Page 1


26

41 18

18 นานาทรรศนะ

คุณสุจินดา วงศ์ษาหาร กรรมการผู้จัดการเรือนนวดเฌอฌมา

20 ข่าวสารการท่องเที่ยว

26 ท่องเที่ยวสมุทรสาคร

Update! ข่าวท่องเที่ยว เศรษฐกิจ-สังคม

แนะน�ำสถานที่ท่องเที่ยวมุมมองใหม่

UNSEEN SAMUTSAKHON - เชิงประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม - เชิงนิเวศและอนุรักษ์ธรรมชาติ - เชิงวิถีชุมชน เอกลักษณ์ไทย

41

คู่มือบริการนักท่องเที่ยว

50

สินค้า OTOP สมุทรสาคร

แนะน�ำที่กิน ที่พัก กิจกรรมท่องเที่ยว สินค้าของฝาก ๑ ต�ำบล ๑ ผลิตภัณฑ์

52.


ช่วงต้นเดือนตุลาคมนี้มีเทศกาลที่ส�ำคัญของ ชาวจังหวัดสมุทรสาครนั่นก็คือ เทศกาลกินเจ หรือ ประเพณีถอื ศีลกินผัก ซึง่ เป็นอีกหนึง่ เทศกาลส�ำหรับ ของคนจีน และคนไทยเชือ้ สายจีนทีถ่ อื ปฏิบตั สิ บื ทอด กันมาอย่างยาวนาน “ประเพณี ไหว้เจ้า 9 ศาล” ในเทศกาลกินเจ สมุทรสาคร ประจ�ำปี 2559 จัดขึ้น ณ ลานข้างสนาม เทนนิส ใกล้ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ตั้งแต่ วันที่ 1-9 ตุลาคม โดยเริ่มต้นเส้นทางไหว้จากศาล เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร, โรงเจมูลนิธิการกุศล สมุทรสาคร, ศาลเจ้าปุนเถ้ากง คลองมหาชัย, ศาล เจ้ า แม่ ก วนอิ ม พั น มื อ คลองจาก, ศาลเจ้ า แม่ จุย๋ บ๋วยเนีย้ , โรงเจเชงเฮียงตัว๊ , ศาลเจ้าพ่อกวนอู, ศาล เจ้าปุนเถ้ากง ท่าฉลอม และปิดท้ายด้วยพระโพธิสตั ว์ กวนอิม นับเป็นอีกหนึง่ เส้นทางบุญทีท่ า่ นไม่ควรพลาด ในช่วงเทศกาลกินเจของทุกๆ ปีครับ วารสาร ๑ ใน...สมุทรสาคร ฉบับนี้ได้แนะน�ำ สถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมที่น่าสนใจในจังหวัด สมุทรสาคร เมืองเล็กๆ แต่ก็เต็มไปด้วยสถานที่ท่อง เที่ยวที่น่าสนใจซ่อนอยู่มากมาย ไม่ว่าจะเป็นด้าน ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต หรือการท่อง เที่ยวเชิงนิเวศ นอกจากนี้ยังได้แนะน�ำ โรงแรมที่พัก ร้านอาหาร สปา กิจกรรมท่องเที่ยว สินค้าของฝาก OTOP ฯลฯ ติดตามได้ในวารสารฉบับนีเ้ ลยครับ...เรา รวบรวมไว้ครบถ้วนหลากหลายอีกเช่นเคย

ไหว้เจ้า ๙ ศาล เทศกาลกินเจ สมุทรสาคร

ประธานที่ปรึกษา พ.ต.ท. สมชาย ศรลัมพ์ พ.ต.ฉลาด วงศ์ไพศาล ฝ่ายกฏหมาย นางนงคราญ นันชนะ ผู้อ�ำนวยการ นางสาววริยา แย้มเพียรวัฒนา บรรณาธิการบริหาร นายกิตติ ฉันทกิจนุกูล กองบรรณาธิการ นายบุญธรรม มุกดาสนิท นายสุเชาว์ ศรลัมพ์ นางสาวสุชาดา พุกทรัพย์ ผู้จัดการโครงการ นางสาวมาลี ชื่นส�ำอางค์ ผู้จัดการส่วนภูมิภาค นางสาวประทุมมาศ สนทอง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ นางสาวพัชรีพร เชื้อบุญมี นางสาวจีรวรรณ ปลั่งเปล่ง นางสาวศิริพรรณ ชัยเกียรติ์สุนทร นางสาวนภาพร ดรุณพันธ์ นางสาวสราลักษณ์ สมอบ้าน นางสาวจตุพร เถื่อนถ�้ำ ศิลปกรรม นายพลากร ค�ำโครตสูนย์ นายศักดิ์ชัย รันจัตุรัส ฝ่ายบัญชี-ธุรการ นางสาวปิยพร ม่วงศรี นายอุรุพงษ์ รุ่งเรือง นายอรรถพล นารูลา นางสาวยุวดี ค�ำลอย


สมุ ท รสาคร เมืองประมง ดงโรงงาน

ลานเกษตร เขตประวัติศาสตร์

จังหวัดสมุทรสาคร เป็นจังหวัดเล็กๆ ในเขตพื้นที่ตอนล่างของ ภาคกลาง บริเวณปากแม่น�้ำท่าจีน ตั้งอยู่ห่างจาก ทะเลอ่าวไทยเพียง 2 กิโลเมตร เป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วย ทรัพยากรสัตว์น�้ำ โดยเฉพาะสัตว์น�้ำทะเล จึงมีการประกอบ อาชีพด้านการประมงอย่างกว้างขวาง มีเรือประมงที่ ทันสมัยนับพันล�ำ และสามารถจับสัตว์น�้ำได้เป็นปริมาณที่มากที่สุดของ ประเทศ อีกทั้งยังเป็นจังหวัดที่มีนาเกลือ มากที่สุดด้วยในด้านประวัติศาสตร์ สมุทรสาครเป็นเมืองที่มีบันทึกไว้ในพงศาวดาร กรุงศรีอยุธยา เมื่อคราวพระเจ้า เสือเสด็จประพาสชลมารค จึงก�ำเนิดเป็นเรื่องราวของพันท้ายนรสิงห์ผู้ซื่อสัตย์ จงรักภักดี และรักษาระเบียบวินัย ยิ่งชีวิต เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ที่ส�ำคัญของเมืองในปัจจุบันสมุทรสาครมีเนื้อที่ประมาณ 872.34 ตาราง กิโลเมตร หรือประมาณ 545,216 ไร่ จัดเป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 72 ของประเทศไทย ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ ตอน ล่าง ของภาคกลาง บริเวณปากแม่น�้ำท่าจีน ห่างจากทะเลอ่าวไทยเพียง 2 กิโลเมตร ภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม ชายฝั่งทะเล สูงจากระดับน�้ำทะเลปานกลางประมาณ 1-2 เมตร มีแม่น�้ำท่าจีนไหลผ่านตอนกลางของจังหวัดตาม แนวเหนือใต้ และไหล ลงสู่อ่าวไทยที่อ�ำเภอเมืองสมุทรสาคร รวมระยะทางที่ไหลผ่านจังหวัดสมุทรสาครประมาณ 70 กิโลเมตรพื้นที่ตอนบนในเขต อ�ำเภอบ้านแพ้วและอ�ำเภอกระทุ่มแบนมีความอุดมสมบูรณ์ของดิน และมี โครงข่าย แม่น�้ำล�ำคลองเชื่อมโยงถึงกันกระจายอยู่ ทั่วพื้นที่กว่า 170 สาย จึงเหมาะส�ำหรับการเพาะปลูกพืชนานา ชนิด และบางส่วนเป็นย่านธุรกิจ อุตสาหกรรม และที่อยู่อาศัย ส่วนพืน้ ทีต่ อนล่างของจังหวัดในเขต อ�ำเภอเมือง สมุทรสาคร อยูต่ ดิ ชายฝัง่ ทะเลยาว 41.8 กิโลเมตร จึงเหมาะกับการประกอบ อาชีพประมงทะเล เพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ ชายฝั่ง และท�ำนาเกลือ

หมายเลขโทรศัพท์ที่ส�ำคัญ

ส�ำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร โทร. 0 3441 1251, 0 3441 1012 สถานีต�ำรวจภูธรอ�ำเภอเมือง โทร. 0 3441 2533, 0 3442 9271-4 โรงพยาบาลจังหวัดสมุทรสาคร โทร. 0 3442 7099 สถานีขนส่ง จ.สมุทรสาคร โทร. 0 3441 1046 ต�ำรวจทางหลวง โทร. 1193 ต�ำรวจท่องเที่ยว โทร. 1155


เรือนนวดเฌอฌมา

เรือนนวดเฌอฌมา ร้านนวดเพื่อสุขภาพและสปาร้านแรกและร้านเดียวในจังหวัดสมุทรสาคร ที่สามารถตอบโจทย์ของผู้บริโภคที่รักในเรื่องสุขภาพ ที่ต้องการการให้บริการที่ได้มาตรฐาน ทั้งในด้านสถานที่สะอาดครบครัน และพนักงานที่ให้บริการลูกค้าด้วยใจ

ทางทีมงานวารสาร ๑ใน...สมุทรสาคร ฉบับนี้ได้มีโอกาสสัมภาษณ์คุณสุจินดา วงศ์ษาหาร กรรมการผู้จัดการเรือนนวด เฌอฌมา ปัจจุบันอายุ 31 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะนิเทศศาสตร์ เอกการโฆษณา ขณะนี้ก�ำลังศึกษาระดับปริญญาตรีอีกหนึ่งใบ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาวิชาอังกฤษธุรกิจ

ประวัติหรือที่มาของ เรือนนวด เฌอฌมา

ปรึกษากันว่า น่าจะเป็นโอกาสที่ดีในการ เปิดร้านนวดเพื่อสุขภาพและสปา ภายใน จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อตอบสนองความ ต้องการของลูกค้าภายในพื้นที่ ที่เดิมที ต้องเดินทางไปถึงพระราม2 เพื่อเข้ารับ บริการที่ได้มาตรฐาน

เรือนนวดเฌอฌมา เริ่มเปิดให้ บริการเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2557 โดย มีผู้ก่อตั้งทั้งหมด 3 ท่าน คือ คุณสุจินดา วงศ์ษาหาร (กรรมการผู้จัดการ), คุณพล วัตน์ เอีย่ มอิม่ ภัค(กรรมการผูจ้ ดั การ) และ คุณดี แสนสุข (ผู้จัดการ) ซึ่งได้เล็งเห็นว่า ธุรกิจสปา มีโอกาสเติบโตไปในทิศทางทีด่ ี อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับภายในจังหวัด สมุทรสาครยังไม่มีร้านนวดเพื่อสุขภาพ และสปา ที่ได้มารตฐานทั้งด้านสถานที่ ให้บริการ และด้านพนักงาน ทั้ง 3 ท่านจึง

แนวทางการบริหารงาน ของท่าน

จากที่ได้ทราบเบื้องต้นว่า การ ริเริ่มก่อตั้งเรือนนวดเฌอฌมา นั้นมาจาก การเล็งเห็นโอกาสการเติบโตของธุรกิจ นวดเพื่อสุขภาพและสปาไปในทิศทางที่ ดีทั้งในปัจจุบันและในอนาคต เพราะใน ปัจจุบันผู้บริโภคหันมาสนใจเรื่องสุขภาพ มากขึ้ น ประกอบกั บ ผู ้ บ ริ โ ภคมี ค วาม ต้องการการให้บริการทีไ่ ด้มารตฐานให้คมุ้ กับค่าใช้จา่ ยทีจ่ า่ ยไป หลักการบริหารงาน ของเรือนนวดเฌอฌมา เราจึงเน้นการให้ บริการด้วยใจ เน้น Servicemine พนักงาน


ทุกคนต้องเข้ารับการปรับทัศนะคติ และอบรมเกี่ยวกับการท�ำงานให้บริการก่อนรับเข้าท�ำงานจริง เพื่อให้ทุกคนได้รับทราบแก่นแท้ แล้วท�ำความเข้าใจให้ตรงกันเกี่ยวกับอาชีพบริการ เพื่อให้พนักงานทุกคนมีความเต็มใจ และยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านที่ก้าวเข้า มารับบริการที่เรือนนวดเฌอฌมา และกลับออกไปหลังจากรับบริการด้วยความประทับใจ และกลับมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง

ธุรกิจสปาในปัจจุบันและในอนาคต มีแนวโน้มเป็นไปในทิศทางที่ดี ถึงแม้จะมีข้อจ�ำกัดหลายด้าน ที่เข้ามาเกี่ยวข้อง ท�ำให้ดูว่าการเติบโตของธุรกิจหลายๆ อย่างจะหยุดชะงักลง ไม่ว่าจะเป็น เศรฐกิจที่ฝืดเคือง คู่แข่งขันที่เพิ่มมากขึ้น ผู้บริโภคมีทางเลือกในการดูแลสุขภาพอย่างอื่นมากขึ้น แต่นั่นก็ไม่ได้ท�ำให้ธุรกิจนวดเพื่อสุขภาพและสปาหยุดการเติบโตแต่อย่างใด ดังจะเห็นว่า มีร้านนวดเพื่อสุขภาพและสปาเปิดตัวขึ้นใหม่เรื่อยๆ เพราะฉะนั้นการแข่งขันจึงสูงขึ้นตามอีกระดับ แต่ละร้านจึงคิดหากลยุทธ์ต่างๆ เพื่อมาดึงดูดความสนใจแก่ลูกค้า แต่ถึงกระนั้นแม้ว่าการแข่งขัน จะสูงขึ้น แต่ธุรกิจร้านนวดเพื่อสุขภาพและสปา ก็ยังเติบโตขึ้นเรื่อยๆ และมีทิศทางที่ดีในอนาคต

คุณสุจินดา วงศ์ษาหาร

กรรมการผู้จัดการเรือนนวดเฌอฌมา


ข่าวสารการท่องเที่ยว/ข่าวสมุทรสาคร IIIIIIII Tourism News/Samutsakhon News IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

สมุทรสาครเปิด “บ้านพันท้ายนรสิงห์” หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว

นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ รองผู้ว่าราชการ จังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ณ ตลาดริมคลองพ่อพันท้าย หมู่ 3 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร โดยมี น.ส.วรรณา รัศมิทัต พัฒนาการจังหวัด สมุทรสาคร, นายปรีชา ศิริแสงอาร�ำพี ประธานหอการค้า จังหวัดสมุทรสาคร, นายสุนทร วัฒนาพร ประธานสภา อุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร, นายวัฒนา แตง มณี นายก อบต.พันท้ายนรสิงห์ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประธานมูลนิธิพันท้าย นรสิงห์ ผู้น�ำท้องถิ่น และผู้แทนจากหลายภาคส่วนเข้าร่วม งาน นายณรงค์ศักดิ์ กล่าวว่า หมู่บ้าน OTOP เพื่อการ ท่องเที่ยว “บ้านพันท้ายนรสิงห์” เป็นหมู่บ้านประวัติศาสตร์ เก่าแก่มีอายุกว่าร้อยปี เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของพันท้าย นรสิงห์ ทีย่ กย่องว่าเป็นผูม้ คี วามซือ่ สัตย์สจุ ริต จงรักภักดีและ รักษาระเบียบวินัยยิ่งชีวิต สมควรเป็นแบบอย่างแก่อนุชนรุ่น หลัง การเปิดหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวครั้งนี้ เกิดจากการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนตาม แนวทางประชารัฐ มีสถานที่ให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชม เช่น ศาลพันท้ายนรสิงห์ และตลาดริมคลองพ่อพันท้าย มีสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชนมากกว่า 150 บูธ บริการทุกวัน เสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ รกิจ สมุทรสาคร 20 ท่๑องเทีใน...่ยว&ธุ

พร้อมทั้งเรียนรู้อาชีพ เช่น การท�ำผักปลอดสารพิษ การท�ำชาใบขลู่ การเลี้ยงปลากะพง และมีที่พักโฮมสเตย์ไว้ บริการด้วยคุณภาพและราคาถูก ซึ่งการเดินทางมาได้สะดวก ใกล้กรุงเทพฯ โดยเข้ามาจากเส้นทางทั้ง ถ.บางขุนเทียน ชายทะเล หรือ ถ.พระราม 2 ส�ำหรับหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวได้จัดขึ้น โดยกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เพือ่ สร้างอาชีพ สร้างรายได้อย่างครบวงจรจากการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ ว การ พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีอัตลักษณ์โดดเด่นเป็นสินค้าที่ระลึก ซึ่ง ด�ำเนินการมาตั้งแต่ปี 2549 ถึง 2558 รวมทั้งสิ้น 74 หมู่บ้าน และในปี 2559 กรมการพัฒนาชุมชนได้พิจารณา ประกาศขึน้ ทะเบียนหมูบ่ า้ น OTOP เพือ่ การท่องเทีย่ วจ�ำนวน 19 หมู่บ้าน ซึ่ง “บ้านพันท้ายนรสิงห์” เป็นหนึ่งหมู่บ้านที่ได้ รับคัดเลือกดังกล่าว โดยได้รบั งบประมาณจากกรมการพัฒนา ชุมชนเพือ่ ด�ำเนินการพัฒนาหมูบ่ า้ น OTOP เพือ่ การท่องเทีย่ ว ตามแผนพัฒนาของหมู่บ้าน ส�ำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร จึงได้รว่ ม กับ อบต.พันท้ายนรสิงห์ พร้อมภาคีการพัฒนา และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสมุทรสาครจ�ำกัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) ด�ำเนินงานหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ร่วมกับ ตลาด ริมคลองพ่อพันท้ายนรสิงห์ และตลาดประชารัฐ ซึง่ เป็นตลาด นัดตามโครงการ ตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ ด�ำเนินการมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2558 ปั จ จุ บั น มี ร ายได้ จ ากการท่ อ งเที่ ย วประมาณ 1,500,000 บาทต่อเดือน มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่าง ประเทศประมาณ 20,000 คนต่อเดือน


IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ข่าวสารการท่องเที่ยว/ข่าวสมุทรสาคร IIIIIIII Tourism News/Samutsakhon News

ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีไหว้เจ้า 9 ศาล เทศกาลกินเจสมุทรสาคร ประจ�ำปี 2559 70 ปี แห่งการครองราชย์ มหาราชา ในระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 9 ตุลาคม 2559

ณ บริเวณริมเขื่อนศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครและศาลเจ้าทั้ง 9 แห่ง ประเพณีการถือศีลกินเจ ถือเป็นวัฒนธรรมที่ ได้รับการสืบทอดปฏิบัติมาเป็นระยะเวลายาวนาน โดย เฉพาะประชาชนเชือ้ สายจีน ซึง่ บรรพบุรษุ เดิมได้อพยพย้าย ถิน่ ฐานเข้ามาในประเทศไทยเมือ่ ครัง้ ในอดีต วัฒนธรรมการ ถือศีลกินเจเป็นพิธีกรรมทางพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน จึง ได้รบั การสืบทอดต่อมาจนกลายเป็นประเพณีทสี่ ำ� คัญอย่าง หนึ่งของชาวจังหวัดสมุทรสาคร นางอินทิรา วุฒิสมบูรณ์ ผู้อ�ำนวยการการท่อง เที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ส�ำนักงานสมุทรสงคราม (สมุทรสงคราม นครปฐม สมุทรสาคร) เปิดเผยว่า จังหวัด สมุทรสาคร โดย เทศบาลนครสมุทรสาคร ร่วมกับ ททท. ส�ำนักงานสมุทรสงคราม หน่วยงานภาครัฐและเอกชนใน จังหวัดสมุทรสาคร ก�ำหนดจัดงาน “ประเพณีไหว้เจ้า 9 ศาล เทศกาลกินเจสมุทรสาคร ประจ�ำปี 2559 70 ปี แห่ง การครองราชย์ มหาราชา” ณ บริเวณริมเขื่อนศาลเจ้าพ่อ หลักเมืองสมุทรสาคร และศาลเจ้าทั้ง 9 แห่ง ระหว่างวันที ่ 30 กันยายน – 9 ตุลาคม 2559 เทศกาลถือศีลกินเจ เป็นประเพณีส�ำคัญของชาว ไทยเชื้อสายจีนรวมทั้งชาวสมุทรสาคร ถือเป็นวัฒนธรรมที่ ได้รบั การสืบทอดต่อกันมายาวนานกลายเป็นประเพณีสำ� คัญ อย่างหนึ่งของจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเป็นการสืบสาน ประเพณีที่ดีงามของเทศกาลถือศีลกินเจ คณะผู้จัดงานจึงได้ จัดกิจกรรมไหว้เจ้า 9 ศาลตามเส้นทางใน “Passport ไหว้ เจ้า 9 ศาล เทศกาลกินเจสมุทรสาคร” ดังนี้ ฝั่งต�ำบลมหาชัย จ�ำนวน 4 แห่ง ได้แก่ 1.ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร 2.ศาลเจ้าโรงเจมูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร 3.ศาลเจ้าแม่กวนอิมพันมือคลองจาก 4.ศาลเจ้าปุนเถ้ากงในคลองมหาชัย

ฝั่งต�ำบลท่าฉลอม จ�ำนวน 5 แห่ง ได้แก่ 1.ศาลเจ้าแม่จุ๊ยบ๋วยเนี้ย 2.ศาลเจ้าโรงเจเชงเฮียงตั้ว 3.ศาลเจ้าปุนเถ้ากงท่าฉลอม 4.ศาลเจ้าพ่อกวนอู 5.อุทยานพระโพธิสัตว์กวนอิมท่าฉลอม โดยเมือ่ ประทับตราศาลเจ้าครบทัง้ 9 ศาลแล้ว สามารถน�ำ ไปขอรับเหรียญ “เจ้าพ่อปุนเถ้ากงท่าฉลอม” ได้ฟรี (จ�ำกัดวัน ละ1,000 เหรียญ) ทีศ่ าลเจ้าปุนเถ้ากง ต�ำบลท่าฉลอม จังหวัด สมุทรสาคร โดยนักท่องเที่ยวสามารถขอรับ Passport ได้ที่ ศาลเจ้าทั้ง 9 แห่ง นอกจากนี้บริเวณข้างศาลเจ้าพ่อหลักเมือง สมุทรสาคร ยังมีการจ�ำหน่ายอาหารเจกว่า 100 เมนู จากร้าน ค้ากว่า 50 ร้านทีม่ กี ารควบคุมคุณภาพ ความสะอาดปลอดภัย จากสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร จึงขอเชิญชาวไทยเชือ้ สาย จีนหรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานดังกล่าว เพื่อสืบสานประเพณี ถือศีลกินเจอันดีงามให้คงอยู่สืบไป ผู้ที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาล นครสมุทรสาคร โทร. 0 3441 1208 หรือ ททท. ส�ำนักงาน สมุทรสงคราม โทร. 0 3475 2847-8 E-mail : tatsmsk@ gmail.com Tourist&Business

SAMUTSAKHON

21


ข่าวสารการท่องเที่ยว/ข่าวสมุทรสาคร IIIIIIII Tourism News/Samutsakhon News IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

ททท.ชวนเที่ยวประเพณีหนึ่งเดียวในโลก งานประเพณีรับบัวประจ�ำปี 2559 ครั้งที่ 81 วันที่ 12-15 ตุลาคม วัดบางพลีใหญ่ใน

การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย (ททท.) ส�ำนักงาน กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัด สมุทรปราการ และอ�ำเภอบางพลี จัดงาน ประเพณีรับบัว ครั้งที่ 81 ประจ�ำปี 2559 หนึ่งเดียวในโลก แห่งเดียวใน ประเทศไทย ในวันที่ 12-15 ตุลาคม 2558 (วันโยนบัว วัน ที่ 15 ตุลาคม 2559 เริ่ม 07.00 น. เป็นต้นไป) ณ บริเวณที่ ว่าการอ�ำเภอบางพลี, คลองส�ำโรง (วัดบางพลีใหญ่ใน) และ วัดบางพลีใหญ่กลาง อ�ำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ การแสดงวิถีชีวิต ชาวบางพลีในอดีต การละเล่นพื้นบ้าน การประกวดขวัญใจ แม่ค้า การประกวดหนุ่ม-สาวรับบัว การประกวดร้องเพลง ลูกทุง่ การประกวดเรือประเภทสวยงาม ความคิด ตลกขบขัน การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน การประกวดท�ำอาหารจากปลาสลิด และการจ�ำหน่ายขนมพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง สินค้า OTOP ของดีของอ�ำเภอบางพลี โดยในวันที่ 15 ตุลาคม 2559 เวลา 08.00 น. จะมีการอัญเชิญองค์หลวงพ่อโตจ�ำลองลงเรือแห่ไป ตามล�ำคลองส�ำโรง เพื่อให้ประชาชนได้สักการะบูชา โดยมี ผู้ ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดงาน อ�ำเภอ บางพลี

รกิจ สมุทรสาคร 22 ท่๑องเทีใน...่ยว&ธุ

ทั้ ง นี้ จึ ง ขอเชิ ญ นั ก ท่ อ งเที่ ย วและชาวจั ง หวั ด สมุทรปราการ ร่วมงานประเพณีรบั บัว ซึง่ เป็นประเพณีเก่าแก่ ในอดีตที่สืบทอดกันมา ที่แสดงให้เห็นถึงความเอื้ออารี ความ มีน�้ำใจไมตรีต่อกัน ซึ่งหาได้ค่อนข้างยากในปัจจุบัน สมควรที่ อนุชนจะน�ำไปเป็นแบบอย่างในการด�ำเนินชีวิต เพราะความ เอื้ออารี มีน�้ำใจ จะช่วยให้สังคมไทยมีความสงบสุข ร่มเย็น สมกับที่เป็นเมืองแห่งพุทธศาสนา อนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น ที่มีเพียงหนึ่งเดียวในโลก แห่งเดียวในประเทศไทยไว้ ไม่ให้ สูญหายและเป็นมรดกตกทอดให้คนรุ่นหลังต่อไป


จังหวัดสมุทรสาคร เมืองปริมณฑลเล็กๆ ที่มีเขตติดต่อกับกรุงเทพมหานคร โดยทั่วไปผู้คนมองกันว่าเป็น เมืองประมงและอุตสาหกรรมไม่เป็นที่สนใจส�ำหรับนักท่องเที่ยวนัก แต่มาวันนี้ต้องเปลี่ยนความคิดกันใหม่ เนื่องจากในปัจจุบันเมืองมหาชัยแห่งนี้มสี ถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอยู่มากมาย ไม่ว่าจะเป็นด้านวัดวา อารามสถาปัตยกรรมเก่าแก่ ด้านประวัตศิ าสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ด้านท่องเที่ยววิถีชุมชน การท่องเที่ยว เชิงนิเวศ รวมถึงสถานที่ UNSEEN ต่างๆ Magazine ๑ ใน...ฉบับนี้ จึงขอน�ำท่านไปรู้จักกับ สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในสมุทรสาครเมืองประมงแห่งนี้ครับ...

พระวิหารเก่า วัดใหญ่จอมปราสาท อาคารก่ออิฐถือปูนทรงสีเ่ หลีย่ มผืนผ้าฐานบัว โค้งแอ่นคล้ายท้องเรือส�ำเภา มาเริ่ ม ต้ น กั น ที่ “วั ด ใหญ่ จ อม ปราสาท” ตั้งอยู่ต�ำบลท่าจีน อ�ำเภอเมือง สมุทรสาคร เดินทางโดยใช้เส้นทางหลวง หมายเลข 35 (ถนนพระราม 2) ก่อนจะ ถึงสะพานข้ามแม่น�้ำท่าจีนประมาณ 200 เมตร เลี้ ย วขวาเข้ า ถนนทางเข้ า วั ด ประมาณ 200 เมตร วัดจะตั้งอยู่ทาง ซ้ายมือ

ท่าตลาดริมน�้ำมีพ่อค้าจากทางทะเล และ พ่อค้าจากเมือง ที่อยู่ลึกเข้าไปในแผ่นดิน มาติ ด ต่ อ ค้ า ขายแลกเปลี่ ย นสิ น ค้ า กั น อย่างเนืองแน่น ส่วนใหญ่เป็นพ่อค้าชาว จีน ดังนั้นจึงได้เรียกชุมชนนี้ว่า “บ้านท่า จีน” ปัจจุบนั น�ำ้ ได้เซาะตลิง่ พังเข้าไปจนถึง บริเวณด้านหน้าวัด ท�ำให้พื้นที่ของชุมชน บ้านท่าจีนรุน่ แรกๆ ถูกท�ำลายล่มลงแม่นำ�้ จนหมด วัดใหญ่จอมปราสาท ส�ำหรับ วัดใหญ่จอมปราสาท นั้น เป็นวัดทีส่ ร้างมาตัง้ แต่สมัยอยุธยา ชาวบ้านจะเรียกชื่อต่างๆ กันไป เช่น วัด ในสมัยนั้น บริเวณด้านหน้าของวัดเป็น ใหญ่ วัดจอมปราสาทหรือ วัดใหญ่จอม แหล่งชุมชนขนาดใหญ่ มีฐานะเป็นเมือง ปราสาท ในสมัยรัชกาลที่ 5 แห่งกรุง

รัตนโกสินทร์ ได้รับพระราชทานชื่อว่า “วัดใหญ่สาครบุรี” และทรงพระราชทาน พระไตรปิฏกบรรจุตลู้ ะจบ จ�ำนวน 39 เล่ม ให้มาประดิษฐาน ณ วัดแห่งนี้ในฐานะที่ เป็นพระอารามหลวง โบราณสถานที่น่า สนใจในบริเวณวัด คือ พระอุโบสถ ตัง้ อยูท่ างด้านซ้ายของ พระวิหาร ลักษณะเป็นอาคารก่ออิฐถือปูน หลังคา เครื่องไม้มุงกระเบื้อง ช่อฟ้า ใบระกาปูนปั้นประดับกระจก หน้าบันปูน ปั้นประดับกระจก ด้านหน้ามีมุขยื่น ออก มาจ�ำนวน 1 ห้อง ผนังก่ออิฐถือปูนด้าน หน้ามีประตูทางเข้า 2 ประตู ซุม้ ประตูปนู Tourist&Business

SAMUTSAKHON

27


ปัน้ ประดับกระจก ทรงมณฑป บานประตู เป็นไม้แกะสลักลวดลายพันธุพ์ ฤกษา และ สิงสาราสัตว์ตา่ งๆ โดยแกะสลักลึกเข้า ไป ในเนื้อไม้ เป็นฝีมือช่างโบราณที่มีความ งดงามในเชิงช่างและศิลปะเป็นอันมาก ลักษณะลวดลายจะมีอิทธิพลของศิลปะ จีนเข้ามาปะปนอยู่ด้วยทั้งสองบาน ผนัง ด้านข้างมีหน้าต่างด้านละ 6 บาน ซุ้ม หน้าต่าง เป็นซุ้มหน้านางปูนปั้นประดับ ด้วยลายกระหนกเปลว บานหน้าต่างไม้ แกะสลักเป็นลวดลายต้นไม้ ภูเขา รูปสัตว์ และบุคคล แบบศิลปะจีน บานประตูและ หน้าต่างของพระอุโบสถนี้ แต่เดิมเป็น บานประตูและ หน้าต่างของพระวิหารเก่า น�ำมาซ่อมแซม และติดไว้ที่พระอุโบสถ ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธ รู ป ประทั บ นั่ ง ปางมารวิ ชั ย ศิ ล ปะ รัตนโกสินทร์ตอนต้น บนเพดาน และขื่อ มีลวดลายเขียนสีเป็นรูปดอกไม้และลาย ประจ�ำยาม พระวิหารเก่า อาคารก่ออิฐถือปูน ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าฐานบัวโค้งแอ่นคล้าย ท้องเรือส�ำเภา สภาพปรัก หักพัง ผนังด้าน ทิ ศ ใต้ แ ละหลั ง คาพั ง ทลายลงมาหมด ลักษณะของผนังก่ออิฐถือปูน สอบเข้า ด้านบน ทางด้านหน้า มีซุ้มประตูทรง มณฑป ประดับลวดลายปูนปั้น 1 ช่อง ด้านหลังทึบ ผนังทางด้านทิศเหนือมีเสา ประดับผนังแบ่งออกเป็น 5 ห้อง โดยห้อง แรก และห้องสุดท้าย จะย่อมุมเข้าไป ส่วนอีก 3 ช่องเป็นผนังเรียบ ผนังห้อง กลางมีช่อง หน้าต่าง 2 บาน ซุ้มหน้าต่าง เป็นซุ้มหน้านางประดับลวดลายปูนปั้น ที่ หัวเสาของผนัง ในแต่ละช่องประดับปูน ปั้นเป็นลายกรวยเชิง สันนิษฐานว่าพระ วิหารหลังนี้คงจะสร้าง ขึ้นในสมัยกรุง ศรีอยุธยาตอนปลาย ศาลาการเปรียญ ตั้งอยู่ทางด้าน ซ้ายของพระอุโบสถ ลักษณะเป็นอาคาร ก่ อ อิ ฐ ถื อ ปู น ทรง สี่ เ หลี่ ย มยกพื้ น สู ง หลังคามุงกระเบื้องช่อฟ้าใบระกาปูนปั้น ทาสีขาว หน้าบันไม้แกะสลักลวดลายก้าน รกิจ สมุทรสาคร 28 ท่๑องเทีใน...่ยว&ธุ

ขด และพุ่มข้าวบิณฑ์ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน เป็น หน้าบันไม้แกะสลักที่มีความ งดงาม เจดีย์ทรงมณฑป ตั้งอยู่ด้านหลัง พระวิหาร ลักษณะเป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูน ทรงมณฑปเรือนธาตุมีซุ้มทั้งสี่ด้าน ส่วน ยอดเป็นปรางค์ กรมศิ ล ปากร ได้ ป ระกาศขึ้ น ทะเบี ย น วั ดใหญ่ จ อมปราสาท เป็ น โบราณสถานของชาติ เมื่ อ วั น ที่ 27 กันยายน 2479 และปัจจุบันทางวัดได้มี การบูรณะพระอุโบสถและวิหารต่างๆ รวมถึงบริเวณโดยรอบให้ดูสะอาดและ สวยงามน่าเยี่ยมชมมากขึ้น

หลวงปู่กรับ พระพุทธรูปใส่แว่นวัดโกรกราก

วัดโกรกกราก เป็ น วั ด เก่ า แก่ ที่ ส ร้ า งมาตั้ ง แต่ ปีพ.ศ. 2375 อยูร่ มิ แม่นำ�้ ท่าจีน มีพระพุทธ รูปศักดิ์สิทธิ์ที่ชื่อว่า “หลวงพ่อปู่” ที่มี ประวัติการประดิษฐานอันน่าอัศจรรย์ใจ โดยชาวรามั ญ ในครั้ ง อดี ตได้ อั ญ เชิ ญ พระพุทธรูปศิลาแลงและส�ำริดล่องมา ตามแม่น�้ำท่าจีน แต่เมื่อมาถึงบริเวณวัด โกรกกรากก็ ไ ด้ เ กิ ด พายุ ขึ้ น จนเรื อไม่ สามารถไปต่อได้จึงต้องจอดหลบพายุฝน ริ ม คลองข้ า งวั ด แล้ ว ก็ ช ่ ว ยกั น ยกองค์ พระพุ ท ธรู ป ศิ ล าแลงขึ้ น มาบนฝั ่ ง เพื่ อ ป้องกันไม่ให้น�้ำฝนเซาะ ครั้นลมฝนสงบ ลงแล้วก็จะยกกลับลงเรือตามเดิม แต่


ปรากฏว่าไม่สามารถยกขึ้นได้ไม่ว่าจะใช้ แรงคนเท่าไหร่ก็ตาม เมื่อความพยายาม ไม่เป็นผล หัวหน้าคณะชาวรามัญจึงได้ตงั้ จิตอธิษฐานแม้นว่าองค์พระศิลาแลงจะ ประดิ ษ ฐานอยู ่ ท่ี วั ดโกรกกรากก็ จ ะขอ อัญเชิญไปยังพระอุโบสถ ซึ่งปรากฏว่า สามารถยกขึ้นได้ในทันที องค์พระศิลา แลงนัน้ จึงอยูค่ กู่ บั วัดโกรกกรากนับแต่นนั้ เป็นต้นมา ครั้งหนึ่ง ได้เกิดโรคตาแดงระบาด ไปทั่วในพื้นที่บ้านโกรกกราก การแพทย์ และการเดินทางก็ยังไม่เจริญ ชาวบ้าน ก็ได้แต่รักษากันไปตามมีตามเกิดแต่โรค ตาแดงนี้ก็ไม่มีทีท่าว่าจะหยุดลง กลับจะ ทวีความรุนแรงมากยิง่ ขึน้ อยูท่ กุ ขณะ ชาว บ้ า นโกรกกรากจึ ง หั น หน้ า มาพึ่ ง บารมี พระพุทธรูปศิลาแลงซึง่ เป็นศูนย์รวมจิตใจ โดยบนบานเอาไว้ว่าถ้าตาหายเจ็บก็จะน�ำ แผ่นทองมาปิดที่ดวงเนตรของพระศิลา แลง ปรากฏว่าโรคตาแดงก็หายไปจากหมู่ บ้านจริงๆ ชาวบ้านจึงได้พากันน�ำแผ่นทอง มาปิดทีด่ วงเนตรของพระศิลาแลงกันเป็น ขนานใหญ่ ต่อมา “หลวงปูก่ รับ” ได้รบั แต่งตัง้ เป็นเจ้าอาวาสวัดโกรกกรากและต้องการ หาอุบายเพื่อไม่ให้ชาวบ้านมาปิดทองแต่ บริเวณดวงเนตรขององค์พระเนือ่ งจากจะ ท�ำให้ดูพิลึกพิลั่นเกินไป จึงได้น�ำแว่นตา มาสวมให้กับองค์พระศิลาแลง นับแต่นั้น เป็นต้นมาชาวบ้านก็ได้นำ� แว่นตามาถวาย แทนการปิดทองที่ดวงเนตรจนกลายเป็น ธรรมเนียมปฏิบัติ และได้ขนานนามองค์ พระศิลาแลงนี้ว่า “หลวงพ่อปู่” สืบมา จากนั้นเดินทางต่อไปยังท่าฉลอม มุ่งสู่ วัดสุทธิวาตวราราม หรือ วัดช่องลม ตั้งอยู่บริเวณปากอ่าวสมุทรสาคร ต�ำบล ท่าฉลอม การเดินทางโดยรถยนต์ ใช้ถนน พระราม 2 เลยสะพานข้ามแม่น�้ำท่าจีน ไป ประมาณ 200 เมตร สังเกตซ้ายมือมี ปั๊มน�้ำมันเอสโซ่ ซึ่งเป็น ปั๊มขนาดใหญ่ เลีย้ วซ้ายผ่านปัม๊ น�ำ้ มันเข้าไปยังสุขาภิบาล ท่าฉลอม ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร

ก็จะถึงวัดช่องลม หรือเรือข้ามฟากจากฝัง่ มหาชัยข้ามมาฝั่งท่าฉลอมซึ่งเป็น ที่ตั้ง ของวัดเลย

วัดช่องลม หรือ วัดสุทธิวาตวราราม

ตั้ ง อยู ่ บ ริ เ วณปากอ่ า วไทย มี ทัศนียภาพธรรมชาติทสี่ วยงาม มีลมทะเล ตลอดทั้งวัน ในวิหารหลวงปู่แก้ว มีนก แอ่นกินรังอาศัยอยู่นับพันตัว สามารถ ศึกษาพฤติกรรมของนกเหล่านี้ ได้ และ ภายใน บริเวณวัดยังมีพระบรมราชานุสาว รียพ์ ระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ หัว ประดิษฐานอยู่ หากหิวแวะไปบริเวณ ท่ า น�้ ำ หน้ า วั ด มี ร ้ า นอาหารทะเลและ

อาหารตามสั่ง เปิดบริการตั้งแต่ช่วงสาย จนพลบค�่ำ เนื่องจากวัดนี้ตั้งอยู่ปากอ่าว จึงมีผู้นิยมมาลอยอังคารกันมาก ท่าน�้ำ หน้าวัดมีเรือประมงเล็กสองล�ำมารอให้ บริการเช่าออกไปลอยอังคาร ในราคา 800 บาท แถมเครื่องเซ่นไหว้ของจีนที่ เรียกว่า ซาแซ ซึ่งประกอบด้วยเนื้อสัตว์ สามอย่าง เช่น เนื้อหมู ไก่ เป็ด ภายใน บริเวณวัดมีสิ่งน่าสนใจดังต่อไปนี้ หลวงพ่อหินแดง 11 นิ้ว ประดิษฐานในโบสถ์ เป็นพระพุทธ รู ป ปางมารวิ ชั ย ขนาดใหญ่ มี พุ ท ธ ลักษณะแบบอยุธยาตอนปลาย ท�ำด้วย ศิ ล าแดงทั้ ง องค์ มี ลั ก ษณะพิ เ ศษคื อ พระหัตถ์ขา้ งซ้ายมีหกนิว้ จึงเรียกว่า พระ 11 นิ้ว หลวงปู่แก้วอดีตเจ้าอาวาสวัด ช่องลม องค์ก่อนได้อัญเชิญพระพุทธรูป องค์นี้มาจากที่อื่น แต่ไม่ปรากฏแน่ชัดว่า เป็นที่ใด วิหารหลวงปู่แก้ว หลวงปู ่ แ ก้ ว อดี ต เจ้ า อาวาสวั ด ช่องลม ซึ่งเป็น ที่เคารพนับถือของชาว มหาชั ย เมื่ อ ท่ า นมรณภาพไปแล้ ว ผู ้ ศรัทธาทั้งหลาย จึงได้น�ำสังขารของท่าน บรรจุไว้ในโลงทองอย่างสวยงาม พร้อม ทั้งหล่อรูปเหมือนของท่านในท่านั่งสมาธิ ประดิษฐานไว้ภายในวิหาร ซึ่งตั้งอยู่ใกล้ กับโบสถ์ เพื่อให้ประชาชนได้เข้ากราบ Tourist&Business

SAMUTSAKHON

29


นมัสการและระลึกถึงคุณความดีทที่ า่ นท�ำ ไว้ เมื่อครั้งยังมีชีวิต พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สร้ า งขึ้ น เพื่ อ เฉลิ ม พระเกี ย รติ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และ ระลึ ก ถึ ง เหตุ ก ารณ์ เ มื่ อ ครั้ ง ที่ พ ระองค์ เสด็จพระราชด�ำเนินมาที่ ต.ท่าฉลอม ใน ปี พ.ศ. 2448 และมีพระบรมราชโองการ ประกาศให้ตำ� บลท่าฉลอม เป็นสุขาภิบาล แห่งแรกของประเทศไทย

พระกลางน�้ำ Unseen สมุทรสาคร

นมัสการเสด็จพ่อ ร.5 แล้วก็เดิน ข้ามฝั่งถนนไปยัง อุทยาน

พระโพธิสัตว์กวนอิม

ซึ่งอยู่คนละฝั่งถนนนมัสการขอพร รูปหล่อพระโพธิสัตว์กวนอิมปางเมตตา หล่อจากทองเหลืองปิดด้วยทองค�ำเปลว ขนาดใหญ่ เป็นงานที่สวยงาม สร้างใน วาระที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ครองราชย์ครบ 50 ปี ใน พ.ศ.2539 เพื่อ เป็นการเฉลิมพระเกียรติ องค์เจ้าแม่กวน อิมสูง 9.98 เมตร หล่อด้วยโลหะแล้วทาสี สวยงามมาก พระหัตถ์ขวาเทน�ำ้ จากคนโท เป็ น น�้ ำ มนต์ ประทั บ บนฐานดอกบั ว มี มังกรโอบโดยรอบอยูบ่ นภูเขาจ�ำลองสูง 8 เมตร มีถ�้ำอยู่ภายในมีรูปเคารพมากมาย

“พระกลางน�้ำ” Unseen สมุทรสาคร

พระกลางน�้ำถูกจัดให้เป็น “อันซีน สมุทรสาคร” ซึ่งเป็นศาลากลางทะเล มี พระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ภายใน ตั้งอยู่ ณ ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร เป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางเลื อ กใหม่ ไ ด้ เพราะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ทั้ง ประเภทธรรมชาติ ล�ำคลอง ทะเล วิถชี วี ติ ทางน�้ำ รกิจ สมุทรสาคร 30 ท่๑องเทีใน...่ยว&ธุ

หลังไปกราบไหว้พระเสร็จสามารถ ล่องเรือเที่ยวชมฟาร์มหอยแมลงภู่ หรือ จะร่ ว มกั น ปั ก ไม้ ไ ผ่ ช ะลอคลื่ น เป็ น ภูมิปัญญาชาวบ้านเพื่อคืนผืนแผ่นดินให้ กับธรรมชาติ นอกจากนี้ปะการังไม้ไผ่ยัง เป็ น บ้ า นให้ เ หล่ า หอยแมลงภู ่ เ พิ่ ม ประชากรหอยเพิม่ เติม ล่องเรือไปเรือ่ ยจะ เห็นฝูงนกเป็ดน�ำ้ และถ่ายรูปสองข้างทาง สัมผัสวิถีชีวิตชุมชนชาวคลองประมง

การเดินทาง จากกรุงเทพฯ มุง่ หน้า ไปทางสมุทรสาคร บนเส้นพระราม 2 ข้าม ถนนวงแหวนไป จนถึงวัดพันท้ายนรสิงห์ เลีย้ วซ้ายเข้าซอยวัดพันท้ายฯ ขับตามป้าย อบต.พันท้ายฯ ไปเรื่อยๆ พอถึงอบต.ขับ เลยไปอีกนิดนึงเจอทางแยกขวามือ ก็ เลี้ยวเข้าไป เจอสะพานจะเห็นป้ายร้าน ครัวริมทะเล ถนนจะค่อนข้างแคบและ ขรุขระ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 034-752-847-8


วัดนางสาว ตั้งอยู่ที่ต�ำบลท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน เดิ น ทางตามทางหลวงหมายเลข 35 (ถ.พระราม 2) แยกเข้ า ทางหลวง หมายเลข 3091 ประมาณ 5 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวเข้าซอยวัดนางสาว 2 ประมาณ 1 กิโลเมตร ประวัติความเป็นมาของวัดมี เรื่องเล่ากันว่า เมืองสาครบุรี คือ เมือง ชายทะเลตอนใต้ของกรุงศรีอยุธยา เมื่อ เกิดสงครามในพม่าชาวไทยกลุ่มหนึ่งได้ อพยพหนีมาตามริมแม่น�้ำท่าจีน คนชรา และผู้หญิงได้พากันไปหลบซ่อนในโบสถ์ เก่า ต่อมาคนไทยได้ชว่ ยกันต่อสูก้ บั ทหาร พม่าจนได้รับชัยชนะ และผู้ที่อพยพมาได้ ตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณนั้น ในกลุ่มนี้มี สองพีน่ อ้ งทีเ่ คยอาศัยโบสถ์หลบหนีภยั ทัง้ สองมีความคิดทีจ่ ะบูรณะโบสถ์ใหม่ แต่พี่ สาวเห็นว่าโบสถ์ทรุดโทรมมากจึงไปสร้าง วัดใหม่แทน น้องสาวต้องการท�ำตามสัจ จาธิษฐานของตนว่าถ้ารอดตายจะบูรณะ ซ่อมแซมโบสถ์ จึงด�ำเนินการบูรณะจน เสร็จและตั้งชื่อว่า “วัดพรหมจารีย์” ต่อ มาชาวบ้านเรียกว่า “วัดน้องสาว” จน ปัจจุบันเพี้ยนมาเป็น “วัดนางสาว” โบราณสถานที่ส�ำคัญของวัดนี้ คือ โบสถ์ที่มีฐานโค้งเป็นรูปเรือส�ำเภาก่ออิฐ มีประตูเข้าออกเพียงประตูเดียวชาวบ้าน เรี ย กว่ า “โบสถ์ ม หาอุ ด ” หลั ง คามุ ง กระเบื้องดินเผาแบบเก่า ขื่อข้างบนใช้ไม้ ซุงทั้งต้น มีเสมาคู่เป็นหินทรายขนาดเล็ก อยู่รอบๆ โบสถ์ นอกจากนี้บริเวณหน้าวัด ซึ่งติดกับแม่น�้ำท่าจีน ยังมีอุทยานมัจฉา ประกอบด้ ว ยฝู ง ปลาสวายจ� ำ นวนมาก อาศัยอยู่ นักท่องเที่ยวนิยมมาให้อาหาร แก่ฝูงปลาและเที่ยวชมอยู่เสมอ วัดท่าไม้ วัดชื่อดัง ที่เหล่าดารานักแสดงให้ ความเคารพไปสักการะกันไม่ขาดสาย ตั้งอยู่เลขที่ 51 หมู่ที่ 11 ถนนเศรษฐกิจ 1 ซอย 8 ต�ำบลท่าไม้ อ�ำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร ในวัดมีพื้นที่ประมาณ 6 ไร่

ก่ อ ตั้ ง เมื่ อ ปี พ.ศ.2532 และได้ รั บ พระราชทาน วิ สุ ง คามสี ม า (เขตที่ พระราชทานแก่สงฆ์ เพื่อใช้เป็นที่สร้าง พระอุ โ บสถ หรื อ เขตที่ พ ระสงฆ์ ใ ช้ ประกอบสังฆกรรม) เมื่อปี พ.ศ. 2537 ภายในวัดก็ร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ที่ท�ำให้เรา สงบดี ส�ำหรับจุดสนใจของ “วัดท่าไม้” ที่ ประชาชนนิยมเดินทางเข้ามาเคารพสักกา ระนั้น ได้แก่ ราหู, กวนอิม, พระพิฆเนศ, พระอินทร์, พระพรม, เจ้าแม่ตะเคียน นอกจากนี้ ยังมีพิธีกรรมตามความเชื่อ อาทิ ดูดวง แก้กรรม ต่อบุญ เสริมดวง ชะตา และแก้ปีชง อีกด้วย โดยเฉพาะ เรื่ อ งดวง ที่ ใ ครต่ อใครต่ า งก็ บ อกว่ า แม่นย�ำมาก ส่วนจะแม่นย�ำขนาดไหนต้อง ลองไป ดูกัน ส่วนบรรยากาศโดยรอบของ “วัด ท่ า ไม้ ” นั้ น มี ต ้ น ไม้ ป ลู ก รอบล้ อ ม บรรยากาศร่มรื่น ทางทิศใต้ของวัดมีสระ น�้ำยาวประมาณ 40 เมตร กว้าง 4 เมตร ภายในอุโบสถของวัด มีพระพุทธรูปปาง ชินราช ขนาดหน้าตัก 69 นิ้ว พร้อมอัคร สาวกในอุโบสถ นอกจากนี้ ยังมีสวนพุทธ ประวัตใิ ต้มหาโพธิร์ มิ แม่นำ�้ และมีสงั ฆรูป อดีตสาวกพระมหาสังกัจจายจีน ปางนั่ง ลูกปะค�ำ หน้าตัก 59 นิ้ว อยู่ใกล้หอกลาง ริมแม่น�้ำท่าจีน ซึ่งผู้คนต่างนับถือว่าเป็น สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ�ำวัด

วัดหลักสี่ ราษฏร์สโมสร

เป็นอีกหนึ่งวัด ที่มีชื่อเสียงมากใน อ� ำ เภอบ้ า นแพ้ ว สมุ ท รสาคร เป็ น ที่ ประดิษฐานของหลวงพ่อโต ทีม่ พี ระพักตร์ เอิบอิม่ ยิม้ ละไม ท�ำให้ ทุกคนที่ได้เห็นต่าง ก็พลอยสบายใจไปด้วย หากย้อนดูที่มา ของ “หลวงพ่อโต” แล้วก็มีเรื่องราวที่ไม่ ธรรมดาเช่นกัน เป็นพระพุทธรูปโบราณ สมัยอู่ทอง ปาง มารวิชัย เนื้อหินทราย แดงฉาบปูน หน้าตักกว้าง 81 นิ้ว สูง 99 นิว้ เป็นทีอ่ ศั จรรย์ถงึ สัดส่วนของหลวงพ่อ โตทีช่ า่ งสมัยโบราณได้กำ� หนดไว้ลว้ นเป็น เลขมงคลทั้งสิ้น

ท่องเที่ยว

เชิงประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม

อุทยานประวัติศาสตร์

พันท้ายนรสิงห์

ตั้ ง อยู ่ ต� ำ บลพั น ท้ า ยนรสิ ง ห์ ณ บริเวณสถานที่ซึ่งเคยเกิดเหตุ การณ์ หัว เรือพระที่นั่งของพระเจ้าเสือหัก สร้างขึ้น เพือ่ เป็นอนุสรณ์แก่พนั ท้ายนรสิงห์ ซึง่ เป็น ชาวบ้านนรสิงห์ (ปัจจุบันคืออ�ำเภอป่า โมกข์ จังหวัดอ่างทอง) รับราชการเป็น นายท้ายเรือพระที่นั่งเอกชัยของสมเด็จ พระสรรเพชญ์ที่ 8 (พระเจ้าเสือ) แห่งกรุง ศรีอยุธยา ในคราวที่คัดท้ายเรือพระที่นั่ง Tourist&Business

SAMUTSAKHON

31


เอกชัย เมื่อเรือพระที่นั่งถึงบริเวณคลอง โคกขาม คลองคดเคีย้ วมากเป็นเหตุให้หวั เรือชนกิ่งไม้ใหญ่ริมคลองโคกขาม ท�ำให้ โขนเรือหักตกลงในน�้ำ พันท้ายนรสิงห์ กราบบังคมทูลพระเจ้าเสือให้ประหารชีวติ ตามกฎมณเฑียรบาล พระเจ้ า เสื อ ทรงจ� ำ ฝื น พระทั ย ตามพระราชก�ำหนดทีว่ างไว้ จึงมีรบั สัง่ ให้ ประหารชีวิตพันท้ายนรสิงห์ และให้ท�ำ ศาลขึ้นสูงเพียงตา แล้วน�ำศีรษะพันท้าย นรสิงห์กับหัวเรือพระที่นั่งเอกชัยที่หักขึ้น พลีกรรมไว้บนศาล เพื่อเป็นอนุสรณ์ที่ แสดงถึงความซื่อสัตย์จงรักภักดี ภายใน อุทยานเป็นที่ตั้งของศาลพันท้ายนรสิงห์ ซึง่ ต่อมากรมศิลปากรได้สร้างศาลขึน้ ใหม่ แทนหลังเก่าที่พังลงมา ภายในศาลมีรูป ปัน้ ของพันท้ายนรสิงห์ขนาดเท่าคนจริงอยู่ ในท่าถือท้ายคัดเรือ เป็นที่นับถือของชาว บ้านเป็นอย่างมาก และบริเวณใกล้เคียง สามารถเยี่ยมชมหอพระ ศาลแม่ศรีนวล (ภรรยาของพันท้ายนรสิงห์) รวมทั้งไม้ ตะเคียนซึง่ สันนิษฐานว่าเป็นหลักประหาร เก่า และในบริเวณอุทยานฯ ยังมีเส้นทาง รกิจ สมุทรสาคร 32 ท่๑องเทีใน...่ยว&ธุ

เดินศึกษาสภาพป่าชายเลนที่ ได้รับการ อนุ รั ก ษ์ ไ ว้ มี ซ ากเรื อโบราณที่ ขุ ด พบ บริเวณหมู่ 6 ศาลพันท้ายนรสิงห์ เป็นศาลที่ได้ สร้างขึ้นมาใหม่โดยกรมศิลปากร มีการ สร้างป้ายที่ใหญ่และแข็งแรงสวยงาม ข้าง ป้ายมีไก่ขนาดใหญ่ยืนอยู่ทั้ง 2 ข้าง และ ท่ า นที่ ม าที่ ศ าลพั น ท้ า ยนรสิ ง ห์ อ าจจะ สงสัยว่าท�ำไมจึงมีรูปปั้นไก่ทั้งเล็กและ ใหญ่มากมายขนาดนี้ ได้ความจากชาว

บ้านเล่าว่า พันท้ายนรสิงห์ท่านชื่นชอบ กีฬาชนไก่เป็นอย่างมาก มีคนมาบนบาน ศาลพันท้ายนรสิงห์ก็จะถวายไก่เมื่อสิ่งที่ บนไว้ส�ำริดผล ภายนอกที่เห็นมีเพียง 2 คู่ ใหญ่ๆ แต่ในศาลพันท้ายนรสิงห์มีไก่ตัว เล็กบ้างใหญ่บา้ งล้อมรอบบริเวณฐานเต็ม ไปหมด ภายในมีศาลาทรงจตุรมุข มีรปู ปัน้ พันท้ายนรสิงห์ ขนาดเท่าคนจริงถือคัด ท้าย ยืนอยูบ่ นฐานยกสูงขึน้ ไปอีก และทัว่


ทัง้ รูปปัน้ ของพันท้ายนรสิงห์มผี คู้ นมาปิดทองกันเป็นจ�ำนวนมากจนมองแทบไม่เห็นช่องว่างของแผ่นทองค�ำเปลวบนรูปปัน้ เนือ่ งจาก ความศรัทธา ในตัวของท่านพันท้ายนรสิงห์นั่นเอง หลักประหารพันท้ายนรสิงห์ เป็นหลักทีเ่ ชือ่ กันว่าเป็นจุดทีพ่ ระเจ้าเสือสัง่ ประหารชีวติ พันท้ายนรสิงห์ตามค�ำขอเพือ่ ให้เป็นไป ตามกฏมณเฑียรบาล บริเวณนีจ้ ะมีศาลพันท้ายนรสิงห์ดงั้ เดิมทีส่ ร้างด้วยไม้เป็นศาลเล็กๆ มีตน้ โพธิข์ นาดใหญ่ใต้ตน้ โพธิม์ ศี าลเพียง ตาทีส่ ร้างขึน้ เพือ่ น�ำศีรษะพันท้ายนรสิงห์กบั หัวเรือพระทีน่ งั่ เอกชัยทีห่ กั ขึน้ พลีกรรมไว้บนศาล เพือ่ เป็นอนุสรณ์ทแี่ สดงถึงความซือ่ สัตย์ จงรักภักดี มีศาลแม่ศรีนวลภรรยาของพันท้ายนรสิงห์ เป็นบริเวณหนึง่ ทีค่ นจะมากราบไหว้กนั ไม่ได้ขาด หลักประหารเก็บรักษาโดย การครอบด้วยพลาสติกใสให้เห็นภายในได้ ส่วนศาลเพียงตาที่เชื่อกันว่าให้อธิษฐานขอพรก่อนแล้วเดินลอดศาลนี้ 3 รอบ จะส�ำเร็จ สมปรารถนา การเดินทาง ใช้เส้นทางถนนพระราม 2 จากตัวเมืองสมุทรสาครออกไปประมาณ 10 กม. เลี้ยวขวาใช้ถนนข้างวัดพันท้ายนรสิงห์ เข้าไป 3.5 กม. ศาลจะตั้งอยู่ทางด้านขวามือบริเวณปากคลองโคกขาม รถยนต์ส่วนตัว จากตัวเมืองมหาชัยใช้ทางหลวงหมายเลข 3242 เลย รพ.สมุทรสาครไปราว 500 ม. เลี้ยวขวาตรงสามแยก เข้าทางหลวงหมายเลข 3243 ตรงไปข้ามสะพานข้ามคลอง มหาชัย ขับไปจนสุดถนน ซึ่งเป็นทางแยก เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.นิคมสหกรณ์ ตรงไป ผ่านวัดสหกรณ์โฆสิตาราม แล้วเลี้ยวซ้ายเข้า ถ.สหกรณ์-พันท้ายนรสิงห์ ตรงไปจนสุดทางก็จะถึงศาล

ท่องเที่ยว

เชิงนิเวศและ อนุรักษ์ธรรมชาติ

อุทยานการเรียนรู้ พันท้ายนรสิงห์

ตั้งอยู่ ในโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์ ต�ำบลโคกขาม จัดสร้างขึน้ เพือ่ ให้เป็นศูนย์ การศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลป วัฒนธรรม วิถีชีวิตผู้คน และทรัพยากร ธรรมชาติต่างๆ ของจังหวัดสมุทรสาคร Tourist&Business

SAMUTSAKHON

33


นกชายเลนปากช้อนมักหากินร่วมกับฝูงนกสติ๊นท์ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน แต่มันจะมีปากแบน แปลกไปจากนกตัวอื่นที่มีปากเรียวแหลม และยังชอบส่ายปากไปมาในน�้ำ ขณะหากิน แทนที่จะจิกกินแบบนกสติ๊นท์

บนพื้ น ที่ 7 ไร่ ภายในประกอบด้ ว ย อาคารพิพิธภัณฑ์ จัดแสดงนิทรรศการ เรือ่ งราวประวัตศิ าสตร์ทอ้ งถิน่ และการตัง้ ถิ่นฐานของจังหวัดสมุทรสาคร สภาพ ภู มิ ศ า ส ต ร ์ ภู มิ ป ั ญ ญ า ช า ว บ ้ า น ขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ บุคคล ส� ำ คั ญ ของจั ง หวั ด ตลอดจนมรดก ธรรมชาติป่าชายเลน เป็นต้น ด้านนอก อาคารมี เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติป่า ชายเลน จัดเป็นห้องเรียนศึกษาธรรมชาติ กลางแจ้ง ให้ความรู้เกี่ยวกับป่าชายเลน สัตว์และสิง่ มีชวี ติ ต่างๆ ในป่าชายเลน เช่น ต้นโกงกาง ต้นแสม ปูก้ามดาบ ปลาตีน หอยพิม หอยแครง ฯลฯ และยังมี สถานี โครงกระดูกปลาวาฬ ซึง่ ขุดพบบริเวณบ่อ กุ ้ ง เก่ า ของนายประสิ ท ธิ์ เจริ ญ ชนม์ บริเวณหมู่ 8 ต�ำบลโคกขาม และได้ขอน�ำ มาเก็ บ ไว้ ศึ ก ษาเรี ย นรู ้ ที่ โ รงเรี ย น นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังจัดกิจกรรม ปลู ก ป่ า ชายเลนเพื่ อ การอนุ รั ก ษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และการใช้ไม้ไผ่ตง ปักชายฝัง่ เพือ่ ใช้ชลอคลืน่ สร้างแผ่นดิน ผู้ สนใจเข้าชมหรือร่วมท�ำกิจกรรมเป็นหมู่ คณะกรุณาติดต่อล่วงหน้า สอบถามราย รกิจ สมุทรสาคร 34 ท่๑องเทีใน...่ยว&ธุ

ละเอียด โทร. 08 1555 1653 (อาจารย์ ประสาน), 08 9491 6011 (คุณนรินทร์), 08 1443 6425 (คุณวรพล) หรือ www. phanthai.ac.th

พื้นที่ศึกษาธรรมชาติ ป่าชายเลนอ่าวมหาชัย

ตัง้ อยูต่ ำ� บลบางหญ้าแพรก บริเวณ ปากแม่น�้ำท่าจีนฝั่งขวา เดินทางไปตาม ถนนสุทธิวาตวิถี ประมาณ 2.5 กิโลเมตร เลี้ยวขวาเข้าไป 6 กิโลเมตร พื้นที่ศึกษา ธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวมหาชัยอยู่ ใน พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าอ่าวมหาชัยฝั่ง ตะวันตก มีพื้นที่ 3,872 ไร่ เหมาะส�ำหรับ

เป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า และวิจัยด้าน ธรรมชาติวทิ ยาของระบบนิเวศป่าชายเลน และปากแม่นำ�้ ท่าจีน และบริเวณทีท่ ำ� การ ศูนย์มีที่ส�ำหรับกางเต็นท์พักแรม ส�ำหรับ ผู้ที่สนใจจะร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ได้ด้วย ป่าชายเลนโคกขาม ตัง้ อยู่ในพืน้ ทีป่ ากอ่าวไทยตอนใน มีทั้งป่าชายเลน นากุ้ง นาเกลือ เป็นที่อยู่ อาศัยของสัตว์น�้ำเล็กๆ เช่น กุ้ง หอย ปู ปลา แห่งอาหารของนกชายเลนนานาชนิด ที่นี่จึงเป็นแหล่งดูนกชายเลนที่มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักในกลุ่มนักดูนก ทั้งยังอยู่ ใกล้


กรุงเทพฯ สามารถเดินทางไปกลับในวัน เดียวได้โดยสะดวก จุดดูนก ในพื้นที่บ้านสหกรณ์ มี หลายจุด เช่น บริเวณศาลพันท้ายนรสิงห์ หรือละแวกบ้านสันดาบ เป็นต้น รวมทั้ง การล่องเรือช่วงปากคลองลงสู่ทะเล ไป จนถึงแถบชายทะเลกระซ้าขาวสุดเขต สมุทรสาคร ระยะทางประมาณ 30 กม. นอกจากนี้บางพื้นที่ ซึ่งรถยนต์เข้าไม่ถึง จะต้องใช้รถเล็กๆ ในการเดินทาง เช่น มอเตอร์ไซค์ นักท่องเทีย่ วทีส่ นใจควรแวะ ที่ ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติโคกขาม หรือ Bird Center ก่อน ซึ่งพร้อมจะต้อนรับให้ ค�ำแนะน�ำและข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการดู นกแถบนี้

สิ่งที่น่าสนใจ ดูนกชายเลน นกเด่นของโคกขาม เป็นนกชายเลน ในช่วงฤดูหนาวจะพบนก ได้ไม่ต�่ำกว่า 40 ชนิด โดยเฉพาะนกปาก ช้อน ซึง่ เป็นหนึง่ ในนกทีพ่ บเห็นยาก กล่าว กันว่าปัจจุบันเหลืออยู่เพียง 2,000 ตัว เท่านั้น แต่ก็สามารถพบเห็นได้ที่โคกขาม เป็นประจ�ำ นกปากช้อน จึงสร้างชื่อให้ที่ นี่เป็นที่รู้จักในหมู่นักดูนก โคกขามมีนก ชายเลนขนาดเล็กหลายชนิดหากินปะปน กันจ�ำนวนมาก เช่น นกสติ๊นท์คอแดง นก สติ๊นท์อกเทา นกสติ๊นท์นิ้วยาว นกหัวโต เล็กขาเหลือง นกหัวโตขาด�ำ นกชายเลน ปากโค้ง นกชายเลนปากกว้าง เป็นต้น ท่ามกลางฝูงนกเล็กๆ เหล่านี้ นก ชายเลนปากช้อนมักหากินร่วมกับฝูงนก สติ๊นท์ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน แต่มัน

จะมีปากแบน แปลกไปจากนกตัวอื่นที่มี ปากเรียวแหลม และยังชอบส่ายปากไป มาในน�้ำ ขณะหากิน แทนที่จะจิกกินแบบ นกสติ๊นท์ ถ้าเป็นบริเวณน�้ำลึก ก็จะพบนก ขนาดใหญ่ขึ้นมาอีก เช่น นกชายเลนบึง นกทะเลขาเขียว นกทะเลขาแดง เป็นต้น นกพวกนี้มีขายาว ช่วยให้เดินลุยน�้ำหากิน ได้สะดวก เพราะอาศัยอยูต่ ลอดทัง้ ปี มีขา เรียวยาวมาก สีแดงตัดกับล�ำตัวสีด�ำสลับ ขาว ดูโดดเด่น ท�ำให้นักดูนกจ�ำแนกได้ เป็ น อั น ดั บ แรก นอกจากนี้ ยั ง พบนก นางนวลธรรมดา รวมฝูงจ�ำนวนมาก เมื่อ บินพร้อมๆ กันจะเห็นคล้ายแผ่นกระดาษ สีขาวปลิวว่อนไปทั่วท้องฟ้าน่าตื่นตามาก นกนางนวลแกลบ ก็มีให้ดูหลายชนิด นก น�้ำอื่นๆ มีทั้งนกกระสานวล นกยางโทน ใหญ่ นกยางเปีย นกยางกรอก ทั้งพันธุ์ ชวาและพันธุ์จีน นกยางเขียว นกกาน�้ำ เล็ก เป็นต้น เส้นทางการเดินทางไปชมนกโดย ทางรถยนต์ สามารถขับเข้าไปยังพื้นที่ดู นกบางจุดได้ โดยเฉพาะบริเวณที่มีถนน เข้าถึง ซึ่งกระจายอยู่ทั่วไป หรืออาจหยุด แวะติดต่อเจ้าหน้าที่ ให้น�ำทาง ที่ชมรม อนุรกั ษ์ธรรมชาติโคกขาม ถ.นิคมสหกรณ์ โดยเดิน ทางจากตัวเมืองมหาชัย ข้าม สะพานข้ามคลองมหาชัย ใช้ทางหลวง หมายเลข 3243 แล้ ว เลี้ ย วซ้ า ยเข้ า สู ่ ถ.นิคมสหกรณ์ ระยะทางประมาณ 7 กม. ก็จะถึง อบต.โคกขาม ฝัง่ ตรงข้ามคือ ร้าน ป้าดม ซึ่งเป็นทั้งร้านขายเครื่องดื่ม และ จุดติดต่อชมรมอนุรกั ษ์ธรรมชาติโคกขาม ชายทะเลบ้านกาหลง มีนกชายเลน เริม่ ทยอยย้ายถิน่ เข้า มาตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกันยายนแทบทุก ชนิ ด นั ก ดู น กจะได้ พ บ นกตี น เที ย น (Black-winged Stilt) นกหัวโตทรายเล็ก (Lesser Sand-Plover) นกอีก๋อยเล็ก (Whimbrel) นกทะเลขาแดงลายจุ ด (Spotted Redshank) นกชายเลนปาก Tourist&Business

SAMUTSAKHON

35


โค้ง (Curlew Sandpiper) นกพลิกหิน (Ruddy Turnstone) และฝูงนกนางนวล แกลบ (Terns) หลายชนิด และหากโชคดี อาจได้พบนกใหม่ Pie Avocet นอกจากนี้ หาดโคลนที่นี่ยังเป็นท�ำเลที่พบนกหายาก ของโลก 3 ใน 51 ชนิด ที่ขึ้นบัญชีไว้ใน Red Data Book คือ นกชายเลนปากช้อน (Spoon-billed Sandpiper) นกทะเลขา เขียวลายจุด (Nordmann’s Greenshank) และนกซ่อมทะเลอกแดง (Asian Dowitcher) วิธดี นู กชายเลนทีด่ ที สี่ ดุ คือปักหลัก รอดู ข ณะน�้ ำ ลงจะเห็ น นกนั บ หมื่ น ตั ว กระจายกันอยู่ แต่เมื่อน�้ำขึ้น นกจะค่อยๆ ขยับเข้ามาใกล้ ซึ่งนอกจากกล้องสองตา แล้ว ควรจะติดเทเลสโคปไปด้วย การเดินทาง ตัง้ อยูท่ กี่ โิ ลเมตรที่ 51 ถนนพระราม 2 เขตต�ำบลนาโคก อ�ำเภอ เมือง จังหวัดสมุทรสาคร ถ้าขับรถออก จาก กรุงเทพฯ มุง่ หน้าไปมหาชัย ทางแยก เข้าทะเลกาหลงจะมีป้ายบอกทางไปวัด กาหลง ผ่านสะพานข้ามคลองสุนัขหอน จะมีทางกลับรถเลีย้ วไปตามทางประมาณ

รกิจ สมุทรสาคร 36 ท่๑องเทีใน...่ยว&ธุ

2 กิโลเมตร จะถึงวัดกาหลงจากวัดกาหลง มีทางแยกเล็ก ๆ ด้านขวามือ ข้ามทาง รถไฟจะเห็นนาเกลือ เริ่มต้นดูนกได้จาก จุ ด นี้ จ นถึ ง ชายทะเล ระยะทางราว 3 กิโลเมตร

ดอนหอยแครง

ตั้งอยู่บริเวณปากอ่าวมหาชัย ฝั่ง ตะวั น ตก ในพื้ น ที่ ห มู ่ ที่ 5 ต� ำ บล บางหญ้าแพรก อ�ำเภอเมืองสมุทรสาคร มีเนือ้ ที่ 1,752 ไร่ ซึง่ ขออนุญาตเลีย้ งหอย แครง มาตั้งแต่ปี 2513 ปัจจุบันได้พัฒนา

เป็นแหล่งท่องเที่ยว เส้นทางเข้าสู่ ดอน หอยแครง ใช้ทางหลวงแผ่นดินสาย 35 (พระราม 2) ไปสมุทรสงคราม เลี้ยวซ้าย ช่วง กม. 35 เข้าถนนสุทธิวาดวิถี เข้าถนน บางหญ้าแพรก สุดเส้นทาง บ้านหัวโพง ระยะทางประมาณ 7 กม. การเดินทาง ใช้ทางหลวงแผ่นดิน สาย 35 (พระราม 2) ไปสมุทรสงคราม เลี้ยวซ้ายช่วง กม. 35 เข้าถนนสุทธิวาด วิถี เข้าถนนบางหญ้าแพรก สุดเส้นทาง บ้านหัวโพง ระยะทางประมาณ 7 กม


นากุ้งนาเกลือ จังหวัดสมุทรสาคร มีชายฝั่งที่เหมาะกับการท�ำ นาเกลือนากุ้งหลายแห่งโดยเฉพาะที่ต�ำบลกาหลง ต�ำบลนาโคก ต�ำบลบ้านบ่อ ต�ำบลบางโทรัด ต�ำบล โคกขาม ต�ำบลพันท้ายนรสิงห์ และบริเวณสองข้าง ทางสายธนบุร-ี ปากท่อต่อเขตจังหวัดสมุทรสงคราม มี นาเกลือและเกลือวางขายเรียงรายมีนกหลายชนิดบิน ผ่านไปมา มีกังหันวิดน�้ำเข้านาเกลือหมุนแล่นลม เป็น ทัศนียภาพที่สวยงามตลอดเส้นทาง ถนนพระราม 2 เมื่อเลยตัวเมืองสมุทรสาครมาหน่อยมุ่งไปจังหวัด สมุทรสงคราม ท่านอาจจะเห็นกังหันลม กับ ลานก ว้างๆ เก็บน�้ำขนาดใหญ่นั่นคือ นาเกลือ นั่นเอง ซึ่งใน การท�ำนาเกลือนั้นเมื่อเข้าสู่ฤดูฝน ก็จะไม่สามารถ ท�ำได้แล้ว และจังหวัดสมุทรสาครถือได้ว่าเป็นแหล่งที่ ท�ำนาเกลือสมุทรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยด้วย

Tourist&Business

SAMUTSAKHON

37


ท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต ชุมชน เอกลักษณ์ไทย ล่องเรือชมหมู่บ้าน ประมง จังหวัดสมุทรสาคร

สมุ ท รสาคร มี สิ่ ง ที่ น ่ า ชื่ น ชม มากมายนอกเหนื อ จากการเป็ น แหล่ ง อาหารทะเลและเกลือสมุทร นักท่องเทีย่ ว สามารถล่องเรือท่องเที่ยวจากศาลพัน ท้ า ยนรสิ ง ห์ ไ ปหมู ่ บ ้ า นประมงและ ออกปากอ่าวไทย ควรเริ่มล่องเรือแต่เช้า ตั้งแต่ 9.00 น. เริ่มจากศาลพัน ท้าย นรสิงห์ ไปตามเส้นทางคลองสหกรณ์ สู่ บ้ า นปากคลองประมง ชมวิ ถี ชี วิ ต ชาว ประมงการเลี้ยงหอยแมลงภู่ ระยะทาง 2.5 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาประมาณ 45 นาที-2 ชั่วโมง นักท่องเที่ยวที่สนใจ สามารถเช่ า เรื อได้ ใ นราคาประมาณ 1,200-1,500 บาท (อาจปรับราคาตาม ความเหมาะสมขึ้นอยู่กับราคาน�้ำมันที่สูง ขี้น) ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณ นรินทร์ บุญร่วม โทร. 0 3441 2490, 08 9491 6011 รกิจ สมุทรสาคร 38 ท่๑องเทีใน...่ยว&ธุ

ชมหมู่บ้านประมงแห่งนี้มีอายุกว่า 100 ปี ซึ่งอยู่ท่ามกลางป่าชายเลนสองฝั่ง คลองก่อนออกสู่ทะเล ชาวบ้านส่วนใหญ่ ยึดอาชีพประมงพืน้ บ้าน วางโพงพาง ลอบ อวน หาปลา ตกกุง้ เลีย้ งหอยแมลงภูด่ ว้ ย การปักหลักในน�ำ ้ ท�ำกะปิจากเคย ในช่วง เดือนมิถุนายน ถ้าโชคดีจะได้พบกับฝูง ปลาโลมาอิระวดี โลมาปากขวด มาอาศัย เพื่อหากินบริเวณนี้ด้วยซึ่งในรอบ 1 ปี มี เพียงหนเดียวเท่านั้น


หมู่บ้านเบญจรงค์ ดอนไก่ดี

เป็นหมูบ่ า้ นทีผ่ ลิตสินค้าหัตถกรรม OTOP เครื่องเบญจรงค์ที่มีชื่อเสียงของ จังหวัดสมุทรสาคร สินค้าแห่งคุณภาพมี ความละเอี ย ดประณี ต งดงาม เป็ น ที่ ต้องการของลูกค้าทัง้ ชาวไทยและชาวต่าง ชาติ ท� ำให้ มี นั ก ท่ อ งเที่ ย วมาเยี่ ย มชม ศึกษาดูงาน ชมการสาธิตและเลือกซื้อ ผลิตภัณฑ์อย่างมากมาย ชาวบ้านดอนไก่ ดีจึงได้ร่วมกันก่อตั้ง ศูนย์บริการนักท่อง เที่ยว เพื่อให้ข้อมูลผู้มาเยือน พร้อมทั้ง เตรียมมัคคุเทศน์ท้องถิ่นน�ำเที่ยวชมและ อธิ บ ายขั้ น ตอนการผลิ ต อย่ า งละเอี ย ด นอกจากนี้ชุมชนยังได้จัดที่พักแบบโฮม เสตย์ไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกด้วย บ้านดอนไก่ดี เดิมเป็นหมูบ่ า้ นเล็กๆ ที่ท�ำเครื่องเบญจรงค์อยู่แล้ว และทาง ราชการก็ส่งเสริมโดยการส่งผลงานของ ทางหมู่บ้านเข้าประกวด จนได้รับรางวัล หมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่น แต่ด้านความ พร้ อ มของหมู ่ บ ้ า นในการผลิ ต เครื่ อ ง เบญจรงค์นนั้ ยังจ�ำกัด เพราะหากมี Order จ�ำนวนมากแล้วทางหมู่บ้านไม่สามารถ ผลิตได้ทันก็ต้องยกเลิกไป จึงได้คิดที่จะ

รวบรวมกลุ่มหัตถกรรมของหมู่บ้านขึ้น แต่เมื่อแก้ปัญหาด้วยการรวมกลุ่มกันท�ำ ตอนนี้สามารถรับได้ทั้งงานเล็กงานใหญ่ จึงส่งเสริมให้เกิดการกระจายทัง้ งานและ ทั้งรายได้โดยทั่วถึงกัน ขั้นตอนการผลิตชิ้นงานเบญจรงค์ ของชาวบ้านดอนไก่ดี เริ่มต้นด้วยการ เลือกเครื่องปั้นขาวเนื้อดี แล้วน�ำมาเขียน ลาย และลงสี ซึ่งลวดลายของที่นี่จะเป็น เรื่องราววิถีชีวิตแบบไทยๆ นับว่าเป็น เอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครจริงๆ ส่วนการลงสีนั้นก็มีทั้งแบบดั้งเดิม คือแบบมัน จนถึงรูปแบบใหม่ แบบนูน

และด้าน จากนั้นน�ำเครื่องเบญจรงค์เข้า เตาเผา พิถีพิถันในการก�ำหนดอุณหภูมิ และควบคุมแม้กระทัง่ ไอร้อนทีล่ อยระอุอยู่ ภายในเตาความละเอี ย ดและพิ ถี พิ ถั น ทั้งหมดนั้น กลายมาเป็นชิ้นงานศิลป์อัน ทรงคุณค่า จนได้รับคัดเลือกให้เป็นสุด ยอด OTOP สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โฮมเสตย์หมู่บ้านเครื่องเบญจรงค์ (ดอนไก่ ดี ) 32 หมู ่ 1 ต.ดอนไก่ ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร โทร. 034-473408, 08-1995-9196 Tourist&Business

SAMUTSAKHON

39


รกิจ สมุทรสาคร 40 ๑ท่องเทีใน...่ยว&ธุ


แนะน�ำที่พัก

สมุทรสาคร SAMUTSAKHON

Resort Hotel Guesthouse ที่ตั้ง เบอร์โทรศัพท์ ห้องพัก บังกะโล โฮมสเตย์ โรงแรม ในจังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดใกล้เคียง

การเลือกโรงแรมและที่พัก เป็นสิ่งส�ำคัญไม่น้อย เรามักจะมองหาที่พักที่สมเหตุสมผล ไม่เพียงแต่ดูดี แต่ยังจะต้องมี ความสะดวกสบายด้วย มันต้องมีความคุ้มค่าทั้งด้านของราคา คุณภาพ เราอาจจะอ่านรีวิวลูกค้าที่เก่า หรือหา รูปภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต นิตยสารหรือวารสารท่องเที่ยว เราจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเราได้เลือกที่พักที่เหมาะสม กับการท่องเที่ยวของเรา

Tourist&Buseness SAMUTSAKHON 41


ในเขตอ�ำเภอเมือง Amphur Muang โรงแรมเซ็นทรัล เพลซ Tel. 0-3441-2816-9 Fax. 0-3442-2974 บ้านบ่อรีสอร์ท Tel. 08-1636-3676 พูนพิมานแมนชั่น Tel : 0-3484-0285, 08-1340-0477 เกษม โฮเต็ล / Kaseam Hotel Tel. 0-3441-1078 บ้านธรรมชาติคุ้งน�้ำ Tel. 0-3483-9883 เลอ ชาเล่ย์ รีสอร์ท แอนด์ แคมป์ Tel. 08-1994- 8497 เวียงไทย โฮเต็ล Tel. 0-3441-1151 โรงแรม สุขใจ   ที่อยู่: 411/16 สุขาภิบาล อ�ำเภอเมือง สมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์:043 311 221 บ้านคุ้งน�้ำ รีสอร์ท   ที่อยู่: หมู่ 6 ต�ำบลบ้านบ่อ อ�ำเภอเมือง สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์:034 839 261 บ้านสวยน�้ำใสรีสอร์ท   ที่อยู่: 16/10 ม .9 ถนนสหกรณ์-สันดาบ ต�ำบล โคกขาม อ�ำเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์:034 857 395 สบาย สบาย อพาร์ทเมนท์ 2 (Sabai Sabai Apartment 2)  

รกิจ สมุทรสาคร 42 ๑ท่องเทีใน...่ยว&ธุ

ที่อยู่: 923/55 ธ ซอยเอกชัย 9 มหาชัย อ�ำเภอ เมือง สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์:034 421 620 โรงแรม โนอาห์ อินน์   ที่อยู่: หมู่ 4 พระราม 2 11/16 ต�ำบล นาดี อ�ำเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์:034 834 862 โรงแรมเวกัส   ที่อยู่: 5/7 หมู่5, ต�ำบลโคกขาม อ�ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์:086 344 6003 ตะวันนา รีสอร์ท   ที่อยู่: หมู่ 6 57/1 ต�ำบล บ้านบ่อ อ�ำเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์:089 249 2384 ชาน ‘เล รีสอร์ท   ที่อยู่: ต�ำบล พันท้ายนรสิงห์ อ�ำเภอเมือง สมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์:081 641 7191 พงศวรรณแมนชั่น   ที่อยู่: 18/9 ม.6 ถ.เศรษฐกิจ ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์:081 877 8727 โรงแรมพาราไดซ์   ที่อยู่: 66/92 หมู่ 8, ต�ำบลท่าทราย อ�ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์:081 438 7040 โรงแรมลอนดอน ลามูร์ อินน์   ที่อยู่: 139/9 หมู่1, ถนนธนบุรี-ปากท่อ, ต�ำบลบางน�้ำจืด อ�ำเภอเมือง จังหวัด สมุทรสาคร 74000

โทรศัพท์:034 458 323 โรงแรม โรสอิน   ที่อยู่: 942/59 ซอยบอนไก่ อ�ำเภอเมือง สมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์:034 815 857 บ้านริมคันนาโฮมสเตย์   ที่อยู่: 29 หมู่ 3 ต�ำบลโคกขาม อ�ำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์:081 572 1972

ในเขตอ�ำเภอกระทุ่มแบน Amphur Kra Thum Baen กรีนเฮาส์ Tel. 0-3447-1807 กาแลคซี่อินน์ Tel. 0-2420-8056-60 ไนซ์ เฟรนด์ Tel. 0-3447-2031 โรงแรมศรีสยาม Tel. 0-3447-1065 โรงแรมนาราคอร์ท โทร./โทรสาร 0-3477-3591-3 โรงแรมนิวยอร์ค รีสอร์ท อินน์   ที่อยู่: 9/9 หมู่6, ต�ำบลท่าไม้ อ�ำเภอ กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130 โทรศัพท์:02 429 1119 โรงแรมบานาน่า อินน์   ที่อยู่: 25/2 หมู่10, ต�ำบลสวนหลวง อ�ำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์:081 827 2049 โฮมสเตย์หมู่บ้าน เครื่องเบญจรงค์ บ้านกลาง   ที่อยู่: 32/1 หมู่ 1, ถนนท่าเสาพัฒนา, ต�ำบลดอนไก่ดี อ�ำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร, 74110 โทรศัพท์:034 473 408 โรงแรม กรีนเฮาส์   ที่อยู่: 294/5 สุคนธวิท ต�ำบลตลาด กระทุ่มแบน อ�ำเภอ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110 โทรศัพท์:034 471 807 โรงแรม ศรีสยาม   ที่อยู่: หมู่ 1 เศรษฐกิจ 206 ต�ำบล สวนหลวง อ�ำเภอ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110 โทรศัพท์:034 470 165 เอ พี ทาวเวอร์ อพาร์เม้นท์ (อ้อมน้อย)   ที่อยู่: อ้อมน้อย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130 โทรศัพท์:02 810 4344

TS HOME BUILDING   ที่อยู่: 59/99 หมู่ 5 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130 โทรศัพท์:02 813 5480 จอลลีส่ วีท แอนด์ สปา เพชรเกษม   ที่อยู่: อ�ำเภอ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร โทรศัพท์:02 408 7701 ชนิศา เรสซิเด้นท์   ที่อยู่: ต�ำบล สวนหลวง อ�ำเภอ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร โทรศัพท์:081 831 9309

ในเขตอ�ำเภอบ้านแพ้ว Amphur Bann Phaeo โรงแรม บ้านแพ้ว   ที่อยู่: หมู่ 8 พระ ประ โทน บ้านแพ้ว 142/11( โรงแรม บ้านแพ้ว, Ban Phaeo, Ban Phaeo District, Samut Sakhon 74120 โทรศัพท์:034 866 196 บ้านสวนแช่มชื่น   ที่อยู่: สถานีอนามัยต�ำบลยกกระบัตร 112 ยก กระ บั ค ร, Ban Phaeo District, Samut Sakhon 74120 โทรศัพท์:083 177 0715 เทดดี้ รีสอร์ท   ที่อยู่: ต�ำบล หลักสาม อ�ำเภอ บ้านแพ้ว สมุทรสาคร โทรศัพท์:086 069 7856 โรงเเรมสก๊อตแลนด์ฮันนี่มูนอิน   ที่อยู่: 3097 ต�ำบล หลักสาม อ�ำเภอ บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 74120 โทรศัพท์:087 681 4987


แนะน�ำที่กิน

สมุทรสาคร SAMUTSAKHON

Food Delicious Cake & Bakery ที่ตั้ง เบอร์โทรศัพท์ ร้านอาหารอร่อยๆ อาหารตามสั่ง อาหารจานเดียว อาหารคาว อาหารหวาน อาหารว่าง อาหารพื้นบ้าน ขนม ของหวาน

ในเรื่องของการบริโภคนั้น คงต้องยอมรับว่าการท�ำอาหารกินเองหรือกินข้าวในบ้านเป็นวิธีที่ปลอดภัย และสะอาด ถูกหลักอนามัยมากทีส่ ดุ แต่ในกรณีทเี่ ดินทางไปต่างจังหวัดหรือต่างถิน่ การเลือกร้านอาหารนัน้ โดยทัว่ ไปคนจ�ำนวน มากมักยึดถือเรื่อง “ความอร่อย” หรือรสชาติเป็นเกณฑ์ ส่วนปัจจัยอื่นๆ เช่น ราคา ความสะอาด ก็เป็นปัจจัยที่พิจารณา ประกอบรองๆลงมา ซึ่งบางครั้งก็อาจต้องประสบปัญหาท้องเสีย หรือเดือดร้อนจากอาหารเป็นพิษ ท�ำให้การเดินทางท่อง เที่ยวไม่ราบรื่นหมดสนุกไปได้ Tourist&Buseness

SAMUTSAKHON 43


ร้านมะปรางหวาน ที่ตั้ง : 16/1 หมู่ 5 ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร Tel. 08-1928-7577

...ดู AD 4 สี หน้า 9...

กริลล์โซ่ ที่ตั้ง : 1300/77 ง. ถ.นรราชอุทิศ ซ.เทศบาล 8 จ.สมุทรสาคร Tel. 09-6621-2272

...ดู AD 4 สี หน้า 9...

ร้านอาหารจันทร์เจริญ ที่ตั้ง : 361 หมู่ 9 ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70190 Tel. 0-3229-1033, 08-1446-8907 Fax. 0-3236-6066

ครัววาสนา ที่ตั้ง : 1/4 หมู่ 1 ปาก ซ.เฉลิมพระเกียรติ ถ.กระซ้าขาว ต.บางกระเจ้า อ.เมือง จ.สมุทรสาคร Tel. 08-0112-1087, 08-4942-7112

อ�ำเภอเมือง Amphoe Muang

วรญา คลองลาภเจริญ (เจ๊แขก) ที่ตั้ง : 22/62 หมู่บ้านทิพย์วณิชย์ ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร Tel. 08-6340-5419 Fax. 0-3447-1405

รกิจ สมุทรสาคร 44 ๑ท่องเทีใน...่ยว&ธุ

ครัวอ้วนทรงไทย ที่ตั้ง : 223/2 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร Tel. 08-7031-5924

ครัวสายน�้ำ ที่ตั้ง : 4 หมู่ 3 ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 Tel. 09-9317-5218, 09-2112-0820

ศักดิ์อาหารลูกทุ่ง “ปลาแม่น�้ำ” Tel . 0-2892-3262, 08-7037-0327 ร้านณัฏฐา เรือนน�้ำ Tel : 08-1942-8257, 034-457-116 ครัวชมอ่าว Tel. 0-3449-7140, 0-3481-8331 แพพันท้าย Tel. 0-3483-7051-2, 08-1644-8695 ร้านอาหารเปี๊ยก Tel. 0-3441-4064, 08-1306-9037 สวนอาหาร ครัวลุงด�ำ Tel. 0-3441-3975, 08-9752-5114 ท่าเรือภัตตาคาร   ที่อยู่: อ�ำเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร


โทรศัพท์:034 411 084 ร้านนิวเฟรนด์ Tel. 0 3442 2897-8 เรือนปั้นหยา Tel. 0 3442 4707 ร้านอาหารคุ้งน�้ำ Tel. 0 3442 3107 อิ่มทิพย์ Tel. 3482 6835 บ้านกุ้ง ปลา / Bann Kung Pla Tel. 0 3442 8791 ร้านอาหารป่าคลองครุ โทร. 0-3442-3205, 0-3481-5907 ตะไคร้หอม Tel. 0 3442 8191 เม้ยอาหารป่า Tel. 0 3442 3900 ร้านคุณตุ่ม โทร. 0-3484-4065, 08-1256-6017 ร้านอาหาร อธิพร โทร. 08-5046-7098, 08-9663-2332, 08-5046-7098, 08-9663-2332 ครัวโบแดง Tel. 0 3442 3174 ลมทะเล   ที่อยู่: 19/6 ม.1 ต.บ้านบ่อ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 อ�ำเภอเมือง สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์:034 845 252 ร้านอาหาร ครัวลุงญา   ที่อยู่: 73/6 หมู่ 3 ถนนสหกรณ์ ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

โทรศัพท์:089 912 4267 ครัวริมเขื่อน(มหาชัย)   ที่อยู่: 27 / 1, ถนนธรรมคุณากร ต.โกรกกราก อ.เมืองฯ จสมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์:034 411 409 ครัวริมทะเล กระซ้าขาว   ที่อยู่: 72 หมู่ 9 ต.บ้านบ่อ อ.เมือง สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์:087 811 8645 แมกไม้ ชายเลน ร้านอาหาร   ที่อยู่: 60/10, ต.กาหลง อ.เมือง สมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร โทรศัพท์:087 750 8223 ครัวริมวัง   ที่อยู่: 73 / 7 หมู่ 3, ต. พันท้ายนรสิงห์ อ. เมือง จ. สมุทรสาคร, 74000 โทรศัพท์:081 559 4550 ภัตตาคารนิวรสทิพย์   ที่อยู่: อ�ำเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร โทรศัพท์:034 411 900 ร้าน เมืองเล   ที่อยู่: 68/83, ถนนพระราม 2, ต�ำบล ท่าทราย อ�ำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร, 74000 74000 โทรศัพท์:034 411 688 ครัวชายน�้ำชายคา   ที่อยู่: 178/3 ม.4 ถ.สหกรณ์ ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง สมุทรสาคร โทรศัพท์:034 857 407 สวนอาหารระเบียงน�้ำ สมุทรสาคร โดยนางวันทนา จันทร์กระจ่าง   ที่อยู่: ถนนสหกรณ์-สันดาบ ต�ำบล โคกขาม อ�ำเภอเมืองสมุทรสาคร

สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์:034 857 685

อ�ำเภอกระทุ่มแบน Amphoe Kra Thum Baen บ้านแป๊ะยิ้ม Tel. 0 3447 1413 ฟาร์มอ่างทอง Tel. 0 3484 4252-3 วินัยโภชนา (หน่อยแคราย) Tel : 0-3484-8421, 08-1612-2126 สวนอาหารครัวต้นกล้วย   ที่อยู่: 59/3 หมู่ 11, ถนนพุทธสาคร, ต�ำบลคลองมะเดื่อ อ�ำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร, 74110 โทรศัพท์:034 849 982 วัลย์อาหารป่า   ที่อยู่: ต�ำบล บางยาง อ�ำเภอ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร โทรศัพท์:034 474 944 สวนอาหาร บ้านฟ้าเคียงดิน   ที่อยู่: 27 ม.2 ต.ท่าไม้ ซอย ปล่องเหลี่ยม11 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110 โทรศัพท์:081 930 0515 สวนอาหารรุ่งนภา   ที่อยู่: เทศบาล 1 - ซอย สุดเขต ม ขนวัดดอนไก่ดี ต�ำบล ท่าไม้ อ�ำเภอ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110 โทรศัพท์:089 213 9102 พงษ์ข้าวต้ม   ที่อยู่: ต�ำบล ตลาดกระทุ่มแบน

อ�ำเภอ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110 โทรศัพท์:089 815 2456

อ�ำเภอบ้านแพ้ว Amphoe Bann Phaeo ศรีสุวรรณโภชนา Tel. 0 3448 1052, 0 3448 1763 ร้านเก้ารส   ที่อยู่: ต�ำบล บ้านแพ้ว อ�ำเภอ บ้านแพ้ว สมุทรสาคร โทรศัพท์:034 850 162 ร้านอาหารเลิศรส ระเบียงไม้   ที่อยู่: ต�ำบล โรงเข้ อ�ำเภอ บ้านแพ้ว สมุทรสาคร โทรศัพท์:084 455 2829 Srisuwan Phochana   ที่อยู่: 8/1 Moo 1, Tambon Lak Sam, Amphoe Ban Phaeo, Samut Sakhon, 74120, 74120 โทรศัพท์:034 481 052 ร้านอาหารยิ่งยงวัฒนา   ที่อยู่: อ�ำเภอ บ้านแพ้ว สมุทรสาคร โทรศัพท์:034 481 213 ร้านเป็ดพะโล้ฉั่วฮะเฮง   ที่อยู่: ต�ำบล บ้านแพ้ว อ�ำเภอ บ้านแพ้ว สมุทรสาคร โทรศัพท์:034 881 660

Tourist&Buseness SAMUTSAKHON 45


รกิจ สมุทรสาคร 46 ๑ท่องเทีใน...่ยว&ธุ


สินค้าของฝาก-กิจกรรมต่างๆ

สมุทรสาคร SAMUTSAKHON

The Activity Travels ของกิน ของฝาก ร้านกาแฟ เบเกอรี่ ไอศครีม ขนมหวาน สถานบันเทิง บริษัททัวร์ สถานที่ท่องเที่ยวแนะน�ำ ในจังหวัดสมุทรสาคร และใกล้เคียง

คล้ายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ยึดถือกันมานาน กับการที่เมื่อต้องออกเดินทางไปเที่ยว สิ่งที่ต้อง ท�ำคือการเลือกซื้อของฝากติดมือกลับมาให้กับคนที่รักและเคารพ การเลือกซื้อของฝากโดยไม่ได้ วางแผนไว้อย่างรัดกุมและละเอียดรอบคอบ อาจส่งผลเสียหลายอย่าง เช่น ได้ของฝากทีไ่ ม่ตรงใจผูร้ บั เสีย เวลาไปกับการตระเวนหาของฝากโดยใช่เหตุ เพราะไม่ได้ศึกษาข้อมูลมารัดกุมพอ และอาจถูกโก่งราคา Tourist&Buseness SAMUTSAKHON 47


สุขใจคลายเครียด นวดแผนโบราณ + คาราโอเกะ VIP Tel. 0-3442-8222, 0-3442-8333

...ดู AD 4 สี ปกหลัง...

Chim Mike ที่ตั้ง : 1097/6 ถ.วิเชียรโชฎก ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 08-3066-0045

ขนิมปังโป้ง ที่ตั้ง : 904/31 ถ.ซ.บ้านเช่า ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 08-7161-4487

ขนมหวานมหาชัย Tel. 08-1639-2012, 08-8858-1372

GN Coffee & Bakery Tel. 08-9814-6594

เข้าท่ากาแฟโบราณ ที่ตั้ง : 52/284 หมู่ 4 ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร Tel. 08-7372-9921

...ดู AD 4 สี หน้า 25...

...ดู AD 4 สี หน้า 8...

...ดู AD 4 สี หน้า 8...

ร้านมะพร้าวเจ๊องุ่น (บ้านแพ้ว) ที่ตั้ง : ปากซอยทางเข้า ศาลพันท้ายนรสิงห์ ติดถนนพระราม 2 กม.13 ฝั่งขาเข้าสมุทรสาคร ขายหน้าธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาพันท้ายนรสิงห์ Tel. 08-5485-0120, 08-5222-1911

รกิจ สมุทรสาคร 48 ๑ท่องเทีใน...่ยว&ธุ

...ดู AD 4 สี หน้า 25...

...ดู AD 4 สี หน้า 8...

รถตู้รับจ้าง Tel. 08-9511-1157

Brownie. mee Bakery Homemade Tel. 09-4110-5672

...ดู AD 4 สี หน้า 24...

ร้านไผ่เขียวเบเกอรี่ ที่ตั้ง : 626/3 ต.ตลาดกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร Tel. 09-2261-2818, 0-3447-2148


Tourist&Buseness SAMUTSAKHON 49


สินค้า OTOP จังหวัดสมุทรสาคร SAMUTSAKHON ONE TAMBON ONE PRODUCTS

กล้วยไม้ต้น กล้วยไม้ดอก กลุ่มอ่างทอง 3 โทร :034-473005 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ กล้วยไม้

ต�ำบลสวนหลวง น�้ำตาลสดบ้านแพ้ว ที่ตั้ง : 183 ซ.ศิริเกษม 2 แยก 9 ถ.พุทธมณฑลสาย 3 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ Tel. 08-6338-6156

ต�ำบลตลาดกระทุ่มแบน

กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว โทร :08-60023711 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว กลุ่มเบญจรงค์ต�ำบล ตลาดกระทุ่มแบน โทร :08-61641162 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เครื่องเบญจรงค์ กลุ่มผลิตลูกระบายอากาศ โทร :034 844387 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ลูกระบายอากาศ กลุ่มแม่บ้านเทศบาลเมือง กระทุ่มแบน โทร :034 844383 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ หมี่กรอบช่างรังวัด

ต�ำบลคลองมะเดื่อ

กลุ่มไชยกวัฒน์เบญจรงค์ โทร : 034 848637 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เครื่องเบญจรงค์ กลุ่มผู้ผลิตเบญจรงค์ ต�ำบลคลองมะเดื่อ (บุราณเบญจรงค์) โทร : 034 473598 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ บุราณเบญจรงค์ กลุ่มผู้ผลิตเบญจรงค์

รกิจ สมุทรสาคร 50 ๑ท่องเทีใน...่ยว&ธุ

กลุ่มสตรีพัฒนาอาชีพ (ชุมชนคลองกระโจน) ที่ตั้ง : 233/1 ถ.ธรรมคุณากร ต.โกรกกราก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 08-9547-6679 ต�ำบลคลองมะเดื่อ รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เบญจรงค์ชุดชากาแป้นแยกภาค กลุ่มพฤกษาแก้ว โทร :08-91070550, 034 471140 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ดอกไม้สดอบแห้ง

ต�ำบลแคราย

กลุ่มผลิตน�้ำดื่มบรรจุขวด โทร :(034) 848203 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ น�้ำดื่มบรรจุขวด กลุ่มสตรีแม่บ้านต�ำบลแคราย โทร :034 470740 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ข้าวแตนราดน�้ำแตงโม

ต�ำบลดอนไก่ดี

กลุ่มหมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี หมู่1 โทร : 0-3447-3408, 08-1861-4628 โทรสาร 0-3447-3408 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ : เครื่องใช้ลายคราม เครื่องใช้ศิลาดลเครื่องเบญจรงค์ หนูเล็กเบญจรงค์ (หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี) โทร : 0-3447-3408, 08-19959196 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เครื่องเบญจรงค์ กลุ่มสตรีและแม่บ้านดอนไก่ดี โทร :034-470542, 08-14095057

กลุ่มสตรีแม่บ้านคลองส�ำโรง ที่ตั้ง : 97/1 หมู่ 5 บ้านคลองส�ำโรง ต.สวนส้ม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120 Tel. 08-6787-2667

รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เครื่องดื่มน�้ำว่านหางจระเข้ น�้ำพริกนรกปลาช่อน กลุ่มศิริวรรณเบญจรงค์ โทร :08-90657273 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เครื่องเบญจรงค์ กลุ่มอาชีพสตรีบ้านสันพะนอม หมู่ 6 โทร :034 472835, 08-1302212 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ น�้ำพริก

กลุ่มสตรีโต้ล้ง โทร :034-470048 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ปลานิลทอดกรอบ หมูแดดเดียว

ต�ำบลหนองนกไข่

กลุ่มผู้ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ โทร :08-16426483 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ กล้วยไม้ กลุ่มสตรีแม่บ้านหนองนกไข่ โทร :087 0224151, 08-18148664 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ น�้ำพริกเมี่ยงสมุนไพร กลุ่มสตรีหนองนกไข่ โทร :034-499179 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ น�้ำพริกเผาแมงดา

ต�ำบลอ้อมน้อย

ต�ำบลท่าไม้

ชมรมคนตาบอดผู้รักงานฝีมือ โทร :08-1934 6968 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผลิตภัณฑ์กระเป๋าถัก

ต�ำบลท่าเสา

กลุ่มแม่บ้านคลองตันสามัคคี โทร :034-853677 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เครื่องดื่มน�้ำว่านหางจระเข้

กลุ่มสตรีบ้านอ่าวกระบือ โทร :034 473121, 08-98258960 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ไข่เค็มพอกดินนาเกลือ, หมี่กรอบดารา กลุ่มของจิ๋ว โทร :034 471321 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ของจิ๋ว กลุ่มเบญจรงค์ท่าเสา โทร :034 472919 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เบญจรงค์

ต�ำบลบางยาง

กลุ่มรูปหล่อปฎิมากรรม โทร : 034 499409 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ รูปหล่อปฎิมากรรม กลุ่มกล้วยไม้ต้น กล้วยไม้ดอก โทร :08-13151813 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ

ต�ำบลคลองตัน

ต�ำบลเจ็ดริ้ว

กลุ่มสตรีเจ็ดริ้วรุ่งเรือง โทร :034-853357 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เสื่อกก

ต�ำบลบ้านแพ้ว

เครื่องประดิษฐ์ ภูมิปัญญาชาวบ้าน โทร. 0-3448-2346, 0-3448-1501 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เครื่องคั้นน�้ำมะนาว, น�้ำส้ม, น�้ำอ้อย กลุ่มอาชีพปลูกมะนาว บ้านกลางคลองตาปลั่ง โทร :(034) 482434 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ มะนาวแป้น


กลุ่มอาชีพเพาะพันธุ์ มะพร้าวน�้ำหอมบ้านหนองบัว โทร :(034) 482445 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ มะพร้าวน�้ำหอม

ต�ำบลยกกระบัตร

กลุ่มแม่บ้านคลองขุดใหม่ โทร :034 855244, 08-63949311 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ น�้ำสลัด

ต�ำบลสวนส้ม

กลุ่มสตรีแม่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านหลักหนึ่ง โทร :(034) 858122 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ฝอยทอง, ทองหยิบ, ขนมชั้น

ต�ำบลหลักสอง

กลุ่มพัฒนาสตรี & อสม. โทร : 0 3448 1444 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ น�้ำว่านหางจระเข้ กลุ่มพัฒนาสตรีหลักสอง โทร : 08-90248295 , 0 3448 3139 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เครื่องดื่มน�้ำว่านหางจระเข้ น�้ำดอกอัญชัญ น�้ำตะไคร้ กลุ่มสตรีหลักสอง โทร : 034-482560, 08-19123951 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผลผลิตการเกษตรแปรรูป

ต�ำบลหลักสาม

กลุ่มส่งเสริมแม่บ้านให้มีรายได้เสริม โทร : 0 3485 5286 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ดอกไม้ประดิษฐ์

ต�ำบลอ�ำแพง

กลุ่มที่นอนบ้านคลองหลวง โทร : 08-99191412 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ที่นอน

ต�ำบลคอกกระบือ

อาร์ วี แอนด์ ซัน กลุ่มอาชีพท�ำมีดสวยงาม โทร : 0-3449-4078, 08-1817-0244, 08-1805-6648 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ มีดดาบสวยงาม

ต�ำบลโคกขาม

กลุ่มชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติโคกขาม โทร :034-857232, 851104 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ กิจกรรมอนุรักษ์นกและธรรมชาติ กลุ่มสตรีสหกรณ์โคกขาม 1 โทร :034-857236 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ปลาหมอเทศแดดเดียว

ต�ำบลชัยมงคล

กลุ่มแม่บ้านสุขส�ำราญ โทร : 08-14507487 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ขิงดองสามรส, ขิงดองเต้าเจี้ยว จักสานก้านมะพร้าว ปลาสลิดแดดเดียว

ต�ำบลท่าฉลอม

กลุ่มชมรมเรือประมงจิ๋ว โทร :08-99826257 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เรือประมงจิ๋ว

ต�ำบลท่าทราย

บริษัท น�้ำตาลสดไทย จ�ำกัด โทร. 0-3482-6756-7

โทรสาร. 0-3482-7181 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ น�้ำตาลสด กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าถัก รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เสื้อถัก คุณเมย์น�้ำว่านหางจระเข้ โทร : 08-1563-3634 โทรสาร : 0-3441-1204 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ น�้ำว่านหางจระเข้

รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เครื่องเบญจรงค์, ดอกไม้ประดิษฐ์

กลุ่มสตรีหัตถกรรม เครื่องหนังต�ำบลนาดี โทร :034 833482, 08-99111048 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ กระเป๋าหนัง ศูนย์ฝึกวิชาชีพอาชีพเครื่องเบญจรงค์ (รุ้งทองเบญจรงค์) โทร :034 827016, 034 854201 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เครื่องเบญจรงค์

ต�ำบลบ้านบ่อ

ต�ำบลนาดี

ต�ำบลบางกระเจ้า

กลุ่มผู้ผลิตกะปิเคยแท้ โทร :08-99191170 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผลิตภัณฑ์กะปิ

ต�ำบลบางโทรัด

กลุ่มสตรีบางโทรัด โทร :034 839728 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เบญจรงค์ กลุ่มแม่บ้านวังน�้ำวน โทร :034-845070 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เกลือเสริมไอโอดีน กลุ่มสตรีสหกรณ์นาเกลือ โทร :034 839728

ต�ำบลบางหญ้าแพรก

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ และอนุรักษ์ป่าชายเลน ปากแม่น�้ำท่าจีน โทร :034-427565 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ โครงการฟื้นฟูและส่งเสริมป่าชายเลน อ่าวมหาชัยฝั่งตะวันออก กลุ่มกะปิกระซ้าขาว โทร :08-19082167 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ กะปิกระซ้าขาว

ต�ำบลพันท้ายนรสิงห์

กลุ่มเกษตท�ำประมงพันท้ายนรสิงห์ โทร : 034 857341 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ กะปิแท้ หอยสองฝา (หอยแมลงภู่)

ต�ำบลมหาชัย

กลุ่มสตรีพัฒนาอาชีพ โทร :08 9547 6679 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร วุ้นกรองแก้ว (เบเกอรี่) โทร : 0-3442-3604 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เค้ก, ขนมปัง, วุ้น และเบเกอรี่ทุกชนิด ลอดช่องวัดเจษฯ โทร : 0-3484-0857, 08-1694-8711 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ลอดช่องน�้ำกะทิ

Tourist&Buseness

SAMUTSAKHON

51


ส่วนราชการ-รัฐวิสาหกิจ

l

l

ท�ำเนียบส่วนราชการ-รัฐวิสาหกิจ ท�ำเนียบด้านสถานศึกษา-สถาบันกวดวิชา

l

ท�ำเนียบด้านสถาบันทางการเงิน

l

ท�ำเนียบด้านสุขภาพ และความงาม

l

ท�ำเนียบด้านบ้าน-เฟอร์นิเจอร์

ท�ำเนียบด้านการก่อสร้าง-วัสดุ, รัท่อบงเทีเหมา-ต่ รกิจอเติม สมุทรสาคร 52 ๑ ใน...่ยว&ธุ l

53. 55. 58. 59. 62. 69.

ท�ำเนียบด้านรถยนต์ รถจักรยานยนต์ l

80.

ท�ำเนียบด้านการเกษตร เคมีทางการเกษตร

91.

ท�ำเนียบด้านสินค้า และธุรกิจบริการ

95.

ท�ำเนียบด้านอุตสาหกรรม เครื่องจักรกล

111.

l

l

l


ส่วนราชการ-รัฐวิสาหกิจ

ส่วนราชการ

รัฐวิสาหกิจ อบต. ลาดใหญ่ ที่ตั้ง : 200/1 หมู่ 3 ถ.เอกชัย ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม Tel. 0-3471-6321 Fax. 0-3471-1264

...ดู AD 4 สี หน้า 4...

ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร โทร. 034-411715 ผบก.ภ.จว.สมุทรสาคร โทร. 034-11897 อัยการจังหวัดสมุทรสาคร โทร. 034-411505 หัวหน้าส�ำนักงานจังหวัดมุทรสาคร โทร. 034411251 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด โทร. 034-413922-4 สรรพากรจังหวัดสมุทรสาคร โทร. 034-411162 คลังจังหวัดสมุทรสาคร โทร. 034-411504 ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร โทร. 034-425225 เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร โทร. 034-426995

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด โทร. 034-411294 แรงงานและสวัสดิการสังคมจังหวัด โทร. 034-426758 สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานฯ โทร. 034-425951 สหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร โทร. 034-810819 เกษตรและสหกรณ์จังหวัด โทร. 034-811193 พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร โทร. 034-411717 พาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร โทร. 034-820711 ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร โทร. 034-412600 ธนารักษ์จังหวัดสมุทรสาคร โทร. 034-411712 ประมงจังหวัดสมุทรสาคร โทร. 034-411846 สรรพสามิตจังหวัดสมุทรสาคร โทร. 034-411052 ผู้บัญชาการเรือนจ�ำจังหวัดฯ โทร. 034-411021 ขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร โทร. 034-423027 ป่าไม้จังหวัดสมุทรสาคร โทร. 034-411681 สัสดีจังหวัดสมุทรสาคร โทร. 034-412700 อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร โทร. 034-412030 โยธาธิการจังหวัดสมุทรสาคร โทร. 034-411163

SAMUTSAKHON T O U R I S T & B U S I N E S S

ส�ำหรับท่านใช้ ในการประสานงานหรือต้องการ ติดต่อกับหน่วยงานราชการในจังหวัด เพื่อร้องทุกข์ หรือแจ้งเหตุต่างๆ ในหมวดนี้ รวบรวมหน่วยงานราชการไว้ครบ เร่งรัดพัฒนาชนบทจังหวัด โทร. 034-425998 ประชาสงเคราะห์จังหวัด โทร. 034-411041 ประกันสังคมจังหวัด โทร. 034-426100 จัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร โทร. 034-427138 สถิติจังหวัดสมุทรสาคร โทร. 034-810265 ผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร โทร. 034 811257 - 8 ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร. 034-412992 l ราชการส่วนกลาง

ผอ.การประถมศึกษาจังหวัด โทร. 034-826253 ผอ.ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน โทร. 034-421678 ผอ.โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร. 034-427099-105 ผอ.สามัญศึกษาจังหวัด โทร. 034-426094 ผอ.ศูนย์พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ โทร. 034-857136-8 ผอ.วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร โทร. 034-411248 ผอ.วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัด โทร. 034-411719 ผอ.ศูนย์พลศึกษาและกีฬาจังหวัด โทร. 034-815910

ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์ โทร. 034-421014 หน.ศูนย์ส่งเสริม และผลิตภัณฑ์พืชสวน โทร. 02-4291298-9 หน.ศูนย์ควบคุมตรวจสอบสัตว์น�้ำฯ โทร. 034-857282 หน.สถานีพัฒนาที่ดิน โทร. 034- 839264-5 หน.โครงการชลประทานจังหวัด โทร. 034-839037 หน.สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด โทร. 034-412000 นายช่างแขวงการทางธนบุรี โทร. 02-4201406 หน.เขตเกษตรเศรษฐกิจที่ 17 โทร. 034-852285 หน.นิคมสหกรณ์โคกขาม โทร. 034-857309 หน.นิคมสหกรณ์บ้านไร่ โทร. 034-857308 หน.สนง.กกท.จังหวัดสมุทรสาคร โทร. 034-429254 หน.สนง.เจ้าท่าภูมิภาคที่ 3 โทร. 034-412688 ผอ.ศูนย์ความปลอดภัยจังหวัด โทร. 034-490380 ผอ.ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด โทร. 034-480139 หัวหน้าส�ำนักงานประกันภัยจังหวัด โทร. 034-412354 หัวหน้าส�ำนักงานการค้าภายใน จังหวัด โทร. 034-411869 Tourist&Buseness

SAMUTSAKHON

53


ส่วนราชการ-รัฐวิสาหกิจ

หัวหน้าส�ำนักงานทะเบียนการค้า โทร. 034-423231 l องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด โทร. (034) 411798 รองนายกองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด โทร. (034) 811162 ประธานสภาองค์การฯ โทร. (034) 811246 รองประธานสภาองค์การฯ โทร. (034) 811246 ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด โทร. (034) 427107 เลขานุการจังหวัด โทร. (034) 411714 หัวหน้าโยธา โทร. (034) 427001 หัวหน้าส่วนการคลัง โทร. (034) 427106 ส�ำนักงานเทศบาลอ�ำเภอเมือง นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสาคร โทร. (034) 424602 ปลัดเทศบาลเมืองสมุทรสาคร โทร. (034) 411774 รกิจ สมุทรสาคร 54 ๑ท่องเทีใน...่ยว&ธุ

รองปลัดเทศบาล โทร.(034)810174 หัวหน้าส�ำนักปลัด โทร. (034) 810174 ผู้อ�ำนวยการกองคลัง โทร. (034) 423603 ผู้อ�ำนวยการกองช่าง โทร. 034-423021 ผู้อ�ำนวยการกอสาธารณสุข โทร. (034) 411008 ผู้อ�ำนวยการกองการศึกษา โทร. (034) 810145 ผู้อ�ำนวยการกองการประปา โทร. (034) 422804 ผู้อ�ำนวยการกองวิชาการ โทร. (034) 411982 สถานีดับเพลิงเทศบาล โทร. (034) 411313 ส�ำนักงานเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน นายกเทศมนตรีเมืองกระทุ่มแบน โทร. (034) 471745 ปลัดเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน โทร. (034) 471745 ผู้อ�ำนวยการกองคลัง โทร. (034) 471745 ผู้อ�ำนวยการกองสาธารณสุข โทร. (034) 471745 ผู้อ�ำนวยการกองการช่าง โทร. (034) 471745 ผู้อ�ำนวยการกองการศึกษา โทร. (034) 471745 ผู้อ�ำนวยการกองการประปา โทร. (034) 471745 หัวหน้าส�ำนักปลัด โทร. (034) 471745 หัวหน้ากองวิชาการ โทร. (034) 471745 ผู้จัดการสถานธนานุบาล โทร. (034) 471578 หัวหน้าศูนย์บริการ โทร. (034) 471745 หัวหน้างานป้องกัน โทร. (034) 471579 ส�ำนักงานเทศบาลต�ำบลอ้อมน้อย นายกเทศมนตรีต�ำบลอ้อมน้อย โทร. (034) 4205411 เทศมนตรีต�ำบลอ้อมน้อย โทร. (034) 4201537 ปลัดเทศบาลต�ำบลอ้อมน้อย โทร. (034) 8103512 หัวหน้าส�ำนักปลัด โทร. (034) 4200227 ผู้อ�ำนวยการกองคลัง โทร. (034) 4205314 ผู้อ�ำนวยการกองการช่าง โทร. (034) 4205506 หัวหน้ากองสาธารณสุข โทร. (034) 4305096 หัวหน้ากองการศึกษา โทร. (034) 4205509 หัวหน้ากองวิชาการ โทร. (034) 4200227 ส�ำนักงานเทศบาลต�ำบลหลักห้า นายกเทศมนตรีต�ำบลหลักห้า โทร. (034) 481449 เทศมนตรีต�ำบลหลักห้า โทร. (034) 482656 ปลัดเทศมนตรีต�ำบลหลักห้า โทร. (034) 481314 ส�ำนักงานต�ำบลบางปลา นายกเทศมนตรีต�ำบลบางปลา โทร. (034)468061 เทศมนตรีต�ำบลบางปลา

โทร. (034) 468061 ปลัดเทศบาลต�ำบลบางปลา โทร. (034) 468061 ส�ำนักงานเทศบาลต�ำบลบ้านแพ้ว นายกเทศมนตรีต�ำบลบ้านแพ้ว โทร. (034) 481313 เทศมนตรีต�ำบลบ้านแพ้ว โทร. (034) 481313 เทศบาลบ้านแพ้ว โทร. 0-3448-1313 แฟ็กซ์. 0-3448-3167 เทศบาลต�ำบลเกษตรพัฒนา โทร. 0-3488-2259-60 โทรสาร 0-3488-2258 l องค์การบริหาร

ส่วนต�ำบล เขตอ�ำเภอเมือง

อบต.คอกกระบือ โทร. (034)-823295 อบต. บางกระเจ้า โทร. (034) 839361 อบต. บางโทรัด โทร. (034) 839038 อบต. บางน�้ำจืด โทร. (034) 852286 อบต. โคกขาม โทร. (034) 857386 อบต. นาโคก โทร. (034) 851035 อบต. บ้านเกาะ โทร. (034) 421124 อบต. ท่าจีน โทร. (034) 497096-7 อบต. บางหญ้าแพรก โทร. (034) 427565 อบต. ท่าทราย โทร. (034) 428129 อบต. พันท้ายนรสิงห์ โทร. (034) 478461 โทรสาร (034) 478465 ต่อ 108 อบต. กาหลง โทร. (034) 851450 อบต. ชัยมงคล โทร. (034) 836826 อบต. นาดี โทร. (034) 831098-9

เขตอ�ำเภอกระทุ่มแบน

อบต. หนองนกไข่ โทร. (081) 6459521 อบต. แคราย โทร.(034) 472099 อบต.ดอนไก่ดี โทร. 0-3447-0713-4 โทรสาร 0-3447-9956

อบต. ท่าไม้ โทร. (034) 846055 อบต. บางยาง โทร. 0-3449-9477 อบต. คลองมะเดื่อ โทร. (034) 878113-5 โทรสาร (034)878113-5 ต่อ 4 อบต.สวนหลวง โทร. (02) 8118024 อบต. ท่าเสา โทร. (034) 844532

เขตอ�ำเภอบ้านแพ้ว

อบต. บ้านแพ้ว โทร. (034) 482666 อบต. หลักสาม โทร. (034) 483155-6 อบต. คลองตัน โทร. (034) 481613 อบต. หลักสอง โทร. (034) 853772 อบต. อ�ำแพง โทร. (034) 858591 อบต. สวนส้ม โทร. (034) 4480360 อบต. เจ็ดริ้ว โทร. (034) 853531 อบต. เกษตรพัฒนา โทร. (034) 853429 l ศาลจังหวัดสมุทรสาคร

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด โทร. (034) 811115 จ่าศาลจังหวัดสมุทรสาคร โทร. (034) 811116 หน่วยทหาร กรมทหารสื่อสารที่ 1 ค่ายก�ำแพงเพชรอัครโยธิน ผบก. ทหารสื่อสารที่ 1 โทร. 471982 ผอ.กผสป.สส. โทร. (034) 471983 l กองบังคับการ

ต�ำรวจภูธร สค.

ผบก.ตร.ภจว.สมุทรสาคร โทร. (034) 411253 รอง ผบก.ตร.ภจว.สมุทรสาคร โทร. (034) 810692 รอง ผบก.ตร.ภจว.สมุทรสาคร โทร. (034) 810696 ผกก.สภ.อ.เมืองสมุทรสาคร โทร. (034) 411002 ผกก.สภ.อ.กระทุ่มแบน โทร. (034) 471008


สถานศึกษา-สถาบันกวดวิชา

ด้านสถานศึกษา สถาบันกวดวิชา

SAMUTSAKHON T O U R I S T & B U S I N E S S

ให้ท่านค้นหาสถานศึกษาในจังหวัด ทั้งของรัฐและเอกชน รวมทั้งสถาบันกวดวิชา เสริมทักษะ ในด้านต่างๆ ได้โดยง่าย

Tourist&Buseness

SAMUTSAKHON

55


สถานศึกษา-สถาบันกวดวิชา หมวดโรงเรียน

หมวดโรงเรียนกวดวิชา

โรงเรียนจงรักษ์พิทยา โทร. 034-481105 โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา โทร. 034-481312 วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว โทร. 0-3485-3817 ต่อ 101 l โรงเรียนกวดวิชา

โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ ที่ตั้ง : 16 ถ.เลียบคลองพิทยาลงกรณ์ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 Tel./Fax. 0-2452-5001

บริษัท รักหมูน้อย จ�ำกัด ที่ตั้ง : 420/208 ซ.หมู่บ้านเศรษฐกิจ 45 ถ.หมู่บ้านเศรษฐกิจ 46 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 Tel. 08-1874-0160, 0-2806-9795

l สถานศึกษาในสังกัด

l สถานศึกษา

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนคร โทร. 034-839201 โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา โทร. 034-423654 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ โทร. 034-411487 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย โทร. 0-3441-2020, 0-3441-1885 โทรสาร 0-3441-2021 โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย โทร. 034-424850 โรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ” โทร. 034-471901-2 โรงเรียนกุศลวิทยา โทร. 034-471901-2 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ โทร. 034-4202435 โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ โทร. 034-481468 โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ ราษฏร์อุปถัมภ์ โทร. 034-481459

โรงเรียนปฐมพรพิทยา โทร. 0-3447-3755 โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา โทร. 0-3442-5042-7 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา โทร. 034-412053 โรงเรียนฐานเทคโนโลยี โทร. 034-8924081-4 โรงเรียนมหาชัยคริสเตียนวิทยา โทร. 034-411166 โรงเรียนศรีทัศน์ด�ำรงวิทย์ โทร. 034-412089 โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร โทร. 034-412669 โรงเรียนอนุบาลเกาะสมุทร โทร. 034-423747 โรงเรียนอนุบาลน้อมจิตต์ โทร. 034-411735 โรงเรียนอนุบาลสมฤดี โทร. 034-422569 โรงเรียนอันนาลัย โทร. 034-412199 โรงเรียนปฐมพรพิทยา โทร. 034-473755 โรงเรียนผดุงราษฎร์วิทยา โทร. 034-471386 โรงเรียนอนุบาลบ้านทอฝัน โทร. 034-8130595

งานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน

รกิจ สมุทรสาคร 56 ๑ท่องเทีใน...่ยว&ธุ

ในสังกัดส�ำนักบริหารงาน การศึกษาเอกชน

โรงเรียนกวดวิชา ฬ   ที่อยู่: ถนนวิเชียรโชฏก, ต.มหาชัย อ.เมืองจ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์:089 126 9909 สถาบันกวดวิชา ไบรท์อัพ สมุทรสาคร   ที่อยู่: ซอย เอกชัย 14 ต�ำบลมหาชัย อ�ำเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์:086 805 5872 สถาบันกวดวิชา เบรนพลัส สมุทรสาคร   ที่อยู่: 1600/46 อาคาร รอยัล เพลส อ เมือง, Thaprong Rd, Samut Sakhon 74000 โทรศัพท์:087 493 1314 โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษเจล 237/344 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข. 3242 มหาชัย เมือง สมุทรสาคร 74000 โทร. 086 469 7424 l โรงเรียนสอนขับรถยนต์

โรงเรียนครูหม�่ำสอนขับรถ   ที่อยู่: 115/1 หมู่ 5, ถนนพุทธมณฑลสาย 4, ต�ำบลกระทุ่มล้ม อ�ำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม, 73220 โทรศัพท์:02 813 2090 อ้อมน้อย สอนขับรถยนต์   ที่อยู่: ซอยสุคนธวิท 21/2 ต�ำบล ตลาด กระทุ่มแบน อ�ำเภอ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110 โทรศัพท์:034 406 229 ครูบอยสอนขับรถยนต์   ที่อยู่: ถนน บางบอน 3 แขวง บางบอน เขต บางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 โทรศัพท์:085 559 5539 โรงเรียนสอนขับรถยูพีดี แอดวานซ์ ไลเซ่น   ที่อยู่: 10290 484 ต�ำบล บ้านคลองสวน

อ�ำเภอ พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 10290 โทรศัพท์:02 848 4584 โรงเรียนสอนขับรถนครปฐม อี.ไดรเวอร์   ที่อยู่: 37 ซอย 10 อ�ำเภอ สามพราน นครปฐม โทรศัพท์:034 322 353 ณภัทร สอนขับรถยนต์   ที่อยู่: 50, ซอย 102 เพชรเกษม, แขวงหลักสอง เขตบางแค กทม 10160 โทรศัพท์:02 809 3971 Rung Nakhon Yanyon Driving School   ที่อยู่: 202 Moo 4 Soi Setthakit village, Petchkasem Road, Lak Song, Khet Bang Khae, Bangkok, 10160 โทรศัพท์:02 444 3378 สตุลาทอง สอนขับรถยนต์   ที่อยู่: 541/30, ซอยทัตเวศ แม่กลอง-บางแพ, ต�ำบลแม่กลอง อ�ำเภอเมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์:034 712 493 โรงเรียนสอนขับรถ”สอนไดร์ฟ บาย ครูเอก”   ที่อยู่: ตรงข้ามประตู 6 (มหาวิทยาลัยมหิดล) ต�ำบลศาลายา อ�ำเภอพุทธมณฑล พุทธมณฑล นครปฐม 73170 โทรศัพท์:085 048 5556 l สถานศึกษาในสังกัด

สถาบันการอาชีวศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 วิทยาเขตเทคนิคสมุทรสาคร ต�ำบล มหาชัย อ�ำเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 skntc.ac.th โทร. 034 423 150


สถานศึกษา-สถาบันกวดวิชา

Tourist&Buseness

SAMUTSAKHON

57


สถาบันการเงิน

ด้านสถาบัน ทางการเงิน ธ.ก.ส. สาขาบ้านแพ้ว ที่ตั้ง : 173 หมู่ 1 ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120 Tel./Fax. 0-3448-1322 l สถาบันการเงิน

ชมรมธนาคาร จังหวัดสมุทรสาคร โทร. 034-837586-90 ธนาคารออมสินสาขาสมุทรสาคร โทร. 034-411111,810909 สาขากระทุ่มแบน โทร. 034-844497 สาขาบ้านแพ้ว โทร. 034-481333 ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์ฯ สาขาสมุทรสาคร โทร. 034-411492,427141 สาขาบ้านแพ้ว โทร. 034-481322, ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาสมุทรสาคร โทร. 034-811260-5 ธนาคารกรุงไทยจ�ำกัด (มหาชน) สาขาสมุทรสาคร โทร. 034-411186 สาขาตลาดย่อยมหาชัย โทร. 810257 สาขาถนนนรสิงห์ โทร. 034-810896 สาขากระทุ่มแบน โทร. 034-471926 สาขาบ้านแพ้ว โทร. 034-481364 ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) สาขาสมุทรสาคร โทร. 034-412333 รกิจ สมุทรสาคร 58 ๑ท่องเทีใน...่ยว&ธุ

สาขาย่อยถนนเศรษฐกิจ โทร. 034-815612 สาขากระทุ่มแบน โทร. 034-848977 ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) สาขาสมุทรสาคร โทร. 034-411377 สาขาถนนเศรษฐกิจ 1 โทร. 034-827252 สาขาท่าฉลอม โทร. 034-426839-40 สาขาบ้านแพ้ว-หลักสาม โทร. 034-481598 ธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน) สาขาสมุทรสาคร โทร. 034-411145 สาขาถนนเศรษฐกิจ 1 โทร. 034-816662-4 สาขาย่อยตลาดสมุทรสาคร โทร. 034-427136 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน) สาขาสมุทรสาคร โทร. 034-411987,426475 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) สาขาสมุทรสาคร โทร. 034- 412008-9 สาขาท่าฉลอม โทร. 034- 421300-1 สาขาย่อยท่าทราย โทร. 034-826656 สาขากระทุ่มแบน โทร. 034-471488 l หมวดธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร สาขาสมุทรสงคราม โทร. 0-3471-1259,0-3471-5542, 0-3471-6587 โทรสาร.0-3471-3783 ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร สาขาอัมพวา โทร. 0-3472-5727, 0-3475-3189 ธนาคารยูโอบี จก (มหาชน)

SAMUTSAKHON T O U R I S T & B U S I N E S S

หากท่านต้องการติดต่อสถาบันการเงินต่างๆ ธนาคาร เช็คยอดบัญชีหรือสอบถาม รายละเอียด ด้านการเงิน อัตราแลกเปลี่ยน หรือดอกเบี้ยได้ที่หมวดนี้ สาขาด�ำเนินสะดวก โทร. 0-3224-1333, 0-3225-4332, 0-3225-4334, 0-3225-4444 ธนาคารยูโอบี จก (มหาชน) สาขาย่อยสมุทรสงคราม โทร. 0-3471-8111, 0-3471-8222,0-3471-8626

ธนาคารออมสิน สาขาบางคนที โทร. 0-3473-8083, 0-3476-2019 ธนาคารออมสิน สาขาบางแพ โทร. 0-3238-1005, 0-3238-3599-600 ธนาคารออมสิน สาขาเพชรสมุทร โทร. 0-3472-0804-5, 0-3472-0821


สุขภาพ และความงาม

ด้านสุขภาพ

และความงาม

SAMUTSAKHON T O U R I S T & B U S I N E S S

ในหมวดนี้ได้รวบรวมธุรกิจที่จ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีวิตของท่าน สามารถค้นหารายชื่อของสถานที่ต่างๆ ซึ่งจะท�ำให้ท่าน และเพื่อน หรือคนรู้ ใจของท่าน ดูสวยสง่างามสมความตั้งใจได้จากหมวดนี้ ไม่ว่าจะเป็น สถานเสริมความงาม ร้านขายอุปกรณ์เสริมสวย เครื่องส�ำอาง พร้อมทั้งรายชื่อโรงพยาบาล และคลินิคในยามเจ็บ ป่วยฉุกเฉินอีกด้วย

Tourist&Buseness

SAMUTSAKHON

59


สุขภาพ และความงาม หมวดนวด-สปา

เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร อนันต์การแพทย์ คลีนิค โทร. 0-2420-0420 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร l หมวดเครื่องส�ำอาง

ขายปลีก

เรือนนวดเฌอฌมา ที่ตั้ง : 923/28 มหาชัย ถ.เศรษฐกิจ 1 อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 0-3411-8667, 08-4001-1113

...ดู AD 4 สี หน้า 5...

หมวดอุปกรณ์เสริมสวย จ�ำหน่าย

เซ่งเฮง ร้าน โทร. 0-3441-1103 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร เด่นชัยพาณิชย์ ร้าน โทร. 0-3441-1273 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร เบตเตอร์มาร์เก็ตติ้ง จก บริษัท โทร. 0-3449-0042 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร พานาซี คอสเมติคส์ จก บริษัท โทร. 0-3481-2758-9 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร สุพรีเดอร์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-3481-0907 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร l หมวดเครื่องส�ำอาง

ขายโดยตรง

ห่านพงกี่ (มหาชัย) ที่ตั้ง : 888/16 ถ.ราษฎร์บรรจบ ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 0-3442-1954, 0-3442-3513, 08-1880-4676

หมวดร้านเสริมสวย

กิฟฟารีนสกายไลน์ยูนิตี้ จก. บริษัท โทร.0-3472-0527 โทรสาร.0-3472-0636 กิฟฟารีนสกายไลน์ยูนิตี้ จก. บริษัท โทร.0-3472-3686 สุพรีเดอร์มอินเตอร์เนชั่นแนล จก. บริษัท โทร.0-3471-5305 บิวตี้ลั้นลา สายด่วน โทร. 08-2442-3182, 08-1979-7924 E-mail : info2beautylunla.com www.beautylunla.com l หมวดทันตแพทย์

ภัทรา Hair & Massage ที่ตั้ง : 814/238-239 ถ.สรศักดิ์ (ซอยดับเพลิง ปากซอยนรสิงห์ 3) ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 09-2402-8822

...ดู AD 4 สี หน้า 24...

l หมวดคลีนิก

ท่าฉลอมคลีนิค โทร. 0-3449-8456 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ปรีชาการแพทย์ ร้าน โทร. 0-3441-1364 สมุทรสาคร แพนบิวตี้แคร์ จก บริษัท โทร. 0-3442-1000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร วีรชัยการแพทย์ คลีนิค โทร. 0-3441-1925 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ห้องแพทย์ ร้าน โทร. 0-3441-1141 รกิจ สมุทรสาคร 60 ๑ท่องเทีใน...่ยว&ธุ

ตั้งเงียงฮึง ร้าน โทร. 0-3441-1387 สมุทรสาคร สุนทราลักษณ์ ร้าน โทร. 0-3441-1131 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ศูนย์สุขภาพฟันกระทุ่มแบน โทร. 0-3484-6834 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ฟันสวยสาย 4 คลีนิค โทร. 0-2813-1036 กระทุ่มแบน คลีนิคทันตแพทย์เจี่ยยู่จิงท�ำฟัน โทร. 0-3471-3476 ไชยา-จินตนาทันตแพทย์ โทร.0-3471-2336 l หมวดประกันสุขภาพ

รัตนวศิน หจก โทร. 0-3481-5994 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร เตชะวิญญนนท์ จก บริษัท โทร.0-2420-8923-4 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร

l หมวดแพทย์

และศัลยแพทย์-อุปกรณ์ และเครื่องใช้

มหาชัยเครื่องมือแพทย์ หจก. โทร. 0-3482-6333-4 โทรสาร. 0-3442-1406 ทรีเจมส์ จก บริษัท โทร. 0-2754-4905, 0-2384-7661, 0-2755-9085 โทรสาร 0-2380-3157 พุทธมณฑลยนตรการ ห้าง โทร. 0-2420-4536 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ทรูไลน์ แมนูแฟคเจอริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2431-2982 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร l หมวดผลิตภัณฑ์ยา

ชนันท์ชัยเภสัช 1 ร้าน โทร. 0-3441-2799 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชนันท์ชัยเภสัช 2 ร้าน โทร. 0-3441-2907 สมุทรสาคร นาซ่าแล็บ จก บริษัท โทร. 0-3484-5250-1 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร อัจฉราเภสัช ร้าน โทร. 0-3481-5210 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร อาณาจักรยา ร้าน โทร. 0-3482-6333-4 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร อุทัยเภสัช ร้าน โทร. 0-3441-1126 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ท๊อปออฟมายด์ โทร. 08-6162-6000 l หมวดร้านเสริมสวย

กนกวรรณ ชัยรัตนวัฒน์ แผง โทร. 0-3481-0788 เมืองสมุทรสาคร บ้านสมุนไพร ขวัญภิรมย์ โทร. 0-3483-7109 เมืองสมุทรสาคร ปุ๊กกสิกร ร้าน โทร. 0-3483-7781-2 เมืองสมุทรสาคร แฟนชาย ร้านตัดผม โทร. 0-3481-0427 เมืองสมุทรสาคร เล็บสวย ร้าน โทร. 0-3483-6922 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร สุพรีเดอร์มคอสเมติค จก บริษัท โทร. 0-3441-2383 สมุทรสาคร ฟาสเทค จก บริษัท โทร. 0-2420-7265-6 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ร้านเสริมสวย กิตติยา หมู่ 4 พระราม 2 33/352 ต�ำบล ท่าจีน อ�ำเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 โทร. 034 822 583 ร้านเสริมสวย like style by golf joy พุทธมณทลสาย5 ซอย4 อ�ำเภอ

กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130 โทร. 090 993 6383 l หมวดสมุนไพร

แม่จ่าง ร้าน โทร. 0-3441-1734 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ก๊กเลี้ยงฟาร์มาซี หจก โทร. 0-2431-2944 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร พงศ์พฤกษ์เภสัช ร้าน โทร. 0-3447-2330 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร l หมวดโรงพยาบาล

โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร. 0-3442-7099 ต่อ 105 โทรสาร 0-3442-7579 โรงพยาบาลเอกชัย โทร. 0-3441-7999 สายด่วนฉุกเฉิน โทร. 0-3442-7911 โรงพยาบาลมหาชัย โทร. 0-3442-4990 ต่อ 1210 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว โทร. 850460-5 โรงพยาบาลเจษฎา โทร. 425708 โรงพยาบาลกระทุ่มแบน โทร. 844420 ต่อ 214 โรงพยาบาลศรีวิชัย 1 โทร. 02-4120055-60 โรงพยาบาลศรีวิชัย 2 โทร. 02-8074044-60 โรงพยาบาลศรีวิชัย 3 โทร. 02-4310070 โรงพยาบาลศรีวิชัย 5 โทร. 826709-29 โรงพยาบาลมหาชัย 4 โทร. 24990, 810779 l หมวดโรงเรียนเสริมสวย

โรงเรียนสอนตัดเสื้อ เสริมสวยนานาชาติ นิรันดร์รัตน์ โทร. 08-1199-0495, 0-3487-9672 (อ.หน่อย) l หมวดนวดแผนไทย

นวดแผนไทย โทร. 08-9830-1559 ร้านประสานนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ 93/124 หมู่ 7 หมู่บ้านมหาชัยวิลล่า, ต�ำบลท่าทราย อ�ำเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร, 74000 ต�ำบล ท่าทราย อ�ำเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 โทร. 034 826 645 LeRax Spa Massage (เลอแร็กซ์ สปา) 47/289 หมู่ 8 ถนน เศรษฐกิจ 1 ท่าทราย เมือง สมุทรสาคร 74000 โทร.094 821 1199


สุขภาพ และความงาม

Tourist&Buseness

SAMUTSAKHON

61


บ้าน-เฟอร์นิเจอร์

ด้านบ้าน

เฟอร์นิเจอร์

รกิจ สมุทรสาคร 62 ๑ท่องเทีใน...่ยว&ธุ

SAMUTSAKHON T O U R I S T & B U S I N E S S

ถ้าท่านต้องการมีบ้านสักหลังและต้องการข้อมูล เปรียบเทียบของบ้านจัดสรรชั้นน�ำ หรือท่านที่ต้องการหา หอพัก อพาร์ตเม้นท์ หรือคอนโดมิเนียม ได้ที่หมวดนี้ รวมทั้งธุรกิจที่จ�ำเป็นภายในบ้าน อาทิ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องครัว ช่างซ่อมบ�ำรุงต่างๆ


บ้าน-เฟอร์นิเจอร์ หมวดบริการก�ำจัด ปลวก-แมลง

บริษัท สิฏฐ์โชคดี จ�ำกัด ที่ตั้ง : 74/195 ซ.รามค�ำแหง 180 ถ.รามค�ำแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 Tel. 08-1444-3959, 08-9136-6885 Fax. 0-2916-7795

บริษัท ไทยเพสท์ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 120/25 หมู่ 1 ซ.ประชาชื่น 1 ถ.ประชาชื่น ต.บางเขน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 11000 Tel. 08-5124-4563, 0-2952-7794-5

บริษัท ซีมอร์ เซอร์วิส จ�ำกัด ที่ตั้ง : 176 ซ.หมู่บ้านอยู่เจริญ ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองเต้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 Tel. 0-2375-0501-2 Fax. 0-2375-0503

หมวดแอร์ ช่างซ่อมบริการล้าง

หจก. บางขุนเทียน แอร์ เซอร์วิส Tel. 0-2451-5919, 0-2894-9734 Fax. 0-2451-5952, 08-1822-9052, 09-7969-7859

นภาแอร์ แอนด์ เซอร์วิส ที่ตั้ง : 49/347 หมู่ 4 ต.เอกชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 08-6756-0699, 08-9184-3173, 09-4992-9695

...ดู AD 4 สี หน้า 12...

ภานุแอร์ & เซอร์วิส ที่ตั้ง : 49/535 หมู่ 4 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร Tel. 08-9185-7450, 08-7668-9945 Fax. 0-3411-0213

...ดู AD 4 สี หน้า 23...

กิจจา เฟอร์นิเจอร์ ที่ตั้ง : 1/16-26 หมู่ 8 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 0-3481-5197, 0-3447-2946, 08-9918-5892

บริษัท ไทยมั่งเฟอร์นิเจอร์ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 22/88 หมู่ 3 ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 Tel. 0-3446-0981-2 Fax. 0-3446-0980

เอสอาร์แอร์ แอนด์เซอร์วิส ที่ตั้ง : 206/3 หมู่ 6 ถ.พุทธสาคร ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 Tel. 08-5379-9027, 08-8459-7415

เอกรัฐ แอร์ & เซอร์วิส Tel. 08-9740-3940, 08-1450-7024

ช่างพัฒน์ เฟอร์นิเจอร์ ที่ตั้ง : 189/515 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 08-1733-0848, 08-9694-0858

...ดู AD 4 สี หน้า 12...

GT เฟอร์ทีม (ช่างตู่) ที่ตั้ง : 927/313 ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 09-6293-9384, 09-8420-3410

...ดู AD 4 สี หน้า 23...

...ดู AD 4 สี หน้า 13...

บริษัท พีเอ็มวาย เฟอร์นิเจอร์ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 93/19 หมู่ 4 ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 08-0612-0999 Fax. 0-3446-8878 ร้านห้าพี่น้องเฟอร์นิเจอร์ Tel. 08-4615-9991

...ดู AD 4 สี หน้า 12... l หมวดแก๊ส-ชนิดบรรจุถัง

หมวดม่าน-บริการติดตั้ง จ�ำหน่าย

Grace Curtain ที่ตั้ง : 99/2007 ซ.ท่าข้าม 23 ใกล้ สน.ท่าข้าม ถ.พระราม 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ Tel. 0-2417-6740, 08-6336-4213, 08-9498-6649

หมวดผู้จ�ำหน่าย เฟอร์นิเจอร์

สมุทรสาครแก๊ส จก บริษัท โทร. 0-3483-4199 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชุมพลแก๊ส ร้าน โทร. 0-3482-7040 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ที ไอ จี เทรดดิ้ง จก บริษัท โทร. 0-3449-0346 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร โพธิ์แจ้แก๊ส ร้าน โทร. 0-3482-4310 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร รวินท์เทรดดิ้งอินเตอร์เทรด หจก โทร. 0-3484-0813 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร รุ่งเรื่องผลิตภัณฑ์แก๊ส หจก โทร. 0-3441-1086 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

รุ่งโรจน์แก๊สสยาม ร้าน โทร. 0-3481-2125 สมุทรสาคร เลิศนภาอุตสาหกรรม หจก โทร. 0-3442-6232 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ทรัพย์ถาวรบรรจุแก๊ส จก บริษัท โทร. 0-3447-0475 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร เอ็มบีปิโตรเลียม หจก โทร. 0-2429-1777 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร กิจสมรปิโตรเลียมไทย จก บริษัท โทร. 0-3484-8567-8 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ทรัพย์ถาวรบรรจุแก๊ส จก บริษัท โทร. 0-2420-5257 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร พารักษาปิโตเลียม หจก โทร. 0-3447-1843 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร เอ็ม บี ปิโตรเลียม หจก โทร. 0-3447-1874 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร

Tourist&Buseness

SAMUTSAKHON

63


บ้าน-เฟอร์นิเจอร์ หมวดฮาร์ดแวร์

หมวดเครื่องใช้ไฟฟ้า

หมวดที่นอน-ขายส่ง

สุนทรธีรวัฒน์ (ประเทศไทย) ที่ตั้ง : 13/4 หมู่ 4 ต.บางน�้ำจืด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 0-3486-7653 Fax. 0-3486-7654

ร้านเหมียว อิเล็คทรอนิกส์ ที่ตั้ง : อยู่ตรงข้ามโรงเรียนมหาชัย คริสเตียน 923/125 ก-ข ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร Tel. 0-3481-0946

บริษัท ที่นอนเบญจพร จ�ำกัด ที่ตั้ง : 20/9 หมู่ 1 ต.คลองจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 74110 Tel. 08-7556-6780, 08-6886-6094

...ดู AD 4 สี หน้า 14...

l หมวดครัว-เครื่องใช้

และอุปกรณ์ ในการประกอบอาหาร

วี ที สแตนเลส สตีล จก บริษัท โทร. 0-2810-9637 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร เอส ที แอล แอนด์ ทรัพย์ทวี จก บริษัท โทร. 0-2431-2446-7 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร เวอร์เทค แม็คคานิคส์ หจก โทร. 0-3481-5493-4 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร สยามซัพพลายส์ แอนด์ เซอร์วิส หจก โทร. 0-2410-5914 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชุติกา หุ่นสม แผง โทร. 0-2810-2005 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร วัฒนาลัคกี้แวร์ จก บริษัท โทร. 0-3484-9433-6 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร วุฒิธร เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2810-1325-6 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร สยามสเตนเลสสตีล จก บริษัท โทร. 0-3447-3987 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร

รกิจ สมุทรสาคร 64 ๑ท่องเทีใน...่ยว&ธุ

l หมวดคอนโดมิเนียม

แมนชั่น ที่พักให้เช่า

พูนพิมานแมนชั่น โทร. 08-1340-0477, 0-3484-0285 เอ็ม พี แมนชั่น โทร. 0-1554-5195 ทิพย์เจริญ ดีเวลลอปเมนท์ จก บริษัท โทร. 0-3483-6355 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ไทยซุปเปอร์บิ๊กแลนด์ จก บริษัท โทร. 0-3481-2183 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ฟาคอนคอนโดมิเนียม จก บริษัท โทร. 0-3482-4361 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร มวลชนเรสซิเด้นท์ จก บริษัท โทร. 0-3482-1087-91 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร อาคารสุวรรณนครคอนโด โทร. 0-2811-4942-3 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร l หมวดน�้ำเครื่องกรอง

และฆ่าเชื้อโรค

โฟล ออโตเมชั่น หจก โทร. 0-3484-0210 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร พี.แอล.วอเตอร์คลีน หจก. โทร. /โทรสาร 0-3442-3023

...ดู AD 4 สี หน้า 13...

สหสันติ ร้าน โทร. 0-3442-3580 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร เรโน เทค จก บริษัท โทร. 0-2720-4010, 0-2720-4080 โทรสาร 0-2720-4340 E-mail : ranotech@gmail.com ธนชัยเซลส์แอนด์เซอร์วิส จก บริษัท โทร. 0-2420-7222, 0-2868-2558-9, 08-1909-9485 โทรสาร 0-2420-7223 ธนจักรกล จก บริษัท โทร. 0-2813-3387 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร l หมวดผู้จัดสรร

บ้านและที่ดิน

บ้านสวนริมธาร 8 โทร. 0-2431-2729 บ้านสวนปาล์มลากูน โทร. 0-3484-1469-70, 08-6976-5588, 08-6324-3748, 08-5099-7458 จัดสรรปันส่วน จก บริษัท โทร. 0-3484-5358 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร เจ อาร์ นิวซิตี้ จก บริษัท โทร. 0-3482-3488 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บ้านที่ดินสุขุมวิท-บางนา โทร./โทรสาร 0-2393-9969 มือถือ 08-9053-4455, 08-6345-7689

ตั้ง พัฒนาที่ดิน จก บริษัท โทร. 0-3485-4612 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร นครแลนด์ ดีเวลล็อปเม้นท์ (2001) จก บริษัท โทร. 0-3485-7631 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ภาคภูมิการเคหะ จก บริษัท โทร. 0-2451-7119 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร มหาชัยเมืองทองบ้านและที่ดิน จก บริษัท โทร. 0-3441-3831 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร รองเมืองพัฒนา จก บริษัท โทร. 0-3482-6902-3 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร วิวัฒน์นคร จก บริษัท โทร. 0-3483-0977-9 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร เวสท์ไลน์ เดคคอเรชั่น จก บริษัท โทร. 0-3442-4027 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ศิริไพศาลบ้านและที่ดิน จก บริษัท โทร. 0-3482-6427 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร สาริน พรอพเพอร์ตี้ส จก บริษัท โทร. 0-3442-1422 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร อิทธินคร จก บริษัท โทร. 0-3481-0285-6 สมุทรสาคร เอกชัย นิวอินดัสทรี จก บริษัท โทร. 0-3482-3845 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชลทองบ้านและที่ดิน จก บริษัท โทร. 0-2810-1521 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บุญจิรพัฒนา จก บริษัท โทร. 0-2431-1811-2 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ชลทองบ้านและที่ดิน จก บริษัท โทร. 0-2810-1523-5 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ซิพแฟคตอรี่โฮม จก บริษัท โทร. 0-3484-8700 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ท่าพระเคหะการ (1995) จก บริษัท โทร. 0-3447-2631 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร นิว ยูนิต เอ็นเตอร์ไพรส์ จก บริษัท โทร. 0-2420-1673


บ้าน-เฟอร์นิเจอร์

กระทุ่มแบน สมุทรสาคร เอเซียนคร จก บริษัท โทร. 0-3447-3049 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร l หมวดผู้ผลิต-ผู้จ�ำหน่าย

เฟอร์นิเจอร์

ร้านท�ำเบาะ-ผ้าใบ เสน่ห์ศิลป์ โทร. 0-3435-1330, 08-5178-3472 ฅ. ฅนท�ำเฟอร์ โทร. 08-1299-1634, 0-3472-5499 โทรสาร 0-3475-2908 แกรนด์โอเรียนตัล จก บริษัท โทร. 0-3449-4077 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร เค เอส ซี วู้ดเวอร์ค อุตสาหกรรม จก บริษัท โทร. 0-3481-2750-1 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร เคพีทีกลอรี่ หจก โทร. 0-3485-4966 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร เจริญชัยเฟอร์นิเจอร์ โทร. 0-3481-6205 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ดีเลิศวู้ดไลน์ จก บริษัท โทร. 0-3485-2187-90 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ถนอมเฟอร์นิชิ่ง จก บริษัท โทร. 0-3485-4565-9

เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ทริปเปอร์แม็กซ์ เฟอร์นิเจอร์ จก บริษัท โทร. 0-3483-2001 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ทศสุธา หจก. โทร. 0-2895-1466 โทรสาร 0-2895-1467 E-mail : tossuta@gmail.com บิ๊กโฮม เฟอร์นิเจอร์ จก บริษัท โทร. 0-3481-6938-9 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร เฟอร์นามิค จก บริษัท โทร. 0-3483-3322-6 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร เฟอร์นิไทย จก บริษัท โทร. 0-3449-0076-7 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร มหาชัยเฟอร์นิเจอร์ โทร. 0-3441-2982 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร วัฒน์สหมิตร จก บริษัท โทร. 0-3481-6731 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร วี ซี เอส เฟอร์นิเทรด จก บริษัท โทร. 0-3485-4855-6 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร วุฒิเฟอร์นิเจอร์ โทร. 0-3442-2193 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร สตาร์มาร์คแมนูแฟคเชอร์ริ่ง จก บริษัท

โทร. 0-3482-9180 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร สยามสหศิลป์ โทร. 0-3481-2659 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร สากลพัฒนาอุตสาหกรรม จก บริษัท โทร. 0-3442-5211-3 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร สุนาสหภัณฑ์ ร้าน โทร. 0-3481-3731 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น จก บริษัท โทร. 0-3483-4499-527 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร เอเชียเฟอร์นิเจอร์เฮ้าส์ จก บริษัท โทร. 0-3442-2173 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ดับบลิว แอนด์ ดับบลิว วู้ด จก บริษัท โทร. 0-2420-7276-8 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร เกรทโฟม โปรดักส์ จก บริษัท โทร. 0-3447-2826 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ธนศิริ เฟอร์นิชิ่ง หจก โทร. 0-2420-1142 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร พี พี เอ ร้าน โทร. 0-2810-0882-5 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร เพรสซิเด๊นท์ ออฟฟิศ เฟอร์นิเจอร์ จก บริษัท โทร. 0-3484-8952-3

กระทุ่มแบน สมุทรสาคร โมเดิร์นเฟอร์มาร์เก็ตติ้ง จก บริษัท โทร.0-2420-1142 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร l หมวดเครื่องใช้ไฟฟ้า

กิติการช่าง ร้าน โทร. 0-3441-1181 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชัยการทีวี หจก โทร. 0-3441-1236 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชัยวัฒน์ เฟอร์นิเจอร์ โทร. 0-3481-2147 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร นิวแอนด์เนม จก บริษัท โทร. 0-3442-3158 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร เพาเวอร์บาย จก บริษัท โทร. 0-3481-1466-9 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร มารวยรวมกิจ โทร. 0-3442-4313 สมุทรสาคร ไมด้าแอสเซ็ท จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-3482-0828-9 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ลี้ทังสเตน จก บริษัท โทร. 0-3442-2968 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร Tourist&Buseness

SAMUTSAKHON

65


บ้าน-เฟอร์นิเจอร์

เล้งเซ็นเตอร์ ร้าน โทร. 0-3481-1022 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร สมบัติ เครื่องเสียง โทร. 0-3481-2157 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร เอ็ม เจ ช๊อฟ เครื่องไฟฟ้ามือสอง ร้าน โทร. 0-3481-5757 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร นครชัยอีเลคทริค จก บริษัท โทร. 0-2813-4020 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ไมด้าแอสเซ็ท จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-2812-8550-2 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร สมานอีเล็คทริค หจก โทร. 0-2420-6485 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร อ้อมใหญ่อีเล็คทริค หจก โทร. 0-2420-3488 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร เอสเคจีอินเตอร์เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-2813-0313 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร กรุงเทพเซลล์แอนด์เทรดดิ้ง จก บริษัท โทร. 0-2813-4023 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร พีค็อก เอะแนเม็ล จก บริษัท โทร. 0-2810-4467-9 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ยูพีทีมัลติมีเดีย จก บริษัท โทร. 0-2813-8253 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร วานิชการไฟฟ้า ร้าน โทร. 0-2420-1459 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ศรีพูนทรัพย์อีเล็คโทรนิคส์ หจก โทร. 0-3447-2455 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร สมบูรณ์ซาวด์ ร้าน โทร. 0-3484-6153 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร สมานอีเล็คทริค หจก โทร. 0-2810-3549 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร อ้อมน้อย อิเลคทริคบาย จก บริษัท โทร. 0-2813-5588-9 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร เอสเคจี อีเล็คทริค กรุ๊ป (ประเทศไทย) จก บริษัท รกิจ สมุทรสาคร 66 ๑ท่องเทีใน...่ยว&ธุ

โทร.0-2813-5246-7 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร แอลจีมิตรอีเลคทรอนิคส์ จก บริษัท โทร. 0-2420-3528 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร เกษมสันต์โทรทัศน์ หจก โทร 0-3471-3861 สมุทรสงคราม

08-6342-5714, 08-4427-3733 โทรสาร 0-2814-8948 ศรีสวัสดิ์ ร้าน โทร 0-3471-1382 สมุทรสงคราม ศิริภัณฑ์ ผ้าม่าน ร้าน โทร 0-3471-3277 สมุทรสงคราม อัมพวา ผ้าม่าน ร้าน โทร 0-3475-1280 สมุทรสงคราม

l หมวดไฟไหม้

l หมวดผลิตภัณฑ์

ทองเจริญโลหะภัณฑ์ จก บริษัท โทร. 0-2476-6037 โทรสาร. 0-2476-6829 เอฟ เอช ซี แฟคตอรี่ จก บริษัท โทร. 0-3446-8300-1, 0-3483-0513-4, 08-9766-4243, 08-9448-9117 โทรสาร 0-3446-8297, 0-3483-0514 E-mail : fhcfactory@hotmail.com วีไอพี ไฟร์โปรดักส์ แอนด์ เซฟตี้ อิค วิปเม้นท์ จก บริษัท โทร. 0-3445-8267 โทรสาร 0-3445-8228 E-mail : vipfires@hotmail.com โปรสตาร์ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-3449-0057-8 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

แอล.ซี.อินทัช จก บริษัท โทร. 0-2897-1877-8 ธนสินโลหะกิจ ร้าน โทร. 0-3485-4800 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร เบสคอนสแตนท์กรุ๊ป จก บริษัท โทร. 0-3446-2014 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร อันลี่ อุตสาหกรรม จก บริษัท โทร. 0-3483-4424 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร เอกโปลีเทค จก บริษัท โทร. 0-3482-6132-4 สมุทรสาคร แอล ซี อินทัช จก บริษัท โทร. 0-2897-1877-8 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ธนทวีโลหะกิจ หจก โทร. 0-2429-1568 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร พีทีสเตนเลส (1998) จก บริษัท โทร. 0-3447-0674-5 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร วริศชลินีสแตนเลส จก บริษัท โทร. 0-3441-8156 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร วีทีซี คิทเช่น อีควิปเมนท์ จก บริษัท โทร. 0-2813-7862-3 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร สหกิจทรัพย์สิน สแตนเลส หจก โทร. 0-3447-0726-7 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร เคทีเคสตีล หจก โทร. 0-2431-2823-4 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร วี อาร์ สเตนเลสอินดัสตรีส์ หจก โทร. 0-2811-4088-90 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร วีทีแสตนเลสสตีล จก บริษัท

อุปกรณ์ป้องกัน

l หมวดขายปลีกม่าน

MC. ผ้าม่าน โทร. 0-3481-5730 โทรสาร. 0-3481-5114 นัมเบอร์วันผ้าม่าน ร้าน โทร. 0-3441-1821 สมุทรสาคร ศรีอนงค์ ผ้าม่าน โทร. 0-3482-7566 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร เพชรเกษมผ้าม่าน โทร. 0-2420-1418 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร เมืองทองผ้าม่าน โทร. 08-1812-8122, 0-2417-2357 โทรสาร 0-2417-2357 มงคลแก้ว ดีไซน์ โทร. 0-3447-2595 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร เค พี ผ้าม่าน โทร. 0-2814-8948, 08-1842-4783,

สเตนเลส

โทร. 0-3447-9818-9 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร l หมวดอพาร์ตเมนต์

แฟลตและเกสต์เฮ้าส์

โชคอรุณพัฒนา จก บริษัท โทร. 0-3481-1482-7 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ณวรรณ อพาร์ตเม้นท์ จก บริษัท โทร. 0-3442-4781 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร พี เอ อพาร์ทเม้นท์ จก บริษัท โทร. 0-3483-6880-3 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร แฟลตมารวย โทร. 0-3442-5934 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร แฟลตมารวยรวมกิจ โทร. 0-3442-5934 สมุทรสาคร ภัทรทิยา แฟลต โทร. 0-3484-0535 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร สบาย สบาย อพาร์ทเมนท์ โทร. 0-3481-1000 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ซัมมิทแลนด์ จก บริษัท โทร. 0-3484-8974 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร l หมวดแอร์ขนาดเล็ก

และชนิดแยกส่วน

จัชรินทร์ เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท (โอ เค แอร์) โทร. 0-3483-7114 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชัยวัฒน์แอร์เซลส์แอนด์เซอร์วิส จก บริษัท โทร. 0-3441-2425 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ซีดี แอร์ คอน หจก โทร. 0-3442-2771 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร นวมิตรแอร์ หจก โทร. 0-2810-4722 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร พี.ซี.เค แอดวานซ์ จก บริษัท


บ้าน-เฟอร์นิเจอร์ โทร. 0-3442-4800 โทรสาร 0-3442-5880 เฟรช มาร์เก็ตติ้ง จก บริษัท โทร. 0-2810-1511 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร โมเดิร์น แอร์คอนดิชั่น แอนด์ เซอร์วิส จก บริษัท โทร. 08-6338-3093 โทรสาร 0-2421-5837 สาขาบางแค-บางบอน-พระราม 2 โทร. 08-1559-4490 สาขาบางบัวทอง-นนทบุรี โทร. 08-9699-3185 สาขาเพชรเกษม-พุทธมณฑล โทร. 0-2421-7316 l หมวดช่างซ่อม

และบริการล้างแอร์

PCI เซอร์วิสแอร์ โทร. 08-9412-8570, 0-3487-6291-2 แฟ็กซ์. 0-3487-6293 ต้นเซอร์วิส โทร. 0-3481-8931,08-1845-2768, 08-9827-9074 สมบัติเครื่องเย็น โทร. 0-3440-0171, 08-1342-0629, 08-1571-6336 บางขุนเทียนแอร์เซอร์วิส โทร. 0-2451-5919

โทรสาร. 0-2451-6028 เอกชัยเอ็นจิเนียริ่ง ร้าน โทร. 0-3442-6838 เมืองสมุทรสาคร l หมวดปลวก

บริษัท วรรณศร วิศวกรรม จ�ำกัด โทร. 08-9754-0583 E-mail : attapolk@hotmail.com ชัยชนะพัฒนา เซอร์วิส จก บริษัท โทร. 0-2723-4509, 08-1830-9868 โทรสาร 0-2703-7154 E-mail : cps12345@hotmail.com www.cpschaichana.com ดี.ดี.เคมีคอล หจก.(ประเทศไทย) สายด่วน 08-1638-3816, 08-6061-7755, 08-9777-4593 ภาคกลาง 0-3475-1121, 0-3523-5559, 0-3651-2500 กรุงเทพฯและปริมณฑล 0-2810-9550, 0-2954-7899 ชินนอก เคมีคอล หจก โทร. 0-2569-6341, 08-7060-5984 (คุณวีระ) โทรสาร 0-2569-7970 ยั่งยืน เซอร์วิส หจก. โทร. 0-2178-1552, 08-6148-3557, 08-1983-5336, 08-6034-3659 โทรสาร 0-2178-1553

l หมวดโทรทัศน์วงจรปิด

อุปกรณ์และระบบ

ฟูจิวา ชัตเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-2813-0827 โทรสาร 0-2420-1244 นาวิกเกเตอร์ เทคโนโลยี โซลูชั่น จก บริษัท โทร. 0-2417-1400, 08-5484-2316, 0-3487-2584 โทรสาร 0-2955-5645 ต่อ 35888 www.NTS-CCTV.com www.AUTOGATECENTER.com เวิลด์ อีโวลูชั่น จก บริษัท โทร. 0-2914-4754, 0-2914-4936 E-mail : kk23121960@yahoo.com มหาชัยไอที โทร. 08-9022-2277 โทร/โทรสาร 0-3441-4031 www.mahachaicctv.com l

โทร. 08-1207-8619, 0-2873-4686 เสกสรรแซทเทิลไลท์ โทร. 0-3471-8052 แฟ็กซ์. 0-3471-8052 l หมวดอุปกรณ์ ไฟฟ้า

สีทองเอ็นเตอร์ไพรซ์ จก บริษัท โทร. 0-3449-8500 โทรสาร 0-3449-8540

หมวดเคเบิ้ล บริการติดตั้ง

เทคนิค เซอร์วิส โทร. 0-2426-2014 โทรสาร 0-2426-2013 E-mail : nikhom7@gmail.com ยูทีวี แซทเทค

Tourist&Buseness

SAMUTSAKHON

67


บ้าน-เฟอร์นิเจอร์

รกิจ สมุทรสาคร 68 ๑ท่องเทีใน...่ยว&ธุ


ก่อสร้าง-วัสดุ รับเหมา

ด้านก่อสร้าง วัสดุ-รับเหมา

SAMUTSAKHON T O U R I S T & B U S I N E S S

ในหมวดนี้รวบรวมรายชื่อของธุรกิจ บริษัท ร้านค้า ที่ให้บริการ ไม่ว่าท่านต้องการที่จะก่อสร้าง ต่อเติม หรือรื้อถอน ที่อยู่อาศัย ในหมวดนี้จะมีรายชื่อ ให้ท่านค้นหาได้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นผู้รับเหมา ช่าง ที่ปรึกษา ออกแบบ และวางแผน วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างทุกชนิด ทุกประเภท

Tourist&Buseness

SAMUTSAKHON

69


ก่อสร้าง-วัสดุ รับเหมา หมวดก่อสร้าง รับเหมาทั่วไป

บริษัท สุริยะ การโยธา จ�ำกัด ที่ตั้ง : 63/1854 หมู่บ้านเคหะธานี แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240 Tel. 08-3560-4392, 08-0807-7461, 09-2513-9607

ร้านอ่าง 2000 ที่ตั้ง : 123/2 หมู่ 6 ซ.สวนหลวง ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 Tel. 0-2813-7829, 08-1409-5255

หมวดไม้-ผู้จ�ำหน่าย

หจก. แก้ว สุวรรณ ก่อสร้าง ที่ตั้ง : 98/61 หมู่ 2 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี Tel. 0-2879-3227, 08-1647-5852, 08-6800-9233 Fax. 0-2879-3227

ยงเฮง อลูมิเนียม ที่ตั้ง : 129/41-2 หมู่บ้านฉัตรนคร สุขาภิบาล 1 ถ.อ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ Tel. 08-1300-0526, 0-2726-7841, 08-9786-4035 ปรวัฒน์ ค้าไม้ ที่ตั้ง : 71/8 หมู่ 12 ถ.พุทธสาคร ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร Tel. 08-5704-8395

...ดู AD 4 สี หน้า 14...

หจก. เอี้ยง ก่อสร้าง ที่ตั้ง : 33/3 หมู่ 2 ถ.พระราม 2 ต.บางกระเจ้า อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 08-1852-1224

ร้านวชากร การช่าง ที่ตั้ง : 86/21 หมู่ 4 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร Tel. 08-1720-7541

...ดู AD 4 สี หน้า 13... ส.สุทัศน์ค้าไม้ ที่ตั้ง : 25/6 หมู่ 10 ถ.พุทธสาคร ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 Tel. 09-0970-1153 คุณหนุ่ม 08-9924-4655 แม่มุก

หมวดเสาโรมัน Interior design ที่ตั้ง : 22/122 หมู่ 8 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 08-1763-9722 บริษัท ดีสิน เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด ที่ตั้ง : 77/34 หมู่ 5 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร Tel. 08-9915-4715

บริษัท ช.มั่นคง บางบอน จ�ำกัด ที่ตั้ง : 1369 ริมถนนเอกชัย ระหว่างซอย 129-131 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150 Tel. 0-2405-2933, 06-2625-9699

l หมวดกระจก

ขายปลีก-ช่าง

พงษ์ศักดิ์ ร้าน โทร. 0-3483-6746 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร รกิจ สมุทรสาคร 70 ๑ท่องเทีใน...่ยว&ธุ

หมวดอลูมิเนียม-สแตนเลส

หมวดกลอนประตู

บริษัท เวชไพรัตน์ อุตสาหกรรม จ�ำกัด ที่ตั้ง : 87/5 หมู่ 1 ถ.เอกชัย ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร Tel. 0-3485-4411, 08-1925-3918, 0-3485-4411-2

ศุภพงษ์ จก บริษัท โทร. 0-3442-1146 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร พัฒนาการกระจก-อลูมิเนียม โทร. 0-3448-3220 บ้านแพ้ว สมุทรสาคร

ร้านบ้านศิลป์ เสาโรมัน (สมุทรสาคร) ที่ตั้ง : 22/5 หมู่ 2 ถ.พระราม 2 ต.บางกระเจ้า อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 08-1860-9039 Fax. 0-3449-8890 ไฮกลาสอลูมินั่ม แอนด์ ซิลลิง หจก โทร. 08-1481-7146, 08-1497-1517, 08-1000-0432, 0-2416-9993-7 โทรสาร 0-2416-0687 l หมวดคอนกรีต

ผสมเสร็จ

นครหลวงคอนกรีต จก บริษัท โทร. 0-3481-2490 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จก บริษัท โทร. 0-3442-2349 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร มหาชัย พี เอส คอนกรีต จก บริษัท โทร. 0-3484-1151-3 สมุทรสาคร นครหลวงคอนกรีต จก บริษัท โทร. 0-2420-5537 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร

บริษัท แอล.เอส.อัลลอย จ�ำกัด ที่ตั้ง : 70/16 หมู่ 2 ถ.เอกชัย ต.คอกกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 0-3482-4739, 0-3449-4018-9 Fax. 0-3482-4739

คลังทองอุตสาหกรรมคอนกรีต จก บริษัท โทร. 0-3447-1894 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร เจพีเอ็มคอนกรีต จก บริษัท โทร. 0-3441-8158 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร นครหลวงคอนกรีต จก บริษัท โทร. 0-2431-1996-7 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร เพิ่มพูนคอนกรีต หจก โทร. 0-2808-4518-9 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร l หมวดบริการถมดิน

ซีซีบีเซอร์วิส หจก โทร. 0-3441-8123 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร อ.รุ่งอรุณ โทร. 08-6049-0788 โชคทรงพล หจก โทร. 0-3447-3789-90 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร


ก่อสร้าง-วัสดุ รับเหมา หมวดเหล็ก

หมวดหลังคา-ผู้รับเหมา

หมวดประตู

หมวดเสาเข็ม-เสาคอนกรีต

บริษัท เลียงจิวสตีล จ�ำกัด ที่ตั้ง : 18/18 หมู่ 6 ถ.พระราม 2 ต.คอกกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร Tel. 0-3483-3883, 0-3483-3993 Fax. 0-3483-3955

ซ่อมหลังคารั่ว ที่ตั้ง : 43/430 หมู่ 7 ถ.พระราม 2 แขวงแสมด�ำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ Tel. 08-4347-8858

เฉลิมชัยการช่าง ที่ตั้ง : 2/2 หมู่ 2 ประชาอุทิศ 76 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ Tel. 08-9768-0761, 0-2871-9122

บริษัท สุศุจิรัตน์ คอนสตรัคชั่น จ�ำกัด ที่ตั้ง : 67/527 หมู่ 4 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 08-6882-7778 Fax. 0-3411-6622

...ดู AD 4 สี หน้า 6...

บริษัท ทรัพย์สมบูรณ์ สตีล ที่ตั้ง : 944 หมู่ 1 เพชรเกษม 98/2 ถ.เพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 Tel. 0-2421-1308 Fax. 0-2421-1914

บี้การช่าง ที่ตั้ง : 241 ถ.บางบอน 1 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ Tel. 08-5921-4540

หมวดบริการถมดิน

หมวดบริการขุดเจาะ บ่อน�้ำบาดาล

บริการขุดเจาะน�้ำบาดาล ที่ตั้ง : 116/2 หมู่ 10 ต.โรงเข้ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120 Tel. 08-9914-2326 l หมวดถนน

ผู้รับเหมา-สร้าง

ณัฐมนต์รุ่งเรืองกิจก่อสร้าง โทร. 0-2457-7324 โทรสาร. 0-2457-2699 บริษัท มาเฮงกี่ (สหศรีอุตสาหกรรม) จ�ำกัด ที่ตั้ง : 22/9 หมู่ 3 ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 Tel. 0-3446-0987-95, Fax. 0-3446-0996

...ดู AD 4 สี หน้า 11...

l หมวดรับทุบตึก

รื้อถอน

บอย โอเชี่ยนสตาร์ จก บริษัท โทร. 0-2896-9739, 08-9780-5163 โทรสาร 0-2896-2354 ชัยอรัญ แทรคเตอร์ โทร. 08-1453-0464,08-9228-0972 l หมวดขายปลีกไม้

โรงเลื่อยจักรประสาร จก บริษัท โทร. 0-3442-2550, 0-3442-2156 โทรสาร. 0-3442-2550 ทศสุธา หจก. โทร. 0-2895-1466 โทรสาร 0-2895-1467 ซี อี บี เทรดดิ้ง จก บริษัท โทร. 0-2451-3284 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

l หมวดก่อสร้าง

เสกสรรบริการถมดิน ที่ตั้ง : 8/7 หมู่ 1 ต.บางโทรัด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร Tel. 09-4935-4093, 08-7764-5313

เจริญผลพาเลท จก บริษัท โทร. 0-3442-1245 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ซี อี บี เทรดดิ้ง จก บริษัท โทร. 0-3481-2747-9 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ซุ่นฮวดเฮง ห้างค้าไม้ ร้าน โทร. 0-3441-1634 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร เทพทวี ร้าน โทร. 0-3441-1875 สมุทรสาคร เมืองไม้ โทร. 0-3442-2651 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ส บุญอนันต์ หจก โทร. 0-3442-6702 สมุทรสาคร

ออกแบบ รับเหมาทั่วไป

เอส.แอล.วี. การโยธา โทร. 08-6332-8001, 08-1208-4877 เอกฉัตร คอนสตรัคชั่น โทร. 08-1488-7669, 0-3446-8038, 08-1347-2368 โทรสาร 0-3446-8038 กิจธนันต์ หจก. โทร. 0-2726-2389 บ้านของพ่อ (การช่าง) โทร. 0-3626-6204, 08-6758-2825 โทรสาร 0-3626-6204 ชญานนท์ ดีเวลลอปเมนท์ จก บริษัท โทร. 08-1903-5146, 0-2404-2525 โทรสาร 0-2404-2526 เกตุรวมพัฒนา หจก โทร./โทรสาร 0-3485-4488 08-9836-1485 ตั้งเซี้ยงฮวด ร้าน โทร. 0-3441-1457 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร แอคโค่ คอนสตรัคชั่น จก บริษัท โทร. 0-2977-5585 โทรสาร 0-2977-5487 โปรเฟสชันนัล วินเนอร์ คอนสตรัคชั่น จก บริษัท โทร. 0-2892-5044, 0-2894-8571-5

สุวรรณกิจเข็มเจาะ แอนด์ คอนสตรัคชั่น ที่ตั้ง : 808 ถ.จันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 Tel. 0-2211-0587, 0-2212-4745, 0-2211-1380, 08-1816-1361 Fax. 0-2212-4745

โทรสาร 0-2892-5045 ท็อป นอร์ท สตรัคเจอร์ จก บริษัท โทร. 0-3449-8992 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร เนาวรัตน์พัฒนาการ จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-3482-2889-90 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ธนพรการช่าง โทร. 08-9788-7904 (ช่างภพ) 08-1696-9049 (ธนพร) ปรีชานันท์ หจก โทร. 0-3483-6864 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร พงษ์นพดล จก บริษัท โทร. 0-3442-7718 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร พี.พี. พัชรพล จก บริษัท โทร. 0-3485-4318, 08-9918-8735, 08-9113-3777 โทรสาร 0-3485-4319 จักรรวมช่าง โทร. 08-1298-4778, 08-1585-6920 ราชบุรี รุ่งเรือง คอนสตรัคชั่น โทร. 0-3441-8078 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร วีโอคอนสตรัคชั่น หจก โทร. 0-3483-0165 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ศุขเจริญกิจ หจก โทร. 0-3449-4376-7 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร สันติมิตรก่อสร้าง หจก โทร. 0-3442-5299 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

Tourist&Buseness

SAMUTSAKHON

71


ก่อสร้าง-วัสดุ รับเหมา อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-3441-3047 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร เอกบารมี กรุ๊ป จก บริษัท โทร. 0-3482-3243 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร เอส เค เค คอนสตรัคชั่น หจก โทร. 0-2892-208 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ไอ ดี โฮม คอร์ปอร์เรชั่น จก บริษัท โทร. 0-3482-4070-3 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร วี.โอ.คอนสตรัคชั่น หจก โทร. 0-3485-4744, 08-1434-4156, 08-1259-7333 โทรสาร 0-3485-4744 ยูนิเทค โพรดักส์ จก บริษัท โทร. 0-2877-4200-4 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ลิ้มสุวรรณ์ การก่อสร้าง จก บริษัท โทร. 0-2810-3151-2 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ศ พรกิจ หสน โทร. 0-2813-1236 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร สไมลแลนด์สเคป จก บริษัท โทร. 0-3447-1737 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร เอ เอส แอสโซซิเอท เอ็นยิเนียริ่ง (1964) จก บริษัท โทร. 0-2418-8126 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร

รกิจ สมุทรสาคร 72 ๑ท่องเทีใน...่ยว&ธุ

เอ็น แอล ดีเวลลอปเมนต์ จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-2810-3410 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร เอส เค เมททอล เอ็นจิเนียริ่ง หจก โทร. 0-2431-1535 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร l หมวดวัสดุก่อสร้าง

ที ไอ พี เมทรูฟ จก บริษัท โทร. 0-2418-8314-5 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร กมลชัยเทรดดิ้ง หจก โทร. 0-3442-4638 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร จารุยนต์ 2 หจก โทร. 0-3441-2350 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร จึงสกุลค้าวัสดุก่อสร้าง หจก โทร. 0-3483-3634-5 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร เจริญกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง คลองครุ โทร. 0-3441-2590 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร เจริญกิจค้าไม้บางปลา ร้าน โทร. 0-3483-0855 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ช้างหยก หจก โทร. 0-3484-4155-6 สมุทรสาคร

โชคดีพาณิชย์ค้าไม้ และคอนกรีต ร้าน โทร. 0-3483-0568-9 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร โชคพิบูลย์ชัย ร้าน โทร. 0-3482-3432-3 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ตั้งไช่ง้วนการช่าง ค้าวัสดุก่อสร้าง หจก โทร. 0-3441-1064 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ไทยน�ำวัสดุก่อสร้าง จก บริษัท โทร. 0-3442-4655 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ธงชัยโฮมมาร์ท จก บริษัท โทร. 0-3484-5257 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร นาดีการค้า ร้าน โทร. 0-3442-2518 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ภ เกษมพงษ์ชัย (งุ่ยใช้ง้วน) หจก โทร. 0-3441-1804 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร มหาชัยค้าไม้ หจก โทร. 0-3441-1379 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร มหาผล ค้าวัสดุก่อสร้าง จก บริษัท โทร. 0-3442-5860 สมุทรสาคร เมตตาค้าไม้ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-3442-3881 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ย อุดมทรัพย์ หจก โทร. 0-3483-9932 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

รัชดาศูนย์รวมวัสดุ จก บริษัท โทร. 0-9303-1261-70 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร รุ่งกิจ ร้าน โทร. 0-3441-2037 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร รุ่งแสง คอนสตรั๊คชั่น จก บริษัท โทร. 0-3481-5469 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร โรงงานตะปูไทยสงวน (1988) หจก โทร. 0-3482-3879-82 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ลี่ชวนมหาชัย โทร. 0-3441-1467 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ไลท์เบิร์ดซัพพลาย จก บริษัท โทร. 0-2415-9234 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร วรวัฒน์การสร้าง (2514) หจก โทร. 0-3441-1056 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร วรวัฒน์โลหะกิจ หจก โทร. 0-3482-2848 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร วรวัฒน์วิศวภัณฑ์ โทร. 0-3446-2134-6 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร วรวัฒน์ฮาร์ดแวร์ โทร. 0-3442-1716 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร วัฒนสิน ร้าน โทร. 0-3441-1412 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร


ก่อสร้าง-วัสดุ รับเหมา

ชัยยุทธค้าวัสดุก่อสร้าง ร้าน โทร. 0-3447-2084 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ชัยแสงเพชร (2543) จก บริษัท โทร. 0-2429-4731 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ที ไอ พี เมทรูฟ จก บริษัท โทร. 0-3447-3920 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ไทยธนบุรีวัสดุก่อสร้าง ร้าน โทร. 0-3484-8093 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร นครหลวงวัตถุก่อสร้าง และคอนกรีตอัดแรง จก บริษัท โทร. 0-2420-0020 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร เปงเฮงฮวดสตีล หสม โทร. 0-2420-1475-6 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร เพชรพยุงเอ็นจิเนียริ่ง หจก โทร. 0-2810-9150 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ไม้อ้อมน้อยพาณิชย์ จก บริษัท โทร. 0-2420-1211 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร เย็นใจวัสดุก่อสร้าง หจก โทร. 0-3484-3463 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร

l หมวดผู้ออกแบบ

ตกแต่งภายใน

สราญอาร์ช โทร. 0-3447-2600, 08-1856-7054 โทรสาร. 0-3447-3977 วรกานต์ บรอนซ์ แอนด์ อาร์ต จก บริษัท โทร. 0-3483-3692-3 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร สหศิลป์พัฒนา จก บริษัท โทร. 0-3482-4398-9 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร นิว ลุค ดีไซน์ จก บริษัท โทร. 0-2894-8985 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร อิษดาเพลส ออกแบบ-ก่อสร้าง จก บริษัท โทร. 0-3442-2441 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร นิว โมเดอร์นโฮม จก บริษัท โทร. 0-2813-4033 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร มณฑล อลูมินั่ม แอนด์กลาส โทร. 0-2812-8756 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ศิวารินทร์ จก บริษัท โทร. 0-2420-6645 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร

จี ที ค็อกโย จก บริษัท โทร. 0-2810-1571 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ฟิวชั่น ดีไซน์ เดคคอเรท จก บริษัท โทร. 0-2813-7020-3 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร อินสไปร์ สตูดิโอ จก บริษัท โทร. 0-2813-8852-3 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร โฮม แฟชั่น เดคคอร์ โทร. 0-2802-4431, 08-7064-5858 E-mail :borin555@hotmail.com โฮชิ (ไทย) จก บริษัท โทร. 0-2431-0381 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร l หมวดประตู

แสงเทพ อินเตอร์เทรด โทร. 0-3482-0355 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร เจียมเจริญอัลลอย และสแตนเลส จก บริษัท โทร. 0-2810-2372-3 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร เอเซียประตู แอนด์ เฟอร์นิเจอร์ จก บริษัท โทร. 0-2813-0721-3 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร

ชาญชัยการช่าง ร้าน โทร. 0-3482-0190 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ดอร์เทค (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-3483-1251-4 เมืองสมุทรสาคร ไทยโตโย โรลลิ่ง จก บริษัท โทร. 0-3482-3720 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ไทยรุ่งเรืองการช่าง โทร. 0-2896-9219 โทรสาร 0-2452-1500 เวชไพรัตน์ อุตสาหกรรม จก บริษัท โทร. 0-3485-4411 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร แสงไทยอุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์ จก บริษัท โทร. 0-3442-2003-4 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ทีเอสเคไฟเบอร์ จก บริษัท โทร. 0-2420-7962 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ทวีโรจน์วู้ด หจก โทร. 0-2813-7390 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ยูโร ไทย ดอร์ อินดัสตรี้ จก บริษัท โทร. 0-2811-1812-4 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร รุ่งวัฒนา ร้าน โทร. 0-2420-0645 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร

Tourist&Buseness

SAMUTSAKHON

73


ก่อสร้าง-วัสดุ รับเหมา

l หมวดผู้จ�ำหน่าย

และขายปลีกสี

เกษมพงษ์ชัย (งุ่ยใช้ง้วน) หจก โทร. 0-3441-1804 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร พรเจริญสินทอง หจก โทร. 0-3441-1843 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร พรเจริญออกซิเย่น ร้าน โทร. 0-3441-1843 สมุทรสาคร l หมวดผู้รับเหมาทาสี

นิวเทคดีไซน์ หจก. โทร. /โทรสาร 0-3432-7149 l หมวดเสาเข็ม

ผู้รับเหมาตอกและเจาะ

สุขสมัยเข็มเจาะ หจก โทร. 0-3442-4543, 0-3482-7208, 08-9837-3507 โทรสาร 0-3482-6929, 0-3482-7207 เค ที ซี ไพล์ลิ่ง จก บริษัท โทร. 0-2453-1332 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ธวัชชัยคอนกรีต โทร. 0-3483-6793 รกิจ สมุทรสาคร 74 ๑ท่องเทีใน...่ยว&ธุ

เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร มงคลทิพย์ เสาเข็ม หจก โทร. 0-3485-8327 บ้านแพ้ว สมุทรสาคร S.C.เสาเข็มเจาะ โทร. 08-1803-5772, 0-2455-7857 โทรสาร 0-2455-7880 ส�ำราญประติมากรรม l หมวดเหล็ก

ดีสยามสตีล จก บริษัท โทร. 0-2896-9205-9#111,116 โทรสาร. 0-2896-9209 แหลมทองผลิตเหล็ก จก บริษัท โทร./โทรสาร. 0-3447-0307 อภิโชคโลหะกิจ หจก. โทร. 0-2450-3250-4 โทรสาร. 0-2450-3255 ซี เอส สตีล โปรดักส์ จก บริษัท โทร. 0-3482-4756-9 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ไทยสตีลโปร์ไฟล์ จก บริษัท โทร. 0-3449-4111-5 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร คณิตสตีล จก บริษัท โทร. 0-2451-7060-3 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร เจริญชัย ร้าน โทร. 0-3441-2821 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

ซี ซี พี เมททอล จก บริษัท โทร. 0-2893-9343-4 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ซี บี สตีล จก บริษัท โทร. 0-3442-4386 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ต้าซิน เอ็นเตอร์ไพร์ส จก บริษัท โทร. 0-3482-4344-5 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ทวีพรสตีล จก บริษัท โทร. 0-2892-2858-9 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ไทปิงยังไทยแลนด์ จก บริษัท โทร. 0-3446-2191-5 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร พรประทานสตีล จก บริษัท โทร. 0-3483-4423 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร พิเชียรบริบูรณ์ จก บริษัท โทร. 0-3483-0557 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร พี ที เค เมททัล จก บริษัท โทร. 0-2892-4203 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร พูนทรัพย์ เจริญสตีล ร้าน โทร. 0-3481-2322-4 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร เพิ่มสินสตีล จก บริษัท โทร. 0-2416-9616 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จก บริษัท โทร. 0-3481-2312 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ฟงดาเอ็นเตอร์ไพรส์ จก บริษัท โทร. 0-3441-8118 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร มหาชัยค้าเหล็ก จก บริษัท โทร. 0-3482-3688 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร มหาชัยเมทัล จก บริษัท โทร. 0-3482-4698-9 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร มหาชัยโลหะกิจ (ค้าเหล็ก) ร้าน โทร. 0-3442-4277 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร มหาชัยศูนย์รวมเหล็ก จก บริษัท โทร. 0-2451-3080 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร แมคสตีลอินดัสทรี จก บริษัท โทร. 0-3482-3761-7 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ย่งซิน โรงชุบ โทร. 0-3442-3867 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ไทย เฉิน ฮั้ว อินดัสเตรียล จก บริษัท โทร. 0-3447-0713-4 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ธรณีกิจ ร้าน โทร. 0-3484-3794-5 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร


ก่อสร้าง-วัสดุ รับเหมา

บริชเอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-3447-9911 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บิ๊กสตีลอินเตอร์กรุ๊ป จก บริษัท โทร. 0-3441-8145 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร เบสท์ สตีล เอ็นเตอร์ไพรส์ จก บริษัท โทร. 0-2420-2083-4 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร เบสท์เมททอลซัพพลาย จก บริษัท โทร. 0-2420-0322-3 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร เบสท์โลหะกิจ จก บริษัท โทร. 0-2420-0263-5 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร l หมวดหลังคา-อุปกรณ์

และวัสดุ-ผู้รับเหมา-รับท�ำ

ระเบียงช่าง หจก. โทร. 0-2924-0507 โทรสาร 0-2924-3674 ชินโป โคโอเปอเรชั่น จก บริษัท โทร.0-2977-9440, 08-1860-1067, 08-1628-7398, 08-1623-4142 โทรสาร 0-2977-9442

l หมวดอลูมิเนียม

สแตนเลส

วาย.เอ็น. อลูมินั่ม โทร.08-6006-6281, 08-6342-6681 โทรสาร. 0-2812-0149 สยามอลูมิเนียม (2006) โทร. 08-7999-2042, 08-4099-9943 โทรสาร. 0-3482-7330 เฟื่องฟ้า อลูมิเนียม โทร. 08-1832-8427, 08-3607-6788 ธนาโลหะภัณฑ์ โทร. 0-2888-7195, 08-1700-9480 08-6320-5999 (วิชัย) โทรสาร 0-2889-9640 สงัดการช่าง โทร. 08-7702-9501, 08-7695-0803 เหรียญชัยอลูมิเนียม (1989) จก บริษัท โทร. 0-2431-0708-9 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ธนานันท์สแตนเลส หจก. โทร. 0-2813-1752, 08-6045-5778 โทรสาร 0-2813-1752 อาร์เอ็มซีเมทัลวู๊ด จก บริษัท โทร. 0-9303-1261-70 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ฮ็อทแอนด์คูล เดอะทู แฟคทอรี่ จก บริษัท โทร. 0-3485-4975 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

ศิริอลูมิเนียม โทร. 08-7339-5318, 08-6810-5279 (ช่างนนท์) เอส พี อลูมิเนียม หจก โทร. 0-2420-2275 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร แอล เอส อัลลอย จก บริษัท โทร. 0-3449-4018-9, 0-3482-4739 โทรสาร 0-3482-4739 โกลด์สตาร์เมททอล จก บริษัท โทร. 0-3447-1830 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร จันทร์ศิลป์ ร้าน โทร. 0-3447-1575 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร เอส พี อลูมิเนียม หจก โทร. 0-2420-2457 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร

l หมวดผู้รับเหมา

วางท่อขนาดใหญ่

ท. รุ่งเรือง จก บริษัท โทร. 0-2286-6413 โทรสาร. 0-2286-8227 พงศ์สหการ จก บริษัท โทร. 0-2810-386-70 โทรสาร. 0-2428-2420 l หมวดกันรั่ว-ผู้รับเหมา

จีเนียล (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2965-0047-8 โทรสาร 0-2965-0049 สายด่วน 08-6324-3300 www.genialmarket.com www.genial.co.th

l หมวดอิฐทนไฟ

ทีมาช หจก. โทร. 0-2803-4241 โทรสาร. 0-3446-8448 อินเตอร์ไฟร์บริค รีแฟตตอรี่ จก บริษัท โทร. 0-2429-1462-3 บางกอกแสงไทย หจก โทร. 0-2420-1231 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร

Tourist&Buseness

SAMUTSAKHON

75


ก่อสร้าง-วัสดุ รับเหมา

รกิจ สมุทรสาคร 76 ๑ท่องเทีใน...่ยว&ธุ


ก่อสร้าง-วัสดุ รับเหมา

Tourist&Buseness

SAMUTSAKHON

77


ก่อสร้าง-วัสดุ รับเหมา

รกิจ สมุทรสาคร 78 ๑ท่องเทีใน...่ยว&ธุ


ก่อสร้าง-วัสดุ รับเหมา

Tourist&Buseness

SAMUTSAKHON

79


รถยนต์-อุปกรณ์ และอะไหล่

ด้านรถยนต์

อุปกรณ์-อะไหล่

รกิจ สมุทรสาคร 80 ๑ท่องเทีใน...่ยว&ธุ

SAMUTSAKHON T O U R I S T & B U S I N E S S

ในหมวดนี้ส�ำหรับท่านที่ก�ำลังค้นหา ล้อ และเครื่องยนต์ ถ้าท่านต้องการแลกเปลี่ยน เช่า ซื้อ ขาย ซ่อมล้าง ขัดเคลือบ ท�ำความสะอาด อุปกรณ์ประดับยนต์ และอะไหล่เครื่องมือ ท่านควรค้นหาในหมวดนี้


รถยนต์-อุปกรณ์ และอะไหล่ หมวดรถยนต์มือสอง รับซื้อ-แลกเปลี่ยน

อ.อาทิตย์เจริญยนต์ ที่ตั้ง : 331 หมู่ 10 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 Tel. 08-1374-4600, 08-1406-5019, 08-1570-7124, 0-3487-7425

...ดู AD 4 สี หน้า 14...

หมวดรถยก-บริการ

วุธบริการรถยก 24 ชั่วโมง ที่ตั้ง : 65 ซ.เพชรทองค�ำ ถ.พระราม 2 แขวงแสมด�ำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ Tel. 08-5973-7567

หมวดเครื่องท�ำความเย็น ส�ำหรับรถบรรทุก

หมวดรถยนต์ เครื่องประดับตกแต่ง

Fast Performance ที่ตั้ง : 1/101 หมู่ 7 หมู่บ้านสารินซิตี้ ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 08-1843-2464, 08-9481-2322

กระทุ่มแบนล้อแม็กซ์ ที่ตั้ง : 67/6 หมู่ 3 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร Tel. 08-0652-8752

...ดู AD 4 สี หน้า 23...

...ดู AD 4 สี หน้า 7...

หมวดเบาะรถยนต์

สาธุประดิษฐ์การเบาะ ที่ตั้ง : 275/17-23 ถ.สาธุประดิษฐ์ (ปากซอย 15) ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 Tel. 0-2211-6148, 0-2211-7344-5 Fax. 0-2212-6729

หมวดผลิตภัณฑ์ ดูแลรักษารถยนต์

บริษัท เอ็มพีซี คูล จ�ำกัด ที่ตั้ง : 60/13-14 หมู่ 4 ถ.เอกชัย ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 0-3484-0039, 08-1915-6299 Fax. 0-3484-0040

...ดู AD 4 สี หน้า 10...

ทรัพย์ไพบูลย์การยาง ที่ตั้ง : สาขา 1 ซ.เอกชัย 89/0 สาขาพระราม 2 กม.5 (ติดโชว์รูมดีโก้) Tel. 09-2446-9449

โชคสาครกระจกรถยนต์ โทร. 0-3442-9268 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร แพรพริ้วงาม มอเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-3482-4621-5 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร กระจกเพชรมงคล จก บริษัท โทร. 0-2431-0075 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร เพชรมงคล กระจกโค้ง รถยนต์นิรภัย จก บริษัท โทร. 0-2420-1467-8 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร l หมวดประกันภัย

Maxcleancar Tel. 08-9498-9339, 08-6336-7172

...ดู AD 4 สี หน้า 10...

...ดู AD 4 สี หน้า 10...

หมวดยางรถ-ผู้ขาย

l หมวดกระจกรถ

Washwaxx ที่ตั้ง : 2/39 หมู่ 6 ต.ยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120 Tel. 08-8242-2141 (บอย) 09-8059-2975 (มัง)

เฮียเป้ ซาวด์อาร์ต Tel. 09-5619-6477

วิริยะประกันภัย จก บริษัท โทร. 0-2885-0672-4 โทรสาร. 0-2885-0674 ไทยศรีประกันภัย โทร. 0-3482-0154-6, 0-3482-1025-7 โทรสาร. 0-3482-0827

ตองคาร์บอน ที่ตั้ง : 209/22 ก ถ.เดิมบาง ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร Tel. 08-7655-3800

...ดู AD 4 สี หน้า 14...

สินมั่นคง ประกันภัย โทร. 0-3483-7502 โทรสาร. 0-3483-7501 สัมพันธ์ประกันภัย จก บริษัท โทร. 0-3447-0190 โทรสาร. 0-3484-4534 อวีว่าประกันภัย (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-3483-7556 โทรสาร. 0-3483-6744 กมลประกันภัย จก บริษัท โทร. 0-3482-1060 พระราม 2 สมุทรสาคร กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จก บริษัท โทร. 0-3481-0569 เศรษฐกิจ 1 สมุทรสาคร ทิพยประกันภัย จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-3441-1399 เศรษฐกิจ สมุทรสาคร ไทยประกันชีวิต จก บริษัท โทร. 0-3481-6714 ท่าจีน สมุทรสาคร

บุญมี คาร์ออดิโอ ที่ตั้ง : 90/3 หมู่ 2 ต.ชัยมงคล อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 08-2350-1379 ไทยพัฒนาประกันภัย จก บริษัท โทร. 0-3481-0827 เศรษฐกิจ สมุทรสาคร นารายณ์สากลประกันภัย จก บริษัท โทร. 0-3482-0514-5 พระราม 2 สมุทรสาคร น�ำสินประกันภัย จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-3481-1435 เอกชัย สมุทรสาคร มิตรแท้ประกันภัย จก บริษัท โทร. 0-3441-1994 เศรษฐกิจ สมุทรสาคร เมืองไทยประกันชีวิต จก บริษัท โทร. 0-3482-0786-7 พระราม 2 สมุทรสาคร วิริยะประกันภัย จก บริษัท โทร. 0-3441-4250 พระราม 2 สมุทรสาคร อาคเนย์ประกันชีวิต จก บริษัท โทร. 0-3481-1160-1 เศรษฐกิจ สมุทรสาคร อาคเนย์ประกันภัย (2000) จก บริษัท โทร. 0-3441-1352 เศรษฐกิจ สมุทรสาคร ไทยสมุทรประกันชีวิต จก บริษัท โทร. 0-3442-6675 เอกชัย สมุทรสาคร l หมวดรถยนต์

เครื่องประดับและตกแต่ง

ยู เอส เอ คาร์ออดิโอ โทร. 0-2848-1430 โทรสาร. 0-2848-1430 เอกชัยออโต้ โทร. 0-2895-1164 ค็อกพิท เอกชัยศูนย์ล้อ (1997) หจก โทร. 0-3442-1961 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

Tourist&Buseness

SAMUTSAKHON

81


รถยนต์-อุปกรณ์ และอะไหล่ หมวดรถยนต์-อู่ซ่อม

อู่วิฑูรย์ยนต์ ที่ตั้ง : 161/2 หมู่ 6 ถ.เพชรเกษม 91 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร Tel. 08-1442-9985

ช่างเอ้ บ้านแพ้ว ที่ตั้ง : 317/1 เทศบาลสมุทรสาคร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร Tel. 08-9550-7781

สมชาย เจริญยนต์ ที่ตั้ง : 333 หมู่ 1 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ Tel. 0-2183-8462, 08-1137-3516, 08-1563-2349 Fax. 0-2183-8462

อู่ช่างปุ๊ก (มหาชัย) ที่ตั้ง : 926/162 ถ.ท่าปรง ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร Tel. 08-3698-9957 พีเค เรซซิ่ง ที่ตั้ง : 89/2 หมู่ 4 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร Tel. 08-6798-8868, 08-6300-9553, 09-2008-9550

ไทย ออโต้ บอดี้ ที่ตั้ง : 4/10 หมู่ 9 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร Tel. 0-3485-7686

สุขสวัสดิ์ การาจ ที่ตั้ง : 240 หมู่ 2 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 Tel. 08-9233-4355 Tel./Fax. 0-2818-9496 รกิจ สมุทรสาคร 82 ๑ท่องเทีใน...่ยว&ธุ

บ้านแพ้ว สมุทรสาคร อ อุดมชัยออยล์ จก บริษัท โทร. 0-2420-1279 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร

l หมวดวิทยุและสเตอริโอ

คิว.ซี.ที.ออโต้ จก บริษัท ศูนย์บริการอีเกิ้ลสโตร์ โทร. 0-3484-9737 โทรสาร 0-3484-9730 เฟิสท์ ออยล์ ซีล จก บริษัท โทร. 0-3482-3701 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร เค พี มาสเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-3442-2846 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ช วานิชคาร์เซ็นเตอร์ หจก โทร. 0-3442-3678 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ที โอ อาร์ รับเบอร์ จก บริษัท โทร. 0-3482-4615 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ไทยดินรับเบอร์ จก บริษัท โทร. 0-3446-6039-43 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ไทโยรับเบอร์ จก บริษัท โทร. 0-2892-2892 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ปองผลรับเบอร์ จก บริษัท โทร. 0-3485-4969 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ที วาย ซี ซีล จก บริษัท โทร. 0-2811-6484 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บี เอ็ม อาร์ มาลาภรณ์อุตสาหกรรม จก บริษัท โทร. 0-2810-0771 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ไพศาลซุปเปอร์ลีน จก บริษัท โทร. 0-2420-7742 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ยางไทยอุตสาหกรรม จก บริษัท โทร. 0-3484-4360 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร

ส�ำหรับรถยนต์

เล็กคาร์ออดิโอ โทร. 08-5333-6618, 08-6814-1162 l หมวดปั๊มน�้ำมัน

แจ๊ค อะไหล่ ที่ตั้ง : 25/1 หมู่ 2 ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 Tel. 09-4844-4686, 08-9158-9996

หนุ่มเทอร์โบ ที่ตั้ง : 168/8-9 หมู่ 6 ซ.เทศบาล สวนหลวง เข้าซอยประมาณ 70 เมตร ตรงข้ามมิตซู ถ.พุทธสาคร ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 Tel. 08-1259-2268

ท้อปวิงค์ออโต้แอดเซสเซอรี่ จก บริษัท โทร. 0-2808-5428-9 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ร้านวิเชียรยนต์ โทร. 08-1856-2196

ชาญชัยแอร์ แอนด์ ซาวด์ โทร. 0-3483-7133 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ทรัพย์สมบูรณ์ ร้าน โทร. 0-3442-2107 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร เอกท�ำเบาะ ร้าน โทร. 0-2810-4822 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร เอนเทคอินเตอร์เทรด จก บริษัท โทร. 0-2420-7148-50 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร

สมุทรสาครปิโตรเลี่ยม จก บริษัท โทร.0-3442-4538 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร คลองครุปิโตรเลียม หจก โทร. 0-3481-5731-2 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร คูเวตปิโตรเลียม ดีเวลลอปเม้นท์ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-3483-4228-9 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ช พิทักษ์ผลออยล์ หจก โทร. 0-3484-0118 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชัยวิวัฒน์การปิโตเลียม จก บริษัท โทร. 0-3482-2282-3 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร เมืองสมุทรปิโตรเลี่ยม จก บริษัท โทร. 0-3441-1773 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร วัฒนาผลิตภัณฑ์น�้ำมัน หจก โทร. 0-3442-6141 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ศรีบุญสม หจก โทร. 0-3441-1104 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ศรีสุคนธ์การน�้ำมัน หจก โทร. 0-3442-2929 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ศิริชัยบริการสาคร หจก โทร. 0-3441-1403 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร กรุงเทพวัฒนา จก บริษัท โทร. 0-3447-1179 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ไทย ซี-เซ็นเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-2810-3371-2 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร เพชรศิริอนันต์ ร้าน โทร. 0-3448-1397 บ้านแพ้ว สมุทรสาคร ยอดเยี่ยม จก บริษัท โทร. 0-3485-6305 บ้านแพ้ว สมุทรสาคร เศรษฐกิจเจริญปิโตเลียม จก บริษัท โทร. 0-3484-9568-9 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร อ อุดมชัยออยล์ จก บริษัท โทร. 0-2420-1924 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร เกื้อกูล ปิโตรเลี้ยม โทร. 0-3485-8321 บ้านแพ้ว สมุทรสาคร หลักสองออยล์ หจก โทร. 0-3442-5515

l หมวดผลิตภัณฑ์ยาง

l หมวดซ่อม

รถจักรยานยนต์ และรถสกูตเตอร์

โกมุทเจริญยนต์ โทร. 0-3442-3715 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ยู-เซอร์วิสเซส (2002) จก บริษัท โทร. 0-3449-0584-5 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร หลักชัยไซเคิล โทร. 0-3484-6721 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร โอเอ อะไหล่ โทร. 0-3481-2162 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ปิยะมอเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-2420-5978-9 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร


รถยนต์-อุปกรณ์ และอะไหล่ l หมวดอุปกรณ์และอะไหล่

รถจักรยานยนต์ และรถสกูตเตอร์

ชมภู เสณีย์มโนมัย ร้าน โทร. 0-2877-4210 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ไทยยนต์รับเบอร์ (1998) จก บริษัท โทร. 0-3484-6750-1 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ยูไนเต็ด แฟคตอรี่ จก บริษัท โทร. 0-2813-8059 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ยูนิโก้ออโตพาร์ท จก บริษัท โทร. 0-3447-2089-90 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร แสงสยามอิมเมกซ์ จก บริษัท โทร. 0-2431-2277 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร l หมวดรถจักรยานยนต์

และรถสกูตเตอร์

เอ็มมอเตอร์ บริษัท โทร. 0-3482-0109-10 โทรสาร. 0-23482-0070 ชลธารออโต้ไบค์ (2001) จก บริษัท โทร. 0-3441-3299 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ทวีทรัพย์ มอเตอร์เวอคส์ จก บริษัท โทร. 0-3442-5341 สมุทรสาคร ธวัชชัยมอเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-3442-1399 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บรรเทิง นวมภักดี โทร. 0-3448-2216 สมุทรสาคร ปิยะมิตรมอเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-3483-7747-8 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร พิพัฒน์มอเตอร์ โทร. 0-3442-3327-8 สมุทรสาคร ร่มเย็นเจริญยนต์ หจก โทร. 0-3483-7328 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร สกลการวัฒนา หจก โทร. 0-3481-1431-2 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร แสวงยานยนต์ ร้าน โทร. 0-3441-1075 สมุทรสาคร เอ็ม มอเตอร์ส (1994) ตัวแทนจ�ำหน่าย รถจักรยานยนต์ฮอนด้า จก บริษัท โทร.0-3482-0109-10 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร จรัล มอเตอร์ไบค์ หจก โทร. 0-2810-1245 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ธนโชคมอเตอร์ช็อป หจก โทร. 0-2813-8025 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร โล้วเฮงหมงมอเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-3448-0315 บ้านแพ้ว สมุทรสาคร เพาเวอร์ไบค์ มอเตอร์เซอร์วิส แอนด์ พาทส์ จก บริษัท โทร. 0-2813-8834

กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ฮอนด้าอ้อมน้อยเซลส์แอนด์เซอร์วิส จก บริษัท โทร. 0-2420-6329-31 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร l หมวดรถจักรยานยนต์

ปรับปรุง-ตกแต่งตามสั่ง

เล็กการช่าง กรุงเทพฯ 10150 โทร. 0-2898-5272, 08-5067-9636 l หมวดรถยนต์ ใช้แล้ว

ผู้ขายและรับซื้อ

สุวรรณกิจยานยนต์ โทร. 0-3483-1214 โทรสาร. 0-3483-1215 สยามรถยนต์ธนบุรี จก บริษัท โทร. 0-2813-0623-4 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร l หมวดรถยก-ผู้ขาย

และบรรทุก

ที.โอ.เอ็ม ฟอร์คลิฟท์ หจก. โทร. 0-3446-8842, 0-3487-9616, 08-6780-9400, 08-6560-6050 l หมวดผู้ขาย

รถแทรกเตอร์

l หมวดผู้ขาย

ซุ่นหลีมหาชัย (1991) จก บริษัท โทร. 0-2451-3282-3 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชัยพรยนตการ หจก โทร. 0-3441-1349 สมุทรสาคร ซุ่นหลีมหาชัย (1991) จก บริษัท โทร. 0-3481-2727-9 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร อีซูซุมหานคร จก บริษัท โทร. 0-3481-6148-50 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร อีซูซุสงวนไทยมอเตอร์เซลส์ จก บริษัท โทร. 0-2416-6301-2 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร สยามมนตรี เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จก บริษัท โทร. 0-2431-0079 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร อีซูซุมหานคร จก บริษัท โทร. 0-2810-3311-9 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร

ก้าวหน้าสาคร อู่ โทร. 0-3483-7442-3 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร คลังอะไหล่ โทร. 0-3483-7395-6 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร จุ้ย อะไหล่ยนต์ มหาชัย โทร. 0-3442-5646 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร เจริญกิจมหาชัย ร้าน โทร. 0-3481-6910 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชัยวัฒน์กลการ โทร. 0-3441-1342 สมุทรสาคร ป้ออาหลั่ย ร้าน โทร. 0-3441-1908 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร สหยนต์ บ้านแพ้ว โทร. 0-3448-0938 บ้านแพ้ว สมุทรสาคร วิเชียรยนต์ โทร 08-1856-2196 สมุทรสงคราม อาภรณ์เจริญมอร์เตอร์ โทร 0-3448-0960-1 สมุทรสงคราม

l หมวดรถยนต์-ชิ้นส่วน

l หมวดผู้ขายรถยนต์ ใหม่

รถบรรทุกใหม่

และอะไหล่-ขายปลีก

ไสวรวมยนต์ ร้าน โทร. 0-3441-1960, 0-3481-0700 โทรสาร. 0-3481-0701

กลุ่มอีซูซุอึ้งง่วนไต๋ โทร. 0-2434-2222,0-2880-7092-3 โทรสาร. 0-2435-6896

มหาชัยเมทชีนเนอรี่ แอนด์ออโต้พาร์ท จก บริษัท โทร. 0-3482-4021 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร เมโทรแมชีนเนอรี่ จก บริษัท โทร. 0-3442-7403-6 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร อิตัลไทยอุตสาหกรรม จก บริษัท โทร.0-3483-4577-89 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ก.จักรกล แม่กลอง โทร. 0-3477-0462 l หมวดรถแทรกเตอร์

อุปกรณ์-อะไหล่

ดีอะไหล่แทรค หจก. โทร. 0-2623-0787, 0-2623-0587, 08-1833-0787 โทรสาร 0-2226-3212 l หมวดให้เช่า

รถแทรกเตอร์

ธนากร แทรกเตอร์ แมคโฮ โทร. 0-3485-0053, 08-1857-9042 วรวุธ แทรกเตอร์ โทร./แฟ็กซ์ 0-2816-4172 มือถือ 08-1755-9393, 08-1735-6933, 08-6002-0151 www.worawut-tractor.com

Tourist&Buseness

SAMUTSAKHON

83


รถยนต์-อุปกรณ์ และอะไหล่

สมุทรสาครฮอนด้าคาร์ส์ จก บริษัท โทร.0-3483-7307-9 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร โตโยต้าสมุทรสาคร จก บริษัท โทร.0-3441-1921 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร สยามนิสสัน สมุทรสาคร จก บริษัท โทร. 0-3441-2136 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ดีลเลอร์ คาร์ส โทร. 0-3483-6468 สมุทรสาคร ไทยเจแปนมอเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-3442-4914-7 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร พีเอสพีโอโตเซลส์ จก บริษัท โทร. 0-3482-7482-4 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร มหาชัย คาร์ มาร์ท จก บริษัท โทร. 0-3483-4428-9 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร มหาชัยมั่นคง จก บริษัท โทร. 0-3482-0855-64 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร มิตชูชัยพร จก บริษัท โทร. 0-3442-2303 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร เอ็ม ที แอล จก บริษัท โทร. 0-2813-4097 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร

รกิจ สมุทรสาคร 84 ๑ท่องเทีใน...่ยว&ธุ

l หมวด

ล้าง อัดฉีด และขัดมันรถยนต์

วัน เค จก บริษัท โทร. 0-3482-7194 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร สมศรีคาร์แคร์ ร้าน โทร. 0-3483-7212 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ฉัตรมณี (เป๊ก) คาร์แคร์ หจก โทร. 0-3484-8593 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร l หมวดอู่ซ่อมรถยนต์

ธงชัยไดนาโม ร้าน โทร. 0-3483-3723,08-1944-0337 เจเนอรัล ออโต เซอร์วิส โทร. 0-3483-7637 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ไดมอนต์การาจ (1998) จก บริษัท โทร. 0-2450-3866, 0-3485-2351 โทรสาร 0-3485-2352 ทันสมัย อู่ โทร. 0-3481-0396-8 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร เทพประสิทธิ์อู่ โทร. 0-3441-1752 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ธงชัย ไดนาโม โทร. 0-3483-3723 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

ต ยนต์ อู่ โทร. 0-3447-1141 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ธนเสฏฐ เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2811-0676-7 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร พระประแดงลูกหมาก โทร. 08-9788-0118, 08-9992-0043 (ช่างสุภาพ) ศรีสว่างพัฒนาเซอร์วิส จก บริษัท โทร. 0-3428-7683 โทรสาร 0-3428-7312 สมยศการช่าง อู่ โทร. 0-2429-1761 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร สาย 5 ลูกหมากยนต์ โทร. 0-2810-2354 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร l หมวดแอร์

ส�ำหรับรถยนต์

วีระวัฒน์แอร์ โทร. 0-3446-0388, 08-6544-2411 ร้านล้งออโต้แอร์ โทร. 0-3441-2304, 0-3442-6117 โทรสาร. 0-3483-6579 ถาวรมอเตอร์ โทร. 0-3447-0947, 08-1455-3430 นคเรนซัพพลาย หจก โทร. 0-3442-1259 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

l หมวดสีส�ำหรับรถยนต์

เจ.พี. เทรดดิ้ง โทร. 0-3481-1135 โทรสาร 0-3481-0370 www.jptrading-mc.com l หมวดรถให้เช่า

ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด เอ็น แอนด์ เอ็น ทรานสปอร์ต (กรุ๊ป 2005) โทร. 08-1920-7260, 08-1890-5266, 08-1822-4629 สนง. 0-2940-9536, 0-2940-8877 แฟ็กซ์. 0-2940-7669


รถยนต์-อุปกรณ์ และอะไหล่

Tourist&Buseness

SAMUTSAKHON

85


รถยนต์-อุปกรณ์ และอะไหล่

รกิจ สมุทรสาคร 86 ๑ท่องเทีใน...่ยว&ธุ


รถยนต์-อุปกรณ์ และอะไหล่

Tourist&Buseness

SAMUTSAKHON

87


รถยนต์-อุปกรณ์ และอะไหล่

รกิจ สมุทรสาคร 88 ๑ท่องเทีใน...่ยว&ธุ


รถยนต์-อุปกรณ์ และอะไหล่

Tourist&Buseness

SAMUTSAKHON

89


เกษตร-เคมีทางการเกษตร

รกิจ สมุทรสาคร 90 ๑ท่องเทีใน...่ยว&ธุ


เกษตร-เคมีทางการเกษตร

ด้านการเกษตร เคมีทางการเกษตร

SAMUTSAKHON T O U R I S T & B U S I N E S S

ในหมวดนี้เรารวบรวมสินค้าและบริการ ด้านการเกษตร อุปกรณ์เครื่องใช้ ปุ๋ย ข้าว โรงสี รวมทั้งสวนเกษตร และอีกมากมายที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกร

Tourist&Buseness

SAMUTSAKHON

91


เกษตร-เคมีทางการเกษตร หมวดสหกรณ์

หมวดพันธุ์ไม้-ผู้จ�ำหน่าย

สมฤทัย พันธุ์ไม้ ที่ตั้ง : 48 หมู่ 6 ต.ตลาดจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม Tel. 08-9918-2096

สวนฝรั่งกิมจู วราภรณ์ ที่ตั้ง : หมู่ 6 ต.หนองนกไข่ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 Tel. 09-1782-1263, 08-7998-1131

หมวดสัตว์-ฟาร์ม

สหกรณ์การเกษตร ประสานกสิกิจ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 61 หมู่ 1 ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120 Tel./Fax. 0-3448-1122 ไทอโกรชายน์ 6162 จก บริษัท โทร. 0-2420-7405-6 l หมวดวัตถุเคมี

เกษตรกรรม

สมุทรสาครฟาร์มเห็ด ที่ตั้ง : 189/45 หมู่ 6 ต.บางกระเจ้า อ.เมือง จ.สมุทรสาคร Tel. 08-5952-5722, 09-7052-4114

ฟาร์มไส้เดือนเดช ที่ตั้ง : 3 หมู่ 11 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130 Tel. 08-1792-8277

...ดู AD 4 สี หน้า 11...

สวนมะนาวแป้นพวงบ้านแพ้ว ที่ตั้ง : 137 หมู่ 1 ต.หนองบัว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120 Tel. 08-6176-0107 l หมวดการค้าผลิตผล

เกษตรกรรม

เฟรนด์ ฟู๊ด เอ็กซ์ปอร์ต จก บริษัท โทร. 0-3483-9847

รกิจ สมุทรสาคร 92 ๑ท่องเทีใน...่ยว&ธุ

ฟาร์มไส้เดือนกระทุ่มแบน ที่ตั้ง : 755-756 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.ตลาดกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร Tel. 08-5149-9596, 0-3447-3619 แก่นฟ้าเกษตรการ จก บริษัท โทร. 0-2808-5318-9 ไทยรุ่งการเกษตร ร้าน โทร. 0-3447-1480 ชัชวาลออร์คิด จก บริษัท โทร. 0-3448-0584

พ การเกษตร ร้าน โทร. 0-3484-4657 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ฟาร์เมอร์ซัพพลาย จก บริษัท โทร. 0-2813-8129-30 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร อริยพานิช ร้าน โทร. 0-3449-9523 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร เจริญพันธ์ส่งเสริมการเกษตร ห้าง โทร. 0-3447-1534 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร เอช ที อาร์ กรุงเทพฯ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2810-1244 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร l หมวดเกษตรกรรม

อุปกรณ์และเครื่องมือ

เอ็ม.เอ็น.พลาสติก แอนด์ โมล หจก. โทร. 0-3428-5238 โทรสาร. 0-3428-5238 พรเจริญผล แมคโคร หจก โทร. 0-3448-2151, 08-1300-6180

หมวดควบคุม-สัตว์ บริษัท ไทยอินเตอร์ฟิด จ�ำกัด ที่ตั้ง : 9/3 หมู่ 4 ซ.วัดบางน�้ำวน ถ.ธนบุรี-ปากท่อ ต.บางโทรัด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 0-3443-4251-2, 08-1480-6958, 08-1692-9630 Fax. 0-3443-4253

โทรสาร. 0-3485-0742 เอกยงวงศ์ จก บริษัท โทร. 0-3481-2961-3 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร เคทีพลาสติกการเกษตร หจก โทร. 0-2431-2225 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ธาราพลาสติก หจก โทร. 0-3447-9883-4 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ประเสริฐยนต์ ร้าน โทร. 0-3448-2515 บ้านแพ้ว สมุทรสาคร กระทุ่มแบนพานิช ร้าน โทร. 0-3447-1563 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร เอเวอร์กรีน วาล์ว จก บริษัท โทร. 0-2813-8871-3 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร l หมวดกล้วยไม้

สยามไทโยฟาร์ม จก บริษัท โทร. 0-3449-9512-3 โทรสาร. 0-3449-9513 พรรณา ลีลาวดี-กล้วยไม้ โทร. 0-5134-6333 โทรสาร. 0-3484-8141 เอนกรีเจ้น ออร์คิด อินเตอร์แล็ป โทร. 08-1498-2634, 08-1625-6853, 08-6771-5302 ที ทรอปิคอล ฟาร์ม จก บริษัท โทร. 0-3481-0875 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร


เกษตร-เคมีทางการเกษตร l หมวดผู้ค้าข้าว

ชิโน ร้าน โทร. 0-3441-1167 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร อ�ำไพพร ตั้งมั่นคง แผง โทร. 0-3441-2762 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร แป้งทองอุตสาหกรรม จก บริษัท โทร. 0-3447-1020 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร รัตนชัย ร้าน โทร. 0-2420-6521 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร รัตนพานิช ร้าน โทร. 0-3447-1510 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร สยามข้าวทอง ร้าน โทร. 0-2420-7330 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร l หมวดอุปกรณ์

และเครื่องมือประมง

ประมงภัณฑ์ ร้าน โทร. 0-3441-1863 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร มิตรการประมง ร้าน โทร. 0-3442-5958 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร สยามมารีนเทค จก บริษัท โทร. 0-3482-1161-2 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร l หมวดปุ๋ย-ขายส่ง

และผู้ผลิต

มานพการเกษตร ร้าน โทร/โทรสาร . 0-3484-8337 เชน เฟอร์ติไลเซอร์ โทร. 0-3583-8668 โทรสาร 0-3558-9011 ท่าพระอุตสาหกรรม จก บริษัท โทร. 0-3447-1703 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร นันทกรี จก บริษัท โทร. 0-3446-2289 บ้านแพ้ว สมุทรสาคร

l หมวดเมล็ดพันธุ์

l หมวดอาหารสัตว์

เจียไต๋ เมล็ดพันธุ์ จก บริษัท โทร. 0-2429-9027 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร

อนุสรณ์มหาชัยกรุ๊ป จก บริษัท โทร. 0-3441-3617 โทรสาร. 0-3441-3618 พหูสูตร จก บริษัท โทร. 0-3447-2739 โทรสาร. 0-3484-6479 คลอแมน (ไทยแลนด์) จก บริษัท โทร. 0-3449-0252 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

ต้นกล้า และหัวพืช

l หมวดสัตว์น�้ำ-บ่อเลี้ยง

อุปกรณ์และเครื่องใช้

3 เอสตีลรุ่งเรือง จก บริษัท โทร. 0-3485-5144 บ้านแพ้ว สมุทรสาคร อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง เวทเทอรินารี โปรดักซ์ จก บริษัท โทร. 0-2420-9548 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร

ขายส่งและผู้ผลิต

อินเทคค์ฟีด จก บริษัท โทร.0-3485-1211 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร เอเซีย สตาร์แลป จก บริษัท โทร. 0-3482-3277 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ศิริโภคภัณฑ์ ร้าน โทร. 0-3485-0735-8 บ้านแพ้ว สมุทรสาคร

l หมวดผู้จ�ำหน่าย

สัตว์เลี้ยง

ฟาร์มปลาหมอสี โทร. 08-5813-8786, 08-6767-6780 อนุสรณ์อุตสาหกรรมสัตว์น�้ำ จก บริษัท โทร. 0-3441-1392 สมุทรสาคร เล่งเค็งกรุ๊ป จก บริษัท โทร. 0-3437-7120, 0-3437-7117 โทรสาร 0-3437-7120 บางกอกคอนซูเมอร์โพรดักท์เซอร์วิส จก บริษัท โทร. 0-3447-0924 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร เอ็น ที เอส ฟาร์ม โทร. 0-2811-0211-4 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร l หมวดอวนและแห

กุยหลี หจก โทร. 0-3442-2627 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ทีเอฟ เน็ท จก บริษัท โทร. 0-3483-9490 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ไทยแหอวน จก บริษัท โทร. 0-3483-9490 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

Tourist&Buseness

SAMUTSAKHON

93


เกษตร-เคมีทางการเกษตร

รกิจ สมุทรสาคร 94 ๑ท่องเทีใน...่ยว&ธุ


สินค้า และธุรกิจบริการ

ด้านสินค้า

และบริการธุรกิจ

SAMUTSAKHON T O U R I S T & B U S I N E S S

เป็นหมวดเกี่ยวกับสินค้าและการบริการ ที่ค่อนข้างจะมีความ สัมพันธ์กับหมวดอื่นน้อยมาก สินค้าและบริการซึ่งค้นหาใน หมวดอื่นไม่พบ ท่านอาจพบได้ ในหมวดนี้ เช่น การบรรจุหีบห่อ การขนส่งทางเรือและทางอากาศ ห้างสรรพสินค้า กราฟฟิคดีไซน์ ของเล่นเด็ก การบัญชี รวมทั้งระบบการรักษาความปลอดภัย

Tourist&Buseness

SAMUTSAKHON

95


สินค้า และธุรกิจบริการ หมวดกระดาษ-ผลิตภัณฑ์

บริษัท บางกอกเปเปอร์ พริ้นท์ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 624, 626, 628, 630 ถ.มาเจริญ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160 Tel. 0-2811-2091 Fax. 0-2429-3283

หมวดบริการขนส่งสินค้า หจก. วงเวียนใหญ่ขนส่ง ที่ตั้ง : 30/198 หมู่ 1 ถ.พระราม 2 แขวง ท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ Tel. 0-2415-1403, 0-2415-1907 Fax. 0-2896-5561

ส.สุวัฒนาขนส่ง ที่ตั้ง : 237/72 ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 0-3441-1470, 08-1378-1188, 08-1378-0894 Fax. 0-3483-7446

หมวดเสียง-ระบบ และอุปกรณ์

หมวดอาหารทะเล ผู้จ�ำหน่าย

พรจุฬา (ด้วน) แม่กลอง ที่ตั้ง : 86/4 ซ.สวนไท ถ.แม่กลอง-อัมพวา เยื้องวัดช่องลม Tel. 0-3475-1875, 0-3475-2631, 08-1654-8084, 08-1981-0572 Fax. 0-3475-2913

แพกุ้งโชคสมชาย ที่ตั้ง : 47/481 หมู่ 4 ถ.เอกชัย ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 08-1946-8321, 08-1868-1133 Fax. 0-3483-7604

บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 89/1 หมู่ 2 ถ.พระราม 2 ต.กาหลง อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 0-3441-7222, 0-3441-7219 Fax. 0-3484-5392-3

หมวดความสะอาด อุปกรณ์เครื่องใช้

MC. beer frozen seafood ที่ตั้ง : 25/382 ซ.14/9 ถ.สหกรณ์ ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร Tel. 09-4892-2824 หจก.มนพรวารี ที่ตั้ง : 46/67 หมู่ 8 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร Tel. 08-9152-1721, 08-3324-0661, 0-3411-0327

...ดู AD 4 สี หน้า 9...

หจก. ซันเซฟตี้ ที่ตั้ง : 22/140 หมู่ 3 ซ.เพชรเกษม 69 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 Tel. 0-2421-5705, 0-2808-7505, 08-3358-9298 Fax. 0-2808-7506

หมวดบริการ รับจัดงานแต่งงาน บ้านปลาทะเลมหาชัย ที่ตั้ง : 82/1 ถ.ธรรมคุณากร ต.โกรกกราก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 09-1793-4134

...ดู AD 4 สี หน้า 25...

บริษัท วี.เอส.ซี โปรดักส์ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 53/432 หมู่ 3 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี Tel. 0-2961-8856, 08-1933-4951 Fax. 0-2961-9874 รกิจ สมุทรสาคร 96 ๑ท่องเทีใน...่ยว&ธุ

หจก. อาร์.เอส.ไฟร์ เคมิคอล ที่ตั้ง : 103/19 หมู่ 3 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel./Fax. 0-3445-7472, 08-1423-2443

...ดู AD 4 สี หน้า 4...

หมวดเครื่องกรองน�้ำ

บริษัท ศรีประสงค์ ทรัค แอนด์ คอนเทนเนอร์ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 10/10 หมู่ 1 ถ.พระราม 2 กม.18 ต.บางน�้ำจืด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 0-3481-3708-10, 08-5070-8239-40 Fax. 0-3481-3711

เทศบาลนครสมุทรสาคร ที่ตั้ง : 27/243 หมู่ 4 ต.ท่าจีน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร Tel. 08-1527-5391, 06-2462-9919

หมวดดับเพลิง-เครื่องใช้ และอุปกรณ์

หมวดเครื่องเขียน

บริษัท สมใจ (อ้อมน้อย) จ�ำกัด ที่ตั้ง : 98/2 หมู่ 7 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130 Tel. 0-2000-4413 Fax. 0-2000-4412

หมวดรับก�ำจัดสิ่งปฏิกูล

NT Organ Wedding ที่ตั้ง : 55/40 หมู่ 3 ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร Tel. 09-1020-6065

หมวดเต้นท์-บริการให้เช่า ชลอ ยกกระบัตร

Tel. 08-1922-7264, 08-9509-7690

หมวดบัญชี-บริการท�ำ บริษัท เพชรอานูร์ แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ คอนเซาท์แตนท์ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 59/242 หมู่ 2 ถ.พระราม 2 ต.คอกกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 0-3481-2788, 09-9262-8882 Fax. 0-3481-2842


สินค้า และธุรกิจบริการ หมวดร้านสักลาย

หมวดอาหาร-ผลิตภัณฑ์

หมวดกุญแจ

หมวดวงจรปิด-ระบบ

LADY TATTOO ที่ตั้ง : 115/57 หมู่ 1 ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 Tel. 08-5355-2622

บริษัท อุตสาหกรรม พันท้ายนรสิงห์ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 99 หมู่ 2 ถ.พระราม 2 ต.กาหลง อ.เมือง จ.สมุทรสาคร Tel. 08-1942-4698, 0-3481-4000#211, 212

ช่างเบิร์ด กุญแจ ที่ตั้ง : ตลาดสินสมบูรณ์ 191/8-9 ห้อง C313 คุณาพรอพาร์ทเม้นท์ ซ.กระทุ่มล้ม 32 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220 Tel. 08-7588-2507

ช่างเทพกล้องวงจรปิด ที่ตั้ง : 20 พระราม 2 ซ.62 แยก 2-5 แขวงแสมด�ำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 Tel. 08-9027-6789, 08-4908-1429

...ดู AD 4 สี หน้า 24...

...ดู AD 4 สี หน้า 4...

หมวดรักษาความปลอดภัย

Mike Tattoo Yakuza ที่ตั้ง : 9/3 หมู่ 2 ต.คอกกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร Tel. 06-2598-4166

หมวดเครื่องใช้ไฟฟ้า บริการซ่อม

มานพการไฟฟ้า ที่ตั้ง : 50/3 หมู่ 6 ต.ท่าจีน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร Tel. 08-9079-7624, 08-1405-6826

นพดลอิเล็คทรอนิคส์ ที่ตั้ง : 72/29 หมู่ 4 ถ.เอกชัย-บางบอน ต.คอกกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 08-1913-1942, 08-1258-7382

...ดู AD 4 สี หน้า 11...

l หมวดผลิตภัณฑ์กระดาษ

โรงงานกระดาษอาคเนย์ จก บริษัท โทร. 0-2811-1202 โทรสาร 0-2420-9798

บริษัท พิมลพร จ�ำกัด (โคว้ซุ่นฮวด) ที่ตั้ง : 2 ถ.ธรรมคุณากร ต.โกรกกราก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 0-3441-2143, 08-1904-6050 Fax. 0-3442-1877

ฉั่วฮะเส็ง Tel. 0-2889-5655-7

ช่างกุญแจ Thaikey Service (ต้น) ที่ตั้ง : 140/4 บางบอน 5 ซ.5 บ่อตกปลาทับทิม ถ.เอกชัย บางบอน กรุงเทพฯ 10150 Tel. 09-9232-4404

หมวดทนายความ ส�ำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย ทศพล นิติลอว์ ที่ตั้ง : 260/11 ถ.สุคนธวิท ต.ตลาด อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 67/795 ซ.13/1 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 Tel. 08-5515-2808, 08-6325-5047

...ดู AD 4 สี หน้า 6...

บริษัท เอ็ม เอ พี ฟู้ด จ�ำกัด ที่ตั้ง : 48/41 หมู่ 4 ถ.เอกชัย ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 0-2673-3051-52

บริษัท สหมิตรปลาป่น จ�ำกัด ที่ตั้ง : 20 หมู่ 4 ถ.สาธารณะ ต.ท่าจีน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 0-3449-7518-9 Fax. 0-3449-7520

J.K.CARTONS GROUP โทร. 0-3484-5678 (Auto 10 คู่สาย) โทรสาร 0-3446-2372-3 ดีเอ็ม คอนเทนเนอร์ จก บริษัท โทร. 0-3483-9451-4 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ทรัพย์พิทักษ์ดี จก บริษัท โทร. 0-3483-4443 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

บริษัท สินสาครซิเคียวริตี้การ์ด จ�ำกัด ที่ตั้ง : 92/49 หมู่ 7 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 0-3481-5656 Fax. 0-3481-5657

ส�ำนักงาน ค�ำแล ทนายความ ที่ตั้ง : 67/244 อาคารชุดมหาชัย คอนโด (B512) หมู่ 4 ถ.เอกชัย ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 08-1023-0650, 08-6759-9427 สิงห์ชัยอุตสาหกรรม จก บริษัท โทร. 0-3481-2543-6 เมืองสมุทรสาคร อุตสาหกรรมกระดาษซินกวงฮั้ว (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-3483-9508-11 สมุทรสาคร แอลคอทแอนด์โก จก บริษัท โทร. 0-3483-4238-9 สมุทรสาคร ซี แอนด์ เอช เปเปอร์บ๊อกซ์ (ไทยแลนด์) จก บริษัท โทร. 0-2813-8583 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร เปเปอร์โซน จก บริษัท โทร. 0-2808-5117-8 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร

บริษัท ชินไพศาล เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 240 หมู่ 4 ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร Tel. 02429-1587 Fax. 0-2429-1734

l หมวดกฎหมาย-ที่ปรึกษา

เค.เอส.ลอว์ แอนด์ บิซิเนส จก บริษัท โทร. 08-1633-1332, 08-7049-9111, 0-2383-4515 โทรสาร 0-2383-4521 www.kslawoffice.net E-mail : sittisak@kslawoffice.net l หมวดเกลือ

วรวัฒน์ยูเนี่ยนซอลท์ หจก โทร. 0-3441-2404 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร เกลือป่นไทยท่าจีน-วรวัฒน์ ร้าน โทร. 0-3442-1392 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร เกลือสมุทรวรวัฒน์ หจก โทร. 0-3442-1392 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บุญเชียง หจก โทร. 0-3441-2552 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร วรวัฒน์การสร้าง (2514) หจก โทร. 0-3482-0153 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร Tourist&Buseness

SAMUTSAKHON

97


สินค้า และธุรกิจบริการ หมวดรับสร้างสระว่ายน�้ำ

ไอเอ็มจี จก บริษัท โทร. 0-3441-1755 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

ไอเอสที เอวิเอชั่น แอร์ สปอร์ต หจก โทร. 0-3483-4596 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

l หมวดบริการ

l หมวดขายปลีก

กฤษดากร คอนสตรัคชั่น จก บริษัท โทร. 0-3439-7062 โทรสาร 0-3430-7343 เชาวลิต การช่างและขนส่ง จก บริษัท โทร. 0-2444-2317 โทรสาร 0-2421-3082 อุดมพัฒนา สมุทรสาคร (1991) จก บริษัท โทร. 0-3484-1074-5 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร กัลวิงคาร์โก้ทรานสปอร์ต จก บริษัท โทร. 0-3441-2987 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร กู้เกียรติขนส่ง หจก โทร. 0-3442-4065 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร โทลล์ (ไทยแลนด์) จก บริษัท โทร. 0-3482-1164 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ไทยอินเตอร์เคน อินดัสเทรียล หจก โทร. 0-3482-4237 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร แปซิฟิค โลจิสติคส์ โปร จก บริษัท โทร. 0-3483-4224 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร พรพนาไพรขนส่ง หจก โทร. 0-3442-2129 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ศรีอุทัยขนส่ง จก บริษัท โทร. 0-3442-7763-4 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร สปีดดี ทรานส์ เซอร์วิส จก บริษัท โทร. 0-3483-4646 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

ดรุณีดีไซน์ (คุณเล็ก) โทร. 08-6975-5264 E-mail : darune_2510@hotmail.com ซิลเวอร์อาร์ทเม็มโมรี่ จก บริษัท โทร. 0-3441-3405-6 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร พรชัยพานิช ร้าน โทร. 0-3442-1506 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร โรงท�ำสมุดเม้งฮ�้ำ หจก โทร. 0-3483-0061-8 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร สวัสดีโอสถ ร้าน โทร. 0-3481-1009 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร สหมิตร ร้าน โทร. 0-3442-1634 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร แอดวานซ์สเตชั่นเนอร์รี่ แอนด์เปเปอร์ จก บริษัท โทร. 0-3483-6412-3 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

ขนส่งสินค้าทางบก

พลูแอนด์ซาวน่า เซ็นเตอร์ Tel. 0-2898-0327

...ดู AD 4 สี หน้า 7... ไสวค้าเกลือ ร้าน โทร. 0-3483-9158-9 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร อุตสาหกรรมโชคเกลือ จก บริษัท โทร. 0-3484-5331 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร l หมวดกีฬา-อุปกรณ์

ขายส่ง-ผู้ผลิต

เอ็น เค ซี บี สปอร์ต หจก. โทร. 0-2876-8952 l หมวดความสะอาด

อุปกรณ์เครื่องใช้

ธนาเศรษฐ์มอเตอร์ โทร. 0-2894-9802, 0-2897-0791, 08-1927-0099 โทรสาร 0-2894-9802 l หมวดบริการ

ขนส่งสินค้าทางน�้ำ

ซิลเวอร์ ซี รีฟเฟอร์ จก บริษัท โทร. 0-3481-1141 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร โปรเกรสมารีน จก บริษัท โทร. 0-3481-8683 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร พี ที อินเตอร์มารีน จก บริษัท โทร. 0-3482-0895 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

รกิจ สมุทรสาคร 98 ๑ท่องเทีใน...่ยว&ธุ

l หมวดคอมพิวเตอร์

และอุปกรณ์ต่อพ่วง-ซ่อม

ร้านวิทย์คอม โทร. 08-4974-4009, 0-3482-1154 ไอที เซอร์วิส คลินิค จก บริษัท โทร. 0-3481-2131 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

เครื่องเขียน

l หมวดตู้เย็นและตู้แช่แข็ง

สามชัยเครื่องเย็น หจก. โทร. 0-3432-1670, 0-3432-3317 โทรสาร 0-3422-5293 l หมวดเครื่องชั่ง

แกรนด์ โพร์ไลน์ มาร์เก็ตติ้ง จก บริษัท โทร. 0-2322-6767-8, 0-2322-6656 โทรสาร 0-2322-6657 มือถือ 08-1457-7045, 08-5567-7717 E-mail : info@scalesthai.com

l หมวดถ่ายเอกสาร

เครื่องและเครื่องใช้

ศิริลักษณ์ ก๊อปปี้ เซ็นเตอร์ โทร. 0-3441-3742, 08-3310-2133, 08-7759-6847 สมุทรสาคร ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ หจก โทร. 0-3482-2543-4 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร มาสเตอร์คารีน่าโอเอ จก บริษัท โทร. 0-3481-1441-2 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร l หมวดเครื่องหมาย

จราจร

พี พี โร้ดไลน์ จก บริษัท โทร. 0-2860-6689-92 โทรสาร. 0-2860-6685 คลีโนลซอล ทราฟฟิค (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2429-1191-2 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร พงศกรผลิตภัณฑ์วัสดุ จก บริษัท โทร. 0-2810-1598-9 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร l หมวดขายปลีก

และรับจัดดอกไม้

ชลดา ฟลอรีส โทร. 0-3442-5200 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ฟลาวเวอร์ควีน ร้านดอกไม้ โทร. 0-3481-0660 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ร้านดอกไม้ศัศยา โทร. 0-3482-0112 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร LUCKY FLORIST โทร. 08-1581-5544, 08-4909-5151 www.lucky-florist.com l หมวดขายส่งและผู้ผลิต

เครื่องปั้นดินเผา

จิรภาเซรามิค โทร. 0-2420-4080 โทรสาร. 0-2420-0879


สินค้า และธุรกิจบริการ

l หมวดถัง

สุธี ค้าถัง โทร. 0-2416-5208 โทรสาร. 0-2895-5586 เอี่ยมค้าถัง หจก โทร. 0-2416-9064-6 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร เอนเทค โพรดักส์ จก บริษัท โทร. 0-2813-0971-5 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร น�้ำมันปิโตรเลียมไทย จก บริษัท โทร. 0-3449-0244-5 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บิกเอม จก บริษัท โทร. 0-2810-1968 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร พรมงคลค้าถัง โทร. 08-1870-8498, 0-3486-6046 เอ็มทีพลาสติกโปรดักส์ หจก โทร. 0-3484-8288 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร โอ เอส พลาสติก จก บริษัท โทร. 0-3484-9513 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บิกเอม จก บริษัท โทร. 0-2429-1754 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร

l หมวดถ่ายรูป

ล้าง อัด ขยาย ฟิล์มขาวด�ำ และฟิล์มสี

เก่งคัลเลอร์แล็บ ร้าน โทร. 0-3482-6921-2 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร จักรวาลคัลเลอร์แลป ร้าน โทร. 0-3442-3522 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร น�ำศิลป์ ห้องภาพ โทร. 0-3442-1603 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร นิพนธ์ คัลเลอร์แล็บ โทร. 0-3441-1276 สมุทรสาคร ปืนสุเมธ ร้าน โทร. 0-3441-1070 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ลูกปู ห้องภาพ โทร. 0-3449-7255 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ห้องภาพสากลโฟโต้ โทร. 0-3441-1386 สมุทรสาคร อาทิตย์ คัลเลอร์แล๊บ ร้าน โทร. 0-3481-0161 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร สมบูรณ์ กอบสิริโชคดิลก แผง โทร. 0-2813-5489 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร

สุริยาโฟโต้ โทร. 0-3447-1537 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ห้องภาพกระทุ่มแบนคัลเลอร์ โทร. 0-3484-6521 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร l หมวดด้าย

ชัยพัฒนกิจ เทรดดิ้ง จก บริษัท โทร. 0-2817-8117, 08-9893-5548 โทรสาร. 0-2889-6759 E-mail : hinet@chaipattanakit.com l หมวดเต้นท์

จ�ำหน่าย-ให้เช่า

ช่างอี๊ด กระทุ่มแบน โทร. 08-1432-9486, 08-1900-4236 บรรชาผ้าใบ โทร. 08-1948-4699 โทรสาร 0-2884-4326 ประชาอุทิศ แคนวาส จก บริษัท โทร. 08-1843-9596, 0-2461-5725-7 โทรสาร 0-2461-5727 E-mail : pt.canvas@hotmail.com หจก. ใจสุวรรณ โทร. 0-2451-5657, 0-2894-9986, 08-1645-2888, 08-1991-3725 แฟ็กซ์. 0-2897-1611

บุญมี ผ้าใบ โทร. 08-8016-6686, 08-7774-8007 โทรสาร 0-2242-2952 l หมวดโทรศัพท์

มือถือและอุปกรณ์

คลองครุ เทเลคอม ร้าน โทร. 0-3482-6612 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร คลองคูล ร้าน โทร. 0-3481-5842 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ตง เทเลคอม ร้าน โทร. 0-3481-5821 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ที-โฟนช๊อป ร้าน โทร. 0-3482-3234 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร เทอร์โมเทค จก บริษัท โทร. 0-3441-2461 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร แม่กลองกรุ๊ป จก บริษัท โทร. 0-3483-7014 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร โมบายออนไลน์ ร้าน โทร. 0-3441-1321 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

Tourist&Buseness

SAMUTSAKHON

99


สินค้า และธุรกิจบริการ

l หมวดบริการธุรกิจ

รอยัล เฟม แมเนจเม้นท์ จก บริษัท โทร. 0-3482-2559 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร แสงไพบูลย์ ลามิเนท จก บริษัท โทร. 0-3482-3379 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร เอสทีพีฟิชเชอรี่ จก บริษัท โทร. 0-3441-3985-6 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ซอนนิก จก บริษัท โทร. 0-2810-4547 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร l หมวดน�้ำบรรจุขวด

น�้ำดื่มธารน�้ำทิพย์ โทร. 0-3481-5446, 0-3481-5447 การุณทิพย์ จก บริษัท โทร. 0-3483-6246 สมุทรสาคร โชคมหาชัยเบเวอร์เรจ จก บริษัท โทร. 0-3446-6222-7 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร น�้ำดื่ม พี เอส โทร. 0-3483-6387 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร น�้ำดื่มโสธรทิพย์ จก บริษัท โทร. 0-3483-6246 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร มาร์เก็ตติ้ง ดีเวลลอปเม้นท์ จก บริษัท

100 ๑ ใน...สมุทรสาคร ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

โทร. 0-3482-7480 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร เอ พี ที ยูนิค ร้าน โทร. 0-3485-8528 บ้านแพ้ว สมุทรสาคร น�้ำดื่มเฟรซไอซ์ โทร. 0-3484-5195-6 l หมวดน�้ำปลา

โรงน�้ำปลาพิพัฒน์พานิช โทร. 0-3441-1397 โทรสาร 0-3442-1888 พงษ์ทิพย์ (โรงน�้ำปลารุ่งโรจน์ทั่งย่งเฮง) โทร. 0-3441-1401 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร l หมวดบริการท�ำบัญชี

จตุรัตน์แอนด์เคาติ้งแอนแท็ก จก บริษัท โทร. 0-3441-3594 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ส�ำนักงานสอบบัญชี ดี อาร์ เอ็น โทร. 0-2403-8092-3, 08-9664-5550 โทรสาร 0-2403-8094 ธีราภาการบัญชีจก บริษัท โทร. 0-3482-1141 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ดับเบิ้ลเอส การบัญชี และที่ปรึกษาธุรกิจจก บริษัท โทร. 0-2932-8249, 08-1926-2960

โทรสาร 0-2932-9547 วรกิจ บิซิเนส เซอร์วิส จก บริษัท โทร. 0-3482-0174-5 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร วันสิตาการบัญชี ส�ำนักงาน โทร. 0-3481-2842 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร วิวรรณน์แอคเค้าน์ติ้ง จก บริษัท โทร. 0-3481-1433-4 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร เอบีกรุ๊ปธุรกิจการบัญชี จก บริษัท โทร. 0-2489-2344-6 โทรสาร 0-2489-2325 l หมวดรับ-ซื้อ

ขายของเก่าบริการ

ปุ๊กรับซื้อ-ขาย ของเก่า โทร. 08-1828-6337,08-9815-2568, 08-9788-0795 โทรสาร. 0-2892-4528 อัศวชัย คอนสตัคชั่น ซัพพลาย จก บริษัท โทร. 0-3447-6120, 0-2487-5233 ชัยปราการ เม็ททัล หจก. โทร. 0-2979-2842, 08-1425-0138, 08-1420-0738, 08-1989-2088 โทรสาร 0-2979-2872 l หมวดป้ายโฆษณา

เดอะเบสท์ โฆษณา 1992 หจก โทร. 0-2811-1191-3

โทรสาร 0-2811-1194 หนึ่งโฆษณา โทร. 08-1736-5047, 08-1736-9731 วี เอส อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ สมุทรสาคร จก บริษัท โทร. 0-3483-3315-8 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร กนกศิลป์โฆษณา โทร. 0-3483-6468 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร l หมวดพลาสติก

ภาชนะบรรจุ

มิตรภาพพลาสติก อินดัสตรี จก บริษัท โทร. 0-2811-3851-2 โทรสาร 0-3485-4913 โมเดอร์น แพค ไลน์ จก บริษัท โทร. 0-3442-5124-6 เมืองสมุทรสาคร เกียวโต แพคเก็จจิ้ง จก บริษัท โทร. 0-3483-3997 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร เค เอช มหาชัยกรุ๊ฟ หจก โทร.0-3481-5469 สมุทรสาคร ชุงเชง พลาสติก (ไทยแลนด์) จก บริษัท โทร. 0-3482-6784 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ซี เค พัฒนะกิจ จก บริษัท โทร. 0-3482-4068-9


สินค้า และธุรกิจบริการ

เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ตรีสมพลาสติก กรุ๊ป จก บริษัท โทร. 0-3485-4731-3 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ไทยโปรเกรส แพคเกจจิ้ง จก บริษัท โทร. 0-3481-2944-6 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร แม่กลองพลาสติก หจก โทร. 0-3474-7060 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บันนังสตาร์ พลาสติก จก บริษัท โทร. 0-2810-1144 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร พีเอ็นทีสยามพลาสติก จก บริษัท โทร. 0-3484-9698-9 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร วี เอ็น พลาสติก กรุ๊ป หจก โทร. 0-2811-2220-1 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ศรีเทพประสิทธิ์พลาสติก หจก โทร. 0-2811-0312-6 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร l หมวดพลาสติก

ผลิตภัณฑ์พิเศษ ขายส่งและผู้ผลิต

ธานี พลาสติก จก บริษัท โทร. 0-2810-1465-7 โทรสาร. 0-2810-1467

นครหลวงอุตสาหกรรมพลาสติก จก บริษัท โทร. 0-2420-2228 โทรสาร. 0-2420-2943 พี พี ไอ พลาสติก จก บริษัท โทร. 0-3483-4249 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร โมเดอร์น แพค ไลน์ จก บริษัท โทร. 0-3442-5124-6 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร วิริยะกิจอุตสาหกรรมพลาสติก จก บริษัท โทร. 0-2892-4310-7 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร อินเตอร์ไพรส์ บุษราคัม จก บริษัท โทร. 0-3446-6011-6 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร เอเชียพลาสติก เซ็นเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-3483-9866 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ศักดิ์รุ่งเรืองพลาสติก หจก โทร. 0-3483-2106-7 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร พี พี ไอ แพคเกจจิ้ง จก บริษัท โทร. 0-2431-2899 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ว่องไท พริ้นติ้ง พลาส จก บริษัท โทร. 0-3484-9592-3 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร คอนพลาสพลาสติก จก บริษัท โทร. 0-3482-3941-4 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร โคลอสแซลพลาสติกอินดัสเตรียล

จก บริษัท โทร. 0-3483-3366-70 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร เจ็ท อินดัสตรีส์ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-3442-3973-4 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ซี เค พลาสติกแฟมิลี่ จก บริษัท โทร. 0-2897-0056-7 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ดีแอล พลาสติก 2004 หจก โทร. 0-3485-4992 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ตรีสินอุตสาหกรรม จก บริษัท โทร. 0-3482-3738 สมุทรสาคร เตียวเฮงพลาสติก หน่าเฮงฮวด จก บริษัท โทร. 0-3483-4145 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ไชยพลาสแพค จก บริษัท โทร. 0-2810-1744 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ซินเซีย พริ้นท์แอนด์ แพ็ค จก บริษัท โทร. 0-3484-4516-8 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ไดนามิคโปรโมชั่น จก บริษัท โทร. 0-2420-0043 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ไทยพลาสติกอินดัสตรี้ หจก โทร. 0-2420-1905 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บี บี พลาสติก กรุ๊ป จก บริษัท โทร. 0-2431-0551-2

กระทุ่มแบน สมุทรสาคร พี พี พี พลาสติก หจก โทร. 0-2431-1460 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร เพชรสมุทรการพิมพ์ จก บริษัท โทร. 0-2420-1215 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ยูเจีย พลาสติก (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2810-0910-2 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร เลิศวิรุณ จก บริษัท โทร. 0-2429-1986-7 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร เวิลด์พลาสแพค จก บริษัท โทร. 0-2811-4315-6 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ศรีสกุลพลาสติก โทร. 0-2431-2955-8 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร อภิมงคล พลาสโปรดักชั่น จก บริษัท โทร. 0-2811-5767 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร เอ็นเอสฟู้ดส์แวร์ จก บริษัท โทร. 0-3484-9186-8 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร เอส พี เอ็ม แพ็คกิ้ง หจก โทร. 0-2429-4944 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร

Tourist&Buseness

SAMUTSAKHON

101


สินค้า และธุรกิจบริการ l หมวดไฟฟ้า-อุปกรณ์

เครื่องใช้-ขายปลีก

ที.เอ็น.พี. อีควิปเมนท์ จก บริษัท โทร. 0-2894-8571-5 โทรสาร 0-2892-5045 จุ้ยโทรทัศน์ ร้าน โทร. 0-3442-1518 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร เจมินี เทค จก บริษัท โทร. 0-3483-1169 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร เซเวน เอ มหาชัย จก บริษัท โทร. 0-3442-8172-4 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร พิชัยวัฒน์การไฟฟ้า ร้าน โทร. 0-3442-2222 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร วัฒนชัย ร้าน โทร. 0-3441-1026 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร สาครคอนโทรลเอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-3441-0044 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร สีทองการไฟฟ้า โทร. 0-3483-6872 สมุทรสาคร แสงเดชา ร้าน โทร. 0-3442-3989 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

102 ๑ ใน...สมุทรสาคร ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

อินดัสเตรียลเทคโนโลยีซัพพลาย จก บริษัท โทร. 0-3442-8779 เมืองสมุทรสาคร อุดมภรณ์ อิเลคทริค โทร. 0-3485-0642 สมุทรสาคร เอกชัยการไฟฟ้า โทร. 0-3442-5358 สมุทรสาคร ธัญญภัณฑ์เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-3484-9652 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2811-1741-5 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร อุดมภรณ์ ร้าน โทร. 0-3485-0113 บ้านแพ้ว สมุทรสาคร แอดวานซ์ยูนีเทรด จก บริษัท โทร. 0-2420-9129 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร l หมวดขายส่ง

และผู้ผลิตรองเท้า

คมศักดิ์ พี.วี.ซี. โปรดักส์ หจก. โทร. 0-2807-7008 โทรสาร. 0-2807-7009 กรุณา จก บริษัท โทร. 0-3485-4673 โทรสาร. 0-3485-4673

จินหลายเอ็นเตอร์ไพรส์ จก บริษัท โทร. 0-3482-4353 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ไทยฮันร่าไฟล่อน จก บริษัท โทร. 0-3449-0187 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร นารา ฟุตแวร์ จก บริษัท โทร. 0-3485-2360 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร พรรณ์ทวีฟุตแวร์ จก บริษัท โทร. 0-3485-4598 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร วงศ์ไพฑูรย์ กรุ๊ป จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-3482-9158-60 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร สยามยูนิโซล จก บริษัท โทร.0-3449-0176-8 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร สยามอินโนเวชั่น จก บริษัท โทร. 0-3485-4361-2 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ฟุ๊ตเวิร์ค จก บริษัท โทร. 0-2813-8766-7 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร l หมวดบริษัทรักษา

ความปลอดภัย

พี แอนด์ พี อินเตอร์การ์ด จก บริษัท โทร. 0-2811-0508-9 โทรสาร 0-2811-0508

บริษัท ชินไพศาล เอ็นเตอร์ไพร จ�ำกัด โทร. 0-2429-1734 แฟ็กซ์. 0-2429-1587 ชนะรินทร์ อินเตอร์การ์ด จก บริษัท โทร. 0-3482-6407 โทรสาร. 0-3482-6407 ชินไพศาล เอ็นเตอร์ไพรส์ จก บริษัท โทร. 0-2429-1734 กระทุ่มแบน เอส ที การ์ด (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2420-8316 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร สมุทรสาครเซฟตี้การ์ด จก บริษัท โทร. 0-3441-2400 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ไจแอนท์ มหาชัย จก บริษัท โทร. 0-3481-2220-1 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ท่าทรายคอปอร์เรชั่น กรุ๊ป จก บริษัท โทร. 0-3482-0610-1 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บี ไอ จี อินเตอร์การ์ด จก บริษัท โทร. 0-3447-2312 สมุทรสาคร พัฒนา อินเตอร์การ์ด (1999) จก บริษัท โทร. 0-3483-6426 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ศรีธนาเลิศอินเตอร์การ์ด จก บริษัท โทร. 0-3442-5053-4 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร เอฟ บี ไอ อินเตอร์การ์ด จก บริษัท โทร. 0-3481-5728 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร


สินค้า และธุรกิจบริการ

ทีแอนด์อาร์อินเตอร์การ์ด จก บริษัท โทร. 0-3447-9799 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด เทพภาคิณอินเตอร์กรุ๊ป โทร. 0-2806-9482, 08-7903-2526 แฟ็กซ์. 0-2806-9482 l หมวดน�้ำแข็ง

โรงน�้ำแข็งมงคลทิพย์ธารี โทร. 0-3441-1993 โทรสาร 0-3481-1092 น�้ำแข็งประมงสมุทรสาคร จก บริษัท โทร. 0-3441-1823 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร เกษมโรงน�้ำแข็ง จก บริษัท โทร. 0-3482-0792-3 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร เทพปรานีน�้ำแข็งและห้องเย็น จก บริษัท โทร. 0-3482-0834-5 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร น�้ำแข็งเกล็ดมหาชัยการประมง จก บริษัท โทร. 0-3441-2903 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร น�้ำแข็งท่าฉลอม จก บริษัท โทร. 0-3442-1414 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร น�้ำแข็งอภิรชัย จก บริษัท

โทร. 0-3441-3614-5 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ปรีชา จิรัญยานนท์ แผง โทร. 0-3442-7689 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร พรเพ็ญ เมืองค�ำ แผง โทร. 0-3442-7491 สมุทรสาคร มหาชัยการประมงค์ บริษัท โทร. 0-3441-1425 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ส ไรวา จก บริษัท โทร. 0-3442-4247 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร l หมวดโรงพิมพ์

ธวัชชัย พริ้นท์ โทร. 0-3447-2373, 08-1622-4401 แฟ็กซ์. 0-3447-0758 เบ่อี๋ การพิมพ์ จก บริษัท โทร. 0-2892-4338-9 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร เจ.พี.พริ้นติ้ง หจก. โทร. 0-2810-2820-1 โทรสาร 0-2420-3577 มือถือ 08-1484-8661, 08-6323-9741 (คุณสุนิสา) เชอร์รี่ ไมโครพริ้นท์ เซ็นเตอร์ โทร. 0-3442-2604 โทรสาร 0-3442-2649 สมุทรสาครพิมพ์ผ้า จก บริษัท

โทร. 0-3484-8565-6 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ศรีการช่าง โรงพิมพ์ โทร. 0-3447-1236 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร แสงตะวันการพิมพ์ (1994) จก บริษัท โทร. 0-2810-1854-7 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร l หมวดลิฟต์

เพาเวอร์ เอลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2919-7038-9, 08-1923-8101 โทรสาร 0-2518-2659 l หมวดผู้ผลิตเสื้อผ้า

พีเอสบี สปอร์ต ร้าน โทร. 0-2873-2452 โทรสาร. 0-2873-2452 สมญาพาณิชย์ ซัพพลาย หจก โทร. 08-1527-7182, 08-1856-6862 โทรสาร 0-3446-6119 อาเธอร์ ยูนิฟอร์ม หจก. โทร. 08-9742-9940, 0-3447-2169 โทรสาร 0-3447-2202

l หมวดเสียง-ระบบ

และอุปกรณ์

บ�ำเพ็ญ (วาว) กระจ่างยศ โทร. 0-3485-4238 บุนนาคซาวด์ แอนด์ ไลท์ โทร. 0-3449-4572 โทรสาร. 0-3485-4750 ไตรเทคมัลติคอมพ์ จก บริษัท โทร. 0-3449-4566-70 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ธารา ออดิโอ ศูนย์โซนี่ หจก โทร. 0-3441-1137สมุทรสาคร l หมวดส�ำนักงาน

เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์

มาสเตอร์ คารีน่า โอ เอ จก บริษัท โทร. 0-3481-1441-2 โทรสาร. 0-3481-1443 อินฟินิตี้ ออฟฟิต ซัพพลาย หจก โทร. 0-3481-2994-5 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร เอี่ยมแซ โทร. 0-3442-5467สมุทรสาคร ไฮคลาส อินเตอร์เฟอร์น จก บริษัท โทร. 0-3485-4959 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

Tourist&Buseness

SAMUTSAKHON

103


สินค้า และธุรกิจบริการ l หมวดสรรพสินค้า

ห้างและร้าน

บิ๊กซ้งซุปเปอร์สโตร์ โทร. 0-3481-0454 โทรสาร. 0-3441-1851 ย่งเชียงหลี ร้าน โทร. 0-3441-1371 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จก บริษัท โทร. 0-3482-7170-4 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร l หมวดอาหารทะเล

ผู้จ�ำหน่ายและขายปลีก

เอช เอ เอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-3441-1645 โทรสาร. 0-3442-2036 กอบไชย ศิลานนท์ แผง โทร. 0-3471-1850 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร กัญญา เลิศวิลัย แผง โทร. 0-3442-7390 สมุทรสาคร กาลลันท์โอเชี่ยน (ไทยแลนด์) จก บริษัท โทร. 0-3442-4462 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร นายไล้ จก บริษัท โทร. 0-3441-4229 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

104 ๑ ใน...สมุทรสาคร ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

น�้ำแข็งห้องเย็นมหาชัย หจก โทร. 0-3441-1624 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร นิรันดร์ ติตะพานิชย์ แผง โทร. 0-3481-2820 สมุทรสาคร เนตรณัชชา หจก โทร. 0-3449-4076 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร แพกุ้งสมบัติ โทร. 0-3442-5129, 0-3442-5130, 08-1351-6082, 08-6331-3062 โพรเซ่น มารีน โปรดักส์ จก บริษัท โทร. 0-3483-9425-7 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ยงสยามเอ็นเตอร์ไพรส์ จก บริษัท โทร. 0-3482-0935 สมุทรสาคร สมคิด แซ่โง้ว แผง โทร. 0-3441-2967 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร l หมวดอาหาร-ผลิตภัณฑ์

ไอ ที ฟู้ดส์อินดัสทรี จก บริษัท โทร. 0-3449-0461-4 เคแอนด์ยู เอ็นเตอร์ไพรซ์ จก บริษัท โทร. 0-3482-1126-7, 0-3482-1129, 0-3482-0838, 0-3482-0867-8 ต่อ 514, 534, 0-3482-0837 www.kue.co.th มโนราห์อุตสาหกรรมอาหาร จก บริษัท โทร. 0-3449-0211-3 บ.ราชบุรีอาหาร โทร. 0-3236-8181-7

โชติภัทราดิสทริบิวเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-2813-8840 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร เบทาโกร ฟู้ดส์ จก บริษัท โทร. 0-2420-3905 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร

โคราช โทร. 08-9305-5520 ปทุมธานี-สระบุรี โทร. 08-6260-5000

l หมวดพลาสติก-ผู้ผลิต

มอเตอร์ฟิลส์ โทร. 08-1754-7599, 0-3444-1564 E-mail : csutivas@hotmail.com

กฤษดา พลาสติก โทร. 0-3447-1494, 08-7976-3947, 08-1421-3527 แฟ็กซ์. 0-3447-1684 l หมวด

DIREX SELLS

AGEL โทร. 08-5067-9636 คุณเล็ก 08-9245-6389 คุณสายชล 08-7218-7150 คุณสง่า 08-6421-7340 เจ๊หมวย l หมวดท่อน�้ำ

ท�ำความสะอาด

เที่ยง มีชัย โทร. 0-2992-8128, 0-2992-8309, 08-9022-9891 โทรสาร 0-2992-8309 งูเหล็ก กรุงเทพฯ โทร. 08-9660-3737 ชลบุรี โทร. 08-0167-1000 บางนา โทร. 08-0733-0055 นนทบุรี โทร. 0-2950-6772

l หมวดเรือ-ผู้น�ำเข้า

จัดจ�ำหน่าย


สินค้า และธุรกิจบริการ

Tourist&Buseness

SAMUTSAKHON

105


สินค้า และธุรกิจบริการ

106 ๑ ใน...สมุทรสาคร ท่องเที่ยว&ธุรกิจ


สินค้า และธุรกิจบริการ

Tourist&Buseness

SAMUTSAKHON

107


สินค้า และธุรกิจบริการ

108 ๑ ใน...สมุทรสาคร ท่องเที่ยว&ธุรกิจ


สินค้า และธุรกิจบริการ

Tourist&Buseness

SAMUTSAKHON

109


สินค้า และธุรกิจบริการ

110 ๑ ใน...สมุทรสาคร ท่องเที่ยว&ธุรกิจ


อุตสาหกรรม-เครื่องจักรกล

ด้านอุตสาหกรรม

เครื่องจักรกล

SAMUTSAKHON T O U R I S T & B U S I N E S S

รวบรวมรายชื่อธุรกิจอุตสาหกรรมหลายประเภท แตกต่างกันไป ทั้งผู้จ�ำหน่าย โรงงานผู้ผลิต อุปกรณ์เครื่องไฟฟ้า งานไม้งานฝีมือ หัตถกรรม น�้ำมัน มอเตอร์ไฟฟ้า แผงวงจร และอื่นๆ อีกมากมาย

Tourist&Buseness

SAMUTSAKHON

111


อุตสาหกรรม-เครื่องจักรกล หมวดกลึง ผู้รับจ้าง-รับเหมา

มิตรปฐมกลการ ที่ตั้ง : 359 ถ.เทศา ต.พระประโทน อ.เมือง จ.นครปฐม Tel. 0-3425-7440, 08-1982-0346

หมวดเชือก

บริษัท เชือกและอวนสยาม จ�ำกัด ที่ตั้ง : 899 อาคารไทยซีซี ชั้น 33 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 Tel. 0-2675-8504-35 Fax. 0-2210-0117

หมวดเครื่องจักรกล

บริษัท พี.จี.ที. พรีซิชั่น กรุ๊ป จ�ำกัด ที่ตั้ง : 34, 36, 38, 40 ถ.พระราม 2 ซ.44 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 Tel. 0-2898-6310-2, 09-4453-9425, 08-9698-8060 Fax. 0-2416-9487

บริษัท เอ็ม.พี.ที. ซัพพลาย จ�ำกัด ที่ตั้ง : 93/78 ซ.เชรเกษม 7 ถ.เพชรเกษม แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600 Tel. 0-2868-1395-9, 0-2868-1127-9 Fax. 0-2458-1257

หมวดเรือ-อุปกรณ์ และเครื่องใช้

หจก. ช�ำนาญจักรกล ที่ตั้ง : 85/9 หมู่ 1 ถ.พระราม 2 ต.บางน�้ำจืด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 0-2416-1691, 0-2416-2165 E-mail : chamnan_cn1@yahoo.com

หมวดก�ำเนิดไฟฟ้า

บริษัท ดีเซลวิศวกรรม จ�ำกัด ที่ตั้ง : 88/8 หมู่ 2 ซ.วัดพันท้ายนรสิงห์ ถ.พระราม 2 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 0-2895-5237-8, 06-1512-9475-6 Fax. 0-3487-1609

...ดู AD 4 สี ปกหลังใน...

หมวดพลาสติก

บริษัท บูทเทค จ�ำกัด ที่ตั้ง : 72/10 หมู่ 3 ต.สามควายเผือก อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 Tel. 08-7913-5941, 08-9481-4971, 0-3430-5916

...ดู AD 4 สี หน้า 24...

...ดู AD 4 สี หน้า 3...

หจก. แฟมิลี่แพ็คเก็จจิ้ง ที่ตั้ง : 9/9 หมู่ 6 ซ.ทรัพย์ไพศาล 2 ถ.เลียบคลองสี่วาพาสวัสดิ์ ต.คอกกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร Tel. 0-3485-4588, 08-1890-3254 Fax. 0-3485-4588

บริษัท บุญมีการช่าง 98 จ�ำกัด ที่ตั้ง : 41/4 หมู่ 5 ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 Tel./Fax. 0-3487-8801, 08-1303-9345, 08-9459-5626 บางน�้ำจืด เครื่องจักรกลเก่า ที่ตั้ง : 64/3 หมู่ 4 ถ.เทพกาญจนา-แคราย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร Tel. 08-1629-9989, 09-5614-5650 Tel./Fax. 0-3487-6412

หมวดไฟเบอร์กลาส

...ดู AD 4 สี หน้า 12...

หมวดชุบ-พ่น โครเมี่ยม

บริษัท เจ แอนด์ เอ็น ไฟเบอร์กลาส จ�ำกัด ที่ตั้ง : 9/8 หมู่ 1 ต.ชัยมงคล อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 0-3488-1332, 08-1616-1124 Fax. 0-3488-1334

...ดู AD 4 สี ปกหน้าใน...

112 ๑ ใน...สมุทรสาคร ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

ชุบ-พ่น โครเมี่ยม Tel. 08-4008-1848

...ดู AD 4 สี หน้า 25...

หมวดเครื่องท�ำความเย็น

บริษัท เคอาร์.รีฟริคเจอร์เรชั่น จ�ำกัด ที่ตั้ง : 947 ถ.หมู่บ้านเศรษฐกิจ แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ Tel. 0-2807-1038, 08-7493-8078 บริษัท สยามโพลีเน็ต จ�ำกัด ที่ตั้ง : 173 หมู่ 1 ซ.วัดท่าเสา ถ.สุคนธวิท ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 Tel. 08-1820-2864, 08-1856-9383, 0-3447-1436, 0-3447-3412-3 Fax. 0-3447-9349

บริษัท มิตรภาพพลาสติก อินดัสตรี จ�ำกัด ที่ตั้ง : 10/25 หมู่ 5 ซ.ทรัพย์ไพศาล 3 ถ.เลียบคลองสี่วาพาสวัสดิ์ ต.คอกกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร Tel. 0-3485-4910-2 Fax. 0-3485-4913

หมวดอุปกรณ์ประปา

บริษัท เอสพี เมตัลเวอร์ค จ�ำกัด ที่ตั้ง : 30/1, 30/21, 30/25, 30/67 หมู่ 5 ต.คอกกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 0-3485-4442-4 Fax. 0-3485-4441


อุตสาหกรรม-เครื่องจักรกล หมวดเคมีภัณฑ์ขายส่ง ผู้ผลิต

บริษัท เอ็มเคเอสลีโอ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 1391 ซ.ลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ถ.ศรีวรา แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 Tel. 0-2935-6830-1 Fax. 0-2935-6832 E-mail : mksleo@csloxinfo.com

หมวดตู้อบ-เตาอบ

บริษัท รีไลอันซ์ เทค-เซอร์วิส จ�ำกัด ที่ตั้ง : 396 หมู่ 2 ถ.เศรษฐกิจ ต.อ้อมน้อย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74130 Tel. 0-2810-0601-5 Fax. 0-2429-1428, 0-2429-1432

หมวดใบมีดอุตสาหกรรม

หมวดแม่พิมพ์ บริษัท ฮ็อทแอนด์คูล แซมเบอร์ไดคัสติ้ง จ�ำกัด ที่ตั้ง : 11 ซ.อนามัยงามเจริญ 22 ถ.พระราม 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 Tel. 0-2117-4982-3 Fax. 0-2117-4981

เอกโลหะการ ที่ตั้ง : 23/7 หมู่ 7 ซ.ศิริชัย 10 ถ.บางขุนเทียน แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150 Tel. 0-2899-7746-7 Fax. 0-2415-7920

หมวดไฟฟ้า อุปกรณ์

หจก. มหาธน อิเลคทริค ที่ตั้ง : 883, 885 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน/เขตบางบอน กรุงเทพฯ Tel. 0-2894-3447-9 (AUTO 6 LINES), 08-1445-2766 Fax. 0-2416-1659, 0-2415-7307 www.mahathon.co.th

...ดู AD 4 สี ปกหน้าใน...

หมวดเครื่องเชื่อม อุปกรณ์

บริษัท ที.แอล.ดี เคมิคอลส์ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 48 ซ.เทียนทะเล 24 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ Tel. 0-2416-0950-1, 08-6324-7887

...ดู AD 4 สี ปกหลังใน...

ธัญ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส ที่ตั้ง : 27/209 ถ.เอกชัย ต.คอกกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel./Fax. 0-2408-5728, 08-4115-9393, 08-9813-7753, 08-1833-8893

หมวดไม้เทียม อุตสาหกรรม

THAISOLARSYSTEM Tel. 08-6366-3200 บริษัท ตี๋ เซ็นเตอร์ เวล จ�ำกัด Tel. 08-0229-5258, 08-4361-0599 Fax. 0-2429-5527

...ดู AD 4 สี หน้า 6... หมวดโฟม-จ�ำหน่าย

บริษัท ไทยนิปปอนเคมีภัณฑ์ อุตสาหกรรม จ�ำกัด ที่ตั้ง : 19/7 หมู่ 6 ซ.วัดบางปลา ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 0-3446-8017, 0-3446-8005 Fax. 0-3446-8004

หมวดขัดเงาอุปกรณ์

โรงขัดช่างประยูร ที่ตั้ง : 234/5 หมู่ 4 ซ.วัดนางสาว 1 ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร Tel. 08-9993-6865

บริษัท อัฑฒวุฒิ อินดัสตรี้ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 12/19 หมู่ 5 ต.คอกกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 09-8423-6542, 0-3444-1200

...ดู AD 4 สี ปกหลังใน... l หมวดกลึง-ผู้รับจ้าง

ผู้รับเหมา

สหายโลหะกิจ โรงงาน โทร. 0-2452-1767-68 โทรสาร. 0-2452-1767 วันน�ำ อินดัสทรี จก บริษัท โทร. 0-3447-2370 โทรสาร. 0-3484-8482 จักรยนต์เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-3442-4649 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร เจริญกลการ ร้าน โทร. 0-3441-2102 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

หจก. เอส แอนด์ พี โฟม ที่ตั้ง : 92/11 หมู่ 6 ถ.เศรษฐกิจ ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 0-3481-5068, 08-1571-6845, 08-1772-0852 Fax. 0-3481-6262 ผองไทย หจก โทร. 0-3483-3986-7 สมุทรสาคร พงษ์ศิริ แบล็คสมิช จก บริษัท โทร. 0-3482-4576 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร พี ที เค เมททัล จก บริษัท โทร. 0-3482-3205-8 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร พี เอ็ม ซี บล๊อก หจก โทร. 0-3485-4705 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร มาดี โรงงาน

โทร. 0-3482-3662 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร สหกิจ โรงกลึง โทร. 0-3442-4132 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร สุชาติการช่าง ร้าน โทร. 0-3446-6232-3 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร หลักชัยการช่าง ร้าน โทร. 0-3442-6546 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร เอ็น พีเอส ไฮเทค จก บริษัท โทร. 0-3482-4505 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร เอส ที เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-3482-4072-3 สมุทรสาคร กราเวีย กราฟฟิคส์ จก บริษัท โทร. 0-2813-7731 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ขวานทองฟิทติ้งช์ จก บริษัท โทร. 0-3447-6071-3 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร เอสเคอาร์ทรัพย์กิจเจริญ จก บริษัท โทร. 0-3484-9490-2 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร l หมวดขายส่ง

และผู้ผลิตเคมีภัณฑ์

ทีพี อินเตอร์เคม (1999) จก บริษัท โทร. 0-2420-8740 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร เคมเม็กอุตสาหกรรม จก บริษัท โทร. 0-3484-5078-80 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร Tourist&Buseness

SAMUTSAKHON

113


อุตสาหกรรม-เครื่องจักรกล ไดมอนด์ เคมีคอล (ดีซีซี) จก บริษัท โทร. 0-3482-3656-9 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ท่าไทย จก บริษัท โทร. 0-3481-6116-7 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ที แอนด์ ที ลีดเดอร์ จก บริษัท โทร. 0-3446-8930-1 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ทีเอชแอล อุตสาหกรรม จก บริษัท โทร. 0-3482-4744-5 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ไทยซิตริก แอซิด จก บริษัท โทร. 0-3482-2215-7 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ไทยนิปปอนเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม จก บริษัท โทร.0-3483-0665 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ไทยโนพาริน อินเตอร์เทรด จก บริษัท โทร. 0-2892-4736 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร นพดลอินเตอร์เคมีคิล หจก โทร. 0-3449-7003 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร น�ำชัยอุตสาหกรรม จก บริษัท โทร. 0-3484-5075-7 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร น�ำโชคมาร์เก็ตติ้ง จก บริษัท โทร. 0-3482-4680-3 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร มารีน ไบโอเทค จก บริษัท โทร. 0-3484-5400-1 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ยงไทย จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-3483-0766-7 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ย่งฮงจั่น หจก โทร. 0-3481-2964-5 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร รีเอเย่นเคมีเคิลอินดัสทรี จก บริษัท โทร. 0-3484-5320-1 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ลี้เคมีคอล โปรดักส์ จก บริษัท โทร. 0-3482-6559 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร สยามเอราวัณเคมีภัณฑ์ จก บริษัท โทร. 0-2431-1934 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร

114 ๑ ใน...สมุทรสาคร ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

หยงฟองเอ็นเตอร์ไพรส์ จก บริษัท โทร. 0-2420-3752 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร แอล ซี อุตสาหกรรม จก บริษัท โทร. 0-2429-0683 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร เอกชัย เจริญทรัพย์ จก บริษัท โทร. 0-2892-5002-3, 08-1425-7797 โทรสาร 0-2892-5001 l หมวดเครื่องอัดลม

อ.เครื่องปั๊มลม หจก. โทร. 0-3484-9469, 08-9170-4947 โทรสาร. 0-3484-9470 โกลด์คิง อินเตอร์เนชั่นแนล แมชชีนเนอรี่ จก บริษัท โทร. 0-3431-8480-1, 0-2420-2916 โทรสาร 0-3431-8482, 0-2431-2795 l หมวดเครื่องจักรกล

และเครื่องมือกล

เนติพงษ์ เอ็นจิเนียริ่ง หจก. โทร. 0-3443-2342,0-3483-4927, 08-1996-2820 โทรสาร. 0-3443-2341 หจก.ทองทิพย์พลาสติก โทร. 0-3483-3659 โทรสาร 0-3483-3659 E-mail : spc.tt@hotmail.com บิ๊กจอส การช่าง (ทองทิพย์เดิม) โทร. 0-2893-3547-9 โทรสาร. 0-2893-3548 เพชรเปี่ยมเชาว์ จก บริษัท โทร. 0-2415-8898, 0-2415-8788, 0-2416-4054 โทรสาร. 0-24164-4066 บางกอกเวิลด์ แมชชีนเนอรี่ จก บริษัท โทร. 0-2431-2086-7 โทรสาร. 0-2431-2085 เอส.วี. แมชีนเนอรี่ หจก. โทร. 0-2810-1830-3 โทรสาร. 0-2810-1834 เกาเย่ห์ แมชชีน อินดัสเตรียล จก บริษัท โทร. 0-2892-4649-50 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร พี ที เอ็น เอ็นเตอร์ไพร์ส จก บริษัท โทร. 0-2487-5362 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

ฟู่เหยียน แมชชินเนอรี่ จก บริษัท โทร. 0-3442-5071-2 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร เชงฟู่เครื่องจักรและอุตสาหกรรม จก บริษัท โทร. 0-2810-1468-9 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร เท็กซ์แวร์ จก บริษัท โทร. 0-2813-8863 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บลู เบิร์ด เทคโนโลยี จก บริษัท โทร. 0-2420-5848 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร สร้างเสริญ จก บริษัท โทร. 0-2810-0070-1 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ผลิตภัณฑ์ เอ อาร์ หจก โทร. 0-2811-0624-5 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ส ป เจริญ ร้าน โทร. 0-2810-2805-6 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร l หมวดเครื่องจักรกล

จัดสร้างตามสั่ง

ธนภัทรกลกิจ จก บริษัท โทร. 0-2892-0430-4 โทรสาร. 0-2892-0432 ส.ไชยยงค์ การช่าง หจก. โทร. 0-3441-3399 , 08-1654-2407 ไทยอินเทคอิควิปเม้นท์ หจก โทร. 0-3449-4531 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ไอ ดี ไอ เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-3485-4467-8 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร เดสโก เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2811-1965-6 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ทีเอชเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์เซอร์วิส จก บริษัท โทร. 0-2877-4101-2 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร

l หมวดเครื่องจักรกล

ชิ้นส่วนและอะไหล่ ขายส่งและผู้ผลิต

รุ่งเรืองชัย ซัพพลาย จก บริษัท โทร. 0-3481-6688 โทรสาร. 0-3481-6689 แคนเทคเอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-3482-4204 โทรสาร. 0-3482-4511 ไดมอนด์ เพาเวอร์ เซอร์วิส เซส เอส อี เอ จก บริษัท โทร. 0-3485-4831-3 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร เควีพีอินดัสทรีส์ จก บริษัท โทร. 0-2813-7860 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ทองไชยซัพพลาย หจก โทร. 0-2813-8637-8 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ที พี ทูล หจก โทร. 0-2431-3096 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร สยาม ฮาร์ดโครม จก บริษัท โทร. 0-2810-0080-1 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร สุพรีมแมชีนเนอรี่ จก บริษัท โทร. 0-2420-6984 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร l หมวดซ่อมเครื่องจักรกล

ส ไชยยงค์การช่าง หจก โทร. 0-3441-3399 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร เอ็นจอยเอ็นเตอร์ไพรส์ จก บริษัท โทร. 0-3447-9366-7 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร เอ็น เจ เทรดดิ้ง จก บริษัท โทร. 0-2810-3601-2 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร l หมวดเครื่องท�ำความเย็น

สหวัชร อินเตอร์กรุ๊ป จก บริษัท กรุงเทพฯ 10150 โทร. 0-2893-3071-5 โทรสาร. 0-2416-5319 พีซีเค แอดวานซ์ จก บริษัท โทร. 0-3442-4800 โทรสาร 0-3442-5880


อุตสาหกรรม-เครื่องจักรกล

พรพจน์เครื่องเย็น แอนด์ซัพพลาย หจก โทร. 0-3449-8760 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ยอร์ค รีฟริเจอเรชั่น (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-3482-3725-9 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร l หมวดเชื่อมโลหะ

ดี เอ็นเตอร์ไพรส์ จก บริษัท โทร.0-2420-0078 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ที พี สหกล หจก โทร. 0-3484-6662 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บางกอกลวดเชื่อม จก บริษัท โทร. 0-2810-0615-6 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร l หมวดถุงมือส�ำหรับ

อุตสาหกรรม

ถุงมือการ์โต้ หจก. โทร. 0-2415-4684 โทรสาร. 0-2899-3161

l หมวดท่อน�้ำ-ปล่อง

อุปกรณ์ประปา

ไทยแสตนดาร์ดไปป์ อินดัสเทรียล จก บริษัท โทร. 0-3483-9736-7 เอส พี เมตัลเวิร์ค จก บริษัท โทร. 0-3485-4442-4 โทรสาร 0-3485-4441 E-mail : spmetalwork@hotmail.com www.spmetalwork.com คลินิคไพพ์ จก บริษัท โทร. 0-2158-4868 โทรสาร 0-2158-4869 l หมวดท่อขนาดใหญ่

ผู้รับเหมา

มาหญ้านันท์ เอ็นจิเนียริ่ง หจก. โทร. 0-2753-7868 โทรสาร 0-2753-7867 l หมวดผู้ออกแบบ

บรรจุภัณฑ์

แมกซ์แอนด์ไฮซ์ บรรจุภัณฑ์ จก บริษัท โทร. 0-2813-8688 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร

l หมวดปั๊มโลหะ

เค.เอ็ม.เพรส (เค็กม้อ) โทร. 0-2810-1069, 0-2429-1610, 0-2429-1620, 0-3447-3661-3 โทรสาร 0-3447-1618, 0-2429-1611 l หมวดผ้า-ผู้ออกแบบ

และพิมพ์

เจริญสินซิลค์สกรีน หจก โทร. 0-3481-5135-6 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ดิเอเวอร์กรุ๊ป จก บริษัท โทร. 0-3449-0210 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ไทยเจริญฟอกย้อมพิมพ์ผ้า (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-3441-1414 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ไทยเอ็กซ์เพรสเท็กซ์ไทล์ จก บริษัท โทร. 0-3442-5613 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ธนภัทรการพิมพ์ จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-3485-2290 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร น�ำสินการย้อม จก บริษัท โทร.0-3483-3963 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร แกรนด์เท็กซ์ อินดัสตรี จก บริษัท โทร. 0-2811-0180-4

กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ช ราชาเท็กซ์ไทล์ จก บริษัท โทร. 0-2810-1252-5 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ชาร์เตอร์พริ้นท์ จก บริษัท โทร. 0-2429-1664-7 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ดิจิทอล พริ้น เอเซีย จก บริษัท โทร. 0-2429-4758-9 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ถาวรพิมพ์ย้อม หจก โทร. 0-2420-0756 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บุญยะลาพริ้นติ้ง จก บริษัท โทร. 0-3447-1691 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร พัฒนกิจพิมพ์ย้อม จก บริษัท โทร. 0-2420-1257 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร l หมวดแม่พิมพ์พลาสติก

เจนเนอร์รัลอุตสาหกรรมพลาสติก จก บริษัท โทร. 0-2415-9110 โทรสาร. 0-2415-9110 เอ็ม.เอ็น. พลาสติก แอนด์ โมล โทร./โทรสาร 0-3435-3066 ซันเทค อินเตอร์ โปรดักส์ หจก โทร. 0-3482-3492 โทรสาร. 0-3482-3493 Tourist&Buseness

SAMUTSAKHON

115


อุตสาหกรรม-เครื่องจักรกล วิชัยพลาสติก อินดัสเตรียล จก บริษัท โทร. 0-3483-0899, 0-3483-0901, 08-1483-0546 โทรสาร 0-3483-0900 เอส.วี.อุลตร้าโซนิค หจก. โทร. 0-2898-3445-6 โทรสาร. 0-2898-3446 ธนาพลพลาสติก หจก. โทร. 0-2427-3433 โทรสาร. 0-2427-8778 โมลด์เอ็กซ์เพิร์ท จก บริษัท โทร. 0-3483-3372 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

l หมวดล้อ

l หมวดสายไฟ-ลวด

l หมวดรอก-เครน

ไพศาล ซุปเปอร์ลีน จก บริษัท โทร. 0-2420-7742 โทรสาร. 0-2812-2739 แสนไพศาล จก บริษัท โทร. 0-2476-2523 ทุนทวีทรัพย์ จก บริษัท โทร. 0-3485-2288-9 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

เคเบิ้ลเทค (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-3442-4848-9 โทรสาร. 0-3442-2210 ไทยคาร์โชว์ ออโตโมทีฟ โปรดักส์ จก บริษัท โทร. 0-3482-4387-90 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ไทยยูเนี่ยนไวร์ จก บริษัท โทร. 0-2420-4800 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร

สิริกาญจน์ รอกและเครน เทคนิค จก บริษัท โทร. 0-2417-2877 โทรสาร 0-2417-2879 E-mail : sirikarnhoist@gmail.com เนาวรัตน์รอก เครน แอนด์ เซอร์วิส หจก. โทร. 0-2496-7840, 08-9994-2716

l หมวดไฟฟ้า

พี.เอส.เค คาสติ้งเวิรค์ หจก. โทร. 0-3484-6258 โทรสาร 0-3484-6258 เลี้ยงย่งผุ่ยเอนยิเนียริ่ง หจก โทร. 0-3447-2972 สมุทรสาคร อันเจริญโลหะกิจ จก บริษัท โทร. 0-3485-4941-2 เมืองสมุทรสาคร ทีวีซี คาสติ้ง จก บริษัท โทร. 0-3484-8860 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร

ผู้รับเหมาติดตั้ง ส�ำหรับ บ้านและโรงงาน

เพาเวอร์ ไลน์ อิเลคทริค จก บริษัท โทร. 08-9785-1911 โทรสาร 0-3483-0334 เล ลีลา โทร. 08-9535-0776 โอนัส จก บริษัท โทร. 0-2813-1034 กระทุ่มแบน ซีซีเอสบี เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2810-5275 โทรสาร 0-2810-5776 www.ccbs.co.th กู๊ด เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2812-8081 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร l หมวดแม่พิมพ์

แสตนดาร์ดรับเบอร์ หจก โทร. 0-3446-6067-74 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร กิตตินัยไดคาสท์ จก บริษัท โทร. 0-3485-4318-9 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร จีชางพรีสิชั่นอินดัสตรีส์ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร.0-3449-0445 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร เจทีโลหะกิจ (1996) จก บริษัท โทร. 0-3446-6297-8 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ช นวเมเทิล จก บริษัท โทร. 0-3482-3341-2 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร เซ็นทรัลดาย เวอร์ค จก บริษัท โทร. 0-3482-2732-3 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร เพาเวอร์โมลด์ แฟคตอรี่ จก บริษัท โทร. 0-3485-2811-2 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร เฟิสท์ รับเบอร์ จก บริษัท โทร. 0-2892-4667-8 สมุทรสาคร l หมวดมอเตอร์

ไฟฟ้า-ซ่อม

ดี.ดี.มอเตอร์ เซอร์วิส จก บริษัท โทร. 0-2808-5351, 08-1570-3239, 08-1659-7673 โทรสาร 0-2808-5352

116 ๑ ใน...สมุทรสาคร ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

l หมวดการหล่อโลหะ

l หมวดพ่นทราย

บนผิวโลหะ

ป.เอกสมุทร โทร.0-2701-1094, 08-1924-4907 โทรสาร. 0-2701-1094 l หมวดสปริง-ขดลวด

ผู้ผลิตและจ�ำหน่าย

บางกอก ซันโย สปริง จก บริษัท โทร. 0-3483-4298-9 สมุทรสาคร พิสิฐสปริงเวอร์ค จก บริษัท โทร. 0-3484-8550 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร

l หมวดปั๊ม

ผู้ผลิตและจ�ำหน่าย

กนกหิรัญ เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2955-6042, 08-6341-4447 โทรสาร 0-2955-6043 E-mail : kanokh@truemail.com วี.เอส. แฟคตอรี่ จก บริษัท โทร. 0-2451-6642, 08-6757-9555 โทรสาร 0-2451-6590 E-mail : vs_factory@yahoo.com l หมวดอุตสาหกรรม

อุปกรณ์และเครื่องใช้

เจิ้นพร จก บริษัท โทร. 0-3482-7593 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร มาเฮงกี่ (สหศรีอุตสาหกรรม) หจก โทร. 0-3485-4333-4 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร l หมวดเตาหลอม

อุตสาหกรรม

มีเจริญ เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2802-5759 โทรสาร 0-2802-6512

l หมวดยาง-เครื่องจักร

ส�ำหรับผู้ผลิต

เอส.เอส.พี.รับเบอร์ หจก. โทร. 0-2895-7902 โทรสาร 0-2416-9989, 0-2895-7368 E-mail : sasirapat_ssp@hotmail.com www.ssp-rubber.com บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย หจก. โทร. 0-3444-1664, 0-3482-4522-3 โทรสาร 0-3482-4523 l หมวดระบบสูบน�้ำ-ปั๊ม

เค บี เอส บิสซิเนสซัพพลาย 007 หจก. โทร. 0-2816-4141, 08-4071-1913


อุตสาหกรรม-เครื่องจักรกล

Tourist&Buseness

SAMUTSAKHON

117


อุตสาหกรรม-เครื่องจักรกล

118 ๑ ใน...สมุทรสาคร ท่องเที่ยว&ธุรกิจ


อุตสาหกรรม-เครื่องจักรกล

Tourist&Buseness

SAMUTSAKHON

119


อุตสาหกรรม-เครื่องจักรกล

120 ๑ ใน...สมุทรสาคร ท่องเที่ยว&ธุรกิจ


อุตสาหกรรม-เครื่องจักรกล

Tourist&Buseness

SAMUTSAKHON

121


อุตสาหกรรม-เครื่องจักรกล

122 ๑ ใน...สมุทรสาคร ท่องเที่ยว&ธุรกิจ


๑ ใน สมุทรสาคร  

๑ ใน...สมุทรสาคร วารสารแนะนำที่พัก โรงแรม ร้านอาหาร สปา กิจกรรมการท่องเที่ยว ในจังหวัดสมุทรสาคร รวมทั้งทำเนียบธุรกิจ โรงพยาบาล สถานศึกษา การ...

๑ ใน สมุทรสาคร  

๑ ใน...สมุทรสาคร วารสารแนะนำที่พัก โรงแรม ร้านอาหาร สปา กิจกรรมการท่องเที่ยว ในจังหวัดสมุทรสาคร รวมทั้งทำเนียบธุรกิจ โรงพยาบาล สถานศึกษา การ...

Advertisement