Page 1


Special Issue @ Annual 2018

21.

CONTENTS

บทความพิเศษ

สารบัญ

สงกรานต์มอญ สังขละบุรี

บทความ กล้วย...กล้วย...กล้วย

บานานา รีสอร์ท แอนด์ สปา

24. 40. 31.

บทความพิเศษ

ศูนย์รับสร้างบ้าน

กาญจนบุรี นาโนเฮ้าส์

คุณสันติภาพ สหทวีชัชวาลย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ท�ำเนียบธุรกิจ DIRECTORY

90. ...รวบรวม...

ส่วนราชการ การศึกษา ด้านสุขภาพและความงาม ด้านการก่อสร้าง บ้านและเฟอร์นิเจอร์ ด้านรถยนต์-อู่ซ่อม ด้านการเกษตร ด้านอุตสาหกรรม สินค้าและบริการ HHHHHH

42.

หิวมื้อนี้ที่...

ต�ำทางกาญจน์

44. สัมผัสชีวิตธรรมชาติ

บ้านไร่ ริเวอร์แคว รีสอร์ท

47.

คอลัมภ์ท่องเที่ยว

61.

Tourist Handbook

87.

สินค้า OTOP

แต่งชุดไทย ห่มสไบ...ไปเที่ยวกาญจน์

คู่มือบริการนักท่องเที่ยว จังหวัดกาญจนบุรี


arinart @

FROM E

OR kitv

DIT

กระแส

mail.com ho t

ของการแต่งชุดไทยก�ำลังมาแรง เห็นได้จากมีการแต่ง กายด้วยชุดไทยแล้วถ่ายรูปลงโซเชียลกันอย่างมากมาย อาจจะเป็นด้วย บรรยากาศการเข้าชมงาน “อุน่ ไอรัก คลายความหนาว” ทีล่ านพระราชวัง ดุสิต มีการเชิญชวนให้แต่งชุดไทยเข้าร่วมงาน หรือตามรอยละครดัง “บุพเพสันนิวาส” อย่างไรก็ตามนับว่าเป็นเรื่องที่ดีและหน่วยงานที่ เกีย่ วข้องน่าทีจ่ ะน�ำกระแสความนิยมนีไ้ ปต่อยอดเอกลักษณ์ของความเป็น ไทย ให้กลับมามีชีวิตชีวาและอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่กับลูกหลานไทยต่อไป Magazine ๑ ใน... ฉบับนี้ได้น�ำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจของชุด ไทยพระราชนิยม 8 รูปแบบ เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาเลือกใช้ให้ เหมาะสมในโอกาสต่างๆ และแนะน�ำประเพณีสงกรานต์มอญที่อ�ำเภอ สังขละบุรซี งึ่ มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง รวมถึงสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทีน่ า่ สนใจ ต่างๆ ในจังหวัดกาญจนบุรี อาทิ เมืองมัลลิกา ร.ศ. 124, ตลาดน�ำ้ กองถ่าย, คอลัมภ์หนีร้อนมานอนแช่น�้ำตกต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้รวบรวมธุรกิจประเภทต่างๆ ในจังหวัด กาญจนบุรแี ละเขตติดต่อ จัดท�ำเป็นท�ำเนียบธุรกิจ โดยแยกเป็น หมวดหมูป่ ระเภทต่างๆ DIRECTORY เพือ่ การค้นหาสินค้าและ บริการต่างๆ ได้อย่างสะดวกสบาย อาทิ ด้านการศึกษา, ด้าน สุขภาพและความงาม, ด้านการก่อสร้าง, ด้านอุตสาหกรรม, ด้าน การเกษตร, ด้านบ้านและเฟอร์นิเจอร์, ด้านรถยนต์ รวมถึงการ รวบรวมสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ร้าน อาหาร สถานบันเทิง คลินิก สปา สินค้าของฝาก ผลิตภัณฑ์ OTOP และกิจกรรมการท่องเที่ยวต่างๆ อีกมากมายในฉบับ... ติดตามได้เลยครับ

แม๊กกาซีน หนึ่งใน

ฉบับพิเศษ ไทสมุทรเดลี่ บริษัท กิตวรินทร์ อาร์ตแอนด์มีเดีย จ�ำกัด 32/67 ถ.สุขุมวิท อ.เมือง สมุทรปราการ Tel/Fax 0-2380-3709-10 magazine1nai@gmail.com

ประธานที่ปรึกษา พ.ต.ท. สมชาย ศรลัมพ์ พ.ต.ฉลาด วงศ์ ไพศาล ฝ่ายกฏหมาย นางนงคราญ นันชนะ ผู้อ�ำนวยการ นางสาววริยา แย้มเพียรวัฒนา บรรณาธิการบริหาร นายกิตติ ฉันทกิจนุกูล กองบรรณาธิการ นายบุญธรรม มุกดาสนิท นายสุเชาว์ ศรลัมพ์ นางสาวสุชาดา พุกทรัพย์ ผู้จัดการโครงการ นางสาวมาลี ชื่นส�ำอางค์ ผู้จัดการส่วนภูมิภาค นางสาวประทุมมาศ สนทอง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ นางสาวพัชรีพร เชื้อบุญมี นางสาวจีรวรรณ ปลั่งเปล่ง นางสาวนภาพร ดรุณพันธ์ นางสาวศิริพรรณ ชัยเกียรติ์สุนทร นางสาวสราลักษณ์ ชูประเสริฐ นางสาวโชติกา เถื่อนถ�้ำ นางสาวยุวดี พะบ�ำรุงษ์ นางสาวปิยรัตน์ สว่างศรี ศิลปกรรม นายพลากร ค�ำโครตสูนย์ นายศักดิ์ชัย รันจัตุรัส ฝ่ายบัญชี-ธุรการ นางสาวปิยพร ม่วงศรี นายอุรุพงษ์ รุ่งเรือง นายอรรถพล นารูลา


“สงกรานต์มอญสังขละบุรี” เป็นอีกหนึ่งประเพณี สงกรานต์อันงดงามเป็นเอกลักษณ์ที่มากไปด้วยเสน่ห์แห่ง วิถีวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า โดยปีนี้มีก�ำหนดจัดขึ้นในวันที่ 12-17 เมษายน 2561 ณ วัดวังก์วิเวการาม และบริเวณเจ ดียพ์ ทุ ธคยา อ�ำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ชมการก่อ พระเจดีย์ทราย การขนน�้ำไปอาบน�้ำพ่อแม่ผู้สูงอายุที่วัด ไฮไลท์ส�ำคัญคือการสรงน�้ำพระผ่านราง กระบอกไม้ไผ่ที่น�ำ มามั ด รวมต่ อ กั น และตื่ น ตากั บ แรงศรั ท ธาของผู ้ ค นที่ พร้อมใจกันนอนเรียงรายต่อ ๆ กันให้พระสงฆ์เดินเหยียบ ไปบนหลัง ชมความอลังการในพิธีแห่กองผ้าป่า และขบวน แห่ยกฉัตรเจดีย์ทราย ไฮไลต์ของสงกรานต์มอญสังขละบุรีที่หลายคนอาจ เป็นภาพตามสื่อต่างๆ คือการนอนราบกับพื้นให้พระสงฆ์เดิน เหยียบหลัง และการสรงน�้ำพระผ่านรางไม้ไผ่นั้น เจ้าอาวาส วัดวังก์วิเวการาม อ�ำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เล่าให้ ฟังถึงที่มาว่า

๑ ใน...กาญจนบุรี

21


“การให้พระสงฆ์เดินเหยียบหลังนั้น เมื่อก่อนไม่ใช่ พระสงฆ์ทุกรูปจะขึ้นเหยียบ แต่จะเป็นหลวงปู่ (หลวงพ่อ อุตตมะ) รูปเดียว เพราะคนนับถือหลวงปู่มาก เมื่อคนมาส รงน�ำ้ พระก็จะมาให้หลวงปูเ่ หยียบเพือ่ เป็นสิรมิ งคล มันเกิด ขึ้นจากความศรัทธาในหลวงพ่ออุตตมะ ไม่ใช่ประเพณี อะไร” ส่วนที่มาของความเชื่อว่าการให้พระสงฆ์เหยียบหลัง แล้ ว จะเกิ ด สิ ริ ม งคลนั้ น มาจากพุ ท ธชาดกตอนหนึ่ ง ที่ พระพุทธเจ้าเสวยชาติเป็นดาบส ชื่อสุเมธดาบส ในยุคของ พระพุทธเจ้าทีปงั กร สุเมธดาบสได้ลงนอนราบกับพืน้ โคลนเลน ให้ พ ระพุ ท ธเจ้ า เดิ น เหยี ย บไปบนหลั ง เพื่ อ ไม่ ใ ห้ เ ท้ า ของ พระองค์ตอ้ งเปือ้ นโคลน พร้อมกับตัง้ จิตปรารถนาอธิษฐานขอ ให้ตนส�ำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่ง พระพุทธเจ้าทีปังกรก็ พยากรณ์ไว้ว่า ในอนาคตข้างหน้าสี่อสงไขยก�ำไรแสนกัป เธอ จะเป็นพระพุทธเจ้าชื่อว่าโคดม ดังนั้นจึงเกิดความเชื่อว่าการ อุทิศตนให้พระสงฆ์เหยียบหลังจะเป็นมงคลแก่ตัวเอง

โดยวั น ที่ 1 คื อ วั น สงกรานต์ ล ง ซึ่ ง หมายถึ ง วั น ที่ น าง สงกรานต์จะน�ำเศียรของท้าวกบิลพรหมลงมายังโลกมนุษย์ เป็นเวลา 3 วัน วันที่ 2 คือวันคาบปี หรือวันสิ้นปี วันที่ 3 คือวันสงกรานต์ขึ้น ซึ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่ วันที่ 4 คือวันสรง น�้ำพระ และวันที่ 5 คือวันตรวจน�้ำ หรือกรวดน�้ำ โดยประเพณีสงกรานต์ 3 วันแรก จะเป็นวันที่ผู้เฒ่าผู้ แก่จะมาถืออุโบสถศีลอยูท่ วี่ ดั ในช่วงเช้าลูกหลานจึงน�ำอาหาร จากบ้านมาถวายพระ และน�ำมาให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายที่ถือศีล ที่วัดได้กินด้วย โดยส่วนมากจะเป็นอาหารที่เรียกเป็นภาษา มอญว่า “เปิงดาด” (เปิง=ข้าว ดาด=น�้ำ) มีลักษณะคล้ายข้าว แช่ทเี่ ราคุน้ เคยกัน แต่เครือ่ งทีก่ นิ กับข้าวจะแตกต่างกัน โดยที่ นี่นิยมใช้ปลาต้มจนยุ่ย น�ำมาผัดกับมะม่วงและหัวหอมให้ ออกรสเปรี้ยว บางบ้านใช้กุ้งแห้งป่น หรือถั่วป่น ส่วนในช่วงเย็นเราจะเห็นภาพน่ารักๆ เมือ่ ลูกหลานจะ น�ำน�ำ้ มาอาบให้พอ่ แม่หรือผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่ทวี่ ดั ก่อนผูใ้ หญ่เหล่านัน้ จะนอนค้างที่วัดเพื่อถืออุโบสถศีลกันต่อ โดยลูกหลานน�ำเอา ถังน�้ำใส่ท้ายรถกระบะมา แต่เมื่อก่อนนี้ที่ยังไม่มีรถก็จะใช้วิธี ประเพณีสงกรานต์มอญสังขละบุรี มีการจัดงาน หาบน�ำ้ มาจากบ้านเพือ่ มาอาบให้พอ่ แม่ปยู่ า่ ตายายของตัวเอง ทั้งหมด 5 วันด้วยกัน โดยยึดถือวันตามปฏิทินสงกรานต์ หรือไปอาบให้ญาติๆ หรือคนรู้จักที่ถือศีลที่วัดด้วยเช่นกัน

22

๑ ใน...กาญจนบุรี


ในวันที่ 4 หลังจากออกจากอุโบสถศีล ช่วงบ่ายจะมี การสรงน�ำ้ พระ ชาวบ้านจะช่วยกันท�ำรางน�ำ้ จากไม้ไผ่ บางวัด อาจประยุกต์ใช้ท่อพีวีซีแทนรางไม้ไผ่ แต่หลวงปู่ (หลวงพ่อ อุตตมะ) เคยบอกว่า สงกรานต์ปีหนึ่งมีครั้งเดียว หากใช้ไม้ไผ่ มาช่วยกันท�ำจะต้องใช้ความกลมเกลียว สามัคคี ช่วยกันท�ำ ช่วยกันตัดไม้ไผ่ในป่า เวลาที่ช่วยกันท�ำก็จะได้คุยกันก็จะซึบ ซับความรู้สึกอันดีต่อกัน ได้เสียสละร่วมกัน ดังนั้นหลวงปู่จะ ให้ท�ำใหม่ทุกปี ถ้าใช้ท่อพีวีซีซึ่งท�ำครั้งเดียวเก็บไว้ใช้ได้นาน หลายปี มันจะท�ำให้ความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขาดไป ส�ำหรับพิธีในวันที่ 4 หรือวันสรงน�้ำพระนี้ ในช่วงบ่าย ชาวบ้านจะทยอยเดินมาที่ลานหน้าเจดีย์พุทธคยา ในงานบุญ เช่นนี้แต่ละคนจะแต่งตัวแบบจัดเต็ม โดยเฉพาะสาวๆ ที่จะ แต่งตัวและแต่งหน้าสวยงาม ใส่เสื้อแขนยาวลูกไม้โปร่งสีสัน สดใสและผ้านุ่งยาวกรอมเท้า ประดับร่างกายด้วยทองหยอง ตามก�ำลังของแต่ละคน การสรงน�ำ้ จะเริม่ ขึน้ เมือ่ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้อัญเชิญพระพุทธรูปจากเจดีย์พุทธคยามาที่ปลายราง ไม้ไผ่ ชาวบ้านก็จะเริ่มสรงน�้ำพระพุทธรูปด้วยน�้ำอบน�้ำปรุง ลอยดอกไม้ จากนั้นพระสงฆ์จะเดินเรียงกันออกมาจากองค์ เจดีย์ และเดินเหยียบไปบนหลังชายผูม้ ศี รัทธาทีน่ อนคว�ำ่ เรียง รายกันเป็นแถวตั้งแต่องค์เจดีย์มาจนถึงปลายรางไม้ไผ่เพื่อให้ ชาวบ้านได้สรงน�้ำทีละรูปๆ รูปใดสรงเสร็จแล้วจะมีชาวบ้าน ผู้ชายมาช่วยกันอุ้มกลับไปยังองค์เจดีย์ เมื่อสรงน�้ำพระสงฆ์ครบทุกรูปแล้ว ชาวบ้านที่มารวม กันอยูต่ รงลานหน้าเจดียจ์ ะน�ำน�ำ้ ในขันทีเ่ หลือสาดขึน้ ฟ้า และ สาดกันเองทัง้ เด็กทัง้ ผูใ้ หญ่และคนเฒ่าคนแก่เป็นทีส่ นุกสนาน สร้างความชุ่มฉ�่ำและสร้างรอยยิ้มให้เต็มไปทั่วทั้งลานวัด ส่วนในวันสุดท้ายของงานสงกรานต์ซงึ่ เป็นวันกรวดน�ำ ้ หลังจากท�ำบุญปีใหม่มาตลอด 4 วันแล้ว วันสุดท้ายก็จะแผ่ ส่วนบุญส่วนกุศลให้ผอู้ นื่ แต่ละบ้านหรือแต่ละชุมชนจะน�ำกอง ผ้าป่ามารวมกันที่ตลาดในตอนเช้า จากนั้นจะแห่กองผ้าป่า เครือ่ งไทยทาน รวมถึงส�ำรับกับข้าวขึน้ มาทีว่ ดั เป็นขบวนยาว ที่มีสีสันและความสนุกสนานด้วยเสียงดนตรีและท่าฟ้อนของ สาวน้อย สาวใหญ่ชาวมอญ

เมื่อน�ำกองผ้าป่าและส�ำรับกับข้าวไปไว้ที่วัดแล้ว ก็จะ ร่วมกันแห่ฉัตรยอดเจดีย์ทรายจากวัดไปที่เจดีย์ทรายบริเวณ ด้านหน้าลาน เจดีย์พุทธคยา ท�ำพิธียกฉัตรและสวมฉัตรเจดีย์ ทราย จากนั้นจะกลับมาที่ศาลาอีกครั้ง มาสมาทานศีล ถวาย เพลพระ ถวายผ้าป่า กรวดน�้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลและเป็น อันเสร็จพิธี

งานประเพณีสงกรานต์มอญสังขละบุรีจึง นั บ เป็ น ประเพณี ส งกรานต์ ที่ ง ดงามอย่ า งมี เอกลักษณ์ทคี่ วรค่าแก่การคงรักษาไว้สบื ต่อไปให้ ลูกหลานได้ชื่นชม.

๑ ใน...กาญจนบุรี

23


กล้วย... กล้วย.. กล้วย....

กล้วยเป็นเป็นผลไม้ทเี่ ราๆท่านๆรูจ้ กั กันเป็น อย่างดี เป็นทัง้ อาหารหลัก และอาหารเสริมของคน ไทยมาแต่โบราณ เขารู้ประโยชน์และคุณค่าจึงน�ำมา ท�ำทั้งอาหารคาวและของหวานหลากหลายชนิดมา เนิน่ นานแล้ว กล้วยเป็นผลไม้มหัศจรรย์ทมี่ ปี ระโยชน์ มากมายสามารถน�ำมาเป็นทั้งอาหาร และยารักษา โรคได้ทุกส่วนของกล้วยใช้ประโยชน์ได้หมดไม่ว่าจะ เป็น ล�ำต้น ผล ราก ใบ

24

๑ ใน...กาญจนบุรี


กล้วย มีคุณค่าอาหารสูง เพราะมีปริมาณ ไขมัน คอเลสเตอรอล และเกลือแร่ตำ�่ แต่มโี พแทสเซียม สูง ซึง่ การมีโพแทสเซียมสูงนีจ้ ะช่วยลดความดันโลหิต ลงได้ โดยไม่ต้องหาหมอ และที่มหัศจรรย์กว่านั้น คือ หากมีอาการท้องเสีย ท้องเดิน กล้วยดิบช่วย ท่านได้ ในกล้วยดิบมีสาร Tannin, Pectin ซึ่งมีฤทธิ์ ฝาด ช่วยสมานรักษาอาการท้องเสียท้องเดินได้

ข้ อระวังนิดนึง รับประทานกล้วยดิบอาจจะมีอาการ ท้องอืด ท้องเฟ้อ แต่ป้องกันได้ด้วยการใช้ร่วมกับสมุนไพรพื้นบ้าน ประเภท น�้ำขิง หรือพริกไทย เป็นต้น แต่หากมีอาการท้องผูก กล้วยสุก ก็ชว่ ยท่านได้ ในกล้วย สุกมีสาร Organic acid หลายชนิดที่ช่วยในการขับถ่าย คนไทยรูจ้ กั การถนอมอาหารประเภทกล้วยหลากหลาย อย่างทั้ง กล้วยฉาบ กล้วยเชื่อม กล้วยอบ กล้วยกวน กล้วยปิ้ง ท๊อฟฟี่กล้วย ข้าวเกรียบกล้วย และกล้วยตาก ฯ

กล้วยตาก นับเป็นอาหารทานเล่นของชาวไทย มาแต่โบราณจวบจนถึงปัจจุบัน โดยเกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ของไทยในการหาวิธีการถนอมอาหารอย่างง่ายๆ แบบไม่ต้องใช้ อุปกรณ์อะไรมาก เพียงแต่ใช้สง่ิ ทีม่ อี ยูใ่ นธรรมชาติให้เกิดประโยชน์ สูงสุด โดยที่คุณค่าสารอาหารในกล้วยยังคงอยู่ กล้วยที่ใช้ในการตากและเป็นที่นิยมของเมืองไทยก็คือ กล้วยน�้ำว้า แต่ว่าพันธุ์ที่ว่ากันว่าเหมาะสมที่สุดน่าจะเป็นพันธุ์ มะลิอ่อง เพราะว่าจะให้กล้วยตากที่มีคุณภาพ สีสรรและรสชาติดี ทีส่ ดุ และกล้วยก็สามารถผลิตได้ตอ่ เนือ่ งท�ำให้มผี ลผลิตทัง้ ปีเวียน กันออกมา ดังนัน้ การตากกล้วยก็เลยกลายเป็นกิจกรรมทีส่ ามารถ ท�ำได้ทั้งปี ไม่เหมือนผลไม้อื่นที่ออกเป็นฤดูกาล ที่กาญจนบุรีของเราก็มีกล้วยตากที่ขึ้นชื่อลือชาในเรื่อง ของความอร่อย แปลก ใหม่ ให้ได้ลิ้มลองกัน นั่นคือ กล้วยตาก พลังงานแสงอาทิตย์ ของ บานานา รีสอร์ท ที่นี่เขาใช้กล้วยที่ปลูก โดยการเพาะเลี้ยง เนื้อเยื่อ (ไม่ใช่การตัดต่อพันธุกรรม) เขาจะคัด เฉพาะสายพันธุท์ ใี่ ห้ผลผลิตดี ปราศจากโรคและแมลง จึงได้กล้วย ที่สะอาด และคุณภาพเหมือนๆกันทุกต้น ทุกสวน กล้วยพันธุ์ใหน ต้นใหนไม่ดีเขาจะคัดทิ้งออก ณ ชุมชนชายแดนไทย-ทวาย หลายชุมชนหลายหมูบ่ า้ น ได้รว่ มตัวกันก่อตัง้ วิสาหกิจชุมชนชายแดนไทย-ทวาย เพือ่ ท�ำการ ผลิตกล้วยตากบานานา รีสอร์ท ออกจ�ำหน่าย เพื่อสร้างงาน สร้าง รายได้ให้แก่ชุมชน

กระบวนการผลิต

เป็นการตากโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ภายในโดม พาราโบลาที่ผ่านมาตรฐาน GMP การตากโดยวิธีนี้เป็นสิ่งส�ำคัญ ในการควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ที่เหมาะสมของกล้วยตาก ๑ ใน...กาญจนบุรี

25


และที่ส�ำคัญ สะอาด ปลอดจากแมลงต่างๆ ซึ่งเป็นกรรมวิธี สมัยใหม่ผ่านการพัฒนาและคิดค้นโดยภาควิชาเทคโนโลยี อาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ กระทรวงพลังงาน ท�ำให้มนั่ ใจได้วา่ เป็นกล้วยตากทีม่ คี ณ ุ ภาพ สะอาด ปลอดภัยแก่สุขภาพ และรสชาติอร่อย เหมาะส�ำหรับ เป็นของฝาก และรับประทานเอง ขอบอกว่ า กล้ วยตากพลังงานแสงอาทิตย์ ของ บานานารี สอร์ ท เขามีให้ เลือกตั้ง 3 แบบ คือ แบบดั้งเดิม ธรรมชาติ, แบบเคลือบช็อคโกแลต และแบบเคลือบครีม กาแฟ นอกจากมีกล้ วยตากพลังงานแสงอาทิตย์ ของ ทางบานานา รีสอร์ ทแล้ ว เขายังมีบริการห้ องพักไว้ รองรับ นั กท่ องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่ างประเทศด้ วยมีพร้ อม สิง่ อ�ำนวยความสะดวกครบครั น ทัง้ ห้ องอาหาร ห้ องประ ชุมสัมมนาฯ ไม่ ว่าท่ านจะมาเดีย่ ว มาคู่ มากลุ่ม หรื อเป็ น

26

๑ ใน...กาญจนบุรี

หมู่คณะ เขายินดีต้อนรับด้ วยความจริงใจ นักท่ องเทีย่ วที่ ชื่นชอบ แสวงหาความงาม ความสงบของธรรมชาติ ฟั ง เสียงน�้ำไหล เสียงนกมาปลุกตอนเช้ า อย่ างที่ไฝ่ ฝั นไว้ รั บรองมาที่ บานานา รี สอร์ ท แอนด์ สปา ไม่ มีผิดหวัง... แน่ นอน บานานา รีสอร์ท แอนด์ สปา ตั้งอยู่ริมแม่น�้ำแควน้อย เลขที่ 88/8หมู่ 8 ต�ำบลบ้านเก่า อ�ำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี จากตรงนี้ท่านสามารถเดินทางไปในตัวเมือง หรือแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆได้อย่างง่ายดาย ท่านสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด ได้ทั้งกล้วยตาก หรือห้องพักที่ โทร. 083-777-7724 E-mail : bananaresort.spa@gmail.com Facebook : Banana resort and spa Line id : 0837777724 ส�ำรองห้องพักและผลิตภัณฑ์ Line id : @riverparadise สอบถามโปรโมชั่นของรีสอร์ท


มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

K A N C H A N A B U R I R A J A B H AT U N I V E R S I T Y

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาและทักษะ ทางวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 40 อรพิมเกมส์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ กาญจนบุ รี จั ด พิ ธี เ ปิ ด การแข่ ง ขั น กีฬาและทักษะทางวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 40 อรพิมเกมส์ ในวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัย ราชภั ฏ กาญจนบุ รี โดยมี ท ่ า นจี ร ะเกี ย รติ ภู มิ ส วั ส ดิ์ ผู ้ ว ่ า ราชการ จังหวัดกาญจนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน ซึ่งมี รศ.ดร. ณรงค์ อยู่ถนอม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กล่าวต้อนรับท่านประธานในพิธี ผูบ้ ริหาร คณาจารย์ บุคลากร ผูฝ้ กึ ซ้อม นักกีฬา และแขกผูม้ เี กียรติ ทีเ่ ข้าร่วมในพิธเี ปิด พร้อมด้วย ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กล่าว รายงานวัตถุประสงค์การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ ส�ำหรับในพิธีเปิด มีการเดินขบวนพาเหรดของทั้ง 4 สถาบัน อันได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน จอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และ มหาวิทยาลัยราชภัฏ กาญจนบุรี ต่อจากนั้นเป็นการแสดง แสง สีเสียง ใน 2 ชุดการแสดง ชุด แรก “กาญจนบุรี เรื องรวี สู่วันหน้ า” และ “40 ปี สายสัมพันธ์ การ กีฬา” ต่อด้วยการจุดคบเพลิง แสงไฟ กระจ่างฟ้า อรพิมเกมส์ อันเป็น สัญญาณและสัญลักษณ์ที่แสดงถึงพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาและทักษะ

วิชาการ พ.จ.น.ก.สัมพันธ์ ครั้งที่ 40 อรพิมเกมส์อย่างเป็นทางการ พร้อมกันนีย้ งั มีการประกวดกองเชียร์ และการแข่งขันฟุตบอลเปิดสนาม ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีพบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ นครปฐม ๑ ใน...กาญจนบุรี

31


มหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มภูมิภาคตะวันตก ซึ่งร่วมแรงร่วมใจกันจัดกิจกรรมที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา ผู้บริหารและ บุคลากร ต่อเนื่องกันมายาวนานถึง 40 ปี ซึ่งเป็นเวทีที่ให้นักศึกษาจาก 4 สถาบัน ได้แสดงถึงความสามารถด้านกีฬาและทักษะทางวิชาการ แล้วยังเป็นการส่งเสริมการเรียนรูค้ วามมีนำ�้ ใจนักกีฬา รูแ้ พ้ รูช้ นะ รูอ้ ภัย และแสดงให้เห็นพลังแห่งความพร้อมเพรียง ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ตลอด จนความสมัครสมานสามัคคีและมิตรไมตรีอนั ดียงิ่ ของนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุม่ ภูมภิ าคตะวันตก อันจะก่อให้เกิดเครือ ข่ายและความผูกพันอันดีระหว่างสถาบัน เพื่อจะได้ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในภายภาคหน้า โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก 4 แห่ง ประกอบด้วย อักษร พ หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จ หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง น หมายถึง มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครปฐม และ ก หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี หมุนเวียนเปลีย่ นกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ซึง่ ด�ำเนินการต่อเนือ่ งกันมาเป็น ปีที่ 40 โดยปีนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน การแข่งขันกีฬาและทักษะทางวิชาการ พ.จ.น.ก.สัมพันธ์ เป็นกิจกรรม ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงทักษะความสามารถด้านกีฬา ทักษะด้านวิชาการและวิชาชีพ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริม ให้นักศึกษามีร่างกายแข็งแรง มีน�้ำใจเป็นนักกีฬา เรียนรู้ รัก สามัคคีและการสร้างสัมพันธ์อันดี ระหว่างนักศึกษา บุคลากร ผู้บริหารของทั้ง 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มภูมิภาคตะวันตกต่อไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจ�ำปีการศึกษา 2561 โดยมีก�ำหนดการรับสมัคร ดังนี้ รั บสมัคร รอบที่ 3 รอบรับตรงร่วมกัน วันที่ 9 -13 พ.ค.2561 (สมัครผ่านเว็บ ทปอ.) รอบสุดท้าย รอบรับตรงอิสระ วันที่ 1 พ.ค. - 8 ก.ค. 2561

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ท่ ี 034-534-068 ส�ำนักส่ งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หรื อ www.kru.ac.th

32

๑ ใน...กาญจนบุรี


ส�ำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ก�ำหนดเปิดรับสมัคร และคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจ�ำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยเปิดรับหลักสูตรดังนี้

หลักสูตรครุ ศาสตรมหาบัณฑิต

- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จ�ำนวน 60 คน - สาขาวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ จ�ำนวน 30 คน - สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้และประเมินผลการศึกษา จ�ำนวน 30 คน

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต - สาขาวิชาการจัดการ จ�ำนวน 20 คน

โดยเปิ ดรั บสมัครและยื่นใบสมัครได้ ตัง้ แต่ บดั นี ้ - 1 กรกฏาคม 2561 ท่ านใดสนใจ สามารถติดต่ อสอบถามได้ ท่ ี ส�ำนักงานบัณฑิตศึกษา 034-534-017 หรื อhttp://graduate.kru.ac.th/th/

ผลงานนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

K A N C H A N A B U R I R A J A B H AT U N I V E R S I T Y

น.ส.เบญจมาศ จันทร์ เจริ ญกิจ คว้ ารางวัลชนะเลิศ การแข่ งขันผสมเครื่ องดื่ม ในการแข่ งขันทักษะวิชาชีพด้ านการ โรงแรมระดับชาติครัง้ ที่ 2 ณ ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 น.ส.เบญจมาศ จันทร์เจริญกิจ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการการท่องเที่ยว คณะ วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันผสมเครื่องดื่มประกอบลีลา ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ด้านการโรงแรมระดับชาติครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช ๑ ใน...กาญจนบุรี

33


รางวัลลีลายอดเยี่ยม ได้แก่ น.ส.เบญจมาศ จันทร์เจริญกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รางวัลแต่ งกายยอดเยี่ยม ได่แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลรัตนโกสินทร์

เมื่ อ วั น ที่ 31 ม.ค. 61 ดร.ณรงค์ เ ดช รั ต นานนท์ เสถียร อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เข้าเฝ้าทูล ละอองพระบาทรับพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศการอ่านฟังเสียง ประเภทหญิง ครั้งที่ 46 ระดับอุดมศึกษา โครงการธนชาต...ริ เริ่ ม เติมเต็มเอกลักษณ์ ไทย จากสมเด็จพระเทพรั ตนราชสุดา สยาม บรมราชกุมารี ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรดา พร้อมด้วย อ.มธุรส มงคลรัตนโกสินทร์ นอกจากนี้ในเวทีการแข่งขันเดียวกัน มหาวิทยาลัย คุ้มประสิทธิ์ และ นางสาวสวิตา หวานล�ำ้ นักศึกษาสาขาวิชาภาษา ราชภัฏกาญจนบุรสี ามารถกวาดรางวัลเพิม่ มาอีก 2 รางวัล ได้แก่ รางวัล ไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ที่ชนะเลิศประจ�ำ Cocktail ยอดเยี่ยม และรางวัลลีลายอดเยี่ยม นับเป็นความภูมิใจของ ปี 2560 ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเป็นอย่างมาก เมื่อวันที่ 9-13 พฤศจิกายน 2560 นายคฑา ทองแท่ งใหญ่ อาจารย์ศรเพชร ยิ่งมี อาจารย์ผู้ฝึกสอนกล่าวว่า “ รู้ สึกดีใจ และภาคภูมิใจเป็ นอย่ างมาก ด้ วยตัวนักศึกษามีการฝึ กซ้ อมทัง้ และนายพีรวัฒน์ อิ่มพลับ นักศึกษาเอกเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ด้ านลีลาและทักษะการคิดค้ นสูตรเป็ นอย่ างหนัก จากวัสดุอปุ กรณ์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ อตุ สาหกรรม คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม ที่มหาวิทยาลัยได้ ให้ การสนับสนุนอย่ างเต็มที่มาตลอด และจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้เดินทางไปเข้าร่วมการแข่ งขันหุ่น การสนับสนุนจึงเป็ นตัวผลักดันให้ สาขาวิชาและคณะได้ มีโอกาส ยนต์ ก้ ูภยั (Search&Rescue) ระดับนานาชาติ World Robot Game ให้ นักศึกษาได้ ฝึกซ้ อมอย่ างเต็มที่ทุกวัน และรู้ สึกภาคภูมใิ จเป็ น ณ ประเทศสิงคโปร์ โดยมี อาจารย์ลดั ดาวัลย์ จ�ำปา เป็นทีป่ รึกษาและ อย่ างสู งที่คณะกรรมการทุกท่ านรวมถึงผู้ เข้ าชมต่ างกล่ าวชม น�ำพานักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน โดยการแข่งขันครั้งนี้ นักศึกษาเอก Cocktail ของเราเป็ นอย่ างมาก เมื่อการแข่ งขันเสร็ จแล้ วยังมีผ้ ู เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สามารถคว้ ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เข้ ามาขอชิมจนหมดแก้ ว สุดท้ ายหวังเป็ นอย่ างยิ่งว่ าจะได้ รับการ การแข่ งขันหุ่นยนต์ ก้ ภู ยั (Search&Rescue) ระดับนานาชาติ World สนับสนุนจากมหาวิทยาลัยสืบเนื่องต่ อไป เพื่อความเป็ นเลิศด้ าน Robot Game ในครั้งนี้มาได้และยังสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย วิชาการและเป็ นผู้นำ� ในวิชาชีพในการผสมเครื่องดื่ม และที่สำ� คัญ ราชภัฏกาญจนบุรีเป็นอย่างมาก ท�ำให้ มีผ้ ูคนรู้ จกั มหาวิทยาลัยมากขึน้ ” รางวั ล ชนะเลิ ศ ได้ แ ก่ น.ส.เบญจมาศ จันทร์เจริญกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ มหาวิทยาลัยสิลปากร วิทยาเขตหัวหิน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง รางวัล Cocktail ยอดเยี่ยม ได้แก่ น.ส.เบญจมาศ จันทร์ เจริญกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

34

๑ ใน...กาญจนบุรี


ม.ราชภัฏกาญจนบุ รีคว้ ารางวัลชนะเลิศ ได้ รับถ้ วย พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรั ตนราชสุดาฯ ในการประกวด นวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี ระดับประเทศ ครั ง้ ที่ 8 นั ก ศึ ก ษาคณะครุ ศ าสตร์ สาขาวิ ท ยาศาสตร์ ทั่ ว ไป มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยมี ดร.ปกรณ์ ประจวบวัน อาจารย์ ประจ�ำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี น�ำทีมนักศึกษาคว้ารางวัลชนะ เลิศระดับอุดมศึกษาและบุคคลทัว่ ไป ประเภทนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี ได้รบั ถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี ในผลงาน : ผลของการฉีดพ่ นวัสดุนาโนซิงค์ ออกไซค์ พร้ อม ทัง้ ให้ แสง LED ต่ อการเจริญเติบโตของแตงเมล่ อน และรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 : ผลของการฉีดพ่ นวัสดุนาโนซิงค์ ออกไซค์ พร้ อมทัง้ ให้ แสง LED ต่ อการเจริ ญเติบโตของมะเขือเทศราชินี ในการประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี ระดับประเทศ ครั ง้ ที่ 8 ซึ่งจัดขึน้ ระหว่ างวันที่ 21-22 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมใหญ่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง

มอบโล่ ชูเกียรติ “คนดีศรี สง่ ากาญจนบุรี” 2560 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 สมาคมศูนย์ประสานงาน องค์กรเอกชนประจ�ำจังหวัดกาญจนบุรีร่วมกับส�ำนักงานพัฒนาสังคม และความมัน่ คงของมนุษย์จงั หวัดกาญจนบุรี จัดพิธมี อบโล่เชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติคณ ุ คนดีศรีสง่ากาญจนบุรี ประจ�ำปี 2560 โดยนาย ณัฐนนท์ อนุกรรณ์ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและ คอมพิวเตอร์ คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติคณ ุ คนดีศรีสง่ากาญจนบุรี ประจ�ำปี 2560 ในสาขา เด็กและเยาวชน โดยนายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและ เยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้เกียรติ เดินทางมาเป็นประธานในพิธมี อบโล่เชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคณ ุ “คนดีศรี สง่ ากาญจนบุรี” ประจ�ำปี 2560 ณ ศาลา 60 พรรษามหาราช เทศบาลเมืองกาญจนบุรี อ�ำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

ทัง้ นี ส้ มาคมศูนย์ ประสานงานองค์ กรเอกชน ประจ�ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี คว้ ารางวัลรองชนะเลิศ จังหวัดกาญจนบุรี ได้ มีการคัดเลือกบุคคลเพื่อรั บรางวัลเชิดชู ในการแข่ งขันดาวรุ่ งลูกทุ่งนเรศวร ครั ง้ ที่ 9 เกียรติ คนดีศรี สง่ ากาญจนบุรี ประจ�ำปี 2560 เพื่อมอบโล่ ยกย่ อง เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2560 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ และเชิดชูเกียรติแก่ ผ้ ทู ่ไี ด้ กระท�ำคุณงามความดี บ�ำเพ็ญประโยชน์ กาญจนบุรี คว้ารางวัลรองชนะเลิศ ในการแข่งขันดาวรุ่งลูกทุ่งนเรศวร ต่ อสังคม ให้ แก่ ส่วนรวมและจังหวัดกาญจนบุรี ด้ วยความเสียสละ ครั้งที่ 9 ในการประกวดดนตรีลูกทุ่งพร้อมหางเครื่องระดับอุดมศึกษา และจริงใจ โดยสมาคมได้ แต่ งตัง้ คณะอนุกรรมการคัดเลือกผู้ท่ มี ี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คุณสมบัตเิ หมาะสมเป็ นคนดีศรี สง่ ากาญจนบุรี จ�ำนวน 15 ราย ระดับประเทศ ประจ�ำปี 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัย ทัง้ นีท้ างมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีขอแสดงความยินดีกับ นเรศวร จังหวัดพิษณุโลก นักศึกษาที่ได้ รับโล่ เชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณในครั ง้ นี ้ ๑ ใน...กาญจนบุรี

35


พระราชทานนาม ม.ราชภัฎกาญจนบุรี ผลิตสารหอม “สิรินธารา” รายแรกของโลก

ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัย ราชภัฎกาญจนบุรี เปิดเผยว่า จากการที่ ดร.เฉลียว เพชรทอง อาจารย์ สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎ กาญจนบุรี หัวหน้าคณะผูว้ จิ ยั เรือ่ งการสกัดสารหอมจากดอกโมกราชินี นับเป็นผูว้ จิ ยั คนแรกของโลกทีส่ ามารถสกัดสารหอมจากดอกโมกราชินี ได้ ซึง่ ดอกโมกราชินเี ป็นต้นไม้ทสี่ มเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินนี าถ พระราชทานพระราชานุญาตให้กรมป่าไม้ใช้พระนาม “โมกราชินี” ซึ่งเป็นพรรณไม้สกุลโมกมันชนิดใหม่ของโลก เป็นพรรณไม้หายาก ดอกสวยงามมีกลิ่นหอมและมีชื่อเป็นสิริมงคลยิ่ง ต่อมามหาวิทยาลัย ราชภัฎกาญจนบุรีได้รับพระราชทานพระราชวโรกาสจากสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีให้คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย น�ำ ดร.เฉลียว เข้าเฝ้าเพื่อทูลเกล้าฯถวายสารหอมจากดอกโมกราชิน ี กับผลิตภัณฑ์น�้ำหอมผสมกลิ่นเกษรดอกไม้มงคล 5 ชนิด รวมทั้ง ผลิตภัณฑ์สารหอมที่สกัดได้จากดอกอรพิมหรือดอกคิ้วนาง ซึ่งเป็น ดอกไม้สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 ณ อาคารดุสิดาลัย พระบรมหาราชวัง

36

๑ ใน...กาญจนบุรี

ในการนี้ ดร.ณรงค์ เ ดช รั ต นานนท์ เ สถี ย ร อธิ ก ารบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี เห็นว่าทางคณะผู้วิจัยมีความสามารถ ที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์สารหอม ทั้งจากดอกโมกราชินีและดอกไม้ชนิด อื่น ทั้งดอกไม้ประจ�ำถิ่นและดอกไม้ทั่วไปได้ จึงส่งเสริมและสนับสนุน ให้ ค ณะผู ้ วิ จั ย ด� ำ เนิ น การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส ารหอม เพื่ อ ใช้ เ ป็ น สารประกอบทัง้ ด้านเวชภัณฑ์และเครือ่ งส�ำอางค์ โดยมุง่ หวังผลิตภัณฑ์ อันเป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี ได้รับพระราชทานนามผลิตภัณฑ์สาร หอมนามว่า “สิรินธารา” ซึ่งหมายถึง “สายธารแห่ งเจ้ าฟ้าสิรินธร” มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรีตั้งมั่นสืบสานพระราชปณิธานและ เจริญตามรอยพระบาทของทุกพระองค์โดยตลอดและยังคงมุ่งมั่นไป จนกว่าชีวติ จะหาไม่ นอกจากนีม้ หาวิทยาลัยมีความเชือ่ มัน่ เป็นอย่างยิง่ ว่าทางคณะผูว้ จิ ยั และหน่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฎ กาญจนบุรีภายใต้นามพระราชทาน “สิรินธารา” เพื่อประโยชน์แก่ปวง ชนชาวไทยสืบไป


ปี 2561 หรือ

คศ 2018 ปี จ อ ธาตุ ดิ น ปี แ ห่ ง การปะทะ การเมืองไม่เป็น ไปตามคาดหวัง ปีที่ มีความรุนแรง ก่อให้เกิดการปะทะ ฉกฉวยโอกาศ แย่งชิงอ�ำนาจ โกหกหลอกลวง ปีแห่งศาสนาทีจ่ ะท�ำให้วนุ่ วายเกิดขึน้ อาจจะมีการ เปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบ ปีแ ห่งเศรษฐกิจกับ ความล่มสลาย ปีแ ห่งการเริ่มต้นสู่วิกฤติธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ ที่ประสบปัญหารุนแรงที่สุด

บทวิเคราะห์ดวงเมืองปีพุทธศักราช 2561 ปีจอ ธาตุดิน คริสต์ศักราช 2018 เป็นปีแห่งศาสนา ที่จะประสบปัญหาแห่งความ เปลี่ยนแปลงหรือความรุนแรงในด้านศาสนา ปัญหาแห่งการฉกฉวย โอกาสของการแย่งชิงอ�ำนาจ ทัง้ ต�ำแหน่งหน้าทีก่ ารงาน และอ�ำนาจ ทางการเมือง กับปัญหาบ้านเมืองยังไม่สงบสิน้ จากการเมืองทีส่ ร้าง ความขัดแย้งที่จะท�ำให้ก่อเหตุให้เกิดสถานการณ์รุนแรง ปัญหาทั้ง ทางด้านเศรฐกิจต่างๆ ไม่เดินไปสูเ่ ป้าหมายทีด่ ี เพราะปัญหามาจาก การแย่งชิงอ�ำนาจทางการเมือง ต้องการสร้างสถานการณ์ความขัด แย้งและหวังผลประโยชน์ อ�ำนาจความเป็นใหญ่ ยุคนีจ้ งึ ต้องน่าห่วง กับปัญหาบ้านเมืองที่น�ำไปสู่วิกฤติ ท�ำให้สภาวะเศรษฐกิจวุ่นวาย

ตกต�่ำมากขึ้น จนกระทั่งน�ำมาซึ่งความวุ่นวายของบ้านเมือง จากผูท้ กี่ อ่ ให้เกิดความแตกแยก สร้างความขัดแย้ง สับสน ก่อ ให้เกิดความไม่ไว้วางใจ สร้างความเป็นศัตรูก่อให้เกิดความ ไม่เข้าใจ ตกดาวแห่งฆาต และใช้ความคิดของตนเองเป็นใหญ่ ใช้สื่อของโลกโซเชียลและเหตุการณ์คดีปล้นจี้ โจรผู้ร้ายปล้น ทรัพย์เต็มไปด้วยคดีความที่จะเกิดขึ้นในรอบปี

ภัยพิบัติที่ยังคงให้ระวังเหตุภัยอย่างต่อเนือ่ งเป็นปีที่ 3 ดาวจุดแห่งการท�ำลายบ้านเมือง ที่จะก่อให้เกิดความรุนแรง มากกว่า 3 ปีที่ผ่านมา ความรุนแรงขยับมาจากธาตุที่ก่อให้เกิด

การท�ำลายเกิดขึน้ และเป็นการสะสมจากปีทผี่ า่ นมา เพิม่ ความรุนแรง อย่างต่อเนื่อง ส่วนภัยพิบัติทางน�้ำหรือน�้ำป่าไหลหลากมีผลท�ำลาย หรือวิกฤติทางน�้ำที่ยังคงต้องติดตามอย่างต่อเนื่อง ที่จะท�ำให้บ้าน เมืองก่อให้เกิดความรุนแรงล่มสลายดั่งเหตุการณ์สึนามิ ท�ำให้เกิด ความรุนแรงเพราะการท�ำลายของน�้ำมากกว่า กว่าปีที่ผ่านมา และ คงต้องเฝ้าระวังในเรือ่ งของภัยทีจ่ ะมีผลกระทบ แผ่นดินจะล่ม ภูเขา จะถูกท�ำลาย ต้นไม้จะสูญสิน้ ก่อให้เกิดการสูญเสีย และส่วนภัยพิบตั ิ จากอัคคีภัยที่จะท�ำให้เกิดเหตุเพลิงไหม้ ที่จะก่อให้เกิดไฟที่จะเผา ผลาญ บ้านเมืองที่เพิ่มความรุนแรงมากขึ้น เพราะดาวแห่งความ วิบัติการท�ำลายของเพลิงนั้นเป็นบวก จึงยังคงต้องเตือนและไม่ไว้ วางใจ เพลิงไหม้ป่า เพราะภัยธรรมชาติ ธุรกิจทีจ่ ะเกือ้ กูลในปี 2018 ส่วนธุรกิจแห่งการลงทุน ที่จะสร้างความส�ำเร็จ เกื้อกูลส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดความ มัน่ คงเกิดขึน้ เกีย่ วข้องกับโรงงานอุตสาหกรรม เหล็กโลหะ ธุรกิจค้า ทอง เกี่ยวกับงานด้านไฟฟ้าอิเล็กโทรนิค คอมพิวเตอร์ งานด้าน ไฟฟ้าทุกชนิด งานด้านธุรกิจความสวยความงาน และสินค้าที่เกี่ยว กับศาสนาเครือ่ งสักการะสังฆทาน ในธุรกิจต่างๆ งานทีเ่ กีย่ วข้องกับ ไฟฟ้า อิเล็กโทร นิค คอมพิวเตอร์ อิเล็กโทรนิคทุกชนิด งานที่ เกีย่ วข้องกับการใช้โลกโชเชียล เป็นสือ่ ทีม่ ที งั้ ผลดีและผลเสียจนอาจ จะเป็นลบหากไม่ระวังในการใช้สื่อ เหล่านี้ที่เกี่ยวข้องและน่าจับตา ส่วนธุรกิจที่เกี่ยวกับราคาที่ดินที่ยังคงไปได้เรื่อยๆ ธุรกรรมการเงิน การธนาคาร การประกัน ซื้อขายที่ดิน อัญมณี ตลอดหุ้น ตลาด การพนัน ท�ำได้แต่ต้องระวัง เพราะมีผลกระทบ 50-50


ธุรกิจที่ควรระวังในปีพ.ศ.2561 / 2018 เพราะปีนี้เป็น ช่วงของการเปลีย่ นแปลงของดวงดาวของดวงธุรกิจดังนัน้ ปีนธี้ รุ กิจที่ จะต้องระวังให้มากที่สุด ที่จะก่อให้ เกิดการสูญเสียและท�ำลาย ที่จะ เข้าสู่วิกฤติแห่งการลงทุน ถ้าหากไม่ถูกโฉลกจริง อยู่ไม่ได้กับธุรกิจ เหล่านี้เช่น บ้าน ที่อยู่อาศัย อสังหาริมทรัพย์ ที่จะก่อให้เกิดการสูญ เสีย ทัง้ สร้างแล้วไม่สำ� เร็จ หรือท�ำแล้วขายไม่ได้ หรือเป็นคดีความ และอาจจะถูกยึด และธุรกิจทีเ่ กีย่ วกับน�ำ้ ดืม่ น�ำ้ ใช้ น�ำ้ หอมน�ำ้ ยา เคมี น�ำ้ มัน โรงงานพาสติก อาหารการกิน ธุรกิจเลีย้ งสัตว์ทจี่ ะถูกท�ำลาย ทั้งสัตว์บกสัตว์น�้ำ ที่จะก่อให้เกิดการสูญเสียในการลงทุน

ปีจอ ธาตุดนิ ทีเ่ รียกว่า สุกนีโ้ บ้วซี ปีแห่งการท�ำลาย ทรัพย์ และอาจจะเสริมทรัพย์ ที่อาจจะได้เงินหรืออาจจะเสีย เงิน ถึงขนาดหมดเนือ้ หมดตัวก็ได้หากเจ้าชะตาไม่ระวัง หรือ มีดวงเสียทรัพย์อยู่แล้ว ดังนั้นการใช้จ่ายจึงเตือนให้มีความ รอบครอบ หรือมีการจ่ายเงินจ่ายทองก็ขอให้รู้จักระมัดระวัง อย่า

มักง่ายในการใช้จ่ายให้รู้จักใช้รู้จักจ่ายๆ ในสิ่งที่มีความหมายต่อผล ประโยชน์ส่วนตนก็จะดีที่สุด

ส่วนในปีนี้ ปีที่จะต้องระวังในเหตุของการปะทะ ขัด แย้ง และเบียดเบียนให้เดือดเนือ้ ร้อนใจ หรือที่เรียกว่าปีชง ปี

ทีม่ ผี ลกระทบต่อปัญหาของความวุน่ วายทีจ่ ะเกิดขึน้ ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ ง ของการสร้างความสับสนให้แก่ชีวิต แตกแยก พลัดพราก และตาย จาก หรือ เป็นปีที่จะสร้างความเป็นศัตรูให้กับตนเอง สร้างความขัด แย้งก่อให้เกิดการเป็นเป็นศัตรูหรือเป็นปีแห่งการเบียดเบียนให้เดือด เนือ้ ร้อนใจ ปัญหาจุกจิกเรือ่ งไม่เป็นเรือ่ ง ไร้สาระจนให้เดือดเนือ้ ร้อน ใจให้เกิดขึ้น เช่น ปีมะโรง ปีระกา ปีมะแม และปีฉลู ส่วนปีทเี่ กือ้ กูลส่งเสริม สนับสนุน ปีทจี่ ะต้องเริม่ สร้างความ ส�ำเร็จให้กับตนเองและครอบครัวทั้งในเรื่องของหน้าที่ธุรกิจ และ การงานที่จะสร้างความส�ำเร็จให้มากขึ้น คือ ปีเถาะ ปีมะเมีย ปีขาล และ ปีจอ ส่วนผูท้ เี่ กิดใน ปีชวด ปีมะเส็ง ปีวอก และปีกนุ เป็นปีกลางๆ ที่อาจจะต้องดูแล และสร้างความมั่นคงด้วยความตั้งใจจริง เพราะ ช่วงระหว่างปีนี้เมื่อไม่ได้มีผลกระทบ ก็ควรที่จะเตรียมตัวเตรียมใจ หรือหาจังหวะในการลงทุนด�ำเนินธุรกิจ หรือสร้างครอบครัว หรือท�ำ ในสิ่งที่จะท�ำให้แนวทางของชีวิตที่จะให้ความมั่นคงให้เกิดขึ้น ปีที่จะมีผลกระทบ ที่จะต้องระมัดระวังปัญหาที่จะเกิดขึ้น และต้องรู้จักหลีกเลี่ยง

ปีฉลู และ ปีมะแม เป็นปีทจี่ ะเบียดเบียนให้อดึ อัด ร�ำคาญ จุกจิก กัดกร่อนจิตใจในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่อง ไร้สาระไม่เป็นเรื่องเป็น ราว ที่จะเข้ามาสร้างความวิตกกังวลให้เกิดขึ้นที่จะต้องหลีกเลี่ยง และให้รจู้ กั ปล่อยวางในสิง่ ทีจ่ ะเป็นอุปสรรค และหลีกเลีย่ งฤกษ์มงคล แก่ตัวเองหรือต้องการหาฤกษ์ยาม ถ้าหากหลีกเลี่ยงได้ก็ควรหลีก เลี่ยง ปีระกา เป็นปีให้รา้ ย ทีจ่ ะระวังทีจ่ ะท�ำให้มผี ลกระทบเกิดขึน้ ระวังปัญหาความขัดแย้ง หรือให้ร้าย ก่อให้เกิดความเป็นศัตรูที่จะ ก่อให้เกิดความสับสน หรือท�ำให้เกิดมีศัตรูที่จะมาคิดร้ายในช่วง ระหว่างปีนี้ ก่อให้เกิดการให้ร้ายป้ายสี อิจฉาริษยา ถูกนินทาว่า ร้าย ไม่ไว้วางใจเกิดเป็นศัตรู ท�ำอะไรก็แล้วแต่ในปีนี้ต้องฟังหูไว้หู อย่าเชือ่ คนง่ายมากจนเกินไป ใครมายุแหย่อะไรก็ขอให้ฟงั ให้ชดั เจน ก่อนค่อยตัดสินใจ ปีมะโรง เป็นปีที่มีผลกระทบมากและรุนแรงที่สุด จนก่อให้ เกิดการแตกแยก หย่าร้าง พลัดพรากทีจ่ ะท�ำให้ตา่ งคนต่างอยู่ และ ตายจาก อาจจะต้องท�ำใจให้มากที่สุด หากคิดจะเริ่มต้นสิ่งใดก็แล้ว แต่ ปีนตี้ อ้ งขอพักไว้สกั ปีหนึง่ ปีนี้ให้มเี วลาท�ำบุญท�ำกุศลให้มากขึน้ ให้รู้จักดูแลตัวเอง รวมทั้งเรื่องของสุขภาพของตนเอง หลีกเลี่ยง ปัญหาความขัดแย้งในสิ่งที่จะเกิดขึ้น ที่จะท�ำให้เกิดความแตกแยก ก็ต้องหลีกเลี่ยง เพราะถือเป็นช่วงจังหวะที่รุนแรงมากเป็นที่สุด เพราะความไม่ปรองดอง ก่อให้เกิดการโรมรัน สาดซัด สร้างความ ไม่สมหวังให้เกิดขึ้นให้แก่ชีวิต

ฮวงจุย้ ในปี 2018 ในปีนกี้ ย็ งั ถือว่ายังคงอยูใ่ นรอบ 20 ปี ของยุคดาว 8 ชีวิตคนเรา ไม่เห็นโลงศพ ไม่หลั่งน�้ำตา ไม่เปิดผ้า ดูหน้า ก็ไม่รู้ว่า ตายแล้ว มนุษย์เราไม่เห็น ฮวง จุ้ย แห่งความรุ่งเรืองเป็นส�ำคัญ เพราะอย่างน้อยที่สุด ต้อง มีคุณธรรม ดวงชะตา และ ที่อยู่อาศัย ที่จะสร้างความมั่นคง ในธุรกิจให้ประสบความส�ำเร็จได้ ที่มาจาก โชคฟ้า โชคดิน และรวยด้วยศาสตร์แห่ง ฮวงจุ้ย ทุกอย่างในธุรกิจ จึงต้องมี เรื่องของ ฮวงจุ้ย เข้ามาช่วยในการเสริมความส�ำเร็จ

เพราะ ฮวงจุ้ย เป็นหนึ่งใน 5 ข้อ แห่งความส�ำเร็จ และ มีเปอร์เซ็นมากทีส่ ดุ ถึง 50เปอร์เซ็นต์ ก็ถอื ว่ายังคงต้องใช้ตำ� แหน่ง ทิศทางของสถานที่ประกอบกิจการ เพื่อให้เกื้อกูลสถานที่ประกอบ กิจการให้มีดวงในธุรกิจมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นร้านค้า บ้านที่อยู่อาศัย


อาคาร สถานที่ประกอบกิจการ โรงงาน การวางต�ำแหน่ง และการ จัดภายในสถานที่ประกอบกิจการ อาคาร บ้านที่อยู่อาศัย หากไม่มี การเปลี่ยนแปลงอะไรในบ้าน หรือโยกย้าย ภายในสถานที่ประกอบ การ ในโรงงาน ก็ถือว่าดีอยู่แล้ว ที่บางท่านบางซินแส มีการ เปลี่ยนแปลงกันทุกปี ไม่ทราบว่ามีต�ำราไหนที่จะต้องมาให้ต้อง เปลี่ยน แต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องของศาสตร์แต่ละศาสตร์ที่ไม่เหมือนกัน ถือว่าเป็นโชควาสนาของเจ้าของ สถานทีน่ นั้ ก็แล้วกัน ว่าท่านได้เชิญ ซินแสท่านไหนมาดูให้ แต่โดยหลักของ ซินแสเข่ง ในการ

วิเคราะห์ดวงบ้าน ซินแสเข่งใช้หลักของดาว 9 ดวง หรือ หลักเก๋าแช ในการวิเคราะห์ดวงบ้านที่อยู่ อาศัย หรือสถาน ที่ประกอบการ หรือโรงงาน เพราะหลักของดาว 9 ดวงหรือ หลักเก๋าแช เพราะฉะนั้นถ้าจะให้ประสบความส�ำเร็จในธุรกิจได้ ก็

ต้องใช้เวลาในการเปลีย่ นแปลงชีวติ ทีจ่ ะให้ความมัน่ คง ในหลักการ ของโหราศาสตร์จีน ดวงจีน โหงวเฮ้ง และศาสตร์แห่งฮวงจุ้ย จึง มีความส�ำคัญในการสร้างชีวิตธุรกิจให้มีความมั่นคงเกิดขึ้น การแก้ไขถ้าจะให้ความรูห้ ลักใหญ่ของการดูดวงบ้าน ทีอ่ ยู่ อาศัย สถานที่ประกอบกิจการ โรงงาน ที่จะต้องศึกษา ความเป็นมา ของซินแส ของแต่ละท่านก่อน ว่าท่านศึกษามาอย่างไรก่อนที่มา ท�ำการแก้ไขเปลีย่ นแปลงสิง่ ต่างๆ ในสถานทีข่ องเรา ให้เราได้ทำ� การ เปลี่ยนแปลงปรับปรุงสถานที่เพื่อสร้างความส�ำเร็จให้เกิดขึ้น ดังนัน้ การแก้ไข ฮวงจุย้ ต้องแก้ไขด้วยหลักธรรมชาติ

การเจรจา และเสริมบารมีที่จะต้องให้ผู้มานั่งเจรจาให้เกิดความ ย�ำเกรงให้อ�ำนาจในการต่อรองให้มีอ�ำนาจมากขึ้น 3. ต�ำแหน่งเตาไฟ เตาแก็ส เตาไฟฟ้า เตาถ่าน เตา ไมโครเวฟ เตาตูอ้ บ ท�ำให้เกิดระบบการเงินทีด่ ีให้เกิดขึน้ ลดปัญหา ความขัดแย้ง และเสริมในเรื่องของสุขภาพ 4. เตียงนอน ต�ำแหน่งจุดวางเตียง ห้องนอน ทิศทางของ เตียงนอน และลักษณะของเตียง สุขภาพ ความคิด ความอ่าน ใน การบริหารงาน และท�ำให้ชีวิตคู่ยั่งยืน 5. ต�ำแหน่งของการวางพระบูชา วางเทพ วางสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ หรือเลือกหาจุดเสียในการสวางศาลพระภูมิ หรือศาลพระพรหม หรือศาลเจ้าที่ตี๋จู๋เอี๊ย หรือต�ำแหน่งหิ้งพระบูชา เพราะการจัดที่นั้น เพื่อการสร้างพลัง การวาง ฮวงจุย้ วางเพือ่ ทีจ่ ะเสริมดวงเสริมโชคชะตาให้กบั ผู้อยู่อาศัย หรือต้องการสร้างความมั่นคง ในธุรกิจ หน้าที่การงาน การเงิน ที่จะสร้างความมั่นคงให้กับผู้อยู่อาศัย หรือ ต้องการความ ส�ำเร็จในธุรกิจ และสร้างสิ่งที่เป็นมงคลให้เกิดขึ้นแก่ชีวิต หลีกเลี่ยง ปัญหาความขัดแย้ง และปัญหาเกีย่ วกับสุขภาพเจ็บป่วยไม่สบาย ที่ จะเกิดขึ้นแก่ผู้อยู่อาศัย ไม่ท�ำให้มีผลกระทบกับผู้อยู่อาศัย หรือท�ำ ไปแล้วจะก่อให้เกิดผลร้ายต่อการอยู่อาศัย

การบูชาเทพ หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไม่ใช่เป็นการแก้ไข ใน

แต่ก็มีบางท่านบางซินแส แก้ไขด้วยหลักของไสยาศาสตร์ หลักของ ฮวงจุ้ย หลักการแก้ไขในหลักของ ฮวงจุ้ย ต้องใช้หลัก ด้วยอุปกรณ์ต่างๆ เช่น หยินหยาง โป๋วค๋วย สิงห์คาบดาบ ธรรมชาติ ในการแก้ไข การบูชาเทพ เป็นเรือ่ งของการเลือ่ มใสศรัทธา กระจกแปดเหลี่ยน ฮู้ยันต์ ขลุ่ย ฯลฯ ในสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ เพือ่ การเคารพบูชา เพือ่ การปราบไหว้ในสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ แต่ในหลักการที่ส�ำคัญ การแก้ไขฮวงจุ้ย ที่จะต้องใช้หลัก เป็นการน�ำมาเพื่อสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ในศาสนา ในการเคารพ บูชาเพือ่ การแสดงความนับถือ และ เพือ่ ความเป็นสิรมิ งคลให้แก่ชวี ติ ใหญ่ในการวางฮวงจุ้ย และมีส่วนส�ำคัญตามขั้นตอน เช่น 1. ต�ำแหน่งทิศทางของประตูบา้ น อาคาร สถานทีป่ ระกอบ คติแห่งโหราศาสตร์ กิจการ โรงงาน ให้มีดวงในต�ำแหน่งทิศทางที่ดี ที่จะเกื้อกูล ส่ง หมอดู ม ใ ิ ช่ เป็นผู้ก�ำหนดชะตาชีวิตของใคร เสริมให้ธุรกิจเจริญก้าวหน้า ให้คนมาใช้บริการหรือกลับบ้านให้มีแต่ เป็นเพียงผูบ้ อกเหตุ ส่วนจะดีหรือร้ายประการใด ความสุข ต�ำแหน่งทิศทาง โชคลาภ ประสบความส�ำเร็จ อยูท ่ ี่เจ้าชะตาเป็นผู้ก�ำหนด 2. ต�ำแหน่งโต๊ะท�ำงาน โต๊ะเก็บเงิน โต๊ะประชุม การบริหาร งาน เพื่อให้มีความคิดความอ่านที่ดี ให้แก้ปัญหาได้ ให้มีอ�ำนาจใน

สถาบันโหราศาสตร์ พยากรณ์ แห่งประเทศไทย

2129/41 ม.มายโฮมทาวน์ ถ.เทพารักษ์ กม.1 ต.เทพารักษ์ อ.เมืองฯ จ.สมุทรปราการ 10270 โทร. 0-2758-4174, 0-81431-5830 E-mail : payakorn_chontus@yahoo.com, www.sinsairkeng.com


ความสุข...เริ่มต้นที่บ้าน

คุณสันติภาพ สหทวีชัชวาลย์

กาญจนบุรี นาโนเฮ้าส์ “ศูนย์รับสร้างบ้านเย็น ประหยัดพลังงาน และนวัตกรรม”

40

๑ ใน...กาญจนบุรี

ทางที ม งานวารสาร ๑ใน...กาญจนบุ รี ฉบั บ นี้ ไ ด้ มี โ อกาสสั ม ภาษณ์ คุ ณ สั น ติ ภ าพ สหทวี ชั ช วาลย์ ผู ้ บ ริ ห าร กาญจนบุรี นาโนเฮ้าส์ โดยทางคุณสันติภาพ ได้เล่าให้ทีมงาน ฟังว่า ส�ำเร็จการศึกษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ต่อมาได้มี โอกาศเข้าอบรมการก่อสร้างแนวใหม่, การออกแบบระบบไฟฟ้า, ระบบโซลาร์เซลล์ และนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อการก่อสร้าง และ ตกแต่งภายใน จากจุดนี้เองท�ำให้เรามั่นใจว่าการสร้างบ้านที่ดี ประหยัดพลังงาน คืองานที่เราถนัด เรามุ่งมั่น ทุ่มเท จนประสบ ความส�ำเร็จ และเป็นที่ยอมรับจนมีงานเข้ามาอย่างต่อเนื่อง

ประวัติที่มาของ กาญจนบุรี นาโนเฮ้าส์

เริ่มตั้งโจทย์การสร้างบ้าน คือต้องประหยัดพลังงาน บ้านเย็น ให้เจ้าของบ้านได้จบั ต้องได้ในราคาทีไ่ ม่สงู จึงได้ทำ� โปร เจคเราเอง เพื่อทดสอบที่หอพักนักศึกษา 3 ชั้น ที่มหาวิทยาลัย มหิดล ไทรโยค ซึ่งโจทย์ครั้งนี้คือ กาญจนบุรีเป็นจังหวัดที่ร้อน ที่สุดในประเทศ และตึกของเราหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเพื่อ รับแดดตรงๆ เพื่อรับความร้อนเต็มๆ ซึ่งได้ผลออกมาดีเกินคาด สามารถลดอุณหภูมิได้มากถึง 25 องศาและประหยัดค่าไฟไป มากกว่าครึ่ง แข็งแรงกว่าระบบเดิม เหมาะกับการก่อสร้าง 1-2 ชัน้ ส�ำหรับอาคารสูงตัง้ แต่ 3-8 ชัน้ จะใช้เสาคานอัดแรงมาช่วยใน การก่อสร้าง นอกจากสร้างตัวบ้าน ตัวอาคารแล้วเรายังมีบริการ สร้างบ้านแบบครบวงจร จบที่เราทุกอย่างอาทิเช่น


- สมาร์ ทโฮม การควบคุมการท�ำงาน สามารถสัง่ เปิด ปิดไฟ, เครื่องใช้ไฟฟ้า และสามารถดูค่าไฟ ณ ปัจจุบันได้เลย จะ ท�ำให้ยกระดับให้ชีวิตง่ายขึ้น ระบบไฟอัตโนมัติรอบบ้าน ระบบ กล้องวงจรปิด หรือสั่งปิดไฟเมื่อลืมปิดเตารีด ตอนคุณออกจาก บ้านมาแล้วก็ได้ - บริการตกแต่ งภายใน เรามีทมี ตกแต่งภายใน มีผล งานการตกแต่งโรงแรมหรูๆ โครงการบ้านต่างๆ คอยบริการตาม ที่เจ้าของบ้านต้องการ มีหลายแบบ มีทีมดีไซน์ ขึ้นแบบ3D และ วัสดุ, คุณภาพงานระดับต้นๆ ของประเทศ - โซลาร์ เซลล์ ระบบพลังงานทดแทน ที่จะน�ำมา ประยุกต์ใช้กับบ้านเย็นประหยัดพลังงานในอนาคต

แนวทางการบริหารงาน

เราต้องการให้เจ้าของบ้าน ได้รับสิ่งที่ดีกว่าแต่จ่ายใน ราคาเท่ากัน ได้บา้ นทีอ่ ยูแ่ ล้วมีความสุข เพราะทุกอย่างของชีวติ เริม่ ต้นทีบ่ า้ น...ไม่ใช่วา่ กลับมาบ้านแล้วร้อนจนอยูไ่ ม่ได้ ต้องเปิด แอร์สู้ร้อน แต่จะเปิดแอร์แต่ละทีก็ต้องมากลัวค่าไฟ กลางวันก็ ต้องออกมานอนออกมานั่งนอกบ้านเพราะในบ้านร้อน ปัญหา พวกนี้จะหมดไปทั้งหมด เพราะสิ่งที่เราท�ำคือบ้านที่แท้จริง ถ้ านึกถึงบ้ านเย็นประหยัดพลังงานต้ องนึกถึงเรา บ้ านอยู่แล้ วเย็น ประหยัดพลังงานกับความต้ องการทุก หลังคาเรื อนซึ่งจะเริ่มเกิดขึน้ ทั่วจังหวัดกาญจนบุรีเร็วๆ นี ้ ให้ ทกุ บ้ านได้ สัมผัส และปั ญหาบ้ านร้ อนจะหมดไป.....

มุมมองธุรกิจ

ปัญหาหลักของวงการก่อสร้างที่เจ้าของบ้านเจอคือ การทิง้ งานของช่าง การเบิกเงินเกินของผูร้ บั เหมา เปลีย่ นทีมช่าง จนงบบานปลาย ปัญหาเรือ้ รังพวกนีค้ อื โอกาสของเรา เพราะเรา คือตัวจริง จบงานได้จริงโดยทีมงานของเรา สร้างจนจบงานทุก หลัง และคุณภาพงานก่อสร้างที่ท�ำให้เรามีคิวงานก่อสร้างอย่าง ต่อเนือ่ งมาตลอด ซึง่ แนวทางธุรกิจของเรา คือ สร้างบ้านทุกหลัง ให้เหมือนบ้านที่เราอยู่ แล้วงานจะออกมาดี

ผลงานของเรา สามารถลดความร้อนได้ถึง 25 องศา ตึกนี้ประหยัดค่าไฟกว่า 60% “บ้ านประหยัดพลังงาน” ๑ ใน...กาญจนบุรี

41


วันหยุดสุดสัปดาห์นี้คุณมีที่เที่ยวหรือยัง หากยังนึกไม่ออก ทางทีมงานขอแนะน�ำ จังหวัด กาญจนบุรีจังหวัดท่องเที่ยวยอดนิยม ขับรถจาก กรุงเทพฯ แค่เพียง 2-3 ชั่วโมง ที่นี่เต็มไปด้วย สถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายทั้ง น�้ำตก ภูเขา ถ�้ำ รวมถึงสถานที่ส�ำคัญทางประวัติศาสตร์ ให้คุณได้ เลือกมาพักผ่อนชิลล์ๆกันในวันหยุด และอีกสิง่ หนึง่ ทีข่ าดไม่ได้ นัน่ คือการหาร้านอาหารอร่อยๆ ส�ำหรับ ส้ มต�ำ อาหารจานโปรดของใครหลายๆ คน รองท้องเติมพลังให้การท่องเทีย่ วสนุกสนานคึกคัก แต่จะอร่อยถูกปากโดนใจหรือไม่นนั้ มันต้องมีสตู รเด็ดเคล็ด ยิ่งขึ้น ลับความอร่อยที่ไม่เหมือนใคร วันนี้ทางทีมงานวารสาร ๑ สอบถามข้อมูลหรือส�ำรองโต๊ะ ติดต่อโทร. 034-540506, 061-5052395, 085-9516886

42

๑ ใน...กาญจนบุรี

ใน...กาญจนบุรี จะพาทุกท่านไปกิน ส้มต�ำ รสชาติอาหาร อีสานแท้ๆ ที่หากใครมาเมืองกาญจน์ต้องไปโดนให้ได้ที่ “ร้ านต�ำทางกาญจน์ ” ที่นี่มีเมนูแนะน�ำความอร่อยที่ไม่ เป็นสองรองใคร ไม่วา่ จะเป็น ต�ำปูม้า, ต�ำไทย, ต�ำปลาร้ า, ลาบ, น�ำ้ ตก, คอหมูย่าง, ย�ำขนมจีน, หมูตกครก, และ อีกกว่ า 49 รายการเมนูตำ� และเมนูที่มาแล้วต้องสั่งห้าม


พลาดคือ ต�ำถาด, ไก่ ทางกาญจน์ , ผั ดไทย, ต้ มแซ่ บฯ โดยเคล็ดลับความอร่อยทุกเมนูของทีร่ า้ นจะอยูม่ กี่ ารใช้วตั ถุดบิ ชั้นดี เครื่องปรุงที่ใหม่ สด สะอาด ปรุงออกมาได้รสชาติจัดจ้าน แซ่บถึงใจ ในราคาเบาๆ...... และอีกเมนูแนะน�ำที่ใครๆ ต่างยกนิ้วให้เมื่อมาเยือนเมือ งกาญจน์ คงต้องยกให้กับอาหารเมนูปลาจากแม่น�้ำที่รสชาติจัด จ้าน แซ่บจนวางช้อนกันไม่ลงเลยทีเดียว เช่น ผัดฉ่าปลาคัง, แกง ป่าปลาคัง ฯ นอกจากนี้ที่ร้านยังมีอาหารตามสั่งแบบด่วนๆ และอีก หลากหลายเมนูไว้บริการ ไม่วา่ จะเป็น ผัดไทยกุง้ สด, มาม่าผัดขีเ้ มา, ทอดมันปลากราย เป็นต้น หากมาเที่ยวเมืองกาญจน์ “ร้ านต�ำทางกาญจน์ ” เป็น อีกหนึ่งร้านในท่าม่วง ที่อยากแนะน�ำ รับรองได้ว่าหากใครได้มาลิ้ม ลองอาหารของทีน่ ี่ แล้วรับรองไม่ผดิ หวังทัง้ ในเรือ่ งของคุณภาพ และ รสชาติแน่นอน....เรียกได้ว่าอร่อยเหาะกันทุกเมนูเลยทีเดียว

๑ ใน...กาญจนบุรี

43


Baanrai

บ้านไร่ ริเวอร์แคว รีสอร์ท กาญจนบุรี

Riv e r kwai R eso r t K a n c h a n a b u r i

ยินดีต้อนรับทุกๆท่าน บริการห้องพักระดับ First-Class มีมากถึง 90 ห้อง ห้องประชุมถึง 2 ห้อง รองรับได้สงู สุดถึง 500 ท่าน บริการจัด สัมนา ศึกษาดูงาน ท�ำกิจกรรมภายในองค์กร บริการอาหารจากเชฟฝีมือดีจากบ้านไร่ มีเมนู ให้เลือกชมหลายหลายเมนู บริการล่องแพเธค แพเปียก นอนแพ ชมทัศนียภาพของแม่น�้ำแคว

44

๑ ใน...กาญจนบุรี

สัมผัสชีวิตธรรมชาติ

ที่ เ ปี ่ ย มด้ ว ยความสุ ข ท่ า มกลางความงามของมวลหมู ่ พฤกษานานาพันธุ์ สวนพักผ่อนร่มรื่นเย็นฉ�่ำกับ ความงามของน�้ำตก พร้อมรับความอิ่มอร่อยกับอาหารอันเลื่องชื่อของ "บ้านไร่ ริเวอร์แคว รีสอร์ท กาญจนบุรี" การต้อนรับด้วยน�้ำใบเตยที่หอมหวานพร้อมรอย ยิม้ ทีแ่ สนอบอุน่ และบริการทีเ่ ป็นกันเอง บรรยากาศธรรมชาติอนั เงียบ สงบ แวดล้อมด้วยขุนเขาและป่าสีเขียวผสานความอบอุน่ จากสายน�ำ้ ที่ ไหลทอดผ่านความงามของท้องทุง่ สรรสร้างจินตนาการแห่งความสุข... ที่คุณสัมผัส ได้ที่ "บ้ านไร่ ริเวอร์ แคว รี สอร์ ท กาญจนบุรี" พักผ่อนกับชีวิตที่เรียบง่าย ปล่อยอารมณ์สบาย ๆ ไปตาม ธรรมชาติ กับกิจกรรมการตกปลา หรือ ว่ายน�้ำในสายธารอันแสน สดชื่น บันเทิงสังสรรค์ บนแพที่ลอย อยู่เหนือความงามของแม่น�้ำแคว น้อย มื้อค�่ำสุดอร่อยพร้อมบรรยากาศ ยามเย็นในสไตล์คันทรี่ รื่นเริง รอบแค้มป์ไฟ ภายใต้หมู่ดาว และการบริการที่สะดวกสบาย ของ บ้านไร่ริเวอร์แคว รีสอร์ท


ส�ำหรับลูกค้าท่านใด สนใจ ติดต่อจองห้องพัก จะมาเดี่ยว คู่ หรือ ครอบครัว หรือแม้แต่จะมาเป็นคณะทัวร์ ทางรีสอร์ทเรามีห้อง บริการห้องพักรองรับสูงสุดถึง 90 ห้อง อาหารรสเด็ดจากเชฟฝีมือดี ของบ้านไร่ จ.กาญจนบุรี และกิจกรรม Wallk Rally กิจกรรม กลุ่ม สัมพันธ์ บริการล่องแพเปียก แพเธค พร้อมทานอาหารบนแพ เหนือ่ ยๆ จากการท�ำงาน ลองมาแช่น�้ำในสระ นอนฟังเสียงลม เสียงแม่น�้ำแคว ข้างๆรีสอร์ท ณ บ้านไร่ ริเวอร์แคว รีสอร์ท กาญจนบุรี บรรยากาศฟิน สุดๆ พูดเลยลองมาดูซักครั้ง แล้วคุณจะประทับใจเหมือนพวกเราชาว บ้านไร่

นอกจากที่พักที่สวยงามสะะดวกสบายแล้ว บ้านไร่ ริเวอร์ แคว รีสอร์ท กาญจนบุรี ยังมีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกสบายอื่นๆอีก มากมายเพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าทุกๆท่าน อาทิเช่น ห้อง อาหารพร้อมบริการอาหารและเครือ่ งดืม่ มากมายหลายชนิด สระว่ายน�ำ ้ สนามฟุตบอล บริการกิจกรรมล่องแพ กิจกรรมแคมป์ไฟ พร้อมบริการ ห้องประชุมสัมมนา ห้องจัดเลีย้ งทัง้ ในและนอกสถานที่ พร้อมอุปกรณ์ ต่างๆและการบริการที่ครบครัน สนุกสนานและปลอดภัยไปกับอีกหนึง่ กิจกรรมไฮไลต์ ของ บ้านไร่ริเวอร์แคว รีสอร์ท ให้นักท่องเที่ยวสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ ชิด ให้ท่านเพลิดเพลินกับการนั่งบนแพเปียก ชมพฤกษ์พันธ์ไม้ตาม ธรรมชาติที่ยังสมบูรณ์และเขียวชอุ่ม ชมวิถีชาวบ้านริมแควน้อยใน เส้นทางที่ท่านไม่เคยพบเห็น แวะพักให้ลงเล่นน�ำ้ เป็นจุดๆ เพื่อให้ทุก คนได้แหวกว่ายกันอย่างเย็นฉ�ำ ่ สนุกสนานกับธรรมชาติได้อย่างเต็มที่


กระแสของการแต่งชุดไทยก�ำลังได้รับความ นิยมโดยเฉพาะในโลกโซเชียล ซึ่งมีภาพการแต่งชุดไทย ไปในสถานที่ท่องเที่ยวอันหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการ แต่งชุดไทยไปเทีย ่ วงาน “อุน่ ไอรัก คลายความหนาว” ที่ ลานพระราชวังดุสิต แต่งชุดไทยไปท่องเที่ยวตามรอย ละครดังแห่งปี “บุพเพสันนิวาส” หรือการแต่งชุดไทย ไปเทีย ่ วไกลถึงต่างแดนประเทศญีป่ นุ่ เป็นต้น มาท�ำความ รู้จัก 8 ชุดไทยพระราชนิยม และการเลือกใช้ชุด ไทย ให้เหมาะสมแก่โอกาส

ชุดไทยจักรพรรดิ ตัง้ ชือ่ ตามพระทีน่ งั่ จักรพรรดิพมิ าน ใช้ซนิ่ ไหมหรือ ยกทอง เอวจีบ จีบหน้า มีชายพก ห่มแพรจีบแบบไทย เป็น ชั้นที่หนึ่งก่อนแล้วจึงใช้สไบปักอย่างสตรีบรรณาศักดิ์สมัย โบราณ ห่มทับแพรจีบอีกชั้นหนึ่ง ใช้เข็มขัดไทยคาด ใช้ใน โอกาสพิเศษที่ก�ำหนดให้แต่งกายแบบเต็มยศ ๑ ใน...กาญจนบุรี

47


ชุดไทยดุสิต ตัง้ ชือ่ ตามพระทีน่ งั่ ดุสติ มหาปราสาท ตัวเสือ้ ไม่มแี ขน คอด้านหน้าหลัง คว้านกว้าง มีลวดลายสวยงาม เหมาะกับการสวมสายสะพายในพระ ราชพิธเี ต็มยศ ใช้ผา้ ยกไหมหรือยกทอง จีบหน้า มีชายพก จีบเอว ใช้เข็มขัด ไทยคาด เป็นเสื้อผ่าหลัง และปักเป็นลวดลายด้วยไข่มุก ลูกปัดหรือเลื่อม ใช้ในงานพระราชพิธีตอนค�่ำ ที่ก�ำหนดให้แต่งกายเต็มยศ

ชุดไทยจักรีิ ตั้งชื่อตามพระที่นั่งจักรีมหาประสาท (ชุดไทยห่มสไบ) ซิ่นมีจีบ ยกข้างหน้า มีชายพก ใช้ผ้ายกมีเชิงหรือยกทั้งตัวคาดเข็มขัดไทย ท่อน บนเป็นสไบ จะเย็บติดกับซิ่นหรือท่อนเดียวกัน หรือจะมีสไบห่มต่างหาก ก็ได้เปิดบ่าข้างหนึง่ ชายสไบคลุมทิง้ ชายด้านหลังยาวตามเห็นสมควร ใช้ ส�ำหรับงานตอนค�่ำ สวมใส่เครื่องประดับให้งดงามตามโอกาส ชุดไทยบรมพิมาน ตั้งชื่อตามพระที่นั่งบรมพิมาน ใช้ผ้ายกไหมหรือยกทองมีเชิง หรือ ยกทองทั้งตัวก็ได้ตัดติดกันกับตัวเสื้อ หรือเป็นเสื้อคนละท่อนก็ได้ซิ่นจีบ หน้ามีชายพก ยาวจรดข้อเท้า ใช่เข็มขัดไทยคาดเสื้อคอกลม ขอบตั้ง ผ่า ด้านหน้าหรือด้านหลังก็ได้แขนยาว ใช้สำ� หรับงานพิธตี อนค�ำ่ เหมาะส�ำหรับ งานพิธีเต็มยศและครึ่งยศ เช่น งานอุทยานสโมสร งานพระราชทานเลี้ยง อาหารค�่ำอย่างเป็นทางการ หรือเป็น ชุดเจ้าสาว

48

๑ ใน...กาญจนบุรี


ชุดไทยอมรินทร์ ตั้งชื่อตามพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัย แบบเหมือนไทยจิตรลดา ต่างกันที่ใช้ผ้าและเครื่องประดับหรูหรากว่าไทยจิตรลดา ใช้ผ้าไหมยก ดอกที่มีทองแกมหรือยกทองทั้งตัว เสื้อคนละท่อนกับซิ่น ไม่มีเข็มขัด ใช้ ส�ำหรับพิธตี อนค�ำ ่ เหมาะสมส�ำหรับงานเลีย้ งรับรองรับเสด็จ ไปดูละคร ตอนค�่ ำ และ เฉพาะในงานพระราชพิ ธีส วนสนามในวั น เฉลิ ม พระชนมพรรษา ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หรือ ใช้ในโอกาสพิเศษ ทีก่ ำ� หนดให้แต่งกายเต็มยศหรือครึง่ ยศ เช่น ในงานพระราชพิธหี รืองาน สโมสรสันนิบาต

ชุดไทยจิตรลดา

ตั้งชื่อตามพระต�ำหนักจิตรลดารโหฐาน ใช้ผ้าไหมเกลี้ยงมีเชิง หรือทอยกดอกทัง้ ตัวก็ได้ตดั เป็นซิน่ ยาว ป้ายหน้า เสือ้ คนละท่อนกับซิน่ คอกลมมีขอบตั้งน้อยๆ ผ่าอก แขนยาว เป็นชุด ไทยที่ใช้ในพิธีกลางวัน ใช้ในโอกาสพิเศษ เช่น งานพระราชพิธีต่างๆ รับประมุขจากต่างประเทศ ที่มาเยือนอย่างเป็นทางการ ไม่ต้องประดับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชุดไทยศิวาลัย ตัง้ ชือ่ ตามพระทีน่ งั่ ศิวาลัย ซิน่ แบบไทยจักรพรรดิ ใช้ซนิ่ ไหมหรือ ยกทอง มีชายพกเสือ้ ตัดแบบแขนยาว ผ่าหลัง เย็บติดกับผ้าซิน่ คล้ายไท บรมพิมาน แต่ห่มปักลายไทยอย่างแบบไทยจักรพรรดิทับโดยไม่ต้องมี แพรจีบรองพืน้ ก่อน ใช้ในโอกาสพิเศษทีก่ ำ� หนดให้แต่งกายเต็มยศ เหมาะ ส�ำหรับเวลาที่มีอากาศค่อนข้างเย็น ๑ ใน...กาญจนบุรี

49


ชุดไทยเรือนต้น ตั้งชื่อตามเรือนต้น ใช้ผ้าไหมมีลายริ้ว ตามขวาง หรือตามยาว หรือใช้ผ้าเกลี้ยงมีเชิงซิ่น ยาวจรดข้อเท้า ป้ายหน้า เสื้อใช้ผ้าสีตามริ้วซิ่นหรือเชิงซิ่น จะตัดกับวิ่น หรือสีเดียวกันก็ได้ เสื้อคนละท่อนกับซิ่น แขนสามส่วน กว้างพอสบาย ผ่าอก กระดุม 5 เม็ด คอกลมตืน้ ไม่มขี อบ ตั้งที่คอ ใช้แต่งในงานที่ไม่เป็นพิธีการหรือในโอกาสปกติ และต้องการความสบาย เรียบง่าย เช่น งานกฐิน เที่ยว เรือ งานท�ำ บุญ วันส�ำคัญทางศาสนา ข้อส�ำคัญต้องเลือก ใช้ผ้าที่ใช้ตัดให้เหมาะสมกับเวลาและสถานที่

ชุ ด ไทยพระราชนิ ย มเหล่ า นี้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม ราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ได้ทรงใช้ ในโอกาสต่างๆ หลายครั้ง จนเป็นที่ รู ้ จั ก แพร่ ห ลายและชื่ น ชมกั น ทั่ ว ไป ทั้ ง ในและต่ า งประเทศ ซึ่ ง ชุ ด ไทย พระราชนิยมนีไ้ ด้ปรับปรุงการนุง่ ห่ม แบบโบราณ มาเป็นการสวมใส่อย่าง ง่าย แต่ยงั ใช้ผา้ ไทยและเครือ่ งประดับ ไทยอย่างโบราณ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ เฉพาะตัว และได้พัฒนารูปแบบการ ตั ด เย็ บ การปั ก และการจั ด องค์ ประกอบของชุดให้มีความเหมาะสม ที่สุด เพื่อรักษามรดกอันทรงคุณค่า ของบรรพบุรุษไว้ ให้คงอยู่สืบไป.

50

๑ ใน...กาญจนบุรี


เมืองมัลลิกา ร.ศ. ๑๒๔

“ย้อนวันวานไปในสมัยรัชกาลที่ ๕” เมืองมัลลิกา ร.ศ. 124 ที่เที่ยวแห่ง ใหม่ในกาญจนบุรี ที่จะพาคุณไปหวนย้อน คืนอดีตอันหอมหวานของเมืองไทยในยุค สมัยรัชกาลที่ 5 ทีจ่ ำ� ลองเมืองโบราณในช่วง ยุคสมัยนั้นมาไว้ที่นี่ อีกทั้งยังมีการให้นัก ท่องเที่ยวได้ร่วมแต่งกายชุดไทยเพื่อให้เข้า กับบรรยากาศโดยรอบอีกด้วย

เมืองมัลลิกา เป็นเมืองย้อนยุคของวิถี ชีวติ ชาวสยามบริเวณลุม่ แม่นำ�้ เจ้าพระยา ในสมัย พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู ่ หั ว รัชกาลที่ 5 วิถีชีวิตของชาวสยามในยุค ร.ศ.124 มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายหลายด้าน ที่ เด่นชัดมากคือการประกาศเลิกทาส เมื่อทาสได้ รับความเป็นไทพวกเขาต้องใช้ชวี ติ อยูอ่ าศัยและ ท�ำมาหากินด้วยตนเอง ไม่ได้อยู่ภายใต้อาณัติ หรือการดูแลของบรรดาเจ้าขุนมูลนายอีกต่อไป พวกเขาต้องด�ำรงชีวิตให้อยู่รอด พึ่งตนเอง และ อยูร่ ว่ มกับคนสยามทุกหมูเ่ หล่า การปรับเปลีย่ น วิถชี วี ติ เหล่านีน้ บั เป็นรากเหง้าส�ำคัญของคนไทย ในยุคปัจจุบัน

บนพืน้ ที่ 60 ไร่ภายในเมืองมัลลิกา ร.ศ.124 ประกอบด้วยเรือนไทย 4 ประเภท แต่ละเรือนจะสะท้อนภาพสถานะของผู้อยู่อย่างชัดเจน เริ่ม จาก เรือนเดีย่ ว เป็นเรือนชาวบ้าน เป็นทีอ่ ยูข่ องชนชัน้ กรรมมาชีพ ชาวนา มีหน้าที่ผลิตปัจจัยพื้นฐานในการยังชีพ ด้วยการท�ำไร่ ท�ำนา ท�ำสวน ปลูก ผัก ณ เรือนนี้ นักท่องเทีย่ วจะได้สมั ผัสกับภูมปิ ญ ั ญาชาวบ้านอย่างแท้จริง ตั้งแต่การเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อส่งต่อไปใช้ในเรือนครัว กระบวนการสีและ ต�ำข้าวแบบโบราณเพื่อให้ได้ข้าวสาร ถัดมาคือ เรือนคหบดี ซึง่ เป็นทีอ่ ยูข่ องชนชัน้ ปกครอง กิจกรรมบน เรือนแห่งนี้จะเน้นงานไปที่งานฝีมือ อย่างงานใบตอง งานดอกไม้ งาน ๑ ใน...กาญจนบุรี

51


เครื่องแขวน งานแกะสลักผลไม้ ซึ่งเป็นผลงานศิลปะแสน ประณีตที่หาชมได้ยาก อีกหนึ่งในความพิเศษของเรือนนี้คือ พืน้ ทีเ่ รือนครัว ทีจ่ ะสะท้อนวิถชี วี ติ การท�ำอาหารอย่างวิจติ ร งดงามของคนสมัยก่อน ช่วยคืนชีพหลากหลายภูมิปัญญาที่ แทบจะสูญหายไปแล้ว เช่น การหุงข้าวเตากระทะ การ ประกอบอาหารคาวหวานตามแบบฉบับโบราณแท้ๆ โดยผล งานจากเรือนครัวทั้งหมดนี้ จะถูกส่งต่อไปใช้ประโยชน์จริง ไม่ว่าจะเป็น พวงมาลัยจะน�ำไปใช้ส�ำหรับต้อนรับแขก เช่น เดียวกับอาหารคาว-หวานจะน�ำไปใช้เลีย้ งพนักงานทุกคนใน เมืองจ�ำลอง ในส่วนของ เรือนหมู่ เป็นเรือนส�ำหรับรับแขกบ้าน แขกเมืองของคหบดี โดยปกติเรือนเหล่านีม้ กั มีคณะนาฏศิลป์ ของตัวเองส�ำหรับรับแขก ดังนั้นเรือนนี้จะสะท้อนวิถีชีวิต ของนาฏศิลป์ไทย รวมทัง้ ความวิจติ รบรรจงของส�ำรับกับข้าว ไทยทีข่ นึ้ ชือ่ ทัง้ รสชาติและหน้าตาอาหาร ทีน่ ถี่ อื เป็นอีกหนึง่ ไฮไลท์ เพราะเป็นเรือนหมู่ที่ถือว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เลยทีเดียว ปิดท้ายด้วย เรือนแพ ซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านค้าต่างๆ จ�ำลองบรรยากาศย่านการค้าในอดีต ซึง่ เส้นทางหลักในการ สัญจรไปมา คือทางน�ำ้ ดังนัน้ เรือนแพเหล่านีจ้ งึ ปลูกไว้รมิ น�ำ้ รายล้อมไปด้วยร้านค้ามากมาย ร้านทีม่ าแล้วพลาดไม่ได้ คือ ร้านกาแฟตงฮู ซึง่ ได้ชอื่ ว่าเป็นร้านกาแฟทีท่ นั สมัยทีส่ ดุ ในยุค นั้นจริงๆ เพราะมีการน�ำเข้าเมล็ดกาแฟสดจากต่างประเทศ เข้ามาใช้ ถัดมาคือร้านข้าวแกงที่สร้างจุดขายได้อย่างน่า สนใจด้วยการน�ำเมนูข้าวแกงที่รัชกาลที่ 5 ทรงโปรด มาน�ำ เสนอเพือ่ ให้นกั ท่องเทีย่ วได้สมั ผัสกับรสชาติของอาหารแบบ ไทยแท้แบบดั้งเดิม นอกจากนี้ยังมีร้านจ�ำหน่ายของช�ำร่วย เพื่อเป็นตัวแทนความทรงจ�ำให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้ออีก ด้วย

52

๑ ใน...กาญจนบุรี

การเดิ น ทาง ขั บ รถมาตามเส้ น ทาง กรุ ง เทพ – กาญจนบุรี และไปตามทางหลวงหมายเลข 323 เส้นทางสาย กาญจนบุรี -ไทรโยค จนถึงกิโลเมตรที่ 15 เมืองมัลลิกาตั้งอยู่ ซ้ายมือข้างปั๊มน�้ำมันบางจาก ก่อนถึงทางเข้าปราสาทเมือง สิงห์ บัตรเข้าชมส�ำหรับผู้ใหญ่ ราคา 250 บาท/ท่าน และ เด็ก ราคา 120 บาท/ท่าน นอกจากนี้หากนักท่องเที่ยว ประสงค์จะเข้าชม พร้อมรับประทานอาหารโบราณหาชิมได้ ยากและชมการแสดงโชว์สุดอลังการ จ�ำหน่ายบัตรเข้าชม พร้อมอาหารเย็นและโชว์ส�ำหรับผู้ใหญ่ 700 บาท/ท่านและ ส�ำหรับเด็ก 350 บาท/ท่าน ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่ม เติมได้ที่เบอร์ 034-540884-86


ตลาดน�้ำกองถ่ายฯ ค่ายสุรสีห์ ตั้งอยู่ถนนลาดหญ้า-บ่อพลอย บริเวณค่ายสุรสีห์ สังเกตสนามบินขวามือ เลยไปเล็กน้อยให้เลีย้ วซ้ายไปตามทาง อีก กิโลกว่าก็จะถึง มีทจี่ อดรถกว้างขวาง เดิมเป็นสถานทีถ่ า่ ย ท�ำภาพยนตร์ต�ำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชของบริษัท พร้อมมิตร ฟิลม์ สตูดโิ อ ซึง่ ปิดไปเมือ่ ต้นปี พ.ศ. 2557 ต่อมาก องพลทหารราบที่ 9 ได้น�ำพื้นที่กองถ่ายฯเดิม มาพัฒนาและ ปรับปรุงให้เป็นตลาดน�ำ้ แบบย้อนยุค โดยเป็นการย้อนต�ำนาน จากเมืองหน้าด่านในอดีตสูต่ ลาดน�ำ้ แห่งแรกและแห่งเดียวของ จังหวัดกาญจนบุรี ภายในมีร้านจ�ำหน่ายอาหารและขนมพื้น บ้ า น ร้ า นจ� ำ หน่ า ยสิ น ค้ า ร้ า นจ� ำ หน่ า ยของที่ ร ะลึ ก และ ผลิตภัณฑ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ รวมทั้ง สตูดิ โอถ่ายภาพชุดไทยโบราณ ไว้บริการนักท่องเที่ยว ตลาดน�้ำกองถ่ายฯ ค่ายสุรสีห์ เปิดให้นักท่องเที่ยว และประชาชนเยี่ยมชมทุกวันระหว่างเวลา 09.00 - 18.00 น. สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 08-1987-7399 การเข้าชมฉากในก�ำเเพงเมืองมีค่าบริการ ผูใ้ หญ่ 100 บาท เด็ก 50 บาท (รายละเอียดเพิม่ เดิม FB ตลาด น�้ำกองถ่าย) ๑ ใน...กาญจนบุรี

53


เรือสุพรรณหงษ์จ�ำลอง

ที่ใหญ่ที่สุดในโลก วัดสระลงเรือ

54

๑ ใน...กาญจนบุรี

วัดสระลงเรือ ตัง้ อยูใ่ นต�ำบลสระลงเรือ อ�ำเภอห้วยกระเจา วัดนีม้ จี ดุ เด่นและเริม่ เป็นทีร่ จู้ กั เมือ่ มีการสร้างเรือสุพรรณหงษ์จำ� ลอง ที่ใหญ่ที่สุดในโลก สร้างขึ้นในสระน�้ำขนาดใหญ่ของวัดมีลักษณะ สวยงามวิวจิตรตระการตาซึ่งด้านในเรือซึ่งสามารถเข้าไปชมด้านใน ได้โดย บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ด้านบนเพื่อกราบไหว้บูชา เพื่อ ความเป็นสิริมงคล นอกจากนี้ ภ ายในวั ด สระลงเรื อ ยั ง มี สิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ อี ก มากมายได้แก่ หลวงพ่อใหญ่องค์ด�ำ รวมถึงอุโบสถของวัดซึ่งมี 2 ชั้น จ�ำลองเมืองนรกในชัน้ ล่างรอบโบสถ์มเี รือสุพรณหงส์ขนาดเล็ก ขนาบ และทางด้านรอบอุโบสถ ยังมีพระเกจิชื่อดังทุกภาคของประเทศ, เทพเจ้าของจีน และของไทยอีกมากมาย และยังได้สร้างเมืองสวรรค์ และนรกไว้ใต้อุโบสถ เพื่อเตือนสติผู้คนให้ท�ำแต่ความดี และก�ำลัง ก่อสร้างรูปเหมือนของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมฺรํงสี) องค์ ใหญ่ที่สุดในโลก ขึ้นไว้อีกองค์หนึ่ง การเดินทาง จากกาญจนบุรใี ช้เส้นทางหลวงหมายเลข 324 (ถนนอู ่ ท อง) วิ่ ง ตรงไปจนถึ ง สามแยก จุ ด บรรจบกั บ ทางหลวง หมายเลข 321 (ถนนมาลัยแมน) เลี้ยวซ้าย ผ่านสามแยกจรเข้สาม พั น ไปทางขวา และเมื่ อ ถึ ง สามแยกบ่ อ พลอยให้ เ ลี้ ย วซ้ า ยเข้ า ทางหลวง หมายเลข 3342 (บ่อพลอย - อูท่ อง) วิง่ รถตรงไปประมาณ 11 กม. ถึงสี่แยกไผ่สี เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 3443 (ตลุง เหนือ) ตรงไปประมาณ 1.5 กม. ผ่าน โรงเรียน ห้วยกระเจาพิทยาคม และโรงพยาบาลส่งเสริมคุณภาพต�ำบลสระลงเรือ วัดสระลงเรือ จะ อยู่ฝั่งตรงข้าม โดยจะมองเห็น เรือสุพรรณหงส์ล�ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก ก่อนถึงวัดสระลงเรือ


หนีร้อน... นอนแช่น�้ำตก

อากาศร้อนๆ อย่างนี้ได้เล่นน�้ำตกใส

ไหลเย็นก็คงจะบรรเทาความร้อนได้ไม่น้อย...

สถานีนำ�้ ตกระยะทางจากสถานีกาญจนบุรถี งึ สถานีนำ�้ ตกเป็นระยะ ทางประมาณ 77 กิโลเมตร ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ การ กาญจนบุรี เป็นเมืองที่ข้ึนชื่อว่าอุดมสมบูรณ์ไปด้วย รถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 0 2223 7010,0 2223 7020 หรือ น�้ำตกน้อยใหญ่ ไม่ว่าจะขับรถไปทางไหนก็จะมีน�้ำตกให้ชื่นชม 1690 มีทั้งน�้ำตกที่ถูกค้นพบใหม่ๆ ยังไม่เป็นที่รู้จัก รวมไปถึงน�้ำตกที่ น�้ำตกไทรโยคน้อย รู้จักกันมานมนานมีชื่อเสียงโด่งดังมาตั้งแต่ครั้งโบราณ ๑ ใน... หรือเรียกอีกชือ่ หนึง่ ว่า น�ำ้ ตกเขาพัง เป็นน�ำ้ ตกทีม่ ชี อื่ เสียง กาญจนบุรี จะน�ำท่านเดินทางท่องเที่ยวน�ำ้ ตกบนถนนสาย 323 ไทรโยค-ทองผาภูมิ-สังขละบุรี เส้นทางที่ขึ้นชื่อว่ามีน�้ำตกมาก มาช้านาน เหตุทไี่ ด้ชอื่ ว่าน�ำ้ ตกเขาพัง เพราะเกิดบน หน้าผาหินปูน ทีพ่ งั ทลายลงมา จนเกิดโขดหินปูนลดหลัน่ กันอยูต่ รงบริเวณเชิงเขา ที่สุด ปัจจุบนั การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเดินรถบนเส้นทาง ต้นก�ำเนิดเป็นน�้ำผุดจากภูเขาแล้วไหลมาตาม ล�ำธารเล็กๆ ไหล สาย ธนบุรี-น�้ำตกทุกวัน และจัดรถไฟขบวนพิเศษสายกรุงเทพฯ ตกลงที่ผาหินปูนที่มีความสูง ประมาณ 15 เมตร แผ่กระจายไป - น�ำ้ ตก ทุกวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ จุดทีน่ กั ท่องเทีย่ ว ตามพืน้ เขาลาดเอียง ภายใต้รม่ เงาของพันธุไ์ ม้ นานาชนิด ในล�ำธาร ให้ความสนใจมาก คือช่วงสะพานข้ามแม่นำ�้ แควและช่วงโค้งมรณะ มีตน้ กกขึน้ อยูก่ ระจัดกระจาย นับเป็นบรรยากาศทีช่ วนให้ไปสัมผัส หรือถ�ำ้ กระแซซึง่ เป็นสะพานโค้งเลียบ แม่นำ�้ แควน้อยยาวประมาณ อีกแห่งหนึ่ง การเดินทางไปน�ำ้ ตกไทรโยคน้อย จากตัวเมืองกาญจนบุรี 400 เมตร ทิวทัศน์ตลอดเส้นทางนีส้ วยงามมาก ทีเ่ ส้นทางรถไฟจะ ลัดเลาะไปตามเชิงผาเลียบไปกับล�ำน�้ำแควน้อย โดยจะ วิ่งเลียบ ใช้ทางหลวงหมายเลข 323 (กาญจนบุร-ี ไทรโรค-ทองผาภูม)ิ บริเวณ ผ่านและจอดทีส่ ถานีถำ�้ กระแซเวลา 13.30 น. ซึง่ หากใครขับรถมา กิโลเมตรที่ 46 ด้านขวามือคือ น�้ำตกไทรโยคน้อย เลยไปตามเส้น ชมด้วยตัวเองเองก็มารอที่ถ�้ำกระแซ และควรมาก่อนช่วงเวลาซัก ทางสู่อ�ำเภอทองผาภูมิ บริเวณกิโลเมตรที่ 82 มีทางแยกซ้ายมือ เล็กน้อย ปัจจุบันทางรถไฟสายนี้สุดปลายทางที่บ้านท่าเสาหรือ เข้าไปยังที่ท�ำการ อุทยานแห่งชาติไทรโยคและน�้ำตกไทยโยคใหญ่ ทางจากตัวเมืองกาญจนบุรี 65 กิโลเมตร จากลานจอดรถมีทาง เดินเลียบน�ำ้ ตก ขึน้ ไปจนถึงชัน้ ที่ 7 นอกจากนีบ้ ริเวณน�ำ้ ตกไทรโยค น้อยยังได้มีการน�ำหัวรถจักรไอน�้ำสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 มาตั้ง ไว้เพือ่ ร�ำลึกถึงการสร้างทางรถไฟสายมรณะทีส่ ร้างผ่านบริเวณหน้า น�้ำตกเข้าสู่ประเทศพม่า น�้ำตกไทรโยคใหญ่ อุทยานแห่งชาติไทรโยค มีเนื้อที่ 598,750 ไร่ ประกาศ เป็นอุทยานฯ เมือ่ วันที่ 27 ตุลาคม 2523 สภาพพืน้ ทีส่ ว่ นใหญ่เป็น ๑ ใน...กาญจนบุรี

55


น�้ำตกไทรโยคใหญ่

ภูเขาหินปูน ประกอบด้วยพื้นที่ป่าเบญจพรรณและป่าดิบแล้ง ไทรโยคได้ชอื่ ว่าเป็นพืน้ ทีแ่ ห่งเดียวในประเทศไทยทีม่ คี า้ งคาวทีเ่ ล็ก ที่สุดในโลกคือ ค้างคาวกิตติ และมีปูราชินี ปูน�้ำจืดชนิดใหม่ของ โลกอาศัยอยู่ ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ไทรโยคเคยเป็นค่ายพัก แรมของทหารญี่ปุ่น ปัจจุบันปรากฎร่องรอยเตาหุงข้าวและซาก เตาไฟอยู่ในพื้นที่ นอกจากนี้ยังพบร่องรอยมนุษย์ยุคหินเก่า น�้ำตกไทรโยคใหญ่ ตั้งอยู่ในบริเวณที่ท�ำการอุทยานแห่ง ชาติไทรโยค ไหลลงสู่แม่น�้ำแควน้อย แยกเป็น 2 แพร่ง ส่วนที่อยู่ ทางตอนเหนือ เรียกว่า น�้ำตกไทรโยคใหญ่ เป็นน�้ำตกขนาดใหญ่ ชั้นเดียว รองรับด้วยชั้นหินสลับกันเป็นชั้นๆ มีความสูงประมาณ 8 เมตร น�้ำตกไทรโยคใหญ่เป็นน�้ำตกที่น่าท่องเที่ยวมาก โดยนักท่อง เที่ยวทุกท่านจะต้องเดินข้ามสะพานแขวน ไปอีกฝั่งหนึ่งเพื่อชม สายน�้ำตกที่ไหลลงมาอย่างสวยงามยิ่งนัก สิง่ อ�ำนวยความสะดวกบริเวณอุทยานไทรโยค มีบา้ นพักอุ ทยานฯ และแพส�ำหรับพักผ่อนมากมาย รวมถึงห้องสุขาและสถาน ที่ จอดรถ สอบถามรายละเอียดอุทยานแห่งชาติไทรโยคหมู่ 7 ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 034-686024 การเดินทางไปน�้ำตกไทรโยคใหญ่ จากกรุงเทพฯ ใช้เส้น ทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ผ่าน จ.นครปฐม ขับมา ประมาณ 9 กม. จะพบสะพานลอยข้ามไปทาง จ.กาญจนบุรี ขับ ไปตามทางหลวงหมายเลข 323 ขับมาประมาณ 7 กม. ท่านจะพบ สีแ่ ยก ให้ทา่ นเลีย้ วขวา ( แยกซ้ายไปบ้านโป่ง ตรงไปคือถ�ำ้ ค้างคาว) เพื่อไปยัง อ.เมืองกาญจนบุรี จากนั้นมุ่งหน้าสู่สี่แยกแก่งเสี้ยน ให้ ขับไปทาง อ.ไทรโยค ตรงหลักกม.ที่ 97 เลีย้ วซ้ายเข้าไปอีกประมาณ 3 กม. ก็จะถึงลานจอดรถน�้ำตกไทรโยคใหญ่ น�้ำตกนางครวญ น�้ำตกนางครวญ ตั้งอยู่ที่อุทยานแห่งชาติล�ำคลองงู ห่าง จากลานกางเต๊นท์ ประมาณ 700 เมตร จะถึงตัวน�้ำตกชั้นที่ 1 มี ต้นก�ำเนิดจากห้วย 2 สาย คือ ห้วยทองผาภูมิ ไหลมาจากเขาแปด ร้อย และห้วยชะอี้ รวมเป็นห้วยใหญ่ ไหลลงสูห่ บุ เขาเกิดเป็นน�ำ้ ตก ที่สวยงาม ไม่เก็บค่าธรรมเนียมในการเข้าไปเที่ยวชม น�้ำตกนางครวญ เป็นชื่อที่ชาวบ้านเล่าให้ฟังว่าชื่อน�้ำตก นางครวญนี้ มาจากการทีม่ นี กั ศึกษาหญิงชายคูห่ นึง่ มาเทีย่ วทีน่ ำ้� ตก นางครวญชั้นที่ 3 และผู้ชายได้ลงไปเล่นน�้ำและเป็นตะคริวท�ำให้

56

๑ ใน...กาญจนบุรี

น�้ำตกนางครวญ เสียชีวติ ฝ่ายผูห้ ญิงก็ได้แต่รำ�้ ไห้คร�ำ่ ครวญ ชาวบ้านแถวนัน้ จึงเรียก น�้ำตกนางครวญ สิ่งอ�ำนวยความสะดวก ภายในอุทยานมีลานกางเต๊นท์ กว้างขวาง และมีบ้านพักของอุทยาน 2 หลัง ในราคา หลังละ 800 บาท และ 1,000 บาท มีห้องน�้ำสะอาดและลานจอดรถรองรับนัก ท่องเที่ยว ไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึง แต่ทางอุทยานจะปั่นไฟให้ใช้ได้ ประมาณ 2-3 ชม. โทรศัพท์ใช้ได้เป็นบางจุด บริเวณอุทยานยังไม่มี ร้านค้า ต้องน�ำอาหารมาเอง มีเจ้าหน้าที่ทางอุทยานฯ ให้บริการ ตลอดเวลา การเดิ น ทางสู ่ อช.ล� ำ คลองงู จากกรุ ง เทพฯ ผ่ า น จ.นครปฐม ข้ามสะพานเข้าบ้านโป่ง ราชบุรี จากนั้นขับตรงไป

น�้ำตกผาสวรรค์


ประมาณ 10 กิโลเมตร ท่านจะพบสี่แยก ให้ท่านเลี้ยวขวาเข้าสู่ ท่าม่วง ท่ามะกา ผ่านตัวเมืองกาญจนบุรมี งุ่ เข้าสูเ่ ส้นทางหมายเลข 323 (กาญจนบุรี-ไทรโยค-ทองผาภูมิ) ซึ่งจะผ่านทั้งไทรโยคน้อย และไทรโยคใหญ่ (หลักกิโลเมตรที่ 125 ทางหลวงหมายเลข 323) ท่านจะพบสามแยก (ตรงไปไปอ�ำเภอทองผาภูมิ-เขื่อนเขาแหลม ถ้าเลีย้ วขวาไปอ�ำเภอสังขละบุร)ี ให้ทา่ นเลีย้ วขวามือไป สังขละบุรี ให้ท่านขับตามทางประมาณหลัก กม.ที่ 49-48 ก่อนถึง สังขละ จะ มีป้ายบอกทางด้านขวามือ อุทยานแห่งชาติล�ำคลองงูให้ท่านเลี้ยว ขวาและขับตรงไปประมาณ 15.5 กม. จะพบแยกขวามีป้ายบอก ทางไปอุทยานแห่งชาติล�ำคลองงู ขับเข้ามาอีก 4 กม. จะเป็นทาง ลูกรัง ก็จะถึงอุทยานแห่งชาติล�ำคลองงู ตัวน�้ำตกต้องเดินทางเท้า เข้าไปอีก 700 เมตร จะพบน�้ำตกชั้นที่ 1 สอบถามรายละเอียด อุทยานแห่งชาติล�ำคลองงู ตู้ ปณ. 18 อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี โทร. 0-1856-6518

น�้ำตกผาตาด

กิโลเมตร และเลี้ยวขวาบริเวณทางแยกดินลูกรังอีก 13 กิโลเมตร หรือใช้เส้นทางเชื่อมต่อจากน�้ำตกผาตาดแล้วเดินเท้าต่ออีก 40 นาที จึงจะถึงตัวน�้ำตก หรือใช้เส้นทางจากน�้ำตกห้วยแม่ขมิ้น ผ่าน เหมืองเนินสวรรค์ หมู่บ้านสะพานลาวระยะทางประมาณ 42 กิโลเมตร ถึงทางแยกบริเวณโครงการปลูกป่าเลี้ยวซ้ายอีก 13 กิโลเมตร ถึงที่จอดรถเดินเท้าต่ออีก 40 นาทีก็จะถึง ถ้าเดินทางใน น�้ำตกผาสวรรค์ เป็นน�้ำตกที่มีขนาดใหญ่สวยงามลดหลั่นกันถึง 7 ชั้น และ ฤดูฝน ควรใช้รถขับเคลื่อนสี่ล้อ ยังคงความสมบูรณ์ของธรรมชาติอยูมาก โดยเฉพาะชัน้ ทีส่ งู ทีส่ ดุ มี น�้ำตกผาตาด ความสูงประมาณ 80 เมตร ตัวน�ำ้ ตกอยูใ่ นป่าลึกต้องอาศัยการเดิน ตั้ ง อยู ่ ใ น ต� ำ บลหิ น ดาด อ� ำ เภอทองผาภู มิ จั ง หวั ด เท้าต่ออีก 40 นาที ช่วงเวลาที่สวยงามที่สุดจะอยู่ในช่วงเดือน กาญจนบุรี และเป็นส่วนหนึง่ ของอุทยานแห่งชาติเขือ่ นศรีนครินทร์ กรกฎาคม - มกราคม การเดินทาง อยูห่ า่ งจากตัวเมืองกาญจนบุรปี ระมาณ 155 ป็นน�้ำตกที่มีความสวยงามมากแห่งหนึ่งในเขตอ�ำเภอทองผาภูมิ น�ำ้ ตกผาตาด เป็นน�ำ้ ตกขนาดใหญ่ ทีเ่ กิดจากล�ำห้วยเล็กๆ กิโลเมตร โดยใช้ทางหลวงหมายเลข 323 กาญจนบุรี – ทองผาภูมิ บริเวณกิโลเมตรที่ 110 ผ่านบ้านสหกรณ์นิคมเข้าไปประมาณ 15 บริเวณเทือกเขากะลา น�้ำตกผาตาดมีความงดงามมีชั้นน�้ำตกลด

น�้ำตกเกริงกระเวีย

๑ ใน...กาญจนบุรี

57


ประมาณ 2 กิโลเมตร เหมาะกับการทัศนศึกษาดูสภาพป่าชนิด ต่างๆ เช่น ป่ากล้วย ป่าไผ่ ป่าดิบ ป่าเบญจพรรณ การไปชมน�้ำตก กะเต็งเจ็ง จากที่ท�ำการอุทยานฯ เดินเท้าต่อไปอีกประมาณ 2-3 ชั่วโมง เป็นระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร จะถึงน�้ำตกชั้นแรก นักท่องเที่ยวจะต้องปีนป่ายผ่านสายน�้ำขึ้นไปตามชั้นต่างๆจนถึง ชัน้ บนสุด เมือ่ ขึน้ ไปถึงแล้วนักท่องเทีย่ วสามารถเลือกเดินทางกลับ โดยไม่ใช้ทางเดิม แต่เปลีย่ นเป็นเส้นทางเดินป่า ทีย่ งั มีสภาพป่าดิบ อันสมบูรณ์ ระหว่างทางจะผ่านดงเฟิร์นที่กว้างใหญ่ตระการตา น�้ำตกคลีตี้ ผ่านป่าระก�ำ ลิ้นจี่ป่าและมะไฟป่า ตลอดทางเดินจะได้ยินเสียง หลั่นกันไปถึง 3 ชั้น แต่ละชั้นมีความสูงที่ตระการตา และมีน�้ำมาก น�ำ้ ตกกระทบโขดหินดังก้องอยูใ่ นป่าตลอดเวลา ด้านบนของน�ำ้ ตก ในช่วงปลายฤดูฝน บริเวณ ภายในน�้ำตกผาตาด เป็นสถานที่ร่มรื่น จะมีจดุ ชมวิวทีส่ ามารถมองเห็นอ่างเก็บน�ำ้ เขือ่ นเขาแหลมได้ น�ำ้ ตก ปกคลุมด้วยต้นไม้ใหญ่ปกคลุมทั่วบริเวณ เหมาะแก่การพักผ่อน นี้ไม่เหมาะส�ำหรับการเดินทางในฤดูฝน และควรติดต่อเจ้าหน้าที่ การเดินทางสูน่ ำ�้ ตกผาตาด จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวง น�ำทางของอุทยานฯ หมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ผ่าน จ.นครปฐม ขับมาประมาณ 9 น�้ำตกตะเคียนทอง กม. จะพบสะพานลอยข้ า มไปทาง จ.กาญจนบุ รี ขั บ ไปตาม เป็นน�ำ้ ตก ทีข่ นึ้ อยูก่ บั เขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่ ทุง่ ใหญ่นเรศวร ทางหลวงหมายเลข 323 ขับมาประมาณ 7 กม. ท่านจะพบสี่แยก ในบริ เ วณเทื อกเขาตะนาวศรีซึ่งกั้นแนวเขตชายแดนไทย-พม่าใน ให้ท่านเลี้ยวขวา (แยกซ้ายไปบ้านโป่ง ตรงไปคือถ�้ำค้างคาว) เพื่อ ไปยัง อ.เมืองกาญจนบุรี จากนัน้ มุง่ หน้าสูส่ แี่ ยกแก่งเสีย้ น ให้ขบั ไป เขตอ�ำเภอสังขละบุรี ตัวน�้ำตกมีต้นน�้ำอยู่ในเขตประเทศพม่าไหล ทาง อ.ทองผาภูมิ ไปตามทางหลวงหมายเลข 323 กิโลเมตรที่ 103 เลาะเรือ่ ยมาตามแนวเขาทีก่ นั้ เขตแดนสูป่ ระเทศไทยทีห่ ว้ ยซองกา อยู่ห่างจากตัวเมืองกาญจนบุรี 132 กิโลเมตร ให้ท่านเลี้ยวขวาขับ เลีย จากความอุดมสมบูรณ์ของป่าท�ำให้เป็นน�ำ้ ตกทีม่ นี ำ�้ ไหลตลอด ทั้งปี เส้นทางเดินสู่ตัวน�้ำตกชั้นแรกใช้เวลาประมาณ 30 นาที เป็น ตรงไปประมาณ 9.2 กิโลเมตร ก็จะพบทางเข้าน�้ำตก ผาตาด สอบถามรายละเอียด อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ ทางราบปกคลุมด้วยดงไผ่ หวาย เฟิรน์ และไม้ใหญ่ยนื ต้นนานาพันธุ ์ ้ บางช่วงจะเห็นสายน�ำ้ ไหลมาจากหลาย ตู้ ป. ณ. 1 อ�ำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 71180 โทร. บางช่วงลัดเลาะล�ำธารน�ำ ทิศทางกระจายออกไปเป็นแอ่งน�ำ้ หรือลานกว้าง ซึง่ น�ำ้ ตกในแต่ละ 0-3451-6667 ชั้นมีความงดงามแปลกตากันออกไป การเดินทาง ไปตามทางหลวงหมายเลข 323 ก่อนถึงตัว น�้ำตกเกริงกระเวีย ขึน้ อยูก่ บั เขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลม ตัง้ อยูร่ มิ ทางหลวง อ�ำเภอสังขละบุรี 4 กิโลเมตร จะมีทางแยกขวามือไปด่านเจดียส์ าม หมายเลข 323 (ทองผาภูม-ิ สังขละบุร)ี กิโลเมตรที่ 32-33 เลยน�ำ้ ตก องค์ ไปตามเส้นทางสังขละบุรี-ด่านเจดีย์สามองค์ ประมาณ ไดช่องถ่องไปเล็กน้อย ห่างจากอ�ำเภอกาญจนบุรีประมาณ 191 กิโลเมตรที่ 12-13 จะมีป้ายบอกทางเข้าน�้ำตกอยู่ด้านขวา กิโลเมตร เป็นน�้ำตกขนาดเล็ก จะมองเห็นสายน�้ำแผ่กระจายไหล น�้ำตกไดช่องถ่อง มาจากหลายทิศทาง สามารถจอดรถแวะพักชมได้ ขึ้นอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลม ก่อนถึงอ�ำเภอ สั ง ขละบุ รี ตัง้ อยูร่ มิ ทางหลวงหมายเลข 323 (ทองผาภูม-ิ สังขละบุร)ี น�้ำตกคลีตี้ อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ทุ่งใหญ่นเรศวร คลีตี้ เป็น กิโลเมตรที่ 32-33 ก่อนถึงน�ำ้ ตกเกริงกระเวียเล็กน้อยจะมีปา้ ยทาง ภาษากระเหรี่ยงแปลว่า “เสือโทน” มีต้นน�้ำอยู่บนยอดเขาดีกะ ซ้ายมือเข้าไปประมาณ 500 เมตร จากนั้นเลี้ยวขวาเข้าไปอีก 500 ใกล้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร การเดินทางไปน�้ำตกคลี เมตร เป็นน�้ำตกขนาดกลางไหลลงสู่ทะเลสาบเขื่อนวชิราลงกรณ ตี้บนต้องใช้เวลาเดินเท้าประมาณ 2 วัน จากบ้านกะเหรี่ยงคลีตี้ การเข้าชมน�้ำตกต้องเดินเท้าเข้าไปอีก 600 เมตร และจะต้องมีลูกหาบและคนน�ำทาง ส่วนน�้ำตกคลีตี้ล่าง อยู่เหนือ น�้ำตกไดช่องถ่อง ทะเลสาบแควใหญ่บริเวณล�ำเขางู ใช้เวลาเดินทางโดยทางเรือจาก ท่าเรือกระดานหรือท่าหม่องกระแทะ ประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง น�้ำตกกะเต็งเจง เป็นน�้ำตกขนาดกลางที่มีชั้นน�้ำตกถึง 23 ชั้น แต่ละชั้นมี ความงามแตกต่างกันออกไป ระยะทางจากชั้นแรกถึงชั้นสุดท้าย

58

๑ ใน...กาญจนบุรี


นอกจากเส้นทางสาย 323 ไทรโยค-ทองผาภูมิ-สังขละบุรี แล้วเส้นทางน�้ำตก อีกหนึ่งสายนั้นส�ำหรับนักผจญภัย และชื่นชอบกับการเที่ยวน�้ำตกต้องพลาดไม่ได้นั่น ก็คือ เส้นทาง 3199 (กาญจนบุรี-เขื่อนศรีนครินทร์) นั่นเอง

น�้ำตกเอราวัณ ใน... อุทยานแห่งชาติเอราวัณ

น�ำ้ ตกเอราวัณ เป็นน�ำ้ ตกทีใ่ หญ่และสวยงาม บนฝัง่ แม่นำ�้ แควใหญ่ ตัง้ อยูท่ ี่ อ�ำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นน�้ำตกที่มีระยะทางยาวประมาณ 1,500 เมตร ติดต่อกัน ซึ่งแบ่งออกเป็นชั้นๆ ได้ 7 ชั้นเป็นน�้ำตกขนาดใหญ่เดิม มีชื่อว่า น�้ำตกสะด่องม่องลาย ตามชื่อล�ำห้วยม่องล่ายซึ่งเป็นต้นน�้ำของน�้ำตกที่เกิดจากยอดเขา ตาม่องล่ายใน เทือก เขาสลอบ สายน�้ำจะไหลมาตามชั้นหินเป็นระยะทางประมาณ 1,500 เมตร แบ่งออกเป็นชั้นใหญ่ๆได้ 7 ชั้น แต่ละชั้น มีความสวยงามร่มรื่นไปด้วยแมกไม้นานาพันธุ์ ทั้งเถาวัลย์พันเกี่ยวทอดตัวไปบนต้นไม้ใหญ่ กล้วยไม้ป่า หลายชนิด บนคาคาคบไม้ สายธารน�ำ้ ทีไ่ หลตกลดหลัน่ ลงมาบนโขดหินสูแ่ อ่งน�ำ้ เบือ้ งล่าง เสียงสาดซ่า คลอเคล้า ด้วยเสียงเพรียก ของนกป่า ท�ำให้สภาพความเป็นธรรมชาติสมบูรณ์แบบยิง่ ขึน้ นับเป็นบรรยากาศทีเ่ รียกเอาความมี คุณค่าของป่ ๑ ใน...กาญจนบุ รี าเขา59


น�้ำตกห้วยแม่ขมิ้น ล�ำเนา ไพรซึมซับเข้าสู่อารมณ์ของผู้ใฝ่ความสันโดษ และรัก ธรรมชาติโดยแท้จริง ในชัน้ ที่ 7 อันเป็นชัน้ บนสุดของน�ำ้ ตกลักษณะ ของน�้ำตกชั้นที่ 7 ลักษณะสายน�้ำไหลบ่า มองดูคล้ายกับหัวช้าง เอราวัณซึ่งมี 3 หัว จึงกลายมาเป็นที่มาของชื่อน�้ำตก จนคนทั่วไป รู้จักและขนานนามว่า “น�้ำตกเอราวัณ” อุทยานแห่งชาติเอราวัณ มีบา้ นพัก เต็นท์และค่ายพักแรม มีร้านค้า ขายอาหารมากมายหลายร้านไว้บริการ นักท่องเที่ยว ติดต่อสอบ ถามรายละเอียดและส�ำรองที่พัก ได้ที่ฝ่ายบริการบ้าน พัก ส่วนอ�ำนวยการส�ำนักอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ กรมป่าไม้ กรุงเทพฯ โทร. 02-5797223, 02-5795734 หรือ 02-5614292 - 4 ต่อ 724, 725 หรือติดต่ออุทยานแห่งชาติ โดยตรง อุทยานแห่ง ชาติเอราวัณ ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 71250 โทรศัพท์ 0 3457 4222, 0 3457 4234 โทรสาร 0 3457 4288, 0 3457 4234 การเดินทางไปน�้ำตกเอราวัณ เริ่มต้นจากตัวเมืองไปตามทางหลวงหมายเลข 3199 ถึง เขตของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเขือ่ นศรีนครินทร์ ข้าม สะพานไปยังตลาดเขือ่ น ศรีนครินทร์ แล้วจึงเลยเข้า ไปยังทีท่ ำ� การ อุทยานแห่งชาติเอราวัณ ระยะทางทั้งสิ้นประมาณ 70 กิโลเมตร

น�้ำตกห้วยแม่ขมิ้น ใน... อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์

น�้ำตกห้วยแม่ขมิ้น ตั้งอยู่บริเวณที่ท�ำการอุทยานฯ ริม ทะเลสาบเขื่ อ นศรี น คริ น ทร์ ห่ า งจากอ� ำ เภอเมื อ งกาญจนบุ รี ประมาณ 108 กิโลเมตร น�้ำตกห้วยแม่ขมิ้นมีสภาพสวยงามเป็น อย่างยิ่ง ทั่วบริเวณร่มรื่นด้วยพันธุ์ไม้ป่านานาชนิด น�้ำตกไหลมา จากต้นน�้ำของเทือกเขากะลาซึ่งเป็นป่าดิบเขาแล้งทางทิศตะวัน ออกของอุทยานฯ และไหลลงสู่อ่างเก็บน�้ำ เขื่อนศรีนครินทร์ นับ เป็นน�้ำตกที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง น�ำ้ ตกห้วยแม่ขมิน้ แบ่งออกเป็น 7 ชัน้ มีชอื่ เรียกต่างๆ กัน ไปแต่ละชัน้ เช่น ชัน้ ที่ 1 ดงว่าน ชัน้ ที่ 2 ม่านขมิน้ ชัน้ ที่ 3 วังหน้าผา ชั้นที่ 4 ฉัตรแก้ว ชั้นที่ 5ไหลจนหลง ชั้นที่ 6 ดงผีเสื้อ ชั้นที่ 7 ร่ม เกล้า แต่ละชัน้ มีความสูงและความ งดงามต่างกันไป ทางอุทยานฯ ได้ท�ำเส้นทางเดินส�ำหรับขึ้นไปชมน�้ำตกแต่ละชั้นและยังเป็นเส้น ทางเดินศึกษา ธรรมชาติ ช่วงเวลาที่เหมาะแก่การท่องเที่ยวอยู่ใน ช่วงเดือนตุลาคม–เมษายน อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ ตู้ ป. ณ .1 อ�ำเภอ ศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 71180 โทรศัพท์ 0-3451-6667 ใน บริเวณอุทยานฯ มีบา้ นพักและสถานทีก่ างเต็นท์ รวมทัง้ ร้านอาหาร สวัสดิการ สามารถจองบ้านพักออนไลน์ได้กับทางเว็บไซต์ของอุ ทยานฯ การเดินทางไปน�้ำตกห้วยแม่ขมิ้น 1. โดยรถยนต์ส่วนตัว จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวง หมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ผ่าน จ.นครปฐม ขับมาประมาณ 9

60

๑ ใน...กาญจนบุรี

กม.จะพบสะพาน ลอยข้ า มไปทาง จ.กาญจนบุ รี ขั บ ไปตาม ทางหลวงหมายเลข 323 ขับมาประมาณ 7 กม. ท่านจะพบสี่แยก ให้เลีย้ ว ขวาแยกซ้ายไปบ้านโป่ง เพือ่ ไปยัง อ.เมืองกาญจนบุรี จาก นั้นมุ่งหน้าสู่สี่แยกแก่งเสี้ยนให้ขับไปทางอ.ศรีสวัสดิ์ ตามเส้น ทางหลวงหมายเลข 3199 ตัดไปออกเขื่อนท่าทุ่งนา วิ่งไปน�้ำตก เอราวัณ ผ่านถ�้ำพระธาตุ ทางลาดยางถึงห้วยขมิ้น - ทางแพขนานยนต์ โดยท่านจะต้องขึ้นทางชันที่เขียนว่า แพขนานยนต์ จากนั้นให้ขับไปตาม ทางเรื่อย ๆ ตามถนนเส้นหลัก สุ ด ทางจะเป็ น แพขนานยนต์ และสามารถขั บ รถไปบนแพ ขนานยนต์ เพื่อข้ามฝั่ง(ข้ามฝั่งตรงนี้ใช้เวลาประมาณ ไม่เกิน 10 นาที) หลังจากขึน้ จากแพ แล้วให้ขบั ตามทาง ลาดยางมา ประมาณ 10 กม. จะพบกับป้ายบอกทางไป น�้ำตกห้วยแม่ขมิ้น ทางจะเป็น ลูกลังขับตามทางประมาณ 5 กม.ก็จะพบกับ แพขนานยนต์อีกที่ หนึ่งใช้เวลาข้าม ประมาณ 1.30 ชม. ก็จะถึงฝั่ง หลังจากขึ้นจากฝั่ง ให้ท่านขับตามป้าย น�้ำตกห้วยแม่ขมิ้นประมาณอีก 5 กม. ก็จะ ถึงทีท่ ำ� การอุทยานแห่งชาติเขือ่ นศรีนครินทร์ และทีน่ นั่ ก็จะเป็นตัว น�้ำตกห้วยแม่ขมิ้น 2. โดยรถสาธารณะ จากเมืองกาญจนบุรี ขึ้นรถสองแถว จากบริเวณวัดทุง่ ลาดหญ้าในเขตอ�ำเภอเมือง ผ่านบ้านต้นมะพร้าว บ้านน�ำ้ มุด พุดตาเซียน ถึงน�ำ้ ตกห้วยแม่ขมิน้ รถออกเวลาประมาณ 12.00 น. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง (หมายเหตุ - เวลารถ โดยสารอาจ เปลี่ยนแปลงได้)


แนะน� ำที่พัก ส�ำหรับนักเดินทาง

Resort Hotel Guesthouse

Banana Resort and Spa บานานา รีสอร์ท แอนด์ สปา

ดู AD 4 สี ปกหน้ าใน

มีกจิ กรรมหลากหลาย ให้ทกุ ท่านได้สนุกและผ่อนคลายใน วันทีแ่ สนจะพิเศษในรีสอร์ทของเรา ไม่วา่ จะเป็นกิจกรรมล่องแพเปียก พายเรือคายัคชมสองฝั่งธรรมชาติริมแม่น�้ำแควน้อย นั่งสปีดโบทล่ องแม่น�้ำ สนุกกับเรือเจ็ทสกี บริการนวดสปาเพื่อผ่อนคลาย และสระ น�้ำธรรมชาติของทางรีสอร์ท ทั้งนี้เรายังมีบริการคาราโอเกะและห้อง ประชุมสัมมนาส�ำหรับผู้ที่มาเป็นหมู่คณะให้ทุกท่านได้เพลิดเพลิน และใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ ไม่ว่าท่านจะมาเป็นคู่ เป็นครอบครัว หรือเป็นหมู่คณะ ทางเรามีห้องพักหลากหลายรูปแบบไว้รองรับและ บริการทุกท่าน นอกจากนีเ้ รายังมีอาหารรสเด็ดหลากหลายเมนูโดยใช้ผกั ปลอดสารพิษจากทางรีสอร์ทเป็นส่วนส�ำคัญในการประกอบอาหาร ให้ทุกท่านได้ลิ้มรสความอร่อยกับครัวบานานา รีสอร์ทของเรา และ พลาดไม่ได้กับความอร่อยของกล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีท้ัง รสธรรมชาติ ช็อกโกแลต และกาแฟซึ่งเป็นของฝากยอดฮิตจากทาง รีสอร์ท ที่ทุกท่านจะได้เต็มอิ่มทั้งกายและใจในที่นี่ที่เดียวเท่านั้น

พิกัด : ต.บ้ านเก่ า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 77100 โทร. 083-777-7724 / www.riverheaven.net ๑ ใน...กาญจนบุรี

61


กลางคืนนอนนับดาว ตอนเช้าชมหมอกบางๆ ชมพระอาทิตย์ของวันใหม่ กะอาหารเช้าที่อร่อย ที่สังขละคีรี รีสอร์ท

สังขละคีรี รีสอร์ทหรูสไตส์ธรรมชาติ ตั้งอยู่ในอ�ำเภอสังขละบุรี บนท�ำเลเนินเขา และจุดชมวิวทะเลหมอกที่สวยงามบรรยากาศการพักผ่อนที่เป็นส่วนตัวและธรรมชาติที่สุด และสิ่งอ�ำนวยความสะดวกอีกมากมาย ดั่งค�ำกล่าวที่ว่า “เมืองกาญจน์ แดนสวรรค์ ตะวันตก”

Sangklakeeree Resort

สังขละคีรี รีสอร์ท

ดู AD 4 สี หน้ า 4

พิกัด : 313 หมู่ 3 ต.หนองลู อ.สังขละคีรี จ.กาญจนบุรี Tel. 092-423-9339 / Line ID : 0924239339 / www.skkeeree.com

Naphatphon Resort นภัทรพรรีสอร์ท

ดู AD 4 สี หน้ า 10

รีสอร์ทตั้งอยู่ริมแม่น�้ำแควใหญ่ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี ก่อนถึงน�้ำตกเอราวัณเพียง 7 กิโล สอบถามรายละเอียด หรื อห้ องว่ าง Tel. 099-236-2361 Line id : 0992362361 www.Naphatresort.com

แพผักหวานวิว ความประทับใจที่คุณสัมผัสได้ แพพักสไตล์โมเดิร์น ที่เป็นส่วนตัวสัมผัสธรรมชาติราคากันเอง พร้อมอาหาร 4 มื้อน�้ำดื่มฟรี น�้ำแข็งฟรี

ดู AD 4 สี หน้ า 7

62

๑ ใน...กาญจนบุรี

พิกัด : 74 หมู่ 4 ต.ด่ านแม่ เแฉลบ อ.ศรี สวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี Tel. 081-750-4053,084-448-5484 / Line id : nok.54


ดู AD 4 สี หน้ า 4

Pungwaan Resort & Spa ผึ้ง-หวาน รีสอร์ทแอนด์ สปา รีสอร์ท

บ้านพักภูภูมิ

แห่ ง ความสุ ข ส� ำ หรั บ วั น พั ก ผ่ อ นท่ า มกลางธรรมชาติ รีสอร์ทสวยริมฝัง่ แม่นำ�้ แควใหญ่ ห่างจากสะพานข้ามแม่นำ�้ แควเพียง 2 กิโลเมตร ขับรถสบายๆ จากกรุงเทพฯ ด้วยระยะทางเพียง 150 กิโลเมตร หรือโดยสารรถประจ�ำทาง หรือ โดยรถไฟ ก็สะดวกสบาย ไม่แพ้กัน

ดู AD 4 สี หน้ า 11

พิกัด : 72/1 หมู่ 2 ต.ท่ ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 โทร : 0-2278-0873 เว็บไซต์ : http://www.pungwaanriverkwai.com อีเมลล์ : pw@pungwaanriverkwai.com

ที่พักขนาดเล็ก เงียบ สงบ ปลอดภัย เหมาะส�ำหรับ การพักผ่อน ภายในตกแต่งแบบเรียบง่าย สะอาด จอดรถหน้าบ้านพัก ส�ำรองบ้ านพัก โทร. 08-9085-7904 คุณปิ ้ ก พิกัด : 160/2 หมู่ 4 ต.ท่ ากระดาน อ.ศรี สวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 71250 ๑ ใน...กาญจนบุรี

63


The Moment

Hostel

K a nc h an abu r i

ดู AD 4 สี หน้ า 16

ที่พักสไตล์ Retro สิ่งอ�ำนวยความสะดวก จักรยาน ฟรี น�้ำอุ่น ห้องน�้ำรวม เตารีด ส่งซักรีด อินเตอร์เน็ตฟรี มีบาร์นั่งชิว ใกล้ เคียง ใกล้ 7eleven และ แมคโดนัล และตลาดสด มีโซนจัดเลี้ยง ปิ้ง ย่าง บริการ อุปกรณ์ครัว ครับ สนใจติดต่ อสอบถามที่พกั Tel. 09-8659-5449 คุณเทวา / 087-5659580 คุณข้ าวโอ๊ ต Line 0986595449

เหมยอิง โฮมสเตย์

ดู AD 4 สี หน้ า 13

แสงแห่งวันใหม่ งดงามเสมอ แม้กลางวันอากาศจะร้อน แต่ก็มีลมพัดให้ชื่นใจ กลางคืนอากาศไม่ต้องพึ่งเครื่องปรับอากาศ นี่คือบ้านเรา มองไปรอบ ๆ ตัว ยังคงป่า เขา และฤดูดอกซากุระ บาน ให้ใจสดชื่น งดงามตา พิกัด : 40/3 หมู่ 2 ต.บ้ องตี ้ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150 โทร. 09-3259-6244, 08-6168-5347, 06-2404-8649

จันทร์เจ้าขา

บริการห้องพัก&โฮมสเตย์ บริการห้องพัก แอร์-พัดลม พร้อมสิ่งอ�ำนวยความสะดวกครบครัน ติดต่ อที่พกั Tel. 08-1012-5706 พิกัด : 12 หมู่ 2 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี หน้ ากองร้ อย ชต.ที่ 134

ดู AD 4 สี หน้ า 13

ดู AD 4 สี หน้ า 8

64

๑ ใน...กาญจนบุรี

เราอยากให้ท่านได้มาสัมผัส ธรรมชาติด้วยตัวคุณเอง บริการบ้านพักท่ามกลางธรรมชาติ รับจัดงานเลี้ยงทุกงาน งานแต่งงาน งานวันเกิด งานเลี้ยง ฯลฯ อาหารพื้นบ้าน ปิ้งย่าง บาร์บีคิว ท�ำตามออเดอร์ ติดต่ อที่พกั Tel. 093-4939565, 092-8791614 พิกัด : 232/84-85 หมู่ 1 ต.ท่ าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180


แพลัดดา by บัวชมพู สายตืด๊ ห้ามพลาด ความมันรอคุณอยูท่ ี่ แพลัดดา ครับ แพขนาดใหญ่ รองรับได้ 20 คน มีแอร์ ทีวใี ห้ทกุ ห้องครับ อุปกรณ์อำ� นวยความสะดวก ครบคัน เครื่องเสียง ไฟเทธ ไดไอซ์ คาราโอเกะ เครื่องครัว เตาปิ้งย่าง เหมือนยกรีสอร์ทมาไว้ในน�้ำ มาที่เดียวคุ้มแน่นอน ติดต่ อที่พกั คุณอาร์ ต โทร. 09-2935-1337 พิกดั : 128 หมู่ 5 ต.ท่ ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 71250 Facebook.com / แพลัดดา เขื่อนศรี นครินทร์

ดู AD 4 สี หน้ า 11

บ้านน�้ำพุร้อน

รีสอร์ท

ดู AD 4 สี หน้ า 14

ที่พักสะอาด อยู่ติดริมถนน ใกล้สถานที่เที่ยวหลายแห่ง ไป-มาสะดวก จะไปแช่น�้ำพุร้อนก็ใกล้เพียงแค่เดินข้ามถนนหน้า รีสอร์ทไปก็จะถึงทางเข้าอุทยานน�้ำพุร้อนหินดาด พิกัด : 5/15 หมู่ 6 ต.หินดาด อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี โทร. 09-2723-6555

ไต๋เอ็ม Fever บริการแพพัก แพตกปลา เขื่อนเขาแหลม ติดต่ อที่พกั โทร. 08-0658-4325 (พา), 09-8846-9330 พิกัด : 175 หมู่ 4 ต.ปรั งเผล อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ดู AD 4 สี หน้ า 10

แพญาดา

แพลากติดแอร์ เขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี ลูกค้าไม่ต้องทนร้อนอีกต่อไป - แถมฟรี ลากแพ ลากแพเปียกชมวิวยามเย็น - ฟรี!! เครื่องครัว,เตาปิ้งย่าง,อุปกรณ์ท�ำครัวครบครัน - ฟรี!! #น�้ำมันเครื่องปั่นไฟตลอดทริป - ฟรี!! เครื่องเสียงชุดเล็กสามารถต่อ โทรศัพท์ USB โน็ตบุคได้ ติดต่ อที่พกั โทร. 09-0550-9908 พิกัด : บ้ านท่ ากระดาน อ.ศรี สวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี Facebook.com / แพญาดา แพพักติดแอร์

ดู AD 4 สี หน้ า 10

๑ ใน...กาญจนบุรี

65


สวนริมแคว รีสอร์ท

chill chill at the lake

บริการที่พักท่ามกลางธรรมชาติ ติดริมแม่น�้ำ ใจกลางตลาด ทองผาภูมิ สะดวกสบาย สิ่งอ�ำนวยความสะดวกครบครัน พิกัด : หมู่ 1 ถ.สายหลักเทศบาลต�ำบลทองผาภูมิ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180 โทร. 08-1190-9284, 08-3092-0646

รีสอร์ท สไตล์ชิล ริมทะเลสาบเขื่อนศรีนครินทร์ กาญจนบุรี สงบ..ร่มรื่น.. ในอ้อมกอดธรรมชาติ...

ดู AD 4 สี หน้ า 7

พิกัด : เขื่อนศรี นครินทร์ กาญจนบุรี Tel. 09-8441-8613

ดู AD 4 สี หน้ า 7

66

๑ ใน...กาญจนบุรี


ดู AD 4 สี หน้ า 14

ดู AD 4 สี หน้ า 8

Rafeting Resort มี 2 แบบ เป็นลักษณะ แพล่องสองชั้น และแพชั้นเดียว ขนาดกลาง มี 2 ห้องนอน 2 ห้องน�้ำ 1 ห้องครัว มีอุปกรณ์เครื่องครัวไว้บริการฟรี มีอุปกรณ์เล่นน�้ำให้ฟรี เช่นแพเปียกและเสื้อชูชีพ พิกัด : 164/1 หมู่ 5 ต.ท่ ากระดาน อ.ศรี สวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 71250 โทร. 080-6502653, 081-1987944 โทรสาร 034-696-173

บริการบ้านพัก ท่ามกลางธรรมชาติล้อมรอบ บรรยากาศเงียบ เป็นส่วนตัว เก็บภาพบรรยากาศสวยๆ เช้าสูดอากาศที่บริสุทธิ์ ห้องพักพร้อมสิ่งอ�ำนวยความสะดวกครบครัน พร้อมจัดเลี้ยง ปาร์ตี้ สะดวกต่อการเดินทาง บริการแบบเป็นกันเอง ติดต่ อ โทร.081-809-8302,090-9911059 พิกัด : 79/2 หมู่ 4 ต.ท่ ากระดาน อ.ศรี สวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

ที่พักกาญจนบุรี

บ้านสวนDAKANDA ไทรโยคน้อย

ซัมเมอร์นี้หนีร้อนมาเที่ยวกัน ที่พักกาญจนบุรี บ้านสวน Dakanda ไทรโยคน้อย ยินดีต้อนรับ บ้านสวนใกล้แหล่งท่องเที่ยวมากมาย บรรยากาศกลิ่นไอบ้านๆ ส่วนตัวๆ อบอุ่นคล้ายอยู่บ้านตนเอง พิกัด : 706/1 หมู่ 3 ซ.ไทรโยคน้ อย 3 ต.ท่ าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 09-5165-8056

ดู AD 4 สี หน้ า 10

แพน�้ำทิพย์

มีแพเปียก (แพไม้ไผ่) ล่องฟรี มีชูชีพ ส�ำหรับเด็ก-ผู้ใหญ่ มีที่จอดรถสะดวกสบาย มีเตาปิ้ง BBQ ตกปลา ใกล้สถานที่ท่องเที่ยว น�้ำตกเอราวัณ ถ�้ำพระธาตุ เขื่อนศรีนครินทร์ พิกัด : ต. ท่ ากระดาน อ.ศรี สวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 71250 โทร. 09-7123-7557, 08-9523-9381, 08-4942-4674

ดู AD 4 สี หน้ า 12

๑ ใน...กาญจนบุรี

67


บ้านสวนยายกาแฟสด นานแค่ไหนแล้วที่ตัวเราไม่ได้สัมผัสกับธรรมชาติ ที่แท้จริง มีที่ที่เหมาะ ส�ำหรับธรรมชาติอีกที่หนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรี อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจาก กรุงเทพฯ รีสอร์ทอยู่ อ.ท่ามะกา เรียบคลองชลประทาน เรามีบริการ ทั้งบ้านพักและกาแฟสด ให้ท่านได้นั่งผ่อนคลายยาววๆ กับวันหยุดสุด สัปดาห์ พิกัด : 21/1 หมู่ 1 ต.เขาสามสิบหาบ อ.ท่ ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 โทรศัพท์ 092-9569059

แพกิตติ ที่ตั้ง : 140/3 หมู่ 3 ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี Tel. 08-1906-9879, 0-3463-4168

ลาดหญ้ าโฮมสเตย์ ที่ตั้ง : 55/37 หมู่ 8 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี Tel. 08-9914-9574

แฮปปี ้ เนส รี สอร์ ท ที่ตั้ง : 10/13 หมู่ 10 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี Tel. 0-2587-6236, 08-1771-6234

บ้ านสวนฝน ที่ตั้ง : 20/3 หมู่ 8 ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 Tel. 0-3462-4587-89, 08-1299-1319, 08-6366-9075 Fax. 0-3462-5183 www.baansuanfon.com

โรงแรมบังกาโลไทรโยคน้ อย ที่ตั้ง : 132 หมู่ 3 ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี Tel. 0-3456-5182, 08-1515-3545

แพสมพงษ์ ที่ตั้ง : 15 หมู่ 1 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 Tel. 08-1944-0381, 08-1941-2792

ตะเกียงทอง รี สอร์ ท ที่ตั้ง : 284 หมู่ 4 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี Tel. 0-3455-1550, 08-1354-3718

แพบ้ านโยค ที่ตั้ง : ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150 Tel. 06-1107-6705

ดู AD 4 สี หน้ า 9

มนต์ เสน่ ห์ ริเวอร์ แคว รี สอร์ ท ที่ตั้ง : 27/2 หมู่ 2 ถ.แสงชูโต ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71000 Tel. 0-3460-4604, 08-1809-0904 ที่ตั้ง : สนง.กรุงเทพฯ 209 ถ.กรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 Tel. 0-2437-0088, 09-2284-7353

แพชมดง ที่ตั้ง : อยู่ในอุทยานไทรโยคใหญ่ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี Tel. 08-7159-7023

แพขวัญแก้ ว ที่ตั้ง : 180 หมู่ 1 ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี Tel. 08-7169-4197

68

๑ ใน...กาญจนบุรี


Baanrai

บ้านไร่ ริเวอร์แคว รีสอร์ท กาญจนบุรี

R iv er k wai R esor t K a n c h a n a b u r i สัมผัสชีวิตธรรมชาติ ที่เปี่ยมด้วยความ สุขท่ามกลางความงามของมวลหมู่ พฤกษานานา พั น ธุ ์ สวนพั ก ผ่ อ นร่ ม รื่ น เย็ น ฉ�่ำ กั บ ความงามของ น�้ำตก พร้อมรับความอิ่มอร่อยกับอาหารอันเลื่องชื่อ พร้อมรอยยิ้มที่แสนอบอุ่นและบริการที่เป็นกันเอง บรรยากาศธรรมชาติอนั เงียบสงบ แวดล้อมด้วยขุนเขา และป่าสีเขียวผสานความอบอุน่ จากสายน�ำ้ ทีไ่ หลทอด ผ่านความงามของท้องทุ่งสรรสร้างจินตนาการแห่ง ความสุข... ที่คุณสัมผัส ได้ที่ “บ้ านไร่ ริเวอร์ แคว รี สอร์ ท กาญจนบุรี”

๑ ใน...กาญจนบุรี

69


70

๑ ใน...กาญจนบุรี


๑ ใน...กาญจนบุรี

71


72

๑ ใน...กาญจนบุรี


๑ ใน...กาญจนบุรี

73


74

๑ ใน...กาญจนบุรี


แนะน� ำที่กิน อาหารสะอาด รสชาติอร่อย

Food Delicious

ดู AD 4 สี หน้ า 11

อ.ท่าม่วง หลังวัดถ�ำ้ เสือ มาทางผ่านเขือ่ นแม่กลอง ถึงสามแยกเลีย้ วขวา ไปทางวัดถ�ำ้ เสือ ไปตามทางผ่าน แพอาหารริมเขือ่ น ตรงไปถึง วัดมโนธร รมาราม (นางโน) เลี้ยวซ้ายตรงข้ามวัด ถึงสามแยกเลี้ยวขวาตรงไปถึงสี่ แยกถนน คลองชลประทานเลี้ยวซ้ายตรงไปร้านอยู่ซ้ายมือ บรรยากาศ บริเวณด้านหลังร้านเป็นทุ่งนา ทางเดินไม้ร้อยกว่าเมตรออกไปกลางทุ่ง ร้านกาแฟตรงข้ามหลังวัดถ�้ำเสือ วิวสวยทุ่งนากว้าง เมื่อก่อนไปวัดถ�้ำ เสือ ขึน้ บนเขาจะไปด้านหลังชมวิวทุง่ นาโล่งกว้างเขียวขจีสดุ ตาถึงทิวเขา

ทิ้งความวุ่นวายไว้ในเมือง ... แล้วหนีไปหยุดเวลาไว้ที่มีนา คาเฟ่กลางทุ่งนา ติดต่ อที่พกั โทร. 08-7907-1700 พิกัด : 75/18 ต.ม่ วงชุม อ.ท่ าม่ วง จ.กาญจนบุรี 71110 ๑ ใน...กาญจนบุรี

75


ดู AD 4 สี หน้ า 17

ร้านอาหารเช้าที่ต้องนั่งยองๆ ชิคๆ คูลๆทานอาหารเช้าแบบมอญสไตล์ ณ ดินแดนมอญสัมผัสวิถีชีวิตและบรรยากาศแบบมอญแท้ เปิดบริการทุกวัน และบริการรับจัดอาหารเช้าส�ำหรับหมู่คณะ พิกัด : 57 หมู่ 2 ซ.สะพานอุตมานุสรณ์ ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240 (ตัง้ อยู่ทางขึน้ -ลงสะพานมอญฝั่ งหมู่บ้านมอญ) โทร. 08-0111-0536

ดู AD 4 สี หน้ า 13

ครัวบ้านสวนไผ่ Homestay พบกับเมนูอาหารหลากหลาย ที่รอให้ทุกท่านได้มาลิ้มลอง พร้อมต้อนรับคณะทัวร์ นักท่องเที่ยวทุกท่าน พิกัด : 263 หมู่ 2 ต.ช่ องสะเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โทร. 08-8018-1565, 0-3451-0349

ดู AD 4 สี หน้ า 9

ครัวเอราวัณ

พิกัด : 160 หมู่ 4 ต.ท่ ากระดาน อ.ศรี สวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี โทร. 08-9551-4293, 0-3457-4046

76

๑ ใน...กาญจนบุรี

หลีกหนีความวุ่นวายในเมือง มาพักผ่อนและรับประทานอาหาร ท่ามกลางธรรมชาติ ก่อนที่จะไปน�้ำตกเอราวัณ เมนูอาหารที่อยากแนะน�ำ ปลาคังต้มย�ำ ปลาคังลวกจิ้ม ผักกูดผัดน�้ำมันหอย ปลาเนื้อหวาน สดใหม่มาก ผักกูดกรอบหวาน เป็นผักท้องถิ่นของเมืองกาญจน์หาทานได้ยากต้องไม่พลาด


ดู AD 4 สี หน้ า 16

ดู AD 4 สี หน้ า 15

สวนอาหารประวีณ์นุช (พิมพญา)

อากาศดี เพลงเพราะ อาหารอร่อย ราคาสบายกระเป๋า ร้านเปิด 17:00-24:00 พิกัด : 118/2 หมู่ 4 ต.ท่ ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 โทร. 09-8246-6908, 08-7087-5898

อาหารอร่อย ปรุงสดใหม่ ในวิวสวนป่า รับจัดอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ ไทย-ยุโรป พิกัด : 77/5 หมู่ 1 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี โทร. 0-3459-1027, 09-2720-4554, 08-1705-4869

ร้านอาหาร ไผ่ริมแคว พบกับเมนูอาหารหลากหลาย ปลาคังลวกจิ้ม ต้มย�ำปลาคัง ย�ำตะไคร้ทับทิม ฯลฯ รับประกันความอร่อย พิกัด : 43/6 หมู่ 1 ต.เขาน้ อย อ.ท่ าม่ วง จ.กาญจนบุรี โทร. 08-7078-3940, 08-1856-5302

ดู AD 4 สี หน้ า 17

Back Kan

ดู AD 4 สี หน้ า 13

อาหารอร่อย ดนตรีสด บรรยากาศชิลๆ พิกัด : 65/25 หมู่ 9 ถ.เลี่ยงเมือง ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 โทร. 09-2804-9319 ๑ ใน...กาญจนบุรี

77


ดู AD 4 สี หน้ า 18

ดู AD 4 สี หน้ า 8

เมนูนี้ชื่อว่า โรตีไอติมลุยสวน

โรตีมะพร้าวอ่อน สุดยอดความอร่อย เจ้าแรก เจ้าเก่า ต้นต�ำรับกว่า 10 ปี พิกัด : ปั๊ ม ปตท.ไทรโยคน้ อย (วงษ์ ไอริน) ข้ างทางรถไฟ โทร. 09-8498-6689 ดู AD 4 สี หน้ า 15

DOG OK Cafe

ร้านอาหารที่เจ้าของสามารถน�ำน้องหมาเข้ามาร่วมทานอาหาร ในร้านได้ด้วย ร้านอยู่ตรงข้ามสุสานสัมพันธมิตร (ช่องไก่) อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

เช็คอิน@กาญจน์ บรรยากาศดี ดนตรีเพราะ อาหารอร่อย ราคามิตรภาพ บริการเป็นเลิศ ต้องที่ร้านเช็คอิน@กาญจน์ เท่านั้น พิกัด : 90/1 หมู่ 5 ต.ท่ ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 Tel. 08-6532-0309 / Line id : @checkinkan

78

๑ ใน...กาญจนบุรี

พิกัด : 111 หมู่ 3 ถ.ลิน้ ช้ าง-เขาปูน ต.หนองหญ้ า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 Tel. 08-9916-4003


ดู AD 4 สี หน้ า 5

Line id : 0959516886 www.facebook.com/ร้ านต�ำทางกาญจน์ ต�ำทางกาญจน์ ร้านนี้ ก่อนถึงเมืองกาญจนบุรี ปักหมุกกันก่อนที่ อ.ท่าม่วง ส�ำหรับ เมนูอาหารทีถ่ กู รังสรรค์มาด้วยใจ ท�ำให้คอนเฟิรม์ ได้วา่ อร่อย ในราคาเบาจนตกใจ แถมบรรยากาศที่เหมาะสากๆที่จะหาร้านอาหารนั่งสบายๆในมื้อกลางวันแบบ นี้ เมนูแนะน�ำ : ข้าวย�ำไก่แซ่บ ห่อหมกทะเลมะพ้าวอ่อน เมี่ยงปลาทู ส้มต�ำปูม้า ข้าวผัดอเมริกัน แกงคั่วหอยขม หอยกระทะ ร้ านเปิ ด 10:00-21.00น. หยุดทุกวันพฤหัสบดี โทร 0-3454-0506, 06-1505-2395, 08-5951-6886 พิกัด : หมู่ 2 ซ.หนองตาบ่ ง อ.ท่ าม่ วง จ.กาญจนบุรี 71110

๑ ใน...กาญจนบุรี

79


น�ำ้ ดื่มสมุนไพรอันตา น�้ำสมุนไพรพร้อมดื่ม รสชาติดี มีประโยชน์ ที่ตงั ้ : 199/35 หมู่ 1 ต.ท่ าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180 Tel. 08-0772-1933, 09-8526-5981 ดู AD 4 สี หน้ า 18

เจ๊ คดิ หมูกะทะ ที่ตั้ง : 111 อู่ทอง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี Tel. 08-9998-9085

ร้ านอาหารเจ๊ ณี ที่ตั้ง : 333/7 หมู่ 4 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี Tel. 0-3454-0583, 08-9820-7711

ทุ่งนาปลาเผา ที่ตั้ง : 468/1 หมู่ 3 หลักกิโลเมตร ที่ 26 ต.พนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี Tel. 08-9902-1983

ปลาส้ มแม่ ย่ ีส่ ุน ที่ตั้ง : 35/68 หมู่ 2 ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี Tel. 08-1856-2409

80

๑ ใน...กาญจนบุรี

ร้ านอาหารครั วสมหมาย ที่ตั้ง : 109/3 หมู่ 3 ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150 Tel. 08-3902-0131, 08-3814-9557, 08-1857-5346 Tel./Fax. 0-3456-5016-7

ร้ านอาหารแอน ไทย-อีสาน-ใต้ ที่ตั้ง : 503 หมู่ 14 ต.ช่องด่าน อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160 สาขา 2 ตรงข้ามวัดบึงหล่น ต.บ่อพลอย Tel. 09-3683-2435

ชาเหนียว 2 ใจ ที่ตั้ง : 261 หมู่ 3 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150 Tel. 08-1069-6004, 08-0795-6627

Sweet Cafe’ by NANIE ที่ตั้ง : ตรงข้ามป้อมต�ำรวจ หน้าราชภัฏกาญจนบุรี อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 Tel. 08-3308-1089, 08-9378-8832

ร้ านไส้ อ่ ัววุ้นเส้ นนพรั ตน์ ที่ตั้ง : 64/4 หมู่ 3 ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี Tel. 0-3463-4350, 08-6015-9043

ร้ านลักษณาภรณ์ จิวเวอรี่ ที่ตั้ง : 421/2 ถ.แม่น�้ำแคว ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี Tel. 08-1856-4404


๑ ใน...กาญจนบุรี

81


อุทยานแห่ งชาติลำ� คลองงู Tel. 08-4913-2381

รถตู้กาญจนบุรี Tel. 08-6163-3224, 09-2783-6422, 08-9802-5015

กาญจนบุรี-ชะอ�ำ-หัวหินทัวร์ ที่ตั้ง : บขส. กาญจนบุรี ล็อค A7 ใกล้กับห้องน�้ำ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี Tel. 08-3485-2530, 08-5822-6063

กะเหรี่ ยงทัวร์ ที่ตั้ง : 90/3 หมู่ 8 บ้านซองกาเลีย ถ.สามประสบ ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240 Tel. 0-3459-5337, 08-6169-3779, 08-2256-2252

82

๑ ใน...กาญจนบุรี


๑ ใน...กาญจนบุรี

83


84

๑ ใน...กาญจนบุรี


๑ ใน...กาญจนบุรี

85


86

๑ ใน...กาญจนบุรี


สินค้า OTOP จังหวัดกาญจนบุรี KANCHANABURI ONE TAMBON ONE PRODUCTS

บ้ านสมุนไพร ที่ตั้ง : 125 หมู่ 6 ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 71260 Tel. 09-5445-5187

สมชัยดนตรี ไทย ผลิตและจ�ำหน่าย เครื่องดนตรีไทย ที่ตงั ้ : 49 หมู่บ้านเขาปูน ต.หนองหญ้ า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี Tel. 0-3460-2648, 08-1913-3632, 06-5265-5155 ดู AD 4 สี หน้ า 12

ต�ำบลลิ่นถิ่น

กลุ่มจักสานต�ำบลลิ่นถิ่น โทร : 081- 9178629 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เครื่องจักสาน

ต�ำบลสหกรณ์ นิคม l

อ�ำเภอด่ านมะขามเตีย้

ต�ำบลกลอนโด

กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ โทร : 081-7056044 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผักปลอดสารพิษ กลุ่มเลีย้ งปลาในกระชัง โทร : 034-642068 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ปลาทับทิม

ต�ำบลจรเข้ เผือก

กลุ่มสตรี ทำ� ไข่ เค็มสมุนไพร โทร : 08-15126668, 089-8369287 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ไข่เค็มดินสอพองสมุนไพร

ต�ำบลด่ านมะขามเตีย้

กลุ่มหน่ อไม้ ฝรั่ งบ้ านโป่ งนก โทร : 089-8374537 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ หน่อไม้ฝรั่ง

ต�ำบลหนองไผ่

กลุ่มอาชีพสตรี แปรรู ปท�ำน�ำ้ ผลไม้ โทร : 034-519654 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ น�้ำผลไม้

l

อ�ำเภอทองผาภูมิ

ต�ำบลชะแล

กลุ่มอาชีพสตรี ชาวกะเหรี่ ยง โทร : 034 599514 (พัฒนาชุมชนอ�ำเภอ) รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผ้าประดิษฐ์ลายพื้นเมือง (กะเหรี่ยง) กลุ่มอาชีพสตรี ทำ� ไม้ กวาด โทร : 034 599514 (พัฒนาชุมชนอ�ำเภอ) รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ไม้กวาดดอกหญ้า

ต�ำบลท่ าขนุน

กลุ่มสตรี บ้านท่ าขนุน โทร : 034 599057, 08-90194597 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ไวน์เพื่อสุขภาพ กลุ่มสตรี บ้านปรั งกาสี โทร : 034 531121 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ กล้วยฉาบ

ต�ำบลปิ ล๊ อก

กลุ่มอาชีพท�ำปลาย่ างรมควัน โทร : 081-215-5861 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ปลาย่างรมควัน

กลุ่มศิลปาชีพ (เลีย้ งไหม) โทร : 034 599514 (พัฒนาชุมชนอ�ำเภอ) รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ รังไหม

ต�ำบลห้ วยเขย่ ง

กลุ่มเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ สักทอง โทร : 0 3451 9062 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เฟอร์นิเจอร์ไม้สักทอง

ต�ำบลหินดาด

คณะกรรมการพัฒนาสตรี ต�ำบลหินดาด โทร : 08-13716467, 086- 3024886 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ กล้วยอบน�้ำผึ้งผสมเกลือไอโอดีน ไวน์ คอนเนอร์ โทร : 0-3468-5832 โทรสาร : 0-3468-5832 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ไวน์ผลไม้ทุกชนิด

อ�ำเภอท่ าม่ วง ต�ำบลท่ าตะคร้ อ l

กลุ่มจักสาน โทร : 034-658343 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ จักสาน กลุ่มเบญจรงค์ ท่าล้ อ

กลุ่มแม่ บ้านป่ าชุมชน บ้ านห้ วยสะพานสามัคคี ที่ตั้ง : 49 ห้วยสะพาน หมู่ 2 ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี Tel. 0-3457-9293, 08-3008-9747, 08-3424-9015

โทร : 0 3451 4466 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เบญจรงค์ท่าล้อ กลุ่มแม่ บ้านเกษตรกรบ้ านใหม่ พฒ ั นา โทร :034-658354 / 081-8232124 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ แปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าว (พันธุ์ชัยนาท) กลุ่มหัตถกรรมทอผ้ าบ้ านใหม่ โทร : 08-1942-1445 โทรสาร. 0-3461-3323 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผ้าจกทอมือ

ต�ำบลหนองขาว

กลุ่มผ้ าทอมือ ผ้ าขาวม้ าร้ อยสี โทร : 0-3458-6061, 08-9612-2553 โทรสาร : 0-3458-6063 กลุ่มแม่ บ้านหนองขาว โทร : 081-8800753 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผ้าทอด้วยกี่กระตุก กลุ่มหัตถกรรมไม้ ไผ่ หนองขาว โทร : 089 7905158 , 034 659250 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ กระบอกตัดรก หมู่บ้านวัฒนธรรมบ้ านหนองขาว โทร : 08-1824-6612, 08-1291-0385 www.nongkao.com รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผ้าขาวม้าร้อยสี เครื่องประดับนิล

ต�ำบลหนองตากยา

กลุ่มผลิตรองเท้ าแฟชั่น โทร : 081-2915264 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ รองเท้าแฟชั่น

๑ ใน...กาญจนบุรี

87


l

อ�ำเภอท่ ามะกา

ต�ำบลเขาสามสิบหาบ

กลุ่มต�ำบลเขาสามสิบหาบ โทร :02 8119500 # 215, 089 763 2121 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ นิโคพาร์ท กลุ่มแปรรู ปหน่ อไม้ ไผ่ ลวก โทร : 08-13038767 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ หน่อไม้ดองและหน่อไม้อัดปี๊บ

ต�ำบลโคกตะบอง

กลุ่มอาชีพข้ าวสารข้ าวซ้ อมมือ บรรจุถุง โทร : 034 542918 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ข้าวสาร/ข้าวซ้อมมือบรรจุถุง

ต�ำบลดอนขมิน้

กลุ่มแปรรู ปอาหารบ้ านหนองตะเลา โทร : 08 1752 5665 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เนื้อ/หมูแดดเดียว กลุ่มแม่ บ้านท�ำไข่ เค็มสมุนไพร ทวีมงคล โทร : 034 649078 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ไข่เค็มสมุนไพรทวีมงคล

ต�ำบลดอนชะเอม

กลุ่มอาชีพข้ าวซ้ อมมือ โทร :08-1857-2157 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ข้าวซ้อมมือ

ต�ำบลตะคร�ำ้ เอน

กลุ่มแม่ บ้านเกษตรกรมะขามทอง โทร :0 3456 2310 , 08 7033 7922 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ หมี่กรอบอบสมุนไพร กลุ่มอาชีพสตรี แปรรู ปอาหาร โทร :034 - 561157 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ แปรรูปอาหาร

ต�ำบลท่ ามะกา

กลุ่มดอกไม้ ประดิษฐ์ โทร :034 541-779 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ดอกไม้ประดิษฐ์ กลุ่มท�ำขนมบ้ านหนองไร่ (ขนมดอกจอก) โทร : 08-5262-6101, 08-1195-8687, 0-3463-6706 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ขนมดอกจอก ทอฟฟี่กะทิถั่ว ข้าวเกรียบกุ้ง

ต�ำบลท่ าไม้

กลุ่มผลิตน�ำ้ ดื่มเพื่อนสตรี โทร : 08-1705 5745 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ น�้ำดื่มเพื่อนสตรี กลุ่มสตรี อาสาพัฒนาต�ำบลท่ าไม้ โทร : 034 542908 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ดอกไม้ประดิษฐ์จากก้านกล้วย

ต�ำบลท่ าเสา

กลุ่มอาชีพทอผ้ าฝ้ายบ้ านรางวาลย์ โทร :034 639158

รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผ้าฝ้ายทอมือ

รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ไส้อั่วนพรัตน์

กลุ่มน�ำ้ ยาล้ างจาน โทร : 034 541082 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ น�้ำยาล้างจาน

กลุ่มออมทรั พย์ เพื่อการผลิต บ้ านทุ่งก้ างย่ าง โทร : 08- 1943 5664 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ดอกไม้ประดิษฐ์ผ้าใยบัว กลุ่มอาชีพนกประดิษฐ์ โทร : 081-9426761 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ นกประดิษฐ์

ต�ำบลพงตึก

ต�ำบลพระแท่ น

กลุ่มผลิตมะยมเม็ดดินเผา โทร : 08-9779-1968 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ มะยมเม็ดดินเผา กลุ่มสตรี อาสาพัฒนาต�ำบลพระแท่ น โทร : 034-643231 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ขนมต่าง ๆ ของหวาน พริกแกง

ต�ำบลยางม่ วง

กลุ่มอาชีพสตรี แปรรู ป ผลิตภัณฑ์ อาหาร โทร : 0 3464 9694 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ น�้ำพริกแม่จิ๋ม

ต�ำบลสนามแย้

กลุ่มอาชีพสตรี แปรรู ป ผลิตภัณฑ์ อาหาร (กล้ วยอบ) โทร : 08-1736-0245 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ กล้วยอบน�้ำผึ้ง

ต�ำบลแสนตอ

กลุ่มไม้ ดอกไม้ ประดับ โทร : 034 542908, 08-1736-4494 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ดอกไม้ประดิษฐ์ดินหอม

ต�ำบลหนองลาน

กลุ่มเกษตรกรบ้ านหกหลัง โทร : 0 3464 3229 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ข้าวโพดฝักอ่อน กลุ่มสตรี ผลิตข้ าวหมาก โทร : 081 794-7327 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ข้าวหมาก กลุ่มสมุนไพรปิ งคลนคร โทร : 08-1845-9967, 08-1992-7933 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ยาวุฒิโทนิก้า

ต�ำบลหวายเหนียว

กลุ่มเบญจรงค์ ลายไทย โทร : 08-1794 7483 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เครื่องเบญจรงค์ กลุ่มผลิตแชมพูสมุนไพร ดอกอัญชัน ว่ านหางจระเข้ โทร : 08-9401 7114 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ แชมพูดอกอัญชันผสมว่านหางจระเข้ กลุ่มแม่ บ้านเกษตรศาลเจ้ าตึก โทร : 034-542929 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เครื่องเบญจรงค์

ต�ำบลอุโลกสี่หมื่น

กลุ่มข้ าวโพดฝั กอ่ อน โทร : 08-99447880 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ข้าวโพดฝักอ่อน

อ�ำเภอไทรโยค ต�ำบลท่ าเสา l

กลุ่มผลิตไส้ อ่ ัวนพรั ตน์ โทร : 0 3463 4350 , 08- 6015 9043

88

๑ ใน...กาญจนบุรี

ต�ำบลไทรโยค

ต�ำบลบ้ องตี ้

กลุ่มทอผ้ าพืน้ เมืองบ้ านท้ ายเหมือง โทร : 081-9446634 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผ้าทอบ้องตี้

ต�ำบลลุ่มสุ่ม

กลุ่มน�ำ้ ดื่มสมุนไพร โทร : 081-752-5957 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ น�้ำดอกอัญชัน น�้ำตะไคร้ น�้ำฝาง

ต�ำบลวังกระแจะ

กลุ่มกล่ องไม้ ไผ่ บ้านเขาช้ าง โทร : 08-11940972 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ กล่องไม้ไผ่

ต�ำบลศรี มงคล

กลุ่มแปรรู ปผลิตภัณฑ์ ทางการเกษตร โทร :034 516120, 089 9185592 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ กระยาสารทมะพร้าวอ่อน, กล้วยหยีศรีมงคล l

อ�ำเภอบ่ อพลอย

ต�ำบลช่ องด่ าน

กลุ่มเจียระไนนิลบ้ านบ่ อพลอย โทร : 08-1986 1972 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เครื่องประดับนิล ศูนย์ ศลิ ปหัตถกรรมผ้ าไหมบาติก โทร : 0 3458 1306, 08-1986 1972 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ หัตถกรรมผ้าไหมบาติก

ต�ำบลบ่ อพลอย

กลุ่มกุก่อง โทร : 08-1811 8405 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ สบู่สมุนไพรกุก่อง กลุ่มเจียรไนนิลบ้ านวังไพลิน โทร : 08-6321 4096 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เครื่องประดับนิล กลุ่มผลิตภัณฑ์ ไม้ ไผ่ และดอกไม้ ประดิษฐ์ โทร : 08-1763 7873 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ดอกไม้ประดิษฐ์จากเปลือกข้าวโพด กลุ่มสตรี อาสาเพื่อการผลิต (แม่ บุญเทียม) โทร : 0 3458 1106 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เครื่องดื่มสมุนไพรตะไคร้, น�้ำพริกต่างๆ ผักกาดเขียวดองเค็มอบแห้ง

ต�ำบลหนองกร่ าง

กลุ่มผู้ปลูกหน่ อไม้ ฝรั่ ง โทร : 081-6318186 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ หน่อไม้ฝรั่ง

ต�ำบลหนองกุ่ม

กลุ่มสตรี อาสาบ้ านพุพรม โทร : 08-17634806


รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ แชมพูสระผมสมุนไพร น�้ำยาล้างจาน พิมเสนน�้ำ

ต�ำบลหนองรี

กลุ่มเจียระไนแร่ เขาอึมครึม โทร : 08-10165604, 08-90882880 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เครื่องประดับจากแร่เหล็กเขาอึมครึม ส้ มเขียวหวาน โทร : 08-1856-5068 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ส้มเขียวหวาน

ต�ำบลหลุมรั ง

กลุ่มแม่ บ้านเกษตรกรไร่ ใหม่ สามัคคี โทร : 08-9256 7926 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ไวน์ สับปะรดกวน กลุ่มแม่ บ้านเกษตรกร หนองเต็งก้ าวหน้ า โทร : 08-1279 2171 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ชาเขียวใบหม่อน ผ้าทอไหมประดิษฐ์ บ้านหนองเต็ง ผ้าบาติก l

อ�ำเภอพนมทวน

ต�ำบลพังตรุ

กลุ่มอาชีพสตรี ถกั เปลญวน โทร : 081 434-8317,918,4934 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เปลญวน

ต�ำบลดอนตาเพชร

สาลี่มะพร้ าวสด ธีระ-เสรี โทร : 08-4134-1248 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ขนมสาลี่มะพร้าวสด

ต�ำบลรางหวาย

กลุ่มตัดเย็บเสือ้ ผ้ าต�ำบลรางหวาย โทร : 034 656314 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ชุดเสื้อผ้า

ต�ำบลหนองโรง

กลุ่มผลิตแคปหมูรัตนา โทร :08-1757 1603 , 0 3457 9344 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ แคปหมูรัตนา กลุ่มแม่ บ้านป่ าชุมชน ห้ วยสะพานสามัคคี โทร : 0-3457-9293, 08-3008-9747 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ข้าวเกรียบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

ต�ำบลหนองสาหร่ าย กลุ่มภูเกษมดินดี โทร : 08-1880 2161

รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ภูเกษมดินดี

อ�ำเภอเมือง ต�ำบลเกาะส�ำโรง l

กลุ่มอาชีพสตรี เกาะส�ำโรง โทร : 081-3332750 , 081-2920227 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผลิตภัณฑ์ฝาชี

ต�ำบลแก่ งเสีย้ น

กลุ่มแม่ บ้านเกษตรบ้ านลาดทองพัฒนา โทร : 08- 9830 7198 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ มะม่วงแช่อิ่ม

ต�ำบลช่ องสะเดา

กลุ่มสตรี อาสาพัฒนาต�ำบลช่ องสะเดา โทร : 081- 3814007 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ลอดช่องแห้ง

ต�ำบลท่ ามะขาม

กลุ่มประดิษฐ์ กรรมท�ำเทียมเขาสัตว์ โทร : 034 513517 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เขาสัตว์เรซิ่น กลุ่มสืบสานนิลร้ อยเงิน โทร : 081 7369141 , 086 1683361 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เครื่องประดับนิลร้อยเงิน รองเท้านิลประกอบไหม l

อ�ำเภอเลาขวัญ

ต�ำบลทุ่งกระบ�่ำ

กลุ่มอาชีพท�ำไม้ กวาด โทร : 034 531304 (อบต.ทุ่งกระบ�่ำ) รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ไม้กวาดดอกหญ้า

ต�ำบลเลาขวัญ

กลุ่มทอผ้ าบ้ านเลาขวัญ โทร : (034) 576-135 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผลิตภัณฑ์ผ้าทอกลุ่มแม่บ้านเลาขวัญ

ต�ำบลหนองนกแก้ ว

กลุ่มทอผ้ ามัดหมี่โทเรหนองนกแก้ ว โทร : 08-90238120 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผ้ามัดหมี่โทเร

ต�ำบลหนองปลิง

กลุ่มธูปหอมกฤษณา โทร : 08-1944 1910 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ

ธูปหอมกฤษณา

ต�ำบลหนองฝ้าย

รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ พริกกะเหรี่ยงไล่โว่

ต�ำบลหนองโสน

กลุ่มสตรี พฒ ั นาบ้ านไหล่ น�ำ้ โทร : 08-1991-1472 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ปลาสร้อยแดดเดียว

กลุ่มหัตถกรรมรากไม้ โทร : 034 583150, 08-92318173 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เฟอร์นิเจอร์จากรากไม้ กลุ่มประทุมทองเบญจรงค์ โทร : 0 3457 6329 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เครื่องเบญจรงค์ กลุ่มผลิตน�ำ้ ปลาบ้ านหนองม่ วง โทร : 08 1941 5760, 0 3450 2039 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ น�้ำปลาแท้

อ�ำเภอศรี สวัสดิ์ ต�ำบลเขาโจด l

หมู่บ้านท่ องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ บ้ านเขาเหล็ก โทร : 081 - 216539 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ บ้านเขาเหล็ก

ต�ำบลท่ ากระดาน

กลุ่มหัตถกรรมบ้ านแก่ งแคบ โทร : 08-1847 4912 , 0 3457 4057 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เชิงเทียนไม้ไผ่

ต�ำบลแม่ กระบุง

กลุ่มเกษตรชุมชนปลายดินสอ โทร : 08-9836 2048 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ แยมรสองุ่น l

อ�ำเภอสังขละบุรี

ต�ำบลปรั งเผล

กลุ่มแม่ บ้านเกษตรกรบ้ านจงอั่ว โทร : 08-1793 2264 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ กล้วยกรอบแก้วสมุนไพร, ข้าวแตนสมุนไพร กลุ่มแม่ บ้านเกษตรกร บ้ านเรดาร์ ร่วมใจ โทร : 08-7813-4106 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ น�้ำพริกเผาปลา หน่อไม้ดอง

ต�ำบลไล่ โว่

ต�ำบลหนองลู

l

อ�ำเภอหนองปรื อ

ต�ำบลสมเด็จเจริญ

กลุ่มผลิตกระเป๋าหนังต่ อ โทร : 08 9548 2470 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ กระเป๋าหนังต่อ พรสุวรรณน�ำพา โทร : 08-6080-2490, 08-0788-5872 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ กระเป๋าหนังสตรี-บุรุษ กลุ่มแม่ บ้านสมเด็จเจริญ โทร : 08-1759 6149 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ กล้วยกรอบอบน�้ำผึ้ง

ต�ำบลหนองปรื อ

กลุ่มหัตถกรรมจากรากไม้ โทร :034 519284 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ หัตถกรรมจากรากไม้

ต�ำบลหนองปลาไหล กลุ่มหัตถกรรมรากไม้ โทร : 08-1971-2453 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ หัตถกรรมจากรากไม้

อ�ำเภอห้ วยกระเจา ต�ำบลดอนแสลบ l

กลุ่มทอผ้ าบ้ านหนองปลิง โทร :0 3457 1345 , 08-7058 7754 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผ้าทอมือ

ต�ำบลสระลงเรื อ

กลุ่มนวัตกรรมพัฒนาบ้ านบ่ อเงิน โทร :0 3565 1190 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ปุ๋ยไคโตซาน กลุ่มผ้ าทอเนือ้ ทอง โทร :08-7809 9489 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผ้าทอมือ

กลุ่มพริกกะเหรี่ ยงต�ำบลไล่ โว่ โทร : 08-1943-5023

๑ ใน...กาญจนบุรี

89


CONTENT BUSINESS DIRECTORY

l

ท�ำเนียบส่วนราชการ-รัฐวิสาหกิจ

l

ท�ำเนียบด้านสถานศึกษา-สถาบันกวดวิชา

l

ท�ำเนียบด้านสุขภาพ และความงาม

91. 94. 99.

ท�ำเนียบด้านการก่อสร้าง-วัสดุ, รับเหมา-ต่อเติม

106.

ท�ำเนียบด้านการเกษตร เคมีทางการเกษตร

ท�ำเนียบด้านบ้าน-เฟอร์นิเจอร์

102.

117.

ท�ำเนียบด้านรถยนต์ รถจักรยานยนต์

90

112. ๑ ใน...กาญจนบุรี

ท�ำเนียบด้านสินค้า และธุรกิจบริการ

121.


นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

91

นายณรงค์ รักร้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

นายบวรศักดิ์ วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ

ส�ำหรับท่านใช้ในการประสานงานหรือต้องการติดต่อกับหน่วยงานราชการในจังหวัดเพื่อร้องทุกข์ หรือแจ้งเหตุต่างๆ ในหมวดนี้ รวบรวมหน่วยงานราชการไว้ครบ เลขานุการผู้ว่าราชการ โทร. 034-513-255 เลขานุการรองผู้ว่าราชการ1 โทร. 034-511561 เลขานุการรองผู้ว่าราชการ 2 โทร. 034-513-230 หัวหน้ าส�ำนักงานจังหวัด โทร. 034-622-791 หัวหน้ าฝ่ ายข้ อมูล และติดตามประเมินผล โทร. 034-511-778 หัวหน้ าฝ่ ายนโยบายและแผน โทร. 034-515-208 หัวหน้ าฝ่ ายอ�ำนวยการ โทร. 034-511-778 หัวหน้ าผู้ตรวจสอบภายในจังหวัด โทร. 034-511-778 ปลัดจังหวัด โทร. 034-511-213 จ่ าจังหวัด โทร. 034-511-326 ผู้ตรวจการส่ วนท้ องถิ่น โทร. 034-511-273 ป้องกันจังหวัด โทร. 034-515-898 เสมียนตราจังหวัด โทร. 034-514-243 นายอ�ำเภอเมืองกาญจนบุรี โทร. 034-513-275 นายอ�ำเภอท่ าม่ วง โทร. 034-611-040 นายอ�ำเภอท่ ามะกา โทร. 034-541-811 นายอ�ำเภอพนมทวน โทร. 034-579-246

นายอ�ำเภอบ่ อพลอย โทร. 034-581-236 นายอ�ำเภอไทรโยค โทร. 034-591-006 นายอ�ำเภอทองผาภูมิ โทร. 034-599-055 นายอ�ำเภอสังขละบุรี โทร. 034-595-094 นายอ�ำเภอเลาขวัญ โทร. 034-576-114 นายอ�ำเภอศรี สวัสดิ์ โทร. 034-597-054 นายอ�ำเภอด่ านมะขามเตีย้ โทร. 034-642-289 นายอ�ำเภอหนองปรื อ โทร. 034-645-200 นายอ�ำเภอห้ วยกระเจา โทร. 034-650-051 โยธาธิการจังหวัด โทร. 034-512-644 ผู้บญ ั ชาการเรื อนจ�ำจังหวัด โทร. 034-511-163 ผู้บญ ั ชาการเรื อนจ�ำ อ.ทองผาภูมิ โทร. 034-599-317 เร่ งรั ดพัฒนาชนบทจังหวัด โทร. 034-515-768 ผังเมืองจังหวัด โทร. 034-623-313 พัฒนาการจังหวัด โทร. 034-511-782 เจ้ าพนักงานที่ดนิ จังหวัด โทร. 034-515-261 แรงงานและสวัสดิการสังคม โทร. 034-516-099 สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด โทร. 034-511-253

ประชาสงเคราะห์ จงั หวัด โทร. 034-511-775 ประกันสังคมจังหวัด โทร. 034-512-816 จัดหางานจังหวัด โทร. 034-513-900 ผู้อำ� นวยการศูนย์ พฒ ั นา และสงเคราะห์ ชาวเขา โทร. 034-512-452 เกษตรและสหกรณ์ จงั หวัด โทร. 034-516-894 เกษตรจังหวัด โทร. 034-623-379 ปศุสัตว์ จงั หวัด โทร. 034-512-926 ป่ าไม้ จงั หวัด โทร. 034-511-566 ประมงจังหวัด โทร. 034-622-929 สหกรณ์ จงั หวัด โทร. 034-516-093 ปฏิรูปที่ดนิ จังหวัด โทร. 034-511-400 ผอ.ส�ำนักชลประทานที่10 โทร. 034-611-798 หัวหน้ าโครงการส่ งน�ำ้ และ บ�ำรุ งรั กษาเขื่อนวชิราลงกรณ โทร. 034-612-144 หัวหน้ าโครงการชลประทาน โทร. 034-515-296 ศูนย์ พฒ ั นาประมงน�ำ้ จืด โทร. 034-611-144

ส�ำนักงานจัดรู ปที่ดนิ โทร. 034-611-791 กองการเกษตรและสหกรณ์ โทร. 034-591-082 สน.ทหารพัฒนาอ.ไทรโยค หน่ วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 11 โทร. 034-599-498 คลังจังหวัดกาญจนบุรี โทร. 034-511-142 สรรพากรจังหวัด โทร. 034-514-334 สรรพสามิตจังหวัด โทร. 034-511-148 ธนารั กษ์ จงั หวัด โทร. 034-511-772 นายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัด โทร. 034-511-734 ผอ.โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา โทร. 034-511-233 ผอ.โรงพยาบาล มะการั กษ์ โทร. 034-542-031 หน.ศูนย์ ควบคุมโรคติดต่ อ น�ำโดยแมลงที่ 53 โทร. 034-512-557 ศึกษาธิการจังหวัด โทร. 034-514-689 ผอ.การประถมศึกษาจังหวัด โทร. 034-511-642 ผอ.ศูนย์ การศึกษานอกโรงเรี ยนจังหวัด โทร. 034-515-893

๑ ใน...กาญจนบุรี

91


อบต. สิงห์ ที่ตั้ง : 15 หมู่ 1 ต.สิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี Tel. 0-3467-0253 Fax. 0-3467-0253 ดู AD 4 สี หน้ า 6 สามัญศึกษาจังหวัด โทร. 034-623-006 อุทยานประวัตศิ าสตร์ เมืองสิงห์ โทร. 034-591-122 ศูนย์ ฝึกวิชาชีพจังหวัด โทร. 034-515-323 พิพธิ ภัณฑ์ สถานแห่ งชาติบ้านเก่ า โทร. 034-654-058 ศูนย์ พละศึกษาและกีฬาจังหวัด อุตสาหรรมจังหวัด โทร. 034-511-305 ทรั พยากรธรณีประจ�ำท้ องที่จงั หวัด โทร. 034-511-274 ศูนย์ เกษตรอ้ อยภาคกลาง โทร. 034-612-197 ผู้พพ ิ ากษาหัวหน้ าศาลจังหวัด โทร. 034-512-666 จ่ าศาลจังหวัด โทร. 034-623-416 ส�ำนักงานคุมประพฤติ โทร. 034-513-625 ส�ำนักงานบังคับคดีจงั หวัด โทร. 034-514-754 ศูนย์ สูบน�ำ้ ด้ วยไฟฟ้า โทร. 034-515-108 ส�ำนักประชาสัมพันธ์ เขต 8 โทร. 034-516-794 ประชาสัมพันธ์ จงั หวัด โทร. 034-512-410 l

เทศบาล

เทศบาลต�ำบลหนองขาว โทร. 034-659-663 เทศบาลต�ำบลหนองตากยา โทร. 0-3464-4160 โทรสาร 0-3464-4112 เทศบาลต�ำบลวังขนาย โทร. 0-3461-1353

อ�ำเภอท่ ามะกา

เทศบาลเมืองท่ าเรื อพระแท่ น โทร. 034-561-035 เทศบาลต�ำบลท่ ามะกา โทร. 034-541-111 เทศบาลต�ำบลหนองลาน โทร. 0-3469-5050 โทรสาร 0-3469-5050 เทศบาลต�ำบลลูกแก โทร. 034-566-758 เทศบาลต�ำบลพระแท่ น โทร. 034-643-121 เทศบาลต�ำบลท่ าไม้ โทร. 034-541-775

อ�ำเภอพนมทวน

เทศบาลต�ำบลพนมทวน โทร. 034-579-034 เทศบาลต�ำบลรางหวาย โทร. 034-571-473

อ�ำเภอบ่ อพลอย

อ�ำเภอเมืองกาญจนบุรี เทศบาลเมืองกาญจนบุรี โทร. 034-511-502 เทศบาลต�ำบลลาดหญ้ า โทร. 034-589-247 เทศบาลต�ำบลแก่ งเสีย้ น โทร. 034-624-581 เทศบาลต�ำบลหนองบัว โทร./โทรสาร 034-635-679 เทศบาลต�ำบลลาดหญ้ า โทร. 034-588-138

เทศบาลต�ำบลบ่ อพลอย โทร. 0-3458-1020, 0-3458-1234 เทศบาลต�ำบลหนองรี โทร. 034-646-165

อ�ำเภอท่ าม่ วง

อ�ำเภอเลาขวัญ

เทศบาลต�ำบลวังศาลา โทร. 0-3459-3241-2 เทศบาลต�ำบลท่ าม่ วง โทร. 034-611-123 เทศบาลต�ำบลส�ำรอง โทร. 034-658-239

92

๑ ใน...กาญจนบุรี

อ�ำเภอไทรโยค

เทศบาลต�ำบลน�ำ้ ตกไทรโยคน้ อย โทร. 0-3463-4055 ต่อ 16 โทรสาร. 0-3463-4055 ต่อ 17 เทศบาลต�ำบลลุ่มสุ่ม โทร. 034-591-006 เทศบาลต�ำบลเลาขวัญ โทร. 0-3457-6102 โทรสาร. 0-3457-6300 เทศบาลต�ำบลหนองตากยา โทร. 034-644-125

เทศบาลต�ำบลหวายเหนียว ที่ตั้ง : 123 หมู่ 3 ถ.เลียบคลองชลประทาน ต.หวายเหนียว อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 Tel. 0-3454-3448 Fax. 0-3454-3448 ต่ อ 0

เทศบาลต�ำบลหนองฝ้าย โทร. 034-583-276

อ�ำเภอศรี สวัสดิ์

เทศบาลต�ำบลเอราวัณ โทร. 034-574-200

อ�ำเภอทองผาภูมิ

เทศบาลต�ำบลทองผาภูมิ โทร. 0-3459-9757 แฟกซ์. 0-3459-9757 ต่อ 110

อ�ำเภอสังขละบุรี เทศบาลต�ำบลวังกะ โทร. 034-595-564

อ�ำเภอด่ านมะขามเตีย้

เทศบาลต�ำบลด่ านมะขามเตีย้ โทร. 034-642-289

อ�ำเภอหนองปรื อ

เทศบาลต�ำบลหนองปรื อ โทร. 034-645-025 l

องค์ การบริหารส่ วนต�ำบล

อ�ำเภอเมืองกาญจนบุรี

อบต.แก่ งเสีย้ น โทร. 034-517-369 อบต.ท่ ามะขาม โทร. 034-653-372 อบต.วังด้ ง โทร. 034-516-914 อบต.ปากแพรก โทร. 034-511-330 อบต.เกาะส�ำโรง โทร. 034-651-089 อบต.วังเย็น โทร. 081-3647771 อบต.หนองบัว โทร. 034-633-249 อบต.บ้ านเก่ า โทร. 0-3465-4037, 0-3467-0811 อบต.หนองหญ้ า โทร. 081-9388168

อ�ำเภอท่ าม่ วง

อบต.วังศาลา โทร. 034-647-735 อบต.วังขนาย โทร. 034-647-264 อบต.หนองขาว โทร. 034-659-549 อบต.ท่ าล้ อ โทร. 034-622-874 อบต.ท่ าม่ วง โทร. 0-3461-2818, 0-3461-2492 อบต.ท่ าตะคร้ อ โทร. 034-531-044

เทศบาลต�ำบลพระแท่ นล�ำพระยา ที่ตั้ง : 100 หมู่ 14 ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี Tel. 0-3460-3613-4 Fax. 0-3460-3614

อบต.รางสาลี่ โทร. 034-531-155 อบต.ทุ่งทอง โทร. 034-613-015 อบต.บ้ านใหม่ โทร. 034-613-589

อ�ำเภอท่ ามะกา

อบต.พระแท่ น โทร./โทรสาร 0-3460-3613-4 อบต.ตะคร�ำ้ เอน โทร. 034-636-828 โทรสาร 034-636-537 ต่อ 200 อบต.หนองลาน โทร. 034-531-667 อบต.เขาสามสิบหาบ โทร. 034-531-204 อบต.อุโลกสี่หมื่น โทร. 034-643-412 อบต.ท่ าไม้ โทร. 034-649-749 อบต.ดอนขมิน้ โทร. 034-649-101 อบต.ท่ ามะกา โทร. 034-640-761 อบต.หวายเหนียว โทร. 034-543-037 อบต.ท่ าเสา โทร. 0-3463-9246, 0-3456-6185 ต่อ 16 โทรสาร 0-3463-9246, 0-3456-6185 ต่อ 18 อบต.แสนตอ โทร. 0-3452-8556 โทรสาร 0-3452-8558 อบต.ดอนชะเอม โทร. 034-531-454 อบต.ยางม่ วง โทร. 034-649-796 อบต.สนามแย้ โทร. 034-517-869

อ�ำเภอพนมทวน

อบต.พนมทวน โทร. 0-3457-9456 โทรสาร 0-3457-9456 ต่อ 8 อบต.รางหวาย โทร. 034-656-026 อบต.พังตรุ โทร. 034-656-260 อบต.ทุ่งสมอ โทร. 034-659-603 อบต.หนองโรง โทร. 034-532-105 อบต.หนองสาหร่ าย โทร. 034-531-011 อบต.ดอนตาเพชร โทร. 034-531-175

อ�ำเภอบ่ อพลอย

อบต.ช่ องด่ าน โทร.0-3460-3815 โทรสาร 0-3460-3815 อบต.หนองกุ่ม โทร. 034-500-017 อบต.หนองรี โทร. 034-531-206


อ�ำเภอไทรโยค

อบต.ไทรโยค โทร. 034-531-145 อบต.ท่ าเสา โทร. 034-634-184 อบต.ศรี มงคล โทร. 034-516-123 อบต.ลุ่มสุ่ม โทร. 034-591-201 อบต.บ้ องตี ้ โทร. 034-519-008

อ�ำเภอเลาขวัญ

อบต.หนองปลิง โทร. 0-3451-6647 โทรสาร 0-3451-6647 อบต.หนองนกแก้ ว โทร. 034-516-247 อบต.หนองประดู่ โทร. 034-517-748 อบต.หนองฝ้าย โทร. 034-583-222 อบต.เลาขวัญ โทร. 034-576-323

อ�ำเภอศรี สวัสดิ์

อบต.ด่ านแม่ แฉลบ โทร. 0-3459-7106 อบต.แม่ กระบุง โทร. 034-574-165 อบต.นาสวน โทร. 034-597-142

อ�ำเภอทองผาภูมิ

อบต.ลิ่นถิ่น โทร. 0-3453-1038 โทรสาร 0-3468-4286 อบต.ท่ าขนุน โทร. 034-599-306 อบต.ชะแล โทร. 034-531-634 อบต.ห้ วยเขย่ ง โทร. 034-531-008 อบต.สหกรณ์ นิคม โทร. 034-516-395

อบต.จรเข้ เผือก โทร. 0-3467-0425-6 โทรสาร 0-3467-0426 อบต.ด่ านมะขามเตีย้ โทร. 034-642-263 อบต.หนองไผ่ โทร. 034-642-150

อ�ำเภอสังขละบุรี

อบต.หนองลู โทร. 034-595-371 อบต.ปรั งเผล โทร. 034-531-201

อ�ำเภอห้ วยกระเจา

อบต.ห้ วยกระเจา โทร. 034-650-050 อบต.ดอนแสลบ โทร. 034-568-215 อบต.วังไผ่ โทร. 034-650-120 อบต.สระลงเรื อ โทร. 034-516-275

อ�ำเภอหนองปรื อ อบต.หนองปรื อ โทร. 0-3453-1139 โทรสาร 0-3453-1093 อบต.หนองปลาไหล โทร. 034-531-419 อบต.สมเด็จเจริญ โทร. 0-3467-5055 โทรสาร 0-3467-5055

อ�ำเภอด่ านมะขามเตีย้

อบต.กลอนโด โทร. 034-657-193

๑ ใน...กาญจนบุรี

93


94

ด้านสถานศึกษา สถาบันกวดวิชา ให้ท่านค้นหาสถานศึกษาในจังหวัดทั้งของรัฐและเอกชน รวมทั้งสถาบันกวดวิชา เสริมทักษะในด้านต่างๆ ได้โดยง่าย

T O U R I S T & B U S I N E S S

KANCHANABURI

94

๑ ใน...กาญจนบุรี

ดาวน์โหลด ฟรี! E-book / www.magazine1nai.com


โรงเรี ยนวิสุทธรั งษี จังหวัดกาญจนบุรี ที่ตั้ง : 32 หมู่ 1 ถ.แสงชูโต ต.ท่าล้อ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 Tel. 0-3451-1773 ต่ อ 115 ดู AD 4 สี หน้ า 6

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ที่ตั้ง : 70 หมู่ 4 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 Tel. 0-3453-4059-60 Fax. 0-3453-4057 ดู AD 4 สี หน้ า 30

l

หมวดโรงเรี ยน ช่ างอุตสาหกรรม วิชาชีพและการค้ า

สารพัดช่ างกาญจนบุรี รร โทร. 0-3451-2676

โรงเรี ยนอนุบาลกาญจนบุรี ที่ตั้ง : 75 ถ.อู่ทอง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 Tel. 0-3451-2535 Fax. 0-3451-4351

โรงเรี ยนท่ ามะกาวิทยาคม ที่ตั้ง : 144 หมู่ 4 ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 Tel. 0-3454-1044 Fax. 0-3454-2205

โรงเรี ยนอนุบาลค่ ายสุรสีห์ ที่ตั้ง : 286 หมู่ 1 ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71190 Tel./Fax. 0-3460-3033

l

เทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรี โทร. 0-3461-1658 เทคโนโลยี่กาญจนบุรี รร โทร. 0-3451-6916 บริหารธุรกิจชัน้ สูง กาญจนบุรี รร โทร. 0-3464-0624 l

วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี ที่ตั้ง : 296 หมู่ 2 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 Tel. 0-3461-1792 Fax. 0-3461-1777

โรงเรี ยนไทรโยคน้ อยวิทยา ที่ตั้ง : 20 หมู่ 3 ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี Tel. 0-3456-5065 Fax. 0-3456-5065

โรงเรี ยนหนองปรื อพิทยาคม ที่ตั้ง : หมู่ 4 ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220 Tel. 06-1551-4011

หมวดโรงเรี ยนพาณิชย์ และเลขานุการ

โรงเรี ยนในสังกัด คณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรี ยนสมเด็จ พระปิ ยมหาราชรมณียเขต โทร. 0-3451-6131 www.ppyschool.com โรงเรี ยนกาญจนานุเคราะห์ โทร. 034-511060 โรงเรี ยนเทพมงคลรั งษี โทร. 034-511320 โรงเรี ยนบ้ านเก่ าวิทยา โทร. 034-654171 โรงเรี ยนลาดหญ้ าพิทยาคม โทร. 034-589242 โรงเรี ยนศึกษาพิเศษกาญจนบุรี โทร.034- 517220-1 โรงเรี ยนไทรโยคน้ อยวิทยา โทร. 0-3463-4439 โรงเรี ยนไทรโยคมณีกาญจน์ วทิ ยา โทร. 034-591016 โรงเรี ยนบ่ อพลอยรั ชดาภิเษก ต�ำบลบ่อพลอย อ�ำเภอบ่อพลอย โทร. 034-581235

๑ ใน...กาญจนบุรี

95


โรงเรี ยนอุดมสิทธิศกึ ษา ที่ตั้ง : หมู่ 3 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240 Tel. 034-595027

โรงเรี ยนหนองรี ประชานิมติ ต�ำบลหนองรี อ�ำเภอบ่อพลอย โทร. 034-646281 โรงเรี ยนท่ ามะกาวิทยาคม ต�ำบลท่ามะกา อ�ำเภอท่ามะกา โทร. 034-541044 โรงเรี ยนท่ าเรื อพิทยาคม ต�ำบลท่าเรือ อ�ำเภอท่ามะกา โทร. 034-561985 โรงเรี ยนนิวฐิ ราษฏร์ อุปถัมภ์ ต�ำบลสนามแย้ อ�ำเภอท่ามะกา โทร. 081-4398969 โรงเรี ยนพระแท่ นดงรั งวิทยาคาร ต�ำบลพระแท่น อ�ำเภอท่ามะกา โทร. 034-643103

โรงเรี ยนท่ าม่ วงราษฎร์ บำ� รุ ง ที่ตั้ง : 141 หมู่ 1 ถ.แสงชูโต ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 Tel. 0-3461-1034 ต่ อ 102 Fax. 0-3461-2157 โรงเรี ยนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรี ฯ ต�ำบลท่าล้อ อ�ำเภอท่าม่วง โทร. 034- 517194-5 โรงเรี ยนท่ าม่ วงราษฏร์ บำ� รุ ง ต�ำบลท่าม่วง อ�ำเภอท่าม่วง โทร. 034-611034 โรงเรี ยนพังตรุ ราษฏร์ รังสรรค์ ต�ำบลพังตรุ อ�ำเภอท่าม่วง โทร. 034-658444 โรงเรี ยนวิสุทธรั งษี ต�ำบลท่าล้อ อ�ำเภอท่าม่วง โทร. 034-511773

โรงเรี ยนหนองขาวโกวิทพิทยาคม ต�ำบลหนองขาว อ�ำเภอท่าม่วง โทร. 034-586114 โรงเรี ยนหนองตากยา ตัง้ วิริยะราษฏร์ บำ� รุ ง ต�ำบลหนองตากยา อ�ำเภอท่าม่วง โทร. 034-644075 โรงเรี ยนทองผาภูมวิ ทิ ยา ต�ำบลท่าขนุน อ�ำเภอทองผาภูมิ โทร. 034-599464 โรงเรี ยนร่ มเกล้ ากาญจนบุรี โทร. 0-3468-4266 โทรสาร 0-3468-4265 www.rkan.co.th โรงเรี ยนอุดมสิทธิศกึ ษา ต�ำบลหนองลู อ�ำเภอสังขละบุรี โทร. 034-595027 โรงเรี ยนพนมทวนชนูปถัมภ์ ต�ำบลพนมทวน อ�ำเภอพนมทวน โทร. 034-579228 โรงเรี ยนพนมทวนพิทยาคม ”สว่ างเคลืม้ สุคนธ์ ” ต�ำบลรางหวาย อ�ำเภอพนมทวน โทร. 034-571396 โรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์ พนมทวน ต�ำบลพนมทวน อ�ำเภอพนมทวน โทร. 034-579018 โรงเรี ยนเลาขวัญราษฏร์ บำ� รุ ง ต�ำบลเลาขวัญ อ�ำเภอเลาขวัญ โทร. 034-576210-1 โรงเรี ยนด่ านมะขามเตีย้ วิทยาคม ต�ำบลด่านมะขามเตี้ย อ�ำเภอด่านมะขามเตี้ย โทร. 034-642023 โรงเรี ยนประชามงคล ต�ำบลสมเด็จเจริญ อ�ำเภอหนองปรือ โทร. 034-519528 โรงเรี ยนหนองปรื อพิทยาคม ต�ำบลหนองปรือ อ�ำเภอหนองปรือ โทร. 034-645225 โรงเรี ยนห้ วยกระเจาพิทยาคม ต�ำบลสระลงเรือ อ�ำเภอห้วยกระเจา โทร. 034-571475 l

โรงเรี ยนในสังกัด ส�ำนักบริหารงาน การศึกษาเอกชน

โรงเรี ยนกาญจนจินดา ต�ำบลแก่งเสี้ยน อ�ำเภอเมือง โทร. 034-512805 โรงเรี ยนชัยจิตต์ วทิ ยา ต�ำบลบ้านใต้ อ�ำเภอเมือง โทร. 034-511137 โรงเรี ยนดรุ ณากาญจนบุรี ต�ำบลปากแพรก อ�ำเภอเมือง โทร. 034-621188-90 โรงเรี ยนดรุ ณากาญจนบุรี บริหารธุรกิจ ต�ำบลปากแพรก อ�ำเภอเมือง โทร .034- 621192-4 โรงเรี ยนถาวรวิทยา โทร. 034-511679 โรงเรี ยนเทคโนโลยีกาญจนบุรี โทร. 034-516916 โรงเรี ยนบวรวิทยาอนุบาล ต�ำบลบ้านเหนือ อ�ำเภอเมือง โทร. 034-620168 โรงเรี ยนสิทธิศกึ ษา ต�ำบลบ้านเหนือ อ�ำเภอเมือง โทร. 034-512423 โรงเรี ยนอนุบาลเมฆบัณฑิต

96

๑ ใน...กาญจนบุรี

ต�ำบลลาดหญ้า อ�ำเภอเมือง โทร. 034-589229 โรงเรี ยนอนุบาลเขื่อนศรี นครินทร์ ต�ำบลท่ากระดาน อ�ำเภอศรีสวัสดิ์ โทร.034- 513001-2 โรงเรี ยนเขมภัทรศึกษา ต�ำบลท่ามะกา อ�ำเภอท่ามะกา โทร. 034-542347 โรงเรี ยนฐิตวิ ทิ ยา ต�ำบลท่ามะกา อ�ำเภอท่ามะกา โทร. 034-640836 โรงเรี ยนทิพย์ พทิ ยา ต�ำบลหวายเหนียว อ�ำเภอท่ามะกา โทร. 034-542322 โรงเรี ยนไทยรุ่ งเรื องวิทยา ต�ำบลท่าไม้ อ�ำเภอท่ามะกา โทร. 034-561803 โรงเรี ยนบริหารธุรกิจกาญจนบุรี โทร. 034-541844 โรงเรี ยนบริหารธุรกิจชัน้ สูงกาญจนบุรี โทร. 034-541844 โรงเรี ยนประชาสงเคราะห์ โทร. 034-566111 โรงเรี ยนศิริวทิ ยานุบาล โทร. 034-561707 โรงเรี ยนอนุชนศึกษา โทร. 034-561803 โรงเรี ยนโชตินันต์ ต�ำบลท่าล้อ อ�ำเภอท่าม่วง โทร. 034-513581-2 โรงเรี ยนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจ กาญจนบุรี ต�ำบลวังขนาย อ�ำเภอท่าม่วง โทร. 034-611658 โรงเรี ยนยู่เฉียวเซียะเลีย้ ว ต�ำบลท่าม่วง อ�ำเภอท่าม่วง โทร. 034-611150 โรงเรี ยนวีรศิลป์ โทร. 034-611041 โรงเรี ยนอ�ำนวยวิทย์ กาญจนบุรี โทร. 034-611140 โรงเรี ยนอนุบาลเขื่อนเขาแหลม โทร. 034-599077 โรงเรี ยนอนุบาลดรุ ณารั กษ์ โทร. 034-2155413 โรงเรี ยนอนุบาลเฟื่ องฟ้า โทร. 034-599722 โรงเรี ยนสหคริสเตียนศึกษา โทร. 01-2103433 โรงเรี ยนดีสมจิตรวิทยา โทร. 034-571223 l

หมวดมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี โทร. 0-3458-5058-77 มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมเกียรติ จ.กาญจนบุรี โทร. 0-3458-1009,0-3458-1090


๑ ใน...กาญจนบุรี

97


98

๑ ใน...กาญจนบุรี


99

ด้านสุขภาพ และความงาม

ในหมวดนี้ได้รวบรวมธุรกิจที่จ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีวิตของท่านสามารถค้นหา รายชื่อของสถานที่ต่างๆ ซึ่งจะท�ำให้ท่าน และเพื่อนหรือคนรู้ใจของท่าน ดูสวยสง่างามสมความตั้งใจได้จากหมวดนี้ ไม่ว่าจะเป็น สถานเสริมความงาม ร้านขายอุปกรณ์เสริมสวย เครื่องส�ำอาง พร้อมทั้งรายชื่อโรงพยาบาล และคลินิคในยามเจ็บป่วยฉุกเฉินอีกด้วย

T O U R I S T & B U S I N E S S

KANCHANABURI ดาวน์โหลด ฟรี! E-book / www.magazine1nai.com

๑ ใน...กาญจนบุรี

99


ศูนย์ สมุนไพร บ้ านยาไทย ผลิตและจ�ำหน่าย ยาร�ำมะนาด ใช้รักษาอาการปวดฟัน เสียวฟัน แผลในปาก เหงือกบวม ดับกลิ่นปาก ที่ตงั ้ : 122/1 หมู่ 5 ต.เขาน้ อย อ.ท่ าม่ วง จ.กาญจนบุรี 71110 Tel. 0-3451-4266,08-1736-4307 ดู AD 4 สี หน้ า 9

l

หมวดคลีนิค

คลีนิคพัชรี รัตน์ การแพทย์ แผนไทย โทร. 08-9202-2669 โทรสาร. 0-2935-5135#100 E-mail : pnp_pondej@hotmail.com กาญจนบุรีคลินิกแพทย์ ร้ าน โทร. 0-3451-1970 คลีนิคเฉลิมชัย โทร. 0-3451-1627 นายแพทย์ ธานี คลีนิค โทร. 0-3456-2948 ประมวลศิลป์ ห้ างทอง โทร. 0-3451-1627 พ การแพทย์ ร้ าน โทร. 0-3451-1126 เฟรช แอนด์ เฟริม บิวตีแ้ คร์ ร้ าน โทร. 0-3462-0189 โรคผิวหนัง คลีนิค โทร. 0-3461-1032 วิชาญคลีนิค ร้ าน โทร. 0-3456-6430 หมอประมณฑ์ คลีนิค โทร. 0-3456-6193 l

หมวดศูนย์ พยาบาล

โสธรชัย เนอร์ สซิ่งโฮม โทร. 0-3462-6461, 08-1519-1700 l

หมวดโรงพยาบาล

โรงพยาบาลกาญจนบุรี โทร. 0-3451-1507 โรงพยาบาลกาญจนบุรี เมโมเรี ยล โทร. 0-3462-4184-93

100 ๑ ใน...กาญจนบุรี

โรงพยาบาลเลาขวัญ โทร.0-3457-6050 โรงพยาบาลธนกาญจน์ โทร. 0-3462-2359 โรงพยาบาลค่ ายสุรสีห์ โทร. 0-3458-9007 โรงพยาบาล เจ้ าคุณไพบูลย์ พนมทวน โทร. 0-3463-0411 โรงพยาบาลด่ านมะขามเตีย้ โทร. 0-3464-2102 โรงพยาบาลทองผาภูมิ โทร. 0-3459-9489 โรงพยาบาล ท่ าม่ วง โทร. 0-3461-1044 โรงพยาบาล ท่ ามะกา (มะการั กษ์ ) โทร. 0-3454-1859 โรงพยาบาลท่ าเรื อ โทร. 0-3456-1084 โรงพยาบาลไทรโยค โทร. 0-3459-1034 โรงพยาบาลบ่ อพลอย โทร. 0-3458-1139 โรงพยาบาลปรี ชาเวชช์ โทร. 0-3461-1683 โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา โทร. 0-3451-1233 โรงพยาบาลศุกร์ ศริ ิศรี สวัสดิ์ โทร. 0-3459-7044 โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ ยะฯ โทร. 0-3459-1117 โรงพยาบาลสังขละบุรี โทร. 0-3459-5030

สถาบันคิว้ สวย T.P.M. อะคาเดมี่ รับสอน-รับสัก คิ้วสามมิติ คิ้วสไลด์ สักปาก สักตา สักไรผม ที่ตงั ้ : 4/67 หมู่ 3 ต.ท่ ามะกา อ.ท่ ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 Tel. 08-7159-1717 ดู AD 4 สี หน้ า 16

l

หมวดเครื่ องส�ำอาง ขายปลีก

เค โอ บิวตีม้ าร์ ท ร้ าน โทร. 0-3451-1807 นัฐพงศ์ เภสัช ร้ าน โทร. 0-3451-1807 โพลา ร้ าน โทร. 0-3463-6563 l

หมวดเครื่ องส�ำอาง ขายโดยตรง

กาญจนทรงพลบิวตีบ้ ตู คิ จก บริษัท โทร. 0-3451-2018 กิฟฟารี นสกายไลน์ ยูนิตี ้ จก บริษัท โทร. 0-3462-4681-2 สุพรี เดอร์ ม อินเตอร์ เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-3462-2956 ไฮ-ไลท์ ไดเรคเซลส์ ร้ าน โทร. 0-3451-1748 l

หมวดร้ านซักรี ด

กาญจนบุรีซักแห้ ง ร้ าน โทร. 0-3462-0383 ธานินทร์ ซักแห้ ง ร้ าน โทร. 0-3456-1930 l

หมวดตัดเสื้อ-หญิง

เคนโด้ ร้ าน โทร. 0-3451-3628 โปริก้า ร้ าน โทร. 0-3462-2583

เฟรนแมน ร้ าน โทร. 0-3456-6409 โมเดอร์ น ร้ าน โทร. 0-3451-1798 แอร์ บตู คิ ร้ าน โทร. 0-3451-4681 ฮีโร่ ร้ าน โทร. 0-3456-6107 l

หมวดนวดบริการบ�ำบัด (สุขภาพ)

สุขสบายโพธิ์เวช โทร. 0-3451-5831 บ้ านระเบียงนวด โทร. 08-1018-9187, 08-1198-1562 ทราวดี แอนด์ สปา โทร. 0-3456-2490 สวนนานาชาติ จก บริษัท โทร. 0-3463-3356-7 l

หมวดประกันสุขภาพ

กรุ งเทพประกันชีวติ จก บริษัท โทร. 0-3462-2258 ไทยสมุทรประกันชีวติ จก บริษัท โทร. 0-3454-3047 ไทยสมุทรประกันชีวติ จก บริษัท โทร. 0-3451-2642 เมืองไทยประกันชีวติ จก บริษัท โทร. 0-3452-1238


l

หมวดผลิตภัณฑ์ ยา

กฤช พันธุ์ภกั ดี โทร. 0-3456-1542 คลังเวชเภสัช ร้ าน โทร. 0-3451-2852 คิว้ อันตึง้ ร้ านขายยา โทร. 0-3456-1034 จารุ วรรณ ร้ าน โทร. 0-3463-4063 จีอ้ ันตึง๊ ร้ าน โทร. 0-3456-1018 เจริญผล ห้ างขายยา โทร. 0-3461-1016 ท่ าเสาเภสัช ร้ าน โทร. 0-3463-4041 ไท้ เหงียนโอสถ ร้ าน โทร. 0-3451-1178 บ้ านยา ร้ าน โทร. 0-3462-4255 ผวน สิริเวชชะพันธ์ (สิริโอสถ) โทร. 0-3451-1592 ยืนยงเภสัช ร้ าน โทร. 0-3451-2896 รั กไทยโอสถ ร้ าน โทร. 0-3451-1578 เลาขวัญเภสัช โทร. 0-3457-6021 เลิศยาภัณฑ์ ร้ าน โทร. 0-3456-1071 วิทติ เภสัช ร้ าน โทร. 0-3451-1718

l

หมวดสมุนไพร

เจริญศิริพานิชย์ ร้ าน โทร. 0-3451-1109 ทักษิณสมุนไพร ร้ าน โทร. 0-3463-4240 นิตย์ พยาบาล ร้ าน โทร. 0-3451-1294 นิษา สมุนไพร โทร. 0-3462-6973 ปิ ยฟาร์ มาซี ร้ าน โทร. 0-3451-2214 l

หมวดร้ านเสริมสวย

อลงกต ร้ าน โทร. 0-3451-1667

๑ ใน...กาญจนบุรี

101


102 เฟอร์นิเจอร์ ด้านบ้าน

ถ้าท่านต้องการมีบ้านสักหลังและต้องการข้อมูลเปรียบเทียบ ของบ้านจัดสรรชั้นน�ำ หรือท่านที่ต้องการหาหอพัก อพาร์ตเม้นท์ หรือคอนโดมิเนียม ได้ที่หมวดนี้ รวมทั้งธุรกิจที่จ�ำเป็นภายในบ้าน อาทิ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องครัว ช่างซ่อมบ�ำรุงต่างๆ

T O U R I S T & B U S I N E S S

KANCHANABURI

ดาวน์โหลด ฟรี! E-book / www.magazine1nai.com

102 ๑ ใน...กาญจนบุรี


หจก. กาญจนบุรีไฮเวย์ ที่ตั้ง : ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี Tel. 06-3879-9161 ดู AD 4 สี หน้ า 6

เอ็นเทคอิเล็กทรอนิกส์ จ�ำหน่ายและติดตั้ง AUTO DOOR & AUTO GATE กล้องวงจรปิด สัญญาณกันขโมย ที่ตงั ้ : สาขา 1 348/7 ถ.อู่ทอง ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี สาขา 2 50/9 หมู่บ้านฟ้าแกรนด์ วลิ ล์ เยือ้ งโรบินสัน ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 Tel. 08-6170-6664 ดู AD 4 สี หน้ า 28

l

หมวดโทรทัศน์ วงจรปิ ด อุปกรณ์ และระบบ

ร้ านเซนส์ เจิดศักดิ์ ที่ตั้ง : 35/5 ถ.แสงชูโต ต.บ้านใต้ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี Tel. 08-1935-6495, 0-3451-2765

ที่ดนิ กาญจนบุรี ที่ตั้ง : 284/41-42 ถ.แสงชูโต ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี Tel. 09-9556-3987 ดู AD 4 สี หน้ า 29

l

หมวดผ้ าม่ าน บริการติดตั้ง

l

ร้ านดารินทร์ ผ้าม่ าน ที่ตั้ง : 28/9 หมู่บ้านพฤกษากาญจน์ 2 ถ.อู่ทอง ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี (เยื้องวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี) Tel. 0-3451-3417, 09-6362-8963, 09-8897-1563

l

หมวดบริการก�ำจัดปลวก

หจก. สิริเจริญ เพสท์ คอนโทรล ที่ตั้ง : 222/156 หมู่ 1 ม.ลลิล ถ.สายไหม แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220 Tel. 08-9199-3424, 08-1696-1853 Fax. 0-3461-2673

หมวดแก๊ สชนิดบรรจุถัง

คุ้มภัยปิ โตรเลี่ยม จก บริษัท โทร. 0-3451-4123-4 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี เจริญพงษ์ ปิโตรเลี่ยม หจก โทร. 0-3454-2683 ท่ามะกา กาญจนบุรี ช อะไหล่ แก๊ ส (ยนต์ ) ร้ าน โทร. 0-3456-6110 ท่ามะกา กาญจนบุรี ชัยสิน ร้ าน โทร. 0-3451-1252 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี ท่ าม่ วงแก๊ ส ร้ าน โทร. 0-3461-1410 ท่าม่วง กาญจนบุรี ที ซี เจเนอรั ลแก๊ ส จก บริษัท โทร. 0-3465-3055-6 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี ป ทวี การปิ โตเลียม หจก โทร. 0-3465-3311 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี พี่น้องวัสดุก่อสร้ าง หจก โทร. 0-3465-3051 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี เพิ่มพูลทรั พย์ แก๊ ส หจก โทร. 0-3464-3594 ท่ามะกา กาญจนบุรี ยูนิคแก๊ สแอนด์ ปิโตรเคมิคัลส์ จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-3464-3548 ท่ามะกา กาญจนบุรี โรจนภัณฑ์ แก๊ ส ร้ าน โทร. 0-3451-1684 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี วิชติ แก๊ ส ร้ าน โทร. 0-3451-4414 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี เวิลด์ แก๊ สท่ าเรื อ ร้ าน โทร. 0-3456-1543 ท่ามะกา กาญจนบุรี สยามแก๊ ส ร้ าน โทร. 0-3464-9053 ท่ามะกา กาญจนบุรี สาธิตแก๊ ส ร้ าน โทร. 0-3461-1639 ท่าม่วง กาญจนบุรี

๑ ใน...กาญจนบุรี

103


แอร์ เทคแก๊ ส ร้ าน โทร. 0-3451-1073 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี l

หมวดครั ว-เครื่ องใช้ และอุปกรณ์ ในการประกอบอาหาร

จ พานิช ร้ าน โทร. 0-3451-1077 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี นิตยา ร้ าน โทร. 0-3451-1989 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี ป วัฒนกิจ ร้ าน โทร. 0-3451-1547 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี มิตรมงคล โทร. 0-3451-1010 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี ยุวนุชนานาภัณฑ์ ร้ าน โทร. 0-3451-1037 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี อึง๊ เอี่ยมกวง ร้ าน โทร. 0-3461-1136 ท่าม่วง กาญจนบุรี อึง๊ เอี่ยมกวง ร้ าน โทร. 0-3461-1136 ท่าม่วง กาญจนบุรี

104 ๑ ใน...กาญจนบุรี

l

หมวดคอนโดมิเนียม

กาญจน์ ชลภิญญ์ คอนโดมิเนียม โทร. 0-3462-4214 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี l

หมวดเคเบิล้ ทีวี บริการติดตั้ง

เมืองกาญจน์ เคเบิล้ ทีวี จก บริษัท โทร. 0-3463-6105 ท่ามะกา กาญจนบุรี เมืองกาญจน์ เคเบิล้ ทีวี จก บริษัท โทร. 0-3462-1037-8 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี l

หมวดบ้ านและทีด่ นิ ผู้จัดสรร

บ้ านพฤกษากาญจน์ โทร. 0-3462-5400-1 เก้ าแสนมาลีคาม รี สอร์ ท โทร. 0-2706-5249-50, 0-2315-4344-5 08-9918-9324, 08-9033-5670 ประวิตรแลนด์ จก บริษัท โทร. 0-3462-3386-8 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี ประสงค์ สุข จก บริษัท โทร. 0-3451-3975 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี หมู่บ้านไพศาลวิลล์ โทร. 0-3451-5818 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี

อัศวิน เรี ยลเอสเตท จก บริษัท โทร. 0-3462-5087-8 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี เอกธนโชติเรี ยลเอสเตท จก บริษัท โทร. 0-3462-4871 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี เอกธนโชติเรี ยลเอสเตท จก บริษัท โทร. 0-3451-0068 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี แอล เอช เอ็ม เรี ยลเอสเตท (1992) จก บริษัท โทร. 0-3462-4727-8 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี l

หมวดบริการก�ำจัดปลวก

บี บี โฮม แอนด์ เซอร์ วสิ หจก โทร. 0-3453-1669, 08-9669-3689 l

หมวดผู้จำ� หน่ าย เฟอร์ นิเจอร์

ขวัญใจเฟอร์ นิเจอร์ ร้ าน โทร. 0-3461-1681 ท่าม่วง กาญจนบุรี จันทร์ เพ็ญเฟอร์ นิเจอร์ หจก โทร. 0-3452-1301 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี เจริญพงษ์ เฟอร์ นิเจอร์ ร้ าน โทร. 0-3456-1073 ท่ามะกา กาญจนบุรี ชัยพาณิชย์ ร้ าน โทร. 0-3461-1195

ท่าม่วง กาญจนบุรี ตัง้ เจริญพาณิชย์ ร้ าน โทร. 0-3451-1499 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี เต็กเฮง ร้ าน โทร. 0-3454-1168 ท่ามะกา กาญจนบุรี บ๊ อกเฟอร์ นิชชิ่ง - เมืองม่ าน โทร. 0-3451-4516 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี พงษ์ ชัยเฟอร์ นิเจอร์ ร้ าน โทร. 0-3451-2053 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี พนมพรเฟอร์ นิเจอร์ ร้ าน โทร. 0-3456-1118 ท่ามะกา กาญจนบุรี พรพนาเฟอร์ นิเจอร์ โทร. 0-3451-3064 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี พุทธะสว่ าง-เฟอร์ นิเจอร์ โทร. 0-3451-1081 กาญจนบุรี ลิม้ มั่วหยู เฟอร์ นิเจอร์ โทร. 0-3451-1524 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี วิริยะศักดิ์อุตสาหกรรม จก บริษัท โทร. 0-3464-4301-2 ท่าม่วง กาญจนบุรี


หมวดโทรทัศน์ วงจรปิ ด อุปกรณ์ และระบบ l

เวิลด์ อีโวลูช่ ัน จก บริษัท โทร. 0-2914-4754, 0-2914-4936 l

หมวดเครื่ องใช้ ไฟฟ้า

กิจเจริญ ร้ าน โทร. 0-3451-1029 เมืองกาญจนบุรี กิตติการไฟฟ้า ร้ าน โทร. 0-3456-1153 ท่ามะกา กาญจนบุรี กิตติเซ็นเตอร์ โทร. 0-3451-2370 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี โกลด์ ไบรท์ ลิสซิ่ง จก บริษัท โทร. 0-3461-2713 ท่าม่วง กาญจนบุรี โค้ วยู่ง้วน ร้ าน โทร. 0-3462-0371 เมืองกาญจนบุรี จักรทอง ร้ าน โทร. 0-3464-2090 ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี ซิงเกอร์ ประเทศไทย จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-3451-1100 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี ซิงเกอร์ ประเทศไทย จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-3456-1446 ท่ามะกา กาญจนบุรี ถาวรพานิช ร้ าน โทร. 0-3456-1420 ท่ามะกา กาญจนบุรี ที เค อีเลคโทรนิคส์ ร้ าน โทร. 0-3451-1559 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี ทีวี อินเตอร์ เซลส์ หจก โทร. 0-3462-3033 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี เทคนิคทีวี ร้ าน โทร. 0-3456-6230 ท่ามะกา กาญจนบุรี ไทยวิทยุ ร้ าน โทร. 0-3458-9065 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี นิยมศิลป์ 2 (นาฬิกา-แว่ นตา-วิทยุ-เทป) ร้ าน โทร. 0-3451-2259 เมืองกาญจนบุรี ยาดอว์ หจก โทร. 0-3463-6192 ท่ามะกา กาญจนบุรี ราชาวิทยุ ร้ าน โทร. 0-3457-1017 พนมทวน กาญจนบุรี โล้ วเฮงหมงทีวี ร้ าน โทร. 0-3456-1138 ท่ามะกา กาญจนบุรี วันชัยอีเล็คทริค (2003) หจก โทร. 0-3461-3853 ท่าม่วง กาญจนบุรี ศรี ศลิ ป์ ร้ าน โทร. 0-3451-3054 เมืองกาญจนบุรี ศิริภมู กิ ารไฟฟ้า ร้ าน โทร. 0-3459-9276 ทองผาภูมิ กาญจนบุรี แสงทองท่ าเรื อ

อีเล็คโทรนิคส์ จก บริษัท โทร. 0-3463-6934 ท่ามะกา กาญจนบุรี แสงทองอีเล็คโทรนิคส์ หจก โทร. 0-3461-1696 ท่าม่วง กาญจนบุรี เอกสิทธิ์วทิ ยุโทรทัศน์ ร้ าน โทร. 0-3457-1110 พนมทวน กาญจนบุรี l

หมวดไฟฟ้า-เครื่ องใช้ ซ่ อมและอะไหล่

เอ็น.อาร์ ซาวด์ ร้ าน โทร. 08-1007-2554, 0-3454-2361 เกียรติบริการ ร้ าน โทร. 0-3451-1867 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี พัฒนาอิเลค ร้ าน โทร. 0-3462-0590 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี ไพบูลย์ ร้ าน โทร. 0-3451-1467 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี ส น�ำชัยซาวด์ ร้ าน ทร. 0-3454-2666 ท่ามะกา กาญจนบุรี l

นลิต แอร์ โทร. 0-3462-6372 ท่าม่วง กาญจนบุรี พรโทรทัศน์ การไฟฟ้า หจก โทร. 0-3451-2368 กาญจนบุรี l

หมวดแอร์ -ช่ างซ่ อม และบริการล้ าง

ทรงพลแอร์ โทร. 0-3456-6048 ท่ามะกา กาญจนบุรี ธิดาแอร์ ร้ าน โทร. 0-3454-1921 ท่ามะกา กาญจนบุรี

หมวดขายปลีกม่ าน

เมืองทองผ้ าม่ าน โทร. 08-1812-8122, 0-2417-2357 โทรสาร 0-2417-2357 l

หมวดอพาร์ ตเมนต์ แฟลตและเกสต์ เฮ้ าส์

ซี แอนด์ ซี เกรสท์ เฮาส์ จก บริษัท โทร. 0-3462-4547 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี ต้ าจ้ ง จก บริษัท โทร. 0-3462-3520-1 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี ไถก้ วน จก บริษัท โทร. 0-3462-3520-1 กาญจนบุรี บลูสตาร์ เกสท์ เฮ้ าส์ โทร. 0-3462-4732-3 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี ร่ มรื่ น อพาร์ ทเมนท์ จก บริษัท โทร. 0-3451-6875-7 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี รุ่ งโรจน์ อพาร์ ทเม้ นท์ โทร. 0-3451-1655 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี ลิขติ พัชร์ จก บริษัท โทร. 0-3462-1328-32 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี วิไล แมนชั่น โทร. 0-3451-3547 เมืองกาญจนบุรี l

หมวดแอร์ ขนาดเล็ก และชนิดแยกส่ วน

คลินิกแอร์ โทร. 0-3451-8685 เมืองกาญจนบุรี ตรี อนิ ดัสตรี ้ จก บริษัท โทร. 0-3461-2737 ท่าม่วง กาญจนบุรี ท่ าม่ วงคอมแพค จก บริษัท โทร. 0-3461-2122 ท่าม่วง กาญจนบุรี

๑ ใน...กาญจนบุรี

105


106

ด้านก่อสร้าง วัสดุ-รับเหมา ในหมวดนี้รวบรวมรายชื่อของธุรกิจ บริษัท ร้านค้าที่ให้บริการ ไม่ว่าท่านต้องการที่จะก่อสร้าง ต่อเติมหรือรื้อถอน ที่อยู่อาศัย ในหมวดนี้จะมีรายชื่อให้ท่านค้นหาได้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นผู้รับเหมา ช่าง ที่ปรึกษา ออกแบบ และวางแผน วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างทุกชนิด ทุกประเภท

T O U R I S T & B U S I N E S S

KANCHANABURI

ดาวน์โหลด ฟรี! E-book / www.magazine1nai.com

106 ๑ ใน...กาญจนบุรี


เจ.ดี.พูลส์ กาญจนบุรี รับออกแบบ และสร้างสระว่ายน�้ำ รับให้ค�ำปรึกษาฟรี พร้อมบริการ ดูแลสระว่ายน�้ำครบวงจร Tel. 0-3452-0576, 08-1926-2185 ดู AD 4 สี หน้ า 16

กาญจนบุรี นาโนเฮ้ าส์ รับสร้างบ้านเย็นประหยัดพลังงาน รับสร้างบ้าน หอพัก ตึกแถว ทาวน์โฮม ตกแต่งภายใน Tel. 09-9154-1515 ดู AD 4 สี หน้ า 3

ร้ านสุพฒ ั นโชคงานช่ าง รับออกแบบ ติดตั้ง งานสแตนเลส รั้ว ประตู ราวบันไดทุกชนิด มุ้งลวด เหล็กดัด รางน�้ำฝน ที่ตงั ้ : 18/23 ต.ลิ่นถิ่น อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี Tel. 08-3697-8924 ดู AD 4 สี หน้ า 18

บ้ านช่ างเหล็ก (ช่ างเสาห์ ) รับท�ำประตูเหล็ก เหล็กดัด ประตูม้วน กันสาด อลูมิเนียม อัลลอย ที่ตงั ้ : 147/1 หมู่ 11 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี Tel. 08-1942-6654 Fax. 0-3451-2119 ดู AD 4 สี หน้ า 14

บริษัท แน็ทศุภนุ จ�ำกัด รับออกแบบบ้าน อาคาร พร้อมทีมงานก่อสร้างมืออาชีพ ที่ตงั ้ : อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71260 Tel. 08-6372-7634 ดู AD 4 สี หน้ า 28

บายพาสสแตนเลส จ.กาญจนบุรี ผลิตและติดตั้ง งานสแตนเลสทุกชนิด ประตูรีโมท แป๊ปสแตนเลส ฯลฯ ที่ตงั ้ : 3/7 ต.แก่ งเสีย้ น อ.เมือง จ.กาญจนบุรี Tel. 08-6332-0265, 09-7954-7979 ดู AD 4 สี หน้ า 18 ๑ ใน...กาญจนบุรี

107


l

หมวดผู้รับเหมาก่ อสร้ าง

หจก.พิพฒ ั น์ โยธา ที่ตั้ง : 38/8 หมู่ 9 ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี Tel. 0-3465-3292-3, 08-1986-6319

บ่ อทราย ส.ทรั พย์ เพิ่มพูน ที่ตั้ง : 57 หมู่ 7 ต.อุโลกสี่หมื่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 Tel. 08-7099-5471

l

หมวดสแตนเลส-รั บท�ำ

l

ธีรยุทธ ไม้ พาเลท-ไม้ ลัง ที่ตั้ง : 1/2 หมู่ 1 ต.วังเย็น อ.เมือง จ.กาญจนบุรี Tel. 08-3039-4898

ศิริ รางน�ำ้ ฝน ที่ตั้ง : หนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี Tel. 08-0187-1602, 08-4955-3944

l l

หมวดคอนกรี ต-ผลิตภัณฑ์

บริษัท เอส พี เอส คอนกรี ต จ�ำกัด ที่ตั้ง : 183/1 หมู่ 11 ถ.กาญจนบุรี-อู่ทอง ต.หนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี Tel. 0-3454-0871 Fax. 0-3454-0872

108 ๑ ใน...กาญจนบุรี

เอ็ม.ที.เอ็น ประดับยนต์ & เมธีสแตนเลส ที่ตั้ง : 252/1 หมู่ 5 ถ.แสงชูโต ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี Tel. 0-3462-4047, 08-1541-7490 Fax. 0-3452-0171

หมวดไม้ พาเลท ไม้ ลัง

หมวดช่ างกระจก

ไทยเจริญอลูมเิ นียม ร้ าน โทร. 0-3462-5101 ปรี ดา-ปราโมทย์ การกระจกอลูมิเนียม หจก โทร. 0-3451-1689 ศิริกาญจน์ ร้ าน โทร. 0-3451-2844 l

หมวดก่ อสร้ าง รั บเหมาทั่วไป

กาญจนบุรีศูนย์ รวมวัสดุ หจก โทร. 0-3451-2357 รวมทุนกาญจนบุรี 1996 จก บริษัท โทร. 0-3463-6844 กาญจนสินพัฒน์ จก บริษัท โทร. 0-3465-7182 เคแอนด์ ทโี ปรไวด์ จก บริษัท โทร. 0-3462-2147 จันทร์ ฉายก่ อสร้ าง 2000 หจก โทร. 0-3453-1268-9 จิรกาญจน์ โยธา หจก โทร. 0-3451-3205 เฉลิมชัยวิเศษ หจก โทร. 0-3453-1599

ช เจริญธรรมการช่ าง หจก โทร. 0-6082-4928 ชาญชัยบริการ หจก โทร. 0-3458-9516 โชคไพศาลโยธา หจก โทร. 0-3456-8222-3 ดอนขมิน้ การช่ าง หจก โทร. 0-3464-9495 โดราม่ อนแทรคเตอร์ พาร์ ท หจก โทร. 0-3451-4802 ตรี มติ รวิศว หจก โทร. 0-3461-1082 ต้ องตะวันก่ อสร้ าง หจก โทร. 0-3452-1646 ทอง หจก โทร. 0-3454-1151 ธนสุวรรณคอนสตรั คชั่น จก บริษัท โทร. 0-3456-6778 ธนะกาญจน์ ก่อสร้ าง หจก โทร. 0-3456-1134 แบบแปลน หจก โทร. 0-3458-1159 ฝ้ายทองก่ อสร้ าง หจก โทร. 0-3458-3126-7 พลอยกาญจน์ โยธา จก บริษัท โทร. 0-3451-7343 จักรรวมช่ าง โทร. 08-1298-4778, 08- 1585-6920 พี บี เซอร์ วสิ หจก โทร. 0-3454-1545 พี เอส เค ที่ดนิ และก่ อสร้ าง จก บริษัท โทร. 0-3451-4453 มานะรุ่ งเรื องทรั พย์ จก บริษัท โทร. 0-3464-0514 เมเจอร์ แมน หจก โทร. 0-3451-3018 ยุภาโยธา หจก โทร. 0-3451-4156 รั งสิรินารายณ์ หจก โทร. 0-3454-1278 โรงปูนเขตรุ่ งเรื อง หจก โทร. 0-3457-1187 ลีเ้ จริญพาณิชย์ โทร. 0-3464-0270 สุขทองเอ็นจิเนียริ่ง หจก โทร. 0-3463-5582 แสวงก่ อสร้ าง โทร. 0-3464-9681 หมู่บ้านจิรกาญจน์ วลิ เลจ โทร. 0-3451-3603


อุ่นธนโชค ร้ าน โทร. 0-3451-2058 กาญจนบุรี อุ่นรุ่ งเรื องกิจวิศวกรรม หจก โทร. 0-3462-2499 เอบีบโี ปรเซสโซลูช่ ัน แอนด์ เซอร์ วสิ เอสพีเอ โทร. 0-3459-1391 ฮิปโปเมททัลชีต (2003) จก บริษัท โทร. 0-3465-9143 l

หมวดก่ อสร้ าง อุปกรณ์ และเครื่ องใช้

จันทร์ พาณิชย์ ฮาร์ ดแวร์ หจก โทร. 0-3456-6199 ซุ่นเส็งท่ าไม้ ร้ าน โทร. 0-3454-2790 ตัง้ เง็กเซ้ ง ร้ าน โทร. 0-3461-1398 ไทยเจริญโลหะภัณฑ์ ร้ าน โทร. 0-3451-1350 ไทยซีเมนต์ คอร์ ปอเรชั่น จก บริษัท โทร. 0-3451-1019 กาญจนบุรี ไทยดี ค้ าวัสดุก่อสร้ าง หจก โทร. 0-3456-1208 พนากาญจน์ ค้ าไม้ โทร. 0-3451-1668 พัฒนสินเพ้ นท์ จก บริษัท โทร. 0-3461-1575 ยอดยิ่งค้ าไม้ ร้ าน โทร. 0-3456-1055 ราชวิทย์ วัสดุก่อสร้ าง โทร. 0-3456-1966

l

หมวดคอนกรี ต-ผลิตภัณฑ์

กอวัฒนาคอนกรี ต จก บริษัท โทร. 0-3462-4550-1 กอวัฒนาคอนกรี ต จก บริษัท โทร. 0-3464-0601 โรงปูนท่ ารุ่ งเรื อง หจก. โทร. 0-3457-1187-8, 0-3463-2168, 08-1409-8822, 08-1944-6636 เขตรุ่ งเรื องคอนกรี ตอัดแรง จก บริษัท โทร. 0-3451-2122, 08-1856-9393 โทรสาร 0-3462-0888 สิงห์ ศลิ าคอนกรี ต จก บริษัท โทร. 0-3464-7574-5 เอส เอ็ม ที คอนกรี ต จก บริษัท โทร. 0-3451-2743 l

หมวดคอนกรี ตผสมเสร็จ

กาญจนบุรีซีแพ็ค จก บริษัท โทร. 0-3456-1559 เขตรุ่ งเรื องคอนกรี ตอัดแรง จก บริษัท โทร. 0-3451-2122 ผลิตภัณฑ์ และวัตถุก่อสร้ าง จก บริษัท โทร. 0-3461-2329-30 ยงสวัสดิ์คอนกรี ต จก บริษัท โทร. 0-3462-6603-6 วิชาญคอนกรี ต จก บริษัท โทร. 0-3451-3891 เอส พี เอส คอนกรี ต จก บริษัท โทร. 0-3465-9521-3

l

หมวดไฟฟ้า-ผู้รับเหมา ติดตั้งส�ำหรั บบ้ าน และโรงงาน

ป นนท์ ทรั พย์ การไฟฟ้า หจก โทร. 0-3464-0044 วิเชียรการช่ าง โทร. 0-3454-1797 สุธาพจน์ เอ็นจิเนียริ่ง หจก โทร. 0-1011-1626 อินฟิ นิตเี ้ พาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง หจก โทร. 0-3463-6583 l

หมวดขายปลีกไม้

กาญจนบุรีทำ� ไม้ จก บริษัท โทร. 0-3451-1621 เง็กเซ้ ง ค้ าไม้ ร้ าน โทร. 0-3451-3027 เง็กเซ้ งค้ าไม้ ร้ าน โทร. 0-3461-1246 สว่ าง โรงค้ าไม้ แปรรู ป โทร. 0-3461-1057 l

หมวดวงกบประตู

เจริญสินการช่ าง ร้ าน โทร. 0-3461-2440 ทวีสิน การช่ าง ร้ าน โทร. 0-3461-1883 ธนาโรจน์ โซลิค วู้ด โทร. 0-3464-3384

l

หมวดวัสดุก่อสร้ าง

ก เกรี ยงไกรค้ าไม้ โทร. 0-3456-1319 ก เต็กกี่ ร้ าน โทร. 0-3463-4072 ก้ วงฮวดจั่น ร้ าน โทร. 0-3451-1510 กอวัฒนา ท่ าเรื อ หจก โทร. 0-3456-1016 กอวิวัฒน์ ร้ าน โทร. 0-3456-1058 แกรนด์ -อิฐบล๊ อก ร้ าน โทร. 0-3451-4303 งี่ฮ่ ัวเฮง ร้ าน โทร. 0-3461-1026 เง็กเซ้ งก่ อสร้ าง หจก โทร. 0-3456-6405 จงเจริญเคหะภัณฑ์ หจก โทร. 0-3451-1170 จินดาพานิช ร้ าน โทร. 0-3463-4435-6 เจดีย์ภณ ั ฑ์ ร้ าน โทร. 0-3459-5405 เจนสุริยะ ก่ อสร้ าง ร้ าน โทร. 0-3464-2142 ช ธนศักดิ์ หจก โทร. 0-3462-3023 ช พาณิชย์ ร้ าน โทร. 0-3461-1680 ช แสงฟ้าโลหะภัณฑ์ ร้ าน โทร. 0-3451-1036 ช่ างกรุ งศรี อลูมเิ นียม และก่ อสร้ าง หจก

๑ ใน...กาญจนบุรี

109


โทร. 0-3462-4066 ชาวไร่ ร้ าน โทร. 0-3458-9187 ซินง่ วนฮวด ร้ าน โทร. 0-3456-6323 กาญจนบุรี ซุ่นเส็งก่ อสร้ าง หจก โทร.0-3456-6249 ซุ่นเส็งวัสดุภณ ั ฑ์ (ท่ าหว้ า) จก บริษัท โทร. 0-3454-1207-8 บ้ านบ่ อค้ าไม้ 1992 จก บริษัท โทร. 0-3451-3416, 0-3451-1415 โทรสาร 0-3462-3600 ด่ านไพบูลย์ หจก โทร. 0-3464-2097 ด่ านมะขามค้ าไม้ ร้ าน โทร. 0-3464-2192 ศรี เจริญวัสดุก่อสร้ าง โทร. 0-3451-2524 ศรี ร่ ุ งเรื อง ร้ าน โทร. 0-3451-1886 ศิริวณิชย์ ฮาร์ ดแวร์ โทร. 0-3454-1953 ส บุญยงค์ วัสดุก่อสร้ าง โทร. 0-3459-9240 ส วิวัฒนาค้ าเหล็ก หจก โทร. 0-3454-2586 ส สหทองท่ าเรื อ ร้ าน โทร. 0-3456-1256 ส เอือ้ สุข ซีเมนต์ ไทย โฮมมาร์ ท โทร. 0-3460-4333-6, 08-1981-9595 โทรสาร 0-3460-4337 สมนันท์ บริการ หจก โทร. 0-3451-1275

110 ๑ ใน...กาญจนบุรี

สัญญาลักษณ์ ร้ าน โทร. 0-3456-1281 ท่ามะกา กาญจนบุรี แสงเจริญเทเลคอม โทร. 0-3451-3339 แสงวิชัยทองผาภูมิ ร้ าน โทร. 0-3459-9132 อนันต์ ค้าไม้ โทร. 0-3456-1958 อุ่นเจริญทรั พย์ จก บริษัท โทร. 0-3451-1049 อุ่นทรั พย์ 1 โทร. 0-3451-1747 กาญจนบุรี อุ่นทรั พย์ ก่อสร้ าง หจก โทร. 0-3451-1745 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี อุ่นทรั พย์ ก่อสร้ าง หจก โทร. 0-3451-1745 กาญจนบุรี ฮัว้ พาณิชย์ จก บริษัท โทร. 0-3462-4797 โฮมวัสดุก่อสร้ าง ร้ าน โทร. 0-3462-4634-5

หมวดสี-ผู้จำ� หน่ าย และขายปลีก l

กนกค้ าวัสดุ ร้ าน โทร. 0-3451-1978 ท วัฒนา ร้ าน โทร. 0-3461-1295 ไทยยืนยง ร้ าน โทร. 0-3456-2195 ล้ อซงฮวด ร้ าน โทร. 0-3456-1156

วิบลู ย์ พาณิชย์ ร้ าน โทร. 0-3456-6285 l

หมวดผู้รับเหมา-ท�ำหลังคา

ฮิปโปเมทัลซีท (2003) จก บริษัท โทร. 0-3465-9143 โทรสาร. 0-3465-9620 l

หมวดเหล็ก ผู้ผลิต-ผู้ขาย

ทรั พย์ สมบูรณ์ จก บริษัท โทร. 0-2421-1308, 0-2444-1225-6 l

หมวดผลิตภัณฑ์ -อลูมเิ นียม

กิจพัฒนา ร้ าน โทร. 0-3451-1432 ไทย-ออสท์ อะลูมเิ นียม จก บริษัท โทร. 0-3462-5241 มงคลพัฒนา ร้ าน โทร. 0-3451-2014 เม่ งชินการค้ า ร้ าน โทร. 0-3451-2383 ยงฟ้า ร้ าน โทร. 0-3461-1296 วศินอลูมเิ นียม ร้ าน โทร. 0-3451-3159 วัฒนชัยอลูมเิ นียม ร้ าน โทร. 0-3456-1081 ศุภกาญจน์ ร้ าน โทร. 0-3451-1146

สมศักดิ์อะลูมเิ นียมก่ อสร้ าง หจก โทร. 0-3451-4369 l

หมวดออกแบบ-ก่ อสร้ าง สระว่ ายน�้ำ

บริษัท CS พูล คอนตรั คเตอร์ โทร./โทรสาร 0-3253-7252 มือถือ 08-6809-1943 บริษัท พูลวัน จ�ำกัด โทร. 0-2979-1482 แฟกซ์. 0-2979-2034


๑ ใน...กาญจนบุรี

111


112

ด้านรถยนต์ อุปกรณ์และอะไหล่

ในหมวดนี้ส�ำหรับท่านที่ก�ำลังค้นหา ล้อและเครื่องยนต์ ถ้าท่านต้องการแลกเปลี่ยน เช่า ซื้อ ขาย ซ่อมล้าง ขัดเคลือบ ท�ำความสะอาด อุปกรณ์ประดับยนต์ และอะไหล่เครื่องมือ ท่านควรค้นหาในหมวดนี้

T O U R I S T & B U S I N E S S

KANCHANABURI

112 ๑ ใน...กาญจนบุรี

ดาวน์โหลด ฟรี! E-book / www.magazine1nai.com


เอสพี เซอร์ วสิ (เจ๋ ง) บริการซ่อมรถยนต์ในเครือบริษัทประกันภัยทุกบริษัท และซ่อมรถทั่วไปโดยช่างผู้ช�ำนาญงาน ฝีมือปราณีต ที่ตงั ้ : 103/5 ถ.ตะคร�ำ้ เอน 13 ต.ตะคร�ำ้ เอน อ.ท่ ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130 Tel. 08-1941-1995, 08-1943-8969, 0-3456-2922 Fax. 0-3456-2929 ดู AD 4 สี หน้ า 27

ท๊ อปกลาส รับติดตั้งกระจกรถยนต์ รถบัส รถแม็คโคร และติดฟิล์มกรองแสง รับท�ำประกัน พ.ร.บ. และต่อทะเบียนรถยนต์ ที่ตงั ้ : 10/2 หมู่ 11 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 Tel. 0-3451-5304, 08-6337-5127, 08-1944-5129 ดู AD 4 สี หน้ า 29

หมวดรถยนต์ เครื่ องประดับและตกแต่ ง

l

กาญจนบุรี แอร์ แอนด์ ซาวด์ หจก โทร. 0-3451-1277 พี ที แอร์ โทร. 0-6755-8194 เม่ งซินประดับยนต์ โทร. 0-3451-2393 ส เจริญแอร์ คาร์ ออดิโอ ร้ าน โทร. 0-3462-6981 แสงสุวรรณแอร์ ร้ าน โทร. 0-3451-2819

สมบูรณ์ การยาง จ�ำหน่ายแม็กซ์ ยางใหม่ แม็กซ์มือสอง ยาง% ปะยาง ซ่อมช่วงล่าง ที่ตงั ้ : 21/3 หมู่ 5 ต.พระแท่ น อ.ท่ ามะกา จ.กาญจนบุรี Tel. 08-1296-5843 ดู AD 4 สี หน้ า 28

หนุ่มออโต้ แอร์ คาออดิโอ 2 โทร. 0-3462-8398-9 ออโต้ โฟร์ วีลไดรฟ์ โทร. 0-3462-5228 เอส เค ออโต้ แอร์ ร้ าน โทร. 0-3461-1448 l

เชาว์ รัตน์ สปี ดเวย์ ท่ าม่ วง กาญจนบุรี สนามแข่งรถมอเตอร์ไซค์ทางเรียบ ที่ตงั ้ : 12/3 หมู่ 5 บ้ านใหม่ วังตุม ต.ท่ าม่ วง อ.ท่ าม่ วง จ.กาญจนบุรี Tel. 08-6394-1949 ดู AD 4 สี หน้ า 27

หมวดปั๊ มน�้ำมัน

กาญจนบุรีเกษตรสิน หจก โทร. 0-3461-2583 ท่าม่วง กาญจนบุรี ไทยยนต์ กาญจนบุรี หจก

หจก.สองพี่น้อง การาจ บริการ เคาะ ปะผุ พ่นสี 2K พ่นกันสนิม ขัดสี เคลือบเงา ที่ตงั ้ : 99/18 หมู่ 5 ต.ท่ ามะกา อ.ท่ ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 Tel. 09-8914-3381 Fax. 0-3451-0539 ดู AD 4 สี หน้ า 29

โทร. 0-3456-1415 เยลโล่ ออยล์ กาญจนบุรี จก บริษัท โทร. 0-3461-1707 กมลออยล์ เซอร์ วสิ (2000) จก บริษัท โทร. 0-3456-2349 กาญจน์ ปิโตรเลี่ยม 93 จก บริษัท โทร. 0-3451-4323 เมืองกาญจนบุรี กาญจนกิจจา หจก โทร. 0-3451-2901 เมืองกาญจนบุรี คอนอโค (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-3464-0342 คอนอโค (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-3462-2564

จ น�ำชัยพานิช ออย์ โทร. 0-3463-4096 จรรโลงพานิช (ศูนย์ ปตท) หจก โทร. 0-3461-1531 จิวจักรกล โทร. 0-3451-2016 จึงประเสริฐบริการ จก บริษัท โทร. 0-3451-5242 โจ้ บาดาล ร้ าน โทร. 0-3451-5892 ช พานิชเจริญทรั พย์ หจก โทร. 0-3461-2077 ช พานิชบริการ หจก

๑ ใน...กาญจนบุรี

113


l

ช่ างไก่ ออโต้ คาร์ รับเคาะ พ่นสี รถยนต์ทุกชนิด รับซ่อมรถประกันทุกบริษัท ที่ตงั ้ : 204-172 ถ.พัฒนาการ ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี Tel. 08-1527-0045, 08-1365-4861 ดู AD 4 สี หน้ า 29

หมวดอู่ซ่อมรถยนต์

อู่เฟิ ร์ สเซอร์ วสิ ที่ตั้ง : 33/2 หมู่ 3 ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี Tel. 08-2253-1700

KITAUTOPART ที่ตั้ง : 204/243 ถ.พัฒนาการ หมู่ 3 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี Tel. 0-3451-2949, 08-9410-8362

อู่หนุ่มแม็กซ์ ซ่ งิ จ�ำหน่ายและบริการติดตั้ง ยาง ล้อแม็กซ์ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ที่ตงั ้ : 233/113 ถ.พัฒนาการ ต.ท่ าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี Tel. 06-1552-8331 ดู AD 4 สี หน้ า 27

114 ๑ ใน...กาญจนบุรี

พรเซอร์ วสิ ที่ตั้ง : 253/1 หมู่ 2 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 Tel. 08-4179-2424

l

หมวดล้ าง อัด ฉีด รถยนต์

ต่ อคาร์ แคร์ ที่ตั้ง : หมู่ 10 ต.ช่องด่าน อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี Tel. 08-0024-2567


โทร. 0-3463-2106-8 ช พานิชอุดมทรั พย์ หจก โทร. 0-3451-5737 ชัยมงคลดีเซลล์ ร้ าน โทร. 0-3451-1133 ชายนคร หจก โทร. 0-3458-6007 โชคสมบัตบิ ้ านใหม่ หจก โทร. 0-3453-1010 โชคสมานบริการ หจก โทร. 0-3458-9044 โชคสมานออยส์ หจก โทร. 0-3457-4111-2 ทัศนกิจกาญจน์ หจก โทร. 0-3457-1277 ธนัญชัยบริการ หจก โทร. 0-3457-6202 ธนานุภาพพันธุ์ หจก โทร. 0-3456-2149 ธนูทองบริการ หจก โทร. 0-3456-1119 นกขมิน้ บริการ จก บริษัท โทร. 0-3456-1743 กาญจนบุรี นิพสิ พัฒน์ หจก โทร. 0-3454-1454 บ่ อพลอยเซอร์ วสิ หจก โทร. 0-3458-1066 บางไผ่ ร้ าน โทร. 0-3451-5892 เมืองกาญจนบุรี ปั๊ มน�ำ้ มันท่ าไม้ จก บริษัท โทร. 0-3454-1011 ปั๊ มน�ำ้ มันนันทวินิตย์ หสน โทร. 0-3461-1037 สวนวังใหญ่ บริการ หจก

โทร. 0-3459-9307 สหกาญจน์ ออยล์ หจก โทร. 0-3456-9020-2 สหพงษ์ ซัพพลาย หจก โทร. 0-3465-9699 สหะท่ ามะกาบริการ หจก โทร. 0-3454-1117 สายฟ้าพระแท่ นบริการ โทร. 0-3464-3471 l

หมวดรถจักรยานยนต์ และรถสกูตเตอร์

กาญจนบุรีเชียงกง ร้ าน โทร. 0-3451-2267 กาญจนบุรีแสงเจริญมอเตอร์ หจก โทร. 0-3463-2342 ดาวท่ าเรื อไทเกอร์ กาญจนบุรี จก บริษัท โทร. 0-3456-1014 โชคเกษมมอเตอร์ หจก โทร. 0-3464-5073-4 ที อาร์ ชนะกิจ (1993) จก บริษัท โทร. 0-3456-1318,0-3463-6689 บ่ อพลอยแสงเจริญมอเตอร์ หจก โทร. 0-3458-1200 โบนัส ลิสซิ่ง จก บริษัท โทร. 0-3462-0800 พระแท่ นแสงเจริญมอเตอร์ โทร. 0-3464-3059-60 ไล้ เฮ้ งฮง จก บริษัท โทร. 0-3462-0645

เวหานุภาพ หจก โทร. 0-3451-4456-7 สินพล จก บริษัท โทร. 0-3451-4693 สินอัมพร จก บริษัท โทร. 0-3462-4683 แสงเจริญมอเตอร์ 1997 จก บริษัท โทร. 0-3462-5261-2 l

หมวดรถจักรยานยนต์ และรถสกูตเตอร์ -ซ่ อม

ก ยานยนต์ ร้ าน โทร. 0-3454-1148 เจริญยานยนต์ ร้ าน โทร. 0-3456-6114 แดงท่ ามะกา ร้ าน โทร. 0-3454-2527 ตัง้ เจริญ ร้ าน โทร. 0-3451-1691 ตู๋บริการ โทร. 0-3451-5170 ป เจริญ ร้ าน โทร. 0-3451-2227 ประสิทธิ์การ ร้ าน โทร. 0-3451-2218 ยนต์ อุดม ร้ าน โทร. 0-3451-1757 รุ่ งโรจน์ ยนต์ ร้ าน โทร. 0-3451-2389

l

หมวดรถยนต์ -อะไหล่

เอกชัยกลการ อะไหล่ ยนต์ 2001 หจก. โทร. 0-3462-4500, 08-6887-5566 อู่ซ่อม โทร. 0-3462-4313 โทรสาร 0-3462-4399 E-mail : a.k.2001@hotmail.com l

หมวดรถยนต์ -ใช้ แล้ ว ผู้รับซื้อ

ศูนย์ รถมือ 2 ศิริวรรณ โทร. 08-1299-4744 l

หมวดรถบรรทุก ซ่ อมและบริการ

กมลการช่ าง จก บริษัท โทร. 0-3456-1282 ถาวรยนต์ อู่ โทร. 0-3457-1024 อู่สุรชัยการช่ าง โทร. 0-3461-2009, 08-9919-5322 อริยะอีควิปเม้ นท์ จก บริษัท โทร. 0-3462-3632-4 เมืองกาญจนบุรี l

หมวดรถยนต์ ใหม่ ผ้ ูขาย

อีซูซุกาญจนบุรี จก บริษัท โทร. 0-3462-5400-1 โทรสาร. 0-3462-5400-1 กาญจนบุรีโอโตเซลส์ จก บริษัท

๑ ใน...กาญจนบุรี

115


โทร. 0-3462-2593 เมืองกาญจนบุรี ฟอร์ ด กาญจนบุรี โทร. 0-3452-1345 ฮอนด้ าคาร์ ส์ (กาญจนบุรี) จก บริษัท โทร. 0-3463-6856-7 กาญจนบุรี โตโยต้ ากาญจนบุรี (1995) ผู้จำ� หน่ ายโตโยต้ า จก บริษัท โทร. 0-3462-3440 โตโยต้ ากาญจนบุรี (1995) ผู้จำ� หน่ ายโตโยต้ า จก บริษัท โทร. 0-3456-6088 มิตซูกาญจนบุรี จก บริษัท โทร. 0-3462-5113-6 อีซูซุกาญจนบุรี จก บริษัท โทร. 0-3451-3680-2 ช อนันต์ ขนส่ ง หจก โทร. 0-3451-8302 ช เอราวัณ หสน โทร. 0-3456-6394 ช เอราวัณร่ วมทุนธุรกิจ จก บริษัท โทร. 0-3456-6305-6 ท่ าเรื อธุรกิจ จก บริษัท โทร. 0-3454-1141 ที มอเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-3454-2660-1 ยงวัฒนาธุรกิจ จก บริษัท โทร. 0-3463-6391 l

หมวดอู่ซ่อมรถยนต์

กังวาลมอเตอร์ ร้ าน โทร. 0-3456-6055 เรวัตร์ การช่ าง โทร. 0-3463-4130, 08-1295-5974 อู่เพชรผดุงการช่ าง โทร. 0-3461-1969, 0-6167-0131

116 ๑ ใน...กาญจนบุรี

กาญจนบุรี กลการ ร้ าน โทร. 0-3451-3237 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี กาญจนบุรี เทอร์ โบ โทร. 0-3451-5753 กังวาลมอเตอร์ ร้ าน โทร. 0-3456-6055 กังวาฬ ร้ าน โทร. 0-3456-6055 กาญจนบุรี เกาเซอร์ วสิ ลูกแก อู่ โทร. 0-3456-6190 เกียรติยนต์ ทรั พย์ อู่ โทร. 0-3456-1973 เกียรติยนต์ ลูกแก อู่ โทร. 0-3456-6062 ค็อกพิทเจริญภัณฑ์ หจก โทร. 0-3464-7535-6 จงเฮงเจริญ อู่ โทร. 0-3456-1901 l

หมวดแอร์ -ส�ำหรั บรถยนต์

เจริญชัยออโต้ แอร์ ร้ าน โทร. 0-3462-6328 บวรแอร์ ร้ าน โทร. 0-3462-2321 ป เจริญค้ า พีเอ ร้ าน โทร. 0-3451-2571 ป เจริญค้ าออโต้ แอร์ โทร. 0-3451-2571 กาญจนบุรี ส.เจริญแอร์ คาร์ ออดิโอ โทร. 08-9222-8223, 0-3462-6981 สยามเทคนิคแอร์ โทร. 0-3451-3502


117

ด้านการเกษตร

เคมีทางการเกษตร ในหมวดนี้เรารวบรวมสินค้าและบริการด้านการเกษตร อุปกรณ์เครื่องใช้ ปุ๋ย ข้าว โรงสี รวมทั้งสวนเกษตร และอีกมากมายที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกร

T O U R I S T & B U S I N E S S

KANCHANABURI

ดาวน์โหลด ฟรี! E-book / www.magazine1nai.com ๑ ใน...กาญจนบุรี

117


ศิริขวัญ ฟาร์ มแพะ กาญจนบุรี จ�ำหน่ายพ่อพันธุ์แพะบอร์สายเลือดเยี่ยม ที่ตงั ้ : 84 หมู่ 8 ต.ยางม่ วง อ.ท่ ามะกา จ.กาญจนบุรี Tel. 08-6992-8855, 08-5429-8743 ดู AD 4 สี หน้ า 15

l

หมวดเกษตรกรรม การค้ าผลิตผล

โรงงานมันเส้ นบุญส่ งกาญจน์ โทร. 0-3456-9051-2 กาญจนบุรี พืชไร่ โทร. 0-3451-3268 กาญจนบุรี สหกรณ์ ผ้ ูปลูกหอมหัวใหญ่ กาญจนบุรี จก โทร. 0-3461-1906 ไผ่ สมจิตร์ อุตสาหกรรม โรงงาน โทร. 0-3459-9486 พระแท่ นการเกษตร ร้ าน โทร. 0-3464-3354 พิกุล ร้ าน โทร. 0-3456-6030 ล้ อย่ งเส็ง ร้ าน โทร. 0-3456-1117 วีระศักดิ์กระถินป่ น โรงงาน โทร. 0-3451-3333 สัมพันธุเกษตร ร้ าน โทร. 0-3464-6189 สุวรรณเภสัช ร้ าน โทร. 0-3461-1304

118 ๑ ใน...กาญจนบุรี

ร้ านสหทองไทย กาญจนบุรี จ�ำหน่ายอุปกรณ์ทางการเกษตร ทุกชนิด ที่ตงั ้ : 257 ถ.แสงชูโตใต้ ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 Tel. 0-3451-5168 Fax. 0-3451-5169 ดู AD 4 สี หน้ า 15

เสียงไทย ร้ าน โทร. 0-3461-1493 ท่าม่วง กาญจนบุรี อมรศักดิ์ ร้ าน โทร. 0-3458-9118 อ�ำนวยศิลป์ ร้ าน โทร. 0-3451-1531 เอเอ็นโมลาส หจก โทร. 0-3454-2738 ท่ามะกา กาญจนบุรี l

หมวดเกษตร-วัตถุเคมี

กาญจนบุรีเกษตร ร้ าน โทร. 0-3461-1544 ท่าม่วง กาญจนบุรี เกษตรเมืองทอง ร้ าน โทร. 0-3459-9246 เกษตรศิลป์ ร้ าน โทร. 0-3454-2947 ชวนพานิช ร้ าน โทร. 0-3451-1105 ตัง้ เฮงหลีเคมีเกษตร จก บริษัท โทร. 0-3456-1037

l

หมวดเกษตรกรรม อุปกรณ์ และเครื่ องมือ

สหทองไทย กาญจนบุรี โทร. 0-3462-3204 ก แสงยนต์ 1 ท่ าไม้ ร้ าน โทร. 0-3456-6308 เจริญกิจ ร้ าน โทร. 0-3451-3045 กาญจนบุรี อ ทองไทย ห้ าง โทร. 0-3462-3204 อุ่ยกวงหลีตงกี่ ร้ าน โทร. 0-3456-6392 กาญจนบุรี l

หมวดผู้ค้าข้ าว

กังเซ่ งฮง หจก โทร. 0-3461-1058 เกษมรั ตน์ ร้ าน โทร. 0-3451-1629 กาญจนบุรี ข้ าวสารฉันท์ มติ ร ร้ าน โทร. 0-3451-4313 ข้ าวแสงศักดิ์ โรงสี โทร. 0-3465-8038 ปอซุ่นฮวด ร้ าน

ร้ านข้ าวดี ค้ าข้ าว จ�ำหน่ายข้าวสาร อาหารสัตว์ทุกชนิด ราคาปลีก-ส่ง ที่ตงั ้ : 30/5 หมู่ 9 ต.วังศาลา อ.ท่ าม่ วง จ.กาญจนบุรี 71110 Tel. 08-5995-5979, 08-9807-1488 ดู AD 4 สี หน้ า 14 โทร. 0-3456-6370 ยุกฮับ ร้ าน โทร. 0-3461-1526 โรงสีค่ายสุรสีห์ โทร. 0-3463-1398 เมืองกาญจนบุรี สารธรรม ร้ าน โทร. 0-3456-2568 สิทธิพร ร้ าน โทร. 0-3456-1246 เอนก คงไวย แผง โทร. 0-3458-9102 l

หมวดปุ๋ย-ขายส่ ง และผู้ผลิต

ดีลักซ์ อนิ ดัสตรี จก บริษัท โทร. 0-3453-1691 นิวปุ๋ยไทยอินเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-3456-2788 ปุ๋ย พี เค เจริญเกษตร จก บริษัท โทร. 0-9919-5863 ปุ๋ยธรรมพิริยะ จก บริษัท โทร. 0-3461-3750 โรงงานผลิตปุ๋ยท่ ามะกา หจก โทร. 0-3454-2216


l

หมวดพันธุ์ไม้ -ผู้จำ� หน่ าย

l

l

สถิตชัยอุตสาหกรรม หจก โทร. 0-3465-5343 สามัคคีพฒ ั นา จก บริษัท โทร. 0-3464-7600-1 ท่าม่วง กาญจนบุรี เอส พี เค การเกษตร จก บริษัท โทร. 0-3463-3170-1 l

หมวดฟาร์ มโค-ผู้จำ� หน่ าย

รุ่ งรั ศมีฟาร์ ม โทร. 08-1378-8111 ท่าม่วง กาญจนบุรี

หมวดของตกแต่ งสวน

ไกรทองศิลาทรั พย์ ที่ตั้ง : 90/1 หมู่ 5 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี Tel. 08-5292-1606

บ้ านไร่ เห็ดรวมสุข ที่ตั้ง : 17/2 หมู่ 6 ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี Tel. 08-9919-1889

ไร่ ธนฟาร์ ม Tel. 09-4021-0259, 08-1499-9609

บริษัท อินทผลัมภาคตะวันตก จ�ำกัด ที่ตั้ง : ๑๐๐๐ พฤกษาฟาร์ม 197/26 ต.หนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 Tel. 09-2681-1919, 09-2481-7711

หมวดฟาร์ ม-เห็ด-จ�ำหน่ าย

เจริญรุ่ งเรื องฟาร์ ม (คุณฮิน้ เฮงเส็ง) โทร. 08-7927-4949, 08-1704-4448 ฉวีฟาร์ ม โทร. 08-1916-9364, 08-1880-9594 ปี แอร์ ฟาร์ ม โทร. 08-1409-9823, 08-4413-3144 ก�ำนันสมบัตฟ ิ าร์ ม โทร. 08-1735-7817, 08-6323-1971

l

หมวดปุ๋ยขายส่ ง-ผู้ผลิต

มันหมักยีสต์ ทองผาภูมิ กาญจนบุรี

ที่ตั้ง : 233/17 หมู่ 1 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180 Tel. 09-9759-7619 l

หมวดปศุสัตว์ -ผู้ขาย

เล่ งเค็งกรุ๊ ป จก บริษัท โทร. 0-3437-7120, 0-3437-7117, 08-1450-1502 (คุณประพันธ์) โทรสาร 0-3437-7120

หมวดผลิตภัณฑ์ อาหารสัตว์ l

ราชบุรี อาหารสัตว์ โทร. 0-3236-8181

๑ ใน...กาญจนบุรี

119


120 ๑ ใน...กาญจนบุรี


121

ด้านสินค้า

และบริการธุรกิจ เป็นหมวดเกี่ยวกับสินค้าและการบริการ ที่ค่อนข้างจะมีความสัมพันธ์ กับหมวดอื่นน้อยมาก สินค้าและบริการซึ่งค้นหาในหมวดอื่นไม่พบ ท่านอาจพบได้ ในหมวดนี้ เช่น การบรรจุหีบห่อ การขนส่งทางเรือ และทางอากาศ ห้างสรรพสินค้า กราฟฟิคดีไซน์ ของเล่นเด็ก การบัญชี รวมทั้งระบบการรักษาความปลอดภัย

T O U R I S T & B U S I N E S S

KANCHANABURI

ดาวน์โหลด ฟรี! E-book / www.magazine1nai.com

๑ ใน...กาญจนบุรี

121


ร้ านป๊อกสปอร์ ต รับท�ำชุดกีฬา เสื้อยืด อัดเฟรท บล็อกสกรีน รับสรีนเสื้อทุกชนิด ออกแบบโลโก้ อุปกรณ์กีฬาทุกชนิด ที่ตงั ้ : 156/67 ต.ท่ าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180 Tel. 08-6169-2544 ดู AD 4 สี หน้ า 12

ศาลพระภูมพ ิ ชิ ญ์ ศลิ ป์ จ�ำหน่าย ศาลพระพรหม ศาลพระภูมิ ศาลเจ้าที่ เจดีย์ เครื่องใช้ในศาล Tel. 08-7836-9362, 06-1696-9693 ดู AD 4 สี หน้ า 17

l

หมวดพลาสติกส�ำเร็จรู ป ขายส่ ง-ผู้ผลิต

ร้ านปั ญญา พลาสติก ที่ตั้ง : 82/14 หมู่ 8 ถ.บ้านกร่างทอง ต.ทุ่งทอง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 Tel. 0-3469-8794 Fax. 0-3469-8582

l

หมวดยางพารา

บริษัท ยางพารากาญจนบุรี จ�ำกัด ที่ตั้ง : 168 หมู่ 9 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 72140 Tel. 0-3451-0879 Fax. 0-3451-0880

122 ๑ ใน...กาญจนบุรี

l

หมวดบริษัทรั กษา ความปลอดภัย

บริษัท รั กษาความปลอดภัย กาญจน์ อนิ เตอร์ กรุ๊ ป จ�ำกัด ที่ตั้ง : 60 ซ.แสงชูโต 20 ถ.แสงชูโต ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 Tel. 0-3452-1173-4 Fax. 0-3451-6993

l

หมวดกีฬา-สนามให้ เช่ า

สมาคมส่ งเสริมกีฬายิงปื น ท่ ามะกา ที่ตั้ง : 99/1 หมู่ 4 ต.ท่าไม้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี Tel. 08-9919-7474

วงดนตรี ขุนแผน รับแสดงตามงานต่างๆ ทั่วประเทศ ที่ตงั ้ : 73 หมู่ 3 ต.พนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี Tel. 08-1361-8725, 08-1539-9240 ดู AD 4 สี หน้ า 12

l

หมวดหินประดับบ้ าน

ชัดชัย หินประดับ ที่ตั้ง : 3 หมู่ 12 ต.วังด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี Tel. 08-6175-9430

l

หมวดออกแบบรอยสัก รั บสัก

Sangkhla Tattoo ที่ตั้ง : 12 หมู่ 1 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี Tel. 06-2246-9916


l

หมวดสินค้ า-บริการ

โทร. 0-3462-4422-3 ซิสเต็มคอมพิวเทค จก บริษัท โทร. 0-3451-0006 l

หยิน-หยาง AIS Buddy ที่ตั้ง : 261 หมู่ 3 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150 Tel. 08-1069-6004, 08-0795-6627

ศึกษาภัณฑ์ กาญจนบุรี หจก โทร. 0-3462-0602 ก้ าวหน้ าวิทยา ร้ าน โทร. 0-3451-2077 ข ไข่ เครื่ องเขียน ร้ าน โทร. 0-3451-5020 จันทร์ ร่ ุ งเรื อง ร้ าน โทร. 0-3457-1072 ตะวัน ร้ าน โทร. 0-3451-1240 l

l

หมวดกรอบรู ป-ผู้ขาย

น่ านฟ้า 3 ร้ าน โทร. 0-3451-2220 จุ๊จ๊ ุ ร้ าน โทร. 0-3452-1565 l

หมวดขนส่ งสินค้ า ทางบก-บริการ

ดุรงควณิชย์ จก บริษัท โทร. 0-3456-1005 เบญพลธีรากิจ 1993 จก บริษัท โทร. 0-3464-0085 บริการรถตู้ โทร. 08-5230-5932, 08-3485-2530 l

หมวดคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ ต่อพ่ วง ผู้จำ� หน่ าย-ซ่ อม

ก้ าวหน้ าคอมพิวเตอร์ และเครื่ องเขียน หจก โทร. 0-3462-2060-1 ก้ าวหน้ าอินเตอร์ เนต จก บริษัท โทร. 0-3462-3688 คอมพิวเตอร์ สแควร์ โทร. 0-3451-4867 เค เอส วาย คอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จก บริษัท

หมวดเครื่ องเขียน ขายปลีก

โทร. 0-3454-2224 ประวิทย์ เจนวีระนนท์ ส�ำนักกฎหมายและธุรกิจ โทร. 0-3451-4514 พิพฒ ั น์ จันทร์ สมบูรณ์ ทนายความ สนง โทร. 0-3456-4433 วรวุฒิ บุญแก้ วและเพื่อน สนงทนายความ โทร. 0-3462-4223 วิสิษฐ์ ทนายความ โทร. 0-3451-4393 สนง ช่ วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย โทร. 0-3454-2224

สมชาย สร้ อยทอง สนง ทนายความ โทร. 0-3454-2310 l

หมวดโทรศัพท์ มือถือ และอุปกรณ์

พี เอส พี พาณิชย์ หจก โทร. 0-3456-4317 สามารถ ไอ-โมบาย จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-3462-0636-7 เอ อี เทเลคอม โทร. 0-3451-6743

หมวดเครื่ องประดับ สตรี -ขายปลีก

ขวัญไพลิน ร้ านห้ างเทสโก้ โลตัส โทร. 08-1942-8368 บุษราคัม ร้ าน โทร. 0-3461-2375 อารี ย์เจริญศักดิ์ ห้ าง โทร. 0-3456-1923 l

หมวดดอกไม้ ขายปลีกและรั บจัด

โชว์ ฟลาวเวอร์ เคซ โทร. 0-3462-0384 กาญจนบุรี ร้ านดอกไม้ สมคิด (ตลาดสดเทศบาลกาญจนบุรี) โทร. 0-3462-0583, 08-4114-5280, 08-6802-7482 แดงดอกไม้ ร้ าน โทร. 0-3462-0395 ไวส์ ฟลอรี ส ร้ านดอกไม้ โทร. 0-3451-3902 สกุลรั ตน์ โทร. 0-3452-1338 l

หมวดทนายความ

ภาษีอากร จก บริษัท โทร. 0-3462-4926 ท่ าเรื อทนาย สนง

๑ ใน...กาญจนบุรี

123


l

หมวดป้ายโฆษณา

เก่ งพิมพ์ ป้าย ร้ าน โทร. 08-9803-1634 โทรสาร. 0-3461-2830 ส.ทรั พย์ ไพศาลโฆษณา โทร. 0-3462-6711, 08-1802-9589 www.subpisan.com E-mail : artsps@gmail.com นันท์ โฆษณา โทร. 0-3451-4531 วัชรศิลป์ โทร. 0-9505-8638 l

หมวดเพชรพลอย และทองรู ปพรรณ ขายปลีก

กฤษฎาจิวเวลรี่ ร้ าน โทร. 0-3451-2564 กิตติพรรณ ห้ างทอง โทร. 0-3451-1948 เจษฎา จิวเวลรี่ โทร. 0-3451-2350 บ่ อพลอยเจมส์ จก บริษัท โทร. 0-3458-1192 บุญวัฒนา ร้ าน โทร. 0-3459-9160 พลอยไทยยูเวลรี่ ร้ าน โทร. 0-3462-4604-5 มณีกาญจน์ ร้ าน โทร. 0-3451-1351 วรินทร ห้ างเพชร โทร. 0-3451-3074

124 ๑ ใน...กาญจนบุรี

l

หมวดรั กษา ความปลอดภัย-บริษัท

วิคตอรี่ การ์ ด จก บริษัท โทร. 0-3462-4689 กาญจนบุรีการ์ ด แอนด์ เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-3462-2589-90 พีแอนด์ พอี นิ เตอร์ เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-3451-5056 เฟิ ร์ สต์ การ์ ด จก บริษัท โทร. 0-3451-5000 วิคตอรี่ การ์ ด จก บริษัท โทร. 0-3462-4689 l

หมวดทอง-เงินผู้จำ� หน่ าย

กังสินเฮง ร้ าน โทร. 0-3451-1826 แก้ วสุวรรณ ห้ างทอง โทร. 0-3456-1078 ค้ าห้ างทองทรั พย์ ทวีนาฬิกา ร้ าน โทร. 0-3462-0962 คุณฝอ ร้ าน โทร. 0-3451-2340 จงเค่ าจิน ร้ าน โทร. 0-3451-1458 จูกมิ ฮง ร้ าน โทร. 0-3456-1289 เฉลิมพรพาณิชย์ โทร. 0-3451-2042 ซังเฮง ร้ านทอง โทร. 0-3451-1593

ซินกวงแซ ร้ าน โทร. 0-3461-1226 ตันซังเฮง ร้ านทอง โทร. 0-3451-1260 โต๊ ะกังนิวสตาร์ ห้ างทอง โทร. 0-3451-1945 ทรั พย์ ทวี ร้ านทอง โทร. 0-3462-1399 ทองจงเจริญ ร้ าน โทร. 0-3461-1223 ทองวิไล ร้ าน โทร. 0-3451-1003 ทองสยาม ร้ าน โทร. 0-3456-1654 ทิดมี ห้ างทอง โทร. 0-3462-0431 กาญจนบุรี นิวสตาร์ 2 ร้ าน โทร. 0-3451-2134 สมชัย ห้ างทอง โทร. 0-3451-1898 สมชัยเมืองกาญจน์ ร้ าน โทร. 0-3451-1898 l

หมวดโรงพิมพ์

กาญจนบุรีมีเดีย โรงพิมพ์ โทร. 0-3456-1337 ชัชการพิมพ์ ร้ าน โทร. 0-3451-1815 ชาตรี การพิมพ์ โทร. 0-3451-4422 ท่ าเรื อการพิมพ์ โทร. 0-3463-6400 ไทยแหลมทอง ซุปเปอร์ มาร์ เก็ต

โทร. 0-3451-2370 กาญจนบุรี บ�ำรุ งการพิมพ์ โรงพิมพ์ โทร. 0-3461-1435 l

หมวดเครื่ องใช้ ส�ำนักงาน

กาญจนบุรีพมิ พ์ ดดี โทร. 0-3451-1785 จี เอส กาญจนบุรี โอเอเซ็นเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-3451-3995-6 พีพเี ค โอเอ เค หจก โทร. 0-3451-4684 หนองบัวพิมพ์ ดดี โทร. 0-3451-4420 อักษรภัณฑ์ ร้ าน โทร. 0-3451-1293 l

หมวดลิฟต์

เพาเวอร์ เอลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2919-7038-9, 08-1923-8101 โทรสาร 0-2518-2659 l

หมวดสรรพสินค้ า ห้ างและร้ าน

เทสโก้ โลตัส สาขากาญจนบุรี โทร. 0-3462-3822-34 โทรสาร. 0-3462-3848 กนกกาญจน์


ดีพาร์ ทเม้ นท์ สโตร์ จก บริษัท โทร. 0-3452-1485 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี บี บี เซ็นเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-3462-5010 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี ปิ ยพรสโตร์ โทร. 0-3451-1556 กาญจนบุรี พิศษิ ฐ์ พาณิชย์ ร้ าน โทร. 0-3451-1550 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี วังใหญ่ พลาซ่ า ร้ าน โทร. 0-3451-3444 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี

l

หมวดผ้ าใบเต้ นท์

ซาอิว้ ร้ าน โทร. 0-3451-1551 เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี l

l

หมวดแคมป์-อุปกรณ์

ร้ านคอบบร้ า โทร. 08-0652-9040, 08-9836-6429

หมวดชมรมเครื่ องบินเล็ก

ชมรมเครื่ องบินเล็กบังคับวิทยุ โทร. 08-7153-6588

๑ ใน...กาญจนบุรี

125


126 ๑ ใน...กาญจนบุรี


๑ ใน กาญจนบุรี 2018  

แนะนำที่เที่ยว ที่กิน ที่พัก กิจกรรมการท่องเที่ยว สินค้าของฝาก OTOP ทำเนียบสินค้าและบริการจังหวัดกาญจนบุรี ฯลฯ

๑ ใน กาญจนบุรี 2018  

แนะนำที่เที่ยว ที่กิน ที่พัก กิจกรรมการท่องเที่ยว สินค้าของฝาก OTOP ทำเนียบสินค้าและบริการจังหวัดกาญจนบุรี ฯลฯ

Advertisement