Page 1


40

24 26

31 ตามรอยพระบาท >>>

- ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง - โครงการลูกพระดาบส สมุทรปราการ

40 คอลัมภ์ท่องเที่ยว สิงหาฯ พาแม่เที่ยว

22 เรื่องจากปก >>>

ถนนเลียบชายหาดบางทราย แลนด์มาร์คใหม่ชลบุรี

24 แนะน�ำ >>> T’ Tian Hair Style ร้านท�ำผมมืออาชีพ

26 ทรรศนะ >>>

จังหวัดชลบุรี

45 คู่มือบริการนักท่องเที่ยว แนะน�ำที่กิน ที่พัก กิจกรรมท่องเที่ยว 64 สินค้า OTOP สมุทรปราการ ๑ ต�ำบล ๑ ผลิตภัณฑ์

คุณเศรษฐ์ ฉัตรประเทืองกุล

68.


บทบรรณาธิการ kitvarinart@hotmail.com

เมื่อ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมาชาวไทยต้องร�่ำไห้ทั้งแผ่น ดินเมือ่ พระมหากษัตริยอ์ นั เป็นทีร่ กั ยิง่ ของปวงชนชาวไทย “พระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” เสด็จสวรรคต ถือว่า เป็นการสูญเสียและความวิปโยคยิง่ ใหญ่ทสี่ ดุ ในชีวติ ของปวงชนชาว ไทยทั้งประเทศ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารและพนักงาน “แม๊กกาซีน ๑ ใน” ขอน้อมร�ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคณ ุ และร่วมถวายความอาลัย อย่างหาที่สุดมิได้

วารสาร “๑ ใน...ชลบุรี” จัดท�ำขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและ ธุรกิจในจังหวัดนครปฐมและเขตติดต่อ ฉบับนี้ได้รวบรวมพระราชกรณียกิจและ โครงการในพระราชด�ำริต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช มาน�ำเสนอเพื่อน้อมร�ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรง ประกอบพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆ เพื่อความกินดีอยู่ดีของพสกนิกรไทย ทั้งประเทศตลอดรัชสมัย ๗๐ ปี ในคอลัมภ์ “ตามรอยพระบาท” จังหวัดชลบุรี นอกจากนี้ยังได้รวบรวมธุรกิจประเภทต่างๆ ในจังหวัดชลบุรีและเขต ติดต่อ จัดท�ำเป็นท�ำเนียบธุรกิจ DIRECTORY โดยแยกเป็นหมวดหมู่ประเภท ต่างๆ เพื่อการค้นหาสินค้าและบริการต่างๆ ได้อย่างสะดวกสบาย อาทิ ด้าน การศึกษา, ด้านสุขภาพและความงาม, ด้านการก่อสร้าง, ด้านอุตสาหกรรม, ด้านการเกษตร, ด้านบ้านและเฟอร์นิเจอร์, ด้านรถยนต์ รวมถึงการรวบรวม สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร สถานบันเทิง คลินิก สปา สินค้าของฝาก ผลิตภัณฑ์ OTOP และกิจกรรมการท่องเที่ยวต่างๆ อีก มากมายในฉบับ...ติดตามได้เลยครับ ประธานที่ปรึกษา พ.ต.ท. สมชาย ศรลัมพ์ พ.ต.ฉลาด วงศ์ไพศาล ฝ่ายกฏหมาย นางนงคราญ นันชนะ ผู้อ�ำนวยการ นางสาววริยา แย้มเพียรวัฒนา บรรณาธิการบริหาร นายกิตติ ฉันทกิจนุกูล กองบรรณาธิการ นายบุญธรรม มุกดาสนิท นายสุเชาว์ ศรลัมพ์ นางสาวสุชาดา พุกทรัพย์ ผู้จัดการโครงการ นางสาวมาลี ชื่นส�ำอางค์ ผู้จัดการส่วนภูมิภาค นางสาวประทุมมาศ สนทอง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ นางสาวพัชรีพร เชื้อบุญมี นางสาวจีรวรรณ ปลั่งเปล่ง นางสาวนภาพร ดรุณพันธ์ นางสาวศิริพรรณ ชัยเกียรติ์สุนทร นางสาวสราลักษณ์ สมอบ้าน นางสาวจตุพร เถื่อนถ�้ำ นางสาวหัซวดี โดดแช นางสาวยุวดี พะบ�ำรุงษ์ ศิลปกรรม นายพลากร ค�ำโครตสูนย์ นายศักดิ์ชัย รันจัตุรัส ฝ่ายบัญชี-ธุรการ นางสาวปิยพร ม่วงศรี นายอุรุพงษ์ รุ่งเรือง นายอรรถพล นารูลา


>>> เรื่องจากปก : Cover Story

ถนนเลียบชายทะเลบางทราย

แลนด์มาร์คใหม่เมืองชลบุรี

หลั ง จากสะพานเลีย บชายทะเล บางทราย หรือ “ชลมารควิถี 84 พรรษา” ส่วนต่อขยายตอนที่ 3 เปิด ใช้งานไปเมื่อปลายปี 2559 เรียกเสียง ฮื อ ฮาให้ แ ก่ นั ก เดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วใน สังคมโซเชียล ทั้งกลุ่มที่ตั้งใจมาเซลฟี่ และกลุ่มที่บังเอิญผ่านมา ต่างต้องแวะ ชื่นชมความสวยงามของธรรมชาติ ที่อยู่สองฝั่งสะพานแห่งนี้...

22

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...ชลบุรี


ขณะนี้ “ชลมารควิถี 84 พรรษา” กลายเป็นแลนด์มาร์ค แห่งใหม่เพื่อการพักผ่อนสุดสัปดาห์ของนักท่องเที่ยว และนัก เดินทางไปแล้ว “ชลมารควิถี 84 พรรษา” เป็นชือ่ สะพานเลียบชายทะเล ที่ได้ขอรับพระราชทานเนือ่ งในโอกาสเฉลิมพระเกียรติ พระบาท สมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช ทรงเจริ ญ พระชนมพรรษา 84 พรรษา หรือเมื่อประมาณ 5 ปีที่ผ่านมา เป็นสะพานทีท่ อดยาวกัน้ พืน้ ทีอ่ าศัยของชุมชนชาวเล ตัง้ แต่เขต เทศบาลเมืองชลบุรี ไปจนถึงเทศบาลต�ำบลบางทราย อ�ำเภอ เมือง จังหวัดชลบุรี มีความยาวของสะพานประมาณ 4 กิโลเมตร และส่วนต่อขยายที่เพิ่งเปิดไปยาวประมาณ 1.5 กิโลเมตร จุด ประสงค์ของสะพานแห่งนี้คือ เพื่อแก้ไขปัญหาจราจร แต่หลัง สร้างเสร็จกลายเป็นแหล่งพักผ่อนในช่วงยามเย็นของประชาชน ชาวชลบุรี บริเวณจุดพักรถทีจ่ ดั ไว้โดยเฉพาะช่วงวันหยุดสัปดาห์ เป็นสถานที่ยอดฮิตเมื่อมีการแชร์ภาพในสื่อโซเชียล โดยเส้นทางถนนเลียบชายทะเล เมืองชลบุรี ตอนที่ 3 นีจ้ ะต่อจากทางเลีย้ วเข้าสวนสาธารณะ เทศบาลต�ำบลบางทราย ยาวไป บรรจบ กับ ซอย 83 หรือ ซอยสมเด็จ ตรงหน้าประตู เข้าวัดเขาบางทราย ออกสู่ ถนนสุขุมวิท รวมระยะทาง 1.5 กิโลเมตร เป็นเส้นทางทีส่ ามารถเดินทาง จากตัวเมืองชลบุรี เข้า สู่ถนนสุขุมวิทมุ่งหน้าไป กรุงเทพมหานคร ได้อย่างสะดวกรวม ไปถึงเส้นทางอื่นๆ โดยรอบ เทศบาลเมืองชลบุรีและเทศบาล ต�ำบลบางทราย นับว่าเป็นอีกเส้นทางหนึง่ ทีส่ ามารถ หลี ก เลี่ ย งการจราจรที่ ติ ด ขั ด เพิ่ ม ความสะดวก รวดเร็วในการเดินทางได้เป็นอย่างดี การเดินทาง ถ้ามาจากบางแสน วิ่งมาอ่าง ศิลาถึงห้างโลตัส ด้านซ้ายมือจะเป็นแยกไฟแดง เลี้ยวซ้ายที่นี่เลยค่ะ เป็นถนนสี่เลนและจะเหลือสอง เล่นช่วงสัน้ ๆ จะมีแยกแรกให้เลีย้ วซ้ายไปก็เห็นถนน เลียบริมทะเลแล้ว ถ้ามาจากกรุงเทพ วิง่ ตรงเข้าเมือง ชลบุรี ผ่าน ม.ศรีปทุม จะเห็นป้ายใหญ่ชัดๆ ของ ทางหลวงว่าอ่างศิลา U-Turn ตรงนี้แล้วชิดช้ายตรง สู่เส้นทางเลียบทะเลได้เลย Tourist&Business

CHONBURI

23


หากใครอยู่ในเขตอ�ำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี แล้วก�ำลังมองหาร้านท�ำผม ที่ทันสมัยมีมาตรฐาน ดูแลทุกท่าน ด้วยช่างท�ำผมมืออาชีพที่จะท�ำให้ ผมของคุณสวยตามแบบที่ต้องการ เปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ให้ดูดีกว่าเดิม เรามีช่างทำ�ผมมืออาชีพที่พร้อมบริการใน ด้านเส้นผมให้กบั คุณ ในศรีราชานัน้ ร้านของเราได้รบั ความนิยมและเป็นที่รู้จักกันในนามของร้าน T’TianHair Style ช่างทำ�ผมของเราพร้อมเปลีย่ นให้คณ ุ เป็น คนใหม่ที่สวยงามด้วยทรงผมทันสมัยตามแบบที่คุณ ต้องการเรามีทรงผมหลากหลายแนว แฟชั่นทันสมัย ทั้งเกาหลี, ญี่ปุ่นและยุโรป ให้คุณเลือกได้ตามความ ต้องการ นอกจากนี้เรายังยินดีให้คำ�แนะนำ�และคำ� ปรึกษาในด้านการเลือกทรงผมให้เข้ากับใบหน้าของ คุณอีกด้วย สำ�หรับทั้งคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงเรื่องของ ทรงผมนัน้ เป็นอะไรทีต่ อ้ งใส่ใจ และพิถพี ถิ นั มาอันดับ หนึง่ ไม่แพ้เรือ่ งใดแน่นอนในการเลือกทรงและหาร้าน ทีเ่ ข้าใจในแบบทีเ่ ป็นเรา และการทีจ่ ะหาทรงผมดีๆ ที่ รั บ กั บ ใบหน้ า ได้ นั้ น ยากเหมื อ นกั บ การงมเข็ ม ใน มหาสมุทรเลยทีเดียว เพราะว่าถ้าตัดผมมาแล้วมัน ไม่เข้ากับใบหน้าเราแล้ว ก็จะรู้สึกเหมือนมันไม่ใช่ตัว เราหรืออะไรก็ตามแต่ โดยวันนี้ทางร้าน T’Tian Hair Style ของเราจะขอเป็นตัวช่วยอีกทางหนึ่งในการนำ� เสนอเทคนิค และการเลือกทรงผมให้เข้ากับทรงหน้า และบุคลิกของแต่ละคน


T’Tian Hair Style บริการที่ได้รับความยอดนิยมของร้านเราก็คือการ ยืดวอลลุ่ม+เคราติน ด้วยเทคนิค

การยืดวอลลุม่ ในแบบเฉพาะของทางร้าน โดยการยืดผมแบบวอลลุม่ นัน้ เป็นวิธกี ารยืดผมให้ตรงโดยอาศัยเทคนิค การยกบริเวณโคนผมให้ดพู อง และม้วนปลายผมเข้าหาตัว ทำ�ให้ผมดูพลิว้ สวยและดูมวี อลลุม่ มากขึน้ วิธยี ดื ผม แบบวอลลุ่มเหมาะสำ�หรับสาวๆ ที่มีผมเส้นเล็ก ลีบแบน ผมหยิก ผมหยักศก และสำ�หรับสาวๆที่ต้องการยืดผม ให้ตรงแบบเป็นธรรมชาติค่ะ จะช่วยทำ�ให้เส้นผมดูหนานุ่ม มีมิติ มีเสน่ห์ชวนมองอีกด้วย

นอกจากจะช่วยออกแบบทรงผมลูกค้า หรือ วอลลุ่ม+เคราติน ที่ร้านยังขึ้นชื่อลือชาในการทำ�สีผม ให้ดูเป็นธรรมชาติ หรือสีผมแรงๆ ที่กำ�ลังอินเทรนด์ ทำ � สี ผ มที่ นี่ ไ ม่ ต้ อ งกลั ว ผมเสี ย รั บ รองได้ สี ผ มตาม ต้องการแถมผมนุ่มสลวยไม่แห้งเสียอีกด้วย

T’Tian Hair Style ตั้งอยู่ใกล้ๆ กับ J-Park ศรีราชา เข้าซอยโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ข้ามทางรถไฟ ขับตรงมาเรื่อยๆ ก่อนถึงธนาคารไทยพาณิชย์ ร้านอยู่ทางขวามือ ก่อนถึง J-Park ประมาณ 500 เมตร เปิด 09.00-21.00 น.

ร้าน T’Tian Hair Style ของเราพร้อมและยินดีให้บริการทุกท่านด้วยความเต็มใจ สอบถามจองคิวได้ที่ : 094-698-1166 ID: 0946981166 www.t-tian-hair.com


คุ

ณเศรษฐ์ ฉัตรประเทืองกุล

ทางทีมงานวารสาร ๑ใน...ชลบุรี ฉบับนี้ได้มีโอกาสสัมภาษณ์

คุณเศรษฐ์ ฉัตรประเทืองกุล

ผู้บริหาร “มายเฮ้าส์ ขายฝาก” โดยทางคุณเศรษฐ์ ได้เล่าให้ทีมงานฟังว่า เป็นคนจังหวัดยะลาโดยก�ำเนิด ปัจจุบันอายุ 36 ปี... “มายเฮ้าส์ ขายฝาก” เริ่มขึ้นจากการสนใจในธุรกิจขายฝาก ซึ่งการท�ำกิจการรับจ�ำน�ำ ขายฝากเป็นกิจการทีย่ งั่ ยืน แม้วา่ จะอยูใ่ นเศรษฐกิจทีด่ หี รือแย่ เช่นเศรษฐกิจดีลกู ค้ามีการซือ้ สินค้า จากทางร้าน หรือเศรษฐกิจแย่ก็จะมีลูกค้าน�ำของมีค่ามาฝากหรือขายให้กับทางร้าน เป็นกิจการที่ ไม่หยุดนิ่ง มีเงินหมุนเวียน มีทุนก�ำไรอยู่ตลอด จึงเปิดร้านและบริหารงานจนถึงปัจจุบัน แนวทางการบริหารงาน การท�ำงานเริ่มจากการมีระบบ วางแผนการ ท�ำงานล่วงหน้าว่าวันพรุ่งนี้เราต้องควรท�ำอะไรต่อ รวมถึงจัดระเบียบในการใช้จ่าย การลงทุน และใน อนาคตมีโครงการที่จะขยายสาขาเพิ่มอีกด้วย

มุมมองของท่านเกี่ยวกับธุรกิจร้านขายฝาก

ธุรกิจขายฝากในความคิดของคนบางกลุม่ คิด ว่าการจ�ำน�ำหรือฝากของและรับเงินไป ไม่ต่างอะไร กับเงินกู้ชนิดหนึ่ง ซึ่งต้องมีทรัพย์สินมีค่าเป็นตัวค�้ำ ประกัน และเป็นหนี้ แต่ธุรกิจนี้ต้องมีความรอบคอบ มีเอกสารยืนยันเพื่อความสุจริตปกป้องตัวเองจาก มิจฉาชีพ เป็นกิจการที่มีความเสี่ยงน้อยมากในทาง เศรษฐกิจ เพราะค่านิยมของเงินส�ำคัญมากไม่ว่าจะ ผู้คนชั้นสูงหรือชั้นล่าง


“คนไทยโชคดี ท่ี สุ ด ในโลก เพราะเรามีพระมหากษัตริยท์ ที่ รง งานหนัก และทุ่มเทพระวรกาย เพื่อให้ประชาชนของพระองค์ มี อาชีพทีด่ ี มีรายได้ทมี่ นั่ คง สามารถ พึ ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน”

ตลอดระยะเวลา 70 ปี ที่ผ่านมา พระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ และพระบรมวงศา นุวงศ์ทกุ พระองค์ ต่างทุม่ เททรงงานหนัก เพือ่ ให้คน ไทยมีความเป็นอยู่ ทีด่ ขี นึ้ โครงการอันเนือ่ งมาจาก พระราชด�ำริมากมายหลายพันโครงการจึงเกิดขึน้ ใน ทุกพื้นที่บนผืนแผ่นดินไทย ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี มีโครงการอันเนือ่ งมา จากพระราชด�ำริที่ส�ำคัญนั่นคือ โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืช พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา เกาะและ ทะเลไทย, โครงการป่าสิริเจริญวรรษ, ศูนย์ศึกษา ธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลน เป็นต้น

Tourist&Business

CHONBURI

31


โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา เกาะและทะเลไทย

“สถานที่รวบรวม และจัดแสดงด้านธรณีวิทยา พฤกษศาสตร์ สัตวศาสตร์ทางทะเล แห่งแรกในประเทศไทย” ใครหลายคนจ�ำภาพเขตพื้ น ที่ ใ นอ� ำ เภอ สัตหีบ ว่าเป็นเขตทางการของทหารเรือ แต่อยาก จะบอกว่าในเขตทหารเรือที่สัตหีบนั้น ก็มีชายฝั่ง ทะเลที่สวยไม่แพ้ที่ใดในจังหวัดชลบุรีเลยทีเดียว นอกจากจะได้เทีย่ วชมท้องทะเลทีส่ ตั หีบแล้ว อยาก ให้ลองหาเวลาว่างแวะมาชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ วิทยาเกาะและทะเลไทย แหล่งเรียนรู้ด้านเกาะและ ทะเลไทยแห่งส�ำคัญ ที่ตั้งอยู่ในบริเวณเขาหมาจอ ต�ำบลแสมสาร ซึ่งอัดแน่นไปด้วยความรู้ที่น่าสนใจ มากมาย พิพธิ ภัณฑ์ธรรมชาติวทิ ยาเกาะและทะเลไทย ก่อตั้งขึ้น โดยกองทัพเรือ เป็นสถานที่รวบรวมและจัด แสดงด้านธรณีวิทยา พฤกษศาสตร์ สัตวศาสตร์ทาง ทะเลแห่งแรกในประเทศไทย อันเป็นส่วนหนึ่งใน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระ ราชด�ำริ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม 32

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...ชลบุรี

ราชกุ ม ารี ที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น เมื่ อ ปี พ.ศ. 2536 โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจ และสร้างความ ตระหนักถึงความส�ำคัญของพันธุกรรมพืชต่างๆ ใน ประเทศไทย พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ มีสถาปัตยกรรมที่วางตัว เรียงรายกันอย่างสวยงามบนเนินเขา ถ้าหากแวะมา เทีย่ วทีน่ แี่ ล้วยังมีเวลาเหลือเฟือ ยังสามารถนัง่ เรือข้าม เกาะไปเที่ยวเกาะแสมสารได้พร้อมกันในวันเดียว


ข้อมูล แนะน�ำ

ที่เที่ยวและกิจกรรม...

ารเทิดพระเกียรติ - พิพิธภัณฑอ์ าค ็นมาของโครง

เป มหาราช จัดแสดงความธ์ของระบบนิเวศ การฯ และความสัมพัน ปวงปราชญ์ร่วมแรง - พิพิธภัณฑ์อาคารนแสมสาร และเกาะ ใจ เป็นจุดชมวิวหมู่บ้า วกับระบบนิเวศของ แรด และจัดความรู้เกี่ย ป่า พันธุ์พืช และสัตว์ พิทักษ์ศักยภาพ - พิพิธภัณฑ์อาคาร จัดแสดง ทะเลไทย ตั้งอยู่สูงที่สุดมีเดีย และเป็นจุด นิทรรศการผ่านสื่อมัลติ่ ชมวิวจุดสำ�คัญของที่นี ่องเที่ยว เกาะ - นั่งเรือข้ามเกาะท แสมสาร

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา เกาะและทะเลไทย

เขาหมาจอ ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โทร.0-3843-2475, 0-3843-2473 www.tis-museum.org เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน เวลา 08.30-16.30 น. ฤดูท่องเที่ยว: ตลอดทั้งปี

การเดินทาง

จากพัทยา ใช้เส้นทางถนน สุขุมวิท (ทางหลวงหมายเลข 3) ไปทาง อ.สัตหีบ เลี้ยวซ้ายที่สี่แยกกิโลสิบ ขับตรงไปจนถึงแยกทางเข้าบ้านแสมสาร ให้เลี้ยวซ้าย สังเกตป้าย บอกทางที่มีให้ เห็นตลอดทาง Tourist&Business

CHONBURI

33


โครงการป่าสิริเจริญวรรษ อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ

“เป็นอีกหนึ่ง พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ ที่มีชีวิต ซึ่งผู้มาเยือน จะได้เรียนรู้ วิธีการฟื้นฟูป่า ให้กลับมามีชีวิตชีวาเหมือนเดิม” ทริปท่องเทีย่ วเมืองชลบุรี ไม่ได้มดี เี พียงแค่ การเล่นน�ำ้ ทะเลเท่านัน้ การได้มาเยือนโครงการป่า สิรเิ จริญวรรษ จะท�ำให้คณ ุ หันมามองเมืองชลฯ ใหม่ อีกครั้ง ในฐานะของเมืองสีเขียวชอุ่มที่มีผืนป่าอัน อุดม เป็นทีอ่ ยูอ่ าศัยของ สัตว์ปา่ นานาชนิดให้เราได้ ท�ำความรู้จักกันไม่มีเบื่อ ด้ ว ยพระราชด� ำ ริ ข องพระบาทสมเด็ จ

ปัจจุบันพื้นที่สีเขียวแห่งนี้ เปิดประตูต้อนรับ นักท่องเทีย่ ว ให้เข้าพักผ่อนหย่อนใจ และยังเป็น แหล่ง เรี ย นรู ้ ส� ำ หรั บ นั ก เรี ย น นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา รวมทั้ ง ประชาชนที่สนใจในธรรมชาติ ให้มีโอกาสได้มาสัมผัส กับผืนป่ากว้างที่มีระบบนิเวศที่สมบูรณ์ ผืนป่าแห่งนี้ จึงเป็นอีกหนึ่งพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต ซึ่งผู้มา เยือนจะได้เรียนรู้วิธีการฟื้นฟูป่า ให้กลับมามีชีวิตชีวา พระเจ้าอยู่หัว ท�ำให้พื้นที่กว่า 3,900 ไร่ ของป่าสิริ เหมือนเดิม เจริญวรรษกลายเป็นโครงการปลูกป่า โดยเน้นการ อนุรักษ์ดินและน�้ำอย่างยั่งยืน จากเดิมซึ่งเคยเป็นป่า เสือ่ มโทรม เมือ่ ผ่านความพยายามในการปลูกป่าตาม แนวพระราชด�ำริ ต้นไม้ที่ เพาะกล้าไว้ เริ่มงอกเงย กลายเป็นป่าใหญ่ เหล่าสัตว์ป่า ทั้งหลายก็กลับมีชีวิต ชีวา ชาวบ้านในพื้นที่ก็สามารถ ท�ำมาหากินได้ เก็บ ของป่าไปจ�ำหน่ายได้ มีทงั้ หน่อไม้ เห็ด และยอดหวาย 34

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...ชลบุรี


ข้อมูล แนะน�ำ

ที่เที่ยวและกิจกรรม...

้ดอกหอมไทย เดิน ไม ์ ธุ น ั พ ม รว น สว ้สวยๆ

าพดอกไม ชิลล์กลางป่าใหญ่ เก็บภ โดยรอบ ยไทย ดูการเติบโต - สวนรวมพันธุ์กล้ว ของกล้วยนานาชนิด หอดูสัตว์ ชมสัตว์ - โรงอนุบาลสัตว์และ ป่าทั้งหลายโดยไม่รบกวน ล้าไม้ เพิ่มสี ชำ�ก - ร่วมเป็นอาสาเพาะ เขียวให้พื้นที่ ฝายชะลอน้ำ�พิทักษ์ - เรียนรู้และลงรู้ทาง ป่าให้ชุ่มชื่น ริมบึงน้ำ�แสนสวย - กางเต็นท์พักแรม

โครงการป่าสิริเจริญวรรษ

ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โทร.08-1782-4032 facebook.com/lovesiricharoenwat เปิดให้เข้าชม : วันจันทร์-เสาร์ เวลา 08.00-16.30 น

การเดินทาง

ใช้ทางหลวงหมายเลข 3 สุขุมวิท-พัทยา เลยพัทยาใต้มา ทางสัตหีบ พอเข้าเขตนาจอมเทียน ประมาณ หลักกม.ที่ 161 ให้สังเกตซ้ายมือ จะเห็นทางเข้าวัดเขาชีจรรย์ เลี้ยวซ้าย เข้าถนนบานเย็น แล้ววิ่งตรงไปประมาณ 8 กม. โครงการฯ จะอยู่ขวามือ Tourist&Business

CHONBURI

35


ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ และอนุรักษ์ป่าชายเลน

“จากมลพิษและน�้ำเสีย จากชุมชน รวมถึง การบุกรุกพื้นที่ ป่าชายเลน เกิดเป็น ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชาย เลนขึ้น เพื่อดูแลป่าชายเลน ผืนส�ำคัญนี้เอาไว้” หากคุณต้องการแสวงหาอากาศบริสุทธิ์ หายใจเข้า เต็มที่โดยปราศจากมลพิษ ที่ศูนย์ศึกษา ธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลน ใจกลางเมือง ชลบุรแี ห่งนี้ จัดเสิรฟ์ ออกซิเจนบริสทุ ธิใ์ ห้คณ ุ กระบุง ใหญ่ ด้วยอาณาบริเวณ 300 ไร่ ที่อัดแน่นไปด้วย ต้นโกงกางผืนใหญ่ ที่มีสารพัด พันธ์ุไม้ที่ขึ้นอย่าง หนาแน่น ทุกต้นต่างท�ำหน้าทีใ่ นการผลิต โอโซนใส สะอาด พร้อมกับปกป้องสัตว์น�้ำต่างๆ ไว้มากมาย ป่าชายเลนชลบุรเี รียงตัวเป็นแถบขนานไปกับ ทะเล โดยมีสะพานไม้ทอดยาว ขอเตือนสักนิดว่าผูท้ มี่ า เยี่ยมเยือน ต้องฟิตร่างกายมาสักเล็กน้อย เพราะเส้น ทางสะพานไม้นั้นมีความยาวโดยรอบถึง 2,300 เมตร ตลอดสองข้างทางจะสามารถพบเห็นต้นไม้หลากพันธ์ุ ทั้ง โกงกาง ล�ำพู ตะบูน แสม โปรง ฯลฯ และสัตว์น�้ำ 36

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...ชลบุรี

อย่าง กุง้ หลากพันธุ์ ปูกา้ มดาบ ปูแสม และปลาหน้าตา แปลกหลายชนิดที่ อยู่ตรงชายเลน ส่วนนักส่องนกทุกท่าน นกหายากที่นี่ก็มีให้ เห็น รวมทั้ง นกสีสวยหลายชนิด เพราะที่นี่นับเป็นป่า ชายเลนที่ได้การอนุรักษ์มาเป็นระยะเวลายาวนาน จน มีความอุดมสมบูรณ์ไม่แพ้ป่าชายเลนในจังหวัดอื่นๆ


ข้อมูล แนะน�ำ

ที่เที่ยวและกิจกรรือมจับ..ท. ำ�ด้วย

- สะพานแขวน ที่มีม ้นได้ไม่น้อย เชือก สร้างความตื่นเต ไปที่ด้านบน ของ - จุดชมวิว เดินขึ้น ว้างเต็มๆ ตา ลก ะเ ท ว วิ ม ช ้ ได จะ าร ค อา สายพันธุ์ใหม่ ที่ าบ ด ม า ้ ก ู าป งห อ ส่ งเกตง่ายๆ ว่า เรียกกันว่า ปูหยกฟ้า สั ยซ์สวยงาม กระดองจะมีสีเทอร์ควอ

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ และอนุรักษ์ป่าชายเลน

222 ม.3 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี โทร. 08-5101-5488 เปิดบริการ : ทุกวัน 08.30-16.30 น. ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

การเดินทาง

จากตัวเมืองชลฯ วิ่งเข้าถนน พระยาสัจจา มุ่งหน้าไป 2.5 กม. จากนั้นเลี้ยวขวาเข้าซอยนารถมนตเสวี 13 ตรงไปแล้วเลี้ยวขวา เพื่อมุ่งหน้ามาสวน เฉลิมพระเกียรติราชินี 60 พรรษา เข้าวง เวียน แล้วเลี้ยวซ้าย ตรงเข้ามาประมาณ 850 ม. จะพบกับ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ และอนุรักษ์ ป่าชายเลน Tourist&Business

CHONBURI

37


ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ สัตหีบ

“ด้วยน�้ำพระราชหฤทัยห่วงใยเต่าทะเล ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จึงเกิดเป็นโครงการอนุรักษ์เต่าทะเล ขึ้น 2 แห่ง ในพื้นที่ รับผิดชอบของกองทัพเรือสัตหีบ” ไม่ว่าใครก็ตามที่เดินทางมาถึงตัวอาคาร ของศูนย์อนุรักษ์ พันธุ์เต่าทะเลสัตหีบ ก็คงต้อง อมยิม้ ไปตามๆ กันกับการออกแบบซุ้มทางเข้าเป็น รูปเต่าอารมณ์ดี สถานที่ท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์แห่ง นี้ เป็นส่วนหนึ่งของกองทัพเรือสัตหีบ โดยมีเป้า หมายหลักในการเฝ้าอนุรกั ษ์พนั ธุเ์ ต่าทะเล ในพืน้ ที่ รอบๆ ไม่ว่าจะเป็น เกาะคราม เกาะอีร้า และเกาะ จาน นอกจากนิทรรศการทีน่ ำ� เสนอข้อมูลมากมาย ทั้งเรื่องของวงจรชีวิต ชนิดและสายพันธุ์ต่างๆ ยัง สามารถเห็น เต่าทะเลตัวเป็นๆ ในวัยต่างๆตั้งแต่เต่า ตัวน้อยเบบี้ไปจนถึงเต่าโตเต็มวัย ที่พร้อมส่งกลับคืน สู่ท้องทะเลอีกครั้งเต่านานาพันธุ์ ทั้ง เต่าหญ้า เต่าตนุ หรือเต่ากระ จะได้รับการดูแลโดยแยกบ่อออกจากกัน ที่โรงอนุบาลเต่า 38

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...ชลบุรี

เราจะได้เห็นถึงการท�ำงานผู้ทุ่มเทของเจ้า หน้าที่ ในการอนุรักษ์เต่าทะเลที่มีอยู่น้อย ไม่ให้สูญ พันธุ์ ไปจากเมืองไทย รับรองได้ว่าปณิธานของศูนย์ฯ ที่ต้องการให้ ทุกคนรู้สึกรักและหวงแหนเต่าทะเลของ ไทย จะต้องส�ำเร็จตามเป้าหมายอย่างแน่นอน


ข้อมูล แนะน�ำ

ที่เที่ยวและกิจกรรม...

่าทะเล พบลูกเต่าตัว - โรงอนุบาลลูกเต

าล น้อยมากมายในบ่ออนุบ ศึกษาประวัติ ความ - ห้องนิทรรศการ นี้ เป็นมาของศูนย์ได้ที่จุด าหร่ายทะเล ได้ - ฟาร์มเพาะเลี้ยงส ายพันธุ์ พบเห็นสาหร่ายหลายส ั้นเต่า ที่มีมากมาย - ถ่ายภาพกับรูปป นับไม่ถ้วน ัสทรายเดินเล่นริม - ถอดรองเท้าสัมผ ี่ของกองทัพเรือ หาดที่เงียบสงบในพื้นท ี่ร้านค้าสมาคมภริยา ท าก งฝ ขอ ง ้ ิ ป ป อ ช็ ทหารเรือ

ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ

ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โทร. 0-3843-1477 www.navy.mi.th/turtles เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน 08.30-17.00 น. ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

การเดินทาง

จากพัทยาใช้ถนนสุขุมวิทมุ่งหน้า สัตหีบ ก่อนถึงสนามบินอู่ตะเภา ให้เลี้ยวขวาเข้าถนน 3126 แล้วเข้าสู่หน่วย บัญชาการต่อสู้อากาศยาน และรักษาฝั่ง กองทัพเรือ แลกบัตรที่ทางเข้า แล้วขับรถ เข้าไปด้านในอีกประมาณ 2 กิโลเมตร ศูนย์ อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลจะอยู่ริมหาดจุกเสม็ด มีที่จอดรถสะดวก Tourist&Business

CHONBURI

39


เข้า

สิงหาฯ

พาแม่เที่ยว

ชลบุรี

สู่สิงหาคมเดือนซึ่งมีวันที่ส�ำคัญของปวง ชนชาวไทยและผูท้ เี่ ป็นลูกทุกคน นัน่ คือวันที่ 12 สิงหาคม ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินนี าถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช และถือเป็นวันแม่ของทุกคนชาวไทย ลูกหลานทั้งหลายก็ได้ถือโอกาสในวันหยุดยาวพาคุณ แม่ไปท่องเที่ยวพักผ่อนกัน Magazine ๑ ใน... ขอ แนะน�ำชลบุร... ี เมืองแห่งการท่องเทีย่ วระดับโลกทีห่ ลาก หลายเกิ น ใจคิ ด เพราะมี ทั้ ง สถานที่ ส� ำ คั ญ ทาง ประวัติศาสตร์ วัด วัง หรือจะไปดื่มด�่ำกับความงามของ ธรรมชาติ ผืนไพร และสัตว์ป่าก็มีพร้อม แถมใครชื่น ชอบกิจกรรมสนุกๆ ทีน่ กี่ ม็ พ ี ร้อม หรือจะปล่อยใจไปกับ โชว์สุดอลังการระดับโลก เดินช้อปปิ้งสุดสนุก มีเพียง ชลบุรีเท่านั้นที่ให้ทั้งคุณและคุณแม่ได้พักผ่อนและท�ำ กิจกรรมร่วมกันได้ทั้งครบทั้งครอบครัว วัดใหญ่อินทาราม เดิมชื่อ “วัดหลวง” เป็นวัดส�ำคัญเก่าแก่คู่เมืองชลบุรี สันนิษฐานว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลาย ในโบสถ์มี ภาพจิตรกรรมฝาผนังฝีมอื ช่างชัน้ ครูทงี่ ดงามมาก สมเด็จฯ เจ้า ฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ทรงตรัสชมว่า “ฝีมืองามมาก อย่าให้ซ่อมแซมเป็นอันขาด” โดยเฉพะภาพจิตรกรรมฝาผนัง เหนือขอบหน้าต่างเป็นภาพเทพชุมนุม ส่วนทีผ่ นังสองด้านเขียน เรือ่ งทศชาติชาดก พระเวสสันดรชาดก และยังมีพลับพลาตรีมขุ สร้างด้วยไม้ประดิษฐานพระพุทธรูปหล่อส�ำริดทรงเครือ่ งกษัตริย์ เรียกกันว่า “หลวงพ่อเฉย” ถ้าเป็นไปได้ควรไปเที่ยวชมวัดนี้ใน วันพระ เพราะถ้าเป็นวันธรรมดาต้องติดต่อขอกุญแจโบสถ์จาก เจ้าอาวาส นอกจากนี้ยังมีพระนักวิชาการพาน�ำชมและอธิบาย ให้ความรู้ด้วย ที่ตั้ง : อยู่กลางเมืองชลบุรี จากถนนสุขุมวิท เลี้ยวเข้า ตัวเมืองชลฯ ที่สี่แยกเฉลิมไทย เข้าสู่ถนนโพธิ์ทอง แล้วเลี้ยว ซ้ายเข้าถนนเจตน์จ�ำนงค์ วัดอยู่ทางด้านซ้ายมือ ก่อนถึงสี่แยก ตัดกับถนนอัคนิวาต (สีแ่ ยกท่าเกวียน) หน้าวัดมีลานจอดรถกว้าง ขวาง ติดต่อ : โทร. 038 285 397, 081 570 1469 หาดบางแสน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวไทยมาช้า นาน มีถนนตัดเลียบหาดเคียงคูไ่ ปกับทิวมะพร้าว ถัดเข้าไป มีร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก และที่พักเรียงรายอยู่ จ�ำนวนมาก นักท่องเทีย่ วนิยมไปนัง่ พักผ่อนชมทิวทัศน์ทะเล กันบนเก้าอีผ้ า้ ใบบนชายหาด พร้อมมีบริการห่วงยางให้เช่า

40

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...ชลบุรี


สวนสัตว์เปิดเขาเขียว เป็นป่าแห่งเดียวของชลบุรี ด�ำเนิน งานโดยองค์การสวนสัตว์ นักท่องเทีย่ วจะได้ ชมสัตว์มากถึง 300 ชนิด ทั้งสัตว์ของไทย และจากต่ า งประเทศ ไม่ ว ่ า จะเป็ น ช้ า ง กระทิง วัวแดง ฮิปโปโปเตมัส ชะนี ค่าง ลิงลม (นางอาย) ม้าลาย ยีราฟ นกกระจอก เทศ ไฮยีนา ่ เสือ สิงโต กวางดาว ละมัง่ แพะ ภูเขา เลียงผา หมี นกยูง นกกระเรียน นก เงือก ฯลฯ ซึ่งสัตว์ส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่ กว้างขวาง มีการจัดสภาพแวดล้อมให้เป็น ธรรมชาติเหมาะแก่อุปนิสัยของสัตว์นั้นๆ และสามารถให้นกั ท่องเทีย่ วเดินชมได้อย่าง ใกล้ชิด แต่ก็ยังมีบางส่วนอยู่ในกรงเพื่อกัน การหลบหนี และเพือ่ ความปลอดภัยของตัว นักท่องเที่ยวเอง สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2517 โดย ฟื้นฟูสภาพป่าเขาเขียวที่เสื่อมโทรมขึ้นมาใหม่ จากนั้นได้น�ำสัตว์ บางส่วนจากสวนสัตว์ดุสิตมาปล่อยเลี้ยงไว้ตามสภาพธรรมชาติ แล้วเริ่มเปิดให้คนเข้าชมเมื่อปี พ.ศ. 2521 ปัจจุบันมีเนื้อที่กว่า 5,000 ไร่ นับเป็นสวนสัตว์เปิดที่มีเนื้อที่มากที่สุดในโลก แบ่งออก เป็นส่วนวิจัยและศึกษาพันธุ์สัตว์ป่าหายาก สวนสัตว์เปิด และส่วน บริการ จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของที่นี่คือ “สวนนก” ซึ่งสร้างขึ้นด้วย โครงเหล็กขนาดใหญ่คลุมด้วยตาข่าย กินพื้นที่ถึง 5 ไร่ ภายในมี เส้นทางเดินขึ้นไปเนินเขา แล้ววนกลับลงมา ที่นี่มีนกหลายชนิด ส่งเสียงร้องและบินไปมาอยู่ทั่วสวน อาทิ นกฟลามิงโก้ นกเขียว คราม นกกางเขนดง นกแต้วแร้ว นกขมิน้ ไก่ฟา ้ เป็ดก่า และอืน่ ๆ ว่ายน�้ำ มีเรือบานาน่าโบ๊ท จักรยานให้เช่า และห้องอาบน�้ำจืด ทุก นอกจากนี้ ทุกวันยังมีการจัดกิจกรรมชมสัตว์ ในเวลากลางคืน วันหยุดหาดบางแสนจะคึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยว เนื่องจากเป็น (Night Safari) แก่บุคคลทั่วไปอีกด้วย ชายหาดขนาดใหญ่ที่ใกล้กรุงเทพฯ มากที่สุด จึงสามารถเดินทาง แบบไปเช้า-เย็นกลับได้ บางแสนเริม่ เป็นแหล่งท่องเทีย่ วยอดนิยมมาตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2486 จนถูกขนานนามว่า “บางแสนดินแดนสุขี” มีผู้เดินทางมา เยือนเป็นจ�ำนวนมาก จนครั้งหนึ่งบางแสนเคยทรุดโทรม ผิดกับ ปัจจุบนั ที่ได้รบั การดูแลจัดระเบียบอย่างดี จึงกลายเป็นชายหาดที่ สะอาดน่าเที่ยวในทุกฤดูกาล โดยหาดบางแสนนี้มีความยาวต่อ เนื่องกันถึง 4.5 กิโลเมตร แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือหาดบางแสน เป็นช่วงกลางของหาดและเป็นจุดที่นิยมลงเล่นน�้ำกัน ถัดมาคือ แหลมแท่น เป็นช่วงเหนือสุดของหาด มีโขดหินสวยงาม ลงเล่น น�ำ้ ไม่ได้ และส่วนสุดท้ายคือหาดวอนนภา เป็นชายหาดตอนใต้สดุ บรรยากาศเงียบสงบ มีหมู่บ้านประมง พื้นถิ่นเล็กๆ กระจายอยู่ห่างๆ กัน Tourist&Business

CHONBURI

41


เกาะล้าน

พัทยา เป็นเมืองท่องเทีย่ วชายทะเลทีม่ ชี อื่ เสียงมากทีส่ ดุ แห่งหนึง่ ของประเทศ และเป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลก โดยมีสถานที่ท่องเที่ยว ทั้งทางบกและทางน�้ำ จุดเริ่มต้นของการท่องเที่ยวเริ่มจากทหาร อเมริกันได้แวะขึ้นฝั่ง แล้วเช่าบ้านพักตากอากาศที่พัทยาเป็น ประจ� ำ ทุ ก สั ป ดาห์ ต่ อ มาพั ท ยาจึ ง ได้ พั ฒ นาขึ้ น จากหมู ่ บ ้ า น ชายทะเลอันเงียบสงบ กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวตากอากาศ ระดับนานาชาติดังที่ปรากฏในปัจจุบัน หาดพัทยา เป็นหาดทรายที่มีความยาวต่อเนื่องประมาณ 3 กิโลเมตรเศษ โดยแบ่งเป็นพัทยาเหนือ พัทยากลาง และพัทยา ใต้ โดยที่หาดพัทยาใต้นั้นถือเป็นศูนย์รวมความเจริญและแสงสี ยามค�่ำคืนมีการปิดถนนเป็น Walking Street ให้นักท่องเที่ยวเดิน ช้อปปิ้งได้โดยสะดวก ส่วนบริเวณชายหาดก็ร่มรื่น แถวๆ หาด พัทยาเหนือเป็นบริเวณที่สงบกว่าส่วนอื่น นักท่องเที่ยวที่ต้องการ ความเป็นส่วนตัวนิยมไปเล่นน�ำ้ พักผ่อน หรือเล่นกีฬาทางน�ำ้ ต่างๆ ส่วนชายหาดพัทยากลางไปถึงพัทยาใต้จะคึกคักคับคั่งกว่า เพราะ เป็นย่านธุรกิจ ร้านค้า โรงแรม ห้างสรรพสินค้า ร้านขายของที่ ระลึก และแหล่งบันเทิงครบวงจร เกาะล้าน เป็นเกาะที่ได้รบั ความนิยมจากนักท่องเทีย่ วมานานหลาย สิบปีแล้ว เนือ่ งจากอยู่ใกล้กบั พัทยา จึงเดินทางถึงกันได้โดยสะดวก ตัวเกาะล้านมีความยาว 5 กิโลเมตร กว้าง 2 กิโลเมตร มีชายหาด ทีส่ วยงามหลายแห่ง ส่วนใหญ่คกึ คักไปด้วยนักท่องเทีย่ วทีม่ าเล่น น�้ำ ดูปะการัง เล่นกีฬาทางน�้ำ เช่น เจ็ตสกี บานาน่าโบ๊ท โดย เฉพาะที่หาดตาแหวน หาดทองหลาง หาดนวล และหาดเทียน ส่วนหาดแสมบรรยากาศเงียบสงบกว่าหาดอื่น บริเวณเกาะล้าน

42

ท่องเที่ยว&ธุรกิจ

๑ ใน...ชลบุรี

เมืองพัทยา และเกาะเล็กๆ โดยรอบ อย่างเกาะครก-เกาะสาก เป็นแหล่งด�ำน�ำ้ ดูปะการัง ทั้งแบบน�้ำตื้นและน�้ำลึก รวมทั้งยังเป็นสถานที่ฝึกเรียน ด�ำน�้ำ และแหล่งตกปลาที่ส�ำคัญ จุดท่องเที่ยวส�ำคัญบนเกาะล้าน ได้แก่ ท่าหน้าบ้าน เป็น ท่าเรือของชุมชนเกาะล้าน ซึ่งนักท่องเที่ยวที่เดินทางด้วยเรือเมล์ จะไปถึง เมือ่ มองย้อนกลับไปยังฝัง่ จะเห็นเมืองพัทยาและหาดจอม เทียน ที่มีตึกสูงเรียงรายตลอดแนวชายฝั่ง นับเป็นจุดชมเมือง พัทยาทีส่ วยงามแปลกตาไปอีกแบบหนึง่ , หาดแสม เป็นหาดทราย ขาวเนียนละเอียดทอดยาวประมาณ 800 เมตร เป็นแหล่งด�ำน�้ำดู ปะการังที่ดี ในอดีตเคยมีการพบแร่ทองค�ำและเป็นที่มาของชื่อ แหลมทอง ทางหัวหาดด้านเหนือมีศาลเจ้าแม่แหลมทองที่ชาว เกาะล้านเคารพสักการะ การเดินทาง : นัง่ เรือโดยสารประมาณ 45 นาที แต่ถา้ เป็น เรือเร็วใช้เวลาเพียง 15 นาที มีเรือโดยสารออกจากท่าพัทยาใต้ไป เกาะล้านทุกวัน และที่เกาะล้านเรือจอดบริเวณท่าหน้าบ้าน หาก เดินทางต่อไปชายหาดอื่น สามารถเช่าเรือหางยาวหรือรถรับจ้าง และยังมีบริการเรือเร็วให้เช่าอยู่ทั่วไปตามชายหาดพัทยา


เกาะสีชัง เป็นเกาะขนาดใหญ่ที่มีฐานะเป็นอ�ำเภอหนึ่งของชลบุรี เป็นที่จอดเรือสินค้านานาชาติ และเป็นเกาะน่าท่องเที่ยวใน บรรยากาศท้องถิ่น ซึ่งสามารถแวะท่องเที่ยวในวันเดียวหรือพัก ค้างคืนก็ได้ ชุมชนเกาะสีชังอยู่ทางด้านตะวันออกของเกาะ และ เป็นพื้นที่ตั้งของท่าเรือเทววงศ์ (ท่าล่าง) รวมทั้งยังเป็นจุดเริ่มต้น การเดินทางด้วยรถสามล้อเครือ่ งหรือสกายแล็บไปสู่ จุดท่องเทีย่ ว ต่างๆ บนเกาะ จุดท่องเที่ยวส�ำคัญบนเกาะสีชัง ได้แก่ “ศาลเจ้าพ่อเขา ใหญ่” ตั้งอยู่บนเขาคยาศิระ ห่างจากท่าเรือเทววงศ์ ไปทางด้าน เหนือของเกาะ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเกาะสีชังให้ความเคารพ นับถือ “หาดเขาถ�ำ้ พัง” อยูท่ างด้านตะวันตกของเกาะ เป็นชายหาด กว้าง น�ำ้ ใสสะอาดเหมาะแก่การลงเล่นน�ำ้ “ช่องเขาขาด” มีสะพาน ส�ำหรับเดินชมวิวทิวทัศน์ จุดดูพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงาม “พระ จุฑาธุชราชฐาน” สร้างในสมัยรัชกาลที่ 5 เพือ่ เป็นทีป่ ระทับฤดูรอ้ น การเดินทาง : เดินทางโดยเรือเมล์จากศรีราชา ใช้เวลา ประมาณ 45 นาที โดยขึ้นเรือได้ที่ท่าเรือจรินทร์ ถนนเจิมจอมพล ในอ�ำเภอศรีราชา มีเรือโดยสารไปเกาะสีชังทุกวัน ระหว่างเวลา 07.00-20.00 น. ออกทุกๆ ชั่วโมง อัตราค่าโดยสาร คนละ 50 บาท และจากเกาะสีชังกลับเข้าฝั่งศรีราชา มีเรือวิ่งตั้งแต่ 06.0018.00 น. มีเรือออกทุกๆ ชั่วโมง สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เรือสีชัง พาเลซ โทร. 0 3821 6276-82 และเรือแสงประทีปบริการ โทร. 038 313 687

วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร

เป็นพระอารามหลวงที่สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2519 เพื่อ ถวายสมเด็จพระญาณสังวรฯ สมเด็จพระสังฆราช และต่อมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับเป็นองค์อุปถัมภก บริเวณ ทางเข้าวัดมีศาลานานาชาติ ซึง่ เป็นสถาปัตยกรรมประจ�ำชาติของ ประเทศต่าง ๆ ตัง้ อยูเ่ รียงรายริมสระน�ำ้ ภายในบริเวณวัดมีมณฑป ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจ�ำลอง พระเจดีย์ใหญ่บรรจุพระบรม สารีรกิ ธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระธาตุของพระอรหันต์ สาวก วิหารพระญาณเรศร์ วิหารพระศรีอริยเมตไตรย พระพุทธ

‘สะพานอัษฎางค์’ เกาะสีชัง

ไพรีพนิ าศ ฯลฯ และด้วยสภาพภูมศิ าสตร์ทตี่ วั วัดตัง้ อยูบ่ นเนินเขา สูง จึงสามารถมองออกไปเห็นทัศนียภาพของเขตวัดจรดเมือง พัทยาได้กว้างไกลสุดสายตา การเดินทาง : จากหาดจอมเทียนหรือพัทยาไปตามถนน สุขุมวิท มุ่งหน้าอ�ำเภอสัตหีบ ผ่านชุมชนบ้านอ�ำเภอไปเล็กน้อย สังเกตหลักกิโลเมตร 160 เลยไปอีกราว 500 เมตร เลี้ยวซ้ายไป ตามป้ายบอกทางไปวัดญาณฯ อีก 5 กิโลเมตร เขาชีจรรย์ เป็นเขาหินปูน เดิมมีการระเบิดหินน�ำไปใช้ในการก่อสร้าง ต่อมาสมเด็จพระญาณสังวรฯ ทรงเสียดายลักษณะภูมทิ ศั น์อนั สง่า งามของเขาลูกนี้ จึงมีพระด�ำริที่จะอนุรักษ์ ไว้ และได้ด�ำเนินการ สร้างพระพุทธรูปแกะสลักในลักษณะของพระพุทธฉายที่ใหญ่ทสี่ ดุ ในโลก เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่อง ในวโรกาสมหามงคลทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ใน พ.ศ. 2539 โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั พระราชทานนามพระพุทธ รูปนีว้ า ่ “พระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา” แปลว่า พระพุทธเจ้า ทรงเป็นศาสดาที่รุ่งเรืองสว่างประเสริฐดุจดังมหาวชิระ พระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์เป็นพระพุทธรูป ปางมารวิชัย เลียนแบบพระพุทธนวราชบพิตร ศิลปะสุโขทัยผสม ล้านนา มีความสูง 109 เมตร หน้าตักกว้าง 70 เมตร ฐานบัวหรือ บัลลังก์สูง 21 เมตร รวมความสูงขององค์พระและบัลลังก์ทั้งสิ้น 130 เมตร โดยเป็นการระเบิดเจาะเนื้อหินให้เป็นลายเส้น แล้วใช้ โมเสกทองประดับเข้าไปตามรอยเส้น เมื่อแสงอาทิตย์ส่องมาต้อง หน้าผา จึงเกิดประกายสีทองราวกับองค์พระก�ำลังเปล่งประกาย ด้านหน้าองค์พระมีลานอเนกประสงค์ สวนร่มรืน่ สระบัว และสวน หิน ในเนื้อที่ 15 ไร่ การเดินทาง : จากวัดญาณสังวราราม ไปตามทางเดียว กับวิหารเซียน ผ่านวิหารเซียนไปตามเส้นทางหลัก และมีปา้ ยบอก ทางไปอีก 3 กิโลเมตร หรือจากถนนสุขุมวิท เข้าทางแยกที่เลย แยกวัดญาณสังวรารามไปราว 500 เมตร เส้นทางจะตรงถึงเขา ชีจรรย์ ระยะทางจากถนนสุขุมวิท 6 กิโลเมตร Tourist&Business

CHONBURI

43


่ยว&ธุรกิจ 44 ๑ท่องเทีใน...ชลบุ รี


ชลบุรี แนะน�ำที่พัก

ที่ตั้ง เบอร์โทรศัพท์ ห้องพัก บังกะโล โฮมสเตย์ โรงแรม ในจังหวัดชลบุรี และจังหวัดใกล้เคียง

ดู AD 4 สี ปกหน้ าใน

ภาตะวันรีสอร์ท

เราพร้อมให้บริการคุณลูกค้าแล้วกับสิง่ อ�ำนวยความสะดวกทุกๆอย่าง อีกหนึ่งความภูมิใจที่ ทุม่ เททัง้ แรงกายแรงใจมาตลอดทัง้ ปี พร้อมให้บริการ เพือ่ นๆพีๆ่ และลูกค้าทุกท่านครับ คอยพบกับรีสอร์ทที่ จะท�ำให้ทกุ ท่านประทับใจทุกครัง้ ทีม่ าพัทยาในราคา ที่คุ้มค่า ทุกครั้งที่มาพัทยาคิดถึงเรา 75/36 หมู่ 8 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 08-0898-4949, 08-6828-9494 บ้ านแร่ เกาะล้ าน

บ้านแร่เกาะล้าน

บริการห้องพัก พร้อมสิ่งอ�ำนวยความ สะดวกครบครัน ให้คุณได้พักผ่อนกับคนที่คุณรัก อย่างมีความสุข ที่พักห่างจากหาดแสมเพียง 5 นาที โดยรถ บริการรถ รับ-ส่ง ฟรี จากท่าเรือหน้าบ้านมา รีสอร์ท บรรยากาศเป็นส่วนตัว พร้อมบริการส�ำหรับ หมู่คณะในราคาพิเศษ 09-0738-9473

หาดเทียน รีสอร์ท เกาะล้าน

บริการทีพ่ กั ทีพ่ กั ริมหาดเทียน ชายหาด สวยยอดนิยมแห่งหนึง่ บนเกาะล้าน รีสอร์ทอยูส่ ดุ หาด เลยเงียบสงบเป็นส่วนตัวส�ำหรับผู้ที่ต้องการพักผ่อน ดืม่ ด�ำ่ กับบรรยากาศแห่งท้องทะเลอย่างแท้จริง พร้อม อิ่มอร่อยกับอาหารทะเลและเมนูอื่นๆ อีกมากมาย พร้อมต้อนรับในรูปแบบหมู่คณะหรือส่วนตัว 08-1683-8514, 08-1002-2201

หาดเทียน รี สอร์ ท เกาะล้ าน

Tourist&Business CHONBURI

45


บ้านกลางเกาะ

ตั้งอยู่บริเวณทางไปหาดทองหลาง ห่างจากหาดตาแหวน 800 เมตร ท่าเรือ 200 เมตร บริการบ้านพักเป็นหลังครับครันด้วยอุปกรณ์อ�ำนวย ความสะดวก สะอาด กว้างขวาง ด้วยบรรยากาศแบบ รีสอร์ทร่มรืน่ และเงียบสงบ แบบธรรมชาติทเี่ กาะล้าน อย่างแท้จริง 210/4 หมู่ 7 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 08-7742-4226, 09-0659-0658

แน่งน้อย รีสอร์ท เกาะล้าน

บ้านพักน่ารักแสนอบอุ่น อยู่ห่างจาก ท่าเรือเพียง 1 กม. ทางไปหาดนวล ภายในรีสอร์ท มี บ รรยากาศรื่ น รมย์ เ ป็ น กั น เอง บ้ า นพั ก มี ห ลาก หลายสีสันหลายแบบพร้อมสิ่งอ�ำนวยความสะดวก ครบครัน และบริการจัดเลี้ยงสังสรรค์แบบหมู่คณะ นอกจากนี้ยังมีบริการรถรับ-ส่งจากท่าเรือมายัง รีสอร์ทอีกด้วย 181/7 หมู่ 7 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 08-1862-6949, 06-1575-8268

โรงแรมพาราไดซ์ อินน์ บ้านวิโรจน์ เกาะล้าน ตั้งอยู่ใกล้ห้างโลตัสชลบุรี และแหล่ง สถานบันเทิงในตัวเมืองชลบุรี บริการห้องพักหลาก หลายสไตล์ที่คุณต้องการ สะอาด สะดวก ปลอดภัย ทั้งแบบรายชั่วโมงและรายวัน แบ่งโซนไว้อย่างลงตัว โทรศัพท์ : 0-3878-4997, 08-6983-9898 โรงแรมพาราไดซ์ อินน์ เดอะรีสอร์ ท รีสอร์ทบูติกแห่งใหม่กับบรรยากาศ ธรรมชาติด้วยห้องพักหลากหลายสไตล์ หลายอา รมย์มากถึง 30 ห้อง พร้อมสิ่งอ�ำนวยความสะดวก ครบครันทันสมัย เดินทางเข้าออกได้หลายเส้นทาง 0-3838-5229, 08-5283-1188

่ยว&ธุรกิจ 46 ๑ท่องเทีใน...ชลบุ รี

ที่พักติดทะเล ในราคามิตรภาพ บ้าน วิโรจน์รสี อร์ท ตัง้ อยูห่ า่ งจากท่าเรือหน้าบ้านประมาณ 200 เมตร ใกล้แหล่งอ�ำนวยความสะดวกต่างๆ แถม ยังมีบรรยากาศเงียบสงบ ภายในรีสอร์ทมีลักษณะ เป็นบ้าน 2 หลัง ห้องพัก 4 ห้อง มีระเบียงนั่งเล่นและ รวมพล ชั้น 2 สามารถมองเห็นวิวทะเลเต็มสายตา 09-8425-5539

วันดีดี รีสอร์ท เกาะล้าน

บริการห้องพักสไตล์ในโมเดิร์นส�ำหรับ นักท่องเที่ยวที่ต้องการความเป็นส่วนตัว บรรยากาศ ติดทะเล ที่มีพร้อมทั้งแอร์ ทีวี ตู้เย็น เครื่องท�ำน�้ำ อุ่น และฟรี Wi-Fi สะดวกสบายเหมาะส�ำหรับคู่รัก โรแมนติคหรือส�ำหรับครอบครัว พร้อมบริการจัดงาน เลี้ยงสังสรรค์ระหว่างเพื่อนฝูง 141/12 หมู่ 7 เกาะล้ าน ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 038-434-112, 08-9120-5505, 08-9750-5505, 08-8705-5055

เกาะสีชัง รีสอร์ท

เชิญท่านสัมผัสกับธรรมชาติของเกาะ กลางทะเลช่วงปลายฝน-ต้นหนาวได้ที่เกาะสีชัง รีสอร์ท ดูพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าได้ที่จุดชมวิวที่สวย ที่สุดของเทศบาลเกาะสีชัง ภายในรีสอร์ทร่มรื่นด้วย ต้นไม้และสนามหญ้าอากาศเย็นสบาย เงียบสงบ ปลอดภัย เป็นที่พักผ่อนที่คุ้มค่าที่สุดบนเกาะสีชัง ในช่วงวันหยุดที่มีแต่ความสงบเงียบ ส�ำหรับท่านที่ ต้องการเดินทางมาพักผ่อนอย่างแท้จริง รับรองความ สะอาดและปลอดภัย “ความสุขของท่ านคือบริการ ของเรา” 231 หมู่ 6 ต.ท่ าเทววงศ์ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี 20120 0-3821-6456, 08-9125-6598 Fax. 0-3821-6612


Tourist&Business CHONBURI

47


ดู AD 4 สี หน้ า 13

ชลบุรี แนะน�ำที่กิน

เนือ่ งด้วยจังหวัดชลบุรมี คี วามอุดมสมบูรณ์ ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติทั้งทางบกและทางทะเล ท�ำให้ชาวชลบุรีมีอาหารการกินหลากหลายทั้งอาหาร คาวและหวาน อาหารประจ�ำท้องถิ่นซึ่งมีเฉพาะใน จังหวัดชลบุรี ได้แก่ แจงลอน หอยจ๊อ ก๋วยเตี๋ยวบ้านบึง ข้าวเกรียบอ่อน เป็นต้น

The cafe’ dio

ร้านกาแฟน่านั่งในพัทยา ท่ามกลาง บรรยากาศสบายๆ ด้ ว ยการตกแต่ ง ร้ า นที่ สวยงาม พร้อมบริการเครื่องดื่มกาแฟสด ขนม เค้ก โฮมเมด เค้กเบเกอรี่ นอกจากนี้ยังมีพิซซ่า สไตล์อิตาเลี่ยนและยังมีอาหารเช้าหลายเมนู บริการอีกด้วย 09-2369-8266, 06-4887-2466

่ยว&ธุรกิจ 48 ๑ท่องเทีใน...ชลบุ รี

SAMORN BAR

ร้านอาหารกึ่งบาร์ ท่ามกลางบรรยากาศแสนสนุก ในทุกค�่ำคืน บริการท่านด้วยอาหารและเครื่องดื่มหลากหลาย สไตล์ เคล้ากับเสียงเพลงและการบริการที่เป็นกันเอง ให้ค�่ำคืน นี้ของท่านเต็มเปี่ยมไปด้วยความบันเทิง 08-7056-1406 ดู AD 4 สี หน้ า 12


ดู AD 4 สี หน้ า 6

ดู AD 4 สี หน้ า 14

ดู AD 4 สี หน้ า 12

ร้านเจี๊ยบปูเป็น ซีฟู๊ด

ร้านอาหารบรรยากาศดีตดิ ทะเล ใกล้หาดแสมสาร สถานที่กว้างขวางที่จอด รถสะดวกสบาย บริ ก ารท่ า นด้ ว ยอาหาร ทะเลสดๆ รสชาติอร่อย ไม่ว่าจะเป็นเมนูต้ม ย�ำ ผัด ทอด ย่างและน�ำ้ จิม้ สูตรเด็ด ในราคา เป็นกันเอง

ดู AD 4 สี หน้ า 14

ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือ ยายเยาว์ สาขา 30

ส�ำหรับคอก๋วยเตีย๋ วต้องไม่พลาด ทีจ่ ะมาชิม ก๋วยเตีย๋ วสูตรโบราณ กินแล้วต้อง บอกว่าอร่อยทุกคน น�ำ้ ซุบเข้มข้น เส้นเหนียว นุม่ ปรุงด้วยวัตถุดบิ ทีม่ คี ณ ุ ภาพ สด สะอาด อร่อยไม่ต้องปรุง พร้อมน�้ำสมุนไพรต้มเอง เพื่อสุขภาพ 97/9 หมู่ 6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 06-1515-6229, 08-6113-3878

ร้านเหล้าปั่น กาแฟ เมจิกโฮม

ร้ า นกาแฟไทยโบราณสไตล์ โมเดิร์นในเขตพัทยา-นาเกลือ พบกับเมนู เครื่องดื่มสูตรพิเศษ อร่อยเข้มข้นไม่ซ�้ำแบบ ใคร ส�ำหรับพบปะพูดคุยหรือนั่งพักผ่อนกับ เครือ่ งดืม่ รสชาติเข้มข้นทีม่ ใี ห้เลือกมากมาย พร้อมบริการนอกสถานที่อีกด้วย 500/19 ซ.พัทยา-นาเกลือ 18 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 08-3555-5722

ดู AD 4 สี หน้ า 13

ก๋วยเตี๋ยวไก่ พ่อศรีเรือน

ร้ า นอาหารฮาลาลในตลาด รัตนากร เทพประสิทธิ์ รสชาติอร่อยและมี เมนูหลากหลายให้ชิมกันอาทิ ก๋วยเตี๋ยว ไก่มะระ, ก๋วยเตี๋ยวซีฟู๊ด, ต้มย�ำ-ซุปเปอร์, ซุปหางวัว ฯลฯ สด สะอาด ในบรรยากาศ สบายๆ ต้องลองครับ ตลาดรั ตนากร ถ.เทพประสิทธิ์ 08-9783-2886

ชาบูอินดี้ อมตะนคร

ร้านอาหารชาบูบุฟเฟ่ต์ อิ่มอร่อยไม่อั้น ไม่จ�ำกัดเวลา เพียงหัวละ 199 บาท บริการท่านด้วยเมนูสดๆ หลากหลายไม่ว่าจะเป็นกุ้ง หอย ปู ปลา ปลาหมึก หมู ไก่ และผักสดนานาชนิด พร้อมด้วยน�้ำจิ้มสูตรเด็ดของเรา ในบรรยากาศกว้างขวาง สะดวกสบาย 09-3012-3000 Tourist&Business CHONBURI

49


ดู AD 4 สี หน้ า 12

ร้านกาแฟบางแสน

ร้านอาหารบรรยากาศดีบริเวณหาดแหลมแท่น บางแสน ถึงแม้จะชื่อร้านว่ากาแฟ แต่จริงๆ แล้วไม่ได้มีขายแต่กาแฟเท่านั้น ที่ นี่ยังมีเมนูอาหารคาวหวานหลากหลายให้เราได้เลือกทาน อิ่มเอมใจ ไปกับบรรยากาศชิลๆ รับฟังดนตรีสดเบาๆ ดื่มสังสรรค์กับเพื่อนร่วม งาน หรือดินเนอร์ง่ายๆ กับคนรู้ใจ 0-3364-0468

Kobe Gyuno Takumi Yakiniku

ดู AD 4 สี หน้ า 7

ร้านอาหารญีป่ นุ่ ทีส่ ดุ ของเนือ้ โกเบ สัมผัสรสชาติเนือ้ โกเบระดับ พรีเมียมจากญีป่ นุ่ แท้ๆ ที่ Kobe Gyu no Takumi ที่ Marina Plaza ศรีราชา เนื้อที่ใช้เป็นระดับ A4 ถึง A5 ส่วนวัตถุดิบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นซีฟู๊ด กุ้ง หอย ปลา ล้วนแล้วแต่ถกู คัดสรรมาอย่างดีเยีย่ มจากแหล่งต้นก�ำเนิด นอกจากนี้ ยังมีเมนูฟิวชั่นเอาใจคนไทยอีกด้วย ตึก Marina Plaza Sriracha ชัน้ 1 200/68 ถ.เจิมจอมพล ต.ศรี ราชา อ.ศรี ราชา จ.ชลบุรี 0-3819-5499, 08-6603-1111 ดู AD 4 สี หน้ า 14

ร้าน Zugar Hut Cafe

ร้านใจสั่งมา

ร้านอาหารในบรรยากาศแบบ ชาวบ้านท้องถิ่นในอ�ำเภอสัตหีบ สถานที่ เป็นกันเอง ร่มรืน่ บริการท่านด้วยเมนูอาหาร ที่หลากหลายทั้งแบบพื้นบ้านและอาหาร ทะเลสดสะอาดรสชาติอร่อย อีกทั้งราคายัง ไม่แพงและการบริการที่เป็นกันเอง 44/59 หมู่ 3 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 08-9749-5684 ่ยว&ธุรกิจ 50 ๑ท่องเทีใน...ชลบุ รี

ร้านอาหาร-กาแฟ-เบเกอรี่ ถนน พระยาสัจจา เมืองใหม่ชลบุรี ตกแต่งใน บรรยากาศน่ารักๆ สะอาดกว้างขวาง มีที่ จอดรถสะดวก บริการท่านด้วยอาหารคาว หวานหลากหลายเมนูในสไตล์ฟิวชั่น พร้อม เครื่องดื่มหลากหลายชนิดไว้คอยบริการ อ่ างศิลา ถ.พระยาสัจจา ตรงข้ ามวัดเมืองใหม่ ซ.นารถมนตเสวี (ทางเข้ าโรงเรี ยนอนุบาลเมืองใหม่ ) 09-6874-1694

ดู AD 4 สี หน้ า 11

ร้าน 88’kcal

ร้านอาหารชื่อน่ารักตั้งอยู่หน้า ม.บูรพา เป็นร้านไก่ทอดใหม่สไตล์เกาหลี บริการด้วยเมนูไก่ทอดหลากหลายชนิด อาทิ ไก่ทอดรวมรส, เฟรนฟรายด์ชีส, ต้มย�ำไก่ กรอบ, ลาบไก่ทอด และอีกมากมายพร้อม เมนูของหวานบิงซู ลองมาชิมกันครับ อยู่ข้างแหลมทอง เจอ 7-11 เลีย้ วขวาร้ านอยู่ขวามือ 09-3916-5949 ดู AD 4 สี หน้ า 12


ดู AD 4 สี หน้ า 11

เมานม อมตะนคร

ร้านอาหารและขนมหวานน่าทานในอมตะนคร บริการท่านด้วย เมนูอาหารคาวหวานหลากหลายรูปแบบ อาทิ ซีโ่ ครงหมูอบบาร์บคิ วิ , ต้มย�ำ มันกุง้ ยอดมะพร้าวอ่อน, กุง้ อบชีส และของหวาน ฮันนีโ่ ทสหลายแบบ และ บิงซูหลากหลายท็อปปิ้ง พร้อมเครื่องดื่มหวานสดชื่นไว้คอยบริการ 106/219 กีรติเฮ้ าส์ หมู่ 6 ต.หนองไม้ แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี 09-5504-3996 ดู AD 4 สี หน้ า 15

ร้านราชาข้าวต้มผักบุ้งลอยฟ้า

ร้านข้าวต้มพร้อมอาหารตามสั่งหลากชนิดที่ตกแต่งแบบเรียบง่าย ตั้ง อยู่พัทยาสาย 2 ภายในเปิดโล่ง บรรยากาศสบายๆ เหมาะส�ำหรับคอข้าวต้มที่ ต้องการความอร่อยในช่วงเวลาดึกๆ เมนูเด็ด ผักบุ้งไฟแดง, ย�ำไข่เค็ม, ย�ำปลา สลิด, เป็ดพะโล้, ปลากระพงนึ่งมะนาว, ปลาหมึกไข่นึ่งมะนาว ฯลฯ 325/65 หมู่ 10 ถ.พัทยาสาย 2 ต.หนองปรื อ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 08-1001-1041 ดู AD 4 สี หน้ า 13

Be Loved Coffee

ร้านกาแฟน่านัง่ ในบรรยากาศสบายๆ ให้ทา่ นได้ พักผ่อนคลายร้อน พร้อมเครือ่ งดืม่ หลากหลายเมนูไว้บริการ อาทิ กาแฟสด ชาเย็น นมปัน่ สมูทตี ้ เมนูขนมปังปิง้ คัพเค้ก แสนหวาน และไอศกรีมหวานเย็น พร้อมบริการฟรี Wifi 379/23 หมู่ 3 ถ.สวนเสือพาร์ ควิว ต.หนองขาม อ.ศรี ราชา จ.ชลบุรี 20230 09-2720-6786

ร้านอาหารคนล่าฝัน (ผับเพื่อชีวิต)

ดู AD 4 สี หน้ า 15

หากค�่ำคืนนี้ท่านต้องการผ่อนคลายจากการท�ำงานหรือ พบปะสังสรรค์กับเพื่อนฝูง ที่นีเป็นร้านอาหารกึ่งผับแนวดนตรีเพื่อ ชีวิต ท่ามกลางบรรยากาศแสนสบายนั่งชิลๆ ฟังเพลงเพื่อชีวิตในรูป แบบเต็มวงขับกล่อมท่านพร้อมอาหารและเครือ่ งดืม่ หลากหลายเมนู ตามใจคุณ พร้อมบริการเป็นกันเอง 384/37 หมู่ 6 ถ.พัทยาสาย 3 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ร้ านอาหารคนล่ าฝั น 2 ชมทุ่ง ณ หนองปรื อ 38/21 หมู่ 1 ต.หนองปรื อ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 08-9252-9023 คุณโต้ ง, 08-1782-6823 คุณสุพจน์ Tourist&Business CHONBURI

51


ดู AD 4 สี หน้ า 11

มุมนม

เป็นร้านนมน่ารักๆ ตัง้ อยูซ่ อยข้างห้างแหลมทอง บางแสน เปิดขายเฉพาะเวลากลางคืน ตั้งแต่ 17.00 ถึง ประมาณ ตี 1 บริการท่านด้วยเครื่องดื่มนานาชนิด อาทิ นมสดคุณภาพดี นมปั่น ขนมปังนึ่งหอมกลิ่นใบเตยจิ้มกับ สังขยาหวานมันส์ นอกจากนี้ยังมีปังเย็น เฟรนฟรายด์และ อาหารทานเล่นอีกมากมาย ที่ตงั ้ : 21/5 หมู่ 2 ต.บ้ านปึ ก อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130 โทรศัพท์ 08-3013-1832

ร้านฮือกันมา อาหารป่า

สัมผัสกับอาหารป่าของแปลกรสชาติดงั้ เดิม ทีน่ มี่ เี มนูเด็ด อาทิ กะหล�่ำผัดน�้ำปลา, กะเพราเป็ด, ต้มโคล้งปลาบึก, ลาบเป็ด, งูเห่าผัดเผ็ด ในเรื่องรสชาติร้านนี้รับรองว่าอร่อยเด็ดเผ็ดระเบิดกลมกล่อม ของไหนไม่ เคยทานมาร้านนี้เจอทุกอย่าง ใครชอบรสเผ็ดของป่า ของแปลกรสชาด ดั้งเดิม มาร้านนี้ไม่ผิดหวัง ที่ตงั ้ : 35/1 หมู่ 5 ต.โป่ ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โทรศัพท์ : 08-6028-0009

่ยว&ธุรกิจ 52 ๑ท่องเทีใน...ชลบุ รี

ดู AD 4 สี หน้ า 14


บ่ อผุดหมูกะทะ ที่ตั้ง : 345/3 หมู่ 6 ซ.เฉลิมพระเกียรติ 6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โทรศัพท์ : 08-0533-9444

ร้ านก๋ วยเตี๋ยวหมู-ปลา นาเกลือ ที่ตั้ง : ตลาดเก่านาเกลือ โทรศัพท์ : 08-4488-8784

ร้ านแสงตะวันอาหารป่ า ที่ตั้ง : ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โทรศัพท์ : 08-9803-2898, 08-9989-0781

ร้ านอาหารโบราณ ที่ตั้ง : 170/93 หมู่ 3 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี โทรศัพท์ : 08-1715-0106, 08-7119-8928

ศรี นวลซีฟ้ ูด (บ้ านอ�ำเภอ) ที่ตั้ง : 6/9 หมู่ 4 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 โทรศัพท์ : 0-3823-7783, 0-3870-9373, 08-9936-5392

ร้ านมงคลห่ านพะโล้ ที่ตั้ง : 2/4-5 ถ.วชิรปราการ ต.บางปลา สร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี โทรศัพท์ : 08-1377-5393, 0-3828-4588

ร้ านอาหารเปี๊ ยกมันทะเล (พ) ที่ตั้ง : 73 ถ.บางแสน-อ่างศิลา ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130 โทรศัพท์ : 08-9750-4916, 0-3839-7668

ร้ านไออุ่นร่ มไม้ ที่ตั้ง : 247/91 หมู่ 2 ต.หนองยายบู่ ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โทรศัพท์ : 08-4643-9922

ร้ านริมทะเล สเต็กพัทยา ที่ตั้ง : ซ.นาจอมเทียน 28 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20150 โทรศัพท์ : 09-1219-5802, 08-1811-9796

ร้ านก๋ วยเตี๋ยว 22 ที่ตั้ง : 870/32 ถ.ชัยชนะ ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทรศัพท์ : 08-1782-6869, 0-3827-5278

ครั วน้ องเบสท์ ที่ตั้ง : 27/1 ถ.บางแสนสาย 4 เหนือ ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี โทรศัพท์ : 08-6882-8183

ร้ านไก่ ทอดกรอบเกาหลี ดร.ฟ้า โทรศัพท์ : 08-1344-2788

สดใสหมูกะทะ ที่ตั้ง : หน้าค่ายนวมินทร์ 76/23 หมู่ 8 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี โทรศัพท์ : 0-3828-5287, 09-8851-3766

เชาว์ โต๊ ะจีน บ้ านบางเสร่ โทรศัพท์ : 09-8506-3541, 06-3198-4426, 08-1865-4393

อ้ นอาหารทะเล ซีฟ้ ูด โทรศัพท์ : 08-2709-8279

ร้ านอาหารป้าติ๋มโต้ ร่ ุ ง ที่ตั้ง : 8 ถ.บางเลนสาย 1 ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี โทรศัพท์ : 09-2653-9971

Tourist&Business CHONBURI

53


ร้ านแสนแซ่ บ เจ๊ ดา ที่ตั้ง : ข้าง สภ.แสนสุข ณ บางแสนสาย 2 อ.เมือง จ.ชลบุรี โทรศัพท์ : 08-7387-2660

มังกรหยกโต๊ ะจีน ที่ตั้ง : 26 หมู่ 5 ต.เหมือง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130 โทรศัพท์ : 08-1945-9824, 09-2357-0924, 08-6890-5092

่ยว&ธุรกิจ 54 ๑ท่องเทีใน...ชลบุ รี

ครั วเจ๊ น้อง โทรศัพท์ : 08-9606-1803

เจีย๊ บโต๊ ะจีน โทรศัพท์ : 09-4010-2209

4 KUPS ที่ตั้ง : ในโครงการเดอะบลาซ่า ชลบุรี ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี โทรศัพท์ : 08-7935-3885

LAVA COFFEE โทรศัพท์ : 09-2642-3954


Tourist&Business CHONBURI

55


่ยว&ธุรกิจ 56 ๑ท่องเทีใน...ชลบุ รี


Tourist&Business CHONBURI

57


่ยว&ธุรกิจ 58 ๑ท่องเทีใน...ชลบุ รี


Tourist&Business CHONBURI

59


ของกิน ของฝาก

ชลบุรี

เมืองแห่งสีสันตะวันออก นอกจากจะมีที่ เที่ยวหลากหลาย ยังถือเป็นแหล่งอาหารการกินที่ อุดมสมบูรณ์อีกแห่งหนึ่ง เมื่อไรก็ตามที่ใครได้มา เที่ยว สัตหีบ พัทยา ศรีราชา บางแสน หรือ อ่าง ศิลา สิ่งที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือ ต้องหาของฝากติด ไม้ติดมือกลับไปให้คนทางบ้าน ญาติมิตร เพื่อนฝูง ของฝากที่หาได้จากจังหวัดชลบุรี มีตั้งแต่ของทะเล สดๆ ของทะเลตากแห้ง อาหารทะเลแปรรูป ขนม ต่างๆ โดยเฉพาะ “ข้ าวหลาม หนองมน” ดาราดัง ที่ถือเป็นหน้าเป็นตาของจังหวัดชลบุรี ใครผ่านไป ผ่านมาแล้ว อดไม่ได้ทจี่ ะต้องแวะซือ้ ข้าวหลาม ของ หนองมน ที่มีความหวานมัน กลับไปฝากที่บ้านกัน คนละกระบอกสองกระบอก นอกจากข้ า วหลาม ที่ เ ป็ น ดาวดั ง ของ จังหวัดแล้ว ของกินของฝากจากเมืองชลบุรียังมีอีก มากมาย ที่บางอย่างโด่งดังจากความอร่อย บอก ต่อกันแบบปากต่อปาก กลายเป็นของอร่อยประจ�ำ จังหวัด จนใครผ่านมาต้องแวะซื้อหากลับไปให้ชิม ต่อๆ กันไป

หอยจ๊อแม่วรรณา

ร้านดัง้ เดิมการันตีความอร่อยมากว่า 30 ปี คูเ่ มืองชลบุรี หอยจ๊อเจ้านีท้ ำ� ของใหม่ทกุ วัน รสชาติกลมกล่อม อร่อย อัดแน่นไปด้วยเนือ้ ปูสดๆ หวานๆ และสะอาด น�้ำจิ้มบ๊วยท�ำเอง อยู่ตลาดหนองมน ถนนมาบมะยม นอกจากหอยจ๊อแล้วยังมี แฮกึ๋น ปูจ๋า และเนื้อปู จ�ำหน่ายอีกด้วย เหมาะเป็นของฝากจากเมืองชล

ที่อยู่ : สาขา 1 105 ถ.มาบมะยม ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี สาขา 2 รามค�ำแหง 24 ตลาดเสรี วัฒนา โทร : 09-0568-5692, 08-9244-8102 ดู AD 4 สี หน้ า 10

ล้านยินดี

จะดีแค่ไหน ถ้าวันพิเศษของคนทีค่ ณ ุ รักมีทงั้ เค้ก และลูกโป่งสวยๆไว้ถา่ ย รูปเก็บความทรงจ�ำ ให้เค้กแม่เป็ด (ล้านยินดี) เป็นตัวแทนท�ำให้งานของคุณพิเศษกัน นะคะ เค้กวันเกิด งานเค้กฟองดอง & กัมเพส ออกแบบได้ตามใจคุณ งานปั้นเหมือน งานตุก๊ ตาสัง่ ได้เลยค่ะ เค้กทานได้ทงั้ ก้อนเลยนะคะ สนใจสัง่ ได้ที่ Line ID : nufon0110 โทร : 09-4369-4244 ดู AD 4 สี หน้ า 11

บ้านขนมดีดี ขนมจัดเบรค พัทยา ชลบุรี

คิดถึงความอร่อย คิดถึงบ้านขนมดีดี นะคะ ....ขนมสดใหม่ ทุกออเดอร์ ร้อนๆออกจากเตา ส่งตรงถึงมือลูกค้า # ขนมจัดเบรค # snackbox # บ้านขนมดีดี ผลิตจากวัตถุดิบชั้นดี เนยสดแท้ๆ 100% เพราะเราใส่ใจในคุณภาพ มีงานครั้งใดให้ เราเป็นส่วนหนึ่งของงานนะคะ ที่อยู่ : 55/4 ม.8 ซ.9 ต.บางละมุง อ�ำเภอบางละมุง จ.ชลบุรี 20150 โทร : 09-6943-4795 ไลน์ .0969434795 ดู AD 4 สี หน้ า 10

่ยว&ธุรกิจ 60 ๑ท่องเทีใน...ชลบุ รี


ข้ าวเหนียวมะม่ วงครู อ้อ ที่อยู่ : ถ.สุขุมวิท เยื้องธนาคารไทย พาณิชย์ สาขาบางพระ โทรศัพท์ : 0-3831-2303

คุณติก๊ ครกหิน อ่ างศิลา ที่อยู่ : 2/58 หมู่ 4 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทรศัพท์ : 09-0726-7628

ร้ านสุเมธอาหารทะเลแห้ ง ที่อยู่ : 76/1 หมู่ 2 ต.หนองชาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี โทรศัพท์ : 09-4942-4199, 09-9194-2656, 09-4496-4263

มัมนมสด ที่ตั้ง : หน้าโลตัสเตาถ่าน ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โทรศัพท์ : 08-9604-8230, 09-4547-6101

Tourist&Business CHONBURI

61


่ยว&ธุรกิจ 62 ๑ท่องเทีใน...ชลบุ รี


Tourist&Business CHONBURI

63


สินค้า OTOP จังหวัดชลบุรี CHONBURI ONE TAMBON ONE PRODUCTS

อ�ำเภอเกาะจันทร์ ต�ำบลเกาะจันทร์ l

กลุ่มปรั บปรุ งคุณภาพ มะม่ วงโชคอนันต์ โทร : 08-12442403 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ มะม่วงโชคอนันต์ กลุ่มภูมปิ ั ญญาพัฒนาเกาะจันทร์ โทร : 089-5437765 รายการผลิตภัณฑ์ ที่น่าสนใจ ผลิตภัณฑ์ท�ำความสะอาด กลุ่มแม่ บ้านเกษตรกรสิบเอ็ดร่ วมใจ โทร : 08-17625439 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ข้าวเกรียบพืชผัก กลุ่มแม่ บ้านต�ำบลเกาะจันทร์ โทร : 08-60889120 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เข่งปลาทู ไม้กวาดดอกหญ้า กลุ่มไม้ กวาดดอกหญ้ า โทร : 08-19836162, 08-99338188 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ไม้กวาดดอกหญ้า

ต�ำบลท่ าบุญมี

น�ำ้ พริกป้าแว่ น โทร : 038 209394, 08 1590 3305, 08-6395 8969 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ น�้ำพริกปรุงรส กลุ่มเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ จามจุรี สถานที่ตั้ง : 12/8 หมู่ 3 บ้านนาม่วง โทร :038 209143, 209277 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เฟอร์นิเจอร์ไม้จามจุรี l

อ�ำเภอเกาะสีชัง

ต�ำบลท่ าเทววงษ์

กลุ่มปลากระพงย่ างหิมะสูตรสมุนไพร โทร : 08-12690351 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ปลากระพงย่างหิมะสูตรสมุนไพร กลุ่มปลาหมึกแห้ ง บ้านท่าภาณุรังษี ถนนอัษฎาง โทร : 038 216093 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ปลาหมึกแห้ง กลุ่มแปรรู ปอาหารทะเล(วิสุดา) โทร : 08-68402952 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ อาหารแปรรูปจากปลาทะเล กลุ่มแม่ บ้านอ�ำเภอเกาะสีชัง โทร : 038 216063 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ่ยว&ธุรกิจ 64 ๑ท่องเทีใน...ชลบุ รี

ปลาหมึกแห้ง กลุ่มอาหารทะเลแปรรู ป(บุญถึง) โทร : 038 216566 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ปลาหมึกแห้ง l

อ�ำเภอบ่ อทอง

ต�ำบลเกษตรสุวรรณ

กลุ่มเกษตรกรปลูกไผ่ หวานคลองปริง โทร : 08-61127084, 08-90921299 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ หน่อไม้ไผ่หวาน กลุ่มผู้ผลิตไม้ กวาดจากดอกหญ้ า หมู่ท่ ี 3 บ้ านอ่ างกระพงศ์ โทร : 08-98302284, 08-99387372 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ไม้กวาดดอกหญ้า

โทร : 038 211324 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เครื่องดื่มสมุนไพรว่านหางจระเข้ กลุ่มสตรี ท่ งุ น้ อยพัฒนา โทร : 08-95437373 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เครื่องจักสานจากก้านมะพร้าว กลุ่มหัตถกรรมบ้ านทุ่งน้ อย โทร : 08-19475086 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เฟอร์นิเจอร์จักสานจากหวายเทียม l

อ�ำเภอบางละมุง

ต�ำบลเขาไม้ แก้ ว

ต�ำบลธาตุทอง

กลุ่มสตรี ตำ� บลเขาไม้ แก้ ว โทร : 038-309162, 038-309216 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ สับปะรดกวน

ต�ำบลบ่ อกวางทอง

กลุ่มอาชีพสตรี ตำ� บลตะเคียนเตีย้ สถานที่ตั้ง : 64 ม.3 โทร : 038-704087 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ขนมทองม้วน

กลุ่มแม่ บ้านคลองมือไทร โทร : 038 211561 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ พริกแกงส�ำเร็จรูป

ต�ำบลตะเคียนเตีย้

กลุ่มเกษตรกรประจ�ำ ต�ำบลบ่ อกวางทอง โทร : 038 363347, 08-90409442 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจไวน์องุ่นแดง กลุ่มแม่ บ้านเกษตรกร ต�ำบลบ่ อกวางทอง สถานที่ตั้ง : ที่ท�ำการกลุ่มแม่บ้าน เกษตรกร ม.2 โทร : 038-363333 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ข้าวเกรียบผัก/ผลไม้ กลุ่มโรงเรี ยนเกษตรกร บ้ านบ่ อกวางทอง โทร : 038-363396 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผักปลอดสารพิษ

ต�ำบลบางละมุง

ต�ำบลบ่ อทอง

กลุ่มแม่ บ้านเกษตรกรอ�ำเภอบ่ อทอง โทร : 08-13074402 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ น�้ำว่านหางจระเข้

ต�ำบลพลวงทอง

กลุ่มสตรี บ้านคลองตาเพชร โทร : (081) 499-2945 รายการผลิตภัณฑ์ ที่น่าสนใจ ซอสพริก น�้ำจิ้มไก่

ต�ำบลวัดสุวรรณ

กลุ่มแม่ บ้านวัดสุวรรณ

สถานสงเคราะห์ คนพิการ การุ ณยเวศม์ โทร : 038 241741 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากดินญี่ปุ่น

ต�ำบลโป่ ง

กลุ่มแม่ บ้าน, กลุ่มพัฒนาสตรี รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ดอกไม้จันทน์ น�้ำดื่มกลุ่มแม่บ้าน น�้ำปลา

ต�ำบลหนองปรื อ

กลุ่มตุ๊กตาระบายสี โทร : 086 8243582 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ตุ๊กตาระบายสี กลุ่มประกาศมนเฑียร โทร : 038 733648 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว กลุ่มสตรี กศน.ร่ วมพัฒนา โทร : 038-249460 , 08-16520610 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ดอกไม้ประดิษฐ์จาก ผ้าใยบัวและดินหอม กลุ่มหุ่นยนต์ เหล็ก โทร : 08-13393345, 02 9500057 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ งานศิลปะจากอะไหล่เครื่องยนต์ กลุ่มอาชีพผลิตไม้ ปัดฝุ่ นนิรภัย โทร : 08-98316920

รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ไม้ปัดฝุ่นนิรภัย กลุ่มอาชีพสตรี หนองปรื อ โทร : 038 231297, 08-61402071 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผลิตภัณฑ์จากผ้า กลุ่มอาชีพอิสระคนพิการพระมหาไถ่ โทร : 038 716247-9 ต่อ 8130 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ลวดดัด

ต�ำบลหนองปลาไหล

กลุ่มอาชีพสตรี ผลิตน�ำ้ ปลา โทร : 038 221678, 038 221178 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ น�้ำปลา

ต�ำบลห้ วยใหญ่

กลุ่มท�ำน�ำ้ ปลา โทร : 038-237845 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ น�้ำปลา กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้ านโชคสิริ โทร : 038 239970, 08-11062939 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินขาว l

อ�ำเภอบ้ านบึง

ต�ำบลคลองกิ่ว

กลุ่มเนือ้ หมูแปรรู ป (สายชล) โทร : 038 201084, 08-1254343 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เนื้อหมูแปรรูป กลุ่มแม่ บ้านเกษตรกรบ้ านท่ าน�ำ้ โทร : 038 201814, 08-17810889 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ น�้ำมะพร้าว กลุ่มสตรี ทอผ้ าบ้ านท่ าน�ำ้ โทร : 038-201542 , 08-17810889 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผ้าฝ้ายทอมือ

ต�ำบลบ้ านบึง

กลุ่มประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ จากไม้ ไผ่ โทร : 038 750559 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ กลุ่มสตรี ตำ� บลบ้ านบึง โทร : 038-444391 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ขนมจีน แชมพูสมุนไพร,ครีมนวดผม กลุ่มหัตถศิลป์บ้ านบึง โทร : 038 444599, 08-18367364 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เรือนไทยกระดาษ คุณแม่ เบเกอรี่ โทร : 038 443408 , 038 443603 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ


ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่

ต�ำบลห้ างสูง

บริษัท สยามมีดเี ท็กซ์ ไทล์ จ�ำกัด โทร : 0-3826-0814 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผ้า

ต�ำบลมาบไผ่

กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า โทร : 038 750526, 08-92466308 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เสื้อลายดอก กลุ่มผลิตเต้ าหู้ไข่ ภญ ิ โญฟาร์ ม (ตระกูลหยาง) โทร : 038 443897 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เต้าหู้ไข่ กลุ่มเลีย้ งกล้ วยไม้ เหลืองชลบุรี โทร : 08-13350894 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ กล้วยไม้เหลืองชลบุรี กลุ่มสตรี มาบไผ่ โทร :038-750526 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ขนมพื้นบ้าน

ต�ำบลหนองชาก

กลุ่มพัฒนาสตรี ตำ� บลหนองชาก โทร :038 443041, 08-17626261 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ต�ำบลหนองซ�ำ้ ซาก

กลุ่มแม่ บ้านเกษตรกร โทร :08-17616434 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ไข่เค็ม กลุ่มสตรี อาสาพัฒนาชุมชน ม.1 ต.หนองซ�ำ้ ซาก โทร : 038 443819, 63816248-9 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย

ต�ำบลหนองบอนแดง กลุ่มแม่ บ้านเกษตรกร บ้ านทุ่งโปร่ ง - มาบเอือ้ ง โทร : 08-1686-2051 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ กล้วยม้วนสมุนไพร

ต�ำบลหนองไผ่ แก้ ว

กลุ่มผลิตธงชาติ โทร : 038-292126 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ธงชาติ กลุ่มเยาวชนท�ำกรอบรู ปวิทยาศาสตร์ โทร : 038 292277, 08-99316050 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ กรอบรูปวิทยาศาสตร์

ต�ำบลหนองอิรุณ

กลุ่มพัฒนาสตรี ตำ� บลหนองอิรุณ 110/1 หมู่ 2 ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20220 โทร. 08-1455-5407 กลุ่มตุ๊กตาเซรามิค โทร :038 291429 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ตุ๊กตาเซรามิค กลุ่มสตรี ตำ� บลหนองอิรุณ โทร : 08-14555407 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ข้าวกล้องหอมมะลิแดง กลุ่มออมทรั พย์ เพื่อการผลิต หนองอิรุณ โทร : 038 297099 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ข้าวกล้องหอมมะลิแดง กลุ่มอาชีพท�ำเขียงบ้ านหนองชัน โทร :038 449459

รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เขียงไม้มะขาม l

อ�ำเภอพนัสนิคม

ต�ำบลกุฎโง้ ง

กลุ่มออมทรั พย์ เพื่อการผลิต โทร : (038) 462564 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ สานแจกัน

ต�ำบลโคกเพลาะ

กลุ่มเลีย้ งกุ้งกุลาด�ำต�ำบลโคกเพลาะ โทร : 089-4546014 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ กุ้งกุลาด�ำ

ต�ำบลท่ าข้ าม

กลุ่มชุมชนเลีย้ งกุ้งกุลาด�ำ โทร : 08-98342707, 08-61501631 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ กุ้งกุลาด�ำ

ต�ำบลทุ่งขวาง

กลุ่มแม่ บ้านเกษตรกรทุ่งขวางสามัคคี โทร : 038-474420 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ แชมพูดอกอัญชัญ ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากหมู

ต�ำบลนามะตูม

กลุ่มเลีย้ งไก่ พนื ้ บ้ าน (ไก่ ชน) โทร : 038- 473334 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ไก่ชน กลุ่มสตรี ทำ� ขนมไทย โทร :038-474148 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ขนมไทย

ต�ำบลนาเริก

กลุ่มจักสาน โทร :038 209055 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ถาดเตงลั้งกลม กลุ่มจักสาน โทร :038-209337 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ จักสานไม้ไผ่ กลุ่มประติมากรรมแก้ วเป่ า โทร :038-478730 , 081-5774144 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ประติมากรรมแก้วเป่า

สถานที่ตั้ง : บ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 โทร :038- 787582 , 08-16638925 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ แชมพูสระผม,น�้ำยาล้างจาน, ครีมนวดผม,น�้ำยาปรับผ้านุ่ม ดอกไม้จันทน์

ต�ำบลพนัสนิคม

กลุ่มร้ านร้ อยทราย โทร :038 462345, 08-17622546 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ โคมเทียนกระจกสี ศาลา 8 เหลี่ยม กลุ่มศูนย์ ส่งเสริมฝี มือ การจักสานด้ วยไม้ ไผ่ สถานที่ตั้ง : 36 ถ.อินทอาษา ซอย 1 โทร :038 461313, 08-18994471 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ หัตถกรรมจักสานจากไม้ไผ่ กลุ่มสหกรณ์ บริการศุภมิตร หัวถนนสระสี่เหลี่ยมพนัสนิคม จ�ำกัด สถานที่ตั้ง : 19/5-6 ถนนเมืองเก่า โทร :038 473901 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ จักสานตะกร้า

ต�ำบลไร่ หลักทอง

กลุ่มจักสานไม้ ไผ่ บ้านเหนือ สถานที่ตั้ง : เลขที่ 29 หมู่ 7 โทร. 08-1305-7179 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ ศูนย์ พฒ ั นาขยายงานจักสานไม้ ไผ่ สถานที่ตั้ง : 29 หมู่ที่ 7 โทร :08-13057179, 9474727 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ หัตถกรรมจักสานจากไม้ไผ่

ต�ำบลวัดโบสถ์

กลุ่มจักสาน สถานที่ตั้ง : เลขที่ 37 หมู่ที่ 4 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่หุ้มเซรามิค กลุ่มแม่ บ้านวัดโบสถ์ สถานที่ตั้ง : บ้านเลขที่ 2 หมู่ที่ 9 โทร :038 - 366577 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ขนมกระยาสารท

ต�ำบลนาวังหิน

ต�ำบลวัดหลวง

ต�ำบลบ้ านช้ าง

ต�ำบลสระสี่เหลี่ยม

ชุมชนบ้ านสวนกล้ วย โทร :08-17944179, 038 463512 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ จักสานไม้ไผ่ กลุ่มจักสาน โทร :038-269254 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ จักสานไม้ไผ่ กลุ่มท�ำขนมอบ สถานที่ตั้ง : 16 หมู่ 3 โทร :08-19322761 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ขนมอบ กลุ่มน�ำ้ ยาล้ างจาน สถานที่ตั้ง : เลขที่ 1 หมู่ 3 โทร :038-787215 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ น�้ำยาล้างจาน กลุ่มผ้ าบาติกเขียนลายบ้ านช้ าง สถานที่ตั้ง : 55/3 หมู่ที่ 5 โทร :038-473273 , 08-18658682 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ หัตถกรรมผ้าบาติก

ต�ำบลบ้ านเชิด

กลุ่มพัฒนาสตรี /แม่ บ้านเกษตรกร

กลุ่มส่ งเสริมอาชีพดอกไม้ ประดิษฐ์ สถานที่ตั้ง : หมู่ที่ 4 โทร :038- 366402 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ดอกไม้ประดิษฐ์ กลุ่มจักสานไม้ ไผ่ บ้ านไร่ รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ กลุ่มแม่ บ้านสตรี บ้านไร่ สถานที่ตั้ง : เลขที่ 25 หมู่ที่ 7 บ้านไร่ โทร :08-13001566, 08-99323140 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ น�้ำพริกส�ำเร็จรูป

โทร :038-463695 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เครื่องจักสาน กลุ่มส่ งเสริมอาชีพจักสานไม้ ไผ่ สถานที่ตั้ง : 52/2 หมู่ 2 บ้านทรงธรรม โทร :08-19914062 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผลิตภัณฑ์จักสาน ผลิตภัณฑ์เซรามิค

ต�ำบลหนองเหียง

กลุ่มจักสานวัดโพธาราม สถานที่ตั้ง : 50 ม.1 โทร :038 463320 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ จักสานไม้ไผ่

ต�ำบลหน้ าพระธาตุ

กลุ่มจักสานฝาชีเมืองพระรถ สถานที่ตั้ง : เลขที่ 11 หมู่ที่ 10 บ้านหน้าพระธาตุ โทร :038 366357 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ฝาชีลายพิกุลยกดอก กลุ่มสตรี บ้านกลางหมู่ท่ ี 2 สถานที่ตั้ง : เลขที่ 12 หมู่ที่ 2 โทร :08-92511473 , 038 366292 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ดอกช้างกระจากเกล็ดปลา, ดอกไม้ผ้าใยบัว กลุ่มสตรี หมู่ท่ ี 9 สถานที่ตั้ง : หมู่ที่ 9 โทร :038-369020 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ฝาชีดาว

ต�ำบลหมอนนาง

กลุ่มแม่ บ้านเกษตรกรทุ่งเหียงสามัคคี สถานที่ตั้ง : 6 หมู่ 4 โทร : 038 293232 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ไข่เค็มสมุนไพร กลุ่มสตรี ตำ� บลหมอนนาง สถานที่ตั้ง : 338/1 ม.12 โทร :038 462498, 038 293349 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ แชมพูสระผม,ครีมนวด, น�้ำยาล้างจาน ผลไม้ดินปั้น

ต�ำบลหัวถนน

กลุ่มจักสานสุ่มไก่ สถานที่ตั้ง : ม.3 โทร :08-14537838, 038 263565 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ จักสานสุ่มไก่ l

อ�ำเภอพานทอง

ต�ำบลเกาะลอย

กลุ่มเกษตรกรแปรรู ปอาหาร สถานที่ตั้ง : ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 68 หมู่ 2 โทร :038-452113 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ หมูแดดเดียว

ต�ำบลหนองขยาด

ต�ำบลโคกขีห้ นอน

ต�ำบลหนองปรื อ

ต�ำบลบางนาง

กลุ่มท�ำพริกแกง สถานที่ตั้ง : หมู่ 7โทร :038 260305 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ พริกแกงส�ำเร็จรูป กลุ่มยอสมุนไพรมหัศจรรย์ สถานที่ตั้ง : 61/2 หมู่ 4 โทร :038 478005, 08-99386740 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ยอสมุนไพรมหัศจรรย์ กลุ่มจักสานต�ำบลหนองปรื อ

กลุ่มแม่ บ้านไผ่ สีทอง สถานที่ตั้ง : 2 หมู่ 5 โทร : 038 294128 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ กล้วยม้วนสมุนไพร กลุ่มสตรี โคกสุวรรณพัฒนา สถานที่ตั้ง : 2 ม. 4 โทร :038 294349 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ แชมพูสมุนไพร กลุ่มไก่ ชน

Tourist&Business

CHONBURI

65


สถานที่ตั้ง : ม.7 โทร :038-451481 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ไก่ชน กลุ่มเสื่อกก สถานที่ตั้ง : ม.9 โทร :08-19410000 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เสื่อกก

กลุ่มแม่ บ้านหนองหงษ์ ร่วมใจ สถานที่ตั้ง : 95 หมู่ 6 โทร : 08-50919471 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ น�้ำสมุนไพรว่านหางจรเข้

กลุ่มออมทรั พย์ เพื่อการ ผลิตต�ำบลบางหัก สถานที่ตั้ง : 14 ม.2 โทร :038-294517 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ กุ้งก้ามกราม

กลุ่มอนุรักษ์ ไก่ พนั ธุ์พนื ้ เมือง บ้ านหน้ าประดู่ สถานที่ตั้ง : 2/1 ม.5 โทร :038-740242 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ไก่ชน กลุ่มอาชีพโคกระกาพัฒนา สถานที่ตั้ง : ม.4 โทร :038-452227 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ปลาร้า

ต�ำบลบางหัก

ต�ำบลบ้ านเก่ า

กลุ่มแม่ บ้านบ้ านเก่ า ก้ าวหน้ าพัฒนาชุมชน สถานที่ตั้ง : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตร ม.6 โทร :038-272124,452348 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ แชมพูสมุนไพร

ต�ำบลพานทอง

กลุ่มอาชีพสตรี ศลิ ปะประดิษฐ์ จากดินหอมมะลิ สถานที่ตั้ง : เลขที่ 5 หมู่ที่ 4 บ้านตลาดใหม่ โทร :08-92520100 , 038 740451 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ดอกไม้ประดิษฐ์ ชมรมศึกษาพันธุ์พชื ไทย สถานที่ตั้ง : 141 หมู่ 7 โทร :08-14410537, 038 451045 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร

ต�ำบลมาบโป่ ง

กลุ่มแม่ บ้านเกษตรกร บ้ านหนองกระทุ่มนอก สถานที่ตั้ง : 25 หมู่ 5 โทร : 038 741250 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ซอสพริก กลุ่มเยาวชนเลีย้ งนก สถานที่ตั้ง : 12/2 หมู่ 1 โทร :038 451079, 08-18892382 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ นก Love Birds กลุ่มเลีย้ งไก่ ชน สถานที่ตั้ง : อบต.มาบโป่ง โทร :038-451079,08-18892382 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ไก่ชน เพาะเห็ดฟาง สถานที่ตั้ง : 21 ม.1 โทร :038-741232 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เห็ดฟาง

ต�ำบลหนองกะขะ

กลุ่มจักสานเข่ งปลาทู สถานที่ตั้ง : ม.5 ต.หนองกะขะ โทร :038-741497 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เข่งปลาทู กลุ่มผู้ค้าอิฐต�ำบลหนองกะขะ สถานที่ตั้ง : 61 - 65 ม.2 โทร :038-741111, 08-18112707 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ อิฐมอญ

ต�ำบลหนองต�ำลึง

กลุ่มแม่ บ้านเกษตรกรหนองต�ำลึง สถานที่ตั้ง : 20/1 หมู่ 7 โทร :038 789040 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ขนมไทย กลุ่มอาชีพสตรี แม่ บ้าน พัฒนาหนองต�ำลึง สถานที่ตั้ง : 71 หมู่ 6 โทร :038 206156 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ แชมพูสมุนไพร

ต�ำบลหนองหงษ์

่ยว&ธุรกิจ 66 ๑ท่องเทีใน...ชลบุ รี

ต�ำบลหน้ าประดู่

l

อ�ำเภอเมือง

ร้ านแม่ ชนิ ้ สถานที่ตั้ง : 51 ถ.มาบมะยม ตลาดหนองมน โทร : 0-3839-1286 (บ้าน) 08-9097-1607, 08-1687-4278 (แม่ชิ้น) รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจข้าวหลาม

ต�ำบลคลองต�ำหรุ

กลุ่มอาชีพท�ำปลาแดดเดียว สถานที่ตั้ง : 35 ม.2 โทร :038 743185, 038 743129 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ปลาแดดเดียว

ต�ำบลดอนหัวฬอ

กลุ่มสตรี ตดั เย็บเสือ้ ผ้ า สถานที่ตั้ง : ร้านค้าชุมชน ม.6 โทร :08-13779525, 038-214808 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ชุดท�ำงานส�ำเร็จรูป

ต�ำบลเทศบาลเมืองชลบุรี

กลุ่มจักสานไม้ ไผ่ วงศ์ มณีวรรณ สถานที่ตั้ง : 751/11 ถ.ใพธิ์ทอง โทร :0-3827-5504 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ กระเป๋าจักสานไม้ไผ่ กลุ่มท�ำสบู่สมุนไพรทองพันชั่ง สถานที่ตั้ง : 108 ต.เทศบาลเมืองชลบุรี (บางปลาสร้อย) โทร :038 286376 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ สบู่สมุนไพรทองพันชั่ง กลุ่มผลิตสมุนไพรแปรรู ป สถานที่ตั้ง : 896/10 ถนนสุขุมวิท โทร :08-18226987 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ แผ่นประคบสมุนไพร

ต�ำบลนาป่ า

กลุ่มท�ำน�ำ้ ตาลปึ ก สถานที่ตั้ง : 22/1 ม.2 โทร :038-786277 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ น�้ำตาลปึก กลุ่มแมกไม้ สถานที่ตั้ง : 83/34 หมู่ 8 บ้านบ่อหวด ถนนสุขประยูร โทร :08-95055139, 08-68875944 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ กรอบรูป 3 มิติ เชิงเทียนไม้ไผ่ ตุ๊กตาไม้โมก กลุ่มแม่ บ้านต�ำบลนาป่ า สถานที่ตั้ง : 20 ม.9 โทร :08-17700688, 038 786384 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ น�้ำตาลมะพร้าว พวงหรีด

ต�ำบลบางทราย กลุ่มท�ำไข่ เค็ม

สถานที่ตั้ง : ส�ำนักงานปลัดเทศบาล ต�ำบลบางทราย โทร :038-282523 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ไข่เค็ม

ต�ำบลบ้ านปึ ก

โทร :038 458459-61 (อบต.หนองไม้แดง) รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ น�้ำมันสมุนไพร

กลุ่มทอผ้ าบ้ านปึ ก สถานที่ตั้ง : 26 หมู่ที่ 7 โทร :038-764758 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผ้าทอบ้านปึก

ต�ำบลหนองรี

ตะวันออกหมูหยองแสงตะวัน โทร. 0-3828-3162, 0-3827-9908 โทรสาร 0-3827-9941 กลุ่มดอกไม้ ประดิษฐ์ จากผ้ าใยบัว สถานที่ตั้ง :เลขที่ 74/12 หมู่ที่ 3 โทร :08-18658334 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว กลุ่มผลิตรองเท้ าหนัง สถานที่ตั้ง : 31/96 หมู่ 8 โทร :08-15767795 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ รองเท้าหนัง กลุ่มแม่ บ้านงานหัตถกรรมเชือกปอ สถานที่ตั้ง : 225/64 หมู่ 8 หมู่บ้านเขาน้อยวิลล่า โทร :038 285098, 08-18443084 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ หัตถกรรมจากเชือกปอ

กลุ่มขนมไทยบ้ านหนองสมอ สถานที่ตั้ง : 24/4 หมู่ 3 บ้านหนองสมอ โทร : 08-16865792, 038 275703 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ขนมนางเล็ด ตราคุณปรียา กลุ่มชมรมดอกไม้ จนั ทน์ ห้วยกะปิ สถานที่ตั้ง : สถานีอนามัยต�ำบลห้วยกะปิ โทร :038-273909 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ พวงหรีด/ดอกไม้จันทน์ กลุ่มผลิตยาสระผม สถานที่ตั้ง : 21/5 หมู่ที่ 4 โทร :038-385222 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ยาสระผมดอกอัญชัญ ครีมนวดผมดอกอัญชัญ กลุ่มสตรี พฒ ั นาต�ำบลห้ วยกะปิ สถานที่ตั้ง : 32 หมู่ที่ 2 โทร :038 279466 08-18658334 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ดอกไม้ประดิษฐ์จากใยบัว กลุ่มสตรี อาสาพัฒนาต�ำบลห้ วยกะปิ สถานที่ตั้ง : 21/5 หมู่4 โทร :038 385222,7642828, รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ แชมพูสมุนไพรดอกอัญชัญ

ต�ำบลบ้ านสวน

ต�ำบลส�ำนักบก

กลุ่มอาชีพท�ำข้ าวกล้ อง สถานที่ตั้ง : ที่ท�ำการผู้ใหญ่บ้าน ม.1 โทร :038-278149 รายการผลิตภัณฑ์ ที่น่าสนใจ ข้าวกล้อง

ต�ำบลเสม็ด

กลุ่มท�ำครกหิน สถานที่ตั้ง : 9/76 หมู่ 3 ถ.สายอ่างศิลาโทร :038 398114 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ครกหิน กลุ่มผ้ าบาติกและหัตถศิลป์ดินไทย สถานที่ตั้ง : 42/14 หมู่ 3 โทร :038 276038 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย ผ้าบาติก กลุ่มอาชีพจักสานไม้ ไผ่ สถานที่ตั้ง : 168/309 หมู่ 3 บ้านโครงการริมทะเล ถนนพรยาสัจจา โทร : 038-715671, 08-19454194 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ จักสานไม้ไผ่ กลุ่มอาชีพไทยเบญจรงค์ สถานที่ตั้ง : 166/62 หมู่ 3 บ้านริมทะเล 2 ถนนพระยาสัจจา โทร :038 398022 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เครื่องเบญจรงค์

ต�ำบลหนองข้ างคอก

กลุ่มแม่ บ้านเกษตรสตรี พัฒนาผาสุกสัมพันธ์ สถานที่ตั้ง : 31/9 ม.5 โทร :038 278556, 08-19832468 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ น�้ำฝรั่งสด

ต�ำบลหนองไม้ แดง

กลุ่มท�ำกระเบือ้ งเคลือบดินเผา สถานที่ตั้ง : ม.4 โทร :038-458459-61 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ กระเบื้องเคลือบดินเผา กลุ่มสตรี หนองไม้ แดง สถานที่ตั้ง : 229 หมู่4 ถ.เลี่ยงเมืองชลบุรี

กลุ่มแม่ บ้านเกษตรกรหนองรี พฒ ั นา สถานที่ตั้ง : ม.7 โทร :038 379063 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ แชมพูสมุนไพร

ต�ำบลห้ วยกะปิ

ต�ำบลเหมือง

กลุ่มอาชีพสตรี ตำ� บลเหมือง สถานที่ตั้ง : เลขที่ 76/4 ม.1 บ้านดอนล่าง โทร :038 393859 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ แชมพู, ครีมนวดผม, มะม่วงกวน

ต�ำบลอ่ างศิลา

กลุ่มแม่ บ้านสามมุข สถานที่ตั้ง : 104/5 บ้านสามมุขธานี ถนน บางแสน-อ่างศิลา โทร : 08-19399072 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า กลุ่มอ่ างศิลา สถานที่ตั้ง : เลขที่ 55/2 หมู่ที่ 2 โทร :(038) 715131 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ครกหินอ่างศิลา l

อ�ำเภอศรี ราชา

กรหัตถศิลป์ไทย โทร. 08-6888-7306 แฟกซ์. 0-3832-5437

ต�ำบลเขาคันทรง

กลุ่มอาชีพแปรรู ปผลิตภัณฑ์ จากพืช สถานที่ตั้ง : ม.4 โทร :038-290147 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ พิมเสนน�้ำ

ต�ำบลทุ่งสุขลา

กลุ่มกัดลายกระจก และดอกไม้ ประดิษฐ์ โทร :038-766058 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ


กระจกกัดลายและดอกไม้, ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว กลุ่มแปรรู ปอาหารทะเล บ้ านแหลมฉบัง สถานที่ตั้ง : 22/3 ม.3 โทร :038-493872 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ อาหารทะเลแปรรูป

ต�ำบลบ่ อวิน

กลุ่มแปรรู ปสับปะรด สถานที่ตั้ง : เลขที่ 312/1 หมู่ 7 โทร :08-19960882 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ สับปะรดกวน

ต�ำบลบางพระ

กลุ่มขนมทองม้ วนสุจติ รา (บางพระ) สถานที่ตั้ง : 106/9-10 หมู่ 2 ถนนชายทะเล โทร : 038 341887 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ขนมทองม้วนสุจิตรา กลุ่มดอกไม้ จากผ้ าใยบัว สถานที่ตั้ง : เลขที่ 204 หมู่ที่ 4 โทร : 08-925984027 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ดอกไม้จากผ้าใยบัว กลุ่มแปรรู ปผลิตภัณฑ์ อาหารทะเลบ้ านตลาดล่ าง สถานที่ตั้ง : 44 หมู่ที่ 1 โทร : 038 341787 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ กะปิ น�้ำปลาแท้ น�้ำพริกปลาหยอง กลุ่มภาพศิลปะฝาผนังผ้ าไทย ประดิษฐ์ สถานที่ตั้ง : 149/7 หมู่ 4 โทร : 038 341436 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ภาพศิลปะฝาผนัง ผ้าไทยประดิษฐ์ กลุ่มแม่ บ้านเกษตรกร บ้ านหินเพิงพัฒนา สถานที่ตั้ง : บ้านเลขที่ 238/41 หมู่ที่ 10 บ้านหินเพิง โทร :038-341192, 08-92462067 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ซอสพริก น�้ำจิ้มไก่, น�้ำพริกเผา กลุ่มหัตถกรรมผ้ าบาติก สถานที่ตั้ง : 162/1 หมู่ 12 บ้านโป่งดินด�ำ โทร :038 298054, 08-19829104 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ หัตถกรรมผ้าบาติก ชมรมยิงหนังสติก๊ ต�ำบลบางพระ สถานที่ตั้ง : 235/4 หมู่ 2 โทร :08-10055559 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ด้ามหนังสติ๊ก

ต�ำบลบึง

กลุ่มแม่ บ้านวังค้ อ สถานที่ตั้ง : ม.6 ต.บึง โทร :081-7824021 , 038-311535 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ น�้ำสมุนไพรว่านรางจืด

ต�ำบลศรี ราชา

กลุ่มคุณข้ าหลวง สถานที่ตั้ง : 298/11 ถนนเจิมจอมพล โทร : 08-19969961 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ขนมปั้นสิบ กลุ่มดอกไม้ ประดิษฐ์ จากดินญี่ปุ่น สถานที่ตั้ง : 119/37 ต�ำบลศรีราชา รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินญี่ปุ่น บ้ านดอกไม้ คุณข้ าหลวง สถานที่ตั้ง : 298/11 ถ.เจิมจอมพล โทร :038 326660

รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว

ต�ำบลสุรศักดิ์

กลุ่มเครื อข่ ายเหยื่อเมาแล้ วขับ สถานที่ตั้ง : 141/14-15 หมู่ที่ 2 ถนนโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา โทร :08-1317 3759, 08-1444 2627 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ นาฬิกากะลามะพร้าว กลุ่มศิลปประดิษฐ์ จากรกมะพร้ าว สถานที่ตั้ง : 219/29 หมู่ 2 โทร : 08-68312453 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ศิลปประดิษฐ์จากรกมะพร้าว กลุ่มหัตถศิลป์ไทยจังหวัดชลบุรี สถานที่ตั้ง : 9/41 หมู่ที่ 1 โทร :038 323817 , 08-90997715 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ดอกไม้ประดิษฐ์จากถุงน่อง ภาพนูนต�่ำ

ต�ำบลหนองขาม

กลุ่มดอกไม้ ประดิษฐ์ จากเกล็ดปลา สถานที่ตั้ง : 241/1 หมู่ 7 บ้านเนินแสนสุข โทร :08-17617199 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ดอกไม้ประดิษฐ์จากเกล็ดปลา กลุ่มแม่ บ้านเกษตรกรหินกองสามัคคี สถานที่ตั้ง : 538 หมู่ 8 โทร :08-12392190 ,08-13449726 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ไม้กวาดไทย หัวผักกาดปรุงรส (หัวไชโป้ว) กลุ่มหัตถกรรมกระดาษใยสับปะรด สถานที่ตั้ง : 96/2 หมู่ 1 โทร :08-17230339 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ หัตถกรรมกระดาษ กลุ่มหัตถกรรมจากเทียน สถานที่ตั้ง : 88/65 หมู่ 1 โทร :08-19141292 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เทียน กลุ่มอาชีพสตรี ตำ� บลหนองขาม สถานที่ตั้ง : 241/1 หมู่ 7 โทร :038 338315, 08-17617199 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ การบูร ดอกไม้ประดิษฐ์จากเกล็ดปลา l

อ�ำเภอสัตหีบ

ต�ำบลนาจอมเทียน

กลุ่มผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ สถานที่ตั้ง : ต�ำบลนาจอมเทียน โทร :038-238483 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผักปลอดสารพิษ กลุ่มอาชีพท�ำน�ำ้ พริกเผา ปรุ งรสต�ำบลนาจอมเทียน สถานที่ตั้ง : 82/6 หมู่ 6 บ้านเขาบ�ำเพ็ญบุญ โทร : 08-13779407 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ น�้ำพริกกุ้ง 3 รส ตรา แม่สมบุญ

ต�ำบลบางเสร่

กลุ่มแปรรู ปอาหารทะเลปภา สถานที่ตั้ง : 48 หมู่ 1 โทร : 038 736654-5 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ อาหารทะเลแปรรูป กลุ่มอาหารทะเลแปรรู ป สถานที่ตั้ง : 47/4 ม.18 โทร :038- 435265 , 435589 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ

ปลาข้าวสาร,ปลากะตัก

ต�ำบลพลูตาหลวง

กลุ่มแม่ บ้านเกษตรกรเขาบายศรี สถานที่ตั้ง : 123/59 หมู่ 5 บ้านเขาบายศรี โทร : 038 722050 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสับปะรด กลุ่มศิลปะประดิษฐ์ พลูตาหลวง สถานที่ตั้ง : เลขที่ 122/5 หมู่ที่ 4 โทร :038 245042 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ดอกไม้ประดิษฐ์จากเกล็ดปลา ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว กลุ่มสบู่สมุนไพรพรอุดม สถานที่ตั้ง : 122/77 หมู่ 4 โทร :08-92346445 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ สบู่สมุนไพรเปลือกมังคุด ชมรมเกษตรสมุนไพร พลูตาหลวง สถานที่ตั้ง : 122/77 หมู่ที่ 4 โทร :038 722341 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ สมุนไพรพรอุดม

ต�ำบลสัตหีบ

สุราขาว โทร. 08-1344-4485, 0-3843-6475 กลุ่มขนมนางเล็ดหน้ าปลาหยอง สถานที่ตั้ง : 69/12 หมู่ 5 โทร : 038 738810 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ขนมนางเล็ดหน้าปลาหยอง กลุ่มดอกไม้ ประดิษฐ์ จาก ดินไทยและผ้ าใยบัว สถานที่ตั้ง : 61/106 ม.5 โทร :087-0256122,081-5780713 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ดอกไม้ประดิษฐ์ จากดินไทย และผ้าใยบัว กลุ่มศิลปะประดิษฐ์ เทศบาลต�ำบลสัตหีบ สถานที่ตั้ง : 526/21 หมู่ 2 ถ.บ้านนก โทร :08-14078738 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ดอกไม้ประดิษฐ์จากเกล็ดปลา กลุ่มสวัสดิการภายในกองเรื อยุทธการ สถานที่ตั้ง : 21/87 หมู่ 2 โทร :08-18033460 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เงื่อนเชือกทหารเรือ กลุ่มหัตถกรรมแจกันกระดาษ สถานที่ตั้ง : 35/80 หมู่ 3 ซอยยางงาม ถนนสุขุมวิท โทร :038 300190 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ แจกันกระดาษ กลุ่มอาหารแปรรู ปพัฒนาอาชีพ เทศบาลต�ำบลสัตหีบ สถานที่ตั้ง : 49/17 หมู่ 6 โทร : 08-18644694 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ขนมเปี๊ยะไส้ปลาอินทรีย์

สถานที่ตั้ง : 4/5 หมู่ 2 บ้านหนองน�้ำเค็ม โทร : 038 431954 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ น�้ำพริกปลาหยอง l

อ�ำเภอหนองใหญ่

ต�ำบลเขาซก

สหกรณ์ กองทุนสวนยาง บ้ านเขาซก จ�ำกัด สถานที่ตั้ง : ม.1 โทร :081-9837028 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ยางแผ่น

ต�ำบลคลองพลู

กลุ่มสตรี แปรรู ปเม็ดมะม่ วงหิมพานต์ สถานที่ตั้ง : 64 หมู่ 1 บ้านคลองพลู โทร :08-92326201 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ แปรรูปเม็ดมะม่วงหิมพานต์ กลุ่มสตรี แปรรู ปเม็ดมะม่ วงหิมพานต์ สถานที่ตั้ง : 102 หมู่ 1 บ้านคลองพลู โทร :08-18620871, 038 2180512 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ แปรรูปเม็ดมะม่วงหิมพานต์

ต�ำบลหนองเสือช้ าง

กลุ่มแม่ บ้านเกษตรกร ต�ำบลหนองเสือช้ าง สถานที่ตั้ง : 19 หมู่ 3 บ้านหนองเสือช้าง โทร :038-219123, 08-90920830 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ น�้ำฝรั่ง กลุ่มแม่ บ้านเกษตรกรบ้ านเนิน 2000 สถานที่ตั้ง : 89 หมู่ 2 บ้านหนองเสือช้าง โทร :08-16642511 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ น�้ำฝรั่งสดพร้อมดื่ม

ต�ำบลหนองใหญ่

กลุ่มแม่ บ้านอ่ างแก้ วพัฒนา สถานที่ตั้ง : 332 โทร :08-16999038 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ มะม่วงแปรรูป,ลอดช่องสิงคโปร์อบแห้ง กลุ่มสตรี ผลิตดอกไม้ จนั บ้ านหนองใหญ่ สถานที่ตั้ง : 53 หมู่ที่ 1 บ้านหนองใหญ่ โทร :038-219040 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ดอกไม้จัน ยาดม ยาหม่อง

ต�ำบลห้ างสูง

กลุ่มผลิตรองเท้ าบ้ านหนองประดู่ โทร :08-17235259 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจรองเท้ายาง กลุ่มสตรี บ้านห้ างสูงเนิน สถานที่ตั้ง : 15 หมู่ที่ 3 โทร :08-19422926, 08-90009802 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ดอกไม้ประดิษฐ์จากยางพารา

ต�ำบลแสมสาร

กลุ่มธุรกิจอาหารทะเลแปรรู ป สถานที่ตั้ง : ต.แสมสาร โทร :038 - 431496 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ปลากะตักตากแห้ง, ปลาหมึกปรุงรส,ปลาหมึกแดดเดียว กลุ่มแม่ บ้านเกษตรกรหนองน�ำ้ เค็ม

Tourist&Business

CHONBURI

67


ส่วนราชการ-รัฐวิสาหกิจ

CONTENT BUSINESS DIRECTORY 2017

l

ท�ำเนียบส่วนราชการ-รัฐวิสาหกิจ

l

ท�ำเนียบด้านสถานศึกษา-สถาบันกวดวิชา

l

ท�ำเนียบด้านสถาบันทางการเงิน

ท�ำเนียบด้านสุขภาพ และความงาม l

l

ท�ำเนียบด้านบ้าน-เฟอร์นิเจอร์

69. 73. 78. 81. 85.

ท�ำเนียบด้านการเกษตร เคมีทางการเกษตร

104.

ท�ำเนียบด้านอุตสาหกรรม เครื่องจักรกล

107.

ท�ำเนียบด้านสินค้า และธุรกิจบริการ

113.

ท�ำเนียบด้านรถยนต์ รถจักรยานยนต์

124.

l

l

l

l

ท�ำเนียบด้านการก่อสร้าง-วัสดุ, รับเหมา-ต่อเติม l

่ยว&ธุรกิจ 68 ๑ท่องเทีใน...ชลบุ รี

92.


ส่วนราชการ-รัฐวิสาหกิจ

ส่วนราชการ-รัฐวิสาหกิจ ส�ำหรับท่านใช้ในการประสานงานหรือต้องการติดต่อกับหน่วยงานราชการในจังหวัดเพื่อร้องทุกข์ หรือแจ้งเหตุต่างๆ ในหมวดนี้ รวบรวมหน่วยงานราชการไว้ครบ

นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ปลัดจังหวัดชลบุรี โทร. 038-274090 l กระทรวงกลาโหม

ผู้บญ ั ชาการกองเรื อยุทธการ โทร. 038-437102 ผู้บญ ั ชาการหน่ วยบัญชาการ นาวิกโยธิน โทร. 038-431179 ผู้บญ ั ชาการฐานทัพเรื อสัตหีบ โทร. 038-437163 ผู้บญ ั ชาการกองเรื อป้องกันฝั่ ง โทร. 038-431177 ผู้บญ ั ชการหน่ วยบัญชาการ ต่ อสู้อากาศยานและรั กษาฝั่ ง โทร. 038-431746

นายเชาวลิตร แสงอุทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

ผู้บญ ั ชาการมณฑลทหารบกที่ 14 โทร. 038-282899 ผู้บญ ั ชาการกองบัญชาการช่ วยรบที่ 1 โทร. 038-209305 l กระทรวงการคลัง

คลังจังหวัดชลบุรี โทร. 038-282589 สรรพสามิตพืน้ ที่ชลบุรี โทร. 038-278700-1 สรรพากรพืน้ ที่ชลบุรี 1 โทร. 038-276746 ธนารั กษ์ จงั หวัดชลบุรี โทร. 038-270079 ส�ำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2 โทร. 038-273065

นายภวัต เลิศมุกดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

สรรพากรพืน้ ที่ชลบุรี โทร. 038-225069 ผู้จดั การธนาคารออมสิน สาขาชลบุรี โทร. 038-282384 ผอ.ส�ำนักงาน ธกส. จังหวัดชลบุรี โทร. 038-780785 ผู้จดั การส�ำนักงาน ธกส.สาขาชลบุรี โทร. 038-283034 ส�ำนักงานศุลกากรท่ าเรื อแหลมฉบัง โทร. 038-409301 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ชลบุรี โทร. 038-261444-6 บริษัทประกันสินเชื่อ อุตสาหกรรมขนาดย่ อม โทร. 038-784710-2 ผู้จดั การส�ำนักงานจังหวัดชลบุรี โทร. 038-783951

l กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

เกษตรและสหกรณ์ จงั หวัดชลบุรี โทร. 038-284205 เกษตรจังหวัดชลบุรี โทร. 038-285877 ประมงจังหวัดชลบุรี โทร. 038-398049 ปศุสัตว์ จงั หวัดชลบุรี โทร. 038-274045 ป่ าไม้ จงั หวัดชลบุรี โทร. 038-398269 สหกรณ์ จงั หวัดชลบุรี โทร. 038-270459 ผู้อำ� นวยการศูนย์ ฝึกอบรม สหกรณ์ ท่ ี 2 โทร. 038-288217 Tourist&Business

CHONBURI

69


ส่วนราชการ-รัฐวิสาหกิจ

อบต. วัดสุวรรณ ที่ตั้ง : หมู่ 1 ถ.สายคลองมือ ต.วัดสุวรรณ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี Tel. 08-1377-7007

ส�ำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ชลบุรี โทร. 038-312982 สถานีพฒ ั นาที่ดนิ ชลบุรี โทร. 038-392799 ผู้อำ� นวยการส�ำนักชลประทานที่ 9 โทร. 038-341432 โครงการชลประทานชลบุรี โทร. 038-341350 ศูนย์ ขยายเมล็ดพันธ์ พชื ที่ 19 โทร. 038-209201 ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 6 โทร. 038-352435 ศูนย์ วจิ ยั และพัฒนาประมง โทร. 038-341660 ปฏิรูปที่ดนิ จังหวัดชลบุรี โทร. 038-398044-5 สถานีเพาะเลีย้ งสัตว์ น�ำ้ ชายฝั่ ง โทร. 038-326512 กลุ่มงานอารั กขาพืชภาคตะวันออก โทร. 038-231271 ศูนย์ บริหารศัตรู พชื โดยชีวภาพชลบุรี โทร. 038-233311 l กระทรวงคมนาคม

ขนส่ งจังหวัดชลบุรี โทร. 038-285261 ส�ำนักทางหลวงที่ 1 โทร. 038-321173 ส�ำนักงานบ�ำรุ งทางชลบุรีท่ ี 2 โทร. 038-384508 นายช่ างแขวงการทางชลบุรี โทร. 038-758541 ส�ำนักงานการขนส่ งทางน�ำ้ ที่ 6 โทร. 038-427675 โทรศัพท์ จงั หวัดชลบุรี โทร. 038-275411 l กระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศ และการสื่อสาร

ที่ทำ� การไปรษณีย์ชลบุรี โทร. 038-278686 ผู้อำ� นวยการท่ าเรื อแหลมฉบัง โทร. 038-490040 ส�ำนักงานการสื่อสารไปรษณีย์เขต 2 โทร. 038-278300-2 สถิตจิ งั หวัดชลบุรี โทร. 038-282152 สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี โทร. 038-282245 สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (เกาะสีชัง) โทร. 038-216196 ่ยว&ธุรกิจ 70 ๑ท่องเทีใน...ชลบุ รี

เทศบาลต�ำบลบางทราย ที่ตั้ง : 134 หมู่ 3 ถ.ท่าเรือพลเจริญ ต.บางทราย อ.เมือง จ.ชลบุรี Tel. 0-3828-2523 ต่ อ 118 Fax. 0-3879-3557

l กระทรวงพาณิชย์

พาณิชย์ จงั หวัดชลบุรี โทร. 038-283279 ส�ำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้ า โทร. 038-274812 ศูนย์ ช่ ัง ตวง วัด ภาคตะวันออก โทร. 038-221716 ส�ำนักงานการค้ าภายในจังหวัดชลบุรี โทร. 038-276770 ส�ำนักงานการค้ าต่ างประเทศ โทร. 038-342500 l กระทรวงมหาดไทย

ส�ำนักงานจังหวัดชลบุรี โทร. 038-275034 ฝ่ ายอ�ำนวยการ โทร. 038-275034 กลุ่มงานยุทธศาสตร์ การพัฒนา โทร. 038-274404 กลุ่มงานข้ อมูลสารสนเทศ และการสื่อสาร โทร. 038-282778 ตรวจสอบภายในจังหวัด โทร. 038-279434 ศูนย์ ดำ� รงธรรม โทร. 038-276660 ศูนย์ ป้องกันและปราบปราม ยาเสพติด โทร. 038-276660 วิทยาลัยมหาดไทย อ�ำเภอบางละมุง โทร. 038-240500-9 ที่ดนิ จังหวัดชลบุรี โทร. 038-285447 ที่ดนิ จังหวัดสาขาบางละมุง โทร. 038-423160-1 ที่ดนิ จังหวัดสาขาศรี ราชา โทร. 038-312632 ที่ดนิ จังหวัดสาขาพนัสนิคม โทร. 038-462566-8 ที่ดนิ จังหวัดสาขาสัตหีบ โทร. 038-437851 พัฒนาการจังหวัดชลบุรี โทร. 038-284349 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี โทร. 038-791922 ทางหลวงชนบทชลบุรี โทร. 038-201144 ส�ำนักงทางหลวงชนบทที่ 3 โทร. 038-201144 ศูนย์ ช่วยเหลือทางวิชาการ โทร. 038-277727

พัฒนาชุมชนเขตที่ 2 โทร. 038-277728 ปกครองจังหวัด โทร. 038-282585 ป้องกันจังหวัดชลบุรี โทร. 038-261585 เสมียนตราจังหวัดชลบุรี โทร. 038-282006 l อ�ำเภอ/อบจ./เทศบาล

เมืองพัทยา/อบต.

นายอ�ำเภอเมืองชลบุรี โทร. 038-274282 นายอ�ำเภอพนัสนิคม โทร. 038-473789 นายอ�ำเภอพานทอง โทร. 038-451110 นายอ�ำเภอบ้ านบึง โทร. 038-443890 นายอ�ำเภอศรี ราชา โทร. 038-313909 นายอ�ำเภอบางละมุง โทร. 038-221335 นายอ�ำเภอสัตหีบ โทร. 038-437945 นายอ�ำเภอบ่ อทอง โทร. 038-211364 นายอ�ำเภอหนองใหญ่ โทร. 038-219144 นายอ�ำเภอเกาะสีชัง โทร. 038-216201 ปลัดอ�ำเภอผู้เป็ นหัวหน้ า ประจ�ำกิ่งอ�ำเภอ โทร. 038-209888 นายกองค์ การบริหารส่ วนจังหวัด ชลบุรี โทร. 038-398026 รองนายกฯ (1) โทร. 038-398025 รองนายกฯ (2) โทร. 038-398027 รองนายกฯ (3) โทร. 038-398024 ปลัดองค์ การบริหารส่ วนจังหวัดชลบุรี โทร. 038-398033 ส�ำนักปลัดองค์ การบริหารฯ โทร. 038-398028 ผู้อำ� นวยการกองแผน และงบประมาณ โทร. 038-398031 ผู้อำ� นวยการกองคลัง โทร. 038-398029 ผู้อำ� นวยการกองช่ าง โทร. 038-398030 ประธานสภาองค์ การบริหาร ส่ วนจังหวัดฯ โทร. 038-398038-4 เทศบาลเมืองชลบุรี โทร. 038-275439 เทศบาลเมืองพนัสนิคม โทร. 038-461143 เทศบาลเมืองศรี ราชา 161 ถ.เจิมจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โทร. 0-3832-6252 เทศบาลเมืองบ้ านบึง โทร. 038-443999 เทศบาลเมืองแสนสุข โทร. 038-385353

เทศบาลต�ำบลแหลมฉบัง โทร. 038-400801 เทศบาลต�ำบลบ้ านสวน โทร. 038-273025 เทศบาลต�ำบลคลองต�ำหรุ 88 หมู่ 3 ต.คลองต�ำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี โทร. 038-458111-2 เทศบาลต�ำบลหนองต�ำลึง โทร. 038-206591 เทศบาลต�ำบลเจ้ าพระยาสุรศักดิ์ โทร. 038-348205-7 เทศบาลต�ำบลพานทอง 91 หมู่ 10 ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160 โทร./โทรสาร 0-3845-1467 เทศบาลต�ำบลบางละมุง โทร. 038-240407 เทศบาลต�ำบลห้ วยใหญ่ 59 หมู่ 3 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง โทร. 038-239439-41 โทรสาร 0-3823-9440-41 ต่อ 124 เทศบาลต�ำบลบางพระ โทร. 038-324628 เทศบาลต�ำบลสัตหีบ 100 หมู่ 8 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ โทร. 038-435968-9 โทรสาร 0-3843-5969 ต่อ 419 www.sattahip.net เทศบาลต�ำบลเขตรอุดมศักดิ์ 100 หมู่ 8 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทร. 0-3843-5968-70 โทรสาร 0-3843-5977, 0-3843-5968-70 ต่อ 419 เทศบาลต�ำบลบางเสร่ โทร. 038-436139 เทศบาลต�ำบลนาจอมเทียน โทร. 038-255666 เทศบาลต�ำบลหัวกุญแจ โทร. 038-201133 เทศบาลต�ำบลหนองไผ่ แก้ ว โทร. 038-292517 เทศบาลต�ำบลท่ าบุญมี โทร. 038-473235 เทศบาลต�ำบลบ่ อทอง 1111 หมู่ 1 ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี โทร. 0-3821-1612-3 โทรสาร 0-3821-1612-3 www.bothongcity.go.th เทศบาลต�ำบลเกาะจันทร์ โทร. 038-209666 เทศบาลต�ำบลหนองใหญ่ โทร. 038-219383 เทศบาลต�ำบลเกาะสีชัง โทร. 038-216202 นายกเมืองพัทยา โทร. 038-429403 รองนายกเมืองพัทยา (1) โทร. 038-429216 รองนายกเมืองพัทยา (2) โทร. 038-423731 รองนายกเมืองพัทยา (3) โทร. 038-410200 ปลัดเมืองพัทยา โทร. 038-410200 รองปลัดเมืองพัทยา โทร. 038-421592 ส�ำนักปลัดเมืองพัทยา โทร. 038-410200 หัวหน้ าแขวงเกาะล้ าน โทร. 038-410200


ส่วนราชการ-รัฐวิสาหกิจ

ผู้อำ� นวยการส�ำนักช่ าง โทร. 038-370348 ผู้อำ� นวยการส�ำนักการศึกษา โทร. 038-410200 ผู้อำ� นวยการส�ำนักการคลัง โทร. 038-410200 ผู้อำ� นวยการกองอนามัย และสิ่งแวดล้ อม โทร. 038-410200 ผู้อำ� นวยการกองวิชาการ โทร. 038-429405 ผู้อำ� นวยการส่ วนช่ างสุขาภิบาล โทร. 038-410200 l องค์การบริหาร

ส่วนต�ำบล

เขตอ�ำเภอเมืองชลบุรี อบต.คลองต�ำหรุ โทร. 038-458111-2 อบต.ดอนหัวฬ่ อ โทร. 038-440113-117 อบต.ส�ำนักบก โทร. 038-206827 อบต.เสม็ด โทร. 038-398046 อบต.หนองข้ างคอก โทร. 038-799644 อบต.หนองไม้ แดง โทร. 038-458459-61 อบต.หนองรี โทร. 038-379572 อบต.ห้ วยกะปิ โทร. 038-765325-6 อบต.เหมือง โทร. 038-390357

เขตอ�ำเภอศรี ราชา อบต.เขาคันทรง โทร. 038-290225 อบต.บ่ อวิน โทร. 038-345949 อบต.หนองขาม โทร. 038-338315

เขตอ�ำเภอบางละมุง อบต.ตะเคียนเตีย้ โทร. 038-240931 ต่อ 11,12 อบต.โป่ ง โทร. 038-733396

อบต.หนองปรื อ โทร. 038-249820 อบต.หนองปลาไหล โทร. 038-240815-17 อบต.เขาไม้ แก้ ว โทร. 038-309216

เขตอ�ำเภอสัตหีบ อบต.นาจอมเทียน โทร. 038-238483 อบต.บางเสร่ โทร. 038-435145 อบต.พลูตาหลวง โทร. 038-245529 อบต.สัตหีบ โทร. 038-435969 อบต.แสมสาร โทร. 038-431496

เขตอ�ำเภอเกาะสีชัง อบต.ท่ าเทววงษ์ โทร. 038-216519

เขตอ�ำเภอหนองใหญ่ อบต.เขาซก โทร. 038-219304 อบต.หนองเสือช้ าง โทร. 038-219442-3 อบต.ห้ างสูง โทร. 0-3826-3204 โทรสาร 0-3816-8132

เขตอ�ำเภอพนัสนิคม อบต.กุฎโง้ ง โทร. 038-461349 อบต.โคกเพลาะ โทร. 038-260627 อบต.ทุ่งขวาง โทร. 038-463033 อบต.นามะตูม โทร. 038-249629 อบต.นาเริก โทร. 0-3820-9337 โทรสาร 0-3820-9337 ต่อ 15 อบต.นาวังหิน โทร. 038-463426-7 อบต.บ้ านช้ าง โทร. 038-462286 อบต.บ้ านเซิด โทร. 038-474160

อบต.ไร่ หลักทอง โทร. 038-474389 อบต.วัดโบสถ์ โทร. 038-463917 อบต.วัดหลวง โทร. 038-461618 อบต.สระสี่เหลี่ยม โทร. 038-194001 อบต.หนองขยาด โทร. 038-461170 อบต.หนองปรื อ โทร. 038-463695 อบต.หนองเหียง โทร. 038-461800 อบต.หน้ าพระธาตุ โทร. 038-369020 อบต.หมอนนาง โทร. 038-293331-2 อบต.หัวถนน โทร. 038-72222 อบต.ธาตุทอง โทร. 038-363077 อบต.บ่ อกวางทอง โทร. 038-363071 อบต.พลวงทอง โทร. 038-263132 อบต.เกาะจันทร์ โทร. 038-209797 อบต.ท่ าบุญมี โทร. 038-209036

เขตอ�ำเภอบ้ านบึง อบต.คลองกิ่ว โทร. 038-446358 อบต.บ้ านบึง โทร. 038-444391 อบต.หนองชาก โทร. 038-485373-4 อบต.หนองซ�ำ้ ซาก โทร. 038-379031 อบต.หนองบอนแดง โทร. 038-269602 อบต.หนองไผ่ แก้ ว โทร. 038-292624 อบต.หนองอิรุณ โทร. 038-443083

อบต.โคกขีห้ นอน โทร. 038-294668-9 อบต.บางนาง โทร. 038-263518 อบต.บ้ านเก่ า โทร. 038-447237 อบต.พานทอง โทร. 038-451985 อบต.มาบโป่ ง โทร. 038-741493 อบต.หนองกะขะ โทร. 038-741497 อบต.หนองต�ำลึง โทร. 038-206444 อบต.หนองหงษ์ หมู่ 6 ต.หนองหงษ์ โทร. 038-157100-2 โทรสาร 038-157103 อบต.หน้ าประดู่ โทร. 038-740235 อบต.บางหัก โทร. 038-263068

เขตอ�ำเภอบ่ อทอง

อบต.วัดสุวรรณ 999 หมู่ 1 ต.วัดสุวรรณ โทร. 0-3821-1571-4 โทรสาร 0-3821-1571 ต่อ 107 www.watsuwan.co.th อบต.บ่ อทอง 270 หมู่ 7 ต.บ่อทอง โทร. 0-3826-3042-4 โทรสาร 0-3826-3042 ต่อ 14 E-mail : chon33.59@chonburi.go.th www.botong.go.th l หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

การไฟฟ้าส่ วนภูมภิ าคจังหวัด โทร. 038-278859 การไฟฟ้าภูมภิ าคเขต 2 โทร. 038-271787 การประปาชลบุรี โทร. 038-287197 ส�ำนักงานประปาเขต 1 ชลบุรี โทร. 038-273553

เขตอ�ำเภอพานทอง อบต.เกาะลอย โทร. 038-263027

Tourist&Business

CHONBURI

71


ส่วนราชการ-รัฐวิสาหกิจ สามัญศึกษาจังหวัดชลบุรี โทร. 038-278677 ศูนย์ การศึกษานอกโรงเรี ยนจังหวัด โทร. 038-287148 ส�ำนักพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเขตการศึกษา 12 โทร. 038-279120 l กระทรวงวัฒนธรรม

ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี โทร. 038-279631 หอสมุดแห่ งชาติชลบุรี โทร. 038-286339 ส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี โทร. 038-276407 l กระทรวงสาธารณสุข

l กระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคง ของมนุษย์

พัฒนาสังคมและสวัสดิการ โทร. 038-282586 สถานสงเคราะห์ คนชราบ้ านบางละมุง โทร. 038-241121 สถานสงเคราะห์ คนพิการ การุ ณยเวศม์ โทร. 038-241741 บ้ านพักเด็กและครอบครั ว โทร. 038-240220 ส�ำนักงานเคหะชุมชนชลบุรี โทร. 038-300299 l กระทรวงยุติธรรม

ผู้บญ ั ชาการเรื อนจ�ำกลางชลบุรี โทร. 038-285171 ทัณฑสถานหญิงชลบุรี โทร. 038-282002 เรื อนจ�ำพิเศษพัทยา โทร. 038-240802 ส�ำนักงานคุมประพฤติจงั หวัด โทร. 038-287192 ส�ำนักงานบังคับคดีจงั หวัดชลบุรี โทร. 038-277706

่ยว&ธุรกิจ 72 ๑ท่องเทีใน...ชลบุ รี

แรงงานจังหวัดชลบุรี โทร. 038-278582 สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด โทร. 038-323655 จัดหางานจังหวัดชลบุรี โทร. 038-398054 ประกันสังคมจังหวัดชลบุรี โทร. 038-784419 สถาบันพัฒนาฝี มือแรงงาน โทร. 038-276827 ศูนย์ ความปลอดภัยในการท�ำงาน โทร. 038-273713

สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี โทร. 038-276631-6 โรงพยาบาลชลบุรี โทร. 038-274910 ศูนย์ ป้องกันและควบคุมโรคมะเร็ง โทร. 038-287811 วิทยาลัยพยาบาลชลบุรี โทร. 038-797090 ศูนย์ ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพ โทร. 038-286829 ศูนย์ อนามัยสิ่งแวดล้ อมเขต 3 โทร. 038-276909 ศูนย์ อนามัยที่ 3 โทร. 038-786974-7 ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 โทร. 038-274775 ศูนย์ กามโรคและโรคเอดส์ เขต 3 ชลบุรี โทร. 038-277057-8 ศูนย์ โรคเรื อ้ นเขต 3 ชลบุรี โทร. 038-277990 ศูนย์ วัณโรคเขต 3 ชลบุรี โทร. 038-274334 ศูนย์ วทิ ยาศาสตร์ การแพทย์ ชลบุรี โทร. 038-260188 ศูนย์ วศิ วกรรมการแพทย์ ท่ ี 8 (ชลบุรี) โทร. 038-397464 ศูนย์ วจิ ยั และชันสูตรโรคสัตว์ โทร. 038-742116 ศูนย์ ควบคุมโรคติดต่ อ น�ำโดยแมลงที่ 3.1 โทร. 038-311536

l กระทรวง

l กระทรวงอุตสาหกรรม

l กระทรวงแรงงาน

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

ส�ำนักงานสิ่งแวดล้ อมภาคที่ 13 โทร. 038-400823-5 สวนสัตว์ เปิ ดเขาเขียว โทร. 038-298271 l กระทรวงศึกษาธิการ

ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี โทร. 038-282057 การประถมศึกษาจังหวัดชลบุรี โทร. 038-791907

ศูนย์ ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 โทร. 038-261203 ศูนย์ ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้ อย และน�ำ้ ตาลทราย ภาคตะวันออก โทร. 038-341982 ส�ำนักงานนิคมอุตสาหกรรม แหลมฉบัง โทร. 038-490949 ศูนย์ เศรษฐกิจการลงทุน โทร. 038-490478 ประชาสัมพันธ์ จงั หวัดชลบุรี โทร. 038-273690 สถานีวทิ ยุกระจายเสียง แห่ งประเทศไทย โทร. 038-278167

l กระทรวงการท่องเที่ยว

และการกีฬา

ส�ำนักงานการท่ องเที่ยวแห่ ง ประเทศไทย ส�ำนักงานเขต ภาคกลางเขต 3 609 หมู่ 10 ถ.พระต�ำหนัก ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 โทร. 038-428750 โทรสาร. 038-429113 l องค์กรต่างๆ

ชมรมลูกเสือชาวบ้ าน โทร. 038383724-5 คณะกรรมการพัฒนาสตรี โทร. 038383724-5 ชมรมโรงแรมเมืองพัทยา โทร. 038226070-80 สหกรณ์ เดินรถสองแถวเมืองพัทยา โทร. 038423554 สหกรณ์ การประมงคุ้มครอง จ�ำกัด โทร. 0-3827-2124 สหกรณ์ โคนมบ้ านบึง จ�ำกัด โทร. 0-3829-7319-20 สมาคมโรงแรมภาคตะวันออก โทร. 038-425611-4 ชมรมผู้ประกอบการร้ าน อาหารเมืองพัทยา โทร. 038-425911 สมาคมนักธุรกิจและท่ องเที่ยว เมืองพัทยา โทร. 038-412035 สมาคมแพทย์ แผนไทย แห่ งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออก โทร. 038-715522


สถานศึกษา-สถาบันกวดวิชา

ด้านสถานศึกษา สถาบันกวดวิชา

ให้ท่านค้นหาสถานศึกษาในจังหวัดทั้งของรัฐและเอกชน รวมทั้งสถาบันกวดวิชา เสริมทักษะในด้านต่างๆ ได้โดยง่าย

Tourist&Business

CHONBURI

73


สถานศึกษา-สถาบันกวดวิชา หมวดโรงเรี ยน

โรงเรี ยนนานาชาติมูลตรี ภกั ดี ที่ตั้ง : 77 หมู่ 3 ซ.ชัยพรวิถี 25 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี Tel. 0-3824-9759-61 Fax. 0-3824-9762

หมวดโรงเรี ยนเสริมสวย

โรงเรี ยนเสริมสวย จุฑามาศ Tel. 0-3819-7655, 06-5639-8236, 08-1937-0200

ดู AD 4 สี หน้ า 3

l โรงเรียนสังกัดคณะ

กรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน

โรงเรี ยนดวงมณี 78 ถ.สุรศักดิ์สงวน ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โทร. 0-3831-1583 โทรสาร. 0-3832-1858 โรงเรี ยนชลกันยานุกูล โทร. 038-282559 โรงเรี ยนชลบุรี “สุขบท” โทร. 038-282720 โรงเรี ยนชลราษฎรอ�ำรุ ง 2 โทร. 038-376854 โรงเรี ยนชลราษฏรอ�ำรุ ง โทร. 038-286079 โรงเรี ยนบ้ านสวน (จั่นอนุสรณ์ ) โทร. 038-285505 โรงเรี ยนแสนสุข โทร. 038-381669 โรงเรี ยนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี โทร. 038-382638 โรงเรี ยนหนองรี มงคลสุขสวัสดิ์ โทร. 038-273813 โรงเรี ยนคลองกิ่วยิ่งวิทยา โทร. 038-201393 โรงเรี ยนจุฬาภรณราชวิทยาลัย โทร. 038-445002 โรงเรี ยนบ้ านบึง “มนูญวิทยาคาร” โทร. 038-291190 โรงเรี ยนบ้ านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์ ” โทร. 038-443191 โรงเรี ยนหนองใหญ่ ศริ ิวรวาทวิทยา โทร. 038-219193 โรงเรี ยนบางละมุง โทร. 038-221621 โรงเรี ยนผินแจ่ มวิชาสอน โทร. 038-239239 โรงเรี ยนโพธิสัมพันธ์ พทิ ยาคาร โทร. 038-225211 โรงเรี ยนพานทอง โทร. 038-206000 โรงเรี ยนพานทองสภาชนูปถัมภ์ โทร. 038-451120 โรงเรี ยนทุ่งเหียงพิทยาคม โทร. 038-473180 โรงเรี ยนพนัสพิทยาคาร โทร. 038-461167 โรงเรี ยนหัวถนนวิทยา โทร. 038-275692 ่ยว&ธุรกิจ 74 ๑ท่องเทีใน...ชลบุ รี

โรงเรี ยนอุทกวิทยาคม โทร. 038-473251 โรงเรี ยนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุ งไทยอนุเคราะห์ ” โทร. 038-351776 โรงเรี ยนบึงศรี ราชาพิทยาคม โทร. 038-480738 โรงเรี ยนศรี ราชา โทร. 038-311098 โรงเรี ยนสาขาสวนกุหลาบวิทยาลัย โทร. 038-345781 โรงเรี ยนสุรศักดิ์วทิ ยาคม โทร. 038-338053 โรงเรี ยนเกาะสีชัง โทร. 038-216222 โรงเรี ยนพลูตาหลวงวิทยา โทร. 038-245399 โรงเรี ยนสัตหีบวิทยาคม โทร. 038-237299 โรงเรี ยนสิงห์ สมุทร โทร. 038-437095 โรงเรี ยนบ่ อทองวงษ์ จนั ทร์ วทิ ยา โทร. 038-211088 โรงเรี ยนเกาะจันทร์ พทิ ยาคาร โทร. 038-209602 โรงเรี ยนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา โทร. 038-209278 l โรงเรียนสังกัด

ส�ำนักงานบริหารงาน การศึกษาเอกชน

โรงเรี ยนอัสสัมชัญศรี ราชา 29 หมู่ 10 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 โทร. 0-3831-1055 โทรสาร. 0-3832-3805 โรงเรี ยนกล่ อมปฐมวัย โทร. 038-282250 โรงเรี ยนกาญจนะวิทยา โทร. 038-277190 โรงเรี ยนกุลศิริศาสน์ โทร. 038-285512 โรงเรี ยนเกษมวิทย์ โทร. 038-283086 โรงเรี ยนเจริญสุขวิทยา โทร. 038-284405 โรงเรี ยนเฉลิมศรี โทร. 038-282267 โรงเรี ยนชลบุรีบริหารธุรกิจ และเทคโนโลยี โทร. 038-270555

โรงเรี ยนชลพินิจพณิชยการ โทร. 038-285371 โรงเรี ยนดาราสมุทรบริหารธุรกิจ โทร. 038-799853 โรงเรี ยนเทคโนโลยีชลบุรี โทร. 038-784681-4 โรงเรี ยนไทยบูรพาบริหารธุรกิจ และเทคโนโลยี โทร. 038-287307 โรงเรี ยนไทยเบญจบริหารธุรกิจชลบุรี โทร. 038-277837 โรงเรี ยนธารทิพย์ วทิ ยา โทร. 038-284682 โรงเรี ยนนารานุบาล โทร. 038-341101 โรงเรี ยนประภัสสรวิทยา โทร. 038-276890-5 โรงเรี ยนปรี ชานุศาสน์ โทร. 038-283060 โรงเรี ยนพงศ์ สิริวทิ ยา โทร. 038-283609 โรงเรี ยนเพชรพิทยาคม โทร. 038-285994 โรงเรี ยนเมรี่ อมิ มาคุเลตคอนแวนต์ โทร. 038-273378 โรงเรี ยนเมืองชลพิทยา โทร. 038-274239 โรงเรี ยนวุฒวิ ทิ ยา โทร. 038-278788 โรงเรี ยนศิริวทิ ย์ วัฒนา โทร. 038-283717 โรงเรี ยนศุทธรั ตน์ โทร. 038-282283 โรงเรี ยนศุทธรั ตน์ บ้านสวน โทร. 038-285629 โรงเรี ยนสถาพรพิทยา โทร. 038-381504 โรงเรี ยนสหะพาณิชย์ โทร. 038-341101 โรงเรี ยนสามมุกคริสเตียนวิทยา โทร. 038-383188 โรงเรี ยนสุขุมวิทยา โทร. 038-392275 โรงเรี ยนสุตา โทร. 038-283413 โรงเรี ยนแสนสุขศึกษา โทร. 038-391023 โรงเรี ยนอนุบาลบูรณิจฉ์ โทร. 038-274611-2 โรงเรี ยนอนุบาลภักดีพรรณ โทร. 038-381390 โรงเรี ยนอนุบาลร่ มไม้ โทร. 038-798730-2 โรงเรี ยนอนุบาลสมัครมิตรวัฒนา โทร. 038-743513-20 โรงเรี ยนอนุบาลสวนเด็ก โทร. 038-284734 โรงเรี ยนเฮงฮ่ าง โทร. 038-791086 โรงเรี ยนกุญแจคริสเตียนวิทยา โทร. 038-201265 โรงเรี ยนจิน้ ฮัว้ โทร. 038-443624 โรงเรี ยนจิรพลวิทยา โทร. 038-201041

l โรงเรียนสังกัดคณะ

กรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน

โรงเรี ยนดวงมณี 78 ถ.สุรศักดิ์สงวน ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โทร. 0-3831-1583 โทรสาร. 0-3832-1858 โรงเรี ยนชลกันยานุกูล โทร. 038-282559 โรงเรี ยนชลบุรี “สุขบท” โทร. 038-282720 โรงเรี ยนชลราษฎรอ�ำรุ ง 2 โทร. 038-376854 โรงเรี ยนชลราษฏรอ�ำรุ ง โทร. 038-286079 โรงเรี ยนบ้ านสวน (จั่นอนุสรณ์ ) โทร. 038-285505 โรงเรี ยนแสนสุข โทร. 038-381669 โรงเรี ยนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี โทร. 038-382638 โรงเรี ยนหนองรี มงคลสุขสวัสดิ์ โทร. 038-273813 โรงเรี ยนคลองกิ่วยิ่งวิทยา โทร. 038-201393 โรงเรี ยนจุฬาภรณราชวิทยาลัย โทร. 038-445002 โรงเรี ยนบ้ านบึง “มนูญวิทยาคาร” โทร. 038-291190 โรงเรี ยนบ้ านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์ ” โทร. 038-443191 โรงเรี ยนหนองใหญ่ ศริ ิวรวาทวิทยา โทร. 038-219193 โรงเรี ยนบางละมุง โทร. 038-221621 โรงเรี ยนผินแจ่ มวิชาสอน โทร. 038-239239 โรงเรี ยนโพธิสัมพันธ์ พทิ ยาคาร โทร. 038-225211 โรงเรี ยนพานทอง โทร. 038-206000 โรงเรี ยนพานทองสภาชนูปถัมภ์ โทร. 038-451120 โรงเรี ยนทุ่งเหียงพิทยาคม โทร. 038-473180 โรงเรี ยนพนัสพิทยาคาร โทร. 038-461167 โรงเรี ยนหัวถนนวิทยา โทร. 038-275692 โรงเรี ยนอุทกวิทยาคม โทร. 038-473251 โรงเรี ยนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุ งไทยอนุเคราะห์ ” โทร. 038-351776 โรงเรี ยนบึงศรี ราชาพิทยาคม โทร. 038-480738 โรงเรี ยนศรี ราชา โทร. 038-311098 โรงเรี ยนสาขาสวนกุหลาบวิทยาลัย โทร. 038-345781 โรงเรี ยนสุรศักดิ์วทิ ยาคม โทร. 038-338053 โรงเรี ยนเกาะสีชัง โทร. 038-216222 โรงเรี ยนพลูตาหลวงวิทยา โทร. 038-245399 โรงเรี ยนสัตหีบวิทยาคม


สถานศึกษา-สถาบันกวดวิชา โทร. 038-237299 โรงเรี ยนสิงห์ สมุทร โทร. 038-437095 โรงเรี ยนบ่ อทองวงษ์ จนั ทร์ วทิ ยา โทร. 038-211088 โรงเรี ยนเกาะจันทร์ พทิ ยาคาร โทร. 038-209602 โรงเรี ยนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา โทร. 038-209278 l โรงเรียนสังกัด

ส�ำนักงานบริหารงาน การศึกษาเอกชน

โรงเรี ยนอัสสัมชัญศรี ราชา 29 หมู่ 10 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 โทร. 0-3831-1055 โทรสาร. 0-3832-3805 โรงเรี ยนกล่ อมปฐมวัย โทร. 038-282250 โรงเรี ยนกาญจนะวิทยา โทร. 038-277190 โรงเรี ยนกุลศิริศาสน์ โทร. 038-285512 โรงเรี ยนเกษมวิทย์ โทร. 038-283086 โรงเรี ยนเจริญสุขวิทยา โทร. 038-284405 โรงเรี ยนเฉลิมศรี โทร. 038-282267 โรงเรี ยนชลบุรีบริหารธุรกิจ และเทคโนโลยี โทร. 038-270555 โรงเรี ยนชลพินิจพณิชยการ โทร. 038-285371 โรงเรี ยนดาราสมุทรบริหารธุรกิจ โทร. 038-799853 โรงเรี ยนเทคโนโลยีชลบุรี โทร. 038-784681-4 โรงเรี ยนไทยบูรพาบริหารธุรกิจ และเทคโนโลยี โทร. 038-287307 โรงเรี ยนไทยเบญจบริหารธุรกิจชลบุรี โทร. 038-277837 โรงเรี ยนธารทิพย์ วทิ ยา โทร. 038-284682 โรงเรี ยนนารานุบาล โทร. 038-341101 โรงเรี ยนประภัสสรวิทยา โทร. 038-276890-5

โรงเรี ยนปรี ชานุศาสน์ โทร. 038-283060 โรงเรี ยนพงศ์ สิริวทิ ยา โทร. 038-283609 โรงเรี ยนเพชรพิทยาคม โทร. 038-285994 โรงเรี ยนเมรี่ อมิ มาคุเลตคอนแวนต์ โทร. 038-273378 โรงเรี ยนเมืองชลพณิชยการ โทร. 038-271558 โรงเรี ยนเมืองชลพิทยา โทร. 038-274239 โรงเรี ยนวุฒวิ ทิ ยา โทร. 038-278788 โรงเรี ยนศิริวทิ ย์ วัฒนา โทร. 038-283717 โรงเรี ยนศุทธรั ตน์ โทร. 038-282283 โรงเรี ยนศุทธรั ตน์ บ้านสวน โทร. 038-285629 โรงเรี ยนสถาพรพิทยา โทร. 038-381504 โรงเรี ยนสหะพาณิชย์ โทร. 038-341101 โรงเรี ยนสามมุกคริสเตียนวิทยา โทร. 038-383188 โรงเรี ยนสุขุมวิทยา โทร. 038-392275 โรงเรี ยนสุตา โทร. 038-283413 โรงเรี ยนแสนสุขศึกษา โทร. 038-391023 โรงเรี ยนอนุบาลบูรณิจฉ์ โทร. 038-274611-2 โรงเรี ยนอนุบาลภักดีพรรณ โทร. 038-381390 โรงเรี ยนอนุบาลร่ มไม้ โทร. 038-798730-2 โรงเรี ยนอนุบาลสมัครมิตรวัฒนา โทร. 038-743513-20 โรงเรี ยนอนุบาลสวนเด็ก โทร. 038-284734 โรงเรี ยนเฮงฮ่ าง โทร. 038-791086 โรงเรี ยนกุญแจคริสเตียนวิทยา โทร. 038-201265 โรงเรี ยนจิน้ ฮัว้ โทร. 038-443624 โรงเรี ยนจิรพลวิทยา โทร. 038-201041 โรงเรี ยนบุญประทีปวิทยาคาร โทร. 038-443967 โรงเรี ยนพณิชยการชลบุรี โทร. 038-379513 โรงเรี ยนวัฒนดรุ ณวิทยา โทร. 038-443042

โรงเรี ยนสมคิดจิตต์ วทิ ยา โทร. 038-292374 โรงเรี ยนเฮงฮัว้ โทร. 038-201736 โรงเรี ยนทิพยรั งสี โทร. 038-219137 โรงเรี ยนจุฬเทพ โทร. 038-221051 โรงเรี ยนตันตรารั กษ์ โทร. 038-423546 โรงเรี ยนทนาพรวิทยา โทร. 038-241191 โรงเรี ยนบ้ านรถไฟ โทร. 038-428615 โรงเรี ยนบูรพาพัฒนศาสตร์ โทร. 038-420848 โรงเรี ยนผู้ร้ ู (ญสส.80) โทร. 038-237506 โรงเรี ยนพัทยาบริหารธุรกิจ โทร. 038-423938 โรงเรี ยนพัทยาพณิชยการ โทร. 038-423938 โรงเรี ยนพัทยาอรุ โณทัย โทร. 038-421316 โรงเรี ยนมารี วทิ ย์ โทร. 038-222477 โรงเรี ยนวุฒโิ ชติ โทร. 038-421032 โรงเรี ยนศรี สุวชิ โทร. 038-241476 โรงเรี ยนสว่ างบริบรู ณ์ วทิ ยา โทร. 038-756606 โรงเรี ยนสาธิตอุดมศึกษา โทร. 038-756606 โรงเรี ยนอนุบาลกาญจนา โทร. 038-370472 โรงเรี ยนอนุบาลทนาพรวิทยา โทร. 038-241191 โรงเรี ยนอนุบาลบุญพึ่ง โทร. 038-221232 โรงเรี ยนอนุบาลเพ็ญศิริ โทร. 038-239195 โรงเรี ยนอนุบาลมารี วทิ ย์ โทร. 038-222477 โรงเรี ยนอักษรเทคโนโลยีพทั ยา โทร. 038-300164-5 โรงเรี ยนอักษรเทพประสิทธ์ โทร. 038-428615 โรงเรี ยนอักษรพัทยา โทร. 038-422668 โรงเรี ยนอักษรศึกษา โทร. 038-428938 โรงเรี ยนประชาสงเคราะห์ โทร. 038-294063-4

โรงเรี ยนเพลินจิตวิทยา โทร. 038-451163 โรงเรี ยนอนุบาลประชาสงเคราะห์ โทร. 038-294061 โรงเรี ยนนุร้ ุ ลอิสลาม โทร. 038-479987-8 โรงเรี ยนบุญญวิทยาคาร โทร. 038-461000 โรงเรี ยนปิ ยพรพิทยา โทร. 038-461602 โรงเรี ยนวัฒนานุศาสน์ โทร. 038-479987-8 โรงเรี ยนอนุบาลพรประสงค์ โทร. 038-461218 โรงเรี ยนเฉลิมชัยศึกษา โทร. 038-760844 โรงเรี ยนเซนต์ ปอลคอนแวนต์ โทร. 038-311068 โรงเรี ยนดวงมณี โทร. 038-311583 โรงเรี ยนดาราสมุทร โทร. 038-311133 โรงเรี ยนเทคโนโลยีศรี ราชา โทร. 038-351468 โรงเรี ยนเทคโนโลยีแหลมฉบัง โทร. 038-494063-6 โรงเรี ยนบรรณพันธ์ ศกึ ษา โทร. 038-341026 โรงเรี ยนบุญจิตวิทยา โทร. 038-351005 โรงเรี ยนมัธยมสัมมาชีวศิลปบางพระ โทร. 038-357272 โรงเรี ยนรั ตนชัยศึกษา โทร. 038-341912 โรงเรี ยนวิศวกรรมแหลมฉบัง โทร. 038-490487-92 โรงเรี ยนสุขธรรมนิยมวิทยา โทร. 038-312021 โรงเรี ยนอนุบาลนิสารั ตน์ โทร. 038-481253 โรงเรี ยนอนุบาลบางพระ โทร. 038-776241 โรงเรี ยนอนุบาลบุญญโชติ โทร. 038-400789 โรงเรี ยนอนุบาลประเสริฐสุข โทร. 038-341014 โรงเรี ยนอนุบาลวรางค์ ลักษณ์ โทร. 038-311315 โรงเรี ยนอัสสัมชัญศรี ราชา โทร. 038-311055-6 โรงเรี ยนรั งสิวัฒน์ วทิ ยา โทร. 038-216186

Tourist&Business

CHONBURI

75


สถานศึกษา-สถาบันกวดวิชา โรงเรี ยนจอมเทียนบริหารธุรกิจ โทร. 038-737593 โรงเรี ยนจุฬเทพบางเสร่ โทร. 038-221418 โรงเรี ยนณัฏฐเวศม์ โทร. 038-237872 โรงเรี ยนเทคนิคพณิชยการสัตหีบ โทร. 038-237718 โรงเรี ยนธัมมสิริศกึ ษาสัตหีบ โทร. 038-436215 โรงเรี ยนนาวิกโยธินบูรณะ โทร. 038-308361 โรงเรี ยนบ�ำรุ งศิษย์ ศกึ ษา โทร. 038-437504 โรงเรี ยนมารี วทิ ย์ สัตหีบ โทร. 038-436468 โรงเรี ยนราษฎร์ ประดิษฐ์ วทิ ยา โทร. 038-237068 โรงเรี ยนวรนาถวิทยา โทร. 038-437760 โรงเรี ยนสัตหีบ โทร. 038-308695 โรงเรี ยนอนุบาลภาษาศาสตร์ โทร. 038-237645 โรงเรี ยนอนุบาลศรี มณี โทร. 038-437722 โรงเรี ยนอนุบาลอธิฎฐาน โทร. 038-244216 โรงเรี ยนศรี มณีวทิ ยา โทร. 038-211633 โรงเรี ยนนันทนวิทย์ โทร. 038-209240-1 l หมวดโรงเรียนกวดวิชา

เดอะ เบรน รร กวดวิชา โทร. 0-3827-5930-2 แอดวานซ์เอ็ดดูเคชั่น เซ็นเตอร์ โทร. 0-3831-1639 l หมวดโรงเรียน

สอนการนวด

โรงเรี ยนพัฒนาการนวด แผนไทย พัทยา โทร. 0-3841-4115, 0-3841-4116 โทรสาร 0-3841-4117 E-mail : princ@tmdmassage.com www.tmdmassage.com l หมวดโรงเรียน

ช่างอุตสาหกรรม วิชาชีพและการค้า

โรงเรี ยนชลบุรีบริหารธุรกิจ และเทคโนโลยี โทร. 0-3827-6806 โรงเรี ยนประภัสสรวิทยา โทร. 0-3828-6491-2 โรงเรี ยนภิรมย์ สอนตัดเย็บเสือ้ ผ้ า และเสริมสวย โทร. 0-3848-0580 เลมอนเบสท์ สถาบันเสริมความงาม โทร. 0-3827-5988 โรงเรี ยนสอนตัดเสือ้ กรพินธ์ โทร. 0-3827-3622 โรงเรี ยนเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) โทร. 0-3820-6081-5 ่ยว&ธุรกิจ 76 ๑ท่องเทีใน...ชลบุ รี

แม็กซิไมซ์ มัลติมีเดีย โทร. 0-3832-7288 ไทยอิโตะเทคโนโลยี (พัทยา) รร โทร. 0-3841-4649 l หมวดโรงเรียนนานาชาติ

นานาชาติรวมบัณฑิต รร โทร. 0-3873-4711-9 บางละมุง ชลบุรี นานาชาติภาคตะวันออก รร โทร. 0-3837-2591-2 เดอะรี เจนท์ โรงเรี ยน โทร. 0-3873-4710 บางละมุง ชลบุรี นานาชาติบางละมุง รร โทร. 0-3872-6457-8 บางละมุง ชลบุรี l หมวดโรงเรียนพาณิชย์

และเลขานุการ

เทคโนโลยีชลบุรี รร โทร. 0-3878-4681-4 เมืองชลบุรี ชลบุรี ไทยเบญจบริหารธุรกิจชลบุรี รร โทร. 0-3827-7797 เมืองชลบุรี ชลบุรี พณิชยการตะวันออก รร โทร. 0-3828-5773 เมืองชลบุรี ชลบุรี เทคนิคพณิชยการสัตหีบ จก บริษัท โทร. 0-3823-7757 สัตหีบ ชลบุรี เทคโนโลยีศรี ราชา รร โทร. 0-3835-1468 ศรีราชา ชลบุรี พัทยาพณิชยการ รร โทร. 0-3836-7319 บางละมุง ชลบุรี

l หมวดโรงเรียนสอนภาษา

ศูนย์ ภาษาจีเนียส (อมตะนครชลบุรี) 121/29-30 หมู่ 2 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160 โทร. 0-3846-5093, 08-7144-6333 โทรสาร 0-3846-5687 สากลพัฒนบัณฑิตชลบุรี รร โทร. 0-3827-0991 เมืองชลบุรี ชลบุรี อีซีซี (ประเทศไทย) สาขาชลบุรี โทร. 0-3827-5351 เมืองชลบุรี ชลบุรี ไอแอลบี หสน โทร. 0-3843-9007 l หมวดวิทยาลัย

และมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยศรี ปทุม วิทยาเขตชลบุรี โทร. 0-3874-3689-702 เมืองชลบุรี ชลบุรี สวินเบิร์น ธรรมศิริ โทร. 0-3849-0487-92 ศรีราชา ชลบุรี มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ งเอเชีย โทร. 0-3875-4445-9 บางละมุง ชลบุรี อักษรเทคโนโลยี พัทยา รร โทร. 0-3830-0898-9 บางละมุง ชลบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี เบอร์โทรศัพท์ : 0-3874-5900 วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ พทั ยา เบอร์โทรศัพท์ : 0-3825-9010 มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ งเอเชีย เบอร์โทรศัพท์ : 0-3875-4445-9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตะวันออก วิทยาเขตบางพระ เบอร์โทรศัพท์ : 0-3835-8137

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรี ราชา เบอร์โทรศัพท์ : 0-3835-4580-4 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ศูนย์ ชลบุรี เบอร์โทรศัพท์ : 0-3827-43640 l หมวดโรงเรียน

สอนดนตรี

สมชัยดนตรี ไทย ร้ าน โทร. 0-3841-3328, 08-1864-5470 โทรสาร. 0-3841-3328


สถานศึกษา-สถาบันกวดวิชา

Tourist&Business

CHONBURI

77


สถาบันทางการเงิน

ด้านสถาบันทางการเงิน หากท่านต้องการติดต่อสถาบันการเงินต่างๆ ธนาคาร เช็คยอดบัญชีหรือสอบถามรายละเอียด ด้านการเงิน อัตราแลกเปลี่ยน หรือดอกเบี้ยได้ที่หมวดนี้

่ยว&ธุรกิจ 78 ๑ท่องเทีใน...ชลบุ รี


สถาบันทางการเงิน l หมวดธนาคารพาณิชย์

ธนาคารกรุ งเทพ จ�ำกัด (มหาชน) สาขาชลบุรี โทร. (038)278-400-8 สาขาหนองมน โทร. (038)391-121-3 สาขาบ้านบึง โทร. (038)443-691-2 สาขาพานทอง โทร. (038)451-185-6 สาขาศรีราชา โทร. (038)311-916-7 บางละมุง โทร. (038)222-370-5 สาขาเมืองพัทยา โทร. (038)410-425-6 สาขาสัตหีบ โทร. (038)437-154 ธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน) สาขาถนนสุขุมวิท โทร. (038)273-862 สาขาหนองมน โทร. (038)392-601-3 สาขาบางละมุง โทร.(038)225-660-3 สาขาบ้านบึง โทร. (038)443-097-8 สาขาพนัสนิคม โทร. (038)473-080-3 สาขาศรีราชา โทร. (038)312-500 สาขาแหลมฉบัง โทร. (038)330-606-2 สาขาสัตหีบ โทร. (038)437-159 สาขาเกาะสีชัง โทร. (038)216-131-2 สาขาพัทยากลาง โทร. (038)422-335-6 สาขาพัทยาใต้ โทร. (038)427-695 ธนาคารกรุ งไทย จ�ำกัด (มหาชน) สาขาชลบุรี โทร. (038)274-840 สาขาบางปลาสร้อย โทร. (038)274-093 สาขาหนองมน โทร. (038)392-059-60 สาขาห้วยกะปิ โทร. (038)727-471 สาขาบ้านบึง โทร. (038)443-498 สาขาศรีราชา โทร. (038)312-002 สาขาแหลมฉบัง โทร. (038)351-665 สาขาอ่าวอุดม โทร. (038)494-320 สาขาพนัสนิคม โทร. (038)473-034 สาขาสัตหีบ โทร. (038)438-043 สาขาพัทยา โทร. (038)429-275 สาขาหนองใหญ่ โทร. (038)219-472 ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) สาขาชลบุรี โทร. (038)272-984-5 สาขาหนองมน โทร. (038)392-065-7

สาขาบางละมุง โทร. (038)367-744-50 สาขาพนัสนิคม โทร. (038)473-168-9 สาขาอ่าวอุดม โทร. (038)351-642-4 สาขาศรีราชา โทร. (038)311-824 สาขาสัตหีบ โทร. (038)437-123 สาขาบางเสร่ โทร. (038)435-202 สาขาพัทยา โทร. (038)428-436 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) สาขาชลบุรี โทร. (038)272-843 สาขาบางแสน โทร. (038)383-827 สาขานาเกลือ โทร. (038)726-064 สาขาบ้านบึง โทร. (038)443-834 สาขาพนัสนิคม โทร. (038)473-320 สาขาศรีราชา โทร. (038)311-813 สาขาแหลมฉบัง โทร. (038)331-406 สาขาย่อยสัตหีบ โทร. (038)437-399 สาขาพัทยา โทร. (038)421-987 สาขาจอมเทียน โทร. (038)232-970 ธนาคารนครหลวงไทย จ�ำกัด (มหาชน) สาขาชลบุรี โทร. (038)276-930-1 สาขาศรีราชา โทร. (038)773-415 สาขาแหลมฉบัง โทร. (038)400-740-4 สาขาพัทยา โทร. (038)429-924 ธนาคารยูโอบี รั ตนสิน จ�ำกัด (มหาชน) สาขาชลบุรี โทร. (038)282-648 สาขาพัทยา โทร. (038)710-657-9 ธนาคารสแตนดาร์ ด ชาร์ เตอร์ ด นครธน จ�ำกัด (มหาชน) สาขาชลบุรี โทร. (038)277-245-6 สาขาศรีราชา โทร. (038)277-245-6 ธนาคารศรี นคร จ�ำกัด (มหาชน) สาขาชลบุรี โทร. (038)273-774 สาขาหนองมน โทร. (038)392-125 สาขาบ้านบึง โทร. (038)443-060-1 สาขาศรีราชา โทร. (038)312-206-7

สาขาสัตหีบ โทร. (038)437-321 สาขาพัทยา โทร. (038)423-902 ธนาคารเอเชีย จ�ำกัด (มหาชน) สาขาชลบุรี โทร. (038)273-601 สาขาชลบุรี ถ.สุขุมวิท โทร. (038)287-548 สาขาบ้านบึง โทร. (038)443-627-8 สาขาบางพระ โทร. (038)341-366 สาขาศรีราชา โทร.(038)324-500-2 สาขาสัตหีบ โทร. (038)437-124 สาขาบางละมุง โทร. (038)423-333 ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จ�ำกัด (มหาชน) สาขาชลบุรี โทร.(038)282-087 สาขาบ้านบึง โทร. (038)443-829 พนัสนิคม โทร. (038)788-011-4 ศรีราชา โทร. (038)312-900-1 สัตหีบ โทร. (038)437-780-9 พัทยา โทร. (038)426-907-8 ธนาคารไทยธนาคาร จ�ำกัด (มหาชน) สาขาชลบุรี โทร. (038)282-914

หลักทรั พย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-3879-2479 หลักทรั พย์ เกียรตินาคิน จก บริษัท โทร. 0-3838-6127 หลักทรั พย์ ซีมโิ ก้ จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-3828-7621-4 หลักทรั พย์ ดีบเี อส วิคเคอร์ ส (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-3828-7642-6 หลักทรั พย์ ธนชาติ จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-3879-2423 หลักทรั พย์ สินอุตสาหกรรม จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-3878-4895-7 หลักทรั พย์ แอ๊ ดคินซัน จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-3879-2557-8 หลักทรั พย์ บที ี จก บริษัท โทร. 0-3828-9045-9 อิออน ธนสินทรั พย์ (ไทยแลนด์ ) จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-3878-3687 ไทย ที เอ็ม ลิสซิ่ง จก บริษัท โทร. 0-3840-0061-2 เสริมธนาทรั พย์ ลิสซิ่ง จก บริษัท โทร. 0-3877-3402-5 เงินทุนหลักทรั พย์ ธนสยาม จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-3877-0539 ดี ลิสซิ่ง จก บริษัท โทร. 0-3832-6636 หลักทรั พย์ เอ บี เอ็น แอมโรเอเซีย จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-3831-4040-9 หลักทรั พย์ แอ๊ ดคินซัน จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-3832-8423-7

l หมวดเงินทุน

และหลักทรัพย์-บริษัท

เจริญโชคธุรกิจ (ชลบุรี) หจก โทร. 0-3827-1925-6 เงินทุน เกียรตินาคิน จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-3838-4945-9 เงินทุนทิสโก้ จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-3878-4519 เงินทุนหลักทรั พย์ เอ ไอ จี ไฟแนนซ์ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-3827-9771-3 เงินทุนหลักทรั พย์ เอ็มซีซี จก บริษัท โทร. 0-3827-5133 จี อี แคปปิ ตอลออโต้ ลีส จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-3879-2439 เจทีซีแมเนจเม้ นท์ จก บริษัท โทร. 0-3879-2445-51 ต อรุ ณ ร้ าน โทร. 0-3828-3096 ตะวันออกพาณิชย์ ทรั สท์ บงล โทร. 0-3827-7073-6 ชลบุรี โตโยต้ าลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-3879-0401 นครหลวง ลีสซิ่ง-แฟ็ กเตอริง จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-3878-6821-2 Tourist&Business

CHONBURI

79


สถาบันทางการเงิน

่ยว&ธุรกิจ 80 ๑ท่องเทีใน...ชลบุ รี


สุขภาพ และความงาม

ด้านสุขภาพ และความงาม ในหมวดนี้ได้รวบรวมธุรกิจที่จ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีวิตของท่านสามารถค้นหารายชื่อของสถานที่ต่างๆ ซึ่งจะท�ำให้ท่าน และเพื่อนหรือคนรู้ใจของท่าน ดูสวยสง่างามสมความตั้งใจได้จากหมวดนี้ ไม่ว่าจะเป็น สถานเสริมความงาม ร้านขายอุปกรณ์เสริมสวย เครื่องส�ำอาง พร้อมทั้งรายชื่อโรงพยาบาล และคลินิคในยามเจ็บป่วยฉุกเฉินอีกด้วย

l หมวดคลีนิก

ชลบุรี เมดิคอล แลบอราทอริ่ง หจก โทร. 0-3827-8930 ชลบุรีการแพทย์ ร้ าน โทร. 0-3827-8159 ชลบุรีแล็ป ร้ าน โทร. 0-3828-2390

ชลบุรีอาร์ ไอเอ จก บริษัท โทร. 0-3878-3088 ศูนย์ แพทย์ ชลบุรี จก บริษัท โทร. 0-3879-2357-60 วิวัฒน์ เอ็กซเรย์ -แล็บ ศูนย์ กายภาพบ�ำบัดชลบุรี โทร. 0-3827-6375 กาญจนาเวช ร้ าน

โทร. 0-3828-2705 ชลบุรี โกวิท อนันตกูล สนง แพทย์ โทร. 0-3838-1247 คริสเตียนคลีนิคผิวหนัง โทร. 0-3828-5556 คลีนิกโรคเด็กหมออนุสรณ์ โทร. 0-3827-4930

คลีนิกศัลยกรรมตกแต่ งแพทย์ สุพร โทร. 0-3827-3360 คลีนิค นพ กฤษฎา บานชื่น โทร. 0-3828-4647 คลีนิค นพ นันทิวุฒิ สูต-ิ นรี เวช โทร. 0-3828-6682 คลีนิค บ้ านทันตแพทย์ 1974 โทร. 0-3827-7280

Tourist&Business

CHONBURI

81


สุขภาพ และความงาม หมวดพยาบาล สถานพักฟื ้ น บริษัท ไทยเวลบีองิ ้ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 45/28 หมู่ 10 ต.หน้าพระธาตุ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 Tel. 08-1559-1228

หมวดร้ านเสริมสวย

Make U Up by Yongyee Tel. 09-1873-3235

ดู AD 4 สี หน้ า 27

หมวดสัตวแพทย์

บ้ านสัตวแพทย์ ศรี ราชา ที่ตั้ง : 87/29 หมู่ 5 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 Tel. 08-9748-8262, 0-3309-3399

หมวดสถานที่ออกก�ำลังกาย

l หมวดขายปลีก

Chonburi Sportclub ที่ตั้ง : 68/6 หมู่ 2 ถ.พระยาสัจจา ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 Tel. 0-3827-8157, 08-3193-1930, 08-3116-2424

ดู AD 4 สี ปกหลังนอก

Cute Beauty Tel. 09-9421-2924

ดู AD 4 สี หน้ า 27

หมวดกีฬา-อุปกรณ์

บริษัท สุวรรณรุ่ งเรื องไดร์ ฟวิ่งเร้ นจ์ แอนด์ รี สอร์ ท จ�ำกัด ที่ตั้ง : 263/2 หมู่ 6 ซ.วัดเขาน้อยพัฒนา ราม ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 Tel. 08-1878-8504, 08-9936-2458, 0-3833-9893-4 Fax. 0-3833-9895

ดู AD 4 สี ปกหน้ าใน

สามัคคีกีฬาสัตหีบ Tel. 08-6326-2297, 0-3843-7092

ดู AD 4 สี หน้ า 6

T’TIAN Hair Style ที่ตั้ง : อยู่ใกล้ๆกับ J-Park ศรีราชา เข้าซอยโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ข้ามทางรถไฟ ก่อนถึงธนาคารไทย พาณิชย์ ร้านอยู่ขวามือก่อนถึง J-Park 500เมตร Tel. 09-4698-1166

ดู AD 4 สี หน้ า 5

หมวดดูแลสุขภาพ-บ�ำบัด

ศูนย์ ธรรมชาติ บ�ำบัด ศรี ราชา ที่ตั้ง : 189/32 หมู่ 1 ซ.2/2 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 Tel. 0-3307-0229, 08-0587-2199, 06-4712-4839

่ยว&ธุรกิจ 82 ๑ท่องเทีใน...ชลบุ รี

Rath Expert ที่ตั้ง : 432 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี Tel. 06-1748-6600, 08-1555-0906, 08-1555-0905, 06-1748-6600

บางละมุง ชลบุรี วิภาวรรณ ร้ าน โทร. 0-3822-1361 บางละมุง ชลบุรี ศูนย์ หมอมวลชน โทร. 0-3822-2295 บางละมุง ชลบุรี

คลีนิคทันตกรรม หมอสมชัย โทร. 0-3826-0184 คลีนิคทันตแพทย์ ปิยะรั ตน์ โทร. 0-3827-2167 คลีนิคทันตแพทย์ สุกจิ โทร. 0-3827-4126 ชลบุรี คลีนิคแพทย์ รามา โทร. 0-3826-0165 คลีนิคแพทย์ อนุชติ โทร. 0-3827-3881 เมืองชลบุรี ชลบุรี ทันตแพทย์ คลีนิค โทร. 0-3846-1036 ธานินทร์ คลินิก โทร. 0-3832-3212 คลีนิค 89 โทร. 0-3842-7204 คลีนิคคุณหมอ โทร. 0-3842-9655 คลีนิคทันตกรรม เอ พี ซี โทร. 0-3836-1657-8 ท๊ อป คลีนิค โทร. 0-3842-5144 นาเกลือการแพทย์ โทร. 0-3822-2130 นิรามัย แพทย์ โทร. 0-3842-9111 พัทยาเดนทอล คลีนิค โทร. 0-3842-1740 แพทย์ สวัสดิพงศ์ คลีนิค โทร. 0-3871-0254 บางละมุง ชลบุรี โรจน์ ทนั ตแพทย์ โทร. 0-3830-0264

เครื่องส�ำอาง

ณัชชา สปา แอนด์ บิวตี ้ โทร. 08-7055-3141, 08-4678-4154, 0-3836-0407 ฟุ้งฟ้าเครื่ องส�ำอางค์ โทร. 08-4347-8189, 08-1436-4352 ณูเฮ้ าส์ ร้ าน โทร. 0-3879-1522 เมืองชลบุรี ชลบุรี ด�ำรงค์ ถาวรวัฒนผล แผง โทร. 0-3875-8430 เมืองชลบุรี ชลบุรี แต้ ย่งหลี ร้ าน โทร. 0-3828-3337 ชลบุรี นภาพร ร้ าน โทร. 0-3827-6387 เมืองชลบุรี ชลบุรี นฤมล ผลิตวานน์ แผง โทร. 0-3828-3951 เมืองชลบุรี ชลบุรี นัต ร้ าน โทร. 0-3827-5127 เมืองชลบุรี ชลบุรี นิกส์ มนิ ิมาร์ ท ร้ าน โทร. 0-3827-7497 เมืองชลบุรี ชลบุรี นู สกิน เพอร์ ซันแนล แคร์ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-3828-8541-2 เมืองชลบุรี ชลบุรี บังเอิญ ร้ าน โทร. 0-3828-4301 เมืองชลบุรี ชลบุรี อุไรวรรณ ศิริรักษ์ แผง โทร. 0-3827-1835 เมืองชลบุรี ชลบุรี ดร สาโรจน์ ร้ าน โทร. 0-3875-0392 บ้านบึง ชลบุรี เบียร์ ร้ าน โทร. 0-3842-5517 บางละมุง ชลบุรี l หมวดนวด-สปา

บริการบ�ำบัด (สุขภาพ)

Cozy Thai Massage โทร. 0-3872-3855, 08-9925-8472 Tickle by fish (มัจฉาบ�ำบัด) Fish Spa โทร. 0-3841-0675, 08-7545946 โรสมาสสาร์ ท โทร. 08-4739-9044, 0-3823-2134 ทัศนาการ์ เด้ นท์ คลับ จก บริษัท โทร. 0-3838-4603-4, 0-3876-4864 รั ตนธร จก บริษัท โทร. 0-3828-8580-1 สุรีย์โยคะ โทร. 0-9833-2533, 0-3838-1437


สุขภาพ และความงาม โพธิหตั นวดแผนโบราณ โทร. 0-3827-1100 เมืองชลบุรี ชลบุรี จินตนานวดแผนโบราณ โทร. 0-3842-4424 บี อาร์ ไลน์ ส จก บริษัท โทร. 0-3872-3391-2 พัทยาโพธิ์พระยา จก บริษัท โทร. 0-3842-5825-6 บางละมุง ชลบุรี ฟี ลกู๊ด จก บริษัท โทร. 0-3825-2201-3 บางละมุง ชลบุรี สหสุข จก บริษัท โทร. 0-3842-3675-7 บางละมุง ชลบุรี ออริจนิ ัล-รี เฟล็กโซโลยี่ จก บริษัท โทร. 0-3830-3495-6 บางละมุง ชลบุรี แฮปปี ้ แลนด์ ดอทคอม จก บริษัท โทร. 0-3871-6964-5 บางละมุง ชลบุรี l หมวดประกันสุขภาพ

ชลบุรีเหรี ยญทอง หจก โทร. 0-3827-7557 เขมภัควัฒน์ หจก โทร. 0-3839-7637 โชติประเสริฐ จก บริษัท โทร. 0-3871-5523-5 เมืองชลบุรี ชลบุรี อยุธยา อลิอันซ์ ซี พี ประกันชีวติ จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-3877-3523 ศรีราชา ชลบุรี กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยทางรถ จก บริษัท โทร. 0-3837-0187-9 บางละมุง ชลบุรี อยุธยา อลิอันซ์ ซี พี ประกันชีวติ จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-3877-3524 ศรีราชา ชลบุรี บูพา ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-3842-3384

l หมวดผลิตภัณฑ์ยา

อายูร่าพิงค์ เลดี ้ โทร. 08-9094-4200, 0-3828-3686 แฟ็กซ์. 0-3828-3686 สมายเวย์ คอร์ โพเรชั่น (2008) โทร. 0-3838-9376, 08-1762-9459, 08-9522-8074 www.smileway2008.com ชลบุรีเภสัช ร้ าน โทร. 0-3875-8145 เมืองชลบุรี ชลบุรี เชาวน์ ยงค์ ฟาร์ มาซี โทร. 0-3828-2975 ชลบุรี โชคชัยฟาร์ มาซี ร้ าน โทร. 0-3846-1164 ชลบุรี ซิลคัลเลอร์ จก บริษัท โทร. 0-3836-1294 ชลบุรี เซ็นภักดี ร้ าน โทร. 0-3842-8691 ชลบุรี ณรงค์ เภสัช ร้ าน โทร. 0-3879-5500 เมืองชลบุรี ชลบุรี ดีฟาร์ มาซี จก บริษัท โทร. 0-3879-1949-50 เมืองชลบุรี ชลบุรี เด่ นโอสถ ร้ าน โทร. 0-3828-5980 เมืองชลบุรี ชลบุรี ศิริเภสัช ร้ าน โทร. 0-3820-6026 พานทอง ชลบุรี เจริญเวชภัณฑ์ ร้ าน โทร. 0-3843-7264 สัตหีบ ชลบุรี ชัยเจริญภสัช ร้ าน โทร. 0-3843-7226 สัตหีบ ชลบุรี ชัยวัฒน์ เภสัช ร้ าน โทร. 0-3843-8012 สัตหีบ ชลบุรี ธนาคมเภสัช ร้ าน โทร. 0-3824-5179

โรงพยาบาลอีสเทิร์นซีบอร์ ด อ่ างศิลา เบอร์โทรศัพท์ : 0-3876-5567-87 โรงพยาบาลรวมแพทย์ ศรี ราชา เบอร์โทรศัพท์ : 0-3831-9186 โรงพยาบาลกรุ งเทพพัทยา เบอร์โทรศัพท์ : 0-3825-9999 โรงพยาบาลแหลมฉบัง อินเตอร์ เนชั่นแนล เบอร์โทรศัพท์ : 0-3849-1850-77 โรงพยาบาลพัทยา อินเตอร์ เนชั่นแนล เบอร์โทรศัพท์ : 0-3842-8374 โรงพยาบาลชลบุรี

เบอร์โทรศัพท์ : 0-3827-1683 ศูนย์ แพทย์ ศรี ราชา เบอร์โทรศัพท์ : 0-3849-1850-77 โรงพยาบาลเอกชล เบอร์โทรศัพท์ : 0-3827-3840-7 โรงพยาบาลอ่ าวอุดม เบอร์โทรศัพท์ : 038-351010-2 โรงพยาบาลสมิตเิ วช ศรี ราชา เบอร์โทรศัพท์ : 0-3832-4100-20 โรงพยาบาลธนเวช เบอร์โทรศัพท์ : 0-3827-0434 โรงพยาบาลชลเวช เบอร์โทรศัพท์ : 0-3827-1989 โรงพยาบาลค่ ายนวมินทราชินี

l หมวดสถานพยาบาล

โรงพยาบาลพญาไทศรี ราชา เบอร์โทรศัพท์ : 0-3877-0200-8 โทรสาร 0-3877-0213 โรงพยาบาลศรี ราชานคร เบอร์โทรศัพท์ : 038-770200-8

Tourist&Business

CHONBURI

83


สุขภาพ และความงาม โรงพยาบาลบางละมุง เบอร์โทรศัพท์ : 0-3842-3835 โรงพยาบาลพัทยาเมโมเรี ยล เบอร์โทรศัพท์ : 0-3842-9422-4 โรงพยาบาลหนองใหญ่ เบอร์โทรศัพท์ : 0-3821-9145 โรงพยาบาลสัตหีบ เบอร์โทรศัพท์ : 0-3824-5051 โรงพยาบาลพานทอง เบอร์โทรศัพท์ : 0-3845-1118 โรงพยาบาลพนัสนิคม เบอร์โทรศัพท์ : 0-3836-6350 โรงพยาบาลบ่ อทอง เบอร์โทรศัพท์ : 0-3821-1289-90 โรงพยาบาลเกาะสีชัง เบอร์โทรศัพท์ : 0-3821-6100 แผนกแพทย์ โรงเรี ยนชุมพลทหารเรื อ เบอร์โทรศัพท์ : 0-3843-6187 โรงพยาบาลบ่ อวินเวชการ เบอร์โทรศัพท์ : 0-3834-5847-51 โรงพยาบาลสมเด็จ พระบรมราชเทวี ณ ศรี ราชา เบอร์โทรศัพท์ : 0-3831-0661 ศูนย์ ศัลยกรรมชลบุรี เบอร์โทรศัพท์ : 0-3827-5871-4 ศรี ราชาคลีนิค เบอร์โทรศัพท์ : 0-3831-1007 โรงพยาบาลวัดญาณสังวราราม เบอร์โทรศัพท์ : 0-3823-8374-5 โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้ าสิริกติ ์ ิ

่ยว&ธุรกิจ 84 ๑ท่องเทีใน...ชลบุ รี

โพลีคลีนิค ณ ศรี ราชา เบอร์โทรศัพท์ : 0-3831-2138 l หมวดร้านเสริมสวย

กรกนก เสริมสวย โทร. 0-3839-0100 เมืองชลบุรี ชลบุรี เกษณี ร้ าน โทร. 0-3828-2796 ชลบุรี บุญน�ำ ร้ าน โทร. 0-3828-3153 เมืองชลบุรี ชลบุรี ปวีณา ร้ านเสริมสวย โทร. 0-3827-3335 เมืองชลบุรี ชลบุรี เปิ ้ ล ร้ าน โทร. 0-3827-2236 เมืองชลบุรี ชลบุรี แป้งบิวตีซ้ าลอน ร้ าน โทร. 0-3827-1771 เมืองชลบุรี ชลบุรี พรเพ็ญ ร้ าน โทร. 0-3839-2584 ชลบุรี พริง้ สถานเสริมความงาม โทร. 0-3828-4789 ชลบุรี พิศ ร้ าน โทร. 0-3828-4234 ชลบุรี เพ็ญ ร้ าน โทร. 0-3842-9583 ชลบุรี เพื่อน ร้ านเสริมสวย โทร. 0-3879-1453

เมืองชลบุรี ชลบุรี เฟื่ องฟ้า ร้ าน โทร. 0-3828-4598 ชลบุรี มหาบาเบอร์ ร้ านตัดผม โทร. 0-3874-5473 เมืองชลบุรี ชลบุรี เมคอัพบิวตีเ้ ซ็นเตอร์ โทร. 0-3827-5120 เมืองชลบุรี ชลบุรี บุญลาภ ร้ าน โทร. 0-3832-1771 ศรีราชา ชลบุรี ประพิมพ์ เสริมสวย โทร. 0-3843-7727 สัตหีบ ชลบุรี ประไพ ร้ านเสริมสวย โทร. 0-3873-6118 รอยบุญพิมพ์ ร้าน โทร. 0-3843-7792 เอ็นที ร้ านเสริมสวย โทร. 0-3842-9614 เอือ้ งฟ้าซาลอน ร้ าน โทร. 0-3841-2156 กิจเจริญ ร้ าน โทร. 0-3846-1529 l หมวดสมุนไพร

ทิพย์ โอสถ ร้ าน โทร. 0-3828-2357เมืองชลบุรี ชลบุรี ศรี โอสถ ร้ าน โทร. 0-3827-7062 ชลบุรี

ฮกจีต้ งึ๊ โอสถ ร้ าน โทร. 0-3846-1715 l หมวดอาหารเสริม

ฟู้ด แมทริกซ์ โทร. 08-1467-0808 ซุเลียน (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-3879-7550 เมืองชลบุรี ชลบุรี เดอะไร้ ท์พาวเวอร์ จก บริษัท โทร. 0-3879-7488-9 เบสไฟว์ อินเตอร์ เทรด จก บริษัท โทร. 0-3878-1977-8 ไลฟ์ เบ็ตเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-3878-4627 เซเรบอส (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-3849-0400 โพสต์ เวย์ จก บริษัท โทร. 0-3842-7512 l หมวดสถาบัน

เสริมความงาม

โรสแมริน เกศาบ�ำบัด โทร. 0-3877-0834, 0-3877-0835, 08-1570-2882 ศูนย์ ความงามโกลเด้ น เฮิร์บ สาขาพัทยาเหนือ โทร. 08-1567-9610, 08-9834-3470, 08-6307-6524 โทรสาร 0-3824-1361


บ้าน-เฟอร์นิเจอร์

ด้านบ้าน-เฟอร์นิเจอร์

ถ้าท่านต้องการมีบ้านสักหลังและต้องการข้อมูล เปรียบเทียบของบ้านจัดสรรชั้นน�ำ หรือท่านที่ต้องการหาหอพัก อพาร์ตเม้นท์ หรือคอนโดมิเนียม ได้ที่หมวดนี้ รวมทั้งธุรกิจที่จ�ำเป็นภายในบ้าน อาทิ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องครัว ช่างซ่อมบ�ำรุงต่างๆ

l หมวดแก๊สชนิดบรรจุถัง

จอมเทียนแก๊ ส ร้ าน โทร. 0-3830-3119, 0-3830-3131 www.jomtiengas.com บุญเจริญแก๊ ส (ศูนย์ บริการสตาร์ แก๊ สชลบุรี) โทร. 0-3828-3555 จงรั กเซอร์ วสิ ร้ าน โทร. 0-3844-3103 ชลบุรี ทรั พย์ สินแก๊ ส ร้ าน โทร. 0-3879-3331 เทพประทานแก๊ ส ร้ าน โทร. 0-3827-9437 นครภัณฑ์ แก๊ ส ร้ าน โทร. 0-3839-0472 บางแสนแก๊ ส ร้ าน โทร. 0-3838-1927 บุญชัยแก๊ ส โทร. 0-3843-7415 ประวิตรแก๊ ส หจก โทร. 0-3879-1147 ประวิทย์ แก๊ ส หจก โทร. 0-3828-3447 ชลบุรี เพียวแก๊ สเฟอร์ นิเจอร์ ร้ าน โทร. 0-3839-0184 โภชนาแก๊ ส ร้ าน โทร. 0-3828-4416

มงคลชัยแก๊ ส แอนด์ ออยล์ จก บริษัท โทร. 0-3831-1686 วงศ์ เจริญ ร้ าน โทร. 0-3842-3228 วิศาลแก๊ ส-โฮมแก๊ ส หจก โทร. 0-3828-3154 ศรี สมนึก ร้ าน โทร. 0-3839-0742 สมทรง ร้ าน โทร. 0-3828-3415 สมบูรณ์ ร้ าน โทร. 0-3828-5165 สันติแก๊ ส โทร. 0-3828-7000 สิตมอเตอร์ ร้ าน โทร. 0-3879-8583 โชติโรจน์ แก๊ ส ร้ าน โทร. 0-3846-2601 เยาวภาแก๊ ส ร้ าน โทร. 0-3831-2163 วรรณนิภาแก๊ ส หจก โทร. 0-3848-2101 วรวิทย์ แก๊ ส จก บริษัท โทร. 0-3821-9034-5 ศรี เจริญแก๊ ส ร้ าน โทร. 0-3831-1542 อารมณ์ แก๊ ส ร้ าน

โทร. 0-3842-2238 l หมวดเครื่องครัว

เครื่องใช้และอุปกรณ์ ในการประกอบอาหาร

จาน 2 บาท ร้ าน โทร. 0-3838-1057 ดลนภา อนุพงศ์ มณีรัตน์ แผง โทร. 0-3827-6389 ตัง้ กิมฮะเครื่ องครั ว ร้ าน โทร. 0-3842-0581 ตัง้ จิง้ เฮง ร้ าน โทร. 0-3822-1956 ตัง้ เจี่ยกี่ ร้ าน โทร. 0-3827-1442 ลิม้ เต็กกี่เครื่ องครั ว โทร. 0-3827-8118-9 เมืองชลบุรี ชลบุรี ศ ศิริสมบูรณ์ การช่ าง โทร. 0-3828-2333 ชลบุรี สุนทร ร้ าน โทร. 0-3846-1942 ชลบุรี อมรพานิช โทร. 0-3827-7136 อาลาวอินดัสเทรี ยล จก บริษัท โทร. 0-3839-3021-6

อึง้ ทงฮะ ร้ าน โทร. 0-3828-3749 กิจไพศาล ร้ าน โทร. 0-3822-1933 l หมวดคอนโดมิเนียม

อมตะแมนชั่น เซอร์ วสิ จก บริษัท 700/1001 หมู่ 1 ต.คลองต�ำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทร. 0-3821-3331-40 โทรสาร. 0-3821-3134 จอมเทียน คอมเพล็กซ์ จก บริษัท โทร. 0-3825-1955 ชลบุรี จอมเทียนคอนโดเทล จก บริษัท โทร. 0-3825-1101 ชลบุรี ซิตที ้ าวเวอร์ คอนโดมิเนียม โทร. 0-3827-3625 ไทยเฉลิม จก บริษัท โทร. 0-3838-4588-90 บางแสนพาเลซ จก บริษัท โทร. 0-3838-3270-8 บางแสนรอยัลบีชคอนโดมิเนียม จก บริษัท โทร. 0-3838-3550-3 พัทยาใต้ เซ็นเตอร์ คอนโด จก บริษัท โทร. 0-3841-1802 พัทยามั่นคง จก บริษัท Tourist&Business

CHONBURI

85


บ้าน-เฟอร์นิเจอร์ หมวดแก๊ ส-ชนิดบรรจุ ส.พัฒนาแก๊ ส ที่ตั้ง : 301/41 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี Tel. 0-3841-4391, 08-4738-2715, 08-7093-7904 บริษัท บุญชัยก๊ าซสัตหีบ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 47/7 หมู่ 3 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 Tel. 0-3843-5254, 08-9606-0115 หมวดบ้ านและที่ดนิ ผู้จดั สรร

โคโตบูกิ แกรนด์ โฮม ที่ตั้ง : 26/41 ถ.มิตรสัมพันธ์ ต.บ้านปึก อ.เมือง จ.ชลบุรี Tel. 08-1581-0662

ดู AD 4 สี หน้ า 13

หมวดเฟอร์ นิเจอร์

ร้ านเจษจุฑา เฟอร์ นิเจอร์ ไม้ สัก ที่ตั้ง : หมู่บ้านอิสตินี่พาร์ค 3 เส้นบูรพากอล์ฟ Tel. 08-2822-8686 คุณออฟ 08-6672-6767 คุณก้ อย

ดู AD 4 สี หน้ า 30

สุรชัยไม้ สักเก่ าชลบุรี Tel. 08-0280-5169

Satit Design Tel. 08-9933-6921

ดู AD 4 สี หน้ า 16 บริษัท ยู.ซี.เอส.เซอร์ วสิ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ที่ตั้ง : 55/24 หมู่ 5 ถ.เสม็ด-อ่างศิลา ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 Tel. 0-3839-8555-6 Fax. 0-3839-8555 ต่ อ18

โทร. 0-3842-6977 มัณฑนาคอนโด 2 โทร. 0-3879-1493-8 ระบิลโฮลดิง้ จก บริษัท โทร. 0-3830-6174 รุ จนาภาการเคหะ จก บริษัท โทร. 0-3879-1485-7 ่ยว&ธุรกิจ 86 ๑ท่องเทีใน...ชลบุ รี

หจก. ถนัดแอร์ ศรี ราชา ที่ตั้ง : 320/24 ถ.เจิมจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 Tel. 0-3832-1050, 0-3831-0617, 08-1865-1475, 08-1761-3599 Fax. 0-3877-3433

โทร. 0-3825-5013 อาคารซันไชน์ บชี คอนโดเทล โทร. 0-3823-8268-71 อาคารซันเซทไฮท์ โทร. 0-3823-7569 อาคารบ้ านสมประสงค์ โทร. 0-3823-7204 อาคารบีชวิลล่ าวิภาวดี โทร. 0-3825-5230-3 อาคารพัทยา บีชทาวเวอร์ โทร. 0-3842-3101-4 อาคารพัทยาคอนโดเทลเชน โทร. 0-3823-2601-7 สัตหีบ ชลบุรี อาคารจอมเทียนพลาซ่ า คอนโดเทล โทร. 0-3875-6561-3 อาคารจอมเทียนฮิลล์ รี สอร์ ท คอนโดมิเนียม โทร. 0-3825-0821-2 อาคารพัทยาพลาซ่ า คอนโดเทล โทร. 0-3837-7611-4 โทร. 0-3842-5647 l หมวดบ้านและที่ดิน

บอส เฟอร์ นิเจอร์ ที่ตั้ง : 445/6 หมู่ 1 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 Tel. 08-1261-9787, 08-9939-6745

หมวดปลวก-บริการก�ำจัด

ดู AD 4 สี หน้ า 9

หมวดแอร์ -ผู้จำ� หน่ าย ติดตัง้ และบริการล้ าง

BS CARPENTER Tel. 08-7614-8598, 09-7226-4242 ช่ างนุกูล

ดู AD 4 สี ปกหลังใน วายเอสดีกรุ๊ ป จก บริษัท โทร. 0-3878-3848 อาคารการ์ เด้ นคลิฟคอนโดมิเนียม โทร. 0-3822-5945 ชลบุรี

ผู้จัดสรร

บริษัท ปั ญทณีย์ แอร์ เซอร์ วสิ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 789/19 หมู่ 11 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 Tel. 0-3848-2191, 08-0016-6667, 08-1004-7550 Fax. 0-3848-2182

บริษัท เอสทีที เอ็นจิเนียริ่ง 2009 จ�ำกัด ที่ตั้ง : 35/10 หมู่ 12 ถ.สุขประยูร ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 Tel. 08-4077-6580 Fax. 0-3824-2712

หจก. นาวาพัฒนา ที่ตั้ง : 5/39 ถ.เทศบาล 1 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี Tel. 0-3832-4933, 08-1804-5953, 08-1436-8689 Fax. 0-3832-4934 อาคารเคียงมอคอนโดมิเนียม โทร. 0-3839-4137 อาคารริมทะเลคอนโดวิลล์ โทร. 0-3839-8001-8 วี ไอ พี เรี ยลเอสเตท จก บริษัท โทร. 0-3823-8194 อาคาร วี ไอ พี คอนโดเชน พัทยา โทร. 0-3870-9490-2 อาคารโกลเด้ นแซนด์ บชี ไซด์ คอนโดมิเนียม

แมทส์ คาร์ สันเทรดดิง้ จก บริษัท โทร. 0-3825-5450 โทรสาร. 0-3825-5569 บางแสนมหานคร พร็อพเพอร์ ตี ้ จก บริษัท โทร. 0-3838-3526-7, 0-3839-5001-9 บ้ านพฤกษานารา ชลบุรี โทร. 0-3839-3700, 08-4438-5906 www.pruksa.com ศูนย์ รับฝากขาย-เช่ า บ้ านที่ดนิ ชลบุรี โทร. 08-1344-7752, 08-1577-2705, 0-3827-9070 www.homelandchonburi.com www.chonproperty.com, ชลบุรีวัฒนานิเวศน์ หมู่บ้าน สนง โทร. 0-3828-3139 ชลบุรีสามมุขธานี จก บริษัท โทร. 0-3838-5266 เมืองชลบุรี ชลบุรี ชลกู๊ดโฮม โทร. 08-6345-8811, 08-1354-6164 โทรสาร 0-3838-4099 เกียรติปกรณ์ ซัพพลาย จก บริษัท โทร. 0-3832-1588 ชลบุรี แกรนด์ วรชาติ ดีเวลลอปเมนท์ จก บริษัท โทร. 0-3827-9565-6 ชลบุรี โครงการบ้ านศิลาทอง จก บริษัท โทร. 0-3839-1951 เมืองชลบุรี ชลบุรี เจที สตีลคอนสตรั คชั่น จก บริษัท โทร. 0-3878-6957-8 เมืองชลบุรี ชลบุรี พัทยาอินเตอร์ เนชั่นแนลลอร์ จก บริษัท โทร. 0-3842-9652 ชลบุรี มะขามหย่ ง จก บริษัท โทร. 0-3838-2215 ยูพี ปาร์ ค จก บริษัท โทร. 0-3839-8271-3 รวมพรรวย จก บริษัท โทร. 0-3827-2577 รั กษ์ ชลพัฒนา จก บริษัท


บ้าน-เฟอร์นิเจอร์ โทร. 0-3876-5121-3 ศรี ราชาลีฟวิ่ง จก บริษัท โทร. 0-3834-9286 แกรนด์ นาคา จก บริษัท โทร. 0-3825-5588 โกลเบิลชาญ จก บริษัท โทร. 0-3870-6355-8 ซันดีฟ วิลล่ าทาวน์ เฮ้ าส์ โทร. 0-3842-2828 พัฒนาแลนด์ แอนเฮ้ าส์ โทร. 0-3870-1740-1 บ้ านสิริศา โทร. 08-6366-5755 www.sirisahome.com โครงการสมบูรณ์ ทรั พย์ (สุขุมวิท-หนองมน) โทร. 0-3839-5123, 08-3783-9556 www.somboonsub.com อัมรินทร์ นิเวศน์ จก บริษัท โทร. 0-3873-6470 แกรนด์ เฮอริเทจ จก บริษัท โทร. 0-3877-6471-5 คอนสตรั คชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่งลอว์ จก บริษัท โทร. 0-3840-1955 ศรีราชา ชลบุรี บ่ อวินโกลเด้ นทาวน์ จก บริษัท โทร. 0-3834-5189 พัชระสิน ดีวีล็อปเม้ น จก บริษัท โทร. 0-3844-3742-3 หมู่บ้านทองรุ่ งโรจน์ โทร. 08-1762-4784, 08-9405-6749, 08-1782-2241

l หมวดบ้าน

l หมวดบริการ

เกษมสุขอพาร์ ทเม้ นท์ กรุ๊ ฟ โทร. 0-3826-1512-4 เมืองชลบุรี ชลบุรี เกษวดี นันทศิลป์ อพาร์ ทเม้ นท์ โทร. 08-9541-8080 บ้ านสมสมัย อพาร์ ทเม้ นท์ โทร. 0-3879-4799-800, 08-3120-9955 www.bssapartment.com เปรมอนันท์ อพาร์ ทเม้ นท์ โทร. 0-3879-9180-1 พิมพ์ บ้ าน-เมือง โทร. 0-3842-9181 ชลบุรี ร�่ำรวยสหการดีเวลลอปเมนท์ จก บริษัท โทร. 0-3844-0284 โลแกนส์ (ไทยแลนด์ ) จก บริษัท โทร. 0-3874-8890 หอเกตุ-ดาว โทร. 0-3821-4698 สยามซีไซด์ จก บริษัท โทร. 0-3823-7183 สุขประเสริฐ อพาร์ เมนต์ โทร. 0-3842-8661 เอ เอ วิลล่ า ร้ าน โทร. 0-3822-5514-8

ริช อินเตอร์ เซอร์ วสิ (2009) จก บริษัท โทร. 0-3839-1428, 08-6399-1134, 08-6399-1135 โทรสาร.0-3839-1109 พี เค เพสต์ ฟรี หจก. โทร. 0-3824-9216, 08-0202-0022, 08-1577-8844 โทรสาร 0-3824-9216 ซี เอ็น ที เคมิคอล แอนด์ ทรานสปอร์ ต เซอร์ วสิ หจก โทร. 0-3878-4219 โพธิ์ทอง ก�ำจัดปลวก โทร. 0-3827-2538 ไบโอ พลัส อินเตอร์ เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-3876-3254-5 พัชรินทร์ โฮมเซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-3849-4714 เมเจอร์ -ไมเนอร์ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-3842-8280

และอพาร์ตเมนต์ ให้เช่า

ก�ำจัดปลวก

l หมวดเฟอร์นิเจอร์

ผู้จ�ำหน่าย

Little House โทร. 0-3844-9419, 0-1683-6767 โทรสาร. 0-3829-7100 ชลบุรีเคหะภัณฑ์ ร้ าน

โทร. 0-3828-2369 ชลบุรีไทยประชาเฟอร์ นิเจอร์ ร้ าน โทร. 0-3827-3244 กังเจริญจักรยาน โทร. 0-3831-1476 ชลบุรี กิจไพบูลย์ เฟอร์ นิเจอร์ โทร. 0-3828-2531 เก้ าหลัก เฟอร์ นิเจอร์ โทร. 0-3879-1392-3 คุณศรี เฟอร์ นิเจอร์ โทร. 0-3842-7750 ชลบุรี โง้ วติด๊ เส็งเฟอร์ นิเจอร์ โทร. 0-3828-2367 ซีบอร์ ดเฟอร์ นิเจอร์ เฮ้ าส์ ร้ าน โทร. 0-3827-3991 เดโครอม อิมปอร์ ต แอนด์ เอ็กซ์ ปอร์ ต โทร. 0-3841-0763 เดวิด โทร. 0-3842-9876 ชลบุรี สุขประยูร เฟอร์ นิเจอร์ ร้าน โทร. 0-3828-2921 ชลบุรี เจริญทรั พย์ เฟอร์ นิเจอร์ ร้ าน โทร. 0-3844-3961 ตุ๊กตานรินทร์ เฟอร์ นิเจอร์ หจก โทร. 0-3832-1506 ทอมมี่ เฟอร์ นิเจอร์ โทร. 0-3842-3470 บีซงิ ห์ เฟอร์ นิเจอร์ ร้ าน โทร. 0-3843-7074 พีเอ็มเอ โฮมแวร์ จก บริษัท โทร. 0-3837-3975 ธนลักษณ์ ร้าน

Tourist&Business

CHONBURI

87


บ้าน-เฟอร์นิเจอร์ โทร. 0-3844-3523 มิตสึคูระไทย จก บริษัท โทร. 0-3836-6953 ดีช อินเตอร์ เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-3823-2793 เดวิด เฟอร์ นิเจอร์ ร้ าน โทร. 0-3842-8751 ถาวร เฟอร์ นิเจอร์ ร้ าน โทร. 0-3848-8634 พัทยาใต้ เฟอร์ นิเจอร์ ร้ าน โทร. 0-3842-1573 สมชายเฟอร์ นิเจอร์ ร้ าน โทร. 0-3836-7115 สุรชัยเฟอร์ นิเจอร์ โทร. 0-3824-1074

่ยว&ธุรกิจ 88 ๑ท่องเทีใน...ชลบุ รี

อีพแี ฮนด์ ล่ งิ จก บริษัท โทร. 0-3825-2158 ยู บี-เฮเวิร์ท (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-3820-9177-9 l หมวดเครื่องใช้ไฟฟ้า

ชลบุรีทวี ี ร้ าน โทร. 0-3828-4596 ชลบุรีอีเล็คทริค จก บริษัท โทร. 0-3828-6086 ชลบุรีวีดโี อ หจก

โทร. 0-3828-2472 ชลบุรี ขจรซัพพลายส์ แอนด์ เซอร์ วสิ โทร. 0-3839-1534 ขจรอิเลคโทรนิคส์ จก บริษัท โทร. 0-3879-0137 จตุรัสการไฟฟ้า ร้ าน โทร. 0-3827-4785 เจริญโชค ร้ าน โทร. 0-3828-3969 เจ้ เค็งผลไม้ โทร. 0-3828-7203 ช อีเล็คโทรนิค ร้ าน โทร. 0-3879-1405 ซิงเกอร์ ประเทศไทย จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-3828-6606 เซ้ งเชียง ร้ าน โทร. 0-3828-2809 ชลบุรี ไทยรุ่ ง (เล่ าเม่ งไถ่ ) ร้ าน โทร. 0-3828-3088 ชลบุรี ธนาดล ร้ าน โทร. 0-3839-2775 ธวัช แอร์ เซ็นเตอร์ ร้ าน โทร. 0-3879-0505 น�ำชัย ร้ าน โทร. 0-3822-2146 ชลบุรี นิวกิจการไฟฟ้า โทร. 0-3879-1302 ไมตรี อีเล็คทรอนิคส์ ร้ าน โทร. 0-3828-4285 รั งษีอีเล็คทริค จก บริษัท โทร. 0-3827-2494-5 พรเจริญอีเลคทริค หจก โทร. 0-3844-4974 พานทองอิเลคทริค ร้ าน โทร. 0-3832-1812 เกรี ยงไกรการไฟฟ้า โทร. 0-3842-1349 อาร์ เอส โคออเปอเรชั่น จก บริษัท โทร. 0-3843-5380 เอ็ม บี เอ ธุรกิจ จก บริษัท โทร. 0-3873-9385 ซิงเกอร์ ประเทศไทย จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-3846-2791 ธนไพบูลย์ ซาวด์ จก บริษัท โทร. 0-3832-3203 นาวาพัฒนา หจก โทร. 0-3832-4933 โพรเอเชีย (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-3844-4040

ฟิ วเจอร์ แอร์ ร้ าน โทร. 0-3844-5719 ศิริกาญจน์ มาร์ เก็ตติง้ จก บริษัท โทร. 0-3876-3421-4 ศิริพรทีวี ร้ าน โทร. 0-3820-1148 ส แสงธรรมการไฟฟ้า หจก โทร. 0-3832-3541 สหพัฒน์ ทวี ีเซลส์ จก บริษัท โทร. 0-3876-3399-401 l หมวดไฟฟ้าอุปกรณ์

เครื่องใช้ซ่อมและบริการ

จรั สแสงการไฟฟ้า โทร. 0-3879-6876-7 ศรี ซ่อมไทย ร้ าน โทร. 0-3827-0257 ชลบุรี l หมวดม่าน-อุปกรณ์

การติด-ขายปลีก

พัทยา โฮมเดคอร์ โทร. 0-3825-1567 โทรสาร. 0-3825-1499 รั สรินทร์ ผ้ าม่ าน ร้ าน โทร. 08-6146-1991 โทรสาร 0-3833-8069 แหม่ ม ดีไซน์ พทั ยา ร้ าน โทร. 0-3842-4869 โทรสาร 0-3841-3983 ม่ านพู่กัน โทร. 0-3838-2036 โม ดีไซน์ ผ้ าม่ านและตกแต่ ง โทร. 0-3827-7533 วุทธากร ผ้ าม่ าน โทร. 0-3828-3072 วุทธากร สไตล์ จก บริษัท โทร. 0-3828-3129 สัตหีบ ผ้ าม่ าน โทร. 0-3843-6629 ชลบุรี เอกธานีผ้าม่ าน โทร. 0-3872-2376 ชลบุรี ภัทรมนผ้ าม่ าน ร้ าน โทร. 0-3846-1236 วิมาน โฮมเดคคอร์ โทร. 0-3872-0153 อีสเทิร์น โฮม เดคอร์ จก บริษัท โทร. 0-3871-6724 ตุ๊กตา ผ้ าม่ าน (หนองปรื อ) โทร. 08-1806-2347


บ้าน-เฟอร์นิเจอร์

โทรสาร. 0-3822-1407 เพชรผ้ าม่ าน โทร. 08-1923-7070,0-3837-0329 โทรสาร 0-3837-0833 ราชาวดี ผ้ าม่ าน โทร. 0-3828-4202 โทรสาร. 0-03827-7694 สตาร์ ผ้ าม่ าน โทร. 08-4146-0389, 08-9804-4012, 0-3877-0755 โทรสาร 0-3877-0080 ร้ านแต่ งบ้ าน โทร. 0-3831-1657 โทรสาร. 0-3831-1657 ทองสิทธิ์ ดีไซน์ จก บริษัท โทร. 0-3842-6796

ว เดคอร์ เรชั่น โทร. 0-3832-2533 l หมวดผลิตภัณฑ์

สแตนเลส

เอส เค เครื่ องครั วสแตนเลส จก บริษัท โทร. 0-3872-6500 โทรสาร 0-3842-8921 เชียนชนเมทอลอินดัสตรี จก บริษัท โทร. 0-3845-8628 พี ซี พาณิชย์

โทร. 0-3827-7536 พีอีจเี ทค จก บริษัท โทร. 0-3839-7168 สว่ างการช่ าง ร้ าน โทร. 0-3828-4439 อัลฟาคาสท์ จก บริษัท โทร. 0-3827-6888 ไทยอาซาฮี คาเซอิ สแปนเด็กซ์ จก บริษัท โทร. 0-3848-3005-8 l หมวดแอร์-ช่างซ่อม

และบริการล้าง

พรชิต แอร์ โทร. 0-3873-1371, 08-1687-9917 เจริญแอร์ ร้ าน โทร. 0-3846-2688 ชลบุรี ซี พี แอร์ เซอร์ วสิ หจก โทร. 0-3827-8974 ทรงชัยคลีนิคแอร์ จก บริษัท โทร. 0-3839-0490 เทคนิคแอร์ โทร. 0-3828-6561 นิดาอพาร์ ตเม้ นท์ โทร. 0-3842-4899 ชลบุรี ประดิษฐ์ การไฟฟ้า โทร. 0-3827-7816 ชลบุรี เพ็ญศรี พานิช ร้ าน Tourist&Business

CHONBURI

89


บ้าน-เฟอร์นิเจอร์

โทร. 0-3844-1935 ร้ านวัฒนาแอร์ เซอร์ วสิ โทร. 08-1457-1713, 08-1001-8001 หนองรี แอร์ ร้ าน โทร. 0-3837-9622 เอส พี แอร์ ร้ าน โทร. 0-3879-6692 l หมวดแอร์-ผู้ติดตั้ง

ร้ านช่ างแอร์ เอ็นจิเนียริ่ง โทร. 08-2471-6964, 08-4347-6593, 0-3841-4938 ่ยว&ธุรกิจ 90 ๑ท่องเทีใน...ชลบุ รี

เอส ดี เอ็ม เซอร์ วสิ โทร. 0-3831-2339, 08-1590-0616 โทรสาร 0-3831-2339 l หมวดระบบน�้ำ

เครื่องกรอง

ว.พัฒธนาชัย โทร. 0-3846-7406-7, 08-5115-5874 แฟกซ์. 0-3846-7408 www.vptc-waterfilter.com อาร์ .โอ.เยเนซิศ จก บริษัท

โทร. 0-3842-5742, 08-6369-6557, 08-6604-0909 โทรสาร 0-3842-5742 ปราณีภณ ั ฑ์ เซลล์ แอนด์ เซอร์ วสิ หจก โทร. 0-3832-4449, 08-9834-2955 l หมวดตกแต่งภายใน

ผู้ออกแบบ

พี.เฮ้ าส์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-3877-5560-2 โทรสาร. 0-3877-5563 ตัง้ เลี่ยงเซ็ง ร้ าน โทร. 0-3826-0000

ศักดิ์ชายการช่ าง จก บริษัท โทร. 0-3832-8032 กรินทร์ เดคคอร์ จก บริษัท โทร. 0-3823-2267 ซีไอดี 06 หจก. โทร. 0-2990-7741-2 , 08-6984-4449 โทรสาร 0-2990-7743 www.CID06.com ฟิ ลลา จก บริษัท โทร. 0-3841-2966 วู๊ดวูล์ฟเดคอร์ แอนด์ คอนสตรั คชั่น โทร. 08-9824-5728 E-mail : wolf.woods@hotmail.com


บ้าน-เฟอร์นิเจอร์

Tourist&Business

CHONBURI

91


ก่อสร้าง-วัสดุ รับเหมา

ด้านก่อสร้าง วัสดุ-รับเหมา

ในหมวดนี้รวบรวมรายชื่อของธุรกิจ บริษัท ร้านค้าที่ให้บริการ ไม่ว่าท่านต้องการที่จะก่อสร้าง ต่อเติมหรือรื้อถอน ที่อยู่อาศัย ในหมวดนี้จะมีรายชื่อให้ท่านค้นหาได้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นผู้รับเหมา ช่าง ที่ปรึกษา ออกแบบ และวางแผน วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างทุกชนิด ทุกประเภท

่ยว&ธุรกิจ 92 ๑ท่องเทีใน...ชลบุ รี


ก่อสร้าง-วัสดุ รับเหมา หมวดก่ อสร้ าง ผู้รับเหมาทั่วไป

บริษัท ยิ่งทรั พย์ เจริญ คอนสตรั๊ คชั่น จ�ำกัด ที่ตั้ง : 125/11 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 Tel. 08-8184-8331 บริษัท วี-คอน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรั คชั่น จ�ำกัด ที่ตั้ง : 125 หมู่ 4 ถ.บ้านบึง-แกลง ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20220 Tel. 0-3879-9909, 08-9936-0701 Fax. 0-3879-9464

หจก.เชื่อมไมตรี คอนสตรั คชั่น ที่ตั้ง : 31/32 หมู่ 1 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 Tel. 0-3819-8431 Fax. 0-38198432

บริษัท โชคธนกฤตโลหะภัณฑ์ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 207/526 หมู่ 11 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 Tel. 0-3876-2053-4, 08-1864-2757 Fax. 0-3876-2055 หจก. พิมายะเอ็นจิเนียริ่ง Tel. 09-0116-3199

ดู AD 4 สี หน้ า 18

บีเค.ก่ อสร้ างต่ อเติม ที่ตั้ง : 810/644 หมู่ 1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 Tel. 09-1665-9869

ดู AD 4 สี หน้ า 28

หจก. ทีเอ็นวาย เอ็นจิเนียริ่ง ที่ตั้ง : 99/130 หมู่ 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี Tel. 09-8416-6259

ดู AD 4 สี หน้ า 30

หจก.บุศราธุรกิจ ที่ตั้ง : 57/96 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี Tel. 08-4867-8383

ชัยพรการช่ าง Tel. 08-4550-1123, 08-6330-3243

ดู AD 4 สี หน้ า 29

ช่ างเบิร์ด รั บเหมา Tel. 08-3384-6801

หมวดเหล็ก-ผู้ผลิต และออกแบบ โครงสร้ าง NP ชลบุรี รางน�ำ้ ฝน กันสาด ไวนิล เมทัลชีท ที่ตั้ง : 111/13 หมู่ 6 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 Tel. 08-0831-3816

ดู AD 4 สี หน้ า 28

ช่ างกบ รั บเหมาต่ อเติม พัทยา ที่ตั้ง : 186/53 หมู่ 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 Tel. 09-2813-1207 (ช่ างกบ)

ร้ านสากลการช่ าง ที่ตั้ง :24/11 หมู่ 8 ซ.เขาน้อย ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 Tel. 08-6302-1813, 08-9504-4450

หมวดบริการถมดิน บริษัท อรุ ณภัทร เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์ วสิ จ�ำกัด Tel. 0-3833-7580 Hotline 09-4445-2165, 06-1412-4664

ดู AD 4 สี หน้ า 8

โอเคเวิร์ค 99 Tel. 0-3815-3161, 08-6374-1051

ดู AD 4 สี หน้ า 9

หมวดก่ อสร้ าง-วัสดุ

P.T. Service ที่ตั้ง : 45/2 หมู่ 1 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี Tel. 08-5212-0719, 06-2327-9998

บริษัท เอส.เอ็น.เจ พัทยา จ�ำกัด ที่ตั้ง : 16/43 หมู่ 6 ถ.พัทยาเหนือ ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี Tel. 0-3842-2050, 0-3837-1299, 0-3837-0494 Fax. 0-3837-0493

บริษัท สุทธิพงศ์ ค้าวัสดุก่อสร้ าง (072) จ�ำกัด ที่ตั้ง : 149 หมู่ 12 ถ.บางนา-ตราด กม.44 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180 Tel. 0-3853-1562, 0-3853-1977, 08-9244-4563, 08-1647-8253, 08-3036-9462 Fax. 0-3853-3170

บริษัท ยิ่งเจริญพานิช และวัสดุก่อสร้ าง จ�ำกัด ที่ตั้ง : 58 หมู่ 6 ต.กุฎโง้ง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 Tel. 0-3846-3255, 08-6838-3837, 08-1739-3018 Fax. 0-3846-3255 ร้ านทรั พย์ มงคล ที่ตั้ง : 126/3 หมู่ 8 ซ.หมอย้อย ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 Tel. 0-3832-1843, 08-1689-6822 นุช 08-3187-1153 สมชาย Tourist&Business

CHONBURI

93


ก่อสร้าง-วัสดุ รับเหมา หมวดเหล็ก

หมวดอลูมเิ นียม-ผู้ตดิ ตัง้

ร้ านค�ำ้ คูณโลหะกิจ ที่ตั้ง : 91/83 หมู่ 4 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี Tel. 0-3834-6097, 08-6389-9466

บริษัท ศรี ราชา อลูมนิ ่ ัม จ�ำกัด ที่ตั้ง : 80/99-100 หมู่ 5 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 Tel. 09-2475-4516 Fax. 0-3877-5198

หมวดเสาเข็ม-บริการตอก

บริษัท ศิริมงคลเจริญสุข เข็มเจาะ คอนสตรั คชั่น จ�ำกัด Tel. 08-6010-6815, 08-9249-8906 คุณธนาเชษฐ์ 09-2902-1253 คุณหสดินทร์

หจก.กิจรุ่ งเรื องเมืองเหล็ก ที่ตั้ง : 121/18 หมู่ 6 ถ.สุขุมวิท ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 Tel. 0-3848-8805-7, 08-1576-8030 Fax. 0-3872-6877

ดู AD 4 สี หน้ า 30

หมวดผลิตภัณฑ์ คอนกรี ต

บริษัท ไทยสวัสดิ์ คอนกรี ต (1995) จ�ำกัด ที่ตั้ง : 120 หมู่ 2 ต.หนองบอนแดง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี Tel. 0-3844-3588, 0-3844-3604, 08-1663-2530 Fax. 0-3844-3588

หมวดสแตนเลส

ช่ างยะ สแตนเลส Tel. 06-2772-5852 l หมวดช่างกระจก

เทคนิคอลูมีเนียม หจก. โทร. 0-3823-8437 โทรสาร. 0-3870-9293 ย่ งเส็ง ร้ าน โทร. 0-3831-1101 ชลบุรี ลัดดาวัลย์ การช่ าง โทร. 0-3843-7217 ชลบุรี ลูกบอล ร้ าน โทร. 0-3842-2972 ชลบุรี ศิริรัตน์ ร้ านกระจก โทร. 0-3828-2451 ชลบุรี สยาม เอ แอล เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-3878-1398-9 ่ยว&ธุรกิจ 94 ๑ท่องเทีใน...ชลบุ รี

ปุ้ย กระจก มุ้งลวด อลูมเิ นียม พัทยา ที่ตั้ง : 6/8 หมู่ 6 ถ.ประภานิมิตร ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี Tel. 08-0851-5198

ร้ านอู๊ดอลูมนิ ่ ัม 1982 ที่ตั้ง : 116/16 หมู่ 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี Tel. 08-1808-6025, 0-3822-5405, 09-6953-9874 สมพงษ์ การช่ าง ที่ตั้ง : 546 ถ.สุขุมวิท ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี Tel. 0-3839-1059, 08-1812-4213, 08-1577-8150 เมืองชลบุรี ชลบุรี อมรพานิช ร้ าน โทร. 0-3828-4031 ชลบุรี วิสิทธิ์ฮาร์ ดแวร์ ร้ าน โทร. 0-3831-1101 ศรีราชา ชลบุรี ไกลาสอลูมเิ นียม แอนด์ คอนสตรั คชั่น หจก โทร. 0-3823-8033 สัตหีบ ชลบุรี เทคนิคอลูมเิ นียม หจก โทร. 0-3823-8437 สัตหีบ ชลบุรี โชคชัย ร้ าน โทร. 0-3878-8121 พนัสนิคม ชลบุรี ดาราการช่ าง ร้ าน โทร. 0-3832-2351

บริษัท ศรี ราชาเข็มเจาะ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 50/5 หมู่ 4 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 Tel. 08-9927-8912, 09-8280-8559, 09-6651-4243

หมวดหน้ าต่ าง

บริษัท เทรด ยูพวี ีซี วินโดว์ แอนด์ ดอร์ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 47/1 หมู่ 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 Tel. 0-3841-3929, 08-8219-8791, 09-4915-9987 Fax. 0-3841-1894 ศรีราชา ชลบุรี รุ่ งนิรันดร์ ซัพพลาย 2001 หจก โทร. 0-3834-6181 ศรีราชา ชลบุรี วิช่ ันดอร์ 138/11 หมู่ 6 ต.มาบโป่ง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160 โทร. 08-0307-4455 โทรสาร 0-3874-1573 ศุภวรรณกระจก ร้ าน โทร. 0-3822-5375 บางละมุง ชลบุรี สแตนดาร์ ด อลูมเิ นียม โทร. 0-3875-6926 บางละมุง ชลบุรี

l หมวดผลิตภัณฑ์

คอนกรีต

กัตติกามหานครคอนกรี ต จก บริษัท โทร. 0-3874-5906 เมืองชลบุรี ชลบุรี ตันวิวัฒน์ คอนกรี ตบล๊ อก โทร. 0-3824-1127 ชลบุรี พนัสนิคมผลิตภัณฑ์ คอนกรี ต จก บริษัท โทร. 0-3847-4499 พนัสนิคม ชลบุรี เอส เจ ซี คอนกรี ต จก บริษัท โทร. 0-3826-3477 บ้านบึง ชลบุรี ดี ดี ผลิตภัณฑ์ คอนกรี ต จก บริษัท โทร. 0-3843-7905 สัตหีบ ชลบุรี ธรรมรงค์ สวัสดิ์พทั ยาคอนกรี ต จก บริษัท โทร. 0-3824-1127 บางละมุง ชลบุรี กัตติกามหานครคอนกรี ต จก บริษัท โทร. 0-3876-8513-4 ศรีราชา ชลบุรี พนัสนิคมผลิตภัณฑ์ คอนกรี ต จก บริษัท โทร. 0-3846-2558 พนัสนิคม ชลบุรี เอส เจ ซี คอนกรี ต จก บริษัท โทร. 0-3829-1192-5 บ้านบึง ชลบุรี เอสทีอาร์ คอนกรี ต หจก โทร. 0-3832-3941 ศรีราชา ชลบุรี เอสทีซีคอนกรี ตโปรดัคท์ จก บริษัท โทร. 0-3842-7503 บางละมุง ชลบุรี ไอเดีย คอนกรี ต จก บริษัท โทร. 0-3824-8073 บางละมุง ชลบุรี l หมวดคอนกรีต

ผสมเสร็จ

เรไรคอนกรี ต จก บริษัท 81/22 หมู่ 2 ถ.ชลบุรี-บ้านบึง ต.หนองซ�้ำซาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170 โทร. 0-3837-9456-61 โทรสาร. 0-3837-9462-3 ชลประทานคอนกรี ต จก บริษัท โทร. 0-3842-5987 ชลบุรี นครหลวงคอนกรี ต จก บริษัท โทร. 0-3821-4637 เมืองชลบุรี ชลบุรี น�่ำเฮงคอนกรี ต (1992) จก บริษัท โทร. 0-3820-6918 เมืองชลบุรี ชลบุรี เอส ที ซี คอนกรี ต ผสมเสร็จ จก บริษัท โทร. 0-3841-1539-40 บางละมุง ชลบุรี สเตทคอนกรี ต จก บริษัท โทร. 0-3875-2383-4 บ้านบึง ชลบุรี l หมวดประตู

ดับบลิว อาร์ วินโดไวนิล หจก. 23/8 หมู่ 1 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150


ก่อสร้าง-วัสดุ รับเหมา โทร. 0-9138-1789, 08-1658-6830 โทรสาร. 0-3824-1844 เฟิ สท์ อีสเทิร์น ซัพพลาย จก บริษัท 1/19 หมู่ 6 ถ.สุขุมวิท ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 โทร. 0-3837-0396-8 โทรสาร. 0-3842-3537 ขึน้ เส็ง ร้ าน โทร. 0-3828-3300 เมืองชลบุรี ชลบุรี โง่ วงี่ใช้ ร้ าน โทร. 0-3828-2820 ชลบุรี ช เจริญภัณฑ์ ผ้าใบ โทร. 0-3827-2589 เมืองชลบุรี ชลบุรี พงษ์ ประดิษฐ์ ร้ าน โทร. 0-3828-7486 เมืองชลบุรี ชลบุรี โม ดีไซน์ ผ้ าม่ าน โทร. 0-3844-3612-3 ชลบุรี สุวรรณซัพพลาย โทร. 0-3838-1468 ชลบุรี ซีเค ยูพวี ีซี เดคเคอร์ เรทีฟ จก บริษัท โทร. 0-3872-7222 บางละมุง ชลบุรี ตะวันออกซัพพลาย โทร. 0-3837-0396-8 บางละมุง ชลบุรี l หมวดประปาอุปกรณ์

วัสดุและเครื่องใช้

ป.วิไล หจก. 165/91 หมู่ 3 ถ.เมืองใหม่-คีรี ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทร. 0-03878-3804-5 โทรสาร. 0-3878-3761 ทีวายตะวันออก โทร. 0-3879-9447 เมืองชลบุรี ชลบุรี บุญพานิช ร้ าน โทร. 0-3827-2083-4 เมืองชลบุรี ชลบุรี ยงศักดิ์พานิช ร้ าน โทร. 0-3827-1385 เมืองชลบุรี ชลบุรี โลหะภัณฑ์ โทร. 0-3828-2442 ชลบุรี เอกภัณฑ์ ค้าวัตถุ (ออกแบบ-ตกแต่ งภายใน) โทร. 0-3827-4505 เมืองชลบุรี ชลบุรี ภ พัสดุภณ ั ฑ์ โทร. 0-3829-1200 บ้านบึง ชลบุรี โลหะเจริญ ร้ าน โทร. 0-3831-1654 ศรีราชา ชลบุรี อุดมประปาการช่ าง โทร. 0-3835-1216 ศรีราชา ชลบุรี l หมวดก่อสร้าง

รับเหมาทั่วไป

บริษัท ปิ ยะมิตร กรุ๊ ป จ�ำกัด โทร. 0-2291-7029, 0-2291-7026, 08-1755-1229, 08-1306-6630, 08-9921-6173

แฟกซ์. 0-2291-7039 ที เอ เจนเนอรั ล เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท 548/11 หมู่ 4 ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 โทร. 0-3829-6945, 08-1575-1616 โทรสาร. 0-3829-6945 บริษัท ทิวทองการโยธา จ�ำกัด 118 หมู่ 1 ต.มาบไผ่ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี โทร. 0-3844-4468, 08-1577-2333 โทรสาร 0-3875-0683 ทัศจิรโยธา หจก. พิบลู ย์ รัตน์ หจก. 411/23 หมู่ 5 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทร. 0-3828-4758, 08-1554-0524 โทรสาร. 0-3828-4758 บริษัท ส.ทวีทรั พย์ รีไซเคิลกรุ๊ ป จ�ำกัด 191/25 หมู่ 8 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โทร. 08-9900-7689, 0-3835-2503 ชลบุรีพฒ ั นาการโยธา จก บริษัท โทร. 0-3845-5627-8 เมืองชลบุรี ชลบุรี ชลบุรีเสม็ดพัฒนา จก บริษัท โทร. 0-3838-1823 เมืองชลบุรี ชลบุรี ชลบุรี เค เอส เอ็นจิเนียริ่ง หจก โทร. 0-3835-2004 ศรีราชา ชลบุรี ชลบุรีกจิ ภิญโญ จก บริษัท โทร. 0-3821-9222 หนองใหญ่ ชลบุรี ชลบุรีวศิ ษิ ฐ์ ชัย จก บริษัท โทร. 0-3844-3788 บ้านบึง ชลบุรี ก่ อแก้ วชลบุรี หจก โทร. 0-3839-2392 เมืองชลบุรี ชลบุรี เกษมชลบุรี หจก โทร. 0-3828-3087 ภูริราช ชลบุรี จก บริษัท โทร. 0-3838-1350 เมืองชลบุรี ชลบุรี พรมงคลชลบุรี ก่ อสร้ าง หจก โทร. 0-3843-7194 ชลบุรี ไพโรจน์ ก่อสร้ างชลบุรี หจก โทร. 0-3845-8024 เมืองชลบุรี ชลบุรี ไพโรจน์ ก่อสร้ างชลบุรี หจก โทร. 0-3821-3549-50 เมืองชลบุรี ชลบุรี โพรไวด์ เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท 77/40 ถ.เลี่ยงเมือง ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทร. 0-3821-3933, 08-1904-7536 โทรสาร 0-3821-3934 โคสตอลเอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-3826-1912-3 เมืองชลบุรี ชลบุรี งามเสมอก่ อสร้ าง หจก โทร. 0-3828-4078 เมืองชลบุรี ชลบุรี เจบีเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรั คชั่น จก บริษัท โทร. 0-3878-4741-4 เมืองชลบุรี ชลบุรี โชควินิจ จก บริษัท โทร. 0-3827-7365 เมืองชลบุรี ชลบุรี

ซันวาเทคโน จก บริษัท โทร. 0-3875-8305 เมืองชลบุรี ชลบุรี ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรั คชั่น จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-3874-3070-1 เมืองชลบุรี ชลบุรี ซี เค คงคาสตีล (1994) หจก โทร. 0-3871-5255 เมืองชลบุรี ชลบุรี ทวีทรั พย์ สินสัตหีบก่ อสร้ าง จก บริษัท โทร. 0-3843-7464 ชลบุรี ไทยเลตัน จก บริษัท โทร. 0-3836-4209 ชลบุรี ธรรมบุตร ร้ าน โทร. 0-3838-1159 ชลบุรี ธีระพลก่ อสร้ าง หจก โทร. 0-3838-1053 เมืองชลบุรี ชลบุรี นครภัณฑ์ ร้ าน โทร. 0-3846-1290 ชลบุรี อิตาเลียนไทยดีเวล๊ อปเมนต์ จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-3840-1379 ศรีราชา ชลบุรี เอกอุดมเอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-3845-1087 พานทอง ชลบุรี ชณวัฒฐ์ จก บริษัท โทร. 0-3843-7577 สัตหีบ ชลบุรี เวป อีสเทิร์น เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-3874-8619 ศรีราชา ชลบุรี

สว็อตคอนสตรั คชั่น จก บริษัท โทร. 0-3835-2593-4 ศรีราชา ชลบุรี ถิรสิทธิ์ จก บริษัท โทร. 0-3849-0887 บางละมุง ชลบุรี พัทยาสมายลิ่งแลนด์ จก บริษัท โทร. 0-3841-0274 บางละมุง ชลบุรี เอ็น ดี ที คอนซัลแทนซ์ จก บริษัท โทร. 0-3842-6833 บางละมุง ชลบุรี l หมวดไม้-ขายปลีก

ชลบุรีเอนกค้ าไม้ จก บริษัท โทร. 0-3821-4575 เมืองชลบุรี ชลบุรี ค้ าไม้ พานทองพานิช หจก โทร. 0-3828-2597 ชลบุรี เจษฎาค้ าไม้ โทร. 0-3831-1538 ชลบุรี โชคอ�ำนวย โรงไม้ โทร. 0-3828-2190 ชลบุรี ตรี สินค้ าไม้ โทร. 0-3846-1328 ชลบุรี ไต้ ลมิ ้ ค้ าไม้ ร้ าน โทร. 0-3821-4197 เมืองชลบุรี ชลบุรี บุญชัยพานิชค้ าไม้ ร้ าน โทร. 0-3822-1184 ชลบุรี ไพโรจน์ ค้าไม้ โทร. 0-3827-4340 ชลบุรี

Tourist&Business

CHONBURI

95


ก่อสร้าง-วัสดุ รับเหมา

มานิตค้ าไม้ โทร. 0-3828-5653 ชลบุรี เมืองไม้ โรงไม้ โทร. 0-3828-2163 ชลบุรี ไทยรั ตน์ พานิช หจก โทร. 0-3831-1004 ศรีราชา ชลบุรี ลิม้ ซิง้ ฮวดค้ าไม้ หจก โทร. 0-3835-1110 ศรีราชา ชลบุรี l หมวดวัสดุก่อสร้าง

เตียฮงฮะศิริพานิช จก บริษัท 84 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โทร. 0-3831-3442, 0-3831-1899 0-3831-1728, 0-3831-1049 ผลิตภัณฑ์ คอนกรี ตชลบุรี จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-3871-5308 เมืองชลบุรี ชลบุรี ผลิตภัณฑ์ คอนกรี ตชลบุรี จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-3835-1223 ศรีราชา ชลบุรี ร้ านอุดมทรั พย์ 101/11 หมู่ 7 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โทร. 08-1824-8857, 0-3831-1313 โทรสาร 0-3831-1313 ชลบุรี อึง้ ย่ งล้ ง จก บริษัท ่ยว&ธุรกิจ 96 ๑ท่องเทีใน...ชลบุ รี

โทร. 0-3827-4477 เมืองชลบุรี ชลบุรี ชลบุรีกันยง จก บริษัท โทร. 0-3879-5278-86 เมืองชลบุรี ชลบุรี ชลบุรีวัฒนา ร้ าน โทร. 0-3879-1306 เมืองชลบุรี ชลบุรี ชลบุรีเศรษฐกิจ หจก โทร. 0-3827-4257-8 เมืองชลบุรี ชลบุรี ชลบุรีสหไทยวัสดุภณ ั ฑ์ จก บริษัท โทร. 0-3879-6739-44 เจริญพรคอนกรี ต จก บริษัท 98/19 หมู่ 1 ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี โทร. 0-3821-1400 โทรสาร 0-3821-1411 ภ ชลบุรีค้าไม้ และวัสดุ หจก โทร. 0-3821-3768 เมืองชลบุรี ชลบุรี โง้ วจิน้ เชียง ชลบุรี จก บริษัท โทร. 0-3878-3316-23 เมืองชลบุรี ชลบุรี วิชชาภัณฑ์ ชลบุรี จก บริษัท โทร. 0-3838-5691-7 เมืองชลบุรี ชลบุรี เอกชัยชลบุรี หจก โทร. 0-3828-2170 เมืองชลบุรี ชลบุรี พงษ์ สิริ วัสดุภณ ั ฑ์ ชลบุรี จก บริษัท โทร. 0-3870-2808-9

กระทิงลายค้ าวัสดุ โทร. 0-3822-1989 ชลบุรี กัตติกาค้ าวัสดุ หจก โทร. 0-3839-1510 จัว้ หลี ร้ าน โทร. 0-3845-1757 ชลบุรี จินดาค้ าวัสดุ ร้ าน โทร. 0-3828-5843 ปูนซิเมนต์ ไทย จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-3827-0161 ชลบุรี ส ทวีชัย ร้ าน โทร. 0-3842-3047 สมบูรณ์ พานิช โทร. 0-3834-5332 ชลบุรี สหวิทย์ ภทั รเทพ จก บริษัท โทร. 0-3878-4527 เมืองชลบุรี ชลบุรี สิริชัยค้ าวัตถุ โทร. 0-3828-3827 ชลบุรี สิริศลิ ป์ ร้ าน โทร. 0-3843-6285 ชลบุรี ศุภสินค้ าวัสดุ จก บริษัท โทร. 0-3872-2469 ส สุนีย์ฮาร์ ดแวร์ โทร. 0-3843-6129 สหชัยสัตหีบ หจก โทร. 0-3843-7349 สัตหีบการช่ าง โทร. 0-3843-7311 เอพีพผี ลิตภัณฑ์ คอนกรี ต จก บริษัท โทร. 0-3824-7171 โอ.เอส.คอนสตรั คชั่น จก บริษัท

45/2 หมู่ 10 ถ.พัทยาใต้ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 โทร. 0-3842-5739 โทรสาร 0-3842-4770 เกษมคอนกรี ต 2 ร้ าน โทร. 0-3845-1344 เกียนง้ วน ร้ าน โทร. 0-3847-3568 โกสุมค้ าปุ๋ย ร้ าน โทร. 0-3846-1442 โง้ วกิมฮวดค้ าวัสดุ หจก โทร. 0-3820-9580-1 l หมวดรางน�้ำ

และท่อน�้ำฝน

ชลรชารางน�ำ้ ฝน ไวนิล ชลบุรี 86/1 หมู่ 8 ถ.สุขุมวิท ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260 โทร. 08-1572-5726 โทรสาร. 0-3824-1603 www.chonrachagutter l หมวดสี-ผู้จ�ำหน่าย

และขายปลีก

โชคศิริ เพ้ นท์ จก บริษัท โทร. 0-3844-0497 เมืองชลบุรี ชลบุรี ซี เอส โฮมดีไซน์ หจก โทร. 0-3846-7166


ก่อสร้าง-วัสดุ รับเหมา เมืองชลบุรี ชลบุรี ธงชัย ร้ าน โทร. 0-3827-3695 เมืองชลบุรี ชลบุรี ศรี ธรรมรั ตน์ ร้ าน โทร. 0-3828-6453 ชลบุรี เสงี่ยมพรพาณิชย์ โทร. 0-3828-3303 เมืองชลบุรี ชลบุรี พี เอส ซี แอล เอ็นเตอร์ ไพรส์ จก บริษัท โทร. 0-3832-3296 ศรีราชา ชลบุรี l หมวดเสาเข็ม

ผู้รับเหมาตอกและเจาะ

ฐ.รุ่ งเรื องเข็มเจาะ 17 ซ.พิพัฒนา 1 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โทร. 08-1347-3579 ศ รุ่ งอรุ ณ 2 หจก. 24 หมู่ 2 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 โทร. 08-9547-1421, 08-6320-3283 ชีวธันย์ เสาเข็ม 10/72 หมู่ 5 ต.คันายาว อ.คันนายาว กรุงเทพฯ โทร. 08-6887-0958, 08-5324-5774 หนองใหญ่ คอนกรี ต จก บริษัท โทร. 0-3839-8123 เมืองชลบุรี ชลบุรี ทักษิณคอนกรี ต จก บริษัท (มหาชน)

โทร. 0-3844-4024-5 บ้านบึง ชลบุรี หนองใหญ่ คอนกรี ต จก บริษัท โทร. 0-3821-9441 หนองใหญ่ ชลบุรี l หมวดหินอ่อนธรรมชาติ

ที พี จี เดคอเรค จก บริษัท 229/68-69 หมู่ 12 ถ.เทพประสิทธิ์ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260 โทร. 0-3842-8596 โทรสาร. 0-3842-8597 ขุมทองหินอ่ อน โทร. 0-3838-2988 ชลบุรี l หมวดเหล็ก

ชลบุรี เอ็น ดี สตีล จก บริษัท โทร. 0-3821-3608 เมืองชลบุรี ชลบุรี ชลบุรีโลหะภัณฑ์ โทร. 0-3828-4499 เมืองชลบุรี ชลบุรี ชลบุรีศรี เจริญโล หะ จก บริษัท โทร. 0-3845-8000 เมืองชลบุรี ชลบุรี ชลบุรีอุตสาหกรรมเหล็กกล้ า หจก โทร.0-3828-5378-9 เมืองชลบุรี ชลบุรี เมืองไทยชลบุรี หจก โทร. 0-3828-2340 เมืองชลบุรี ชลบุรี

ศิริกุลพาณิชย์ ชลบุรี จก บริษัท โทร. 0-3827-8993-5 เมืองชลบุรี ชลบุรี กิจเจริญการช่ าง ร้ าน โทร. 0-3828-6890 ชลบุรี ซิตสี ้ ตีล จก บริษัท โทร. 0-3827-6510 เมืองชลบุรี ชลบุรี เอส อาร์ ซี สตีล จก บริษัท โทร. 0-3821-4091 เมืองชลบุรี ชลบุรี SP สตีล 112/86-87 ถ.บายพาส ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี โทร. 0-3826-1721, 08-1344-2546 โทรสาร 0-3826-1722 โอ๊ วพาณิชย์ โทร. 0-3827-4367 เฮ้ งย่ งไถ่ ร้ าน โทร. 0-3839-0531 กมลโลหะกิจ ร้ าน โทร. 0-3831-3448 เจริญรุ่ งเรื องสตีล จก บริษัท โทร. 0-3875-0500-3 พนมไพรพรี ซชิ ่ ัน จก บริษัท โทร. 0-3844-9531-4 พานทอง ชลบุรี พรปวีร์ซัพพลาย แอนด์ คอนสตรั คชั่น จก บริษัท โทร. 0-3831-3612-4 ศรีราชา ชลบุรี ฟูหลงอินดัสตรี ้ จก บริษัท โทร. 0-3844-4933-7

บ้านบึง ชลบุรี ภ โลหะกิจ ร้ าน โทร. 0-3846-1598 พนัสนิคม ชลบุรี เม็ททอลลิก เอ็กซ์ แพนชั่น โปรดักส์ จก บริษัท โทร. 0-3874-1471-2 รุ่ ง สตีล โปรดักส์ จก บริษัท 126/9 หมู่ 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โทร. 0-3875-6299, 0-3875-6289 โทรสาร 0-3875-6863 ไล้ ย่งเส็ง ร้ าน โทร. 0-3831-2151 ศักดิ์การช่ าง โทร. 0-3821-1502 เค อาร์ เอส โลหะภัณฑ์ หจก โทร. 0-3875-6716 ทวีทรั พย์ ค้าเหล็ก หจก โทร. 0-3870-4854-5 นิว พี วาย เอส โลหะ จก บริษัท โทร. 0-3822-1123 ย่ งฮัว้ ร้ าน โทร. 0-3822-1123 l หมวดผลิตภัณฑ์

อลูมิเนียม-สแตนเลส

ห้ างหุ้นส่ วนจ�ำกัด ช่ างประดิษฐ์ เจริญโลหะกิจ ทางเข้าประปา นาเกลือ-พัทยาสะพาน 1,458/27 ม.4 ต.นาเกลือ เมืองพัทยา บางละมุง ชลบุรี 20150

Tourist&Business

CHONBURI

97


ก่อสร้าง-วัสดุ รับเหมา โทร. 0-3822-1617, 08-1998-0376 แฟกซ์. 0-3822-3681 ร้ านทิพา อลูมเิ นียม โทร. 0-3833-7194, 08-1880-6379 แฟกซ์. 0-3833-7194 พัฒทวีการช่ าง หจก. โทร. 0-3805-5045, 08-1664-0755, 08-7541-5320 โทรสาร 0-3805-5045 E-mail : pleand252@hotmail.com บัญชาอลูมนิ ัม ร้ าน โทร. 0-3837-0128 ชลบุรี บ้ านตุ๊ทำ� ตู้ โทร. 0-3827-6691 ชลบุรี เพอร์ ม่าสตีลลิซ่า (ประเทศไทย) จก บริษัท

่ยว&ธุรกิจ 98 ๑ท่องเทีใน...ชลบุ รี

โทร. 0-3821-3134-5 ไพรั ตน์ การช่ าง โทร. 08-1377-4116 ย การช่ าง ร้ าน โทร. 0-3827-4656 อนันต์ อลูมีเนียม ร้ าน โทร. 0-3828-6312 ชลบุรี ไมย์ เออร์ อนิ ดัสตรี ส์ จก บริษัท โทร. 0-3877-0671-2 ยูนิเอเพ็กซ์ พรี ซชิ ่ ัน (ไทยแลนด์ ) จก บริษัท โทร. 0-3834-6531-4 ราชาอลูมนิ ่ ัม โทร. 0-3846-1613, 08-1924-8509 โทรสาร 0-3878-7149 www.aoybestforyou.com

E-mail : ahoi1971@hotmail.com เคียวเทค (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-3872-6797-8 ชุมพลอลูมนิ ่ ัม ร้ าน โทร. 0-3830-0563 l หมวดอิฐ-ผู้ผลิต

และผู้จ�ำหน่าย

โรงงานบล็อกประสานพิศษิ ฏ์ 48 หมู่ 6 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี โทร. 08-9930-9309, 08-5818-4849, 0-3838-4446-7

เจริญทรั พย์ เทคโนโลยี จก บริษัท 48 หมู่ 6 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี โทร. 0-3838-6341 โทรสาร. 0-3838-6341


ก่อสร้าง-วัสดุ รับเหมา

Tourist&Business

CHONBURI

99


ก่อสร้าง-วัสดุ รับเหมา

่ยว&ธุรกิจ 100 ๑ท่องเทีใน...ชลบุ รี


ก่อสร้าง-วัสดุ รับเหมา

Tourist&Business

CHONBURI

101


ก่อสร้าง-วัสดุ รับเหมา

่ยว&ธุรกิจ 102 ๑ท่องเทีใน...ชลบุ รี


ก่อสร้าง-วัสดุ รับเหมา

Tourist&Business

CHONBURI

103


เกษตร-เคมีทางการเกษตร

ด้านการเกษตร เคมีทางการเกษตร ในหมวดนี้เรารวบรวมสินค้าและบริการด้านการเกษตร อุปกรณ์เครื่องใช้ ปุ๋ย ข้าว โรงสี รวมทั้งสวนเกษตร และอีกมากมายที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกร

่ยว&ธุรกิจ 104 ๑ท่องเทีใน...ชลบุ รี


เกษตร-เคมีทางการเกษตร หมวดอุปกรณ์ การเกษตร

ต.ตุ้ยการช่ าง Tel. 08-1722-2442

ดู AD 4 สี หน้ า 18 หมวดจ�ำหน่าย-พันธุ์สัตว์

ส.บูรพาฟาร์ ม ที่ตั้ง : 26 หมู่ 2 ต.หนองรี อ.เมือง จ.ชลบุรี Tel. 09-8979-6365

หมวดพันธุ์ไม้-จ�ำหน่าย

ปูพนั ธุ์ไม้ พัทยา ที่ตั้ง : 101/2 หมู่ 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี Tel. 08-1003-2191, 08-1865-5956, 08-1762-1325

โมริ เมล่ อนญี่ปุ่น ศรี ราชา Tel. 09-2336-9550, 08-1650-0241

l หมวดการค้าผลิตผล

l หมวดวัตถุเคมี

โค้ วเซ่ งฮวด ร้ าน โทร. 0-3847-6320 เมืองชลบุรี ชลบุรี ชัยเจริญพืชผลเอ็กสปอร์ ต-อิมปอร์ ต จก บริษัท โทร.0-3827-2726 เมืองชลบุรี ชลบุรี ชัยอนันต์ (ตัง้ ใช่ ฮะ) โรงงาน โทร. 0-3828-3272 ชลบุรี ชูถ่ นิ โรงแป้ง โทร. 0-3839-1053 เมืองชลบุรี ชลบุรี ที เค พี จก บริษัท โทร. 0-3878-0662-70 เมืองชลบุรี ชลบุรี ฟลุ๊ค การโยธา จก บริษัท โทร. 0-3827-0346 เมืองชลบุรี ชลบุรี ศรี สมนึก ร้ าน โทร. 0-3821-1056 ชลบุรี เส็งฮวด โรงงานแป้ง โทร. 0-3839-2697 เมืองชลบุรี ชลบุรี เจริญดี ร้ าน โทร. 0-3844-3308 บ้านบึง ชลบุรี

โพรชูฟอร์ มูเลชั่น (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-3828-8081 เมืองชลบุรี ชลบุรี รู ทอโกรไซแอนส์ จก บริษัท โทร. 0-3838-6673-5 เมืองชลบุรี ชลบุรี พานาแลบ จก บริษัท โทร. 0-3829-8315-7 ศรีราชา ชลบุรี มงคลการเกษตร โทร. 0-3821-9011 หนองใหญ่ ชลบุรี ยูนิไลฟ์อินเตอร์ เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-3878-7490 พนัสนิคม ชลบุรี สินสุข ร้ าน โทร. 0-3831-1255 ศรีราชา ชลบุรี

เกษตรกรรม

เกษตรกรรม

l หมวดอุปกรณ์และ

เครื่องมือเกษตรกรรม

ชลบุรีเจริญผล หจก โทร. 0-3879-1373 เมืองชลบุรี ชลบุรี ชลบุรีเมืองทอง จก บริษัท โทร.0-3827-3250 เมืองชลบุรี ชลบุรี

Tourist&Business

CHONBURI

105


เกษตร-เคมีทางการเกษตร พงษ์ ละออพัฒนา หจก โทร. 0-3877-0549-50 ศรีราชา ชลบุรี ซูโมต้ า จก บริษัท โทร. 0-3847-3738 พนัสนิคม ชลบุรี ตรา จ เก่ า ร้ าน โทร. 0-3846-1812 พนัสนิคม ชลบุรี ทะเลทองแฟคตอรี่ จก บริษัท โทร. 0-3846-2136 พนัสนิคม ชลบุรี อุดมพันธ์ ร้ าน โทร. 0-3846-1213 พนัสนิคม ชลบุรี l หมวดจ�ำหน่ายพันธุ์ ไม้

วัชรพีร์ฟาร์ ม โทร. 08-1687-5095 เจริญอโกลนีมา โทร 0-3876-2188, 08-6318-6091 E-mail : jarayk7@gmail.com l หมวดผู้ค้าข้าว

ง่ วนใต้ จ่าง ร้ าน โทร. 0-3828-2462 เมืองชลบุรี ชลบุรี เซ่ งสุนจั่น ร้ าน โทร. 0-3828-6470 เมืองชลบุรี ชลบุรี ดาวรุ่ งเรื อง ร้ าน

่ยว&ธุรกิจ 106 ๑ท่องเทีใน...ชลบุ รี

โทร. 0-3832-3953 ชลบุรี ตั่งน�่ำฮวด ร้ าน โทร. 0-3879-1191 เมืองชลบุรี ชลบุรี l หมวดที่ปรึกษาประมง

สหกรณ์ ประมงคุ้มครอง จก โทร. 0-3827-2124 โทรสาร. 0-3845-2384 กลุ่มเกษตรกรท�ำประมงท่ าเทววงษ์ โทร. 0-3821-6021 เกาะสีชัง ชลบุรี l หมวดขายส่ง

และผู้ผลิตปุ๋ย

กิตริ ่ ุ งเรื องการเกษตร จก บริษัท โทร. 0-3867-4890, 08-1601-5585, 08-1742-2739 โทรสาร 0-3888-6074 ชลบุรีค้าปุ๋ย ร้ าน โทร. 0-3828-3878 เมืองชลบุรี ชลบุรี โมเซอิค อินเตอร์ เนชั่นแนล (ไทยแลนด์ ) จก บริษัท โทร. 0-3835-2170-3 ศรีราชา ชลบุรี

l หมวดขายส่ง

และผู้ผลิตอาหารสัตว์

บ้ านบึง ปลาป่ น จก บริษัท โทร. 0-3875-0303-4 โทรสาร. 0-3875-0303 เต็กฮะ ร้ าน โทร. 0-3827-6409 เมืองชลบุรี ชลบุรี l หมวดเกษตรกรรม

ขนถ่ายสินค้า

บริษัท เอ็ม ซัพพลาย แอนด์ เซอร์ วสิ ส์ จ�ำกัด โทร. 08-1513-1239, 0-2425-0355 โทรสาร 0-2425-0355


อุตสาหกรรม-เครื่องจักรกล

ด้านอุตสาหกรรม เครื่องจักรกล

รวบรวมรายชื่อธุรกิจอุตสาหกรรมหลายประเภทแตกต่างกันไป ทั้งผู้จ�ำหน่าย โรงงานผู้ผลิต อุปกรณ์เครื่องไฟฟ้า งานไม้ งานฝีมือ หัตถกรรม น�้ำมัน มอเตอร์ไฟฟ้า แผงวงจร และอื่นๆ อีกมากมาย l หมวดกลึงผู้รับจ้าง

ผู้รับเหมา

TK.2008 โทร. 0-3879-5304 โทรสาร. 0-3827-9399 ที.เอช.พี.เอ็นจิเนียริ่ง หจก โทร. 0-3844-1195, 0-1686-6278 โทรสาร. 0-3875-9022 ที .อาร์ .บี อินเตอร์ เทรด หจก. โทร. 0-3870-7015 โทรสาร. 0-3870-7015 ชลบุรีสามัคคีอุตสาหกรรม หจก โทร. 0-3827-4416 เมืองชลบุรี ชลบุรี กฤษฎาการช่ าง ร้ าน โทร. 0-3827-6194 เมืองชลบุรี ชลบุรี ก�ำพล โรงกลึง โทร. 0-3828-6052 ชลบุรี จ ปกรณ์ ร้ าน โทร. 0-3827-2156 เมืองชลบุรี ชลบุรี จ วัฒนยนต์ ร้ าน โทร. 0-3827-2251

เมืองชลบุรี ชลบุรี จีเอ็มโอ เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-3828-4353 เมืองชลบุรี ชลบุรี ชวพลเอ็นจิเนียริ่ง ร้ าน โทร. 0-3827-7528 เมืองชลบุรี ชลบุรี ฟี อาร์ พรี ซชิ ่ ัน จก บริษัท โทร. 0-3848-1641 ศรีราชา ชลบุรี ฟูจติ ะเท็กโกะ จก บริษัท โทร. 0-3847-6078-9 บ้านบึง ชลบุรี มนตรี พรี ซชิ ่ ัน จก บริษัท โทร. 0-3876-1020 ศรีราชา ชลบุรี มาวินน่ าเมตัลเวิร์ค หจก โทร. 0-3835-4994 ศรีราชา ชลบุรี แหลมฉบัง แมนูเพคเจอริ่ง จก บริษัท โทร. 0-3876-8502 ศรีราชา ชลบุรี เอ อาร์ เอส โมดิไฟน์ เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-3877-2622

ศรีราชา ชลบุรี เอกชัยเอ็นจิเนียริ่งซัพพลาย แอนด์ เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-3834-5170 ศรีราชา ชลบุรี เอซีเอ เครื่ องมืออุตสาหกรรม จก บริษัท โทร. 0-3878-9701-2 พานทอง ชลบุรี เอส เอ็น ซี พรี ซชิ ่ ัน จก บริษัท โทร. 0-3877-2682 ศรีราชา ชลบุรี เอส เอส พี โปรดักส์ หจก โทร. 0-3833-8579 ศรีราชา ชลบุรี เอเอสพีซัพพลาย แอนด์ เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-3835-4876 ศรีราชา ชลบุรี l หมวดเครื่องจักรกล

บริการติดตั้ง และโยกย้าย

บี.เค.เค คูลลิ่ง แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท

โทร. 0-3829-3542-3 โทรสาร. 0-3829-3543 อินสเปคชั่น เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซฟตี ้ จก บริษัท โทร. 0-3879-6863-4 เมืองชลบุรี ชลบุรี นิปปอนเอ็กซ์ เพรสเอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-3831-0264-5 ศรีราชา ชลบุรี เมเซ (ไทยแลนด์ ) จก บริษัท โทร. 0-3877-7513 ศรีราชา ชลบุรี l หมวดเครื่องจักรกล

จัดสร้างตามสั่ง

ร้ านยูแอนด์ พเี อ็นจิเนียริ่ง 521/1 หมู่ 4 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 โทร. 0-3822-1443, 0-3872-7396 โรงกลึง นูการช่ าง โทร. 08-1865-4523, 0-3838-7853, แฟกซ์. 0-3838-7843 Tourist&Business

CHONBURI

107


อุตสาหกรรม-เครื่องจักรกล หมวดเครื่ องมือ บริษัท นวการชัย เทรดดิง้ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 178/30 หมู่ 3 ถ.พระยาสัจจา ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 Tel. 0-3846-7896-8 Fax. 0-3846-7912

หมวดกลึง-ผู้รับจ้ าง รั บเหมา

โรงกลึง วีอาร์ ดีย่ งิ เจริญ ที่ตั้ง : 269/124 หมู่ 6 ถ.331 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 Tel. 0-3811-6789, 08-8444-8495

หมวดเชื่อมต่ อแม่ พมิ พ์ เลเซอร์

หมวดไฮดรอลิค-อุปกรณ์

พีเอส สายยางไฮโดรลิค ที่ตั้ง : 332/65 ถ.สุขุมวิท ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 21150 98/19 หมู่ 8 ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี Tel. 0-3868-4317-9, 08-1637-2117, 08-3120-8895, 08-8205-1952 Fax. 0-3868-1256

ดู AD 4 สี หน้ า 29

บริษัท ไทย เค เอส ที เทค จ�ำกัด ที่ตั้ง : 75/75-1 หมู่ 1 ต.หนองซ�้ำซาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170 Tel./Fax. 0-3816-1103

บริษัท เอ็น ดับเบิล้ ยู อี เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด ที่ตั้ง : 180/30 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 Tel. 0-3876-2860, 0-3876-2870 Fax. 0-3876-2880 C.S.HYDRAULIC ที่ตั้ง : 37/35 หมู่ 6 ถ.ชลบุรี-บ้านบึง ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี Tel. 0-3827-7185, 08-1762-2675 Fax. 0-3879-8167

ดู AD 4 สี หน้ า 4

หมวดแทงค์ น�ำ้ -รั บท�ำ หมวดออกซิเจน

ถังโต การช่ าง ที่ตั้ง : 24/82 หมู่ 6 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี Tel. 0-3879-8120, 08-9369-8073, 08-1090-3588 Fax. 0-3879-8763

หมวดสปริง

บริษัท ชลบุรี สปริง จ�ำกัด ที่ตั้ง : 41/9 หมู่ 1 ต.บ้านสวน อ.บางละมุง จ.ชลบุรี Tel. 08-7604-5734 ่ยว&ธุรกิจ 108 ๑ท่องเทีใน...ชลบุ รี

บริษัท บี.เอ.เอ็ม. โมดิไฟน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด ที่ตั้ง : 152/2 หมู่ 3 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 Tel. 0-3811-2283, 0-3877-2243, 06-4527-5867 Fax. 0-3811-2284

หมวดจักรกล-ให้ เช่ า บริษัท 45 ผาสุข จ�ำกัด ที่ตั้ง : 48 หมู่ 4 ต.หนองข้างคอก อ.เมือง จ.ชลบุรี Tel. 08-9935-4545, 08-2219-4545

ณัฐธัญ เอ็นจิเนียริ่ง ที่ตั้ง : 138 หมู่ 5 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี Tel. 0-3823-4109, 08-1304-0559, 08-9207-7321 เจริญทรั พย์ เทคโนโลยี จก บริษัท โทร. 0-3838-6341 ชลบุรี เมืองใหม่ ฮาร์ ดแวร์ หจก โทร. 0-3827-0131 เมืองชลบุรี ชลบุรี เค พี เอ็น คริซชิ ่ ัน หจก โทร. 0-3879-3387 เมืองชลบุรี ชลบุรี เคพีเทคโนโลยีวศิ วกรรม จก บริษัท โทร. 0-3838-4446-7 เมืองชลบุรี ชลบุรี ซีเอฟที เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-3878-3678 เมืองชลบุรี ชลบุรี บี พี เพาเวอร์ เอ็นยิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-3838-7141 เมืองชลบุรี ชลบุรี

เมฆอารี วศิ วกรรม จก บริษัท โทร. 0-3827-8015-6 เมืองชลบุรี ชลบุรี รวมช่ างการโยธา จก บริษัท โทร. 0-3879-6318 เมืองชลบุรี ชลบุรี วิเชียรจักรกลการเกษตร โทร. 0-3879-6318 เมืองชลบุรี ชลบุรี โอ เอส ทูล (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-3821-4445-6 เมืองชลบุรี ชลบุรี โธมัส คุ๊ก (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-3837-1163-8 บางละมุง ชลบุรี ซีเอฟที เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-3835-4900-2 ศรีราชา ชลบุรี น�ำชัยวิศวกรรมเครื่ องกล จก บริษัท โทร. 0-3834-2501 ศรีราชา ชลบุรี l หมวดเครื่องจักรกลซ่อม

ทาคาดะ หจก โทร. 0-3821-3959 เมืองชลบุรี ชลบุรี บุญพิทกั ษ์ เทคนิคอล หจก โทร. 0-3879-5794 เมืองชลบุรี ชลบุรี โปร เอเซีย เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-3838-3953 เมืองชลบุรี ชลบุรี โพรไวด์ เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-3821-3933-4 เมืองชลบุรี ชลบุรี เอ็ม ซี คอนสตรั คชั่น (1979) จก บริษัท โทร. 0-3844-0260 เมืองชลบุรี ชลบุรี คอมไบน์ เทค หจก โทร. 0-6149-2793 บ้านบึง ชลบุรี ตรี เพ็ชรวรภิน หจก โทร. 0-3870-7005 ศรีราชา ชลบุรี โทชิเทค จก บริษัท โทร. 0-3849-1775 ศรีราชา ชลบุรี พีเจคอนสตรั คชั่นแอนด์ เซอร์ วสิ หจก โทร. 0-3833-9523-4 ศรีราชา ชลบุรี เอ็นเอสแอลแมชชีนนิ่ง จก บริษัท โทร. 0-3845-2323-5 พานทอง ชลบุรี เฮอร์ บเี กอร์ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-3840-1502 ศรีราชา ชลบุรี อินเตอร์ เนชั่นแนลบลาสเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-3875-6408 บางละมุง ชลบุรี l หมวดเครื่องจักรกล

และเครื่องมือกล

ยื่อเซิ่น (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-3826-0802-3 โทรสาร. 0-3826-0804 เอส.เค เอ็นดีทแี อนด์ อนิ สเป็ คชั่น จก บริษัท


อุตสาหกรรม-เครื่องจักรกล โทร. (662) 720-2166 (AUTO) โทรสาร. (662) 720-2155 กิตติยนต์ กลการ โทร. 0-3828-7211 เมืองชลบุรี ชลบุรี ซิสโกซัพพลายส์ จก บริษัท โทร. 0-3827-3254 ชลบุรี บีโอ อินเทลลิเจนซ์ จก บริษัท โทร. 0-3844-0188-9 เมืองชลบุรี ชลบุรี ผดุงแสงรุ่ งเรื อง หจก โทร. 0-3827-9072-3 เมืองชลบุรี ชลบุรี ไล้ ฮวด ร้ าน โทร. 0-3828-4590 เมืองชลบุรี ชลบุรี ยื่อเซิ่น (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-3844-3885 บ้านบึง ชลบุรี กู๊ดสเคาอินดัสเตรี ยล จก บริษัท โทร. 0-3826-0335-9 บ้านบึง ชลบุรี เบทเทอร์ มาชีนเนอรี่ จก บริษัท โทร. 0-3820-9910 พนัสนิคม ชลบุรี โปร เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ออโตเมชั่น จก บริษัท โทร. 0-3877-0288 ศรีราชา ชลบุรี ศรี ราชาเอ็นจิเนียริ่ง ดีเวลลอปเมนท์ จก บริษัท โทร. 0-3848-2131-2 ศรีราชา ชลบุรี นิวยอร์ ค ร้ าน

โทร. 0-3822-2436 บางละมุง ชลบุรี l หมวดเครื่องชั่ง

สยามเครื่ องชั่ง แอนด์ ซิสเต็ม จก บริษัท ส�ำนังานชลบุรี โทร. 0-3849-1300-2, 08-7128-5315 โทรสาร 0-3849-1303 ส�ำนักงานใหญ่ โทร. 0-2452-1124 โทรสาร 0-2452-0883 E-mail : siamscaleslb@hotmail.com www.siamscalles.com ศิริโภคภัณฑ์ ร้ าน โทร. 0-3828-2421 เมืองชลบุรี ชลบุรี ไทยเครื่ องชั่ง จก บริษัท โทร. 0-3849-1526 ศรีราชา ชลบุรี ปราณีภณ ั ฑ์ เซลส์ แอนด์ เซอร์ วสิ หจก โทร. 0-3832-4449 ศรีราชา ชลบุรี 800 ทิคาล เอ็นจิเนียริ่ง หจก โทร. 0-3876-1044 ศรีราชา ชลบุรี สยามเครื่ องชั่งและบรรจุภณ ั ฑ์ จก บริษัท โทร. 0-3849-1300-3 ศรีราชา ชลบุรี

โทร. 0-3828-6051 เมืองชลบุรี ชลบุรี สมชาติการช่ าง ร้ าน โทร. 0-3828-5298 เมืองชลบุรี ชลบุรี เจบี สตาร์ เลเซอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง หจก โทร. 0-3845-7248-9, 08-6317-0112 โทรสาร 0-3845-7249 เทพกรการช่ าง โทร. 0-3846-2636 พนัสนิคม ชลบุรี l หมวดถุงมือ

ผู้ผลิตและจ�ำหน่าย

ก่ อเกียรติ บิสซิเนส กรุ๊ ป (2005) จก บริษัท โทร./โทรสาร 0-3844-4263, 0-3844-5910 l หมวดพลาสติก

แผ่นอคริลิก

คิง พาวเวอร์ โพลีกล๊ าส จก บริษัท โทร. 0-2755-4600, 08-9773-3222, 08-1712-3777, 08-1332-2227 (เฮียเล้ง) โทรสาร. 0-2762-0935-6

l หมวดเชื่อมโลหะ

l หมวดไฟเบอร์กล๊าส

ชลบุรีการหล่ อจักรกล จก บริษัท โทร. 0-3827-3234 เมืองชลบุรี ชลบุรี เทป ร้ าน

ถาวรไฟเบอร์ กลาส โทร. 0-3878-8119 โทรสาร. 0-3878-8119

บางวัวไฟเบอร์ กลาส จก บริษัท โทร. 0-3829-3633 พนัสนิคม ชลบุรี บางแสนมารี น ร้ าน โทร. 0-3838-3350 เมืองชลบุรี ชลบุรี เอฟ อาร์ พี โปรดักส์ จก บริษัท โทร. 0-3820-8974-6 กิ่ง อ. เกาะจันทร์ ชลบุรี l หมวดไฟฟ้าผู้รับเหมา

ติดตั้งส�ำหรับบ้าน และโรงงาน

คอนเท็น เอ็คซ์ เท็นซีฟ จก บริษัท โทร. 0-3837-9214 เมืองชลบุรี ชลบุรี ไทยคอนดิเนลทัล เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-3878-0971-2 เมืองชลบุรี ชลบุรี นวพล อิเลคทริค จก บริษัท โทร. 0-3876-4924 เมืองชลบุรี ชลบุรี ปิ ลันธน์ วศิ วกรรม จก บริษัท โทร. 0-3838-1306 เมืองชลบุรี ชลบุรี ยูจี เอ็นจิเนียริ่ง หจก โทร. 0-3833-7283 ศรีราชา ชลบุรี วิทยาธร จก บริษัท โทร. 0-3876-0128 ศรีราชา ชลบุรี ไวท์ ซัพพอร์ ตแอนด์ ดไี ซน์ จก บริษัท โทร. 0-3877-5531 ศรีราชา ชลบุรี เคทีดอี เิ ล็คทริคแอนด์ เทเลคอม จก บริษัท โทร. 0-3870-5274-5 บางละมุง ชลบุรี เทคโทนิกส์ ซัพพลาย จก บริษัท โทร. 0-3870-4347 บางละมุง ชลบุรี เอ็นคอนเอ็นจิเนียริ่ง

Tourist&Business

CHONBURI

109


อุตสาหกรรม-เครื่องจักรกล แอนด์ คอนสตรั คชั่น จก บริษัท โทร. 0-3822-3192-5 บางละมุง ชลบุรี เอสแซ จก บริษัท โทร. 0-3825-2095-7 บางละมุง ชลบุรี l หมวดไฟฟ้า-อุปกรณ์

นวการชัย เทรดดิง้ จก บริษัท โทร. 0-3846-7896-8 โทรสาร 0-3846-7912

l หมวดแม่พิมพ์

เจริญกิจ วายคัท จก บริษัท โทร. 0-3887-8312 เมืองชลบุรี ชลบุรี ทีเอ็น โมลด์ พรี ไซส์ จก บริษัท โทร. 0-3821-3919 เมืองชลบุรี ชลบุรี ไทยโชเซอิค(ิ ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-3845-8168-9 เมืองชลบุรี ชลบุรี ภูมไิ ทยพรี ซชิ ่ ัน จก บริษัท โทร. 0-3844-8196 เมืองชลบุรี ชลบุรี

เอทีที เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย หจก โทร. 0-3827-3478 เมืองชลบุรี ชลบุรี โมลด์ สฟุรุตานิ (ไทยแลนด์ ) จก บริษัท โทร. 0-3848-4037-8 ศรีราชา ชลบุรี เวิลด์ ซีโบเทค จก บริษัท โทร. 0-3874-4140 พานทอง ชลบุรี ศรี ไทยโมลด์ ส จก บริษัท โทร. 0-3847-6351-2 บ้านบึง ชลบุรี l หมวดการหล่อโลหะ

หมิงไท่ อนิ ดัสเตรี ยล (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-3821-3682-5 เมืองชลบุรี ชลบุรี สหวิศว์ หล่ อโลหะ จก บริษัท โทร. 0-3845-1627 พานทอง ชลบุรี l หมวดอุตสาหกรรม

เครื่องมือ

วายซีอมิ ปอร์ ต จก บริษัท โทร. 0-3828-8402 เมืองชลบุรี ชลบุรี อีสเทิร์น ซีบอร์ ด แมชชินเนอรี่ จก บริษัท โทร. 0-3874-3263-6 เมืองชลบุรี ชลบุรี เอส เจ บลาส เซอร์ วสิ หจก โทร. 0-9545-0157 เมืองชลบุรี ชลบุรี ยามาเซ่ น (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-3832-7511-4 ศรีราชา ชลบุรี เอ ที เอส ทูลลิ่ง ซัพพลาย จก บริษัท โทร. 0-3833-7266 ศรีราชา ชลบุรี l หมวดอุตสาหกรรม

อุปกรณ์และเครื่องใช้

รุ่ งเจริญกิจ ชลบุรี (2004) จก บริษัท โทร. 0-3878-4572 เมืองชลบุรี ชลบุรี กอล์ ฟ แอนด์ กิฟ ๊ เซ็นเตอร์ ซัพพลาย หจก โทร. 0-3827-5390-1

่ยว&ธุรกิจ 110 ๑ท่องเทีใน...ชลบุ รี

เมืองชลบุรี ชลบุรี เตีย้ งเฮงเส็ง ร้ าน โทร. 0-3827-2194 เมืองชลบุรี ชลบุรี เรสปอนส์ เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-3847-6222 เมืองชลบุรี ชลบุรี พ ภัทรกิจ หจก โทร. 0-3843-6497 สัตหีบ ชลบุรี กิจกสิกรอินดัสเทรี ยลซัพพลาย จก บริษัท โทร. 0-3844-6610-1 บ้านบึง ชลบุรี l หมวดบรรจุภัณฑ์

ไทย แพ็คเก็จ แอนด์ ทูลส์ จก บริษัท โทร. 08-1985-5941 l หมวดเตาเผาขยะ

คลีนวิช่ ัน จก บริษัท โทร. 0-3878-3860, 0-1996-2204 โทรสาร. 0-3878-3860 l หมวดเครื่องท�ำความเย็น

บี.เค.เค.คูลลิ่ง แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2383-3636-7 โทรสาร. 0-2383-3636-7 www.bkkcoling.co.th l หมวดฝุ่นและควัน

อุปกรณ์ก�ำจัด

สมชายระบบดูดควัน โทร. 08-6303-3166, 08-9801-6464 l หมวดเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้า

ต.การช่ าง โทร. 0-3870-2795 l หมวดพรม

และจ�ำหน่าย

ผู้ผลิต

ธีระรุ่ งเรื อง หจก. โทร./โทรสาร 0-3842-1201


อุตสาหกรรม-เครื่องจักรกล

Tourist&Business

CHONBURI

111


อุตสาหกรรม-เครื่องจักรกล

่ยว&ธุรกิจ 112 ๑ท่องเทีใน...ชลบุ รี


สินค้า และธุรกิจบริการ

ด้านสินค้า และบริการธุรกิจ เป็นหมวดเกี่ยวกับสินค้าและการบริการ ที่ค่อนข้างจะมีความสัมพันธ์กับหมวดอื่นน้อยมาก สินค้าและบริการ ซึ่งค้นหาในหมวดอื่นไม่พบ ท่านอาจพบได้ ในหมวดนี้ เช่น การบรรจุหีบห่อ การขนส่งทางเรือและทางอากาศ ห้างสรรพสินค้า กราฟฟิคดีไซน์ ของเล่นเด็ก การบัญชี รวมทั้งระบบการรักษาความปลอดภัย

Tourist&Business

CHONBURI

113


สินค้า และธุรกิจบริการ หมวดกุญแจ-สั่งท�ำ

ช่ างกุญแจพัทยา หมูน่ ีไง Tel. 08-7949-6606, 08-8307-2904

ดู AD 4 สี หน้ า 27

หมวดรั กษาความปลอดภัย

หมวด Prewedding

ชลบุรี Wedding ที่ตั้ง : 122/13 ถ.ข้าวหลาม ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130 Tel. 0-3811-9458, 08-5288-3991, 09-7261-1309

ดู AD 4 สี หน้ า 7

หมวดกล้ องวงจรปิ ด-ติดตัง้

บริษัท รั กษาความปลอดภัยดวงพรดี จ�ำกัด

ที่ตั้ง : 248/7 ถ.บางแสนล่าง ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี Tel. 08-1761-4435 Fax. 0-3839-1448

ดู AD 4 สี หน้ า 27

หมวดคอมพิวเตอร์ -ซ่ อม หจก. คอมพ์ เทค ไอที เซอร์ วสิ ที่ตั้ง : 382/40 หมู่ 4 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 Tel. 0-3822-3945-8, 08-6300-9964 Fax. 0-3822-3949 หมวดรั บจ�ำน�ำ-ซือ้ ขาย

บริษัท ที เอ็น เค ซัพพลาย 1980 จ�ำกัด ที่ตั้ง : 24/32 หมู่ 2 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 Tel. 0-3367-1126, 08-9833-6399, 08-9747-6184

หมวดห้ องเย็น

บูรพารวมทะเล ห้ องเย็นสัตหีบ ที่ตั้ง : 28/8 หมู่ 2 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 Tel. 09-0946-9379, 08-0773-1241, 0-3312-4992

หมวดตู้เย็น และตู้แช่ แข็ง หจก. ประกอบ เครื่ องเย็น ที่ตั้ง : 115 หมู่ 10 ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี Tel. 08-6388-4639, 08-7704-9038 Fax. 0-3367-4828 หมวดช่ างปั ้น

หมวดพระพุทธรู ป และเหรี ยญ ผู้จดั ท�ำ สมพรต-น้ องพนัส ที่ตั้ง : 25 หมู่ 9 ซ.3 ต.หน้าพระธาตุ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 Tel. 08-1762-4234, 08-1340-2693

ร้ านดาวเรื อง (อ่ างศิลา) ที่ตั้ง : 122/33 หมู่ 1 ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี Tel. 08-1996-9829, 09-8284-5630, 06-1463-4234

ดู AD 4 สี หน้ า 15

หมวดผ้ าใบ-ผลิตภัณฑ์

ดู AD 4 สี หน้ า 30

หมวดโรงพิมพ์

หมวดเครื่ องเสียง-บริการ บูรพาเต๊ นท์ ที่ตั้ง : 206/7 หมู่ 4 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี Tel. 0-3822-2323, 08-9528-2550 Fax. 0-3822-2123 T SOUND SYSTEM Tel. 08-8474-7810

หมวดบัญชี-บริการท�ำ

หจก. คอมพริน้ ท์ ชลบุรี ที่ตั้ง : 30/40 หมู่ 4 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 Tel. 0-3827-0005-6 Fax. 0-3827-3504

ดู AD 4 สี หน้ า 29

ดู AD 4 สี หน้ า 16 หมวดบริการส่ งน�ำ้

มายเฮ้ าส์ ขายฝาก Tel. 08-2433-9997 098-281-6388 (สาขาบางแสน) 098-527-6698 (สาขาพัทยา)

ดู AD 4 สี หน้ า 10

่ยว&ธุรกิจ 114 ๑ท่องเทีใน...ชลบุ รี

รถน�ำ้ พัทยา ประวิทย์ น�ำ้ จืด ที่ตั้ง : 39/2 หมู่ 6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 Tel. 08-7537-2556, 08-1782-4806

บริษัท การบัญชีกรณิกา และกฎหมาย จ�ำกัด ที่ตั้ง : 333/68 หมู่ 3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 Tel. 09-2878-7898, 06-4141-5445, 09-8878-9298 Fax. 0-3834-5489

ดู AD 4 สี หน้ า 28

บริษัท จี แอนด์ จี ปริน้ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 29/48 หมู่ 11 ถ.สุขประยูร ต.ไร่หลักทอง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 Tel. 0-3846-3447-8, 08-1735-6522 08-1686-7776 Fax. 0-3846-3447


สินค้า และธุรกิจบริการ หมวดท่ อน�ำ้ ท�ำความสะอาด หจก. งูเหล็ก อยุธยา 083-963-0099 หัวหิน 087-963-4000 กรุงเทพ 089-660-3737 ชลบุรี 080-167-1000 สมุทรปราการ 080-733-0055 นนทบุรี 0-2950-6772 พัทยา 083-814-9000 ระยอง 089-779-7136 ปทุมธานี 089-473-9501 สัตหีบ 0-3848-1068 www.ท่อตันพัทยา.com

บริษัท โฟกัส เซอร์ วสิ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 14/61 ซ.1 ถ.สุขุมวิท ต.ห้วยกะปิ อ.เมือง จ.ชลบุรี Tel. 08-1996-8230, 0-3838-3934

หมวดดอกไม้ -บริการ

หมวดของช�ำร่ วย-จ�ำหน่ าย

ร้ านดอกไม้ คุณน้ อง ที่ตั้ง : 37/2 หมู่ 2 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี Tel. 0-3831-3839, 08-1861-6008 คุณโอ๊ ต, 08-1861-3505 คุณน้ อง

ร้ านของช�ำร่ วยชลบุรี.com ที่ตั้ง : 59/8 (ซ.เทศบาล17) หมู่ 3 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 Tel. 08-5626-5193

หมวดถ้ วยรางวัล-โล่

หมวดขนส่ ง-บริการ

วีระโลหะประดิษฐ์ ที่ตั้ง : 526/8 หมู่ 2 ข้างธนาคารกสิกรไทย อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี Tel. 0-3873-8914, 08-1309-0885 Fax. 0-3843-8980

แหยมบริการ ที่ตั้ง : 20/23 ซ.5 ถ.สุขุมวิท ต.ห้วยกะปิ อ.เมือง จ.ชลบุรี Tel. 08-9797-2624, 09-8121-6894

หมวดซ่ อมเครื่ องชงกาแฟ

ดู AD 4 สี หน้ า 7

บริษัท ทรั พยา ทรานสปอร์ ต จ�ำกัด ที่ตั้ง : 111/55 หมู่ 3 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 Tel. 0-3876-0358, 08-1996-3389, 08-5985-5888 Fax. 0-3876-0161

หมวดเครื่ องใช้ ไฟฟ้า บริษัท ขจรอีเล็คโทรนิคส์ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 823/31-33 ถ.พรหมศาสตร์ ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี Tel. 0-3827-5580-1 Fax. 0-3828-5997

บริษัท ดาวตะวันออก จ�ำกัด ที่ตั้ง : 216/61 หมู่ 1 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 Tel. 0-3805-8640-2, 08-1762-3836 Fax. 0-3805-8592

ศูนย์ ซ่อมเครื่ องชงกาแฟ ที่ตั้ง : 655/16 ซ.เจริญราช 2 ถ.ประดู่ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 Tel. 09-8862-4992, 09-9934-0143 l หมวดกระดาษช�ำระ

วิชะยะซัพพลาย จก บริษัท โทร. 08-5246-6624, 0-2940-0854 l หมวดกล่องกระดาษ

จินดาสยาม บรรจุภณ ั ฑ์ จก บริษัท โทร. 0-2742-1505 โทรสาร 0-2331-5450 บริษัท พงษ์ ภากิจ ทรานสปอร์ ต จ�ำกัด ที่ตั้ง : 62/21 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 Tel. 08-1949-4149, 06-2658-3391

ดู AD 4 สี หน้ า 15

l หมวดกะบะ

พาเลตที่รองเลื่อน

ที.เอ็น.ไม้ ลัง จก บริษัท โทร. 0-3847-8936, 08-1576-6761

Tourist&Business

CHONBURI

115


สินค้า และธุรกิจบริการ l หมวดของขวัญ

ของช�ำร่วย-ขายปลีก-ส่ง

ลิลลี่ ซู วีเนีย โทร. 0-3841-3897 แฟกซ์. 0-3842-5158 มือถือ 08-1870-8505 วงศ์ มณีวรรณ โทร. 0-3827-5504, 08-1864-1400 โทรสาร 0-3828-3613 ลุงแดงเซรามิก โทร. 0-3842-1569, 08-1295-3757, 08-1865-6072 l หมวดบริการขนส่งด่วน

จีรพงษ์ ทราเวล หจก. โทร. 0-3833-7054, 08-9787-0908, 08-9933-5962 โทรสาร 0-3833-7053 มาตรุ อรดอนซัลแตนท์ & เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-3833-7737 ผลอนันต์ ฟาร์ ม จก บริษัท โทร. 0-3827-2297 โทรสาร. 0-3828-7413 ชลบุรีสาธิตคอนสตรั คชั่น จก บริษัท โทร. 0-3874-3113 เมืองชลบุรี ชลบุรี เริงโชติทรานสปอรต์ หจก โทร. 0-3840-0044-5 ศรีราชา ชลบุรี นาตยาทรานสปอร์ ต 2002 จก บริษัท

่ยว&ธุรกิจ 116 ๑ท่องเทีใน...ชลบุ รี

โทร. 0-3872-2243 สัตหีบ ชลบุรี แอคคอนเอ็กซ์ เพรส อินเตอร์ เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-3849-3037-8 บางละมุง ชลบุรี ซุปเปอร์ เค จก บริษัท โทร. 0-3835-2893-4 ศรีราชา ชลบุรี บางกอกเพชรเซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-3833-7440-2 ศรีราชา ชลบุรี ฟอร์ จนู ทรานสปอร์ ต เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-3840-0105-6 ศรีราชา ชลบุรี มหาพรทรานสปอร์ ต หจก โทร. 0-3849-4355 ศรีราชา ชลบุรี มอเตอร์ เวย์ โลจิสติกส์ จก บริษัท โทร. 0-3833-8714-7 ศรีราชา ชลบุรี ยูเซ็นแอร์ แอนด์ ซีเซอร์ วสิ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-3840-1936-9 ศรีราชา ชลบุรี สินฑรตะวันออก จก บริษัท โทร. 0-3840-0044 ศรีราชา ชลบุรี อาซุกะ จก บริษัท

โทร. 0-3832-1944-5 ศรีราชา ชลบุรี เอ็กเซลโลจิสติคส์ (ฟาร์ อีส) จก บริษัท โทร. 0-3876-3448 ศรีราชา ชลบุรี เอสพีแอนด์ เอขนส่ ง จก บริษัท โทร. 0-3876-6463 ศรีราชา ชลบุรี เอสอะบลาส จก บริษัท โทร. 0-3840-1941-2 ศรีราชา ชลบุรี ช มงคลทรั พย์ ซีแอล จก บริษัท โทร. 0-3824-0067 บางละมุง ชลบุรี ดอร์ ทู ดอร์ เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-3872-0222 บางละมุง ชลบุรี เมล์ บอกซ์ อี ที ซี ร้ าน โทร. 0-3842-4454 บางละมุง ชลบุรี l หมวดบริการ

ขนส่งสินค้าทางน�้ำ

ยูนิไทย โทร. 0-3849-1688 ชลบุรี ชลบุรีอนิ เตอร์ เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-3849-3608-12 ศรีราชา ชลบุรี แทรฟฟิ คอินเตอร์ จก บริษัท

โทร. 0-3849-4380 ศรีราชา ชลบุรี ฟูจทิ รานส์ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-3835-2984 ศรีราชา ชลบุรี เอกนที เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-3876-6294 ศรีราชา ชลบุรี เอ็น วาย เค ชิปปิ ้ งเซอร์ วสิ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-3849-4598-9 ศรีราชา ชลบุรี กรี นไลน์ เซอร์ วสิ หจก โทร. 0-3849-3240-1 ศรีราชา ชลบุรี แทรฟฟิ คอินเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-3849-4440 ศรีราชา ชลบุรี เบ็นไลน์ เอเยนซี่ส์ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-3849-3379-81 ศรีราชา ชลบุรี พลังมิตรทรานสปอร์ ต จก บริษัท โทร. 0-3831-3697 ศรีราชา ชลบุรี l หมวดบริการ

ขนส่งสินค้าทางบก

บริษัท มอเตอร์ เวย์ โลจิสติกส์ จ�ำกัด โทร 0-3893-8258-9


สินค้า และธุรกิจบริการ โทรสาร 0-3893-8259 มือถือ 08-1782-7125 เฮงหลี ทรานเฟอร์ จก บริษัท โทร. 0-3848-2057-8 โทรสาร. 0-3848-2060 กิจกสิกร อินดัสเทรี ยลซัพพลาย จก บริษัท โทร. 0-3844-6610-1, 443503 โทรสาร. 0-3844-4486 เทียนชัย ทรานสปอร์ ต จก บริษัท โทร. 0-3878-3449, 0-1588-8111 โทรสาร. 0-3876-3449 ชลบุรี สหกิจ หจก โทร. 0-3828-5563 เมืองชลบุรี ชลบุรี ชลบุรี อุดมกิจ (1991) จก บริษัท โทร. 0-3827-6155 เมืองชลบุรี ชลบุรี ชลบุรีทวีพฒ ั น์ หจก โทร. 0-3828-4029 เมืองชลบุรี ชลบุรี ชลบุรีพรสุรางค์ หจก โทร. 0-3879-5672 เมืองชลบุรี ชลบุรี ชลบุรีศักดิ์อัมพร จก บริษัท โทร. 0-3846-2026 พนัสนิคม ชลบุรี อี ที ชลบุรีขนส่ ง 1996 จก บริษัท โทร. 0-3829-8182 ศรีราชา ชลบุรี ช รุ่ งเรื องขนส่ ง หจก โทร. 0-3828-4239

เมืองชลบุรี ชลบุรี ตะวันออกทรานสปอร์ ต จก บริษัท โทร. 0-3839-1414 เมืองชลบุรี ชลบุรี ติ่งขนส่ ง หจก โทร. 0-3827-3266 เมืองชลบุรี ชลบุรี ถาวรโชค จก บริษัท โทร. 0-3844-4686 ชลบุรี ป เจริญขนส่ ง หจก โทร. 0-3844-3344 ชลบุรี แคนดู ทรานสปอร์ ต จก บริษัท โทร. 0-3848-2289 ศรีราชา ชลบุรี ซัคเซส ทรานสปอร์ ต จก บริษัท โทร. 0-3849-4795 ศรีราชา ชลบุรี ธรู ทรานสปอร์ ตเซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-3840-0630-4 ศรีราชา ชลบุรี นาวาเทรดแอนด์ เซอร์ วสิ เซส จก บริษัท โทร. 0-3849-1111-2 ศรีราชา ชลบุรี ป เจริญขนส่ ง หจก โทร. 0-3844-3617 บ้านบึง ชลบุรี พรชัยพนัสขนส่ ง จก บริษัท โทร. 0-3846-1156 พนัสนิคม ชลบุรี พรานทะเลทรานสปอร์ ต หจก โทร. 0-3876-3387-8

ศรีราชา ชลบุรี ฟอลคอน คอนเทนเนอร์ ทรานสปอร์ ต จก บริษัท โทร. 0-3849-5188-90 ศรีราชา ชลบุรี ซังกิวโลยิสติก แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์ วสิ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-3849-0203-7 ศรีราชา ชลบุรี ซังกิวแหลมฉบัง (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-3840-1615 ศรีราชา ชลบุรี ยามาโตะอุนยู (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-3840-1584-6 ศรีราชา ชลบุรี ยิม้ ชัยโย รี ไซเคิล้ หจก โทร. 0-6343-3192 ศรีราชา ชลบุรี วัฒนะกลทรานสปอร์ ต 2001 จก บริษัท โทร. 0-3849-1133 ศรีราชา ชลบุรี วิน โกลบิสติกส์ จก บริษัท โทร. 0-3849-1718-20 ศรีราชา ชลบุรี วิฮเิ คิล จก บริษัท โทร. 0-3833-7363-4 ศรีราชา ชลบุรี วี ที ซี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จก บริษัท

โทร. 0-3876-8784-6 ศรีราชา ชลบุรี หลักทองทรานสปอร์ ต จก บริษัท โทร. 0-3831-0479-80 ศรีราชา ชลบุรี เหมืองห้ า ทรานสปอร์ ต จก บริษัท โทร. 0-3876-1343 ศรีราชา ชลบุรี ออโตทรานสปอร์ ต จก บริษัท โทร. 0-3833-7375 ศรีราชา ชลบุรี เครื อซีแอลเจริญทรั พย์ ทรานสปอร์ ต หจก โทร. 0-3824-0683-4 บางละมุง ชลบุรี โชคนรากร จก บริษัท โทร. 0-3870-4896 บางละมุง ชลบุรี นาวาประทีปบริการ โทร. 0-3821-6235 เกาะสีชัง ชลบุรี นิวบอร์ นทรานสปอร์ ต จก บริษัท โทร. 0-3840-0280-1 บางละมุง ชลบุรี พรกิจขนส่ ง โทร. 0-3842-8309 บางละมุง ชลบุรี พัทยาเซอร์ วสิ เซ็นเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-3842-6668-9 บางละมุง ชลบุรี

Tourist&Business

CHONBURI

117


สินค้า และธุรกิจบริการ l หมวดขายส่ง

และผู้ผลิตหมวก

สมพรประดิษฐ์ อาภรณ์ หจก 92-94 หมู่ 1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทร. 0-3843-8421, 0-3843-7135 โทรสาร. 0-3843-7441 นิวประดิษฐ์ ศลิ ป์ จก บริษัท โทร. 0-3843-8687 สัตหีบ ชลบุรี l หมวดผู้ขายของใช้แล้ว

สุวรรณรุ่ งเรื องสตีล จก บริษัท โทร. 0-3876-1140 โทรสาร. 0-3876-0534 กระดาษชลบุรี จก บริษัท โทร. 0-3876-5119 เมืองชลบุรี ชลบุรี ก ภิรมย์ ร้ าน โทร. 0-3828-5574 เมืองชลบุรี ชลบุรี เจริญผล ร้ าน โทร. 0-3842-8147 ชลบุรี ซุ่นเฮง ร้ าน โทร. 0-3828-3983 เมืองชลบุรี ชลบุรี ตะวันออกเชียงกง จก บริษัท โทร. 0-3879-6068 เมืองชลบุรี ชลบุรี บางทราย เทรดดิง้ โทร. 0-3828-3642 เมืองชลบุรี ชลบุรี

่ยว&ธุรกิจ 118 ๑ท่องเทีใน...ชลบุ รี

รวมเศษ ร้ าน โทร. 0-3821-3436 เมืองชลบุรี ชลบุรี ศรี รัตนค้ าของเก่ า จก บริษัท โทร. 0-3838-6682-3 เมืองชลบุรี ชลบุรี ไนส์ ร้ าน โทร. 0-3831-2509 ศรีราชา ชลบุรี อ่ าวอุดมค้ าของเก่ า ร้ าน โทร. 0-3835-1188 ศรีราชา ชลบุรี l หมวดบริการท�ำ

ความสะอาด

Pico Bello CLEANING SERVICE Thai-EnglishTel: 08-1831-7616 Deutsch-englishTel: 08-7942-9031 Home Maid Service โทร. 08-1377-0311, 0-3841-4548 พีซีเอส อีสเทิร์น (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-3877-3389 ชลบุรี สตาร์ คลีนนิ่ง หจก โทร. 0-3876-5457-8 เมืองชลบุรี ชลบุรี แอล ซี สหบริการ หจก โทร. 0-3827-5903-4 เมืองชลบุรี ชลบุรี โนวีนา แมเนจเม้ นท์ แอนด์ คลีนนิ่งเซนเตอร์ จก บริษัท

โทร. 0-3877-0900-2 ศรีราชา ชลบุรี จรู ญสิงห์ เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-3831-0608 ศรีราชา ชลบุรี บูรพาทรานสปอร์ ต แอนด์ เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-3833-0136-7 ศรีราชา ชลบุรี เบสท์ อิมเมจ เอ็นเตอร์ ไพรส์ จก บริษัท โทร. 0-3877-0801 ศรีราชา ชลบุรี เฟิ ซทคลีนเน็ซ จก บริษัท โทร. 0-3877-1442 ศรีราชา ชลบุรี พาร์ ควิลเลจเซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-3841-0343 บางละมุง ชลบุรี พาร์ ควิลเลจเซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-3841-0131 บางละมุง ชลบุรี l หมวดผู้จ�ำหน่าย

คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง

อีสเทิรน์ เน็ทเวิรค์ แอนด์ เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-3876-2805 ทีอาร์ คอมพิวเตอร์ ชลบุรี จก บริษัท โทร. 0-3827-9790 เมืองชลบุรี ชลบุรี

เก้ าสี่เจ็ดหนึ่งเน็ทเวิร์ค จก บริษัท โทร. 0-3838-3321 เมืองชลบุรี ชลบุรี คอมพิวเตอร์ เฮ้ าส์ จก บริษัท โทร. 0-3827-3902-5 เมืองชลบุรี ชลบุรี ชัยชนะพานิช ร้ าน โทร. 0-3828-7538 เมืองชลบุรี ชลบุรี ชัยชนะภัณฑ์ จก บริษัท โทร. 0-3827-5350-1 ชลบุรี ณัฌฐ์ กมล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-3876-4451 เมืองชลบุรี ชลบุรี แฟนซีคอมท์ จก บริษัท โทร. 0-3878-3855 เมืองชลบุรี ชลบุรี มายคอมพิวเตอร์ หจก โทร. 0-3827-0338 เมืองชลบุรี ชลบุรี เอ เอ็ม อี คอมพิวเตอร์ ตึกคอมศรี ราชา จก บริษัท โทร. 0-3877-3216 ศรีราชา ชลบุรี โทเทิลคอมพิวเตอร์ เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-3834-6157 ศรีราชา ชลบุรี


สินค้า และธุรกิจบริการ l หมวดขายส่ง

l หมวดบริการขายปลีก

ศิลปบรรณ จก บริษัท โทร. 0-3841-1741-3 โทรสาร. 0-3841-0198 ศึกษาภัณฑ์ ชลบุรี ร้ าน โทร. 0-3878-3671-2 เมืองชลบุรี ชลบุรี นาฟ ออฟฟิ ส สเตชั่นเนอรี่ จก บริษัท โทร. 0-3846-8368 เมืองชลบุรี ชลบุรี ว พานิช หจก โทร. 0-3827-7761-3 เมืองชลบุรี ชลบุรี เอ็น อี ซี มอเตอร์ เวอร์ ค จก บริษัท โทร. 0-3821-3614-5 เมืองชลบุรี ชลบุรี

คุณมดดอกไม้ โทร. 0-3843-8766, 08-1344-3914

และผู้ผลิตเครื่องเขียน

l หมวดดอกไม้ไฟ

และประทัด

สวัสดิ์ พลุดอกไม้ ไฟ โทร. 0-3836-0068, 08-1994-0613 วิชัยศิลป์ ร้ าน โทร. 0-3842-8698 ชลบุรี

รับจัดดอกไม้

l หมวดขายส่ง

และผู้ผลิตตุ๊กตา

จี เอส ทอย หจก. โทร. 0-3874-1063 โทรสาร. 0-3874-1042 ชลบุรี เบสท์ แอนด์ เบสท์ จก บริษัท โทร. 0-3878-6133 เมืองชลบุรี ชลบุรี เค เอ็ช ทอย จก บริษัท โทร. 0-3878-6648 เมืองชลบุรี ชลบุรี ซินวู จก บริษัท โทร. 0-3878-9452-3 ชลบุรี ไทยแตซุง จก บริษัท โทร. 0-3838-2043 เมืองชลบุรี ชลบุรี พาร์ คส์ ทอย (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-3827-5880-3 เมืองชลบุรี ชลบุรี มนตรี เหมล้ วน แผง โทร. 0-3879-3347 เมืองชลบุรี ชลบุรี

วิโก้ ทอย จก บริษัท โทร. 0-3826-0114 เมืองชลบุรี ชลบุรี อินเตอร์ เนชั่นแนลมาซาลิน เซอรามิค จก บริษัท โทร. 0-3838-6688 เมืองชลบุรี ชลบุรี เคเอชพลัส จก บริษัท โทร. 0-3845-1371-4 พานทอง ชลบุรี จี เอส ทอย หจก โทร. 0-3874-1063 พานทอง ชลบุรี l หมวดถ่ายรูป-ล้าง

ขยาย ฟิล์มสี

บวรศิลป์ห้ องภาพ 206 ถ.ชลบุรี-บ้านบึง ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170 โทร. 0-3844-4527 นายน์ สตูดโิ อ ชลบุรี โทร. 0-3828-8461-2 เมืองชลบุรี ชลบุรี ชุงฮวนอินเตอร์ เนชั่นแนล (ชลบุรี) จก บริษัท โทร. 0-3827-8933 ชลบุรี เด่ นชัยคัลเลอร์ ร้ าน โทร. 0-3822-1932 ชลบุรี ต รุ่ งเรื องพาณิชย์ ร้ าน โทร. 0-3827-6683 ชลบุรี

อัด

รุ่ งเรื องโฟโต้ โทร. 0-3843-7574 เมืองชลบุรี ชลบุรี ว นิยม ร้ าน โทร. 0-3827-8931 เมืองชลบุรี ชลบุรี วิจติ รศิลป์ ร้ าน โทร. 0-3843-7522 ชลบุรี วิเชียรคัลเลอร์ แลป ร้ าน โทร. 0-3842-8944 ชลบุรี วี เอส โฟโต้ เอ็กซ์ เพรส ร้ าน โทร. 0-3874-5069 เมืองชลบุรี ชลบุรี สหภาพ ห้ องภาพ โทร. 0-3827-7233 เมืองชลบุรี ชลบุรี สิบสาม โฟโต้ ฟาสต์ ร้ าน โทร. 0-3827-6546 เมืองชลบุรี ชลบุรี ห้ องภาพเกียรติกร ร้ าน โทร. 0-3879-4050 เมืองชลบุรี ชลบุรี ห้ องภาพชัยกิจ โทร. 0-3828-4660 ชลบุรี อัมรินทร์ ห้ องภาพ โทร. 0-3838-1275 เมืองชลบุรี ชลบุรี แสงแดด โฟโต้ เอ็กซ์ เพรส ร้ าน โทร. 0-3846-1259 พนัสนิคม ชลบุรี ศรี ราชาโฟโตเอ็กซ์ เพรส ร้ าน โทร. 0-3877-0757

Tourist&Business

CHONBURI

119


สินค้า และธุรกิจบริการ

ศรีราชา ชลบุรี หนองใหญ่ โฟโต้ ห้ องภาพ โทร. 0-3821-9501 หนองใหญ่ ชลบุรี จอมเทียนโฟโตฟาสท์ ร้ าน โทร. 0-3823-1625 บางละมุง ชลบุรี จี ที คอมแพคท์ คัลเลอร์ แลบ จก บริษัท โทร. 0-3842-9209 บางละมุง ชลบุรี เจ โฟโต้ เอ็กซ์ เพรส 1 โทร. 0-3842-6564 บางละมุง ชลบุรี ชัฏกุญชรกรุ๊ ป โทร. 0-3822-1711 บางละมุง ชลบุรี วนาพร ร้ าน โทร. 0-3842-8297 บางละมุง ชลบุรี สยามโฟโต้ เซอร์ วสิ หจก โทร. 0-3837-0391-2 บางละมุง ชลบุรี l หมวดน�้ำแข็ง

เอ็นทีไอซ์ โปร จก บริษัท โทร. 0-3870-3220 โรงน�ำ้ แข็งแสนอุดม หสน. 111/49 หมู่ 2 ถนน 331 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทร. 0-3824-4208 ท�ำน�ำ้ แข็งชลบุรี จก บริษัท ่ยว&ธุรกิจ 120 ๑ท่องเทีใน...ชลบุ รี

โทร. 0-3879-5425 เมืองชลบุรี ชลบุรี คณิศร หจก โทร. 0-3839-1788 เมืองชลบุรี ชลบุรี จั่วฮั่วเฮง ร้ าน โทร. 0-3828-2347 ชลบุรี จิตติมาน�ำ้ แข็งหลอด โทร. 0-3843-6496 ชลบุรี ฉั่วฮั่วเฮง ร้ าน โทร. 0-3828-2347 ชลบุรี l หมวดน�้ำบรรจุขวด

น�ำ้ ดื่มบางละมุง จก บริษัท โทร. 0-3824-9492 โทรสาร 0-3873-3330 E-mail : tigerrelax@hotmail.com www.banglamungice.com น�ำ้ ดื่มตราจ้ าวพนัส โทร. 0-3878-7971, 08-1781-1139, 08-1863-5682 l หมวดบริการท�ำบัญชี

บริษัท จีรพงษ์ การบัญชี และกฏหมาย จ�ำกัด โทร. 08-1577-4060, 08-9929-9097, 0-3866-0164 แฟกซ์. 0-3866-0163 ส�ำนักงานเฟิ ร์ สการบัญชี และกฏหมาย โทร. 0-3833-7054, 08-2709-2352, 08-2702-2351

บ้ านบัญชี จก บริษัท โทร. 0-3842-5805, 0-3842-5806 โทรสาร. 0-3871-6100 มือถือ 08-1640-2117 E-mail : acckovit@yahoo.com กิตติพจน์ การบัญชี จก บริษัท โทร. 0-3839-3708 เมืองชลบุรี ชลบุรี เกียรติธุรกิจและการบัญชี สนง โทร. 0-3838-1388 เมืองชลบุรี ชลบุรี ทีเจวายการบัญชี จก บริษัท โทร. 0-3839-1994 เมืองชลบุรี ชลบุรี ธุระกิจการบัญชี ร้ าน โทร. 0-3828-2774 เมืองชลบุรี ชลบุรี อัญชลีการบัญชี สนง โทร. 0-3838-4115-7 เมืองชลบุรี ชลบุรี เอ เอ ที ทราเวล เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-3836-0303 บางละมุง ชลบุรี l หมวดบริการ

จัดงานแต่งงาน

เอฟ เอฟ เวดดิง้ สตูดโิ อ โทร. 08-6302-1522, 0-3878-3139, 08-8322-8708

l หมวดปลอดภัย

อุปกรณ์เสริมสร้าง

ที.ซี.เซฟตี ้ แอนด์ พาร์ ทโปรดักส์ หจก. โทร. 0-3831-1357-8 โทรสาร. 0-3831-1384 อ�ำนวยการดับเพลิง จก บริษัท โทร/โทรสาร 0-2374-8738, 0-2374-5593 สาขาชลบุรี : โทร.08-1517-2350, 08-6744-1423, 08-6983-7117 สาขาระยอง : โทร. 0-3833-7835, 08-9498-1031 ไทเกอร์ คิงส์ อินเตอร์ เนชั่นแนล หจก โทร. 0-3875-9525 เมืองชลบุรี ชลบุรี ปิ ยะวัฒน์ เซฟตี ้ อิควิฟเม้ นท จก บริษัท โทร. 0-3876-1697, 08-5162-3789 โทรสาร 0-3876-16997 ออโตลีฟ (ประทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-3845-6000 เมืองชลบุรี ชลบุรี โคเซ็น ไฟเบอร์ เทค (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-3829-6722-4 ศรีราชา ชลบุรี l หมวดป้ายโฆษณา

กรี นอาร์ ต โทร. 08-1612-5748, 08-1612-8172, 0-3874-6516


สินค้า และธุรกิจบริการ

หจก.ประกายศิลป์ โทร. 0-3835-1804, 0-3835-1472, 08-1861-5549 แฟกซ์. 0-3835-4440 สมพงษ์ โฆษณา โทร. 0-3846-4467 ซุปเปอร์ แมน อิงค์ เจ็ท จก บริษัท โทร. 0-3806-4911, 08-5445-7325 โทรสาร 0-3806-4912 www.supermaninkjet.com ชวาลศิลป์ ร้ าน โทร. 0-3832-2398 ชลบุรี ช�ำนาญศิลปป้ายโฆษณา โทร. 0-3827-4890 เมืองชลบุรี ชลบุรี ป้ายไทย ร้ าน โทร. 0-3879-3809 เมืองชลบุรี ชลบุรี เปเป้สติกเกอร์ ร้ าน โทร. 0-3827-8991 เมืองชลบุรี ชลบุรี พัทยา 99 โฆษณา โทร. 0-3822-5422 ชลบุรี ศิลปกรรม ร้ าน โทร. 0-3842-6365 บางละมุง ชลบุรี สัตหีบโฆษณา ร้ าน โทร. 0-3843-8867 สัตหีบ ชลบุรี แดนโฆษณา โทร. 0-3842-1912 บางละมุง ชลบุรี ปรายศิลป์ โฆษณา ร้ าน โทร. 0-3842-8947

บางละมุง ชลบุรี พัทยา ซายน์ เทค ร้ าน โทร. 0-3837-4353-4 บางละมุง ชลบุรี l หมวดแป้งมัน

โค้ วซั่งเอีย้ ะอุตสาหกรรมแป้งมัน และสาคู จก บริษัท โทร. 0-3824-9010, 0-3824-9045 โทรสาร. 0-3824-9159 สหมิตรแป้งมันชลบุรี หจก โทร. 0-3848-0765 บางละมุง ชลบุรี คุณเฮงฮวด โรงแป้งมัน โทร. 0-3828-4696 ชลบุรี จีเ้ ซ่ งฮวด โรงแป้ง โทร. 0-3839-1649 เมืองชลบุรี ชลบุรี จีเ้ ซ่ งฮวด โรงแป้ง โทร. 0-3839-1649 เมืองชลบุรี ชลบุรี เจริญผล ร้ าน โทร. 0-3828-3313 เมืองชลบุรี ชลบุรี โค้ วชั่งเอีย๊ ะอุตสาหกรรมแป้งมัน และสาคู จก บริษัท โทร. 0-3824-9010-1 บางละมุง ชลบุรี

l หมวดบริษัท

รักษาความปลอดภัย

บริษัท พี.ดี.การ์ ด จ�ำกัด โทร. 0-3849-4996 โทรสาร. 0-3849-4832 แกมม่ าเซฟตี ้ จก บริษัท โทร. 0-3831-2460 โทรสาร. 0-3832-4714 E-mail : gammasafety@hotmail.com www.gammasafetyspaces.live.com ชลบุรีชัยชนะธุรกิจ จก บริษัท โทร. 0-3828-4745 ชลบุรี เจ เจ การ์ ด หจก โทร. 0-3839-3747 เมืองชลบุรี ชลบุรี เจ เจ ฟอร์ ซ กรุ๊ ป จก บริษัท โทร. 0-3876-4567 เมืองชลบุรี ชลบุรี ซี โอ พี (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-3828-6200 เมืองชลบุรี ชลบุรี พี อิสเทอร์ นกรุ๊ พ จก บริษัท โทร. 0-3827-4010 เมืองชลบุรี ชลบุรี พีแอลเอสอินเตอร์ เนชั่นแนลการ์ ด จก บริษัท โทร. 0-3828-9140-2 เมืองชลบุรี ชลบุรี ยู พี รั กษาความปลอดภัย จก บริษัท โทร. 0-3878-0594 เมืองชลบุรี ชลบุรี กรุ พ 4 เซคเคียวริทาส (ไทยแลนด์ )

จก บริษัท โทร. 0-3849-1498 ศรีราชา ชลบุรี แกมม่ าเซฟตี ้ จก บริษัท โทร. 0-3831-2460 ศรีราชา ชลบุรี เค เอส อาร์ ซิเคียวริตี ้ การ์ ด หจก โทร. 0-3840-0930 ศรีราชา ชลบุรี ซุปเปอร์ ไทเกอร์ พร๊ อบเพอร์ การ์ ด หจก โทร. 0-3832-6575 ศรีราชา ชลบุรี ทีอาร์ การ์ ด จก บริษัท โทร. 0-3832-8136 ศรีราชา ชลบุรี พี ดี การ์ ด จก บริษัท โทร. 0-3849-4996 ศรีราชา ชลบุรี พีทเี คเซอร์ วสิ เซส จก บริษัท โทร. 0-3835-1608-9 ศรีราชา ชลบุรี เมโทรโปลิแตน เซฟตี ้ คอนโทรล จก บริษัท โทร. 0-3840-0136 ศรีราชา ชลบุรี สยามโกบอลเทคนิคอลคลีนนิ่ง เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-3834-5160-1 ศรีราชา ชลบุรี อาร์ วี คลีนนิ่งพี ที รั กษาความปลอดภัย จก บริษัท โทร. 0-3871-3232 Tourist&Business

CHONBURI

121


สินค้า และธุรกิจบริการ บางละมุง ชลบุรี วอชเชอร์ แมน จก บริษัท โทร. 0-3841-4396 บางละมุง ชลบุรี เอส พี การ์ ด อินเตอร์ เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 08-1865-7786, 0-3832-1796 โทรสาร 0-3832-8074 เอ ไอ จี อินเตอร์ การ์ ด 2008 จก บริษัท กรุงเทพฯ 10240 โทร. 0-2970-5603-4 โทรสาร 0-2970-5603 E-mail : aig_sccurrlby@hotmail.com l หมวดโรงพิมพ์

โรงพิมพ์ ศรี ราชาออฟเซ็ท โทร. 08-1654-7030, 0-3832-4841 โทรสาร. 0-3832-4964 ส�ำนักพิมพ์ มนตรี จก บริษัท โทร. 0-3827-5628 โทรสาร 0-3827-5628 E-mail : ikeempapit@gmail.com พัทยา แม๊ พ ไทยแลนด์ โทร. 0-3837-6152 โทรสาร. 0-3837-6152 ศรี ราชาธุรกิจการพิมพ์ จก บริษัท โทร. 0-3832-8022-24, 0-3877-0551, 08-1945-8622 โทรสาร 0-3832-4376 E-mail : sriracha_thurakit@yahoo.com sriracha_thurakit@hotmail.com www.srirachabusinessprinting.com ชลบุรีการพิมพ์ โรงพิมพ์ โทร. 0-3828-2370

เมืองชลบุรี ชลบุรี ก การพิมพ์ โทร. 0-3827-1024 เมืองชลบุรี ชลบุรี กมลศิลป์การพิมพ์ โทร. 0-3879-0119 เมืองชลบุรี ชลบุรี เจริญศิลปการพิมพ์ โทร. 0-3827-7965-6 เมืองชลบุรี ชลบุรี ชยุตศิลป์การพิมพ์ ร้ าน โทร. 0-3828-7544 เมืองชลบุรี ชลบุรี

เกียรติขจร รี ไซเคิล หจก โทร. 08-9603-6002 โทรสาร 0-3837-2049 เมืองทองค้ าไข่ ร้ าน โทร. 0-3828-5097 ชลบุรี อ่ าวอุดมของเก่ า ร้ าน โทร. 0-3835-2417 ชลบุรี เม้ งเฮงท่ อพัก ร้ าน โทร. 0-3835-2507 ศรีราชา ชลบุรี ส ศรี ราชา จก บริษัท โทร. 0-3833-8350 ศรีราชา ชลบุรี

l หมวดผู้ขาย

l หมวดสติกเกอร์

และรับซื้อเศษเหล็ก และของเก่า

วี.เอ็นจิเนียริ่ง & ซัพพลาย จก บริษัท โทร. 0-2701-4522, 08-1819-6929 เจริญรุ่ งเรื องรี ไซเคิล โทร. 0-3875-0500-2 โทรสาร. 0-3875-0503 ซี เอช ยูไนเต็ด จก บริษัท โทร. 0-3821-4000 เมืองชลบุรี ชลบุรี ปฐมรั ตน์ จก บริษัท โทร. 0-3821-3274 เมืองชลบุรี ชลบุรี พี เอ็น พี รี ไซเคิล จก บริษัท โทร. 0-3879-9511 เมืองชลบุรี ชลบุรี

เทคโนกราฟฟิ ค & สติกเกอร์ โทร. 08-6603-6838, 08-1862-5535 ฟู่ ซุ่นสติก้ เกอร์ จก บริษัท โทร. 0-3871-7271-4 เมืองชลบุรี ชลบุรี เทคโนโลยี่พริน้ แอนด์ ซัพพลาย จก บริษัท โทร. 0-3849-0426 ศรีราชา ชลบุรี l หมวดผู้จ�ำหน่ายหนังสือ

108 บุคส์ จก บริษัท โทร. 0-3877-0450-2 โทรสาร. 0-3877-0454 ศูนย์ หนังสือชลบุรี โทร. 0-3827-3571-2 เมืองชลบุรี ชลบุรี จิวย่ งฮง ร้ าน โทร. 0-3827-6797 เมืองชลบุรี ชลบุรี เซียวเฮงฮวด โทร. 0-3828-3537 เมืองชลบุรี ชลบุรี ตุ๊กตา ร้ าน โทร. 0-3830-0382 ชลบุรี เพลินอารมณ์ ร้ าน โทร. 0-3828-4554 เมืองชลบุรี ชลบุรี เพื่อน ร้ าน โทร. 0-3827-1081 บีทเู อส จก บริษัท โทร. 0-3832-8294-6 ศรีราชา ชลบุรี 108 บุคส์ จก บริษัท โทร. 0-3877-0452 ศรีราชา ชลบุรี บีทเู อส จก บริษัท โทร. 0-3842-4472 บางละมุง ชลบุรี l หมวดหลอดไฟกันยุง

ชิว ชิว จก บริษัท โทร. 0-2746-6988-90, 08-5340-8481 E-mail : chillchill_2010@hotmail.com www.chillchill.co.th l หมวดผลิตภัณฑ์อาหาร

ตะวันออกหมูหยอง โทร. 0-3828-3162 โทรสาร. 0-3827-9941 กล้ วยฉาบจันทร์ ทพ ิ ย์ ร้ าน ่ยว&ธุรกิจ 122 ๑ท่องเทีใน...ชลบุ รี

18 ถ.สันติเกษม ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทร. 0-3839-0313, 0-3839-0414 จิบเฮงเส็ง (โรงกาแฟ) โทร. 0-3828-5195 ชลบุรี พรรณพิไล ทานตะวิรยะ แผง โทร. 0-3831-2145 ชลบุรี พิมล แซ่ โง้ ว แผง โทร. 0-3827-1529 ชลบุรี พิศมัย เตชาวงศ์ แผง โทร. 0-3828-4051 เมืองชลบุรี ชลบุรี เมจิคพอคเกอร์ จก บริษัท โทร. 0-3879-8434-5 เมืองชลบุรี ชลบุรี ลิม้ ยิ่งเต็ก โทร. 0-3827-2486 เมืองชลบุรี ชลบุรี วิงท์ ทอง ร้ าน โทร. 0-3839-4267 เมืองชลบุรี ชลบุรี วิชัย ชัยศรี ชล แผง โทร. 0-3827-3331 เมืองชลบุรี ชลบุรี l หมวดผลิตภัณฑ์

อาหารแห้ง

ชลบุรีแอลซี จก บริษัท โทร. 0-3827-8848 เมืองชลบุรี ชลบุรี คุณเต้ ย ร้ าน โทร. 0-3839-7231 เมืองชลบุรี ชลบุรี โค้ วเลี่ยงฮวด ร้ าน โทร. 0-3839-1505 ชลบุรี โค้ วอ๋ วยฮวด ร้ าน โทร. 0-3839-1073 เมืองชลบุรี ชลบุรี จ�ำลอง หวานระรื่ น แผง โทร. 0-3827-7403 ชลบุรี ฉั่วย่ งไถ่ ร้ าน โทร. 0-3828-3531 ชลบุรี ชาวทะเล 1 โทร. 0-3839-1514 เมืองชลบุรี ชลบุรี ตัง้ อุ่งไฮ้ ร้ าน โทร. 0-3879-4010 เมืองชลบุรี ชลบุรี ธรรมวรานุรักษ์ ร้ าน โทร. 0-3839-1436 เมืองชลบุรี ชลบุรี นกเล็ก ร้ าน โทร. 0-3839-1980 เมืองชลบุรี ชลบุรี นงเยาว์ สุนทรวิจติ ร แผง โทร. 0-3828-3793 เมืองชลบุรี ชลบุรี เบญจพร ร้ าน โทร. 0-3839-1853 เมืองชลบุรี ชลบุรี แม่ อัมพร โทร. 0-3839-1464 เมืองชลบุรี ชลบุรี l หมวดดนตรี

บริการรับจัด

กวีไลท์ มิวสิค โทร. 0-1925-2312


สินค้า และธุรกิจบริการ

l หมวดอุปกรณ์และ

ระบบโทรทัศน์วงจรปิด

แชมป์ ดาวเทียม ร้ าน โทร. 08-4947-2767, 08-5092-0491 โทรสาร 0-3839-2225 เฉลิมชัยการช่ าง โทร. 0-2871-9122, 08-9768-0761 เอสเคซี เทคโนโลยี จก บริษัท โทร. 08-1865-8126, 0-3838-4142 โทรสาร 0-3838-4172 www.skc-technology.com ศรี ราชา เน็ตเวิร์ค โซลูช่ ัน จก บริษัท โทร. 0-3831-3222 ศรีราชา ชลบุรี แมน แซทเทิล้ ไลท์ เซ็นเตอร์ โทร. 0-3844-8638, 08-4128-5685, 08-6428-4083, 08-6428-4084 ดาต้ า ซิสเต็ม อินทิเกรเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-3811-2618 โทรสาร 0-3811-2561 E-mail : info@dsi.co.th www.dsi.co.th เอสเคซี เทคโนโลยี จก บริษัท โทร. 0-3839-3158 เมืองชลบุรี ชลบุรี

l หมวดเครื่องหมาย

l หมวดแปลเอกสาร

l หมวดรูปปั้น-รูปหล่อ

เอส.เค.เอ็ม ทราฟฟิ ค หจก. โทร. 0-3720-9384, 0-3720-9385

บริษัท อินเตอร์ เนชั่นแนล ไมรเกรชั่น แอนด์ ทราเวล โทร.0-3836-2204-5 แฟกซ์. 0-3836-2213 สาขาพัทยาโทร. 08-7707-7218 (คุณป๋อง) 08-7990-0419 (คุณซี)

ทรั พย์ แสงรุ้ ง ช่ างนุกูล หจก โทร. 08-1715-6165

จราจร

l หมวดเสื้อผ้าส�ำเร็จ

รูปขายส่ง ผู้ผลิต บริการปัก

เอกศิลา ยูนิฟอร์ ม จก บริษัท โทร. 0-3833-7054, 08-7582-8829, 08-7783-1731 โทรสาร 0-3833-7053 l หมวดแรงงาน

ผู้รับเหมาจัดหา

ลีลาฟู๊ด จก บริษัท โทร. 08-9787-0908, 08-9933-5962, 08-6327-7009, 0-3833-7054 โทรสาร 0-3833-7053 l หมวดเครื่องถ่าย

เช่า-จ�ำหน่าย

และล่าม

l หมวดอาหาร

และของฝาก

อัญชลีฟรุ๊ ตโปรดักส์ โทร. 08-1377-8766, 0-3839-1888 แม่ ชนิ ้ โทร. 08-9097-1607, 08-1687-4278 ร้ านจรินทร์ หนองมน โทร. 0-3839-0525 แฟกซ์. 08-1943-0009

แกะสลัก

l หมวดหีบศพ

ซุ่นฮวด 3 โทร.0-3875-6303, 08-1843-0619, 08-9244-1970 l หมวดดาวเทียม

ร้ านแชมป์ดาวเทียม โทร. 08-4947-2767, 08-5092-0491 โทรสาร 0-3839-2225

l หมวดถังเก็บของเหลว

สมาน ขันทองดี โทร. 08-1650-2910

ก๊ อปปี ้ มาสเตอร์ โทร. 0-3838-3345, 08-1575-5164 แฟกซ์. 0-3838-3345

Tourist&Business

CHONBURI

123


รถยนต์-อุปกรณ์ และอะไหล่

ด้านรถยนต์ อุปกรณ์-อะไหล่

ในหมวดนี้ส�ำหรับท่านที่ก�ำลังค้นหา ล้อและเครื่องยนต์ ถ้าท่านต้องการแลกเปลี่ยน เช่า ซื้อ ขาย ซ่อมล้าง ขัดเคลือบ ท�ำความสะอาด อุปกรณ์ประดับยนต์ และอะไหล่เครื่องมือ ท่านควรค้นหาในหมวดนี้

่ยว&ธุรกิจ 124 ๑ท่องเทีใน...ชลบุ รี


รถยนต์-อุปกรณ์ และอะไหล่ หมวดแก๊ ส-ผู้ตดิ ตัง้

พัทยาออโต้ แก๊ ส ที่ตั้ง : 126/87 หมู่ 6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี Tel. 08-6906-6660

หมวดซ่ อมล้ อ

หมวดยางรถ ผู้ขายและจ�ำหน่ าย

อรั ญ รั บซ่ อมแม็ก ที่ตั้ง : 72/5-6 ต.หนองรี อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 Tel. 08-9696-1710 อรั ญ 08-6109-0953 กอล์ ฟ, 0-3847-6161 ดู AD 4 สี หน้ า 18

สินากร พานิช ที่ตั้ง : 196/4 หมู่ 9 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี Tel./Fax 0-3828-4691 Tel./Fax. 0-3828-6849

หมวดอุปกรณ์ ชิน้ ส่ วน-อะไหล่

JP RIDER Tel. 08-6737-2411, 08-6165-5525

ดู AD 4 สี หน้ า 8

หมวดรถบรรทุก-ซ่ อม บริษัท สุขุมคอนสตรั คชั่น แอนด์ ซัพพลาย จ�ำกัด ที่ตั้ง : 248/5 หมู่ 12 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี Tel. 0-3835-4598-9, 0-3835-2999, 08-1813-1514 Fax. 0-3835-1886

เอส.เจ. แม็กซ์ ที่ตั้ง : 71/3 หมู่ 1 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160 Tel. 08-6600-7726, 09-2417-7788

ดู AD 4 สี หน้ า 17

หมวดเบาะ-ช่ างท�ำ

หมวดรถยก-บริการ

แหลมฉบังการเบาะ ที่ตั้ง : 98/9 หมู่ 9 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี Tel. 08-9899-9147, 0-3849-0212 หจก.ปื๊ ด เซอร์ วสิ Tel. 08-6375-2318, 09-2915-4459

ดู AD 4 สี หน้ า 18

หมวดรถจักรยานยนต์ จ�ำหน่ าย

จันทร์ การเบาะ ที่ตั้ง : 48/16 หมู่ 3 ถ.สาย 9 กิโล ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 Tel. 08-6795-5725 l หมวดรถยนต์

เครื่องยนต์ และอะไหล่ใช้แล้ว

ชัยวุฒิ มอเตอร์ ที่ตั้ง : 3/106 หมู่ 1 ต.ห้วยกะปิ อ.เมือง จ.ชลบุรี (ตรงข้ามเซ็นทรัลชลบุรี) Tel. 09-2476-1340

อ.ทวียนต์ ร้ าน โทร. 0-3879-9814-5 โทรสาร. 0-3879-8124 ชลบุรีศูนย์ รวมธุรกิจ หจก โทร. 0-3879-6216 เมืองชลบุรี ชลบุรี

ประสิทธิ์การยาง ที่ตั้ง : สาขาพัทยา 115 หมู่ 2 ถ.สุขุมวิท ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี Tel. 0-3822-2240, 08-1002-2677, 08-5650-2841 คุณเฒ่ า ที่ตั้ง : สาขาระยอง 125/92-93 หมู่ 5 สี่แยกขน�ำไร่ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง Tel. 0-3801-0225, 08-7567-2835 คุณหนึ่ง

ดู AD 4 สี ปกหลังใน

เจริญผล พาร์ ท ชลบุรี ที่ตั้ง : 16/60 หมู่ 8 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 Tel. 0-3828-2708, 0-3811-0176, 08-5907-7740

ดู AD 4 สี หน้ า 28

ร้ านเอกยานยนต์ ที่ตั้ง : 47/6 หมู่ 9 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี Tel. 08-1699-9551, 09-1494-9899 Fax. 0-3831-3051 วัฒนาพานิชชลบุรี โทร. 0-3828-3366 ชลบุรี ก กลการ ร้ าน โทร. 0-3827-6905 เมืองชลบุรี ชลบุรี ชัยยนต์ ร้ าน โทร. 0-3827-2097 เมืองชลบุรี ชลบุรี ตัง้ ฮั่วน�่ำ ร้ าน โทร. 0-3828-3271 ชลบุรี โตยานยนต์ โทร. 0-3828-6419 ชลบุรี ป เจริญยนต์ ร้ าน โทร. 0-3828-3346 เมืองชลบุรี ชลบุรี พัทยาเชียงกงออโต้ พาร์ ท โทร. 0-3822-2434, 08-1862-2013, 08-4345-5568 ส รั ตน์ ยนต์ ร้ าน โทร. 0-3879-8947-8 เมืองชลบุรี ชลบุรี ส วรกิจ ร้ าน โทร. 0-3838-2016 เมืองชลบุรี ชลบุรี ส สหมิตรการยนต์ ร้ าน

พงษ์ ชมพร อะไหล่ Tel. 08-1850-4416, 08-1750-2666, 08-5173-3888 โทร. 0-3828-3276 เมืองชลบุรี ชลบุรี อ ทวียนต์ ร้ าน โทร. 0-3827-2775 เมืองชลบุรี ชลบุรี l หมวดประกันภัย

บจก.อยุธยาอลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวติ โทร. 0-3828-5912 แฟกซ์. 0-3828-5912 มิตรแท้ ประกันภัย จก บริษัท โทร. 08-1862-7596, 0-3828-7079 กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จก บริษัท โทร. 0-3837-0663-4 สายด่วน 1356 สินมั่นคงประกันภัย จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-3877-4981 ชลบุรี กมลสุโกศลประกันภัย จก บริษัท โทร. 0-3879-7442 Tourist&Business

CHONBURI

125


รถยนต์-อุปกรณ์ และอะไหล่ หมวดอู่ซ่อมรถยนต์

อู่ชาญวิทย์ เรซซิ่ง ที่ตั้ง : 34/78 หมู่ 1 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 Tel. 08-5359-8941

ร้ านแอมป์ ประดับยนต์ ที่ตั้ง : 1/13 หมู่ 8 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี Tel. 08-2431-6629, 09-2382-1859 BEST ฟิ ล์ มซิ่ง ชลบุรี ที่ตั้ง :889/182 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี Tel. 09-5184-7142

อู่มนูญบริการ ที่ตั้ง : 33/19 หมู่ 8 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี Tel. 0-3828-3498, 08-0573-9213

อู่ช่างวิทย์ ที่ตั้ง : 15/19 หมู่ 3 ต.ห้วยกะปิ อ.เมือง จ.ชลบุรี Tel. 08-9438-0224, 08-6935-2805 อู่รวมใจ (การช่ าง) Tel. 06-2961-8884, 06-3381-4658

หมวดรถยนต์ -ตกแต่ ง

ดู AD 4 สี ปกหลังใน

เบนซ์ เลิศออโต้ เซอร์ วสิ ที่ตั้ง : 29/1 หมู่ 10 ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี Tel. 08-1567-4414

P.A. SOUND พัทยา Tel. 08-7746-5166 แสงเจริญยนต์ ที่ตั้ง : 265/55 หมู่ 3 ถ.331 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 Tel. 08-4166-0164, 0-3834-6388

บาสซ่ า อะไหล่ ซ่ งิ สาขา 2 By ช่ างวิท Tel. 09-2315-2646, 09-5785-8288

ดู AD 4 สี หน้ า 16

N.A.SOUND ที่ตั้ง : 120/164 หมู่ 3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 Tel. 08-1652-9249 อ๊ อด 08-1377-0327 เจ๊ ปลา

ดู AD 4 สี หน้ า 17

อู่สเต็ปอัพ ที่ตั้ง : 19/70 ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี Tel. 08-5686-9100, 08-5448-9973

STORM RACING SHOP Tel. 08-7509-4422, 08-6989-6633

ดู AD 4 สี หน้ า 17

ช่ างเจตน์ ท่อซิ่ง อินเตอร์ เทอร์ โบ ชลบุรี Tel. 09-0652-8759

ดู AD 4 สี หน้ า 16 เจริญรุ่ งเรื องแอร์ Tel. 08-6812-3822, 08-9414-5605

ดู AD 4 สี หน้ า 29

Glossline ที่ตั้ง : 392 หมู่ 9 ถ.สุขุมวิท ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 Tel. 06-2609-3556, 0-3300-8499

ดู AD 4 สี หน้ า 4

พีเค ออโต้ แอร์ Tel. 08-1714-9287, 08-0630-4625 ่ยว&ธุรกิจ 126 ๑ท่องเทีใน...ชลบุ รี

เมืองชลบุรี ชลบุรี กรุ งเทพประกันภัย จก บริษัท โทร. 0-3828-8388-9 เมืองชลบุรี ชลบุรี กรุ งเทพประกันชีวติ จก บริษัท โทร. 0-3878-4198 เมืองชลบุรี ชลบุรี จิตรสงวน โรงงาน หจก โทร. 0-3828-2285 เมืองชลบุรี ชลบุรี เจเนอรั ล คิวบีอี ประกันภัย จก บริษัท โทร. 0-3879-3644 ชลบุรี ทิพยประกันภัย จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-3875-8596-9 เมืองชลบุรี ชลบุรี เทเวศประกันภัย จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-3828-0228 เมืองชลบุรี ชลบุรี ไทยศรี ซูริคประกันภัย จก บริษัท โทร. 0-3827-8175-7 เมืองชลบุรี ชลบุรี ไทยสมุทรประกันชีวติ จก บริษัท โทร. 0-3879-7482-3 เมืองชลบุรี ชลบุรี ประสิทธิ์ชัย 3 ซี พี หจก โทร. 0-3827-9598 เมืองชลบุรี ชลบุรี พรู เด็นเชียล ทีเอสไลฟ์ ประกันชีวติ จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-3878-0571-2 เมืองชลบุรี ชลบุรี พาณิชย์ การประกันภัย จก บริษัท โทร. 0-3879-8321-3 เมืองชลบุรี ชลบุรี พิทยาและเพื่อน หจก โทร. 0-3827-7101-3 เมืองชลบุรี ชลบุรี ไพศาลประกันภัย จก บริษัท โทร. 0-3827-2152-4 เมืองชลบุรี ชลบุรี ศรี อยุธยาประกันภัย จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-3878-4670-2 เมืองชลบุรี ชลบุรี สหมงคลประกันภัย จก บริษัท โทร. 0-3838-2909 เมืองชลบุรี ชลบุรี สัมพันธ์ ประกันภัย จก บริษัท


รถยนต์-อุปกรณ์ และอะไหล่ โทร. 0-3828-5449 เมืองชลบุรี ชลบุรี สุรินทร์ จันทร์ ชลอ โทร. 0-3828-2882 เมืองชลบุรี ชลบุรี เอราวัณประกันภัย จก บริษัท โทร. 0-3838-2808 เมืองชลบุรี ชลบุรี แอกซ่ าประกันภัย จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-3826-1293-4 เมืองชลบุรี ชลบุรี แอลเอ็มจี ประกันภัย จก บริษัท โทร. 0-3827-8940-3 เมืองชลบุรี ชลบุรี ไอเอ็นจี ประกันชีวติ จก บริษัท โทร. 0-3878-3342 ชลบุรี ไทยประกันชีวติ จก บริษัท โทร. 0-3843-6721 สัตหีบ ชลบุรี ไทยประกันชีวติ จก บริษัท โทร. 0-3842-0808-9 บางละมุง ชลบุรี ไทยพัฒนาประกันภัย จก บริษัท โทร. 0-3872-7412-3 บางละมุง ชลบุรี สัมพันธ์ ประกันภัย จก บริษัท โทร. 0-3875-6611-2 บางละมุง ชลบุรี คาล์ มชีเซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-3877-0445-7 ศรีราชา ชลบุรี พิมพ์ นิภา ชุมศิลป์ศิริ หจก

โทร. 0-3835-2955-6 ศรีราชา ชลบุรี ลิเบอร์ ตปี ้ ระกันภัย จก บริษัท โทร. 0-3834-1651-2 ศรีราชา ชลบุรี สหรั ฐ 1996 หจก โทร. 0-3877-1259 ศรีราชา ชลบุรี กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จก บริษัท โทร. 0-3842-6432 บางละมุง ชลบุรี เจเนอรั ล คิวบีอี ประกันภัย จก บริษัท โทร. 0-3842-4118 บางละมุง ชลบุรี ทอสส์ จก บริษัท โทร. 0-3837-0701 บางละมุง ชลบุรี ไทยศรี ซูริคประกันภัย จก บริษัท โทร. 0-3841-3781 บางละมุง ชลบุรี ไทยสมุทรประกันชีวติ จก บริษัท โทร. 0-3871-6458-9 บางละมุง ชลบุรี ธนสินประกันภัย จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-3871-6245 บางละมุง ชลบุรี นวกิจประกันภัย จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-3837-3831-4 บางละมุง ชลบุรี วิธสินประกันภัย จก บริษัท โทร. 0-3825-1792-3 บางละมุง ชลบุรี

l หมวดรถยนต์

เครื่องประดับ และตกแต่ง

ชลบุรีท่อพักชลบุรีประดับยนต์ ร้ าน โทร. 0-3827-6512-4 เมืองชลบุรี ชลบุรี ชลบุรี สินทะเล แอร์ หจก โทร. 0-3827-4019-20 เมืองชลบุรี ชลบุรี TK แอร์ แอนด์ ซาวด์ (คอเขาบางพระ) โทร. 08-7207-6436 ไก่ ทวี ี-แอร์ โทร. 0-3827-1100 เมืองชลบุรี ชลบุรี เอกทวีประดับยนต์ โทร. 08-1154-9825, 0-3806-2075 ดิเรกอุตสาหกรรมประดับยนต์ ดิเรกแอร์ หจก โทร. 0-3838-2616 เมืองชลบุรี ชลบุรี ตะวันประดับยนต์ โทร. 0-3842-5099 ชลบุรี ร้ านต้ นซาวด์ โทร. 08-7794-0864 บายพาสประดับยนต์ ร้ าน โทร. 0-3827-6018 เมืองชลบุรี ชลบุรี บุญส่ งกลการ ร้ าน โทร. 0-3828-5471 เมืองชลบุรี ชลบุรี เมืองชล แอร์ แอนด์ ซาวด์ ร้ าน

โทร. 0-3827-7048 ชลบุรี ยุโรปกระจกยนต์ ร้ าน โทร. 0-3876-5316 เมืองชลบุรี ชลบุรี รวมศิลปแอร์ โทร. 0-3827-1849 ชลบุรี ออเร้ นจ์ ออโต้ เอ็กเพรส โทร. 0-3879-9428 เมืองชลบุรี ชลบุรี เอ บี แอร์ โทร. 0-3844-3466 ชลบุรี โอภาสแอร์ แอนด์ ซาวด์ โทร. 0-3842-5099 ชลบุรี ฮัวประดับยนต์ ร้ าน โทร. 0-3879-8761 เมืองชลบุรี ชลบุรี ฮัว้ อาหลั่ยยนต์ ร้ าน โทร. 0-3828-4769 เมืองชลบุรี ชลบุรี l หมวดรถยนต์ ใช้แล้ว

ผู้ขายและรับซื้อ

เกรี ยงไกรออโต้ โทร. 08-7604-1114, 08-5091-4464 ชลบุรี ออโต้ เซลส์ จก บริษัท โทร. 0-3827-5222 เมืองชลบุรี ชลบุรี ชลบุรีพาณิชย์ ธุรกิจ จก บริษัท โทร. 0-3827-2217 เมืองชลบุรี ชลบุรี แชมป์ออโต้ คาร์ 103/26 หมู่ 2 ต.บ้านสวน

Tourist&Business

CHONBURI

127


รถยนต์-อุปกรณ์ และอะไหล่ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทร 08-1862-1461 ชลบุรีสหเกียรติ จก บริษัท โทร. 0-3838-3217 เมืองชลบุรี ชลบุรี บูรพายนต์ ชลบุรี ร้ าน โทร. 0-3879-5091-5 เมืองชลบุรี ชลบุรี ต้ นเอก แหล่ งรถบ้ าน โทร. 08-1499-5967, 0-3877-1699 www.tonakerodbaan.com สหมิตรคาร์ เซนเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-3876-4588 เมืองชลบุรี ชลบุรี สหมิตรคาร์ เซนเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-3876-4589 เมืองชลบุรี ชลบุรี ส�ำอาง พานิช จก บริษัท โทร. 0-3828-3159 เมืองชลบุรี ชลบุรี 1 บริการ บี เอส เค คาร์ เซ็นเตอร์ โทร. 0-3827-7388-9 เมืองชลบุรี ชลบุรี อ้ วนมอเตอร์ โทร. 0-3820-1031 ชลบุรี กมลโตโยต้ า ร้ าน โทร. 0-3843-7859 สัตหีบ ชลบุรี กรุ งธนศรี ราชา 2 จก บริษัท โทร. 0-3831-3221-2

่ยว&ธุรกิจ 128 ๑ท่องเทีใน...ชลบุ รี

l หมวดยางรถยนต์

ล้อแม็กซ์ ผู้จ�ำหน่าย

ประมวลล้ อแม็กซ์ โทร./โทรสาร 0-3838-5505 มือถือ 08-1525-9494 l หมวดรถแทรกเตอร์

ซ่อมและบริการ

ส.การช่ างแทรคเตอร์ เซอร์ วสิ โทร. 0-3879-5119 โทรสาร. 0-3879-5119 มานูญโลหะกิจ ร้ าน โทร. 0-3827-5680 เมืองชลบุรี ชลบุรี ยูเนี่ยนเครน โทร. 0-3878-3466 เมืองชลบุรี ชลบุรี ผลอนันต์ การช่ าง ร้ าน โทร. 0-3821-1019 บ่อทอง ชลบุรี l หมวดผู้ขาย

รถแทรกเตอร์

ชลบุรีศูนย์ แทรกเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-3875-0202-16 เมืองชลบุรี ชลบุรี สุนทรกิจชลบุรี (1990) จก บริษัท โทร. 0-3827-6100

เมืองชลบุรี ชลบุรี โง้ วลี่ฮวด หจก โทร. 0-3844-3108 ชลบุรี เมโทรแมชีนเนอรี่ จก บริษัท โทร. 0-3838-1548 เมืองชลบุรี ชลบุรี วิจติ รชัย เมืองชล จก บริษัท โทร. 0-3827-2321 เมืองชลบุรี ชลบุรี ประโยชน์ แทรกเตอร์ ร้ าน โทร. 0-3829-2626-7 บ้านบึง ชลบุรี โง้ วลี่ฮวด หจก โทร. 0-3844-3792 บ้านบึง ชลบุรี วิชชุดาเทรดดิง้ จก บริษัท โทร. 0-3873-3268 บางละมุง ชลบุรี l หมวดรถยก-ผู้ขาย

และบริการ

โตโยต้ าทูโช (ไทยแลนด์ ) จก บริษัท โทร. 0-3821-4095 เมืองชลบุรี ชลบุรี แสงอรุ ณเครนเซอร์ วสิ หจก โทร. 0-3879-8253-4 เมืองชลบุรี ชลบุรี ที เอส เค อินเตอร์ กรุ๊ ป จก บริษัท โทร. 0-3849-4931

ศรีราชา ชลบุรี เค พี โพร์ คลิฟท์ เซอร์ วสิ ซิสเต็มท์ หจก โทร. 0-3878-7886 พนัสนิคม ชลบุรี เจนบรรเจิด จก บริษัท โทร. 0-3849-3202 ศรีราชา ชลบุรี เจนแมก จก บริษัท โทร. 0-3848-2304-6 ศรีราชา ชลบุรี โตโยต้ าทูโช (ไทยแลนด์ ) จก บริษัท โทร. 0-3874-3732 พานทอง ชลบุรี นิชยิ ู เอเชีย (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-3835-2882-3 ศรีราชา ชลบุรี คาร์ เวิลด์ คลับ จก บริษัท โทร. 0-3842-3666 บางละมุง ชลบุรี โคเน่ เครนส์ เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-3871-6734-5 บางละมุง ชลบุรี ซาเรนส์ เอเชีย จก บริษัท โทร. 0-3830-0314-5 บางละมุง ชลบุรี l หมวดรถยนต์ ใหม่ผู้ขาย

ชลบุรี ที เอ็ม คาร์ ส จก บริษัท โทร. 0-3827-3531 เมืองชลบุรี ชลบุรี


รถยนต์-อุปกรณ์ และอะไหล่

ชลบุรี เบสท์ เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-3838-2201 เมืองชลบุรี ชลบุรี ชลบุรี วัฒนา ออโตโมบิลส์ จก บริษัท โทร. 0-3827-3366 เมืองชลบุรี ชลบุรี ชลบุรี ออโต้ เซ็นเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-3827-3402 เมืองชลบุรี ชลบุรี ชลบุรี เอ พี เอช จก บริษัท โทร. 0-3827-6350-4 เมืองชลบุรี ชลบุรี ชลบุรี เอ็ม ที ยนต์ หจก โทร. 0-3838-4493 เมืองชลบุรี ชลบุรี ชลบุรีโพธิ์ทองการค้ า โทร. 0-3828-2699 เมืองชลบุรี ชลบุรี โตโยต้ าพัทยา (1998) จก บริษัท โทร. 0-3838-4247-8 เมืองชลบุรี ชลบุรี วัฒนากลการออโตเซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-3827-8668 เมืองชลบุรี ชลบุรี ศรี เจริญกลการ (2537) หจก โทร. 0-3842-3315 ชลบุรี สมบูรณ์ โอเจริญ ร้ าน โทร. 0-3828-2840 ชลบุรี สหชลกลการ จก บริษัท โทร. 0-3828-3548 เมืองชลบุรี ชลบุรี คลีนิคเพื่อนรถ จก บริษัท โทร. 0-3878-7888-90

พนัสนิคม ชลบุรี เจริญชัย โทร. 0-3820-9167 เกาะจันทร์ ชลบุรี โตโยต้ าพัทยา (1998) จก บริษัท โทร. 0-3832-8176 ศรีราชา ชลบุรี เล็กตัน้ พัทยา จก บริษัท โทร. 0-3841-5620 บางละมุง ชลบุรี เอ็ม เอ็ม ซี สิทธิผล จก บริษัท โทร. 0-3825-1733 บางละมุง ชลบุรี เจริญชัยภัทรพงศ์ กลการ จก บริษัท โทร. 0-3877-9619-20 เกาะจันทร์ ชลบุรี l หมวดรถยนต์แก๊ส

ผู้ติดตั้ง

พัทยาแก๊ ส โทร. 08-6906-6660, 0-3841-2233 l หมวดกระจก

ฟิลม์กรองแสงรถยนต์

ป๊อบออโต้ กลาส 55/2-4 หมู่ 3 ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทร. 0-3828-6364, 08-1344-9524

l หมวดอู่ซ่อมรถยนต์

โอ๋ โมดิฟาย โทร. 081-0017911 คุณโอ๋ ชลบุรีออโตเวิร์ค จก บริษัท โทร. 0-3876-4757 เมืองชลบุรี ชลบุรี เจริญผล ชลบุรี ร้ าน โทร. 0-3879-6112 เมืองชลบุรี ชลบุรี สุขุมวิทชลบุรี อู่ โทร. 0-3828-7405 ชลบุรี บ้ านบึงบริการ อู่ โทร. 0-3844-3619 ชลบุรี บุญพร้ อมการช่ าง โทร. 0-3828-5075ชลบุรี อู่เล็กการช่ าง โทร. 0-3832-1878 ศรีราชา ชลบุรี เกียรติวบิ ลู ย์ การช่ าง ร้ าน โทร. 0-3842-8174 บางละมุง ชลบุรี ทวีทรั พย์ อู่ โทร. 0-3842-5901 บางละมุง ชลบุรี นกการไฟฟ้า ร้ าน โทร. 0-3837-0210 บางละมุง ชลบุรี พรทรั พย์ เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-9779-4299 บางละมุง ชลบุรี สุจนิ ต์ คาร์ แคร์ โทร. 0-3822-1130 บางละมุง ชลบุรี

อิน ซัน มี จิน มอเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-3870-3173-5 บางละมุง ชลบุรี l หมวดแอร์-อุปกรณ์

และอะไหล่-ขายปลีก

ไดกิน้ อินดัสทรี ส์ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-3821-3032-46 เมืองชลบุรี ชลบุรี อาร์ เอฟ จี เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-3822-5214 ชลบุรี อ่ าวทองดีไซน์ แอนด์ อเิ ลคทริค จก บริษัท โทร. 0-3840-0114 ศรีราชา ชลบุรี เทียมชัยการไฟฟ้า จก บริษัท โทร. 0-3822-2427 บางละมุง ชลบุรี ไทยรี ไซเคิล คาร์ ททริดจ์ จก บริษัท โทร. 0-3877-2576-7 ศรีราชา ชลบุรี พงษ์ ศักดิ์แอร์ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์ วสิ หจก โทร. 0-3832-3268 ศรี ราชา ชลบุรี รุ่ งโรจน์ กลการ โทร. 0-3846-1193 พนัสนิคม ชลบุรี วัฒนชัยร้ าน โทร. 0-3832-1457 Tourist&Business

CHONBURI

129


รถยนต์-อุปกรณ์ และอะไหล่ ศรีราชา ชลบุรี l หมวดซ่อม

รถจักรยานยนต์

ร้ านบางละมุงยนต์ โทร. 0-3875-6477, 08-1255-6358

่ยว&ธุรกิจ 130 ๑ท่องเทีใน...ชลบุ รี

l หมวดรถยนต์

อู่ซ่อมตัวถังและพ่นสี

ห้ างหุ้นส่ วนจ�ำกัด สาวิตรี ออโต้ บอร์ ดเี ้ พนท์ สัตหีบ โทร. 0-3873-9292, 0-3873-9529 โทเทิ่ล เค.เอส.ที หจก. 15/129 หมู่ 4 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 โทร. 08-7708-7753, 08-4018-6662

l หมวดผู้ผลิตยาง

บริษัท แอดวานซ์ สยามไทร์ จ�ำกัด โทร. 0-3824-0484 แฟกซ์. 0-3824-1498 E-mail : marketing@advancetire.co.th


รถยนต์-อุปกรณ์ และอะไหล่

Tourist&Business

CHONBURI

131


รถยนต์-อุปกรณ์ และอะไหล่

่ยว&ธุรกิจ 132 ๑ท่องเทีใน...ชลบุ รี


รถยนต์-อุปกรณ์ และอะไหล่

Tourist&Business

CHONBURI

133


รถยนต์-อุปกรณ์ และอะไหล่

่ยว&ธุรกิจ 134 ๑ท่องเทีใน...ชลบุ รี


๑ ใน ชลบุรี  

ฉบับแนะนำ สถานที่พัก ร้านอาหาร กิจกรรมการท่องเที่ยว สปา สินค้า OTOP ทำเนียบสินค้าและบริการ ฯลฯ

๑ ใน ชลบุรี  

ฉบับแนะนำ สถานที่พัก ร้านอาหาร กิจกรรมการท่องเที่ยว สปา สินค้า OTOP ทำเนียบสินค้าและบริการ ฯลฯ

Advertisement