Page 1

Áåññåìÿíûå ñîðòà ÂÈÍÎÃÐÀÄÀ Ïîäçèìíÿÿ ÏÎÑÀÄÊÀ ËÓÊÀ

×ÅÐÍÈÊÀ

âûñîêîðîñëàÿ ÂÛÁÈÐÀÅÌ ÑÎÐÒÀ ÑËÈÂÛ

ÔÈÒÎÔÒÎÐÎÇ ÊÀÐÒÎÔÅËß ÔÓÍÄÓÊ: ÇÎËÎÒÎÉ ÎÐÅÕ


Íà êðîê ïîïåðåäó ÔIÒÎÔÒÎÐÎÇÓ! ó ó

ó

ó ó ó ó ó ó

ó ó ó ó ó

ó ó

ó


รณ

รณ รณ

รณ

รณ


ÁÐÀÇÈËÈß ÇÀÈÍÒÅÐÅÑÎÂÀÍÀ Â ÈÌÏÎÐÒÅ ÓÊÐÀÈÑÊÈÕ ÏÐÎÄÓÊÒÎÂ ÏÈÒÀÍÈß ó

ó

ó ó

ó ó

ó ó

ÑÂÅÐÕÓ – ßÁËÎÊÎ, ÂÍÓÒÐÈ – ÏÎÌÈÄÎÐ ó

ó

ó ó

ó ó ó

ó


ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÄÅÍÜ ÏÎËß

êîìïàíèè «Ðèéê Öâààí» â Âàëåíñèè (Èñïàíèÿ)

ó

ó ó

ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó ó

ó

ó

ó ó

ó ó ó ó ó

ó ó


Ïîäçèìíÿÿ ÏÎÑÀÄÊÀ ËÓÊÀ


ó

ó

ó ó ó

ó

ó ó ó ó

ó ó ó

ó

ó ó ó

ó ó ó ó ó ó ó

ó

ó


ó

ó ó ó

ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó

ó

ó

ó ó

ó

ó ó

ó


贸 贸 贸


ó

ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó

ó ó


ó

ó ó ó

¡

ó ó ó

ó

ó

ó ó

ó

ó ó

ó ó ó ó ó

ó


ÁÎÃÀÒÛÐÜ Â ÑÒÐÓ×ÊÅ âûðàùèâàåì îñòðûé ïåðåö


ó ó ó ó

ó ó

ó

ó ó ó ó


ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó ó

ó

ó ó

ó ó

ó


ó ó

ó ó

ó

ó

ó

ó

ó ó

ó ó

ó ó

ó ó

ó


×ÒÎ ÂÛ ÇÍÀÅÒÅ Î ÑËÈÂÅ? ó ó ó

ó ó

ó

ó

ó

ó ó

ó


ó ó

ó ó ó

ó

ó

ó ó ó ó

ó ó ó

ó

ó

ó


ó ó

ó ó ó

ó ó

ó •—“ò

ó

ó ó ó

ó

ó ó ó

ó

ó

ó

ó

ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó ó ó ó


ó ó

ó ó

ó ó

ó

ó ó ó

ó ó ó


Èììóííûå ñîðòà ßÁËÎÍÜ ó ó ó ó ó ó ó ó ó

ó ó ó ó

ó

ó


ó ó

ó ó ó

ó ó

ó

¡ ó ó ó ó ó ó ó ó ó

ó

ó ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó

¡‘

ó


ó ó ›š š“

ó

ó ó

ó

ó

ó

ó

ó ó ó

ó

ó ó


s™

ó

ó ™—š ¡

ó ó ó ó ó ó ó

•–

š

ó ó ó ó ó ó ó ó

¡

ó

š—– •

ó ó

ó

ó ó

ó

Ø¡• ¡ ó ó

¡ ó ó ó ó ó

š›

ó ó ó

ó

ó ó


Áåññåìÿíûå ñîðòà ÂÈÍÎÃÐÀÄÀ


ó ó ó ó ó

ó

ó

ó ó ó ó ó ó ó

ó

ó ó ó ó

ó ó ó ó ó

ó ó


ó

ó

ó

ó

š“Ÿœœ˜• ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó ó

ó ó


รณ

โ€ รณ รณ

รณ รณ รณ

รณ รณ รณ

รณ

รณ รณ


ó

ó ó ó ó

ž

•“• ¡Œ‹

ó ó ó ó ó

ó

ó ó ó ó

Œ

•• ó

ó ó ó


ó ó

ó ó ¡ œ˜• ó ó ó ó ó ó

ó ó

ó ó

ó ó ó ó


ÄÎÌÀØÍÅÅ ÂÈÍÎÄÅËÈÅ ó

ó ó

ó ó

ó ó ó

ó

ó

ó ó

ó

ó ó

ó ó


ó

s

¡ “š‘€• ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó

ó ó ó

ó

ó ó

ó

ó ó

ó ó

ó

ó ó

ó ó

ó ó


ó ó ó

ó

ó

ó ó ó ó

ó ó

ó


ó ó ó

ó ó

ó ó

ó

ó ó ó

ó

ó ó

ó ó ó

ó ó

ž•ž

œ›


×åðíèêà âûñîêîðîñëàÿ: êóðñ íà ïðèáûëü! ó

ó

ó


ó ó

ó ó

ó

ó ó

ó ó

ó ½±®§³¾±-«³ Ôò ó

ó

ó

ó ó

ó

ó

ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó

ó

ó

ó ó


ó ó

ó

ó ó

ó

ó

ó

ó

ü ó ü ü ü ü ü

ó ó ó ó ó

ó ó

ó

ó ó ó

ó

ó

ó

ó

ó

ó


รณ รณ

รณ รณ รณ

รณ รณ

รณ

รณ รณ

รณ โ€ขรด

รณ

รณ รณ

รณ รณ รณ รณ

รณ รณ รณ รณ

รณ รณ

รณ

รณ

รณ

รณ

รณ รณ รณ


ó

ó ó

ó

ó ó ó

ó ó ó ó ó ó ó

ó ó


ÔÓÍÄÓÊ: ó ó ó ó

ó

ó ó

ó ó ó ó ó

ó


«ðàñòåíèå äëÿ ëåíèâûõ» ó ó ó ó ó ó

ó ó

ó

ó

ó

ó

ó ó

ó


ó

ó ó ó ó ó

ó

ó

ó ó


ó ó ó ó ó

ó ó

ó

ó ó ó

ž¡

š

œ

•• ó

ó ó ó

ó

ó ó ó

ó ó

ó ó

ó ó

ó ó ó


ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó ó ó

ó ó

ó ó

ó ó ó

ó

ó ó ó

ó €¡ ó

— ó ó ó

ó ó ó

š •€¡

ˆ

••‹ ó

ó ó


ó ó

ó ó ó ó ó

¡

••

¡ œ˜• ó ó ó

ó ó

ðìì îîï êç íè ðêé ìðç èð çð ðçë èèè íé îé


ÔÈÒÎÔÒÎÐÎÇ ÊÀÐÒÎÔÅËß: íà÷íèòå çàùèòó ñ îñåíè


ó ó ó ó ó

ó

ó ó ó ó ó

ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó ó

í

ò


ó ó

ó ó

ó ó ó ó

ó

ó ó ó ó

ó ó ó ó ó ïèóîîð ó ó ó


ó ó ó

ó ó

ó ó • ó

î

ó ó ó ó ó ó ó ó

ó

ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó ó ó ó

ó ó ó


ó

ó

ó

ó

ó

ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó

ó ó

ó ó ó


ó ó ó ó ó

ó ó

ó

ó ó ó ó ð •ô

ó

ó

±

ó •ô

ó

ó ó

ó ó

î

ó

ó ó ð

ïë ó

èëóçðûò

ó


ÂÛÐÀÙÈÂÀÍÈÅ ÒÎÌÀÒÀ

â ëåòíå-îñåííèé ïåðèîä


ó ó ó ó

ó ó ó ó ó ó

ó

ó ó

ó

ó ó ó

ó ó îíóîìð

ó ó

ð

ó ó ó


ó

ó

ó ð

ó

ó ó

ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó î

ò


ó ó ó

ó ó ó

ð

ó ó ð •Š ð • Š

ð

ó ó

ó ó

ó

ó ó ó

ó ó

ó

ó ó

ó ó

ó ó

ó


ó ó

ó ó ó ó ó

ó ó ó ó ó

ó ó

ó ó

ó

ó ó ó

ó

ó

ó


ó ó

ó

ó ó

ó

ó ó

ó

ó

ó

ó

ó

ó ó ó ó

ó ó ó

ó

ó ó ó ó

ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó ó ó ó

ó


Ëóê ñåëåêöèè «SYNGENTA»: ÏÎËÅÂÀß ÕÐÎÍÈÊÀ

ó ó

ó ó ó

ó ó

ó


ó

ó

ó ó

ó ó ó

ó ó

ó

ó ó ó

ó


ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó

ó

ó ó


ìçîóçíóçíô øðêé÷ ëðéóðçóèêå »ó³¿·´æ ±•½»à¼»´¬¿ó¿¹®±ò½±³ò«¿

ÉÉÉò ÜÛÔÌߘßÙÎÑòÝÑÓòËß


"Овощи и фрукты" август 2010  

"Овощи и фрукты" август 2010