Page 1

ÓÊÐÛÒÈÅ È ÔÎÐÌÈÐÎÂÊÀ

ÂÈÍÎÃÐÀÄÍÛÕ ÊÓÑÒÎÂ

ÁÅËÎÅ ÇÎËÎÒÎ ÍÈÄÅÐËÀÍÄÎÂ ÑÌÎÐÎÄÈÍÀ ÁÅËÀß

ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÉ ÏÎÄÕÎÄ Ê ÂÛÐÀÙÈÂÀÍÈÞ ËÓÊÀ

È ÊÐÀÑÍÀß —

ÍÀ ÄÅÑÅÐÒ

ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß

ÊÎÌÌÅÐ×ÅÑÊÈÅ ÃÈÁÐÈÄÛ

ÊÀÏÓÑÒÛ


i

‘•ƒ€


s

ˆ‹e

}• \

‰ — s‰eˆ‹Z

s

s

|x

––

xx

œ \

ˆˆ

—lˆ‰ {–

s• ••

œ


ÓÊÐÀÈÍÑÊÈÅ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÈ ÂÑÅ ÁÎËÜØÅ ÈÍÒÅÐÅÑÓÞÒÑß ÎÂÎÙÅÂÎÄÑÒÂÎÌ ó ó ó ó ó

ó ó

ó

ó ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó

ó ó

ó

ó

ó

ó ó ó

ó

ó ó

ó

ó


‹ ó ó î

ó ó ó

ó

ó ó ó ó ó ó ó

ó ó

ÊÀÐÒÎÔÅËÜÍÎ-ÏÎÌÈÄÎÐÍÎÅ ÐÀÑÒÅÍÈÅ

ó

ó

ó ó ó

ó

ó ó ó ó ó ó

ó ó

ó

ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó

ó

ó ó

i


ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÓÐÎÆÀß Â ÓÌÀÍÑÊÎÉ ØÊÎËÅ ÍÀÓ×ÍÎÃÎ ÑÀÄÎÂÎÄÑÒÂÀ


b‰‹a

ó ó ó ó ó

º®»-¸eô

ó ó ó ó ó ó ó

ó

ó ó

ó ó

ó ó

ó

ó

ó ó

ó ó ó

ó

ó

ó ó ó

ó ó ó

ó

ó ó ó ó


b‰‹a

«ÎÂÎÙÈ È ÔÐÓÊÒÛ ÓÊÐÀÈÍÛ-2013»:

ÏÎÄÂÅÄÅÍÈÅ ÈÒÎÃÎÂ ó ó

ó ó

ó ó

ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó


b‰‹a ó ó ó

ó ó ó ó ó ó ó ó

ó ó

ó

ó

ó

ó

b•b

s‰ˆ‹

e—eˆt‹‹


b‰‹a b•b l† s‰ˆ‹ e—eˆt‹‹

ó ó

b•b l† s‰ˆ‹ e—eˆt‹‹

ó ‹

ó e

ó

ó

ó

ó ó

e

ó ó

ó Y e

ó ó

e


b‰‹a ó ó ó ó

b•b l† s‰ˆ‹ e—eˆt‹‹

ó ó

ó ó

ó ó ó

ó

ó

ó ó ó

ó ó ó

ó ‹

ó ó ó ó

ó

e


b‰‹a

ó ó

ó

ó

b•b l† s‰ˆ‹ e—eˆt‹‹

ó

ó ó

ó ‹

ó

b•b l† s‰ˆ‹ e—eˆt‹‹

ó ó

ó ó ó

ó

ó ó ó ó ó ó ó ‹

ó

ó ó


ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ ÊÎÌÌÅÐ×ÅÑÊÈÕ ÃÈÁÐÈÄΠÊÀÏÓÑÒÛ

ÎÒ ÂÅÄÓÙÈÕ ÌÈÐÎÂÛÕ ÑÅËÅÊÖÈÎÍÍÛÕ ÊÎÌÏÀÍÈÉ


ce že

ˆˆ a

x‹

ˆ

› › › š

™ •

› •

› •

— ˆˆaa


ce

jJIHGL

jFEF

—‹Vˆ‰

‹—

† Y

l—


ce

Ye•‹

s‰ —‰

† †

Y

V‰x

Y

ˆls


ce

že

s‰e—

ˆˆ a

s—

—‰ls

ˆa

s‰e

Y—eˆ s•ex


ce

”ž‹•eZˆ

ž—

teˆ‰l—‹

Y Y

I

te

E

I


ce že

ˆˆ a

—es‰

d‹ˆ‰ x

ˆaa

Y

† † †

‹•‹s‰jH@@

ˆ‰


ce

e•

Y‹

Y ‹ ‹

‰— ˆs x

\e


ce

e‰

xe—

Y

Y Y

s ‹X =9EPP

ˆˆ a

— ˆˆaa

de•e•


ce —

‹ Y

‹ˆ s‰‹j@hF

ˆˆ a —‹x8e

s—

ˆaa


ce

x

Y Y


ce —

—e

ˆˆ a

8”

ˆaa

•e

—ˆ

—e

Y

x


ce

x

— ‰

•‹‰

x Y‹

ˆ

† Y

Y

Y Y

Y — ˆs

Y

XleY


ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÉ ÏÎÄÕÎÄ Ê ÂÛÐÀÙÈÂÀÍÈÞ ËÓÊÀ

œîô œíô œêô œç

ï

ô


ce

ó ó ó ó

ó

ó

ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó

øîóí÷ ó

ó ó ó ó

ó ó

ó ó ó

ó

ó


ce øïóî÷ô ó ó ó

ó ó Š ó ó

ó ó ó ó ó

ó ó

ó ó ó

ó

ó ó ó ó ó

ó

øîóí÷ô ó ó ó ó ó

ó ó

ó ó ó


ce

ó ó

ó ó ó •ô

ó

ó í í

ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó ó ó ó ó

ó

ó ó ó

ó ó

ó


ce ó

ó

ó

ó ó

ó ó

ó í

ó

ó ó ó

ó ó

ó

ó ó ó ó

ó ó ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó

ó

ó


ÁÅËÎÅ ÇÎËÎÒÎ ÍÈÄÅÐËÀÍÄÎÂ


ce

ó

ó

ó

ó

ó

ó

È»²±´·³ô ߪ¿´·³ôÞ¿½µ´·³ô Ý«³«´«-ô ó ó ó

ó ó ó

ó ó

ó

ó

ó ó

ó

ó


ce

ó ó

ó

Y x ‰e—

ó ó

ó

ó ó

ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó

ó

ó ó ó ó ó ó

b6•e ‰e •b—

• ˆ‹a —d‹ ó

ó ó

ó


ce

ó

ó ó ó ó

ó ó

ó ó

ó ó

ó ó ó

ó ó

ó

ó

ó ó

ó

ó I

ó ó

ó

i

i

i

i

i

i

i

i

I

i

i

<

}

H


ce s

—d‹

‰—

‹ — ss

—d‹

ó

ó

ó

ó

ó

ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó

ó

ó

ó

ó ó ó

• ss‹X‹ x ‰e— •

t‹a

Y

ó ó

ó

ó ó


ÁÎËÅÇÍÈ ÑÌÎÐÎÄÈÍÛ È ÈÕ ÂÐÅÄÎÍÎÑÍÎÑÒÜ ‹Š‰ˆ

†…

†…

†…


\

s‰eˆ‹Z

ó ó ó ó ó ó ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó ó ó

ó ó ó

ó

ó

ó ó ó ó

ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó

ó


\

โ€ฐ

sโ€ฐeห†โ€นZ รณ รณ

รณ

รณ

รณ รณ รณ

รณ รณ รณ

รณ รณ

รณ

รณ รณ

รณ รณ รณ รณ รณ รณ

se โ€น ลพeโ€ข a

โ€ข โ€น

รณ รณ

รณ

8 รณ รณ

รณ รณ

รณ รณ รณ

รณ

รณ

รณ

รณ

รณ

รณ รณ รณ

รณ

รณ รณ รณ รณ รณ รณ

รณ รณ รณ รณ รณ รณ


\

s‰eˆ‹Z

ó

ó ó ó

ó ó ó ó ó ó

ó ó

Ôòå Ýò ³·®·½±´¿ Ôòå Ýò °¿´´»-½»²- Ôòå

ó

s —

‰ a •†‹ˆ ˆb ó ó

ó ó

ó ó

ž —

ó ó

•8† ‰ a •†‹ˆ

ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó

ó

ó ó

ó

Ðò ®·¾»-·· Š ½¿®·½·- Õ´»¾÷ò ó ó

ó


\

s‰eˆ‹Z

ó ó ó

ó ó ó ó ó

ó ó

ó ó ó

ó

ó

ó

ó ó ó

ó ó

îë ó ó

•e—‰‹t‹••e l•a ˆ‹e

ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó

ó

x•e†ˆ ó ó

ž•e

ó

ó

ó

ó ó ó

ó ó ó ó ó ó

ó ó ó ó ó

ó ó


\

ó

s‰eˆ‹Z

ó

ó ó

ó

ó ó

ó

ó ó ó

• —e•e—s‹a

ˆb ó ó

ó ó

ó ó ó

ó ó

x•eˆ

ó

ó

ó

ó ó ó

ó ó ó ó

ó

ó ó

ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó

ó •ò ó

ó

ó

ó


\

ˆˆbZ Y—lˆ‰


\

ˆˆbZ Y—lˆ‰


ÈÇ ÄÅÁÞÒÀÍÒÎÂ — Â ÔÀÂÎÐÈÒÛ


\ ó ó

2ˆˆbZ Y—lˆ‰

ó Y

ó ó ó Y

ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó

ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó

ó


\

2ˆˆbZ Y—lˆ‰ x

ó ó

ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó ó ó

ó ó ó

ó

ó ó ó

ó ó

ó ó

ó

ó

ó


ÑÌÎÐÎÄÈÍÀ ÁÅËÀß È ÊÐÀÑÍÀß —

ÍÀ ÄÅÑÅÐÒ ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß š‚•••‹ ‚~•‚~} …‰} ‚•••‹ ˆ•|•~} …

}•


s e 8‰‹•‹

ó

ˆ‹a

ó

ó ó ó

ó ó

ó

ó

ó ó

ó

deˆ‹e

ó

ó ó

te

ó ó

ó ó

ó ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó

ó

ó

¡ë

î

ó ó

ó ó ó

ó ô œîô œç ê

ó

ó ó ó ó

ó

l \ ˆ s

ˆ‹ax ó ó ó

ó ó ó ó }•


s

ó ó ó ó ó

ó ó ó

ó

ó

ó ó

•bž‹—

x

ó

žl

ó

ó ó ó

ó

ó

a

ó ó ó ó

ó ó

ee ó ó ó ó

ó

ó ó ó }„

ó

a ó ó


s ó

•8• ó ó ó ó ó ó ó ó ó

ó

•bž ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó ó

ó

ó

ó

ó ó

}i


ÎÁÐÅÇÊÀ ßÃÎÄÍÈÊÎÂ


s ó

ó

ó ó ó ó ó

›—•Œ¡œsš›

ó

ó ó

ó ›

Š

• ‹‡—s¡~

ò

ó

ó ó

ó

ó

ó

ó ó

ó ó

ó

ó

ó

ó ó

ó ó

ó

ó


s

ó ó

ó

ó ó

ó

ó ó

ó ó |

Œš} ó ó ó ó

ó

ó ó

ó ó ó ó

ó ó

ó ó ó

ó


s ó

ó

ó ó ó ó ó

ó ó ó

ó

ó ó

ó

ó

ó

ó ó ó

ó

e ó ó

ó ó ó ó

ó

ó

—¡sš† ó ó ó ó

ó


s ó

ó ó ó ó

ó ó ó ó ó ó

ó

ó ó ó

ó

ó ó

ó

ó

ó

ó ó š

ó ó ó

ó

ó

ó

ó ó

ó ó


ßÁËÎÊÈ ÄËß ÓÏÎÒÐÅÁËÅÍÈß Â ÎÑÅÍÍÈÉ È ÐÀÍÍÅÇÈÌÍÈÉ ÏÅÐÈÎÄ ••


s ó ó ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó

ó

ó

ó ó ó ó

ó ó ó ó ó ó

ó ó ••


s

ó

ó ó ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó ó

ó

ó

ó

ó ó ó ó ó

ó ó ó •„


s

ó ó ó

ó ó

ó

ó

ó ó ó ó

ó ó

ó

ó

ó

ó ó ó

ó ó ó •i


s

ó ó

ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó

ó

ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó

ó

ó


s

ó ó ó

ó

ó

ó ó ó

ó ó ó

ó

ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó

ó

ó

ó ó ó

ó ó

ó ó


s

ó ó

ó ó

ó

ó

ó ó

ó ó

ó ó

ó ó ó

ó

ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó

ó ó

ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó

ó ó

ó ó


ˆVˆt

ÓÊÐÛÒÈÅ È ÔÎÐÌÈÐÎÂÊÀ ÂÈÍÎÃÐÀÄÍÛÕ ÊÓÑÒÎÂ


•‹

Y—

ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó

ó ó ó ó

ó

ó

ó ó ó ó

ó

ó ó ó

ó ó

s •‹

eˆ Y—

Y ó

ó ó ó •}


•‹

Y—

ó ó ó ó ó ó

ó ó

ó

ó

ó

ó ó ó ó ó ••


•‹

Y—

•‹

‹ Y—

ó

ó ó

ó

ó ó ó ó ó ó ó

ó

ó ó ó ó

ó ó

ó

ó

ó

ó ó

ó

ó ó ó

ó ó ó ó ó ó ó

ó ó ó

ó

ó ó

ó •„

ó ó

ó ó


ìçîóçíóçíô ëççóîçóððô øðêé÷ ëðéóðçóèêå


ìçîóçíóçíô ëççóîçóððô øðêé÷ ëðéóðçóèêå


"Овощи и фрукты", декабрь 2013  

"Овощи и фрукты", декабрь 2013