Page 1


Ÿ•

ƒô Ÿ

‘Ÿ“Ÿž¡ ¡ ¡ ìçîóçíóçíô ëççóîçóððô øðêé÷ ëðéóðçóèêå


ì

îðïí

pro–sat.com.ua


Ÿ“‘“•Ÿ

€ œ

• ƒ

Ÿ•

s

¡

pro–sat.com.ua

Ÿ

îðïí

ë


ó

ó ó

ó

ó

ó ó ó

ó ó

ó ݱ®±²¿ êððò ó

ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó

ó

ó

ó ó ó

ó ó

ó

ó ó ó

ê

îðïí

pro–sat.com.ua


ó ó ó

ó ó

ó

ó ó

ó ó

ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó

ó ó

ó ó ó

ó

ó ó ó ó

ó

uÖ±¸² Ü»»®» Í Š Í»®·»- ݱ³¾·²»-eå ó

ó ó ó ó ó

ó

ó ó

ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó ó

pro–sat.com.ua

îðïí

é


ó

ó

ó

ó

ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó

ó ó

ó

ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó

ó ó ó

ó

ó ó ó

ó

ó ó

ó

ó

ó ó

ó ó

ó

è

îðïí

pro–sat.com.ua


¡¡

¡

ó ó ó

ó

ó

ó ó

ó

ó ó

ó ó

ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó

pro–sat.com.ua

ó

ó

îðïí

ç


š

• ˜ ™ ˜ ¡

ó ó

ó ó ó ó

ó ó

ó ó ó

ó

ó ó ó ó ó ó

ó ó ó ó ó

ó

ó ó ó

ïð

îðïí

pro–sat.com.ua


ó

ó

ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó

ó

ó ó

ó ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó ó

ó

ó ó

ó ó ó ó ó

pro–sat.com.ua

ó ó

îðïí

ïï


™ ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó

ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó ó ó ó ó ó

ó ó ó ó ó

ïî

îðïí

pro–sat.com.ua


ó ó ó ó

ó

ó ó ó

ó ó

ó

ó ó

ó ó

ó ó ó ó

ó

ó

ó ó

ó ó ó

ó

ó ó

ó ó ó ó ó ó ó ó ó

pro–sat.com.ua

îðïí

ïí


— ¡

¡

ó ó ó ó ó

ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó ó

ó

ó ó

ó ó

ó ó ó ó

ó

ó

ó

ó

ó ó ó

ó

ó ó ó

ó

ó

ó

ó ó

ó ó ó

ó

ó

ó ó

ó ó ó ó

ó

ó ó

ïì

îðïí

ó ó ó ó

pro–sat.com.ua


š

ó

ó

ó ó ó ó ó

ó

ó ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó

ó ó

pro–sat.com.ua

îðïí

ïë


Ÿ ¡

™™ ó ó ó ó

ó ó

ó

ó

ó ó

ó ó ó

ó

ó ó

ó

ïê

îðïí

ó ó

ó

pro–sat.com.ua


ó ó ó ó ó -°·®·´´«³ô ߦ±¬±¾¿½¬»®ô ß¹®±¾¿½¬»®·«³ô ó ó ó

ó ó ó ó ó ó ¾®¿-·´·»²-»ô Ð-ò ¿«®»±º¿½·»²-ô Ð-ò ‚«±®»-ó ½»²-ô Þ¿½·´´«- -«¾¬·´·-ò

ó ó

ó ó ó ó ó

ó

ó ó ó ó ó ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó

ó

ó ó

pro–sat.com.ua

îðïí

ïé


Êóëüòóðà

Ïîòðåáà â àçîò³, êã/ãà

Ñîÿ

70-90

Ãîðîõ

80-100

Íóò

60-70

Ëþöåðíà

250-300

Ëþïèí

150-200

Êâàñîëÿ

50-60

ó ó

ó

ó

ó ó ó

ó ó ó ó ó ó

ó ó ó Š Ó»-±®¸·¦±¾·«³ ½·½»®·ò ó

ó ó ó ó

ó ó ó ó

ïè

îðïí

pro–sat.com.ua


Ïðåïàðàò

Ïðåïàðàòèâíà ôîðìà

Âèä áàêòåð³é

Ñ.-ã. êóëüòóðà

ͳòðîô³êñ (ͳòðàã³í)

гäêèé ³íîêóëÿíò

Bradyrhizobium japonicum

Ñîÿ

ͳòðîô³êñ (Glycimax)

²íîêóëÿíò íà ñòåðèëüíîìó òîðô³

Br. japonicum, Br. elkanii

Ñîÿ

ͳòðîô³êñ (Pre Noctin A)

гäêèé ³íîêóëÿíò ³ç ïðèëèïà÷åì

Br. japonicum

Ñîÿ

ͳòðîô³êñ (ͳòðàã³í)

гäêèé ³íîêóëÿíò

Rhizobium legumenosarum

Ãîðîõ

ͳòðîô³êñ (ͳòðàã³í)

гäêèé ³íîêóëÿíò

Rhizobium phaseoli

Êâàñîëÿ

ͳòðîô³êñ (ͳòðàã³í)

гäêèé ³íîêóëÿíò

Mesorhizobium ciceri

Íóò

ó ó

ó

ó

ó ó ó

ó ó

pro–sat.com.ua

îðïí

ïç


Ÿ

• ó ó ó

ó ó ó

ó

ó

ó

ó ó

ó

ó

¡ ó ó ó

ó ó

ó ó ó

îð

îðïí

pro–sat.com.ua


Ÿ

• ó

ó ó

ïò

ó

îò

ó

íò

ó

ìò

ó

ó ó

ó

ó

ó ó

ó ó ó ó ó

pro–sat.com.ua

îðïí

îï


ó ó

ó

ó

ó ó

ó ó

ó

ó ó ó ó ó ó ó

ó ó

ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó

ó

ó ó

ó ó ó ó ó ó

ó

îî

îðïí

pro–sat.com.ua


ó ó

ž• œ›š

™ò

ó ó ó ó ó

ž• •›

ó ó ž• ›

ó

ó ó ó €˜

ò

ó ó

ó ó

ó

ó ó ó ó

ó ó

ó ó ž•

ó

ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó ó ó

ó

ó

ó ó ó ó

ó ó ó

pro–sat.com.ua

îðïí

îí


ó ó

ó

ó ó ó ó

ó ó ó ó ó

ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó ó

ó ó ó ó

˜ •—ò

ó

ó ó

ó

ó ó

ó ó

ó

ó ó

îò ž

•—ò ó

ó ó

íò –

›•ž•—ò ó ó ó

ìò • ›

”’˜ š› š• ›

ó ó

îì

îðïí

pro–sat.com.ua


ó ó ó ó ó

ó ó ó ó

î

ó

ó ó ó

ó

ó ó ó

ïò ’ ›

ó —

ó ó

ó ó

ó •žžžò ó ó ó

îò

ó ó ó

ó ó

ó

ó

ó

ó ó

ó

pro–sat.com.ua

ó ó ó

ó ó ó

îðïí

îë


• ¡ ˜

‘˜

ó ó ó ó

ó ó ó

ó

ó

ó

ó

ó

ó

ó ó ó ó

¡¡

îê

¡

¡

îðïí

›•

˜

pro–sat.com.ua


îðïí

pro–sat.com.ua


ˆ øš

œ÷

ó ó

ó ó

ó ó

ó œ ó

ó ó ó ó ó

ó ‡ œ

œ

œ

ó

ó ó

ó ó

ó ™ ‡

œ

ó ó ó

ó

ó ó

ó ó

ó ó ó ó

ó

œ

ó ó ó

ó ó

ó

ó

ó ó ó ó ó ó

pro–sat.com.ua

îðïí

îç


ó

ó

ó ó

ó

ó ™ò ó

ó ó

ó ó ó ó ó

ó

ó

ó ó

ó ó ó

íð

îðïí

pro–sat.com.ua


ó ó

ó ¡

ž• ›

’˜

ó ó

ó

ó •›

ž•

’˜ ó

ó ó ›

ž•

’˜ ó ó ó

ó

ó ó

ó †›

ó

ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó

pro–sat.com.ua

îðïí

íï


• îðïí

pro–sat.com.ua


ó ó ó ó ó ó ó ó

ó

ó ó

ó ó

ó ó

ó

ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó

ó

ó ó

ó ó ó

ó

ó ó ó ó ó ó

ó

pro–sat.com.ua

îðïí

íí


ó

ó

ó

ó ó

ó ó ó ó

ó

ó ó ó ó

ó

ó ó ó ó

ó

ó

ó

ó ó

ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó ó

ó

íì

îðïí

pro–sat.com.ua


ó ó

ó

ó ó ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó ó ó

ó ó

ó

ó

ó

ó

ó ó

ó ó

ó

ó

ó ó

ó

ó ó ó ó

ó

ó

pro–sat.com.ua

ó

ó

ó

ó

îðïí

íë


ó ó

ó

ó

ó ó

ó

ó

ó ó ó ó

ó ó ó ó ó ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó

ó

ó

ó ó

ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó

ó ó

íê

îðïí

pro–sat.com.ua


ó ó ó ó

Ÿ

ó ó ó ó ó

ó

ó ó ó

ó

ó ó ó ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó ó ó

ó

ó ó ó

íè

îðïí

pro–sat.com.ua


ó ó ó ó ó

ó ó •

ó ó ó ó ó

ó ó ó

ó

ó ó ó

ó

ó ó

ó

ó ó ó ó ó

ó

ó ó

ó ó ó

ó ó ó

ó ó

ó

ó ó ó ó

ó

pro–sat.com.ua

îðïí

íç


Êîñàðêè

ÊÏÎ-2,1 íà÷³ïíà

ÊÐÂ-2,15 íà÷³ïíà

Z-173 íà÷³ïíà

Ë-501 íà÷³ïíà

SB-200 íà÷³ïíà

ÊÐÊ-2,6 íà÷³ïíà

ÊÏÏ-4,2 ïðè÷³ïíà

GMS-3600 ïðè÷³ïíà

гçàëüíèé àïàðàò

ñåãìåíòíî-ïàëüöåâèé

ðîòàö³éíèé äèñêîâèé

ðîòàö³éíèé áàðàáàííèé

ðîòàö³éíèé áàðàáàííèé

ðîòàö³éíèé äèñêîâèé

ðîòàö³éíèé äèñêîâèé

ñåãìåíòíîïàëüöåâèé

ðîòàö³éíèé äèñêîâèé

ʳëüê³ñòü ðîòîð³â

-

5

2

2

5

2

-

9

Ïðèâ³ä

êîëèâàëüíèé

íèæí³é ðåäóêòîð

âåðõí³é ðåäóêòîð

âåðõí³é êëèíîïàñîâèé

íèæí³é ðåäóêòîð

âåðõí³é êëèíîïàñîâèé

êîëèâàëüíèé

íèæí³é ðåäóêòîð

Øèðèíà çàõâàòó, ì

2,10

2,10

1,65

1,85

2,00

2,60

4,20

3,60

Ðîáî÷à øâèäê³ñòü, êì/ãîä

äî 12

15,0

15,0

15,0

16,0

äî 18

äî 10,0

äî 10,0

Âèñîòà çð³çóâàííÿ, ñì

5

6-10

3-6

3-6

4-6

3-6

5

4-6

Ïðîäóêòèâí³ñòü, ãà/ãîä

äî 2,0

2,5

2,0

2,2

2,5

äî 4,0

3,8

3,6

ÏÌÇ, ÌÒÇ

ÏÌÇ, ÌÒÇ

Ò-150

1000

1000

540

1000

ïëþùåííÿ

ïëþùåííÿ

Àãðåãàòóºòüñÿ ç

åíåðãîçàñîáàìè

Îáåðòè âàëà â³äáîðó ïîòóæíîñò³, îá/õâ

ÏÌÇ, ÌÒÇ ÏÌÇ, ÌÒÇ ÏÌÇ, ÌÒÇ ÏÌÇ, ÌÒÇ ÏÌÇ, ÌÒÇ 540

540

540

540

Äîäàòêîâ³ âèêîíóâàí³ îïåðàö³¿

-

-

-

-

-

âîðóø³ííÿ ïåðåâåðòàííÿ çãð³áàííÿ

Ìàñà, êã

250

400

370

430

440

400

1500

2840

Âèðîáíèê

Áåðäÿíñüê

ͳæèí

Ïîëüùà

Á³ëîðóñü

ͳìå÷÷èíà

Àâòîð

Á³ëîðóñü

ͳìå÷÷èíà

Ö³íà îð³ºíòîâíà, òèñ. ãðí

9

25

11

28

50

15

80

320

ó

ó

ó ó

ó ó ó

ó

ó

ó ó

ìð

îðïí

pro–sat.com.ua


™ ó ó ó ó ó ó ó ó

ó ó

ó ó ó

ó ó

ó

ó ó

ó

ó

ó ó ó

ìî

îðïí

pro–sat.com.ua


ó

ó ó

ó ó

ó ó ó

ó ó

ó

ó ó ó ó ó ó ó

ó

ó ó

ó

ó ó ó ó

ó

ó ó

ó ó

ó ó

ó

ó

ó

ó

ó

ó

pro–sat.com.ua

îðïí

ìí


ó

ó ó ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó

ó

ó ó ó ó ó ó

ó ó

ó

ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó

ó

ó ó

ìì

îðïí

pro–sat.com.ua


ó ó

ó

ó

ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó

ó

ó ó

ó ó ó ó

ó ó

ó ó

ó ó

ó ó

ó

pro–sat.com.ua

îðïí

ìë


¡

™ ¡˜ ó ó ó

ó

ó ó

ó

ó ó

ó ó ó ó

ìê

îðïí

ó ó

pro–sat.com.ua


ó ó ó ó ó

ó

ó ó ó

ó

ó

ó

ó ó ó ó ó

ó

ó ó ó ó ó

ó ó

ó

ó

ó ó

ó

ó

pro–sat.com.ua

îðïí

ìé


ó ó ó

ó

ó ó

ó

ó

ó

ó

ó

ó

ó ó ó

ó ó ó

ó

ó ó ó ó

ó ó

ó

ó

ó ó

ó

ó ó

ìè

îðïí

pro–sat.com.ua


ó ó

ó ó

ó ó

ó

ó ó

ó ó

ó ó

ó ó

ó ó

ó

ó ó

ó ó

ó ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó

ó ó

ó

ó

ó ó ó

ó

ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó

pro–sat.com.ua

îðïí

ìç


Ÿ îðïí

Ÿ

pro–sat.com.ua


ó ó ó ó ó ó ó

ó ó ó

ó

ó ó

ó

ó

ó

ó

ó ó

ó ó ó î

ó ó ó ó

ó ó

ó

ó ó ó

ó

ó ó ó

ó

ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó

ó

ó ó ó ó

pro–sat.com.ua

îðïí

ëï


ó

ó ó

ó

ó

ó

ó

ó

Œô îóí Œô ëóç ó

ó

ó ó ó ó

ó

ó

î î

ó ó

ó ó

ó

ó ó

ó ó

ëî

îðïí

ó ó ó

ó Œ Œ÷ ó

ó ó ó

pro–sat.com.ua


ó

ó ó

ó

ó

ó ó

ó í

ó

ó

ó ó í

ó ó

ó

í

ó ó

ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó

í

ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó

ó ó

pro–sat.com.ua

îðïí

ëí


ó ó

ó ó

ó ó ó

ó ó ó

ó ó

ó

ó ó

ó

ó

ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó

ó

ó ó ó

ó

ó

ó ó

ó

ó ó ó ó

ó ó

ó

ó ó

ó ó

ó

ëì

îðïí

ó

pro–sat.com.ua


ó ó

ó

ó ó ó ó ó

ó î

ó ó

ó

ó

ó

ó

ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó

ó

ó ó ó

ó

î

ó

ó ó ó

ó ó

pro–sat.com.ua

îðïí

ëë


• ó

ó ó

ó

ëê

îðïí

pro–sat.com.ua


ó ó ó

ó

ó ó ó ó ó

ó

ó ó ó

ó ó ó ó ó ó

ó ó

ó

ó

ó ó ó ó

ó ó

pro–sat.com.ua

îðïí

ëé


ó ó

ó

ó ó

ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó

ó ó

ó

ó

ó ó

ó ó ó ó

ó

ëè

îðïí

pro–sat.com.ua


ó ó

ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó

ó ó

ó

ó

ó ó

ó ó

ó

ó

ó

ó ó ó ó ó

ó

ó

ó ó ó

ó ó ó ó ó

ó

Çàõ³ä

Ðîêè

Ãðóïà òâàðèí

Ïàðóâàëüíà êàìïàí³ÿ

êîðîâè

1

2

3

4

ïî÷àòîê

ê³íåöü

ïî÷àòîê

ê³íåöü

ïî÷àòîê

ê³íåöü

ïî÷àòîê

ê³íåöü

1/3

1/10

1/4

1/10

1/5

1/9

01/6

05/8

Î÷³êóâàíå îòåëåííÿ

êîðîâè

11/12

11/7

11/01

11/7

11/02

11/6

11/03

15/5

Ïåðåðâà â îñ³ìåí³íí³

êîðîâè

1/10

1/3

1/10

1/4

1/9

1/5

5/8

01/6

Ïåðåðâà â îòåëåííÿõ

êîðîâè

11/7

11/12

11/7

11/01

11/6

11/02

15/5

11/3

Ïàðóâàëüíà êàìïàí³ÿ

òåëèö³

1/6

15/7

1/6

15/7

1/6

15/7

1/6

15/7

Î÷³êóâàíå îòåëåííÿ

íåòåë³

11/3

25/4

11/3

25/4

11/3

25/4

11/3

25/4

pro–sat.com.ua

îðïí

ëç


ó ó

ó ó

ó ó ó ó

ó

ó ó ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó ó

ó ó

ó ó

ó

ó

ó

ó ó

êð

îðïí

pro–sat.com.ua


Ÿ

• ó

ó ó ó ó Š™

ó ó

ó ó ó

ó

ó

êî

îðïí

pro–sat.com.ua


ó ó

ó ó

ó

ó ó ó

ó ó ó

Š ™ ó

ó

ó ó

ó

ó Š™

óêðð ó

ó

ó ó ó

ó ó

ó ó

ó

pro–sat.com.ua

îðïí

êí


ó

Š™

ó

ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó

ó ó

ó

ó

ó

ó ó

ó

ó ó

ó

ó

ó

ó ó

ó ó ó

ó

ó ó

ó ó Š™

ó

ó

ó ó ó

ó

ó

ó ó

ó

ó

êì

îðïí

pro–sat.com.ua


¡

™ ó ó ó ó ó

ó ó

ó ó ó

ó

ó ó

ð

ó ó ó ó

ó îîó îíð

êê

îðïí

pro–sat.com.ua


ó ó

ó

ó ó

ó

ó ó

ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ð

Œ÷ò

ó ó

ó ó ó

ó ó

ó

ó ó

ó ó

ó ó

ó

ó ó ó ó î

ó ó ó ó

ó ó ó ó ó ó

ó ó

ó

ó

pro–sat.com.ua

ó ó

ó

îðïí

êé


ó ó

ó ó ó ó ó ó ó ó

ó ó

ó

ó ó

ó

ó

ó ó ó

ó ó ó ó ó ó ó ó

ó ó

ó

ó

ó

ó

ó

ó

ó ó

ó ó

ó

ó

ó

ó ó ó ó

ó ó ó

êè

îðïí

pro–sat.com.ua


ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó

ó

ó

ó

ó

ó ó

ó

ó

ó ó ó ó ó

ó

ó ó

ó ó

ó ó

pro–sat.com.ua

îðïí

êç


ó ó ó ó ó ó ïð ó

ó

ó ó ó

ó

ó

ó ó

ó ó ó

ó

ó ó ó

ó

ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó

ó ó

ó ó ó ó

ó ó

ó

éð

îðïí

pro–sat.com.ua


{z•zy ¡

¡

¡

vvvˆjinŠhkgˆmnqˆlk

ˆ

y}x{w

f

Ÿ

¡ “

œ

vvvˆjinŠnoˆmnqˆlk


¡ á

Ÿ ó

ó

ó ó

ó ó ó

ó

á

ó ó

ó

ó

ó ó

ó

ó

ó

ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó ó

ó

ó ó

ó ó ó ó ó

ó ó

ó ó

ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó

ó ó

éî

îðïí

pro–sat.com.ua


ó

ó ó

ó

ó ó

ó ó ó

ó

ó ó ó

ó

á

ó ó ó

ó ó

ó ó ó

ó

ó ó

ó

ó

ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó ó

ó

ó

ó

ó ó ó ó

ó

›• -

pro–sat.com.ua

îðïí


’ ¡œ¡€¡

Ÿ•

œ¡€¡

ƒô Ÿ

‘Ÿ“Ÿž¡ ¡ ¡ ìçîóçíóçíô ëççóîçóððô øðêé÷ ëðéóðçóèêå

"Сучасні Аграрні Технології", листопад 2013  

"Сучасні Аграрні Технології", листопад 2013

Advertisement