Page 1


36 31

18 บทความเทิดพระเกียรติ >>>

40 เที่ยวชมนก...ชมไม้ สวนปาล์มฟาร์มนก อ.คลองเขื่อน

31 เที่ยวตามรอยพระบาท >>>

42 คู่มือบริการนักท่องเที่ยว แนะน�ำที่กิน ที่พัก กิจกรรมท่องเที่ยว

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลฯ - ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร - พระราชวังบางปะอิน วัดนิเวศธรรมประวัติ

36 คอลัมภ์พิเศษ พระอุโบสถหลังใหม่ วัดโสธรฯ

55 สินค้า OTOP ฉะเชิงเทรา ๑ ต�ำบล ๑ ผลิตภัณฑ์

60.


บทบรรณาธิการ kitvarinart@hotmail.com

เมื่อ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมาชาวไทยต้องร�่ำไห้ทั้งแผ่นดิน เมื่อพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย “พระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช” เสด็จสวรรคต ถือว่าเป็นการ สูญเสียและความวิปโยคยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของปวงชนชาวไทยทั้ง ประเทศ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารและพนักงาน “แม๊กกาซีน ๑ ใน” ขอน้อมร�ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคณ ุ และร่วมถวายความอาลัยอย่างหา ที่สุดมิได้ วารสาร “๑ ใน...ฉะเชิงเทรา” จัดท�ำขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์การท่อง เที่ยวและธุรกิจในจังหวัดฉะเชิงเทราและเขตติดต่อ ฉบับนี้ได้รวบรวมพระ ราชกรณียกิจและโครงการในพระราชด�ำริต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระ ปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มาน� ำ เสนอเพื่ อ น้ อ มร� ำ ลึ ก ถึ ง พระ มหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆ เพื่อความกินดีอยู่ดีของพสกนิกรไทยทั้งประเทศตลอดรัชสมัย ๗๐ ปี ใน คอลัมภ์ “ตามรอยพระบาท” จังหวัดฉะเชิงเทรา นอกจากนี้ยังได้รวบรวมธุรกิจประเภทต่างๆ ในจังหวัดฉะเชิงเทรา และเขตติดต่อ จัดท�ำเป็นท�ำเนียบธุรกิจ DIRECTORY โดยแยกเป็นหมวด หมู่ประเภทต่างๆ เพื่อการค้นหาสินค้าและบริการต่างๆ ได้อย่างสะดวก สบาย อาทิ ด้านการศึกษา, ด้านสุขภาพและความงาม, ด้านการก่อสร้าง, ด้านอุตสาหกรรม, ด้านการเกษตร, ด้านบ้านและเฟอร์นเิ จอร์, ด้านรถยนต์ รวมถึงการรวบรวมสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ร้าน อาหาร สถานบันเทิง สปา สินค้าของฝาก ผลิตภัณฑ์ OTOP และกิจกรรม การท่องเที่ยวต่างๆ อีกมากมายในฉบับ...ติดตามได้เลยครับ

ประธานที่ปรึกษา พ.ต.ท. สมชาย ศรลัมพ์ พ.ต.ฉลาด วงศ์ไพศาล ฝ่ายกฏหมาย นางนงคราญ นันชนะ ผู้อ�ำนวยการ นางสาววริยา แย้มเพียรวัฒนา บรรณาธิการบริหาร นายกิตติ ฉันทกิจนุกูล กองบรรณาธิการ นายบุญธรรม มุกดาสนิท นายสุเชาว์ ศรลัมพ์ นางสาวสุชาดา พุกทรัพย์ ผู้จัดการโครงการ นางสาวมาลี ชื่นส�ำอางค์ ผู้จัดการส่วนภูมิภาค นางสาวประทุมมาศ สนทอง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ นางสาวพัชรีพร เชื้อบุญมี นางสาวจีรวรรณ ปลั่งเปล่ง นางสาวนภาพร ดรุณพันธ์ นางสาวศิริพรรณ ชัยเกียรติ์สุนทร นางสาวสราลักษณ์ สมอบ้าน นางสาวจตุพร เถื่อนถ�้ำ นางสาวยุวดี พะบ�ำรุงษ์ นางสาวปวีณา เดชทสอน ศิลปกรรม นายพลากร ค�ำโครตสูนย์ นายศักดิ์ชัย รันจัตุรัส ฝ่ายบัญชี-ธุรการ นางสาวปิยพร ม่วงศรี นายอุรุพงษ์ รุ่งเรือง นายอรรถพล นารูลา


พระราชประวัติ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ทรงพระราชสมภพ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย เดช ทรงพระนามเดิมว่า “พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้า ภูมิพลอดุลยเดช” ทรงเป็นพระราชโอรสในสมเด็จเจ้า ฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์ (ต่อ มาได้รับการเฉลิมพระนามาภิไธยเป็น สมเด็จพระมหิ ตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก) และ หม่อมสังวาล (ต่อมาได้รบั การเฉลิมพระนามาภิไธยเป็น สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดชทรงเสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2470 ณ โรงพยาบาลเมานท์ ออเบอร์น (MOUNT AUBURN) รัฐเมสสาชูเขตต์ (MASSACHUSETTS) ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อพระชนมายุ ได้ 5 พรรษา ทรงเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนมาแตร์เด อี กรุงเทพมหานคร ต่อจากนัน้ ทรงเสด็จไปศึกษาต่อ ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในชัน้ ประถมศึกษา ที่โรงเรียน เมียร์มองต์ (MERRIMENT) เมืองโลซานน์ (LASAGNA) ใน ปี พ.ศ. 2478 ได้ทรงเข้าศึกษาต่อที่ CEDE NOUBELLE DE LA SUES ROMANCE CHILLY ซึง่ เป็นโรงเรียนเอกชนทีร่ บั นักเรียนนานาชาติและทรงได้รบั ประกาศนียบัตร บาเชอ ลิเย เอ แลทร์ จากการศึกษา ดังกล่าว ทรงรอบรู้หลาย ภาษา ได้แก่ อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน และ ละติน ใน ระดับอุดมศึกษาทรงเข้าศึกษาใน แผนกวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเมืองโลชานน์ ต่อมา

ในปี พ.ศ. 2481 ได้เสด็จนิวัตกลับประเทศไทยพร้อมด้วย พระบรมเชษฐาธิราช พระบรมราชชนนี และสมเด็จพระนาง เจ้าพี่นางเธอ

ครองราชย์

ขณะที่พระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภูมิพลอดุลย เดช พระชนมพรรษา 18 พรรษา รัฐบาลได้กราบบังคม ทูลอัญเชิญขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 9 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายนนั้น ทรง เฉลิมพระปรมาภิไธยว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย เดช และรัฐบาลได้แต่งตั้งผู้ส�ำเร็จราชการ บริหารราชการ แผ่นดินแทนพระองค์ เนื่องจากยังทรงพระเยาว์ และต้อง ทรงศึกษา ต่อ ณ ต่างประเทศเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2489 ได้เสด็จพระราชด�ำเนินกลับไปทรงศึกษาต่อ ณ กรุงโล ซานน์ แม้พระองค์จะทรงโปรดวิชาวิศวกรรมศาสตร์แต่ เพื่อประโยชน์ ในการปกครองประเทศได้ทรงเปลี่ยนมา ศึกษาวิชาการปกครองแทนเช่น วิชากฎหมาย อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ภูมิศาสตร์ นอกจากนี้ ทรง ศึกษา และฝึกฝนการดนตรีด้วยพระองค์เองด้วย ในพ.ศ. 2491 ระหว่างทรงศึกษาอยู่ ณ ประเทศ สวิตเซอร์แลนด์นั้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงขับรถยนต์ ไปทรงร่วมงานทีส่ ถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปารีส ได้ทรงพบและมีพระราชหฤทัยสนิทเสน่หาใน หม่อมราชวงศ์ สิริกิติ์ กิติยากร ธิดาของหม่อมเจ้านักขัต


มงคล กิติยากร เอกอัครราชทูตไทยประจ�ำกรุงปารีสในปี เดียวกันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประสบอุบัติเหตุทาง รถยนต์ อย่างรุนแรงทรงบาทเจ็บทีพ่ ระพักตร์พระเนตรขวา และพระเศียรทรงเข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลมอร์เซส์ โปรดฯ ให้หม่อมเจ้าราชวงศ์สิริกิติ์มาเฝ้าฯ ถวายการดูแล อย่างใกล้ชดิ พระสัมพันธภาพจึงแน่นแฟ้นขึน้ และต่อมาได้ ทรงหมั้นหม่อมราชวงศ์ สิริกิติ์ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2492 โดยได้พระราชทานพระธ�ำมรงค์วงทีส่ มเด็จพระบรมราชนก หมัน้ สมเด็จพระราชชนนี สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลย เดชทรงได้รบั การอภิบาลอย่างดียงิ่ จากสมเด็จพระราชชนนี จึงมีพระปรีชาสามารถปราดเปรือ่ งและมีพระจริยวัตรเปีย่ ม ด้วยคุณธรรมทุกประการซึง่ น้อมน�ำให้พระองค์เป็นพระมหา กษัตริย์ผู้ทรงด�ำรงสิริราชสมบัติ เพียบพร้อมด้วยทศพิศ ราชธรรม จักรวรรดิวัตรธรรมและ ราชสังคหวัตถุทรงเจริญ ด้วยพระเกียรติคุณบุญญาธิการเจิดจ�ำรัส ทรงปฏิบัติพระ ราชกรณียกิจทั้งปวงเพื่อประโยชน์สุขของปวงชน เป็นที่แซ่ ซ้องสรรเสริญ ทุกทิศานุทิศในเวลาต่อมาตราบจนปัจจุบัน

พระราชพิธีราชาภิเษกสมรส

เมือ่ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2493 สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชด�ำเนินกลับประเทศไทย โปรดเกล้าให้ตั้งการพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรม ศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ระหว่าง วันที่ 28-30 มีนาคม 2493 และเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2493 ทรงประกอบพิธีราชาภิเษกสมรส กับ หม่อมราชวงศ์สิริกิ ติ์ กิติยากร ที่วังสระปทุม โดยสมเด็จพระศรีสวรินทิราบ รมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้า พระราชทานหลั่งน�้ำพระ มหาสังข์ ทรงจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายเช่นเดียวกับ ประชาชน และได้ทรงสถาปนาหม่อมราชวงศ์สริ กิ ติ ิ์ ขึน้ เป็น สมเด็จพระราชินีสิริกิติ์ หลังจากนั้น ได้เสด็จไปประทับพัก

ผ่อน ณ พระราชวังไกลกังวล หัวหิน และที่นี่เป็นแหล่ง เกิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริโครงการแรก คือ พระราชทาน “ถนนสายห้วยมงคล” ให้แก่ “ลุง รวย” และชาวบ้านที่มาช่วยกันเข็นรถพระที่นั่งขึ้นจาก หล่มดิน ทั้งนี้เพราะแม้ “ห้วยมงคล” จะอยู่ห่างอ�ำเภอ หัวหิน เพียง 20 กิโลเมตร แต่ไม่มีถนนหนทางชาวบ้าน ได้รบั ความเดือดร้อนในการด�ำรงชีวติ มากถนนสายห้วย มงคลนีจ้ งึ เป็นถนนสายส�ำคัญ ทีน่ ำ� ไปสู่โครงการใน พระ ราชด�ำริ เพือ่ บ�ำบัดทุกข์ บ�ำรุงสุขแก่พสกนิกรอีกจ�ำนวน มากกว่า 2,000 โครงการในปัจจุบัน

พระบรมราชาภิเษก

วันที่ 5 พฤษภาคม 2493 สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชได้ ท รงประกอบพระราชพิ ธี บ รม ราชาภิเษกตามโบราณขัตติยราชประเพณี ณ พระที่นั่ง ไพศาลทักษิณ ในพระมหาราชวัง เฉลิมพระปรมาภิไธย ตามจารึกในพระสุพรรณบัฏว่า “พระบาทสมเด็จพระปร มินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร” และได้พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการเป็นสัจ วาจาว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์ สุขของมหาชนชาวสยาม” ในการนี้ ได้ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ สถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศ สมเด็จพระ ราชินีสิริกิติ์ พระอัครมเหสีเป็น สมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิติ์ พระบรมราชินี วันที่ 5 มิถุนายน 2493 พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ได้เสด็จพร้อมด้วย สมเด็จพระนาง เจ้าพระบรมราชินี ไปยังสวิตเซอร์แลนด์อีกครั้ง เพื่อ ทรงรักษา พระสุขภาพ และเสด็จพระราชด�ำเนินนิวัติ พระนคร เมื่อ 2 ธันวาคม 2494 ประทับ ณ พระต�ำหนัก จิตรลดารโหฐาน และพระที่นั่งอัมพรสถาน ทั้ ง สองพระองค์ มี พ ระราชธิ ด า และพระ ราชโอรส 4 พระองค์ดังนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตนราช กัญญา สิรวิ ฒ ั นาพรรณวดี ประสูตเิ มือ่ 5 เมษายน 2494 ณ โรงพยาบาลมองซัวนี่ โลซานน์ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ฯ ประสูติเมื่อ 28 กรกฏคม 2495 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน ต่อมา ทรงได้รับสถาปนาเป็น สมเด็จพระบรมโอรสาธิ ราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณฯ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อ


28 กรกฏคม 2515 สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าสิรินธรเทพ รัตนสุดา กิตวิ ฒ ั นาดุลนโสภาคย์ ประสูตเิ มือ่ 2 เมษายน 2498 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน ภายหลังทรงได้รับ สถาปนาเป็น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหา จักรีสริ นิ ธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2520 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารี ประสูติเมื่อ 4 กรกฏคม 2500 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน

ทรงพระผนวช

เมื่ อ วั น ที่ 22 ตุ ล าคม 2499 พระบาท สมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั วได้ทรงพระผนวช ณ วัดพระ ศรีรัตนศาสดาราม ทรงจ�ำพรรษา ณ พระต�ำหนักปั้น หย่า วัดบวรนิเวศวิหาร ปฏิบัติพระศาสนกิจ เป็นเวลา 15 วัน ระหว่างนี้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรม ราชินนี าถ ทรงปฏิบตั พิ ระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ต่อ มาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาเป็น สมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลนี้ ได้ ทรงพระกรุณาสถาปนาพระอิสริยยศสมเด็จพระบรม ชนกนาถขึ้นเป็น สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดช วิกรมพระบรมราชชนก ทรงสถาปนา สมเด็จพระราช ชนนี เป็น สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรง สถาปนาสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา เป็น สมเด็จพระเจ้าพีน่ างเธอ เจ้าฟ้ากัลนาณิวฒ ั นา กรม หลวงนราธวาสราชนครินทร์ และทรงประกอบพระราช พิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย สมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั อานันทมหิดลใหม่ เมือ่ วัน ที่ 8 มิถุนายน 2539 เพื่อให้สมพระเกียรติตามโบราณ ขัตติยราชประเพณี ทัง้ นีด้ ว้ ยพระจริยวัตร อันเปีย่ มด้วย พระกตัญญูกตเวทิตาธรรมอันเป็นที่แซ่ซ้องสรรเสริญ พระปรมาภิไธยใหม่ทที่ รงสถาปนาคือ “พระบาทสมเด็จ

พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล อดุลยเดชวิมลรามาธิบดี จุฬาลงกรณราชปรียวรนัดดา มหิตลานเรศวรางกูร ไอศูรย สันตติวงศนิวิฐ ทศพิศราชธรรมอุกษฏนิบุณ อดุลยกฤษฏา ภินหิ ารรังสฤษฏ์ สุสาธิตบูรพาธิการ ไพศาลเกียรติคณ ุ อดุล พิเศษ สรรพเทเวศรานุรกั ษ์ ธัญอรรคลักษณวิจติ ร โสภาคย์ สรรพางค์ มหาชโนตมางคประณตบาทบงกชยุคล อเนก นิกรชนสโมสรสมมต ประสิทธิวรยศมโหดมบรมราชสมบัติ นพปฏลเศวตฉัตราดิฉัตร สรรพรัฐทศทิศวิชิตไชย สกลม ไหศวริยมหาสวามินทร มเหศวรมหินทรมหารามาธราชวโร ดม บรมนาถชาติอาชาวไศรย พุทธาทิไตรรัตนสรณารักษ์ วิ ศิษฏศักตอัครนเรษราธิบดี เมตตากรุณา สีตลหฤทัย อโน ปมัยบุญการ สกลไพศาลมหารัษฏาธิบดี พระอัฐมรามาธิ บดินทรสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร”

พระราชกรณียกิจ

ตั้งแต่พุทธศักราช 2502 เป็นต้นมา พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ ติ์พระบรมราชินี ได้เสด็จพระราชด�ำเนินไป ทรงกระชับ สั ม พั น ธไมตรี กั บ ประเทศต่ า งๆ ทั้ ง ในยุ โ รป อเมริ ก า ออสเตรเลีย และ เอเชีย และได้เสด็จพระราชด�ำเนินไปทรง เยีย่ มราษฎรในภูมภิ าคต่างๆ ทุกภาคทรงประจักษ์ในปัญหา ของราษฎร ในชนบทที่ด�ำรงชีวิตด้วยความยากจน ล�ำเค็ญ และด้อยโอกาส ได้ทรงพระวิรยิ ะอุตสาหะหาทางแก้ปญ ั หา ตลอดมาตราบจนปัจจุบัน อาจกล่าวได้ว่า ทุกหนทุกแห่ง บนผืนแผ่นดินไทยที่รอยพระบาทได้ประทับลง ได้ทรงขจัด ทุกข์ยากน�ำความผาสุกและทรงยกฐานะความเป็นอยู่ของ ราษฎรให้ดีขึ้นด้วยพระบุญญาธิการและพระปรีชาสามารถ ปราดเปรื่อง พร้อมด้วยสายพระเนตรอันยาวไกล ทรง อุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของราษฎร และเพื่อความ เจริญพัฒนาของประเทศชาติตลอดระยะเวลาโดยมิ ได้ ทรงค�ำนึงประโยชน์สุขส่วนพระองค์เลย พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานโครงการนานัปการมากกว่า 2,000 โครงการ ทั้งการแพทย์สาธารณสุข การเกษตร


การชลประทาน การพัฒนาที่ดิน การศึกษา การพระ ศาสนา การสังคมวัฒนธรรม การคมนาคม ตลอดจนการ เศรษฐกิจเพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรในชนบท ทั้งยัง ทรงขจัดปัญหาทุกข์ยากของประชาชนในชุมชนเมือง เช่น ทรงแก้ปัญหาการจราจร อุทกภัย และปัญหาน�้ำเน่าเสีย ในปัจจุบัน ได้ทรงริเริ่มโครงการการช่วยสงเคราะห์ และ อนุรักษ์ช้างไทยอีกด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง ตรากตร�ำพระวรกายทรงงานอย่างมิทรงเหน็ดเหนื่อย แม้ ในยามทรงพระประชวร ก็มิได้ทรงหยุดยั้งพระราชด�ำริเพื่อ ขจัดความทุกข์ผดุงสุขแก่พสกนิกร กลางแดดแผดกล้าพระ เสโทหลั่งชุ่มพระพักตร์และพระวรกายหยาดตกต้องผืน ปฐพี ประดุจน�้ำทิพย์มนต์ชโลมแผ่นดินแล้งร้างให้กลับคืน ความอุดมสมบูรณ์นับแต่เสด็จเถลิงถวัลย์ราชย์ตราบจน ปัจจุบัน แม้ในยามประเทศประสบภาวะเศรษฐกิจ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2539 เป็นต้นมา ก็ได้พระราชทานแนวทางด�ำรงชีพ แบบ “เศรษฐกิจพอเพียง” และ “ทฤษฎีใหม่” ให้ราษฎร ได้พึ่งตนเอง ใช้ผืนแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดประกอบ อาชีพอยูก่ นิ ตามอัตภาพซึง่ ราษฎรได้ยดึ ถือปฏิบตั เิ ป็นผลดี อยู่ในปัจจุบัน

พระอัจฉริยภาพ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทาน ความรักอันยิ่งใหญ่แก่อาณาประชาราษฎร์ พระราชภารกิจ อันหนักเพือ่ ประโยชน์สขุ ของอาณาประชาราษฎร์ ได้ปรากฏ เป็นที่ประจักษ์เทิดทูนพระเกียรติคุณทั้งในหมู่ชาวไทยและ ชาวโลก จึงทรงได้รับการสดุดีและการทูลเกล้าฯ ถวาย ปริญญากิตติมศักดิเ์ ป็นจ�ำนวนมากทุก สาขาวิชาการ ทัง้ ยัง มีพระอัจฉริยภาพด้านดนตรีอย่างสูงส่ง ทรงพระราชนิพนธ์ เพลงอันไพเราะนับแต่พระเยาว์จนถึงปัจจุบนั รวม 47 เพลง ซึง่ นักดนตรีทงั้ ไทย และต่างประเทศน�ำไปบรรเลงอย่างแพร่ หลาย เป็นทีป่ ระจักษ์ในพระอัจฉริยภาพจนสถาบันดนตรีใน

ออสเตรเลียได้ทูลเกล้าฯ ถวายสมาชิกภาพกิตติมศักดิ์ แด่พระองค์ ทรงได้รบั ยกย่องเป็น “อัครศิลปิน” ของชาติ พระปรีชาสามารถด้านดนตรีแล้วยังทรงสร้างสรรค์งาน จิตรกรรมและวรรณกรรมอันทรงคุณค่าไว้เป็นทรัพย์สิน ทางปัญญาของชาติ เช่นทรงพระราชนิพนธ์ แปลเรื่อง ติโต นายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ และพระราชนิพนธ์ เรื่องชาดกพระมหาชนก พระราชทานคติธรรมในการ ด�ำรงชีวติ ด้วยความวิรยิ อุตสาหอดทนจนพบความส�ำเร็จ แก่พสกนิกรทั้งปวง นอกจากนั้นยังทรงเป็นนักกีฬาชนะ เลิศรางวัลเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์อีกด้วย ปวงชนชาวไทยต่างมีความจงรักภักดีเป็นที่ยิ่งดังปรากฏ ในวาระส�ำคัญ เช่น ศุภวาระเถลิงถวัลยราชครบ 25 ปี พระราชพิธรี ชั ดาภิเษก 9 มิถนุ ายน 2514 พระราชพิธมี หา มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 5 ธันวาคม 2530 พระ ราชพิธีรัชมังคลาภิเษกทรงด�ำรงค์สิริราชสมบัติยาวนาน กว่าพระมหากษัตริยท์ กุ พระองค์ 2 กรกฎาคม 2531 มหา มงคลสมัยฉลองสิรริ าชสมบัตคิ รบ 50 ปี 9 มิถนุ ายน 2539 และในโอกาสพระราชพิธมี หามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 นี้ รัฐบาลและประชาชนชาว ไทยได้พร้อมใจกัน จัดงานเฉลิมพระเกียรติและถวาย พระพรชัยมงคลด้วยความกตัญญูกตเวที ส�ำนึกในพระ มหากรุณาธิคณ ุ ล้นเกล้าล้นกระหม่อมอย่างสมพระเกียรติ ทุกวาระ จึงไม่มีข้อกังขาใด หากสายตาอันเปี่ยมไป ด้วยความชื่นชมในพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยูห่ วั จากชาวต่างชาติจะน�ำมาสูก่ ารถวายรางวัล และเกียรติยศต่างๆ มากมายกว่าร้อยรางวัล อันเนื่อง มาจากพระราชกรณียกิจและพระราชอธัยาศัยในการ แสวงหาความรู้ของพระองค์ ที่ส�ำคัญ อาทิ พ.ศ. 2514 สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ทูลเกล้าฯ ถวายเข็มทองค�ำศิลปะภาพถ่ายแด่พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต่อมาราชสมาคมถ่ายภาพแห่ง สหราชอาณาจักร (The Royal Photographic Society of Great Britain) ได้กราบบังคมทูลเชิญให้ทรงด�ำรง ต�ำแหน่งสมาชิกกิตติมศักดิ์ของราชสมาคม และสมาคมสหพั น ธ์ ศิ ล ปะการถ่ า ยภาพ นานาชาติ หรือ FIAP ทูลเกล้าฯ ถวายเกียรติบัตรสูงสุด เพือ่ สดุดพี ระเกียรติคณ ุ ว่าทรงเป็นสมาชิกกิตติมศักดิท์ มี่ ี พระปรีชาสามารถเป็นเลิศในศิลปะการถ่ายภาพ (Honor-


ary Excellent FIAP) อีกด้วย พ.ศ. 2519 ประธานรัฐสภายุโรปและสมาชิก ร่วมกันทูลเกล้าฯ ถวาย “เหรียญรัฐสภายุโรป” พ.ศ. 2529 ประธานคณะกรรมาธิการเพื่อสันติ ของสมาคมอธิการบดีระหว่างประเทศทูลเกล้าฯ ถวาย “รางวัลสันติภาพ” พ.ศ. 2530 สถาบั น เทคโนโลยี แ ห่ ง เอเชี ย ทูลเกล้าฯ ถวาย “เหรียญทองเฉลิมพระเกียรติคุณใน การน�ำชนบทให้พัฒนา” พ.ศ. 2535 ผู้อ�ำนวยการใหญ่ โครงการสิ่ง แวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) ทูลเกล้าฯ ถวาย “เหรียญทองประกาศพระเกียรติคุณด้านสิ่งแวดล้อม“ และผู ้ อ� ำ นวยการใหญ่ อ งค์ ก ารอนามั ย โลก (WHO) ทูลเกล้าฯ ถวาย “เหรียญทองสาธารณสุขเพื่อมวลชน” พ.ศ. 2436 คณะกรรมการสมาคมนิเวศวิทยา เชิงเคมีสากล (International Society of Chemical Ecology) ทูลเกล้าฯ ถวาย “เหรียญรางวัลเทิดพระ เกียรติในการสงวนรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ“ และหัวหน้าสาขาเกษตร ฝ่ายวิชาการภูมิภาคเอเชียของ ธนาคารโลก ทูลเกล้าฯ ถวาย “รางวัลหญ้าแฝกชุบส�ำริด” สดุดพี ระเกียรติคณ ุ ในฐานะทีท่ รงเป็นนักอนุรกั ษ์ดนิ และน�ำ้ พ.ศ. 2537 ผู้อ�ำนวยการบริหารของยูเอ็นดีซีพี (UNDCP) แห่งสหประชาชาติ ทูลเกล้าฯ ถวาย “เหรียญ ทองค�ำสดุดีพระเกียรติคุณด้านการป้องกันแก้ ไขปัญหา ยาเสพติด“ พ.ศ. 2539 องค์การอาหารและเกษตรแห่ง สหประชาชาติ (FAO) ทูลเกล้าฯ ถวาย “เหรียญสดุดพี ระ เกียรติคุณในด้านการพัฒนาการเกษตร” พ.ศ. 2549 ส�ำนักงานโครงการพัฒนาแห่ง สหประชาชาติ (UNDP) ทูลเกล้าฯ ถวาย “รางวัลความ ส�ำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์” จากการที่ได้ทรงอุทศิ ก�ำลังพระวรกายและทรงพระวิริยอุตสาหะในการปฏิบัติ พระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ เพื่อยังประโยชน์ และความเจริญอย่างยั่งยืนมาสู่ประชาชนชาวไทยทั้ง ประเทศมาโดยตลอด นายโคฟี่ อันนัน เลขาธิการสหประชาชาติ ได้ กล่าวในโอกาสทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลดังกล่าวไว้วา่ “หาก การพัฒนาคน หมายถึงการให้ความส�ำคัญประชาชนเป็น ล�ำดับแรก ไม่มีสิ่งอื่นใดแล้วที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าการพัฒนา คน ภายใต้แนวทางการพัฒนาคนขององค์พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ ได้ทรงอุทิศพระวรกาย ทรงงาน โดยไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อย ไม่เลือกเชื้อชาติ วรรณะ และ ศาสนา ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา ด้วยพระปรีชา สามารถในการเป็นนักคิดของพระองค์ ท�ำให้นานาประเทศ ตื่นตัวภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การเดินสายกลาง รางวัลความส�ำเร็จสูงสุดครัง้ นี้ เป็นการจุดประกายแนวคิด การพัฒนาแบบใหม่สู่นานาประเทศ” ล่าสุด พ.ศ. 2551 องค์การทรัพย์สินทางปัญญา โลก (WIPO) ได้ทลู เกล้าฯ ถวายรางวัล WIPO Global Leaders Award แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เนือ่ งด้วยงาน ทรัพย์สนิ ทางปัญญาส่งเสริมและพัฒนาประเทศรวมถึงชีวติ ความเป็นอยูข่ องพสกนิกรชาวไทยให้ดขี นึ้ อย่างโดดเด่นเป็น ทีป่ ระจักษ์แก่สายตาชาวโลก อีกทัง้ ยังทรงเป็นผูน้ ำ� ประเทศ พระองค์แรกที่ได้รับทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลนี้ นอกจากนี้ จากการหารือกันของสหพันธ์สมาคมนักประดิษฐ์ระหว่าง ประเทศ (International Federal Inventor Association : IFIA) ซึ่งมีสมาชิก ๘๔ ประเทศทั่วโลกยังมิได้มีมติให้วัน ที่ ๒ กุมภาพันธ์ของทุกปี ซึ่งเป็นวันที่ทรงได้รับการจดสิทธิ บัตรกังหันน�้ำชัยพัฒนาเป็นวันนักประดิษฐ์โลกด้วย ไม่ใช่เพียงแค่นั้น เพราะหากย้อนกลับไปในอดีต จะพบว่าหลายองค์กรที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา ได้เคยทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญรางวัล และประกาศนียบัตร ต่างๆ แด่พระองค์มากมาย ได้แก่ IFIA ประเทศฮังการี ทูลเกล้าฯ ถวายถ้วยรางวัล IFIA Cup 2007 ส�ำหรับผลงาน กังหันน�้ำชัยพัฒนา เหรียญ Genius Prize ส�ำหรับผลงาน ทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง และสมาคมส่งเสริมการ ประดิษฐ์แห่งสาธารณรัฐเกาหลี (korea Invention Promotion Association : KIPA) ได้ทลู เกล้าฯ ถวายรางวัล Special Prize พร้อมประกาศนียบัตร ซึง่ ถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติ ของนักประดิษฐ์ในระดับโลก


“คนไทยโชคดี ที่ สุ ด ในโลก เพราะเรามีพระมหากษัตริย์ที่ทรง งานหนัก และทุ่มเทพระวรกาย เพื่อ ให้ประชาชนของพระองค์ มีอาชีพทีด่ ี มีรายได้ที่มั่นคง สามารถพึ่งพาตัว เองได้ อย่างยั่งยืน”

ตลอด 70 ปี ที่ผ่านมา พระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และ พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ต่างทุ่มเท ทรงงานหนัก เพื่อให้คนไทยมีความเป็นอยู่ที่ ดีขึ้น โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ มากมายหลายพันโครงการจึงเกิดขึ้นในทุก พื้นที่บนผืนแผ่นดินไทย ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา ก็ มี โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำรินั่นคือ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน และศูนย์ เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคกลาง

Tourist&Business

CHACHOENGSAO

31


ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ

“แหล่งฝึกอบรม และศึกษาเชิงวิชาการ เพื่อพัฒนาการเกษตร และอาชีพให้กับเกษตรกรในภาคตะวันออก จากการฟืน้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติ ทัง้ ดิน น�ำ้ และป่าไม้ภายใต้การดูแลของกรมพัฒนาทีด่ นิ กรมชลประทาน กรมป่าไม้ และกรมปศุสัตว์ 4 หน่วยราชการที่มีส่วนร่วมกัน พัฒนาพื้นที่ศูนย์ ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนือ่ ง มาจากพระ ราชด�ำริ จนกลายมาเป็นศูนย์ศึกษาและพัฒนา ด้านเกษตรกรรมและงานศิลปาชีพแก่เกษตรกร และผู้สนใจทั้งยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่สามารถแวะมาสัมผัสวิถีชีวิตเรียบง่ายพอเพียง ตามแนวคิดของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในปี พ.ศ. 2522 ราษฎรในหมู่ที่ 2 ต�ำบล เขาหินซ้อน น้อมเกล้าฯ ถวายที่ดินจ�ำนวน 264 ไร่ ต�ำบลเขาหินซ้อน อ�ำเภอพนมสารคาม จังหวัด ฉะเชิงเทรา และได้ถวายที่ดินเพิ่มอีก 497 ไร่ รวม กั บ ที่ ดิ น บริ เ วณสวนรุ ก ขชาติ แ ละ สวนพฤกษ์ รกิจ ฉะเชิงเทรา 32 ท่๑องเทีใน...่ยว&ธุ

ศาสตร์ และที่ดินพระราชทานจากในหลวง ใน พื้นที่ติดกับศูนย์ฯ รวมเป็น 1,895 ไร่ ได้รับพระ กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ชื่อว่า ศูนย์ศึกษาการพัฒนา เขาหินซ้อนอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ ในวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2523 ศู น ย์ ศึ ก ษาการพั ฒ นาเขาหิ น ซ้ อ นฯ ปัจจุบนั เป็น สถานทีพ่ กั ผ่อนในวันหยุดทีป่ ระชาชน ให้ความสนใจ เข้าเยี่ยมชม และศึกษาเรียนรู้ทั้ง แบบครบครัวและหมู่คณะ


ข้อมูล แนะน�ำ

ที่เที่ยว

พระต�ำหนักสามจั่ว หรือบ้าน สามจัว่ บ้านพักรับรอง เป็นบ้านไม้สองชัน้ ยกพืน้ สูง ซึง่ พระบาทสมเด็จ-พระเจ้าอยูห่ วั ทรพระราชทาน ทรัพย์ส่วนพระองค์ ในการก่อสร้าง ทั้งยังทรง ออกแบบด้วยพระองค์เอง ห้องอบและห้องนวดสมุนไพร เปิดบริการทุก วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00-16.00 น. โรงสีขา้ วพระราชทาน ชมกระบวนการสีขา้ ว ก่อนบรรจุ ใส่กระสอบในชื่อศูนย์ศึกษาการพัฒนา เขาหินซ้อน

กิจกรรม

ชมการสาธิตวิธีการเตรียมดินให้เหมาะสม กับการปลูกพืช แต่ละชนิด ชิมผลไม้สดๆ จากต้น พร้อมเจ้าหน้าที่คอย อ�ำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ 7 ม.2 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา โทร. 0-3855-4982 เปิดบริการ : วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

การเดินทาง

จากอ�ำเภอพนมสารคาม ใช้เส้นทางหลวง หมายเลข 304 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ ตั้งอยู่ช่วงกิโลเมตร ที่ 51-52

Tourist&Business

CHACHOENGSAO

33


ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ภาคกลาง) จังหวัดฉะเชิงเทรา

“เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวส�ำหรับเยาวชน เกษตรกร และประชาชนทั่วไป” ศูนย์การเรียนรูป้ รัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ภาค กลาง) จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดตั้งขึ้นให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และสาธิตงานด้านศิลปาชีพอันเกิดจากทรัพยากรและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ช่วยสร้างรายได้เป็นอาชีพเสริมและ เป็นสถานที่ ส�ำหรับเยาวชน เกษตรกร ข้าราชการ นักศึกษา ประชาชนทั่วไปได้เข้ามาศึกษาหาความรู้และ พักผ่อนหย่อนใจ โครงการนี้ด�ำเนินการทั้ง 4 ภาคของประเทศ โดยภาคกลางใช้พื้นที่ของกองทัพบก บริเวณกองพล ทหารราบที่ 11 ค่ายสมเด็จพระนั่งเกล้า ต.คลองนา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ต่อมาเพือ่ เป็นการเฉลิมพระเกียรติ ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ ทีท่ รงห่วงใยช่วยเหลือราษฎรในท้อง ถิ่นห่างไกล ด้วยการฝึกอาชีพแก่ชาวบ้านให้ สามารถใช้ รกิจ ฉะเชิงเทรา 34 ท่๑องเทีใน...่ยว&ธุ

ทรัพยากร และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างรายได้เสริม เลี้ยงครอบครัว จึงได้เปิดเป็น “ศูนย์สาธิตและส่งเสริม งานศิลปาชีพ” ควบคูก่ นั ศูนย์การเรียนรูฯ้ แห่งนี้ มีพนื้ ที่ รวม 45 ไร่ ภายในโครงการแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 1. ส่วนเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย - อาคารนิทรรศการแสดงปรัชญาเศรษฐกิจพอ เพียง ภายในมีนิทรรศการแสดง 7 ส่วน คือ วีดีทัศน์ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทฤษฎี ใหม่ ตามแนวพระ ราชด�ำริ, วิถที พี่ อเพียง, ดิน หัวใจของการท�ำเกษตร, น�ำ ้ คือ ชีวติ , ข้าวและท้องทุง่ นา คือทีม่ าของความพอเพียง, แปลงพืชผสมผสาน เพื่อการเกื้อกูล และเกษตรกรนัก บริหารในไร่นา - ฐานกิจกรรม 5 ฐาน ได้แก่ ฐานปศุสัตว์ ประมง,ฐานดิน น�้ำ ปุ๋ย , ฐานนาข้าว, ฐานผักผลไม้ และ ฐานบัญชีฟาร์ม


ศูนย์การเรียนรู้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กองพลทหารราบที่ 11 ถนนฉะเชิงเทรา-พนัสนิคม ต�ำบลคลองนา อ�ำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 038-824427 ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

การเดินทาง

วิ่งออกจากใจกลางเมืองไปตามเส้นทางหลวง หมายเลข 315 (ฉะเชิงเทรา-พนัสนิคม) ผ่านแยกตัดกับทางหลวงหมายเลข 304 ตรงไปผ่านกองพลทหารราบที่ 11 สังเกตุทางเข้าศูนย์ซ้ายมือ

- พื้นที่ท�ำกิน แบ่งตามทฤษฎีใหม่ คือ สระน�้ำ 30 %, นาข้าว 30 % พืชไร่พืชสวน 30 % และที่อยู่อาศัย ประกอบด้วยบ้านพักเกษตรกร, แปลงพืชพักสวนครัว และเลี้ยงสัตว์ 10 % 2. ส่วนศิลปาชีพ ประกอบด้วย - อาคารนิทรรศการ จ�ำนวน 1 อาคาร แสดง งานศิลปาชีพของจังหวัดภาคกลาง 25 จังหวัด ได้แก่ ตุ๊กตาชาววัง, ผ้าจก, เครื่องจักรสาน, ดอกไม้ประดิษฐ์, หัวโขนและอื่นๆ - อาคารสาธิตและฝึกงานศิลปาชีพ 3 หลัง สาธิตเครื่องจักรสาน, สาธิตดอกไม้ประดิษฐ์ และสาธิต ตุ๊กตาชาววัง 3. ส่วนอื่นๆ ประกอบด้วย - อาคารจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP, อาคาร ประชาสัมพันธ์, ร้านอาหาร - พืน้ ทีจ่ ดั ค่ายพักแรม และพัฒนาพืน้ ที่ให้เป็น แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ในรูปแบบโฮมสเตย์ เปิดเป็น

ค่ายพักแรมส�ำหรับนักท่องเที่ยวในรูปแบบ 3 วัน 2 คืน หรือ 2 วัน 1 คืน โดยจะน�ำเที่ยวสถานที่ส�ำคัญต่างๆ ใน จ.ฉะเชิงเทรา โดยเฉพาะการจัดอบรมให้ความรู้ด้าน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสาธิตการด�ำเนินชีวติ ตาม แนวเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่ อาทิ การท�ำนาข้าว การท�ำสวน การประมง การท�ำปุ๋ย การปลูกหญ้าแฝก การท�ำอิฐบล็อก การเผาถ่านและท�ำถ่านอัดแท่ง และการ จักสาน เป็นต้น เพือ่ นักท่องเทีย่ วสามารถทดลองปฏิบตั ิ ได้ด้วยตัวเอง - กิจกรรม และบริการต่างๆ ภายในศูนย์การ เรียนรู้, เยี่ยมชมภายในศูนย์การเรียนรู้, กิจกรรมศึกษา ฐานการเรียนรู้, กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี – ยุวกาชาด, บริการจัดอบรมสัมมนาหน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน และบุคคลทั่วไป, บริการจัดเลี้ยงใน โอกาสส�ำคัญต่างๆ บริการงานมงคลสมรสครบวงจร Tourist&Business

CHACHOENGSAO

35


ส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “พระราชด�ำรัสสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ถวายหลวงพ่อโสธร” “เนื่องจากพระอุโบสถหลังเก่าของวัด มีสภาพทรุดโทรมและคับแคบ ซึ่งหลวงพ่อพุทธโสธรประทับอยู่ในโบสถ์หลังเก่า ที่มีขนาดเล็ก รวมกับพระพุทธรูปอื่นๆ 18 องค์ จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2509 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชด�ำเนินมาที่วัดแห่งนี้ ทรงมีพระราชปรารภเรื่องความคับแคบ ของพระอุโบสถเดิม ซึ่งพระจริปุณโญ ด. เจียม กุลละวณิชย์ (หลวงพ่อเจียม) อดีตเจ้าอาวาส จึงได้รวบรวมเงินบริจาค เพื่อจัดซื้อที่ดินส�ำหรับ สร้างพระอุโบสถหลังใหม่” วัดโสธรวรารามวรวิหาร เดิมมีชื่อว่า “วัดหงส์” มีหลักฐาน สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย โดยมีประวัติที่เล่าสืบทอดกันมายาวนาน และเมื่อเวลา ผ่านไป แม่นำ�้ บางปะกงไหลกัดเซาะตลิง่ พังลงมา วัดหงส์ จึงหมดไป จึงมีการสร้างวัดขึ้นใหม่ วัดโสธรวรารามวรวิหาร เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่ เมืองฉะเชิงเทรา เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อพุทธโสธร พระพุทธรูปอันเป็นทีเ่ คารพสักการะของชาวแปดริว้ และ คนต่างบ้านต่างเมืองมาแต่อดีตกาล ตั้งอยู่บนถนนสาย มรุพงษ์ ห่างจากตลาดกลางเมืองประมาณ 2 กิโลเมตร วัดนี้แต่เดิมเป็นวัดราษฎร์ สร้างขึ้นตอนปลายข องกรุงศรีอยุธยา ตามประวัตนิ นั้ แต่แรกมีชอื่ ว่า “วัดหงส์” เพราะมี “เสาหงส์” อยู่ในวัด เป็นเสาสูงมียอดเป็นตัวหงส์ อยู่บนปลายเสา ต่อมาหงส์บนยอดเสาหักตกลงมาเหลือ แต่เสา และมีผู้เอาธงขึ้นไปแขวนแทน จึงได้ชื่อว่า “วัด เสาธง” ครั้นเมื่อเสาธงหักเป็นสองท่อน จึงเรียกชื่อใหม่ ว่า “วัดเสาธงทอน” ส่วนชื่อ “วัดโสธร” อันมีความหมาย รกิจ ฉะเชิงเทรา 36 ท่๑องเทีใน...่ยว&ธุ

ว่า “บริสุทธิ์” และ “ศักดิ์สิทธิ์” นั้น เรียกตามพระนามของพระ พุทธโสธร หรือหลวงพ่อโสธรซึ่งได้มาประดิษฐานในวัดนี้ ในภายหลังวัดโสธรได้รบั พระราชทานจากพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ยกขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร มีนามว่า “วัดโสธรวรารามวรวิหาร” เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2501 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี ทรงเป็นองค์ประธานการสร้าง และทรงเป็นผู้ก�ำกับดูแล งานสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ ลักษณะพระอุโบสถหลังใหม่เป็น แบบรัตนโกสินทร์ประยุกต์


พระอุโบสถหลังใหม่วัดโสธรวรวิหาร งดงามและมีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ

Tourist&Business

CHACHOENGSAO

37


พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช ได้ เ สด็ จ พระราชด�ำเนิน ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อ พ.ศ. 2531 และทรง ประกอบพิธยี กยอดฉัตรทองค�ำ น�ำ้ หนัก 77 กิโลกรัม ประดิษฐานเหนือยอด มณฑป เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2539 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จมาทรงตัดหวายลูกนิมิต เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2549 นับเป็น ที่ปลื้มปิติของชาวฉะเชิงเทรา อย่างหาที่เปรียบมิได้ ทั้งนี้ทุนทรัพย์ที่ใช้ใน การก่อสร้างอุโบสถหลังใหม่นี้ เป็นเงินบริจาคจากประชาชนทั้งหมด ไม่ได้ ใช้งบประมาณแผ่นดินแต่ประการใด การก่อสร้างพระอุโบสถหลังใหม่สร้างขึน้ ครอบพระอุโบสถหลังเดิม โดยใช้เทคนิควิศวกรรมสมัยใหม่ เป็นงานที่มีความท้าทายเชิงวิศวกรรม อย่างยิ่ง เนื่องจากต�ำแหน่งที่ประดิษฐานขององค์พระนั้น เป็นต�ำแหน่งที่ มีความเชื่อว่า เป็นต�ำแหน่งที่ท�ำให้บ้านเมืองฉะเชิงเทราเจริญรุ่งเรือง จึง รกิจ ฉะเชิงเทรา 38 ท่๑องเทีใน...่ยว&ธุ

มีข้อจ�ำกัดในการก่อสร้างที่ว่า การก่อสร้างนี้จะ ต้องไม่มีการเคลื่อนย้ายองค์หลวงพ่อพุทธโสธร และพระพุทธรูปทั้ง 18 องค์ แม้แต่กระเบียด เดียว ทั้งทางราบ และทางดิ่ง (หมายถึงว่าจะ ยกขึน้ ลงก็ไม่ได้) โดยต้องสร้างอาคารโครงสร้าง เหล็กครอบฐานชุกชี ติดตั้งเครื่องระบายอากาศ มีเครื่องวัดความชื้น และติดตั้งเครื่องวัด และ ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ในส่ ว นของศิ ล ปะภายในพระอุ โ บสถ หลวงพ่อพุทธโสธร ประกอบด้วยภาพจิตรกรรม ฝาผนังโดยรอบ นับตั้งแต่พื้นพระอุโบสถ เสา ผนัง และเพดาน จะบรรจุเรื่องราวให้เป็นแดน แห่งทิพย์ เป็นเรื่องราวของสีทันดรมหาสมุทร จตุ โ ลกบาล สวรรค์ ชั้ น ดาวดึ ง ส์ พรหมโลก ดวงดาว และโดยต�ำแหน่งของดวงดาวบนเพดาน ก�ำหนดต�ำแหน่งตรงกับวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2539 ณ เวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบพิ ธี ย กยอดฉั ต รทองค� ำ เหนื อ มณฑปพระอุโบสถ และภาพของจักรวาลบน เพดานจะเป็นภาพเขียนประดับโมเสกสี จึงเป็น พระอุโบสถที่มีขนาดใหญ่และสวยงามที่สุด นับ เป็นพระมหากรุณาธิคณ ุ ทีม่ ตี อ่ พสกนิกรและชาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ขอน้อมถวายความอาลัย ขอ พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัย


“ผู้ปิดทองหลังพระ”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรม วงศานุวงศ์ เพื่อบ�ำเพ็ญกุศลที่วัดโสธรวรารามวรวิหาร และทรงปิดทองด้านหลังหลวงพ่อโสธร(ภาพนี้น้อยนักที่ เผยแพร่) และทรงมีพระราชด�ำรัสกับพระราชพุทธรังษี (หลวงปู่เจียม) เจ้าอาวาส เพื่อจะสร้างพระอุโบสถหลัง ใหม่ถวายให้หลวงพ่อโสธร “…การปิดทองหลังพระนั้นเมื่อถึงคราวจ�ำเป็นก็ต้องปิด ที่จริงแล้ว คนโดยมากไม่ค่อยชอบปิดทองหลัง พระกันนัก เพราะนึกว่าไม่มีใครเห็น แต่ถ้าทุกคนพากันปิดทองข้างหน้า ไม่มีใครปิดทองข้างหลังเลย พระจะ เป็นพระที่งามสมบูรณ์ ไม่ได้…” (พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๐๖)

ในการไปนมัสการหลวงพ่อโสธรนั้น จะแบ่งเป็น พระอุโบสถ 2 หลัง คือ พระอุโบสถหลังใหม่ ซึ่งจะประดิษฐานหลวง พ่อโสธรองค์จริงไว้ และ พระอุโบสถที่อยู่ข้างๆ เป็นที่ประดิษฐาน หลวงพ่อโสธรจ�ำลอง ซึ่งในการแก้บนต่างๆ ให้ไปใช้สถาน ที่คือ พระอุโบสถ หลวงพ่อโสธรจ�ำลอง เพราะในโบสถ์ที่ประดิษฐานองค์จริงนั้น ไม่อนุญาตให้จุดธูปเทียนด้านใน แต่อนุญาต ให้ประชาชนได้เข้าไปกราบไหว้ได้ วัดโสธรวรารามวรวิหาร ตัง้ อยูท่ ี่ ต�ำบลหน้าเมือง อ�ำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จัดเป็น พระอารามหลวง ชัน้ ตรี ชนิดวรวิหาร สามารถเข้าสักการะองค์หลวงพ่อโสธรได้ทุกวัน บริเวณฝั่งตรงข้ามวัดโสธรฯ มีบริการร้านค้าจ�ำหน่ายอาหาร และสินค้าของที่ ระลึกจากจังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดใกล้เคียง สามารถหาซือ้ ของฝากหรือของกินเล่นได้้ โดยเฉพาะขนมใบจาก เป็นทีน่ ยิ ม ของนักท่องเที่ยวอย่างมาก เปิดให้นมัสการทุกวัน วันธรรมดาเวลา 07.00–16.15น. วันหยุดเวลา 08.00–16.30น. สอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติมที่ วัดโสธรวรารามวรวิหาร โทร. 038-511048, 038-511449 Tourist&Business

CHACHOENGSAO

39


เที่ยว

ชมนก...ชมไม้

Magazine ๑ ใน... ฉบับนีข้ อน�ำท่านไปรูจ้ กั กับ สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิง่ แวดล้อมทีห่ นึง่ ในจังหวัดฉะเชิงเทราของเรานัน่ ก็คือ สวนปาล์มฟาร์มนกที่อ�ำเภอคลองเขื่อนนั่นเอง สวนปาล์มฟาร์มนก ตั้งอยู่เลขที่ 25 หมู่ 6 ต�ำบล บางตลาด ห่างจากตัวเมืองฉะเชิงเทราประมาณ 20 กิโลเมตร (ผ่านเขื่อนทดน�้ำบางปะกง ไปทางอ�ำเภอคลองเขื่อน แยกไป ทางอนุ ส รณ์ ส ถานพระสถู ป เจดี ย ์ ส มเด็ จ พระเจ้ า ตากสิ น มหาราช ผ่านต�ำบลบางตลาด ไปประมาณ 1 กิโลเมตร อยู่ ตรงข้ามป้อมต�ำรวจอ�ำเภอคลองเขื่อน) บนพื้นที่กว่า 100 ไร่ ภายใต้บรรยากาศของปาล์มประดับนานาชนิด เป็นแหล่ง รวบรวมสายพันธุ์นกแก้วไว้มากที่สุด เพาะพันธุ์และจ�ำหน่วย นกแก้วมาคอร์ (พันธุ์บลูแอนด์ โกลด์, สกาเล็ต, กรีนวิง, รกิจ ฉะเชิงเทรา 40 ท่๑องเทีใน...่ยว&ธุ

ไฮยาซิน) นกกระตัว้ สุนขั พันธุต์ า่ งประเทศ (พันธุเ์ ฟรนช์ มาส ทีฟ) และต้นปาล์มมากกว่า 10 สายพันธุ์ เช่น ตาลฟ้า มูลิไอ วิคตอเรีย โคราช ฟ็อกซ์เทล ริเวอร์ อินทผลัมโคราช อ้ายหมี มาโค เป็นต้น มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้แก่ผู้ สนใจในการเลี้ยงนกแก้วอย่างถูกต้อง รวมทั้งการอนุรักษ์นก แก้ ว หลายสายพั น ธุ ์ เ พื่ อ ให้ ค นรุ ่ น หลั ง ได้ เ ห็ น และเรี ย นรู ้ กระบวนการผลิตลูกนกแก้วอย่างใกล้ชิด สวนปาล์มฟาร์มนก เริม่ ก่อตัง้ เมือ่ ประมาณปี 2538 โดยท่านดร.โภคิน พลกุล และเพือ่ นๆ ซึง่ เป็นผูช้ นื่ ชอบในการ ศึกษาและอนุรักษ์นกแก้วเนื่องจากเห็นว่า นกแก้วเป็นการ สร้างสรรค์จากธรรมชาติที่ยอดเยี่ยมที่สุดอย่างหนึ่ง เพราะ นอกจากจะมีสสี นั สวยงามแล้วยังมีความฉลาด แสนรู้ สามารถ เรียนรูท้ จี่ ะอยูร่ ว่ มกับมนุษย์ได้เป็นอย่างดี มีสติปญั ญาเท่ากับ เด็กอายุ 4 ขวบ และยังสอนให้พูดโต้ตอบได้เป็นสัตว์เลี้ยงที่ ซื่อสัตย์ รักเจ้าของ ไม่เป็นภาระมากในการดูแล ปัจจุบันสวนปาล์มฟาร์มนก มีนกแก้วมากกว่า 2,000 ตัวและมากกว่า 80 สายพันธุ์ที่หาดู ได้ยาก ท่ามกลาง บรรยากาศทีเ่ น้นสภาพแวดล้อมทีเ่ ป็นธรรมชาติ สะอาด สนาม หญ้าสีเขียวขจีและปาล์มประดับสวยงามนานาพันธ์ ไม่มีกลิ่น ของมูลสัตว์ มีความพิถีพิถันในการดูแลนกแก้วในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าเรื่องอาหารที่มีคุณภาพดี สด สะอาด มีความสมดุลทาง


ด้านโภชนาการ พร้อมกับสถานที่เลี้ยงที่เหมาะสมเพื่อให้นก ได้ออกก�ำลังกาย มีสุขภาพดี อายุยืนยาว มีผู้เชี่ยวชาญคอย หมั่นตรวจตราความสะอาดและสุขภาพนกทุกวัน ด้านการเพาะพันธุ์หากพ่อแม่นกไม่ยอมฟักหรือมี ปัญหาในการฟักหรือดูแลเฉพาะลูกนกที่ แข็งแรง จะมีการน�ำ ไข่ออกมาฟักในตู้ฟักเพื่อให้ลูกนกรอดชีวิต มีการน�ำลูกนก ที่อ่อนแอออกมาป้อนอาหาร ท่านที่มาเยี่ยมชมจะได้เห็น กระบวนการในการเพาะและเลีย้ งดูลกู นกหลายสายพันธ์ทอี่ อก จากไข่จนเติบโตสมบูรณ์ ซึ่งจะหาโอกาสเช่นนี้ได้ยากมาก นอกจากนีท้ า่ นยังจะได้สนุกสนานกับการให้อาหารนก แก้วมาคอว์ ที่บินอย่างเสรีใน กรงขนาดมหึมา ซึ่งเป็นสถาน ที่แห่งเดียวในเมืองไทยที่จะได้สัมผัสกับนกแก้วแสนฉลาดดัง กล่าวอย่างใกล้ชดิ เพลิดเพลินกับการชมไก่ฟา้ และนกยูงแสน สวยหลายสายพันธุ์ ชื่นชมกับความน่ารักของฝูงหงส์ขาวและ ด�ำจ�ำนวนมากที่คอยแย่งอาหารกับปลาบึกในทะเลสาบขนาด ใหญ่ ชมฝูงวัว ควายทีม่ ผี ใู้ จบุญไถ่ชวี ติ มาฝากเลีย้ ง ท�ำให้พวก เขามีความสุขกับการเดินเลาะเล็มหญ้าจนอ้วนพี ส�ำหรับท่าน ที่ชอบการออกก�ำลังกายก็สามารถเช่า จักรยานหรือจักรยาน น�้ำเที่ยวชมบริเวณโดยรอบของสวนปาล์มฟาร์มนก หรือพัก ผ่อนหย่อนใจบริเวณน�้ำตกจ�ำลองในสวนนกกระตั้วที่มีมาก สายพันธุ์ที่สุดในเมืองไทย

สวนปาล์มฟาร์มนก ตั้งอยู่ท่ามกลางบรรยากาศแบบ ชนบท ล้อมรอบด้วยทุ่งนาข้าวและ บ่อกุ้งซึ่งเป็นบรรยากาศ ที่หาดูได้ยากส�ำหรับผู้อยู่อาศัยในเมืองใหญ่ ห่างกรุงเทพฯ เพียง 80 กิโลเมตรจากบางนาหรือ 60 กิโลเมตรจากมีนบุรี นักท่องเที่ยวสามารถเข้าเที่ยวชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ใน สวนได้ ค่าเข้าชม เด็ก 50 บาท ผู้ใหญ่ 100 บาท เปิดเวลา 09.00-17.00 น. หากเข้าชมเป็นหมู่คณะติดต่อล่วงหน้าได้ที่ โทร. 08-1218-2443, 08-1372-1196, 08-0587-1911 หรือ ที่ www.suanpalmfarmnok.com

Tourist&Business

CHACHOENGSAO

41


แนะน�ำที่พัก

ฉะเชิงเทรา Chachoengsao

Resort Hotel Guesthouse ที่ตั้ง เบอร์โทรศัพท์ ห้องพัก บังกะโล โฮมสเตย์ โรงแรม ในจังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดใกล้เคียง

การเลือกโรงแรมและที่พัก เป็นสิ่งส�ำคัญไม่น้อย เรามักจะมองหาที่พักที่สมเหตุสมผล ไม่เพียงแต่ดูดี แต่ยังจะต้องมี ความสะดวกสบายด้วย มันต้องมีความคุ้มค่าทั้งด้านของราคา คุณภาพ เราอาจจะอ่านรีวิวลูกค้าที่เก่า หรือหารูปภาพ ประกอบจากอินเตอร์เน็ต นิตยสารหรือวารสารท่องเที่ยว เราจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเราได้เลือกที่พักที่เหมาะสมกับการ ท่องเที่ยวของเรา

รกิจ ฉะเชิงเทรา 42 ๑ท่องเทีใน...่ยว&ธุ


สตาร์ ไดซ์ อนิ น์ แฟนตาซี รี สอร์ ท ที่ตั้ง : 51/7 ซ.กุลศรี ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel. 09-7049-7524

ดู AD 4 สี หน้ าที่ 13

สุณี วิลล์ ที่ตั้ง : ตรงข้ามสนามมวยเข้าในซอย ประมาณ 50 เมตร ต.โสธร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 09-1780-5480, 0-3359-0443

โรงแรม ที วินเทจ (บางคล้ า) ที่ตั้ง : 86/6 หมู่ 1 ต.ท่าทองหลาง อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110 Tel. 0-3854-1445-6, 09-2689-4442, 09-5720-2442 Fax. 0-3854-1008

โรงแรมสุดยอด รี สอร์ ท ที่ตั้ง : 45 หมู่ 5 ต.บางพระ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel. 0-3882-0685, 0-3882-0558 Fax. 0-3882-0485

สวนริมน�ำ้ บางปะกงรี สอร์ ท ที่ตั้ง : 74 หมู่ 10 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา (ใกล้วัดสมานรัตนาราม) Tel. 08-1921-7057

เดวา รี สอร์ ท ที่ตั้ง : 78 หมู่ 3 ค.คลองเขื่อน อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 09-0652-2319, 06-1449-7829

ดู AD 4 สี ปกหน้ าใน

ดู AD 4 สี หน้ าที่ 11

สุขฤทัย อพาร์ ทเม้ นต์ Tel. 08-6330-7368

ดู AD 4 สี หน้ าที่ 13

The Power In Resort ที่ตั้ง : 44/9 หมู่ 4 ต.โพรงอากาศ อ.บางน�้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 08-6821-5228

ดู AD 4 สี หน้ าที่ 4

บ้ านเบนซ์ โบ๊ ท ที่ตั้ง : 64/3 หมู่ 4 ต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 08-7807-2532, 0-3359-0767

โรงแรมพนมซิตี ้ ที่ตั้ง : 333 หมู่ 4 ถ.พนม-กบินทร์บุรี ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120 Tel. 0-3855-2775, 08-1319-1176

ดู AD 4 สี หน้ าที่ 13

l

อ�ำเภอเมือง

ส.สมบูรณ์ เพลส จก บริษัท โทร. 0-3881-3291-4 โทรสาร. 0-3881-3290 มือถือ. 08-1812-5515 ใจอินทร์ โทร.0-3851-2236, 0-3851-4810 มิตรสัมพันธ์ โทร. 0-3851-1079 ริเวอร์ อนิ น์ โทร. 0 3851 4530-1, 0 3851 1609 วังธารา แอนด์ รี สอร์ ท โทร. 0- 3882- 2239-40 สัมมนาคารบางปะกงปาร์ ค (สถาบันราชภัฏราชนครินทร์ ) โทร 810541, 512501

ดู AD 4 สี หน้ าที่ 12

ดู AD 4 สี หน้ าที่ 13

เย็นจิตร บังกะโล & รี สอร์ ท เยื้องสถานีรถไฟฉะเชิงเทรา ข้างแขวงการทาง ถ.มหาจักรพรรดิ์ โทร. 0-3851-1200, 08-6803-2070 โรงแรมแกรนด์ รอยัลพลาซ่ า   โทรศัพท์:038 823 701 ร่ มโพธิ์ทอง เกสท์ เฮ้ าส์   โทรศัพท์:038 821 889 The Chill Classic House   โทรศัพท์:038 513 717 ลาติน รี สอร์ ท   ที่อยู่: 7/178-9 ต�ำบล หน้าเมือง อ�ำเภอ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์:038 512 789 โรงแรมแกรนด์ รอยัลพลาซ่ า   ที่อยู่: ต�ำบล บางตีนเป็ด อ�ำเภอเมือง ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 24000

Tourist&Buseness Chachoengsao 43


โทรศัพท์:038 823 701 เอสพี เพลส   ที่อยู่: 31/1 ซอย รวม ญาติ ถนน ฉะเชิงเทรา บางน�้ำเปรี้ยว 1, หน้าเมือง, เมือง, ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์:081 441 5095 Malone Maranatha   ที่อยู่: 99/5 หมู่2 ถนน โสธรพัฒนา ซอย 2 โสธร เมือง ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์:033 590 404 เจเค ลิฟวิ่ง โฮเทลแอนด์ เซอร์ วสิ อ พาร์ ทเมนท์ (JK LIVING Hotel And Service apartment)   ที่อยู่: 72/4 หน้าเมือง เมือง ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์:092 742 9929

l

อ�ำเภอบางคล้ า

บางคล้ า รี สอร์ ท ต.ท่าทองหลาง โทร 0- 3854- 2138-9 ธาราบางคล้ า   ที่อยู่: 39/5 หมู่7 ถ.ฉะเชิงเทรา-บางคล้า หัวไทร บางคล้า บางคล้า ฉะเชิงเทรา 24110 โทรศัพท์:062 323 7424 โรงแรมซันไรส์ ลากูน โฮเทลแอนด์ กอล์ ฟ   ที่อยู่: 20/10 ม.5 ต�ำบล ท่าทองหลาง อ�ำเภอ บางคล้า ฉะเชิงเทรา 24110 โทรศัพท์:033 599 543

โรงแรมบ้ านสบาย   ที่อยู่: ต�ำบล บางคล้า อ�ำเภอ บางคล้า ฉะเชิงเทรา 24110 โทรศัพท์:038 541 234 l

อ�ำเภอบางปะกง

โรงแรมริมฝั่ งบางปะกง โทร./โทรสาร 0-3853-1855 โรงแรมบลูไดมอนด์ บางวัว 106 ม.7 ถ.ท่าสะอ้าน-บางวัว ต.บางวัว โทร. 0-3853-9080 อพาร์ ทเม้ นท์ BSNS6   โทรศัพท์: 085 835 5851 Ratathara Resort (Baanplaloma)   โทรศัพท์: 038 574 318 บ้ านบางวัว รี สอร์ ท   โทรศัพท์:086 599 9779 รตะธารารี สอร์ ท (บ้ านปลาโลมารี สอร์ ท)   โทรศัพท์:038 574 318 โรงแรมบางปะกง   โทรศัพท์:038 538 371 แสมวิว รี สอร์ ท   ที่อยู่: ต�ำบล ท่าข้าม อ�ำเภอ บางปะกง ฉะเชิงเทรา 24130 โทรศัพท์:093 638 5721 l

อ�ำเภอพนมสารคาม

พนมการ์ เด้ น โทร. 0-3855-1817, 0-3855-1515 ศูนย์ ศกึ ษาการพัฒนาเขาหินซ้ อน โทร 0-3859 -9105-6 โรงแรมห้ วยพลู โทร. 08-1889-2167 โรงแรม รี เจนซี่   ที่อยู่: 29/1, 24120, ต�ำบลท่าถ่าน อ�ำเภอ พนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120 โทรศัพท์:038 836 584 ลานนารี สอร์ ท   ที่อยู่: 99 หมู่ 6, ต�ำบลเมืองเก่า อ�ำเภอ พนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา, 24120 ‎ โทรศัพท์:038 552 544 หลับเพลิน รี สอร์ ท   ที่อยู่: 1717 พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 24120 โทรศัพท์:082 558 9000 SC Resort   ที่อยู่: ต�ำบล พนมสารคาม อ�ำเภอ พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 24120

รกิจ ฉะเชิงเทรา 44 ๑ท่องเทีใน...่ยว&ธุ

โทรศัพท์:038 552 336 โรงแรม รี เจนซี่   ที่อยู่: 29/1, 24120, ต�ำบลท่าถ่าน อ�ำเภอ พนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120 โทรศัพท์:038 836 584 โรงแรม เดอะพนม   ที่อยู่: หมู่ 1 1269 ศูนย์การค้า ศิริ พนม ต�ำบล พนมสารคาม อ�ำเภอ พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 24120 โทรศัพท์:038 551 123 l

อ�ำเภอบางน�้ำเปรี้ ยว

คุ้มบุญส่ ง จก บริษัท โทร. 0-3852-4130 โทรสาร. 08-7500-6400 บ้ านภูริตา รีสอร์ ท (Baan PURITA)   ที่อยู่: 3124 ต�ำบล บางขนาก อ�ำเภอ บางน�้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 24150 โทรศัพท์:033 590 301


แนะน�ำที่กิน

ฉะเชิงเทรา Chachoengsao

Food Delicious Cake & Bakery ที่ตั้ง เบอร์โทรศัพท์ ร้านอาหารอร่อยๆ อาหารตามสั่ง อาหารจานเดียว อาหารคาว อาหารหวาน อาหารว่าง อาหารพื้นบ้าน ฯลฯ

ในเรือ่ งของการบริโภคนัน้ คงต้องยอมรับว่าการท�ำอาหารกินเองหรือกินข้าวในบ้านเป็นวิธที ปี่ ลอดภัย และสะอาด ถูก หลักอนามัยมากทีส่ ดุ แต่ในกรณีทเี่ ดินทางไปต่างจังหวัดหรือต่างถิน่ การเลือกร้านอาหารนัน้ โดยทัว่ ไปคนจ�ำนวนมากมักยึดถือ เรื่อง “ความอร่อย” หรือรสชาติเป็นเกณฑ์ ส่วนปัจจัยอื่นๆ เช่น ราคา ความสะอาด ก็เป็นปัจจัยที่พิจารณาประกอบรองๆลง มา ซึ่งบางครั้งก็อาจต้องประสบปัญหาท้องเสีย หรือเดือดร้อนจากอาหารเป็นพิษ ท�ำให้การเดินทางท่องเที่ยวไม่ราบรื่นหมด สนุกไปได้ Tourist&Buseness

Chachoengsao 45


ร้ านอาหารบ้ านโพธิ์ ริเวอร์ ไซด์ ที่ตั้ง : 99 หมู่ 6 ต.สนามจันทร์ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140 Tel. 08-6843-5858, 08-6111-0085

ดู AD 4 สี หน้ าที่ 12

ฟลุค ชาบู & กริลล์ Tel. 08-0080-4515, 08-6666-4265

ครั วคุณเปิ ้ ล ที่ตั้ง : 29/4 ต.บางตีนเป็ด อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel. 08-6321-1857, 08-1577-7315

บางปะกงฟาร์ ม Tel. 08-1810-0260, 08-6619-6020

ดู AD 4 สี หน้ าที่ 28

ดู AD 4 สี หน้ าที่ 12

ครั วบ้ านทวี ที่ตั้ง : 39 หมู่ 9 ถ.สุขุมวิท-สายเก่า (ข้างวัดหงส์ทอง) ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130 Tel. 08-6906-1978, 08-9666-4727

ดู AD 4 สี หน้ าที่ 10

บอส ซีฟ๊ ูด ที่ตั้ง : 31/4/1 ถ.มหาจักรพรรดิ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 08-1842-9705, 08-6838-1901

ร้ านชาบูโต ที่ตั้ง : 1396-1398 ถ.เทพคุณากร ต.โสธร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel. 09-5932-0824

สถานีเตี๋ยวปู ที่ตั้ง : 7/2 หมู่ 4 ต.บางพระ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 09-9262-9859, 09-8826-9966

ร้ านปูกรรเชียง ที่ตั้ง : 25/1/1 หมู่ 1 ต.คลองนา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 09-4416-3953, 09-8639-1649

ดู AD 4 สี หน้ าที่ 14

บ้ านหมอวาง ที่ตั้ง : 36 หมู่ 7 ถ.กิ่งแก้ว ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10280 Tel. 08-1613-8292, 08-5149-6485

อีสานลงบก ณ แปดริว้ ที่ตั้ง : 152/336 ถ.เลียบทางรถไฟ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 08-9939-3469, 08-7130-3273

เจริญไทยบางคล้ า ที่ตั้ง : 19/2 ถ.ระเบียบอนุสรณ์ ต.บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110 Tel. 0-3854-1767, 08-1000-9091

ก๋ วยเตี๋ยวเรื อ & เย็นตาโฟ ยกซด ที่ตั้ง : 28/62 หมู่ 1 ต.ท่าทองหลาว อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 09-0983-7843

กินลมชมปลา ที่ตั้ง : 95/7 ถ.สรรค์ประศาสน์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 08-5328-6666

ฅนบูรพา บทเพลงเพื่อชีวติ ที่ตั้ง : 50/59 หมู่ 14 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180 Tel. 08-1870-5734, 08-6398-6178, 08-7612-2183

บ้ านลักษณ์ ที่ตั้ง : 66 หมู่ 3 ต.คลองประเวศ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 08-1889-0613

ดู AD 4 สี หน้ าที่ 3

ดู AD 4 สี หน้ าที่ 10

รกิจ ฉะเชิงเทรา 46 ๑ท่องเทีใน...่ยว&ธุ

ดู AD 4 สี หน้ าที่ 10

ดู AD 4 สี หน้ าที่ 30


ร้ านกุ้งแม่ น�ำ้ เผา ที่ตั้ง : ตลาดคลองสวน 100 ปี จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 08-8006-5315

เชิดโภชนา ที่ตั้ง : 154/3 หมู่ 7 ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 0-3853-1057, 08-1942-4034

ศูนย์ อาหารอร่ อยเป๊ะ Tel. 08-6372-7168, 09-7094-7751

นมสดท่ าใหญ่ ฉะเชิงเทรา Tel. 08-1428-4409

ครั วเจ๊ หนู ที่ตั้ง : ตรงข้าม อบต.สนามจันทร์ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 0-3858-8668, 08-1622-2263

ร้ านไม้ เมือง Tel. 09-3025-1842, 09-2449-3869, 08-9396-1940

ฉะเชิงเทรา 24140 โทรศัพท์:081 484 3750 คุ้มสวัสดีแปดริว้ โฮมสเตย์   ที่อยู่: 60/1 หมู่3 ถนน เทพราช-อ่อนนุช ต.คลองประเวศ อ.บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 24140 โทรศัพท์:094 659 4461 NUNG JOR   ที่อยู่: ต�ำบล บางกรูด อ�ำเภอ บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 24140 โทรศัพท์:086 786 9094

โทรศัพท์:038 574 444 อุ๊ดอาหารทะล   ที่อยู่: ต�ำบล ท่าข้าม อ�ำเภอ บางปะกง ฉะเชิงเทรา 24130 โทรศัพท์:084 409 3211 แพริมบาง   ที่อยู่: ต�ำบลท่าสะอ้าน อ�ำเภอ บางปะกง ฉะเชิงเทรา 24130 โทรศัพท์:038 530 321 ร้ านอาหาร เอกเขนก ริมแม่ น�ำ้ บางปะกง ฉะเชิงเทรา   ที่อยู่: 32/19 ถนน สุขประยูร ต.หน้าเมือง, เมืองฉะเชิงเทรา, ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์:081 949 1394

l l

อ�ำเภอเมือง

ก๋ วยเตี๋ยวลูกชิน้ ปลาจ่ าฤทธิ์ โทร. 08-7024-4550 ร้ านเจ๊ หนูผัดไทโบราณ (รั บประกันความอร่ อยทุกเมนู) โทร. 0-3858-8668, 08-1622-2263 กุ้งนาง โทร. 0-3851-3414 ไก่ ย่างน้ องปู โทร.0-3851-5456, 08-7008-8668 ข้ าวต้ มปลาใหญ่ โทร. 0-3851-4582 สวนอาหารบ้ านน้ อย โทร. 0-3882-1920, 0-3882-0083 ไก่ ย่างศรี สุนันท์ โทร. 0-3851-1702 ครั วริมน�ำ้ โทร. 08-9184-3621, 0-3881-7676 ทิพย์ วไล โทร. 0-1844-2906 บ้ านเพิ่มบุญ โทร. 0-3851-5323 ศูนย์ อาหารเพื่อสุขภาพ โทร. 0-3851-5613, 08-1577-7773 โทรสาร 0-3881-4433 ร้ านเกรซ โทร. 0-3851-2813 เอ็มมิวสิคผับ โทร. 0-3851-5757 บ้ านอิงไม้ (ครั วเจ้ าคุณทิพย์ ) โทร. 0-3851-2374, 0-1862-4515 กาแล็คซี่ ซีฟ้ ูด โทร. 0-3881-7676 ก๋ วยจั๊บตั๊กม้ อ   ที่อยู่: หมู่ 5 30/24 ต�ำบล บางพระ อ�ำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์:038 821 893 บุรีมายา บูตคิ แอนด์ สปา   ที่อยู่: ถนน บางปะกง - ฉะเชิงเทรา อ.เมืองฉะเชิงเทรา อ�ำเภอเมือง ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์:038 813 678 ร้ านอาหาร เอกเขนก ริมแม่ น�ำ้ บางปะกง ที่อยู่: 32/19 ถนน สุขประยูร ต.หน้าเมือง, เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์:081 949 1394

เรื อนร่ มไทร - Ruen Romsai   ที่อยู่: ถนน มรุพงษ์ ต�ำบล หน้าเมือง อ�ำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์:090 407 4007 ร้ าน บ้ านป้าหนู   ที่อยู่: 64 ซอยตลาดบ้านใหม่ ศุภกิจ ต�ำบล หน้าเมือง อ�ำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์:038 817 336 บ้ านไม้ ริมน�ำ้ แปดริว้   ที่อยู่: 19 21 ถนน พานิช ต�ำบล หน้าเมือง อ�ำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์:038 512 064 ครัวแม่ ส้มเกลีย้ ง ริมแม่ นำ� ้ บางปะกง   ที่อยู่: ต�ำบล บางตีนเป็ด อ�ำเภอเมือง ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์:086 833 6636 เรื อนโบราณกาแฟสด   ที่อยู่: ต�ำบล บางพระ อ�ำเภอเมือง ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์:081 721 6768 จิตลดาปลาเผา   ที่อยู่: ต�ำบล บางตีนเป็ด อ�ำเภอเมือง ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์:038 981 237 ร้ านอาหารนายพล   ที่อยู่: ต�ำบล บางพระ อ�ำเภอเมือง ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์:081 687 8421 l

อ�ำเภอบ้ านโพธิ์

เบญจพร ซีฟ๊ ูด โทร. 0-3857-8223, 08-7141-4690 ร้ านแพแมนยู   ที่อยู่: ต�ำบล คลองบ้านโพธิ์ อ�ำเภอ บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 24140 โทรศัพท์:089 988 2049 ร้ านอาหารเรื อนล�ำพู   ที่อยู่: ต�ำบล บางกรูด อ�ำเภอ บ้านโพธิ์

อ�ำเภอบางคล้ า

สวนอาหารแม่ น�ำ้ โทร. 0-3854-1909, 0-3882-5097 ครั วบางคล้ า โทร.0-3882-7320 โทรสาร 0-3882-7320 ร่ มไม้ สายธาร โทร. 0-3854-2794 สเต็กบางคล้ า โทร. 0-3854-2138 ร้ านอาหาร แพสองคุ้ง   ที่อยู่: 1/1 หมู่1 ต�ำบล หัวไทร ต�ำบล หัวไทร อ�ำเภอ บางคล้า ฉะเชิงเทรา 24110 โทรศัพท์:038 527 089 เถ้ าแก่ ซือ้   ที่อยู่: ต�ำบล บางคล้า อ�ำเภอ บางคล้า ฉะเชิงเทรา 24110 โทรศัพท์:038 541 020 ธาราบางคล้ า   ที่อยู่: 39/5 หมู่7 ถ.ฉะเชิงเทรา-บางคล้า หัวไทร บางคล้า บางคล้า ฉะเชิงเทรา 24110 โทรศัพท์:062 323 7424 BLUE OZONE   ที่อยู่: ต�ำบล บางคล้า อ�ำเภอ บางคล้า ฉะเชิงเทรา 24110 โทรศัพท์:081 611 1144 บ้ าน-น�ำ้ -จันทร์ by คุณาวุฒิ   ที่อยู่: Watthana Preeda Road อ�ำเภอ บางคล้า อ�ำเภอ บางคล้า ฉะเชิงเทรา 24110 โทรศัพท์:038 825 700 l

อ�ำเภอบางปะกง

ร้ านแพกลางน�ำ้ โทร. 0-3857-4157, 08-1931-8595 ครั วสมหวัง โทร. 08-6106-9319, 08-7832-6853 แพเคียงน�ำ้   ที่อยู่: เทศบาลท่าข้าม 6 ต�ำบล ท่าข้าม อ�ำเภอ บางปะกง ฉะเชิงเทรา 24130

l

อ�ำเภอพนมสารคาม

เมืองตรั งติ่มซ�ำ อาหารปั กษ์ ใต้ 2 โทร. 0-3883-7160, 08-1158-5441, 08-5504-7460 สวนอาหารคุณพัฒน์ โทร. 08-1450-9544 เพ็ชน�ำ้ หนึ่ง โทร. 0-3883-6529 ร้ าน ไก่ ย่างลองดู   ที่อยู่: ถนนพนมสารคาม-บ้านสร้าง, ต.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา, 24120 โทรศัพท์:038 839 089 สวนอาหารคุณพัฒน์   ที่อยู่: ต�ำบล ท่าถ่าน อ�ำเภอ พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 24120 โทรศัพท์:038 836 651 ร้ านอาหารลุงเปี ย   ที่อยู่: ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 ต�ำบล หนองแหน อ�ำเภอ พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 24190 โทรศัพท์:038 502 040 ร้ านอาหารหนองกี่   ที่อยู่: ต�ำบล พนมสารคาม อ�ำเภอ พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 24120 โทรศัพท์:091 508 9058 ร้ านเจตอาหารตามสั่ง   ที่อยู่: 984 หมู่ที่ 1, ถนนพนมพัฒนา, ต�ำบลพนมสารคาม อ�ำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา, 24120 โทรศัพท์:038 551 359 ร้ านอาหารบ้ านคุณชาย   ที่อยู่: ซอย เทศบาล 9 - ถนนแก้วสุกร ต�ำบล บ้านซ่อง อ�ำเภอ พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 24120 โทรศัพท์:089 545 9337

Tourist&Buseness Chachoengsao 47


รกิจ ฉะเชิงเทรา 48 ๑ท่องเทีใน...่ยว&ธุ


Tourist&Buseness Chachoengsao 49


รกิจ ฉะเชิงเทรา 50 ๑ท่องเทีใน...่ยว&ธุ


Tourist&Buseness Chachoengsao 51


สินค้าของฝาก-กิจกรรมต่างๆ

ฉะเชิงเทรา Chachoengsao

The Activity Travels

ของกิน ของฝาก ร้านกาแฟ เบเกอรี่ ไอศครีม ขนมหวาน สถานบันเทิง บริษัททัวร์ สถานที่ท่องเที่ยวแนะน�ำ

คล้ายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ยึดถือกันมานาน กับการที่เมื่อต้องออกเดินทางไปเที่ยว สิ่งที่ต้อง ท�ำคือการเลือกซื้อของฝากติดมือกลับมาให้กับคนที่รักและเคารพ การเลือกซื้อของฝากโดยไม่ได้วางแผน ไว้อย่างรัดกุมและละเอียดรอบคอบ อาจส่งผลเสียหลายอย่าง เช่น ได้ของฝากที่ไม่ตรงใจผู้รับ เสียเวลาไป กับการตระเวนหาของฝากโดยใช่ เหตุ เพราะไม่ได้ศึกษาข้อมูลมารัดกุมพอ และอาจถูกโก่งราคา รกิจ ฉะเชิงเทรา 52 ๑ท่องเทีใน...่ยว&ธุ


เจ๊ ย้ ู (ริมคลองเกาะขนุน) ที่ตั้ง : 55/5 หมู่ 2 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 08-6847-9599, 08-4003-7574

ดู AD 4 สี หน้ าที่ 14

กบมะพร้ าวแปดริว้ ที่ตั้ง : 36/101 หมู่บ้านเคหะ 4 ซ.ราษฎรพัฒนา 5 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ Tel. 08-5966-8794

ดู AD 4 สี หน้ าที่ 29

บ่ อตกปลา หนุ่ม บางวัว/ บ่ อลุงตี๋ฟิชชิ่ง ที่ตั้ง : 61 หมู่ 10 ต.วังเสือน้อย ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 09-2607-7319

สวนน�ำ้ เกาะแก้ ว ที่ตั้ง : บางปะกง (ฉะเชิงเทรา) อยู่ตรงสามแยกนอก-คลองด่าน Tel. 09-1798-5592

หจก.นิวน้ องส้ มทัวร์ 2007 ที่ตั้ง : 86/2 หมู่ 3 ต.บางกรูด อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140 Tel. 0-3813-1905, 08-1944-2745

บริษัท แปดริว้ ออสทริช ฟาร์ ม จ�ำกัด ที่ตั้ง : ฉะเชิงเทรา ฟาร์ม Tel. 0-3885-6365 ที่ตั้ง : กรุงเทพ (ส�ำนักงานใหญ่) Tel. 0-2513-8618 ติดต่ อ คุณธีระศักดิ์ 08-1906-3609

ปูกะเอ ที่ตั้ง : 11 ถ.เอมอรอุทิศ 2 ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel. 0-3881-5700 ที่ตั้ง : สาขา 2 88/8 หมู่ 3 ต.บางกูด อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 0-3859-6774-5, 0-3859-6776

นันท์ นภัส ขนมบุหลันดัน้ เมฆ ที่ตั้ง : ตลาดคลองสวน 100 ปี Tel. 08-5288-0722

ดู AD 4 สี หน้ าที่ 14

ดู AD 4 สี หน้ าที่ 30

ดู AD 4 สี หน้ าที่ 6

ขนมตาล แม่ พรรณี Tel. 08-7917-2535

Tourist&Buseness Chachoengsao 53


รกิจ ฉะเชิงเทรา 54 ๑ท่องเทีใน...่ยว&ธุ


สินค้า OTOP จังหวัดฉะเชิงเทรา CHACHOENGSAO ONE TAMBON ONE PRODUCTS

สวนแก้ ววงษ์ นุกูล ที่ตั้ง : 56 หมู่ 3 ต.สาวชะโงก อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110 Tel. 0-3858-3734, 08-9938-9097 Fax. 0-3858-3734

กลุ่มสตรี ขนมหวานบางปะกง ที่ตั้ง : 38 หมู่ 14 ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130 Tel. 0-3883-2054, 08-9832-4133

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเขาควายแกะสลัก ที่ตั้ง : 49 หมู่ 7 ต.บางขวัญ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel. 08-1299-8336, 08-1451-0628

กลุ่มทอผ้ าไหมบ้ านอ่ างเตย กลุ่มไผ่ ตงบ้ านอ่ างเตย ที่ตั้ง : หมู่ 9 ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 08-6109-0589

ร้ านป้าป้อมน�ำ้ พริกเผา ป.แปดริว้ ที่ตั้ง : ร้านอยู่ในลานจอดรถ วัดหลวงพ่อโสธร Tel. 08-4345-5857

นงลักษณ์ ขนมไทย ที่ตั้ง : 165 ถ.ฉะเชิงเทรา-บางน�้ำเปรี้ยว ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel. 08-1555-4153, 08-1576-6227

เค้ กมะตูม คุ๊กกีม้ ะตูม ที่ตั้ง : เลขที่ 28/11 ซ.14 ถ.ศรีโสธรตัดใหม่ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 0-3851-1783, 0-3851-5180, 08-1658-4542

หมี่กรอบ ป้าบุญรอด Tel. 09-1885-3524, 08-1578-2628

อ.คลองเขื่อน

ต�ำบลบางเล่ า

ดู AD 4 สี หน้ าที่ 14

l

ต�ำบลก้ อนแก้ ว

กลุ่มสตรี ทำ� ไข่ เค็มต�ำบลก้ อนแก้ ว โทร : 038-509172 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ไข่เค็ม

ต�ำบลคลองเขื่อน

กลุ่มท�ำสวนมะม่ วง โทร : 038-509172 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ มะม่วง คุ้มวิมานดิน โทร : 08-2255-9807 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เครื่องปั้นดินเผา

ต�ำบลบางตลาด

กลุ่มแม่ บ้านผลิตภัณฑ์ มะพร้ าว โทร. 08-1762-2197 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ แจกันจากมะพร้าว

ต�ำบลบางโรง

กลุ่มเพาะเห็ดต�ำบลบางโรง โทร : 08-16503210 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เห็ดฟาง/เห็ดนางฟ้า

กลุ่มเพาะเลีย้ งปลากัดปลาสวยงาม โทร :038-856747,08-19830442 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ปลากัด/ปลาสวยงาม ขนมไทยแม่ เสือ โทร. : 038-970691 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ขนมหม้อแกง

อ�ำเภอท่ าตะเกียบ ต�ำบลคลองตะเกรา

ดู AD 4 สี หน้ าที่ 23

รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผ้าทอ กลุ่มทอผ้ าไหม โทร : (038) 508022 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผ้าไหม, ผ้าฝ้าย, ผ้าขาวม้า กลุ่มแม่ บ้านเกษตรกรชาวสวน โทร : 038 508064 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ สุราแช่ผลไม้ (มะม่วง)

อ�ำเภอบางคล้ า ต�ำบลท่ าทองหลาง

l

l

กลุ่มสตรี ทำ� พรมเช็ดเท้ า โทร : 08-90717891, 038 508022 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ พรมเช็ดเท้า นกสาริกาไม้ มงคล โทร : 08-60417554 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผลิตภัณฑ์จากไม้

กลุ่มจักสานไม้ ไผ่ ม.2 โทร : 038-825513 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ กระจาดทรงจีน/ตะกร้าทรงจีน กลุ่มจักสานไม้ ไผ่ ม.6 โทร : 038-517626 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ขาตั้งต้นไม้/ขาตั้งตะเกียง กลุ่มเพาะเลีย้ งไก่ ชน โทร : 038-825678 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ไก่ชน กลุ่มมะพร้ าวน�ำ้ หอม โทร : 038-541784 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ มะพร้าวน�้ำหอม

ต�ำบลท่ าตะเกียบ

กลุ่มผลิตพรมเช็ดเท้ า โทร : 08-11496560 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ พรมเช็ดเท้า กลุ่มทอผ้ า โทร : 038 508022

ต�ำบลบางกระเจ็ด

กลุ่มสตรี บางกระเจ็ด โทร : 038-825513 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ แชมพูและครีมนวดผม กลุ่มสตรี แปรรู ปอาหาร โทร : 038-825513 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ข้าวเกรียบมันต่อเผือก

ต�ำบลบางคล้ า

ซาลาเปาคุณป้อม โทร. 038-825728 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ซาลาเปา กีตาร์ ไฟฟ้า โทร. 08-1454-1131, 08-1177-2471 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ กีตาร์แฮนด์เมด

ต�ำบลบางสวน

กลุ่มแม่ บ้านเกษตรกรบางสวน สถานที่ตั้ง : เลขที่ 59 หมู่ 3 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ อภิสราไข่เค็ม กลุ่มเลีย้ งไก่ ชน โทร : 038-848484 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ไก่ชน กลุ่มเลีย้ งปลากัด Tourist&Buseness Chachoengsao 55


โทร : 038-827574 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ปลากัด กลุ่มเลีย้ งปลาสวยงาม (ปลาคาวน์ เทล) โทร : 08-95203991 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ปลาสวยงาม (ปลาคาวน์เทล) กลุ่มสตรี แปรรู ปผักและผลไม้ โทร : 038-848348, 038-848395 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ หัวใช้โป๊วหวาน

ต�ำบลปากน�ำ้

กลุ่มขยายพันธุ์ข้าวนาสาธิต โทร : 038-825513 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ข้าวสารและข้าวกล้อง กลุ่มจักสานหมวกกุยเล้ ย โทร : 038-825144, 08-95353130 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ หมวกกุยเล้ย กลุ่มเพาะช�ำกิ่งพันธุ์ไม้ ผล โทร : 038-825599 รายการผลิตภัณฑ์ ที่น่าสนใจ กิ่งพันธุ์ไม้ผล กลุ่มแม่ บ้านเกษตรกรปากน�ำ้ โจ้ โล้ โทร : 038 541315 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผลไม้แปรรูป กลุ่มสตรี แปรรู ปผลไม้ โทร : 038 825308 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผลไม้แปรรูป ชุมชนจ�ำหน่ ายน�ำ้ ตาลสด โทร : 038-542187 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ น�้ำตาลสด ดาราณี บางคล้ า สถานที่ตั้ง : 656/24 โทร : 0-3034-4049 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ กระเพาะปลายอดมะพร้าว, ขนมเปี๊ยะเนยสด (โมจิ)

กลุ่มท�ำน�ำ้ หวานน�ำ้ ผลไม้ บรรจุขวด โทร : 08-16501694 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ น�้ำหวาน/น�้ำผลไม้บรรจุขวด l

อ�ำเภอบางน�้ำเปรี้ ยว

ต�ำบลดอนเกาะกา

กลุ่มบึงไผ่ ทองงาม โทร : 08-96044720 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ น�้ำพริกเผาสมุนไพร

ต�ำบลดอนฉิมพลี

แชมพูสระผมวรรณพฤกษา โทร : 08-9883-5889, 0-3881-4180 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ แชมพูสะผม, ผลิตภัณฑ์สมุนไพร กลุ่มสตรี ปักจักร โทร : 08-14538721 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เสื้อสตรีส�ำเร็จรูป (เดินริบบิ้น) กลุ่มเลีย้ งแพะนมและจ�ำหน่ ายนม แพะพาสเจอร์ ไรส์ โทร : 0-3858-5233 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ นมแพะพาสเจอร์ไรส์ คณะกรรมการพัฒนาสตรี (กพสต.) โทร : 038-581441 ศูนย์ สาธิตการตลาด ม.7 โทร : 038-581441 ศูนย์ สาธิตการตลาด ม.8 โทร : 038-581441

ต�ำบลบางขนาก

การผลิตมะม่ วงเพื่อส่ งออก โทร : (038)521273 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ แปรรูปผลิตภัณฑ์มะม่วง

กลุ่มท�ำดอกไม้ ประดิษฐ์ โทร : 038-524081 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ดอกไม้ประดิษฐ์ กลุ่มภาพศิลป์ โทร : 038 524189 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ภาพประดิษฐ์จากเศษขี้เลื่อย บริษัท คุ้มบุญส่ ง จ�ำกัด โทร : 038 524130 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ภาพศิลป์

กลุ่มแปรรู ปอาหาร โทร : 038-521463 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ลูกชิ้นเนื้อหมู เนื้อไก่ เนื้อปลา

กลุ่มออมทรั พย์ เพื่อการผลิต บ้ านบึงกองด�ำ รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ตะกร้าไม้ไผ่ , กระจาดไม้ไผ่

ต�ำบลสาวชะโงก

ต�ำบลเสม็ดใต้

ต�ำบลเสม็ดเหนือ

รกิจ ฉะเชิงเทรา 56 ๑ท่องเทีใน...่ยว&ธุ

ต�ำบลบางน�ำ้ เปรี ย้ ว

ต�ำบลบึงน�ำ้ รั กษ์

ฟารี ดา กลุ่มท�ำขนมหวาน

โทร. 08-9527-9311 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ขนมหวาน กลุ่มออมทรั พย์ เพื่อการผลิต สถานที่ตั้ง : ม.1 โทร : 08-97505738

ต�ำบลโพรงอากาศ

กลุ่มพัฒนาสตรี สถานที่ตั้ง : ม.8 โทร : 08-12936761

ต�ำบลโยธะกา

กลุ่มออมทรั พย์ เพื่อการผลิต สถานที่ตั้ง : ม.3 โทร : 038-581441 คณะกรรมการพัฒนาสตรี สถานที่ตั้ง : ม.3 โทร : 038-581441 ศูนย์ สาธิตการตลาด สถานที่ตั้ง : ม.3 โทร : 038-581441

ต�ำบลศาลาแดง

กลุ่มบ้ านหลวงแพ่ ง โทร : 08-993452263 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ น�้ำลูกยอ กลุ่มออมทรั พย์ เพื่อการผลิต โทร : 08-14294176 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ น�้ำลูกยอ กลุ่มสตรี ดอกไม้ แสงจันทร์ โทร : 038-845198 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ดอกไม้ประดิษฐ์ กลุ่มอาชีพ หมู่18 โทร : 038 845201 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ดอกไม้จันทน์ และพวงหรีด ดอกไม้จันทน์

ต�ำบลสิงโตทอง

กลุ่มออมทรั พย์ เพื่อการผลิต บ้ านคลอง 20 ม.8 โทร : 038-582120 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เรือจ�ำลอง

ต�ำบลหมอนทอง

กลุ่มออมทรั พย์ เพื่อการผลิต บ้ านสุเหร่ าคลอง 18 หมู่ท่ ี 5 1. กลุ่มออมทรัพย์อยู่สุเหร่าคลอง18 2. กลุ่มสตรีอยู่ที่ท�ำการผู้ใหญ่บ้าน นายวิเชียร วังชัง 3.กลุ่มเยาวชนอยู่สุเหร่าคลอง 18 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เข็มกลัดติด เสื้อ, ของช�ำร่วยงานพิธีต่างๆ ชุดนอน ชุด นักเรียน เสื้อส�ำเร็จรูป พรมเช็ดเท้า l

อ�ำเภอบางปะกง

ต�ำบลเขาดิน

กลุ่มสตรี ทำ� ดอกไม้ ประดิษฐ์ โทร : 038-532975

รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ดอกไม้ประดิษฐ์ กลุ่มสตรี ทำ� น�ำ้ พริก โทร : 08-13827120 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ น�้ำพริกเผา กลุ่มอาชีพเยาวชนท�ำน�ำ้ ปลา โทร : 08-17236382 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ น�้ำปลา เครื อข่ ายกลุ่มออมทรั พย์ เพื่อการผลิต โทร : 038-532975

ต�ำบลท่ าข้ าม

กลุ่มผลิตเรื อจ�ำลอง รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เรือจ�ำลอง กลุ่มสตรี อาสาพัฒนา โทร : 038 573489 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ พิมเสนน�้ำแฟนซี

ต�ำบลท่ าสะอ้ าน

กลุ่มท�ำดอกไม้ ประดิษฐ์ โทร : 038-531716 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ดอกไม้ประดิษฐ์ กลุ่มสตรี อาสาพัฒนา สถานที่ตั้ง : หมู่ที่ 8 โทร : 038-830508 กลุ่มออมทรั พย์ เพื่อการผลิต โทร : 038-531716

ต�ำบลบางเกลือ

กลุ่มท�ำดอกไม้ จนั ทน์ บ้ านสกัดสี่สิบตะวันออก โทร : 038-830154 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ดอกไม้จันทน์ กลุ่มออมทรั พย์ เพื่อการผลิต บ้ านสกัดสี่สิบตะวันออก สถานที่ตั้ง : 22/1 ม.2 โทร : 038-830217

ต�ำบลบางปะกง

กลุ่มขนมบ้านป้านงค์ โทร : 038-531531 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ขนมเปี๊ยะชาววัง กลุ่มตัดเย็บเครื่ องหนัง โทร : (038) 832054 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ กระเป๋าถือสุภาพสตรี กลุ่มตัดเย็บผ้ าปูท่ นี อน บ้ านคลองหัวจาก โทร : (038) 532224 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผ้าปูที่นอน กลุ่มท�ำดอกไม้ จนั ทน์ บ้านนิยม คลองยายใหม่ โทร : (038)532023


รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ดอกไม้จันทน์ กลุ่มปลากุเลาเค็ม โทร : 038 532490 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ปลากุเลาเค็ม

ต�ำบลบางผึง้

กลุ่มแม่ บ้านเกษตรกรบางผึง้ พัฒนา โทร :08-1345-0889 โทรสาร. 0-3897-1080 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ กางเกงแฟชั่นส�ำเร็จรูปทุกรูปแบบ กลุ่มแม่ บ้านเกษตรกรศรี เสม็ดพัฒนา โทร : 08-19154512 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ กระยาสารท, ทองม้วน กลุ่มสหกรณ์ สตรี อาสาพัฒนา โทร : 08-19828261 กลุ่มออมทรั พย์ เพื่อการผลิต บ้ านศรี เสม็ด โทร : 08-19838279 กลุ่มอาชีพท�ำเครื่ องดื่มรั งนกนางแอ่ น โทร : 08-16253760 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เครื่องดื่มรังนกนางแอ่น

ต�ำบลบางวัว

กลุ่มท�ำพรมเช็ดเท้ า โทร : 038 842220 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ พรมเช็ดเท้า กลุ่มสตรี ทำ� ดอกไม้ ประดิษฐ์ จากใยบัว โทร : 038 842656 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ดอกไม้ประดิษฐ์ ไข่ เค็มแม่ เกียว

โทร/โทรสาร : 038-840764 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ไข่เค็ม

ต�ำบลบางสมัคร

วิสาหกิจชุมชนบางสมัคร โทร : 08-6022-1789, 08-1582-9809 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ พวงมาลัยไทย กลุ่มสตรี ประดิษฐ์ ดอกไม้ โทร : 08-61383309 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย กลุ่มอาชีพทอเสื่อ โทร : (038)840364 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เสื่อส�ำหรับปูนอน

ต�ำบลพิมพา

กลุ่มผลิตโคมไฟฟ้า โทร : 038 522076-7 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ โคมไฟฟ้าท�ำด้วยไม้

ต�ำบลสองคลอง

กลุ่มประมงชายฝั่ งคลองเจริญวัย โทร : 08-9938-7792 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ กะปิ, ปลาสลิด กลุ่มท�ำปลาดุกแดดเดียว โทร : 08-19221299 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ปลาดุกแดดเดียวสมุนไพร

ต�ำบลหนองจอก

บล็อคประสานตราเกรทวอลล์ โทร : 08-5823-4358, 0-3857-8036 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ บล็อคประสาน

กลุ่มเกษตรกรบ้ านคลองจางวาง โทร : 08-18628011 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ลูกกุ้งกุลาด�ำ

ต�ำบลหอมศีล

กลุ่มผลิตซออู้ โทร : 08-61071942 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ซออู้ กลุ่มเพาะพันธุ์ปลากะพงขาว โทร : 08-18637903, 038-842506 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ พันธุ์ปลากะพงขาว l

อ�ำเภอบ้ านโพธิ์

ต�ำบลเกาะไร่

กลุ่มข้ าวเกรี ยบปลาฉลาด โทร : 038-595796 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ข้าวเกรียบปลาฉลาด

ต�ำบลคลองขุด

กลุ่มอาชีพสตรี ผลิตไข่ เค็ม โทร : 038-587247 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ไข่เค็ม

ต�ำบลคลองบ้ านโพธิ์

กลุ่มออมทรั พย์ เพื่อการผลิต โทร : 08-14361894 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ขนมดอกจอก

ต�ำบลคลองประเวศ

เครื่ องนอน โทร. 08-1776-4478 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เครื่องนอน กลุ่มเกษตรกรเลีย้ งไก่ ไข่

สถานที่ตั้ง : ม.3 โทร : 038-587247 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ไข่ไก่ ขนมจีนสมุนไพร (ครั วบ้ านโพธิ์) โทร : 038-577452 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ขนมจีนสมุนไพร ต้มเลือดหมู

ต�ำบลดอนทราย

น�ำ้ พริกนรก ดอนทราย โทร : 0-3882-2788 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผลิตภัณฑ์น�้ำพริก

ต�ำบลท่ าพลับ

กลุ่มอาชีพสตรี ตำ� บลท่ าพลับ สถานที่ตั้ง : 84/3 ม.1 โทร : 08-90817338 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว

ต�ำบลเทพราช

สหกรณ์ ผ้ ูเลีย้ งไก่ ไข่ แปดริว้ จ�ำกัด สถานที่ตั้ง : ม.2 โทร : 038-595444 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ไข่ไก่้

ต�ำบลบางซ่ อน

กลุ่มอาชีพจักสานจาก สถานที่ตั้ง : ม.3 โทร : 038-587247 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ จากมุงหลังคา

ต�ำบลบ้ านโพธิ์

กลุ่มศาลาเรื อนไทย โทร : 038-850146 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ศาลาเรือนไทยจากกระดาษ ขนมเปี๊ ยะ “น้ องแก้ ว” บ้ านโพธิ์ สถานที่ตั้ง : 127/5 ข้างไปรษณีย์

Tourist&Buseness Chachoengsao 57


อ.บ้านโพธิ์ ต.บ้านโพธิ์ โทร : 08-1589-2350 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ขนมเปี๊ยะ กลุ่มอโรนี สถานที่ตั้ง : 54 หมู่ 1 โทร : 038 850146 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เจลท�ำความสะอาดมือไม่ใช้น�้ำ สตรี ตำ� บลบ้ านโพธิ์ โทร : (038) 587070 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ กล้วยแปรรูป

ต�ำบลลาดขวาง

กลุ่มแม่ บ้านเกษตรการเคหะ ฉะเชิงเทรา โทร : 038 578166 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ขนมเปี๊ยสมุนไพร กลุ่มลาดขวางสามัคคี สถานที่ตั้ง : 113 หมู่ที่ 4 โทร : 038 577858 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ปลาส้ม แหนมซี่โครงหมู แหนมหมอน

ต�ำบลสนามจันทร์

ร้ านไท้ เชียงโอสถ โทร : 0-3858-7002, 08-1654-4803 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผงเบญจรส (ผงพะโล้) กลุ่มเย็บจาก โทร : 038-587247 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ จากมุงหลังคา กลุ่มสตรี ตดั เย็บเสือ้ ผ้ า โทร : 08-15732574 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ

รกิจ ฉะเชิงเทรา 58 ๑ท่องเทีใน...่ยว&ธุ

เสื้อผ้านักกีฬา

ข้าวหอมมะลิซ้อมมือ ตะกร้าจักสาน

กลุ่มอาชีพสตรี บ้านสามกอ โทร : 038-587247 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ขนมหวาน แชมพูและครีมนวดผม

l

ต�ำบลสิบเอ็ดศอก

ต�ำบลแสนภูดาษ

กลุ่มตัดเย็บเสือ้ ผ้ าเด็ก โทร : 08-15769449 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เสื้อผ้าเด็ก กลุ่มพัฒนาสตรี ตำ� บลแสนภูดาษ โทร : 038 577139 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ไข่เค็ม กลุ่มออมทรั พย์ เพื่อการผลิต โทร : (038) 577044 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ขนมเปี๊ยะ ซาลาเปาไส้หมูสับ ทองม้วน

ต�ำบลหนองตีนนก

กลุ่มเกษตรกรเลีย้ งสัตว์ น�ำ้ หนองตีนนก โทร : 038-587588 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ พันธุ์ปลาชนิดต่างๆ

ต�ำบลหนองบัว

กลุ่มจักสานไม้ ไผ่ โทร : 038-587247 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ อีจู้และตะข้องใส่ปลา

ต�ำบลแหลมประดู่

กลุ่มอาชีพสตรี บ้านหนองกระสังข์ โทร : 08-14148522 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ

อ�ำเภอแปลงยาว ต�ำบลแปลงยาว

กลุ่มแม่ บ้าน โทร : 08-68279575, 038 852222 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ พิมเสนน�้ำ

ต�ำบลวังเย็น

วิสาหกิจชุมชนขนุนทอดกรอบ โทร. 08-7128-5239 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ขนุนทอด, สับปะรดกวน วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรวังเย็น โทร :0-3858-9169, 08-9962-8667 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผลิตภัณฑ์จักสานจากไม้ไผ่ กลุ่มปุ๋ยน�ำ้ สกัดชีวภาพ (สวนยุพนิ ) สถานที่ตั้ง : 2 หมู่ 8 โทร : 08-19492181 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ปุ๋ยน�้ำสกัดชีวภาพ (โล่ติ๊น) กลุ่มอาชีพท�ำไม้ กวาดจากดอกหญ้ า โทร : (038)589389 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ไม้กวาดจากดอกหญ้า กลุ่มอาชีพผลิตข้ าวกล้ อง/ข้ าวซ้ อมมือ โทร : 038 589075 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ข้าวกล้อง ข้าวซ้อมมือ กลุ่มอาชีพสตรี จกั สาน โทร : (038)589169 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผลิตภัณฑ์จากทางมะพร้าว

ศูนย์ พฒ ั นาวัตถุดบิ สมุนไพร โทร : (038) 589002-3 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เครื่องดื่มสมุนไพร ชาชงสมุนไพรชนิดต่างๆ ลูกประคบสมุนไพร สมุนไพรอบไอน�้ำ

ต�ำบลหนองไม้ แก่ น

กลุ่มอาชีพสตรี จกั สานไม้ ไผ่ โทร : 038-851298 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ตะกร้าจักสานไม้ไผ่ กลุ่มอาชีพสตรี แปรรู ปผลไม้ โทร : 08-12945273 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ขนุนทอดกรอบ l

อ�ำเภอพนมสารคาม

เจ้ น้อยปลาร้ า โทร : 0-3855-1786, 08-1440-7555 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ปลาร้า

ต�ำบลเขาหินซ้ อน

กลุ่มออมทรั พย์ เพื่อการผลิต บ้ านหนองกลางดง โทร : 038-836268 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ไม้กวาดดอกหญ้า

ต�ำบลท่ าถ่ าน

กลุ่มออมทรั พย์ เพื่อการผลิต บ้ านท่ าลาด โทร : 038-552027


รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ดอกไม้จันทน์ กลุ่มอาชีพสตรี บ้านหนองเด็ด (พวงหรี ด) สถานที่ตั้ง : 92 ม.7 โทร : 038-553724 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ พวงหรีด

ต�ำบลบ้ านซ่ อง

วิสาหกิจชุมชนธารทิพย์ โทร. 08-6537-1667, 0-3852-0055 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ข้าวกล้องแปรรูป กลุ่มท�ำขนมทองม้ วน สถานที่ตั้ง : 56 หมู่ 7 โทร. 0-3852-0124 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ขนมทองม้วน กลุ่มอุตสาหกรรมรองเท้ าแตะ โทร : 038 836268 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ รองเท้าแตะ

ต�ำบลพนมสารคาม

บริษัท เฮิร์บเน็ต จ�ำกัด โทร : (038)551047 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ลูกประคบ สบู่มังคุด, เจลล้างหน้ามังคุด สเปรย์กันยุงตะใคร้หอม พยุง หอยทอด โทร : 08-17948754 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ หอยทอด

ต�ำบลเมืองเก่ า

กลุ่มสตรี บ้านคลองต้ อน ท�ำปลาดุกแดดเดียว โทร : 038-552760 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ปลาดุกแดดเดียว

ต�ำบลหนองแหน

กลุ่มจักสานหมวกไม้ ไผ่ โทร : 038-523345 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ หมวกไม้ไผ่

อ�ำเภอเมือง ต�ำบลหนามแดง l

กลุ่มผลิตพืชสวน สถานที่ตั้ง : 72/1 ม.1โทร :038-845362 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ กิ่งพันธุ์ไม้

ต�ำบลคลองจุกกระเฌอ

กลุ่มหมากอ่ อน ต�ำบลคลองจุกกระเฌอ สถานที่ตั้ง : 8/4 ม.4 โทร : 038-515038 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ หมากอ่อน

ต�ำบลท่ าไข่

กลุ่มแม่ บ้านบางล�ำภู โทร. 08-1451-0039, 08-1945-8476 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ลูกประคบสมุนไพรธรรมชาติ กลุ่มผลิตภัณฑ์ หตั ถกรรม ทองเหลืองสาน โทร : 038 513857 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ หัตถกรรมเครื่องจักสานทองเหลือง

ต�ำบลคลองนครเนื่องเขต

กลุ่มท�ำผลิตภัณฑ์ เครื่ องประดับจาก เขาและกระดูกสัตว์ หมู่ 9 โทร : 038-593162 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผลิตภัณฑ์จากเขาและกระดูกสัตว์

ต�ำบลบางแก้ ว

กลุ่มปลากัดและปลาสวยงาม โทร : 08-14524258 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ปลากัดและปลาสวยงาม

ต�ำบลบางเตย

กลุ่มสตรี ดอกไม้ ประดิษฐ์ หมู่ 13 โทร : 038-565095 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าต่วน, ผ้าใยบัวและกระดาษสา

ต�ำบลบ้ านใหม่

กลุ่มเลีย้ งปลากัดและปลาสวยงาม โทร : 038-814349 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ปลากัดและปลาสวยงาม

ต�ำบลหน้ าเมือง

มาม่ อนเค้ ก โทร : 0-3851-2688, 08-6142-0699 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ขนมเค้กมาม่อน ขนมกุ๋ยไฉ่ จิระพร โทร : 038-513392, 05-0832789 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ขนมกุ๋ยไฉ่

อ�ำเภอราชสาส์ น ต�ำบลดงน้ อย l

กลุ่มสตรี ผลิตข้ าวสาร โทร : 038-591071,038-591488 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ข้าวสารราชสาส์น

รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ข้าวกล้องหอมมะลิ

ต�ำบลเมืองใหม่

มังกรแก้ วจากฝุ่ นไม้ โทร : 08-19459788, 038-541595 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ มังกรแก้วจากฝุ่นไม้ l

อ�ำเภอสนามชัยเขต

ต�ำบลคู้ยายหมี

สมุนไพรรากนางพญาหน้ าขาว โทร : 08-4783-1864 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ สมุนไพรรากนางพญาหน้าขาว

ต�ำบลท่ ากระดาน

กลุ่มหัตถกรรมกระเป๋า โทร : 08-7940-4237 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ หัตถกรรมกระเป๋าหนังแท้

ต�ำบลทุ่งพระยา

กลุ่มทอผ้ าไหม โทร :038-597007 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผ้าไหม เจี่ยใช่ ข่ ี (ป้าเง็ก) โทร : 08-9881-7161 (ป้าเง็ก) รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ น�้ำมะกรูดหมักผม

ต�ำบลบางคา

ข้ าวกล้ องหอมมะลิตราเรื อนทอง โทร : 08-6826-1790

Tourist&Buseness Chachoengsao 59


ส่วนราชการ-รัฐวิสาหกิจ

l

l

ท�ำเนียบส่วนราชการ-รัฐวิสาหกิจ ท�ำเนียบด้านสถานศึกษา-สถาบันกวดวิชา

l

ท�ำเนียบด้านสถาบันทางการเงิน

l

ท�ำเนียบด้านสุขภาพ และความงาม

l

ท�ำเนียบด้านบ้าน-เฟอร์นิเจอร์

ท�ำเนียบด้านการก่อสร้าง-วัสดุ, รับเหมา-ต่ รกิจอเติม ฉะเชิงเทรา 60 ๑ท่องเทีใน...่ยว&ธุ l

61. 68. 71. 73. 75. 81.

ท�ำเนียบด้านการเกษตร เคมีทางการเกษตร

91.

ท�ำเนียบด้านอุตสาหกรรม เครื่องจักรกล

97.

ท�ำเนียบด้านสินค้า และธุรกิจบริการ

102.

ท�ำเนียบด้านรถยนต์ รถจักรยานยนต์

115.

l

l

l

l


ส่วนราชการ-รัฐวิสาหกิจ

ส่วนราชการ-รัฐวิสาหกิจ ส�ำหรับท่านใช้ ในการประสานงานหรือต้องการติดต่อกับหน่วยงานราชการในจังหวัดเพื่อร้องทุกข์ หรือแจ้งเหตุต่างๆ ในหมวดนี้ รวบรวมหน่วยงานราชการไว้ครบ

Tourist&Buseness Chachoengsao 61


ส่วนราชการ-รัฐวิสาหกิจ

นายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย

อบต. โพรงอากาศ ที่ตั้ง : 99 หมู่ 9 ต.โพรงอากาศ อ.บางน�้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 0-3858-2328 Fax. 0-3858-2326 www.prongarkard.go.th

อบต. หมอนทอง ที่ตั้ง : 3/4 หมู่ 2 ต.หมอนทอง อ.บางน�้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24150 Tel. 0-3858-2090 Fax. 0-3858-1108

ดู AD 4 สี หน้ าที่ 23

อบต. ท่ าไข่ ที่ตั้ง : 74 หมู่ 11 ต.ท่าไข่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา Tel./Fax. 0-3850-2003 ต่ อ 11 www.thakai.go.th

อบต. ทุ่งพระยา ที่ตั้ง : 99 หมู่ 6 ต.ทุ่งพระยา อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160 Tel. 0-3808-6273 Fax.0-3808-6274 www.thungpraya.org

อบต. สิงโตทอง ที่ตั้ง : 106 หมู่ 2 ถ.สิงโตทอง 2 ต.สิงโตทอง อ.บางน�้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24150 Tel. 0-3808-6028, 0-3850-2232 Fax. 0-3850-2232 ต่ อ 16

เทศบาลต�ำบลบางวัวคณารั กษ์ ที่ตั้ง : 29 หมู่ 3 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 0-3853-9707-8 Fax. 0-3853-9709 www.facebook.com/bangwuakanarak www.bangwuakanarak.go.th

อบต. เขาดิน ที่ตั้ง : 32 หมู่ 7 ต.เขาดิน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130 Tel. 0-3813-4025-7 Fax. 0-3813-4025

อบต. คลองนา ที่ตั้ง : หมู่ 2 ต.คลองนา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 0-3882-4252 Fax. 0-3882-4252 กด 4

ดู AD 4 สี หน้ าที่ 23

อบต. บางตลาด ที่ตั้ง : 60 หมู่ 6 ต.บางตลาด อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 0-3808-6165

ดู AD 4 สี หน้ าที่ 23

ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา

นายกิตติพันธุ์ โรจนชีวะ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา

นายชาธิป รุจนเสรี

รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา

อบต. บางกระเจ็ด ที่ตั้ง : 85 หมู่ 8 ต.บางกระเจ็ด อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 0-3808-6161 รกิจ ฉะเชิงเทรา 62 ๑ท่องเทีใน...่ยว&ธุ

อบต. หนามแดง ที่ตั้ง : 18 หมู่ 5 ต.หนามแดง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 0-3850-7217 Fax. 0-3850-7218

ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา โทร. 0-3851-1871 ส�ำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา โทร. 0-3881-4430 ฝ่ ายอ�ำนวนการ โทร. 0-3851-2520 กลุ่มงานยุทธศาสตร์ การพัฒนา จังหวัด โทร. 0-3851-4690 กลุ่มงานข้ อมูลสารสนเทศ และการสื่อสาร โทร. 0-3851-4690 หัวหน้ าผู้ตรวจสอบ โทร. 0-3851-2520 สถานีส่ ือสารจังหวัด โทร. 0-3851-1233

l

ทีท่ ำ� การปกครองจังหวัด

กลุ่มงานปกครองฯ โทร. 0-3851-1034 จ่ าจังหวัด โทร. 0-3881-0531 เสมียนตราจังหวัด โทร. 0-3881-1981 ท้ องถิ่นจังหวัด โทร. 0-3881-4187 พัฒนาการจังหวัด โทร. 0-3851-1239 เจ้ าหนักงานที่ดนิ จังหวัด โทร. 0-3851-1064 ที่ดนิ จังหวัด สาขาบางคล้ า โทร. 0-3854-1064 ที่ดนิ จังหวัด สาขาพนมสารคาม โทร. 0-3855-1822


ส่วนราชการ-รัฐวิสาหกิจ ที่ดนิ จังหวัด สาขาบางปะกง โทร. 0-3853-9771 โยธาธิการและผังเมืองฯ โทร. 0-3881-4347-8

่ อ�ำเภอ l อ�ำเภอและกิง นายอ�ำเภอเมืองฉะเชิงเทรา โทร. 0-3851-1186 นายอ�ำเภอบางคล้ า โทร. 0-3854-1558 นายอ�ำเภอเมืองบางน�ำ้ เปรี ย้ ว โทร. 0-3858-1511 นายอ�ำเภอบางปะกง โทร. 0-3853-1294 นายอ�ำเภอพนมสารคาม โทร. 0-3883-6927 นายอ�ำเภอบ้ านโพธิ์ โทร. 0-3858-7155 อ�ำเภอสนามชัยเขต โทร. 0-3859-7008 นายอ�ำเภอเมืองแปลงยาว โทร. 0-3858-9001 นายอ�ำเภอราชสาส์ น โทร. 0-3859-1077 นายอ�ำเภอท่ าตะเกียบ โทร. 0-3850-52465-6 ปลัด อ.ผู้เป็ น หน.ประจ�ำกิ่งอ�ำเภอ โทร. 0-3850-9080 l

ส�ำนักนายกรั ฐมนตรี

สนง.ประชาสัมพันธ์ จงั หวัด โทร. 0-3851-4794 l

กระทรวงกลาโหม

สนง.พัฒนาภาค 1 หน่ วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการทหารสูงสุด โทร. 0-3855-2880-1 กองพลทหารราบที่ 11 โทร. 0-3851-2556 ผบ.กองพลทหารราบที่ 11 โทร. 0-3851-1983 กรมทหารพรานที่ 13 โทร. 0-3725-2020 กองพันทหารช่ างที่ 2 รอ. โทร. 0-3851-1018 สัสดีจงั หวัด โทร. 0-3851-1296

l

กระทรวงการคลัง

สนง.คลังจังหวัด โทร. 0-3851-1094 สนง.สรรพามิตพืน้ ที่ฉะเชิงเทรา โทร. 0-3881-4515 สนง.ธนารั กษ์ พนื ้ ที่ฉะเชิงเทรา โทร. 0-3851-1300 สนง.สรรพากรฉะเชิงเทรา โทร. 0-3851-6716 สนง.คลังเขต 2 โทร. 0-3851-4913 l

กระทรวงการท่ องเทีย่ ว และกีฬา

ศูนย์ การท่ องเที่ยวและนันทนาการ โทร. 0-3851-4812 ศูนย์ การกีฬาแห่ งประเทศไทย จ.ฉะเชิงเทรา โทร. 0-3853-5904 l

กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

สนง.พัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ โทร. 0-3851-6117 สถานสงเกคราะห์ คนพิการ และทุพพลภาพบางปะกง โทร. 0-3852-82901-2 l

กระทรวงเกษตร และสหกรณ์

สนง.เกษตรและสหกรณ์ จงั หวัด โทร. 0-3882-4420 สนง.การปฏิรูปที่ดนิ จังหวัด โทร. 0-3851-1500 ต่อ 101 สนง.เกษตรจังหวัด โทร. 0-3881-4359 สนง.ปศุสัตว์ จงั หวัด โทร. 0-3851-1700 สนง.สหกรณ์ จงั หวัด โทร. 0-3851-4973 สนง.ประมงจังหวัด โทร. 0-3851-1852 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา โทร. 0-3858-7093

โครงการส่ งน�ำ้ และบ�ำรุ งรั กษาพระองค์ ไชยานุชติ โทร. 0-3851-1154 โครงการก่อสร้าง 9 (โครงการบางปะกง) โทร. 0-3851-4973 สถานีวจิ ยั ทดสอบพันธุ์สัตว์ บางปะกง โทร. 0-3853-1649 ศูนย์ พฒ ั นาการเพาะเลีย้ ง สัตว์ น�ำ้ ชายฝั่ ง ฉช. โทร. 0-3853-1387 สนง.ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ ฉะเชิงเทรา โทร. 0-3851-2466 ศูนย์ วจิ ยั ยางฉะเชิงเทรา โทร. 0-3851-6276-7 ศูนย์ ศกึ ษาการพัฒนาเขาหินซ้ อนฯ โทร. 0-3859-9105-6 โครงการก่ อสร้ างคลองสียัด โทร. 0-3850-8138 สถานีพฒ ั นาที่ดนิ จังหวัด โทร. 0-3853-1200 ส�ำนักสุขศาสตร์ สัตว์ และสุขอนามัยที่ 2 โทร. 0-3851-1997 ต่อ 20 l

กระทรวงคมนาคม

สนง.ขนส่ งจังหวัด โทร. 0-3851-4804 แขวงการทางฉะเชิงเทรา โทร. 0-3853-5334 สนง.การขนส่ งทางน�ำ้ ที่ 6 โทร. 0-3851-1101 สนง.ทางหลวงชนบท จ.ฉะเชิงเทรา โทร. 0-3885-1281-2 l

กระทรวง ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้ อม

สนง.ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้ อม โทร. 0-3851-1053 ศูนย์ สำ� รวจอุทกวิทยาฉะเชิงเทรา โทร. 0-3884-8258 เขตรั กษาพันธุ์สัตว์ ป่าเขาอ่ างฤาไน โทร. 0-3850-2001

กระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร l

สนง.สถิตจิ งั หวัด โทร. 0-3851-1009 สถานีอุตุนิยมวิทยา โทร. 0-3851-7710 l

กระทรวงพาณิชย์

สนง.พาณิชย์ จงั หวัด โทร. 0-3851-3867 สนง.พัฒนาธุรกิจการค้ าจังหวัด โทร. 0-3851-2223 สนง.ประกันภัยจังหวัด โทร. 0-3851-4525 สนง.การค้ าภายในจังหวัด โทร. 0-3851-4653 l

กระทรวงแรงงาน

สนง.แรงงานจังหวัด โทร. 0-3881-4441 สนง.จัดหางานจังหวัด โทร. 0-3851-4842-3 สนง.สวัสดิการ และคุ้มครองแรงงานจังหวัด โทร. 0-3851-1600 สนง.ประกันภัยสังคมจังหวัด โทร. 0-3851-4719 ศูนย์ พฒ ั นาฝี มือแรงงานจังหวัด โทร. 0-3885-1220 l

กระทรวงวัฒนธรรม

สนง.วัฒนธรรมจังหวัด โทร. 0-3853-5891, 0-3853-5892 สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัด โทร. 0-3851-4071 l

กระทรวงศึกษาธิการ

สนง.เขตพืน้ ที่การศึกษา ฉช.เขต 1 โทร. 0-3851-1730 สนง.เขตพืน้ ที่การศึกษา ฉช.เขต 2 โทร. 0-3855-4062 ศูนย์ การศึกษานอกโรงเรี ยน โทร. 0-3851-5256-7

Tourist&Buseness Chachoengsao 63


ส่วนราชการ-รัฐวิสาหกิจ l

กระทรวงสาธารณสุข

สนง.สาธารณสุขจังหวัด โทร. 0-3851-1189 ผอ.โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา โทร. 0-3881-4375-8 l

กระทรวงอุตสาหกรรม

สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด โทร. 0-3851-2526 l

กระทรวงยุตธิ รรม

เรื อนจ�ำกลางฉะเชิงเทรา โทร. 0-3851-1013 สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก และเยาวชน โทร. 0-3851-7170 สนง.คุมประพฤติ โทร. 0-3851-5751 ส�ำนักงานศาลยุตธิ รรม ศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา โทร. 0-3851-7086 ผู้พพ ิ ากษาอาวุโส โทร. 0-1823-7623 ผู้พพ ิ ากษาจังหวัด โทร. 0-3881-4356 แผนกคดีเยาวชนและครอบครั ว โทร. 0-3851-7221 l

หน่ วยงานอิสระ

สนง.ทรั พย์ สินส่ วนพระมหากษัตริย์

รกิจ ฉะเชิงเทรา 64 ๑ท่องเทีใน...่ยว&ธุ

โทร. 0-3851-1345 สนง.อัยการจังหวัด โทร. 0-3851-1012 สนง.อัยการพิเศษประจ�ำกรมฯ โทร. 0-3853-5106 สนง.คณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจ�ำ โทร. 0-3851-7111 l

ส�ำนักงานต�ำรวจแห่ งชาติ

ต�ำรวจภูธรจังหวัด บังคับการต�ำรวจภูธรจังหวัด โทร. 0-3851-1992 รองผู้บงั คับการ (ปป.) ภ. โทร. 0-3851-8025 ผกก.อก.ภ.จว.ฉช. โทร. 0-3851-4976 ผกก.2 บก.กฝ.ตชด. โทร. 0-3858-9112 สถานีตำ� รวจทางหลวง 13 โทร. 0-3853-1221 สนง.ต�ำรวจสันติบาล โทร. 0-3881-7314 สภ.อ.เมืองฉะเชิงเทรา โทร. 0-3851-4753 สภ.อ.บางคล้ า โทร. 0-3854-1111 สภ.อ.บางน�ำ้ เปรี ย้ ว โทร. 0-3858-1218 สภ.อ.บางปะกง โทร. 0-3853-1218 สภ.อ.พนมสารคาม โทร. 0-3855-1666

สภ.อ.บ้ านโพธิ์ โทร. 0-3858-1561 สภ.อ.แปลงยาว โทร. 0-3858-9111 สภ.อ.สนามชัยเขต โทร. 0-3859-7988 สภ.อ.ราชสาส์ น โทร. 0-3859-1100 สภ.อ.ท่ าตะเกียบ โทร. 0-3850-8191-2 สภ.อ. กิ่ง อ.คลองเขื่อน โทร. 0-3850-9111 l

หน่ วยงานราชการ ส่ วนท้ องถิน่

องค์ การบริหารส่ วนจังหวัด โทร. 0-3853-6041-6 l

ในเขตอ�ำเภอเมือง

เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา โทร. 0-3851-1549 ทต.นครเนื่องเขต โทร. 0-3881-4444 อบต.คลองจากกระเฌอ โทร. 0-3858-3600 อบต.คลองนครเนื่องเขต โทร. 0-3884-7426 อบต.คลองเปรง โทร. 0-3850-5367 โทรสาร 0-3850-5367 www.khlongpreng.go.th อบต.คลองนา

โทร. 0-3882-4252 โทรสาร 0-3882-4252 กด 4 www.klongna.go.th อบต.คลองหลวงแพ่ ง โทร./โทรสาร 0-3855-3120 อบต.คลองอุดมชลจร โทร. 0-3851-3180 อบต.บางไผ่ โทร. 0-3882-2095 อบต.บางเตย โทร. 0-3856-5000 โทรสาร 0-3856-5200 อบต.บางแก้ ว โทร. 0-3897-0748 อบต.บางขวัญ โทร. 0-3885-6669 อบต.บางตีนเป็ ด โทร. 0-3882-4173 อบต.บางกะไห โทร. 0-3854-7016 อบต.บางพระ โทร. 0-3851-7412 โทรสาร 0-3851-7412 ต่อ 16 อบต.บ้ านใหม่ โทร. 0-3885-6694 อบต.วังตะเคียน โทร. 0-3884-7342, 0-3851-1677 อบต.โสธร โทร. 0-3851-7079 อบต.หนามแดง โทร. 0-3850-7217-8 โทรสาร 0-3850-7217-8


ส่วนราชการ-รัฐวิสาหกิจ l

ในเขตอ�ำเภอบางคล้ า

เทศบาลต�ำบลบางคล้ า โทร. 0-3854-1027 เทศบาลต�ำบลปากน�ำ้ โทร. 0-3854-2313 อบต.บางกระเจ็ด โทร. 0-3855-3090 อบต.เสม็ดใต้ โทร. 0-3858-4133 โทรสาร 0-3858-4130 อบต.บางสวน โทร. 0-3884-8361-2 อบต.เสม็ดเหนือ โทร. 0-3884-8434 อบต.ท่ าคลองหลวง โทร. 0-3882-7264 อบต.หัวไทร โทร. 0-3856-8260

ในเขตอ�ำเภอ บางน�้ำเปรี้ ยว l

เทศบาลต�ำบลดอนฉิมพลี โทร. 0-3858-5160 เทศบาลต�ำบลบางน�ำ้ เปรี ย้ ว โทร. 0-3858-1366 เทศบาลต�ำบลบางขนาก โทร. 0-3852-4201-2 เทศบาลต�ำบลศาลาแดง โทร. 0-3858-1472 อบต. บางน�ำ้ เปรี ย้ ว โทร. 0-3858-2034

โทรสาร 0-3858-2203 อบต.ดอนเกาะกา โทร. 0-3850-2086 อบต.ดอนฉิมพลี โทร. 0-3856-6178 อบต.บางขนาก โทร. 0-3852-1050 อบต.บึงน�ำ้ รั กษ์ โทร. 0-3850-2182 โทรสาร 0-3850-2185 อบต.โยธะกา โทร. 0-3858-2206 อบต.สิงโตทอง โทร. 0-3858-2120 อบต.ศาลาแดง โทร. 0-3850-2005 l

ในเขตอ�ำเภอบางปะกง

เทศบาลต�ำบลท่ าข้ าม โทร. 0-3857-3411-2 โทรสาร ต่อ 117 เทศบาลต�ำบลบางปะกง โทร. 0-3853-1352 แฟกซ์. 0-3853-1351 เทศบาลต�ำบลท่ าสะอ้ าน โทร. 0-3852-1230 เทศบาลต�ำบลบางวัว โทร. 0-3854-0497-9 โทรสาร 0-3853-9021 เทศบาลต�ำบลหอมศีล โทร. 0-3848-2453 อบต.บางปะกง โทร. 0-3853-3152-3

อบต.บางเกลือ โทร. 0-3883-0393 อบต.บางผึง้ โทร. 0-3857-3864 อบต.บางวัว โทร. 0-3853-9707-8 อบต.ท่ าสะอ้ าน โทร. 0-3853-2528 โทรสาร 0-3853-3013 อบต.พิมพา โทร. 0-3852-2022 อบต.สองคลอง โทร. 0-5252-8613 อบต.หนองจอก โทร. 0-3857-8702-4 อบต.หอมศีล โทร. 0-3857-1935 l

ในเขตอ�ำเภอบ้ านโพธิ์

เทศบาลต�ำบลบ้ านโพธิ์ โทร. 0-3858-7308 เทศบาลต�ำบลเทพราช โทร. 0-3859-5633 อบต.เกาะไร่ โทร. 0-3852-5574 อบต.คลองขุด โทร. 0-3858-3902 อบต.คลองบ้ านโพธิ์ โทร. 0-3858-8246 อบต.คลองประเวศ โทร. 0-3852-5163

อบต.ดอนทราย โทร. 0-3858-3342 อบต.เทพราช โทร. 0-3852-5180 อบต.บางกรู ด โทร. 0-3882-1729 อบต.ลาดขวาง โทร. 0-3857-8042 อบต.สนามจันทร์ โทร. 0-3858-7138 อบต.สิบเอ็ดดอก โทร. 0-3858-7620 อบต.แสนภูดาษ โทร. 0-3857-7157 อบต.หนองตีนนก โทร. 0-3885-0565 อบต.หนองบัว โทร. 0-3885-0379 อบต.แหลมประดู่ โทร. 08-1663-8436 l

ในเขตอ�ำเภอท่ าตะเกียบ

อบต.ท่ าตะเกียบ โทร. 0-3850-8110 แฟกซ์. 0-3850-8151 l

ในเขตอ�ำเภอแปลงยาว

เทศบาลต�ำบลทุ่งสะเดา โทร. 0-3858-9425-6 เทศบาลต�ำบลแปลงยาว โทร. 0-3858-9418

Tourist&Buseness Chachoengsao 65


ส่วนราชการ-รัฐวิสาหกิจ เทศบาลต�ำบลหัวส�ำโรง โทร. 0-3885-3612 อบต.แปลงยาว โทร. 0-3885-2556 อบต.วังเย็น โทร. 0-3885-1302 อบต.หนองไม้ แก่ น โทร. 0-3850-2501 อบต.หัวส�ำโรง โทร. 0-3857-5455

ในเขตอ�ำเภอ พนมสารคาม l

เทศบาลต�ำบลพนมสารคาม โทร. 0-3855-1881 เทศบาลต�ำบลเกาะขนุน โทร. 0-3855-1882 โทรสาร 0-3855-2532 เทศบาลต�ำบลเขาหินซ้ อน โทร. 0-3859-9222 อบต.เขาหินซ้ อน โทร./โทรสาร 0-3850-2244 อบต.พนมสารคาม โทร. 0-3855-1184 อบต.เมืองเก่ า โทร. 0-3855-1299 อบต.บ้ านซ่ อง โทร. 0-3852-0706 อบต.หนองยาว โทร. 0-3855-2550 อบต.หนองแหน โทร. 0-3852-3154

รกิจ ฉะเชิงเทรา 66 ๑ท่องเทีใน...่ยว&ธุ

l

ในเขตอ�ำเภอราชสาส์ น

อบต.บางคา โทร. 0-3859-1463 โทรสาร. 0-3859-1463 อบต. เมืองใหม่ โทรศัพท์ /โทรสาร 0-3855-1913 อบต.ดงน้ อย โทร. 0-3856-3202 l

ในเขตอ�ำเภอสนามชัยเขต

เทศบาลต�ำบลสนามชัยเขต โทร. 0-3859-7021 โทรสาร 0-3859-7021 อบต.คู้ยายหมี โทร. 0-3850-2205 อบต.ท่ ากระดาน โทร. 0-3856-1200 อบต.ทุ่งพระยา โทร./โทรสาร 0-3855-2433 www.thungpraya.go.th อบต.ลาดกระทิง โทร. 0-3855-1170 l ในเขตอ�ำเภอคลองเขื่อน

อบต.ก้ อนแก้ ว โทร. 0-3851-7799 อบต.บางตลาด โทร. 0-3850-9046 อบต.บางโรง โทร. 0-3850-9175

อบต.บางเล่ า โทร/แฟกซ์. 0-3850-2006 l

กิง่ อ�ำเภอคลองเขื่อน

อบต.คลองเขื่อน โทร. 0-3850-2006 l

รั ฐวิสาหกิจ

สถานธนานุบาล สถานธนานุบาล ท.เมือง1 โทร. 0-3851-1135 สถานธนานุบาล ท.เมือง2 โทร. 0-3851-1506 สถานธนานุบาล ท.ต�ำบลบางคล้ า โทร. 0-3854-1135 l

การไฟฟ้า

ไฟฟ้าส่ วนภูมภิ าค จว. โทร. 0-3851-1967 การไฟฟ้าส่ วนภูมภิ าค อ.พนมฯ โทร. 0-3855-2011 การไฟฟ้าส่ วนภูมภิ าค อ.บางปะกง โทร. 0-3853-1455 โรงไฟฟ้าบางปะกง โทร. 0-3882-8413

l

การประปา

สนง.ประปาฉะเชิงเทรา โทร. 0-3851-1133 สนง.ประปาบางปะกง โทร. 0-3853-8339 สนง.ประปาพนมฯ โทร. 0-3855-1151 สนง.ประปาบางคล้ า โทร. 0-3854-1153 l

โทรศัพท์

โทรศัพท์ จงั หวัด โทร. 0-3851-3513 สนง.บริการโทรศัพท์ ฉช. โทร. 0-3851-1052 สนง.บริการโทรศัพท์ บางปะกง โทร. 0-3853-1777 สนง.บริการโทรศัพท์ บางคล้ า โทร. 0-3854-1000 สนง.บริการโทรศัพท์ พนมฯ โทร. 0-3855-1934 l

ไปรษณีย์

ที่ทำ� การไปรษณีย์ ฉช. โทร. 0-3851-6699 ที่ทำ� การสื่อสารโทรคมนาคม โทร. 0-3851-1280-1


ส่วนราชการ-รัฐวิสาหกิจ

Tourist&Buseness Chachoengsao 67


สถานศึกษา-สถาบันกวดวิชา

ด้านสถานศึกษา สถาบันกวดวิชา

ให้ท่านค้นหาสถานศึกษาในจังหวัดทั้งของรัฐและเอกชน รวมทั้งสถาบันกวดวิชา เสริมทักษะในด้านต่างๆ ได้ โดยง่าย

รกิจ ฉะเชิงเทรา 68 ๑ท่องเทีใน...่ยว&ธุ


สถานศึกษา-สถาบันกวดวิชา l

หมวดโรงเรี ยนกวดวิชา

สถาบันกวดวิชา I.E.P.I. ที่ตั้ง : เยื้องเซ็นทรัลบางนา โทร. 08-1811-6553, 0-2744-4556 เคหะบางพลี โทร. 08-1811-6553 โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา โทร. 08-1811-6553 หลังสถานีต�ำรวจสมุทรปราการ โทร. 08-1811-6553, 0-2387-1165 ฉะเชิงเทรา โทร. 08-9031-3366, 08-1811-6553

หมวดสังกัดส�ำนักงาน คณะกรรมการศึกษา ขั้นพื้นฐาน

l

โรงเรี ยนฉะเชิงเทราปั ญญานุกูล โทร. 038-578195 โทรสาร.038-578194 โรงเรี ยนดัดดรุ ณี โทร. 038-511343 โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษา เปร็งวิสุทธาธิบ โทร. 038-515941 โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษา พัฒนาการฯ โทร. 038-845678 โรงเรี ยนเบญจมราชรั งสฤษฎิ์ โทร. 038-511249 โรงเรี ยนเบญจมราชรั งสฤษฎิ์ 2 โทร. 038-514828 โรงเรี ยนเบญจมราชรั งสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทย์ โทร. 038-593149 โรงเรี ยนเบญจมราชรั งสฤษฎิ์ 4 ต.บางเตย อ.เมือง โทร. 038-513787 โรงเรี ยนเบญจมราชรั งสฤษฎิ์ 5 โทร. 038-514828

หมวดโรงเรี ยน สอนขับรถยนต์

l

บูรพาสอนขับรถยนต์ ที่ตั้ง : สาขา 1 ตรงข้ามตลาดบูรพา ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา สาขา 2 หน้าตลาดวัดศรี ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี โทร. 08-5188-8044, 09-6357-2127

โรงเรี ยนพุทธโสธร โทร. 038-511989 โรงเรี ยนบางคล้ าพิทยาคม โทร. 038-541138 โรงเรี ยนวัดเปี่ ยมนิโครธาราม โทร. 038-527268-9 โรงเรี ยนการท�ำมาหากิน วัดโพธิ์เฉลิมรั กษ์ โทร. 038-513217 โรงเรี ยนดอนฉิมพลีพทิ ยาคม โทร. 038-585097 โรงเรี ยนบางน�ำ้ เปรี ย้ ววิทยา โทร. 038-581109 โรงเรี ยนไผ่ ดำ� พิทยาคม รั ชมังคลาภิเษก โทร. 038-513054 โรงเรี ยนหมอนทองวิทยา โทร.038- 513055 โรงเรี ยนบางปะกง “บวรวิทยายน” ต.บางปะกง อ.บางปะกง โทร. 038-531400 โรงเรี ยนผาณิตวิทยา โทร. 038-820157 โรงเรี ยนพุทธิรังสีพบิ ลู โทร. 038-577021 โรงเรี ยนวิทยาราษฏร์ รังสรรค์ โทร. 038-587096

l

หมวดโรงเรี ยน

วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง ที่ตั้ง : 41 หมู่ 3 ต.พิมพา อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา โทร. 0-3857-0333 แฟกซ์ 0-3857-0885

โรงเรี ยนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา โทร. 038-836630 โรงเรี ยนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” โทร. 038-551127 โรงเรี ยนราชสาส์ นวิทยา โทร. 038-591078 โรงเรี ยนพนมอดุลวิทยา 2 ช�ำป่ างาม โทร. 038-551857 โรงเรี ยนสนามชัยเขต โทร. 038-552879 โรงเรี ยนแปลงยาวพิทยาคม โทร. 038-589123 โรงเรี ยนไผ่ แก้ ววิทยา โทร. 038-589255 โรงเรี ยนหนองไม้ แก่ นวิทยา โทร. 038-552485 โรงเรี ยนมัธยมสิริวัณวรี 3 ฉะเชิงเทรา โทร. 038-55280 วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา โทร. 0-3851-1211, 0-3851-2516 www.cstc.ac.th

l

หมวดสังกัดส�ำนักบริหาร งานการศึกษาเอกชน

วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) โทรศัพท์ /แฟกซ์. 0-3857-7299 โรงเรี ยนเซนต์ แอนโทนี โทร. 038-511075 โรงเรี ยนดาราสมุทร ฉะเชิงเทรา โทร. 038-847258-9 โรงเรี ยนเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา โทร. 038-512426 เทคโนโลยีปัญจพิทยาคารฉะเชิงเทรา โทร. 038-516023 เทคโนโลยียานยนต์ โตโยต้ า โทร. 038-847366-7 เทคโนโลยีศรี วรการ โทร. 038-511074 โรงเรี ยนเทพประสิทธิ์วทิ ยา โทร. 038-511381 โรงเรี ยนปั ญจพิทยาคาร “สนั่นพิชติ กุลอนุสรณ์ ” โทร. 038-511098 พณิชยการฉะเชิงเทรา โทร. 038-516023 โรงเรี ยนศรี วรการ โทร. 038-511074 โรงเรี ยนสันติภาพ โทร. 038-822917 โรงเรี ยนดาราจรั ส โทร. 038-541403 โรงเรี ยนรุ่ งโรจน์ วทิ ยา โทร.038- 541157 โรงเรี ยนสุตะบ�ำรุ งพิทยาคาร โทร. 038-541270 โรงเรี ยนอนุบาลอาทรวิทยา โทร. 038-521315 โรงเรี ยนเกษมวิทยา โทร. 081-9356491 โรงเรี ยนไซคอรี อสิ ลาม โทร. 081-3965458 โรงเรี ยนดารุ้ ลฮุดา โทร. 038-844086 โรงเรี ยนบ�ำรุ งศาสนาอิสลาม โทร. 038-3312963 โรงเรี ยนบ�ำรุ งศึกษา โทร. 081-9356491 โรงเรี ยนมุสลิมวิทยาคาร โทร. 038-515028 โรงเรี ยนศาสนบ�ำรุ ง โทร. 038-515028 โรงเรี ยนศาสนาวิทยา

Tourist&Buseness Chachoengsao 69


สถานศึกษา-สถาบันกวดวิชา

โทร. 081-9356491 โรงเรี ยนสมานวงศ์ อสิ ลาม ต.ดอนเกาะกา อ.บางน�้ำเปรี้ยว โทร. 038-516205 โรงเรี ยนแสงธรรมอิสลาม โทร. 038-3312963 โรงเรี ยนอนุบาลเจริญรั ตน์ โทร. 038-844086 โรงเรี ยนอิสลามบ�ำรุ งวิทยา โทร. 038-515028 โรงเรี ยนอิสลามอนุกูลวิทยา โทร. 038-515028 โรงเรี ยนบางปะกงบริหารธุรกิจ โทร. 038-538810 โรงเรี ยนวัฒนาลัย โทร. 038-531385 โรงเรี ยนศรี วทิ ยา โทร. 038-538357 โรงเรี ยนอนุบาลขวัญตา โทร. 038-531519 โรงเรี ยนประสาทวิทยา โทร. 038-595201 โรงเรี ยนจุฑาทิพย์ โทร. 038-551407 l

หมวดโรงเรี ยนกวดวิชา

SCC SUCCSS CENTER โทร. 08-7783-7335 โรงเรี ยนกวดวิชา อ.ผ่ องพรรณ โทร. 038 278 767 โรงเรี ยนกวดวิชาไอซายน์ โทร. 038 113 366

รกิจ ฉะเชิงเทรา 70 ๑ท่องเทีใน...่ยว&ธุ

โรงเรี ยนกวดวิชาติวเลิศ (ครู อ๊ ุ) โทร. 089 929 4059 โรงเรี ยนกวดวิชา สรรพสาระฉะเชิงเทรา โทร. 038 820 817 โรงเรี ยนกวดวิชาบาก้ า โทร. 083 013 8241 โรงเรี ยนกวดวิชาออกัสก้ า โทร. 089 666 3319 โรงเรี ยนกวดวิชานวศึกษาฉะเชิงเทรา โทร. 086 388 0549 โรงเรี ยนกวดวิชาณภัทรศึกษา (โอ-พลัส) สาขาชลบุรี โทร. 038 146 768 คุมองฉะเชิงเทรา โทร. 038 820 817 โรงเรี ยนกวดวิชา เอ็นคอนเซ็ป โทร. 038 797 380 พี่ ม.มหิดลติวเตอร์ โทร. 084 005 6407 บริษัท คุมอง (ไทยแลนด์ ) จ�ำกัด โทร. 081 909 1007 ศูนย์ วชิ าการ RAC ฉะเชิงเทรา โทร. 038 812 468 สถาบันกวดวิชา ออนดีมานด์ โทร. 038 146 714


สถาบันการเงิน

ด้านสถาบันทางการเงิน หากท่านต้องการติดต่อสถาบันการเงินต่างๆ ธนาคาร เช็คยอดบัญชีหรือสอบถามรายละเอียด ด้านการเงิน อัตราแลกเปลี่ยน หรือดอกเบี้ยได้ที่หมวดนี้

l

หมวดธนาคาร

ธนาคารกรุ งไทย จก (มหาชน) ส�ำนักงานธุรกิจฉะเชิงเทรา ที่ตั้ง : อาคารสาขาฉะเชิงเทรา 355 ถ.ศุขประยูร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel. 0-3882-4280-2 Fax. 0-3882-4283

l

หมวดทีป่ รึกษาเงินทุน

สหกรณ์ ออมทรั พย์ ครู ฉะเชิงเทรา จก โทร. 0-3881-4332 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา สหกรณ์ ออมทรั พย์ ตำ� รวจ จังหวัดฉะเชิงเทรา จก โทร. 0-3881-7901 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา สหกรณ์ ออมทรั พย์ สาธารณสุข จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร. 0-3851-6731

เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา ซีเอสแอล แคปปิ ตลเซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-3883-6940-1 ศรี สวัสดิ์อนิ เตอร์ เนชั่นแนล (1991) จก บริษัท โทร. 0-3882-4231 สหกรณ์ การเกษตรบางปะกง จก โทร. 0-3853-8003 สหกรณ์ การเกษตรแปลงยาว จก โทร. 0-3858-9038 สหกรณ์ การเกษตรราชสาส์ น จก โทร. 0-3859-1076 สหกรณ์ เครดิตยูเนี่ยนเกษตร กรรมทบทวีบ้านห้ วยหิน จก โทร. 0-3859-7458 สหกรณ์ โคนมและการเกษตรแปดริว้ โทร. 0-3851-6604 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา l

หมวดบริการเช่ าซื้อ

เค เค ธุรกิจ โทร. 0-3853-9988 ฐิตกิ ร จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-3851-4955 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา โสธร ลิซซิ่ง จก บริษัท โทร. 0-3881-3326 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา อะโกรแมทส์ จก บริษัท

โทร. 0-3853-8969-72 บางปะกง ฉะเชิงเทรา l

หมวดธนาคาร

ธนาคารออมสิน สาขาฉะเชิงเทรา โทร. 0-3881-8032-6 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โทร. 0-3881-2682-6 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา ธนาคารกรุ งเทพ จก (มหาชน) สาขาฉะเชิงเทรา โทร. 0-3881-4313-6 ธนาคารกรุ งไทย จก (มหาชน) โทร. 0-3898-1468-73 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา ธนาคารกสิกรไทย จก (มหาชน) โทร. 0-3851-1025 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา ธนาคารทหารไทย จก (มหาชน) โทร. 0-3851-1912 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา ธนาคารไทยธนาคาร จก (มหาชน) สาขาฉะเชิงเทรา โทร. 0-3881-3041-4 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา ธนาคารนครหลวงไทย จก (มหาชน) สาขาฉะเชิงเทรา (2) โทร. 0-3851-4642-3 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

ธนาคารกรุ งเทพ จก (มหาชน) สาขาย่ อยบิก๊ ซีฉะเชิงเทรา โทร. 0-3853-6030-2 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร สาขาฉะเชิงเทรา โทร. 0-3885-1228 ธนาคารกรุ งเทพ จก (มหาชน) สาขาถนนชุมพล โทร. 0-3851-4992-3 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา ธนาคารกรุ งเทพ จก (มหาชน) สาขาบางคล้ า โทร. 0-3854-1500 บางคล้า ฉะเชิงเทรา ธนาคารกรุ งเทพ จก (มหาชน) สาขาบางน�ำ้ เปรี ย้ ว โทร. 0-3858-1271-5 ธนาคารกรุ งเทพ จก (มหาชน) สาขาบางปะกง โทร. 0-3853-1289 บางปะกง ฉะเชิงเทรา ธนาคารกรุ งเทพ จก (มหาชน) โทร. 0-3855-1530 ธนาคารกรุ งเทพ จก (มหาชน) สาขาย่ อยบางวัว โทร. 0-3884-0763 ธนาคารกรุ งเทพ จก (มหาชน) สาขาย่ อยบ้ านโพธิ์ โทร. 0-3858-7251-3 ธนาคารกรุ งไทย จก (มหาชน) สาขาถนนพานิช Tourist&Buseness Chachoengsao 71


สถาบันการเงิน โทร. 0-3851-6692-3 ธนาคารกรุ งไทย จก (มหาชน) สาขาถนนมหาจักรพรรดิ์ โทร. 0-3851-4300 ธนาคารกรุ งไทย จก (มหาชน) สาขาบางคล้ า โทร. 0-3854-1014 ธนาคารกรุ งไทย จก (มหาชน) สาขาบางน�ำ้ เปรี ย้ ว โทร. 0-3858-1215-6 ธนาคารกรุ งไทย จก (มหาชน) สาขาบางปะกง โทร. 0-3853-2547 ธนาคารกรุ งไทย จก (มหาชน) สาขาพนมสารคาม โทร. 0-3855-1836 ธนาคารกรุ งไทย จก (มหาชน) สาขาย่ อยโรงไฟฟ้าบางปะกง โทร. 0-3857-3574-5 ธนาคารกรุ งไทย จก (มหาชน) สาขาสนามชัยเขต โทร. 0-3859-7067-8 ฉะเชิงเทรา ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จก (มหาชน) สาขาบางคล้ า โทร. 0-3854-2014-6 ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จก (มหาชน) สาขาบางปะกง โทร. 0-3853-1250-1 ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จก (มหาชน) สาขาพนมสารคาม โทร. 0-3855-1840-3 ธนาคารกสิกรไทย จก (มหาชน) สาขาตลาดคลองสวน โทร. 0-3859-5061-3 ธนาคารกสิกรไทย จก (มหาชน) สาขาบางคล้ า โทร. 0-3854-1025 ธนาคารกสิกรไทย จก (มหาชน) สาขาบางปะกง โทร. 0-3853-1104 ธนาคารกสิกรไทย จก (มหาชน) สาขาพนมสารคาม โทร. 0-3855-1464-5 ธนาคารกสิกรไทย จก (มหาชน) สาขาย่ อยบางวัว โทร. 0-3884-1040-2 ธนาคารกสิกรไทย จก (มหาชน) สาขาย่ อยสถานีขนส่ ง โทร. 0-3881-2085-6 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

รกิจ ฉะเชิงเทรา 72 ๑ท่องเทีใน...่ยว&ธุ

ธนาคารกสิกรไทย จก (มหาชน) สาขาศูนย์ ฝึกอบรมพนักงาน โทร. 0-3857-7324 ธนาคารกสิกรไทย จก (มหาชน) สาขาสุวนิ ทวงศ์ โทร. 0-3859-3940 ธนาคารทหารไทย จก (มหาชน) สาขาบางคล้ า โทร. 0-3854-1123 ธนาคารทหารไทย จก (มหาชน) สาขาบางวัว โทร. 0-3853-9003-4 ธนาคารทหารไทย จก (มหาชน) สาขาแปลงยาว โทร. 0-3885-1215 ธนาคารทหารไทย จก (มหาชน) สาขาย่ อยถนนศุขประยูร โทร. 0-3882-3793-7 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา ธนาคารไทยพาณิชย์ จก (มหาชน) สาขาคลอง 16 โทร. 0-3858-5019 ธนาคารไทยพาณิชย์ จก (มหาชน) สาขาบางคล้ า โทร. 0-3882-7497 ธนาคารไทยพาณิชย์ จก (มหาชน) สาขาบางปะกง โทร. 0-3853-3516 ธนาคารไทยพาณิชย์ จก (มหาชน) สาขาบางวัว โทร. 0-3853-8510 บางปะกง ฉะเชิงเทรา ธนาคารไทยพาณิชย์ จก (มหาชน) สาขาพนมสารคาม โทร. 0-3855-2526-8 ธนาคารไทยพาณิชย์ จก (มหาชน) สาขาย่ อยตลาดบ่ อบัว โทร. 0-3851-4781-2 ธนาคารนครหลวงไทย จก (มหาชน) สาขาพนมสารคาม (2) โทร. 0-3855-1005 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่ อมแห่ งประเทศไทย โทร. 0-3881-2642-3 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์ การเกษตร สาขาบางคล้ า โทร. 0-3854-1944 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตรสาขาบางน�ำ้ เปรี ย้ ว โทร. 0-3858-1093 ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์ การเกษตร

สาขาบางปะกง โทร. 0-3853-1522 ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์ การเกษตร สาขาบ้ านโพธิ์ โทร. 0-3858-7649-51 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร สาขาพนมสารคาม โทร. 0-3855-1488 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร สาขาย่ อยแปลงยาว โทร. 0-3885-1228 ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์ การเกษตร สาขาสนามชัยเขต โทร. 0-3850-8253

ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา ธนาคารยูไนเต็ด โอเวอร์ ซีส์ (ไทย) จก (มหาชน) สาขาบางปะกง โทร. 0-3853-1297-8 บางปะกง ฉะเชิงเทรา ธนาคารออมสิน สาขาถนนมหาจักรพรรดิ์ โทร. 0-3881-2432 ธนาคารออมสิน สาขาบางคล้ า โทร. 0-3854-1076 ธนาคารออมสิน สาขาบางปะกง โทร. 0-3853-2082 ธนาคารออมสิน สาขาพนมสารคาม โทร. 0-3883-8304


สุขภาพ และความงาม

ด้านสุขภาพ และความงาม ในหมวดนี้ได้รวบรวมธุรกิจที่จ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีวิตของท่านสามารถค้นหารายชื่อของสถานที่ต่างๆ ซึ่งจะท�ำให้ท่าน และเพื่อนหรือคนรู้ ใจของท่าน ดูสวยสง่างามสมความตั้งใจได้จากหมวดนี้ ไม่ว่าจะเป็น สถานเสริมความงาม ร้านขายอุปกรณ์เสริมสวย เครื่องส�ำอาง พร้อมทั้งรายชื่อโรงพยาบาล และคลินิคในยามเจ็บป่วยฉุกเฉินอีกด้วย

l

หมวดนวด-บริการ เพื่อสุขภาพ

l

หมวดร้ านเสริมสวย

l

หมวดกีฬา-อุปกรณ์ ขายส่ งและผู้ผลิต

หมวดเครื่ องส�ำอาง ขายปลีก l

บีอาร์ ร้ าน โทร. 0-3851-1495 ศรี สำ� อางค์ ร้ าน โทร. 0-3851-1299 l

เรื อนสมุนไพรสปา ที่ตั้ง : 101 ซ.3 ถ.เรืองวุฒิ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel. 08-9633-5168, 0-3853-5523

Bunny Clinic & Spa ที่ตั้ง : 80 หมู่ 1 ต.คลองนา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel. 08-4559-9966

เหล็กไหล การช่ าง Tel. 08-6859-7799

ดู AD 4 สี หน้ าที่ 11

ศูนย์ พฒ ั นาการแพทย์ แผนไทย บ้ านสบายจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ตั้ง : 504-506 บางปะกง-ฉะเชิงเทรา ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel. 0-3881-3520, 0-3881-2115, 08-6349-1784

Art Hair by Sasicha ที่ตั้ง : 54 ตลาดขนส่งใหม่ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 08-9751-5582

ดู AD 4 สี หน้ าที่ 11

ธัญญรั ตน์ บริหารธุรกิจ จก บริษัท โทร. 0-3881-5876 แมนูไลฟ์ ประกันชีวติ (ประเทศไทย) จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-3885-1383 เมืองฉะเชิงเทรา l

l

หมวดคลินิก

คลีนิค นพ ประสิทธิ์ โทร. 0-3851-1174 คลีนิคทันตแพทย์ สมชาย โทร. 0-3855-2678 แปดริว้ ทันตกรรม คลินิก โทร. 0-3881-6352 แพทย์ ไพบูลย์ สถานพยาบาล โทร. 0-3851-1030 เมืองฉะเชิงเทรา

หมวดประกันสุขภาพ

หมวดผลิตภัณฑ์ ยา

น้ องเดียร์ สมุนไพร โทร. 0-3853-9453, 08-3139-6763 กิม้ ฮวดหลี ร้ าน โทร. 0-3851-2763 งี่แซตึง๊ ร้ าน โทร. 0-3851-1212 จีอ้ ันตึง๊ ห้ างขายยา โทร. 0-3854-1062 โชคชัยเภสัช โทร. 0-3858-1026 ซินเซ้ งโอสถ ร้ าน โทร. 0-3851-2226 ธวัชชัยฟาร์ มาซี ร้ าน โทร. 0-3855-1365 บัญชาฟาร์ มาซี ร้ าน โทร. 0-3859-7089 พนมฟาร์ มาซี ร้ าน โทร. 0-3855-1548 เภสัชกรทรงโปรด ร้ าน โทร. 0-3851-2139

Tourist&Buseness Chachoengsao 73


สุขภาพ และความงาม l

หมวดโรงพยาบาล

คริสเตียนบางคล้ า รพ โทร. 0-3854-1033 จุฬารั ตน์ บางปะกงปิ ยะเวช รพ โทร. 0-3853-8548-9 บางปะกงเวชชกิจ จก บริษัท โทร. 0-3853-8796-7 โสธราเวช โรงพยาบาล โทร. 0-3881-2702-20 l

หมวดสมุนไพร

ธนโอสถสถาน ร้ าน โทร. 0-3854-1276 พืชยาไทยอุตสาหกรรม หจก โทร. 0-3855-1047 ธัญญนันท์ จก บริษัท โทร. 08-1155-0050 มณฑิราเกลือสมุนไพร โทร. 0-3858-9040, 08-1301-5457 รั ตนชัยเภสัช ร้ าน โทร. 0-3855-1162 อุดมชลจร จก บริษัท โทร. 0-3881-2702-19 l

หมวดร้ านเสริมสวย

เกศวิไล ร้ าน โทร. 0-3851-5703 เขมมนทิราบิวตี ้ ร้ าน โทร. 0-3855-2582

รกิจ ฉะเชิงเทรา 74 ๑ท่องเทีใน...่ยว&ธุ

เจีย๊ บ ร้ าน โทร. 0-3851-1758 พรจิต 1 ห้ องเสริมสวย โทร. 0-3851-1361 พรจิต 2 ห้ องเสริมสวย โทร. 0-3851-1164 l

หมวดศูนย์ ลดน�้ำหนัก

ศูนย์ ลดน�ำ้ หนัก สายด่วน โทร. 08-9777-4843, 08-9220-0102 l

หมวดโรงเรี ยนเสริมสวย

โรงเรี ยนเสริมสวยคุณแขก โทร. 08-9402-1429, 0-3881-2789 l

หมวดเครื่ องส�ำอาง ขายส่ ง-ผู้ผลิต

แอป เพียว คอสเมติกส์ จก บริษัท โทร. 0-2906-6886, 08-3200-8000


บ้าน-เฟอร์นิเจอร์

ด้านบ้าน-เฟอร์นิเจอร์ ถ้าท่านต้องการมีบ้านสักหลังและต้องการข้อมูล เปรียบเทียบของบ้านจัดสรรชั้นน�ำ หรือท่านที่ต้องการหาหอพัก อพาร์ตเม้นท์ หรือคอนโดมิเนียม ได้ที่หมวดนี้ รวมทั้งธุรกิจที่จ�ำเป็นภายในบ้าน อาทิ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องครัว ช่างซ่อมบ�ำรุงต่างๆ

Tourist&Buseness Chachoengsao 75


บ้าน-เฟอร์นิเจอร์ l

หมวดเฟอร์ นิเจอร์

l

พรทิพย์ เฟอร์ นิเจอร์ ที่ตั้ง : 24/15 หมู่ 6 ถ.ฉะเชิงเทรา-บางปะกง ต.บางพระ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel. 08-4104-6270, 0-3859-5191-2 Fax. 0-3859-5190

หมวดแก๊ ส-จ�ำหน่ าย

บริษัท บางปะกงกรุ๊ ป จ�ำกัด ที่ตั้ง : 15/4 หมู่ 12 ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130 Tel. 08-1782-6609, 0-3853-1529

l

หมวดแอร์ จ�ำหน่ าย-ติดตั้ง

บริษัท เคพีเอ็น แอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด ที่ตั้ง : 91/22 หมู่ 14 ถ.จรัญยานนท์ ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180 Tel. 0-3853-8400, 06-2563-2419 0-3302-4855 Fax. 0-3853-8401

ดู AD 4 สี หน้ าที่ 5

l

l

บริษัท เบสท์ มอล จ�ำกัด ที่ตั้ง : 672/4 ถ.สิริโสธร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel. 0-3881-3851-3, 09-5239-4289 Fax. 0-3881-3854

หมวดม่ านกันยุง-จ�ำหน่ าย l

โชคสรรเสริญ ที่ตั้ง : 1144/6 หมู่ 1 ต.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 08-9091-7715

ดู AD 4 สี หน้ าที่ 7

บริษัท แปดริว้ เฟอร์ นิเจอร์ จ�ำกัด (ตะวันออกเฟอร์ นิเจอร์ ) ที่ตั้ง : 191/72-191/73 ถ.มหาจักรพรรดิ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel./Fax. 0-3851-2464, 08-1945-1166

อ้ อมม่ านประตูกันยุง ที่ตั้ง : 41 หมู่ 11 ต.ท่าไข่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel. 08-2779-7971, 09-4389-3563

l

ดู AD 4 สี หน้ าที่ 27

หมวดครั ว-เครื่ องใช้ บ้ านรั กษ์ แอร์ แปดริว้ ที่ตั้ง : 51/5 หมู่ 7 ต.โสธร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel. 09-9505-4445

ดู AD 4 สี หน้ าที่ 27

เซรามิกส์ ซิตี ้ ที่ตั้ง : 1592 ถ.เทพคุณากร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 08-6312-1214, 0-3851-2960

ดู AD 4 สี หน้ าที่ 26

บริษัท เอเพ็ค มาสเตอร์ ดีไซน์ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 144 หมู่ 3 ต.ลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160 Tel. 08-9094-4984, 09-8471-4363

ปิ ยวัฒน์ อะไหล่ แอร์ ที่ตั้ง : 323/1 ถ.ฉะเชิงเทรา-บางปะกง ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel. 09-4359-4429, 06-3142-3635

นพวรรณ แอร์ ที่ตั้ง : 1/1 หมู่ 5 ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 08-2520-1854

l

หมวดผ้ าม่ าน

หมวดทีด่ นิ -ขาย

นายหน้ า ซือ้ /ขายที่ดนิ Tel. 08-7140-0230 รกิจ ฉะเชิงเทรา 76 ๑ท่องเทีใน...่ยว&ธุ

หมวดแก๊ ส-ชนิดบรรจุถัง

โกตา ร้ าน โทร. 0-3859-7079 จิวแปดริว้ แก๊ ส หจก โทร. 0-3851-1745 เจ พี อาร์ แก๊ ส จก บริษัท โทร. 0-3881-4197 แจ่ มไพบูลย์ แก๊ ส จก บริษัท โทร. 0-3852-4111 โชคไชย ร้ าน โทร. 0-3853-1017 ด�ำรงค์ ช่ ืนการค้ า ร้ าน โทร. 0-3857-3709 ที จี ออยล์ จก บริษัท โทร. 0-3881-4506 ที ไอ จี เทรดดิง้ จก บริษัท โทร. 0-3884-2848-9 เทพไทยเทรดดิง้ ร้ าน โทร. 0-3854-1197 บางคล้ าแก๊ ส ร้ าน โทร. 0-3854-1573 พนมบรรจุแก๊ ส หจก โทร. 0-3855-1764 พรปิ ยะแก๊ ส หจก โทร. 0-3851-1807 ไพศาล แก๊ สกฤต ร้ าน โทร. 0-3851-1560 ยูนิคแก๊ ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคัลส์ จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-3853-2007-13 อาดัมแก๊ ส โทร. 0-3851-1157

หมวดเครื่ องครั ว-เครื่ องใช้ และอุปกรณ์ ในการประกอบอาหาร l

ดู AD 4 สี หน้ าที่ 7

l

หมวดเครื่ องใช้ ไฟฟ้า จ�ำหน่ าย

แปดริว้ ผ้ าม่ าน ที่ตั้ง : 26/17 ถ.ศรีโสธรตัดใหม่ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 0-3881-0187 Fax. 0-3851-2760

ร้ านบ้ านโพธิ์แอร์ ที่ตั้ง : 38/30-31 หมู่ 1 ต.คลองประเวศ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140 Tel. 08-9929-4889, 0-3813-0121 Fax. 0-3813-0122

คงสิน ร้ าน โทร. 0-3853-1588 เค ที ไทยโลคอล โพรดักส์ จก บริษัท โทร. 0-3884-0980-6 ไพรสิทธิ์ ร้ าน โทร. 0-3851-3424 ร้ านไพรสิทธิ์ โทร. 0-3851-3424, 08-1555-0495, โทรสาร 0-3851-3424 เอ็นโดสแตนเลสสตีล (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-3857-5016-20


บ้าน-เฟอร์นิเจอร์ l

หมวดคอนโดมิเนียม

เคแอนด์ ดบั เบิล้ ดี จก บริษัท โทร. 0-3882-8301 จินดาจ�ำเริญ พร็อพเพอร์ ตี ้ จก บริษัท โทร. 0-3883-0625-7 บางปะกงธานี จก บริษัท โทร. 0-3857-3731-3 l

หมวดผู้จัดสรรบ้ าน และทีด่ นิ

ชัยภักดิ์ จก บริษัท โทร. 0-3881-2071-2 ชาญศักดิ์ มนอ่ อน หจก โทร. 0-3829-4655 ดอนทองธานี โทร. 0-3882-3073-4 บางนาธานี จก บริษัท โทร. 0-3854-0234 บ้ านอัจฉรา จก บริษัท (2007) โทร. 08-0565-7445 โทรสาร 0-3851-3866 บูรพาซิตี ้ จก บริษัท โทร. 0-3884-0646 ฉะเชิงเทรา พนม แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ โทร. 0-3855-2340 ฉะเชิงเทรา แพทโก้ แลนด์ จก บริษัท โทร. 0-3857-0626

บางปะกง ฉะเชิงเทรา รุ่ งพิทกั ษ์ วศิ วกรรม จก บริษัท โทร. 0-3855-2598 เวลดิเวลลอบเมนท์ จก บริษัท โทร. 0-3884-2366 ศรี ปทุมการเกษตร จก บริษัท โทร. 0-3851-2299 เมืองฉะเชิงเทรา ศูนย์ การค้ าแปดริว้ จก บริษัท โทร. 0-3851-5738 เมืองฉะเชิงเทรา สยามกรี นนิช พร็อพเพอร์ ตี ้ จก บริษัท โทร. 0-3884-7330-2 เมืองฉะเชิงเทรา 304 อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค 2 จก บริษัท โทร. 0-3885-5221-3 อรุ ณนาวิน จก บริษัท โทร. 0-3853-6107-8 เมืองฉะเชิงเทรา เอส แอนด์ วาย คอมเมอร์ เชียล จก บริษัท โทร. 0-3853-8457-9 l

หมวดบริการก�ำจัดปลวก

ชัยชนะพัฒนา เซอร์ วสิ หจก. โทร. 0-2723-4509, 08-1830-9868 โทรสาร 0-2702-7154 E-mail : cps12345@hotmail.com

www.cpschaichana.com แปดริว้ เคหะเคมีภณ ั ฑ์ หจก โทร. 0-3882-0716-7 เจเอ็มเพสท์ คอนโทรลเซอร์ วสิ หจก โทร. 0-3882-2161 เมืองฉะเชิงเทรา ฮัน้ ส์ เพสท์ คอนโทรลเซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-3882-0716-7 l

หมวดผู้จำ� หน่ าย เฟอร์ นิเจอร์

แหล่ งรวมเฟอร์ นิเจอร์ โทร. 08-1777-3889, 08-5512-0111 วิไลพันธ์ เฟอร์ นิเจอร์ โทร. 0-3885-0490, 08-1555-1945 999 ตองเก้ าเฟอร์ นิเจอร์ โทร. 08-7932-9510, 08-1393-1739 ,08-6867-9297 ก๊ วยหยูเส็ง ร้ าน โทร. 0-3851-1558 เมืองฉะเชิงเทรา เคหะอุปกรณ์ อุตสาหกรรม จก บริษัท โทร. 0-3859-7733 สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา แชร์ เมคเกอร์ จก บริษัท โทร. 0-3858-8451-7 ดีวัฒน์ เฟอร์ นิเจอร์ ร้ าน โทร. 0-3882-3444 เมืองฉะเชิงเทรา

ตะวันออกเฟอร์ นิเจอร์ โทร. 0-3851-2464 ฉะเชิงเทรา ตั๊กซินเฟอร์ นิเจอร์ ร้ าน โทร. 0-3851-1301 เมืองฉะเชิงเทรา ถูกใจพนม 2 ร้ าน โทร. 0-3855-1403 ประเสริฐ เฟอร์ นิเจอร์ โทร. 0-3851-7348-51 ปอเส็งเฟอร์ นิเจอร์ ร้ าน โทร. 0-3851-5260 ปิ งกวงหยู ร้ าน โทร. 0-3855-1164 แปดริว้ เฟอร์ นิเจอร์ จก บริษัท โทร. 0-3851-2464 แฝดน�ำโชคเฟอร์ นิเจอร์ ร้ าน โทร. 0-3881-2301 ฉะเชิงเทรา พนมภัณฑ์ เฟอร์ นิเจอร์ ร้ าน โทร. 0-3855-1338 ไพบูลย์ เฟอร์ นิเจอร์ โทร. 0-3882-1450 โทร. 0-3881-2301 ฉะเชิงเทรา พิชัยเฟอร์ นิเจอร์ ร้ าน โทร. 0-3851-1595 พิณอินเตอร์ ว้ ูด จก บริษัท โทร. 0-3857-0421-6 ศรี เสนาะเฟอร์ นิเจอร์ ร้ าน โทร. 0-3855-1330

Tourist&Buseness Chachoengsao 77


บ้าน-เฟอร์นิเจอร์ l

หมวดเครื่ องใช้ ไฟฟ้า

บริษัท อ.เจริญอิเล็คทริค จ�ำกัด โทร. 0-3854-1605, 08-1949-1414 โทรสาร. 0-3882-5698 ร้ านบูรพาเทรดดิง้ โทร. 0-3851-1106, 0-3851-5896 บริษัท เบสท์ เซลส์ แอนด์ เซอร์ วสิ จ�ำกัด โทร. 0-3881-2898 โทรสาร 0-3881-2412 สาขา 1 : 9/48-49 ถ.ศรีโสธรตัดใหม่ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทร. 0-3851-5227 โทรสาร 0-3851-4772 สาขา 2 : 211-213-215 ถ.พานิช ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทร. 0-3851-1153 โทรสาร 0-3851-2825 เกษมพานิช ร้ าน โทร. 0-3855-1386 เควีอีแอนด์ เอ็น จก บริษัท โทร. 0-3855-3282 จักรพรรดิ์ อิเลคทริค ร้ าน โทร. 0-3881-5856 ฉะเชิงเทรา ชาร์ ปแอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-3853-8084 ซีซีทอี มิ ปอร์ ตเอ็กซ์ ปอร์ ต จก บริษัท โทร. 0-3851-4093 เมืองฉะเชิงเทรา

รกิจ ฉะเชิงเทรา 78 ๑ท่องเทีใน...่ยว&ธุ

ซีเอสอีอเิ ลคทริค จก บริษัท โทร. 0-3883-7272 แต้ เฮียบหลี ร้ าน โทร. 0-3881-7695 เมืองฉะเชิงเทรา ธนาชัย ร้ าน โทร. 0-3851-1713 เมืองฉะเชิงเทรา บูรพาเทรดดิง้ ร้ าน โทร. 0-3851-5896 เมืองฉะเชิงเทรา ประเสริฐโทรทัศน์ ร้ าน โทร. 0-3855-1093 ประเสริฐโทรทัศน์ ร้ าน โทร. 0-3855-1497 ปราณีการไฟฟ้า ร้ าน โทร. 0-3881-7594 เมืองฉะเชิงเทรา พนธ์ ศรี (1999) จก บริษัท โทร. 0-3851-1080 เมืองฉะเชิงเทรา พนธ์ ศรี พานิช ร้ าน โทร. 0-3851-1386 เมืองฉะเชิงเทรา มัทสุชติ ะโอมแอ็มไลแอ็นซ์ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-3857-0010-9 ไมด้ าแอสเซ็ท จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-3884-0618-9

l

หมวดเครื่ องใช้ ไฟฟ้าซ่ อม และอะไหล่

กันเองวิทยุ ร้ าน โทร. 0-3858-5036 ตุ้ย มอเตอร์ ไซด์ ร้ าน โทร. 0-3851-2206 เมืองฉะเชิงเทรา ไทยนครโทรทัศน์ โทร. 0-3851-1398 เมืองฉะเชิงเทรา ประเสริฐอีเล็คโทรนิคส์ ร้ าน โทร. 0-3853-8523 บางปะกง ฉะเชิงเทรา ไพบูลย์ อเิ ล็คทรอนิค ร้ าน โทร. 0-3851-1718 เมืองฉะเชิงเทรา สื่อสารการช่ าง ร้ าน โทร. 0-3882-2283 เมืองฉะเชิงเทรา อานนท์ ซาวด์ โทร. 0-3855-2671 l

หมวดอพาร์ ตเมนต์ แฟลตและเกสต์ เฮ้ าส์

ล�่ำสันต์ อพาร์ ตเมนท์ โทร. 0-3882-2078-82 อีสเทอร์ น พร็อพเพอที แมนเนจเมนท์ จก บริษัท โทร. 0-3884-0784

l

หมวดช่ างซ่ อมแอร์ และบริการล้ าง

นิคมการช่ าง ร้ าน โทร. 0-3883-6589-90 พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา ช.เจริญแอร์ บางปะกง ร้ าน โทร. 08-4021-3724 ประสิทธิ์ แอร์ ร้ าน โทร. 0-3882-3943 เมืองฉะเชิงเทรา เอ็นพี อินเตอร์ ซัพพลาย จก บริษัท โทร. 0-3881-0950 เมืองฉะเชิงเทรา บริษัท เคพีเอ็น แอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด โทรศัพท์ 0-3853-8400 โทรสาร 0-3853-8401 โสธร เซอร์ วสิ เซ็นเตอร์ โทรศัพท์ 08-1820-5432 ธันย์ ชนก เซอร์ วสิ โทรศัพท์ 0-3882-7242 ร้ าน นิคมการช่ าง โทรศัพท์ 0-3883-6589-90


บ้าน-เฟอร์นิเจอร์

Tourist&Buseness Chachoengsao 79


บ้าน-เฟอร์นิเจอร์

รกิจ ฉะเชิงเทรา 80 ๑ท่องเทีใน...่ยว&ธุ


ก่อสร้าง-วัสดุ รับเหมา

ด้านก่อสร้าง วัสดุ-รับเหมา

ในหมวดนี้รวบรวมรายชื่อของธุรกิจ บริษัท ร้านค้าที่ให้บริการ ไม่ว่าท่านต้องการที่จะก่อสร้าง ต่อเติมหรือรื้อถอน ที่อยู่อาศัย ในหมวดนี้จะมีรายชื่อให้ท่านค้นหาได้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นผู้รับเหมา ช่าง ที่ปรึกษา ออกแบบ และวางแผน วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างทุกชนิด ทุกประเภท

Tourist&Buseness Chachoengsao 81


ก่อสร้าง-วัสดุ รับเหมา l

หมวดก่ อสร้ าง-ผู้รับเหมา

หมั่นภักดีสร้ างบ้ าน ที่ตั้ง : 28 หมู่ 4 ต.บ้านระกาศ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ Tel. 08-1555-7467 Fax. 0-2707-0258

บริษัท สุริยะ การโยธา จ�ำกัด ที่ตั้ง : 63/1854 หมู่บ้านเคหะธานี 4 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240 Tel. 083-560-4392, 080-807-7461

บริษัท เอกบินทร์ คอนสตรั คชั่น จ�ำกัด ที่ตั้ง : 564 ถ.ฉะเชิงเทรา-บางปะกง ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel. 0-3881-3888, 09-8284-7698 Fax. 0-3881-3309

l

หมวดผลิตภัณฑ์ -คอนกรี ต

l

ไพบูลย์ การช่ าง ที่ตั้ง : 4/32 หมู่ 2 ต.บางขวัญ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 09-5249-0953, 08-5395-3007

แปดริว้ บ้ านส�ำเร็จรู ป ที่ตั้ง : 75/7 หมู่ 3 ต.หนองตีนนก อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140 Tel. 08-5085-7762, 08-1634-4233

หมวดก่ อสร้ าง-วัสดุ

กิจไพศาลค้ าไม้ ที่ตั้ง : 100/2 ถ.มหาจักรพรรดิ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel. 0-3851-3215 Fax. 0-3851-6596

รกิจ ฉะเชิงเทรา 82 ๑ท่องเทีใน...่ยว&ธุ

หมวดอลูมเิ นียม-ผู้ตดิ ตั้ง

ยงเฮง อลูมเิ นียม ที่ตั้ง : 129/41-2 หมู่ 8 หมู่บ้านฉัตรนคร สุขาภิบาล 1 ถ.อ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ Tel. 0-2726-7841, 08-1300-0526, 08-9786-4035 คมกริช อลูมเิ นียม ที่ตั้ง : 38/8 หมู่ 1 ต.คลองประเวศ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 08-9604-7597

บริษัท สุทธิพงศ์ ค้าวัสดุก่อสร้ าง (072) จ�ำกัด ที่ตั้ง : 149 หมู่ 12 ถ.บางนา-ตราด กม.44 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180 Tel. 0-3853-1562, 0-3853-1977-8, 08-9244-4563, 08-5072-7748, 08-1585-8823 Fax. 0-3853-3170

ดู AD 4 สี หน้ าที่ 26

ส.ศิริการช่ าง ที่ตั้ง : 219 ถ.มหาจักรพรรดิ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel. 08-1940-4069

บริษัท วรรณธนะกิจ การโยธา จ�ำกัด ที่ตั้ง : 47/58 หมู่ 2 ต.คลองนา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 0-3898-1759, 08-3768-9918

กันเอง กระจก & อลูมเิ นียม ที่ตั้ง : 149/4 หมู่ 5 ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 08-9244-5491, 08-1278-6524

บริษัท บี.เอ.พี.เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด ที่ตั้ง : 469 ถ.เทพคุณากร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel. 08-1177-9766, 0-3851-1675

l หมวดเสาเข็ม ผู้รับเหมารั บตอก

ดู AD 4 สี หน้ าที่ 26

บริษัท สุนทรคอนกรี ต จ�ำกัด ที่ตั้ง : 53 หมู่ 10 ต.บางพระ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 08-1870-7849, 08-6341-1838, 0-3851-4137

l

l

Pre-bore ตอกเสาเข็ม เสาเข็มเจาะ Tel. 08-1152-5837

ดู AD 4 สี หน้ าที่ 26

ดู AD 4 สี หน้ าที่ 30

หมวดกระจก-ขายส่ ง และผู้ผลิต

บริษัท สหโชคชัย แปดริว้ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 52/2 หมู่ 7 ต.บางพระ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 0-3882-1737, 08-0565-2114 Fax. 0-3882-1555

บริษัท เอ อาร์ ซันไซน์ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 82/1 ถ.หลวงเพ่ง แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ Tel. 06-4641-6152


ก่อสร้าง-วัสดุ รับเหมา l

รั กดี การช่ าง ที่ตั้ง : 154/5 ต.หนองหงษ์ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 10260 Tel. 06-1867-3838, 09-6947-2347

หมวดไม้ -จ�ำหน่ าย

ร้ านจ�ำหน่ ายไม้ เก่ า Tel. 09-4983-1246

l

หมวดสแตนเลส

บางขวัญ อลูมเิ นียม ที่ตั้ง : 15/31 หมู่ 2 ต.บางขวัญ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 08-6849-1126

แสงสุรีย์ ดีไซน์ ที่ตั้ง : 37/45 หมู่ 11 ถ.สุวินทวงศ์ ต.คลองนครเนื่องเขต อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 08-1566-9063

l

หมวดเหล็ก

บริษัท พรี เฟอร์ สตีล เซอร์ วสิ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 8/8 หมู่ 8 ต.วังตะเคียน อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel. 08-3468-4857

ร้ านทองการช่ าง กรุ๊ ป ที่ตั้ง : 115/1 หมู่ 7 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 08-9804-1951, 0-3853-0363

หมวดกระจก-จ�ำหน่ าย ช่ างกระจก l

ร้ าน ช.นพเนตร อลูมนิ ่ ัม (ระยอง) โทร. 08-6151-2954, 08-7125-9540 แฟกซ์. 0-3802-1523 ร้ านโชคชัยกระจกแปดริว้ โทร. 0-3882-1757-8, 08-1577-6613 โทรสาร. 0-3882-1758 ชาญชัย ร้ าน โทร. 0-3855-1102 แต้ เงาศิลป์ ร้ าน โทร. 0-3851-1117 ส พนมอลูมเิ นียม โทร. 0-3855-2230 สมานมิตร กระจก อลูมเิ นียม โทร. 0-3883-9191 อ การกระจก ร้ าน โทร. 0-3882-2160

หมวดก่ อสร้ าง รั บเหมาทั่วไป l

ห้ างหุ้นส่ วนจ�ำกัด สยามไดมอนด์ เฮาส์ โทร. 0-2981-9365, 08-3197-6070 แฟกซ์ 0-2981-9365 ห้ างหุ้นส่ วนจ�ำกัด พิมพ์ ก่อสร้ าง โทร. 0-2922-9929 แฟกซ์. 0-2922-9929 เค.โอ.เอ็ม.เอ็นจิเนียริ่ง หจก. โทร. 08-9170-1830, 0-2513-1251 แฟกซ์. 0-2513-1251 62 วสันต์ คอนสตรั คชั่น หจก. โทร/โทรสาร 0-2312-2776 ยุทธนา การช่ าง โทร. 0-3853-1534, 08-1457-8929 โทรสาร. 0-3853-1741 ชลัยวิศวกรรมบริการ จก บริษัท โทร. 0-3857-8517-8 ชัยอรั ญ แทรกเตอร์ โทร. 08-1453-0464, 08-9228-0972 ชัน้ เอ็นจิเนียริ่ง หจก โทร. 0-3885-2207 งามวิจติ ร์ เทคนิค แอนด์ เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-2967-1130-1, 081816-9868 โทรสาร 0-2967-1131 ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์ คอนสตรั คชั่น จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-3885-0614-6 ซีวลิ เวิร์ค ช็อป (182) หจก โทร. 0-3853-5747 ทริพเพิล เอช เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-3852-1622-4 ทีซี อินเตอร์ คอน 1999 หจก โทร. 0-3883-2424-5 ไทยชินเรี ยว จก บริษัท โทร. 0-3852-1502 ไทยชินเรี ยว จก บริษัท โทร. 0-3853-9291 ไทยชิมสิ ึ จก บริษัท โทร. 0-3853-8344 ไทยทา เคนาคา สากลก่ อสร้ าง จก บริษัท โทร. 0-3857-1385 ไทยนากาโน จก บริษัท โทร. 0-3857-5319 ทวีป รั บเหมาทาสี โทร. 08-1699-6780

นพเกตุ (1993) จก บริษัท โทร. 0-3885-3125 นันทวัน จก บริษัท โทร. 0-3852-1606-8 นันทวัน จก บริษัท โทร. 0-3857-0111-2 บางวัวเอ็นจิเนียริ่งซิสเต็มร์ จก บริษัท โทร. 0-3884-2051-2 บางสมัครก่ อสร้ าง หจก โทร. 0-3884-0139-40 บี เอส วาย คอนสตรั คชั่น จก บริษัท โทร. 0-3883-0263 บี เอส วี อีเล็คทริค จก บริษัท โทร. 0-3857-0507 บี เอส วี เอ็นจิเนียริ่ง โทร. 0-3857-0507 ป ว ช ลิขติ การสร้ าง หจก โทร. 0-3882-0554-5 แปลงยาวโยธาก่ อสร้ าง จก บริษัท โทร. 0-3897-8037 ปิ ยะพงศ์ หจก. โทร. 0-3851-1689 โทรสาร 0-3851-7285 เพชรชมพูแลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จก บริษัท โทร. 0-3883-8896-7 ไพโรจน์ คอนสตรั คชั่น (1992) หจก โทร. 0-3884-8186 รวมพลค้ าวัสดุและก่ อสร้ าง หจก โทร. 0-3884-8394 วนิชชัยก่ อสร้ าง (1979) จก บริษัท โทร. 0-3881-2844-7 สยามธ�ำรงธุรกิจ จก บริษัท โทร. 0-3851-3606 ส.สุพรรณก่ อสร้ าง โทร. 08-9112-8473 สินธนะวิศว์ จก บริษัท โทร. 0-3881-2587 เสนีย์พานิช หจก โทร. 0-3859-3398-9 ไสว รั กษ์ ชัย การโยธา หจก โทร. 0-3856-5161 หิรัญ คอนสตรั คชั่น หจก โทร. 0-3855-1247 อิตาเลียนไทยดีเวล๊ อปเมนต์ จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-3859-3872-3 อิตาเลียนไทยดีเวล๊ อปเมนต์ จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-3851-8792

Tourist&Buseness Chachoengsao 83


ก่อสร้าง-วัสดุ รับเหมา อิตาเลียนไทยดีเวล๊ อปเมนต์ จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-3883-0482 l

หมวดวัสดุก่อสร้ าง

อริสรา สตีล หจก โทร. 0-3884-2305-6 ก บุญชัย ก่ อสร้ าง โทร. 0-3855-2915 กฤษดาค้ าวัสดุ หจก โทร. 0-3884-1038-9 ก๊ วยฮวดหลี ร้ าน โทร. 0-3859-7097 จิระพนมก่ อสร้ าง หจก โทร. 0-3855-2837 ช สุขเจริญ ร้ าน โทร. 0-3851-2164 ฉะเชิงเทรา ชัยเจริญแปดริว้ ค้ าวัสดุ จก บริษัท โทร. 0-3851-7278 โชคชัยสุขภัณฑ์ ร้ าน โทร. 0-3855-3888-9 ซิม้ ย่ งหลี จก บริษัท โทร. 0-3859-5026 ซิม้ ย่ งหลีค้าไม้ ร้ าน โทร. 0-3859-5016-8 ตั่งชุนหลี จก บริษัท โทร. 0-3851-5706 เตียชุนกวงและบุตร หจก โทร. 0-3882-0492 ทรงพลนานาภัณฑ์ ร้ าน โทร. 0-3857-7290 ทองทวี ซีเมนต์ จก บริษัท

รกิจ ฉะเชิงเทรา 84 ๑ท่องเทีใน...่ยว&ธุ

โทร. 0-3898-1598-9 ธงชัยคอนกรี ตบล๊ อก หจก โทร. 0-3851-2382 ธงไทย ร้ าน โทร. 0-3855-1539 บางปะกงค้ าวัสดุ หจก โทร. 0-3853-1399 ป เจริญวัสดุ ร้ าน โทร. 0-3884-8146-7 ป ไพบูลย์ (ค้ าวัสดุก่อสร้ าง) ร้ าน โทร. 0-3851-1248 ปราโมทย์ ค้าวัสดุก่อสร้ าง จก บริษัท โทร. 0-3881-3883-6 ปรี ยาภัณฑ์ หจก โทร. 0-3884-2784-5 ผลิตภัณฑ์ และวัตถุก่อสร้ าง จก บริษัท โทร. 0-3853-8178-9 ผลิตภัณฑ์ และวัตถุก่อสร้ าง จก บริษัท โทร. 0-3881-2138 ผลิตภัณฑ์ และวัตถุก่อสร้ าง จก บริษัท โทร. 0-3885-3708-10 พ วิศวภัณฑ์ จก บริษัท โทร. 0-3851-5516-9 พูนศิริวัฒนา ร้ าน โทร. 0-3854-1187 เพิ่มเจริญ ร้ าน โทร. 0-3851-5417 เพิ่มทรั พย์ ค้าวัสดุก่อสร้ าง หจก โทร. 0-3884-8039-40 ไพรินพานิช ร้ าน โทร. 0-3851-1314 ฉะเชิงเทรา ไม้ เมตตาและวัสดุก่อสร้ าง หจก โทร. 0-3855-1647

ศิริถาวรโสภณพาณิชย์ โทร. 0-3859-9064 สหภัณฑ์ บริการ ร้ าน โทร. 0-3851-1337 ฉะเชิงเทรา สินชัยคอนกรี ต ร้ าน โทร. 0-3859-9312 อินเตอร์ สุวนิ ทวงศ์ เทรดดิง้ จก บริษัท โทร. 0-3884-5764-6 เมืองฉะเชิงเทรา อุดมค้ าวัสดุก่อสร้ าง ร้ าน โทร. 0-3851-1658 เอีย๊ ะเฮงหลีก่อสร้ าง จก บริษัท โทร. 0-3851-1584

หมวดก่ อสร้ างอุปกรณ์ และเครื่ องใช้

โทรสาร 0-3813-0112 ปูนแดงแปดริว้ ร้ าน โทร. 0-3851-2029 ปรี ยาภัณฑ์ หจก. โทร. 0-3884-2784-5 โทรสาร 0-3884-2784 www.preeyapun.com E-mail : preeyapun2005@yahoo.com พิชัยยุทธวิศวกรรม หจก โทร. 0-3855-3080-1 ยั่งยืนพานิช ค้ าไม้ ร้ าน โทร. 0-3854-1140 วัฒนผลบางปะกง จก บริษัท โทร. 0-3853-1282-3

l

เกตุมณีวัสดุก่อสร้ าง หจก โทร. 0-3884-0157 คงสวัสดิ์ ร้ าน โทร. 0-3854-1030 จินเจริญ ร้ าน โทร. 0-3855-1198 เจริญโสภณ จก บริษัท โทร. 0-3883-6813 ชุนหลี ค้ าวัสดุก่อสร้ าง โทร. 0-3851-2376 เมืองฉะเชิงเทรา โชคทวีค้าวัสดุก่อสร้ าง ร้ าน โทร. 0-3852-1436-7 ธ ศิริวัฒนาค้ าวัสดุ หจก โทร. 0-3858-1080-1 เธียรวิวัฒน์ ซัพพลาย หจก. โทร. 0-3813-0109-11, 08-1821-4515

l

หมวดผลิตภัณฑ์ คอนกรี ต

พนมคอนกรี ตบล๊ อก ร้ าน โทร. 0-3855-1273 ฉะเชิงเทรา วรากรคอนกรี ต โทร. 0-3857-7411,08-6380-6131, 08-9036-3377 สุนทรคอนกรี ต จก บริษัท โทร. 0-3851-4137 เมืองฉะเชิงเทรา l

หมวดคอนกรี ตผสมเสร็จ

ฉลองกรุ งคอนกรี ต จก บริษัท โทร. 0-3858-1003 ทีพไี อ คอนกรี ต จก บริษัท โทร. 0-3859-3958-9 ทีพไี อ คอนกรี ต จก บริษัท โทร. 0-3852-2314


ก่อสร้าง-วัสดุ รับเหมา

บอรอล คอนกรี ต (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-3882-3187 บุญทวีพนมคอนกรี ต หจก โทร. 0-3885-5144-5 เพิ่มเจริญคอนกรี ต จก บริษัท โทร. 0-3858-1312

ไทยไวร์ แอนด์ เคเบิล้ เซอร์ วสิ เซส จก บริษัท โทร. 0-3853-8380 เอ พี เอส ไฟฟ้าก่ อสร้ าง จก บริษัท โทร. 0-3857-3982

หมวดประตู-หน้ าต่ าง มุ้งลวด รั บท�ำ และอุปกรณ์

กิจไพศาลค้ าไม้ โทร. 0-3851-2315 โทรสาร 0-3851-6596 เจริญสุขค้ าไม้ แปดริว้ หจก โทร. 0-3882-2955 ช ลังทอง แพคกิง้ วู๊ด หจก โทร. 0-3882-0597 ชมค้ าไม้ โทร. 08-1906-0505, 0-3851-3621 แชโป ร้ าน โทร. 0-3851-1240 ท่ าทองฟาร์ ม โทร. 0-3853-1875 ป ไพบูลย์ (ค้ าไม้ ฝ่ ั งท่ าข้ าม) ร้ าน โทร. 0-3851-1050 พีเอพาราวู้ด หจก โทร. 0-3858-2245-6 ลิม้ ฮวดเส็ง ค้ าวัสดุก่อสร้ าง จก บริษัท โทร. 0-3851-1262 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา สหวัฒน์ ค้าไม้ (ตี๋) โทร. 0-3851-3215 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา สหวัฒน์ พานิช-ไพริน ค้ าไม้ โทร. 0-3851-1014

l

ทวีโชคการช่ าง โทร. 08-9782-6987, 08-1343-9769 0-2757-4631 (ร้าน) www.taweechok.taradpmt.com l

หมวดบริการถมที่

ส.อุดมการช่ าง จก บริษัท โทร. 0-2707-0808 โทรสาร 0-2707-0988

หมวดผู้รับเหมาติดตั้ง ไฟฟ้าส�ำหรั บบ้ าน และโรงงาน l

โทสแพลนท์ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-3852-1075 ไทคิชา (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-3885-7042

l

หมวดไม้ -ขายปลีก

เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

หมวดผู้รับเหมาตอก และเจาะเสาเข็ม l

เจ เอ็ม พนมคอนกรี ตอัดแรง 1989 จก บริษัท โทร. 0-3855-2545 พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา ว.สวัสดิมงคล จก บริษัท คุณเจริญชัย โทร. 08-1638-8799, 08-1839-7648 คุณธวัช โทร. 08-1441-2669, 08-1658-0229 Office โทร. 0-2964-6336 บางกอกคอนกรี ตอินดัสทรี จก บริษัท โทร. 0-3884-5866-70 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา l

หมวดเหล็ก

กิจไพศาลค้ าเหล็ก (1997) หจก โทร. 0-3858-3295-6 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา เกรท พาวเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-3885-6576-9 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา พี.เอส.วัฒนา สตีล จก บริษัท โทร. 0-3884-8461-3 โทรสาร 0-3884-8464

เชือ้ ไพบูลย์ สตีล จก บริษัท โทร. 0-2399-0487-95, 0-2746-9194, 0-2399-0998 น�ำเจริญ ค้ าเหล็ก โทร. 0-3882-2251 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา บี โฮลดิง้ จก บริษัท โทร. 0-3857-7314-7 บางปะกง ฉะเชิงเทรา ประคองการช่ าง ร้ าน โทร. 0-3898-1509, 08-9244-4885 โทรสาร 0-3898-1490 เทพมงคลสุโขทัย หจก. โทร. 0-3883-7072 พีเอส วัฒนาสตีล หจก โทร. 0-3884-8461-3 สหวิริยาไวร์ ร็อท จก บริษัท โทร. 0-3853-1636

หมวดอิฐเผาบล็อค และแบบ l

บล๊ อคประสานตราเกรทวอลล์ โทร. 0-3857-8036

หมวดออกแบบ ตกแต่ งบ้ าน l

ซี.เอ.ไอ.จี.กรุ๊ ป C.A.I.G.GROUP โทร. 08-6139-7839, 08-9244-8371 สวัสดีครั บ บริการงานช่ างครั บ โทร. 0-2906-3611, 0-2903-7798, Tourist&Buseness Chachoengsao 85


ก่อสร้าง-วัสดุ รับเหมา 08-1936-9755 GSM, 08-4792-1991 GSM E-mail : craftman.decor@yahoo.com www.craftman-decor.com l

หมวดสระว่ ายน�้ำ

เอ็ดซ์ ซะเลนซ์ พลู หจก. โทร. 0-2184-5150 แฟกซ์. 0-2184-5067 l

หมวดผู้รับเหมาท�ำรางน�้ำ

จ้ ายรางน�ำ้ โทร. 08-9097-7044, 0-3883-2278 ส.สมัยโลหะกิจ โทร. 0-3884-0489, 0-3853-9608, 08-1949-4263, 08-6142-2387 โทรสาร 0-3853-8678 l

หมวดอลูมเิ นียม

เอ อาร์ ซันไชน์ อลูมเิ นียม โทร. 0-2329-1784 โทรสาร 0-2329-1784 สมชัยอลูมเิ นียม โทร. 08-9875-4392, 08-5697-3495

รกิจ ฉะเชิงเทรา 86 ๑ท่องเทีใน...่ยว&ธุ


ก่อสร้าง-วัสดุ รับเหมา

Tourist&Buseness Chachoengsao 87


ก่อสร้าง-วัสดุ รับเหมา

รกิจ ฉะเชิงเทรา 88 ๑ท่องเทีใน...่ยว&ธุ


ก่อสร้าง-วัสดุ รับเหมา

Tourist&Buseness Chachoengsao 89


ก่อสร้าง-วัสดุ รับเหมา

รกิจ ฉะเชิงเทรา 90 ๑ท่องเทีใน...่ยว&ธุ


เกษตร-เคมีทางการเกษตร

ด้านการเกษตร เคมีทางการเกษตร

ในหมวดนี้เรารวบรวมสินค้าและบริการด้านการเกษตร อุปกรณ์เครื่องใช้ ปุ๋ย ข้าว โรงสี รวมทั้งสวนเกษตร และอีกมากมายที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกร

Tourist&Buseness Chachoengsao 91


เกษตร-เคมีทางการเกษตร l

หมวดพันธุ์ไม้ -ผู้จำ� หน่ าย

หนุ่ยต้ นไม้ ที่ตั้ง : ต.บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 08-1367-6887

l

สวนจ่ าขาวบางคล้ า ที่ตั้ง : 14/1 ถ.ฤทธิประศาสน์ ต.บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110 Tel. 09-2852-7996, 08-7792-2514

ดู AD 4 สี หน้ าที่ 29

หมวดฟาร์ ม

ลักขณา ฟาร์ มแพะ แกะ ที่ตั้ง : 804 หมู่ 9 ซ.พรสวรรค์ ต.หัวส�ำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190 Tel. 08-9828-5154

เอบิ ฟาร์ ม ที่ตั้ง : 99/43 หมู่บ้านอัจฉรา ซ.9 ต.ท่าไข่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel. 06-2582-4177, 08-4909-9822

ดู AD 4 สี หน้ าที่ 28

ดู AD 4 สี หน้ าที่ 9

สวนมะนาวมงคล ที่ตั้ง : 79 หมู่ 7 ต.โพรงอากาศ อ.บางน�้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 09-2459-7954

เทียนหอมฟาร์ ม ที่ตั้ง : 6 หมู่ 14 ต.คลองเนื่องเขต อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 08-7069-5232

ดู AD 4 สี หน้ าที่ 29

สวนอินทผาลัม ที่ตั้ง : 18 หมู่ 11 ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 08-8522-6979

ดู AD 4 สี หน้ าที่ 9

มะพร้ าวแปดริว้ ที่ตั้ง : 90/14 ต.บางตีนเป็ด อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 06-2609-7335

ดู AD 4 สี หน้ าที่ 29

l

หมวดเครื่ องคัดไข่ ไก่

l

ชัยยันต์ ฟาร์ ม ที่ตั้ง : 82/12 หมู่ 3 ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170 Tel. 08-1176-4939

ดู AD 4 สี หน้ าที่ 9

ส�ำรวยพันธุ์ปลา ที่ตั้ง : 2/2 หมู่ 3 ต.สิบเอ็ดศอก อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 0-3858-8053, 08-1836-1913

ดู AD 4 สี หน้ าที่ 28

ดู AD 4 สี หน้ าที่ 28

รกิจ ฉะเชิงเทรา 92 ๑ท่องเทีใน...่ยว&ธุ

มนัสฟาร์ ม ที่ตั้ง : 41 หมู่ 3 ต.บางกรูด อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 08-1983-5653

มนัสวรรณฟาร์ ม ที่ตั้ง : 108 ต.บางกะไห อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 09-9016-6454

หมวดมะพร้ าว-จ�ำหน่ าย P.P. ฟาร์ ม ที่ตั้ง : 66 หมู่ 8 ซ.บ้านท่าไข่ 5 ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 09-3542-8982

บริษัท จันทาฟาร์ ม จ�ำกัด ที่ตั้ง : 23/1 หมู่ 3 ต.คลองประเวศ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140 Tel. 08-6413-4831

เบนซ์ ไฮโดรโปนิกส์ ที่ตั้ง : 149 หมู่ 6 ต.หนองยาว อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 08-6387-3775

ลุงเส็งเปลือกมะพร้ าวสับ-แปดริว้ ที่ตั้ง : 29 หมู่ 11 ต.บางตีนเป็ด อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel. 08-5076-6205, 06-1447-2961

ฟาร์ มไอดิน “กลิ่นคีตา” ที่ตั้ง : 79 หมู่ 4 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 08-7079-9065, 08-6354-2801


เกษตร-เคมีทางการเกษตร l

หมวดวัคซีน-ป้องกัน

แสงไทยบางปะกง จก บริษัท โทร. 0-3853-1955-9 บางปะกง ฉะเชิงเทรา ฮวดเฮง ร้ าน โทร. 0-3857-3741 บางปะกง ฉะเชิงเทรา

หมวดอุปกรณ์ และเครื่ องมือเกษตรกรรม l

ปณิสรา ฟาร์ มไก่ งวง ที่ตั้ง : 34 หมู่ 5 ต.บางเล่า อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 08-8211-5066 คุณอิสรา 08-3831-8319 คุณโป้ง

l

Fama Grow Tel. 09-6802-2463

ดู AD 4 สี หน้ าที่ 9

หมวดปุ๋ย-เคมี

l

หมวดโรงสีข้าว

โรงสีเที่ยงพิมล ที่ตั้ง : 221/1/1 ถ.ริมคลอง ท่าไข่ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 0-3851-1102, 0-3851-1555

ร้ านสมัยการเกษร ที่ตั้ง : 111 หมู่ 2 ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 08-1983-9795, 0-3852-7361-2

หมวดการค้ าผลิตผล เกษตรกรรม l

l

หมวดอุปกรณ์ -เครื่ องใช้

ศูนย์ รวมงานสวิง ที่ตั้ง : 87 หมู่ 14 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180 Tel. 0-3853-8034, 08-1983-7786, 09-8271-2687 ติดต่ อ คุณชวันรั ตน์ ธันยอรุ ณศักดิ์

สหกรณ์ ปศุสัตว์ และสัตว์ น�ำ้ ฉะเชิงเทรา จก โทร. 0-3858-3334 เมืองฉะเชิงเทรา เกษตรรุ่ งเรื องพืชผล จก บริษัท โทร. 0-3853-1205 บางปะกง ฉะเชิงเทรา เจริญใหม่ ร้ าน โทร. 0-3859-7035 สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา สหกรณ์ การเกษตรบางน�ำ้ เปรี ย้ ว จก โทร. 0-3858-1090 บางน�้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา สวนรื่ นจิตต์ โทร. 08-1318-3223

ใจดีพาณิชย์ แปดริว้ หจก โทร. 0-3851-1402 ฉะเชิงเทรา ถุงเงิน ร้ าน โทร. 0-3851-2132 เมืองฉะเชิงเทรา สหะลิม้ เตีย ร้ าน โทร. 0-3851-1114 เมืองฉะเชิงเทรา

หมวดวัตถุเคมี ทางเกษตรกรรม l

ดีจริง พานิช ร้ าน โทร. 0-3851-1057 โทรสาร. 0-38513226 ชาลีอนิ ดัสตรี ส์ จก บริษัท โทร. 0-3858-8655-6 บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา พูนทรั พย์ พานิช ร้ าน โทร. 0-3859-5639 บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา ศิริเกษตร ร้ าน โทร. 0-3851-1352 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา ศูนย์ สาธิตการตลาดและพัฒนาอาชีพ โทร. 0-3854-9098 บางน�้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา l

ฟิ นิกซ์ กรุ๊ ปโฮลดิง้ (1990) จก บริษัท โทร. 0-3853-2623-32 บางปะกง ฉะเชิงเทรา

หมวดสัตว์ น�้ำ-บ่ อเลี้ยง ผู้ค้าพันธุ์ l

นกเอีย้ งฟาร์ ม โทร. 0-3853-1896,08-1663-0724 ดวงดีฟาร์ ม โทร. 08-1344-5707,08-1723-0108 โทรสาร. 0-3857-7211 ช มัจฉา พันธุ์ปลา โทร. 0-6153-8210 บางคล้า ฉะเชิงเทรา ท่ าไทรฟาร์ ม โทร. 0-3853-2402 บางปะกง ฉะเชิงเทรา

หมวดขายปลีก ต้ นไม้ เพาะช�ำ l

สวนผาวันดี โทร. 08-4704-1777 สวนผู้ใหญ่ โทน โทร. 08-9806-6104

หมวดผู้ค้าข้ าว

ช เจริญ (ตัง้ หมงฮวด) โทร. 0-3854-1097 บางคล้า ฉะเชิงเทรา ตัง้ หมงฮวด ร้ าน โทร. 0-3854-1059 บางคล้า ฉะเชิงเทรา เต็กเชียง โทร. 0-3851-1316 ฉะเชิงเทรา

Tourist&Buseness Chachoengsao 93


เกษตร-เคมีทางการเกษตร

รกิจ ฉะเชิงเทรา 94 ๑ท่องเทีใน...่ยว&ธุ


เกษตร-เคมีทางการเกษตร

Tourist&Buseness Chachoengsao 95


เกษตร-เคมีทางการเกษตร

รกิจ ฉะเชิงเทรา 96 ๑ท่องเทีใน...่ยว&ธุ


อุตสาหกรรม-เครื่องจักรกล

ด้านอุตสาหกรรม เครื่องจักรกล

รวบรวมรายชื่อธุรกิจอุตสาหกรรมหลายประเภทแตกต่างกันไป ทั้งผู้จ�ำหน่าย โรงงานผู้ผลิต อุปกรณ์เครื่องไฟฟ้า งานไม้ งานฝีมือ หัตถกรรม น�้ำมัน มอเตอร์ไฟฟ้า แผงวงจร และอื่นๆ อีกมากมาย

Tourist&Buseness Chachoengsao 97


อุตสาหกรรม-เครื่องจักรกล l หมวดพลาสติก ขึน้ รู ปด้ วยสุญญากาศ

หมวดพลาสติก วัตถุส�ำหรั บผลิต

l

บริษัท นิซเซอิ เทรดดิง้ (ไทยแลนด์ ) จ�ำกัด ที่ตั้ง : 33/39 หมู่ 2 ถ.บางนา-ตราด กม.35.5 ต.พิมพา อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180 Tel. 0-3852-2000 (Auto Line) Fax. 0-3852-2390-91

บริษัท เอ็กซ์ ทรี ม แพคเกจจิง้ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 51/11 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด กม.36 ต.หอมศีล อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180 Tel. 0-3809-0689, 08-1373-4644, 08-1909-5924 Fax. 0-3898-9616

ดู AD 4 สี หน้ าที่ 7

ดู AD 4 สี หน้ าที่ 3

l

บริษัท เอ แอนด์ พี โพลีพลาสติก จ�ำกัด ที่ตั้ง : 777 หมู่ 21 ซ.ที่ดินไทย-คลองอาเสี่ย ถ.เทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 Tel. 0-2313-3480-1, 08-1771-7171, 08-9797-9779 Fax. 0-2313-3479

l

หมวดอุปกรณ์ ไฮโดรอลิก

ร้ านธนไพศาล ไฮดรอลิค ที่ตั้ง : 54/1 หมู่ 5 ถ.บางนา-ตราด ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180 Tel./Fax. 0-3853-8291, 08-9497-1034

หมวดกลึงรั บจ้ าง-รั บเหมา

T.N.MACHINERY CO.,LTD. ที่ตั้ง : 87/1 หมู่ 14 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180 Tel. 0-3853-9961 Fax. 0-3853-9971

รกิจ ฉะเชิงเทรา 98 ๑ท่องเทีใน...่ยว&ธุ

หมวดยาง-ผู้ผลิต

บริษัท ส.สหชัย เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด ที่ตั้ง : 112/26 หมู่ 18 ถ.บางนา-ตราด กม.47 ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130 Tel. 0-3853-2199, 08-1829-9470 Fax. 0-3883-0628

หมวดมอเตอร์ -รั บซ่ อม

อนันต์ มอเตอร์ ไฟฟ้า Tel. 09-7347-7769

หมวดเครน-ผู้จำ� หน่ าย ซี.เอส.เอส.เซอร์ วสิ แอนด์ ซัพพลาย จก บริษัท โทร. 0-2313-4155-6 โทรสาร 0-2313-4141 E-mail : css_service@yahoo.com

บริษัท กรี นไทร์ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 88 หมู่ 8 ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 0-3857-3200, 08-1949-2428 Fax. 0-3857-3110

l

หมวดกลึง-ผู้รับจ้ าง ผู้รับเหมา l

เจริญชัยโลหะกิจ โรงกลึง โทร. 0-3856-3100 นายเลิศ โรงกลึง โทร. 0-3855-1502 สมชาย แซ่ หว่ อง (ช่ างจุก) ร้ าน โทร. 08-7599-5700, 08-5133-5457 พี เอ็น แทรค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ พาร์ ท จก บริษัท โทร. 0-3883-7148-9 ฟูเฮง โรงกลึง โทร. 0-3851-1330 ฉะเชิงเทรา รุ่ ง ร้ าน โทร. 0-3854-1336 โรงกลึงณรงค์ ศักดิ์กลการ โทร. 0-3883-6857 ฉะเชิงเทรา เอ็น เอส ที แมชชีนเนอรี่ หจก โทร. 0-3854-0029-30

หมวดขนส่ ง-ล�ำเลียง และอุปกรณ์ ถวัลย์ สุวรรณภูมิ พาร์ ท แอนด์ เซอร์ วสิ หจก. โทร. 0-2181-6124, 08-6045-6764, 08-7063-3272

หมวดเครื่ องจักรกล และเครื่ องมือกล l

จรุ งเอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-3851-5461 เจริญรุ่ งเรื องกิจ เฮฟวี่ แมชชินเนอรี่ หจก โทร. 0-3852-1106 เอกรุ่ ง เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ทูลส์ จก บริษัท โทร. 0-2928-6586-7, 08-1824-9839 โทรสาร 0-2928-6586 ไทยเมคคานิคส์ เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2988-5004 โทรสาร 0-2988-5004 E-mail : tme_therd-sak@hotmail.com www.tme2006.com ไทยเยอรมัน โปรเซสซิ่ง จก บริษัท โทร. 0-3857-3559-60

หมวดเครื่ องปั ก-ทอ

เฉลิมรั ตน์ อินเตอร์ เทรดดิง้ หจก กรุงเทพฯ 10140 โทร. 0-2426-4508-9 โทรสาร 0-2426-4509 www.chalermrut.com l

l

l

บริษัท เทคโนไทย จ�ำกัด ที่ตั้ง : 296 ถ.ฉะเชิงเทรา-บางปะกง ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel./Fax. 0-3881-3318, 08-9699-1039

l

หมวดซ่ อมเครื่ องจักรกล

พรงามวู้ดแมชชีน หจก โทร. 0-3897-0330

หมวดบริการ ติดตั้ง และโยกย้ ายเครื่ องจักรกล l

ซังกิวไทย จก บริษัท โทร. 0-3852-2280-6 ซังกิวโลยิสติก แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์ วสิ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-3852-2280-9 พิมพุทธกิจ เอนจิเนียริ่ง หจก โทร. 0-3852-5637

หมวดน�้ำ ระบบ และอุปกรณ์ l

ซี.มาสเตอร์ เซอร์ วสิ หจก. โทร. 0-2712-6465, 08-1842-6714 โทรสาร 0-2758-9753 l

หมวดชุบโลหะ

เจริญกิจ ฮาร์ ดโครม โทร. 0-2323-9381-2, 08-1638-5823 โทรสาร 0-2323-9382 เทคุโร (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-3857-7785-9 ไทยปาร์ กเกอร์ ไรซิ่ง จก บริษัท โทร. 0-3857-5187-90 l

หมวดแม่ พมิ พ์

เค เอส โมลด์ พาร์ ท จก บริษัท โทร. 0-3859-3214-5 เคเคนากามูระโมลด์ จก บริษัท โทร. 0-3859-3797-9 เจแพคเกจจิง้ ซัพพลาย จก บริษัท โทร. 0-3857-1540 ทรี ไบรท แมนูแฟคเจอริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จก บริษัท โทร. 0-3885-0272 ฟุตาบะ เจ ที ดับบลิว (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-3852-2271-4 ฟูจลิ อย (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-3857-3497-8 เอส.วี.อุลตร้ าโซนิค โทร. 0-2898-3446 โทรสาร 0-2898-3446


อุตสาหกรรม-เครื่องจักรกล หมวดพลาสติก แผ่ นอะคริลิค l

บริษัท คิง พาวเวอร์ ซัพพลาย จ�ำกัด โทร. 08-9773-3222,08-1332-2227 08-6336-6355, 0-2755-4600

หมวดอิเล็กทรอนิกส์ เครื่ องมือและอุปกรณ์ ผ้ ูขาย l

คนไทย คอนโทรล เทคโนโลยี จก บริษัท โทร. 0-2316-6206, 08-1694-7866 โทรสาร 0-2316-6207 l

หมวดท่ อ-อุปกรณ์

คลีนิคไพพ์ จก บริษัท โทร. 0-2158-4868 โทรสาร 0-2158-4869 l

หมวดไฟฟ้า-หม้ อแปลง

แก้ วกูล วิศวกรรม จก บริษัท โทร./โทรสาร 0-3881-2455, 0-3858-7301 มือถือ 08-9408-1896 D-TAC 08-0640-3097 AIS

Tourist&Buseness Chachoengsao 99


อุตสาหกรรม-เครื่องจักรกล

100 ๑ ใน...ฉะเชิงเทรา ท่องเที่ยว&ธุรกิจ


อุตสาหกรรม-เครื่องจักรกล

Tourist&Buseness 1 Chachoengsao 01


สินค้า และธุรกิจบริการ

ด้านสินค้า และบริการธุรกิจ เป็นหมวดเกี่ยวกับสินค้าและการบริการ ที่ค่อนข้างจะมีความสัมพันธ์กับหมวดอื่นน้อยมาก สินค้าและบริการซึ่งค้นหาในหมวด อื่นไม่พบ ท่านอาจพบได้ ในหมวดนี้ เช่น การบรรจุหีบห่อ การขนส่งทางเรือและทางอากาศ ห้างสรรพสินค้า กราฟฟิคดีไซน์ ของเล่นเด็ก การบัญชี รวมทั้งระบบการรักษาความปลอดภัย

102 ๑ ใน...ฉะเชิงเทรา ท่องเที่ยว&ธุรกิจ


สินค้า และธุรกิจบริการ l

หมวดกีฬา-ชุด ขายส่ งผู้ผลิต

ร้ านไทยถาวร ที่ตั้ง : 52 ถ.เทศบาลพัฒนา 1 ต.บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110 Tel. 0-3854-1330, 08-1557-2591, 08-1936-3800 Fax. 0-3882-5341 l

l

หมวดร้ านซักรี ด

l

ดู AD 4 สี หน้ าที่ 6

l

หมวดของใช้ แล้ ว-ผู้ขาย

อุดมทรั พย์ ที่ตั้ง : 8/3 หมู่ 8 ต.บางขวัญ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 08-1781-2817

หมวดบริการท�ำบัญชี

บริษัท ธนัฎฐา ธุรกิจ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 100/4 หมู่ 14 ถ.จรัญยานนท์ ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130 Tel. 0-3853-8018 Fax. 0-3853-8018

ดู AD 4 สี หน้ าที่ 6

l

หมวดผู้ออกแบบ บรรจุภัณฑ์

หมวดบริการขนส่ งสินค้ า ทางบก

บริษัท ส.ปภัสธร จ�ำกัด ที่ตั้ง : 46 ซ.อนามัยงามเจริญ 25 แยก 2 ถ.พระราม 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 Tel. 0-2496-3738-41, 08-1558-0911 08-6386-3354

ร้ านเทเลวิซ สาขาบิก๊ ซี 1 สาขาโรบินสัน Tel. 08-7833-3222 l

หมวดส�ำนักงานจัดหางาน

ดู AD 4 สี หน้ าที่ 7

บริษัท สิรวิชญ์ ทรานสปอร์ ต จ�ำกัด ที่ตั้ง : 168/143 หมู่ 2 ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130 Tel. 0-2752-2215-6, 08-1667-7762 Fax 0-2752-2215-6 ต่ อ 26

บริษัท รั กษาความปลอดภัย จี เอส จ�ำกัด ที่ตั้ง : 195/6 หมู่ 11 ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190 Tel. 08-0105-5556, 08-8132-8888

หมวดโทรศัพท์ มือถือ

ร้ านสราวุธ ที่ตั้ง : 106/12 หมู่ 6 ต.ราษฎร์นิยม อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150 Tel. 08-5754-8329 l

บริษัท รั กษาความปลอดภัย เจ.โอ.ยุคขะระ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 86/1 ถ.มหาจักรพรรดิ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel. 0-3851-1752, 08-1861-3480, 08-1812-2778

หมวดเครื่ องเขียน ขายปลีก

บางปะกงเครื่ องเขียน ที่ตั้ง : 205/3 หมู่ 10 ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 0-3853-2999, 0-3853-2444

l

l หมวดบริ ษัท รั กษาความปลอดภัย

บริษัท อาร์ .วี.เค. ออฟฟิ ศ เซอร์ วสิ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 108/48 หมู่ 10 ต.วังตะเคียน อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 08-5094-5894, 0-3881-3517 Fax. 0-3808-6510

บริษัท ตวงวารี จ�ำกัด ที่ตั้ง : สาขา 1 522 ถ.สุวิทวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ที่ตั้ง : ส�ำนักงานใหญ่ 33/1 ถ.หลวงฤทธิ์ ต.บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 0-3854-1193, 08-9234-1505

l

หมวดเครื่ องถ่ ายเอกสาร

บริษัท พีซีที บิสซิเนส จ�ำกัด ที่ตั้ง : 23/53 หมู่ 14 ถ.สุวินทวงศ์ ต.คลองหลวงแพ่ง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel. 0-3884-5408, 08-5132-2589 Fax. 0-3884-5408

ดู AD 4 สี หน้ าที่ 5

บริษัท รั กษาความปลอดภัย แอ๊ ก การ์ ด จ�ำกัด บริษัท บ้ านโพธิ์คอนสตรั คชั่น & เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด ที่ตั้ง : 38/47 หมู่ 1 ต.คลองประเวศ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140 Tel. 038-130-123-4, 08-1899-3439, 06-1941-9669 Fax. 0-3813-0125 l

หมวดดอกไม้ ขายปลีก รั บจัด

นานาดอกไม้ ที่ตั้ง : 114/35 หมู่ 2 ต.หมอนทอง อ.บางน�้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 08-1940-3455, 086-832-0723

Tourist&Buseness 1 Chachoengsao 03


สินค้า และธุรกิจบริการ l

หมวดบริษัทก�ำจัดปลวก ไตร เอส. เซอร์ วสิ ที่ตั้ง : 103/82 การเคหะร่มเกล้า ซ.40 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ Tel. 0-2906-9177-8, 0-2906-4178, 08-1848-9603

l

l

ตะขบ 4152 อิงค์ เจ็ท ที่ตั้ง : 1207 ปากซอยเทพคุณากร 13 ถ.เทพคุณากร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 0-3302-0367, 09-2228-0611

หมวดบริการเจาะบ่ อน�้ำ

บริษัท ชัยพรการประปา จ�ำกัด ที่ตั้ง : 21/3 หมู่ 3 ถ.สุวินทวงศ์ ต.วังตะเคียน อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 0-3881-3251 Fax. 0-3881-3751

หมวดป้ายโฆษณา

l

หมวดรั บปูหญ้ า

l

หจก. พี.เอ็ม.เอ.พี.อาร์ (ส�ำนักงานใหญ่ ) ที่ตั้ง : 15 หมู่ 1 ต.คลองอุดมชลจร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel. 0-3884-5960-2 Fax. 0-3884-5963 ดู AD 4 สี หน้ าที่ 8 l

ดู AD 4 สี หน้ าที่ 12 หมวดรั บสกรี นเสื้อ

สปาแทททู Tel. 06-2550-5593

ดู AD 4 สี หน้ าที่ 11 l

บริษัท 4415 อินเตอร์ กรุ๊ ป จ�ำกัด ที่ตั้ง : 134/3-4 หมู่ 2 ต.เทพราช อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140 Tel. 0-3859-5888, 08-5275-5500 Fax. 0-3859-5945 l

หมวดระบบน�้ำ-เลี้ยงปลา

หมวดร้ านสัก-Tattoo

ทีมงานณัฐพนธ์ Tel. 06-3634-4543

l

หจก. ช้ างอินทร์ การบาดาล ที่ตั้ง : 113 หมู่ 5 ต.ร่องจิก อ.ภูเรือ จ.เลย 42160 Tel. 08-4957-3605

หมวดโกดัง-ให้ เช่ า

หมวดเสียงและแสง อุปกรณ์ ให้ เช่ า

KOI 2U BY MODX ที่ตั้ง : 109/74 หมู่บ้านโมดวิลล่า หมู่1 ต.คลองหลวงแพ่ง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel. 08-6545-5434

l

หมวดรองเท้ า-จ�ำหน่ าย

ร้ านสกรี นเสือ้ -แก้ ว ที่ตั้ง : 35 หมู่ 10 ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 09-5242-6287

ดู AD 4 สี หน้ าที่ 24

บ้ านน้ อยอินเตอร์ ที่ตั้ง : 7/2 หมู่ 5 ต.บางพระ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 09-4327-7444, 08-2888-3599, 09-4328-8444

ร้ านรองตีน Tel. 08-6616-6494 l

หมวดวงจรปิ ด-กล้ อง

ดู AD 4 สี หน้ าที่ 24

บริษัท คิง คอนสตรั คชั่น 2016 จ�ำกัด Tel. 09-6870-7928, 09-2785-5815, 0-2066-8682 l

หมวดหีบศพ

ส.เล็กชะอุ่ม ที่ตั้ง : 122-124 ตลาดสดขนส่งใหม่ แปดริ้ว ถ.ฉะเชิงเทรา-บางปะกง ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 08-5513-2080, 08-4350-5252, 08-1750-6574, 08-6832-8186

104 ๑ ใน...ฉะเชิงเทรา ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

สกรี น บางคล้ า ที่ตั้ง : 70/9-10 ถ.บายพาส-แปลงยาว ต.บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 09-5596-9499

ดู AD 4 สี หน้ าที่ 24

l

หมวดเครื่ องดืม่ ผู้จัดจ�ำหน่ าย

บริษัท น�ำ้ ใจ (1991) จ�ำกัด ที่ตั้ง : ถ.ฉะเชิงเทรา-บางปะกง ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 08-6330-1170, 08-3704-4435

ร้ านพิสิฐการไฟฟ้า ที่ตั้ง : 2 ซ.2 ถ.บางคล้า-แปลงยาว ต.บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24150 Tel. 08-7483-7017, 08-3056-6502


สินค้า และธุรกิจบริการ วรธัช NETWORK รั บวางระบบ LAN WIFI ที่ตั้ง : 2/99 9 ต.บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 06-3883-8392, 09-1812-8429

l

หมวดพัดลม-จ�ำหน่ าย

หมวดของเล่ นเด็ก ขายปลีก-ส่ ง l

บริษัท แอคดี จ�ำกัด ที่ตั้ง : 1081 ถ.เทพคุณากร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel. 08-6337-7397, 06-1850-7777, 09-2217-9000

หมวดเสื้อผ้ า ผู้ผลิต-ขายส่ ง

l

บริษัท เทเลพาร์ ท คอร์ ปอเรชั่น ซัพพลาย จ�ำกัด ที่ตั้ง : 3/4 หมู่ 14 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ Tel. 0-2743-0188, 08-1447-3100 Fax. 0-2745-9124-5 l

เจมส์ ยูนิฟอร์ ม Tel. 08-3993-3975, 09-9780-1491

หมวดเต้ นท์ ขายส่ ง-ผู้ผลิต

l

หมวดกระสอบ

เฮียบเซ้ งเฮง จก บริษัท โทร. 0-2225-4973-4, 08-1633-6721, 08-1350-4833 โทรสาร 0-2225-4975

หมวดราวตากผ้ า-จ�ำหน่ าย เมธี ราวตากผ้ า ที่ตั้ง : 543/3 ต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี Tel. 08-1865-4797

หจก.ทีแอนด์ ซี เต็นท์ และผ้ าใบ Tel. 0-2408-5092, 08-2899-5369 Fax. 0-2408-5093

l

08-1403-4423

l

หมวดรั บซื้อของเก่ าผู้ขาย

วงษ์ พาณิชย์ โทร. 0-3859-5044, 0-3852-5537 มูลประหัส (ค้ าของเก่ า) คลองสวนค้าของเก่า (สาขา 2) โกดัง 0-2819-1587 มือถือ 08-1926-4260, 08-1618-6519,

Recycle Supply Group โทร. 08-1801-3109 โทรสาร 0-2811-5912 www.recycle4you.net l

หมวดเครื่ องกรองน�้ำ

วิทยา วอเตอร์ ซิสเต็ม โทร. 08-6527-6600, 08-9217-5654

หมวดบริการขนส่ งสินค้ า ทางน�้ำ l

ยูไนเต็ดไทยคลังสินค้ า จก บริษัท โทร. 0-3857-0754 บางปะกง ฉะเชิงเทรา พีซีแอล โลจิสติกส์ อินเตอร์ ไลน์ จก บริษัท โทร. 0-2183-0150 (AUTO) โทรสาร 0-2183-0149 เร่ งพัฒนาขนส่ ง จก บริษัท โทร. 0-3853-1700 บางปะกง ฉะเชิงเทรา

หมวดบริการขนส่ ง สินค้ าทางบก l

ศิริ (2002) ทรานสปอร์ ต & เซอร์ วสิ โทร. 0-3882-3475, 08-6396-2249 โทรสาร. 0-2323-2471 ป ขนส่ งฉะเชิงเทรา จก บริษัท โทร. 0-3852-4108-9 เกรี ยงชัยออยล์ ขนส่ ง จก บริษัท โทร. 0-3858-1277 ดับบลิว เอส เอส เอ็นเตอร์ ไพรส์ จก บริษัท โทร. 0-3857-4315 บางปะกง ฉะเชิงเทรา ที พี ที เอเชียกรุ๊ ป จก บริษัท โทร. 0-3851-7178 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา บางปะกงขนส่ ง จก บริษัท โทร. 0-3885-5102-8 พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา

ยานสยามขนส่ ง จก บริษัท โทร. 0-3857-5232-5 แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ลินฟ้อกซ์ เอ็ม โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-3859-3670 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา ส วัฒนาพนมคอนสตรั คชั่น จก บริษัท โทร. 0-3883-6292 พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา ส สกุลแปลงยาวทรานสปอร์ ต จก บริษัท โทร. 0-3897-8035 แปลงยาว ฉะเชิงเทรา อ�ำพลทรานสปอร์ ต 2000 หจก โทร. 0-3859-5961 บางปะกง ฉะเชิงเทรา เอ็ม ซัพพลาย แอนด์ เซอร์ วสิ ส์ จก บริษัท โทร. 0-3884-5569 บางน�้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา เอส เอ็น เอส โปรเซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-3853-5983-4 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา l

หมวดรถโดยสาร-บริษัท

ฉะเชิงเทราขนส่ ง (1971) จก บริษัท โทร. 0-3851-1100 (ส�ำนักงานฉะเชิงเทรา) 0-3851-7245 (สถานีฉะเชิงเทรา) 0-2712-1018 (สถานีเอกมัย) 08-9748-1349 (สถานีหมอชิต)

หมวดคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ ต่ อพ่ วง-ผู้จำ� หน่ าย l

ตะวันออก โอเอ แอนด์ คอมพิวเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-3851-4535 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา บิซเิ นส แมเนจเม้ นท์ คอนซัลแตนท์ จก บริษัท โทร. 0-3882-2620 ฉะเชิงเทรา ออฟฟิ ช ซิสเตมส์ โทร. 0-3882-1923 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

Tourist&Buseness 1 Chachoengsao 05


สินค้า และธุรกิจบริการ ไฮเทค ซิตี ้ จก บริษัท โทร. 0-3881-2409 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

หมวดเครื่ องเขียน ขายปลีก l

กานดา ร้ าน โทร. 0-3883-8566 พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา โชติกจิ วณิชย์ ซัพพลาย 2004 หจก โทร. 0-3881-6278 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา ธานินทร์ บุ๊คเซนเตอร์ ร้ าน โทร. 0-3851-1143 ฉะเชิงเทรา ป พิมพ์ ดดี ร้ าน โทร. 0-3881-4112 แหลมทอง ร้ าน โทร. 0-3855-1379 แหลมทองการศึกษา โทร. 0-3851-1347 อาดัมสาส์ น ร้ าน โทร. 0-3851-2012

หมวดผู้บรรจุเครื่ องดืม่ และจัดจ�ำหน่ าย-ขวด กระป๋อง l

ไทยน�ำ้ ทิพย์ จก บริษัท โทร. 0-3851-4658, 0-3851-5846

106 ๑ ใน...ฉะเชิงเทรา ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

โทรสาร. 0-3881-3876 กิจเจริญ ร้ าน โทร. 0-3851-1167 กิจชัย โรงแรม โทร. 0-3851-1167 ฉะเชิงเทรา ชุนหลีแปดริว้ หจก โทร. 0-3851-3653 เสรี พฒ ั นกิจค้ าวัสดุก่อสร้ าง หจก โทร. 0-3855-2705

หมวดขายปลีก และรั บจัดดอกไม้ l

ร้ านดอกไม้ อรุ ณี โทร. 0-3851-2848 โทรสาร. 0-3851-2848 มือถือ 08-1683-1859, 081-8611971 ร้ านดอกไม้ พฤกษชาติ โทร. 08-1687-1321, 08-6546-6756, 08-3275-0174 รั ดดา ดอกไม้ โทร. 0-3851-5888

หมวดถ่ ายรู ป ล้ าง อัด ขยาย ฟิ ล์ มขาวด�ำ และฟิ ล์ มสี สตูดโิ อ l

เงาศิลป์ ห้ องภาพ โทร. 0-3855-1044 ฉะเชิงเทรา เทคนิคโฟโต้ ห้ องภาพ

โทร. 0-3851-1445 ทิพย์ วรรณ เวดดิง้ โทร. 08-1899-1855, 0-3882-7064, 0-3882-1412 แปดริว้ โฟโต้ ร้ าน โทร. 0-3851-2764 พงษ์ ภาพ ร้ าน โทร. 0-3851-2198 โฟโต้ แลป ร้ าน โทร. 0-3851-1626 ศรี ศลิ ป์ ห้ องภาพ โทร. 0-3851-1367 ศรี สยาม ห้ องภาพ โทร. 0-3851-1449 ไอเดีย โฟโต้ เบสท์ ห้ องภาพ โทร. 0-3882-3323

หมวดโทรศัพท์ มือถือ และอุปกรณ์ l

คอลล์ วัน จก บริษัท โทร. 0-3850-3088 งี่เปงหงวน โมบายโฟน จก บริษัท โทร. 0-3853-5911 เทเลวิซ ร้ าน โทร. 0-3881-2853 บูรพวัฒน์ คอมมิวนิเคชั่น จก บริษัท โทร. 0-3883-8889 แปดริว้ เทเลคอม ร้ าน โทร. 0-3882-2265

l

หมวดบริการท�ำบัญชี

ส�ำนักงาน ไอ เอ เอส การบัญชี โทร. 0-3882-4554-5 ไทยแสงสโตร์ โทร. 0-3851-1788 สรรพกิจธุรการ จก บริษัท โทร. 0-3851-2013 ส�ำนักงานบัญชีและกฎหมาย สุวนิ ทวงศ์ หสม โทร. 0-3851-4584 ส�ำนักงานบัญชีและภาษีอากรเคทีเอส โทร. 0-3851-1788 l

หมวดป้ายโฆษณา

อาร์ ตโฆษณา โทร. 0-3881-2990 เลิศศิลป์โฆษณา ร้ าน โทร. 0-3851-3077, 0-3881-4533 โทรสาร 0-3851-3077 ศิริศลิ ป์ แอดเวอร์ ไทซิ่ง โทร. 0-3882-1376 แสงทองโฆษณา โทร. 08-1156-4675 l

หมวดแว่ นตา-ขายปลีก

แว่ นตาโสธร (บ้ านใหม่ ) โทร. 08-1861-9069, 08-0057-1635


สินค้า และธุรกิจบริการ

Tourist&Buseness 1 Chachoengsao 07


สินค้า และธุรกิจบริการ

108 ๑ ใน...ฉะเชิงเทรา ท่องเที่ยว&ธุรกิจ


สินค้า และธุรกิจบริการ

Tourist&Buseness 1 Chachoengsao 09


สินค้า และธุรกิจบริการ

110 ๑ ใน...ฉะเชิงเทรา ท่องเที่ยว&ธุรกิจ


สินค้า และธุรกิจบริการ

Tourist&Buseness Chachoengsao 111


สินค้า และธุรกิจบริการ

112 ๑ ใน...ฉะเชิงเทรา ท่องเที่ยว&ธุรกิจ


สินค้า และธุรกิจบริการ

Tourist&Buseness 1 Chachoengsao 13


สินค้า และธุรกิจบริการ

114 ๑ ใน...ฉะเชิงเทรา ท่องเที่ยว&ธุรกิจ


รถยนต์-อุปกรณ์ และอะไหล่

ด้านรถยนต์ อุปกรณ์-อะไหล่

ในหมวดนี้ส�ำหรับท่านที่ก�ำลังค้นหา ล้อและเครื่องยนต์ ถ้าท่านต้องการแลกเปลี่ยน เช่า ซื้อ ขาย ซ่อมล้าง ขัดเคลือบ ท�ำความสะอาด อุปกรณ์ประดับยนต์ และอะไหล่เครื่องมือ ท่านควรค้นหาในหมวดนี้

Tourist&Buseness 1 Chachoengsao 15


รถยนต์-อุปกรณ์ และอะไหล่ l

หมวดประกันภัย

l

KMC Tel. 08-6848-8299, 08-1949-4460 บริษัท สินมั่นคงประกันภัย (มหาชน) จ�ำกัด ที่ตั้ง : 30/8-9 หมู่ 5 ถ.เลี่ยงเมือง ต.บางพระ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel. 0-3882-1199 Fax. 0-3882-0714 แจ้ งอุบตั เิ หตุ 1596

หมวดรถยนต์ เครื่ องประดับ-ตกแต่ ง l

หมวดแบตเตอรี่

ร้ านแสงชัยแบตเตอรี่ (หมอแบต) ที่ตั้ง : 231/5 ถ.ฉะเชิงเทรา-บางน�้ำเปรี้ยว (ข้างปั๊มบางจาก) ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel. 08-6154-4296, 08-9543-6916

ดู AD 4 สี หน้ าที่ 24

SHY AUTOMAX ที่ตั้ง : 13/7 หมู่ 3 ต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 09-4674-9991

ดู AD 4 สี ปกหลังใน

SK RACINGSHOP ที่ตั้ง : 12/2 หมู่ 9 กม.40 ถ.บางนา-ตราด ฝั่งขาเข้าชลบุรี ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130 Tel. 08-1176-6367, 09-4878-7564

116 ๑ ใน...ฉะเชิงเทรา ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

หมวดรถยนต์ ใช้ แล้ ว ผู้ขาย-รั บซื้อ

นริศ ออโต้ ที่ตั้ง : 197 ถ.ฉะเชิงเทรา-บางปะกง ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel. 08-1910-7726 Tel./Fax. 0-3851-4440

สองพี่น้องประดับยนต์ ที่ตั้ง : 589/10-11 หมู่ 14 ต.คู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 08-3073-5206 ฮาน่ าแบตเตอรี่ คลีนิค ที่ตั้ง : 26/19 หมู่ 4 ต.เสม็ดใต้ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110 Tel. 08-8218-6271 คุณฮัท 09-4409-8949 คุณเปิ ้ ล

นิคเนม ช็อป ที่ตั้ง : 278-279 หมู่ 2 ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 08-4910-7107

l

แปดริว้ ไฟเบอร์ ที่ตั้ง : 43/6 หมู่ 5 ต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 08-1839-8430, 09-3936-9549

แปดริว้ ท่ อไอเสีย ที่ตั้ง : ถ.ศุขประยูร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 08-4723-8670 l

l

หมวดยางรถ-ผู้ขาย

ร้ าน ต.การยาง ที่ตั้ง : 64/1 หมู่ 1 ต.หนองบัว อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140 Tel. 0-3858-7394, 08-1811-2364 Fax. 0-3858-7394 l

หมวดเครื่ องเสียง ส�ำหรั บรถยนต์

เต้ นท์ รถบางคล้ า ที่ตั้ง : 62/203-205 หมู่ 4 ต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 08-5492-9944

ดู AD 4 สี ปกหลังใน

M.O รถมือสอง ที่ตั้ง : 11/2 หมู่ 1 ต.คลองประเวศ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24110 Tel. 08-6847-4778, 08-6842-2989

ดู AD 4 สี ปกหลังใน

หมวดรถบรรทุกซ่ อม บริการ

สมชาย เจริญยนต์ ที่ตั้ง : 333 หมู่ 1 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ Tel. 0-2183-8462, 08-1137-3516, 08-1563-2349 Fax. 0-2183-8463

ซาวด์ โปรเจค ที่ตั้ง : 187/5-8 ถ.ฉะเชิงเทรา-บางปะกง ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 0-3851-5529

สายพิณ รถมือสอง ที่ตั้ง : 89 หมู่ 6 ต.เมืองเก่า อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 08-4007-4156, 08-0644-4114


รถยนต์-อุปกรณ์ และอะไหล่ l

หมวดรถยนต์ -อู่ซ่อม

อู่ อาร์ บี เอส ที่ตั้ง : 245/1 ถ.ฉะเชิงเทรา-บางปะกง ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel. 0-3881-2616, 09-9145-6445

อู่ช่างโจ๊ กบางวัว ที่ตั้ง : ใกล้เทศบาลบางวัว กม.40 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 09-1017-1030

บริษัท ออโต้ รั ก เซอร์ วสิ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 176/5 หมู่ 1 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180 Tel. 0-3854-0333, 09-2448-8282, 09-2449-9898

ดู AD 4 สี ปกหลังใน

ดู AD 4 สี หน้ าที่ 25

PAT CAR CARE INNOVATION SERVICE CO.,LTD ที่ตั้ง : 357 ถ.ฉะเชิงเทรา-บางปะกง ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel. 08-5399-5566, 08-1922-7979

ดู AD 4 สี หน้ าที่ 4

l

อู่จ๊อบเซอร์ วสิ ที่ตั้ง : 47/3 ถ.ศุขประยูร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 08-1870-8720 บริษัท บางวัวอะไหล่ ยนต์ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 178 หมู่ 2 ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 0-3853-2797-800 Fax. 0-3853-2801

กรุ งเทพท่ อไอเสีย ฉะเชิงเทรา ที่ตั้ง : 84/23 ถ.มหาจักรพรรดิ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 0-3881-7091, 08-1683-8880, 08-6825-1949

ดู AD 4 สี หน้ าที่ 8

หมวดรถยก-บริการ

ส.เหรี ยญเงินบริการรถยก ที่ตั้ง : 94/8 หมู่ 2 ต.โสธร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 08-1761-2219 Fax. 0-3882-1896

ดู AD 4 สี หน้ าที่ 27

บริษัท เจ.ซี.เซอร์ วสิ เซ็นเตอร์ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 18/10 หมู่ 3 ถ.สิริโสธร ต.โสธร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel. 0-3882-1917-8

ดู AD 4 สี หน้ าที่ 25

บริษัท มิตรบางพระ อินเตอร์ ยนต์ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 7/3 หมู่ 3 ต.บางพระ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel. 0-3851-2044, 08-6306-2917, 0-3882-1522, 08-1927-5182, 086369-8499 Fax. 0-3851-3232

ดู AD 4 สี หน้ าที่ 4

อู่ช่างเล็ก Tel. 08-5162-9261

บางปะกงสไลด์ ออน ที่ตั้ง : สาขาบางปะกง 87 หมู่ 9 ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา สาขาชลบุรี 63/90 หมู่ 5 ต.ห้วยกะปิ อ.เมือง จ.ชลบุรี Tel. 08-0574-2252, 08-5202-0214 l

แปลงยาวเซอร์ วสิ คาร์ ที่ตั้ง : 75/3 หมู่ 11 ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 08-6817-4545, 09-0654-6541 (ผญ.นิรุจน์ )

หมวดรถจักรยาน

NAT BROKER (นัท โบรกเกอร์ ) ที่ตั้ง : 18/10 หมู่ 3 ถ.สิริโสธร ต.โสธร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel. 08-5071-7731 เบิร์น ไซคลิ่งช็อป ฉะเชิงเทรา ที่ตั้ง : 224/23-24 ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 0-3851-3798, 08-2466-7702

โสธรเอ็นจีวีเซอร์ วสิ ที่ตั้ง : 304 ต.เสม็ดใต้ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 08-2469-1889

ดู AD 4 สี หน้ าที่ 25

ดู AD 4 สี หน้ าที่ 8

Tourist&Buseness 1 Chachoengsao 17


รถยนต์-อุปกรณ์ และอะไหล่ l

หมวดบริการล้ าง-อัด-ฉีด

บริษัท ธ.เอกวรรธน์ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 176 หมู่ 2 ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 0-3853-1471, 08-1945-2507, 08-2206-6711 Fax. 0-3853-1820 l

หมวดเตรื่ องเย็น-รั บท�ำ

บริษัท เครื่ องเย็นสแตนเลส แปดริว้ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 1406 ถ.เทพคุณากร ต. หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 08-1863-6721, 08-1982-7971 l

หมวดประกันภัย

อาคเนย์ ประกันภัย (2002) จก บริษัท โทร. 0-3851-1753, 08-3000-9996 โทรสาร 0-3881-6439 เอ ไอ เอ ฉะเชิงเทรา ส�ำนักงานตัวแทน โทร. 0-3851-2245 ฉะเชิงเทรา กรุ งเทพประกันชีวติ จก บริษัท โทร. 0-3881-2454 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จก บริษัท โทร. 0-3881-2904-5 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา ทิพยประกันภัย จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-3882-4131-3 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา ไทยประกันชีวติ จก บริษัท โทร. 0-3855-1100

118 ๑ ใน...ฉะเชิงเทรา ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา ไทยประกันชีวติ จก บริษัท โทร. 0-3855-1821 พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา ไทยพัฒนาประกันภัย จก บริษัท โทร. 0-3881-2068 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา ไทยศรี ซูริคประกันภัย จก บริษัท โทร. 0-3851-6056-7 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา ไทยสมุทรประกันชีวติ จก บริษัท โทร. 0-3855-4084 ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา ไทยสมุทรประกันชีวติ จก บริษัท โทร. 0-3853-5532-4 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา ไทยสมุทรประกันชีวติ จก บริษัท โทร. 0-3854-1660 บางคล้า ฉะเชิงเทรา ไทยสมุทรประกันชีวติ จก บริษัท โทร. 0-3855-1498 พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา นารายณ์ ประกันภัย จก บริษัท โทร. 0-3882-3032 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา เนชั่นไวด์ ประกันชีวติ จก บริษัท โทร. 0-3881-3520 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา แปดริว้ เอเจนซี่ จก บริษัท โทร. 0-3851-6688 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา พาณิชย์ การประกันภัย จก บริษัท โทร. 0-3854-1427 บางคล้า ฉะเชิงเทรา ภาวิวรรณ หจก โทร. 0-3851-6998 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา เมืองไทยประกันชีวติ จก บริษัท โทร. 0-3851-1774 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา วิริยะประกันภัย จก บริษัท โทร. 0-3882-3156-8 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา สยามประกันชีวติ จก บริษัท โทร. 0-3851-4260 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา อยุธยา อลิอันซ์ ซี พี ประกันชีวติ จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-3851-4934 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา เอราวัณประกันภัย จก บริษัท

โทร. 0-3881-2272 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา แอล เอ็ม จี ประกันภัย จก บริษัท โทร. 0-3883-6901-2 พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา ไอเอ็นจี ประกันชีวติ จก บริษัท โทร. 0-3851-5801-2 ฉะเชิงเทรา

หมวดก๊ าซ-เชื้อเพลิง ส�ำหรั บรถยนต์ l

ป.ต.ท. จก บริษัท (มหาชน) โทร. 1365 กด 5 ฉะเชิงเทรา เอ็น จี วี จก บริษัท โทร. 0-3882-2722 โทรสาร 0-3882-2723 l

หมวดกระจกรถ

ไทยคาร์ กลาส จก บริษัท โทร. 0-3880-2233-4 สาขาศรีราชา โทร. 0-3877-2355 สาขาฉะเชิงเทรา โทร. 0-3882-1100

หมวดเครื่ องประดับ รถยนต์ และตกแต่ ง l

จักรพรรดิ์ ซาวด์ จก บริษัท โทร. 0-3851-1393, 0-3881-2867 โทรสาร 0-3851-5393 คาร์ ชอ็ ป ออโต้ แอร์ ร้ าน โทร. 08-1863-0410, 0-3853-9817 โทรสาร. 0-3853-9817 ขายประดับยนต์ ฮาดแวย์ ร้ าน โทร. 0-3881-7894 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา เจ พี เอส ไฮเทค จก บริษัท โทร. 0-3851-1393 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา เจริญผลประดับยนต์ โทร. 0-3855-2604 พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา ซาวด์ สตรี ท 3 โทร. 0-3851-5081 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา ซาวด์ สตรี ท-ประดับยนต์ โทร. 0-3855-1384 พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา ทิพรสโภชนา ร้ าน

โทร. 0-3855-1052 พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา ไทยออโตโมทีฟซีทติง้ แอนด์ อนิ เทอเรี ย จก บริษัท โทร. 0-3857-5241-4 แปลงยาว ฉะเชิงเทรา สยามชัยแม็กซ์ ร้ าน โทร. 0-3883-6328 พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา แหลมทองแอร์ โทร. 0-3855-1522 พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา เอ็นซาย COMMUNICATION โทร. 0-3846-2277, 08-5094-4600 E-mail : n-zine@live.com อัศวุตบริการ ร้ าน โทร. 0-3855-1052 พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา l

หมวดผลิตภัณฑ์ ยาง

กู๊ดวีล ยางยนต์ จก บริษัท โทร./โทรสาร. 0-3884-0488 มือถือ 08-1330-5306 นิปปอน แบตเตอรี่ และการยาง จก บริษัท โทร. 0-3884-7299-301 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา อินเตอร์ รับเบอร์ ซัพพลาย จก บริษัท โทร. 0-3853-5725-6 เมืองฉะเชิงเทรา อุบลสหธรรมขนส่ ง 1983 จก บริษัท โทร. 0-3884-0966-7 บางปะกง ฉะเชิงเทรา

หมวดรถจักรยานยนต์ และรถสกูตเตอร์ -ซ่ อม l

กันเองมอเตอร์ (1989) จก บริษัท โทร. 0-3851-5820 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา แขกบริการ ร้ าน โทร. 0-3858-9121 แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ซี พี เอส ยานยนต์ จก บริษัท โทร. 0-3881-3338 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา พิศษิ ฐวานิช งี่เปงหงวน จก บริษัท โทร. 0-3851-1134 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา


รถยนต์-อุปกรณ์ และอะไหล่

l

หมวดรถยนต์ -ให้ เช่ า

ลีมูซีนแอ็ดคาร์ เร้ นท์ Limosine@carrent โทร. 08-1578-5648 l

พงษ์ การช่ าง โทร. 0-3851-1356, 0-3881-5897, 08-7135-5911 โทรสาร 0-3851-5970 ห้ างดอนทอง มอเตอร์ ไบด์ โทร. 0-3898-1755, 08-3111-1223 E-mail : opadrew@hotmail.com www.dtbusiness.co.th สากลมอเตอร์ ไซด์ โทร. 0-3855-2740 พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา

หมวดรถจักรยานยนต์ และรถสกูตเตอร์ อุปกรณ์ และอะไหล่ l

กรุ งเทพอัลลอย เอ็นเตอร์ ไพรส์ จก บริษัท โทร. 0-3884-5740-50 กานต์ เซอร์ วสิ ห้ าง โทร. 0-3851-1040 ฉะเชิงเทรา เทพประทานพร ร้ าน โทร. 0-3853-1680 บางปะกง ฉะเชิงเทรา เอเชี่ยนไดแคสท์ จก บริษัท โทร. 0-3857-0661-4 บางปะกง ฉะเชิงเทรา เอเชี่ยนฮอนด้ ามอเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-3857-1001-94 บางปะกง ฉะเชิงเทรา

l

หมวดรถแทรกเตอร์

ก เจริญวรรณพาณิชย์ หจก โทร. 0-3851-1250 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา วรวุธ แทรกเตอร์ โทร/โทรสาร 0-2816-4172 มือถือ 08-1755-9393, 08-1735-6933, 08-6002-0151 www.worawut-tractor.com สหะจุนเอนจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-3851-1225 ฉะเชิงเทรา

หมวดชิ้นส่ วนรถยนต์ และอะไหล่ -ขายปลีก

จิตต์ อารี ย์ ร้ าน โทร. 0-3855-1021 พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา เจริญกลการ ร้ าน โทร. 0-3851-1720 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา ช โชคชัย อู่ โทร. 0-3855-1528 พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา ชัยสิทธิ์ ร้ าน โทร. 0-3859-7121 สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา

หมวดรถยนต์ ใช้ แล้ ว ผู้ขายและรั บซื้อ

l

l

กุลธรพรี เมียร์ จก บริษัท โทร. 0-3859-3310 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา เกษรมอเตอร์ หจก โทร. 0-3851-1354 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา โกโจพาร์ ทสสแตนดาร์ ด จก บริษัท โทร. 0-3853-8585 บางปะกง ฉะเชิงเทรา โคโย จอยท์ (ไทยแลนด์ ) จก บริษัท โทร. 0-3883-0840-7 บางปะกง ฉะเชิงเทรา จิตต์ อะไหล่ รวมยนต์ จก บริษัท โทร. 0-3882-4151-3 โทรสาร 0-3882-4150

เคปปิ ตอล ออโต ลีส จก บริษัท โทร. 0-3883-6907 พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา M.P คาร์ แคร์ โทร. 08-9902-2509 เจริญลาภสตีล ร้ าน โทร. 0-3883-6622 พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา ศูนย์ รวมรถยนต์ คุณภาพ โทร. 0-3858-4191, 08-0772-3223, 08-6340-5535, 08-1578-9814

หมวดผู้ขายรถยนต์ ใหม่

ฉะเชิงเทรา ฮอนด้ าคาร์ ส์ จก บริษัท โทร. 0-3882-1000-2 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา ฟอร์ ด ฉะเชิงเทรา โทร. 0-3882-0750 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา โตโยต้ าฉะเชิงเทรา ผู้จำ� หน่ ายโตโยต้ า จก บริษัท โทร. 0-3853-1370-2 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา โตโยต้ าฉะเชิงเทรา ผู้จำ� หน่ ายโตโยต้ า จก บริษัท โทร. 0-3883-6877-82 พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา สยามนิสสันฉะเชิงเทรา จก บริษัท โทร. 0-3851-5985 เมืองฉะเชิงเทรา ชุนหลี ยูโรคาร์ จก บริษัท โทร. 0-3851-8706 เมืองฉะเชิงเทรา ซีเอ็นวายอิมพอร์ ตเอ็กซ์ พอร์ ต จก บริษัท โทร. 0-3857-5555 แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ไทยธาดา มอเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-3882-4481-5 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา ไผ่ เจริญกลการ หจก โทร. 0-3883-6580 พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา ส ไผ่ เจริญกลการ หจก โทร. 0-3855-1419 พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา สยามนิสสันอิสเทิร์น 2002 จก บริษัท โทร. 0-3882-2514-22 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา อีซูซุแสงหงษ์ ลิชชิ่ง จก บริษัท โทร. 0-3855-2818 พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา อุดรเจริญยนต์ หจก โทร. 0-3881-3678 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

Tourist&Buseness 1 Chachoengsao 19


รถยนต์-อุปกรณ์ และอะไหล่ l

หมวดปั้ นจั่น-รถเครน

ฐานเจริญโชค จก บริษัท โทร. 0-2313-4023-4 โทรสาร 0-2708-4923 มือถือ 08-6340-1760, 08-9763-0935 E-mail : gazjung@hotmail.com l

หมวดอู่ซ่อมรถยนต์

ฉะเชิงเทราชัยเจริญมอเตอร์ หจก โทร. 0-3853-5666 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา เจ ซี เซอร์ วสิ เซ็นเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-3882-1916-7 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา อู่จำ� เริญ เซอร์ วสิ โทร. 08-1437-4507, 08-1714-3766, 08-3924-6148 ต.การช่ าง โทร. 0-3853-1643, 08-7150-2471, 08-1152-5391 นพ ปตท.เซอร์ วสิ โทร. 08-3843-4711 แปดริว้ การช่ าง โทร. 0-3851-5711, 0-3881-2203 ยน ร่ วมพัฒนายนต์ จก บริษัท โทร. 0-3882-3338 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา ส ชัยยนต์ โทร. 0-3851-2300 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

120 ๑ ใน...ฉะเชิงเทรา ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

อู่แดง เจริญการช่ าง โทร. 0-3855-2313 อู่ เอส พี ออโต้ เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-3881-3299 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา อู่เอิร์ธออโต้ เพ้ นท์ โทร. 038 086 173 อู่ วี ที บอดี ้ เซอร์ วสิ โทร. 038 821 718 บริษัท อู่เอสพี ออโต้ เซอร์ วสิ จ�ำกัด โทร. 038 824 523 เส้นทาง อู่ช่างเบิม้ โทร. 087 591 0164 บริษัท ศรี โสธร อินเตอร์ คอมเมอร์ เชียล จ�ำกัด โทร. 038 512 726 อู่แปดริว้ เจริญกิจ กลการ โทร. 038 515 379 วรรั ตน์ ยนต์ worraratyont โทร. 038 588 701 บริษัท เจ.ซี.เซอร์ วสิ เซ็นเตอร์ จ�ำกัด โทร. 038 821 916 เปิดจนถึง 17:30 อู่จติ รกรการช่ าง โทร. 038 823 608 อู่พนัสการช่ าง โดยนายสมพร คงหิรัญ โทร. 038 462 700 พีไอซี ออโต้ เซอร์ วสิ โทร. 02 517 5428 บริษัทไทยคาร์ กลาส จ�ำกัด สาขาฉะเชิงเทรา โทร. 038 821 100

นิเทศเซอร์ วสิ อู่ซ่อมรถเชฟโรเลต โทร. 084 615 5493 บริษัท ออโต้โนมี้ การาจ จ�ำกัด โทร. 038 540 333 อู่ช่างแมน พระยาสุเรนทร์ 30 โทร. 083 717 0406 วีระคาร์ เซอร์ วสิ โทร. 080 931 4252 อู่ ช่ างโต โทร. 038 514 129

หมวดล้ างอัดฉีด และขัดมันรถยนต์ l

โสธร ล้ าง อัด ฉีด โทร. 0-3882-0586 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา เวิร์คคาร์ วอท โทร. 0-3851-2299, 08-1588-8341 l

หมวดแอร์ ส�ำหรั บรถยนต์

ต้ นกล้ า ออโต้ แอร์ โทร. 08-1060-3916 เจริญสุพรรณแอร์ แอนซาวท์ ร้ าน โทร. 0-3885-4071 ฉะเชิงเทรา

หมวดการควบคุมมลภาวะ l

สถานีบริการ NGV บ้ านโพธิ์ หรื อไผ่ ทอง โทร. 1365 กด 5

หมวดรถโฟร์ คลิฟท์ บริการ l

ธนัท เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-2738-5233 โทรสาร 0-2738-4418


รถยนต์-อุปกรณ์ และอะไหล่

Tourist&Buseness 1 Chachoengsao 21


รถยนต์-อุปกรณ์ และอะไหล่

122 ๑ ใน...ฉะเชิงเทรา ท่องเที่ยว&ธุรกิจ


รถยนต์-อุปกรณ์ และอะไหล่

Tourist&Buseness 1 Chachoengsao 23


รถยนต์-อุปกรณ์ และอะไหล่

124 ๑ ใน...ฉะเชิงเทรา ท่องเที่ยว&ธุรกิจ


รถยนต์-อุปกรณ์ และอะไหล่

Tourist&Buseness 1 Chachoengsao 25


รถยนต์-อุปกรณ์ และอะไหล่

126 ๑ ใน...ฉะเชิงเทรา ท่องเที่ยว&ธุรกิจ


๑ ใน ฉะเชิงเทรา  

ฉบับแนะนำ สถานที่พัก รีสอร์ท ร้านอาหาร สถานบันเทิง นวดสปา กิจกรรมการท่องเที่ยว สินค้าของฝาก OTOP ทำเนียบสินค้าและบริการ ฯลฯ

๑ ใน ฉะเชิงเทรา  

ฉบับแนะนำ สถานที่พัก รีสอร์ท ร้านอาหาร สถานบันเทิง นวดสปา กิจกรรมการท่องเที่ยว สินค้าของฝาก OTOP ทำเนียบสินค้าและบริการ ฯลฯ

Advertisement