Page 1


Contents

68. Margaret Coffee กาแฟทางเลือกแบรนด์คนไทย 70. ครัวเดอะเพียร์ @อ่าวคุ้งกระเบน จันทบุรี

Special Issue @ Annual 2019

30. ข่าวอาหารและท่องเที่ยว : เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอาหาร โครงการ “Eat Local : Locallicious” 32. คอลัมภ์พิเศษ : ‘หมูสร่ง’ เมนูฮิตน่ะออเจ้า 34. แนะนำ�ร้านอาหาร 82. แนะนำ�ที่พัก 89. แนะนำ�สินค้าของฝาก

72. ร้านอาหารจันทร์มณี

FOLKSONG & RESTAURANT

74. เต๊กแอนด์เตี๋ยว Steak and Noodel 75. สุภาวัลย์ โภชนา รับจัดโต๊ะจีนทั่วประเทศ 78. มุมทะเลจันท์ โฮมสเตย์ ที่พัก อาหาร กิจกรรม 80. บ้านสวนอิสรีย์ เกษตรอินทรีย์และฟาร์มม้าเมืองจันท์

From Editor kitvarinart@hotmail.com

อาหารไทยเป็นทีร่ จู้ กั และยอมรับทัว่ โลก ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ ง

ของรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ ความหลากหลายของอาหารและ ความคุม้ ค่า จึงไม่แปลกใจทีอ่ าหารไทยเป็นหนึง่ ในแม่เหล็กดึงดูด นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาเยือนประเทศไทย Magazin ๑ ใน...อร่อยทั่วไทย จัดท�ำขึ้นเพื่อรวบรวม รายชือ่ ร้านอาหาร สถานทีพ่ กั และสินค้าของฝากทัว่ เมืองไทย น�ำ เสนอข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับรายการอาหารและบริการต่างๆ ส�ำหรับนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจโดยทั่วไป นอกจากนี้ยังได้น�ำ เสนอข่าวสารเกี่ยวกับด้านอาหารและท่องเที่ยว ที่ทันต่อสถาณ การณ์ ในปัจจุบัน ซึ่งฉบับนี้น�ำเสนอเมนูจากละครดังยอดฮิต บุพเพสันนิวาส...ติดตามได้ภายในฉบับครับ

ประธานที่ปรึกษา ฝ่ายกฏหมาย ผู้อำ�นวยการ บรรณาธิการบริหาร กองบรรณาธิการ ผู้จัดการโครงการ ผู้จัดการส่วนภูมิภาค ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายศิลปกรรม ฝ่ายบัญชี-ธุรการ

พ.ต.ท. สมชาย ศรลัมพ์ นงคราญ นันชนะ วริยา แย้มเพียรวัฒนา กิตติ ฉันทกิจนุกูล บุญธรรม มุกดาสนิท สุชาดา พุกทรัพย์ มาลี ชื่นสำ�อางค์ ประทุมมาศ สนทอง พัชรีพร เชื้อบุญมี นภาพร ดรุณพันธ์ สราลักษณ์ ชูประเสริฐ ยุวดี พะบำ�รุงษ์ พลากร คำ�โครตสูนย์ ปิยพร ม่วงศรี อุรุพงษ์ รุ่งเรือง

พ.ต. ฉลาด วงศ์ไพศาล

สุเชาว์ ศรลัมพ์

จีรวรรณ ปลั่งเปล่ง ศิริพรรณ ชัยเกียรติ์สุนทร โชติกา เถื่อนถ�้ำ ปิยรัตน์ สว่างศรี ศักดิ์ชัย รันจัตุรัส

ฉบับพิเศษ ไทสมุทรเดลี่

อรรถพล นารูลา

บจ. กิตวรินทร์ อาร์ตแอนด์มีเดีย 32/67 ถ.สุขุมวิท อ.เมือง สมุทรปราการ Tel/Fax 0-2380-3709-10 E-mail : magazine1nai@gmail.com

แม๊กกาซีน หนึ่งใน


ข่าวอาหารและท่องเที่ยว ข้อมูลรูปภาพ / ททท.

20 สุดยอดเส้นทาง การท่องเที่ยวเชิงอาหาร

“Eat Local : Locallicious”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดประกวด 20 สุดยอดเส้น ทางการท่องเที่ยวเชิงอาหาร หรือ Food Tourism ภายใต้โครงการ “Eat Local : Locallicious” เน้นโปรโมตเส้นทางอาหารถิ่น เส้นทางเรียนรู้ วัตถุดิบพร้อมเรียนรู้วัฒนธรรมด้านอาหารร่วมกับเชฟชุมชน เส้นทาง อาหารอร่อย อาหารห้ามพลาด ร่วมกับพันธมิตรส่งเสริมการขาย โดยทุก การใช้จ่ายสามารถรับสิทธิพิเศษมากมาย โดยมีวัตถุประสงค์กระตุ้นให้ เกิดการท่องเที่ยวใน 55 เมืองรองทั่วประเทศ ยกระดับแหล่งท่องเที่ยว เมืองรองโดยใช้อาหารเป็นเครื่องมือในการท�ำ Destination Marketing ผลักดันสินค้าบ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์ของแต่ละจังหวัดให้เป็นทีร่ จู้ กั ในวงกว้าง พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอาหาร Food Tourism ให้เป็นจุดขายทางการ ตลาด กระตุ้นการท่องเที่ยวในท้องถิ่นเพื่อกระจายโอกาสเชิงรายได้ลงสู่ เมืองรอง ตามเป้าไม่ต�่ำกว่า 3.5 แสนล้านบาท โดยได้รับความร่วมมือ ในการอ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมประกวดจากหลายภาคี อาทิ แพลน บี มีเดีย ในการเป็นสื่อประชาสัมพันธ์หลักของโครงการ HQ Hotelquickly ในการสนับสนุนดีลพิเศษที่พักของผู้เข้าประกวด สาย การบินไทยแอร์เอเชียสนับสนุนตัว๋ เครือ่ งบินการเดินทางแก่ผเู้ ข้าประกวด รวมถึง Take Me Tour Wongnai และ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ในการ สนับสนุนและอ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าประกวดในด้านต่างๆ ซึ่งผลที่ ได้รบั หลังจากโครงการนัน้ จะก่อให้เกิดการแชร์ประสบการณ์กนิ ทีน่ า่ สนใจ ในหมูน่ กั ท่องเทีย่ ว เกิดทริปกินเทีย่ วรูปแบบใหม่ทไี่ ม่เคยมีทไี่ หนมาก่อน ได้ยอดขายที่เป็นรูปธรรม ทั้งยังเพิ่มรายได้ ให้คนในท้องถิ่น รวมถึง เป็นการกระตุ้นให้เกิดผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยวหน้าใหม่

30

๑ ใน...อร่อยทั่วไทย


ทั้งนี้ การท่องเที่ยวเชิงอาหาร เป็นเทรนด์ที่ก�ำลังมาแรงใน ปี 2018-2020 ซึ่งอาหารเป็นเครื่องมือบอกเล่าเรื่องราว ของแต่ละ ชุมชนนั้นๆ ได้อย่างมากมาย ตั้งแต่ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และ วิถีชีวีตของคนในท้องถิ่น โดยจากการส�ำรวจและวิจัยพบว่าเทรนด์ พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวยุคใหม่ต้องการเสาะแสวงหาสถานที่ ใหม่ๆที่ยงั ไม่เคยมีใครไป (Off the Beaten Path) มองหาอาหารท้อง ถิน่ ทีม่ คี วามแปลกใหม่ชอบเสพเรือ่ งราวและค้นหาความสามารถของ ตัวเองผ่านการเรียนรู้ร่วมกับคนในท้องถิ่น และมีหัวใจที่ต้องการ สนับสนุนสินค้าชุมชนโดยตรง ซึง่ ททท. มองว่าแคมเปญของ locallicious จะตอบโจทย์ความต้องการของนักท่องเที่ยวยุคใหม่ ท�ำให้ เกิดการเดินทางท่องเที่ยวไปยังเมือรอง สามารถสร้างรายได้ ไม่ต�่ำ กว่า 300 ล้านบาท การเฟ้นหาสุดยอด 20 ทริปสายกินใน 55 เมืองรองนั้น ได้มุ่งเป้าผู้เข้าร่วมประกวดไปที่ กลุ่ม Food Lover กลุ่มเชฟรุ่นใหม่ กลุ่มวัยท�ำงาน กลุ่มนักศึกษา Bloggers สายกิน-เที่ยว ​กลุ่มบริษัท ทัวร์ และ local expert ซึง่ เป็นกลุม่ ทีม่ สี ามารถส่งมอบประสบการณ์ ด้านอาหาร (Food Experience) รู้แหล่งกิน-เที่ยวแบบเจาะลึก ทั้งมี ความช�ำนาญและใฝ่รู้ทางด้านอาหาร ซึ่งแนวทางของการออกแบบท ริปนัน้ สามารถเน้นการท�ำกิจกรรมลงมือท�ำผสมกับการได้ชมิ ลิม้ ลอง อาหารและวัตถุดิบท้องถิ่นที่หาไม่ได้จากที่ไหน บรรยากาศการกิน อาหารในสถานที่แปลกใหม่แบบไทยเท่ห์ ซึ่งการออกแบบทริป สามารถท�ำได้ ในหลายรูปแบบ อาทิ การเจาะลึกตะลุยแหล่งวัตถุดิบ แล้วน�ำมาเรียนรูก้ บั เชฟท้องถิน่ การลุยตลาดเด็ดทีข่ าชิมไม่ควรพลาด การท�ำอาหารเมนูสตู รชนเผ่ากับเชฟชุมชน และการสร้างประสบการณ์ กินสุดว้าวที่หาจากที่อื่นไม่ได้ โดยเกณฑ์การตัดสินนั้นจะมาจากการ การคัดเลือกจ�ำนวน 2 รอบ โดยรอบที่ 1 จะตัดสินจากคัดเลือกบวก กับคะแนนจากการ like และ share โพสต์ของผู้เข้าแข่งขัน โดยผู้ที่มี คะแนนสูงสุด 40 ทีมแรกจะได้ผา่ นเข้ารอบที่ 2 ซึง่ คณะกรรมการของ โครงการจะเป็นผู้ท�ำการคัดเลือก 20 ทริปสุดท้ายจาก 40 ทริปที่เข้า รอบ โดย 20 ทีมสุดท้ายจะสามารถน�ำมาทริปมาท�ำการขายจริงแก่ นักท่องเที่ยว ซึ่งกรรมการผู้ตัดสินของโครงการนั้น ได้รับความร่วม

มือจากผูท้ รงคุณวุฒหิ ลายท่านทัง้ ทางด้านอาหาร ด้านการท่องเทีย่ ว ด้านการ ตลาด รวมถึงทางด้านการออกแบบสร้างสรรค์ ได้แก่ คุณนพดล ภาคพรต (รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ) คุณสุธีรพันธุ์ สักรวัตร (ผู้ช่วยผู้จัดการ ใหญ่ผบู้ ริหารสูงสุดการตลาดธนาคารไทยพาณิชย์) คุณกิตติ พรศิวะกิจ (นายก สมาคมการตลาดท่องเที่ยวไทย) คุณยอด ชินสุภัคกุล (ผู้บริหารจาก Wongnai Media) คุณ ณพีรา เตชาชาญ (ผู้บริหารจาก Napira Travel Stylist) และ คุณนพพล อนุกูลวิทยา (ผู้บริหารบริษัท Take Me Tour) โดยผู้ที่ผ่านเข้ารอบ 20 ทีมแรก จะได้รับรางวัลรวมมูลค่าทั้งสิ้น กว่า 370,000 บาท ในส่วนการแข่งขันรอบที่ 2 ผูเ้ ข้ารอบ 20 ทีมจะมาแข่งขัน ขายทริปจริง โดยผู้ที่ได้ยอดขายสูงสุด 5 ทีมแรก จะได้รับรางวัลเท่ายอด ขาย ยิ่งขายมาก ยิ่งได้มาก ส�ำหรับระยะเวลาของโครงการนั้นจะถูกแบ่งเป็น 4 ช่วงได้แก่ช่วง แรกในเดือนมิถุนายน จะเป็นช่วงประชาสัมพันธ์เพื่อรับสมัครผู้เข้าแข่งขัน ช่วงที่ 2 คือเดือนกรกฎาคม จะเป็นช่วงที่ผู้เข้าแข่งขันสร้างสรรค์ทริปท่อง เทีย่ วสุดครีเอทิฟ และช่วงที่ 3 ในเดือนสิงหาคม ผูเ้ ข้าแข่งขันจะท�ำการประชา สัมพันธ์ทริปของตนเองผ่านทางช่องทางออนไลน์ และช่วงสุดท้ายคือเดือน กันยายน จะเป็นช่วงแข่งขาย โดยจะขายทริปผ่านช่องทางออนไลน์ผ่าน เว็บไซต์ www.thelocallicious.com และจะมีการจัดงานขาย 20 สุดยอดฟู้ด ทริป “Thailand Food Tourism Mart” ที่ศูนย์การค้าชั้นน�ำ

ทั้งนี้ส�ำหรับผู้ที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการหรือสนใจสมัครเข้าประกวดสามารถรับรายละเอียดได้ที่ Facebook: thelocallicious หรือเว็บไซต์ www.Thelocallicious.com ๑ ใน...อร่อยทั่วไทย

31


หมูสร่ง

ตามรอยเมนูจากละครดัง

เมนูฮิตน่ะออเจ้า นอกจากกระแสการแตงกายชุดไทยแบบย้อนยุค และ

นี้ให้เข้ากับวิธีชีวิตแบบไทยๆ กลายเป็นไก่สร่งแทน แต่ส�ำหรับเมนูหมูสร่ง อันถือว่าเป็นเมนูโปรดของคุณพี่นั้น มี การท่องเที่ยวตามรอยพี่หมื่นกับน้องการะเกดในละคร ดังอย่าง “บุพเพสันนิวาส” แล้ว อีกอย่างหนึ่งก็ถือว่า ส่วนผสมก็คือ หมูบด ที่น�ำไปหมักคลุกเคล้ากับรากผักชี กระเทียม พริก เป็นกระแสและได้รับความสนใจไม่น้อยกว่ากัน นั่นก็คือ ไทย และเครื่องปรุงต่างๆ เพิ่มรสชาติและความหอมชวนกิน ก่อนจะน�ำ มาห่อพันด้วยเส้นหมี่ซ่ัวให้รอบๆ ให้มีลักษณะคล้ายกับลูกตะกร้อหรือ การท�ำอาหารไทยเมนูโบราณที่ปรากฏในละครซึ่งหาชิม ก้อนไหมพรม แล้วจึงน�ำไปทอดในน�้ำมันร้อนๆ จะได้หมูสร่งที่กรอบข้าง ได้ยากในปัจจุบน ั ๑ ใน...อร่อยทัว่ ไทย ฉบับนีข้ อน�ำเสนอ นอก นุ่มข้างใน สูตรอาหารและวิธีปรุงเมนูฮิตต่างๆ ในละครเผื่อออเจ้า สนใจท�ำรับประทานกันจ้า

หมูสร่ง (หมูโสร่ง) เมนูนี้ต้องถือว่าโด่งดังกันขึ้นมาชั่วข้ามคืน จากแต่เดิมที่เป็น อาหารวางของโบราณ หากินได้ยาก แต่พอปรากฏขึ้นในละครเพียงไม่กี่ นาที ก็มีหลายคนที่ต้องมาเสิร์ชหากันเลยว่า “หมูสร่ง” หน้าตาเป็น อย่างไรกันแน่ “หมูสร่ง” เป็นของว่างแบบฉบับชาววัง มีส่วนประกอบหลักก็ คือเนื้อหมู และเส้นหมี่ซั่ว โดยมีการศึกษากันมาว่า หมูสร่งนั้นปรากฏ ขึ้นในประเทศไทยจากเรือการค้าของโปรตุเกสและจีน แต่เนื่องจากใน สมัยก่อนนั้น คนไทยไม่ได้นิยมกินหมูกันมากมายเหมือนในปัจจุบัน จึง เปลีย่ นจากเนือ้ หมูมาเป็นเนือ้ ไก่ทหี่ าได้งา่ ยมากกว่า ดัดแปลงอาหารชนิด

32

๑ ใน...อร่อยทั่วไทย

ส่วนผสม หมูสร่ง

• หมูสับ 500 กรัม • หมี่ซั่ว 250 กรัม • รากผักชี 10 กรัม • พริกไทยเม็ด 10 กรัม • กระเทียม 30 กรัม • ไข่ไก่ 1 ฟอง • น�้ำปลา 1 ช้อนโต๊ะ • ซอสปรุงรส 1 ช้อนโต๊ะ • น�้ำมันส�ำหรับทอด


วิธีท�ำหมูสร่ง

1. เริ่มจากโขลกรากผักชี กระเทียม และพริกไทยให้ 4. ตั้งน�้ำมันใช้ไฟกลาง พอน�้ำมันร้อนน�ำลงทอด ใช้น�้ำมัน ละเอียด น�ำเครื่องโขลกหมักกับหมูสับ ใส่ไข่ น�้ำปลา และซอส ท่วมๆ ทอดจนหมูสุกเป็นสีเหลืองทอง ตักเสิร์ฟพร้อมน�้ำจิ้มไก่ ปรุงรส คลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากัน หมักทิ้งไว้ 30 นาที เป็นอันเสร็จสิ้นพร้อมรับประทานได้เลยจ้า...

2. น�ำหมีซ่ วั่ แช่นำ�้ ทิง้ ไว้ ให้พอเส้นนุม่ แล้ว เทน�ำ้ ออกผึง่ ให้สะเด็ดน�้ำ 3. เริ่มจากปั้นหมูสับให้เป็นก้อนพอดีค�ำ แล้วใช้เส้น หมี่ 4 เส้นค่อยๆ พันให้รอบหมู เก็บปลายเส้นโดยหาช่องว่าง แล้วกดปลายเส้นยัดเข้าไปเลย เมื่อพันเสร็จจะได้หน้าตาแบบนี้ แล้วจึงน�ำไปทอด

๑ ใน...อร่อยทั่วไทย

33


34

๑ ใน...อร่อยทั่วไทย


ป.เจริญโภชนา

ให้บริการ อาหารโต๊ะจีน อาหารบุฟเฟ่ต์ ในพิธีงานต่างๆนอกสถานที่ “งานเล็ก งานใหญ่ ทางเรายินดีให้ บริการ” ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพ ทางเรา เลือกสรรวัตถุดิบ ในการประกอบอาหารที่มีคุณภาพ สด สะอาด ปริมาณเต็มจาน และรสชาติอร่อยถูกปาก พิกัด : 5/32 หมู่ 18 ต.คูคต อ.ล�ำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 โทร. 0-2533-7976, 08-1268-8833, 08-1928-6185

ร้านร่มไม้ริมนา

ร้านอาหารที่ได้รับความนิยมอย่างมาก เนื่องจากรสชาติอาหารที่ถูกอกถูกใจลูกค้าที่มาใช้บริการ ที่ร้านร่มไม้ริมนาและราคาอาหารยังเป็นราคาที่สมน�้ำสมเนื้อ กับคุณภาพที่ลูกค้าจะได้รับอีกด้วย และลูกค้ายังติดอกติดใจ กับความเป็นธรรมชาติของร่มไม้ที่มีอยู่โดยรอบ พิกัด : ลาดหลุมแก้ ว 35/4 หมู่ 2 ต.คลองพระอุดม อ.ลาดหลุมแก้ ว จ.ปทุมธานี โทร. 08-1860-6845 พุทธมณฑลสาย 5 18/3 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 โทร. 0-2482-1025, 08-1700-9960

ข้าวขาหมูตรอกซุง ปลาช่อนย�ำสมุนไพร

ขาหมูตรอกซุง ร้านข้าวขาหมูขึ้นชื่อย่านบางรักเป็นร้านที่มีชื่อเสียงนับว่าเป็นร้าน ข้าวขาหมูสูตรต้นต�ำรับที่สืบต่อกันมารุ่นต่อรุ่น การันตีด้วยลูกค้าที่มาอุดหนุนกัน อย่างไม่ขาดสาย เป็นร้านตึกแถวเล็กๆ ตกแต่งแบบเรียบง่าย ความพิเศษของข้าว ขาหมูรา้ นนีค้ อื การเลือกใช้ขาหมูทำ� ให้ได้ขาหมูทนี่ มุ่ อร่อย หนังบาง และน�ำ้ พะโล้ สูตรเฉพาะของทางร้านที่มีความเข้มข้น พิกัด : จากถนนเจริญกรุ ง มาจนถึงโรบินสันบางรั ก จะเห็นซอยเจริญเวียง อยู่ฝ่ ั งตรงข้ าม ให้ เลีย้ วเข้ าซอยไปประมาณ 10 เมตร จะเห็นร้ านข้ าวขาหมู ตรอกซุง อยู่ขวามือมีป้ายบอกชัดเจน โทร. 08-6788-7602 , 02-235-4930, 08-1696-8777, 09-6802-8298

กบทอดน�้ำปลา

ครัวบ้านทวี

อาหารสด รสดี บรรยากาศริมน�้ำ ปากอ่าวไทย เมนูเด็ด: ปลาฉลามผัดฉ่า, ปลาเห็ดโคนทอดกรอบร้านนี้เป็นร้านอาหารริม อ่าวไทย อยู่ติดกับวัดหงส์ทอง ที่มีอุโบสถกลางน�้ำ แวะไปท�ำบุญ ที่วัดแล้วมาทานอาหารทะเลที่นี่ก็สบายใจ อิ่มบุญ อิ่มท้อง พิกัด : 32 ม.9 ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 08-9666-4727, 08-6906-1978 ๑ ใน...อร่อยทั่วไทย

35


Margaret Coffee

“ชงด้ วยใจ เสริฟด้ วยกาแฟ” กาแฟเข้ม อร่อยโดนใจ (ท�ำด้วยใจ อะไรก็อร่อย) พิกัด : : สาขาเสนา โทร. 06-1787-7729 สาขาอยุธยา โทร. 08-7499-5967

อาหารอร่อยแซ่บแสบทรวงกันเลยทีเดียวอร่อยทุกเมนู รับประกันความอร่อยยยแหล่งจ�ำหน่ายของฝาก ไซต์มนิ .ิ ..ของ ต.แหลมผักเบีย้ อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี -ร้านกาแฟสด บ้านทะเล คอฟฟี่ -ร้านอาหาร บ้านทะเล ซีฟู้ดส์ -ร้านของฝาก บ้านทะเล อาหารทะเลแปรรูปทุกชนิด -ร้านของฝาก ขนมหวานเมืองเพชร โทร. 085-4052856 (หลุยส์ )

สุภาวัลย์ โภชนา

บริการรับจัดท�ำอาหารและโต๊ะจีนในงานพิธีต่างๆ นอกสถานที่ สด สะอาด อร่อย พิกัด : 72/3 หมู่ 1 ต.ขุนแก้ ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 โทรศัพท์ : 08-1911-2833, 08-2719-8888

Wila Cafe’ ร้านเรามีอาหารให้บริการท่านมากมาย เช่น สเต็ก สปาเก้ตตี้ ข้าวผัดจานเดียว ย�ำ พิซซ่า ฮันนี่โทส วาฟเฟิล กาแฟสด ภูเขาไฟ อีกหลายอย่าง พิกัดร้ าน 50/4 หมู่ 2 ต.ปากกราน อ.พระนครศรี อยุธยา จ.พระนครศรี อยุธยา โทร. 08-6806-6526 เปิ ดเวลา 10.00-20.00 น. วิลา คาเฟ่ :Wila cafe’

36

๑ ใน...อร่อยทั่วไทย

Mod Me Coffee

ร้านเครือ่ งดืม่ ทีแ่ สนอร่อยทีจ่ ดั ตกแต่งร้าน ได้น่ารักนั่งสบาย พบกับเมนูเครื่องดื่มหลากหลาย อาทิ กาแฟสูตรเข้มข้น ชาเขียว สตรอเบอรี่ สมูท ตี้ พร้อมเมนูขนมหวาน Bakery ท�ำเอง เครปเค้ก, บานอฟฟี่ ฯลฯ พร้อมบริการฟรี Wifi ส�ำหรับแชทชิล กันไป และรับจัดงานนอกสถานที่ พิกัด : สาขาสระบุรี (ข้ างธนาคารกรุ งเทพ) 06-3249-4923 สาขาแก่ งคอย (ตรงข้ าม SCG) 06-2542-7008


ครัวทิดเทือง

ร้านอร่อยนครสวรรค์ เมนูเด็ด : ฉูฉ่ กี่ งุ้ แม่นำ�้ , เป็ดพะโล้, แกงป่า, ต้มย�ำปลาน�้ำใส, ปลาช่อนเผาเกลือ, ห่อหมกปลาคล้าว, ปลาม้าทอดน�้ำ ปลา, แกงคัว่ หอยขม, ซึง่ มีเมนูขนึ้ ชือ่ อย่าง กุง้ แม่นำ�้ เผาตัวโต เนือ้ สดอร่อย ย่างมาพอดีกินกับน�้ำจิ้มซีฟู๊ด พิกัด : 2/3 หมู่ 1 ต.ท่ าอ้ อย อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ โทร. 0-5638-1123, 0-5638-1000, 08-1379-1188

ก๋วยเตี๋ยวเป็ดเชอรี่

ก๋ ว ยเตี๋ ย วเป็ ดพะโล้ เป็ ดย่ า ง หมู แ ดงเจ้ า อร่ อ ยใน อรัญประเทศ สด สะอาด คุ้มราคา ร้านนี้ค่อนข้างดัง สมค�ำล�่ำลือ อร่อยสะอาด เมนูเด็ด : ปากเป็ดตุน๋ มาถึงแล้วไม่มากินคงไม่ได้ ร้าน เป็นร้านข้างทางเห็นป้ายมาแต่ไกลมีที่จอดรถสะดวกสบาย เมนูที่ นี่ค่อนข้างหลากหลาย มีทั้งเป็ด หมูแดง หมูกรอบ อร่อยมากๆ พิกัด : กม.3 ฝั่ งซ้ าย เส้ นทาง อรั ญฯ-โรงเกลือ โทร. 08-1782-2982, 08-1782-0070, 08-1782-3858

ร้านอาหารจันทร์มณี

อาหารอร่อย บรรยายกาศดี เพลงเพราะ พนักงานต้อนรับ เยี่ยม ร้านสวนอาหารสไตล์วินเทจ ร่มรื่นนั่งสบาย อาหารอร่อย ราคาเป็นกันเอง พร้อมดนตรีสดโฟล์กซองรุ่นเก๋า ที่นี่ที่เดียว!!! พิกัด : 17/2 ซ.เทศบาล 25 ถ.สุวรรณศร ต.สระแก้ ว อ.เมือง จ.สระแก้ ว 27000 โทร. 08-1820-0598, 08-9527-5467

แกงส้มปูไข่หน่อไมัดอง

บ้านอาหารศรีสุวรรณ

ร้านอาหารที่ใช้พื้นที่บ้านมาบริหารเป็นร้าน เลยเรียกว่า บ้าน อาหาร ศรีสุวรรณ ร้านนี้เปิดมาหลายสิบปีแล้วครับ ใครอยู่แถวๆนี้ น่าจะ รู้จักเป็นอย่างดีเลย ร้านอยู่ตรงข้ามกับ ม.มหิดล ศาลายา ซอยศาลายา 1/1 ร้านนี้เน้นที่อาหารไทย จีนเป็นหลักครับ รวมถึงรับจัดโต๊ะจีนด้วย พิกัด : 11/1 หมู่ 6 ถ.สาย 4 ศาลายา ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 Tel. 0-2441-9243, 08-1925-3282 ๑ ใน...อร่อยทั่วไทย

37


ร้านอาหาร ครัวเดอะเพียร์ @อ่าวคุ้งกระเบน ชมแสงพระอาทิตย์อ�ำลาฟ้ายามเย็นสวยงามจับใจ..กับเมนูหลากหลาย.. เลีอกลองกันได้อย่างเพลินพุงกันอีก.. กับเพลงเบาๆ จิบเครื่องดื่มตามใจชอบชิลๆ พิกัด : 9/9 หมู่ 7 ปากอ่ าวคุ้งกระเบน ต.คลองขุด อ.ท่ าใหม่ จ.จันทบุรี โทร. 08-4333-7699, 06-2941-6536

มุมทะเลจันท์ โฮมสเตย์

ที่พักชิลๆ กับกิจกรรมอิ่มอร่อย เต็มรูปแบบ กับกิจกรรม มากมาย ทั้งนี้ลูกค้าสามารถเดินชมทิวทัศน์บรรยากาศ ความเป็นอยู่ ของชีวิตชาวเลพื้นบ้าน พร้อมยังมีร้านขายของฝาก ของชาวเลที่ขึ้นชื่อ ในหมู่บ้านไร้แผ่นดิน พิกัด : 65/2 หมู่ 2 ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี โทร. 09-5494-2924, 08-1236-3914, 09-6269-6424

หาดแสงจันทร์ซีฟู้ด

ให้บริการที่พัก พร้อมจัดสัมมนา ห้องประชุม ใหญ่โตทีเดียว ร้านหาดแสงจันทร์ซฟี ดู๊ มีทงั้ ทีน่ งั่ ด้านนอก และด้านใน ไม่มแี อร์นะครับ แต่วา่ ไม่รอ้ นเลย เพราะว่าร้าน อยู่ห่างทะเลแค่ถนนกั้น ได้รับลมทะเลเย็นชื่นใจตลอดทั้ง วัน อาหารของร้านหาดแสงจันทร์ซีฟู๊ดนั้นจะเป็นอาหาร ทะเลสดๆจากทะเลระยอง และมีอาหารพื้นเมืองของ จังหวัดระยองให้เลือกทาน พิกัด : 78/6 หมู่ 2 ถ.เลียบชายฝั่ ง ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000 โทร. 0-3862-1433, 0-3862-0585, 0-3862-0586, 08-6335-7006

38

๑ ใน...อร่อยทั่วไทย

อิ่มสบาย สไตล์ครูตา สเต็กอร่อยเจ้าแรก ในตัวเมืองอยุธยา ถึงแม้ว่ากาลเวลาจะผ่านไปนานหลายปี มีร้านใหม่ ๆ เกิดขึ้นเยอะแยะมากมาย แต่ลูกค้าของร้านนี้ ยังคงเหนียวแน่นอยู่เหมือนเดิม..

สเต็กครูตา

เสต็ก น�้ำปั่น ริมน�้ำ ร้านนี้เป็นมุสลิม สเต็กอร่อยมาก ซอสจะเน้นเครื่องเทศ และอีกหลากหลายเมนู บรรยากาศริมน�้ำ โทร. 0-3524-2268, 08-9673-0755 พิกัด : 43/7 หมู่ 3 ต.ประตูชัย อ.พระนครศรี อยุธยา จ.พระนครศรี อยุธยา


ร้านพิกุลโภชนา

เป็นร้านเก่าแก่ในอ�ำเภอขลุง เปิดมานานตกทอดกันมา หลายรุ่น มีชื่อเสียงในเรื่องของกั้ง จนเป็นที่รู้จัก และ แนะน�ำกันมาลิ้มลองความสดอร่อย โดยเฉพาะคนที่ ชอบกินกั้งตัวโตๆ เนื้อเยอะ ปูทะเลตัวเบิ้ม รวมถึงเมนู อาหารทะเลอืน่ ๆ ทีใ่ ช้วตั ถุดบิ คุณภาพ ร้านนีอ้ ยูใ่ นเส้น ทางไปจังหวัดตราด แวะได้สะดวก พิกัด : 53/7 หมู่ 10 ต.เกวียนหัก อ.ขลุง จ.จันทบุรี โทร. 039-494-717, 08-3111-1829

ทิ้งความวุ่นวายไว้ในเมือง... แล้วหนีไปหยุดเวลาไว้ที่มีนา คาเฟ่กลางทุ่งนา

Mycup2u By Sermsub ร้านกาแฟ ToTCuP บริการ ส่งฟรี แม้เพียง แก้วเดียว อยากทานเครื่องดื่ม ไม่ว่าจะเป็น กาแฟ ชา และอีกหลากหลายเมนู ขนมอร่อย โทร. 08-6922-5949 อ.ท่าม่วง หลังวัดถ�ำ้ เสือ มาทางผ่านเขือ่ นแม่กลอง ถึงสามแยกเลีย้ วขวาไปทางวัดถ�ำ้ เสือ ไปตามทาง ผ่าน แพอาหารริมเขือ่ น ตรงไปถึง วัดมโนธรรมาราม (นางโน) เลีย้ วซ้ายตรงข้ามวัด ถึงสามแยกเลีย้ ว ขวาตรงไปถึงสีแ่ ยกถนน คลองชลประทานเลีย้ วซ้ายตรงไปร้านอยูซ่ า้ ยมือ บรรยากาศบริเวณด้านหลัง ร้านเป็นทุ่งนา ทางเดินไม้ร้อยกว่าเมตรออกไปกลางทุ่ง ร้านกาแฟตรงข้ามหลังวัดถ�้ำเสือ วิวสวยทุ่ง นากว้าง เมื่อก่อนไปวัดถ�้ำเสือ ขึ้นบนเขาจะไปด้านหลังชมวิวทุ่งนาโล่งกว้างเขียวขจีสุดตาถึงทิวเขา ติดต่ อที่พกั โทร. 08-7907-1700 พิกัด : 75/18 ต.ม่ วงชุม อ.ท่ าม่ วง จ.กาญจนบุรี 71110

บ้านโพธิ์ ริเวอร์ไซด์

อาหารอร่อย บรรยากาศดี ริมแม่น�้ำบางปะกง ราคาไม่แพง สอบถามเพิ่มเติม : 08-6843-5858, 08-6111-0085 พิกัด : 99 หมู่ 6 ต.สนามจันทร์ อ.บ้ านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140

Kamii korean fried chicken ร้านอาหารเกาหลีแห่งแรกในจันทบุรี หลากหลายเมนูที่ กามิ จันทบุรี รังสรรค์ขึ้น เกิดจาก ความตั้งใจ สูตรอาหารจากเชฟชาวเกาหลีโดยตรง คงรสชาติ ความ อร่อย แบบต้นฉบับ และ คัดเลือกน�ำเอาวัตถุดิบที่ดี มีคุณภาพมาประกอบอาหาร ทั้งวัตถุดิบน�ำเข้าจากประเทศเกาหลี และวัตถุดิบคัดเกรดในประเทศไทย โดยเน้นการปรุงสดทุกจาน ไม่ใส่ผงชูรสและสารปรุงแต่ง ใดๆ เพื่อให้สด ใหม่ ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพต่อลูกค้าที่มาทาน พิกัด : ร้ านอยู่ใกล้ ป๊ั มแก๊ สรั กชูก้ามหาราช โทร. 0863672669 ๑ ใน...อร่อยทั่วไทย

39


ร้านอาหารโคขุนดั้งเดิม

อร่อยบอกต่อ กับร้านในต�ำนาน อาหารอร่อย ที่ อ.ปากช่อง โคราช ต้องห้ามพลาด “ร้ านอาหาร โคขุนดัง้ เดิม” มีเมนูให้เลือกหลากหลาย ต้องลองเปิดบริการ : 11.00-22.00 น. พิกัด : 12/39 ถ.ปากช่ อง-ซับสนุ่น ต.ปากช่ อง อ.ปากช่ อง จ.นครราชสีมา 30130 โทร: 087-022-0291

โต๊ะจีนครัวผู้ใหญ่ อยุธยา

ต้องการอาหารรสชาติอร่อยเริ่ด!! ต้องการอาหาร ราคาถูก!! ต้องการความประทับใจ!! ต้องการการ บริการที่มีคุณภาพ!! ต้องการใช้เงินน้อยจัดตามงบ ต้องการอะไรๆ ที่ใครก้อให้ไม่ได้!! โทรมาหาเราสิ เพราะทุกงานคืองานส�ำคัญ เราจึงจ�ำเป็นต้องน�ำ เสนองานอาหารด้วยคุณภาพ รสชาติ ความสวยงาม และที่ส�ำคัญของคุณ โทร. 098 - 4066360 , 085 - 1891040

คลอเพลง หมูจุ่ม แม่สอด

อาหารอร่อย ดนตรีไพเราะ บรรยากาศสบายๆ บริการเป็นกันเอง ติดต่ อสอบถาม โทร. 087-194-5046

ร้านก๋วยเตี๋ยวฟ้าผ่า อ่างศิลา

เมนูเด็ดแนะน�ำให้ลอง มาม่าต้มย�ำฟ้าผ่า มาม่าเย็นตาโฟฟ้าผ่า เน้น หนัก จัดเต็ม กับเมนูเส้นยอดฮิต หนักเครื่อง ครบรสทั้งปลาหมึกไข่ กุ้งสด กระดูกอ่อน หมูกรอบ หมูเด้งแผ่น และไข่ลวกสูตรฟ้าผ่า พิกัด : ร้ านอยู่ใกล้ หมู่บ้านปราถนา 3 เลยหมู่บ้านศิลารมย์ ถ้ ามาจากแยกอ่ างศิลา ขับตรงขึน้ มาอย่ างเดียว ก่ อนถึงไฟแดงวัดเสม็ด โทร. 0-3815-2404

น้อง-ดา โภชนา (ผู้ใหญ่น้อง)

บริการรับจัดโต๊ะจีน อาหารไทย อาหารบุฟเฟ่ต์ งานประชุม และงานพิธีต่างๆ และทั่วไป ทั้งในและนอกสถานที่ พิกัด : 1 หมู่ 3 ต.บางโปรง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร. 0-2383-0484, 0-2756-7564, 08-1819-3506

เต็กแอนด์เตี๋ยว

ก๋วยเตีย๋ วลูกชิน้ หมูตนุ๋ สูตรเฮียไทร (ตลาดเจ้าพรหม) กว่า 40 ปี เย็นตาโฟ ทรงเครื่อง ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา ส่งตรงจากเยาวราช สเต็ก สลัด เมนู ข้าว ของทานเล่น เมนูชามยักษ์ฯลฯ อร่อยทุกวันได้ที่ร้านเต๊กแอนด์เตี๋ยว บรรยากาศดีไม่ว่าจะรับประทานในห้องแอร์หรือโอเพ่นแอร์ ที่จอดรถ สะดวก ราคาสบายสบาย เปิ ดบริการเวลา 11.00 - 20.30 น. อยู่ด้านในลานจอดรถ @ หมู่บ้านสบายสบาย ถนนเส้ นหลังโลตัส สอบถามโทร 035-750949, 09-2624-9544

40

๑ ใน...อร่อยทั่วไทย


ร้านชวนมา ริมแม่น�้ำบางปะกง ฉะเชิงเทรา

ร้านอาหารติดริมแม่น�้ำบางปะกง ตั้งอยู่ในซอยตลาดชุมชนโสธร 1 ติดกับฝั่ง ซ้ายของวัดหลวงพ่อโสธร เป็นบ้านเก่าในชุมชนเก่าแก่ โดยน�ำมาดัดแปลง ให้เป็นร้านริมน�้ำสไตล์ย้อนยุค เข้ากับบรรยากาศสงบเงียบริมแม่น�้ำ ได้พัก ผ่อน นั่งชมวิถีชีวิตชุมชน ช่วงค�่ำทางร้านมีดนตรีสดเล่นให้ฟังเพลินๆ ช่วย เจริญอาหารด้วย พิกัด : ร้ านชวนมา ตัง้ อยู่ตดิ กับวัดหลวงพ่ อโสธร ในซอยตลาดชุมชน โสธร 1 อยู่สุดซอยทางซ้ ายมือ ซอยนีต้ ้ องจอดรถไว้ ด้านนอก แล้ วเดิน เข้ าไปยังตัวร้ านอาหาร โทร. 0-3881-0749, 08-9218-7661

ขาหมูห้วยกระบอก จันทร์เจริญ

ขาหมูเจ้าอร่อยแห่งย่านห้วยกระบอก บอกชือ่ ห้วยกระบอกหลายคนคงอาจไม่คนุ้ ตลาดห้วยกระบอกตั้งอยู่ที่ ต�ำบลกรับใหญ่ อ�ำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เป็นที่ ตัง้ ของร้านจันทร์เจริญทีเ่ ปิดขายมานานกว่า 50 ปีแล้ว โดยสูตรขาหมูทนี่ เี่ ป็นสูตร จีนแคะ คือจะไม่เน้นเครื่องพะโล้ แต่จะใช้เครื่องยาจีนที่ดีมีคุณภาพ นอกจากขา หมูรสเด็ดที่ละลายในปาก ยังมีเมนูเด็ดอีกคือ กระเพาะหมู ไม่ว่าจะเป็นกระเพาะ หมูตุ๋นยาจีน หรือกระเพาะหมูผัดเกี๋ยมไฉ่ก็อร่อยไม่แพ้กัน การเดินทาง: จาก อ.บ้ านโป่ ง มุ่งหน้ าไป กาญจนบุรี ถึงสามแยกลูกแก เลีย้ วขวา ตามป้ายห้ วยกระบอก อีก 12 กม. สังเกตธนาคารกรุ งศรี อยุธยา ร้ านจันทร์ เจริญจะอยู่ตดิ กับธนาคาร โทรศัพท์ : 032-291033 เปิ ดให้ บริการทุกวัน

สมศักดิ์ปลาเผา somsakprapao

ขนมจีนครูอี๊ด เสาไห้ (ตรงข้ามโลตัสเสาไห้)

มีเมนูหลากหลายให้เลือกกว่า 60 เมนู ร้านเปิดบริการความแซ่บ 10.00-22.00 น. รับรองแซ่บสะใจ แซ่บแล้วแซ่บอีก ทานแล้วจะติดใจจนต้องกลับมาทานอีก ร้านเรามีบริการดนตรีสด โทร. 08-7068-6962 พิกัด : ร้ านตัง้ อยู่ท่ ี ตรงข้ ามหทัยราษฎร ซ.26 (ติดถนนใหญ่ )

เมนูแนะน�ำ : ขนมจีนเส้นสด น�้ำยากะทิ น�้ำยาป่า น�้ำพริก ส้มต�ำ ข้าวผัด ข้าวหมูทอด ลูกชิ้นปิ้ง หมูสะเต๊ะ ลอดช่องแตงไทย เผือกกะทิสด อร่อยทุกเมนู โทร. 08-1852-0832, 0-3639-1068

ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา ณ สุพรรณบุรี “ครัวเล่าจึง” Krua Laochueng Restaurant

แวะมาทานก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาอร่อยๆ น�้ำซุปร้อนๆ รสชาติกลมกล่อม เย็นตาโฟรสล�้ำ ร้านครัวเล่าจึง (วัดป่าเลไลยก์ฯ) ถ.สถานีรถไฟ เมืองสุพรรณบุรี สอบถาม โทร : 083-042-9609 และ 081-285-9547 ๑ ใน...อร่อยทั่วไทย

41


ใหญ่เชย ซีฟู๊ด

ครัวใหญ่เชย ซีฟู้ด ร้านอาหารทะเลสดๆ ที่ผู้ใหญ่เชย เจ้าของร้านกับบรรดาลูกหลานร่วมใจกันมาเปิด ขายอาหารทะเลแบบแซ่บ นึกชื่อร้านไม่ออกก็เลยตั้งชื่อตามคุณลุงผู้ใหญ่เชยกันซะเลย เปิดขายมาได้ 5 ปีแล้ว ด้วยบรรยากาศที่ตั้งร้านเป็นที่ตั้งอันเหมาะเหม็ง เพราะตั้งอยู่ริมแม่น�้ำตรัง สายลมเย็นฉ�่ำสบาย อุรา แถมยังสอดรับกับเทือกเขาด้านหน้า น่านั่งนานๆ ทีเดียวที่ตั้งร้านสังเกตง่ายๆ คือจะตั้งอยู่ตีนสะพาน มหิศรภักดี อ.กันตัง จ.ตรัง

พิกัด : 66/2 หมู่ 1 ต.ย่ านซื่อ อ.กันตัง จ.ตรั ง 92110 โทร. 09-5462-4573

ร้านสเต็กหน้าวัง

ร้ า นนี้ อ ยู ่ ต รงข้ า มค่ า ยพระรามหกซึ่ ง ที่ ตั้ ง ของ พระราชนิ เ วศน์ มฤคทายวัน หาง่ายเพราะอยู่ริมถนนตรงข้ามวังเลย จึงตั้งชื่อร้านว่า สเต็กหน้าวัง พิกัด : ตัง้ อยู่ เยือ้ งค่ ายพระรามหกพระราชนิเวศน์ มฤคทายวัน ทางทิศเหนือ ถ.เพชรเกษม อ.ชะอ�ำ จ.เพชรบุรี โทร. 08-6512-4402, 08-1982-1851

โรงเรียนสอนศิลปะการปรุงอาหารไอเชฟ

เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรการประกอบอาหารจ�ำนวนมาก หลักสูตรใช้เวลา 150 ชั่วโมง ที่อยู่ 1/248 และ 1/254 หมู่ 16 ต.บางกระสัน้ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรี อยุธยา โทร. 08-3543-0543

Corner cafe ร้านคอเนอร์คาเฟ่ที่นี่เรามีอาหารเครื่องดื่มบริการท่านสุดแสนประทับใจ เมนูแนะน�ำ เมี่ยง ปลากระพง,สลัดผลไม้,สลัดโรล,ก๋วยเตี๋ยวโบราณ ,ขาหมูทอดเยอรมัน,ซาซิมิแซลมอล อาหารพื้นเมืองที่แนะน�ำ ข้าวซอยไก่-เนื้อ,ก๋วยเตี๋ยวน�้ำเงี้ยวหมู อิ่มอร่อยทุกรายการ เรามี ดนตรีสด ทุกวัน เริ่มเวลา19:00-22:00 น. เว้นวันจันทร์ อาหารสุดแสนอร่อย บริการแสน ประทับใจ มีเครื่องดื่ม กาแฟ,น�้ำปั่น,น�้ำผลไม้,ไอศครีม,และจิบเบียร์เย็นๆ ในร้านคอเนอร์ คาเฟ่ได้ทุกวัน สามารถจองที่น่ ังล่ วงหน้ าได้ ท่ เี บอร์ โทร 090-595-5509 , 090-995-9959 มีบริการจัดงานเลีย้ งสังสรรค์ แบบบุฟเฟ่ และโต๊ ะจีน ได้ ท่ นี ่ ีคอเนอร์

ร้านอาหารครัวน�้ำทิพย์ สาขา พระราม2

เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 9.00 -22.00 น. รับบริการจอง-จัด งานเลี้ยง เลี้ยงรุ่น ประชุมร้านอาหาร มีคาราโอเกะพร้อมบริการ อาหารทะเลรสชาติดี อร่อย รับประกันความอร่อย พิกัด : พระราม 2 ตัง้ อยู่กโิ ลเมตร 68 ลงสะพานแม่ น�ำ้ แม่ กลองพระรามสอง ทางหลวงหมายเลข 5 โทรจอง 08-8867-0506 (Line ID), 08-5183-7829

42

๑ ใน...อร่อยทั่วไทย


เจ๊อิ๋วซีฟู้ด เกาะช้าง

บรรยากาศภายในร้าน เป็นแบบบ้านๆ นั่งสบายๆ ไม่ได้ติดทะเลหรูหราอย่าง ร้านอื่นๆ เมนูก็มีทั้งตามราคาและตามกิโล เลือกสั่งได้ตามใจเลย พิกัด : ปากทางเข้ าน�ำ้ ตกคลองพลู 22/10 หมู่ 4 บ้ านคลองพร้ าว ต.เกาะช้ าง อ.เกาะช้ าง จ.ตราด 23170 โทร. 08-1982-3954, 0-3969-6727

ร้าน เจ๊ออน (ใกล้วัดคูบัว)

ร้านอาหารชือ่ ดังอีกหนึง่ ร้านของราชบุรี !! ยังไงใครมาราชบุรกี ต็ อ้ งมาลองกัน ให้ได้ อร่อย ราคาไม่แพง บรรยากาสร้านโล่ง รับลมเย็นๆ แต่ที่เด็ดคือรสชาติ ของอาหาร ไม่วา่ จะเป็นปลาช่อนทอด กรอบนอกนุม่ ใน น�ำ้ จิม้ ซีฟดู้ รสชาติแซ่บ ลูกชิ้นปลากรายลวกจิ้ม เหนียวนุ่ม เจอข้าวสวยร้อนๆ ด้วยแล้ว ต้องยกนิ้วให้ พิกัด : 59 หมู่ 5 ต.คูบวั อ.เมือง จ.ราชบุรี โทร. 0-3273-0200, 08-1007-6963

ก่อนเลย cafe’

รานกาแฟเล็กๆ นารัก บรรยากาศอบอุน ริมทุงนาบนถนนบายพาส หลมสัก-หลมเกา สี่แยกฝายนาแซง เปนรานเปดใหมจุดพัก ระหวางทาง จิบกาแฟหอมๆ พรอมอีกหลายเมนูใหเลือกมากมาย โทร. 08-8159-7773, 08-8159-7772 พิกัด : 19/3 หมู่ 5 ต.ฝายนาแซง อ.หล่ มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110

ร้านอาหาร ริมชล หนองแค

ร้านอาหารอร่อย บริการดี บรรยากาศสบายๆ มีเพลงฟังเพราะๆ พิกัด : 2/2 ถ.พหลโยธินสายเก่ า ต.หนองแค อ.หนองแค จ.สระบุรี 16140 โทร. 09-0289-4464, 0-3638-0988

ไก่ย่างครูนงลักษณ์

ของดีเมืองเพชรบูรณ์ ไก่ย่างวิเชียรบุรี ได้กินไก่ย่างวิเชียรบุรีต้นต�ำรับกับเขาแล้ว จริงๆ ก็ใม่รู้ว่าแตกต่างกันยังไง แต่อันนี้เขาก็แห้งๆ ดี เครื่องหมักก็หอมดี อร่อย พิกัด : ร้ านตัง้ ติดถนนสายหลัก สังเกตุง่ายๆ มีรูปปั ้นไก่ ตัวใหญ่ ๆ หน้ าร้ าน 131/1 หมู่ 1 ต.สระประดู่ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130 โทร. 09-0213-5064 ๑ ใน...อร่อยทั่วไทย

43


ร้านเนินฆ้อทะเลสวย - วาสนา2

ร้านอาหารมองดูเรือ

เจ๊เพยสเต็ก สวรรคโลก

ร้านนี้บรรยากาศดีมากๆที่นั่งกินอยู่ริมทะเล ข้างๆ มีต้น กุ้งเผา ปลาเผา อาหารป่า ปลาแม่น�้ำ ส้มต�ำแซ่บเวอร์ อร่อย สะอาด ราคาเหมาะกับคุณภาพ ร้านอยู่ตรงข้ามตลาดโลตัสสวรรคโลก โกงกางขึ้น ร่มรื่น ลมพัดเย็นสบาย อาหารทะเลสดๆ รับจัด มีดนตรีให้ท่านรับฟังในยามค�่ำคืน ใต้บรรยากาศสุดวิเศษ โต๊ะจีนทั้งในและนอกสถานที่ โดยนักร้องเสียงและนักดนตรีของเรา จ.สุโขทัย เป็นร้านห้องเดียวติดแอร์ มีทั้ง อาหารจานเดียว กับข้าว สลัด ไส้กรอกและ เมนูแนะน�ำ กะพงทอดราดน�ำ้ ปลา ต้มย�ำทะเล ปูผดั ผงกระ พิกัด : พระนครศรี อยุธยา (ร้ านริมแม่ น�ำ้ สเต็ก รสชาติดีได้มาตรฐานราคาไม่แพง หรี่ หมึกผัดไข่เค็ม กะพงนึง่ มะนาว และอีกหลากหลายเมนู เยือ้ งวัดกษัตราธิราชวรวิหาร) พิกัด : 225 หมู่ 4 ต.เนินฆ้ อ อ.แกลง จ.ระยอง Tel. 0861234539 และ 035321499 พิกัด : 7/3 ถ.จรดวิถถี ่ อง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย โทร. 08-6141-6152, 06-1443-4532 โทร. 08-3137-7327

ส้มต�ำเจ๊รัตน์@ขอนแก่น

เมนูต่างๆพร้อมเสริฟ์ให้กับชาวขอนแก่นแล้วนะ กับเมนูที่ไม่เหมือนใคร อร่อย คัด สรรวัตถุดิบ เพื่อชาวขอนแก่นเลย ของดีต้องบอกต่อนะ เมนูแนะน�ำหลากหลาย... ลวนแตท�ำใหติดอก ติดใจลาบหมู จัดจาน คอหมูยาง สมต�ำปลารา กั้งทอดกระเทียม ย�ำรสแซบ และอื่นๆ อีกมากมาย... พิกัด : 149/108 หมู่ 7 ถ.กัลปพฤกษ์ อ.เมือง จ.ขอนแก่ น 40000 โทร. 08-4778-9900

ร้านข้าวห่อชามไม้ เล้งหม้อไฟ เกาเหลาไส้ฮั่ว หมูอบไม่อมน�้ำมัน

อาหารตามสั่งรสแซ่บ ร้านเล็กๆตึกแถวหนึ่งคูหา มีห้องแอร์ และโซน ด้านนอกชิวๆอาหารที่นี่เเซ่บซี๊ดส์สุดๆ เเซ่บเด็ดทุกอย่างทั้ง ต้ม..ผัด.. แกง..ทอด เมนูแนะน�ำ กระเพราโบราณ ไข่ข้น (รสสัมผัสไข่ข้นที่แตก ต่าง) เกาเหลาไส้อั่ว เล้งแซ่บ พะแนงหอยแมลงภู่ ทะเลทอดกระเทียม ข้าวผัดต้มย�ำทะเล ข้าวผัดไข่ชีส คะน้าฮ่องกงน�้ำมันหอย คั่วอกไก่หน่อไม้เค็ม ต้มย�ำทะเลแห้ง ต้มย�ำ พวงไข่ ทับทิมกรอบ ซาหริ่ม พิกัด : ร้ านข้ าวห่ อชามไม้ ตัง้ อยู่ฝ่ ั งกังสดาร เลยร้ านรั กเนยมา ประมาณ 100 เมตร ร้ านจะอยู่ด้านซ้ ายมือ มีป้ายร้ านสีแดงอยู่ โทร. 094 618 6579, 063 441 9666

44

๑ ใน...อร่อยทั่วไทย

ครัวจันท์สุข

ร้านนี้อยู่เส้นถนนพระยาตรังที่ขนานกับถนนสุขุมวิท ระหว่าง อ.ท่าใหม่ กับ อ.เมือง จันทบุรี ถ้ามาจาก กทมทางเส้นนี้ก็จะถึงก่อนเข้าตัวเมืองจัน 6-7 กิโล เป็นร้านที่ บรรยากาศในสวนที่ไม่พลุกพล่าน อากาศดี สบายๆ มีโซนที่นั่ง ระเบียงไม้ ในห้อง แอร์ สนามหญ้าและศาลาใหญ่หน้าร้าน รองรับลูกค้าได้มากทีเดียว ลานจอดรถก็ จอดได้สะดวกถึง 50 คัน พิกัด : 23/9 หมู่ 2 ต.พลอยแหวน อ.ท่ าใหม่ จ.จันทบุรี 22120 (อยู่บนถนนสายพระยาตรั ง) โทร. 08-1152-3523, 08-6144-6936


ชาบู กินเพลิน จันทบุรี

ครัวอิ่มอร่อย

ลิม้ รสกับอาหารไทย-จีน-อีสาน อร่อยถูกปาก รับจัดเลีย้ ง สัมมนา ห้อง คาราโอเกะ บรรยากาศธรรมชาติ ราคาสบายกระเป๋า (รับจัดโต๊ะจีน) พิกัด : 225/17 หมู่ 1 ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรี อยุธยา โทร. 0-3535-9747, 08-1851-8194

ผ่านหน้าโลตัส /พาวเวอร์บาย ลงมา แล้วกลับรถตรงปั๊ม ปตท. ชิดซ้ายประมาณ 100 เมตรถึง ถ้ามาจากท่าใหม่ ผ่านตลาดเจริญสุข แล้วชิดซ้าย ใครยังไม่มาลอง ทาน ถือว่าพลาดนะจ๊ะพีจ่ า๋ #น�ำ้ จิม้ เด็ด #วัตถุดบิ ชัน้ ดี #ราคาถูก๊ ถูก! หิวเมือ่ ไรให้แวะ สังเกตุง่ายๆ ร้านอยู่เยื้องกับ TOT หรือโทรสอบถาม โทร. 08-8841-5665

โต๊ะจีนณัทพงศ์โภชนา

จิราพาไก่หมุน

ร้านนี้อร่อยมาก บริการดี สะอาด อร่อย มีที่จอดรถ ไก่ย่าง อร่อยมาก อยากให้ลอง มีไก่ยา่ งแล้วจะพลาดส้มต�ำได้อย่างไร ทางร้าน มีทงั้ ต�ำไทย ปู ปลาร้า ปูมา้ ตามด้วยปลาทอดสมุนไพร(ทับทิม) ทีไ่ ด้จาก แม่น�้ำปราจีนบุรีสดๆ ทอดกรอบรสชาติหวานหอมสมุนไพร นอกจากนี้ ยังมี ลาบหมู น�้ำตก คอหมูย่างที่ใช้คอหมูแท้ๆ หมักใส่ซอส น�้ำมันหอย ย่างไฟใช้ถ่านปานกลาง รสชาตินุ่มลิ้น พิกัด : 41/1 หมู่ 7 ต.ดงพระราม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี Tel. 09-4395-6326, 09-5857-4664

เราให้ทา่ นชิมฟรีกอ่ นสัง่ หากท่านต้องการจะชิมอาหาร โต๊ะจีนของณัทพงศ์โภชนา ง่าย ๆ เพียงโทรนัดหมายวันเวลา แล้วเชิญท่านแวะไปชิมที่ร้าน ณัทพงศ์โภชนา บ้านนาสร้าง อ.เมือง จ.นครปฐม เราจัดรายการอาหารเหมือนเมนู ที่ท่านต้องการ สั่งส�ำหรับงานจัดเลี้ยงของท่าน ลองชิมดูก่อน ถูกรส ถูกปาก พอใจค่อยสั่งโต๊ะจีน กับเราก็ได้ที่ร้านณัทพงศ์โภชนา เมื่อท่านลองรับประทาน อาหารโต๊ะจีนของเรา แล้วสั่งจอง โต๊ะจีนกับเราทันที เราให้ท่านชิมฟรี หากท่านชิมแล้วไม่สั่งโต๊ะจีนกับ เรา ท่านก็จ่ายค่าอาหาร ตามราคาปกติเท่านั้น โทร. 06-3191-5689, 084-455-1459, 0-3426-7432

ร้านอาหารยกยอ

อาหารอร่อย ราคาไม่แพง บรรยากาศดี มีทนี่ งั่ แบบด้านในร้าน กับทีร่ มิ ทะเลเลยลูกค้าชอบใจตรงไหรบอกน้องพนักงานจัดให้ได้ โซนริมทะเลก็ดมี ากๆ ได้ กินอาหาร อร่อย ราคาไม่แพง คุม้ ค่า คุม้ ราคาทีส่ ดุ เป็นร้านอาหารทะเลริมหาดปาก เมง ที่คนตรังแนะน�ำให้ไปทาน ไม่ผิดหวังเลย เพราะอาหารทะเลสด และรสชาติ อร่อย รสชาติจัดจ้าน พิกัด : 154 หมู่ 4 ถ.หาดปากเมง ต.ไม้ ฝาด อ.สิเกา จ.ตรั ง 92150 Tel. 0-7527-4014, 08-6267-3959 Fax. 0-2757-4224 ๑ ใน...อร่อยทั่วไทย

45


มุมอร่อย

คุ้มบางแก้วรีสอร์ท แอนด์ สปา

ฟังเพลงเบาเบาใต้ต้นไม้ใหญ่ที่คุ้มบางแกัวหนาม แดงบางพลี 56 บริการอาหารไทยต้นต�ำรับ และเมนูนานาชาติ ท่ามกลางบรรยากาศร่มรื่นของแมกไม้ในสวนสวยริมคลอง ณ ร้าน “คุ้มบางแก้ ว” สัมผัสมนต์เสน่ห์ของเรือนไทยโบราณ ที่ แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติบริสุทธิ์จากไม้ป่านานาพันธุ์ ลิ้มรส แห่งเสน่ห์ปลายจวักที่หาทานไม่ได้ที่ไหน ด้วยเมนูชื่อดังประจ�ำ ร้าน อาทิ ย�ำคุ้มบางแก้ว ผัดฉ่าทะเล แหนมเนือง ก๋วยเตี๋ยวลุย สวน สเต็กบางแก้ว และพาสต้า เป็นต้น พิกัด : ตัง้ อยู่ใกล้ สนามบินสุวรรณภูมเิ พียง 5 กิโลเมตร 55/5 หมู่ 5 ต.บางแก้ ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร. 09-8549-3616

ร้านดัง ร้านเด็ด ของ ศรีราชา เมนูเด็ด: กะหล�่ำปลีผัด น�้ำปลา, โป๊ะแตก, หอยเชลล์ผัดฉ่ามุม อร่อย ศรีราชา ร้านนีไ้ ม่มใี ครไม่รจุ้ กั ร้านนี้ บรรยากาศดี ติดชายทะเล ลมพัดเย็นดี พนักงานเยอะ บริการทั่วถึง อาหารมี คุณภาพ อร่อยทุกอย่าง พิกัด : ซ.นาเกลือ 4 อาคารด้ านหลังสถานีตำ� รวจ บางละมุง 83/4 หมู่ 2 ถ.นาเกลือ ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 โทร. 0-3822-3252, 0-3870-3344, 08-9488-4884 Fax. 0-3870-2197

บริษัท แอร์โรว์ แอพแพเรล จ�ำกัด

รับตัดชุดยูนิฟอร์มทุกชนิด จ�ำหน่ายยูนิฟอร์มส�ำเร็จรูป เสื้อพ่อครัว ผ้ากันเปื้อน หมวกกุ๊ก เสื้อพนักงานเสิร์ฟ เสื้อช๊อป เสื้อแม่บ้าน ฯลฯ พิกัด : ลาดพร้ าว 64 โทร. 0-2933-6587-8, 09-3551-6959 ห้ าง JJ Mall (สวนจตุจกั ร) โทร. 06-3449-3623 เชียงใหม่ โทร. 09-4642-9265, 05-2005-5586 Line id : @harrot.uniform

46

๑ ใน...อร่อยทั่วไทย


ร้ านอาหารชิม ที่ตั้ง : 39/41 ถ.ท่าหลวง ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 Tel. 0-3932-1260

ร้ านอาหารไผ่ ขวาง ที่ตั้ง : 167 หมู่ 2 ต.ไผ่ขวาง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี Tel. 0-3552-3014-5

ครั วผู้ใหญ่ สาซีฟ้ ูด ที่ตั้ง : หมู่ 10 ต.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ Tel. 08-9148-6560, 09-7953-9804

ลาบร้ อยเอ็ด ที่ตั้ง : หน้าสถานีรถไฟฉะเชิงเทรา ถ.มหาจักรพรรดิ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel. 0-3853-5880, 08-1578-7592

ร้ านอาหารมธุรส เรื อนแพ ที่ตั้ง : 193/2 ถ.มรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel. 0-3851-1958, 08-1864-2929

บ้ านครั วชุมแสง ที่ตั้ง : 7 ถ.แสงมุกดา ต.ชุมแสง อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 60120 Tel. 08-1786-2885

ครั วอ้ วนทรงไทย ที่ตั้ง : 223/2 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร Tel. 08-7031-5924

ครั วกุ้งหลวง ที่ตั้ง : 95/1 หมู่ 4 ต.หนองบัว อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี Tel. 08-6375-3621

ร้ านอาหารริมคลองเฮ้ าส์ บางปลาม้ า ที่ตั้ง : 29/1 หมู่ 2 ต.บางปลาม้า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150 Tel. 0-3544-6833, 08-1986-6007, 08-6320-4710

ร้ านอาหารคลองบุญ ที่ตั้ง : 39/2 หมู่ 5 ต.เจ้าปลุก อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150 Tel. 08-1994-8793, 0-3576-9522, 0-3571-2230

ร้ านลูกชิน้ ปลาล้ งเล้ ง ที่ตั้ง : 1091 ถ.พระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10300 Tel. 0-2611-6338

ดัลลัส สเต็กส์ ที่ตั้ง : 42 หมู่ 12 ต.บ้านยาง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี Tel. 08-5844-4347, 08-9993-5501

เปี ยอู๋ โภชนา ที่ตั้ง : 29/16-18 ถ.บางนา-ตราด กม.7 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ Tel. 0-2740-2784

วาสนาฟิ ชชิ่งปาร์ ค ที่ตั้ง : 99/1 หมู่ 8 ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง 21110 Tel. 0-3869-7157-8, 08-6158-9230

อรไก่ หมุน ที่ตั้ง : 10/12 หมู่ 4 ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด Tel. 08-1945-5963, 08-1761-4639

ครั วผักหวานบ้ าน 1 ที่ตั้ง : 91 หมู่ 2 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150 Tel. 0-3458-5023, 08-6384-1450, 08-1809-1622

๑ ใน...อร่อยทั่วไทย

47


ร้ านอาหารคุ้นลิน้ เจ้ าเก่ า ที่ตั้ง : 10/26 หมู่ 4 ต.บางจะเกร็ง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 Tel. 0-3476-2948, 0-3476-2943, 08-9837-4824

ร้ านอาหารเจ๊ ณี ที่ตั้ง : 333/7 หมู่ 4 ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี Tel. 0-3464-7449, 08-9820-7711

ราดหน้ ายอดผัก (นาย 9 ราดหน้ าประชาอุทศิ เจ้ าเก่ า) ที่ตั้ง : 655/14 หมู่ 1 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 Tel. 08-1639-8430, 08-6888-1062

ร้ านอาหารริมคลอง ที่ตั้ง : สาขา 1 หน้าวัดพระเมรุ จ.พระนครศรีอยุธยา Tel. 0-3523-3003, 08-6644-3814,08-1744-8690 ที่ตั้ง : สาขา 2 วัดศาลาแดง ซ.5 บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา Tel. 0-3538-1205, 08-6644-3814, 08-1137-8960

ร้ านชมชล ที่ตั้ง : 124 หมู่ 12 ต.ท่างาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี Tel. 0-3721-2313, 08-7132-4283

ร้ านข้ าวแกงอร่ อย ที่ตั้ง : 76 หมู่ 1 ต.ทับไทร อ.โป่งน�้ำร้อน จ.จันทบุรี Tel. 08-6380-4446, 08-1377-7440

ส้ มต�ำเจ๊ ลักษณ์ ที่ตั้ง : หมู่ 1 ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี Tel. 08-5988-1255

48

๑ ใน...อร่อยทั่วไทย

บะหมี่กวางตุ้งหมูอบแป๊ะปอ ที่ตั้ง : (ร้านตั้งอยู่บริเวณ 3 แยก เยื้องร้านโพธิ์ประตูม้วน) ถ.สุริยาตร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี Tel. 08-1878-3762, 08-4009-2929

เจ๊ เหมียว อาหารทะเลสด ที่ตั้ง : 35 หมู่ 2 บริเวณหาดเจ้าส�ำราญ ต.หาดเจ้าส�ำราญ อ.เมือง จ.เพชรบุรี Tel. 08-1986-3182

ร้ านน�ำ้ ทิพย์ ที่ตั้ง : 69 ซ.วัชรพล ถ.รามอินทรา แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220 Tel. 08-1615-4688, 0-2519-8447

เชิดโภชนา ที่ตั้ง : 154/3 หมู่ 7 ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา Tel. 0-3853-1057, 08-1942-4034

ครั ววังเดือนห้ า ที่ตั้ง : 11 หมู่ 7 ต.หมอนนาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 Tel. 0-3847-3301

ก๋ วยเตี๋ยวเบญญาภา ที่ตั้ง : 931/23 ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 06-3594-9232, 08-9130-6120

ร้ านเจ๊ มะลิ อาหารเวียดนาม ที่ตั้ง : 105 หมู่ 1 ซ.เอนกบุญ ถ.เทศบาลด�ำริ ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 Tel. 081-699-8051

ครั วแม่ มณี ที่ตั้ง : 2 หมู่ 8 ถ.เลียบเมืองนนท์ ต.บางกระสอ อ.บางกระสอ จ.นนทบุรี Tel. 08-9014-1329, 0-2969-2673

ส้ มต�ำน�ำ้ โจ๊ ก ที่ตั้ง : 11/1 ถ.ทหาร ต.ค�ำน�้ำแซ่บ อ.วารินช�ำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 Tel. 08-1282-4800


สวนย่ าเกาะกูด ที่ตั้ง : 14/3 หมู่ 1 ต.เกาะกูด อ.เกาะกูด จ.ตราด Tel. 08-1949-0938, 08-1762-6233, 08-1000-4141

ศรี นวลซีฟ๊ ูด (บ้ านอ�ำเภอ) ที่ตั้ง : 6/9 หมู่ 4 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 Tel. 0-3823-7783, 0-3870-9373, 08-9936-5392

คอฟฟี่ เวย์ จันทบุรี ที่ตั้ง : 28/1 หมู่ 2 ถ.สุขุมวิท ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120 Tel. 0-3949-4418, 08-2540-8169

ร้ านก๋ วยเตี๋ยวหมูเลียงพระยาตรั ง (จันทบุรี) ที่ตั้ง : 60/1 หมู่ 12 ถ.พระยาตรัง ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี Tel. 08-1377-3770, 08-1575-7823

ร้ านนายเลี๊ยก ที่ตั้ง : 6/7 หมู่ 4 ถ.จักรพรรดิ์ ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 Tel. 0-3525-1761

รวยกุ้งเผา ที่ตั้ง : 74/1 หมู่ 2 ต.ไม้ตรา อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190 Tel. 0-3537-2862, 08-6007-1451

ร้ านหน้ าสั่น โภชนา @ เกาะเสม็ด ที่ตั้ง : 8/1 หมู่ 4 ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง 21600 Tel. 08-3887-1588

ร้ านครั วบ้ านตุ้ม ระยอง ที่ตั้ง : 44/1 ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง Tel. 09-6084-6370

ครั วไฮโดร ที่ตั้ง : 104/1 หมู่ 8 ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก 26000 Tel. 0-3761-5469, 08-1864-2995

ร้ านหม�่ำ ที่ตั้ง : 247/1 ถ.สวรรค์บุรี ต.ปากน�้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ Tel. 0-5622-6238

ก๋ วยเตี๋ยวหมูพริกกะเหรี่ ยง ที่ตั้ง : ตลาดปลาสวยงาม (ศรีวิชัย) ทางไปบิ๊กซี นครปฐม Tel. 08-1941-2471

ร้ านอาหารเดอะบีช ทับสะแก ที่ตั้ง : 50/5 หมู่ 2 ต.นาหูกวาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ Tel. 08-9232-3443

ร้ านข้ าวต้ มศิริโอทนา ที่ตั้ง : 361 ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 Tel. 08-9518-6422

๑ ใน...อร่อยทั่วไทย

49


50

๑ ใน...อร่อยทั่วไทย


๑ ใน...อร่อยทั่วไทย

51


52

๑ ใน...อร่อยทั่วไทย


๑ ใน...อร่อยทั่วไทย

53


54

๑ ใน...อร่อยทั่วไทย


๑ ใน...อร่อยทั่วไทย

55


56

๑ ใน...อร่อยทั่วไทย


๑ ใน...อร่อยทั่วไทย

57


58

๑ ใน...อร่อยทั่วไทย


๑ ใน...อร่อยทั่วไทย

59


60

๑ ใน...อร่อยทั่วไทย


๑ ใน...อร่อยทั่วไทย

61


62

๑ ใน...อร่อยทั่วไทย


๑ ใน...อร่อยทั่วไทย

63


64

๑ ใน...อร่อยทั่วไทย


๑ ใน...อร่อยทั่วไทย

65


66

๑ ใน...อร่อยทั่วไทย


๑ ใน...อร่อยทั่วไทย

67


ทุกอย่างได้ถูกคัดเลือกอย่างพิถีพิถัน ตั้งแต่เมล็ดกาแฟทุกเมล็ด ตลอดจนถึงเครื่องชงกาแฟ อย่าลืมคิดจะดื่มกาแฟ นึกถึง Margaret Coffee

ปัจจุบันการดื่มกาแฟของคนไทย บวกกับค่าความนิยมที่มี เพิ่มมากขึ้น ท�ำให้ธุรกิจร้านกาแฟถือเป็นอีกหนึ่งในธุรกิจในฝันของใคร หลายๆ คน บางคนก็เลือกทีจ่ ะสานฝันเปิดร้านเป็นของตัวเอง แต่บางคน ก็เลือกที่จะหาแฟรนไชส์มาเริ่มต้นท�ำธุรกิจ ซึ่งการท�ำร้านกาแฟไม่จ�ำเป็น ต้องลงทุนสูงๆ เสมอไปไม่จ�ำเป็นต้องออกแบบร้านในราคาแพงๆ เพื่อ ให้ออกมาดูดีหรูหรา เพราะนั่นหมายถึงเงินทุนที่ต้องใช้ และระยะเวลาการ คืนทุนอีกด้วย ดังนั้นหากเราเลือกที่จะลงทุนท�ำธุรกิจด้านร้านกาแฟ เรา ต้องตระหนักถึงรสชาติที่ตอบโจทย์ และโดนใจลูกค้ามากที่สุด

68

๑ ใน...อร่อยทั่วไทย


Margaret Coffee กั บ เส้ น ทางของธุ ร กิ จ ร้ า น กาแฟกว่า 4 ปี เราได้คิดค้นพัฒนาจนได้รสชาติของกาแฟ Margaret Coffee ทีต่ อบโจทย์ผบู้ ริโภคเป็นอย่างดี ดูได้จาก ยอดขายที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อย่างไม่น่าเชื่อ ด้วยคุณภาพของ รสชาติที่เข้มและหอม หากใครได้ชิมรับรองไม่ผิดหวัง เมื่อมี ฐานลูกค้ามากและเป็นทีร่ เู้ พิม่ ขึน้ จึงได้ขยายร้านและเปิดแฟ รนไชส์อย่างเต็มตัว พร้อมให้บริการกับลูกค้าทีส่ นใจอยากมี ธุรกิจเป็นของตัวเอง เราขออาสาส่งต่อความส�ำเร็จนีไ้ ปยังทุก คนที่ก�ำลังหันมาสนใจลงทุนธุรกิจร้านกาแฟ

“ชงด้วยใจ

เสริฟด้วยกาแฟ”

ถิ่นก�ำเนิดตลาดเก่าที่เล่าขาน งามตระการบ้านแพนแคว้นกรุงศรี แผ่สาขามาแดนดินถิ่นกวี สู่อยุธยาราชธานีแต่โบราณ อันรสชาติเลื่องชื่อจึงลือทั่ว เกิดครอบครัวแข็งแกร่งแรงผสาน แตกกิ่งก้านดังดอกไม้ที่ผลิบาน ลงจารึกเป็นต�ำนาน “อร่อยทั่วไทย”

Margaret Coffee

ขอขอบคุณทุกความไว้วางใจ และความเชือ่ มัน่ ใน ถึง แม้ว่าเราจะมีหลายสาขา แต่การพัฒนาสูตรเราไม่เคยหยุดนิ่ง ยัง คงปรับปรุง คิดค้นสูตรใหม่ๆ อยู่เสมอ เพราะทุกความส�ำเร็จ ที่ได้มาคือ รสชาติของกาแฟต่างหากที่เป็นจุดขายส�ำคัญ หากมี รสชาติกาแฟทีต่ อบโจทย์ผดู้ มื่ ได้ดี ธุรกิจของคุณจะประสบความ ส�ำเร็จได้ไม่ยากเลย

ติดต่อธุรกิจร่วมเป็นครอบครัว Margaret Coffee Tel. 08-5187-1421 สาขา เสนา 06-1787-7729 สาขาอยุธยา 08-7499-5967 (ถนนสาย 1 ตรงข้ามร้านกิตติศักดิ์อาหารสัตว์) ๑ ใน...อร่อยทั่วไทย

69


ร้านอาหาร

ครัวเดอะเพียร์ @อ่าวคุ้งกระเบน

จะดีแค่ไหนถ้าเราได้นั่งทานอาหาร กับคนพิเศษ ชมวิวทะเล ฟังเสียงคลื่นซัดฝั่ง และดูพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า ในยามเย็นมันช่างเป็นอะไร ที่ลงตัวซะเหลือเกิน

ร้านอาหารครัวเดอะเพียร์@ อ่าวคุ้งกระเบน รับประทานอาหารในจุดชม วิวที่สวยที่สุดของอ่าวคุ้งกระเบน โอบล้อมด้วยทิวเขาที่สมบูรณ์ที่สุด ท่ามกลาง บรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ครัวเดอะเพียร์พร้อมต้อนรับทุกท่านด้วยอาหารหลาก หลายทั้งอาหารพื้นบ้านและอาหารทะเล ในราคามิตรภาพ อาทิเช่ น ปลากะพงต้ มกระวาน หมูชะมวง ผัดไทยเส้ นจันท์ ปูน่ ิม หลากเมนู ปลากะพงทอดราดน�ำ้ ปลา จ๊ อปู พล่ าปลากระบอก ส้ มต�ำทะเล พร้ อมหลากหลายให้ เลือก ฯลฯ

ร้านอาหารอร่อย...บรรยากาศวิวทะเลสวยๆ สุขได้ทุกโอกาสแวะมาที่นี่...ร้านอาหาร ครัวเดอะเพียร์@อ่าวคุ้งกระเบน

70

๑ ใน...อร่อยทั่วไทย


อร่อยสุดอ่าว ร้านอาหารอร่อย...บรรยากาศวิวทะเลสวยๆ สุขได้ทุกโอกาสแวะมาที่นี่... ร้านอาหารครัวเดอะเพียร์@อ่าวคุ้งกระเบน

แนะน�ำ : แมนูเตี๋ยวริมเล หมูเลียงสูตรโบราณ

โดยทีมงานเดอะเพียร์ ที่พร้อมคอยบริการดูแลทุก ท่านที่มาเยือน นอกจากอาหารอร่อยแล้วที่นี่ยังมีบริการที่พักมี ทั้งเป็นห้องพัก และแบบบ้านพัก บริเวณรีสอร์ทอยู่ติดกับ ท่าเทียบเรือเดอะเพียร์ และหมู่บ้านชาวประมง โดยรอบมี ความเป็นส่วนตัว บรรยากาศชิลล์ๆ กับลมโชยอ่อนๆสุดแสน สบาย ใครมองหากิจกรรมสนุกๆ อย่างเช่น ตกหมึก, ด�ำน�้ำ, ตกปลา,พายคายัค ล่องเรือชมอ่าว เก็บหอย ดูเต่าและพันธุ์ ปลาหลากหลายชนิด ไปจนถึงให้อาหารปลาฉลาม มาที่นี่ที่ เดียวครบ “เดอะเพียร์ รี สอร์ ท@ อ่ าวคุ้งกระเบน”

ร้านอาหารครัวเดอะเพียร์ เปิดบริการตั้งแต่ 10.00–22.00 น. ตั้งอยู่ที่อ่าวคุ้งกระเบน บนจุดชมวิวที่สวยที่สุดของคุ้งกระเบน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 084-333-7699, 062-941-6536 ๑ ใน...อร่อยทั่วไทย

71


ร้านอาหารจันทร์มณี ร่วมย้อนอดีตกันกับบรรยากาศเก่าๆ ชวนให้ นึกถึงความหลังแบบไทยๆ คงไว้ซึ่งความสงบ ร่มรื่นและเป็นธรรมชาติ คลุก เคล้าด้วยเสียงดนตรีฟงั สบายๆ ฉบับท้องถิน่ แท้ๆ ในเรือ่ งของคุณภาพอาหาร และรสชาตินั้น เราการันตีความอร่อย หากไม่พอใจยินดี “ท�ำใหม่” ทุกเมนู เพราะเราให้ความส�ำคัญกับอาหารมื้อพิเศษของท่าน

อาหารอร่อย บรรยากาศดี ดนตรีไพเราะ ราคาเป็นกันเอง 72

๑ ใน...อร่อยทั่วไทย


ร้านอาหารจันทร์มณี ตกแต่งร้านสไตล์วนิ เทจ ย้อนยุค ร่มรื่น นั่งสบาย อาหารอร่อย เปิดเพลงสากล และมีเล่นดนตรี สด โดยเมนูเด็ดของที่ร้าน เช่น แกงเขียวหวานโรตี, ปลาช่อน ลุยสวน, ย�ำถั่วพู, ปลาดุกฟูผัดพริกขิง, หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ อบชีส, แกงส้มชะอมทอดใส่กงุ้ และเมนูทตี่ อ้ งสัง่ ทุกโต๊ะ “ต้มย�ำ ลอยนวล” เมนูเด็ดแห่งร้านอาหารจันทร์มณี ต้มย�ำร้อนๆ รส ชาติแซ่บซี้ด จัดจ้าน ถูกอกถูกใจทั้งชาวไทยและต่างชาติ ใครที่ ยังไม่เคยทานเมนูนี้ถือว่ายังมาไม่ถึงร้านจันทร์มณี

ร้านอาหารจันทร์มณี ตั้งอยู่ในตัวเมืองสระแก้ว ในซอยตรงข้ามห้างแม็คโครสระแก้ว เข้าซอยมาประมาณ 500 เมตร อยู่ขวามือ ตรงข้าม บริษัท เจ เอส ฟลาวเวอร์ จ�ำกัด สนใจส�ำรองโต๊ะได้ที่เบอร์ 081-820-0598, 089-527-5467

๑ ใน...อร่อยทั่วไทย

73


7 วิธี การเลือกทีพ่ ัก

ที่ท�ำให้ทริปของคุณแฮปปี้และลงตัว การเลือกสถานทีพ ่ ักส�ำหรับอยู่อาศัยใน ระหว่างการท่องเทีย ่ วนับว่าอีกหนึง่ สิ่งที่คุณควรให้ ความส�ำคัญไม่แพ้เรือ่ งอื่นๆ เพราะหากคุณเลือกผิด พลาด ก็อาจท�ำให้เสียทั้งเงิน เสีนเวลาและเสียอารมณ์ ได้ค่ะ วันนี้เรามี 7 วิธีการเลือกโรงแรมทีจ่ ะช่วยท�ำให้ การท่องเทีย ่ วของคุณเป็นทริปทีแ่ สนสุขอย่างแท้จริง 1.ตั้งงบประมาณ ก่อนที่คุณจะท�ำการเลือกโรงแรม สิ่งแรกที่ควร ท�ำ คือ คุณควรตั้งงบประมาณไว้ก่อนค่ะว่าคุณจะใช้ จ่ายเงินไปกับค่าโรงแรมประมาณกี่บาท หากคุณไม่ได้ เน้นสิ่งอ�ำนวยความสะดวกทั้งหลาย แต่ต้องการแค่ ที่พักอาศัยเท่านั้น ก็ไม่ต้องตั้งงบฯไว้สูงค่ะ

76

๑ ใน...อร่อยทั่วไทย

2.เปรียบเทียบราคา แม้จะปฏิเสธไม่ได้ว่าบรรดาเว็บไซต์ส�ำหรับการ จองโรงแรมไม่ว่าจะเป็น Agoda , Booking Expedia ฯลฯ ล้วนแต่เข้ามามีบทบาทส�ำคัญในการจองห้องพัก มากขึ้น เพราะเว็บไซต์เหล่านี้มักมีส่วนลดมาดึงดูด ลูกค้าเป็นประจ�ำ ทั้งนี้คุณควรเปรียบเทียบราคาห้อง พักของแต่ละเว็บไซต์ก่อนค่ะและอย่าลืมเข้าไปตรวจ สอบราคาในเว็บไซต์ของโรงแรม เพราะบางทีการจอง กับโรงแรมโดยตรงจะได้ราคาที่ถูกกว่าค่ะ 3.พิจารณาว่าจะเลือกโรงแรม แบบสาขาหรือโลคอล โรงแรมที่มีลักษณะแบบ Chain hotel หรือมี สาขาอยู่ทั่วโลก อาจท�ำให้เราเชื่อมั่นและวางใจกับการ บริการได้ระดับหนึ่งค่ะ แต่หากคุณต้องการ ประสบการณ์ที่แปลกใหม่ การเลือกโรงแรมแบบโลคอล ก็เป็นอีกทางเลือกที่ดีค่ะ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณแล้วว่า ต้องการพักสไตล์แบบไหน


4.ค�ำนึงถึงโลเคชัน ่ ถ้าจะให้ดี คุณควรเลือกโรงแรมที่ใกล้กับสถานี รถไฟหรือจุดที่ท�ำให้คุณท่องเที่ยวได้สะดวกขึ้น เพราะ หากคุณเลือกโรงแรมที่ตั้งอยู่ห่างไกลจากตัวเมืองและ สิ่งอ�ำนวยความสะดวก ก็จะท�ำให้คุณเสียเวลาในการ เดินทางมากยิ่งขึ้น 5.อ่านรีวิว ก่อนท�ำการจองโรงแรม คุณควรอ่านรีวิวที่ผู้ เคยเข้าพักเขียนบอกเล่าประสบการณ์ไว้ตามเว็บไซต์ ก่อนค่ะ ไม่ว่าจะเป็นใน Agoda, Booking Expedia, Pantip ฯลฯ แต่คุณอาจต้องใช้วิจารณญาณในการ อ่านสักเล็กน้อยค่ะ

6.ดูว่าเขามีบริการอะไรเสนอให้บ้าง หากคุณค�ำนึงถึงบริการอื่นๆ ของโรงแรมด้วย ไม่ว่าจะเป็น ซักผ้า room service สระว่ายน�้ำ ฟิตเนส WIFI ฯลฯ คุณก็ควรตรวจสอบให้ดีว่าโรงแรมนั้นๆมี

สิ่งอ�ำนวยความสะดวกที่คุณต้องการหรือไม่ 7.อย่าลืมตรวจสอบว่า มีค่าใช้จ่ายเพิม ่ เติมหรือไม่ ให้คุณลองตรวจสอบก่อนว่าโรงแรมที่จะเข้าพัก มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอะไรบ้าง เพราะบางโรงแรมอาจมี คิดค่าเตียงเสริม ค่า WIFI ค่าซักรีดเสื้อผ้า ฯลฯ เพื่อ ที่คุณจะได้จัดสรรงบประมาณให้ครอบคลุมค่าใช้จ่าย เพิ่มเติมเหล่านั้น

ไหนๆ จะได้ไปเทีย ่ วพักผ่อนทั้งที การเลือก โรงแรมก็เป็นสิง่ ส�ำคัญไม่น้อยเลยล่ะค่ะ ส�ำหรับใครที่ ก�ำลังวางแผนท่องเทีย ่ วและก�ำลังอยู่ในขั้นตอนการ เลือกโรงแรม ให้คุณลองน�ำสิง่ ที่เราแชร์ข้างต้นไปใช้ ประกอบการพิจารณา ก็จะช่วยให้คุณตัดสินใจเลือก โรงแรมได้ง่ายขึ้น หรือจะเลือกข้อมูลทีพ ่ ักได้จาก Magazine ๑ ใน ฉบับนี้ก็ได้รวบรวมมาแล้วเช่นกันค่ะ

๑ ใน...อร่อยทั่วไทย

77


Baan Suan Issaree

Organic Agriculture & Thai House Farm at Chanthaburi

บ้านสวนอิสรีย์เกษตรอินทรีย์ และฟาร์มม้าเมืองจันท์

ทางทีมงานวารสาร ๑ ใน...อร่อยทั่วไทย ฉบับนี้ได้มีโอกาส สัมภาษณ์ คุณแววศิร ิ ฤทธิโยธี ท่านเจ้าของ “ บ้ านสวนอิสรีย์เกษตร อินทรี ย์ และฟาร์ มม้ าเมืองจันท์ ” โดยทางคุณแววศิริ ได้เล่าให้ทีม งานฟังว่า เป็นคนจังหวัดจันทบุรโี ดยก�ำเนิด จบชัน้ ประถม 4 ทีโ่ รงเรียน วัดบูรพาพิทยาราม และได้เข้ามาเรียนต่อในกรุงเทพฯ จบชัน้ ประถม 7 ที่โรงเรียนพิพัฒนา, จบ ม.ศ. 5 ที่โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว, จบระดับ อนุปริญญาจากราชภัฎร�ำไพพรรณี และจบระดับปริญญาตรีจาก ราชภัฏพระนคร หลังจากเรียนจบได้เข้ามาท�ำงานและ รับเหมางาน อยู่กับบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ�ำกัด (มหาชน) ต่ อมาปี พ.ศ.2543 เริ่มกลับมารั บงานก่ อสร้ างกับทาง ราชการทีจ่ ังหวัดจันทบุรี แต่ ด้วยความทีไ่ ม่ ชอบระบบของการ ท�ำงาน จึงเริ่มหันกลับมาท�ำสวน และเปลี่ยนจากเกษตรเคมี มา เป็ นเกษตรอินทรี ย์ส่ ูความยั่งยืนและปลอดภัย

คุณแววศิริ ฤทธิโยธี บ้านสวนอิสรีย์เกษตรอินทรีย์ และฟาร์มม้าเมืองจันท์

80

๑ ใน...อร่อยทั่วไทย


ที่มาของ “บ้านสวนอิสรีย์ เกษตรอินทรีย์และฟาร์มม้าเมืองจันท์”

ปี พ.ศ.2544 เริม่ เปลีย่ นจากงานก่อสร้าง มาท�ำสวน จนเป็นความ ผูกพัน สงบ มีความสุข เปลี่ยนจากเกษตรเคมี เป็นเกษตรอินทรีย์ ตามรอย เท้าพ่อ สู่ความยั่งยืน และปลอดภัย ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค ไม่ร�่ำรวย แต่ รู้สึกอิ่มเอม และภูมิใจที่ได้ผลิตพืชผักผลไม้ท่ีเป็นอินทรีย์ให้พ่อแม่ ตัวเรา เอง คนที่เรารัก และเพื่อนร่วมโลก ได้ทานของที่เป็นอินทรีย์ และลดการ สร้างมลภาวะที่ไม่ดีให้แก่โลกของเรา ถึงจะไม่มาก แต่ก็รู้สึกยินดีท่ีเราได้ เริ่มท�ำแล้ว

แนวทางบริหารงาน

ศึกษา เรียนรู้ให้เข้าใจงานที่ทำ � ช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อเพือ่ นร่วม งาน ปรับหน้างานให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม คน งาน สภาพ อากาศ ปรับตัวท�ำตามแนวค�ำสอนของพ่อให้เหมาะกับสถานการณ์

มุมมองเกี่ยวกับธุรกิจรีสอร์ทในจังหวัดจันทบุรี

จันทบุรี เป็นเมืองสีเขียวอุดมสมบูรณ์ดว้ ยทรัพยากรธรรมชาติ ภูเขา น�้ำตก แม่น�้ำ ทะเล จากภูผาสู่มหานทีเรามีครบ อากาศดี ท�ำ เกษตรกรรมได้ดที สี่ ดุ ในประเทศไทย เป็นแหล่งผลิตทุเรียนทีม่ ากทีส่ ดุ ในโลกและตลาดพลอยขึ้นชื่อ มีประเพณี วัฒนธรรม ประวัติความ เป็นมาทีน่ า่ ศึกษาและจดจ�ำ จังหวัดจันทบุรจี งึ เป็นสถานทีท่ เี่ หมาะกับ การมาพักผ่อน ทานอาหาร ช็อปปิ้ง ที่ท่องเที่ยวมากที่สุดเมืองหนึ่งใน ประเทศไทย ฉะนั้น ธุรกิจ แหล่งท่องเที่ยว ที่พัก รีสอร์ท โรงแรม ใน จังหวัดจันทบุรี ยังมีการขยายตัวเพือ่ รองรับนักท่องเทีย่ วได้อกี มากค่ะ

๑ ใน...อร่อยทั่วไทย

81


พานหิน รีเจ้นท์ เอ็คซ์คลูซิฟ เรสซิเดนซ์

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2006 จนถึงปัจจุบัน มีห้องพัก จ�ำนวน 342 ห้องและห้องทั้งหมด ออกแบบมาโดยเฉพาะ เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านที่เข้ามาลงทุน หรือ เข้ามาพักผ่อน ผ่อนคลายระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนั้นทางโรงแรมยังมีสิ่งอ�ำนวยความสะดวก อื่น ๆ อีกมากมาย ทางเราจะไม่หยุดพัฒนาทางด้านการให้บริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของ ลูกค้า และท�ำให้เกิดความประทับใจสูงสุด เราจะมุ่งมั่นพัฒนาและสร้างสรรค์เพื่อให้ เป็นที่พักที่ดีที่สุดของลูกค้าทุกท่าน ด้วยใจบริการ ถ้าคุณก�ำลังมองหาที่พักสบายๆ ท่ามกลางธรรมชาติ พร้อมสิ่งอ�ำนวยความความสะดวกมากมาย โทร. 037-207824 , 037-625456, 085-2870606 Phanhin Regent Prachinburi รับจัดงานเลี้ยงทั้งใน และนอกสถานที่ ไม่ว่าจะเป็นงานประชุม-สัมมนา งานเลี้ยง งานแต่ง หรืองานรูปแบบไหน เราก็สามารถดีไซน์ได้อย่างลงตัว สนใจชมห้องสัมมนา และห้องพัก หรื อสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติม โทร 037-285290,081-9962470 บริการอบอุ่น เป็ นกันเอง ต้ องที่พานหิน รี เจ้ นท์ ทัง้ 2 สาขา

ริมจันทร์ โฮมสเตย์

กินปู ดูเหยี่ยว เที่ยวทะเลแหวก พักริมจันทร์ โฮมสเตย์ เป็นทริปที่สุดยอดความ ประทับใจ ทุกคนปรบมือรัวๆ ยกนิ้วให้กับอัธยาศัยไมตรีของที่นี่ ที่ยิ้มแย้มต้อนรับพวกเรา ดุจคนในครอบครัวเดียวกัน เมนูอาหารทะเลสดๆ ทั้งปู กุ้ง ปลา ปลาหมึกหลากหลายเมนู เติมให้ไม่อั้น ห้องพักสะอาดหลับสบายเหมือนอยู่บ้านตัวเอง โทร. 06-1667-1884, 09-8435-2950

82

๑ ใน...อร่อยทั่วไทย


บ้านสวนยายกาแฟสด

นานแค่ไหนแล้วที่ตัวเราไม่ได้สัมผัสกับธรรมชาติ ที่แท้จริง มีที่ ที่เหมาะส�ำหรับธรรมชาติอีกที่หนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรี อยู่ ไม่ใกล้ไม่ไกลจาก กรุงเทพฯ รีสอร์ทอยู่ อ.ท่ามะกา เรียบคลอง ชลประทาน เรามีบริการ ทั้งบ้านพักและกาแฟสด ให้ท่านได้ นั่งผ่อนคลายยาววๆ กับวันหยุดสุดสัปดาห์ พิกัด : 21/1 หมู่ 1 ต.เขาสามสิบหาบ อ.ท่ ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120 โทรศัพท์ 092-9569059

บ้านพักริมหาด

ให้บริการบ้านพัก สะอาด สะดวก สบาย สิ่งอ�ำนวยความสะดวกครบครัน บนชายหาดชะอ�ำ สนใจติดต่อ พิกัด : 246/16 ถ.ร่วมจิตต์ ต.ชะอ�ำ อ.ชะอ�ำ จ.เพชรบุรี 76120 Tel. 0-3247-1088, 08-9484-3278 Fax. 0-3243-3639

สวนป่าเกริงกระเวีย

บริการที่พัก ห้องประชุม ลานกางเต้นท์ จุดชมวิว ดูนก เล่นน�้ำตก ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ พิกัด : 276/26 หมู่ 4 ต.ท่ าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180 โทร./แฟกซ์ 0-3468-3450

ป้าช่วยโฮมสเตย์

ล่องเรือ กินปู ดูทะเลแหวก ที่ป้าช่วยโฮมสเตย์ โฮมสเตย์กลางทะเล ณ หมู่บ้านไร้แผ่นดิน ที่พักใหม่สะอาด เจ้าของเป็นกันเองมาก อาหารอร่อย กินปูตัวใหญ่มาก ที่อยู่: ต�ำบล บางชัน อ�ำเภอ ขลุง จันทบุรี 22110 โทรศัพท์ : 081-782-7075, 092-819-8195

เกาะกูดเนเวอร์แลนด์บีชรีสอร์ท

สัมผัสความงดงามบนดินแดนมหัศจรรย์ ในแบบที่คุณไม่ มีวันลืม รีสอร์ทของเราแวดล้อมด้วยธรรมชาติ พร้อมสายน�้ำสองสาย โอบล้อมบ้าน พักหลังเล็ก ๆ ที่แสนอบอุ่นและครบครันด้วยสิ่งอ�ำนวยความสะดวก บรรยากาศรอบ ข้างเอื้ออ�ำนวยกับการพักผ่อนของคุณตลอดทั้งวัน สนุกสนานกับกิจกรรมกลางแจ้งทั้ง ด�ำน�้ำชมปะการังน�้ำตื้น และ พายเรือคายัค ในยามเย็นยังสามารถเดินเล่นริมชายหาด ชมทะเลยามพระอาทิตย์ตกดิน ลมพัดเย็น ๆ กับเสียงคลื่นเบา ๆ ... ที่อยู่ เลขที่ 99 หมู่ 5 ต.เกาะกูด อ.เกาะกูด จ.ตราด 23000 ส�ำรองห้ องพักติดต่ อ โทรศัพท์ 09-4856-1177 ๑ ใน...อร่อยทั่วไทย

83


ยามาดายะบีชรีสอร์ท

บรรยากาศดีมาก เงียบสงบ เหมาะกับการพักผ่อน ห้องพักสะอาด ราคาเป็นกันเอง ที่ตงั ้ : 120 หมู่ 2 ถ.ตราด-คลองใหญ่ ต.แหลมกลัด อ.เมือง จ.ตราด โทร. 08-2199-9883, 0-3958-4200 www.yamadayabeachresort.com

มาร์ค เฮ้าส์ บังกะโล เกาะกูด

ที่พักบรรยากาศสุดชิลล์ ท่ามกลางธรรมชาติ ริมคลองเจ้า ที่ตั้งอยู่ ห่างจาก หาดคลองเจ้า ชายหาดยอดนิยมของเกาะกูด เพียง 200 เมตร ที่อยู่ : 43/4 หมู่ 2 ต.เกาะกูด อ.เกาะกูด จ.ตราด โทร. 08-6133-0402

เฌอ-บุรี โฮมสเตย์

โปรโมชั่นเที่ยวสบายๆท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติ อาหารทะเล ไม่อั้น!!! อาหารดีดนตรีสนุก มาพักผ่อน แบบ Shut down everything กันที่นี่เลย ที่อยู่ : 6/7 หมู่ 9 ต.หนองชิ่ม อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี 22130 โทรศัพท์ : 06-3563-9424

โรงแรมประสพสุข ที่ตั้ง : 277 ถ.แสงชูโต ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 Tel. 0-3451-1207 Fax. 0-3451-1411

กู๊ดวิลล์ เลคคันทรี รี สอร์ ท ที่ตั้ง : 47 หมู่ 1 บ้านวังรี ต.เขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว Tel. 08-6380-5701, 09-7191-7540

84

๑ ใน...อร่อยทั่วไทย

สมาคมรถตู้น�ำเที่ยว แห่ งประเทศไทย Tel. 09-3490-8474

เรื อนไทยรี สอร์ ท ที่ตั้ง : 91 หมู่ 6 ต.บ้านพระ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 Tel. 0-3721-8944, 08-1761-8865

ระเบียงไม้ โฮมสเตย์ & ฟาร์ ม ที่ตั้ง : 101 หมู่ 9 ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 Tel. 09-6879-1969, 08-1299-1319

Big Dreams ที่ตั้ง : 42/5 หมู่ 2 ต.เกาะกูด อ.เกาะกูด จ.ตราด 23000 Tel. 09-5146-6561, 08-3074-0727

เกาะช้ าง ไทการ์ เด้ นท์ ฮิลล์ รี สอร์ ท ที่ตั้ง : 6/33 หมู่ 4 หาดคลองแก้ว เกาะช้าง จ.ตราด 23170 Tel. 0-3955-1573-5 Fax. 0-3955-1575

ลาดหญ้ าโฮมสเตย์ ที่ตั้ง : 55/37 หมู่ 8 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี Tel. 08-9914-9574, 0-3458-9326


๑ ใน...อร่อยทั่วไทย

85


86

๑ ใน...อร่อยทั่วไทย


๑ ใน...อร่อยทั่วไทย

87


88

๑ ใน...อร่อยทั่วไทย


เป็ดย่างจ่าเฉิด เจ้าแรกในตลาดสามชุก

เป็นอาหารอร่อยเด็ด ที่ใครมาตลาดร้อยปีสามชุกไม่ควรพลาด เป็ดย่างเนื้อนุ่ม หนังกรอบๆ ที่ส�ำคัญสุดคือไม่หวาน มีความหอมเป็ด เค็มๆกลมกล่อม กินเปล่าๆก็ดีงาม ได้ข้าวร้อนๆ สักชามยิ่งอร่อย ร้านหาไม่ยากเท่าไหร่ ถ้ามาจากถนน สุพรรณบุรี-ชัยนาท พอข้ามสะพานเล็ก (สะพานพรประชา) เข้า ตลาดมา เดินตรงไปประมาณ 30 เมตร จะเห็นร้านอยู่ทางขวามือ มีร้านขายขนมไทยอยู่ข้างๆ โทร. 0-3557-1464, 08-9667-2916

บ้านขนมเบญจรส ของฝากปักษ์ใต้

จ�ำหน่ายสินค้าของฝากมากมาย ปลีก-ส่ง ราคา โรงงาน เคกตรัง เตาสอ ลูกหยีฉาบ-กวน ตุบตั๊บใบไผ สับปะรดกวน กลวยกวน อินทผาลัม ขนมลากรอบ ปลาหมึกปรุงรส ไขเค็มไชยา ไตปลาแหง น�้ำพริกปาสุ (Otop) กะป (เคยใต) โทร. 094-536-5328, 094-426-6165 คุณโอ๋

หอยจ้อตี๋ใหญ่

จ�ำหน่าย หอยจ้อ หอยจ้อปู ไก้จ้อ ไม่ใส่แป้ง ของฝาก จาก อ.ครบุรี โคราช อร่อยไม่เป็นรองใคร พิกัด : 309 หมู่ 3 ถ.ครบุรี-โชคชัย ต.แชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250 โทร. 06-1095-2524, 0-4444-4440, 06-1109-4565

ยาสีฟันสมุนไพร ออรัลเฮิร์บ

ออรัลเฮิร์บ(Oral Herb) เป็นยาสีฟันสมุนไพรผลิตจากสมุนไพรไทยธรรมชาติ ด้วยสูตรที่คิดค้นและ ได้รับการยอมรับมายาวนานกว่า15 ปี ที่มีสรรพคุณในด้านระงับกลิ่นปากรวมทั้งบรรเทาอาการปวด ฟัน ช่วยให้ลมหายใจหอมสดชื่น ช่วยในเรื่องการระงับเชื้อ อย่างอ่อน และระงับอาการปวดฟัน ช่วย ให้ปากเย็นสดชื่น กระตุ้นการหายใจ และเกลือเสริมไอโอดีนในเกลือมีสารที่ช่วยให้ฟันขาว สะอาด และแข็งแรงมากขึ้น จ�ำหน่ ายโดย บริษัท เคเพาเวอร์ แมเนจเม้ นท์ กรุ๊ ป จ�ำกัด 54/79 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุ งเทพมหานคร 10170 โทร 089-3305522 website:www.oralherb.com e-mail : sales@oralherb.com ๑ ใน...อร่อยทั่วไทย

89


ปลาส้มแม่ละออง แปดริ้ว

สด สะอาด ปลอดภัย ไร้สารเจือปน ต้องปลาส้ม แม่ละออง ของดีเมืองแปดริ้ว อร่อย สด สะอาด ที่ส�ำคัญ “ไม่ ใส่ ดนิ ประสิว” ปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพครับ จัดส่งทั่วประเทศสอบถามผลิตภัณฑ์ Tel : 062-5245564 , 086-5526145

ร้านปลาเจ๊หนิง

ปลาแดดเดียวร้านเจ๊หนิง มีรับประกันสินค้า 30 วัน นับจากวันที่รับสินค้า เรามั่นใจในคุณภาพถึงได้กล้า ที่จะรับประกันความสด สะอาด อร่อย..ก่อนสินค้า จะถูกแพ็คเจ๊หนิงได้เทสๆสินค้าทุกล็อต ถ้าไม่ดีก็ทิ้งไม่ขาย โทร. 08-6847-5322

กุยช่ายเจ้จู เกาะขนุน ก๋วยเตี๋ยวเจ้จูเชิญชิมเจ้าอร่อย

อยากกินขนมกุยช่าย ต้องร้านเจ๊จูเกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทราขับรถแป๊บเดียว ก็ได้กินของอร่อยแล้ว นอกจากนั้นก็ยังมีข้าวหมูแดง ขนมจีบหมูลูกโตๆ กับเย็นตาโฟแสนอร่อยอีกด้วย อิ่มจนจุกเลยจ้า โทร. 08-6344-2640, 08-9602-0656

ป.อุบล หมูยอชนะเลิศ

หมูยอโอท็อประดับ 5 ดาว ไม่ใส่แป้ง มากมายรางวัลการันตี สนใจติดต่ อได้ เลย โทร. 08-1266-8766 พิกัด : 24/3 ถ.นิวาศวิถี ต.วารินช�ำราบ อ.วารินช�ำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

90

๑ ใน...อร่อยทั่วไทย

บ้านสมุนไพรกาญจนบุรี

ศูนย์สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากฝักข้าว สบู่ ครีมอาบน�้ำ แชมพูสระผม โลชั่นเยื่อฝักข้าว ครีมบ�ำรุงผิว ฯลฯ พิกัด : 125 หมู่ 6 ต.ด่ านมะขามเตีย้ อ.ด่ านมะขามเตีย้ จ.กาญจนบุรี 71260 โทร. 09-5445-5187

สลิ่ม ทับทิมกรอบวัดเจษฯ เจ้ดาว จ�ำหน่าย สลิ่ม ทับทิมกรอบ อร่อย สด ใหม่ ทุกวัน พิกัด : 194/5 ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร เลยวัดเจษมา ประมาณ 100 เมตรคะ ซ้ ายมือ ทาวน์ เฮ้ าส์ ห้องที่ 2 (มีป้ายติดหน้ าร้ าน) โทร. 08-1441-0178

F&P บ้านวุ้น

จ�ำหน่าย : วุ้นแฟนซีมีไส้ หน้าต่าน่ารัก น่าทาน อร่อย สด สะอาดทุกวัน สนใจสอบถามหรื อสั่งท�ำออเดอร์ ต่างๆ โทร. 064-9479465, 095-7083598 พิกัด : 70/4 หมู่ 5 ต.ท่ าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110


ขนมกุยช่ายเจ๊ยู้ (เจ้าเก่าริมคลองเกาะขนุน)

ขนมกุยช่าย ไส้กุยช่าย หน่อไม้ เผือก รสเด็ด ขายทั้งปลีกและส่ง สอบถามเพิ่มเติม : 08-6847-9599, 08-4003-7547 พิกัด : 55/5 หมู่ 2 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

ขนมหม้อแกงแม่สมาน ขนมหวานพื้นเมือง

ขนมหม้อแกงคุณแม่สมานสูตรเก่าดั้งเดิมหอมหวานอร่อย สุดยอดของขนมหวานเมืองเพชรบุรี มีขนมหวานให้เลือก มากมาย และที่ส�ำคัญที่สุด “อร่ อยทุกอย่ าง” อย่าเพิ่งเชื่อหากท่านยังไม่ได้ลองชิม พิกัด : 93 หมู่ 2 ต.ห้ วยโรง อ.เขาย้ อย จ.เพชรบุรี บริหารงานโดย คุณสมาน กลิ่นนาคธนกร โทรศัพท์ : 032-447032 , 032-414304 , 081-9958317

ร้านกนกวรรณปลาส้ม ของฝากจากบ้านหมี่

สินค้าสด สะอาด ปลอดภัย ไร้สารเจือปน การันตีด้วย คุณภาพที่จ�ำหน่ายมากกว่า 16 ปี จ�ำหน่าย ปลาส้ม หมูส้ม ปลาจ่อม กุ้งจ่อม ปลาร้า สนใจสั่งสินค้ า ทาง facebook หรื อทางโทรศัพท์ 089-412-6527,099-219-1845 (คุณดา)

บ้านขนมเปี๊ยะสุดาวรรณ

ขนมเปี๊ยะสดใหม่ ลูกใหญ่ ไส้เยอะ ไม่ใส่สารกันบูด พิกัด : 100 หมู่ 11 ต.นราภิรมย์ อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 (ใกล้ ๆ แอร์ ออคิด) โทร. 089-9185690

บ้านสวนอิสรีย์ เกษตรอินทรีย์และฟาร์มม้าเมืองจันท์

สวนสุมาลี

จ�ำหน่าย... กิ่งพันธุ์มะขามป้อม, พันธุ์เตี้ยแป้นสยาม มะขามแดงพันธุ์สรรพยาแดง นเรศวร, น�้ำมะขามป้อมน�้ำมะขามแดงเพื่อสุขภาพ, มะขามป้อมแช่อิ่ม มะขามป้อมอบน�้ำผึ้ง พิกัด : 2/4 หมู่ 5 ต.รางสาลี่ อ.ท่ าม่ วง จ.กาญจนบุรี 71110 โทร. 08-7091-8517

ปีพ.ศ.2544 เริ่มเปลี่ยนจากงานก่อสร้าง มาท�ำสวน จนเป็นความ ผูกพัน สงบ มีความสุข เปลี่ยนจากเกษตรเคมี เป็นเกษตรอินทรีย์ ตามรอยเท้าพ่อ สู่ความยั่งยืน และปลอดภัย ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค ไม่ร�่ำรวย แต่รู้สึกอิ่มเอม และภูมิใจที่ได้ผลิตพืชผักผลไม้ที่เป็นอินทรีย์ ให้พ่อแม่ ตัวเราเอง คนที่เรารัก และเพื่อนร่วมโลก ได้ทานของที่เป็น อินทรีย์ และลดการสร้างมลภาวะทีไ่ ม่ดใี ห้แก่โลกของเรา ถึงจะไม่มาก แต่ก็รู้สึกยินดีที่เราได้เริ่มท�ำแล้ว ที่อยู่ 36/1 หมู่ 10 ต.เขาบายศรี อ.ท่ าใหม่ จ.จันทบุรี 22120 เบอร์ โทร 089-9909141 คุณแววศิริ, 09-2557-4643 ๑ ใน...อร่อยทั่วไทย

91


ร้านปลาส้มฟัก “ประกอบจิตร์”

ปลาส้มฟักสดใหม่ราคาเป็นกันเอง สะอาด พิถีพิถันทุกขั้นตอน การผลิตที่มาพร้อมกับความใส่ใจในรายละเอียด เปิดมานานกว่ายี่สิบปี นอกจากปลาส้มฟักแล้วยังมีของฝากประจ�ำจังหวัดลพบุรีอีกมากมาย พิกัด : 105 หมู่ 5 ต.บ้ านกล้ วย อ.บ้ านหมี่ จ.ลพบุรี โทร. 0-3647-1545, 08-0426-6467

ร้าน กุยช่ายเจ๊มล

ร้านนี้ขนมกุยช่ายอร่อยขึ้นชื่อลือชา เป็นของฝาก ติดมือกลับบ้าน ฝากญาติพี่น้องและมิตรสหาย ร้าน นี้เป็นไฮไลท์ของตลาดเพราะเป็นเจ้าแรกๆที่อยู่คู่วัด ศาลเจ้า(ยุคบุกเบิก) ที่ตั้งตลาดนี้ไม่ไกลจากกรุงเทพ แนะน�ำให้มาอุดหนุนกันได้ทุกวัน ติดต่ อสอบถาม ได้ ท่ เี บอร์ 0898193452 พิกัด : ตลาดริมน�ำ้ วัดศาลเจ้ า ม.3 ต.ติวานนท์ ต.บ้ านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

ผ้าอนามัยสมุนไพร Beauty Comfort

ทางออกของสุภาพสตรีที่มีปญหาเกี่ยวเนื่องกับประจ�ำเดือน ผาอนามัยสมุนไพร บิ้วตี้ คอมฟอรด นวัฒกรรมใหม นาโน เทคโนโลยี ที่ผูหญิงใหมตองการผลิตจากเสนใยธรรมชาติ 100% นุมสบาย ปลอดภัย ไรภาวะระคายเคืองสวมใสแนบ กระชับมั่นใจเปนพิเศษ ผาอนามัยสมุนไพรบิ้วตี้ คอมฟอรด บริการสงทั่วประเทศ โทร 06-5563-9958 บู๊ตงึ ้ 06-4954-7852 รถเมล์

ส้มทิพย์ เสน่ห์จันทน์

จ�ำหน่ายสมุนไพรน�้ำมันจากเปลือกส้มโอ ทั้งปลีกและส่ง ปราศจากสารเคมี ที่ตั้ง : 19/1 หมู่ 4 ต.ท้ายหาด อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 Tel. 08-5429-3639, 08-9454-1466 Fax. 0-3476-7164

92

๑ ใน...อร่อยทั่วไทย

ติ๋มเค้ กมะพร้ าวอ่ อน (เจ็ดเสมียน) ที่ตั้ง : 108/1 ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 Tel. 06-2891-5963, 0-3239-7062, 08-3535-6416 สาขา 2 โทร. 08-4246-6949 สาขา 3 โทร. 09-8962-2494, 06-3516-9635, 06-3516-5929


อร่ อยเบเกอรี่ ที่ตั้ง : 45/53 ซ.หัวหิน 112 หมู่บ้านหัวนา ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ Tel. 08-9173-9668, 06-2979-9561, 09-9469-8963

ขนมเปี๊ ยะปิ ้ ง ทอ. ที่ตั้ง : 39/95 หมู่ 4 ต.สามโคก อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160 Tel. 08-4335-1991

หจก. ซัน แอนด์ ซอส (300 ห้ อง ไอศกรี ม) ที่ตั้ง : 237/115 ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 0-3441-1204, 08-1627-5383

บจก. อุตสาหกรรมพันท้ ายนรสิงห์ สินค้ าพืน้ เมือง ที่ตั้ง : 99 หมู่ 2 ต.กาหลง อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 Tel. 0-3481-4000

ร้ านฉวีวรรณ ที่ตั้ง : 50 หมู่ 2 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี Tel. 0-3634-1339, 08-1780-1543

เค้ กมะตูม ที่ตั้ง : 28/11 ซ.14 ถ.ศรีโสธรตัดใหม่ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 Tel. 08-1658-4542, 0-3851-5180, 0-3851-1783

สวนแก้ ววงษ์ นุกูล ที่ตั้ง : 56 หมู่ 3 ต.สาวชะโงก อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110 Tel. 0-3858-4402, 08-9938-9097

สวนเจริญชัย ที่ตั้ง : 87/2 หมู่ 1 ซ.สุวรรณ ต.พลิ้ว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี 22190 Tel. 08-1377-3558, 09-9217-8715

๑ ใน...อร่อยทั่วไทย

93


นิภามะพร้ าวแก้ วรวมรส ที่ตั้ง : 163/1 หมู่ 1 ต.ศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140 Tel. 08-7107-8458

หมูอนิ เตอร์ ที่ตั้ง : 12/42-44 ถ.บ้านน้อย-ประจันตคาม ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120 Tel. 0-3723-1589, 08-9245-0751

94

๑ ใน...อร่อยทั่วไทย

หอยจ๊ อปูเจ๊ ปราณี บ้ านโป่ ง ที่ตั้ง : ซ.ปากแรต 10 ถ.บ้านปากแรต ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 Tel. 0-3220-1217, 08-0456-6366, 09-2619-7418

ร้ านไผ่ เขียวเบเกอรี่ ที่ตั้ง : 614/16 ต.ตลาดกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร Tel. 0-3447-2148, 08-1777-0109


๑ ใน...อร่อยทั่วไทย

95


96

๑ ใน...อร่อยทั่วไทย


๑ ใน...อร่อยทั่วไทย

97


98

๑ ใน...อร่อยทั่วไทย


๑ ใน...ชวนชิม อร่อยทั่วไทย  

แนะนำร้านอาหารอร่อย เมนูเด็ดทั่วประเทศ ที่ พร้อมทั้งที่พัก กิจกรรมการท่องเที่ยว สินค้าของฝาก OTOP สำหรับนักท่องเที่ยวและนักชิมทั่วไป

๑ ใน...ชวนชิม อร่อยทั่วไทย  

แนะนำร้านอาหารอร่อย เมนูเด็ดทั่วประเทศ ที่ พร้อมทั้งที่พัก กิจกรรมการท่องเที่ยว สินค้าของฝาก OTOP สำหรับนักท่องเที่ยวและนักชิมทั่วไป

Advertisement