเนียบธุรกิจด้านการศึกษา กีฬาไทยพาณิชย์ บจ. โทร. 0-2612-4124 กีฬาราชด�ำริ บจ. โทร. 0-2933-8488 มาราธอน (ประเทศไทย) บจ. โทร. 0-2434-0500 โรงงานฟุตบอลล์ ไทย สปอร์ ตติง้ กู๊ดส์ บจ. โทร. 0-2214-1403 สยามฮิวตัน บจ. โทร. 0-2747-1615-6 เอฟ บี ที สปอร์ ตคอมเพล็กซ์ บจ. โทร. 0-2718-4700-44 l หมวดของเล่ น

อุปกรณ์ เสริมทักษะ ซันพลัสอินเตอร์ เทรด หจก. โทร. 0-2578-1151 แฟกซ์. 0-2578-3612 ทีชชิ่ง ทอยส์ จก บริษัท โทร. 0-2274-1341-7 โทรสาร. 0-2274-1340 สยามธาราอะมิวส์ เม้ นท์ จก บริษัท โทร. 0-2895-6480-1 โทรสาร. 0-2416-6043 บราโว คิดส์ จก บริษัท โทร. 0-2322-3535 โทรสาร. 0-2321-9931 กษมาทอยส์ บจ. โทร. 0-2709-4148 คิดส์ ทอยส์ มาร์ เก็ตติง้ บจ. โทร. 0-2809-9261

แทมมี่ทอยส์ หจก. โทร. 0-2229-5557 สไมล์ เวิลดิ์ หจก. โทร. 0-2732-1078 สมาร์ ทเบรน บจ. โทร.0-2314-7712 l หมวดสตูดโิ อถ่ ายภาพ

ต้ นรั ก สตูดโิ อ โทร. 0-2712-5222 เซ็ท เอ็น ชู้ท สตูดโิ อ จก บริษัท โทร. 0-2995-9583-4 บางกอกฟิ ล์ ม ห้ องภาพ โทร. 0-2281-1797 แบริ่ง โฟโต้ ดจิ ติ อลแล๊ ป โทร. 0-2744-6688 ที่รัก สตูดโิ อ จก บริษัท โทร. 0-2714-9478-9 พบรั ก สตูดโิ อ โทร. 0-2756-9560 เมอร์ ร่ ี สตูดโิ อ จก บริษัท โทร. 0-2512-6237-8 ยัวร์ สตูดโิ อ โทร. 0-2748-1499 เรื อนเจ้ าสาว โทร. 0-2759-2948 วสันต์ สตูดโิ อ จก บริษัท โทร. 0-2282-6848-9 เวดดิง้ พลาซ่ า จก บริษัท โทร. 0-2716-5555

ไอรั กสตูดโิ อ โทร. 0-2511-1840 l หมวดโทรทัศน์ -ให้ เช่ า

ซัน สตูดโิ อ จกบริษัท โทร. 0-2438-5222 เฉลิมกิจ อิเลคทริค หจก. โทร. 0-2433-9688 ซิลเวอร์ เบลน หสน โทร. 0-2236-2845 ไมด้ า แอสเซ็ท จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-3876-0937 l หมวดถ้ วยและโล่ รางวัล

ห้ างหุ้นส่ วนจ�ำกัด พี.วี. พิวเตอร์ โทร. 0-2895-6987-9 แฟกซ์. 0-2451-1031 ร้ านมาริตาถ้ วยรางวัล โทร. 0-2224-9594 โทรสาร. 0-2622-1624 ไทยโทรฟี่ ดอทคอม หจก. โทร. 0-2381-0906, 0-2391-9942 โทรสาร. 0-2391-5266 เซเว่ นดราก้ อน ซัพพลายส์ จก บริษัท โทร. 0-2451-1513-4 ถ้ วยรางวัลเจเคแอล จก บริษัท โทร. 0-2252-6490 ธนะพงศ์ ศลิ ป์ จก บริษัท โทร. 0-2881-9961-2

ธนะพงศ์ ศลิ ป์ จก บริษัท โทร. 0-2886-6955 บุญญศิลป์ (ลูกสาว) ร้ าน โทร. 0-2215-2076 พรี เมียร์ แกรนด์ อวอร์ ด จก บริษัท โทร. 0-2321-1321 กนกวรรณ์ ร้ าน โทร. 0-2281-2327 กนกวรรณโทรฟี่ ส์ ร้ าน โทร. 0-2960-0516 พุทธมณฑลถ้ วยรางวัล โทร. 0-2813-1964 l หมวดจ�ำหน่ ายปลีก-ส่ ง

ตัด-เช่ า ชุดครุ ยปริญญา ทุกสถาบัน

ครุ ยดวงพรสมประสงค์ หจก โทร. 0-2941-1930 แฟกซ์. 0-2941-1930 สมฤทัย เอ็กเพรส หจก โทร. 0-2718-4494 กวีอาภรณ์ ร้ าน โทร. 0-5627-9224 กุลสตรี ร้ าน โทร. 0-4545-1820 คราวน์ โทร. 0-4545-1048 ครุ ย คัทลียา ร้ าน โทร. 0-2623-6477 ครุ ยสุพรรณ ร้ าน โทร. 0-3554-6885 ครุ ยแองเจิล้ ร้ าน โทร. 0-2424-3982

Business&Education ๑ ใน...การศึกษา 147


ท�ำเนียบธุรกิจด้านการศึกษา คาซาโต้ ไอ เอ็น เอ็น โทร. 0-2718-4494 คุณรุ่ ง ร้ าน โทร. 0-5631-1536 l หมวดแปลเอกสาร

และล่ าม

ส�ำนักงานการแปลอาเซียน โทร. 0-2212-2319, 08-5921-0060 เอ็กซเพรสทรานสเลชั่น เซอร์ วสิ แอนด์ ทราเวล จก บริษัท โทร. 0-2250-0412

Business&Education

148 ๑ ใน...การศึกษา

สถาบันภาษา B.E.S. โทร. 0-2378-0850 ศูนย์ การแปลรั กษาภาษา โทร. 0-2373-9171 เจ็ท เอ็นเตอร์ ไพรส์ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2464-2023 แจ้ งวัฒนะการแปล หจก. โทร. 0-2575-1958 เดอะทรานสเลเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-2258-3932 ทรี โอคอมมิวนิเคชั่น จก บริษัท โทร. 0-2617-0977-9

l หมวดผู้ผลิต-ซ่ อม

เครื่ องดนตรี

จี.เอ็ม.ไอ. มิวสิค จก บริษัท โทร. 0-2714-1603 กลุ่มรุ่ งอรุ ณบางบอน โทร. 0-2898-0020 แขวงบางบอน ดนตรี ศรี สยาม ร้ าน โทร. 0-2952-5594 งามวงศ์วาน ดุริยบรรณ หจก โทร. 0-2668-6281 สุโขทัย ดุริยศัพท์ ร้ าน โทร. 0-2968-5130

ประชาราษฎร์ กรุงเทพฯ ไทคูณ มิวสิค จก บริษัท โทร. 0-2317-1152 บางนาตราด กรุงเทพฯ


ท�ำเนียบธุรกิจด้านการศึกษา

Business&Education ๑ ใน...การศึกษา 149


ท�ำเนียบธุรกิจด้านการศึกษา

Business&Education

150 ๑ ใน...การศึกษา


๑ ใน การศึกษา  

ฉบับรวบรวม สถานศึกษาทุกระดับทั่วประเทศ โรงเรียนนานาชาติ, สถาบันสอนภาษา-คอมพิวเตอร์ โรงเรียนกวดวิชา, แนะนำศึกษาต่อต่างประเทศ สถาบันสอนดนตรี-ก...

๑ ใน การศึกษา  

ฉบับรวบรวม สถานศึกษาทุกระดับทั่วประเทศ โรงเรียนนานาชาติ, สถาบันสอนภาษา-คอมพิวเตอร์ โรงเรียนกวดวิชา, แนะนำศึกษาต่อต่างประเทศ สถาบันสอนดนตรี-ก...

Advertisement