Page 1

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ Â ÐÀÑÒÅÍÈÅÂÎÄÑÒÂÅ

«ÊÀÏÓÑÒÍÀß ÐÅÏÀ» È ÅÅ ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ

ÏËÎÄÎÂÎÄÑÒÂÎ Â ÊÈÅÂÅ

ÌÓËÜ×ÈÐÎÂÀÍÈÅ ÑÀÆÅÍÖÅ ßÁËÎÍÈ

PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com


PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com


PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com


`„

s

—„

†—

ž€

‹„

ž—

‘ ž•

—€

`‚ †s

„†

‚—

PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com


©©©ò¼»´¬¿ó¿¹®±³¿®µ»¬ò½±³ò«¿

PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com


‚~

•—

•s

~—

„—

„•

„s

s—

s~ ›š™

‡ PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com


PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com


V ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÄÅÍÜ ÑÀÄÀ ó ó

ó

ó

ó

ó

ó ó ó

ó ó ó ó ó ó

ó ó ó ó ó ó

ó

ó ó

ó

ó ó ó

ó

ó ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó ó

Š PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com


ÏËÎÄÎÂÎÄÑÒÂÎ. ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ÒÐÅÍÄÛ ó ó ó ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó ó

ó

ó ó

ó

PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com

i


ÑÂÅÊËÀ ßÏÎÍÑÊÎÉ ÑÅËÅÊÖÈÎÍÍÎÉ ÊÎÌÏÀÍÈÈ ÏÎÊÎÐßÅÒ ÓÊÐÀÈÍÑÊÈÉ ÐÛÍÎÊ ó ó ó

ó ó

ó

ó

ó ó

ó ó ó ó

ó

ó ó ó ó ó

ó ó ó ó ó

ó ó ó ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó

ó

ó ó

ó

ó ó

ó

ó

`ˆ PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com

ó ó ó


PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com


«ÒÈÐÀÑ»: ×ÅÑÜÊÅ ÍÀÑIÍÍß Ç ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÌ ÊÎÐIÍÍßÌ ó ó

ó ó ó

ó ó ó

ó ó

ó

ó

ó

`„ PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com


ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó

ó ó ó ó ó

ó ó ó ó ó

PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com

`‹


ó ó ó ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó ó

ó

ó

ó ó

ó

ó ó

ó

ó ó ó

ó ó ó

ó

ó

PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com


ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒI ÂÈÐÎÙÓÂÀÍÍß

ÊÀÏÓÑÒÈ ÊÎËÜÐÀÁI ó

Þ®¿--·½¿½»¿»÷ Š ó

ó ó

ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó

ó

PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com

ó ó `‚


ó

ó ó ó

ó ó

ó ó

ó

ó

ó ó ó

ó

ó ó

±´»®¿½»¿ ª¿® ¹±²¹§´±¼»-

øÞ®¿--·½¿ ó ó ó ó ó

ó

ó

`‡ PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com


ó ó ó

ó

ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó

ó

ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó ó ó

PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com

`†


PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com


PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com


ÏIÄÆÈÂËÅÍÍß ÒÎÌÀÒI ÏÐÎÒßÃÎÌ ÏÅÐIÎÄÓ ÂÅÃÅÒÀÖI¯ ó ó

ó

ó

ó

ó ó ó ó ó ó

ó ó S

Œ

R Q

Œ

Œ Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

ó O¡

Œ

N

ó ó

Œ Œ

OM

ó

Œ

Œ

Œ

L

Œ

Œ

KM

Œ

Œ

O“

Œ

Œ

Œ

Œ Œ

Œ

„ˆ PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com

Œ


ó

ó ó ó

ó ó ó

ó

PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com

„`


`

ó ó

„ ‹

ó

ó ó

ó ó

† Š i

ó

`` `„

ó ó ó ó ó Ð Õçð

çð êð

ó ó ó ó

„„ PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com


PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com


h

ÂÛÃÎÄÍÎÅ ÑÎÎÒÍÎØÅÍÈÅ ÖÅÍÛ È ÊÀ×ÅÑÒÂÀ ÏÐÅÏÀÐÀÒÀ ó

ó ó ó ó ó ó ó ó

ó ó

ó ó ó

PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com


ó

ó ó

ó

ó

ó ó

ó

ó ó

ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó

ó

PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com

„‚


ó ó

ó ó

ó ó

ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó ó ó ó ó

ó ó ó

„‡ PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com

ó


ÒÀÊÈÅ ÐÀÇÍÛÅ ÎÏÐÛÑÊÈÂÀÒÅËÈ ó ó

ó ó ó

ó

ó ó

ó ó

ó ó ó

ó

ó

ó

ó ó

ó ó ó ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó

ó ó

PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com

„†


ó ó ó ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó

ó

ó ó

ó ó ó ó

ó

ó

ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó ó

ó ó ó

ï÷

ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó î÷

ó ó ó ó

„Š PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com


ó ó í

ó ó ó

ó ó ó ó í÷ ó

ó ó ó ó ó ó

ó ó ó

PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com

„i


ó

ó ó

ó

ó ó

ó

ó ó

ó ó

ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó

Ü¿³³¿²² Ю±x Ý´¿-- Ì¿²¼»³ ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó ó

ó ó ó ó ó ó í

ó ó

‹ˆ PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com


ó

ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó ó ó

ó ó ó

ó

ó

ó

ó

ó ó ó

ó

ÍÈîéëô Ó±²¬¿²¿ п®®«¼¿ô ݸ¿´´»²¹»® ÎÙ éððñïïððñïíððò

í

ó ó ó ó ó

ó

ó ó

ó

ó ó

ó ó

ó ó

PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com

ó

‹`


ÈÍÒÅÃÐÈÐÎÂÀÍÍÀß ÇÀÙÈÒÀ ÏÅÐÖÀ ÑËÀÄÊÎÃÎ È ÎÑÒÐÎÃÎ ÎÒ ÁÎËÅÇÍÅÉ ó ó

ó ó ó ó ó

ó

ó ó

ó

ó

ó ó

‹„ PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com

ó


ó ó ó ó ó ó ó ó ó

øÕÓ²Ñì

ó ó ó ó

ó ó ó

ó

ó ëðŠëîð

ó ó ó ó

ó ó

ó

ó

ó

ó

ó

ó ó ó

ó

ð

ƒò

ó

ð

ó ó ó

ó ó ó ó

ó

ó ó

ó ïëóïêð

ð

ó

PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com

‹‹


ó ó ó îîð

ð

ó

ƒò

ð

ó ó

ó ó ó ó ó ó îíð ó ó î ò

ó ó

ó ƒò ó

ð

ó ó

ó ó ó

ð

ð

ó

ó ó ó ð

ó ó ó

PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com


ó

ó ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó

ó

ó

ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó

PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com

‹‚


ó ó ó

ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó

ó ó ó ð

ó ó ó

ó ó

ó

ó ó ó

‹‡ PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com

ð

ƒò


PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com


ÇÐÎØÅÍÍß

ßÊ ÔÀÊÒÎÐ ÂÈÆÈÂÀÍÍß ó

ó ó ó ó ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó

ó

ó ó

ó

ó

‹Š PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com


ó ó

ó ó

ó ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó

ó

ó ó

ó ó

ó

ó

ó

PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com

‹i


ó ó ó ó

ó ó ó ó ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó ó

ó

ó

ó ó í

ó

ó

ó ó

í

ó ó

ó

ó ó

ó

ó ó

ó

ó ó

PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com


ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó

ó

ó ó

ó ó ó ó ó ó ó

ó

PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com


ÒÎ Â ÕÎËÎÄ, ÒÎ Â ÆÀÐ

ó ó ó

ó

ó

PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com


ó ó ó

ó ó ó ó ó ó

ó ó ó

ó

ó ó ó

ó

ó ó ó

ó

ó

ó ó

ˆ

ˆ

PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com


ó

ó

ó ó ó

ó ó

ó

ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó

ó ó ó ó

PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com


PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com


IÑÒÎÐIß ÑÀÄIÂ

ÊȯÂÑÜÊÈÕ ó

ó

ó ó ó

ó

ó

ó ó

ó ó ó

ó

PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com

ó


ó ó ó ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó ó ó

ó ó ó ó ó

PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com


ó ó ó

ó ó ó ó ó ó

ó

ó

ó

ó ó

ó

ó

ó ó

ó

ó ó

ó ó ó ó

ó ó

ó

ó

PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com


ó

ó ó ó ó

ó ó

ó

ó ó ó ó

ó ó ó

ó

ó ó ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó

ó ó

ó ó

ó

ó ó

ó ó

ó ó ó ó

PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com


ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó

‚ˆ PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com

ó ó


ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó ó ó

ó ó

ó ó

ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó

ó ó

PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com

‚`


ÂÈÐÎÙÓÂÀÍÍß ÑÀÄÆÀÍÖI ßÁËÓÍI Ç ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÍßÌ ÎÐÃÀÍI×ÍÈÕ ÌÓËÜ×ÓÞ×ÈÕ ÌÀÒÅÐIÀËI ó

ó

ó ó

ó ó ó ó ó ó ó ó

ó

ó ó ó

ó ó

ó ó

ó ó

ó ó

‚„ PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com


ó

ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó ó ò

ó

ó ó ó ó

ó

ó ó ó

ó

ó

ó ó

ó ó

PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com

‚‹


ó ó ó

ó ó ó ó ó

ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó

ó ó ó ó ó ó

ó ó ó

ó

ó

ó ó ó ó

ó ó

ó

ó

PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com

ó


ó ó ó

ó ó ó ó

ó

ó ó ó ó ó ó ó

ó ó ó ó ó

PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com

‚‚


`…

„…

‚‡ PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com


ó

ó ó ó

ó î

ó ó

ó ó

ó

ó

ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó ó

`•†

‚•`

`•„

‹•`

⥠

`‚•Š

„•‡

‚•i

`‚•i

‹Š•`

‚•i

``•‚

`ˆ•ˆ

‹•Š

i•i

‹ˆ•Š

`„•Š

„Š•‹

‹•`

†•‚

Š•†

`ˆ•†

„‡•Š

„•‡

†•`

`„•ˆ

‹i•„

„•‡

†•Š

i•ˆ

‹‹•„ `ˆ•‚

‚•‚ `ˆ•†

ZYXۥ

`‹•Š i•i

‹‹•ˆ

‡Š•Š

„i•†

‡‚•`

‚›€s

ˆ•i

„•„

‹•‚

`†•‹

‹„•`

‹„•†

`‡•‹

‹`•‚

ž›~†

„Š•„

„•‚

†•‹

`„•„

„‡•‚

‡•`

``•†

`Š•i

‹ˆ•‡

‡‚•ˆ

`‹•„

„‚•„

„‡•‚

`„•‹

„†•†

‚•‹

`ˆ•Š

„ˆ•i

`„•‹

„†•†

i•Š

„‚•Š

„‹•‹ `†•`

`ˆ•`

Š•‡ ‹†•‚

⥠

‹ˆ•‹

„•`

Š`•`

„‡•‹

†‚•‡

ž›…ž

``•‚

„†•‹ ‚‹•`

`i•ˆ `‹•ˆ Š•`

`†•i ††•Š

ZYXۥ

ž›s„

—›€•

PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com

Šˆ•‹ †›žs

‚†


ÇÀÕÈÙÀªÌÎ ÀËÈ×Ó ÂIÄ ÕÂÎÐÎÁ ÒÀ ØÊIÄÍÈÊI ó ó

ó

ó ó ó

ó

ó

ó ó ó

ó ó ó

ó

ó ó

ó ó

ó ó ó

ó ‚Š PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com


ó ó ó ó ó ó ó ó ó

ó

ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó

ó ó ó

PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com

‚i


ó ó

ó ó ó ó ó

ó ó ó ó ó ó ó

ó

‡ˆ PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com


ó

ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó

PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com

‡`


ÊÀÊ ÁÎÐÎÒÜÑß Ñ ÂÐÅÄÈÒÅËßÌÈ

È ÁÎËÅÇÍßÌÈ ÔÓÍÄÓÊÀ ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó

ó

ó

ó

‡„ PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com


ó ó

ó ó ó

ó

ó ó

ó ó

ó

ó ó ó ó

ó ó ó ó ó ó

ó ó ó ó ó ó ó ó ó

PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com

‡‹


ó

ó

ó ó

ó ó ó ó

ó

ó

ó

ó

ó ó

ó

ó

ó ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó

ó ó

ó

ó ó ó

PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com


ó ó ó

ó ó ó ó ó ó ó ó ó

ó

ó ó ó ó ó

ó

ó ó ó ó ó

PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com

‡‚


%

PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com


%

PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com


%

;

;

PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com


%

; ;

;

PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com


ó €

øÜ·°´±ó

ó ó ó

ó ó

øи§´´¿µ¬·²·¿ó -«q«´¬¿Í¿--òºò ½±®«´·¿«»´´¿²¿»Ö¿½¦÷ Š

ó ó

ó

ó

ó

ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó

ó ó ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó

ó

ó ó ó ó

†ˆ PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com


PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com


ÏÐÅÏÀÐÀÒÛ ÄËß ÍÀÄÅÆÍÎÉ

ÇÀÙÈÒÛ ÂÈÍÎÃÐÀÄÀ ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó

ó

ó ó ó ó ó

ó ó ó ó ó

†„ PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com

ô ‘ëð

îë

ó ó ó


ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó

ó

ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó ó ó

ó ó

ó ó ó

ó ó ó

PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com

†‹


ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó ó ó

ó ó ó ó ó ó

PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com


ÇÀÑËÓÆÅÍÍÛÉ ÓÐÎÆÀÉ ó ó

ó ó

ó

ó

PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com

†‚


ó ó

ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó

†‡ PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com


ó ó ó

PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com

††


ÏÅÐÅÐÀÁÎÒÊÀ ÊÐÛÆÎÂÍÈÊÀ ó

ó

ó

ó ó

ó ó

ó

ó

ó ó

ó ó ó `„•‚`

‡•`i

`•Š‹

`„•‡†

‡•`‚

`•†‹

‡•„‚

`•†i

ó

‹‡•„

‹‡•i

`•Š„ `„•‹†

‡•i‚

`•i„

‡•Š„

`•Ši

‹•‚` ‹i•†

`•‡‹

ó

`„•‡„

†•ˆ‚

`•‡`

`„•‹i

‡•†‚

`•†Š

†Š PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com

‹•‹Š

‹•i†

‹‹•‡

‹•†i


ó ó ó ó ó h

ó

h

œ

h

ó

h h

ó ó ó ó

‡‚

ˆ•‡‚

ˆ•‹‚

ˆ•†‚

`•Š‚†

„•`‚

PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com

h h h

h

œ

h h

œ h

œ h

œ h


ó ó ó ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó ó

‚i ‡`

„ˆi

‡ˆ

„``

‡„

„ˆ†

‡„ ‚Š

„ˆ`

‡„

`Ši

Šˆ PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com

ó ó ó


ó ó

ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó

PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com

Š`


ÌÀØÈÍÈ

ÄËß ÏIËßÇÁÈÐÀÍί ÎÁÐÎÁÊÈ ÖÈÁÓËI “

ó ó ó ó ó

ó ó ó

ó

Š„ PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com


ó ó

ó

ó

ó ó ó ó ó ó

V

ó

ó ó

ó

ó

ó ó

ó

ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó

ó

ó ó

ó ó

ó ó ó ó

ó ó

ó ó V

PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com

Š‹


ó ó

V

ó ó

ó ó ó

ó

ó

ó ó ó ó

ó

ó

ó ó

ó

ó

ó ó

ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó V

A@~€€†

PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com


V

ó

ó ó

ó ó

ó ó

ó ó

ó ó ó

ó

ó ó ó ó

ó ó ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó

ó

ó ó ó V

PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com

Š‚


IÒ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ Â ÀÃÐÎÁÈÇÍÅÑÅ:

ÑÊÀÇÊÀ ÈËÈ ÐÅÀËÜÍÎÑÒÜ? ó ó

ó ó

îðïèeò ó

ó

ó

ó

ó

ó

ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó

ó

Š‡ PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com

ó


ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó

ó ó ó ó ó ó ó

ó

ó

ó ó

ó

ó ó ͱº¬ò ó ó

ó

ó ó

ó ó

ó

ó ó ó

PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com

Š†


ó

ó

ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó

ó

ó ó

ŠŠ PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com


PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com


ßÊ ÂÏÐÎÂÀÄÆÓÂÀÒÈ IÍÍÎÂÀÖIÉÍI ÒÅÕÍÎËÎÃI¯ ÍÀ ÀÃÐÎÏIÄÏÐȪÌÑÒÂI? ó

ó

ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó ó ó

ó ó ó ó ó

ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó

iˆ PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com


PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com


PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com

"Овощи и фрукты", август 2018  

"Овощи и фрукты", август 2018

"Овощи и фрукты", август 2018  

"Овощи и фрукты", август 2018

Advertisement