Page 1

Õðàíåíèå îâîùåé è ôðóêòîâ

Êàê âûðàñòèòü ÑËÀÄÊÈÅ ÀÐÁÓÇÛ

Íåò ñàäà áåç

ÇÅÌËßÍÈÊÈ!

Ïðîæîðëèâàÿ áàáî÷êà —

ÊÀÐÒÎÔÅËÜÍÀß ÌÎËÜ

ÈÇÀÁÅËÜÍÛÅ ÑÎÐÒÀ ÂÈÍÎÃÐÀÄÀ

Îñåííåå ÷óäî —

ÐÅÌÎÍÒÀÍÒÍÀß ÌÀËÈÍÀ


ÇÀÑÎÁÈ ÇÀÕÈÑÒÓ ÐÎÑËÈÍ
ÍÀ ÌÅÑÒÅ ÑÀÄÎÂ ÀÊÀÄÅÌÈÊÀ ÂÀÂÈËÎÂÀ ÁÓÄÓÒ ÐÀÑÒÈ ÊÎÒÒÅÄÆÈ ó

ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó

ó

ó ó

ó ó ó ó


ÇÀ ÂÂÎÇ ÊËÎÏÀ – ÏÎÄ ÑÓÄ ó ó ó

ó

ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó ó ó ó

ÓÊÐÀÈÍÑÊÈÅ ßÁËÎÊÈ ÓÂÈÄßÒ ÌÈÐ

ó ó

ó

ó

ó ó ó ó ó ó

ó

ó

ó

ó

ó

ó ó

ó ó ó

ó ó ó

ó

ó ó ó

ó ó ó ó


ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÀß ÄÅÐÅÂÍß ÓÒÎÍÓËÀ Â ÖÂÅÒÍÎÉ ÊÀÏÓÑÒÅ ó

ó

ó

ÂÌÅÑÒÎ ÈÃÐÎÂÛÕ ÀÂÒÎÌÀÒÎÂ – ÎÂÎÙÍÛÅ ÑËÎÒÛ

ó

ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó

×ÅÌÏÈÎÍÑÊÎÉ ÍÀÖÈÈ – ×ÅÌÏÈÎÍÑÊÀß ÓÏÀÊÎÂÊÀ ó ó

ó ó

ó


Äíè ïîëÿ «ÎÏÅÍ ÔÈËÄ ÄÅÌÎ ÄÅÉÇ» 2010: èííîâàöèîííûå ðåøåíèÿ «Cèíãåíòà»

ó ó

ó

ó ó ó

ó

ó ó ó

ó

ó ó ó

ó ó

ó

ó ó ó ó ó

ó ó ó


Êàê âûðàñòèòü

ÑËÀÄÊÈÅ ÀÐÁÓÇÛ ó

ó

ó

ó ó ó

ó ó

ó

ó

ó ó

ó

ó ó

ó ó

ó ó ó

ó


ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó

ó

í

¡ò ó

ó ó

ó ó

ó

ó

ó ó


ó ó ó

ó ó ó

í

ó ó ó ó ó ó ó ó

ó ó

ó ó ó

ó


ó

ó

ó

ó ó ó ó

ó

ó

ó ó ó

ó

ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó


ó

ó

ó ó

ó ó

ó ó

ó ó ó

ó

ó

ó ó


ÊÀÊ ÏÐÀÂÈËÜÍÎ ÂÛÁÈÐÀÒÜ ÀÐÁÓÇ

ó ó

ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó

ó ó


Íåò ñàäà áåç

ÇÅÌËßÍÈÊÈ! ó

ó

ó

ó

ó ó

ó ó ó

ó

ó

ó ó

ó

ó

ó


ó

ó ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó

ó

ó ó ó ó

ó ó ó ó


ó ó

ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó ó

ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó


ó

ó ó ó

ó ó

ó

ó

ó

ó ó

ó ó ó øðêí÷ éïë éì ìî

“ô ¡ ¡


Îñåííåå ÷óäî – ÐÅÌÎÍÒÀÍÒÍÀß ÌÀËÈÍÀ

ó

ó ó

ó ó

ó ó ó


ó ó

˜•”’ò ó ó

ó

ó šs™ •–ò

ó

ó ó ó

šs™

ò ó ó


ó ó ó

ó

ó ó ó ó

ó ó ó ó ó


ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó ó ó ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó

ó

ðìì îîï êç íè ðêé ìðç èð çð ðçë èèè íé îé


×ÓÄÎ-ÄÅÐÅÂÎ ÈÍÆÈÐ


ó ó ó

ó ó ó

ó

ó

ó ó ó ó ó

ó

ó

ó ó ó

ó ó ó ó ó ó ó ó


ó ó ó ó

ó

¡ò

ó

ó ó

ó ó

ó ó ó

ó

ó

ó

ó

ó ó ó ó


ó ó

ó

ó

ó ó

ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó

ó


ÈÇÀÁÅËÜÍÛÅ ÑÎÐÒÀ ÂÈÍÎÃÐÀÄÀ


ó ó

ó

ó

ó

ó ó ó ó

ó ó ó

ó

ó

ó ó

ó ó ó ó

ó

ó ó


ó

ó ó ó

ó ó ó ó ó ó ó ó

ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó

ó ó ó


ó ó

ó ó ó

ó

ó

ó ó

ó ó

ó

ó ó ó ó

ó ó ó

ó

ó

ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó

ó ó ó ó ó

ó

ó


ó ó ó

ó ó ó

ó

ó ó ó

ó

ó ó ó

ó ó

ó

™ ó

ó

ó ó ó

ó ó ó


ó ó ó ó ó ó ó

ó ó

ó ó

ó

ó ó

ó

ó ó

ó ó

ó ó

ó ó ó

ó ó


10

ÐÀÑÏÐÎÑÒÐÀÍÅÍÍÛÕ ÇÀÁËÓÆÄÍÈÉ ÄÀ×ÍÈÊÎÂ

ïò ‘ ‹˜—•s• —s”–•‰ ™ˆ ‹˜—•‰˜ ‡›s”‰

‰ ˆ

ó

ó

ó

îò šs™˜“s• …„ ™‘‹‚–• –•”– — –œ™ • – šs‹“‰

ó ó

ó ìò •s™‘ ”™‡ šs” œ›s”‡ ‡ ™† ‰˜

– ”‰ ó ó ó

s™s— ” –• ’ š– ˜ ‡ ™ˆ — ˜™˜ ò œ ˜ ˜••sô ˜œ™– — ˜™ˆ •˜ ’ ˆ„’ •˜ ”˜

ó

ó ó ó ó ó ó ó ó


ëò ™– ˆ‡ — •s• — •˜† – —…– ™˜••ˆ

—s”–•‰ † ‡„ ó

êò „ ™‘‹• ‚˜˜ ‘” —˜•–˜ ó

ó ó ó ó

éò s›‘—˜ „ œš™s‚• ‡ “s”

ó ó

ó ó

ó ó

ó

ó ó

ó ó ó

èò

– ˜™ˆ•‰˜ –– – ˆ ™‘‹‚˜ • s›s—s”˜ „ —s‚˜˜ ‘” —˜•–˜

çò › ˜

• ’˜ • –œˆ – ˜• ” „ ˆ — — ˜ ˜ ˜••sô • ™‘›‘

ó ó ó

ó ó ó

ó

ïðò

ˆ œ–—˜•ˆ šs™˜••s „ s•

™‘‹‚˜

˜ ˜

ó

ó

ó ó ó


ÑÁÎÐ ÓÐÎÆÀß ó ó

ó ó

ó

ó ó ó


ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó

ó

ó

ó ó

ó ó

ó ó ó ó

ó ó

ó ó

ó

ó ó


ÏÐÎÆÎÐËÈÂÀß ÁÀÁÎ×ÊÀ —

ÊÀÐÒÎÔÅËÜÍÀß ÌÎËÜ

ó

ó

ó ó ó


ó ó ó ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó

ó

ó ó ó ¡ò


ó ó

ó ó ó ó ó ó ó

ó ó

ó ó ó

ó ó ó ¡ ó

ó

ó

ó ó ó ó

ó ó ó ó ó ó


ó ó

ó ó ó ó

ó ó

ó ó ó

ó

ó ó

ó

ó ó ó

ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó


ÀÍÈÑ ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ —

çíàêîìûé è òàèíñòâåííûé


ó

ó ó ó ó ó ó

ó ó

ó

ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó

ó


ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó ó ó ó ó

ó

ó ó

ó ó

ó

¡ò


ó

ó ó ó

ó ó

ó ó

ó

ó ó

ó ó ó ó ó

ó

ó ó

ó

ó ó

ó ó ó ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó ó

ó


ÀÍÒÈÊÐÈÇÈÑÍÛÅ ÎÃÎÐÎÄÛ: èñòîðèÿ ïîâòîðÿåòñÿ ó ó ó ó ó ó ó

ó

ó ó ó

ó

ó

ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó


ó ó

ó

ó ó ó

ó ó

ó

ó

ó ó

ó ó ó ó ó


Ëóê ñåëåêöèè «SYNGENTA»: ÏÎËÅÂÀß ÕÐÎÍÈÊÀ

ó ó ó

ó ó ó ó ó

ó


รณ รณ รณ รณ รณ


ó

ó ó ó

ó

ó ó ó ó ó ó

ó


ÎÁÎÃÐÅÂ

òåïëèö è ïàðíèêîâ

Ñ ÏÎÌÎÙÜÞ ÁÈÎÒÎÏËÈÂÀ


ó ó ó

ó ó

ó ó

ó

ó

ó

ó ó ó ó

ó ¡ò ó ó ó ó ó ó

ó ó ó

ó ó

ó

ó ó ó


ó

ó ó

ó ó ó ó

ó ó

ó ó ó ó ó ó

ó

ó ó

ó

ó ó


ÍÅ ÒÎÒ ÓÐÎÆÀÉ, ×ÒÎ Â ÏÎËÅ…

ó

ó ó ó ó

ó ó


ó

ó

ó

ó ó ó

ó ó

¡ô

ó ó îóí

ó

ó ó ó ó


ó

ó ó

ó

ó ó

ó ó

ó

ó ó

ó ó ó

ó

ó ó

ó ó


ó ó ó

ó

ó

ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó

Š ó ó ó

ó


ÁÎËÅÇÍÜ ÌÈËÄÜÞ è ñïîñîáû áîðüáû ñ íåé

ó ó ó ó ó ó ó ó


ó ó ó ó

ó ó

ó ó ó

ó ó

ó

ó

ó

ó ó ó

ó ó ó


ó

ó

ó

ó ó ó

ó ó ó ó ó ó ó ó ó

ó ó

ó

ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó

ó ó ó ó

ó

ó


ó ó

ó

ó ó ó

ó

ó ó

ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó

ó ó ó ó

ó

ó ó

ó

ó ó


ž

ìçîóçíóçíô øðêé÷ ëðéóðçóèêå »ó³¿·´æ ±„½»à¼»´¬¿ó¿¹®±ò½±³ò«¿

ÉÉÉò ÜÛÔÌ߆ßÙÎÑòÝÑÓòËß


"Овощи и фрукты" сентябрь 2010  
"Овощи и фрукты" сентябрь 2010  

"Овощи и фрукты" сентябрь 2010

Advertisement