Page 1
ÁÐÈÒÀÍÑÊÈÉ ÑÀÄÎÂÎÄ ÂÛÐÀÑÒÈË «ÌÎÐÊÎÂÍÓÞ ÍÎÃÓ» ó ó ó

ó ó ó

«ÌÎÖÀÐÒ ÑÐÅÄÈ ÃÐÈÁλ ó ó

ó ó ó ó

ó

ó ó

ó ó

ó ó ó ó

ó ó

ó


ÂÂÎÇ Â ÓÊÐÀÈÍÓ ÎÂÎÙÅÉ È ÔÐÓÊÒÎÂ ÌÎÃÓÒ ÇÀÏÐÅÒÈÒÜ

ó ó

ÌÈÍÈ-ÎÂÎÙÈ ÄËß ÌÀËÅÍÜÊÈÕ ÑÎÐÂÀÍÖÎÂ ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó


10 ÃËÀÂÍÛÕ ÑÎÁÛÒÈÉ ÓÕÎÄßÙÅÃÎ ÃÎÄÀ óêðàèíñêîãî ðûíêà îâîùåé è ôðóêòîâ


ÂÛÐÀÙÈÂÀÅÌ ÔÀÑÎËÜ! ó

ó ó ó

ó ó ó ó ó ó ó ó

ó


ó ó

ó

ó ó ó

ó ó ó ó ó

ó

ó

ó

ó ó ó ó

ó ó ó ó ó

ó

ó ó


ó

ó

ó

ó

ó

ó

ó

ó

ó

ó ó


ó ó

ó ó ó ó

ó í

ó ó ó

í

ó î

ó ó ó ó ó

ó ó ó ó ó ó

ó ó

ó ó


Èíòåíñèâíàÿ òåõíîëîãèÿ âûðàùèâàíèÿ

ÏÅÐÖÀ ÑËÀÄÊÎÃÎ â îòêðûòîì ãðóíòå


ó ó

ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó


ó ó

ó

ó

ó

ó ó ó

ó

ó ó

ó ó


ó ó

ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó

ó ó ó ó ó


ËÓÊ ÐÅÏ×ÀÒÛÉ:

ïîðà ïîäóìàòü î ñåìåíàõ

ó ó ó ó

ó ó ó

ó

ó


ó ó

ó

ó

ó ó

ó ó

ó ó

ó ó ó ‘


รณ รณ รณ

รณ

รณ


ó ó ó

ó

ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó ó

ó ó

ó

ó

ó ó ó


ó

ó

ó

ó

ó ó ó

ó

ó

ó ó ó ó ó

î

ó ó ó ó ó ó

ó ó

ó ó ó

ó ó

ó


ÝÊÇÎÒÛ

â âàøåì äîìå ó

ó ó ó

ó

ó ó

ó


ó

ó ó ó ó

ó ó

ó

ó ó ó ó

ó ó ó ó ó ó


ó ìò

ó

ó ó ó ó

ó

ó ó ó

ó ó

ó

ó

ó

ïò

ó ó ó

îò

ó ó ó

íò

ó

ó


รณ รณ

รณ

โ€˜รทรฒ รณ รณ รณ รณ รณ รณ รณ รณ

รณ

รณ รณ รณ

รณ รณ

รณ

รณ รณ รณ

รณ รณ


ó ó

ó ó ó ó

ó

ó ó

ó ó

ó ó ó

©©©òª-»®±-¬»ò½±³ò«¿


Ñâîåâðåìåííûé äîæäü — ó ó

ÇÎËÎÒÎ ó ó

ó ó ó ó ó

ó ó

ó ó ó

ó

ó

ó

ó


ó

ó ó

ó

ó ó

ó ó ó

ó

ó

ó ó ó

ó

ó ó


ó ó ó ó

ó ó

ó ó

ó ó

ó

ó ó

ó ó ó ó


ó ó ó ó

ó

ó ó


ÀÐÒÈØÎÊ ÏÎÑÅÂÍÎÉ ó

ó ó

ó ó

ó

ó ó ó ó ó ó


ó ó

ó ó

ó ó ó ó

ó ó ‘ô ó

ó

ó ó

ó ó ïóî

ó


Óíèâåðñàëüíàÿ ÿãîäà: ÂÛÐÀÙÈÂÀÅÌ ÊÈÇÈË


ó

ó

ó ó ó ó

ó ó


ó ó

ó ó

ó

ó

ó

ó ó

ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó

ò


ó ó

ó ó ó

ó

©©©ò°·¬±³²·µò½®·³»¿ò«¿


ÊËÞÊÂÀ —

«ìîëîäèëüíàÿ ÿãîäà»


î

÷ô

î î

ó ó

î

ó

ó ó

ó


ÁÀÌÈß,

èëè ãèáèñêóñ ñúåäîáíûé ó

ó ó

ó ó ó

ó

ó ó ó ó

ó ó


ó

ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó ó ó ó ó

ó

ó

ó ó

ó ó ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó

ó ó

ó


ó ó ó ó ó ó ó

ó

ó


ó

ó ó ó ó ó ó ó

ó ó ó ó

ó

ó ó ó ó

ó

ó ó

ó


ó ó ó

ó ó ó ó

ó

ó ó ó

ó ó

ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó

ó

ó ó ó ó

ó ó ó ó ó

ó ó ó

ó


ó ó

ó ó ó ó ó ó

ó

ó ó

ó ó ó

ó ó

ó

ó

ó

ó

ó ó ó

ó ó ó


ó

ó

ó ó ó ó ó

ó ó

ó ó ó

ó

ó ó ó ó

ó

ó

ó ó


ó ó ó

ó

ó

ó ó

ó

ó

ó

ó

ó ó

ó ó

ó ó ó


ÒÎÐÔ Â ÑÈÑÒÅÌÅ îðãàíè÷åñêîãî çåìëåäåëèÿ

ó ó

ó

ó ó

ó ó


ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó

ó ó ó

ó

ó ó

ó

ó

ó

ó ó ó ó ó ó ó ó

ó

ó

ó ó

í

ó ó

ó

ó ó

ó ó

ó


ó ó

ó ó ó

ó

ó ó

øײ¬»®²¿¬·±²¿´ Ú»¼»®¿¬·±² ±º Ñ®¹¿²·½ ß¹®·½«´¬«®» Ó±ª»³»²¬- ø×ÚÑßÓ÷ô

ó ó ó ó

ó ó ó ó ó ó

ó


ó

ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó

ó

ó ó ó

ó ó E-mail: kardash_and@rambler.ru www.kardash.com.ua


ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ÒÅÏËÈÖÛ ê íîâîìó ñåçîíó

ó

ó

ó

ó ó

ó ó ó ó ó ó ó ó ó

ó ó ó

ó


ó

ó

ó ó ó ó ó ó î

÷

ó î

ó

ó î

ó

ó

ó

ó

ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó ó ó ó ó

ó

ó

ó ó

ó ó ó ó

ó

ó ó

ó

ó ó

ó

ó ó ó

ó

ó

ó

ó

ó

ó

ž øðìì÷ îéêóðçóìêå ©©©ò¾¬«ó½»²¬»®ò½±³


Ïðÿíûé äîêòîð —

ÝÑÒÐÀÃÎÍó

ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó

ó

ó

ó ó


ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó ó ó ó ó ó

ó ó

ó

ó

ó ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó


ó ó

î

÷ò ó

ó

ó ó

ó ó

î

ó ó î

ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó

î

ó

î

ó

ó î


ó ó

ó ó

ó ó

ó ó ó ó î

î

ó

ó ó ó

ó ó ó ó ó

ó

ó ó ó

ó

î


€“óŸò ìçîóçíóçíô øðêé÷ ëðéóðçóèêå »ó³¿·´æ ±•½»à¼»´¬¿ó¿¹®±ò½±³ò«¿

ÉÉÉò ÜÛÔÌߘßÙÎÑòÝÑÓòËß


"Овощи и фрукты" декабрь 2010  
"Овощи и фрукты" декабрь 2010  

"Овощи и фрукты" декабрь 2010

Advertisement