Magasinet om Læring 08/2016

Page 26

Få styr på stavning med læsning og skrivning Forskningen bag materialet Nye læremidler kommer sjældent ud af den blå luft. Her fortæller forlagsredaktør Elisa Nadire Caeli om den forskning, der ligger bag et nyt digitalt læremiddel fra Dafola.

Af Elisa Nadire Caeli, cand.mag. i læring og forandringsprocesser, forlagsredaktør hos Dafolo Forlag

S

taveord og diktater er ikke vejen frem, når eleverne skal udvikle deres stavekompetencer. Tiden er bedre brugt på læsning og skrivning, hvor eleverne lærer at stave i en meningsfuld kontekst, viser forskning. Det er baggrunden for det nye digitale læremiddel Styr på stavning. For nylig offentliggjorde Dansk Sprognævn en undersøgelse af elevers præstationer ved folkeskolens afgangsprøve i dansk retskrivning (Jervelund & Schack, 2016). Af den fremgår det blandt andet, at danske skoleelever er blevet syv procent dårligere til at stave, når man sammenligner prøveresultater i 1978 med resultaterne i

dag. Undersøgelser som denne samt forskning i, hvordan elever bedst lærer at stave, har fået lærebogsforfatter Dorthe Mølgaard Mathiasen til at undersøge undervisning i stavning og på den baggrund udvikle en anden tilgang til stavning end den traditionelle, nemlig den, hun kalder kontekstorienteret stavning. Kontekstorienteret og kontekstfri tilgang til stavning Mens den kontekstorienterede tilgang er karakteriseret ved, at staveundervisningen er opbygget omkring læsning og skrivning, kan en kontekstfri undervisning beskrives som eksplicit undervisning i korrekt stavning af enkeltord og grammatiske regler for stavning. Professor Jeppe Bundsgaard forklarer, hvordan en kontekstfri staveundervisning bygger på en forestilling om, at vi er i stand til at omsætte regler til praksis, og at vi kan træne delelementer og derved udvikle integrerede kompetencer – og den teori om læring holder ikke. Hans antagelse om, at kontekstfri staveundervisning ikke er tiden værd, bakkes op af Joseph Mayer Rices undersøgelse fra 1897, der viste, at eksplicit staveundervisning ikke resulterede i bedre stavekompetencer. Ja, du læste årstallet rigtigt — allerede dengang havde man fokus på, at staveord og diktater ikke er vejen frem. Disse resultater er siden blevet efterprøvet af uddannelsesforsker Stephen Krashen med samme konklusion (Bundsgaard, 2010). Læsning og skrivning er afgørende faktorer At kontekstfri staveundervisning sandsynligvis ikke virker lige så godt som kontekstorienteret staveundervisning betyder ikke, at man skal undlade at undervise i stavning. Tværtimod er det nødvendigt med en målrettet undervisning – men vi skal vende undervisningen på hovedet i forhold til den traditionelle undervisningstanke, hvor grammatik kommer før brug. I den kontekstorienterede tilgang tager man nemlig først og fremmest udgangspunkt i, hvad eleverne læser og skriver. Samtidig fokuserer man på, at eleverne udvikler brugbare strategier til egen skriftproduktion, og på den måde giver det mening for eleverne, hvad de skal bruge deres viden om stavning til.

Scan QR-koden, og hør Dorthe Mølgaard Mathiasen samt lærer Karen Tims Andersen fortælle om fordelene ved at arbejde kontekstorienteret med elevernes stavning. Læremidlet Styr på stavning er udviklet med støtte fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Finansministeriet og KL, og det kan afprøves på www.styrpaastavning.dk

26

MAGASINET OM LÆRING


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.