Page 42

SVENSKA SKOLAN

Magasinet SMUL – “med svenska som livsstil”

GENREPE

trend inom flerspr

Genrepedagogik – vad är det? Undervisningsmodellen genrepedagogik bygger på tydlig undervisning som stegvis stöttar eleverna i att utveckla ett effektivt språk för skolan (Johansson & Sandell Ring, 2012). Genom genrepedagogiken görs eleverna medvetna om texters språkliga mönster och struktur samt får en förståelse av att olika texter har olika syften. Genrepedagogiken har tre beståndsdelar som stöttar eleven på olika sätt: 1. Vygotskys teori om lärande som bygger på att man lär genom samarbete och att man stöttar eleven. 2. Hallidays språkteori som fokuserar på språket som verktyg, kontext och att grammatik påverkar betydelsen av en text. 3. Martins och Rotherys cykel för undervisning och lärande, som går ut på att fokusera på skolgenre, ämne, språk, språkliga mönster och metaspråk. Det finns ingen pedagogik som innebär en perfekt lösning för alla som undervisar i språk och försöker skapa en grund för ett liv med flerspråkighet. Men vissa metoder fungerar bättre än andra och blir då en trend. Genrepedagogiken har vunnit mycket intresse de senaste åren med det ökande antal elever med svenska som andraspråk.

42

Genrepedagogik – både för svenska som andraspråk och kompletterande svenska Elever med svenska som andraspråk kan ibland tala svenska flytande utan att för den skull ha en djupare förståelse av texter som de läser. Vissa undersökningar menar att det tar 5-7 år av skolgång för elever med att annat modersmål att

kunna ta till sig det nya språket. Lite mer konkret kan man säga att genrepedagogiken går ut på att ge eleven goda kunskaper i läsförståelse och skrivande, som på sikt också leder till ett mer avancerat och akademiskt talspråk. I Magasinet SMUL har vi tidigare talat om ”köksbordssvenskan” som ett uttryck för den vardagssvenska som våra barn talar i hemmet med föräldern. Utan formell svenskundervisning får barnen sällan ta del av det akademiska språk som leder till en mer nyanserad och abstrakt förståelse och användande av svenskan, och som genrepedagogiken fokuserar på. På låg- och mellanstadiet i Sverige är målsättningen för t.ex. ämnen som geografi och historia inte en djupare kunskap om själva ämnet. Istället sätts fokus på barnens språkliga förmåga med syftet att på sikt kunna läsa, diskutera och skapa faktatexter med ett mer akademiskt språk. Akademiska ord finns i alla ämnen och återkommer överallt. Utan ett fungerande skolspråk klarar sig eleverna sämre. På ett sätt är det lite olyckligt att genrepedagogik primärt har blivit en andraspråksmetodik, eftersom det är en undervisningsmodell som alla elever skulle ha glädje av för språkutvecklingen, speciellt det akademiska språket. Svenskundervisning på de kompletterande skolorna runt om i världen skulle ha en klar fördel av att involvera genrepedagogik i sin undervisning. Eleverna som får andraspråksundervisning i Sverige sliter ofta med samma språkliga problem som barn utomlands som primärt lär sig svenska av en eller två föräldrar, med eller utan undervisning i kompletterande svenska. Båda grupperna har begränsat ordförråd (speciellt antalet synonymer är begränsat), blandar

Magasinet SMUL nummer 5 2016  
Magasinet SMUL nummer 5 2016  

Nummer 5 av Magasinet SMUL publicerades den 2 maj 2016 och omfattar 29 artiklar fördelade över 96 sidor. Detta nummer fokuserar på litteratu...

Advertisement