Page 1

ÉÉÉòÐÎÑóÍßÌòÝÑÓòËß


íê

ê ïî

îî

ïì

ìî ïç îè íð ì

îðïí

ìê pro–sat.com.ua


¼»´¬¿ó¿¹®±ò½±³ò«¿

ëè

¹¿ª§µà«µ®ò²»¬

ëî

õíè øðêé÷ îìðóðìóëí ®»µ´¿³¿à°®±ó-¿¬ò½±³ò«¿

ðíðèíô

ëì

°®±ó-¿¬ò½±³ò«¿

êì éî pro–sat.com.ua

îðïí

ë


ò -

ó

-

ó ó ó

ó ó ó ó ó ó

ó ó ó

ê

îðïí

pro–sat.com.ua


ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó

ó

ó ó

ó

ó

ó ó ó ó ó ó ó

pro–sat.com.ua

ó

ó ó ó

ó

ó

îðïí

é


ó

ó

ó

ó

ó ó

ó

ó

ó ó

øÜÜÙ÷ò ó ó

ó ó

ó

ó

ó ó

ó

ó

ó ó

ó

ó

ó ó ó ó ó ó

ó ó

ó

ó ó ó ó ó ó ó ó

ó

ó ó ó

ó ó ó ó

è

îðïí

pro–sat.com.ua


ïð

îðïí

pro–sat.com.ua


ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó ó

ó

ó

ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó

ïî

îðïí

ó ó

ó ó ó

ó

ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó ó ó

pro–sat.com.ua


Êóëüòóðà, ï³ä ÿêó âèêîðèñòîâóºòüñÿ

Íàçâà ì³êðîäîáðèâà

Íîðìà âíåñåííÿ ë/ãà.

Çåðíîâ³ (îçèì³, ÿð³)

«ÐÎÑÒÎÊ» Çåðíîâèé, «ÐÎÑÒÎÊ» Ìàêðî, «ÐÎÑÒÎÊ» Ïëîäîíîøåííÿ, «ÐÎÑÒÎÊ» Ìàðãàíåöü, «ÐÎÑÒÎÊ» Öèíê,

1-3

Çåðíîáîáîâ³ (ãîðîõ, êâàñîëÿ, ñîÿ, ëþïèí òîùî).

«ÐÎÑÒÎÊ» Áîáîâ³, «ÐÎÑÒÎÊ» Çàâ’ÿçü, «ÐÎÑÒÎÊ» Ìàêðî , «ÐÎÑÒÎÊ» Ïëîäîíîøåííÿ, «ÐÎÑÒÎÊ» Áîð, «ÐÎÑÒÎÊ» Öèíê, «ÐÎÑÒÎÊ» Êîáàëüò.

2-4

Îë³éí³ (ñîíÿøíèê, ð³ïàê, ëüîí)

«ÐÎÑÒÎÊ» Îë³éíèé, «ÐÎÑÒÎÊ» Ìàêðî, «ÐÎÑÒÎÊ» Ïëîäîíîøåííÿ, «ÐÎÑÒÎÊ» Ìàðãàíåöü, «ÐÎÑÒÎÊ» Áîð.

1-3

Êàðòîïëÿ

«ÐÎÑÒÎÊ» Êàðòîïëÿ, «ÐÎÑÒÎÊ» Ìàêðî, «ÐÎÑÒÎÊ» Çàë³çî, «ÐÎÑÒÎÊ» Ìàðãàíåöü, «ÐÎÑÒÎÊ» Áîð.

1-4

Áóðÿê

«ÐÎÑÒÎÊ» Áóðÿê, «ÐÎÑÒÎÊ» Ìàêðî, «ÐÎÑÒÎÊ» Ïëîäîíîøåííÿ, «ÐÎÑÒÎÊ» Ìàðãàíåöü, «ÐÎÑÒÎÊ» Áîð.

1-3

Êóêóðóäçà

«ÐÎÑÒÎÊ» Êóêóðóäçà, «ÐÎÑÒÎÊ» Ìàêðî, «ÐÎÑÒÎÊ» Öèíê

1-3

ðììóîíçóîéóíðå ðììóííîóíëóçë

pro–sat.com.ua

îðïí

ïí


¡Ÿ“‘•ƒ€ s sž•Ÿ•• ‰

ïì

îðïí

pro–sat.com.ua


pro–sat.com.ua

îðïí

ïë


¹¹ âàð³àíòà 1

Ïîãîäí³ óìîâè ï³ä ÷àñ ðîçâèòêó êðèëàòèõ ñàìîê (²² äåêàäà òðàâíÿ – ² äåêàäà ÷åðâíÿ) 2

²íòåíñèâí³ñòü ïåðåñåëåííÿ íà ãîðîõ, õàðàêòåð çàñåëåííÿ 3

Ïîãîäí³ óìîâè ï³ñëÿ ïåðåñåëåííÿ íà ãîðîõ äî íàñòàííÿ ìîëî÷íî¿ ñòèãëîñò³ (ê³íåöü òðàâíÿ – ïî÷àòîê ëèïíÿ)

Éìîâ³ðíèé ñòóï³íü øê³äëèâîñò³

4 Ñåðåäíüîäåêàäíà òåìïåðàòóðà ïîâ³òðÿ 17-19î Ñ, ñîíÿ÷íî, ìîæëèâ³ ²íòåíñèâíå êîðîòêî÷àñí³ ïîõîëîäàííÿ (1-2 äí³), çàñåëåííÿ ³ øâèäêå ÷è ï³äâèùåííÿ ñåðåäíüîäîáîâî¿ ðîçñåëåííÿ íà ïîë³ òåìïåðàòóðè äî 20-21î Ñ, ñóìà îïàä³â çà äåêàäó – 15-20 ìì

5 6 гçêå çðîñòàííÿ íà ïðèëåãëèõ äî ëþöåðíè ïîëÿõ, ìàñîâà ÷èñåëüÄóæå âèñîêèé (çíèæåííÿ í³ñòü ìîæå ñïîñòåð³- âðîæàþ äî 50-60% ³ á³ëüøå) ãàòèñÿ âæå íà ïî÷àòêó öâ³ò³ííÿ ãîðîõó Ñïåðøó äåïðåñ³ÿ, ï³ñÏðîòÿãîì ïåðøèõ 7-10 äí³â ëÿ çàê³í÷åííÿ ïåð³îäó ïîì³ðíî òåïëà ïîãîäà ç ÷àñòèìè äîù³â ð³çêèé ñïàëàõ Àíàëîã³÷íèé çíà÷íèìè îïàäàìè. ÷èñåëüíîñò³. Òðèâàëèé Äàë³ óìîâè òàê³ ñàì³, ÿê ïåð³îä ìàñîâîãî ó ïîïåðåäíüîìó âàð³àíò³ ðîçìíîæåííÿ Äóæå òåïëî (ñåðåäíüîäåêàäíà Ñïî÷àòêó êîðîòêîòåìïåðàòóðà 20-24î Ñ), ñóõî, ÷àñíå ðîçìíîæåííÿ, Äóæå íèçüêèé ³ íèçüêèé îïàä³â íå á³ëüøå 5 ìì çà äåêàäó ïîò³ì äåïðåñ³ÿ Äóæå òåïëî (ñåðåäíüîäåêàäíà Íà ñóì³æíèõ ç ëþöåðíîþ ϳñëÿ íàñòàííÿ ïîëÿõ, äå âîãíèùà ìàñîâî¿ òåìïåðàòóðà 20-24î Ñ), ñóõî, îïàä³â íå á³ëüøå 5 ìì çà äåêàäó. ïîòåïë³ííÿ – øâèäêå ÷èñåëüíîñò³ çàéìàþòü á³ëüøó Ïåðø³ 1-2 äí³â ïåðåâàæàííÿ ðîçìíîæåííÿ. ïîëîâèíó ïëîù³, âèñîêèé, õîëîäíî¿ ïîãîäè (ñåðåäíüîäåêàä- Ó çâ’ÿçêó ³ç ñëàáêèì çíèæåííÿ âðîæàþ íà 30-40%, íà ³íøèõ ïîëÿõ çàëåæíî â³ä íà òåìïåðàòóðà ïîâ³òðÿ íå âèùà ïåðåñåëåííÿì, ïîëå 15-16 î Ñ) ç ÷àñòèìè çàòÿæíèìè çàñåëþºòüñÿ íå âîãíèù. Ñèëüí³øå ïîøêîäæóäîùàìè. Ïîò³ì òðèâàëå ïîòåïë³í- ñóö³ëüíî, à âîãíèùàìè þòüñÿ ï³çíüîñòèãë³ ñîðòè òà íÿ (17-20î Ñ). ßñíî, çð³äêà äîù³ ãîðîõ ï³çí³øèõ ñòðîê³â ñ³âáè

1.

Ïåðåâàæíî òåïëî, ñîíÿ÷íî, êîðîòêî÷àñí³ äîù³

2.

-“-

-“-

3.

Òåïëî, ñóõî, îïàäè äóæå ð³äêî

Àíàëîã³÷íà

4.

Ïåðø³ 4-6 äí³â òåïëî, ñîíÿ÷íî, ïîò³ì òðèâàëèé ïåð³îä ïîõîëîäàííÿ ³ ÷àñòèõ çàòÿæíèõ îïàä³â

Íèçüêà, çàñåëåííÿ ñëàáêå, äåùî ñèëüí³øå íà ñóì³æíèõ ç ëþöåðíîþ òà åñïàðöåòîì ïîëÿõ

5.

Ïåðåâàæíî Ïåðø³ 7-8 äí³â òåïëî, ñîíÿ÷íà ïîïðîõîëîäíà ïîãîäà ãîäà, ïîò³ì òðèâàëå ïîõîëîäàííÿ ç Íèçüêà. Çàñåëåííÿ ç ÷àñòèìè îïàäàìè. ÷àñòèìè îïàäàìè, ÿêå ç íåâåëèêèñëàáêå Ïåð³îäè ïîòåïë³ííÿ ìè ïåðåðâàìè òðèâຠäî íàñòàííÿ êîðîòêî÷àñí³ (1-2 äí³) ìîëî÷íî-âîñêîâî¿ ñòèãëîñò³

ïê

Î÷³êóâàíà ÷èñåëüí³ñòü

îðïí

Êîðîòêî÷àñíå ðîçìíîæåííÿ ï³ñëÿ ïîõîëîäàííÿ, äåïðåñ³ÿ

Äóæå íèçüêèé, ìåíøå ïîäåêóäè íà ïðèëåãëèõ äî ëþöåðíè ïîëÿõ, ñåðåäí³é

pro–sat.com.ua


î

ïè

îðïí

pro–sat.com.ua


Š

pro–sat.com.ua

îðïí

ïç


ó ó ó ó ó ó ó

ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó

ó ó ó ó ó

ó ó ó ó

ó

îð

îðïí

ó ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó

pro–sat.com.ua


ó ó

ó ó ó

ó

ó ó ó ó

ó ó

ó ó ó

ó

ó ó ó ó ó

ó

ó ó ó ó ó

ó ó

pro–sat.com.ua

îðïí

îï


•òœò

Š

Ÿò•ò

Š

ÆßóÚô ÕÎÓóÜÆô Ý»²¬»®´·²»®ò

ìëóêð

Ðìëóêð

ìëóêð

íð

øÒíð ò

ïððóïçð

îî

îðïí

pro–sat.com.ua


íðóêð

íðóèð

ìðóèð

pro–sat.com.ua

îðïí

îí


ó

ó ó ó

ó

ó ó ó

ó

ó

ó ó ÝßÍÛ ëíððô ݱ³¾·²¿¬¿ îëðô Ó¿¨·³¿ô ó

ó

ó

îðððô ο°·¼ò

ó

Ç¿®¿ Ú±´·½¿®» ó ó ó

ó ó

Ç¿®¿ Ú±´·½¿®» ó

ó ó

ó

Ç¿®¿ Ú±´·½¿®»

ó

ó ó ò

ó ó ó

ó ó ó

ó ó

îì

îðïí

pro–sat.com.ua


ìë

íð

êð

êð

ìë

ìë

õ šíð Ð Õêð

ìë êð

õ Òíë ߨ·¿´óÚ´±©ô ܱ³·²¿¬±®óÓ¿¨·ô Ô»¨·±²ô íð

pro–sat.com.ua

îðïí

îë

íð

íð

õ


ìçîóçíóçíô ëççóîçóððô øðêé÷ ëðéóðçóèêå


Š

îè

îðïí

pro–sat.com.ua


ó

ó ó

ó ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó

ó ó

ó î

ó ó ó ó

pro–sat.com.ua

ó ó ó

îðïí

îç


•òŸò

íð

îðïí

pro–sat.com.ua


pro–sat.com.ua

îðïí

íï


Ïîêàçíèêè ×èñåëüí³ñòü ïîãîë³â’ÿ ñâèíåé,òèñ. ãîë³â Ñåðåäíüîäîáîâèé ïðèð³ñò ñâèíåé íà âèðîùóâàíí³ ³ â³äãîä³âë³, ã Ñåðåäíÿ æèâà ìàñà 1 ãîë., ïðîäàíî¿ ïåðåðîáíèì ï³äïðèºìñòâàì, êã Âèòðàòè êîðì³â íà 1 ö ïðèðîñòó ñâèíåé, ö. êîðì. îä. Ñîá³âàðò³ñòü 1 ö æèâî¿ ìàñè ñâèíåé, ãðí Ö³íà ðåàë³çàö³¿ 1 ö æèâî¿ ìàñè, ãðí Ïðèáóòîê, çáèòîê (-) íà 1 ö æèâî¿ ìàñè, ãðí гâåíü ðåíòàáåëüíîñò³, çáèòêîâîñò³ (-), %

Êàòåãî𳿠ãîñïîäàðñòâ Óñ³ êàòåãî𳿠ãîñïîäàðñòâ ѳëüñüêîãîñïîäàðñüê³ ï³äïðèºìñòâà Ãîñïîäàðñòâà íàñåëåííÿ

íî

îðïí

2000 7652,3

Ðîêè 2005 2010 7052,8 7576,6

2011 7960,4

120

281

375

414

114

119

121

119

9,05

8,25

7,26

7,06

594,39 330,94 - 263,45 - 44,3

819,35 941,43 122,08 14,9

1323,69 1220,40 - 103,34 - 7,8

1417,58 1364,79 - 52,79 - 3,7

Ðîêè 1990 1576,3 893,7 682,6

1995 806,9 203,2 603,7

2000 675,9 91,4 584,5

2005 493,7 111.3 382,4

2006 526,1 162,0 364,0

2007 634,7 222,0 413,0

2008 589,9 211,3 378,6

2009 526,5 207,1 319,4

2010 631,2 255,9 375,3

2011 704,4 305,1 399,3

pro–sat.com.ua


Ïîêàçíèêè ×èñåëüí³ñòü ïîãîë³â’ÿ ñâèíåé, òèñ. ãîë³â Ñåðåäíüîäîáîâèé ïðèð³ñò ñâèíåé íà âèðîùóâàíí³ ³ â³äãîä³âë³, ã Ñåðåäíÿ æèâà ìàñà 1 ãîë., ïðîäàíî¿ ïåðåðîáíèì ï³äïðèºìñòâàì, êã Âèòðàòè êîðì³â íà 1 ö ïðèðîñòó ñâèíåé, ö êîðì. îä. Ñîá³âàðò³ñòü 1 ö æèâî¿ ìàñè ñâèíåé, ãðí Ö³íà ðåàë³çàö³¿ 1 ö æèâî¿ ìàñè, ãðí Ïðèáóòîê, çáèòîê (-) íà 1 ö æèâî¿ ìàñè, ãðí гâåíü ðåíòàáåëüíîñò³, çáèòêîâîñò³ (-), %

Ðîêè 2000 409.8

2005 327.6

2010 364.4

2011 360.9

90

193

293

395

107

120

113

114

20.93

13.51

6.51

5.49

581.75 1004.42 1179.52 320.83 1002.93 1172.91 - 260.92 - 1.5 - 6.61 - 44.9 - 0.2 - 0.6

pro–sat.com.ua

îðïí

íí

1444.38 1300.59 - 143.79 - 9.9


Êàòåãî𳿠ãîñïîäàðñòâ Óñ³ êàòåãî𳿠ãîñïîäàðñòâ ѳëüñüêîãîñïîäàðñüê³ ï³äïðèºìñòâà Ãîñïîäàðñòâà íàñåëåííÿ

Ðîêè 1990 100,8 70,9 29,9

1995 42,0 16,3 25,7

2000 25,3 5,8 19,5

2005 14,4 3,2 11,2

2006 18,8 5,6 13,2

2007 23,1 8,2 14,9

2008 20,9 9,6 11,3

2009 17,6 9,1 8,5

2010 25,6 14,1 11,5

2011 28,2 15,8 12.4

–•Ÿ

íì

îðïí

pro–sat.com.ua


Íóîèï “šŸ¡

pro–sat.com.ua

îðïí

íë


Š

Š

Š

íê

îðïí

pro–sat.com.ua


pro–sat.com.ua

îðïí

íé


ó ó

ó

ó

ó ó ó

ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó ó

ó ó ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó

ó

ó

ó ó ó

ó ó

ó

íè

îðïí

pro–sat.com.ua


ó

ó

ó ó ó ó

ó

ó ó

ó ó

ó

ó ó

ó

ó

ó ó

ó

ó ó

ó

ó

ó ó

ó ó

ó

ó

ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó

pro–sat.com.ua

îðïí

íç


ó ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó

ó

ó ó ó ó ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó

ó ó ó ó ó

ìð

îðïí

pro–sat.com.ua


Š

ƒœœƒ

ó ó ó ó

ó ó ó

ó

ó ó

ó ó

ó

ó

ó

ó

ó

ó

ó

ó ó

ó ó ó ó ó

ó

ó

ìî

îðïí

pro–sat.com.ua


ó ó

ó ó ó ó ó ó ó

ó ó

ó ó ó

ó í

ó ó

ó ó

ó

ó ó ó ó

ó ó

ó ó ó

ó

ó

pro–sat.com.ua

îðïí

ìí


Ïåð³îäè ãîä³âë³ Â³ê, äåêàäà

Æèâà ìàñà íàïðèê³íö³ ïåð³îäó, êã

âïðîäîâæ ðîêó ìîëîêî, êã

êîíöåíòðîâàí³ êîðìè, êã

ö³ëüíå

â³äâ³éêè

1

6

-

2

7

-

0,1

3

53

âçèìêó ì³íåðàëüíà ï³äãîä³âëÿ, ã ñ³ëü

êðåéäà, òà ³í.

âë³òêó

ñ³íî, êã

ñèëîñ, êã

çåëåíà ìàñà, êã

-

-

-

-

-

5

5

ïðèâ÷.

-

ïðèâ÷.

7

-

0,4

5

5

ïðèâ÷.

-

ïðèâ÷.

Çà 1 ì³ñÿöü

200

-

5

100

100

ïðèâ÷

-

ïðèâ÷.

1

8

-

0,6

10

10

0,2

-

1,0

2

7

3

0,9

10

10

0,3

ïðèâ÷.

2,0

6

4

1,1

10

10

0,5

ïðèâ÷.

3,5

Çà 2 ì³ñÿöü

3

80

210

60

26

300

300

10

ïðèâ÷.

65

1

3

5

1,2

15

15

0,7

0,5

5

1

6

1,3

15

15

1

1

6,5

-

8

1,3

15

15

1,5

1,5

7

40

190

38

450

450

32

30

185

7

1,4

15

20

1,5

2

8

7

1,5

15

20

1,5

2,5

8,5

7

1,7

15

20

1,5

3,0

10

210

46

450

600

45

75

265

6

1,6

20

20

2

3,5

12

3

1,5

20

20

2,5

4

13

-

1,4

20

20

3,0

5

13

90

45

600

600

75

125

380

1

1,3

25

25

3

5,5

17

2

1,3

25

25

3,3

6,5

18

2 3

100

Çà 3 ì³ñÿöü 1 2 3

120

Çà 4 ì³ñÿöü

-

1 2 3

143

Çà 5 ì³ñÿöü

-

3

170

Çà 6 ì³ñÿöü Âñüîãî çà 6 ì³ñÿö³â

450

ìì

îðïí

550

1,3

25

25

3,5

7

19

39

750

750

98

190

540

199

2650

2800

260

420

1435

pro–sat.com.ua


ó ó

ó

ó ó ó

î

ó ó

ó ó ó ó ó ó

ó ó

ó

ó

ó

ó ó ó

ó ó ó

ó

ó ó

ó ó

ó

î î

ó

ó ó

ó

ó ó ó ó

ó

pro–sat.com.ua

îðïí

ìë


ìê

îðïí

pro–sat.com.ua


³ê, äí³â

Ìàñà ò³ëà, êã

Ñïîæèâàííÿ êîðìó, ã/äåíü

Ïîð³âí. äîáîâèé ïðèð³ñò, ã

Êîíâåðñ³ÿ êîðìó, ã/ã

Ñìåðòí³ñòü, %

21-35

7-10,5

250

250

1,0

<3,0

35-49

10,5-17

575

450

1,3

<1,5

49-70

17-30

900

600

1,5

<1,0

Çàãàëüíå

7-30

620

460

1,35

<2,0

pro–sat.com.ua

îðïí

ìé


Ñòàðòåð

³äëó÷åííÿ 1

³äëó÷åííÿ 2

Åíåðã³ÿ ìÄæ/êã

16,0-17,0

15-15,5

14,5-15,0

˳çèí ã/êã

16,5

15,3

14,0

¹ ç/ï

Íàéìåíóâàííÿ

Ìîëîçèâî

Ìîëîêî

Ïðåñòàðòåð

1

Ñóõà ðå÷îâèíà (ã/êã)

24.8

18.7

88.0

2

Ñèðèé ïðîòå¿í (ã/êã)

151

55

220

3

˳ï³äè (ã/êã)

59

76

80

4

Ëàêòîçà (ã/êã)

34

53

160

5

Åíåðã³ÿ (ìÄæ/êã)

7.3

6.2

16.5

6

˳çèí (ã/êã)

11.3

4.1

16.5

øÓ¿µµ·²µô ïççí÷

ìè

îðïí

pro–sat.com.ua


Ç

È

Õ·¼¼»® ú Ó¿²²»®- øïçéè÷

ó ó ó ó ó ó

Ê¿²¬®·³°±²¬» ú Ó»«²·»®óÍ¿´¿«³ øïçèç÷

ó ó ó ó

ó ó ó

ó

ó ó

ó

ó ó ó ó ó

ó ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó

š

ó ó ó

ó ó ó

øÔ· »¬ ¿´òô ïçèç÷

pro–sat.com.ua

îðïí

ìç


ø® ã ðòêè÷ ø® ã ðòèî÷

Îä. âèì.

ʳëüê³ñòü

Îä. âèì.

ʳëüê³ñòü

Ñèðèé ïðîòå¿í

ã

170

³òàì³í Á 12

ìã

0,05

ÌÅ (ñâèíåé)

ÌÄÆ

13,3

³òàì³í ÄÎ 3

ìã

2

˳çèí

ã

13

³òàì³í Ö

ìã

80

Ìåò³îí³í

ã

5

Á³îòèí

ìã

0,7

Ì+Ö

ã

8

Êèñëîòà ôî볺âà

ìã

1

Òðåîí³í

ã

8

ͳàöèí

ìã

35

Êàëüö³é

ã

6,5

Êàëüö³þ ïàíòîòåíàò

ìã

13

Ôîñôîð

ã

4,7

Õîë³í õëîðèä

ìã

1255

Íàòð³é

ã

2

Àíòèîêñèäàíò

ìã

125

³òàì³í À

ì.å.

13000

̳äü

ìã

40

³òàì³í Ä 3

ì.å.

1600

Öèíê

ìã

235

³òàì³í Å

ìã

45

Ìàðãàíåöü

ìã

80

³òàì³í Á1

ìã

3

Çàë³çî

ìã

235

³òàì³í Á 2

ìã

5,5

Êîáàëüò

ìã

0,7

³òàì³í Á 6

ìã

4

Éîä

ìã

1

Ñåëåí³â

ìã

0,4

ëð

îðïí

pro–sat.com.ua


ëî

îðïí

pro–sat.com.ua


ó ó

ó ó ó ó ó

ó

ó ó

ó ó ó ó ó ó

ó ó

ó

pro–sat.com.ua

îðïí

ëí


ô ó ó ó ó ó ó ó

ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó

ó ó ó ó

ó

ó

ó

ó ó

ó ó ó ó ó

ó ó

ëì

îðïí

pro–sat.com.ua


ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó ó

ó ó ó ó ó ó

ó ó

ó

ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó

ó

ó ó

ó ó ó

ó

ó ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó

pro–sat.com.ua

îðïí

ëë


ó

ó

ó

ó ó

ó

ó ó

ìò

ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó

ó

ïò ó

ó

ó ó

ó ó

îò ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó

ëê

îðïí

íò

ó ó

ó

ó ó ó ó ó ó ó ó

ó ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó

ó

ó ó

ó ó

pro–sat.com.ua


¸¬¬°æññ©©©ò«²·¾±¨òµ·»ªò«¿

pro–sat.com.ua

îðïí

ëé


ëè

îðïí

pro–sat.com.ua


pro–sat.com.ua

îðïí

ëç


êð

îðïí

pro–sat.com.ua


pro–sat.com.ua

îðïí

êï


êî

îðïí

pro–sat.com.ua


è

øðêìî÷ ííðîéìô ííðîçê

øðëð÷ íîêóîïóéð øéî÷

©©©òµ´»²ò´¹ò«¿ å µ´»²à´¬µò´¹ò«¿


Ÿ“ž•Ÿ“™s•˜• ˜’¡•™¡— ‘“——•

êì

îðïí

pro–sat.com.ua


îêóîè

ïçéç

ïçíê ïððû

²íòðîäóêîâàí³

pro–sat.com.ua

èðû

Óêðà¿íñüê³ ñåëåêö³¿

îðû

îðïï îìû

ëïû îëû

Ñåëåêö³¿ ÍÍÖ «²Â²Â ³ì. Â.ª. Òà¿ðîâà»

îðïí

êë


Ñóõîëèìàíñüêèé Îäåñüêèé ÷îðíèé (Àë³êàò Áóøå õ á³ëèé (Øàðäîíå x Ïëàâàé)

Êàáåðíå Ñîâèíüéîí)

Ãîëóáîê [Ѻâºðíèé õ ñóì.

Ìóñêàò îäåñüêèé (Ìóñêàò

Ðóá³í òà¿ðîâñüêèé

Ïèëêó (40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ + Îäåñüêèé ðàíí³é + 1-17-54)]

ñèí³é ðàíí³é õ Ï’ºððåëü)

(Îäåñüêèé ñò³éêèé Ñ 23-657)

êê

îðïí

pro–sat.com.ua


Ÿñ“


í

Çàãðåé

Àðîìàòíèé

(Àë³ãîòå õ Îâ³ä³îïîëüñüêèé)

(Âåðòèø ÷èëàãà õ Ðîìóëóñ)

²ñêîðêà (7-21-68 õ (Çàëà Äüîíäü + Ìóñêàò îäåñüêèé))

ïîû øÊò ª·²·º»®¿÷

ïíû

éëû øÊò ª·²·º»®¿÷ Êò ¿³«®»²-·V. vinifera

V. rupestris

V. amurensis

êè

îðïí

pro–sat.com.ua


Ñåëåíà

Îäåñüêèé æåì÷óã

Àðêàä³ÿ

Îäåñüêèé ñóâåí³ð

(Ìîëäîâà õ Êàðäèíàë)

(Ìîëäàâñüêèé ÷îðíèé õ Ìóñêàò ãàìáóðçüêèé)

éð

îðïí

²äèë³ÿ ìóñêàòíà

×àð³âíèé

ßðèëî

Êîáçàð

Îðèã³íàë

Ìóñêàò æåì÷óæíèé

[Êàòòà Êóðãàí õ (ÑÂ 20-365 õ Äåêîðàòèâíèé)]

(Äàìàñüêà ðîçà õ ÑÂ 20-365)

(Äàìàñüêà ðîçà õ Æåì÷óã Ñàáà)

pro–sat.com.ua


pro–sat.com.ua

îðïí

éï


á

á

éî

îðïí

pro–sat.com.ua


á

pro–sat.com.ua

îðïí

éí


ìçîóçíóçíô ëççóîçóððô øðêé÷ ëðéóðçóèêå

"Сучасні Аграрні Технології", травень 2013  

"Сучасні Аграрні Технології", травень 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you