Page 1

×ÅÑÍÎÊ –

ÀÃÐÎÂÎËÎÊÍÎ

È ÅÃÎ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅ

ÂÛÑÎÊÎÐÅÍÒÀÁÅËÜÍÀß ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÇÀÙÈÒÀ ÊÀÐÒÎÔÅËß

ÎÒ ÔÈÒÎÔÒÎÐÎÇÀ

ßÃÎÄÀ ÃÎËÓÁÛÕ ÊÐÎÂÅÉ

ÎÁÐÅÇÊÀ

ÏËÎÄÎÂÛÕ

ÊÎÌÌÅÐ×ÅÑÊÈÅ ÃÈÁÐÈÄÛ

ÒÎÌÀÒÀ

ÄÅÐÅÂÜÅÂ


•‘ ••


€ ¡

…‘

Ÿ

ˆ•

ˆ• …•

“‘‘

†•


ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ ÊÎÌÌÅÐ×ÅÑÊÈÕ

ÃÈÁÐÈÄÎÂ ÒÎÌÀÒÀ ÎÒ ÂÅÄÓÙÈÕ ÌÈÐÎÂÛÕ ÑÅËÅÊÖÈÎÍÍÛÕ ÊÎÌÏÀÍÈÉ ˜ ›

’• — Ž ›•ŽŒ

øïéíèóïèíí÷ò


€ x \—l ‰] ‹•‹

[

‰ ó ó ó ó ó ó

ó ó

ó

ó

ó ó

ó ó ó

•Z

ó ó ó

ó ó ó


€ †‘€ ‰ ‰

‰ ‹ – –

ˆ —

ˆ

ˆ

ˆ

‹ — l

‰ ‰

‹ ˆ —


x

H

‰ ‰

‹ ˆ —

ˆ •b_

ˆ ‰ — –

b—

— —

l l

‰ l


€ ‰ …‘– ‰

ˆ

xx

‰ ‰

‰ – ‹

‹ ˆ —

ˆ —

‹ ˆ —


_—‹\

€€

‰ ‰

‰ –

‹ ˆ —

‹ ‹ ˆ —

ˆ —

x

‹ ˆ — l

Ÿ•

ƒô Ÿ

‘Ÿ“Ÿž¡ ¡ ¡


e•• — €

‹ ‹ ˆ —

– }œ€

‹ ˆ —

ˆ — €

l —

€‰e•• ‰ ‹ ˆ —


\e

— ‹

‡‘–‡‡€ –

ˆ ˆ —

}œ€

— — _ ˆ

€€

C

‰ ‹ ˆ —


—l\l€

DhOYhTQDhhE

•‘–…‘€ ‹ ‹

– – –

ˆ —

ˆ —

ˆ —

‰ †‘€ ‹ ˆ —

_


YECOMSV

OVDMQ f`XunuW€

f`XunuW€

…‘–ˆ‘€ ‹ ‹

– ˆ —

ˆ — ˆ —

‰ †‘€

‹ ˆ —

_


‹€x …‘€ ‰

ˆ

ˆ

‹ ˆ —

€ ‰

‹ ˆ —


×ÅÑÍÎÊ –

ÂÛÑÎÊÎÐÅÍÒÀÁÅËÜÍÛÉ ÏÐÎÄÓÊÒ ó

x

ó

ó ó ó ó

ó

• ó

ó ó

ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó


H †e€

• • •

• ‹•

H•

•l ó ó ó

ó

ó

ó ó ó

H• ‰eH •

ó ó

ó

ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó ó ó

ó ó

ó ó

ó

ó

y ˆp

y‹

uŠ uŠ

o qo ojihx


ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÀß ÊÓËÜÒÓÐÀ –

ËÓÊ-ØÀËÎÒ


€ ó ó ó ó

ó ó

ó ó

ó ó

ó ó

ó

ó

ó

ó ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó

ó


€ ó

ó ó ó

ó

î

ó

ó ó

ó

ó ó

ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó ó

ó ó

ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó ó

ó ó

ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó


ó

ó ó ó

ó ó

ó ó

ó

ó ó î

ó ó

÷ ó ó ó

ó

ó

ó

ó ó

ó ó

ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó

ó

ó

ó

ó ó

ó ó


€ ó

ó

ó ó ó

ó ó ó

ó

ó ó ó ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó

ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó

ª·®«- î ͳ·¬¸÷ò ó

ó

ó ó ó

ó ó

ó


_l—‹ˆ

ÒÅÕÍÎËÎÃÈß ÂÛÐÀÙÈÂÀÍÈß ÒÎÌÀÒÀ ×ÅÐÅÇ ÐÀÑÑÀÄÓ


€ ó ó

í

ë

ó ô ï ó

ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó

ó

ó ó

ó ó ó ó ó

ó ó

ó

ó

ó ó ó ó ó

ó ó ó ó

„„


ó

ó ó ó ó ó

ó ó ó ó ó

ó

ó

ó ó ó

ó

ó ó ó ó

ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó

ó ó ó ó ó ó


ó ó ó

ó ó

ó

ó

ó

ó ó

ó ó

ó ó

ó

ó ó ó

ó ó

ó ó

ó ó ó ó

ó ó

ó

ó


ó

ó ó

ó ó

ó ó ó

ó ó î

÷ò

ó ó

ó

ó

ó

ó ó ó

ó ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó î

ó ó ó

ó

„‚

ó

ó


โ‚ฌ

รณ

รณ

รณ รณ รณ

รณ รณ

รณ รณ รณ

รณ รณ รณ รณ รณ

รณ รณ

รณ รณ

รณ รณ

รณ รณ รณ

รณ รณ

รณ

รณ

รณ รณ

รณ รฎ

รณ

รณ รณ รณ

โ€ži


ÀÃÐÎÂÎËÎÊÍÎ È ÅÃÎ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅ


€ ó ó

ó ó

ó

ó ó ó

ó ó ó

î

ó ó ó

ó ÷

ó

î

ó ó ó

ó

ó ó

î

÷ò î

ó ó

ó ó

ó

ó ó ó

î

ò ó


ó ó ó

ó

ó

ó

ó ó

ó

ó ó ó ó ó ó

î

ó

ó ó

ó ó ó ó

î

î

ó

ó ó ó

ó ó î

÷ ó

ó


@

b

l

c

… …

† …

ó ó ó

ó

„} „} @ c l — — „}

b
ËÀÃÅÍÀÐÈß –

ÂÜÅÒÍÀÌÑÊÈÉ ÊÀÁÀ×ÎÊ


€ ó ó ó

ó ó

ó ó

ó

‹ ó ó

ó ó ó

ó ó ó

ˆ ó

ó

ó ó ó

ó

ó

ó

ó

ó

ó ó

ó


€ ó ó

ó

ó ó ó ó ó

ó

ó ó ó

ó ó

ó ó ó

ó

ó

ó ó

ó

ó

ó

ó ó

ó

ó ó ó ó

ó ó

ó


€ ó ó ó

ó

ó

ó

ó ó

ó ó

ó

ó

ó

ó ó ó

ó

ó ó ó

ó ó

ó

ó ó

ó ó ó ó ó ó

ó

ó

ó ó


โ‚ฌ

รณ รณ รณ

รณ รณ รณ รณ

รณ รณ

รณ

รณ รณ รณ รณ รณ รณ

รณ รณ รณ

รณ

รณ รณ โ€œ รณ รณ รณ

รณ รณ

รณ รณ โ€˜

รณ

รณ รณ

รณ

รณ รณ


ó

ó ó

ó ó ó

ó ó

ø

ó ó

÷ ó

ó ó ó

ó

ó ó ó ó ó

øÒÛÉ ÝÛÒó ó ó ó

ÌËÎÇ÷

ó

ó ó ó ó

ó ÔÛÜ ÍÉßÒ÷

ó

ó

÷ ó ó ó

ó

ó


l‹;€—

ÁÎËÅÇÍÈ ÐÀÑÑÀÄÛ ÎÂÎÙÍÛÕ ÊÓËÜÒÓÐ


€‰eˆ‹a

ó

ó ó

ó ó ó

ó

ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó

ó

ó

ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó

Ñ´°·¼·«³ ¾®¿--·½¿» ɱ®òô Ч¬¸·«³ ¼» ¾¿®§¿²«³ Ø»--»ô ¡¸±³¿ ´·²¹¿³ Ü»-³òô θ·¦±½¬±²·¿ ó ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó ó

ó

ó

}„


€‰eˆ‹a

ˆ

l

ó ó

ó

ó

ó ó

ó ó ó

ó

ó ó ó ó ó

ó ó ó ±°¸±®¿ ¾®¿--·½¿» ɱ®òô ó

ó

ó ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó

ó

ó ó ó

ó ó ó


€‰eˆ‹a ó ó ó ó

ó

ó ó

ó ó ó ó ó

ó ó

ó ó

ó ó ó

ó ó ó

ó

ó ó

ó

ó ó

ó

ó

ó ó

ó

ó

ó ó ó ó

ó ó ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó

ˆ

ó ó

ó ó ó

ó ó

}}


€‰eˆ‹a

ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó ßò ±´»®¿½»¿» Ó·´¾òô ßò ¾®¿--·½·½±´¿ É·´¬-

ó ó ó ó ó ó

ó ó

ó ó

ó ó

ó

ó ó ó ó ó

ó


ÇÀÙÈÒÀ ÊÀÐÒÎÔÅËß ÎÒ ÔÈÒÎÔÒÎÐÎÇÀ í

ò

}‚


€‰eˆ‹a ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó

ó

l \e•`

ó ó ó

l

ó ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó ó

ó

ó ó ó

ó ó ó

ª®¿-ò½±³ò«¿

}i


€‰eˆ‹a ó ó

ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó

ó

ó ó

ó

ó ó

ó ó

ó

ó ó ó

ó

ó

ó ó

ó

ó

ó

ó


โ‚ฌโ€ฐeห†โ€นa

รณ รณ

รณ รณ

รณ รณ รณ

รณ รณ รณ

รณ

รณ

รณ รณ รณ

รณ รณ รณ รณ

รณ

รฎ

รณ

รณ รณ รณ

รณ รณ รณ รณ รณ รณ รณ รณ รณ

รณ รณ

รณ รณ รณ

รณ รณ


€‰eˆ‹a ó

ó ó ó ó

ó

ó

t e

• — _

_

— _ c ‰

— —

_

t

t †

t \ e€ t

t

— ‰

ˆ

@

ˆ — —

t t t ˆ


€‰eˆ‹a ó ó ó ó ó ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó ó

H‹x‹†e ‹e \‹• ‰‹†e x —‹`‰‹`

ó

‹e

ó ó ó ó ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó ó

ó

ó

ó ó

ó ó ó

ó


ó ó ó ó ó

í

ò

ó î

î

ó

ó

ó ó î

ó ó

ó ó ó

ó

ó

ó ó

ó ó

ó ó ó ó

ó

ó

îóì ó

ó

ÒΠ«Åé÷Çåòϳѳ Óêðà¿íà» 01135, ì. Êè¿â âóë. Øîëóäåíêà, 2 òåë.: +38 (067) 258-23-25 ôàêñ: +38 (044) 236-24-44 e-mail: info@hzpc.com.ua www.hzpc.com.ua


ÎÁÇÎÐ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ ÒÅÏËÈ×ÍÎÃÎ ÒÎÌÀÒÀ


‰ C

€ — _ • l •

ó ó ó

ó

ó

ó ó

ó

ó ó

ó

ó ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó


ó ó ‰

l

ó ‹ ˆ

ó ó ó

‚•}A

ó ó

l —

ó ó ó ó

ó ó ó

ó

ò ó

‘ ò

ò

ó ó

ó ó

ó ó ó

ó

ó

ó

ó

ó

ó

ó ó

ó ó ó

ó ó ó

ó


ó

ó ó ó ó ó

ó

ó ó

ó

ó

ó

ó ó

ó ó

ó

ò

ó ó ó ó ó

ó

ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó

ó ó

ó ó

ó

l

“ ˆ ‹

ó

i„A ‚•„A

•„


ó ó b

ó ó ó

ˆ

ó ó

— l —

l l —

ó ó

ó ó

ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó

ó

Ÿ ó ó

ó ó

ó ó

ó ó

ó ó

ó ó

ó


ó

ó

ó

ó ó ó ó ƒ

ò ó

ó ó ó

ó ó

ó ó

ó ó

ó ó

ó ó

ó ó ó

ó ó

‘ò

ó ó

ó ó

ó ó ó ó

Í¿ª»±´ô Ю·²½» ¼» Þ®»¬¿¹²» ¿² ͱ´¿®»²²ô ó ó ó ó

ó

ó ó

ó •

¹ €

ó

€ € Š›˜›ŠŽŠ € ¹

ó

ó ó

•}


ÂÛÐÀÙÈÂÀÍÈÅ

ÄÛÍÈ Â ÏËÅÍÎ×ÍÎÉ ÒÅÏËÈÖÅ


_—lˆ‰ ó ó ó

ó

ó

ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó ó

ó

ó ó

ó ó ó ëðóêð ó ó ó ó

ó

ó

ó ó ó

ó ó

ó

î

î

ó ó ó ó ó

ó

ó ó ó

î

ó ••


_—lˆ‰ ó

ó ó ó

ó

ó ó ó

ó ó ó

ó ó ïêóïè îê ó

ó

ó ó

ó

ó ó ó

ó

ó ó ó ó ó ó

•‚


_—lˆ‰

ó

îî

ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó

ó ó ó

•i


_—lˆ‰

ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó ó ó

ó

ó ó ó ó ó ó

ó ó

ó ó

î

ó ó

ó ó ó ó ó ó ó

ó ó


_—lˆ‰ ó ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó ó

ˆ ó ó ó ó ó ó ó

ó ó

ó

ó

ó ó ó

ó

ó

ó ó ó

ó ó

ó ðóî


ÍÅÊÎÒÎÐÛÅ ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÓÊÐÀÈÍÑÊÎÃÎ ÐÛÍÊÀ ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÕ ÓÄÎÁÐÅÍÈÉ (ÌÈÊÐÎÓÄÎÁÐÅÍÈÉ) ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó ó ó ó ó

ó

ó ó ó ó ó ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó ó

ó

ó ó ó

ó ó

ó ó


Íîâûé ñòèìóëÿòîð

ðîñòà íà îñíîâå ôèòîãîðìîíîâ —

Àëüãà 600 ó ó ó

ó

êðð Ò±¼±-«³÷

– øß-½±°¸§´´«³ ó

ó ó ó ó ó

ó

êðð ó ô ó

ó

ó

ó

ó ó ó ò ó ó

ô

øÍ¿®¹¿--«³÷

ó

ó

ó

ó ó

ó ó ó ó

ó


ó ó

ò

– •

s

ó

ðôë

zP l

s

ï

êðð ó ó •B~

ó s s

C~ ~

ò ó ó

s

~

ó ó

ó

ó ó ó ó ó ó ó

©©©ò¿¹®·-±´ò½±³ò«¿ ‚}


ßÃÎÄÀ ÃÎËÓÁÛÕ ÊÐÎÂÅÉ


ó ó

ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó ó

ó ó

ó

ó ó

ó ó

ó ó ó

ó

ó

ó

ó

ó ó ó

ó ó ó ‚•


ó ó ó ó

ó ó ó

ó

ó

ó

ó ó ó

ó

ó ó

ó

‚‚


ó ó

ó ó ó ó ó

ó

ó ó ó ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó

ó

ó ó ó ó

ó ó ó ó

ó

ó ó

ó ó ó

ó

ó ‚i


ó

ó ó ó ó ó ó

ó ó

ó ó

ó ó

ó

ó

ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó

ó

ó

ó ó

ó

ó ó ó ó ó

ó ó ó ó ó

ó

ó ó

ó


F

ÂÈÐÎÙÓÂÀÍÍß ßÁËÓÊ —

ÁÅÇÏÅ×ÍÎ ÒÀ ÁIËÜØ ÏÐÈÁÓÒÊÎÂÎ


•A~

ó

ˆ

`

ó ó ó

ó ó ó

ž™

ó ó

ó ó ó

ó ó ó

ó

b

ó ó ó

ó

ó ó ó ó

ó ó ó ó

ó

ó

ó

ó ó

ž’sô

÷ò ó žó F

i„


€ ó ó

ó

F

8

ó ó

x

ˆ ˆ

ó

` _

l

ó b •

b

ó

ó ó ó

ó

ó

ó

ó ó

ó „

ó

ó ó

ó

ó

ó

ó ó

C•—

ppp€@\Z[€R\X€[o

u

ó ó ó ó


ÎÁÐÅÇÊÀ È ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÅ ÏËÎÄÎÂÛÕ ÄÅÐÅÂÜÅ ßÁËÎÍÈ


ó ó ó

ó ó ó ó ó

ó

ó ó ó

ó

ó ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó

ó ó “ ó

Š ó

ó t

i•


ó ó ó ó ó ó

ó

“ ó ó

ó ó “

‘ ó

ó ó ó

ó

ó ó ó

i‚


ii


โ‚ฌ

โ‚ฌ รณ รณ

รณ รณ

รณ รณ รณ รณ

รณ รณ รณ

รณ

รณ รณ รณ รณ

โ€” รณ รณ รณ

รณ รณ รณ รณ รณ รณ

รณ

รณ

รณ

รณ

รณ

รณ รณ


ÒÖ «Ïèòîìíèêè Óêðàèíû» ïðåäëàãàåò áîëüøîé âûáîð ñàæåíöåâ ïëîäîâûõ è ÿãîäíûõ êóëüòóð, êîìíàòíûõ öèòðóñîâûõ ðàñòåíèé ÿáëîíÿ, ÷åðåøíÿ, ãðóøè, ñëèâà, ïåðñèê, çèçèôóñ, õóðìà, ôóíäóê, âèíîãðàä, çåìëÿíèêà, ìàëèíà, åæåâèêà, êîìíàòíûå àïåëüñèíû, ëèìîíû, ìàíäàðèíû, è ò.ä. Òåë.: +38 (066) 114-57-70 , +38 (067) 435-02-59 http://pitomniki.in.ua ÏÐÎÄÀÆÀ: ÎÏÒ È ÐÎÇÍÈÖÀ


ÊÀÊÎÉ ÑÀÄÎÂÛÉ ÂÀÐ

ÑÀÌÛÉ ËÓ×ØÈÉ


ó

ó ó

ó

ó ó ó

ó ó

ó

ó ó

ó ó

ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó

ó

ó ó

ó ó

ó

ó ó

ó


ó ó ó

ó

ó ó ó ó

ó ó ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó


e ó

ó

ó

‹ ó

ó

ó

ó

ó

ó ó ó ó

ó ó

ó ó

ó ó

ó ó

ó

ó

ó ó ó ó

ó ó ó ó ó ó ó

ó ó

ó ó


€ ó ó ó

ó ó ó ó ó ó

ó ó ó ó ó

ó ó

ó ó

ó

ó ó ó

ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó

ó ó

ó ó

ó ó

ó

ó ó ó ó †

ó ó ó

ó ó ó


€ ó

€ ó

`

ó ó

ó

ó

ó ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó

ó

ó ó

ó

ó ó ó ó ó ó

ó

ó

ó ó

ó

ó ó

ó

ó

F

ŸPo>\Wo_A>XouP€R\X€ ppp€=Po>\Wo_€R\X


ÕÐÀÍÅÍÈÅ ÑÀÆÅÍÖÅÂ ÇÈÌÎÉ


ó ó ó

ó ó ó ó

ó

ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó ó

ó

ó

ó ó ó

ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó


ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ÑÏÎÑÎÁÛ ÐÀÇÌÍÎÆÅÍÈß

ÂÈÍÎÃÐÀÄÀ


€ ó ó

ó ó ó ó ó

e

ó ó

ó ó ó

ó ó

ó

— ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó ó

ó

ó ó ð

ó ó ó ó

ó ó ó ••


€ ó

ó ó ó ó

ó

ó

ˆ

ó

ó

ó ó

ó ó ó

ó

ó ó ó ó

ó ó ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó

ó


ó

ó ó ó

ó ó

e

ó ó

ó Š ó

ó

ó ó

ó

ó

ó ó ó

ó ó

ó

ó ó ó ó ó ó ó ó ó

ó

ó ó ó ó ó ó


ìçîóçíóçíô ëççóîçóððô øðêé÷ ëðéóðçóèêå


"Овощи и фрукты", февраль 2014  

"Овощи и фрукты", февраль 2014

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you