Page 1

Œ˜‹Š˜—

s


Ÿ•

ƒô Ÿ

‘Ÿ“Ÿž¡ ¡ ¡ ìçîóçíóçíô ëççóîçóððô øðêé÷ ëðéóðçóèêå


ì

îðïí

pro–sat.com.ua


Ÿ“‘“•Ÿ

€ œ

• ƒ

¡Ÿ €

s

pro–sat.com.ua

îðïí

ë


•¡ ó

ó ó

ó ó ó ó ó

ó

ó ó ó ó ó ó

¡‘

¡¡¡ •

Ÿ

Ÿ

‘ ó

ó

ó

ó í

ó ó

ó

ó ó

ó ó ó ó ó ó

ó ó

í

ó ó

í

ó í

ó

ó

í

ó ó

ê

îðïí

pro–sat.com.ua


ž

• ¡ -

-

ó ó ó

ó

ó

ó ó ó

ó

ó

ó

ó ó ó ó ó

ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó

-

ó ó

ó

-

ó ó

è

îðïí

pro–sat.com.ua


pro–sat.com.ua


¡ ó ó

ó

ó

ó ó ó ó ó ó

ó

ó ó

ó ó

ó

ó

ó

ó ó

ó ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó ó ó ó

ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó

ïð

îðïí

ó

pro–sat.com.ua


-

ó

ó

ó

ó ó

ó

ó ó

ó

ó

ó ó ó

ó

ó

ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó

ïî

îðïí

pro–sat.com.ua


ó ó

ó ó ó ó ó ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó

ó

ó ó ó ó ó

ó

ó ó ó

ó

ó ó ó

ó

ó ó ó ó

ó ó ó ó ó

pro–sat.com.ua

ó

îðïí

ïí


“‘ ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó

ó ó ó

ó ó

ïì

îðïí

pro–sat.com.ua


ó ó

ó ó

ó

ó ó

ó ó ó ó ó

ó ó ó

ó ï÷

ó ó

ó ó

ó

ó

ó ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó

ó ó

ó ó

pro–sat.com.ua

îðïí

ïë


ó

ó ó ó

ó ó

ó ó

î÷ ó ó ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó ó ó

ó

ó ó

ó ó ó ó ó ó

ó í÷ ó

ó ó ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó

ó ó ó ó ó ó ì÷

ó ó ó

ïê

îðïí

pro–sat.com.ua


¡

Ÿ

¡

ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó

ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó ó

ïè

îðïí

pro–sat.com.ua


óï•ó îð ó

ð

ó ó ó ó ó ó ó ó

ó

ó

ó ó ó ó ó ó

ð

ó ó

õïë•õîðð ó ó ð

ó ó

õïê•õïèð ó ð ð

pro–sat.com.ua

ó

ó îðïí

ïç


ó ó

ó

ó ó

ó ó

ó

ó ó

ó

ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó

ó

ó

ó

ó ó ó

ó

ó

ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó

îð

îðïí

pro–sat.com.ua


ó

ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó

ó

ó ó ó

ó ó

ó ó ó

pro–sat.com.ua

îðïí

îï


ó ó ó ó ó ó ó ó ó

ó ó ó

ó

ó ó ó

ó ó ó

ó ó

ó

ó ó

ó

ó ó

ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó

²íîêóëÿö³ÿ íàñ³ííÿ á³îïðåïàðàòàìè (ôàêòîð À)

Çàñòîñóâàííÿ ÐÐÐ òà ì³êðîäîáðèâà äëÿ îáðîêè íàñ³ííÿ òà ïîñ³â³â (ôàêòîð Â)

Êîíòðîëü (áåç îáðîáêè)

ijàçîô³ò, 200 ìë/ãà í. â.

Ïîë³ì³êñîáàêòåðèí, 150 ìë/ãà í. â.

̳êðîãóì³í, 200 ã/ãà í. â.

Ñåðåäíº

1. Áåç îáðîáêè (êîíòðîëü)

3,84

4,01

4,22

4,00

4,02

2. Àãðîñòèìóë³í, 10 ìë/ò

4,53

4,10

4,47

3,97

4,27

3. Á³îëàí, 10 ìë/ò

4,01

3,93

4,39

4,07

4,10

4. Á³îñèë, 10 ìë/ò

4,28

3,97

4,52

3,97

4,18

5. Ðåàêîì, 4 ë/ò

4,00

3,80

4,59

4,08

4,12

6. Àãðîñòèìóë³í, 10 ìë/ãà

4,09

4,26

4,43

4,14

4,23

7. Á³îëàí, 10 ìë/ãà

4,31

4,09

4,40

4,22

4,25

8. Á³îñèë, 10 ìë/ãà

4,28

4,12

4,44

4,17

4,25

9. Ðåàêîì, 4 ë/ãà

4,40

4,21

4,52

4,23

4,34

Ñåðåäíº

4,19

4,05

4,44

4,09

îî

îðïí

pro–sat.com.ua


ó ó ó ó ó

ó ó

ó ƒóîèò

ó ó ó

ó ó ó ó ó

ó ó ó ó ó ó ó ó

ó sžsƒ•“ œ›š™ò ó ó ó ó ó ó

ó ó ó ó

ó

ó ó

ó ó

ó

ó ó

ó ó

pro–sat.com.ua

îðïí

îí


¡¡¡•

ó

ó ó

ó ó

ó ó ó

ó ó

ó

ó

ó

ó ó

ó ó ó

ó ó

ó

îì

îðïí

pro–sat.com.ua


ó “— –š›˜ ó

ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó •èìðð ó ó ó ó ó ó ó

ó

pro–sat.com.ua

îðïí

îë


ó

ù

ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó ó ó ó

ó ó ó

ó

ó

ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó

ó ò ó

ó ó ó ó

ó

ó ‘

ó ó

ó ó

îê

îðïí

pro–sat.com.ua


ó

ó

ó

ó — ó ó ó ˆ—˜sƒ

ó

ó ó ó ó ó

ó “

ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó

ó

ó

ó ó ó

ó

ó “—ƒž—Œœ

ó

ó ó ó ó

pro–sat.com.ua

îðïí

îé


ó

ó

ó ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó ó

Œœ–

ó ó

ó

Œ ó ó ó

ó Œ‡íðîêê ó ó ó ó

ó

ó ó

ó

îè

îðïí

pro–sat.com.ua


ó ó ó ó ó ó

ó

ó ó ó ó ó ó —

ó

s ó

ó

ó

ó ó

ó

ƒ

îðìð ó

•• uƒ ó

— ó

ó ó

ó ó ó

ó —

‰s ó ó

ó

pro–sat.com.ua

îðïí

îç


ó

ó ó ó ó ó

ó

ó

ó ó ó ó “

ó

ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó ó ó

ó ó

ó ó ó

ó

ó

ó

ó

ó

ó

•çïéë ó ó

ó ó

íð

îðïí

pro–sat.com.ua


ó

•‘sƒ•

ó ó

ó ó

ó ó „

ó

ó ó ó

ó

ó ó

– ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó

ó ó

ó

ó

ó

ó

ó ó ó ó ó

• ó ó

ó ó

ó

pro–sat.com.ua

îðïí

íï


ó ó ó ó

ó

ó

ó

ó ó ó

ó

ó

ó ó ó ó ó ó

íî

îðïí

ó ó

pro–sat.com.ua


ó

ó

ó ó ó

ó

ó ó ó ó ó ó ó

ó ó ó ó ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó

ó

ó ó ó

pro–sat.com.ua

îðïí

íí


œ ¹

Ôàçà ðîçâèòêó ðîñëèí

Øê³äíèêè

Øê³äëèâà ñòàä³ÿ, õàðàêòåð ïîøêîäæåííÿ

1.

Íàáóáíÿâ³ëå çåðíî. Ñõîäè (çâè÷àéí³ òà ï³ñëÿóê³ñí³ ïîñ³âè). òðàâåíü – ÷åðâåíü

Ïàðîñòêîâà ìóõà

Øê³äëèâà ñòàä³ÿ – ëè÷èíêè, ÿê³ âãðèçàþòüñÿ ó ïðîðîñòàþ÷å çåðíî ïîáëèçó ïàðîñòêà òà ïàðîñòîê. Ïîøêîäæóþòü ñ³ì’ÿäîë³, òî÷êó ðîñòó, ñòåáëî. Ïðîãðèçàþòü õîäè ï³ä øê³ðêîþ ñòåáëà, â³ä ÷îãî ìîëîä³ ðîñëèíè âèêðèâëÿþòüñÿ, à ³íîä³ â’ÿíóòü. Ïîøêîäæåííÿ ñïðèÿº ïðîíèêíåííþ ãðèáíèõ çàõâîðþâàíü. Ïîñ³âè çð³äæóþòüñÿ, ïðîäóêòèâí³ñòü ïîøêîäæåíèõ ðîñëèí çíèæóºòüñÿ.

2.

Ñõîäè-öâ³ò³ííÿ (æóêè): ðîçãàëóæåííÿ – ïîâíå íàëèâàííÿ áîá³â (ëè÷èíêè). Òðåòÿ äåêàäà òðàâíÿ – ÷åðâåíü

Áóëüáî÷êîâ³ äîâãîíîñèêè: ñìóãàñòèé òà ñ³ðèé ùåòèíèñòèé

Øê³äëèâà ñòàä³ÿ : ³ìàãî, ëè÷èíêè. Æóêè îá’¿äàþòü ëèñòêè ç êðà¿â (³íîä³ ç’¿äàþòü ¿õ ö³ëêîì). Ñèëüíî ïîøêîäæåíí³ ðîñëèíè ãèíóòü. Íàéá³ëüøà øê³äëèâ³ñòü â³ä æóê³â äî ôàçè ðîçãàëóæåííÿ ñî¿. Ëè÷èíêè ïîøêîäæóþòü êîð³íö³ òà áóëüáî÷êè, âè¿äàþ÷è â íèõ àçîòô³êñóþ÷³ áàêòåð³¿, çíèæóþ÷è íàãðîìàäæåííÿ àçîòó â ´ðóíò³ òà óðîæàéí³ñòü. Îäíà ëè÷èíêà ìîæå çíèùóâàòè 3-8 áóëüáî÷îê

3.

Ñõîäè – ê³íåöü íàëèâàííÿ áîá³â (äëÿ ï³äãðèçàþ÷èõ ñîâîê – ÷åðâåíü –ëèïåíü, äëÿ ëèñòîãðèçó÷èõ – ÷åðâåíü – ñåðïåíü)

Ëóñêîêðèë³: ñîâêè – ëþöåðíîâà, áàâîâíèêîâà, ãàììà; ëó÷íèé ìåòåëèê; ï’ÿäóíè, ñîºâà ïëîäîæåðêà

Øê³äëèâà ñòàä³ÿ: ãóñåíèö³ ïîøêîäæóþòü ïàðîñòêè, ëèñòêè, ñòåáëà, áîáè, çåðíî.

4.

Ñõîäè – ïî÷àòîê äîñòèãàííÿ áîá³â. ×åðâåíü – âåðåñåíü

Êëîïè (ùèòíèêè, ñë³ïíÿêè): ëþöåðíîâèé, ïîëüîâèé, òðàâ’ÿíèé

Øê³äëèâà ñòàä³ÿ: äîðîñë³ òà ëè÷èíêè âèñìîêòóþòü ñîêè ³ç ìîëîäèõ ëèñòê³â, ñòåáåë, áðóíüîê, êâ³òîê, áîá³â, çåðíà; íà ì³ñöÿõ óêîë³â ç’ÿâëÿþòüñÿ îáåçáàðâëåí³ ïëÿìè. Êëîïè òàêîæ º ïîòåíö³éíèìè ïåðåíîñíèêàìè â³ðóñ³â ³ áàêòåð³àëüíî¿ ³íôåêö³¿, ùî ïîñèëþº ¿õ øê³äëèâ³ñòü.

5.

Ôàçà ôîðìóâàííÿ äðóãîãî – òðåòüîãî òð³é÷àñòîãî ëèñòê³â. Òðàâåíü – ëèïåíü

Òþòþíîâèé òðèïñ

Øê³äëèâà ñòàä³ÿ: äîðîñë³ òà ëè÷èíêè âèñìîêòóþòü ñîêè ç ëèñòê³â, º ïåðåíîñíèêàìè â³ðóñíèõ õâîðîá, ïîã³ðøóþòü ôîòîñèíòåç, çàòðèìóþòü ðîçâèòîê ðîñëèí, îñîáëèâî íà ïî÷àòêîâèõ åòàïàõ âäâ³÷³-òðè÷³. Ñïî÷àòêó æèâëÿòüñÿ âçäîâæ æèëîê ëèñòêà, ó öèõ ì³ñöÿõ óòâîðþþòüñÿ ñð³áëÿñòî-ìàòîâ³ ñìóæêè íà âåðõíüîìó áîö³, çãîäîì íà âñüîìó ëèñòêó. Ñèëüíî ïîøêîäæåí³ ÷àñòèíè ëèñòêà ï³ä ÷àñ ñïåêè çàñèõàþòü ³ âèïàäàþòü.

6.

Ïåð³îä ôîðìóâàííÿ òà ðîçâèòêó áîá³â. Ëèïåíü – æîâòåíü

Àêàö³ºâà âîãí³âêà

Øê³äëèâà ñòàä³ÿ: ãóñåíèö³ äðóãîãî òà òðåòüîãî ïîêîë³íü. Ìîëîä³ ãóñåíèö³ ïðîãðèçàþòü ñò³íêè áîá³â ³ ïðîíèêàþòü ó ñåðåäèíó, ó ÿêèõ ïîøêîäæóþòü çåðíî, çàëèøàþ÷è åêñêðåìåíòè. Çà ïåð³îä ðîçâèòêó îäíà ãóñåíèöÿ ìîæå ïîøêîäèòè îäèí – äâà áîáè. Ïîøêîäæåíå çåðíî âòðà÷ຠíàñ³ííºâ³ ÿêîñò³, îñîáëèâî ñåðåäíüî- òà ï³çíüîñòèãëèõ ñîðò³â.

7.

Ôàçà ðîçãàëóæåííÿ ³ áóòîí³çàö³¿. ×åðâåíü – âåðåñåíü

Çâè÷àéíèé ïàâóòèííèé êë³ù

Øê³äëèâà ñòàä³ÿ: ³ìàãî òà ëè÷èíêè âèñìîêòóþòü ñîêè ç íèæíüîãî áîêó ëèñòê³â, îáïë³òàþ÷è ëèñòêè, êâ³òêè, ìîëîä³ áîáè ïàâóòèííÿì. Ïîðóøóºòüñÿ îáì³í ðå÷îâèí òà ôîòîñèíòåç. Ïîøêîäæåí³ ÷àñòèíè ðîñëèí æîâò³þòü, ïîò³ì áóð³þòü, çàñèõàþòü, îñîáëèâî ï³ä ÷àñ ñïåêè. Ñèëüíî ïîøêîäæåí³ ëèñòêè îáïàäàþòü, áîáè ïåðåä÷àñíî äîñòèãàþòü ³ ðîçòð³ñêóþòüñÿ, çåðíî óòâîðþºòüñÿ ùóïëå. ϳäâèùåíà øê³äëèâ³ñòü ñïîñòåð³ãàºòüñÿ â ïîñóøëèâ³ ðîêè, à íàéâèùà – ó ñåðïí³.

ó

ó

ó

ó ó

ó ó ó

ó

ó ó ó

î

ó

ó ó

ó ó ó ó

íì

îðïí

ó ó

ó ó

pro–sat.com.ua


ó

ó ó î

ó ó

ó ó ó

ó

ó

ó ó

ó

ó ó

ó ó

ó

ó ó

ó î

ó

ó ó

ó

ó

ó

ó

ó ó ó ó

ó ó

ó ó ó

pro–sat.com.ua

îðïí

íë


¡¡¡• -

-

ó -°±®·«³ ®»·´·¿²«³ Ó½ ß´°·²» ºò ¦»¿»

-

-

ó

-

ó

ó

íê

îðïí

pro–sat.com.ua


ó

ó

ó ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó

ó ó

ó ó ó

ó ó

œ

pro–sat.com.ua

÷

îðïí

íé


ó ó

ó ó ó ó ó

ó

ó ó

ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó

ó

ó

ó ó ó ó ó ó ó

ó

ó ó

ó ó ó ó

ó

íè

îðïí

pro–sat.com.ua


ó

ó

ó ó ó ó

ó

ó ó

ó ó ó ó

ó ó

ó ó

ó ó ó ó

ó

ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó

ó ó ½¿®°»´´¿ ³¿§¼·- øÞ»®µ»´»§÷ Í«¬¬±² ó ó

ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó ó ó

ó ó

pro–sat.com.ua

îðïí

íç


ó ó ó

ó

ó

ó ó ó

ó ó

ó ó

ó

ó ó

ó

ó

ó ó ó ó

ó

ó ó ó

ó ó ó ó ó Þ±¬®§¬·- ½·²»®»¿

ìð

îðïí

pro–sat.com.ua


ó

ó ó ó ó ó

ó ó ó ó ó ó ó

ó ó ó ó ó

ó

ó

ó

ó

ó ó ó

ó ó

ó ó

ó ó

pro–sat.com.ua

îðïí

ìï


¡

ó

ƒ ó

ó

ó ó ó

Ÿ

ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó ó ó

ìî

îðïí

pro–sat.com.ua


ó ó ó

ó

ó ó

ó

ó ó ó

ó ó ó

ó ´±¬¿´°¿ Ôò÷

ó ó

ó

ó

ó

ó ó

ó ó ó

øÙ®§´´±¬¿´°¿ ¹®§´´±¬¿´°¿ Ôò÷

ó ó ó

ó

ó ó ó ó

ó

ó ó ó

Œ

pro–sat.com.ua

ó ó ó

ó ó

ó

ó

îðïí

ìí


ó ó

ó ó

ó ó

ó

ó ó

ó ó ó

ó

ó ó ó ó ó

ó

ó ó

ó

ó

ó øÐ-§´´·±¼»- ¿¬¬»²«¿¬¿ Õ±½¸ò÷ ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó

ó ó

ó ó

ó øÐ-§´´·±¼»- ¿¬¬»²«¿¬¿ Õ±½¸ò÷

ó ó ó ó

ó

ìì

îðïí

ó ó

ó ó ó ó

pro–sat.com.ua


ó ó ó ó

®«- Æò÷

ó ó ó

ó ó

ó ó

ó ó øÑ°¿¬®«³ Í¿¾«ó ó

´±-«³ Æò÷ ó

ó ¬«- Æò÷

ó

ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó

ó

ó ó

ó ó ó

º»³±®¿´·- Æò÷

ó ó

¬¿¬±® Æò÷

ó ó

ó ó ó

ó

î

ó ó ó ó

ó ó

ó

ó ó ó

ó ó

pro–sat.com.ua

îðïí

ìë


ó ó ó

ó ó ó ó ó ó ó

ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó ó

ó ïò ó

ó

ó ó

ó ó ó

ó ó ó

îò

ó ó

ó ó ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó ó íò ó

ó

ó ó

ó

ó ó

ó

ó

ìê

îðïí

pro–sat.com.ua


• ó ó

¡ ¡ ¡

• ƒ ó

ó ó ó

ó

ó ó ó

ó

ó ó

ó

pro–sat.com.ua

îðïí

ìé


ó

ó ó

ó

ó ó ó

ó ó

íôðóíôëûò

ó ó

ó

ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó

ó

ó

ó ó

ìè

îðïí

pro–sat.com.ua


ó ó ó ó

ó ó

ó ó

ó ó ó ó

ó ó

ó ó

ó

ó ó

ó

ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó ó ó ó

ó ó

ó

ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó

pro–sat.com.ua

îðïí

ìç


ó

ó ó ó

ó ó ó ó ó ó

ó

ó

ó

ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó

ó

ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó

ëð

îðïí

pro–sat.com.ua


ó

ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó

ó

ó

ó – ó ó

ó

ó

ó ó

ó

ó ó

ó

ó ó ó ó

ó ó

ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó

pro–sat.com.ua

îðïí

ëï


Ÿ

ž

ó ó ó

¡ ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó ó

ó

ó ó

ó ó

ó

ó ó

ëî

îðïí

pro–sat.com.ua


ó ó

ó ó

ó

ó

ó ó ó

ÜÌË øÜÌË Ü»«¬-½¸» Ì®¿µ¬±®»² ˲·±² ó ó ó

ó

ÞÔÌ øÚ®¿²½·-½± Ö±-»°¸·²«³ Þ·±³¿-Ô±¹·-¬·½- Ì»½¸²±´±¹§÷ô λº±®³ô ß«-¿

ó ó

ó ó ó ó

› Ô³ðìàâèðîáíèê

Îñîáëèâîñò³ êîíñòðóêòèâíî-êîìïîíóâàëüíî¿ ñõåìè

Doppstadt

Åêñïëóàòàö³éí³ õàðàêòåðèñòèêè

ʳëüê³ñòü (íàçâà) ñåð³é / ìîäåëåé â ñåð³¿

Ïîòóæí³ñòü, ê.ñ.

Ìàñà, êã

Trac (4Ê4à ç óñ³ìà ïðèâîäíèìè êîëåñàìè, ïåðåäí³ìè êåðîâàíèìè êîëåñàìè á³ëüøîãî ðîçì³ðó, ðîçì³ùåíî¿ íàä íèìè êàá³íîþ ³ âñòàíîâëåíèì ïîçàäó íå¿ äâèãóíîì)

390…528

12280

1 (Grizzly) / 2

DTU

Trac (8Ê8á' ç 4 ïðèâîäíèìè ìîñòàìè, âñ³ìà êîëåñàìè îäíàêîâîãî ðîçì³ðó ³ øàðí³ðíî-ç’ºäíàíîþ ðàìîþ ïåðåäíüî¿ ³ çàäíüî¿ ÷àñòèí øàñ³)

600

19700

1 (Ò860) / 1

Deutz-Fahr

Trac (8Ê8á' ç 4 ïðèâîäíèìè ìîñòàìè, âñ³ìà êîëåñàìè îäíàêîâîãî ðîçì³ðó ³ øàðí³ðíî-ç’ºäíàíîþ ðàìîþ ïåðåäíüî¿ ³ çàäíüî¿ ÷àñòèí øàñ³)

600

19700

1 (Deutz-Fahr Agro XXL) / 1

Holmer

Trac (4Ê4á ç óñ³ìà ïðèâîäíèìè êîëåñàìè îäíàêîâîãî ðîçì³ðó ³ ðîçì³ùåíî¿ íàä ïåðåäí³ìè êîëåñàìè êàá³íîþ)

490…612

ä.â.

1 (Terra Variant) / 2

Vredo

Trac (4Ê4á, ç óñ³ìà ïðèâîäíèìè êîëåñàìè îäíàêîâîãî ðîçì³ðó ³ ðîçòàøîâàíî¿ íàä ïåðåäí³ìè êîëåñàìè êàá³íîþ)

275…389

9100…12080

2 (Vredo, Vredo VT) /2

Claas

Trac (4Ê4á ç óñ³ìà ïðèâîäíèìè êîëåñàìè îäíàêîâîãî ðîçì³ðó)

335…379

ä.â.

1 (Claas Xerion) / 3

Fendt

Trac (6Ê6á" ç 3 ïðèâîäíèìè ìîñòàìè, âñ³ìà êîëåñàìè îäíàêîâîãî ðîçì³ðó ³ øàðí³ðíî-ç’ºäíàíîþ ðàìîþ ïåðåäíüî¿ ³ çàäíüî¿ ÷àñòèí øàñ³)

500

ä.â.

1 (Fendt Trisix Vario) /1

ÒΠ«Àãðî³ìïîðò»

Trac (6Ê6á' ç 3 ïðèâîäíèìè ìîñòàìè, âñ³ìà êîëåñàìè îäíàêîâîãî ðîçì³ðó ³ øàðí³ðíî-ç’ºäíàíîþ ðàìîþ ïåðåäíüî¿ ³ çàäíüî¿ ÷àñòèí øàñ³)

286

10000

1 (ÕÒÀ-300 «Ñëîáîæàíåöü») / 3

Mercedes-Benz

Unimog (òðàêòîðîìîá³ëü) (4Ê4á ç óñ³ìà ïðèâîäíèìè êîëåñàìè îäíàêîâîãî ðîçì³ðó, ïåðåäí³ìè êåðîâàíèìè êîëåñàìè, ðîçì³ùåíèìè íàä íèìè äâèãóíîì ³ êàá³íîþ òà âñòàíîâëåíèì ïîçàäó íå¿ êóçîâîì — ðåçóëüòàò ñåëåêö³¿ ïîâíîïðèâ³äíîãî òðàêòîðà ³ âàíòàæ³âêè)

150…286

4500…7400

1 (U) / 8

Lindner

Unimog (òðàêòîðîìîá³ëü) (4Ê4á ç óñ³ìà ïðèâîäíèìè êîëåñàìè îäíàêîâîãî ðîçì³ðó, ïåðåäí³ìè êåðîâàíèìè êîëåñàìè, ðîçì³ùåíèìè íàä íèìè äâèãóíîì ³ êàá³íîþ òà âñòàíîâëåíèì ïîçàäó íå¿ êóçîâîì)

87…101

3700

3 (Unitrac) / 3

Silant

Unimog (òðàêòîðîìîá³ëü) (4Ê4á ç óñ³ìà ïðèâîäíèìè êîëåñàìè îäíàêîâîãî ðîçì³ðó, ïåðåäí³ìè êåðîâàíèìè êîëåñàìè, ðîçì³ùåíèìè íàä íèìè äâèãóíîì ³ êàá³íîþ òà âñòàíîâëåíèì ïîçàäó íå¿ êóçîâîì)

66…82

3150…6500

1 (Silant 3.3) / 2

Reform

Unimog (òðàêòîðîìîá³ëü) (4Ê4á ç óñ³ìà ïðèâîäíèìè êîëåñàìè îäíàêîâîãî ðîçì³ðó, ïåðåäí³ìè êåðîâàíèìè êîëåñàìè, ðîçì³ùåíèìè íàä íèìè äâèãóíîì ³ êàá³íîþ òà âñòàíîâëåíèì ïîçàäó íå¿ êóçîâîì)

ä.â.

ä.â.

1 (Reform-Werke Muli) /2

BLT

Unimog (òðàêòîðîìîá³ëü) (4Ê4á ç óñ³ìà ïðèâîäíèìè êîëåñàìè îäíàêîâîãî ðîçì³ðó, ïåðåäí³ìè êåðîâàíèìè êîëåñàìè, ðîçì³ùåíèìè íàä íèìè äâèãóíîì ³ êàá³íîþ òà âñòàíîâëåíèì ïîçàäó íå¿ êóçîâîì)

77,5

ä.â.

1 (Transporter Schiltrac 2068 SF) / 1

ÏÎ «ÌÒÇ Áåëàðóñü»

Unimog (òðàêòîðîìîá³ëü) (4Ê4à ç óñ³ìà ïðèâîäíèìè êîëåñàìè, ïåðåäí³ìè êåðîâàíèìè êîëåñàìè ìåíøîãî ðîçì³ðó, ðîçì³ùåíî¿ íàä íèìè êàá³íîþ ³ âñòàíîâëåíèì ïîçàäó íå¿ äâèãóíîì)

81

5370

1 (ØÓ-356) / 1

pro–sat.com.ua

îðïí

ëí


ó

ó ó

ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó ó ó

ó ó ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó

ó ó

ó ó ó

ó ó ó

ó

ëì

îðïí

pro–sat.com.ua


š Ïàðàìåòð

Doppstadt

DTU

Holmer

Vredo

Mercedes-Benz

Lindner

Ðîçïîä³ë ìàñè ì³æ îñÿìè, %: ïåðåäíÿ / çàäíÿ

ä.â.

ä.â.

ä.â.

54/46

58/42

70/30

Òèï ñèñòåìè îõîëîäæåííÿ äâèãóíà

гäèííà

гäèííà

гäèííà

гäèííà

гäèííà

гäèííà

Íàÿâí³ñòü ãàçîòóðá³ííîãî íàääóâó

+

+

+

+

+

+

Âïîðñêóâàííÿ ïàëèâà

ä.â.*

Åëåêòðîííå

ä.â.

ä.â.

ä.â.

ä.â.

Íîì³íàëüíà ÷àñòîòà îáåðòàííÿ, îá/õâ

2100

1900

1800

1500

2200

2200

ʳëüê³ñòü öèë³íäð³â

6

8

6; 8

6

4; 6

4

Çàïàñ êðóòíîãî ìîìåíòó, %

40

ä.â.

13

23,8

10…20

ä.â.

Òðèâàë³ñòü ðîáîòè äâèãóíà äî çàì³íè îëèâè, ìîòîãîäèí

250

250

400

500

1200

250

Òèï êîðîáêè ïåðåäà÷

Áåçñòóï³í÷àñòà

Ç ïåðåìèêàííÿì ï³ä íàâàíòàæåííÿì

ä.â.

Áåçñòóï³í÷àñòà

Ñèíõðîí³çîâàíà (çà çàìîâëåííÿì àâòîìàòè÷íà ç åëåêòðîííèì óïðàâë³ííÿì)

Ñèíõðîí³çîâàíà

ʳëüê³ñòü ïåðåäà÷ âïåðåä / íàçàä

18/6

18/12

16/14; 24/22

16/16; 20/20

Ìàêñèìàëüíà øâèäê³ñòü, êì/ãîä

40 (çà çàìîâëåííÿì 50)

40

40

40

90 (çà çàìîâëåííÿì 40 ³ 50)

50

Ñïîñ³á áëîêóâàííÿ äèôåðåíö³àë³â

Ïðèìóñîâå

Ïðèìóñîâå

Ïðèìóñîâå

Ïðèìóñîâå

Ïðèìóñîâå

Ïðèìóñîâå Çà çàìîâëåííÿì

Íàÿâí³ñòü õîäîçìåíøóâà÷à

Çà çàìîâëåííÿì

ä.â.

+

+ (çà çàìîâëåííÿì ç ïîòóæíîñò³ 238 ê.ñ.)

×àñòîòà îáåðòàííÿ çàäíüîãî ÂÂÏ, îá/õâ

1000

540/1000 (ç ïîòóæíîñò³ 150 ê.ñ.)

540/1000

Ìàêñèìàëüíèé òèñê ó ã³äðîñèñòåì³, ÌÏà

ä.â.

21

20

20

20

19

Âàíòàæí³ñòü íà÷³ïíî¿ ñèñòåìè, êã: çàäíüî¿ / ïåðåäíüî¿

15000 / 7000

ä.â.

7880 / 5000…6000

1500…4000 / 1800

800 / 1800

335/80R20 335/80R20 (445/65R24 ïðè ìàêñèìàëüí³é ïîòóæíîñò³)

15/55-17AS 15/55-17AS

440/80R30 540/80R38

600/70R30 600/70R30

800/65R32 800/65R32

850/50R30,5 850/50R30,5 (1050/50R32 ïðè ìàêñèìàëüí³é ïîòóæíîñò³)

Òèï ðóëüîâîãî êåðóâàííÿ

óäðîîá’ºìíå

óäðîîá’ºìíå çà ðàõóíîê çëàìó íàï³âðàì

óäðîîá’ºìíå

ä.â.

Ìåõàí³÷íå

óäðîîá’ºìíå

̳í³ìàëüíèé ðàä³óñ ðîçâîðîòó, ì

4

8,75

5,5

6,00…6,25

6,3…7,6

3

Îäíî÷àñíå ãàëüìóâàííÿ ïåðåäí³õ ³ çàäí³õ êîë³ñ

+

+

+

+

+

+

Òèïîðîçì³ð øèí êîë³ñ: ïåðåäí³õ / çàäí³õ

Äîðîæí³é ïðîñâ³ò, ìì

480

ä.â.

ä.â.

550…590

400…500

390

гâåíü øóìó â êàá³í³, äÁ(À)

86

ä.â.

ä.â.

ä.â.

63…65

ä.â.

Ïíåâìîïðîâîä ãàëüì ïðè÷åïà

+

+

+

Çà çàìîâëåííÿì

+

Çà çàìîâëåííÿì

Íàÿâí³ñòü ïåðåäíüî¿ íà÷³ïíî¿ ñèñòåìè ³ ÂÂÏ

Çà çàìîâëåííÿì

Çà çàìîâëåííÿì

Çà çàìîâëåííÿì

Çà çàìîâëåííÿì

Íàÿâí³ñòü ³ òèï çàñîá³â àâòîìàòèçàö³¿

ÑAN bus, ISO bus (çà çàìîâëåííÿì)

ÑAN bus

ÑAN bus, ISO bus

pro–sat.com.ua

îðïí

ëë


ó ó ó ó ó ó

ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó

ó ó ó

ó

ó

ó ó

ó

ó ó

ó

ó ó

ó ó ó ó ó ó

ó ó ó

ó

ëê

îðïí

pro–sat.com.ua


ó ó

ó

ó ó ó ó

ó

ó ó ó

ó

ó ó ó

øÚ»²¼ ëîì ȧ´±²ô Ú»²¼¬ Úíìë ÙÌßô Ú»²¼¬

ó

ó

ó ó ó

ó

øÝ¿-»ô ݸ»´´»²¹»®ô Ü»«¬¦ ײ¬®¿µô Ú»·¶¬»®ô Ø»³±-ô ر®-½¸ô Ö±¸² Ü»»®»ô Õ¿©»½± Ø»³±-ô Ó»¹¿¬®¿½ô Ó»®¬¦ô η½µ»´ô ͬ±´´ô Ý¿¬»®°·´´¿® Ì»®®¿ Ù¿¬±®ô ̧´»®ô ʼª·¶ª»®ô ó

ó ó ó ó

ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó

Ü»«¬¦óÚ¿¸® ß¹®± ÈÈÔïêíð ó ó ó

ó

pro–sat.com.ua

îðïí

ëé


Ÿ

¡

¡ ó ó ó

ó ó

ó

ó ó

ó ó ó ó ó

ëè

îðïí

pro–sat.com.ua


ó ó ó ó ó ó

ó ó

ó ó

ó ó ó ó

ó

ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó

ó

ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó

ó ó ó

pro–sat.com.ua

ó îðïí

ëç


ʳëüê³ñòü äí³â ï³ñëÿ ïîâòîðíî¿ åÿêóëÿö³¿

Ãîä³âëÿ áóãà¿â

1

4

7

13

26

Íîðìàëüíà

40

70

94

108

109

Íåäîñòàòíÿ

24

58

69

82

87

ó ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó ó ó

ó ó

ó

ó ó ó ó

ó

ó ó

êð

îðïí

pro–sat.com.ua


ó ó ó

î

ó

š Îö³íþâàííÿ

³ê, ì³ñ. 12-14

15-20

21-30

30 ³ ñòàðøå

Äóæå äîáðå

>35

>37

>39

>40

Äîáðå

30-35

31-37

32-39

33-40

Ïîãàíî

<30

<31

<32

<33

ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó ó

ó ó ó

ó

ó

ó ó

ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó ó

pro–sat.com.ua

îðïí

êï


ó ó

ó ó ó

ó

ó

ó

ó ó ó

ó

ó ó

ó ó ó

ó

êî

îðïí

pro–sat.com.ua


ó ó

ó

ó

ó

ó ó ó ó ó ó

ó ó

ó ó ó

ó ó

ó

ó

Îçíàêà Çàïë³äíåí³ñòü ï³ñëÿ îòåëåííÿ çà 45-65 äí³â ïàðóâàëüíîãî ïåð³îäó, % òåëèöü êîð³â Âèáðàêóâàííÿ íà ï³äñòàâ³ ïàðóâàííÿ çà 45-65 äí³â, %: òåëèöü êîð³â

Áàæàíèé ð³âåíü

Îçíàêè

Áàæàíèé ð³âåíü

Íå ìåíøå 95 Íå ìåíøå 99

Çàãèáåëü òåëÿò ï³ñëÿ íàðîäæåííÿ,% 0-10 äí³â 11-30 äí³â 31 äåíü äî â³äëó÷åííÿ

Íå á³ëüøå 2 Íå á³ëüøå 2 Íå á³ëüøå 1

Ùîð³÷íà çàãèáåëü êîð³â ï³ä ÷àñ îòåëåííÿ, %

Íå á³ëüøå 2

Íå á³ëüøå 5 Íå á³ëüøå 15

Òðèâàë³ñòü ïðîäóêòèâíîãî âèêîðèñòàííÿ, ð

Íå ìåíøå 12

³ê ïåðøîãî îòåëåííÿ, ì³ñ.

Íå á³ëüøå 24

Ïåð³îä îòåëåíü, äí³â

Íå á³ëüøå 65

Äèñòîö³¿ ó íåòåëåé,% Ó äîðîñëèõ êîð³â,%

Íå á³ëüøå 15 Íå á³ëüøå 5

Ñåðâ³ñ-ïåð³îä, äí³â

Íå á³ëüøå 75

Ìåðòâîðîäè, %

Íå á³ëüøå 2

Àáîðòè, %

Íå á³ëüøå 2

³äëó÷åíèõ, %

Íå ìåíøå 85

pro–sat.com.ua

îðïí

êí


¡

ó ó

ó

ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó ó

ó ó ó ó ó

êì

îðïí

pro–sat.com.ua


ó ó

ó ó ó

4

ó

ó

ó

”ò ”ò î

ó ó

ó

ó

ó ó Ô±©óÑî ó

Ô±©óÑî

ó ó ó ó

ó ôŠ

î

î

ó

ó ó ó

ð

ó ó

î

ó ó

Ô±© Ñî î

ó ó

ó ó ó

ó ó ð

ïèð ó ó

ó ó

ð

î

ð

ó

pro–sat.com.ua

ðð

ð

ð

ó

ó

îðïí

êë


¡Ÿ¡ êê

îðïí

pro–sat.com.ua


ó ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó ó ó ó

ó

ó ó ó

ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó ó

pro–sat.com.ua

îðïí

êé


ó ó

ó ó ó

ó

ó

ó

ó ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó

ó

ó

ó ó ó

ó

ó

ó ó

ó ó ó

êè

îðïí

pro–sat.com.ua


ó ó ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó ó

ó

ó ó ó ó

ó ó

ó ó

ó ó

ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó

ó

ó ó ó ó ó

ó

pro–sat.com.ua

îðïí

êç


ó

ó ó ó ó ó

ó

ó

ó ó ó ó ó ó ó

ó ó

ó ó

ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó

ó

ó

éð

îðïí

pro–sat.com.ua


y•w•{

{zvy}

••€Ÿ•


“ •

¡

¡

ó ó

ó ó

ó ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó ó ó ó

éî

îðïí

pro–sat.com.ua


ó ó

ó

ó

ó ó ó ó ó

ó ó

ó ó

ó ó

ó

ó

ó ó

ó

ó

ó

ó

ó ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó

ó ó ó ó

ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó

ó ó

ó

ó ó

ó ó

pro–sat.com.ua

îðïí

éí


ó

ó ó

ó

ó ó

ó

ó ó ó ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó ó ó

ó ó ó ó ó ó ó

ó

ó ó

ó

ó ó ó

ó

ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó

éì

îðïí

pro–sat.com.ua


’ ¡œ¡€¡

Ÿ•

œ¡€¡

ƒô Ÿ

‘Ÿ“Ÿž¡ ¡ ¡ ìçîóçíóçíô ëççóîçóððô øðêé÷ ëðéóðçóèêå

"Сучасні Аграрні Технології", жовтень 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you