Page 1


ศักยภาพจังหวัด

ฉะเชิงเทรา Smart City

ต้นแบบเมืองทันสมัย ...................... 21.

40

INTERVIEW >>> คุณพัชรนันท์ ทัตติยกุล

ผู้บริหารโรงแรม T Vintage ................ 24.

คอลัมภ์ท่องเที่ยว

ไหว้พระสุขใจเมืองแปดริ้ว

21

24

35

รับเทศกาลตรุษจีน ...................... 35. แนะน�ำร้านอาหาร >>> เรือนน�้ำไพล็อตปอ บางปะกง PILOT POR’S STORY ...................... 43. คู่มือบริการนักท่องเที่ยว >>> แนะน�ำที่พัก ที่กิน ของฝาก Tourist Handbook ..................... 46. แนะน�ำสินค้า OTOP ...................... 63.

43

69.


บทบรรณาธิการ kitvarinart@hotmail.com

ซินเจีย ยู่อี่ ซินนี่ฮวดไช้

เทศกาลตรุษจีนในปี 2561 นี้ ตรงกับวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ ซึ่งนับเป็นอีกเทศกาลที่ส�ำคัญของคนไทยเชื้อสายจีนซึ่งมีจ�ำนวน มากอยู่ในเมืองไทย Magazine ๑ ใน... ฉบับนี้ได้รวบรวมสถานที่ ไหว้พระสุขใจเมืองฉะเชิงเทรามาเป็นข้อมูล ส�ำหรับเดินทางไหว้พระ ศักดิ์สิทธิ์เสริมสิริมงคลให้กับชีวิตและครอบครัว รับเทศกาลทั้งปี ใหม่และตรุษจีนไปพร้อมกัน อาทิ นมัสการหลวงพ่อพุทธโสธร, เทพเจ้าแห่งโชคลาภ วัดจีนประชาสโมสรที่มีต�ำแหน่งท้องมังกร, หลวงพ่อโต วัดซ�ำปอกง และอีกหลายสถานที่ศักดิ์สิทธิ์รวบรวมไว้ ในเล่มครับ...สวัสดีปีใหม่ครับ วารสาร “๑ ใน...ฉะเชิงเทรา” จัดท�ำขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์การท่อง เที่ยวและธุรกิจในจังหวัดฉะเชิงเทราและเขตติดต่อ ที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่ สวยงามน่าสนใจอยู่มากมายไม่ว่าจะเป็นทางด้านการท่องเที่ยวแบบวิถีชุมชน ทีม่ เี อกลักษณ์เฉพาะถิน่ นอกจากนีย้ งั ได้รวบรวมธุรกิจประเภทต่างๆ ในจังหวัด ฉะเชิงเทราและเขตติดต่อ จัดท�ำเป็นท�ำเนียบธุรกิจ DIRECTORY โดยแยก เป็นหมวดหมู่ประเภทต่างๆ เพื่อการค้นหาสินค้าและบริการต่างๆ ได้อย่าง สะดวกสบาย อาทิ ด้านการศึกษา, ด้านสุขภาพและความงาม, ด้านการ ก่อสร้าง, ด้านอุตสาหกรรม, ด้านการเกษตร, ด้านบ้านและเฟอร์นิเจอร์, ด้าน รถยนต์ รวมถึงการรวบรวมสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว สถานทีพ่ กั โรงแรม รีสอร์ท ร้าน อาหาร สถานบันเทิง คลินิก สปา สินค้าของฝาก ผลิตภัณฑ์ OTOP และ กิจกรรมการท่องเที่ยวต่างๆ อีกมากมายในฉบับ...ติดตามได้เลยครับ

ประธานที่ปรึกษา พ.ต.ท. สมชาย ศรลัมพ์ พ.ต.ฉลาด วงศ์ไพศาล ฝ่ายกฏหมาย นางนงคราญ นันชนะ ผู้อ�ำนวยการ นางสาววริยา แย้มเพียรวัฒนา บรรณาธิการบริหาร นายกิตติ ฉันทกิจนุกูล กองบรรณาธิการ นายบุญธรรม มุกดาสนิท นายสุเชาว์ ศรลัมพ์ นางสาวสุชาดา พุกทรัพย์ ผู้จัดการโครงการ นางสาวมาลี ชื่นส�ำอางค์ ผู้จัดการส่วนภูมิภาค นางสาวประทุมมาศ สนทอง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ นางสาวพัชรีพร เชื้อบุญมี นางสาวจีรวรรณ ปลั่งเปล่ง นางสาวนภาพร ดรุณพันธ์ นางสาวศิริพรรณ ชัยเกียรติ์สุนทร นางสาวสราลักษณ์ ชูประเสริฐ นางสาวโชติกา เถื่อนถ�้ำ นางสาวยุวดี พะบ�ำรุงษ์ นางสาวหัซวดี โดดแช ศิลปกรรม นายพลากร ค�ำโครตสูนย์ นายศักดิ์ชัย รันจัตุรัส ฝ่ายบัญชี-ธุรการ นางสาวปิยพร ม่วงศรี นายอุรุพงษ์ รุ่งเรือง นายอรรถพล นารูลา


ศักยภาพจังหวัดฉะเชิงเทรา Potential of Chachoengsao

ฉะเชิงเทรา Smart City

ต้นแบบเมืองทันสมัย

ฉะเชิงเทรา เป็น 1 ใน 3 พื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก : Eastern Economic Corridor (EEC) ทีร่ ฐั บาลหมายมัน่ ปัน้ มือให้เกิดขึน้ เพือ่ ปลุกเศรษฐกิจ ไทย ด้วยการสร้างเขตเศรษกิจที่สอดคล้องกับนโยบายการส่งเสริม 10 อุตสาหกรรมเป้า หมาย ภายใต้เม็ดเงินลงทุนร่วมๆ 1.5 ล้านล้านบาทในปี 2560-2564

EEC : Eastern Economic Corridor หรือ โครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก เป็นแผนยุทธศาสตร์ต่างประเทศ ภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 ที่ต่อยอดความส�ำเร็จมาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ Eastern Seaboard ที่ด�ำเนินมาตลอดกว่า 30 ปีที่ผ่านมา โครงการนี้เป็นส่วนส�ำคัญที่ผลักดันให้ประเทศมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ด้วยการขยายตัวทางเศรษฐกิจเฉลี่ย 8% ต่อปีจนกระทั่งวิกฤติการณ์ต้มย�ำกุ้ง จากการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม 32 แห่ง รองรับโรงงานกว่า 5,000 โรง การสร้างท่าเรือน�้ำลึกแห่ง แรกของไทยบริเวณแหลมฉบังและการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานต่างๆ ส่งผลให้พนื้ ทีภ่ าคตะวันออกกลายเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรม ส�ำคัญ อาทิ ศูนย์การผลิตปิโตรเคมีที่มีขนาดใหญ่เป็น 1 ใน 5 ของเอเชีย และศูนย์กลางการผลิตยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ หรือ “Detroit of the East” ด้วยความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานเดิมนี้เอง ประกอบกันท�ำเลที่ตั้งที่มีความได้เปรียบในการเป็นศูนย์กลาง โลจิสติกส์ของภูมิภาค รวมทั้งชื่อเสียงและมาตรฐานระดับโลก โครงการ EEC จึงเป็นความหวังใหม่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ ในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ส�ำหรับจังหวัดฉะเชิงเทราที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (บอร์ดอีอีซี) ได้ มีมติร่วมกันในการก�ำหนดแนวทางการพัฒนาไปสู่การเป็น “ต้นแบบเมืองทันสมัย” หรือ Smart City การพัฒนาเมืองใหม่เพื่อรองรับ โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเป็น 1 ใน 5 เรื่องส�ำคัญส�ำหรับการพัฒนาพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ Tourist&Business

CHACHOENGSAO

21


ภาคตะวันออก (อีอีซี) คือการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของ ประชาชนในพืน้ ที่ให้มคี ณ ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ ด้วยสภาพแวดล้อมทีด่ ี กว่า มีเมืองที่น่าอยู่ที่ดีกว่า จึงเป็นการพัฒนาอยู่บนพื้นฐานเพื่อ การเติบโตอย่างยั่งยืน แนวทางการพัฒนาเมืองใหม่ คือการจัดวางระบบ ผังเมือง และทีอ่ ยูอ่ าศัยทีท่ นั สมัย ค�ำนึงถึงรูปแบบการด�ำเนินชีวติ ที่มีคุณภาพ มุ่งส่งเสริมด้านการศึกษา การสาธารณสุข การเข้า ถึงอินเตอร์เน็ต และระบบสาธารณูปโภคไฟฟ้า น�ำ้ ประปา และการ คมนาคม เพือ่ ความสมบูรณ์ของการใช้ชวี ติ ของทุกคนในพืน้ ที่ และ มีความกลมกลืนกับวัฒนธรรมในพื้นที่และธรรมชาติ ภายใต้ แนวคิดการพัฒนาสมาร์ทซิตเี้ ต็มรูปแบบประกอบด้วย Smart City (เมืองอัจฉริยะ) คือเมืองที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับเมือง ประชาชนใช้ชีวิตประจ�ำวันได้สะดวกขึ้น Smart Growth คือ การ ออกแบบให้เป็นเมืองกระชับ (compact city) มีการใช้ประโยชน์ ที่ดินแบบผสมผสานและประชากรสามารถเดินและใช้จักรยานได้ และ Low Carbon Society (LCS) คือ สังคมที่ร่วมมือกันลดการ ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากชีวติ ประจ�ำวันและอุตสาหกรรม ทั้งนี้ กรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ โดยจะ ต้องท�ำการวางผังพัฒนาพืน้ ทีว่ างผังเมืองรวมจังหวัด และผังเมือง รวมเมืองและชุมชน รวมถึงการวางผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะ โดยตั้ง เป้าปรับปรุงผังเมืองเดิมและวางผังพื้นที่พัฒนาใหม่ให้เสร็จใน ปีงบประมาณ 2562

1. ฉะเชิงเทรา จะเป็นเมืองใหม่น่าอยู่ทันสมัย รองรับการขยายตัวของกรุงเทพฯ และการเติบโตของ เมือง ฉะเชิงเทรามีจุดเด่นของที่ตั้งใกล้ทั้งกรุงเทพฯ และสนาม บินอู่ตะเภา การเดินทางสะดวกโดยรถไฟความเร็วสูงสายตะวัน ออกกรุงเทพฯ-ระยอง เป็นตัวเชือ่ มการเดินทาง โดยหลังการขยาย ตัวของอุตสาหกรรมในชลบุรีและระยอง ฉะเชิงเทราจะเป็นเมือง เชื่อมต่อระหว่างกรุงเทพฯ และปริมณฑลกับพื้นที่ชายฝั่งทะเล ตะวันออก โดยจะพัฒนาให้เป็นเมืองพักอาศัยชั้นดี มีสภาพ แวดล้อมน่าอยู่และทันสมัย ในลักษณะเป็น Smart City มีพื้นที่สี เขียว มีการเดินทางสะดวกรวดเร็ว รวมทั้งมีระบบการจัดการ สาธารณูปโภคที่เป็นระดับมาตรฐานสากล ฉะเชิงเทรายังมี ศั ก ยภาพพั ฒ นาไปสู ่ เ มื อ งวิ จั ย มหาวิ ท ยาลั ย เป็ น ที่ ตั้ ง ของ ส�ำนักงานใหญ่

ส�ำหรับพื้นที่จะสร้างเมืองใหม่เบื้องต้นมี 2. ระยองแนวคิดในการวางแผนการพัฒนา การก�ำหนดไว้ 4 พื้นที่ ได้แก่ >>> เมืองใหม่ระยอง ได้รบั การก�ำหนดบทบาทของเมืองให้เป็น

รกิจ 22 ๑ท่องเทีใน...่ยว&ธุ ฉะเชิงเทรา


ฐานอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของประเทศ เป็นแหล่งท่อง เที่ยวและเกษตรกรรมภาคตะวันออก โดยมีแนวคิดให้เป็น เมืองการศึกษาและวิทยาศาสตร์ พัฒนาให้เป็นเมืองในระดับ นานาชาติ มีธุรกิจทันสมัย รองรับนักธุรกิจ นักวิจัย และแรงงาน ขั้นสูง โดยที่ตั้งจะอยู่เลยจากตัวเมืองระยองและใกล้กับอ�ำเภอ บ้านค่าย 3. เมืองใหม่พัทยา จะเป็นเมืองใหม่ที่ได้รับการ ยกระดับสู่แหล่งท่องเที่ยวและเมืองน่าอยู่ระดับแนวหน้า ของโลก และส่งเสริมให้เป็นศูนย์กลางธุรกิจการประชุมระดับโลก ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ และศูนย์บริการทางการ แพทย์ระดับนานาชาติ ตลอดการท่องเที่ยวคุณภาพเชิงธุรกิจ ครอบครัว และสุขภาพ โดยมีแผนการจัดตั้งพัทยาใหม่พื้นที่เดียว กับที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก�ำหนดพื้นที่ไว้ให้เป็นพัทยา แห่งที่สอง 4. เมืองใหม่อู่ตะเภาจากการพัฒนาสนามบินอู่ ตะเภาให้เป็นท่าอากาศยานพาณิชย์แห่งที่ 3 เป็นศูนย์ธรุ กิจ การบินและการซ่อมบ�ำรุงอากาศยาน ที่เชื่อมต่อกับโครงการ พัฒนาท่าเรือจุกเสม็ด สัตหีบ และรถไฟความเร็วสูงจากความ พร้อมในด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน จึงมีแนวคิดการพัฒนาเมืองให้เป็น ศูนย์กลางธุรกิจการบินและโลจิสติกส์ และรองรับธุรกิจการเงิน ระหว่างประเทศในรัศมีห่างจากสนามบินอู่ตะเภาประมาณ 5 กิโลเมตร ล่าสุดได้มีแนวทางพัฒนา “บ้านฉาง” ให้เป็นเมืองใหม่

ด้านพลังงาน ภายใต้แนวคิดเมืองใหม่อัจฉริยะบ้านฉาง น�ำร่อง แห่งแรก โดยจะออกแบบมาให้เป็น net zero energy city ภายใต้ การน�ำระบบไมโครกริดเข้ามาใช้ นอกจากนี้ ยังออกแบบมาให้เป็น เมืองที่ใช้รถไฟฟ้า มีรถไฟฟ้าสาธารณะ มีสถานีชาร์จไฟกระจาย ทั่วเมือง

คาดว่าทั้ง 4 เมืองใหม่นี้ในอนาคตจะรองรับ ประชากรในพื้นที่จะเพิ่มขึ้น 5 เท่าใน 10 ปี (เทียบจาก ปี2559) อยู่ที่ 2.4 ล้านคน เป็น 13.5 ล้านคน แต่อย่างไร ก็ตาม การพัฒนาใหม่จะต้องควบคุมไม่ให้ไปท�ำลาย เอกลักษณ์ของเมืองที่มีอยู่เดิม.

Tourist&Business

CHACHOENGSAO

23


T Vintage T Vintage Hotel / T Time Restaurant

คุณพัชรนันท์ ทัตติยกุล ผู้บริหารโรงแรม T Vintage

ทางทีมงานวารสาร ๑ใน...ฉะเชิงเทรา ได้มีโอกาส สัมภาษณ์คุณพัชรนันท์ ทัตติยกุล ผู้บริหารโรงแรม T Vintage โดยทางคุณพัชรนันท์ ได้เล่าให้ทีมงานฟังว่า ปัจจุบันอายุ 23 ปี เป็นลูกสาวคนกลางของ น.สพ.เกรียงศักดิ์ ทัตติยกุล และนางจิรา รัตน์ จิรานนท์ จบการศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนมาแตร์เดอี วิทยาลัย และจบมหาวิทยาลัยจาก Sun Yat-Sen University กวาง โจว ประเทศจีน ด้านธุรกิจระหว่างประเทศ (IB) หลังจากเรียนจบจึง กลับมาช่วยคุณพ่อ-คุณแม่ดแู ลธุรกิจทีข่ องบ้าน และด�ำรงต�ำแหน่ง ผู้บริหารโรงแรม T Vintage ในปัจจุบัน

24

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...ฉะเชิงเทรา


ที่มาของ T Vintage

หลายคนคงสงสัยว่าท�ำไมถึงใช้ชื่อนี้โดย T ย่อมาจาก Tattiyakul ซึ่งเป็นนามสกุล ส่วน Vintage คือ มาจากความชอบ ส่วนตัวของคุณพ่อ ที่ชอบสะสม ไม้ ของเล่น ของสะสมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโปสเตอร์หนัง เขาสัตว์ ถ้วย ไห ชาม ของโบราณ ทุก อย่างที่คุณพ่อสะสมล้วนเป็นของเก่าทั้งหมดเลย ของบางชิ้นที่ตกแต่งในโรงแรม ก็เป็นของใช้ของคุณทวด เช่น จักรยาน ปิ่นโต เป็นต้น ท�ำให้โรงแรมเรามีลักษณะเด่นคือเป็นทั้งโรงแรมและแกลอรี่ของเก่าให้ลูกค้าที่มาพักที่โรงแรม หรือมาทานอาหารที่ร้าน อาหาร “T Time” ได้ชื่นชมของเก่าเพลินๆไปในตัว

และอีกเหตุผลหนึ่งคือ พื้นเพของคุณพ่อ คือเกิดและโตที่ อ�ำเภอบางคล้าท�ำให้รสู้ กึ ผูกพัน และอยากทีจ่ ะถ่ายทอดเรือ่ งราวความ เป็นมาบางส่วนของอ�ำเภอบางคล้าให้แขกที่มาใช้บริการโรงแรมได้ สัมผัสผ่านทางการตกแต่งห้อง เช่น ห้องประชุม ทีม่ ธี มี การตกแต่งเป็น ลักษณะของตลาดบางคล้าในสมัยก่อน และการตั้งชื่อห้องประชุมจะ ใช้ชื่อต�ำบลต่างๆ ในอ�ำเภอบางคล้า หรือการเลือกเอาชื่อมะม่วง ซึ่ง เป็นของขึน้ ชือ่ ของอ�ำเภอบางคล้า น�ำมาตัง้ ชือ่ ห้องประชุมย่อย เป็นต้น ทั้งหมดมันผสมผสานกันออกมาจนกลายมาเป็นจุดเด่นของโรงแรม T Vintage ของเรา ที่มีความวินเทจผสมความดิบนิดๆ ลูกทุ่งหน่อยๆ ให้เป็นเอกลักษณ์อย่างเช่นทุกวันนี้ Tourist&Business

Chachoengsao

25


แนวทางการบริหาร

เปรียบเหมือนกับการท�ำการบ้านส่งอาจารย์มี โจทย์ และเราก็แก้โจทย์ อย่างแรกเลยคือ ก�ำหนดเป้า หมายให้ชัดเจนก่อน เพื่อที่เราจะได้รู้ว่าโรงแรมของเรา จะเดินไปในทิศทางไหน อย่างเช่น โรงแรม T Vintage เราก�ำหนดเป้าหมายชัดเจนว่าโรงแรมเราเป็นโรงแรม 4 ดาว เน้นให้บริการที่กลุ่มลูกค้าจัดเลี้ยงจัดสัมมนา เพราะฉะนั้นเราทุกคนในองค์กรจะเข้าใจไปในทิศทาง เดียวกันท�ำให้เราก�ำหนด SOPs ได้ชัดเจน รวมถึงมี การฝึกอบรมเพือ่ พัฒนาบุคลากรทุกส่วนในโรงแรมให้ ได้มาตรฐานตามที่ก�ำหนด เช่นเรื่องการให้บริการของ พนักงานทุกแผนกตั้งแต่ลูกค้าเข้ามาโรงแรม Reception ต้องปฏิบัติกับลูกค้ายังไง ไปจนถึงแม่บ้านต้องมี มาตรฐานในการท�ำความสะอาด เพื่อให้ได้มาตรฐาน โรงแรมระดับ 4 ดาว เป็นต้น เมื่อสินค้าซึ่งก็คือโรงแรม ของเรา มีบริการพร้อมแล้ว ล�ำดับถัดไปก็คือการ PR และSALE โดยยึด Target ตามเป้าหมายทีเ่ ราวางไว้แต่ แรก คือกลุม่ ลูกค้าจัดเลีย้ งและสัมมนา เราก็จะสามารถ วางแผนการออกตลาดได้ง่ายขึ้นโดยเน้นเจาะที่กลุ่ม หน่วยงานราชการและกลุ่มบริษัทอุตสาหกรรม

เนือ่ งจากฉะเชิงเทราเป็นเมืองอยูอ่ าศัยไม่ใช่เมือง ท่องเที่ยว หรือเมืองอุตสาหกรรม อ�ำเภอบางคล้าของเราก็ เลยค่อนข้างสงบไม่วุ่นวาย ถือเป็นจุดแข็งอย่างหนึ่งที่หาไม่ ได้ในกรุงเทพ จึงคิดที่จะพัฒนาที่นี่ให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ให้กับคนที่อยากหลบหนีความวุ่นวายในกรุงเทพหรือเมือง รอบข้าง ถ้าเราท�ำอะไรทีม่ นั เป็นจุดขายทีเ่ หมาะสมกับปัจจัย และสภาพแวดล้อมของเรา เช่น ท�ำโรงแรมในลักษณะที่มีนั่ง วิปัสสนาสมาธิ นิมนต์พระมาเทศน์ธรรมะ เหมือนเป็นการดี ท็อกซ์จิตใจ หรือไม่ก็จัดโปรแกรมดีท็อกซ์ร่างกายส�ำหรับคน รักสุขภาพไปเลย เพราะเมืองวุ่นวายมันเป็นธรรมดาที่จะมี มลพิษเยอะร่างกายสะสมสิ่งพวกนี้อยู่ทุกวันมันก็ส่งผลถึง อารมณ์ และสุขภาพโปรแกรมดีท็อกซ์นี้ก็จะสามารถช่วยได้ ซึ่งทั้งหมดมันก็คือการสร้างจุดขาย จากจุดแข็งค่ะ

T ASSETS & HOLDING CO.,LTD TEL : 038-541-445-6, 095-720-2442, 092-689-4442 FAX : 038-541008 EMAIL : TVINTAGEHOTEL01@GMAIL.COM 86/6 หมู 1 ต�ำบลทาทองหลาง อ�ำเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24110 ประเทศไทย

26

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...ฉะเชิงเทรา


ไหว้ ระสขุ ใจ ไหว้พระสุ

เทศกาลตรุ เทศกาลตรษุ จีจีน วันตรุษจีน ถือเป็นวันส�ำคัญอีกหนึ่งวันของคนเชื้อสายจีน ที่ถือ เป็นวันขึน้ ปีใหม่ตามปฎิทนิ จีน ซึง่ ในปี 2561 นี้ วันตรุษจีนก็ตรงกับวันศุกร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ ชาวไทยเชื้อสายจีนหลายคนก็เตรียมตัวไหว้เจ้า ท�ำความ สะอาดบ้าน รับโชค รับแต่สงิ่ ดีๆ อีกทัง้ ในวันส�ำคัญแบบนีห้ ลายคนก็จะออก ไปท�ำบุญ ไหว้พระ สะเดาะเคราะห์แก้ปีชง ณ วัดหรือศาลเจ้า เพื่อขอพร เทพองค์ต่างๆ Magazine ๑ ใน ฉบับนี้มีสถานที่ไหว้พระศักดิ์สิทธิ์ไหว้เจ้า ขอพรเสริมสิริมงคลในจังหวัดฉะเชิงเทรามาฝากกันครับ... Tourist&Business

CHACHOENGSAO

35


เทพเจ้าแห่งโชคลาภ

วัดจีนประชาสโมสร เทพไฉ่เซ่งเอี๊ย

เป็นเทพแห่งโชคลาภ ทรัพย์สิน ความมั่งคั่ง และความร�่ำรวย ชาวจีนให้ความส�ำคัญ และเคารพ นับถือมาก เทพไฉ่เซ่งเอี๊ย องค์ที่ ตั้งอยู่ที่วัดเล่งฮกยี่นี้ ถือเป็นองค์ ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เป็นรูปหล่อส�ำริด อยู่ในท่านั่ง มือด้านซ้ายทาบอยู่ระดับอก มือขวาถือถุงเงินวางไว้บนตัก

............................ รกิจ 36 ๑ท่องเทีใน...่ยว&ธุ ฉะเชิงเทรา

หรือ วัดเล่งฮกยี่ ตั้งอยู่ที่ถนนศุภกิจ ต�ำบลบ้านใหม่ ห่างจากศาลากลาง จังหวัด 1 กิโลเมตร เป็นวัดจีนในพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน ทีข่ ยายมาจากวัดเล่งเน่ย ยี่ในกรุงเทพฯ สร้างในสมัยรัชกาลที่ 5 พ.ศ. 2449 เมื่อครั้งเสด็จประพาสมณฑล ปราจีนบุรี เพื่อเปิดทางรถไฟสาย กรุงเทพฯ-ฉะเชิงเทรา ได้ทรงพระราชทานนาม วัดว่า “วัดจีนประชาสโมสร” ส่วนชื่อภาษาจีนของวัด ค�ำว่า “ฮก” แปลว่า วาสนา โชคลาภ ความมั่งมีศรีสุข “เล้ง” หรือ “เล่ง” หมายถึง มังกร จึงมีผู้เรียกวัดนี้ ว่า มังกรวาสนา หรือ มังกรแห่งโชค ตามหลักฮวงจุ้ยจีน กล่าวว่า วัดนี้ถือเป็นต�ำแหน่งท้องมังกร ส่วน ต�ำแหน่งหัวมังกรอยู่ที่วัดเล่งเน่ยยี่ กรุงเทพมหานคร และหางมังกรนั้นอยู่ที่วัด เล่งฮัวยี่ จังหวัดจันทบุรี ทั้งสามต�ำแหน่งของมังกรพาดผ่านดินแดนของความ มั่งคั่ง อุดมสมบูรณ์ พระประธานภายในวิหารส่วนกลางของวัด เป็นทีป่ ระดิษฐานพระพุทธเจ้า 3 พระองค์ ได้แก่ พระอมิตาภพุทธเจ้า พระศรีศากยมุนี พระไภษัชคุรุพุทธเจ้า เชื่อ ว่าท่านช่วยเรื่องบ�ำบัดปัดเป่า รักษาโรคภัยไข้เจ็บ ทั้ง 3 องค์นี้ น�ำเข้ามาจากเมือง เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน มีความเก่าแก่ราว 200 ปี เป็นการท�ำขึ้นจากกระดาษด้วยเช่น กัน เมื่อปิดทอง ท�ำให้มีน�้ำหนักเบา นอกจากนี้ด้านข้างของวิหาร ยังมีรูปหล่อ 18 อรหันต์ ที่ท�ำจากกระดาษ ตั้งอยู่ภายในตู้กระจกใสด้วย


ภายในวัดจีนประชาสโมสร มี สิ่ ง ที่ น ่ า สนใจมากมาย เช่ น ท้ า วจั ตุ โลกบาลขนาดใหญ่ 4 องค์ ท� ำ จาก กระดาษทีป่ ระตูทางเข้า รูปหล่อเทพเจ้า แห่งโชคลาภ (ไฉ่เซ่งเอี้ย) ที่อยู่ด้านขวา ขององค์พระประธานและยังมีเทพเจ้า อีกหลายองค์ตามคติจนี ระฆังใบใหญ่นำ�้ หนักกว่า 1 ตัน ซึ่งเป็น 1 ใน 3 ใบใน โลก ที่รอบระฆังมีอักษรมหาปรัชญา ปารมิตราสูตรถือกันว่าผู้ได้ใดตีระฆังก็ เหมือนกับการสวดมนต์ซึ่งได้บุญกุศล นอกจากนีย้ งั มีวหิ ารศักดิส์ ทิ ธิต์ า่ งๆ เช่น วิหารบูรพาจารย์ วิหารเจ้าแม่กวนอิม วิ หารตี่จั๊งอ๊วงและสระนทีสวรรค์ ฯลฯ

หากใครได้มาสักการะ สิ่ง ศักดิท์ วี่ ดั นีก้ จ็ ะพบกับวาสนา มีโชค ลาภ และความมั่งมีศรีสุข สมความ ปรารถนาทุกประการ

หลวงพ่อโต

วัดอุภัยภาติการาม เดิมชื่อ “วัดซ�ำปอกง” ได้ริเริ่มก่อสร้างด้วยความคิดของคนจีนคนหนึ่งแซ่เตียว ซึ่งระดมเงินเรี่ยไรจากผู้มีจิตศรัทธา เพื่อสร้างวัดแห่งนี้ ต่อมาครั้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสเมืองฉะเชิงเทรา จึงได้ พระราชทานเปลี่ยนชื่อเป็น “วัดอุภัยภาติการาม” หลวงพ่อโต เป็นพระพุทธรูปปูนปั้น ขนาดหน้าตักกว้าง 6.50 เมตร สูงประมาณ 12 เมตร ข้างในองค์พระเป็นโพรง โดยสมัยก่อนจะใช้กระบุง หรือภาชนะทีส่ านด้วยไม้ไผ่ เอามาก่อซ้อนกันเป็นรูปองค์พระ ต่อมาจึงเอาปูนฉาบ แล้วจึงค่อยลงรัก ปิดทองภายหลัง วัดอุภัยภาติการาม เดิมทีเคยเป็นวัดจีน ภายหลังได้กลายมาเป็นวัดญวนในลัทธิมหายาน มี หลวงพ่อซ�ำปอกง หรือ หลวงพ่อโต (พระไตรรัตนนายก) ซึ่งมีเพียงสามองค์ในประเทศไทย เป็นพระพุทธรูปองค์ประธานของวัด ทุกปีของเทศกาลกิน เจ จะมีการประกอบพิธีไหว้เจ้า ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวจากฮ่องกง, สิงคโปร์, ไต้หวัน และชาวไทย มากราบนมัสการเป็นจ�ำนวน มาก ภายในวิหารจะมีพระโพธิสตั ว์กวนอิม, พระอรหันต์ และเทพเจ้าทีส่ ำ� คัญของชาวจีน ความศักดิส์ ทิ ธิข์ องหลวงพ่อโตทีเ่ ป็น ที่กล่าวขวัญถึง คือการน�ำโชดีมาให้แก่คนท�ำมาค้าขาย

หากใครได้มาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดนี้ก็จะเสริมสิริมงคล มีหน้าที่การงานที่ดี มีชื่อเสียง ท�ำงานหรือ กิจการใดก็เจริญรุ่งเรืองใหญ่โตขึ้น โชคดีมีชัยตลอดทั้งปี เหมือนดังกับชื่อของ “หลวงพ่อโต” นั่นเอง

Tourist&Business

CHACHOENGSAO

37


วิหารแปดเซียนแปดริ้ว

เทวสถานริ้วเยี้ยงไท้ ตั้งอยู่ที่ถนนศุภกิจ เส้นทางเดียวกับตลาดบ้านใหม่ โดยเลยวัดจีนประชา สโมสรไป เทวสถานวิหารริ้วเยี้ยงไท้ เป็นเทวสถานวิหารซึ่งสร้างขึ้นถวายองค์ โป๊ยเซียนโจวซือ หรือ พระวิสุทธิเทวาจารย์ทั้งแปด ของมูลนิธิสว่างศรัทธาธรรม สถาน (เม่งห่วยเซีย่ งตัว๊ ) ซึง่ เป็นมูลนิธสิ ำ� ดับที่ 17 ของสมาคมพุทธมามกสง เคราะห์ การกุศลแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นสถานที่ประดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อ ในแบบจีนและเป็นทีบ่ ำ� เพ็ญกุศลในวาระต่างๆ อาคารหลักมีสถาปัตยกรรมแบบจีน

เจ้าแม่กวนอิมลอยน�้ำ

สมาคมสงเคราะห์การกุศลฉะเชิงเทรา เจ้าแม่กวนอิมลอยน�้ำ เป็นรูปปั้นพระโพธิสัตว์กวนอิม ที่ถือเป็น หนึ่งในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ได้แสดงปาฏิหาริย์ลอยมาตามล�ำน�้ำบางปะกง ร่วม กราบสักการะองค์พระโพธิสตั ว์กวนอิม เพือ่ ความเป็นสิรมิ งคลแก่ชวี ติ ขอ พรให้ประสบความส�ำเร็จ และร่วมท�ำบุญโลงศพแก่ผู้ไร้ญาติ ในบริเวณ สมาคมสงเคราะห์การกุศลฉะเชิงเทรา ไม่ไกลจากตลาดบ้านใหม่ เจ้ า แม่ ก วนอิ ม ลอยน�้ ำ ประดิ ษ ฐานอยู ่ ใ นบริ เวณสมาคม สงเคราะห์ ก ารกุ ศ ลฉะเชิ ง เทรา เป็ น ศู น ย์ ห น่ ว ยกู ้ ภั ย และบรรเทา สาธารณภัย ถนนศุภกิจ อยูเ่ ยือ้ งกับโรงเรียนเซ็นหลุยส์ เป็นเส้นทางเดียวกัน กับไปวัดซ�ำปอกง ตลาดบ้านใหม่ และวัดเล่งฮกยี่ ตามประวั ติ เจ้ า แม่ ก วนอิ ม ลอยน�้ ำ บั น ทึ ก ไว้ ว ่ า วั น ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2540 ในเวลาประมาณ 01.30 น. มีผู้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ หน่วยบรรเทาสาธารณภัยกูภ้ ยั ฉะเชิงเทราว่า พบศพหญิงลอยน�ำ้ มาติดริม

รกิจ 38 ๑ท่องเทีใน...่ยว&ธุ ฉะเชิงเทรา

สองชั้น ชั้นล่างประดิษฐานพระศรีอริย เมตไตรยโพธิสัตว์ (พระศรีอารีย์) ปู่ กุย่ ฮุก ชัน้ สองประกอบไปด้วยแท่นบูชา จ�ำนวน 8 แท่น ประกอบด้วย แท่นบูชา องค์โป๊ยเซียวโจวซือ แท่นบูชาเทพยดา ฟ้าดิน (ทีตี่แป่บ้อ) พระพุทธชินราช (จ�ำลอง) พระพุทธโสธร (จ�ำลอง) พระ กวนอิ ม มหาโพธิ สั ต ว์ ฮั่ ว ท้ อ เซี ย งซื อ ศาลาพระโพธิสัตว์กวนอิม และศาลา ปรมาจารย์เสียงเล่ากุง ส� ำ หรั บ มู ล นิ ธิ ส ว่ า งศรั ท ธา ธรรมสถาน ได้มีผู้มีจิตศรัทธาอัญเชิญ พระรูปหลวงปู่ไต่ฮงกง มามอบให้ และ โดยเทวบัญชาขององค์โป๊ยเซียนโจวซือ ให้จัดที่ประทับบูชาเอาไว้ที่โถงชั้นล่าง ของอาคารส�ำนักงานของมูลนิธิ และ ทางมูลนิธพิ ร้อมด้วยสาธุชนได้รว่ มหล่อ พระรูปของหลวงปู่ไต่ฮงกงขึ้นเป็นองค์ แรกของจั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา และ ประดิษฐานไว้ที่นี่เพื่อเป็นที่สักการะ และเป็นสิริมงคลแก่เมืองแปดริ้วสืบไป


ฝั่งแม่น�้ำบางปะกง ใกล้กับห้างตะวัน ออกพลาซ่ า (ปั จ จุ บั น คื อ ส� ำ นั ก งาน ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์) แต่พอ เจ้าหน้าที่ไปถึงกลับพบว่า เป็นเทวรูป องค์พระโพธิสัตว์กวนอิม ลอยน�้ำอยู่ ลักษณะองค์พระโพธิสตั ว์กวน อิม สูงประมาณ 1.19 เมตร หนัก 40 กิโลเมตร ท�ำจากซิลกิ า ้ ด้านในหล่อแบบ เต็มองค์ เนื้อองค์สีออกเหลือง สวมใส่ เครื่ อ งทรงลายไผ่ สี เขี ย ว ยื น บนฐาน ดอกบัว มือถือคัมภีร์ กล่าวได้วา่ เป็นปาง ถือคัมภีร์ เมื่อเจ้าหน้าที่อัญเชิญองค์เจ้า แม่กวนอิมขึ้นจากน�้ำ ครั้งแรกนั้นไม่ สามารถน�ำขึน้ จากน�ำ้ ได้ หลังจากนัน้ ได้ จุดธูปอธิษฐานเพื่ออัญเชิญองค์เจ้าแม่ กวนอิม จึงน�ำขึ้นมาได้อย่างง่ายดาย เมื่อน�ำขึ้นจากน�้ำแล้ว จึงได้มอบหมาย ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ห น่ ว ยกู ้ ภั ย สมาคม สงเคราะห์การกุศลฉะเชิงเทรา น�ำมา ประดิ ษ ฐานที่ ส มาคมสงเคราะห์ ก าร กุศล ต่อมาข่าวได้แพร่กระจายออกไป จึงมีประชาชนมาขอพรจากเทวรูปองค์ เจ้าแม่กวนอิมลอยน�้ำกันเป็นจ�ำนวน มาก

องค์พระพิฆเนศวรปางนอนเสวยสุข

วัดสมานรัตนาราม

องค์พระพิฆเนศวรปางนอนเสวยสุข ที่ วัดสมานรัตนาราม ถือเป็นปาง นอนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ริมแม่น้�ำบางปะกง ใกล้กับ โครงการเขื่อนทดน�้ำบางปะกง องค์พระพิฆเนศวรปางนอนเสวยสุข หมายถึง ความสุขสบาย ความสุข บริบูรณ์มั่งคั่งพร้อมทุกด้าน รื่นรมย์ ไร้ทุกข์ ไร้ความเศร้าหมอง อิ่มหน�ำ ส�ำราญ มี กินมีโชคลาภ จะน�ำความสุขสบายมาสู่ผู้บูชา ซึ่งมีเนื้อชมพู มีขนาดความสูง 16 เมตร และความกว้าง 14 เมตร ลักษณะนัง่ กึง่ นอนตะแคงบนฐาน พระหัตถ์บนด้าน ขวาทรงเชือกบ่วงบาศน์ ที่ทรงใช้ในการน�ำพามนุษย์ไปสู่เส้นทางแห่งธรรมะ และ หลุดพ้นพร้อมทรงขจัดอุปสรรคในระหว่างทาง พระหัตถ์บนซ้ายทรงเชือกขอสับ ที่ ใช้ในการป้องกันและพันฝ่าความยากล�ำบาก พระหัตถ์ขวาล่างทรงงาทีห่ กั ครึง่ เป็น สัญญลักษณ์แห่งความเสียสละ พระหัตถ์ขวาด้านบนถือดอกบัว อีกทั้งทรงมีใบหูที่ กว้างใหญ่เหมือนใบพัดหมายความว่า ท่านพร้อมทีร่ บั ฟังสิง่ ทีเ่ ราร้องเรียนและเรียก หา มีงูที่พันอยู่รอบท้องท่าน แสดงถึงพลังที่มีอยู่โดยรอบ และหนูที่ทรงใช้เป็น พาหนะ แสดงถึงความไม่ถือองค์ พร้อมที่จะเกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตที่เล็ก และเป็นที่ รังเกียจของมนุษย์ส่วนมาก อีกทั้งบริเวณรอบๆ ฐานพิฆเนศองค์ใหญ่ จะมีพระ พิฆเนศทั้ง 32 ปาง ประดิษฐานอยู่ เพื่อให้ผู้คนกราบไหว้ นอกจากนี้ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดอื่นๆ เช่น พระราหูองค์ใหญ่ที่สุดใน ประเทศไทย คุ้มดวงคุ้มภัยแก้วัน ปีชง, หลวงพ่อโต ปางมารวิชัย อายุกว่า 120 ปี พระประธานในพระอุโบสถหลังเก่า, หลวงพ่อประทานพร พระปางลีลา แบบพระ ประธานภายในพุทธมณฑล ขอโชคลาภและให้สุขภาพแข็งแรง, หลวงพ่อด�ำ (จ�ำลองแบบจากนาลันทา เมือง ราชคฤห์ ประเทศอินเดีย, พระพุทธรูปประจ�ำจังหวัด ประดิษฐานจังหวัดละหนึ่งองค์, พ่อปู่ฤาษี (พ่อแก่) บรมครู ของเหล่าศิลปินทุกแขนง ให้โชคลาภ เงินทอง, พระพิฆเนศปางปาฏิหาริย์ 108 กร ขอสิ่งใดส�ำเร็จรวดเร็วทันใจ ดังปาฏิหาริย,์ พระโพธิสตั ว์กวนอิม ปางประทานบุตรแห่งโชคลาภและประทานการงาน เงินทอง องค์ปฐมต้นแบบ องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และจระเข้โหราเทพารักษ์ ฯลฯ Tourist&Business

CHACHOENGSAO

39


หลวงพ่อพุทธโสธร วัดโสธรวรารามวรวิหาร เมื่อพูดถึงศูนย์รวม “ความศรัทธา” ของชาวแปดริ้ว แล้วก็คงจะเป็นสิ่งอื่นไปไม่ได้เลย นอกจาก “หลวงพ่อโสธร” ด้วยศรัทธาอันแรงกล้าของ ชาวแปดริ้วและประชาชน ทั่วทั้งประเทศที่มีต่อหลวงพ่อ ชาวเมืองแปดริ้วจึงยกให้ หลวงพ่อโสธร เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของ จังหวัดฉะเชิงเทรา วัดโสธรวรารามวรวิหาร หรือที่เรียกกันจนติดปากว่า “วัดหลวงพ่อโสธร” เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของชาว แปดริ้ว ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของชาวแปดริ้ว และมีชื่อเสียงโด่งดังไป ทั่วประเทศไทย จึงมีผู้ศรัทธาเลื่อมใส แวะเวียนมากราบสักการะ ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล บนบานสานกล่าว เพื่อให้ประสบความส�ำเร็จ หรือคนที่มีลูกยาก ก็มักจะมาขอลูกกันมาก

วัดโสธรวรารามวรวิหาร เดิมชื่อว่า “วัดหงส์” เป็นวัดทีส่ ร้างขึ้นในสมัยปลายกรุงศรีอยุธยา ครั้งหนึง่ เคยเกิดเหตุพายุ ท�ำให้ยอดเสาหงส์ของวัดหักลงมา ทางวัดน�ำธงไปประดับไว้แทน จึงเรียกกันว่า “วัดเสาธง” ต่อมาเสาธงก็ถูกพายุพัดหักลงไป อีก ชาวบ้านจึงเพิ่มค�ำเรียกชื่อวัดเป็น “วัดเสาธงทอน” และเปลี่ยนเป็น “วัดโสธร” ต่อมาได้ยกฐานะเป็นพระอารามหลวง ชั้น ตรี ชนิดวรวิหาร ชื่อวัดจึงมีค�ำต่อท้ายกลายเป็น “วัดโสธรวรารามวรวิหาร” ดังในปัจจุบัน ส่วนพระพุทธโสธรที่ประดิษฐานอยู่ ภายในวัดนัน้ แต่เดิมไม่มชี อื่ เรียก เมือ่ อัญเชิญขึน้ จากน�ำม้ าประดิษฐานไว้ทวี่ ดั โสธร จึงเรียกว่า “พระพุทธโสธร” หรือทีค่ นนิยม เรียกว่า “หลวงพ่อโสธร” หลวงพ่อพระพุทธโสธร หรือหลวงพ่อโสธร มีประวัตคิ วามเป็นมาอันศักดิส์ ทิ ธิ์ เป็นทีเ่ ลือ่ งลือกันมาตามต�ำนานเรือ่ ง พระพุทธรูป 3 พี่น้อง ซึ่งองค์หลวงพ่อโสธรนั้น องค์จริงเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ หล่อด้วยทองส�ำริด มีพุทธลักษณะงดงาม มีขนาดหน้าตักกว้าง 1 ศอกเศษ สันนิษฐานว่า ประมาณ พ.ศ.2313 อันเป็นสมัยต้นกรุงธนบุรี พระสงฆ์ในวัดเกรงว่าจะมีผู้มา ขโมยไป จึงน�ำปูนมาพอกเสริมหุม้ องค์เดิมไว้ จนมีขนาดใหญ่ขนึ้ และมีพทุ ธลักษณะดังทีเ่ ห็นอยูใ่ นโบสถ์ (หลังใหม่) เป็นพระพุทธ รูปลงรักปิดทอง พระวรกายแบบเทวรูป พระพักตร์แบบศิลปะล้านนา พระเกตุมาลาแบบปลี ข้อพระกรขวามีก�ำไลรัดตรึง ทรง จีวรแนบเนื้อ มีความกว้างหน้าตัก 3 ศอก 5 นิ้ว สูง 1.93 เมตร ประทับอยู่เหนือรัตนบัลลังก์ 4 ชั้น ประดิษฐานบนแท่นฐาน ชุกชี รายล้อมด้วยพระพุทธรูปปางอื่นอีกหลายองค์ “หลวงพ่อโสธร” ไม่มีใครทราบว่าสร้างขึ้นเมื่อใด จาก “ต�ำนานพระพุทธรูป 3 พี่น้อง” เล่าต่อกันมาว่า มี 3 พี่ น้องชาวล้านนา ที่อยู่ทางเหนือของไทย บวชเป็นพระภิกษุ และบ�ำเพ็ญเพียรภาวนาจนมีฤทธาปาฏิหารย์ ได้จ�ำแลงแปลงกาย

รกิจ 40 ๑ท่องเทีใน...่ยว&ธุ ฉะเชิงเทรา


เป็นพระพุทธรูป แล้วลอยตามล�ำน�ำ้ ลงมาทางใต้ เมือ่ พระพุทธ รูปทั้ง 3 องค์ ล่องมาถึงบริเวณแม่น้�ำเจ้าพระยา บริเวณที่ ปัจจุบนั เรียกว่า “สามเสน” ได้ปรากฏให้ชาวบ้านได้เห็น ชาว บ้านจึงพยายามช่วยกันฉุดพระพุทธรูปทั้ง 3 องค์ขึ้นจากน�้ำ กล่าวกันว่าใช้คนเป็นแสนก็ไม่ส�ำเร็จ ต่อมาบริเวณจึงถูกเรียก ว่า “สามแสน” ​และเพี้ยนมาเป็น สามเสน ในปัจจุบัน หลั ง จากที่ พ ระ พุ ท ธรู ป โผล่ ม าปรากฏให้ เ ห็ น ที่ สามเสนแล้ว ก็จ มหายลงน�้ำไป จากนั้นก็ลอยเข้าสู่คลอง พระโขนงลัดเลาะไปสูแ่ ม่นำ�้ บางปะกง ผ่านบริเวณวัดสวนพริก นอก (ปัจจุบันคือวัดสัมปทวนนอก) และได้แสดงปาฏิหารย์ ด้วยการโผล่ขึ้ นมา ลอยทวนกระแสน�้ำให้ชาวฉะเชิงเทราได้

เห็น ชาวบ้านพยายามชักลากน�ำพระพุทธรูปทั้ง 3 ขึ้นฝั่ง แต่ ไม่วา่ จะด้วยวิธใี ด ก็นำ� ขึน้ จากน�ำ้ ไม่ได้ จนในทีส่ ดุ พระพุทธรูป ทัง้ สามก็จมหายลงไปในแม่นำ�้ อีกครัง้ หลังจากนัน้ ชาวบ้านได้ เรียกวัดสวนพริ กว่า “วัดสามพระทวน” (ในความหมายที่ว่า มีพระสามองค์ลอยทวนน�ำ้ ) ต่อมาได้ออกเสียงเพีย้ นไปเป็นค�ำ ว่า “วัดสัมปทว น” ซึ่งปัจจุบันวัดสัมปทวน อยู่ในต�ำบล บางแก้ว อ�ำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ต่อมาพระพุทธรู ปทั้งสาม ได้ลอยไปตามล�ำน�้ำ บางปะกง แล้วปรา กฏให้ชาวบ้านได้เห็นอีกหลายครั้ง ทั้ง บริเวณต�ำบลบางพระ และคุง้ น�ำ้ บริเวณกองพันทหารช่างที่ 2 รักษาพระองค์ (ค่ายศรีโสธร) ซึง่ พระพุทธรูปได้ปรากฏให้เห็น วนเวียนอยูใ่ นบริเวณนีห้ ลายครัง้ จนชาวบ้านเรียกบริเวณนีว้ า ่ “แหลมหัววน” จนกระทัง่ พระพุทธรูปปางสมาธิกบั พระพีน่ อ้ ง อีก 2 องค์ ได้ลอยผุดขึ้นมาที่ท่าน�้ำบริเวณวัดหงส์ ครั้งนี้ชาว บ้านได้น�ำอาจารย์ ผู้มีความรู้ทางไสยศาสตร์ มาประกอบพิธี อัญเชิญพระพุทธรูปขึ้นจากน�้ำ โดยตั้งปรัมพิธีบวงสรวง แล้ว น�ำด้ายสายสิญจ์คล้องไว้ที่พระหัตถ์ของหลวงพ่อ ให้ชาวบ้าน ช่วยกันจับสายสิญจ์ ตั้งจิตอธิษฐาน และท�ำการอัญเชิญ พระพุทธรูปปางสมาธิขนึ้ จากน�ำ้ ได้สำ� เร็จ ซึง่ ตรงกับวันขึน้ 14 ค�่ำ เดือน 5 พ.ศ.2313 และได้น�ำมาประดิษฐานไว้ที่ วัดโสธร วรวิหาร ส่วนพระพุทธรูปอีก 2 องค์นั้นก็ได้จมหายลอยตาม น�้ำไป พระอุโบสถหลังใหม่ เป็นพระอุโบสถทีส่ ร้างขึน้ เพือ่ ให้ดูยิ่งใหญ่ สง่างามสมเกียรติกับการประดิษฐานพระพุทธ โสธร (องค์จริง) การออกแบบโบสถ์จึงมีความวิจิตรบรรจง Tourist&Business

CHACHOENGSAO

41


พิถีพิถันด้านสถาปัตยกรรม งานออกแบบ และการก่อสร้าง โดยใช้เวลานานกว่า 8 ปี และใช้งบประมาณการก่อสร้างกว่า 2 พันล้านบาท โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ​ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ พระราชด�ำเนินวางศิลาฤกษ์ เ มื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2531แล้วเสร็จเมือ่ วันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2539 โดยมีพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงเสด็จมาประกอบพระราชพิธยี กฉัตร ทองค�ำเหนือยอดมณฑป พระอุโบสถหลังใหม่นี้ ใช้ศิลปะแบบไทยประยุกต์ และร่วมสมัย มีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ตัวอาคารมีมุข ยืน่ ยาวออกไปตามแนวทิศตะวันออก-ตะวันตก ประตูทศิ เหนือ เป็นทางเข้าหลักทีห่ นั ไปทางถนนสายหลักด้านหน้า (ถนนเทพ คุณากร) ประตูทิศใต้หันออกสู่แม่น�้ำบางปะกง ตัวอาคารมี ขนาดกว้าง 44.5 เมตร ยาว 123.5 เมตร ความสูงจากพื้นล่าง ของพระอุโบสถ ถึงสุดยอดหลังคาทรงมณฑป ประมาณ 85 เมตร เครื่องยอดหลังคาเป็นทรงปราสาทประยุกต์ มีลักษณะ 8 เหลีย่ ม ผนังภายในและภายนอกปูดว้ ยหินอ่อนจากเมืองคาร์ ราร่า ประเทศอิตาลี ส่วนของยอดหลังคาท�ำเป็นชัน้ ๆ ลดหลัน่ ขึ้นไปอีก 4 ชั้น ในชั้นที่ 3 มีลานประทักษิณ ประดับด้วยฉัตร รกิจ 42 ๑ท่องเทีใน...่ยว&ธุ ฉะเชิงเทรา

ทองโดยรอบ มีพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรประดิษฐานทิศละ 1 องค์ และชั้นนี้ยังเปรียบเสมือนเรือนธาตุของยอดปราสาท ทีป่ ระดิษฐานพระสถูปเจดียบ์ รมสารีรกิ ธาตุ และทีส่ ว่ นบนสุด เป็นยอดฉัตรทองค�ำหนัก 77 กิโลกรัม พระอุโบสถทั้งหลังนั้นปลูกสร้างให้เป็นเสมือนเขต พุทธาวาสของวัด โถงกลางเป็นส่วนของโบสถ์ ส่วนโถงด้าน หน้า และด้านหลัง เป็นวิหารยื่นยาวออกไป 2 ด้าน ภายใน โบสถ์ อยู่ในขอบเขตพัทธสีมา ที่มีหลักเสมาหินอ่อนวางอยู่ ภายในทั้ง 4 ทิศ มีลักษณะเป็นโถงกว้าง หลังคาสูง โปร่ง อากาศถ่ายเทดี เย็นสบาย ไม่อึดอัด ตรงกลางมีฐานชุกชีทรง กลมขนาดใหญ่ ท�ำเป็นกลีบดอกบัว ภายในประดิษฐานหลวง พ่อโสธร (องค์จริง) ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิองค์ที่ตั้งอยู่ ตรงกลาง ส่วนองค์ที่อยู่ด้านหลัง เป็นพระประธาน และมี พระพุทธรูปปางต่างๆ รายล้อมอยู่ พืน้ อุโบสถรอบองค์พระ ปู ด้วยหินแกรนิต ตกแต่งเป็นลวดลายให้เสมือนอยู่ในห้วงสีทัน ดรมหาสมุทร มีรปู ปลา และสัตว์นำ�้ ในป่าหิมพานต์หลากหลาย ชนิด ให้สอดคล้องกับเรื่องราวในต�ำนานการพบพระพุทธโส ธรที่ลอยน�้ำมา เพดานตรงกลางเป็นโดม สูงขึ้นไปท�ำเป็น ท้องฟ้าสีน�้ำเงินเข้ม เปรียบเสมือนจักรวาลที่มีดาวประกอบ ระยิบระยับ เป็นภาพแสดงต�ำแหน่งดวงดาวในจักรราศี ตาม วันเวลามหาฤกษ์ที่โหรหลวงได้ผูกดวงประกอบพิธียกฉัตร ทองค�ำไว้ (ตรงกับวันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2539) เหนือเพดาน ขึ้นไปเป็นอาคารทรงมณฑป ประดิษฐานพระสถูปเจดีย์ ที่ บรรจุพระบรมสารีรกิ ธาตุ (หากมองจากภายนอกจะเป็นชัน้ ที่ 3 ของยอดปราสาท) การเดินเข้าไปภายในพระอุโบสถ จะเดินเข้าทาง ด้านข้างขององค์พระ (องค์พระหันหน้าไปทางทิศตะวัน ออก) ภายในอุโบสถหลังใหม่นถี้ วายเครือ่ งสักการะได้เพียง ดอกไม้ และการกราบอธิษฐานขอพรต่างๆ ไม่สามารถจุด ธูปเทียน หรือปิดทององค์พระได้ และจะมีพระสงฆ์ประจ�ำ อยู่คอยประพรม และแจกหลอดน�้ำมนต์


เรือนน�้ำไพล็อตปอ บางปะกง เหตุการณ์อุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกเมื่อปลายปี 2557 เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวความรักที่สะเทือนใจใครหลายๆ คน ส�ำหรับคู่รักปอหญิง-ปอชาย ที่ทั้งคู่เพิ่งแต่งงานกันได้ไม่นาน แต่ได้เกิดอุบัติเหตุกับปอชาย จนท�ำให้เสียชีวิต ต้องบอกเลยว่าปอหญิงเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็ง และแข็งแกร่งมากคนนึงเลยทีเดียว เนื่องจากใน facebook ของปอหญิง มีคนเข้ามาติดตาม และให้ก�ำลังใจเป็นจ�ำนวนมาก และติดตามเรื่องที่เล่าถึงปอชาย จึงได้สร้างเพจ Pilot Por Story ท�ำให้มีผู้ติดตามแสนกว่าท่าน โดยในเพจจะเล่าถึง ในทุกช่วงเวลาตั้งแต่วันแรกที่พบกัน จนได้รักกัน และความแสนดีน่ารักของปอชาย เพื่อเป็นการระบายถึงความคิดถึง อยากให้คนที่มีลมหายใจอยู่ด้วยกัน ใช้เวลากับคนรักอย่างคุ้มค่า จากการสนับสนุนเหล่านั้น ท�ำให้ปอหญิงเกิดแรงบันดาลใจ ที่จะสร้าง PILOT POR’S COFFEE GALLERY เป็ นสถานที่รวบรวมเรื่ องราวของปอชาย และเก็บรวบรวมของที่เค้ ารั ก เพื่อระลึกถึงเรื่ องราวความรั ก มั่นคงที่มีให้ ต่อกัน Tourist&Business

Chachoengsao

43


“ขาหมูเยอรมัน”

ขาหมูเนื้อแน่น เครื่องเยอรมันแท้ๆ เสิร์ฟคู่กับผักดองสูตร พิเศษของทางร้าน พร้อมกับน�้ำจิ้มสุดแซ่บ

เรือนน�้ำไพล็อตปอ บางปะกง ถือเป็นอีกหนึ่งสถาน ที่นึง ที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นการระลึกถึง “ปอชาย” ด้วยการ ตกแต่งร้านท�ำให้สัมผัสได้ถึงความรักความมั่นคงของทั้งคู่ ซึ่ง รูปผู้ชายกับผู้หญิงที่น�ำมาเป็นโลโก้หน้าร้านก็มาจากภาพที่ ถ่ายพรีเวดดิ้ง ที่ร้านจะแบ่งออกเป็น 2 โซนด้วยกัน คือ โซน บาร์กาแฟ และร้านอาหาร ซึ่งมีความหลากหลายทั้งไทย จีน อีสาน ฟิวชั่น รั บประกันความอร่ อยกับราคาเริ่มต้ นที่ 60 บาทเท่ านัน้ !!!!! “ย�ำผักบุ้งกรอบ” เรือนน�ำ้ ไพล็อตปอ บางปะกง บรรยากาศพระอาทิตย์ ผักบุ้งทอดกรอบๆ จัดมาพร้อมกับน�้ำย�ำซีฟู้ดรสเด็ดจัดจ้าน ลับขอบฟ้ายามย็นนัง่ ชิลๆ เพลินๆ ริมบ่อปลา พร้อมทานอาหาร รสชาติอร่อยถูกปาก ทุกเมนูจดั เสิรฟ์ แบบประณีต พิถพี ถิ นั เมนู แนะน�ำของที่ร้านที่คุณมาแล้วไม่ควรพลาด “ไพล็อตแซ่ บ” ปลาทับทิมตัวใหญ่ๆ เนื้อแน่นทอดกรอบแบบพอดี ราดด้วย น�้ำเมี่ยงสูตรโบราณทานคู่กับใบชะพลู เข้ากันอร่อยแบบสุดๆ

ซาซิมิแซลมอน

ปลาแซลมอนสดเนื้อแดง มาพร้อมโซยุ วาซาบิ

44

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...ฉะเชิงเทรา


นอกจากนี้ที่ร้านยังมีเมนูเด็ดแนะน�ำไม่ว่าจะเป็น “งาช้ างเผือก” เมนูทานเล่นแบบร่วมสมัย “ไข่ ต๋ ุนหม้ อไฟ” เมนูที่ทานกันได้ทั้งบ้าน เนื้อไข่ตุ๋นนุ่มลิ้น ปรุงรสอย่างกลมกล่อม มาพร้อมด้วยซีฟู้ดแน่นๆ ใส่แบบ ไม่หวงเครื่อง

ในส่ วนของโซนบาร์ กาแฟที่ร้านเราจะใช้เมล็ด สดคัว่ บดหอมๆ นอกจากนีย้ งั มีเมนูชาเขียว โกโก้ สูตรเข้มข้น และอีกหลากหลายเมนูเครื่องดื่ม และเมนูขนมสุดฟินหลาก สไตล์หลายรสชาติให้ทุกท่านได้มาลิ้มรองอาทิเช่น ไพล็ อต มัคคีอาโต้ , นมเฟสซี่, กล้ วยหอมนมสด คาราเมล, ช็อคโกแล็ตนมสดกล้ วยหอม, อิตาเลี่ยนโซดา ฯลฯ หรือ เมนูของหวาน-ของทานเล่น ที่มาแล้วต้องลองไม่ว่าจะเป็น

ช็อคโกแลตลาวา, บิงซูเมล่ อน, ฮันนี่โทสช็อคโกแลต, ฮันนี่โทสฟรุ๊ สตี,้ ปั งอบชีส เป็นต้น ส�ำหรับลูกค้าที่ต้องการมาจัดเลี้ยงสังสรรค์ หรือ เลี้ยงวันเกิดรบกวนโทรแจ้งล่วงหน้า ถูกและอร่อย ต้องที่นี่ที่ เดียว “เรื อนน�ำ้ ไพล็อตปอ บางปะกง”

เรือนน�้ำไพล็อตปอ บางปะกง ตั้งอยู่ใกล้กับโรงแรมบลูไดมอนด์ ริมถนนจรัญยานนท์ เปิดตั้งแต่ 10.00 น.- 22.00 น.ลูกค้าสามารถส�ำรองโต๊ะ หรือสั่งจองอาหารและเครื่องดื่มไว้ล่วงหน้าได้ที่ โทร. 063-173-6142, 080-327-3315 Tourist&Business

Chachoengsao

45


แนะน�ำที่พัก

ส�ำหรับนักเดินทาง

ดู AD 4 สี ปกหน้าใน

86/6 หมู่1ต�ำบลท่ าทองหลาง อ�ำเภอบางคล้ า ฉะเชิงเทรา 24110 Tel. 038-541-445-6, 092-689-4442, 095-720-2442 E-mail : t-vintagehotel01@gmail.com Facebook : T Vintage Hotel

46

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...ฉะเชิงเทรา

โรงแรมทีวินเทจ บางคล้า

จังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมให้บริการทุกด้าน แบบครบวงจร ห้องพักหลากหลายสไตล์ ห้องจัดเลี้ยง ห้องประชุมขนาดเล็ก ใหญ่ ห้องอาหาร สระว่ายน�้ำ คาราโอเกะ ฟิตเนสเซ็นเตอร์ บรรยากาศร่มรื่ม เหมาะกับการพักผ่อน ใกล้ชิดธรรมชาติ ใกล้ตลาดน�้ำบางคล้า Your Smile, Our Happiness เพราะรอยยิ้มของท่าน คือความสุขของเรา


ดู AD 4 สี หน้า 18

ดู AD 4 สี หน้า 18

สตาร์ ไดซ์อินน์ Fantasy Resort

ห้องพักใหม่สะอาดเดินทางสะดวก อยู่ในตัวเมืองแปดริ้ว มีห้องพักพร้อมบริการกว่า 60 ห้อง ที่ตงั ้ : 51/7 ซ.กุลศรี ต.หน้ าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 หรื อโทร. 097-0497524 facebook : สตาร์ ไดซ์ อนิ น์ FantasyResort

The power in resort

ห้องพักใหม่ มาในรูปแบบบ้านพักริมน�้ำ ส่วนตัวแบบสุดๆ พร้อมบรรยากาศที่ ใกล้ชิด มากกว่าเดิม เพิ่มตัวเลือกของการพักผ่อน ในราคาเบาๆ ที่ตงั ้ : 44/9 หมู่ 4 ต.โพรงอากาศ อ.บางน�ำ้ เปรี ย้ ว จ.ฉะเชิงเทรา สนใจติดต่ อจองห้ องพัก 08-6821-5228, 0-3858-1087

ดู AD 4 สี หน้า 18

ดู AD 4 สี หน้า 18

มอแกน รีสอร์ท

บริการห้องพักปรับอากาศ พร้อมอินเตอร์เน็ตไร้สาย ทีวี ตู้เย็น น�้ำอุ่น และกาแฟฟรี ที่ตงั ้ : 22/4 หมู่ 4 ต.เมืองเก่ า อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120 โทร. 08-2444-4270 QR code : morgan resort ฉะเชิงเทรา

ดู AD 4 สี หน้า 16

ชวนชมตะวันรีสอร์ท

ห้องพักสะอาด บรรยากาศดี ใกล้ชิดธรรมชาติ จองห้ องพัก : 081-7151253 สอบถามเพิ่มเติม : 087-7178730, 080-0625232 Line ID : 0800625232

ดู AD 4 สี หน้า 30

โรงแรม สุณี วิวล์

บรรยากาศร่มรื่น เงียบสงบเหมาะกับการพักผ่อนใกล้ชิดธรรมชาติ ติดริมน�้ำ ใจกลางเมืองแปดริ้ว พร้อมสิ่งอ�ำนวยความสะดวกครบครัน

สอบถามข้ อมูลเพิ่มเติม : Tel. 091-780-5480, 0-3359-0443 ที่ตงั ้ ถ.เทพคุณากร ซ.7 ตรงข้ ามสนามมวยเข้ าซอย 50 ม.

บางปะกงฟาร์ม

ดูพระอาทิตย์ตกดิน กินปลา

สอบถามข้ อมูลเพิ่มเติม : 081-8100260, 086-6196020

Tourist&Business

Chachoengsao

47


ดู AD 4 สี หน้า 3

มาพักฉะเชิงเทรา นึกถึง เจเค ลิฟวิ่ง - ที่พักสะอาด ใหม่ ห้องกว้าง ราคาไม่แพง - สิ่งอ�ำนวยความสะดวกครบครัน - อยู่ใจกลางเมือง เดินทางไปไหนก็สะดวก - บริการเป็นกันเอง line : @jk_living Tel. 092-7429929, 0-3851-1255 จองออนไลน์ www.jk-living.com

48

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...ฉะเชิงเทรา


โรงแรมพนมซิตี ้ ที่ตั้ง : 333 หมู่ 4 ถ.พนม-กบินทร์บุรี ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120 Tel. 0-3855-2775, 08-1319-1176

ที่อยู่: 99/5 หมู่2 ถนน โสธรพัฒนา ซอย 2 โสธร เมือง ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์:033 590 404 เจเค ลิฟวิ่ง โฮเทลแอนด์ เซอร์ วสิ อ พาร์ ทเมนท์ (JK LIVING Hotel And Service apartment)   ที่อยู่: 72/4 หน้าเมือง เมือง ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์:092 742 9929 l

l

อ�ำเภอเมือง

ส.สมบูรณ์ เพลส จก บริษัท โทร. 0-3881-3291-4 มือถือ. 08-1812-5515 ใจอินทร์ โทร.0-3851-2236, 0-38514810 มิตรสัมพันธ์ โทร. 0-3851-1079 ริเวอร์ อนิ น์ โทร. 0 3851 4530-1, 0 3851 1609 วังธารา แอนด์ รี สอร์ ท โทร. 0- 3882- 2239-40 สัมมนาคารบางปะกงปาร์ ค (สถาบันราชภัฏราชนครินทร์ ) โทร 810541, 512501 เย็นจิตร บังกะโล & รี สอร์ ท เยื้องสถานีรถไฟฉะเชิงเทรา ข้างแขวงการทาง ถ.มหาจักรพรรดิ์ โทร. 0-3851-1200, 08-6803-2070 โรงแรมแกรนด์ รอยัลพลาซ่ า   โทรศัพท์:038 823 701 ร่ มโพธิ์ทอง เกสท์ เฮ้ าส์ โทรศัพท์:038 821 889 The Chill Classic House โทรศัพท์:038 513 717 ลาติน รี สอร์ ท   ที่อยู่: 7/178-9 ต�ำบล หน้าเมือง อ�ำเภอ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์:038 512 789 โรงแรมแกรนด์ รอยัลพลาซ่ า   ที่อยู่: ต�ำบล บางตีนเป็ด อ�ำเภอเมือง ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์:038 823 701 เอสพี เพลส   ที่อยู่: 31/1 ซอย รวม ญาติ ถนน ฉะเชิงเทรา บางน�้ำเปรี้ยว 1 หน้าเมือง เมือง, ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์:081 441 5095 Malone Maranatha  

อ�ำเภอบางคล้ า

บางคล้ า รี สอร์ ท ต.ท่าทองหลาง โทร 0- 3854- 2138-9 ธาราบางคล้ า   ที่อยู่: 39/5 หมู่7 ถ.ฉะเชิงเทรา-บางคล้า หัวไทร บางคล้า บางคล้า ฉะเชิงเทรา 24110 โทรศัพท์:062 323 7424 โรงแรมซันไรส์ ลากูน โฮเทลแอนด์ กอล์ ฟ   ที่อยู่: 20/10 ม.5 ต�ำบล ท่าทองหลาง อ�ำเภอบางคล้า ฉะเชิงเทรา 24110 โทรศัพท์:033 599 543 โรงแรมบ้ านสบาย   ที่อยู่: ต�ำบล บางคล้า อ�ำเภอ บางคล้า ฉะเชิงเทรา 24110 โทรศัพท์:038 541 234 l

l

อ�ำเภอพนมสารคาม

พนมการ์ เด้ น โทร. 0-3855-1817, 0-3855-1515 ศูนย์ ศกึ ษาการพัฒนาเขาหินซ้ อน โทร 0-3859 -9105-6 โรงแรมห้ วยพลู โทร. 08-1889-2167 โรงแรม รี เจนซี่   ที่อยู่: 29/1, 24120, ต�ำบลท่าถ่าน อ�ำเภอ พนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120 โทรศัพท์:038 836 584 ลานนารี สอร์ ท   ที่อยู่: 99 หมู่ 6, ต�ำบลเมืองเก่า อ�ำเภอ พนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา, 24120 ‎ โทรศัพท์:038 552 544

หลับเพลิน รี สอร์ ท   โทรศัพท์:082 558 9000 SC Resort   โทรศัพท์:038 552 336 โรงแรม รี เจนซี่   โทรศัพท์:038 836 584 โรงแรม เดอะพนม   โทรศัพท์:038 551 123 l

อ�ำเภอบางน�้ำเปรี้ ยว

คุ้มบุญส่ ง จก บริษัท โทร. 0-3852-4130 บ้ านภูริตา รี สอร์ ท (Baan PURITA)   ที่อยู่: 3124 ต�ำบล บางขนาก อ�ำเภอ บางน�้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 24150 โทรศัพท์:033 590 301

อ�ำเภอบางปะกง

โรงแรมริมฝั่ งบางปะกง โทร./โทรสาร 0-3853-1855 โรงแรมบลูไดมอนด์ บางวัว 106 ม.7 ถ.ท่าสะอ้าน-บางวัว ต.บางวัว โทร. 0-3853-9080 อพาร์ ทเม้ นท์ BSNS6 โทรศัพท์: 085 835 5851 Ratathara Resort (Baanplaloma)   โทรศัพท์: 038 574 318 บ้ านบางวัว รี สอร์ ท โทรศัพท์:086 599 9779 รตะธารารี สอร์ ท (บ้ านปลาโลมารี สอร์ ท)   โทรศัพท์:038 574 318 โรงแรมบางปะกง โทรศัพท์:038 538 371 แสมวิว รี สอร์ ท   ที่อยู่: ต�ำบล ท่าข้าม อ�ำเภอบางปะกง ฉะเชิงเทรา 24130 โทรศัพท์:093 638 5721

Tourist&Business

Chachoengsao

49


แนะน�ำที่กิน

ร้านอาหารสะอาด...รสชาติอร่อย ดู AD 4 สี หน้า 5

ไข่ ต๋ ุนทะเลหม้ อไฟ

เมนูที่ทานได้ทั้งบ้าน เป็นเมนูส�ำหรับครอบครัวจริงๆ เนื้อไข่ตุ๋นนุ่มลิ้นที่ปรุงอย่างกลมกล่อม บวกกะซีฟู้ดเนื้อเน้นๆใส่แบบไม่หวงเครื่อง เย็นนี้อย่าลืมแวะไป เรือนน�้ำไพล็อตปอ บางปะกง

เรือนน�้ำ ไพล็อตปอ บางปะกง

อาหารอร่อย ทุกเมนูจัดเสิร์ฟแบบปราณีต พิถีพิถัน..คุ้มค่า บริการดี เจ้าของน่ารักเป็น กันเองมากๆ มาลองกันเลย ส�ำรองจองโต๊ ะได้ ท่ ี 06-3173-6142, 08-0327-3315

ย�ำคอหมูย่าง

แซ่บกว่านี้เด็ดกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว ที่เรือนน�้ำไพล็อตปอ บางปะกง

50

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...ฉะเชิงเทรา


ดู AD 4 สี หน้า 3

ร้านอยู่ในซอยประชาสรรค์ หน้า JK Living hotel and service apartment มี 2 ชั้น ด้านล่างเป็นห้องแอร์ มี 3 โต๊ะ และที่นั่งริมกระจกแบบบาร์ 2 ส่วนเล็กๆ ตัวร้านด้านในเป็นปูนเปลือยขัดมัน แต่งด้วยเชือกสีน�้ำตาล เส้นใหญ่ๆ สวยดี จัดร้านน่ารัก ชั้น 2 พื้นที่เปิดโล่ง มีโต๊ะจัดไว้หลายที่นั่ง

Arista cafe padriew Call 062 442 6266 / Line @aristacafe facebook : Arista cafe padriew

ดู AD 4 สี หน้า 15

Padriew Station

ขอขอบพระคุณลูกค้า และขอบคุณทุกๆท่าน ที่ให้โอกาสท�ำให้ร้านเราสามารถเดินมาไกลได้ถึงจุดๆนี้ ผู้บริหาร ทีมงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้มี โอกาสน�ำเสนอสิ่งดีๆ บริการที่ดีที่สุด เพื่อเป็นการตอบแทนที่ทุกท่านได้ให้เกียรติสนับสนุนร้านด้วยดีเสมอมา ที่ตงั ้ : 9/4/1 ถนนศรี โสธรตัดใหม่ ต.หน้ าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา โทร. 081 863 2957, 06-3823-3338, 08-2454-2288 Tourist&Business

Chachoengsao

51


ดู AD 4 สี หน้า 15

รักษ์ทะเล ข้าวแกงปักษ์ใต้

ร้านข้าวแกงที่ค่อนข้างใหญ่ โต๊ะและที่นั่งเยอะมาก มีอาหารหลากหลาย ไม่เฉพาะอาหารใต้ มีทั้งอาหารไทย ก๋วยเตี๋ยว กาแฟสด มีผักและน�้ำพริกกะปิให้ทุกโต๊ะตามสไตล์ร้านอาหารใต้ด้วย ของเราเป็นแกงส้มผักกระเฉด ผัดเผ็ดปลาดุก และกุนเชียง อร่อย ที่ตงั ้ : ริมถนนสุขุมวิท (สายเก่ า) ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา โทร 081-996-9730, 08-1850-3596

บ้านโพธิ์ ริเวอร์ไซด์

อาหารอร่อย บรรยากาศดี ริมแม่น�้ำบางปะกง ราคาไม่แพง สอบถามเพิ่มเติม : 08-6843-5858, 08-6111-0085 99 หมู่ 6 ต.สนามจันทร์ อ.บ้ านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140

ดู AD 4 สี หน้า 14

ร้านอาหารปูกรรเชียง

นึกถึงอาหารทะเลสดๆ นึกถึงเรา อาหารซีฟู๊ดคัดเกรด อาหารไทย-จีน พร้อมบริการห้องจัดเลี้ยง บรรยากาศสบายๆ สอบถามเพิ่มเติม : 09-4416-3953 (คุณณพัฒน์ บุญช่ วย) 25/1/1 หมู่ 1 ต.คลองนา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 ร้ านอยู่ด้านหลังของห้ างตะวันออกคอมเพล็กซ์ เข้ าซอยประมาณ 1 กม.

ดู AD 4 สี หน้า 127

52

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...ฉะเชิงเทรา


บางคล้าก๋วยเตี๋ยวเนื้อ

เอาใจคอก๋วยเตี๋ยวเนื้อ เนื้อสด เนื้อเปื่อย ลูกชิ้นเนื้อหรือจะเป็นเกาเหลาเนื้อ ทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆ รสชาติกลมกล่อม สอบถามเพิ่มเติม : 08-6831-4360, 06-1693-0876 35/8 ต.บางคล้ า อ.บางคล้ า จ.ฉะเชิงเทรา 24110

ดู AD 4 สี หน้า 28

Hornbill Coffee

กาแฟสดคุณภาพเยี่ยม ชาเขียวหอมโดนใจ สมูทตี้ อิตาเลี่ยนโซดา เค้ก และอื่นๆอีกมากมาย สอบถามเพิ่มเติม : 09-9506-2221 บนถนนสิริโสธรก่ อนเข้ าตัวเมืองฉะเชิงเทรา อ.บ้ านโพธิ์

ดู AD 4 สี หน้า 9

Baanlee Seafood

บริการอาหารเครื่องดื่ม บรรยากาศสบายๆ บริการเป็นกันเอง สอบถามเพิ่มเติม : 08-9889-6297, 09-1767-3724, 09-5592-5856 16 หมู่ 10 ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130

ดู AD 4 สี หน้า 29

Di Maria Steak

บรรยากาศที่อบอุ่น บริการประทับใจ ใส่ใจความจริงใจ สอบถามเพิ่มเติม : 09-2569-9299 ร้ านอยู่ฝ่ ั งท่ าข้ าม ลงสะพานเลีย้ วกลับรถยูเทิร์นแรก ร้ านอยู่ฝ่ ั งทิพยประกันภัย

ดู AD 4 สี หน้า 29

ร้านบ้านเบญฯ

สัมผัสบรรยากาศริมน�้ำบางปะกง ชมวิวโบสถ์วัดหลวงพ่อโสธร อาหารสด สะอาด อร่อย สอบถามเพิ่มเติม : 08-3120-5589 19/6 หมู่ 4 ต.บางพระ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

ดู AD 4 สี หน้า 29

โคตรเล้งกะละมังแซ่บ

บริการอาหารและเครื่องดื่ม รับออกงาน นอกสถานที่ สอบถามเพิ่มเติม : สาขาแปดริว้ 09-4163-4247

ดู AD 4 สี หน้า 28

Tourist&Business

Chachoengsao

53


ร้านอาหารครัวบ้านทวี

สด สะอาด บรรยากาศสบายๆ ณ ชายทะเล เปิดให้บริการทุกวัน สอบถามเพิ่มเติม : 08-6906-1978, 08-9666-4727

ดู AD 4 สี หน้า 14

ชัยรัตน์ ก๋วยเตี๋ยวหมูสับ

บอส Thai & Seafood Restaurant

อร่อยขั้นเทพ ต้องร้านชัยรัตน์ ก๋วยเตี๋ยวหมูสับ รสชาติดี ต้องลอง สอบถามเพิ่มเติม : 08-6554-3677 24/13 หมู่ 6 ต.บางพระ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

ดู AD 4 สี หน้า 32

ครัวแม่ส้มเกลี้ยง

อาหารอร่อย บรรยากาศดี ริมแม่น�้ำบางปะกง ส่วนเมนูอาหารรสเลิศของร้าน ก็มีให้เลือกมากมาย การันตีความอร่อย ครอบเครื่องด้วยวัตถุดิบสดใหม่ สอบถามเพิ่มเติม : 08-6833-6636 ที่ตงั ้ : ต.บางตีนเป็ ด อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

ดู AD 4 สี หน้า 27

54

ครัวโนโว สเต็ก

พบกับเมนู สเต็ก พิซซ่า และอาหารไทยอีกหลากหลายเมนู สอบถามเพิ่มเติม : 09-5734-9559 22/1 หมู่ 4 ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...ฉะเชิงเทรา

ดู AD 4 สี หน้า 9

อาหารทะเลสดๆ กุ้งแม่น�้ำเป็นๆ ผักปลอดสารพิษ สอบถามเพิ่มเติม : 0-3808-8236, 08-1982-4420, 08-1842-9705, 08-6838-1901 มายโฮม รี สอร์ ท 44/1/28 หมู่ 2 ต.คลองนา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ดู AD 4 สี หน้า 27

ก๋วยเตี๋ยวหมูน�้ำตกเจ๊ทิพ

ก๋วยเตี๋ยวหมูน�้ำตก ก๋วยเตี๋ยวน่องไก่ตุ๋น ก๋วยเตี๋ยวต้มย�ำ-เย็นตาโฟ เกาเหลาหมูน�้ำตก รสเด็ด รับจัดงานนอกสถานที่ สอบถามเพิ่มเติม : 08-7489-5336 40/12/2 ซ.ศรี โสธรตัดใหม่ 18 (ซ.ขวัญเรี ยม) ถ.ศรี โสธรตัดใหม่ ต.หน้ าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ดู AD 4 สี หน้า 28


มากินนี่ (ก๋วยเตี๋ยว 10 บาท)

8pu by chef pu

ที่นี่เป็นร้านอาหารอิสลาม คนอิสลามที่ชอบทานก๋วยเตี๋ยวเป็นชีวิตจิตใจ แถมจ่ายในราคาถูกต้องลองมาทานกันนะ สอบถามเพิ่มเติม : 087 807 5001 ตลาดคลอง 16 หลังเซเว่ นวงเวียน faebook : มา-กิน-นี่ ก๋ วยเตี๋ยว 10 บาท

ร้านอาหารตามสั่ง อาหารอร่อย เจ้าของร้านเป็นกันเอง สอบถามเพิ่มเติม : 09-1464-6469, 08-5650-6515 ถ.สุวนิ ทวงศ์ ฉะเชิงเทรา (เลยปั๊ มเชลล์ 100 เมตร)

ดู AD 4 สี หน้า 29

ดู AD 4 สี หน้า 28

l

ครัวอร่อยแซ่บ

อาหารไทย-อีสาน รสแซ่บ รับจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ มีบริการห้องพัก สอบถามเพิ่มเติม : 08-1945-7079, 08-5168-5944 ซ.ศุขประยูร 9 (ทางเข้ าวัดเซนต์ ปอล) ฉะเชิงเทรา

ดู AD 4 สี หน้า 27

อ�ำเภอเมือง

ก๋ วยเตี๋ยวลูกชิน้ ปลาจ่ าฤทธิ์ โทร. 08-7024-4550 ร้ านเจ๊ หนูผัดไทโบราณ (รั บประกันความอร่ อยทุกเมนู) โทร. 0-3858-8668, 08-1622-2263 กุ้งนาง โทร. 0-3851-3414 ไก่ ย่างน้ องปู โทร.0-3851-5456, 08-7008-8668 ข้ าวต้ มปลาใหญ่ โทร. 0-3851-4582 สวนอาหารบ้ านน้ อย โทร. 0-3882-1920, 0-3882-0083 ไก่ ย่างศรี สุนันท์ โทร. 0-3851-1702 ครั วริมน�ำ้ โทร. 08-9184-3621, 0-3881-7676 ทิพย์ วไล โทร. 0-1844-2906 บ้ านเพิ่มบุญ โทร. 0-3851-5323 ศูนย์ อาหารเพื่อสุขภาพ โทร. 0-3851-5613, 08-1577-7773 โทรสาร 0-3881-4433 ร้ านเกรซ โทร. 0-3851-2813 เอ็มมิวสิคผับ โทร. 0-3851-5757 บ้ านอิงไม้ (ครั วเจ้ าคุณทิพย์ ) โทร. 0-3851-2374, 0-1862-4515 กาแล็คซี่ ซีฟ้ ูด โทร. 0-3881-7676

ก๋ วยจั๊บตั๊กม้ อ   โทรศัพท์:038 821 893 บุรีมายา บูตคิ แอนด์ สปา   โทรศัพท์:038 813 678 ร้ านอาหาร เอกเขนก ริมแม่ น�ำ้ บางปะกง โทรศัพท์:081 949 1394 เรื อนร่ มไทร - Ruen Romsai   โทรศัพท์:090 407 4007 บ้ านไม้ ริมน�ำ้ แปดริว้   โทรศัพท์:038 512 064 ครัวแม่ ส้มเกลีย้ ง ริมแม่ นำ� ้ บางปะกง   โทรศัพท์:086 833 6636 เรื อนโบราณกาแฟสด   โทรศัพท์:081 721 6768 จิตลดาปลาเผา   โทรศัพท์:038 981 237 ร้ านอาหารนายพล   โทรศัพท์:081 687 8421 l

อ�ำเภอบ้ านโพธิ์

เบญจพร ซีฟ๊ ูด โทร. 0-3857-8223, 08-7141-4690 ร้ านแพแมนยู   โทรศัพท์:089 988 2049

Tourist&Business

Chachoengsao

55


อีสานลงบก ณ แปดริว้ ที่ตั้ง : 152/336 ถ.เลียบทางรถไฟ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 08-9939-3469, 08-7130-3273

ฅนบูรพา บทเพลงเพื่อชีวติ ที่ตั้ง : 50/59 หมู่ 14 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180 Tel. 08-1870-5734, 08-6398-6178, 08-7612-2183

ครั วเจ๊ หนู ที่ตั้ง : ตรงข้าม อบต.สนามจันทร์ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 0-3858-8668, 08-1622-2263

เชิดโภชนา ที่ตั้ง : 154/3 หมู่ 7 ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 0-3853-1057, 08-1942-4034

กินลมชมปลา ที่ตั้ง : 95/7 ถ.สรรค์ประศาสน์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 08-5328-6666

8 Riew Coffee Bar ที่ตั้ง : หน้าสนามมวยนานาชาติ ถ.เทพคุณากร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 08-5195-4145, 08-2463-6444

ร้ านกินกาแฟ ที่ตั้ง : 93 หมู่ 12 ต.บางตีนเป็ด อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 08-1982-9776

เลเวลอัพ คาเฟ่ Tel. 08-2464-7007

ขนมบ้ านชล facebook : kanombaanchon Tel. 09-5559-0995

ร้ านเรื อนค�ำอร่ อย ที่ตั้ง : 65/4 หมู่ 7 ต.บางพระ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel. 09-9390-2393, 09-6590-0536

ร้ านอาหารเรื อนล�ำพู   โทรศัพท์:081 484 3750 คุ้มสวัสดีแปดริว้ โฮมสเตย์   โทรศัพท์:094 659 4461 NUNG JOR   โทรศัพท์:086 786 9094 l

อ�ำเภอบางคล้ า

สวนอาหารแม่ น�ำ้ โทร. 0-3854-1909, 0-3882-5097 ครั วบางคล้ า โทร.0-3882-7320 โทรสาร 0-3882-7320 ร่ มไม้ สายธาร โทร. 0-3854-2794 สเต็กบางคล้ า โทร. 0-3854-2138 ร้ านอาหาร แพสองคุ้ง   โทรศัพท์:038 527 089 เถ้ าแก่ ซือ้  

56

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...ฉะเชิงเทรา

โทรศัพท์:038 541 020 ธาราบางคล้ า   โทรศัพท์:062 323 7424 BLUE OZONE   โทรศัพท์:081 611 1144 บ้ าน-น�ำ้ -จันทร์ by คุณาวุฒิ   โทรศัพท์:038 825 700 l

อ�ำเภอบางปะกง

ร้ านแพกลางน�ำ้ โทร. 0-3857-4157, 08-1931-8595 ครั วสมหวัง โทร. 08-6106-9319, 08-7832-6853 แพเคียงน�ำ้   โทรศัพท์:038 574 444 อุ๊ดอาหารทะล   โทรศัพท์:084 409 3211


แพริมบาง   โทรศัพท์:038 530 321 ร้ านอาหาร เอกเขนก ริมแม่ น�ำ้ บางปะกง ฉะเชิงเทรา   โทรศัพท์:081 949 1394 l

อ�ำเภอพนมสารคาม

เมืองตรั งติ่มซ�ำ อาหารปั กษ์ ใต้ 2 โทร. 0-3883-7160, 08-1158-5441, 08-5504-7460 สวนอาหารคุณพัฒน์ โทร. 08-1450-9544 เพ็ชน�ำ้ หนึ่ง โทร. 0-3883-6529

ร้ าน ไก่ ย่างลองดู   ที่อยู่: ถนนพนมสารคาม-บ้านสร้าง, ต.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา, 24120 โทรศัพท์:038 839 089 สวนอาหารคุณพัฒน์   ที่อยู่: ต�ำบล ท่าถ่าน อ�ำเภอ พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 24120 โทรศัพท์:038 836 651 ร้ านอาหารลุงเปี ย   ที่อยู่: ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 ต�ำบล หนองแหน อ�ำเภอ พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 24190 โทรศัพท์:038 502 040

ร้ านอาหารหนองกี่   ที่อยู่: ต�ำบล พนมสารคาม อ�ำเภอ พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 24120 โทรศัพท์:091 508 9058 ร้ านเจตอาหารตามสั่ง   ที่อยู่: 984 หมู่ที่ 1, ถนนพนมพัฒนา, ต�ำบลพนมสารคาม อ�ำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา, 24120 โทรศัพท์:038 551 359 ร้ านอาหารบ้ านคุณชาย   ที่อยู่: ซอย เทศบาล 9 - ถนนแก้วสุกร ต�ำบล บ้านซ่อง อ�ำเภอ พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 24120 โทรศัพท์:089 545 9337

Tourist&Business

Chachoengsao

57


58

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...ฉะเชิงเทรา


Tourist&Business

Chachoengsao

59


60

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...ฉะเชิงเทรา


แนะน�ำร้าน

ของกิน-ของฝาก สถานที่ท่องเที่ยว บริษัททัวร์ ฯลฯ

ร้านกุยช่ายเจ้จูเกาะขนุน ก๋วยเตี๋ยวเจ๊จูเชิญชิมเจ้าอร่อย

ขนมกุยช่าย ก๋วยเตี๋ยวหมึกแดงชวนชิม ขนมจีบ จ�ำหน่ายทั้งปลีก-ส่ง สอบถามเพิ่มเติม : 08-6344-2640, 08-9602-0656 635 หมู่ 2 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

ขนมกุยช่ายเจ๊ยู้ (เจ้าเก่าริมคลองเกาะขนุน) ขนมกุยช่าย ไส้กุยช่าย หน่อไม้ เผือก รสเด็ด สอบถามเพิ่มเติม : 08-6847-9599, 08-4003-7547 55/5 หมู่ 2 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

ดู AD 4 สี หน้า 31

ดู AD 4 สี หน้า 31

คุณพัฒน์ ขนมกุยช่าย พนมสารคาม ไส้กุยช่าย เผือก มันแกวผัดกุ้ง อร่อยต้องลอง สอบถามเพิ่มเติม : 09-4654-2414, 09-6953-5456

ดู AD 4 สี หน้า 9

กะหรี่ปั๊ปเอ๊าะเอ๊าะ

จ�ำหน่ายกะหรี่ปั๊ปตัวละ 1 บาท และกล้วยทอดนายพัน ทอดร้อนๆ กรอบอร่อย สอบถามเพิ่มเติม :09-4336-7232 ติดถนน 304 ตรงข้ ามปั๊ ม LPG ต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้ า จ.ฉะเชิงเทรา

ดู AD 4 สี หน้า 31

หจก. นิวน้องส้มทัวร์ 2007

บริการรับ-ส่ง พนักงานบริษัท ท่องเที่ยว ดูงาน สัมมนา สอบถามเพิ่มเติม : 0-3813-1905, 08-1944-2745 บริหารงานโดย คุณเฉลย จิตรสมพงษ์ 86/2 หมู่ 3 ต.บางกรู ด อ.บ้ านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140

ดู AD 4 สี หน้า 14

Tourist&Business

Chachoengsao

61


บริษัท แปดริว้ ออสทริช ฟาร์ ม จ�ำกัด กรุ งเทพฯ (ส�ำนักงานใหญ่ ) Tel. 02-513-8618, 08-1906-3609 ติดต่ อโดยตรงได้ ท่ ี คุณธีระศักดิ์ เหรี ยญเจริญ

เปียกปูนไฮโซ

ขนมเปียกปูนกะทิสด ของแท้ต้องมีสติ๊กเกอร์ เท่านั้น สอบถามเพิ่มเติม : 09-5310-2399

ดู AD 4 สี หน้า 31

ปูกะเอ ที่ตั้ง : 11 ถ.เอมอรอุทิศ 2 ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel. 0-3881-5700 ที่ตั้ง : สาขา 2 88/8 หมู่ 3 ต.บางกูด อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 0-3859-6774-5, 0-3859-6776

62

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...ฉะเชิงเทรา

บ้ านหมอวาง ที่ตั้ง : 36 หมู่ 7 ถ.กิ่งแก้ว ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10280 Tel. 08-1613-8292, 08-5149-6485


สินค้า OTOP จังหวัดฉะเชิงเทรา CHACHOENGSAO ONE TAMBON ONE PRODUCTS

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเขาควายแกะสลัก จ�ำหน่ายเขาสัตว์แกะสลัก ที่ตงั ้ : 49 หมู่ 7 ถ.ฉะเชิงเทรา-บางน�ำ้ เปรี ย้ ว ต.บางขวัญ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel. 08-1299-8336, 08-1451-0628 ดู AD 4 สี หน้ าที่ 32

สวนแก้ ววงษ์ นุกูล ที่ตั้ง : 56 หมู่ 3 ต.สาวชะโงก อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110 Tel. 0-3858-3734, 08-9938-9097 Fax. 0-3858-3734

กลุ่มทอผ้ าไหมบ้ านอ่ างเตย กลุ่มไผ่ ตงบ้ านอ่ างเตย ที่ตั้ง : หมู่ 9 ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 08-6109-0589

l

อ.คลองเขื่อน

ต�ำบลก้ อนแก้ ว

กลุ่มสตรี ทำ� ไข่ เค็มต�ำบลก้ อนแก้ ว โทร : 038-509172 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ไข่เค็ม

กลุ่มสตรี ขนมหวานบางปะกง ที่ตั้ง : 38 หมู่ 14 ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130 Tel. 0-3883-2054, 08-9832-4133

ต�ำบลคลองเขื่อน

กลุ่มท�ำสวนมะม่ วง โทร : 038-509172 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ มะม่วง คุ้มวิมานดิน โทร : 08-2255-9807 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เครื่องปั้นดินเผา

ต�ำบลบางตลาด

กลุ่มแม่ บ้านผลิตภัณฑ์ มะพร้ าว โทร. 08-1762-2197 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ แจกันจากมะพร้าว

นงลักษณ์ ขนมไทย ที่ตั้ง : 165 ถ.ฉะเชิงเทรา-บางน�้ำเปรี้ยว ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel. 08-1555-4153, 08-1576-6227

เค้ กมะตูม ที่ตั้ง : เลขที่ 28/11 ซ.14 ถ.ศรีโสธรตัดใหม่ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 0-3851-1783, 0-3851-5180, 08-1658-4542

หมี่กรอบ ป้าบุญรอด@บางปะกง Tel. 09-1885-3524, 08-1578-2628

ร้ านป้าป้อมน�ำ้ พริกเผา ป.แปดริว้ ที่ตั้ง : ร้านอยู่ในลานจอดรถ วัดหลวงพ่อโสธร Tel. 08-4345-5857

ต�ำบลบางโรง

กลุ่มเพาะเห็ดต�ำบลบางโรง โทร : 08-16503210 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เห็ดฟาง/เห็ดนางฟ้า

ต�ำบลบางเล่ า

กลุ่มเพาะเลีย้ งปลากัดปลาสวยงาม โทร :038-856747,08-19830442 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ปลากัด/ปลาสวยงาม ขนมไทยแม่ เสือ โทร. : 038-970691 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ขนมหม้อแกง

อ�ำเภอท่ าตะเกียบ ต�ำบลคลองตะเกรา l

กลุ่มสตรี ทำ� พรมเช็ดเท้ า โทร : 08-90717891, 038 508022 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ พรมเช็ดเท้า

นกสาริกาไม้ มงคล โทร : 08-60417554 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผลิตภัณฑ์จากไม้

ต�ำบลท่ าตะเกียบ

กลุ่มผลิตพรมเช็ดเท้ า โทร : 08-11496560 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ พรมเช็ดเท้า กลุ่มทอผ้ า โทร : 038 508022 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผ้าทอ กลุ่มทอผ้ าไหม โทร : (038) 508022 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผ้าไหม, ผ้าฝ้าย, ผ้าขาวม้า กลุ่มแม่ บ้านเกษตรกรชาวสวน โทร : 038 508064 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ สุราแช่ผลไม้ (มะม่วง)

Tourist&Business

Chachoengsao

63


ต�ำบลบางคล้ า

ซาลาเปาคุณป้อม โทร. 038-825728 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ซาลาเปา กีตาร์ ไฟฟ้า โทร. 08-1454-1131, 08-1177-2471 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ กีตาร์แฮนด์เมด

ต�ำบลบางสวน

กลุ่มแม่ บ้านเกษตรกรบางสวน สถานที่ตั้ง : เลขที่ 59 หมู่ 3 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ อภิสราไข่เค็ม กลุ่มเลีย้ งไก่ ชน โทร : 038-848484 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ไก่ชน กลุ่มเลีย้ งปลากัด โทร : 038-827574 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ปลากัด กลุ่มเลีย้ งปลาสวยงาม (ปลาคาวน์ เทล) โทร : 08-95203991 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ปลาสวยงาม (ปลาคาวน์เทล) กลุ่มสตรี แปรรู ปผักและผลไม้ โทร : 038-848348, 038-848395 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ หัวใช้โป๊วหวาน

ต�ำบลปากน�ำ้

อ�ำเภอบางคล้ า ต�ำบลท่ าทองหลาง l

กลุ่มจักสานไม้ ไผ่ ม.2 โทร : 038-825513 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ กระจาดทรงจีน/ตะกร้าทรงจีน กลุ่มจักสานไม้ ไผ่ ม.6 โทร : 038-517626 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ขาตั้งต้นไม้/ขาตั้งตะเกียง กลุ่มเพาะเลีย้ งไก่ ชน โทร : 038-825678 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ไก่ชน

64

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...ฉะเชิงเทรา

กลุ่มมะพร้ าวน�ำ้ หอม โทร : 038-541784 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ มะพร้าวน�้ำหอม

ต�ำบลบางกระเจ็ด

กลุ่มสตรี บางกระเจ็ด โทร : 038-825513 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ แชมพูและครีมนวดผม กลุ่มสตรี แปรรู ปอาหาร โทร : 038-825513 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ข้าวเกรียบมันต่อเผือก

กลุ่มขยายพันธุ์ข้าวนาสาธิต โทร : 038-825513 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ข้าวสารและข้าวกล้อง กลุ่มจักสานหมวกกุยเล้ ย โทร : 038-825144, 08-95353130 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ หมวกกุยเล้ย กลุ่มเพาะช�ำกิ่งพันธุ์ไม้ ผล โทร : 038-825599 รายการผลิตภัณฑ์ ที่น่าสนใจ กิ่งพันธุ์ไม้ผล กลุ่มแม่ บ้านเกษตรกรปากน�ำ้ โจ้ โล้ โทร : 038 541315 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผลไม้แปรรูป กลุ่มสตรี แปรรู ปผลไม้ โทร : 038 825308 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผลไม้แปรรูป ชุมชนจ�ำหน่ ายน�ำ้ ตาลสด โทร : 038-542187 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ น�้ำตาลสด

ดาราณี บางคล้ า สถานที่ตั้ง : 656/24 โทร : 0-3034-4049 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ กระเพาะปลายอดมะพร้าว, ขนมเปี๊ยะเนยสด (โมจิ)

ต�ำบลสาวชะโงก

การผลิตมะม่ วงเพื่อส่ งออก โทร : (038)521273 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ แปรรูปผลิตภัณฑ์มะม่วง

ต�ำบลเสม็ดใต้

กลุ่มแปรรู ปอาหาร โทร : 038-521463 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ลูกชิ้นเนื้อหมู เนื้อไก่ เนื้อปลา

ต�ำบลเสม็ดเหนือ

กลุ่มท�ำน�ำ้ หวานน�ำ้ ผลไม้ บรรจุขวด โทร : 08-16501694 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ น�้ำหวาน/น�้ำผลไม้บรรจุขวด l

อ�ำเภอบางน�้ำเปรี้ ยว

ต�ำบลดอนเกาะกา

กลุ่มบึงไผ่ ทองงาม โทร : 08-96044720 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ น�้ำพริกเผาสมุนไพร

ต�ำบลดอนฉิมพลี

แชมพูสระผมวรรณพฤกษา โทร : 08-9883-5889, 0-3881-4180 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ แชมพูสะผม, ผลิตภัณฑ์สมุนไพร กลุ่มสตรี ปักจักร โทร : 08-14538721 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เสื้อสตรีส�ำเร็จรูป (เดินริบบิ้น) กลุ่มเลีย้ งแพะนมและจ�ำหน่ ายนม แพะพาสเจอร์ ไรส์ โทร : 0-3858-5233 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ นมแพะพาสเจอร์ไรส์ คณะกรรมการพัฒนาสตรี (กพสต.) โทร : 038-581441 ศูนย์ สาธิตการตลาด ม.7 โทร : 038-581441 ศูนย์ สาธิตการตลาด ม.8 โทร : 038-581441


ต�ำบลบางขนาก

กลุ่มท�ำดอกไม้ ประดิษฐ์ โทร : 038-524081 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ดอกไม้ประดิษฐ์ กลุ่มภาพศิลป์ โทร : 038 524189 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ภาพประดิษฐ์จากเศษขี้เลื่อย บริษัท คุ้มบุญส่ ง จ�ำกัด โทร : 038 524130 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ภาพศิลป์

ต�ำบลบางน�ำ้ เปรี ย้ ว

กลุ่มออมทรั พย์ เพื่อการผลิต บ้ านบึงกองด�ำ รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ตะกร้าไม้ไผ่ , กระจาดไม้ไผ่

ต�ำบลบึงน�ำ้ รั กษ์

ฟารี ดา กลุ่มท�ำขนมหวาน โทร. 08-9527-9311 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ขนมหวาน กลุ่มออมทรั พย์ เพื่อการผลิต สถานที่ตั้ง : ม.1 โทร : 08-97505738

ต�ำบลโพรงอากาศ

กลุ่มพัฒนาสตรี สถานที่ตั้ง : ม.8 โทร : 08-12936761

ต�ำบลโยธะกา

กลุ่มออมทรั พย์ เพื่อการผลิต สถานที่ตั้ง : ม.3 โทร : 038-581441 คณะกรรมการพัฒนาสตรี สถานที่ตั้ง : ม.3 โทร : 038-581441 ศูนย์ สาธิตการตลาด สถานที่ตั้ง : ม.3 โทร : 038-581441

ต�ำบลศาลาแดง

l

อ�ำเภอบางปะกง

กลุ่มบ้ านหลวงแพ่ ง โทร : 08-993452263 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ น�้ำลูกยอ กลุ่มออมทรั พย์ เพื่อการผลิต โทร : 08-14294176 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ น�้ำลูกยอ กลุ่มสตรี ดอกไม้ แสงจันทร์ โทร : 038-845198 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ดอกไม้ประดิษฐ์ กลุ่มอาชีพ หมู่18 โทร : 038 845201 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ดอกไม้จันทน์ และพวงหรีด ดอกไม้จันทน์

ต�ำบลเขาดิน

กลุ่มออมทรั พย์ เพื่อการผลิต บ้ านคลอง 20 ม.8 โทร : 038-582120 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เรือจ�ำลอง

กลุ่มผลิตเรื อจ�ำลอง รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เรือจ�ำลอง กลุ่มสตรี อาสาพัฒนา โทร : 038 573489 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ พิมเสนน�้ำแฟนซี

ต�ำบลสิงโตทอง

ต�ำบลหมอนทอง

กลุ่มออมทรั พย์ เพื่อการผลิต บ้ านสุเหร่ าคลอง 18 หมู่ท่ ี 5 1. กลุ่มออมทรัพย์อยู่สุเหร่าคลอง18 2. กลุ่มสตรีอยู่ที่ท�ำการผู้ใหญ่บ้าน นายวิเชียร วังชัง 3.กลุ่มเยาวชนอยู่สุเหร่าคลอง 18 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เข็มกลัดติด เสื้อ, ของช�ำร่วยงานพิธีต่างๆ ชุดนอน ชุด นักเรียน เสื้อส�ำเร็จรูป พรมเช็ดเท้า

กลุ่มสตรี ทำ� ดอกไม้ ประดิษฐ์ โทร : 038-532975 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ดอกไม้ประดิษฐ์ กลุ่มสตรี ทำ� น�ำ้ พริก โทร : 08-13827120 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ น�้ำพริกเผา กลุ่มอาชีพเยาวชนท�ำน�ำ้ ปลา โทร : 08-17236382 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ น�้ำปลา เครื อข่ ายกลุ่มออมทรั พย์ เพื่อการผลิต โทร : 038-532975

ต�ำบลท่ าข้ าม

ต�ำบลท่ าสะอ้ าน

กลุ่มท�ำดอกไม้ ประดิษฐ์ โทร : 038-531716 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ดอกไม้ประดิษฐ์ กลุ่มสตรี อาสาพัฒนา สถานที่ตั้ง : หมู่ที่ 8 โทร : 038-830508 กลุ่มออมทรั พย์ เพื่อการผลิต โทร : 038-531716

ต�ำบลบางเกลือ

กลุ่มท�ำดอกไม้ จนั ทน์ บ้ านสกัดสี่สิบตะวันออก โทร : 038-830154 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ดอกไม้จันทน์ กลุ่มออมทรั พย์ เพื่อการผลิต บ้ านสกัดสี่สิบตะวันออก สถานที่ตั้ง : 22/1 ม.2 โทร : 038-830217

ต�ำบลบางปะกง

กลุ่มขนมบ้านป้านงค์ โทร : 038-531531 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ขนมเปี๊ยะชาววัง กลุ่มตัดเย็บเครื่ องหนัง โทร : (038) 832054 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ กระเป๋าถือสุภาพสตรี กลุ่มตัดเย็บผ้ าปูท่ นี อน บ้ านคลองหัวจาก โทร : (038) 532224 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผ้าปูที่นอน กลุ่มท�ำดอกไม้ จนั ทน์ บ้านนิยม คลองยายใหม่ โทร : (038)532023 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ดอกไม้จันทน์ กลุ่มปลากุเลาเค็ม โทร : 038 532490 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ปลากุเลาเค็ม

Tourist&Business

Chachoengsao

65


ต�ำบลบางผึง้

กลุ่มแม่ บ้านเกษตรกรบางผึง้ พัฒนา โทร :08-1345-0889 โทรสาร. 0-3897-1080 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ กางเกงแฟชั่นส�ำเร็จรูปทุกรูปแบบ กลุ่มแม่ บ้านเกษตรกรศรี เสม็ดพัฒนา โทร : 08-19154512 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ กระยาสารท, ทองม้วน กลุ่มสหกรณ์ สตรี อาสาพัฒนา โทร : 08-19828261 กลุ่มออมทรั พย์ เพื่อการผลิต บ้ านศรี เสม็ด โทร : 08-19838279 กลุ่มอาชีพท�ำเครื่ องดื่มรั งนกนางแอ่ น โทร : 08-16253760 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เครื่องดื่มรังนกนางแอ่น

ต�ำบลบางวัว

กลุ่มท�ำพรมเช็ดเท้ า โทร : 038 842220 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ พรมเช็ดเท้า กลุ่มสตรี ทำ� ดอกไม้ ประดิษฐ์ จากใยบัว โทร : 038 842656 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ดอกไม้ประดิษฐ์ ไข่ เค็มแม่ เกียว โทร/โทรสาร : 038-840764 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ไข่เค็ม

ต�ำบลบางสมัคร

วิสาหกิจชุมชนบางสมัคร โทร : 08-6022-1789, 08-1582-9809 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ พวงมาลัยไทย

66

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...ฉะเชิงเทรา

กลุ่มสตรี ประดิษฐ์ ดอกไม้ โทร : 08-61383309 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย กลุ่มอาชีพทอเสื่อ โทร : (038)840364 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เสื่อส�ำหรับปูนอน

รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ซออู้ กลุ่มเพาะพันธุ์ปลากะพงขาว โทร : 08-18637903, 038-842506 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ พันธุ์ปลากะพงขาว

กลุ่มผลิตโคมไฟฟ้า โทร : 038 522076-7 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ โคมไฟฟ้าท�ำด้วยไม้

กลุ่มข้ าวเกรี ยบปลาฉลาด โทร : 038-595796 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ข้าวเกรียบปลาฉลาด

ต�ำบลพิมพา

ต�ำบลสองคลอง

กลุ่มประมงชายฝั่ งคลองเจริญวัย โทร : 08-9938-7792 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ กะปิ, ปลาสลิด กลุ่มท�ำปลาดุกแดดเดียว โทร : 08-19221299 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ปลาดุกแดดเดียวสมุนไพร

ต�ำบลหนองจอก

บล็อคประสานตราเกรทวอลล์ โทร : 08-5823-4358, 0-3857-8036 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ บล็อคประสาน กลุ่มเกษตรกรบ้ านคลองจางวาง โทร : 08-18628011 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ลูกกุ้งกุลาด�ำ

ต�ำบลหอมศีล

กลุ่มผลิตซออู้ โทร : 08-61071942

l

อ�ำเภอบ้ านโพธิ์

ต�ำบลเกาะไร่

ต�ำบลคลองขุด

กลุ่มอาชีพสตรี ผลิตไข่ เค็ม โทร : 038-587247 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ไข่เค็ม

ต�ำบลคลองบ้ านโพธิ์

กลุ่มออมทรั พย์ เพื่อการผลิต โทร : 08-14361894 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ขนมดอกจอก

ต�ำบลคลองประเวศ

เครื่ องนอน โทร. 08-1776-4478 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เครื่องนอน กลุ่มเกษตรกรเลีย้ งไก่ ไข่ สถานที่ตั้ง : ม.3 โทร : 038-587247 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ไข่ไก่ ขนมจีนสมุนไพร (ครั วบ้ านโพธิ์) โทร : 038-577452 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ขนมจีนสมุนไพร ต้มเลือดหมู

ต�ำบลดอนทราย

น�ำ้ พริกนรก ดอนทราย โทร : 0-3882-2788 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผลิตภัณฑ์น�้ำพริก

ต�ำบลท่ าพลับ

กลุ่มอาชีพสตรี ตำ� บลท่ าพลับ สถานที่ตั้ง : 84/3 ม.1 โทร : 08-90817338 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว

ต�ำบลเทพราช

สหกรณ์ ผ้ ูเลีย้ งไก่ ไข่ แปดริว้ จ�ำกัด สถานที่ตั้ง : ม.2 โทร : 038-595444 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ไข่ไก่้

ต�ำบลบางซ่ อน

กลุ่มอาชีพจักสานจาก สถานที่ตั้ง : ม.3 โทร : 038-587247 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ จากมุงหลังคา

ต�ำบลบ้ านโพธิ์

กลุ่มศาลาเรื อนไทย โทร : 038-850146 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ศาลาเรือนไทยจากกระดาษ ขนมเปี๊ ยะ “น้ องแก้ ว” บ้ านโพธิ์ สถานที่ตั้ง : 127/5 ข้างไปรษณีย์ อ.บ้านโพธิ์ ต.บ้านโพธิ์ โทร : 08-1589-2350 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ขนมเปี๊ยะ กลุ่มอโรนี สถานที่ตั้ง : 54 หมู่ 1 โทร : 038 850146 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เจลท�ำความสะอาดมือไม่ใช้น�้ำ


สตรี ตำ� บลบ้ านโพธิ์ โทร : (038) 587070 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ กล้วยแปรรูป

ต�ำบลลาดขวาง

กลุ่มแม่ บ้านเกษตรการเคหะ ฉะเชิงเทรา โทร : 038 578166 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ขนมเปี๊ยสมุนไพร กลุ่มลาดขวางสามัคคี สถานที่ตั้ง : 113 หมู่ที่ 4 โทร : 038 577858 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ปลาส้ม แหนมซี่โครงหมู แหนมหมอน

ต�ำบลสนามจันทร์

ร้ านไท้ เชียงโอสถ โทร : 0-3858-7002, 08-1654-4803 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผงเบญจรส (ผงพะโล้) กลุ่มเย็บจาก โทร : 038-587247 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ จากมุงหลังคา กลุ่มสตรี ตดั เย็บเสือ้ ผ้ า โทร : 08-15732574 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เสื้อผ้านักกีฬา

ต�ำบลสิบเอ็ดศอก

กลุ่มอาชีพสตรี บ้านสามกอ โทร : 038-587247 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ขนมหวาน แชมพูและครีมนวดผม

ต�ำบลแสนภูดาษ

กลุ่มตัดเย็บเสือ้ ผ้ าเด็ก โทร : 08-15769449 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เสื้อผ้าเด็ก กลุ่มพัฒนาสตรี ตำ� บลแสนภูดาษ โทร : 038 577139 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ไข่เค็ม กลุ่มออมทรั พย์ เพื่อการผลิต โทร : (038) 577044 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ขนมเปี๊ยะ ซาลาเปาไส้หมูสับ ทองม้วน

ต�ำบลหนองตีนนก

กลุ่มเกษตรกรเลีย้ งสัตว์ น�ำ้ หนองตีนนก โทร : 038-587588 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ พันธุ์ปลาชนิดต่างๆ

ต�ำบลหนองบัว

กลุ่มจักสานไม้ ไผ่ โทร : 038-587247 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ อีจู้และตะข้องใส่ปลา

ต�ำบลแหลมประดู่

กลุ่มอาชีพสตรี บ้านหนองกระสังข์ โทร : 08-14148522 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ข้าวหอมมะลิซ้อมมือ ตะกร้าจักสาน

อ�ำเภอแปลงยาว ต�ำบลแปลงยาว l

กลุ่มแม่ บ้าน โทร : 08-68279575, 038 852222 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ พิมเสนน�้ำ

ต�ำบลวังเย็น

วิสาหกิจชุมชนขนุนทอดกรอบ โทร. 08-7128-5239 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ขนุนทอด, สับปะรดกวน วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรวังเย็น โทร :0-3858-9169, 08-9962-8667 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผลิตภัณฑ์จักสานจากไม้ไผ่ กลุ่มปุ๋ยน�ำ้ สกัดชีวภาพ (สวนยุพนิ ) สถานที่ตั้ง : 2 หมู่ 8 โทร : 08-19492181 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ปุ๋ยน�้ำสกัดชีวภาพ (โล่ติ๊น) กลุ่มอาชีพท�ำไม้ กวาดจากดอกหญ้ า โทร : (038)589389 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ไม้กวาดจากดอกหญ้า กลุ่มอาชีพผลิตข้ าวกล้ อง/ข้ าวซ้ อมมือ โทร : 038 589075 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ข้าวกล้อง ข้าวซ้อมมือ กลุ่มอาชีพสตรี จกั สาน โทร : (038)589169 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผลิตภัณฑ์จากทางมะพร้าว ศูนย์ พฒ ั นาวัตถุดบิ สมุนไพร โทร : (038) 589002-3 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เครื่องดื่มสมุนไพร ชาชงสมุนไพรชนิดต่างๆ ลูกประคบสมุนไพร สมุนไพรอบไอน�้ำ

ต�ำบลหนองไม้ แก่ น

กลุ่มอาชีพสตรี จกั สานไม้ ไผ่ โทร : 038-851298

รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ตะกร้าจักสานไม้ไผ่ กลุ่มอาชีพสตรี แปรรู ปผลไม้ โทร : 08-12945273 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ขนุนทอดกรอบ l

อ�ำเภอพนมสารคาม

เจ้ น้อยปลาร้ า โทร : 0-3855-1786, 08-1440-7555 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ปลาร้า

ต�ำบลเขาหินซ้ อน

กลุ่มออมทรั พย์ เพื่อการผลิต บ้ านหนองกลางดง โทร : 038-836268 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ไม้กวาดดอกหญ้า

ต�ำบลท่ าถ่ าน

กลุ่มออมทรั พย์ เพื่อการผลิต บ้ านท่ าลาด โทร : 038-552027 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ดอกไม้จันทน์ กลุ่มอาชีพสตรี บ้านหนองเด็ด (พวงหรี ด) สถานที่ตั้ง : 92 ม.7 โทร : 038-553724 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ พวงหรีด

ต�ำบลบ้ านซ่ อง

วิสาหกิจชุมชนธารทิพย์ โทร. 08-6537-1667, 0-3852-0055 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ข้าวกล้องแปรรูป

Tourist&Business

Chachoengsao

67


กลุ่มท�ำขนมทองม้ วน สถานที่ตั้ง : 56 หมู่ 7 โทร. 0-3852-0124 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ขนมทองม้วน กลุ่มอุตสาหกรรมรองเท้ าแตะ โทร : 038 836268 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ รองเท้าแตะ

ต�ำบลพนมสารคาม

บริษัท เฮิร์บเน็ต จ�ำกัด โทร : (038)551047 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ลูกประคบ สบู่มังคุด, เจลล้างหน้ามังคุด สเปรย์กันยุงตะใคร้หอม พยุง หอยทอด โทร : 08-17948754 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ หอยทอด

ต�ำบลเมืองเก่ า

กลุ่มสตรี บ้านคลองต้ อน ท�ำปลาดุกแดดเดียว โทร : 038-552760 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ปลาดุกแดดเดียว

ต�ำบลหนองแหน

กลุ่มจักสานหมวกไม้ ไผ่ โทร : 038-523345 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ หมวกไม้ไผ่

อ�ำเภอเมือง ต�ำบลหนามแดง l

กลุ่มผลิตพืชสวน สถานที่ตั้ง : 72/1 ม.1โทร :038-845362 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ กิ่งพันธุ์ไม้

68

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...ฉะเชิงเทรา

ต�ำบลคลองจุกกระเฌอ

กลุ่มหมากอ่ อน ต�ำบลคลองจุกกระเฌอ สถานที่ตั้ง : 8/4 ม.4 โทร : 038-515038 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ หมากอ่อน

ต�ำบลท่ าไข่

กลุ่มแม่ บ้านบางล�ำภู โทร. 08-1451-0039, 08-1945-8476 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ลูกประคบสมุนไพรธรรมชาติ กลุ่มผลิตภัณฑ์ หตั ถกรรม ทองเหลืองสาน โทร : 038 513857 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ หัตถกรรมเครื่องจักสานทองเหลือง

ต�ำบลคลองนครเนื่องเขต

กลุ่มท�ำผลิตภัณฑ์ เครื่ องประดับจาก เขาและกระดูกสัตว์ หมู่ 9 โทร : 038-593162 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผลิตภัณฑ์จากเขาและกระดูกสัตว์

ต�ำบลบ้ านใหม่

กลุ่มเลีย้ งปลากัดและปลาสวยงาม โทร : 038-814349 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ปลากัดและปลาสวยงาม

ต�ำบลหน้ าเมือง

มาม่ อนเค้ ก โทร : 0-3851-2688, 08-6142-0699 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ขนมเค้กมาม่อน ขนมกุ๋ยไฉ่ จิระพร โทร : 038-513392, 05-0832789 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ขนมกุ๋ยไฉ่

อ�ำเภอราชสาส์ น ต�ำบลดงน้ อย l

กลุ่มสตรี ผลิตข้ าวสาร โทร : 038-591071,038-591488 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ข้าวสารราชสาส์น

ต�ำบลบางแก้ ว

ต�ำบลบางคา

ต�ำบลบางเตย

ต�ำบลเมืองใหม่

กลุ่มปลากัดและปลาสวยงาม โทร : 08-14524258 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ปลากัดและปลาสวยงาม กลุ่มสตรี ดอกไม้ ประดิษฐ์ หมู่ 13 โทร : 038-565095 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าต่วน, ผ้าใยบัวและกระดาษสา

ข้ าวกล้ องหอมมะลิตราเรื อนทอง โทร : 08-6826-1790 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ข้าวกล้องหอมมะลิ มังกรแก้ วจากฝุ่ นไม้ โทร : 08-19459788, 038-541595 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ มังกรแก้วจากฝุ่นไม้

l

อ�ำเภอสนามชัยเขต

ต�ำบลคู้ยายหมี

สมุนไพรรากนางพญาหน้ าขาว โทร : 08-4783-1864 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ สมุนไพรรากนางพญาหน้าขาว

ต�ำบลท่ ากระดาน

กลุ่มหัตถกรรมกระเป๋า โทร : 08-7940-4237 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ หัตถกรรมกระเป๋าหนังแท้

ต�ำบลทุ่งพระยา

กลุ่มทอผ้ าไหม โทร :038-597007 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผ้าไหม เจี่ยใช่ ข่ ี (ป้าเง็ก) โทร : 08-9881-7161 (ป้าเง็ก) รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ น�้ำมะกรูดหมักผม


CONTENT BUSINESS DIRECTORY

l

ท�ำเนียบส่วนราชการ-รัฐวิสาหกิจ

l

ท�ำเนียบด้านสถานศึกษา-สถาบันกวดวิชา

l

ท�ำเนียบด้านสถาบันทางการเงิน

l

ท�ำเนียบด้านสุขภาพ และความงาม

ท�ำเนียบด้านการเกษตร เคมีทางการเกษตร l

70. 75. 77. 79. 111.

ท�ำเนียบด้านการก่อสร้าง-วัสดุ, รับเหมา-ต่อเติม

88.

ท�ำเนียบด้านอุตสาหกรรม เครื่องจักรกล

ท�ำเนียบด้านบ้าน-เฟอร์นิเจอร์

83.

115. ท�ำเนียบด้านรถยนต์ รถจักรยานยนต์

ท�ำเนียบด้านสินค้า และธุรกิจบริการ

120.

99.

Tourist&Business

Chachoengsao

69


70

ส่ วนราชการ รั ฐวิสาหกิจ ส�ำหรับท่านใช้ในการประสานงานหรือต้องการติดต่อกับหน่วยงานราชการในจังหวัด เพื่อร้องทุกข์ หรือแจ้งเหตุต่างๆ ในหมวดนี้ รวบรวมหน่วยงานราชการไว้ครบ

นายสุวิทย์ ค�ำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา

นายกิตติพันธุ์ โรจนชีวะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา

70

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...ฉะเชิงเทรา

นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา


อบต. หนามแดง ที่ตั้ง : 18 หมู่ 5 ต.หนามแดง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 0-3850-7217 Fax. 0-3850-7218

อบต. เขาดิน ที่ตั้ง : 32 หมู่ 7 ต.เขาดิน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130 Tel. 0-3813-4025-7 Fax. 0-3813-4025 ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา โทร. 0-3851-1871 ส�ำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา โทร. 0-3881-4430 ฝ่ ายอ�ำนวนการ โทร. 0-3851-2520 กลุ่มงานยุทธศาสตร์ การพัฒนา จังหวัด โทร. 0-3851-4690 กลุ่มงานข้ อมูลสารสนเทศ และการสื่อสาร โทร. 0-3851-4690 หัวหน้ าผู้ตรวจสอบ โทร. 0-3851-2520 สถานีส่ ือสารจังหวัด โทร. 0-3851-1233 l

ทีท่ ำ� การปกครองจังหวัด

กลุ่มงานปกครองฯ โทร. 0-3851-1034 จ่ าจังหวัด โทร. 0-3881-0531 เสมียนตราจังหวัด โทร. 0-3881-1981 ท้ องถิ่นจังหวัด โทร. 0-3881-4187 พัฒนาการจังหวัด โทร. 0-3851-1239 เจ้ าหนักงานที่ดนิ จังหวัด โทร. 0-3851-1064 ที่ดนิ จังหวัด สาขาบางคล้ า โทร. 0-3854-1064 ที่ดนิ จังหวัด สาขาพนมสารคาม โทร. 0-3855-1822 ที่ดนิ จังหวัด สาขาบางปะกง โทร. 0-3853-9771 โยธาธิการและผังเมืองฯ โทร. 0-3881-4347-8

l

อบต. ท่ าไข่ ที่ตั้ง : 74 หมู่ 11 ต.ท่าไข่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา Tel./Fax. 0-3850-2003 ต่ อ 11 www.thakai.go.th

อบต. ทุ่งพระยา ที่ตั้ง : 99 หมู่ 6 ต.ทุ่งพระยา อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160 Tel. 0-3808-6273 Fax.0-3808-6274 www.thungpraya.org

อ�ำเภอและกิง่ อ�ำเภอ

สนง.คลังจังหวัด โทร. 0-3851-1094 สนง.สรรพามิตพืน้ ที่ฉะเชิงเทรา โทร. 0-3881-4515 สนง.ธนารั กษ์ พนื ้ ที่ฉะเชิงเทรา โทร. 0-3851-1300 สนง.สรรพากรฉะเชิงเทรา โทร. 0-3851-6716 สนง.คลังเขต 2 โทร. 0-3851-4913

นายอ�ำเภอเมืองฉะเชิงเทรา โทร. 0-3851-1186 นายอ�ำเภอบางคล้ า โทร. 0-3854-1558 นายอ�ำเภอเมืองบางน�ำ้ เปรี ย้ ว โทร. 0-3858-1511 นายอ�ำเภอบางปะกง โทร. 0-3853-1294 นายอ�ำเภอพนมสารคาม โทร. 0-3883-6927 นายอ�ำเภอบ้ านโพธิ์ โทร. 0-3858-7155 อ�ำเภอสนามชัยเขต โทร. 0-3859-7008 นายอ�ำเภอเมืองแปลงยาว โทร. 0-3858-9001 นายอ�ำเภอราชสาส์ น โทร. 0-3859-1077 นายอ�ำเภอท่ าตะเกียบ โทร. 0-3850-52465-6 ปลัด อ.ผู้เป็ น หน.ประจ�ำกิ่งอ�ำเภอ โทร. 0-3850-9080 l

ส�ำนักนายกรั ฐมนตรี

สนง.ประชาสัมพันธ์ จงั หวัด โทร. 0-3851-4794 l

กระทรวงกลาโหม

สนง.พัฒนาภาค 1 หน่ วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการทหารสูงสุด โทร. 0-3855-2880-1 กองพลทหารราบที่ 11 โทร. 0-3851-2556 ผบ.กองพลทหารราบที่ 11 โทร. 0-3851-1983 กรมทหารพรานที่ 13 โทร. 0-3725-2020 กองพันทหารช่ างที่ 2 รอ. โทร. 0-3851-1018 สัสดีจงั หวัด โทร. 0-3851-1296 l

กระทรวงการคลัง

l

กระทรวงการท่ องเทีย่ ว และกีฬา

ศูนย์ การท่ องเที่ยวและนันทนาการ โทร. 0-3851-4812 ศูนย์ การกีฬาแห่ งประเทศไทย จ.ฉะเชิงเทรา โทร. 0-3853-5904 l

กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

สนง.พัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ โทร. 0-3851-6117 สถานสงเกคราะห์ คนพิการ และทุพพลภาพบางปะกง โทร. 0-3852-82901-2 l

กระทรวงเกษตร และสหกรณ์

สนง.เกษตรและสหกรณ์ จงั หวัด โทร. 0-3882-4420 สนง.การปฏิรูปที่ดนิ จังหวัด โทร. 0-3851-1500 ต่อ 101 สนง.เกษตรจังหวัด โทร. 0-3881-4359 สนง.ปศุสัตว์ จงั หวัด โทร. 0-3851-1700 สนง.สหกรณ์ จงั หวัด โทร. 0-3851-4973 สนง.ประมงจังหวัด โทร. 0-3851-1852 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา โทร. 0-3858-7093 โครงการส่ งน�ำ้

อบต. คลองนา ที่ตั้ง : หมู่ 2 ต.คลองนา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 0-3882-4252 Fax. 0-3882-4252 กด 4

และบ�ำรุ งรั กษาพระองค์ ไชยานุชติ โทร. 0-3851-1154 โครงการก่อสร้าง 9 (โครงการบางปะกง) โทร. 0-3851-4973 สถานีวจิ ยั ทดสอบพันธุ์สัตว์ บางปะกง โทร. 0-3853-1649 ศูนย์ พฒ ั นาการเพาะเลีย้ ง สัตว์ น�ำ้ ชายฝั่ ง ฉช. โทร. 0-3853-1387 สนง.ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ ฉะเชิงเทรา โทร. 0-3851-2466 ศูนย์ วจิ ยั ยางฉะเชิงเทรา โทร. 0-3851-6276-7 ศูนย์ ศกึ ษาการพัฒนาเขาหินซ้ อนฯ โทร. 0-3859-9105-6 โครงการก่ อสร้ างคลองสียัด โทร. 0-3850-8138 สถานีพฒ ั นาที่ดนิ จังหวัด โทร. 0-3853-1200 ส�ำนักสุขศาสตร์ สัตว์ และสุขอนามัยที่ 2 โทร. 0-3851-1997 ต่อ 20 l

กระทรวงคมนาคม

สนง.ขนส่ งจังหวัด โทร. 0-3851-4804 แขวงการทางฉะเชิงเทรา โทร. 0-3853-5334 สนง.การขนส่ งทางน�ำ้ ที่ 6 โทร. 0-3851-1101 สนง.ทางหลวงชนบท จ.ฉะเชิงเทรา โทร. 0-3885-1281-2 l

กระทรวง ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้ อม

สนง.ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้ อม โทร. 0-3851-1053 ศูนย์ สำ� รวจอุทกวิทยาฉะเชิงเทรา โทร. 0-3884-8258 เขตรั กษาพันธุ์สัตว์ ป่าเขาอ่ างฤาไน โทร. 0-3850-2001

Tourist&Business

Chachoengsao

71


กระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร l

สนง.สถิตจิ งั หวัด โทร. 0-3851-1009 สถานีอุตุนิยมวิทยา โทร. 0-3851-7710 l

กระทรวงพาณิชย์

สนง.พาณิชย์ จงั หวัด โทร. 0-3851-3867 สนง.พัฒนาธุรกิจการค้ าจังหวัด โทร. 0-3851-2223 สนง.ประกันภัยจังหวัด โทร. 0-3851-4525 สนง.การค้ าภายในจังหวัด โทร. 0-3851-4653 l

กระทรวงแรงงาน

สนง.แรงงานจังหวัด โทร. 0-3881-4441 สนง.จัดหางานจังหวัด โทร. 0-3851-4842-3 สนง.สวัสดิการ และคุ้มครองแรงงานจังหวัด โทร. 0-3851-1600 สนง.ประกันภัยสังคมจังหวัด โทร. 0-3851-4719 ศูนย์ พฒ ั นาฝี มือแรงงานจังหวัด โทร. 0-3885-1220 l

กระทรวงวัฒนธรรม

สนง.วัฒนธรรมจังหวัด โทร. 0-3853-5891, 0-3853-5892 สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัด โทร. 0-3851-4071 l

กระทรวงศึกษาธิการ

สนง.เขตพืน้ ที่การศึกษา ฉช.เขต 1 โทร. 0-3851-1730 สนง.เขตพืน้ ที่การศึกษา ฉช.เขต 2 โทร. 0-3855-4062 ศูนย์ การศึกษานอกโรงเรี ยน โทร. 0-3851-5256-7

72

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...ฉะเชิงเทรา

l

กระทรวงสาธารณสุข

สนง.สาธารณสุขจังหวัด โทร. 0-3851-1189 ผอ.โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา โทร. 0-3881-4375-8 l

กระทรวงอุตสาหกรรม

สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด โทร. 0-3851-2526 l

กระทรวงยุตธิ รรม

เรื อนจ�ำกลางฉะเชิงเทรา โทร. 0-3851-1013 สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก และเยาวชน โทร. 0-3851-7170 สนง.คุมประพฤติ โทร. 0-3851-5751 ส�ำนักงานศาลยุตธิ รรม ศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา โทร. 0-3851-7086 ผู้พพ ิ ากษาอาวุโส โทร. 0-1823-7623 ผู้พพ ิ ากษาจังหวัด โทร. 0-3881-4356 แผนกคดีเยาวชนและครอบครั ว โทร. 0-3851-7221 l

หน่ วยงานอิสระ

สนง.ทรั พย์ สินส่ วนพระมหากษัตริย์ โทร. 0-3851-1345 สนง.อัยการจังหวัด โทร. 0-3851-1012 สนง.อัยการพิเศษประจ�ำกรมฯ โทร. 0-3853-5106 สนง.คณะกรรมการการเลือกตัง้ ประจ�ำ โทร. 0-3851-7111 l

ส�ำนักงานต�ำรวจแห่ งชาติ

ต�ำรวจภูธรจังหวัด บังคับการต�ำรวจภูธรจังหวัด โทร. 0-3851-1992 รองผู้บงั คับการ (ปป.) ภ. โทร. 0-3851-8025 ผกก.อก.ภ.จว.ฉช. โทร. 0-3851-4976 ผกก.2 บก.กฝ.ตชด. โทร. 0-3858-9112

สถานีตำ� รวจทางหลวง 13 โทร. 0-3853-1221 สนง.ต�ำรวจสันติบาล โทร. 0-3881-7314 สภ.อ.เมืองฉะเชิงเทรา โทร. 0-3851-4753 สภ.อ.บางคล้ า โทร. 0-3854-1111 สภ.อ.บางน�ำ้ เปรี ย้ ว โทร. 0-3858-1218 สภ.อ.บางปะกง โทร. 0-3853-1218 สภ.อ.พนมสารคาม โทร. 0-3855-1666 สภ.อ.บ้ านโพธิ์ โทร. 0-3858-1561 สภ.อ.แปลงยาว โทร. 0-3858-9111 สภ.อ.สนามชัยเขต โทร. 0-3859-7988 สภ.อ.ราชสาส์ น โทร. 0-3859-1100 สภ.อ.ท่ าตะเกียบ โทร. 0-3850-8191-2 สภ.อ. กิ่ง อ.คลองเขื่อน โทร. 0-3850-9111 l

หน่ วยงานราชการ ส่ วนท้ องถิน่

องค์ การบริหารส่ วนจังหวัด โทร. 0-3853-6041-6 l

ในเขตอ�ำเภอเมือง

เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา โทร. 0-3851-1549 ทต.นครเนื่องเขต โทร. 0-3881-4444 อบต.คลองจากกระเฌอ โทร. 0-3858-3600 อบต.คลองนครเนื่องเขต โทร. 0-3884-7426 อบต.คลองเปรง โทร. 0-3850-5367 โทรสาร 0-3850-5367 www.khlongpreng.go.th อบต.คลองนา โทร. 0-3882-4252 โทรสาร 0-3882-4252 กด 4 www.klongna.go.th

อบต.คลองหลวงแพ่ ง โทร./โทรสาร 0-3855-3120 อบต.คลองอุดมชลจร โทร. 0-3851-3180 อบต.บางไผ่ โทร. 0-3882-2095 อบต.บางเตย โทร. 0-3856-5000 โทรสาร 0-3856-5200 อบต.บางแก้ ว โทร. 0-3897-0748 อบต.บางขวัญ โทร. 0-3885-6669 อบต.บางตีนเป็ ด โทร. 0-3882-4173 อบต.บางกะไห โทร. 0-3854-7016 อบต.บางพระ โทร. 0-3851-7412 โทรสาร 0-3851-7412 ต่อ 16 อบต.บ้ านใหม่ โทร. 0-3885-6694 อบต.วังตะเคียน โทร. 0-3884-7342, 0-3851-1677 อบต.โสธร โทร. 0-3851-7079 อบต.หนามแดง โทร. 0-3850-7217-8 โทรสาร 0-3850-7217-8 l

ในเขตอ�ำเภอบางคล้ า

เทศบาลต�ำบลบางคล้ า โทร. 0-3854-1027 เทศบาลต�ำบลปากน�ำ้ โทร. 0-3854-2313 อบต.บางกระเจ็ด โทร. 0-3855-3090 อบต.เสม็ดใต้ โทร. 0-3858-4133 โทรสาร 0-3858-4130 อบต.บางสวน โทร. 0-3884-8361-2 อบต.เสม็ดเหนือ โทร. 0-3884-8434 อบต.ท่ าคลองหลวง โทร. 0-3882-7264 อบต.หัวไทร โทร. 0-3856-8260


ในเขตอ�ำเภอ บางน�้ำเปรี้ ยว l

เทศบาลต�ำบลดอนฉิมพลี โทร. 0-3858-5160 เทศบาลต�ำบลบางน�ำ้ เปรี ย้ ว โทร. 0-3858-1366 เทศบาลต�ำบลบางขนาก โทร. 0-3852-4201-2 เทศบาลต�ำบลศาลาแดง โทร. 0-3858-1472 อบต. บางน�ำ้ เปรี ย้ ว โทร. 0-3858-2034 โทรสาร 0-3858-2203 อบต.ดอนเกาะกา โทร. 0-3850-2086 อบต.ดอนฉิมพลี โทร. 0-3856-6178 อบต.บางขนาก โทร. 0-3852-1050 อบต.บึงน�ำ้ รั กษ์ โทร. 0-3850-2182 โทรสาร 0-3850-2185 อบต.โยธะกา โทร. 0-3858-2206 อบต.สิงโตทอง โทร. 0-3858-2120 อบต.ศาลาแดง โทร. 0-3850-2005 l

ในเขตอ�ำเภอบางปะกง

เทศบาลต�ำบลท่ าข้ าม โทร. 0-3857-3411-2 โทรสาร ต่อ 117

เทศบาลต�ำบลบางปะกง โทร. 0-3853-1352 แฟกซ์. 0-3853-1351 เทศบาลต�ำบลท่ าสะอ้ าน โทร. 0-3852-1230 เทศบาลต�ำบลบางวัว โทร. 0-3854-0497-9 โทรสาร 0-3853-9021 เทศบาลต�ำบลหอมศีล โทร. 0-3848-2453 อบต.บางปะกง โทร. 0-3853-3152-3 อบต.บางเกลือ โทร. 0-3883-0393 อบต.บางผึง้ โทร. 0-3857-3864 อบต.บางวัว โทร. 0-3853-9707-8 อบต.ท่ าสะอ้ าน โทร. 0-3853-2528 โทรสาร 0-3853-3013 อบต.พิมพา โทร. 0-3852-2022 อบต.สองคลอง โทร. 0-5252-8613 อบต.หนองจอก โทร. 0-3857-8702-4 อบต.หอมศีล โทร. 0-3857-1935 l

ในเขตอ�ำเภอบ้ านโพธิ์

เทศบาลต�ำบลบ้ านโพธิ์ โทร. 0-3858-7308 เทศบาลต�ำบลเทพราช โทร. 0-3859-5633

อบต.เกาะไร่ โทร. 0-3852-5574 อบต.คลองขุด โทร. 0-3858-3902 อบต.คลองบ้ านโพธิ์ โทร. 0-3858-8246 อบต.คลองประเวศ โทร. 0-3852-5163 อบต.ดอนทราย โทร. 0-3858-3342 อบต.เทพราช โทร. 0-3852-5180 อบต.บางกรู ด โทร. 0-3882-1729 อบต.ลาดขวาง โทร. 0-3857-8042 อบต.สนามจันทร์ โทร. 0-3858-7138 อบต.สิบเอ็ดดอก โทร. 0-3858-7620 อบต.แสนภูดาษ โทร. 0-3857-7157 อบต.หนองตีนนก โทร. 0-3885-0565 อบต.หนองบัว โทร. 0-3885-0379 อบต.แหลมประดู่ โทร. 08-1663-8436 l

ในเขตอ�ำเภอท่ าตะเกียบ

อบต.ท่ าตะเกียบ โทร. 0-3850-8110 แฟกซ์. 0-3850-8151

l

ในเขตอ�ำเภอแปลงยาว

เทศบาลต�ำบลทุ่งสะเดา โทร. 0-3858-9425-6 เทศบาลต�ำบลแปลงยาว โทร. 0-3858-9418 เทศบาลต�ำบลหัวส�ำโรง โทร. 0-3885-3612 อบต.แปลงยาว โทร. 0-3885-2556 อบต.วังเย็น โทร. 0-3885-1302 อบต.หนองไม้ แก่ น โทร. 0-3850-2501 อบต.หัวส�ำโรง โทร. 0-3857-5455

ในเขตอ�ำเภอ พนมสารคาม l

เทศบาลต�ำบลพนมสารคาม โทร. 0-3855-1881 เทศบาลต�ำบลเกาะขนุน โทร. 0-3855-1882 โทรสาร 0-3855-2532 เทศบาลต�ำบลเขาหินซ้ อน โทร. 0-3859-9222 อบต.เขาหินซ้ อน โทร./โทรสาร 0-3850-2244 อบต.พนมสารคาม โทร. 0-3855-1184 อบต.เมืองเก่ า โทร. 0-3855-1299 อบต.บ้ านซ่ อง โทร. 0-3852-0706

Tourist&Business

Chachoengsao

73


อบต.หนองยาว โทร. 0-3855-2550 อบต.หนองแหน โทร. 0-3852-3154 l

ในเขตอ�ำเภอราชสาส์ น

อบต.บางคา โทร. 0-3859-1463 โทรสาร. 0-3859-1463 อบต. เมืองใหม่ โทรศัพท์ /โทรสาร 0-3855-1913 อบต.ดงน้ อย โทร. 0-3856-3202 l

ในเขตอ�ำเภอสนามชัยเขต

เทศบาลต�ำบลสนามชัยเขต โทร. 0-3859-7021 โทรสาร 0-3859-7021 อบต.คู้ยายหมี โทร. 0-3850-2205 อบต.ท่ ากระดาน โทร. 0-3856-1200 อบต.ทุ่งพระยา โทร./โทรสาร 0-3855-2433 www.thungpraya.go.th อบต.ลาดกระทิง โทร. 0-3855-1170 l

ในเขตอ�ำเภอคลองเขื่อน

อบต.ก้ อนแก้ ว โทร. 0-3851-7799

74

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...ฉะเชิงเทรา

อบต.บางตลาด โทร. 0-3850-9046 อบต.บางโรง โทร. 0-3850-9175 อบต.บางเล่ า โทร/แฟกซ์. 0-3850-2006 l

กิง่ อ�ำเภอคลองเขื่อน

อบต.คลองเขื่อน โทร. 0-3850-2006 l

รั ฐวิสาหกิจ

สถานธนานุบาล สถานธนานุบาล ท.เมือง1 โทร. 0-3851-1135 สถานธนานุบาล ท.เมือง2 โทร. 0-3851-1506 สถานธนานุบาล ท.ต�ำบลบางคล้ า โทร. 0-3854-1135 l

การไฟฟ้า

ไฟฟ้าส่ วนภูมภิ าค จว. โทร. 0-3851-1967 การไฟฟ้าส่ วนภูมภิ าค อ.พนมฯ โทร. 0-3855-2011 การไฟฟ้าส่ วนภูมภิ าค อ.บางปะกง โทร. 0-3853-1455 โรงไฟฟ้าบางปะกง โทร. 0-3882-8413

l

การประปา

สนง.ประปาฉะเชิงเทรา โทร. 0-3851-1133 สนง.ประปาบางปะกง โทร. 0-3853-8339 สนง.ประปาพนมฯ โทร. 0-3855-1151 สนง.ประปาบางคล้ า โทร. 0-3854-1153 l

โทรศัพท์

โทรศัพท์ จงั หวัด โทร. 0-3851-3513 สนง.บริการโทรศัพท์ ฉช. โทร. 0-3851-1052

สนง.บริการโทรศัพท์ บางปะกง โทร. 0-3853-1777 สนง.บริการโทรศัพท์ บางคล้ า โทร. 0-3854-1000 สนง.บริการโทรศัพท์ พนมฯ โทร. 0-3855-1934 l

ไปรษณีย์

ที่ทำ� การไปรษณีย์ ฉช. โทร. 0-3851-6699 ที่ทำ� การสื่อสารโทรคมนาคม โทร. 0-3851-1280-1


75

ด้ านสถานศึกษา สถาบันกวดวิชา ให้ท่านค้นหาสถานศึกษาในจังหวัดทั้งของรัฐและเอกชน รวมทั้งสถาบันกวดวิชา เสริมทักษะในด้านต่างๆ ได้โดยง่าย

T O U R I S T & B U S I N E S S

Chachoengsao

ดาวน์โหลด ฟรี! E-book / www.magazine1nai.com Tourist&Business

Chachoengsao

75


หมวดสังกัดส�ำนักงาน คณะกรรมการศึกษา ขั้นพื้นฐาน

l

โรงเรี ยนฉะเชิงเทราปั ญญานุกูล โทร. 038-578195 โทรสาร.038-578194 โรงเรี ยนดัดดรุ ณี โทร. 038-511343 โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษา เปร็งวิสุทธาธิบ โทร. 038-515941 โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษา พัฒนาการฯ โทร. 038-845678 โรงเรี ยนเบญจมราชรั งสฤษฎิ์ โทร. 038-511249 โรงเรี ยนเบญจมราชรั งสฤษฎิ์ 2 โทร. 038-514828 โรงเรี ยนเบญจมราชรั งสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทย์ โทร. 038-593149 โรงเรี ยนเบญจมราชรั งสฤษฎิ์ 4 ต.บางเตย อ.เมือง โทร. 038-513787 โรงเรี ยนเบญจมราชรั งสฤษฎิ์ 5 โทร. 038-514828 โรงเรี ยนพุทธโสธร โทร. 038-511989 โรงเรี ยนบางคล้ าพิทยาคม โทร. 038-541138 โรงเรี ยนวัดเปี่ ยมนิโครธาราม โทร. 038-527268-9 โรงเรี ยนการท�ำมาหากิน วัดโพธิ์เฉลิมรั กษ์ โทร. 038-513217 โรงเรี ยนดอนฉิมพลีพทิ ยาคม โทร. 038-585097 โรงเรี ยนบางน�ำ้ เปรี ย้ ววิทยา โทร. 038-581109 โรงเรี ยนไผ่ ดำ� พิทยาคม รั ชมังคลาภิเษก โทร. 038-513054 โรงเรี ยนหมอนทองวิทยา โทร.038- 513055 โรงเรี ยนบางปะกง “บวรวิทยายน” ต.บางปะกง อ.บางปะกง โทร. 038-531400 โรงเรี ยนผาณิตวิทยา โทร. 038-820157 โรงเรี ยนพุทธิรังสีพบิ ลู โทร. 038-577021 โรงเรี ยนวิทยาราษฏร์ รังสรรค์ โทร. 038-587096 โรงเรี ยนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา โทร. 038-836630 โรงเรี ยนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” โทร. 038-551127 โรงเรี ยนราชสาส์ นวิทยา โทร. 038-591078 โรงเรี ยนพนมอดุลวิทยา 2 ช�ำป่ างาม โทร. 038-551857 โรงเรี ยนสนามชัยเขต โทร. 038-552879 โรงเรี ยนแปลงยาวพิทยาคม โทร. 038-589123 โรงเรี ยนไผ่ แก้ ววิทยา โทร. 038-589255 โรงเรี ยนหนองไม้ แก่ นวิทยา โทร. 038-552485

76

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...ฉะเชิงเทรา

โรงเรี ยนมัธยมสิริวัณวรี 3 ฉะเชิงเทรา โทร. 038-55280 วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา โทร. 0-3851-1211, 0-3851-2516 www.cstc.ac.th l

หมวดสังกัดส�ำนักบริหาร งานการศึกษาเอกชน

วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) โทรศัพท์ /แฟกซ์. 0-3857-7299 โรงเรี ยนเซนต์ แอนโทนี โทร. 038-511075 โรงเรี ยนดาราสมุทร ฉะเชิงเทรา โทร. 038-847258-9 โรงเรี ยนเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา โทร. 038-512426 เทคโนโลยีปัญจพิทยาคารฉะเชิงเทรา โทร. 038-516023 เทคโนโลยียานยนต์ โตโยต้ า โทร. 038-847366-7 เทคโนโลยีศรี วรการ โทร. 038-511074 โรงเรี ยนเทพประสิทธิ์วทิ ยา โทร. 038-511381 โรงเรี ยนปั ญจพิทยาคาร “สนั่นพิชติ กุลอนุสรณ์ ” โทร. 038-511098 พณิชยการฉะเชิงเทรา โทร. 038-516023 โรงเรี ยนศรี วรการ โทร. 038-511074 โรงเรี ยนสันติภาพ โทร. 038-822917 โรงเรี ยนดาราจรั ส โทร. 038-541403 โรงเรี ยนรุ่ งโรจน์ วทิ ยา โทร.038- 541157 โรงเรี ยนสุตะบ�ำรุ งพิทยาคาร โทร. 038-541270 โรงเรี ยนอนุบาลอาทรวิทยา โทร. 038-521315 โรงเรี ยนเกษมวิทยา โทร. 081-9356491 โรงเรี ยนไซคอรี อสิ ลาม โทร. 081-3965458 โรงเรี ยนดารุ้ ลฮุดา โทร. 038-844086 โรงเรี ยนบ�ำรุ งศาสนาอิสลาม โทร. 038-3312963 โรงเรี ยนบ�ำรุ งศึกษา โทร. 081-9356491 โรงเรี ยนมุสลิมวิทยาคาร โทร. 038-515028 โรงเรี ยนศาสนบ�ำรุ ง โทร. 038-515028 โรงเรี ยนศาสนาวิทยา โทร. 081-9356491 โรงเรี ยนสมานวงศ์ อสิ ลาม ต.ดอนเกาะกา อ.บางน�้ำเปรี้ยว โทร. 038-516205 โรงเรี ยนแสงธรรมอิสลาม โทร. 038-3312963 โรงเรี ยนอนุบาลเจริญรั ตน์ โทร. 038-844086 โรงเรี ยนอิสลามบ�ำรุ งวิทยา โทร. 038-515028 โรงเรี ยนอิสลามอนุกูลวิทยา โทร. 038-515028 โรงเรี ยนบางปะกงบริหารธุรกิจ โทร. 038-538810 โรงเรี ยนวัฒนาลัย

โทร. 038-531385 โรงเรี ยนศรี วทิ ยา โทร. 038-538357 โรงเรี ยนอนุบาลขวัญตา โทร. 038-531519 โรงเรี ยนประสาทวิทยา โทร. 038-595201 โรงเรี ยนจุฑาทิพย์ โทร. 038-551407 l

หมวดโรงเรี ยนกวดวิชา

SCC SUCCSS CENTER โทร. 08-7783-7335 โรงเรี ยนกวดวิชา อ.ผ่ องพรรณ โทร. 038 278 767 โรงเรี ยนกวดวิชาไอซายน์ โทร. 038 113 366 โรงเรี ยนกวดวิชาติวเลิศ (ครู อ๊ ุ) โทร. 089 929 4059 โรงเรี ยนกวดวิชา สรรพสาระฉะเชิงเทรา โทร. 038 820 817 โรงเรี ยนกวดวิชาบาก้ า โทร. 083 013 8241 โรงเรี ยนกวดวิชาออกัสก้ า โทร. 089 666 3319 โรงเรี ยนกวดวิชานวศึกษาฉะเชิงเทรา โทร. 086 388 0549 โรงเรี ยนกวดวิชาณภัทรศึกษา (โอ-พลัส) สาขาชลบุรี โทร. 038 146 768 คุมองฉะเชิงเทรา โทร. 038 820 817 โรงเรี ยนกวดวิชา เอ็นคอนเซ็ป โทร. 038 797 380

พี่ ม.มหิดลติวเตอร์ โทร. 084 005 6407 บริษัท คุมอง (ไทยแลนด์ ) จ�ำกัด โทร. 081 909 1007 ศูนย์ วชิ าการ RAC ฉะเชิงเทรา โทร. 038 812 468 สถาบันกวดวิชา ออนดีมานด์ โทร. 038 146 714


77

ด้ านสถาบัน ทางการเงิน

หากท่านต้องการติดต่อสถาบันการเงินต่างๆ ธนาคาร เช็คยอดบัญชี หรือสอบถามรายละเอียด ด้านการเงิน อัตราแลกเปลี่ยน หรือดอกเบี้ยได้ที่หมวดนี้

T O U R I S T & B U S I N E S S

Chachoengsao

ดาวน์โหลด ฟรี! E-book / www.magazine1nai.com Tourist&Business

Chachoengsao

77


l

หมวดธนาคาร

ธนาคารกรุ งไทย จก (มหาชน) ส�ำนักงานธุรกิจฉะเชิงเทรา ที่ตั้ง : อาคารสาขาฉะเชิงเทรา 355 ถ.ศุขประยูร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel. 0-3898-1164-5 Fax. 0-3898-1169

l

หมวดทีป่ รึกษาเงินทุน

สหกรณ์ ออมทรั พย์ ครู ฉะเชิงเทรา จก โทร. 0-3881-4332 สหกรณ์ ออมทรั พย์ ตำ� รวจ จังหวัดฉะเชิงเทรา จก โทร. 0-3881-7901 สหกรณ์ ออมทรั พย์ สาธารณสุข จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร. 0-3851-6731 ซีเอสแอล แคปปิ ตลเซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-3883-6940-1 ศรี สวัสดิ์อนิ เตอร์ เนชั่นแนล (1991) จก บริษัท โทร. 0-3882-4231 สหกรณ์ การเกษตรบางปะกง จก โทร. 0-3853-8003 สหกรณ์ การเกษตรแปลงยาว จก โทร. 0-3858-9038 สหกรณ์ การเกษตรราชสาส์ น จก โทร. 0-3859-1076 สหกรณ์ เครดิตยูเนี่ยนเกษตร กรรมทบทวีบ้านห้ วยหิน จก โทร. 0-3859-7458 สหกรณ์ โคนมและการเกษตรแปดริว้ โทร. 0-3851-6604

78

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...ฉะเชิงเทรา

l

หมวดธนาคาร

ธนาคารออมสิน สาขาฉะเชิงเทรา โทร. 0-3881-8032-6 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โทร. 0-3881-2682-6 ธนาคารกรุ งเทพ จก (มหาชน) สาขาฉะเชิงเทรา โทร. 0-3881-4313-6 ธนาคารกรุ งไทย จก (มหาชน) โทร. 0-3898-1468-73 ธนาคารกสิกรไทย จก (มหาชน) โทร. 0-3851-1025 ธนาคารทหารไทย จก (มหาชน) โทร. 0-3851-1912 ธนาคารไทยธนาคาร จก (มหาชน) สาขาฉะเชิงเทรา โทร. 0-3881-3041-4 ธนาคารนครหลวงไทย จก (มหาชน) สาขาฉะเชิงเทรา (2) โทร. 0-3851-4642-3 ธนาคารกรุ งเทพ จก (มหาชน) สาขาย่ อยบิก๊ ซีฉะเชิงเทรา โทร. 0-3853-6030-2 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร สาขาฉะเชิงเทรา โทร. 0-3885-1228 ธนาคารกรุ งเทพ จก (มหาชน) สาขาถนนชุมพล โทร. 0-3851-4992-3 ธนาคารกรุ งเทพ จก (มหาชน) สาขาบางคล้ า โทร. 0-3854-1500 ธนาคารกรุ งเทพ จก (มหาชน) สาขาบางน�ำ้ เปรี ย้ ว โทร. 0-3858-1271-5 ธนาคารกรุ งเทพ จก (มหาชน) สาขาบางปะกง โทร. 0-3853-1289 ธนาคารกรุ งเทพ จก (มหาชน) โทร. 0-3855-1530 ธนาคารกรุ งเทพ จก (มหาชน) สาขาย่ อยบางวัว โทร. 0-3884-0763 ธนาคารกรุ งเทพ จก (มหาชน) สาขาย่ อยบ้ านโพธิ์ โทร. 0-3858-7251-3 ธนาคารกรุ งไทย จก (มหาชน) สาขาถนนพานิช โทร. 0-3851-6692-3 ธนาคารกรุ งไทย จก (มหาชน) สาขาถนนมหาจักรพรรดิ์ โทร. 0-3851-4300

ธนาคารกรุ งไทย จก (มหาชน) สาขาบางคล้ า โทร. 0-3854-1014 ธนาคารกรุ งไทย จก (มหาชน) สาขาบางน�ำ้ เปรี ย้ ว โทร. 0-3858-1215-6 ธนาคารกรุ งไทย จก (มหาชน) สาขาบางปะกง โทร. 0-3853-2547 ธนาคารกรุ งไทย จก (มหาชน) สาขาพนมสารคาม โทร. 0-3855-1836 ธนาคารกรุ งไทย จก (มหาชน) สาขาย่ อยโรงไฟฟ้าบางปะกง โทร. 0-3857-3574-5 ธนาคารกรุ งไทย จก (มหาชน) สาขาสนามชัยเขต โทร. 0-3859-7067-8 ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จก (มหาชน) สาขาบางคล้ า โทร. 0-3854-2014-6 ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จก (มหาชน) สาขาบางปะกง โทร. 0-3853-1250-1 ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จก (มหาชน) สาขาพนมสารคาม โทร. 0-3855-1840-3 ธนาคารกสิกรไทย จก (มหาชน) สาขาตลาดคลองสวน โทร. 0-3859-5061-3 ธนาคารกสิกรไทย จก (มหาชน) สาขาบางคล้ า โทร. 0-3854-1025 ธนาคารกสิกรไทย จก (มหาชน) สาขาบางปะกง โทร. 0-3853-1104 ธนาคารกสิกรไทย จก (มหาชน) สาขาพนมสารคาม โทร. 0-3855-1464-5 ธนาคารกสิกรไทย จก (มหาชน) สาขาย่ อยบางวัว โทร. 0-3884-1040-2 ธนาคารกสิกรไทย จก (มหาชน) สาขาย่ อยสถานีขนส่ ง โทร. 0-3881-2085-6 ธนาคารกสิกรไทย จก (มหาชน) สาขาศูนย์ ฝึกอบรมพนักงาน โทร. 0-3857-7324 ธนาคารกสิกรไทย จก (มหาชน) สาขาสุวนิ ทวงศ์ โทร. 0-3859-3940 ธนาคารทหารไทย จก (มหาชน) สาขาบางคล้ า โทร. 0-3854-1123 ธนาคารทหารไทย จก (มหาชน) สาขาบางวัว โทร. 0-3853-9003-4 ธนาคารทหารไทย จก (มหาชน) สาขาแปลงยาว โทร. 0-3885-1215

ธนาคารทหารไทย จก (มหาชน) สาขาย่ อยถนนศุขประยูร โทร. 0-3882-3793-7 ธนาคารไทยพาณิชย์ จก (มหาชน) สาขาคลอง 16 โทร. 0-3858-5019 ธนาคารไทยพาณิชย์ จก (มหาชน) สาขาบางคล้ า โทร. 0-3882-7497 ธนาคารไทยพาณิชย์ จก (มหาชน) สาขาบางปะกง โทร. 0-3853-3516 ธนาคารไทยพาณิชย์ จก (มหาชน) สาขาบางวัว โทร. 0-3853-8510 ธนาคารไทยพาณิชย์ จก (มหาชน) สาขาพนมสารคาม โทร. 0-3855-2526-8 ธนาคารไทยพาณิชย์ จก (มหาชน) สาขาย่ อยตลาดบ่ อบัว โทร. 0-3851-4781-2 ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์ การเกษตร สาขาบางคล้ า โทร. 0-3854-1944 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตรสาขาบางน�ำ้ เปรี ย้ ว โทร. 0-3858-1093 ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์ การเกษตร สาขาบางปะกง โทร. 0-3853-1522 ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์ การเกษตร สาขาบ้ านโพธิ์ โทร. 0-3858-7649-51 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร สาขาพนมสารคาม โทร. 0-3855-1488 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร สาขาย่ อยแปลงยาว โทร. 0-3885-1228 ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์ การเกษตร สาขาสนามชัยเขต โทร. 0-3850-8253 ธนาคารออมสิน สาขาถนนมหาจักรพรรดิ์ โทร. 0-3881-2432 ธนาคารออมสิน สาขาบางคล้ า โทร. 0-3854-1076 ธนาคารออมสิน สาขาบางปะกง โทร. 0-3853-2082 ธนาคารออมสิน สาขาพนมสารคาม โทร. 0-3883-8304


79

ด้ านสุขภาพ และความงาม

ในหมวดนี้ได้รวบรวมธุรกิจที่จ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีวิตของท่านสามารถค้นหา รายชื่อของสถานที่ต่างๆ ซึ่งจะท�ำให้ท่าน และเพื่อนหรือคนรู้ใจของท่าน ดูสวยสง่างามสมความตั้งใจได้จากหมวดนี้ ไม่ว่าจะเป็น สถานเสริมความงาม ร้านขายอุปกรณ์เสริมสวย เครื่องส�ำอาง พร้อมทั้งรายชื่อโรงพยาบาล และคลินิคในยามเจ็บป่วยฉุกเฉินอีกด้วย

T O U R I S T & B U S I N E S S

Chachoengsao

ดาวน์โหลด ฟรี! E-book / www.magazine1nai.com Tourist&Business

Chachoengsao

79


คลินิกการแพทย์ แผนไทย ดนุลดา จ.ฉะเชิงเทรา นวดปรับสมดุลกระดูก นวดแก้อาการ ยาสมุนไพรรักษาโรค ที่ตงั ้ : เยือ้ งส�ำนักงานเทศบาลบางคล้ า อ.บางคล้ า จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 09-5749-9156

อุษมานวดแผนไทย บริการนวดแผนไทย นวดไทยออย นวดประคบ นวดฝ่าเท้า ที่ตงั ้ : 286 หมู่ 2 ต.ท่ าถ่ าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 09-1538-8328, 09-2008-4668

MAMA NAIL & SPA รับท�ำเล็บ งานสวย งานเนี๊ยบ รับประกัน ความละเอียดของงาน และคุณภาพสี Tel. 09-8514-6628, 06-5535-0965

ดู AD 4 สี หน้ า 9

ดู AD 4 สี หน้ า 16

ดู AD 4 สี หน้ า 16

l

คิว้ โหงวเฮ้ งมงคล 8 ทรั พย์ ศาสตร์ ตวั เลขมงคล 8 ทรั พย์ รับออกแบบทรงคิ้ว จ�ำหน่ายเบอร์มงคล Tel. 065-6699-398, 065-66999-25

ดู AD 4 สี หน้ า 33

ร้ านหวาน บางบ่ อ บิวตี ้ ตัดผมชาย-หญิง ครบวงจร รับแต่งหน้า ออกงาน ท�ำเล็บ นวดหน้า ที่ตงั ้ : สาขา 1 ติดกับมหาวิทยาลัย ราชภัฏบางคล้ า สาขา 2 อ.แปลงยาว เลยร้ านใบตอง หมูกะทะ Tel. 09-9454-7496

ดู AD 4 สี หน้ า 33

ธนโอสถสถาน ร้ าน โทร. 0-3854-1276 พืชยาไทยอุตสาหกรรม หจก โทร. 0-3855-1047 ธัญญนันท์ จก บริษัท โทร. 08-1155-0050 มณฑิราเกลือสมุนไพร โทร. 0-3858-9040, 08-1301-5457 รั ตนชัยเภสัช ร้ าน โทร. 0-3855-1162 อุดมชลจร จก บริษัท โทร. 0-3881-2702-19 l

หมวดคลินิก

คลีนิค นพ ประสิทธิ์ โทร. 0-3851-1174 คลีนิคทันตแพทย์ สมชาย โทร. 0-3855-2678 แปดริว้ ทันตกรรม คลินิก โทร. 0-3881-6352 แพทย์ ไพบูลย์ สถานพยาบาล โทร. 0-3851-1030 เมืองฉะเชิงเทรา

หมวดเครื่ องส�ำอาง ขายปลีก l

บีอาร์ ร้ าน โทร. 0-3851-1495 ศรี สำ� อางค์ ร้ าน โทร. 0-3851-1299

80

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...ฉะเชิงเทรา

l

หมวดประกันสุขภาพ

ธัญญรั ตน์ บริหารธุรกิจ จก บริษัท โทร. 0-3881-5876 แมนูไลฟ์ ประกันชีวติ (ประเทศไทย) จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-3885-1383 เมืองฉะเชิงเทรา l

หมวดผลิตภัณฑ์ ยา

น้ องเดียร์ สมุนไพร โทร. 0-3853-9453, 08-3139-6763 กิม้ ฮวดหลี ร้ าน โทร. 0-3851-2763 งี่แซตึง๊ ร้ าน โทร. 0-3851-1212 จีอ้ ันตึง๊ ห้ างขายยา โทร. 0-3854-1062 โชคชัยเภสัช โทร. 0-3858-1026 ซินเซ้ งโอสถ ร้ าน โทร. 0-3851-2226 ธวัชชัยฟาร์ มาซี ร้ าน โทร. 0-3855-1365

บัญชาฟาร์ มาซี ร้ าน โทร. 0-3859-7089 พนมฟาร์ มาซี ร้ าน โทร. 0-3855-1548 เภสัชกรทรงโปรด ร้ าน โทร. 0-3851-2139 l

หมวดโรงพยาบาล

คริสเตียนบางคล้ า รพ โทร. 0-3854-1033 จุฬารั ตน์ บางปะกงปิ ยะเวช รพ โทร. 0-3853-8548-9 บางปะกงเวชชกิจ จก บริษัท โทร. 0-3853-8796-7 โสธราเวช โรงพยาบาล โทร. 0-3881-2702-20

หมวดร้ านเสริมสวย

เกศวิไล ร้ าน โทร. 0-3851-5703 เขมมนทิราบิวตี ้ ร้ าน โทร. 0-3855-2582 เจีย๊ บ ร้ าน โทร. 0-3851-1758 พรจิต 1 ห้ องเสริมสวย โทร. 0-3851-1361 พรจิต 2 ห้ องเสริมสวย โทร. 0-3851-1164 l

l

หมวดสมุนไพร

หมวดศูนย์ ลดน�้ำหนัก

ศูนย์ ลดน�ำ้ หนัก สายด่วน โทร. 08-9777-4843, 08-9220-0102 l

หมวดโรงเรี ยนเสริมสวย

โรงเรี ยนเสริมสวยคุณแขก โทร. 08-9402-1429, 0-3881-2789 l

หมวดเครื่ องส�ำอาง ขายส่ ง-ผู้ผลิต

แอป เพียว คอสเมติกส์ จก บริษัท โทร. 0-2906-6886, 08-3200-8000


l

หมวดนวด-บริการ เพื่อสุขภาพ

เรื อนสมุนไพรสปา ที่ตั้ง : 101 ซ.3 ถ.เรืองวุฒิ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel. 06-2359-9942, 0-3853-5523

l

หมวดสมุนไพร-จ�ำหน่ าย

ปิ่ นโอสถ ที่ตั้ง : 1299 หมู่ 1 ต.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120 Tel. 08-4562-4460

ศูนย์ พฒ ั นาการแพทย์ แผนไทย บ้ านสบายจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ตั้ง : 504-506 บางปะกง-ฉะเชิงเทรา ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel. 0-3881-3520, 0-3881-2115, 08-6349-1784

Tourist&Business

Chachoengsao

81


82

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...ฉะเชิงเทรา


83

ด้ านบ้ าน

เฟอร์ นิเจอร์

ถ้าท่านต้องการมีบ้านสักหลังและต้องการข้อมูลเปรียบเทียบ ของบ้านจัดสรรชั้นน�ำ หรือท่านที่ต้องการหาหอพัก อพาร์ตเม้นท์ หรือคอนโดมิเนียม ได้ที่หมวดนี้ รวมทั้งธุรกิจที่จ�ำเป็นภายในบ้าน อาทิ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องครัว ช่างซ่อมบ�ำรุงต่างๆ

T O U R I S T & B U S I N E S S

Chachoengsao

ดาวน์โหลด ฟรี! E-book / www.magazine1nai.com Tourist&Business

Chachoengsao

83


บริษัท เคพีเอ็น แอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด จ�ำหน่ายแอร์บ้าน-โรงงาน ทุกยี่ห้อ ที่ตงั ้ : 91/22 หมู่ 14 ถ.จรั ญยานนท์ ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180 Tel. 0-3853-8400, 06-2563-2419 0-3302-4855 Fax. 0-3853-8401

ดู AD 4 สี หน้ า 11

นพวรรณ แอร์ รับซ่อม ย้าย ล้าง ติดตั้ง แอร์ทุกชนิด รับติดตั้งจานดาวเทียม ที่ตงั ้ : 1/1 หมู่ 5 ต.ท่ าสะอ้ าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 08-2520-1854

ดู AD 4 สี หน้ า 32

l

กรวิชญ์ เฟอร์ นิเจอร์ รับสั่งท�ำเฟอร์นิเจอร์ ทุกชนิด ที่ตงั ้ : 62/187 หมู่ 4 ต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้ า จ.ฉะเชิงเทรา 24110 Tel. 08-4754-2698, 09-7298-3986

ดู AD 4 สี หน้ า 34

บริษัท เอเพ็ด มาสเตอร์ ดีไซน์ จ�ำกัด ผู้ออกแบบ โต๊ะ เก้าอี้นักเรียน และครุภัณฑ์ ที่ตงั ้ : 144 หมู่ 3 ต.ลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160 Tel. 08-9094-4984, 09-8471-4363

หมวดเฟอร์ นิเจอร์

พรทิพย์ เฟอร์ นิเจอร์ ที่ตั้ง : 24/15 หมู่ 6 ถ.ฉะเชิงเทรา-บางปะกง ต.บางพระ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel. 08-4104-6270, 0-3302-6387 Fax. 0-3859-5190

ดู AD 4 สี หน้ า 17

l

หมวดเครื่ องใช้ ไฟฟ้า จ�ำหน่ าย

บริษัท เบสท์ มอล จ�ำกัด ที่ตั้ง : 672/4 ถ.สิริโสธร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel. 0-3881-3851-3, 09-5239-4289 Fax. 0-3881-3854

l

บริษัท แปดริว้ เฟอร์ นิเจอร์ จ�ำกัด (ตะวันออกเฟอร์ นิเจอร์ ) ที่ตั้ง : 191/72-191/73 ถ.มหาจักรพรรดิ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel./Fax. 0-3851-2464, 08-1945-1166

84

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...ฉะเชิงเทรา

หมวดผ้ าม่ าน

แปดริว้ ผ้ าม่ าน ที่ตั้ง : 26/17 ถ.ศรีโสธรตัดใหม่ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 0-3881-0187 Fax. 0-3851-2760


l

หมวดแก๊ ส-ชนิดบรรจุถัง

โกตา ร้ าน โทร. 0-3859-7079 จิวแปดริว้ แก๊ ส หจก โทร. 0-3851-1745 เจ พี อาร์ แก๊ ส จก บริษัท โทร. 0-3881-4197 แจ่ มไพบูลย์ แก๊ ส จก บริษัท โทร. 0-3852-4111 โชคไชย ร้ าน โทร. 0-3853-1017 ด�ำรงค์ ช่ ืนการค้ า ร้ าน โทร. 0-3857-3709 ที จี ออยล์ จก บริษัท โทร. 0-3881-4506 ที ไอ จี เทรดดิง้ จก บริษัท โทร. 0-3884-2848-9 เทพไทยเทรดดิง้ ร้ าน โทร. 0-3854-1197 บางคล้ าแก๊ ส ร้ าน โทร. 0-3854-1573 พนมบรรจุแก๊ ส หจก โทร. 0-3855-1764 พรปิ ยะแก๊ ส หจก โทร. 0-3851-1807 ไพศาล แก๊ สกฤต ร้ าน โทร. 0-3851-1560 ยูนิคแก๊ ส แอนด์ ปิ โตรเคมิคัลส์ จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-3853-2007-13 อาดัมแก๊ ส โทร. 0-3851-1157

หมวดเครื่ องครั ว-เครื่ องใช้ และอุปกรณ์ ในการประกอบอาหาร l

คงสิน ร้ าน โทร. 0-3853-1588 เค ที ไทยโลคอล โพรดักส์ จก บริษัท โทร. 0-3884-0980-6 ไพรสิทธิ์ ร้ าน โทร. 0-3851-3424 ร้ านไพรสิทธิ์ โทร. 0-3851-3424, 08-1555-0495, โทรสาร 0-3851-3424 เอ็นโดสแตนเลสสตีล (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-3857-5016-20 l

หมวดคอนโดมิเนียม

เคแอนด์ ดบั เบิล้ ดี จก บริษัท โทร. 0-3882-8301 จินดาจ�ำเริญ พร็อพเพอร์ ตี ้ จก บริษัท โทร. 0-3883-0625-7 บางปะกงธานี จก บริษัท โทร. 0-3857-3731-3 l

หมวดผู้จัดสรรบ้ าน และทีด่ นิ

ชัยภักดิ์ จก บริษัท โทร. 0-3881-2071-2 ชาญศักดิ์ มนอ่ อน หจก โทร. 0-3829-4655 ดอนทองธานี โทร. 0-3882-3073-4 บางนาธานี จก บริษัท โทร. 0-3854-0234

บ้ านอัจฉรา จก บริษัท (2007) โทร. 08-0565-7445 โทรสาร 0-3851-3866 บูรพาซิตี ้ จก บริษัท โทร. 0-3884-0646 ฉะเชิงเทรา พนม แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ โทร. 0-3855-2340 ฉะเชิงเทรา แพทโก้ แลนด์ จก บริษัท โทร. 0-3857-0626 บางปะกง ฉะเชิงเทรา รุ่ งพิทกั ษ์ วศิ วกรรม จก บริษัท โทร. 0-3855-2598 เวลดิเวลลอบเมนท์ จก บริษัท โทร. 0-3884-2366 ศรี ปทุมการเกษตร จก บริษัท โทร. 0-3851-2299 ศูนย์ การค้ าแปดริว้ จก บริษัท โทร. 0-3851-5738 สยามกรี นนิช พร็อพเพอร์ ตี ้ จก บริษัท โทร. 0-3884-7330-2 304 อินดัสเตรี ยล ปาร์ ค 2 จก บริษัท โทร. 0-3885-5221-3 อรุ ณนาวิน จก บริษัท โทร. 0-3853-6107-8 เอส แอนด์ วาย คอมเมอร์ เชียล จก บริษัท โทร. 0-3853-8457-9 l

หมวดบริการก�ำจัดปลวก

ชัยชนะพัฒนา เซอร์ วสิ หจก. โทร. 0-2723-4509, 08-1830-9868 โทรสาร 0-2702-7154 E-mail : cps12345@hotmail.com www.cpschaichana.com แปดริว้ เคหะเคมีภณ ั ฑ์ หจก โทร. 0-3882-0716-7 เจเอ็มเพสท์ คอนโทรลเซอร์ วสิ หจก โทร. 0-3882-2161 เมืองฉะเชิงเทรา ฮัน้ ส์ เพสท์ คอนโทรลเซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-3882-0716-7 l

เมืองฉะเชิงเทรา ถูกใจพนม 2 ร้ าน โทร. 0-3855-1403 ประเสริฐ เฟอร์ นิเจอร์ โทร. 0-3851-7348-51 ปอเส็งเฟอร์ นิเจอร์ ร้ าน โทร. 0-3851-5260 ปิ งกวงหยู ร้ าน โทร. 0-3855-1164 แปดริว้ เฟอร์ นิเจอร์ จก บริษัท โทร. 0-3851-2464 แฝดน�ำโชคเฟอร์ นิเจอร์ ร้ าน โทร. 0-3881-2301 ฉะเชิงเทรา พนมภัณฑ์ เฟอร์ นิเจอร์ ร้ าน โทร. 0-3855-1338 ไพบูลย์ เฟอร์ นิเจอร์ โทร. 0-3882-1450 โทร. 0-3881-2301 ฉะเชิงเทรา พิชัยเฟอร์ นิเจอร์ ร้ าน โทร. 0-3851-1595 พิณอินเตอร์ ว้ ูด จก บริษัท โทร. 0-3857-0421-6 ศรี เสนาะเฟอร์ นิเจอร์ ร้ าน โทร. 0-3855-1330 l

หมวดเครื่ องใช้ ไฟฟ้า

บริษัท อ.เจริญอิเล็คทริค จ�ำกัด โทร. 0-3854-1605, 08-1949-1414 โทรสาร. 0-3882-5698 ร้ านบูรพาเทรดดิง้ โทร. 0-3851-1106, 0-3851-5896 บริษัท เบสท์ เซลส์ แอนด์ เซอร์ วสิ จ�ำกัด โทร. 0-3881-2898

โทรสาร 0-3881-2412 สาขา 1 : 9/48-49 ถ.ศรีโสธรตัดใหม่ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทร. 0-3851-5227 โทรสาร 0-3851-4772 สาขา 2 : 211-213-215 ถ.พานิช ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทร. 0-3851-1153 โทรสาร 0-3851-2825 เกษมพานิช ร้ าน โทร. 0-3855-1386 เควีอีแอนด์ เอ็น จก บริษัท โทร. 0-3855-3282 จักรพรรดิ์ อิเลคทริค ร้ าน โทร. 0-3881-5856 ชาร์ ปแอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-3853-8084 ซีซีทอี มิ ปอร์ ตเอ็กซ์ ปอร์ ต จก บริษัท โทร. 0-3851-4093 ซีเอสอีอเิ ลคทริค จก บริษัท โทร. 0-3883-7272 แต้ เฮียบหลี ร้ าน โทร. 0-3881-7695 ธนาชัย ร้ าน โทร. 0-3851-1713 บูรพาเทรดดิง้ ร้ าน โทร. 0-3851-5896 ประเสริฐโทรทัศน์ ร้ าน โทร. 0-3855-1093 ประเสริฐโทรทัศน์ ร้ าน โทร. 0-3855-1497 ปราณีการไฟฟ้า ร้ าน

หมวดผู้จำ� หน่ าย เฟอร์ นิเจอร์

แหล่ งรวมเฟอร์ นิเจอร์ โทร. 08-1777-3889, 08-5512-0111 วิไลพันธ์ เฟอร์ นิเจอร์ โทร. 0-3885-0490, 08-1555-1945 999 ตองเก้ าเฟอร์ นิเจอร์ โทร. 08-7932-9510, 08-1393-1739 ,08-6867-9297 ก๊ วยหยูเส็ง ร้ าน โทร. 0-3851-1558 เมืองฉะเชิงเทรา เคหะอุปกรณ์ อุตสาหกรรม จก บริษัท โทร. 0-3859-7733 สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา แชร์ เมคเกอร์ จก บริษัท โทร. 0-3858-8451-7 ดีวัฒน์ เฟอร์ นิเจอร์ ร้ าน โทร. 0-3882-3444 เมืองฉะเชิงเทรา ตะวันออกเฟอร์ นิเจอร์ โทร. 0-3851-2464 ฉะเชิงเทรา ตั๊กซินเฟอร์ นิเจอร์ ร้ าน โทร. 0-3851-1301 Tourist&Business

Chachoengsao

85


โทร. 0-3881-7594 พนธ์ ศรี (1999) จก บริษัท โทร. 0-3851-1080 พนธ์ ศรี พานิช ร้ าน โทร. 0-3851-1386 มัทสุชติ ะโอมแอ็มไลแอ็นซ์ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-3857-0010-9 ไมด้ าแอสเซ็ท จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-3884-0618-9 l

หมวดเครื่ องใช้ ไฟฟ้าซ่ อม และอะไหล่

กันเองวิทยุ ร้ าน โทร. 0-3858-5036 ตุ้ย มอเตอร์ ไซด์ ร้ าน โทร. 0-3851-2206 ไทยนครโทรทัศน์ โทร. 0-3851-1398 ประเสริฐอีเล็คโทรนิคส์ ร้ าน โทร. 0-3853-8523 ไพบูลย์ อเิ ล็คทรอนิค ร้ าน โทร. 0-3851-1718 สื่อสารการช่ าง ร้ าน โทร. 0-3882-2283 อานนท์ ซาวด์ โทร. 0-3855-2671 l

หมวดอพาร์ ตเมนต์ แฟลตและเกสต์ เฮ้ าส์

ล�่ำสันต์ อพาร์ ตเมนท์ โทร. 0-3882-2078-82

86

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...ฉะเชิงเทรา

อีสเทอร์ น พร็อพเพอที แมนเนจเมนท์ จก บริษัท โทร. 0-3884-0784 l

หมวดช่ างซ่ อมแอร์ และบริการล้ าง

นิคมการช่ าง ร้ าน โทร. 0-3883-6589-90 ช.เจริญแอร์ บางปะกง ร้ าน โทร. 08-4021-3724 ประสิทธิ์ แอร์ ร้ าน โทร. 0-3882-3943 เอ็นพี อินเตอร์ ซัพพลาย จก บริษัท โทร. 0-3881-0950 บริษัท เคพีเอ็น แอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด โทรศัพท์ 0-3853-8400 โทรสาร 0-3853-8401 โสธร เซอร์ วสิ เซ็นเตอร์ โทรศัพท์ 08-1820-5432 ธันย์ ชนก เซอร์ วสิ โทรศัพท์ 0-3882-7242 ร้ าน นิคมการช่ าง โทรศัพท์ 0-3883-6589-90


Tourist&Business

Chachoengsao

87


88

ด้ านก่ อสร้ าง วัสดุ-รั บเหมา ในหมวดนี้รวบรวมรายชื่อของธุรกิจ บริษัท ร้านค้าที่ให้บริการ ไม่ว่าท่านต้องการที่จะก่อสร้าง ต่อเติมหรือรื้อถอน ที่อยู่อาศัย ในหมวดนี้ จะมีรายชื่อให้ท่านค้นหาได้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นผู้รับเหมา ช่าง ที่ปรึกษา ออกแบบ และวางแผน วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างทุกชนิด ทุกประเภท

T O U R I S T & B U S I N E S S

Chachoengsao

ดาวน์โหลด ฟรี! E-book / www.magazine1nai.com

88

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...ฉะเชิงเทรา


ศศิธรก่ อสร้ าง โครงการ oxygen พื้นที่ใหญ่ ไม่แออัด รอบโครงการมีต้นไม้ล้อมรอบ คุ้มค่าการลงทุน ที่ตงั ้ : 147 หมู่ 8 ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 09-1759-2444

ดู AD 4 สี หน้ า 8

บริษัท สุทธิพงศ์ ค้าวัสดุก่อสร้ าง (072) จ�ำกัด

ที่ตั้ง : 149 หมู่ 12 ถ.เทพรัตน กม.44 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130 Tel. 0-3853-1562, 0-3853-1977-8, 08-9244-4563, 08-5072-7748, 08-1585-8823 Fax. 0-3853-3170

ดู AD 4 สี หน้ า 6

ภพทรั พย์ วิศวกรรม ออกแบบ รับเหมาก่อสร้าง ให้ค�ำปรึกษา ที่ตงั ้ : 1435 ถ.เทพคุณากร ต.หน้ าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 09-6663-0003

ดู AD 4 สี หน้ า 8

หมวดกระจก-จ�ำหน่ าย ช่ างกระจก l

บริษัท วรรธนะกิจ การโยธา จ�ำกัด จ�ำหน่ายท่อและอุปกรณ์ PE PB รับเชื่อมท่อ PE ที่ตงั ้ : 47/58 หมู่ 2 ต.คลองนา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 0-3898-1759, 08-3768-9918

ดู AD 4 สี หน้ า 34

จ�ำหน่ ายเหล็กกล่ องกาวาไนท์ ที่ตงั ้ : 8/8 หมู่ 8 ต.วังตะเคียน อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel. 09-5705-1256

ดู AD 4 สี หน้ า 8

ร้ าน ช.นพเนตร อลูมนิ ่ ัม (ระยอง) โทร. 08-6151-2954, 08-7125-9540 แฟกซ์. 0-3802-1523 ร้ านโชคชัยกระจกแปดริว้ โทร. 0-3882-1757-8, 08-1577-6613 โทรสาร. 0-3882-1758 ชาญชัย ร้ าน โทร. 0-3855-1102 แต้ เงาศิลป์ ร้ าน โทร. 0-3851-1117 ส พนมอลูมเิ นียม โทร. 0-3855-2230 สมานมิตร กระจก อลูมเิ นียม โทร. 0-3883-9191 อ การกระจก ร้ าน โทร. 0-3882-2160

หมวดก่ อสร้ าง รั บเหมาทั่วไป l

ห้ างหุ้นส่ วนจ�ำกัด สยามไดมอนด์ เฮาส์ โทร. 0-2981-9365, 08-3197-6070 แฟกซ์ 0-2981-9365

Tourist&Business

Chachoengsao

89


l

หมวดก่ อสร้ าง-ผู้รับเหมา

บริษัท สุริยะ การโยธา จ�ำกัด ที่ตั้ง : 63/1854 หมู่บ้านเคหะธานี แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240 Tel. 083-560-4392, 080-807-7461

l

บริษัท เอส เอส แอนด์ เอ บิวดิง้ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 219/19 ถ.มหาจักรพรรดิ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel. 08-6330-4155, 08-9245-4297, 0-3851-3228 Fax. 0-3881-3336 ......................................................

บริษัท บี.เอ.พี.เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด ที่ตั้ง : 469 ถ.เทพคุณากร ต.หน้า เมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel. 08-1177-9766, 0-3302-3699

บริษัท ชื่นกมลขนส่ ง และการโยธา จ�ำกัด ที่ตั้ง : 234/3 หมู่ 8 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120 Tel. 08-3120-3301 Fax. 0-3883-7033 ......................................................

หมวดอลูมเิ นียม-ผู้ตดิ ตั้ง

ยงเฮง อลูมเิ นียม ที่ตั้ง : 129/41-2 หมู่ 8 หมู่บ้านฉัตรนคร สุขาภิบาล 1 ถ.อ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ Tel. 0-2726-7841, 08-1300-0526, 08-9786-4035 ......................................................

l

หมวดก่ อสร้ าง-วัสดุ

กิจไพศาลค้ าไม้ ที่ตั้ง : 100/2 ถ.มหาจักรพรรดิ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel. 0-3851-3215 Fax. 0-3851-6596 ......................................................

คมกริช อลูมเิ นียม ที่ตั้ง : 38/8 หมู่ 1 ต.คลองประเวศ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 08-9604-7597 ...................................................... ส.ศิริการช่ าง ที่ตั้ง : 219 ถ.มหาจักรพรรดิ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel. 08-1940-4069

บริษัท ปิ ยนันท์ เซอร์ วสิ แอนด์ ซัพพลาย จ�ำกัด ที่ตั้ง : 253 หมู่ 9 ต.หัวส�ำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 08-1918-7163, 09-2838-8868

...................................................... l

หจก. แปดริว้ 2555 ที่ตั้ง : 37/12 หมู่ 11 ต.บางตีนเป็ด อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel. 08-1849-6939 Fax. 0-3809-3533

หมวดกระจก-ขายส่ ง และผู้ผลิต

บริษัท สหโชคชัย แปดริว้ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 52/2 หมู่ 7 ต.บางพระ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 0-3882-1737, 08-0565-2114, 06-2748-7227 Fax. 0-3882-1555

รั กดี การช่ าง ที่ตั้ง : 154/5 ต.หนองหงษ์ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 10260 Tel. 06-1867-3838 ......................................................

......................................................

ธานินการช่ าง ที่ตั้ง : 6 หมู่ 11 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180 Tel. 09-6713-7066, 08-1454-2985, 0-3853-8139

90

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...ฉะเชิงเทรา

บางขวัญ อลูมเิ นียม ที่ตั้ง : 15/31 หมู่ 2 ต.บางขวัญ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 08-6849-1126 ภักดีกระจก อลูมเิ นียม Tel. 08-1429-8052

หจก. พี.เจ.ฮาร์ ดแวร์ (2008) (เพิ่มเจริญ ฮาร์ ดแวร์ ) ที่ตั้ง : 288-292 ถ.ศุขประยูร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel. 0-3898-1251, 08-6255-1177 Fax. 0-3882-3332


l

หมวดผลิตภัณฑ์ -คอนกรี ต

บริษัท สุนทรคอนกรี ต จ�ำกัด ที่ตั้ง : 53 หมู่ 10 ต.บางพระ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 08-1870-7849, 08-6341-1838, 0-3851-4137

บริษัท คิง คอนสตรั คชั่น 2016 จ�ำกัด Tel. 09-6870-7928, 09-2785-5815, 0-2066-8682

ห้ างหุ้นส่ วนจ�ำกัด พิมพ์ ก่อสร้ าง โทร. 0-2922-9929 แฟกซ์. 0-2922-9929 เค.โอ.เอ็ม.เอ็นจิเนียริ่ง หจก. โทร. 08-9170-1830, 0-2513-1251 แฟกซ์. 0-2513-1251 62 วสันต์ คอนสตรั คชั่น หจก. โทร/โทรสาร 0-2312-2776 ยุทธนา การช่ าง โทร. 0-3853-1534, 08-1457-8929 โทรสาร. 0-3853-1741 ชลัยวิศวกรรมบริการ จก บริษัท โทร. 0-3857-8517-8 ชัยอรั ญ แทรกเตอร์ โทร. 08-1453-0464, 08-9228-0972 ชัน้ เอ็นจิเนียริ่ง หจก โทร. 0-3885-2207 งามวิจติ ร์ เทคนิค แอนด์ เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-2967-1130-1, 081816-9868 โทรสาร 0-2967-1131 ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์ คอนสตรั คชั่น จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-3885-0614-6 ซีวลิ เวิร์ค ช็อป (182) หจก โทร. 0-3853-5747 ทริพเพิล เอช เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-3852-1622-4 ทีซี อินเตอร์ คอน 1999 หจก โทร. 0-3883-2424-5 ไทยชินเรี ยว จก บริษัท โทร. 0-3852-1502 ไทยชินเรี ยว จก บริษัท โทร. 0-3853-9291

ไทยชิมสิ ึ จก บริษัท โทร. 0-3853-8344 ไทยทา เคนาคา สากลก่ อสร้ าง จก บริษัท โทร. 0-3857-1385 ไทยนากาโน จก บริษัท โทร. 0-3857-5319 บี เอส วาย คอนสตรั คชั่น จก บริษัท โทร. 0-3883-0263 บี เอส วี อีเล็คทริค จก บริษัท โทร. 0-3857-0507 บี เอส วี เอ็นจิเนียริ่ง โทร. 0-3857-0507 ป ว ช ลิขติ การสร้ าง หจก โทร. 0-3882-0554-5 แปลงยาวโยธาก่ อสร้ าง จก บริษัท โทร. 0-3897-8037 ปิ ยะพงศ์ หจก. โทร. 0-3851-1689 โทรสาร 0-3851-7285 เพชรชมพูแลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จก บริษัท โทร. 0-3883-8896-7 ไพโรจน์ คอนสตรั คชั่น (1992) หจก โทร. 0-3884-8186 รวมพลค้ าวัสดุและก่ อสร้ าง หจก โทร. 0-3884-8394 วนิชชัยก่ อสร้ าง (1979) จก บริษัท โทร. 0-3881-2844-7 สยามธ�ำรงธุรกิจ จก บริษัท โทร. 0-3851-3606 ส.สุพรรณก่ อสร้ าง โทร. 08-9112-8473 สินธนะวิศว์ จก บริษัท โทร. 0-3881-2587

เสนีย์พานิช หจก โทร. 0-3859-3398-9 ไสว รั กษ์ ชัย การโยธา หจก โทร. 0-3856-5161 หิรัญ คอนสตรั คชั่น หจก โทร. 0-3855-1247 อิตาเลียนไทยดีเวล๊ อปเมนต์ จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-3859-3872-3 อิตาเลียนไทยดีเวล๊ อปเมนต์ จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-3883-0482 l

หมวดวัสดุก่อสร้ าง

อริสรา สตีล หจก โทร. 0-3884-2305-6 ก บุญชัย ก่ อสร้ าง โทร. 0-3855-2915 กฤษดาค้ าวัสดุ หจก โทร. 0-3884-1038-9 ก๊ วยฮวดหลี ร้ าน โทร. 0-3859-7097 ซิม้ ย่ งหลี จก บริษัท โทร. 0-3859-5026 ซิม้ ย่ งหลีค้าไม้ ร้ าน โทร. 0-3859-5016-8 ตั่งชุนหลี จก บริษัท โทร. 0-3851-5706 เตียชุนกวงและบุตร หจก โทร. 0-3882-0492 ทรงพลนานาภัณฑ์ ร้ าน โทร. 0-3857-7290 ทองทวี ซีเมนต์ จก บริษัท โทร. 0-3898-1598-9

Tourist&Business

Chachoengsao

91


ธงชัยคอนกรี ตบล๊ อก หจก โทร. 0-3851-2382 ธงไทย ร้ าน โทร. 0-3855-1539 บางปะกงค้ าวัสดุ หจก โทร. 0-3853-1399 ป เจริญวัสดุ ร้ าน โทร. 0-3884-8146-7 ป ไพบูลย์ (ค้ าวัสดุก่อสร้ าง) ร้ าน โทร. 0-3851-1248 ปราโมทย์ ค้าวัสดุก่อสร้ าง จก บริษัท โทร. 0-3881-3883-6 ปรี ยาภัณฑ์ หจก โทร. 0-3884-2784-5 ผลิตภัณฑ์ และวัตถุก่อสร้ าง จก บริษัท โทร. 0-3853-8178-9 ผลิตภัณฑ์ และวัตถุก่อสร้ าง จก บริษัท โทร. 0-3881-2138 ผลิตภัณฑ์ และวัตถุก่อสร้ าง จก บริษัท โทร. 0-3885-3708-10 พ วิศวภัณฑ์ จก บริษัท โทร. 0-3851-5516-9 พูนศิริวัฒนา ร้ าน โทร. 0-3854-1187 เพิ่มเจริญ ร้ าน โทร. 0-3851-5417 เพิ่มทรั พย์ ค้าวัสดุก่อสร้ าง หจก โทร. 0-3884-8039-40 ไพรินพานิช ร้ าน โทร. 0-3851-1314 ฉะเชิงเทรา ไม้ เมตตาและวัสดุก่อสร้ าง หจก โทร. 0-3855-1647 ศิริถาวรโสภณพาณิชย์ โทร. 0-3859-9064

92

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...ฉะเชิงเทรา

สหภัณฑ์ บริการ ร้ าน โทร. 0-3851-1337 ฉะเชิงเทรา สินชัยคอนกรี ต ร้ าน โทร. 0-3859-9312 อินเตอร์ สุวนิ ทวงศ์ เทรดดิง้ จก บริษัท โทร. 0-3884-5764-6 เมืองฉะเชิงเทรา อุดมค้ าวัสดุก่อสร้ าง ร้ าน โทร. 0-3851-1658 เอีย๊ ะเฮงหลีก่อสร้ าง จก บริษัท โทร. 0-3851-1584 เกตุมณีวัสดุก่อสร้ าง หจก โทร. 0-3884-0157 คงสวัสดิ์ ร้ าน โทร. 0-3854-1030 จินเจริญ ร้ าน โทร. 0-3855-1198 เธียรวิวัฒน์ ซัพพลาย หจก. โทร. 0-3813-0109-11, 08-1821-4515 โทรสาร 0-3813-0112 ปูนแดงแปดริว้ ร้ าน โทร. 0-3851-2029 ปรี ยาภัณฑ์ หจก. โทร. 0-3884-2784-5 โทรสาร 0-3884-2784 www.preeyapun.com E-mail : preeyapun2005@yahoo.com พิชัยยุทธวิศวกรรม หจก โทร. 0-3855-3080-1 ยั่งยืนพานิช ค้ าไม้ ร้ าน โทร. 0-3854-1140 วัฒนผลบางปะกง จก บริษัท โทร. 0-3853-1282-3

l

หมวดผลิตภัณฑ์ คอนกรี ต

พนมคอนกรี ตบล๊ อก ร้ าน โทร. 0-3855-1273 ฉะเชิงเทรา วรากรคอนกรี ต โทร. 0-3857-7411,08-6380-6131, 08-9036-3377 สุนทรคอนกรี ต จก บริษัท โทร. 0-3851-4137 ฉลองกรุ งคอนกรี ต จก บริษัท โทร. 0-3858-1003 ทีพไี อ คอนกรี ต จก บริษัท โทร. 0-3859-3958-9 ทีพไี อ คอนกรี ต จก บริษัท โทร. 0-3852-2314

หมวดประตู-หน้ าต่ าง มุ้งลวด รั บท�ำ และอุปกรณ์ l

ทวีโชคการช่ าง โทร. 08-9782-6987, 08-1343-9769 0-2757-4631 (ร้าน) www.taweechok.taradpmt.com l

หมวดบริการถมที่

ส.อุดมการช่ าง จก บริษัท โทร. 0-2707-0808 โทรสาร 0-2707-0988 l

หมวดไม้ -ขายปลีก

เจริญสุขค้ าไม้ แปดริว้ หจก โทร. 0-3882-2955

ช ลังทอง แพคกิง้ วู๊ด หจก โทร. 0-3882-0597 ชมค้ าไม้ โทร. 08-1906-0505, 0-3851-3621 แชโป ร้ าน โทร. 0-3851-1240 ท่ าทองฟาร์ ม โทร. 0-3853-1875 ป ไพบูลย์ (ค้ าไม้ ฝ่ ั งท่ าข้ าม) ร้ าน โทร. 0-3851-1050 พีเอพาราวู้ด หจก โทร. 0-3858-2245-6 ลิม้ ฮวดเส็ง ค้ าวัสดุก่อสร้ าง จก บริษัท โทร. 0-3851-1262 สหวัฒน์ ค้าไม้ (ตี๋) โทร. 0-3851-3215 สหวัฒน์ พานิช-ไพริน ค้ าไม้ โทร. 0-3851-1014

หมวดผู้รับเหมาตอก และเจาะเสาเข็ม l

เจ เอ็ม พนมคอนกรี ตอัดแรง 1989 จก บริษัท โทร. 0-3855-2545 พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา ว.สวัสดิมงคล จก บริษัท คุณเจริญชัย โทร. 08-1638-8799, 08-1839-7648 คุณธวัช โทร. 08-1441-2669, 08-1658-0229 Office โทร. 0-2964-6336 บางกอกคอนกรี ตอินดัสทรี จก บริษัท โทร. 0-3884-5866-70


l

หมวดเหล็ก

กิจไพศาลค้ าเหล็ก (1997) หจก โทร. 0-3858-3295-6 เกรท พาวเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-3885-6576-9 พี.เอส.วัฒนา สตีล จก บริษัท โทร. 0-3884-8461-3 เชือ้ ไพบูลย์ สตีล จก บริษัท โทร. 0-2399-0487-95, 0-2746-9194, 0-2399-0998 น�ำเจริญ ค้ าเหล็ก โทร. 0-3882-2251

บี โฮลดิง้ จก บริษัท โทร. 0-3857-7314-7 ประคองการช่ าง ร้ าน โทร. 0-3898-1509, 08-9244-4885 เทพมงคลสุโขทัย หจก. โทร. 0-3883-7072 พีเอส วัฒนาสตีล หจก โทร. 0-3884-8461-3 สหวิริยาไวร์ ร็อท จก บริษัท โทร. 0-3853-1636

หมวดอิฐเผาบล็อค และแบบ l

บล๊ อคประสานตราเกรทวอลล์ โทร. 0-3857-8036 l

หมวดผู้รับเหมาท�ำรางน�้ำ

l

หมวดอลูมเิ นียม

เอ อาร์ ซันไชน์ อลูมเิ นียม โทร. 0-2329-1784 โทรสาร 0-2329-1784 สมชัยอลูมเิ นียม โทร. 08-9875-4392, 08-5697-3495

จ้ ายรางน�ำ้ โทร. 08-9097-7044, 0-3883-2278 ส.สมัยโลหะกิจ โทร. 0-3884-0489, 0-3853-9608, 08-1949-4263, 08-6142-2387 โทรสาร 0-3853-8678

Tourist&Business

Chachoengsao

93


94

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...ฉะเชิงเทรา


Tourist&Business

Chachoengsao

95


96

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...ฉะเชิงเทรา


Tourist&Business

Chachoengsao

97


98

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...ฉะเชิงเทรา


99

ด้ านรถยนต์

อุปกรณ์ และอะไหล่ ในหมวดนี้ส�ำหรับท่านที่ก�ำลังค้นหา ล้อและเครื่องยนต์ ถ้าท่านต้องการแลกเปลี่ยน เช่า ซื้อ ขาย ซ่อมล้าง ขัดเคลือบ ท�ำความสะอาด อุปกรณ์ประดับยนต์ และอะไหล่เครื่องมือ ท่านควรค้นหาในหมวดนี้

T O U R I S T & B U S I N E S S

Chachoengsao

ดาวน์โหลด ฟรี! E-book / www.magazine1nai.com Tourist&Business

Chachoengsao

99


นิคเนม ช็อป สติ๊กเกอร์ ประดับยนต์ อะไหล่ซิ่ง ฟิลม์กรองแสง ที่ตงั ้ : 278-279 หมู่ 2 ต.ท่ าถ่ าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 08-4910-7107

แปดริว้ ท่ อไอเสีย บริการด้วยใจ ที่ตงั ้ : 74/195 ถ.ศุขประยูร ต.หน้ าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 08-4723-8670, 0-3853-5219

M.O รถมือสอง รับซื้อขาย จัดไฟแนนซ์ แลกเปลี่ยนรถยนต์ ที่ตงั ้ : 11/2 หมู่ 1 ต.คลองประเวศ อ.บ้ านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24110 Tel. 08-6847-4778, 08-6842-2989

บริษัท บางวัวอะไหล่ ยนต์ จ�ำกัด จ�ำหน่ายอะไหล่รถปิคอัพ รถบรรทุก รถพ่วง รถเทรลเลอร์ ที่ตงั ้ : 178 หมู่ 2 ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 0-3853-2797-800 Fax. 0-3853-2801

บริษัท มิตรบางพระ อินเตอร์ ยนต์ จ�ำกัด ศูนย์ซ่อมตัวถังมาตรฐาน บริการรถสไลด์ รถลาก และรับซื้อซากรถ ที่ตงั ้ : 7/3 หมู่ 3 ต.บางพระ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel. 08-6306-2917, 08-1927-5182, 08-6369-8499

บริษัท เจ.ซี.เซอร์ วสิ เซ็นเตอร์ จ�ำกัด บริการเคาะ พ่นสี เน้นคุณภาพ โดยทีมงานมืออาชีพ ที่ตงั ้ : 18/10 หมู่ 3 ถ.สิริโสธร ต.โสธร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel. 0-3882-1917-8

Boss ล้ อซิ่ง เรื่องล้อไว้ใจเรา ดัดโหลดสปริงหน้าหลัง ซ่อมล้อแม็กซ์ เจียรจานเบรค ผ้าเบรค Tel. 08-6808-3338, 08-8089-6317

พี.บี.เอส. คาร์ วอช ล้าง อัด ฉีด เคลือบสี เคลือบแก้ว ซักเบาะ ซักพรม ครบวงจร Tel. 08-0638-5200, 09-2780-9934

ดู AD 4 สี หน้ า 10

ดู AD 4 สี หน้ า 4

บริษัท ออโต้ รั ก เซอร์ วสิ จ�ำกัด ศูนย์บริการซ่อมรถ ซ่อมตัวถัง เคาะ พ่นสี ที่ตงั ้ : 176/5 หมู่ 1 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180 Tel. 0-3854-0333, 09-2448-8282, 09-2449-9898

ดู AD 4 สี หน้ า 13

100

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...ฉะเชิงเทรา

ดู AD 4 สี หน้ า 7

ดู AD 4 สี หน้ า 4

ดู AD 4 สี หน้ า 10

ดู AD 4 สี หน้ า 14

ดู AD 4 สี หน้ า 13

ดู AD 4 สี หน้ า 12


หจก.สุทธิยนต์ (1995) จ�ำหน่ายรถจักรยานยนต์ Honda ทุกรุ่น ที่ตงั ้ : 1142/2-3 หมู่ 1 ต.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120 Tel. 0-3855-1783 Fax. 0-3883-7338

ดู AD 4 สี หน้ า 11

อู่ซ่อมรถยอดมนุษย์ เซอร์ วสิ รับซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล เบนซิน คอมมอนเรล ติดตั้งเทอร์โบ วางเครื่อง ต่อภาษี พรบ. ติดตั้งแก๊สรถยนต์ทุกชนิด ที่ตงั ้ : 94/4 หมู่ 3 ต.แสนภูดาษ อ.บ้ านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 08-3587-5458

Good Work Garage บริการงานประดับยนต์ คลัช ท่อไอเสีย ถ่ายน�้ำมันเครื่อง ช่วงล่าง ที่ตงั ้ : 16/20 หมู่ 3 ต.คลองประเวศ อ.บ้ านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140 Tel. 09-0975-4174, 09-4494-9398

ดู AD 4 สี หน้ า 12

B.O.Y RACING TOY บริการออกแบบลวดลาย พ่นสี ด้วยระบบสี 2k แท้ 100% Tel. 09-2435-4853

ดู AD 4 สี หน้ า 10

IRONMAN 4x4 ตัวแทนจ�ำหน่ายสินค้า แบรนด์ IRONMAN 4x4 โช๊ค สปริง แหนบ กล่องคันเร่งไฟฟ้า ที่ตงั ้ : 55/171 หมู่ 3 ต.บางตีนเป็ ด อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel. 08-2540-0440, 08-6046-1882

ดู AD 4 สี หน้ า 10

บริษัท ธรรมกลการ จ�ำกัด บริการตรวจสภาพรถยนต์-จักรยานยนต์ ต่อพรบ. ต่อทะเบียน ภาษี ท�ำประกันภัย ที่ตงั ้ : 52/9 หมู่ 6 ถ.บางนา-ตราด ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180 Tel. 08-7942-0008, 09-9092-6669

ดู AD 4 สี หน้ า 4

ดู AD 4 สี หน้ า 12

l

RK ศูนย์ รวมประกันภัยครบวงจร รับท�ำประกันภัย พรบ. ต่อภาษี ที่ตงั ้ : Tel. 08-1263-8675, 08-6337-7350

ดู AD 4 สี หน้ า 12

หมวดประกันภัย

อาคเนย์ ประกันภัย (2002) จก บริษัท โทร. 0-3851-1753, 08-3000-9996 โทรสาร 0-3881-6439 เอ ไอ เอ ฉะเชิงเทรา ส�ำนักงานตัวแทน โทร. 0-3851-2245 ฉะเชิงเทรา กรุ งเทพประกันชีวติ จก บริษัท โทร. 0-3881-2454 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จก บริษัท โทร. 0-3881-2904-5 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา ทิพยประกันภัย จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-3882-4131-3 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา ไทยประกันชีวติ จก บริษัท โทร. 0-3855-1100 พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา ไทยประกันชีวติ จก บริษัท โทร. 0-3855-1821

พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา ไทยพัฒนาประกันภัย จก บริษัท โทร. 0-3881-2068 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา ไทยศรี ซูริคประกันภัย จก บริษัท โทร. 0-3851-6056-7 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา ไทยสมุทรประกันชีวติ จก บริษัท โทร. 0-3855-4084 ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา ไทยสมุทรประกันชีวติ จก บริษัท โทร. 0-3853-5532-4 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา ไทยสมุทรประกันชีวติ จก บริษัท โทร. 0-3854-1660 บางคล้า ฉะเชิงเทรา ไทยสมุทรประกันชีวติ จก บริษัท โทร. 0-3855-1498 พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา นารายณ์ ประกันภัย จก บริษัท โทร. 0-3882-3032 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา เนชั่นไวด์ ประกันชีวติ จก บริษัท Tourist&Business

Chachoengsao

101


l

หมวดประกันภัย

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย (มหาชน) จ�ำกัด ที่ตั้ง : 30/8-9 หมู่ 5 ถ.เลี่ยงเมือง ต.บางพระ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel. 0-3882-1199 Fax. 0-3882-0714 แจ้ งอุบตั เิ หตุ 1596

l

หมวดยางรถ-ผู้ขาย

ร้ าน ต.การยาง ที่ตั้ง : 64/1 หมู่ 1 ต.หนองบัว อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140 Tel. 0-3858-7394, 08-1811-2364 Fax. 0-3858-7394 l

หมวดเครื่ องเสียง ส�ำหรั บรถยนต์

ร้ านกาญจนารถบ้ าน ที่ตั้ง : 24/17 หมู่ 6 ต.บางพระ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel. 08-1658-1880, 09-4549-4048

l

อู่ศรี เจริญยนต์ Tel. 08-9456-0044

l

หมวดรถยนต์ -อู่ซ่อม

หมวดรถยก-บริการ

ส.เหรี ยญเงินบริการรถยก ที่ตั้ง : 94/8 หมู่ 2 ต.โสธร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 08-1761-2219, 06-5782-3294

l หมวดรถยนต์ เครื่ องประดับ-ตกแต่ ง

......................................................

แปดริว้ ไฟเบอร์ ที่ตั้ง : 43/6 หมู่ 5 ต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 09-3936-9549

ซาวด์ โปรเจค ที่ตั้ง : 187/5-8 ถ.ฉะเชิงเทรา-บางปะกง ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 0-3851-5529

l l

หมวดแบตเตอรี่

ร้ านแสงชัยแบตเตอรี่ (หมอแบต) ที่ตั้ง : 231/5 ถ.ฉะเชิงเทรา-บางน�้ำเปรี้ยว (ข้างปั๊มบางจาก) ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel. 08-6154-4296, 08-9543-6916

หมวดรถยนต์ ใช้ แล้ ว ผู้ขาย-รั บซื้อ

นริศ ออโต้ ที่ตั้ง : 197 ถ.ฉะเชิงเทรา-บางปะกง ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel. 08-1910-7726 Tel./Fax. 0-3851-4440 ......................................................

อู่ช่างเล็ก Tel. 08-5162-9261

l

หมวดล้ าง อัด ฉีด รถยนต์

บริษัท ธ.เอกวรรธน์ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 176 หมู่ 2 ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 0-3853-1471, 08-1945-2507, 08-2206-6711 Fax. 0-3853-1820 ...................................................... รั บซ่ อมและแก้ ปัญหา ระบบถุงลมนิรภัย ที่ตั้ง : 219 ถ.มหาจักรพรรดิ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel. 08-9400-5384 ...................................................... สมชาย เจริญยนต์ ที่ตั้ง : 333 หมู่ 1 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ Tel. 0-2183-8462, 08-1137-3516, 08-1563-2349 Fax. 0-2183-8463

Meguiar’s Tel. 0-3305-7978, 08-7533-3111, 08-9680-7777

......................................................

สายพิณ รถมือสอง ที่ตั้ง : 89 หมู่ 6 ต.เมืองเก่า อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 08-4007-4156, 08-0644-4114

102

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...ฉะเชิงเทรา

O.T.SERVICE Tel. 08-0230-6469

ท๊ อปคาร์ แคร์ ที่ตั้ง : 5/4/1 หมู่ 14 ต.คลองหลวงแพ่ง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel. 0-3859-2363, 08-2350-9063


โทร. 0-3881-3520 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา แปดริว้ เอเจนซี่ จก บริษัท โทร. 0-3851-6688 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา พาณิชย์ การประกันภัย จก บริษัท โทร. 0-3854-1427 บางคล้า ฉะเชิงเทรา ภาวิวรรณ หจก โทร. 0-3851-6998 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา เมืองไทยประกันชีวติ จก บริษัท โทร. 0-3851-1774 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา วิริยะประกันภัย จก บริษัท โทร. 0-3882-3156-8 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา สยามประกันชีวติ จก บริษัท โทร. 0-3851-4260 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา อยุธยา อลิอันซ์ ซี พี ประกันชีวติ จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-3851-4934 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา เอราวัณประกันภัย จก บริษัท โทร. 0-3881-2272 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา แอล เอ็ม จี ประกันภัย จก บริษัท โทร. 0-3883-6901-2 พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา ไอเอ็นจี ประกันชีวติ จก บริษัท โทร. 0-3851-5801-2 ฉะเชิงเทรา

หมวดก๊ าซ-เชื้อเพลิง ส�ำหรั บรถยนต์ l

ป.ต.ท. จก บริษัท (มหาชน) โทร. 1365 กด 5 ฉะเชิงเทรา เอ็น จี วี จก บริษัท โทร. 0-3882-2722 โทรสาร 0-3882-2723 l

หมวดกระจกรถ

ไทยคาร์ กลาส จก บริษัท โทร. 0-3880-2233-4 สาขาศรีราชา โทร. 0-3877-2355 สาขาฉะเชิงเทรา โทร. 0-3882-1100

หมวดเครื่ องประดับ รถยนต์ และตกแต่ ง l

จักรพรรดิ์ ซาวด์ จก บริษัท โทร. 0-3851-1393, 0-3881-2867 โทรสาร 0-3851-5393 คาร์ ชอ็ ป ออโต้ แอร์ ร้ าน โทร. 08-1863-0410, 0-3853-9817 โทรสาร. 0-3853-9817 ขายประดับยนต์ ฮาดแวย์ ร้ าน โทร. 0-3881-7894 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา เจ พี เอส ไฮเทค จก บริษัท โทร. 0-3851-1393 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

เจริญผลประดับยนต์ โทร. 0-3855-2604 พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา ซาวด์ สตรี ท 3 โทร. 0-3851-5081 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา ซาวด์ สตรี ท-ประดับยนต์ โทร. 0-3855-1384 พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา ทิพรสโภชนา ร้ าน โทร. 0-3855-1052 พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา ไทยออโตโมทีฟซีทติง้ แอนด์ อนิ เทอเรี ย จก บริษัท โทร. 0-3857-5241-4 แปลงยาว ฉะเชิงเทรา สยามชัยแม็กซ์ ร้ าน โทร. 0-3883-6328 พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา แหลมทองแอร์ โทร. 0-3855-1522 พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา เอ็นซาย COMMUNICATION โทร. 0-3846-2277, 08-5094-4600 E-mail : n-zine@live.com อัศวุตบริการ ร้ าน โทร. 0-3855-1052 พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา l

หมวดผลิตภัณฑ์ ยาง

กู๊ดวีล ยางยนต์ จก บริษัท โทร./โทรสาร. 0-3884-0488 มือถือ 08-1330-5306

นิปปอน แบตเตอรี่ และการยาง จก บริษัท โทร. 0-3884-7299-301 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา อินเตอร์ รับเบอร์ ซัพพลาย จก บริษัท โทร. 0-3853-5725-6 เมืองฉะเชิงเทรา อุบลสหธรรมขนส่ ง 1983 จก บริษัท โทร. 0-3884-0966-7 บางปะกง ฉะเชิงเทรา

หมวดรถจักรยานยนต์ และรถสกูตเตอร์ -ซ่ อม l

กันเองมอเตอร์ (1989) จก บริษัท โทร. 0-3851-5820 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา แขกบริการ ร้ าน โทร. 0-3858-9121 แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ซี พี เอส ยานยนต์ จก บริษัท โทร. 0-3881-3338 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา พิศษิ ฐวานิช งี่เปงหงวน จก บริษัท โทร. 0-3851-1134 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา พงษ์ การช่ าง โทร. 0-3851-1356, 0-3881-5897, 08-7135-5911 โทรสาร 0-3851-5970 ห้ างดอนทอง มอเตอร์ ไบด์ โทร. 0-3898-1755, 08-3111-1223 E-mail : opadrew@hotmail.com www.dtbusiness.co.th

Tourist&Business

Chachoengsao

103


สากลมอเตอร์ ไซด์ โทร. 0-3855-2740 พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา

หมวดรถจักรยานยนต์ และรถสกูตเตอร์ อุปกรณ์ และอะไหล่ l

กรุ งเทพอัลลอย เอ็นเตอร์ ไพรส์ จก บริษัท โทร. 0-3884-5740-50 กานต์ เซอร์ วสิ ห้ าง โทร. 0-3851-1040 ฉะเชิงเทรา เทพประทานพร ร้ าน โทร. 0-3853-1680 บางปะกง ฉะเชิงเทรา เอเชี่ยนไดแคสท์ จก บริษัท โทร. 0-3857-0661-4 บางปะกง ฉะเชิงเทรา เอเชี่ยนฮอนด้ ามอเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-3857-1001-94 บางปะกง ฉะเชิงเทรา l

หมวดรถแทรกเตอร์

ก เจริญวรรณพาณิชย์ หจก โทร. 0-3851-1250 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา วรวุธ แทรกเตอร์ โทร/โทรสาร 0-2816-4172 มือถือ 08-1755-9393,

104

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...ฉะเชิงเทรา

08-1735-6933, 08-6002-0151 www.worawut-tractor.com สหะจุนเอนจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-3851-1225 ฉะเชิงเทรา l หมวดชิ้นส่ วนรถยนต์ และอะไหล่ -ขายปลีก

กุลธรพรี เมียร์ จก บริษัท โทร. 0-3859-3310 เกษรมอเตอร์ หจก โทร. 0-3851-1354 โกโจพาร์ ทสสแตนดาร์ ด จก บริษัท โทร. 0-3853-8585 โคโย จอยท์ (ไทยแลนด์ ) จก บริษัท โทร. 0-3883-0840-7 บางปะกง ฉะเชิงเทรา จิตต์ อะไหล่ รวมยนต์ จก บริษัท โทร. 0-3882-4151-3 โทรสาร 0-3882-4150 จิตต์ อารี ย์ ร้ าน โทร. 0-3855-1021 พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา เจริญกลการ ร้ าน โทร. 0-3851-1720 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา ช โชคชัย อู่ โทร. 0-3855-1528 พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา ชัยสิทธิ์ ร้ าน โทร. 0-3859-7121 สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา

หมวดรถยนต์ ใช้ แล้ ว ผู้ขายและรั บซื้อ l

เคปปิ ตอล ออโต ลีส จก บริษัท โทร. 0-3883-6907 M.P คาร์ แคร์ โทร. 08-9902-2509 เจริญลาภสตีล ร้ าน โทร. 0-3883-6622 ศูนย์ รวมรถยนต์ คุณภาพ โทร. 0-3858-4191, 08-0772-3223, 08-6340-5535, 08-1578-9814 l

หมวดรถยนต์ -ให้ เช่ า

ลีมูซีนแอ็ดคาร์ เร้ นท์ Limosine@carrent โทร. 08-1578-5648 l

หมวดผู้ขายรถยนต์ ใหม่

ฉะเชิงเทรา ฮอนด้ าคาร์ ส์ จก บริษัท โทร. 0-3882-1000-2 ฟอร์ ด ฉะเชิงเทรา โทร. 0-3882-0750 โตโยต้ าฉะเชิงเทรา ผู้จำ� หน่ ายโตโยต้ า จก บริษัท โทร. 0-3853-1370-2 โตโยต้ าฉะเชิงเทรา ผู้จำ� หน่ ายโตโยต้ า จก บริษัท โทร. 0-3883-6877-82 สยามนิสสันฉะเชิงเทรา จก บริษัท โทร. 0-3851-5985 เมืองฉะเชิงเทรา

ชุนหลี ยูโรคาร์ จก บริษัท โทร. 0-3851-8706 เมืองฉะเชิงเทรา ซีเอ็นวายอิมพอร์ ตเอ็กซ์ พอร์ ต จก บริษัท โทร. 0-3857-5555 แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ไทยธาดา มอเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-3882-4481-5 ไผ่ เจริญกลการ หจก โทร. 0-3883-6580 ส ไผ่ เจริญกลการ หจก โทร. 0-3855-1419 สยามนิสสันอิสเทิร์น 2002 จก บริษัท โทร. 0-3882-2514-22 อีซูซุแสงหงษ์ ลิชชิ่ง จก บริษัท โทร. 0-3855-2818 อุดรเจริญยนต์ หจก โทร. 0-3881-3678 l

หมวดปั้ นจั่น-รถเครน

ฐานเจริญโชค จก บริษัท โทร. 0-2313-4023-4 โทรสาร 0-2708-4923 มือถือ 08-6340-1760, 08-9763-0935 E-mail : gazjung@hotmail.com l

หมวดอู่ซ่อมรถยนต์

ฉะเชิงเทราชัยเจริญมอเตอร์ หจก โทร. 0-3853-5666 เจ ซี เซอร์ วสิ เซ็นเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-3882-1916-7


อู่จำ� เริญ เซอร์ วสิ โทร. 08-1437-4507, 08-1714-3766, 08-3924-6148 ต.การช่ าง โทร. 0-3853-1643, 08-7150-2471, 08-1152-5391 นพ ปตท.เซอร์ วสิ โทร. 08-3843-4711 แปดริว้ การช่ าง โทร. 0-3851-5711, 0-3881-2203 ยน ร่ วมพัฒนายนต์ จก บริษัท โทร. 0-3882-3338 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา ส ชัยยนต์ โทร. 0-3851-2300 อู่แดง เจริญการช่ าง โทร. 0-3855-2313 อู่ เอส พี ออโต้ เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-3881-3299 อู่เอิร์ธออโต้ เพ้ นท์ โทร. 038 086 173 อู่ วี ที บอดี ้ เซอร์ วสิ โทร. 038 821 718 บริษัท อู่เอสพี ออโต้ เซอร์ วสิ จ�ำกัด โทร. 038 824 523 อู่ช่างเบิม้ โทร. 087 591 0164 บริษัท ศรี โสธร อินเตอร์ คอมเมอร์ เชียล จ�ำกัด โทร. 038 512 726 อู่แปดริว้ เจริญกิจ กลการ โทร. 038 515 379 วรรั ตน์ ยนต์ worraratyont โทร. 038 588 701

อู่จติ รกรการช่ าง โทร. 038 823 608 อู่พนัสการช่ าง โดยนายสมพร คงหิรัญ โทร. 038 462 700 พีไอซี ออโต้ เซอร์ วสิ โทร. 02 517 5428 บริษัทไทยคาร์ กลาส จ�ำกัด สาขาฉะเชิงเทรา โทร. 038 821 100 นิเทศเซอร์ วสิ อู่ซ่อมรถเชฟโรเลต โทร. 084 615 5493 บริษัท ออโต้โนมี้ การาจ จ�ำกัด โทร. 038 540 333 วีระคาร์ เซอร์ วสิ โทร. 080 931 4252

หมวดล้ างอัดฉีด และขัดมันรถยนต์ l

โสธร ล้ าง อัด ฉีด โทร. 0-3882-0586 เวิร์คคาร์ วอท โทร. 0-3851-2299, 08-1588-8341 l

หมวดแอร์ ส�ำหรั บรถยนต์

ต้ นกล้ า ออโต้ แอร์ โทร. 08-1060-3916 เจริญสุพรรณแอร์ แอนซาวท์ ร้ าน โทร. 0-3885-4071 ฉะเชิงเทรา

l

หมวดการควบคุมมลภาวะ

สถานีบริการ NGV บ้ านโพธิ์ หรื อไผ่ ทอง โทร. 1365 กด 5

หมวดรถโฟร์ คลิฟท์ บริการ l

ธนัท เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-2738-5233 โทรสาร 0-2738-4418

Tourist&Business

Chachoengsao

105


106

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...ฉะเชิงเทรา


Tourist&Business

Chachoengsao

107


108

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...ฉะเชิงเทรา


Tourist&Business

Chachoengsao

109


110

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...ฉะเชิงเทรา


111

ด้ านการเกษตร

เคมีทางการเกษตร

ในหมวดนี้เรารวบรวมสินค้าและบริการด้านการเกษตร อุปกรณ์เครื่องใช้ ปุ๋ย ข้าว โรงสี รวมทั้งสวนเกษตร และอีกมากมายที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกร

T O U R I S T & B U S I N E S S

Chachoengsao

ดาวน์โหลด ฟรี! E-book / www.magazine1nai.com Tourist&Business

Chachoengsao

111


สวนอินทผาลัม จ�ำหน่ายอินทผาลัมผลสด และผลสุก ที่ตงั ้ : 18 หมู่ 11 ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 08-8522-6979

ดู AD 4 สี หน้ า 30

ลักขณา ฟาร์ มแพะ แกะ จ�ำหน่ายรับซื้อ แพะ แกะ หลากหลายสายพันธุ์ ที่ตงั ้ : 804 หมู่ 9 ซ.พรสวรรค์ ต.หัวส�ำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190 Tel. 08-9828-5154

ดู AD 4 สี หน้ า 32

ต้ อยกรี นพีช จ�ำหน่ายไม้ดอก ไม้ประดับ อิฐประสาน กระถางต้นไม้ อุปกรณ์ทางการเกษตร ปลีก-ส่ง ที่ตงั ้ : 9/21 หมู่ 11 ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130 Tel. 08-9782-2929, 08-7606-5576

หมวดการค้ าผลิตผล เกษตรกรรม l

บ้ านสวนเมล่ อน เมล่อนปลอดภัยผ่านมาตราฐาน GAP ปลูกในโรงเรือนระบบปิด ที่ตงั ้ : 77/1 หมู่ 1 ต.ท่ าพลับ อ.บ้ านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 08-2470-8973

ดู AD 4 สี หน้ า 30

สหกรณ์ ปศุสัตว์ และสัตว์ น�ำ้ ฉะเชิงเทรา จก โทร. 0-3858-3334 เกษตรรุ่ งเรื องพืชผล จก บริษัท โทร. 0-3853-1205 เจริญใหม่ ร้ าน โทร. 0-3859-7035 สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา สหกรณ์ การเกษตรบางน�ำ้ เปรี ย้ ว จก โทร. 0-3858-1090 บางน�้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา สวนรื่ นจิตต์ โทร. 08-1318-3223 แสงไทยบางปะกง จก บริษัท โทร. 0-3853-1955-9 บางปะกง ฉะเชิงเทรา ฮวดเฮง ร้ าน โทร. 0-3857-3741 บางปะกง ฉะเชิงเทรา

หมวดอุปกรณ์ และเครื่ องมือเกษตรกรรม l

ใจดีพาณิชย์ แปดริว้ หจก โทร. 0-3851-1402 ฉะเชิงเทรา ถุงเงิน ร้ าน โทร. 0-3851-2132 เมืองฉะเชิงเทรา สหะลิม้ เตีย ร้ าน โทร. 0-3851-1114 เมืองฉะเชิงเทรา

หมวดวัตถุเคมี ทางเกษตรกรรม l

ดีจริง พานิช ร้ าน โทร. 0-3851-1057 โทรสาร. 0-38513226 ชาลีอนิ ดัสตรี ส์ จก บริษัท โทร. 0-3858-8655-6

112

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...ฉะเชิงเทรา

ดู AD 4 สี หน้ า 30

พูนทรั พย์ พานิช ร้ าน โทร. 0-3859-5639 บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา ศิริเกษตร ร้ าน โทร. 0-3851-1352 ศูนย์ สาธิตการตลาดและพัฒนาอาชีพ โทร. 0-3854-9098 l

หมวดผู้ค้าข้ าว

ช เจริญ (ตัง้ หมงฮวด) โทร. 0-3854-1097 ตัง้ หมงฮวด ร้ าน โทร. 0-3854-1059 บางคล้า ฉะเชิงเทรา เต็กเชียง โทร. 0-3851-1316 ฉะเชิงเทรา ฟิ นิกซ์ กรุ๊ ปโฮลดิง้ (1990) จก บริษัท โทร. 0-3853-2623-32 บางปะกง ฉะเชิงเทรา

หมวดสัตว์ น�้ำ-บ่ อเลี้ยง ผู้ค้าพันธุ์ l

นกเอีย้ งฟาร์ ม โทร. 0-3853-1896,08-1663-0724 ดวงดีฟาร์ ม โทร. 08-1344-5707,08-1723-0108 โทรสาร. 0-3857-7211 ช มัจฉา พันธุ์ปลา โทร. 0-6153-8210 บางคล้า ฉะเชิงเทรา ท่ าไทรฟาร์ ม โทร. 0-3853-2402 บางปะกง ฉะเชิงเทรา

หมวดขายปลีก ต้ นไม้ เพาะช�ำ l

สวนผาวันดี โทร. 08-4704-1777 สวนผู้ใหญ่ โทน โทร. 08-9806-6104


l

หมวดโรงสีข้าว

l

หมวดฟาร์ ม

โรงสีเที่ยงพิมล ที่ตั้ง : 221/1/1 ถ.ริมคลองท่าไข่ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 0-3851-1102, 0-3851-1555

ส�ำรวยพันธุ์ปลา ที่ตั้ง : 2/2 หมู่ 3 ต.สิบเอ็ดศอก อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 0-3858-8053, 08-1836-1913

......................................................

......................................................

l

หมวดผักปลอดสารพิษ จ�ำหน่ าย

มนัสฟาร์ ม ที่ตั้ง : 41 หมู่ 3 ต.บางกรูด อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 08-1983-5653, 09-1515-6556

l หมวดอุปกรณ์ และเครื่ องมือทาง เกษตรกรรม

ร้ านมนัสวรรณ ที่ตั้ง : 108 ต.บางกะไห อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 09-9016-6454

ศูนย์ รวมงานสวิง ที่ตั้ง : 87 หมู่ 14 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180 Tel. 0-3853-8034, 08-1983-7786, 09-8271-2687 ......................................................

......................................................

เบนซ์ ไฮโดรโปนิกส์ ที่ตั้ง : 149 หมู่ 6 ต.หนองยาว อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 08-6387-3775

Tourist&Business

Chachoengsao

113


114

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...ฉะเชิงเทรา


115 เครื่องจักรกล

ด้ านอุตสาหกรรม รวบรวมรายชื่อธุรกิจอุตสาหกรรมหลายประเภทแตกต่างกันไป ทั้งผู้จ�ำหน่าย โรงงานผู้ผลิต อุปกรณ์เครื่องไฟฟ้า งานไม้งานฝีมือ หัตถกรรม น�้ำมัน มอเตอร์ไฟฟ้า แผงวงจร และอื่นๆ อีกมากมาย

T O U R I S T & B U S I N E S S

Chachoengsao

ดาวน์โหลด ฟรี! E-book / www.magazine1nai.com Tourist&Business

Chachoengsao

115


l

บริษัท เอ็กซ์ ทรี ม แพคเกจจิง้ จ�ำกัด รับผลิต และจ�ำหน่ายแผ่นพลาสติกคุณภาพสูง ที่ตั้ง : 51/11 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด กม.36 ต.หอมศีล อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180 Tel. 0-3809-0689, 08-1373-4644, 08-1909-5924 Fax. 0-3898-9616

ดู AD 4 สี หน้ า 34

บริษัท ปั ญญา เอฟ อาร์ พี โปรดักส์ จ�ำกัด รับผลิตชิ้นงานไฟเบอร์กลาส ชิ้นโมลด์ ชิ้นงาน ทุกรูปแบบและติดตั้งระบบบ�ำบัดอากาศ Tel. 06-3137-3133, 08-1731-8994

ดู AD 4 สี หน้ า 6

หมวดอุปกรณ์ ไฮโดรอลิก

ร้ านธนไพศาล ไฮดรอลิค ที่ตั้ง : 54/1 หมู่ 5 ถ.บางนา-ตราด ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180 Tel./Fax. 0-3853-8291, 08-9497-1034

หมวดพลาสติก วัตถุส�ำหรั บผลิต

l

บริษัท เอพี โพลีพลาสติก จ�ำกัด Tel. 08-1771-7171, 08-9797-9779

116

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...ฉะเชิงเทรา


l

หมวดกลึงรั บจ้ าง-รั บเหมา

l

หมวดแก๊ ส-จ�ำหน่ าย

บริษัท บางปะกง กรุ๊ ป จ�ำกัด ที่ตั้ง : 15/4 หมู่ 12 ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130 Tel. 08-1782-6609, 0-3853-1529

...........................................................

T.N.MACHINERY CO.,LTD. ที่ตั้ง : 87/1 หมู่ 14 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180 Tel. 0-3853-9961 Fax. 0-3853-9971 ...........................................................

บริษัท ส.สหชัยเอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด ที่ตั้ง : 112/26 หมู่ 18 ถ.บางนา-ตราด กม.47 ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130 Tel. 0-3853-2199, 08-1829-9470 Fax. 0-3853-2199

หมวดกลึง-ผู้รับจ้ าง ผู้รับเหมา l

เจริญชัยโลหะกิจ โรงกลึง โทร. 0-3856-3100 นายเลิศ โรงกลึง โทร. 0-3855-1502 สมชาย แซ่ หว่ อง (ช่ างจุก) ร้ าน โทร. 08-7599-5700, 08-5133-5457 พี เอ็น แทรค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ พาร์ ท จก บริษัท โทร. 0-3883-7148-9 ฟูเฮง โรงกลึง โทร. 0-3851-1330 ฉะเชิงเทรา รุ่ ง ร้ าน โทร. 0-3854-1336 โรงกลึงณรงค์ ศักดิ์กลการ โทร. 0-3883-6857 ฉะเชิงเทรา เอ็น เอส ที แมชชีนเนอรี่ หจก โทร. 0-3854-0029-30

หมวดขนส่ ง-ล�ำเลียง และอุปกรณ์ l

ถวัลย์ สุวรรณภูมิ พาร์ ท แอนด์ เซอร์ วสิ หจก. โทร. 0-2181-6124, 08-6045-6764, 08-7063-3272 l หมวดเครื่ องจักรกล และเครื่ องมือกล

จรุ งเอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-3851-5461 เจริญรุ่ งเรื องกิจ เฮฟวี่ แมชชินเนอรี่ หจก โทร. 0-3852-1106 เอกรุ่ ง เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ทูลส์ จก บริษัท โทร. 0-2928-6586-7, 08-1824-9839 โทรสาร 0-2928-6586 ไทยเมคคานิคส์ เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2988-5004 โทรสาร 0-2988-5004 E-mail : tme_therd-sak@hotmail.com www.tme2006.com ไทยเยอรมัน โปรเซสซิ่ง จก บริษัท โทร. 0-3857-3559-60

หมวดเครน-ผู้จำ� หน่ าย ซี.เอส.เอส.เซอร์ วสิ แอนด์ ซัพพลาย จก บริษัท โทร. 0-2313-4155-6 โทรสาร 0-2313-4141 E-mail : css_service@yahoo.com

l

หมวดเครื่ องปั ก-ทอ

เฉลิมรั ตน์ อินเตอร์ เทรดดิง้ หจก กรุงเทพฯ 10140 โทร. 0-2426-4508-9 โทรสาร 0-2426-4509 www.chalermrut.com l

หมวดซ่ อมเครื่ องจักรกล

พรงามวู้ดแมชชีน หจก โทร. 0-3897-0330

หมวดบริการ ติดตั้ง และโยกย้ ายเครื่ องจักรกล l

ซังกิวไทย จก บริษัท โทร. 0-3852-2280-6 ซังกิวโลยิสติก แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์ วสิ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-3852-2280-9 พิมพุทธกิจ เอนจิเนียริ่ง หจก โทร. 0-3852-5637

หมวดน�้ำ ระบบ และอุปกรณ์ l

ซี.มาสเตอร์ เซอร์ วสิ หจก. โทร. 0-2712-6465, 08-1842-6714 โทรสาร 0-2758-9753 l

หมวดชุบโลหะ

เจริญกิจ ฮาร์ ดโครม โทร. 0-2323-9381-2, 08-1638-5823 โทรสาร 0-2323-9382 เทคุโร (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-3857-7785-9 ไทยปาร์ กเกอร์ ไรซิ่ง จก บริษัท โทร. 0-3857-5187-90 l

ฟุตาบะ เจ ที ดับบลิว (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-3852-2271-4 ฟูจลิ อย (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-3857-3497-8 เอส.วี.อุลตร้ าโซนิค โทร. 0-2898-3446 โทรสาร 0-2898-3446

หมวดพลาสติก แผ่ นอะคริลิค l

บริษัท คิง พาวเวอร์ ซัพพลาย จ�ำกัด โทร. 08-9773-3222,08-1332-2227 08-6336-6355, 0-2755-4600

หมวดอิเล็กทรอนิกส์ เครื่ องมือและอุปกรณ์ ผ้ ูขาย l

คนไทย คอนโทรล เทคโนโลยี จก บริษัท โทร. 0-2316-6206, 08-1694-7866 โทรสาร 0-2316-6207 l

หมวดท่ อ-อุปกรณ์

คลีนิคไพพ์ จก บริษัท โทร. 0-2158-4868 โทรสาร 0-2158-4869 l

หมวดไฟฟ้า-หม้ อแปลง

แก้ วกูล วิศวกรรม จก บริษัท โทร./โทรสาร 0-3881-2455, 0-3858-7301 มือถือ 08-9408-1896 D-TAC 08-0640-3097 AIS

หมวดแม่ พมิ พ์

เค เอส โมลด์ พาร์ ท จก บริษัท โทร. 0-3859-3214-5 เคเคนากามูระโมลด์ จก บริษัท โทร. 0-3859-3797-9 เจแพคเกจจิง้ ซัพพลาย จก บริษัท โทร. 0-3857-1540 ทรี ไบรท แมนูแฟคเจอริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จก บริษัท โทร. 0-3885-0272

Tourist&Business

Chachoengsao

117


118

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...ฉะเชิงเทรา


Tourist&Business

Chachoengsao

119


120

ด้ านสินค้ า

และบริการธุรกิจ

เป็นหมวดเกี่ยวกับสินค้าและการบริการ ที่ค่อนข้างจะมีความสัมพันธ์กับหมวด อื่นน้อยมาก สินค้าและบริการซึ่งค้นหาในหมวดอื่นไม่พบ ท่านอาจพบได้ ในหมวดนี้ เช่น การบรรจุหีบห่อ การขนส่งทางเรือและทางอากาศ ห้างสรรพสินค้า กราฟฟิคดีไซน์ ของเล่นเด็ก การบัญชี รวมทั้งระบบการรักษาความปลอดภัย

T O U R I S T & B U S I N E S S

Chachoengsao

ดาวน์โหลด ฟรี! E-book / www.magazine1nai.com

120

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...ฉะเชิงเทรา


บริษัท ส.ปภัสธร จ�ำกัด ผลิตเส้นด้าย PP สายกระเป๋า สายทอหน้าแคบ ที่ตงั ้ : 46 ซ.อนามัยงามเจริญ 25 แยก 2 ถ.พระราม 2 แขวงท่ าข้ าม เขตบางขุนเทียน กรุ งเทพฯ 10150 Tel. 0-2496-3738-41, 08-1558-0911 08-6386-3354

สกรี น บางคล้ า รับปัก-สกรีน เสื้อผ้าทุกชนิด ที่ตงั ้ : 71/34 ถ.ราษฎร์ อุทศิ ต.บางคล้ า อ.บางคล้ า จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 09-5596-9499

สปาแทททู รับออกแบบ สักลาย แก้ไขลายสัก Tel. 06-2550-5593

เขมิกา ปั ก สกรี น จ�ำหน่ายเสื้อยืดกีฬา โปโล ช๊อป ฯลฯ ที่ตงั ้ : ข้ างโรงเรี ยนศรี วทิ ยา ติดกับน้ องเครื่ องเขียน Tel. 09-9289-8552

หจก. พี.เอ็ม.เอ.พี.อาร์ (ส�ำนักงานใหญ่ ) โกดังให้เช่า ที่ตงั ้ : 15 หมู่ 1 ต.คลองอุดมชลจร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 0-3305-0427-8 Fax. 0-3305-0429

อมตะมาสคอต นึกถึงมาสคอตในวันส�ำคัญ อย่าลืมนึกถึงเรา Tel. 08-4191-0016

ดู AD 4 สี หน้ า 33

ดู AD 4 สี หน้ า 17

ดู AD 4 สี หน้ า 17

ดู AD 4 สี หน้ า 16

ดู AD 4 สี หน้ า 33

ดู AD 4 สี หน้ า 6

Tourist&Business

Chachoengsao

121


l

หมวดกีฬา-ชุด ขายส่ งผู้ผลิต

ร้ านไทยถาวร ที่ตั้ง : 52 ถ.เทศบาลพัฒนา 1 ต.บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110 Tel. 0-3854-1330, 08-1557-2591, 08-1936-3800 Fax. 0-3882-5341 ...................................................... l

หมวดของใช้ แล้ ว-ผู้ขาย อุดมทรั พย์ ที่ตั้ง : 8/3 หมู่ 8 ต.บางขวัญ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 08-1781-2817

หมวดบริษัท รั กษาความปลอดภัย l

บริษัท รั กษาความปลอดภัย เจ.โอ.ยุคขะระ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 86/1 ถ.มหาจักรพรรดิ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel. 0-3851-1752, 08-1861-3480, 08-1812-2778

หมวดบริการขนส่ งสินค้ า ทางบก

บริษัท รั กษาความปลอดภัย จี เอส จ�ำกัด ที่ตั้ง : 195/6 หมู่ 11 ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190 Tel. 08-0105-5556, 08-8132-8888

บริษัท เอส.เค.เค ทรานสปอร์ ต จ�ำกัด ที่ตั้ง : 899/107 หมู่ 15 ซ.ไทยประกัน ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540 Tel. 0-2706-4810-11, 08-1319-1796 Fax. 0-2706-4812

122

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...ฉะเชิงเทรา

บริษัท รั กษาความปลอดภัย แอ๊ ก การ์ ด จ�ำกัด บริษัท บ้ านโพธิ์คอนสตรั คชั่น & เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด ที่ตั้ง : 38/47 หมู่ 1 ต.คลองประเวศ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140 Tel. 038-130-123-4, 08-1899-3439, 06-1941-9669 Fax. 0-3813-0125

หมวดบริษัทก�ำจัดปลวก

ไตร เอส. เซอร์ วสิ ที่ตั้ง : 103/82 การเคหะร่มเกล้า ซ.40 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ Tel. 0-2906-9177-8, 08-1848-9603 Fax. 0-2906-9178

l

หมวดวงจรปิ ด-กล้ อง

ร้ านพิสิฐการไฟฟ้า ที่ตั้ง : 2 ซ.2 ถ.บางคล้า-แปลงยาว ต.บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24150 Tel. 08-7483-7017, 08-3056-6502 ...................................................... วรธัช NETWORK รั บวางระบบ LAN WIFI ที่ตั้ง : 2/99 ต.บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 06-3883-8392, 09-1812-8429 ...................................................... l

หมวดเต้ นท์ ขายส่ ง-ผู้ผลิต

...................................................... l

บริษัท สิรวิชญ์ ทรานสปอร์ ต จ�ำกัด ที่ตั้ง : 168/143 หมู่ 2 ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130 Tel. 0-2752-2215-6, 08-1667-7762 Fax 0-2752-2215-6 ต่ อ 26

หมวดดอกไม้ ขายปลีก รั บจัด

NANA FLOWER & WEDDING PLANNER ที่ตั้ง : 114/35 หมู่ 2 ต.หมอนทอง อ.บางน�้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 08-1940-3455, 0-3302-9950

l

...................................................... l

l

หมวดบริการเจาะบ่ อน�้ำ

บริษัท ชัยพรการประปา จ�ำกัด ที่ตั้ง : 21/3 หมู่ 3 ถ.สุวินทวงศ์ ต.วังตะเคียน อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 0-3881-3251 Fax. 0-3881-3751

หจก.ทีแอนด์ ซี เต็นท์ และผ้ าใบ Tel. 0-2408-5092, 08-2899-5369 Fax. 0-2408-5093

หมวดเครื่ องเสียง เครื่ องขยาย ล�ำโพง

l

...................................................... l

หมวดเครื่ องดืม่ ผู้จัดจ�ำหน่ าย

บริษัท น�ำ้ ใจ (1991) จ�ำกัด ที่ตั้ง : ถ.ฉะเชิงเทรา-บางปะกง ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 08-6330-1170, 08-3704-4435 ......................................................

ร้ านรุ่ งรั ตน์ วทิ ยุ ที่ตั้ง : 23/2 ถ.เปรมประชา ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 08-1945-3724


l

หมวดโทรศัพท์ มือถือ และอุปกรณ์

ซุปเปอร์ บกิ๊ โฟน ที่ตั้ง : 15/5 ถ.ฉะเชิงเทรา-บางน�้ำเปรี้ยว ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel. 09-4451-4646

l

หมวดอุปกรณ์ เกี่ยวกับ บ่ อปลา

Koi 2U by Modx ที่ตั้ง : 109/74 ซ.6 หมู่บ้านโมดิวิลล่า เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ Tel. 08-6545-5434 l

l

หมวดพัดลม-จ�ำหน่ าย

หมวดท่ อตัน-บริการ

สุพรรณท่ อตัน ที่ตั้ง : 32/1 หมู่ 20 ต.ศาลาแดง อ.บางน�้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel. 08-9095-2997, 09-1775-5538 ......................................................

บริษัท แอคดี จ�ำกัด ที่ตั้ง : 1081 ถ.เทพคุณากร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel. 08-6337-7397, 08-1636-6689, 09-2217-9000

หมวดเสื้อผ้ า ผู้ผลิต-ขายส่ ง

l

......................................................

ยูไนเต็ดไทยคลังสินค้ า จก บริษัท โทร. 0-3857-0754 บางปะกง ฉะเชิงเทรา พีซีแอล โลจิสติกส์ อินเตอร์ ไลน์ จก บริษัท โทร. 0-2183-0150 (AUTO) โทรสาร 0-2183-0149 เร่ งพัฒนาขนส่ ง จก บริษัท โทร. 0-3853-1700 บางปะกง ฉะเชิงเทรา

หมวดบริการขนส่ ง สินค้ าทางบก l

ศิริ (2002) ทรานสปอร์ ต & เซอร์ วสิ โทร. 0-3882-3475, 08-6396-2249 โทรสาร. 0-2323-2471 ป ขนส่ งฉะเชิงเทรา จก บริษัท โทร. 0-3852-4108-9 เกรี ยงชัยออยล์ ขนส่ ง จก บริษัท โทร. 0-3858-1277 ดับบลิว เอส เอส เอ็นเตอร์ ไพรส์ จก บริษัท โทร. 0-3857-4315 บางปะกง ฉะเชิงเทรา ที พี ที เอเชียกรุ๊ ป จก บริษัท โทร. 0-3851-7178 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา บางปะกงขนส่ ง จก บริษัท โทร. 0-3885-5102-8

พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา ยานสยามขนส่ ง จก บริษัท โทร. 0-3857-5232-5 แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ลินฟ้อกซ์ เอ็ม โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-3859-3670 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา ส วัฒนาพนมคอนสตรั คชั่น จก บริษัท โทร. 0-3883-6292 พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา ส สกุลแปลงยาวทรานสปอร์ ต จก บริษัท โทร. 0-3897-8035 แปลงยาว ฉะเชิงเทรา อ�ำพลทรานสปอร์ ต 2000 หจก โทร. 0-3859-5961 บางปะกง ฉะเชิงเทรา เอ็ม ซัพพลาย แอนด์ เซอร์ วสิ ส์ จก บริษัท โทร. 0-3884-5569 บางน�้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา เอส เอ็น เอส โปรเซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-3853-5983-4 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา l

หมวดรถโดยสาร-บริษัท

ฉะเชิงเทราขนส่ ง (1971) จก บริษัท โทร. 0-3851-1100 (ส�ำนักงานฉะเชิงเทรา) 0-3851-7245 (สถานีฉะเชิงเทรา) 0-2712-1018 (สถานีเอกมัย) 08-9748-1349 (สถานีหมอชิต)

หมวดกระสอบ

เฮียบเซ้ งเฮง จก บริษัท โทร. 0-2225-4973-4, 08-1633-6721, 08-1350-4833 โทรสาร 0-2225-4975

l

หสม. เจมส์ ยูนิฟอร์ ม ที่ตั้ง : ส�ำนักงานใหญ่ 159/488 หมู่ 5 หมู่บ้านวิลล่ารามอินทรา โครงการ 9 ซ.คู้บอน 27 แยก 60 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ Tel. 08-3993-3975

หมวดบริการขนส่ งสินค้ า ทางน�้ำ l

l

หมวดรั บซื้อของเก่ าผู้ขาย

วงษ์ พาณิชย์ โทร. 0-3859-5044, 0-3852-5537 มูลประหัส (ค้ าของเก่ า) คลองสวนค้าของเก่า (สาขา 2) โกดัง 0-2819-1587 มือถือ 08-1926-4260, 08-1618-6519, 08-1403-4423

หมวดของเล่ นเด็ก ขายปลีก-ส่ ง l

Recycle Supply Group โทร. 08-1801-3109 โทรสาร 0-2811-5912 www.recycle4you.net l

หมวดเครื่ องกรองน�้ำ

วิทยา วอเตอร์ ซิสเต็ม โทร. 08-6527-6600, 08-9217-5654

หนุ่ม บูตกิ Tel. 09-6695-9789 ช่ างหนุ่ม, 0-3881-7874

Tourist&Business

Chachoengsao

123


หมวดคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ ต่ อพ่ วง-ผู้จำ� หน่ าย l

ตะวันออก โอเอ แอนด์ คอมพิวเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-3851-4535 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา บิซเิ นส แมเนจเม้ นท์ คอนซัลแตนท์ จก บริษัท โทร. 0-3882-2620 ฉะเชิงเทรา ออฟฟิ ช ซิสเตมส์ โทร. 0-3882-1923 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

ไฮเทค ซิตี ้ จก บริษัท โทร. 0-3881-2409

หมวดเครื่ องเขียน ขายปลีก l

กานดา ร้ าน โทร. 0-3883-8566 โชติกจิ วณิชย์ ซัพพลาย 2004 หจก โทร. 0-3881-6278 เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา ธานินทร์ บุ๊คเซนเตอร์ ร้ าน โทร. 0-3851-1143 ฉะเชิงเทรา ป พิมพ์ ดดี ร้ าน โทร. 0-3881-4112

แหลมทอง ร้ าน โทร. 0-3855-1379 แหลมทองการศึกษา โทร. 0-3851-1347 อาดัมสาส์ น ร้ าน โทร. 0-3851-2012

หมวดผู้บรรจุเครื่ องดืม่ และจัดจ�ำหน่ าย-ขวด กระป๋อง l

ไทยน�ำ้ ทิพย์ จก บริษัท โทร. 0-3851-4658, 0-3851-5846 โทรสาร. 0-3881-3876 กิจเจริญ ร้ าน โทร. 0-3851-1167 กิจชัย โรงแรม โทร. 0-3851-1167 ฉะเชิงเทรา ชุนหลีแปดริว้ หจก โทร. 0-3851-3653 เสรี พฒ ั นกิจค้ าวัสดุก่อสร้ าง หจก โทร. 0-3855-2705

หมวดขายปลีก และรั บจัดดอกไม้

โฟโต้ แลป ร้ าน โทร. 0-3851-1626 ศรี ศลิ ป์ ห้ องภาพ โทร. 0-3851-1367 ศรี สยาม ห้ องภาพ โทร. 0-3851-1449 ไอเดีย โฟโต้ เบสท์ ห้ องภาพ โทร. 0-3882-3323

หมวดโทรศัพท์ มือถือ และอุปกรณ์ l

คอลล์ วัน จก บริษัท โทร. 0-3850-3088 งี่เปงหงวน โมบายโฟน จก บริษัท โทร. 0-3853-5911 เทเลวิซ ร้ าน โทร. 0-3881-2853 บูรพวัฒน์ คอมมิวนิเคชั่น จก บริษัท โทร. 0-3883-8889 แปดริว้ เทเลคอม ร้ าน โทร. 0-3882-2265 l

l

ร้ านดอกไม้ อรุ ณี โทร. 0-3851-2848 โทรสาร. 0-3851-2848 มือถือ 08-1683-1859, 081-8611971 ร้ านดอกไม้ พฤกษชาติ โทร. 08-1687-1321, 08-6546-6756, 08-3275-0174 รั ดดา ดอกไม้ โทร. 0-3851-5888

หมวดถ่ ายรู ป ล้ าง อัด ขยาย ฟิ ล์ มขาวด�ำ และฟิ ล์ มสี สตูดโิ อ l

เงาศิลป์ ห้ องภาพ โทร. 0-3855-1044 ฉะเชิงเทรา เทคนิคโฟโต้ ห้ องภาพ โทร. 0-3851-1445 ทิพย์ วรรณ เวดดิง้ โทร. 08-1899-1855, 0-3882-7064, 0-3882-1412 แปดริว้ โฟโต้ ร้ าน โทร. 0-3851-2764 พงษ์ ภาพ ร้ าน โทร. 0-3851-2198

124

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...ฉะเชิงเทรา

หมวดบริการท�ำบัญชี

ส�ำนักงาน ไอ เอ เอส การบัญชี โทร. 0-3882-4554-5 ไทยแสงสโตร์ โทร. 0-3851-1788 สรรพกิจธุรการ จก บริษัท โทร. 0-3851-2013 ส�ำนักงานบัญชีและกฎหมาย สุวนิ ทวงศ์ หสม โทร. 0-3851-4584 ส�ำนักงานบัญชีและภาษีอากรเคทีเอส โทร. 0-3851-1788 l

หมวดป้ายโฆษณา

อาร์ ตโฆษณา โทร. 0-3881-2990 เลิศศิลป์โฆษณา ร้ าน โทร. 0-3851-3077, 0-3881-4533 ศิริศลิ ป์ แอดเวอร์ ไทซิ่ง โทร. 0-3882-1376 แสงทองโฆษณา โทร. 08-1156-4675 l

หมวดแว่ นตา-ขายปลีก

แว่ นตาโสธร (บ้ านใหม่ ) โทร. 08-1861-9069, 08-0057-1635


Tourist&Business

Chachoengsao

125


126

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...ฉะเชิงเทรา


Tourist&Business

Chachoengsao

127


128

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...ฉะเชิงเทรา


Tourist&Business

Chachoengsao

129


130

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...ฉะเชิงเทรา


๑ ใน ฉะเชิงเทรา 2018  

แนะนำที่เที่ยว ที่กิน ที่พัก กิจกรรมการท่องเที่ยว สินค้าของฝาก OTOP ทำเนียบสินค้าและบริการจังหวัดฉะเชิงเทรา ฯลฯ

๑ ใน ฉะเชิงเทรา 2018  

แนะนำที่เที่ยว ที่กิน ที่พัก กิจกรรมการท่องเที่ยว สินค้าของฝาก OTOP ทำเนียบสินค้าและบริการจังหวัดฉะเชิงเทรา ฯลฯ

Advertisement