Page 1


òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòìóë òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòêóé òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò è òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ç òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ïðóïï òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ïîóïë òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ïêóïé òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ïèóïç òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòîð òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòîîóîì òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòîë òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò îêóîé òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòîèóíï òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò íîóíë òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòíê òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòíèóíç


ó

ó ó ó

ó

ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó ó

ó

ó

ì


Íàâ÷àëüíèé êóðñ «Îö³íêà îá’ºêò³â ó ìàòåð³àëüí³é ôîðì³»

Íàâ÷àëüíèé êóðñ «Îö³íêà ö³ë³ñíèõ ìàéíîâèõ êîìïëåêñ³â, ïà¿â, ö³ííèõ ïàïåð³â, ìàéíîâèõ ïðàâ òà íåìàòåð³àëüíèõ àêòèâ³â, ó òîìó ÷èñë³ ïðàâ íà îá’ºêòè ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³»

01.02.-17.02.2010

3 650 ãðí.(4 ñï-³¿)

15.03.-31.03.2010

5 000 ãðí.(6 ñï-³é)

12.04.-28.04.2010

3 650 ãðí.(4 ñï-³¿)

12.05.-18.05.2010

2 000 ãðí.(1 ñï-³ÿ)

07.06-01.07.2010

5 000 ãðí.(6 ñï-³é)

05.07-21.07.2010

3 650 ãðí.(4 ñï-³¿)

08.04.-24.04.2010

4 700 ãðí.

10.06.-25.06.2010

4 700 ãðí.

08.02.-18.02.2010

™•˜— sœ–• •• ”•˜•ô

”’™

ó ó –

ó

ó

Íàâ÷àëüíèé êóðñ áàçîâî¿ ï³äãîòîâêè îö³íþâà÷³â ç åêñïåðòíî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê

15.03.-25.03.2010 12.04.-22.04.2010 11.05.-21.05.2010 14.06.-24.06.2010 05.07.-15.07.2010

ó ó ó

” ó

ó ó ó

ó ó

22.03.-24.03.2010 12.04.-14.04.2010 13.05.-15.05.2010

890 ãðí.

14.06.-16.06.2010

ó

ó ó ó

22.02.-24.02.2010 Íàâ÷àëüíèé êóðñ çà íàïðÿìîì «Îö³íêà îá’ºêò³â ó ìàòåð³àëüí³é ôîðì³»

ó

ó

3 900 ãðí.

08.07-10.07.2010 Íàâ÷àëüíèé êóðñ çà íàïðÿìîì «Îö³íêà ö³ë³ñíèõ ìàéíîâèõ êîìïëåêñ³â, ïà¿â, ö³ííèõ ïàïåð³â, ìàéíîâèõ ïðàâ òà íåìàòåð³àëüíèõ àêòèâ³â, ó òîìó ÷èñë³ ïðàâ íà îá’ºêòè ³íòåëåêòóàëüíî¿ âëàñíîñò³»

25.02.-27.02.2010 17.05-19.05.2010

990 ãðí.

16.02.-19.02.2010 16.03.-19.03.2010

ó

Íàâ÷àëüíèé êóðñ ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ ç åêñïåðòíî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê

20.04.-23.04.2010 17.05.-20.05.2010

1680 ãðí.

21.06-24.06.2010 13.07-16.07.2010

ó ó ó ó ó

²ñïèòè íà îòðèìàííÿ êâàë³ô³êàö³éíîãî ñâ³äîöòâà îö³íþâà÷à ÔÄÌÓ ²ñïèòè íà îòðèìàííÿ êâàë³ô³êàö³éíîãî ñâ³äîöòâà îö³íþâà÷à Äåðæêîìçåìà

17.04.2010 03.07.2010

700 ãðí. + 100 ãðí.

20.03.2010 15.05.2010

1300 ãðí.

10.07.2010

ó ó ó ë


ó ó

” ¡‹™€œ ”s™‰™ˆ Œ˜• •˜ • ’™ ó

ó

ó ó

• ó

ó ó

ó

ó

• ó ó ó ’

ó ó

ó

ó ™ ó

ó

ó

ó

ó

ó ó

ó ó ó

’ •

ó ™ ó •

ó ó ó

ê

ó ó


ó ó

ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó

ó

’ ó ó ó

ó ó

ó ó

ó ó ™ ó ó •

ó ó ó

ó ó

ó

ó –

ó ó

– ó

ó ó ”

ó ó ó

ó ó

ó ó ó

’ ó

’ó ó ó

ó ó ó

é


™Œ’• •™ ™•••”ˆ ••• ÑÐÛÒ Õ²±©´»¼¹»

ó ó

ó

ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó

ó ó

•€‰

• ›” ™ ó

ó

ó

ó ó

ó

ó

ó

ó ó

ó

ó ó

ó ”

ó

” —

ó ó ó

ô ƒ“ “ “

è

ô ô

ó ó


™ ™›•€ ™’ ˜ˆ €”• Œ•™• ”›•œ ó ó ó ó

ó ó

’ ó ó ’

ó ó

ó

ó

ó

ó ó

ó

ó ó

™ ó ó ó ó

ó

ó

ó ’

ó

ó ó

ó ’

ó

ç


”€•Œ‹ • ™ˆ €•Œ’‹ œ –•‰‹•™Œˆ ’• • ó

ó ’ ™

ó ó

ó ó ó ˜— – •” • —•–’ • •– •”

ó

ó

ó

ó ó ó

ó ó

ó ó ó

ó ó

ó

ó ó

–’ • — ” Œ ”

ó ó ó ó ïð

ó ó

ó ó


ó ó ó

u’

ó

ó ó ’ — ‹• ”Ÿ”•Š

ó

ó ó

’ ó

ó

ó

ó

ó ”

’ ” ó ó

ó ó ™ ó ó ó

u™

’ ó ó ó ó

ó

ó

• ó

ó ó

ó ™ ó

ó ó ó ó

ó ó

ó ó

ó ” ó ó

ó ó ó ó ™ ó

ó ó

ó

ó ó ó

ó ó

ïï


รณ รณ รณ

รณ รณ

รณ รณ รณ รณ รณ รณ

รณ รณ

รณ

รณ

รณ

รณ

รณ

รณ รณ

รณ รณ

รณ

รณ รณ

รณ รณ รณ

รณ รณ รฏรฎ

รณ

รณ รณ

รณ


ó ó ó

ó

ó

ó ó

ó ó

ó

ó

ó ó ó ó ó ó ó ó

‰ ó

ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó

ó ó ïí


ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó ó

ó

ó ó

ó ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó ó

ó Š• ’•–Ÿ• – ž– ”•‘–

ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó

ó

ó

ó ó ó

»¨°»®¬·¦¿Áîððç૵®ò²»¬ò ó ó •

ó

ó •

ó ó ó

ˆ ìéée

ó ó ó

ó ó ó

ó

ó

ó ó ó

ó ó ó ó

ó

ó ó ó ó ó

ó ïì

ó


ó ó

îò •

ó

ó ó ó ó ó

ó ó ó

ó

ó

ó ó ó ó ó

‰ó ó ó

ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó èîïñïêèíéò ó

ó ó ó

ó ó

ó


” ” •’• ’ –œ•• ˜•˜€˜

™ˆ ó

ó ó

ó

ó

ó ó ó

ó ó •

ó ó ó – ó ó

– ó

ó

• ó

ó ó

’ ó

ó

ó

ó

ó ”

ó ó ïê

ó ó


ó

ó

ó ó ó

ó ó ’ ó ó ó ó ó ó ” ó • ó ó ó ó

ó


ó ó ó

ó ó ó ó ó ó

ó

ó

ööö

ïè

‰™ ”

ó

ó ó ó

ó ”

ó ó

ó ó

™ ó

ö öö

ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó

ó

”›•˜•”— ›•€‰•• ™ˆ ˜ ˜ ó

ó

ó

ó ó ó ‰

ó

ëéðð ÙÐÍô Ì®·³¾´» ëèðð ÙÐÍô Ì®·³¾´» Îì ÙÐÍô Ì®·³¾´» Îë ÙÐÍô Ì®·³¾´» Îê ÙÐÍô Ì®·³¾´» Îé ÙÒÍÍô Ì®·³¾´» Îè ÙÒÍÍô ÍÐ Û°±½¸ îë ÙÐÍô ÍÐ Û°±½¸ íë

ó ó

ó ó

ó

ó

ó

ó

ó ó

ó

ó ó

ó


ó ó œ•

ó ó ó

ó

ó

ó

ó

ó •

ó

ó

ó

ó

ó ó ó

ó

ó ó

ó ’

ó ó

ó

ó ó ó ó ó

ó

ó ó ó ó •• –

•„–

” øðìì÷ ëðîóìïóíïò ¸¬¬°æññ©©©òµ³½¹»±ò½±³ô ¸¬¬°æññ©©©ò«¿°±-ò²»¬

ïç


ó ó

ó ó ó

ó •

ó ó ó ó

ó ó ó ó ó •”}”š’‹ s™‰™ •

ô

…™ ó ó

ó

ó

ó

ó

ó ó

ó

ó

ó ó

ó ó ó

} ó ó

ó ó

ó ó

ó ó ó

ó

ó ™

îð

ó

ó


ó ó

ó

ó ó

ó

ó

ó

ó ó ó ó ó

ó ó ó ó ó ó

ó ó

ó

ó ó

ó

ó

ó ó

ó ó

ó ó

ó ó ó ó

ó

ó ó

ó

ó ó

ó

ó ó

ó ó ó

ó ó

ó

ó ó ó ó

ó ó ó îî

ó

ó

ó


ó ó ó

ó

ó ó

ïò

ó ó ó

ó

ó ó

ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó ó ó

ó

ó ó

ó

ó ó

îò

ó ó ó

ó

ó

ó

ó

ó

ó

ó

ó

ó ó ó

ó ó ó ó

ó

ó ó ó

ó ó îí


ëò

ó ó ó

ó ó

ó ó ó

ó

ó

ó

íò ó ó ó

ó éò

ó ó

ìò ó ó

êò

ó •

ó

ó ó

îì


s• œ ”| ˜

‹• –

ó ó ó ó

ó

ó

– } ó

ó •

ó ó

ó ó –’•

ó

ó ó

ó –

’ ó

}

ó

ó

ó

ó

ó

ó

} •”ò ó

ó

• ”

–’• ™

ó

ó ó

ó

ó

• ó

ó ó

ó

ó

ó ó

ó ó ’ ó

ó îë


•”•— ž‹•‹Ÿ• • —ŸŠ ” Š •—•‹ Š š•Ž

ó ó

ó

– ó ó ó ó ó

ó ó ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó

ó

ó

ó ó

ó ó

ó

ó ó ó

ó ó

ó ó

ó ó

• îê

ó

ó


ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó ó ó

ó ó

ó

ó ó ó

ó ’

ó ó

ó ó

ó ó

ó

ó ó ó

ó

ó ó

ó ó ó

ó

ó

ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó

ó ”

ó

ó ó

ó ó

ó ó

ó

îé


îè


îç


íð


íï


íî


•” –• •

‹ •—• – •‘Ÿ—

ó

’ ó

ó

ó ó ó

‚••

ó

ó ó

‚Ê•• ••óÊ••• ó ó

ó

ó •

ó ó ~• – •

‹„ô •– •‘œô – ”}| ó

íí


ó

ó ó

ó ó ó

ó ’ò sò

ó • – ó ó

ó ’ó ó

• ó –

ó ó ó

ó

• ó

ó ó ó

íì


{

”z {š{šŸ• ó ó ó ó

ó ó

ó ó

‰ • ø•

ó ó

ó ó

• ’ •

ó

ó ó ó

ó ó ó ó

ó ‘œŸ• – • ” Š ó

íë


‹Ÿ—

ó ”

ó ó ó

Ù®±«° øØÎÙ÷ò ó ó ó ó

ó ó ó

‰ — } ó

”z š•

‹ž–•‹Ÿ‹ —„–

—•

ó ó

–• –

— ” ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó •

íê

ó ó


ó ó • ” ó ó ó ó

’ ‰

ó –

ó ó — ó ó ó ó ó

— ó

™ ó íè


ó ó

Ì®¿ª»´ É·¬¸ Ú®¿²µ Ù»¸®§ò Ú·´³ò

ó ó •

ó ó

ó – ó

•” •

íç


"Земельный вестник Украины" апрель 2010  

"Земельный вестник Украины" апрель 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you