Page 1

ÑÀÄÎÂÛÅ ÐÀÁÎÒÛ Â ÎÊÒßÁÐÅ: «ïðîãðàììàìèíèìóì»

ÏÎÌÈÄÎÐÛ

×ÅÐÐÈ

ÆÈÌÎËÎÑÒÜ ÃÎËÓÁÀß

ÏÎÊÓÏÊÀ È ÕÐÀÍÅÍÈÅ ÑÀÆÅÍÖÅÂ

Âûðàùèâàåì ×ÅÑÍÎÊ ÓÐÎÆÀÉÍÛÅ

ÑÎÐÒÀ ßÁËÎÍÈ

ÃÐÛÇÓÍÛ


€“óŸò ìçîóçíóçíô øðêé÷ ëðéóðçóèêå »ó³¿·´æ ±•½»à¼»´¬¿ó¿¹®±ò½±³ò«¿

ÉÉÉò ÜÛÔÌߘßÙÎÑòÝÑÓòËß


 ÝÊÂÀÄÎÐÅ ÏÎßÂÈËÈÑÜ ÑÚÅÄÎÁÍÛÅ ÐÎÇÛ

ó ó ó ó ó

Ó×ÅÍÛÅ ÑÏÐÎÅÊÒÈÐÎÂÀËÈ ËÓÍÍÛÉ ÑÀÄ ó ó ó ó ó ó

ó

ÍÀÊÎÐÌÈÒÜ ÃÎËÎÄÍÛÕ ÈÇËÈØÊÀÌÈ

ó ó

ó

ó

ó

ó

ó

ó

ó

ó Ú±±¼Ú±®©¿®¼


ÃÐÓÇÈß: ÎÐÅÕÎÂÀß ÑÊÎÐËÓÏÀ  ÊÀ×ÅÑÒÂÅ ÒÎÏËÈÂÀ


ßÏÎÍÖÛ ÎÁÎÃÀÙÀÞÒ ÊÀÐÒÎÔÅËÜ ÀÍÒÈÎÊÑÈÄÀÍÒÀÌÈ Ñ ÏÎÌÎÙÜÞ ÓËÜÒÐÀÇÂÓÊÀ ó ó

ó ó

ó ó

 ÊÎÐÎÑÒÅÍÅ ÏÐÈÃÎÒÎÂÈËÈ ÄÐÀÍÈÊ ÂÅÑÎÌ 136 ÊÃ

ó ó

ó

ó ó

ó


ó ó

ó

ó ó

Äëÿ «ÑÈÍÃÅÍÒÛ» êàæäûé äèëåð —

ó

ÍÀÄÅÆÍÛÉ ÏÀÐÒÍÅÐ

Š ó ó

ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó

ó

ó


ÍÅÏÎÂÒÎÐÈÌÀß ÑÏÅÖÈß âûðàùèâàåì ÷åñíîê

ó

ó


ó

ó ó

ó ó

ó ó ó

ó

ó ó

ó

ó

ó

ó ó


ó ó ó ó

ó

ó ó ó

ó ó ó ó ó ó ó ó ó

ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó

ó ó ó ó


ó

ó

ó

ó ó ó ó ó ó ó

ó

ó ó ó ó ó ó ó

ó ó ó ó

ó


ÑÂÈÄÅÒÅËÜ ÁÛËÛÕ ÂÅÊÎÂ


ó

ó

ó ó ó ó ó ó

ó ó

ó

ó ó

ó

ó ó ó

ó

ó ó


ó

ó ó

ó

ó

ó ó

ó ó ó ó ó

ó

ó ó

ó ó

ó


ó

ó ó

ó

ó

ó

ó ó

ó

ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó

ó

ó ó

ó ó ó ó ó ó ó

ó

ó

ó


ó ó

ó

ó ó

ó ó ó ó

ó

ó

ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó


ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó ó

ó ó

ó

ó

ó ó ó

ó

ó ó ó ó

ó ó

Ð-»«¼±°»®±²±-°±®¿ ½«¾»²-·- Þ»®µ »¬ Ý«®¬ò α-¬±©ò ó

ó ó

ó

ó

ó

ó


ÏÓ×ÎÊ ÐÅÄÈÑÀ äëÿ çèìû


ó ó ó ó

ó

ó

ó

ó ó

ó


ó

ó ó ó ó

ó ó

ó ó

ó

ó ó

ó

ó ó ó

ó

ó

ó ó

ó

ó

ó ó

ó

ó ó ó

ó ó

ó ó

ó ó

ó

ÐêðóçðÕêðóçð

èðóïðð

ó


€ €•s

ó ó ó

ž ó ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó

ó

ó ó ó

ó

ó ó

ó


ó ó ó ó ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó

ó

ó

ó


ó ó

ó

ó ó ó ó ó ó

ó

ó


ÓÐÎÆÀÉÍÛÅ ÑÎÐÒÀ ßÁËÎÍÈ


ó ó

ó

ó ó ó

ó ó ó ó ó ó

ó ó ó

ó

ó


ó ó

ó

ó

ó

ó ó ó ó

s ó


ó

ó ó

ó ó ó ó

ó

ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó

ó ó


ÏÎÊÓÏÊÀ È ÕÐÀÍÅÍÈÅ ÑÀÆÅÍÖÅÂ ó ó ó

ó ó ó ó

ó

ó ó ó

ó

ó ó ó ó ó ó

ó ó ó

ó

ó ó

ó ó

ó

ó ó


ó

ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó

ó


ÑÅÊÐÅÒÛ ÂÛÐÀÙÈÂÀÍÈß ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòîé çåìëÿíèêè ó ó ó ó ó

ó

ó

ó ó

ó

ó

ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó ó ó

ó ó ó

ó

ó

ó

ó ó

ó ó

ó

ó ó

ó

ó ó ó ó


ó ó ó ó

ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó

ó

ó ó

ó ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó

ó

ó ó ó

ó ó ó

ó ó

ó


Ýêçîòè÷åñêèå ðàñòåíèÿ äëÿ âàøåãî ñàäà:

×ÒÎ ÒÀÊÎÅ ÆÈÌÎËÎÑÒÜ ÃÎËÓÁÀß?

ó ó ó

ó ó


ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó

ó

ó ó

ó ó

ó

ó ó

ó ó ó ó

ó ó

ó ó

ó


รณ

รณ

รณ รณ รณ

รณ รณ รณ รณ

รณ

รณ รณ

รณ

รณ

รฏ รฎ

รง

รณ

รณ รณ

รณ รณ

รณ รณ รณ รณ

รณ


ó

Ž

•ž ž

ž

ó ó ó ó ó ó ó •ž s

ó ó

ž

ó

ó ó

ó ó ó ó

ó

ó

ó

ðìì îîï êç íèô ðêé ìðç èð çðô ðçë èèè íé îé


Îñåííèå ðàáîòû íà ÂÈÍÎÃÐÀÄÍÈÊÅ

ó

ó ó ó

ó

ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó

ó

ó

ó

ó ó ó ó ó


ó

ó ó

ó ó

ó ó

ó

ó ó ó

ó ó ó

ó

ó ó ó ó ó

ó ó

ó

ó ó

ó

ó ó ó ó


ÌÍÎÃÎËÅÒÍßß ÌÓÄÐÎÑÒÜ âèíîãðàäàðåé ïðèàçîâüÿ


ó

ó

ó ó

ó ó

ó

ó

ó

ó ó ó ó ó

ó ó

ó

ó ó

ó

ó ó ó

ó ó

ó


ó ó

ó ó

ó

ó

ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó

ó ó

ó

ó

ó

ó ó ó


ó € ó

ó

ó

ó ó ó

ó ó ó ó

ó

ó ó ó

ó ó ó ó ó

ó

ó ó

ó

ó

ó ó


ÁÎËÅÇÍÈ ÊËÓÁÍÅÉ ÊÀÐÒÎÔÅËß

â ïåðèîä çèìíåãî õðàíåíèÿ

ó

ó ‘

ó

ó ó ó ó ó

ó ó

ó


ó ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó ó ó

ó ó ó

ó

ó ó ó ó ó ó

ó ó ó ó ó ó ó ó


ó

ó

ó ó

ó

ó ó ó

ó

ó

ó ó ó

ó


ó ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó

ó ó

ó

ó

ó

ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó

ó

ó

ó


ó ó

ó ó

ó

ó ó ó ó ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó


ó ó

ó ó ó

ó

ó

ó ó

ó ó

ó ó

ó

ó ó ó ó

ó ó ó ó ó ó ó

ó ó

ó

€ ó

ó ó ó ó

ó

ó ó

ó ó ó


ÑÀÄÎÂÛÅ ÐÀÁÎÒÛ Â ÎÊÒßÁÐÅ: «ïðîãðàììà-ìèíèìóì»

ó

ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó ó

ó ó

ó

ó ó

ó


ó

ó ó ó ó

ó ó

ó ó ó


ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ ÂÐÅÄÈÒÅËÈ: ãðûçóíû â ñàäó ó ó ó ó ó ó ó


ó

ó ó

ó

ó

ó ó ó ó ó ó

ó

ó

ó ó ó €™•˜ž

ž ó

ó ó

ó ó


ó ó ó

ó

ó ó

ó ó

ž

ž ó

ó ó ó

ó ó

ó


ž ó ó

ó ó

ó ó

ó

ó ó ó €™ž

ž ó ó ó ó ó

ó ó

ó ó

ó

ó

ó ó ó

ó ó ó ó ó

ó ó ó

ó


ÌÈÍÈ-ÏÎÌÈÄÎÐ


ß

ó

ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó ó ó ó ó ó

ó

ó ó

ó ó

ó

ó ó


ó ó ó

ó ó ó ó ó

ó ó

ó

ó

ó

ó ó


ó ó

ó ó ó ó

ó ó

ó ó

ó

ó ó

ó

ó ó

ó

ó

ó ó ó

ó

ó ó

ó

ó

ó ó

ó

ó

ó


ó ó ó ó ó

€ € Š

ïê ó

ïê ó €ô €ò ó ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó

ó

ó ó

ó ó

î

ó ó ó

ó ó

ó €ò ó ó


ó

ó

ó

ó ïí

ó ó ó

ó

ó

ó ó ó

ó ó

ó ó ó

ó

î

ó ó ó €ò ó ó ó ó


ÁÎÒÀÍÈÊÈ-ÀÐÕÈÒÅÊÒÎÐÛ ó

ó ó ó ó ó

ó ó

ó ó

ó

ó

ó

ó ó


ó

ó

ó ó

ó

ó ó

ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó


Журнал "Овощи и фрукты" октябрь 2010  

Журнал "Овощи и фрукты" октябрь 2010

Журнал "Овощи и фрукты" октябрь 2010  

Журнал "Овощи и фрукты" октябрь 2010

Advertisement