Page 1

ÑÀËÀÒ: îâîù áóäóùåãî â Óêðàèíå Âåñåííèå çàìîðîçêè: êàê ñïàñòè ñàä?

Âûðàùèâàíèå òîìàòîâ: îò ðîñòêà äî óðîæàÿ

ÝÊÇÎÒÈÊÀ ïî-óêðàèíñêè

Ïîñàäêà

ÿáëîíü

è óõîä çà íèìè Ïî÷åìó âûðîæäàåòñÿ

ÊÀÐÒÎÔÅËÜ?

Àãðîòåõíèêà âûðàùèâàíèÿ ÑÀÕÀÐÍÎÉ ÊÓÊÓÐÓÇÛ


ÈÇ-ÇÀ ÌÎÐÎÇÎÂ ÓÊÐÀÈÍÀ ÌÎÆÅÒ ËÈØÈÒÜÑß ÊÐÛÌÑÊÈÕ ÔÐÓÊÒÎÂ

 ÊÈÍÎÒÅÀÒÐ – Ñ ÎÂÎÙÀÌÈ!

ÅÑ ÂÛÁÐÀË ËÎÃÎÒÈÏ ÄËß ÎÐÃÀÍÈ×ÅÑÊÈÕ ÏÐÎÄÓÊÒÎÂ


 ÈÑÏÀÍÈÈ ÇÀÒÎÏËÅÍÎ 1000 ÃÅÊÒÀÐΠÖÈÒÐÓÑÎÂÛÕ ó

ó

ÅÂÐÎÊÎÌÈÑÑÈß ÐÀÇÐÅØÈËÀ ÂÛÐÀÙÈÂÀÒÜ ÒÐÀÍÑÃÅÍÍÛÉ ÊÀÐÒÎÔÅËÜ ó

ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó ó ó ó ó ó


Àãðîòåõíèêà âûðàùèâàíèÿ

ÑÀÕÀÐÍÎÉ ÊÓÊÓÐÓÇÛ


ó

øÆ»¿ ³¿§-¿½½¸¿®¿¬¿÷

ó

ó ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó

ó

ó

ó ó ó

ó ó ó ó


ó

ó ó

ó

ó ó

ó ó

ó ó

ó

ó

ó ó ó

ó ó ó

ó

ó ó

ó ó ó ó

ó ó


ó

ó ó ó ó

ó ó

ó

ó

ó ó

í

ó ó

ó ó ó ó ó ó


ó ó

ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó

ó ó

ó

ó


ó

ó

ó ó ó

ó

ó ó ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó

ó ó


ó ó ó

ó ó

í

ó ó ó

ó

ó

ó ó

í

ó ó

ó ó

ó

ó ó ó

ó ó


í

ó í

ó ó

ó

ó

ó ó ó

ó

ó ó ó ó ó ó ó

ó

ó ó ó


ÑÀËÀÒ îâîù áóäóùåãî â Óêðàèíå


ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó ó ó

ó

ó

ó

ó

ó ó

ó ó

ó ó

ó

ó ó

ó


ó

ó

ó

ó ó ó

ó ó

ó ó ó

ó ó ó

ó


ó

ó

ó

ó

ó

ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó

ó ó

ó ó ó ó ͽ´»®±¬·²·¿ -°ò÷ ó ó ó


ó ó ó

î

ó ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó

ó

ó ó ó ó ó ó ó ó

ó ó ó


ó ó ó

ó š å î ë î

ó ó

ó

ó ó ó ó

ó ó ó ó ó

ó ó

´¿½¬«½¿»÷æ

ó

ó ó

ó ó î

ó ó ó

ó ó

ó ó ó


ó ó ó

ó ó

ó í

ó ó ó ó

ó

ó

ó

ó ó

ó

ó ó

ó ó ó ó


ÂÛÐÀÙÈÂÀÍÈÅ ÒÎÌÀÒÎÂ: îò ðîñòêà äî óðîæàÿ


ó ó ó ó ó ó

ó

ó ó ó

ó

ó ó ó ó

ó ó ó


ó

ó

ó ó ó

ó ó ó ó ó

ó

ó

ó

ó

ó ó ó

ó

ó

ó ó ó

ó

ó


ÍÀØ ÎÏÛÒ

âûðàùèâàíèÿ òîìàòîâ ó ó ó

ó

ó

ó ó ó

ó

ó ó ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó

ó

ó ó ó

ó ó ó


ó ó

ó ó

ó ó ó ó

í

í

ó

ó ó

ó

ó

í

ó ó

ó ó

ó

ó í

ó ó í

ó ó


ÏÎÑÀÄÊÀ ßÁËÎÍÜ è óõîä çà íèìè


ó

ó ó ó ó ó

ó ó

ó

ó

ó


ó

ó ó ó ó ó ó ó

ó ó ó ó

ó

ó


รณ รณ

รณ

รณ รฎ

รณ รฎ

รณ

รณ รณ รณ รณ รณ

รณ

รณ รณ รณ

รณ รณ

รณ รณ รณ

รณ รณ รณ รณ


Âåñåííèå çàìîðîçêè: ÊÀÊ ÑÏÀÑÒÈ ÑÀÄ?

ó

ó ó

ó

ó ó

ó ó

óïôï›îôí Ýò

ó ó

ó

ó

ó ó


ó

ó

ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó

ó

ó ó ó

ó ó ó ó ó ó ó

ó ó

ó

ó ó ó ó


CÎÐÒÀ ßÁËÎÍÈ

çèìíåãî ñðîêà ñîçðåâàíèÿ

ó ó ó ó


ƒ € s žƒò ó ó

ó ó

ó

ó

ó ó ó ó ó

ƒž •

ò

ó ó

ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó


ó ó ó

ó

ó

ó

ó ó ó

ó

ó ó

ó

ó ó

ó ó

œ ò

ó ó ó ó

ó

ó ó


Ïî÷åìó âûðîæäàåòñÿ

ÊÀÐÒÎÔÅËÜ?


ïîóïì


ÝÊÇÎÒÈÊÀ ïî-óêðàèíñêè


ó

ó

ó

ó

ó

ó

ó

ó ó ó


ó ó ó

ó

ó ó ó

ó

ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó ó ó

ó ó ó


ó ó ó ó ó ó

ó

ó ó ó

ó ó

ó


ØÀÌÏÈÍÜÎÍ èëè ÂÅØÅÍÊÀ?

âñå «ÇÀ» è «ÏÐÎÒÈ» ó ó ó ó ó

ó

ó ó

ó ó

ó ó


ó ó ó ó

ó

ó ó

ó

ó

ó ó ó

ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó

ó

ó ó

ó ó ó ó

ó ó

ó


Cèñòåìà çàùèòû ËÓÊÀ ÐÅÏ×ÀÒÎÃÎ


ó ó

ó ó

ó ó •

ó ó ó ó

ó • ó

ó ó ó ó

ó ó

ó ó

ó


s“€

˜— €s–• ó ó

ó

ó ó ó

í

s“€ ’ •

˜— € ˜ œ ” œŸ€

ó

ó

s“€

Ž• s

ó

ó ó


s“€

ŽŒ

‹ƒs€ƒ ó ó

ó ó

ó ó ó ’ œ

s“€ƒ ó ó ó

ó ó ó

• •

ó


ó ó

ó ó €sƒž

s

ó ó ó ó ó ó ó

ó ó ó

ó

ó

s“€ƒ

ó ó ó ó ó

ó ó

ó ó

ó

ó ó

ó


ÏÎÑÅ ÑÅÌßÍ

îñíîâíûõ îâîùíûõ êóëüòóð


ÓÐÎÊ Â ÑÀÄÓ


ÒÎÐÍÀÄÎ

íà âàøåì ó÷àñòêå


Êîíôåòû íà âåòâÿõ –

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÍÀ ÓÑÒÀÕ

ó

ó ó

ó

ó ó

ó ó ó ó ó


ó ó ó ó ó

ó ó

ó ó ó

ó ó

ó

ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó


ó ó ó ó ó ó ó ó

ó ó ó


ó ó ó ó ó ó

ó

ó

ó ó

ó

ó

ó ó ó

ó ó


Çàòåíåíèå ðàñòåíèé: ýôôåêòèâíûå ðåøåíèÿ îò êîìïàíèè CERES

Ý»®»ó ó

ó ó

Ý»®»-

ó ó ó

ÌÍ

ó ó ó

ó ÌØÎ

ó

ó п®¿-±´»¨ п®¿-±´»¨ д¿-¬·½ п®¿-±´»¨ п®¿-±´»¨ д¿-¬·½

ÌØÎ ó

ó ó ó ó

ó ó


ìçîóçíóçíô øðêé÷ ëðéóðçóèêå »ó³¿·´æ ±•½»à¼»´¬¿ó¿¹®±ò½±³ò«¿


"Овощи и фрукты" апрель 2010  

"Овощи и фрукты" апрель 2010

"Овощи и фрукты" апрель 2010  

"Овощи и фрукты" апрель 2010

Advertisement