Page 1

MEDLEMSBLAD FOR S Y DBA NK K R EDS

/ EN V IR K SOMHEDSK R EDS I FINA NSFOR BUNDET / JA NUA R 2017

NYTÅRSHILSEN VÆKKER GLÆDE

Sydbank Kreds modtog mange anerkendende e-mails for den nytårshilsen, man udsendte til alle medarbejdere i banken, som blandt andet har modtaget en af bøgerne ”Vi er bedst, når vi er glade” af Mikael Kamber eller”Happy Hour fra 8 til 16” af Alexander Kjærulf. Her ses Anna Nygaard Jensen og Charlotte Trap Hansen fra Sydbank Aarhus.

EN NY KONTRAKT KRÆVER NY FORHANDLING /3

VI VIL MØDE DIG PÅ EN ANDEN MÅDE /6

GULDKLUMP FOR DET GODE SAMARBEJDE /10


Stil krav til din udvikling

- og få mere ud af samtalen med din leder Tag udviklingssamtalen alvorligt! Den er din mulighed for at sikre, at du udvikler dig, så du også er attraktiv på fremtidens jobmarked. 3 tips til den gode samtale: • Forbered dig • Præsenter dine ønsker til udvikling • Få en udviklingsplan på skrift

Læs mere på stilkrav.dk


De to  helt  store  udfordringer   HASTER  –  fælden  

Af Carsten Jørgensen

TIDS –  fælden   ARBEJDSMILJØ  

•  Al;ng haster  –  eller  gør  det?  

En ny kontrakt kræver ny forhandling

3

•  Hvis du  kunne  få  en  ;me  mere  – ville  du  så  have  den?  

•  Hvem bestemmer  tempoet?   •  Hvor  ;lgængelig  skal  du  være?  

•  Hvor meget  mere  ;d  skal  du   bruge?   •  Er  det  TID  du  mangler?  

DET ER  UMULIGT  AT  NÅ  DET  HELE  –  HVAD  ER  VIGTIGST?  

Kilde: Trine  Kolding  ”Få  styr  på  ;d

Afstemning af forventninger til løsning af arbejdsopgaver er vigtig, hvis medarbejderen skal bevare sin trivsel og undgå for stort pres, mener kommunikationskonsulent Birgitte Sally, der holdt oplæg på Arbejdsmiljøkonferencen i november

Forventningsafstemning Ledelsens  ansvar    

Det er ledelsens ansvar, at de nødvendige ressourcer er til stede, så medarbejderen kan løse opgaven i den fornødne kvalitet til den deadline, der er aftalt. Denne forventningsafstemning mellem leder og medarbejder er central for det arbejde, der udføres i banker og på de fleste andre arbejdspladser. Men mange er ikke opmærksom på de konsekvenser, det har, når denne forventningsafstemning - eller kontrakt – ændres. ”Hvis der ændres på kontrakten, og lederen for eksempelvis giver dig en kortere deadline til at få løst en opgave, vælger mange at sætte arbejdstempoet op for at kunne nå at løse opgaven med den øgede risiko for mindre trivsel og flere stresssymptomer, der kan følge med. Her er det vigtigt at holde fast i, at når der ændres i kontrakten, så skal der en ny forhandling til”, siger Birgitte Sally, der er cand. mag i kommunikation, psykoterapeut, systemisk proceskonsulent og indehaver af eget konsulentfirma. ”Hver eneste gang, der laves om på et af hjørnerne i pyramiden - kvalitet, ressourcer og tid (se tegning ved siden af artiklen her), er det en ny forhandling, der skal til, hvor man må aftale kvalitet,

Birgitte Sally

Ressourcer

ressourcer og tid”, understreger Birgitte Sally, der holdt oplæg for Sydbanks ar-   bejdsmiljøorganisation på en konference fredag den 18. november. Kulturen i virksomheden - om det er okay at sætte foden ned og sige fra, når kravet om eksempelvis hurtigere levering Kvalitet   stilles, kan have stor betydning. Nogle tilMedarbejders  ansvar   hørere på konferencen gav ifølge Birgitte Sally udtryk for, at det ikke altid kan lade sig gøre at forhandle igen, når kontrakten ændres. ”Der skal mod til at sige fra – og noget www.sallykommunika;on.dk,   telefon  26142029   selvværd. I praksis kan det være svært, selv om det lyder nemt”, siger konsulenten. 1 Få overblik over alle dine opgaver og

10 trin til effektiv planlægning

deadlines – også de vigtige som ikke

Planlægning af tiden I sit oplæg kom Birgitte Sally også ind på, hvordan man med prioritering og planlægning kan forebygge arbejdspres. ”Det kan være en god idé at sætte et skilt op på sit skrivebord – rød og grøn – som angiver hvornår du vil forstyrres og især ikke forstyrres af kolleger. Vær også opmærksom på, hvornår på dagen, du er mest produktiv og sørg for at lægge de opgaver, der kræver mest koncentration dér. Nogle fungerer bedst mellem 8 og 10 om morgenen, andre lige efter frokost”, siger hun. Bundtning af e-mails, så du for eksempel læser og besvarer e-mails to-tre gange i løbet af dagen i stedet for at reagere hver gang, der popper en e-mail op i indbakken, kan også være en hjælp. Ligesom en ordning med kollegerne om, at man på skift kan friholdes fra at svare på telefoner i et par timer, når man har en vigtig opgave.

har en deadline … 2 Sammenlign med dine mål og prioritér opgaverne 3 Bryd nogen opgaver ned i mindre dele – det skaber overblik og mulighed for at estimere tidsforbrug 4 Fastsæt start- og sluttidspunkt 5 Vurdér rækkefølge og tænk forebyggende – hvilke opgaver kan bedst betale sig at starte med 6A  fsæt tid i kalenderen 7 Planlæg buffertid for større opgaver - forudse afbrydelser og forsinkelser 8 Planlæg opgaverne i ”din produktive tid” 9 Planlæg aldrig 100 % af din tid! Fleksibel planlægning tager højde for uforudsete ting, afbrydelser, ad hoc opgaver 10 Afsæt blokke af uforstyrret tid – øget koncentration og effektivitet (Kilde: Trine Kolding ”Få styr på tiden”)

Tid


4

PUS

Af journalist Carsten Jørgensen

God forberedelse er vigtig 80 procent af en succes skyldes god forberedelse, lyder det fra områdedirektør Steen Sandager, som inden udviklingssamtalerne i den kommende tid kalder sine fem afdelingsdirektører sammen for at drøfte indhold på årets udviklingssamtaler herunder vigtigheden i, at de skal bruge det meste af samtalen med medarbejderen på at lytte

Sæsonen for PUS nærmer sig. Alle medarbejdere skal i de kommende måneder til en personlig udviklingssamtale med deres leder, hvor emnet blandt andet er et tilbageblik på året der er gået, men endnu vigtigere at se fremad – hvordan ser medarbejderens verden ud på længere sigt, og i hvilken retning ønsker medarbejderen at udvikle sig? Steen Sandager, områdedirektør for Privat og Private Banking på Peberlyk, og chef for fem afdelingsdirektører, som til sammen beskæftiger 31 medarbejdere, understreger, at forberedelsen til PUS er meget vigtig – både for medarbejdere og ledere. ”80 procent af en succes er forberedelse. Derfor er det vigtigt, at medarbejderne bliver indkaldt til PUS i god tid, så de kan nå at forberede sig godt til samtalen, og det er vigtigt, at medarbejderne tager sig tid til forberedelsen og ansvar for deres egen udvikling”, siger Steen Sandager, der selv vil indkalde sine afdelingsdirektører før samtalerne. ”Her vil vi drøfte retningslinjerne for PUS, så vi sikrer, at indholdet i samtalerne bliver det samme. Et nyt tema i PUS denne gang er sammenhængskraft, og det emne vil jeg opfor-

Man må gerne udfordre sin leder PUS er en god anledning til, at man som medarbejder bringer sig selv i spil over for sin leder, siger områdedirektør Tina Kromann Lyngsø

Som medarbejder skal man lede op ad, og det må man gerne huske på, når man inden for den nærmeste tid skal til den årlige udviklingssamtale (PUS) med sin leder. ”Man må gerne udfordre sin leder. Overvej hvordan du som medarbejder kan bringe dig selv i spil over for din leder, og så skal du kigge fremad og tænke på, hvor du vil være om et år”, lyder opfordringen fra Tina Kromann Lyngsø, områdedirektør for Østjylland. Hun har selv drøftet PUS med sin områdelederkreds, der består af 15 ledere, så man har en fælles forståelse af, hvor man står, og hvad man vil have ud af dette års PUS.

”Hvis vi har glade medarbejdere, får vi glade kunder, og det giver en positiv bundlinje. Jeg har haft nogle gode lederudviklingssamtaler med mine ledere, og signalet derfra er, at de opmærksomhedspunkter vi har haft det seneste halve år – om at vi ledere skal være, åbne, ærlige og imødekommende – virker godt. Og så skal vi være konkrete over for medarbejderne”, siger Tina Kromann Lyngsø. Hun håber, at medarbejderne vil opleve, at de får en god PUS. ”En god samtale bygger på, at der er en god relation mellem medarbejder og leder, og det grundlag synes jeg, vi har”, siger områdedirektøren.


PUS

”Jeg tænker, at 70 procent af tiden skal lederen lytte til medarbejderen og højst selv tale i 30 procent” Steen Sandager, områdedirektør

dre afdelingsdirektørerne til at tale med deres medarbejdere om på et morgenmøde, før samtalerne indledes”, fortæller han. Steen Sandager vil også indskærpe for afdelingsdirektørerne vigtigheden i, at de først og fremmest skal lytte til medarbejderen. ”Jeg tænker, at 70 procent af tiden skal lederen lytte til medarbejderen og højst selv tale i 30 procent. PUS er en positiv, fremadrettet dialog, som handler om hvordan medarbej-

deren ser på sin egen udvikling på både kort og lang sigt, og om hvor medarbejderen ser sine styrker og sine udfordringer. Men PUS er ikke stedet, hvor man skal lufte sine eventuelle frustrationer over dagligdagsforhold i banken, det bør ske i en løbende dialog mellem medarbejder og leder. Og så skal der tales udvikling af medarbejderen - om der er kurser, uddannelse eller sidemandsoplæring, som medarbejderen kunne tænke sig for at udvikle sine kompetencer i den ønskede retning. Det kan både være Sydbanks interne kurser, uddannelser i offentlig regi eller kurser fra Finanskompetencepuljen”. Steen Sandager understreger, at den årlige PUS ikke kan stå alene. ”En gang om måneden skal lederen have en 1:1 samtale med sine medarbejdere, og tre-fem gange om ugen skal lederen bestræbe sig på at deltage i en daglig sparringsrunde med sine medarbejdere. PUS-samtalen er rigtig god, fordi den handler om strategien for fremtiden, men den kan ikke stå alene. Det er vigtigt, at der gives feedback løbende – det har medarbejderen krav på”, siger han.

Udviklingsmuligheder får pæn score Spørgsmålet er om vi er gode nok til at synliggøre de værktøjer, der er til rådighed for at planlægge éns fremtidige karriere”, siger Kim Holmer, næstformand i Sydbank Kreds

Medarbejdertrivselsundersøgelsen viser, at udviklingsmulighederne i banken får en pæn score på 4,0 point (5 er maksimum), og spørgsmålet om hvorvidt ”jeg selv aktivt tager ansvar for min udvikling, så jeg bliver ved med at være dygtig til mit arbejde” scores til 4,3 point. ”I betragtning af, at der er tale om et gennemsnitstal, så er det en meget høj og flot score, som der er grund til at glædes over. Og ikke uden grund kvitterer Karen Frøsig også for dette i hendes nytårshilsen. Til gengæld er scoren blot på 3,8 på spørgsmålet ”jeg kan selv medvirke i planlægningen af min fremtidige karriere”. Det giver anledning til at reflektere over, om vi er gode nok til at synliggøre de værktøjer, der er til rå-

dighed”, siger Kim Holmer. Han peger på, at der er flere veje til dygtiggørelse i Sydbank. Via bankens HR-portal under uddannelse finder du filen ” Dygtighed i Sydbank” som guider dig igennem dine muligheder og bl.a. sætter fokus på 4 uddannelsesveje. Finansforbundet kan også hjælpe dig med kompetenceudvikling – eksempelvis via Worklife Investment-projektet (se hjemmesiden worklifeinvestment.dk), og forbundet står bag hjemmesiden Stilkrav. dk, der rummer gode råd før din udviklingssamtale.

Sydbank Kreds ønsker dig god vind med din personlige udviklingssamtale.

5


6

GENERALFORSAMLING

Af journalist Carsten Jørgensen

Vi vil møde dig på en bedre måde Sydbank Kreds lægger op til at holde generalforsamling hvert andet år, og i stedet holde et stort medlemsmøde på en hverdagsaften det år, hvor generalforsamlingen sløjfes. ”Vi vil hellere ud til medlemmerne, så vi møder dem, der hvor de er”, siger kredsformand Jarl Oxlund Når medlemmerne af Sydbank Kreds lørdag den 18. marts mødes på Munkebjerg Hotel i Vejle til den årlige generalforsamling, skal de tage stilling til et forslag fra kredsbestyrelsen om, at generalforsamlingen ikke længere skal være en årlig begivenhed men fremover skal finde sted hvert andet år. ”Vi har igennem længere tid drøftet, hvordan vi kan bruge vores ressourcer bedre på at møde medlemmerne, og vi er i kredsbestyrelsen nået frem til, at et stort medlemsmøde en hverdagsaften hvert andet år med både fagligt indhold og socialt samvær vil være mere attraktivt for mange medlemmer, og vi tænker, at det er en bedre mulighed for at komme i dialog med flere medlemmer”, siger Jarl Oxlund.

Hvis forslaget om, at kredsgeneralforsamlingen fremover holdes hvert andet år, bliver vedtaget, er det tanken, at Sydbank Kreds i 2018 vil holde et stort medlemsmøde i Sønderjylland på en hverdagsaften. I 2020 vil medlemsmødet finde sted på Sjælland og i 2022 i Esbjerg. ”På det store medlemsmøde vil vi naturligvis fortælle om kredsens arbejde og aktiviteter, ligesom det sker i dag på generalforsamlingen, og derudover er det tanken at præsentere en spændende oplægsholder ude fra om et aktuelt tema, der vedrører vores arbejdsliv, og som har en høj underholdningsværdi”, siger Jarl Oxlund. ”Ved at placere et stort medlemsmøde hvert andet år forskellige steder i landet føler jeg, at vi i højere grad kommer ud

til medlemmerne. Det betyder, at vi møder dem, der hvor de er”, tilføjer kredsformanden.

Fireårige valgperioder Hvis der er flertal for at gøre generalforsamlingsperioden toårig, vil kredsbestyrelsen som en konsekvens af dette gøre valgperioden for et kredsbestyrelsesmedlem fireårig. Således at halvdelen af kredsbestyrelsen er på valg pr. generalforsamling, og der vil være en kontinuitet, så ikke alle kan træde ud eller udskiftes på en gang. ”I den nuværende kredsbestyrelse er der tilslutning til, at man binder sig for fire år. Selvfølgelig kan der være årsager, som gør at folk stopper midt i en valgperiode, og derfor er det vigtigt, at der er valgt suppleanter, som kan træde ind i kredsbestyrelsen, hvis det er nødvendigt”, forklarer Jarl Oxlund. Beslutningen om at forlænge valgperioden for kredsbestyrelsen kan tolkes som et demokratisk tilbageslag, fordi medlemmerne nu kun kan vælge nye bestyrelsesmedlemmer hver andet år, men Jarl Ox-


GENERALFORSAMLING Et stort medlemsmøde på en hverdagsaften placeret forskellige steder i landet vil for mange være mere attraktivt at deltage i, end kredsgeneralforsamlingen en lørdag formiddag, mener kredsformand Jarl Oxlund.

lund mener ikke, at frygten for mindre demokrati er reel. ”I bestyrelsen står vi hele tiden på mål for det arbejde, vi udfører på vegne af medlemmerne. Og jeg er sikker på, at hvis der var stor utilfredshed med os, ville der være adskillige kandidater til valgene af bestyrelsesmedlemmer. Fordelene ved at holde generalforsamlinger hvert andet år frem-

over kombineret med et stort årligt medlemsmøde er større end ulempen ved, at der kun kan vælges bestyrelsesmedlemmer hvert andet år”, siger Jarl Oxlund.

Netværksdag for tillidsvalgte Sydbank Kreds vil fortsat holde fast i, at generalforsamlingen holdes på en lørdag, sådan som det har været tilfældet

i mange år. Men det er ikke sikkert, at den geografiske placering fortsat skal være Vejle. Som optakt til generalforsamlingen barsler man med en idé om at holde en netværksdag for de tillidsvalgte om fredagen med efterfølgende middag og networking om aftenen og overnatning det sted, hvor generalforsamlingen holdes lørdag formiddag. ”En netværksdag umiddelbart op til generalforsamlingen vil kunne knytte de tillidsvalgte og kredsbestyrelsen tættere til hinanden og vil også betyde, at flere tillidsvalgte vil deltage i generalforsamlingen end i dag”, siger Jarl Oxlund.

Søg om gratis uddannelse gennem Finanskompetencepuljen Kompetenceudvikling er vigtig, så både du og din virksomhed er godt rustet til fremtidens finansielle sektor. Løbende kompetenceudvikling er afgørende for, at du kan bevare eller øge dine muligheder i fremtidens finanssektor. På www.finanskompetencepulje.dk kan du se de kompetenceudviklende fag, som du kan søge om at deltage i. Der vil løbende komme flere og nye fag. (Gælder kun ansatte i virksomheder, der har overenskomst med FA)

7


8

ARBEJDSMILJØ

Af Gitte Larsen, kredsbestyrelsen

Værktøjer til bedre trivsel Pjece Skab robuste forandringer

MTU-rapporterne er efterhånden blevet gennemgået i hele banken. Vi har set, hvor vi skal fortsætte den gode trend, og vi er blevet bevidst om, hvor vi skal og kan sætte ind

– med fokus på trivsel udarbejdet af BrancheArbejdsmiljøRådet Kort info: Pjecen giver et bud på, hvordan du kan skabe ”robuste” forandringer. Det vil sige forandringer, der indtænker trivsel og godt arbejdsmiljø og dermed giver større chancer for at skabe holdbare resultater Hvordan får jeg fat på det? Pjecen kan bestilles eller down-

En handleplan er med til at sikre systematik for det valgte område, der skal arbejdes videre med. Det er med til at sikre en god opfølgning, og det giver mulighed for at kunne evaluere på området jævnligt, således at alle kan se, hvor er vi på vej hen, og skal vi korrigere. En handleplan bliver en succes, når der både er involvering fra medarbejderne og ledelsen, således at alle føler et ansvar for opgaven og ved hvilke tanker, der ligger til grund for handleplanen. Nedenfor giver vi nogle bud på værktøjer, der kan tages i brug i ved udarbejdelse og udførelse af handleplanerne i den seneste MTU. Vi vil især fremhæve pjecen Trivsel og Bundlinje samt spillet ”Find overskuddet”, som er de nyeste værktøjer på stammen. Husk også at Sydbank Kreds har udarbejdet en Trivsels- og Arbejdsglædeværktøjskasse, som indeholder mange forskellige muligheder, som kan bruges i forbindelse med handleplaner. Værktøjskassen findes på fdrevet under Trivsels- og Arbejdsglædeværktøjskasse.

loades på www.bar-foka.dk

Spil

Pjece

Rundt om stress – et dialog-

Før arbejdspresset bliver for stort

redskab til organisationer

udarbejdet af Branche-

udarbejdet af Game Group

ArbejdsmiljøRådet

Kort info:

Kort info:

Målet er at få sat gang i en dialog om-

Pjecen er et ledelsesværktøj og giver

kring stress. Det handler om at opnå

en række redskaber til at forebygge

en forståelse for fænomenet stress.

for stort arbejdspres blandet med-

Spillet skal få jer til at reflektere over,

arbejderne. Et arbejdspres, som se-

hvordan I selv og jeres kolleger for-

nere kan udvikle sig til stress.

står, oplever og taler om stress. Hvordan får jeg fat på det? Hvordan får jeg fat på det?

Pjecen kan bestilles eller

Spillet kan rekvireres hos Sydbank

downloades på www.bar-foka.dk

Kreds, som har et eksemplar til låns.

Pjece Præstationsmålinger og trivsel udarbejdet af Samarbejdsrådet for Finanssektoren

PRÆSTATIONSMÅLINGER OG TRIVSEL Et inspirationskatalog

Kort info: Formålet med kataloget er at inspirere den

God fornøjelse med udarbejdelse af jeres handleplaner.

enkelte arbejdsplads til at drøfte og tage stilling til sammenhængen mellem præstationsmål og trivsel Hvordan får jeg fat på det? Pjecen kan downloades blandt andet på www.finansforbundet.dk og www.fanet.dk

Samarbejdsrådet for Finanssektoren December 2016

TRIVSEL & BUNDLINJE


d 47 -0

01

29-08-20

An

1:15 12 21:2

:14 er. 21:21 gsid Ba

Bag 2 side r.in d 3 inddd 42

dd 12

Ba gsi de r.in dd

Ba

gsi

de

o

r.in

dd

ARBEJDSMILJØ

1:1

ce

rm

-2012

r.in side Bag

fo

21

4

rf

pe

2

tur struk ring y t s og :2

29-08

e

ls

be

y rd

8-2

29

49

fo rs ty rr el

19

i

29

se r

ndd ider.i Bags

tet

ti den

14

-0 8-2

2 :21

yld :14

12 21:2

20 -08-

29

21

d

:2

Bagside

1:1

4

16

r.indd

An

dd

in

eb

2

in

20

29 -0 8-2 01 2

21 :21 :15

m

8-2

01

dd

14 :21:

er.

sid

g Ba

ti

de

y fl

-0

.in der

21

si Bag

1:15

12

s

en

h

ls

21

8-20

29

yn

e

01

29-0

sk

2 29

k

-08 -20 12

21

t AftAl tid s jd e Arb

:21

:14

2

01

8-2

-0

29

el se en d An

ede h tig ret

21 :21 :14

-0

8-2

01

2

21

:21

12

8-20

29-0

Spil

.indd

ider

Bags

1:14

12

29

Ail

21:2

-20

4

12

-08

dd

8-20

29

r.in

e-m

29-0

r

5

er k

d

de

9

nd

er.i

gsi

.indd

1:14 12 21:2

sid

Ba

Bags ider

4

29-08-20

1:1

:2

21

Bag

rs vA ing s An del r fo

:14

1:15

21:2

38

Dialogværktøj ”Træk Grænsen”

Spil

udarbejdet af Finansforbundet

Dialogværktøj ”Find Overskuddet” udarbejdet af Samarbejdsrådet for

Kort info:

Finanssektoren

Dialogværktøjet er udviklet til, at man kan få en snak på arbejdspladsen omkring det grænseløse arbejde. Der kan tales om emner som for ek-

Kort info:

sempel større frihedsgrader, mere fleksibilitet, telefonen er åben 24-7.

Dialogværktøjet skaber rammerne for en god samtale omkring trivsel og bundlinje.

Hvordan får jeg fat på det?

Det handler om at beslutte et enkelt tiltag,

Spillet kan rekvireres hos Sydbank Kreds.

der fremmer både trivslen og bundlinjen.

Det er desuden muligt at downloade emnekort og spørgsmålskort på www.finansforbundet.dk under Arbejd for gode arbejdsforhold

Hvordan får jeg fat på det? Spillet kan rekvireres hos Sydbank Kreds. Lokalt har både tillidsmænd og arbejdsmiljørepræsentanter hver et eksemplar liggende.

Pjece Trivsel og Bundlinje – en fælles vindersag

Pjece

udarbejdet af Samarbejdsrå-

Få mere ud af trivselsmålingen

det for Finanssektoren

udarbejdet af Væksthus for ledelse Kort info: Kort info:

Pjecen tager udgangspunkt i, at triv-

Hæftet henvender sig direkte til le-

sel og bundlinje er to sider af samme

dere, der har lokalt ansvar for at om-

sag og giver forslag til, hvordan triv-

sætte resultater fra en trivselsmå-

sel kan forstås og udvikles på den en-

ling til øget trivsel. Der introduceres

kelte arbejdsplads. Der præsenteres i kort

de vigtigste ledelsesmæssige over-

form konkrete værktøjer, som kan anven-

vejelser i hver af processens faser.

des, når der skal arbejdes med trivsel

Hvordan får jeg fat på det?

Hvordan får jeg fat på det?

Pjecen kan downloades på

Pjecen kan downloades blandt andet på

www.lederweb.dk

www.finansforbundet.dk og www.fanet.dk

Få mere ud aF trivselsmålingen gode råd til ledere om hele processen

9


10

ARBEJDSGLÆDE

Af journalist Carsten Jørgensen

Guldklump for det gode samarbejde Forretningsudvikling præmieres for deres initiativ med at uddele ”Den Gyldne Rasmus Klump” hver måned til en person, der styrker det gode samarbejde på tværs. Sydbank Direkte på Peberlyk er den anden vinder i kredsens arbejdsglæde-konkurrence, fordi medarbejderne er gode til at hjælpe hinanden

pen igen og overrækker i stedet en pose guldkarameller til personen/afdelingen. ”Folk bliver meget glade, når vi kommer og overrækker guldklumpen, fordi det er helt uventet for dem. Og vi i afdelingen får en del sjov ud af at uddele den og drøfte hvilke kandidater, der er hver måned. Hidtil har den været uddelt tre gange og kun til medarbejdere i andre afdelinger på Peberlyk, men den vil sandsynligvis snart gå til en medarbejder eller afdeling et andet sted”, siger Tina Haurvig, der som mangeårig tillidsmand har haft fokus på trivslen blandt kollegerne. Og ”Den Gyldne Rasmus Klump” er et eksempel på, at man kan skabe glæde og sammenhold mellem kolleger. Forretningsudvikling vil bruge pengepræmien fra Sydbank Kreds på en afdelingsaktivitet her i foråret.

”Vi er en udviklingsafdeling, der er meget afhængig af hjælp fra medarbejdere i andre afdelinger, når vi skal udvikle et projekt. Derfor fandt vi på prisen ”Den gyldne Rasmus Klump”, som vi uddeler til en person, der sørger for et godt samarbejde på tværs af afdelingerne”, siger Tina Haurvig, områdeassistent i Forretningsudvikling på Peberlyk. Initiativet er netop belønnet som en af vinderne i Sydbank Kreds’ arbejdsglædekonkurrence. Guldklumpen, der er en forgyldt Rasmus Klump-figur, afleveres den 1. i måneden i den medarbejders afdeling, der er udpeget som modtager. Overrækkelsen sker med et diplom, hvor på der står, hvorfor den pågældende har gjort sig fortjent til at modtage guldklumpen, og det sker til et akkompagnement af konfetti, bordbombe eller andet festligt. I december tildelte Forretningsudvikling eksempelvis den gyldne Rasmus Klump til kantinen på Peberlyk. Når måneden er omme, henter Forretningsudvikling guldklum-

Hjælpsomme kolleger I Sydbank Direkte Service på Peberlyk er de 24 medarbejdere gode til at hjælpe hinanden. En dag lidt efter hendes fyraften, hvor Jane Damgaard Nielsen fortsat sad ved sit skrivebord, havde hendes kollega en engelsktalende kunde i røret, som hun havde lidt problemer med at forstå. Jane tilbød sin hjælp og fik hjulpet kunden. Næste dag stod der en lille pose chokolade på Janes bord med en seddel påklistret ”Tusind tak for din hjælp efter fyraften i går”. ”Det var fuldstændigt tilfældigt, at jeg var der og kunne hjælpe min kollega. Men det er et godt symbol for vores sammenhold og et godt bevis på vores motto: ”ingen kan alt, alle kan noget og sammen kan vi det mest utrolige”. Ingen af os kan det hele selv, og derfor er vi gode til at trække på hinandens ressourcer”, fortæller Jane, der har arbejdet i Sydbank Direkte Service på Peberlyk i fire år. Med til at styrke trivslen i afdelingen

er også den hygge, som kollegerne hver især skaber med forskellige aktiviteter og sammenkomster som for eksempel i december, hvor den står på pakkeleg, juletræ og julegodter. De 750 kroner, som præmien i Sydbank Kreds’ Arbejdsglædekonkurrence er, har afdelingen anvendt til en fælles middag med bowling i januar.

En pose chokolader med en kollegial hilsen fra Sydbank Direkte på Peberlyk.

Glade medarbejdere i kantinen på Peberlyk med den gyldne Rasmus Klump, som de modtog i december.


11

KORT NYT Meddelser fra kredsen og forbundet | læserbreve | nyheder | etc

Medlemsmøder om arbejdsglæde Sydbank Kreds afholder 3 fyraftensmøder med den efterspurgte foredragsholder Jon Kjær Nielsen. Mandag d. 30/1-2017 i Herning Mandag d. 6/2-2017 i Aarhus Onsdag d. 1/3-2017 i Odense Læs mere om arrangementerne og tilmeld dig på www.sydbankkreds.dk Maja S. Sørensen

René Rathje

Marianne Borcher

Nikolaj Laursen

Anne Lous Jensen

Helle Vibe Hansen

Tillykke til nyuddannede tillidsvalgte Helle Vibe Hansen, Maja Søjberg Sørensen, Nikolaj Laursen, René Rathje og Marianne Borcher er nyuddannede arbejdsmiljørepræsentanter, og Anne Lous Jensen har færdiggjort tillidsmandsuddannelsen. Sydbank Kreds siger til lykke.

Udgiver: Sydbank Kreds Peberlyk 4 6200 Aabenraa Telefon: 74 37 33 30 Fax: 74 37 31 96 E-mail: sydbankkreds@sydbank.dk Hjemmeside: www.sydbankkreds.dk

Elektronisk urafstemning om overenskomst Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Finansforbundet har aftalt tre centrale forhandlingsmøder om en ny overenskomst henholdsvis den 25. januar, den 31. januar og den 27.-28. februar. Når en ny overenskomst er forhandlet på plads, vil der blive afholdt orienteringsmøder for tillidsmændene, og alle medlemmer skal stemme om overenskomsten. Som noget nyt vil urafstemningen denne gang ske elektronisk. Det er derfor vigtigt, at du sikrer dig, at du har ajourført din e-mail adresse overfor Finansforbundet. Du kan logge ind på Finansforbundet.dk og opdatere dine medlemsoplysninger. Hvis ikke Finansforbundet har en gyldig e-mailadresse på dig, vil du få besked med et link til afstemningen gennem e-Boks. Sydbank Kreds opfordrer dig, til at give din mening til kende ved den kommende urafstemning om overenskomstresultatet 2017.

Redaktion: Jarl Oxlund (ansv.) Trine Nonved Gitte Larsen Kommunikation, Finansforbundet

Forsidetoto: Martin Dam Kristensen Design: Peter Kamper Vendrup Finansforbundet Produktion: Sydbank

? Må man holde ferie, når man er syg?

Udgangspunktet er, at man ikke kan være syg og holde ferie. Men hvis lægen er enig i, at det kan være godt for helbredelsen at holde ferie – fx for at rejse til udlandet - i en sygeperiode, skal det aftales med både lægen og kommunen. Hos kommunen kalder de det en ”teknisk raskmelding” – som indebærer at dagpengerefusionen stilles i bero under ferien. Medarbejderen bruger af sine feriedage i den situation”, forklarer faglig konsulent Kim Erdmann fra Finansforbundet. En anden situation kan være, at lægen indstiller medarbejderen til et rekreationsophold på et behandlingssted i udlandet. I det tilfælde er medarbejderen fortsat sygemeldt, og bruger ikke af sine feriedage. Vi råder dog til, at medarbejderen orienterer både kommunen og virksomheden om opholdet, siger Kim Erdmann.

SKRIV TIL OS Læserbreve modtages gerne. Skriv til sydbankkreds@sydbank.dk eller ring på tlf. 74373330

Oplag: 2.200 Næste nummer udkommer: Maj 2017 Udgives af Sydbank Kreds – en virksomhedskreds i Finansforbundet.


LEDER

Vi vil udvikle samarbejdet med ledelsen Vi har taget hul på et nyt år, og det er en god anledning til at evaluere og beslutte sig for hvilken retning der nu skal udstikkes. I kredsbestyrelsen har vi de sidste fire-fem år arbejdet med rullende strategi-udvikling, fordi det er sundt at forholde sig struktureret til, hvad der skal være særligt fokus på i den kommende Jarl Oxlund periode. Siden generationsskiftet i marts Kredsformand 2013 har strategien været, at vi i kredsbestyrelsen vil være mere synlige omkring vores arbejde overfor medlemmerne, vi vil have fokus på arbejdsglæde i Sydbank, og vi vil som en lidt grå ting have ”styr på egen butik”, hvilket vi har fået med indførslen af drejebøger, årshjul og andre planlægningsværktøjer. Det vigtigste synlighedstiltag i foråret 2016 var en OK-kravsindsamlingsmødepakke, som gjorde, at vi kunne afvikle hele 53 medlemsmøder – takket være involveringen af kredsens mange engagerede tillidsvalgte. Dialogen med jer kolleger gjorde, at vi fik et helt fantastisk indblik i virkeligheden i banken - ud i alle hjørner. Dette indblik har vi brugt i relation til OK-forhandlingerne og i vores forhandlinger med banken i det daglige, i samarbejdsudvalget og i bankens bestyrelse. Jeg er mega stolt over den indsats, som kredsbestyrelsen og de tillidsvalgte fik op at stå midt i al travlheden og de mange forandringer i banken. Det var intet mindre end fantastisk. Et andet synlighedstiltag var vores nytårshilsen med benefits i form af en bog til hver medarbejder i banken. Tak for den helt i gennem positive modtagelse af det initiativ. Det var en af årets bedste arbejdsdage for mig, da det begyndte at strømme ind med anerkendende mails. Det bliver man altså høj af. Den kommende strategi-periode, der dækker 2017/2018 har vi døbt ”Kredsbestyrelsen og den tillidsvalgte” i en erkendelse af, at vi nu har et behov for at samle op på de tillidsvalgte i Sydbank. På den sidste TV-seminardag i september stod det

klart, at vi i kredsen af tillidsvalgte er nået til et punkt, hvor det har slidt godt og grundigt, at vi løbende har stået ansigttil-ansigt med svære samtaler, tilbagevendende organisationsændringer og befinder os på en meget vanskelig platform for at opnå indflydelse på egen og kollegers arbejdsforhold. Det vil vi adressere med en investering i involvering og samskabelse, så vi i fællesskab kan finde vejen til mening og mere overskud. Det skal stå klarere for alle, hvordan indflydelsesvejene er i Sydbank, og hvordan vi samarbejder konkret om at adressere udfordringerne på rette sted: lokalt, centralt eller i det enkelte fagområde på Peberlyk. Det bor også indbygget i det projekt, at vi vil udvikle samarbejdet med ledelsen på alle niveauer i banken. For det er gennem samarbejde og den vedholdende, positive intention, at vi lykkes, og tiden er moden til det. Barometret peger ikke længere på uvejr. Der er opklaring, og derfor forventer vi også, at ledelsespligten vil blomstre op, der hvor ledelsesretten har haft en tendens til at dominere. Og hvad mener jeg så med det? Ledelsesretten er retten til at sidde for bordenden. At hyre og fyre, at sætte holdet, at beslutte den strategiske retning for banken, organisere, segmentere og så videre. Ledelsespligten er blandt andet at inddrage medarbejderne i væsentlige beslutninger og at stille med rimelige og fair arbejdsvilkår. Det nytter for eksempel ikke at stille en spade til rådighed, hvis arbejdet kun kan nås med en skovl. Vi kalder en spade for en spade: Vi har brug for bedre værktøjer i Sydbank, hvis vi skal følge med, når vi år efter år bliver færre medarbejdere til at løfte opgaverne. Derfor er det også en gigantisk udfordring, at effektiviseringen af boligprocessen trækker ud i yderligere et til to år. Hvis du synes, at det er vigtigt, at nogen holder banken op på ledelsespligten, vil jeg opfordre dig til at deltage på kredsens generalforsamling lørdag den 18. marts på Munkebjerg i Vejle. På den måde støtter du op om kredsens arbejde, og du bliver ajourført med sidste nyt.

”Det er gennem samarbejde og den vedholdende, positive intention, at vi lykkes, og tiden er moden til det. Barometret peger ikke længere på uvejr.

Sydbank Kreds nr. 1/2017  

I bladet kan du bl.a. læse "En ny kontakt kræver genforhandling", "Vi vil møde dig på en anden måde" og "Guldklump for det gode samarbejde"

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you