Page 1

ÑÀÄ ÍÀ ÑÊËÎÍÅ Ïîñàäêà íà ñêëîíàõ – óêðåïëÿåì ãðóíò è îáëàãîðàæèâàåì ó÷àñòîê

ÈÐÃÀ

ÈÄÅÀËÜÍÛÉ

ãîðîäñêîé æèòåëü

Ñïðîñ è ïðåäëîæåíèå

Óêðàèíñêèé ðûíîê ñóøåíûõ ïëîäîâ

ÊÈÇÈË âî âñåé ñâîåé êðàñå

Ïî÷åòíûé ñòàðîæèë â âàøåì ñàäó

ÀÁÐÈÊÎÑ ÒÐÅÁÓÅÒ ÇÀÁÎÒÛ ÂÐÅÄÈÒÅËÈ ÇÅÌËßÍÈÊÈ

Îò êëåùà äî õðóùà

Âûðàùèâàíèå â óñëîâèÿõ Óêðàèíû


ø

€“óŸò ìçîóçíóçíô øðêé÷ ëðéóðçóèêå »ó³¿·´æ ±•½»à¼»´¬¿ó¿¹®±ò½±³ò«¿

ÉÉÉò ÜÛÔÌß—ßÙÎÑòÝÑÓòËß贸 贸

-


 ÏÎÐÒÓÃÀËÈÈ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÈ ÎÂÎÙÅÉ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ ÐÀÇÄÀÞÒ ÑÂÎÞ ÏÐÎÄÓÊÖÈÞ ó

ó ó

ó

ó ó ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó

ó

ó ó

ó

ó ó ó ó ó

ó

ó ó

ó ó

ó

ó ó

ó

ó


ÄÎÆÄÈ Â ÓÊÐÀÈÍÅ ÍÅ ÓÃÐÎÆÀÞÒ ÓÐÎÆÀÞ ÝÒÎÃÎ ÃÎÄÀ ó ó

ó

ó ó ó ó ó ó ó

Ê 2030 ÃÎÄÓ ÏÐÎÄÓÊÒÛ ÏÎÄÎÐÎÆÀÞÒ ÁÎËÅÅ ×ÅÌ Â ÄÂÀ ÐÀÇÀ

ó

ó ó ó

ó

ó

ó ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó

ó


ÊÈÒÀÉÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄ ÌÎÆÅÒ ÑÏÀÒÜ ÑÏÎÊÎÉÍÎ

ÏÎÏÀÄÓÒ ÏÎÄ ÐÀÇÄÀ×Ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó ó


ÀÃÐΖ2011 ó ó ó ó

ó ó

ó

ó ó ó ó

ó

ó

ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó

ó

î

ó

î

ó ó

ó ó

ó


ÀÁÐÈÊÎÑ ÒÐÅÁÓÅÒ ÇÀÁÎÒÛ


ó

ó ó

ó ó

ó

ó ó ó

ó ó


ó ó

ó

ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó ó

ó


ó ó ó ó ó

ó ó ó

ó

ó

ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó

ó ó ó

ó


ó ó ó ó ó

ó ó ó

ó

ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó

ó ó


ó ó

ó

ó

ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó ó

ó ó

ó

ó

ó ó ó ó ó ó ó

ó


ÈÐÃÀ: èäåàëüíûé ãîðîäñêîé æèòåëü

ó ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó

ó

ó ó

ó ó ó ó

ó

ó ó


ó ó

ó

ó ó ó

ó

ó

ó

ó ó

ó ó ó

ó

ó ó ó ó

ó ó


ÊÈÇÈË

âî âñåé ñâîåé êðàñå ó ó

ó ó ó ó

ó ó

ó

ó ó ó ó ó ó

ó


ó

ó

ó ó

ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó

ó

ó ó ó ó ó ó ó

ó

ó

ó ó ó ó ó


ÑÀÄ

ÍÀ ÑÊËÎÍÅ ó

ó ó

ó ó ó ó

ó

ó

ó ó ó


ó ó ó

ó

ó ó ó

ó ó ó ó ó

ó ó

ó

ó ó ó ó

ó ó ó


Êàêèå îâîùè

ÑÏÀÑÓÒ ÌÈÐ ó ó

ó ó

ó ó ó ó

ó ó

ó ó


ó

ó

ó

ó

ó

ó ó


ó ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó

ó

ó


ó ó ó ó ó ó ó ó

ó ó

ó ó

ó ó

ó

ó

ó ó ó î ò

ó


Ïðåäâàðèòåëüíîå îõëàæäåíèå ó

ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó

ó ó

ó

ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó

ó ó


ó ó ó

ó

ó

ó ó

ó ó ó

ó ó ó


ó ó ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó

ó

ó

ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó

ó ó


ó

ó ó ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó

ó

ó ó ó ó ó

ó ó

ó

ó ó ó

ó

ó

ó


Ïðèçíàêè ìèíåðàëüíîãî ãîëîäàíèÿ

ÁÀÕ×ÅÂÛÕ ÐÀÑÒÅÍÈÉ

ó

ó ó

ó ó ó ó ó ó ó ó ó


ó

ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó

ó

ó ó

ó ó ó ó ó ó

ó ó ó ó ó

ó


ó ó ó ó

ó

ó

ó

ó ó

ó ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó

ó

ó ó ó

ó ó ó

ó


ó

ó

ó

ó

ó ó

ó

ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó ó


ÓÊÐÀÈÍÑÊÈÉ ÐÛÍÎÊ ÑÓØÅÍÛÕ ÏËÎÄÎÂ: ñïðîñ è ïðåäëîæåíèå ó

ó ó ó ó ó ó ó

ó ó

ó

ó ó

ó ó

ó ó

ó å

ó ó

ó


ó

ó ó ó

ó ó

ó

ó ó

ó ó ó

ó ó ó

ó ó

ó

ó

ó ó ó ó ó ó

%


ó ó ó

ó ó ó

ó ó

ó


ÆÈÇÍÜ ÏÐÎÆÈÒÜ – ÍÅ ÏÎËÅ ÏÅÐÅÉÒÈ ó ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó

ó

ó

ó ó

ó

ó ó ó

ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó ó

ó ó

ó

ó ó ó ó

ó ó ó ó ó

ó ó

ó ó ó

ó ó


ËÎÆÍÀß ÌÓ×ÍÈÑÒÀß ÐÎÑÀ ËÓÊÀ è ìåðû åå ïðîôèëàêòèêè


ó ó

ó

ó ó

ó ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó

ó

ó

ó

ó ó

ó ó ó

ó

ó ó ó


ó

ó ó

ó

ó

ó

ó ó ó

ó ó

ó ó

ó ó

ó ó ó


ó ó

ó ó

ó ó ó

ó

ó ó ó ó ó ó

ó ó

ó ó

ó

ó

ó ó

ó ó ó ó

ó


ó ó ó ó

ó ó ó ó ó

ó

ó ó

ó

ó ó

ó ó


ó

ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó ó ó

ó

ó ó ó éðóéëûò ó ó

ó ó

ó ó ó


Âðåäèòåëè çåìëÿíèêè:

ÊÀÊ ÇÀÙÈÒÈÒÜ ÓÐÎÆÀÉ

ó

ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó ó ó ó

ó

ó ó


ÐÀÑÒÅÍÈß-ÈÍÑÅÊÒÈÖÈÄÛ

ó

ó

ó ó

ó

ó ó ó

ó ó ó


Íà ïèêå

ÑÂÅÆÅÑÒÈ ó ó

ó ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó

“ ó ó ó

ó ¡¡ Ÿ

“‘ •

ó ó


œ ó

ó

ó ó

Ÿ

“‘ • ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó ó

Ÿ ‘ ‘ ‘ž

ó

ó ó

ó

ó ó

ó


š ¡™ ó ó

ó ó ó

•™ ¡ ó ó

ó ó

ó ó

ó

ó •

ó

ó ó

ó

ó ó


•‘

™¡€ €

‘ž™ ó

ó

ó ó ó

ó ó

ó ó

ó

ó

ó ó


ÈÑÑÎÏ

ËÅÊÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ


€ ±˜½·²¿´·- Ôò÷

ó ó ó ó

ó

ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó

ó

ó ó


ó

ó ó ó ó

ó

ó ó

ó ó ó ó ó ó

ó

ó ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó

ó


ó ó

ó

ó ó ó

ó ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó


Óáîðêà è õðàíåíèå

ÏÐßÍÛÕ ÐÀÑÒÅÍÈÉ ó ó ó ó ó ó

ó

ó


ó ó

ó ó ó ó

ó ó

ó ó

ó ó

ó ó

ó ó

ó

ó

ó ó

ó

ó

ó

ó ó ó ó

ó ó


ó ó

ó ó ó

ó

ó ó

ó ó ó ó ó ó


ó ó ó ó

ó ó

ó

ó ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó


×ÅÑÍÎÊ: ÃÅÎÃÐÀÔÈß


È ÁÈÎÃÐÀÔÈß


ÓÄÀËßÅÌ ÑÎÐÍßÊÈ:

ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòûå ìåòîäû


"Овощи и фрукты", июль 2011  

"Овощи и фрукты", июль 2011

"Овощи и фрукты", июль 2011  

"Овощи и фрукты", июль 2011

Advertisement