Page 1


พระปฐมเจดีย์สูงเสียดฟ้า

ปูชนียสถานทางพุทธศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศ


32 34

36

32 แนะน�ำร้านอาหาร >>>

ร้านพูลสุข Poonsuk Restaurant

40 ตามรอยพระบาท >>>

34 Upside Down World

36 แนะน�ำร้านอาหาร >>>

45 คอลัมภ์ท่องเที่ยว นครปฐม...เมืองน่าเที่ยว

38 โรงเรียนดนตรี อีทีซี. อะคาเดมี่

บ้านกลับหัว ศาลายา

ริวกริลล์ ปิ้งย่าง สไตล์ญี่ปุ่น

- ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง - อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา

มหิดลสิทธาคาร PRINCE MAHIDOL HALL

เที่ยวตลาดน�้ำล�ำพญา, ตลาดดอนหวาย

53 คู่มือบริการนักท่องเที่ยว แนะน�ำที่กิน ที่พัก กิจกรรมท่องเที่ยว

38

65 สินค้า OTOP นครปฐม ๑ ต�ำบล ๑ ผลิตภัณฑ์

70.


บทบรรณาธิการ kitvarinart@hotmail.com

เมื่อ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมาชาวไทยต้องร�่ำไห้ทั้งแผ่น ดิ น เมื่ อ พระมหากษั ต ริ ย ์ อั น เป็ น ที่ รั ก ยิ่ ง ของปวงชนชาวไทย “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช” เสด็จสวรรคต ถือว่าเป็นการสูญเสียและความวิปโยคยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของปวง ชนชาวไทยทั้งประเทศ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารและพนักงาน “แม๊กกาซีน ๑ ใน” ขอน้อมร�ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วม ถวายความอาลัยอย่างหาที่สุดมิได้

วารสาร “๑ ใน...นครปฐม” จัดท�ำขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์การท่อง เที่ยวและธุรกิจในจังหวัดนครปฐมและเขตติดต่อ ฉบับนี้ได้รวบรวมพระ ราชกรณียกิจและโครงการในพระราชด�ำริต่างๆ ของพระบาทสมเด็จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มาน� ำ เสนอเพื่ อ น้ อ มร� ำ ลึ ก ถึ ง พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจในด้าน ต่างๆ เพือ่ ความกินดีอยูด่ ขี องพสกนิกรไทยทัง้ ประเทศตลอดรัชสมัย ๗๐ ปี ในคอลัมภ์ “ตามรอยพระบาท” จังหวัดนครปฐม นอกจากนีย้ งั ได้รวบรวมธุรกิจประเภทต่างๆ ในจังหวัดนครปฐมและ เขตติดต่อ จัดท�ำเป็นท�ำเนียบธุรกิจ DIRECTORY โดยแยกเป็นหมวดหมู่ ประเภทต่างๆ เพื่อการค้นหาสินค้าและบริการต่างๆ ได้อย่างสะดวกสบาย อาทิ ด้านการศึกษา, ด้านสุขภาพและความงาม, ด้านการก่อสร้าง, ด้าน อุตสาหกรรม, ด้านการเกษตร, ด้านบ้านและเฟอร์นเิ จอร์, ด้านรถยนต์ รวม ถึงการรวบรวมสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร สถานบันเทิง คลินิก สปา สินค้าของฝาก ผลิตภัณฑ์ OTOP และกิจกรรม การท่องเที่ยวต่างๆ อีกมากมายในฉบับ...ติดตามได้เลยครับ

ประธานที่ปรึกษา พ.ต.ท. สมชาย ศรลัมพ์ พ.ต.ฉลาด วงศ์ไพศาล ฝ่ายกฏหมาย นางนงคราญ นันชนะ ผู้อ�ำนวยการ นางสาววริยา แย้มเพียรวัฒนา บรรณาธิการบริหาร นายกิตติ ฉันทกิจนุกูล กองบรรณาธิการ นายบุญธรรม มุกดาสนิท นายสุเชาว์ ศรลัมพ์ นางสาวสุชาดา พุกทรัพย์ ผู้จัดการโครงการ นางสาวมาลี ชื่นส�ำอางค์ ผู้จัดการส่วนภูมิภาค นางสาวประทุมมาศ สนทอง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ นางสาวพัชรีพร เชื้อบุญมี นางสาวจีรวรรณ ปลั่งเปล่ง นางสาวนภาพร ดรุณพันธ์ นางสาวศิริพรรณ ชัยเกียรติ์สุนทร นางสาวสราลักษณ์ สมอบ้าน นางสาวจตุพร เถื่อนถ�้ำ นางสาวยุวดี พะบ�ำรุงษ์ ศิลปกรรม นายพลากร ค�ำโครตสูนย์ นายศักดิ์ชัย รันจัตุรัส ฝ่ายบัญชี-ธุรการ นางสาวปิยพร ม่วงศรี นายอุรุพงษ์ รุ่งเรือง นายอรรถพล นารูลา


พระราชประวัติ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ทรงพระราชสมภพ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย เดช ทรงพระนามเดิมว่า “พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้า ภูมิพลอดุลยเดช” ทรงเป็นพระราชโอรสในสมเด็จเจ้า ฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์ (ต่อ มาได้รับการเฉลิมพระนามาภิไธยเป็น สมเด็จพระมหิ ตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก) และ หม่อมสังวาล (ต่อมาได้รบั การเฉลิมพระนามาภิไธยเป็น สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดชทรงเสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2470 ณ โรงพยาบาลเมานท์ ออเบอร์น (MOUNT AUBURN) รัฐเมสสาชูเขตต์ (MASSACHUSETTS) ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อพระชนมายุ ได้ 5 พรรษา ทรงเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนมาแตร์เด อี กรุงเทพมหานคร ต่อจากนัน้ ทรงเสด็จไปศึกษาต่อ ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในชัน้ ประถมศึกษา ที่โรงเรียน เมียร์มองต์ (MERRIMENT) เมืองโลซานน์ (LASAGNA) ใน ปี พ.ศ. 2478 ได้ทรงเข้าศึกษาต่อที่ CEDE NOUBELLE DE LA SUES ROMANCE CHILLY ซึง่ เป็นโรงเรียนเอกชนทีร่ บั นักเรียนนานาชาติและทรงได้รบั ประกาศนียบัตร บาเชอ ลิเย เอ แลทร์ จากการศึกษา ดังกล่าว ทรงรอบรู้หลาย ภาษา ได้แก่ อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน และ ละติน ใน ระดับอุดมศึกษาทรงเข้าศึกษาใน แผนกวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเมืองโลชานน์ ต่อมา

ในปี พ.ศ. 2481 ได้เสด็จนิวัตกลับประเทศไทยพร้อมด้วย พระบรมเชษฐาธิราช พระบรมราชชนนี และสมเด็จพระนาง เจ้าพี่นางเธอ

ครองราชย์

ขณะที่พระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภูมิพลอดุลย เดช พระชนมพรรษา 18 พรรษา รัฐบาลได้กราบบังคม ทูลอัญเชิญขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 9 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายนนั้น ทรง เฉลิมพระปรมาภิไธยว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย เดช และรัฐบาลได้แต่งตั้งผู้ส�ำเร็จราชการ บริหารราชการ แผ่นดินแทนพระองค์ เนื่องจากยังทรงพระเยาว์ และต้อง ทรงศึกษา ต่อ ณ ต่างประเทศเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2489 ได้เสด็จพระราชด�ำเนินกลับไปทรงศึกษาต่อ ณ กรุงโล ซานน์ แม้พระองค์จะทรงโปรดวิชาวิศวกรรมศาสตร์แต่ เพื่อประโยชน์ ในการปกครองประเทศได้ทรงเปลี่ยนมา ศึกษาวิชาการปกครองแทนเช่น วิชากฎหมาย อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ภูมิศาสตร์ นอกจากนี้ ทรง ศึกษา และฝึกฝนการดนตรีด้วยพระองค์เองด้วย ในพ.ศ. 2491 ระหว่างทรงศึกษาอยู่ ณ ประเทศ สวิตเซอร์แลนด์นั้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงขับรถยนต์ ไปทรงร่วมงานทีส่ ถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปารีส ได้ทรงพบและมีพระราชหฤทัยสนิทเสน่หาใน หม่อมราชวงศ์ สิริกิติ์ กิติยากร ธิดาของหม่อมเจ้านักขัต


มงคล กิติยากร เอกอัครราชทูตไทยประจ�ำกรุงปารีสในปี เดียวกันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประสบอุบัติเหตุทาง รถยนต์ อย่างรุนแรงทรงบาทเจ็บทีพ่ ระพักตร์พระเนตรขวา และพระเศียรทรงเข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลมอร์เซส์ โปรดฯ ให้หม่อมเจ้าราชวงศ์สิริกิติ์มาเฝ้าฯ ถวายการดูแล อย่างใกล้ชดิ พระสัมพันธภาพจึงแน่นแฟ้นขึน้ และต่อมาได้ ทรงหมั้นหม่อมราชวงศ์ สิริกิติ์ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2492 โดยได้พระราชทานพระธ�ำมรงค์วงทีส่ มเด็จพระบรมราชนก หมัน้ สมเด็จพระราชชนนี สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลย เดชทรงได้รบั การอภิบาลอย่างดียงิ่ จากสมเด็จพระราชชนนี จึงมีพระปรีชาสามารถปราดเปรือ่ งและมีพระจริยวัตรเปีย่ ม ด้วยคุณธรรมทุกประการซึง่ น้อมน�ำให้พระองค์เป็นพระมหา กษัตริย์ผู้ทรงด�ำรงสิริราชสมบัติ เพียบพร้อมด้วยทศพิศ ราชธรรม จักรวรรดิวัตรธรรมและ ราชสังคหวัตถุทรงเจริญ ด้วยพระเกียรติคุณบุญญาธิการเจิดจ�ำรัส ทรงปฏิบัติพระ ราชกรณียกิจทั้งปวงเพื่อประโยชน์สุขของปวงชน เป็นที่แซ่ ซ้องสรรเสริญ ทุกทิศานุทิศในเวลาต่อมาตราบจนปัจจุบัน

พระราชพิธีราชาภิเษกสมรส

เมือ่ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2493 สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชด�ำเนินกลับประเทศไทย โปรดเกล้าให้ตั้งการพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรม ศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ระหว่าง วันที่ 28-30 มีนาคม 2493 และเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2493 ทรงประกอบพิธีราชาภิเษกสมรส กับ หม่อมราชวงศ์สิริกิ ติ์ กิติยากร ที่วังสระปทุม โดยสมเด็จพระศรีสวรินทิราบ รมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้า พระราชทานหลั่งน�้ำพระ มหาสังข์ ทรงจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายเช่นเดียวกับ ประชาชน และได้ทรงสถาปนาหม่อมราชวงศ์สริ กิ ติ ิ์ ขึน้ เป็น สมเด็จพระราชินีสิริกิติ์ หลังจากนั้น ได้เสด็จไปประทับพัก

ผ่อน ณ พระราชวังไกลกังวล หัวหิน และที่นี่เป็นแหล่ง เกิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริโครงการแรก คือ พระราชทาน “ถนนสายห้วยมงคล” ให้แก่ “ลุง รวย” และชาวบ้านที่มาช่วยกันเข็นรถพระที่นั่งขึ้นจาก หล่มดิน ทั้งนี้เพราะแม้ “ห้วยมงคล” จะอยู่ห่างอ�ำเภอ หัวหิน เพียง 20 กิโลเมตร แต่ไม่มีถนนหนทางชาวบ้าน ได้รบั ความเดือดร้อนในการด�ำรงชีวติ มากถนนสายห้วย มงคลนีจ้ งึ เป็นถนนสายส�ำคัญ ทีน่ ำ� ไปสู่โครงการใน พระ ราชด�ำริ เพือ่ บ�ำบัดทุกข์ บ�ำรุงสุขแก่พสกนิกรอีกจ�ำนวน มากกว่า 2,000 โครงการในปัจจุบัน

พระบรมราชาภิเษก

วันที่ 5 พฤษภาคม 2493 สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชได้ ท รงประกอบพระราชพิ ธี บ รม ราชาภิเษกตามโบราณขัตติยราชประเพณี ณ พระที่นั่ง ไพศาลทักษิณ ในพระมหาราชวัง เฉลิมพระปรมาภิไธย ตามจารึกในพระสุพรรณบัฏว่า “พระบาทสมเด็จพระปร มินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร” และได้พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการเป็นสัจ วาจาว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์ สุขของมหาชนชาวสยาม” ในการนี้ ได้ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ สถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศ สมเด็จพระ ราชินีสิริกิติ์ พระอัครมเหสีเป็น สมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิติ์ พระบรมราชินี วันที่ 5 มิถุนายน 2493 พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ได้เสด็จพร้อมด้วย สมเด็จพระนาง เจ้าพระบรมราชินี ไปยังสวิตเซอร์แลนด์อีกครั้ง เพื่อ ทรงรักษา พระสุขภาพ และเสด็จพระราชด�ำเนินนิวัติ พระนคร เมื่อ 2 ธันวาคม 2494 ประทับ ณ พระต�ำหนัก จิตรลดารโหฐาน และพระที่นั่งอัมพรสถาน ทั้ ง สองพระองค์ มี พ ระราชธิ ด า และพระ ราชโอรส 4 พระองค์ดังนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตนราช กัญญา สิรวิ ฒ ั นาพรรณวดี ประสูตเิ มือ่ 5 เมษายน 2494 ณ โรงพยาบาลมองซัวนี่ โลซานน์ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ฯ ประสูติเมื่อ 28 กรกฏคม 2495 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน ต่อมา ทรงได้รับสถาปนาเป็น สมเด็จพระบรมโอรสาธิ ราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณฯ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อ


28 กรกฏคม 2515 สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าสิรินธรเทพ รัตนสุดา กิตวิ ฒ ั นาดุลนโสภาคย์ ประสูตเิ มือ่ 2 เมษายน 2498 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน ภายหลังทรงได้รับ สถาปนาเป็น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหา จักรีสริ นิ ธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2520 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารี ประสูติเมื่อ 4 กรกฏคม 2500 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน

ทรงพระผนวช

เมื่ อ วั น ที่ 22 ตุ ล าคม 2499 พระบาท สมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั วได้ทรงพระผนวช ณ วัดพระ ศรีรัตนศาสดาราม ทรงจ�ำพรรษา ณ พระต�ำหนักปั้น หย่า วัดบวรนิเวศวิหาร ปฏิบัติพระศาสนกิจ เป็นเวลา 15 วัน ระหว่างนี้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรม ราชินนี าถ ทรงปฏิบตั พิ ระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ต่อ มาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาเป็น สมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลนี้ ได้ ทรงพระกรุณาสถาปนาพระอิสริยยศสมเด็จพระบรม ชนกนาถขึ้นเป็น สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดช วิกรมพระบรมราชชนก ทรงสถาปนา สมเด็จพระราช ชนนี เป็น สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรง สถาปนาสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา เป็น สมเด็จพระเจ้าพีน่ างเธอ เจ้าฟ้ากัลนาณิวฒ ั นา กรม หลวงนราธวาสราชนครินทร์ และทรงประกอบพระราช พิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย สมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั อานันทมหิดลใหม่ เมือ่ วัน ที่ 8 มิถุนายน 2539 เพื่อให้สมพระเกียรติตามโบราณ ขัตติยราชประเพณี ทัง้ นีด้ ว้ ยพระจริยวัตร อันเปีย่ มด้วย พระกตัญญูกตเวทิตาธรรมอันเป็นที่แซ่ซ้องสรรเสริญ พระปรมาภิไธยใหม่ทที่ รงสถาปนาคือ “พระบาทสมเด็จ

พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล อดุลยเดชวิมลรามาธิบดี จุฬาลงกรณราชปรียวรนัดดา มหิตลานเรศวรางกูร ไอศูรย สันตติวงศนิวิฐ ทศพิศราชธรรมอุกษฏนิบุณ อดุลยกฤษฏา ภินหิ ารรังสฤษฏ์ สุสาธิตบูรพาธิการ ไพศาลเกียรติคณ ุ อดุล พิเศษ สรรพเทเวศรานุรกั ษ์ ธัญอรรคลักษณวิจติ ร โสภาคย์ สรรพางค์ มหาชโนตมางคประณตบาทบงกชยุคล อเนก นิกรชนสโมสรสมมต ประสิทธิวรยศมโหดมบรมราชสมบัติ นพปฏลเศวตฉัตราดิฉัตร สรรพรัฐทศทิศวิชิตไชย สกลม ไหศวริยมหาสวามินทร มเหศวรมหินทรมหารามาธราชวโร ดม บรมนาถชาติอาชาวไศรย พุทธาทิไตรรัตนสรณารักษ์ วิ ศิษฏศักตอัครนเรษราธิบดี เมตตากรุณา สีตลหฤทัย อโน ปมัยบุญการ สกลไพศาลมหารัษฏาธิบดี พระอัฐมรามาธิ บดินทรสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร”

พระราชกรณียกิจ

ตั้งแต่พุทธศักราช 2502 เป็นต้นมา พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ ติ์พระบรมราชินี ได้เสด็จพระราชด�ำเนินไป ทรงกระชับ สั ม พั น ธไมตรี กั บ ประเทศต่ า งๆ ทั้ ง ในยุ โ รป อเมริ ก า ออสเตรเลีย และ เอเชีย และได้เสด็จพระราชด�ำเนินไปทรง เยีย่ มราษฎรในภูมภิ าคต่างๆ ทุกภาคทรงประจักษ์ในปัญหา ของราษฎร ในชนบทที่ด�ำรงชีวิตด้วยความยากจน ล�ำเค็ญ และด้อยโอกาส ได้ทรงพระวิรยิ ะอุตสาหะหาทางแก้ปญ ั หา ตลอดมาตราบจนปัจจุบัน อาจกล่าวได้ว่า ทุกหนทุกแห่ง บนผืนแผ่นดินไทยที่รอยพระบาทได้ประทับลง ได้ทรงขจัด ทุกข์ยากน�ำความผาสุกและทรงยกฐานะความเป็นอยู่ของ ราษฎรให้ดีขึ้นด้วยพระบุญญาธิการและพระปรีชาสามารถ ปราดเปรื่อง พร้อมด้วยสายพระเนตรอันยาวไกล ทรง อุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของราษฎร และเพื่อความ เจริญพัฒนาของประเทศชาติตลอดระยะเวลาโดยมิ ได้ ทรงค�ำนึงประโยชน์สุขส่วนพระองค์เลย พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานโครงการนานัปการมากกว่า 2,000 โครงการ ทั้งการแพทย์สาธารณสุข การเกษตร


การชลประทาน การพัฒนาที่ดิน การศึกษา การพระ ศาสนา การสังคมวัฒนธรรม การคมนาคม ตลอดจนการ เศรษฐกิจเพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรในชนบท ทั้งยัง ทรงขจัดปัญหาทุกข์ยากของประชาชนในชุมชนเมือง เช่น ทรงแก้ปัญหาการจราจร อุทกภัย และปัญหาน�้ำเน่าเสีย ในปัจจุบัน ได้ทรงริเริ่มโครงการการช่วยสงเคราะห์ และ อนุรักษ์ช้างไทยอีกด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง ตรากตร�ำพระวรกายทรงงานอย่างมิทรงเหน็ดเหนื่อย แม้ ในยามทรงพระประชวร ก็มิได้ทรงหยุดยั้งพระราชด�ำริเพื่อ ขจัดความทุกข์ผดุงสุขแก่พสกนิกร กลางแดดแผดกล้าพระ เสโทหลั่งชุ่มพระพักตร์และพระวรกายหยาดตกต้องผืน ปฐพี ประดุจน�้ำทิพย์มนต์ชโลมแผ่นดินแล้งร้างให้กลับคืน ความอุดมสมบูรณ์นับแต่เสด็จเถลิงถวัลย์ราชย์ตราบจน ปัจจุบัน แม้ในยามประเทศประสบภาวะเศรษฐกิจ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2539 เป็นต้นมา ก็ได้พระราชทานแนวทางด�ำรงชีพ แบบ “เศรษฐกิจพอเพียง” และ “ทฤษฎีใหม่” ให้ราษฎร ได้พึ่งตนเอง ใช้ผืนแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดประกอบ อาชีพอยูก่ นิ ตามอัตภาพซึง่ ราษฎรได้ยดึ ถือปฏิบตั เิ ป็นผลดี อยู่ในปัจจุบัน

พระอัจฉริยภาพ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทาน ความรักอันยิ่งใหญ่แก่อาณาประชาราษฎร์ พระราชภารกิจ อันหนักเพือ่ ประโยชน์สขุ ของอาณาประชาราษฎร์ ได้ปรากฏ เป็นที่ประจักษ์เทิดทูนพระเกียรติคุณทั้งในหมู่ชาวไทยและ ชาวโลก จึงทรงได้รับการสดุดีและการทูลเกล้าฯ ถวาย ปริญญากิตติมศักดิเ์ ป็นจ�ำนวนมากทุก สาขาวิชาการ ทัง้ ยัง มีพระอัจฉริยภาพด้านดนตรีอย่างสูงส่ง ทรงพระราชนิพนธ์ เพลงอันไพเราะนับแต่พระเยาว์จนถึงปัจจุบนั รวม 47 เพลง ซึง่ นักดนตรีทงั้ ไทย และต่างประเทศน�ำไปบรรเลงอย่างแพร่ หลาย เป็นทีป่ ระจักษ์ในพระอัจฉริยภาพจนสถาบันดนตรีใน

ออสเตรเลียได้ทูลเกล้าฯ ถวายสมาชิกภาพกิตติมศักดิ์ แด่พระองค์ ทรงได้รบั ยกย่องเป็น “อัครศิลปิน” ของชาติ พระปรีชาสามารถด้านดนตรีแล้วยังทรงสร้างสรรค์งาน จิตรกรรมและวรรณกรรมอันทรงคุณค่าไว้เป็นทรัพย์สิน ทางปัญญาของชาติ เช่นทรงพระราชนิพนธ์ แปลเรื่อง ติโต นายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ และพระราชนิพนธ์ เรื่องชาดกพระมหาชนก พระราชทานคติธรรมในการ ด�ำรงชีวติ ด้วยความวิรยิ อุตสาหอดทนจนพบความส�ำเร็จ แก่พสกนิกรทั้งปวง นอกจากนั้นยังทรงเป็นนักกีฬาชนะ เลิศรางวัลเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์อีกด้วย ปวงชนชาวไทยต่างมีความจงรักภักดีเป็นที่ยิ่งดังปรากฏ ในวาระส�ำคัญ เช่น ศุภวาระเถลิงถวัลยราชครบ 25 ปี พระราชพิธรี ชั ดาภิเษก 9 มิถนุ ายน 2514 พระราชพิธมี หา มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 5 ธันวาคม 2530 พระ ราชพิธีรัชมังคลาภิเษกทรงด�ำรงค์สิริราชสมบัติยาวนาน กว่าพระมหากษัตริยท์ กุ พระองค์ 2 กรกฎาคม 2531 มหา มงคลสมัยฉลองสิรริ าชสมบัตคิ รบ 50 ปี 9 มิถนุ ายน 2539 และในโอกาสพระราชพิธมี หามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 นี้ รัฐบาลและประชาชนชาว ไทยได้พร้อมใจกัน จัดงานเฉลิมพระเกียรติและถวาย พระพรชัยมงคลด้วยความกตัญญูกตเวที ส�ำนึกในพระ มหากรุณาธิคณ ุ ล้นเกล้าล้นกระหม่อมอย่างสมพระเกียรติ ทุกวาระ จึงไม่มีข้อกังขาใด หากสายตาอันเปี่ยมไป ด้วยความชื่นชมในพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยูห่ วั จากชาวต่างชาติจะน�ำมาสูก่ ารถวายรางวัล และเกียรติยศต่างๆ มากมายกว่าร้อยรางวัล อันเนื่อง มาจากพระราชกรณียกิจและพระราชอธัยาศัยในการ แสวงหาความรู้ของพระองค์ ที่ส�ำคัญ อาทิ พ.ศ. 2514 สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ทูลเกล้าฯ ถวายเข็มทองค�ำศิลปะภาพถ่ายแด่พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต่อมาราชสมาคมถ่ายภาพแห่ง สหราชอาณาจักร (The Royal Photographic Society of Great Britain) ได้กราบบังคมทูลเชิญให้ทรงด�ำรง ต�ำแหน่งสมาชิกกิตติมศักดิ์ของราชสมาคม และสมาคมสหพั น ธ์ ศิ ล ปะการถ่ า ยภาพ นานาชาติ หรือ FIAP ทูลเกล้าฯ ถวายเกียรติบัตรสูงสุด เพือ่ สดุดพี ระเกียรติคณ ุ ว่าทรงเป็นสมาชิกกิตติมศักดิท์ มี่ ี พระปรีชาสามารถเป็นเลิศในศิลปะการถ่ายภาพ (Honor-


ary Excellent FIAP) อีกด้วย พ.ศ. 2519 ประธานรัฐสภายุโรปและสมาชิก ร่วมกันทูลเกล้าฯ ถวาย “เหรียญรัฐสภายุโรป” พ.ศ. 2529 ประธานคณะกรรมาธิการเพื่อสันติ ของสมาคมอธิการบดีระหว่างประเทศทูลเกล้าฯ ถวาย “รางวัลสันติภาพ” พ.ศ. 2530 สถาบั น เทคโนโลยี แ ห่ ง เอเชี ย ทูลเกล้าฯ ถวาย “เหรียญทองเฉลิมพระเกียรติคุณใน การน�ำชนบทให้พัฒนา” พ.ศ. 2535 ผู้อ�ำนวยการใหญ่ โครงการสิ่ง แวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) ทูลเกล้าฯ ถวาย “เหรียญทองประกาศพระเกียรติคุณด้านสิ่งแวดล้อม“ และผู ้ อ� ำ นวยการใหญ่ อ งค์ ก ารอนามั ย โลก (WHO) ทูลเกล้าฯ ถวาย “เหรียญทองสาธารณสุขเพื่อมวลชน” พ.ศ. 2436 คณะกรรมการสมาคมนิเวศวิทยา เชิงเคมีสากล (International Society of Chemical Ecology) ทูลเกล้าฯ ถวาย “เหรียญรางวัลเทิดพระ เกียรติในการสงวนรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ“ และหัวหน้าสาขาเกษตร ฝ่ายวิชาการภูมิภาคเอเชียของ ธนาคารโลก ทูลเกล้าฯ ถวาย “รางวัลหญ้าแฝกชุบส�ำริด” สดุดพี ระเกียรติคณ ุ ในฐานะทีท่ รงเป็นนักอนุรกั ษ์ดนิ และน�ำ้ พ.ศ. 2537 ผู้อ�ำนวยการบริหารของยูเอ็นดีซีพี (UNDCP) แห่งสหประชาชาติ ทูลเกล้าฯ ถวาย “เหรียญ ทองค�ำสดุดีพระเกียรติคุณด้านการป้องกันแก้ ไขปัญหา ยาเสพติด“ พ.ศ. 2539 องค์การอาหารและเกษตรแห่ง สหประชาชาติ (FAO) ทูลเกล้าฯ ถวาย “เหรียญสดุดพี ระ เกียรติคุณในด้านการพัฒนาการเกษตร” พ.ศ. 2549 ส�ำนักงานโครงการพัฒนาแห่ง สหประชาชาติ (UNDP) ทูลเกล้าฯ ถวาย “รางวัลความ ส�ำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์” จากการที่ได้ทรงอุทศิ ก�ำลังพระวรกายและทรงพระวิริยอุตสาหะในการปฏิบัติ พระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ เพื่อยังประโยชน์ และความเจริญอย่างยั่งยืนมาสู่ประชาชนชาวไทยทั้ง ประเทศมาโดยตลอด นายโคฟี่ อันนัน เลขาธิการสหประชาชาติ ได้ กล่าวในโอกาสทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลดังกล่าวไว้วา่ “หาก การพัฒนาคน หมายถึงการให้ความส�ำคัญประชาชนเป็น ล�ำดับแรก ไม่มีสิ่งอื่นใดแล้วที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าการพัฒนา คน ภายใต้แนวทางการพัฒนาคนขององค์พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ ได้ทรงอุทิศพระวรกาย ทรงงาน โดยไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อย ไม่เลือกเชื้อชาติ วรรณะ และ ศาสนา ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา ด้วยพระปรีชา สามารถในการเป็นนักคิดของพระองค์ ท�ำให้นานาประเทศ ตื่นตัวภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การเดินสายกลาง รางวัลความส�ำเร็จสูงสุดครัง้ นี้ เป็นการจุดประกายแนวคิด การพัฒนาแบบใหม่สู่นานาประเทศ” ล่าสุด พ.ศ. 2551 องค์การทรัพย์สินทางปัญญา โลก (WIPO) ได้ทลู เกล้าฯ ถวายรางวัล WIPO Global Leaders Award แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เนือ่ งด้วยงาน ทรัพย์สนิ ทางปัญญาส่งเสริมและพัฒนาประเทศรวมถึงชีวติ ความเป็นอยูข่ องพสกนิกรชาวไทยให้ดขี นึ้ อย่างโดดเด่นเป็น ทีป่ ระจักษ์แก่สายตาชาวโลก อีกทัง้ ยังทรงเป็นผูน้ ำ� ประเทศ พระองค์แรกที่ได้รับทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลนี้ นอกจากนี้ จากการหารือกันของสหพันธ์สมาคมนักประดิษฐ์ระหว่าง ประเทศ (International Federal Inventor Association : IFIA) ซึ่งมีสมาชิก ๘๔ ประเทศทั่วโลกยังมิได้มีมติให้วัน ที่ ๒ กุมภาพันธ์ของทุกปี ซึ่งเป็นวันที่ทรงได้รับการจดสิทธิ บัตรกังหันน�้ำชัยพัฒนาเป็นวันนักประดิษฐ์โลกด้วย ไม่ใช่เพียงแค่นั้น เพราะหากย้อนกลับไปในอดีต จะพบว่าหลายองค์กรที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา ได้เคยทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญรางวัล และประกาศนียบัตร ต่างๆ แด่พระองค์มากมาย ได้แก่ IFIA ประเทศฮังการี ทูลเกล้าฯ ถวายถ้วยรางวัล IFIA Cup 2007 ส�ำหรับผลงาน กังหันน�้ำชัยพัฒนา เหรียญ Genius Prize ส�ำหรับผลงาน ทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง และสมาคมส่งเสริมการ ประดิษฐ์แห่งสาธารณรัฐเกาหลี (korea Invention Promotion Association : KIPA) ได้ทลู เกล้าฯ ถวายรางวัล Special Prize พร้อมประกาศนียบัตร ซึง่ ถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติ ของนักประดิษฐ์ในระดับโลก


หากใครก�ำลังมองหาร้านนั่งชิลๆ ในสวน จิบกาแฟสดๆ หอมๆ ทานขนมหวานแสนอร่อย หรือจะทานอาหารรสเลิศสไตล์ฟิวชั่น ที่มีหลากหลายเมนูทั้งไทยและเทศ ต้องที่ “ร้านพูลสุข” บอกได้ค�ำเดียวว่า...อร่อยเด็ดทุกเมนู......

POONSUK R E S T A U R A N T

ด้วยฝีมือการท�ำอาหารของเชฟที่พิถีพิถันใส่ใจใน ทุกเมนู ซึ่งใครมาแล้วต้องห้ามพลาดกับเมนูแนะน�ำของทาง ร้านไม่วา่ จะเป็น ทะเลเผา, ปลาหมึกผัดไข่เค็ม, ขาหมูเยอรมัน,


P O O N S U K

R E S T A U R A N T

ร้านพูลสุข ตั้งอยู่ห่างจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต ก�ำแพงแสน เพียง 2 กิโลเมตรเท่านั้น พร้อมสถานที่ส�ำหรับที่จอดรถกว้าง ขวาง โดยร้านเปิดให้บริการทุกวัน อังคาร-วันอาทิตย์ เวลา 10.00 น. 21.00 น. ส�ำรองที่น่ ัง โทร 083-439-1455

สะตอผัดกุง้ , ไก่ผดั เม็ดมะม่วงหิมพานต์ตระกร้าเผือก, กุง้ ราดเนย, ไก่ห่อใบเตย, ส้มต�ำถาด, ปลากะพงทอดสมุนไพร, สเต็กแซลมอล ฯลฯ และตบท้ายต่อด้วยขนมหวาน ฮันนี่โทสต์, วาฟเฟิล ฯ ให้ฟิน สุดๆ กันไปเลย ทีน่ เี่ รามีบริการรับจัดเลีย้ งสังสรรค์ ไม่วา่ จะเป็นงานเลีย้ ง บริษทั , งานวันเกิด, งานเลีย้ งรุน่ , งานเลีย้ งต้อนรับ, งานเลีย้ งส�ำหรับ โอกาสพิเศษต่างๆ และเรามีเครือ่ งเสียงไว้คอยบริการลูกค้าอีกด้วย


บ้านกลับหัว

ถือก�ำเนิดจากต่างประเทศ ยังไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัด ว่าที่ใดเป็นที่แรก แต่ Upside Down World เป็น Brand ที่ทาง คุณเวธกา เขมรัศมี ได้ร่วมทุนกับ เจ้าของ Brand เพื่อน�ำเข้าความสร้างสรรค์ และ จินตนาการอันไม่สนิ้ สุด มาให้ชาวไทย โดยเฉพาะ ชาวนครปฐม กรุงเทพ และปริมณฑล ที่สัมผัสได้ ก่อนใคร

จากจินตนาการ...จนเสร็จสิ้น... ณ เวลานี้หากกล่าวถึงสถานที่ท่องเที่ยว แห่งใหม่ ใกล้กรุงเทพ หลายๆท่านคง นึกถึงหลายๆ ที่ แต่วันนี้เราจะมาแนะน�ำ สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ “บ้ านกลับหัว” หรือ Upside Down World Salaya หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวสุด Cool เหมาะกับอากาศ ที่แสนอบอ้าว ของประเทศไทย ซึ่งตั้งอยู่ที่ ศาลายา (ถนนบรมราชชนนี) จ.นครปฐม เรามาท�ำความรูจ้ กั Upside Down World Salaya กันให้มากกว่านี้ กัน ดีกว่าคะ


คิดนอกกรอบ เป็ น ค� ำ ที่ ต ้ อ งใช้ ใ นนิ ย ามการออกแบบ ของ สถาปนิ ก มื อ ต้ น ๆแห่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ราชมงคล รัตนโกสินทร์ ฯ อ.สิปปะ ซึ่งทางคุณเวธกา ได้ให้ ไอเดีย ว่า อยากให้เด็กๆ ที่มาเที่ยวได้สนุก สร้างจินตนาการ และ สอดแทรกความรูเ้ รือ่ งการใช้สเี ข้าไปในการออกแบบ เพราะสมองของเด็ก จะรับรู้ได้อย่างรวดเร็ว หากเรา สื่อด้วยภาพ และสี ไม่เพียงแต่ การออกแบบภายนอก เท่านั้น การออกแบบภายใน ห้องต่างๆทางบ้านกลับหัว มีทงั้ Interior designer จากต่างประเทศเพือ่ ความแปลก ใหม่ ไม่เหมือนที่ใด ในโลกอีกด้วย


ร้านริวกริลล์

ปิง้ ย่าง สไตล์ญป ี่ น ุ่

ยินดีต้อนรับสู่ร้านริวกริลล์ ปิ้งย่าง สไตล์ญี่ปุ่น เรายก เมืองโอซาก้ามาไว้ที่นี้แล้วค่ะ ภายในร้านออกแบบตกแต่งสไตล์ ญี่ปุ่นตั้งแต่หน้าร้านจนถึงโต๊ะนั่งรับประทานและที่ส�ำคัญเตาปิ้ง ย่างของร้านเรามีระบบดูดควันจากด้านล่าง จึงท�ำให้ไม่มีกลิ่น ควัน ส่วนวัตถุดบิ ของเราคัดสรรของสดๆ มีให้เลือกมากมาย อาทิ เนือ้ สัน เนือ้ ติดมัน เนือ้ ลาย เบคอน สันคอหมู แซลมอน กุง้ แม่นำ �้ หอยนิวซีแลนด์ หอยเชล ปลาไข่ ฯลฯ แต่เมนูที่ต้องยกนิ้วให้คือ บรรดาเมนูเนื้อต่างๆ ที่เราคัดเอาของดี สดใหม่ ชิ้นใหญ่ แล่บาง เสิร์ฟพร้อมน�้ำจิ้มรสเด็ดของทางร้าน


ปิ้งย่างของทางร้านมีทั้งแบบบุฟเฟ่ต์ และชุดสุดคุ้ม เริม่ ต้นความอร่อยกันที่ 299.- เท่ านัน้ !! และทางร้านยังมีเมนู ราคาอีกมากมายให้เลือกทาน ตั้งแต่ ชูชิ ซาซิมิ อาหารเซ็ท เป็นต้น

ส�ำรองที่นั่งล่วงหน้าและจองห้องจัดเลี้ยง

พิเศษ!!!

ได้ที่ 034-244-200 องค์กร บริษัท จองห้องจัดเลี้ยง สั่งอาหารล่วงหน้า รับของแถม ส่วนลดทันที


โรงเรียนดนตรี อีทีซี. อะคาเดมี

ปัจจุบันผู้ปกครองหันมาให้ความส�ำคัญกับการเรียนดนตรี ของเด็กมากขึ้น เนื่องจากดนตรีเหมือนเป็นทางลัดที่สามารถน�ำมา ใช้ช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้าน ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาเด็กได้เป็นอย่างดี โดย ทางโรงเรียนดนตรี อีทซี .ี อคาเดมี ได้เปิดสอนหลาย หลักสูตรเพือ่ ตอบ โจทย์ความต้องการของเด็กๆ ไม่ว่าจะเป็น คอร์สดนตรี, คอร์สเต้น, คอร์สดนตรีไทย, คอร์สร�ำไทย คอร์สศิลปะ รวมถึงวิชาการ เป็นต้น


โรงเรียนดนตรี อีทซี .ี อะคาเดมี รับนักเรียนตัง้ แต่อายุ 2 ปีขนึ้ ไป เปิดสอน ทั้งแบบเดี่ยว และแบบกลุ่ม ในด้านการเรียนการสอน ทางโรงเรียนจะใช้หลักสูตร Alfred มาตรฐานสากล สอบวัดผลโดย Trinity College และสถาบัน ABRSM จากประเทศอังกฤษ รวมถึงทางโรงเรียนได้ผา่ นการประกันคุณภาพภายใน ระดับ ดี จากกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรี ยนดนตรี อีทีซี. อะคาเดมีเปิ ดสอน เปี ยโน กีตาร์ กลอง ไวโอลิน ร้ องเพลง ร้ องเพลง บัลเล่ ต์ แจ๊ สแดนซ์ ร�ำไทย ศิลปะ รวมถึง วิชาการ สอบถามเพิ่มเติมได้ ท่ โี รงเรี ยนดนตรี อีทซี ี.อะคาเดมี นครปฐม โทร. 081-354-9592 E-mail : etc.academy9592@gmail.com

: อีทีซี. อะคาเดมี

: etc.academy.np

: 081-354-9592


“คนไทยโชคดี ที่ สุ ด ในโลก เพราะเรามีพระมหากษัตริย์ที่ทรง งานหนัก และทุ่มเทพระวรกาย เพื่อ ให้ประชาชนของพระองค์ มีอาชีพทีด่ ี มีรายได้ที่มั่นคง สามารถพึ่งพาตัว เองได้ อย่างยั่งยืน”

ตลอด 70 ปี ที่ผ่านมา พระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ และ พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ต่างทุ่มเท ทรงงานหนัก เพื่อให้คนไทยมีความเป็นอยู่ ทีด่ ขี นึ้ โครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ มากมายหลายพันโครงการจึงเกิดขึ้นในทุก พื้นที่บนผืนแผ่นดินไทย ในพื้ น ที่ ภ าคกลางและในจั ง หวั ด นครปฐม ก็มีโครงการอันเนือ่ งมาจากพระ ราชด�ำริอยู่มากมาย ติดตามได้เลยครับ...

่ยว&ธุรกิจ 40 ๑ท่องเทีใน...นครปฐม


ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านปลักไม้ลาย อ.ก�ำแพงแสน นครปฐม

“เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 คือ เศรษฐศาสตร์ + กิจกรรม + พอเพียง” จากการที่ได้น้อมน�ำแนวพระราชด�ำริ เศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบตั ิ ในการประกอบอาชีพ ด้านการเกษตร คือด�ำเนินชีวิตแบบพอเพียง พอ ประมาณ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ศึกษาหาความรู้ เพิ่ ม เติ ม อยู ่ เ สมอของนายสุ ธ รรม จั น ท์ อ ่ อ น เกษตรกรชาวปลักไม้ลายจนเป็นที่ยอมรับจาก ญาติพี่น้อง และบุคคลทั่วไปในชุมชน ตลอดจน ได้เป็นแบบอย่างในการท�ำงาน มีการแลกเปลี่ยน ความรู้ ประสบการณ์และน�ำความรูท้ ไี่ ด้นำ� ไปปรับ ให้เกิดประโยชน์กับพื้นที่ของตนเองจนได้เป็น ปราชญ์ ช าวบ้ า นและเกษตรกรดี เ ด่ น ในระดั บ ประเทศ

นายสุธรรม จันท์อ่อน ได้เล่าถึงความเป็นมาของ ศูนย์เรียนรู้แห่งนี้ว่า จุดเริ่มต้นจากการที่มีปัญหาในชุมชน ปัญหาครอบครัวและปัญหาหนี้สิน ส่วนใหญ่ในชุมชนและใน ครอบครัวมีภาระหนี้สินจากการท�ำเกษตรในระยะยาวและ โอกาสที่จะใช้หนี้สินหลุดยาก เพราะว่าชุมชนมีพื้นที่ดิน เสือ่ มโทรมปลูกอะไรก็ได้ผลผลิตน้อยลง แต่ตน้ ทุนเพิม่ ขึน้ จึง เกิดเป็นปัญหาในการใช้ชีวิตอย่างไปไม่รอด จึงได้กลับมาคิด หรือวิเคราะห์ว่าเกิดจากสาเหตุอะไร ปัญหาอยู่ตรงไหน ก็ ปรากฏว่าปัญหาอยู่ที่เราท�ำเกษตรแบบผิดวิธีและแนวความ คิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบที่เราเข้าใจเราเข้าใจแค่ผิว เผิน พอน�ำมาปฏิบตั จิ ริงปรากฏว่าไม่ได้ผล แนวคิดเศรษฐกิจ พอเพียงที่เราเข้าใจ คือ กินน้อยใช้น้อยแบบพอมีพอกินท�ำ แค่ พ อมี พ อกิ น ก็ เ ลยคิ ดว่ า การอยู ่ แ บบพอมี พ อกิ น คื อ เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจริงๆ แล้วคือไม่ใช่ในความเป็นจริง Tourist&Business

NAKHONPATHOM

41


แม้แต่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ท่านก็ไม่ได้ท�ำแบบพอมีพอกิน กินน้อยๆ ใช้นอ้ ยๆ ซึง่ จริงแล้วก็ไม่ใช่ แต่ทา่ นท�ำเป็นระบบ แบบกึ่งธุรกิจหรือเรียกว่าธุรกิจก็ได้ ในแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงจึง หมายถึง การ ท�ำเกษตรที่คิดถึงต้นทุน คิดถึงก�ำไร พอไปเห็นที่ในหลวง รัชกาลที่ 9 ท�ำที่สวนจิตรลดา ท�ำให้เริ่มเข้าใจว่าเศรษฐกิจ พอเพียงที่เข้าใจคือการเข้าใจแค่ผิวเผินถ้าปฏิบัติแบบที่ เข้าใจไปไม่รอดแน่ การปฏิบัติแบบกินน้อยๆ ใช้น้อยๆ ออมก็ออมแล้ว อดก็อดแล้ว ปลูกทุกอย่างทีก่ นิ ก็แล้วจริงๆ แล้วไม่ใช้ การปฏิบตั แิ บบนีค้ อื การปฏิบตั แิ บบตัวคนเดียว ถ้าเป็นครอบครัวต้องเปลี่ยนแนวคิด ค�ำว่า เศรษฐกิจพอ เพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 คือ ค�ำว่า เศรษฐศาสตร์ + กิจกรรม + พอเพียง คือการค�ำนึงถึงการบริโภค ความ ต้องการของผูบ้ ริโภค ค�ำนึงถึงสามารถในการผลิต เท่ากับ ค�ำว่า เศรษฐกิจพอเพียง เมื่อเข้าใจค�ำว่า เศรษฐกิจพอ เพียง จึงกลับมาเริม่ ท�ำใหม่และประสบความส�ำเร็จมีกนิ มี ใช้มีเงินเหลือใช้หนี้ได้หนี้สินเริ่มหมดจึงเป็นที่มาของการ รวมกลุ่มคน มีความเข้าใจว่าการท�ำแนวนี้ช่วยปลดหนี้ได้ สามารถมีเงินเหลือก็เลยมีคนมาเรียนรู้ ซึ่งตอนนั้นเขา เรียกกันว่า “โรงเรียนเกษตรกร” ซึ่งก่อตั้งเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2538-2539 ได้ท�ำมานานประมาณเกือบ 10 ปี แล้ว ต่อมาปี พ.ศ.2549 ได้เปลี่ยนมาเป็นศูนย์การเรียนรู้ เนือ่ งจากว่าวันทีเ่ ปลีย่ นจากโรงเรียนเกษตรกรมาเป็นศูนย์ การเรียนรู้ ปัญหาก็คือเกษตรกรที่เข้ามาเรียนรู้มีจ�ำนวน เยอะและต่อเนือ่ งทุกวัน จึงท�ำให้ไม่มเี วลาในการปฏิบตั กิ นั ในแปลง เวลาที่ท�ำการเกษตรน้อยลงเลยจัดท�ำให้มีการ อบรมเป็นคอร์ด ก็เลยเป็นที่มาของศูนย์การเรียนรู้ ใครที่ ต้องการเรียนรู้ต้องสมัครเรียนรู้เป็นคอร์ดๆเนื่องจากว่า ทางศูนย์การเรียนรู้ไม่มีงบประมาณสนับสนุนจึงมีการจัด เรียนกันเพียงแค่ครึง่ วันใช้เวลาในการอบรม 7 วันจึงจะจบ คอร์ด จากนั้นต่อมาปี พ.ศ.2550 ได้มีงบประมาณจาก กระทรวงเกษตรก็เลยเปลี่ยนมาเป็นอบรมคอร์ดละ 4 วัน เพราะสามารถอบรมเต็มวันได้ ศูนย์การเรียนรู้นี้จะมีวิทยากรเป็นคนในชุมชน ทีม่ าเรียนรูแ้ ล้วไปปฏิบตั ปิ ระสบความส�ำเร็จจริง จึงได้กลับ มาเผยแพร่และส่งต่อความรู้ให้กับผู้ที่สนใจ แต่ละคนมี ความรู้ไม่เหมือนกันบางคนมีความรู้เรื่องดินก็มาเป็น วิทยากรเรื่องดิน บางคนมีความรู้เรื่องพืช ผักและผลไม้ก็ มาเป็นวิทยากรด้านพืช ผักและผลไม้และบางคนรูเ้ รือ่ งน�ำ้ ่ยว&ธุรกิจ 42 ๑ท่องเทีใน...นครปฐม

หมักปุ๋ยหมักก็มาเป็นวิทยากรในเรื่องน�้ำหมักปุ๋ยหมัก ปัจจุบันศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มีการท�ำนา การเลี้ยงไก่และ เลี้ยงหมูแบบที่ไม่ใช้สารเคมีไม่ใช้อาหารจากตลาด ปุ๋ย หมัก น�้ำหมัก ปลูกผักหลายๆ ชนิดในแปลงเดียวโดยการ หว่านเมล็ดปนกัน นอกจากนี้ยังเลี้ยงแพะ เลี้ยงปลาและ เลี้ยงกุ้ง เป็นต้น

ศูนย์เรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลักไม้ลาย ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 54 หมู่ 10 ต�ำบลทุ่งขวาง อ�ำเภอ ก�ำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73000 มีพื้นที่ทั้งหมด 17 ไร่ แบ่งเป็นบ่อเลี้ยงปลา แปลงหญ้า ประมาณ 10 ไร่ ส่วนอีก 7 ไร่ นัน้ เป็นทีป่ ลูกบ้านทีพ่ กั อาศัยและปลูก หน่อไม้ฝรั่ง พริก มะเขือ กล้วยน�้ำว้า ไผ่ ไว้รอบๆ บริเวณ สนใจเข้าเยี่ยมชมและสอบถามรายละเอียด ได้ที่ โทร. 081-3845253


อุทยานการอาชีพ “ชัยพัฒนา” ต.บ่อพลับ อ.เมือง จ.นครปฐม

“เพื่อปลูกฝังและเผยแพร่ปรัชญาตามแนวพระราชด�ำริ และขยายผลไปสู่ท้องถิ่นและชุมชนอย่างยั่งยืน” โครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา ตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแหล่งวิชาการและแหล่ง ข้อมูลด้านการพัฒนาอาชีพ ตลอดจนเป็นแหล่งฝึก อาชีพภายในพืน้ ที่ เพือ่ เปิดโอกาสทางการศึกษาให้กบั เยาวชนและประชาชนผู้สนใจทั่วไปโดยเฉพาะผู้ด้อย โอกาสทางการศึกษา รวมทัง้ เป็นต้นแบบของแหล่งการ เรียนรูใ้ นด้านการอาชีพ และการให้บริการทางวิชาการ ที่หลากหลายครบวงจร เพือ่ ปลูกฝังและเผยแพร่ปรัชญาตามแนวพระ ราชด�ำริให้กบั ผูเ้ ข้ารับการอบรม และขยายผลไปสูท่ อ้ ง ถิ่นและชุมชน เพื่อเพิ่มศักยภาพ และเสริมสร้างความ เข้ ม แข็ ง ของชุ ม ชน รวมทั้ ง อนุ รั ก ษ์ แ ละส่ ง เสริ ม ภู มิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ให้ ส ามารถใช้ ป ระโยชน์ จ าก ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่น และชุมชนอย่างยั่งยืน

เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งธุรกิจท้องถิ่น แหล่งท่องเทีย่ ว และแหล่งบริการทางสังคมแก่เยาวชน และประชาชนทั่วไป ส่งเสริมให้เป็นศูนย์วิชาการ และศูนย์ข้อมูล ทางด้านการพัฒนาอาชีพ ตลอดจนเป็นแหล่งฝึกอาชีพ อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว

Tourist&Business

NAKHONPATHOM

43


รวมทั้งเป็นต้นแบบของแหล่งการเรียนรู้ใน ด้านการอาชีพ และการให้บริการทางวิชาการที่หลาก หลายครบวงจร

- ปลูกฝังและเผยแพร่ปรัชญาตามแนวพระ ราชด�ำริให้กบั ผูเ้ ข้ารับการอบรม และขยายผลไปสูท่ อ้ งถิน่ และชุมชน ให้สามารถใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นและชุมชนอย่างยั่งยืน - พัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งธุรกิจท้องถิ่น แหล่ง อัตโนมัติ และบริการ Edutainment ห้องสัมมนาจัดเลี้ยงที่ทันสมัย ขนาดความจุโต๊ะ ท่องเที่ยว และแหล่งบริการทางสังคมแก่เยาวชน และ จีนได้ 45 โต๊ะ ทั้งนี้ สามารถกั้นเป็นห้องเล็กได้ 3 ห้อง ประชาชนทั่วไป รวมทั้ง พื้นที่กลางแจ้งส�ำหรับให้บริการจัดเลี้ยง อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา ได้เปิดด�ำเนินการ อีกทัง้ ยังมี ร้านจ�ำหน่ายสินค้า ประกอบด้วย ร้าน เมือ่ เดือนกรกฎาคม 2552 เป้าหมายหลักในการด�ำเนิน ค้า ซึ่งจะจัดท�ำเป็นมินิมาร์เก็ตขายสินค้าสุขภาพที่ผลิต งานโครงการจะไม่แสวงหาก�ำไร แต่จะให้สามารถสร้าง จากท้องถิ่น และร้านค้าย่อย 7 ร้าน จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์/ รายได้เพียงพอส�ำหรับการด�ำเนินกิจกรรม บริการหลากหลายรูปแบบ เช่น สินค้าภายใต้โครงการใน จัดอบรมวิชาชีพต่างๆ ให้เยาวชน ประชาชนใน พระราชด�ำริ สินค้าจากภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ร้านอาหารยอด จังหวัดนครปฐม และจังหวัดใกล้เคียง โดยเฉพาะบุคคลที่ นิยม ร้านหนังสือ ร้านนวดเพื่อสุขภาพ ตลอดจนร้านขาย ขาดโอกาสทางด้านการศึกษาในระบบ สอดคล้องกับความ สินค้าจากผลิตผลของผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ ฯลฯ จ�ำเป็นและความต้องการของท้องถิ่น เพื่อให้สามารถน�ำ นอกจากนี้ภายในอุทยานฯ ยังมีสถานที่ออก ความรูค้ วามสามารถไปประกอบอาชีพ และพัฒนาตนเอง ก�ำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งประกอบด้วย สระน�้ำ ให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขนาดใหญ่ สวนสาธารณะ และลู่วิ่งออกก�ำลังกาย ภายในอุทยานฯ มีห้องสมุดประชาชนสมัยใหม่ มีระบบจัดเก็บ รวบรวม และรักษาหนังสือ วารสาร จุลสาร โครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา ตัง้ อยู่ และเอกสารตีพิมพ์ที่หลากหลาย เพื่อให้สามารถค้นคว้า ที่ต�ำบลบ่อพลับ อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เปิด ความรู้ และเรียนรู้วิชาการต่างๆ โดยเน้นข้อมูลด้านการ หลักสูตรอบรมประจ�ำเดือน สามารถสอบถามราย อาชีพ จากห้องสมุดที่ทันสมัยได้มาตรฐานสากล รวมทั้ง ละเอียดได้ทาง โทร. 034-272 662 ให้บริการสืบค้นทางสารสนเทศ บริการยืม-คืน หนังสือ ่ยว&ธุรกิจ 44 ๑ท่องเทีใน...นครปฐม


นครปฐม เมืองน่าเที่ยว...สบายๆ ใกล้กรุง นครปฐม เมืองน่าเที่ยวใกล้กรุง นับเป็นเมืองทีม่ ปี ระวัตศิ าสตร์ยาวนาน โดย มีการค้นพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์ เก่าแก่ที่ส�ำคัญคือ “พระปฐมเจดีย์” ซึ่งนับ เป็ น ร่ อ งรอยของการเผยแผ่ พ ระพุ ท ธ ศาสนา และอารยธรรม ลองไปดูกันดีกว่า ว่าเมืองที่มี “พระปฐมเจดีย์เสียดฟ้า” จะมี ที่เที่ยวอะไรที่น่าสนใจบ้าง ติดตามได้ ใน Magazine ๑ ใน...ฉบับนี้กันเลยครับ

พระปฐมเจดีย์ เริ่มต้นกับวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร หรือที่ หลายคนรูจ้ กั ในชือ่ พระปฐมเจดีย์ วัดดังทีเ่ ป็นปูชนียสถานส�ำคัญ ทีต่ งั้ โดดเด่นเป็นสง่าอยู่ใจกลางเมืองนครปฐม ณ เลขที่ 27 ถนน ขวาพระ ต�ำบลพระปฐมเจดีย์ อ�ำเภอเมืองนครปฐม จังหวัด นครปฐมแลนด์มาร์กส�ำคัญทีน่ กั ท่องเทีย่ วต้องเดินทางไปสัก กา ระเพื่อความเป็นสิริมงคล ส�ำหรับ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร เป็นหนึ่งใน พระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชมหาวิหาร มีประวัติศาสตร์ที่ ยาวนานและใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของ องค์พระโคตมพุทธเจ้า ลักษณะเป็นพระเจดียร์ ปู ระฆังคว�ำ่ ขนาด ใหญ่ โครงสร้างเป็นไม้ซุงรัดด้วยโซ่เส้นมหึมาก่ออิฐถือปูน ประดับด้วยกระเบื้องปูทับ มีวิหาร 4 ทิศ ก�ำแพงแก้ว 2 ชั้น ส่วนต�ำนานพระปฐมเจดีย์ หรือเดิม เรียกว่า พระธมเจดีย์ มีฐานะเป็นมหาธาตุ หลวง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้า อยูห่ วั มีพระราชวินจิ ฉัยว่า พระธมเจดียอ์ งค์ นี้อาจเป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นเมื่อคราวที่พระ สมณทูตในพระเจ้าอโศกมหาราชเดินทางมา เผยแผ่ศาสนายังสุวรรณภูมิ Tourist&Business

NAKHONPATHOM

45


สถาบันวัฒนธรรมภูมิภาคตะวันตกพระราชวังสนามจันทร์ นอกจากนีย้ งั มีพระทีน่ งั่ และสิง่ ก่อสร้างต่าง ๆ อยูภ่ ายใน โดยเริ่มแรกมีเพียง 2 พระที่นั่ง ได้แก่ พระที่นั่งพิมานปฐม และ พระทีน่ งั่ อภิรมย์ฤดี ภายหลังมีการสร้างเพิม่ เติม อาทิ พระทีน่ งั่ วัชรีรมยา, พระที่นั่งสามัคคีมุขมาตย์, พระต�ำหนักชาลีมงคล อาสน์, พระต�ำหนักมารีราชรัตบัลลังก์, พระต�ำหนักทับแก้ว, พระ ต�ำหนักทับขวัญ, เทวาลัยคเณศวร์ หรือเรียกว่า ศาลพระพิฆเนศ วร, อนุสาวรียย์ า่ เหล, เรือนพระธเนศวร, อาคารทีพ่ กั ของเสือป่า ม้าหลวง และเสือป่าพรานหลวง โรงพยาบาลเสือป่า ฯลฯ และ พระราชวังสนามจันทร ด้วยความสวยงามของพระที่นั่งต่างๆ และบรรยากาศอันร่มรื่น “พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว” จึงท�ำให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนต่างก็ประทับใจกับ หรือที่หลายคนรู้จักในชื่อ “พระราชวังสนามจันทร์” ก่อสร้างใน พระราชวังอันงดงามเสมอ เวลาเปิดปิด : เปิดให้เข้าชมทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัต พ.ศ. 2450 ณ บริเวณ ต�ำบลสนามจันทร์ อ�ำเภอเมือง จังหวัด ฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. โทร. 0 3424 4236-7 นครปฐม มีพื้นที่โดยรวมทั้งหมดประมาณ 888 ไร่ โดยท�ำการจัด พุทธมณฑล สร้างตามพระราชด�ำริของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่ หัว ตั้งแต่ยังทรงด�ำรงพระยศเป็น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สถานทีส่ ำ� คัญทางพุทธศาสนา ตัง้ อยูท่ ตี่ ำ� บลศาลายา มี สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องจากทรงเห็นว่านครปฐมเป็นเมืองที่ เหมาะสมส�ำหรับประทับพักผ่อน มีภูมิประเทศงดงาม ร่มเย็น พื้นที่ประมาณ 2,500 ไร่ พุทธมณฑลเป็นสถานที่ซึ่งรัฐบาลและ อีกทั้งยังเสด็จฯ แปรพระราชฐานไปประทับแรมอยู่บ่อยครั้ง ประชาชนชาวไทยร่วมใจกันจัดสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2500 เนื่อง ในโอกาสที่พุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมาได้ถึง 2,500 ปี บริเวณ พระราชวังแห่งนี้ ภายในมีพนื้ ทีก่ ว้างขวาง ตรงกลางเป็นสนามขนาดใหญ่ จุดศูนย์กลางของพุทธมณฑลเป็นทีป่ ระดิษฐานพระพุทธรูปปาง โอบล้อมด้วยถนน และมีคูน�้ำล้อมอยู่ชั้นนอก ซึ่งปัจจุบันใช้เป็น ลี ลา เป็ น พระประธานของพุ ท ธมณฑลมี ความสู ง 2,500 นอกจากนี้ในทุกปีทางวัดจะมีการจัดเทศกาลมนัสการ องค์พระปฐมเจดีย์ ขึ้นในทุกวันขึ้น 12 ค�่ำ เดือน 12 ถึงวันแรม 5 ค�่ำ เดือน 12 รวม 9 วัน 9 คือ เพื่อเป็นการเชิญชวนให้นัก ท่องเที่ยวทั่วไปได้เข้ามาสักการะและชื่นชมความงดงามของ องค์พระปฐมเจดีย์อีกด้วย เวลาเปิดปิด : เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.0018.00 น.

่ยว&ธุรกิจ 46 ๑ท่องเทีใน...นครปฐม


สันนิษฐานว่าเป็นฝีมอื ช่างสมัยไทยล้านนาและล้านช้าง พระอุโบสถของวัดเป็นศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น รอบพระ อุโบสถมีวหิ ารประจ�ำทิศต่าง ๆ ทัง้ สีท่ ศิ ศาลาจัตรุ มุขตัง้ อยูด่ า้ น หน้าและด้านหลังของอุโบสถ เป็นศาลาทรงไทย 4 มุข มีมณฑป กลางสระน�้ำ เป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจ�ำลอง ตั้งอยู่ ด้านทิศตะวันตกของอุโบสถ ส�ำหรับกิจกรรมของนักท่องเที่ยวได้แก่ การเข้าชม พิพธิ ภัณฑ์ของเก่า ซือ้ ขนมปังเลีย้ งอาหารปลา ตลาดนัดอาหาร และผลไม้ให้เดินเลือกซื้อกันอย่างสนุกสนานและงานนมัสการ หลวงพ่อวัดไร่ขิงจะจัดระหว่างวันขึ้น 13 ค�่ำ ถึงแรม 3 ค�่ำเดือน 5 ของทุกปี มีกิจกรรมการออกร้านและมหรสพมากมาย เวลาเปิดปิด : เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.0016.00 น. โทร. 0 3431 1384, 0 3432 3056

พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย กระเบียด (ประมาณ 15.875 เมตร) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระราชทานนามว่า “พระศรีศากยะทศพลญาณประธาน พุทธมณฑลสุทรรศน์” รอบองค์พระประธานเป็นสถานทีจ่ ำ� ลอง ของสังเวชนียสถาน 4 ต�ำบล คือ ต�ำบลอันเป็นที่ประสูติ ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนา และเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน ที่ตั้ง : ถนนพุทธมลฑลสาย 4 ต�ำบลศาลายา อ�ำเภอ พุทธมลฑล จังหวัดนครปฐม เวลาเปิด-ปิด : 5.00-19.00 น.

วัดไร่ขิง หรือ วัดมงคลจินดาราม วัดชือ่ ดังอีกหนึง่ แห่งในจังหวัด นครปฐม ตั้งอยู่ที่หมู่ 2 ต�ำบลไร่ขิง อ�ำเภอสามพราน จังหวัด นครปฐม ถึงแม้ว่าทางวัดจะได้รับการตั้งชื่อใหม่แต่หลายคนก็ ยังคงคุ้นเคยกับชื่อ วัดไร่ขิง ซึ่งมีที่มาจากในอดีตบริเวณวัดเป็น ที่อยู่ของชาวจีนและนิยมเพาะปลูกขิงจ�ำนวนมาก จากค�ำบอกเล่าว่า สร้างตั้งแต่ พ.ศ. 2394 มีสิ่งนับถือที่ ผู้คนจ�ำนวนมากนับถือคือ พระพุทธรูปหลวงพ่อวัดไร่ขิง ซึ่ง ประดิษฐานในพระอุโบสถ ตามต�ำนานเล่าว่าลอยน�้ำมาและ อัญเชิญขึน้ ไว้ทวี่ ดั ศาลาปูน องค์พระพุทธรูปเป็นเนือ้ ทองสัมฤทธิ์ ปางมารวิชัย พุทธลักษณะงดงามด้วยพุทธศิลป์ 3 สมัย คือ พระรูปผึง่ ผายแบบเชียงแสน พระหัตถ์เรียวงามแบบสุโขทัย และ พระพักตร์งดงามในแบบรัตนโกสินทร์ ประดิษฐานอยู่บนฐาน ชุกชี 5 ชั้น

พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย เกิดจากความสนใจในการสร้าง หุ่นขี้ผึ้ง ซึ่งน�ำโดยอาจารย์ดวงแก้ว พิทยากรศิลป์ ที่ได้ศึกษา ค้นคว้าและทดลองเป็นเวลานานกว่า 10 ปี จนสามารถสร้างหุ่น ขี้ผึ้งยุคใหม่จากไฟเบอร์กลาส ที่มีคุณสมบัติคงทน ประณีต งดงาม เหมือนคนจริงๆ ใน พ.ศ. 2525 ได้มกี ารจัดตัง้ โครงการก่อตัง้ “พิพธิ ภัณฑ์ หุ่นขี้ผึ้งไทย” ส�ำหรับเป็นสถานที่สร้างและจัดแสดงหุ่นขี้ผึ้งไฟ เบอร์ ก ลาส เพื่ อ การอนุ รั ก ษ์ ส่ ง เสริ ม และเผยแพร่ ศิ ล ปะ วัฒนธรรม ประเพณีไทย อันจะเป็นประโยชน์ ในการศึกษา ค้นคว้าของเยาวชน ภายในอาคารพิพธิ ภัณฑ์หนุ่ ขีผ้ งึ้ ไทยเป็นอาคารสองชัน้ บริเวณชั้นล่างจัดแสดงหุ่นชุดต่างๆ อาทิ ชุดพระบรมรูปอดีต พระมหากษัตริยร์ าชวงศ์จกั รี, พระบรมรูปสมเด็จพระศรีนครินท ราบรมราชชนนี, ชุดพระอริยสงฆ์, ชุดมุมหนึ่งของชีวิต และ พระกรณียกิจต่างๆ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ส่วนชั้นบนจัดแสดงหุ่นชุดบุคคลส�ำคัญทั้งของไทยและต่าง

Tourist&Business

NAKHONPATHOM

47


ประเทศ เช่น ครูเอื้อ สุนทรสนาน ครูไพบูลย์ บุตรขันวิถี เซอร์ วินสตัน เชอร์ชิล มหาตมา คานธี อับราฮัม ลินคอล์น ฯลฯ ปัจจุบันมีหุ่นไฟเบอร์กลาสจัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์ฯ ทั้งหมด 120 รูป ส่วนหุ่นที่ว่าจะมีความเหมือนจริงมากน้อยเพียงใดนัก ท่องเที่ยวต้องมาพิสูจน์กันด้วยตาตัวเองกันเลย ที่ตั้ง : 43/2 หมู่ 1 ต�ำบลขุนแก้ว อ�ำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เวลาเปิดปิด : เปิดให้เข้าทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.0017.30 น., วันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30-18.00 น. โทร. 0 3433 2607, 0 3433 2109

เจษฎาเทคนิค มิวเซียม

ให้เข้าเยี่ยมชมโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรม ภายนอกพิพธิ ภัณฑ์อย่างต่อเนือ่ ง อาทิ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และเชิ ด ชู ส ถาบั น พระมหากษั ต ริ ย ์ ไ ทย กิ จ กรรมที่ เ ป็ น สาธารณประโยชน์ งานช่วยเหลือสังคม และส่งเสริมสนับสนุน การท่องเที่ยวของประเทศอีกด้วย ทีต่ งั้ : 100 หมู่ 2 ต�ำบลงิว้ ราย อ�ำเภอนครชัยศรี จังหวัด นครปฐม โทร. 0 3433 9468 เวลาเปิดปิด : เปิดบริการทุกวัน เวลา 09.00-17.00 น.

อุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติ เป็นแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศแมลง ที่ดีแห่งหนึ่งของ ประเทศ มีพื้นที่กว้างขวางประมาณ 15 ไร่ มีโดมแมลงขนาด ใหญ่ที่จ�ำลองระบบนิเวศในธรรมชาติของแมลงแต่ละชนิดให้ ศึกษามีอาคารนิทรรศการแมลงจัดแสดงตัวอย่างแมลงให้ชม นอกจากอุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติฯ จะเป็นแหล่ง ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการด�ำรงชีวิตของแมลง หรือระบบ นิเวศวิทยา ของแมลงทั้งมีชีวิต และไม่มีชีวิตแล้ว จุดส�ำคัญอีก หนึง่ ประการ คือ เป็นอุทยานทีม่ กี ารเพาะเลีย้ งขยายพันธุ์ แมลง ที่หายาก และใกล้สูญพันธุ์ มีโดมเพาะเลี้ยงแมลง และผีเสื้อ สวยงาม อีกด้วย ส�ำหรับผู้สนใจสามารถติดต่อโดยตรง ที่ ศูนย์วจิ ยั และพัฒนากีฏวิทยาสิง่ แวดล้อม ภาควิชากีฏวิทยา คณะ เกษตร ก�ำแพงแสน ที่ ตั้ ง : ศู น ย์ วิ จั ย และพั ฒ นากี ฏวิ ท ยาสิ่ ง แวดล้ อ ม อยู ่ ใ นมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ วิ ท ยาเขตก� ำ แพงแสน อ.ก�ำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 โทร. 0-3428-1066 เวลาเปิด-ปิด : 8.00 - 16.30 น.

คนรักรถห้ามพลาดส�ำหรับ Jesada Technik Museum เกิดขึ้นจากความรักรถและยานพาหนะทุกชนิดของคุณเจษฎา เดชสกุลฤทธิ์ ที่มีมาตั้งแต่วัยเยาว์ เมื่อมีโอกาสได้เดินทางไป ต่างประเทศบ่อยๆ โดยเฉพาะประเทศในทวีปยุโรป สิ่งหนึ่งที่ไม่พลาดก็คือการเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ยาน ยนต์ของแต่ละเมืองที่ไปเยือน จนวันหนึง่ เกิดความคิดทีว่ า่ เมือง ไทยน่าจะมีพิพิธภัณฑ์แบบนี้บ้าง จึงเริ่มสะสมรถโบราณเมื่อ ประมาณ 20 กว่าปีก่อน โดยช่วงแรกๆ ได้เสาะหาจากภายใน ประเทศเป็นหลัก ส� ำ หรั บ รถโบราณคั น แรกที่ ไ ด้ จากต่ า งประเทศ คื อ Messerschmitt KR200 ไมโครคาร์สัญชาติเยอรมัน ที่ประมูล ได้มาจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมือ่ พ.ศ. 2542 จากนัน้ ก็สะสม ยานยนต์จากต่างประเทศเรื่อยมา ผ่านไปอีกหลายปี ยานยนต์ ในคอลเล็กชั่นมีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นเป็นหลายร้อยคัน จึงได้ตัดสินใจ เปิดเป็นพิพธิ ภัณฑ์แบ่งปันให้คนทัว่ ไปได้เข้าชมในปลายปี พ.ศ. 2549 ลานแสดงช้าง ปัจจุบันที่ Jesada Technik Museum จัดแสดงยาน และฟาร์มจระเข้สามพราน พาหนะโบราณทั้งทางบก ทางน�ำ้ และทางอากาศ เปิด ตั้งอยู่บนพื้นที่ 130 ไร่ ริมถนนเพชรเกษม กม.30 อ.สามพราน จ.นครปฐม เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนใกล้ กรุงเทพ หนึ่งในรายการท่องเที่ยว “มหัศจรรย์เที่ยวรอบกรุง” และ “เที่ ย วท่ อ งล่ อ งวิ ถี ชุ ม ชน” โดยการท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทย มีการแสดงระดับสากล เหมาะส�ำหรับสมาชิกใน ครอบครัว และนักท่องเที่ยว ทุกเพศทุกวัย เป็นแหล่งการเรียน รู้เชิงบูรณาการและสร้างสรรค์ส�ำหรับนักเรียน และให้บริการ สถานที่จัดกิจกรรม ส�ำหรับหน่วยงานต่างๆ ที่ตั้ง : 117 หมู่ 6 ถนนเพชรเกษม กม. 30 อ�ำเภอ สามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 โทรศัพท์ : 034-321-471, 034-311-971 เวลาเปิด-ปิด : 8.30 - 17.30 น.

่ยว&ธุรกิจ 48 ๑ท่องเทีใน...นครปฐม


วู้ดแลนด์เมืองไม้ สถานที่ ท ่ อ งเที่ ย วงานไม้ ท รงคุ ณ ค่ า ภายในจั ง หวั ด นครปฐม เกิดจากความรักและชื่นชอบในไม้ต่างๆ และรวมไป ถึงงาประดิษฐ์ที่มาจากไม้ โดยส่งต่อความชื่นชอบมาถึง 4 ช่วง อายุคนกับพื้นที่กว่า 140 ไร่ ภายใต้แนวคิดว่าจะจัดท�ำเป็แหล่ง การเรียนรู้งานศิลปะงานไม้แกะสลัก โดยมีการจัดหมวดหมู่ถึง 20 หมวด ภายในพิพิธภัณฑ์แบ่งออกเป็น 2 โซน โซนแรกคือ นิทานเมืองไม้เป็นการจัดหมวดหมู่ที่เข้ากันออกมาเป็น 10 หมวด จัดแสดงเกี่ยวกับไม้แกะสลักสะสมกว่า 2,000 ชิ้น โดยมี มนุษย์ต้นไม้ใจดีชื่อ “ปู่สัก” เป็นผู้เล่าเรื่องการก�ำเนิดของโลก และการผจญภัยของชาวเมืองไม้ผ่านดินแดนพิศวง เพื่อไปให้ ถึงอาณาจักรของผู้สร้างจักรวาล โซนที่ 2 คือ บ้านคนรักไม้ แกลอรีส่ ว่ นตัวของ คุณณรงค์ ทิวไผ่งาม ซึ่งเป็นส่วนโชว์ไม้แกะสลักสะสมอีกที่หนึ่งที่เพิ่งเปิด ให้เข้าชมได้ไม่นานี่เอง ชิ้นงานแต่ละชิ้นล�้ำค่า หาดูยาก แถม บางชิ้นยังมีอายุที่ยาวนานหลายชั่วอายุคน ที่ตั้ง : อยู่ที่ 15/1 หมู่ 4 ต�ำบล ดอนแฝก อ�ำเภอ นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โทร. 034 265 330

หอภาพยนตร์ ศาลายา หนึ่ ง แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเปรี ย บเสมื อ นเป็ น คลั ง เก็ บ ประวัติศาสตร์ความล�้ำค่าของแผ่นฟิล์ม ถือเป็นหน่วยงาส�ำคัญ ในรูปแบบองค์การมหาชน ที่ท�ำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการดูแล อนุรักษ์ภาพยนตร์ไทย ภายในตกแต่งอย่างสวยงามด้วยอาคาร สไตล์โรงถ่ายภาพยนตร์โบราณ สีเหลือง ส่วนบริเวณชั้นบนของอาคาร จัดแสดงในส่วนของ ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ ตั้งแต่ยุคก�ำเนิดบริษัท ภาพยนตร์ ไทย จ�ำกัด ไปจนถึงยุคภายใต้การปกครองของจอมพล ป. พิบลู สงคราม รับชมภาพยนตร์ที่หาดูได้ยากเรื่องต่าง ๆ และชมข้าว ของเครื่องใช้เกี่ยวกับภาพยนตร์ในแต่ละยุค ภายในเน้นการจัดแสดงเกีย่ วกับภาพยนตร์ไทยทีม่ าชม ได้ยาก ถูกจัดเก็บข้อมูล รูปภาพ วัสดุอุปกรณ์ประกอบฉาก ที่ ส�ำคัญรวมไปถึงสิง่ ของต่าง ๆ ที่ใช้ในงานโปรดักชัน่ ในภาพยนตร์ ส่วนบริเวณด้านล่างของอาคาร เป็นการจ�ำลองห้องท�ำงานของ ส.อาสนจินดา ผู้บุกเบิกวงการละครเวที ละครโทรทัศน์และ ภาพยนตร์ ไทย ที่ตั้ง : 94 หมู่ 3 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล นครปฐม

UPSIDE DOWN WORLD บ้านกลับหัว ศาลายา

สนุกกับการถายภาพกลับหัวกับมุมมองที่แตกตาง โชวรอยยิ้มกับทาสุดเหวี่ยง สนุกไดทั้งครอบครัวที่ Upside Down World ศาลายา นครปฐม สถานที่เช็คอินใหม กับการ โพสทาถายรูปดวยอิริยาบถสุดแปลก แหวกแนว ไมเหมือน ใคร ที่ตั้ง : บ้านกลับหัว ศาลายา 79/9 หมู่ 1 ต.บางเตย สามพราน นครปฐม 73210 โทร. 090-9182291 เปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ 10.00-21.00 น./เสาร์-อาทิตย์ 09.00-21.00 น. Tourist&Business

NAKHONPATHOM

49


มหิดลสิทธาคาร

PRINCE MAHIDOL HALL

ที่นี่...มีมากกว่าการเรียนรู้ มหิดลสิทธาคาร หอประชุมแห่งใหม่ของมหาวิทยาลัย มหิดล ซึ่งเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2552 สมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชด�ำเนินมาทรงวาง ศิลาฤกษ์ และต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อ อาคารดังกล่าวว่า “มหิดลสิทธาคาร” ซึ่งหมายถึง “อาคารที่มี ความส� ำ เร็ จ แห่ ง มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล” และเพื่ อ เป็ น การ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก สภามหาวิทยาลัยมหิดลจึงมีมติให้ใช้ชื่อใน ภาษาอังกฤษว่า “Prince Mahidol Hall” เป็นอาคารที่สร้างขึ้น เพื่อใช้ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดล และใช้ในการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การแสดงละคร ดนตรี ศิลปวัฒนธรรมต่างๆ การประชุมสัมมนา ทัง้ ในระดับชาติ และนานาชาติ ส�ำหรับการออกแบบหอประชุม “มหิดลสิทธาคาร” มี แนวคิดมาจากโครงสร้างเชิงกายภาพของมนุษย์ ซึ่งสะท้อน ความเป็นมหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีรากฐานมาจากการแพทย์ ผสมผสานกับสถาปัตยกรรมไทยและรูปทรง “ดอกกันภัยมหิดล” ดอกไม้ประจ�ำมหาวิทยาลัยมหิดล โครงสร้างอาคารปราศจาก เสากลาง หลังคามี 2 ชั้น ชั้นในใช้วัสดุพิเศษเพื่อป้องกันเสียง จากภายนอก ระบบพิเศษของอาคารใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านการ ออกแบบโรงละครจากประเทศอังกฤษ ฝรัง่ เศสและเยอรมันเป็น ที่ปรึกษา จึงมีระบบเสียง แสง วิศวกรรมเวที และระบบอะคูส ติก (Acoustic) ทีท่ นั สมัย เพือ่ ให้สามารถรองรับกิจกรรมทีห่ ลาก หลาย สามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับการใช้งานประเภท ต่างๆ โดยผู ้ ช มจะได้ อ รรถรสทางเสี ย งเหมื อ นกั น ทุ ก ที่ นั่ ง นอกจากนี้ระบบปรับอากาศภายในห้องประชุม ใช้การพ่นความ เย็นจากพื้นใต้เก้าอี้ผู้ชม จึงไม่มีเสียงรบกวนและประหยัด พลังงาน เวทีมคี วามกว้างขวาง สามารถจัดตกแต่งเป็นทีป่ ระทับ ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรได้อย่างงดงามและสมพระ เกียรติ นอกจากใช้ในการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแล้ว ยัง สามารถรองรับการประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ การแสดงทาง ่ยว&ธุรกิจ 50 ๑ท่องเทีใน...นครปฐม

ศิลปะ วัฒนธรรม เช่น คอนเสิร์ต อุปรากร ซึ่งมีการออกแบบ พิเศษให้มีลักษณะผสมผสาน ระหว่าง Concert Hall และ Theater ระบบแสง สี เสียง และวิศวกรรมเวที ได้รับการ ออกแบบและควบคุมโดยทีป่ รึกษาระดับสากลเพือ่ ให้มคี วามทัน สมัยและมีคณ ุ ภาพในมาตรฐานสากล ด้านหน้า 3ด้าน ด้านถนน บรมราชชนนี รูปทรงเด่น มีเอกลักษณ์ ด้านถนนรูปตัวยู drop off มีหลังคา เดินเข้า Hall ได้เลย และด้านสระน�้ำดูสง่างาม กว้างขวาง ใช้ทำ� กิจกรรมได้ ขณะทีห่ ลังคาเป็น Copper ทองแดง อีก 30 ปี จะเปลี่ยนสีเหมือนอาคารในยุโรป หรือพระที่นั่งอนันต สมาคม สโมสรกองทัพบก ภายใน มหิดลสิทธาคาร มีพื้นที่ใช้สอย 26,470 ตาราง เมตร สามารถรองรับบัณฑิตได้จ�ำนวนกว่า 2,006 ที่นั่ง กว้าง 50-55 ซ.ม. นัง่ สบาย เบาะ ใช้สนี ำ�้ เงิน คือ สีประจ�ำมหาวิทยาลัย 3 ระดับ เวทีกว้าง มี 2 pitch ส�ำหรับการแสดงและวงดนตรี ภายใน Hall ใช้การตกแต่งด้วยไม้จาก Tropical zone สวยงาม ทนทาน เมื่อแสดงดนตรีจะมี Orchestra shell ถูกยกบนเวที ท�ำให้เสมือนอยู่ใน Hall ลายไม้ทั้งหมด มีระบบฉากที่เปลี่ยนได้ ถึง 80 ฉาก ยกขึ้นเก็บไว้บนเพดาน นอกจากนี้ Hall ถูกสร้าง ตามหลัก Acoustic คือ สามารถฟังเสียงดนตรีธรรมชาติจาก เครื่องดนตรีโดยตรงในทุกจุด ทุกที่นั่ง อย่างชัดเจน ไม่มีเสียง สะท้อน

มหิดลสิทธาคาร ตัง้ อยูท่ างทิศใต้ของมหาวิทยาลัย ติดกับถนนบรมราชชนนี บนเนื้อที่ 54 ไร่ นอกจาก ประโยชน์ด้านการศึกษาและวัฒนธรรมแล้วยังใช้เพื่อ สาธารณประโยชน์ของประชาชนโดยรอบจังหวัดนครปฐม


Tourist&Business

NAKHONPATHOM

51


ตลาดน�้ำวัดล�ำพญา ตลาดริมน�้ำที่เต็มไปด้วยของกินของฝากขึ้นชื่อแบบ ละลานตา ตลาดน�้ำวัดล�ำพญาเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 โดยใช้บริเวณวัดล�ำพญาและชายฝั่งแม่น�้ำท่าจีนเป็นที่จัด ตลาดน�้ำล�ำพญา เพื่อส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้กับชาวบ้าน และเกษตรกรในท้องถิ่น ให้เป็นแหล่งชุมนุมสินค้าเกษตรกรรม หัตถกรรม และสินค้าพื้นเมือง เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษาวิถี ชีวิตของชาวบ้านด้วยบรรยากาศคุ้งน�้ำที่สวยงาม และพืชพันธุ์ ธรรมชาติที่เขียวขจีสองฝั่งแม่น�้ำท่าจีน นอกจากนักท่องเทีย่ วจะได้พกั ผ่อนและชืน่ ชมธรรมชาติ บริเวณตลาดน�้ำแล้ว ทางตลาดน�้ำยังได้จัดบริการท่องเที่ยวชม ล�ำน�้ำไว้หลายอย่าง เช่น บริการล่องเรือแจวโบราณ บริการล่อง แพชมธรรมชาติ ด้านทิศใต้ และทิศเหนือ เพือ่ ชมธรรมชาติสอง ฝั่งแม่น�้ำและวิถีชาวบ้าน รวมทั้งเป็นการทัศนศึกษาสถานที่ ส�ำคัญบริเวณต�ำบลใกล้เคียง โดยสินค้าภายในตลาดก็มีให้จับจ่ายใช้สอยหลายชนิด อาทิ หลากหลายชนิด สินค้าทางการเกษตร ผักพื้นบ้าน ผลไม้ ต่างๆ ที่เป็นผลผลิตมาจากสวนที่ชาวบ้านปลูกเอง และซื้อมา จากทีอ่ นื่ บ้างในส่วนที่ไม่มี นอกจากนีย้ งั มีรา้ นอาหาร ร้านเครือ่ ง ดืม่ ขนมพืน้ บ้านทีช่ าวบ้านน�ำกลับมาฟืน้ ฟูอกี ครัง้ รวมทัง้ มีรา้ น ค้าเครื่องจักสาน การรวมกลุ่มของแม่บ้านต�ำบลล�ำพญาผลิต ข้าวซ้อมมือ การนวดแผนโบราณ ฯลฯ ที่ตั้ง : หมู่ 5 ต�ำบลล�ำพญา อ�ำเภอบางเลน จังหวัด นครปฐม เวลาเปิดปิด : เปิดบริการทุกวันเสาร์และอาทิตย์รวมทั้ง วันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิดบริการตั้งแต่ เวลา 08.00-17.00 น. ่ยว&ธุรกิจ 52 ๑ท่องเทีใน...นครปฐม

ตลาดโบราณเก่าแก่ริมแม่น�้ำท่าจีน ที่ยังคงความเป็น ตลาดโบราณมาตั้งแต่ในอดีตตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6 ที่ยังเหลือ สภาพตลาดเก่ากับลักษณะตัวอาคารเป็นอาคารไม้เก่าๆ ที่อยู่ ติดริมแม่น�้ำท่าจีน มีพ่อค้า–แม่ค้า พายเรือน�ำสินค้าและ อาหารมาจ�ำหน่ายมากมาย ทั้งนี้ ในบริเวณวัดดอนหวายนั้น ยังมีตลาดนัดสินค้าทางการเกษตรจ�ำหน่ายทุกวันโดยจะเริ่ม เปิดร้านตั้งแต่เช้าถึงหกโมงเย็นทุกวัน ส�ำหรับสินค้าที่ขายก็มีให้เลือกหลากหลายทั้งอาหาร คาวหวาน ขนม เครือ่ งสารมากมาย ผลไม้ ผักสด ต้นไม้ ส่วน อาหารที่ขึ้นชื่อของที่นี่ คือ ปลาช่อนเผาเกลือ, ปลาสลิดตาก แห้ง, ปลาตะเพียน 3 รส, ห่อหมก, เป็ดพะโล้, กุนเชียงหมู และสารพัดน�้ำพริกชนิดต่างๆ รวมถึงขนมหวานอย่าง สาลี่, ขนมตาล, ปุยฝ้าย, ขนมเบือ้ ง, ลูกชุบ, ตะโก้, ทองม้วนสดและ ขนมฝักบัวโบราณ เป็นต้น นอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังสามารถเลือกใช้บริการเรือ น�ำเที่ยวล่องเรือชมวิวทิวทัศน์ของสองฝั่งแม่น�้ำท่าจีนได้อีก ด้วย ที่ตั้ง : ตั้งอยู่หลังวัดดอนหวาย ริมแม่น�้ำท่าจีน ต�ำบล บางกระทึก อ�ำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม


Tourist&Business

SAMUTPRAKAN

53


่ยว&ธุรกิจ ทรปราการ 54 ๑ท่องเทีใน...สมุ


Tourist&Business

SAMUTPRAKAN

55


่ยว&ธุรกิจ ทรปราการ 56 ๑ท่องเทีใน...สมุ


Tourist&Business

SAMUTPRAKAN

57


่ยว&ธุรกิจ ทรปราการ 58 ๑ท่องเทีใน...สมุ


Tourist&Business

SAMUTPRAKAN

59


่ยว&ธุรกิจ ทรปราการ 60 ๑ท่องเทีใน...สมุ


ของดี...นครปฐม ส้มโอหวาน ข้าวสารขาว ลูกสาวงาม ข้าวหลาม หวานมัน สนามจันทร์งามล้น พุทธมณฑลคูธ่ านี พระปฐม เจดีย์เสียดฟ้า และปัจุบันยังเพิ่มเติมค�ำขวัญขึ้นมาอีก หนึ่งท่อนตาม ประกาศจังหวัดนครปฐมเรื่องการปรับปรุง ค�ำขวัญจังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2553 คือ สวยงามตาแม่น�้ำท่าจีน ในส่วนของจังหวัดนครปฐม เดิมมีค�ำขวัญว่า “ส้ มโอหวาน ข้ าวสารขาว ลูกสาวสวย ผ้ าด�ำดี” ต่อ มาเปลี่ยนวรรค “ลูกสาวสวย” เป็น “ลูกสาวงาม” แล้ว ตัดวรรค “ผ้ าด�ำดี” ออกไป โดยเพิ่มเติมวรรค “ข้ าวหลาม อร่ อย” เข้ามา ก่อนเปลี่ยนเป็นค�ำขวัญที่ยาวเหยียดเช่น ปัจจุบัน

ดังนั้นเรามาท�ำความรู้จักสิ่งโดดเด่นต่างๆที่กล่าวถึงใน ค�ำขวัญของจังหวัดนครปฐมกันดีกว่า โดยเริ่มไล่เรียงจากต้นไปจนถึง ท้าย

จั ง หวั ด นครปฐมเป็ น ที่ ตั้ ง ของมณฑลเก่ า แก่ “มณฑล นครชัยศรี ” มีความเจริญรุ่งเรืองทั้งด้านคมนาคมทางน�้ำทางบก มี สวนผลไม้นานาพันธุ์ สร้างชื่อเสียงเป็นที่นิยมบริโภคมากที่สุด คือ ส้ม โอ ปลูกกันแพร่หลายในหลายอ�ำเภอและผลไม้อื่นๆ อีกจ�ำนวนมาก เป็นแหล่งผลิตสินค้าทีม่ ชี อื่ เสียง มีโบราณวัตถุ,โบราณสถานส�ำคัญทาง พุทธศาสนา, มีประเพณีวฒ ั นธรรมทีท่ รงคุณค่ามากมายหลายอย่าง สิง่ ก่อสร้างทั้งสมัยเก่า สมัยใหม่จ�ำนวนมาก ส้ มโอนครปฐม ประมาณ 30 ปีกอ่ น แถบศาลายา นครชัยศรี ปลูกส้มโอกันน้อย ส่วนใหญ่ปลูกแถว ต. ทรงคะนอง อ. สามพราน แต่ ที่มาเรียกกันว่าส้มโอนครชัยศรีนั้น ก็เพราะว่าสมัยก่อนนครปฐมเป็น ที่ตั้งที่ว่าการมณฑลนครชัยศรี คนเก่าๆ จึงเรียกชื่อนี้เรื่อยมา ว่ากันว่า ส้มโอนครชัยศรี ซึ่งส้มโอนครปฐมจะปลูกในอ�ำเภอนครชัยศรี อ�ำเภอ สามพราน และอ�ำเภอพุทธมณฑล ของจังหวัดนครปฐม เป็นผลไม้ที่ กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกสิทธิบัตร “ผลไม้บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์” การ เลือกซือ้ ส้มโอนครชัยศรีสม้ โอนครชัยศรีทนี่ ยิ มปลูกและนิยมบริโภคมีอยู่ 5 สายพันธุ์ ได้แก่

ส้มโอนครปฐม

หรือชือ่ พืน้ เมืองอืน่ ๆอีกคือ โกร้ยตะลอง (เขมร) มะขุน (เหนือ) มะโอ (เหนือ) ลีมาบาลี (มลายู ยะลา) และ สังอู (กะเหรี่ยง มลายู) ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ส้มโอเป็นไม้ยนื ต้นขนาดกลาง ในตระกูลเดียวกับส้ม แตกกิ่งก้านสาขาที่เรือนยอด ล�ำต้นมีสีน�้ำตาล มี หนามเล็ก ๆ สูงประมาณ 8 เมตร ใบเป็นแผ่นหนาสีเขียวเข้ม โคนก้าน ใบมีหูใบแผ่ออกเป็นรูปหัวใจใบประกอบ มีใบย่อย 1 ใบ แผ่นใบเหมือน มะกรูด คือแบ่งใบเป็น 2 ตอน แต่ขนาดใบใหญ่กว่า ใบหนาแข็ง มีสเี ขียว แก่ มีกลิน่ หอม ดอกออกเป็นช่อสัน้ หรือดอกเดีย่ ว สีขาว ตามบริเวณง่าม ใบ มีสีขาว ปลายกลีบมนมี 4 กลีบ กลางดอกมี เกสร 20-25 อัน ผลก ลมโต บางพันธุต์ รงขัว้ มีจกุ สูงขึน้ มา ผิวผลเมือ่ ยังอ่อนมีสเี ขียว เมือ่ แก่จดั เปลี่ยนเป็นสีเขียวอมเหลือง ผิวของผลไม่เรียบ ผิวของเปลือกผลมีต่อม น�้ำมันกระจายทั่วไป ผลส้มโอมีเปลือกหนาท�ำให้สามารถเก็บรักษาได้ นาน ภายในผลเป็นช่อง ๆ มีแผ่นบาง ๆ สีขาวกัน้ เนือ้ ให้แยกออกจากกัน เนื้อแต่ละส่วนเรียกว่า “กลีบ” มีรสหวานหรือหวานอมเปรี้ยว มีเมล็ดฝัง อยู่ระหว่างเนื้อมากกว่า 1 เมล็ด มีวิตามินซีมาก ส้มโอจัดว่าเป็นไม้ผล เศรษฐกิจชนิดหนึ่งของไทย นิยมปลูกทางภาคตะวันตกของประเทศ ความเชื่อ ในพิธีไหว้พระจันทร์ของชาวจีน ส้มโอถือเป็น เครื่องสังเวยที่ส�ำคัญ เนื่องจากมีความเชื่อว่าหลังจากไหว้ ถ้าผ่าผลส้ม โอออกแล้วกลางลูกแห้ง ไม่มีน�้ำจะเป็นเครื่องหมายของโชคดี สตรีที่ยัง ไม่แต่งงานจะน�ำส่วนของส้มโอมาทาหน้า เชือ่ ว่าท�ำให้ผวิ พรรณผุดผ่อง และถ้ากินส้มโอในคืนนั้นจะท�ำให้ตาเป็นประกายสวยงาม

1. ส้ มโอพันธุ์ทองดี รสชาติดีหวานน�ำอมเปรี้ยวเล็กน้อย ไม่มีรสขม และรสซ่า เนื้อสีขาวอมชมพูฉ�่ำ รูปทรงกลมแป้น เปลือก ผิวบางมีต่อมน�้ำมันเล็ก ชาวจีนนิยม เพราะสีเนื้อคล้ายสีทับทิม ไหว้เจ้า ก็เป็นมงคล บริโภคก็อร่อยติดใจ 2. ส้ มโอพันธุ์ขาวน�ำ้ ผึง้ รสชาติหวานอมเปรี้ยว เนื้อสีขาว อมเหลืองเล็กน้อยคล้ายสีน�้ำผึ้ง รูปทรงกลมนูน เปลือกผิวบาง มีต่อม น�้ำมันใหญ่เนื้อแน่นน�้ำหนักดี ไม่มีรสขมและรสซ่า แก่จัดเนื้อแห้งถูกคอ คนไทย ต่างชาติก็นิยม 3. ส้ มโอพันธุ์ขาวพวง รสชาติเปรี้ยวอมหวาน ถ้าแก่จัด รสหวานมากกว่าเปรี้ยว ลักษณะลูกหัวจุกยาว (คล้ายลูกน�้ำเต้า) เนื้อสี ขาวอมเหลืองอ่อนๆ ส่งออกดีชาวจีนชอบ เพราะเหมือนผลน�้ำเต้า ไหว้ เจ้าเป็นมงคลแก่ครอบครัว บริโภคก็ได้วิตามิน


4. ส้ มโอพันธุ์ขาวแป้น รสชาติหวานอมเปรีย้ ว ลักษณะลูก ดังนั้นส้มโอนครปฐมที่ปลูกในอ�ำเภอสามพราน อ�ำเภอ หัวจุกสั้น ส่วนผลคล้ายพันธุ์ทองดี เนื้อสีขาว ความนิยมในตลาดลดลง นครชัยศรี จึงเป็นที่ต้องการของตลาดทั่วไป นับเป็นพืชเศรษฐกิจ ที่ มาก สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และมีขายอยู่ทั่วไปทั้งจังหวัด แต่ว่าสวนใน นครปฐมเองก็เหลือน้อยเต็มที เนือ่ งจากปัจจุบนั เกษตรกรหันไปปลูกพืช 5. ส้ มโอพันธุ์ ขาวหอม รสเปรี้ยวน�ำ ลักษณะผลใหญ่ ชนิดอืน่ ทีใ่ ห้ผลเร็ว หรือใช้ทดี่ นิ จัดสรรเป็นทีอ่ ยูอ่ าศัยมากขึน้ ท�ำให้พนื้ ที่ เปลือกบาง น�้ำหนักดี ปลูกส้มโอลดลงจ�ำนวนมาก ดังนั้นจึงมีผู้น�ำส้มโอจากถิ่นอื่นๆ มาขาย ด้วย ซึง่ เลือกยากเพราะ ส้มโอมีลกั ษณะทีค่ ล้ายกัน จะได้สม้ โอนครชัยศรี ส้ มโอพืน้ บ้ านอย่ างขาวพวงนิยมน�ำไปท�ำเป็ นย�ำส้ มโอ แท้ๆ จึงต้องขึ้นอยู่กับความซื่อสัตย์ของผู้ค้าด้วย โดยทั่วไปการเลือกซื้อ ส้ มโอทองดีเป็ นพันธุ์เดียวที่มีเนือ้ สีชมพู ส้ มโอขาวน�ำ้ ผึง้ กับขาว ส้มโอ ควรเลือกที่มี ผิวเหลืองจัด ผิวเต่ง ตาน�้ำมันถ่างใหญ่ ก้นนิ่มแม้จะ หอม ทรงสูงดูยากกว่ าชนิดอื่นๆ ถ้ าปอกแล้ วจะพบว่ า ส้ มโอขาว อยู่กับต้น แต่ถ้าตัดหลายวันก้นก็นิ่มได้แต่ผิวจะไม่เต่ง หอมเนือ้ กรอบแข็ง รสหวาน แต่ ขาวน�ำ้ ผึง้ เนือ้ นิ่มและหวานกว่ า ส้ มโอที่แก่ จดั เกินไปเนือ้ จะกลายเป็ นเม็ดกรอบๆ แข็งๆ ไม่ มีน�ำ้ เรี ยกว่ า เป็ นเนือ้ ข้ าวสาร

ดอก...รสหอมร้อน ขับเสมหะ ขับลม แก้ปวดกระเพาะอาหาร

ในเมื่อส้มโอทั้งอร่อยและมีสรรพคุณมากมายตั้งแต่นอก ผล-ในผลถึงเพียงนี้ เห็นทีตอ้ งสนับสนุนเกษตรกรไทยให้ชอื้ ส้มโอกินกัน เยอะๆแล้วล่ะ เนื่องจากผลส้มโอมีเปลือกหนาท�ำให้สามารถเก็บรักษา ได้นานกว่าส้มอื่นอีกด้วย

ส้มโอ ผลไม้สุขภาพ “ส้ มโอ” ผลไม้ลูกโตสีเขียวเชื่อว่าใครหลายๆ คนคงชื่นชอบ ในรสชาติความหวานแบบอมเปรี้ยวนิดๆ ของเจ้าผลไม้ชนิดนี้ดี “ส้มโอ” นอกจากจะกินอร่อยแล้วยังเป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยวิตามินซี แคลเซียม และฟอสฟอรัสมีสรรพคุณ การแก้อาการเมาค้าง ส่วนใครทีก่ นิ ส้มโอตบ ท้ายหลังจากการชนแก้วก็จะช่วยให้สร่างเมาได้เร็วขึ้น

กิน “ส้มโอ” ช่วยบรรเทาอาการไอเสมหะ

ส�ำหรับสตรีมีครรภ์ที่เบื่ออาหารถ้าได้กินส้มโอที่น�ำไปปรุง เป็นอาหาร ไม่ว่าจะในรูปแบบย�ำส้มโอส้มโอลอยแก้ว ส้มโอแก้ว หรือ อื่นๆ ตามแต่จะเลือกปรุงกันก็จะช่วยให้เจริญอาหารขึ้นได้อีกเช่นกัน นอกจากผลส้มโอที่น�ำมากินให้ความอร่อยและมีประโยชน์ ต่อร่างกายแล้ว ใบส้มโอก็มีประโยชน์เช่นกัน เพราะในใบส้มโอมีน�้ำมัน หอมระเหยทีเ่ มือ่ น�ำเอาใบไปย่างพบอุน่ ๆใบส้มโอสามารถบรรเทาอาการ ปวดบวมได้ ใบส้มโอ รสปร่าหอม แก้ท้องอืด แน่นเฟ้อต�ำพอกแก้ปวด ศีรษะแก้ปวดข้อส่วนผิวหรือเปลือกของส้มโอนัน้ ก็มกี ลิน่ หอมของน�ำ้ มัน หอมระเหยที่มีฤทธิ์กระตุ้นหัวใจ ใช้สูดดมแก้เป็นลมวิงเวียนได้ดีทีเดียว และเปลือกใช้เชื่อมเป็นขนมหวาน เช่นจังหวัดเพชรบุรีท�ำเปลือกส้มโอ เชื่อมจนเป็น สินค้าพื้นเมือง

Tip 1. ประโยชน์ที่ส�ำคัญของส้มโอ คือ ละลายเสมหะ แก้ไอ แก้เมาสุรา บ�ำรุง กระเพาะ ช่วยย่อย และแก้ปวดต�ำหรับยา ง่ายๆมีดังนี้

- เนื้อส้มโอ 90 กรัม ข้าวหมาก 15 กรัม น�้ำผึ้ง 30 กรัม ตุน๋ รับประทานวันละครัง้ หากอาหารไม่ยอ่ ย ท้องอืดท้องเฟ้อ ใช้เนือ้ ส้มโอ 60 กรัม รับประทานให้หมด วันละ 3 ครั้ง 2. การปอกเปลือกส้มโอที่พบเห็นกันอยู่โดยทั่วไป มัก จะใช้มีดกรีดผลจากขั้วผลลงมา 5-6 รอย แล้วจึงลอกเอา เปลือก ออก โดยใช้นิ้วมือสอดไประหว่างเปลือกและกลีบผลวิธีนี้จะท�ำให้ ต่อมน�้ำมันที่เปลือก แตกเลอะมือ เมื่อลอกเอาเนื้อออก บางส่วน ของเนื้อจะติดกับน�้ำมันของเปลือกที่ติดมืออยู่ ท�ำให้มีกลิ่น เหม็น และเสียรสชาติไปจึงขอแนะน�ำวิธีการ ปอกเปลือกส้มโอให้ได้เนื้อที่ มีคุณภาพดี ดังนี้ - ใช้มีดปอกส่วนของเปลือกที่เป็นสีเขียวออกจนหมด - ลอกเปลือกสีขาว ซึง่ จะท�ำให้ลอกออกได้งา่ ยและไม่ มี กลิ่นของน�้ำมันที่ผิวเปลือกติดออกมา - เมือ่ เหลือแต่เปลือกหุม้ กลีบ จึงลอกเอาเปลือกหุม้ ออก ทีละกลีบจะได้เนื้อที่เป็นกลีบสวยงามและมีรสชาติดี


ข้าวหลามนครปฐม

ข้ าวหลามของจังหวัดนครปฐมมีกำ� เนิดแห่ งแรก ที่บริ เวณชุมชนวัดพระงาม บรรพบุรุษของคนในชุมชน นีอ้ พยพถิ่นฐานมาจากถิ่นอื่นอาจอพยพมาเอง หรื อเป็ น สะใภ้ ของหมู่บ้านนี ้ โดยตัง้ หลักแหล่ งบริ เวณทางรถไฟ ซึ่งพิจารณาแล้ วว่ าจะมีความเจริญต่ อไป ส่ วนใหญ่ เป็ นผู้ ที่ย้ายถิ่นมาจากบริเวณล�ำลูกบัว ทุ่งสมอ และอุหล่ ม ใน เขตอ�ำเภอบางเลน อันเป็ นถิ่นที่มีลาวโซ่ ง หรือไทยทรงด�ำ อาศัยอยู่ คาดว่ าในจ�ำนวนผู้ย้ายถิ่นครัง้ นัน้ น่ าจะมีคนไทย เชือ้ สายลาวรวมอยู่ด้วย ซึ่งประกอบอาชีพหลักคือท�ำนา และท�ำข้ าวหลามกันทุกครั วเรื อนในช่ วงเทศกาล

ข้าวหลามเสวย

ข้าวหลามเสวย เป็นค�ำเรียกขานข้าวหลามนครปฐม เมื่อครั้งสมัยที่นายพลวงศาโรจน์ และนายกเทศมนตรีสมัยนั้น คือ นายสว่าง แก้วพิจติ รประสงค์ให้มกี ารสาธิตการท�ำข้าวหลาม ถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และ สมเด็จพระเจ้าโบดวงแห่งสวีเดน ซึ่งเป็นพระราชอาคันตุกะ ณ พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ในวโรกาสที่เสด็จ เยือนประเทศไทยและจังหวัดนครปฐมเมื่อปีพุทธศักราช 2503 ด้วยความคุ้นเคยเป็นอันดีกับผู้ใหญ่แจ่ม จึงขอให้แม่ทรัพย์ ลูกสาวของผู้ใหญ่แจ่ม ผู้ที่ได้ชื่อว่ามีฝีมือในการท�ำข้าวหลาม อร่อยมาก ท�ำการสาธิตการท�ำข้าวหลามถวายต่อหน้าพระ พักตร์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และ สมเด็จพระเจ้าโบดวงแห่งสวีเดน จึงท�ำให้มีคนเรียกขานกันว่า “ข้ าวหลามเสวย” ข้าวหลามนครปฐมนั้น มีขั้นตอนการท�ำยุ่งยากกว่า ข้าวหลามหนองมน และต้องท�ำเองทุกขั้นตอนตั้งแต่การเตรียม วัตถุดบิ การบรรจุลงกระบอก การเผา และการจ�ำหน่าย โดยสรุป มีขั้นตอนการท�ำดังนี้ .

1. การเตรียมวัตถุดบิ ได้แก่

1) การเลือกไม้ ไผ่ ไม้ทนี่ ยิ มใช้ คือ ไม้ไผ่ปา่ ลักษณะ ของไม้ไผ่ทดี่ ี คือ ต้องคัดเลือกเอาเฉพาะไม้ทไี่ ด้กำ� หนดตัดและมี เยือ่ หนาเท่านัน้ ความร้อนทีพ่ อดีขณะเผา และระยะเวลาทีเ่ ผาจะ ท�ำให้เยือ่ แยกออกจากกระบอกไม้ไผ่ เมือ่ เย็นลงจะหดตัวพันข้าว เหนียว ท�ำให้สามารถเคาะเนือ้ ข้าวหลามจากกระบอกได้โดยไม่ ต้องผ่า ไม้ไผ่ป่าที่น�ำมาท�ำเป็นกระบอกได้มาจากกาญจนบุรี สิงห์บุรี และจากเขมร ซึ่งไม้จากกาญจนบุรีมีคุณภาพดีที่สุด ใน แต่ละวัน ต้องใช้ไม้ไผ่ส�ำหรับท�ำกระบอกข้าวหลามประมาณ 150-200 ล�ำ ล�ำละประมาณ 10 กระบอก 2) การท�ำจุกส�ำหรั บปิ ดปากกระบอก ท�ำจาก ใบตอง เพื่อให้เกิดความหอมขณะเผา ผู้ที่ประกอบอาชีพนี้จะ ต้องท�ำจุกปิดเอง ซึ่งเดิมเก็บแยกกับตัวกระบอก ต่อมาเพื่อแก้ ปัญหาข่าวลือที่ว่ามีสัตว์เข้าไปหลบภายในกระบอกจึงปิดจุก ทันทีที่เลื่อยไม้ไผ่เสร็จ 3) การเตรี ยมข้ าวเหนียว น�้ำตาล เกลือ ถั่วด�ำ กะทิ และวัตถุดิบอื่นๆ เช่น ไข่ ที่มีการผสมรวมกับ ข้าวหลาม เช่น ข้าวหลามสังขยา


2. การบรรจุลงกระบอก ท�ำดังนี้

1) เปิดฝาจุกออก และเป่าลมเพื่อไล่ลมในกระบอก 2) กรอกข้าวเหนียวดิบลงกระบอก ตามด้วยกะทิที่ ผสมเกลือและน�้ำตาลแล้ว 3) ปิดจุกตามเดิม

3. การเผา ลักษณะของเตาเผา ท�ำเป็นราว

มี ข นาดความยาวราวละ 1-2 วา จ� ำ นวนของ ข้าวหลามที่เผาได้ในแต่ละราวขึ้นกับความยาวราว ซึ่งเดิมท�ำ เป็นราวตั้งกับพื้น ต่อมาพัฒนาเป็นราวที่ยกพื้นสูงขึ้นเพื่อให้ยืน ท�ำได้ ระยะเวลาของการเผาแตกต่างกัน โดยเตาแรกต้องใช้เวลา เผาประมาณ 2-3 ชั่วโมงเตาต่อมาใช้เวลาเผาน้อยลงได้ ดังนั้น งานเผาข้าวหลามจึงเป็นงานที่ใช้เวลามาก และผู้ท�ำต้องอดทน ต่อความร้อน

4. การจ�ำหน่าย

ช่วงแรกเป็นการผลิตเองขายเอง จึงต้องใช้เวลาตลอด ทั้งวันในการเตรียมงานและการขาย ต่อมาผู้ผลิตส่งให้พ่อค้า คนกลางทีม่ ารับซือ้ เพือ่ ไปขายต่อให้ ซึง่ กลายเป็นปัญหาส�ำคัญ ที่ท�ำให้ผู้ผลิตจ�ำนวนหนึ่งต้องเลิกอาชีพนี้ไป

เมื่อท�ำเสร็จท�ำขั้นตอนข้างต้นแล้วก็จะได้ข้าวหลาม ที่หวานมัน อร่อยตามฉบับแบบของข้าวหลามนครปฐม หาก ต้ อ งการให้ ร สออกมาแบบใด สามารถเติ ม ส่ ว นนั้ น ได้ ต าม ต้องการ เช่น ต้องการให้มัน และหวาน ให้เติมกะทิและน�้ำตาล เพิ่ม โดยรสชาติของข้าวหลามนครปฐมอาจแตกต่างกันบ้าง เพราะเกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวบ้านแต่ละท้องถิ่น ดัง นั้น รสชาติจึงขึ้นอยู่กับสูตรของแต่ละท้องถิ่น


สินค้า OTOP จังหวัดนครปฐม N A K H O N PAT H O M O N E TA M B O N O N E P RO D U C T S รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ขนมเปี๊ยะกุหลาบ

ต�ำบลทุ่งลูกนก

ปลาดุกแดดเดียว ที่ตั้ง : 5 หมู่ 2 ต.บัวปากท่า อ.บางเลน จ.นครปฐม Tel. 08-9836-6904, 0-3424-8295

กลุ่มออมทรั พย์ เพื่อการผลิต โทร :034-375333 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ขนมกลีบล�ำดวน

ต�ำบลรางพิกุล

กลุ่มผลิตขนมทองม้ วน สถานที่ตั้ง : หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งพัฒนา โทร : 034-278362 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ขนมทองม้วน

ต�ำบลวังน�ำ้ เขียว

โค้ วแสงจันทร์ ที่ตั้ง : 385 หมู่ 7 ต.ห้วยจรเข้ อ.เมือง จ.นครปฐม Tel. 08-1944-4675, 0-3425-2306 l

อ�ำเภอก�ำแพงแสน

ต�ำบลกระตีบ

กลุ่มสตรี อาสาพัฒนา โทร : 08-18568781 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ปลานิลแดดเดียว

ต�ำบลดอนข่ อย

กลุ่มหัตถกรรมผ้ า โทร :08 17631855, 08 19433387 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ หมอนอิงลาวโซ่ง

ต�ำบลทุ่งกระพังโหม กลุ่มเห็ดโคนญี่ปุ่น โทร : 034-351951 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เห็ดโคนญี่ปุ่น

ต�ำบลทุ่งขวาง

กลุ่มปลูกหน่ อไม้ ฝรั่ งทุ่งขวาง โทร :034-204510, 089 9125144 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ หน่อไม้ฝรั่ง ศูนย์ สาธิตสมุนไพร โทร :(034) 204472 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ สมุนไพรแปรรูป ตราลายไม้ กวาวเครือขาว

ต�ำบลทุ่งบัว

กลุ่มผลิตขนมทุ่งบัว โทร :08 1436 7119 , 034 358379

กลุ่มตุ๊กตาไม้ ต๊ ุกติก๊ หมู่บ้านหนองหัวช้างใต้ โทร :08-6722 6039, 034 352908 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ตุ๊กตาไม้ตุ๊กติ๊ก กลุ่มอาชีพสตรี บ้านหนองคา โทร : 034-204361 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ น�้ำพริกแกง

ต�ำบลสระพัฒนา

ชุดสตรี สำ� เร็จรู ป (กลุ่มตัดเย็บเสือ้ ผ้ าส�ำเร็จรู ป) โทร. 08-7993-1086 กลุ่มไม้ แขวนเสือ้ กันแมลง โทร :08-19416972 , 034 383877 รายการผลิตภัณฑที่น่าสนใจ ไม้แขวนเสื้อกันแมลง กลุ่มไม้ แขวนเสือ้ สมุนไพร โทร :034 383152 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ไม้แขวนเสื้อสมุนไพร กลุ่มเกษตรก้ าวหน้ าพัฒนาบ้ านสระ โทร : 034 383167 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผ้าทอ ศิลปประดิษฐ์จากผ้า

เห็ดโคนญี่ปุ่น

ต�ำบลห้ วยม่ วง

กลุ่มสตรี อาสาพัฒนาต�ำบลห้ วยม่ วง โทร : 08-18575022 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ แชมพูและ ครีมนวดผม

ต�ำบลห้ วยหมอนทอง

กลุ่มผู้ผลูกกระเจีย๊ บเขียว เพื่อการส่ งออก โทร : 08-1857-6275 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ กระเจี๊ยบเขียว กลุ่มแม่ บ้านเกษตรกรห้ วยหมอนทอง โทร :08 1857 6275 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ กล้วยกรอบทอง l

อ�ำเภอดอนตูม

ต�ำบลดอนพุทรา

กลุ่มเครื่ องเบญจรงค์ โทร :034 296062 , 08-19288944 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เบญจรงค์ กลุ่มเจ้ านางเบญจรงค์ ประยุกต์ โทร : 081 9288944, 034 296687 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เครื่อง เบญจรงค์ประยุกต์

ต�ำบลดอนรวก

กลุ่มอาชีพปลูกดอกดาวเรื อง โทร : 034-208541 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ดอกดาวเรือง

ต�ำบลล�ำลูกบัว

ต�ำบลสระสี่มุม

กลุ่มผู้ปลูกกระเจีย๊ บเขียว โทร :034 371269 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ กระเจี๊ยบเขียว ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว น�้ำยาล้างจาน มะม่วงแช่อิ่ม

ต�ำบลหนองกระทุ่ม

กลุ่มบ้ านภูมิ โทร :034-381694 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เตาอั้งโล่

ต�ำบลห้ วยขวาง

กลุ่มแม่ บ้านเกษตรกรเรื องศิริ โทร : 089 4111479 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ น�้ำลูกส�ำรอง

กลุ่มปลูกกล้ วยไม้ โทร :08-18805779 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ กล้วยไม้ กลุ่มอาชีพสตรี บ้านหนองกระทุ่ม โทร : 081-5042237,5706575 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ น�้ำดื่มสมุนไพร ผลิตภัณฑ์ อาหารสมบูรณ์ จก บริษัท โทร : 0-2427-1482, 0-3424-8092 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ซอสปรุงรสต่างๆ กลุ่มเห็ดโคนญี่ปุ่น โทร :034-204036 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ

ต�ำบลล�ำเหย

ต�ำบลสามง่ าม

ต�ำบลห้ วยพระ

กุนเชียงเพื่อสุขภาพ โทร. 0-3438-1329, 08-6128-5000 กลุ่มอาชีพแม่ บ้านห้ วยพระ โทร :034 293099,06 1674375 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผลิตภัณฑ์ไม้

l

อ�ำเภอนครชัยศรี

ต�ำบลโคกพระเจดีย์

กลุ่มท�ำน�ำ้ ดื่มต�ำบลโคกพระเจดีย์ โทร :034-206741 กลุ่มท�ำปลาร้ า โทร :034-206365 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ปลาร้า

ต�ำบลงิว้ ราย

กลุ่มน�ำ้ พริกบ้ านโรงหวด โทร :034-299080 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ น�้ำพริก กลุ่มอาชีพบ้ านกลาง (ขนมไทย) โทร : 034-299222 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ขนมไทย

ต�ำบลดอนแฝก

กลุ่มสตรี อาสาพัฒนา โทร :034-389238 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ส้มโอ

ต�ำบลท่ ากระชับ

กลุ่มแม่ บ้านท่ ากระชับ โทร :034 206151 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ น�้ำพริกเผาผัด

ต�ำบลท่ าพระยา

กลุ่มผู้ผลิตไม้ กวาดป่ านศรนารายณ์ โทร :081-8566390 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ไม้กวาดป่านศรนารายณ์ กลุ่มสตรี แม่ บ้านต�ำบลท่ าพระยา โทร :034-332753 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ แชมพูสมุนไพร

ต�ำบลนครชัยศรี

กลุ่มดอกไม้ ดนิ ประดิษฐ์ โทร :034-331673 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ดอกไม้ดิน ประดิษฐ์ กลุ่มสตรี บ้านกลาง น�ำ้ พริกเผา (สูตรโบราณ) โทร :034 332322, 089-8132571 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ น�้ำพริกเผา (สูตรโบราณ)

ต�ำบลบางกระเบา

กลุ่มเครื่ องปั ้นดินเผา โทร :034-331122 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เครื่องปั้นดินเผา กลุ่มดอกไม้ ประดิษฐ์ ดอกไม้ ผ้าเคลือบกาว โทร : (081)8164061, (034) 331759 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ดอกไม้ประดิษฐ์ ดอกไม้ผ้าเคลือบกาว กลุ่มตุ๊กตาแก้ วถัก โทร :034-232505,089-7778346 Tourist&Business

NAKHONPATHOM

65


รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ แก้วถัก กลุ่มผลิตน�ำ้ ดื่มตรา อบต.บางกระเบา โทร :034-331998 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ น�้ำดื่ม

ต�ำบลบางแก้ ว

กลุ่มเกษตรกรบางแก้ วฟ้า โทร :034 389569, 08-94800247 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ สาโท

ต�ำบลบางแก้ วฟ้า

กลุ่มสบู่ แชมพู สมุนไพร และใยบวบ โทร :034 346043, 08-93173986 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ สบู่ แชมพู สมุนไพร และใยบวบ กลุ่มเกษตรกรบางแก้ วฟ้า โทร :034 389569 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ สาโท กลุ่มสตรี ตำ� บลบางแก้ วฟ้า โทร :034-389440 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ไข่เค็ม กลุ่มสตรี ทำ� ศิลปะประดิษฐ์ โทร :034 239146 รายการผลิตภัณฑ์ ที่น่าสนใจ โถลายผ้า

ต�ำบลบางพระ

กลุ่มผลิตภัณฑ์ จากผ้ า โทร : 081 6345227 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผลิตภัณฑ์จากผ้า กลุ่มผู้ปลูกส้ มโอ โทร :081-7940870,034-389428 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ส้มโอ กลุ่มสตรี อาสาพัฒนาชุมชน ต.บางพระ โทร : 034 389422 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ คุ๊กกี้ผักตบชวา

ต�ำบลบางระก�ำ

กลุ่มแม่ บ้านคลองทางหลวง โทร :08-1192 8092 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ น�้ำพริก กลุ่มสตรี อาสาพัฒนาบ้ านไผ่ ทำ� บัญชี โทร :034-206925 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ กุ้ง ปลา ขนมเทียน ปลาร้าทรงเครื่อง ผักกาดดอง

ต�ำบลพะเนียด

กลุ่มท�ำพริกแกงและศาลพระภูมิ โทร :034-333107 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ พริกแกง ศาลพระภูมิ กลุ่มผสมทรั พย์ เซรามิค โทร :034 333041 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เซรามิค กลุ่มวิถีไทยในเรซิ่น โทร :08-16215686 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ รูปปั้นเรซิ่นวิถีชีวิตไทย

ต�ำบลลานตากฟ้า

กลุ่มน�ำ้ จิม้ สุกีต้ ราคุณธี โทร :034 263044 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ น�้ำจิ้มสุกี้ หอยทอดขนมครก

ต�ำบลวัดแค

กลุ่มดอกไม้ ดนิ ประดิษฐ์ โทร : 0-3422-7098 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ดอกไม้ดิน ประดิษฐ์ กลุ่มสตรี ตำ� บลวัดแค โทร :034-227880 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ กล้วยฉาบ ของจิ๋ว ข้าวเกรียบกุ้ง ไข่เค็ม ดอกไม้ประดิษฐ์ ่ยว&ธุรกิจ 66 ๑ท่องเทีใน...นครปฐม

ผลิตภัณฑ์จากดอกไม้สด วุ้นในลูกมะพร้าว

ต�ำบลวัดละมุด

กลุ่มท�ำน�ำ้ พริกเผา โทร :034 239545 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ น�้ำพริกเผา กลุ่มสตรี บริการเพื่อการพัฒนา บ้ านลานแหลม โทร :034 296086,296027 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผลิตภัณฑ์ จักสานจากผักตบชวา

l

อ�ำเภอบางเลน

ต�ำบลคลองนกกระทุง

ต�ำบลวัดส�ำโรง

กลุ่มจักสานผักตบชวา หมู่ 8 โทร :081-9883461 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ หัตถกรรมจักสานจากผักตบชวา (หมู่ 8) กลุ่มอาชีพจักสานผลิตภัณฑ์ ผักตบชวา โทร :034 391155 , 085 1295659 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผลิตภัณฑ์ จักสานผักตบชวา

ต�ำบลศรี มหาโพธิ์

กลุ่มเลีย้ งปลาสวยงาม โทร :(034)371062, 081-7780093 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ปลาสวยงาม

กลุ่มเกษตรกรต�ำบลวัดส�ำโรง โทร :034-389616 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ขนุนเหลืองบางเตย ส้มโอพันธุ์ขาวทองดี กลุ่มจักสานผักตบชวา โทร :034-296787 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ กระเป๋า กลุ่มถั่วลิสงเคลือบ โทร :034 239348 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ถั่วลิสงเคลือบ

ต�ำบลศีรษะทอง

กลุ่มเกษตร - เลีย้ งไก่ โทร :034-332927 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ไก่ กลุ่มเครื่ องเบญจรงค์ ตำ� บลศีรษะทอง โทร :089 2010046, 089 1841862 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เครื่องเบญจรงค์ กลุ่มเพาะเลีย้ งกบ โทร :034-332927 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ กบ กลุ่มอุตสาหกรรมเย็บผ้ า โทร :034-332927 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เสื้อผ้าโหล

ต�ำบลสัมปทวน

กลุ่มเครื่ องปั ้นดินเผาเคลือบศิลาดล โทร :034 389548, 01 8081418 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เครื่องปั้นดินเผาเคลือบศิลาดล กลุ่มสตรี แม่ บ้าน โทร :034-333813 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ดอกไม้จันทน์ ผลไม้แปรรูป (ผลไม้หยี) พันธุ์กล้าไม้

ต�ำบลห้ วยพลู

กลุ่มออมทรั พย์ เพื่อการผลิต โทร :034-239614 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ส้มโอ

ต�ำบลแหลมบัว

กลุ่มผลิตภัณฑ์ จากกะลามะพร้ าว โทร. 08-7594-0899 แฟ็กซ์. 0-3420-8333 กลุ่มอาชีพจักสานกรงนกจากไม้ ไผ่ สถาน โทร :034-208739 รายการผลิตภัณฑ์ ที่น่าสนใจ กรงนกเขา กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ จากกะลา มะพร้ าว โทร :034 208333 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผลิตภัณฑ์ จากกะลามะพร้าว กิ่งเมืองเบญจรงค์ โทร :081-8057342 โทรสาร : 034 331799 รายการผลิตภัณฑ์ ที่น่าสนใจ เบญจรงค์

ต�ำบลดอนตูม

ต�ำบลไทรงาม

กลุ่มจักสานผักตบชวา โทร : 08-19370135 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ จักสานผักตบชวา กลุ่มหัตถกรรมพืน้ บ้ านจักสาน ผักตบชวา โทร :08-6175 8716 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ หัตถกรรมจักสานผักตบชวา

ต�ำบลนราภิรมย์

กลุ่มเกษตรก้ าวหน้ า โทร :034 277015 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ กลุ่มท�ำปุ๋ยชีวภาพ โทร :08-14876941 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ปุ๋ยชีวภาพ

ต�ำบลนิลเพชร

กลุ่มจักสานบ้ านดอนแฟบ โทร :081 4060389 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ หัตถกรรมจักสานจากผักตบชวา กลุ่มผักตบชวาบ้ านนิลเพชร หมู่ 3 โทร :081-9037018 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ หัตถกรรม จักสานจากผักตบชวา

ต�ำบลบัวปากท่ า

กลุ่มงานเครื่ องมุก โทร :081-6951675 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ งานเครื่องมุก กลุ่มผลิตวุ้นในลูกมะพร้ าวน�ำ้ หอม โทร :034-391119 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ วุ้นในลูกมะพร้าวน�้ำหอม ผลิตภัณฑ์ จากกะลามะพร้ าว (คุณณธี) โทร. 08-9081-8119 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว

ต�ำบลบางไทรป่ า

กลุ่มแม่ บ้านคลองพิสมัย โทร :034-278386 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เครื่องจักสานจากผักตบชวา กลุ่มแม่ บ้านท่ าช้ าง โทร :085-1411140 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ปลาแดดเดียวปรุงรส

ต�ำบลบางปลา

วิสาหกิจชุมชน กลุ่มหัตถกรรม บ้ านบางหวาย โทร. 08-5187-1686

กลุ่มแม่ บ้านเกษตรกรเพชรน�ำ้ หนึ่ง โทร :034 218668 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผลิตภัณฑ์ ล้างจานไอเอ็มเอฟ กลุ่มสตรี สีเขียวบ้ านเกาะเเรต โทร :034-301359 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ กล้วยฉาบ กล้วยม้วน ทองม้วน ขนมดอกจอก ข้าวซ้อมมือ น�้ำพริก ปลานิลแดดเดียว

ต�ำบลบางภาษี

กลุ่มแม่ บ้านบึงลาดสวาย โทร :034 345953 , 08 1802 0814 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ขนมกลีบล�ำดวน ขนมเปียะอบเทียน น�้ำเสาวรส

ต�ำบลบางระก�ำ

กลุ่มอาชีพต�ำบลบางระก�ำ โทร :08-15519371 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ จักสานไม้ไผ่ น�้ำพริกปรุงอาหาร อิฐ วท.

ต�ำบลบางเลน

กลุ่มท�ำขนมเปี๊ ยะ โทร :(034)391376,01-4264583 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ขนมเปี๊ยะ กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ ไข่ เค็มสูตรผสม เกลือไอโอดีน (เกษมชัย ฟาร์ ม) โทร :034 301531-5,234186-8 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ไข่เค็มสูตร ผสมเกลือไอโอดีน

ต�ำบลบางหลวง

กลุ่มสตรี บ้านไผ่ โรงวัว โทร :035-488132 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ น�้ำพริกแกง

ต�ำบลไผ่ หชู ้ าง

กลุ่มเครื่ องปั ้นดินเผาเซรามิคดินทอง สถานที่ตั้ง : 8 หมู่ 7 โทร : 089 3138069 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เครื่องปั้นดินเผาเซรามิคดินทอง กลุ่มทอผ้ าบ้ านไผ่ หชู ้ าง โทร : 089 6953907, 034 344297 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผ้าซิ่นลายแตงโม ผ้าทอมัดหมี่จากไหมประดิษฐ์

ต�ำบลล�ำพญา

กลุ่มจักสานผักตบชวา โทร :(081) 924-4414 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ จักสานผักตบชวา กลุ่มน�ำ้ นมข้ าวโพด โทร :034 271939 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ น�้ำนมข้าวโพด และน�้ำเผือกหอม กลุ่มแม่ บ้านตลาดน�ำ้ ล�ำพญา โทร :(034) 391-626 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ข้าวกล้อง ข้าวซ้อมมือ l

อ�ำเภอพุทธมณฑล

ต�ำบลคลองโยง

กลุ่มอาชีพสตรี ทำ� กะปิ กุ้งนาเ สริมเกลือไอโอดีน โทร :034-297302 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ กะปิกุ้งนา เสริมเกลือไอโอดีน

ต�ำบลมหาสวัสดิ์

กลุ่มข้ าวตังจากข้ าวกล้ องหอมมะลิ โทร. 08-1498-6340 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผลิตภัณฑ์จากข้าวกล้องหอมมะลิ


กลุ่มขนมอบ โทร :034 297149 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ขนมเปี๊ยะกุหลาบ กลุ่มแม่ บ้านเกษตรกร มหาสวัสดิ์ โทร :034 297099 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ข้าวตังจากข้าวกล้องหอมมะลิ

ต�ำบลศาลายา

กลุ่มสตรี อาสาพัฒนาต�ำบลศาลายา โทร :081 1729044 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ อุปกรณ์ประดับผม ชุมพล คอลเลคชั่น โทร :08 17023662 , 08 9206 1321 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ หัตถกรรมประดิษฐ์จากเปลือกไข่

อ�ำเภอเมืองนครปฐม ต�ำบลดอนยายหอม l

กลุ่มเต้ าหู้-นมสด รสทิพย์ โทร :089-7429569 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เต้าหู้-นมสด รสทิพย์ กลุ่มเพาะเลีย้ งไก่ ชน โทร :034-229411 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ไก่ชน กลุ่มอาชีพดอกไม้ ประดิษฐ์ โทร :034-229257 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ดอกไม้ประดิษฐ์ ของช�ำร่วย กลุ่มอาชีพเลีย้ กุ้งก้ ามกราม โทร :081-4937252 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ

กุ้งก้ามกราม

พระครูภาวนากิตติคุณ(หลวงพ่อน้อย)

กลุ่มสตรี อาสาพัฒนาชุมชน โทร :034-20-2018 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ขนมข้าวต้มมัด ขนมลูกชุบ

กลุ่มแปรรู ปอาหารปลานิลแดดเดียว โทร :034-257951 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ อาหารแปรรูปปลานิลแดดเดียว น�้ำพริกยายส�ำอางค์ โทร : 08-4975-0979, 0-3496-5060 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ น�้ำพริกอร่อย ปรุงสะอาด ศูนย์ รวมอาชีพคนพิการ จังหวัดนครปฐม โทร :08 9910 2913 , 034 290699 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ หัตถกรรมประดิษฐ์

ต�ำบลตาก้ อง

ต�ำบลถนนขาด

กลุ่มปลูกฝรั่ งพันธุ์แป้นสีทอง โทร :034-229687 089-5153369 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ฝรั่งพันธุ์แป้นสีทอง

ต�ำบลทัพหลวง

N - P GARDEN โทร : 08-1297-1250 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ มะขามยักษ์ กลุ่มกะละแมทัพหลวง โทร :034 261287, 034 285237 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ กะละแมทัพหลวง ชุมชนต�ำบลทัพหลวง สถานที่ตั้ง : ต�ำบลทัพหลวง โทร :034-209246 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ กาละแม ต�ำบลทัพหลวง

ต�ำบลทุ่งน้ อย

กลุ่มแม่ บ้านพัฒนาต�ำบลทุ่งน้ อย โทร :0-3420-5510 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ พวงหรีด และของช�ำร่วยในงานศพ

ต�ำบลธรรมศาลา

กลุ่มสตรี อาสาพัฒนา,กลุ่มเกษตรกร, กลุ่มออมทรั พย์ เพื่อการผลิต รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ วัตถุมงคล

ต�ำบลนครปฐม

ต�ำบลบ่ อพลับ

ดี.เอส.ที. 1993 จก บริษัท โทร. 0-3427-0880-1, 08-1827-8508 โทรสาร 0-3421-5118 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ โรลออนระงับกลิ่นกาย ท�ำจากสารส้มสกัด น�ำ้ พริกแม่ พยอม โทร : 08-1311-3401, 08-5299-9422 แฟกซ์ 0-3424-2383

ต�ำบลบางแขม

กลุ่มปลูกผักกระเฉด โทร :034-271406 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผักกระเฉด กลุ่มผลิตอิฐมอญ โทร :034-271406 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ อิฐมอญ

ต�ำบลพระปฐมเจดีย์ ข้ าวหลามพระงาม แม่ แอ๊ ด

โทร. 0-3425-6523, 08-6757-5272 วุ้นคุณอุ๊ โทร : 0-3425-7348 โทร. 0-3424-1560 โทรสาร 0-3421-3371 โทร. 0-2881-1760 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ วุ้น กลุ่มหัตถกิจหิรัณย์ โทร : 0-3421-8720, 08-1655-6471 รายการผลิตภัณฑ์ ที่น่าสนใจ หัตถกิจหิรัณย์ โรงงานตัง้ ฮะเฮง โทร : 0-3425-6452, 0-3425-9064 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ หมูแผ่น หมูหยอง กุนเชียง หมูทุบ ร้ านกทลี โทร : 08-1496-5243 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินญี่ปุ่น กลุ่มมุกหินมงคลและคริสตัล โทร :08 9814 6417 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เครื่องประดับ กลุ่มสตรี สหกรณ์ ออมทรั พย์ โรงเรี ยน ต�ำรวจภูธร 7 สถานที่ตั้ง : 109 ถนนข้างวัง โทร : 034 254312 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ หัตถกรรมดอกไม้ประดิษฐ์

ต�ำบลพระประโทน

กลุ่มชุมชนปฐมอโศก โทร :034 255435 ต่อ123 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ชาตระไคร้รสขิงและข่า ตราฟอเรสฮิล กลุ่มบ้ านหัตถศิลป์ (คุณจงกล)

Tourist&Business

NAKHONPATHOM

67


โทร :081 0070835, 034 211700 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ศิลปะประดิษฐ์จากดินและเทียน กลุ่มผลิตแชมพูสมุนไพร โทร :(034)258470 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ แชมพูและ ครีมนวดผมสมุนไพร กลุ่มแม่ บ้านหัตถศิลป์ (คุณจินดานุช) โทร : 086-6227115, 034 211700 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ดอกกุหลาบจากดิน

ต�ำบลโพรงมะเดื่อ

กลุ่มรองเท้ าหนังโพรงมะเดื่อ โทร. 08-1856-8002, 08-1005-5129 แฟ็กซ์. 0-3437-7315 กลุ่มเลีย้ งปลาสี (ปลาสวยงาม) รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ปลาสี

ต�ำบลมาบแค

กลุ่มเกษตรกรท�ำสวนมาบแค โทร :034-203360 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ต้นกระชาย ผักคะน้า พริกขี้หนู

ต�ำบลล�ำพยา

กลุ่มนมข้ าวโพดรสสุนันท์ โทร :034 271939 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ นมข้าวโพด และน�้ำเผือกหอม

ต�ำบลวังตะกู

กลุ่มอาชีพสตรี อาสาพัฒนาปลูกชะอม โทร :034-363019 034-285645 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ยอดชะอมสด

ต�ำบลวังเย็น

กลุ่มปลูกผักกระเฉด โทร : 081-9445063 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผักกระเฉด

ต�ำบลสนามจันทร์

ทรอปิ คานาออยล์ โทร : 08-4160-5355 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ น�้ำมันมะพร้าว กลุ่ม ส.พันล้ าน โทร :08 6897 6949 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ปุ๋ยชีวภาพ กลุ่มจรู ญโรจน์ หัตถกรรม แม่ ไม้ - มวยไทย โทร :034 242467 , 089-2115601 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ตุ๊กตาแม่ไม้มวยไทย กลุ่มเลีย้ งกบ โทร :(034)271968 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ กบ กลุ่มศิลปะประดิษฐ์ จากป่ านศรนารายณ์ โทร :(034) 217348, (081) 3627979 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผลิตภัณฑ์ จากป่านศรนารายณ์ กลุ่มสมุนไพรสนามจันทร์ โทร :034 218367 , 08 9616 7521 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ สมุนไพรสนามจันทร์

ต�ำบลสระกระเทียม

กลุ่มสตรี แม่ บ้านต�ำบลสระกระเทียม โทร :089 91664301, 034 286741 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ กล้วยม้วน ไข่เค็มสมุนไพร หมูแผ่น

ต�ำบลสวนป่ าน

กลุ่มเกษตรกรต�ำบลสวนป่ าน โทร :034-286437 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ่ยว&ธุรกิจ 68 ๑ท่องเทีใน...นครปฐม

ข้าวโพดฝักอ่อน นมสด

ต�ำบลสามควายเผือก

ปิ ยะวัฒน์ กุนเชียง โทร/แฟ็กซ์ : 0-3428-9130 มือถือ 08-6307-0767 (คุณทิพย์) กลุ่มอาชีพครอบครั วผู้พกิ าร จากการรบ โทร :08 1904 5633 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผลิตภัณฑ์ แปรรูปจากสมุนไพร

ต�ำบลหนองงูเหลือม

กลุ่มผู้ปลูกหน่ อไม้ ฝรั่ งเกษตรพัฒนา โทร :034-291181 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ หน่อไม้ฝรั่ง

ต�ำบลหนองดินแดง

กลุ่มแม่ บ้านเกษตรกร และกลุ่มอาชีพสตรี แปรรู ป โทร : 034-286322 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ น�้ำดื่ม สมุนไพร ใบบัวบก,น�้ำตะไคร้ กลุ่มแม่ บ้านหนองดินแดงแผนไทย โทร :034 254443 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผลิตภัณฑ์ จากสมุนไพร

ต�ำบลหนองปากโลง

กลุ่มผลิตแชมพูสระผมผสมสมุนไพร โทร :034-285365 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ แชมพูสระ ผมผสมสมุนไพร กลุ่มผลิตแหนมกระดูกอ่ อน โทร :034-290329 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ แหนมกระดูกอ่อน กลุ่มผู้เลีย้ งปลากัดจีน โทร :034-285401 ,081-9416413 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ปลากัดจีน

ต�ำบลห้ วยจรเข้

กลุ่มแม่ บ้านห้ วยจรเข้ โทร :034 271824, 086 1363500 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ หัตถกรรมผ้า กลุ่มศิลปประดิษฐ์ จากผ้ าใยบัว โทร : 034 242311 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ศิลปประดิษฐ์จากผ้าใยบัว l

อ�ำเภอสามพราน

ต�ำบลกระทุ่มล้ ม

กลุ่มชุมชนฅนรั กเห็ด โทร :(02) 441-9263, 889-8740 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เห็ดสวรรค์ กลุ่มท�ำดอกไม้ ประดิษฐ์ จากดินขาว โทร :081-4589721 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินขาว กลุ่มผลิตเต้ าหู้สดผลไม้ รวม โทร :02 8141136-7 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ เต้าหู้สดผลไม้รวมหลากรส

ต�ำบลคลองจินดา

กลุ่มท�ำสวนฝรั่ ง โทร :(034) 397419 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ฝรั่ง กลุ่มสตรี อาสาพัฒนา โทร :034 397118 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ แชมพูสระผม/ครีมนวดสมุนไพร, น�้ำยาซักแห้ง,น�้ำยาล้างจาน,ยาหม่อง

ต�ำบลคลองใหม่

กลุ่มห่ อหมกย้ อนยุค โทร :084 6507500 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ห่อหมกย้อนยุค

ต�ำบลตลาดจินดา

กลุ่มแปรรู ปอาหารทางการเกษตร โทร :08 1930 6548 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ น�้ำพริกแกงเผ็ด กลุ่มผู้ปลูกและขายดอกกุหลาบ โทร :01-9818446 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ กุหลาบตัดดอก

ต�ำบลทรงคนอง

กลุ่มผู้ปลูกส้ มโอต�ำบลทรงคนอง โทร : 02 28894198, 081 8578590 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ส้มโอทองดี กลุ่มส้ มโอขาวน�ำ้ ผึง้ โทร :034 220 063 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ส้มโอขาวน�้ำผึ้ง กลุ่มอาชีพสตรี แปรรู ปอาหาร ต�ำบลทรงคนอง โทร :081-4347618 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ส้มโอกวน 3 รส

ต�ำบลท่ าข้ าม

กลุ่มแปรรู ปอาหารจากสุกร (แหนม,กุนเชียง) โทร :034-287192 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ กุนเชียงแหนม

ต�ำบลท่ าตลาด

เค้ กมะพร้ าวน�ำ้ หอม(มณฑา) 43/1 ม.3 ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม โทร. 0-3432-3706, 08-7818-4955 กลุ่มบ้ านเรื อนไทย - เรื อใบจ�ำลอง โทร :034 326250, 081-4804251 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ บ้านเรือนไทย-เรือใบจ�ำลอง กลุ่มผลิตภัณฑ์ สมุนไพร (หมอเอีย้ ง) โทร :034 225612 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผลิตภัณฑ์ สมุนไพร (หมอเอี้ยง) กลุ่มผู้ปลูกฝรั่ งไทยโบราณ โทร :034-323960 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ฝรั่งไทยโบราณ

ต�ำบลบางกระทึก

กลุ่มแปรรู ปเสื่อ โทร :089 135 7403 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผลิตภัณฑ์ จากเสื่อกก กลุ่มอาชีพปลาตะเพียนต้ มเค็ม สามรส (สูตรโบราณ) โทร :034-288356 , 01-994-3181 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ปลา ตะเพียนต้มเค็มสามรส (สูตรโบราณ)

ต�ำบลบางช้ าง

มะพร้ าวน�ำ้ หอมสามพราน โทร. 0-3429-5027, 08-1987-5896 แฟ็กซ์. 0-3429-5027 ต่อ 108 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ มะพร้าวน�้ำหอม กลุ่มอาชีพสตรี แปรรู ปผลผลิต ทางการเกษตร โทร :034 222504 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ฝรั่งดอง เสริมเกลือไอโอดีน มะพร้าวน�้ำหอม

ต�ำบลบางเตย

กลุ่มปลูกส้ มโอ โทร :089-5463985 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ส้มโอ กลุ่มอาชีพสตรี ทำ� ขนุนอบกรอบ โทร :034-288405 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ขนุน ขนุนอบกรอบ

ต�ำบลบ้ านใหม่

กลุ่มกรอบรู ปวิทยาศาสตร์ ประยุกต์ ผ้าทอ โทร : 02 5733161, 089 9229738 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ กรอบรูปวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ผ้าทอ

ต�ำบลยายชา

กลุ่มสตรี อาสาต�ำบลยายชา โทร :034-321758 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ดอกไม้ประดิษฐ์

ต�ำบลไร่ ขงิ

กลุ่มผลิตปลาทูต้มเค็ม 3 รส โทร :08 1734 2241 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ปลาทูต้มเค็ม 3 รส กลุ่มอาชีพสตรี ทำ� ฝรั่ งดอง เสริมเกลือไอโอดีน โทร :(034)323454 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ฝรั่งดอง เสริมเกลือไอโอดีน ศูนย์ ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน (กลุ่มถักทอสามพราน) โทร :0 2429 0856 , 0 2812 6246 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ หัตถกรรมถักโครเช หมอเฉลิม วังพรม (แพทย์ ประจ�ำต�ำบลไร่ ขงิ ) โทร : 0-3432-2042, 0-3428-8200-1, 0-2429-7019 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ สมุนไพรวังพรม

ต�ำบลสามพราน

กลุ่มกล้ วยไม้ สามพราน โทร :034 385666, 08-14078712 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ กล้วยไม้ตัดดอก กล้วยไม้จ�ำหน่ายต้น จัดกระเช้า กลุ่มอรวรรณฟลอรี สท์ โทร :034 223117 , 08 1835 6051 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ดอกไม้สดอบแห้ง

ต�ำบลหอมเกร็ด

กลุ่มท�ำขนมไทย โทร :034-220120 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ขนมกล้วย กลุ่มป้าแหวนปลาตะเพียนไร้ ก้าง โทร :087-1558590 รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ปลาตะเพียนไร้ก้าง


ส่วนราชการ-รัฐวิสาหกิจ

l

ท�ำเนียบด้านสุขภาพ และความงาม

l

ท�ำเนียบด้านบ้าน-เฟอร์นิเจอร์

71. 74. 77. 80.

ท�ำเนียบด้านการก่อสร้าง-วัสดุ, รับเหมา-ต่อเติม

83.

l

ท�ำเนียบส่วนราชการ-รัฐวิสาหกิจ

l

ท�ำเนียบด้านสถานศึกษา-สถาบันกวดวิชา

l

่ยว&ธุรกิจ 70 ๑ท่องเทีใน...นครปฐม

ท�ำเนียบด้านรถยนต์ รถจักรยานยนต์ l

93.

ท�ำเนียบด้านการเกษตร เคมีทางการเกษตร

105.

ท�ำเนียบด้านอุตสาหกรรม เครื่องจักรกล

109.

ท�ำเนียบด้านสินค้า และธุรกิจบริการ

115.

l

l

l


ส่วนราชการ-รัฐวิสาหกิจ

ส่วนราชการ-รัฐวิสาหกิจ

ส�ำหรับท่านใช้ในการประสานงานหรือต้องการติดต่อกับหน่วยงานราชการในจังหวัดเพื่อร้องทุกข์ หรือแจ้งเหตุต่างๆ ในหมวดนี้ รวบรวมหน่วยงานราชการไว้ครบ l

นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

หัวหน้ าฝ่ ายอ�ำนวยการ โทร. 0-3424-3811 หัวหน้ าฝ่ ายนโยบายและแผน โทร. 0-3424-3811 หัวหน้ าฝ่ ายข้ อมูลและติดตาม ประเมินผล โทร. 0-3424-3811 หัวหน้ าตรวจสอบภายใน โทร. 0-3425-8678 หัวหน้ าศูนย์ ส่ ือสาร เขต 3 นครปฐม โทร. 0-3425-1969 จ่ าจังหวัดนครปฐม โทร. 0-3425-9616 ผู้ตรวจการส่ วนท้ องถิ่น โทร. 0-3425-4516 ป้องกันจังหวัดนครปฐม โทร. 0-3425-2468 เสมียนตราจังหวัดนครปฐม โทร. 0-3425-9617 l

นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดนครปฐม ส่ วนราชการสังกัด กระทรวงมหาดไทย l

ส�ำนักงานจังหวัดนครปฐม โทร. 0-3424-3811 ส�ำนักงานที่ดนิ จังหวัดนครปฐม โทร. 0-3425-7704 ส�ำนักงานที่ดนิ จังหวัด สาขาสามพราน โทร. 0-3423-2846 ส�ำนักงานที่ดนิ จังหวัด สาขาบางเลน โทร. 0-3423-4807 ส�ำนักงานที่ดนิ จังหวัด สาขาก�ำแพงแสน โทร. 0-3435-1373

นายสุพจน์ ยศสิงห์ คำ� รองผู้ว่าราชการ จังหวัดนครปฐม ส�ำนักงานที่ดนิ จังหวัด สาขานครชัยศรี โทร. 0-3433-2128 สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด โทร. 0-3425-0928 สนง.โยธาธิการจังหวัด โทร. 0-3421-9252 สนง.เร่ งรั ดพัฒนาชนบทจังหวัด โทร. 0-3425-6993 สนง.ผังเมืองจังหวัด โทร. 0-3424-4017 เรื อนจ�ำกลางนครปฐม โทร. 0-3421-3161

ส�ำนักงานจังหวัด

ทีว่ ่ าการอ�ำเภอ

ที่ว่าการอ�ำเภอเมืองนครปฐม โทร. 0-3425-9715 ที่ว่าการอ�ำเภอนครชัยศรี โทร. 0-3433-1827 ที่ว่าการอ�ำเภอสามพราน โทร. 0-3422-2962 ที่ว่าการอ�ำเภอก�ำแพงแสน โทร. 0-3428-1102 ที่ว่าการอ�ำเภอบางเลน โทร. 0-3439-1410 ที่ว่าการอ�ำเภอดอนตูม โทร. 0-3438-1121 ที่ว่าการอ�ำเภอพุทธมณฑล โทร. 0-2441-9865

ส่ วนราชการสังกัด กระทรวงกลาโหม l

กรมการสัตว์ ทหารบก โทร. 0-3424-2804 เจ้ ากรมยุทธศึกษาทหารเรื อ โทร. 0-2475-3650 ผู้บญ ั ชาการสถาบันการทหารเรื อ ชัน้ สูง โทร. 0-2441-9014 ผู้บญ ั ชาการโรงเรี ยนการบิน กองบัญชาการยุทธทางอากาศ โทร. 0-2534-4643 สัสดีจงั หวัดนครปฐม โทร. 0-3424-3092

l

ส�ำนักนายกรั ฐมนตรี

ส�ำนักงานต�ำรวจแห่ งชาติ ผู้บญ ั ชาการต�ำรวจภูธร ภาค 7 โทร. 0-3425-4974 กองบังคับการอ�ำนวยการ ต�ำรวจภูธรภาค 7 โทร. 0-3425-1976 ต�ำรวจภูธรจังหวัด โทร. 0-3425-3612 ผู้บญ ั ชาการโรงเรี ยนนายร้ อยต�ำรวจ โทร. 0-3432-1494 ผู้กำ� กับการโรงเรี ยนต�ำรวจภูธร 7 โทร. 0-3425-1546 สารวัตรสถานีตำ� รวจทางหลวง 1 กองก�ำกับการ 2 โทร. 0-3424-1426 ผกก.สภ.อ.เมืองนครปฐม โทร. 0-3425-0944 ผกก.สภ.อ.นครชัยศรี โทร. 0-3433-1804 ผกก.สภ.อ.สามพราน โทร. 0-3431-1191 ผกก.สภ.อ.ก�ำแพงแสน โทร. 0-3435-1219 ผกก.สภ.อ.บางเลน โทร. 0-3430-1111 ผกก.สภ.อ.พุทธมณฑล โทร. 0-2441-9867 รอง ผกก.หน.สภ.อ.ดอนตูม โทร. 0-3438-1772 ผกก.สภ.ต.โพธิ์แก้ ว โทร. 0-3431-1192 สว.สภ.ต.กระตีบ โทร. 08-1215-0602 สว.สภ.ต.สามควายเผือก โทร. 0-3439-5500 สว.สภ.ต.บางหลวง โทร. 0-3439-9006 สว.สภ.ต.โพรงมะเดื่อ โทร. 0-3437-7471-2 ประชาสัมพันธ์ จงั หวัดนครปฐม โทร. 0-3421-8666 สถิตจิ งั หวัดนครปฐม โทร. 0-3425-8424 สถานีเครื่ องส่ งวิทยุแห่ งประเทศไทยฯ โทร. 0-2441-9348 ส�ำนักงานการกีฬาแห่ งประเทศไทย จ.นครปฐม โทร. 0-3427-0704

ส่ วนราชการสังกัด กระทรวงการคลัง l

สนง.คลังเขต 7 โทร. 0-3427-1664 สรรพากรภาค 6 โทร. 0-3425-4196 Tourist&Business

NAKHONPATHOM

71


ส่วนราชการ-รัฐวิสาหกิจ ผู้อำ� นวยการส�ำนักงานสรรพสามิต ภาคที่ 7 โทร. 0-3425-4338 คลังจังหวัดนครปฐม โทร. 0-3425-4066 สรรพากรจังหวัดนครปฐม โทร. 0-3427-1864 สรรพสามิตจังหวัดนครปฐม โทร. 0-3425-8474 ธนารั กษ์ จงั หวัดนครปฐม โทร. 0-3425-0943

ส่ วนราชการสังกัด กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ l

ปศุสัตว์ เขต 7 โทร. 0-3425-0982 เกษตรและสหกรณ์ จงั หวัด โทร. 0-34212816 ปศุสัตว์ จงั หวัดนครปฐม โทร. 0-3425-0981 เกษตรจังหวัดนครปฐม โทร. 0-3425-4435 ป่ าไม้ จงั หวัดนครปฐม โทร. 0-3425-8524 สหกรณ์ จงั หวัดนครปฐม โทร. 0-3424-1285 ประมงจังหวัดนครปฐม โทร. 0-3424-2346 หัวหน้ าส�ำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ นครปฐม โทร. 0-3425-1988 หัวหน้ าโครงการชลประทานนครปฐม โทร. 0-3429-0872 หัวหน้ าฝ่ ายป้องกัน และก�ำจัดศัตรู พชื ที่ 1 โทร. 0-3425-4435 ปฏิรูปที่ดนิ จังหวัดนครปฐม โทร. 0-3425-0876 หัวหน้ าส�ำนักงานจัดรู ปที่ดนิ จังหวัดนครปฐม โทร. 0-3428-1521 หัวหน้ าสถานีพฒ ั นาที่ดนิ นครปฐม โทร. 0-3430-1651 หัวหน้ าส�ำนักงานกองทุนฟื ้ นฟู และพัฒนาเกษตรกร โทร. 0-3421-3238

ส่ วนราชการสังกัด กระทรวงคมนาคม l

ขนส่ งจังหวัดนครปฐม โทร. 0-3426-1014 ขนส่ งจังหวัดฯ สาขาอ�ำเภอสามพราน โทร. 0-2889-4980 ขนส่ งจังหวัดฯ สาขาอ�ำเภอก�ำแพงแสน โทร. 0-3435-2059 นายช่ างแขวงการทางนครปฐม โทร. 0-3425-8859 หัวหน้ าสถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม โทร. 0-3435-1945

ส่ วนราชการสังกัด กระทรวงพาณิชย์ l

พาณิชย์ จงั หวัดนครปฐม โทร. 0-3425-8586 ่ยว&ธุรกิจ 72 ๑ท่องเทีใน...นครปฐม

ส�ำนักงานทะเบียนการค้ า จังหวัดนครปฐม โทร. 0-3425-0620 ส�ำนักงานการค้ าภายใน จังหวัดนครปฐม โทร. 0-3425-0945 ส�ำนักงานประกันภัยจังหวัดนครปฐม โทร. 0-3425-0759 ส�ำนักงานสาขาชั่ง ตวง วัด เขต 0-3 นครปฐม โทร. 0-3425-5804

ส่ วนราชการสังกัด กระทรวงยุตธิ รรม l

อธิบดีผ้ ูพพ ิ ากษาภาค 7 โทร. 0-3425-0910 ผู้พพ ิ ากษาหัวหน้ าศาลจังหวัด นครปฐม โทร. 0-3421-2741 ผู้พพ ิ ากษาหัวหน้ าศาลแขวงนครปฐม โทร. 0-3425-0898 ผู้พพ ิ ากษาหัวหน้ าศาล จังหวัดนครปฐม แผนกคดีเยาวชนและครอบครั ว โทร. 0-3420-0631 ผู้อำ� นวยการสถานพินิจและคุ้มครอง เด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม โทร. 08-1290-2545 ผู้อำ� นวยการส�ำนักงานบังคับคดี และวางทรั พย์ ภมู ภิ าคที่ 7 โทร. 0-3421-2642 หัวหน้ าส�ำนักงานบังคับคดี จังหวัดนครปฐม โทร. 0-3425-6437 ผู้อำ� นวยการส�ำนักงาน คุมประพฤติภาค 7 โทร. 0-3424-3912 หัวหน้ าส�ำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดนครปฐม โทร. 0-3425-4530

ส่ วนราชการสังกัด กระทรวงแรงงาน และสวัสดิการสังคม l

แรงงานและสวัสดิการสังคม จังหวัดนครปฐม โทร. 0-3424-3582 ประชาสงเคราะห์ จงั หวัดนครปฐม โทร. 0-3424-1986 ประกันสังคมจังหวัดนครปฐม โทร. 0-3425-1160 สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดนครปฐม โทร. 0-3421-2789-90 จัดหางานจังหวัดนครปฐม โทร. 0-3421-3286 ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ คนชรา บ้ านนครปฐม โทร. 0-3425-5102 ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ คนชรา เฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่ อเปิ่ นอุปถัมภ์ ) โทร. 0-3433-8412 ผู้อำ� นวยการศูนย์ พฒ ั นาฝี มือแรงงาน จังหวัดนครปฐม โทร. 0-3424-04700

ส่ วนราชการสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ

l

ผู้อำ� นวยการส�ำนักพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เขตการศึกษา 1 โทร. 0-3424-3459 ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม โทร. 0-3425-8813 ผู้อำ� นวยการการประถมศึกษา จังหวัดนครปฐม โทร. 0-3424-3461 ผู้อำ� นวยการศูนย์ การศึกษา นอกโรงเรี ยนจังหวัดนครปฐม โทร. 0-3439-5105 ผู้อำ� นวยการศูนย์ พลศึกษา และกีฬาจังหวัดนครปฐม โทร. 0-3425-6559 ผู้อำ� นวยการสามัญศึกษา จังหวัดนครปฐม โทร. 0-3421-2887 ผู้อำ� นวยการสถาบันพัฒนา ผู้บริหารการศึกษา โทร. 0-3422-5400 หัวหน้ าพิพธิ ภัณฑสถานแห่ งชาติ พระปฐมเจดีย์ โทร. 0-3427-0300 อธิการบดีสถาบันราชภัฏนครปฐม โทร. 0-3426-1037 ผอ.วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม โทร. 0-3439-5093-5 ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม โทร. 0-3425-2790 ผอ.โรงเรี ยนราชินีบรู ณะ โทร. 0-3425-8456 ผอ.โรงเรี ยนพระปฐมวิทยาลัย โทร. 0-3425-2611 ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่ างนครปฐม โทร. 0-3425-0661 ผอ.โรงเรี ยนศรี วชิ ัยวิทยา โทร. 0-3428-5040 ผอ.โรงเรี ยนสิรินธรราชวิทยาลัย โทร. 0-3425-0948 ผู้อำ� นวยการส�ำนักงานพุทธมณฑล โทร. 0-2441-9008 ผอ.สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตศาลายา โทร. 0-2889-4585-8 อธิการบดีวทิ ยาลัยแสงธรรม โทร. 0-2429-0100-3 หัวหน้ าส�ำนักงานจัดประโยชน์ และรั กษาองค์ พระปฐมเจดีย์ โทร. 0-3424-2143 อธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน โทร. 0-3422-9498 ผอ.วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม โทร. 0-3432-1283 ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่ างนครปฐม โทร. 0-3423-9118 ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษา เทศบาลนครปฐม โทร. 0-3425-0096

ส่ วนราชการสังกัด กระทรวงสาธารณสุข

l

นายแพทย์ สาธารณสุข จังหวัดนครปฐม โทร. 0-3425-0985

ผอ.โรงพยาบาลศูนย์ นครปฐม โทร. 0-3425-1552 ผอ.โรงพยาบาลนครชัยศรี โทร. 0-3433-1156 ผอ.โรงพยาบาลบางเลน โทร. 0-3423-4797-8 ผอ.โรงพยาบาลดอนตูม โทร. 0-3438-1768 ผอ.โรงพยาบาลก�ำแพงแสน โทร. 0-3428-1686 ผอ.โรงพยาบาลห้ วยพลู โทร. 0-3438-9217 ผอ.โรงพยาบาลสามพราน โทร. 0-3431-1021 ผอ.โรงพยาบาลหลวงพ่ อเปิ่ น โทร. 0-3438-9554-60 ผอ.โรงพยาบาลพุทธมณฑล โทร. 0-2441-0330 ผอ.โรงพยาบาลเมตตาประชารั กษ์ (วัดไร่ ขงิ ) โทร. 0-3432-1983-5

ส่ วนราชการสังกัด กระทรวงอุตสาหกรรม l

อุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม โทร. 0-3425-8899 l

หน่ วยงานอิสระ

อัยการจังหวัดนครปฐม โทร. 0-3425-9663 อัยการประจ�ำศาลแขวงนครปฐม โทร. 0-3425-4368 อัยการจังหวัดนครปฐม (แผนกคดีเยาวชนและครอบครั ว) โทร. 0-3424-3083 ผู้อำ� นวยการตรวจเงินแผ่ นดิน ภูมภิ าคที่ 3 นครปฐม โทร. 0-3425-3889 ผู้ดกู ารทรั พย์ สินส่ วนพระมหากษัตริย์ จังหวัดนครปฐม โทร. 0-3424-3736 ประธานกรรมการการเลือกตัง้ ประจ�ำ จังหวัดนครปฐม โทร. 0-3427-2377 สนง.คณะกรรมการการเลือกตัง้ ฯ โทร. 0-3427-2377-8 l

รั ฐวิสาหกิจ

ส�ำนักงานบริการโทรศัพท์ นครปฐม โทร. 0-3425-4222 ส�ำนักงานบริการโทรศัพท์ สามพราน โทร. 0-3432-2999 ส�ำนักงานบริการโทรศัพท์ นครชัยศรี โทร. 0-3433-1993 ส�ำนักงานบริการโทรศัพท์ บางเลน โทร. 0-3439-1090 ส�ำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดนครปฐม โทร. 0-3425-4217 สนง.ประปาสามพราน โทร. 0-3432-5601 ศูนย์ ให้ คำ� ปรึกษาทางการเงิน ส�ำหรั บวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่ อมและประชาชน นครปฐม (ศงป.) โทร. 0-3435-2048-50


ส่วนราชการ-รัฐวิสาหกิจ ส�ำนักงานการท่ องเที่ยว ภาคกลางเขต 1 โทร. 0-3451-1200 สนง.การไฟฟ้าเขต 3 โทร. 0-3425-4426 การไฟฟ้าส่ วนภูมภิ าคจังหวัด นครปฐม โทร. 0-3425-3011 ที่ทำ� การไปรษณีย์นครปฐม โทร. 0-3425-1986 สถานีรถไฟจังหวัดนครปฐม โทร. 0-3424-2305 ที่ทำ� การสื่อสารโทรคมนาคมนครปฐม โทร. 0-3425-4229 ส�ำนักงานเคหะชุมชนนครปฐม โทร. 0-3433-2369 สนง.โทรศัพท์ จงั หวัดนครปฐม โทร. 0-3425-1070

ราชการส่ วนท้ องถิน่ องค์ การบริหารส่ วนจังหวัด l

นายกองค์ การบริหารส่ วนจังหวัด โทร. 0-3425-7888 รองนายกองค์ การฯ คนที่ 1 โทร. 0-3425-7725 รองนายกองค์ การฯ คนที่ 2 โทร. 0-3425-7723 ประธานสภาองค์ การฯ โทร. 0-3425-9694 รองประธานสภาฯ คนที่ 1 โทร. 0-3425-9694 รองประธานสภาฯ คนที่ 2 โทร. 0-3425-9694 ปลัดองค์ การบริหารส่ วนจังหวัด โทร. 0-3425-4544 หัวหน้ าส่ วนอ�ำนวยการ โทร. 0-3425-1171 ต่อ 1080 หัวหน้ าส่ วนการคลัง โทร. 0-3425-1171 ต่อ 108 หัวหน้ าส่ วนช่ าง โทร. 0-3425-1171 ต่อ 114 หัวหน้ าส่ วนแผนและงบประมาณ โทร. 0-3425-1171 ต่อ 110 หัวหน้ าส่ วนกิจการสภา โทร. 0-3425-1171 ต่อ 109 l

ส�ำนักงานเทศบาล

เทศบาลต�ำบลศาลายา โทร. 0-2889-2141-2 โทรสาร. 0-2441-0994 เทศบาลต�ำบลธรรมศาลา โทร. 0-3439-5200 โทรสาร. 0-3430-6007 เทศบาลต�ำบลนครชัยศรี โทร. 0-3433-2124 โทรสาร. 0-3433-9073 เทศบาลนครนครปฐม โทร. 0-3425-4700 เทศบาลต�ำบลโพรงมะเดื่อ โทร. 0-3438-7110 เทศบาลต�ำบลดอนยายหอม โทร. 0-3422-9722 เทศบาลต�ำบลสามพราน โทร. 0-3431-1962 เทศบาลต�ำบลอ้ อมใหญ่ โทร. 0-2420-1018 เทศบาลต�ำบลห้ วยพลู โทร. 0-3422-8381

เทศบาลต�ำบลก�ำแพงแสน โทร. 0-3435-1083 เทศบาลต�ำบลบางเลน โทร. 0-3423-4784 เทศบาลต�ำบลบางหลวง โทร. 0-3439-1120 เทศบาลต�ำบลรางกระทุ่ม โทร. 0-3423-4837 เทศบาลต�ำบลล�ำพญา โทร. 0-3423-4901 เทศบาลต�ำบลสามง่ าม โทร. 0-3438-1129 l

องค์ การบริหารส่ วนต�ำบล

ในเขตอ�ำเภอเมือง

อบต. โพรงมะเดื่อ โทร. 034-387013 อบต. ธรรมศาลา โทร. 034-289739 อบต. ทุ่งน้ อย โทร. 034-205510 อบต. บ้ านยาง โทร. 034-377394 อบต. ถนนขาดโทร. 0-3498-0700 โทรสาร 0-3498-0701 อบต. ทัพหลวง โทร. 034-209326 อบต. หนองงูเหลือม โทร. 034-209400 อบต. บ่ อพลับ โทร. 034-216330 อบต. วังตะกู โทร. 034-290436 อบต. สวนป่ าน โทร. 034-286437 อบต. ดอนยายหอม โทร. 034-229586 อบต. ห้ วยจรเข้ โทร. 034-284185 อบต. บางแขม โทร. 034-271406 อบต. หนองปากโลง โทร. 034-290329 อบต. นครปฐม โทร. 034-290593 อบต. มาบแค โทร. 034-203094 อบต. หนองดินแดง โทร. 034-286213 อบต. สนามจันทร์ โทร. 034-271156 อบต. วังเย็น โทร. 034-248032 อบต. สระกระเทียม โทร. 034-286754 อบต. พระประโทน โทร. 034-289106 อบต. สามควายเผือก โทร. 034-287941

ในเขตอ�ำเภอสามพราน อบต. ไร่ ขงิ โทร. 034-225572-3 อบต. บ้ านใหม่ โทร./โทรสาร 0-3429-5242 อบต. กระทุ่มล้ ม โทร. 0-2429-2270 อบต. หอมเกร็ด โทร. 034-321948 อบต. ยายชา โทร. 034-222970 อบต. ตลาดจินดา โทร. 034-397054 อบต. ท่ าข้ าม โทร. 034-287529 อบต. คลองจินดา โทร. 034-307988 อบต. ท่ าตลาด โทร. 034-225568 อบต. บางกระทึก โทร. 034-288420 อบต. ทรงคนอง โทร. 034-326020 อบต. คลองใหม่ โทร. 081-8543961 อบต. บางช้ าง โทร. 034-222698 อบต. สามพราน โทร. 034-321441

ในเขตอ�ำเภอนครชัยศรี อบต. บางระก�ำ โทร. 0-3427-6000 โทรสาร 0-3427-6000 ต่อ 12 อบต. วัดละมุด โทร. 034-389052 อบต. ดอนแฝก โทร. 034-389074 อบต. ท่ าพระยา โทร. 034-333896 อบต. ลานตากฟ้า โทร. 034-299365 อบต. ศรี ษะทอง โทร. 034-332927 อบต. พะเนียด โทร. 034-227122 อบต. ขุนแก้ ว โทร. 034-338297 อบต. แหลมบัว โทร. 034-208739 อบต. สัมปทวน โทร. 034-333765 อบต. ศรี มหาโพธิ โทร. 034-239660 อบต. งิว้ ราย โทร. 034-299958 อบต. นครชัยศรี โทร. 034-331673 อบต. บางพระ โทร. 081-8250585 อบต. บางกระเบา โทร. 034-331998 อบต. บางแก้ วฟ้า โทร. 034-239111 อบต. บางแก้ ว โทร. 034-331016 อบต. วัดแค โทร. 034-227880 อบต. ท่ าต�ำหนัก โทร. 034-332727 อบต. โคกพระเจดีย์ โทร. 034-338854 อบต. ไทยาวาส โทร. 034-299289 อบต. วัดส�ำโรง โทร. 034-239514

ในเขตอ�ำเภอก�ำแพงแสน

อบต.ห้ วยม่ วง โทร. 034-207338 อบต. รางพิกุล โทร. 034-281973 อบต. วังน�ำ้ เขียว โทร. 034-352068-9 อบต. ก�ำแพงแสน Tel : 0-3435-3051 Fax : 0-3435-2072 อบต.มหาสวัสดิ์ โทร. 034-299525 อบต. ห้ วยขวาง โทร. 034-291117 อบต. สระพัฒนา โทร. 034-383017-8 อบต. ห้ วยหมอนทอง โทร. 01-2593705 อบต. ทุ่งลูกนก โทร. 034-375051 อบต. ทุ่งขวาง โทร. 034-204521

อบต. สระสี่มุม โทร. 034-352058 อบต. ทุ่งกระพังโหม โทร. 034-204695 อบต. กระตีบ โทร. 081-9811645 อบต. ดอนข่ อย โทร. 034-352056 อบต. ทุ่งบัว โทร. 034-248063 อบต. หนองกระทุ่ม โทร. 0-3424-8061

ในเขตอ�ำเภอพุทธมณฑล อบต. ศาลายา โทร. 02-4410978 อบต. คลองโยง โทร. 034-298185 อบต. มหาสวัสดิ์ โทร. 034-299525

ในเขตอ�ำเภอดอนตูม อบต. ดอนรวก โทร. 034-205760 อบต. ห้ วยด้ วน โทร. 034-205130 อบต. ห้ วยพระ โทร. 034-371501 อบต. ดอนพุทรา โทร. 034-296833 อบต. ล�ำเหย โทร. 034-371503 อบต. บ้ านหลวง โทร. 034-296556 อบต. ดอนตูม โทร. 034-371249

ในเขตอ�ำเภอบางเลน อบต. นราภิรมย์ โทร. 034-298056 อบต. ไทรงาม โทร. 034-248082 อบต. บางเลน โทร. 034-301041 อบต. บางปลา โทร. 034-301031 อบต. คลองนกกระทุง โทร. 034-302558 อบต. หินมูล โทร. 034-201182 อบต. บางไทรป่ า โทร. 034-391046 อบต. บางภาษี โทร. 034-301503 อบต. ไผ่ หชู ้ าง โทร. 081-8578288 อบต. บางระก�ำ โทร. 034-301628 อบต. บางหลวง โทร. 034-399391 อบต. ล�ำพญา โทร. 034-345509-11

Tourist&Business

NAKHONPATHOM

73


สถานศึกษา-สถาบันกวดวิชา

ด้านสถานศึกษา-สถาบันกวดวิชา

ให้ท่านค้นหาสถานศึกษาในจังหวัดทั้งของรัฐและเอกชน รวมทั้งสถาบันกวดวิชา เสริมทักษะในด้านต่างๆ ได้โดยง่าย หมวดวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย l

มหาวิทยาลัยคริสเตียน ต.ดอนยายหอม อ.เมือง จ.นครปฐม โทร. 0-3422-9480-8 มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา พุทธมณฑล โทร. 0-2849-6010-13 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ�ำเภอเมือง นครปฐม โทร. 0-3425-3840-4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก�ำแพงแสน อ�ำเภอก�ำแพงแสน นครปฐม โทร. 0-3435-1399 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อ�ำเภอเมือง นครปฐม โทร. 0-3426-1021 วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน นครปฐม โทร. 0-2429-0817 วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม ต�ำบลพระประโทน อ.เมือง โทร. 0-3439-5093-5 วิทยาลัยสารพัดช่ างนครปฐม ต�ำบลหนองดินแดง อ.เมือง โทร. 0-3425-0881 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม ่ยว&ธุรกิจ 74 ๑ท่องเทีใน...นครปฐม

ต�ำบลพระปฐมเจดีย์ อ.เมือง โทร. 0-3425-2790 วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ วฟ้า ต.บางแก้วฟ้า นครชัยศรี โทร. 0-3423-9118 วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ต�ำบลไร่ขิง สามพราน โทร. 0-3432-1283-4 วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล โทร. 0-3424-6194-5 โทรสาร 0-3429-8425

โรงเรี ยนในสังกัด คณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน l

โรงเรี ยนพระปฐมวิทยาลัย โทร. 0-3424-1657 โทรสาร. 0-3425-2611 โรงเรี ยนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่ อเงินอนุสรณ์ ต�ำบลดอนยายหอม อ�ำเภอเมือง โทร. 034-229715-7 โรงเรี ยนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์ การมหาชน) โทร. 0-2849-7000 โทรสาร 0-2849-7102 www.mwit.ac.th E-mail: school@mwit.ac.th

โรงเรี ยนราชินีบรู ณะ โทร. 034-258345 โรงเรี ยนวัดห้ วยจรเข้ วทิ ยาคม ต�ำบลพระปฐมเจดีย์ อ�ำเภอเมือง โทร. 034-241934 โรงเรี ยนศรี วชิ ัยวิทยา โทร. 034-242967 โรงเรี ยนสระกะเทียมวิทยาคม ต�ำบลสระกะเทียม อ�ำเภอเมือง โทร. 034-286214 โรงเรี ยนสิรินธรราชวิทยาลัย ต�ำบลสนามจันทร์ อ�ำเภอเมือง โทร. 034-250948-9 โรงเรี ยนก�ำแพงแสนวิทยา ต�ำบลทุ่งกระพังโหม อ�ำเภอก�ำแพงแสน โทร. 034-351047 โรงเรี ยนมัธยมฐานบินก�ำแพงแสน ต�ำบลกระตีบ อ�ำเภอก�ำแพงแสน โทร. 034-301648 โรงเรี ยนศาลาตึกวิทยา ต�ำบลทุ่งลูกนก อ.ก�ำแพงแสน โทร. 034-351601 โรงเรี ยนงิว้ รายบุญมีรังสฤษดิ์ ต�ำบลงิ้วราย อ�ำเภอนครชัยศรี โทร. 034-299027 โรงเรี ยนปรกแก้ ววิทยา ต.บางแก้ว อ.นครชัยศรี โทร. 034-332832 โรงเรี ยนพลอยจาตุรจินดา ต�ำบลท่าพระยา อ.นครชัยศรี

โทร. 034-331634 โรงเรี ยนเพิ่มวิทยา โทร. 034-331199 โรงเรี ยนภัทรญาณวิทยา โทร. 0-3433-1803 โทรสาร 0-3433-1802 E-mail: phat@py.ac.th / www.py.ac.th โรงเรี ยนบ้ านหลวงวิทยา ต�ำบลบ้านหลวง อ�ำเภอดอนตูม โทร. 034-296767 โรงเรี ยนบัวปากท่ าวิทยา ต�ำบลบัวปากท่า อ�ำเภอบางเลน โทร. 034-259296 โรงเรี ยนบางหลวงวิทยา โทร. 034-399070 โรงเรี ยนสถาพรวิทยา ต�ำบลล�ำพญา อ�ำเภอบางเลน โทร. 034-244338 โรงเรี ยนปรี ดารามวิทยาคม ต�ำบลคลองจินดา อ.สามพราน โทร. 034-397067 โรงเรี ยนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ต�ำบลศาลายา อ.พุทธมณฑล โทร. 034-323868 โรงเรี ยนรั ตนโกสินทร์ สมโภช บวรนิเวศศาลาย ต�ำบลศาลายา อ.พุทธมณฑล โทร. 02-4419262


สถานศึกษา-สถาบันกวดวิชา

วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม ที่ตั้ง : 80 ถ.ไร่เกาะต้นส�ำโรง ต.พระประโทน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 Tel. 0-3421-1869, 0-3424-2850 08-6814-1562, 08-1526-3924 Fax. 0-3421-1869

โรงเรี ยนบ�ำรุ งวิทยา ที่ตั้ง : 78,175 ถ.25 มกรา ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม Tel. 0-3425-0884 Fax. 0-3425-0883

ดู AD 4 สี หน้ า 11

โรงเรี ยนในสังกัด ส�ำนักบริหารงาน การศึกษาเอกชน l

โรงเรี ยนจันทร์ สว่ างกูล ต.พระปฐมเจดีย์ อ�ำเภอเมือง โทร. 034-255373 โรงเรี ยนเจริญศิลป์วิทยา ต.พระปฐมเจดีย์ อ�ำเภอเมือง โทร. 034-242617 โรงเรี ยนธรรมาภิสมัย ต�ำบลพระประโทน อ�ำเภอเมือง โทร. 034-254255 โรงเรี ยนนครปฐมเทคโนโลยี ต�ำบลพระประโทน อ�ำเภอเมือง โทร. 034-211867-8 โรงเรี ยนดอนบอสโกพิทกั ษ์ ต�ำบลโพรงมะเดื่อ อ�ำเภอเมือง โทร. 034-377683

โรงเรี ยนภัทรญาณวิทยา ที่ตั้ง : 39/10 หมู่ 3 ต.วัดแค อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 Tel. 0-3433-1802-3 Fax. 0-3433-1802

ดู AD 4 สี หน้ า 11

โรงเรี ยนบ�ำรุ งวิทยา ต.พระปฐมเจดีย์ อ�ำเภอเมือง โทร. 034-241477 โรงเรี ยนพัฒนบริหารธุรกิจ ต�ำบลสระกะเทียม อ�ำเภอเมือง โทร. 034-200384-6 โรงเรี ยนสว่ างวิทยา โทร. 034-241547 โรงเรี ยนอนุบาลจิตรมณี ต�ำบลพระปฐมเจดีย์ อ�ำเภอเมือง โทร. 034-253203 โรงเรี ยนอนุบาลไผทวิทยา ต�ำบลพระปฐมเจดีย์ อ�ำเภอเมือง โทร. 034-241336 โรงเรี ยนอนุบาลเพ็ญศิริ โทร. 034-252027 โรงเรี ยนอนุบาลศิริวรรณ ต�ำบลสนามจันทร์ อ�ำเภอเมือง โทร. 034-255580 อนุบาลสมบูรณ์ วทิ ยา ต�ำบลพระปฐมเจดีย์ อ�ำเภอเมือง โทร. 034-259121 โรงเรี ยนอนุบาลสุธีธร ต�ำบลพระปฐมเจดีย์ อ�ำเภอเมือง โทร. 034-243196 อนุบาลเสริมปั ญญา ต�ำบลพระปฐมเจดีย์ อ�ำเภอเมือง โทร. 034-257288 โรงเรี ยนอ�ำนวยวิทย์ นครปฐม ต.วังตะกู อ.เมือง โทร. 034-252410 โรงเรี ยนอนุบาลชโลทร ต.ทุ่งกระพังโหม อ.ก�ำแพงแสน โทร. 034-351412

โรงเรี ยนดนตรี อะคาเดมี ที่ตั้ง : หน้าหอพักบ้านไทย ข้างตลาดนัดโรงแรมเวล Tel. 08-1354-9592

ดู AD 4 สี หน้ า 11

โรงเรี ยนอนุบาลวัยสะอาด ต.ก�ำแพงแสน อ.ก�ำแพงแสน โทร. 034-282182 จารุ วรรณวิทยา ต.ไทยาวาส อ.นครชัยศรี โทร. 034-228414 โรงเรี ยนเจริญสุข ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี โทร. 034-331642 โรงเรี ยนเดชอนุสรณ์ ต�ำบลสัมปทวน อ.นครชัยศรี โทร. 034-389441 โรงเรี ยนเม่ งฮัว้ กงฮัก ต�ำบลห้วยพลู อ.นครชัยศรี โทร. 034-389385 โรงเรี ยนสาธิตวิทยา โทร. 034-338444 โรงเรี ยนแสงทองวิทยา ต�ำบลบางกระเบา อ.นครชัยศรี โทร. 034-331642 อนุบาลศิริวทิ ย์ ต.งิ้วราย อ.นครชัยศรี โทร. 034-299190 โรงเรี ยนอาชีวศึกษานครชัยศรี ต�ำบลท่าต�ำหนัก อ.นครชัยศรี โทร. 034-332885 โรงเรี ยนราษฎร์ บำ� รุ งวิทยา ต�ำบลสามง่าม อ�ำเภอดอนตูม โทร. 034-238269 โรงเรี ยนเจีย้ นหัว ต�ำบลบางหลวง อ�ำเภอบางเลน โทร. 034-399262 โรงเรี ยนนักบุญเปโตร ต�ำบลท่าข้าม อ.สามพราน โทร. 034-287694-5

โรงเรี ยนรั ตนโกสินทร์ สมโภชบวร นิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ที่ตั้ง : 92 หมู่ 3 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 Tel. 0-2482-1153-6 Fax. 0-2482-1153-6

โรงเรี ยนนาคประสิทธิ์ ต�ำบลคลองใหม่ อ.สามพราน โทร. โรงเรียน311263 โรงเรี ยนนาคประสิทธิ์ แผนกพณิชยการ ต.คลองใหม่ อ.สามพราน โทร. 034-311263 โรงเรี ยนบวรธนวิทย์ ต.สามพราน อ.สามพราน โทร. 034-322600 โรงเรี ยนภัทรนุสรณ์ ต.สามพราน อ.สามพราน โทร. 034-223229 โรงเรี ยนภัทรบุตร โทร. 034-4419828 โรงเรี ยนมารี ย์อุปถัมภ์ โทร. 034-4200414 โรงเรี ยนยอแซฟอุปถัมภ์ โทร. 034-311871 โรงเรี ยนสกลวิทยา โทร. 034-311346 สถาบันอินเตอร์ เทคโนโลยี โทร. 034-325780-4 โรงเรี ยนเอกดรุ ณ โทร. 02-4292946 โรงเรี ยนเอกปฐม โทร. 02-4991781 อนุบาลกิตเิ วชวิทยา ต�ำบลศาลายา อ.พุทธมณฑล โทร. 02-4410991

Tourist&Business

NAKHONPATHOM

75


สถานศึกษา-สถาบันกวดวิชา หมวดโรงเรี ยน ประเภทศึกษาพิเศษ l

โรงรี ยนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม โทร. 0-3433-2309 โทรสาร. 0-3422-7670 โรงเรี ยนศึกษาพิเศษนครปฐม โทร. 034-332309 l

หมวดโรงเรี ยนกวดวิชา

กวดวิชาจิตวิสุทธิ์ศกึ ษา รร โทร. 0-3427-0976 ไอเดียไทม์ เน็ตเวิร์ค โทร. 0-3424-3325, 08-9919-9612, 08-7929-2069 facebook.com/ideatimenetwork โรงเรี ยนกวดวิชา SR Center (ศราโรจน์ ) 186/1, ถนน 25 มกรา โทร. 081 564 1665 โรงเรี ยนกวดวิชาวิทยาธาร 200/63-64, ต�ำบลศาลายา อ�ำเภอพุทธมณฑล โทร. 02 889 3737 โรงเรี ยนกวดวิชาอาจารย์ กกิ๊ (Anglo-Society School of English and Physics) 28/43 นครปฐมเทรดเซ็นเตอร์ ถ.ยิงเป้า ต�ำบลสนามจันทร์ โทร. 081 132 0810 โรงเรี ยนกวดวิชา ธนานนท์ 34-6 25 มกรา

่ยว&ธุรกิจ 76 ๑ท่องเทีใน...นครปฐม

โทร. 034 254 687 สถาบันกวดวิชาแม็ค (สาขานครปฐม) โทร. 034 255 280 ศูนย์ วชิ าการ RAC นครปฐม โทร. 034 270 018 ติวเซ็นเตอร์ 24-6 ริมคลองวัดพระงาม โทร. 034 217 871

หมวดคอมพิวเตอร์ โรงเรี ยนสอน l

ฟิ วเจอร์ คดิ ส์ (ศูนย์ นครปฐม) โทร. 0-3421-3009 อ�ำเภอเมือง นครปฐม ไตรรั ตน์ คอมพิวเตอร์ โทร. 0-3425-6541 อ�ำเภอเมือง นครปฐม ราชวิถคี อมพิวเตอร์ โรงเรี ยน โทร. 0-3425-0186 อ�ำเภอเมือง นครปฐม สโมทัยคอมพิวเตอร์ รร โทร. 0-3425-1833 อ�ำเภอเมือง นครปฐม ไร่ ขงิ คอมพิวเตอร์ รร โทร. 0-3432-2791 สุริยะฉายคอมพิวเตอร์ รร โทร. 0-3439-1645

l

หมวดโรงเรี ยนสอนภาษา

ไมนิจิ สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น โทร. 0-3427-1515-8 อ�ำเภอเมือง นครปฐม วายเอพี อิงลิชเซ็นเตอร์ โทร. 0-3424-2059 อ�ำเภอเมือง นครปฐม โรงเรี ยนติวเตอร์ ภาษาอังกฤษเลิร์นนิ่ง พ้ อยท์ (LP) 326/2-3 ถนน ทิพากร โทร. 034 242 413 โรงเรี ยนสอนภาษาอังกฤษ เจลเอ็ด ดูเคชั่นเซ็นเตอร์ @ นครปฐม ถ.เทศา, ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม, 73000 โทร. 081 399 5189 ไมนิจิ สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น 234/1-2 หน้าพระ โทร. 034 271 515 สถาบันสอนภาษาอังกฤษ “ไอดรี มสมาร์ ท” โทร. 081 705 6093 สถาบันภาษาอีซีซีนครปฐม 4 554/1-4 ถนนราชมรรคา โทร. 034 272 971 l

หมวดโรงเรี ยนสอนศิลปะ

บ้ านศิลปิ น โทร. 0-3498-6617, 08-1919-3217

โรงเรี ยนสอนศิลปะ อาร์ ตติโน่ 1/3, โครงการพาร์ค วิลเลจ พระราม 2, ซอยพระรามที่ 2 ซอย 56 ถนนพระราม ที่ 2, แขวงแสมด�ำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร, 10150,แขวง แสมด�ำ เขต บางขุนเทียน,กรุงเทพมหานคร 10150 โทร. 089 073 9194 โรงเรี ยนดนตรี ยามาฮ่ า นครปฐม 554/1-4 ถนน ราชมรรคา พระปฐมเจดีย์, เมืองนครปฐม โทร. 088 874 2703 สถาบันดนตรี เค.พี.เอ็น.นครปฐม ต�ำบล พระปฐมเจดีย์ อ�ำเภอเมือง นครปฐม,นครปฐม 73000 โทร. 034 244 492

หมวดโรงเรี ยน สอนตัดเสื้อ-เสริมสวย l

โรงเรี ยนสอนตัดเสือ้ คุณจอก โทร. 0-3497-8545 โทรสาร 0-3497-8544 โรงเรี ยนสอนตัดเสือ้ เสริมสวย นานาชาติ นิรันดร์ รัตน์ โทร. 0-2420-4364, 08-5317-7575 www.niranratschool.com


สุขภาพ และความงาม

ด้านสุขภาพ และความงาม ในหมวดนี้ได้รวบรวมธุรกิจที่จ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีวิตของท่านสามารถค้นหารายชื่อของสถานที่ต่างๆ ซึ่งจะท�ำให้ท่าน และเพื่อนหรือคนรู้ใจของท่าน ดูสวยสง่างามสมความตั้งใจได้จากหมวดนี้ ไม่ว่าจะเป็น สถานเสริมความงาม ร้านขายอุปกรณ์เสริมสวย เครื่องส�ำอาง พร้อมทั้งรายชื่อโรงพยาบาล และคลินิคในยามเจ็บป่วยฉุกเฉินอีกด้วย

l

หมวดโรงพยาบาล

โรงพยาบาลนครปฐม โทร. 0-3425-1551-4 โรงพยาบาลกรุ งเทพคริสเตียน โทร. 0-3424-3180 โรงพยาบาลก�ำแพงแสน โทร. 0-3435-1378 โรงพยาบาลจันทรุ เบกษา โทร. 0-3438-3040-7 โรงพยาบาลดอนตูม โทร. 0-3423-8515-6 โรงพยาบาลเทพากร โทร. 0-3421-2718-27 โรงพยาบาลนครชัยศรี โทร. 0-3433-2156 โรงพยาบาลบางเลน โทร. 0-3423-4797 โรงพยาบาลศูนย์ นครปฐม โทร. 0-3425-4150-4 โรงพยาบาลสนามจันทร์ โทร. 0-3421-9600 โรงพยาบาลสามพราน โทร. 0-3422-0457 โรงพยาบาลห้ วยพลู โทร. 0-3438-9500

โรงพยาบาลพุทธมณฑล โทร. 0-2441-0330 โรงพยาบาลศาลายา โทร. 0-2889-3551-2 โรงพยาบาลใกล้ หมอ โทร. 0-3423-4542-4 โรงพยาบาลศรี วชิ ัย 4 โทร. 0-2431-2352-3 โรงพยาบาลหลวงพ่ อเปิ่ น โทร. 0-3438-9554-60 โรงพยาบาลเมตตาประชารั กษ์ โทร. 0-3432-1938-5 l

หมวดคลีนิค

กิตติพงศ์ ทนั ตแพทย์ ร้ าน โทร. 0-3424-3770 นครปฐม คลีนิค หมอวิษณุ โทร. 0-3425-6866 คลีนิคส่ งแสงเวชการ โทร. 0-3425-7236 คลีนิคหมอชัชวาล โทร. 0-3425-0581 เฉลิมชัย คลีนิค โทร. 0-3424-3546 ธนวรรณ คลีนิค

โทร. 0-3424-2894 นครปฐม ธรรมนูญ ร้ านแพทย์ โทร. 0-3424-1834 นครปฐม l

หมวดศูนย์ พยาบาล

ศูนย์ พยาบาลกฤตเมธ เนอสเซอรี่ โทร. 0-2947-7327, 08-0285-6087 ศูนย์ แพรวาเนอร์ สชิ่งโฮม โทร. 0-2925-8947, 08-4913-6563, 08-9053-9009 จิว่าบริบาล โทร. 0-2948-4352, 0-2948-3023, 08-6308-4313 E-mail : Jira_Rattana@hotmail.com ศูนย์ พยาบาลบิก๊ บอสเนอสเซอรี่ เขตบางเขน กรุ งเทพฯ โทร. 0-2519-2416 ปฐมการคลีนิค โทร. 0-3424-1693 พินิจ-อัมพรคลีนิค โทร. 0-3421-2337 แพทย์ ธรรมนูญ ร้ าน โทร. 0-3425-6834 แพนบิวตีแ้ คร์ จก บริษัท โทร. 0-3424-3076 ราชวิถคี ลีนิค

โทร. 0-3421-7211 เมืองนครปฐม นครปฐม วิจติ ร สนง แพทย์ โทร. 0-3424-2762 วินการแพทย์ โปลี่คลีนิค โทร. 0-3424-1755 สระบัวการแพทย์ ร้ าน โทร. 0-3424-1245 สุขภาพดี จก บริษัท โทร. 0-3424-2103 คลีนิค หมอเกรี ยง โทร. 0-3439-2007 คลีนิคหมอถวัลย์ โทร. 0-3435-1431 ถาวรทันตแพทย์ ร้ าน โทร. 0-3435-1123 ประกอบคลีนิค โทร. 0-2429-3191 วิชัยการแพทย์ โทร. 0-3432-2717 หมออาทิตย์ ร้ าน โทร. 0-3431-1628 เอสเอสพี อินเตอร์ เนชั่นแนล แลบบอราทอรี่ จก บริษัท โทร. 0-2429-2575

Tourist&Business

NAKHONPATHOM

77


สุขภาพ และความงาม l

หมวดเสริมสวย-บริการ

l

หมวดโรงพยาบาล รั กษาสัตว์

l

หมวดนวด-บริการ

โทร. 0-2877-4250 ไชยวัฒน์ ทันตแพทย์ คลีนิค โทร. 0-3435-1246 l

ฟ้าใส คิว้ สวย ที่ตั้ง : 5 หมู่ 3 ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม Tel. 06-1852-5249, 06-1114-1231

ดู AD 4 สี หน้ า 27

ศวารั กษ์ รั กษาสัตว์ ที่ตั้ง : 87/11 หมู่ 3 ถ.ศาลายา-นครชัยศรี พุทธมณฑลสาย 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม Tel. 09-5996-8184

ฐิตวันต์ นวดขิดเส้ น ที่ตั้ง : 89/39 หมู่ 5 ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม Tel. 09-8565-0091

ดู AD 4 สี หน้ า 17

เจ แอนด์ เจ เอเย่ นต์ เทรนนิ่ง หจก โทร. 0-3421-7996 เมืองไทยประกันชีวติ จก บริษัท โทร. 0-3424-1559 วินัย แอร์ แอนด์ ซาวด์ โทร. 0-3425-7602 สยามประกันชีวติ จก บริษัท โทร. 0-3421-8645-6 อยุธยา อลิอันซ์ ซี พี ประกันชีวติ จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-3425-1743 l

เล็บสวย นครปฐม Tel. 09-4984-8169

ดู AD 4 สี หน้ า 28

อชิ เพ็ทมาร์ ท ที่ตั้ง : 500/13 อ.บางเลน จ.นครปฐม Tel. 08-4315-2722 (สามแยกไฟแดงข้ างโรงเรี ยนบางเลน)

ดู AD 4 สี หน้ า 30

ป๊อด แฮร์ ดไี ซน์ ที่ตั้ง : 41 ถ.สนามจันทร์ ต.สนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 Tel. 0-3425-1224, 08-1995-0368

ดู AD 4 สี หน้ า 27

นวดแผนไทยครู ผึง้ ที่ตั้ง : 178 หมู่ 1 ต.ก�ำแพงแสน อ.ก�ำแพงแสน จ.นครปฐม Tel. 0-3435-2949, 09-6491-4645

ดู AD 4 สี หน้ า 17

l หมวดเครื่ อง ออกก�ำลังกาย-จ�ำหน่ าย

วินชัยเพ็ทฟาร์ ม ที่ตั้ง : ทั้ง 2 สาขา นครปฐม/นนทบุรี Tel. 09-2262-2066, 09-2297-4696

ดู AD 4 สี หน้ า 30

หมวดนวด-บริการบ�ำบัด เพื่อสุขภาพ l

ฟอร์ ทรู ซาลอน ที่ตั้ง : 28/83-84 ถ.ยิงเป้า ซ.จันทราคามพิทักษ์ ต.สนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม Tel. 08-8718-2878, 08-9837-7381

ดู AD 4 สี หน้ า 27

หมวดเครื่ องส�ำอาง ขายโดยตรง l

พวงพิศ สุวรรณจ�ำปา แผง โทร. 0-3421-7402 ภาพร รั กวงษ์ แผง โทร. 0-3421-2592 วีว่าไลน์ จก บริษัท โทร. 0-3421-8263 กิฟฟารี น สกายไลน์ ยูนิตี ้ จก บริษัท โทร. 0-2420-6010 ่ยว&ธุรกิจ 78 ๑ท่องเทีใน...นครปฐม

ศูนย์ นวดฝ่ าเท้ าเพื่อสุขภาพ แบบจีนโบราณ โทร. /แฟกซ์. 0-3421-0281 มุก แอนด์ สปา โทร. 08-5834-9788 อัจฉราวดี โทร. 0-3421-9111, 08-6554-4403 ศูนย์ นวดฝ่ าเท้ าเพื่อสุขภาพ โทร. 0-3421-0281 l

หมวดทันตแพทย์

ทวิช คลีนิคทันตกรรม โทร. 0-3424-2554 ทันตแพทย์ ประกร โทร. 0-3425-7631 นครปฐม ทันตแพทย์ ประดิษฐ์ คลีนิค โทร. 0-3425-4762 ทันตแพทย์ พงษ์ ศักดิ์ ร้ าน โทร. 0-3421-7853 เทพอ�ำนวย ร้ าน โทร. 0-3431-1258 นครปฐม

หจก.บอดี ้ เฮลท์ สปอร์ ต ฟิ ตเนส ที่ตั้ง : 88/285 หมู่ 4 ต.มหาสวัสัดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม Tel. 08-0934-5554 Fax. 0-3496-4188

ดู AD 4 สี หน้ า 28

นเรศทันตแพทย์ โทร. 0-3425-6175 พงษ์ ศักดิ์ทนั ตแพทย์ คลีนิค โทร. 0-3424-1952 พี เอส เดลตอลแล็บ ร้ าน โทร. 0-3425-6979 ศิริทนต์ ร้ าน โทร. 0-3424-1274 ไหลไฮง้ วน ร้ าน โทร. 0-3424-1952 นครปฐม อรพินท์ ทนั ตแพทย์ โทร. 0-3424-2414 อารั กษ์ ทนั ตแพทย์ โทร. 0-3425-9117 คลินิก ฟ ฟั น โทร. 0-2800-3355 ศาลายาทันตแพทย์ โทร. 0-2800-2725 คลินิกทันตกรรม แฟรี่ สไมส์

หมวดประกันสุขภาพ

หมวดยา-ผลิตภัณฑ์

บริษัท เอร์ ธไลฟ์ จ�ำกัด โทร. 0-3428-8845, 08-1904-7003 นครปฐมสากลฟาร์ ม่า จก บริษัท โทร. 0-3425-4258-9 น�ำชัยเวชภัณฑ์ ร้ าน โทร. 0-3424-3538 บ้ วนสุนโอสถ 2 จก บริษัท โทร. 0-3424-1040,0-3425-8439 มาสเตอร์ เวท จก บริษัท โทร. 0-3421-5933-4 เมืองนครปฐม นครปฐม ราชวิถเี ภสัช ร้ านขายยา โทร. 0-3424-1960 รุ่ งเรื องเภสัช โทร. 0-3424-1372 วิน แอนด์ โก หจก โทร. 0-3424-1640 นครปฐม ศรี ปราโมทย์ เภสัช โทร. 0-3425-8848 สันติเวชฟาร์ มาซี ร้ าน โทร. 0-3425-3687 สากลฟาร์ ม่า ร้ าน โทร. 0-3424-1272 นครปฐม สุนทรโอสถ ร้ าน โทร. 0-3425-9078 สุริยเวชเภสัช ร้ าน โทร. 0-3425-4990 หนูพาณิชย์ ร้ าน โทร. 0-3424-3612 นครปฐม อรรถโรจน์ เภสัช ร้ าน โทร. 0-3427-5236 เอกชัยฟาร์ มาซี ร้ าน โทร. 0-3424-1352 เฮงชุนตึง๊ ร้ าน โทร. 0-3424-2628 ว ประสานอารี ยา หจก โทร. 0-2441-4316 เข่ งแซตึง้ ร้ าน โทร. 0-3439-1446 เจริญฟาร์ มาซี ร้ าน โทร. 0-3431-1259 เจริญเภสัช ร้ าน โทร. 0-3439-1619 พิทกั ษ์ เภสัช ร้ าน โทร. 0-3431-1060 พิพฒ ั น์ เภสัช (เป้าแซตง) ร้ าน โทร. 0-3424-1034 มานะเภสัช ร้ าน โทร. 0-3435-1105 มิ่นแซอึง้ ร้ าน


สุขภาพ และความงาม

โทร. 0-3439-9088 วิโรจน์ เวชภัณฑ์ ร้ าน โทร. 0-3423-4644 สามง่ ามโอสถ ร้ าน โทร. 0-3438-1746 สามพรานเภสัช ร้ าน โทร. 0-3431-1164 l

หมวดร้ านเสริมสวย

เกตุร่ ุ ง (เต็ง) ร้ าน โทร. 0-3425-2690 แก้ ว ร้ าน โทร. 0-3432-3742 จิราภรณ์ ร้ าน โทร. 0-3428-8165

เดโกะ (ซีลับคม) ร้ าน โทร. 0-3425-0037 นวลนาง ศูนย์ บริการความงาม คัฟเวอร์ มาร์ ค โทร. 0-3425-3047 น้ อย ร้ าน โทร. 0-3425-3186 เบเลสซ่ า จก บริษัท โทร. 0-3424-1991 ประภัสสร ร้ านเสริมสวย โทร. 0-3425-2348 โรงเรี ยน เสริมสวยขาวลออ โทร. 0-3424-1358 ลัดดา เสริมสวย โทร. 0-3425-4174

l

หมวดสมุนไพร

สยามทูแฮนด์ เมด โทร. 0-2887-7152, 08-0599-9294 www.phasnisa.com E-mail: phasnisa@hotmail.com ดร สาโรช ศูนย์ นครปฐม โทร. 0-3425-8005 โซ้ งเอียะเฮง โทร. 0-3424-1537 น�่ำเซ้ ง ร้ าน โทร. 0-3424-1737 เป้าอันตึง้ ร้ าน โทร. 0-3424-3023 สนามจันทร์ วันต�ำบล หจก โทร. 0-3421-8367-8

หมวดเสริมสวย อุปกรณ์ และเครื่ องใช้ l

บางกอกเทรดดิง้ คอสเมติกส์ จก บริษัท โทร. 0-2441-9303 ลีลองบรั ช (ไทย) จก บริษัท โทร. 0-3432-2619

หมวดสุขภาพอุปกรณ์ และบริการ l

พราวโยคะ โทร. 0-3425-6027, 08-6883-3881

Tourist&Business

NAKHONPATHOM

79


บ้าน-เฟอร์นิเจอร์

ด้านบ้าน-เฟอร์นิเจอร์

ถ้าท่านต้องการมีบ้านสักหลังและต้องการข้อมูล เปรียบเทียบของบ้านจัดสรรชั้นน�ำ หรือท่านที่ต้องการหาหอพัก อพาร์ตเม้นท์ หรือคอนโดมิเนียม ได้ที่หมวดนี้ รวมทั้งธุรกิจที่จ�ำเป็นภายในบ้าน อาทิ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องครัว ช่างซ่อมบ�ำรุงต่างๆ l

หมวดแก๊ ส-ชนิดบรรจุถัง

พงษ์ พทิ กั ษ์ แก็ส ร้ าน โทร. 0-3425-9250 โทรสาร. 0-3421-6222 นครปฐมเซ็นทรั ลแก๊ ส จก บริษัท โทร. 0-3425-4921 โรงบรรจุแก๊ ส นครปฐม จก บริษัท โทร. 0-2888-4880-1 สยามแก๊ ส โรงงานบรรจุ (สาขานครปฐม) โทร. 0-3425-5001-2 นครปฐม จิตรอนันต์ ร้ าน โทร. 0-3425-2886 ใช้ เฮงหลี ร้ าน โทร. 0-3425-4553 ตัง้ เฮียงกี่ โกดัง โทร. 0-3425-6854 พรเจริญ ร้ าน โทร. 0-3425-4715 เพชรเกษมการไฟฟ้า ร้ าน โทร. 0-3424-1555 แมสเซอร์ สเปเชียลตี ้ ่ยว&ธุรกิจ 80 ๑ท่องเทีใน...นครปฐม

ก๊ าซ จก บริษัท โทร. 0-3420-0468 รวมแก๊ ส ร้ าน โทร. 0-3439-5299 อึง๊ จูก่ ีพานิช ร้ าน โทร. 0-3424-2626 เอ็น เค อุตสาหกรรมแก๊ ส หจก โทร. 0-3425-5062 เอ็น พี ปิ โตรเลี่ยมแก๊ ส หจก โทร. 0-3439-5405-7 ทวีศักดิ์ แก๊ ส โทร. 0-3432-1393 ประชาพิริยะ จก บริษัท โทร. 0-3432-1027-8 สามพราน นครปฐม มาร์ คยูนิคแก๊ ส ร้ าน โทร. 0-3435-1108 รวมทรั พย์ อ๊ อกซิเย่ น ร้ าน โทร. 0-3428-1148 วงศ์ แก้ ว หจก โทร. 0-3432-1921 สามพราน นครปฐม

l

หมวดกล้ องวงจรปิ ด

แหลมทอง เทเลคอม (2001) จก บริษัท โทร. 0-2808-2099, 0-2808-2949, 08-1913-8937, 08-1923-3975 โทรสาร 0-2808-2741 www.LTC2001.com เวิลด์ อีโวลูช่ ัน จก บริษัท โทร. 08-3698-3951, 08-9138-8844, 0-2914-4754, 0-2914-4936 E-mail : kk23121960@yahoo.com l

หมวดโคมไฟ-ขายปลีก

หจก.แสงสมบูรณ์ การช่ าง โทร. 0-3422-9697 ดีดแี ลมป์ โทร. 0-2813-5103

หมวดครั วเครื่ องใช้ และอุปกรณ์ ใน การประกอบอาหาร l

โง้ วซุ่นจั่น โรงงาน โทร. 0-3424-1037 ธนมงคลชัย จก บริษัท โทร. 0-3425-6595 นครปฐม ลิม้ หุยเฮง ร้ าน โทร. 0-3425-7450 เมืองนครปฐม นครปฐม แหลมทอง 2 ร้ าน โทร. 0-3425-2077 แหลมทองพานิช ร้ าน โทร. 0-3425-7468 คิมกี่ ร้ าน โทร. 0-3431-1268 ดูราคิท จก บริษัท โทร. 0-2811-9153 ประสบโชคพานิช ร้ าน โทร. 0-3431-1529 มนตรี สเตนเลสโปรดักส์ หจก


บ้าน-เฟอร์นิเจอร์ l

หมวดแอร์ -ช่ างซ่ อม และบริการ

l

หมวดเคเบิล้ ทีวี-ผู้ตดิ ตั้ง

ต.โต้ งการไฟฟ้า ร้ าน โทร. 0-3427-1397, 08-9222-7717 โทรสาร 0-3444-7116

หมวดดับเพลิง เครื่ อง และอุปกรณ์ l

บริษัท ไพรั ชแอร์ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 99/9 หมู่ 6 ต.หนองงูเหลือม อ.เมือง จ.นครปฐม Tel. 0-3497-2432, 08-1948-4497 Fax. 0-3497-2432

ก.นครปฐมสากล จก บริษัท โทร. 0-3421-0132 โทรสาร. 0-3421-0112 อ�ำนวยการดับเพลิง จก บริษัท โทร. 0-3421-0112 เซฟตีเ้ อ็นจิเนียริ่งเซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-3436-0019

หมวดทีน่ อน-ขายส่ ง และผู้ผลิต l

พีระศักดิ์แอร์ ที่ตั้ง : 51 หมู่ 5 ต.สนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 Tel. 08-7563-4828

ที่นอนเดอะวิน 2003 จก บริษัท โทร. 0-2482-1758-60 พี ยู แมท จก บริษัท โทร. 0-3432-4086 โลตัสแมทเทรส จก บริษัท โทร. 0-2420-4595 เอลก้ าโม-เอ็กซ์ จก บริษัท โทร. 0-3437-5199

หมวดโทรทัศน์ และวิทยุ-ผู้จำ� หน่ าย l

โทร. 0-2420-3812 มนตรี สเตนเลสโปรดักส์ หจก โทร. 0-2420-5108 เอส ที ยู เอ็นเตอร์ ไพรส์ จก บริษัท โทร.0-2420-7175-6

หมวดความสะอาด อุปกรณ์ และเครื่ องใช้ l

ลุกซ์ รอยัล (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2429-6200 เครื่ องขัดไทย จก บริษัท โทร. 0-2811-4305-6 อโกรอุตสาหกรรมไทย-ญี่ปุ่น จก บริษัท โทร. 0-3420-7260

บจก.บี.เอ็น.พี ออลแซทเท็ลไลท์ โทร. 0-3424-2783 แฟกซ์. 0-3424-2783 โทรทัศน์เครื่องไฟฟ้าบริการ นครปฐม ร้ าน โทร. 0-3425-1710 ไทยวัฒนาวิทยุและการแว่ น โทร. 0-3424-1152 นครปฐม รุ่ งโรจน์ วทิ ยุ ร้ าน โทร. 0-3425-2618 นิกุลโทรทัศน์ โทร. 0-3435-1351 มิตรนิยมวิทยุโทรทัศน์ ร้ าน โทร. 0-3439-1464 สามพรานวิทยุ ร้ าน โทร. 0-3431-1140

หมวดบ้ าน และทีด่ นิ -ผู้จัดสรร l

บ้ านสวนปภาวรินทร์ โทร.0-3428-8419, 08-1995-6633, 08-1981-2505 บ้ านสินวัชระ จก บริษัท โทร. 0-3425-2470 ฐิตพ ิ งษ์ กรุ๊ ป โทร. 0-3429-0106-7 เมืองนครปฐม นครปฐม นิวดา จก บริษัท โทร. 0-3425-5394 ปฐมชัยอมร จก บริษัท โทร. 0-3425-0090 พฤกษา เรี ยลเอสเตท จก บริษัท โทร. 0-3429-9527 พี เอ็ม รั งษีแลนด์ จก บริษัท โทร. 0-3422-9047 หมู่บ้านแพนแอนโปรเจน โทร. 0-3428-3063-4 เมืองนครปฐม นครปฐม เทพอินทนนท์ จก บริษัท โทร. 0-2441-5149 พุทธมณฑล นครปฐม พฤกษา เรี ยลเอสเตท จก บริษัท โทร. 0-3426-3111-4 พุทธมณฑล นครปฐม พฤกษา เรี ยลเอสเตท จก บริษัท โทร. 0-3429-9527 พุทธมณฑล นครปฐม แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จก บริษัท (มหาชน) -1 โทร. 0-2889-3366 พุทธมณฑล นครปฐม สิทธิโชคดีเวลลอปเม้ นท์ จก บริษัท โทร. 0-3429-7470 พุทธมณฑล นครปฐม โกลด์ เด้ นโฮม (ไทยแลนด์ ) จก บริษัท โทร. 0-2889-4136-7 สามพราน นครปฐม โครงการบ้ านกฤษณา โทร. 0-2889-4136 สามพราน นครปฐม จี เอสเตท จก บริษัท โทร. 0-2322-9777 สามพราน นครปฐม โชคธนกิจ จก บริษัท โทร. 0-3432-1621 สามพราน นครปฐม

ซี พี อาร์ แลนด์ เฮ้ าส์ จก บริษัท โทร. 0-2420-0464 สามพราน นครปฐม ดัชเชสฟลอร่ า จก บริษัท โทร. 0-2482-1650-7 สามพราน นครปฐม ทวีคูณทรั พย์ จก บริษัท โทร. 0-2889-4321-3 สามพราน นครปฐม บ้ านและที่ดนิ ศรี เสถียร จก บริษัท โทร. 0-2429-0276 สามพราน นครปฐม บุญนภา แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จก บริษัท โทร. 0-3422-0555 สามพราน นครปฐม ปรี ชากรุ๊ ป จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-2889-8325 สามพราน นครปฐม พร็อพเพอร์ ตี ้ แลนด์ กรุ๊ ป จก บริษัท โทร. 0-2889-5961 สามพราน นครปฐม พฤกษา เรี ยลเอสเตท จก บริษัท โทร. 0-2811-9811 สามพราน นครปฐม พุทธธานี จก บริษัท โทร. 0-2882-6862 สามพราน นครปฐม ภูมสิ ุวรรณซิตี ้ จก บริษัท โทร. 0-2840-3750 สามพราน นครปฐม มากรั กษาบ้ านและที่ดนิ หจก โทร. 0-2814-3115 สามพราน นครปฐม มายวิลล์ พร็อพเพอร์ ตี ้ จก บริษัท โทร. 0-2840-4022-4 สามพราน นครปฐม เมโทรพรอพเพอร์ ตี ้ จก บริษัท โทร. 0-3432-2377 สามพราน นครปฐม ยูนิตดี ้ เี วลลอปเม้ นท์ จก บริษัท โทร. 0-3432-1109 สามพราน นครปฐม รั กบ้ าน จก บริษัท โทร. 0-3422-0559 สามพราน นครปฐม แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-2862-8100 วัฒนาสุข แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จก บริษัท โทร. 0-3423-8568-70 ดอนตูม นครปฐม

Tourist&Business

NAKHONPATHOM

81


บ้าน-เฟอร์นิเจอร์

วิไลลักษณ์ พร็อพเพอร์ ตี ้ จก บริษัท โทร. 0-2429-6222 สามพราน นครปฐม สมฤทัย วิลเลจ จก บริษัท โทร. 0-3422-5667-70 สามพราน นครปฐม สุขใจพร็อพเพอร์ ตี ้ จก บริษัท โทร. 0-2814-3100 สามพราน นครปฐม อุดมพานิชพร๊ อพเพอร์ ตี ้ จก บริษัท โทร. 0-3436-0005 เอกกมลบ้ านและที่ดนิ จก บริษัท โทร. 0-3439-1559 เอกธนโชติเรี ยลเอสเตทจก บริษัท โทร. 0-3432-4047 เอ็น เจ แลนด์ มาร์ ค จก บริษัท โทร. 0-2429-2162 l

หมวดปลวก-บริการ

หจก.เอ็น.เค.บั๊ก โทร. 0-2444-2048-9 แฟกซ์. 0-2444-2836 ห้ างหุ้นส่ วนจ�ำกัด พี.พี. คอนโทรล โทร. 0-2807-2085-6,0-2807-2230-1 แฟกซ์ : 0-2807-2231 ไดมอนด์ เพสท์ คอนโทรล จก บริษัท โทร. 0-3424-3355 พลชัย เซอร์ วสิ หจก โทร. 0-3420-3106 เค เคม แอนด์ เพรส คอนโทรล เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-2814-0018 ่ยว&ธุรกิจ 82 ๑ท่องเทีใน...นครปฐม

ฮัน้ ส์ เพสท์ คอนโทรลเซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-3433-9253-5

หมวดเฟอร์ นิเจอร์ ผู้จำ� หน่ าย l

กิจทวีเฟอร์ นิเจอร์ ร้ าน โทร. 0-3424-3266 คุณเจริญ ร้ าน โทร. 0-3424-2684 เจ๊ หมวยโต๊ ะมุก โทร. 08-6624-7561 โชคดีเฟอร์ นิเจอร์ ร้ าน โทร. 0-3425-5744 โชคดีเฟอร์ นิเจอร์ ร้ าน โทร. 0-3425-3127 ดาวพรไพลิน 1992 โทร. 0-3428-5193 ถาวรเฟอร์ นิเจอร์ ร้ าน โทร. 0-3425-2668 บัวหลวงเฟอร์ นิเจอร์ จก บริษัท โทร. 0-3428-0498-9 พรวิวัฒน์ เฟอร์ นิเจอร์ โทร. 0-3425-7673 พรชัย เฟอร์ นิเจอร์ ร้ าน โทร. 0-3439-1371, 08-1736-7336 เพชรนครเฟอร์ นิเจอร์ ร้ าน โทร. 0-3424-3055 ภัณฑาภรณ์ เฟอร์ นิเจอร์ ร้ าน โทร. 0-3424-3549 นครปฐม เมอร์ เฟอร์ นิเจอร์ โทร. 0-3427-2100-1

เรื องศิลป์เฟอร์ นิแลนด์ จก บริษัท โทร. 0-3425-4900-1 ศรี วชิ ัย เฟอร์ นิเจอร์ ร้ าน โทร. 0-3424-1094 สมานการช่ าง หจก โทร. 0-3437-7359 สินนคร เฟอร์ นิเจอร์ อินเด็กซ์ โทร. 0-3427-2102 แสงชัยเฟอร์ นิเจอร์ ร้ าน โทร. 0-3425-2423 เว็ลม่ าเฟอร์ นิเทค จก บริษัท โทร. 0-2889-2544-7 วิชัยเฟอโก้ อนิ เตอร์ จก บริษัท โทร. 0-3485-4446-50, 0-3485-4451, 0-3485-4856, 0-3485-4680 ศูนย์ วนิ เนอร์ เฟอร์ นิเจอร์ พุทธมณฑลสาย 4 โทร. 0-2882-6767-8 งานไม้ นายวิสิทธิ์ หจก โทร. 0-3435-1114 เจเจวู้ดแอนด์ เมททอลเวิร์ค จก บริษัท โทร. 0-3429-5221 เจริญแสง ร้ าน โทร. 0-3435-1182 ไทยครี เอทีฟไล้ ทติง้ ค์ จก บริษัท โทร. 0-2810-2547 บี อาร์ ที ลิฟวิ่งโปรดักส์ จก บริษัท โทร. 0-3437-1101 รื่ นฤดีเฟอร์ นิเจอร์ โทร. 0-3431-1568 รุ่ งนครชัยเฟอร์ นิเจอร์ ร้ าน โทร. 0-3431-1450 วิช่ ันอินทีเรี ยดีไซน์ จก บริษัท โทร. 0-3432-2514 เว็ลม่ าเฟอร์ นิเทค จก บริษัท โทร. 0-3429-9433-42 ศิริกจิ ร้ าน โทร. 0-3435-1134 สามเพชร ร้ าน โทร. 0-3432-4633 เสน่ ห์ เฟอร์ นิเจอร์ ร้ าน โทร. 0-3431-1327 อ้ อมใหญ่ เฟอร์ นิเจอร์ โทร. 0-2811-6176 อ�ำนวยศิริ ร้ าน โทร. 0-3435-1135 เอ็น แอนด์ เอ็น เฟอร์ นิเทค จกบริษัท โทร. 0-2814-3568-9 เอ็มเดค อินเตอร์ เนชั่นแนล (1991) จก บริษัท โทร. 0-2811-8547 เอส ซี วี ดี ไซน์ จก บริษัท โทร. 0-2889-5840-2 ฮวดไช้ เฟอร์ นิเจอร์ ร้ าน โทร. 0-3435-1718 สยามลัคกี ้ วู้ด จก บริษัท โทร. 0-3422-7587-90 l

หมวดไฟฟ้า-เครื่ องใช้

ศรี สวัสดิ์อเิ ล็คทริคเซ็นเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-3424-1704 โทรสาร. 0-3425-8794 จั๊วการไฟฟ้า ร้ าน โทร. 0-3424-1993 เจริญแมกเนตแอคครู หจก โทร. 0-3421-0108 เฉลิมชัยการไฟฟ้า ร้ าน โทร. 0-3432-2761

โชคอรุ ณ ร้ าน โทร. 0-3428-1037-8 นครปฐม ไทยวัฒนาแอร์ โฮลดิง้ เอสแอนด์ ที จก บริษัท โทร. 0-3424-2236 นครปฐม นิยมศิลป์ ร้ าน โทร. 0-3424-3662 นิยมศิลป์แอร์ แอนด์ ซาวด์ ร้ าน โทร. 0-3425-2406 พรพิมล ร้ าน โทร. 0-3424-1549 มหาโชค เซ็นเตอร์ โทร. 0-3425-1444 มหาโชค เซอร์ วสิ โทร. 0-3435-5301-8 ศรี สุโขทัยแมนชั่น จก บริษัท โทร. 0-2811-9958 ศรี สุโขทัยแมนชั่น จก บริษัท โทร. 0-2811-9959

หมวดแอร์ ขนาดเล็ก และชนิดแยกส่ วน l

เจริญศิลป์ ร้ าน โทร. 0-3424-2904 ชัยวิวัฒน์ แอร์ โทร. 0-3424-1401 ส ศิริชัยการไฟฟ้า จก บริษัท โทร. 0-3425-1639 เอกนรินทร์ แอร์ ร้ าน โทร. 0-2889-2130 พี โอ วี ซัพพลาย จก บริษัท โทร. 0-3422-0784 พุทธมณฑลอีควิปเม้ นท์ จก บริษัท โทร. 0-2814-4361-3

หมวดแอร์ -ช่ างซ่ อม และบริการล้ าง l

บริษัท เขาหลง แอร์ แอนด์ เซอร์ วสิ จ�ำกัด โทร. 0-2385-3077, (สายด่วน) 08-1381-3575 โทรสาร 0-2385-4691 ไทยวัฒนาแอร์ ร้ าน โทร. 0-3425-3865-70 บุญชวนแอร์ ร้ าน โทร. 0-3430-5247 พรเจริญแอร์ โทร. 0-3429-3075 เพิ่มพูลแอร์ โทร. 0-3425-9559 วิบลู ย์ แอร์ ร้ าน โทร. 0-3426-7247 ไทยเทคนิค ร้ าน โทร. 0-3435-1098 มณฑลแอร์ โทร. 0-2888-5042

หมวดรั บจัดสวน ผู้รับเหมา l

ฅนท�ำสวน โทร. 08-7078-4752 บ้ านท�ำไม้ โทรศัพท์: (099)1152259,(081)5835100 พิพฒ ั น์ ออร์ คดิ ส์ โทรศัพท์: 0849012789


ก่อสร้าง-วัสดุ รับเหมา

Tourist&Business

SAMUTPRAKAN

83


ก่อสร้าง-วัสดุ รับเหมา

่ยว&ธุรกิจ ทรปราการ 84 ๑ท่องเทีใน...สมุ


ก่อสร้าง-วัสดุ รับเหมา

Tourist&Business

SAMUTPRAKAN

85


ก่อสร้าง-วัสดุ รับเหมา

่ยว&ธุรกิจ ทรปราการ 86 ๑ท่องเทีใน...สมุ


ก่อสร้าง-วัสดุ รับเหมา

Tourist&Business

SAMUTPRAKAN

87


ก่อสร้าง-วัสดุ รับเหมา

่ยว&ธุรกิจ ทรปราการ 88 ๑ท่องเทีใน...สมุ


ก่อสร้าง-วัสดุ รับเหมา

Tourist&Business

SAMUTPRAKAN

89


ก่อสร้าง-วัสดุ รับเหมา

่ยว&ธุรกิจ ทรปราการ 90 ๑ท่องเทีใน...สมุ


ก่อสร้าง-วัสดุ รับเหมา

Tourist&Business

SAMUTPRAKAN

91


ก่อสร้าง-วัสดุ รับเหมา

่ยว&ธุรกิจ ทรปราการ 92 ๑ท่องเทีใน...สมุ


รถยนต์-อุปกรณ์ และอะไหล่

ด้านรถยนต์ อุปกรณ์-อะไหล่

ในหมวดนี้ส�ำหรับท่านที่ก�ำลังค้นหา ล้อและเครื่องยนต์ ถ้าท่านต้องการแลกเปลี่ยน เช่า ซื้อ ขาย ซ่อมล้าง ขัดเคลือบ ท�ำความสะอาด อุปกรณ์ประดับยนต์ และอะไหล่เครื่องมือ ท่านควรค้นหาในหมวดนี้

Tourist&Business

NAKHONPATHOM

93


รถยนต์-อุปกรณ์ และอะไหล่

l

หมวดกระจกรถยนต์

บริษัท เพอร์ เฟค ออโต้ กลาส จ�ำกัด ที่ตั้ง : 776 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160 Tel. 0-2810-8973, 0-2810-7986, 08-1803-3683 Fax. 0-2810-8974

l

บริษัท นครยนต์ การยาง 2009 จ�ำกัด ที่ตั้ง : 77/7 หมู่ 4 ต.หอมเกร็ด อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 Tel. 0-3432-4800 Fax. 0-3432-4456

ดู AD 4 สี หน้ า 6

หมวดอู่ซ่อม

l

หมวดรถยนต์ จดประกอบ

เอส บี ออโต้ นครปฐม ที่ตั้ง : 80/8 หมู่ 1 ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม Tel. 08-1014-3988

ส.รุ่ งเจริญบอดีช้ อพ ที่ตั้ง : 22/2 หมู่ 3 ต.นราภิรมย์ อ.บางเลน จ.นครปฐม Tel. 0-3496-3074-5 Fax. 0-3496-4073

ดู AD 4 สี หน้ า 7

ดู AD 4 สี หน้ า 7

l

หมวดเครื่ องท�ำความเย็น

หมวดรถยนต์ -บรรทุก ตัวถังและโครงหลังคา

l

บริษัท เจ สตาร์ แม็กซ์ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 76 ถ.พุทธมณฑลสาย 2 แขวงศาลาธรรสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170 Tel. 0-2449-8441-2, 09-5960-3382

ดู AD 4 สี หน้ า 7

บริษัท เฉลิมการช่ าง จ�ำกัด ที่ตั้ง : 78 หมู่ 7 ถ.พระราม 2 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 Tel. 0-3471-4358, 08-9409-4460 Fax. 0-3471-4384

ดู AD 4 สี หน้ า 8

l

หมวดยางรถยนต์

Yoshimaru 13 Wheel Shop ที่ตั้ง : 7 ซ.ศิริเกษม 17 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 Tel. 08-9694-7151

ช.ยางยนต์ ที่ตั้ง : 41 ถ.ล�ำพยา ต.ล�ำพยา อ.เมือง จ.นครปฐม Tel. 08-1856-5629

ACC ยางรถยนต์ ที่ตั้ง : 46/11-12 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220 Tel. 06-4935-9928, 09-0984-3356

ดู AD 4 สี หน้ า 6

่ยว&ธุรกิจ 94 ๑ท่องเทีใน...นครปฐม

บริษัท วินเนอร์ แอนด์ แชมป์ ซุปเปอร์ สปอร์ ต จ�ำกัด ที่ตั้ง : 139 หมู่ 11 ต.ห้วยขวาง อ.ก�ำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 Tel. 09-5532-4564

บริษัท เอ็มพีซี คูล จ�ำกัด ที่ตั้ง : 24/65 หมู่ 3 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 0-3484-0039, 08-1915-6299 Fax. 0-3484-0040

ถาวรมอเตอร์ -แอร์ ที่ตั้ง : 42/21-22 หมู่ 6 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม Tel. 0-2814-0415, 08-1003-8998 Fax. 0-2814-0416

ดู AD 4 สี หน้ า 6

l

โอ แม็กซิ่ง ที่ตั้ง : 17/2 ถ.เพชรเกษม ต.ล�ำพญา อ.เมือง จ.นครปฐม Tel. 08-6321-5751

แจ็กการยาง ที่ตั้ง : อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม Tel. 08-7732-2043

BB GARAGE ที่ตั้ง : 69/5 บ้านดอนทอง ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73110 Tel. 08-6787-5548

อู่เล็กลูกหมาก นครปฐม ที่ตั้ง : 1314 ถ.เพชรเกษม ต.ล�ำพยา อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 Tel. 08-1910-1821

พรชัยเบรคคลัช ที่ตั้ง : 2/2 หมู่ 7 ถ.เพชรเกษม ต.ธรรมศาลา อ.เมือง จ.นครปฐม Tel. 08-6322-3289

หมวดหม้ อน�้ำรถยนต์

หจก. เค.พี.เรดิเอเตอร์ (ก.ปฐมพงศ์ หม้ อน�ำ้ ) ที่ตั้ง : 130/2 หมู่ 5 ต.ล�ำพยา อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 Tel. 0-3421-7917, 0-3425-9273 Fax. 0-3421-8633


รถยนต์-อุปกรณ์ และอะไหล่ l

หมวดรั บซื้อซากรถ

Xenon House ที่ตั้ง : 9/150 หมู่ 1 ต.ยายชา อ.สามพราน จ.นครปฐม Tel. 09-0925-5099

รั บซือ้ รถเก่ า รถโบราณ รั บซือ้ ซากรถ ที่ตั้ง : 35 หมู่ 3 ต.บ่อพลับ อ.เมือง จ.นครปฐม Tel. 08-4334-0184

l

ดู AD 4 สี หน้ า 8

l

ดู AD 4 สี หน้ า 8

หมวดรถมอเตอร์ ไซด์ อะไหล่

พิพฒ ั น์ พานิช ที่ตั้ง : 20/8-9 ถ.หน้าวัง ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม (วงเวียนสนามจันทร์) Tel. 08-7982-6636

หมวดรถลาก-รถสไลด์

ทีมงานบ้ านนายช่ าง รถยก สไลด์ บางแค Tel. 08-1829-7680, 09-9425-1616

ดู AD 4 สี หน้ า 8

หมูรถยก สามพราน ที่ตั้ง : 162 หมู่ 9 ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 Tel. 08-9118-4873

หมวดประดับยนต์

l

หมวดผลิตภัณฑ์ ดูแลรั กษารถยนต์

l

บริษัท บี.บี.เคมีคอล เซ็นเตอร์ เซอร์ วสิ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 29 ซ.อ่อนนุช 73 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 Tel. 08-5443-3356, 08-6885-1547 l

หมวดกระจกรถ

บ้ วนเฮงเส็ง เซฟตีก้ ลาส หจก โทร. 0-3428-9886-8, 0-3439-5426-4 โทรสาร. 0-3428-9889 เกรี ยงไกรผดุงกิจ ร้ าน โทร. 0-3435-1721 นครปฐม ที เอ็น พี กระจกรถยนต์ โทร. 0-3425-9154 นครปฐม บ้ วนเฮงเส็งเซฟตีก้ ลาส กระจกโค้ งรถยนต์ หจก โทร. 0-3428-9887-8 เมืองนครปฐม นครปฐม โยธินกระจกรถยนต์ หจก โทร. 0-3421-9475 เมืองนครปฐม นครปฐม ร้ านสายสี่กระจกโค้ ง โทร. 02 888 5940 เอ เอส กระจก ร้ าน โทร. 0-3424-2323 เมืองนครปฐม นครปฐม เอส ซี เซฟตีก้ ลาสกระจก โทร. 0-3424-1235 เมืองนครปฐม นครปฐม

หมวดแก๊ สรถยนต์ ผู้ตดิ ตั้ง l

ธีรศักดิ์ แก๊ สเซอร์ วสิ โทร. 08-7159-2657 วัชระรถยก (โหน่ ง) ที่ตั้ง : 74/82 หมู่ 12 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130 Tel. 08-4318-5874, 08-8456-6454

l

หมวดเบาะ-ช่ างท�ำ

ด�ำรงศิลป์คอนโซล ร้ าน โทร. 0-3425-6666

เมืองนครปฐม นครปฐม เอกศิลป์ ร้ าน โทร. 0-3425-9022 เมืองนครปฐม นครปฐม ศักดิ์วราศิลป์ ร้ าน โทร. 0-3423-8214 ดอนตูม นครปฐม ด�ำรงศิลป์ เลเธอร์ จก บริษัท โทร. 08-1329-5373, 0-2813-4406 โทรสาร 0-2813-4407 l

หมวดประกันภัย

ไทยสมุทรประกันชีวติ จก บริษัท โทร. 0-3425-9581, 0-3421-0147, 0-3423-6616 (สาขาบางเลน) โทรสาร. 0-3424-4222, 0-3425-8604 กมลสุโกศลประกันภัย จก บริษัท โทร. 0-3421-2175-6 เมืองนครปฐม นครปฐม กรุ งเทพประกันชีวติ จก บริษัท โทร. 0-3425-7455 เมืองนครปฐม นครปฐม กรุ งไทยพานิชประกันภัย จก บริษัท โทร. 0-3421-2125-6 เมืองนครปฐม นครปฐม กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จก บริษัท โทร. 0-3421-2425-7 เมืองนครปฐม นครปฐม ก้ อย ร้ าน โทร. 0-3425-9594 เมืองนครปฐม นครปฐม คุ้มเกล้ าประกันภัย จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-3424-1780 เมืองนครปฐม นครปฐม จิระประเสริฐสุข จก บริษัท โทร. 0-3425-4847 เมืองนครปฐม นครปฐม ชญาดาเดอะเกรท จก บริษัท โทร. 0-3421-0415 เมืองนครปฐม นครปฐม ซีจยี ู ประกันภัย (ไทย) จก บริษัท โทร. 0-3421-3590-2 เมืองนครปฐม นครปฐม ทิพยประกันภัย จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-3428-4690-3 เมืองนครปฐม นครปฐม เทเวศประกันภัย จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-3421-0224-5 เมืองนครปฐม นครปฐม ไทยประกันชีวติ จก บริษัท โทร. 0-3425-3021 เมืองนครปฐม นครปฐม ไทยพัฒนาประกันภัย จก บริษัท โทร. 0-3428-4240-1 เมืองนครปฐม นครปฐม ไทยศรี ซูริคประกันภัย จก บริษัท โทร.0-3425-0888 เมืองนครปฐม นครปฐม ไทยสมุทรประกันชีวติ จก บริษัท โทร. 0-3425-860 ธนชาติประกันภัย จก บริษัท โทร. 0-3421-1934 เมืองนครปฐม นครปฐม ธนสินประกันภัย จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-3421-3667-9 เมืองนครปฐม นครปฐม นภาพัฒน์ 751 อินชัวรั นส์ โบรกเกอร์ จก บริษัท

โทร.0-3421-7136-7 เมืองนครปฐม นครปฐม นวกิจประกันภัย จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-3421-9678-9 เมืองนครปฐม นครปฐม น�ำสินประกันภัย จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-3425-0784 เมืองนครปฐม นครปฐม ประกันคุ้มภัย จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-3428-0179-81 เมืองนครปฐม นครปฐม พรู เด็นเชียล ทีเอสไลฟ์ ประกันชีวติ จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-3424-2916 เมืองนครปฐม นครปฐม พัชรประกันภัย จก บริษัท โทร. 0-3425-0323 เมืองนครปฐม นครปฐม พาณิชย์ การประกันภัย จก บริษัท โทร. 0-3427-5275-9 เมืองนครปฐม นครปฐม พุทธธรรมประกันภัย จก บริษัท โทร. 0-3421-3292 เมืองนครปฐม นครปฐม เพชรก้ าวหน้ า จก บริษัท โทร. 0-3427-5352 เมืองนครปฐม นครปฐม ไพบูลย์ ประกันภัย จก บริษัท โทร. 0-3424-3990 เมืองนครปฐม นครปฐม แฟมิลี ไลน์ จก บริษัท โทร. 0-3421-4181 เมืองนครปฐม นครปฐม ภัทรโบรกเกอร์ จก บริษัท โทร. 0-3421-2088 เมืองนครปฐม นครปฐม ยงยุทธ-อัมพรกรุ๊ ป หจก โทร. 0-3425-5617 เมืองนครปฐม นครปฐม ร ส พ ประกันภัย จก บริษัท โทร. 0-3424-2413 เมืองนครปฐม นครปฐม ลิเบอร์ ตปี ้ ระกันภัย จก บริษัท โทร. 0-3425-0526 เมืองนครปฐม นครปฐม ศรี อยุธยาประกันภัย จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-3428-0121-2 เมืองนครปฐม นครปฐม สยามซิตอี ้ นิ ชัวรั นส์ จก บริษัท โทร. 0-3421-9498-500 เมืองนครปฐม นครปฐม สัมพันธ์ ประกันภัย จก บริษัท โทร. 0-3425-8550-1 เมืองนครปฐม นครปฐม ส�ำนักงานตัวแทนณัฐกฤตา จักรเพชร โทร. 0-3424-4226-7 เมืองนครปฐม นครปฐม สินมั่นคงประกันภัย จก บริษัท(มหาชน) โทร. 0-3428-4754-8 เมืองนครปฐม นครปฐม อาคเนย์ ประกันชีวติ จก บริษัท โทร. 0-3424-3684 เมืองนครปฐม นครปฐม อาคเนย์ ประกันภัย (2000) จก บริษัท โทร. 0-3421-1530 เมืองนครปฐม นครปฐม อินเตอร์ ไลฟ์ จอห์ นแฮนคอค ประกันชีวติ จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-3424-2691 Tourist&Business

NAKHONPATHOM

95


รถยนต์-อุปกรณ์ และอะไหล่ เมืองนครปฐม นครปฐม เอ ไอ เอ ประกันชีวติ จก บริษัท โทร. 0-3425-3710 เมืองนครปฐม นครปฐม เอราวัณประกันภัย จก บริษัท โทร. 0-3425-2575 เมืองนครปฐม นครปฐม ไอ โอ อิ กรุ งเทพประกันภัย จก บริษัท โทร. 0-3421-9012 เมืองนครปฐม นครปฐม ไทยประกันชีวติ จก บริษัท โทร. 0-3439-1361 บางเลน นครปฐม ไทยสมุทรประกันชีวติ จก บริษัท โทร. 0-3435-1344 ก�ำแพงแสน นครปฐม ไทยสมุทรประกันชีวติ จก บริษัท โทร. 0-3422-0455-6 สามพราน นครปฐม ลิเบอร์ ตปี ้ ระกันภัย จก บริษัท โทร. 0-3432-6873 สามพราน นครปฐม แวนด้ า ร้ าน โทร. 0-3435-5331 ก�ำแพงแสน นครปฐม พีทลี ิสซิ่ง หจก โทร. 0-3432-7075 นครชัยศรี นครปฐม

่ยว&ธุรกิจ 96 ๑ท่องเทีใน...นครปฐม

หมวดรถยนต์ อะไหล่ เครื่ องประดับ และตกแต่ ง l

PRO SHOP โทร. 08-1586-8268, 08-6351-8916 TN AUTO SHOP โทร. 0-3428-5131, 08-5170-8330 เจีย๊ บเซอร์ วสิ โทร. 08-1005-3531 วันชัยคาร์ ซาวด์ โทร. 08-1981-5688 คเณศ อะไหล่ ยนต์ ร้ าน โทร. 08-1995-4911, 0-3425-9442-3 โทรสาร. 0-3442-9443 พี.อาร์ แอร์ แอนด์ ซาวด์ โทร. 0-3435-2319, 08-9110-6677 ออดิโอ ดีไซน์ โทร. 0-3425-6636, 0-3425-8726, 0-1736-9580 ไดมอนด์ ซาวด์ (นครปฐม) โทร. 0-3427-5071 เมืองนครปฐม นครปฐม โฟร์ บาย โฟร์ นครปฐม โทร. 0-3421-0407 เมืองนครปฐม นครปฐม เกียรติโทรทัศน์ และแอร์ โทร. 0-3424-2522 นครปฐม ชัยวัฒน์ แอร์ -แอนด์ ซาวด์ โทร. 0-3421-1729 เมืองนครปฐม นครปฐม ดาววิถี คอมมิวนิเคชั่นส์ ออดิโอ จก บริษัท

โทร. 0-3425-5528-9 เมืองนครปฐม นครปฐม นครยนต์ ออโต้ ซาวด์ โทร. 0-3439-5417 เมืองนครปฐม นครปฐม นาซ่ า ออดิโอ เฮ้ าส์ โทร. 0-3421-9239 เมืองนครปฐม นครปฐม นาซ่ าออดิโอเฮ้ าส์ (โรจน์ เจริญ) โทร. 0-3425-2446 เมืองนครปฐม นครปฐม บุญชวนแอร์ โทร. 0-3439-5478 เมืองนครปฐม นครปฐม ปฐมแอร์ อเิ ล็คทริคประดับยนต์ โทร. 0-3425-3414 เมืองนครปฐม นครปฐม เฟอร์ รารี่ ออดิโอ โทร. 0-3425-6723-4 นครปฐม มานะประดับยนต์ ร้ าน โทร. 0-3428-9087 นครปฐม โมเดอร์ สปอร์ ต คาร์ โทร. 0-3425-3139 เมืองนครปฐม นครปฐม ล�ำพยาโลหะกิจ โทร. 0-3425-3139 เมืองนครปฐม นครปฐม วัชรินทร์ แอร์ ร้ าน โทร. 0-3421-1354 เมืองนครปฐม นครปฐม ศักดิ์เจริญประดับยนต์ โทร. 0-3424-2474 เมืองนครปฐม นครปฐม

สหยนต์ เอนจิเนียริ่ง กรุ๊ ฟ โทร. 0-3424-3077 เมืองนครปฐม นครปฐม สหยนต์ แอร์ แอนด์ ซาวด์ จก บริษัท โทร. 0-3425-5518-9 เมืองนครปฐม นครปฐม เหน่ งออโต้ อะไหล่ แอร์ รถยนต์ โทร. 0-3421-2131 เมืองนครปฐม นครปฐม ออโตเมติคบิสซิเนสเทรดดิง้ จก บริษัท โทร. 0-3432-4933 นครปฐม กิจรุ่ งเรื อง ประดับยนต์ โทร. 0-2862-8141 สามพราน นครปฐม เดรส อัพ จก บริษัท โทร. 0-2889-9953-5 สามพราน นครปฐม ทิปส์ แอสเซท คอร์ ปอเรชั่น จก บริษัท โทร. 0-2429-0644 สามพราน นครปฐม ที เค ประดับยนต์ โทร. 0-3432-2743-4 สามพราน นครปฐม ธเนศแอร์ -วิทยุ โทร. 0-3435-1201 ก�ำแพงแสน นครปฐม ประทุมประดับยนต์ โทร. 0-2889-8001 สามพราน นครปฐม แฟมิล่ ี 231 ร้ าน โทร. 0-3439-1323


รถยนต์-อุปกรณ์ และอะไหล่ บางเลน นครปฐม ศูนย์ บริการรถยนต์ เอส พี โมบายล์ เซ็นเตอร์ โทร. 0-3432-1193 สามพราน นครปฐม ส เจริญการยางสามพราน หจก โทร. 0-3422-2217 สามพราน นครปฐม ส ทัตพงศ์ โปรดักส์ แอนด์ ซัพพลาย จก บริษัท โทร. 0-2813-0167-8 สามพราน นครปฐม สหเสริมยนต์ แอร์ ร้ าน โทร. 0-3432-1667 สามพราน นครปฐม วิช่ ันออดิโอ ร้ าน โทร. 0-3433-9078 นครชัยศรี นครปฐม l

หมวดปั๊ มน�้ำมัน

หจก.เอส.เซฟ.ออยส์ โทร. 0-3427-0037 แฟกซ์. 0-3427-0038 แสนชัย ออยล์ โทร. 0-6514-6352 นครปฐมดาววรินทร์ หจก โทร. 0-3439-5382-3 เมืองนครปฐม นครปฐม นครปฐมปิ โตรเลียม จก บริษัท โทร. 0-3425-0505 เมืองนครปฐม นครปฐม ดาวนครปฐม ปั๊ มน�ำ้ มัน โทร. 0-3424-2333

เมืองนครปฐม นครปฐม ดาวนครปฐม หจก โทร. 0-3425-8488 เมืองนครปฐม นครปฐม ไทยนครปฐม บริษัท โทร. 0-3424-1007 นครปฐม พร้ อมมิตรนครปฐมบริการ หจก โทร. 0-3424-3838 เมืองนครปฐม นครปฐม รวมยนต์ นครปฐม จก บริษัท โทร. 0-3433-1965 นครชัยศรี นครปฐม อาร์ เอส ออยล์ นครปฐม จก บริษัท โทร. 0-3425-7102 เมืองนครปฐม นครปฐม เอกชัยดาวนครปฐม หจก โทร. 0-3425-9843-6 เมืองนครปฐม นครปฐม กนกปิ โตรเลียม จก บริษัท โทร. 0-3425-2664 เมืองนครปฐม นครปฐม แก้ วพิจติ ร หจก โทร. 0-3439-5069 นครปฐม คอนอโค (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-3428-4400-2 เมืองนครปฐม นครปฐม เชลล์ แห่ งประเทศไทย จก บริษัท โทร. 0-3424-4401 เมืองนครปฐม นครปฐม ดาวกิจสยามบริการ ปั๊ มน�ำ้ มัน โทร. 0-3424-2291 เมืองนครปฐม นครปฐม ดาวอรพรรณ จก บริษัท

โทร. 0-3425-0713 เมืองนครปฐม นครปฐม ทัพหลวงบริการ ปั๊ ม โทร. 0-3429-1159-60 เมืองนครปฐม นครปฐม ทิพย์ ปฐมทอง จก บริษัท โทร. 0-3421-8581 เมืองนครปฐม นครปฐม ไทย ซี-เซ็นเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-3436-3214-7 เมืองนครปฐม นครปฐม นครปฐมดาวรินทร์ หจก. โทร. 0-3439-5383 โทรสาร 0-3428-9079 นทีบริการ จก บริษัท โทร. 0-3427-0795 เมืองนครปฐม นครปฐม น�ำ้ มันคาลเท็กซ์ (ไทย) จก บริษัท โทร. 0-3425-0162 เมืองนครปฐม นครปฐม น�ำ้ มันผานิต หจก โทร. 0-3421-8171-2 เมืองนครปฐม นครปฐม บวรพานิชย์ ร้ าน โทร. 0-3424-1028 เมืองนครปฐม นครปฐม บางจากกรี นเนท จก บริษัท โทร. 0-3421-8174 เมืองนครปฐม นครปฐม ปฐมภัณฑ์ หสน โทร.0-3424-2654 เมืองนครปฐม นครปฐม ประเสริฐชัยบริการ หจก

โทร. 0-3424-1010 นครปฐม ปั๊ มเชลล์ 258 จก บริษัท โทร. 0-3424-3685 เมืองนครปฐม นครปฐม ปั๊ มทัพหลวงบริการ โทร. 0-3426-1284 เมืองนครปฐม นครปฐม ปั๊ มน�ำ้ มันปิ่ นอ�ำไพ หจก โทร. 0-3422-9217-8 เมืองนครปฐม นครปฐม ปั๊ มนิภาภัทร์ โทร. 0-3428-9072-3 เมืองนครปฐม นครปฐม พีร์รัฐ จก บริษัท โทร. 0-3428-9069 เมืองนครปฐม นครปฐม พูนพงษ์ พพ ี กี รุ๊ ป (ปตท) จก บริษัท โทร. 0-3428-9693 เมืองนครปฐม นครปฐม ฟี ร์ รัฐ จก บริษัท โทร. 0-3430-5441-2 เมืองนครปฐม นครปฐม มาลัยแมนบริการ ปั๊ มน�ำ้ มัน โทร. 0-3424-1213 นครปฐม ยนต์ ชัยออยส์ จก บริษัท โทร. 0-3425-6877 เมืองนครปฐม นครปฐม เศรษฐวิถบี ริการ หจก โทร. 0-3425-6253 เมืองนครปฐม นครปฐม ส ศิริอุดมโชค จก บริษัท โทร. 0-3424-4294 เมืองนครปฐม นครปฐม

Tourist&Business

NAKHONPATHOM

97


รถยนต์-อุปกรณ์ และอะไหล่

สมพันธ์ ปิโตรเลี่ยม จก บริษัท โทร. 0-3436-3106 เมืองนครปฐม นครปฐม สุนทรี ออยล์ จก บริษัท โทร. 0-3425-1581 เมืองนครปฐม นครปฐม อรไทเจริญดี หจก โทร. 0-3427-0703 เมืองนครปฐม นครปฐม เอ บี เจ เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-3428-9908-10 เมืองนครปฐม นครปฐม สหชัชวาล เซอร์ วสิ หจก โทร. 0-2889-2967 พุทธมณฑล นครปฐม ก�ำแพงแสนโชคเจริญบริการ หจก โทร. 0-3435-1217 ก�ำแพงแสน นครปฐม กิจพัฒนาออยล์ หจก โทร. 0-3435-1930 ก�ำแพงแสน นครปฐม กิจสมบูรณ์ ออยล์ หจก โทร. 0-3422-2479-80 สามพราน นครปฐม คาลเท็กอุดมบริการ โทร. 0-3435-1568 ก�ำแพงแสน นครปฐม 7 ปิ โตรเลียม หจก โทร. 0-3432-3566 สามพราน นครปฐม เจริญศักดิ์บริการก�ำแพงแสน หจก โทร. 0-3428-1282 ่ยว&ธุรกิจ 98 ๑ท่องเทีใน...นครปฐม

ก�ำแพงแสน นครปฐม ชวนิจนันท์ หจก โทร. 0-3420-7028-9 ก�ำแพงแสน นครปฐม แซบริการ หจก โทร. 0-3438-1764 ดอนตูม นครปฐม ดาวณัฐพร หจก โทร. 0-3432-7163 สามพราน นครปฐม ดาวเทียนดัดเซอร์ วสิ หจก โทร. 0-2812-5414 สามพราน นครปฐม ดาวบางเลน ปั๊ มน�ำ้ มัน โทร. 0-3439-1335 บางเลน นครปฐม ดาวศรี สุข หจก โทร. 0-3435-1346 ก�ำแพงแสน นครปฐม ดาวสามพราน หจก โทร. 0-3432-1935 สามพราน นครปฐม ตรงเจริญปิ โตรเลียม หจก โทร. 0-3438-3070 ก�ำแพงแสน นครปฐม ไทย ซี-เซ็นเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-2429-2740 สามพราน นครปฐม ไทย ซี-เซ็นเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-2814-1217-9 สามพราน นครปฐม ธนปกรณ์ หจก

โทร. 0-3432-5766-7 สามพราน นครปฐม น�ำ้ มันคาลเท็กซ์ (ไทย) จก บริษัท โทร. 0-3431-2060 สามพราน นครปฐม พรปณิธาน 1987 จก บริษัท โทร. 0-3439-9111 บางเลน นครปฐม พูนพงษ์ พพ ิ ฒ ั น์ หจก โทร. 0-3431-1821 สามพราน นครปฐม เพิ่มศิริออยล์ เซอร์ วสิ หจก โทร. 0-2420-9255 สามพราน นครปฐม ไพบูลย์ พาณิชย์ บริการ หจก โทร. 0-3423-4410-1 บางเลน นครปฐม มรกฎจินดา ออยส์ หจก โทร. 0-3428-3241 สามพราน นครปฐม ลาภชวาแสตนดาร์ ดปิ โตรเลียม (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-3428-1472 ก�ำแพงแสน นครปฐม วาย เอส ออยล์ หจก โทร. 0-3438-1384 ดอนตูม นครปฐม วาย เอส เอ็น ไฟเบอร์ จก บริษัท โทร. 0-3438-1555 ดอนตูม นครปฐม วี เอส ปิ โตรเลียม หจก โทร. 0-3422-0071-2

สามพราน นครปฐม สรายุทธบริการ หจก โทร. 0-2811-4859 สามพราน นครปฐม สหชัชวาล เซอร์ วสิ หจก โทร. 0-2889-4563-4 สามพราน นครปฐม สุรชัยออยล์ (2002) จก บริษัท โทร. 0-3432-1191 สามพราน นครปฐม แสนเพ็ญวีออย์ จก บริษัท โทร. 0-3435-1383 ก�ำแพงแสน นครปฐม ห้ วยกระบอกศิริถาวร หจก โทร. 0-3229-1274 ก�ำแพงแสน นครปฐม อ้ อมใหญ่ ปิโตรเลี่ยมเซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-2811-5890 สามพราน นครปฐม อุดมชัยวิทย์ หจก โทร. 0-3432-1921 สามพราน นครปฐม เอส ที อาร์ ออยล์ -เซอร์ วสิ หจก โทร. 0-3429-2076 สามพราน นครปฐม เอส พี ปิ โตรเลียม ประเทศไทย จก บริษัท โทร. 0-3420-4236 ก�ำแพงแสน นครปฐม เอสวีพสี ามพรานปิ โตรเลียม จก บริษัท


รถยนต์-อุปกรณ์ และอะไหล่

โทร. 0-3432-7626 สามพราน นครปฐม คอนอโค (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร.0-3433-2207 นครชัยศรี นครปฐม โชคนาคะวโร หจก โทร. 0-3438-9399 นครชัยศรี นครปฐม โชคปรี ชา (1992) หจก โทร. 0-3420-6263 นครชัยศรี นครปฐม ไทย ซี-เซ็นเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-3422-8494-6 นครชัยศรี นครปฐม น�ำ้ มันคาลเท็กซ์ (ไทย) จก บริษัท โทร. 0-3423-2597-9 นครชัยศรี นครปฐม น�ำ้ มันณัฐกร จก บริษัท โทร. 0-3433-1848 นครชัยศรี นครปฐม บางจากกรี นเนท จก บริษัท โทร. 0-3433-9516-8 นครชัยศรี นครปฐม ปฐมออยล์ (2002) จก บริษัท โทร. 0-3433-1750 นครชัยศรี นครปฐม ปตท รวมนคร หจก โทร. 0-3438-9068 นครชัยศรี นครปฐม ปั๊ มน�ำ้ มันดาวนครชัยศรี (คาลเท็กซ์ ) โทร. 0-3433-1984-6 นครชัยศรี นครปฐม พ ไทยรุ่ งเรื องบริการ หจก

โทร. 0-3433-3577 นครชัยศรี นครปฐม มานะชัยบริการ จก บริษัท โทร. 0-3433-2856 นครชัยศรี นครปฐม รวมนคร หจก โทร. 0-3438-9186 นครชัยศรี นครปฐม วิมลวรรณปิ โตรเลี่ยม จก บริษัท โทร. 0-3423-2570-1 นครชัยศรี นครปฐม ศรั ญญาปิ โตรเลียม จก บริษัท โทร.0-3433-2314 นครชัยศรี นครปฐม สตาร์ โฮลดิง้ จก บริษัท โทร. 0-3433-2846 นครชัยศรี นครปฐม

หมวดยางรถ-ขายส่ ง และผู้ผลิต l

ซ่ งฮงหลีการยาง (1990) จก บริษัท โทร. 0-3425-1947 เมืองนครปฐม นครปฐม เพชรเกษมการยาง จก บริษัท โทร. 0-3425-4503-4 เมืองนครปฐม นครปฐม ร่ มไทรการยาง โทร. 0-3425-2908 เมืองนครปฐม นครปฐม ร่ มไทรอัดดอกยางไฟฟ้า หจก โทร. 0-3421-9375 เมืองนครปฐม นครปฐม

หลักหลี หจก โทร. 0-3425-2704 เมืองนครปฐม นครปฐม เรวัตยางยนต์ โทร. 0-2889-2623 พุทธมณฑล นครปฐม พาราไทร์ 1975 จก บริษัท โทร. 0-3432-2811-4 สามพราน นครปฐม ยางโอตานิ จก บริษัท โทร. 0-3422-2744 สามพราน นครปฐม โอตานิ เซลส์ จก บริษัท โทร. 0-3422-2740 สามพราน นครปฐม ยอดยางยนต์ ร้ าน โทร. 0-3433-2980 นครชัยศรี นครปฐม

หมวดยางรถ-ผู้ขาย และจัดจ�ำหน่ าย l

นครปฐมกิจการยาง หจก โทร. 0-3425-3090 เมืองนครปฐม นครปฐม ค็อกพิท พีเอสเค จก บริษัท โทร. 0-3424-1104 เมืองนครปฐม นครปฐม เจกอังจือ ร้ าน โทร. 0-3424-1931 เมืองนครปฐม นครปฐม เชลล์ ออโต้ เซิร์ฟ (ประเทศไทย) จก บริษัท

โทร. 0-3420-0730-2 เมืองนครปฐม นครปฐม ท็อปไทร์ 2 จก บริษัท โทร. 0-3421-8270-1 เมืองนครปฐม นครปฐม ไทรทองยานยนต์ ร้ าน โทร. 0-3433-1599 เมืองนครปฐม นครปฐม นครยนต์ การยาง จก บริษัท โทร. 0-3439-5415-6 เมืองนครปฐม นครปฐม ป ยางยนต์ จก บริษัท โทร. 0-3430-6001-2 เมืองนครปฐม นครปฐม มอเตอร์ เอฟเวอร์ ออยส์ (ไทยแลนด์ ) จก บริษัท โทร.0-3425-7011-2 เมืองนครปฐม นครปฐม เมืองยนต์ การยาง จก บริษัท โทร. 0-3424-1860 เมืองนครปฐม นครปฐม ยางถาวร ร้ าน โทร. 0-3424-2902 เมืองนครปฐม นครปฐม วีลแลนด์ จก บริษัท โทร. 0-3421-2323-4 เมืองนครปฐม นครปฐม ส ยางไทย ร้ าน โทร. 0-3424-1228 นครปฐม ส สหายยางยนต์ โทร. 0-3421-7199 เมืองนครปฐม นครปฐม Tourist&Business

NAKHONPATHOM

99


รถยนต์-อุปกรณ์ และอะไหล่

ส.สยามออโต้ เซอร์ วสิ โทร. 0-3435-5398 โทรสาร 0-3435-179 สยามมิชลินมาร์ เก็ตติง้ แอนด์ เซลล์ จก บริษัท โทร. 0-3425-7300 เมืองนครปฐม นครปฐม สระบัวบริการ โทร. 0-3424-1430 เมืองนครปฐม นครปฐม อนงค์ การยาง โทร. 0-3424-1481 เมืองนครปฐม นครปฐม เอสแอนด์ เอส ไทร์ เทรดดิง้ หจก โทร. 0-3424-3665 เมืองนครปฐม นครปฐม ปริยการยาง โทร. 0-3429-7517 พุทธมณฑล นครปฐม ประวิทย์ ออโต้ ไทร์ จก บริษัท โทร. 0-2812-6351-4 สามพราน นครปฐม รุ่ งเรื องไทร์ จก บริษัท โทร. 0-2862-8143-4 สามพราน นครปฐม เล็กการยาง ร้ าน โทร. 0-3431-1828 สามพราน นครปฐม ส เจริญการยาง หจก โทร. 0-3431-1660 สามพราน นครปฐม ส สยามการยาง 1991 หจก ่ยว&ธุรกิจ 100 ๑ท่องเทีใน...นครปฐม

โทร. 0-3435-1429 ก�ำแพงแสน นครปฐม ค็อกพิท วีลแลนด์ จก บริษัท โทร. 0-3422-8636-8 นครชัยศรี นครปฐม สหรุ่ งโรจน์ การยาง โทร. 0-3433-2421 นครชัยศรี นครปฐม

หมวดรถจักรยานยนต์ และรถสกูตเตอร์ l

นครปฐมการช่ างยนต์ โทร. 0-3424-3154 เมืองนครปฐม นครปฐม ฮอนด้ านครปฐม จก บริษัท โทร. 0-3425-9830 เมืองนครปฐม นครปฐม กิจเจริญยนต์ โทร. 0-3425-3130 นครปฐม กิจประเสริฐ ร้ าน โทร. 0-3423-4391-3 นครปฐม จ้ อยการช่ าง ร้ าน โทร. 0-3424-1914 เมืองนครปฐม นครปฐม จักรยานภัณฑ์ ร้ าน โทร. 0-3425-2241 เมืองนครปฐม นครปฐม โชคสยามยนต์ ร้ าน โทร. 0-3425-8557 เมืองนครปฐม นครปฐม

ซินฮวด ร้ าน โทร. 0-3424-2868 นครปฐม พร้ อมมิตรมอเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-3424-2599 เมืองนครปฐม นครปฐม มหานครเซลล์ แอนด์ เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-3425-5951 เมืองนครปฐม นครปฐม เรื องศิลป์การช่ าง หจก โทร. 0-3425-1874 เมืองนครปฐม นครปฐม วิศวออโต้ หจก โทร. 0-3425-9110 นครปฐม ศักดิ์พงษ์ ร้ าน โทร. 0-3424-2261 เมืองนครปฐม นครปฐม ส เจริญยนต์ ร้ าน โทร. 0-3424-1538 เมืองนครปฐม นครปฐม สินธน จก บริษัท โทร. 0-3425-4830 เมืองนครปฐม นครปฐม ไอทีเครนแอนด์ ทรั ค จก บริษัท โทร. 0-3425-0663 เมืองนครปฐม นครปฐม ฮอนด้ าสนามจันทร์ จก บริษัท โทร. 0-3425-4717-8 เมืองนครปฐม นครปฐม เฮงเจริญยนต์ (หิรัญ) หจก โทร. 0-3425-6772 เมืองนครปฐม นครปฐม

ฮอนด้ าสนามจันทร์ จก บริษัท โทร. 0-2889-2751 พุทธมณฑล นครปฐม บางเลนเจริญยนต์ จก บริษัท โทร. 0-3423-8549 ดอนตูม นครปฐม บางหลวงการพิมพ์ โทร. 0-3439-9287 บางเลน นครปฐม พ สามพรานมอเตอร์ ไซค์ จก บริษัท โทร. 0-3428-7625-6 สามพราน นครปฐม เมย์ เจริญยนต์ หจก โทร. 0-3422-2890 สามพราน นครปฐม แสนล้ านอินเตอร์ กรุ๊ ป จก บริษัท โทร. 0-3435-1740 ก�ำแพงแสน นครปฐม ต�ำหนักมอเตอร์ หจก โทร. 0-3433-1588 นครชัยศรี นครปฐม นิลประพันธุ์ จก บริษัท โทร. 0-3433-3967 นครชัยศรี นครปฐม

หมวดรถบรรทุกใหม่ ผู้ขาย l

สุนทรพาณิชย์ นครปฐม จก บริษัท โทร. 0-3428-9153-5 เมืองนครปฐม นครปฐม


รถยนต์-อุปกรณ์ และอะไหล่

อึง้ ง่ วนไต๋ สามพราน หจก โทร. 0-2420-0533 สามพราน นครปฐม สุเมธยนตการ โทร. 0-3422-7858-9 นครชัยศรี นครปฐม

หมวดรถบรรทุกใช้ แล้ ว รั บซื้อ-ขาย l

เฮีย้ งเจริญยนต์ จก บริษัท โทร. 0-3425-7267, 250-640 0-3421-7976, 219-118-9

หมวดรถยก-ผู้ขาย และบริการ l

สยามกลการ อุตสาหกรรม จก บริษัท โทร. 0-2812-7030-2 สามพราน นครปฐม โสภณเครนขนส่ ง 1994 หจก (นครปฐม) โทร.0-3425-2259 เมืองนครปฐม นครปฐม เครนเอเซีย หจก โทร. 0-3426-7863 เมืองนครปฐม นครปฐม พรสุดาชัยเคน อู่ โทร. 0-3425-5051 เมืองนครปฐม นครปฐม เอส พี อินเตอร์ ไฮดรอลิค จก บริษัท โทร. 0-3422-2710-1

สามพราน นครปฐม l

หมวดรถยนต์ ใหม่ -ผู้ขาย

อีซูซุ ตัง้ เซียฮวด โทร. 0-3420-0182-6 โทรสาร. 0-3425-5931 นครปฐมฮอนด้ าคาร์ ส์ (1994) จก บริษัท โทร.0-3433-3259 เมืองนครปฐม นครปฐม นครปฐมมอเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-3422-8328 นครชัยศรี นครปฐม นครปฐมฮอนด้ าคาร์ ส (1994) จก บริษัท โทร. 0-2812-6546-54 สามพราน นครปฐม เบนซ์ นครปฐม จก บริษัท โทร. 0-3421-7884 เมืองนครปฐม นครปฐม ตัง้ ฮั่วซิงนครปฐม หจก โทร.0-3425-4272-4 เมืองนครปฐม นครปฐม โตโยต้ านครปฐม ผู้จำ� หน่ ายโตโยต้ า จก บริษัท โทร.0-3439-5031-4 เมืองนครปฐม นครปฐม ฟอร์ ดเช้ ง นครปฐม โทร. 0-3439-5397-8 เมืองนครปฐม นครปฐม มาสด้ านครปฐม จก บริษัท โทร. 0-3425-0537

เมืองนครปฐม นครปฐม มิตซูนครปฐม (ตัง้ เฮงฮวด) จก บริษัท โทร. 0-3439-5083-90 เมืองนครปฐม นครปฐม ตัง้ ฮั่วซิงนครปฐม หจก โทร. 0-3425-4273-4 นครปฐม โตโยต้ า นครปฐม ผู้จำ� หน่ ายโตโยต้ า จก บริษัท โทร. 0-2889-5471-4 สามพราน นครปฐม เจซี ยูดี นครปฐม จก บริษัท โทร. 0-3428-9953-7 เมืองนครปฐม นครปฐม อีซูซุ ตัง้ เซียฮวด นครปฐม จก บริษัท โทร. 0-3420-0182-6 เมืองนครปฐม นครปฐม อีซูซุ อึง้ ง่ วนไต๋ นครปฐม จก บริษัท โทร. 0-3430-5000 เมืองนครปฐม นครปฐม กิตติยนตรการ โทร. 0-3425-5229 นครปฐม เค พี ฮอนด้ า จก บริษัท โทร. 0-3425-9898-9 เมืองนครปฐม นครปฐม จ อาหลั่ยมอเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-3425-6676 เมืองนครปฐม นครปฐม จินดามอเตอร์ บริษัท โทร. 0-3424-2363 เมืองนครปฐม นครปฐม ช เอราวัณ ออโตเซลล์ จก บริษัท โทร. 0-3439-5337

เมืองนครปฐม นครปฐม เช้ งกลการ จก บริษัท โทร. 0-3439-5397-8 เมืองนครปฐม นครปฐม โตโยต้ าท่ าจีน ผู้จำ� หน่ ายโตโยต้ า จก บริษัท โทร. 0-3420-0203-6 เมืองนครปฐม นครปฐม ไทยแลนด์ ออโต เซลส์ จก บริษัท โทร. 0-3439-5070-3 เมืองนครปฐม นครปฐม เบนซ์ ปฐมทรั พย์ จก บริษัท โทร. 0-3420-0495-9 เมืองนครปฐม นครปฐม เบนซ์ เพชรรั ตน์ จก บริษัท โทร. 0-3428-4381-4 เมืองนครปฐม นครปฐม ปฐมเพ็ญออโตเฮ้ าส์ จก บริษัท โทร. 0-3424-3623 เมืองนครปฐม นครปฐม มหาชัย ออโต้ เซลส์ จก บริษัท โทร. 0-3483-4000 โทรสาร 0-3483-4678-9 มงคลยนตรการ (1994) จก บริษัท โทร. 0-3421-2369-71 เมืองนครปฐม นครปฐม ศรี กติ ติ 1996 จก บริษัท โทร. 0-3426-1274 เมืองนครปฐม นครปฐม ศรี พนู ทรั พย์ จก บริษัท โทร. 0-3439-5013-5 เมืองนครปฐม นครปฐม สยามนิสสันยนต์ ตระการ จก บริษัท Tourist&Business

NAKHONPATHOM

101


รถยนต์-อุปกรณ์ และอะไหล่

โทร. 0-2811-5006-9 สามพราน นครปฐม สว่ างเฟอร์ นิเจอร์ ร้ าน โทร. 0-3431-1076 สามพราน นครปฐม สามพราน ออโตเซลส์ แอนด์ เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-2812-5824 สามพราน นครปฐม สามพรานคาร์ แคร์ โทร. 0-3431-1076 สามพราน นครปฐม ออดี ้ โมเดอร์ นคาร์ โทร.0-2811-5599 สามพราน นครปฐม อีซูซุออโต้ เซ็นเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-2888-5378 สามพราน นครปฐม เตชอัมพรพาณิชย์ จก บริษัท โทร. 0-3433-2950 นครชัยศรี นครปฐม l

หมวดรถยนต์ ขนและลาก

่ยว&ธุรกิจ 102 ๑ท่องเทีใน...นครปฐม

สมควรรถยก (กลิง้ ) โทร. 08-1988-1246, 08-1456-5162 มนตรี รถยก โทร. 0-1843-2569, 0-1494-0614 0-3421-8371, 0-3427-0885 รถยกพิชัย โทร. 0-3424-3319 อ.เมือง นครปฐม l

หมวดรถยนต์ -อู่ซ่อม

นครปฐม เกีย มอเตอร์ ส 1995 จก บริษัท โทร. 0-3422-8282-3 นครชัยศรี นครปฐม กาญจนาคอนกรี ต จก บริษัท โทร. 0-3428-4529 เมืองนครปฐม นครปฐม แก้ วการช่ าง อู่ โทร. 0-3425-3297 เมืองนครปฐม นครปฐม จันทร์ การช่ าง อู่ โทร. 0-3425-7063 เมืองนครปฐม นครปฐม

เจริญชัยการช่ าง อู่ โทร. 0-3425-6089 เมืองนครปฐม นครปฐม แฉะช่ างยนต์ อู่ โทร. 0-3431-1083 นครปฐม ช เซอร์ วสิ อู่ โทร. 0-3425-3113 เมืองนครปฐม นครปฐม ช�ำนาญศิลป์ โทร. 0-3431-1713 เมืองนครปฐม นครปฐม ต อะไหล่ ยนต์ อู่ โทร. 0-3425-4613 เมืองนครปฐม นครปฐม ตี๋ซีตรอง อู่ โทร. 0-3425-0002 เมืองนครปฐม นครปฐม ท ทรั พย์ ทวี หจก โทร. 0-3425-6515 เมืองนครปฐม นครปฐม น้ องบริการ อู่ โทร. 0-3439-5245-6 เมืองนครปฐม นครปฐม

น�ำชัย อู่ โทร. 0-3424-3605 นครปฐม บุญเจริญ อู่ โทร. 0-3425-4470 เมืองนครปฐม นครปฐม ปฐมการยาง ร้ าน โทร. 0-3425-1498 เมืองนครปฐม นครปฐม ประจักษ์ ยนต์ อู่ โทร. 0-3424-3177 เมืองนครปฐม นครปฐม ประณีตยนต์ อู่ โทร. 0-3439-5390 เมืองนครปฐม นครปฐม ประทีปการช่ าง อู่ โทร. 0-3421-7721 เมืองนครปฐม นครปฐม เปี ้ ยกเซอร์ วสิ อู่ซ่อมรถยนต์ โทร. 0-3424-2301 เมืองนครปฐม นครปฐม เปี๊ ยกคาร์ แคร์ อู่ โทร. 0-3425-5222 เมืองนครปฐม นครปฐม พรชัย ผ้ าเบรค โทร. 0-3429-3170 เมืองนครปฐม นครปฐม พิชติ อู่ โทร. 0-3425-9082 เมืองนครปฐม นครปฐม พูลทรั พย์ (เซ้ ง) อู่ โทร. 0-3425-7593 เมืองนครปฐม นครปฐม เพชรเกษมท่ อพัก โทร. 0-3421-7449 เมืองนครปฐม นครปฐม ภุชงค์ การช่ าง ร้ าน โทร. 0-3425-1626 เมืองนครปฐม นครปฐม มนเทียรการช่ าง อู่ โทร. 0-3424-3574 เมืองนครปฐม นครปฐม มานะยนต์ อู่ โทร. 0-3428-9108 เมืองนครปฐม นครปฐม มาลัยแมนออโต้ เทคนิค จก บริษัท โทร. 0-3426-1540 เมืองนครปฐม นครปฐม มิตรปฐมกลการ โทร. 0-3425-7440 เมืองนครปฐม นครปฐม


รถยนต์-อุปกรณ์ และอะไหล่ ยนต์ ชัย อู่ โทร. 0-3439-5136 เมืองนครปฐม นครปฐม ยนต์ ไทย อู่ โทร. 0-3439-5137 เมืองนครปฐม ยนต์ ปฐมเซอร์ วสิ (โจวเซ่ งเชียง) โทร. 0-3424-1533 นครปฐม ยนต์ ปรี ชา อู่ โทร. 0-3424-1220 นครปฐม ยนต์ สามัคคี อู่ โทร. 0-3424-1051 เมืองนครปฐม นครปฐม รถนายง้ วน อู่ โทร. 0-3424-1238 เมืองนครปฐม นครปฐม เล็กการช่ าง อู่ โทร. 0-3424-2405 เมืองนครปฐม นครปฐม เล็กการไฟฟ้าล�ำพยา ร้ าน โทร. 0-3421-8013 เมืองนครปฐม นครปฐม เลิศศิลป์ อู่ โทร. 0-3424-1586 เมืองนครปฐม นครปฐม วรชัยรุ่ งเรื องขนส่ ง จก บริษัท โทร. 0-3425-5302-3 เมืองนครปฐม นครปฐม วัฒนกิจ อู่ โทร. 0-3439-5366 เมืองนครปฐม นครปฐม วิเชียรดีเซล ร้ าน โทร. 0-3439-5162 เมืองนครปฐม นครปฐม วี ที เอ็น เซอร์ วสิ โทร. 0-3421-2465 เมืองนครปฐม นครปฐม วุฒชิ ัยเซอร์ วสิ อู่ โทร. 0-3422-9131 เมืองนครปฐม นครปฐม วุฒศิ ลิ ป์การช่ าง อู่ โทร. 0-3425-2548 เมืองนครปฐม นครปฐม เวียงยนต์ เจริญกิจ อู่ โทร. 0-3432-1242 นครปฐม ศรี จนั ทร์ การช่ าง อู่ โทร. 0-3425-4140 เมืองนครปฐม นครปฐม ศรี โรจน์ อู่ โทร. 0-3425-1483 เมืองนครปฐม นครปฐม ศรี สว่ างพัฒนาเซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-3428-7683, 08-0595-9885, 08-6337-1356 โทรสาร 0-3428-7312 ศักดิ์เจริญการช่ าง อู่ โทร. 0-3425-0767 เมืองนครปฐม นครปฐม สามารถเซอร์ วสิ อู่ โทร. 0-3439-5349 เมืองนครปฐม นครปฐม ส�ำรวยช่ างยนต์ อู่ โทร. 0-3425-5926 นครปฐม สิริยนต์ ออโต้ อนิ ดัสตรี ้ จก บริษัท โทร. 0-3420-3250-3 เมืองนครปฐม นครปฐม สีขาว ร้ านอาหาร โทร. 0-3425-4613 เมืองนครปฐม นครปฐม สุรชัยการช่ าง อู่

โทร. 0-3425-8114 เมืองนครปฐม นครปฐม สุวชิ ัย ยนต์ ร้ าน โทร. 0-3425-8255 นครปฐม แสงจันทร์ ตา (ซู้) อู่ โทร. 0-3424-1217 เมืองนครปฐม นครปฐม แสนชัยวัฒนา ร้ าน โทร. 0-3424-3869 เมืองนครปฐม นครปฐม หมวย การช่ าง อู่ โทร. 0-3425-9482 เมืองนครปฐม นครปฐม หยุ่นเซ็นการช่ าง อู่ โทร. 0-3424-2013 เมืองนครปฐม นครปฐม อนันต์ การช่ าง โทร. 0-3432-3127 นครปฐม อู่ นิวชัยยุทธ โทร. 0-3433-2170 นครปฐม อู่ร่ ุ งเจริญ โทร. 0-3425-4675 นครปฐม เอส ซี ออโต้ เพ้ นท์ อู่ โทร. 0-3425-8362 เมืองนครปฐม นครปฐม บางกอกเพ้ นท์ ชอ็ ป จก บริษัท โทร. 0-2888-5540-2 พุทธมณฑล นครปฐม กฤษดา มอเตอร์ คาร์ โทร. 0-2441-9206 สามพราน นครปฐม กฤษดาเซอร์ วสิ อู่ โทร. 0-3432-3491 สามพราน นครปฐม ก�ำแพงแสนยนต์ ร้ าน โทร. 0-3435-1763 ก�ำแพงแสน นครปฐม ต ตัง้ ยานยนต์ ร้ าน โทร. 0-3438-1372 ดอนตูม นครปฐม ทวีเกตุกลการ ร้ าน โทร. 0-3435-1156 ก�ำแพงแสน นครปฐม บุญทรงเซอร์ วสิ โทร. 0-3438-1272 ดอนตูม นครปฐม บุญส่ งคาร์ แคร์ หจก โทร. 0-2420-1639-40 สามพราน นครปฐม เปโตรยนต์ อู่ โทร. 0-3428-7510-1 สามพราน นครปฐม มงคลเซอร์ วสิ ดีเซล โทร. 0-2429-6035-6 สามพราน นครปฐม ยนตรกิจ จก บริษัท โทร. 0-2420-2072 สามพราน นครปฐม ยิ่งก้ าวการช่ าง จก บริษัท โทร. 0-2429-2300 สามพราน นครปฐม รั ตนโพธิ์ศรี เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-2814-1499 สามพราน นครปฐม เล้ งการไฟฟ้า ร้ าน โทร. 0-3435-1526 ก�ำแพงแสน นครปฐม วิเชียร ออโต้ ร้ าน

โทร. 0-3432-3313 สามพราน นครปฐม วิเชียรช่ างยนต์ อ่ ู โทร. 0-3435-1177 ก�ำแพงแสน นครปฐม เวียงยนต์ เจริญกิจ อู่ โทร. 0-3428-7627 สามพราน นครปฐม ศิลป์ไพบูลย์ อู่ โทร. 0-3435-1532 ก�ำแพงแสน นครปฐม อู่คุงกิจกลการ โทร. 0-3422-5134 สามพราน นครปฐม ฮัว้ เจริญการไฟฟ้า ร้ าน โทร. 0-3432-1446 สามพราน นครปฐม ศรี ษะทองการช่ าง อู่ โทร. 0-3433-1512 นครชัยศรี นครปฐม ออโตโมบิช โทร. 0-3422-0482-5 นครชัยศรี นครปฐม l

l

หมวดเครื่ องเสียงรถยนต์

หน่ อยออโต้ ซาวด์ โทร. 08-6177-2535 E-mail : noi_autosound@hotmail.com

หมวดรถยนต์ ล้ าง-อัด-ฉีด-เคลือบสี l

ตั๋งคาร์ แคร์ ทางเข้าหมู่บ้านประปานคร (เมืองใหม่) อ.เมือง จ.นครปฐม โทร. 08-5290-7224, 08-3787-8631

หมวดบริการให้ เช่ า รถแบคโฮ-รถแทรคเตอร์ l

ธนากร แทรกเตอร์ แมคโฮ โทร. 0-3485-0053, 08-1857-9042 กฤษดากร คอนสตรั คชั่น จก บริษัท โทร. 0-3439-7062-3, 0-3428-3417, 08-1880-9695 โทรสาร 0-3430-7343

หมวดสอนขับรถยนต์

เอกสอนขับรถยนต์ โทร. 08-7125-7522, 08-6350-5645, 08-3054-4959

Tourist&Business

NAKHONPATHOM

103


รถยนต์-อุปกรณ์ และอะไหล่

่ยว&ธุรกิจ 104 ๑ท่องเทีใน...นครปฐม


เกษตร-เคมีทางการเกษตร

ด้านการเกษตร เคมีทางการเกษตร

ในหมวดนี้เรารวบรวมสินค้าและบริการด้านการเกษตร อุปกรณ์เครื่องใช้ ปุ๋ย ข้าว โรงสี รวมทั้งสวนเกษตร และอีกมากมายที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกร หมวดเกษตรกรรม การค้ าผลิตผล l

ป.รุ่ งเรื องพันธุ์ไม้ โทร. 0-3428-3346, 08-1942-8033 นครปฐมพืชไทย (แป๊ด) โทร. 0-3424-2037 นครปฐม ก ฮะง้ วน โทร. 0-3424-1722 นครปฐม เคทีที เกษตรชีวภาพ โรงงาน โทร. 0-3437-7376 เมืองนครปฐม นครปฐม เจริญวัฒนา (โง้ วเทียนเซ้ ง) ร้ าน โทร. 0-3421-7572-3 เมืองนครปฐม นครปฐม ชิน้ ตามแนวธรรม แผง โทร. 0-3427-1885 เมืองนครปฐม นครปฐม ซินย่ งฮง ร้ าน โทร. 0-3425-7633

เมืองนครปฐม นครปฐม เบญจา แผง โทร. 0-3425-1493 เมืองนครปฐม นครปฐม พรพรรณ พงษ์ ขวัญ ร้ าน โทร. 0-3424-1983 เมืองนครปฐม นครปฐม เพ็ช เนียนประพันธ์ แผง โทร. 0-3424-3833 เมืองนครปฐม นครปฐม เรื อนกล้ วยไม้ ร้ านอาหาร โทร. 0-3428-4196 เมืองนครปฐม นครปฐม โรงมันรี เ้ ส็งฮวด โทร. 0-3425-1541 เมืองนครปฐม นครปฐม วรั ญญา อัจฉริยวนิช แผง โทร. 0-3425-7863 เมืองนครปฐม นครปฐม วุฒไิ กร พันธ์ จนี แผง โทร. 0-3424-3204

เมืองนครปฐม นครปฐม สมบูรณ์ มาตหมาย แผง โทร. 0-3421-8986 เมืองนครปฐม นครปฐม หลีการไฟฟ้า ร้ าน โทร. 0-3425-1493 เมืองนครปฐม นครปฐม อ�ำพร เกตุแก้ วสุวรรณ แผง โทร. 0-3425-4895 เมืองนครปฐม นครปฐม จูบุญยงการเกษตร (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2811-7639 สามพราน นครปฐม ชัยวัฒนา โรงสี โทร. 0-3435-1089 ก�ำแพงแสน นครปฐม ทีเอส ทีอีซี จก บริษัท โทร. 0-2814-3134 สามพราน นครปฐม ไทย ออร์ คดิ ส์ แล็บ จก บริษัท

โทร. 0-2429-0519 สามพราน นครปฐม ไทยสงวน ร้ าน โทร. 0-3439-1440 บางเลน นครปฐม สวนเกษตรแหลมบัว โทร. 0-3420-8495 นครชัยศรี นครปฐม l

หมวดข้ าว-ผู้ค้า

นครปฐมย่ งไถ่ เฮง หจก โทร. 0-3427-0726-9 เมืองนครปฐม นครปฐม กุ่ยเชง ร้ าน โทร. 0-3431-1057 นครปฐม กุ้ยฮั่วเซ้ ง ร้ าน โทร. 0-3424-1866 นครปฐม จิวก๊ กหลี ร้ าน โทร. 0-3424-1350 เมืองนครปฐม นครปฐม Tourist&Business

NAKHONPATHOM

105


เกษตร-เคมีทางการเกษตร l

หมวดต้ นไม้ -ขายปลีก-ส่ ง

ประนอม พันธุ์ไม้ ที่ตั้ง : 40 หมู่ 2 ต.หอมเกร็ด อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 Tel. 08-1991-8794

l

หมวดสหกรณ์

สหกรณ์ การเกษตรดอนตูม จ�ำกัด ที่ตั้ง : 63 หมู่ 1 ถ.เศรษฐวิถี ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150 Tel. 0-3496-8700, 0-3496-8706 Fax. 0-3496-8705

l

หมวดอาหารสัตว์

มันหมักยีสต์ สาขานครปฐม ที่ตั้ง : 41/4 หมู่ 7 ถ.บ่อพลับ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 Tel. 09-2246-5252

่ยว&ธุรกิจ 106 ๑ท่องเทีใน...นครปฐม

l

หมวดฟาร์ มสัตว์

ฟาร์ มนกกระทา นครปฐม Tel. 08-6778-4094

เจริญทรั พย์ ร้ าน โทร. 0-3424-1169 นครปฐม เจี่ยกวงชัง้ โทร. 0-3424-3649 ซ นวกิจค้ าข้ าว ร้ าน โทร. 0-3424-1876 เซียงฮัว้ เงีย้ บ ร้ าน โทร. 0-3425-8818-9 ตัง้ หยูฮวด หจก โทร. 0-3424-1645 เตียเซ่ งไถ่ (มาลัยแมน) 2547 หจก โทร. 0-3424-3952 เตียวเอี่ยมเม้ ง (ซิบ) ร้ าน โทร. 0-3425-9238 นายเซียะโย่ ง ร้ าน โทร. 0-3424-1679 นครปฐม น�ำเจริญพานิช ร้ าน โทร. 0-3424-1828 นครปฐม น�ำแสงทอง ร้ าน โทร. 0-3424-1502 บ่ วยเส็ง ร้ าน โทร. 0-3424-2397 นครปฐม ปราณี ร้ าน โทร. 0-3424-1643 นครปฐม เป๋งเซ้ ง ร้ าน โทร. 0-3424-1068 นครปฐม พรพิพฒ ั น์ โทร. 0-3424-1643 มหาลาภ ร้ านข้ าวสาร โทร. 0-3424-3903 เมีย้ ง ร้ าน โทร. 0-3424-2217 ย่ งซุ่นหลี ร้ าน โทร. 0-3424-2330 นครปฐม ย่ งสูน โทร. 0-3424-1646

โรงสี ช รุ่ งเรื อง 1995 จก บริษัท โทร. 0-3420-9410-3 โรงสีทรั พย์ สมบัติ จก บริษัท โทร. 0-3428-5094 ลิม้ เจ็งง้ วน ร้ าน โทร. 0-3424-1930 ลิม้ ไจ้ เอี่ยม โรงสี โทร. 0-3425-4634 ลิม้ ม่ งหลี ร้ าน โทร. 0-3425-4327 สมศักดิ์พานิช โทร. 0-3424-3068 หงี่เซ้ ง (เซีย้ ) ขายร�ำและข้ าว ร้ าน โทร. 0-3424-3639 เหยี่ยงฮะ ร้ าน โทร. 0-3439-5285 ฮะเฮง ร้ าน โทร. 0-3424-1505 นครปฐม เจริญทรั พย์ ร้ าน โทร. 0-3439-1294 เจริญศักดิ์ ร้ าน โทร. 0-3435-1092 แต้ พานิชเจริญ หจก โทร. 0-3438-1244 \พรชัยพานิช 2 ร้ าน โทร. 0-3432-3681 ยูนิเกรน มาร์ เก็ตติง้ (1999) จก บริษัท โทร. 0-2811-9670-3 ลิม้ คุงเส็ง โทร. 0-3431-1299 วัฒนชัยค้ าข้ าว ร้ าน โทร. 0-3431-1027 \วัฒนชัยพานิช ร้ าน โทร. 0-3431-1026 \สมชัยมอเตอร์ ร้ าน โทร. 0-3435-1092 \สมบูรณ์ การค้ า หจก โทร. 0-3428-8154 โรงสีชุมนุมสหกรณ์ การเกษตร แห่ งประเทศไทย จก โทร. 0-3433-2784

หมวดบ่ อน�้ำ(บาดาล) บริการเจาะ

l

ไทยเจริญสุข จก บริษัท โทร. 0-3424-2145 เวลล์ คอน ไฮโดรโลยี่ คอนซัลแตนท์ จก บริษัท โทร. 0-2431-3143-5

l

หมวดปศุสัตว์ -ผู้ขาย

ซาฮะเฮง ฟาร์ ม โทร. 0-3424-3439 เล่ งเค็ง ฟาร์ ม โทร. 0-3425-7799 เวตต้ าฟาร์ ม จก บริษัท โทร. 0-3425-4446 สุริยัณห์ ฟาร์ ม 92 จก บริษัท โทร. 0-3437-7081-2 สถาบันสุวรรณวาจกกสิกจิ โทร. 0-3435-1907 l

หมวดปุ๋ย-ขายปลีก

ร้ านพิทกั ษ์ พชื ผล โทร. 0-3429-5186, 0-3429-5023, 0-3432-4953, 08-182-35856 กอบลาภพานิช ร้ าน โทร. 0-3431-1155, 08-1915-0464 เจริญเกษตร ร้ าน โทร. 0-3425-4271 ต อุณอนันต์ ร้ าน โทร. 0-3424-1826 น�ำชัยเกษตร ร้ าน โทร. 0-3424-1153 ปรั ชญา เกรี ยงวัฒนพงษ์ ร้ าน โทร. 0-3424-1893 รุ่ งเรื องเกษตร ร้ าน โทร. 0-3431-1162 นครปฐม เสริมศิริการเกษตร หจก โทร. 0-3421-1703 เอีย้ ว เฮ้ า หลี ร้ าน โทร. 0-3424-2351 โตมีดี จก บริษัท โทร. 0-3420-4234 พรไพศาล ร้ าน โทร. 0-3431-1015 รุ่ งบุญมีพาณิชย์ ร้ าน โทร. 0-3428-3127 สมผลพานิช ร้ าน โทร. 0-3428-3229 อนันตสิน จก บริษัท โทร. 0-3431-1395

หมวดปุ๋ย-ขายส่ ง และผู้ผลิต l

ที.เอ็น.พี.ไคโตซาน จก บริษัท โทร.&โทรสาร. 0-3429-9960 เจริญเกษตรเคมี หจก


เกษตร-เคมีทางการเกษตร โทร. 0-3425-7848 เมืองนครปฐม นครปฐม พานทองการเกษตร จก บริษัท โทร. 0-3420-9314 เอเซียสหกิจ เอ็นเตอร์ ไพร์ ส หจก โทร. 0-3431-1515 ฟิ วเจอร์ แอสโซซิเอท จก บริษัท โทร. 0-2888-4564-6 มณฑล 4 หจก โทร. 0-2429-2311-2 ไมตรี พานิช ร้ าน โทร. 0-3431-1290 โรจน์ พนกิจ จก บริษัท โทร. 0-2811-8973-5 สยามอุตสาหกรรมปุ๋ยเคมี จก บริษัท โทร. 0-3438-1234 อนันต์ ส่งเสริมเกษตรกรรม จก บริษัท โทร. 0-2429-2311 อัลโกเทค จก บริษัท โทร. 0-3420-6519-21

หมวดอาหารสัตว์ ขายส่ งและผู้ผลิต l

นครปฐมโภคภัณฑ์ ร้ าน โทร. 0-3425-5161 นครปฐมรวมพัฒนาค้ าข้ าว จก บริษัท โทร. 0-3426-1800-9 ต ธรรมนูญ ร้ าน โทร. 0-3439-5310 ตงเจริญอาหารสัตว์ โทร. 0-3424-3859 นครปฐม ทานตะวันเกษตรอุตสาหกรรม ร้ าน โทร. 0-3425-1378 ไทยรุ่ งกิจการ จก บริษัท โทร. 0-3430-5316-7 ไทยรุ่ งกิจฟาร์ ม โทร. 0-3430-5316 นานาฟู้ดโปรดักซ์ จก บริษัท โทร. 0-3431-3642 นานาแอกริเทคไลน์ จก บริษัท โทร. 0-3421-8063-4 ผลิตภัณฑ์ อาหารสัตว์ มหานคร จก บริษัท โทร. 0-3425-4353 โภคา ฟี ด จก บริษัท โทร. 0-3422-9753 ย่ งไท้ เชียง โทร. 0-3424-1143 ยูนีโกอินเตอร์ เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-3424-2647 ดีเลิศอาหารสัตว์ ร้ าน โทร. 0-3439-1344 นิวทรี เว็ต จก บริษัท โทร. 0-3420-4131-2 โปรแฟท อินเตอร์ เนชั่นแนล จกบริษัท โทร. 0-3439-1603 บางเลน นครปฐม เยนเนอร์ ราลแอนิมัลเฮลธ์ จก บริษัท โทร. 0-2811-6695-6 สามพราน นครปฐม แหลมทองผลิตภัณฑ์ อาหาร จกบริษัท โทร.0-2420-4716-7 สามพราน นครปฐม อโกรไทย จก บริษัท โทร. 0-2811-9049 สามพราน นครปฐม อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ไทย จก บริษัท (มหาชน)

โทร.0-2814-3480-9 เฟรชมีท โพรเซสซิ่ง จก บริษัท โทร. 0-3433-1857

หมวดเกษตรกรรม อุปกรณ์ และเครื่ องมือ l

ดินคู่ฟ้า ห้ าง โทร. 0-3424-2765 ร้ านมานพการเกษตร Tel : 08-1651-4933, 0-3435-3066 สาขา 2 ตลาดด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี Tel : 0-3226-5439-40 ลีง้ ่ ฮี ะ ร้ าน โทร. 0-3425-3154 ส แสงทองการเกษตร จก บริษัท โทร. 0-3424-1172 เอสเอ็มพีมอเตอร์ จก บริษัท โทร. 0-2889-2415 l

หมวดสหกรณ์ การเกษตร

สหกรณ์ การเกษตรสามพราน จก โทร. 0-3431-1374 สหกรณ์ การเกษตรเพื่อการตลาด ลูกค้ า ธกส นครปฐม จก โทร. 0-3421-2655 สหกรณ์ การเกษตรก�ำแพงแสน โทร. 0-3435-1132 สหกรณ์ การเกษตรบางเลน จก โทร. 0-3439-1112, 0-3423-4326 โทรสาร 0-3439-1112 E-mail : paisan_mce@hotmail.com www.banglenco-op.com สหกรณ์ การเกษตรปฏิรูปที่ดนิ บางเลน จก โทร. 0-3420-1188 สหกรณ์การเกษตรนครชัยศรี จก โทร. 0-3433-1271 l

หมวดผู้จำ� หน่ ายพันธุ์ไม้

สวนพรพิมล โทร. 0-3426-2269, 08-9912-4422 สมฤทัยพันธุ์ไม้ โทร. 08-9918-2096, 08-6760-1443 เอนกรี เจ้ น ออร์ คดิ อินเตอร์ แล๊ ป โทร. 08-1498-2634, 08-1625-6853 www.anakorchids.com ร้ านหอมชื่นใจ โทร. 08-1824-8312 มานะออร์ คดิ โทร. 0-2889-5359, 08-1809-9932 ร้ านหนึ่งนุชพันธุ์ไม้ โทร. 0865537819, 0870769501 ร้ าน พร้ อมปลูก โทร. 0876967516, 0876967516 สวนคุณเล็กพันธุ์ไม้ โทร. 0859081474 จรดลมะพร้ าวสามพราน โทร. 0813780024, 0813780024 ร้ านเต็งหนึ่ง โทร. 0906401729, 0906401729 สวนจินดา โทร 087-3347467 TK Orchid โทร. 089-9154201 หรือ 080-4374648 พิพฒ ั น์ ออร์ คดิ ส์ โทร. 0849012789, 0849012789

ออร์ คดิ ช็อปออนไลน์ (orchidshoponline) โทร. 0865255625, 0877608677 Advance orchids farm โทร. 0816188157 สวนเธียรเทพ โทร. 0804492043, 0804492043 พิมลพรออร์ คดิ โทร. 0897957635 สวนบุญญาภา โทร. 0815612333, 0853688955 กิจจากาเด้ น โทร. 0817531670 สวนกล้ วยไม้ สมเดช โทร. 0819219253, 0819219253 สวนสุนีย์ โทร. 034962010, 0863266495 บีพอี อร์ คดิ ส์ โทร. 0899568556, 0899568556 สายใจไม้ กระถาง โทร. 0867635363, 0867635363

Tourist&Business

NAKHONPATHOM

107


เกษตร-เคมีทางการเกษตร

่ยว&ธุรกิจ 108 ๑ท่องเทีใน...นครปฐม


อุตสาหกรรม-เครื่องจักรกล

ด้านอุตสาหกรรม เครื่องจักรกล

รวบรวมรายชื่อธุรกิจอุตสาหกรรมหลายประเภทแตกต่างกันไป ทั้งผู้จ�ำหน่าย โรงงานผู้ผลิต อุปกรณ์เครื่องไฟฟ้า งานไม้ งานฝีมือ หัตถกรรม น�้ำมัน มอเตอร์ไฟฟ้า แผงวงจร และอื่นๆ อีกมากมาย หมวดกลึง-ผู้รับจ้ าง ผู้รับเหมา l

ซุ่นชัยนครปฐม โรงกลึง โทร. 0-3425-9720 เมืองนครปฐม นครปฐม คมเดชยนต์ โรงกลึง โทร. 0-3424-2939 เมืองนครปฐม นครปฐม จักรยนต์ อู่ โทร. 0-3425-8281 เมืองนครปฐม นครปฐม เฉลิมชัย โรงกลึง โทร. 0-3425-1504 เมืองนครปฐม นครปฐม พีบเี มททัลส์ โปรดัคท์ จก บริษัท โทร. 0-3428-4831-2 เมืองนครปฐม นครปฐม ยนต์ ทวี โรงกลึง โทร. 0-3424-2298 นครปฐม ยนต์ วัฒนา โทร. 0-3424-2385 เมืองนครปฐม นครปฐม

รวมเจริญยนต์ หจก โทร. 0-3425-9568 เมืองนครปฐม นครปฐม โรงกลึงยินดีบริการ โทร. 0-3421-0243 นครปฐม วรกิจกลการ หจก โทร. 0-3425-8660 3 เมืองนครปฐม นครปฐม ส ไพบูลย์ โรงกลึง โทร. 0-3425-1637 เมืองนครปฐม นครปฐม สมบูรณ์ โรงกลึง โทร. 0-3424-1279 เมืองนครปฐม นครปฐม สหยนต์ โรงกลึง โทร. 0-3425-0703 เมืองนครปฐม นครปฐม สหยนต์ โรงกลึง 1993 โทร. 0-3424-2419 นครปฐม คณิตอุตสาหกรรม จก บริษัท โทร. 0-2811-9648-9 สามพราน นครปฐม

โฆแมชชินเนอร์ รี ร้ าน โทร. 0-3432-4163 สามพราน นครปฐม ชัยพงษ์ เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2482-1526-7 สามพราน นครปฐม ซีพาร์ ท อุตสาหกรรม จก บริษัท โทร. 0-2420-3834 สามพราน นครปฐม ไตรภพกลการ จก บริษัท โทร. 0-3420-4878-85 ดอนตูม นครปฐม ธงชัยยนต์ ร้ าน โทร. 0-3435-1218 ก�ำแพงแสน นครปฐม บุญมีการช่ าง โทร. 0-3444-7539, 0-3487-8283, 08-1303-9345, 08-7127-2901 โทรสาร 0-3444-7539 ป มิตรเจริญแมชชีน ทูล จก บริษัท โทร. 0-2429-2829 สามพราน นครปฐม พี ดี ออโต้ โปรดักส์ จก บริษัท โทร. 0-2812-5606-7 สามพราน นครปฐม

โรงกลึงกระถินแดง โทร. 0-3420-4501-2 ก�ำแพงแสน นครปฐม เล้ าเจริญ โรงกลึง โทร. 0-3435-1258 ก�ำแพงแสน นครปฐม เอกบดินทร์ การช่ าง หจก. โทร. 0-3422-2710 โทรสาร 0-3422-2711

หมวดเครื่ องจักรกล และเครื่ องมือกล l

อริยะอีควิปเม้ นท์ จก บริษัท โทร. 0-3420-0431 เมืองนครปฐม นครปฐม เค วี เอส เทคโนโลยี่ จก บริษัท โทร. 0-2814-3068 สามพราน นครปฐม เค แอนด์ แซด คอร์ ปอเรชั่น จก บริษัท โทร. 0-3438-1313 ดอนตูม นครปฐม Tourist&Business

NAKHONPATHOM

109


อุตสาหกรรม-เครื่องจักรกล l หมวดกลึง รั บจ้ าง รั บเหมา

มิตรปฐมกลการ ที่ตั้ง : 359 ถ.เทศา ต.พระประโทน อ.เมือง จ.นครปฐม Tel. 0-3425-7440, 08-1982-0346

l

หมวดห้ องเย็น-ผู้ผลิต และออกแบบ

บริษัท เคอาร์ รีฟริคเจอร์ เรชั่น จ�ำกัด ที่ตั้ง : 947 ถ.หมู่บ้านเศรษฐกิจ แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ Tel. 0-2807-1038, 08-7493-8078 Fax. 0-2444-3988

l

l

บริษัท แกรนด์ โพรไลน์ มาร์ เก็ตติง้ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 8/11 หมู่ 6 ถ.พัฒนาการ แขวง/เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 Tel. 0-2322-6767-8, 0-2322-6656, 08-1457-7045, 08-1432-7225 Fax. 0-2322-6657

l

หมวดพลาสติก-ผ้ าใบ และแผ่ นใส

หมวดสปริง-ผู้ผลิต

บริษัท พี.วาย.เอส จ�ำกัด (ประยูรสปริง) ที่ตั้ง : 40/363 ซ.เอกชัย 76 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ Tel. 0-2451-1955, 08-1777-6012 Fax. 0-2417-0780

l

หมวดเครื่ องชั่งน�้ำหนัก

ที ไอ เอส แมชชินเนอรี่ หจก โทร. 0-2889-8338 สามพราน นครปฐม เพชรเกษมจักรกลซีรามิค จก บริษัท โทร. 0-2431-2100 สามพราน นครปฐม ยูฟอง อินเตอร์ เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-2811-9115-7 สามพราน นครปฐม l

เค เค สหกลแอ๊ ดวานซ์ จก บริษัท โทร. 0-3424-3353 เมืองนครปฐม นครปฐม ฮกการช่ าง ร้ าน โทร. 0-3424-1075 เมืองนครปฐม นครปฐม เจิน้ ฟงจักรกล (ประเทศไทย)จกบริษัท โทร. 0-2431-3109-11 สามพราน นครปฐม บางกอกมอเตอร์ อีควิปเมนท์ จก บริษัท โทร. 0-3429-6075

หมวดเครื่ องจักรกล บริการ-ติดตั้ง และโยกย้ าย l

บริษัท พีบ.ี โปรแพ็ค จ�ำกัด ที่ตั้ง : 77 ม.11 ต.บางระก�ำ อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 Tel. 0-3498-9040-1 Fax. 0-3498-9042-3

บริษัท กิโลไทย จ�ำกัด ที่ตั้ง : 9/4 ซ.เพชรเกษม 69 แยก 11 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 Tel. 0-2040-1497 Fax. 0-2040-1498

ดู AD 4 สี หน้ า 29

หมวดเครื่ องจักรกล l

หมวดเชือก

l

หมวดใบมีดอุตสาหกรรม

พี อี ซี เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-3421-8891 เมืองนครปฐม นครปฐม เจริญนามเอ็นจิเนียริ่ง หจก โทร. 0-3429-5450 สามพราน นครปฐม เอ็ม ซี เจริญชัยกรุ๊ ป จก บริษัท โทร. 0-2811-5259 สามพราน นครปฐม l

บริษัท ฟู้ด อีควิปเม้ นท์ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 630/8 ถ.บางแวก (บางแวก 64-66) (จรัญ 13 ซอยตรงข้ามโรงงานแป้งตราปลามังกร) แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 Tel. 0-2449-5999 (AUTO) Fax. 0-2449-5488

หมวดเครื่ องจักรกล-ซ่ อม

บริษัท เชือกและอวนสยาม จ�ำกัด ที่ตั้ง : 899 อาคารไทยซีซี ชั้น 33 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 Tel. 0-2675-8504-35 Fax. 0-2210-0117 l

หมวดอุปกรณ์ ไฟฟ้า

ธัญ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์ วสิ ที่ตั้ง : 27/209 ถ.เอกชัย ต.คอกกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel./Fax. 0-2408-5728, 08-4115-9393, 08-9813-7753, 08-1833-8893 l

หมวดโฟม-จ�ำหน่ าย

หมวดเครื่ องปั๊ มลม

โกลด์ คงิ อินเตอร์ เนชั่นแนล แมชชีนเนอรี่ จก บริษัท โทร. 0-3431-8480-1, 0-2420-2916 โทรสาร 0-3431-8482, 0-2431-2795

หมวดเชื่อมโลหะ อุปกรณ์ และเครื่ อง l

พีซีพี อินเตอร์ เวลดิง้ จก บริษัท โทร. 0-2804-9711-2 โทรสาร 0-2804-9713

หมวดไฟฟ้าและระบบจ่ าย กระแสไฟฟ้า l

บริษัท อินเตอร์ แมชชีนเนอรี่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ที่ตั้ง : 10 ซ.สะแกงาม 14 แขวงแสมด�ำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ Tel. 0-2451-6366-7, 08-6918-0060 Fax. 0-2451-6368

ดู AD 4 สี หน้ า 5

่ยว&ธุรกิจ 110 ๑ท่องเทีใน...นครปฐม

หจก. มหาธน อิเลคทริค ที่ตั้ง : 883,885 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150 Tel. 0-2894-3447-9 (Auto 6 Lines), 08-1445-2766 Fax. 0-2416-1659, 0-2415-7307

ดู AD 4 สี หน้ า 4

หจก.เอส แอนด์ พี โฟม ที่ตั้ง : 92/11 หมู่ 6 ถ.เศรษฐกิจ ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 0-3481-5068, 08-1571-6845, 08-1772-0852 Fax. 0-3481-6262

THAI CENTER TRANFORMER โทร./แฟกซ์ 0-3421-9036 มือถือ 08-1805-4856, 08-7407-8557 ป ประทีปการไฟฟ้า โทร. 0-3425-5221 เมืองนครปฐม นครปฐม พนมอุตสาหกรรมไฟฟ้า 1996 จก บริษัท โทร. 0-3421-8160 เมืองนครปฐม นครปฐม ธรลดา จก บริษัท โทร. 0-2811-8392-3 สามพราน นครปฐม


อุตสาหกรรม-เครื่องจักรกล หมวดอุตสาหกรรม อุปกรณ์ และเครื่ องใช้ l

พี ที เอส เมดเทค ซิสเต็มส์ จก บริษัท โทร. 0-2889-2851-2 พุทธมณฑล นครปฐม พ วิศวภัณฑ์ ร้ าน โทร. 0-3422-2875 สามพราน นครปฐม สหมิตรอุตสาหกรรมถาวร หจก โทร. 0-2420-0524 สามพราน นครปฐม อินไทยนิตติง้ อินดัสเตรี ยล จก บริษัท

โทร. 0-2429-0290 สามพราน นครปฐม อี ซี่ เวย์ แพคกิง้ จก บริษัท โทร. 0-2812-3482, 08-5226-6285 โทรสาร 0-2812-0055

หมวดเครื่ องจักรกล จัดสร้ างตามสั่ง l

บริษัท ฮีท เทคส์ แอนด์ เม็กคานิคส์ จ�ำกัด โทร. 0-2814-8500 กด 0 แฟกซ์. 0-2814-9248 มือถือ 08-1822-5645

ธนภัทร กลกิจ หจก. โทร. 0-2892-0430-4 โทรสาร 0-2892-0432 บริษัท ไทยวุยเจีย อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ำกัด โทร. 02 429 6258 บริษัท ที.เอช.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์ วสิ จ�ำกัด โทร. 034 325 471

หมวดเคมีย้อมผ้ า ผู้ผลิต-จ�ำหน่ าย l

โออาร์ เคมีคอล จก บริษัท โทร. 0-2812-4656 โทรสาร. 0-2812-4966

หมวดผลิตภัฑณ์ ยาง และแม่ พมิ ม์ พลาสติก l

บริษัท โรงงาน อ.ยางไทย 1992 จ�ำกัด โทร. 0-3423-9074-5 แฟกซ์ 0-3423-9076 l

หมวดเคมีภัณฑ์ -ขายส่ ง

หจก.พลรบ ซัพพลายส์ โทร. 0-3424-8145 โทรสาร 0-3498-9070

หมวดหม้ อน�้ำ อุตสาหกรรม-ผู้ผลิต และจ�ำหน่ าย l

ไทยบอยเลอร์ แอนด์ อีส จก บริษัท โทร. 0-2431-0542-3, 08-1640-3964 E-mail : thai boiler@thaimail.com เอส.เค. บอยเลอร์ จก บริษัท โทร. 0-3485-5382-3 โทรสาร 0-3485-5445 E-mail : somsaks.k.boiler@gmail.com

หมวดพลาสติกส�ำเร็จรู ป ขายส่ งและผู้ผลิต l

พี เอ็น เค พลาสติก หจก. โทร. 0-3424-3095, 0-3425-7246 แฟกซ์. 0-3425-7624 โมเดิรน์ เฟอร์ นิเจอร์ หจก โทร. 0-2813-5103 วิษณุกรรมมงคล โทร. 0-3446-8853, 0-3444-8625, 08-1944-3227, 08-1423-7322 โทรสาร 0-3446-8854

หมวดปั๊ ม ผู้ผลิต และจ�ำหน่ าย l

กนกหิรัญ เอ็นจิเนียริ่ง จก บริษัท โทร. 0-2955-6042, 08-6341-4447 โทรสาร 0-2955-6043 E-mail : kanokh@truemail.com

หมวดถุงมือ-ส�ำหรั บ งานอุตสาหกรรม l

ถุงมือการ์ โต้ หจก. โทร. 0-2415-4684, 08-1442-6365 โทรสาร 0-2899-3161 l

หมวดอะคริลิค

คิงเพาเวอร์ ซัพพลาย จก บริษัท โทร.0-2755-4600, 08-9773-3222, 08-1712-3777, 08-1332-2227 โทรสาร 0-2762-0935-7 บมจ. ไทยโพลีอะคริลิค โทร. 02 429 2487 บมจ.ไทยโพลีอะคริลิค โทร. 02 433 1570 บริษัท โซลิค อะคริลิค จ�ำกัด โทร. 089 660 0200 อะคริลิค ไทย โทร. 081 401 7707

หมวดพลาสติก ผู้ผลิต-จ�ำหน่ าย l

เชาว์ เจริญพลาสติก จก บริษัท โทร. 0-2497-9311-2, 08-1642-5535

Tourist&Business

NAKHONPATHOM

111


อุตสาหกรรม-เครื่องจักรกล

่ยว&ธุรกิจ 112 ๑ท่องเทีใน...นครปฐม


อุตสาหกรรม-เครื่องจักรกล

Tourist&Business

NAKHONPATHOM

113


อุตสาหกรรม-เครื่องจักรกล

่ยว&ธุรกิจ 114 ๑ท่องเทีใน...นครปฐม


สินค้า และธุรกิจบริการ

ด้านสินค้า และบริการธุรกิจ เป็นหมวดเกี่ยวกับสินค้าและการบริการ ที่ค่อนข้างจะมีความสัมพันธ์กับหมวดอื่นน้อยมาก สินค้าและบริการ ซึ่งค้นหาในหมวดอื่นไม่พบ ท่านอาจพบได้ ในหมวดนี้ เช่น การบรรจุหีบห่อ การขนส่งทางเรือและทางอากาศ ห้างสรรพสินค้า กราฟฟิคดีไซน์ ของเล่นเด็ก การบัญชี รวมทั้งระบบการรักษาความปลอดภัย

Tourist&Business

NAKHONPATHOM

115


สินค้า และธุรกิจบริการ l

หมวดผลิตภัณฑ์ กระดาษ

บริษัท บางกอก เปเปอร์ พริน้ ท์ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 624, 626, 628, 630 ถ.มาเจริญ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160 Tel. 0-2811-2091 Fax. 0-2429-3283

l

หมวดนักสืบ

ส�ำนักงานนักสืบ และทนายความ 23 ที่ตั้ง : ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม Tel. 08-1654-3744, 09-2989-3294 l

ดู AD 4 สี หน้ า 4

หมวดเสียงระบบ และอุปกรณ์

l

หมวดเบาะ-เต้ นท์ และผ้ าใบ

เหรี ยญทอง แคนวาส ที่ตั้ง : 132 หมู่ 2 ถ.เพชรเกษม ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 Tel. 0-3432-1586, 0-3432-1796 Fax. 0-3432-4062

สุวรรณีพานิช (เสาชิงช้ า) ที่ตั้ง : 198/5-6 หน้า สน.ส�ำราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ Tel. 0-2223-1595, 0-2221-0655, 08-6373-8322, 08-6327-0932 Fax. 0-2621-1544

ดู AD 4 สี หน้ า 27

ดู AD 4 สี หน้ า 5

l l

หมวดของใช้ แล้ ว

วงษ์ พาณิชย์ (พุทธมณฑลสาย 7) ที่ตั้ง : 44/10 หมู่ 1 ถ.พระบรมราชชนนี ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 Tel. 08-1402-4140 Tel./Fax. 0-3433-2583

l

l

หมวดบัญชี-บริการท�ำ

หมวดทนายความ

ส�ำนักงานกฎหมายรั กษ์ ธรรมทนายความและบัญชี ที่ตั้ง : 642/47 ซ.น้อมเกล้า 1 ถ.ทหารบก ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม Tel. 09-8564-9878, 08-6931-9878 Fax. 0-3410-8536 l

พรจุฬา (ด้ วน) แม่ กลอง ที่ตั้ง : 86/4 ซ.สวนไท ถ.แม่กลอง-อัมพวา เยื้องวัดช่องลม จ.สมุทรสงคราม Tel.08-1654-8084, 08-1801-3103 (คุณหนุ่ม) 08-1981-0572 (คุณหนึ่ง)

หมวดโทรศัพท์ มือถือ จ�ำหน่ าย

ร้ านไผ่ ทีโมบาย 2 Big C นครปฐม ที่ตั้ง : ต.ห้วยจรเข้ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 Tel. 09-5595-3555 ่ยว&ธุรกิจ 116 ๑ท่องเทีใน...นครปฐม

ส�ำนักงานขวัญตาการบัญชี ที่ตั้ง : 94/8 ถ.ราชวิถี ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 Tel. 0-3425-7393 Fax. 0-3425-7394

ช่ างเบล ติดตัง้ ผ้ าใบ ที่ตั้ง : 105/1 หมู่ 2 ต.ดอนกระเบื้อง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี Tel. 08-7904-2432

ร้ านผดุงศิลป์ท�ำเบาะ และกันสาดอลูมิเนียม (สาขานครปฐม) ที่ตั้ง : 194/10-11 ถ.ราชวิถี ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม Tel. 0-3425-1653, 08-1856-8689, 0-3424-1969 Fax. 0-3425-9055 l

หจก. ปั ณณวิชญ์ การบัญชี ที่ตั้ง : 55/78 หมู่ 2 ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม Tel. 09-4996-8644

หมวดพระพุทธรู ป โรงหล่ อ

บริษัท ไฟน์ ฟล็อค (ไทยแลนด์ ) จ�ำกัด ที่ตั้ง : 4/10 หมู่ 4 ซ.ไร่ขิง 2 ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 Tel. 0-3432-2598, 08-1658-3890 Fax. 0-3422-5523

l

หมวดบริการรั บสักลาย

ร้ านสหล่ าน้ อย แทททู ที่ตั้ง : 342 ซ.โพธิ์เวช ถ.ราชมรรค ต.สนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม Tel. 08-6186-2563

l

โรงหล่ อพระโรจน์ นครปฐม ที่ตั้ง : 1/5 หมู่ 8 ต.ล�ำพยา อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 Tel. 08-1378-5017

หมวดผ้ า-ขายส่ ง

หมวดอาหาร-ผลิตภัณฑ์

บริษัท ฉั่วฮะเส็ง ฟู้ดโปรดักส์ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 26/12 หมู่ 2 ต.ทรงคนอง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 Tel. 0-2889-5655 Fax. 0-2482-2022


สินค้า และธุรกิจบริการ l

l

หมวดป้ายโฆษณา

ชมรมธนาคาร จังหวัดนครปฐม ที่ตั้ง : 151/79 ถ.ราชวิถี ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม Tel./Fax. 0-3410-0104

ร้ านป้ายเฟิ ร์ น & เฟิ ร์ ส โฆษณา ที่ตั้ง : หน้า ม.เกษตรก�ำแพงแสน Tel. 0-3435-2339, 08-1354-9159

ดู AD 4 สี หน้ า 30

l

หมวดร่ ม-จ�ำหน่ าย

บริษัท ทิพย์ จรั ล จ�ำกัด ที่ตั้ง : 117/39 หมู่ 5 บ้านอาภากร 3 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม Tel. 08-1755-5006, 08-1705-7736 Fax. 0-3424-6553

ดู AD 4 สี หน้ า 29

หมวดธนาคาร

l

หมวดยาสีฟัน

บริษัท เคเพาเวอร์ แมเนจเม้ นท์ กรุ๊ ป จ�ำกัด ที่ตั้ง : 54/79 ถ.บรมราชชนนี ศาลาธรรมสพน์ ทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170 Tel. 0-2447-9454, 08-9330-5522

หมวดเครื่ องแก้ ว ผู้ผลิตและจ�ำหน่ าย l

l

หมวดผ้ า-จ�ำหน่ าย

บริษัท ยงเชียงแสง การพิมพ์ จ�ำกัด ที่ตั้ง : 16, 16/5 หมู่ 6 ซ.แก้วทิพย์ คาสเดย์ ถ.พุทธมณฑลสาย 7 ต.หอมเกร็ด อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 Tel. 0-3414-8299 Fax. 0-3415-7299 l หมวดดอกไม้ ขายปลีก-รั บจัด

ร้ านดอกไม้ รั ก ฟลอริสต์ ที่ตั้ง : 16 ถ.หลังวัง ต.สนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม Tel. 08-2295-2295, 06-2695-6441

แฮนดิคราฟท์ กลาส แฟคตอรี่ จก บริษัท โทร. 0-3429-9424, 0-3429-9129 โทรสาร 0-3429-9425 www.handicraft-glass.com

หมวดเครื่ องเขียน ขายปลีก l

ร้ านจีคลาส โทร. 0-2889-2223 ร้ านมาโนชเจริญศิลป์พานิช โทร. 0-3425-8982 โทรสาร. 0-3421-8516 เครื่ องเขียนคอร์ เนอร์ ร้ าน โทร. 0-3421-8223 เมืองนครปฐม นครปฐม ต วัฒนผล ร้ าน โทร. 0-3425-8715 เมืองนครปฐม นครปฐม ไทยเสรี บุ๊คส์ จก บริษัท โทร. 0-3421-7152-3 เมืองนครปฐม นครปฐม มงคล ห้ องภาพ โทร. 0-3431-1204 นครปฐม เลิศฟ้า ร้ าน โทร. 0-3424-1539 นครปฐม ศิริชัยศึกษาภัณฑ์ ร้ าน โทร. 0-3425-7401 เมืองนครปฐม นครปฐม

สายรุ้ ง ร้ าน โทร. 0-3424-1271 เมืองนครปฐม นครปฐม สีฟ้า สเตชั่นเนอรี่ ร้ าน โทร. 0-3421-1835 หนังสือแว่ น ร้ าน โทร. 0-3421-5438 นครปฐม ซันเรนอินเตอร์ เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2811-9928 สามพราน นครปฐม นพคุณ ร้ าน โทร. 0-3439-1438 บางเลน นครปฐม มงคลพานิช ร้ าน โทร. 0-3431-1204 สามพราน นครปฐม ลิม้ เจริญ ร้ าน โทร. 0-3435-1153 ก�ำแพงแสน นครปฐม ศึกษาภัณฑ์ ไร่ ขงิ ร้ าน โทร. 0-3422-5660 สามพราน นครปฐม จ ศิริธนา หจก โทร. 0-3433-3556 นครชัยศรี นครปฐม

หมวดเศษเหล็ก-ของเก่ า ผู้ขายและรั บซื้อ l

แอมแพคโกลบอล จก บริษัท โทร. 0-2811-7741-3 สามพราน นครปฐม ตากล้ องโลหะกิจ (NTK) จก บริษัท โทร. 0-2873-5950, 08-1816-6780 โทรสาร 0-2873-6017 E-mail : info2ntksteel.com www.NTKSteel.com

หมวดเครื่ องดืม่ ผู้จัดจ�ำหน่ าย l

นครปฐมเครื่ องดื่ม จก บริษัท โทร. 0-3425-6898 โทรสาร. 0-3425-5325 เครื่ องดื่มแรงเยอร์ จก บริษัท โทร. 0-3427-1476-9 เมืองนครปฐม นครปฐม ซุ่นหลีเซ้ ง ร้ าน โทร. 0-3425-6661 เมืองนครปฐม นครปฐม บุญเหลือ หจก โทร. 0-3425-3100, 08-9964-5593 โทรสาร 0-3421-5515 ลิม้ งี่หลี ร้ าน โทร. 0-3425-0221 เมืองนครปฐม นครปฐม วัฒนาพานิช ร้ าน โทร. 0-3425-3454 เมืองนครปฐม นครปฐม ศิริมติ ร ร้ าน โทร. 0-3424-3003 เมืองนครปฐม นครปฐม เสริมสุข จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-3428-4571-2 เมืองนครปฐม นครปฐม ธาราทอง 1998 จก บริษัท โทร. 0-3432-6611 สามพราน นครปฐม

ลีเ้ อีย้ งไฮ้ ร้ าน โทร. 0-3439-9105 บางเลน นครปฐม วังน�ำ้ ทิพย์ ร้ าน โทร. 0-3428-3326 สามพราน นครปฐม แสนสุขพาณิชย์ ร้ าน โทร. 0-3435-1085 ก�ำแพงแสน นครปฐม ซิมการค้ า ร้ าน โทร. 0-3438-9312 นครชัยศรี นครปฐม น�ำ้ แห่ งชีวติ จก บริษัท โทร. 0-3433-9300-2 นครชัยศรี นครปฐม

หมวดดอกไม้ -ขายปลีก และรั บจัด l

ต้ นรั กฟลาวเวอร์ โทร. 0-3427-2222 เมืองนครปฐม นครปฐม ไม้ ขาวฟลาวเวอร์ ร้ าน โทร. 0-3425-6126 เมืองนครปฐม นครปฐม รั ตน เชาวนปรี ชา แผง โทร. 0-3425-6126 เมืองนครปฐม นครปฐม ร้ านดอกไม้ สวีท พี โทร. 0-3425-9274 เมืองนครปฐม นครปฐม ละออ บุญประสม แผง โทร. 0-3425-3520 เมืองนครปฐม นครปฐม ลาโรส ร้ าน โทร. 0-3425-3060 เมืองนครปฐม นครปฐม เล็ก อังศุภากร แผง โทร. 0-3427-2915 เมืองนครปฐม นครปฐม สว่ าง ผุยรอด แผง โทร. 0-3425-7435 เมืองนครปฐม นครปฐม ไอริส ร้ านดอกไม้ โทร. 0-3425-5053 เมืองนครปฐม นครปฐม ชมพูพชิ าญ์ ร้ าน โทร. 0-2812-6009 สามพราน นครปฐม ช่ อไม้ ร้ าน โทร. 0-3430-1090 บางเลน นครปฐม ปรี ยาภรณ์ ร้ าน โทร. 0-3428-2438 ก�ำแพงแสน นครปฐม 29 ฟลอร่ า จก บริษัท โทร. 0-2811-8025-6 สามพราน นครปฐม ละม่ อม จันทร์ ท่า แผง โทร. 0-3432-2185 สามพราน นครปฐม หวานละมัย ล้ านดอกไม้ โทร. 08-1754-4118, 08-9919-3518 เวิลด์ เบสท์ ออร์ คดิ จก บริษัท โทร. 0-3422-2973-5 สามพราน นครปฐม สมพร ทองวิทยากุล แผง โทร. 0-2840-3620 สามพราน นครปฐม Tourist&Business

NAKHONPATHOM

117


สินค้า และธุรกิจบริการ แมกไม้ ร้ านดอกไม้ โทร. 0-3433-9108 นครชัยศรี นครปฐม

หมวดตุ๊กตา-ขายส่ ง และผู้ผลิต l

ไทยเซิ่งฟา จก บริษัท โทร. 0-3432-3588-9 โทรสาร. 0-3432-2718 ซันเซอรา จก บริษัท โทร. 0-3422-9462-7 เมืองนครปฐม นครปฐม จินผินซี่เยี่ย จก บริษัท โทร. 0-2429-7088-90 สามพราน นครปฐม ไทยเซิ่งฟา จก บริษัท โทร. 0-3432-3588-9 สามพราน นครปฐม แบร์ แอนด์ เฟรนด์ หจก โทร. 0-3423-0954 นครชัยศรี นครปฐม พี ที พี อินเตอร์ เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-3433-9597 นครชัยศรี นครปฐม l

หมวดจ�ำหน่ ายทีน่ อน

ร้ านที่นอนปี นัง โทร. 0-3433-3511 นครชัยศรี

่ยว&ธุรกิจ 118 ๑ท่องเทีใน...นครปฐม

0-3424-3885-6 นครปฐม 0-2525-2186 นนทบุรี l

หมวดทนายความ

นครปฐมทนายความ สนง โทร. 0-3425-1646 เมืองนครปฐม นครปฐม กฏหมายสุรยุทธนิยมทรั พย์ สนง โทร. 0-3425-8111 เมืองนครปฐม นครปฐม กิตติศักดิ์ทนายความ และธรุ กจิ สนง โทร. 0-3421-8727 นครปฐม ค�ำนวนทนายความ สนง โทร. 0-3431-1208 นครปฐม เจริญผลการแพทย์ และทนายความ โทร. 0-3425-8118 เมืองนครปฐม นครปฐม ณรงค์ ธาตวากร สนง ทนายความ โทร. 0-3424-2546 เมืองนครปฐม นครปฐม โตโพธิ์ไทย สนง ทนายความ โทร. 0-3425-3261 เมืองนครปฐม นครปฐม ธรรมวิรัช สนง ทนายความ โทร. 0-3424-3351 เมืองนครปฐม นครปฐม ปรี ชา ธนศิลป์ สนง ทนายความ โทร. 0-3424-1862

เมืองนครปฐม นครปฐม มานพและเพื่อน สนง ทนายความ โทร. 0-3424-1467 เมืองนครปฐม นครปฐม สัจจธรรมทนายความ สนง โทร. 0-3425-9029 เมืองนครปฐม นครปฐม สามัคคีธรรมทนายความ ส�ำนักงาน โทร. 0-3424-3117 เมืองนครปฐม นครปฐม สุขุม ธารณธรรม สนง ทนายความ โทร. 0-3424-2978 นครปฐม ค�ำนวนทนายความ สนง โทร. 0-3431-1208 สามพราน นครปฐม ที่ปรึกษากฏหมาย อินเทลลิเจ็นซ จก บริษัท โทร. 0-3422-2517-8 สามพราน นครปฐม ดี เอ โอ โฮลดิง้ จก บริษัท โทร. 0-3423-0037 นครชัยศรี นครปฐม

หมวดโทรศัพท์ มือถือ และอุปกรณ์

l

นครปฐมเทเลคอมเซลส์ แอนด์ เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-3425-5079 เมืองนครปฐม นครปฐม

แกรนด์ คอมมูนิเคชั่นกรุ๊ ป จก บริษัท โทร. 0-3420-0440 เมืองนครปฐม นครปฐม ช็อกโกแล๊ ต เทเลคอม 2001 หจก โทร. 0-3424-1027 เมืองนครปฐม นครปฐม ช็อคโกแล็ต ร้ าน โทร. 0-3427-1693-4 เมืองนครปฐม นครปฐม ซินโฟน ร้ าน โทร. 0-3424-2632 เมืองนครปฐม นครปฐม ทีเอออเร้ นจ์ รีเทล จก บริษัท โทร. 0-3421-2459-60 เมืองนครปฐม นครปฐม ธนาพรโมบาย หจก โทร. 0-3421-1580 เมืองนครปฐม นครปฐม เพื่อนมือถือ โทร. 0-3421-9035 เมืองนครปฐม นครปฐม สามารถ ไอ-โมบาย จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-3424-4467 เมืองนครปฐม นครปฐม สุธาทิพย์ การไฟฟ้า-เฟอร์ นิเจอร์ โทร. 0-3425-3010 เมืองนครปฐม นครปฐม อลันดิก (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-3424-4154-5 เมืองนครปฐม นครปฐม


สินค้า และธุรกิจบริการ

เอก โมบาย โทร. 0-3425-2693 เมืองนครปฐม นครปฐม แฮนด์ โฟน จก บริษัท โทร. 0-3421-8733 เมืองนครปฐม นครปฐม ปิ ยะชาติ จก บริษัท โทร. 0-2888-9572-3 พุทธมณฑล นครปฐม มาร์ สแซทเทิลไลท์ จก บริษัท โทร. 0-3423-4862 บางเลน นครปฐม มาร์ สแซทเทิลไลท์ จก บริษัท โทร. 0-3435-2487 ก�ำแพงแสน นครปฐม สยามปิ รามิดซัพพลาย 2000 จก บริษัท โทร. 0-3422-5546 สามพราน นครปฐม แฮนด์ โฟน จก บริษัท โทร. 0-3428-1494 ก�ำแพงแสน นครปฐม l

หมวดบัญชี-บริการท�ำ

กฎหมายและบัญชีวรกาญจน์ (44) จก บริษัท โทร. 0-3425-4429 เมืองนครปฐม นครปฐม เค พี เจ บิสสิเนส จก บริษัท โทร. 0-3421-2291-2

เมืองนครปฐม นครปฐม คณะบุคคลส�ำนักงานวันสิตาการบัญชี โทร./โทรสาร 0-3481-2842, 08-5919-9699, 08-1611-3926, 08-1625-4140 เจริญกิจแอคเคาท์ ตงิ ้ จก บริษัท โทร. 0-3424-3171 เมืองนครปฐม นครปฐม วชิรพงศ์ สนง ทนายความ และการบัญชี โทร. 0-3425-9024 เมืองนครปฐม นครปฐม สหมิตรการบัญชีทนายความ สนง โทร. 0-3421-7207-8 เมืองนครปฐม นครปฐม เดอะเบสท์ แอ๊ คเค๊ าน์ ตงิ ้ เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-2441-4496 สามพราน นครปฐม ส�ำนักงานอนุรักษ์ จก บริษัท โทร. 0-2888-5165-6 สามพราน นครปฐม เอส ที แอนด์ ซันส์ เซ็นเตอร์ ซัพพลาย หจก โทร. 0-3433-3082 นครชัยศรี นครปฐม แอลซีกฎหมาย และการบัญชี จก บริษัท โทร. 0-3422-7144 นครชัยศรี นครปฐม เอส.เค.การบัญชีและภาษีอากร

โทร. 0-3427-0392 โทรสาร 0-3424-2018 l

หมวดงานประติมากรรม

บีเคอาร์ ทเฮ้ าส์ หจก (บ้ านช่ างปั ้น) โทร.08-1341-3813, 08-2989-9798 โทรสาร 0-3228-7815 E-mail : t_buaklee@hotmail.com www.bkarthouse.com สยามตักศิลป์ จก บริษัท โทร. 0-2892-4163, 08-9742-1375, 08-1889-4372, 08-1448-0251 l

หมวดป้ายโฆษณา

ร้ านคัทแอนด์ ปริน้ ช๊ อป โทร. 08-6688-0899, 0-3425-4875 อักษรศิลป์โฆษณา โทร. 08-5427-6369 หนึ่งโฆษณา โทร. 08-1736-5047, 08-1736-9731 ธนวัฒน์ โฆษณา โทร. 08-1941-8004, 08-9222-4008 ร้ านไอซ์ คัลเลอร์ ปริน้ โทร. 0-3421-3217, 08-6366-4434 โทรสาร. 0-3421-3217 มันแกวคอมพิวเตอร์ กราฟฟิ คดีไซน์ โทร. 0-3421-1668 โทรสาร. 0-3421-1894 ฅนศิลป์

โทร. 0-3425-9559 เมืองนครปฐม นครปฐม สุพลโฆษณา ร้ าน โทร. 0-3425-7609 เมืองนครปฐม นครปฐม เกิดเมฆโปรโมชั่น หจก โทร. 0-2441-0795-6 พุทธมณฑล นครปฐม เควิน แอนด์ เคิร์ท จก บริษัท โทร. 0-2813-9701-2 สามพราน นครปฐม ซีซ่าร์ เวิร์คช้ อป โทร. 0-2429-2261 สามพราน นครปฐม ปุ่ ย โฆษณา ท่ าข้ าม โทร. 0-3422-0237 สามพราน นครปฐม เมโทร แอดเวอร์ ไทซิ่ง แอนด์ คอนสตรั คชั่น จก บริษัท โทร. 0-2429-0977-80

หมวดรั กษา ความปลอดภัย-บริษัท l

บริษัทโฮมแลนด์ ซีเคียว ซีสเต็มส์ จ�ำกัด โทร. 0-2873-5439, 0-2873-5353-5 แฟกซ์. 0-2873-4071 ชินไพศาลเอ็นเตอร์ ไพรส์ จก บริษัท โทร. 0-2429-1734 Tourist&Business

NAKHONPATHOM

119


สินค้า และธุรกิจบริการ โทรสาร 0-2429-1587 เซฟเฟิ สท์ จก บริษัท โทร. 0-3427-3294 เมืองนครปฐม นครปฐม พีเอไออะลาร์ มคอนโทรล หจก โทร. 0-3427-5422-3 เมืองนครปฐม นครปฐม สามดาวซีเคียวการ์ ด จก บริษัท โทร. 0-3424-2022 เมืองนครปฐม นครปฐม พี เอ เอส อินเตอร์ เซอร์ วสิ จก บริษัท โทร. 0-2812-7717-8 สามพราน นครปฐม พี เอ็ม ที เซพตีก้ าร์ ด จก บริษัท โทร. 0-2889-4476 สามพราน นครปฐม พีแอนด์ พี อินเตอร์ การ์ ด จก บริษัท โทร. 0-2811-0508 โทรสาร 0-2811-0508 เฟื่ องฟ้า 9 ซิเคียวริตกี ้ าร์ ด จก บริษัท โทร. 0-2812-7090 สามพราน นครปฐม อ้ อมใหญ่ อนิ เตอร์ เนชั่นแนล จก บริษัท โทร. 0-2812-7200-1 สามพราน นครปฐม เอส พี เค เพาเวอร์ แมน จก บริษัท โทร. 0-2889-5857 สามพราน นครปฐม

่ยว&ธุรกิจ 120 ๑ท่องเทีใน...นครปฐม

หมวดถ่ ายรู ป-ล้ าง อัด ขยาย ฟิ ล์ มขาวด�ำ และฟิ ล์ มสี l

ร้ านลัฟว์ ฟอร์ เอเวอร์ โทร. 0-3421-8659, 08-5515-5664 เบ็ญจกาญจน์ เวดดิง้ สตูดโิ อ โทร. 0-3425-5120, 0-3425-2472, 08-6812-68333 นครปฐมโฟโต้ ร้ าน โทร. 0-3424-2542 เมืองนครปฐม นครปฐม ฉายากรดิจติ อลแล๊ ป ห้ องภาพ โทร. 0-3424-2677 เมืองนครปฐม นครปฐม เท็คนิค ห้ องภาพ โทร. 0-3424-3134 นครปฐม นครอาร์ ต ร้ าน โทร. 0-3424-1838 เมืองนครปฐม นครปฐม สัญญลักษณ์ ห้ องภาพ โทร. 0-3424-2350 กรเพชร โฟโต้ เอ็กซ์ เพรส โทร. 0-3435-1690 ก�ำแพงแสน นครปฐม กรเพชร ห้ องภาพ โทร. 0-3435-1645 ก�ำแพงแสน นครปฐม กรุ งเทพ ห้ องภาพ โทร. 0-3432-3676 สามพราน นครปฐม ดาราอาร์ ต ร้ าน

โทร. 0-3435-1146 ก�ำแพงแสน นครปฐม ด�ำเนินอาร์ ต ห้ องภาพ โทร. 0-2420-5862 สามพราน นครปฐม นีโอ อาร์ ต ร้ าน โทร. 0-3431-1236 สามพราน นครปฐม ฟิ ล์ ม โฟโต้ เอ็กเพรส โทร. 0-2420-5862 สามพราน นครปฐม มิตรศิลป์ ร้ าน โทร. 0-3437-1796 ดอนตูม นครปฐม เล้ าอันเส็งค้ าทอง ร้ าน โทร. 0-3431-1147 สามพราน นครปฐม สามพรานโฟโต้ ร้ าน โทร. 0-3431-1910 สามพราน นครปฐม อ้ อมใหญ่ โฟโต้ ห้ องภาพ โทร. 0-2420-5867 สามพราน นครปฐม พรศิลป์ ร้ าน ถ่ ายรู ป โทร. 0-3423-9082 นครชัยศรี นครปฐม l

หมวดทอง เงิน ผู้จำ� หน่ าย

ห้ างเพชรทองจองกาญจนา ห้ างเพชรทองเทพมณีกาญจน์ โทร. 08-1852-1296, 0-3425-7439 กวงไท้ เฮง ร้ าน

โทร. 0-3424-1207 เมืองนครปฐม นครปฐม ทองกาญจนา ร้ าน โทร. 0-3425-7439 เมืองนครปฐม นครปฐม ทองจินดา ร้ าน โทร. 0-3424-1739 นครปฐม ทองจินดา ห้ าง โทร. 0-3424-1570 นครปฐม ทองเจริญทรั พย์ ร้ าน โทร. 0-3424-2485 นครปฐม ทองทวีทรั พย์ ร้ าน โทร. 0-3425-1409 เมืองนครปฐม นครปฐม ทองนพเก้ า ร้ าน โทร. 0-3425-7524 นครปฐม ทองนิยมไทย (อินทรา) ร้ าน โทร. 0-3425-7544-6 เมืองนครปฐม นครปฐม ทองแม่ ริว้ ร้ าน โทร. 0-3424-2809 นครปฐม ทองสมใจ ร้ าน โทร. 0-3425-3553 เมืองนครปฐม นครปฐม นิยมไทย ร้ านทอง โทร. 0-3424-2128 เมืองนครปฐม นครปฐม ปฐมทอง ร้ านทอง โทร. 0-3421-9472 เมืองนครปฐม นครปฐม


สินค้า และธุรกิจบริการ

เพชรทองเทพมณีกาญจน์ ห้ าง โทร. 0-3421-8615 เพชรไพลิน ห้ างทอง โทร. 0-3425-0071 เมืองนครปฐม นครปฐม เพชรสมใจ ร้ าน โทร. 0-3424-2208 เพ็ชรพรชัย ร้ าน โทร. 0-3425-8719 เมืองนครปฐม นครปฐม แม่ ริว้ ร้ านทอง โทร. 0-3424-2808 เมืองนครปฐม นครปฐม วรรณศุภ จก บริษัท โทร. 0-3427-5549 เมืองนครปฐม นครปฐม วังทอง ร้ านทอง โทร. 0-3424-2710 เมืองนครปฐม นครปฐม ศิริสุวรรณ ร้ าน โทร. 0-3425-4395 เมืองนครปฐม นครปฐม สมใจ ร้ านทอง โทร. 0-3424-2760 เมืองนครปฐม นครปฐม สมใจ ห้ าง โทร. 0-3425-7902 เมืองนครปฐม นครปฐม สมนึก ร้ านทอง โทร. 0-3424-1885 เมืองนครปฐม นครปฐม สหคุณ ร้ าน

โทร. 0-3424-1045 นครปฐม ห้ างทองวรรณา โทร. 0-3425-9600 เมืองนครปฐม นครปฐม ห้ างเพชรทองทวีทรั พย์ 1 โทร. 0-3425-8272 เมืองนครปฐม นครปฐม อ สุวรรณ ร้ าน โทร. 0-3424-2790 นครปฐม อิ่มใจ ร้ านทอง โทร. 0-3425-7985 เมืองนครปฐม นครปฐม เอกรั ตน์ ห้ าง โทร. 0-3425-4629 เมืองนครปฐม นครปฐม ทองนพรั ตน์ ห้ าง โทร. 0-3428-1387-8 ก�ำแพงแสน นครปฐม ทองมุกดา ร้ าน โทร. 0-2431-1898 สามพราน นครปฐม เทียนฮัว้ เฮง ห้ างทอง โทร. 0-2811-5776 สามพราน นครปฐม บางเลนค้ าทองห้ างทองกาญจนา หจก โทร. 0-3423-4117 บางเลน นครปฐม แม่ สมัย ร้ านทอง โทร. 0-3432-1088 สามพราน นครปฐม

แสงสุวรรณ ห้ างทอง โทร. 0-3435-1143 ก�ำแพงแสน นครปฐม หมู่บ้านสามพราน ร้ านทอง โทร. 0-2420-0515 สามพราน นครปฐม ห้ างเพชรทองเยาวราช ร้ าน โทร. 0-2420-0310 สามพราน นครปฐม อ้ อมใหญ่ โพลีคลีนิค โทร. 0-2420-0310 สามพราน นครปฐม ฮัว้ เซ่ งล้ ง ร้ านทอง โทร. 0-3431-1022 สามพราน นครปฐม l

หมวดโรงพิมพ์

ชาติไทยการพิมพ์ ร้านโทร. 0-3425-9133 เมืองนครปฐม นครปฐม ต้ นส�ำโรงการพิมพ์ ร้ าน โทร. 0-3421-2608-9 เมืองนครปฐม นครปฐม ไทยวัฒนาการพิมพ์ โทร. 0-3424-3543 เมืองนครปฐม นครปฐม บ้ านไร่ การพิมพ์ โทร. 0-3437-7400 เมืองนครปฐม นครปฐม พระปฐมการพิมพ์ (1994)

โทร. 0-3424-1351 นครปฐม เพชรเกษมการพิมพ์ ร้ าน โทร. 0-3421-9071-3 เมืองนครปฐม นครปฐม มันแกว คอมพิวเตอร์ กราฟฟิ ค ดีไซน์ โทร. 0-3421-1668 รุ่ งโรจน์ การพิมพ์ โทร. 0-3425-2098 เมืองนครปฐม นครปฐม ศรี อักษร โรงพิมพ์ โทร. 0-3424-1576 สมสุขการพิมพ์ โทร. 0-3425-3036 เมืองนครปฐม นครปฐม สากลการพิมพ์ ร้ าน โทร. 0-3421-0204 เมืองนครปฐม นครปฐม อรุ ณการพิมพ์ โรงพิมพ์ โทร. 0-3425-2797 เมืองนครปฐม นครปฐม โอเคการพิมพ์ โทร. 0-3425-1086 เมืองนครปฐม นครปฐม เคล็ดไทย จก บริษัท โทร. 0-3429-8030-1 พุทธมณฑล นครปฐม สายสี่การพิมพ์ โทร. 0-2800-3403-4 ส�ำนักพิมพ์ ฟิสิกส์ เซ็นเตอร์ หจก โทร. 0-3429-8288-91 พุทธมณฑล นครปฐม Tourist&Business

NAKHONPATHOM

121


สินค้า และธุรกิจบริการ

กิตติวรรณการพิมพ์ โทร. 0-3435-1271 ก�ำแพงแสน นครปฐม แกรนด์ อนิ เตอร์ พริน้ ท์ จก บริษัท โทร. 0-2811-8582-3 สามพราน นครปฐม คงคาการพิมพ์ และบรรจุภณ ั ฑ์ หจก โทร. 0-2813-0718 สามพราน นครปฐม คีตะโอซาก้ า พริน้ ติง้ (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2420-3071 สามพราน นครปฐม จรั สแสงการพิมพ์ หจก โทร. 0-2889-9992-8 สามพราน นครปฐม เซ็นทรั ล บิซเิ นส ฟอร์ ม จก บริษัท โทร. 0-3422-5644-5 สามพราน นครปฐม โตกิวา เอ พี (ประเทศไทย) จก บริษัท โทร. 0-2431-3157 สามพราน นครปฐม ที วาย เค การพิมพ์ จก บริษัท โทร. 0-2812-6310-2 สามพราน นครปฐม นพสินการพิมพ์ โทร. 0-2814-1950-1 สามพราน นครปฐม นัมเบอร์ วันโลหะกิจ จก บริษัท โทร. 0-2814-3187-8 สามพราน นครปฐม บางเลนการพิมพ์ ร้ าน โทร. 0-3439-1267 ่ยว&ธุรกิจ 122 ๑ท่องเทีใน...นครปฐม

บางเลน นครปฐม บี เอส พี เอ จก บริษัท โทร. 0-2811-8343-5 สามพราน นครปฐม เปเปอร์ เฟคท จก บริษัท โทร. 0-2813-6910-2 สามพราน นครปฐม ศิลป์ 111 อุตสาหกรรมพิมพ์ ผ้า หจก โทร. 0-3438-5843 สามพราน นครปฐม สามง่ ามการพิพม์ โรงพิมพ์ โทร. 0-3438-1292 สามพรานการพิมพ์ ภาพยนตร์ ร้ าน โทร. 0-3431-1341 แหลมทอง กราฟฟิ ค แอนด์ ดีไซน์ จก บริษัท โทร. 0-3432-5739 สามพราน นครปฐม แสงไพศาลการพิมพ์ จก บริษัท โทร. 0-3438-9494 นครชัยศรี นครปฐม เอ เจ อาร์ ท โทร. 08-1516-5935 นครชัยศรี นครปฐม l

หมวดผ้ า-เศษผ้ า

ร้ านรจนาค้ าพรม โทร. 08-1556-3977, 0-2901-6821 E-mail : malee_so@hotmail.com

หมวดศาสนา เครื่ องอัฐบริขาร และของใช้ ในพิธี

l

โรงหล่ อพระพุทธรู ปพิสิฐ โทร. 08-1449-6817 งามเจริญ ร้ าน โทร. 0-3424-3419 เมืองนครปฐม นครปฐม จิตราภรณ์ ร้ าน โทร. 0-3424-2899 เมืองนครปฐม นครปฐม จิบเซ่ งเชียง ร้ าน โทร. 0-3424-1346 เมืองนครปฐม นครปฐม ทวีผล ร้ าน โทร. 0-3425-7477 เมืองนครปฐม นครปฐม ไทยปฐม ร้ าน โทร. 0-3424-4013 เมืองนครปฐม นครปฐม นงนุช ร้ าน โทร. 0-3425-7656 เมืองนครปฐม นครปฐม ปฐมปทีป ร้ าน โทร. 0-3424-2992 เมืองนครปฐม นครปฐม พรออร์ คดิ ร้ าน โทร. 0-3424-2792 เมืองนครปฐม นครปฐม แม่ ลนิ ้ จี่ ร้ าน โทร. 0-3424-1427

รื่ นฤดีพานิช ร้ าน โทร. 0-3431-1351นครปฐม เลี่ยวเอีย้ งฮะ ร้ าน โทร. 0-3424-1659 วงจันทร์ ร้ าน โทร. 0-3424-1377 ส พณิชยนต์ ร้ าน โทร. 0-3425-2461 สว่ างลาภ ร้ าน โทร. 0-3424-2260 สายใจสังฆภัณฑ์ ร้ าน โทร. 0-3425-3224 เสรี วัฒน์ 2 ร้ าน โทร. 0-3425-7499 เมืองนครปฐม นครปฐม ชนิตา สังฆภัณฑ์ โทร. 0-2800-2595 พุทธมณฑล นครปฐม แสงเจริญพานิช ร้ าน โทร. 0-3435-1223 แสงอรุ ณสังฆภัณฑ์ ร้ าน โทร. 0-3432-3746 เหรี ยญทอง ร้ าน โทร. 0-3428-1543 l

หมวดศูนย์ การค้ า

ตัง้ เซียฮวด ศูนย์ การค้ า โทร. 0-3424-1637 สมภพ พลาซ่ า หจก โทร. 0-2811-4121-8


สินค้า และธุรกิจบริการ

หมวดสรรพสินค้ า ห้ างและร้ าน l

สยามแม็คโค จก บริษัท (มหาชน) สาขานครปฐม โทร. 0-3420-0711-24 โทรสาร. 0-3420-0729 เซฟแม็กซ์ ห้ างสรรพสินค้ า โทร. 0-3425-0030 บิก๊ ซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ จก บริษัท (มหาชน) โทร. 0-3421-3070-84 มัณฑนา ร้ านสรรพสินค้ า โทร. 0-3424-1026 วิศษิ ฎ์ พาณิชย์ โทร. 0-3424-1842 สิทธิ์พศิ าล (โก่ วเปงเฮง) ร้ าน โทร. 0-3424-1805 นครปฐม เอ็ม ที สแควร์ ห้าง โทร. 0-2889-5030-2 สระบุรีทวีกจิ พลาซ่ า จก บริษัท โทร. 0-3422-2420 l

หมวดอาหาร-ผลิตภัณฑ์

ราชบุรีอาหารสัตว์ จก บริษัท โทร. 0-3421-2862-4 โทรสาร. 0-3421-2865 ไก่ ทอดกัสโด้ โทร. 0-3425-0366 ขนมเปี๊ ยะเจี่ยจั๊วฮวด

โทร. 0-3425-6483-4 เต็กกอลูกชิน้ หมู ร้ าน โทร. 0-3421-5669 น�ำ้ พริกแม่ เล็ก (สุบนิ ) น�ำ้ พริกแม่ ศรี หจก โทร. 0-3430-5881-3 บ้ านเทพ (เจียไควฮัว้ ) ร้ าน โทร. 0-3439-5289 ผลิตเต้ าหู้ โรงงาน โทร. 0-3425-9456 พัชรา บางท่ าไม้ แผง โทร. 0-3425-7522 พันไทอาหารและการค้ าสากล จก บริษัท โทร. 0-3420-9479 เมืองนครปฐม พิศษิ ฐ์ ศรี ก๊กเจริญ ร้ าน โทร. 0-3425-5223 เมืองนครปฐม แพรวสิริ สุขสิตนิ ันท์ แผง โทร. 0-3421-8857 เมืองนครปฐม มิตรภาพ ร้ าน โทร. 0-3424-1394 เมืองนครปฐม เมนฟิ ลล่ าร์ จก บริษัท โทร. 0-3424-4264 เมืองนครปฐม แม่ ประยูรอาหารไทย จก บริษัท โทร. 0-3426-7513 เมืองนครปฐม เรื อนแก้ ว ร้ านแหนม โทร. 0-3430-5172 เมืองนครปฐม ลิม้ เซ่ ง สุน โรงงาน โทร. 0-3425-6271 เมืองนครปฐม ลิม้ เซ่ งฮวด ร้ าน โทร. 0-3425-1811 เมืองนครปฐม ลูกชิน้ หมูปฐมราชา ร้ าน

โทร. 0-3425-6164 เมืองนครปฐม วิโรจน์ ศิลป์ ร้ าน โทร. 0-3425-3765 เมืองนครปฐม ศักดา ศรี ก๊กเจริญ ร้ าน โทร. 0-3424-2164 นครปฐม สุมาลี ไชยกิจ โทร. 0-3425-0437 เมืองนครปฐม อมรวิลาศ จก บริษัท โทร. 0-3428-5165 เมืองนครปฐม นครปฐม อุดมทรั พย์ ร้ าน โทร. 0-3424-1813 เอส.บี.โรมันฟู้ด ซัพพลาย จก บริษัท โทร. 0-3428-7042-4 ชิน้ ฮะเฮง โทร. 0-3424-1041 ซันยางอุตสาหกรรมอาหาร จก บริษัท โทร. 0-3428-7058 บางกอกอโล หจก โทร. 0-3435-1982 ฟู๊ด โพรเซสซิ่ง จก บริษัท โทร. 0-2429-0859-63 โรงงานผลิตภัณฑ์ อาหารไทยจกบริษัท โทร. 0-2431-1943 วราฟู้ดแอนด์ ดริ๊ง จก บริษัท โทร. 0-3423-8382-3 เฮอริเทจ เมอร์ เกอร์ บอน จก บริษัท โทร. 0-2813-0954-5 เฮอริเทจมาร์ เก็ตติง้ จก บริษัท โทร. 0-2813-1232

l

หมวดน�้ำแข็ง

เจ้ เป้า ร้ านน�ำ้ แข็ง โทร. 0-3424-1668 ชะบา จักรกฤษณ์ พพ ิ ฒ ั น์ แผง โทร. 0-3425-1115 วรภัทร จก บริษัท โทร. 0-3420-0706 วัชระพร จก บริษัท โทร. 0-3424-3062 สมใจ ร้ าน โทร. 0-3425-1579 เพชรสามพราน โรงน�ำ้ แข็ง โทร. 0-3431-1367

หมวดเต็นท์ ผู้ผลิตและจ�ำหน่ าย บริการให้ เช่ า l

เสน่ ห์ศลิ ป์ โทร. 0-3435-1330, 08-5178-3472, 08-1880-1725 จิระวุฒิ บัลลูน โทร. 08-1484-4643, 08-4488-3619 โทรสาร 0-2403-5296 หจก.อมรรั ตน์ เต็นท์ เช่ า โทร 084-671-1582 , 089-609-7570 ID LINE : tentamonrat

Tourist&Business

NAKHONPATHOM

123


สินค้า และธุรกิจบริการ หมวดของขวัญ ของช�ำร่ วย-ขายส่ ง

หมวดชุดเจ้ าสาว เครื่ องประดับ

หมวดถ้ วยรางวัล-โล่

l

l

l

บริษัท พีเอส ซัสเทน โปรดักส์ จ�ำกัด Tel : 0-3427-5459, 0-3427-5460 Fax : 0-3427-5460 belovesons ศาลายา นครปฐม 73170 โทรศัพท์มือถือ : 0819842884 www.belovesons.com

ร้ านรั กแท้ สตูดโิ อ โทร. 08-2489-1444 CareWeddingStudio 09-4545-5441 , 08-1951-6614 www.CareWeddingStudio.com

บริษัท สตาร์ อวอ์ ดแอนด์ โทรฟี่ จ�ำกัด โทร. / แฟกซ์ 02-214-0023 มือถือ 083-078-8510 บริษัท อินดิโก ดีไซน์ จ�ำกัด โทร.0-2274-4636 , 0-2274-4823-4 โทรสาร.0-2274-4637

่ยว&ธุรกิจ 124 ๑ท่องเทีใน...นครปฐม


สินค้า และธุรกิจบริการ

Tourist&Business

NAKHONPATHOM

125


สินค้า และธุรกิจบริการ

่ยว&ธุรกิจ 126 ๑ท่องเทีใน...นครปฐม


พระปฐมเจดีย์สูงเสียดฟ้า

ปูชนียสถานทางพุทธศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศ


พระปฐมเจดีย์สูงเสียดฟ้า

ปูชนียสถานทางพุทธศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศ

๑ ใน นครปฐม  

ฉบับแนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม รีสอร์ท ภัตตาคาร ร้านอาหาร สินค้าของฝาก OTOP ทำเนียบสินค้าและบริการ จ.นครปฐม

๑ ใน นครปฐม  

ฉบับแนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรม รีสอร์ท ภัตตาคาร ร้านอาหาร สินค้าของฝาก OTOP ทำเนียบสินค้าและบริการ จ.นครปฐม

Advertisement