Page 1


18

38 20

18 บทความเทิดพระเกียรติ >>>

38 คอลัมภ์ : เที่ยวเมืองต้องห้ามพลาด สมุทรสงคราม

31 เที่ยวตามรอยพระบาท >>>

41 คอลัมภ์ท่องเที่ยว Unseen SAMUTSAKHON

18 INTERVIEW >>>

43 คู่มือบริการนักท่องเที่ยว แนะน�ำที่กิน ที่พัก กิจกรรมท่องเที่ยว

20 INTERVIEW >>>

56 สินค้า OTOP สมุทรสาคร-สงคราม ๑ ต�ำบล ๑ ผลิตภัณฑ์

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลฯ - โครงการอัมพวา-ชัยพัฒนานุรักษ์ - อุทยาน ร.2

คุณภัทรสิริณ์ เสวตไอยาราม ผู้บริหาร บ้านเติมฝันเนอสเซอรี่ คุณณัฐสินี ช่อปทุมมา ผู้บริหาร ศูนย์เสริมความงามมาดามปาย

61.


บทบรรณาธิการ kitvarinart@hotmail.com

เมือ่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ทีผ่ า่ นมาชาวไทยต้องร�ำ่ ไห้ทงั้ แผ่นดินเมือ่ พระมหากษัตริยอ์ นั เป็นทีร่ กั ยิง่ ของปวงชนชาวไทย “พระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช” เสด็จสวรรคต ถือว่าเป็นการสูญเสียและ ความวิปโยคยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของปวงชนชาวไทยทั้งประเทศ ข้า พระพุทธเจ้า ผู้บริหารและพนักงาน “แม๊กกาซีน ๑ ใน” ขอน้อมร�ำลึก ถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัยอย่างหาที่สุดมิได้ วารสาร “๑ ใน...สมุ ท รสาคร-สมุ ท รสงคราม” จั ด ท� ำ ขึ้ น เพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ก ารท่ อ งเที่ ย วและธุ ร กิ จ ในจั ง หวั ด สมุ ท รสาครและ สมุทรสงคราม ฉบับนี้ ได้รวบรวมพระราชกรณียกิจและโครงการในพระ ราชด�ำริต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาน�ำ เสนอเพื่อน้อมร�ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงประกอบพระ ราชกรณียกิจในด้านต่างๆ เพื่อความกินดีอยู่ดีของพสกนิกรไทยทั้งประเทศ ตลอดรัชสมัย ๗๐ ปี ใน คอลัมภ์ “ตามรอยพระบาท” จังหวัดสมุทรสงคราม และสมุทรสาคร นอกจากนีย้ งั ได้รวบรวมธุรกิจประเภทต่างๆ ในจังหวัดสมุทรสาครและ สมุทรสงคราม จัดท�ำเป็นท�ำเนียบธุรกิจ DIRECTORY โดยแยกเป็นหมวดหมู่ ประเภทต่างๆ เพื่อการค้นหาสินค้าและบริการต่างๆ ได้อย่างสะดวกสบาย อาทิ ด้านการศึกษา, ด้านสุขภาพและความงาม, ด้านการก่อสร้าง, ด้าน อุตสาหกรรม, ด้านการเกษตร, ด้านบ้านและเฟอร์นิเจอร์, ด้านรถยนต์ รวม ถึงการรวบรวมสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร สถานบันเทิง สปา สินค้าของฝาก ผลิตภัณฑ์ OTOP และกิจกรรมการท่อง เที่ยวต่างๆ อีกมากมายในฉบับ...ติดตามได้เลยครับ

ประธานที่ปรึกษา พ.ต.ท. สมชาย ศรลัมพ์ พ.ต.ฉลาด วงศ์ไพศาล ฝ่ายกฏหมาย นางนงคราญ นันชนะ ผู้อ�ำนวยการ นางสาววริยา แย้มเพียรวัฒนา บรรณาธิการบริหาร นายกิตติ ฉันทกิจนุกูล กองบรรณาธิการ นายบุญธรรม มุกดาสนิท นายสุเชาว์ ศรลัมพ์ นางสาวสุชาดา พุกทรัพย์ ผู้จัดการโครงการ นางสาวมาลี ชื่นส�ำอางค์ ผู้จัดการส่วนภูมิภาค นางสาวประทุมมาศ สนทอง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ นางสาวพัชรีพร เชื้อบุญมี นางสาวจีรวรรณ ปลั่งเปล่ง นางสาวนภาพร ดรุณพันธ์ นางสาวศิริพรรณ ชัยเกียรติ์สุนทร นางสาวสราลักษณ์ สมอบ้าน นางสาวจตุพร เถื่อนถ�้ำ นางสาวยุวดี พะบ�ำรุงษ์ นางสาวปวีณา เดชทสอน ศิลปกรรม นายพลากร ค�ำโครตสูนย์ นายศักดิ์ชัย รันจัตุรัส ฝ่ายบัญชี-ธุรการ นางสาวปิยพร ม่วงศรี นายอุรุพงษ์ รุ่งเรือง นายอรรถพล นารูลา


interview

ทางทีมงานวารสาร ๑ใน...สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม ฉบับนี้ได้มีโอกาสสัมภาษณ์คุณภัทรสิริณ์ เสวตไอยาราม ผู้ บริหารบ้านเติมฝันเนอสเซอรี่ โดยทางทีมงานทราบมาว่าคุณ ภัทรสิริณ์ จบการศึกษาระดับปริญญาโท จากมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ คณะศึกษาศาสตร์ เอกจิตวิทยาการศึกษา และผ่านหลักสูตรฝึกอบรมพีเ่ ลีย้ งเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ จากคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อจบการศึกษาจึงได้มาเปิดบ้านเติมฝันเนอสเซอรี่ขึ้นจนถึง ปัจจุบัน

คุณภัทรสิริณ์ เสวตไอยาราม (ขวัญ) ผู้บริหารบ้านเติมฝันเนอสเซอรี่

บ้านเติมฝัน เนอสเซอรี่

บ้ า นเติ ม ฝั น เนอสเซอรี่ ทุ ก กิ จ กรรมเรามี การผสมผสานกับระบบการเรียนแบบมอนเตสซอรี่ Montessori เป็ น การเรี ย นรู ้ แ บบธรรมชาติ ที่ เ ด็ ก สามารถฝึกฝนค้นพบได้ด้วยตนเอง โดยเน้นทางด้าน ประสาทสัมผัส ซึ่งจะท�ำให้สมองท�ำหน้าที่ตอบสนอง ได้ดีแถมท้ายด้วยกิจกรรมตลอดทั้งวัน ให้เกิดความ สนุกสนาน มีความสุขกับสถานทีเ่ รียนสวยงาม สะอาด อุปกรณ์การเรียน เครือ่ งเล่นทีท่ นั สมัย ปลอดภัยด้วย กล้อง CCTV รวมทั้งพื้นกันกระแทก Duraflor และ สะดวกในการเดินทางใกล้ที่ท�ำงาน ใกล้บ้าน ควบคุม ดูแลเด็ก และสอนด้วยบุคลากรที่เชี่ยวชาญทางด้าน จิตวิทยาการศึกษาโดยตรง


บ้านเติมฝันเนอสเซอรี่

แนวทางการบริหารงานของท่าน

บ้านเติมฝันเนอสเซอรี่ เป็นการเรียนแบบบูรณาการ เน้ น ระบบการเรี ย นแบบมอนเตสซอรี่ และด้ า นประสาท สัมผัส ซึ่งจะท�ำให้สมองท�ำหน้าที่ตอบสนองได้ดี เน้นเด็กเป็น ศูนย์กลางไม่เน้นวิชาการ เพราะในเด็กวัยนี้ยังไม่พร้อมในด้าน นี้มากนัก ไม่อยากให้เด็กเคร่งเครียด เกิดการแข่งขัน เน้นการ เรียนรูด้ ว้ ยตัวเอง ฝึกสมองในการจดจ�ำให้เกิดความสนุกสนาน ไปพร้อมกัน เน้นการปรับพฤติกรรม งดอาการก้าวร้าวหรือ เอาแต่ใจ ฝึกมารยาท การเข้าสังคม สามารถช่วยเหลือตัวเอง ได้ดี และทีส่ ำ� คัญคือช่วยลดภาระในการทีพ่ อ่ แม่ตอ้ งดูแลพร้อม ให้เราช่วยเหลือ ดูแลได้อย่างถูกวิธี

มุมมองของท่านเกี่ยวกับ รร.อนุบาลในสมุทรสาคร

โรงเรียนในจังหวัดสมุทรสาครเป็นโรงเรียนที่ดี ส่วน ใหญ่วิสัยทัศน์และเป้าหมายลักษณะคล้ายๆ กัน หลักสูตรมุ่ง เน้นให้ผู้เรียนมีการปฏิบัติการและเสริมสร้างประสบการณ์จริง ท�ำให้เป็นทีย่ อมรับโดยทัว่ ไป ซึง่ การจะเลือกโรงเรียนในแต่ละที่ ทางผูป้ กครองจึงควรพิจารณาเหตุผลโดยรวม เช่น การเดินทาง ผู้บริหารและบุคลากร สิ่งแวดล้อม ค่าเรียนควบคู่กับคุณภาพ การดูแลและการจัดการปลอดภัย ระบบต่างๆ ในโรงเรียน

ประวัติหรือที่มา ของบ้านเติมฝันเนอสเซอรี่

เนื่องจากเรียนมาทางด้านจิตวิทยาการศึกษา โดยตรง ได้ลงสนามจริงกับเด็กๆ บวกกับการมีลูกจึงท�ำให้ สนใจ และตั้งใจว่าอยากท�ำธุรกิจทางด้านนี้ตั้งแต่สมัยเรียน แล้ว ประกอบกับการเปิดโรงเรียนกวดวิชา ได้ดูแลเรื่องการ ศึกษาของเด็กในวัยต่างๆกัน ท�ำให้เราสนใจเรือ่ งพฤติกรรมของ เด็กๆในแต่ละวัย และเป้าหมายหลักคือ อยากให้ลูกอยู่ใกล้ๆ เราตลอดเวลาจึงได้วางแผนงานอย่างเต็มที่ในช่วงที่เลี้ยงลูก และให้นมแม่ด้วยตัวเองระหว่างนั้นทั้งเราและสามี คอยดูแล และควบคุมการก่อสร้างอย่างใกล้ชิดให้ถูกต้องตามกฎหมาย เน้นความปลอดภัย ความสะอาด ความเป็นระเบียบ รวมทั้ง การซื้อของใช้ทุกอย่างเพื่อตกแต่งสถานที่ ใช้ของดีมีคุณภาพ สวยงาม ได้มาตรฐาน และทีส่ ำ� คัญเราเน้นเรือ่ งของพัฒนาการ เด็กให้เป็นไปในทิศทางทีถ่ กู ต้องและเหมาะสม อยากให้เด็กๆ ที่ นี่มีพัฒนาการที่ดี


ทางทีมงานวารสาร ๑ใน...สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม ฉบับนี้ได้มีโอกาส สัมภาษณ์ คุณณัฐสินี ช่อปทุมมา ผู้บริหารศูนย์เสริมความงามมาดามปาย โดยทาง คุณณัฐสินีได้เล่าให้ทางทีมงานฟังว่าจบการศึกษาระดับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ 2 จากมหาวิทาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการ ครอบครัวมี อาชีพเกษตรกร แต่ดว้ ยใจรักงานทางด้านความงามหลังจากเรียนจบจึงมุง่ มัน่ ตัง้ ใจศึกษา เรียนรู้เกี่ยวกับความงามเต็มรูปแบบ โดยใช้เวลาการเรียนรู้และหาประสบการณ์ถึง 3 ปี เต็มก่อนที่จะเปิดร้าน “มาดามปาย” ขึ้นมา ศูนย์เสริมความงามครบวงจรมาดามปาย รับสัก และรับสอนสักคิ้ว เพ้นท์คิ้ว สไลด์คิ้ว เสริมโหงวเฮ้ง สักปากเกาหลี สักขอบตา รับปรึกษาปัญหาผิวหน้า สิว ฝ้า กระจุดด่างด�ำ สปาและซาลอน อย่างเต็มรูปแบบ หลายๆ ท่านที่ ไม่ประสบความส�ำเร็จกับเรื่องคิ้วมักจะมาปรึกษาเรา เนื่องจากเราจะให้ ความส�ำคัญกับความรู้สึก ความชอบของลูกค้า อธิบาย ท�ำความเข้าใจ กับคิว้ ทีล่ กู ค้าต้องการก่อนลงมือท�ำทุกเคส เรารับแก้ควิ้ ทีช่ า่ งหลายๆ ท่าน ไม่รบั แก้ รับแก้ผมเสียโดยทีท่ า่ นไม่ตอ้ งตัดผม รักษาผิวหน้าให้สวยใสโดย ไม่ต้องเลเซอร์ เรามั่นใจในคุณภาพที่ลูกค้าต้องพึงพอใจ


แนวทางการบริหารงาน

ในการท�ำงานเราจะใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ทุกๆ เรื่อง โดยเฉพาะเรื่องที่จะท�ำให้ผลงานออกมาดี เป็นที่ พอใจของลูกค้า จิตใจและความสบายใจต้องมาก่อน โดยจะ ชีแ้ จง ท�ำความเข้าใจ แนะน�ำลูกค้าในหลายๆ เรือ่ งเพือ่ ให้ลกู ค้า เข้าใจถูกต้องก่อนตัดสินใจรับบริการ ซึง่ ร้านอืน่ ๆ มักจะไม่สนใจ เรื่องนี้เลย ยิ่งเรื่องการสักคิ้วต้องละเอียดมากๆ ไม่ว่าจะเป็น ความสะอาด สี แบบ ทรงที่เข้ากับลูกค้า สักออกไปลูกค้าต้อง มั่นใจ ต้องพอใจ ต้องสวย ดูดี และปลอดภัย 100% เราให้บริการด้วยบริการที่ประทับใจ ความมั่นคง และซื่อสัตย์ต่อลูกค้า คุณภาพที่คุ้มเกินราคา คุ้มกับเงินที่ ลูกค้าจะต้องจ่ายออกไป รับฟัง พัฒนา และปรับปรุงคุณภาพ และบริการอยูต่ ลอดเวลา ท�ำให้เรามีแฟนคลับทีเ่ หนียวแน่นมา จนถึงทุกวันนี้

มุมมองของท่านเกี่ยวกับ สถาบันเสริมความงาม ปัจจุบันสถาบันเสริมความงามเกิดขึ้นเยอะมาก ซึ่ง แต่ละที่ก็จะมีรูปแบบบริหารงาน และบริการที่ต่างกันออกไป รวมถึงเรื่องของราคาและคุณภาพก็จะต่างกันด้วย ทั้งนี้ขึ้น อยู่ลูกค้าว่าจะชอบและไว้ใจสถาบันใด แต่สิ่งที่ส�ำคัญที่ควร ค�ำนึงถึงก่อนตัดสินใจก็จะเป็นเรือ่ งของความสะอาดปลอดภัย เรื่องของความสวยต้องใจเย็นๆ ศึกษาให้เข้าใจก่อนรับบริการ ส�ำหรับสถาบันใดต้องการปรึกษา เรายินดีให้ค�ำแนะน�ำ ส่วน ร้านเสริมสวยใดที่สนใจมีรายได้เสริมก็ติดต่อได้เช่นกันค่ะ ศูนย์เสริมความงามครบวงจรมาดามปาย บริหารงายโดย มาดามปาย ผู้เชี่ยวชาญทางด้านคิ้วเสริมโหงวเฮ้ง เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ เปิดเวลา 10.00 น.-20.00 น. เสาร์-อาทิตย์ เปิด 9.00 น.- 20.00 น. ตั้งอยู่เลขที่ 1343/15-16 ต.ตลาดกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร โทร. 0-3447-3889, 08-1431-3938, 08-6831-5853


“คนไทยโชคดี ที่ สุ ด ในโลก เพราะเรามีพระมหากษัตริย์ที่ทรง งานหนัก และทุ่มเทพระวรกาย เพื่อ ให้ประชาชนของพระองค์ มีอาชีพทีด่ ี มีรายได้ที่มั่นคง สามารถพึ่งพาตัว เองได้ อย่างยั่งยืน”

ตลอด 70 ปี ที่ผ่านมา พระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และ พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ต่างทุ่มเท ทรงงานหนัก เพื่อให้คนไทยมีความเป็นอยู่ที่ ดีขึ้น โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ มากมายหลายพันโครงการจึงเกิดขึ้นในทุก พื้นที่บนผืนแผ่นดินไทย ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด สมุ ท รสาครและ สมุทรสงคราม ก็มีโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชด�ำริน่ันคือ โครงการแก้มลิงคลอง มหาชั ย -สนามชั ย และโครงการอั ม พวาชัยพัฒนานุรักษ์ Tourist&Business

RatchaburiPhetchaburi

31


โครงการ อัจ.สมุมพวา-ชั ย พั ฒ นานุ ร ก ั ษ์ ทรสงคราม

“โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น เพิ่มโอกาสให้ คนในชุมชนร่วมแสดงออก และสร้างรายได้ อย่างเป็นรูปธรรม” ถ้านึกถึงสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว ทีส่ ง่ เสริมให้คน ท้องถิ่นรู้จักรักษามรดกและวัฒนธรรมอันขึ้นชื่อ ทั้งยังเป็นชุมชนที่มีความสามัคคีเข้มแข็ง หนึ่งใน นั้นต้องมีชื่อของชาวอัมพวา ที่ร่วมแรงร่วมใจกัน สานต่อภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของ ชาวอัมพวาใน อดีตให้คงอยู่ ณ โครงการอัมพวา-ชัยพัฒนา-นุ รักษ์ (มูลนิธิชัยพัฒนา) จังหวัดสมุทรสงคราม อย่างแน่นอน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชด�ำเนิน เปิดโครงการ อัมพวา-ชัยพัฒนานุรักษ์ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ภายหลังที่นางสาวประยงค์ นาคะวะ รังค์ ข้าราชการบ�ำนาญโรงพยาบาล ทรวงอกฯ ได้ น้อมเกล้าฯ ถวายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจ�ำนวน 5 แปลง พื้นที่กว่า 21 ไร่ เพื่อใช้ประโยชน์ ใน กิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนา และใน พ.ศ.2554 นางวณี และนางประทิน ด้วงคุ้ม ได้น้อมเกล้าฯ รกิจ ราชบุรเี พชรบุรี 32 ท่๑องเทีใน...่ยว&ธุ

ถวายที่ดินสวน ผลไม้เนื้อที่รวมกว่า 5 ไร่ ให้กับ มูลนิธิชัยพัฒนาเพิ่มเติม ด้ ว ยสถานที่ ซึ่ ง ไม่ ไ กลจากกรุ ง เทพฯ เหมาะส�ำหรับ วันหยุดส�ำหรับคนที่มีเวลาไม่มาก นัก เพราะสามารถแวะมาพักผ่อนหย่อนท่ามกลาง ธรรมชาติ เรียนรูว้ ฒ ั นธรรม พืน้ ถิน่ ของชาวอัมพวา ได้อย่างง่ายๆ นอกจากนี้ยังสามารถซื้อของฝาก ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และผลิตภัณฑ์ภัทรพัฒน์ของ มูลนิธิชัยพัฒนา กลับไปฝากคนที่บ้านได้ด้วย


ข้อมูล แนะน�ำ

ที่เที่ยว

พืน้ ทีส่ วนชัยพัฒนานุรกั ษ์ เดิน ชมพันธุพ์ ชื ท้องถิน่ ในสวนเกษตรแบบผสมผสานที่ ปราศจากสารเคมี ร้ า นชานชาลา พั ก จิ บ เครื่ อ งดื่ ม และชิ ม อาหารว่างริมคลองอัมพวา ร้านค้าชุมชนของโครงการฯ ลานวัฒนธรรม นาคะวะรังค์ และลานสวนชัยพัฒนานุรักษ์ เลือก ซื้อ สินค้าชุมชนท้องถิ่นที่มีให้เลือกมากมาย

กิจกรรม

ชมการสาธิตการท�ำน�้ำตาลมะพร้าว ทุกวัน อังคาร-วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.30-15.30 น. ทดลองท� ำ จั ก สานใบมะพร้ า วฟรี ที่ ห ้ อ ง นิทรรศการชุมชน ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 10.00-20.00 น.

โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ 185-191 ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม โทร. 0-3475-2245 เปิดให้เข้าชม : วันจันทร์-พฤหัสบดี 09.00-17.00 น. วันศุกร์-อาทิตย์ 09.00-21.00 น. www.amphawanurak.com ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

การเดินทาง

จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี-ปากท่อ ผ่านสี่แยกมหาชัย-นาเกลือ จนถึงหลักกิโลเมตรที่ 63 จะพบทางแยกต่าง ระดับเข้าตัวเมืองสมุทรสงคราม

Tourist&Business

RatchaburiPhetchaburi

33


อุทยานพระบรมราชานุสรณ์

พระบาทสมเด็ จ พระพุ ท ธเลิ ศ หล้ า นภาลั ย จ.สมุทรสงคราม

“อุทยานแห่งเรื่องราวที่บอกเล่าวิถีไทยในรัชสมัยของ พระบาทสมเด็จ พระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2” มาเที่ยวอัมพวาใครว่าได้ชมแค่ธรรมชาติ กับวีถีชีวิตของคนพื้นถิ่นอย่างเดียว ที่อุทยาน พระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ หล้านภาลัย หรือ อุทยาน ร.2แห่งนี้ เป็นอีกหนึ่ง สถานทีซ่ งึ่ เหมาะส�ำหรับการย้อนอดีตกลับไปเรียน รู้ศิลปวัฒนธรรมไทย ในสมัยที่รัชกาลที่ 2 ทรง ครองสิริราชสมบัติ พระราชสมุทรเมธี เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน เจติยาราม น้อมเกล้าฯ ถวายทีด่ นิ 11 ไร่ ริมแม่นำ�้ แม่กลองในอ�ำเภออัมพวา เพื่อสร้างเป็นอุทยาน แห่งนี้ และเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ามาท่อง เที่ยว ภายในอุทยานประกอบไปด้วยเรือนไทยหมู่ 5 หลัง ซึง่ เปิดเป็นพิพธิ ภัณฑ์ ทีจ่ ดั แสดงศิลปวัตถุ ในสมั ย รั ต นโกสิ น ทร์ ต อนต้ น เครื่ อ งใช้ ส ่ ว น พระองค์ ข้าวของโบราณ ตลอดจนวิถีชีวิตความ เป็นอยู่ของชาวไทยในสมัยนั้น จ�ำนวน 4 หลัง อีก รกิจ ราชบุรเี พชรบุรี 34 ท่๑องเทีใน...่ยว&ธุ

1 หลัง ใช้เป็นอาคาร การแสดงโขนและละคร นอกจากนี้ยังมีโรงละครกลางแจ้ง และสวนพันธุ์ ไม้ ไทยในวรรณคดีให้นักท่องเที่ยวได้เพลิดเพลิน ก่อนกลับอย่าลืมแวะสถานที่จ�ำหน่ายสินค้าพื้น เมือง ที่ศาลาอเนกประสงค์ ริมแม่น�้ำแม่กลอง เลือกซือ้ พืชผล ทางการเกษตร งานหัตถกรรมพืน้ บ้าน พร้อมหยิบจับ กลับบ้านในราคาย่อมเยาได้ เช่นเดียวกัน


ข้อมูล แนะน�ำ

ที่เที่ยว

ตลาดน�้ำอัมพวา (สถานที่ใกล้ เคียง) ยลวิถีชาวบ้านอัมพวา พร้อมมาหาของกิน อร่อยๆ พิพธิ ภัณฑ์พระพุทธเลิศหล้านภาลัย เทีย่ วชม ศิลปวัตถุในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น สวนพันธุ์ ไม้ในวรรณคดี สวนส�ำหรับศึกษา และอนุรักษ์พันธุ์ ไม้หายากจากวรรณคดีกว่า 140 ชนิด

กิจกรรม

เรียนรูศ้ ลิ ปวัฒนธรรมไทยในสมัยรัชกาลที่ 2 ที่พิพิธภัณฑ์พระพุทธเลิศหล้านภาลัย

อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า นภาลัย ส�ำนักงานอุุทยาน ร.2 ต.กระดังงา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม โทร. 0-3475-1666, 0-3475-1376 เปิดให้เข้าชม: ทุกวัน 08.30-17.00 น. ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

การเดินทาง

จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 35 (ธนบุรี-ปากท่อ) ผ่านสี่แยกมหาชัย-นาเกลือ จนถึงหลักกิโลเมตรที่ 63 จะพบทางแยกต่าง ระดับเข้าตัวเมืองสมุทรสงคราม ผ่านตัวเมือง จากนั้นเข้าทางหลวงหมายเลข 325 (สมุทรสงคราม-บางแพ) กิโลเมตรที่ 36-37 มีทาง แยกซ้ายไปอุทยานฯ ตรงเข้าไป อีกประมาณ 1 กม. Tourist&Business

RatchaburiPhetchaburi

35


จ.สมุทรสาคร

โครงการแก้มลิงคลองมหาชัย-คลองสนามชัย

อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ

โครงการแก้ ม ลิ ง ในพื้ น ที่ ฝ ั ่ ง ตะวั น ตกของแม่ น�้ ำ เจ้าพระยา (คลองมหาชัย - คลองสนามชัย) ท�ำหน้าที่รับน�้ำ ในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น�้ำเจ้าพระยา ผ่านพื้นที่บางส่วน ของ กรุงเทพมหานคร และสมุทรสาครตอนบนไปลงคลอง มหาชัย – คลองสนามชัย และ แม่น�้ำท่าจีน เพื่อระบายออก สู่ทะเลด้านจังหวัดสมุทรสาคร เนือ่ งจากระบบการป้องกันน�ำ้ ท่วมในพืน้ ทีฝ่ ง่ั ตะวันตก ของแม่นำ�้ เจ้าพระยายังไม่สมบูรณ์ โดยเฉพาะคันกัน้ น�ำ้ ขนาน กับชายทะเลและคลองต่างๆ ที่มีทางน�้ำไหลเชื่อมต่อกับ รกิจ ราชบุรเี พชรบุรี 36 ท่๑องเทีใน...่ยว&ธุ

ชายทะเลก็ยงั ไม่มรี ะบบควบคุมเพียงพอ ดังนัน้ เมือ่ น�ำ้ ทะเล มีระดับสูงขึ้น จึงหนุนไม่ให้น�้ำจืดไหลออกทะเล หรือไหลออก ทะเลได้ช้ามากก่อให้เกิดภาวะน�้ำท่วมรุนแรง และท่วมขังนาน วัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ได้ พระราชทานพระราชด�ำริ เพือ่ ให้การระบายน�ำ้ ท่วมออกทะเล เร็วขึ้น ด้วยวิธีการของระบบ “แก้มลิง” คือ โครงการแก้ม ลิง “แม่น�้ำท่าจีนตอนล่าง” โครงการแก้มลิง “คลองมหาชัย – คลองสนามชัย” ประกอบด้วย - คลองที่ใช้เป็นแก้มลิง อยู่บริเวณคลองมหาชัย - ประตูระบายน�้ำ ปิดกั้น หัว – ท้าย คลองที่ใช้เป็น แก้มลิงและล�ำน�ำ้ สาขา เพือ่ ป้องกันมิให้นำ�้ ทะเลไหลเข้ามาใน บริเวณแก้มลิง


- สถานีสูบน�้ำ เพื่อสูบน�้ำออกจากแก้มลิงผ่านคลอง ระบายน�้ำออกสู่ทะเล - คลองที่รับน�้ำลงสู่แก้มลิง - คลองทีร่ ะบายน�ำ้ ออกจากแก้มลิง เพือ่ ระบายน�ำ้ ออก สู่ทะเลในช่วงเวลาที่น�้ำทะเลลง ประตูระบายน�ำ้ ในระบบแก้มลิงของกรมชลประทานใน เขตจังหวัดสมุทรสาคร 10 แห่ง ได้แก่ 1. ประตูระบายน�้ำและสถานีสูบน�้ำคลองมหาชัย 2. ประตูระบายน�้ำคลองพระราม (คลองหลวง) 3. ประตูระบายน�้ำคลองสหกรณ์สายสาม 4. ประตูระบายน�้ำคลองเจ๊ก 5. ประตูระบายน�้ำคลองโคกขามเก่า 6. ประตูระบายน�้ำโคกขาม 7. ประตูระบายน�้ำคลองสหกรณ์สายสี่ 8. ประตูระบายน�้ำคลองสหกรณ์สายห้า 9. ประตูระบายน�้ำคลองลัดตะเคียน 10. ประตูระบายน�้ำคลองแสมด�ำ โครงการชลประทานสมุทรสาคร ได้ดำ� เนินการบริหาร จัดการน�ำ้ โครงการแก้มลิง คลองมหาชัย-คลองสนามชัย อัน เนื่องมาจากพระราชด�ำริ ดังนี้ ช่วงน�้ำปกติ จะปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติ โดย การเปิดประตูระบายน�้ำทั้ง 10 แห่ง เพื่อรับน�้ำคุณภาพดีจาก ทะเลเข้ามาหมุนเวียนในระบบแก้มลิง ส่วนประตูระบายน�ำ้ และ สถานีสบู น�ำ้ คลองมหาชัยจะมีหน้าทีบ่ ริหารจัดการน�ำ้ เป็นหลัก ส่วนใหญ่จะเปิดประตูระบายน�ำ้ ตลอด ยกเว้นกรณีเมือ่ น�ำ้ ทะเล หนุนสูงจะท�ำการปิดประตูระบายน�้ำลง เมื่อน�้ำทะเลไหลลง จะเปิดประตูระบายน�้ำเพื่อระบายน�้ำในคลองมหาชัยออกสู่ ทะเล เป็นการหมุนเวียนน�้ำให้มีคุณภาพดีขึ้น เพื่อช่วยเหลือ ราษฎรที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่ท�ำการเพาะเลี้ยงสัตว์ น�้ำกร่อย ให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน

ช่วงน�้ำหลาก จะมีการปิดประตูระบายน�้ำทั้ง 10 แห่ง ในระบบแก้มลิงของกรมชลประทานในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ทั้งหมด โดยมีการบริหารจัดการน�้ำที่ประตูระบายน�้ำและ สถานีสูบน�้ำคลองมหาชัยเป็นหลัก เมื่อระดับน�้ำทะเลลดลง จะเปิดประตูระบายน�้ำเพื่อระบายน�้ำในคลองมหาชัยออกสู่ ทะเล โดยระบบแรงโน้มถ่วงของโลก (Gravity Flow) ตาม ธรรมชาติ เมื่อระดับน�้ำทะเลสูงกว่าระดับน�้ำในล�ำคลองให้ ท�ำการปิดประตูระบายน�้ำ และใช้เครื่องสูบน�้ำพลังงานไฟฟ้า ขนาดก�ำลังสูบเครื่องละ 3 ลบ.ม./วินาที จ�ำนวน 12 เครื่อง รวมทั้งสิ้น 36 ลบ.ม./วินาที สูบน�้ำออกจากคลองมหาชัย เป็นการพร่องน�้ำภายในระบบแก้มลิง เพื่อจะได้ท�ำให้น�้ำตอน บนค่อยๆ ไหลมาเติมตลอดเวลา ส่งผลให้ปริมาณน�ำ้ ท่วมพืน้ ที่ ลดน้อยลง โครงการแก้มลิง คลองมหาชัย-คลองสนามชัย อัน เนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ นับเป็นประโยชน์เพิม่ ความสามารถ ในการระบายน�้ำได้มากและเร็วขึ้นลงสู่ทะเล บรรเทาความ เดือดร้อนของประชาชนลดระยะเวลาน�ำ้ ท่วมขัง และลดความ สูญเสียทางด้านเศรษฐกิจในพื้นที่ที่ถูกน�้ำท่วม และนับเป็น นิมิตรหมายอันเป็นสิ่งที่ชาวไทยทั้งหลายได้รอดพ้นจากทุกข์ ภัยทีน่ ำ� ความเดือดร้อนแสนล�ำเค็ญมาสูช่ วี ติ ทีอ่ บอุน่ ปลอดภัย ซึ่งแนวพระราชด�ำริอันเป็นทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ด้านน�้ำท่วมนี้ มีพระราชด�ำริเพิ่มเติมว่า “...ได้ดำ� เนินการในแนวทางทีถ่ กู ต้องแล้ว ขอให้รบี เร่ง หาวิธปี รับปรุงและเพิม่ ประสิทธิภาพต่อไป เพราะโครงการแก้ม ลิงในอนาคตจะสามารถช่วยพื้นที่ได้หลายพื้นที่...” ด้วยส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัย Tourist&Business

RatchaburiPhetchaburi

37


เที่ยวตลาดร่มหุบ

มนต์เสน่ห์เมืองแม่กลอง สมุทรสงคราม ตลาดร่มหุบ หรือตลาดแม่กลอง ซึ่งชาวบ้านมัก จะเรียกกันว่า ‘ตลาดเสี่ยงตาย’ อยู่ในตลาดเทศบาล จังหวัดสมุทรสงคราม มีเอกลักษณ์ที่แปลกไม่เหมือน กับตลาดแห่งไหน คือ จะมีรถไฟวิ่งผ่ากลางตลาด เวลา รถไฟมา เหล่าพ่อค้า-แม่ขายจะรูก้ นั ว่าถึงเวลาทีจ่ ะต้อง ยกของ แบกสัมภาระหลบ หุบร่ม เก็บกันสาด พอรถไฟ ผ่านไป หันกลับมาอีกทีอย่างกับเล่นมายากล ร่มกาง กันสาดบาน กระจาดผัดสด เข่งปลาทู ฯลฯ ออกมาตั้ง อยู่ที่เดิม เหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น โดยก่อนหน้านี้ การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ทำ� การปิด ทางรถไฟสายแม่กลอง ระหว่างสถานีบา้ นแหลม ต�ำบลท่าฉลอม อ�ำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร จนถึงสถานีแม่ กลอง อ�ำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ตั้งแต่ วันที่ 13 พฤษภาคม 2558 – 31 มีนาคม 2559 เพื่อเปลี่ยนราง จากขนาด 50 ปอนด์ต่อหลา เป็น 100 ปอนด์ต่อหลา เปลี่ยน หมอนรองรางจากหมอนไม้เป็นหมอนคอนกรีตอัดแรง เพิ่ม ระดับหินโรยทาง ปรับพื้นทางใหม่เพื่อเพิ่มระดับความสูงของ ทางและเสริมความมัน่ คงของทางเดิมทีต่ ดั ผ่านพืน้ ทีป่ า่ ชายเลน และนาเกลือ (เนือ่ งจากในช่วงเวลาน�ำ้ ทะเลขึน้ – ลง ทางรถไฟ รกิจ สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม 38 ท่๑องเทีใน...่ยว&ธุ

ถูกน�้ำกัดเซาะ) ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร โดยมีการเปิด เดินรถไฟอย่างเป็นทางการอีกครัง้ ในวันที่ 1 เมษายน 2559 หลัง จากที่ปิดปรับปรุงมาอย่างยาวนาน ถ้าหากใครอยากมาเที่ยวที่นี่เพื่อดูร่มหุบแล้วละก็ คง ต้องมากันให้ถูกเวลา แนะน�ำให้มาช่วงเวลารถไฟวิ่งผ่านตลาด ร่มหุบ ตารางรถไฟวิ่งผ่านมาตลาดร่มหุบ ขาออกจากสถานีรถไฟแม่กลอง 06.20 น., 09.00 น., 11.30 น., 15.30 น. ขาเข้าสถานีรถไฟแม่กลอง 08.30 น., 11.10 น., 14.30 น., 17.40 น.


เที่ยวโบสถ์คริสต์เก่าแก่

อาสนวิหารแม่พระบังเกิด สมุทรสงคราม

อาสนวิหารแม่พระบังเกิด หรือที่ชาวบ้านมักจะเรียก ว่า “โบสถ์บางนกแขวก” เป็นโบสถ์คริสต์เก่าแก่อายุกว่า 100 ปี ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น�้ำแม่กลอง ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม อาสนวิหารแม่พระบังเกิด มีทัศนียภาพสวยงาม โดยเฉพาะ ช่วงเช้าหรือช่วงเย็นจะมีความงามเป็นพิเศษ เนื่องจากจะมีแสงแดด ส่องลอดกระจกสะท้อนกับภาพสี ท�ำให้ภาพดูมีมิติมากขึ้น โบสถ์นี้ สร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2433 (ค.ศ. 1890) โดยบาทหลวงเปาโลซัลมอน มิชชันนารีชาวฝรั่งเศส และเคยเป็นศูนย์กลางของชาวคริสต์ นิกาย คาทอลิกภาคตะวันตกและภาคใต้ ดังนั้นจึงมีการตกแต่งโบสถ์อย่าง วิจิตรสวยงามอลังการกว่าโบสถ์ของนิกายอื่นๆ อย่างโปรเตสแตนต์ ตัววิหารเป็นศิลปะแบบโกธิคที่สร้างด้วยอิฐเผา มียอดแหลม ของอาคารพุง่ ขึน้ ไปบนฟ้า ซึง่ เป็นลักษณะเด่นของสถาปัตยกรรมแบบ

นี้ ผนังฉาบด้วยปูนต�ำกับน�้ำเชื่อมประสานจากอ้อยใสสี ด�ำ ประดับตกแต่งด้วยภาพเขียน กระจกสีชนิด Stained Glass สวยงดงามจากฝรั่งเศส ส่วนใหญ่เป็นภาพนักบุญ เมื่อแสงลอดผ่านกระจกสี จะท�ำให้ภาพโดดเด่นมีสีสัน สวยงาม ปัจจุบันเป็นสถานที่สักการะอันศักดิ์สิทธิ์ของ คริสตชนที่อาศัยอยู่โดยรอบ ภายในกว้ า งขวางและตกแต่ ง อย่ า งยิ่ ง ใหญ่ มโหฬาร มีรูปปั้น ธรรมาสน์เทศน์ อ่างล้างบาป ขาเทียน ลักษณะต่างๆ และรูปแกะสลักบรรยายเกร็ดประวัติใน พระคัมภีร์คริสตศาสนา ผู้มาเยี่ยมชมควรหลีกเลี่ยงวัน จันทร์และอังคารเพราะจะมีการท�ำพิธีส�ำคัญเป็นประจ�ำ และควรแต่งกายสุภาพเรียบร้อย การเข้าชมควรติดต่อ ขออนุญาตจากบาทหลวงผู้รับผิดชอบก่อนล่วงหน้า เพื่อ ติดต่อวิทยากรบรรยาย โทร. 0 3476 1347 การเดินทาง ให้ไปตามเส้นทางสายสมุทรสงครามบางนกแขวก (เส้นทางเดียวกับอุทยาน ร.2) เข้าไป ประมาณ 5 กิโลเมตร อาสนวิหารแม่พระบังเกิดอยู่เลย แยกสะพานสมเด็จพระอัมรินทร์ไปประมาณ 100 เมตร Tourist&Business

SamutsakhonSamutsongkharm

39


กิน เที่ยว ชอปตลาดน�้ำโบราณมีชีวิต ตลาดน�้ำท่าคา สมุทรสงคราม หลีกหนีความจ�ำเจของเมืองใหญ่แล้วออกเดิน ทางมุ่งหน้าสู่อัมพวา จ.สมุทรสงคราม เมืองเล็กๆ ริม สายน�้ำแม่กลอง และดินแดนแห่งสวนผลไม้นานาชนิด ที่นอกจากมีสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังอย่างอย่างตลาด น�้ำยามเย็นอัมพวาแล้ว ใกล้ๆ กันยังมี ตลาดน�้ำท่าคา ตลาดนัดทางน�้ำที่ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นธรรมชาติ ของวิถีชีวิตชาวบ้าน ซึ่งส่วนมากมีอาชีพท�ำสวนปลูก พืชชนิดต่างๆ ในอดีตเมือ่ เก็บเกีย่ วผลผลิตแล้วชาวบ้าน จะพายเรือน�ำพืชผักและผลไม้จากสวน เช่น พริก หอม กระเทียม น�้ำตาลมะพร้าว ฝรั่ง มะพร้าว ชมพู่ ส้มโอมา ขาย-แลกเปลี่ยนกัน ปัจจุบันเมื่อตลาดเริ่มกลายเป็น แหล่งท่องเที่ยว จึงมีร้านอาหารและเรือขายอาหารการ กินมากขึ้น วันหยุดสุดสัปดาห์นี้ ชวนคนรู้ใจ เพื่อนฝูง หรือคนใน ครอบครัว เปลี่ยนบรรยากาศมาเที่ยวตลาดน�้ำท่าคา ตลาดน�้ำ อีกแห่งหนึ่งที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นชาวสวนได้ เป็นอย่างดี ไปพักผ่อนใช้ชีวิตแบบไม่เร่งรีบกันดีกว่า การเดินทาง โดยรถยนต์ เมือ่ มาถึงสมุทรสงครามแล้วให้ ใช้ทางหลวงหมายเลข 325 (สมุทรสงคราม-บางแพ) กิโลเมตร รกิจ สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม 40 ท่๑องเทีใน...่ยว&ธุ

ที่ 32 (เลยทางแยกเข้าวัดเกาะแก้วไปเล็กน้อย) มีทางแยกขวา ไปอีก 5 กิโลเมตร ก็จะถึงตลาดน�้ำท่าคา หรือเดินทางโดยรถโดยสาร สามารถขึ้นรถประจ�ำทาง ขึ้นรถได้ที่ตลาดตัวเมือง หน้าธนาคารทหารไทย สายท่าคา-วัด เทพประสิทธิ์ ตั้งแต่เวลา 07.00–18.00น. รถออกทุก 20 นาที ที่ตั้ง : ต�ำบลท่าคา อ�ำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เปิดให้บริการ : ทุกวันเสาร์-วันอาทิตย์ และทุกวันขึ้น หรือแรม 2 ค�่ำ 7 ค�่ำ 12 ค�่ำ (วันโกน) ตั้งแต่เวลา 06.00-12.00 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : 0 3476 6208,0 3476 6123 และ 0-3474 9380 นักท่องเทีย่ วผูส้ นใจ สามารถสอบถามข้อมูล แหล่งท่อง เที่ยวอื่นๆ ในจังหวัดสมุทรสงคราม รวมไปถึงที่พัก ร้านอาหาร และการเดินทาง ได้ที่ ททท. ส�ำนักงานสมุทรสงคราม (พื้นที่ รับผิดชอบสมุทรสงคราม สมุทรสาคร นครปฐม) โทร. 0 3475 2847-8


“พระกลางน�้ำ” สมุทรสาคร

Magazine ๑ ใน...ฉบับนีข้ อน�ำท่านไปพบ กับสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามแปลกตาและน่า ทึ่ง ใกล้ๆ แค่นี้เองที่...สมุทรสาคร แต่ต้องบอก ว่ามีสถานที่แบบ Unseen ในแบบที่นึกไม่ถึงให้ คุณได้ชมติดตามกันได้เลยครับ...

พระกลางน�้ ำ ถู ก จั ด ให้ เ ป็ น “อั น ซี น สมุทรสาคร” ซึ่งเป็นศาลากลางทะเล มีพระพุทธ รูปประดิษฐานอยูภ่ ายใน ตัง้ อยู่ ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร เป็นแหล่งท่องเที่ยวทาง เลือกใหม่ได้ เพราะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ทัง้ ประเภทธรรมชาติ ล�ำคลอง ทะเล วิถชี วี ติ ทางน�ำ้ หลังไปกราบไหว้พระเสร็จ สามารถล่องเรือเทีย่ ว ชมฟาร์มหอยแมลงภู่ หรือจะร่วมกันปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น เป็นภูมปิ ญั ญาชาวบ้านเพือ่ คืนผืนแผ่นดินให้กบั ธรรมชาติ นอกจากนี้ปะการังไม้ไผ่ยังเป็นบ้านให้เหล่าหอยแมลงภู่ เพิ่มประชา กรหอย ล่องเรือไปเรื่อยจะเห็นฝูงนกเป็ดน�้ำ และถ่ายรูปสองข้างทางสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนชาวคลอง ประมง การเดิ น ทาง จากกรุ ง เทพฯ มุ ่ ง หน้ า ไปทาง สมุทรสาคร บนเส้นพระราม 2 ข้ามถนนวงแหวนไป จนถึง วัดพันท้ายนรสิงห์ เลีย้ วซ้ายเข้าซอยวัดพันท้ายฯ ขับตาม ป้าย อบต.พันท้ายฯ ไปเรื่อยๆ พอถึงอบต.ขับเลยไปอีก นิดนึงเจอทางแยกขวามือ ก็เลี้ยวเข้าไป เจอสะพานจะ เห็นป้ายร้านครัวริมทะเล ถนนจะค่อนข้างแคบและขรุขระ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 034-752-847-8 Tourist&Business

SamutsakhonSamutsongkharm

41


ก็ได้แต่รกั ษากันไปตามมีตามเกิดแต่โรคตาแดงนีก้ ็ไม่มที ที า่ ว่าจะ หยุดลง กลับจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นอยู่ทุกขณะ ชาวบ้าน โกรกกรากจึงหันหน้ามาพึ่งบารมีพระพุทธรูปศิลาแลงซึ่งเป็น ศูนย์รวมจิตใจ โดยบนบานเอาไว้ว่าถ้าตาหายเจ็บก็จะน�ำแผ่น ทองมาปิดที่ดวงเนตรของพระศิลาแลง ปรากฏว่าโรคตาแดงก็ หายไปจากหมู่บ้านจริงๆ ชาวบ้านจึงได้พากันน�ำแผ่นทองมา ปิดที่ดวงเนตรของพระศิลาแลงกันเป็นขนานใหญ่ ต่อมา “หลวงปู่กรับ” ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัด โกรกกรากและต้องการหาอุบายเพื่อไม่ให้ชาวบ้านมาปิดทอง แต่บริเวณดวงเนตรขององค์พระเนือ่ งจากจะท�ำให้ดูพิลึกพิลั่น เกินไป จึงได้นำ� แว่นตามาสวมให้กบั องค์พระศิลาแลง นับแต่นนั้ เป็นต้นมาชาวบ้านก็ได้นำ� แว่นตามาถวายแทนการปิดทองทีด่ วง เนตรจนกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ และได้ขนานนามองค์พระ ศิลาแลงนี้ว่า “หลวงพ่อปู่” สืบมา

รูปปั้นนักบุญอันนา ที่มขี นาดใหญ่ที่สุดในเอเชีย

วัดโกรกกราก

เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างมาตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2375 อยู่ ริมแม่น�้ำท่าจีน มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ชื่อว่า “หลวง พ่อปู”่ ทีม่ ปี ระวัตกิ ารประดิษฐานอันน่าอัศจรรย์ใจ โดย ชาวรามัญในครั้งอดีตได้อัญเชิญพระพุทธรูปศิลาแลง และส�ำริดล่องมาตามแม่น�้ำท่าจีน แต่เมื่อมาถึงบริเวณ วัดโกรกกรากก็ได้เกิดพายุขึ้นจนเรือไม่สามารถไปต่อ ได้จึงต้องจอดหลบพายุฝนริมคลองข้างวัดแล้วก็ช่วย กันยกองค์พระพุทธรูปศิลาแลงขึน้ มาบนฝัง่ เพือ่ ป้องกัน ไม่ให้น�้ำฝนเซาะ ครั้นลมฝนสงบลงแล้วก็จะยกกลับลง เรือตามเดิม แต่ปรากฏว่าไม่สามารถยกขึ้นได้ไม่ว่าจะ ใช้แรงคนเท่าไหร่ก็ตาม เมื่อความพยายามไม่เป็นผล หัวหน้าคณะชาวรามัญจึงได้ตงั้ จิตอธิษฐานแม้นว่าองค์ พระศิลาแลงจะประดิษฐานอยู่ที่วัดโกรกกรากก็จะขอ อัญเชิญไปยังพระอุโบสถ ซึ่งปรากฏว่าสามารถยกขึ้น ได้ในทันที องค์พระศิลาแลงนัน้ จึงอยูค่ กู่ บั วัดโกรกกราก นับแต่นั้นเป็นต้นมา ครั้งหนึ่ง ได้เกิดโรคตาแดงระบาดไปทั่วในพื้นที่บ้าน โกรกกราก การแพทย์และการเดินทางก็ยังไม่เจริญ ชาวบ้าน รกิจ สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม 42 ท่๑องเทีใน...่ยว&ธุ

พระรู ป นั ก บุ ญ อั น นา ณ วั ด นั ก บุ ญ อั น นา อ� ำ เภอ เมือง จังหวัดสมุทรสาคร เป็นพระรูปนักบุญอันนาที่สูงที่ใด ในเอเชีย หมุนได้ 360 องศา มีความส�ำคัญต่อชาวประมง จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อออกทะเลจะมาขอพรให้เดินทางกลับ ปลอดภัยและหาปลาได้จ�ำนวนมากๆ ต่อมาในภายหลัง ด้วย ความศักดิ์สิทธิ์ของท่าน ท�ำให้ชาวบ้านที่อยู่บนบกอยากให้ นักบุญอันนาหันหน้ามาทางแผ่นดินบ้างเพื่อจะมาคุ้มครองให้ แคล้วคลาดปลอดภัย ในที่สุดแล้วชาวบ้านจึงได้ช่วยกันเอา กว้านเรือมารองเป็นฐานของรูปปั้น เพื่อให้สามารถหมุนได้ ดัง นั้น ช่วงที่มีการออกหาปลา พระรูปก็จะถูกหมุนออกสู่ทะเล แต่ ช่วงที่ไม่ได้ไปหาปลา พระรูปก็จะหันหน้าเข้ามาทีแ่ ผ่นดินได้ตอ่ มายังมีการใส่กลไกเพื่อเนรมิตให้พระรูปสามารถหมุนได้ 360 องศา กลายเป็น Unseen สมุทรสาครเลยทีเดียว


แนะน�ำที่พัก

สมุทรสาคร สมุทรสงคราม SAMUTSAKHON-SAMUTSONGKHRAM Resort Hotel Guesthouse

การเลือกโรงแรมและที่พัก เป็นสิ่งส�ำคัญไม่น้อย เรามักจะมองหาที่พักที่สมเหตุสมผล ไม่เพียงแต่ดูดี แต่ยังจะต้องมี ความสะดวกสบายด้วย มันต้องมีความคุ้มค่าทั้งด้านของราคา คุณภาพ เราอาจจะอ่านรีวิวลูกค้าที่เก่า หรือหารูปภาพ ประกอบจากอินเตอร์เน็ต นิตยสารหรือวารสารท่องเที่ยว เราจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเราได้เลือกที่พักที่เหมาะสมกับการ ท่องเที่ยวของเรา

บ้ าน พ บางคนที ที่ตั้ง : 36 หมู่ 2 บางคนทีใน จ.สมุทรสงคราม Tel. 08-1866-8927

ดู AD 4 สี หน้ า 9

เรื อนไทยอัมพวา ที่ตั้ง : 57/2 หมู่ 3 ต.บางขันแตก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม Tel. 08-1848-4229, 08-1815-7564 Fax. 0-3476-9616

รินนทีเฮ้ าส์ ที่ตั้ง : 20 หมู่ 3 ถ.แม่กลองปากท่อสายเก่า ต.ปลายโพงพาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม Tel. 08-1934-0589

จังหวัดสมุทรสาคร ในเขตอ�ำเภอเมือง Amphur Muang

ดู AD 4 สี หน้ า 4

ดู AD 4 สี หน้ า 4

ดู AD 4 สี หน้ า 5

่ ักใน l ทีพ

คุ้มแสงทอง รี สอร์ ท ที่ตั้ง : 37/3 หมู่ 6 ซ.วัดลังกา ถ.สมุทรสงคราม-บางแพ ต.คลองเขิน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม Tel. 08-1917-4362

บ้ านรวีวรรณ Tel. 09-0971-2892, 08-1927-7490

กุลนที รี สอร์ ท ที่ตั้ง : 93/1 หมู่ 4 ต.ปลายโพงพาง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 Tel. 08-1251-7523

โรงแรมเซ็นทรั ล เพลซ Tel. 0-3441-2816-9 Fax. 0-3442-2974 บ้ านบ่ อรี สอร์ ท Tel. 08-1636-3676 พูนพิมานแมนชั่น Tel : 0-3484-0285, 08-1340-0477 เกษม โฮเต็ล / Kaseam Hotel Tel. 0-3441-1078 บ้ านธรรมชาติค้ ุงน�ำ้ Tel. 0-3483-9883 เลอ ชาเล่ ย์ รี สอร์ ท แอนด์ แคมป์ Tel. 08-1994- 8497

เวียงไทย โฮเต็ล Tel. 0-3441-1151 โรงแรม สุขใจ   ที่อยู่: 411/16 สุขาภิบาล ต�ำบล มหาชัย อ�ำเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์: 043 311 221 บ้ านสวยน�ำ้ ใสรี สอร์ ท   ฃที่อยู่: 16/10 ม .9 โคก ขาม อ เมือง ถนนสหกรณ์-สันดาบ ต�ำบล โคกขาม อ�ำเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์: 034 857 395 เรื อนริมน�ำ้ การ์ เด้ น รี สอร์ ท สมุทรสาคร Ruen Rim Nam Garden Resort   ที่อยู่: 5/3 ม.2 ถ.พระราม 2 ต.บางโทรัด อ.เมือง สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์: 087 000 6788 Tourist&Buseness

SAMUTSAKHON-SAMUTSONGKHRAM

43


ตะวันนา รี สอร์ ท   ที่อยู่: หมู่ 6 57/1 ต�ำบล บ้านบ่อ อ�ำเภอ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์: 089 249 2384 โรงแรม โนอาห์ อินน์   ที่อยู่: หมู่ 4 พระราม 2 11/16 ต�ำบล นาดี อ�ำเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์: 034 834 862 ชาน ‘เล รี สอร์ ท   ที่อยู่: ต�ำบล พันท้ายนรสิงห์ อ�ำเภอเมือง สมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์: 081 641 7191 โรงแรมเวกัส   ที่อยู่: 5/7 หมู่5, ต�ำบลโคกขาม อ�ำเภอ เมือง จังหวัดสมุทรสาคร, 74000 74000 โทรศัพท์: 086 344 6003 โรงแรมมหาชัยคัตเตอร์ เฮ้ าส์   ที่อยู่: ต�ำบล มหาชัย อ�ำเภอเมือง สมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์: 083 174 2282 โรงแรมลอนดอน ลามูร์ อินน์   ที่อยู่: 139/9 หมู่1 ถนนพระราม 2 ต�ำบลบางน�้ำจืด อ�ำเภอเมือง จังหวัด สมุทรสาคร, 74000 ต�ำบลบางน�้ำจืด เมือง สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์: 034 458 323 โรงแรมสวัสดี การ์ เด้ น อินน์   ที่อยู่: 88 ม .1 อ เมือง, ถนนพระราม ที่ 2 ต�ำบล คอกกระบือ อ�ำเภอเมือง สมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์: 034 458 285

ในเขตอ�ำเภอกระทุ่มแบน Amphur Kra Thum Baen กรี นเฮาส์ Tel. 0-3447-1807 กาแลคซี่อนิ น์ Tel. 0-2420-8056-60 ไนซ์ เฟรนด์ Tel. 0-3447-2031 โรงแรม ศรี สยาม   ที่อยู่: หมู่ 1 เศรษฐกิจ 206 ต�ำบล สวนหลวง อ�ำเภอ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110 โทรศัพท์: 034 470 165 โรงแรมนาราคอร์ ท โทร./โทรสาร 0-3477-3591-3 โรงแรมนิวยอร์ ค รี สอร์ ท อินน์   ที่อยู่: 9/9 หมู่6, ต�ำบลท่าไม้ อ�ำเภอ กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130 โทรศัพท์: 02 429 1119

ในเขตอ�ำเภอบ้ านแพ้ ว Amphur Bann Phaeo โรงแรมบ้ านแพ้ ว ต.บ้านแพ้ว Tel. 0-3448-2396 เทดดี ้ รี สอร์ ท   ที่อยู่: ต�ำบล หลักสาม อ�ำเภอ บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 74120 โทรศัพท์: 086 069 7856 โรงเเรมสก๊ อตแลนด์ ฮันนิมูนอิน   ที่อยู่: 299/9 หมู่ 1 ต�ำบล หลักสาม อ�ำเภอ บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 74120 โทรศัพท์: 087 681 4987 Tha Chin Riverside Resort   ที่อยู่: ต�ำบล สวนส้ม อ�ำเภอ บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 74120 โทรศัพท์: 089 661 7007

่ ักใน l ทีพ

จังหวัดสมุทรสงคราม ไทยสวัสดิ์ โทร. 0-3471-1205 เฟิ สท์ อนิ น์ โทร. 0-3473-2921-2 บ้ านท้ ายหาด รี สอร์ ท แอนด์ วอร์ เตอร์ สปอร์ ต โทร. 0-3476-7220 โทรสาร 0-3476-7221 www.baantaihad.com บ้ านสวนรี สอร์ ท โทร. 0-3471-7761 แม่ กลองโฮเต็ล โทร. 0-3471-1150 อลงกรณ์ 1 โทร. 0-3471-1017 อลงกรณ์ 2 โทร. 0-3471-1709 บ้ านไม้ ชายคลอง รี สอร์ ท โทร. 08-1880-7510 บ้ านเรื อริมคลอง โทร. 0-3476-7299 โทรสาร 0-3476-7298 เรื อนถาวรโฮมสเตย์ Tel. 0-3473-1207, 08-1705-5966 โฮมกะเตงชาวเล Tel. 0-3473-1221, 08-1941-9152 เรื อนริมเล Tel. 08 - 9932 - 7193 จิมมี่โฮมสเตย์ Tel. 08 - 0927 - 7693

รกิจ สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม 44 ๑ท่องเทีใน...่ยว&ธุ

เรื อนศรั ญญา Tel. 0-3473-1188, 08-9746-8803 บ้ านรั กษ์ -น�ำ้ -ป่ า-เลน Tel. 0-3475-3269, 08-6660-7780 ผู้ใหญ่ ชงค์ โฮมสเตย์ Tel. 0-3473-1188 เรื อนชายแหลม Tel. 08-9549-3000 บ้ านสวนสามปอ Tel. 0-3473-6038, 08-1915-6000 แม่ กลองแคมป์ Tel.08 - 6522 - 5756 อัมพวาแคมปิ ้ งปาร์ ค Tel. 08 - 4930 - 3323 เรื อนสวน”วัน-จั่น” Tel. 0-3477-2543 , 08-1298-0820 บ้ านสุพาณี Tel. 0-3475-7021, 08-9520-5023 บ้ านจรั สศรี สรสอร์ ท Tel. 08-6103-3826 บ้ านราชพฤกษ์ ริมธารา Tel. 08 - 9226- 8641 บ้ านสะงาม Tel. 0-3470-2086, 08-5154-2345 ครู สมปองโฮมสเตย์ Tel. 08 - 1941 - 9038 ดาวทองโฮมสเตย์ Tel. 08 - 1758 - 5274 บ้ านศิริพร รี สอร์ ท   ที่อยู่: ซอย ราชญาติรักษา ต�ำบลแม่กลอง อ�ำเภอเมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์: 083 155 2929 กนกรั ตน์ รี สอร์ ท   ที่อยู่: 50/5 ต�ำบล บ้านปรก อ�ำเภอเมือง สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์: 081 434 8242 ชบาบานฉ�่ำ รี สอร์ ท   ที่อยู่: 198/1-3 เลียบนที ต�ำบล อัมพวา อ�ำเภอ อัมพวา สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์: 081 984 0100 โรงแรม อัมพวาน่ านอน แอนด์ สปา   ที่อยู่: 96 Prachaseth Road, Amphawa, Samut Songkhram ต�ำบล อัมพวา โทรศัพท์: 034 752 111 บ้ านทะเลสีครี ม รี สอร์ ท   ที่อยู่: ถนน ดอน หอย หลอด ต�ำบล บางจะเกร็ง อ�ำเภอเมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์: 083 694 4571 บ้ านปลาทับทิม รี สอร์ ท   ที่อยู่: 54 หมู่ 2 ต�ำบลบางนกแขวก อ�ำเภอ บางคนที สมุทรสงคราม 75120

โทรศัพท์: 080 788 8747 เดอะ เลจเจนด์ แม่ กลอง   ที่อยู่: 1285 Pathummalai Road ต�ำบล แม่กลอง อ�ำเภอเมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์: 034 701 121 ธารี ตารี สอร์ ท   ที่อยู่: 158 หมู่4 ต.บางขันแตก, เมือง, สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์: 081 329 0580 เจริญรั ตน์ รี สอร์ ท   ที่อยู่: 90 Moo 9 Tambon Lad Yai, A. Muang, สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์: 034 764 555 บ้ านไม้ หอม รี สอร์ ท อัมพวา   ที่อยู่: ถนน โครงการหมู่ 8 วัดลังกา-เลียบคลองโคกหมู่ 9-วัด จุฬา ต�ำบล เหมืองใหม่ อ�ำเภอ อัมพวา สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์: 091 610 6595 แม่ กลองริเวอร์ รี สอร์ ท   ที่อยู่: 6/7 หมู่ 2, ต.ท้ายหาด อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม, 75000 โทรศัพท์: 089 775 5258 asita eco resort   ที่อยู่: 33/3 asita eco resort ต.ท้ายหาด อ.เมือง สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์: 089 866 2168 LazyRiverHouse ริมแม่ น�ำ้ ที่อยู่: 4/5 ซอยวัดจันทร์เจริญสุข ต�ำบล บ้านปรก อ�ำเภอเมือง สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์: 081 837 5253 ภูเจ้ ารี สอร์ ทอัมพวา   ที่อยู่: ต�ำบล อัมพวา อ�ำเภอ อัมพวา สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์: 098 565 9397 Naming resort : น�ำ้ อิง รี สอร์ ท   ที่อยู่: ถนนทางเข้าเมิอง สมุทรสงคราม อ�ำเภอเมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์: 085 784 5253 นันทชาติรีสอร์ ท   ที่อยู่: ถนน บ้านนางตะเคียน หมู่ 1 เมือง อ�ำเภอเมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์: 083 108 9748 หมื่นล้ านรีสอร์ ท (10 Billion Resort)   ที่อยู่: ถนน บ้านนางตะเคียน หมู่ 1 ต�ำบล คลองเขิน อ�ำเภอเมือง สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์: 080 909 9699


Tourist&Buseness

SAMUTSAKHON-SAMUTSONGKHRAM

45


แนะน�ำที่กิน

สมุทรสาคร สมุทรสงคราม SAMUTSAKHON-SAMUTSONGKHRAM Food Delicious Cake & Bakery

ในเรื่องของการบริโภคนั้น คงต้องยอมรับว่าการท�ำอาหารกินเองหรือกินข้าวในบ้านเป็นวิธีที่ปลอดภัย และสะอาด ถูกหลักอนามัยมากที่สุด แต่ในกรณีที่เดินทางไปต่างจังหวัดหรือต่างถิ่น การเลือกร้านอาหารนั้นโดยทั่วไปคนจ�ำนวนมากมัก ยึดถือเรื่อง “ความอร่อย” หรือรสชาติเป็นเกณฑ์ ส่วนปัจจัยอื่นๆ เช่น ราคา ความสะอาด ก็เป็นปัจจัยที่พิจารณาประกอบร องๆลงมา ซึง่ บางครัง้ ก็อาจต้องประสบปัญหาท้องเสีย หรือเดือดร้อนจากอาหารเป็นพิษ ท�ำให้การเดินทางท่องเทีย่ วไม่ราบรืน่ หมดสนุกไปได้

บ้ านทองโบราณ ที่ตั้ง : อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม Tel. 08-6326-7087, 08-1944-3758, 08-1944-0267

เรื่ องเหล้ า บ้ านแพ้ ว Tel. 08-3694-5987

ดู AD 4 สี หน้ า 14

ดู AD 4 สี หน้ า 9

ลูกชิน้ ปลานายเติมแม่ กลอง ที่ตั้ง : 63 หมู่ 4 ต.ท้ายหาด อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม Tel. 09-4194-6324

ดู AD 4 สี หน้ า 24

ร้ านอาหารข้ าวต้ มปลามหาชัย ที่ตั้ง : 24/12 ถ.พุทธสาคร (สาย 4 ตัดใหม่) ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 Tel. 09-9242-6996, 08-5977-8698

โต๊ ะจีนฮังเคีย้ งโภชนา ที่ตั้ง : 37/3 หมู่ 6 ต.หลักสอง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร Tel. 08-9915-8444

ครั วสายน�ำ้ ที่ตั้ง : 4 หมู่ 3 ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 Tel. 09-9317-5218, 06-2138-6637

ร้ านเจ๊ เล็กเป็ ดพะโล้ ที่ตั้ง : 3/3 หมู่ 10 ต.บ้านปรก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 Tel. 0-3475-2184, 08-8098-4654

ดู AD 4 สี หน้ า 14

ร้ านครั วน�ำ้ ทิพย์ พระราม 2 ที่ตั้ง : 86 หมู่ 6 ต.บางขันแตก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 Tel. 08-8867-0506, 08-5183-7829

รกิจ สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม 46 ๑ท่องเทีใน...่ยว&ธุ

ดู AD 4 สี หน้ า 23

ดู AD 4 สี หน้ า 13

ดู AD 4 สี หน้ า 23


อิ่มทิพย์ มหาชัยซีฟ้ ูด ที่ตั้ง : สาขา 1 93/12 หมู่ 7 ถ.เศรษฐกิจ 7 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร Tel. 08-1944-0408 ที่ตั้ง : สาขา 2 16/3 หมู่ 7 ถ.กัลปพฤกษ์ แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพฯ Tel. 0-2455-3365

ร้ านอาหารคุ้นลิน้ เจ้ าเก่ า ดอนหอยหลอด ที่ตั้ง : 10/29 หมู่ 4 ถ.วิธานวิถี ต.บางจะเกร็ง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 Tel. 0-3476-2948, 0-3476-2943, 08-9837-4824

วรญา คลองลาภเจริญ (เจ๊ แขก) ที่ตั้ง : 22/62 หมู่บ้านทิพวณิชย์ ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร Tel. 08-6340-5419 Fax. 0-3447-1405

ร้ านจันทร์ เจริญ ที่ตั้ง : 361 หมู่ 9 ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70190 Tel. 0-3229-1033, 08-1446-8907 Fax. 0-3224-0539

ไอติมผัด ice manias Tel. 061-989-5525

ร้ านก๋ วยเตี๋ยวไง Tel. 08-5377-7731

MR. BOY ที่ตั้ง : 2-4 ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 Tel. 08-5845-9092

พีพี หอยแครง Tel. 08-1013-4561

สเต็กบ้ านแพ้ ว ที่ตั้ง : ตรงข้ามโลตัสบ้านแพ้ว 345/3-5 หมู่ 1 ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร Tel. 08-9780-0245

ประทัดอาหารทะเล ที่ตั้ง : 124/21-22 หมู่ 6 ต.แหลมใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม Tel. 09-5990-5142

ครั วบ้ านเพื่อน ที่ตั้ง : 39/2 หมู่ 7 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร Tel. 09-0996-4159, 08-8798-8892

ร้ านแมนโภชนา ที่ตั้ง : 116 หมู่ 6 ต.คลองเขิน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 Tel. 06-3364-5955

ดู AD 4 สี หน้ า 12

่ นิ l ทีก

ในจังหวัดสมุทรสาคร อ�ำเภอเมือง Amphoe Muang แจ๊ คพอร์ ท หมูแผ่ น ที่ตั้ง : 13/182 ต.บางโทรัด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร Tel. 09-4083-1688, 06-2159-6411

ศักดิ์อาหารลูกทุ่ง “ปลาแม่ น�ำ้ ” Tel . 0-2892-3262, 08-7037-0327 ร้ านณัฏฐา เรื อนน�ำ้ Tel : 08-1942-8257, 034-457-116 ครั วชมอ่ าว Tel. 0-3449-7140, 0-3481-8331 ครั วริมเขื่อน(มหาชัย)   ที่อยู่: 27 / 1, ถนนธรรมคุณากร, ต.โกรกกราก อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร, 74000 โทรศัพท์ : 034 411 409 แพพันท้ าย Tel. 0-3483-7051-2, 08-1644-8695 ร้ านอาหารเปี๊ ยก Tel. 0-3441-4064, 08-1306-9037

สวนอาหาร ครั วลุงด�ำ Tel. 0-3441-3975, 08-9752-5114 ร้ านนิวเฟรนด์ Tel. 0 3442 2897-8 เรื อนปั ้นหยา Tel. 0 3442 4707 ร้ านอาหารคุ้งน�ำ้ Tel. 0 3442 3107 อิ่มทิพย์ Tel. 3482 6835 บ้ านกุ้ง ปลา / Bann Kung Pla Tel. 0 3442 8791 ร้ านอาหารป่ าคลองครุ โทร. 0-3442-3205, 0-3481-5907 ตะไคร้ หอม Tel. 0 3442 8191 เม้ ยอาหารป่ า Tel. 0 3442 3900 ร้ านคุณตุ่ม โทร. 0-3484-4065, 08-1256-6017 ร้ านอาหาร อธิพร

โทร. 08-5046-7098, 08-9663-2332, 08-5046-7098, 08-9663-2332 ครั วโบแดง Tel. 0 3442 3174 ครัวริมทะเล กระซ้ าขาว สมุทรสาคร   ที่อยู่: 102/2 หมู่ 9 บ้านบ่อ เมือง สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์: 087 811 8645 ท่ าเรื อภัตตาคาร   ที่อยู่: 859 ถนน เศรษฐกิจ ต�ำบล มหาชัย อ�ำเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์: 034 411 084 ร้ านอาหารต�ำไทย โดย วงเดือน พฤษศิริสมบัติ   ที่อยู่: ถ.พระราม 2, ต.ท่าทราย, อ.เมือง, สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์: 080 963 0298 ร้ านข้ าวมันไก่ นายโฮ   ที่อยู่: 50/2 หมู่1, ต�ำบลบางน�้ำจืด อ�ำเภอ Tourist&Buseness

SAMUTSAKHON-SAMUTSONGKHRAM

47


โทรศัพท์: 082 294 8998 ร้ านอาหารศรี สุวรรณ บ้ านแพ้ ว   ที่อยู่: 23 ม.1 ต�ำบล หลักสาม อ�ำเภอ บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 74120 โทรศัพท์: 089 988 2444 ร้ านเก้ ารส   ที่อยู่: ต�ำบล บ้านแพ้ว อ�ำเภอ บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 74120 โทรศัพท์: 034 850 162 ร้ านก๋ วยเตี๋ยวเรือลุงห้าง ณ บ้านแพ้ว   ที่อยู่: ต�ำบล หลักสาม อ�ำเภอ บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 74120 โทรศัพท์: 089 881 2095

โทร. 0-3472-5568 ภวัตส้ มต�ำไก่ ย่าง   ที่อยู่: ต�ำบล อัมพวา อ�ำเภอ อัมพวา สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์: 084 149 8798 เผือกหิมะคลาสสิคตลาดน�ำ้ อัมพวา   ที่อยู่: ในวัดอัมพวันเจติยาราม ถนน ประชาเศรษฐ ต�ำบลอัมพวา อัมเภออัมพ วา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์: 080 224 3641 ร้ านข้ าวใหม่ -ปลามันAmpawa   ที่อยู่: ต�ำบล แพรกหนามแดง อ�ำเภอ อัมพวา สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์: 084 971 7293

่ นิ l ทีก

อ�ำเภอบางคนที Amphoe Bangkhontee

ในจังหวัดสมุทรสงคราม อ�ำเภอเมือง Amphoe Mueang

เมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร, 74000 โทรศัพท์: 034 441 799 ร้ านเจ๋ ง ครั วชายทะเล   ที่อยู่: 30/2 ซอย หมู่ 4 หมู่บ้านประมง ต�ำบล พันท้ายนรสิงห์ อ�ำเภอเมือง สมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์: 085 181 7717 ภัตตาคารนิวรสทิพย์ มหาชัย   ที่อยู่: 927/43ข. ถนนเศรษฐกิจ1 ต�ำบล มหาชัย อ�ำเภอเมือง สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์: 034 411 900 ร้ านอาหารบ้ านริมน�ำ้ มหาชัย   ที่อยู่: 977/1, ถนนวิเชียรโชฎก, ต�ำบล มหาชัย อ�ำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร, 74000 74000 โทรศัพท์: 034 411 483 ครั วริมวัง   ที่อยู่: 73 / 7 หมู่ 3, ต. พันท้ายนรสิงห์ อ. เมือง จ. สมุทรสาคร, 74000 โทรศัพท์: 081 559 4550 ร้ านอาหารนกนุ่นซีฟูดส์   ที่อยู่: เลข ที่ 055 ตลาด ทะเล ไทย ต.ท่าจีน อ.เมือง สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์: 087 712 0351 ร้ านอาหาร Friendly(เป็ นกันเอง)   ที่อยู่: 138/20 ข้างธ.กสิกร พันท้าย หมู่5 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร โทรศัพท์: 034 458 088

อ�ำเภอกระทุ่มแบน Amphoe Kra Thum Baen บ้ านแป๊ะยิม้ Tel. 0 3447 1413 ฟาร์ มอ่ างทอง Tel. 0 3484 4252-3 วินัยโภชนา (หน่ อยแคราย) Tel : 0-3484-8421, 08-1612-2126 สวนอาหาร บ้ านฟ้าเคียงดิน   ที่อยู่: 27 ม.2 ต.ท่าไม้ ซอย ปล่อง เหลี่ยม11 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110 โทรศัพท์: 081 930 0515 ก๋ วยเตี๋ยวรสเด็ดกระทุ่มแบน   ที่อยู่: 1524/7ต.ตลาด อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร, 74110 74110 โทรศัพท์: 034 471 464 พงษ์ ข้าวต้ ม   ที่อยู่: ต�ำบล ตลาดกระทุ่มแบน อ�ำเภอ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110 โทรศัพท์: 089 815 2456 เซฟเทวดา ซีฟ้ ูด   ที่อยู่: 8/44 แยก พุทธ สาคร, อ�ำเภอ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130 โทรศัพท์: 099 975 5889

อ�ำเภอบ้ านแพ้ ว Amphoe Bann Phaeo ศรี สุวรรณโภชนา Tel. 0 3448 1052, 0 3448 1763 ร้ านก๋ วยเตี๋ยวเป็ ดในสวน   ที่อยู่: Unnamed Road, ต�ำบล สวนส้ม อ�ำเภอ บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 74120

รกิจ สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม 48 ๑ท่องเทีใน...่ยว&ธุ

ก๋ วยเตี๋ยวปลาคลองโคน โทร. 0-3471-3094 คุ้นลิน้ / Koonlin โทร. 0-3471-4348 โทรสาร 0-3471-3779 จานแก้ ว โทร. 0-3471-1291 ร้ านชาวเล โทร. 0-3475-2681, 081-7929346 นิวเป้งล้ ง โทร. 0-3471-2413 มธุรส โทร. 0-3471-3393 เคียงทะเล โทร. 0-3472-3681-3 ผู้ใหญ่ บุญธรรม โทร. 0-3472-3739 (อาหารทะเล) ลุงขันธ์ โทร. 0-3471-4718 โทรสาร 0-3471-6519 บะหมี่ ก๋ องเมงจัน้   ที่อยู่: 638, ถ.เพชรสมุทร, ต.แม่กลอง อ.เมือง สมุทรสงคราม, 75000 โทรศัพท์: 034 711 739 ลุงเก้ งซีฟ้ ูดส์ คลองโคน   ที่อยู่: ต�ำบล คลองโคน อ�ำเภอเมือง สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์: 086 178 8296 แดงอาหารทะเล(เจ้ าเก่ า)   ที่อยู่: ต�ำบล แหลมใหญ่ อ�ำเภอเมือง สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์: 034 712 077 กบ ซีฟ๊ ูด คลองโคน   ที่อยู่: ต�ำบล คลองโคน อ�ำเภอเมือง สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์: 085 142 6756 ครั วผู้ใหญ่ จอย   ที่อยู่: ต�ำบล คลองโคน อ�ำเภอเมือง สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์: 085 184 3410

อ�ำเภออัมพวา Amphoe Amphawa ครั วชมเดือน โทร. 0-3475-2200-1 ช้ างเผือก โทร. 0-3472-5414 น้ องอุ้ม โทร. 0-3475-1977 ร้ านกาแฟโอชารส

จันทิมา หมู่ 6 ต.บางนกแขวก (เชิงสะพานคลองตาจ่า) ธารทิพย์ ถ.สมุทรสงคราม-บางนกแขวก ต.บางนกแขวก บ้ านสวน 57 หมู่ 7 ต.บางนกแขวก ริมน�ำ้ ถ.สมุทรสงคราม-บางนกแขวก เยื้องปั๊มน�้ำมัน ปตท. สิโนภัทราบ้ านเรื อ โทร. 0-3473-0811 แดงอาหารทะเล (เจ้ าเก่ า) สมุทรสงคราม โทร. 034712077 , 0865073210 ก๋ อง สมุทรสงคราม โทร. 0860252924 , 034715939 ร้ านอาหาร บ้ านเคียงคลอง โทร. 0812724404 ร้ านอาหาร ดอยช้ างอัมพวา สมุทรสงคราม โทร. 0811903066 ประทัดอาหารทะเล สมุทรสงคราม โทร. 0874072591, 0868124790 ข้ าวผัดปลาทูโบราณแม่ พู โทร. 0813087378 เจ๊ แตนผัดไทยกุ้งแม่ น�ำ้ โทร. 0867991698 ร้ านอาหาร เจ้ าส�ำราญ โทร. 034751811 ร้ านอาหาร เกษร สาขา สมุทรสงคราม โทร. 0870360556 , 0839199232 ร้ านอาหาร เรื อนปั นไท โทร. 034752456 , 0814497587 ร้ านอาหาร ดีดตี ้ นไม้ สายน�ำ้ 1 โทร. 0851879597 , 034752911 คนทีริมน�ำ้   ที่อยู่: สส.6002 ต�ำบล บางคนที อ�ำเภอ บางคนที สมุทรสงคราม 75120 โทรศัพท์: 092 932 8932 ร้ านปิ กนิก ผัดไทยไข่ ห่อ picnic padthai   ที่อยู่: 45/5 ม.1 ต.บางคนที อ.บางคนที สมุทรสงคราม 75120 โทรศัพท์: 089 662 2286 ร้ านแป๊ะ ก๋ วยเตี๋ยวปู   ที่อยู่: ต�ำบล บางนกแขวก อ�ำเภอ บางคนที สมุทรสงคราม 75120 โทรศัพท์: 034 703 147


Tourist&Buseness

SAMUTSAKHON-SAMUTSONGKHRAM

49


รกิจ สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม 50 ๑ท่องเทีใน...่ยว&ธุ


Tourist&Buseness

SAMUTSAKHON-SAMUTSONGKHRAM

51


สินค้าของฝาก-กิจกรรมต่างๆ

สมุทรสาคร สมุทรสงคราม SAMUTSAKHON-SAMUTSONGKHRAM The Activity Travels

ของกิน ของฝาก ร้านกาแฟ เบเกอรี่ ไอศครีม ขนมหวาน สถานบันเทิง บริษัททัวร์ สถานที่ท่องเที่ยวแนะน�ำ

คล้ายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ยึดถือกันมานาน กับการที่เมื่อต้องออกเดินทางไปเที่ยว สิ่งที่ต้อง ท�ำคือการเลือกซื้อของฝากติดมือกลับมาให้กับคนที่รักและเคารพ การเลือกซื้อของฝากโดยไม่ได้วางแผน ไว้อย่างรัดกุมและละเอียดรอบคอบ อาจส่งผลเสียหลายอย่าง เช่น ได้ของฝากที่ไม่ตรงใจผู้รับ เสียเวลาไป กับการตระเวนหาของฝากโดยใช่เหตุ เพราะไม่ได้ศึกษาข้อมูลมารัดกุมพอ และอาจถูกโก่งราคา รกิจ 2 สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม 5 ๑ท่องเทีใน...่ยว&ธุ


แสดงเชิดสิงโต Tel. 09-1045-9899

K.N.P OrangeJuice ที่ตั้ง : 36/5 ซ.เฉลิมพระเกียรติ 14 แยก 30 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ Tel. 06-2762-8448, 06-1492-3442

เต้ าหู้นมสดทรงเครื่ อง วุ้นมะพร้ าวอ่ อนโพธิ์ทอง ที่ตั้ง : 14/2 หมู่ 6 ต.คอกกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 08-1986-2931, 09-0992-0431

PP COCONUT ที่ตั้ง : 123/3 หมู่ 8 ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม Tel. 09-8305-0249, 09-2813-2585

CAKE ละไม อัมพวา ที่ตั้ง : 69/7 หมู่ 7 ต.บางช้าง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม Tel. 08-9745-7378

สลิ่มวัดเจษฯ (เจ๊ ดาว) ที่ตั้ง : 194/5 ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร Tel. 08-1441-0178, 0-3484-0284

บริษัท ซี คิงส์ ฟู้ดส์ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 66/19 หมู่ 3 ถ.เอกชัย ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 08-9457-3003, 08-3009-7786

ร้ านดาแม่ กลอง ที่ตั้ง : 137/34 หมู่ 1 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม Tel. 08-7663-1911

ร้ านไผ่ เขียวเบเกอรี่ ที่ตั้ง : 626/3 ต.ตลาดกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร Tel. 09-2261-2818, 0-3447-2148

รถตู้รับจ้ าง Tel. 08-9511-1157

บ่ อตกปลาป้าปราณี ที่ตั้ง : 82/2 หมู่ 3 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร Tel. 08-9404-8636

ดู AD 4 สี หน้ า 23

ดู AD 4 สี หน้ า 13

ดู AD 4 สี หน้ า 7

ดู AD 4 สี หน้ า 26

ดู AD 4 สี หน้ า 24

ดู AD 4 สี หน้ า 12

ดู AD 4 สี หน้ า 25

ดู AD 4 สี หน้ า 12

หจก.สุคนธ์ ทพ ิ ย์ สแน็คฟู้ดส์ ที่ตั้ง : 99/31 หมู่ 4 ถ.เอกชัย ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 08-1942-4429, 0-3411-0583

Tourist&Buseness

SAMUTSAKHON-SAMUTSONGKHRAM

53


บ้ านขนมอัญญา ที่ตั้ง : 124/21 หมู่ 6 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร Tel. 09-5565-1428, 09-5928-3630

ดู AD 4 สี หน้ า 6

เต้ าหู้นมสดมะพร้ าวอ่ อน เปี ย วัดเจษฯ ที่ตั้ง : 200/14 ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร Tel. 08-5305-1135

ร้ านของฝาก จินจู ไทยแลนด์ ที่ตั้ง : 2/131-132 หมู่ 1 ต.ท่าจีน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 06-1387-8288, 08-3229-1111, 0-3446-2204-6 Fax. 0-3446-2203

ศูนย์ อนุรักษ์ แมวไทยโบราณ จังหวัดสมุทรสงคราม (บ้ านแมวไทย) ที่ตั้ง : 2/1 หมู่ 7 ต.แควอ้อม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม Tel. 0-3470-2068, 0-3473-3284

ดู AD 4 สี หน้ า 25

ดู AD 4 สี ปกหลังนอก

แตรวงรุ่ งสุริยา วาไรตี ้ ที่ตั้ง : 20/2 หมู่ 9 ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120 Tel. 09-2737-8700, 08-5133-6610

รกิจ สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม 54 ๑ท่องเทีใน...่ยว&ธุ

ร้ านลูกโอมมะพร้ าวน�ำ้ หอมบ้ านแพ้ ว ที่ตั้ง : 42/4 หมู่ 3 ต.คลองตัน อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร Tel. 09-2591-6616 เฮียอ้ วน, 06-1626-9528 เจ๊ หน่ อย, 09-2489-8898 ร้ านลูกโอม

บริษัท รี -ลัค ทราเวล 2011 จ�ำกัด ที่ตั้ง : 108 อาคารดิแอสเซ็ทส์ ชั้น 3 ซ.อินทราภรณ์ แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 Tel. 0-2633-2074 Fax. 0-2633-3587


Tourist&Buseness

SAMUTSAKHON-SAMUTSONGKHRAM

55


สินค้า OTOP จังหวัดสมุทรสาคร SAMUTSAKHON ONE TAMBON ONE PRODUCTS

กลุ่มสตรี พฒ ั นาอาชีพ (ชุมชนคลองกระโจน) ที่ตั้ง : 233/1 ถ.ธรรมคุณากร ต.โกรกกราก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 08-9547-6679

ต�ำบลตลาดกระทุ่มแบน

กลุ่มดอกไม้ ประดิษฐ์ จากผ้ าใยบัว โทร :08-60023711 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว กลุ่มเบญจรงค์ ตำ� บล ตลาดกระทุ่มแบน โทร :08-61641162 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เครื่องเบญจรงค์ กลุ่มผลิตลูกระบายอากาศ โทร :034 844387 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ลูกระบายอากาศ กลุ่มแม่ บ้านเทศบาลเมือง กระทุ่มแบน โทร :034 844383 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ หมี่กรอบช่างรังวัด

ต�ำบลคลองมะเดื่อ

กลุ่มไชยกวัฒน์ เบญจรงค์ โทร : 034 848637 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เครื่องเบญจรงค์ กลุ่มผู้ผลิตเบญจรงค์ ต�ำบลคลองมะเดื่อ (บุราณเบญจรงค์ ) โทร : 034 473598 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ บุราณเบญจรงค์ กลุ่มผู้ผลิตเบญจรงค์ ต�ำบลคลองมะเดื่อ รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เบญจรงค์ชุดชากาแป้นแยกภาค กลุ่มพฤกษาแก้ ว โทร :08-91070550, 034 471140 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ดอกไม้สดอบแห้ง

ต�ำบลแคราย

กลุ่มผลิตน�ำ้ ดื่มบรรจุขวด โทร :(034) 848203 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ

น�ำ้ ตาลสดบ้ านแพ้ ว ที่ตั้ง : 183 ถ.ศิริเกษม 2 แยก 9 ถ.พุทธมณฑล สาย 3 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ Tel. 08-6338-6156 คุณป่ าน, 09-8285-9165 คุณกิจ

น�้ำดื่มบรรจุขวด กลุ่มสตรี แม่ บ้านต�ำบลแคราย โทร :034 470740 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ข้าวแตนราดน�้ำแตงโม

ต�ำบลดอนไก่ ดี

กลุ่มหมู่บ้านเบญจรงค์ ดอนไก่ ดี หมู่1 โทร : 0-3447-3408, 08-1861-4628 โทรสาร 0-3447-3408 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ : เครื่องใช้ลายคราม เครื่องใช้ศิลาดลเครื่องเบญจรงค์ หนูเล็กเบญจรงค์ (หมู่บ้านเบญจรงค์ ดอนไก่ ด)ี โทร : 0-3447-3408, 08-19959196 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เครื่องเบญจรงค์ กลุ่มสตรี และแม่ บ้านดอนไก่ ดี โทร :034-470542, 08-14095057 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เครื่องดื่มน�้ำว่านหางจระเข้ น�้ำพริกนรกปลาช่อน กลุ่มศิริวรรณเบญจรงค์ โทร :08-90657273 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เครื่องเบญจรงค์ กลุ่มอาชีพสตรี บ้านสันพะนอม หมู่ 6 โทร :034 472835, 08-1302212 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ น�้ำพริก

ผลิตภัณฑ์ น�ำ้ พริกส�ำเร็จรู ป กลุ่มสตรี แม่ บ้านคลองส�ำโรง ที่ตั้ง : 97/1 หมู่ 5 บ้านคลองส�ำโรง ต.สวนส้ม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120 Tel. 08-6787-2667

รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เบญจรงค์

ต�ำบลบางยาง

กลุ่มรูปหล่อปฎิมากรรม โทร : 034 499409 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ รูปหล่อปฎิมากรรม กลุ่มกล้ วยไม้ ต้น กล้ วยไม้ ดอก โทร :08-13151813 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ กล้วยไม้ต้น กล้วยไม้ดอก กลุ่มอ่ างทอง 3 โทร :034-473005 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ กล้วยไม้

ต�ำบลสวนหลวง

กลุ่มสตรี โต้ ล้ง โทร :034-470048 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ปลานิลทอดกรอบ หมูแดดเดียว

ต�ำบลหนองนกไข่

ต�ำบลท่ าไม้

กลุ่มผู้ปลูกเลีย้ งกล้ วยไม้ โทร :08-16426483 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ กล้วยไม้ กลุ่มสตรี แม่ บ้านหนองนกไข่ โทร :087 0224151, 08-18148664 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ น�้ำพริกเมี่ยงสมุนไพร กลุ่มสตรี หนองนกไข่ โทร :034-499179 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ น�้ำพริกเผาแมงดา

ต�ำบลท่ าเสา

ชมรมคนตาบอดผู้รักงานฝี มือ โทร :08-1934 6968 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผลิตภัณฑ์กระเป๋าถัก

กลุ่มสตรี บ้านอ่ าวกระบือ โทร :034 473121, 08-98258960 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ไข่เค็มพอกดินนาเกลือ, หมี่กรอบดารา กลุ่มของจิ๋ว โทร :034 471321 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ของจิ๋ว กลุ่มเบญจรงค์ ท่าเสา โทร :034 472919

รกิจ สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม 56 ๑ท่องเทีใน...่ยว&ธุ

ต�ำบลอ้ อมน้ อย

ต�ำบลคลองตัน

กลุ่มแม่ บ้านคลองตันสามัคคี โทร :034-853677 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เครื่องดื่มน�้ำว่านหางจระเข้

หมี่กรอบบ้ านแพ้ ว Tel. 08-6544-8487

ดู AD 4 สี หน้ า 25

ต�ำบลเจ็ดริว้

กลุ่มสตรีเจ็ดริ้วรุ่งเรือง โทร :034-853357 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เสื่อกก

ต�ำบลบ้ านแพ้ ว

เครื่องประดิษฐ์ ภูมิปัญญาชาวบ้าน โทร. 0-3448-2346, 0-3448-1501 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เครื่องคั้นน�้ำมะนาว, น�้ำส้ม, น�้ำอ้อย กลุ่มอาชีพปลูกมะนาว บ้ านกลางคลองตาปลั่ง โทร :(034) 482434 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ มะนาวแป้น กลุ่มอาชีพเพาะพันธุ์ มะพร้ าวน�ำ้ หอมบ้ านหนองบัว โทร :(034) 482445 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ มะพร้าวน�้ำหอม

ต�ำบลยกกระบัตร

กลุ่มแม่ บ้านคลองขุดใหม่ โทร :034 855244, 08-63949311 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ น�้ำสลัด

ต�ำบลสวนส้ ม

กลุ่มสตรี แม่ บ้าน หมู่ท่ ี 2 บ้านหลักหนึ่ง โทร :(034) 858122 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ฝอยทอง, ทองหยิบ, ขนมชั้น กลุ่มสตรี แม่ บ้านคลองส�ำโรง โทร : 08-6787-2667 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ น�้ำพริกส�ำเร็จรูป

ต�ำบลหลักสอง

กลุ่มพัฒนาสตรี & อสม. โทร : 0 3448 1444 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ น�้ำว่านหางจระเข้ กลุ่มพัฒนาสตรี หลักสอง โทร : 08-90248295 , 0 3448 3139 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เครื่องดื่มน�้ำว่านหางจระเข้


น�้ำดอกอัญชัญ น�้ำตะไคร้ กลุ่มสตรี หลักสอง โทร : 034-482560, 08-19123951 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผลผลิตการเกษตรแปรรูป

ต�ำบลหลักสาม

กลุ่มส่ งเสริมแม่ บ้านให้ มีรายได้ เสริม โทร : 0 3485 5286 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ดอกไม้ประดิษฐ์

ต�ำบลอ�ำแพง

กลุ่มที่นอนบ้ านคลองหลวง โทร : 08-99191412 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ที่นอน

ต�ำบลคอกกระบือ

อาร์ วี แอนด์ ซัน กลุ่มอาชีพท�ำมีดสวยงาม โทร : 0-3449-4078, 08-1817-0244, 08-1805-6648 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ มีดดาบสวยงาม

ต�ำบลโคกขาม

กลุ่มชมรมอนุรักษ์ ธรรมชาติโคกขาม โทร :034-857232, 851104 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ กิจกรรมอนุรักษ์นกและธรรมชาติ กลุ่มสตรี สหกรณ์ โคกขาม 1 โทร :034-857236 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ปลาหมอเทศแดดเดียว

ต�ำบลชัยมงคล

กลุ่มแม่ บ้านสุขส�ำราญ โทร : 08-14507487 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ขิงดองสามรส, ขิงดองเต้าเจี้ยว จักสานก้านมะพร้าว ปลาสลิดแดดเดียว

ต�ำบลท่ าฉลอม

กลุ่มชมรมเรื อประมงจิ๋ว โทร :08-99826257 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เรือประมงจิ๋ว

ต�ำบลท่ าทราย

บริษัท น�ำ้ ตาลสดไทย จ�ำกัด โทร. 0-3482-6756-7 โทรสาร. 0-3482-7181 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ น�้ำตาลสด กลุ่มผลิตภัณฑ์ ผ้าถัก รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เสื้อถัก คุณเมย์ น�ำ้ ว่ านหางจระเข้ โทร : 08-1563-3634 โทรสาร : 0-3441-1204

รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ น�้ำว่านหางจระเข้

ต�ำบลนาดี

กลุ่มสตรี หตั ถกรรม เครื่ องหนังต�ำบลนาดี โทร :034 833482, 08-99111048 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ กระเป๋าหนัง ศูนย์ ฝึกวิชาชีพอาชีพเครื่ องเบญจรงค์ (รุ้ งทองเบญจรงค์ ) โทร :034 827016, 034 854201 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เครื่องเบญจรงค์

ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร วุ้นกรองแก้ ว (เบเกอรี่ ) โทร : 0-3442-3604 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เค้ก, ขนมปัง, วุ้น และเบเกอรี่ทุกชนิด ลอดช่ องวัดเจษฯ โทร : 0-3484-0857, 08-1694-8711 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ลอดช่องน�้ำกะทิ กลุ่มส่ งเสริมอาชีพ (รองเท้ า) โทร : 08-1858-8715, 08-3778-5096 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ รองเท้า

ต�ำบลบางกระเจ้ า

กลุ่มผู้ผลิตกะปิ เคยแท้ โทร :08-99191170 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผลิตภัณฑ์กะปิ

ต�ำบลบางโทรั ด

กลุ่มสตรี บางโทรั ด โทร :034 839728 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เบญจรงค์ กลุ่มแม่ บ้านวังน�ำ้ วน โทร :034-845070 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เกลือเสริมไอโอดีน กลุ่มสตรีสหกรณ์นาเกลือ โทร :034 839728 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เครื่องเบญจรงค์, ดอกไม้ประดิษฐ์

ต�ำบลบางหญ้ าแพรก

ศูนย์ ศกึ ษาธรรมชาติ และอนุรักษ์ ป่าชายเลน ปากแม่ น�ำ้ ท่ าจีน โทร :034-427565 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ โครงการฟื้นฟูและส่งเสริมป่าชายเลน อ่าวมหาชัยฝั่งตะวันออก

ต�ำบลบ้ านบ่ อ

กลุ่มกะปิ กระซ้ าขาว โทร :08-19082167 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ กะปิกระซ้าขาว

ต�ำบลพันท้ ายนรสิงห์

กลุ่มเกษตท�ำประมงพันท้ ายนรสิงห์ โทร : 034 857341 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ กะปิแท้ หอยสองฝา (หอยแมลงภู่)

ต�ำบลมหาชัย

กลุ่มสตรี พฒ ั นาอาชีพ โทร :08 9547 6679 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ

Tourist&Buseness

SAMUTSAKHON-SAMUTSONGKHRAM

57


รกิจ สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม 58 ๑ท่องเทีใน...่ยว&ธุ


สินค้า OTOP จังหวัดสมุทรสงคราม SAMUTSONGKHRAM ONE TAMBON ONE PRODUCTS

วิสาหกิจชุมชนน�ำ้ ตาลปลอดสารพิษ น�ำ้ ตาลคลองเขิน ที่ตั้ง : 31 หมู่ 7 ต.คลองเขิน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม Tel. 08-1943-3630

กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตน�ำ้ ตาลมะพร้ าว โทร : 0 3473 0678 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ น�้ำตาลมะพร้าว กลุ่มหัตถกรรมกะลามะพร้ าว โทร : 08 9611 4270 , 08 9984 5316 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ หัตถกรรมกะลามะพร้าว กลุ่มอาชีพท�ำวุ้นมะพร้ าว บ้ านจอมปลวก โทร : (081) 940-4405 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ วุ้นมะพร้าว สมุนไพรไทยบ้ านจันทร์ จำ� รั ส โทร : 0-3475-7590, 08-6176-9625 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ สมุนไพรต่างๆ

ต�ำบลดอนมะโนรา

กลุ่มอาชีพท�ำน�ำ้ ตาลมะพร้ าว โทร : (034) 766657 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ น�้ำตาลมะพร้าว

ต�ำบลบางกระบือ ผลไม้ แช่ อ่ มิ Tel. 06-1184-7924 l อ�ำเภอบางคนที

ต�ำบลกระดังงา

กลุ่มผู้ปลูกมะพร้ าวบ้ านกระดังงา โทร : (034) 730448 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ มะพร้าว กลุ่มแม่ บ้านเกษตรกรกระดังงา สามัคคี โทร : (034)730596 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ วุ้นมะพร้าวในน�้ำเชื่อม หัตถกรรมจากกะลามะพร้าว กลุ่มแม่ บ้านเกษตรกร วัดไทรสร้ างสรรค์ โทร : 034 730355 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ลอดช่องบางคนที กลุ่มสตรี ตำ� บลกระดังงา โทร : 034 761817 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร กลุ่มสตรี เทศบาลต�ำบลกระดังงา โทร : 0 3470 1852 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว กลุ่มหัตถกรรมบ้ านทรงไทยบางคนที โทร : 08 1405 5643 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ บ้านทรงไทยจ�ำลอง

ต�ำบลจอมปลวก

กลุ่มกะลาบรรเลง โทร : 081 2936414 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว

ต�ำบลบางกุ้ง

กลุ่มท�ำกล้ วยกรอบ โทร : 034-734249 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ กล้วยกรอบ

ต�ำบลบางคนที

กลุ่มส่ งเสริมการผลิตกะบะ ปลูกกล้ วยไม้ โทร : 044-448707 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ กะบะปลูกกล้วยไม้ กลุ่มอาชีพจักสาน โทร : 03473 8025, 08 1291 2109 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ จักสานจากก้านมะพร้าว กลุ่มอาชีพท�ำลูกประคบสมุนไพร โทร : 081 7926630 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ลูกประคบสมุนไพร ข้าวหลามแม่ส�ำเภา โทร : 08-6169-9653 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ข้าวหลาม

ต�ำบลบางนกแขวก

กลุ่มผู้ผลิตไบโอดีเซล โทร : 034-761674 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ น�้ำมันไบโอดีเซล กลุ่มมะพร้ าวไทย โทร : 08 1918 8637 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผลิตภัณฑ์จากน�้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ กลุ่มสตรี เทศบาลบางนกแขวก

โทร : 089 012 1409 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ กาละแมกล้วย

ต�ำบลบางพรม

กลุ่มสตรี เกษตรพัฒนาต�ำบลบางพรม โทร : 034-761 084 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ พืช ผัก ผลไม้แช่อิ่ม กลุ่มเกษตรกรปลูกลิน้ จี่บ้านบางพลับ โทร : (034) 761985 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ลิ้นจี่ กลุ่มปรั บปรุ งคุณภาพส้ มโอ ต�ำบลบางพรม โทร : 034 761985 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ส้มโอปลอดสารพิษ

ต�ำบลบางยี่รงค์

กลุ่มสตรี และเยาวชน สหกรณ์ วัดคริสต์ ใน โทร : 034 768090, 761461 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผ้ามัดย้อม กลุ่มอาชีพพวงหรี ด โทร : (034) 734052 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ พวงหรีด (ผ้า)

ต�ำบลบางสะแก

กลุ่มปรั บปรุ งคุณภาพไม้ ผล ต.บางสะแก โทร : 034 734025 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ส้มโอขาวใหญ่ กลุ่มผลิตโต๊ ะสนามและป้ายต่ างๆ โทร : 034 734 359, 089 1406905 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ โต๊ะสนามและป้ายต่างๆ กลุ่มผู้ผลิตส้ มโอ โทร : 034-768006 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ส้มโอ

ต�ำบลบ้ านปราโมทย์

กลุ่มสตรี บ้านปราโมทย์ โทร : 034 399336 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผลไม้กวน พวงหรีด ดอกไม้จันทน์

ต�ำบลยายแพง

บ้ านสวนมโนเวชพันธ์ โทร : 089-8946282 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ Home Stay บ้านสวนมโนเวชพันธ์ ไม้กวาดก้านมะพร้าว

ต�ำบลโรงหีบ

กลุ่มดินหอมมะลิ โทร : 081 398 3171 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ งานปั้นดินหอมมะลิ กลุ่มเบญจรงค์ น�ำ้ ทอง โทร : 034 768213

รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เบญจรงค์น�้ำทอง กลุ่มปรั บปรุ งคุณภาพไม้ ผลโรงหีบ โทร : 034 734457 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ สหกรณ์ การเกษตรชาวสวนมะพร้ าว สมุทรสงคราม จ�ำกัด โทร : 081 722-2383 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ สารภีไวน์ l อ�ำเภอเมือง

ต�ำบลคลองเขิน

กลุ่มแม่ บ้านเกษตรกรดาวโด่ ง โทร : 034 714900 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ กล้วยทอดเนย แชมพูครีมนวดผม สมุนไพร น�้ำตาลมะพร้าวแม่กลอง วุ้นมะพร้าว ว่านหางจรเข้ในน�้ำเชื่อม กลุ่มสตรี พฒ ั นาวัดศรี ศรั ทราธรรม โทร : (034) 717885 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ขนมต่างๆ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน�ำ้ ตาล ปลอดสารพิษบ้ านคลองเก่ า โทร. 08-1943-3630, 08-1889-7621 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ น�้ำตาลปีบ, น�้ำตาลปึก

ต�ำบลคลองโคน

กลุ่มอาชีพท�ำกะปิ โทร : 034 731160 , 089 8875573 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ กะปิเคยตาด�ำ

ต�ำบลท้ ายหาด

กลุ่มแม่ บ้านเกษตรกรท้ ายหาด โทร : 034-736888 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ น�้ำพริกบรรจุกล่อง ส้ มทิพย์ เสน่ ห์จนั ทน์ โทร : 08-5429-3639, 08-3159-8789 โทรสาร : 0-3476-7164 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ สมุนไพรจากเปลือกส้มโอ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่ บ้านเกษตรกร ดาหลา โทร : 034 767464 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ กล้วยเบรคแตก

ต�ำบลนางตะเคียน

กลุ่มแม่ บ้านต�ำบลนางตะเคียน โทร : 089 260 0605 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ น�้ำตาลมะพร้าว กล้วยหยี กลุ่มสตรี ตำ� บลนางตะเคียน โทร : 034-7170044 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ น�้ำตาลมะพร้าว Tourist&Buseness

SAMUTSAKHON-SAMUTSONGKHRAM

59


ต�ำบลบางแก้ ว

กลุ่มแม่ บ้านบางแก้ ว โทร : 081-9953785 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เกษรเกลือ น�้ำพริกต่างๆ กลุ่มสตรี และเยาวชน สหกรณ์ ประมงบางจะเกร็ง-บางแก้ ว โทร : 034 716677 , 08 1308 9020 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เรือจ�ำลอง อาหารทะเลแปรรูป(ปลาหยอง)

ต�ำบลบางขันแตก

กลุ่มแม่ บ้านเกษตรกรดาวเรื อง โทร : 034 767 052 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ พิมเสนน�้ำ สบู่ แชมพู ครีมนวดผมสมุนไพร กลุ่มแม่ บ้านต�ำบลบางขันแตก โทร : 034 712264 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ น�้ำพริกเผา

ต�ำบลบางจะเกร็ง

บ้ านรามัญตะวันตก โทร. 0-3471-1305, 08-1207-6627 กลุ่มแม่ บ้านเกษตรกรบางจะเกร็ง โทร : 034 714 409 , 08 1431 8310 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ แชมพูสมุนไพร ครีมนวด สบู่ ไวน์สมุนไพรกระชายด�ำ กลุ่มเรื อจ�ำลอง ต.บางจะเกร็ง โทร : 0 3472 3332 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เรือจ�ำลอง กลุ่มอาชีพแปรรู ปอาหารทะเล (หอยหลอด) โทร :034 713612 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ แปรรูปอาหารทะเล

ต�ำบลบ้ านปรก

กลุ่มอาชีพจักสาน โทร :(034) 720273 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ หัตถกรรมจักสาน

ต�ำบลแม่ กลอง

กลุ่มท�ำหัตถกรรม รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เซรามิค กลุ่มพังงาเรื อประมง โทร : 034 711113 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ พังงาเรือประมง กลุ่มแม่ บ้านเกษตรเอกชัย ฃโทร : 034-715918,034-720412 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เครื่องประดับโรเดี่ยมแฟนซี

ต�ำบลลาดใหญ่

กลุ่มแปรรู ปผลผลิตเกษตรแม่ บ้าน

เกษตรกรลาดใหญ่ โทร : 034-717091, 089-8005944 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ กล้วยกรอบแก้วเนยน�้ำผึ้ง กลุ่มแม่ บ้านบางตะบูน หมู่ 4 โทร : 034 716779, 081 5151572 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ดอกเกลือ น�้ำตาลมะพร้าว กลุ่มสตรี หมู่ 1 โทร : (034) 712947 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ แชมพูและครีมนวดผมสมุนไพร กลุ่มสหกรณ์ นาเกลือ จังหวัดสมุทรสงคราม โทร :(034) 714704 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เกลือสมุทร

ต�ำบลแหลมใหญ่

กลุ่มผลิตสมอเรื อ โทร : 034 736407 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ สมอเรือ กลุ่มอาชีพท�ำปลาหมึกกรอบ โทร : (034) 732795 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ปลาหมึกอบกรอบ ร้ านปลาหมึกกรอบ ยศศิริ โทร : 08-1880-1509, 0-3477-0237 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ปลาหมึกกรอบ, ปลาหมึกบด, ปลาหมึกสามรส l อ�ำเภออัมพวา

ต�ำบลแควอ้ อม

กลุ่มประดิษฐ์ พฒ ั นาแควอ้ อม โทร : 089 989 5699 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ กลุ่มแปรรู ปพัฒนา โทร : 08 9899 8906 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ปลาส้มสมุนไพร

ต�ำบลท่ าคา

กลุ่มแม่ บ้านตลาดน�ำ้ ท่ าคา โทร : 034 766323 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ น�้ำตาลมะพร้าว

ต�ำบลบางแค

กลุ่มอาชีพสตรี ผลิตภัณฑ์ จากกะลามะพร้ าว โทร : 034-733247 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว (นาฬิกา, เข็มขัด ฯลฯ)

รกิจ สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม 60 ๑ท่องเทีใน...่ยว&ธุ

กลุ่มกล้ วยกรอบทิพย์ โทร : 0 3473 3178 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ กล้วยกรอบทิพย์

ต�ำบลบางช้ าง

กลุ่มขนมไทยโบราณ โทร : 034 751677 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ขนมไทยโบราณ กลุ่มทิพย์ บารมีเบญจรงค์ โทร : 034 752971, 086 5056229 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เครื่องเบญจรงค์ กลุ่มบางช้ าง โทร : 034 725914 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ บ้านเล็ก เรือจิ๋ว กลุ่มเยาวชนฉัตรศักดาเบญจรงค์ บางช้ าง โทร : 089 7462433 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เครื่องเบญจรงค์ กลุ่มอาชีพจักสาน โทร : 0 3475 1677, 085 128 2618 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ จักสานจากก้านมะพร้าว กลุ่มแม่ บ้านเบญจรงค์ บางช้ าง โทร : 0-3475-1951, 08-9746-2433 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เครื่องเบญจรงค์ กลุ่มอาชีพสตรี ทำ� ขนมไทยโบราณ โทร : (034) 751665 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ขนมจ่ามงกุฎ ขนมช่อม่วง ขนมสัมปันนี

ต�ำบลบางนางลี่

กลุ่มท�ำแป้งร�่ำ รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ แป้งร�่ำ กลุ่มพัฒนาคุณภาพส้ มโอบางนางลี่ โทร : 034-733295 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ส้มโอขาวใหญ่ กลุ่มหัตถกรรมว่ าวไทย โทร : 034-749 100, 089 818 3675 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ว่าวไทย

ต�ำบลปลายโพงพาง

กลุ่มส่ งเสริมอาชีพ (รองเท้ า) โทร : 08 3778 5096 , 08 1858 8715 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ รองเท้าแตะ กลุ่มหัวโขนภูเตศวร โทร : 081 7754118, 086-0369701 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ หัตถกรรมหัวโขน

ต�ำบลแพรกหนามแดง

กลุ่มเกษตรกรต�ำบลแพรกหนามแดง โทร : 089-7459194 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ปลาสลิดแดดเดียว กลุ่มชุมชนแพรกหนามแดง โทร : 081-4488241,089-8115715 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ปลาสลิดแดดเดียว

ต�ำบลยี่สาร

กลุ่มมัดย้ อมผ้ าด้ วยเปลือกไม้ โทร : 034 763207, 08-1906 1120 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผ้าฝ้ายมัดย้อมจากเปลือกไม้

ต�ำบลวัดประดู่

กลุ่มสตรี อาสาพัฒนา โทร : 032-471831, 471272 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ วุ้นมะพร้าว

ต�ำบลสวนหลวง

กลุ่มปรั บปรุ งคุณภาพไม้ ผล โทร : (034) 732536 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่

ต�ำบลเหมืองใหม่

กลุ่มเกษตรกรปรั บปรุ งคุณภาพส้ มโอ โทร : 034 735028 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ กลุ่มแม่ บ้านเกษตรกรเทิดไทร่ วมใจ โทร : 0 3473 5106, 081 938 7563 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ น�้ำพริก กลุ่มส้ มโอปลอดสารเหมืองใหม่ โทร :089 9132629, 034 735079 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ส้มโอ

ต�ำบลอัมพวา

กลุ่มเบญจรงค์ ร่วมสมัยชุมชน วัดอัมพวัน โทร : 081-4220726 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เบญจรงค์ กลุ่มหัตถกรรมบ้ านทรงไทยอัมพวา โทร : 034 751308, 089 684 9936 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ตู้จิ๋วโบราณ บ้านทรงไทย เรือจ�ำลอง กลุ่มอนุรักษ์ ขนมไทยในวรรณคดี โทร : 081 572 4593, 034 725 618 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ขนมจ่ามงกุฎ และขนมดอกกุหลาบชาววัง ปลาดุกแดดเดียวทุกชนิด โทร : 08-9836-6904 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ปลาดุกแดดเดียว


ส่วนราชการ-รัฐวิสาหกิจ

l

ท�ำเนียบส่วนราชการ-รัฐวิสาหกิจ

l

ท�ำเนียบด้านสถานศึกษา-สถาบันกวดวิชา

l

ท�ำเนียบด้านสถาบันทางการเงิน

l

ท�ำเนียบด้านสุขภาพ และความงาม

l

ท�ำเนียบด้านบ้าน-เฟอร์นิเจอร์

ท�ำเนียบด้านการก่อสร้าง-วัสดุ, รับเหมา-ต่อเติม l

62. 66. 68. 69. 71. 79.

ท�ำเนียบด้านรถยนต์ รถจักรยานยนต์ l

89.

ท�ำเนียบด้านการเกษตร เคมีทางการเกษตร

98.

ท�ำเนียบด้านสินค้า และธุรกิจบริการ

103.

ท�ำเนียบด้านอุตสาหกรรม เครื่องจักรกล

115.

l

l

l

Tourist&Buseness

SAMUTSAKHON-SAMUTSONGKHRAM

61


ส่วนราชการ-รัฐวิสาหกิจ

ส่วนราชการ-รัฐวิสาหกิจ ส�ำหรับท่านใช้ในการประสานงานหรือต้องการติดต่อกับหน่วยงานราชการในจังหวัดเพื่อร้องทุกข์ หรือแจ้งเหตุต่างๆ ในหมวดนี้ รวบรวมหน่วยงานราชการไว้ครบ พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร โทร. 034-411717 พาณิชย์ จงั หวัดสมุทรสาคร โทร. 034-820711 ปศุสัตว์ จงั หวัดสมุทรสาคร โทร. 034-412600 ธนารั กษ์ จงั หวัดสมุทรสาคร โทร. 034-411712 ประมงจังหวัดสมุทรสาคร โทร. 034-411846 สรรพสามิตจังหวัดสมุทรสาคร โทร. 034-411052 ผู้บญ ั ชาการเรื อนจ�ำจังหวัดฯ โทร. 034-411021 ขนส่ งจังหวัดสมุทรสาคร โทร. 034-423027 ป่ าไม้ จงั หวัดสมุทรสาคร โทร. 034-411681 สัสดีจงั หวัดสมุทรสาคร โทร. 034-412700 อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร โทร. 034-412030 โยธาธิการจังหวัดสมุทรสาคร โทร. 034-411163 เร่ งรั ดพัฒนาชนบทจังหวัด โทร. 034-425998 ประชาสงเคราะห์ จงั หวัด โทร. 034-411041 ประกันสังคมจังหวัด โทร. 034-426100 จัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร โทร. 034-427138 สถิตจิ งั หวัดสมุทรสาคร โทร. 034-810265 ผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร โทร. 034 811257 - 8 ประชาสัมพันธ์ จงั หวัด โทร. 034-412992 l

จังหวัด สมุทรสาคร

ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร โทร. 034-411715 ผบก.ภ.จว.สมุทรสาคร โทร. 034-11897 อัยการจังหวัดสมุทรสาคร โทร. 034-411505 หัวหน้ าส�ำนักงานจังหวัดมุทรสาคร โทร. 034411251 นายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัด โทร. 034-413922-4 สรรพากรจังหวัดสมุทรสาคร โทร. 034-411162

คลังจังหวัดสมุทรสาคร โทร. 034-411504 ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร โทร. 034-425225 เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร โทร. 034-426995 เจ้ าพนักงานที่ดนิ จังหวัด โทร. 034-411294 แรงงานและสวัสดิการสังคมจังหวัด โทร. 034-426758 สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานฯ โทร. 034-425951 สหกรณ์ จงั หวัดสมุทรสาคร โทร. 034-810819 เกษตรและสหกรณ์ จงั หวัด โทร. 034-811193

รกิจ สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม 62 ๑ท่องเทีใน...่ยว&ธุ

ราชการส่ วนกลาง

ผอ.การประถมศึกษาจังหวัด โทร. 034-826253 ผอ.ศูนย์ การศึกษานอกโรงเรี ยน โทร. 034-421678 ผอ.โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร. 034-427099-105 ผอ.สามัญศึกษาจังหวัด โทร. 034-426094 ผอ.ศูนย์ พฒ ั นาการเพาะเลีย้ งสัตว์ น�ำ้ โทร. 034-857136-8 ผอ.วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร โทร. 034-411248 ผอ.วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัด โทร. 034-411719 ผอ.ศูนย์ พลศึกษาและกีฬาจังหวัด โทร. 034-815910 ผอ.ศูนย์ วทิ ยาศาสตร์ โทร. 034-421014 หน.ศูนย์ ส่งเสริม

และผลิตภัณฑ์ พชื สวน โทร. 02-4291298-9 หน.ศูนย์ ควบคุมตรวจสอบสัตว์ น�ำ้ ฯ โทร. 034-857282 หน.สถานีพฒ ั นาที่ดนิ โทร. 034- 839264-5 หน.โครงการชลประทานจังหวัด โทร. 034-839037 หน.สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ จงั หวัด โทร. 034-412000 นายช่ างแขวงการทางธนบุรี โทร. 02-4201406 หน.เขตเกษตรเศรษฐกิจที่ 17 โทร. 034-852285 หน.นิคมสหกรณ์ โคกขาม โทร. 034-857309 หน.นิคมสหกรณ์ บ้านไร่ โทร. 034-857308 หน.สนง.กกท.จังหวัดสมุทรสาคร โทร. 034-429254 หน.สนง.เจ้ าท่ าภูมภิ าคที่ 3 โทร. 034-412688 ผอ.ศูนย์ ความปลอดภัยจังหวัด โทร. 034-490380 ผอ.ศูนย์ พฒ ั นาฝี มือแรงงานจังหวัด โทร. 034-480139 หัวหน้ าส�ำนักงานประกันภัยจังหวัด โทร. 034-412354 หัวหน้ าส�ำนักงานการค้ าภายใน จังหวัด โทร. 034-411869 หัวหน้ าส�ำนักงานทะเบียนการค้ า โทร. 034-423231 l

องค์ การบริหาร ส่ วนจังหวัดสมุทรสาคร

นายกองค์ การบริหารส่ วนจังหวัด โทร. (034) 411798 รองนายกองค์ การบริหาร ส่ วนจังหวัด โทร. (034) 811162 ประธานสภาองค์ การฯ โทร. (034) 811246 รองประธานสภาองค์ การฯ โทร. (034) 811246 ปลัดองค์ การบริหารส่ วนจังหวัด โทร. (034) 427107 เลขานุการจังหวัด โทร. (034) 411714 หัวหน้ าโยธา โทร. (034) 427001 หัวหน้ าส่ วนการคลัง โทร. (034) 427106 ส�ำนักงานเทศบาลอ�ำเภอเมือง นายกเทศมนตรี เมืองสมุทรสาคร โทร. (034) 424602 ปลัดเทศบาลเมืองสมุทรสาคร โทร. (034) 411774 รองปลัดเทศบาล โทร.(034)810174 หัวหน้ าส�ำนักปลัด โทร. (034) 810174 ผู้อำ� นวยการกองคลัง โทร. (034) 423603


ส่วนราชการ-รัฐวิสาหกิจ ผู้อำ� นวยการกองช่ าง โทร. 034-423021 ผู้อำ� นวยการกอสาธารณสุข โทร. (034) 411008 ผู้อำ� นวยการกองการศึกษา โทร. (034) 810145 ผู้อำ� นวยการกองการประปา โทร. (034) 422804 ผู้อำ� นวยการกองวิชาการ โทร. (034) 411982 สถานีดบั เพลิงเทศบาล โทร. (034) 411313 ส�ำนักงานเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน นายกเทศมนตรี เมืองกระทุ่มแบน โทร. (034) 471745 ปลัดเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน โทร. (034) 471745 ผู้อำ� นวยการกองคลัง โทร. (034) 471745 ผู้อำ� นวยการกองสาธารณสุข โทร. (034) 471745 ผู้อำ� นวยการกองการช่ าง โทร. (034) 471745 ผู้อำ� นวยการกองการศึกษา โทร. (034) 471745 ผู้อำ� นวยการกองการประปา โทร. (034) 471745 หัวหน้ าส�ำนักปลัด โทร. (034) 471745 หัวหน้ ากองวิชาการ โทร. (034) 471745 ผู้จดั การสถานธนานุบาล โทร. (034) 471578 หัวหน้ าศูนย์ บริการ โทร. (034) 471745 หัวหน้ างานป้องกัน โทร. (034) 471579 ส�ำนักงานเทศบาลต�ำบลอ้ อมน้ อย นายกเทศมนตรี ตำ� บลอ้ อมน้ อย โทร. (034) 4205411 เทศมนตรี ตำ� บลอ้ อมน้ อย โทร. (034) 4201537 ปลัดเทศบาลต�ำบลอ้ อมน้ อย โทร. (034) 8103512 หัวหน้ าส�ำนักปลัด โทร. (034) 4200227 ผู้อำ� นวยการกองคลัง โทร. (034) 4205314 ผู้อำ� นวยการกองการช่ าง โทร. (034) 4205506 หัวหน้ ากองสาธารณสุข โทร. (034) 4305096 หัวหน้ ากองการศึกษา โทร. (034) 4205509 หัวหน้ ากองวิชาการ โทร. (034) 4200227 ส�ำนักงานเทศบาลต�ำบลหลักห้ า นายกเทศมนตรี ตำ� บลหลักห้ า โทร. (034) 481449 เทศมนตรี ตำ� บลหลักห้ า โทร. (034) 482656 ปลัดเทศมนตรี ตำ� บลหลักห้ า โทร. (034) 481314 ส�ำนักงานต�ำบลบางปลา นายกเทศมนตรี ตำ� บลบางปลา โทร. (034)468061 เทศมนตรี ตำ� บลบางปลา โทร. (034) 468061 ปลัดเทศบาลต�ำบลบางปลา โทร. (034) 468061

ส�ำนักงานเทศบาลต�ำบลบ้ านแพ้ ว นายกเทศมนตรี ตำ� บลบ้ านแพ้ ว โทร. (034) 481313 เทศมนตรี ตำ� บลบ้ านแพ้ ว โทร. (034) 481313 เทศบาลบ้ านแพ้ ว โทร. 0-3448-1313 แฟ็กซ์. 0-3448-3167 เทศบาลต�ำบลเกษตรพัฒนา โทร. 0-3488-2259-60 โทรสาร 0-3488-2258

องค์ การบริหารส่ วนต�ำบล เขตอ�ำเภอเมือง l

อบต.คอกกระบือ โทร. (034)-823295 อบต. บางกระเจ้ า โทร. (034) 839361 อบต. บางโทรั ด โทร. (034) 839038 อบต. บางน�ำ้ จืด โทร. (034) 852286 อบต. โคกขาม โทร. (034) 857386 อบต. นาโคก โทร. (034) 851035 อบต. บ้ านเกาะ โทร. (034) 421124 อบต. ท่ าจีน โทร. (034) 497096-7 อบต. บางหญ้ าแพรก โทร. (034) 427565 อบต. ท่ าทราย โทร. (034) 428129 อบต. พันท้ ายนรสิงห์ โทร. (034) 478461 โทรสาร (034) 478465 ต่อ 108 อบต. กาหลง โทร. (034) 851450 อบต. ชัยมงคล โทร. (034) 836826 อบต. นาดี โทร. (034) 831098-9

เขตอ�ำเภอกระทุ่มแบน อบต. หนองนกไข่ โทร. (081) 6459521 อบต. แคราย โทร.(034) 472099 อบต.ดอนไก่ ดี โทร. 0-3447-0713-4 โทรสาร 0-3447-9956 อบต. ท่ าไม้ โทร. (034) 846055 อบต. บางยาง โทร. 0-3449-9477 อบต. คลองมะเดื่อ โทร. (034) 878113-5 โทรสาร (034)878113-5 ต่อ 4 อบต.สวนหลวง โทร. (02) 8118024 อบต. ท่ าเสา โทร. (034) 844532

เขตอ�ำเภอบ้ านแพ้ ว อบต. บ้ านแพ้ ว โทร. (034) 482666 อบต. หลักสาม โทร. (034) 483155-6 อบต. คลองตัน โทร. (034) 481613 อบต. หลักสอง โทร. (034) 853772 อบต. อ�ำแพง โทร. (034) 858591 อบต. สวนส้ ม โทร. (034) 4480360 อบต. เจ็ดริว้ โทร. (034) 853531 อบต. เกษตรพัฒนา โทร. (034) 853429

l

ศาลจังหวัดสมุทรสาคร

ผู้พพ ิ ากษาหัวหน้ าศาลจังหวัด โทร. (034) 811115 จ่ าศาลจังหวัดสมุทรสาคร โทร. (034) 811116 หน่ วยทหาร กรมทหารสื่อสารที่ 1 ค่ ายก�ำแพงเพชรอัครโยธิน ผบก. ทหารสื่อสารที่ 1 โทร. 471982 ผอ.กผสป.สส. โทร. (034) 471983 l

กองบังคับการ ต�ำรวจภูธร สค.

ผบก.ตร.ภจว.สมุทรสาคร โทร. (034) 411253 รอง ผบก.ตร.ภจว.สมุทรสาคร โทร. (034) 810692 รอง ผบก.ตร.ภจว.สมุทรสาคร โทร. (034) 810696 ผกก.สภ.อ.เมืองสมุทรสาคร โทร. (034) 411002 ผกก.สภ.อ.กระทุ่มแบน โทร. (034) 471008

จังหวัด สมุทรสงคราม l

กระทรวงมหาดไทย

ส�ำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม หัวหน้ าส�ำนักงานจังหวัด โทร. 034-716906 หัวหน้ ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ โทร. 034-711997 หัวหน้ ากลุ่มงานข้ อมูลสารสนเทศฯ โทร. 034-720855 หัวหน้ ากลุ่มงานบริหารทรั พยากรฯ โทร. 034-711997 หัวหน้ าฝ่ ายอ�ำนวยการ โทร. 034-711997 หัวหน้ าตรวจสอบภายใน โทร. 034-711997 l

ทีท่ ำ� การปกครองจังหวัด

ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม โทร. 034-711525 จ่ าจังหวัด โทร. 034-711027 ป้องกันจังหวัด โทร. 034-720120 เสมียนตราจังหวัด โทร. 034-711567 ส�ำนักงานโยธาธิการและผังเมืองฯ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด โทร. 034-711903 ส�ำนักงานที่ดนิ จังหวัด เจ้ าพนักงานที่ดนิ จังหวัด โทร. 034-711323 ส�ำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดพัฒนาการจังหวัด โทร. 034-711011 ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยจังหวัด

หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ โทร. 034-764591-4 ส�ำนักงานท้ องถิ่นจังหวัด ท้ องถิ่นจังหวัด โทร. 034-711424 นายอ�ำเภอเมืองสมุทรสงคราม โทร. 034-711526 นายอ�ำเภออัมพวา โทร. 034-725753 นายอ�ำเภอบางคนที โทร. 034-761572

องค์ การบริหารส่ วน จังหวัด l

นายกองค์ การบริหารส่ วนจังหวัด โทร. 034-711111 เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม โทร. 034-714377 เทศบาลต�ำบลอัมพวา โทร. 034-751351 เทศบาลต�ำบลเหมืองใหม่ โทร. 034-768364 เทศบาลต�ำบลกระดังงา โทร. 034-761537 เทศบาลต�ำบลบางนกแขวก โทร. 034-703223

องค์ การบริหารส่ วนต�ำบล อ�ำเภอเมืองสมุทรสงคราม l

อบต.คลองเขิน โทร. 034-716721 อบต.คลองโคน โทร. 0-3473-1329 อบต.บ้ านปรก โทร. 034-725888 อบต. บางแก้ ว โทร. 034-718582-3 อบต.บางจะเกร็ง โทร. 0-3472-3749 อบต. นางตะเคียน โทร. 034-764101 อบต. แหลมใหญ่ โทร. 0-3477-1353 อบต. ท้ ายหาด โทร. 034-767225 อบต. บางขันแตก โทร. 0-3476-5758

อ�ำเภออัมพวา

อบต.ท่ าคา โทร. 034-766327 อบต. แควอ้ อม โทร. 034-752280 อบต. บางนางลี่ โทร. 034-733392 อบต.บางช้ าง โทร. 034-753274 อบต. บางแค โทร. 034-752279-11 อบต.สวนหลวง โทร. 034-732623 อบต. แพรกหนามแดง โทร. 034-772069 อบต. วัดประดู่ โทร. 034-765149 อบต.ปลายโพงพาง โทร. 034-767227-8 อบต.ยี่สาร โทร. 034-763108 Tourist&Buseness

SAMUTSAKHON-SAMUTSONGKHRAM

63


ส่วนราชการ-รัฐวิสาหกิจ l

อ�ำเภอบางคนที

อบต.จอมปลวก โทร. 034-738157 อบต. ดอนมะโนรา โทร. 034-769406 อบต.โรงหีบ โทร. 034-702840 อบต.บางพรม โทร. 034-730516 อบต.บางคนที โทร. 034-762190 อบต.บางยี่รงค์ โทร. 034-702839 อบต.บางกระบือ โทร. 034-730887 ต่อ 16 อบต.บางสะแก โทร. 034-768037 อบต.กระดังงา โทร. 034-762034 l

กระทรวงกลาโหม

สัสดีจงั หวัด โทร. 034-711901 กอ.รมน.จังหวัด โทร. 034-711893 l

กระทรวงพัฒนาสังคมฯ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ โทร. 034-712614 ศูนย์ พฒ ั นาสังคม หน่ วยที่ 59 โทร. 034-711947 l

กระทรวงวัฒนธรรม

วัฒนธรรมจังหวัด โทร. 034-718138 l

กระทรวงอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมจังหวัด โทร. 034-712907

กระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร l

ส�ำนักงานสถิตจิ งั หวัด สถิตจิ งั หวัดสมุทรสงคราม โทร. 034-711001 l

ส�ำนักงานพระพุทธศาสนา

ผอ.ส�ำนักงานพระพุทธศาสนา โทร. 034-712520 l

กระทรวงสาธารณสุข

สนง.สาธารณสุขจังหวัด นายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัด โทร. 034-711571 ศูนย์ วทิ ยาศาสตร์ การแพทย์ ผอ.ศูนย์ วทิ ยาศาสตร์ การแพทย์ โทร. 034-720668 ศูนย์ การท่ องเที่ยวกีฬา และนันทนาการจังหวัด ผอ.ศูนย์ การท่ องเที่ยวฯ โทร. 034-716112 ศูนย์ การกีฬาแห่ งประเทศไทย ผอ.ศูนย์ กกท. จังหวัด โทร. 034-711217

กระทรวงการคลัง

ส�ำนักงานคลังจังหวัดคลังจังหวัด โทร. 034-711030 ส�ำนักงานธนารั กษ์ พนื ้ ที่ ธนารั กษ์ พนื ้ ที่สมุทรสงคราม โทร. 034-711798 ส�ำนักงานสรรพากรพืน้ ที่ สมุทรสงครามสรรพากร พืน้ ที่สมุทรสงคราม โทร. 034-715357 ส�ำนักงานสรรพสามิตพืน้ ที่ สรรพสามิตพืน้ ที่สมุทรสงคราม โทร. 034-711029 l

กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ การเกษตร

ส�ำนักงานเกษตรและสหกรณ์ โทร. 034-720516 ส�ำนักงานเกษตรจังหวัดเกษตรจังหวัด โทร. 034-711711 ส�ำนักงานสหกรณ์ จงั หวัด สหกรณ์ จงั หวัด โทร. 034-712747 ส�ำนักงานประมงจังหวัดประมงจังหวัด โทร. 034-711258 ส�ำนักงานปศุสัตว์ จงั หวัด ปศุสัตว์ จงั หวัด โทร. 034-711699 ส�ำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ฯ หน.สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ โทร. 034-711604 โครงการชลประทานจังหวัด ผอ.โครงการชลประทาน โทร. 034-715520 l

กระทรวงคมนาคม

ส�ำนักงานขนส่ งจังหวัดขนส่ งจังหวัด โทร. 034-720537 ส�ำนักงานขนส่ งทางน�ำ้ ที่ 3 หัวหน้ าส�ำนักงานขนส่ งทางน�ำ้ โทร. 034-711270 ส�ำนักงานบ�ำรุ งทางสมุทรสงคราม และราชบุรีส่วนที่ 2 ผอ.ส�ำนักงานบ�ำรุ งทาง โทร. 034-715968 ส�ำนักงานทางหลวงชนบท ทางหลวงชนบทจังหวัด โทร. 034-715519 สถานีวทิ ยุกระจายเสียงกรมการขนส่ ง ทางน�ำ้ และพาณิชยนาวี หัวหน้ าสถานีวทิ ยุกระจายเสียง โทร. 034-700804 l

กระทรวงพาณิชย์ ส�ำนักงานพาณิชย์ จังหวัด

พาณิชย์ จงั หวัด โทร. 034-715538 ส�ำนักงานการค้ าภายในจังหวัด การค้ าภายในจังหวัด โทร. 034-717142 ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ และส่ งเสริมธุรกิจประกันภัย หัวหน้ าส�ำนักงานประกันภัย โทร. 034-714292

รกิจ สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม 64 ๑ท่องเทีใน...่ยว&ธุ

ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ และส่ งเสริมธุรกิจประกันภัย หัวหน้ าส�ำนักงานประกันภัย โทร. 034-714292 ส�ำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้ า หัวหน้ าส�ำนักงานพัฒนาธุรกิจฯ โทร. 034-711228 l

กระทรวงแรงงาน

ส�ำนักงานแรงงานจังหวัด แรงงานจังหวัด โทร. 034-716116 ส�ำนักงานสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงานสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน โทร. 034-711899 ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัด ประกันสังคมจังหวัด โทร. 034-716181 ส�ำนักงานจัดหางานจังหวัด จัดหางานจังหวัด โทร. 034-714342-3 ศูนย์ พฒ ั นาฝี มือแรงงานจังหวัด ผอ.ศูนย์ พฒ ั นาฝี มือแรงงาน โทร. 034-7111284 l

กระทรวงศึกษาธิการ

ส�ำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา สมุทรสงคราม ผอ.สนง.เขตพืน้ ที่การศึกษา โทร. 034-715790 ศูนย์ การศึกษานอกโรงเรี ยนจังหวัด ผอ.ศูนย์ การศึกษานอกโรงเรี ยน โทร. 034-715485 ศูนย์ การศึกษาพิเศษประจ�ำ ผอ.ศูนย์ การศึกษาพิเศษประจ�ำ จังหวัด โทร. 034-753027 ส�ำนักงานส่ งเสริมสวัสดิการ และสวัสดิภาพครู และบุคลากร ทางการศึกษาจังหวัด ผอ.สนง.ส่ งเสริมสวัสดิการฯ โทร. 034-712935 l

กระทรวงยุตธิ รรม

ยุตธิ รรมจังหวัด ผู้บญ ั ชาการเรื อนจ�ำกลางฯ โทร. 034-711189 ต่อ 101 ส�ำนักงานคุมประพฤติจงั หวัด ผอ.สนง.คุมประพฤติจงั หวัด โทร. 034-713303 ส�ำนักงานบังคับคดีจงั หวัดฯ ผอ.สนง.บังคับคดีจงั หวัดฯ โทร. 034-716256-7 ส�ำนักงานศาลยุตธิ รรม ศาลจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้พพ ิ ากษาหัวหน้ าศาลฯ โทร. 034-720121 ส�ำนักงานประจ�ำศาลจังหวัด ศาลจังหวัดแผนกคดีเยาวชน และครอบครั ว โทร. 034-718316 ส�ำนักงานอัยการสูงสุด สนง. อัยการจังหวัด อัยการจังหวัดสมุทรสงคราม โทร. 034-717444 อัยการจังหวัดคดีเยาวชนฯ โทร. 034-715802-4

ส�ำนักงานต�ำรวจแห่ งชาติ กองบังคับการต�ำรวจภูธร ผู้บงั คับการต�ำรวจภูธรจังหวัด โทร. 034-711465 สถานีตำ� รวจภูธรเมืองสมุทรสงคราม ผู้กำ� กับการต�ำรวจภูธรอ�ำเภอ โทร. 034-720529 สถานีตำ� รวจภูธรอัมพวา ผู้กำ� กับการสถานีตำ� รวจภูธร อ�ำเภออัมพวา โทร. 034-751300 สถานีตำ� รวจภูธรบางคนที ผู้กำ� กับการต�ำรวจภูธรอ�ำเภอ โทร. 034-761866 สถานีตำ� รวจภูธรลาดใหญ่ โทร. 034-764421 หน่ วยงานรั ฐวิสาหกิจ ส�ำนักงานการไฟฟ้าส่ วนภูมภิ าค จังหวัดสมุทรสงคราม ผู้จดั การการไฟฟ้าส่ วนภูมภิ าค โทร. 034-711560 ส�ำนักงานการประปาสมุทรสงคราม ผู้จดั การการประปา โทร. 034-711601 ไปรษณีย์จงั หวัดหัวหน้ าไปรษณีย์ โทร. 034-711558 ที่ทำ� การสถานีรถไฟแม่ กลอง นายสถานีรถไฟแม่ กลอง โทร. 034-711906 l

ส�ำนักงานเหล่ ากาชาด จังหวัดฯ

นายกเหล่ ากาชาดจังหวัด โทร. 034-715505 สโมสรไลออนส์ สมุทรสงคราม นายกสโมสรไลออนส์ สมุทรสงคราม โทร. 034-713053 สโมสรโรตารี่ สมุทรสงคราม นายกสโมสรโรตารี่ สมุทรสงคราม โทร. 034-715365 สมาคมประมงสมุทรสงคราม นายกสมาคมประมงสมุทรสงคราม โทร. 034-736701 หอการค้ าจังหวัดประธานหอการค้ า จังหวัดฯ โทร. 034-718154 เครื อข่ ายผลิตภัณฑ์ ชุมชน ประธานเครื อข่ ายผลิตภัณฑ์ โทร. 034-736407 สหกรณ์ ประมงแม่ กลอง จ�ำกัด ประธานสหกรณ์ โทร. 034-771480 อุทยาน ร.2 ผู้จดั การอุทยาน ร.2 โทร. 034-751666 มูลนิธิศาลกรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ ประธานมูลนิธิฯ โทร. 034-723736 สภาวัฒนธรรมจังหวัด โทร. 034-711145 มูลนิธิสว่ างเบญจธรรม โทร. 034-723623


ส่วนราชการ-รัฐวิสาหกิจ

Tourist&Buseness

SAMUTSAKHON-SAMUTSONGKHRAM

65


สถานศึกษา-สถาบันกวดวิชา

ด้านสถานศึกษา สถาบันกวดวิชา

ให้ท่านค้นหาสถานศึกษาในจังหวัดทั้งของรัฐและเอกชน รวมทั้งสถาบันกวดวิชา เสริมทักษะในด้านต่างๆ ได้โดยง่าย

รกิจ สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม 66 ๑ท่องเทีใน...่ยว&ธุ


สถานศึกษา-สถาบันกวดวิชา โรงเรี ยนวัดหลักสี่พพ ิ ฒ ั น์ ราษฏร์ อุปถัมภ์ โทร. 034-481459 l สถานศึกษา

ในสังกัดส�ำนักบริหารงาน การศึกษาเอกชน วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ที่ตั้ง : 927 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 0-3441-1248, 08-1611-3802 Fax. 0-3441-1185

บ้ านเติมฝั นเนอสเซอรี่ Tel. 08-1452-2469, 0-3442-2929

ดู AD 4 สี ปกหน้ าใน

โรงเรี ยนอ้ อมน้ อย สอนขับรถยนต์ Tel. 0-3440-6229-30, 09-7248-0772

ดู AD 4 สี หน้ า 11

โรงเรี ยนปฐมพรพิทยา โทร. 0-3447-3755 โรงเรี ยนสามชัยวิเทศศึกษา โทร. 0-3442-5042-7 โรงเรี ยนเจริญศิลป์ศึกษา โทร. 034-412053 โรงเรี ยนฐานเทคโนโลยี โทร. 034-8924081-4 โรงเรี ยนมหาชัยคริสเตียนวิทยา โทร. 034-411166 โรงเรี ยนศรี ทศั น์ ดำ� รงวิทย์ โทร. 034-412089 โรงเรี ยนสมฤดีสมุทรสาคร โทร. 034-412669 โรงเรี ยนอนุบาลเกาะสมุทร โทร. 034-423747 โรงเรี ยนอนุบาลน้ อมจิตต์ โทร. 034-411735 โรงเรี ยนอนุบาลสมฤดี โทร. 034-422569 โรงเรี ยนอันนาลัย โทร. 034-412199 โรงเรี ยนปฐมพรพิทยา โทร. 034-473755 โรงเรี ยนผดุงราษฎร์ วทิ ยา โทร. 034-471386 โรงเรี ยนอนุบาลบ้ านทอฝั น โทร. 034-8130595 โรงเรี ยนจงรั กษ์ พทิ ยา โทร. 034-481105 โรงเรี ยนบ้ านแพ้ ววิทยา โทร. 034-481312 วิทยาลัยการอาชีพบ้ านแพ้ ว โทร. 0-3485-3817 ต่อ 101 l หมวดโรงเรี ยน

l สถานศึกษาในสังกัด

งานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรี ยนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรี นคร โทร. 034-839201 โรงเรี ยนพันท้ ายนรสิงห์ วทิ ยา โทร. 034-423654 โรงเรี ยนสมุทรสาครบูรณะ โทร. 034-411487 โรงเรี ยนสมุทรสาครวิทยาลัย โทร. 0-3441-2020, 0-3441-1885 โทรสาร 0-3441-2021 โรงเรี ยนสมุทรสาครวุฒชิ ัย โทร. 034-424850 โรงเรี ยนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ” โทร. 034-471901-2 โรงเรี ยนกุศลวิทยา โทร. 034-471901-2 โรงเรี ยนอ้ อมน้ อยโสภณชนูปถัมภ์ โทร. 034-4202435 โรงเรี ยนวัดธรรมจริยาภิรมย์ โทร. 034-481468

ในจังหวัดสมุทรสงคราม โรงเรี ยนกงหลีเจีย้ นหมิน โทร.0-3473-6083 โรงเรี ยนดรุ ณานุกูล โทร 0-3474-0012 โรงเรี ยนดรุ ณรนุเคราะห์ โทร 0-3473-0876 โรงเรี ยนถาวรานุกูล โทร 0-3471-8576 โรงเรี ยนท้ ายหาด โทร 0-3476-7276 โรงเรี ยนเทพสุวรรณชาญวิทยา โทร 0-3476-6005 โรงเรี ยนเทศบาล 1 โทร 0-3475-1352 โรงเรี ยนเทศบาล 2 โทร 0-3475-1353 โรงเรี ยนเทศบาล 3 (วัดอัมพวัน) โทร 0-3475-1354 โรงเรี ยนไทยรั ฐวิทยา 70 โทร 0-3471-4945 โรงเรี ยนบ้ านเขตเมือง โทร. 0-3476-4428 โรงเรี ยนบ้ านฉู่ฉ่ ี

โทร 0-3471-6102 โรงเรี ยนบ้ านดอนจั่น โทร 0-3473-1343 โรงเรี ยนบ้ านต้ นล�ำแพน โทร 0-3476-3003 โรงเรี ยนบ้ านตะวันจาก โทร 0-3476-4442 โรงเรี ยนบ้ านบางนาลี่ โทร 0-3473-3267 โรงเรี ยนบ้ านบางบ่ อ โทร 0-3471-7654 โรงเรี ยนบ้ านยายแพง โทร 0-3473-8171 โรงเรี ยนบ้ านลาดใหญ่ โทร 0-3471-8163 โรงเรี ยนประกอบวิทยา โทร 0-3472-0031 โรงเรี ยนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัย โทร 0-3476-2284 โรงเรี ยนเมืองสมุทรสงคราม โทร 0-3471-5008 โรงเรี ยนวัดเกตการาม โทร 0-3476-1766 โรงเรี ยนวัดแก่ นจันทร์ โทร 0-3476-1770 โรงเรี ยนวัดแก้ วเจริญอ�ำนวยวิทย์ โทร 0-3473-5326 โรงเรี ยนวัดเขายี่สาร โทร 0-3476-3002 โรงเรี ยนวัดคลองโคน โทร 0-3473-1255 โรงเรี ยนวัดคู้สนามจันทร์ โทร 0-3471-6108 โรงเรี ยนวัดโคกเกตุ โทร 0-3473-2656 โรงเรี ยนวัดจันทร์ เจริญสุข โทร 0-3475-1423 โรงเรี ยนวัดจุฬามณี โทร 0-3475-1437 โรงเรี ยนวัดเจริญสุขารวม โทร 0-3476-5182 โรงเรี ยนวัดช้ างเผือก โทร 0-3475-1017 โรงเรี ยนวัดดอนมโนรา โทร 0-3476-9378 โรงเรี ยนวัดดาวโด่ ง โทร 0-3475-2400 โรงเรี ยนวัดตรี จนิ ดาวัฒนาราม โทร 0-3476-2120 โรงเรี ยนวัดโตนดราย โทร 0-3473-8134 โรงเรี ยนวัดธรรมนิมติ ร โทร 0-3471-1554 โรงเรี ยนวัดธรรมประสิทธิ์ โทร 0-3473-1103 โรงเรี ยนวัดธรรมสถิตย์ วราราม โทร 0-3471-2619 โรงเรี ยนวัดน้ อยแสงจันทร์ โทร 0-3471-2337 โรงเรี ยนวัดนางพิมพ์ โทร 0-3475-1424 โรงเรี ยนวัดบางกล้ วย รุ่ งมณี โทร 0-3476-2138 โรงเรี ยนวัดบางกะพ้ อม โทร 0-3475-2694 โรงเรี ยนวัดบางคนทีใน โทร 0-3476-1773 โรงเรี ยนวัดบางแคกลาง โทร 0-3475-2000 โรงเรี ยนวัดบางน้ อย โทร 0-3476-1778

โรงเรี ยนวัดบางพลับ โทร 0-3476-1771 โรงเรี ยนวัดบางใหญ่ โทร 0-3476-1776 โรงเรี ยนวัดปทุมคณาวาศ โทร 0-3471-1034 โรงเรี ยนวัดปรกสุธรรมาราม โทร 0-3473-3018 โรงเรี ยนวัดประชาโฆสอตาราม โทร 0-3471-6013 โรงเรี ยนวัดปราโมทย์ โทร 0-3476-8074 โรงเรี ยนวัดป้อมแก้ ว โทร 0-3471-8585 โรงเรี ยนวัดปากง่ าม โทร 0-3476-1760 โรงเรี ยนวัดปากน�ำ้ โทร 0-3475-2003 โรงเรี ยนวัดปากกลัด โทร 0-3471-8549 โรงเรี ยนวัดลาดแป้ง โทร 0-3476-4540 โรงเรี ยนวัดวรภูมิ โทร 0-3476-7290 โรงเรี ยนวัดศรั ทธาธรรม โทร 0-3471-2618 โรงเรี ยนวัดศรี สุวรรณคงคาราม โทร 0-3471-6104 โรงเรี ยนวัดสวนแก้ ว โทร 0-3471-6109 โรงเรี ยนวัดสวนหลวง โทร 0-3475-2078 โรงเรี ยนวัดสาธุชนาราม โทร 0-3474-9229 โรงเรี ยนวัดเสจ็จ โทร 0-3475-2005 โรงเรี ยนวัดใหญ่ (ราชพงษ์ ) โทร 0-3471-1036 โรงเรี ยนวัดอมรวดี (อมรวิทยากร) โทร 0-3476-7237 โรงเรี ยนวัดอินทราราม โทร 0-3476-8388 โรงเรี ยนวิริยะวิทยา โทร 0-3475-1223 โรงเรี ยนสกลวิสุทธิ โทร 0-3476-2285 โรงเรี ยนแสงวณิชอุปถัมภ์ โทร 0-3471-1035 โรงเรี ยนอนุบาลอัมพวา โทร 0-3475-1795

Tourist&Buseness

SAMUTSAKHON-SAMUTSONGKHRAM

67


สถาบันการเงิน

ด้านสถาบันทางการเงิน หากท่านต้องการติดต่อสถาบันการเงินต่างๆ ธนาคาร เช็คยอดบัญชีหรือสอบถามรายละเอียด ด้านการเงิน อัตราแลกเปลี่ยน หรือดอกเบี้ยได้ที่หมวดนี้

l

สถาบันการเงิน

ชมรมธนาคาร จังหวัดสมุทรสาคร โทร. 034-837586-90 ธนาคารออมสินสาขาสมุทรสาคร โทร. 034-411111,810909 สาขากระทุ่มแบน โทร. 034-844497 สาขาบ้ านแพ้ ว โทร. 034-481333 ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์ ฯ สาขาสมุทรสาคร โทร. 034-411492,427141 สาขาบ้ านแพ้ ว โทร. 034-481322, ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาสมุทรสาคร โทร. 034-811260-5 ธนาคารกรุ งไทยจ�ำกัด (มหาชน) สาขาสมุทรสาคร โทร. 034-411186 สาขาตลาดย่ อยมหาชัย โทร. 810257 สาขาถนนนรสิงห์ โทร. 034-810896 สาขากระทุ่มแบน โทร. 034-471926 สาขาบ้ านแพ้ ว โทร. 034-481364 ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) สาขาสมุทรสาคร โทร. 034-412333 สาขาย่ อยถนนเศรษฐกิจ โทร. 034-815612 สาขากระทุ่มแบน โทร. 034-848977 ธนาคารกรุ งเทพ จ�ำกัด (มหาชน)

สาขาสมุทรสาคร โทร. 034-411377 สาขาถนนเศรษฐกิจ 1 โทร. 034-827252 สาขาท่ าฉลอม โทร. 034-426839-40 สาขาบ้ านแพ้ ว-หลักสาม โทร. 034-481598 ธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน) สาขาสมุทรสาคร โทร. 034-411145 สาขาถนนเศรษฐกิจ 1 โทร. 034-816662-4 สาขาย่ อยตลาดสมุทรสาคร โทร. 034-427136 ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จ�ำกัด (มหาชน) สาขาสมุทรสาคร โทร. 034-411987,426475 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) สาขาสมุทรสาคร โทร. 034- 412008-9 สาขาท่ าฉลอม โทร. 034- 421300-1 สาขาย่ อยท่ าทราย โทร. 034-826656 สาขากระทุ่มแบน โทร. 034-471488 l

หมวดธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์ การเกษตร สาขาสมุทรสงคราม โทร. 0-3471-1259,0-3471-5542, 0-3471-6587 โทรสาร.0-3471-3783 ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์ การเกษตร สาขาอัมพวา

รกิจ สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม 68 ๑ท่องเทีใน...่ยว&ธุ

โทร. 0-3472-5727, 0-3475-3189 ธนาคารยูโอบี จก (มหาชน) สาขาด�ำเนินสะดวก โทร. 0-3224-1333, 0-3225-4332, 0-3225-4334, 0-3225-4444 ธนาคารยูโอบี จก (มหาชน) สาขาย่ อยสมุทรสงคราม โทร. 0-3471-8111, 0-3471-8222,0-3471-8626 ธนาคารออมสิน สาขาบางคนที โทร. 0-3473-8083, 0-3476-2019 ธนาคารออมสิน สาขาบางแพ โทร. 0-3238-1005, 0-3238-3599-600 ธนาคารออมสิน สาขาเพชรสมุทร โทร. 0-3472-0804-5, 0-3472-0821 ธนาคารออมสิน สาขาสมุทรสงคราม โทร. 0-3471-6118, 0-3471-6572-3 ธนาคารออมสิน สาขาสมุทรสงคราม โทร. 0-3471-6889 ธนาคารออมสิน สาขาสมุทรสงคราม โทร. 0-3471-6571, 0-3471-0822 ธนาคารออมสิน สาขาอัมพวา โทร. 0-3472-5795, 0-3472-1195 ธนาคารกรุ งเทพ จก (มหาชน) สาขาบางคนที โทร. 0-3476-1862-4 ธนาคารกรุ งเทพ จก (มหาชน) สาขาย่ อยเทสโก้ โลตัส สมุทรสงคราม โทร. 0-3471-5871-2 ธนาคารกรุ งเทพ จก (มหาชน) สาขาสมุทรสงคราม โทร. 0-3471-1564 ธนาคารกรุ งเทพ จก (มหาชน) สาขาสมุทรสงคราม โทร. 0-3471-4532

ธนาคารกรุ งเทพ จก (มหาชน) สาขาสมุทรสงคราม โทร. 0-3471-1457 ธนาคารกรุ งเทพ จก (มหาชน) สาขาอัมพวา โทร. 0-3475-1504-5 ธนาคารกรุ งเทพ จก (มหาชน) สาขาอัมพวา โทร. 0-3475-1504-5 ธนาคารกรุ งไทย จก (มหาชน) สาขาย่ อยแม่ กลอง โทร. 0-3471-6352-3 ธนาคารกรุ งไทย จก (มหาชน) สาขาสมุทรสงคราม โทร. 0-3471-1199 ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จก (มหาชน) สาขาสมุทรสงคราม โทร. 0-3471-3039-40 ธนาคารกสิกรไทย จก (มหาชน) สาขาสมุทรสงคราม โทร. 0-3471-1522-3 ธนาคารกสิกรไทย จก (มหาชน) สาขาอัมพวา โทร. 0-3475-1294 ธนาคารทหารไทย จก (มหาชน) สาขาด�ำเนินสะดวก โทร. 0-371-1682 ธนาคารไทยพาณิชย์ จก (มหาชน) สาขาสมุทรสงคราม โทร. 0-3471-5638 ธนาคารนครหลวงไทย จก (มหาชน) สาขาสมุทรสงคราม โทร. 0-3471-1510


สุขภาพ และความงาม

ด้านสุขภาพ และความงาม ในหมวดนี้ได้รวบรวมธุรกิจที่จ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีวิตของท่านสามารถค้นหารายชื่อของสถานที่ต่างๆ ซึ่งจะท�ำให้ท่าน และเพื่อนหรือคนรู้ใจของท่าน ดูสวยสง่างามสมความตั้งใจได้จากหมวดนี้ ไม่ว่าจะเป็น สถานเสริมความงาม ร้านขายอุปกรณ์เสริมสวย เครื่องส�ำอาง พร้อมทั้งรายชื่อโรงพยาบาล และคลินิคในยามเจ็บป่วยฉุกเฉินอีกด้วย

l

หมวดคลีนิก

ท่ าฉลอมคลีนิค โทร. 0-3449-8456 ปรี ชาการแพทย์ ร้ าน โทร. 0-3441-1364 แพนบิวตีแ้ คร์ จก บริษัท โทร. 0-3442-1000 วีรชัยการแพทย์ คลีนิค โทร. 0-3441-1925 ห้ องแพทย์ ร้ าน โทร. 0-3441-1141 อนันต์ การแพทย์ คลีนิค โทร. 0-2420-0420 คลีนิคนายแพทย์ บุญชมฯ โทร 0-3471-1118 คลีนิคนายแพทย์ จิตตะรั ตน์ โทร 0-3471-2304 สมุทรสงคราม คลีนิคหมอสมชาย โทร 0-3471-1479 เรวดีจกั ษุคลีนิค โทร 0-3471-3127 สวีสดีเภสัช โทร 0-3471-2304 สุขสรรค์ มโนชัย คลินิก โทร 0-3471-5895 เสน่ ห์ เมตติชวลิต นพ ร้ าน โทร 0-3471-1041

l

หมวดเครื่ องส�ำอาง ขายปลีก

เซ่ งเฮง ร้ าน โทร. 0-3441-1103 เด่ นชัยพาณิชย์ ร้ าน โทร. 0-3441-1273 เบตเตอร์ มาร์ เก็ตติง้ จก บริษัท โทร. 0-3449-0042 พานาซี คอสเมติคส์ จก บริษัท โทร. 0-3481-2758-9 สุพรี เดอร์ ม อินเตอร์ เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-3481-0907 ตัง้ ฮั่วง้ วน (สินเฮง 2) โทร 0-3471-1425 โอ พี เนเซซอรั ลโปรดักส์ โทร 0-3472-4149

หมวดเครื่ องส�ำอาง ขายโดยตรง l

กิฟฟารี นสกายไลน์ ยูนิตี ้ จก. บริษัท โทร.0-3472-0527 โทรสาร.0-3472-0636 กิฟฟารี นสกายไลน์ ยูนิตี ้ จก. บริษัท โทร.0-3472-3686

สุพรี เดอร์ มอินเตอร์ เนชั่นแนล จก. บริษัท โทร.0-3471-5305 บิวตีล้ ัน้ ลา สายด่วน โทร. 08-2442-3182, 08-1979-7924 E-mail : info2beautylunla.com www.beautylunla.com l

หมวดทันตแพทย์

ตัง้ เงียงฮึง ร้ าน โทร. 0-3441-1387 สมุทรสาคร สุนทราลักษณ์ ร้ าน โทร. 0-3441-1131 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ศูนย์ สุขภาพฟั นกระทุ่มแบน โทร. 0-3484-6834 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ฟั นสวยสาย 4 คลีนิค โทร. 0-2813-1036 กระทุ่มแบน คลีนิคทันตแพทย์ เจี่ยยู่จงิ ท�ำฟั น โทร. 0-3471-3476 ไชยา-จินตนาทันตแพทย์ โทร.0-3471-2336

l

หมวดประกันสุขภาพ

รั ตนวศิน หจก โทร. 0-3481-5994 เตชะวิญญนนท์ จก บริษัท โทร.0-2420-8923-4 กรุ งเทพประกันภัย โทร 0-3471-5894 สมุทรสงคราม สยามประกันภัย โทร 0-3472-3088 สมุทรสงคราม l

หมวดแพทย์ และศัลยแพทย์ -อุปกรณ์ และเครื่ องใช้

มหาชัยเครื่ องมือแพทย์ หจก. โทร. 0-3482-6333-4 โทรสาร. 0-3442-1406 ทรี เจมส์ จก บริษัท โทร. 0-2754-4905, 0-2384-7661, 0-2755-9085 โทรสาร 0-2380-3157 พุทธมณฑลยนตรการ ห้ าง โทร. 0-2420-4536 ทรู ไลน์ แมนูแฟคเจอริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2431-2982 Tourist&Buseness

SAMUTSAKHON-SAMUTSONGKHRAM

69


สุขภาพ และความงาม l

หมวดสถานเสริม ความงาม

ศูนย์ เสริมความงามครบวงจร มาดามปาย ที่ตั้ง : 1343/15-16 ต.ตลาดกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร Tel. 0-3447-3889, 08-1431-3938, 08-6831-5853

ดู AD 4 สี หน้ า 5

บลอสซัม้ คลินิก Tel. 08-2540-4156

ดู AD 4 สี หน้ า 5

สวรินทร์ ควิ ้ 3 มิติ Tel. 09-4623-5665, 08-9793-4283

ดู AD 4 สี หน้ า 23

l

หมวดกีฬา-อุปกรณ์

มหาชัยฟิ ตเนส ที่ตั้ง : 923/125 ถ.เศรษฐกิจ ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 08-4352-5714

l

หมวดผลิตภัณฑ์ ยา

ชนันท์ ชัยเภสัช 1 ร้ าน โทร. 0-3441-2799 ชนันท์ ชัยเภสัช 2 ร้ าน โทร. 0-3441-2907 สมุทรสาคร นาซ่ าแล็บ จก บริษัท โทร. 0-3484-5250-1 อัจฉราเภสัช ร้ าน โทร. 0-3481-5210 อาณาจักรยา ร้ าน โทร. 0-3482-6333-4 อุทยั เภสัช ร้ าน โทร. 0-3441-1126 ท๊ อปออฟมายด์ โทร. 08-6162-6000 ด�ำรง โอสถ ร้ าน โทร 0-3471-2305 สมุทรสงคราม ถวิลโอสถ ร้ าน โทร 0-3471-1642 สมุทรสงคราม ทรงธรรมเภสัช ร้ าน โทร 0-3471-1072 สมุทรสงคราม เทียนเต็กตึง้ ร้ าน โทร 0-3475-1112 สมุทรสงคราม ไทยน�ำโอสถ ร้ าน โทร 0-3475-1203 สมุทรสงคราม บางน้ อยเภสัช ร้ าน โทร 0-3476-1278 สมุทรสงคราม ยังชีพโอสถ 2 ร้ าน โทร 0-3471-1116 สมุทรสงคราม เวชไพบูลย์ ร้ าน โทร 0-3471-1551 สมุทรสงคราม ศักดิ์ชัยเภสัช ร้ าน โทร 0-3471-1195 สมุทรสงคราม ส เภสัช ร้ าน โทร 0-3476-1029 สมุทรสงคราม ฮ่ วยฉุนตึง้ ร้ าน โทร 0-3476-1433 สมุทรสงคราม เฮาะซ้ งเภสัช ร้ าน โทร 0-3471-1281 สมุทรสงคราม l

หมวดร้ านเสริมสวย

กนกวรรณ ชัยรั ตนวัฒน์ แผง โทร. 0-3481-0788 เมืองสมุทรสาคร บ้ านสมุนไพร ขวัญภิรมย์ โทร. 0-3483-7109 เมืองสมุทรสาคร ปุ๊กกสิกร ร้ าน โทร. 0-3483-7781-2 เมืองสมุทรสาคร แฟนชาย ร้ านตัดผม โทร. 0-3481-0427 เมืองสมุทรสาคร เล็บสวย ร้ าน โทร. 0-3483-6922 สุพรี เดอร์ มคอสเมติค จก บริษัท โทร. 0-3441-2383 ฟาสเทค จก บริษัท โทร. 0-2420-7265-6 ดินสอพอง ร้ าน โทร 0-3471-6488 บุบผานารี ร้ าน โทร 0-3471-1597 สมุทรสงคราม ประสิทธิ์พาณิชย์ ร้ าน โทร 0-3471-1136 สมุทรสงคราม ผิงสวย ร้ าน โทร 0-3471-1136 สมุทรสงคราม พรมยุรี ร้ าน โทร 0-3471-2362 สมุทรสงคราม โอเค แฮร์ คลาส ร้ าน โทร 0-3471-3134 สมุทรสงคราม พรรณี ร้ าน

รกิจ สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม 70 ๑ท่องเทีใน...่ยว&ธุ

โทร 0-3471-1466 สมุทรสงคราม พัชริน ร้ าน โทร 0-3473-0267 สมุทรสงคราม l

หมวดสมุนไพร

แม่ จ่าง ร้ าน โทร. 0-3441-1734 ก๊ กเลีย้ งฟาร์ มาซี หจก โทร. 0-2431-2944 พงศ์ พฤกษ์ เภสัช ร้ าน โทร. 0-3447-2330 ตัก้ ฮูลี ร้ าน โทร.0-3476-1420 ตัง้ น�่ำกี่ ร้ าน โทร.0-3471-1006 l

หมวดโรงพยาบาล

โรงพยาบาลสมุทรสาคร โทร. 0-3442-7099 ต่อ 105 โทรสาร 0-3442-7579 โรงพยาบาลเอกชัย โทร. 0-3441-7999 สายด่ วนฉุกเฉิน โทร. 0-3442-7911 โรงพยาบาลมหาชัย โทร. 0-3442-4990 ต่อ 1210 โรงพยาบาลบ้ านแพ้ ว โทร. 850460-5 โรงพยาบาลเจษฎา โทร. 425708 โรงพยาบาลกระทุ่มแบน โทร. 844420 ต่อ 214

โรงพยาบาลศรี วชิ ัย 1 โทร. 02-4120055-60 โรงพยาบาลศรี วชิ ัย 2 โทร. 02-8074044-60 โรงพยาบาลศรี วชิ ัย 3 โทร. 02-4310070 โรงพยาบาลศรี วชิ ัย 5 โทร. 826709-29 โรงพยาบาลมหาชัย 4 โทร. 24990, 810779 สมเด็จพระพุทธเลิศหล้ านภาลัย รพ โทร 0-3476-2270 สมุทรสงคราม รพ. โทร. 0-3472-3044-8 อัมพวา รพ. โทร. 0-3475-1846-7 l

หมวดโรงเรี ยนเสริมสวย

โรงเรี ยนสอนตัดเสือ้ เสริมสวยนานาชาติ นิรันดร์ รัตน์ โทร. 08-1199-0495, 0-3487-9672 (อ.หน่อย) ดาว ร้ านเสริมสวย โทร.0-3471-5594 สโรรั กษ์ (แม่ กลอง) โทร.0-3471-2335 l

หมวดนวดแผนไทย

นวดแผนไทย โทร. 08-9830-1559 บ้ านสมุนไพร โทร 08-1702-0759


บ้าน-เฟอร์นิเจอร์

ด้านบ้าน-เฟอร์นิเจอร์ ถ้าท่านต้องการมีบ้านสักหลังและต้องการข้อมูล เปรียบเทียบของบ้านจัดสรรชั้นน�ำ หรือท่านที่ต้องการหาหอพัก อพาร์ตเม้นท์ หรือคอนโดมิเนียม ได้ที่หมวดนี้ รวมทั้งธุรกิจที่จ�ำเป็นภายในบ้าน อาทิ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องครัว ช่างซ่อมบ�ำรุงต่างๆ

l หมวดแก๊ ส-ชนิดบรรจุถัง

สมุทรสาครแก๊ ส จก บริษัท โทร. 0-3483-4199 ชุมพลแก๊ ส ร้ าน โทร. 0-3482-7040 ที ไอ จี เทรดดิง้ จก บริษัท โทร. 0-3449-0346 โพธิ์แจ้ แก๊ ส ร้ าน โทร. 0-3482-4310 รวินท์ เทรดดิง้ อินเตอร์ เทรด หจก โทร. 0-3484-0813 รุ่ งเรื่ องผลิตภัณฑ์ แก๊ ส หจก โทร. 0-3441-1086 รุ่ งโรจน์ แก๊ สสยาม ร้ าน โทร. 0-3481-2125 เลิศนภาอุตสาหกรรม หจก โทร. 0-3442-6232 ทรั พย์ ถาวรบรรจุแก๊ ส จก บริษัท โทร. 0-3447-0475 เอ็มบีปิโตรเลียม หจก โทร. 0-2429-1777 กิจสมรปิ โตรเลียมไทย จก บริษัท โทร. 0-3484-8567-8

ทรั พย์ ถาวรบรรจุแก๊ ส จก บริษัท โทร. 0-2420-5257 พารั กษาปิ โตเลียม หจก โทร. 0-3447-1843 เอ็ม บี ปิ โตรเลียม หจก โทร. 0-3447-1874 l หมวดครั ว-เครื่ องใช้ และอุปกรณ์ ในการประกอบอาหาร

วี ที สแตนเลส สตีล จก บริษัท โทร. 0-2810-9637 เอส ที แอล แอนด์ ทรั พย์ ทวี จก บริษัท โทร. 0-2431-2446-7 เวอร์ เทค แม็คคานิคส์ หจก โทร. 0-3481-5493-4 สยามซัพพลายส์ แอนด์ เซอร์ วสิ หจก โทร. 0-2410-5914 ชุตกิ า หุ่นสม แผง โทร. 0-2810-2005 วัฒนาลัคกีแ้ วร์ จก บริษัท โทร. 0-3484-9433-6

วุฒธิ ร เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2810-1325-6 สยามสเตนเลสสตีล จก บริษัท โทร. 0-3447-3987 l หมวดคอนโดมิเนียม

่ ักให้ เช่ า แมนชั่น ทีพ

พูนพิมานแมนชั่น โทร. 08-1340-0477, 0-3484-0285 เอ็ม พี แมนชั่น โทร. 0-1554-5195 ทิพย์ เจริญ ดีเวลลอปเมนท์ จก บริษัท โทร. 0-3483-6355 ไทยซุปเปอร์ บกิ๊ แลนด์ จก บริษัท โทร. 0-3481-2183 ฟาคอนคอนโดมิเนียม จก บริษัท โทร. 0-3482-4361 มวลชนเรสซิเด้ นท์ จก บริษัท โทร. 0-3482-1087-91 อาคารสุวรรณนครคอนโด โทร. 0-2811-4942-3 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร

l หมวดน�้ำเครื่ องกรอง

และฆ่ าเชื้อโรค

โฟล ออโตเมชั่น หจก โทร. 0-3484-0210 พี.แอล.วอเตอร์ คลีน หจก. โทร. /โทรสาร 0-3442-3023 สหสันติ ร้ าน โทร. 0-3442-3580 เรโน เทค จก บริษัท โทร. 0-2720-4010, 0-2720-4080 โทรสาร 0-2720-4340 E-mail : ranotech@gmail.com ธนชัยเซลส์ แอนด์ เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-2420-7222, 0-2868-2558-9, 08-1909-9485 โทรสาร 0-2420-7223 ธนจักรกล จก บริษัท โทร. 0-2813-3387 l หมวดผู้จัดสรร

บ้ านและทีด่ นิ บ้ านสวนริมธาร 8

Tourist&Buseness

SAMUTSAKHON-SAMUTSONGKHRAM

71


บ้าน-เฟอร์นิเจอร์ l หมวดปลวก

l หมวดม่ าน-ขายปลีก

บริษัท ไทยเพสต์ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 88/156 หมู่ 7 ต.บางคูเมือง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 Tel. 0-2408-2572-4, 08-1558-3735, 08-5124-4563 Fax. 0-2408-2575

Grace Curtain ที่ตั้ง : 99/2007 ซ.ท่าข้าม 23 ใกล้ สน.ท่าข้าม ถ.พระราม 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ Tel. 0-2417-6740, 08-6336-4213, 08-9498-6649

บริการก�ำจัด

l หมวดเครื่ องใช้ ไฟฟ้า

รั บซ่ อม

มหาชัยอะไหล่ แอร์ ที่ตั้ง : ข้าง รพ.มหาชัย สมุทรสาคร Tel./Fax. 0-3442-2802, 08-5294-1144

นภาแอร์ แอนด์ เซอร์ วสิ ที่ตั้ง : 88/20 หมู่ 4 ซ.เทศบาลบางปลา 5/1 ถ.ถาวรตะเคียนนุช ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 09-4992-9695, 08-6756-0699, 08-9184-3173

l หมวดดับเพลิง-อุปกรณ์

หจก.ซันเซฟตี ้ ที่ตั้ง : 22/140 หมู่ 3 ซ.เพชรเกษม 69 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 Tel. 0-2421-5705, 0-2808-7505, 08-3358-9298 Fax. 0-2808-7506

l หมวดตกแต่ งภายใน

ดู AD 4 สี หน้ า 8

บริษัท ซี พี เอ็ม เอฟโวลูช่ ัน จ�ำกัด ที่ตั้ง : 151/2 ถ.บางบอน 1 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150 62/55 หมู่ 2 ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร Tel. 0-2899-3820-2 Fax. 0-2899-3823

มานพการไฟฟ้า ที่ตั้ง : 50/3 หมู่ 6 ต.ท่าจีน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร Tel. 08-9079-7624, 08-1405-6826

l หมวดดาวเทียม-อุปกรณ์

l หมวดแอร์ -ผู้จำ � หน่ าย

และระบบ

l หมวดเฟอร์ นิเจอร์

ติดตั้ง

จ�ำหน่ าย

บริการตกแต่ งภายใน Tel. 08-7528-6006

บริษัท ไทยมั่งเฟอร์ นิเจอร์ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 22/88 หมู่ 3 ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 Tel. 0-3446-0971-2, 08-7109-3498 Fax. 0-3446-0980

ดู AD 4 สี หน้ า 9

ร้ านเฉลิมชัยการช่ าง ที่ตั้ง : 2/2 หมู่ 2 ซ.76 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 Tel. 08-9768-0761, 0-2871-9122

บริษัท เคที คูล (ประเทศไทย) จ�ำกัด ที่ตั้ง : 90/45 หมู่ 10 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130 Tel. 0-2813-3577, 08-2726-8793 Fax. 0-2813-3578

KK NETWORK & SERVICE Tel. 08-3970-1257 โทร. 0-2431-2729 บ้ านสวนปาล์ มลากูน โทร. 0-3484-1469-70, 08-6976-5588, 08-6324-3748, 08-5099-7458 จัดสรรปั นส่ วน จก บริษัท โทร. 0-3484-5358 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร เจ อาร์ นิวซิตี ้ จก บริษัท โทร. 0-3482-3488 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

ภานุแอร์ & เซอร์ วสิ ที่ตั้ง : 49/535 หมู่ 4 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร Tel. 08-9185-7450, 08-7668-9945 Fax. 0-3411-0213

ดู AD 4 สี หน้ า 8

บ้ านที่ดนิ สุขุมวิท-บางนา โทร./โทรสาร 0-2393-9969 มือถือ 08-9053-4455, 08-6345-7689 ตัง้ พัฒนาที่ดนิ จก บริษัท

รกิจ สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม 72 ๑ท่องเทีใน...่ยว&ธุ

l หมวดรั บตัดหญ้ า-จัดสวน

รั บตัดหญ้ า ดูแลสวน by TIK ที่ตั้ง : (ค่ายก�ำแพงเพชรอัครโยธิน) 51/1 หมู่ 3 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร Tel. 08-4719-7239 TIK, 08-9549-8697 AAE โทร. 0-3485-4612 นครแลนด์ ดีเวลล็อปเม้ นท์ (2001) จก บริษัท โทร. 0-3485-7631 ภาคภูมกิ ารเคหะ จก บริษัท โทร. 0-2451-7119 มหาชัยเมืองทองบ้ านและที่ดนิ

จก บริษัท โทร. 0-3441-3831 รองเมืองพัฒนา จก บริษัท โทร. 0-3482-6902-3 วิวัฒน์ นคร จก บริษัท โทร. 0-3483-0977-9 เวสท์ ไลน์ เดคคอเรชั่น จก บริษัท โทร. 0-3442-4027 ศิริไพศาลบ้ านและที่ดนิ จก บริษัท โทร. 0-3482-6427 สาริน พรอพเพอร์ ตสี ้ จก บริษัท โทร. 0-3442-1422 อิทธินคร จก บริษัท โทร. 0-3481-0285-6 เอกชัย นิวอินดัสทรี จก บริษัท โทร. 0-3482-3845 ชลทองบ้ านและที่ดนิ จก บริษัท โทร. 0-2810-1521 บุญจิรพัฒนา จก บริษัท โทร. 0-2431-1811-2 ชลทองบ้ านและที่ดนิ จก บริษัท โทร. 0-2810-1523-5 ซิพแฟคตอรี่ โฮม จก บริษัท โทร. 0-3484-8700 ท่ าพระเคหะการ (1995) จก บริษัท โทร. 0-3447-2631 นิว ยูนิต เอ็นเตอร์ ไพรส์ จก บริษัท โทร. 0-2420-1673 เอเซียนคร จก บริษัท โทร. 0-3447-3049 l หมวดผู้ผลิต-ผู้จำ � หน่ าย

เฟอร์ นิเจอร์

ร้ านท�ำเบาะ-ผ้ าใบ เสน่ ห์ศลิ ป์ โทร. 0-3435-1330, 08-5178-3472


บ้าน-เฟอร์นิเจอร์ ฅ. ฅนท�ำเฟอร์ โทร. 08-1299-1634, 0-3472-5499 โทรสาร 0-3475-2908 แกรนด์ โอเรี ยนตัล จก บริษัท โทร. 0-3449-4077 เค เอส ซี วู้ดเวอร์ ค อุตสาหกรรม จก บริษัท โทร. 0-3481-2750-1 เคพีทกี ลอรี่ หจก โทร. 0-3485-4966 เจริญชัยเฟอร์ นิเจอร์ โทร. 0-3481-6205 ดีเลิศวู้ดไลน์ จก บริษัท โทร. 0-3485-2187-90 ถนอมเฟอร์ นิช่ งิ จก บริษัท โทร. 0-3485-4565-9 ทริปเปอร์ แม็กซ์ เฟอร์ นิเจอร์ จก บริษัท โทร. 0-3483-2001 ทศสุธา หจก. โทร. 0-2895-1466 โทรสาร 0-2895-1467 E-mail : tossuta@gmail.com บิก๊ โฮม เฟอร์ นิเจอร์ จก บริษัท โทร. 0-3481-6938-9 เฟอร์ นามิค จก บริษัท โทร. 0-3483-3322-6 เฟอร์ นิไทย จก บริษัท โทร. 0-3449-0076-7 มหาชัยเฟอร์ นิเจอร์ โทร. 0-3441-2982 วัฒน์ สหมิตร จก บริษัท โทร. 0-3481-6731

วี ซี เอส เฟอร์ นิเทรด จก บริษัท โทร. 0-3485-4855-6 วุฒเิ ฟอร์ นิเจอร์ โทร. 0-3442-2193 สตาร์ มาร์ คแมนูแฟคเชอร์ ร่ ิง จก บริษัท โทร. 0-3482-9180 สยามสหศิลป์ โทร. 0-3481-2659 สากลพัฒนาอุตสาหกรรม จก บริษัท โทร. 0-3442-5211-3 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร สุนาสหภัณฑ์ ร้ าน โทร. 0-3481-3731 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร อินเด็กซ์ อินเตอร์ เฟิ ร์ น จก บริษัท โทร. 0-3483-4499-527 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร เอเชียเฟอร์ นิเจอร์ เฮ้ าส์ จก บริษัท โทร. 0-3442-2173 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ดับบลิว แอนด์ ดับบลิว วู้ด จก บริษัท โทร. 0-2420-7276-8 เกรทโฟม โปรดักส์ จก บริษัท โทร. 0-3447-2826 ธนศิริ เฟอร์ นิช่ งิ หจก โทร. 0-2420-1142 พี พี เอ ร้ าน โทร. 0-2810-0882-5 เพรสซิเด๊ นท์ ออฟฟิ ศ เฟอร์ นิเจอร์ จก บริษัท โทร. 0-3484-8952-3 โมเดิร์นเฟอร์ มาร์ เก็ตติง้ จก บริษัท โทร.0-2420-1142

l หมวดเครื่ องใช้ ไฟฟ้า

กิตกิ ารช่ าง ร้ าน โทร. 0-3441-1181 ชัยการทีวี หจก โทร. 0-3441-1236 ชัยวัฒน์ เฟอร์ นิเจอร์ โทร. 0-3481-2147 นิวแอนด์ เนม จก บริษัท โทร. 0-3442-3158 เพาเวอร์ บาย จก บริษัท โทร. 0-3481-1466-9 มารวยรวมกิจ โทร. 0-3442-4313 ไมด้ าแอสเซ็ท จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-3482-0828-9 ลีท้ งั สเตน จก บริษัท โทร. 0-3442-2968 เล้ งเซ็นเตอร์ ร้ าน โทร. 0-3481-1022 สมบัติ เครื่ องเสียง โทร. 0-3481-2157 เอ็ม เจ ช๊ อฟ เครื่ องไฟฟ้ามือสอง ร้ าน โทร. 0-3481-5757 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร นครชัยอีเลคทริค จก บริษัท โทร. 0-2813-4020 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ไมด้ าแอสเซ็ท จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-2812-8550-2 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร สมานอีเล็คทริค หจก โทร. 0-2420-6485 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร

อ้ อมใหญ่ อีเล็คทริค หจก โทร. 0-2420-3488 เอสเคจีอนิ เตอร์ เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-2813-0313 กรุ งเทพเซลล์ แอนด์ เทรดดิง้ จก บริษัท โทร. 0-2813-4023 พีคอ็ ก เอะแนเม็ล จก บริษัท โทร. 0-2810-4467-9 ยูพที มี ัลติมีเดีย จก บริษัท โทร. 0-2813-8253 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร วานิชการไฟฟ้า ร้ าน โทร. 0-2420-1459 ศรี พนู ทรั พย์ อีเล็คโทรนิคส์ หจก โทร. 0-3447-2455 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร สมบูรณ์ ซาวด์ ร้ าน โทร. 0-3484-6153 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร สมานอีเล็คทริค หจก โทร. 0-2810-3549 อ้ อมน้ อย อิเลคทริคบาย จก บริษัท โทร. 0-2813-5588-9 เอสเคจี อีเล็คทริค กรุ๊ ป (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร.0-2813-5246-7 แอลจีมติ รอีเลคทรอนิคส์ จก บริษัท โทร. 0-2420-3528 เกษมสันต์ โทรทัศน์ หจก โทร 0-3471-3861 ไดสตาร์ เชน บจก โทร 0-3472-4038 สมุทรสงคราม มานะการไฟฟ้า ร้ าน

Tourist&Buseness

SAMUTSAKHON-SAMUTSONGKHRAM

73


บ้าน-เฟอร์นิเจอร์

โทร 0-3472-0412 สมุทรสงคราม ไมด้ าแอสเซ็ท บจก โทร 0-3472-0604 สมุทรสงคราม รั ตนภัณฑ์ ร้ าน โทร 0-3471-2181 สมุทรสงคราม รุ่ งเรื องการไฟฟ้า ร้ าน โทร 0-3472-3351 สมุทรสงคราม สามารถอีเล็คทริค ร้ าน โทร 0-343005 แสงสว่ าง (เป๋งกวง) ร้ าน โทร 0-3471-1542 เกษมสันต์ ร้ าน โทร 0-3471-1109 โทรทัศน์ ชัย ร้ าน โทร 0-3471-3081 สมุทรสงคราม มาลินี 2 โทร 0-3471-1499 สมุทรสงคราม l หมวดไฟไหม้

อุปกรณ์ ป้องกัน ทองเจริญโลหะภัณฑ์ จก บริษัท โทร. 0-2476-6037 โทรสาร. 0-2476-6829 เอฟ เอช ซี แฟคตอรี่ จก บริษัท โทร. 0-3446-8300-1, 0-3483-0513-4, 08-9766-4243, 08-9448-9117 โทรสาร 0-3446-8297, 0-3483-0514 E-mail : fhcfactory@hotmail.com วีไอพี ไฟร์ โปรดักส์ แอนด์ เซฟตี ้ อิค

วิปเม้ นท์ จก บริษัท โทร. 0-3445-8267 โทรสาร 0-3445-8228 E-mail : vipfires@hotmail.com โปรสตาร์ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-3449-0057-8 l หมวดขายปลีกม่ าน

MC. ผ้ าม่ าน โทร. 0-3481-5730 โทรสาร. 0-3481-5114 นัมเบอร์ วันผ้ าม่ าน ร้ าน โทร. 0-3441-1821 สมุทรสาคร ศรี อนงค์ ผ้ าม่ าน โทร. 0-3482-7566 เพชรเกษมผ้ าม่ าน โทร. 0-2420-1418 เมืองทองผ้ าม่ าน โทร. 08-1812-8122, 0-2417-2357 โทรสาร 0-2417-2357 มงคลแก้ ว ดีไซน์ โทร. 0-3447-2595 เค พี ผ้ าม่ าน โทร. 0-2814-8948, 08-1842-4783, 08-6342-5714, 08-4427-3733 โทรสาร 0-2814-8948 ศรี สวัสดิ์ ร้ าน โทร 0-3471-1382 สมุทรสงคราม ศิริภณ ั ฑ์ ผ้ าม่ าน ร้ าน โทร 0-3471-3277 สมุทรสงคราม อัมพวา ผ้ าม่ าน ร้ าน

รกิจ สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม 74 ๑ท่องเทีใน...่ยว&ธุ

โทร 0-3475-1280 สมุทรสงคราม l หมวดผลิตภัณฑ์ สเตนเลส

แอล.ซี.อินทัช จก บริษัท โทร. 0-2897-1877-8 ธนสินโลหะกิจ ร้ าน โทร. 0-3485-4800 เบสคอนสแตนท์ กรุ๊ ป จก บริษัท โทร. 0-3446-2014 อันลี่ อุตสาหกรรม จก บริษัท โทร. 0-3483-4424 เอกโปลีเทค จก บริษัท โทร. 0-3482-6132-4 แอล ซี อินทัช จก บริษัท โทร. 0-2897-1877-8 ธนทวีโลหะกิจ หจก โทร. 0-2429-1568 พีทสี เตนเลส (1998) จก บริษัท โทร. 0-3447-0674-5 วริศชลินีสแตนเลส จก บริษัท โทร. 0-3441-8156 วีทซี ี คิทเช่ น อีควิปเมนท์ จก บริษัท โทร. 0-2813-7862-3 สหกิจทรั พย์ สิน สแตนเลส หจก โทร. 0-3447-0726-7 เคทีเคสตีล หจก โทร. 0-2431-2823-4 วี อาร์ สเตนเลสอินดัสตรี ส์ หจก โทร. 0-2811-4088-90 วีทแี สตนเลสสตีล จก บริษัท โทร. 0-3447-9818-9

l หมวดอพาร์ ตเมนต์

แฟลตและเกสต์ เฮ้ าส์

โชคอรุ ณพัฒนา จก บริษัท โทร. 0-3481-1482-7 ณวรรณ อพาร์ ตเม้ นท์ จก บริษัท โทร. 0-3442-4781 พี เอ อพาร์ ทเม้ นท์ จก บริษัท โทร. 0-3483-6880-3 แฟลตมารวย โทร. 0-3442-5934 แฟลตมารวยรวมกิจ โทร. 0-3442-5934 ภัทรทิยา แฟลต โทร. 0-3484-0535 สบาย สบาย อพาร์ ทเมนท์ โทร. 0-3481-1000 ซัมมิทแลนด์ จก บริษัท โทร. 0-3484-8974 l หมวดแอร์ ขนาดเล็ก

และชนิดแยกส่ วน

จัชรินทร์ เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท (โอ เค แอร์ ) โทร. 0-3483-7114 ชัยวัฒน์ แอร์ เซลส์ แอนด์ เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-3441-2425 ซีดี แอร์ คอน หจก


บ้าน-เฟอร์นิเจอร์ โทร. 0-3442-2771 นวมิตรแอร์ หจก โทร. 0-2810-4722 พี.ซี.เค แอดวานซ์ จก บริษัท โทร. 0-3442-4800 โทรสาร 0-3442-5880 เฟรช มาร์ เก็ตติง้ จก บริษัท โทร. 0-2810-1511 โมเดิร์น แอร์ คอนดิช่ ัน แอนด์ เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 08-6338-3093 โทรสาร 0-2421-5837 สาขาบางแค-บางบอน-พระราม 2 โทร. 08-1559-4490 สาขาบางบัวทอง-นนทบุรี โทร. 08-9699-3185 สาขาเพชรเกษม-พุทธมณฑล โทร. 0-2421-7316 l หมวดช่ างซ่ อม

และบริการล้ างแอร์ PCI เซอร์ วสิ แอร์ โทร. 08-9412-8570, 0-3487-6291-2 แฟ็กซ์. 0-3487-6293 ต้ นเซอร์ วสิ โทร. 0-3481-8931,08-1845-2768, 08-9827-9074 สมบัตเิ ครื่ องเย็น โทร. 0-3440-0171, 08-1342-0629, 08-1571-6336 บางขุนเทียนแอร์ เซอร์ วสิ โทร. 0-2451-5919 โทรสาร. 0-2451-6028 เอกชัยเอ็นจิเนียริ่ง ร้ าน โทร. 0-3442-6838 เมืองสมุทรสาคร วุฒชิ ัยเครื่ องเย็น ร้ าน โทร 0-3471-4376 สมุทรสงคราม l หมวดปลวก

บริษัท วรรณศร วิศวกรรม จ�ำกัด โทร. 08-9754-0583 E-mail : attapolk@hotmail.com

ชัยชนะพัฒนา เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-2723-4509, 08-1830-9868 โทรสาร 0-2703-7154 E-mail : cps12345@hotmail.com www.cpschaichana.com ดี.ดี.เคมีคอล หจก.(ประเทศไทย) สายด่วน 08-1638-3816, 08-6061-7755, 08-9777-4593 ภาคกลาง 0-3475-1121, 0-3523-5559, 0-3651-2500 กรุงเทพฯและปริมณฑล 0-2810-9550, 0-2954-7899 ชินนอก เคมีคอล หจก โทร. 0-2569-6341, 08-7060-5984 (คุณวีระ) โทรสาร 0-2569-7970 ยั่งยืน เซอร์ วสิ หจก. โทร. 0-2178-1552, 08-6148-3557, 08-1983-5336, 08-6034-3659 โทรสาร 0-2178-1553

้ บริการติดตั้ง l หมวดเคเบิล เทคนิค เซอร์ วสิ โทร. 0-2426-2014 โทรสาร 0-2426-2013 E-mail : nikhom7@gmail.com ยูทวี ี แซทเทค โทร. 08-1207-8619, 0-2873-4686 เสกสรรแซทเทิลไลท์

โทร. 0-3471-8052 แฟ็กซ์. 0-3471-8052

หมวดอุปกรณ์ ไฟฟ้า สีทองเอ็นเตอร์ ไพรซ์ จก บริษัท โทร. 0-3449-8500 โทรสาร 0-3449-8540

l หมวดโทรทัศน์ วงจรปิ ด

อุปกรณ์ และระบบ

ฟูจวิ า ชัตเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-2813-0827 โทรสาร 0-2420-1244 นาวิกเกเตอร์ เทคโนโลยี โซลูช่ ัน จก บริษัท โทร. 0-2417-1400, 08-5484-2316, 0-3487-2584 โทรสาร 0-2955-5645 ต่อ 35888 สาขา 1 89/587 หมู่ 5 ถ.พระราม 2 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 www.NTS-CCTV.com www.AUTOGATECENTER.com เวิลด์ อีโวลูช่ ัน จก บริษัท โทร. 0-2914-4754, 0-2914-4936 E-mail : kk23121960@yahoo.com มหาชัยไอที โทร. 08-9022-2277 โทร/โทรสาร 0-3441-4031 www.mahachaicctv.com

Tourist&Buseness

SAMUTSAKHON-SAMUTSONGKHRAM

75


บ้าน-เฟอร์นิเจอร์

รกิจ สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม 76 ๑ท่องเทีใน...่ยว&ธุ


บ้าน-เฟอร์นิเจอร์

Tourist&Buseness

SAMUTSAKHON-SAMUTSONGKHRAM

77


บ้าน-เฟอร์นิเจอร์

รกิจ สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม 78 ๑ท่องเทีใน...่ยว&ธุ


ก่อสร้าง-วัสดุ รับเหมา

ด้านก่อสร้าง วัสดุ-รับเหมา

ในหมวดนี้รวบรวมรายชื่อของธุรกิจ บริษัท ร้านค้าที่ให้บริการ ไม่ว่าท่านต้องการที่จะก่อสร้าง ต่อเติมหรือรื้อถอน ที่อยู่อาศัย ในหมวดนี้จะมีรายชื่อให้ท่านค้นหาได้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นผู้รับเหมา ช่าง ที่ปรึกษา ออกแบบ และวางแผน วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างทุกชนิด ทุกประเภท

Tourist&Buseness

SAMUTSAKHON-SAMUTSONGKHRAM

79


ก่อสร้าง-วัสดุ รับเหมา l หมวดก่ อสร้ าง-รั บเหมา

l หมวดก่ อสร้ าง-วัสดุ

l หมวดเหล็ก

ณรงค์ การโยธา Tel. 08-2420-8407, 06-1430-6829, 08-2422-8917

...........................................................

หมั่นภักดี สร้ างบ้ าน ที่ตั้ง : 28 หมู่ 4 ต.บ้านระกาศ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ Tel. 08-1555-7467 Fax. 0-2707-0258

ร้ านอ่ าง 2000 ที่ตั้ง : 123/2 หมู่ 6 ซ.สวนหลวง ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 Tel. 0-2813-7829, 08-1409-5255,

บริษัท เทพทิพย์ อนิ ดัสทรี จ�ำกัด ที่ตั้ง : 129/169 หมู่ 1 ถ.สายไหม แขวงสายไหม กรุงเทพฯ 10220 Tel. 0-2992-8200, 08-9113-9228 Fax. 0-2992-8213

...........................................................

รั บเหมาก่ อสร้ าง Tel. 08-0426-6800 ติดต่ อคุณอดิศักดิ์ E-mail : adisak_251@ hotmail.com

............................................................

รั บเหมาปูหนิ แกรนิต หินอ่ อน ที่ตั้ง : 73/1 หมู่ 8 ต.สวนหลวง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม Tel. 08-1009-5523

บริษัท กิตติค้าไม้ สมุทรสงคราม จ�ำกัด ที่ตั้ง : 135/3 หมู่ 6 ต.แหลมใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 Tel. 0-3477-0133, 0-3477-0500 l หมวดหลังคา

ร้ านสมศักดิ์การช่ าง ที่ตั้ง : 52/8 หมู่ 9 รามอินทรา 34 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ Tel. 08-1442-1741, 0-2949-9921 Fax. 0-2943-6545

l หมวดไม้ -จ�ำหน่ าย

............................................................

บริษัท สุริยะ การโยธา จ�ำกัด ที่ตั้ง : 63/1854 หมู่บ้านเคหะธานี แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240 Tel. 08-3560-4392, 08-0807-7461, 09-2513-9607

ช้ างมงคลการช่ าง ที่ตั้ง : 189/329 หมู่ 5 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel./Fax. 0-3445-8227, 08-7533-6972, 08-2468-0006

ดู AD 4 สี หน้ า 28

............................................................

กิจเจริญคอนสตรั คชั่น ที่ตั้ง : 49/140 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม Tel. 08-1668-7807, 08-6078-0623 Fax. 0-2888-5712

ช่ างอาทิตย์ (ซ่ อมหลังคารั่ ว) ที่ตั้ง : ถ.เส้นพระราม 2 Tel. 08-4347-8858

ดู AD 4 สี หน้ า 8

l หมวดกระจก

พงษ์ ศักดิ์ ร้ าน โทร. 0-3483-6746 ศุภพงษ์ จก บริษัท โทร. 0-3442-1146 พัฒนาการกระจก-อลูมเิ นียม โทร. 0-3448-3220 ไฮกลาสอลูมนิ ่ ัม แอนด์ ซิลลิง หจก โทร. 08-1481-7146, 08-1497-1517, 08-1000-0432, 0-2416-9993-7

บริษัท อัฑฒวุฒิ อินดัสตรี ้ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 12/19 หมู่ 5 ต.คอกกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 0-3444-1200, 09-8423-6542

ดู AD 4 สี ปกหลังใน

ปรวัฒน์ ค้าไม้ ที่ตั้ง : 71/8 หมู่ 12 ถ.พุทธสาคร ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร Tel. 08-5704-8395

ดู AD 4 สี หน้ า 29

ขายปลีก-ช่ าง โทรสาร 0-2416-0687 กิจอลูมเิ นียม โทร 0-3471-1066 ชัยเจริญอลูมเิ นียม โทร 0-3471-6038 l หมวดคอนกรี ต-ผสมเสร็ จ

นครหลวงคอนกรี ต จก บริษัท โทร. 0-3481-2490

รกิจ สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม 80 ๑ท่องเทีใน...่ยว&ธุ

บริษัท ทรั พย์ สมบูรณ์ สตีล จ�ำกัด (อึง้ เชียงหมง) SB STEEL SUBSOMBOON STEEL ที่ตั้ง : 944 หมู่ 1 ซ.เพชรเกษม 98/2 ถ.เพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 Tel. 0-2421-1308, 0-2444-1225-6 Fax. 0-2421-1914

ผลิตภัณฑ์ และวัตถุก่อสร้ าง จก บริษัท โทร. 0-3442-2349 มหาชัย พี เอส คอนกรี ต จก บริษัท โทร. 0-3484-1151-3 สมุทรสาคร นครหลวงคอนกรี ต จก บริษัท โทร. 0-2420-5537 คลังทองอุตสาหกรรมคอนกรี ต จก บริษัท โทร. 0-3447-1894

บริษัท เลียงจิวสตีล จ�ำกัด ที่ตั้ง : 18/18 หมู่ 6 ถ.พระราม 2 ต.คอกกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร Tel. 0-3483-3883, 0-3483-3993 Fax. 0-3483-3955

บริษัท ทรั พย์ ทวีชัย โลหะ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 63/1 หมู่ 6 ถ.เอกชัย-เศรษฐกิจ ต.บางน�้ำจืด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 0-3445-1513-5, 0-3483-2248-50, 08-9780-0205-212 Fax. 0-3445-1517-8 เจพีเอ็มคอนกรี ต จก บริษัท โทร. 0-3441-8158 นครหลวงคอนกรี ต จก บริษัท โทร. 0-2431-1996-7 เพิ่มพูนคอนกรี ต หจก โทร. 0-2808-4518-9 ร้ านทรงพลซีแพค โทร 0-3471-3152 สมุทรสงครามคอนกรี ต จก โทร 0-3471-3544 โรงงานมหาสมุทรดุสิตคอนกรี ต โทร 0-3472-5806 l หมวดบริ การถมดิน

ซีซีบเี ซอร์ วสิ หจก โทร. 0-3441-8123 อ.รุ่ งอรุ ณ โทร. 08-6049-0788


ก่อสร้าง-วัสดุ รับเหมา l หมวดอลูมเิ นียม

ยงเฮง อลูมีเนียม ที่ตั้ง : 129/41-2 หมู่ 8 หมู่บ้านฉัตรนคร สุขาภิบาล 1 ถ.อ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ Tel. 0-2726-7841, 08-1300-0526, 08-9786-4035

l หมวดสแตนเลส

ชัยอรั ญ แทรคเตอร์ โทร. 08-1453-0464,08-9228-0972 l หมวดขายปลีกไม้

สถิตย์ คัตติง้ สแตนเลส ที่ตั้ง : 90/34 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร Tel. 08-1371-5597, 08-5483-0106, 0-2814-3433

โรงเลื่อยจักรประสาร จก บริษัท โทร. 0-3442-2550, 0-3442-2156 โทรสาร. 0-3442-2550 ทศสุธา หจก. โทร. 0-2895-1466 โทรสาร 0-2895-1467 ซี อี บี เทรดดิง้ จก บริษัท โทร. 0-2451-3284

เจริญผลพาเลท จก บริษัท โทร. 0-3442-1245 ซี อี บี เทรดดิง้ จก บริษัท โทร. 0-3481-2747-9 ซุ่นฮวดเฮง ห้ างค้ าไม้ ร้ าน โทร. 0-3441-1634 เทพทวี ร้ าน โทร. 0-3441-1875 สมุทรสาคร เมืองไม้ โทร. 0-3442-2651 ส บุญอนันต์ หจก โทร. 0-3442-6702 สมุทรสาคร

l หมวดขุดเจาะ-บ่ อบาดาล

พรเจริญ อลูมเิ นียม ที่ตั้ง : 50/19 ถ.ชลบุรี-ปากท่อ ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม Tel. 08-1294-9377, 06-1452-4554

l หมวดเสาเข็มบริ การ

ขุดเจาะ

บริษัท สุศุจริ ั ตน์ คอนสตรั คชั่น จ�ำกัด ที่ตั้ง : 67/257 หมู่ 4 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 08-6882-7778 Tel./Fax. 0-3411-6622 โชคทรงพล หจก โทร. 0-3447-3789-90 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร

บริการขุดเจาะบ่ อน�ำ้ บาดาล ที่ตั้ง : 116/2 หมู่ 10 ต.โรงเข้ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120 Tel. 08-9914-2326 l หมวดตกแต่ ง-ออกแบบ

ร้ าน บ้ านศิลป์ เสาโรมัน (สมุทรสาคร) ที่ตั้ง : 22/5 หมู่ 2 ถ.พระราม 2 ต.บางกระเจ้า อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 08-1860-9039 Fax. 0-3449-8890 l หมวดรั บทุบตึก รื้ อถอน

บอย โอเชี่ยนสตาร์ จก บริษัท โทร. 0-2896-9739, 08-9780-5163 โทรสาร 0-2896-2354

Tourist&Buseness

SAMUTSAKHON-SAMUTSONGKHRAM

81


ก่อสร้าง-วัสดุ รับเหมา

l หมวดไม้ และไม้ แปรรู ป

ก พี ที เค บจก โทร 0-3473-2870 พนาชัย ร้ าน โทร 0-3471-2810 สยามอีสเทิร์น จก โทร 0-3473-2343 โรงค้ าไม้ ตงั ้ เต็กเส็ง ร้ าน โทร 0-3473-5307 โชติกพนิช จก โทร 0-3475-1202 โรงเลื่อยจักรเพ็ชรรั ตร์ จก โทร 0-3476-1437 l หมวดถนนผู้รับเหมา-

สร้ าง

ณัฐมนต์ ร่ ุ งเรื องกิจก่ อสร้ าง โทร. 0-2457-7324 โทรสาร. 0-2457-2699 l หมวดก่ อสร้ าง-ออกแบบ

รั บเหมาทั่วไป

เอส.แอล.วี. การโยธา โทร. 08-6332-8001, 08-1208-4877 เอกฉัตร คอนสตรั คชั่น โทร. 08-1488-7669, 0-3446-8038, 08-1347-2368 โทรสาร 0-3446-8038

กิจธนันต์ หจก. โทร. 0-2726-2389 บ้ านของพ่ อ (การช่ าง) โทร. 0-3626-6204, 08-6758-2825 โทรสาร 0-3626-6204 ชญานนท์ ดีเวลลอปเมนท์ จก บริษัท โทร. 08-1903-5146, 0-2404-2525 โทรสาร 0-2404-2526 เกตุรวมพัฒนา หจก โทร./โทรสาร 0-3485-4488 08-9836-1485 ตัง้ เซีย้ งฮวด ร้ าน โทร. 0-3441-1457 แอคโค่ คอนสตรั คชั่น จก บริษัท โทร. 0-2977-5585 โทรสาร 0-2977-5487 โปรเฟสชันนัล วินเนอร์ คอนสตรั คชั่น จก บริษัท โทร. 0-2892-5044, 0-2894-8571-5 โทรสาร 0-2892-5045 ท็อป นอร์ ท สตรั คเจอร์ จก บริษัท โทร. 0-3449-8992 เนาวรั ตน์ พฒ ั นาการ จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-3482-2889-90 ธนพรการช่ าง โทร. 08-9788-7904 (ช่างภพ) 08-1696-9049 (ธนพร) ปรี ชานันท์ หจก โทร. 0-3483-6864 พงษ์ นพดล จก บริษัท โทร. 0-3442-7718

รกิจ สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม 82 ๑ท่องเทีใน...่ยว&ธุ

พี.พี. พัชรพล จก บริษัท โทร. 0-3485-4318, 08-9918-8735, 08-9113-3777 โทรสาร 0-3485-4319 จักรรวมช่ าง โทร. 08-1298-4778, 08-1585-6920 ราชบุรี รุ่ งเรื อง คอนสตรั คชั่น โทร. 0-3441-8078 วีโอคอนสตรั คชั่น หจก โทร. 0-3483-0165 ศุขเจริญกิจ หจก โทร. 0-3449-4376-7 สันติมติ รก่ อสร้ าง หจก โทร. 0-3442-5299 อิตาเลียนไทย ดีเวล๊ อปเมนต์ จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-3441-3047 เอกบารมี กรุ๊ ป จก บริษัท โทร. 0-3482-3243 เอส เค เค คอนสตรั คชั่น หจก โทร. 0-2892-208 ไอ ดี โฮม คอร์ ปอร์ เรชั่น จก บริษัท โทร. 0-3482-4070-3 วี.โอ.คอนสตรั คชั่น หจก โทร. 0-3485-4744, 08-1434-4156, 08-1259-7333 โทรสาร 0-3485-4744 ยูนิเทค โพรดักส์ จก บริษัท โทร. 0-2877-4200-4 ลิม้ สุวรรณ์ การก่ อสร้ าง จก บริษัท โทร. 0-2810-3151-2 ศ พรกิจ หสน โทร. 0-2813-1236 สไมลแลนด์ สเคป จก บริษัท

โทร. 0-3447-1737 เอ เอส แอสโซซิเอท เอ็นยิเนียริ่ง (1964) จก บริษัท โทร. 0-2418-8126 เอ็น แอล ดีเวลลอปเมนต์ จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-2810-3410 เอส เค เมททอล เอ็นจิเนียริ่ง หจก โทร. 0-2431-1535 อดิลักษณ์ รั บเหมาก่ อสร้ าง โทร. 08-1849-9868 ร้ านทรงพลซีแพค โทร 0-3471-1033 สมุทรสงคราม ช พูลผลก่ อสร้ าง หจก โทร 0-34714622 ด�ำรงกุลการโยธา หจก โทร 0-3472-0979 เต็มสุข ทีม แอนด์ ทอย คอนสทรั คชั่น บจก โทร 0-3472-5761 ไทยเอ็งเส็ง หขก โทร 0-3476-1728 บางน้ อยสถาปั ตย์ หจก โทร 0-3471-3434 วิวัฒน์ ก่อสร้ าง หจก โทร 0-3471-7579 ศิริไพบูลย์ พฒ ั นาการ หจก โทร 0-3471-7796 สองศูนย์ หนึ่งเก้ าก่ อสร้ าง โทร 0-3471-4407 สมุทรสงคราม


ก่อสร้าง-วัสดุ รับเหมา l หมวดวัสดุก่อสร้ าง

ที ไอ พี เมทรู ฟ จก บริษัท โทร. 0-2418-8314-5 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร กมลชัยเทรดดิง้ หจก โทร. 0-3442-4638 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร จารุ ยนต์ 2 หจก โทร. 0-3441-2350 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร จึงสกุลค้ าวัสดุก่อสร้ าง หจก โทร. 0-3483-3634-5 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร เจริญกิจการค้ าวัสดุก่อสร้ าง คลองครุ โทร. 0-3441-2590 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร เจริญกิจค้ าไม้ บางปลา ร้ าน โทร. 0-3483-0855 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ช้ างหยก หจก โทร. 0-3484-4155-6 สมุทรสาคร โชคดีพาณิชย์ ค้าไม้ และคอนกรี ต ร้ าน โทร. 0-3483-0568-9 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร โชคพิบลู ย์ ชัย ร้ าน โทร. 0-3482-3432-3 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ตัง้ ไช่ ง้วนการช่ าง ค้ าวัสดุก่อสร้ าง หจก

โทร. 0-3441-1064 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ไทยน�ำวัสดุก่อสร้ าง จก บริษัท โทร. 0-3442-4655 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ธงชัยโฮมมาร์ ท จก บริษัท โทร. 0-3484-5257 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร นาดีการค้ า ร้ าน โทร. 0-3442-2518 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ภ เกษมพงษ์ ชัย (งุ่ยใช้ ง้วน) หจก โทร. 0-3441-1804 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร มหาชัยค้ าไม้ หจก โทร. 0-3441-1379 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร มหาผล ค้ าวัสดุก่อสร้ าง จก บริษัท โทร. 0-3442-5860 สมุทรสาคร เมตตาค้ าไม้ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-3442-3881 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ย อุดมทรั พย์ หจก โทร. 0-3483-9932 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร รั ชดาศูนย์ รวมวัสดุ จก บริษัท โทร. 0-9303-1261-70 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร รุ่ งกิจ ร้ าน โทร. 0-3441-2037 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร รุ่ งแสง คอนสตรั๊ คชั่น จก บริษัท

โทร. 0-3481-5469 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร โรงงานตะปูไทยสงวน (1988) หจก โทร. 0-3482-3879-82 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ลี่ชวนมหาชัย โทร. 0-3441-1467 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ไลท์ เบิร์ดซัพพลาย จก บริษัท โทร. 0-2415-9234 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร วรวัฒน์ การสร้ าง (2514) หจก โทร. 0-3441-1056 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร วรวัฒน์ โลหะกิจ หจก โทร. 0-3482-2848 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร วรวัฒน์ วศิ วภัณฑ์ โทร. 0-3446-2134-6 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร วรวัฒน์ ฮาร์ ดแวร์ โทร. 0-3442-1716 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร วัฒนสิน ร้ าน โทร. 0-3441-1412 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชัยยุทธค้ าวัสดุก่อสร้ าง ร้ าน โทร. 0-3447-2084 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ชัยแสงเพชร (2543) จก บริษัท โทร. 0-2429-4731 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร

ที ไอ พี เมทรู ฟ จก บริษัท โทร. 0-3447-3920 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ไทยธนบุรีวัสดุก่อสร้ าง ร้ าน โทร. 0-3484-8093 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร นครหลวงวัตถุก่อสร้ าง และคอนกรี ตอัดแรง จก บริษัท โทร. 0-2420-0020 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร เปงเฮงฮวดสตีล หสม โทร. 0-2420-1475-6 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร เพชรพยุงเอ็นจิเนียริ่ง หจก โทร. 0-2810-9150 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ไม้ อ้อมน้ อยพาณิชย์ จก บริษัท โทร. 0-2420-1211 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร เย็นใจวัสดุก่อสร้ าง หจก โทร. 0-3484-3463 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ร้ านทรงพลซีแพค โทร 0-3471-1033 สมุทรสงคราม ก แสงวณิชค้ าไม้ โทร 0-3475-1805 สมุทรสงคราม กนกรั ตน์ วัสดุภณ ั ฑ์ หจก โทร 0-3471-2397 สมุทรสงคราม กอกวงฮวดค้ าไม้ ร้ าน

Tourist&Buseness

SAMUTSAKHON-SAMUTSONGKHRAM

83


ก่อสร้าง-วัสดุ รับเหมา โทร 0-3476-1432 สมุทรสงคราม กิตติค้าไม้ โทร 0-3471-4022 สมุทรสงคราม ง่ วนหลีแม่ กลอง คอนกรี ต โทร 0-3472-3937 สมุทรสงคราม โง้ วเฮงฮวด ร้ าน โทร 0-3471-1197 สมุทรสงคราม โง้ วเฮงฮวดวัสดุภณ ั ฑ์ หจก โทร 0-3471-1905 สมุทรสงคราม โชติกพาณิชย์ ค้าวัสดุก่อสร้ าง โทร 0-3471-1004 สมุทรสงคราม ซินฮวดเฮง ร้ าน โทร 0-3471-1057 สมุทรสงคราม ตรี เทพศิลป์ ร้ าน โทร 0-3471-6362 สมุทรสงคราม ตัง้ กวงไทฮวด โทร 0-3476-1212 สมุทรสงคราม ทรงพลค้ าไม้ โทร 0-3471-3152 สมุทรสงคราม ทองประสิทธิ์พาณิชย์ ร้ าน โทร 0-3471-2945 สมุทรสงคราม ไทยประสิทธิ์ แม่ กลอง

โทร 0-3471-5885 สมุทรสงคราม ธราธรวัสดุก่อสราง จก โทร 0-3472-3704 สมุทรสงคราม ประสาร บจก โทร 0-3471-2379 สมุทรสงคราม ยู่กีก้ งษี ร้ าน โทร 0-3471-1131 สมุทรสงคราม ลาดใหญ่ ค้าวัสดุก่อสร้ าง โทร 0-3472-0469 สมุทรสงคราม ว แสงวณิชค้ าวัสดุ หจก โทร 0-3475-1799 สมุทรสงคราม ศรี ทองเจริญค้ าวัสดุภณ ั ฑ์ โทร 0-3471-3552 สมุทรสงคราม หมงฮวดเฮง ร้ าน โทร 0-3471-1319 สมุทรสงคราม อุดมชัยสมุทรสงครม โทร 0-3473-2994 สมุทรสงคราม อุดมชัยสมุทรสงครามวิเมนต์ โทร 0-3471-1824 สมุทรสงคราม อุดมชัยโฮมเบสท์ บจก โทร 0-3472-4097 สมุทรสงคราม

รกิจ สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม 84 ๑ท่องเทีใน...่ยว&ธุ

l หมวดก่ อสร้ าง

อุปกรณ์ และเครื่ องใช้ ร้ านทรงพลซีแพค โทร 0-3471-3152 สมุทรสงคราม ไทยสวัสดิ์ ร้ าน โทร 0-3471-1960 สมุทรสงคราม วิชุภณ ั ฑ์ ร้ าน โทร 0-3471-1561 สมุทรสงคราม สันติชัย ร้ าน โทร 0-3471-1741 สมุทรสงคราม อัมพวาค้ าไม้ ร้ าน โทร 0-3475-1929 สมุทรสงคราม สินพิชัยค้ าไม้ ร้ าน โทร 0-3476-1100 สมุทรสงคราม l หมวดผู้ออกแบบ

ตกแต่ งภายใน

สราญอาร์ ช โทร. 0-3447-2600, 08-1856-7054 โทรสาร. 0-3447-3977 วรกานต์ บรอนซ์ แอนด์ อาร์ ต จก บริษัท โทร. 0-3483-3692-3 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

สหศิลป์พัฒนา จก บริษัท โทร. 0-3482-4398-9 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร นิว ลุค ดีไซน์ จก บริษัท โทร. 0-2894-8985 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร อิษดาเพลส ออกแบบ-ก่ อสร้ าง จก บริษัท โทร. 0-3442-2441 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร นิว โมเดอร์ นโฮม จก บริษัท โทร. 0-2813-4033 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร มณฑล อลูมนิ ่ ัม แอนด์ กลาส โทร. 0-2812-8756 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ศิวารินทร์ จก บริษัท โทร. 0-2420-6645 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร จี ที ค็อกโย จก บริษัท โทร. 0-2810-1571 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ฟิ วชั่น ดีไซน์ เดคคอเรท จก บริษัท โทร. 0-2813-7020-3 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร อินสไปร์ สตูดโิ อ จก บริษัท โทร. 0-2813-8852-3 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร โฮม แฟชั่น เดคคอร์ โทร. 0-2802-4431, 08-7064-5858 E-mail :borin555@hotmail.com โฮชิ (ไทย) จก บริษัท โทร. 0-2431-0381


ก่อสร้าง-วัสดุ รับเหมา l หมวดประตู

แสงเทพ อินเตอร์ เทรด โทร. 0-3482-0355 เจียมเจริญอัลลอย และสแตนเลส จก บริษัท โทร. 0-2810-2372-3 เอเซียประตู แอนด์ เฟอร์ นิเจอร์ จก บริษัท โทร. 0-2813-0721-3 ชาญชัยการช่ าง ร้ าน โทร. 0-3482-0190 ดอร์ เทค (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-3483-1251-4 เมืองสมุทรสาคร ไทยโตโย โรลลิ่ง จก บริษัท โทร. 0-3482-3720 ไทยรุ่ งเรื องการช่ าง โทร. 0-2896-9219 โทรสาร 0-2452-1500 เวชไพรั ตน์ อุตสาหกรรม จก บริษัท โทร. 0-3485-4411 แสงไทยอุตสาหกรรมฮาร์ ดแวร์ จก บริษัท โทร. 0-3442-2003-4 ทีเอสเคไฟเบอร์ จก บริษัท โทร. 0-2420-7962 ทวีโรจน์ ว้ ูด หจก โทร. 0-2813-7390 ยูโร ไทย ดอร์ อินดัสตรี ้ จก บริษัท โทร. 0-2811-1812-4 รุ่ งวัฒนา ร้ าน โทร. 0-2420-0645

l หมวดผู้จำ � หน่ าย

และขายปลีกสี

เกษมพงษ์ ชัย (งุ่ยใช้ ง้วน) หจก โทร. 0-3441-1804 พรเจริญสินทอง หจก โทร. 0-3441-1843 พรเจริญออกซิเย่ น ร้ าน โทร. 0-3441-1843 สหภัณฑ์ เทรดดี ้ ร้ าน โทร 0-3471-1617 l หมวดผู้รับเหมาทาสี

นิวเทคดีไซน์ หจก. โทร. /โทรสาร 0-3432-7149 l หมวดเสาเข็ม

ผู้รับเหมาตอกและเจาะ สุขสมัยเข็มเจาะ หจก โทร. 0-3442-4543, 0-3482-7208, 08-9837-3507 โทรสาร 0-3482-6929, 0-3482-7207 เค ที ซี ไพล์ ล่ งิ จก บริษัท โทร. 0-2453-1332 ธวัชชัยคอนกรี ต โทร. 0-3483-6793 มงคลทิพย์ เสาเข็ม หจก โทร. 0-3485-8327 S.C.เสาเข็มเจาะ โทร. 08-1803-5772, 0-2455-7857

โทรสาร 0-2455-7880 ส�ำราญประติมากรรม โทร. 08-1732-0785 โชคชัยทิพรั ตน์ คอนกรี ต โทร 0-3472-0264 l หมวดเหล็ก

ดีสยามสตีล จก บริษัท โทร. 0-2896-9205-9#111,116 โทรสาร. 0-2896-9209 แหลมทองผลิตเหล็ก จก บริษัท โทร./โทรสาร. 0-3447-0307 อภิโชคโลหะกิจ หจก. โทร. 0-2450-3250-4 โทรสาร. 0-2450-3255 ซี เอส สตีล โปรดักส์ จก บริษัท โทร. 0-3482-4756-9 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ไทยสตีลโปร์ ไฟล์ จก บริษัท โทร. 0-3449-4111-5 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร คณิตสตีล จก บริษัท โทร. 0-2451-7060-3 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร เจริญชัย ร้ าน โทร. 0-3441-2821 ซี ซี พี เมททอล จก บริษัท โทร. 0-2893-9343-4 ซี บี สตีล จก บริษัท โทร. 0-3442-4386 ต้ าซิน เอ็นเตอร์ ไพร์ ส จก บริษัท โทร. 0-3482-4344-5

ทวีพรสตีล จก บริษัท โทร. 0-2892-2858-9 ไทปิ งยังไทยแลนด์ จก บริษัท โทร. 0-3446-2191-5 พรประทานสตีล จก บริษัท โทร. 0-3483-4423 พิเชียรบริบรู ณ์ จก บริษัท โทร. 0-3483-0557 พี ที เค เมททัล จก บริษัท โทร. 0-2892-4203 พูนทรั พย์ เจริญสตีล ร้ าน โทร. 0-3481-2322-4 เพิ่มสินสตีล จก บริษัท โทร. 0-2416-9616 เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จก บริษัท โทร. 0-3481-2312 ฟงดาเอ็นเตอร์ ไพรส์ จก บริษัท โทร. 0-3441-8118 มหาชัยค้ าเหล็ก จก บริษัท โทร. 0-3482-3688 มหาชัยเมทัล จก บริษัท โทร. 0-3482-4698-9 มหาชัยโลหะกิจ (ค้ าเหล็ก) ร้ าน โทร. 0-3442-4277 มหาชัยศูนย์ รวมเหล็ก จก บริษัท โทร. 0-2451-3080 แมคสตีลอินดัสทรี จก บริษัท โทร. 0-3482-3761-7 ย่ งซิน โรงชุบ โทร. 0-3442-3867 ไทย เฉิน ฮัว้ อินดัสเตรี ยล จก บริษัท โทร. 0-3447-0713-4 ธรณีกจิ ร้ าน

Tourist&Buseness

SAMUTSAKHON-SAMUTSONGKHRAM

85


ก่อสร้าง-วัสดุ รับเหมา โทร. 0-3484-3794-5 บริชเอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-3447-9911 บิก๊ สตีลอินเตอร์ กรุ๊ ป จก บริษัท โทร. 0-3441-8145 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร เบสท์ สตีล เอ็นเตอร์ ไพรส์ จก บริษัท โทร. 0-2420-2083-4 เบสท์ เมททอลซัพพลาย จก บริษัท โทร. 0-2420-0322-3 เบสท์ โลหะกิจ จก บริษัท โทร. 0-2420-0263-5 ชัยวัฒน์ สตีล เซ็นเตอร์ โทร 0-3472-3879 มงคลสิน ร้ าน โทร 0-3471-1061 มงคลสินฮาร์ ดแวร์ บจก โทร 0-3471-3373 มาลีวัฒน์ ร้ าน โทร 0-3476-1006 ลีโ้ หงวฮะจั่น 5 ร้ าน โทร 0-3471-2934 สินทอง ร้ าน โทร 0-3475-1116 อึง้ เส่ งหลี ร้ าน โทร 0-3475-1117 l หมวดหลังคา-อุปกรณ์

และวัสดุ-ผู้รับเหมา-รั บท�ำ ระเบียงช่ าง หจก. โทร. 0-2924-0507 โทรสาร 0-2924-3674

ชินโป โคโอเปอเรชั่น จก บริษัท โทร.0-2977-9440, 08-1860-1067, 08-1628-7398, 08-1623-4142 โทรสาร 0-2977-9442 l หมวดอลูมเิ นียม-สแตน

เลส

วาย.เอ็น. อลูมนิ ่ ัม โทร.08-6006-6281, 08-6342-6681 โทรสาร. 0-2812-0149 สยามอลูมเิ นียม (2006) โทร. 08-7999-2042, 08-4099-9943 โทรสาร. 0-3482-7330 เฟื่ องฟ้า อลูมเิ นียม โทร. 08-1832-8427, 08-3607-6788 ธนาโลหะภัณฑ์ โทร. 0-2888-7195, 08-1700-9480 08-6320-5999 (วิชัย) โทรสาร 0-2889-9640 สงัดการช่ าง โทร. 08-7702-9501, 08-7695-0803 เหรี ยญชัยอลูมเิ นียม (1989) จก บริษัท โทร. 0-2431-0708-9 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ธนานันท์ สแตนเลส หจก. โทร. 0-2813-1752, 08-6045-5778 โทรสาร 0-2813-1752 อาร์ เอ็มซีเมทัลวู๊ด จก บริษัท โทร. 0-9303-1261-70 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

รกิจ สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม 86 ๑ท่องเทีใน...่ยว&ธุ

ฮ็อทแอนด์ คูล เดอะทู แฟคทอรี่ จก บริษัท โทร. 0-3485-4975 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ศิริอลูมเิ นียม โทร. 08-7339-5318, 08-6810-5279 (ช่างนนท์) เอส พี อลูมเิ นียม หจก โทร. 0-2420-2275 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร แอล เอส อัลลอย จก บริษัท โทร. 0-3449-4018-9, 0-3482-4739 โทรสาร 0-3482-4739 โกลด์ สตาร์ เมททอล จก บริษัท โทร. 0-3447-1830 จันทร์ ศลิ ป์ ร้ าน โทร. 0-3447-1575 เอส พี อลูมเิ นียม หจก โทร. 0-2420-2457 กิจอลูมเิ นียม ร้ าน โทร 0-3472-0050 สมุทรสงคราม ศรี สุธา 3 ร้ าน โทร 0-3471-1003 l หมวดอิฐทนไฟ

ทีมาช หจก. โทร. 0-2803-4241 โทรสาร. 0-3446-8448 อินเตอร์ ไฟร์ บริค รี แฟตตอรี่ จก บริษัท โทร. 0-2429-1462-3

บางกอกแสงไทย หจก โทร. 0-2420-1231 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร l หมวดผู้รับเหมา

วางท่ อขนาดใหญ่ ท. รุ่ งเรื อง จก บริษัท โทร. 0-2286-6413 โทรสาร. 0-2286-8227 พงศ์ สหการ จก บริษัท โทร. 0-2810-386-70 โทรสาร. 0-2428-2420

l หมวดกันรั่ ว-ผู้รับเหมา

จีเนียล (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2965-0047-8 โทรสาร 0-2965-0049 สายด่วน 08-6324-3300 www.genialmarket.com www.genial.co.th


ก่อสร้าง-วัสดุ รับเหมา

Tourist&Buseness

SAMUTSAKHON-SAMUTSONGKHRAM

87


ก่อสร้าง-วัสดุ รับเหมา

รกิจ สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม 88 ๑ท่องเทีใน...่ยว&ธุ


รถยนต์-อุปกรณ์ และอะไหล่

ด้านรถยนต์ อุปกรณ์-อะไหล่

ในหมวดนี้ส�ำหรับท่านที่ก�ำลังค้นหา ล้อและเครื่องยนต์ ถ้าท่านต้องการแลกเปลี่ยน เช่า ซื้อ ขาย ซ่อมล้าง ขัดเคลือบ ท�ำความสะอาด อุปกรณ์ประดับยนต์ และอะไหล่เครื่องมือ ท่านควรค้นหาในหมวดนี้

Tourist&Buseness

SAMUTSAKHON-SAMUTSONGKHRAM

89


รถยนต์-อุปกรณ์ และอะไหล่ l หมวดรถยนต์

l หมวดเบาะ-ผ้ าใบ

ประดับ-ตกแต่ ง

ผู้รับท�ำ

อู่กจิ เจริญยนต์ (ช่ างคุง) Tel. 08-1398-8598 สาธุประดิษฐ์ การเบาะ ที่ตั้ง : 275/20-22 ถ.สาธุประดิษฐ์ (ปากซอย 15)ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพฯ Tel. 0-2211-6148, 0-2211-7344-5 Fax. 0-2212-6729 l หมวดยางรถ-ผู้ขาย

ร้ าน เอ็นวี ยางยนต์ ที่ตั้ง : 210/1-2 ถ.พุทธสาคร ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร Tel. 08-3068-7113, 0-3446-6374 Fax. 0-3446-6375

ทรั พย์ ไพบูลย์ การยาง ที่ตั้ง : สาขา 1 ซ.เอกชัย 89/0 สาขา 2 พระราม 2 กม.5 (ติดโชว์รูมดิโก้) Tel. 09-2446-9449

อู่ช่างปุ๊ก มหาชัย ที่ตั้ง : 926/162 ถ.ท่าปรง ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร Tel. 08-3698-9957 ...........................................................

ช.ยิ่งเจริญ การช่ าง ที่ตั้ง : 46/6 หมู่ 8 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 0-3481-6101, 06-1635-4925

สุขสวัสดิ์ การาจ ที่ตั้ง : 240 หมู่ 2 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 Tel. 08-9233-4355, 09-2342-6846

อู่ป้อโอเวอร์ ฮอล เซอร์ วสิ ที่ตั้ง : หมู่ 3 ถ.วัดสุทธาราม (บางสีคต) ต.บางกระเจ้า อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 08-7602-2443, 08-4317-1575 l หมวดรถกอล์ ฟ

รถเอนกประสงค์

พีเค เรซซิ่ง ที่ตั้ง : 89/2 หมู่ 4 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร Tel. 08-6798-8868, 08-6300-9553, 09-2008-9550

PP SOUND PROJECT ที่ตั้ง : 168 หมู่ 9 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม Tel. 08-0577-0588, 08-2567-6191

ดู AD 4 สี หน้ า 10 l หมวดรถยนต์

ใช้ แล้ ว-รั บซื้อ

หนุ่มเทอร์ โบ ที่ตั้ง : 168/8-9 หมู่ 6 ซ.เทศบาล สวนหลวง เข้าซอยประมาณ 70 เมตร ตรงข้ามมิตซู ถ.พุทธสาคร ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 Tel. 08-1259-2268

บริษัท พี.บี.เอส. โมทีฟเพาเวอร์ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 52/24 หมู่ 3 ถ.สุขาภิบาล 5 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 Tel. 0-2948-0942, 08-1104-4250 Fax. 0-2949-8834

หมวยหมวย เกรทคาร์ Tel. 08-5678-2746

ดู AD 4 สี หน้ า 11

ดู AD 4 สี หน้ า 30

l หมวดรถยนต์ -อู่ซ่อม

ร้ านไทยออโต้ บอดี ้ ที่ตั้ง : 4/10 หมู่ 9 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร Tel. 0-3485-7686 Fax. 0-3485-7687 ...........................................................

เชฟเจริญกลการ ที่ตั้ง : 14/10 หมู่ 7 ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร Tel. 08-0810-6755

l หมวดรถยก-ผู้ขาย

GOOD CAR SERVICE ที่ตั้ง : 926/324 ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 0-3413-3683, 08-6897-5067, 09-0971-8325

และบริการ

ดู AD 4 สี หน้ า 10

..........................................................

กู่มหาชัย www.facebook.com/ @koumahachai8 Fanpage : กู่ มหาชัย KOUMAHACHAI ดู AD 4 สี หน้ า 28

รกิจ สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม 90 ๑ท่องเทีใน...่ยว&ธุ

บริษัท ดิลกและบุตร จ�ำกัด ที่ตั้ง : 49/20-21 หมู่ 4 ซ.กิ่งแก้ว 30 ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 Tel. 0-2769-5000, 08-1873-7754

ดู AD 4 สี หน้ า 14

ไพโรจน์ ออโต้ คาร์ ที่ตั้ง : 1327/1 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150 Tel. 08-1838-4097, 08-2573-8479, 06-3417-8987 l หมวดกระจกรถ

โชคสาครกระจกรถยนต์ โทร. 0-3442-9268 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร แพรพริว้ งาม มอเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-3482-4621-5 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร กระจกเพชรมงคล จก บริษัท โทร. 0-2431-0075 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร เพชรมงคล กระจกโค้ ง


รถยนต์-อุปกรณ์ และอะไหล่ l หมวดรถยก-รถสไลด์

บริการ

วุธ บริการรถยก ที่ตั้ง : 65 ถ.พระราม 2 แขวงแสมด�ำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ Tel. 08-5973-7567, 09-1870-3481

ดู AD 4 สี หน้ า 10

รถยนต์ นิรภัย จก บริษัท โทร. 0-2420-1467-8 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร l หมวดประกันภัย

วิริยะประกันภัย จก บริษัท โทร. 0-2885-0672-4 โทรสาร. 0-2885-0674 ไทยศรี ประกันภัย โทร. 0-3482-0154-6, 0-3482-1025-7 โทรสาร. 0-3482-0827 สินมั่นคง ประกันภัย โทร. 0-3483-7502 โทรสาร. 0-3483-7501 สัมพันธ์ ประกันภัย จก บริษัท โทร. 0-3447-0190 โทรสาร. 0-3484-4534 อวีว่าประกันภัย (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-3483-7556 โทรสาร. 0-3483-6744 กมลประกันภัย จก บริษัท โทร. 0-3482-1060 พระราม 2 สมุทรสาคร กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จก บริษัท โทร. 0-3481-0569 เศรษฐกิจ 1 สมุทรสาคร ทิพยประกันภัย จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-3441-1399 เศรษฐกิจ สมุทรสาคร ไทยประกันชีวติ จก บริษัท

โทร. 0-3481-6714 ท่าจีน สมุทรสาคร ไทยพัฒนาประกันภัย จก บริษัท โทร. 0-3481-0827 เศรษฐกิจ สมุทรสาคร นารายณ์ สากลประกันภัย จก บริษัท โทร. 0-3482-0514-5 พระราม 2 สมุทรสาคร น�ำสินประกันภัย จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-3481-1435 เอกชัย สมุทรสาคร มิตรแท้ ประกันภัย จก บริษัท โทร. 0-3441-1994 เศรษฐกิจ สมุทรสาคร เมืองไทยประกันชีวติ จก บริษัท โทร. 0-3482-0786-7 พระราม 2 สมุทรสาคร วิริยะประกันภัย จก บริษัท โทร. 0-3441-4250 พระราม 2 สมุทรสาคร อาคเนย์ ประกันชีวติ จก บริษัท โทร. 0-3481-1160-1 เศรษฐกิจ สมุทรสาคร อาคเนย์ ประกันภัย (2000) จก บริษัท โทร. 0-3441-1352 เศรษฐกิจ สมุทรสาคร ไทยสมุทรประกันชีวติ จก บริษัท โทร. 0-3442-6675 เอกชัย สมุทรสาคร กลางคุ้มครอง ผู้ประสบภัยจากรถ บจก โทร 0-3472-0601 สมุทรสงคราม เจนณรงค์ ธุรกิจ หจก โทร 0-3471-4104 สมุทรสงคราม ไทยประกันชีวติ บจก โทร 0-3471-3080 สมุทรสงคราม ไทยสมุทรประกันชีวติ โทร 0-3471-1068 สมุทรสงคราม ธวกิจ บจก โทร 0-3471-8330 สมุทรสงคราม นิศารั ตน์ โทร 0-3472-5820 สมุทรสงคราม เมืองไทยประกันชีวติ โทร 0-3471-1746 สมุทรสงคราม ลิเบอร์ ตปี ้ ระกันภัย

โทร 0-3471-3017 สมุทรสงคราม ลีเจริญภักตร์ บจก โทร 0-3471-1545 สมุทรสงคราม วิริยะประกันภัยไทรงาม ลูกน�ำ้ เพชร บจก โทร 0-3472-3641 สมุทรสงคราม วิริยะประกันภัยสาวิตี (เจ๊ หลา) โทร 0-3472-3214 สมุทรสงคราม สัมพันธ์ ประกันภัย บจก โทร 0-3472-4035 สมุทรสงคราม อาคเนย์ ประกันภัย โทร 0-3472-3698 สมุทรสงคราม อาคเนย์ประกันภัย (2000) โทร 0-3472-3698 สมุทรสงคราม อินเตอร์ ไลฟ์ จอห์ นแฮนคอด ประกันภัย จก (มหาชน) โทร 0-3471-8370 สมุทรสงคราม l หมวดรถยนต์

เครื่ องประดับและตกแต่ ง ยู เอส เอ คาร์ ออดิโอ โทร. 0-2848-1430 โทรสาร. 0-2848-1430 เอกชัยออโต้ โทร. 0-2895-1164 ค็อกพิท เอกชัยศูนย์ล้อ (1997) หจก โทร. 0-3442-1961 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชาญชัยแอร์ แอนด์ ซาวด์ โทร. 0-3483-7133 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ทรั พย์ สมบูรณ์ ร้ าน โทร. 0-3442-2107 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร เอกท�ำเบาะ ร้ าน โทร. 0-2810-4822 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร เอนเทคอินเตอร์ เทรด จก บริษัท โทร. 0-2420-7148-50 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ท้ อปวิงค์ ออโต้ แอดเซสเซอรี่ จก บริษัท

โทร. 0-2808-5428-9 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ร้ านวิเชียรยนต์ โทร. 08-1856-2196 ทวีทรั พย์ แอร์ ร้ าน โทร 0-3471-4245 สมุทรสงคราม โอ เอ ประดับยนต์ ร้ าน โทร 0-3471-1783 สมุทรสงคราม l หมวดวิทยุและสเตอริ โอ

ส�ำหรั บรถยนต์

เล็กคาร์ ออดิโอ โทร. 08-5333-6618, 08-6814-1162 l หมวดปั๊ มน�้ำมัน

สมุทรสาครปิ โตรเลี่ยม จก บริษัท โทร.0-3442-4538 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร คลองครุ ปิโตรเลียม หจก โทร. 0-3481-5731-2 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร คูเวตปิ โตรเลียม ดีเวลลอปเม้ นท์ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-3483-4228-9 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ช พิทกั ษ์ ผลออยล์ หจก โทร. 0-3484-0118 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชัยวิวัฒน์ การปิ โตเลียม จก บริษัท โทร. 0-3482-2282-3 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร เมืองสมุทรปิ โตรเลี่ยม จก บริษัท โทร. 0-3441-1773 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร วัฒนาผลิตภัณฑ์ น�ำ้ มัน หจก โทร. 0-3442-6141 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ศรี บุญสม หจก โทร. 0-3441-1104 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ศรี สุคนธ์ การน�ำ้ มัน หจก โทร. 0-3442-2929 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ศิริชัยบริการสาคร หจก โทร. 0-3441-1403 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร กรุ งเทพวัฒนา จก บริษัท

Tourist&Buseness

SAMUTSAKHON-SAMUTSONGKHRAM

91


รถยนต์-อุปกรณ์ และอะไหล่ โทร. 0-3447-1179 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ไทย ซี-เซ็นเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-2810-3371-2 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร เพชรศิริอนันต์ ร้ าน โทร. 0-3448-1397 บ้านแพ้ว สมุทรสาคร ยอดเยี่ยม จก บริษัท โทร. 0-3485-6305 บ้านแพ้ว สมุทรสาคร เศรษฐกิจเจริญปิ โตเลียม จก บริษัท โทร. 0-3484-9568-9 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร

อ อุดมชัยออยล์ จก บริษัท โทร. 0-2420-1924 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร เกือ้ กูล ปิ โตรเลีย้ ม โทร. 0-3485-8321 บ้านแพ้ว สมุทรสาคร หลักสองออยล์ หจก โทร. 0-3442-5515 บ้านแพ้ว สมุทรสาคร อ อุดมชัยออยล์ จก บริษัท โทร. 0-2420-1279 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร l หมวดผลิตภัณฑ์ ยาง

รกิจ สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม 92 ๑ท่องเทีใน...่ยว&ธุ

คิว.ซี.ที.ออโต้ จก บริษัท ศูนย์ บริการอีเกิล้ สโตร์ โทร. 0-3484-9737 โทรสาร 0-3484-9730 เฟิ สท์ ออยล์ ซีล จก บริษัท โทร. 0-3482-3701 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร เค พี มาสเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-3442-2846 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ช วานิชคาร์ เซ็นเตอร์ หจก โทร. 0-3442-3678 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ที โอ อาร์ รั บเบอร์ จก บริษัท โทร. 0-3482-4615 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ไทยดินรั บเบอร์ จก บริษัท โทร. 0-3446-6039-43 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ไทโยรั บเบอร์ จก บริษัท โทร. 0-2892-2892 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ปองผลรั บเบอร์ จก บริษัท โทร. 0-3485-4969 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ที วาย ซี ซีล จก บริษัท โทร. 0-2811-6484 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บี เอ็ม อาร์ มาลาภรณ์ อุตสาหกรรม จก บริษัท โทร. 0-2810-0771 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ไพศาลซุปเปอร์ ลีน จก บริษัท โทร. 0-2420-7742 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ยางไทยอุตสาหกรรม จก บริษัท โทร. 0-3484-4360 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร บริดจสโตนเวลล์ (ประเทศไทย) บจก โทร 0-2312-5428 สมุทรสงคราม ปากน�ำ้ เกียร์ ร่ ิง ร้ าน โทร 0-2387-1282 สมุทรสงคราม พรไพศาล รั บเบอร์ หจก โทร 0-2759-1633 สมุทรสงคราม ฮัว้ ฟงรั บเบอร์ (ไทยแลนด์ ) บจก โทร 0-2324-0482

สมุทรสงคราม สยามมิชลินมาร์ เก็ตติง้ แอนด์ เซลส์ บจก (มหาชน) โทร 0-2394-9121 สมุทรสงคราม คาร์ อมิ เมจ บจก โทร 0-2337-0050 สมุทรสงคราม เทอร์ โบ อินดัสตรี บจก โทร 0-337-3275 สมุทรสงคราม ไทรสตาร์ ไดมอนด์ คัตติง้ บจก โทร 0-2315-3108 สมุทรสงคราม นิวยอร์ คไทร์ หจก โทร 0-2757-5116 สมุทรสงคราม เลนโซ่ บจก โทร 0-2337-0046 สมุทรสงคราม ยางทอง ร้ าน โทร 0-2463-2523 สมุทรสงคราม เฉลิมบุรียานยนต์ โทร 0-3471-1407 สมุทรสงคราม ช ยานยนต์ ร้ าน โทร 0-3471-2435 สมุทรสงคราม ช ศูนย์ ล้อ ร้ าน โทร 0-3471-2679 สมุทรสงคราม ธีรชัยยางยนต์ ร้ าน โทร 0-3471-1045 สมุทรสงคราม สิริไพบูลย์ ยางยนต์ ร้ าน โทร 0-3471-7609 สมุทรสงคราม ต เจริญการยาง ร้ าน โทร 0-3473-0622 สมุทรสงคราม l หมวดซ่ อม

รถจักรยานยนต์ และรถสกูตเตอร์

โกมุทเจริญยนต์ โทร. 0-3442-3715 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ยู-เซอร์ วสิ เซส (2002) จก บริษัท


รถยนต์-อุปกรณ์ และอะไหล่

โทร. 0-3449-0584-5 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร หลักชัยไซเคิล โทร. 0-3484-6721 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร โอเอ อะไหล่ โทร. 0-3481-2162 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ปิ ยะมอเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-2420-5978-9 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร คุณกี่อะไหล่ ยนต์ ร้ าน โทร 0-3471-7967 สมุทรสงคราม ชัยเจริญยนต์ ร้ าน โทร 0-3471-5137 สมุทรสงคราม l หมวดอุปกรณ์ และอะไหล่

รถจักรยานยนต์ และรถสกูตเตอร์

ชมภู เสณีย์มโนมัย ร้ าน โทร. 0-2877-4210 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ไทยยนต์ รับเบอร์ (1998) จก บริษัท โทร. 0-3484-6750-1 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ยูไนเต็ด แฟคตอรี่ จก บริษัท โทร. 0-2813-8059 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ยูนิโก้ ออโตพาร์ ท จก บริษัท

โทร. 0-3447-2089-90 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร แสงสยามอิมเมกซ์ จก บริษัท โทร. 0-2431-2277 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร นิวัฒน์ กลการ ร้ าน โทร 0-3471-3335 สมุทรสงคราม มานัส มอเตอร์ เซลศ์ จก โทร 0-3472-4083 สมุทรสงคราม l หมวดรถจักรยานยนต์

และรถสกูตเตอร์

เอ็มมอเตอร์ บริษัท โทร. 0-3482-0109-10 โทรสาร. 0-23482-0070 ชลธารออโต้ ไบค์ (2001) จก บริษัท โทร. 0-3441-3299 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ทวีทรั พย์ มอเตอร์ เวอคส์ จก บริษัท โทร. 0-3442-5341 สมุทรสาคร ธวัชชัยมอเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-3442-1399 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร บรรเทิง นวมภักดี โทร. 0-3448-2216 สมุทรสาคร ปิ ยะมิตรมอเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-3483-7747-8 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

พิพฒ ั น์ มอเตอร์ โทร. 0-3442-3327-8 สมุทรสาคร ร่ มเย็นเจริญยนต์ หจก โทร. 0-3483-7328 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร สกลการวัฒนา หจก โทร. 0-3481-1431-2 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร แสวงยานยนต์ ร้ าน โทร. 0-3441-1075 สมุทรสาคร เอ็ม มอเตอร์ ส (1994) ตัวแทนจ�ำหน่ าย รถจักรยานยนต์ ฮอนด้ า จก บริษัท โทร.0-3482-0109-10 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร จรั ล มอเตอร์ ไบค์ หจก โทร. 0-2810-1245 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ธนโชคมอเตอร์ ชอ็ ป หจก โทร. 0-2813-8025 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร โล้ วเฮงหมงมอเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-3448-0315 บ้านแพ้ว สมุทรสาคร เพาเวอร์ ไบค์ มอเตอร์ เซอร์ วสิ แอนด์ พาทส์ จก บริษัท โทร. 0-2813-8834 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ฮอนด้ าอ้ อมน้ อยเซลส์ แอนด์ เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-2420-6329-31 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร

คาจิว่านวลศิริแม่ กลอง โทร 0-3471-3374 สมุทรสงคราม ต ราชบุรี หจก โทร 0-3471-8196 สมุทรสงคราม พิพฒ ั นาการยางยนต์ หจก โทร 0-3471-1781 สมุทรสงคราม หมูบนิ มอเตอร์ ไบด์ ร้ าน โทร 0-3474-0056 สมุทรสงคราม l หมวดรถจักรยานยนต์

ปรั บปรุ ง-ตกแต่ งตามสั่ง

เล็กการช่ าง กรุงเทพฯ 10150 โทร. 0-2898-5272, 08-5067-9636 l หมวดรถยนต์ ใช้ แล้ ว

ผู้ขายและรั บซื้อ

สุวรรณกิจยานยนต์ โทร. 0-3483-1214 โทรสาร. 0-3483-1215 สยามรถยนต์ ธนบุรี จก บริษัท โทร. 0-2813-0623-4 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร l หมวดรถยก-ผู้ขาย

Tourist&Buseness

SAMUTSAKHON-SAMUTSONGKHRAM

93


รถยนต์-อุปกรณ์ และอะไหล่

และบรรทุก ที.โอ.เอ็ม ฟอร์ คลิฟท์ หจก. โทร. 0-3446-8842, 0-3487-9616, 08-6780-9400, 08-6560-6050 l หมวดผู้ขายรถแทรกเตอร์

มหาชัยเมทชีนเนอรี่ แอนด์ ออโต้ พาร์ ท จก บริษัท โทร. 0-3482-4021 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร เมโทรแมชีนเนอรี่ จก บริษัท โทร. 0-3442-7403-6 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร อิตลั ไทยอุตสาหกรรม จก บริษัท โทร.0-3483-4577-89 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ก.จักรกล แม่ กลอง โทร. 0-3477-0462 l หมวดรถแทรกเตอร์

อุปกรณ์ -อะไหล่

ดีอะไหล่ แทรค หจก. โทร. 0-2623-0787, 0-2623-0587, 08-1833-0787 โทรสาร 0-2226-3212 l หมวดให้ เช่ า

รถแทรกเตอร์ ธนากร แทรกเตอร์ แมคโฮ โทร. 0-3485-0053, 08-1857-9042 วรวุธ แทรกเตอร์ โทร./แฟ็กซ์ 0-2816-4172 มือถือ 08-1755-9393, 08-1735-6933, 08-6002-0151 www.worawut-tractor.com l หมวดผู้ขาย

รถบรรทุกใหม่

ซุ่นหลีมหาชัย (1991) จก บริษัท โทร. 0-2451-3282-3 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชัยพรยนตการ หจก โทร. 0-3441-1349 สมุทรสาคร ซุ่นหลีมหาชัย (1991) จก บริษัท โทร. 0-3481-2727-9 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร อีซูซุมหานคร จก บริษัท โทร. 0-3481-6148-50 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร อีซูซุสงวนไทยมอเตอร์ เซลส์ จก บริษัท โทร. 0-2416-6301-2 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร สยามมนตรี เซลส์ แอนด์ เซอร์ วสิ จก บริษัท

รกิจ สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม 94 ๑ท่องเทีใน...่ยว&ธุ

โทร. 0-2431-0079 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร อีซูซุมหานคร จก บริษัท โทร. 0-2810-3311-9 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร l หมวดรถยนต์ -ชิ้นส่ วน

บ้านแพ้ว สมุทรสาคร วิเชียรยนต์ โทร 08-1856-2196 สมุทรสงคราม อาภรณ์ เจริญมอร์ เตอร์ โทร 0-3448-0960-1 สมุทรสงคราม

และอะไหล่ -ขายปลีก

l หมวดผู้ขายรถยนต์ ใหม่

ไสวรวมยนต์ ร้ าน โทร. 0-3441-1960, 0-3481-0700 โทรสาร. 0-3481-0701 ก้ าวหน้ าสาคร อู่ โทร. 0-3483-7442-3 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร คลังอะไหล่ โทร. 0-3483-7395-6 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร จุ้ย อะไหล่ ยนต์ มหาชัย โทร. 0-3442-5646 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร เจริญกิจมหาชัย ร้ าน โทร. 0-3481-6910 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ชัยวัฒน์ กลการ โทร. 0-3441-1342 สมุทรสาคร ป้ออาหลั่ย ร้ าน โทร. 0-3441-1908 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร สหยนต์ บ้ านแพ้ ว โทร. 0-3448-0938

กลุ่มอีซูซุองึ ้ ง่ วนไต๋ โทร. 0-2434-2222,0-2880-7092-3 โทรสาร. 0-2435-6896 สมุทรสาครฮอนด้ าคาร์ ส์ จก บริษัท โทร.0-3483-7307-9 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร โตโยต้ าสมุทรสาคร จก บริษัท โทร.0-3441-1921 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร สยามนิสสัน สมุทรสาคร จก บริษัท โทร. 0-3441-2136 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ดีลเลอร์ คาร์ ส โทร. 0-3483-6468 สมุทรสาคร ไทยเจแปนมอเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-3442-4914-7 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร พีเอสพีโอโตเซลส์ จก บริษัท โทร. 0-3482-7482-4 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร มหาชัย คาร์ มาร์ ท จก บริษัท


รถยนต์-อุปกรณ์ และอะไหล่ โทร. 0-3483-4428-9 มหาชัยมั่นคง จก บริษัท โทร. 0-3482-0855-64 มิตชูชัยพร จก บริษัท โทร. 0-3442-2303 เอ็ม ที แอล จก บริษัท โทร. 0-2813-4097 ชวนสินมอเตอร์ เซลล์ โทร 0-3471-6767 โตโยต้ าสมุทรสงคราม โทร 0-3472-3054 ฟอร์ ด สมุทรสงคราม โทร 0-3472-3988 มหาชัยมั่นคง บจก โทร 0-3471-4356 มุ้ยฮวดมอเตอร์ เซลล์ โทร 0-3471-3701 สมุทรสงครามฮอนด้ าคาร์ ส์ โทร 0-3471-5707 สยามนิสสัน สมุทรสงคราม โทร 0-3471-3901 อีซูซุสงวนไทยมอเตอร์ เซลล์ โทร 0-3471-3401 ฮอนด้ า แม่ กลอง(1995) โทร 0-3471-3242 l หมวด ล้ าง อัดฉีด

และขัดมันรถยนต์ วัน เค จก บริษัท โทร. 0-3482-7194 สมศรี คาร์ แคร์ ร้ าน โทร. 0-3483-7212

ฉัตรมณี (เป๊ก) คาร์ แคร์ หจก โทร. 0-3484-8593 l หมวดอู่ซ่อมรถยนต์

ธงชัยไดนาโม ร้ าน โทร. 0-3483-3723,08-1944-0337 เจเนอรั ล ออโต เซอร์ วสิ โทร. 0-3483-7637 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ไดมอนต์ การาจ (1998) จก บริษัท โทร. 0-2450-3866, 0-3485-2351 โทรสาร 0-3485-2352 ทันสมัย อู่ โทร. 0-3481-0396-8 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร เทพประสิทธิ์อ่ ู โทร. 0-3441-1752 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ธงชัย ไดนาโม โทร. 0-3483-3723 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ต ยนต์ อู่ โทร. 0-3447-1141 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ธนเสฏฐ เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2811-0676-7 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร พระประแดงลูกหมาก โทร. 08-9788-0118, 08-9992-0043 (ช่างสุภาพ) ศรี สว่ างพัฒนาเซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-3428-7683

โทรสาร 0-3428-7312 สมยศการช่ าง อู่ โทร. 0-2429-1761 สาย 5 ลูกหมากยนต์ โทร. 0-2810-2354 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ก สินชัยยนต์ ร้ าน โทร 0-3471-2403 ใจเจริญ อู่ โทร 0-3475-1246 โชคชัยแม่ กลอง โทร 0-3471-2940 สมุทรสงคราม ไทยเจริญมอเตอร์ ร้ าน โทร 0-3471-3291 สมุทรสงคราม พิชัยการช่ าง อู่ โทร 0-3471-8149 สมุทรสงคราม แม่ กลองขนส่ ง บจก โทร 0-3471-2476 สมุทรสงคราม รุ่ งชัยยนต์ อู่ โทร 0-34712568 สมุทรสงคราม รุ่ งเรื องแม่ กลอง อู่ โทร 0-3471-2476 สมุทรสงคราม วิริยะการไฟฟ้า ร้ าน โทร 0-3471-2420 สมุทรสงคราม ส ชัยรั ตน์ บริการ อู่ โทร 0-3471-2420 สมุทรสงคราม สมไชย อู่ โทร 0-3471-1563 สมุทรสงคราม สามกลการ อู่ โทร 0-3472-3787 สมุทรสงคราม เส่ ยการช่ าง อู่

โทร 0-3471-3738 อู่เพื่อนยนต์ ร้ าน โทร 0-3474-0074 l หมวดแอร์ ส�ำหรั บรถยนต์

วีระวัฒน์ แอร์ โทร. 0-3446-0388, 08-6544-2411 ร้ านล้ งออโต้ แอร์ โทร. 0-3441-2304, 0-3442-6117 โทรสาร. 0-3483-6579 ถาวรมอเตอร์ โทร. 0-3447-0947, 08-1455-3430 นคเรนซัพพลาย หจก โทร. 0-3442-1259 l หมวดสีส�ำหรั บรถยนต์

เจ.พี. เทรดดิง้ โทร. 0-3481-1135 โทรสาร 0-3481-0370 www.jptrading-mc.com

หมวดรถให้ เช่ า ห้ างหุ้นส่ วนจ�ำกัด เอ็น แอนด์ เอ็น ทรานสปอร์ ต (กรุ๊ ป 2005) โทร. 08-1920-7260, 08-1890-5266, 08-1822-4629 สนง. 0-2940-9536, 0-2940-8877 แฟ็กซ์. 0-2940-7669

Tourist&Buseness

SAMUTSAKHON-SAMUTSONGKHRAM

95


รถยนต์-อุปกรณ์ และอะไหล่

รกิจ สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม 96 ๑ท่องเทีใน...่ยว&ธุ


รถยนต์-อุปกรณ์ และอะไหล่

Tourist&Buseness

SAMUTSAKHON-SAMUTSONGKHRAM

97


เกษตร-เคมีทางการเกษตร

ด้านการเกษตร เคมีทางการเกษตร

ในหมวดนี้เรารวบรวมสินค้าและบริการด้านการเกษตร อุปกรณ์เครื่องใช้ ปุ๋ย ข้าว โรงสี รวมทั้งสวนเกษตร และอีกมากมายที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกร

รกิจ สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม 98 ๑ท่องเทีใน...่ยว&ธุ


เกษตร-เคมีทางการเกษตร l หมวดอาหารสัตว์

บริษัท สหมิตรปลาป่ น จ�ำกัด ที่ตั้ง : 20 หมู่ 4 ถ.สาธารณะ ต.ท่าจีน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 0-3449-7518-9 Fax. 0-3449-7520

l หมวดพันธุ์ไม้ -จ�ำหน่ าย

สวนผักสดไฮโดรโปนิกส์ Tel. 08-9161-5261, 08-9127-2028

ดู AD 4 สี หน้ า 25

สวนโชคสาคร ที่ตั้ง : ต.โรงเข้ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร Tel. 08-3470-8151, 09-4986-7075

ดู AD 4 สี หน้ า 24

l หมวดวัตถุเคมี

เกษตรกรรม

น�ำ้ ชัยมะนาวแป้นพวง@บ้ านแพ้ ว ที่ตั้ง : 58/2 หมู่ 2 ต.หนองสองห้อง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร Tel. 06-1494-5664, 06-3270-8464, 09-2841-0466

ฟาร์ มไส้ เดือนเดช ที่ตั้ง : 3 หมู่ 11 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130 Tel. 08-1792-8277 l หมวดฟาร์ มเห็ด

สมฤทัย พันธุ์ไม้ ที่ตั้ง : 48 หมู่ 6 ต.ตลาดจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม Tel. 08-9918-2096

บ้ านครู ฟาร์ มเห็ด Tel. 08-3697-6879, 08-0425-5398

สวนมะนาวแป้นพวงบ้ านแพ้ ว ที่ตั้ง : 137 หมู่ 1 ต.หนองบัว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120 Tel. 08-6176-0107

ฟาร์ มเห็ดคุณเปิ ้ ล ที่ตั้ง : 64/7-8 ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 Tel. 08-9668-4426

l หมวดฟาร์ มสัตว์

l หมวดเกษตร-การค้ าผลิต

พ การเกษตร ร้ าน โทร. 0-3484-4657 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ฟาร์ เมอร์ ซัพพลาย จก บริษัท โทร. 0-2813-8129-30 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร อริยพานิช ร้ าน โทร. 0-3449-9523 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร เจริญพันธ์ ส่งเสริมการเกษตร ห้ าง โทร. 0-3447-1534 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร เอช ที อาร์ กรุ งเทพฯ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2810-1244 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร l หมวดเกษตรกรรม

อุปกรณ์ และเครื่ องมือ

เอ็ม.เอ็น.พลาสติก แอนด์ โมล หจก. โทร. 0-3428-5238 โทรสาร. 0-3428-5238 พรเจริญผล แมคโคร หจก โทร. 0-3448-2151, 08-1300-6180 โทรสาร. 0-3485-0742 เอกยงวงศ์ จก บริษัท โทร. 0-3481-2961-3 เคทีพลาสติกการเกษตร หจก โทร. 0-2431-2225 ธาราพลาสติก หจก โทร. 0-3447-9883-4 ประเสริฐยนต์ ร้ าน โทร. 0-3448-2515 กระทุ่มแบนพานิช ร้ าน โทร. 0-3447-1563 เอเวอร์ กรี น วาล์ ว จก บริษัท โทร. 0-2813-8871-3 l หมวดกล้ วยไม้

พันธุ์มะพร้ าวน�ำ้ หอมบ้ านแพ้ ว ที่ตั้ง : 277/7 หมู่ 1 ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร Tel. 09-4850-9315

ดู AD 4 สี หน้ า 24

DJ ไก่ ชน เดือยทอง Tel. 08-1491-7810

ดู AD 4 สี หน้ า 29

หจก. ต.สินทวี ที่ตั้ง : 51/1 หมู่ 1 ซ.วัดปากบ่อ ถ.พระราม 2 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 0-3484-5088, 0-3486-9204-5 Fax. 0-3484-5428

ดู AD 4 สี หน้ า 28

l หมวดการค้ าผลิตผล

เกษตรกรรม

กรี นลีฟฟาร์ ม ที่ตั้ง : 330/29 ถ.ไกรชนะ ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 Tel. 09-5931-1717, 09-0678-1363

ดู AD 4 สี หน้ า 6

ฟาร์ มจิง้ หรี ด มหาชัย Tel. 08-6559-9424

เฟรนด์ ฟู๊ด เอ็กซ์ ปอร์ ต จก บริษัท โทร. 0-3483-9847 แก่ นฟ้าเกษตรการ จก บริษัท โทร. 0-2808-5318-9 ไทยรุ่ งการเกษตร ร้ าน โทร. 0-3447-1480 ชัชวาลออร์ คดิ จก บริษัท โทร. 0-3448-0584 ไทอโกรชายน์ 6162 จก บริษัท โทร. 0-2420-7405-6 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร

สยามไทโยฟาร์ ม จก บริษัท โทร. 0-3449-9512-3 โทรสาร. 0-3449-9513 พรรณา ลีลาวดี-กล้ วยไม้ โทร. 0-5134-6333 โทรสาร. 0-3484-8141 เอนกรี เจ้ น ออร์ คดิ อินเตอร์ แล็ป โทร. 08-1498-2634, 08-1625-6853, 08-6771-5302 ที ทรอปิ คอล ฟาร์ ม จก บริษัท โทร. 0-3481-0875 l หมวดผู้ค้าข้ าว

ชิโน ร้ าน โทร. 0-3441-1167 อ�ำไพพร ตัง้ มั่นคง แผง โทร. 0-3441-2762 แป้งทองอุตสาหกรรม จก บริษัท โทร. 0-3447-1020 รั ตนชัย ร้ าน โทร. 0-2420-6521 รั ตนพานิช ร้ าน โทร. 0-3447-1510 Tourist&Buseness

SAMUTSAKHON-SAMUTSONGKHRAM

99


เกษตร-เคมีทางการเกษตร สยามข้ าวทอง ร้ าน โทร. 0-2420-7330 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร l หมวดอุปกรณ์

และเครื่ องมือประมง

ประมงภัณฑ์ ร้ าน โทร. 0-3441-1863 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร มิตรการประมง ร้ าน โทร. 0-3442-5958 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร สยามมารี นเทค จก บริษัท โทร. 0-3482-1161-2 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร l หมวดปุ๋ย-ขายส่ ง

และผู้ผลิต

มานพการเกษตร ร้ าน โทร/โทรสาร . 0-3484-8337 เชน เฟอร์ ตไิ ลเซอร์ โทร. 0-3583-8668 โทรสาร 0-3558-9011 ท่ าพระอุตสาหกรรม จก บริษัท โทร. 0-3447-1703 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร นันทกรี จก บริษัท โทร. 0-3446-2289

เจียไต๋ เมล็ดพันธุ์ จก บริษัท โทร. 0-2429-9027 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร

บางกอกคอนซูเมอร์ โพรดักท์ เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-3447-0924 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร เอ็น ที เอส ฟาร์ ม โทร. 0-2811-0211-4 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร

l หมวดสัตว์ น�้ำ-บ่ อเลี้ยง

l หมวดอวนและแห

l หมวดเมล็ดพันธุ์

ต้ นกล้ า และหัวพืช

อุปกรณ์ และเครื่ องใช้

3 เอสตีลรุ่ งเรื อง จก บริษัท โทร. 0-3485-5144 บ้านแพ้ว สมุทรสาคร อินเตอร์ เนชั่นแนล เทรดดิง้ เวทเทอรินารี โปรดักซ์ จก บริษัท โทร. 0-2420-9548 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร l หมวดผู้จำ � หน่ าย

สัตว์ เลี้ยง

ฟาร์ มปลาหมอสี โทร. 08-5813-8786, 08-6767-6780 อนุสรณ์ อุตสาหกรรมสัตว์ น�ำ้ จก บริษัท โทร. 0-3441-1392 สมุทรสาคร เล่ งเค็งกรุ๊ ป จก บริษัท โทร. 0-3437-7120, 0-3437-7117 โทรสาร 0-3437-7120

100 ๑ ใน...สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

กุยหลี หจก โทร. 0-3442-2627 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ทีเอฟ เน็ท จก บริษัท โทร. 0-3483-9490 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ไทยแหอวน จก บริษัท โทร. 0-3483-9490 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร l หมวดอาหารสัตว์

ขายส่ งและผู้ผลิต

อนุสรณ์ มหาชัยกรุ๊ ป จก บริษัท โทร. 0-3441-3617 โทรสาร. 0-3441-3618 พหูสูตร จก บริษัท โทร. 0-3447-2739 โทรสาร. 0-3484-6479 คลอแมน (ไทยแลนด์ ) จก บริษัท โทร. 0-3449-0252

เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร อินเทคค์ ฟีด จก บริษัท โทร.0-3485-1211 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร เอเซีย สตาร์ แลป จก บริษัท โทร. 0-3482-3277 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ศิริโภคภัณฑ์ ร้ าน โทร. 0-3485-0735-8 บ้านแพ้ว สมุทรสาคร โกลด์ คอยน์ สเปเซียลิตสี ้ ์ โทร 0-3474-7004 สมุทรสงคราม ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ โทร 0-3471-5804 สมุทรสงคราม ก เพชร ช็อป ร้ าน โทร 0-3475-1951 สมุทรสงคราม ศรี เจริญ ร้ าน โทร 0-3471-2321 สมุทรสงคราม ศิริเกตุพนั ธุ์ ร้ าน โทร 0-3471-2321 สมุทรสงคราม l หมวดผู้จำ � หน่ ายพันธุ์ไม้

สมฤทัย พันธุ์ไม้ โทร. 08-9918-2096, 08-6760-1443 สวนสมุทรรุ่ งเรื องพันธุ์ไม้ โทร. 0-3448-1889, 08-1571-3127


เกษตร-เคมีทางการเกษตร

Tourist&Buseness

SAMUTSAKHON-SAMUTSONGKHRAM

101


เกษตร-เคมีทางการเกษตร

102 ๑ ใน...สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม ท่องเที่ยว&ธุรกิจ


สินค้า และธุรกิจบริการ

ด้านสินค้า และบริการธุรกิจ

เป็นหมวดเกี่ยวกับสินค้าและการบริการ ที่ค่อนข้างจะมีความสัมพันธ์กับหมวดอื่นน้อยมาก สินค้าและบริการซึ่งค้นหาในหมวดอื่นไม่พบ ท่านอาจพบได้ ในหมวดนี้ เช่น การบรรจุหีบห่อ การขนส่งทางเรือและทางอากาศ ห้างสรรพสินค้า กราฟฟิคดีไซน์ ของเล่นเด็ก การบัญชี รวมทั้งระบบการรักษาความปลอดภัย l หมวดผลิตภัณฑ์ กระดาษ

โรงงานกระดาษอาคเนย์ จก บริษัท โทร. 0-2811-1202 โทรสาร 0-2420-9798 J.K.CARTONS GROUP โทร. 0-3484-5678 (Auto 10 คู่สาย) โทรสาร 0-3446-2372-3 ดีเอ็ม คอนเทนเนอร์ จก บริษัท โทร. 0-3483-9451-4 ทรั พย์ พทิ กั ษ์ ดี จก บริษัท โทร. 0-3483-4443 สิงห์ ชัยอุตสาหกรรม จก บริษัท โทร. 0-3481-2543-6 อุตสาหกรรมกระดาษซินกวงฮัว้ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-3483-9508-11 แอลคอทแอนด์ โก จก บริษัท โทร. 0-3483-4238-9 ซี แอนด์ เอช เปเปอร์ บ๊อกซ์ (ไทยแลนด์ ) จก บริษัท โทร. 0-2813-8583 เปเปอร์ โซน จก บริษัท โทร. 0-2808-5117-8 บจก.ปั ญจพลไฟเบอร์ คอนเทนเนอร์ โทร 0-3482-3141

เหรี ยญทองบรรจุภณ ั ฑ์ (โกลด์ ) หจก โทร 0-3476-2412

อุตสาหกรรมโชคเกลือ จก บริษัท โทร. 0-3484-5331

่ รึกษา l หมวดกฎหมาย-ทีป

l หมวดกีฬา-อุปกรณ์

เค.เอส.ลอว์ แอนด์ บิซเิ นส จก บริษัท โทร. 08-1633-1332, 08-7049-9111, 0-2383-4515 โทรสาร 0-2383-4521 www.kslawoffice.net E-mail : sittisak@kslawoffice.net

เอ็น เค ซี บี สปอร์ ต หจก. โทร. 0-2876-8952

l หมวดเกลือ

วรวัฒน์ ยูเนี่ยนซอลท์ หจก โทร. 0-3441-2404 เกลือป่ นไทยท่ าจีน-วรวัฒน์ ร้ าน โทร. 0-3442-1392 เกลือสมุทรวรวัฒน์ หจก โทร. 0-3442-1392 บุญเชียง หจก โทร. 0-3441-2552 วรวัฒน์ การสร้ าง (2514) หจก โทร. 0-3482-0153 ไสวค้ าเกลือ ร้ าน โทร. 0-3483-9158-9

ขายส่ ง-ผู้ผลิต

l หมวดของขวัญ

ของช�ำร่ วย ขายส่ ง และผู้ผลิต A.N.T.ของช�ำร่ วย โทร. 0-2451-1691 เตียเม็งเส็ง ร้ าน โทร 0-3471-1144 ชือ้ กิม้ จั๊ว ร้ าน โทร 0-3475-1086 สุมณีแผ่ นเสียง โทร 0-3471-1408 สุพตั รา ร้ าน โทร 0-3475-1168

l หมวดขนมปั ง ขนมอบ

และเค้ ก-ขายปลีก-ขายส่ ง เซ็นทรั ลเรสเตอรองส์ กรุ๊ ป โทร 0-3472-4150 เพื่อนเบเกอรี่ ร้ าน โทร 0-3471-2913 l หมวดความสะอาด

อุปกรณ์ เครื่ องใช้

ธนาเศรษฐ์ มอเตอร์ โทร. 0-2894-9802, 0-2897-0791, 08-1927-0099 โทรสาร 0-2894-9802 l หมวดบริ การ

ขนส่ งสินค้ าทางน�้ำ ซิลเวอร์ ซี รี ฟเฟอร์ จก บริษัท โทร. 0-3481-1141 โปรเกรสมารี น จก บริษัท โทร. 0-3481-8683 พี ที อินเตอร์ มารี น จก บริษัท โทร. 0-3482-0895 ไอเอ็มจี จก บริษัท Tourist&Buseness

SAMUTSAKHON-SAMUTSONGKHRAM

103


สินค้า และธุรกิจบริการ l หมวดกล่ องกระดาษ

หจก. เอ.ที.เอ็ม. ไดคัท จ�ำกัด ที่ตั้ง : 92/21 หมู่ 3 ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 Tel. 08-1830-5114, 08-1701-3772, 0-3484-8320

น�ำ้ ดื่มโพธิ์แจ้ น�ำ้ ทิพย์ ที่ตั้ง : 72/30 หมู่ 4 ต.คอกกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร Tel. 08-1587-4753, 08-9745-2899

ช�ำนาญศิลป์ 2 ที่ตั้ง : 923/125 ญ. ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 0-3481-1336, 0-3441-2232, 0-3481-0435 Fax. 0-3481-1336

บริษัท ที.อาร์ .ดริง้ ค์ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 2/8 หมู่ 4 ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 081-625-9486, 091-198-4648, 081-636-5279, 034-830-310

ร้ านประมูลการผ้ าใบ ที่ตั้ง : 253 หมู่ 8 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร Tel. 08-1260-0289 Fax. 0-3446-0779 ...........................................................

ดู AD 4 สี หน้ า 26

วัชระ บริการดูดส้ วม Tel. 09-2271-2341, 09-8272-1992 Fax. 0-2004-7635

ดู AD 4 สี หน้ า 30

l หมวดคอมพิวเตอร์

หจก.เอ็น.ซี.คอมพิวเตอร์ เซอร์ วสิ ที่ตั้ง : 142/41 หมู่ 14 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 (พระประแดงอาเขต) Tel. 0-2463-6036, 08-6788-9801,

ดู AD 4 สี หน้ า 27

ดู AD 4 สี หน้ า 28

l หมวดเต้ นท์ จ�ำหน่ าย-ให้ เช่ า

ร้ านศิริชัย การผ้ าใบ ที่ตั้ง : 228 หมู่ 8 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 Tel. 08-7124-3146, 08-1567-9936, 0-3446-0863

ดู AD 4 สี หน้ า 29

่ -จ�ำหน่ าย l หมวดน�้ำดืม

l หมวดส�ำนักงาน

ส�ำนักงานที่ปรึกษา กฎหมาย ทศพล นิตลิ อว์ ที่ตั้ง : 260/11 ถ.สุคนธวิท ต.ตลาด กระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 67/795 ซ.13/1 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 12120 Tel. 09-9142-6419 l หมวดบริ การสูบส้ วม

ประสิทธิ์ ผ้ าใบ ที่ตั้ง : 134 หมู่บ้านคู่ขวัญหรรษา 5 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 Tel. 08-6035-0538, 08-5135-0740 น�ำ้ ดื่มโชคจุลาพร ที่ตั้ง : 78 หมู่ 5 ต.หนองสองห้อง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร Tel. 0-3444-6792, 08-5425-6410

ดู AD 4 สี หน้ า 26

104 ๑ ใน...สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

l หมวดป้ายโฆษณา

กฎหมาย

l หมวดเครื่ องเขียน

บริษัท สมใจ (อ้ อมน้ อย) จ�ำกัด ที่ตั้ง : 98/2 หมู่ 7 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130 Tel. 0-2063-4798 Fax. 0-2000-4412

ทีมงานชลอ ยกกระบัตร Tel. 08-1922-7264

เทศบาลสมุทรสาคร ที่ตั้ง : 27/243 หมู่ 4 ต.ท่าจีน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร Tel. 08-1527-5391, 06-2462-9919

รั บบริการดูดส้ วม (จังหวัดสมุทรสาคร) ที่ตั้ง : 256/3 ถ.ถวาย ต.ท่าฉลอม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 08-6753-3643, 08-6174-9041, 08-1772-5899

อ้ อมน้ อย กราฟิ ค ที่ตั้ง : 88/25 หมู่ 5 หมู่บ้านสิวารัตน์ 3 ถ.พุทธมณฑลสาย 5 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130 Tel. 02-810-3029, 02-810-2225, 081-309-2479

หนึ่งโฆณา ที่ตั้ง : 926/313-314 ถ.พระราม 2 ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร Tel. 08-6080-5392


สินค้า และธุรกิจบริการ l หมวดรั บท�ำตรายาง

l หมวดพลาสติก-ส�ำเร็ จรู ป

บริษัท สยามโพลีเน็ต จ�ำกัด ที่ตั้ง : 173 หมู่ 1 ซ.วัดท่าเสา ถ.สุคนธวิท ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 Tel. 08-1820-2864, 08-1856-9383, 0-3447-1436, 0-3447-3412-3 Fax. 0-3447-9349

l หมวดอาหารทะเล

ผู้จำ� หน่ าย

น�ำ้ ตาลมะพร้ าวโชคสุธี Tel. 08-8209-4699

ดู AD 4 สี หน้ า 26

ร้ านเอสแอนด์ พี ดีซายส์ SANDP Design ที่ตั้ง : 49/3 หมู่ 4 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 08-0422-1205, 0-3486-4041, 0-3483-4158

ดู AD 4 สี หน้ า 29

บริษัท ฉั่วฮะเส็ง จ�ำกัด Tel. 08-18519191

บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟี ดมิลล์ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 89/1 หมู่ 2 ถ.พระราม 2 ต.กาหลง อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 034-417-222, 034-417-219 Fax. 034-845-392-3

มุกนิล ชานมอร่ อย Tel. 08-1952-4564

l หมวดเครื่ องจ่ ายน�้ำ

l หมวดเครื่ องคั้นน�้ำผลไม้

เครื่ องคัน้ น�ำ้ มะนาว/น�ำ้ ส้ ม ที่ตั้ง : 71/1 หมู่ 8 ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร Tel. 06-1615-9369, 08-3018-7914

ดู AD 4 สี หน้ า 27

l หมวดถ่ ายเอกสาร

เครื่ อง-อุปกรณ์

เครื่ องจ่ ายน�ำ้ หวาน ICERICH ที่ตั้ง : 19/9 หมู่ 10 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 Tel. 09-2975-9294 ร้ านหนึ่งน�ำ้ ตาลปี๊ ป ที่ตั้ง : 64/2 หมู่ 5 ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร Tel. 08-6067-8974

ดู AD 4 สี หน้ า 27

l หมวดผ้ า-จ�ำหน่ าย

l หมวดเสื้อผ้ า

ผลิต-จ�ำหน่ าย

ดู AD 4 สี หน้ า 7

เครื่ องปรุ งรส

บริษัท พิมลพร จ�ำกัด (โค้ วซุ่นฮวด) ที่ตั้ง : 2 ถ.ธรรมคุณากร ต.โกรกกราก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 0-3441-2143, 08-1904-6050 Fax. 0-3442-1877

บริษัท รั กษาความปลอดภัย สินสาคร จ�ำกัด ที่ตั้ง : 92/49 หมู่ 7 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 0-3481-5656 Fax. 0-3481-5657

มหาชัยซัพพลาย Tel. 08-9412-6261, 08-1433-8776 www.mahachaisupply.com

l หมวดอาหาร

สมจิตรหมึกสดทุกชนิด Tel. 08-3558-8827

ความปลอดภัย

l หมวดวัตถุดบ ิ -เครื่ องดืม่

l หมวดอาหาร-จ�ำหน่ าย

บริษัท เอ็ม เอ พี ฟู้ด จ�ำกัด ที่ตั้ง : 48/41 หมู่ 4 ถ.เอกชัย ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 0-2673-3051-52

l หมวดบริ การรั กษา

ดู AD 4 สี หน้ า 27

ร้ านแม่ กลองก๊ อปปี ้ เซอร์ วสิ ที่ตั้ง : 7/18 ถ.เอกชัย ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม Tel. 0-3471-5299, 08-1943-5824

บริษัท สยามเอวา จ�ำกัด Tel. 09-6993-3645, 08-9412-6261 Fax. 0-3486-9715 www.siameva.com โทร. 0-3441-1755 พีเอสเคมารี น บจก โทร 0-3471-5344 l หมวดบริ การ

ขนส่ งสินค้ าทางบก กฤษดากร คอนสตรั คชั่น จก บริษัท โทร. 0-3439-7062 โทรสาร 0-3430-7343 เชาวลิต การช่ างและขนส่ ง จก บริษัท โทร. 0-2444-2317 โทรสาร 0-2421-3082 อุดมพัฒนา สมุทรสาคร (1991) จก บริษัท โทร. 0-3484-1074-5 กัลวิงคาร์ โก้ ทรานสปอร์ ต จก บริษัท โทร. 0-3441-2987 กู้เกียรติขนส่ ง หจก โทร. 0-3442-4065 โทลล์ (ไทยแลนด์ ) จก บริษัท โทร. 0-3482-1164 ไทยอินเตอร์ เคน อินดัสเทรี ยล หจก โทร. 0-3482-4237 แปซิฟิค โลจิสติคส์ โปร จก บริษัท โทร. 0-3483-4224 Tourist&Buseness

SAMUTSAKHON-SAMUTSONGKHRAM

105


สินค้า และธุรกิจบริการ พรพนาไพรขนส่ ง หจก โทร. 0-3442-2129 ศรี อุทยั ขนส่ ง จก บริษัท โทร. 0-3442-7763-4 สปี ดดี ทรานส์ เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-3483-4646 ซี พี เซ็นเตอร์ ปิโตเลียม (ประเทศไทย)บจก โทร 0-3472-3817 โทลล์ (ไทยแลนด์ ) บจก โทร 0-3472-3631 ภาคกลางขนส่ ง (กิมเซีย้ ) โทร 0-3471-1075 l หมวดคอมพิวเตอร์

และอุปกรณ์ ต่อพ่ วง-ซ่ อม ร้ านวิทย์ คอม โทร. 08-4974-4009, 0-3482-1154 ไอที เซอร์ วสิ คลินิค จก บริษัท โทร. 0-3481-2131 ไอเอสที เอวิเอชั่น แอร์ สปอร์ ต หจก โทร. 0-3483-4596 คลีนิคคอมพิวเตอร์ ร้ าน โทร 0-3472-5644 ภัชกรคอมพิวเตอร์ โทร 0-3471-4494 ใจ (เอ็น-เน็ต) ร้ าน โทร 0-3472-5690 l หมวดคอมพิวเตอร์

และอุปกรณ์ ต่อพ่ วง ผู้จำ� หน่ าย

เจเนอรั ลเซอร์ วสิ เน็ตเวิรืก แอนด์ โชลูช่ ัน บจก โทร 0-3471-8155 พัทเซลล์ แอนด์ เวอร์ วสิ โทร 0-3471-7987 แม่ กลองคอมพิวเทค จก โทร 0-3471-4494 เอเซียแอดวานซ์ เน็ตเวิร์ค บจก โทร 0-3472-0788 เด่ นภูษา ร้ าน โทร 0-3475-1121 l หมวดขายปลีก

เครื่ องเขียน

ดรุ ณีดไี ซน์ (คุณเล็ก) โทร. 08-6975-5264 E-mail : darune_2510@hotmail.com ซิลเวอร์ อาร์ ทเม็มโมรี่ จก บริษัท โทร. 0-3441-3405-6 พรชัยพานิช ร้ าน โทร. 0-3442-1506 โรงท�ำสมุดเม้ งฮ�ำ้ หจก โทร. 0-3483-0061-8 สวัสดีโอสถ ร้ าน โทร. 0-3481-1009 สหมิตร ร้ าน โทร. 0-3442-1634 แอดวานซ์ สเตชั่นเนอร์ ร่ ี แอนด์ เปเปอร์ จก บริษัท โทร. 0-3483-6412-3 นาวีวัสดุภณ ั ฑ์ โทร 0-3471-7912 ศรี สุวรรณ ร้ าน โทร 0-3471-1137 ศิริสาสน์ ร้ าน โทร 0-3471-1534 สมัยศิลป์ ร้ าน โทร 0-3476-1107 l หมวดตู้เย็นและตู้แช่ แข็ง

สามชัยเครื่ องเย็น หจก. โทร. 0-3432-1670, 0-3432-3317 โทรสาร 0-3422-5293 เอสแอนด์ เอ็นอินเตอร์ คูล โทร 0-3475-2387 สมุทรสงคราม l หมวดเครื่ องชั่ง

แกรนด์ โพร์ ไลน์ มาร์ เก็ตติง้ จก บริษัท โทร. 0-2322-6767-8, 0-2322-6656 โทรสาร 0-2322-6657 มือถือ 08-1457-7045, 08-5567-7717 E-mail : info@scalesthai.com l หมวดถ่ ายเอกสาร

เครื่ องและเครื่ องใช้

ศิริลักษณ์ ก๊ อปปี ้ เซ็นเตอร์ โทร. 0-3441-3742, 08-3310-2133, 08-7759-6847 สมุทรสาคร ก๊ อปปี ้ เซ็นเตอร์ หจก โทร. 0-3482-2543-4

106 ๑ ใน...สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

มาสเตอร์ คารี น่าโอเอ จก บริษัท โทร. 0-3481-1441-2 แสงนวลเซนเตอร์ ร้ าน โทร 0-3471-1371 สมุทรสงคราม l หมวดเครื่ องหมายจราจร

พี พี โร้ ดไลน์ จก บริษัท โทร. 0-2860-6689-92 โทรสาร. 0-2860-6685 คลีโนลซอล ทราฟฟิ ค (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2429-1191-2 พงศกรผลิตภัณฑ์ วัสดุ จก บริษัท โทร. 0-2810-1598-9 l หมวดขายปลีก

และรั บจัดดอกไม้

ชลดา ฟลอรี ส โทร. 0-3442-5200 ฟลาวเวอร์ ควีน ร้ านดอกไม้ โทร. 0-3481-0660 ร้ านดอกไม้ ศัศยา โทร. 0-3482-0112 LUCKY FLORIST โทร. 08-1581-5544, 08-4909-5151 www.lucky-florist.com ประนอมสุริยันต์ แผง โทร0-3472-3625 l หมวดขายส่ งและผู้ผลิต

เครื่ องปั้ นดินเผา จิรภาเซรามิค โทร. 0-2420-4080 โทรสาร. 0-2420-0879 l หมวดถัง

สุธี ค้ าถัง โทร. 0-2416-5208 โทรสาร. 0-2895-5586 เอี่ยมค้ าถัง หจก โทร. 0-2416-9064-6 เอนเทค โพรดักส์ จก บริษัท โทร. 0-2813-0971-5 น�ำ้ มันปิ โตรเลียมไทย จก บริษัท โทร. 0-3449-0244-5

บิกเอม จก บริษัท โทร. 0-2810-1968 พรมงคลค้ าถัง โทร. 08-1870-8498, 0-3486-6046 เอ็มทีพลาสติกโปรดักส์ หจก โทร. 0-3484-8288 โอ เอส พลาสติก จก บริษัท โทร. 0-3484-9513 บิกเอม จก บริษัท โทร. 0-2429-1754 l หมวดถ่ ายรู ป ล้ าง อัด

ขยาย ฟิ ล์ มขาวด�ำ และฟิ ล์ มสี

เก่ งคัลเลอร์ แล็บ ร้ าน โทร. 0-3482-6921-2 จักรวาลคัลเลอร์ แลป ร้ าน โทร. 0-3442-3522 น�ำศิลป์ ห้ องภาพ โทร. 0-3442-1603 นิพนธ์ คัลเลอร์ แล็บ โทร. 0-3441-1276 สมุทรสาคร ปื นสุเมธ ร้ าน โทร. 0-3441-1070 ลูกปู ห้ องภาพ โทร. 0-3449-7255 ห้ องภาพสากลโฟโต้ โทร. 0-3441-1386 อาทิตย์ คัลเลอร์ แล๊ บ ร้ าน โทร. 0-3481-0161 สมบูรณ์ กอบสิริโชคดิลก แผง โทร. 0-2813-5489 สุริยาโฟโต้ โทร. 0-3447-1537 ห้ องภาพกระทุ่มแบนคัลเลอร์ โทร. 0-3484-6521 ณรงค์ โฟโต้ ร้ าน โทร 0-3471-3237 สมุทรสงคราม เด่ นดี เอ็กซ์ เพรส โทร 0-3472-0711 สมุทรสงคราม ตะวันโฟโตเอ็กซ์ เพรส ร้ าน โทร 0-3471-3111 สมุทรสงคราม นิกรโฟโต้ ร้ าน โทร 0-3471-2360 สมุทรสงคราม พิษณุ ห้ องภาพ โทร 0-3471-2750 สมุทรสงคราม ลิม้ คุฯเง็ก ร้ าน โทร 0-3471-1592 สมุทรสงคราม อนุรักษ์ ห้ องภาพ


สินค้า และธุรกิจบริการ โทร 0-3471-3024 สมุทรสงคราม อาทิตย์ คัลเลอร์ แลป โทร 0-3471-6054 สมุทรสงคราม เอกโฟโต้ ร้ าน โทร 0-3471-5891 สมุทรสงคราม ฉายาอัมพวา ร้ าน โทร 0-3475-1142 สมุทรสงคราม l หมวดด้ าย

ชัยพัฒนกิจ เทรดดิง้ จก บริษัท โทร. 0-2817-8117, 08-9893-5548 โทรสาร. 0-2889-6759 E-mail : hinet@chaipattanakit.com l หมวดเต้ นท์

จ�ำหน่ าย-ให้ เช่ า ช่ างอีด๊ กระทุ่มแบน โทร. 08-1432-9486, 08-1900-4236 บรรชาผ้ าใบ โทร. 08-1948-4699 โทรสาร 0-2884-4326 ประชาอุทศิ แคนวาส จก บริษัท โทร. 08-1843-9596, 0-2461-5725-7 โทรสาร 0-2461-5727 E-mail : pt.canvas@hotmail.com หจก. ใจสุวรรณ โทร. 0-2451-5657, 0-2894-9986, 08-1645-2888, 08-1991-3725 แฟ็กซ์. 0-2897-1611 บุญมี ผ้ าใบ โทร. 08-8016-6686, 08-7774-8007

โทรสาร 0-2242-2952 l หมวดโทรศัพท์

มือถือและอุปกรณ์ คลองครุ เทเลคอม ร้ าน โทร. 0-3482-6612 คลองคูล ร้ าน โทร. 0-3481-5842 ตง เทเลคอม ร้ าน โทร. 0-3481-5821 ที-โฟนช๊ อป ร้ าน โทร. 0-3482-3234 เทอร์ โมเทค จก บริษัท โทร. 0-3441-2461 แม่ กลองกรุ๊ ป จก บริษัท โทร. 0-3483-7014 โมบายออนไลน์ ร้ าน โทร. 0-3441-1321 คู่หู ช๊ อฟ ร้ าน โทร 0-3472-0046 โชว์ ไทม์ โฟน ร้ าน โทร 0-3472-0909 ทองเซลลูล่าร์ กรุ๊ ป หจก โทร 0-3471-5884 ไทยเสรี ห้องเย็น บจก โทร 0-3471-1358 แม่ กลองกรุ๊ ป บจก โทร 0-3471-3175 แม่ กลองเทคโนเทเลคอม โทร 0-3471-1381 สมาย เทเลคอม เซล แอนด์ เซอร์ วสิ ร้ าน

โทร 0-3471-1358 สอง สี่ แปด ดิจติ อล ร้ าน โทร 0-3472-3446 ไฮช้ อป ร้ าน โทร 0-3473-8299 สมุทรสงคราม l หมวดบริ การธุรกิจ

รอยัล เฟม แมเนจเม้ นท์ จก บริษัท โทร. 0-3482-2559 แสงไพบูลย์ ลามิเนท จก บริษัท โทร. 0-3482-3379 เอสทีพฟ ี ิ ชเชอรี่ จก บริษัท โทร. 0-3441-3985-6 ซอนนิก จก บริษัท โทร. 0-2810-4547 l หมวดน�้ำบรรจุขวด

น�ำ้ ดื่มธารน�ำ้ ทิพย์ โทร. 0-3481-5446, 0-3481-5447 การุ ณทิพย์ จก บริษัท โทร. 0-3483-6246 โชคมหาชัยเบเวอร์ เรจ จก บริษัท โทร. 0-3446-6222-7 น�ำ้ ดื่ม พี เอส โทร. 0-3483-6387 น�ำ้ ดื่มโสธรทิพย์ จก บริษัท โทร. 0-3483-6246 มาร์ เก็ตติง้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จก บริษัท โทร. 0-3482-7480 เอ พี ที ยูนิค ร้ าน

โทร. 0-3485-8528 น�ำ้ ดื่มเฟรซไอซ์ โทร. 0-3484-5195-6 เดอเบส บจก โทร 0-3471-5840 สมุทรสงคราม ฮะหลีเจริญ หจก โทร 0-3471-1378 สมุทรสงคราม ไทยน�ำ้ ทิพย์ บจก โทร 0-3471-1767 สมุทรสงคราม น�ำ้ ตาลสดสเตอริไลส์ โทร 0-3476-2266 สมุทรสงคราม แพทย์ อรุ ณและบุตร บจก โทร 0-3471-5829 สมุทรสงคราม เมืองมะพร้ าว บจก โทร 0-3472-0459 สมุทรสงคราม l หมวดน�้ำปลา

โรงน�ำ้ ปลาพิพฒ ั น์ พานิช โทร. 0-3441-1397 โทรสาร 0-3442-1888 พงษ์ ทพ ิ ย์ (โรงน�ำ้ ปลารุ่ งโรจน์ ท่ งั ย่ งเฮง) โทร. 0-3441-1401 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร l หมวดบริ การท�ำบัญชี

จตุรัตน์ แอนด์ เคาติง้ แอนแท็ก จก บริษัท โทร. 0-3441-3594 ส�ำนักงานสอบบัญชี ดี อาร์ เอ็น โทร. 0-2403-8092-3, 08-9664-5550

Tourist&Buseness

SAMUTSAKHON-SAMUTSONGKHRAM

107


สินค้า และธุรกิจบริการ

โทรสาร 0-2403-8094 ธีราภาการบัญชีจก บริษัท โทร. 0-3482-1141 ดับเบิล้ เอส การบัญชี และที่ปรึกษาธุรกิจจก บริษัท โทร. 0-2932-8249, 08-1926-2960 โทรสาร 0-2932-9547 วรกิจ บิซเิ นส เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-3482-0174-5 วันสิตาการบัญชี ส�ำนักงาน โทร. 0-3481-2842 วิวรรณน์ แอคเค้ าน์ ตงิ ้ จก บริษัท โทร. 0-3481-1433-4 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร เอบีกรุ๊ ปธุรกิจการบัญชี จก บริษัท โทร. 0-2489-2344-6 โทรสาร 0-2489-2325 l หมวดรั บ-ซื้อ

ขายของเก่ าบริการ ปุ๊กรั บซือ้ -ขาย ของเก่ า โทร. 08-1828-6337,08-9815-2568, 08-9788-0795 โทรสาร. 0-2892-4528 อัศวชัย คอนสตัคชั่น ซัพพลาย จก บริษัท โทร. 0-3447-6120, 0-2487-5233 ชัยปราการ เม็ททัล หจก. โทร. 0-2979-2842, 08-1425-0138, 08-1420-0738, 08-1989-2088 โทรสาร 0-2979-2872

l หมวดป้ายโฆษณา

เดอะเบสท์ โฆษณา 1992 หจก โทร. 0-2811-1191-3 โทรสาร 0-2811-1194 หนึ่งโฆษณา โทร. 08-1736-5047, 08-1736-9731 วี เอส อุตสาหกรรมเฟอร์ นิเจอร์ สมุทรสาคร จก บริษัท โทร. 0-3483-3315-8 กนกศิลป์โฆษณา โทร. 0-3483-6468 l หมวดพลาสติก

ภาชนะบรรจุ

มิตรภาพพลาสติก อินดัสตรี จก บริษัท โทร. 0-2811-3851-2 โทรสาร 0-3485-4913 โมเดอร์ น แพค ไลน์ จก บริษัท โทร. 0-3442-5124-6 เกียวโต แพคเก็จจิง้ จก บริษัท โทร. 0-3483-3997 เค เอช มหาชัยกรุ๊ ฟ หจก โทร.0-3481-5469 สมุทรสาคร ชุงเชง พลาสติก (ไทยแลนด์ ) จก บริษัท โทร. 0-3482-6784 ซี เค พัฒนะกิจ จก บริษัท โทร. 0-3482-4068-9 ตรี สมพลาสติก กรุ๊ ป จก บริษัท

108 ๑ ใน...สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

โทร. 0-3485-4731-3 ไทยโปรเกรส แพคเกจจิง้ จก บริษัท โทร. 0-3481-2944-6 แม่ กลองพลาสติก หจก โทร. 0-3474-7060 บันนังสตาร์ พลาสติก จก บริษัท โทร. 0-2810-1144 พีเอ็นทีสยามพลาสติก จก บริษัท โทร. 0-3484-9698-9 วี เอ็น พลาสติก กรุ๊ ป หจก โทร. 0-2811-2220-1 ศรี เทพประสิทธิ์พลาสติก หจก โทร. 0-2811-0312-6 l หมวดพลาสติก

ผลิตภัณฑ์ พเิ ศษ ขายส่ งและผู้ผลิต

ธานี พลาสติก จก บริษัท โทร. 0-2810-1465-7 โทรสาร. 0-2810-1467 นครหลวงอุตสาหกรรมพลาสติก จก บริษัท โทร. 0-2420-2228 โทรสาร. 0-2420-2943 พี พี ไอ พลาสติก จก บริษัท โทร. 0-3483-4249 โมเดอร์ น แพค ไลน์ จก บริษัท โทร. 0-3442-5124-6 วิริยะกิจอุตสาหกรรมพลาสติก จก บริษัท โทร. 0-2892-4310-7

อินเตอร์ ไพรส์ บุษราคัม จก บริษัท โทร. 0-3446-6011-6 เอเชียพลาสติก เซ็นเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-3483-9866 ศักดิ์ร่ ุ งเรื องพลาสติก หจก โทร. 0-3483-2106-7 พี พี ไอ แพคเกจจิง้ จก บริษัท โทร. 0-2431-2899 ว่ องไท พริน้ ติง้ พลาส จก บริษัท โทร. 0-3484-9592-3 คอนพลาสพลาสติก จก บริษัท โทร. 0-3482-3941-4 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร โคลอสแซลพลาสติกอินดัสเตรี ยล จก บริษัท โทร. 0-3483-3366-70 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร เจ็ท อินดัสตรี ส์ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-3442-3973-4 ซี เค พลาสติกแฟมิล่ ี จก บริษัท โทร. 0-2897-0056-7 ดีแอล พลาสติก 2004 หจก โทร. 0-3485-4992 ตรี สินอุตสาหกรรม จก บริษัท โทร. 0-3482-3738 สมุทรสาคร เตียวเฮงพลาสติก หน่ าเฮงฮวด จก บริษัท โทร. 0-3483-4145 ไชยพลาสแพค จก บริษัท โทร. 0-2810-1744 ซินเซีย พริน้ ท์ แอนด์ แพ็ค จก บริษัท โทร. 0-3484-4516-8


สินค้า และธุรกิจบริการ

ไดนามิคโปรโมชั่น จก บริษัท โทร. 0-2420-0043 ไทยพลาสติกอินดัสตรี ้ หจก โทร. 0-2420-1905 บี บี พลาสติก กรุ๊ ป จก บริษัท โทร. 0-2431-0551-2 พี พี พี พลาสติก หจก โทร. 0-2431-1460 เพชรสมุทรการพิมพ์ จก บริษัท โทร. 0-2420-1215 ยูเจีย พลาสติก (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2810-0910-2 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร เลิศวิรุณ จก บริษัท โทร. 0-2429-1986-7 เวิลด์ พลาสแพค จก บริษัท โทร. 0-2811-4315-6 ศรี สกุลพลาสติก โทร. 0-2431-2955-8 อภิมงคล พลาสโปรดักชั่น จก บริษัท โทร. 0-2811-5767 เอ็นเอสฟู้ดส์ แวร์ จก บริษัท โทร. 0-3484-9186-8 เอส พี เอ็ม แพ็คกิง้ หจก โทร. 0-2429-4944 เจนเนอร์ รัลอุตสาหกรรม โทร 0-2415-2417 l หมวดไฟฟ้า-อุปกรณ์

เครื่ องใช้ -ขายปลีก

ที.เอ็น.พี. อีควิปเมนท์ จก บริษัท โทร. 0-2894-8571-5 โทรสาร 0-2892-5045 จุ้ยโทรทัศน์ ร้ าน โทร. 0-3442-1518 เจมินี เทค จก บริษัท โทร. 0-3483-1169 เซเวน เอ มหาชัย จก บริษัท โทร. 0-3442-8172-4 พิชัยวัฒน์ การไฟฟ้า ร้ าน โทร. 0-3442-2222 วัฒนชัย ร้ าน โทร. 0-3441-1026 สาครคอนโทรลเอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-3441-0044 สีทองการไฟฟ้า โทร. 0-3483-6872 แสงเดชา ร้ าน โทร. 0-3442-3989 อินดัสเตรี ยลเทคโนโลยีซัพพลาย จก บริษัท โทร. 0-3442-8779 อุดมภรณ์ อิเลคทริค โทร. 0-3485-0642 สมุทรสาคร เอกชัยการไฟฟ้า โทร. 0-3442-5358 สมุทรสาคร ธัญญภัณฑ์ เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-3484-9652 กระทุ่มแบน สมุทรสาคร เรเซอร์ การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2811-1741-5

อุดมภรณ์ ร้ าน โทร. 0-3485-0113 แอดวานซ์ ยูนีเทรด จก บริษัท โทร. 0-2420-9129 l หมวดขายส่ ง

และผู้ผลิตรองเท้ า คมศักดิ์ พี.วี.ซี. โปรดักส์ หจก. โทร. 0-2807-7008 โทรสาร. 0-2807-7009 กรุ ณา จก บริษัท โทร. 0-3485-4673 โทรสาร. 0-3485-4673 จินหลายเอ็นเตอร์ ไพรส์ จก บริษัท โทร. 0-3482-4353 ไทยฮันร่ าไฟล่ อน จก บริษัท โทร. 0-3449-0187 นารา ฟุตแวร์ จก บริษัท โทร. 0-3485-2360 พรรณ์ ทวีฟุตแวร์ จก บริษัท โทร. 0-3485-4598 วงศ์ ไพฑูรย์ กรุ๊ ป จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-3482-9158-60 สยามยูนิโซล จก บริษัท โทร.0-3449-0176-8 สยามอินโนเวชั่น จก บริษัท โทร. 0-3485-4361-2 ฟุ๊ตเวิร์ค จก บริษัท โทร. 0-2813-8766-7 l หมวดบริ ษัทรั กษา

ความปลอดภัย พี แอนด์ พี อินเตอร์ การ์ ด จก บริษัท โทร. 0-2811-0508-9 โทรสาร 0-2811-0508 บริษัท ชินไพศาล เอ็นเตอร์ ไพร จ�ำกัด โทร. 0-2429-1734 แฟ็กซ์. 0-2429-1587 ชนะรินทร์ อินเตอร์ การ์ ด จก บริษัท โทร. 0-3482-6407 โทรสาร. 0-3482-6407 ชินไพศาล เอ็นเตอร์ ไพรส์ จก บริษัท โทร. 0-2429-1734 กระทุ่มแบน เอส ที การ์ ด (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2420-8316 สมุทรสาครเซฟตีก้ าร์ ด จก บริษัท โทร. 0-3441-2400 ไจแอนท์ มหาชัย จก บริษัท โทร. 0-3481-2220-1 ท่ าทรายคอปอร์ เรชั่น กรุ๊ ป จก บริษัท โทร. 0-3482-0610-1 บี ไอ จี อินเตอร์ การ์ ด จก บริษัท โทร. 0-3447-2312 สมุทรสาคร พัฒนา อินเตอร์ การ์ ด (1999) จก บริษัท โทร. 0-3483-6426 ศรี ธนาเลิศอินเตอร์ การ์ ด จก บริษัท โทร. 0-3442-5053-4 เอฟ บี ไอ อินเตอร์ การ์ ด จก บริษัท โทร. 0-3481-5728 ทีแอนด์ อาร์ อนิ เตอร์ การ์ ด จก บริษัท โทร. 0-3447-9799 ห้ างหุ้นส่ วนจ�ำกัด Tourist&Buseness

SAMUTSAKHON-SAMUTSONGKHRAM

109


สินค้า และธุรกิจบริการ

เทพภาคิณอินเตอร์ กรุ๊ ป โทร. 0-2806-9482, 08-7903-2526 แฟ็กซ์. 0-2806-9482 l หมวดน�้ำแข็ง

โรงน�ำ้ แข็งมงคลทิพย์ ธารี โทร. 0-3441-1993 โทรสาร 0-3481-1092 น�ำ้ แข็งประมงสมุทรสาคร จก บริษัท โทร. 0-3441-1823 เกษมโรงน�ำ้ แข็ง จก บริษัท โทร. 0-3482-0792-3 เทพปรานีน�ำ้ แข็งและห้ องเย็น จก บริษัท โทร. 0-3482-0834-5 น�ำ้ แข็งเกล็ดมหาชัยการประมง จก บริษัท โทร. 0-3441-2903 น�ำ้ แข็งท่ าฉลอม จก บริษัท โทร. 0-3442-1414 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร น�ำ้ แข็งอภิรชัย จก บริษัท โทร. 0-3441-3614-5 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ปรี ชา จิรัญยานนท์ แผง โทร. 0-3442-7689 พรเพ็ญ เมืองค�ำ แผง โทร. 0-3442-7491 สมุทรสาคร มหาชัยการประมงค์ บริษัท โทร. 0-3441-1425 ส ไรวา จก บริษัท โทร. 0-3442-4247 l หมวดโรงพิมพ์

ธวัชชัย พริน้ ท์ โทร. 0-3447-2373, 08-1622-4401 แฟ็กซ์. 0-3447-0758 เบ่ อ๋ ี การพิมพ์ จก บริษัท โทร. 0-2892-4338-9 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร เจ.พี.พริน้ ติง้ หจก. โทร. 0-2810-2820-1 โทรสาร 0-2420-3577 มือถือ 08-1484-8661, 08-6323-9741 (คุณสุนิสา) เชอร์ ร่ ี ไมโครพริน้ ท์ เซ็นเตอร์ โทร. 0-3442-2604 โทรสาร 0-3442-2649 สมุทรสาครพิมพ์ ผ้า จก บริษัท

โทร. 0-3484-8565-6 ศรี การช่ าง โรงพิมพ์ โทร. 0-3447-1236 แสงตะวันการพิมพ์ (1994) จก บริษัท โทร. 0-2810-1854-7

โทร. 0-3485-4959

l หมวดลิฟต์

บิก๊ ซ้ งซุปเปอร์ สโตร์ โทร. 0-3481-0454 โทรสาร. 0-3441-1851 ย่ งเชียงหลี ร้ าน โทร. 0-3441-1371 เอก-ชัย ดีสทริบวิ ชั่น ซิสเทม จก บริษัท โทร. 0-3482-7170-4

เพาเวอร์ เอลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2919-7038-9, 08-1923-8101 โทรสาร 0-2518-2659 l หมวดผู้ผลิตเสื้อผ้ า

พีเอสบี สปอร์ ต ร้ าน โทร. 0-2873-2452 โทรสาร. 0-2873-2452 สมญาพาณิชย์ ซัพพลาย หจก โทร. 08-1527-7182, 08-1856-6862 โทรสาร 0-3446-6119 อาเธอร์ ยูนิฟอร์ ม หจก. โทร. 08-9742-9940, 0-3447-2169 โทรสาร 0-3447-2202 l หมวดเสียง-ระบบ

และอุปกรณ์

บ�ำเพ็ญ (วาว) กระจ่ างยศ โทร. 0-3485-4238 บุนนาคซาวด์ แอนด์ ไลท์ โทร. 0-3449-4572 โทรสาร. 0-3485-4750 ไตรเทคมัลติคอมพ์ จก บริษัท โทร. 0-3449-4566-70 ธารา ออดิโอ ศูนย์ โซนี่ หจก โทร. 0-3441-1137 l หมวดส�ำนักงาน

เฟอร์ นิเจอร์ และอุปกรณ์ มาสเตอร์ คารี น่า โอ เอ จก บริษัท โทร. 0-3481-1441-2 โทรสาร. 0-3481-1443 อินฟิ นิตี ้ ออฟฟิ ต ซัพพลาย หจก โทร. 0-3481-2994-5 เอี่ยมแซ โทร. 0-3442-5467 ไฮคลาส อินเตอร์ เฟอร์ น จก บริษัท

110 ๑ ใน...สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

l หมวดสรรพสินค้ า

ห้ างและร้ าน

l หมวดอาหารทะเล

ผู้จำ� หน่ ายและขายปลีก เอช เอ เอ็ม อินเตอร์ เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-3441-1645 โทรสาร. 0-3442-2036 กอบไชย ศิลานนท์ แผง โทร. 0-3471-1850 กัญญา เลิศวิลัย แผง โทร. 0-3442-7390 กาลลันท์ โอเชี่ยน (ไทยแลนด์ ) จก บริษัท โทร. 0-3442-4462 นายไล้ จก บริษัท โทร. 0-3441-4229 น�ำ้ แข็งห้ องเย็นมหาชัย หจก โทร. 0-3441-1624 นิรันดร์ ติตะพานิชย์ แผง โทร. 0-3481-2820 เนตรณัชชา หจก โทร. 0-3449-4076 แพกุ้งสมบัติ โทร. 0-3442-5129, 0-3442-5130, 08-1351-6082, 08-6331-3062 โพรเซ่ น มารี น โปรดักส์ จก บริษัท โทร. 0-3483-9425-7 ยงสยามเอ็นเตอร์ ไพรส์ จก บริษัท โทร. 0-3482-0935 สมคิด แซ่ โง้ ว แผง โทร. 0-3441-2967 l หมวดอาหาร-ผลิตภัณฑ์

ไอ ที ฟู้ดส์ อนิ ดัสทรี จก บริษัท โทร. 0-3449-0461-4

เคแอนด์ ยู เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จก บริษัท โทร. 0-3482-1126-7, 0-3482-1129, 0-3482-0838, 0-3482-0867-8 ต่อ 514, 534, 0-3482-0837 www.kue.co.th มโนราห์ อุตสาหกรรมอาหาร จก บริษัท โทร. 0-3449-0211-3 บ.ราชบุรีอาหาร โทร. 0-3236-8181-7 โชติภทั ราดิสทริบวิ เตอร์ จก บริษัท โทร. 0-2813-8840 เบทาโกร ฟู้ดส์ จก บริษัท โทร. 0-2420-3905 l หมวดพลาสติก-ผู้ผลิต

กฤษดา พลาสติก โทร. 0-3447-1494, 08-7976-3947, 08-1421-3527 แฟ็กซ์. 0-3447-1684 l หมวด DIREX SELLS

AGEL โทร. 08-5067-9636 คุณเล็ก 08-9245-6389 คุณสายชล 08-7218-7150 คุณสง่า 08-6421-7340 เจ๊หมวย l หมวดท่ อน�้ำ

ท�ำความสะอาด เที่ยง มีชัย โทร. 0-2992-8128, 0-2992-8309, 08-9022-9891 โทรสาร 0-2992-8309 งูเหล็ก กรุงเทพฯ โทร. 08-9660-3737 ชลบุรี โทร. 08-0167-1000 บางนา โทร. 08-0733-0055 นนทบุรี โทร. 0-2950-6772 โคราช โทร. 08-9305-5520 ปทุมธานี-สระบุรี โทร. 08-6260-5000 l หมวดเรื อ-ผู้น�ำเข้ า

จัดจ�ำหน่ าย

มอเตอร์ ฟิลส์ โทร. 08-1754-7599, 0-3444-1564 E-mail : csutivas@hotmail.com


สินค้า และธุรกิจบริการ

Tourist&Buseness

SAMUTSAKHON-SAMUTSONGKHRAM

111


สินค้า และธุรกิจบริการ

112 ๑ ใน...สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม ท่องเที่ยว&ธุรกิจ


สินค้า และธุรกิจบริการ

Tourist&Buseness

SAMUTSAKHON-SAMUTSONGKHRAM

113


สินค้า และธุรกิจบริการ

114 ๑ ใน...สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม ท่องเที่ยว&ธุรกิจ


อุตสาหกรรม-เครื่องจักรกล

ด้านอุตสาหกรรม เครื่องจักรกล

รวบรวมรายชื่อธุรกิจอุตสาหกรรมหลายประเภทแตกต่างกันไป ทั้งผู้จ�ำหน่าย โรงงานผู้ผลิต อุปกรณ์เครื่องไฟฟ้า งานไม้ งานฝีมือ หัตถกรรม น�้ำมัน มอเตอร์ไฟฟ้า แผงวงจร และอื่นๆ อีกมากมาย l หมวดกลึง-ผู้รับจ้ าง

ผู้รับเหมา

สหายโลหะกิจ โรงงาน โทร. 0-2452-1767-68 โทรสาร. 0-2452-1767 วันน�ำ อินดัสทรี จก บริษัท โทร. 0-3447-2370 โทรสาร. 0-3484-8482 จักรยนต์ เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-3442-4649 เจริญกลการ ร้ าน โทร. 0-3441-2102 ผองไทย หจก โทร. 0-3483-3986-7 พงษ์ ศริ ิ แบล็คสมิช จก บริษัท โทร. 0-3482-4576 พี ที เค เมททัล จก บริษัท โทร. 0-3482-3205-8 พี เอ็ม ซี บล๊ อก หจก โทร. 0-3485-4705 มาดี โรงงาน โทร. 0-3482-3662

สหกิจ โรงกลึง โทร. 0-3442-4132 สุชาติการช่ าง ร้ าน โทร. 0-3446-6232-3 หลักชัยการช่ าง ร้ าน โทร. 0-3442-6546 เอ็น พีเอส ไฮเทค จก บริษัท โทร. 0-3482-4505 เอส ที เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-3482-4072-3 กราเวีย กราฟฟิ คส์ จก บริษัท โทร. 0-2813-7731 ขวานทองฟิ ทติง้ ช์ จก บริษัท โทร. 0-3447-6071-3 เอสเคอาร์ ทรั พย์ กจิ เจริญ จก บริษัท โทร. 0-3484-9490-2 ว มงคลชัย ร้ าน โทร 0-3471-1178 สมุทรสงคราม ส ทิพย์ ยนต์ โรงกลึง โทร 0-3471-1982 สมุทรสงคราม

l หมวดขายส่ งและผู้ผลิต

เคมีภัณฑ์

ทีพี อินเตอร์ เคม (1999) จก บริษัท โทร. 0-2420-8740 เคมเม็กอุตสาหกรรม จก บริษัท โทร. 0-3484-5078-80 ไดมอนด์ เคมีคอล (ดีซีซี) จก บริษัท โทร. 0-3482-3656-9 ท่ าไทย จก บริษัท โทร. 0-3481-6116-7 ที แอนด์ ที ลีดเดอร์ จก บริษัท โทร. 0-3446-8930-1 ทีเอชแอล อุตสาหกรรม จก บริษัท โทร. 0-3482-4744-5 ไทยซิตริก แอซิด จก บริษัท โทร. 0-3482-2215-7 ไทยนิปปอนเคมีภณ ั ฑ์ อุตสาหกรรม จก บริษัท โทร.0-3483-0665 ไทยโนพาริน อินเตอร์ เทรด จก บริษัท โทร. 0-2892-4736 นพดลอินเตอร์ เคมีคลิ หจก โทร. 0-3449-7003

น�ำชัยอุตสาหกรรม จก บริษัท โทร. 0-3484-5075-7 น�ำโชคมาร์ เก็ตติง้ จก บริษัท โทร. 0-3482-4680-3 มารี น ไบโอเทค จก บริษัท โทร. 0-3484-5400-1 ยงไทย จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-3483-0766-7 ย่ งฮงจั่น หจก โทร. 0-3481-2964-5 รี เอเย่ นเคมีเคิลอินดัสทรี จก บริษัท โทร. 0-3484-5320-1 ลีเ้ คมีคอล โปรดักส์ จก บริษัท โทร. 0-3482-6559 สยามเอราวัณเคมีภณ ั ฑ์ จก บริษัท โทร. 0-2431-1934 หยงฟองเอ็นเตอร์ ไพรส์ จก บริษัท โทร. 0-2420-3752 แอล ซี อุตสาหกรรม จก บริษัท โทร. 0-2429-0683 เอกชัย เจริญทรั พย์ จก บริษัท โทร. 0-2892-5002-3, 08-1425-7797 โทรสาร 0-2892-5001

Tourist&Buseness

SAMUTSAKHON-SAMUTSONGKHRAM

115


อุตสาหกรรม-เครื่องจักรกล l หมวดกลึง-ผู้รับจ้ าง

รั บเหมา

บริษัท เอส จี วาล์ ว เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด ที่ตั้ง : 15/2 หมู่ 9 ถ.คลองสี่วาพาสวัสดิ์ ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 0-3446-6626, 09-6649-4515 Fax. 0-3446-6524

หจก. สยามมาสเตอร์ พรี ซชิ ่ ัน ทูล บริษัท สยามโชติพฒ ั น์ แมชชีนเนอรี่ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 13/20 หมู่ 10 ซ.บางปลา 19 ถ.เทพารักษ์ กม.15 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 Tel. 0-2175-2487 Fax. 0-2175-2489

บริษัท วุฒชิ ัยชาญ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด ที่ตั้ง : 70/10 หมู่ 12 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 Tel. 08-1445-7362 Fax. 0-3472-0970

ดู AD 4 สี หน้ า 6

เอกโลหะการ ที่ตั้ง : ซ.พระยามนธาตุ แยก 7 ถ.บางขุนเทียน แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150 Tel. 0-2899-7746, 0-2415-7920 Fax. 0-2899-7747

ธงชัยเจริญ เอ็นจิเนียริ่ง ที่ตั้ง : 8/7 หมู่ 5 ต.บางน�้ำจืด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร Tel. 08-7988-7704 ...........................................................

บริษัท บุญมีการช่ างก้ าวไกล จ�ำกัด ที่ตั้ง : 41/4 หมู่ 5 ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 Tel. 0-3444-7539, 0-3487-8283, 08-1303-9345, 08-7127-2901, 08-9459-5626

ดู AD 4 สี หน้ า 30

หจก. ปรี ดา อิเล็คทริค แอนด์ เทรดดิง้ ที่ตั้ง : 445/23 หมู่ 10 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 Tel. 0-2463-4850, 08-4535-6547 Fax. 0-2463-8193

บริษัท เคอาร์ . รี ฟริคเจอร์ เรชั่น จ�ำกัด ที่ตั้ง : 947 ถ.หมู่บ้านเศรษฐกิจ แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 Tel. 0-2807-1038, 08-1432-8788, 08-7493-8078 Fax. 0-2444-3988

l หมวดเครื่ องจักรกล

มิตรปฐมกลการ ที่ตั้ง : 359 ถ.เทศา ต.พระประโทน อ.เมือง จ.นครปฐม Tel. 0-3425-7440, 08-1982-0346 l หมวดไฟฟ้า-อุปกรณ์

หจก. มหาธน อิเลคทริค ที่ตั้ง : 883, 885 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150 Tel. 0-2894-3447-9 (Auto 6 Lines), 08-1445-2766 Fax. 0-2416-1659, 0-2415-7307 www.mahathon.co.th

บริษัท โง้ วสลักภัณฑ์ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 559 ถ.พระราม 2 แขวงแสมด�ำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 Tel. 0-2896-2114-6, 0-2452-2360, 09-4282-5395-96 Fax. 0-2896-2113, 0-2452-2361

116 ๑ ใน...สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

บางน�ำ้ จืดเครื่ องจักรเก่ า ที่ตั้ง : 64/3 หมู่ 4 ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร Tel. 08-1629-9989, 09-5614-5650 Tel./Fax. 0-3487-6412

l หมวดเครื่ องท�ำความเย็น

ดู AD 4 สี หน้ า 13

...........................................................

บริษัท คุณาธิป วิศวกรรม จ�ำกัด ที่ตั้ง : 158/79 หมู่ 5 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 0-3487-2441, 09-2429-6241, 09-2426-2515 Fax. 0-3487-2448

ดู AD 4 สี หน้ า 7

บริษัท อินเตอร์ แมชชีนเนอรี่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ที่ตั้ง : 10 ซ.สะแกงาม 14 แขวงแสมด�ำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ Tel. 0-2451-6366, 08-6918-0060 Fax. 0-2451-6368

บริษัท โปรชิลล์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด ที่ตั้ง : 189/516-517 หมู่ 5 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel./Fax. 0-3411-8395, 08-5559-2229, 08-9698-9363, 08-6822-8865

ดู AD 4 สี ปกหลังใน

ดู AD 4 สี หน้ า 4

l หมวดเรื อ-อุปกรณ์

บริษัท เอ็ม.พี.ที. ซัพพลาย จ�ำกัด ที่ตั้ง : 93/78 ซ.เพชรเกษม 7 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600 Tel. 0-2868-1395-9, 0-2868-1127-9 Fax. 0-2458-1257

หจก. ช�ำนาญจักรกล ที่ตั้ง : 85/9 หมู่ 1 ถ.พระราม 2 ต.บางน�้ำจืด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 0-2416-1691, 0-2416-2165

ดู AD 4 สี หน้ า 3

และเครื่ องใช้

ดู AD 4 สี หน้ า 11

............................................................

ร้ านไสวรวมยนต์ ที่ตั้ง : 464/6 ถ.สุขาภิบาล 1 ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 0-3441-1960


อุตสาหกรรม-เครื่องจักรกล l หมวดสี

บริษัท เอ็มเคเอสลีโอ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 1391 ซ.ลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ถ.ศรีวรา แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 Tel. 0-2935-6830-1 Fax. 0-2935-6832 l หมวดถุงพลาสติก

l หมวดใบมีด-อุตสาหกรรม

l หมวดเครื่ องก�ำเนิดไฟฟ้า

ธัญ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์ วสิ ที่ตั้ง : 27/209 หมู่ 3 ต.คอกกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel./Fax. 0-2408-5728, 08-4115-9393, 08-9813-7753, 08-1833-8893

บริษัท สงวนทรั พย์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์ วสิ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 77/8 หมู่ 1 ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel./Fax. 0-3446-6244, 08-9745-6059

l หมวดชุบโครเมี่ยม

รั บท�ำ

รั บพ่ นโครเมี่ยม ที่ตั้ง : 149 หมู่ 5 ถ.พุทธมณฑลสาย 5 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร Tel. 08-4008-1848, 0-2810-3670

ดู AD 4 สี หน้ า 30

ดู AD 4 สี ปกหลังใน

l หมวดโฟม l หมวดทอผ้ า-โรงงาน

บริษัท มิตรภาพพลาสติก อินดัสตรี จ�ำกัด ที่ตั้ง : 10/25 หมู่ 5 ซ.ทรัพย์ไพศาล 3 ถ.เลียบคลองสี่วาพาสวัสดิ์ ต.คอกกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 0-3485-4910-2 Fax. 0-3485-4913 l หมวดเชือก

หจก. เอส แอนด์ พี โฟม ที่ตั้ง : 92/11 หมู่ 6 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 0-3481-5068, 0-3481-5860, 08-1571-6845, 08-1772-0852 Fax. 0-3481-6262 l หมวดพลังงาน

แสงอาทิตย์

l หมวดเครื่ องจักรกล

และเครื่ องมือกล บริษัท งามรุ่ งอุตสาหกรรมสิ่งทอ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 99/2 หมู่ 2 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 0-3442-3342-44, 0-3483-0083-5 Fax. 0-3483-0086

l หมวดอุปกรณ์ ประปา

บริษัท เอ็น ซี สปิ นนิ่ง จ�ำกัด ที่ตั้ง : 1 หมู่ 7 ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120 Tel. 0-3448-1999, 08-4144-6599, 08-2419-5444 Fax. 0-3448-0888

THAISOLARSYSTEM ที่ตั้ง : 74/2 หมู่ 3 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 Tel. 08-6366-3200

l หมวดทองเหลือง

บริษัท เชือกและอวนสยาม จ�ำกัด ที่ตั้ง : 43 อาคารไทยซีซี ชั้น 33 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 Tel. 0-2675-8504-35 Fax. 0-2210-0117 โรงงาน FACTORY ที่ตั้ง : 26/1 หมู่ 4 ถ.สามโคก-เสนา ต.โคกช้าง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190 Tel. 0-2978-8861-2 Fax. 0-2998-8860, 0-3571-8036-9

ผลิตภัณฑ์

บริษัท เอ็น เอส แอล อุตสาหกรรม จ�ำกัด ที่ตั้ง : 39/46 หมู่ 2 นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ถ.พระราม 2 ต.บางกระเจ้า อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 0-3449-0150-3 Fax. 0-3449-0154

โกลด์ คงิ อินเตอร์ เนชั่นแนล แมชชีนเนอรี่ จก บริษัท โทร. 0-3431-8480-1, 0-2420-2916 โทรสาร 0-3431-8482, 0-2431-2795

บริษัท เอส พี เมตัลเวอร์ ค จ�ำกัด ที่ตั้ง : 30/1, 30/21, 30/25, 30/67 หมู่ 5 ต.คอกกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 0-3485-4442-4 Fax. 0-3444-1014

อาร์ ซี ซัพพลายเคมีภณ ั ฑ์ โทร 0-3471-7980 ไฮย์ เซียงเคมีคอลส์ จก โทร 0-3471-7795 l หมวดเครื่ องอัดลม

อ.เครื่ องปั๊ มลม หจก. โทร. 0-3484-9469, 08-9170-4947 โทรสาร. 0-3484-9470

เนติพงษ์ เอ็นจิเนียริ่ง หจก. โทร. 0-3443-2342,0-3483-4927, 08-1996-2820 โทรสาร. 0-3443-2341 หจก.ทองทิพย์ พลาสติก โทร. 0-3483-3659 โทรสาร 0-3483-3659 E-mail : spc.tt@hotmail.com บิก๊ จอส การช่ าง (ทองทิพย์ เดิม) โทร. 0-2893-3547-9 โทรสาร. 0-2893-3548 เพชรเปี่ ยมเชาว์ จก บริษัท โทร. 0-2415-8898, 0-2415-8788, 0-2416-4054 โทรสาร. 0-24164-4066 บางกอกเวิลด์ แมชชีนเนอรี่ จก บริษัท โทร. 0-2431-2086-7 โทรสาร. 0-2431-2085 เอส.วี. แมชีนเนอรี่ หจก. โทร. 0-2810-1830-3 โทรสาร. 0-2810-1834 เกาเย่ ห์ แมชชีน อินดัสเตรี ยล จก บริษัท โทร. 0-2892-4649-50 พี ที เอ็น เอ็นเตอร์ ไพร์ ส จก บริษัท โทร. 0-2487-5362 ฟู่ เหยียน แมชชินเนอรี่ จก บริษัท โทร. 0-3442-5071-2 เชงฟู่ เครื่ องจักรและอุตสาหกรรม จก บริษัท โทร. 0-2810-1468-9 เท็กซ์ แวร์ จก บริษัท โทร. 0-2813-8863 บลู เบิร์ด เทคโนโลยี จก บริษัท โทร. 0-2420-5848 สร้ างเสริญ จก บริษัท โทร. 0-2810-0070-1 ผลิตภัณฑ์ เอ อาร์ หจก โทร. 0-2811-0624-5 ส ป เจริญ ร้ าน โทร. 0-2810-2805-6

Tourist&Buseness

SAMUTSAKHON-SAMUTSONGKHRAM

117


อุตสาหกรรม-เครื่องจักรกล l หมวดเครื่ องจักรกล

จัดสร้ างตามสั่ง

ธนภัทรกลกิจ จก บริษัท โทร. 0-2892-0430-4 โทรสาร. 0-2892-0432 ส.ไชยยงค์ การช่ าง หจก. โทร. 0-3441-3399 , 08-1654-2407 ไทยอินเทคอิควิปเม้ นท์ หจก โทร. 0-3449-4531 เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร ไอ ดี ไอ เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-3485-4467-8 เดสโก เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2811-1965-6 ทีเอชเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-2877-4101-2 l หมวดเครื่ องจักรกล

ชิ้นส่ วนและอะไหล่ ขายส่ งและผู้ผลิต

รุ่ งเรื องชัย ซัพพลาย จก บริษัท โทร. 0-3481-6688 โทรสาร. 0-3481-6689 แคนเทคเอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-3482-4204 โทรสาร. 0-3482-4511

ไดมอนด์ เพาเวอร์ เซอร์ วสิ เซส เอส อี เอ จก บริษัท โทร. 0-3485-4831-3 เควีพอี นิ ดัสทรี ส์ จก บริษัท โทร. 0-2813-7860 ทองไชยซัพพลาย หจก โทร. 0-2813-8637-8 ที พี ทูล หจก โทร. 0-2431-3096 สยาม ฮาร์ ดโครม จก บริษัท โทร. 0-2810-0080-1 สุพรี มแมชีนเนอรี่ จก บริษัท โทร. 0-2420-6984 l หมวดซ่ อมเครื่ องจักรกล

ส ไชยยงค์ การช่ าง หจก โทร. 0-3441-3399 เอ็นจอยเอ็นเตอร์ ไพรส์ จก บริษัท โทร. 0-3447-9366-7 เอ็น เจ เทรดดิง้ จก บริษัท โทร. 0-2810-3601-2 l หมวดเครื่ องท�ำความเย็น

สหวัชร อินเตอร์ กรุ๊ ป จก บริษัท กรุงเทพฯ 10150 โทร. 0-2893-3071-5 โทรสาร. 0-2416-5319 พีซีเค แอดวานซ์ จก บริษัท โทร. 0-3442-4800 โทรสาร 0-3442-5880

118 ๑ ใน...สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

พรพจน์ เครื่ องเย็น แอนด์ ซัพพลาย หจก โทร. 0-3449-8760 ยอร์ ค รี ฟริเจอเรชั่น (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-3482-3725-9 l หมวดเชื่อมโลหะ

เอส พี เมตัลเวิร์ค จก บริษัท โทร. 0-3485-4442-4 โทรสาร 0-3485-4441 E-mail : spmetalwork@hotmail.com www.spmetalwork.com คลินิคไพพ์ จก บริษัท โทร. 0-2158-4868 โทรสาร 0-2158-4869

ดี เอ็นเตอร์ ไพรส์ จก บริษัท โทร.0-2420-0078 ที พี สหกล หจก โทร. 0-3484-6662 บางกอกลวดเชื่อม จก บริษัท โทร. 0-2810-0615-6

l หมวดท่ อขนาดใหญ่

l หมวดถุงมือส�ำหรั บ

l หมวดผู้ออกแบบ

อุตสาหกรรม

ผู้รับเหมา

มาหญ้ านันท์ เอ็นจิเนียริ่ง หจก. โทร. 0-2753-7868 โทรสาร 0-2753-7867

บรรจุภัณฑ์

ถุงมือการ์ โต้ หจก. โทร. 0-2415-4684 โทรสาร. 0-2899-3161

แมกซ์ แอนด์ ไฮซ์ บรรจุภณ ั ฑ์ จก บริษัท โทร. 0-2813-8688

l หมวดท่ อน�้ำ-ปล่ อง

l หมวดปั๊ มโลหะ

ไทยแสตนดาร์ ดไปป์ อินดัสเทรี ยล จก บริษัท โทร. 0-3483-9736-7

เค.เอ็ม.เพรส (เค็กม้ อ) โทร. 0-2810-1069, 0-2429-1610, 0-2429-1620, 0-3447-3661-3 โทรสาร 0-3447-1618, 0-2429-1611

อุปกรณ์ ประปา


อุตสาหกรรม-เครื่องจักรกล

l หมวดผ้ า-ผู้ออกแบบ

และพิมพ์

เจริญสินซิลค์ สกรี น หจก โทร. 0-3481-5135-6 ดิเอเวอร์ กรุ๊ ป จก บริษัท โทร. 0-3449-0210 ไทยเจริญฟอกย้ อมพิมพ์ ผ้า (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-3441-1414 ไทยเอ็กซ์ เพรสเท็กซ์ ไทล์ จก บริษัท โทร. 0-3442-5613 ธนภัทรการพิมพ์ จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-3485-2290 น�ำสินการย้ อม จก บริษัท โทร.0-3483-3963 แกรนด์ เท็กซ์ อินดัสตรี จก บริษัท โทร. 0-2811-0180-4 ช ราชาเท็กซ์ ไทล์ จก บริษัท โทร. 0-2810-1252-5 ชาร์ เตอร์ พริน้ ท์ จก บริษัท โทร. 0-2429-1664-7 ดิจทิ อล พริน้ เอเซีย จก บริษัท โทร. 0-2429-4758-9 ถาวรพิมพ์ ย้อม หจก โทร. 0-2420-0756 บุญยะลาพริน้ ติง้ จก บริษัท โทร. 0-3447-1691 พัฒนกิจพิมพ์ ย้อม จก บริษัท โทร. 0-2420-1257

l หมวดแม่ พม ิ พ์ พลาสติก

เจนเนอร์ รัลอุตสาหกรรมพลาสติก จก บริษัท โทร. 0-2415-9110 โทรสาร. 0-2415-9110 เอ็ม.เอ็น. พลาสติก แอนด์ โมล โทร./โทรสาร 0-3435-3066 ซันเทค อินเตอร์ โปรดักส์ หจก โทร. 0-3482-3492 โทรสาร. 0-3482-3493 วิชัยพลาสติก อินดัสเตรี ยล จก บริษัท โทร. 0-3483-0899, 0-3483-0901, 08-1483-0546 โทรสาร 0-3483-0900 เอส.วี.อุลตร้ าโซนิค หจก. โทร. 0-2898-3445-6 โทรสาร. 0-2898-3446 ธนาพลพลาสติก หจก. โทร. 0-2427-3433 โทรสาร. 0-2427-8778 โมลด์ เอ็กซ์ เพิร์ท จก บริษัท โทร. 0-3483-3372 l หมวดไฟฟ้า

ผู้รับเหมาติดตั้ง ส�ำหรั บ บ้ านและโรงงาน เพาเวอร์ ไลน์ อิเลคทริค จก บริษัท โทร. 08-9785-1911 โทรสาร 0-3483-0334

เล ลีลา โทร. 08-9535-0776 โอนัส จก บริษัท โทร. 0-2813-1034 กระทุ่มแบน ซีซีเอสบี เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2810-5275 โทรสาร 0-2810-5776 www.ccbs.co.th กู๊ด เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2812-8081 l หมวดแม่ พม ิ พ์

แสตนดาร์ ดรั บเบอร์ หจก โทร. 0-3446-6067-74 กิตตินัยไดคาสท์ จก บริษัท โทร. 0-3485-4318-9 จีชางพรี สิช่ ันอินดัสตรี ส์ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร.0-3449-0445 เจทีโลหะกิจ (1996) จก บริษัท โทร. 0-3446-6297-8 ช นวเมเทิล จก บริษัท โทร. 0-3482-3341-2 เซ็นทรั ลดาย เวอร์ ค จก บริษัท โทร. 0-3482-2732-3 เพาเวอร์ โมลด์ แฟคตอรี่ จก บริษัท โทร. 0-3485-2811-2 เฟิ สท์ รั บเบอร์ จก บริษัท โทร. 0-2892-4667-8 สมุทรสาคร

l หมวดมอเตอร์ ไฟฟ้า-ซ่ อม

ดี.ดี.มอเตอร์ เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-2808-5351, 08-1570-3239, 08-1659-7673 โทรสาร 0-2808-5352 l หมวดล้ อ

ไพศาล ซุปเปอร์ ลีน จก บริษัท โทร. 0-2420-7742 โทรสาร. 0-2812-2739 แสนไพศาล จก บริษัท โทร. 0-2476-2523 ทุนทวีทรั พย์ จก บริษัท โทร. 0-3485-2288-9 l หมวดการหล่ อโลหะ

พี.เอส.เค คาสติง้ เวิรค์ หจก. โทร. 0-3484-6258 โทรสาร 0-3484-6258 เลีย้ งย่ งผุ่ยเอนยิเนียริ่ง หจก โทร. 0-3447-2972 สมุทรสาคร อันเจริญโลหะกิจ จก บริษัท โทร. 0-3485-4941-2 เมืองสมุทรสาคร ทีวีซี คาสติง้ จก บริษัท โทร. 0-3484-8860

Tourist&Buseness

SAMUTSAKHON-SAMUTSONGKHRAM

119


อุตสาหกรรม-เครื่องจักรกล

l หมวดปั๊ ม

บี.ที.โปรดักท์ ซัพพลาย หจก. โทร. 0-3444-1664, 0-3482-4522-3 โทรสาร 0-3482-4523

กนกหิรัญ เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2955-6042, 08-6341-4447 โทรสาร 0-2955-6043 E-mail : kanokh@truemail.com วี.เอส. แฟคตอรี่ จก บริษัท โทร. 0-2451-6642, 08-6757-9555 โทรสาร 0-2451-6590 E-mail : vs_factory@yahoo.com

l หมวดระบบสูบน�้ำ-ปั๊ ม

ผู้ผลิตและจ�ำหน่ าย

l หมวดอุตสาหกรรม

อุปกรณ์ และเครื่ องใช้

เจิน้ พร จก บริษัท โทร. 0-3482-7593 มาเฮงกี่ (สหศรี อุตสาหกรรม) หจก โทร. 0-3485-4333-4 l หมวดเตาหลอม

อุตสาหกรรม

มีเจริญ เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2802-5759 โทรสาร 0-2802-6512 l หมวดรอก-เครน

l หมวดพ่ นทราย-บนผิว

โลหะ

ป.เอกสมุทร โทร.0-2701-1094, 08-1924-4907 โทรสาร. 0-2701-1094 l หมวดสปริ ง-ขดลวด

ผู้ผลิตและจ�ำหน่ าย

บางกอก ซันโย สปริง จก บริษัท โทร. 0-3483-4298-9

พิสิฐสปริงเวอร์ ค จก บริษัท โทร. 0-3484-8550

สิริกาญจน์ รอกและเครน เทคนิค จก บริษัท โทร. 0-2417-2877 โทรสาร 0-2417-2879 E-mail : sirikarnhoist@gmail.com เนาวรั ตน์ รอก เครน แอนด์ เซอร์ วสิ หจก. โทร. 0-2496-7840, 08-9994-2716

l หมวดสายไฟ-ลวด

l หมวดยาง-เครื่ องจักร

เคเบิล้ เทค (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-3442-4848-9 โทรสาร. 0-3442-2210 ไทยคาร์ โชว์ ออโตโมทีฟ โปรดักส์ จก บริษัท โทร. 0-3482-4387-90 ไทยยูเนี่ยนไวร์ จก บริษัท โทร. 0-2420-4800

เอส.เอส.พี.รั บเบอร์ หจก. โทร. 0-2895-7902 โทรสาร 0-2416-9989, 0-2895-7368 E-mail : sasirapat_ssp@hotmail.com www.ssp-rubber.com

120 ๑ ใน...สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

ส�ำหรั บผู้ผลิต

เค บี เอส บิสซิเนสซัพพลาย 007 หจก. โทร. 0-2816-4141, 08-4071-1913


อุตสาหกรรม-เครื่องจักรกล

Tourist&Buseness

SAMUTSAKHON-SAMUTSONGKHRAM

121


อุตสาหกรรม-เครื่องจักรกล

122 ๑ ใน...สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม ท่องเที่ยว&ธุรกิจ


อุตสาหกรรม-เครื่องจักรกล

Tourist&Buseness

SAMUTSAKHON-SAMUTSONGKHRAM

123


อุตสาหกรรม-เครื่องจักรกล

124 ๑ ใน...สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม ท่องเที่ยว&ธุรกิจ


อุตสาหกรรม-เครื่องจักรกล

Tourist&Buseness

SAMUTSAKHON-SAMUTSONGKHRAM

125


อุตสาหกรรม-เครื่องจักรกล

126 ๑ ใน...สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม ท่องเที่ยว&ธุรกิจ


๑ ใน สาคร สงคราม  

ฉบับแนะนำ ที่เที่ยว ที่กิน ที่พัก สถานบันเทิง สปา กิจกรรมการท่องเที่ยว สินค้าของฝาก OTOP ทำเนียบสินค้าและบริการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ฯลฯ

๑ ใน สาคร สงคราม  

ฉบับแนะนำ ที่เที่ยว ที่กิน ที่พัก สถานบันเทิง สปา กิจกรรมการท่องเที่ยว สินค้าของฝาก OTOP ทำเนียบสินค้าและบริการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ฯลฯ

Advertisement