๑ ใน ระยอง

Page 126

คอลัมภ์พิเศษ : พระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพ ............. 21

34 24

INTERVIEW นายอ�ำพล ศรีวชิรกุล ..................... 24. คอลัมภ์ท่องเที่ยว เส้นทางท่องเที่ยว Scenic Route ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต .................... 34. ระยอง...สีสันตะวันออก ไปเป็นชาวเกาะ ! ............................. 42.

118

ของฝากเมืองระยอง วิธีเลือกซื้อผลไม้ ............................ 46. คู่มือบริการนักท่องเที่ยว แนะน�ำที่พัก ที่กิน ของฝาก Tourist Handbook ..................... 49. สินค้า OTOP จังหวัดระยอง ............ 66.

68


บทบรรณาธิการ kitvarinart@hotmail.com

ก�ำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 25 - 29 ต.ค. เบือ้ งต้นก�ำหนดให้วนั ที่ 26 เป็นวันหยุดราชการ เนือ่ งจากเป็น วันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ เนื่องจากต้องการให้ ประชาชนมีส่วนร่วมในงานพระราชพิธีที่ยิ่งใหญ่และมีความส�ำคัญ อย่างยิ่งทางประวัติศาสตร์

วารสาร “๑ ใน...ระยอง” จัดท�ำขึน้ เพือ่ ประชาสัมพันธ์การท่องเทีย่ วและ ธุรกิจในจังหวัดระยองและเขตติดต่อ ฉบับนี้ขอแนะน�ำเส้นทางท่องเที่ยวที่น่า สนใจเป็นเส้นทาง ‘Scenic Route’ เส้นแรกของเมืองไทย ซึ่งลัดเลาะไปตาม ชายฝั่งทะเลและมีทิวทัศน์ที่สวยงาม นอกจากนั้นยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ที่ น่าสนใจอีกมากมายของเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมทางทะเลจนได้รับสมญา “ระยอง สีสันตะวันออก” นอกจากนี้ยังได้รวบรวมธุรกิจประเภทต่างๆ ในจังหวัดระยองและเขต ติดต่อ จัดท�ำเป็นท�ำเนียบธุรกิจ DIRECTORY โดยแยกเป็นหมวดหมู่ประเภท ต่างๆ เพื่อการค้นหาสินค้าและบริการต่างๆ ได้อย่างสะดวกสบาย อาทิ ด้าน การศึกษา, ด้านสุขภาพและความงาม, ด้านการก่อสร้าง, ด้านอุตสาหกรรม, ด้านการเกษตร, ด้านบ้านและเฟอร์นิเจอร์, ด้านรถยนต์ รวมถึงการรวบรวม สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร สถานบันเทิง คลินิก สปา สินค้าของฝาก ผลิตภัณฑ์ OTOP และกิจกรรมการท่องเที่ยวต่างๆ อีก มากมายในฉบับ...ติดตามได้เลยครับ ประธานที่ปรึกษา พ.ต.ท. สมชาย ศรลัมพ์ พ.ต.ฉลาด วงศ์ไพศาล ฝ่ายกฏหมาย นางนงคราญ นันชนะ ผู้อ�ำนวยการ นางสาววริยา แย้มเพียรวัฒนา บรรณาธิการบริหาร นายกิตติ ฉันทกิจนุกูล กองบรรณาธิการ นายบุญธรรม มุกดาสนิท นายสุเชาว์ ศรลัมพ์ นางสาวสุชาดา พุกทรัพย์ ผู้จัดการโครงการ นางสาวมาลี ชื่นส�ำอางค์ ผู้จัดการส่วนภูมิภาค นางสาวประทุมมาศ สนทอง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ นางสาวพัชรีพร เชื้อบุญมี นางสาวจีรวรรณ ปลั่งเปล่ง นางสาวนภาพร ดรุณพันธ์ นางสาวศิริพรรณ ชัยเกียรติ์สุนทร นางสาวสราลักษณ์ สมอบ้าน นางสาวจตุพร เถื่อนถ�้ำ นางสาวหัซวดี โดดแช นางสาวยุวดี พะบ�ำรุงษ์ ศิลปกรรม นายพลากร ค�ำโครตสูนย์ นายศักดิ์ชัย รันจัตุรัส ฝ่ายบัญชี-ธุรการ นางสาวปิยพร ม่วงศรี นายอุรุพงษ์ รุ่งเรือง นายอรรถพล นารูลาพระบรมโกศ พระราชยาน พระราชรถ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

เวชยันตราชรถ พระบรมโกศ พระบรมโกศเป็นหนึ่งในเครื่องเกียรติยศตามฐานันดร ศักดิส์ ำ� หรับงานพระบรมศพของพระมหากษัตริยธ์ รรมเนียมการ ใช้โกศตามล�ำดับอิสริยยศพระบรมศพของพระเจ้าแผ่นดินนั้น ใช้พระบรมโกศกลม ยอดเหมบุษบกพุม่ ทรงข้าวบิณฑ์ มีเทพนม พรหมพักตร์ พระโกศจ�ำหลักลายกุดนั่ กาบพรหมศร กลีบบุษบง ท�ำด้วยทองค�ำลงยาราชาวดีประดับเนาวรัตน์ ในปัจจุบันเรียก พระบรมโกศของพระเจ้าแผ่นดินว่า พระโกศทองใหญ่ ตาม ธรรมเนียมที่เรียกสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (ร.1) การสร้างพระโกศจะสร้างเมือ่ จ�ำเป็นเท่านัน้ ไม่ใช่ภารกิจ ในทุกรัชกาล นับตัง้ แต่เริม่ สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์มกี ารสร้าง พระโกศทองใหญ่ 3 ครั้ง คือในสมัยรัชกาลที่ 1 รัชกาลที่ 5 และ รัชกาลที่ 9 พระโกศแต่ละองค์ที่สร้างเรียกตามรัชสมัยว่า พระ โกศทองใหญ่รัชกาลที่ 1 พระโกศทองใหญ่รัชกาลที่ 5 และพระ โกศทองใหญ่รัชกาลที่ 9 ส�ำหรับพระบรมโกศที่ทรงพระบรมศพของพระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในขณะนี้คือพระ โกศทองใหญ่รัชกาลที่ 5 พระบรมโกศของพระมหากษัตริย์นั้นจะประดับตกแต่ง อย่างครบถ้วนประกอบด้วยพุ่มเฟื่อง ดอกไม้ไหว ดอกไม้เอว เต็มตามพระบรมราชอิสริยยศ การตกแต่งพระบรมโกศมีการ ลดหลั่นหลายชั้น ชั้นบนสุดมีพุ่มดอกไม้เพชรบนยอดพระบรม โกศ ถัดลงมาเรียกว่าชั้นกระจัง ฝาพระบรมโกศประดับดอกไม้ เพชรที่เรียกว่าดอกไม้ไหว โดยรอบปากพระบรมโกศห้อยเฟื่อง เพชร มีพู่เงินห้อยทุกมุมทั้ง 8 มุม ถัดลงมาที่เอวพระบรมโกศ ประดับดอกไม้เพชรที่เรียกว่าดอกไม้เอว โครงสร้างภายในของ

พระบรมโกศเป็นไม้หุ้มทองค�ำ ประดับรัตนชาติสีขาว พระบรมโกศประดิษฐานบนพระแท่นสุวรรณเบญจปฎล ภายใต้นพปฎลมหาเศวตฉัตร และพระแท่นสุวรรณเบญจปฎล ประดิ ษ ฐานอยู ่ บ นพระแท่ น ทองทรายอี ก ชั้ น หนึ่ ง บริ เ วณ แวดล้ อ มพระแท่ น สุ ว รรณเบญจปฎลซึ่ ง เป็ น ที่ ป ระดิ ษ ฐาน พระบรมโกศนั้น ตั้งเครื่องสูงส�ำหรับพระบรมราชอิสริยยศของ พระมหากษัตริย์ โดยรอบพระบรมโกศมีฉัตรรายล้อมอยู่ โดยเป็นการ ประดับล�ำดับชัน้ รอบมุมพระแท่นสุวรรณเบญจปฎลด้วยสุวรรณ ฉัตร และสุวรรณฉัตรคันดาน พระแท่นสุวรรณเบญจปฎล ตกแต่งด้วยพุ่มแก้ว พุ่มตาดทอง เทียนไฟฟ้า และแจกันปัก ดอกไม้โลหะสีทอง ส่วนบริเวณโดยรอบพระที่นั่งทองทราย แวดล้อมด้วยพระอภิรมุ ชุมสายหักทองขวาง เครือ่ งสูงทีเ่ รียกว่า หักทองขวาง หมายถึงการปักเส้นทองไปตามขวางตามลวดลาย บนผืนผ้า ประกอบด้วย ฉัตรชุมสาย 2 ชั้น ฉัตร 5 ชั้น ฉัตร 7 ชั้น และบังแทรก บริเวณด้านหน้าพระบรมโกศประดิษฐานม้าหมู่ 2 หมู่ หมูแ่ รกทอดเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์และพระคทา ม้าหมูท่ ี่ 2 ทอด เครื่องราชเบญจราชกกุธภัณฑ์ ประกอบด้วย 1.พระมหาพิชัย มงกุฎ 2.พระแสงขรรค์ชัยศรี 3.ธารพระกรชัยพฤกษ์ 4.พัดวาล วิชนี และพระแส้จามรี 5.ฉลองพระบาทเชิงงอน พระที่นั่งราเชนทรยาน พระราชยาน หมายถึง ยานพาหนะที่ใช้ในกระบวนแห่ เชิญพระบรมศพไปยังพระเมรุมาศเพื่อประกอบพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ พระเมรุมาศ ซึ่งออกแบบ ก่อสร้างขึน้ ส�ำหรับการพระราชพิธนี โี้ ดยเฉพาะ ณ ปริมณฑลพิธี


พระบรมโกศ ท้องสนามหลวง เป็นเครื่องประกอบอิสริยยศของพระมหา กษัตริย์ อันแตกต่างจากสามัญชนทั่วไป ในสมัยรัตนโกสินทร์มกี ารสร้างราชยานหลายองค์ เข้าใจ ว่าสร้างตามแบบแผนราชประเพณีอยุธยา แต่ได้ดัดแปลงและ ปรับปรุงให้เหมาะสมกับกาลสมัยและสภาพการใช้สอย คือยัง คงมี ลั ก ษณะอยู ่ ใ นเครื่ องยานคานหาม 4 ประเภท ได้แ ก่ 1.ยานมาศ 2.เสลี่ยง 3.วอ 4.คานหาม รวมพระราชยานที่สร้าง ในสมัยรัตนโกสินทร์ที่ยังคงอยู่ในปัจจุบัน 30 องค์ ในสมัยกรุงศรีอยุธยาก�ำหนดศักดิ์และการใช้งานพระ ราชยานไว้ในกฎมณเฑียรบาลตามพระราชอิสริยยศว่า พระ ราเชนทรยาน คือพระราชยานส�ำหรับพระเจ้าแผ่นดิน พระมหาพิชัยราชรถ พระราชรถ หมายถึง พาหนะแห่งองค์พระราชา ใช้เป็น ราชยานของพระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ และขุนนาง ชั้นสูง มักใช้ในการเดินทางไกลพอสมควร ในสมัยอยุธยาพบว่า มีการใช้ราชรถในการอื่นๆ ด้วย อาทิ ใช้ในการอัญเชิญพระ ราชสาสน์ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช มีการใช้ในพระ ราชพิธีอินทราภิเศก ราชรถส�ำหรับงานพระเมรุมาศมีขนาดต่างกันตามฐานะ ในงานพระเมรุมาศของพระมหากษัตริย์ พระเมหสี และเจ้าฟ้า จะใช้ราชรถขนาดใหญ่ตระการตา ในพิธีพระบรมศพพระมหากษัตริย์ที่ถือปฏิบัติมาตั้งแต่ ต้นรัตนโกสินทร์ก�ำหนดให้พระมหาพิชัยราชรถเป็นราชรถ เฉพาะอัญเชิญพระบรมศพ มีบันทึกในพระราชพงศาวดารว่า พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (ร.1) ทรงให้ สร้ า งพระมหาพิ ชั ย ราชรถตามแบบพระราชประเพณี ก รุ ง ศรีอยุธยา คือมีขนาดสูง 1,120 เซนติเมตร (11.20 เมตร) ยาว

1,530 เซนติเมตร (15.30 เมตร) เพื่อใช้ในการพระบรมศพ สมเด็จพระปฐมบรมราชชนก ใน พ.ศ. 2338 ต่อมาสมเด็จพระ พี่นางเธอ เจ้าฟ้ากรมพระเทพสุดาวดีสิ้นพระชนม์ ก็โปรดให้ อัญเชิญพระโกศทรงบนพระมหาพิชยั ราชรถออกพระเมรุอกี ครัง้ หนึ่ง นับจากนั้นพระมหาพิชัยราชรถก็ถูกก�ำหนดให้เป็นราชรถ เฉพาะอัญเชิญพระบรมศพพระเจ้าแผ่นดินตลอดมา นอกจากพระมหาพิชยั ราชรถแล้วยังมีราชรถทีส่ ำ� คัญคือ เวชยันตราชรถเป็นราชรถอีกองค์หนึ่งที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาล ที1่ ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึน้ เพือ่ อัญเชิญพระบรมศพ สมเด็จ พระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์ ในงานพระเมรุคู่กับ สมเด็จพระพีน่ างเธอ เจ้าฟ้ากรมพระเทพสุดาวดี ซึง่ ทรงใช้พระ มหาพิชัยราชรถ จากนั้นเวชยันตราชรถก็ถูกใช้เป็นราชรถรอง ในงานพระเมรุพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลต่อมาจนถึงงานพระเมรุมาศ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.5) หลังจากงานพระเมรุมาศพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 พระ มหาพิ ชั ย ราชรถช� ำ รุ ด ในงานพระเมรุ พ ระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้ า เจ้ า อยู ่ หั ว (ร.6) และพระบาทสมเด็ จ พระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล (ร.8) จึงใช้เวชยันตราชรถเป็นรถ ทรงพระบรมศพ โดยไม่มรี าชรถรองในริว้ ขบวน และในการพระ เมรุพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าร�ำไพพรรณี พระบรมราชินี ในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.7) ก็ใช้เวชยันต ราชรถเป็นรถอัญเชิญพระบรมศพเช่นกัน ในการพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นอีกครั้งที่พระมหาพิชัยราชรถ ราช รถที่มีศักดิ์สูงสุดจะถูกน�ำออกมาใช้ตามโบราณราชประเพณี ที่สืบต่อมาตั้งแต่รัชสมัยพระปฐมบรมราชจักรีวงศ์


ผมจะสอนลูกน้องอยู่เสมอว่า

“เป็นไปไม่ ได้”

โลกใบนี้ไม่มีค�ำว่า ถ้าเราท�ำด้วยใจ ที่ร้านเรา เน้นบริการและพัฒนาบุคลากรให้เก่งขึ้นทุกวัน และจะพัฒนาร้านประดับยนต์ ให้เป็นช็อปแต่งรถหมือนต่างประเทศ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า interview

TOD MODIFY R ACI NG S HO P

นายอ�ำพล ศรี วชิรกุล เจ้าส�ำนัก#ของแต่งวัยรุ่น

tod4211 ของแต่งวัยรุ่น 098-8254015

ทางทีมงานวารสาร ๑ ใน...ระยอง ฉบับนี้ได้มีโอกาสสัมภาษณ์เจ้าของร้าน “ต๊ อด โมดิฟาย” คุณอ�ำพล ศรีวชิรกุล ชื่อในวงการ “ต๊ อด โมดิฟาย” หรือ “ต๊ อดของ แต่ งรถวัยรุ่ น” โดยทางคุณอ�ำพลได้เล่าให้ทางทีมงานฟังว่า เกิดในครอบครัวฐานะปาน กลาง มีพนี่ อ้ งด้วยกัน 3 คน เป็นคนกลาง พ่อเสียตัง้ แต่ยงั เด็ก แม่เลีย้ งลูก 3 คน เองล�ำพัง และอยากที่จะให้ลูกๆ ได้เรียนสูงๆ ให้รับราชการ แต่ด้วยความที่เป็นคนไม่ชอบเรียน มี การเรียนระดับปานกลาง เมื่อจบ ม.3 เรียนต่อ ปวช. จึงเลือกเรียนทางสายช่าง ด้วยใจที่ ชอบงานช่างอยู่แล้ว พอถึงวันหยุด ก็จะไปอยู่ตามอู่มอเตอร์ไซด์ หรือ อู่รถยนต์ พอเรียน จบก็มุ่งหน้าเดินทางสายช่างเต็มตัว แรกๆแม่ก็ไม่ชอบ แต่เมื่อได้คุยกัน ว่าเรารักในสาย งานช่าง และจะท�ำให้เลี้ยงตัวเองและแม่ได้ จนมาถึงจุดเปลี่ยนของชีวิต ตอนโดนแฟน ทิ้ง ท�ำให้หมดเงินไปกับการเที่ยว กินเหล้า แต่ผู้หญิงคนนั้นก็ไม่กลับมาคืนดี และยังพูด ดูถกู ในวันนัน้ ท�ำให้ผมมีแรงผลักดันในชีวติ ครัง้ ใหญ่ จึงกลับมาท�ำงานอย่างหนักเก็บเงิน ได้ก้อนหนึ่งก็เริ่มเปิดร้านเป็นของตัวเอง โดยไม่มีหุ้นส่วน โชคดีที่รู้จักคนเยอะ และอยู่ใน


tod modify r a cing sh o p

วงการแต่งรถมานานจึงประสบความส�ำเร็จได้ไว ด้วยความที่ ชอบคิดประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ และมีการพัฒนาฝีมืออยู่ ตลอด ท�ำให้ “ต๊ อดโมดิฟาย” ประสบความส�ำเร็จเช่นวันนี้

มุมมองเกี่ยวกับธุรกิจแต่งรถ

การแต่งรถยังเติบโตได้มากกว่านี้ เพราะการแต่งรถ ท�ำมาตั้งแต่รุ่นพ่อเราแล้ว แถมในจังหวัดระยองยังเป็นเมือง อุตสาหกรรมมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ท�ำให้คนในจังหวัด ระยองมีก�ำลังจ่ายที่สูง รถจะเยอะขึ้นมากกว่านี้ แต่ก็มีคู่แข่ง ทางการตลาดเยอะ ท�ำให้ผมมีการวางแผนการตลาดออกมา ทุกๆ ปีอยู่แล้ว ท�ำให้ไม่มีผลกระทบต่อร้านมากเท่าไหร่

คนหลายคนมักจะเสียเวลาไปกับการครุ่นคิดถึงเรื่องเมื่อวันวาน เราไม่สามารถ เปลี่ยนแปลงอดีตที่ผ่านไปแล้วได้...แต่ปัจจุบันที่เราก�ำลังย�่ำอยู่นี้ จะส่งผลไปอีก 30 ปีข้างหน้า นี่คือสิ่งที่เราควบคุมและแก้ ไขได้ เปลี่ยนความคิดตัวเองเสีย เดินไปข้างหน้าอย่างรอบคอบ และมั่นคงกับสิ่งที่ก�ำลังจะเกิดขึ้นในอีก 10 ปีข้างหน้ารองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ริมชายทะเลตะวันออก โดยมีการปรับผิวจราจร สร้างสะพาน เชื่อมต่อบริเวณปากแม่น�้ำ ปรับภูมิทัศน์ข้างทาง เพ่ิมจุดชม วิว จุดพักรถ เลนจักรยาน ให้เชื่อมโยงไปยังแหล่งท่องเที่ยวริม ทะเล เป็นลักษณะการท่องเที่ยวแบบการขับรถเที่ยว พร้อมทั้ง ชมทิวทัศน์สวยๆ ไปด้วย แบบที่เรียกว่าเป็น ซีนิค รูท (Scenic Route) เส้นแรกของเมืองไทย ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต เป็นถนนที่เชื่อมโยงเส้นทางริม ฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ตั้งแต่ช่วงจังหวัดระยอง จนถึง จันทบุรี เป็นเส้นทางผ่านแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่ง มีจุดชมวิว ทีม่ คี วามสวยงาม ตามเส้นทางมีจดุ ทีส่ ามารถแวะท่องเทีย่ วตาม รายทาง บางที่อาจต้องเลี้ยวแยกออกไปบ้าง แต่ก็ไม่ถึงกับไกล มาก บางที่เป็นสถานที่แวะพักชมวิวชายทะเล สะพาน วิวปาก แม่นำ�้ ฯลฯ ส�ำหรับคนทีต่ อ้ งการใช้เส้นทางถนนเฉลิมบูรพาชล ทิตตั้งแต่กิโลเมตรที่ 1 จุดเริ่มต้นของถนนเฉลิมบูรพาชลทิต จะ อยู่ที่ถนนด้านข้างของอนุสาวรีย์สุนทรภู่ (จากแยกทางหลวง 3161) สามารถใช้เส้นทางที่ต่อจากหาดแม่พิมพ์ หรือจากตัว อ�ำเภอแกลง ตรงมายังอนุสาวรีย์สุนทรภู่ จากนั้นตรงตามเส้น ทางไปแหลมสน - หาดคุ้งวิมาน - อ่าวคุ้งกระเบน - หาดเจ้า หลาว - แหลมสิงห์ ไปสิ้นสุดที่ทางหลวง 3149 อ�ำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี จุดเริม่ ต้นถนนเฉลิมบูรพาชลทิต หรือกิโลเมตรที่ 1 ของ ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต เริ่มจากถนนด้านข้างอนุสาวรีย์สุนทรภู่

(ถนนพระอภัยมณี) อ�ำเภอแกลง จังหวัดระยอง ถนนช่วงนี้เป็น ถนนสายใน รถไม่พลุกพล่านมากนัก เป็นถนน 2 เลน ในช่วง แรกมีเลนจักรยานแยกไว้ให้ด้านข้าง (มีฝั่งเดียว) มีต้นไม้คั่น ระหว่างเลนจักรยานและรถยนต์ จากนั้นจะเป็นเส้นทางที่แบ่ง เป็นเลนจักรยานอยูร่ มิ ขอบถนนทัง้ สองฝัง่ เส้นทางเป็นทางราบ มีคดโค้งบ้าง เส้นทางในช่วงที่ 1 จากอนุสาวรีย์สุนทรภู่ - จุด ชมวิวแหลมสน มีระยะทางประมาณ 11 กิโลเมตร เป็น ช่วงที่เลียบชายฝั่งทะเลบ้าง แต่ก็ยังไม่เห็นทะเล สอง ข้างทางมีแนวทิวสน ป่าชายเลน และการท�ำนากุ้ง สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในเส้นทางช่วงที่ 1 หาดแม่พิมพ์ ตัง้ อยู่ในอ�ำเภอแกลง อยูห่ า่ งจากตัวเมืองระยองมาทาง อ�ำเภอแกลงประมาณ 48 กิโลเมตร เป็นหาดที่ต่อจากหาดวัง แก้ว หาดยาวประมาณ 4 กิโลเมตร มีความเป็นธรรมชาติ สวยงาม มีแนวสนสลับหูกวาง ร่มรื่นตลอดริมหาด หน้าหาด ทรายกว้าง หาดมีความลาดเอียงน้อย ทรายละเอียด ในช่วงที่ ไม่ใช่ฤดูมรสุมคลืน่ ลมไม่แรงมาก สามารถเล่นน�ำ้ ได้ หาดอยูต่ ดิ ถนนเลียบติดชายหาด สามารถจอดรถแวะพักผ่อนได้ตามจุด ต่างๆ ตลอดแนวหาด อีกฝากถนนมีร้านค้า ให้บริการอาหาร อาบน�้ำจืด ที่พัก รีสอร์ท ร้านของฝากและบริการต่างๆ บริเวณ เกื อ บสุ ด หาดมี ร ้ า นอาหารทะเลสดหลายร้ า นตั้ ง อยู ่ ติ ด ริ ม ชายทะเลเลย

Tourist&Business

RAYONG

35


ตลอด อีกด้านหนึ่งของศาลแม่พิมพ์ มีทางเดินเล็กๆ ขึ้นไปยัง วัดบนเขา สามารถชมวิวหาดแม่พิมพ์จากมุมสูงได้

ส�ำหรับคนที่ชอบนอนฟังเสียงคลื่น ตากลม ชมทะเล ก็ มีเตียงผ้าใบไว้คอยให้บริการ สามารถสั่งอาหารมานั่งทานริม ทะเลได้ นอกจากนี้ยังมีพวกอุปกรณ์ทางน�้ำ มีห่วงยางให้เช่า มี เรือบานาน่าโบ๊ทให้เล่น ด้านทิศเหนือของหาดแม่พิมพ์มีเกาะ เล็กๆ อยู่เกาะหนึ่งชื่อว่าเกาะขี้ปลา เป็นเกาะส�ำหรับนักตกปลา ที่ชอบมาแวะตกปลากัน ในฤดูร้อน ช่วงเดือนเมษายน น�้ำทะเล ลด สามารถเดินไปยังเกาะขึ้ปลาได้ แหลมแม่พิมพ์ เป็นแหลมที่อยู่สุดหาดแม่พิมพ์ สถานที่ตั้งของศาลเจ้า แม่พิมพ์ ศาลศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่เคารพบูชาของชาวระยอง ศาล แม่พิมพ์ตั้งหันหน้าออกไปยังทะเล ด้านหน้ามีสะพานเล็กๆ ยื่น ออกไปยังแนวโขดหินโสโครก เวลาน�้ำลง สามารถเดินชมวิวได้

รกิจ 36 ๑ท่องเทีใน...่ยว&ธุ ระยอง

อนุสาวรีย์สุนทรภู่ อยู่ในต�ำบลกร�่ำ อ�ำเภอแกลง ก่อนถึงแหลมแม่พิมพ์ ประมาณ 5 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 8.5 ไร่ สถานที่นี้เดิมเป็นวัดร้าง (วัดป่ากร�ำ่ ) จากนัน้ มาเริม่ สร้างอนุสาวรีย์ในสมัยจอมพล ป.พิบลู สงคราม เพื่อเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2498 งานก่อสร้างได้ ยืดเยื้อมาจนสมัย นายวิทยา เกษรเสาวภาค เป็นผู้ว่าราชการ จังหวัด ในปี พ.ศ. 2511 ได้มีการรวบรวมเงินบริจาค เพื่อสาน ต่อจนเสร็จลุล่วง และมีพิธีเปิดให้เข้าชมอย่างเป็นทางการเมื่อ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2513 และเมื่อปี พ.ศ. 2529 ซึ่งเป็น วาระครบรอบ 200 ปี ของสุนทรภู่ องค์การยูเนสโก้ได้เห็นผล งานอันโดดเด่นของกวีเอกสุนทรภู่ ที่เสมือนเป็นเชกสเปียร์ ประเทศไทย จึงประกาศยกย่องให้เป็นบุคคลส�ำคัญของโลก ใน สาขาวรรณกรรม ทุกวันที่ 26 มิถนุ ายนของทุกปี จึงถือเป็น “วัน สุนทรภู่” ซึ่งตรงกับวันเกิดของท่าน มีการท�ำพิธีบวงสรวง สัก การะท่านสุนทรภู่ มีการแสดงละครจากวรรณกรรมของท่าน ประกวดแต่งกลอน ประกวดค�ำขวัญ เพื่อเป็นการส่งเสริมและ สืบสานวัฒนธรรมด้านกวีนิพนธ์ ไทย อนุสาวรีย์สุนทรภู่ถือเป็นอนุสาวรีย์กวีแห่งแรกของ ประเทศไทย และเหมือนเป็นสัญลักษณ์ของอ�ำเภอแกลง เนื่อง


มาจากตามประวัติของสุนทรภู่กล่าวถึงบิดาที่มีภูมิล�ำเนาอยู่ที่ ต�ำบลกร�่ำ อ�ำเภอแกลง จังหวัดระยอง และได้ปรากฏอยู่ในบท กวีนิพนธ์ในนิราศเรื่องแรกที่แต่งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2349 คือเรื่อง “นิราศเมืองแกลง” ที่พรรณาถึงการเดินทางจากเมืองกรุงไปยัง เมืองแกลง ทีต่ อ้ งใช้เวลาในการเดินทางนานนับเดือน ต้องผจญ ความยากล�ำบาก และอันตรายในการเดินทาง ในเวลานั้นท่าน ต้องล่องเรือลัดเลาะแม่น�้ำเจ้าพระยา ไปออกแม่น�้ำบางปะกง ออกสู่ทะเล แล้วไปขึ้นฝั่งบริเวณหาดบางแสน เพื่อเดินเท้าต่อ ไปจนถึ ง เมื อ งระยอง ซึ่ ง บทประพั น ธ์ นี้ ถื อ เป็ น บั น ทึ ก ทาง ประวัติศาสตร์ที่ส�ำคัญ เพราะท�ำให้เห็นถึงวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ในอดีต นอกจากนี้สุนทรภู่ยังมีความผูกพันกับพื้นที่ ในเขต จังหวัดระยอง และเชื่อกันว่าท่านได้แรงบันดาลใจในการเขียน เรือ่ งพระอภัยมณี จินตนาการเกาะแก้วพิศดารขึน้ จากเกาะเสม็ด นั่นเอง

แหลมยืน่ ออกไป ปลายด้านติดกับอ่าวมะขามป้อมมีทา่ จอดเรือ ส�ำหรับชาวประมง และเป็นท่าเรือรับ-ส่งโดยสาร ส�ำหรับคนที่ ต้องการไปเกาะมันนอก เกาะมันกลาง และเกาะมันใน มีเรือให้ เช่าเหมาเพื่อด�ำน�้ำชมปะการัง

หาดอ่าวไข่ อยู่ในอ�ำเภอแกลง เป็นหาดสั้นๆ ประมาณ 500 เมตร อยูถ่ ดั จากแหลมแม่พมิ พ์ ยาวไปถึงแหลมตาล สามารถเดินจาก บริเวณสุดหาดแม่พมิ พ์ ผ่านศาลเจ้าแม่พมิ พ์ทอี่ ยูบ่ ริเวณแหลม แม่พิมพ์ แล้วลัดเลาะมาตามริมฝั่งไป อ่าวไข่มีบรรยากาศเงียบ สงบ เพราะสุดหาดเป็นบริเวณที่มีที่พักส่วนบุคคล จึงไม่ค่อยมี นักท่องเทีย่ ว ทรายละเอียด น�ำ้ ใสสะอาด เล่นน�ำ้ ได้ หาดมีความ ลาดชันน้อย ชาวต่างชาติที่เคยมา มักจะมานอนอาบแดดใน บริเวณนี้ เพราะหาดกว้าง และสงบ จากหาดสามารถเห็นวิว ทิวทัศน์หมูเ่ กาะมัน บริเวณหาดมีรา้ นอาหาร และมีทพี่ กั ทัง้ แบบ บังกะโล รีสอร์ท

จุดชมวิวแหลมสน เป็นส่วนหนึง่ ของการปรับปรุงภูมทิ ศั น์ บนเส้นทางเลียบ ชายฝัง่ ในโครงการถนนเลียบทะเลเฉลิมบูรพาชลทิศ หาดแหลม สนเป็นหาดเล็กๆ อยู่ติดกับปากแม่น�้ำประแส ด้านหนึ่งมีแนว หินยาวเป็นเขื่อนป้องกันคลื่นลม

อ่าวมะขามป้อม อยู่ถัดจากแหลมตาลไปหน่อย เป็นเขตหมู่บ้านชาว ประมงท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ตามริมฝั่งทะเล อ่าวมะขามป้อมเป็น อ่าวราบเรียบ น�ำ้ ตืน้ เวลาน�ำ้ ลงช่วงเย็นๆ จะมองเห็นหาดทราย กว้างออกไปไกล อ่าวนี้ไม่เหมาะกับการลงเล่นน�้ำ เพราะเป็น แหล่งเพาะเลี้ยงหอยนางรม เวลาน�้ำแห้งสามารถลงเดินไปใน ทะเลดูปูลม ชมการเลี้ยงหอย จึงเหมาะกับการมาเดินเล่น นั่ง เล่นพักผ่อนหย่อนใจ นอกจากนี้ยังมีนักตกปลาหลายคนนิยม ล่องเรือตกปลาในแถบนี้ด้วย

แหลมตาล และท่าเรือแหลมตาล

แหลมตาลอยู่ระหว่างอ่าวไข่กับอ่าวมะขามป้อม เป็น Tourist&Business

RAYONG

37


บริเวณปากแม่น�้ำ พื้นที่ส่วนนี้ ได้จัดท�ำเป็นสวนสาธารณะ ส�ำหรับคนทั่วไป ได้มานั่งกินลมชมวิว และพักผ่อน

ช่วงที่ 2 จากสะพานประแสสิน (ระยอง) สะพานปากน�้ำพังราด (เข้าสู่จันทบุรี)

เส้นทางถนนเฉลิมบูรพาชลทิต ต่อจากบริเวณแหลมสน จะข้ามแม่น�้ำประแส ไปยังฝั่งเรือรบประแส ซึ่งแต่ก่อนไม่มี สะพานท�ำให้ต้องใช้เส้นทางอ้อมไปเกือบ 40 กิโลเมตร ปัจจุบัน มีสะพานประแสสิน (ประแส - เนินฆ้อ) เชื่อมต่อเส้นทางปาก แม่น�้ำประแสทั้ง 2 ฝั่ง ท�ำให้ย่นระยะทางได้มากขึ้น สะดวกขึ้น และยังเป็นจุดชมวิวปากแม่น�้ำที่สวยงาม ได้เห็นวิถึชีวิตชุมชน และการท�ำประมงบริเวณปากแม่น�้ำ เส้นทางในช่วงที่ 2 จากสะพานประแสสิน - สะพาน ปากน�้ำพังราด มีระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร ถนนช่วงนี้ เป็นถนน 2 เลน มีเลนจักรยานอยู่ขอบถนนซ้าย - ขวา ทั้ง 2 ฝั่ง ตลอดเส้นทางช่วงนี้ เป็นถนนที่ไม่ได้เห็นทะเล

สะพานข้ามแม่นำ�้ ประแส จากบนสะพานจะมองเห็นเรือรบหลวง ประแสอยูไ่ กลๆ หากมาจากจันทบุรี มุงหน้าไปยังระยอง เรือรบ หลวงประแสจะอยู่ทางด้านซ้ายมือของสะพาน ฝั่งที่มีชุมชนอยู่ เยอะๆ ทั้งสองฝั่งของสะพานมีทัศนียภาพที่สวยงาม สะพานนี้ มีความยาว 2,090 เมตร จึงถือเป็นสะพานที่ยาวที่สุดในภาค ตะวันออก ณ ปัจจุบัน (2558) วัตถุประสงค์หลักของสะพานนี้ ก็ เ พื่ อ ท� ำ ให้ การสั ญ จรทางบ้ า นแหลมสน ต.เนิ น ฆ้ อ และ ต.ปากน�้ำประแสร์ อ.แกลง จ.ระยอง ซึ่งเดิมต้องสัญจรทางน�้ำ สถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจในเส้นทางช่วงที่ 2 นั้นเปลี่ยนมาสัญจรทางบก เพื่อลดระยะเวลาลง และสะดวก สะพานประแสสิน จุ ด ชมวิ ว แห่ ง ใหม่ ของจั ง หวั ด ระยอง มองเห็ น มากขึ้น นอกจากนั้นยังเป็นอีกแหล่งท่องเที่ยวบนถนนเลียบ ทัศนียภาพ 2 ฝั่ง ทั้งฝั่งทะเลและฝั่งชุมชนประแส สะพานนี้เป็น ชายทะเลตะวันออกที่ได้รับความนิยมอีกด้วย รกิจ 38 ๑ท่องเทีใน...่ยว&ธุ ระยอง


อนุสรณ์เรือหลวงประแส เป็นความภาคภูมิใจของชาวปากน�้ำประแส ที่ได้มีส่วน ร่วมในการก่อตัง้ อนุสรณ์เรือหลวงประแส ถือได้วา่ เป็นเรือหลวง ที่เคยมีความส�ำคัญในประวัติศาสตร์ โดยบางช่วงเวลา เปิดให้ เข้าชม และสามารถขึ้นไปบนเรือ เดินดูได้อย่างใกล้ชิดทุกซอก ทุกมุม ห้องบังคับการเรือ ปืนใหญ่ ปืนกล เรือชูชีพ สามารถ หยิบจับอุปกรณ์ต่างๆ ขึ้นมาชมได้ นอกจากนี้บนเรือหลวงประ แสถือเป็นจุดชมวิวมุมสูง ทีม่ องเห็นวิวบริเวณปากแม่นำ�้ ประแส ที่ไหลเชื่อมต่อทะล อนุสรณ์เรือหลวงประแส ตั้งอยู่บริเวณหัวโขด ชายหาด ประแส หมู่ 1 ถนนเทศบาล 9 ต�ำบลปากน�ำ้ กระแส อ�ำเภอแกลง เทศบาลต�ำบลปากน�้ำกระแส ได้ประสานงานไปยังหน่วยงานที่ เกีย่ วข้อง เพือ่ ขอรับเรือหลวงประแสทีถ่ กู ปลดระวางประจ�ำการ มาไว้ ณ พื้นที่บริเวณปากน�้ำประแส ขณะนั้นเรือได้จอดไว้ที่อู่ ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช ใกล้กับท่าเรือจุกเสม็ด ฐานทัพเรือ สัตหีบ จังหวัดชลบุรี จากนั้นจึงได้ท�ำการปรับภูมิทัศน​์​ และ ตกแต่งสถานที่ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว เชิงประวัติศาสตร์ เรือ

หลวงประแสได้ถูกน�ำมาที่ปากน�้ำประแสเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2546 ต้นตะเคียนใหญ่ วัดตะเคียนงาม ต้นตะเคียนใหญ่ ตั้งสูงตระหง่านอยู่ในวัดตะเคียนงาม บริเวณชุมชนตลาดตอนกลาง หมู่ 8 ต�ำบลปากน�ำ้ กระแส อ�ำเภอ แกลง มีด้วยกัน 2 ต้น มีอายุประมาณ 400 ปี ซึ่งต้นตะเคียน ทั้งสองต้นนี้เสมือนเป็นสัญลักษณ์ประจ�ำวัดตะเคียนงาม ใน บริเวณวัด มีศาลเจ้าแม่ตะเคียนส�ำหรับผูม้ าเยือนได้สกั การะด้วย ศาลเสด็จพ่อกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักด์ หรือเสด็จเตี่ย ผู้เป็นบิดาแห่งกองทัพเรือไทย ตั้งอยู่หมู่ 3 ต�ำบลปากน�้ำกระแส สร้างเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2512 โดยพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว และสมเด็ จ พระนางเจ้ า พระบรมราชินนี าถ ทรงประกอบพิธปี ระดิษฐานกรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ ณ ศาลาต�ำบลปากน�้ำกระแส ภายในศาล ประดิษฐานรูปหล่อพระบรมรูปกรมหลวง Tourist&Business

RAYONG

39


ชุมพรฯ ขนาดเท่าองค์จริง ด้านหน้าศาล มีปืนกลที่ปลดประจ�ำ การวางไว้เพือ่ เป็นเกียรติแด่พระองค์ทา่ น อยูท่ งั้ สองข้าง มีพนื้ ที่ เฉพาะส�ำหรับจุดประทัด เพื่อเป็นการสักการะท่าน​ เพราะท่าน เป็นคนทีช่ อบประทัดมาก บริเวณริมน�ำ้ มีโต๊ะเก้าอีส้ ำ� หรับนัง่ พัก ผ่อน นั่งชมวิวแม่น�้ำประแส ทุ่งโปรงทอง เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ บริเวณปาก แม่น�้ำประแส ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ให้ความรู้ สร้างความ เข้าใจในเรือ่ งระบบนิเวศน์ของป่าชายเลน ได้เห็นความสวยงาม ตามธรรมชาติของป่าโกงกาง ไม้โปรง และไม้รมิ ชายฝัง่ จุดเด่น ของบริเวณนี้คือต้นโปรงที่ขึ้นหนาแน่นอยู่เต็มพื้นที่ สะท้อนสี เขียวอ่อนตา จนเรียกว่าเป็นทุ่งโปรงทอง ทุ่งโปรงทอง อยู่ในเขตชุมชนบ้านแสมภู่ หมู่ 7 ปากน�้ำ ประแส อ�ำเภอแกลง มีพื้นที่กว่า 6,000 ไร่ ซึ่งแต่เดิมเป็นพื้นที่

รกิจ 40 ๑ท่องเทีใน...่ยว&ธุ ระยอง

ที่ชาวบ้านท�ำการประมง เลี้ยงกุ้ง ท�ำการเกษตร ท�ำสวนผลไม้ จนกระทั่งทรัพยากรธรรมชาติในบริเวณนี้ได้ถูกท�ำลาย และสิ่ง แวดล้อมป่าชายเลนเสือ่ มโทรมลงอย่างรวดเร็ว จนปีพ.ศ. 2544 ชาวบ้านจึงได้รวมตัวกันเพือ่ ให้เกิดการอนุรกั ษ์พนื้ ทีป่ า่ ชายเลน แห่งนี้ ปีพ.ศ. 2552 องค์การบริหารส่วนจังหวัดจึงได้ใช้งบ ประมาณ พัฒนาพืน้ ทีป่ ากน�ำ้ ประแส ให้เป็นแหล่งท่องเทีย่ วเชิง อนุรกั ษ์ธรรมชาติ มีการสร้างสะพานเดินชมธรรมชาติ เป็นระยะ ทางประมาณ 1 กิโลเมตร ปัจจุบันบริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาตินี้ ถือเป็นพื้นที่ หนึ่งที่เต็มไปด้วยความสมบูรณ์ของป่าชายเลน เป็นแหล่งท่อง เที่ยวทางธรรมชาติที่สามารถเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทางเข้าสู่เส้นทางศึกษาธรรมชาติ เริ่มด้วยสะพานไม้ที่ชุมชน แสมผู้ สู่ทางเดินไม้ระแนงทอดยาวผ่านป่าชายเลน ริมสองข้าง ทาง เต็มไปด้วยพืชพันธุ์หลากหลายชนิด ทั้งต้นแสม ตะบูนด�ำ ล�ำพูน โกงกาง โปรงแดง โปรงทอง เป็นที่อยู่อาศัย แหล่งหลบ ภัย และเป็นแหล่งอนุบาลของสัตว์น�้ำที่ชอบอาศัยอยู่ในบริเวณ ป่าชายเลน เช่น กุ้ง หอย ปูแสม ปูก้ามดาบ ปลาตีน สะพาน ไม้ได้ลัดเลาะไปตามป่าโกงกางประมาณ 200 เมตร ก็จะทะลุ ออกมายังจุดที่เป็นเหมือนใจกลางทุ่ง ที่เรียกว่า “ทุ่งโปรงทอง” เพราะเต็มไปด้วยต้นโปรงขึ้น เบียดกันแน่น ใบโปรงสีเขียวตองอ่อนที่แทรกออกเป็นพุ่มแน่น จนแทบไม่เห็นพื้นด้านล่าง ทุ่งโปรงที่ใบเบียดแทรกกันรับแดด


มีความสูงจากพื้นทางเดินราวเมตรกว่าๆ เมื่อใบถูกแสงแดด จากสีเขียวตองสะท้อนให้เห็นเป็นสีทองอร่าม เต็มสะพรัง่ ทัว่ ท้อง ทุ่ง ตรงจุดชมวิวกลางทุ่งต้นโปรงนี้ สามารถเห็นวิวได้รอบทิศ เสมือนถูกโอบด้วยทุ่งสีเหลืองทอง ตัดด้วยขอบสีเขียวเข้มของ ใบโกงกางที่เป็นพุ่มล้อมอยู่โดยรอบ ถือเป็นจุดชมวิวที่สร้าง ความตื่นตา ประทับใจให้กับหลายๆ คน ที่ได้มาสัมผัสกับความ งดงามของธรรมชาติป่าโปรงทองแห่งนี้ สะพานปากน�้ำพังราด แม่น�้ำพังราด เส้นกั้นพรมแดนระยอง จันทบุรี ความ ยาวตลอดล�ำแม่น�้ำประมาณ 30-50 กิโลเมตร ไหลลงสู่ทะเลที่ รอยต่อ อ�ำเภอแกลง ระยอง และ อ�ำเภอนายายอาม จันทบุรี สะพานนีค้ อ่ นข้างแคบ ควรใช้ความระมัดระวัง บริเวณนีม้ ฟี าร์ม เลี้ยงหอยนางรม เรียงรายกันเต็มท้องน�้ำเลย นอกจากนี้ตรงนี้ ยังเป็นที่โปรดปรานของเหล่านักตกปลามาจอดรถบนสะพาน หย่อนเบ็ดกันเลยทีเดียว หากขี่จักรยาน เมื่อถึงสะพานปากน�้ำ พังราด จะมีเส้นทางเป็นขอบทางสีแดงอิฐไว้ให้ทงั้ สองข้าง เป็น ทางยกขึ้นเป็นเลนจักรยานทาสีแดงให้เห็นเด่นชัด ใช้ร่วมกับ ฟุตบาททางเท้า จึงควรขี่ด้วยความระมัดระวัง

จากนั้นจะเป็นเส้นทางเข้าสู่จังหวัดจันทบุรี โดย เมือ่ ข้ามสะพานประแสสินแล้ว ตรงไปตามเส้นทางหลักอีก ประมาณ 7 กิโลเมตร จะถึงสี่แยกคลองปูน จึงเลี้ยวขวา ตามป้ายบอกทางไปหาดคุง้ วิมาน เมือ่ เลีย้ วจากแยกคลอง ปูนแล้ว ตรงตามเส้นทางไปอีก 7 กิโลเมตร จะเจอสาม แยกบอกทางไปหาดคุ้งวิมาน จึงเลี้ยวซ้าย แล้วเลี้ยวขวา ตามป้ายบอกทางไปจันทบุรี จนข้ามสะพานปากน�ำ้ พังราด จะเป็นการข้ามเขตแดนจากจังหวัดระยอง เชื่อมต่อเข้าสู่ อ�ำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ในทริปนี้เราสิ้นสุดที่ ตรงนี้ครับ...

Tourist&Business

RAYONG

41


ท่องเที่ยว

ระยอง ็นชาวเกาะ...

ไปเป

เกาะมันนอก

เกาะมันนอก เป็นเกาะที่ตั้งอยู่ริมนอกชายฝั่งมากที่สุด เป็นเกาะเอกชน มีความสวยงาม และเป็นที่ที่หลายคนฝันที่จะ ได้ไปนอนติดเกาะ ดื่มด�่ำกับธรรมชาติที่เงียบสงบ นอนฟังเสียง คลื่น และชมทะเลสวยๆ หาดทรายขาว น�้ำใส ด�ำน�้ำชมปะการัง ในบรรยากาศที่เงียบสงบเหมือนอยู่บนเกาะส่วนตัว บนเกาะมี ที่พักอยู่เพียงแห่งเดียวคือ เกาะมันนอกรีสอร์ท ที่ต้องติดต่อขอ เข้าพักก่อนไป เกาะมันนอก เป็นเกาะขนาดเล็กๆ มีเนื้อที่ประมาณ 95 ไร่ ห่างจากท่าเรือแหลมตาลประมาณ 11 กิโลเมตร ใช้เวลานั่ง เรือไปประมาณ 45 นาที เกาะมีลักษณะกลม มีความเป็น ธรรมชาติอยูม่ าก ส่วนกลางของเกาะเป็นป่า ด้านตะวันออกเป็น หาดทรายขาวละเอียดตลอดแนว มีปะการังน�้ำตื้นให้เห็นตั้งแต่ บริเวณริมชายหาด ที่สามารถด�ำน�้ำดูได้หน้าหาด หรือเช่าเรือ ด�ำน�้ำดูปะการังน�้ำตื้นบริเวณรอบเกาะ เช่าเรือแคนนูพายเล่น ส�ำหรับคนที่ต้องการพักผ่อนสามารถดื่มด�่ำกับบรรยากาศทะเล สวย น�้ำใส บริเวณศาลาริมทะเล เดินเล่นชมวิวตามทางเดินไม้ หน้าหาด เดินเล่นชมธรรมชาติและทัศนียภาพรอบเกาะ ใช้เวลา รกิจ 42 ๑ท่องเทีใน...่ยว&ธุ ระยอง

ประมาณ 1 ชั่วโมง สิ่งอ�ำนวยความสะดวกบนเกาะค่อนข้างจ�ำกัด ทั้งน�้ำจืด และไฟฟ้า ไฟฟ้าบนเกาะจึงเปิดให้ใช้ได้เฉพาะช่วงกลางคืน และ จะปิดการใช้ไฟฟ้าในช่วง 9.00 - 14.00 น. ห้องพักบนเกาะมันนอก เป็นเกาะส่วนตัวและเป็นเกาะ ปิด จึงค่อนข้างมีความปลอดภัย และยังคงรักษาความเป็น ธรรมชาติ จึงไม่มีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกเหมือนโรงแรมหรือ ทีพ่ กั โดยทัว่ ไป เช่น ไม่มโี ทรทัศน์ ไม่มเี ครือ่ งท�ำน�ำ้ อุน่ และไม่มี เครื่องใช้ส่วนตัวพวกผ้าเช็ดตัว สบู่ ยาสระผม ภายในห้องพัก นักท่องเที่ยวจึงต้องเตรียมมาเอง


การเดินทางไปยังเกาะมันนอก หลังจากที่จองการเข้าพักกับรีสอร์ทบนเกาะแล้ว ต้อง ไปขึน้ เรือทีท่ า่ เรือแหลมตาล เรือมีเพียงเทีย่ วเดียวคือ 13.00 น. เป็นเรือโดยสารสองชัน้ ทีต่ รงไปยังเกาะมันนอกโดยตรง ส�ำหรับ ผู้ที่ขับรถมาสามารถจอดฝากรถไว้ที่ฝั่ง คันละ 100 บาท ที่พักเกาะมันนอก : เกาะมันนอกรีสอร์ท โทร 0-2860-3025-7

เกาะกุฎีและเกาะทะลุ

เป็นเกาะที่อยู่ในอ�ำเภอบ้านเพ จังหวัดระยอง อยู่ด้าน ข้างในแนวทางทิศตะวันออกของเกาะเสม็ด ภายใต้ความดูแล ของหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ญส.3 เขตอุทยานแห่งชาติ เขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด ยังมีนักท่องเที่ยวไม่มาก จึงมี ความสงบเงียบ เหมาะกับการเทีย่ วชมธรรมชาติ ด�ำน�ำ้ ดูปะการัง และปลาสวยๆ รอบเกาะ เกาะกุฎี อยู่ไม่ไกลจากหาดสวนสน ห่างจากฝั่งออกไป เพียง 6-7 กิโลเมตร สามารถไปเที่ยวแบบวันเดย์ทริป (เช้าไป - เย็นกลับ) โดยเหมาเรือได้จากบริเวณหาดสวนสน ที่มีให้เช่า ทั้งเรือยนต์ เรือสปีดโบ๊ท หรือเหมาเรือลากเรือกล้วย (นั่งได้ ประมาณ 6-7 คน) ใช้เวลาประมาณ 15-20 นาทีก็ถึงเกาะกุฎี สามารถชมรอบเกาะ ด�ำน�้ำดูปะการังน�้ำตื้นรอบๆ หรือคนที่ อยากพักค้างแรมบนเกาะก็สามารถติดต่อจองบ้านพักล่วงหน้า กับทางอุทยานแห่งชาติ หรือจะน�ำเต็นท์ไปกางในบริเวณอุทยาน ก็ได้ เกาะกุฎี มีรูปร่างคล้ายกับรูปประเทศอินเดีย มีเกาะ ค้างคาว เกาะเล็กๆ ใกล้เกาะกุฎีทางทิศใต้ รอบๆ เกาะ มีแนว ปะการังน�ำ้ ตืน้ เป็นแนวกว้าง เป็นแหล่งทีอ่ ยูอ่ าศัยของปลาสวยๆ กิจกรรมหลักจึงเป็นการด�ำน�้ำรอบเกาะ บนเกาะกุฎียังเต็มไป ด้วยธรรมชาติ มีเส้นทางให้เดินเล่นได้รอบเกาะ ระยะทาง ประมาณ 1.1 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 45-60 นาที มีทาง เดินขึน้ เขาไปยังจุดชมวิว “ผานิลมังกร” ทีอ่ ยูท่ างทิศใต้ของเกาะ เส้นทางเดินผ่านซุ้มต้นไม้ขึ้นไปบนเขา ไม่ลาดชันมาก ไม่ต้อง ปีนป่าย ระยะทางประมาณ 480 เมตร จากที่ท�ำการด้านล่าง เป็นจุดมองเห็นวิวของแนวปะการังรอบๆ เกาะ อ่าวหูกวาง และ

ช่องเขาระหว่างเกาะถ�้ำค้างคาวกับเกาะกุฏี ที่เวลาน�้ำลงเยอะๆ ก็สามารถเดินไปเที่ยวที่ถ�้ำค้างคาวได้ ส่วนชายหาดที่สวยที่สุด อยู่ด้านหน้าเกาะ คือหาดสินสมุทร เป็นบริเวณที่เรือจะมาจอด รับส่งด้วย ชื่อต่างๆ บนเกาะนี้จะถูกเรียกตามชื่อตัวละครใน วรรณคดีในเรื่องพระอภัยมณี ที่เป็นผลงานอันโด่งดังของท่าน สุนทรภู่ อย่างเช่นผานิลมังกร หาดสินสมุทร แหลมถ�้ำฤาษี เกาะทะลุ เป็นพื้นที่ที่อยู่ในความดูแลของอุทยานแห่ง ชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ดเหมือนกับเกาะกุฎี อยู่ห่าง จากเกาะกุฎีไปทางทิศตะวันออก ประมาณ 6 กิโลเมตร มีพื้นที่ ประมาณ 69 ไร่ ทีส่ ว่ นใหญ่เป็นป่าทึบ ด้านทิศตะวันตกเป็นแนว ผาสูงชัน ทิศตะวันออกและทิศใต้เป็นหาดทรายขาวสะอาด น�้ำ ใส สามารถเล่นน�้ำได้ ฝั่งด้านทิศตะวันออกมีปะการังที่เหมาะ กับการด�ำน�้ำทั้งน�้ำลึกและน�้ำตื้น ลักษณะอันโดดเด่นของเกาะ และเป็นทีม่ าของชือ่ เกาะ คือช่องหิน หรือโพลงธรรมชาติบริเวณ แหลมหิน ช่องว่างตรงกลางน�้ำทะเลสามารถทะลุผ่านได้ ส่วน ใหญ่นกั ท่องเทีย่ วจะซือ้ วันเดย์ทริปจากเกาะเสม็ด เพือ่ เทีย่ วรอบ เกาะ และด�ำน�้ำดูปะการัง

การเดินทาง ถนนสุขุมวิท เลยจากตัวเมืองระยองมา ทางบ้านเพ เลี้ยวขวาเข้าสวนสน จุดสังเกตบริเวณสวนสน จะ มีทิวสนเรียงรายสองฟากฝั่งถนน มองหาร้านเกยตื้นทางด้าน ขวามือ เป็นร้านที่เหมาเรือไปเกาะได้ เกาะกุฎี ไฟฟ้าบนเกาะใช้ไฟปั่น มีเวลาปิด-เปิด ใช้ได้ ตั้งแต่ 17.00 - 22.00 น. น�ำ้ จืดบนเกาะมีคอ่ นข้างจ�ำกัด จึงต้องมีคา่ น�ำ้ จืดส�ำหรับ อาบประมาณ 40-60 บาท/คน หรือเหมาจ่าย 500 บาท/หนึ่ง ห้องอาบน�้ำ (เจ้าหน้าที่จะมีกุญแจห้องน�้ำให้) เข้าห้องสุขาไม่ เก็บค่าบริการ บนเกาะมีร้านอาหารสวัสดิการขายอาหารตามสั่งใน ราคาไม่แพง (ร้านปิดเวลา 16.00 น.) Tourist&Business

RAYONG

43


ถนนยมจินดา...ถนนคนเดิน ถนนยมจินดา แหล่งท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม เป็นถนนเก่าแก่ของเมืองระยอง ทีถ่ กู ปลุกขึน้ มาใหม่ ให้นกั ท่อง เที่ยวได้สัมผัสกลิ่นอายบรรยากาศเก่าๆ ของถนนยมจินดา ที่ เคยเป็นถนนสายหลักใจกลางเมืองระยองในอดีต แต่ก่อน เมืองระยองใช้แม่น�้ำระยองที่ไหลผ่านใจกลาง เมือง เป็นล�ำน�ำ้ สายหลักในการติดต่อค้าขายและท�ำธุรกิจการค้า มีกิจการอู่ต่อเรือ ใช้การคมนาคม ทางน�้ำขนส่งสินค้าขึ้นล่องไป ยังหัวเมืองต่างๆ จนกระทัง่ สมัย พระศรีสมุทรโภค (อิม่ ยมจินดา) เจ้าเมืองคนสุดท้ายของเมืองระยอง ได้เริ่มสร้างถนนแห่งแรก ขึน้ ให้ขนานไปกับแม่นำ�้ ชือ่ ว่า ถนนยมจินดา ซึง่ กลายเป็นถนน

รกิจ 44 ๑ท่องเทีใน...่ยว&ธุ ระยอง

ที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเมืองระยอง เป็นถนนที่เคย คึกคัก เต็มไปด้วยผู้คน ท�ำธุรกิจการค้า เป็นที่ตั้งของธนาคาร โรงหนัง ตลาด รวมถึงเป็นที่ตั้งของบ้านต้นตระกูลยมจินดา จน กระทั่งบ้านเมืองเปลี่ยนแปลงไป เมืองโดยรอบขยายตัวขึ้น มี ถนนตัดผ่านมากขึ้น บ้านเรือนถูกเปลี่ยนสภาพเป็นตึกและ อาคารสูงรูปทรงทันสมัย เหลือเพียงบ้านเรือนบนถนนยมจินดา ที่ยังคงสภาพบ้านเรือนตามรูปแบบวิถีชีวิตไทยเดิมๆ ปัจจุบนั ด้วยความร่วมมือของชมรมอนุรกั ษ์ฟน้ื ฟูเมือง เก่าระยอง และเทศบาลเมืองระยอง ถนนยมจินดาได้ถูกปัดฝุ่น ให้บรรยากาศแบบเดิมๆ ฟื้นคืนขึ้นมาอีกครั้ง เพื่อเป็นการ อนุรกั ษ์ให้คนรุน่ ใหม่ได้เห็นบ้านเรือนในแบบโบราณ และชุมชน


ในภาพบรรยากาศเก่าๆ ชมบ้านเรือนในแบบอายุเกือบร้อยปี สิง่ ของเครือ่ งใช้ในอดีต รวมถึงการเล่าเรือ่ งราวผ่านรูป และแฟ้ม ภาพเก่าๆ อาคารบ้านเรือนทั้งสองฝั่งถนน ถูกซ่อมแซม และปรับ แต่ ง บ้ า ง แต่ ก็ ยั ง คงสภาพรายละเอี ย ดไว้ ใ นรู ป แบบเดิ ม ๆ บรรยากาศบ้านเรือนบนถนนยมจินดา จึงแตกต่างจากการจัด บรรยากาศให้ดูเป็นแบบโบราณเหมือนที่อื่นๆ เพราะที่นี่เป็น บรรยากาศจริงจากวิถีชีวิตชุมชนเดิม จึงอบอวลไปด้วยความ รูส้ กึ ผูกพันของคนรุน่ เก่าทีอ่ ยากถ่ายทอดให้แก่คนรุน่ ใหม่ให้รสู้ กึ รักและหวงแหนกับความเป็นไทยๆ บ้านเรือนบนถนนยมจินดามีทงั้ สร้างแบบครึง่ ปูนครึง่ ไม้ และสร้างด้วยไม้ทั้งหลัง ประดับตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมแบบ เก่า เช่นมีช่องลมไม้ระแนง ประตูบานเฟี้ยม (เป็นหน้าต่างหรือ ประตูแคบๆ ที่ต่อกันจนเต็มฝา เหมือนผนังบ้าน) บ้านบางหลัง หลังคายังคงเป็นสังกะสี หรือมุงกระเบื้องว่าว (กระเบื้องรูป สี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด ที่นิยมใช้มุงหลังคาบ้านทรงไทย หรือ เรือนปั้นหยา มักท�ำด้วยกระเบื้องเผา เพื่อให้ความเย็นแก่ตัว บ้าน) บริเวณสองฝัง่ มีทงั้ ร้านค้าเก่าแก่เช่นร้านขายของช�ำ ร้าน ตัดผม ร้านอัญมณี ร้านท�ำที่นอน ร้านขนมหวาน ร้านข้าวแกง ร้านกาแฟ เป็นต้น สถานที่น่าสนใจบนถนนยมจินดา พิพิธภัณฑ์เมืองระยอง พิพธิ ภัณฑ์เมืองระยอง อยู่ในบริเวณบ้านของ “บ้านสัตย์ อุดม” สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2463 ในสมัยของรัชกาลที่ 6 เดิมเป็น บ้านของขุนศรีอุทัยเขตร์ (โป๊ง สัตย์อุดม) คหบดีใหญ่ในอดีต ภายในบ้านได้รวบรวมของเก่า จัดแสดงโชว์ไว้ เช่นพวกหนังสือ เครื่องใช้ไฟฟ้า วิทยุ โทรศัพท์ พัดลม โต๊ะ เก้าอี้ ที่บดยาโบราณ เครื่องใช้ในครัวเรือน ตุ๊กตาหุ่นกระบอก มีภาพเก่าประดับตาม ฝาผนังและริมบันได ที่เป็นเสมือนบันทึก ถ่ายทอดให้เห็น บรรยากาศครั้งเก่า การแต่งกายของผู้คน บุคคลส�ำคัญ งาน ประเพณี ถนนหนทางและชุมชนเดิม เปิดให้เข้าชมทุกวัน 9.00 - 18.00 น. โดยไม่เสียค่าใช้ จ่าย และอนุญาติให้ถ่ายภาพได้ ตึกกี่พง หรือตึกพ่อสิงห์-แม่กราย เป็นตึกแรกที่สร้างขึ้นบนถนนยมจินดา สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2456 โดยนายกี่พง แซ่ตัน ชาวจีนไหหล�ำ เป็นตึกยาว 12 คูหา ทรงสี่เหลี่ยมมีสองชั้น สมัยก่อนเป็นที่จ�ำหน่ายพริกไทย และเสือ้ ผ้าทีน่ ำ� เข้ามาจากเมืองจีน ต่อมาถ่ายทอดมาสูร่ นุ่ หลาน คือ นายสิงห์และนางกราย กลิ่นสมุทร ต่อมาตึกนี้ได้ถูกทิ้งร้าง นานถึง 17 ปี จนกระทั่งปี พ.ศ. 2547 ได้ถูกบูรณะขึ้นมาใหม่ อีกครั้ง

ตึกเถ้าแก่เทียน สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2460 โดยนายเทียน สินธุวณิชย์ หรือขุนพานิชชลาสินธุ์ เป็นชาวจีนไหหล�ำ ท�ำการเดินเรือขนส่ง สินค้าระหว่างเกาะกง ประเทศกัมพูชา ผ่านระยอง ไปกรุงเทพ และเปิดร้านบนถนนยมจินดาชื่อ “เซ่งฮั่วเฮง” ตึกของเถ้าแก่ เทียนมีลักษณะการสร้างสไตล์ *ชิโน-โปตุกีส ที่ได้อิทธิพลการ สร้างมาจากจังหัวดบ้านเกิดคือภูเก็ต สังเกตได้จากหน้าจั่วที่มี ลายปูนปั้นประดับอยู่ แวะเยี่ยมชมกิจการเก่าแก่บนถนนยมจินดา เช่น ร้าน มาลีวณิชย์ (ขายหมอน) ร้านขายของช�ำเก่าแก่ ร้านตัดผม เป็นต้น แวะชิมอาหารทีข่ ายอยูห่ ลากหลายบนถนนยมจินดา ซึง่ แต่ละร้านเป็นร้านที่ขายกันมายาวนาน เช่น ร้านก๋วยเตี๋ยวเจ๊ห มวย ร้านอาหารริมน�ำ้ บ้านยมจินดา ร้านส้มต�ำอนามัย ร้านข้าว แกงเจ๊สมบัติ ร้านหม้อดิน ร้านขนมหวานเจ๊ตุ่ม ร้านส้มต�ำเจ๊ แต๋ว ร้านก๋วยเตี๋ยวหบอดเจ๊จุ่ม ร้านขนมหวานเจ๊สุภาพ นั่งจิบกาแฟกับบรรยากาศเก่าๆ ตามร้านกาแฟเก่าแก่ บนถนนยมจินดา เช่น ร้านกาแฟโบราณป้ากลม ร้านเชย ร้าน ราย็อง ร้านกาแฟ 122 การเดินทางไปถนนยมจินดา จากเส้นสุขุมวิท เข้าตัวเมืองระยอง จะผ่านแยกโรง พยาบาลระยอง แยกถัดไป เลี้ยวขวาแยกปากน�้ำระยอง วิ่งเลย วัดชัยชุมพลไปประมาณ​ 100 เมตร ทางเข้าถนนยมจินดาอยู่ ขวามือ ข้อแนะน�ำ..ถนนยมจินดา ทางค่อนข้างแคบ และเดินรถ ทางเดียว หากไปช่วงวันธรรมดา สามารถขับรถเข้าไปได้ จะไป จนถึงถนนภักดีบริรักษ์​ ส่วนวันเสาร์-อาทิตย์ ปิดเป็นถนนคน เดิน ควรหาที่จอดรถบริเ วณริมถนนด้านนอก แล้วเดินเข้าไป สะดวกกว่า หากโดยสารรถสองแถว ลงตรงถนนหลักเมืองแล้ว เดินเข้าไปยังถนนยมจินดาได้ Tourist&Business

RAYONG

45


ของฝาก ............. ระยอง จังหวัดระยอง เป็นจังหวัดที่มีของทะเลสดๆ ผลไม้เลิศ รส และของฝากหลากหลายผลิตภัณฑ​์นักท่องเที่ยวที่ต้องการ ซื้อของทะเลสด เอาไปปรุงเอง หรือปิคนิคริมทะเล สามารถหา ซื้อของสด พวกปลา ปู ปลาหมึก กุ้ง หอย ได้ไม่ยากเลย หรือ ต้องการแบบส�ำเร็จ ปิง้ ย่างกันใหม่ๆ ก็สามารถหากินได้งา่ ย และ ราคาไม่แพง ส่วนผลไม้จังหวัดระยอง ไม่ว่าจะเป็นผลไม้ตามฤดูกาล หรือนอกฤดู ชาวสวนผลไม้กส็ ามารถน�ำออกมาขายได้ตามตลาด ด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะหน้าผลไม้ ตั้งแต่ประมาณปลายเดือน เมษายน จนถึงมิถนุ ายน ผลไม้ระยองจะกลายเป็นพระเอกที่ใคร ต่อใครถามถึงขึน้ มาทันที ไม่วา่ จะเป็น ทุเรียน ทีเ่ ป็นราชาผลไม้ มังคุด เงาะ ลองกอง สละ และอีกสารพัด ส่วนของทะเลแห้ง จังหวัดที่ติดชายทะเลแบบนี้ มักจะได้ของที่มีคุณภาพ ท�ำใหม่ๆ เหมาะที่จะเป็นของฝาก หรือผลิตภัณฑ์แปรรูป จากของคาวให้ เป็นของขบเคี​ี้ยวพวกปลาหมึกต่างๆ และผลไม้แปรรูป ที่ทำ� ให้ กลายเป็นของกินเล่น ยอดฮิตโดยเฉพาะ ทุเรียนทอดกรอบ ซึ่ง ในจังหวัดระยองดูจะโดดเด่นมาก เพราะใครมาระยองแล้วจะต้อง ถามถึง ซื้อหากลับไปด้วยกันทั้งนั้น ส�ำหรับคนทีต่ อ้ งการเลือกซือ้ ของแห้งเอากลับไปไว้ปรุง อาหาร หรือเป็นของฝาก หากนึกไม่ออกว่าจะซื้อของฝากอะไร ดี ลองดูตามรายชือ่ ต่อไปนี้ อาจพอให้คดิ ออกได้บา้ งว่าจะซือ้ ไป ฝากใคร ท�ำอะไรกินได้บา้ ง ส่วนการเลือกซือ้ อาจจะท�ำได้ไม่มาก พวกของทะเลแห้ง เราไม่สามารถชิมได้ จึงต้องเดินเปรียบเทียบ รกิจ 46 ๑ท่องเทีใน...่ยว&ธุ ระยอง

ราคาแต่ละร้าน ดูความสดใหม่ และคอยแอบดูวา่ เจ้าไหนคนซือ้ หากันเยอะๆ นอกจากนี้คงต้องอาศัยความเชื่อใจกันในครั้งแรก ที่ซื้อด้วย ปลาตากแห้ง เช่น ปลาเค็ม ปลาแดดเดียว ปลาวงแห้ง (ที่ติดกันเป็นแพวงกลม) ปลาแก้ว (ตัวไม่ใหญ่มาก ใสเห็นก้าง) ปลาลิ้นหมา (ตัวไม่ใหญ่ ยาวประมาณ​2”) ปลาข้างเหลือง (มี ทั้งแบบใส่งา และไม่ใส่) ปลาข้าวสาร บรรดาปลาแห้งนี้ซื้อมาแล้วมักไม่ต้องใช้กรรมวิธีอะไร มาก เหมาะกับการน�ำมาทอดกรอบ โดยตั้ งกระทะให้ร้อน ใช้ น�ำ้ มันไม่ตอ้ งมากนัก ใช้ไฟอ่อน ทอดจนกรอบ น�ำมาทานกับข้าว ต้ม ทานเล่นเป็นของว่างได้ ส่วนใหญ่ไ ม่ต้องล้างก่อนทอด ยกเว้นปลาข้าวสาร ที่ควรล้างน�้ำก่อนหนึ่งครั้ง เพราะขั้นตอน การท�ำนัน้ ส่วนใหญ่เค้าจะต้มแบบใส่เกลือมาด้วย ถ้าไม่ลา้ งออก อาจเค็มมากไป ปลาแปรรูป พวกปลาริวกิวหรือปลาหวาน เป็นเนื้อปลา ขูดๆ อาจมาจากเนื้อฉลาม ปลากระเบน หรือปลาริวกิวแท้ๆ นิยมเอาไปทอด กินกับข้าวต้ม ปลาหมึกตากแห้ง เป็นการน�ำปลาหมึกสดมาตากแดด ให้แห้ง หรืออบในห้องอบความร้อน เป่าลมร้อน เพือ่ ให้ความชืน้ ลดลง เมื่อน�ำมาขายจะคิดราคาตามขนาด แบ่งเป็นไซต์ A4 (ใหญ่สุด) A5 A6 ขนาดมีตั้งแต่ 3”-7” ส่วนใหญ่จะเป็นหมึก กล้วยที่น�ำมาตากแห้ง ถ้าเป็นหมึกที่มีไข่ ก็จะตากแห้งแบบทั้ง ตัวไม่ผ่า ถ้าไม่มีไข่มักจะผ่าตากแห้ง หรือแกะตา ลอกหนังด้วย


ถูกกว่าเกรดแรก ส่วนเกรดล่างสุดจะเป็นเศษเล็กลงไปอีก ไม่ สามารถหยิบกินเป็นแผ่นๆ ได้ ต้องใช้ชอ้ นตักกิน เรียกว่าสแน็ก แบบนี้ยังนิยมน�ำไปหยอดใส่หน้าแคร็กเกอร์ และคุ๊กกี้ ท�ำเป็น แคร็กเกอร์หน้าทุเรียนทอดกรอบ ผลิตภัณฑ์ทเุ รียนอืน่ ๆ ก็มี ทุเรียนกวน เป็นวิธกี ารถนอม อาหาร และแปรรูปอีกอย่างหนึ่ง โดยน�ำทุเรียนที่แก่จัด ไม่เน่า เสีย ไม่มีรา มากวน มักใช้พันธุ์หมอนทอง เพราะได้เนื้อมาก มี สีออกน�ำ้ ตาลๆ สวยน่ากิน และไม่หวานมาก บางเจ้าจะใส่นำ�้ ตาล เพิ่มเพื่อให้หวาน หมอนทองเมื่อกวนแล้วจะได้เนื้อเหนียวกว่า พันธุ์ชะนี ถ้าทุเรียนกวนที่มีสีออกคล�้ำๆ มักจะเป็นทุเรียนบ้าน ส่วนใหญ่ปลาหมึกแห้งที่ซื้อไป หมึกไข่ตัวกลม นิยมน�ำมาหั่น ที่ใช้ทเุ รียนทีต่ กไซต์หรือทีห่ ล่นมากวน บางคนก็ชอบทุเรียนแบบ นี้ ทุเรียนกวนบางเจ้าจะผสมเมล็ดทุเรียนต้มเพื่อให้ได้ปริมาณ เป็นแว่นๆ ทอดกินกับข้าวต้ม หรือแกงส้ม เข้ากันดี ส่วนหมึกผ่า มักจะน�ำไปปิ้ง อบ หรือทอด จิ้มน�้ำจิ้มไก่ เนื้อทุเรียนและเนื้อไม่แฉะเกินไป ทุเรียนกวน ซื้อมาแล้วควรใส่ ย่าง ส�ำหรับกินเล่น หรือใส่ในย�ำ ถ้าหั่นใส่ในน�้ำซุป แกงจืด ตู้เย็น เพื่อป้องกันราขึ้น และให้ดีไม่ควรเก็บไว้นานเกิน 6 เดือน ก๋วยเตีย๋ ว จะท�ำให้นำ�้ ซุปหวาน ถ้าเป็นหมึกตัวใหญ่ๆ ยาวๆ ราคา ก็จะแพงมาก กิโลเป็นพันก็มี บางคนนิยมซือ้ เอาไปไหว้เจ้า ส่วน หมึกตัวเล็กๆ หรือหมึกกะตอย เป็นหมึกที่ติดมากับอวน ผิวไม่ ค่อยสวย จึงนิยมน�ำมาแปรรูป เช่น ต้มเค็ม หรือตากแห้ง น�ำ มาทอดกินได้ทั้งตัว วิธีการเลือกปลาหมึกแห้ง ควรดมดูด้วย ไม่ควรมีกลิ่น เหม็นสาบ หรือกลิ่นฉุน ถ้าฉุนแสดงว่าเค็ม ซื้อแล้วถ้าต้องการ เก็บไว้ได้นานๆ ควรใส่ไว้ในตู้เย็น ผลิตภัณฑ์ ปลาหมึก และปลาแห้ง ที่เป็นผลิตภัณฑ์ แปรรูปส�ำเร็จ สามารถกินได้เลย เป็นของว่าง ของกินเล่น เช่น ปลาเส้นทาโร่ (มีหลายรสชาติเช่น บาร์บีคิว รสแซบ รสปูอัด) ปลาทาโร่แผ่นอบกรอบ ปลาจิ้งจ้างกรอบสมุนไพร ปลาข้าวสาร ลักษณะและวิธีการเลือกซื้อผลไม้ กรอบ ปลาหมึกบดอบแห้ง หมึกหยองปรุงรส ปลาหมึกอบเนย ส่วนใหญ่ผลิตภัณฑ์สำ� เร็จรูปนีก้ นิ เล่นเป็นสแน็กได้เลย หรือบาง ทุเรียน จริงๆ แล้วมีอยู่ด้วยกันหลายพันธุ์ มีรสชาติและ คนน�ำไปใส่ไมโครเวฟให้กรอบ เช่นปลาเส้นทาโร่เวฟ ให้เทใส่ ลักษณะทีแ่ ตกต่างกันไป ในจังหวัดระยองก็มกี ารประชาสัมพันธ์ จานเกลีย่ ไม่ให้เส้นทับกัน ไว้บริเวณข้างๆ จาน (แหวกตรงกลาง ทุเรียนพันธ์ุที่ไม่ค่อยพบเจอบ่อย เพื่อให้คนได้รู้จัก แต่ตามท้อง ไว้เพราะตรงกลางชอบไหม้ก่อน) ใช้ไฟปานกลาง ตั้งเวลา 30 ตลาดทั่วๆ ไปพันธ์ุที่ขายดีมีหมอนทอง ชะนี ก้านยาว และ วินาทีก่อน เปิดดูทีละรอบ ถ้ายังไม่กรอบ อบเพิ่มทีละ 15 วินาที กระดุม จะมีพันธ์ุเก่าแก่อยู่บ้าง อย่​่างพันธุ์หลงลับแล นวลทอง กบพิกุล พันธุ์นกกระจิบที่มีหลายสวนยังปลูก ทุเรียนที่ได้มีผล (จะได้ไม่ไหม้) จะได้ปลาเส้นแบบกรอบอร่อยไปอีกแบบด้วย ผลิตภัณฑ์ทะเลอืน่ ๆ เช่น กุง้ แห้ง (ราคาตามขนาด) ปลา เล็กเม็ดลีบ เนื้อเยอะ รสชาติดี แต่เพราะให้น�้ำหนักน้อย ท�ำให้ ไม่ค่อยมีคนน�ำมาขาย อินทรีย์เค็ม ปลาทูเค็ม ปลาเค็มแช่น�้ำมัน กะปิ น�้ำปลา ทุเรียนทีด่ คี วรมีขนาดผลน�ำ้ หนักประมาณ 3-5 กิโลกรัม ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากทุเรียน ที่เป็นที่นิยมมากที่สุดคือ ทุเรียนทอดกรอบ ส่วนใหญ่จะแบ่งเป็น 3 เกรด เกรด A แผ่นจะ มี 3 พูครึ่งขึ้นไป ไม่ควรซื้อทุเรียนที่มีลักษณะผลเป็นรูปหัวใจ ใหญ่กินได้เต็มปากเต็มค�ำ ถ้าไม่บางหนาเกินไปจะได้รสชาติดี เพราะจะสุขไม่เท่ากัน ไม่ควรซือ้ ทุเรียนลูกใหญ่มาก เพราะเปลือกจะหนา เนือ้ กว่า แต่ราคาก็จะสูงกว่าเกรดอืน่ (600-700 บาท/กิโลกรัม) เกรด ทีร่ องลงมาก็จะเป็นแผ่นเล็กกว่า เหมือนเป็นเศษหักๆ จากเกรด น้อย ถ้าเทียบน�้ำหนักลูกต่อลูก ทีเ่ ค้าใช้ไม้เคาะทุเรียนตรงพูมนั แรก สามารถหยิบกินได้ เพียงแต่แผ่นเล็กและบางกว่า ราคาจะ เพื่อฟังเสียง ถ้าได้ยินเสียงโปร่ง ดังปุปุ หลวมๆ ไม่ทึบแน่น Tourist&Business

RAYONG

47


แสดงว่าสุกแล้ว ถ้าเสียงแน่นๆ แสดงว่ายังอ่อนอยู่ ถ้ากินทุเรียนแล้วกลัวร้อนใน ก็กินมังคุดตามกันเข้าไป ด้วย หรือจะทดลองตามสูตรคนโบราณ ที่ให้กนิ น�ำ้ ทีเ่ ทใส่เปลือก ทุเรียนตามไปด้วย ทุเรียนพันธุห์ มอนทอง มีผลขนาดใหญ่ น�ำ้ หนักประมาณ 3-4 กิโลกรัม ผลดูยาวๆ เปลือกมีหนามแหลมสูง คมมาก เนื้อ สีเหลืองอ่อน เนือ้ หนา ค่อนข้างแห้ง รสชาติหวานมันกลมกล่อม เมล็ดลีบ พูค่อนข้างใหญ่ กลิ่นหอมอ่อนๆ งอมแล้วเนื้อไม่แฉะ แต่มกั สุกไม่สม�ำ่ เสมอ ต้องเคาะฟังเสียงหลวมๆ กับดมกลิน่ ถ้า สุกจะมีกลิ่นนิดๆ ที่ก้น ทุเรียนพันธุ์ชะนี ผลขนาดกลาง 2-3 กิโลกรัม ผลมี ลักษณะตรงกลางป่อง ก้นตัด หัวเรียว เนื้อสีเหลืองเข้ม เนื้อ ละเอียดเหนียว เนือ้ เยอะ มีใยมาก หวานมัน เมล็ดค่อนข้างเล็ก งอมแล้วเนื้อแฉะ กลิ่นฉุน เวลาสุกต้องเคาะฟังเสียง ถ้ารอดมก ลิ่น จะสุกเกินไป ทุเรียนก้านยาว มีขนาดปานกลาง ประมาณ 3 กิโลกรัม ผลกลม เห็นเป็นพูไม่ชัด หนามเล็กถี่สั้นเสมอกันทั้งผล เป็น ทุเรียนทีห่ ลายคนติดใจในรสชาติ แม้ทเุ รียนก้านยาวของจังหวัด ระยองจะรสชาติไม่เท่ากับก้านยาวนนทบุรี แต่กย็ งั เป็นทีต่ อ้ งการ

รกิจ 48 ๑ท่องเทีใน...่ยว&ธุ ระยอง

ของตลาด และมีราคาแพงกว่าพันธ์ุอื่น เพราะลักษณะของเนื้อ ทุเรียนจะละเอียด เหนียว หนาปานกลาง เส้นใยเนือ้ น้อย รสชาติ หวานมัน งอมแล้วเนื้อไม่แฉะ แต่เมล็ดค่อนข้างใหญ่​่ ทุเรียนกระดุม เป็นทุเรียนทีด่ เู ป็นน้องเล็กกว่าเพือ่ น ลูก นึงน�ำ้ หนักประมาณ 1 กิโลกรัม ผลออกกลมๆ หนามเล็กสัน้ และ ถี่ เนื้อสีเหลืองอ่อน ละเอียดนุ่ม เมล็ดใหญ่​่ รสชาติหวาน ไม่ ค่อยมัน เละง่ายเมื่อสุกจัด มังคุด เลือกที่ผิวสีม่วงเข้มเกือบด�ำ ขั้วดูสด บีบแล้ว เปลือกเริ่มนิ่ม ควรเลือกลูกไม่ใหญ่มาก ลูกเล็กจะเบา เนื้อกลีบ ไม่ใหญ่ เม็ดลีบ ถ้าลูกใหญ่เม็ดจะใหญ่ด้วย ให้พลิกดูที่ใต้ผลจะ มีรูปกลีบ จ�ำนวนกลีบจะเท่ากับจ�ำนวนเนื้อข้างใน กลีบเยอะๆ ก็จะได้เนื้อเยอะ เม็ดลีบ ถ้าได้มังคุดยังไม่สุกดี เงาะ ชิมก่อนว่าหวานหรือไม่ เนือ้ ต้องล่อน ไม่ตดิ เมล็ด ไม่แฉะน�้ำ เปลือกมีสีสดไม่แห้งด�ำ คนนิยมกินเงาะโรงเรียน เลือกทีป่ ลายขนมีสเี ขียวอ่อน เงาะสีชมพูปลายขนจะสีแดงอ่อน ลองกอง ต้องดูที่ลูกใหญ่ ช่อยาวสวย สีสวย ถ้าออก กระด�ำกระด่างหน่อยจะหวานกว่า สละ ตามท้องตลาดมีให้เห็นอยู่ 2 พันธุ์ คือพันธุ์เนินวง และพันธุ์สุมาลี พันธุ์เนินวงจะมีลักษณะลูกออกยาวๆ หน่อย รสชาติออกอมเปรี้ยว จัดจ้านกว่า พันธุ์สุมาลีจะออกหวาน ลูก มีลักษณะกลมๆ กว่า ส่วนระก�ำจะมีลักษณะคล้ายสละแต่มีรูป ร่างคล้ายหยดน�้ำ คือ มีก้นป้านๆ


แนะน�ำที่พัก

ระยอง

ที่ตั้ง เบอร์โทรศัพท์ ห้องพัก บังกะโล โฮมสเตย์ โรงแรม ในจังหวัดระยอง และจังหวัดใกล้เคียง

เอสแลนด์ รีสอร์ท

ชายหาดสวนสน บ้านเพระยอง ติดทะเลที่ได้รับการ เลือกสรรแล้วว่า มีท�ำเลและบรรยากาศ ที่สวยงาม ร่มรื่น ท่าน สามารถเลือกห้องพักในสไตล์ บังกาโลส่วนตัว มีร้านอาหาร ที่มี อาหารหลากชนิดสดๆ ให้ ท่านได้ลมิ้ ลอง จิบเครือ่ งดิม่ เย็นๆ ริมทะเล ในราคามิตรภาพ ที่ตั้ง : 199 หมู่ 4 ต.แกลง อ.เมือง จ.ระยอง โทร. 08-8212-4304, 0-3865-3418, 08-1864-4659, 08-7784-8444 ดู AD 4 สี หน้ า 14

ดู AD 4 สี หน้ า 6

ปิลันท์พนา รีสอร์ท

ทีพ่ กั สวยอยูท่ า่ มกลางแมกไม้เป็นธรรมชาติ อาหารอร่อย โดยฝีมอื เจ้าของท�ำเอง อิม่ ท้อง อิม่ ใจ กับธรรมชาติ....แห่งแรกกลาง เมืองอุตสาหกรรม.. ที่ตั้ง : 47 ซ.มาบตาเกียรติ ถ.ส�ำนักอ้ายงอน ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180 โทร. 08-4143-1333, 08-8192-8889

Tourist&Business

RAYONG

49


บ้านริมเล (มนัสเซอร์วสิ ) ระยอง บ้านพักติดทะเล บ้านพักติดหาดส่วนตัว มีสระ ว่ายน�ำ้ ส่วนกลาง ปิง้ ย่างหน้าทะเล ประกอบอาหาร จัดปาร์ตี้ ริมหาด จัดเลี้ยงบริษัท รับน้อง จัดค่าย งานเลี้ยงประจ�ำปี จัดสัมมนาหน่วยงานราชการ และบริษัทเอกชน สังสรรค์ กลุ่มเพื่อน โทร. 08-1949-4905, 0-3865-7418

ดู AD 4 สี หน้ า 16

ดู AD 4 สี หน้ า 14

ดู AD 4 สี หน้ า 14

เกดแก้วโฮมสเตย์

ยินดีต้อนรับทุกท่าน ที่รักในธรรมชาติ แม่น�้ำ ท้องทะเล เกดแก้วโฮมสเตย์พร้อมที่จะดูแลทุกท่านด้วยบ้านพัก มีห้องแอร์ มีคาราโอเกะไว้บริการ ทั้ง บริการฟรี อินเตอร์เน็ต wifi ทั้งข้างนอก ข้างในตัวบ้าน และอาหารสดๆ จากทะเล ที่พร้อมบริการ ที่ เกดแก้ว โฮมสเตย์ เชิญเลยครับ แล้วทุกท่านจะประทับใจแน่นอน... ทีต่ งั้ : 237/2 หมู่ 2 ต.ปากน�ำ้ ประแสร์ อ.แกลง จ.ระยอง 21170 โทร. 08-9244-4267

่ ักบริเวณ l สถานทีพ อ�ำเภอเขาชะเมา

อุทยานแห่ งชาติเขาชะเมา - เขาวง กิ่ง อ.เขาชะเมา จ.ระยอง ติดต่อที่งานบริการบ้านพัก ส่วนอุทยานแห่งชาติทางบก โทร. (02) 5795734, 5797223 เขาชะเมาคันทรี รีสอร์ ท โทร. (038) 672261, 01-9411334 เขาชะเมาชาเล่ ต์ โทร. (038) 648354 ธารทิพย์ รีสอร์ ท โทร. (081) 3310992 บี.เจ การ์ เด้ น วิลล์ แอนด์ รีสอร์ ท โทร. (038) 669801 - 2

50

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...ระยอง

แพทองวารี โทร. (081) 4399543 แพเรื อนไทย โทร. (081) 2133670

่ ักบนเกาะเสม็ด l สถานทีพ บ้ านสีฟ้า โทร. 08-1577-2931 เสม็ดคลิฟ รี สอร์ ท โทร. 0-2635-0800 เสม็ดรี สอร์ ท โทร. 038-651478 หมู่บ้านทะเล โทร. (081) 9130765, 8388682 บ้ านพลอยเสม็ด โทร. 0-3864-4188, 08-1772-9155 ธารตะวัน รี สอร์ ท โทร. 038-644070-1 ประกายแก้ วบังกาโล โทร. 02-3321837

บ้านพักการะเกด

บริการห้องพัก เปิดบริการ 24 ชั่วโมง บรรยากาศเงียบ สงบ เป็นส่วนตัว ที่จอดรถกว้างขวาง ที่ตั้ง : 159/7 หมู่ 3 ต.ชากพง อ.แกลง จ.ระยอง โทร. 09-6870-8778

บานาน่ าฮัท โทร. 038-612231 ไพน์ แอ๊ ปเปิ ้ ล โทร. 081-2188265 โคโคนัท บังกาโล โทร. 038-651661 ไดมอนด์ บชี โทร.(081) 2390208,(038) 808884 ทรายแก้ ววิลล่ า . โทร./แฟกซ์ (038) 651535 (081) 2340238, (081) 2186618 แฟกซ์ (038) 653148 ไวท์ แซนด์ บงั กาโล โทร. (081) 2186734 (038) 653154 สินสมุทร โทร. ( 081) 6529807 ซิลเวอร์ แซนด์ โทร. 0-3864-4300, 0-3864-4301 โทรสาร. 0-3864-4074 บังกะโลว์ อ่ าวไผ่ ฮัท โทร. 0-3864-4075

โทรสาร. 0-3864-4138 ทับทิม รี สอร์ ท โทร. 0-3864-4025-7 เบลล์ เฮ้ าส์ Tel : 0-3864-4270, 08-1865-8879 ซีฮอร์ ส บังกะโล โทร. 0-3864-4276, 08-4901-4401 วงเดือนวิลล่ า (เกาะเสม็ด) โทร. 0-3864-4260 มาลีบกู าร์ เด้ นรี สอร์ ท โทร. (038) 651292-3 พัทยา (038) 428422, 423180 เสม็ดคาบาน่ า โทร. (038) 648500-2, 648287-8 วงเดือนรี สอร์ ท โทร. (038) 651777,652486 แสงเทียนมิสเตอร์ แดง โทร. 08-1762-9387


เคียงทะเล รี สอร์ ท โทร. 08-6158-1619, 08-7068-1401 เสม็ดวิลล์ โทร. (038) 651681-2 กรุงเทพฯ โทร. (02) 2463196 บังกาโลอ่ าวปะการั ง โทร. (038) 286314,(081) 4331842 อ่ าวพร้ าวรี สอร์ ท โทร. (038) 651134-5 กรุงเทพฯ (02) 4389771-2 อ่ าวช่ อเกสท์ เฮ้ าส์ โทร. 0-3864-4070-108-1850-7442

่ ักบริเวณ l สถานทีพ บ้ านฉาง

ฉางอินน์ โทร. (038) 602975 ทองรุ่ งโรจน์ โทร. (038) 602476 บ้ านฉางแกรนด์ โฮเทล โทร. (038) 882300-2 พยูนรี สอร์ ท โทร. (038) 630251-2 กรุงเทพฯ โทร. (02) 4365493 มิลฟอร์ ด บ้ านฉางบีช โทร. (038) 630019-23 ภูริมาศ บีช โทร.(038) 630382-90 กรุงเทพฯ (02) 3926900-3 อีสเทิร์นสตาร์ รี สอร์ ท โทร. (038) 630410-4

่ ักบริเวณบ้ านเพ l สถานทีพ ไดมอนด์ เพ โทร. 0-38 65-1826 โรงแรมควีนส์ โทร. (038) 651018, 651679 โรงแรมนวลทิพย์ โทร. (081) 3210992 เกาะแก้ วบังกาโล โทร. (038) 651681-2 บ้ านสวน-หาดสวย โทร. (038) 649021,(081) 9160454 ไพน์ บีช โทร. (038) 561639-40 สวนสนวิลล่ า โทร. (038) 651633 เอส.แลนด์ โทร. 0-38 65-3367 Le Vimarn Cottages & Spa   ที่อยู่: 40/11 Moo 4, Tumbol Phe, Amphur Muang, Rayong 21160 โทรศัพท์:038 644 104 ทรายแก้ ว บีช รี สอร์ ท   โทรศัพท์:038 644 195 samed Sribanphe (ท่ าเรื อศรี บ้านเพ และร้ านอาหารศรี บ้านเพ)   โทรศัพท์:038 651 901 บ้ านเพ คาบาน่ า โทรศัพท์:038 648 489 บ้ านเพ วิลล์ โทรศัพท์:086 846 9273 บ้ านเพวิลล์ วลิ เลจการ์ เด้ น   ที่อยู่: 95/6, ถนนบ้านเพ - แหลมแม่พิมพ์, ต�ำบลชากพง อ�ำเภอแกลง จ.ระยอง, 21190 โทรศัพท์:038 648 583 Summerday Beach Resort   โทรศัพท์:086 549 9414

่ ัก l สถานทีพ

บริเวณมาบตาพุด

การ์ เด้ นเฮ้ าส์ โทร. (038) 681233

เดอะพาราไดซ์ โทร. (038) 607812, 608145-6 โรงแรมมาบตาพุด 1 โทร. (038) 681015, 681014 เอ็มพีแกรนด์ โทร. (038) 681346-7, 681786-7 เอวาคอร์ ท โทร. 081 862 5635 (โทรศัพท์เคลื่อนที่) ห้ องพักสลักจิต โทร. 087 022 3422 คุณหน่ อยห้ องพัก โทร. 081 377 7484 (โทรศัพท์เคลื่อนที่)

่ ัก l สถานทีพ

ในตัวเมืองระยอง

โรงแรมโรแมนติก โทร. 0-3861-2910 บ้ านเพวิว Tel : 0-3865-3217, 08-1435-2233 เสม็ดแกรณ์ ววิ รี สอร์ ท โทร. 0-3864-4220, 0-3864-4332, 08-1996-1539, แฟกซ์ 0-3864-4219 อ่ าวช่ อแกรร์ ววิ โทร. 0-3864-4332, 08-1295-3044 พี.เอ็ม.วาย.บีช รี สอร์ ท โทร. (038) 614855, (02) 3218875 พี.เอ็ม.วาย 39 โทร. (038) 613002-3 ดีประทับจิต โทร. (038) 613611, 6142271 คานารี่ เบย์ โทร. (038) 804844 เคอาร์ พาเลซ โทร. 0-3880-0082-8 ระยองซีววิ โทร. (038) 611364, 615452 โรงแรมแสนปาล์ มการ์ เด้ นวิว โทร. 0-3894-7000 โรงแรมระยองซิตี ้ โทร. (038) 614872-3 โรงแรมวันเวย์ โทร.(038) 611904, 613497 โรงแรมอาร์ .เอ็ม โทร. (038) 612339, 611795 ยินดีคอร์ ด โทร. (038) 807770-7 เค.เอส.ซิตี ้ พาเลซ โทร. (038) 617394, 617396 ระยอง เพรสซิเด้ นท์ โทร. (038) 622771-6 หมู่บ้านทะเล โทร. 08-1838-8682 บูรพารี สอร์ ท โทร. (038) 612482-3 สตาร์ และสตาร์ พลาซ่ า โทร. (038) 614901-7 โรงแรมโรสอินน์ โทร. (038) 612522 โรงแรมระยอง โทร. (038) 611073 บรุ๊ คไซด์ วัลเล่ ย์ โทร. (038) 629280, 629088

่ ักบริเวณวังแก้ ว l สถานทีพ บ้ านพักชาวเล โทร. (038) 648193, 648155 ระยองชาเล่ ต์ โทร. (038) 648287-8 ปะการั งรี สอร์ ท โทร. (038) 648412,(01) 2133174 อมรพันธ์ วิลล่ า โทร. (038) 648332-4 บังใบรี สอร์ ท โทร. (038) 648244,(01) 2127763 สวนวังแก้ ว โทร. (038) 638067-8 หินสวยน�ำ้ ใส รี สอร์ ท โทร. (038) 638260-5 ซิลเวอร์ บีช โทร. (038) 638096-7,638463-5 ปาล์ มมาลี โทร. (038) 638071-2 กรุงเทพฯ (02) 2131162

่ ักบริเวณสวนสน l สถานทีพ สวนรุ กขชาติบ้านเพ โทร.(038) 652163, หรื อที่ สวนพฤกษศาตร์ โทร. (02) 561-4293 ต่อ 415 ยูงทองวิลล่ า โทร. (038) 648463-6 มารี น่าฮัท โทร. (038) 648468 แวนด้ า โทร. (038) 648411, 648756 จิรวรรณ รี สอร์ ท โทร. (038) 648415-6 แอล.โอ.เอ็ม รี สอร์ ท โทร. (038) 648554, 081-9875538 รวีวรรณ โทร. (038) 648378 แคมป์สนรี สอร์ ท โทร. (038) 648313,(02) 4334739 ไพนารี พาร์ ค บีช โทร. (038) 648460-1 กรุงเทพฯ (02) 9170380 บ้ านสวนหาดสวย โทร. (038) 649021 เดอะ ปาร์ ค โทร. (038) 640178

่ ักบริเวณ l สถานทีพ สี่แยกท่ าเรื อแกลง

บ้ านพักชมคลื่น โทร. 0-3864-7757, 08-6998-9429 โทรสาร. 0-2690-0290 โรงแรมแกลงพาเลซ โทร. 0-3867-1757-8, 0-3867-1553 โทรสาร.0-3867-1578 สวนรั งสี โทร. (02) 2587210 บ้ านเพวิลล์ 9 โทร. (038) 648583 แก่ นเสม็ด โทร. (038) 648348 - 52 บ้ านสินสมุทร โทร. (038) 648337, (01)4846339 บ้ านทิวสนรี สอร์ ท โทร. (038) 649004 ทะเลงามรี สอร์ ท โทร. (038) 648029-30 ,616586 บ้ านเพคาบาน่ า โทร.(038) 648488-9

่ ักบริเวณ l สถานทีพ

หาดแม่ ร�ำพึงก้ นอ่ าว

ซี แซน ซัน โทร. (038) 655397-8 กรุงเทพฯ (02) 9330469 สวนสโมสร โทร. (038) 655091, 898893 เบย์ ววิ รี สอร์ ท โทร. (038) 898678 เอส.เอ็ม. โทร. (038) 655240, 655472 พฤกษชาติ รี สอร์ ท โทร. (038) 655026, 081-2185628 เนียร์ ซีไซด์ โทร. (02) 5252208 พี.เอ็ม.เอ็ม. วิลล่ า โทร. (038) 664647, 653241-2 บ้ านศิลาชล โทร. (038) 898607-8 กรุงเทพฯ (02) 6919985 บ้ านเยาวชนบ้ านก้ นอ่ าว โทร. (038) 653374 กรุงเทพฯ (02) 5137093 เดอะรอยัล ระยอง โทร. (038) 651571-2 ซีวนิ ด์ รี สอร์ ท โทร. (038) 652736-8, 651562 วังทองรี สอร์ ท โทร. (038) 651691, 652303 มรกตคอนโดเทล โทร. (038) 652110-1

บ้ านโนรี โทร. (038) 651648 หยกทะเลเฮ้ าส์ โทร. (038) 613104, 652132

่ ักบริเวณ l สถานทีพ แหลมแม่ พมิ พ์

บารี ละไม รี สอร์ ท โทร. 0-3864-7234-5, 0-3864-8451 แฟกซ์. 0-3864-7024 กรี นวู๊ด บีชรี สอร์ ท โทร. (038) 638023,(081) 9220511 เพ็ญภาษณ์ โทร. (081) 3210865 ปาปาญ่ า บีชอินน์ แอนด์ รีสอร์ ท โทร. (081) 4051252 สินสยามรี สอร์ ท โทร. (038) 638375-6 โรงแรมมรกต โทร. (038) 638005, 638145-6

่ ักใน l สถานทีพ อ�ำเภอแกลง

บ้ านชมตะวัน โทร. 0-3865-7173, 08-9249-5051 บ้ านเพวิลย์ โทร. 0-3864-8308 ร็อคการ์ เด้ นบีช โทร. (038) 657242-4 กรุงเทพฯ (02) 9347171-80 บันดารา ออน ซี ระยอง 151 หมู่ 3 ถนนเพ-แกลง ซากพง แกลง ระยอง 21190 โนโวเทลริมแพ 4/5 ม.3 ถ.เพ-แกลง-กร�่ำ ต.ซากพง อ.แกลง จ.ระยอง 21190 ดิ โอเรี ยนทอล บีช รี สอร์ ท 123 ม.3 ถ.แพแกลงกร�่ำ จ.ระยอง 21190 บ้ านริมหาด ต�ำบล ชากพง อ�ำเภอ แกลง ระยอง 21190 baan-rimhaad.com โทร. 095 946 4326 อมรพันธ์ วลิ ล่ า 147 หมู่3 ถ.เพ-แกลง-กร�่ำ ต.ชากพง อ.แกลง แกลง อ�ำเภอ แกลง ระยอง 21190 amornphantvilla.com โทร. 02 512 5591 ชื่นวาริน รี สอร์ ท โทร. 038 638 022 ชมคลื่น โทร. 081 920 5545 โรงแรมแกลงพาเลส ต�ำบล ทางเกวียน อ�ำเภอ แกลง ระยอง 21110 klaengpalacehotel.com โทร. 038 671 553 ร็อคการ์ เด้ น บีช รี สอร์ ท ระยอง ต�ำบล กร�่ำ อ�ำเภอ แกลง ระยอง 21190 โทร. 081 358 4994

Tourist&Business

RAYONG

51


แนะน�ำที่กิน

ระยอง

ที่ตั้ง เบอร์โทรศัพท์ ร้านอาหารอร่อย อาหารตามสั่ง อาหารพื้นบ้าน อาหารคาว-หวาน

ดู AD 4 สี หน้ า 6

ดู AD 4 สี หน้ า 16

หาดแสงจันทร์ซีฟู้ด

ให้บริการที่พัก พร้อมจัดสัมมนา ห้องประชุมใหญ่โตที เดียว ร้านหาดแสงจันทร์ซฟี ดู๊ มีทงั้ ทีน่ งั่ ด้านนอก และด้านในร้านอยู่ ห่างทะเลแค่ถนนกัน้ ได้รบั ลมทะเลเย็นชืน่ ใจตลอดทัง้ วัน อาหารของ ร้านหาดแสงจันทร์ซีฟู๊ดนั้นจะเป็นอาหารทะเลสดๆจากทะเลระยอง และมีอาหารพื้นเมืองของจังหวัดระยองให้เลือกทาน ที่อยู่ : 78/6 หมู่ 2 ถ.เลียบชายฝั่ง ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000 โทร. 0-3862-1433, 0-3862-0585, 08-6335-7006

ทับมาริมฝาย

ฟังเสียงน�้ำริมฝายทับมา เมนูเด็ด: ย�ำถั่วพูกุ้งสด, แหนม ทอด ร้านนีอ้ ยูร่ มิ ฝายทับมาเลยครับ บรรยากาศดี ควรมาก่อนค�ำ่ จะ ได้ดื่มด�่ำกับวิวของฝายกั้นน�้ำ โทร. 089 527 6097, 06-1667-9241

52

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...ระยอง


ร้านติมนม

ร้ า นนั่ ง ชิ ว ๆ อร่ อ ยและราคาสบายกระเป๋ า เหมาะส�ำหรับไปเป็นกลุ่มเหมาะส�ำหรับเด็ก ยินดีต้อนรับ ลูกค้าที่ไม่ได้ส�ำรองที่นั่ง เมนูใหม่..พร้อมเสริฟ..ต้มเล้ง ซุปเปอร์โอเพ่น..เสริฟคูก่ บั ไข่ตม้ สุดฟิน..พร้อมกับข้าวสวย ร้อนๆ.. ซ.สามย่านซิตี้ อ�ำเภอแกลง 21110 โทร. 096-642-2894, 095-235-4963 ดู AD 4 สี หน้ า 11

เดอะเกลอ

ร้านอาหารน่านั่งบรรยากาศดีเหมาะส�ำหรับ งานเลี้ยงและนั่งชิวๆ..พนักงานบริการดี..น่ารัก..นักร้อง ร้องเพลงเพราะ แนะน�ำลาบเป็ดนรก..เด็ดมากอร่อย เวอร์..ราคาไม่แพง โทร. 08-6888-9250 ดู AD 4 สี หน้ า 16

ร้านแซ่บ พรพรรณ

น�้ ำ เงี้ ย วเจี ย งฮาย ผั ด ไทโคตรกุ ้ ง อาหาร ถูกปากราคาถูกใจ๋ มีมากมายหลากหลายเมนู ส้มต�ำ ขนมจีน ข้าวซอย อาหารทางเหนือ อาหารอีสาน ราคา ไม่แพง น่ากินทุกเมนู รับรองจะติดใจ จัดว่าเด็ด ต้องลอง ที่ตงั ้ : 558/37 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง โทร. 08-6659-0302, 08-4067-4122 ดู AD 4 สี หน้ า 12

88 shabu สาขาแกลง

ชาบูอร่อยๆ ราคาประหยัด ร้านชาบูเปิดใหม่แถวห้าง วัฒนานุกจิ แกลง เป็นชาบูสกุ สี้ ไตล์ไทยๆ ราคาประหยัดมีทงั้ บุฟเฟ่ต์ และสั่งเป็นชุด คุณภาพอาหารค่อนข้างดี น�้ำจิ้มสุกี้รสชาติอร่อย น�้ำ ซุป 2 แบบ รสชาติพอใช้ได้ ข้าวผัดกระเทียมอร่อย หมูชาบูคุณภาพ ดี หอยแมลงภู่ตัวโตอร่อย มีขนมหวานให้ตักที่บาร์ด้วย ที่ตงั ้ : 35 เทศบาล 2 ซ.8 ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110 โทร. 09-6916-5298 ดู AD 4 สี หน้ า 9

Tourist&Business

RAYONG

53


ดู AD 4 สี หน้ า 12 ดู AD 4 สี หน้ า 9

บ้านสวนหมูกะทะ

สด สะอาด อร่อย ราคาสบายกระเป๋า คุ้มมากกก ใคร ที่ชอบแนวซีฟู้ดมาร้านนี้รับรองไม่มีผิดหวังครับ อาหารสดเติมของ ตลอด บริการอย่างเต็มที่ รับรองไม่ผิดหวัง อาหารทะเลครบ ที่ตงั ้ : 95/2 หมู่ 4 ต.บ้ านฉาง อ.บ้ านฉาง จ.ระยอง 21130 โทร. 08-1258-9466

The Kitt & Food

อร่อย ไม่แพง บรรยากาศดี ติดทะเลคลืน่ ซัดเบาๆ อาหาร ราคาไม่แพงมาก บริการเร็ว อาหารก็ไม่นานเมื่อเทียบกับจ�ำนวน ลูกค้า บรรยากาศดีมว๊าก หอยเซลล์อบเนยอร่อย สามารถเลือกปู หอย ปลาได้จากจานทีห่ น้าร้านจัดเป็นเซทให้สงั่ ท�ำเมนูตามต้องการ ที่ตงั ้ : หาดทรายแก้ ว ฝั่ งเดียวกับไวท์ แซนด์ 57 หมู่ 4 ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง 21160 โทร. 0-3864-4087, 06-3456-3623 ดู AD 4 สี หน้ า 12

ดู AD 4 สี หน้ า 13

ป.ปรีชาซีฟู้ด

อร่อย ต้องลอง !! ร้านนีห้ าไม่ยาก ห่างจากตัวเมืองแกลง ประมาณ 3.5 กิโล ปากทางเข้ามีป้ายบอกอย่างชัดเจน เข้าซอยมา อีกแค่ 1.5 กิโลค่ะ ร้านดูใหญ่ สวยงาม ที่จอดรถสะดวกสบาย อร่อย ถูกปากทุกอย่าง คอนเฟิร์ม !! มีผลไม้แถมให้ด้วย พนักงานบริการดี พูดจาเพราะ แนะน�ำเพือ่ นๆ ถ้ามาเทีย่ วระยอง อย่าลืมแวะมา รับรอง ไม่ผิดหวัง ที่ตงั ้ : 181 หมู่ 6 ต.กล�่ำ อ.แกลง จ.ระยอง โทร. 08-7749-9931

54

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...ระยอง

ข้าวแกงป้าตุ่น

ร้านนีอ้ ร่อยเป็นทีก่ นิ ของพนังงานออฟฟิศ หรือคนหาข้าว กินตอนเช้าไม่รจู้ ะไปกินทีไ่ หน มีกบั ข้าวเยอะมาก ทัง้ แบบเผ็ดและ ไม่ เผ็ด มีแบบส�ำหรับ เด็กและผูใ้ หญ่ กนิ อิม่ ราคาไม่แพง สาขาศูนย์สาย 4 ไปเลีย้ วซ้ายไปทางเข้าโลตัส พอเลีย้ วก็มองทางด้านขวาจะเห็นเลย แล้วให้หาที่จอดเลย ที่ตงั ้ : 49/51 ศูนย์ การค้ าสาย 4 ต.ท่ าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง โทร. 08-7607-0017


ดู AD 4 สี หน้ า 9 ดู AD 4 สี หน้ า 12

ร้านอาหาร ป.ปลาคัง-กุง้ เต้น อ่างเก็บน�้ำดอกกราย

บรรยากาศริมอ่างเก็บน�้ำที่สวยมาก เมนูเด็ด: กวางผัดขีเ้ มา, กุง้ เต้น, ต้มย�ำปลาบึกหม้อไฟ, กุง้ ใหญ่เผาร้าน ธรรมดา แต่บรรยากาศธรรมชาติของริมอ่างเก็บน�ำ้ สวยมาก. ยิ่งใกล้พระอาทิตย์ตกดินยิ่งงดงามมาก ส่วนของร้านอาหาร จะท�ำเป็นซุม้ มุงหญ้าแฝกเป็นหลังๆๆยืน่ ไปในน�ำ ้ บรรยากาศ คล้ายมัลดีฟกลายๆๆ ที่ตงั ้ : อ.ปลวกแดง จ.ระยอง โทร. 08-7611-9901, 08-7567-3660, 08-3585-8800, 08-3586-2224 ดู AD 4 สี หน้ า 8

ลุงโตหมูย่างเกาหลี สาขาสี่แยกท่าเรือแกลง

อร่อย อิ่ม ราคาไม่แพง น�้ำจิ้มเปรี้ยวเผ็ดแบบนัวๆ ไม่จัด จ้านเกิน สด สะอาด อร่อย อาหารหลากหลาย บริการจัดส่งถึงบ้าน ที่ตั้ง : 84/2 หมู่ 2 ต.ชากพง อ.แกลง จ.ระยอง โทร. 08-9542-3036

ดู AD 4 สี หน้ า 13

Welcome tea / Toast’n tea

ชานมไข่มุก เมนูเด็ด: ชาซีลอนไข่มุก, ชานมไข่มุกร้าน Welcome Tea อร่อยทุกเมนูตอ้ งมาลอง “มินโิ ทส สังขยาชาซีลอน” ข้าวต้มปักษ์ ใต้หลวงวร กรุบกรอบด้วยอัลมอนด์ กล้วยหอมๆ และไอศครีมชาเขียว ถูกใจคน มีอาหารหลากหลาย แวะได้ครับ เมนูเด็ด: หอยจ้อ, ผัด ทานชา ทั้งหอมทั้งอร่อย ผักบุ้งไฟแดง ร้านข้าวต้ม มีอาหารหลากหลาย ผ่านมาทางบ้านฉาง ที่ตั้ง : welcome tea เซ็นทรัลระยอง ชั้น 1 หน้า Food park แวะทานกันได้นะ ร้านอยูใ่ นซอย มีปา้ ยบอกก่อนถึง ถ้ามาจากสัตหีบ Toast’ntea ห้างแหลมทอง อยู่ติด UOB ชั้นสอง Passion Zone จะเลยแยก โรงพยาบาลบ้านฉาง ไปอยู่ซ้ายมือ โทร. 06-3879-6354, 06-2663-6156, 06-3145-6561 Tourist&Business

RAYONG

55


ดู AD 4 สี หน้ า 13

ร้านครัวตู้กับข้าว

อิ่มละ 49 บาท บริการอาหารหลากหลายเมนู ข้าวราด แกง ก๋วยเตี๋ยว อาหารตามสั่ง มาลองสิ แล้วจะติดใจ แล้วจะรู้ว่า ก๋วยเตี๋ยวชามยักษ์เป็นไง... ทีต่ งั้ : 139/7 แยกวังตาผิน ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง โทร. 09-8456-6541

ดู AD 4 สี หน้ า 8

ร้าน SWEET MEMORIES DESSERT CAFE

นั่งสบาย บรรยากาศดี เมนูเด็ด: ขนมปังสังขยา ร้านเปิด ใหม่หน้าทางเข้าวัดป่าประดู่ กลางเมืองระยองเลยครับ ขับรถเข้าไป จอดในวัดป่าประดู่ เดินออกมาริมถนนสุขุมวิท อันแออัดไปด้วย รถยนต์บนท้องถนน เข้ามาในร้านติดแอร์เย็นฉ�่ำ ที่นั่งหลากหลาย แบบ ขนมรสชาติอร่อย ร้านนี้ฟรี wifi นะ ที่ตงั ้ : 116 ถ.สุขุมวิท ต.ท่ าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000 โทร. 08-2709-3601

l ร้ านอาหารในเขต

อ�ำเภอเมืองและใกล้ เคียง

ดู AD 4 สี หน้ า 15

วาสนาฟิชชิ่งปาร์ค

ทางเลือกของร้านฟาร์มปูนิ่ม เมนูเด็ด: ปูน่ิมทอดพริก เกลือ, ปูนิ่มทอดกระเทียม, กั้งทอดกระเทียม, แกงส้มผักกระชับ ไข่ปลาริวกิว, ย�ำวาสนาร้านนีม้ คี นแนะน�ำว่า รสชาติอาหารและเมนู อาหาร เหมือนกับทีร่ า้ นฟาร์มปูนมิ่ แต่ราคาถูกกว่า เลยแวะมาลองดู อาหารทะเลสดดีคะ่ พวกทอดกระเทียม ท�ำได้ดี กระเทียมอร่อยมาก กรอบ หอม เค็มๆ อร่อย ยิ่งเป็นพวกผัดพริกเกลือ ยิ่งอร่อย ที่ตงั ้ : 99/1 หมู่ 8 ต.เนินฆ้ อ อ.แกลง จ.ระยอง โทร. 0-3869-7157-8, 08-6158-9230 Fax. 0-3869-7123

56

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...ระยอง

แม่ ลาปลาเผา โทร. 0-3801-1633, 08-9488-9378, 08-1639-6939 แชมป์สากทอง โทร. 08-1209-6752, 0-3880-7567 วิแหนมเนือง โทร. 0-3861-4565, 08-1105-1828 บัวขาวครั วไทย โทร. 08-9602-9023 ครั วจ่ าพราว โทร./โทรสาร. 0-3865-1107 มือถือ 08-5065-1066 บ้ านระเบียงไม้ โทร./โทรสาร. 0-3889-6148 มือถือ 08-3111-8651 กระดังงา โทร. 0-3860-7461 เดอร์ เบสท์ โทร. 0-3880-0190 โทรสาร. 0-3880-0373 ร้ านอ้ อส้ มต�ำโทร. 08-7833-5441 เกษมโภชนาโทร. (038) 611191 จีร่า ฮัท โทร. (038) 860878-9

จ่ าพราวซีฟ๊ ูด โทร. (038) 651107 ต�ำนานไท โทร. (038) 685333 ร้ านสบาย สบาย โทร. 0-3862-2580 ฮิล เทอราซโซ่ โทร. 0-3862-1626 ร้ านอาหารอิตาเลี่ยน No.43 โทร. 0-3880-4844 บ้ านสิมลิ ัน โทร.0-3887-6324 แชมป์สากทอง โทร. 0-3880-7567 ชาบู ชาบู โทร. 08-5246-5905 ร้ านก๋ วยเตี๋ยวบ้ านสะพานไม้ โทร. 08-1429-0920 วีที แหนมเนือง โทร. 08-1183-6736 ทะเลมีคลื่น โทร. 0-3894-0223 ครั วธารากลางสวน โทร 0-3869-4360 ร้ านโอมาอิชิ โทร. 0-3880-9381 ครั วผาสุข โทร. 0-3802-3111 ร้ านอาหารบ้ านไร่ สายลม จ.ระยอง   ที่อยู่: Soi 1, อ�ำเภอเมืองระยอง ระยอง 21000 โทรศัพท์:081 639 6939


ร้ านเจีย๊ งโภชนา ที่ตั้ง : 25/13 หมู่ 1 ต.ทุ่งควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง 21110 Tel. 0-3866-9107

ร้ านครั วบ้ านตุ้ม ระยอง ที่ตั้ง : 44/1 ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง Tel. 09-6084-6370

โต๊ ะจีนป้าแดง ท่ าเรื อแกลง ที่ตั้ง : 5/2 หมู่ 3 ต.แกลง อ.เมือง จ.ระยอง Tel. 08-6553-8583, 08-9542-0291

เจ๊ ดำ� รวมมิตรซีฟ้ ูด Tel. 08-9092-4144, 08-4783-2095

เจ๊ ยนิ ดี ที่ตั้ง : สาขา 1 08-1636-6202 สาขา 2 09-8616-5929 หาดแม่ ร�ำพึง (เยือ้ งสถานีเพาะเลีย้ งสัตว์ น�ำ้ ) บริษัท มิสเตอร์ ซูชิ จ�ำกัด สาขาระยอง mr.sushi   ที่อยู่: สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง ระยอง 21000 โทรศัพท์:038 611 651 ต�ำนานป่ า รี สอร์ ท แอนด์ เรสเตอรองค์   ที่อยู่: อ�ำเภอเมืองระยอง ระยอง โทรศัพท์:038 652 884 ครั วช่ อมะกอก   ที่อยู่: อ�ำเภอเมืองระยอง ระยอง โทรศัพท์:038 616 575

ร่ มสน เรสเตอรอง Tel. 0-3863-0194, 0-3863-0300, 08-0297-0060, 08-1781-6725, 08-1209-2445

ร้ านหน้ าสั่น โภชนา @ เกาะเสม็ด ที่ตั้ง : 8/1 หมู่ 4 ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง 21150 Tel. 08-3887-1588

ฟายแนนท์ ที่ตั้ง : ถ.PMY-ทับมา (ใกล้ร้านต้นทางรัก) ตรงข้ามหมู่บ้านวงศ์อมาตย์ อ.เมือง จ.ระยอง Tel. 0-3861-0486, 08-6141-0559

ครั วบ่ อปลา ที่ตั้ง : 72/5 หมู่ 6 ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง Tel. 08-9880-0175, 08-7580-4055, 0-3880-8932

ร้ านอาหารชาวไร่ ที่ตั้ง : 213 หมู่ 5 ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง Tel. 0-3866-6209, 08-1454-6374

ร้ านปลาย ระยอง ที่ตั้ง : ถ.เฉลิมบูรพาชลทิต ต.พังราด อ.แกลง จ.ระยอง Tel. 08-6156-7052

ก๋ วยเตี๋ยวปลาหมึก เฮียหมู ที่ตั้ง : 202 หมู่ 1 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง Tel. 08-9938-6741

ร้ านอาหารญี่ปุ่นไทโยะ เป็ ดย่ าง สุกี ้ ที่ตั้ง : 86/4-5 ถ.สุขุมวิท ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130 Tel. 08-1996-4268, 0-3860-1849

โทรสาร. 0-3860-5262 (โต๊ะจีน) โทร. 0-3860-1698 โทรสาร. 0-3860-1698 เดอร์ เบสท์ โทร. 0-3860-5057 โทรสาร. 0-3860-2329 ร้ านงามประเสริฐ โทร. (038) 602065 ร้ านชายทะเลพยูนซีฟ้ ูด โทร. (038) 630754 ร้ านสุขสราญ โทร. (038) 630453 ร้ านเจีย๊ บ โทร. 08-9225-7769 โซลิด คอฟฟี่ โทร. 08-6644-7282 บ้ านฉางพิซซ่ าเฮ้ าส์ โทร. 0-3888-0828 บุหงาปั นหยี โทร. 08-9171-0323 เจ๊ เพียรโคขุน โทร. 08-3583-4567 บัว นา โนต เต้ โทร. 0-3894-1153 ร้ านอาหารลอกอ   ที่อยู่: 47 หาด น�้ำ ริน ม.4 ต�ำบล บ้านฉาง อ�ำเภอ บ้านฉาง ระยอง 21130 โทรศัพท์:091 118 8814 ร้ านร่ มสนรี สอร์ ต   ที่อยู่: ต�ำบล บ้านฉาง อ�ำเภอ บ้านฉาง ระยอง โทรศัพท์:038 630 194

งามประเสริฐ   ที่อยู่: 90/74 ซอยสุขาภิบาล 19, ถนนสุขุมวิท ต�ำบลบ้านฉาง อ�ำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130 โทรศัพท์:038 601 065 ร้ าน รั กการดี   ที่อยู่: 65/54 ม.3 ต.บ้านฉาง, Ban Chang District, Rayong 21130 โทรศัพท์:038 603 202 Phala Pier Cafe   ที่อยู่: ต�ำบล พลา อ�ำเภอ บ้านฉาง ระยอง โทรศัพท์:092 409 8542 ร้ านใช่ เลย   ที่อยู่: อ�ำเภอ บ้านฉาง ระยอง โทรศัพท์:061 664 9243 ร้ านอาหารครึกครื น้   ที่อยู่: อ�ำเภอ บ้านฉาง ระยอง โทรศัพท์:038 695 115 พยูนซีฟ้ ูด   ที่อยู่: 39 หมู่ 4, ถนนบ้านฉาง-พยูน, ต�ำบลบ้านฉาง อ�ำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง, 21130 โทรศัพท์:038 630 007

ร้ านอาหาร ก้ ามปู ซีฟ๊ ูด ซ.นครระยอง 50 จ.ระยอง   ที่อยู่: Muang, 22/1 ถ.ริมน�้ำ, ต.ท่าประดู่ Thapradu, Muang, Rayong 21000 โทรศัพท์:038 871 121 ร้ าน ก๋ วยเตี๋ยวปลาเจ๊ จ๋ มิ   ที่อยู่: 131/1, ถ.พระเจ้าตากสิน ต.ท่าประดู่ อ.เมือง ระยอง, 21000 โทรศัพท์:038 870 990 samed Sribanphe (ท่ าเรื อศรี บ้านเพ และร้ านอาหารศรี บ้านเพ)   ที่อยู่: 108 หมู่2 ท่าเรือศรีบ้านเพ ต�ำบลเพ เมือง ระยอง 21160 โทรศัพท์:038 651 901 ร้ านอาหารริมเมือง   ที่อยู่: ต�ำบล ทับมา อ�ำเภอเมืองระยอง ระยอง โทรศัพท์:090 239 3523 l ร้ านอาหารในเขต

อ�ำเภอบ้ านฉาง

ร้ านอาหารบุญประสิทธิ์ โทร. 0-3860-5261-2

Tourist&Business

RAYONG

57


l ร้ านอาหาร

ในเขตอ�ำเภอแกลง

ร้ านปูทะเล โทร. 08-1982-6558, 08-1295-8255, 08-1753-2299 ก๋ วยเตี๋ยวผัดไทยคุณไกร โทร. (038) 648055 ร้ านเจีย๊ บโภชนา โทร. (038) 669107 แหลมตาลซีฟ้ ูด โทร. (038) 657100 อ่ าวเจริญซีฟ้ ูด โทร. (038) 638024, 638351 Rayong Waterfront Resort โทร. 0-3864-9044 บ้ านบุญเพ็ชร โทร. 08-6101-8377 บ้ านชมบีช โทร. 0-3865-7734

58

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...ระยอง

บ้ านชายทะเลชื่นสัมพันธ์ โทร. 08-6410-0771 บ้ านริมทรายรี สอร์ ท โทร. 08-4437-5505 ร้ านส้ มต�ำบ้ านสวนถนนกะเพรา   ที่อยู่: องค์การบริหารส่วนจังหวัด ระยอง ต�ำบล เนินฆ้อ อ�ำเภอ แกลง ระยอง 21110 โทรศัพท์:086 831 0316 ร้ านอาหารน้ องหนึ่งซีฟ๊ ูด Nongneung Seafood   ที่อยู่: หมู่ 3 หาด แหลม แม่พิมพ์ ถ เพ แกลง กร�่ำ ต.กร�่ำ อ�ำเภอ แกลง ระยอง 21190 โทรศัพท์:089 228 8225 ร้ านซุ้มส้ มต�ำ อ.แกลง จ.ระยอง

ที่อยู่: ต�ำบล เนินฆ้อ อ�ำเภอ แกลง ระยอง โทรศัพท์:089 545 5508 ร้ านอาหาร บาลียอง ระยอง   โทรศัพท์:086 733 7200 ครั วมารวย   โทรศัพท์:088 842 4585 โจโจ้ ซีฟ้ ูด   โทรศัพท์:081 458 8253 ร้ านอาหารเจ๊ กลม   ที่อยู่: อ�ำเภอ แกลง ระยอง โทรศัพท์:089 834 1415 เกีย๊ วปลานายเคีย้ ม (เกีย๊ วปลาสาม ย่ าน) สาขา 1 ถ.เทศบาล2, สาขา2 ถ.บ้ านบึง-แกลง (ติดธกส.)   ที่อยู่: ร้านนายเคี้ยมเกี๊ยวปลา, สาขา1 ถ.เทศบาล 2, สาขา2 ถ.บ้านบึง-แกลง,

ต.ทางเกวียน อ.แกลง, Rayong 21110 โทรศัพท์:038 671 411 ร้ านส้ มต�ำบ้ านสวนถนนกะเพรา   ที่อยู่: องค์การบริหารส่วนจังหวัด ระยอง ต�ำบล เนินฆ้อ อ�ำเภอ แกลง ระยอง โทรศัพท์: 086 831 0316 ร้ านซุ้มส้ มต�ำ อ.แกลง จ.ระยอง   ที่อยู่: ต�ำบล เนินฆ้อ อ�ำเภอ แกลง ระยอง โทรศัพท์: 089 545 5508


Tourist&Business

RAYONG

59


60

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...ระยอง


Tourist&Business

RAYONG

61


62

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...ระยอง


แนะน�ำของฝาก

ระยอง

ที่ตั้ง เบอร์โทรศัพท์ ร้านขายของกิน ของฝาก สานที่ท่องเที่ยวแนะน�ำ บริษัททัวร์ สถานที่ท�ำกิจกรรมต่างๆ

ร้านขายของฝาก ตี๊ด...ฮิ

ขายผลิตภัณฑ์ทะเลแบบตากแห้งมากมาย ทั้งปลาเค็ม ปลาหมึก ตากแห้ง กุ้งแห้ง กะปิ น�้ำปลา ผลไม้แปรรูปเพื่อเป็นของกินเล่น พวกทุเรียน ทอดกรอบ ทุเรียนกวน มังคุดกวน กล้วยฉาบ ท๊อฟฟี่รสต่างๆ ราคาย่อมเยา ที่ตงั ้ : ตลาด 100 เสา ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง โทร. 08-7583-8137, 08-6871-1367

ดู AD 4 สี หน้ า 31

สวนละไม

ด้วยพื้นที่สวนผลไม้กว่า 500 ไร่ โอบล้อมด้วยภูเขาและป่าไม้ ธรรมชาติอากาศเย็นสบายด้วยพรรณไม้นานาชนิด มีผลไม้ไว้คอยต้อนรับ ท่านหลากหลายชนิด สนุกสนานกับการทานผลไม้แบบบุฟเฟ่ต์ ท่ามกลาง บรรยากาศธรรมชาติของสวนผลไม้บนภูเขา ที่ตงั ้ : 19/9 ถ.บ้ านบึง-แกลง (สาย 344) ต.ป่ ายุบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210 โทร. 09-8737-4983, 09-8737-4984, 09-8737-4985 ดู AD 4 สี หน้ า 8

ดู AD 4 สี หน้ า 16

ขนมบ้านโกไข่

ขนมอร่อย เหมาะเป็นของฝาก ขนมเปี๊ยะกุหลาบขนมร้านโกไข่ ที่ชื่นชอบจะเป็น เค้กสามเหลีย่ มไส้มะพร้าว แต่มาระยะหลังขยายสาขาและท�ำขนมหลากหลายเพิม่ ขึน้ ขนม ที่ท�ำเพิ่มขึ้นมาก็จะมี กะหรี่ปั๊บ ขนมเปี๊ยะละมุน (ขนมเปี๊ยะไส้ถั่วเหลือง) ขนมเปี๊ยะกุหลาบ มีหลายไส้ รสชาติอร่อย ที่ตงั ้ : สาขาระยอง ถ.สุขุมวิท เยือ้ ง รร.อัสสัมชัญระยอง โทร. 08-3115-2443 สาขา ปตท.มาบข่ า ถ.บายพาส 36 โทร. 08-0561-2611 สาขา ปตท.ตะพง ตรงข้ ามค่ ายทหารพัน ร.7 โทร. 09-4181-8708 สาขาเซ็นทรั ลระยอง ชัน้ 2 หน้ าร้ าน Boots โทร. 09-5903-4435 Tourist&Business

RAYONG

63


ร้านปณิตา สุดยอดของฝากระยอง

ดู AD 4 สี หน้ า 11

ปณิตาสุดยอดสินค้าของฝากจากจังหวัดระยองเป็นการน�ำผลผลิต จากท้องถิ่นของระยองมาแปรรูปให้เกิดหลากหลายสินค้าที่ท�ำให้มีรสชาติอร่อย และสามารถเก็บไว้ได้นานไม่ว่าจะเป็น ทุเรียน สละ กล้วย สับปะรด สินค้าที่ขึ้นชื่อ มากทีส่ ดุ ขอองร้านปณิตานัน้ จะเป็นทุเรียนทอด มีทงั้ แบบแผ่นและแบบเฟรนฟราย เหมาะกับการเป็นของฝากมากอย่างยิ่งส�ำหรับคนที่มาเที่ยวระยอง และยังมีสินค้า อีกตัวทีเ่ ป็นสินค้ายอดนิยยมไม่แพ้กบั ทุเรียนทอดเลย สละลอยแก้ว ทีม่ คี วามหวาน อร่อยของสละ ท�ำให้คนที่มาซื้อของฝากติดใจกันมากมาย ที่ตงั ้ : ตลาดบ้ านเพท่ าเรื อนวลทิพย์ จ.ระยอง โทร. 09-1207-2455 ดู AD 4 สี หน้ า 13

ร้านจันทับ

เชิดชัยทัวร์

ร้านเปาชิบัน

ใครมาท�ำงาน,มาเที่ยว..ระยอง ฮิ ฮิ แวะมาอุดหนุน “ร้ าน จัน..ทับ” กล้วยปิ้ง น�้ำจิ้มสูตรโบราณ กล้วยแปรรูป ... ได้นะคับ อร่อยจิงที่ส�ำคัญ แม่ค้า “สวย และ เเซ่ บ” เชี่ยวชาญเรื่องกล้วยๆๆๆๆ มากกก ร้านอยู่แถว รพ กรุงเทพ ระยอง อร่อยควรไปกิน กล้วยปิ้งแนวใหม่ ที่ตงั ้ : สายกลางทุ่ง ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000 โทร. 09-4104-2216 ดู AD 4 สี หน้ า 18

ใครจะไปเที่ยวเสม็ด ก็ต้องนั่งรถไปให้ถึงบ้านเพ ก่อนครับ ใครที่เป็น มือใหม่ ซิงๆ ไม่เคยไปเกาะเสม็ดก็ต้องดูแผนที่ข้างบนนี้จากกูเกิ้ลครับว่า บ้าน เพ มันสัมพันธ์กับตัวเกาะเสม็ดนอกฝั่งอย่างไรกัน ส่วนเที่ยวรถทัวร์นั้น มีไปมาก ที่สุดก็คือ รถเชิดชัยทัวร์ จากสถานีขนส่งสายตะวันออก เอกมัย โทร. บ้านเพ 0-3865-1528, 0-3931-2238 กรุงเทพฯ 0-2391-2237, 0-2391-2804 ดู AD 4 สี หน้ า 9

อร่อยทุกรส...สดใหม่ทกุ วัน...ใครกินต้องติดใจเลย ของดีเมืองระยอง Wowww...มาแล้วค่ะ ซาลาเปาไส้ถั่วแดง ไส้ผลิตจากถั่วแดงเกรด AAA ตัวแป้ง ใช้ข้าวกล้องมะลิแดงเกรด AAA รสชาติอร่อย ราคาไม่แพง ไม่ใส่สารกันบูด เพื่อ สุขภาพที่ดีของผู้บริโภค เพราะเราใส่ใจคุณลูกค้า ผลิตปัง ปัง ปัง ท�ำแล้วหมด ผลิตทุกวันเชิญชิมได้ที่ตัวแทนทั่วจังหวัดระยองเลยค่ะ ที่ตงั ้ : 66/12 หมู่ 3 ถ.เกาะพรวด ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง โทร. 08-1985-2086

64

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...ระยอง


Tourist&Business

RAYONG

65


สินค้า OTOP จังหวัดระยอง RAYONG ONE TAMBON ONE PRODUCTS

กลุ่มหัตถกรรมกะลา ที่ตั้ง : 21 หมู่ 7 ต.ช�ำฆ้อ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง 21110 Tel. 08-9039-3299 l อ�ำเภอเขาชะเมา

ต�ำบลเขาน้ อย

กลุ่มเกษตรอินทรี ย์เขาน้ อย โทร : 08-17825876, 08-61452627 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผักหวาน กลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ งานทองเหลือง โทร : 08-14104866,8648843 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ หัตถกรรมทองเหลือง

ต�ำบลช�ำฆ้ อ

กลุ่มสตรี ทำ� ขนมบ้ าบิ่น โทร : 038-969183 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ขนมบ้าบิ่น

ต�ำบลน�ำ้ เป็ น

กลุ่มดอกไม้ ประดิษฐ์ จากรั งไหมสีทอง โทร : 08-61110086 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ดอกไม้ประดิษฐ์ กลุ่มดอกไม้ ประดิษฐ์ จากลูกประดู่ ใบยางพารา โทร : 08-61567705 , 038 894418 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ดอกไม้ประดิษฐ์จากลูกประดู่

ต�ำบลห้ วยทับมอญ

กลุ่มแปรรู ปสมุนไพร เป็ นผลิตภัณฑ์ ในครั วเรื อน โทร : 08-61431987 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เครื่องส�ำอางค์จากสมุนไพร l อ�ำเภอนิคมพัฒนา

ต�ำบลนิคมพัฒนา

รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ น�้ำพริกแม่ไหน่ กลุ่มแม่ บ้านมะขามคู่ โทร : 038-893191 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ทองม้วนเห็ด

ต�ำบลมาบข่ า

กลุ่มอาชีพสตรี บ้านทุ่งต้ นเลียบ โทร : 038-968133 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ แชมพูสมุนไพร l อ�ำเภอแกลง

ต�ำบลกระแสบน

กลุ่มแม่ บ้านหมู่ 5 โทร : 038-677-307 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ แชมพู-ครีมนวดผม น�้ำยาล้างจาน น�้ำยาปรับผ้านุ่ม ฯลฯ

ต�ำบลกองดิน

กลุ่มแม่ บ้านเกษตรกรต�ำบลกองดิน โทร : 08-17827486 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ สับปะรดกวน

ต�ำบลคลองปูน

กลุ่มออมทรั พย์ เพื่อการผลิต บ้ านคลองปูน โทร : 089-8101950 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ปลากรอบสามรสอบน�้ำผึ้ง-อบน�้ำขิง

ต�ำบลชากโดน

กลุ่มสตรี อาสาพัฒนาต�ำบลชากโดน โทร : 038-632886 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ทุเรียนทอดกรอบ

ต�ำบลทางเกรี ยน

บริษัทรุ่ งเรื องการเกษตร(ปุ๋ยค้ างคาว) โทร. 0-3867-4890 แฟกซ์ 0-3888-6094, 0-3867-2837

ต�ำบลทุ่งควายกิน

กลุ่มท�ำขนมเปี๊ ยะชาววัง โทร : 038-669561 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ขนมเปี๊ยะชาววัง

กลุ่มแม่ บ้านต�ำบลนิคมพัฒนา โทร : 08-12099603 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ น�้ำว่านหางจระเข้ กลุ่มแม่ บ้านต�ำบลนิคมพัฒนา กม.12 โทร : 08-12099603 , 038 636029 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ถั่วอบสมุนไพร น�้ำว่านหางจระเข้

ต�ำบลเนินฆ้ อ

กลุ่มผลิตน�ำ้ พริกแม่ ไหน่ โทร : 08-5800 7436

กลุ่มปรั บปรุ งคุณภาพยางแผ่ น โทร : 038-677178

ต�ำบลมะขามคู่

66

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...ระยอง

กลุ่มแปรรู ปผลิตภัณฑ์ ทางทะเล โทร : 08-14361873 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ กะปิ กลุ่มแปรรู ปอาหารทะเลบ้ านเนินฆ้ อ โทร : 038 866637 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ น�้ำปลาไส้ตันแท้ 100% เสื่อกก

ต�ำบลบ้ านนา

รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ยางพาราแผ่นคุณภาพดี กลุ่มสานสุ่มไก่ บ้านคลองอ่ าง รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ สุ่มไก่ กลุ่มอนุรักษ์ และพัฒนา ไก่ พนื ้ เมืองไทย โทร : 08-19456927 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ไก่พื้นเมืองพันธุ์ต่าง ๆ

ต�ำบลปากน�ำ้ กระแส

กลุ่ม ช.ปลากรอบ โทร : 08-14505613 , 038 661154 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผลิตภัณฑ์ปลากรอบ กลุ่มแม่ บ้านต�ำบลปากน�ำ้ กระแส โทร :038 661178, 08-98056731 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ปลากรอบสามรส

ต�ำบลพังราด

กลุ่มแปรรู ปผลผลิต โทร : 038-867115-6 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ กะปิ/น�้ำปลา

ต�ำบลวังหว้ า

กลุ่มแปรรู ปผลผลิตทางการเกษตร บ้านหนองน�้ำขุ่น โทร : 038-672279 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ กะปิชั้นดี ทุเรียนทอด

ต�ำบลสองสลึง

กลุ่มเกษตรกรท�ำสวนต�ำบลสองสลึง โทร : 038-632281 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ปุ๋ยชีวภาพ กลุ่มอาชีพสตรี ผ้าบาติก ต�ำบลสองสลึง โทร : 038 632072, 089 4056939 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผ้าบาติก

ต�ำบลห้ วยยาง

กลุ่มออมทรั พย์ เพื่อการผลิต ต�ำบลห้ วยยาง โทร : 038-632467 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ น�้ำมันเหลือง l อ�ำเภอบ้ านค่ าย

ต�ำบลตาขัน

กลุ่มอาชีพสตรี บ้านหนองฆ้ อ โทร : 038-895031 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ขนุนทอด

ต�ำบลบางบุตร

กลุ่มจักสานจากทางมะพร้ าว บ้านมาบสองสลึง โทร : 038-642151 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ตะกร้าจักสาน

ต�ำบลบ้ านค่ าย

กลุ่มแม่ บ้านท�ำข้ าวซ้ อมมือ โทร : 038-641506 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ข้าวซ้อมมือ

ต�ำบลหนองตะพาน

กลุ่มแม่ บ้านเกษตรกรปากป่ า โทร : 08-69155524 , 038 873918 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ทุเรียนหมอนทองทอดกรอบ วุ้นในลูกมะพร้าว

ต�ำบลหนองบัว

กลุ่มแม่ บ้านเกษตรกร บ้ านหลุมต้ นตาล โทร : 08-13054001, 038 626326 รายการผลิตภัณฑ์ ที่น่าสนใจ ผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูป

ต�ำบลหนองละลอก

กลุ่มท�ำเฟอร์ นิเจอร์ จากไม้ ฉ�ำฉา โทร : 038-869001 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เฟอร์นิเจอร์จากไม้ฉ�ำฉา กลุ่มเพาะเลีย้ งไก่ แจ้ โทร : 038-892162 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เพาะเลี้ยงไก่แจ้ l อ�ำเภอบ้ านฉาง

ต�ำบลบ้ านฉาง

กลุ่มผลิตภัณฑ์ จดทะเบียน OTOP โทร : 038 882188, 08-18653512 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ อุปกรณ์ดักฝุ่นละอองส�ำหรับติดพัดลม กลุ่มแม่ บ้านเกษตรบ้ านพยูน โทร : 038 630109 , 08-61024092 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ แชมพู และครีมนวดสมุนไพร ลอดช่องสิงคโปร์อบแห้ง

ต�ำบลพลา

กลุ่มแม่ บ้านเกษตรพลารวมใจ โทร : 038 630489, 08-94047343 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ กะปิ น�้ำปลา กลุ่มแม่ บ้านพลาสามัคคี โทร : 038-630718 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ปลาข้าวสาร

ต�ำบลส�ำนักท้ อน

กลุ่มปรั บปรุ งคุณภาพมะม่ วง ส�ำนักท้ อน รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ มะม่วงน�้ำดอกไม้สีทอง กลุ่มพัฒนาอาชีพเกษตรกร ครบวงจรชุมชนเมืองส�ำนักท้ อน โทร : 038 962137, 08-94936424


รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ปุ๋ยหมักชีวภาพ กลุ่มแม่ บ้านเกษตรกร วัดสุวรรณรั งสรรค์ โทร : 038 602608, 08-17132423 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ แก้วมังกร กลุ่มแม่ บ้านเกษตรกร วัดสุวรรณรั งสรรค์ โทร : 038 602179, 08-61095556 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ น�้ำส้มเกล็ดหิมะ l อ�ำเภอปลวกแดง

ต�ำบลตาสิทธิ์

กลุ่มเกษตรกรท�ำสวนต�ำบลตาสิทธิ์ โทร : 08-15248114 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ไวน์ผลไม้

ต�ำบลปลวกแดง

กลุ่มเกษตรกรท�ำไร่ สับปะรด ต�ำบลปลวกแดง โทร : 08-1699-8199 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ สับปะรด

ต�ำบลมาบยางพร

กลุ่มเกษตรกรท�ำไร่ ตำ� บลมาบยางพร โทร : 038-659155, 08-1305-8656 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มแม่ บ้าน หมู่ 7 ต.มาบยางพร โทร : 08-18638538 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ พายสับปะรดกวน

ต�ำบลแม่ น�ำ้ คู้

กลุ่มสตรี จกั สานกระเป๋าพลาสติก ต.แม่ น�ำ้ คู้ โทร : 08-17536468 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ กระเป๋า ตะกร้าพลาสติก ชมรมผู้เลีย้ งนกกระจอกเทศ (ภาคตะวันออก) โทร : (081) 633-2550 (081) 781-5795 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ฟาร์มนกกระจอกเทศ

ต�ำบลละหาร

กลุ่มแม่ บ้านเกษตรกรพงล�ำดวน โทร : 08-16500476,08-10077571 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ขนมปัง เพรทซ์ฟรายด์ทุเรียน

ต�ำบลหนองไร่

กลุ่มแม่ บ้านเกษตรกรหนองไร่ โทร : 08-16674547 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ น�้ำพริกปรุงรส l อ�ำเภอเมือง

ต�ำบลกะเฉด

กลุ่มปรั บปรุ งคุณภาพทุเรี ยน โทร : 038-634152 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ทุเรียนหมอนทอง

ต�ำบลแกลง

กลุ่มปรั บปรุ งคุณภาพทุเรี ยน ต�ำบลแกลง โทร : 08-14519035 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ทุเรียนคุณภาพ

กลุ่มสืบสานต�ำนานเสื่อกก แกลงกะเฉด รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก

ต�ำบลปากน�ำ้

กลุ่มเลีย้ งไก่ สวยงาม โทร : 038-870720 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ไก่สวยงาม น�ำ้ พริกมินิ รุ่ งเจริญ โทร : 08-5094-2427, 08-1578-7428 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ น�้ำพริกส�ำเร็จรูป กลุ่มสตรี อาสาพัฒนาบ้ านชากใหญ่ บ้านชากใหญ่ โทร : 038 802078 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ขนมไทย

ต�ำบลเพ

ต�ำบลเชิงเนิน

ต�ำบลตะพง

กลุ่มขนมจีนข้ าวกล้ อง โทร : 038 898372, 08-61496268 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ขนมจีนข้าวกล้องสมุนไพร กลุ่มสตรี อาสาพัฒนาหนองตารส โทร : 08-68278850, 038 664441 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ กะปิ ทุเรียนทอดกรอบ

ต�ำบลทับมา

กลุ่มแม่ บ้านเกษตรกรบ้ านเขาไผ่ โทร : 08-17158951 , 0 3896 6498 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ลอดช่องสิงค์โปรอบแห้ง กลุ่มอาชีพสตรี ตำ� บลทับมา โทร : 038-966498 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผลิตภัณฑ์จากลูกปัด (ดอกไม้พวงหรีด)

กลุ่มแม่ บ้านชุมชนสมุทรเจดีย์ โทร : 08-16522635, 038-804938 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ น�้ำพุทราสามรส กลุ่มปลาหมึกแปรรู ปบ้ านเพ (สตรี อาสาพัฒนา) โทร : 08-97502056 , 08-17232714 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผลิตภัณฑ์ปลาหมึกปรุงรส

ต�ำบลมาบตาพุด

กลุ่มชุมชนตลาดมาบตาพุด โทร : 038-681162 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เค้ก ร้ านชาชัก สวนภูมริ ั กษ์ โทร : 0-3860-7307 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ชาชัก

ต�ำบลส�ำนักทอง

กลุ่มปรั บปรุ งคุณภาพทุเรี ยน ต�ำบลส�ำนักทอง โทร : 08-17047344 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป

ต�ำบลห้ วยโป่ ง

กลุ่มท�ำตุ๊กตาจากกระดาษใยกล้ วย โทร : 038 685653 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผลิตภัณฑ์จากเส้นใยธรรมชาติ

ชุมชนห้ วยโป่ งใน โทร : 08-18344518 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ไม้กวาด l อ�ำเภอวังจันทร์

ต�ำบลชุมแสง

กลุ่มเกษตรกรบ้ านเขาตาอิ๋น รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ดอกกล้วยไม้สด

ต�ำบลป่ ายุบใน

กลุ่มสมุนไพร โทร : 08-19838189 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ สมุนไพร กลุ่มเกษตรกรท�ำสวนป่ ายุบใน โทร : 08-18694951, 5242889 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ไวน์ผลไม้

ต�ำบลพลงตาเอี่ยม

กลุ่มแม่ บ้านเกษตรกร บ้ านคลองบางบ่ อ โทร : 08-79880061 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ขนุนทอดกรอบ

ต�ำบลวังจันทร์

กลุ่มแม่ บ้านสตรี อาสาพัฒนา โทร : 08-95407766 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ดอกไม้จันทน์ ทุเรียนทอดกรอบ

ต�ำบลท่ าประดู่

กลุ่มแม่ บ้านชุมชนสะพานราษฎร์ โทร : 038-617830 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เข็มกลัดติดเสื้อจากผ้าใยบัว

ต�ำบลนาตาขวัญ

กลุ่มเกษตรกรต�ำบลนาตาขวัญ โทร : 038-629312 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผลไม้ไทย

ต�ำบลน�ำ้ คอก

กลุ่มแม่ บ้านเกษตรแหลมยาง โทร : 038-874100 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เห็ดนางรม-นางฟ้า

ต�ำบลเนินพระ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เกาะกก-หนองแตงเม โทร : 08-14585874 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ หัตถกรรมบ้านทรงไทยจิ๋ว กลุ่มสตรี อาสาพัฒนาต�ำบลเนินพระ โทร : 08-13719627 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ แชมพูสมุนไพร

ต�ำบลบ้ านแลง

กลุ่มแม่ บ้านเกษตรกร บ้ านแลง หมู่ท่ ี 1 โทร : 038 890368 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ทุเรียนทอดอบกรอบ กลุ่มแม่ บ้านเกษตรกรก้ นหนองพัฒนา โทร :038 914459 , 08-68204974 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ทุเรียนหมอนทองทอดกรอบ Tourist&Business

RAYONG

67


ส่วนราชการ-รัฐวิสาหกิจ

CONTENT BUSINESS DIRECTORY

l

ท�ำเนียบส่วนราชการ-รัฐวิสาหกิจ

l

ท�ำเนียบด้านสถานศึกษา-สถาบันกวดวิชา

l

ท�ำเนียบด้านสถาบันทางการเงิน

l

ท�ำเนียบด้านสุขภาพ และความงาม

ท�ำเนียบด้านการเกษตร เคมีทางการเกษตร l

ท�ำเนียบด้านบ้าน-เฟอร์นิเจอร์

78.

69. 72. 74. 75. 95.

ท�ำเนียบด้านการก่อสร้าง-วัสดุ, รับเหมา-ต่อเติม

82.

ท�ำเนียบด้านอุตสาหกรรม เครื่องจักรกล

99. ท�ำเนียบด้านรถยนต์ รถจักรยานยนต์

117. 68

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...ระยอง

ท�ำเนียบด้านสินค้า และธุรกิจบริการ

105.


ส่วนราชการ-รัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการ-รัฐวิสาหกิจ

ส�ำหรับท่านใช้ในการประสานงานหรือต้องการติดต่อกับหน่วยงานราชการในจังหวัดเพื่อร้องทุกข์ หรือแจ้งเหตุต่างๆ ในหมวดนี้ รวบรวมหน่วยงานราชการไว้ครบ l ส�ำนักงานจังหวัดระยอง

ศูนย์ ราชการ จ.ระยอง หัวหน้าส�ำนักงานจังหวัด โทร. 038-694006 หัวหน้ ากลุ่มงานข้ อมูลสารสนเทศ และการสื่อสาร โทร. 038-694011 หัวหน้ ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัด โทร. 038-689414 หัวหน้ าฝ่ ายอ�ำนวยการ โทร. 038-694000

นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

่ ำ� การปกครอง l ทีท จังหวัดระยอง

ศูนย์ ราชการ จ.ระยอง ปลัดจังหวัดระยอง โทร. 038-694005 หัวหน้ ากลุ่มงานปกครองจังหวัด โทร. 038-694005 จ่ าจังหวัด โทร. 038-694017 ป้องกันจังหวัดระยอง โทร. 038-694018 เสมียนตราจังหวัดระยอง โทร. 038-694019 l ส�ำนักงานโยธาธิการ

นายมนตรี ชนะชัยวิบลู วัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

และผังเมืองจังหวัดระยอง

ศูนย์ ราชการ จ.ระยอง โทร. 038-694040-1 l ส�ำนักงานพัฒนา

ชุมชนจังหวัด

นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

พัฒนาการจังหวัด โทร. 038-694104-5 พัฒนาการอ�ำเภอเมืองระยอง โทร. 038-870720 พัฒนาการอ�ำเภอแกลง โทร. 038-677100 พัฒนาการอ�ำเภอบ้ านค่ าย โทร. 038-642151 พัฒนาการอ�ำเภอปลวกแดง โทร. 038-659315 พัฒนาการอ�ำเภอบ้ านฉาง โทร. 038-601812 พัฒนาการอ�ำเภอวังจันทร์ โทร. 038-888263 พัฒนาการกิ่งอ�ำเภอเขาชะเมา โทร. 038-969085 พัฒนาการกิ่งอ�ำเภอนิคมพัฒนา โทร. 038-636860

ส�ำนักงานที่ดนิ จังหวัดระยอง เจ้ าพนักงานที่ดนิ จังหวัดระยอง โทร. 038-611074 ส�ำนักงานที่ดนิ จังหวัดระยอง สาขาแกลง โทร. 038-669259 ส�ำนักงานที่ดนิ จังหวัดระยอง สาขาบ้ านค่ าย โทร. 038-641007 ส�ำนักงานที่ดนิ จังหวัดระยอง ส่ วนแยกปลวกแดง โทร. 038-659093 ส�ำนักงานที่ดนิ จังหวัดระยอง ส่ วนแยกบ้ านฉาง โทร. 038-601793 ส�ำนักงานที่ดนิ อ�ำเภอวังจันทร์ โทร. 038-888279 l ส�ำนักงานป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด

ศูนย์ ราชการ จ.ระยอง โทร. 038-694129

l ส�ำนักงานโยธาที่ 3 ระยอง

ผอ.ส�ำนักงานโยธาธิการที่ 3 โทร. 038-674603 l หน่ วยงานของรั ฐ

(ศาล/กกต.)

ศาลอุทธรณ์ ภาค 2 โทร. 038-610555 ศาลปกครองระยอง โทร. 038-623072 ส�ำนักงานคดีปกครองระยอง โทร. 038-624148 ศาลแรงงานภาค 2 (ระยอง) โทร. 038-618969 ศาลจังหวัดระยอง โทร. 038-613525 ศาลเยาวชนและครอบครั ว จังหวัดระยอง โทร. 038-617466-7 ส�ำนักงานคณะกรรมการ การเลือกตัง้ ประจ�ำจังหวัดศาลากลาง จังหวัดระยอง (หลังเก่ า) ถ.ตากสินฯ ประธานกรรมการการเลือกตัง้ ประจ�ำจังหวัด โทร. 038-618916-7 ผู้อำ� นวยการการเลือกตัง้ โทร. 038-617224 กรรมการการเลือกตัง้ โทร. 038-618916-7

l ส่ วนราชการไม่ สังกัด

ส�ำนักนายกรั ฐมนตรี กระทรวงหรื อทบวง

ส�ำนักงานอัยการศาลเยาวชน และครอบครั วจังหวัดระยอง โทร. 038-613657 ส�ำนักงานอัยการคดีแพ่ ง โทร. 038-611048 ส�ำนักงานพระพุทธศาสนา แห่ งชาติจงั หวัดระยอง โทร. 038-615360-1 l กระทรวงยุตธ ิ รรม

ส�ำนักงานอัยการจังหวัดระยอง โทร. 038-611048 อัยการจังหวัด สคช. โทร. 038-611048 อัยการจังหวัดประจ�ำกรม โทร. 038-611048 ส�ำนักงานควบคุมประพฤติ โทร. 038-694115-6 ส�ำนักงานบังคับคดีจงั หวัดระยอง โทร. 038-620888 เรื อนจ�ำกลางระยอง โทร. 038-611158 ทัณฑสถานเปิ ดห้ วยโป่ ง โทร. 038-681611 สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก และเยาวชนจังหวัด โทร. 038-612274 l กระทรวงสาธารณสุข

ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โทร. 038-611389 ศูนย์ พฒ ั นาวิชาการในเขต อุตสาหกรรมภาคตะวันออก โทร. 038-684020-1 ต่อ 102 ศูนย์ ควบคุมโรคติดต่ อ น�ำโดยแมลงที่ 3.3 จ.รย. โทร. 038-652000 l กระทรวงแรงงาน

สนง.แรงงานจังหวัดระยอง ศูนย์ ราชการจังหวัดระยอง โทร. 038-694020-1 สนง.สวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน จ.ระยอง โทร. 038-694117-9ต่อ11 ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัด โทร. 038-807587-9 ส�ำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง โทร. 038-684022 ศูนย์ พฒ ั นาฝี มือแรงงานจังหวัด โทร. 038-683951-3 Tourist&Business

RAYONG

69


ส่วนราชการ-รัฐวิสาหกิจ ศูนย์ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัด โทร. 038-694029-34 ศูนย์ ความปลอดภัยในการท�ำงาน พืน้ ที่ 9 โทร. 038-694035-7 ศูนย์ ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ประจ�ำภาคตะวันออก โทร. 038-877246 l กระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคง ของมนุษย์

ส�ำนักงานพัฒนาสังคม และสวัสดิการจังหวัดระยอง ศูนย์ ราชการจังหวัดระยอง โทร. 038-694073 นิคมสร้ างตนเองจังหวัดระยอง โทร. 038-636105 สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ภาคตะวันออกจังหวัดระยอง โทร. 038-684102 บ้ านพักเด็กและครอบครั วจังหวัด โทร. 038-684102 ส�ำนักงานเคหะชุมชนระยอง โทร. 038-619380 l กระทรวงวัฒนธรรม

ส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ศาลากลางจังหวัดระยอง (หลังเก่ า) ถ.ตากสินฯ อ.เมือง โทร. 038-623925-6 l กระทรวงศึกษาธิการ

ส�ำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา ระยอง เขต 1 โทร. 038-622250 ส�ำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา ระยอง เขต 2 โทร. 038-677602 ศูนย์ การศึกษานอกโรงเรี ยน จังหวัดระยอง โทร. 038-617317 ศูนย์ การศึกษานอกโรงเรี ยน ภาคตะวันออก โทร. 038-664055-6 ศูนย์ การศึกษานอกโรงเรี ยน อ�ำเภอเมืองระยอง โทร. 038-808459 ศูนย์ การศึกษานอกโรงเรี ยน อ�ำเภอแกลง โทร. 038-884696 ศูนย์ การศึกษานอกโรงเรี ยน อ�ำเภอบ้ านฉาง โทร. 038-880802

่ ว l กระทรวงการท่ องเทีย และกีฬา

ศูนย์ การท่ องเที่ยวกีฬา และนันทนาการ จ.ระยองสนามกีฬา จังหวัด ถ.สุขุมวิท โทร. 038-618968 สถานีตำ� รวจทางหลวง 5 กองก�ำกับการ 3 ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง โทร. 038-651669

70

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...ระยอง

l กระทรวงกลาโหม

สัสดีจงั หวัด โทร. 038-694100 สัสดีอำ� เภอเมืองระยอง โทร. 038-620556 สัสดีอำ� เภอปลวกแดง โทร. 038-659115 สัสดีอำ� เภอแกลง โทร. 038-671329 สัสดีอำ� เภอบ้ านค่ าย โทร. 038-641406 สัสดีอำ� เภอบ้ านฉาง โทร. 038-602019 สัสดีอำ� เภอวังจันทร์ โทร. 038-666581 l กระทรวงการคลัง

ส�ำนักงานคลังจังหวัดระยอง ศูนย์ ราชการจังหวัดระยอง โทร. 038-694060 ส�ำนักงานธนารั กษ์ พนื ้ ที่ระยอง โทร. 038-694064 ส�ำนักงานสรรพากรพืน้ ที่ระยอง โทร. 038-694077-80 ส�ำนักงานสรรพสามิตพืน้ ที่ระยอง 1 โทร. 038-694069-70 ส�ำนักงานสรรพสามิตพืน้ ที่ระยอง 2 โทร. 038-694069-70 ด่ านศุลกากรมาบตาพุด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โทร. 038-683370-1 l กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

ส�ำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดระยอง ศูนย์ ราชการจังหวัดระยอง โทร. 038-694109 ส�ำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง โทร. 038-611202 เกษตรอ�ำเภอเมืองระยอง โทร. 038-611392 เกษตรอ�ำเภอแกลง โทร. 038-671379 เกษตรอ�ำเภอบ้ านค่ าย โทร. 038-641015 เกษตรอ�ำเภอปลวกแดง โทร. 038-659072 เกษตรอ�ำเภอบ้ านฉาง โทร. 038-566179 เกษตรอ�ำเภอวังจันทร์ โทร. 038-601791 เกษตรอ�ำเภอกิ่งอ�ำเภอเขาชะเมา โทร. 038-959060 เกษตรอ�ำเภอกิ่ง อ.นิคมพัฒนา โทร. 038-636959 ส�ำนักงานสหกรณ์ จงั หวัดระยอง โทร. 038-694106-8 ส�ำนักงานประมงจังหวัดระยอง โทร. 038-694094 ส�ำนักงานปศุสัตว์ จงั หวัดระยอง โทร. 038-686644 ปฏิรูปที่ดนิ จังหวัด โทร. 038-694113 โครงการชลประทานระยอง โทร. 038-611155

ศูนย์ วจิ ยั และพัฒนาประมงน�ำ้ จืด โทร. 038-618445 ส�ำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ โทร. 038-966840 ศูนย์ วจิ ยั พืชไร่ ระยอง โทร. 038-681514-6 ศูนย์ วจิ ยั และพัฒนาประมงชายฝั่ ง โทร. 038-655191 ศูนย์ วจิ ยั และถ่ ายทอดเทคโนโลยี ปลวกแดง โทร. 038-618461 ศูนย์ วจิ แั ละพัฒนาประมงทะเล อ่ าวไทยฝั่ งตะวันออก โทร. 038-651762 ส�ำนักงานสงเสริมการเกษตร ภาคตะวันออก โทร. 038-611578 สถานีพฒ ั นาที่ดนิ จังหวัดระยอง โทร. 038-613060 ศูนย์ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ การเกษตร รย. โทร. 038-618450 หน่ วยนิคมสหกรณ์ ชะแวะ โทร. 038-666186 ศูนย์ ป้องกันและปราบปราม ประมงทะเล อ่ าวไทยฝั่ งทะเล ตะวันออกจังหวัดระยอง โทร. 038-652138 l กระทรวง

ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้ อม

สนง.ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้ อมจ.ระย. (1) โทร. 038-611008 สนง.ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้ อม จ.ระยอง (2) โทร. 038-623969 อุทยานแห่ งชาติเขาชะเมา-เขาวง โทร. 038-894378 อุทยานแห่ งชาติเขาแหลมหญ้ า หมู่เกาะเสม็ด โทร. 038-652136 สถานีวจิ ยั เพื่อรั กษาต้ นน�ำ้ ห้ วยหินดาด โทร. 038-664114 ศูนย์ วจิ ยั ทรั พยากรทางทะเล และชายฝั่ งอ่ าวไทย ฝั่ งตะวันออก โทร. 038-657466 l กระทรวงคมนาคม

ส�ำนักงานขนส่ งจังหวัดระยอง โทร. 1584 แขวงการทางระยอง โทร. 038-611590 ส�ำนักงานทางหลวงชนบทระยอง โทร. 038-617352 ส�ำนักงานการขนส่ งทางน�ำ้ ที่ 6 สาขาระยอง โทร. 038-687454-9 ศูนย์ บำ� รุ งรั กษาทางระยอง โทร. 038-674603 l กระทรวงพาณิชย์

ส�ำนักงานพาณิชย์ จงั หวัดระยอง ศูนย์ ราชการจังหวัดระยอง โทร. 038-694044-6

ส�ำนักงานการค้ าภายในจังหวัด โทร. 038-694048-50 ส�ำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้ า โทร. 038-694053-4 ส�ำนักงานประกันภัยจังหวัด โทร. 038-694051

l กระทรวงอุตสาหกรรม

ส�ำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด โทร. 038-808177 l กระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศ และการสื่อสาร

ส�ำนักงานสถิตจิ งั หวัดระยอง ศูนย์ ราชการจังหวัดระยอง โทร. 038-694057 ส�ำนักงานบริการโทรคมนาคม โทร. 038-613832-3 ส�ำนักงานบริการโทรคมนาคม มาบตาพุด บริษัท กสท.โทรคมนาคม จ�ำกัด โทร. 038-683510 ต่อ 4210 สถานีอากาศเกษตรห้ วยโป่ ง โทร. 038-681701 สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดระยอง โทร. 038-645506 l ส�ำนักนายกรั ฐมนตรี

ส�ำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดศูนย์ ราชการจังหวัดระยอง โทร. 038-694101-2 สถานีตำ� รวจทางหลวง 3 กองก�ำกับการ 3 กองต�ำรวจทางหลวง (ส.ทล.3 กก.3 ทล.) โทร. 038-611203 l รั ฐวิสาหกิจ

การท่ องเที่ยวแห่ งประเทศไทย ส�ำนักงาน ภาคกลาง เขต 4 (ระยอง - จันทบุรี) โทร. 038-655420-1 ส�ำนักงานประปาระยอง โทร. 038-611116 ต่อ 101 การไฟฟ้าส่ วนภูมภิ าค โทร. 038-613260-1 การไฟฟ้าส่ วนภูมภิ าค อ.แกลง โทร. 038-671910 การไฟฟ้าส่ วนภูมภิ าค อ.บ้ านฉาง โทร. 038-601855 การไฟฟ้าส่ วนภูมภิ าค มาบตาพุด โทร. 038-684501 ส�ำนักงาน ทศท. คอร์ ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) โทร. 038-615199 ส�ำนักงานบริการโทรศัพท์ ระยอง โทร. 038-611359 ที่ทำ� การไปรษณีย์ระยอง โทร. 038-615809 ที่ทำ� การไปรษณีย์ท่าประดู่ โทร. 038-612700 ที่ทำ� การไปรษณีย์มาบตาพุด โทร. 038-608139 ส�ำนักงานกองทุนสงเคราะห์ การท�ำสวนยาง โทร. 038-800193


ส่วนราชการ-รัฐวิสาหกิจ บริษัท ปตท.จ�ำกัด (มหาชน) โทร. 038-685000-7 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โทร. 038-683942 ส�ำนักงานท่ าเรื อมาบตาพุด โทร. 038-683305-8 สถานีขนส่ งผู้โดยสารจังหวัดระยอง โทร. 038-611379 ส�ำนักงานเคหะชุมชนมาบตาพุด โทร. 038-619380 ศูนย์ กกท.ภาค 1 ระยอง สนามกีฬาจังหวัดระยอง โทร. 038-614929 สถานธนานุเคราะห์ 28 โทร. 038-617185 l อ�ำเภอ/กิง่ อ�ำเภอ

ที่ว่าการอ�ำเภอเมืองระยอง โทร. 038-616117 ที่ว่าการอ�ำเภอแกลง โทร. 038-671157 ที่ว่าการอ�ำเภอบ้ านค่ าย โทร. 038-641409 ที่ว่าการอ�ำเภอปลวกแดง โทร. 038-659115 ที่ว่าการอ�ำเภอบ้ านฉาง โทร. 038-601633 ที่ว่าการอ�ำเภอวังจันทร์ โทร. 038-666182 ที่ว่าการกิ่งอ�ำเภอเขาชะเมา โทร. 038-969238 ที่ว่าการกิ่งอ�ำเภอนิคมพัฒนา โทร. 038-637313 l องค์ กรปกครอง

ส่ วนท้ องถิน่

องค์ การบริหารส่ วนจังหวัด นายกองค์ การฯ โทร. 038-615159 ประธานสภาองค์ การฯ โทร. 038-612006 ปลัดองค์ การบริหารส่ วนจังหวัด โทร. 038-809068 l ส�ำนักงานเทศบาล

ส�ำนักงานเทศบาลนครระยอง โทร. 038-611120 ส�ำนักงานเทศบาลต�ำบลเมืองแกลง โทร. 038-671209 ส�ำนักงานเทศบาลต�ำบล เมืองมาบตาพุด โทร. 038-685555 ส�ำนักงานเทศบาลต�ำบลบ้ านค่ าย โทร. 038-642513 ส�ำนักงานเทศบาลต�ำบลบ้ านฉาง โทร. 038-695233-5 ส�ำนักงานเทศบาล ต�ำบลบ้ านปลวกแดง โทร. 038-659246 ส�ำนักงานเทศบาลต�ำบลบ้ านเพ โทร. 038-653431 ส�ำนักงานเทศบาลต�ำบลทุ่งควายกิน โทร. 038-669501 ส�ำนักงานเทศบาล ต�ำบลปากน�ำ้ กระแส โทร. 038-661720

ส�ำนักงานเทศบาลต�ำบล จอมพลเจ้ าพระยา โทร. 038-964099 ส�ำนักงานเทศบาลต�ำบลมาบข่ า โทร. 038-637167 ส�ำนักงานเทศบาลต�ำบลสุนทรภู่ โทร. 038-671440 ส�ำนักงานเทศบาลต�ำบลชุมแสง โทร. 038-666251 ส�ำนักงานเทศบาลต�ำบลส�ำนักท้ อน โทร. 038-963110 ส�ำนักงานเทศบาลต�ำบลกองดิน โทร. 038-806259 l องค์ การบริ หารส่ วนต�ำบล

อบต.ส�ำนักทอง โทร. 038-634156 อบต.เชิงเนิน โทร. 038-802338 อบต.ตะพง โทร. 038-664053 อบต.กะเฉด โทร. 0-3863-4205 โทรสาร 0-3863-4205 อบต.แกลง โทร. 038-647505-6 อบต.นาตาขวัญ โทร. 038-890364 อบต. ทับมา โทร. 038-874718 อบต. เพ โทร. 0-3865-1911 โทรสาร 0-3865-1921 อบต.น�ำ้ คอก โทร. 038-873162 อบต. เนินพระ โทร. 038-686902 อบต. บ้ านแลง โทร. 038-619057 อบต. ชากโดน โทร. 038-648604 อบต. กร�่ำ โทร. 038-657923 อบต. ชากพง โทร. 038-648604 อบต. กองดิน โทร. 038-668799 อบต.ปากน�ำ้ กระแส โทร. 038-661795 อบต.ทางเกวียน โทร. 038-674355 อบต.วังหว้ า โทร. 038-674424-5 อบต.ห้ วยยาง โทร. 038-633247 อบต.สองสลึง โทร. 038-633036-7 อบต.กระแสบน โทร. 038-668799 อบต.พังราด โทร. 038-867127 อบต. คลองปูน โทร. 0-3888-9333 โทรสาร 0-3866-1006 อบต.ทุ่งควายกิน โทร. 038-866660 อบต.เนินฆ้ อ โทร. 038-866839-41 อบต.บ้ านนา โทร. 038-677213

อบต.บ้ านค่ าย โทร. 038-641741 อบต.ชากบก โทร. 038-895186 อบต.ตาขัน โทร. 0-3896-0052 โทรสาร 0-3889-5141 อบต.หนองตะพาน โทร. 038-875129 อบต.หนองละลอก โทร. 038-868821 อบต.บางบุตร โทร. 038-869186 อบต.หนองบัว โทร. 038-961339 อบต.มาบข่ า โทร. 038-968534-5 อบต.นิคมพัฒนา โทร. 038-877044 อบต.มะขามคู่ โทร. 038-893686 อบต.พนานิคม โทร. 038-877200 อบต.ตาสิทธิ์ โทร. 038-964221 อบต.มาบยางพร โทร. 038-659314 อบต.ละหาร โทร. 038-961505 อบต.แม่ น�ำ้ คู้ โทร. 038-618512 อบต. หนองไร่ โทร. 038-6626118 อบต.พลา โทร. 038-801288 อบต. บ้ านฉาง โทร. 038-801039 อบต. ส�ำนักท้ อน โทร./โทรสาร 0-3894-3000, 0-3894-3003 อบต.ป่ ายุบใน โทร. 038-965240 อบต. ชุมแสง โทร. 038-666530 อบต.วังจันทร์ โทร./โทรสาร 0-3862-6314 อบต.พลงตาเอี่ยม โทร. 038-888282 อบต.น�ำ้ เป็ น โทร. 038-894266 อบต.เขาน้ อย โทร. 038-618340 อบต.ห้ วยทับมอญ โทร. 038-969313 อบต.ช�ำฆ้ อ โทร. 038-969129

ส�ำนักงานคณะกรรมการอิสลาม ประจ�ำจังหวัด โทร. 038-871369 นายกสมาคมประมงจังหวัด โทร. 038-611873 นายกสมาคมประมงบ้ านเพ โทร. 038-651503 นายกสมาคมประมงสุนทรภู่ โทร. 038-657058 นายกสมาคมโรงน�ำ้ ปลา โทร. 038-611515 นายกสมาคมนักข่ าวระยอง โทร. 038-876558-9 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โทร. 038-683936 l สื่อมวลชน

สถานีวทิ ยุโทรทัศน์ แห่ งประเทศไทย จ.ระยอง โทร. 038-875261-2 สถานีวทิ ยุกระจายเสียง แห่ งประเทศไทย จ.รย. โทร. 038-874595 สถานีวทิ ยุ อ.ส.ม.ท. ระยอง โทร. 038-807900 สถานีวทิ ยุ ส.อต.ระยอง โทร. 038-655477 สถานีวทิ ยุราชด�ำริสัมพันธ์ ระยอง โทร. 038-614506 สถานีวทิ ยุกระจายเสียง กรมประมงจังหวัดระยอง โทร. 038-896147

l องค์ กรภาคเอกชน

ส�ำนักงานเหล่ ากาชาดจังหวัด โทร. 038-870235 หอการค้ าจังหวัดระยอง โทร. 038-616414 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง โทร. 038-807647 ชมรมธนาคารพาณิชย์ จงั หวัด โทร. 038-613577 สมาคมธุรกิจการท่ องเที่ยว จังหวัดระยอง โทร. 038-617151 Tourist&Business

RAYONG

71


สถานศึกษา-สถาบันกวดวิชา

ด้านสถานศึกษา-สถาบันกวดวิชา

ให้ท่านค้นหาสถานศึกษาในจังหวัดทั้งของรัฐและเอกชน รวมทั้งสถาบันกวดวิชา เสริมทักษะในด้านต่างๆ ได้โดยง่าย

72

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...ระยอง


สถานศึกษา-สถาบันกวดวิชา

วิทยาลัยเทคนิคบ้ านค่ าย ที่ตั้ง : ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21180 Tel. 0-3801-7941-42

l โรงเรี ยนสังกัดส�ำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน

โรงเรี ยนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรี ฯ โทร. 038-629310 โรงเรี ยนเพรั กษมาตาวิทยา โทร. 038-651971 โรงเรี ยนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โทร. 038-681613 โรงเรี ยนระยองวิทยาคม โทร. 038-611010 โรงเรี ยนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม โทร. 038-684637 โรงเรี ยนระยองวิทยาคมปากน�ำ้ โทร. 038-804627 โรงเรี ยนวัดป่ าประดู่ โทร. 038-611320 โรงเรี ยนศึกษาพิเศษระยอง โทร. 038-612638 โรงเรี ยนบ้ านฉางกาญจนกุลวิทยา โทร. 038-602333 โรงเรี ยนแกลง”วิทยสถาวร” โทร. 038-671160 โรงเรี ยนช�ำนาญสามัคคีวทิ ยา โทร. 038-669383 โรงเรี ยนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย โทร. 038-671112 โรงเรี ยนสุนทรภู่พทิ ยา โทร. 038-657465 โรงเรี ยนห้ วยยางศึกษา โทร. 038-632500 โรงเรี ยนวังจันทร์ วทิ ยา โทร. 038-666188

โรงเรี ยนบ้ านค่ าย โทร. 038-641404 โรงเรี ยนเบญจมราชูทศิ โทร. 038-391241 โรงเรี ยนปลวกแดงพิทยาคม โทร. 038-659071 โรงเรี ยนเขาชะเมาวิทยา โทร. 038-614882 โรงเรี ยนซ�ำฆ้ อพิทยาคม โทร. 038-636110 โรงเรี ยนนิคมวิทยา โทร. 038-636110 l โรงเรี ยนสังกัด

ส�ำนักบริหารงาน การศึกษาเอกชน

โรงเรี ยนกวงฮัว้ โทร. 038-611328 โรงเรี ยนเซนต์ โยเซฟระยอง โทร. 038-611356 โรงเรี ยนตรี วทิ ศึกษา โทร. 038-611576 โรงเรี ยนเทคโนโลยีทพ ี ไี อ โทร. 038-899130-1 โรงเรี ยนระยองพาณิชยการ โทร. 038-861568-9 โรงเรี ยนวุฒนิ ันท์ โทร. 038-681013 โรงเรี ยนศิริพร โทร. 038-967370 โรงเรี ยนสมคิดวิทยา โทร. 038-611251 โรงเรี ยนอนันต์ ศกึ ษา โทร. 038-651534 โรงเรี ยนอนุบาลพรพิทยา โทร. 038-614243 โรงเรี ยนอนุบาลมณีพทิ กั ษ์ โทร. 038-655250 โรงเรี ยนอัสสัมชัญระยอง โทร. 038-808991-2 โรงเรี ยนพัฒนเวช โทร. 038-603843-4 โรงเรี ยนพัฒนเวชศึกษา โทร. 038-603843-4 โรงเรี ยนสัจจศึกษา โทร. 038-695264 โรงเรี ยนอนุบาลชุมชนพัฒนา โทร. 038-603311 โรงเรี ยนสายสัมพันธ์

โทร. 038-661209 โรงเรี ยนอนุบาลจินดาวัฒน์ โทร. 038-671705

l หมวดโรงเรี ยน

l หมวดโรงเรี ยนสอนภาษา

โรงเรี ยนไทยเทควันโด โทร. 08-6307-8366 สยามระยองเทควันโด โทร. 08-4872-6325, 08-3044-2451

สถาบันเอบีเอสภาษานานาชาติ และคอมพิวเตอร์ โทร. 0-3842-8980, 0-3842-4443, 0-3842-0086, 08-1929-8959 โรงเรี ยนฝึ กอบรมภาษาอังกฤษสยาม โทร. 0-3865-2280 โทรสาร. 0-3865-2280 ระยองศูนย์ ภาษา รร โทร. 0-3861-4614 ฝึ กอบรมภาษาอังกฤษสยาม รร โทร. 0-3865-2280 ศูนย์ ภาษา เอ ยู เอ โทร. 0-3887-0337

สอนเทควันโด

l หมวดโรงเรี ยนกวดวิชา

High speed center โทร. 0-3862-1635, 08-9812-5238 สถาบันสอนศิลปะสร้ างสรรค์ ARTINO (อาร์ ตติโน่ บ้ านฉาง) โทร. 08-9097-6004, 0-3860-4770 www.artino thai.com ไอ.คิว คณิต โทร. 08-9939-9399, 0-3861-5777 www.iqkanid.com

l หมวดโรงเรี ยน

ช่ างอุตสาหกรรม วิชาชีพและการค้ า

วิทยาลัยเทคนิคระยอง โทรศัพท์ 0-3861-1160 วิทยาลัยเทคนิคบ้ านค่ าย โทรศัพท์ 0-3889-2039 วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด โทรศัพท์ 0-3868-9318 วิทยาลัยสารพัดช่ างระยอง โทรศัพท์ 0-3868-5383 วิทยาลัยการอาชีพแกลง โทรศัพท์ 0-3867-4991 l หมวดโรงเรี ยนนานาชาติ

โรงเรี ยนสองภาษาระยอง โทร. 0-3863-1167 เซนต์ แอนดรู ว์ส รร นานาชาติ โทร. 0-3889-3716-8 เอ็มบีเอฟ อีสเทอร์ น สตาร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-3860-5014

Tourist&Business

RAYONG

73


สถาบันการเงิน

ด้านสถาบันทางการเงิน หากท่านต้องการติดต่อสถาบันการเงินต่างๆ ธนาคาร เช็คยอดบัญชีหรือสอบถามรายละเอียด ด้านการเงิน อัตราแลกเปลี่ยน หรือดอกเบี้ยได้ที่หมวดนี้

l หมวดธนาคาร

ธนาคารออมสิน สาขาระยอง โทร. 0-3861-1005 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาระยอง โทร. 0-3861-2603 ธนาคารกรุ งเทพ จก (มหาชน) สาขาระยอง โทร. 0-3863-6238 ธนาคารกรุ งเทพ จก (มหาชน) สาขาระยอง โทร. 0-3861-7421 ธนาคารกรุ งไทย จก (มหาชน) สาขาระยอง โทร. 0-3861-3966 ธนาคารกสิกรไทย จก (มหาชน) สาขาระยอง โทร. 0-3861-1007 ธนาคารทหารไทย จก (มหาชน) สาขาระยอง โทร. 0-3861-7048-9 ธนาคารทหารไทย จก (มหาชน) สาขาระยอง 3 โทร. 0-3880-0480-2 ธนาคารไทยธนาคาร จก (มหาชน) สาขาระยอง โทร. 0-3892-0067 ธนาคารไทยพาณิชย์ จก (มหาชน) สาขาระยอง โทร. 0-3861-0677-81 ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จก (มหาชน) สาขาระยอง โทร. 0-3861-1534 ธนาคารกรุ งเทพ จก (มหาชน) สาขาย่ อยบิก๊ ซีระยอง โทร. 0-3862-4117-20 ธนาคารทหารไทย จก (มหาชน) สาขาบ้ านฉาง-ระยอง โทร. 0-3860-2320-1 ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จก (มหาชน) สาขาย่ อยพัฒนาระยอง โทร. 0-3889-7504 ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์ การเกษตร สาขาระยอง โทร. 0-3861-2887 ไนเต็ด โอเวอร์ ซีส์ (ไทย)

74

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...ระยอง

จก (มหาชน) สาขาระยอง โทร. 0-3861-4730-3 ธนาคารกรุ งเทพ จก (มหาชน) สาขาแกลง โทร. 0-3888-4089 ธนาคารกรุ งเทพ จก (มหาชน) สาขานิคมพัฒนา โทร. 0-3863-6250-1 ธนาคารกรุ งเทพ จก (มหาชน) สาขาบ้ านฉาง โทร. 0-3860-2385-7 ธนาคารกรุ งเทพ จก (มหาชน) สาขาบ้ านเพ โทร. 0-3865-1967-8 ธนาคารกรุ งเทพ จก (มหาชน) สาขามาบตาพุด โทร. 0-3860-8535-6 ธนาคารกรุ งเทพ จก (มหาชน) สาขาย่ อยเชิงเนิน โทร. 0-3880-0535-6 ธนาคารกรุ งไทย จก (มหาชน) สาขาแกลง โทร. 0-3867-2208 ธนาคารกรุ งไทย จก (มหาชน) สาขาท่ าประดู่ โทร. 0-3861-3626 ธนาคารกรุ งไทย จก (มหาชน) สาขาบ้ านฉาง โทร. 0-3860-1680 ธนาคารกรุ งไทย จก (มหาชน) สาขาบ้ านเพ โทร. 0-3865-2506 ธนาคารกรุ งไทย จก (มหาชน) สาขามาบตาพุด โทร. 0-3860-7994-5 ธนาคารกรุ งไทย จก (มหาชน) สาขาวังจันทร์ โทร. 0-3866-6392 ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จก (มหาชน) สาขาแกลง โทร. 0-3867-1556 ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จก (มหาชน) สาขามาบตาพุด โทร. 0-3860-8991-4 ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จก (มหาชน) สาขาย่ อยกะเฉด โทร. 0-3864-8295-6

ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จก (มหาชน) สาขาย่ อยทีพไี อ โทร. 0-3862-3839-41 ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จก (มหาชน) สาขาย่ อยสตาร์ พลาซ่ า โทร. 0-3862-3842-4 ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จก (มหาชน) สาขาอีสเทิร์นซีบอร์ ด โทร. 0-3865-6256 ธนาคารกสิกรไทย จก (มหาชน) สาขาแกลง โทร. 0-3888-4074 ธนาคารกสิกรไทย จก (มหาชน) สาขาถนนจันทอุดม โทร.0-3861-6002-5 ธนาคารกสิกรไทย จก (มหาชน) สาขาบ้ านฉาง โทร. 0-3860-2335-6 ธนาคารกสิกรไทย จก (มหาชน) สาขาปลวกแดง โทร. 0-3895-5108 ธนาคารกสิกรไทย จก (มหาชน) สาขามาบตาพุด โทร. 0-3860-7518-21 ธนาคารซิตแี ้ บงก์ โทร. 0-3880-0195 ธนาคารทหารไทย จก (มหาชน) สาขาแกลง โทร. 0-3888-4595-6 ธนาคารทหารไทย จก (มหาชน) สาขาบ้ านค่ าย โทร. 0-3861-1027 ระยอง ธนาคารทหารไทย จก (มหาชน) สาขาบ้ านฉาง โทร. 0-3860-0081 ธนาคารทหารไทย จก (มหาชน) สาขามาบข่ า โทร. 0-3863-6364 ระยอง ธนาคารทหารไทย จก (มหาชน) สาขาอ�ำเภอปลวกแดง โทร. 0-3887-8222 ธนาคารไทยพาณิชย์ จก (มหาชน) สาขาแกลง โทร. 0-3867-1772-4 ธนาคารไทยพาณิชย์ จก (มหาชน) สาขาบ้ านฉาง โทร. 0-3888-2916-22

ธนาคารนครหลวงไทย จก (มหาชน) สาขาบ้ านเพ (2) โทร. 0-3865-1995 ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์ การเกษตร โทร. 0-3864-2591 ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์ การเกษตร สาขาแกลง โทร. 0-3867-1118 ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์ การเกษตร สาขานิคมพัฒนา โทร. 0-3863-6080 ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์ การเกษตร สาขาบ้ านค่ าย โทร. 0-3864-2592 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร สาขาบ้ านฉาง โทร. 0-3860-1291 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร สาขาปลวกแดง โทร. 0-3865-9067 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร สาขาวังจันทร์ โทร. 0-3866-6248 วังจันทร์ ระยอง ธนาคารออมสิน สาขาแกลง โทร. 0-3867-1171 ธนาคารออมสิน สาขาเนินพระ โทร. 0-3861-9042-4 ธนาคารออมสิน สาขาบ้ านค่ าย โทร. 0-3864-1767 ธนาคารออมสิน สาขาบ้ านฉาง โทร. 0-3860-1043 ธนาคารออมสิน สาขาเพ โทร. 0-3865-1765 ธนาคารออมสิน สาขามาบตาพุด โทร. 0-3868-1300 เมืองระยอง ระยอง


สุขภาพ และความงาม

ด้านสุขภาพ และความงาม ในหมวดนี้ได้รวบรวมธุรกิจที่จ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีวิตของท่านสามารถค้นหารายชื่อของสถานที่ต่างๆ ซึ่งจะท�ำให้ท่าน และเพื่อนหรือคนรู้ใจของท่าน ดูสวยสง่างามสมความตั้งใจได้จากหมวดนี้ ไม่ว่าจะเป็น สถานเสริมความงาม ร้านขายอุปกรณ์เสริมสวย เครื่องส�ำอาง พร้อมทั้งรายชื่อโรงพยาบาล และคลินิคในยามเจ็บป่วยฉุกเฉินอีกด้วย

Tourist&Business

RAYONG

75


สุขภาพ และความงาม หมวดร้ านเสริมสวย

หมวดร้ านขายยา-สมุนไพร

หมอโกวิทย์ ร้ าน โทร. 0-3861-2172 l หมวดเครื่ องส�ำอาง

ขายโดยตรง

น้ องหนิงบิวตี ้ ที่ตั้ง : 333/31 ถ.ราษฎร์บ�ำรุง ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง Tel. 09-9196-1951

ดู AD 4 สี หน้ า 33

นราโอสถ (หมอบัว) ที่ตั้ง : 10/9 และ 10/10 ถ.พจนกร ใกล้วัดโขด (ทิมธาราม) อ.เมือง จ.ระยอง 21000 Tel. 0-3861-1302 หมอบัวการนวดไทย (ติดกับร้ านขายยาหมอบัว) โทร. 0-3861-0480

หมวดสนามบอลให้ เช่ า

ร้ านเสริมสวยปุ๊แฮร์ ดู Tel. 08-7745-8540

ดู AD 4 สี หน้ า 33

MOAI RAYONG Tel. 09-7047-3999, 09-6724-5111

ดู AD 4 สี หน้ า 11

หมวดสนามแบดมินตัน l หมวดคลินิก

ศิริเดช แบดมินตัน @ มาบตาพุด ที่ตั้ง : 91/17 ถ.วัดมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง Tel. 09-2902-9577, 0-3868-1736

ดู AD 4 สี หน้ า 31

หมวดเครื่ องดื่มเพื่อสุขภาพ

Chomchan Healthy ที่ตั้ง : 109/71 หมู่ 4 ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง 21000 Tel. 09-4563-9297

ดู AD 4 สี หน้ า 14

76

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...ระยอง

ระยองไตเทียม จก บริษัท โทร. 0-3880-0171 ระยองโพลีคลีนิค โทร. 0-3861-2409 คลินิกแพทย์ ประสิน หู คอ จมูก โทร. 0-3869-2500 คลินิกแพทย์ พงศ์ ศักดิ์ โทร. 0-3887-6505 คลีนิค หมอไพบูลย์ โทร. 0-3861-1442 คลีนิคนายแพทย์ ปัญญา โทร. 0-3861-3467 คลีนิคแพทย์ สมชาย โทร. 0-3864-1021 คลีนิคหมอศักดิ์ดา โทร. 0-3861-5771 จิตรา-วีระ สนง โทร. 0-3862-1188 ไจ๊ แซท�ำฟั น ร้ าน โทร. 0-3861-1462 เพื่อนหญิง คลีนิค โทร. 0-3861-1561 แพทย์ อรรณพ คลีนิค โทร. 0-3861-1949 ระยอง ราชเทวี เฮลท์ แคร์ คลินิก จก บริษัท โทร. 0-3886-0685 ศูนย์ บริการหมอมวลชน โทร. 0-3886-0857 สันติภณ ั ฑ์ ร้ าน โทร. 0-3861-1274 ระยอง

เค.เค.บิวตี ้ โทร. 0-3862-4365, 08-1377-4480 ร้ านดิอาร์ บิวตีช้ อ็ ป & เนเจอร์ ไลน์ โทร. 08-6822-7808 www.derbeautyshop.com เนอวาน่ า เฮอร์ เบิล้ คอสเมติก ไทย โทร. 08-1778-6613 (คุณเบิร์ด) www.nirvanaa.com คิวท์ เพรส ศูนย์ จำ� หน่ ายและบริการ โทร. 0-3861-3633 ธัญญาลักษณ์ ร้ านเสริมสวย โทร. 0-3886-0369 นูทรี เมติคส์ อนิ เตอร์ เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-3862-1177 บูรพาไดมอนด์ หจก โทร. 0-3862-2192 ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิง้ จก บริษัท โทร. 0-3880-9113-5 แอมเวย์ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-3886-0896-7

l หมวดขายปลีก

เครื่ องส�ำอาง

ไออาร์ บิวติน่า โทร. 08-6389-8792 กิฟฟารี นสกายไลน์ ยูนิตี ้ จก บริษัท โทร. 0-3886-1896-7 กิฟฟารี นสกายไลน์ ยูนิตี ้ จก บริษัท โทร. 0-3888-6345-6 ตัง้ ตังล้ ง ร้ าน โทร. 0-3860-1180 เตียวเฮียบเฮง ร้ าน โทร. 0-3861-1896 บัวศรี ร้ าน โทร. 0-3865-1148-9 พรบิวตี ้ ร้ าน โทร. 0-3861-7005 แวะสวย บิวตี ้ โทร. 08-6344-0569 ฟูล่ ีชวนอินเตอร์ เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-3866-9098 l หมวดเสริ มสวย

อุปกรณ์ -ตกแต่ ง

ร้ านระยองบิวตี ้ โทร. 0-3886-0255, 08-1428-3783 l หมวดประกันสุขภาพ

ระยองเหรี ยญทอง หจก โทร. 0-3861-3637


สุขภาพ และความงาม ก ไพฑูรย์ หจก โทร. 0-3860-9427 เภาสูตร หจก โทร. 0-3896-8698 l หมวดผลิตภัณฑ์ ยา

ระยองเภสัช ร้ าน โทร. 0-3861-2420 กว้ างเล่ งตึง้ ร้ าน โทร. 0-3861-1489 กะเฉดเภสัช โทร. 0-3864-8061 เจริญเภสัช ร้ าน โทร. 0-3864-1038 ระยอง ดาวพระศุกร์ เภสัช ร้ าน โทร. 0-3867-1335 ตะวันออกฟาร์ มาซี โทร. 0-3861-1370 บ้ านฉางฟาร์ มาซี ร้ าน โทร. 0-3860-1060 บ้ านฉางเภสัช ร้ าน โทร. 0-3860-2094 ประมงฟาร์ มาซี โทร. 0-3865-1216 ประเสริฐฟาร์ มาซี โทร. 0-3865-1776 ประเสริฐเภสัช ร้ าน โทร. 0-3865-9040 l หมวดโรงพยาบาล

ระยองเฮ็ลธ์ แคร์ จก บริษัท โทร. 0-3886-0393

มงกุฎระยอง รพ โทร. 0-3868-2136-9 รวมแพทย์ ระยอง รพ โทร. 0-3886-0890-3 คลินิกบ้ านฉางเวชการ (จักร์ ชัย) โทร. 0-3860-1028 บ�ำรุ งราษฎร์ เอ็กซเรย์ คอมพิวเตอร์ โทร. 0-3861-5651 บูรพาเวชการแมเนจเมนท์ จก บริษัท โทร. 0-3867-7531-2 มาบตาพุดการแพทย์ รพ โทร. 0-3868-1169 โรงพยาบาลสุนทรภู่ โทร. 0-3861-6102 เวชการ เฮลธ์ แคร์ จก บริษัท โทร. 0-3880-0283 สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรี ราชา รพ โทร. 0-3862-1686 สามย่ าน รพ โทร. 0-3867-1185 l หมวดเล็บเสริ มแต่ ง

เพื่อความงาม

Nail Rich Studio ชั้นใต้ดินด้านสตาร์บัค แหลมทองระยอง โทร. 08-3585-1803, 08-4867-8422 l หมวดสมุนไพร

บ้ านสมุนไพร ขวัญภิรมย์

(สาขาระยอง) โทร. 0-3880-8503, 08-4100-3797 อมรสามย่ าน ร้ าน โทร. 0-3867-1149 แกลง ระยอง l หมวดอุปกรณ์

และบริการสุขภาพ

บ้ านโยคะ โทร. 08-1490-9824 ร้ านเฟรชแอนด์ เฟิ ร์ ม โทร. 0-3886-4389 เพื่อนกายภาพบ�ำบัด โทร. 08-3314-8938 E-mail : iammaipure@hotmail.com l หมวดร้ านเสริ มสวย

กัลยาบิวตีซ้ าลอน โทร. 0-3861-1477 เมืองระยอง ระยอง ศูนย์ ความงามแบบครบวงจร รี -ชาร์ มมี่ บิวตี ้ เซ็นเตอร์ โทร. 0-3886-1846,08-6394-4545, 08-6784-8869 ศูนย์ บริการความงาม เบสท์ คอสเมติก แอนด์ บิวตี ้ โทร. 0-3861-7918, 08-6198-0974 เกศกมลทรณ์ ร้ าน โทร. 0-3861-3460 ผาสุขเซ็นเตอร์ เฮาส์ จก บริษัท โทร. 0-3888-9185 พลอยสวย สถานความงาม โทร. 0-3860-7453

พิมพร ร้ าน โทร. 0-3861-2280 เรณู ร้ านเสริมสวย โทร. 0-3864-1194 ฤดี ร้ าน โทร. 0-3861-1354 ศรี โสภา ร้ าน โทร. 0-3861-2052 l หมวดสปา

เรื อนรษิตา สปา โทร. 0-3880-7692, 08-2035-8000 l หมวดผลิตภัณฑ์

เพื่อสุขภาพ

ผู้จำ� หน่ ายอิสระเฮอร์ บาไลฟ์ โทร. 08-1983-5248 คุณเอ็นดู อายูร่า พิงค์ เลดี ้ คุณกุ้ง โทร. 08-1351-8189, คุณดา โทร. 08-3615-0418 BIM Series โทร. 08-3913-8867, 08-3615-0418 นูทริช่ ัน ซัพพลาย จก บริษัท โทร. 0-5390-4659, 08-1531-2929 โทร. 0-3802-1701, 08-6305-7234 จัสมิน อินเตอร์ โทร. 08-1880-4470 ผลิตภัณฑ์ เพื่อสุขภาพ และความงามพี่เปิ ้ ล คุณเปิ ้ ล จารุ ณี สุขสวัสดิ์ โทร. 08-9499-5314, 08-5486-3276

Tourist&Business

RAYONG

77


บ้าน-เฟอร์นิเจอร์

ด้านบ้าน-เฟอร์นิเจอร์

ถ้าท่านต้องการมีบ้านสักหลังและต้องการข้อมูล เปรียบเทียบของบ้านจัดสรรชั้นน�ำ หรือท่านที่ต้องการหาหอพัก อพาร์ตเม้นท์ หรือคอนโดมิเนียม ได้ที่หมวดนี้ รวมทั้งธุรกิจที่จ�ำเป็นภายในบ้าน อาทิ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องครัว ช่างซ่อมบ�ำรุงต่างๆ

78

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...ระยอง


บ้าน-เฟอร์นิเจอร์ หมวดเครื่ องใช้ ไฟฟ้า จ�ำหน่ าย

บริษัท ทรายทองวัฒนาโทรทัศน์ จ�ำกัด ที่ตั้ง : สาขานิคมพัฒนา 239/17-18 ถ.3191 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180 Tel. 08-9609-1131, 0-3863-6354

หมวดแอร์ -ผู้จำ� หน่ ายติดตัง้ และบริการ หจก. วาสนาแอร์ เซอร์ วสิ แอนด์ คอนซัลแตนท์ ที่ตั้ง : 129/14-15 ถ.สุขุมวิท ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง Tel. 0-3860-8333, 08-9748-1063, 0-3860-8355, 08-1399-9684 Fax. 0-3860-8002

หมวดเฟอร์ นิเจอร์ ผู้จำ� หน่ าย

บริษัท เซ้ าท์ อีสท์ ว้ ูด จ�ำกัด ที่ตั้ง : 9 หมู่ 14 ต.กระแสบน อ.แกลง จ.ระยอง Tel. 06-2595-1789,08-6378-4494, 0-3892-2100 Fax. 0-3899-2039

ดู AD 4 สี หน้ า 150

หมวดปลวก-บริการก�ำจัด หจก. พงษ์ ศริ ิ แอร์ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์ วสิ ที่ตั้ง : 15/56 หมู่ 3 ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง Tel. 08-1494-8489

ดู AD 4 สี หน้ า 28

บริษัท พวงสมบูรณ์ กรุ๊ ป จ�ำกัด ที่ตั้ง : 53/184 หมู่ 3 ซ.เมืองทองธานี 20 ถ.ติวานนท์ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี Tel. 08-1344-4770, 0-2960-1285-6

ชิตพล ค้ าไม้ จันทบุรี ที่ตั้ง : 13/40 หมู่ 11 ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี Tel. 08-4752-5538, 08-7880-4254

ดู AD 4 สี หน้ า 10

รุ่ งระยองแก๊ ส ร้ าน โทร. 0-3862-1921 กรี น-แก๊ ส เอ๊ กซ์ เพรส หจก โทร. 0-3895-2075-6 เกษมปิ โตรเลียม-แก๊ ส จก บริษัท โทร. 0-3889-8484-5 เครื่ องเรื อน 2 ร้ าน โทร. 0-3862-0726 บูรพาแก๊ ส (อุตสาหกรรมบูรพาแก๊ ส) หจก โทร. 0-3861-1977 ระยอง ไพศาลแก๊ ส ร้ าน โทร. 0-3865-1137 มาบตาพุดแก๊ ส หจก โทร. 0-3868-1818 ส ศ บ้ านเพแก๊ ส โทร. 0-3865-1909 สาธิต ร้ าน โทร. 0-3861-2738 สามทหาร ปั๊ มน�ำ้ มัน โทร. 0-3861-1033 อังคณาแก๊ ส ร้ าน โทร. 0-3867-1421 อีสเทิร์น แอล พี จี หจก

NPP.HOME Tel. 08-7075-9361

ดู AD 4 สี หน้ า 31

โทร. 0-3868-1724 ลาฮูโก้ จก บริษัท โทร. 0-3865-2123 สิปปภาสพร็อฟเพอร์ ตี ้ หจก โทร. 0-3888-0366 อาคารมาบตาพุดเมืองทอง คอนโดทาวน์ โทร. 0-3860-7670-82 อาคารศรี สุนทรเรสซิเดนซ์ โทร. 0-3880-9001-4 เอเชียโกลเด้ นแลนด์ จก บริษัท โทร. 0-3896-7140-4 เอส ที ยู บิตี ้ จก บริษัท โทร. 0-3880-7949-50 เอส พานิช จก บริษัท โทร. 0-3865-5500 เมืองระยอง ระยอง

้ ทีวี l หมวดเคเบิล บริการติดตั้ง

ดู AD 4 สี หน้ า 7

l หมวดแก๊ สชนิดบรรจุถัง

หมวดบ้ านมือสอง

โทร. 0-3888-9400 เอลเมอร์ จก บริษัท โทร. 0-3860-8215

l หมวดครั ว-เครื่ องใช้

และอุปกรณ์ ในการประกอบอาหาร

กมลการค้ า ร้ าน โทร. 0-3863-6045-6 จ�ำรั ส ร้ าน โทร. 0-3868-1440 ตัง้ กว้ างเล้ ง ร้ าน โทร. 0-3861-1134 ตัง้ กิม้ ฮวด ร้ าน โทร. 0-3886-0408 ยูโซน จก บริษัท โทร. 0-3889-3174-9 ยูนิคงิ จก บริษัท โทร. 0-3887-8168-9 สมพร เกตุงาม แผง โทร. 0-3861-4552 ระยอง เสถียร สแตนเลส จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-3889-7026

l หมวดคอนโดมิเนียม

ระยอง ซี ดี ซี จก บริษัท โทร. 0-3865-2852-3 ระยองคอนโดเพลส โทร. 0-3861-6776 อาคารเดอะรอยัลระยอง โทร. 0-3865-1571-2 กฤษฎา แมนชั่น จก บริษัท โทร. 0-3889-3183 แกรนด์ ครอสแลนด์ จก บริษัท โทร. 0-3865-1567 ขวัญเรี ยมทาวเวอร์ หจก โทร. 0-3880-8634-5 คอนโดในฝั น สนง โทร. 0-3862-0152 คอนโด ระยอง ริเวอร์ ไซด์ เรสซิเด้ นท์ โทร. 08-3187-9628, 08-9748-0272, 08-9748-0874 จุฑามาศพร็อพเพอตี ้ จก บริษัท โทร. 0-3864-8610-1 เดอะบีชปาร์ ค คอนโด โทร. 0-3864-8761-3 พยูนการ์ เดนคลิฟ จก บริษัท โทร. 0-3863-0604-6 มาบข่ าคอนโดเทล

เคเบิลทีวี (ประเทศไทย) จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-3861-1868 สมาพันธ์ โฮม โปรดักส์ จก บริษัท โทร. 0-3886-1800 ร้ านทีเคแซทเทิลไลท์ โทร. 08-6142-7093, 0-3862-2519 พีพี แอนด์ เซอร์ วสิ โทร. 0-3864-2780, 08-7136-9681 เอส แอนด์ ซี คอมมิวนิเคชั่น 2001 จก บริษัท โทร. 0-3896-7672

่ นิ l หมวดบ้ านและทีด ผู้จัดสรร

บ้ านไร่ ตะพานหินวังน�ำ้ เขียว โทร. 08-1846-2061, 08-7146-4394 โครงการบ้ านสมบูรณ์ ทรั พย์ โทร. 0-3894-6019 บ้ านสิริศา 18 (สุขุมวิท-บ้ านฉาง) โทร. 0-3899-9311, 08-6305-1661 www.sirisahome.com บ้ านร่ มพฤกษ์ , บ้ านมงคลเก้ า แกรนด์ ชัยพฤกษ์ โทร. 0-3862-3181, 08-1375-1043 บ้ านกีรติธานี โทร. 08-1563-5085

Tourist&Business

RAYONG

79


บ้าน-เฟอร์นิเจอร์ โทรสาร. 0-3868-6888 บ้ านเพลินใจ 2 โทร. 0-3896-6946 โทรสาร. 08-6318-8647 บ้ านสิรินดา โทร. 08-1940-4166,08-7942-8953 บ้ านแมกไม้ (ลีลาวดี) โทร. 0-3802-4095, 08-1855-4615-6 บ้ านฉัน โทร. 08-9814-3314 ระยองเคพีกรุ๊ ป จก บริษัท โทร. 0-3864-5450 ระยองซิตอี ้ เวนิว จก บริษัท โทร. 0-3861-0895 ระยองนครไทย จก บริษัท โทร. 0-3861-2984 ระยองเบสแลนด์ จก บริษัท โทร. 0-3865-5386 โกลเด้ น วิลเลจ เอสเตท www.rayongproperty.biz E-mail : nittaya@rayongproperty.biz โทร. 08-4638-6501 งี่ฮะ ก่ อสร้ าง จก บริษัท โทร. 0-3868-1019 ระยอง เจริญกรุ งธุรกิจบริการ หจก โทร. 0-3863-6382 นิคมพัฒนา ระยอง ไชยเรื องศิริกุล จก บริษัท โทร. 0-3887-7001 ซีสตาร์ พร็อพเพอร์ ตสี ้ ์ จก บริษัท โทร. 0-3860-2961-2 เซ็นจูร่ ี โฮม จก บริษัท โทร. 0-3860-1322

80

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...ระยอง

บ้ านรามนุช 14 (บ้ านฉาง) โทร. 08-9499-5554, 08-1889-2899 ไดมอนด์ ซติ แี ้ ลนด์ จก บริษัท โทร. 0-3880-2896-9 ถิระ บ้ านและที่ดนิ จก บริษัท โทร. 0-3868-6666 ธี ทู วี พรอพเพอร์ ตี ้ แมเนจเม้ นท์ จก บริษัท โทร. 0-3895-6127 ธิตมิ าโฮม โทร. 08-9256-5599, 08-1827-8508 บ้ านฉาง กรุ๊ ป จก บริษัท โทร. 0-3860-4024-5 ระยอง บ้ านฉางเอสเตท จก บริษัท โทร. 0-3888-0702-3 บ้านฉาง ระยอง บ้ านอิงตะวัน เลควิว โทร. 0-3894-3301-2, 08-3120-1201, 08-1578-7174, 08-1591-0301 บ้ านพลากรุ๊ ป จก บริษัท โทร. 0-3860-1303 ระยอง บ้ านศิริสุนทรินท์ จก บริษัท โทร. 0-3889-1517-8 ปรี ชากรุ๊ ป จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-3865-5458 ปิ ยเพลย์ จก บริษัท โทร. 0-3866-4691-2 พงษ์ เพชรโฮลติง้ กรุ๊ ป จก บริษัท โทร. 0-3861-0780 พยูนกรี นวิลล์ จก บริษัท โทร. 0-3863-0662-3 พีซแอนด์ ลีฟวิ่ง จก บริษัท โทร. 0-3863-0555

พูนสินลิฟวิ่งโฮม จก บริษัท โทร. 0-3864-8460-1 รั ศมีพฒ ั น์ จก บริษัท โทร. 0-3860-7361 ศักดิ์ทพ ิ ย์ ริเวอร์ จก บริษัท โทร. 0-3862-4100-1 สมาพันธ์ ดีเวล็อปเมนท์ จก บริษัท โทร. 0-3861-3913 สมาพันธ์ การเคหะ หจก โทร. 0-3862-0125 หมู่บ้าน พี เอ็ม วาย ซิตปี ้ าร์ ค จก บริษัท โทร. 0-3868-2567-9 หมู่บ้านบุญสิริ โทร. 0-3863-7600 อรรยาเพลส 2 โทร. 0-3899-3355, 08-6304-4245, 08-6304-4247 เอสเอส พรอสเพอริตกี ้ รุ ป จก บริษัท โทร. 0-3886-0443 l หมวดรั บฝาก-ขาย

เช่ าทีด่ นิ บ้ าน

เซ็นเตอร์ บิลท์ จก บริษัท โทร. 0-3860-2024, 08-1611-5414 โทรสาร. 0-3860-3739 l หมวดโคมไฟ-ขายปลีก

เบญทัย ไลท์ ตงิ ้ แอนด์ คอนแทค

(U-TURN ประกันสังคม) โทร. 0-3861-9589, 08-1823-6679, 08-6146-8344 E-mail : Benthai_89@hotmail.com l หมวดเฟอร์ นิเจอร์

ผู้จำ� หน่ าย

ระยองเครื่ องเรื อน หจก โทร. 0-3880-7906-7 DANGNI-PICHIT FURNITURE โทร. 08-3111-9606 (Dangni) 08-1485-8414 (Mr.keng) ระยองนิยมภัณฑ์ จก บริษัท โทร. 0-3880-9301-2 ขวัญเรื อนเฟอร์ นิเจอร์ ร้ าน โทร. 0-3868-2333 เจริญศรี เฟอร์ นิเจอร์ โชว์ รูม โทร. 0-3861-1913 เจริญศิลป์เฟอร์ นิเจอร์ โกดัง โทร. 0-3861-2455 โชเออิเฟอร์ นิเจอร์ จก บริษัท โทร. 0-3867-0012 ซันชัยเฟอร์ นิช จก บริษัท โทร. 0-3888-7077 ตัง้ เต็งหลีแกลงพารา หจก โทร. 0-3863-2337 โตเกียวพาราวู้ด (1986) จก บริษัท โทร. 0-3867-2555 ไทยมิกโิ มคึ จก บริษัท โทร. 0-3888-6813 บ้ านค่ ายเฟอร์ นิเจอร์ ร้ าน


บ้าน-เฟอร์นิเจอร์ โทร. 0-3886-8088 บ้ านเจริญนคร จก บริษัท โทร. 0-3860-8400 ผดุงศิลป์เฟอร์ นิเจอร์ ร้ าน โทร. 0-3861-1187 พรเทพพาราวู้ด สามย่ าน หจก โทร. 0-3888-7178-9 พรผลิตภัณฑ์ ไม้ หจก โทร. 0-3888-6942-3 พรรวีเฟอร์ นิเจอร์ ร้ าน โทร. 0-3888-4478 ระยอง พาต้ าเฟอร์ นิเจอร์ โทร. 0-3861-1537 รุ่ งเจริญเฟอร์ นิเจอร์ ร้ าน โทร. 0-3861-1528 ระยอง ฤกษ์ สว่ าง ร้ าน โทร. 0-3868-1236 เอเซียพาราวู๊ด จก บริษัท โทร. 0-3867-1105 ระยอง โอ เค เฟอร์ นิเจอร์ ร้ าน โทร. 0-3860-1128 ระยอง l หมวดไฟฟ้า

อุปกรณ์ ป้องกัน และเครื่ องใช้

หจก.อีโคโนเทคซัพพลาย โทร. 08-1664-0462, 0-3869-5073 แฟ็กซ์. 0-3888-0078 เซฟ - ที - คัท ศูนย์ เซฟทีคัท สาขาระยอง โทร. 0-3862-4443, 08-1578-8321

ระยองถาวรดิจติ อล หจก โทร. 0-3868-1614 ร้ าน ช.วิทยุ โทร. 0-3863-6582, 0-3863-6026 ระยองโทรทัศน์ เซลส์ แอนด์ เซอร์ วสิ หจก โทร. 0-3861-9448-9 ก ระยองอีเล็คทริค หจก โทร. 0-3886-1998 เอดิสัน ระยอง โทร. 0-3861-2357 ระยอง ซัมซุงเอ็นจิเนียริ่งคอมปานีลิมเิ ต็ด โทร. 0-3868-2063 ด�ำริอีเลคโทรนิคส์ โทร. 0-3861-1435 เดอะเบสท์ พลาซ่ าจันทบุรี จก บริษัท โทร. 0-3867-4164 ไดสตาร์ อิเลคทริก คอร์ เปอเรชั่น จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-3889-1100-7 นายสิน อู่ซ่อมรถ โทร. 0-3868-1159 ปิ ยะมิตร ร้ าน โทร. 0-3863-2825 พนไพบูรณ์ ซาว์ ร้ าน โทร. 0-3861-3381 พิชัย ทีวี - วีดโี อ จก บริษัท โทร. 0-3867-1057 พิชัยวิทยุโทรทัศน์ ร้ าน โทร. 0-3867-1057 พี เอ ซี อุปกรณ์ ไฟฟ้า จก บริษัท โทร. 0-3861-2121 ระยอง เพาเวอร์ บาย จก บริษัท

โทร. 0-3886-1482 ฟิ ชชิ่ง อารี แลค ร้ าน โทร. 0-3861-1687 ยูนิเวอร์ แซล อีเล็คทริค ซัพพลาย จก บริษัท โทร. 0-3867-2471 โทร. 0-3861-1710 วอลต้ า เทคโนโลยี โทร. 08-6886-8430, 08-4028-6076 ศิริชัยสโตร์ ร้ าน โทร. 0-3861-3381 ระยอง สันติชัยการไฟฟ้า ร้ าน โทร. 0-3861-3204 แสงเจริญชัย ค้ าจักร โทร. 0-3860-8662 แสงทวีการไฟฟ้า ร้ าน โทร. 0-3861-2355 แสงทองมาบตาพุด อีเลคโทรนิคส์ หจก โทร. 0-3860-8233 แสงไฟฟ้า ร้ าน โทร. 0-3860-1176 อีซีย์ อิเลคทรอนิคส์ ช้ อป โทร. 0-1908-9741 อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย จก บริษัท โทร. 0-3889-2420-31 เอกอีเลคทรอนิคส์ ร้ าน โทร. 0-3865-1369 l หมวดม่ าน

ขายปลีก-ติดตั้ง

หจก.พีแอนด์ ไอเคอร์ เทน โทร. 08-1874-6450, 08-4362-7844 จิน แอนด์ จู ผ้ าม่ าน โทร./โทรสาร 0-3886-5055 จิน 08-1650-1040 สตูดโิ อ ดีไซน์ โทร. 08-6039-2459 โทร/โทรสาร 0-3802-1779 โบว์ ผ้าม่ าน โทร. 0-3880-3000,08-1570-0623, 08-1294-6820 ดับบลิวเอสทีซี เพาเวอร์ และธุรกิจ จก บริษัท โทร. 0-1429-7611,0-4146-1936 สุริยาภรณ์ ผ้ าม่ าน โทร. 0-3862-2791 l หมวดอพาร์ ตเมนต์

แฟลตและเกสต์ เฮ้ าส์

York House Apartment โทร. 0-3869-1886 ด�ำรงชีพรี สอร์ ท โทร. 0-3867-4459 ระยองวีระพันธ์ บริการ หจก โทร. 0-3868-7066 กฤษณ์ กุล หอพัก โทร. 0-3862-2906 เกษมกิจ จก บริษัท โทร. 0-3880-4732-4 พรอสเพอร์ แอนด์ โกรว์ จก บริษัท โทร. 0-3861-5762 มีดี เพลส อพาร์ ทเมนท์ โทร. 0-3861-1128 ศรี เมือง เรี ยลเอสเตท จก บริษัท โทร. 0-3887-1120-1

สิงห์ ทองคอนกรี ตกรุ๊ ป 2003 หจก โทร. 0-3868-7879 l หมวดแอร์ ขนาดเล็ก

และชนิดแยกส่ วน

ระยองเอส เอส เครื่ องเย็น หจก โทร. 0-3867-1737 โจ ระยองแอร์ โทร. 0-3861-2327 ระยอง เจริญวิศวกรรมแอร์ แอนด์ เซอร์ วสิ (เงาะ) โทร. 0-3867-4190 ไดกิน้ คอมเพรสเซอร์ อนิ ดัสทรี ส์ จก บริษัท โทร. 0-3865-0053-65 บีซี เครื่ องเย็น ร้ าน โทร. 0-3889-6166 แฟรี่ แอร์ โทร. 0-3861-4110 l หมวดแอร์ -ช่ างซ่ อม

และบริการล้ าง

ระยองทวีวัฒนา จก บริษัท โทร. 0-3861-2911 เมืองระยอง ระยอง เกียรติร่ ุ งโรจน์ แอร์ โทร. 0-3862-0593 ระยอง ท มอเตอร์ แอร์ (1999) โทร. 0-3886-0349 ทวีวรรณวิศวกรรม หจก โทร. 0-3862-3825-6 สมศักดิ์เครื่ องเย็น ร้ าน โทร. 0-3867-4946 สามย่ านแอร์ โทร. 0-3867-1853 ระยอง l หมวดแอร์ -ผู้ตด ิ ตั้ง

ระยองอีควิปเม้ นท์ ร้ าน โทร./โทรสาร 0-3801-1138 มือถือ 08-6327-9966 อุทยั แอร์ โทร. 0-3802-1684, 08-9246-0377 l หมวดปลวก-บริ การก�ำจัด

หจก. พี เค เพสต์ ฟรี Tel. 0-3824-9216, 08-0202-0022 Fax. 0-3824-9216 บริษัท ดรากอน พลัส เอ็กซ์ เพรส เซอร์ วสิ (ประเทศไทย) จ�ำกัด โทร.038-021-774-5 , 081-940-0126 , 087-000-6369 l หมวดระบบรั กษา

ความปลอดภัยอุปกรณ์

บริษัท โปรตอน ซีเคียวริคอร์ ป จ�ำกัด โทร. 0-3861-2225, 08-1996-6500 อุดมคอมพิวเตอร์ แอนด์ ซัพลลาย โทร. 08-5092-2512 (คุณเดช) E-mail : udom35@hotmail.com

Tourist&Business

RAYONG

81


ก่อสร้าง-วัสดุ รับเหมา

ด้านก่อสร้าง วัสดุ-รับเหมา ในหมวดนี้รวบรวมรายชื่อของธุรกิจ บริษัท ร้านค้าที่ให้บริการ ไม่ว่าท่านต้องการที่จะก่อสร้าง ต่อเติมหรือรื้อถอน ที่อยู่อาศัย ในหมวดนี้จะมีรายชื่อให้ท่านค้นหาได้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นผู้รับเหมา ช่าง ที่ปรึกษา ออกแบบ และวางแผน ของใช้ วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างทุกชนิด ทุกประเภท

82

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...ระยอง


ก่อสร้าง-วัสดุ รับเหมา หมวดก่ อสร้ าง ผู้รับเหมาทั่วไป

รั บเหมาก่ อสร้ างต่ อเติม Tel. 09-4413-2654 คุณอ�ำนวย ช่ างธันวา Tel. 09-1878-2946, 09-8619-8936

บริษัท เพอมาเน้ นท์ คอนสตรั คชั่น จ�ำกัด ที่ตั้ง : สาขา 1 มาบข่า 21/5 ถ.ทางหลวงแผ่นดิน สาย 36 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180 สาขา 2 พัฒนเวช 103/4 หมู่ 4 ถ.ทางหลวงแผ่นดิน สาย 332 ต.ส�ำนักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130 Tel. 0-3860-2493 ต่ อ 113-115 Fax. 0-3860-2331, 08-1753-9519, 08-6337-2260 (พงษ์ สวัสดิ์)

หมวดเสาเข็ม ผู้รับเหมาตอก และเจาะ

ดู AD 4 สี หน้ า 10

จ.เจริญการช่ าง ที่ตั้ง : 53/2 หมู่ 1 ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210 Tel. 08-9934-4884, 08-1158-9837 ดู AD 4 สี หน้ า 30 Gus Investment ที่ตั้ง : 126 หมู่ 4 ต.ตาขัน อ.เมือง จ.ระยอง Tel. 09-6153-3689, 06-2861-8241

ร้ านหลวงปู่ ที่ตั้ง : 174/7 หมู่ 7 ถ.สุขุมวิท ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง 21160 Tel. 08-7617-4014 Fax. 0-3889-6191

LBH Modern roofs Tel. 08-1160-9171

เทียนทองค้ าไม้ บ้ านฉาง ที่ตั้ง : 177/22 ถ.บูรพาพัฒน์ หมู่ 2 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130 Tel. 09-8287-7719, 08-1496-0375

อาร์ มการไฟฟ้า Tel. 09-2010-2607, 09-8065-6266

ดู AD 4 สี หน้ า 32

หมวดไม้ แปรรู ป

หจก. ก.อ�ำนวยกิจก่ อสร้ าง ที่ตั้ง : 74 หมู่ 4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง Tel. 08-1444-2638

ดู AD 4 สี หน้ า 7

รั บเหมางานปรั บปรุ ง ซ่ อมแซม ตกแต่ ง ต่ อเติม Tel. 08-5918-9774, 09-5484-0841 (หนุ่ม)

หมวดผู้รับเหมาท�ำหลังคา

หจก. ส.โสธร วิศวกรรม ที่ตั้ง : 55/4 หมู่ 4 ต.ตาขัน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120 Tel. 08-9253-0160 Fax. 0-3896-0231

หมวดรางน�ำ้ ฝน รางน�ำ้ ฝนประเสริฐ ที่ตั้ง : อยู่ใกล้นิคมมาบตาพุด Tel. 08-4792-8433, 08-3119-3404 หมวดก่ อสร้ าง-วัสดุ หจก. พงษ์ รักษาค้ าวัสดุ ที่ตั้ง : 225/1 หมู่ 2 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180 Tel. 0-3891-7089 Fax. 0-3891-7088 หมวดอิฐบล็อก ผลิต-จ�ำหน่ าย

หจก. นงค์ ฐิชา ที่ตั้ง : 57/10 หมู่ 5 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180 Tel. 08-6314-2560, 06-1647-9241

ไลฟ์บล็อก ที่ตั้ง : 33 หมู่ 5 ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180 Tel. 09-1005-4689

บริษัท นพรั ตน์ เข็มเจาะ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 125 หมู่ 4 ต.ละหาร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง Tel. 08-6320-3283, 08-9547-1421

l หมวดก่ อสร้ าง-ผู้ออกแบบ

เออาร์ -บล็อกประสาน โทร. 08-1715-7625 E-mail : ar_blockprasan@yahoo.com สร้ างบ้ านตามสไตล์ คุณ โทร. 08-1591-7030, 08-6389-8024 ร้ านไฟน์ อาร์ ต โทร. 0-3868-7816, 08-1654-2588, แฟกซ์ 0-3868-5090 ระยองล็อคโฮม จก บริษัท โทร. 0-3801-1761 ทรั พย์ นภา คอนสตรั คชั่น หจก โทร. 0-6111-6349 แกลง ระยอง l หมวดก่ อสร้ าง

รั บเหมาทั่วไป

บัวบาน เซอร์ วสิ โทร. 08-7105-5186, 08-1843-4042 (ช่างใหญ่) บ้ านค่ ายผลิตภัณฑ์ คอนกรี ต จก บริษัท โทร. 0-3886-8710, 0-3886-8738, 0-3864-1222 โทรสาร. 0-3886-8143 ไทม์ สตาร์ คอนสตรั คชั่น โทร. 0-3888-0818 โทรสาร. 0-3888-0819 ระยอง เค พี การโยธา จก บริษัท โทร. 0-3880-2817 เมืองระยอง ระยอง ระยองก่ อสร้ าง ร้ าน โทร. 0-3861-1040 เมืองระยอง ระยอง Tourist&Business

RAYONG

83


ก่อสร้าง-วัสดุ รับเหมา หมวดอลูมเิ นียม-ผู้ตดิ ตัง้

สหโภคาอลูมเิ นียม ที่ตั้ง : 6/1 หมู่ 3 ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000 Tel. 08-5324-5666, 0-3862-1040 Fax. 0-3862-1040

ช่ างนก รั กพงศ์ รั บติดตัง้ กระจกอลูมเิ นียม ที่ตั้ง : 57 หมู่ 5 ต.กร�่ำ อ.แกลง จ.ระยอง Tel. 08-1155-7025

ช่ างกุ๋ย รั บท�ำ ออกแบบ เหล็กดัด สแตนเลส ที่ตั้ง : 4 ซ.พลงช้างเผือก 2 ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110 Tel. 08-6369-4056 ช่ างกุ๋ย, 0-3867-7704

ระยองการทาง จก บริษัท โทร. 0-3868-6643 ระยองประมวลวิศวกรรม หจก โทร. 0-3862-0108 ระยองเรี ยลเอสเตท แอนท์ เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จก บริษัท โทร. 0-3887-6443 ระยองอินทาเนีย จก บริษัท โทร. 0-3868-7075 ระยองอิสเทิร์นซัพพลาย จก บริษัท โทร. 0-3868-8210 ระยองเอสเอสพี คอนสทรั คชั่น หจก โทร. 0-3864-7333-4 ระยองโฮมเซ็นเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-3861-4620 เพิร์ลระยองบิสซิเนส จก บริษัท โทร. 0-3868-1709 โชคปรี ชา ระยอง ไฮเวย์ จก บริษัท โทร. 0-3896-8702

84

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...ระยอง

หมวดสแตนเลส-ออกแบบ หจก. สกุลเนตร โลหะกิจ ที่ตั้ง : 146/1 หมู่ 5 ถ.สาย 3191 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180 Tel. 0-3863-6398, 09-4556-4445 Fax. 0-3863-6531

พงศกรการช่ าง Tel. 08-9752-5171, 08-6148-6078, 0-3368-2747

ทรั พย์ เจริญ สแตนเลส ที่ตั้ง : ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง Tel. 06-2419-9566

ที เอ็น เอ็น สแตนเลส ที่ตั้ง : 111/13 หมู่ 4 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง Tel. 08-5093-5666, 09-2486-2666, 06-1479-5400, 0-3866-0235 ศรี โรจน์ ระยองการช่ าง หจก โทร. 0-3868-2552-3 เมืองระยอง ระยอง พรหมโยธาการ ระยอง (1993) จก บริษัท โทร. 0-3886-1125 เมืองระยอง ระยอง ก สมบุญแอนด์ ซัน จก บริษัท โทร. 0-3896-3335 บ้านฉาง ระยอง

กรี รัช จก บริษัท โทร. 0-3860-2850 บ้านฉาง ระยอง กิจสัมพันธ์ หจก โทร. 0-3887-6425 เมืองระยอง ระยอง กิจสัมพันธ์ หจก โทร. 0-3887-5496-8 เมืองระยอง ระยอง เก้ าพลังการช่ าง หจก โทร. 0-3868-2375 เมืองระยอง ระยอง แกรนด์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรั คชั่น จก บริษัท โทร. 0-3869-2526 เมืองระยอง ระยอง ขจรพงษ์ ก่อสร้ าง จก บริษัท โทร. 0-3868-1113 เมืองระยอง ระยอง ควอลิเทคเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรั คชั่น จก บริษัท โทร. 0-3868-2971 เมืองระยอง ระยอง ควอลิเทคเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรั คชั่น จก บริษัท โทร. 0-3889-2157 บ้านค่าย ระยอง คอร์ นเนอร์ เอนจิเนียริ่ง หจก โทร. 0-3887-4197-8 เมืองระยอง ระยอง คอลเลคทีฟ เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-3860-9424-5 เมืองระยอง ระยอง คุ้มตะวันคอนสตรั คชั่น หจก โทร. 0-3864-8086 เมืองระยอง ระยอง เค บี แอล อินเตอร์ เทค จก บริษัท โทร. 0-3887-3935 บ้านค่าย ระยอง เคไทย คอนแทรคเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-3887-7014 นิคมพัฒนา ระยอง เจ บี เอ็นจิเนียริ่ง แอสโซซิเอท จก บริษัท โทร. 0-3861-0023 เมืองระยอง ระยอง เจนเนอรั ล เมคคานิค แอนด์ เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-3868-4217 เมืองระยอง ระยอง เจเอฟอีเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรั คชั่น (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-3860-9431 เจินฟง (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-3869-5228 บ้านฉาง ระยอง เจินฟง (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-3868-2822 เมืองระยอง ระยอง ช กัทเตอร์ 2002 ร้ าน โทร. 0-9780-8828 ปลวกแดง ระยอง ช ร่ วมเสริมกิจ จก บริษัท โทร. 0-3899-7435 บ้านค่าย ระยอง ชินพูลทรั พย์ หจก โทร. 0-3860-1676 บ้านฉาง ระยอง

โชคไพศาล คอนสวิล หจก โทร. 0-3887-4731 ไชน่ าสเตทคอนสตรั คชั่นเอนยิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-3896-2020-3 ไชยยงค์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรั คชั่น จก บริษัท โทร. 0-3889-9124 ไชยรั ตน์ คอนกรี ตบล๊ อก หจก โทร. 0-3863-6186-7 นิคมพัฒนา ระยอง ซอย 13 ฮาร์ ดแวร์ ร้ าน โทร. 0-3889-3279 นิคมพัฒนา ระยอง ซิโน-ไทยเอ็นจิเนียริ่งแอนด์ คอนสตรั คชั่น จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-3868-9021-3 บ้านฉาง ระยอง ซิโน-ไทยเอ็นจิเนียริ่งแอนด์ คอนสตรั คชั่น จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-3868-4979 เมืองระยอง ระยอง ซี เค วิศวโยธาการก่ อสร้ าง หจก โทร. 0-3869-1171 เมืองระยอง ระยอง ซี แอนด์ แอล คอนสตรั คชั่น หจก โทร. 0-3869-1389 เมืองระยอง ระยอง เดอะ เบสท์ เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-3869-1665 เมืองระยอง ระยอง เดอะซีบอร์ ดกรุ๊ ป จก บริษัท โทร. 0-3868-1163 ตัง้ ย่ งง้ วน จก บริษัท โทร. 0-3862-0186 เมืองระยอง ระยอง ติยะกิจค้ าไม้ โทร. 0-3868-1114 ระยอง โตโย-ไทย คอร์ ปอเรชั่น จก บริษัท โทร. 0-3868-9052-61 บ้านฉาง ระยอง โตโย-ไทย คอร์ ปอเรชั่น จก บริษัท โทร. 0-3865-6282-3 ปลวกแดง ระยอง โตโย-ไทย คอร์ ปอเรชั่น จก บริษัท โทร. 0-3868-4456 เมืองระยอง ระยอง ถาวรศิลาวิศว 2001 จก บริษัท โทร. 0-3860-2493 บ้านฉาง ระยอง บริษัท อัลลายแอนซ์ เซอร์ วสิ จ�ำกัด อ.นิคมพัฒนา ระยอง Tel. 0-3889-7376 Fax. 0-3889-7377 เทอร์ แมคเทคโนโลยี (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-3860-8033 เมืองระยอง ระยอง แทนเจ้ นท์ จก บริษัท โทร. 0-3868-3245 เมืองระยอง ระยอง โทอะคอร์ ปอเรชั่น โทร. 0-3868-5860-2 บ้านฉาง ระยอง ไทม์ สตาร์ คอนสตรั คชั่น จก บริษัท โทร. 0-3888-0818-9 เมืองระยอง ระยอง ไทยคาจิมา จก บริษัท โทร. 0-3895-5864-6 ปลวกแดง ระยอง


ก่อสร้าง-วัสดุ รับเหมา ไทยซัพพอร์ ท แอนด์ เซอร์ วสิ กรุ๊ ป จก บริษัท โทร. 0-3880-8743 ไทยนากาโน จก บริษัท โทร. 0-3895-5255 ปลวกแดง ระยอง ไทยเรี ยววาคอนสตรั คชั่น จก บริษัท โทร. 0-3896-8278 หมอบ้ านท�ำพอดี Dr.home net net โทร. 08-6825-9364 (คุณอิท) โปรเชี่ยน (ไทยแลนด์ ) จก บริษัท โทร. 0-3860-8932-3 เมืองระยอง ระยอง พิกุลแก้ ว จก บริษัท โทร. 0-3865-9028 ปลวกแดง ระยอง พี 329 หจก โทร. 0-3868-1647 เมืองระยอง ระยอง พี เอ ซี คอนสตรั คชั่น จก บริษัท โทร. 0-3889-9036-7 เมืองระยอง ระยอง พี โอ อี ที จก บริษัท โทร. 0-3896-7276-7 เมืองระยอง ระยอง ไพร์ มสตรี ลเอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-3869-2117 เมืองระยอง ระยอง ภูศักดิ์ดา หจก. โทร. 08-1940-4166

ฟิ วเจอร์ ดเิ วลลอปเมนท์ แอนด์ คอนสตรั คชั่น จก บริษัท โทร. 0-3887-3738 เมืองระยอง ระยอง ภิบาลกุลคอนสตรั คชั่น หจก โทร. 0-3896-7206 เมืองระยอง ระยอง ภูมภิ ทั ร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จก บริษัท โทร. 0-3888-0487 บ้านฉาง ระยอง มหาพร จก บริษัท โทร. 0-3887-8114 ปลวกแดง ระยอง มาลาวัลย์ เอนติเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-3868-1212 เมืองระยอง ระยอง มูน มน มิน กรุ๊ ป หจก โทร. 0-3896-7860-1 เมืองระยอง ระยอง ว.รุ่ งเรื องชัย ก่ อสร้ าง หจก. โทร./โทรสาร 0-3894-7318, 08-6302-2147, 08-1996-1244 ส ทรั พย์ ดี จก บริษัท โทร. 0-3867-2448 แกลง ระยอง ส ประสมทรั พย์ คอนสตรั คชั่น หจก โทร. 0-3868-4540 เมืองระยอง ระยอง สกุลทองพัฒนา จก บริษัท โทร. 0-3888-2403 บ้านฉาง ระยอง

สปริงคูล จก บริษัท โทร. 0-3889-1786 ปลวกแดง ระยอง สยามดีไซน์ แอน์ เอ็นจิเนียริ่ง 44 (ประเทศไทย) หจก โทร. 0-3860-3920 บ้านฉาง ระยอง สยามไทธรรม์ จก บริษัท โทร. 0-3863-0130 บ้านฉาง ระยอง สยามนิคส์ เอ็นคอน จก บริษัท โทร. 0-3868-2803 เมืองระยอง ระยอง สหภพคอนสตรั คชั่น จก บริษัท โทร. 0-3869-1951 เมืองระยอง ระยอง สาครแลนด์ 2546 จก บริษัท โทร. 0-3862-3929 3 เค ทรานสปอร์ ต แอนด์ คอนสตรั คชั่น จก บริษัท โทร. 0-3860-8599 สามประสิทธิ์ หจก โทร. 0-3868-1986 เมืองระยอง ระยอง สิทธกานต์ เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-3888-0483-4 บ้านฉาง ระยอง สุพรรณการช่ าง จก บริษัท โทร. 0-3869-2604 แสตมเมคเอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-3868-5196 เมืองระยอง ระยอง

อาร์ เค ยูเนียนคอนสตรั๊ คชั่น จก บริษัท โทร. 0-3895-5720 ปลวกแดง ระยอง อิตาเลียนไทยดีเวล๊ อปเมนต์ จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-3868-9026 บ้านฉาง ระยอง อิตาเลียนไทยดีเวล๊ อปเมนต์ จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-3889-4370 อ.เขาชะเมา ระยอง อีสเทอร์ นคอนสตรั คชั่น แอนด์ เอนเตอร์ ไพรซ์ หจก โทร. 0-3860-7720 เมืองระยอง ระยอง อีสเทิร์นพเร็ซเอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-3860-2595 บ้านฉาง ระยอง อึง้ หลีก่อสร้ าง หจก โทร. 0-3862-0237 เมืองระยอง ระยอง เอชโกรว์ จก บริษัท โทร. 0-3867-1957 แกลง ระยอง เอ็นเอสการช่ าง หจก โทร. 0-3889-1597 ปลวกแดง ระยอง เอ็นเอสเซอร์ วสิ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง หจก โทร. 0-3888-0677 เอบีบี คอนแทร์ คติง้ จก บริษัท โทร. 0-3888-2806 ระยอง

Tourist&Business

RAYONG

85


ก่อสร้าง-วัสดุ รับเหมา

เอพีเอสเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนแทรคเตอร์ หจก โทร. 0-3863-6942 เอสซี เอนจิเนียริ่ง เมเนจเม้ นต์ จก บริษัท โทร. 0-3888-0141-5 l หมวดก่ อสร้ าง-วัสดุ

ร้ านทรั พย์ บรู พา โทร. 0-3861-7234, 0-3861-1697 โทรสาร 0-3861-5531 ไทยพลาสวู้ด จก บริษัท โทร. 0-3889-3676-80 โทรสาร. 0-3889-3681 ชวินโรจน์ เพาเวอร์ บอร์ ด โทร. 0-3864-8836, 08-6315-6355 โทรสาร. 0-3864-7379 ระยองชัยภัณฑ์ จก บริษัท โทร. 0-3860-7450-1 ระยองตังเซ่ ง 1993 จก บริษัท โทร. 0-3887-5334-7 ระยองไทยเจริญ หจก โทร. 0-3861-1353 ระยอง ระยองอินเตอร์ เทรด แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-3862-0884 เมืองระยอง ระยอง ระยองเอีย๊ บกิม้ ง้ วน หจก โทร. 0-3887-4889 เมืองระยอง ระยอง จิง้ ฮงระยอง จก บริษัท โทร. 0-3887-4364-7 เมืองระยอง ระยอง

86

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...ระยอง

สุทธิพรระยอง (1992) จก บริษัท โทร. 0-3862-0911 กิตกิ ารค้ า ร้ าน โทร. 0-3887-3366 ระยอง เก่ งเกล้ า จก บริษัท โทร. 0-3886-8122-3 แก๊ ซเคม เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จก บริษัท โทร. 0-3862-0688 ระยอง คุงหลี ร้ าน โทร. 0-3867-2394 ระยอง คูเซีย้ งล้ ง หจก โทร. 0-3860-1471 งี่ฮะเฟอร์ นิเจอร์ โทร. 0-3868-2324 เมืองระยอง ระยอง งี่ฮะฮาร์ ดแวร์ หจก โทร. 0-3860-7121 ระยอง จีที โกลเทค คอร์ ปอเรชั่น จก บริษัท โทร. 0-3860-7495-6 เมืองระยอง ระยอง เจริญทรั พย์ เคหะภัณฑ์ โทร. 0-3865-9479, 08-1683-4283 เจริญใหญ่ พาณิชย์ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-3880-6313-4 แกลง ระยอง ฉวีวรรณ ร้ าน โทร. 0-3861-1284 เมืองระยอง ระยอง ช อ�ำนวยทรั พย์ ค้าวัสดุ ร้ าน โทร. 0-3886-8599 บ้านค่าย ระยอง

ชากใหญ่ อฐิ บล็อก โทร. 0-3861-7925 เมืองระยอง ระยอง โชคไพศาล ร้ าน โทร. 0-3868-4684 ซ�ำฮะหลี โทร. 0-3888-7057 ซีเอสอาร์ อินซูเลชั่น (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-3868-5106-10 เมืองระยอง ระยอง เดอะซีบอร์ ดโฮลดิง้ จก บริษัท โทร. 0-3868-1971 เมืองระยอง ระยอง ตะพงทรายทองค้ าวัสดุ โทร. 0-3866-4228 เมืองระยอง ระยอง ตะวันค้ าวัสดุ ร้ าน โทร. 0-3862-0103 เมืองระยอง ระยอง ตัง้ ตังเซ่ ง ร้ าน โทร. 0-3861-3502 เมืองระยอง ระยอง ตัง้ อู๋ฮวด ร้ าน โทร. 0-3887-6294-5 เมืองระยอง ระยอง ตา-ยาย ร้ าน โทร. 0-3867-4627 แกลง ระยอง ติยะกิจ หจก โทร. 0-3868-1555 เมืองระยอง ระยอง

เตียยงไทย โทร. 0-3862-2542 เมืองระยอง ระยอง ธนากร ก่ อสร้ าง ร้ าน โทร. 0-3860-1158 บ้านฉาง ระยอง ธนากร ก่ อสร้ าง ร้ าน โทร. 0-3860-1023 บ้านฉาง ระยอง ธีระพานิช ร้ าน โทร. 0-3888-6865 แกลง ระยอง นวโชคสุขภัณฑ์ โทร. 0-3865-1392 เมืองระยอง ระยอง นวโลหะ ร้ าน โทร. 0-3861-1291 เมืองระยอง ระยอง บ้ านช่ นค้ าวัสดุก่อสร้ าง ร้ าน โทร. 0-3866-4478 เมืองระยอง ระยอง บ้ านเพค้ าวัสดุ โทร. 0-3865-1124-5 เมืองระยอง ระยอง บี พี เอส ซัพพลาย จก บริษัท โทร. 0-3861-7026-7 เมืองระยอง ระยอง บีเจซีอนิ ดัสเตรี ยล จก บริษัท โทร. 0-3889-3486 นิคมพัฒนา ระยอง บุญเจริญพานิช ร้ าน โทร. 0-3861-1530 ระยอง


ก่อสร้าง-วัสดุ รับเหมา บุญประกาศิต ก่ อสร้ าง หจก โทร. 0-3861-4673 เมืองระยอง ระยอง บุญรอดค้ าวัสดุ ร้ าน โทร. 0-3862-0519 เมืองระยอง ระยอง บุญวัฒนา ร้ าน โทร. 0-3861-1496 ระยอง บุญวิศร์ จก บริษัท โทร. 0-3886-0325 เมืองระยอง ระยอง ป พัฒนาค้ าไม้ ร้ าน โทร. 0-3866-8824 แกลง ระยอง ประทีปทอง ร้ าน โทร. 0-3860-1242 ระยอง ปูนซิเมนต์ ไทย จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-3880-3064-6 เมืองระยอง ระยอง ผดุงกิจซัพพลาย โทร. 0-3888-1177 บ้านฉาง ระยอง พงษ์ กจิ พานิช โทร. 0-3861-4266 เมืองระยอง ระยอง พรปราณี โทร. 0-3866-9045-6 แกลง ระยอง พรไพศาล ร้ าน โทร. 0-3860-1660 ระยอง พี เอ็ม ฮาร์ ดแวร์ จก บริษัท โทร. 0-3888-2406 บ้านฉาง ระยอง เพ็ชรรั ตน์ ศูนย์ รวมวัสดุก่อสร้ าง หจก โทร. 0-3880-8324-5 เมืองระยอง ระยอง

ภัทรซีเมนต์ หจก โทร. 0-3880-7849-50 เมืองระยอง ระยอง มูฟวิ่ง คอนโทรล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เทรดดิง้ จก บริษัท โทร. 0-3862-1488 โทรสาร 0-3862-0458 มนัสรุ่ งเรื อง หจก โทร. 0-3865-1146 เมืองระยอง ระยอง มาบตาพุดการค้ า โทร. 0-3868-1819 มาบตาพุดวัสดุภณ ั ฑ์ หจก โทร. 0-3868-1010 ระยอง ย่ งเฮงหลี โทร. 0-3861-1935 ระยอง ยูไนเต็ดฮาร์ ดแวร์ แอนด์ ซัพพลาย จก บริษัท โทร. 0-3887-6712-3 รั กชาติแมททีเรี ยลส์ หจก โทร. 0-3886-8712 บ้านค่าย ระยอง รุ่ งเรื องเคหะภัณฑ์ โทร. 0-3865-1146 เมืองระยอง ระยอง ลีย้ ่ งเส็ง ร้ าน โทร. 0-3861-3599 ระยอง ลีย้ ่ งเส็งค้ าวัสดุ หจก โทร. 0-3861-6518 วิชัยศักดิ์ ค้ าสากล จก บริษัท โทร. 0-3862-1264-6 เมืองระยอง ระยอง วิริยะพานิชเคหะภัณฑ์ หจก โทร. 0-3861-2562 เมืองระยอง ระยอง

สหน๊ อตแอนด์ ทลู ส์ เซ็นเตอร์ โทร. 0-3887-6164 สะพรั่ งภัณฑ์ ร้ าน โทร. 0-3867-2480 ระยอง 3 ส ค้ าวัสดุ โทร. 0-3865-5092 สามย่ านคอนกรี ต โทร. 0-3888-6564 แกลง ระยอง สิทธิชัยค้ าวัสดุบ้านฉาง (เจริญภัณฑ์ ) หจก โทร. 0-3860-1117 ระยอง สินพิทกั ษ์ ค้าไม้ ร้ าน โทร. 0-3888-8157 สุขสบายการโยธา หจก โทร. 0-3889-5151 บ้านค่าย ระยอง สุนทรฮาร์ ดแวร์ โทร. 0-3861-3892 ระยอง ห้ วยปราบค้ าวัสดุ หจก โทร. 0-3889-1025 ปลวกแดง ระยอง อ กิจเจริญก่ อสร้ าง หจก โทร. 0-3860-9536-7 เมืองระยอง ระยอง อังคณาขนส่ ง หจก โทร. 0-3867-1137 แกลง ระยอง อาร์ พโี ปรดักส์ จก บริษัท โทร. 0-3861-3794 เมืองระยอง ระยอง อือ้ จั๊วหลี หจก โทร. 0-3865-5056 เมืองระยอง ระยอง

เอส พี โพรเกรสสีพกรุ๊ ป จก บริษัท โทร. 0-3880-4820 เมืองระยอง ระยอง เอส พี เอส ซัพพลาย โทร. 0-3868-2600-3 เมืองระยอง ระยอง เอส เอ ปิ โตรเทค จก บริษัท โทร. 0-3868-1727 นิคมพัฒนา ระยอง เอส เอ ปิ โตรเทค จก บริษัท โทร. 0-3868-2256-9 เมืองระยอง ระยอง เอีย๊ บกิม้ ง้ วน หจก โทร. 0-3861-2731 เมืองระยอง ระยอง เอีย๊ บซิน้ เชียง หจก โทร. 0-3861-1167 ระยอง ไอแมท อินดัสทรี จก บริษัท โทร. 0-1314-9961 ปลวกแดง ระยอง l หมวดก่ อสร้ าง

บริการรื้ อถอน

เสี่ยเล็ก โทร. 08-1452-9876 ,08-1489-0200 l หมวดไม้

และไม้ แปรรู ป

ขจรพงษ์ ก่อสร้ าง จก บริษัท โทร. 0-3868-1113, 0-3868-1114 โทรสาร 0-3868-1114 ระยองวู้ดเวอร์ ค จก บริษัท โทร. 0-3886-8157-9 บ้านค่าย ระยอง

Tourist&Business

RAYONG

87


ก่อสร้าง-วัสดุ รับเหมา

กรี นวู้ด 1993 จก บริษัท โทร. 0-3867-4451 แกลง ระยอง เจ แอล พี ค้ าไม้ หจก โทร. 0-3861-7418-9 เมืองระยอง ระยอง เจริญแสงพรี เมียร์ (2002) จก บริษัท โทร. 0-3867-4159 แกลง ระยอง ซี วี พี พารา จก บริษัท โทร. 0-3888-9287 ที เจ เอช พาราโพรดักส์ จก บริษัท โทร. 0-3888-6635-6 แกลง ระยอง ไทยวูดสยามอุตสาหกรรม (ไทยแลนด์ ) จก บริษัท โทร. 0-3867-7776 แกลง ระยอง บ้ านฉางค้ าไม้ หจก โทร. 0-3860-3886 บ้านฉาง ระยอง บี เค แพคกิง้ แอนด์ เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-3889-2052-4 บ้านค่าย ระยอง พรรณรั กษ์ รี ลวู๊ด หจก โทร. 0-3867-7769 แกลง ระยอง โรงค้ าไม้ ไพบูลย์ กจิ โทร. 0-3861-1124 l หมวดกระจก-ช่ าง

เจทซุปเปอร์ เซอร์ วสิ หจก โทร. 0-3868-8090 เมืองระยอง ระยอง ศักดาอลูมเิ นียม ร้ าน โทร. 0-3886-4345 เมืองระยอง ระยอง l หมวดก่ อสร้ าง

อุปกรณ์ และเครื่ องใช้

วิชัยศักดิ์ ค้ าสากล จก บริษัท โทร. 0-3896-7600 โทรสาร. 0-3896-7990 www.vcscorp.com ระยองภาคินทร์ จก บริษัท โทร. 0-3861-3736

88

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...ระยอง

เมืองระยอง ระยอง ค้ วงน�่ำเส็ง ร้ าน โทร. 0-3864-1157 ช สะพรั่ งภัณฑ์ โทร. 0-3866-9678-9 แกลง ระยอง เตียเฮียบล้ ง ร้ าน โทร. 0-3861-1094 เมืองระยอง ระยอง ทีโรลิท ไทย ไดมอนด์ จก บริษัท โทร. 0-3895-5575-7 ปลวกแดง ระยอง ร่ วมเจริญกรุ๊ ป จก บริษัท โทร. 0-3860-2406 ลีย้ ่ งฮวด ร้ าน โทร. 0-3868-2255 ส ก่ อสร้ าง โทร. 0-3880-0488 ส ตระกูลภัณฑ์ หจก โทร. 0-3868-2283 เมืองระยอง ระยอง เอนกก้ องกิจ โทร. 0-3886-0220 เมืองระยอง ระยอง l หมวดคอนกรี ต

ผลิตภัณฑ์

ระยองเซ็นทรั ล จก บริษัท โทร. 0-3861-5375 l หมวดเหล็ก

หจก. ศรี บรู พาสตีล Tel. 0-3896-1387-90, 08-1865-7610 Fax. 0-3896-1391 l หมวดคอนกรี ต-ผสมเสร็ จ

ถาวรวิศวโยธา หจก. โทร. 0-3868-7367-8, 0-3860-3333 โทรสาร 0-3869-1713 คอนกรี ตผสมเสร็จ โรงงาน โทร. 0-3889-2175 คอนกรี ตผสมเสร็จ โรงงาน โทร. 0-3889-2046-7 ดวงเศรษฐีการโยธา หจก โทร. 0-3867-2161

ที พี ไอ คอนกรี ต จก บริษัท โทร. 0-3868-3352-3 l หมวดไม้ -ขายปลีก

ก นิยมกิจค้ าไม้ โทร. 0-3868-5294-5 999 ค้ าไม้ โทร. 0-3862-0722 เมืองระยอง ระยอง นอร์ ท สตาร์ มาร์ เก็ตติง้ จก บริษัท โทร. 08-6788-1467, 0-3860-3094 www.northstarthai.com E-mail : mark@northstarthai.com ครู แย้ ม โรงไม้ โทร. 0-3861-1765 ระยอง ซินตังเซ่ ง ร้ าน (บ้ านฉางค้ าไม้ ) โทร. 0-3860-1054 บ้านฉาง ระยอง เจ แอล พี ค้ าไม้ หจก. โทร. 0-3868-8982-3 บ้ านฉางค้ าไม้ ร้ าน โทร. 0-3860-1459 บูรพา แพ็คกิง้ วู้ด จก บริษัท โทร. 0-3889-4329-30 สยามทิมเบอร์ จก บริษัท โทร. 0-3863-4444 l หมวดสี-ผู้จำ � หน่ าย

และขายปลีก

ก สพรั่ งภัณฑ์ ร้ าน โทร. 0-3867-1492 เค ซี ภัณฑ์ โทร. 0-3864-2120 บ้านค่าย ระยอง l หมวดอลูมเิ นียม

ผลิตภัณฑ์

ภมรอลูมเิ นียม โทร. 0-3861-4692 พัฒนาการ อลูมเิ นียม โทร. 0-3899-1627, 08-7540-8068 โทรสาร 0-3899-1627 เอส ซี เอช เซอร์ วสิ โทร. 08-9931-2886, 08-3597-8729

l หมวดปูพ้ืน-แต่ งพื้นใหม่

มิสเตอร์ ฟลอร์ จก บริษัท (ระยอง) โทร./แฟ็กซ์. 0-3861-0447 มือถือ 08-1940-2141 l หมวดสแตนเลส

ผลิตภัณฑ์

วี.อาร์ .ที. สแตนเลส โทร. 08-9682-2718, 0-3802-2147 l หมวดอิฐ-ผู้ผลิต

และจ�ำหน่ าย

ระบ�ำดินเผา โทร. 08-1398-0592 (คุณสมชาย) 08-1614-8568 (คุณกุ๊ก) ช.แสงบรรพต (ศูนย์ รวมดินเผา ระยอง) โทร. 08-9900-3648, 08-1947-7008, 08-1989-4911


ก่อสร้าง-วัสดุ รับเหมา

Tourist&Business

RAYONG

89


ก่อสร้าง-วัสดุ รับเหมา

90

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...ระยอง


ก่อสร้าง-วัสดุ รับเหมา

Tourist&Business

RAYONG

91


ก่อสร้าง-วัสดุ รับเหมา

92

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...ระยอง


ก่อสร้าง-วัสดุ รับเหมา

Tourist&Business

RAYONG

93


ก่อสร้าง-วัสดุ รับเหมา

94

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...ระยอง


เกษตร-เคมีทางการเกษตร

ด้านการเกษตร-เคมีทางการเกษตร ในหมวดนี้เรารวบรวมสินค้าและบริการด้านการเกษตร อุปกรณ์เครื่องใช้ ปุ๋ย ข้าว โรงสี รวมทั้งสวนเกษตร และอีกมากมายที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกร

l หมวดเกษตรกรรม

อุปกรณ์ และเครื่ องมือ

เกษตรศิริ ร้ าน โทร. 0-3861-1880 เมืองระยอง ระยอง ชัยรั ตน์ แทรคเตอร์ หจก โทร. 0-3867-1092 แกลง ระยอง ตัง้ คิมเส็ง ร้ าน โทร. 0-3864-1184 บ้านค่าย ระยอง ตัง้ ฮวยเฮง การเกษตร โทร. 0-3864-1270 บ้านค่าย ระยอง บุญเกือ้ พานิชย์ ร้ าน โทร. 0-3866-9333 แกลง ระยอง ปั ญญาการยนต์ ร้ าน โทร. 0-3861-1255 เมืองระยอง ระยอง ส ทรั พย์ พลอย ร้ าน โทร. 0-3864-8119 เมืองระยอง ระยอง อุดมสินการยนต์ ร้ าน โทร. 0-3861-1210 เมืองระยอง ระยอง

เอส เอส เกษตรสมบูรณ์ หจก โทร. 0-3888-4439-40 แกลง ระยอง

l หมวดเกษตรกรรม

l หมวดเกษตรกรรม

เกษตรวัฒนา โทร. 0-3867-1540 แกลง ระยอง คลอโรฟิ ลส์ จก บริษัท โทร. 0-3864-1892 บ้านค่าย ระยอง ประคองพานิช ร้ าน โทร. 0-3866-9008 แกลง ระยอง อินทรศักดิ์ ร้ าน โทร. 0-3866-9008 แกลง ระยอง

การค้ าผลิตผล

สมาคมการเกษตรระยอง โทร. 0-3864-1100 ปลวกแดง ระยอง กลุ่มเกษตรกรท�ำสวนวังหว้ า โทร. 0-3867-2118 แกลง ระยอง โง้ วงี่ฮัว้ โรงถั่ว โทร. 0-3861-1093 ระยอง จูเส็ง โรงสีถ่ วั โทร. 0-3861-1804 ระยอง ส่ งศรี พงษ์ นัยรั ตน์ แผง โทร. 0-3862-1282 เมืองระยอง ระยอง สมจิตร วงษ์ สวัสดิ์ แผง โทร. 0-3886-0111ระยอง สยามสตาร์ ช (1966) จก บริษัท โทร. 0-3863-2161-2 แกลง ระยอง

วัตถุเคมี

l หมวดผู้ค้าข้ าว

โชควิจติ ร โทร. 0-3861-2431 ระยอง วัฒนพานิช ร้ าน โทร. 0-3861-1038 ระยอง ส พาณิชย์ ร้ าน โทร. 0-3863-6056 นิคมพัฒนา ระยอง มาบตาพุดค้ าข้ าว โทร. 0-3868-2953 โทรสาร 0-3868-2953

l หมวดจ�ำหน่ ายต้ นไม้

พันธุ์ไม้

ระยองการ์ เด้ นท์ โทร. 08-1861-7504, 08-4016-0236 ไร่ ยอดสุวรรณ โทร. 08-1926-5076 l หมวดปุ๋ย-ขายส่ ง

และผู้ผลิต

ปุ๋ยเอ็นเอฟซี จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-3868-3644 ส เกษตรภัณฑ์ ร้ าน โทร. 0-3899-7579 สมาพันธ์ เกษตรธรรมชาติ จก บริษัท โทร. 0-3862-4224 เมืองระยอง ระยอง l หมวดปุ๋ย-ขายปลีก

ปุ๋ยชีวภาพ โทร. 08-1983-5248 ร้ านรุ่ งการเกษตร โทร. 0-3866-6061, 08-1761-2363 Tourist&Business

RAYONG

95


เกษตร-เคมีทางการเกษตร หมวดพันธุ์ไม้ -จ�ำหน่ าย

สวนอานนท์ ที่ตั้ง : หน้าศูนย์ราชการจังหวัดระยอง สาขา 2 บ้านเนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง Tel. 08-6658-8912, 08-6148-6661, 09-1704-8448

หมวดเกษตรกรรม อุปกรณ์ -เครื่ องมือ

ผักกูด ผักหวาน ที่ตั้ง : 47/1 ถ.เสม็ด-แกลง ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง Tel. 08-6139-9860

หมวดฟาร์ มเห็ด

สมชาติส่งขีเ้ ลื่อยไม้ ยางพารา ที่ตั้ง : 56/7 หมู่ 7 ต.ห้วยยาง อ.แกลง จ.ระยอง 21110 Tel. 08-3437-6361 คุณสมชาติ

หมวดเกษตรกรรม-ปุ๋ย กระต่ ายพันธุ์ไม้ ที่ตั้ง : ถ.สาย 36 บางนา-ตราด (ติดวัดทับมา) ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง 21000 Tel. 0-3866-3366, 08-1762-5582, 08-1168-6366

ร้ านพงษ์ พนั ธุ์ไม้ ที่ตั้ง : 28/2 หมู่ 6 ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง Tel. 0-3866-4793, 08-1305-0204

96

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...ระยอง

ฟาร์ มเห็ดโมจิ ที่ตั้ง : 222 หมู่ 4 ต.ชากโดน อ.แกลง จ.ระยอง 21110 Tel. 09-3026-6796, 08-9236-3504

ดู AD 4 สี หน้ า 31

บ้ านสวนเห็ดสมบูรณ์ ที่ตั้ง : 166/6 หมู่ 2 ต.แกลง อ.เมือง จ.ระยอง Tel. 08-9402-2089

กลุ่มเกษตรท�ำไร่ ต�ำบลมาบยางพร ที่ตั้ง : 161 หมู่ 1 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง Tel. 0-3865-9155, 08-1305-8656, 08-1683-1439 Fax. 0-3865-9072

หมวดไข่ ขายปลีก-ส่ ง

ร้ านไข่ ตลาดเย็น ที่ตั้ง : อยู่หลัง กศน. 164/5 ถ.เทศบาล 1 ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง Tel. 09-6804-8804 คุณเบส

บูม บูม ไข่ ไก่ สด ที่ตั้ง : 140/24 หมู่ 3 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง Tel. 08-6816-9698, 08-5936-6463


เกษตร-เคมีทางการเกษตร

Tourist&Business

RAYONG

97


เกษตร-เคมีทางการเกษตร

98

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...ระยอง


อุตสาหกรรม-เครื่องจักรกล

ด้านอุตสาหกรรม-เครื่องจักรกล รวบรวมรายชื่อธุรกิจอุตสาหกรรมหลายประเภทแตกต่างกันไป ทั้งผู้จ�ำหน่าย โรงงานผู้ผลิต อุปกรณ์เครื่องไฟฟ้า งานไม้ งานฝีมือ หัตถกรรม น�้ำมัน มอเตอร์ไฟฟ้า แผงวงจร และอื่นๆ อีกมากมาย

Tourist&Business

RAYONG

99


อุตสาหกรรม-เครื่องจักรกล หมวดกลึง-ผู้รับเหมา

หมวดไฟฟ้า-อุปกรณ์

บริษัท บีพ.ี เอ็นจิเนียริ่ง พลัส จ�ำกัด ที่ตั้ง : 26/3 หมู่ 5 ต.แกลง อ.เมือง จ.ระยอง 21160 Tel. 09-0412-8193

บริษัท โวลท์ แอมป์ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 267/43-44 ถ.สุขุมวิท ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150 Tel. 0-3860-8775-6, 09-5562-8947 Fax. 0-3860-8602

ดู AD 4 สี หน้ า 28

ดู AD 4 สี หน้ า 30

หมวดเครื่ องจักร

หมวดไฮดรอลิค

พีเอส สายยางไฮดรอลิค ที่ตั้ง : 332/65 ซ.17 ถ.สุขุมวิท ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 21150 98/19 หมู่ 8 ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี Tel. 0-3868-4317-9, 08-1637-2117, 08-3120-8895, 08-8205-1952 Fax. 0-3868-4317

บริษัท บางกอกเจน จ�ำกัด Tel. 0-3868-2036-8 Fax. 0-3868-7531

บริษัท ศรี ชัยเอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จ�ำกัด ที่ตั้ง : 10-12 ซ.ศูนย์การค้าสาย 4 ถ.สุขุมวิท ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000 Tel. 0-3861-2514, 0-3861-5671

หมวดท่ อ-บริการติดตัง้

หมวดเชื่อมโลหะ

l หมวดกลึง-ผู้รับจ้ าง

ผู้รับเหมา

ยูนิเทค ซัพพลาย แอนด์ เซอร์ วสิ หจก. โทร. 0-38637237 โทรสาร. 0-3887-7182 มูฟวิ่ง คอนโทรล เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-3862-1488 โทรสาร 0-3862-0488

100

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...ระยอง

บริษัท เอเซีย วี.เอส.ซี. คอร์ ปอเรชั่น จ�ำกัด ที่ตั้ง : 8/2 ซ.สามแยกบายพาส ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21150 Tel. 0-3868-8589-92, 08-1735-6028, 08-1824-2886 Fax. 0-3868-8591

ดู AD 4 สี หน้ า 28

หมวดเครื่ องจักรหนัก

บริษัท สยาม วอเตอร์ เวิร์ค แอนด์ คอนสตรั คชั่น จ�ำกัด ที่ตั้ง : กรุงเทพฯ 53/13 อาคารพนาสินเพลส ตึก 3 ซ.รามค�ำแหง 24/3 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 ระยอง 26 หมู่ 2 ต.วังจันทร์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210 Tel. 09-5969-5355

หมวดฉนวนป้องกัน

บริษัท ไอ.เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด ที่ตั้ง : 37/4 หมู่ 1 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130 Tel. 0-3894-1576, 08-1351-3840, 08-1351-3842 Fax. 0-3894-1577

ดู AD 4 สี หน้ า 30

กลยุทธการช่ าง หจก โทร. 0-3895-2074 นิคมพัฒนา ระยอง เค ที แมชชีนนิ่ง เทคโนโลยี่ จก บริษัท โทร. 0-3863-6888 นิคมพัฒนา ระยอง จีเอ็นเอ็นเอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-3868-2284 เมืองระยอง ระยอง ศรี รัตน์ เอ็นจิเนียริ่ง หจก โทร. 0-3860-9144 เมืองระยอง ระยอง

เมืองระยอง ระยอง เอส เอ็ม พรี ซชิ ่ ัน หจก โทร. 0-3889-7506 นิคมพัฒนา ระยอง ฮุยการช่ าง โรงกลึง โทร. 0-3867-1432 แกลง ระยอง l หมวดเครื่ องจักรกล

บริษัท โพธินาค จ�ำกัด ที่ตั้ง : 258/4 หมู่ 5 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130 Tel. 08-1991-5402, 0-3860-4321, Fax. 0-3860-4321

ศักดิ์นภาการช่ างแอนด์ ซัพพลาย หจก โทร. 0-3860-5172 บ้านฉาง ระยอง ส ตะพง เอนจีเนียริ่ง โทร. 0-3865-5118 เมืองระยอง ระยอง สยามพีทพ ี รี ซชิ ่ ัน หจก โทร. 0-3863-7097-8 นิคมพัฒนา ระยอง หนองสนมจักรกล โรงกลึง โทร. 0-3880-8735 เมืองระยอง ระยอง อาภรณ์ การช่ าง โรงกลึง โทร. 0-3867-1786 เมืองระยอง ระยอง อาร์ เอ็ม เอส อินดัสเตรี ยลเซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-3868-5826-7 เมืองระยอง ระยอง อ�ำพลการช่ าง โรงกลึง โทร. 0-3861-3358 เมืองระยอง ระยอง เอ เอ พี เทคนิค หจก โทร. 0-3865-7225 แกลง ระยอง เอ็น ไอ เอ็นจิเนียริง หจก โทร. 0-3889-3427 นิคมพัฒนา ระยอง เอ็นทีทเี อ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-3860-9478-81

บริการติดตั้งและโยกย้ าย

กงพัฒนาเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรั คชั่น จก บริษัท โทร. 0-3868-7526 เมืองระยอง ระยอง จี อี เอส เอ็นจิเนียริ่ง หจก โทร. 0-3860-7699 เมืองระยอง ระยอง เจเจแมชชีนเนอรี่ แอนด์ ซัพพลาย หจก โทร. 0-3861-7963 เมืองระยอง ระยอง มิตซูบชิ ิ คาโกกิไกชา ลิมเิ ต็ด โทร. 0-3868-4901-2 เมืองระยอง ระยอง เอ็ม อี ไอ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรั คชั่น จก บริษัท โทร. 0-3868-7666 เมืองระยอง ระยอง ไอ ที ที ฟลูอดิ เทคโนโลยี่ อินเตอร์ เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-3868-7313 เมืองระยอง ระยอง l หมวดเครื่ องจักรกล

จัดสร้ างตามสั่ง

ทีพี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เทรดดิง้ ซัพพลาย จก บริษัท โทร. 0-3886-1801-2 โทรสาร. 0-3886-1803 ช อุตสาหกรรม เครี่ องจักร หจก โทร. 0-3888-6502-3 แกลง ระยอง ทีเอสสเปเชียลโปรดักส์ จก บริษัท โทร. 0-3869-1082 เมืองระยอง ระยอง


อุตสาหกรรม-เครื่องจักรกล เฟิ สท์ จไู ล จก บริษัท โทร. 0-3869-5295 บ้านฉาง ระยอง ยูพจี กั รกลอุตสาหกรรม จก บริษัท โทร. 0-3863-4209 เมืองระยอง ระยอง โฮซุงอินดัสเตรี ยล (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-3863-7703-6 บ้านค่าย ระยอง

l หมวดเครื่ องจักรกล

และเครื่ องมือกล

เก้ าคูณเก้ า หจก. โทร. 08-1578-9952, 0-3860-8690 ระยองกลการ ร้ าน โทร. 0-3861-1181 เมืองระยอง ระยอง โบอิ แมคคาโทรนิคส์ จก บริษัท โทร. 0-3896-6899-901 เมืองระยอง ระยอง โปรเซสอีควิปเมนท์ เทคโนโลยี่ จก บริษัท โทร. 0-3889-3628-32

นิคมพัฒนา ระยอง ส นิยมศิลป์ (1991) หจก โทร. 0-3861-1564 เมืองระยอง ระยอง เสรี กติ ติกุลโลหะกิจ หจก โทร. 0-3864-8831 เมืองระยอง ระยอง แอ๊ ดวานซ์ รีเอ็นจิเนียริ่ง เทคโนโลยี จก บริษัท โทร. 0-3863-7471-2 นิคมพัฒนา ระยอง l หมวดชุบโลหะ

ระยองกัลวาไนซิ่ง จก บริษัท โทร. 0-3895-4529-31 ปลวกแดง ระยอง ระยองโครเมี่ยม ร้ าน โทร. 0-3866-4766 เมืองระยอง ระยอง เทคนิคเอเซียแปซิฟิค เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-3895-5370 ปลวกแดง ระยอง เลนติคเพลทติง้ จก บริษัท โทร. 0-3860-6055-7 นิคมพัฒนา ระยอง l หมวดถุงมือ

ส�ำหรั บอุตสาหกรรม

อุดมทรั พย์ ระยองฮาร์ ดแวร์ หจก. โทร. 0-3863-7356, 0-3863-7358, 0-3889-7165 โทรสาร. 0-3889-7166 คาร์ ดแิ นลเฮลท์ 222 (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-3864-0100 ปลวกแดง ระยอง l หมวดประตูเหล็กหมุน

3 ดี เมททอล โปรดักส์ หจก. โทร. 08-6377-2840, 08-9748-8241, 0-3860-1862 โทรสาร. 0-3860-4657 กิจเจริญการช่ าง ร้ าน โทร. 0-3861-1567 ระยอง

l หมวดประตู

VB QUALITY CO.,LTD. (สาขาระยอง) โทร. 08-6389-9623,0-3868-8213 อาณาจักรประตูม้วน (สาขาระยอง) โทร. 0-3887-5476 เมืองระยอง ระยอง l หมวดพลาสติกและผู้ผลิต

บจก.คิงพาวเวอร์ โพลีกล๊ าส โทร. 0-2755-4600, 0-2762-0933-4, 08-9773-3222 แฟกซ์ 0-2762-0935 l หมวดไฟฟ้าผู้รับเหมา

ติดตั้งส�ำหรั บบ้ าน และโรงงาน

ขวัญศิริโรจน์ อนิ เตอร์ กรุ๊ ป หจก โทร. 0-3860-8443, 0-3860-7234 โทรสาร. 0-3860-9419 ระยองเทคโนโลยี แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-3888-2451-3 บ้านฉาง ระยอง ระยองอีอีซี หจก โทร. 0-3869-2203 เมืองระยอง ระยอง ผลิตไฟฟ้าระยอง จก บริษัท โทร. 0-3868-1008 เมืองระยอง ระยอง เค เค อิเลคทริค ร้ าน โทร. 0-3888-4455 แกลง ระยอง เจดีเวิร์ดเอ็นจิเนียริ่ง หจก โทร. 0-3888-0448 บ้านฉาง ระยอง อี ไอ อี วิศวกรรม หจก โทร. 0-3860-1311 บ้านฉาง ระยอง อี ไอ อี วิศวกรรม หจก โทร. 0-3860-1153 บ้านฉาง ระยอง เอเซียมิดเดิลซิสเต็ม จก บริษัท โทร. 0-3869-5062-3 บ้านฉาง ระยอง

Tourist&Business

RAYONG

101


อุตสาหกรรม-เครื่องจักรกล l หมวดไฟฟ้าอุปกรณ์

ป้องกัน และเครื่ องใช้

วอลต้ า เทคโนโลยี โทร. 08-6886-8430, 08-2478-8191 โทรสาร 0-3889-1146 www.walta-th.com l หมวดแม่ พม ิ พ์

โจเทค จก บริษัท โทร. 0-3869-5357 บ้านฉาง ระยอง

102

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...ระยอง

ดารานี แมนูแฟคเจอริ่ง จก บริษัท โทร. 0-3895-6092-4 ปลวกแดง ระยอง ยามาชิตะ โมลด์ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-3895-6139-41 ปลวกแดง ระยอง สัจจะอินดัสตรี ส์ หจก โทร. 0-3863-6057 นิคมพัฒนา ระยอง

l หมวดอิเล็กทรอนิกส์

เครื่ องมือ และอุปกรณ์ -ซ่ อม

ที่นอนเจริญศรี ร้ าน โทร. 0-3862-1430 เมืองระยอง ระยอง ไทยบอร์ ดคาร์ ด หจก โทร. 0-3887-5525 เมืองระยอง ระยอง

บีไออีเอส จก บริษัท โทร. 0-3896-7961-2 เมืองระยอง ระยอง


อุตสาหกรรม-เครื่องจักรกล

Tourist&Business

RAYONG

103


อุตสาหกรรม-เครื่องจักรกล

104

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...ระยอง


สินค้า และธุรกิจบริการ

ด้านสินค้า และบริการธุรกิจ เป็นหมวดเกี่ยวกับสินค้าและการบริการ ที่ค่อนข้างจะมีความสัมพันธ์กับหมวดอื่นน้อยมาก สินค้าและบริการ ซึ่งค้นหาในหมวดอื่นไม่พบ ท่านอาจพบได้ ในหมวดนี้ เช่น การบรรจุหีบห่อ การขนส่งทางเรือและทางอากาศ ห้างสรรพสินค้า กราฟฟิคดีไซน์ ของเล่นเด็ก การบัญชี รวมทั้งระบบการรักษาความปลอดภัย

Tourist&Business

RAYONG

105


สินค้า และธุรกิจบริการ หมวดเสือ้ ผ้ า-รั บสกรี น

ร้ านเพื่อนเพ ที่ตั้ง : 61/2 หมู่ 2 ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง Tel. 08-4215-6544, 08-1598-7036

ดู AD 4 สี หน้ า 32

หมวดบริษัทรั กษา ความปลอดภัย

บริษัท รั กษาความปลอดภัย บิก๊ โจ อินเตอร์ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 90/35 หมู่ 6 ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง Tel. 0-2888-0381-2 Fax. 0-2888-0380 ฝ่ ายบุคคล บัญชี 09-9295-4251-22, 09-4936-4444 คุณโจ

หมวดเครื่ องใช้ สำ� นักงาน โอ แอนด์ พี ทีเชิต๊ ปลวกแดง Tel. 09-0775-5652

ดู AD 4 สี หน้ า 32

หมวดเต้ นท์ ผ้าใบ ให้ เช่ า-จ�ำหน่ าย

บริษัท อีสเทิร์น ไดนามิค อินดัสเตรี ยลซัพพลาย จ�ำกัด ที่ตั้ง : 373/16 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง Tel. 0-3880-8561, 08-1489-9697 Fax. 0-3880-8562 หมวดอุปกรณ์ ตกปลา

ร้ านปลายฟ้า เต้ นท์ ผ้าใบ ที่ตั้ง : 97/1 ถ.ชากกลาง-มิตรประชา ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150 Tel. 08-9543-6546, 09-0805-5994

ดู AD 4 สี หน้ า 15

ฉัตรชัย ฟิ ชชิ่ง ทับมา ที่ตั้ง : 28/20 หมู่ 2 ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง Tel. 08-1591-5510, 09-4817-1744

ดู AD 4 สี หน้ า 15

หมวดกุญแจ-ช่ าง

หมวดป้ายโฆษณา

ช่ างกุญแจ 24 ชั่วโมง (สันต์ ) Tel. 08-9036-7606

ร้ านป้ายศิลป์ ที่ตั้ง : 111/5 หมู่ 2 ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง Tel. 09-0910-8677

ช่ างกุญแจ ระยอง Tel. 08-1566-5718

หจก. อ้ วนป้ายโฆษณา ที่ตั้ง : 312 หมู่ 6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 Tel. 09-0130-1740, 09-8819-3974, 09-8439-9460

หมวดคอมพิวเตอร์ -อุปกรณ์

หนึ่งไอที เซอร์ วสิ ที่ตั้ง : 19/82 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง Tel. 06-1226-4424, 08-8264-2954

Payy & Palmm Computer Mobile ที่ตั้ง : 364/1 อาคารสันติ ปากซอยร้านต็อก ถ.สุขุมวิท ซ.13 ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 21150 Tel. 08-1575-6628

ดู AD 4 สี หน้ า 28

106

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...ระยอง

ร้ านป้ายบิก๊ จ๊ อด กม.12 Tel. 09-4496-7308 ร้ าน, 08-9786-7939 จ๊ อด, 09-9147-5775-123

ดู AD 4 สี หน้ า 10

หมวดตู้หยอดเหรี ยญ ตี๋ สติก๊ เกอร์ ที่ตั้ง : สาขา 1 813 ถ.สุขุมวิท ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง สาขา 2 39/2 ถ.ราษฎร์บ�ำรุง ซ.5 ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง Tel. 06-1826-1635, 06-3363-5192

หมวดสูบส้ วม-บริการ

อารมย์ โภชนา & อารมย์ เต้ นท์ ที่ตั้ง : 175/5 หมู่ 1 ต.วังจันทร์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210 Tel. 08-7808-3482, 08-1153-2996, 08-7613-8287

ดู AD 4 สี หน้ า 10

ดู AD 4 สี หน้ า 17

ไก่ ...บริการ Tel. 08-7143-1778

Welcome to Family Oil Tel. 09-2248-2886, 08-3995-4234


สินค้า และธุรกิจบริการ หมวดน�ำ้ ดื่ม-เครื่ องกรอง

หจก. ก้ องภพ ระยอง ที่ตั้ง : 13 ถ.หลังวัดป่า ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000 Tel. 0-3886-0362, 08-1862-4626, 08-1663-4612

เซนต์ คอมพิวต์ ที่ตั้ง : 127/11 ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง Tel. 08-1562-1878, 0-3861-5230

หมวดโทรทัศน์ วงจรปิ ด ติดตัง้

หมวดเศษเหล็ก บริการั บซือ้ -ขาย

กล้ องวงจรปิ ด CCTV ที่ตั้ง : 89/89 หมู่ 3 ต.บางศรีเมือง อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 Tel. 08-8831-3567

ต.ดีเฮง Tel. 08-0564-6557, 08-9722-1432

หมวดดอกไม้ -ขายปลีก และรั บจัด

หมวดหีบศพ หมวดอาหารสัตว์ ศิริมงคลการพิมพ์ ที่ตั้ง : 65/36-37 ซ. ร.พ.จุฬารัตน์ ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000 Tel./Fax. 0-3886-0343, 0-3886-0057, 08-7609-5551

หมวดท่ อน�ำ้ ท�ำความสะอาด หจก. งูเหล็ก อยุธยา 083-963-0099 กรุ งเทพฯ 089-660-3737 สมุทรปราการ 080-733-0055 สัตหีบ 038-481-068 ระยอง 089-779-7136 หัวหิน-เพชรบุรี 087-963-4000 ปทุมธานี 089-473-9501 นนทบุรี 0-2950-6772 พัทยา 083-814-9000 ชลบุรี 080-167-1000

หมวดบัญชี-บริการท�ำ

ร้ านปลวกแดง หีบทอง (ป้อม บริการ) ที่ตั้ง : 322/6 หมู่ 1 (หน้า รพ.ปลวกแดง) ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 Tel. 09-9269-4423 ทิดป้อม

ดู AD 4 สี หน้ า 32

หมวดสินค้ าแม่ และเด็ก

NOKKY เพ็ทช็อป ที่ตั้ง : 55/21 หมู่ 9 ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง 21000 Tel. 08-6829-3837, 09-5286-1011

เอส พี เครื่ องเย็น & เซอร์ วสิ ที่ตั้ง : 29/2 หมู่ 4 ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ระยอง 21000 Tel. 08-5083-0151, 08-1713-6162 ร้ านเบบีแ้ คร์ ที่ตั้ง : 131/4-5 ถ.ราษฎร์บ�ำรุง (ถนนสายล่าง) ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง Tel. 08-0098-9700

เป๋าตุง เพ็ทช็อป Tel. 08-8210-0822

ดู AD 4 สี หน้ า 33

หมวดน�ำ้ -บริการ

ดู AD 4 สี หน้ า 30

หมวดตู้เย็น-ตู้แช่ แข็ง

ดู AD 4 สี หน้ า 33

หมวดบ่ อตกปลา

บริษัท บาร์ ริสเตอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล ลอว์ เฟิ ร์ ม จ�ำกัด ที่ตั้ง : 69 ถ.ราษฎร์บ�ำรุง ซ.6 (ซอยโรงแรมคามิโอ เฮ้าส์) ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000 Tel. 0-3861-4764, 08-1570-0924

ร้ านบูเก้ ดอกไม้ & กิฟ ๊ ช็อป ที่ตั้ง : 103/29 หมู่ 5 ต.ส�ำนักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง Tel. 08-1715-1880, 08-2203-2680, 0-3869-5906

บ่ อตกปลา ทับมา สาขา 2 ที่ตั้ง : ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง Tel. 08-3004-9776 (เสี่ยจุ๋ม)

เอ๋ น�ำ้ จืด Tel. 08-9754-2758 คุณเอ๋

l หมวดของเก่ า-ผู้ขาย

และรั บซื้อ

หจก. เจ.อาร์ สมบูรณ์ พาราวู้ด โทร. 0-3863-2730, 0-3863-2365 กล้ วยทอง ร้ าน โทร. 0-3861-1816 เมืองระยอง ระยอง จึง เฮียง เข่ ง รุ่ งเรื อง จก บริษัท โทร. 0-3896-8539-40 นิคมพัฒนา ระยอง ซุนเฮง ร้ าน โทร. 0-3861-2212 บ้านค่าย ระยอง ซือ้ -ขาย สินค้ ามือสอง โทร. 08-9402-2733 ธนาทร-รี ไซเคิล โทร. 08-1972-5166, 08-1399-4169

Tourist&Business

RAYONG

107


สินค้า และธุรกิจบริการ หมวดแต่ งงาน-รั บจัด

แฮปปี ้ เดย์ เวดดิง้ ที่ตั้ง : 60 ถ.สุนทรโวหาร ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง Tel. 08-9114-2432, 08-9096-3199, 08-4433-3076

ดู AD 4 สี หน้ า 3

หมวดขนส่ งสินค้ า-บริการ หจก. พูลส�ำราญ ทรานสปอร์ ต บริษัท พูลส�ำราญ 327 จ�ำกัด ที่ตั้ง : 155 หมู่ 4 ซ.สุพรรณ ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 9/8 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง Tel. 08-2257-9191, 08-2257-7979

รุ่ งอรุ ณการค้ าและบริการ หจก โทร. 0-3899-7518 บ้านค่าย ระยอง

08-1758-1175 บ้ านเค้ ก โทร. 08-7151-1739, 08-5483-7713

l หมวดคอมพิวเตอร์

l หมวดถ่ ายรู ป ล้ าง

วัสดุ และอุปกรณ์

ไซเบอร์ แอคเซส โซลูช่ ัน หจก. โทร. 0-7131-1307 ระยองคอม โทร. 0-3886-1220 เมืองระยอง ระยอง บานาน่ าคอมพิวเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-3892-0007 เมืองระยอง ระยอง เอเค-คอมพิวเตอร์ เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-3861-4966 เมืองระยอง ระยอง เอบีซี เท็คโนโลยี จก บริษัท โทร. 0-3861-1608 เมืองระยอง ระยอง l หมวดขนมปั ง ขนมอบ

และเค้ ก ขายส่ ง-ผู้ผลิต

FRESH BAKERY โทร. 0-3886-1872, 08-4362-6267,

108

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...ระยอง

อัด ขยาย ฟิ ล์ มขาวด�ำ และฟิ ล์ มสี

ระยองคัลเลอร์ แล็บ โทร. 0-3861-3233 เมืองระยอง ระยอง ระยองโฟโต้ สตูดโิ อ ร้ าน โทร. 0-3886-0660 เมืองระยอง ระยอง เมืองระยอง ห้ องภาพ โทร. 0-3861-2148 เมืองระยอง ระยอง กุ๊กกิก๊ ร้ าน โทร. 0-3860-7669 เมืองระยอง ระยอง เซ็นทรั ลคัลเลอร์ แลป โทร. 0-3865-1303 เมืองระยอง ระยอง ทิวาโฟโต้ แลบ ร้ าน โทร. 0-3867-1260 ระยอง เทคนิคคัลเลอร์ แล๊ ป ร้ าน โทร. 0-3860-2309

บ้านฉาง ระยอง นพเก้ าโฟโต้ เอ็กซ์ เพรส ร้ าน โทร. 0-3866-6160 วังจันทร์ ระยอง น�ำศิลป์ ห้ องภาพ โทร. 0-3861-2526 เมืองระยอง ระยอง บ้ านฉางโฟโต้ โทร. 0-3860-1160 บ้านฉาง ระยอง มาลีโฟโต้ ร้ าน โทร. 0-3888-9367 แกลง ระยอง วิสูตรวิทยุโทรทัศน์ ร้ าน โทร. 0-3867-1028 แกลง ระยอง ศรี สุนทร โทร. 0-3867-1797 ระยอง สยามคัลเลอร์ แล็บ โทร. 0-3860-8350 เมืองระยอง ระยอง สองพี่น้อง คัลเลอร์ แล็ป ร้ าน โทร. 0-3887-6149 เมืองระยอง ระยอง สุเทพ โฟโต้ เซ็นเตอร์ โทร. 0-3861-3281 ระยอง สุริยาคัลเลอร์ แลป โทร. 0-3861-3536 เมืองระยอง ระยอง อีสเทอร์ นโฟโต้ เอ็กซ์ เพรส โทร. 0-3860-1572 บ้านฉาง ระยอง เอ็ม พี คัลเลอร์ แล็บ โทร. 0-3860-7760 เมืองระยอง ระยอง l หมวดป้ายโฆษณา

คอลเลคชั่น อาร์ ต โทร. 0-3861-6553, 08-6332-2001 ระยองช่ างศิลป โทร.08-1683-1485, 08-1715-0424 กลิ่นสี โฆษณา โทร./โทรสาร 0-3869-2689 08-1994-5453 อิงเจท เซ็นเตอร์ โทร./โทรสาร. 0-3886-4234-5 กะลาทองอาร์ ต ร้ าน โทร. 0-3860-1091

บ้านฉาง ระยอง แกลงศิลป์ โทร. 0-3867-4388 แกลง ระยอง ศิลปะ ศิลปิ น โทร. 0-3886-0760 เมืองระยอง ระยอง อาร์ ตโฮม หจก โทร. 0-3860-2081 บ้านฉาง ระยอง l หมวดผู้ออกแบบเว็บไซด์

ไออุ่นดีไซน์ โทร. 08-1996-5252 www.I-oun.com ไทยเดฟโฮสต์ 08ดอตคอม หจก. โทร. 0-3886-4562, 08-6842-1949 โทรสาร 0-3862-1709 www.tdh08.co.th l หมวดบริ ษัท

รั กษาความปลอดภัย

ระยองซิเคียวริตี ้ การ์ ด จก บริษัท โทร. 0-3861-4621 เมืองระยอง ระยอง ระยองโปรการ์ ด จก บริษัท โทร. 0-3868-4148 เมืองระยอง ระยอง เจ เอส เซฟตี ้ การ์ ด จก บริษัท โทร. 0-3888-0684 บ้านฉาง ระยอง เซฟตีธ้ ุรภัณฑ์ จก บริษัท โทร. 0-3868-1771 ระยอง เติง้ ซิเคียวริตกี ้ าร์ ด หจก โทร. 0-3863-6894 นิคมพัฒนา ระยอง ทักษิณ ตะวันออก จก บริษัท โทร. 0-3862-2945 เมืองระยอง ระยอง ที เอ็น พี จก บริษัท โทร. 0-3888-2618 บ้านฉาง ระยอง ที เอ็น พี ดีเวลล็อปเมนท์ จก บริษัท โทร. 0-3888-2618 บ้านฉาง ระยอง เทมการ์ ด เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-3896-1356 บ้านค่าย ระยอง


สินค้า และธุรกิจบริการ

บ้ านค่ ายคอร์ เปอร์ เรชั่น จก บริษัท โทร. 0-3886-8764 บ้านค่าย ระยอง ปลวกแดง กรุ๊ ป จก บริษัท โทร. 0-3887-8197 ปลวกแดง ระยอง วินอินเตอร์ เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-3860-7777 เมืองระยอง ระยอง วี ไอ พี โพรเทคชั่น อีสเทิร์น จก บริษัท โทร. 0-3860-7542 เมืองระยอง ระยอง สตาร์ ซิเคียวริตกี ้ าร์ ด เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-3880-7716 เมืองระยอง ระยอง สามย่ านซิตกี ้ าร์ ด จก บริษัท โทร. 0-3867-4931 แกลง ระยอง 50 กาญจนาพิทกั ษ์ จก บริษัท โทร. 0-3880-8162 เมืองระยอง ระยอง เอ็ม พี เอ จก บริษัท โทร. 0-3860-7825-6 เมืองระยอง ระยอง แอล พี เอ เซอร์ วสิ หจก โทร. 0-3860-8606-7 เมืองระยอง ระยอง

l หมวดบริ การ

ขนส่ งสินค้ าทางบก

ระยองคอนเวย์ หจก โทร. 0-3862-4151 เมืองระยอง ระยอง ระยองทรั พย์ ทรายขนส่ ง หจก โทร. 0-3887-4778-9 เมืองระยอง ระยอง ระยองบริการขนส่ ง จก บริษัท โทร. 0-3861-1758 เมืองระยอง ระยอง ระยองพัฒนาขนส่ ง หจก โทร. 0-3887-6091-2 เมืองระยอง ระยอง ระยองพิทกั ษ์ ผลทรานสปอร์ ต หจก โทร. 0-3868-2209 เมืองระยอง ระยอง ระยองล�ำเลียงบริการ จก บริษัท โทร. 0-3880-2202 เมืองระยอง ระยอง ถาวรระยองทรานสปอร์ ต (1993) จก บริษัท โทร. 0-3880-2107 เมืองระยอง ระยอง โกดังเพรี ยวระยองขนส่ ง หจก โทร. 0-3861-1526 เมืองระยอง ระยอง ศิริพลการช่ างระยอง หจก โทร. 0-3861-2589 เมืองระยอง ระยอง

รถปรั บอากาศ บขส ระยอง โทร. 0-3861-1511 เมืองระยอง ระยอง เก้ าเจริญทรานสปอร์ ต หจก โทร. 0-3868-2844 เมืองระยอง ระยอง เกียรติธนา ขนส่ ง จก บริษัท โทร. 0-3895-2017-20 นิคมพัฒนา ระยอง ขนส่ งวัสดุและผลิตภัณฑ์ จก บริษัท โทร. 0-3860-3681 บ้านฉาง ระยอง จตุรทิศขนส่ ง จก บริษัท โทร. 0-3869-2322 นิคมพัฒนา ระยอง เจ เอ ทรานสปอร์ ต จก บริษัท โทร. 0-3869-2213 เมืองระยอง ระยอง เจนโกศล ทรานสปอร์ ต หจก โทร. 0-3896-7010 เมืองระยอง ระยอง ซังกิวแหลมฉบัง (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-3868-1991-3 เมืองระยอง ระยอง ซีแลนด์ เอ็กซ์ เพรส จก บริษัท โทร. 0-3862-0612 เมืองระยอง ระยอง ไดนามิคลอจิสติกส์ จก บริษัท โทร. 0-3863-6635 นิคมพัฒนา ระยอง ตัง้ เต็งหลี ร้ าน

โทร. 0-3861-1602 เมืองระยอง ระยอง ทรี ทรานส์ (1995) จก บริษัท โทร. 0-3896-8859 นิคมพัฒนา ระยอง ไทยเฮงล้ ง หจก โทร. 0-3863-6078 นิคมพัฒนา ระยอง บี ทรานส์ อนิ เตอร์ เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-3868-4333 เมืองระยอง ระยอง บีวีทรานสปอร์ ต แอนด์ เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-3895-4797 ปลวกแดง ระยอง บีแอนด์ เจมามมุท จก บริษัท โทร. 0-3888-2556-60 บ้านฉาง ระยอง ประแสร์ ทรานสปอร์ ต จก บริษัท โทร. 0-3861-1511 ระยอง ปรั ชญกุล ทรานสปอร์ ต โทร. 0-3888-1102-3 บ้านฉาง ระยอง พี พี ที ทรานสปอร์ ตเตชั่น จก บริษัท โทร. 0-3860-2362-3 บ้านฉาง ระยอง มิเลนเนี่ยมเวสท์ เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-3862-8480

Tourist&Business

RAYONG

109


สินค้า และธุรกิจบริการ

เมืองระยอง ระยอง รั ตนมงคลทัวร์ หจก โทร. 0-3888-1188 บ้านฉาง ระยอง รั ตนมงคลทัวร์ หจก โทร. 0-3886-4229 เมืองระยอง ระยอง ลีชปิ ปิ ้ ง จก บริษัท โทร. 0-3863-4055 เมืองระยอง ระยอง ว อรุ ณการช่ าง ร้ าน โทร. 0-3886-0417 ระยอง วีรวรรณ จก บริษัท โทร. 0-3869-4275-6 เมืองระยอง ระยอง ไวกิง้ ไลน์ จก บริษัท โทร. 0-3889-3117 นิคมพัฒนา ระยอง ส ทรั พย์ ธานี ทรานสปอร์ ต หจก โทร. 0-3896-1373 ปลวกแดง ระยอง ส บุญเหลือเซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-3868-1077-9 เมืองระยอง ระยอง ส มงคลรุ่ งเรื อง จก บริษัท โทร. 0-3860-9589 เมืองระยอง ระยอง สหออยล์ ทรานสปอร์ ต จก บริษัท โทร. 0-3896-8480 เมืองระยอง ระยอง ออทรานส์ (ประเทศไทย) จก บริษัท

110

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...ระยอง

โทร. 0-3895-5642-5 ปลวกแดง ระยอง อีสเทิร์นฟลูอติ ทรานสปอร์ ต จก บริษัท โทร. 0-3868-7509-14 เมืองระยอง ระยอง อีสเทิร์นฟลูอติ ทรานสปอร์ ต จก บริษัท โทร. 0-3868-4740 เมืองระยอง ระยอง เอเซียสตีลทรานสปอร์ ท (1999) จก บริษัท โทร. 0-3896-8857 นิคมพัฒนา ระยอง เอ็น วี นาวินทรานสปอร์ ต หจก โทร. 0-3887-7025-6 นิคมพัฒนา ระยอง เอฟ ที เอส บริการขนส่ ง จก บริษัท โทร. 0-3868-7738 เมืองระยอง ระยอง เอ็ม เค ที ทรานสปอร์ ต จก บริษัท โทร. 0-3896-8996-7 นิคมพัฒนา ระยอง เอ็ม ซี ทรานส์ (ไทยแลนด์ ) จก บริษัท โทร. 0-3865-6169 เมืองระยอง ระยอง เอส เอ็ม ซี โลจิสติกส์ จก บริษัท โทร. 0-3860-6044-53 เมืองระยอง ระยอง เอสเอส 1994 หจก โทร. 0-3888-2549

บ้านฉาง ระยอง เฮคเก็ตต์ มัลติเซิร์ฟ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-3886-9351-4 บ้านค่าย ระยอง l หมวดดอกไม้ -ขายปลีก

และรั บจัด

ตี๋ดอกไม้ สด ร้ าน โทร. 0-3862-1927 ร่ มไทร ฟลอรี ส ร้ าน โทร. 0-3861-2963,08-9833-7837 โทรสาร. 0-3861-2963 จีน่าฟลอรี สท์ ร้ าน โทร. 0-3887-6506 เมืองระยอง ระยอง เจ๊ เพลินขายดอกไม้ ร้ าน โทร. 0-3886-0296 ระยอง ดอกไม้ ชไมพร ร้ าน โทร. 0-3886-4273 เมืองระยอง ระยอง ดอกไม้ บุญชู ร้ าน โทร. 0-3868-2120 เมืองระยอง ระยอง นงเยาว์ ธรรมถาวร แผง โทร. 0-3861-3825 ระยอง น้ องฟลอริสท์ ร้ าน โทร. 0-3861-1889

เมืองระยอง ระยอง พรสุรางค์ ร้ าน โทร. 0-3860-1035 ระยอง พาราไดซ์ ฟลาวเวอร์ โทร. 08-3541-7493, 08-3542-7493 ฟลอรี สต์ ร้ าน โทร. 0-3860-1035 บ้านฉาง ระยอง เมืองดอกไม้ ร้ าน โทร. 0-3861-4092 เมืองระยอง ระยอง เอ บี ซี แผง โทร. 0-3861-3776 ระยอง l หมวดทนายความ

กฎหมายทนายความสาธิต ปิ ตุเตชะ สนง โทร. 0-3886-1123 เมืองระยอง ระยอง เกียรติยศ สนง กฎหมาย-บัญชี โทร. 0-3862-2907 เมืองระยอง ระยอง ขวัญแก้ วทนายความ-การบัญชี สนง โทร. 0-3861-4404 เมืองระยอง ระยอง ธ�ำรงธรรม สนง ทนายความ โทร. 0-3861-1988 ระยอง บี แอล เอ ธุรกิจ กฎหมาย


สินค้า และธุรกิจบริการ

และการบัญชี จก บริษัท โทร. 0-3861-3304 ระยอง พัฒนะทนายความ สนง โทร. 0-3880-2174 เมืองระยอง ระยอง พุทธคุณทนายความ สนง โทร. 0-3861-4351 เมืองระยอง ระยอง ไพโรจน์ และเพื่อน สนง ทนายความ โทร. 0-3867-2488 แกลง ระยอง วิศนุ ศิริจนั ทร์ สนง ทนายความ โทร. 0-3861-4849 ระยอง สวาท ชมภูพล สนง ทนายความ โทร. 0-3861-1731 ระยอง เอ็ม ซี ซิลลาบัส จก บริษัท โทร. 0-3868-5922 เมืองระยอง ระยอง เอส ที อาร์ ธุรกิจ จก บริษัท โทร. 0-3862-1339 ระยอง l หมวดผู้จำ � หน่ ายทอง-เงิน

กรุ งเทพ ห้ างทอง โทร. 0-3888-7099 แกลง ระยอง กาญจนกิจ ร้ านทอง โทร. 0-3867-1010

แกลง ระยอง จินอา ร้ านทอง โทร. 0-3861-3949 เมืองระยอง ระยอง เจ เค จิวเวลรี่ ร้ าน โทร. 0-3886-0874 เมืองระยอง ระยอง แซมฮวด ร้ าน โทร. 0-3867-1362 แกลง ระยอง ตัง้ เจริญรั ตน์ ห้ างทอง โทร. 0-3865-1536 เมืองระยอง ระยอง ตัง้ เจริญรั ตน์ แก๊ ส โทร. 0-3865-1536 เมืองระยอง ระยอง ตัง้ ใจ้ ฮนิ ห้ างทอง โทร. 0-3861-1849 เมืองระยอง ระยอง ทวีทรั พย์ ร้ านทอง โทร. 0-3861-1305 เมืองระยอง ระยอง ทวีทรั พย์ ห้ างทอง โทร. 0-3861-5779 เมืองระยอง ระยอง ทองจงถาวร ร้ าน โทร. 0-3860-1159 บ้านฉาง ระยอง ทองใบ ห้ าง โทร. 0-3860-8569 เมืองระยอง ระยอง ทองพรเจริญ ร้ าน

โทร. 0-3861-3844 เมืองระยอง ระยอง ทองศรี ทองแท้ ร้ าน โทร. 0-3887-7208 พรเจริญ ร้ านทอง โทร. 0-3861-1698 เมืองระยอง ระยอง โพธิ์สุวรรณ ห้ างทอง โทร. 0-3861-3353 เมืองระยอง ระยอง มาบตาพุด ห้ างทอง โทร. 0-3868-2478 สุวรรณกิจ ร้ าน โทร. 0-3867-1534 แสนดี ร้ านทอง โทร. 0-3860-1173 l หมวดช่ างทอง

นิรัญ เทียนทอง ร้ าน โทร. 08-9831-2271 l หมวดโทรศัพท์ มือถือ

และอุปกรณ์

ประวิทย์ เทเลคอม โทร. 0-3862-2516, 08-1996-8131 บ.เค.ซี.เทเลคอม โทร. 0-3803-4072, 08-1863-1187, 08-9833-4906 ระยองออฟฟิ ซโปรดักส หจก

โทร. 0-3861-1346 เมืองระยอง ระยอง เวิร์ลโฟนช็อป ระยอง โทร. 0-3861-5856 เมืองระยอง ระยอง รุ่ งโรจน์ ระยอง หจก โทร. 0-3861-2473 เมืองระยอง ระยอง เอสที ระยองเทเลคอม หจก โทร. 0-3867-8008-9 แกลง ระยอง กฤตพร 1993 หจก โทร. 0-3886-0901-5 เมืองระยอง ระยอง กฤตพร 1993 หจก โทร. 0-3867-0000 แกลง ระยอง กายส์ เวิลด์ 2011 หจก โทร. 0-3862-1507 เมืองระยอง ระยอง ที จี เซลลูล่าร์ เวิลด์ จก บริษัท โทร. 0-3862-3144 เมืองระยอง ระยอง ที จี โฟน ร้ าน โทร. 0-3862-3144 เมืองระยอง ระยอง บี เซอร์ วสิ ร้ าน โทร. 0-3863-6012 นิคมพัฒนา ระยอง บี บี โมบาย ร้ าน โทร. 0-3888-2899 บ้านฉาง ระยอง Tourist&Business

RAYONG

111


สินค้า และธุรกิจบริการ ประวิทย์ เทเลคอม ร้ าน โทร. 0-3862-2516 เมืองระยอง ระยอง พีเทเลคอมแอนด์ วาไรตีเ้ ทรด หจก โทร. 0-3869-1329 เมืองระยอง ระยอง แฟชั่นมีเดียวิช่ ัน หจก โทร. 0-3861-7333 เมืองระยอง ระยอง มะเดี่ยวโฟน ร้ าน โทร. 0-3886-0635 เมืองระยอง ระยอง มาบตาพุดอุปกรณ์ ส่ ือสาร ร้ าน โทร. 0-3860-7917 เมืองระยอง ระยอง มิสเตอร์ โมบาย หจก โทร. 0-3880-7561 เมืองระยอง ระยอง l หมวดธุรกิจ-บริ การ

I Like Date www.ilikedate.com สาขาระยอง โทร. 08-2472-2199 l หมวดห้ องซ้ อมดนตรี

Zombie Music โทร. 08-5170-8099 (สอง) 08-9541-4950 (ดา) ห้ องดนตรี ไตเติล้

112

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...ระยอง

โทร. 08-4346-3209, 08-1572-8012, 0-3862-2730 l หมวดผู้ผลิตน�้ำบรรจุขวด

ห้ าดาวระยอง โทร. 0-3861-2303, 03861-1732 โทรสาร. 0-3861-2313

โทร. 0-3860-1034 บ้านฉาง ระยอง เกียรติกนก หสม โทร. 0-3862-4258 เมืองระยอง ระยอง ส�ำนักงานสอบบัญชีแอคเน็ท จก บริษัท โทร. 0-3886-1971 เมืองระยอง ระยอง

l หมวดจ�ำหน่ าย

l หมวดปั กผ้ า-ปั กจักร

ออโต้ เทค ทีมเซอร์ วสิ ร้ าน โทร. 0-3862-4047, 08-9786-8285 โทรสาร. 0-3861-6222

ร้ านไทยพาณิชย์ ปั กจักร โทร. 0-3861-1743, 08-1922-5119 ต้ องปั ก โทร. 0-3861-5828, 08-6329-7949, 08-6827-2377

ตู้น้�ำหยอดเหรี ยญ

l หมวดตู้เติมเงิน

หยอดเหรี ยญ

ADT ONLINE โทร. 0-3868-6771, 08-1635-2363, 08-6802-9017 l หมวดบริ การท�ำบัญชี

ระยองการบัญชี โทร. 0-3861-1632 เมืองระยอง ระยอง กิจ สนง บัญชี

l หมวดโรงพิมพ์

ระยองกันเอง จก บริษัท โทร. 0-3886-1161-3 เมืองระยอง ระยอง พลังระยอง นสพ โทร. 0-3861-3729 เมืองระยอง ระยอง จันทอุดมพริน้ ติง้ แอนด์ เซอร์ วสิ หจก โทร. 0-3862-4287 เมืองระยอง ระยอง

l หมวดผู้จำ � หน่ ายสัตว์ เลี้ยง

บริการตัดแต่ งขน

ยอร์ คกี ้ แอส พอม.เพ็ท โทร. 0-3886-1796, 08-6821-5437 บ้ านรั กมะหมา โทร. 08-6832-1414 (คุณแอม) l หมวดบริ การเต้ นท์ ให้ เช่ า

ไล้ บริการ โทร. 0-3860-8083, 08-9748-7604 โทรสาร. 0-3860-8114 l หมวดศาสนา

เครื่ องอัฐบริขาร และของใช้ ในพิธี

ชลิตฟาร์ มาซี ร้ าน โทร. 0-3861-1920 เมืองระยอง ระยอง ตัง้ กว้ างเล้ ง ร้ าน โทร. 0-3861-1603 เมืองระยอง ระยอง


สินค้า และธุรกิจบริการ

l หมวดพระเครื่ อง

และวัตถุมงคล

ร้ านพระเครื่ องตี๋นาดูน โทร. 08-1782-3481 E-mail : teehyco@yahoo.com www.thaprachan.com l หมวดเสื้อผ้ า-ผู้ขาย

08-6146-8344 E-mail : Benthai_89@hotmail.com l หมวดอุปกรณ์

ประหยัดพลังงานผู้ตดิ ตั้ง

บริษัท ที.เอ.พี ซัพพลาย จ�ำกัด โทร. 08-1762-6102 แฟ็กซ์. 0-3891-4065

ทันระยองซอกเกอร์ คลับ โทร. 0-3851-6618, 08-6317-1317 ตุ๊ก แอนด์ ออย บูตคิ โทร. 08-1546-0657 บ้ านเด็กจัง โทร. 08-8198-1282 ตองเก้ าชุดคลุมท้ อง โทร. 08-6712-9119 ธนกร กาเม็นท โทร 08-5228-8963 โทรสาร 0-3894-4315

l หมวดเฟรนด์ ไชน์ -กาแฟ

l หมวดโทรทัศน์ วงจรปิ ด

HUMANE โทร. 0-3802-1683, 08-9498-4155 โทรสาร 0-3802-1573

อุปกรณ์ และระบบ

บีเค คอฟฟี่ แอนด์ เบเกอรี่ สาขาเปิดให้บริการในระยอง : สาขาสวนภูมิรักษ์, สาขาโอมโปร ชั้น 2, สาขาห้างแหลมทอง ชั้น 1, สาขาวัดโขดหิน โทร. 08-1782-5171, 0-3896-7889 โทรสาร 0-3896-7629

l หมวดพลาสติกส�ำเร็ จรู ป

ขายปลีก-ส่ ง

มุจรินทร์ ค้าส่ ง โทร. 08-6316-1431 BJ acrylic ร้ าน โทร. 08-6832-1001, 08-1865-6322 l หมวดโหราศาสตร์

วิชาดวงขุมทรั พย์ ดาวกระจก โทร. 08-9769-4220 www.mongkut.com Facebook.com/mongkut.singhanan twitter.com/ohm_ganesh

l หมวดส�ำนักงานจัดหางาน

หจก.กิตติคอมเซอร์ วสิ โทร. 0-3880-7821, 08-3119-9088 เบญทัย ไลท์ ตงิ ้ แอนด์ คอนแทค (U-TURN ประกันสังคม) โทร. 0-3861-9589, 08-1823-6679, Tourist&Business

RAYONG

113


สินค้า และธุรกิจบริการ

114

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...ระยอง


สินค้า และธุรกิจบริการ

Tourist&Business

RAYONG

115


สินค้า และธุรกิจบริการ

116

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...ระยอง


รถยนต์-อุปกรณ์ และอะไหล่

ด้านรถยนต์ อุปกรณ์-อะไหล่ ในหมวดนี้ส�ำหรับท่านที่ก�ำลังค้นหา ล้อและเครื่องยนต์ ถ้าท่านต้องการแลกเปลี่ยน เช่า ซื้อ ขาย ซ่อมล้าง ขัดเคลือบ ท�ำความสะอาด อุปกรณ์ประดับยนต์ และอะไหล่เครื่องมือ ท่านควรค้นหาในหมวดนี้

Tourist&Business

RAYONG

117


รถยนต์-อุปกรณ์ และอะไหล่

118

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...ระยอง


รถยนต์-อุปกรณ์ และอะไหล่

Tourist&Business

RAYONG

119


รถยนต์-อุปกรณ์ และอะไหล่ หมวดรถจักรยานยนต์ อะไหล่

หมวดรถยนต์ เครื่ องประดับ-ตกแต่ ง

TOD MODIFY RACING SHOP # ของแต่ งวัยรุ่ น Tel. 09-8825-4015 ร้ าน พี.อาร์ . ห้ วยโป่ ง ที่ตั้ง : 396 ถ.สุขุมวิท ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 21150 Tel. 0-3868-5443, 08-9938-2945 Fax. 0-3868-5443

ดู AD 4 สี หน้ า 18

เอส.เค.ออโตช็อป (บิก๊ ซีระยอง) ที่ตั้ง : ร้านติดกับพาวเวอร์บาย หัวมุมทางโค้ง สาขา 2 โลตัสนิคมพัฒนา Tel. 08-3119-0805

ดู AD 4 สี ปกหน้ าใน

แม่ นงค์ สไลด์ คาร์ ที่ตั้ง : 3/3 ซ.1 ถ.หลังวัดป่าประดู่ ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000 Tel. 08-7937-7743, 09-5113-8756

ดู AD 4 สี หน้ า 29

หมวดบริการติดตัง้ แก๊ สรถยนต์

ดู AD 4 สี หน้ า 17

ยิ่ง ออโต้ ช๊อป Tel. 09-1870-6698

Triple K Tel. 08-9749-9333, 08-6842-4244

ดู AD 4 สี หน้ า 18

โอ๋ -โมดิฟาย ที่ตั้ง : 37/5 หมู่ 6 ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง 21000 Tel. 0-3861-1375, 08-1001-7911

หมวดรถยนต์ -บริการลากจูง

ดู AD 4 สี หน้ า 27

เอสทีระยอง Tel. 08-6147-4050, 08-4055-6325

หมวดรถยนต์ ใช้ แล้ ว ผู้ขาย-รั บซือ้ นพดล รถยก รถสไลด์ ที่ตั้ง : 286 หมู่ 2 อ.ปลวกแดง จ.ระยอง Tel. 08-1996-3952

อู่อ้วนล้ อโต Bowin Tel. 09-2706-9102

ดู AD 4 สี หน้ า 27

เฉลิมชัย รถสวย ที่ตั้ง : 75/59 หมู่ 6 ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง Tel. 08-1940-1815

อมยิม้ Autoshop ที่ตั้ง : 139/4 ถ.3191 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180 Tel. 09-1610-6450

ดู AD 4 สี ปกหลังใน

เฉพาะกิจรถยก ที่ตั้ง : 21/25 หมู่บ้านฟ้าใส ถ.พลงช้างเผือก ซ.1 ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110 Tel. 09-4635-4624, 08-5439-4949 Fax. 0-3899-2955 SUPER BIKE SHOP RAYONG ที่ตั้ง : 134/3 หมู่ 2 ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง Tel. 09-2841-3038, 0-3306-0229

รถสุขสันต์ Tel. 08-2357-9999, 09-1659-7777, 0-3862-2222, 08-1833-3029

บุญชัย คาร์ ออดิโอ ระยอง ที่ตั้ง : 43/37 หมู่ 4 ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000 Tel. 08-7043-8491, 06-4326-4789

ดู AD 4 สี หน้ า 29

ดู AD 4 สี ปกหลังใน

สมยันต์ รถยก Tel. 08-1003-7001, 08-6886-6631

120

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...ระยอง


รถยนต์-อุปกรณ์ และอะไหล่ หมวดรถยนต์ ล้ าง อัด ฉีด

อ�ำนวยออโต้ คาร์ ที่ตั้ง : สาขา 1 บ้านค่าย เลยวัดหลวงปู่ทิม 1 กม. สาขา 2 ปลวกแดง ตรงข้ามห้าง CK Tel. 08-6112-5951

อ๊ อฟบางบุตร เรซซิ่ง ช็อป Tel. 08-8194-2448

ดู AD 4 สี ปกหลังใน

ดู AD 4 สี ปกหน้ าใน

สุรชัย เซอร์ วสิ (ช่ างอ๊ อด) ที่ตั้ง : 40/1 หมู่ 6 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง (สี่แยกไฟแดงเนินกระปรอก) Tel. 08-0566-1498, 0-3894-1080

เพื่อนคาร์ คลีน ที่ตั้ง : 801/4 ถ.สุขุมวิท ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง Tel./Fax. 0-3861-6323 Mobile 08-1377-6688

หมวดรถยนต์ -อู่ซ่อม อ้ นไดนาโม-แอร์ ที่ตั้ง : 81/24 ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง Tel. 08-1487-0129, 09-1730-4362, 0-3880-2288

ช่ างปุ๋ย เทรลเลอร์ ที่ตั้ง : 45/53 ต.ส�ำนักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง Tel. 08-9093-9481

อู่ปลวกแดงช่ วงล่ าง Tel. 08-8196-4857

ดู AD 4 สี หน้ า 29

ดู AD 4 สี หน้ า 27

ช่ างเปิ่ นระยอง ที่ตั้ง : 20/14 หมู่ 3 ถ.สุขุมวิท (ตรงข้าม อบจ.ระยอง) ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง Tel. 08-3969-5356

ร้ านนิวส์ หม้ อน�ำ้ ที่ตั้ง : 389 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง Tel. 08-5396-8854

หมวดกระจกรถยนต์

ดู AD 4 สี หน้ า 4-5

ดู AD 4 สี หน้ า 17

เปรม ออโต้ แอร์ ที่ตั้ง : 81/23 หมู่ 3 ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000 Tel. 09-0739-3584

STK RACING TEAM THAILAND ที่ตั้ง : 45 หมู่ 4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 Tel. 09-8997-7110

หญิงส้ ม คาร์ แคร์ & คอฟฟี่ ที่ตั้ง : 75/15 หมู่ 6 ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000 Tel. 09-0641-6037

หมวดรถยนต์ รั บจดทะเบียน หจก. ชัยกระจกรถยนต์ (2014) ที่ตั้ง : 102/14 หมู่ 6 ถ.เลี่ยงเมือง ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000 Tel. 08-4782-3099, 08-3589-4446, 0-3803-4279 Fax. 0-3803-4278

สยามโมดิฟาย ที่ตั้ง : 1/8 หมู่ 4 ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง Tel. 08-5288-7552, 08-5097-8227 ช่ างนงค์

STR ศิริธรเซอร์ วสิ ระยอง ที่ตั้ง : 180/4 หมู่ 6 ซ.สถานีวิทยุราชด�ำริ ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง Tel. 08-7586-2339 หมวดรถยนต์ -ให้ เช่ า

บริษัท สุพจน์ กระจกรถยนต์ จ�ำกัด ที่ตั้ง : สาขาระยอง 55/47 หมู่ 4 ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000 Tel. 0-3894-4333, 0-3801-5777, 08-1650-4199 Fax. 0-3801-5771 เค.วี.ออโต้ การาจ ที่ตั้ง : 72/23 หมู่ 6 ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000 Tel. 08-7584-5828 Fax. 0-3894-8797

เอส ซี เค สปาคาร์ แคร์ ที่ตั้ง : 14 ถ.สุขุมวิท ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110 Tel. 06-1526-1471

ศรี ทองคาร์ เร้ นท์ ที่ตั้ง : 55/4 หมู่ 4 ถ.บายพาส 36 ระยองคอมเพล็กซ์ ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000 Tel. 0-3894-8773-4, 08-1865-0166

Tourist&Business

RAYONG

121


รถยนต์-อุปกรณ์ และอะไหล่ หมวดรถยก ผู้จำ� หน่ าย-บริการ

บริษัท ระยองฟอร์ คลิฟท์ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 289 ถ.สุขุมวิท ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 21150 Tel. 0-3868-4003, 0-3868-4066, 0-3868-4075, 08-8254-2291, 08-8254-2292, 08-8254-2293 Fax. 0-3868-4167 l หมวดรถยนต์ แก๊ ส-ติดตั้ง

ซีพไี อซัพพลายส์ จก บริษัท โทร. 0-3803-4130 โทรสาร 0-3896-6325 วีอาร์ พี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เทรดดิง้ จก บริษัท โทร. 0-3862-4437, 0-3862-4490 08-9207-1959,08-1170-9390 l หมวดแก๊ ส-เชื้อเพลิง

ส�ำหรั บรถยนต์

สถานีบริการ NGV ใน จ.ระยอง สถานีบริการ NGV ระยอง 1 โทร. 0-3868-5063-4 สถานีบริการ NGV ระยอง 2 โทร. 0-3868-5449 l หมวดชุดติดตั้ง

ประหยัดน�้ำมัน

ชุดติดตัง้ ประหยัดน�ำ้ มัน ส�ำหรั บเครื่ องยนต์ ดเี ซล โทร. 08-4782-4153, 08-6832-1412

122

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...ระยอง

l หมวดประกันภัย

นายหน้ าและทีป่ รึกษา

เซ็นเตอร์ เซอร์ วสิ & ไปรษณีย์ไทย โทร. 08-6790-8283, 08-1591-2519 โทร/โทรสาร. 0-3862-1446 หจก. ตะวันสีทองอินเตอร์ กรุ๊ ป โทร. 0-3894-1771, 08-5076-3399 โทรสาร. 0-3894-1771 เทเวศประกันภัย จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-3860-7655-6 โทรสาร 0-3860-7657 E-mail : maptaphut@deves.co.th www.deves.com กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จก บริษัท โทร. 0-3887-5538-9 โทรสาร. 0-3837-0663-141 ภูมขิ วัญ จก บริษัท โทร. 0-3887-6492-7 เมืองระยอง ระยอง l หมวดยางรถ

หล่ อดอกยางและซ่ อม อุปกรณ์ และเครื่ องใช้

บริษัท ค็อกพิทวรวัฒน์ จ�ำกัด โทร. 0-3860-5515 โทรสาร 0-3860-1015 เอ็ม แอนด์ ที ไทร์ เซ็นเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-3866-3242-3 โทรสาร 0-3866-3051 บริดจสโตน คาร์ บอน แบล็ค (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-3894-6006-13 บ้านค่าย ระยอง l หมวดรถยนต์

เครื่ องประดับและตกแต่ ง

ดี อาร์ คาร์ ออดิโอ โทร.0-3868-4692, 08-1862-0023 โทรสาร. 0-3868-4692 ร้ านช่ างใหญ่ โทร. 08-1281-0698 สองอิเล็คทรอนิคส์ โทร. 08-6322-9908, 0-3868-2416 โทรสาร. 0-3868-2664 ค็อกพิทวรวัฒน์ จก บริษัท โทร. 0-3888-0597, 0-3860-5515,

08-1762-5568 โทรสาร. 0-3860-1015 เปี๊ ยกระยองออฟโรด จก บริษัท โทร. 0-3888-6461 แกลง ระยอง คาทูนนาที (ไทยแลนด์ ) จก บริษัท โทร. 0-3891-9011-2 ปลวกแดง ระยอง เซนต์ โกเบน ซี คิวริท (ไทยแลนด์ ) จก บริษัท โทร. 0-3866-7800-7 ปลวกแดง ระยอง ทีไอทีอนิ เตอร์ เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-3889-2250 บ้านค่าย ระยอง เพาเวอร์ โซนิค ร้ าน โทร. 0-3861-3615 เมืองระยอง ระยอง เพาเวอร์ โซนิค 2 ร้ าน โทร. 0-3886-0310 เมืองระยอง ระยอง ยศแอร์ แอนด์ ฟาวร์ ร้ าน โทร. 0-3867-1861 แกลง ระยอง วิลาศแอร์ แอนด์ ซาวด์ โทร. 0-3861-2086 เมืองระยอง ระยอง วี ไอ พี คาร์ เซอร์ วสิ หจก โทร. 0-3886-0146-7 เมืองระยอง ระยอง สยามแอร์ แอนด์ ซาวด์ โทร. 0-3861-1943 เมืองระยอง ระยอง ฮอลล์ ประดับยนต์ ร้ าน โทร. 0-3886-0380 เมืองระยอง ระยอง ฮอลล์ ประดับยนต์ ร้ าน โทร. 0-3868-8160-1 เมืองระยอง ระยอง l หมวดรถยนต์

สถานทีต่ รวจสภาพ

บีพี เซอร์ วสิ โทร. 0-3887-2078-9, 08-1428-1400 ตรอ.เป็ กเซอร์ วสิ โทร. 0-3864-1245 จิรพนธ์ การช่ าง หจก โทร. 0-3889-7576-7 นิคมพัฒนา ระยอง เชลล์ ออโต้ เซิร์ฟ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-3887-5320

เมืองระยอง ระยอง l หมวดรถจักรยานยนต์

และรถสกูตเตอร์

ระยอง โปรมอเตอร์ (2003) จก บริษัท โทร. 0-3862-4232-3 เมืองระยอง ระยอง ระยองเจริญยนต์ หจก โทร. 0-3861-1103 เมืองระยอง ระยอง ระยองมอเตอร์ ไบค์ จก บริษัท โทร. 0-3863-2953 แกลง ระยอง ตะวันออกระยอง จก บริษัท โทร. 0-3867-1724 แกลง ระยอง อภินัทธ์ ระยอง หจก โทร. 0-3896-1810 ปลวกแดง ระยอง รวมยนต์ ฮอนด้ าระยอง จก บริษัท โทร. 0-3886-9181-2 บ้านค่าย ระยอง รวมยนต์ ฮอนด้ าระยอง จก บริษัท โทร. 0-3861-3850 เมืองระยอง ระยอง กิมธัญญะมอเตอร์ หจก โทร. 0-3861-2915 เมืองระยอง ระยอง ซี วี เอ จก บริษัท โทร. 0-3861-5075 เมืองระยอง ระยอง บ้ านฉางปิ ยะกลการ จก บริษัท โทร. 0-3888-0625-6 บ้านฉาง ระยอง วิชาญยานยนต์ หจก โทร. 0-3867-1098 แกลง ระยอง วีอาร์ ที ออโตโมบิลล์ จก บริษัท โทร. 0-3888-6967-8 แกลง ระยอง สหชัยวังทองมอเตอร์ แลนด์ จก บริษัท โทร. 0-3888-8172 วังจันทร์ ระยอง สินชัยมอเตอร์ แลนด์ (2529) หจก โทร. 0-3861-1687 ระยอง สุพนิชมอเตอร์ ไบค์ จก บริษัท โทร. 0-3867-4092 แกลง ระยอง สุพนิชลิซซิ่ง จก บริษัท โทร. 0-3887-8249


รถยนต์-อุปกรณ์ และอะไหล่ ปลวกแดง ระยอง l หมวดรถแทรกเตอร์

ผู้ขาย

วิจติ รชัยระยอง จก บริษัท โทร. 0-3861-1718 เมืองระยอง ระยอง l หมวดรถบรรทุกใหม่

ผู้ขาย

เจ ทรานสปอร์ ท จก บริษัท โทร. 0-3896-7638 เมืองระยอง ระยอง สุเทพมอเตอร์ เซลล์ 1993 จก บริษัท โทร. 0-3887-3817-20 เมืองระยอง ระยอง l หมวดรถยก-ผู้ขาย

และบริการ

เค เอส แอล มอเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-3860-3757-9 บ้านฉาง ระยอง จันทอุดมคาร์ เซ็นเตอร์ หจก โทร. 0-3861-3366 เมืองระยอง ระยอง ซันลุยไทย จก บริษัท โทร. 0-3869-4387-8

เมืองระยอง ระยอง ดิลกและบุตร จก บริษัท โทร. 0-3887-7185 นิคมพัฒนา ระยอง ตะวันออก โฟล์ คลิฟท์ เซอร์ วสิ หจก โทร. 0-3889-7213 นิคมพัฒนา ระยอง โตโยต้ าทูโช (ไทยแลนด์ ) จก บริษัท โทร. 0-3868-1241 นิคมพัฒนา ระยอง บ้ านฉางฟอร์ คลิฟท์ จก บริษัท โทร. 0-3888-0693-4 บ้านฉาง ระยอง บี เอ เซอร์ กจิ บอร์ ด หจก โทร. 0-3886-7326 เมืองระยอง ระยอง พลิค คอร์ ปอเรชั่น จก บริษัท โทร. 0-3889-1526 ปลวกแดง ระยอง พีเอฟอร์ คลิฟท์ เซอร์ วสิ หจก โทร. 0-3869-2343 ฟอร์ คลิฟท์ เซ็นเตอร์ แอนด์ เซอร์ วสิ 2002 จก บริษัท โทร. 0-3889-8975-6 เมืองระยอง ระยอง มาเตฮัน สยาม แลมบ์ ด้า จก บริษัท โทร. 0-3860-6170-2 นิคมพัฒนา ระยอง มาเธอร์ อนิ เตอร์ -เทรด จก บริษัท โทร. 0-3880-8460-1 เมืองระยอง ระยอง

l หมวดรถยนต์ -ล้ าง

อัดฉีดและขัดมัน

โสภณ คาร์ แคร์ โทร. 0-3861-7708,08-1590-4864 Bigboy Carcare โทร. 08-1437-7758 กู๊ดเร้ นช์ ระยอง จก บริษัท โทร. 0-3861-6692 เมืองระยอง ระยอง คาร์ เมทเซอร์ วสิ ร้ าน โทร. 0-3860-7711 เมืองระยอง ระยอง l หมวดรถยนต์ -หุ้มเบาะ

และท�ำประทุน

ระยอง ออโต้ ซีท หจก โทร./แฟ็กซ์. 0-3861-2997 มือถือ 08-6302-5815 เนินส�ำลี การเบาะ โทร. 0-3860-7774 เมืองระยอง ระยอง l หมวดรถยนต์ -ให้ เช่ า

นพรั ตน์ คาร์ เร้ นท์ แอนด์ บซิ เิ นส จก บริษัท โทร. 0-3860-2200 โทรสาร. 0-3868-5256 กิตติศักดิ์เซอร์ วสิ เซ็นเตอร์

แอนด์ ซัพพลาย หจก โทร. 0-3868-1958-9 นิคมพัฒนา ระยอง คีย์คาร์ เร้ นท์ โทร. 0-3896-7759 เมืองระยอง ระยอง ดรี มทีมคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ทรานสปอร์ ต จก บริษัท โทร. 0-3888-0464 ระยอง บัดเจ็ท บริการรถเช่ า โทร. 0-3895-4352-3, 0-2203-9200 ปลวกแดง ระยอง บ้ านฉางคาร์ เร้ น โทร. 0-3860-1968 บ้านฉาง ระยอง พี เจ กรี น หจก โทร. 0-3880-8441 เมืองระยอง ระยอง l หมวดรถยนต์ ใหม่ -ผู้ขาย

ฮอนด้ าปิ ยะ จก บริษัท โทร. 0-3880-9288-9 โทรสาร. 0-3880-9290 ระยองอีซูซุเซลส์ จก บริษัท โทร. 0-3862-3862-6 เมืองระยอง ระยอง เบนซ์ ระยอง จก บริษัท โทร. 0-3880-2222 เมืองระยอง ระยอง ฟอร์ ด ระยอง โทร. 0-3888-6987-9 แกลง ระยอง

Tourist&Business

RAYONG

123


รถยนต์-อุปกรณ์ และอะไหล่

l หมวดเงินทุน

และหลักทรั พย์

ดีจริงมอเตอร์ โทร. 0-3887-3734, 08-1781-1364 l หมวดรถบรรทุก

ซ่ อมและบริการ

บ.ชัยมิตรภาพการาจ โทร. 08-6300-5100, 08-1209-0499 แฟกซ์ 0-3896-7740-1 Nava Express โทร. 0-3868-8089 l หมวดรถยนต์ -โช้ คอัพ

โตโยต้ าระยอง ผู้จำ� หน่ ายโตโยต้ า จก บริษัท โทร. 0-3867-2501 แกลง ระยอง เชฟโรเล็ตเซลส์ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-3895-5685-8 ปลวกแดง ระยอง วิวัฒน์ พานิช จก บริษัท โทร. 0-3861-5700 เมืองระยอง ระยอง วิวัฒน์ พานิชกรุ๊ ป จก บริษัท โทร. 0-3860-8191-4 เมืองระยอง ระยอง สยามนิสสันตะวันออก จก บริษัท โทร. 0-3880-2744-8 เมืองระยอง ระยอง สยามนิสสันตะวันออก (สาขาเนินพระ) จก บริษัท โทร. 0-3880-2745-7 เมืองระยอง ระยอง สยามอินเตอร์ ซูซูกิ จก บริษัท โทร. 0-3862-4136-9 เมืองระยอง ระยอง อีซูซุตะวันออกมอเตอร์ เวอร์ ค จก บริษัท โทร. 0-3860-3904-5 บ้านฉาง ระยอง

124

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...ระยอง

อีซูซุโอเปอร์ เรชั่น (ไทยแลนด์ ) จก บริษัท โทร. 0-3865-6307-11 ปลวกแดง ระยอง l หมวดรถยนต์ -อู่ซ่อม

บริษัท ชัยมิตรภาพ จ�ำกัด โทร. 08-6300-5100, 08-1209-0499 โทรสาร 0-3896-7740-1 ยูโร ออโต้ พาร์ ทแอนด์ เซอร์ วสิ โทร. 0-3861-4306, 08-1577-3505, 08-6301-8693, 08-1443-9054 โทรสาร. 0-3861-2973 อู่ออโต้ เทค โทร. 0-3862-3902,08-9748-9483 ระยองช่ วงล่ าง โทร. 08-6355-9015, 08-5095-8579 เอสอาร์ ระยองออโต้ เพนท์ โทร. 0-3880-2688-90 เมืองระยอง ระยอง กิตติแสงชัยบริการ จก บริษัท โทร. 0-3868-7888 เมืองระยอง ระยอง กิตศิ ักดิ์ การช่ าง โรงกลึง โทร. 0-3864-8059 เมืองระยอง ระยอง ควิกแอนด์ ควอลิตเี ้ ซอร์ วสิ ร้ าน โทร. 0-3896-7688-9 เมืองระยอง ระยอง

เจนโลหะกิจ โทร. 0-3861-2477 เมืองระยอง ระยอง l หมวดแอร์ -ส�ำหรั บรถยนต์

รุ่ งเจริญแอร์ -ไดนาโม โทร./โทรสาร 0-3880-2291 มือถือ 08-9805-5687 คลีนิคแอร์ ร้ าน โทร. 0-3888-8077 วังจันทร์ ระยอง เคดีเอซี (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-3891-9145 ปลวกแดง ระยอง เจริญกิจมอเตอร์ โทร. 0-3861-1794 ระยอง เจริญกิจแอร์ หจก โทร. 0-3861-4446-7 เมืองระยอง ระยอง แซ็กเซิล วาลีโอ คอมเพรสเซอร์ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-3895-4709-15 ปลวกแดง ระยอง ประกิตออร์ โต้ แอร์ ร้ าน โทร. 0-3862-0882 เมืองระยอง ระยอง

เจโช๊ คอัพ โทร. 0-3887-6738, 08-9404-3561,08-6394-6695 y.o shock up ถ.เส้นบ้านแลง อ.เมือง จ.ระยอง โทร. 08-1653-8562


รถยนต์-อุปกรณ์ และอะไหล่

Tourist&Business

RAYONG

125


รถยนต์-อุปกรณ์ และอะไหล่

126

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...ระยอง


รถยนต์-อุปกรณ์ และอะไหล่

Tourist&Business

RAYONG

127


รถยนต์-อุปกรณ์ และอะไหล่

128

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...ระยอง


รถยนต์-อุปกรณ์ และอะไหล่

Tourist&Business

RAYONG

129


รถยนต์-อุปกรณ์ และอะไหล่

130

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...ระยอง